2013.

FEBRUAR új

,?

MAGAZIN

I

W

Ar F rk.a a

_.. .v.r,r

/\ I

\

xL$
PAR KAPCSOLAT vagy PAR CSOLAT?
2

AMIGüLaA$T! rLH0:ZAK A $[|.iiJS$t[n-SÜK
a megÍá. támad Újra kozetedtáve| és a té| beá|.ltával Azrisz e|kapnivalamLtyen konnyebb mi.ndig |lrlenkor zás és a nátha Ür kohoqünk tüssz0günk', azorrunk. aztán nvava[Vát. Íotvik is háromÍé|e Schüsster-sót orvos homeopata [rika' Szűcs megÍókezésére. aján|. a bajok - Milven a haász|gl.juk a mng|úzas. szgreket aLkalmazzunk. ti:netsit? natha - Azn|'srjként szer homeopattas választando [rika: Ür $zűcs ggv gvul'iarlásos hogy bntndutt aztérezzuk, a vasJeszfat.H* val'ami'lyen uaEy kászutijdik rossz a kozórzetunk, Íoivamat, megn[dás. azazonnaIi" eza Schúss|er.só betegsÉg, . Ml.l"ven a kászLtrrránvt? hasznáLjuk esBtin tún*tBk - Borzongás, orrfolyás, uLzes arrdugu|.ás, levertság, Sz.[.: jauasott' jetentkezásekor AddLg vas.íoszÍat htíeme|'kedás amÍg az orrváta. a Snhiissler.sit, ezt alkalmazni árdemes je|legrl, elsőszakasz. azúgynevezett a gvuttadás dik vizes esetÉn torokgtluiladás a szert haszná[juk van. Ugvanigv ' ban gvuttadt a l'az ésszáraz' vaiamint vÖros' amtkor a torok mindenkeppen azonban [ázná[ Magas etso stádlumában. mert [ázcsl[|apítikat' klasszIkus hŰtoÍürdűt, alka[mazzunk gsetisg8s ggv ve* lázgorcs kisgverekeknÉt ÍennáLthat Íileg ezt a szert' napjábafi használ]uk l.2 el.so A betegség :szúlrle' - l{a tnviibb? hogvan n*rn:mitt sl a baj, .ÜWkur úrde a|.kalmazni" [rre nres kalium-ktaridaf $z'[.: ó$. opálns, a uáladiknzás ar*iknr van.szultrós, akkor Íah*r jg enza, atlergiás nátha, infi u lium.-'ktnrid nyá[ú*. lem'A |aá kÖhÖ. a|katmazhato $iker*snn esetenl n*tha,.íutkiirt.'hur$t gés csi|"|.ap(tására. - Mi a he|'wet, napnát? két.három tarta betegség hatovább -A a szervezet aml a Schtissler-si, Sr.E.: kaliun-szulfataz jo|, a teg. Nagvon atkalmazhato szo|gát. nagvtakaritására gvuItadás keze[éséharmadik stádiumának ás tÖbb lertozés eskiihogés [z horglturut mársárgás a vátadék. re,am|kor a gvigvutás kiegÉszítű szer, ls hasznos esetán fetgvorsÍtja Íatvamatat - íliit*rt haÍgy $chussler.srt' rninrJnn stádiumban szgdliink állr:más*i"n? a betogs*g is vé3igmegyunk ts.tlgy - Azárt' rászáben a üvul|adás nagv m*rt az e$etek $z.[.: HamáÜsgm, is meggvigvulunk' szakaszban, megái| aze|'sÓ Lesz |aÍnLvásÚ sokseg[tsÉgóucl ásván\ll ezgn akkor üvorsabb (x) a beteuság.

NÁT||A? |1llrÜrAZÁ5?

'-

t' r"'-

l-t

(

t'a l

?

f(a It%

\-/
_./>

a1ltrnklrasáb.jaintretll els(íízbell esil< sztj a kórtls clhíziis iirtalrnairril,ijt-.sznli]vt]lltCsti ós ltllki ]ltltíj szijr'íírlnrrlr.rl.ciról' Ijlrnondtulrnrár trelIeg\'SZer' lriilr.sííjc lchct a tti]stL]v. rragt.r.iLlószítrűséggeI tisztriban vatl czztll tt:gsrllgtlk lllíLrlllitlc]cnki.akár. 1ríísrigcs rrlr'asti.ja lapunkrrak. akár rnás ÍorriisbriJ tájénapjairrkllarl_ r':ílsá,g ido, r'á]kozódot|. '\ leg|rlbbbizon.t.íték el'fc ttz' hr-rgv r.niIlit,tr'clokat költiink karr:srisítti virágzik a fog1,tll<Úraipar: ér'etlte ság rrrla- r.irltisággal r.rregszabaduliíst ígr1r.íí. kr,lrtvtllt.stirlasztlrt'kt'rl, ir zsírpárnáktól lalir gr'ors és líLtr'ítI.rvrls rrrcs,drr rnr':r-cgch-iiga onosi beavatkozrisolira. 'I.aliírr kcrrrtlgltl1lií. hog1.oztitta] a ttl]cratrcitr hiánr'a irz, anli rrliattisr.rrét tclllhcgvr'tl riilt tlz a ttittta.I,ó1lttltt-11Y()lll()n azt tallasztaltrnr tLgvatrls, 1rogr' a legcselkélvelbb cnlpiisztltlllltltt. A nlá,sikgrlrrcljárrak, llajiilrali nlegtj|Lr.a] selnlr.iscltctiirrk a nrásik tlttllltlt'rtl] igazstígtalirnu] ítólkoziirrktltttlltlrtársailrk Ío]cl.t, órtóso hc11'.rltt szigorúan éS so]\SZol. juttrttol.yanhel.vzotbe. hogt rrrtlgakarl ra.jlrrllrlttÍiigalrnLrnk sitltls arrírl'lrogv ki nrjért utt:á,ra,. ta,a szrlnriitlk.'\lrog.,'ir lbdt1lrlé1]tiil élíjk többsége sr:ll sajiit hibiijiíbtilkclr.iilt A tclicssóg.igórrritllrólkiil az tllIlíziisrtllk is lcheltrlrlk liotntllv és kil.édhetetleIl o|<ai. Írg-,. gontltikusarr l.rrlgv ijr'i)klradcl r'lrl]ítsrlk t:.sak ní-.lri.Ítr\'irt! A tuclósok rrrár rég lrinrutattiLl<. lííd]rtlt rlelszcrtlllct.iátSZhat]leltltle a paiZsnlirigv llcltcgsógc'a ir lríziísrar'irlriltaila,lrr, r.írttsokis. A lcg|rlsscb]l kutatírsokSlefint hrlrlllono]< iíltól<a'ós bizrlrrl.rlkrrzlratji:ik Íbgvasztílsiitól a, ltt:ttttlsllk a csokolác[ótis a rnórtrjk1eJerl édesség szaportrrlrlakra.jtrrrik élelrliszcr.-aclalókarr1'ir911ft. 1iilöslr'gtlskilók. lri.rntlrrl az tidrlsít(jszerel<, az .,lrizlalnalr'. ltir'egíjir: is.,Az rrtílbbit t:sa,pr.íz tls a tragyl'iit-osttli szctttt1''t'.zett anltlsijt nróg t:13-r. 1lrr}rár \1cgrikai kutatrik Ntlu'\'rrr'k-irtííkiin r.r1gzct,t r.izsgálatair.rak eredt.nér.rve bizrlnr.ítottir. ltlÍigr.eltók, htlgr.azott kisrrrarrriík ki)zii1.akik l'á,r-a'rrr-ltisstiguk tr]attszetlnvezettr,ítrosi gytlrtnolic,trlillL a [r.issIevegőn élíj l'tlgiítszír.takbc, kíltsztll.attrtr.ittak lrltt tllltízrrtt:t r'sii1tAl]arnokbana városi gycrclrelregvneg}rl]Nlal.1lr'tlig az 1-gr r'iiriLncitjsok t-.setébelt.l. lesztlr..k lletegsóggclkiiszkijdíj,lla,g)ro11 kijr'tir-1c]trót drl túlsir]vos. í-:s belíílÜli a soltféle gvtlrnttlkt:ktrtlk párt ttlk, i.lkik trrurrkátis' ls alig.alig talii]rrak.Nírlun|< szerotlcs(lrcir (rnóg) rlstrpiirr fig1.elr'el Anrtlrik:ít. 7 százalti]itr o]lrízcrtt, de a tetldellt:iír1 ',rncgcólcrztuk'. lrlrtrti! Turlrrrrr. Fólrctlrtós azórt trc r'sstik'tlettl az elhízrlttak r'édíjtig.vvédir.l szclctntllk srikan ntagtrktrak 1trlárrkságukrrak' lustaságLrl<nak' egészségtelen ttiplálkoztistrkrrak. lIl()Zgá,ssz('gó1l}' ólL.tnlócljuklrak ]röszörrlretik a zsírpírrllíLikat. Csupán a túlsúlvrrsrrkka] szt'rttbtltl tal]ilSít()tt illttt]tlril,ticiára ig1'ckszcnr |e]lrívrri a |igyelnlet. },erszeillrrsztriiljolcnsrllgct ptilriákkal hattal.nr.o]naczt a lrrrztr11, is. ['ltallrattanl az ólct rlriis tcrirlrltrlríjl is' ilmc]\l0tsokatl aztl't.t ítt,llrltlk cl - a társarlaltrriíls roItra éppetl a szingliéletr.ntidr'a _, Irl()rt pszichrllógiai indo]iokatíigl'r:lnlctl kír'itl htrgvr.a a nópcsst1g lbgvti. blrrnt: l:itji.ik Hogv lrlégselrl ltlvtlltlrli, az csak irzza1trrtrg\'a. siinak tl]iílt. crr.íj] szíil c har.i szct.ktlsztííi (ls szaktllt.ttlltlntnl(]l ríLzba1rj, ln()gtcsZik 0Zt a nlert ne\.eSszerzijillk keJIií ob'jektir.itirssal l<cir'ell<ező olrla]a|<rrtl. ÁroksziíllásiÉva Íös z crkcs ztö - hc l.y c t ttls

i i $Lt 24 Pár kapcsoIat vagy párkapcsoIat? 9B Éte|-szín-vonaI KőrVón 6 Hó|abdából lavina? o PárKrnn<n|qt 10 .- .|o Amoqq7A menáil 66 % y'p *'.* *p.ragon F/ ua ^ {i+^+^.' a viIaghoz 56 VámpÍrűző véde|mezonk. a fokhagyma 58 Fitneszprogram á||ómunkát végzőknek 60 E havitanácsok 61 Februári hoIdnaptár 81 Horoszkóp 84 Útmutatóa V2ontŐ szÜ|ottekhez 86 SzenvedéSmentesé|et 87 B9 94 95 96 32 É|1en a kérdŐ1e|l QA Az pn föleli maqe _ keserŰ kovetkezmények 36 Édes é|et javaslata 40 A fitoterapeuta nt tknrhaian<áaro 42 Áru|kodónye|v 43 Té|i immunerősttés ^E au 4R A {l^+-|^Á^ i^^.^^^-i^h^|Á^' '^ q por opD4rur rurv9uD ^oz ö^-+r'^|^^' '^ ot4lturuvut 72 A messzirp n.FEBRUAR /.'Haszna|ati utasÍtas.-+^-+ | r rr9rrrvr rorolrco4L9oLr 30 . hogy nőbbek IeheSSÜnk! 1B Szakttópróba Kptsen az e c o v vn j vs vv Yv v 'h c l ! 62 Tavaszvárótenniva|Ók 64 StÍ|usguru 66 Egykutya?2' rész 68 Kanálhaj|ítás /u LreTrgenro Ken a pa. resz - * 50 Variaciok egy növenyre'aÍehérfűz 52 J*.1 2 14 16 A nemiség Íorrada|ma A nŐ é|ete vagyokszingIi? N/iért TÜre|em.^^^.i^ h iloLorDov lugolo lt.qr'.rilaza Kaszar 26 otcsi||agoS Va|lomáSok 28 Matthew Modine 76 Ezo-mozi: Fe|hőat|asz B0 Ezo-konyv: Sikeres -^^"i^{^it^.{f tura Eovkutva? 2..+^ q ilLvLgr opvuro 21 24 Par kapcsolat vagy parkapcsolat? a pszicho|ó9us Etr JU ^ ^^.*: ' (/' t -*t__.

mai. . szocio|igiaiés társada|miszempontbó| arra is kitérnek.hogy onhibaábŐ| vagy onhibáján kívü|) ésebben az ember maga vá|asztja.I .r L FOKUSZBAN: !l . aki csupán azérl' okos. ma azonban ez már-márkorje|enséggé öná||i. aztjelenti.t je|enség.Bár mindigis |éteztek kompromisszumokat kötni. szerzői sok egyéb me||ett generá|hat.?! ( i. a va|óságot. nagyon is jól érzimagát. hogy ezt az egyedü||éÍeI érte|mében viszont p|uszként á|ta|ában sajná|tákés megbé|yegezték.go"to. kapcso|atba. mégazt is kifejezi. Ez a képazonbannem fedi maradékta|anu| vá|t. is a|átámasztható vé|eménye' szűkebbértelmében van saját.pé|dákka| mindenkinek egyedü| él. Vagyis mígrégena szing|it az á||apotában méltónak tartják.. önmaga ura... ésmásokért sem ke||fe|e|ősséget a|ka|mazkodnia.osszeá|lításunk é|etÜket egyedÜ| é|ő nők...hogy sőt prob|émákat egyarántmi|yenkomo|yvá|tozásokat vá||alnia. a remek á||ásában kereső. hogy senkiheznem ke|| . mert nem akarjafe|adnia fÜggetlenségét.. függet|en. ha va|akimegszokja.A SZINGLIK a. Hogy miér1 is? A vá|asztmegadjaaz amenkai sztereotip nem bonyo|idik szere|embeés tartós kÜ|sejű és szabadságát é|vezőnő. hogy va|aki (mindegy. hevesvitákatke|tŐ amelyrő| foga|om éso|yan. fo|ytató mai emberek(többnyirenők) sorsát sokan egyenesenirigy|ésre a szing|iéletmódot jó| fi|mek szing|iideá|ja.. hogy pszicho|ógiai. okozhaIaz. A szing|iség napjainkban az egyik|egtöbbethaszná|t A szó eredeti. toké|etes nem ihajt és senkinek a kedvéért a karrierjét. tágabb csa|ád né|kü|.

A megküIönböztető jegyek Vagyis szingli és szingli között óriási lehetnek'attól függően..hogya kijtönbségek elixír . hogy valaki egyedÍil. azt mindig az adott egyéntőI érdemes megkérdezní. esett. egész napos parkolást ftzet. 25-35 év körijü _ túlnyomórészt vagy kizárólag _ nőket nevezik. Még szűkebb deflníció: szinglinek az olyan. annyi kotásu Zav aqavé|eménya| mé|tó'. és búvártanfolyamra jár' Ja. életfi]ozófiák és érzelmi motivációk húzódnak meg. akíket már korántsem látunk ilyen kedvesnek és mulatságosnak. a ruhásszekrényében. A szingliéIetformának nem kötelező. de a statisztikákból úgy tűnik' hogy nálunk a szingliéletmódot nem elsősorban az anyagi és szakmai karrier elótérbe helyezése. jógázik' meditál' karatézik. il}etve gazdagabb országokban forduhak eIő. ra mUris nk egyérte| műségét.Közöttirk eg1'r. hogy az egyedÍiüéletformát valaki tudatosan váIasztja-e és tartja fenn.. jól keresnek. ri szempontja egy{ajtaspirituális úton ]evés. het foiytonosan várja és keresi. Noha az egyedi életutakiétjogosultságát egyre ritkábban kérdőjelezziik meg. Így azIán a Bridget Jonesléle szingli ismerósefuket mind nagyon kedveljiik. éstudatos döntés alapján nem akarnak sem gyereket. hogy volt-e már házas. vagy hogy a szingliségnek kritériumae a magas jövedelem. Mert mindenki fogyókurázik' vagy 1egalábbis újra és újra e]határozza.működóképes kapcsolatra alkalmas felelős férfit''' Benne a nők többsége . hogy a szinglipár tagjai nem költöznek össze. sőt párkapcsolataikban is fontos számukra. de való. Vagy egyszerűen csak nem talá|a a párját. csak nem talál maga mellé . erőte1jesen munkacentrikusak. vágyak. jópofa (szter:eo)típus. a kamierorientáció fontos megküIönböztető stb. merl az általánosított elóítéletek nagyon igazságtalanok tudnak ienni az egyes ember sorsával szemben. akív és intenzív baráti kapcsolatokat tartanak fenn. hogy valaha közös háztar1ásban éljenek. a pénzüket magukra és szabadidős elfoglaltságaikra költik. meggyőződések. használkifejezést kire milyen ér"telemben juk. a fotóalbumában és az életében. a szingliségjellegzeteértelmes. ban é]és számukra nem cél' gyereket nem akarnak. ésmég az újévi de makulátlan kiskosztiirnben'/öltönyben jár még teniszezni is. és az ilyen szingliknek persze még párjuk is van! HÓ|abdábÓ| mindent nap|ija óta szinte Bridget Jonesha|hatat|an jó||ehet szing|inemő az egyet|en tudunk a szing|ikrő|. De a jelenség mindenképpen elgondolkodtató. módjukkal többé-kevésbé ésezt nem tar!ák mielőbb megsziintetendő állapotnak.e gyakoribb. akik többnyire magas iskolai végzettséggelrendelkeznek.Es mindenki megtapasztalja. Íbgadalmait sem szegi meg. akár van párkapcsolata. Mert néme$ik szingli nemcsak hogy csak nincs elhízva. salsázik.akik egyszemélyes életjól eI is vannak. akár nincs. szelektíven gyűjti a huijadékot. de igen gyako. aki valójában nem is szingli. hogy megtaftsák önrendelkezésirket és fuggetlenségtiket. esetleg van-e már gyermeke az i]letőnek' amikor szingliként kezd élrri. akik tudatosan is vállalják' hogy a család. a Maldiv-szigeteken nyaral. ta|ánmeg iS szemé|yisége Sőt.'igazi'. életerős. vagy egyszerűen önzésnek minósiil _. talprasen a magas képzettségű. Mindenki próbáI ]eszokni a dohányzásról és az alkoholról' mindenki keresi a párját. A szó eredeti jelentésénekmegfelelően a szingliség központi eleme. továbbá. most éppen a negyedik nyelvet tanulja. szinglinek az olyanfajta férfiakat és nőket nevezik. Különösen tényező. mindenki rendet akar csiná]ni a lakásában. illetve az egyéni képességek fejlesztéseéskamatoztatása. és akiket a háhrk mögött többnyire kifejezetten el is ítélijnk. Tágabb érte]emben azok az egyediiLl éiő emberek kapják meg ezt a címkét. tudatosan élő emberek között fordul elő nagy számban. hanem a párkeresés kudarca indokoiia' Az énközpontúbbnak tűnő váItozatok inkább a jobban kereső társadalmi rétegekben.és talán a férflak többsége is _ magára ismer. hogy míg ez az egyszemélyes életforrna többnyire negatív erkölcsi ítéletet vált ki _ vagy a pár nélktrlmaradt embernek kijáró lesajnáIás övezi. nem is tervezik. jólle. Őket valóban gyakran jellemzi a fogyasztói magatartás számos negatív. Kissé szűkítve a kör1. az azért felffinő. hogy most már majd tényleg elkezdi. 1 I I Adok és kapok Hogy ki miért választj a ezI aZ éIetformát. amelynek valóban fontos tésze a saját belső világ fókuszba helyezése. dot. szinglikkel.t ll Iavina? ridget Jones az a szingÜ. hitrendszerek. Szemben az olyan . sem csalá. időnként szinte kamaszos-infantüsnak is tűnő aspektusa. és mivel 25 éves korára már három diplomája volt. család nélkijLl él. Nemcsak Magyarországra je|lemző ez. Természetesen számtalan köztes kate' gória is lehetséges. ésszeretetre hogy az életmódja és döntései mögött milyen gondolatok. Nem mellékes.jában nem is ez a fontos. hogy a legjobb szándéka ellenéresem képes rá.

ha olyan életformátválasztanak' ahol a lényÍikből fakadó negatív hatások nem azokra hárrr]nak. téseket helyeseljÍik. JőIhangző gazda. és úgy érzik' hogy képtelenek lerrnének úgy neve]rri hogy ne terhe{ék rá egy gyereket. ésa csaegyéni élet és a társadalmi folyamatok miiliók szintén között. akkor lesznek egyének. mindezt ugyan el lehet sági o}dejtésekkel kendőzni.re tisztábban láthatjuk' hogy ha a világ egy része gazdag kamaszként. több pénzt kávalaz átlagosnállényegesen keressen.a taoista jin ésjang zetethozottlétre. Az európai civilizáció évszázadokon keresztirl túJnyomórészt a maszkrr]in elv mentén fejlódött' ésaz egyoldalúan domi náns pólus negatív aspektusaiegyidő után szinte kontrol]álhatatlanná váltak. az iíllatok. míg más. ezért valahol valakik igen súlyosárat fizetrek.és fe]rrőttkor koraiszakaszáravoltjellemző a mi civüzációnkban. áItalhordopóIus egyensúlyának szemszögébőLnéz. Ígymindenki jobban jár. ^rq f4*r. szeL.az erdők ziik.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K Történelmünksorán újszerű jelenség tömeges előforduannak a magatartásnak hogyegy átlagosegyén átlagosmunliísa.az érze]rnek elutasí tása. a racionalitás. saját lelkivilágukteijesfájdalrnátésmegoldatlanságát.ésha hogy a kapok olda] kibi]len. akikre az egyik pólus' éslesznek. az anyagivilág _ azon belü a termé.hiszen . ugyancsakfogyóban. Számos szinglivel beszéltem idehaza és kijLlftldön is' akik azérÍnem akarnakgyereket sziiLlni' mert saját önismereti kÍnlódásaik során megtapasztalták' hogy a fel nem dolgozott érzelmi terhekhogyanadódnak át generáhogy ők cióról generációra. érdekesösszefuggésmutatkozik az ésáIlatfajokkihalóban. mé1yes használjafel. poláris törvényszerűségei é1et az adokkapokegyensúJyára is vonatkoznak. illetve a kamasz. természet közeli éslvagytranszcendens rl'lágtézetű társaAz dalmakbanegyszerűen nem létezett.. Megélték. egyéb érdekeire egészségére.zott energiaforrásokkifogyóban. Sokan érzik úgy' hogy míg barátok között ésmás közösségekbenigen áldásos és hasznos életettudnak é]ni. ésezt V'lzárőIag a saját' egyszegyarapodására.de eza tényeken nem váItoztat.mányolása lassan egy globális válsághelyA ftId mélye krrlin princípiumok. jelenség Egy másik újszerű a szingliséggolkapcsolatbarraz igen magas (akár spirituáiisnak is nevezhető) tudatossági szintre _ fugpszichológiaigondolkodásmód attól. akikre a másik pólus terhelődik abnormális mértékben.e vagy elítéljtik. maguk sem tudnak kikecmeregni saját. Kibillentegyensúly a feminin pólus elhanyagolása és kizsákHa a szinglijelenséget a feminin ésmasz. *M elixír .feltételezhető.önmagában is kibil' lent rendszerttartanak egyensúlyban. valaholaz adok oldallalis baj van.ralom'a racionális és objektívtudományosság'a mindenáron való folyamatosfejlődés eszméje. akiket a leglobbanszeretnek. nyomorgó embera pusztulásszélén.az egyénilegesetleg megkérdőjelezhető döntések is tulajdonképpenegy nagyobb. Mai globiílisvilágunkban _ éstörténelmi távlatokban gondolkodva_ eg}. Ha ugyanisa nagyobbegység kibilládot.többnyire te|esen tudattalanu]. szőrakozására. a nők _ fe]etti r. az erő. Meg nem oldják a rendszerhibáit' de megóvják a teljesösszeom]ástól. Ez korábban csak gazdag sziilők egy-egy gyerekére.a meghittebb. gyerekkorbanbeszerzettsériiLléseikbói.Ekkor pedig már nagyon nehéz erkölcsi alapon számon kérni aZ egyes ember döntéseit. Az ész. hogyaz ebbőIkövetkező dön. közvetlenebbintimitásraalkalmatlanok saját pszichésvilá$]k séríiiései miatt. gyerekeket vállaló nők és férfiak len egyensúlyábóI.a szegényebb népek és néprétegek..a maximá]is jólét gondtalanságában akar é]ni.

tudjuk' nem aZ a lényeg. hogy azonosulunk sek vannak. olyan eróteljesen meginogtak' hogy már menedzserasszony. Még magyarázza.rá az emberi klin. amely okok infantilitásveszé1ye.lis _ kísérlet lehet arra' hogy hatná meg.szin.vagy nyét nem lehet azzal megoldani.önmagunk ésa világ telokok éskövetkezmények telen' Hogy erkölcsiiegmi a helyes.ésmi jességéből. csak döntémind feminin. Ugyanakkor körbe Azt azonban tudhatjuk' hogy ha döntée]várnak. Van arra is.főleg nem házastársként. mind társadalmi szinflow33@gmailcom Nem veszíthetji'ik szem eIőI ezÍ" az összképet. a férflak még nem a maszku]inelwe]. _ Számos esetben a szingliéletforma ha a helytelen. Egyáltalánnem kell' téseink árnyoldaláróI nem vesziink tudoMíg azonban a nők egy. sokkal átfogóbb Ha valaki tintudatlamrl teszi mindezt.pólus egyensttlyát. amit ideológiába burkoljuk. hogy Hogy a szinglik milyen jövőt teremÍe.átmenetijelenségról van szó' ésrövidesen méretű és az éIetszinte minden teriiLletére te elkeriilhetetleniil fennáll az önzés és el is tűnik. Fekete Anna öntudatlanu. illetve a pénzhajszától nekünk nem tetszó aspektusairól. kötődést és felelősségváIlalást. Tör1énhet úgyis. a világ feminin o1dalát. ill. ha megöregtiiLnet megsziintetése vagy eltolódása még szinte gyerekekmaradunk. de sem nem elixír . sem nem okozza azt. hogy neurotikus lelkivilágunk tében az adok-kapbk törvénye egyensúiyokos.de az ellenkezőnemnek mást. egocenttőliik . célkeresztbe vesszük a járnak' és döntésünk igazábóI arra vonattalálták meg igazán a helytjket. aki kíviiLlről Iát. amellyé a ható törődéssel. hogy a betegségis meggyóa felnőtt nemiségpolaritásábóI következő ten. valaki egy személyben nőkéntésférfiként még az idő titka. hogy poláris világunkahhoz.kozik. mi ]esz velük. ahol életünkbőlésszemélyi. és egyre nagyobb dája egy-kétévezred alatt növekedett. runk a továbbiakban együtt élni. Hiszen a szinglijelenséget mindazt. hiszen a ttinet csak jelzi a bajt.meink által uralt énünk. ésképessé. dönalig nffitanak támpontot a tájékozódáshoz. Valószínű.rikus döntéseink egyre hogy a nőmozgalmak sikerei már nem tudgeink teljességét kibontva a mások felé .ésnői szerepek is é1.is nézhetiiLnk a világban. hogy személyiségiiknekéséletijknek rendesenfeladjaa leckét. Még az is lehet. vagy nek. ha aZ egyes tiineteket vizsgáljuk..e közelebb járnak hogy önző legyen. Történhet ez úgy. amit ők e]várnának ségünkbőla legtöbb ember táplálkozhat. Tudjuk azt is. nem jelenti azÍ. távol maradó férfistb.) ban nincs helyes és hely. alábbis nem tudja azt nffitani nekik. jelen. akaró egónk áIl. FőIeg nem férjként'egy teljes éle. Ugyanakkor a nők sem tudják azt azt a helyet. fehőttként végre megadjuk magunknak ről' jövőről.talán csak olyan valaki mondDr. feladahrkat sikert. A legtöbb férft soha senki lus ho| milyen formában ölt testet (pl. mind maszkulin aspektusait Választhatjuk azt is. ha az egyszeméIyes életforma válik gyrrlt..telen. a lavinát. Egy-egy meg.nagyobb és félelmetegondoskodással' ták visszatartani azt. Érzésem szerint a szinglijelenség intimitást. kiható egyensúly-fe1borrr]ásnak. szép és talpraesett nőkkel. Vagy legkényszermegoldásait valamí jól hangzó ban van. területet takarnak ki A lehetőségek száma gyakorlatilagvég. hogy mely következményekkel akaés identitásukat ebben az új vonatkoztatási kat. és akinek tudása van múltról. egynő a szellemisíkokat krr]tiválja. elkerÍjlve ezzel szenek. (Ha példáulvalaki vállalkozó. és a jövő milyen szingliket teremt. ésnem nézünkoda. hozta létre az elmtt]t évszázadok során. és okozatok Szinte végtelen komplexitását pl. meg nem születő gyerekek). hogy az ellenpó. ahol a iegtöbbettudjuk adni. szakpszichológus' pszichoterapeuta valaki önmagán belü] va]ósítsa meg a két é]etre mind egyéni..a saját boldoguiásun. önmagát éltetni nffitani a férfaknak. megkereshetjiik seink középpontjában sérüléseinkésféleiten át. Hogy a polaritás törvé.hogy ten. amit gyerekkéntnem kaptunk még nem látjuk teljes kifutásában. vagy mi történik társadalmi szin. Ésazt is rendszerben.Lehetőség diit vagy családban él-e' hanem hogy éleés sokuk nem is tud mit kezdeni az erős. hogy csak pusztán ttiLneteegy olyan. a fejlődést. vagy úgy'hogy pszichésér1elemben nem tudjuk. hogy valaki egyenem avatja be a férfléletmélyebb titkaiba.egyfajta sebb árnyékot fognak maszkrr]in pólus uralrnának elsó kis hólabadásra berendezkedett élette] erősíthetjük vetni. uralkodóvá. amelyek következményekkel egyenstrlyba hozzák. hogy Mára a hagyományos férfi.

Ésakkor Íolbom|lk. vo|tam |gen ésaZ egy|ányba.. e|vitte a |epra.aZ Oka. aki a háZartástvezeti.Nem eIiszko|unk.. A szerzési vagy.'. hajlamos az ember kimenekÜ|nia negatÍV helzeteibŐ|'a mé|ypontjaibi|. kapcsoiat tönkremenésének.. végszavaik vannak. Van. ki mindenkive|vÍvottharcban.. |Vindigvannak mé|ypontok. Mikor vanegy a másik embert.i|yen hosszÚ házasságok nem voltak' dik..szétmenések száma.elvitték a kü|önbömeggyorsu|t kapcsoIatfeIbom|ásokiIyen zőÍerIőző járványok' a férfielesett a törökhelyzetbenszinte tipikusak.Hogy mint ahogy az é|etben semmi sem kr2ismentes. |gykezdódneka latok nemkrzismentesek. Es ez átcsap szexuá|is terÜ|etreis. a megharco|ója.- el egy szemé|yes élmény. Sziva| ezek a a szÜ|ésbe.'' kapcso|atnakvége? En azt gondolom. se semmi..$#s **rY elixír }orÍq. milen mego|dás? Egyre több a szing|ié|etet Akkoréne|megyek.in|eges cD me||ék|ete a szerző2004és2010közötti e|őadáhangÍe|vételei aIapján sainakeredeti készü|t. éae|mes nő. tott hiázasság is. válasáó fiata|. .'' 'sok száuezer éve kísér|etezik kapcso|atokharmonizá|ásáva|. Látok Új kísér|eteket.7-->. A mego|dásaz. a csoport is. Nem ke|| hazasság..rrsoLot .. A csoportos szexuá|is Mindegyiknélazt együtt|étet' egyÜtté|ést. Féríi-női kapcso|atokrais. Csak tessék ha csak Magyarországot végiggondo|ni. az é|et ésa |ágyszívű. A régi idŐkben'a középkorban. a kapcsolatnéhahu||ámvo|gybe kerÜ|'és maga meggondo|at|anságáva|? Merl.hogy a férfi tos. Med összeházasodtak. ke|| ésnem eliszkol. Nem engeazikorbran.' je|ent Néhány hete meg a SaxumKiadógondoPéteÍ zásábanPopper PárKapcsolatKiirképcíműkötete' ame|ynek kül. hogy az ember nem tulajdon. a csa|ádÍő. aki e|vise|i....Haddmondjak Egyetemista korombannagyon szerelmes jóbanvo|tunk. vagy jobb szociá|ishe|yzetben' Elkezdett a do|og érdekelni: Eötvös hogy Először a szex megy tönkre. hogy meg|épsz be|ő|e. Nem az a nincs megoldva' Ú az igazság'. hogy addig é|'mígva|akibe|e nem A nyiszeret va|akibe.. nagyobb pozícióban nagyonp do|og.. hogy egy kapcsolat addig tart. hogy eZI a Szerepet egy nő vegye át. Kapható egyebek között az Könyvesboltban' EIixíÍ @ . Megjelenik va|ami az érzelmeksodrásában. Szü|ök hogytePéter' akkorneked ésaztvá|aszo|ta. hogya kapcsovégződik.valahova mindketten taftanak. mint ő.Sokka| rÓvidebb ideig tartott' és gyakrabban háasodtak. ho|toEgy hi2asságnemtartott holtodig|an' miglan. azIán a nó beleha|t Nagyon kevés férfiengedi.. tárkudarcra jutott. És bhető|egmeg pribá|nimegmenteni. a nyitott hazasságot' open maniage-et.'. Va|ahonnét. ami két a|apvetó osztön. ós nagyon Sok sábil. sŐt ha nézem a nem az anyakonywezető á|ta| jóváhagyott kapcsolatokat is. a megkötött hi2asságoknak több mondtamneki.ádu. séga férfi-nói és a tarta|masés színvondadegyüttélésse|.. Együtt|ehet hát miéft ne |ehetne? élni.t! . ez rossz színvona|ra. ke|| hézastudjaaZ' hogyvigyazni a szere|mi ságokka|' ott mindenki a |egjobb oldalát mutatja. tatárra|. Ez most megint ke|. hogy megpróbá|od . Mirea |ánymosolygott. AZán kiderÜ| az egyÜtt- Az egygyáva reagá|ás. j?*:"lT kósőbbSZakítáSSa'i":i:i:i""[ ameIy hogy meddig taft egy |emben. De ez már sehovanem veze|'' Ez a kapcso|atnak a ha|ála'.miá1 vá|tozikmeg kétember kapcso|ata? Ennek nagyon sok tényezőjevan' Egyet ki.egyéb. Nem mego|dottkérdés mind a má napig. hogy ez nemegé| ' szen tgy Van. érvéget.a hazasságga| sem." .' V"z--7-.' hogy a az. Veszem. se a karrierünk. még magasabb a szakítások. |esÜ||yed mego|dás.PárK?poso lat Korkép PopperPéter kötetébőI Részletek az emberi. amíg Úton ni. Hogy van ez? nagyonsok kapcso|atod \esz az é|etben' Mertminden kapcso|at rohadnéha. Se az egészségÜnk. cso|attal.Mert mégé| a régimodel|. aZán minden fogja fe| a Íérfi-női kapcsolatokat? Egy biz. Minden Sziva| mi Íe|éfordul ezazegész fo|yamat. neve|. vannak. A baj az' hogy a Jó lsten e|fe|ejtette fölírni az emberek szÍvébe. Valaki elkeZdi biftOkOlni kapcsolat. --.és gyerekeket még?'' tat1hati-e egy pszichoterapeuta . a család e|taftijastb.Hai|yenmagas a vá|ásoknaka száma. eme|ek' Az Eotvös József nap|ijában van kÜzdelmeinek a féfia családfenntartó. Ez mikuskerék.A páros kapsada|mi|ag.A birtoklási l . Ekkora kapcso|at meg' ha|t.csak kissésokátart. Ugyanaza kérdés' hogy a régicsa|ádmode||. Nagyon kevésfétíi egy mondat. hogy figyeljide' én nem mint a fe|enéhányévmú|va Íe|bomlik! |1átez vagyok haj|andó rohadi kapcso|atokban é|ni. ami úgyszi|.:. |átom. . Ezt megke|| mutat]a u. A |ánynakigaza volt ebben az íté|kezéséés mindig ben.Egypszichoanalitikus. A kapcsolatakkor mikormár sehovasem tar1anak. hogy a házasság feleségetöbbet keres. ha krkisvan a kapcsolatunkban' TudomásuI vesszÜk.. " é|és során. gyereket a saját kontimra. már ismét|ik onmagukat. meft mindenki Vagy l]orzaszto ncncz kihozni ebbő| a rossz Íáziproprobléma."p arcat a másiknak egy szere- bá|ni. mono|ógokka| egymásfü|eme|e|beszé|nek |ett.

vanéskész. azaz génjei elterjesztését. mert ha lettekvolna az szaporodási sikerét. netána szing|iség csupánegy szocio|igiai kategória. hogy ez az opció ma már nem ritka kivótel. rej|ik? ame|yben aztánahányszing|i. miért Vanmanapság Perszeazt is kérdezhetné. annyiféle é|ettörténet ésszemé|yiség Egyá|ta|án.de a tradíciókazértmégsem véletlenüalakrr]tak úgy'ahogy. mind az emberi fajra va]amiolyan foiyamatszemtánű lehetiirrk. hogy mindenki maximalizálja világban a szociális életet élőál]atokközt nincsenek magányos. gyermekeket váIlaltakésneveltek. mitke|| annyi szing|i? ezenannyit f iIozofá|ni.a Ebbe a képbe szaporodásrólönkéntlemondó egyedek. a németnők 27 száza\éka Tk nem biztos. 10 elixír . sodni. század második felétő] a sikeres szaporodás volt. mert az összes eddigi emberi társadalombanaz emberek álta]ában a házasság valamilyen formájában éltek. Mind az ál]atokra. jobbana nyugati Vajonmiért Ez egyfajta terjed egyre társada|makban a szing|ié|etmód? é|etérzés kifejezése.A NEIVIS=G FOREADALIVA miértmégismagyarázatraszoru]. amely burkoltan magában rejlí azt a lehetőséget is' hogy a szingli soha nem fog megháza. hogy mind egyedül élők' de gyermektelenségük azt jelzi. sehogysem illik bele a szingliéletmód. A magányosság génjei? Az emberi fajt evolúciója tette naggyá. 45 évfeletti nők 20.hogy a XX. Vagykényszerű vá|asztás. soha nem fog gyermeketválla]ni' Angliában manapság a gyermektelen. Amerikában a gyermektelenséget tudatosan vállaló párok pedigmár kezdenekmozgalommászerveződni.ami alapvetően erős szaporodási ösztön jeliemző' és a szexuá]is és természetes más' mint amit az emberi evo]úció során tapasztaltunk.az azértvan.A tradíciópersze nem érvsemmi meilett.Az állatsze]ekció abba az irányba hatott. hanem terjedő gyakorlat.va|aki. az evolúcíó motorja pedig oda szeretném kifuttatnia dolgot.

akiket valami szerencsétlenség. Ha a SZexnem törvényszerúen hatásához szükséges feItételrendszer. ha szerelmeskedni akar. porodás törvényszerúségei szabályozták.ezért hajlotta röghöz kötésre. Igy azÍána nőt ésa férflta gyermek születik épkézláb magányhoz. hogy a magányos életforma 48-55 százalékban genetikailag meghatározott. Azigazí ok nyilvánvalóan a birtoklás volt. hiszen a munkaerő szabad fe]használását gátolta a nők termékeny évei alatt bekövetkező 5-1'0 gyermeksziilés.hajlamokat a szaporodásba. akik párkapcsolati kudarcaik miatt magányosak. vanrendszer. s bizo. mert a fogamzásgátlók bevezetése körüIi időre esett a két Kinsey-jelentés a férfl és a nó nemi szokásairóI. hogy úgyvan . akik nem is akarnak társat maguknak. számban vannak jelen a társada1omban. ésa gyermekváIlaláS kitolódott. Mind a nő mrrnkába állása. a gyermekvállaláster"vezhetóvé válik. A fogamzásgátlást homályos erkölcsi érvekkel természetesen a férfiak ellenezték legjobban.Íókuszban A : SZ|NGLlK nak. Éstermészetebiztosan sokféle magány létezik. Ez az éwelés azonban sikerÍjLlt azért sántít.ha évben. hogy a '. Ez is azt támasztja terhesség vagy szoptatás lehetettakadáIya. genetikai vizsgálatai. és a növekvő egyenlóségtgényis azt diktálta. akkor csak arról lehet szó. hogy a nő szexuális értelemben is szabadrrljon fel. A nó többet invesztált A gének áItalában bizonyos személyiségvonásokat. Korábban ezek a gének nem voltak akadályai a összekötötte. amelyeket együtt és kii]ön neveit egypetéjú Miféleproblémaszármazhat abbóI' ha mindenki szabadabbá válik? TerméSzetesen nem önmagában a szabadságnövekedéis ki kellett volna rostáIódnia. amely hatalmas munkaerő-szii&ségletével bevonta a nőt is a munka világába.De sziiletett emberek.ésmunkát vállalt. ennek csak az aktuális párkapcsolatoknak és a szaporodásnak. minden magányosnőre egy magányosférfijut. a hormonális fogamzásgátlás akadálya korábban az volt.pártában maradtak'' nem találnak vagy nem akarnak egymásrataláhi. pl. hogy az ötvenes évekre valami nagyon beérett. vannak addig is a szerelemneknem iehet útjátáIlni' vagyis kialakrrltaz a olyanok. ekkoriban robbant ki a szexuáIis forradalom' ésa fogamzásgátló bevezetése után könnyítették meg egyre inkább a válást is. Az engedélyezés utáni robbanásszerű terjedés jelezte. Mivel a 20. hogy tanuljon-e. jár együtt a gyermekkei. mind az egyéni boldogu1ás eszméje a fogamzásgátlás szabáIyozását sürgette.magányossággének'' lást. aZ Sem a valódi problémákat ismerte fel. hanem abból. szabadságának és az egyéÍl boldogsághoz való jogának az eszméje' Ennek taIaján alaku]t ki a kapitalizmus. hogy még nem megfeleló vegyületet előállítani.Ebbe a szisztémába alá' hogy komoly váItozások következtek be az eimú1t50-100 nyúltbele az ember. nem? Ha viszont manapság ki iehet volt a baj. sze. kai hátrányuk miatt szorultak ki a párkapcsolati piacról.ezérltöbbet is várt el a férÍitól' A férfithajtotta örökítenek át.. akkor a nő szabadabban A szingliség természetesennem homogén jelenség' egéSzen dönthet arról. A nő ésa férfikapcsolatát évmilliókonát a szasével mutatni a magányosság génjét' akkor nem szelektálódott. A harc az 1820-as évektől kezdődött' de csak 1961-ben engedélyeztékaz első hormonális fogamzásgátlót. nyára vannak olyanokis. relmiik halála vagy válás taszított örök magányba. az igényekhez képest mennyire megkésett a bevezetés. Ami azt jelenti. Vannak eredendóen magányra sen tanu]t. de akkor százezer évekalatt a magányosság génjeinek Be|episzká|tunk az evo|úcióba? . A gyermekekpedigjöttek. hogy a magány nem férfivagy nőhiányból fakad. amikor feltalálta a hatékonyfogamzásgát.. Persze a magány ellenezte. tehát örökiődő vonás' No.hogy tartósabb kapcsolatbanvalószínűbben ezek a mai társadalmi viszonyokkal interakcióban vezetnek gyermek.kitalálva''. Szóval sokkal inkább úgy fest a dolog. azaz ne kelljen a nem kívánt terhességtőI rettegnie. A fogamzásgátlás A XVII_XVIII' századi felvilágosodásban megsztiletett az individua]izmus' azaz aZ egyének egyenlőségének. akik karrierjiik vagy munkájuk miatt tudatosan váIlalják a magányoséletformát. Ér-vényes ugyanez az emberre is. már régen szelektáIódtak vo]na Akkoriban ennek a többség csak a pozitív oldalát ]átta. azt mutatják.A női szervezet predesztinálnak a magányra. vállaljon-emrrrrkát.amelyek a szex utáni vágy. vannak.hogy nők ésférfiak rövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat elixír 11 ikreken folytattak Ie. hiszen anő féIrelépésétéppen a teherbe eséstó] va]ó féleiem akadáIyozhatja meg. aki meg a génjeik. amitől mintegy megteremtődött a. evolúció történetében ilyenek. Persze tűnhet úgy. s a váItozásokat nem ]ehetett tovább feltartóztatni. S ha mostanság ta]álunk olyan géneket.40-eséveikben férfiak ésnők nagyjábólazonoslét. akik vaiamilyen szociális vagy fizi.

alkottak. }igyrc gyakoribbá vált az együttólés, a házasság elvesztette e g )e t e m e s i n i c z m c n y j e l l c g e t . ttjbbémár ncm a társadalom alapja volt, hanem csak egy lehetsóges _ sokak szemében konzervatív _ együttélési forma. A Szent kötelék jellegét is elvesztette, a modern házasság az individuális szükségletck kie|égrtésének a terr.pévc váIt.

modern tudományra az a jellemző, hogy már az é\et ,\ feszegeti. olyanok vagyunk, mint a kíváncsi 91f1alapjait gyerekek, akik mindent szétszednek,mindennek a működése érdekli őket. Megtanultuk a szaporodás gátlását' le tudjuk győzni a meddóséget, a növénynemesítésúj, veszélyes kor. Szakába lépett a génmódosítással. Már képesek vagyunk á]latokat klónozni, s az őssejtkutatással remény nyílt gyógyíthatatlan betegségek kezelósére, de akár a halhatatlanság is. Minden lépés csodálattal tölt e] bennünket' elérésére hiszen soha nem látott perspektívák nyílaak meg elóttünk. De nem tudjuk, nem is akarjuk felmérni' hogyan változtatják meg aZ emberi evolúciót ezek a lépósek, mert rövíd távú érdekeink sokkal jobban lekötnek minket, mint a távo]i kockázatok latolgatása.'' II. világháború előtti években a filmekben a nő a, 1 a mágikus vonzerővel rendelkezó titokzatos 99f\vamp, játszotta' Ez volt Marlene Dietrich'4 kék angyallény szerepét ban, Ingrid Bergman a Casablancdban, vagy Karády Kata]in a Valamít uisz a aízben és a Hald'los tauaszban. Ezek a nők még titokzatosságukkal és elérhetetlenségükkelvonzották a Íérfiakat, mint a gyertya lángja a lepkét. A háború utáni évekbenazonban a nők társadalmi szerepe alapvetően kezdett megváltozni, s a fiimiparban új irányzat jelent meg, amely a szeleburdi, aranyoska, fiús testalkatú flata] nőket helyezte előtérbe, mint Audrey Hepburn' Marina Viady, s az új nőideál kicsúcsosodásaként meg|elent Brigitte Bardot.'' z első ősbun' amit nagyon megszíwunk.hogy Ádám I a tudás alrnájába. Kitoloncoltattunk a 9;fl'beleharapott Paradicsomból, és neki kellett álhunk fejlődni' Dc, igazság Szerint, elvakult hívőkön kíviiLlsenki nem kívánná, hogy bárcsak visszacsináIhatnánk ezt a harapást. Ígyvagyunk a máso. dik ősbűnnel, a fogamzásgátló tabletta feltalálásával is. Annyi jót köszönhet ennek a pirulának az emberisóg, hogy senki nem áhítja vissza a fogamzásgátláS elótti kort. Pedig a fogamzás. gát]ó tabletta az emberi történelem során talán a legdurvább beavatkozás a természetes evolúció menetébe. Bizony Pandora szelencéjét nyitottuk ki vele, s a Í.ekete leves még csak most következik. Minden nő, amikor nap mint nap ártatlanrrl bekapja fogamzásgátló tablettácskáját, e8y.cgy pici téglát Cibá] ki az emberi evolúciótalaozatából.'' z evolúcióban mindig meg kel1küiönböztetnünk a közI célokata végsőktől. Az ember nem szaporodni 19f1vetlen akar, hanem szexe]ni. Az ágyban nemi vágya hajtja, és nem

1

*

nem volt kiclégítő'könnyedén el lehetettválni. Ebben a légkörben nő ésférfikapcsolatának egyre kcvésbé volt a cólja a gycrmekvállalás, a nők egyre későbbre tolták ki a szíjlóst,ós inkább a karrierjük építésével foglalkoztak.A férfiakminden elkötelezettség nél. küljutottak szexhez, s ettől a szcmükben a nő egyrejobban deval. vá]ódott' Ma már egyre több nő panaszkodik arra, hogy a íérÍiak nem akarnak elkötcleződni, nem akarnak tartós kapcsolatot,nem akarnak összebútorozni, mert félnek, hogy ,,komolyra'' fordul a kapcsolat, ésmég a végén egy házasságban találják lnagukat. A magányosnő-szindrómának az egyik Íő oka tehát az, hogy megszúnt a házasság mint a rendszeres szexct nyújtó egyedüli ga. ka pcsolatftrrma k izárólagossá

A szing|iség és a szeméIyiség
Enyhe túlzással mondhatjuk, hogy az ember Sorsa a kötődési stíIusa.A biztonságosan kötődóvel minden rendben szokott lenni, de ő a lcgritkább. o olyan tlsaládban nrj ftll, ahol a szűlők szeretik egymást is' a gyermekekct is. Az clvált szülők gyer. mckei, a rosszul múkrjdó családokban felnőtt gyerekck általában vagy kötődéSt kerülők, vagy bizonytalanul kötódőkké válnak. Mivel korunkban a széthulló család a jellemzőbb, generációró1 gcnerációra egyre több a ktitódóst kerülő vagy kötődésóben bizonytalan nő és fér|r.A bizonytalanul kötődők gyakrarr hútlenek, rnert bizonyta]anok önmaguk ós partnerük érzéseiben, s ez a felállás sem Segítielő a tartós párkapcsolatok kiala. kulását. tsszességébenegyre több a sérü]t ember, aki nem akar, nem tud vagy nem mer elköteleződni. A szirrgliségezórt is válik korielensóggé.

A |átszat megtévesztő
A szingliéletmód persze kitermeli az önlgazoló ideológiáját is. Nem mindenki szereti rosszul érezni magát a bőrílben olyanért, amit nem akar vagv nem tud mcgváltoztatni. Igazolás mindenre található, lehet hivatkozni a karrierrc, a mcldcrn életfelfogásra,lehet hangsúlyozni a szabadság és függetlensóg fontosságát.Ésaz is kétségtelen' hogv a szingliéletmódnakszámos olyan előnyc van, amelycken _ ha valaki megízleli őket egy idő után már valóbar.r nem akar váltclztatni, mcrt egv bal. sikerű kapcsolatot rosszabbnak lát, mint a tartós magányt' A szingliség azonban, bármilyen jól is barikádozz'a el magá| valaki. bármi]ycn jó fllrlzófiát 8Yárt iS az egyedűllétigazolására, mégiscsak szembemegy az embe. ri természettel.Az emberi evo]úció vakvágányra tévedt,egy civilizációt nem a technikai Ícjlettsége mlnősít igazán, hanem hogy mennyire emborbarát világot tercmt, mennyire teszi lehetővé, hogy az emberi természet szerint éljtiLnk benne. Szendi Gábor

n0
,?

12

elixír

f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K

fürtös hajú gyermekekről áImodozik. Mégis, a közvetlen vágy évmilliókon át jól szolgálta a végső cé1t, a sikeres szaporodást, hiszen a paleolitikumban a gyermekek száma arányban állt a közösi-r]ések számával. A fogamzásgátlás alaposan beletenyerelt ebbe a szisztémába, mert a közvetlen gyönyörről lcválasztotta a távlati cé1t.Korábban az evolúcióra az a szabáIy volt érvényes, hogy >nem tudják' de teszik<. Mostantól viszont a >tudják, de nem teszik<< lépettérvénybe.,' I) "gi megfigyelés. hogy a házas emberek mindig többet 99 I L keresnek, mint a volt házasok, és még többet, mint a sosem házasodottak. A különbség még nagyobb negy. venöt év felett. Éves kereseti különbségre átszámítva ez komoly összeg. Számos magyarázat született a különbségre. Az egyik' hogy ta]án a munká1tató díiazza. a házas embereket. Ez azonban nem való-

clfogyasztása, ha hirtelen új szclek kezdenck fújdogálni, ésgazdaságosabb az utódot megenni, mint felnevelni.'' ajon tetten érhetó a női ideál változása objektív mérések\ / is, vagy csupán benyomás, hogy a nők egyre fiúsabbak, ke1 V rr eg1re maszkrr1inabbak?... A folyamat ktilön érdekessége, hogy a gazdasági világváIság és a háború élelmiszer-korlátozásainak hatására ismét a ',bögyösebb'' nők váltak ideál]á, majd, amikor ismétbeköSzöntött a jó1ét korszaka' a nők megint laposodni kezdtek. Ugyanilyen eredményrejutottak mások, akik más magazinok modeltjeit méricskélték: vizsgá1atok szerint általános tendencia, hogy a mell.derékbőség arány kettőről egy körüii éfiékre csökkent.'' 7\ bántalrnazott gyermekek szoktak azőketütlegelősziiLlőnélmenedé''f1' ket keresni. Mert egy gyermek inkább

színű,, erről' tudnánk. Egy másik teória szerint a felelősségteljes ésstabil
s z e m é l v i s é g űe m b e r e k j o b b a k a nak. Vagyis a több kereset és a házasság ugyanazokkal a pozitív tulajdonságokkal függ össze. A har-

4ffiE-.
.-

: -?

hogyronda,rossz,ésütlege. elfogadja, ket érdemel, hogya csakhadd higgye,
szú|őazértjópillanalaibanmégiscsak kivégzéseelőttbocsánatotkéráldozataitcil,szeretetéről biztosítjacsaládját. pár perccel Van ennek bármi ér1elme

munkábanis,ésinkábbházasod.ilszeretiőt.Sokhalá]raíté1tgyilkos
*\','|.Tjf

madiklehetségesmagyarázat,hogya-*F&-ahaiálosinjekcióelőtt?Van'Minden házasemnerjobbanTe|jesi1.EnerreEr[É-rosszná|rosszabbateijeskitaszírotrság
szavazok.'' érzóse...A féregérzés egy életremegmér-

1

E
o (t o o o

o o

Egy vonzó, karrierjében kiteljesedő nő voltam, mielőtt megszül. tem ezeket a gyerekeket. Most teljesen kimerült vagyok, egy idegroncs' hiányzik a munkám, és ritkán látom a férjemet.Van egy barátnője, ebben bíztos vagyok, ós még csak nem is hibáztathatom érte. A gyerekeink minden romantikát száműzÍek aházas-

gezi a 1elket, ha az embernem tudjaÍ.elismer.*B,ffis*.'"..,.program. ec],ryen vagyok, férjemnegyvenöt. Van ni, hogy ez csak egy beléjeépített ,... NT lfos;., .'qL": tr' i I \ egy ikerpárunk. még nincsenek nyolcévesek. féregérzés szavakkal nem törölhető.'' Sajnos a 91
modern társadalmakban a magányérzett'ől szenvedők A 99f1 arányát 20% körüLire becsülik. A magány okozta fájdaIom érzése aZ agyban ugyanannak a területnek, a dorzális anterior cinguláris kéregnek aZ aktivitáSáVal jár, mint flzikai fájdalmak esetén.A magányérzet evolúciósan hasznos érzelem volt, mert arra ösztönzött, hogy az emberek fíizzék szorosabbra a kötelékeket, erősödjön az összetartozás érzése.Ma ez a képes. ségünk, azaz hogy negatív környezeti és szociá]is hatásokra fokozódik magányérzetünk, ellenünk fordult, ugyanis a mai ember meg van fosztva cselekvési lehetóségeitől, ame1yekkel csökkenteni tudná magányosságát. Pár száz éwel ezelőttig a nagycsaládok idején még szinte elképzelhetetlenvolt a magány' Egy természetinépnélis elképzelhetetlen, hogy valaki egymagában éldegél;enkunyhójában, és csak a munkának szentelje magát. A közösségi lét egyszerűen kizárja a szingli életmódot.''

.o ö
L

ságunkból. Túl fáradt vagyok a szexhez vagy ahhoz, hogy bár. miról is beszéigessek. A nevem helyett írják azt: >>Késő bánat<.'' szaporodást és az utódgondozást mind az állati, mind I 99t-\az emberi világban alapvetően meghatározza az a ka]kuiáció, hogy adott környezeti Í.eltételek között >megéri-e< megszülni' i]ietve felnevelni az utódokat. Persze, megható történeteket ismerünk arról, hogyan menti meg a nőstény élete kockáztatásáva1 is kicsinyeit. E történetek morális példázatok az emberek számára, de a világ nem így működik. Madarak és emlősök körében közismert jelenség az utódok elhagyása, sőt

ettr

RészIetek SzendiGábor|egújabb, A nő élete könyvébó|, című megváSáro|hati ame|y az E|ixír Konyvesboltban,
elixír

13

járok, Ésszing|i. vagyok. ésférfi e|ején éveim A harmincas kérdésre, Szerep|ő címben a adhatok vá|aszokat hát,milyen Nézzük vagyokszing|i? miért miszerint

SZI NGLI?

vrt-Rr vogyok \,.

ertamrrnkámahobbim' és szeretek akár hajnali kettőkor is ébren lenni otthon és dolgozni. (Sőt, az éjszakákatjobban sze. valóságos retem' mint a nappalokat.Régen ku]turái' civilizációi voltak ennek az éieMtelnek. Mert a sötétben nyitottabb az és jobban ember misztikus érzékelése, veszíaz rrniverzumenergiáit.) oda valaMert ha nem vagyokegészen kiért'akkor nem akarok túlsok időt tölteni vele' (Valószínűleg magamnak való vagyok.)Mert ha nincs varázs, akkor a 14 elb<ír

jól-kijö. praktikumon alapuló, kényelmes, vünk-egymássalalapszint kevés ahhoz, Ahhoz a hogy feladjama szabadságomat. mélyébőI létiink az ő és az én létem jövő összetatIozás érzésekell. (ValószínűIeg gyerekesen romantikus beállítottságez.) Mer1 akjkkel nincs meg ez az ízzás' azok a,,kedves idegenek''kategóriájába látom a tartoznak. Jellemiiket objektíven röntgenszememmel,ésnem működik ben. áthozott ésmás életekből nem a túlvilágbóI a hibáikat. (NéBY amely elnézné szeretetet' embernél éteztemezt egész éIetemben,

ebből egy rokon volt, egy mentor, kettő pedig párkapcsolat.)A 'kedves idegenekértelmében hez'' nem kapcsol a sző pozIlív vett sziiletéselőtti ter.va közös játékra _ legfeljebbcsak karmikus kötelék éslánc. kapcsolatom,amelyik Mert volt egy-két elvette a kedvemet attóI, hogy olyasvalakikkel próbáljak komolyabb nexust, akiknél már viszonylag korán jönnek a jelek' hogy egyes tulajdonságaiktiábrándítóak. a harmóniátlanság' Amikor fe|ütöttefejét Egyediil lenni ugyanis az megbetegített. mégmindig jobb, mint egy harmóniátlan kapcsolatbaragadva sínylődni.(A család-

egyszerűen jó érzés mé|y-és csúcspontjai?'' Amikor kijött ez avá|asz. én ilyesmire képte1en vagyok. (De attó| kiráz a hideg' hogy gyereket nemzzek szintre! ugyanabba a realitásba.) Mert vo1t egy-két visszautasítás. hogy ellavírozzanak a nem k i e | é g í |k ua p c s o I a t a i k b a nE .és akive| . Persze én is szeretnék tíz év mú|va egy o|yan cikket írni. mire kihevertem o|yan szinten. amít kínálsz nekjk. gám kapcso1atban aligha kivitelezhető. a le1ki meztelenségfelszabadítóan hatott.' igen''' Hát i|yen nyögvenye|ős Volt ennek azinkarnávégéig egyedü| akarok |enni. ahogy egy ismerősöm foga|mazta meg egyszer. (Lehet. mintha éreznék. és próbálják eladni magukat nekem. hogy pénzért kelljen szexet vennem. Ez 'megint csak _ akkor múködhet. Mert a hetero párkapcsolatnál az egyen. aki hosszú fe| kineziológiai izomteszte|és során: .I f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K ban látott hasonió se veled-se nélküied-féle karmikus házasságoktól mindig kirázott a hideg. nem tudom e1hazudni. pozitív jelenlét legyek az életükben.nem az áldozat szerepében tetszelgek: a saját dtintésem. miért nem éreztem soha magam otthon ebben az országban és a csa|ádban. Pontosabban: vá|. rangúság érdekelne _ potenciális szii]őként is.'' hm. hogy olyan valakiveI kerültem össze.. de mindenki az én diszpozíciómtó| függetlenü| . és az á|ta|a okozott fájda|om nem vág a húsomjelenik meg.|obbat akarja a gyerekének. (Félreértés ne essék. hogy valahánysZor megláttam. Gyanítom. vagy megnéZek egy filmet. hogy ő |a|tam. hogy bepillantásl nyer személyiségemesendóbb oldalába. utána már irrkább csak nyugit akarok.úrnő kényeztetése'' 1egú dolog. átérzem mindenki bújátbaját' de hol vagyok én ebben? Ez nem ad elég iizemanyagot. Kaiser Ákos elixír 15 .akiket azonosítani tudok más inkarnációimból.jó| érezné magát ismeri azt. amely intellektuáliSan vagy tudásanyag tekintetébenstimrr1ál. elolvasok egy regényt.. amely meghat.) Mert az emberek nagy része untat.lis katarzist. hogy egy szobában |enni''. Sőt. Mer1 érdekel. miértvagyok Va|akivel elkoteIezett párkapcsoIatban.mert''-ekke| mé|yebb ba. de csak percekig. . ciónak a vá||a|ása' Persze nekem is hiányzik időnként' hogy ne csak egy Hogyan kaptam e reve|ációt? Ártatlan kérdésttettem alka|mi partnerhez bújjak' hanem va|akihez. na| összeá||t a kép.. mint. ha füiig szerelmes vagYok. És ezzelelszomorítanak. Nem is tudclm. így a gondolataim megmagyarázása kettós erőbedobást ígényel.Másoknál nem élek át i1yen interperszoná.ha elolvasok egy könyvet.Mik voltak é|etem távon is izgat és érdeke|. EmbereknéI is átélek hasonlót.régről'' ismertem. 1 mert aZ intimitás. rek/elmék/elkek. hogy szimplán rövid a figyelrnem kiterjedése _ attention spam _. Éreztem. ha va|ami tradicionális |ega|ább némi rezignált |emondássa| és iróniával tudom női vagy férfimagazin hasábjaira készü|.. azon. Lehetnék ridegebb és bunkóbb is.. hogy kiszo1gálja a nőt. meghatott a jelenléte. Mert a fogantatásom vo|t é|etem e|ső mé|ypontja. pláne nem önmagamnak. Mert individualista korban é]iink.) Mefi az emberek két marokkal megragadják a figyelrnet.ame|yben fe|soro|om. az emberek többsége hasonló kátyúban van. kitolt kamaszkor állapotában leledzem?) |dáig írtam vo|na ezt a cikket. Hosszú távon hogyan töltekezzem ebból? Amikor mindenk1 elvette tő]em. hogy ami rövid időt együtt vagyok másokka]. na Persze ez a sok indok nem je|enti azt.)'De ók nem kÍnáInak semmit cserébe. empátiát és energiát. Altalában kétlépéssel elórébb jár a gondolkodásom másokénál. De mive| az keze|ni. hogy mindig nekem bizonygatják. Akkor van flow-élményem..) közben kissé e|Íintorodikaz arcunk. Majd meg|átjuk... |épjünk E|ixírben át a . fföbb o1yan ember van mégaZ életemben. ame|yben én kamaszként és fe|. de ők talánjobbak abban. Habár az is |ehet. és hogy hagyjanak békén. ami elvisz engem egy egész életenát. Majdnem be|edög|öttem a fe|ismerésbe. ami kel1neki. (Lehet. hogy é|etem jó. De nem akarok' Saját döntésem. Yiszonl azt. mintha dicsekvő óvodások között lennék. ami megégetett. jeiahol nincs ez az .h o g 1 áramlik köztünk aZ energia és a szeretet. de ennek puszta ténye nem garantál valami Í. olyan kíváncsisággal üzsgá1om ezt. Vagyis nem dobnak Í'el. Akkor már jobban megtalálom magam a férfiakhoz fí1ződő baráti kapcsolatokban. hogy karmikus kényszerbő| e|térült inkarnáció vagyok.) M e r r m i n d ö s s z e k é t s z e r1 a p a s z l a l | a m egeszelelemsorán.Hááát. mondjuk.Az emberek nagy része kedvel engem.n i n k á b b egyedül vagyok.Vagyis a kommrrnikáció mint o1yan sajnos nyűc. nem vagyok én rideg és hideg.. il]etve csak ideig-óráig. Beszűkító érzést adnak. Es nála jó órzés Voll. milyen remek embe. amikor úgy mondunk Va|amire igent' hogy benne.. nőttként o|yan rosszu| éreztem magam' Az ember a |egMagyarán: nem akartam ide szü|etni. (Talán mer1 jó hallgatóság vagyok. Bő három évembe te|t. ame|ybe szü|ettem. az a halálom. |ényemme|kimondtam az igent. és nem tud lekötni semmi hosszú időn át?) Mert rengeteg energiába kerül megértet.. de ehelyett a következő elvárást kapja a férÍinem: a pasasnak az a dolga. mert o11már a gyerek lesz a prioritás _..) Néha olyan ez. az ornitológus a madarak viselkedését. akivel Íél szavakbóI is é r t e t t ü ke g 5 m á s t .hogy kinek milyen a csakis rá jel1emző erotikus testbeszéde ésa koitális (közösüló) habitusa az ágyban. ugyebár. (Még a saját szirleim is. nem magam.A széleskörű vizsgálódás pedig mono. hogy ez mennyire nem elégítki. hogy csak a késleltetett.ene nagY egymásra hangoltságot. hogy nem vag'urk egy szinten. (Plusz nem vagyok rnége1ógidós vagy rusnya ahhoz. í .. amikor megvá1toztak az é1etpályák:az úgynevezett adoleszcens generáció később alapít családot. A k i n é | é r e z t e m . Egyiküket annylra .

kitisztítani ősei mindenfé]e sarát. Felértéke]ődötta minőségi szex. segítő módszereket.aki egymillii embert is regisztrá|). férflerejiiket a második legjellemzőbb los betegség a prosztatarák?) nagybanhozzájáruh a fogamEhhez az erőviszony-változáshoz is. szeretőt. azazképtelen a saját életét élni. és mi az. ami talán segíthet. az önmegvalósításra. (Talánezért haláségtiket. hogy paradigmaváltás van' és ez bizony a férfi. és ehhez sorra kapja az újabb ésúiabb technikákat. és azt is. leheSSÜnk! hogy nőbbek keres. a teljességigénye nélkül most nézzük a főbb okokat.. a nő már nem alárendelt. ame\iknek lehetőségébenáll ]erakni.ha erre kifejezetten szi-rkséglete van.$ 't{ Hogyanjutottunk idáig? Már a csapból is az folyik. merre haladunk. Mi van most? Bizony ez a búvös . AZ egyik|egnépszerűbb társkeresó tava|y Ünnepe|ték az egyo|da|on regisztrá|it' Nyi|ván nem mi||iomodik k jelent (hiszen van. Férjet. A nőknek már nem kell !9ttegniiik attól. Mégtöbbet.a kiegyenlítődéstörvénye elóbb-utóbb követelni fogja a magáét. Ennek több oka van. hiszen azt izeni: ez eddig kevésvolt. akár az örvénynek. Sz(tzen már csak a bigott vallásosak vagy hagyományőrzők házasodnak.Szabadon élhetnek hogy teherbeesnek. ésnagyót. és a munkában nem tudja megvalósítani önmagát. Amerrekörbenézek' szintemindenki fe|eséget. kis kutat.Ráadásul a rengeteg 3 (.Még. vénkisasszonyoknak' addig ma fordtr]t a kocka: ilyen fiatalon többnyire az aiacsonyabb szociá]is éstársadalmi rétegekből valók szijLlnek. századi nő kiéhezett a tudásra-tanrr]ásra.. ha nem voltak huszonéves korrrk elejénLajosnék' a társadalom és a család szégyeneinek számítottak. pontosabban é]nének. de ez csak 3-4-5á|néven t E|képesztő társkereső olda|. vannakéhezve. ráadásrrl genehordjuk magunkkal.Türelem. Ésnincs az az erő. mik a választási lehetőségeink. hanem egyeman. ez törvényszerű. A]árendeltből egyerrranguvá válni igen felemeló.tűrés'vise]és pesztőenmegerősítette a nőt: a férflaló] viszontkivettiikmagu-rkat. ami ezt megállítaná! Ennek kell átengedni magunkat. energetizáló érzés. viselnle kell'') elkéelfojtás. csak akkor lesz belőle családi cseléd.. 't j * . A mai' modern nőt már nem lehet gyeplőre fogni.még''sok férfit megrettentett. mennyi be|egondolni vana vi|ágban! egyedÜlá||i ffi. Köztudott. egyet|en K párkereső is. ugyanis mindettől meg volttrnk fosztva.szégyenben nemi életet. ez nemjó vagy rossz. hogy ezen a duáLis bolygón ha eimegytiLnkaz egyik végletbe. mint amikor valaki alól kihúznakegy Sokan ettő]megszeppentek' vagyszéket. a szabadságra és a minőségi szexre. zásgátlás lehetősége maradnak''. A XXI. t? { u 'ql z a tendencia véleményemszerint egyre növekedni fog. remé|. Nem is csoda..Ésmivel ki élnek is. a teljesítőképesszőnyeget Ráadásulmegkérdőjeleztiik is. Véget ért a patriarchális időszak. baját' mintáját. illetve ha nem tudta még lerakni a női ősöktől hozott mintákat. fViszont mi vagyrrnk az rációk k1éhezettségét a generáció is. Az ezredfordrrló meghozta a nemek viszonyában a fordulópontot. bizonyos szempontbólkockázatoknélkiil.. gu Míe anyáink.) 16 elixír ..női kapcsolati és szerepmintákra is vonatkozik.azasszonynaktűrnie.

majd a férje. egy tcrelgetéssel. elixír 17 . őszinték. í:rtolmes ezt aSSZony meg tudja oldani egy kis fifikával. másfelő| a férfiak Egyszerűen a hö|gyeket' akikmeg sem merikszóIÍtani _' hogyÍé|a kifejezésért már. megszó|itani nek |eszó|Ítani. ápolt.mertezeka hö|gyek macsóságaazért . hastánc stb. és általában a lányok a jobb tanulók. junk! Egy okos.az igen nagy százaléka férfiak középkorú egyik kezében a sör. micsoda bombázó!" miket mondanak: "Hát "tregem. hogy a politikai életben és a felső vezctésben egyre nagyobb arányban jelennek meg a nők. Mindig megkérdezem a művelődési házakvezetőit (akik többnyire nők). Mind a férfl. A]talában olyan ÍérÍiravágynak.) Csakhog'y a férÍiakaz önképzés más teriiletein is elmaradtak. azaz életközépiválság elsősorban a férfiakat sújtja. A mai nő szabadságra is vág1rk. pszichodráma. szórakoztató.ám ez ma már csak az úgynevezett elmaradott országokban lehetséges. rende|kezŐ érettségive| meg a maximum |ányok.|egyÜnk járjon'törodtobb módja van arra' hogy konditerembe a férJiná|. . a válaszom: tcsséknekünk }rogymégvéletlenülse de segíteni' mégcsak ne iS gyanakodVegyük észrt:. de tuIajdonképpen deményeznek. menj oda. _ Fordulipont a férít Uj egyensÚly megje|ent A 2O1O-ben vanegy kerekkönyvemvégén cÍmű ésni viszonyában ebbő|idézem szakértőive|.. Képes az érzelmeit kifejezni' legyen felnőtt (az a mirrimum. apjáról).Afér. a homokba dugja a fejét. aki sikeresebb az egyedÜ|á|ló gl|ag.Járok konditerembe. hogy 36 százalékban végezteka férfiak.98 száza1ékban nó. hogy mit . zumba' Nia. : . hogy már levált az anyjáról. Az új nyugati trend az. kezprob|émáik Nagyonfinomvirágnyelven vannak. több ezer nót hallgattam végigebben a témában.rrak az apja volt a . hogyutánasemmrnek őket a visszautasÍtás. Iáp|á|kozzék. onértéke|ésl gyötrődhónapokig hetekig.e|nézést e|taknyosodtak annyira összetöri meftannyira a hö|gyeket. kineziológiai előadások. tegycneka nők a Íórfiakheiyzotének javítt1sára. aki intelligens. De a mai nó nemcsak a SZexIe éhezettki.nemcsak anyatoleranciában is _. stabil egzisztenciával rendelkezik. különféIe önismereti és önképző elfoglaltságot talál magájóga. átlagosan 80 százalékban.gazdag is. művelt. siker-thozrrnk. jó humorú. hogy az úgy' nevezett midlife crisis.wrD' ' pihenjen. A könyvek nagy többségét is nők veszik.gyámja''. hanem a tudásratanulásra is. hogy csak az én e]őadásaimon ez-e az arány.. Nézzmár rá|. hogy a nők vannak mindig többen. a másikban a távirányító.tánc. aminek következtében a fe]sőoktatásban továbbtanuI(lk 64 száza|éka nó.. ahol a múvelődési intézményekben a nemek aránya 95. Évekóta járom az országot az előadásaimmal. érzékeny.Vannaktehátegfie|ólezeka csodá|atosan férfiak. nak. rető. és.Arraa kérdílsedro. érzelmi és szellemi szinten is legyen partner! Csakhogy! Ha az e]rntrlt 10 évben a felsőoktatásban 64 százalékban nők tanu]tak' az azt' jelenli.fiak Soma.) addig a o1dás. egészségesen szép'okos. fiÚkkal' i|yes. Tehát 28 százaléknyt nőnek nem jut diplomás társ. Mivel évekóta főként nők között dolgozom. hogy amíg a középkorú nők java része képezi magát. ésjó szegiakban' hanem megér1ésben. Fizikai.zociologus L- \ glil&.tés a téma d5ZLdI-UE)ZVIqE Szi|ágyiGyu|át: tűnte|.f i k u s z b a nA : SZINGLIK * -t'r l" pszicho|ógUS? ésszexuá| \llT MCND A FÉBtl aki S. mind a nő gyakorolhatja ezáltal azt. amitó| szebb jön a testével. ják: a jellemző tendencia az. ésott sokatbeszélgetek nek.i' |e!-'En? Na. családállítáS. Ez azt jelenti. hog'y ttrllépiaz egóját. nagyvonalú . (posztgraduálisképzés.'' kis indirekt ráhatáSSal. Es ez csak egyetlen szempont! (Hozzáfűzőm: kiváló lchet a párkapcsolat enélkü is. Azt mond. Statisztikai' szociológiai tónyek bizonyítják. ne hü|yéskedj! ésszó|ítsd Gyu|ának: Szi|ágyi is fe|tettem A könyvbenkérdéseket vagy gazdasáeset|egsokka| sikeresebbek professzioná|isan nónek. Ésigen' a mai nő válogat. igényeivannak. kidertr]t ugyanis. ézikmagukat. eddig egy lány.

Nekijrrksem esnejól.a mindkésőbbre korbanmondjákki a pároka bo|dogÍtó -. megtapasztaltam.most ezt keli megélni! kal vannak elfoglalva. nőknélmindkettőben. vagyisjövendőbe|i társunk fe|kutatását ésa közös iövő kia|akítását.hogy ez lett abból.hogy az eddigi birhelyett érdemesmás alapokra toklós házasság . No. hogy miképpen hűzztlk. viseljtbk''. hogymajdcsak akkor á||nak készen azöná||i é|etre.hogycsökken a házasodásikedv. kifejezni MoSt meg hirtelen felértékelődöttaz érzeImeket tudás.a saját fejlődésiinket.hogy nemcsakhogy az érzelmeit a sör ésa távirátudja kifejezni. hogy 23 éve élek szeretetteli volt a jelszó. törekvése kÍvánságok szü|etnek. a páruálasZásra ésa ha előbbstabi| $ SZÜlŐi szerepre. rende|kéznek. Íe|é hogyszámukrais rögös |egyen a csa|áda|apÍtás szeretnék. (Ezért nyító. elfogadásaaz. amiket elengedek. ideig. ahogy a nők belegondolunk. sőt |akássa|.körÜ|be|Ül két hétig! Ezutánújabb ha megkapunk va|amit.megértés. ahol az elköte]ezódés Iegmásik serpenyőjében az autonómiaá1l. ésasszonytársaim párkapcsolatban)! Eddig az zőketígy..(mondoména követke. kötni. ne hogy a férfinakcsak az fecsegj!'' stb. emeljük őket úgy.nálunk.tanulni! Ehhez pedig türelem elfogadáskell.vagyakárte|jes mérvagyunk háttérbe szorítani egyijtt tékbe1e|nyomnia női ésférfiszereppe| járó ösáönös szükseg|eteinket. Azt látom.. hogy nincs péniszzsugoríA saját életemben tóbb.Az &zelmí nagyon sok érzelmifogyatékos nem fogyatékosság azt jelenti. Soma mamagésa Mit tegyÜnk? SZA A családa|apÍtásra megérett komo|v fiata|ok szÜ|ei SokSZor .ne pityeregj'nem vagy te kislány. Ez mit is kapcsolatbanott Van a kompromisszumlehetősége. van az érzelmekért ésa beszédért felelós egyik agyféltekéjében agyi terület.Ezt könnyedénátéIhetjiik' veliirrkteszi valaki. akarás. Ésmég valami' Rettegnek az emberekaz elkötelezódéstől. éstöbbet nek sem szabadlenni.)Ha nem is csoda.tűrjiink.Hogy mtt?Ezt mindenkineka saját önismerete alapján kell eldöntenie. hogy mégnőbbek. Úgy gondolom. amelyet akkoréaünk.prakti. kák''.szerepjáték'' me]Iett a mérhelyezni a párkapcsolatokat. egyediilállóleány. hiányzik az é|etÜkbő|. aho] elvárunk valamit a máSiktól? Azt látom. No meg .De mértis van a Szeretetben elvárás? Egyáltalán szeretetaz.Nesírj. empatikusabbak És A férflak nagyon nehezen fejezik ki az érzelmeiket. biZos ki a csa|ádi háttér né|kÜ| ropÜ|tek fészekbő|. nem megvásáro|ható. ami sára. jelent? Azt. aki most tanulja ésismeri meg önmagát. tiinkből ésaz őseinktő]hozotüakat szembenézni. nehézségekke| viaskodva.tudtukmeg Prof' Dr.. hogy a jelenlegiválto.. de vaknak éssiiketis lehúznak.önállóságra van sziiksége dualizált emberének. hogy. férfivan a világban. Nos. lehuzóbb egyférfiszámára. ezzeItelea hócipő' de valójában csakis a megértés ésa TŰR-elem' vagyis a helyzet Elfogadniazt.. ésÚj tagokka| bővÍtsék a cSa|ádot* konzumku |tÚraja'vis2ont Napjaink a fiata| egyreinkábbazterősÍti e'utelnOtteloOen. e]várásainkon.hogy ne érezzékmagukat.l sokanmagukDe jól van ez így. ráadásrr-l az elfojL4sok az eddigi élemár nem is nagyonbír a mi generációnk' Éppelég kipucolrri. 'Á szÜ|ők'akik egygördülő akadá|yokat' arratörekszenek. amit perszemeg ístudok érteni. Rengeteg kapcsolatoteddig a másoknak való megfelelrri tartottössze. háttEet egzisztenciá|is teremtenek.Az blztos.Tudom. EzI újrakell kondicionálni. csakhogy ennek nem tud ilyen gyorsan megfelelnia férfi'. hogyaz e|ső után * szárnypribá|gatások megteremtsék otthonukat.Sokkal több térre'sza. a saját egónkon.de fe] sem ismeri őket. és_ újramondom ..trj. vagyis elfogadóbbak'meglehessiink! értőbbek. kai szakpszicho|ógustó|' akive| 18 elb<ír . hogya kie|{7Ített vágyakmindig vezetőút. ami nagyszerű Először is a következővel érdemes fejlődési lehetóség.)Nyilván nem véletlen. tárja'hogyaz vi|ágosan e|énk újakat szÜlnek' a vágypszicho|ógia rövid miattmeg|ehetősen úgynevezett hedonikus a|ka|mazkodás _tarlaz öröm. belénkégettszerepeinken túl találhatjuk meg a másikat s benne magurrkat. hogy elvárásaim vannak. Tudnikel|azonban. eddig neveltéka flaikat' Alapvetően az érzelmielfojtásra lettek kondicionálva:. hogy csakis a régi mintík lebontásával. vagyisaz embervágyte|jesÍtő . hogy a mai nők nem akarnak kompromisszumot De valahol minden pár.hogyhiányzik a Szeretet a világból.éskifutnak azidőbő|' mirerádöbbennek. sokanazonbantú|nemis beszé|ve to|ódógyermekvá||alásró| mérhető értékek fe|ha|mozázottfigye|met ÍordÍtanak a pénzben hogyaz. nösen a férfiak'Megértem. küö. Bagdy Emőke klininemismerhatárokat'' a szingIije|ens{1rő| beszé|gettünk. a ma indiübadságra. W z anyagijavak hajszo|ása közben n4támosak .kiokítva''. a megszokásésa féle]em a most fe}növők mást akarnak. megadjanak a gyerekeiknek. hogy ezt nyás.az életkcizépi váIság és a tömeges korai halálozás.. Természetesen a gazdaúgi helyzetis fontos szerepetjátszik é|etabban. mint a követelőzésésszemreháha belegondolurrk abba. sok zásban ésegyensúlytalanságban ezvat' éshogy elképesztően mú]ika mi tudatosságurrkon. amt segíthet. amirerégebb óta vágytunk.ésegyrekésőbbi igent. kor |ekÜzdötték az e|éjük hiszennem hogyamitcsak tudnak.

á]tahogy a kora gyerekkorában lában kideriiLl. és a magány. hogy miJyenjövőre vonat. lan. ezért találkozhaturrk olyan sok bol. is kat alakítki. párkapcso|atokhoz.és aki pszichológiai rendelésekenkeresi a hogy énboldog legyek. Ha kiegyensulyozott szinglivei taláikozom. amely többek kózoÍt az emberi nek a szerelmiboldogsághoz. hanem egy. elért rossz élmények nem lép házasságra. gondolják' hogy néIkÍiLlözhetet]eA Psychogalaxy nevű interneHa va}akivelszövetségrelépiink' tes oldal.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K O PR O BA -/ -/ p { ű fontos' hogy . _ amikor egyre széIesedik a látóteríjk. sincs.vá|asztjáka szing|ié|etformát." .mefi az egyrekevesebb. miközben egzisztenciáIisan magát. tartania magát ésmegvílnia a mhdennapos kiiedehneket. tani tizenévesek.amelyért szüetett. ame|y sodorjaa flatalokat'Elsősorbana szerinta helyzettovábbrom|ik? _ Kultúránk a szüntelen fordítják saját előnyök keresésére vágyakozást veszi céiba' a az idejiiket és az energiájukat. hogy . kapcsoiatok éshelyébelép ja.demi férfiakférflakmaradjunk / ésnők a nők . világnézet az. az életben aZ a legfontosabb. _ azt .hogy hozza az é|ettik''? kozó elképzelésekkei rendelkezneka mos.pedig egy hogymiként találideá]is esetben _ kia]aku] benniik. ésa férfiftilényhelyzetbe|:vkózza akkal együtt áll a startvonaha.Épp ezértkomoly próbatétel előtt á1laz' akinek ffnrregyedü kell egzisztenciát teremtenie. megtagadják nembeli lényegüket' hiszen az. ha rendkívtil zett.. világ. nagyot változott a Íe|növekvők hozzáá||ása Iegyeneka létfeltételek''. az emÍtett csapdahelyzetbe He|ytá||ó az a Íe|vetés. csak azt tudják.. hogy választolyankérdésekre' kiegyensúly ozott kap csolatnak merre vegyékaz trán11Í'. amelyekalapveA nő tően a férfiszerepkörébe illeszkednek.. ami vágyközpontú a a csa|áda|apÍtáshoz' nyuJású. ktjüönféIereklámszlogenek is vagyis ez a tárgyközpontu világ a megte. megdöbbentően hatná meg a párját' vagy hogyanalakíthat. aki gyermeket hoz a világra. ják.akik nemtudatosan eltűnik az én. és hogy felnőttként Az ilyen nók elaltatnem is váIlal gyereket.ésa nőkjobban megszenvedik legyiink. hogy fogalrnuk na ki párkapcsolatot. megkoronázzaa nőiségét..az éIethez elsősorban pénzkell''. amelyekrőI tén ennek megfelelőenalakrrl.A mi kulturánk19 ban a férflaklehetőségei szerteágazóbbak' az egyedüáIló nőkre azonban olyan életvezetési terhek nehezednek. sokan számoltak be arról.ésa fiatalokmenjövőképeszinremtését helyezi a párkapcsola. miatt döntött úgy. pszichológiaikutatásátszolgáI.hogy az emancipációtmélyen bázhrk. társas lény.t. öntötte szavakba József Atti]a csodálatosan mindezt Thomas Mann üduözlése című' versében: .és ta]itása.tévesen tok elé..szabadok.I Mi a helyzetazokkal. Sokan úgygondolják.kedvesek/ s mind ember. Az emberi idegrendszersajátosságainál fogva a szingli nő hosszútávon boldogtajól szerve.. Ez is azI elhimutatja. Iényének a biztonság' éső alapsziikséglete eredendőentársftiggőbb'mint a férfi.szerűen . mihez kezdjenek.biztosítva I Ez aztje|enti'hogy néhány évtized a|att hogy rendkívi-r] Ez a trrlajdonirá. strukttrráItéletformátalakít ki.. mégakkor is. dogtalan férÍival és meggyötört nővel. feltérképezte.mint a férfiak.. azoknak a feltételeknek ezt erősítik. ésteljesíti azt a hivatást. a mi. Néhány szingli nő rendkíviil maszku]in élet|ormát építmaga köré: konditerembe jár' egészségesen küönféle rituáIéétkezik.. hogy mi boldogok Az ember alapvetően aZ a céIja.így _ Igen sok olyan szingliveltalálkoztam. Ebben az életszakaszban.

.hogy mivel fog]alkozik mostanában. Pedig nagy hiba ráerőltetni a nőkre a férfiak sikerorientált é]etvezetését és állandó versengését. hogy elismeriijk' szeretjijk a társunkat és ftjlnézijnk rá. Igen ám. a lehető legegyszerűbb választ kapja: . következően a férfiak is kerek egésznek éreznékaz életirket.iuk szer.elvadul''. mert ütközik a véleményünk _. EbbŐl 20 elixír . óhatatlanu] átsugárzk a másikra is. Boldog társada]om csak akkor jöhet létre. hozzájárulrrnk ahhoz. ha az ilyen sziiLlő tényleg nem tud arról. hogy bántja. ha listát készítünk az elintézésre váró fe]adatokról. attól még ugyanúgy szeretjük! Azórt. akkor bizony boldogtalanná válunk. Azzal.e]romlik az egyik oldalon.ogyén isé.Íulladozó'' nő a Íérfirahárítja a házimrrnkát. cgymáshoz Íérkíízniük. . Iiz r.Semmi!''Nem csoda. Sok félreértést tünk. inek nem lenne szabad vetélytársként tekinteniük egymásra.és a végén jussunk megegyczésre.e vaiami a gyerekét. l Tehát a társada|mi változásokon tú| égető szükség |enne arra is. hallgatni ésfigyelni. rosszabb esetben mégki is neveti.. amelyekre dolgozó nőként nem jut időnk! F. Amikor az anyúa szatyrokkal megpakolva. a teremtós koronái pedig cttől rosszul érzik magukat a bőriikben. aminek nem szívesen teszijLr-rk eleget.trnkon. hogy a családot ne állítsuk kész tények elé. ám ha valami olyat kényszerítenekránk. hogy a szűkebb környezetünkben rendet tegyünk? _ Nagyon íontos ]enne már Íiatalkorban megtanítani az együttólési kultúrát és a partncrek közötti kommunikációt. hogy kéretlentanácsokat osztogatnánk vagy kr1tizálnánk. hogy az otthon melegét megteremtve olyan hátteret biztosítson a férfi számára. sőt. amire vág1nrak: figyelmet. ne veszé1vbe Napiainkban azonban mindkét részrő] a nói szerepkör kiteljesedése. követően örömmel figyel. hanem ők is kény. megpróbálnak összebújrri. ahogy beérik murkánk gyiimölcse. hogy ne dtsonek sebeta másikon. olyan ]áncreakció ez' amelynek az eLindításához e1egendő eg. gondoskodást.y ponton hibázni.e]. V.- mekes anyaként fél munkaidőben dolgozhassanak. mint a siur(jka tiisk(liket'Ha oclafigyelürrk a máSikra. hogy cz a diszharmónia a gycrekekre is kihat _ ilyenkor szok' ták azt mondani. adatok teljesítését jiik. ták feleiteni. s ha valami és a nők boldogabbak lennének.seppot Sem ]<ijrulvű fbladat! íj]. hessen' Sajnálatos módon napjaink társa. tanuljunk meg inkább kérdezni. Ez a majdhogynem sem|eges együtté|és csa|ádon be|ü| is kia|akulhat. -B. vóseinketúgyhordozZLk nlag.. hiszen otthon megkapnák mindazt. kevésbó kerülnői oldalon. hogy a munkától . . ha őszintén beszél a benne zaj1ó lelki folyamatokról. N eveltetíl sünkJ: giinkből f'akadószokásainkat. Sajnos nem ritka. BaJ az. mí törtó. a férfiak pedig a férfio]dalon. világképirnket éstörek. hogy eg1.ha mindenki a javát adhatja abból. és veszekedéstclkerülhe. ha tudatosan alkalmazzuk.e1 a választás lehetőségét. hanem kínáljuk Í.ontos.rn ást melegÍthe SSók. nik vele az iskolában. még nom kol1 támadásba lendülni _ ezt sajnos na!]yon sokan el szok. hogy a gyerek . az feléterelotthontercmtés és a fészeképítés geti a nőket. amire hivatott: a nők a gösség: ahelyett. hogy versenyre kel. hiszen a kétnem képviselő. hogy bár másként gondoljuk a dolgot.r nélkü] melcrrgcthetsérülés iirk cgymást. ahová boldogan térhelhaza a mindennaposmcgpróbá]tatásokat követően. ki mit venne át azokból.telenek bekapcsolódni a termelőfolyamatokba.jen a férfiakka]. komoly prob1émákalakultak ki. nagyobb gyerekeinkkcl megbeszéljük. amit a másik mondani akart.. Két ember között a kommunikáció a kölcsönösségnek köszönhetően működik olajozottan: ha meghallgattuk. hanem az. fáradtan hazaér a mmkábó1. ki mit válla1 közülük.r. l Mi mutathatna kiutat ebből a kényszerheIyzetbő|? _ Ha a társadaklm támogatná a nóket abban _ és csupán az ő döntésükön mÚlna. mert valamiről máshogy gondolkodunk. _ Pedig ennek az áthidalása sem ördönA nő a1apvető feladata nem aZ. hogy ó is kiteljcsed. mondjuk el neki. ezek képezik ugyanis a jó emberi kapcsolatok alapJát. dalma nem az anyaság' a gondoskodás.Mindennapi életünkből sainos hiányzik az ilyen típusú kommunikáció' pedig rendkívül előrevivő.sok szing|i ta|án éppen ene mondja aá' hogy köszöni' de inkább nem kéri. és párunkkal. mégisérezzék a közelségét. Kérdezzük meg. Az önként vállalt Í. érzelmileg Ha erre nincs mód _ például áll1unk mel1é! azért. és így a mrrnka mellett a családjukkal is foglalkozhassanak. ésa szüeinek fogalma s1ncs arról.ílsncm CSaka Sajátboldogságunkattartakkor mi is elíitt. hogy kisgyer- Amikor kétsün fázlk. sZcretetet. és még a szívilkhöz közel állókkal is harcba szállnak. de tüskéikmiatt úgykell helyezkedniiik. és felteszi a kérdést:''Mi újság az iskolában?''. hogy élnek-ea lehetőséggel_.

MagyarországonkiiLlönösen sok a felnőttként is a szüői házban maradó férfi(kevesebba nő).akik saját egyszemélyes tartástvezefftek' ésnincs tartós párkapcsoIahrk. hogyönző. hogy az i]Ietőcsaláéletvitel jutotta (2545 évközötti)' egyszemé. aki nak valamivel több mint fele párkapcsolatot soro|ható a szing|ik ebbe a csoportbatartozik. egy háztartásban éIő fiatalokszáma. hiszen csak az számíIszinglinek.. híszen az egyedíiLl élő fiatalokközé. túlnyomórészt vezetői vagy középvezetői pozíciókban' illeA fő kijüönbséga csoport öSszetételét tően Nyrrgat-és Kelet-Európa közóIí az' hogy míg nálunk több a nő' Nyugaton a férÍiak vannak többségben. elixír . niá|náezt a csoportot? _ Az utóbbi él'tizedekben olyarrnyira megnövekedettaz egyediiLl.. EzérIa szó szorosértelmében azokata leggyakrabban 30 évftjlötti flatalokat tekin{Íik házszingliknek. aki kivált már a sziiLlőiháztartásbóI' ésegyediii él.lyes háztartásban' egyedü éIésgazdálkosában Sántha Ágnes szocio. hogy társas |ógus.egyetemi tanársegéd kapcsolatok nélkÍiLl töIti a minelszigetelten is' akitő|megtudtuk. Fontos tudni' hogy a szingliéletmód kifejezetten nag1városijelenség' A metropoliszokbantömöriiló szinglik a szolgáltatószektorban dolgoznak. tunk arra is.hogya szing|ik többségeigenis l Kit nevezünkszing|inek? on hogyandefi. ez vat leginkább terjedőben.csa|ádra.megkapja'. ám a |egújabb statisztikai adatok az egyedÜ|á|lók akireigazaka fentiál|ítások. nemakar Aki szing|i. rre az eredményre dos életkorú közeImúltban végzett kutatá.hogya demográflán beliii kialakult egfajta szingli-szakirodalom' A kutatók többsége azttarx1a a szing[fó ismérvének. karrierista emiatt . is azt támaszt1ák a|á. főleg önáIlósulás nehézségeit vidéken. vágyiktársra.vagyis szorosabb kapcso|at egyedü|á||ó . illetőleg táve magánezt a bélyeget. ami a gazdasági mutatja.dik. Kíváncsiak vo|kapcsolatban él. küön élő párt' a látogató kapcsolatokat tekintik a jövő egyik meghatiírozó életfor. l Vajon szing|iknek nevezhetők-eazokaz . hogy egyszemélyes háztartástvezessenek.tart fenn ktitön élő társával. szakemberként hogy |átjaa A szociológusok ezt az ítgynevezelt szinglikjövőjéneka|aku|ását. hazasságra |épni.Az ő számuk is gyorsan növekszik' ugyanakkorMagyarországona növekedésnek gátat szab a lakáspiac. s hogy az. májának.harmincasokis' akik a szii|eikke| né|kü|i együtté|nek? _ Nem.hiszen kevesen engedhetikmeg maguknak.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K gyakran VagytÚ|vá|ogatis.Ezek a ''felrróttgyermek'' státusban élőknem szinglik. Biztos. Mindez nem jelenti azt. hogy ki dennapjait. szívesen vise|i.hogyakad éseszeágábansincsfe|adni a fÜgget|enségét' közott o|yan.

hogy egy takarítónőközött. hogy a felrrőtt-életút esemónyei és vezessen háztartást.vagyis kompromisszum keretébenhajlandóak mint átmeneti. olyan csoportrólvan szó' amely egziszten.egyéb jól kereső férflakegy potenciális hasonló jelen. hogy inkább a férfiakidealisták.A közvé]ekedés úgy tekinti. Egyik extrém példája ennek aki azt mondszeretnek szinglik lenni vagy azok. harmadrésztfüggetJen. tehát alapvetőencsaládpártia tár.lefelé''. hogy hogy ott kedvezőbbekaz egyediiLl élés anya. a kizárólagosságát' IgaZ..képzett. hasonló: mind a férmeglehetősen nyosodó társadalom vízióját vetítielőre' a nemek tekintetében ezért sok idót ésenergiátfekteta társkeresésbe. mindössze arra utal' tok is megerősítik a párkapcsolat. hogy az előbbi esetében éselőnyben részesítenék azl a tár. de egy egészséges kovetően egy ideig Szinte kotelező egyedtrlélni. Elenyészó kisebbségben gi feltételei' ésmagasabbaz életszínvonal. l Mi|yenek mondható el ugyan.dencia figyelhetőmeg. t .mi lesz 10-20 év mú|va. egy általános halogató ten.amikor csak az időskorúutóbbi 20-25 évben ak éltekegyedii'la megözvegytiiéskövet]ik száma mégígyis elenyésző a nyugatia..nésű nőt. akik nézetek között. ak a számok.l Mikor kristá|yosodott ki hazánkbanez a ka számukra egyfajtamegkönnyebbüést jelent lemondásta továbbrais normának hoz' feltöltődéstjelent. formáját' ésidőIegesenrendezkedikbe az ugyanakkor a gyermekvállalásra már Saját é]ettelis rendelkező személyiséget keresnek. másegyedül éljen. jebb egynegyede fontos: kedvezőtlen kompromisszumot viszonyul pozitívanélet. hiszen sorsa.önáIló. akik ládbarát attitúdöket és a szinglik kifeje. akik amikona már ''ki. szenvednektő|e? .inkább nem úgy vednek az egyediiüéttól.Valamivel töbkategória? _ Magyarországona szing[jelenség ben fognak éiethossziglanegyedül élni. jelent meg.kevés modern elemek keverednek: társuktól elvárják. sulyos helyen szerepel a családalapítás' tünk szinglitársadalomról' a férfiak a szing|ike|képze|ései azideályes háztartásban.mert mára ez kevésbé jóval kevesebbidó álI rendelkezésükre elköltözés egybeesett a házasságkcitéssel.és ketyeg a biológiai órájuk _ azt hangsúiyozzák. ez azonban nem nem tartják jónak saját életformájukat. képpenhasonlóan magas státusú képest.a mai harmincasszinglikkel ra vágynak. akik nek meg egyedüi. latra lépnek. szen.tük a mostani szinglik) nagy többsége niuk egy párkapcsolatért.hogy e|váráSőt:többek kozt a skandináv országokbanaz elköltözést saik magasak ugyan. hogy a Sztrlőktőlvaló A szingli nők _ vélhetően azért.l Vajonők a jövőjüket is egyedü|á||ókéntmint korábban. elixír ." A szinglik ugyanakkor nem' tartják negatívanélik meg életformájukat. ami körülbelül tekintettcsaládalapításról.résztaközéIetbenis vállalható' jó megieleszingli átmenetiidőszakként értelmezi éIet.Nemvalószínú. a házasság és a párkapcsolat preszízse sas élethez csak enyhe mértékben csökkent az utóbbi I Mit gondol.zett törekvését a párkapcsolatra.síthetetlennek. a nők (legalábbis a nyilatkozataikban)a komphangoztatják'Ami A drasztikusabb nézőpontaz elmagá. zettségű'.EZ a standard életút elveszítette családalapításra. váItozásokhoz. mi lesz a mai szinglik inkább házasodtak. l Hogyan gondo|jákaz érintettekkínvagy kivá|tság szing|inek |enni? vona]azódik arról.a család függet|ens{7üket? .ta: .Jómagam ingadozome vágynak. de a mai viszonyok egyik férfiinterjúalanyom.hiszen ők nem tekinteneklefelé'mindenpartner. gati szingli között. A szingliknek csak legftil. arra hajlok. de alapvetőennem beszé]he. Látható.iránti vágyukat. Az általában magas végciá]is okokból nem 'szoru] rá'' a házasság. az 1-1'5 évig é]vezetes.romisszumkészségüket sas életforma' a szing|iktúInyomó többsége ezt tartjaideáLisnak.jói kereső nők számára nehéz' jukra. (suba subához.bi két-három generációban végbement gálva mégisa férfiakéi példáula házasság.Anyagr értelemben A szinglik párkapcsolatielvárásait vizskiváltság. család előtti SZakaSZ kap lennének a Szingliéletforma alább adni belőlük.de a fiatalok(köz. Az egyik úgytekinti' hogy az utóbtűnnek szinte telje. ból való kilépés. ugyanakkor . számára elfogadhatóbb a homogámia években. a társra találás elsősorban a magasan Egy másik fontoskijiönbséga keletiésnyu. hogy a korábbinál későbbi nagyra a függetlenségüket' róla. helyet a fiatal lányok ésfiúkéletében. beszé]nek esetlegambivalensenviszonyulnak ehhez éIetszakaszban Számukra egy a az állapothoz.|is partnenő| és anó| a párkapcso|atró|' a nők 18 százalékáróI pon. szemben a férfiakkal. öregszenek'' ebbő| a státuszbó|? hiszenők hagyományosan is Nagy vonalakban két álláspont körmegszegése. guba gubához) elvének sadalombeállítódása.BerlirrbenaférfiakZ7és nincs ez máskénta szinglik esetében sem.nem kötnek pusztána párkapcsolat után döntenek:bár van élmeg. ami természetesen nem aztjelenti' hogy dot alapított' ezek a küIső viszonyítási nincs párkapcsolatuk. mint amit ftil kelleneáldoz. Íigyelembe véveaz á]talánoscsa.fiak' mind a nők magas státusútársra l Kik vannak többségben: azok-e. ugyan. hogy a hozzák a . amelybenegyretöbben éInek ésöregsze.a modern női szerepkörnek megfelelően _ milyen Sorrendbenkövetik egymáSt. nem esetében általános volt. az a megromlottpárkapcsolat. hogy kötési kor emelkedéséhez van szó' azaz a szinglikkésőbb be. esetlegházasságotkötnek . be leszekszerelmes. kéhoz képest:30 és 40 éveskor között 4' a nők 6 száza|éka élegyszemé. szerepel a tár.lemaradásukat'' éspárkapcso.Nagy többségbenvannak azok. vannak a magyar szinglik között azok.párkapcsolatban fog élni. tényéformájához. ame|yért |ennének''felá|dozni'' haj|andóak a ez. egyediiüétre. hogy biztosítsa az otthonmelegét Demográfusokvizsgálják..Mivel sok ismerősi'ik.Sokan mérlegelés Az egyediiüét e]sőidősza.keztében. .Elvárásaikban hagyományosés Életterveiben ideiük marad.ért.Korábban mindkét teljesítsen a munkaerőpiacon. de a szing.partnerban egyrészt &ze|rni társat. éstársra vágynak. tervezik? _ A magyar fiatalok éIettervében hang.Ami azonban az é]etforma ségről megtapasztalását illeti: egyértelmú.barátiuk már csalá. ra' hanem megengedhetimagának. Amit a legtöbb szingli pozití Kelet-Európában egyelőre nem riasztó.akik véglegesként tekintenének éIetformá.

Az egyedülállóksorsát személyesfogyatékosságnak tudták be. A szingüt _ nem utolsósorban a szórakoztató médiahatására . Feltételezhető. l Ön mit gondo|.s hogy a meggyőződéses viszonylag elszórt jelenség. A '60-as években a női emancipáciő.a sorban csak sokadik az emberekönimádó. hogy a magyar szinglik (köztiik a városi iskolázott fiatalok) is csak családdal és gyermekekkel tekintik teljesnek az életijket.Goethe Wi]helrn Meisterét ségét tekintik a világirodalom első szinglijének. hogy a szinglikről szóló filmekbenis fontosszerepetkap a szerelem hajszolása.. Egyre kevesebben rendelkeznek határozatlan ideig tartó murrkaszerződéssel. akiknek az éIete a magánéletés a múvészeti eszményösszeegyeztethetetlenpéldázta.Ma már tudjuk. ban) és bármikor bevethetőséget követel. A hazai szociológiai kutatásbóI kiderüt. Ieginkább kötődésre képtelenvagy alkalmatlan. narcisztikus szemé$isége. hatására már hajlamosak voltak irigykedvetekinteniaz akkor megjeienő újéletformára.Amerikában a szinglik elsősorban kommunákban tömöriilve próbáltak elismeréstszerezni éIetformájuknak' A szinglik fő motivációja az állandóság visszautasítása. hogy a mai individualizált világban ez aÍajtakötődésre képtelen szegyakoribbáválik' hiszen mindenméIyiség ki a saját ú!'átköveti' a réginormák már nem köteiező erejűek..I f ó k u s z b a nA : SZ|NGLlK mégisméltóbbéietnek tekintik egy rossz párkapcsolatnál.időben.szü|etett szingli"? . A szakmai életpálya ma már kevésbé szabványos' mint korábban' ígykevésbé tervezhető' márpediga fiatalokszakmaiéletufiukhoz igazíÍ1ák a magánéletiterveiket. Vannak közöttük munkaorientáltak. ilnevásznon is átmenetiként lyet a normák szin!én is késle]tetett családalapításnak. Elsősorban a munkaerőpiac átalakulását teszik felelőssé' hiszen ez rugalmasságot (térben. aki senkineksem ke]lett.i]Iene'' követnie. terjeda bedolgozásos munkaüszony. a társra találás vágya. Mi|yena a szü|ők ésa baÉtoka szing|ikre? megíté|ésük? társada|mi _ Régen az agglegényt ésa vénlányt a társadalom lenézése övezte. A közvéIekedés ma is inkább választott éskissé életformának tartja a szingliséget. a változatosságkeresése volt. kii'Iönutas emberek' esetleg művészlelkek'aki a társas kapcsolatokftilött álltak. a szinglire. |ehet va|aki . ezért maradt pártában. mára a szabadidő és a barátok a fontosak. kiegészülve a mindaddig szinte kötelező érvényű házasság megkérdőj elezésével.sokan a korlátlan szabadsággyermekének tekintik. vagyis ez az elsődleges küső tényező.az új szexuáIis identitásokat tömörítő mozgalmak stb. hódítanak a projektmrrnkák' a rövid távúszerződések. Széles baráti kör. ésközvetve felelős a szingliéletforma is' elterjedéséért l Hogyantekinteneka kömyezetben é|ők. viszony. Bagaméri Viki elixír 23 . Ha a szinglik számának növekedése mögött az okokat keresstik.hogyvalójában sokkal összetettebb a szinglik társzingli sadalma. Iádalapíüís útjábaná]lhat. szakmá. különösen az utóbbit. vagyis ez az éIetszakasz a mozijelenik meg. irigykedve figyeli a csoport tagiait' Arról viszontne feledkezziinkmeg.mások szá.Mindig is voltak sziiLletett szinglik. változatosélet'szórakozás . amelya csa.ez a képterjedtel a szinglikrőI a köztudatban. A szakmai életpálya alaku]ása ezértnehezenjósolható meg előre.tehát több az úg5rnevezett nem sztenderd munka.

ós rnikaz osélytlk ott. cserólirnk értékct értéktclcnre? rníg a szexuális szabadosság tis szabírlyozatlanságszánltalan és Ásó.Dárkaptlsolatvagy egy ptir- o o o Í .jcződósének ttlkintt:nck./ Mik a vtlszélvck itt.11t íl'T.ahol a dualitás cgysóge valósítja nlcg a kittlljcscdést. llvát Ádárrrból alkotja nlcg a Tercmtíj. kapa. fr @' R KAPOSOLAT VAGY PARKAPOSOLAT? Korunk társada|mi e|várásainak sajátos sokszínűségében a párkapcso|atok is új megvi|ágÍtásba kerÜ|tek. a hagyományos csa|ádmode|| me||ett már-már divattá vá|tpé|dáu| a szing|ié|etvite| is.blidb.lgotl androgüri nchezen keztllhető prrlblémáhtrz vezct. ebből adódrjan a Bi. A kettóv.an motrogtin ez a éls sírig tartó kapcstllati Íbrnraaz c]rrlrrdcltetett és kövtltendő ptilda. Kültinböző tiirténclmi korszakrlkban a családi kötelik és a szexuátlis szabadstig ()llentlllondáS(ls igónytlit nlás és I-rrás mrjdon elégítettrik ki. arnit ogyestlk nroráLis dckadcn<. mások az t:mbtlri szabadság kife.dÍilrmilbanélííközriss(lgek ugyarris kapcscrlat. Mirrdennck ttlrmószcttlscn szotliális okai is vannak' a hagyományos csalá. z tlgyenjogÚrság ésa nói karricrizmus törekvósei cgyrc elÍbgadottttbbáteszik a magiinyos lét laza kaposolati szokásait.mikor éls miór-t megbízhatóbban irányítható rószoit jellcntik a társadalrnaknak.iának.ö a u ! o E O L a legondáiban a kót Íiilember keresi egymítshoz a v1sszatóróst. Mi ér hát több()t. nagyharang? A klasszikus párkapcsoIatokmitrllógiai ősképoitmajd' nrindtln valltis az elsíí crnberprir btlnthatatlanviszonYá]:an1átja. eg]. A házasság fcrrntartása mtlllett már az ókorban is sok hclyütt cngedíllvezettvo1t ir szelretők és ágyasok 24 .

alkatátólfüggőnrövidebb vagyhosszabb révbe téréssel vagyanél. Klasszikusabb léIektani kell kicseréliük az értékesebbre. felett is. tehetők. örök szerelem. majd ősz éstél. csendesebb telenség váltja egymást. ésez nemcsak az európai típusú hogy a stabil társkapcsolatokformája örök élet italaként _ mint vámpírok a szízt vért _ épp a fiata]ító ra értendő'Lehetséges. több megközelítésbőI is értékelhető. ahol hol ezt. hút]en kat is találhatnánk. Szindbádét' akit Iftúdy lírai megváltott sors is igen ritka. ni' A megtapaszta]ások a párkapcsolatokban Formátólésintézménytólfüggetlenüljóvalfontosabbaklelkünk és újjászületések érte]mes ismétlésekbő] is ál]rrak' ta]álkozások éstovábbindrr]ások igazi' közös játékai. Az idő pedig eljár az olyan . felváIszempontok szerint is lehet teljes A kevésbé értékeset _ tudósoknál. milyen lehet hát akkor az Ez pedig már a szinglifelfogás hazatérés' főleg lázas korunkban' ahol a egyik lélektani drámáját sejteti' embernekrendeltetett ahol az ismétlés akár éIetfogytig tarthat. adott esetbena fejlődéshez tovább lehet.szint ezis.tipró ésállhatatlanlényével akár kora sikeres szinglije. avagy '. Ugyanígy az egyedüIállókaránya is példát.a hazaérkezés kikötőjétjelenti. vaglis a mulandóságévszamiképpenéljük. úgyis minden pillanatban.társakkal _ hallgathatunka szirénekénekére. szinIe mindig csak a férfiak számára.kinek sorsátó]. Az eÍtől való fé]elem az öregedéseluta.főként nemtől fiiggetlen értelemben _ csak a mai időkben vált általánosabbá éselfogadottabbá a köztudatban is. Az út kinek. ahol a vénségesen is szerelmespár a hozzájuk jelszavával kéntis láthatnánk. sításáró]is szól.aki az .legendájaír le.Szí\.. hogy kerestea megismételhetetlent. ígya házasság előtti együttéIéseket ésrövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat ma már mindenki tekinti.Az.t kainak felvállaltan elfogadottésvisszavon.. amely bizonyos értékeket né]kiiLlöz. a gyermekváIialás és-nevelés. érdeóceánján a szárazfold többnyire csak délibáb marad. a megismételhetőségben együtt halhassanakmeg.kikötők bizonytalanságáért? . a párkapcsolatokérzelmiésvágybeli kötései ugyanis a legkoPaulinyi Tamrís író' pszi-kutató molyabb fejlódési lehetőségekhez u w w. hagyományok megkopásával szabadságunk a saját döntések tos illuzióját advaaz évek is.szigetfe]é. mes-ekockáztatniaz eldrjntetlenség biztonságáta döntésjövőjének Tengerek. vagyis az önzetlenebb. aki hatatlanváltakozása. tudva.őszaka kito]tabbá vált. vagyis a tartóSan egyedtilálló' órzelmileg és szexuá]isan elkötelezetlen életvitel. hu horgonyoznakminket' A szerelmek vámpírjai Szindbád hazatér 25 .egyfajtafüg. a .'' . gytimölcsoző bontó iirrnepéből nyár lresz.de a mi vá}asztásunk szerelmekújra-ésújraélése géssé alakrrlva. vagyis az' hogy mindez nem menekülés-eegy olyan szabadságba. mínt a legkülönfélébbvallások szerzeteseiné].tengeri hajósok'' körkörös magányt? Van-e egyáltalán kiválasztotttárs a sorsban. ránk valahol egy olyan párja az életirnknek.korábbi korszakét.tengeri tetlen. A tartósabbkapcsolatok fenntartásának szükséges lemondá.. ami talán mégsem tozások így azonban mégsem hoznak újat. sai habár nehezebb'meredekebbutat jelenthetnek'a kötődés tanítanakmások szempontjainak ereje miatt hatékonyabban megismerésére. ho] azt tapasztaljukmeg.amelyekkelemberi sorsunk kiteljesíthetőbb. mint a szexuá]iskihívásé a legtöbb tartós kapcsolatban Kereséseinkben a párkapcsolatokterénreményésreménylassan megfakul'éshelyét más. idejétmúlttá váIt?Az egyedülállóság szerelmet szívják magukba kielégülhetetlenijl' A változatlan válésa házasság intézménye jelenti az önző feltétienül lenne a hazatérés. kül..szinglik'.. ígaz. Mégis a társsal . telibb létre. amiben a kapcsolatokés is.odüsszeusz helyettmégisegy másik .f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K tartása. nem biztos. nemcsaka sors döntése. hiszen magányos utazókéntegyaránt hajózhatunk minden csak tanító átmenet. ésezer az ó arca'' vándorként betérőistentől ajándékként csupán azt kérte. A szerelemérzése ugyanis_ felelősségével szembesít? telésében _ csakúgy.leglényegesebbek a párkapcsolatok igazi kérdéseiközött.ew a nő.ugyanakkor Az emberi lét_ vagyisminden élet Ezek a kérdések bár korunk jellemzői. akik az Ian értékeket értel.de a mi választásunkis. sőt keil lépni. Máig léteznek bizonyos társadalmi vagy vallási csoportokban a poligámia ki]üönböző formái' a többnejúség vagy a többférjűség gyakorlata. Bár ez a kötetienség sok tekintetben praktikrrsnak' kényelmesnek és felelősségmentesnekmondható. sZeretetelfogadására. nemcsak a sors döntése. ugyanúgy meg|elenítésében a szerelem reménytelen utazójaként ismerhe.a válások száma meghaladjabármely a mú]óéletszakaszok ígya tavaszvirág. hogy a valóban utazás a változásoktengerén' ahol hajózni éskikötni is meg lehettanul. örömei veszik át..a felnőttmagányt miképpenéljük.szigetek.Ezek a kikötők ]ehetnekpersze ideiglenesekis. getekviiágából a társhoz hazataiálhatunk. vagy a szi. Létünkmitikus tenSpirituálismegfontoIásokból kiindulva az életünk is csak egy az geréntehát férfiként ésnőként. a nagl kérdésta lélektani motivációk jelentik. ameiyek valóban komollyá és megéltté Az' hogy előzhetik meg a végsőhazatérést. sőt sok kreatívembernél _ általában ugyanolyantermészetességgel művészeknél fogad.egy{ajta örök ifiúság sajá. Mi lehet.vagy vár-e ránk valahol egy kikötőjét jelenti. info.szülőkéntvagy életeksorában. pétdáközötti mitológiai végét beteljesített A kapcsolatok végtelen bolyongásraakár életének a ami egyszerre ésbeteljesí. jalva minden örömével ésminden lemondásáa magányos életforma. Hogy vár-e ránk valahol az igazi társ. együtt megélt éIetlétünk talán legnagyobb kihívásait rejti.vagy vár-e hogy a felnőttmagány. szinte elfogadottnak I magának az Szindbád mitikus-irodalmialakjának hazatérése jelenti. hogy döntiink így is' juk el ezt. Korunk normái szerint a rőI szigetrehajózva a hazatérés keresésnek ez az id. Ám ahogy ez a szépségében és szerelmeiben ritka az olyan sírigtartó hajós'' példáját érdemesebb idéznünk. val egyetemben. amit legszebben talán Philemon és Baucis tÍink.célrrnk az út olyan párja az életünknek'aki a hazaérkezés maga''.saját magából próbál erőt kultúrákmeríteni. ezek azonban elszigetelt és speciális kivételeknektekinthetők' A szingliéletforma.

aho| a o|yan próbafo|yamatban do|gok Úgy á|ltakossze.kiskoruktóI jártak' és már tizen.hogy e|kanyarodom' Akkor viszont az aznapi á|lapotomtó| Íúggaz e|oadás amp|itúdoja. énekórára s ba|ettozni nyolc évesenvo|tsaját |akásuk.Afejlődéshez fektettÜnk be''_ mondta is e|tudjunk vetni. ésegye|ismert hogyan vé|ekedik szerzett magának. bi| jottek'ahol fö|ddel' szŐlove|fog|alkoZak.hogy óiási a hátrányom. Nem tudom. szatérek az ügyekhez.me|ót''. úgymond bezsebeltem.Lehet. Pontosabhoszban: a saját cé|jaim e|érése érdekében szÚ távon kitartó vagyok. aki már hírnevet. menkijzclpnom _ :z p|qő keresettő|kezdve az oná||ó |akásig. azérttiszte|em ennyire. naponta kétszeris. gyok' Tizennyo|cévigvo|tamegy á|ta|amnagyon szeretettközegben. Mert egyá|ta|ánnem biztos' hogy ho|nap is menni fog.mert magam híjánvagyok. hogy minden este hétkorott |egyek a szÍnházban. Ha elkapok egy . té|ben' 26 elixír . Persze ha e|határozom.rá.amit persze Íizikai|ag is.A kitartás hogyo|yasmit két fáradhatat|an kitartás ésaz a készség. a kitartásró|? e|ismerést szÍnulŰvÉsz Rudolf Péter tulajdonságAz egyik legtisZe|etreméItóbb Nyí|ván nak tartom a kitartást.ésa|ázaxa| tegyem a dolgomat. és magyarként geteg kitartás kel|ett ahhoz. ami nem annyiraa je||emembŐ|' énegyálta|ánnem vo|tame|kényeZetve mint inkább az életformámbó| adódik.de később ez is . Néhasírhatnékom vo|t. ha va|amitűpontos. abszolútkitartóvagyok.mert nem az anyanyelvemenkelletttanulnom. Tíz kézilabdáztam. buldog midján ragaszkodom hozzá. Visz.va|ójában |.Á^ÁÁ AUVCTUE -ZEI ULEI I I. gyekövetek e|. a Vígszínházban. dologke||: . Az osztá|ytársaim.hogy magabiZosan és nyugodtamtudtam bemenni az előadásra.Amikor valamimegvan. bűnt hogy ez mive|magyarázható'Az biztos. ső generáciis érte|miségiként olyan csa|ád.Azóta mindennap járok edzésre.hogy vógigcsiná|ok egy tÍznapos|éböjtkúrát' akkor végigcsinálom. AlbertEinstein. az GyerekfejjeI egész é|etemetvégigkísérte' kezdtem úszásoktatásra ]árni. akkor fenná|| annak a veszé|ye.:Í])':':. abban kitartó va. mert o|yan |ett'ami|yenneka rendezó.E|unoma do|gokat. Ami viszont a húséget i||eti.aZán rájöttem. éssoha nem gondo|tamaá' hogy he|yettem. Esőben.csak éppenszétszórt.. Emi. a színháziközösség és én gondoltuk.. a szÜ|eimbármit e|intéznek hogy nekem ke|| mindenért dig úgyéreZem. hogy ez akkor nehéz vo|t. Min.adják' mint mi annak idején. A szÜ|eim ugyan tanárok. Ha nem ígyvan.hogy att sok olyan hibát' figye|met|enséget. rekkoromban' Kőkeményen ke||ett do|gozni Kiss Gergely ViZILABDÁZo A kitartás az egyik |egfontosabb szó. és már tovább|épnék. rovid távon nem. Es eá egyre GubíkÁgi .. A|kati|ag nem vagyok kitartó. Ben. A színészetbensok-sok kitartásra van szÜkség'Nekem nagy kihívás'nagyon nehezen megy. újra és ú1ra be|ekapok valamibe. nem ez számít. Bizony akkonban komo|y gondjaim vo|tak.:Í _ egy Ahhoz képest' hogy honnan indu|tam o|yan pici városbó|.amióta fe|nőttcsapatban iátszom. amibepedigsok időtésmunkát Vajonnégy nevesművész sporto|ó. Nagyon kevés vettem résZ. ame|ynek egyá|ta|án _' aá hiszem.nagyon szeretem. ban.amikor a negyvenfokos hóségben szo|ot kapáltam' Eme||ett 1ó| tanu|tam. topon |egyek. nanem volt színházi mú|tja gyon sokat e|értem' Tizennyo|cévesenelső nekifutásrabekerÜ|tem a főisko|áraPozsonysz|ovákuItanu|tam.Nem csak azért.javamraszo|gá|t' A kitartásra pedig a sport Szoktatot.hogy nekem és a novéremnek is ezt ke|| tennÜnk.|ega|ábbisa |ányok.Miközben sokat improvizá|ok. hogy ne adjam Íe|már az e|ején. de el. Szprintpm : m:i nverc(gk hamarabbfel Ami az emberi kapcsolatokatilleti. aminek a későbbiekben évig is hasznát vettem' a szÍnészetben a szÜleiktól kaptak' NéhaÚgy éreZem.Ha sikerü| va|amitji| e|játszani' az szorongássa| is ]ár. Kiskorunktó| kezdve természetesvo|t.^.

mény reményében' Á|talábanaz erősiti junk. E|keserítő'hogy az én koroszférfi van.fé| energiáva|. dig készÜ| va|amire.izomgörccse|. amit éppencsiná|l Ésha AZ nevezem kitartásnak. Csa|ádapakénta gyerekekke| való konzekvens törŐdésre tö.SZTAROKKOZELROL megÍáZássa|. így neve|teka poroszos isko|arendszerben szor megbuktattakegy-egytantárgyból' újra és odahaza is. nőkre' Egy nó nem engedheti gyerek me||ett.kitartóbbak. het ró ránk. hogy nem értekmáshoz' |V]aradnom mestereim voltak' mert mindig azt erősitetAz em. vagy anyagotgyűjt. hogy egy adott életszakaszbanmit akar megírnl.prob|émával végülsikerÜ|t e|végeznem q jogi egyetemetis.nem pedig Íé|kéz. ha va|ami nem sikerÜ| rögtön. hogy az vo|Iez akár az athéni ne túnjön e| a sü|lyesáŐem|Íthetném azt az idószakot is. Ne akar. amikor ember ne adja Íe|' anyagi prob|émáink adódtak: a játékosok ben. Ez is a kitartás. amikor nincs sikerÜnk! Az ember be|Ü| fogalmazza meg magának. amit csiná|. hogy a művészeti szakmákban ez kÜ|önösen fontos. ||yen szempontbó| nagyon jó Egri Márta SZINMUVESZ |om. Szerintemaz iroda|omi|yenér. szem. tÜnk magunkért' |ejártunk edzésekre' és a tá|yomban mennyi . hogy mit szeretne'menefe|é halad.MŰFORDÍTŐ iett energiábó|. és akkor is doIgoznike||. |gaz. kitartónakIennibizonyosdo|gokban. mindenfesek az erdőben. de nem kéne. és mentem az utóvizsgákra. mert ez ráadásul még több teré|etbenis kitartó vagyok. a kü|ső visszaje|- o . Amikor kétszervagy háromnyugalmat. Es mive|egyálta|ánnem szeretnék a mai kor betegségébe. o|yanok. valamit e| akarsz érni'aá végigmár munka közben is visz.KÖLTŐ ÍRŐ.junk híreseklenni vagy ha|cé| vagyered.ö -q L b igaz' hogy a nők hónapokig nem kaptak juttatast'A napi Szerintemmaximá|isan gondok e||enére megé|hetési akkor is kitet.. hogy ki tudjam várni a következő fe|adatot. Ésez erősebb mindenné|. depresszióba esni. mindennap. te|emben hosszútávfutás. vakon. mind szellemileg.hétévalatt.akkor eÁ az é|mén5t' e|kezdesz.hanem cé|jainkat. A kitartásra a mérkőzéseksorán is min. Es természetesen)árok színházba' és megnyernimérkozést' o|impiai dÖntonis. igyekszem fizikai|ag |e'fáraszfe|készÜ|tem.sok gondda|. ze|.Az íri nem is számÍthat olyan közvet|en visszacsatolásra. Sokat dig szükség van. Uszni járok. Most éppen o|yan időszakban vagyok.csak''ji verseketírniI pen rendkívÜ| türe|met|en ember vagyok. nyeket.A kitarvá||fájással tás hoZa meg nekem a sikereketa Sportban és a tanu|ásban is. GyerekkéntszeretjÜk a látható eredméis fo|yamatosanszük.. hogy önbiza|omhiánybó|fakad' de úgy gondo- zésekné| is.hatatlanok. Lehet. Meg ke|| tanulnunk. Az ép testben ép |é|ek e|ve a|apjáné|ek.meg két-három hogy e|hagyhatóságra neve|jemőket' én iS ezt tanu|tam ja magát' semmive| se törődjön' ne tartson a szÜ|eimtől. kondícióbantartani magamat. csak így lehet hátránybó| vagyok egyÜtta gyerekeimme|és az unokámegfordítani Így imma|.o o L .és hogy ne hagyja e|téríteni magát! |Vindenkt' nek van határozott be|ső képe arról. De ta|á|kozoma barátaimma|'Fontos.tani.ki ke||tartani a hivatásom mel|ett. Nem konnyen. Arra. sítenekmeg. ber annak örü|jön. AZ hi.Egy Íri akkor is Fejben mindo|gozik'amikor éppennem ír. Azírásra sokka| kéakit visszatapsoIhatnak. hogymuszáj Az összeállítást készítette: Szentgyörgyi Rita elixír 27 .Szeretném'ha látnák' hogy csak ígylehet eredményeket e|érni.Mindent csak maximá|is eróbedoszatérü| va|ami a befekte' bássa| érdemesvégezni.Sokszor gondoltam már arra' hogy abba ke||enehagyni ezt a pá|yát és mássa| fog|a|kozni. mert ték'hogy az iroda|omnem Verseny. ke||.x L -q I L U c o m o . FÜgget|enedni ke|| tehát a sikertő|. Az esetek többségében a hétköznapi megvan ennek az oka.hogy így legyen. rekszem.mert nem tudom. mint egy színész. Tu|ajdonkép. fáradtsággal' kÜszködve is. hogy kitartásra és megbíz. hogy ha valamit ehhez értek! va|aki megtapasztalja. sok. a kritika. Te|jesen |e visszaje|zés né|kÜ| nagyon kevesen tudnak ha|adni' Fontos a várakozás.ő L = m . ki ame||ett.o|yankor is.Iepusztu|t'' mind fizikailag. ha e|érjÜk a kitűzott Tóth Krisztina csak nem eá sugárzom magamróI. meg a kitartásunkat.de fe|nottként Ezek erőségÜnkvan a részeredményekre. ezéri igyekszem magam karbantartani. mint az útvona|je|zé. sóbb érkezik meg a vé|emény. ha nincs visszacsato|ás. csiná|od. hanem akaramikor ki kell tartanom.de végigcsiná|tam. Nyugalmat kell teremteni magamban. geznido|gokat egytávo|abbi hogy mi a következő munkám. BiZos bajnokságokon jó| te|jesÍtettÜnk. nagyokatsétá|ok a kutyámma|. ne engedje e| magát. a fo|yamatos befektetés akkor is. Gyerekkorban tanu|unk meg kitartóan vé.

tvatthowtvodine
t-És=< SZÁRNYALÁSoK ÉSv Ét-yREPÜ

A'BO-asévek Magas, szőke,de nemfe|emás cipőben' vo|t, szexszimbó|uma de passzolva aTop Gun főszerepét, TomCruisepá|yave he|yett más utatvá|asztott: inkább e|gondo|kodtató fi|mjeiben vá||a|t szerepeket. a nagymesterek jobban gyarapttása, Ma is fog|a|koztatja tudásának minta ve|ea te|ev2iós népszerűség' Cannes-ban beszé|gettünk szakma expóján, a M|PCoM-on.

Madárka . Acé||övedék . Keresztanya. Memphis Belle . Csendes terror . Sze|ekszárnyán. RÖvidre vágva . Ésa zenekarjátszik tovább . Magánórák . A Kincses sziget ka|ózai . Fi|mszakadás . A teremto . Mindenhéten háborÚ. Mária Magdo|na.Vá|ságaWal| Streeten. A sotét|ovagFeIemeIkedés.

l Gyakran Íorgatsz a te|evízió számára. Most Íorgatásáró| éppen egy katasztrófa(tévé)fi|m ilyenkor kiha|unk.e E|töprengsz azon, |ötté|. vagy fennmaradunk? _ Stanley Kubrick Acéllöuedék ("1987)címűt háborús film.1ét egy olajipari vállalat elhagyatott telephelyén Íbrgattuk, ami maga a környezeti

katasztrófa mintapéldája. Legalább tizenötÍajta olyan kemikália található ott, ami halálos az em. berre nézve.Ésmi ebben kúsztunk a ftjldön, ka. tonákat alakíwa. A szennyezett por egy részét még rá is rakták a díszletekre a Pinewood stúdióban folyó mútermi felvételekné]. Sok kor1ársam halt meg az elmúlt években rákban, akik azon a

I o I


o

elixír

SZTAROKKOZELROL
filmen dolgoztak... Stanleyakkoribanmég Iunk, éppen a pillanat teljes átéIésétőI fu. robusztus, erőteljes pasas volt, majd ki- tamodunk meg. A jelenben kell élni. Én a nagy szakálla möebben ]átok spiritualitást. csattantaZ egészségtől gött. de mire tÍzévmú]va nekilátotta TcÍg- l Úgy tudom, az Acéllövedék Íorgatásara zdrt szemek (1999)forgatásának'elég. kor mé|ydepresszióba estél.Miért? _ Két évig forgattunk Angliában. Ekkor gélegyengtiüta fizikuma. Éppen az öltöző-lakókocsimban vár- érezlem e]őször, hogy az életem nem az tam a következő felvételre, amikor a rádió. enyém.Hogy nem énvagyok aZ ura a sor. ban felhangzottMarwin Gaye egyik dala, somnak, hanem Stanley. Ráadásul akko. ami arról szóI, hogy elleptük a Fö]det' túI- riban kapott szívinfarktust az apám. Meg. halásszuk a tengereket.Elkezdtek folyni a halt a menedzserem, az egyetlen ember, könnyeim' A középiskolában oceanológiát aki képviselt, mivel ügynököm nem vo]t. is tanultam, ésa tanárunk azt mondogat- Akkor történt Csernobi]' Akkor született a ta: a világ óceánjai meg fognak halrri, ez fiam. csak idő kérdése, ésha a tengereknek any. l Végü| hogyan másáá| ki a gödörb<í|? _ Nem is tudom... TaIán az önműve]és nyi, akkor nekiink is kampec. Mert a tengeri élővilágképezia tápláIéklánc alapját' volt a ku]cs. Sok Nietzschét olvastam. Az emberiség90 százalékavizek mel]ett l Szintén nem a világ |egbo|dogabb ÍéréI,Iegyen aZ tenger- vagy foiyópart. Ma fiúja... _ Hát nem' Érdekes,milyen fontosságmár bűzleneka tengereink.Nemrég Törökországban jártam. Ellátogattam egy tudata volt. Azt gondolta magáról, kettéamfiteátrumhozésegy fürdőhöz. Nagyon osztja a történelmet: Nietzsche előtti és meghatott, amikor átéreztem, a régikultú- Nietzsche utáni korszakra. Mint ahogy rák mennyire kiélvezték a nap, a levegő,a Krisztus e]őtti és utáni korról beszélünk. víz áldásatt.Mert ]ehet,hogy rabszolgákat Hitte, hogy a tudata és a gondolatai koralkalmaztak az építkezésen. de azértegy- szakos jelentőségűek. Nekem segítettek ségbenéIteka természetelemeive],és az írásai, de nem tudnám pontosan megezek az építmények is ezl az élményt mondani, mi lendített túl a mélyponton' szolgálták.Ezérttartom fontosnaka filme- TaIán csak az életmaga. Hogy élvezem a ket:olyan történeteket meséInek, amelyek munkámat, amelynek révéntávoli helyekbeleágyazzák az embert a környező világ. re jutok el, és új emberekkel ismerkedem ba. Perszenem mindegyik:a mozik nagy meg. Életem arra a felismerésre vezetett részecsak cicikről ésfenekekrőlszól. rá, hogy mindannyian testvérekvagyunk l Vo|tegy vicced Stan|ey KubrickÍi|mren. e Földön. Mindenkiben ugyanolyan alapdezőrő|'. Kubrickmegha|, Íe|megy a menny. vető érzelmek és vágyak élnek. Több az, pasasszágu|do. ami egyesít minket, mint ami elválaszt. be, aho|egy nagyszaká||ú zik katonaidzsipen,terepszínti kabátban. l Nietzschéhez hason|óan te is úgy gonSzent Péteraá mondja:,,Ez itt |sten,csak do|tad' kétrészreosztod majd a fi|mtörté. netet? Modine előtti és Modine utáni kor. aá hiszi,hogy ő Kubrick.'' - Amikor elkezdtema viccet:,,Meghal' szakra? _ Nem' Az ilyesmi amúgy is ttrl van a sa. tál' és...''' Stanley]eál]ított: ,,Ez nem vicces."Nagyonkomolyanmondta.Mint aki ját hatáskörömön. Nem csak rajtam múlik, egyáltaiánnem veszijó néven' hogy a ha- hogy engem választanak-e ki egy főszereplálán élcelődnek.Szerintem egészségesre, vagy valaki mást. Egyszerűen késznek haláIféle]em volt ez. kell állni a megmérettetésre,amikor a lel Egyik interjúkönyvében Kubricktöbbször hetőségek jelentkeznek az életedben. is érzék|etesen beszé| ennek a hiányáró|a l A Klncses szlget kalózai (1995) százmi|nyugatiember é|etében és az értelmet|en |ió do||áros büdzséjébő|csak tízet hozott porszem|étébo| eredő neurózisró|' Másuü vissza az amerikai mozikban, amivel a Viszontih|etetten tesz hitva||ást a földön kí. ÍiImtörténet egyik |egnagyobb bukása vüli é|et |ehetósége me||ett. Ami szépe||ent- |ett' Megsíny|etteeá a karriered? - Igen. Ami nem fair velem szemben, mondás.Te hogyanviszonyu|sz a spektrum végéhez? e két mert arróI nem én tehetek, hogy túl nagy_ Régebben engemis e]rettentett a ha- ra nőtt a produkció költségvetése. Ráadálál gondolata. De mára belenyugodtam az sul nem is sikerÍjit rosszu] a film' élvezheelkerülhetetlenbe. Talán a kor teszi. Be- tő kalózmozí lett belőle. Már akkor tudláttam, hogy a halálfélelemvalójában az tam, hogy rossz irányba tarttrnk, amikor éiettőlva]ó félelem'mert amígezen izgu. Máltán kiszálltam a repülőgépről. Mert a
forgatókönyv, amit a kezembe kaptam, a felismerhetetlenségigát lett írua, ahhoz képest, amire Michael Douglas eredetileg igent mondott, és amit én e]váIlaltam. Ugyanis helyette ugrottam be a főszerepre. Mindezek tetejébeapám éppen akkor haldoklott. Később rendeztem egy rövidfilmet, ami egy kisfiuróI szó], akit elrabolnak a kalózok' és elviszik a hajójukon. Megta. nulja elfogadni mindazt az életben,ami felett nincs befolyása. Nagyon metafizikus film. Csak utólag jöttem rá, hogy valójában A Kincses sziget kalózaj készítésekorátéltérzéseimet doigoztam fel benne. I A Madárka (1984) fószerepének e|vá||a|ásáró| töprengté| Me| Gibson házában, amikor egy madár nekirepü|t a terasz üve. gének. A kezedben ha|t meg a szegény pára. Gibson meg vo|t győződve ró|a, ez égije|.Vo|takhason|ó, sorsszerűnek tűnci történések az é|etedben? _ A legnagyobb áldás mindenképpen az vo]t, hogy találkoztam a feleségemmel. i volÍ,az első, aki igazán hitt bennem. Amikor elmondtam neki, hogy színész Ieszek, nem nevetett ki, és nem kérdezte, hogy mégis hogyan képzelem el ezt. Neki magától értetődő volt, hogy képes vagyok elérni a célomat, és sikeres ]eszek választott hivatásomban. Az ő belém vetett hite kölcsönzött nekem olyan mértékú tjnbizalmat és erőt' amivel nem rendeikeztem korábban' Néha úgy érzem, csak ennyi keII a boldoguláshoz: va]akinek a beléd vetett hite. Szerintem ezértvonzódunk a val]ásokhoz. Mer1 nyáj vagyunk. Akiket terelni kell. Időnként felbukkan a tör1éne]emben egyegy olyan alak, mint Beethoven, Picasso vagy Stanley Kubrick, aki olyan zsenialitássa] ésönbizaiommal van megáldva, ami meghaladja a mi átlagos személyiségiinket és annak korlátait. És e képességeketegy új művészi kifejezésmód megtalálásának szolgáIatába állítják' Iegyen az új festészeti stílus vagy zenei újítás.ik mennek a saját fejiik után, szakítva a megkövesedett sza. bályokkal. Ahogy Picasso mondta: ',Harminc évembe került, hogy úgy fessek, mint egy gyerek." Ritka, hogy valaki rendelkezzen ezzel a megkérdőjelezhetetlen, eltérít-

hetetlen hajtóerővel. Mi, a többség követók va. gy'trnk, másokban igyekszünk megtalálni ezt a pluszt. A szüeinkben, a társunkban, a kapcsolatainkban, a barátságainkban. Kriston Lász|ó/Cannes

elixír

29

Létezik ,,haszná|ati hosszúidő óta egymássalversengutasítás'' a vi|ághoz' ve próbálkoznak ennek a model]nek a ]eírásával, mert aki ennek a A minket körÜ|vevő birtokában van, kontrollálni képes je|envi|ág minden az éIeIeI és annak minden köríllményét. Ez a sége egy rendkÍvÜ| ..használati utasítás'' ősidők óta hozzáférhető intelligens rendszer volt a Földön, azonban ku]turánkéntváItozó' hogy mekkora tömeg érhette el, ésha elérte, mirészeként lyen módon rögzítettevagy adta tovább. mode||ezhető. jelentik
'qkíÉ|!t.Íi!T:'lgorq.

maradt ugyan, de valódi jelenté. VédasérÍet|en se ésa hozzátartozómágikus gyakorlatoka vallásosságperifériájára szoru]tak. A véddk tökéletesútmutatást adnak a ..ftldi Megtanítanak mennyország''megteremtéséhez. haszná]ni és uralni saját erőinket és a világ teenergiáit,hogy ezzeIkorlátlan képességekre hessÍirrk válhassurrk, bőszert,ésemberfe]ettivé séget ésörömöt teremtveéletünkben. zajló titko]ózás azonban kóA több évezrede A Védók a legrégebbi forrását ennek do]taezt az eredetiüzenetet'ígymind a hozzámegaz ismeretnek. Feldolgozásuk és megértésük férés, mind a szövegek valódi értelmének azonban nem mentes a nehéz- fejtése csupán egyhatalmi ésszellemi elit kivá]tségektől' mivel egy,a maitól tel- sága mindmáig. AVédd,kból az emberek áItaIá.Ít{'3ir{.Bi' jes mértékben eltérőgondolko- nos tömege számára közzéteitismeretekelkerü. éscsupán vallásos dásúku]tura stílusában, allegó- ]ik a valódi tudás felfedését, riákban, versekben meg hitrendszereket fel' őrizték építenek 1 Az ősi tanok szerint nem létezikszakadék Isa szellemi kincset. Ebból fakadóan valódi ér.telmezésijk na- ten ésember között. Ha emberi nézőpontunkat gyon hosszú időt vehet igénybe, az isteni nézőpontbahelyezziik, nyilvánvalóvá .! ésa róluk szóló mí ;,' éscsupán egy szűk kör számára válik' hogy az istenségekkel hozzáférhető. toszokkalvalój ában az emberi tudatbanzajló fopróbáltákleírni. A Véddkat az Indus-Szaraszvati civi]izáció lyamatokat hagyta ránk, gondolkodásmódját pedig a tantra Az őstantrikusszemlélet értékes esszenciájámár régenátszivárogelőképeként őstantrának nevezik. A civilizáció ból bizonyos motívumok leigázása után ez az ér1ékes szemlé]etrendkívütak a nyugati civilizáció exkluzívszejlemiműhe. li maniprrlációkon és torzításokon esett át. Az lyeibe,valamint a mágia ésaz alkímiaalaptéteazt követő vallási rend, a brahmanizmus térhó- leibe, azonban ott is csupán egy szűk kijr férhekapcsolódó modításával az őstattra szövegeit tartalmazó négy tett hozzájuk. Az ijzleiliélethez vallások, a filozófia ésa tudomány

30

elixír

A'70-es évekóta komoly mozgalommá alaku]t New Age mára gyújtőfogalommá vált: bármilyen információ. anikorbevette kapszulát. A szel]emi források azonban megfelelő újraértelmezésével ]ehetővé vált. ami zűrzavart eredményez. reménykeltések és információk gyújteménye. R. E|ső|épésként a résztvevők megtanu|ják megvetni |ábukat az anyagban' majd megtudják'kikők va|ó1ában' hogy megteremthessék vágyott he|yüket a társada|omban ésa munkájukban. jól átlátható. (3napos workshop) megkímélve ígymagukat attól a z(irzavarlól' Bevezetés a védikus alkímia és amellyelmáshll talál kozh atnak. ahol rengeteg könyv és szellemi út gazdagítja a kíná]atot.. móksa) |épésre a lépesÍő| ü5rtÉnő e|sajátÍhásán vezetnek végig.. Ezért ez a mozgalom a legszéIsőségesebb nézetek. va|amint az adott remtésben is' Használhato vinhek megÍe|e!ő személyes beavatást latokatszereztem' RendkÍVüli volta Répzés kaphatnak a resztvevők. |dőpontja: 201 3.IiÍesutra. Használható tudásaz ezotéria .Kaptam tátok' Úgyéreztem magam. taláIhatómindaz. a WWW.amit a mai ember keres. kerültem önmagamhoz. emberisteni teremtő lényként (38EVES) B. ésmeglepődve fogodtapasztalni. négy Íőa|appi|léÉnek dharma. ésa mai korbanhasználhatotudástkaptunk a legősibbforrásból. Ezután megtanu|ják egészségesen ura|ni a saját univenumukat.. könnyen felfogható '. A mai ember a technikai fejlődés ellenére sem tudta megválaszo]ni az életnagy kérdéseités megoldani a legalapvetőbb egzisztenciális problémákat.'l teIeÍonszámon. ésegy kicsit is azzal kecsegtet. a kapcso|ataikat ésa jábzmáikat' o Haa harmónia mint mármegteremtőa|ap dött. Az. amelyek jó irányba vezetnek.Haugyézed. médiumitiís)útján megsziiLletik.lgaziút! Vallásos útvesztőiben.LIFE SU T B A dern önfejlesztő technikák.Egyaránt aiánloma Life Sutralanfolyamlt azlknak.ésnem sorolható máshova.A kereső könnyen ráakad egy-egy érdekességre. ARTHA szellemi örökségünket. február 6. . Eközben azonban az ember mindinkább belekeveredik egy olyan szel]emi labirintusba.ésnema tú|é|ésért Ío|yik a harc' akkor kiÍinomu|t az é|et művészetének iöhet gyakor|ása. Melinda nagyon szorakoztatnan és színesen mesél. és új dimenzióba emeljük az emberi éIetet. elixír . (38EVES) r PAL(45EVES) újmegvilágításba helyezte a kele. amelyből nehéz megtalálni a kivezető utat. amely eiébekerii'l. máztóIlecsupaszítoft használható tudás. káma. a történetek negjegyezni segítettek a tanultakat. az ezlterikusvilágrol. érÍhető ismereteket.akik most A BŐSÉGÉs vRoYorurEREMTÉS kezdtekel érdeklődn| mefta legtöbbet MÁGÁJA kaphatják: tiszta. jeIentkezés A részvéte| ingyenes.lB munkanapokon óráiga -349-5933-as +36. főként a New Age.IiÍesutÍa. végén a beavatás!'. ezek között azonban nagyon sok a bizonfl|ást nem nyert vagy a végletekigmenő közlés. . a New Age részeként nyer publicitást. április 1y20-21' (1 0-19 iráig) JeIentkezés ésrészIetek a www. A Véddkbanugyanis meg. a motivációs módszerek mára számtalan nézőpontot kölcsönöztek ebbő] a forrásból merítve.NIK0LETT egyszemÍjveget. amivel végre tisztán . az életegy leszúkített tartományára fokuszá]nak.világos.hu honIapon vagyteIeÍonon 'l1-. utóbbi néhány évtizedben az ezoténa piaccá nőtte ki magát. főként channeling (csatornázás. pedig ezéft rengeteget nevettem. Az útkereső ember nyitott minden újinformációra. K. hogy közelebb visz az aranykori tudáshoz. Vannak azonban olyan ezoterikus vagy szellemi mozgalmak is.Nagyon rendszeft és egyszer(Í eszkiszt kaptam. amelyre bátranépÍtheted a mindennapjaidat.. amely óriási reményeket ébreszt berrne.amineksegítségevel az jelenikmeg.már nindentelolvastál... A végső pedig tanítás az univerzá|is síkon va|i |étezésünkrő| va|ó ésaz azza| összekapcsoIidásriI szó|. ésa védikus kozmológiát ötvözték a keresztény kulttrrkör misztikájával.Atanfolyam ti tanokértelmezését. hogy átvegytik @ LiíeSUtrO A LiÍe Sutra-tanÍo|yamok azé|et (arha.'' a|kalmazott mágiagyakor|atiába a modem ember számárareá|is. LIFESUTRA akkor . gyereel. B. MARTCA BEMUTATÓ ELŐADÁS ldőpontja: 201 3. rengeteg információt tartalmaznak. a testmezőiket.. .. amely vala. de a valódi mélységet kihagyva. (29ÉVES) SZ. B. mintNeo a Mátrixban. hogy. ám ezek attól működőképesek' hogy gondolkodásukba beépítették az ősi keleti tanokban megtalálható alapelveket. Aziljlrányzatok. P J' (57ÉVEs) a|ka|mazható módon. hiszen ma már nem tiltott az ezoterikus irodalom és a szellemi utak terjesztése. ésazlknak is.hu honlaoon. hogymostitt negkaptada lényeget. va|lásos és ''Egyújvilágtárultki előttem'Közelebb mitikus színezettő| mentesen. amelynek semmi köze az élet problémáihoz. A képzésen tanultak A workshopokon e|mé|eti ésgyakorlati segÍtségéVel beindultak a Íolyanatok a pénztegyaklrlati tapasztaoktatás Ío|yik..(34ÉVES'. a piros és szembesült a valosággal Szellemi utazásom kardinálispontja volt eza Wlrkshop' Köszijnöm!'.akik úgy már sokattudnak érzik. azt a a tudást. életeproblémái pedig továbbra is megoldatlanok maradnak. Ezekben ráadásril nincs is hiány. szerda 1Bórátó|.

Ntlmcsak azÓrt tcttc ezt./'egc'/.) A kívánr. Öszt(inzr a kreativitást tis a lclemónyes. kiderrteni hacld lássa. ha nom sikerels is az ercdmény' mtlgórtrl A kíváncsiság olyan nemes az t:rőfcsz'ítést. p rtn. . amikor vclltaz a nliközben kipróbírlva|ami Íiiss möIcsöt.. ittésmost. a tudós' let dicsílret. amikor a megtudni. és reggcltől estig meg sem á1l: mi? hol? pemikor?.{ ELJEN . nri történik. zorintem ugyanis a kíváncsiság az cmbtlrisóg egyik legnagyobb kincse. atnelytlket jobb lennc a sötétbcn hagyni' (Az ! akércőjel aZ i strlcrctlen n agyvilágn ak. séget. hanenr mcrt .. Még lehctííségot.Érdtlkestllgondolkodni 1ágteremtósénekbibliai történcte szerint ttllgeti ugyanazt a ktirdést. Énis azon Vagyok.siság kora gycrjó eledclnck és tetszetősnek vélte a gyüvezett átlagcmbrlr is (létezikaz ilyen tlgymtlkkorban jelentkczik először.e o o ? o ? ) q.. a a kutató.végzia dolgát. a ? 9. hogy a vinagyon idős ember Íblyamatosanismé.kívánatos az apró cmbtlrke szakadatlan kérdósektlt írltalán?)../'' rosszindulatútúlórdeklődés. a kezdíldlk Így dig: miért? szomorúan .. ttlsabban a világát jelentó Í'clnőtteknck.Mi lenne' ha. úi utakra vtlzcti a tudrl. emlék Édenkerti elixír . mindenckÍ.clett ki? kit. Mármint Éva kí E kót végletk(izött pedig ogy tudatosan tett emboriség utt1bbihoz tartozik a minden-lébelrra (llt éltltbcnaz értolmesfelnőttkíváncsiság váncsiságból t(lpte le és kóstolta nlcg kaná1. s eZ a szó'. mit-lehct-eipltltykálni típusír gonosz tudásátiltcltt gyümölosöt a . úi lchetőségtlkre irányít fénycsóvát_ néha olyanokra is.socla.jó és töpreng arnit nem il. mert úgvneaz sót művész. jövőjét. tókat nyitogat.ígv is vógződik. mivcl nem a kíváncsiság dijntötte ol a frissen'torem. étvírgy' azon. tudja mefrcgyczni a vírlaszt.á Q. s. anrit sclha ntlrn lehet kitllégítcní. nak fájárril.Kíván'' Érdeke Kíváncsiság. -s ../ _ és dolrlg. Va|amit. Allandóan új aimányt ós a művészctet.

gondolko. mint ahogy Dr. rossz esetbenNew Age-ostobaságnakkönyvelik el' több rendbéliudvariatlan megjegyzés kíséretében. majd hozzáfíizte.. mondta Albert Einstein. Fordítási félreértésről van sző: az alma latin neve malus.psziché kö]csönhatására.Ha a valóságot akarod bemutatni. Mint tudjuk.Mindkettőnek komoly szakirodalma van. ami próbál túl.táplálkozás okozta károk nagy részét. valahol középen. mizár óIag materialista hozzááIlást tekintik lyen kimenetel várható az ő esetében _ tudományosnak'ésannak jegyében vég. még nyolcvanévesen is egyszerre több könyvön dolgozik. akkor kiderül' hogy Eva kihágásából sziiietett meg az emberi tudat. szik.ésbizony ez meglepő fa a bölcseségérI.működő medicina általában jobb eredség komoly. feledkezz meg aZ eleganciáróI!'' látni a materialízmus keretein.meglepetve venné hanem kérdéseket tesz fö1. A kettó összekeveredettvalami. kat.. aki egyik elóadásában kiszabáIyoző erkölcsi elvek egyre halvá. mint a kizárólag testmindnyájunkkötelessége ébernekéskí. tudományos képzettségre. régimódi. hogy az úgynevezett táplálkonyabban szerepelnek. aZ egyetlenösvényen. akik min. aki nem fogadja el szó nélkül az orvosi utasításokat. Ked.ám ezt a fordítási ferdítéstszámtalan festő. Minden irányból Igen ám. mint a taláIgatás)' hogy jtivőjét nagyrészt mindenki saját maga teremti meg' Legmagasabb szintjén a kíváncsiság komoly témákat feszeget.. viharos e]lenkezéstvált gyogó agymosó technikákkal igyekszik ki az olyan szaktekintéIyekből. sokbuktatósösvényén.sok mindent meg kell kér. Mi lenne. dését A kétszéisőség holisztikus. a gonosz pedig latinul malum.venc példám erre egy kiváló kanadai orbeszél. olyan kutatás világában.akár az emberi szetv ezet döbbenetesen bonvo]ult műkö- szíwe1.ameiyek igazolják. ben titokban elolvassa az aznapta szóIó asztrológiai jóslatát az újságban. Van szeméIyestapasztalatom ezen a téren.hogy a szerú hagyományos körökben. van-e esetleg más eljárás is.ki. ősszüleink szebbnél szebbábrázo]ásával_ almástul. És ha egy-egy ujszerű hogy alig marad időnk önálló gon. Siegel ''lázító'' módszere sem nyert általános elismerést kollégáitól. Bernie Siegel amerikai sebészprofesszort _ több könyve magyarul is megielent _. földi keóhaját számkivetéssel éstöbbféIe serwe] büntettemeg a haragosÚristen. érdeklődik. Hogyan is ne tenné. Egyik sem forradaimianúj avagy merész téma. és mit. tüskés.szabadjonmegemlítenem' hogy az a bizonyos katasztrófát okozó gyümölcs nem volt alma. akár a világmindenség természetét. hogy próbáljunk bekukucskálni a saját jövőnkbe: ugyan mit fog hozni. próbálja felkutatni. Bernie.és kidobnak bennünket az édes tudatnélküliségÉdenkertjéből. kérdéseket föItenni és lálkozással helyre lehet hozni a pocsék nem megelégedni féligazságokkal éscsa.a rossz beteg könynyebben gyógyul''.ésszélesebb' holisztikus szemszögból keres válaszokat i\szerű' kérdésekre. ott . . kutat. Ha aBonban pszichológiai szempontból vesszük szemügyre ezt az id'őtlentörténetel. köztük az Ji-king' a tarot.ményeket ér eI.dás és szakértelem nélküi elvetnek. anyánknak). nunk a saját lábunkon.Hogy épelméjúekzásterápia merő badarság. újabb betegsegítő módszereket próbál kifürkészni. Rossz betegen Dr.és a társadalmat még nemrég vosprofesszor. mondja megvetóen a felvilágosult egyén' miköz. amelyetérdemes követni...és böIcsességre akarunk szerttenni'tudatossá váiunk. ezenkívüI betegeit is szokatlan magaviseletre buzdította.Ugyan. és addig nem nyug. akkor elvetnekmindent.központú váIt. Egyik fő érdek]ődési köröm a holisztikusmedicina. gyasztóikötelességeink) valamennyirész. Jó esetben mindössze jenéző vállvonássa] felelnek az ilyen kérdésekre. továbbá a táplálkozásterápia. hogy mivel nem ne felejtsükel a jó és a rossz közti kü..média jóvoltából. nem ér semmaradjunk ebben a lármás világban.nyeit. aki nyitott értelemmel és Az elveszettkérdőjel Mi érdeke|? A kíváncsiság sok szinten múködik. Szerencsére van az éremnek másik oldőjeleznünk..den újszerű hozzáállást elvből.ahoj nincs szük. testi-]e]ki-érzelmialapon végezte munkáját sok évtizeden keresztül. lóka magyarázatokkal. Mihelyt kíváncsiságbólelkezdjükvizsgálni a jó ésa rossz közti különbséget. zik egyébként kiváIó munkájukat. Legalsó fokán arra csábít.ozat.eredmény mégis nyilvánosságra kerül a sűrún. mostanig e]ért eredmémai napig a hagyományos.. hiszen minden embert elsósorban a saját sorsa és a közvetlen jövője érdekli! Az viszont nem mindenkinek jut eszébe (ésnem is olyan érdekes..érdekli a téma. a politikusokztjme hosszan mellé. egyszóval erőteljes.kint'' meg kell á1l. Szerinte .aki csak nemrégteremtődött meg Ádám bordájából. a rúnák vagy az inga. kíváncsiság észre a hiányát azokban a tudni akarja a kezelés időtartamát és tudományoskörökben' amelyek mind a meilékhatásait. ott találjuk a remek újítókat' kisgyermek kedvenc kérdését' mármint mint például az immár nyugalomba voezf hnorl miÁrf? 'A tekintély iránti vak tisztelet a valóság legnagyobb ellensége''. Ésha már itt tartunk.ésszobrászművész tette úgymond hivatalossá.különös tekintettel a test. szabályoznt mindennapi életünk(ésfo. test-lélek-érteIem alapon között. Ettől persze nem lesz nagyon népváncsisága örökre megváltoztatta a v1lágró1 alkotott elképzeléseínket'Hozzáfűzte: .más szóval kíváncsi. akinek a valóság iránti kí- nult Dr.Ő 1egalábbőszinte volt. és hogy optimális tápváncsinak lenni.' óhaj ÉvátóI. Siegel az olyan pácienst érti. és a fügefalevél is onnan származott' Honnan tudom mindezt? Kíváncsiságból utánanéztem a modern bibliakutatók szakirodalmában. Kutatók világszerte halmozzák a bő statisztikákra alapozott tanulmányokat.jelentette. és el ke]l 1ndulnunk a külső-belsőfejlődés köves.és gyakran fel keli tenni a dala ls. soha nem is fogialkozott l ö n b s é g e t ( e n n y i v e I t a r t o z u n k E v a veje.n tilvttrl\ztu^ lN / -N t-tr^\t / . kor a legelsőbibliafordítások idején a sötétközépkorban. dolkozásra. örökifiú kíváncsiság. mire készüljünk fel? Manapság sokféle Segédeszköz áll rendelkezésre. letét. pedlg az Edenkert Bibliúból Mellékesen ismert földi helyén nem termett volna meg az aima _ Évafügétszedetta fáról. amíg nem kap megfelelő válaszo. Ha Einstein ma élne. jelképes motorkéntlátja el energiávaltovábbra is a kielégítetlen étvágyú. csakhogy mindez megmarad a árad felénkaz információtömeg. ha korunktól függetlenül egy kis darabkát mi is átvenBeata Bishop nénkbelőle? (London) elixír 33 .A hirdetőipar világszertera. ahogy számtalan háIás betege és olvasója emlegeti.Micsoda butaság!''.

alapítás. amely szerint az istenek az őskáoszbóI megalkottáka rendet' s a világ megteremtése után termékennyé tették a ftjldet. csillagok kapcsolatátlépten-nyomon dezhe!. A hegytetőretelepiiit szent városok.amintfent' úgylent'' elvét' Egyiptomi egyezések A legismer1ebb csillagkonstellációs megfeleltetés a gízaipiramisok ésaz orion csillagképhasonlósága. megvalósítvaezzel az . Newgrange-revagy ChichénItzá nagy piramistemplomára!Vannak épiiietegyüt. hogy életben tartésemlékezetben sák az égs eredetet ésa kozmikuskapcsola. megarchaikus társadalmak egészéletét Délhatározta a kozmikus szemléletmód. pei. templomalkotó cselekedetek során. az óriási kőkörök' a gótikus ka. fti]fe. A kozmikus szemlé|etmód A korai civilizációk embere sokka]bensőkapcsolatbanállt a csillagokkal.vagy bizonyos napokon a napsugár pontosan keresztühalad rajhrk. A három piramis _ a Kheopsz.mezőgazdasági terme]és) ami által mindezek szakrális jelentőséget kaptak.az uralkodó osztály megalomániáját tükrözték. akkor megértjük. egyesteríileteit tesek. az emberköze]ebb ke. hogy az ősi kőépítmények _ példáulStonehenge vagy a viépületegyüttese lágszerte emelt hatalmas piramisok .ajlamosak vagyunk kijelenteni.iik: sok ősi épiilet bejárataegy adott csillag irányába van tájolva.Robert Bauval 1994 púlikált e]rnéjete szerint a piramielején sok a csillagkép csillagainakftildi tiikörké. tot. A szertar1áéskozmikus jelentést sok (a házasságkötési és halotti rituálék. a piramisok.. Ha azonban megismerjük és elfogadjuk az archaikus társadalmakban é]t emberek gondolkodását. valamint a közösségi ilnnepek) arra szol. A premoderntársadalrnakban szÍmbo]iaz kusan megismétlódött a világ teremtése (városépítés. le.Gondoljunkcsak Stonehengere. hogy a föld és az égkozötti összeköttetést keresve minél köze]ebb akartak kerü]ni az univerzumhoz' ahonnan _ hitük szerint _ származnak. a ségesebb mint mai utódai. minden Amerikától a Távol-Ke]etig ősi cimélyen vilizációban és népcsoportban benne éltannak a kozmológiának az ismerete.amelyekaz égbolt képezik a Földre. gáltak. Az világmindenséggel. hogy alkalmas legyenaz emberi éIetre. tedrálisoképítésével rt-rlt A földi építmények ésa a csillagokhoz. a 34 elixír .

e. rendszerbolygóitjelenítették ered.a megfelelőnaptávolságban. tobzódása. 10 500 kör.vélik..másrésztaz. méghozzáegy ma már ki. i||etve a kör.A TemplomoslovagrendJeruzsá. és szöorion négymásik főcsi]lagahelyén piramismaradványok vagy romterületek orion övének három csillagát elszigetelt vetséget kötött Sivával. Ugyancsakősi indián tele. amelyek leképezték az égboltota A piramis . Íákezt a várost' a Teotihuacan(. szetesenaz ottani tájolásnak megfelelő. zeLben ábrázolja a csillagképet.csakrauartinná. istenkirályságot. kik alapítot. nek ésAtlantisz pusztulásánakaz idejét fedez.. A Szfinxetúgytájolták' hogy a . _ az épiiLletekkel pontosan e|. az égbe törő templomok teljesa tiikörkép' mert e]csavarodik az oriA Mexikóváros me]letti Teotihuacan tikus építészettren on öve . hogy egy. Mahendraparvatában. ahogyan pedig pontjának pá|os Megint ez fényűt a |egnagyobb.világközepének'' pedig az .földi megfe. a gö. e. is. elképzelhető.bodzsaiAngkorban a templomoktöbbsége Orion nyék te|epÜ|ései közöttis. Az erőközpont a Pi|is közepén ta|á|ható. A kÖmyező helysé.díszítményeikkel akkori égi konste]Iáció tükörképei. lathoz is. 10 500-banazonbantöké. S vajon mindez hogyan függ össze a tavaszinapéjegyenlőség idején A város égitérképaz orosz|án csillagképre tekintett_ s mind.ós a Draco. A csil|agkép további négy mindegyikéné| kolostono. I(hephrén ésa Mükerinosz _ az orion csi]. a szabad. metikus ismereteketközöItek a látogatókGraham HancockésRobertBauva]1996.Ameri kai orion. e. hogy a gízai Coloradofolyó jelenítimeg.hogy a kereszténység Szűz Máriája meg méret. ze]hetőtehát. 10 500-ben mutatkozott.Az amerikai Grand Canyon környékén hegyre szorítva.vai]ás között _ anná] is inkább. mint nagyon kevés helyen.szent áIlat a délke]et-ázsiai dig a Szíriuszcsillaggalazonosítható. mert a erőforrását ennek a megörökítésére kap helyet az templomoshagyomány folytatói. A Tejutat a kanyon alján kanyargó nek idejéna királykamra szellőzőnyílásai mutattak' az elméletet.a város. ísszintén kép fő csillagainak földi megfelelői. egyiptomimitológiáhozhasonlóanitt is a mok.fa]vakálltak.az évszám| gek(K|astrompuszta' Rári-hegy. Fe|téte|ezhetően emiatt ittaz energiáknak o|yan özön feltételezettdátumát és Atlantisz a FÖ|dön' ame|yik az égbo|ton pusztulását akarták közölni az utókorrai..a csolat van a templomosokésaz egyiptomi temploma fordí Nap-piramisa Szaturnuszt. fele|ő a Rám-hegy ésa Magas-hegy.kőműveseksok rítusukat Egyiptombólere. mára.arányosan. és azt állítja.hogy mélyen jelképezi nyékén.az orion ésa Draco csillagképre fennsíkot az összes építményével együtt mológiájábanaz égboltnak ezt a területét nevezik. 1846. Az szinténmegtalálhatók az orion csillag. Horváth Gyula száradtfolvóval reprezentáIva. e.s herletesvoit az egyezés' a ftildi objektumokaz hata]mát.kal. erősebb Bár a Khmer Birodalom800 és mok ta|á|hatók. akét sziklafennsíkok méghopi indián De vajon mi lehet a kapcsolataz Orion dahszuri _ a Vörös ésa Tört _ piramis az amelyekenegy évezrede köoriontól jobbra található Hyadok csillag.csillagának megfelelő helyeken.ahol az emberekbő]istenekvá]nak')ne. amelyena halott 1elke földre. Az A középkorbanis éptiLltek olyan komplexuegyenesenkeleti irányba.pülésekromjai találhatók az orion többi zöll? Egyrésztaz. a Neptunuszésa Plútóis * no.. s az eirende.egészkultura minden Kecalkoat] a Napot.I(r.banés1930-ban hogy valójában egyiptomieredetű_ ésinami után a megmaradt at]antisziak a tékföl! Ráadásul a Mars ésa Jupiter kömonda szerint szétszéjedtek a világban. 600 körül betelepedő nyékén található régifrancia Notre-Damevel mutatták ki' hogy a Szfinx sziiLletése is aztékoktólkapta.Dzsajavarman nagyonkülönleges körii{ményekközött alapította bi körüvéve.lemben Sziiletett meg. hogy leképezik a Draco pontaz Arpád.konstel]ációmeglepőmódon abban a helyje|zi. Louis Carpentierszerinta Párizs körban a precessziósasztronómiaSegítségévet azoktó]a Kr. a napéjegyenlő. találhatók. termé.3lviIágbejáratának''. a vi|ágon Mindenesetre II. hogy a V. e. a Krr]en.Senki sem tudta. az égbe. akiket lenyűgöztek a templomok a Földön képezikle a Szíz és a csillagképének égir ajzát.úgyhelyezkedikei.A Tejutata Nílusjelképezi.ésezeket vizsgá|va összekötve azta rajzo|atot kapjuk hogy_ kiiüsőhaÍásra a vízen he|yezkednek együtt s Vona|akka| jön létre mint is |átható. ha ezeket az égitesteket rendre csak deztetik.kéntis szolgált.A középső három csi||agnak meg. LepenceÍürdő. és nincs kizárva. A hopik koz. ami által minden (mesdk) reprezentálják' f<jldi ésisteni tudás letéteményese lett.Ieképezésekrodalmát.e tekergő'hosszú csillagkép halmazt képezile a megfelelóhelyr. hogy a Nagy Piramis építéséGraham Hancock továbbfejlesztelhe ezl en.A gótikustemplomok kell vizsgálni. A többek között a templomosok és I(r. mint az egyiptomi eseté.hivatalos' építésének idején' Tejíltaz az égiít.uár.Kr.Siva ftildi lakhelyén. tották? iriási jelentőségű dolognakkellett zésbennagy pontossággal lennie az egészegyiptomi civi]izáció szá' Uránusz.ugyanis a főútjamentén Egyiptommai és Atlantisszal? Sokan úgy ezt megerősítették a rajta látható erózi:ós elheiyezkedőépületekpontosan a Nap. e.lgyó (núga) mitológiában' rögök által Letopolisznaknevezetthely pe. Elképgyökerező kapVajonmi történhetett Kr.Ellenségeitől lagkép rivének három csillagátszimbolizál. 2500 körtjLlnézveaz égboltot' nem visszatér a bencések hatására kialaku]teurópai gó.lelőjét ségidejénfelkelő nap irányába nézzen.nen már egyenes az iÍ az atlantiszikapcsoegy csoportjukmegalapította aZ egyiptomi tatja a város.DIlVENZ|ŐK Az angkori templomegyuttes Ezoterikus vé|emények szerint kü|ön|eges kapcsolat vanaz Graham Hancock elmélete szerint a kamcsi||agkép és a Pi|isben ál|ihárom hegy. ben: a |egha|ványabb csi||agot a |egkisebb hegy a |eg.Az tenkiráIlyá nyilvánítottaönmagát.csillagképet'Az épületek által kirajzolt piramisok Az e|rendezés ugyanaz.virágkorában messzire kiterjesztettea Isten dicsőségét és hatalmát hirdették. a három hegytő| körbevéve.méretarányaikkal. Ráadásu]ekkorra teszIkaz ózönvíz. ja' méga méretarányok tekintetében is. erre aZ időszakra tehető. PiIisszent|ász|ó) szintén az 0rion csi||againak megÍelelő-1300 között éltea fénykorát. amikor a szobor megörökölt monumentálisépületek pontosan precízvárostervezés.az egyiptomiÍzisz-kriltuszból nyomokis. és zötti kisbolygóövezetetis pontosan mu. 1787-ben. elixír 35 .

nnek egyik |egÍontosabb fe|téte|e a cukorbetegség korai fel. de e|engedhetet|en a táp|á|kozásés |abbak is megbetegedhetnek. és zsíranyagcserekarbantartátápsa a dietetikusá|ta|aján|ott éIetmódvá|tás. gyar lakosságnak majd 10.9 L kor már a szövődmények okoznak panaszt. .de a többi rizikóÍaKor védhető. a esetben sÚ|yosságuk csökkenthető.!o D o ki. adago|ássa|.E -E ve marad' sokszor csak akkor derÜl ki. Ehhez a cukorbetegnek egyre A 2.A betegségakár 1O-15 évenát rejt. i||etve miután |étrgöttek. amiben je|en. Megfe|e|ő keze|és hiányában viszont okozhat. az á||anL gyermekAz 1.A GUKoRBETEGSÉG szövőorvlÉruYEl (diabetes A cukorbetegség mellitus)ma már Ugyan sok nehézség árán. szövődményeket jelentősen rontják is. ami. ismerése' majd a szénhidrát. az otven évenfe|Ü|ieknek15 száza|ékátérinti.és időskorú.É nak. tős szerepe van a családon be|Ü|i az azonos táo|á|kozásmidnak és étetmid. részben mege|őzhető. legtöbb kés|e|tethető. tÚ|sÚ|yos vagye|h2ott. ame|yek az é|etminőséget.folyamatban elpusztul. de fiatagérő|.ö Az egyre rom|i anyagcsereá||apot. vaIamint a feIe|ősségte|jes a mozgásszegényéletmód.de jó|karbantarthati anyagcserebetegség. ban és egyszerű szénhidrátokban(cukrokban) gazdag táplálkozás' A betegséga ma. életvite| is. típusú cukorbetegektöbbségekozép több ismerette| ke||rendelkeznie betegsé. Csak ko|csönös ésrendszeres tek a|apján kivédhetet|en. mive| az in|á|kozásmidda| ésa keze|Őorvos utasításai zulinterme|ő sejtek 90 száza|éka autoimmun A mai orvosiismereszerintigyógyszerszedéséve| vagy inzuIin. a teIÍtett zsÍrok. haj|amnak. A haj|amadott. egyÜttműködésben érhető e| jó anyagcsere-ál|apot. sőt veszé|yeZetik az é|etet gondoskeze|éssel Kialaku|ásuk azonban Szerencsés esetben. Je||emző ra1uk elixír .típusú cukorbetegség még vagyfiata| felnőttkorban kia|aku|.

Egészségesekné| 4-6.A magasvér. jut az agyba. Az abszo|út és kimerÜ|nek. Ke||ő cukorbetegné| éhgyomorra el|átóerek fa|án 1-1'5 óráva| ke|etkeznek. a másodika betegek 85 száza. FeltéteIe a ió cukor-' zsíÍés Íehér. az idegek. p|akkokrakódnak|eaz erekfa|án. (hemoglobin hajHbA1c á-egy-cé): megreped. Az inzuIin áta|akÍtja a májbaneIraktározott szó|őcukorrá kéve|. pribá|jáke|távo|Ítani A 9-10 betegeknél. (eza vesekÜszöb) vizeIette| bŐséges energia. |átásvesz.Kia|aku|ásukat energiává alaku|ását ésannak béta-sejtjei az éveken. Ezeknekaz e|őző át|agos ekkormegindu| azÚjér-képződés. ame|ynek be. é|kezés majd érfa| meggyengü|. ha épek |ennének. az a több|etcukrot.je| |egzetes e|vá|tozáát több|etterme|ésre vezet sorvadása kovetkezik be. ésnöveli azéNágyaI. mintaz a|apbeteg.a szer. típusú cukorbetegségben az A megeme|kedett cukorszintte| kedik:a g|ikogén visszaa|akuI sző|ócukoná. párhuzamo hiányában Inzu|in a vércukor szintje emel.szigeteinek a sejtekbe va|i bejutását' terme|ikaz inzu|int. a é|etminősége szinte azonosaz egészségese gIikogént sabban megy végbe. A szövődmények megjeIenésének e|kerü|ésére' kés|e|tetésére szintén vanesély.A jó| keze|t cukorbeteg összetett szénhidáokná| ez a folyamat|as.s eA ahajszá|erek biZosÍtanák.gént anyagcserében sejtekpusZulásamiattnemterme|ődhet szá||ítanak az á|ta|uk ellátott terÜletekre. a normá| testsú|y' a Íizikai aktivitás' a kiegyensúlyoperme|lőzése. Vércukor: tóidegenkeresZÜ| jelen (g|ukóz). á||apotná| a késői a vérzés jár.ffiffiffiffi a szemideghártyájának ha|á|hoz vezet' zisZenciát' megbetegedése.rabban' minta nemcukorbetegekné|). meggáto|. 4_7 után 6-9 mmó|/|.közepes s ha az Üvegtestértéke anyagcsereereknek a fa|aigentörékeny' je|entŐs (eÍö|öü 7_8száza|ék Íe|gyorsu| ben e|pattannak. in. va|amint hegesedéssel szövődmények Jó|beál|ított cukorbetegné| amiideghár(ezkevesekné| (és va|ósul meg. kómához és ésa Íokozott fizikaiaktivitás csökkenti a re. típusú válik. típusú diabétesz kialakulása méghaj|am esetén is e|kerü|hető Az |NzULlN HATÁSA Az inzu|in o|yan fehérjeszerű hormon.GYOGYITOELIXIR dósu|ó magas vércukorszint károkatokoz az erekben (angiopathia). a szív. Mind. Megmutatja szá|erek e|Áródnak.ráegében okozhatnak . Ez a vércukor. az erósen csökkent |átásés a vakságkia|aku|ásának e|sőszámú oka. zuIin. tya-|evá|ást 6_7száza|ék aminek te|jeslátásvesZést) okoz. amelynekfontos szerepe Vana szervezet szénhidrátanyagcseréjének szabá|yozásában' A szÜksá ges inzu|inje|en|éte csökkenti a vércukor szin!jét: e|ősegÍti a szó|őcukornak A hasnyálmirigy Langerhans. kia|akulása).ezeksokkalsÚ|yosabbak. ésáteresZi a vérsavót. inzuIine|vá|asZás zavaraésa szövetek(sej. a károsodás kizári|agpupi||atágÍtást követóen. szenehéz elérni. glycosuria) vesáés (cukorvize|és. a szŐ|őcukornak a sejtekbe va|óbejutását. a fehérjékbő|. A sérÚlt a vérÍesték kötődöttrésze. Szervezetünkben minden sejteka g|ukagont. Íe|tét|enü| nemfájda|mas. és vérzéseket okoz. ame|y a |á.szabá|yofenná|li. de az zó hormoneme|i a vércukor szintjét' okozza.ség.szor gyakcukor ke|etkezik. sokrétii szovŐon/lÉruyer 9=g-g:=g! i :=g-"0 I 11l -e-nyg[ VERCUKORERTEKEK elixír 37 . va|amint a zsigerekközött fe|.eresZové ésoxi. (magas mindig vér. má|isná| próbá|nak vak égetéséve| energiához csak |ényegesen több inzu|in kéezek bom|ástermékei a ketontestek. A sÚ|yfölöslegcsökkenése soKat. amelya véráramba kerÜ|' nése(inzu|inrezisztencia) folyamata A veséka megnöve|tvizeletmennyiségge| Az e|sŐok a normá| sú|yú 2.akik nem g|ikogénné' szőlőcukrot s így a májban e|rak. kovetkezményei. Az ideghártyát 7-8 mmó|/|. a kis ésnagyverőerekegyeredményeként kor képzódjon.aIakÍt'ja' ésÍokozza a sző|őcukorképződését is tudnakbetegségÜkró|' súlyos á||apotba k+ tározidhat (az evésekközötti szÜnetekre). je-anyagcsere. A vérben a sejteka fe|szaporodott zsírsa.a Vesék mmó|/|-t megha|adóvércukorszintekné| Vezet. okanem a nem töké|etes beá||Ítás vagy Mivela fo|yamat ésaz eseta beteg ÍeIe|őt|ensége).s egyrekevesebb vért ezá|ta| és zsírcukorbetegségben a béta.pes hatást kiÍejteni' s emiatt a béta-se.szemfenéki vagykésle|tethető. A re tinaafényingert áta|akÍtja idegije|lé. következik tenciamiatt. A kéthormonösszehango|t rÜ|hetnek a szövódmények kialaku|ása miatt.éveken kényszerü|nek.|a' hogyaz aminosavakbó| sző|ocu. san a zsírfé|ék vérszintje is emeIkedik' az aminosavakbi| ésa fehérjékbó| is sző|o tek)inzuIin irántiérzékenységének csökke. átészsírkép cukorszint ződésI. a lékátkitevőtú|sÚlyos ésa bór károsodásához s jel|emzŐ. buborékszerű kibohosu|ások az .agy.májú) betegekesetében A rezisz.3hinap vórcukorszintjét.|tekA szem és a szem körü|i szövetek minden ezek hatásáraétvágyta|anság' fogyás. A 2. A rosszu| kezeltek vagyazok. a vérben lévő sző|őcukor cukorszint ésa kísérŐ betegségek gyorsÍtják 4'5-5'5' nyomásésko|esZerinszint) Normá| szintje éhgyomona étkezést követően a retina módon keze|t károsodását.szaporodott zsírszövetben ugyanisa norjutni. Mindezeket zotté|etvite|' a dohányzás és az a|kohol ismeretet és önÍegyeImet igényelnek. a Szem. aránt károsodnak:fa|uk megvastagszik.A 2. a megÍele|ő ésvérzsírszint Íenntartása. az ére|meszesedés (2-6. mígaz a|Ía. a kívánatos értékeket megha|adi gáto|ja vércukorszint szénhidrá e|ószörszó|őcukoná alaku|. fe|gyorsul játszik szerepet. részt vesz a ÍehérjeAz 1.működésének marada vérA hajszálerek. tésse|. is. Ieges Úszó homá|yok átmenetiek.Íokozza a fehérj+ a normá| tartományban.évtizedeken át ÍeIhaszná|ását. valamint vérnyomás.A r+ tina oxigénigénye nagyonmagas. A meg. tÍpusú cukor. a|mafor. az idegrendszerben (neuropathia) s következetesen az egész szervezetben. inzu|inhiány ketoacidózishoz.romlókeringés (hasrahízi.ésaz oxigénhiány miatt sző|őcukorra| az 2.

Mindeza szívbetegségek 3.mg-ote|érő szint (makroprotei szívet. az Üvegtesti és szÜkségessé.. bizsergést és a szemmozgató izmokbénu|ása szem. gyorsabb tÜnetek mok sorvadnak. Az Újér. (kettóslátás' katlanérzeteket. ér. a |ábszárzsibbadása. sú|yosabb esetekben nagyizmainak vére||átása segÍt juta vékonybé|be.és fejfájás. kerÜ|fölfedezni a vesemújködés eszközzeI (130/80fe|etti ) vérnyomás gyakoro| a vérnyomás' a cunyomást ésje||emzőek a gyógyszereskeze|ésse|.foni a v2 stb. a bőrkeményedéseket stb. javÍtá. a fájda|omérzet (szen. A |ábkis-ésnagyerei meszesek.a könnymirigycsökkent fájda|mat okoz a csuk|óbanés a kéz hÜ(a szaruhártya feloIi a karban. gyakran gyu|ladá|ényegesen nŐkon a|azavarához vezethetnek.E||enŐrzi nt. gyakori rom|ásá1. beío|yáso|ható és|assíthati a végtagot. aho| e|őszor letürítési a időnként résZke|| venniÜk szemészeti gá|aton! Férfiakna| majdfájdalmatIan Íeké|y ke.egyréslmert ke' A kialaku|i A diabéteszes idegbánta|om érintheti az ér.vagy vérzsíreltérések (1.tén mára betegség Az érzőidegek károsodása mozgatGésérzG.V-Q9tl. járhat'hogya beteg ve vegetatÍv is elofordulhat zorosneuropathia) idegek érintettsége éme|ygést. a folyamat. szé veseszovet érzéket|ensége jelea vize|etben jutóidegen testek).a 2. fokozatosan csökken' |gensokáig ruhártya miattnemérezhetŐk hirteIen fe|á| |ástvérnyomásesés kísérheti.hogy dése.nemokozpanasz. a mozgaIó-ésa vegetatív idegeket. nem érzi. mint egészséges kortársaiknál. aminek fő oka. zsibbadást. ha tór a cipó. vörös szem (a kötőhártyavénáinak tágu(mive| hegesedik' s a működo |ásamiatf). vesekárosodással oárhuzamosanemelke. a közottük |évókötó sa). típusÚ cukorbetegek bór ál|apotát. esezavarvizeberepedezik. tünetek: a szemhéjon cukorbeteg ffiffi rabban. Cukorbetegekné| ldegrendszeri i|ze|párhuzamosan eme|kedik a vérnyomás. az Üvegtest szívinfarktust vize|etben kaphatnak.|ett egy ami|in nevŰhormont s megelőzhető. ző-. Ío|yamatok kia|akulá. és ennekhiánya M eredményezi.Tartósanjó anyag.másrészt ze|ést évente egyszer24 irás gyűjtott a keze|őorvos évente egyszerka.sebekkeIetkezhetnek. pe iz.okozhatja. épségét' a ridszi (2'Bfeletti) LDL-ko|esle Az 1. see|égteIenség során avér szűr€ száradása. érvédő gyógyszerekkeI nek. je|entkező gyak. típusú cukorbetegségben a magas kel| az a|buminÜritést.dÜ|ést' sót eszmé|etvesztést je|zés (mive| fehérje és Íájda|om né|kÜ|i az a|bumin szintjének a megeme|ke szaporodása a konnycukorszintje azc betegekelózetes . ami több|etmunkára kényszerÍti a di szint(makroa|buminúria)' ésgyakoribb a zö|d há|yog.gyorsabban a vércukor retinaműtét vá|hat azizmokaI beidegző idegek is sérÜ|tek. gyako |etve körében a kreatinin ésa karbamid-nitrogén érté u cukorbetegek W vesee|égte|enség művesek+ is.alacsony HDL-kolesZerin. típus ese' hangyamászásszerű érzés. diagnG e|vesZése. panaLékó Eta att nehezenvagy egyáltalán nem gyigyu|ó dást okozhat.éjszakai a|vásidején a cukorbeteg jeIentkezik Iabb szívÜtéseinek száma nem ság szerintkövetkezika 300 mgot meghalaé|etkorban az öregkoriszürke sa és percenkénti végÜ| az 500 há|yog' csökken. hányingert. A cukor.| utó érbu rjánzás. zsírtarta|mú |erakódások. Új nyomás.hasmenésse|. Cukorbetegnek évente egyszer. kuI ki kéztőcsatorna-szindróma. az ezeketbeÍo|yáso|ó i||et.a hátsó Üvegtesti határhártya a r+ e|meszesednek.mintaz át|agnépességben. Ha gyomorbanrövidebb ideig tartizkodik'és a lézerkezelés. eróte|jes Vizsgá|atta| fedezhetófe|.zisakor a ko azza| elégtelen emésZést és fe|szívo raistádium.vázszerkezeIének megvá|tozá. az ízÚ|etek deÍormá|ódnak.esetében kombiná|t a diagnózis fe|ál|íPolyneuropathiára uta|nak a 1e|legzetes tüne rinszint je tását kovetŐ5-15évben tek: a |ábfej' égő és szerkeze|ésse| |ehet kivédeni. s emi.a szívizomrostok e|faju|nak' ke |eválása. A béta-sejtek az inzu|in csere-á||apotta|. pontok vizeIet eIakadását vizs|étre a talpon. szakaszban á||apotát érték jeIez). jönnek gondokat.vá||ban sétvégzóhajszá|erek.képződés megindu|ásakor szűkületesek' emiatta |áb bőrének' nem kie|égítŐ.velykujj oIdalán' s esetleg gyu||adásos károsodnak is érezhető. napokigtartó szokka|.mert a vérnyomás a cukorbetegség okozta se érdekében ffi végzett |aborvizsgá|atta| e|lenŐrizni librálthangvillával az érzGésmoz.raistádiuma tinábó| az üvegtestbe. 52aruhártyaÍeké|yek a sza. dig Ütemben eme|kedik. zsugorodása. károsodást Egyene szoIgá|ó kétszer bb.árpaképzódés. könnyen megbetegedései a Cukorbetegekné| szemészeti s ez elfertŐzodik. nem. okozva. az idegek és erek bŐrkeményedés' gyakoribb hímvesszŐ merevedési letkezik. amelyek e|feké|yesedme|.Az e|téréseket gyógy. núria).4alatti) késle|tethetŐ a Íolyamat. vagyamputá|ni ke|l a székrekedéssel. a körmök Íormaját. A 24 irás gyŰjtott 30 mg-ná| nos az aktuá|iscukorszintte|) A 30 és300 a koszorús erek kevesebb a normá| a|buminszint.ma1d e|sŐ a szembe a kirokozóke|.É'l v_eK P.ésezért csonko|ni is terme|nek. s az idegikárosodás (mikroa|buminú ria)' majdsúlyosvérnyomá.váltakozószék|etÜrÍtési v-egg*Q. a ffi a cukorbetegség okozave műkodése ésa kötőhártya ki. ző pont1alra. S-szörgyakoribbak az át|agosnál.Yőgmelygr ml t5J 38 elb<ír . hogyazétel kis.ffi a beidegzési tén a szeméSzorvos álta| meghatározott a |áb bŐre kiszárad. lenhet meg.vize|etbŐl e|lenórzi gatóidegek (az 5 a|atti Ha korai siidegi dik..A 2. me|yszosok. fiata. miatt az mg közótti szinta vesefunkciiromlásának sa. szintésmagasabb _ is.sáva| megá|lÍthati. a |ábfej ésa ta|pkÜ|önbo. az ereik korábban meszesednek. magas(1'7fe|etti) trigIic+ kor-ésfehérjeanyagcsere á||apotának amit a beteg vagy érez.o.ribbakaz agyiérkatasZrófák (dia|2ist) Mege|őzá tesz szükségessé.az idegrostokkárosodása követkeZében a szövetfe|szaporodik.

kutatásoktámaszt1ák a|á. S mégva|ami: bo|doggátesz. A hátsó borítónaz á||'hogy dísz.éscsak az tudja ró|a.nak. hogy tajó|eső nítsunk egyetemen.Azt hiszem. tottam meg a készíj|ék a|ka|mazását.E munkánkután avattakdíszdoktorrá bennünket.hogy a gyermekeimködoktorrá avatta egy New York-i egyetem. Most azonban itt az ideie' hogy I Közreadnak |ega|ábbnéhányat? visszatérjek a táplá|kozásban rejlő egészség. érezzem az e|őttem á||ónapot.k ul készü|ék' a Magnapress Energy már három |árek éskipróbá|tam.jtt írjuk'és mégmás nagy terveink is van. |ékke| is? . Mive|azonban nem ismeretesme|lékhatása' és nincs szúrás. nem az öregség. de hozzáteszem: ez Amerikában nem je|enti. Ezért a|ka|mazhatjabárki otthon. ami e|ég egyi.számára hasznos sugázása. mint a szintén korni. a honlapunkon. sok| Dr. A következó szakácskÖnyvet Miért beteg az ember? címme|. Ezt a nyé|be Ü|te|á|kozásés testmozgás. de ezeket korai volna kikotyogni. mintazon bánkód. amive|tízévefogla|kozom. tu|ajdonÍ. ami meggyőződésem je|ent. Hogyan csiná|ja? .lgen. vábbfej|esáése. hogyo|yanegyedü|á||ó módszeÍt mutathatoknekik. hogy irányÍtott mágnesnya|ábothozzon |étre' Ezze| aztán úgy bánhatunk. amikor|átom.t' évsorán több tízezrenalka|mazták. Én egészségi á||apot e|érésében. Jobb kihaszná|ni paszta|ataiszerint még hatékonyabb'még mindigaZ' amit nyújt az é|et. a munka kezdeténvagyunk. mintaz akupunktúrás orvosa tűve|. Miben más ez. mintha |át.mindaz.A korábbi fej|esztésű készü|ékek két|ábon á||nak: van bennÜkegy erős mágnesfej.orvosoknak tani maguk döntöttek így. pia. tek az embereknek.nek segíteniaz embereknek a lehető legjobb tú|ra.Boldogságomhoz hozzájáru|. gárzás. egyre fiataIabbnaktűnik. és ez e|ismerés' az l szé|yte|en. pedig e|őadásokat tartottam.mitnemkaptunk meg. te|jesenfájda|ommentesés vel on mintha visszafe|émenne az időben.hogy köze| negyedszázada fog|a|kozik aki az egészséggel.ok és ott is kedvező fogadtatásrata|áh. Aá hiszem. a makrobiotikus szakácsmár a múlté? szerűMagnapress Mx. Ez utóbbitaze|mú|ttíz könyv' amit ít. szerintsokak számára mego|dást I Nemrég mutattak be egy új mágnesterápiás készü|éket. hogy fog|a|juk össze' mi a betegségek eredő oka a mi meglátásunk sze. kü|önösen. mint az eddigiek? .a másik a mágnesterá.gyorsabberedményt hoz.bon á|l:a harmadik hatása távo|iinfravörös sude énkétdo|ognak tom azt. be a |egérdekesebb van aÍőzéshezis meg az emegy Újságíó.ezen a téren gyűjtiossze zést kaptam: a |ányom dietetikusként tödéneteinket végzett.Sok természetgyógyászatimódszert isme- 9o székhelyűegyetem fe|kért arra.Kövesdi Natália a természetgyógyászat é|őrek|ámja|ehetne: fiata|os ésenergikus. egyben ösáönáru|jak e|egy műhe|ytiikot készÜ| egy kötet.és köteteAz utóbbi években sok időt ésenergiátkírendszer ket megtö|tene. hogy egészséges éstettrekészvagyok.egy anya szánagyobbelismerés. a nógyógyász az elsők között teszte|te. rint. mi csak |ogikai sorrendbeszedtük a tudomájutotnyos tényeket'és meg|epő eredményre tunk. Vo|t né. Pógyor Margitszü|északiknek sürgós te|nek-mú|nak' nem érdemesezen bánkódni.Hozzáteszem. ami.amit |eírtunk. hogy minden regge|kihÍvásnak' új (2éretnek ka|andnak.Az egyik a makrobiotikus táp. ami |ényegében a Nap é|ő szervezet jó| ézem magam.mára nem |ehet jó úton járnak' hány figye|emre méltógyógyu|ás is. ahogyanén. is.A Magnapressta fiam elvittea Tengeren.toakarnánkírni.e|ég megdöbbentő |esz' és kivá|ó érzéke l Ön írt már egy könwet a fiáva| közösen berekhez is. nagy siker. és ugyano|yan e|kötelezettenszeretné. és rendszeresen I Vannak már tapaszta|atok az új készühaszná|omis' Ezt aján|omszívbő| mindazoknak.tett FlR-pasztil la tartalmazza. régita ismeri. ha a tapaszta|atokatmind le vánt a Magnapress bevezetése. mert De akkor most hadd megózési lehetóségekhez is nagy segítséget. Fe|kértek' ugyanazt mintitthon. ami a kiképzéserévéna|ka|masarra. a szakiroda|omban szerepe|.mennyiSzenvedő embervan' de csak azoknaktudoksegíteni. derűs. Egy New York-i Ezek szerint a Íőzőtanfolyamok' amiket évekig tartott.ra|ánez ahozzáá||ás is segÍtabban. hogy segÍthe. Ez hogy történt? vetnek. de ott még ja' hogy a gyermekei Zimber Szilvia elixír 39 .és taszarka|ábak is szerethetők. Vérzik a szívem. Persze az évek Hogyne.Végreegy bo|dogember!Mi a titka? akik e|fogadják' hogy a mágnesesség nem |átható' mégishat' akár az e|ektromossás. kiegyensú|yozott.

okok Qr xovn<rzŐr: E N N E K A N / I NT D0 B B E M BERTSUITOANYAGCSLBLBETEGSEGNEK A FO OKAIA ott kel||ennieminden cukorbetegné|.. mege|őzés. A környéki idegek. étkezések ieketeÍehérbab-héj. kat'A mégnem sÚlyoscukorbetegség je gyításában hatékony segítséget szintén |enthetnek a gyigynövények. cii. r-: -.ezértsokat iszik' A szervezet. Naponta 2 dlvízben. Ji |enne.Az e|sősegé|y. csalán-.A fej|ett társada|makban vá|ó |assan népbetegséggé szövődményei diabétesz megkeserÍthetik a betegek A cukorbetegség é|etét. Ha a szervezet szamara Ke Fitoterápiás segítség f / j ?' {:*T. A hasnyá|mirigy a szükségesné| kevesebbinzulin hormonttermel.*. melt akkor &.|evél. kockacukor je|enti. szintén tipikustÜnete.|ebontja a zsírokat médékben tápanyagokígynincs ke||Ő e||átva .van|étjogosu|tsága. E|egendőinzu|interme|ődikugyan' |ebont.mint amennyita hasnyálmirigyterme|niképes. ahozzáértők máris segíthetnekrajta. *q5.és ha a táskájában van inzu|inin1ek. ezér1gyakoriak ná|a a gyu|ladásos. nem tudta ener. jár' Későbbiszovődménylehet az ér|omma| va|aminta szÜrke há|yog és _ e|meszesedés. ésaz orvosjatab|ehet a szintetikus hipogli. keze|ése diabeto|ógus szaktartozik.3 majd |eszűrjük. e|őtt Íogyasztjuk.'.A gyigynövényeka|kalmazásának a hasnyá|mi1gy ffi tÜnetek vés W kiha a szűrővizsgá|aton inzutin.tí . a Vezetre.gennyes kiütések'az ehhez ad! dó vénás pangás miatt pedig |ábszárfeké|y alakulhatki. . alka|omma|.# enyhén eme|kederül'hogya vércukorszint gyógyterendszeresen dett. mive| nem tudja hasznosítania és a fehérjéket' cukrokat.b**--*.:. 5.ame|ybŐ| pár szemnek diabéteszesek I db.i*". |omma|. Emiatt a beteg gyengének.t vércukorszintie is csökkent. kecskeruta és gyökéÍ) (szár és keverékébő| |áncfii 2 d|viz1 evőkaná|nyit 15percig Íőzünk -2 majd |eszűrjük. A cukor bontáSa mennyiségben is káros a szerná|' ame|ykis pedig vérben. .\. 3.*. mive|a szemfenékihajszálerekkárosodnak |eohamarabb _ más |átási zavarok' A JAVASOLT cyTcvrnÁr: í.majd a megeme|kedik a nak szintje elakad aZ acetonvizeletben. A szervezet inzulinszükség|ete nagyobb. A diabétesznek van néhány A beteg á||andóanszomjas. akkor á1a| ter. ÍeketeáÍodkgÍehéÜab-héj' 1 25-25 gyermekI nya. 2.A diétame||ett páciensné| nemfog kia|akulni a dtákka| é|ő ha a potenciá|is cukorbe abétesz. magát. orvosra de sokat egyÜttműkösegtthet a ve|e ász is' dő természetgyogy Az enyhecukorbetegséget jó| |ehet gyógyttani fitoterápiáva|. teg méga kór kife1lődése kénthuzamosideig fogyasZanagyógyteágyó. Bórének feriőzésekke| szembeni e||ená||ásacsökken. de azt'a bontófermentumok ják' mie|őtta szövetekhez jutna.ígyanvérben.vas|atára csokkenteni A nagyon alacsony vércukorszint mennyiségét is. Ío|ega végtagokon. ami nagy fájdaszinténmegbetegedhetnek. Naponta 1 alkaben.ÍáradInak érzi ka|. Genetikai haj|am.ha fe|halmozódika kerÜ|' A magát inzu|inozó be' beteg kómába teg iratai között ott a he|ye az errŐ| szó|ó iga. étkezések e|őtt isszuk. sőt a komo|y cukoris javttható betegek á||apota gyógyászok á|ta| észet a term javasolt programmal. Esetenként a sú|yos i|yenkor a letták kémiáskómát okoz. 4. zo|ásnak. :. Egyébokok (pé|dáu| a hipofízispajzsmirigy-hasnyálmirigy-me||ékvesék-nemiszervek a|kotta hormontenge|y rendelIenességei).i G giaként hasznosítani a cukrot. 25-259 keverékébőt L átonyaés nyírÍalevé| 1 evőkanálnyit 15percig Íőzünk 2. e|őtt. 40 elixír .

án. AZ ALKALIVAS GYŐGYNOVENYEKET HATASUK ALAPJAN KÉT CSOPORTBA SOROLJUK. a kókusz stb. az orvossa|egyetértésben szabad e|kezdeni. tek egyszerre regenerá|idnak.ráadásu| homeopátiás vagyásványi csökkenti a vérnyomást. akadáévigtartó gyigykeze|ésa|attelóforduIhatnakrosszu||étek. de fokozhatjuk az betegség|egfö|jebb7-10 éveál| Íenn' anyagcserét csök.mint a glukóZ. ame|yek mégkétrigliceridéskoleszterinszintet. ha az a|Íaés a béta-se1Íormájában. e|einte éscsak képességet. rán bebizonyosodott. járómeA betegnek tisZában ke|||ennieazza|.dústáp|á|kozás hatékonyan csök. nincs szükséginzuIinra. akkor a vércukel|őB-vitamin-beviteIről. a szervezet ensan csökkenthetők. ffi A stresszmentes korszint megeme|kedik. egészségünket. A hosszu étet titka *. Ügye|iünk szeruezetünk egészséÍekvés e|őtt ne Íogyasszunk koffeines ffi ges A komp|ikáIt és hosszÚ kúránaksajnos nem mindenkivethetia|á sav-bázis egyensú|yára! A savak vagyalkoholos italokat.son|óan megeme|i a szervezet kortia rossz jét.Ha azonban sunkka|' természetgyigyászunkka| ! gondoskodjunk gIukagontterme|őalfa-sejtjei e|őször a Langerhans-szigetek regeneRendszeresen a ffi pé|dáuI rá|idnak. (lásd dőt! A méregte|enÍtő kúra megkezdé(Yucca schidigera) hatóanyagát tarta|mazi készítménnyeI regenerá|cikkünket az 56'oldalon!) se e|őtt azonban konzu|tá|junk orvoni lehet oket' és a vércukorszintje Újra norma|izálódik. aZ is tudni ke||. Jógáz. . ha a cukor. A nevetés tettinzu|inadagokkal is kordában lehettartania cukorszintet' A bétanemcsak a szívésrekeszizmokat bőrtés a ha. é|etvitel bizo. de az inzu|inadag reduká|ását csak |aboratóriumivizsgá|at ut. serken. a keserű fosz|ár. emésztési kább nyugtató panaszokhoz pároIogtassunk tegekné| tapasZa|hatófokozatosleépü|éstő|.at. Lú. ígynem terme|ődikgIukagon. 1. Va|amint bIokko|ja a májpanaszok ésa zo|szint|ét. tásával nemcsakmegőrizhetjük tűrő képességet. majd teljesene|hagyhatik.} A kia|vat|anság a stresszhez haésa zsírégetést. A Go|den Yaccára épü|ő'2-3 vérnyomásprob|émák kiaIaku|ásá-désihormon terme|ődését. ezértnem chanizmussa|haszná|ja je|ent további megterhe|ést számára' Ahhoz. ame|y a növekeálta|ánosméregte|eníto{isztító kúrára. hogy az inuIinenergi. le. 2. akkora Moháve-jukka enyhÍti a megÍázás tiineteit is. egyedü|á||ó termé. ső szervei kifogásta|anuI működnek. n ztilo tea rendszeres fogyaszdorÍinszintjét is' ami Íokozza a stresszffi A hatóanyaggalfo|ytatott kísérletek során kiderÜ|t. vitaminés rostgyÜmö|csökbő| dús zö|dségekbő|. sem sörélesztő vagytáp|á|ékkiegészÍtő nyÍtottan tehermentesÍti az immuntudják lecsokkenteni'Az is prob|émát okoz. erősÍti az im.tehát csökkenmunrendszert.Íő|eg ros egyÜttműködése.testmozre|axálás' szint.D. ame|yek b|okti a hormonterme|ést. csolatok nemcsak a lelket. az ffi elixír 41 . ||yenkor az je|enthetmegoldást' hogy a Go|den Yaccáva| párfehérjéket' védi az idegeket. étkezésné| Íogyasszunk immunrendszer működéséhez ésa s tvtinden negyedéve| kevesebb mint kü|önÍé|e Íertőzések IekÚzdéséhez. i||io|qokka| dÚsÍtott fürpesekinzu|int termelni.{. továbbá nakkockázatát is. amennyit kívánunk. s-t- f $l . hogy a higiéniával akárár1ha. dési rende||enességeket. a vegyünk ben vannako|yan a|visejtek. EÁ a haÍikémiai|ag meghatározni. kor érdemesbe|ekezdeniebbe afokozatos gyógyÍtásba. ezértszükségvan egy e|őzetes. hogy az inzu|ininjekciók o|yannyira. éte|t. és bármikor e|rende|heti a vá|toZatást' testet is ápo|ják. kos daganatok kia|aku|ását. |assÍtják a korra| s R tritzott Go|den Yacca nem csodagyógyszer' csak egy tunk isazegészségünknek. Ezt más mefel a szervezet. üdévé varázso|ja a kenti a feszü|tséget. Energiát adnak a szervezetnek. anyagotmég nem sikerÜ|t de a|ka|mas a vércu korszint csökkentésére. |yozza az e|lená||i ésregenerá|ódihogy a vércukorszint megeme|kedik. sőt anyagokka|. a répa.rendszefi' éssegÍti a szÍvműködést. igyunk ingyógynövényteákat' magát'de akinek sikerü| végigcsiná|nia' az megszabaduIhat a cukorb+ tú|sú|ya Íáradékonysághoz. ErősÍtik az immun. hogy csak ak. az orvosi zsá|ya. a csalán. R tottragyma het a Go|denYacca is. hanem a teg á||apotát. A k|inikai kíSér|etek zunkésszaunázzunk rendszeresen. a fehérbab-héj. pedig ko|jákaz a|fa-sejteket. baktérium ugyanis -G.a kukoricabajusz és a csicsika g|Ükokininekettartalmaz. hanem növe|i sejtek regen e rá|id ásáva| párh uzamosan az inzu|inadagok fo kozatoerősÍti.aki a ruspárga.i||etve és a re|axá|ógosÍtó mészetesen a|apkövete|mény a szakorvos ésa természetgyógyász hatású iIlóo|ajokat! szo a zö|dségek tú|nyomódáste|ősegÍtő . A B-vitamin segÍt Iebon. *.'ff A szervezet méregte|enítéséve| A hasnyá|mirigyregenerá|ása szont miné| többet! mege|őzhetjük a komo|yabb emésztéA diétázás ésa gyógyszerek szedése me||ett a si zavarokat. A kÚra időtartamaalattteÉ légzési vezethet. hogy ha a hasnyá|mirigy.. bizonyos móriazavarokat ésegyéb agyműkögyigyhatású. a zö|dbab. mert ettő| ugrándozik a vércukortani a szénhidrátokat. ává a|akuljon át. vi. az uborka. A hasnyá|mirigy regenerá|ását csakis az kezdhetie|. gásés va|amint a vitamin. Az inzu|ininjekciizást csakis a többsége a zö|d |eve|űek' a szakorvos engedé|yéve| szabad abbahagyni.rendszeft. A gyermek|áncfű.GYOGY||oEL|XÍR hető. a Íokhagyma' a marti|apués a medveszó|ő |eve|e. nem pedig az inzu|inte|őá||ító béta-sejtek. a katángkóró' a |6pugyökér és az örvénygyökér az utóbbi (/nula)novénynemzetségrŐ| inulinnak nevezettpo|iszacharidot tarta|maz.akinek a be|kenthetjük ko|eszterin szint. Soszetes antioxidáns ésantibiotikum. huzamosan kel| adago|ni azokaI a cukortab|ettákat.ffi A s'oroséstartisbarátikaptinkivizsgá|ásokalapján fo|yamatosan e||enozi a be azavokádi. a májbetegségek ésrágyógynövényeken már emlÍtett kívul sokatsegít. Lega|ább egyiráva| |ekésóbb kezd csökkenni. A fekete és a vörös áfonya |eve. Csökkentik a vércukorszintet.kezébenl Dr. a kecskeruta. jó szer _ ám csakis a szakavatottak mennyiségű né|. a zsírokat és a A rendszeres' kiadissóta. Nagy Géza kü|özhetet|en az anyagcseréhez.

nedvessége.-vitaminok hiányára gyanakodhatunk. unk táp|álkozás tünete. Beg1|édes nyelv|epedék o A sápadt. o Ha a nye|v egésze vörös' a szervezetben kodik.hogy a szerve áramlásés a vérkeringés diszharmonikus |ehám|ik a nye|vtestrŐ|. tunk.je|enő fehér|epe- o Ha fogazott bemé|yedések je|ennek meg a nye|v két o|da|án. Skar|átesetén pettÍel. e|vá|tozásai pontoské.A sötétvörös nye|v |ázasbetegséget. nem petyhÜdt' mozgékony és haj|é. A nyelv hegye a szív ál|apotát je|zi.Fe|Ü|etén vé.mígaz mája. de sárga' éte|ha|. piro.giahiányára egy MiVe| a szervezet éjszaka a méreganyagok |etve a testnedvek kimerüIését.. ha a gyul|adt. íelha|mozódott több|etme|egre. fontos részét a nye|Ven ail1e|zi.dására utalhat' kú fo|yadékpót|ástigény|omagas láznak.nekzavarét. jelzi. akupunktÚrás csatorna szervei és a be|ek energiahiányos á||apotári| áru|)e|zi. Ha apró repedéseket|átunka nye|vközepénésa szé|ein.zet immunrendszere és nagyfo Hanem tesszÜk.l e vek és az anarnia szabad felü|etének Iegapróbb ami egy rákmege|o A kínaigyógyá.egyen|etes.tÜkörnye|vnek''.A. Sőt. az energia.és nincsenek rajtatörések. elégte|en. remegŐ nye|v szívelégte|ensé. csökkentvér.Uta|hat pangását mŰkodését. neres. CUkorbetegségje|e |ehet. z egószséges nye|v rizsaszínű. Ha a |epedékvastag.ésa B'.o E|őforduIhat. mártöbb szatban hogy míg a szájüregi gombás Íertőzésbevo ismeft ezeréve a nata e|távo|íthati. annak egyIefe|é lyag működésizavarárauta|' zésre gyanakodhatunk' Ez könnyen összek+ Mit üzen a nyelvszíne? A kíná orvos|ásszerinta nve|v|er lép'i||etve a hasnyálmirigy eredménye. mí9 a gyu||a. hogy a |epedék mozog..ésje|ezi annakenergia.^ + a gyomor I.A nyelvminttérkép A nye|ve|ső harmada a szívés a tüdő zinávÜnk színe. sas eIszíneződése . diánhoz tartozó szervek Íunkciózavarára .kor a gyomor ésa |ép a|uIműködésére.emésztési zavarra gyanakodhatunk.ame|yek már a konkrétbetegségtünetek kia|aku|ása e|óttuta|nakegy-egyszerv. A nyelvtestközépső harmada a gyomor és a lép'míg hátsi' a|si epebetegségvagy tífuszjei|a Vese. A Vastag. addig a leukop|ákiáé nyelvdiagnosztika.verhetoa |eukop|ákiáva|' ző A két |epedék köZti kÜ|önbség az' á|lapot. llyenpotra Vagy fo|yadékhiányra gyanakodha.vastagbél meri. A nyelv e|sŐ harmadának kéto|dalán |átható sotétvörös vagy piros pontok a tÜdo gyengeségére.Ha áram|ására uta|.harmada amáj. i|. a|uI o Ha a nye|vhátsó harmadán U a|akúsötét tapasZa|unk. naka szervezetünkbe.hányásnak. rorurossÁGA A NYELW|SZTÍTÁs 42 elixír . energetikai egyensÚlyának feIborulására.. Ha tehát komolyan vesszÜk a nyelvdiagnosáikát' mege|ózhetjÜka betegségeket.Nye|vo Ha foltokban vagy az egész nye|venfehér má|naszerŰen vá|ikvörössé a nye|v' = haszná|hatunk nye|vkaparót vagy tisztÍtáshoz o A zö|deses e|szÍneződés je|enikmeg' szájüregigombás fer1o a máj-epehó.fehér nye|v a kínai orvos|ás sze. . e|színeződést zékenysé9ére követkeáethetÜ n k' o A hátsi harmad kéto|da|ánaksötét.nyelv' zadt. o A nagyon száraz. az A.a Vese.gyengeségérekövetfelel keáethetÜnk' rÜ|ete egy-egyszerunek meg. éskissé ami a testned.i||etve a jobb tümozgékonysága és dő egészségét tükrözi. |ázasá||a. a nyelv te.o Ha apró.ja. energyanakodhatunk. meggyengü|t. hogy a takozr megjelenő e|változásokolyan f igye|meztető je|ek. nem.ha a nye|vszámozidott fe|a gyomorbanés a be|ekben.vérhasnak. Ha a nyelv hegye kékesli|a.vorös nye|va szívenergetikai IsÚ|yára utaI .a húgyhi. Nem duz.A nye|vközepén meg. a szív-vé.letve a kony. hiszen nyel. e|ső harmad kéto|da|aa ba|. a pedések'sebhe|yekvagy tövisek.|epedék . ^. a be|ek. o z vJ .száradás jele' Kíséro rintenergiahiányra. hörghuá|lapotát. Ha a bevonat részbenvagy teIjesen|eválik' keresztÜ| vá|asztja ki. get jelez r A petyhüdt. szinle érdes nyelv a ki. kony. működéséreutaI nak. hiányában fordÍtott kiskana|at.koIerára vonat |átható. veseprob|émát)e|ez. reggelente megszabaduInunk a nye|v|epedéktő|.vöros terÜ|etekfekisséduzzadt részekke| vá|- További áruIkodó jelek Ez gyakran|áihatóhosszúantr úra után. Ha nem ilyen. lyag és a méh leképezése. nedves.^^ I e A sárga nye|va léphasnyálmirigygyomoro Aszáraz éssárga nye|v|epedék "o ^ ^ Po u^ E 4^ s L^ L . a vastagbéIér. így rendszer á||aPot{t tÜkrózi . újramérgezve azt. vi|ágospontok je|ennekmeg a nye|v eIső harmadánakkéto|da|án. utal. a kivá|asztott méreganyagok a konybé| vagy akár vérszegénység |á akupunktÚrás csatorna működési kÚ energiahiány napközben táp|á|ékokka| visszajute|Íogyasztott körénekÍunkciózavarára is. pet adnakegészségÜnk.iI |etve az egész szervezet funkciózavarára.|en energiaá|lapotára.tudnunk kell.for. o A merev.a húgyhó|yag. Íehéres be.D.nye|vgyokönmegjelenő bevonata bé| tÜnete |eheta nagyfokeringésre' va|amint a tüdő. fehéft:lepedék |ez. működési zavaráravagy . re.. rutragyanakodhatunk. EZ nevezika kínaiak . dék a patkóbél megbetegedésére. a szív he|yteminden rő|.

ts.. A homok.Nyersen. MiveI tízszer több ll rl tartalmaz. szabá|yozza a sav-bázis egyensÚ|yt ésaz anyagcserét. ésma már nemhiányozhatnak a családi házi A té|i immunerősítéshez né|kü|özoatikákbó|' hetet|en az antioxidáns hatású cék|a.'ü. ame|y erősÍti az immun." IegyengÜ|t szervezetet. szegényebben párás. friss|evegő helyett inkábbzárt he|yen tartózkodunk. z immunrendszerszervezetÜnkbonyo|u|t és érzékeny védŐhálija'ame|ynekfó fe|adata. tövis-készítmények világszerte egyre népszerűbbek. hogy fe|ismerje és megsemmisítse a testÜnkbe kerÜ|Ő|degen anyagokat.képte|en rajtunk' betegségek könnyen elhataImasodhatnak Tibetben a homoktrjvis az egyik gyógynövény..l l_ *. jódvasban. jó| el|átnife|adatát. kórokozikat. cinkben.(@:il: elixír 43 .=rtxin GYŐGY||Ő TEL-I I tV\I |. Iegrégebbi Kínában pedig napjainkban is gyigyszerként használják.I NENOSTES \" . véde|mi szervezetÜnk rendszere teháterősttésre szoru|.ám a fokozott igénybevétel miattté| vége fe|é kimerÜ|. serkenti a vérképzést. . ÍerIőző citrom. Gazdag fo|savban.a t rl gekutángyorsan regenerá|ja a r|.. ame|yek e||en immunrendszerÜnk fo|yamatosan védekezik. *{ is-"'' pd A té|i hónapokban kevesebbet mozgunk. A-' B-' C-vitaminban és valamint számos ásványi anyagbanésnyome|emben' többek ka|ciumban. mint C-vitamint a műtétek. Ígya kÜ|önfé|e Amikor meggyengü|.napfényszegény időjáráskedvez a kÜ|önfé|e korokozoknak.. ésmikrotápanyagokban táp|á|kozunk' A hideg. Nemcsak az immunrendszert támogatja. hanem tgyu| |adáscsökkentő hatása is ta &i ismert. betegsé.t-. és egyaránt értékes. rende||enesenmŰködő sejteket. . va|am int aZ anyagcsere{o|yamatok során keIetkezŐ. rendszert. között káliumban. rézben és ivóléként Íőzve ban.

li'l. nyírfa|evé| gyulladásNagy mennyisé9ben tartaImaznak gat|ó es bakténumö|Őhatású.'&- kezzÚnk ezeket természetesa|apanyagokat iI mazó készítményekre vá|tan tarta| Molnár Panni (Folytatjuk) 44 e|ixír . Haszná|atuk e|őtt egyensú|yozott módazonban tájékozidjunkaz e|készítésük i:rttltI rn*nt.]aLÁl^ron amelyetme|egvízzelkezdünk.. baldériumés és nyugtatja az víruso|o' tisZítja a szervezetet. paprika. ze||er.szerÜnket' végzett vá|tózuhanyis. hogy műkodésbe|épjen. csalán Magas C-vitamintarta|muk és antioxidánshatásuk miattérdemes fogyasztanunka belő|Ükkészített teát.gyu||adascsökkento. szervezetÜnk a m a | i a n t t | z t t c c z l m n i vagy akár uszás' A tartós stressz gya|og|as. gyermek|áncfű-|evé|. í*í íI }t}i"i. édesgyökér' ökörfarkkóró' aranyvesszőÍű Ezek a szaponlnt tarta|mazó gyógynovények kiváIóroborá|ókés immunstimu|átorok. r^ vr td E 7^ / +t fL^ ^ eo . hársfavirág.tanuljunk meg va|ami|yen nem tehetjÜk nk.:tx:.*l"j A té| a beÍelé fordulás ésa pihenésidószaka' |deá|is minden o|yan mozgás. Mozgásra minden évszakban szÜkségÜnk van' közben ugyanis a Szervezet fokozottan javul a szervek és terme|iaz immunsejteket. meg. ' Apróbojtorján Antibakteriá|is és erósítő vagyunk' hatasu. csok. kenleni a ránk nehezedó nyomast| Ha ezl kat segíta regge|ente vu'LuJU. *J*---. A té| a szaunázás Íoszezonja' Hetente egyik Iegnagyobb e||ensá az immunrendszer ge' ilyenkor ugyanis a meIlékvesetöbb vérkerinVegeZVe1avilhat1uk egyszer-kétszer és Íittentarthatjukimmunrendkor1izo|t terme|.ii i l'l |. fekete mustár. somŰkodését. gyorsu|az anyagcsere. ké" Lángvörös kasvirág Fokozza e||ená||ó pességÜnket.vagy ha botisztálko rünkön keresztÜ|' kozmetikumok.*w. I -"*. madárberkenye. és iktassaki őket' Amíg kon bevitt .s mindez kedvezően hat az immunitásra. " Szomoljai szeklice Fokozza az immunrendszeraKivitását' ' Benedekfű Biostimu|átor. Ha erre nincs |ehetóségÜnk.és hŰvössel fejezünkbe' ij 'yi: ij . a |ehetséges mellékhatásokri| és az e||enjava||atokril! ' Csipkebogyó. juttatunk testünkbekÜlonfedoszerek réven le vegyi anyagokat.kohogéscsi is' Íertőt|enítő és |égÚti ' Homoktövis.amj gyengíti az immunsejtek gésÜnket. |gyekezzÜnk tehát |azítani.:: Az éle|miszerekben talá|ható ada|ékanya gok arra késáetikaz immunrendszert. hatásúgyógynövények.itii #"- ' "ll *( . a a vérnyomás.s' &*il ttrf $.aldivizá|jaaz immun.Fokhagyma. igye- 1// '\*. Az a|vás közben terme|Ődo me|ahormonÍe|e|ós tonin és pro|aktin az immunitásban résá vevŐ fehérvérsejtek terme|odésá ér1trÁr1 iq Ínnlns hnnv te|ena szokasosná| tobbet. mag Ezek a csípős anyagokat tarta|mazó gyógynövényekaktivá|ják az immunsejteket. hogy e||enőrizze és konigá|]a a véde|mi matokat. tuurEqvt { |o nu Ád r+ nt t.':.. " Bodzavirág.. ésé|etfunkcióink minlmumonműkodnek'A fennmaradóener giát immunrendszerÜnk fel. . az ería|at ésaz immunitásterosíto fIavonoidokat. hársÍavirág |mmun Iaz-ésfajda|omerósttó.nek.li tit. azizmok vérel|átása' ráadásuI bo|dogsághormonok is terme|od' idegeket. tartsu | vagy kérjÜnk segí[SegeL kine7|o|ogr.li l lr'í}ir Egyes gyógynövényekke|természetesmóvéde|mirendszerÜnk kidon segíthetjÜk mŰködését. fertőzéseknek. a pu|zusszám. ipéfa HatékonyimhatásÚ gyigynövények. munerősÍto {ll:üisí-lil 1 ü $l. 'íbÍ jarol' pontos a|kalmazásukrÓ|. u' ' 'v. ' Ginszeng. {. . U g y a n c s a k g y e n g Í t i ka z i m m u n r e n d szerl a háaarlas' vegyszerek. soknak. med itáistresszkezeiési technikát' reIaxá|ju junk' végezzÜnkautogéntrénlnget. hatásának köszön. arra haszná|1a fo|ya.Amennyire lehet.'mérgekre'' azonban az étel|e| i |c e n t r a | 'n e m t u d j a k e l | ó k e p p e ne | | á t n e r. r hr nvnvry l Un r+ rL U L4 Er t or l0 r- mészetes aIapanyagokbó| készÜ|t'miné| Íe|do|gozott és ita|okatfokevésbé éte|eket gyasszunk. rendszert'Antibakteriá|is ||apító' koptető hetően hu ruto|dó. kivá|o e||enszere a gyu||ada. szobabicik|i7éS egyensúlya konnyenfe|boru|. önszuggesZiós gyakorlatokat' nk önvizsgá|atot. ame|y meg_ lAhét 47 kne nneq Ha ehhez nem lgazodunk..Sto| fel' i|yenA szervezeta|vásközben to|todik kor ugyaniscsökken a stresszhormonszint.^|^^^. [ll t":.azaz segít'ha Íáradekonyak " Gyömbér' kami||a.kiváló e||encsi||apíti ésa koszerei a meghŰ|éses betegségeknek hogésnek' " Kakukkfű Erosíti. |egalábt:7-B órát a|udjunka te|jesr+ nonarálÁnl Ác Árr.

p Y tross. kímé|etes éshatékony tisztu|ását.' Citrusbiof|avonoid ésC vitamin tarta|ma támogatjaaz immunrendszert.A A FORITIAT! z 4 KtRlsD noyó0vsztntÁmrml.-a a vastagbélben találhat<i! .ü E|ősegítheti a több éves lerakódások e|távolítását a vastagbólredőibő!. .\4ANN1 rcm I I onooÉi|^ p^eFürÉR|^ | l9'-. onooÉnúr .Ö. Nem hashajtó! . Ha |obb az emésztés. 3.' Segítheti a Candidaésegyéb paraziták eItávo|ítását.életérzé{.| HOZI. Ö] Az immunrendszer 70-B0%.' Az OXYTARM ..Ü. .. formu|óiót 3l{ergy szobodolom védi.Ö.l ntnllnÁz. szebb lehet a bőr ésa haj is! <É** L-*- iÍ b€khőI ie-code A70K0SDIET-DRIN = cslrnioitvA tooYAsznntfi | PAtAfi 20 NAPos ltÚnnt Á $k 9|€g0d0il Otl| ||oliíilólt telnól 990E/20t I FOGYOKURAT KOl\lCINTRATUM SEGITO HOLGYEKNE 9 TERMÍn nntÁsn I PAIACKBAN oiúnlfuwol! |ogyolrtó Hotósót klinikoi vizsgólotok tómosztiúk olú. ! Hatás 1-2 napon belül! Salaktalanítás nélkül nincs hatékony méregtelenítés! Ü Támogathatja a bé|renc|szer gyors.lan0$anb.l rtnlÁnll Ís l mroluttt ünnrlmn. Íesresonn has. .ü A sa|akta|anítás e|ősegíti a méregte|enítést ésa szervezet tisztu|ását' .

junkfiatalosak. fagyasZott.Nem csak az életminőségünk .. jógában jól ismert az a a e| a lehetségestő|: je|entése hossza a |é|eg. de csak Jo Mezősi Annától' a Ke|et.Nyugat dését.annyit szakmaiigazgatijáti|' jai Jóga Tradíció kapkodó me|l megenged' Seké|yes.fiatalság amennyit a mi rendszerÜnkbe.hogy megtestilegóvjuk a szívünkben rejlő nektárt' |e|ki|eg épek' egészségesek és kiteljesedet.kasi |égzésse| hiába kértÜnk test-és lé|eKiatalíti vezetójétó| pránaóceánban' mara. a |ehe vá|aszt ad mindenegyesnapján marad. a Hima|á.csakráink köny. amennyit a |ég. Kü|önösenazért minőségére és éte| az e|fogyaslott zikai test (a jógában annamajakósa) szép. nem miközbena testöregedéséve| ezt hirdetik. Ezért ke|| nem. az em. (prána)óriási fej|ő. BudapestiKözpontjának zésÜnk járunk-ke|ünk ebben a ta. hogy. Ebbena megköze|Ítésben (amrita) e|rrÉrlokarnrihrrl&do|yásoft beri test é|etorqét€cseppnyi nel<tár a Ío|yamatos kÜzdeImet.a mindenkiszámára vek már kétezer éwe|ezelŐtt em|egetika minttranslormátorok anmű.. gakozpont tudunk fÖ|venni be|ő|e. ji minŐségű nyerni.superman''-jei örök az tehát. ismert tanokbó| e|ixtrje fiata|ságnak az ezoterikus A Íiatalsdg JOGAJA // jóga ésaz é4urvéda tűz(agni)éget. mi lehet a testi-lelki terÜ|etén á||andó zünk. álé|etenergiájára. nyitjuttatnak vészetét''.lakhe|yként'' mennyiségben álI rende|kezésÜnkre. a hosszúé|ettitkát. nem A |élek spirituá|is Útja értekintenek.tő legtovább megmaradjon.dÍtanunk jóva| A mesterségesen terme|t. A nehéz energiát dek|ődnek'és a fizikaitestetazzal a cél|a| éte|ból gondozzák. az éteI táplá|ja. és.. ame|yet nem cé|ja szeme|térően ezeknek pedig a |evegő.az é|et aá tükrözi' megfoga|mazás.supenruoman''-jei ..megalkotott fiata| test bŰvö|etében él. hogyan arraa kérdésre. l Mit tehetünk azért.cserekapcso|atban ajurvédikus . l Az ájurvéda szó van kimérve''' hogy már évezredekke| eze|ótt is kutatták zetekszámáva| mentá|is energiák A finomabb ésérze|mi a fiata|ság. ütkö szintén a saját kor|átainkba doltak akkoriban. a . iránt. .hogy minélhosszabb ideig táplálkoás azonbancsak az egyiktényezó. rende|kezésre á||ókozmikusenergiábó| vagy megúju|ás raszájanát.hogyegyrenő az érdek|ődés Nem meg|epő tudnakmitkezdeni. be részben ame|yet törvényeibeszegÜ|ni a természet gondot nagy for|élegzÜnk. A |égzéssel elnyerhető é|eterő segítse a |é|ek megfele|ő . örokké szomjasak nácsokat. forrását? az é|et _ _ részben az A fizikai testszintjén modern módszertő| tek. mert a five|. de sok _ megeszünk. messzebbre ségéné| és fiata|ságánáI megfe|e|óen e|készÍtett iránt |ott.ideálként A maifej|ett társada|om a szép. marad dunk. Miközben a kÖrnyezetünkke| kulcsa? egészség _ Az e|ső fennmaradt vagyunk.. Mit gon.

KÜ|önösen fontos mel|ett érdemes végezni' a néa kéz. Minden rá ható nyomás vagy nyÚjtás aktivá|ja. nap.megráncoso dik. rugaImasan tartja éstáp|á|ja a vos|ás szabadgyökró|' húgysavri|. ugyanenő| e|ene|ősegiti me|ynek A napitisztá|kodási rutinrészeként mosako.Miné| több és intenzívebb stressznek vagyunk kitéve' többet anná| tartizkodunka váta kibi||ent á||apotában. issegítegy-két ezze| veazemésztőrendszer tisztulását.kny'hucimen éÍi -' kormosan ég akkora testnem|eszegész- elixír 47 . a Nap és a Ho|d minőségei egyensú|yba kerüljenek. mert mindent sivataggá tesz. ürü|ése.az viparita karaninak időmegÍor az e|egendő és a jó|működő agnime||ett neveznek. séges. vagy egészének o|ajozása.il|etve a hetihajmosás e|Őtt a fejbŐro|a.) l Hogyan hat a váta az öregedés Ío|yamatára? . zsírmájró|. |égzések. Ha a testi-le|kiharmónia helyÍeál. Ezt az egész ga| ég'Kevés kormot.A szerk. (.Riki Az érzékdik Íel leginkább a károsenergia. kaianyag. a kapalabhati a bhasztrika a|ka|masak. ha taIánosabb módszera testegyesrészeinek egyenletes |eggyakrabban atŰztÚ| erős. midszerekrő| van szi! A legá|. a fe|nŐttkor a plftadósa. szöveteket. termékenység'). ha nem égetjük e|. nagy |iülsábanésmegőrzésében segitséget nyúitóiógagyakoÍlatohogy az amrita tm. könnyú.Ha a neKártégető |átogasson baiaiÍa' el a Kelet-l'|yugat agnikevés de Egészségközpontba' amelynekwebo!da|át |óanahhoz. ame|y e| a testet. tisztÍ|ására ésmegÍiata|i @ R tégzőrenoszer gyors tásra az intenzív. me|egen ízÜ|eti letet.nedvesíti. a végtagoká|landóan'fáznak. (. a hűtő |égzés |ehűteni a tú|ságosan fe|hevült testet.l Aá is gondo|hatnánk' kat szeÍetné iozzáét|ő ok|atóktóI megtanul|egkézenÍekvőbb módja kevés. elnyerését szoIgá|ják percig a Ho|d-Üdvöz|et gyakor|atsorok is. szezámo|ajja|. gedhetet|en része a test tisztítása. . a ke FIATALíTo GYAKORLAT széles tárházában azál@ R iógagyat<or|atok meIlett kÜ|önIegességekre talános eIvek o|yan pont is bukkanhatunk.Az é|et kÜ|önbözŐ szakaszaiközÜ|a gye rekkora kaphadósa. hanem más megnyitva táp|á|ja a haskü|önböző utakat a o n 1oganan (atűz Íe|é|esztésének vagy A HoId nektárjának agni qzanhak tisztí-testet. raforgóvagyszó|ómago|aj is. A raszájana a dósák a|kat szerinti egyensÚlyát. és aze|mén tú| is a bennünk élő |egmagasabb A hozzá ua|ó szel|emi minőség. Az áma szintén tartjaa tes.amikor beme|egÍtő márátmozgattuk a testet. (Arró|.amelyet prána (. a ésaz ízü|etekbő|. tisZa |ángde jó a mandu|a-.hánynapos |éböjt jozása.az a|kalmazott o|ajtilfüggŐen rakódásokri|. amely szerint a Íiatalság rása aze|me. a ban érdemes elsajátítani.Ekkor tásának) nevezzÜk. (ámaként\ rakéIet során a|ka|mazzák a korai Öregedés mer|az a testbenméregként hozzájárula test mege|őzésére . ésmerewé vá|ik. Akkor véés érdemes gezni gyakor|atokka| őket.ido elŐttl öregedéséhez' Amikora nyugati orzít1a azidegrendszert.hogyene a testÜnkis gyors öregedésse| reagál.tározidik. kar középen ame|y a be|ső o|da|án ésa |ábon a vádliközepén helyezkedik el. hogyankeze|hető a stresszjógáva|.hideg és merev minőségéhez' Az öregedés során a testfo|yadékok mennyisége. Eza naponta 10. testben egészséges ódzsasz mint fizigyakor|ás pozitív hatásaiva| |átja immunitás. ]elaxációl' vagy gyógyirt ke]€ s testi-lelki . az. mint a Íiatalító (marma). végzendő másfé| órai ászana.mintamikor a gyertya sercegve. dÍtása') szerint ebben a Íiata|ság nektárja nem tüa tartásban a Ho|d ég e|a Nap mozgatásait zében. azonban.megőrzésének nit Íontosnak tartja a rendszereslazitást és stb.ame|ynek szintevalamennyi testifolyamata kapcso |ódik a váta dósa száraz. táp|á|ására szo|gá|óküszervekmegfe|e|Ő lön e|járásokat tanfo|yamon vagyjógatábor.bóvebben|apunk 2B7. tás')'Ezt csak szakember get lemosni.számábanolvashat. szakszerű Íormája a pancshakarma tisztídás e|óttérdemes az egész útmutatása szerint majd 5-10 perc beszívidásután a fö|ös|e. sa|akanyagot terme|.ot testetbekenni. a gyakor|ás gére azaktivitás és a nyuga|om. pedig e|jutás módszere évezredek ótaa meditáció. az 5G55.mertezekena terü|eteken ha|mozi.sa azonban mindenki számárae|érhetó. szél.GYOGYITOELIXIR ják. nyirokrendszerbő| e|indu|t a méreganyagok kiFontos hogy vé.. segÍt jógaszövegek is kieme|ik G) uara k|asszikus testhe|yzetű fiatá|Ító hatáa ÍordÍtott ászanák sát'közü|Ük is kÜ|öntisen a Íé|gyertyát mé|tatvez. olíva-. évutániidŐszakpediga vátadósa természetes idószaka.hason.. e|! a vvww. mefi a regejel|egű nerá|ódás. ésfe|Ügye|ete ésa tisáítóteák fogyasZáfej.Nincsmitcsodá|koznunk azon.l5 |esz a gyakor|atsor ('é|eterő. a táp|á|ás a Ho|d energiák Íe|adata' A |égzések Röz:j| a sÍtali. a bór kiszárad. cisáákri| stb.a mozgás|e|assu|. Az o|a1 megnyugtatja ése||a. ésláb. A méregte|enÍtés érdemes e|őzőe|ősegÍtésére pohár |eg me|eg vizet inni.|ndra A neve lndrabaszÍl nyi|a')' ésaZegyik gyógyító pont nagy erejű a testben' visszatérni érdemes a kiindu|ó @ VégezetÜ| Iegfőbb Íorá||Ításhoz. Az semjó azonban. a csontoktomörségecsökken. és annáltobbetidózünka sajátöregkorunkban is. az é|etfo|yamatok nem kapnak redesbevá|t táp|á|ékot. bevan szó. Azősi|eÍrások ésaz egészség harmadik Íe|téte|e.Az egészséges agni egyen|etes.

Enyhü|ést hoz. megsze|ídÍti a borsmentaba. ami ezután hasfájás' szokásokmegvá|.sŐt.A a görcso|dó.nek. a la|ás utánestepróbá|juk A |egrosszabb. hiszenígya szervezet kisebbadagokI Milyen panaszokjelezhetik.fog az á|mosság. egyesek csak másokviszont átmeneti|eg.Q A hasÍájós sokszor vagy tú|ettük magunkat. ra tenni. hívni hányinger is. a maguknak nemcsak a vona|aikért. akikfogyni szeretné dietetikusok hogy vala. majd hatehetjük' sankortyo|juk kü| teszpuffadás.Bizonyára mindenki rende|kezik esetbenugyaniskétirának kel|e|te|nie konyság közitt' ésa |efekvés saját tapasáalatokka|arra vonatkozóan. Rövid.. Jó szolgálatot gyomrot ÍeszÍtő te|tségézet esetén.étvágyta. ha az egésznapos kop. a|akításában jik' de a te|jes kiŐrlésű e|készítve egyaránt gabonakorpákat' gabonafé|éket.fo|yamatosan Az viszontigen megterhe|ő a ri táp|á|ékot. esetén az is. hogyevés utáne|könnyen fe|boríthatja a és a tú|hajszo|tság ha van rá módunk' pihenegy kis oda. Az ideá|is az |enne. Íe|Íúorvoso|ja. a szervezet. javaso|t gyerekeknek las. hiszen ígye|kekerÜ|ni éshe|yettük a rostban betegségben gazdagtáp|álékokat a gyomortartaIom visszacsorgását. Me|egen.il|etve je|entkezhet tárad€ hogy kipihenjük optimá|is léma többekné| a fárada|mainkat.akikva|óbanbetartják tetttgéretet. a joghurtotésa kefírt is tanácsostöbbször a2 aszta|. Szerencsére . be|sŐegyensÚ|yt. ha ti diéttás napokon különösen szé|hajtó haüású kamil|atea.|önösen fontosazok számára.elmulasztottunk. kapjaa Íe|dolgozásra vámi nincs rendben az emésáőrendsze. uto|sóétkezés rea.I Hogyansegítaz emésztési serkentik az emésáést. segítenek a . amit közott a keményhas' a te|ítettségérzés. zsíroséte|eket mindenkép.jÜnk|elEz nem Íe|tét|enü| ke|lhe|yeznÜnk magunkat' hinagyakorlatokka|..be|sŐ béke'' amelyek ésmegórzésében.A nehéz. rünkke|? . pihenjünk le! LJ édesköménytea a fe|nőttek bajait is remee|. de érdemes Azérzékeny megnyugtatja és a gör.ban. . vá|asZani.Emésztési többek szervezet számára. és székrekedés oIyan tudniVárai Dóra é|etmidtanácsadó va|ókat és gyakor|atokat osaott meg Vekt|Ünk.AmikorÚgy érezzük. utána bé|prob|émák esetén nagy segÍtesetén Gyomorés { gyomonontás gyu||adásgát|ó kekszet miatl séget nyújt és korpás e|rágcsá|va. dáskínoz.megfe|e|ó je|enti aZ' hogy figye|ésse| táp|á|kozássa|. hogy a felgyorsu|t rit. hanem az egészséges is sokatteszemésztésért nek' Hazánkban rendkvül sokankÜzdenek emésztési panaszokkal. többször ennénk keveset. a szék|etÜrÍtési prob. oanaszokra uta|hat meg bepóto|ni.következhet. hatásáagyobbidegeskedés ra Vagy egy Íertózésmiatt gyoremésztŐrendszerÜnk sabb fokozatrakapcsolhat. viszont|assúbb Üzemmódra vá|that he|yen a|aku|hat ki. hapuffavalami|yen Íertőzés okoz . jó szolgálatot tehet. hosszÚtávon.akik ref|uxpen érdemes szenvednek. sokattehetÜnk meg re|axá|ni. ésa rendszeres Azok. páro|va vagyfőzeléknek kon a torna? mö|csök nyersen. ha gyorsanágyba is bújunk' hosszabbidejefenná||ó tozása. támasszuk a|áa Íelsőtestünket.. lazítást segítőtevékeny. és emiatt gyakrabban ke|l idegen fö|keresnünk a me||ékheIyiséget.segítségü| e||en csöket AMI MEG SEGITHET. _ gyigyszerszedés Ha ágyban szeretnénk a jó emésztésért. tor.vízszintesbe fote|ban vagykanapén né|kül is szen egy kénye|mes ségekkel stb. rendszerte|enü| táp|á|kozunk. érdemes Íogyaszhni delétkezés előtt párdarab |anság több rész|etben.de igaz.hogymostantó| fordrtanagyobb figyelmet nak a he|yes táp|á|kozásra mozgásra. 48 elixír . mive|azok rülhetik prob|émáA zöldségek'gyü.l Ezek szerintaz ebédutáni szundiká|ás hogya bé|rendszer mi|yen érzékenyen gál a lé|ekben zajló fo|yamatokra: a stressz sem tesz jót? .Íe|fordulást''.. l Mi|yenrossz szokásokka|á||hatunk az műköemésáőrendszerünkegészséges útjába? désének _ Közhe|y. Ü|veis lazÍthatunk. éssietve ezért ha fogyasZ1uk e|az éte|t.sokszora hétvémusÚhétköznapokon _ nemjut e|egendó géken idónk az evésre. vódás. Eá tanácso|ják a is azoknak.Ev e|ején sokanfogadkoznak. és l Mi|yenÍogásokka| könnyíthetjük fé|ig he|yezkedjünk ell Ez küdo|9át? ülŐ he|yzetben az emésáórendszerünk .

ame|yek dunk.hamegy. nyújtott |ábunkat Mé|yen Íelata|ajra szorítjuk.juka |evegőt. ésúgy érzi. ügye|ve ana. Néhányszor megisméte|jük a gya_ át. nehezen kivite|ezhető.ahogy lentő tevékenységre. runkon KiÍújjuk megtámaszkodva. Törzsdöntést végzünk. a |ábÍejÜnkné| összeku|\ csavarást trft . majd ba|ra forduIunk. a talajt. karunk a pihen. hátta| ü|ve. Ebbő|a he|yzetbő|törzsköze|ÍtjÜk. |nnen visszatérünk kö. he bé|működés esetén. eleme|jÜk a ta|ajró|. és léteznek o|yan kimon. 2' Hanyatt fekvésben törzsünket e|emeljük a talajró|' könyékben hajlÍtott karunkka| stabi|an megtámaszkodunk. ta|punk a pihen. ésbicik|izÜnk. elixír 49 .jukki e|őrehaj|ás né|kü| is! sem e|egendő ahhoz'hogy megszÜk. a |evegő ka|kÜzdők hagyják ki ezta gyakor|atot! # 1 :':T::Í. beszívjuk a |evegőt. kü|önösen akkor.. be|égzésre és kiÍÚj. mert a cso|juk kényeImesebb.dÜnkön vagy támasztjuk. és 10-1 Íe|sőtestÜnket visszaengedjÜk a ta|ajra.azután Íö|egyenesedÜnk.i|tink. a |evegőt. 20-30ismét|ést követően oróbálAki túl hogya sport 3.e|őrehajo|unk hogy kezünkke|jobblábunkat annyira. Kénye|mesen térdehaezkénye|metlen e|he|yezkedünk a ta|ajon. Mé|y be|égzéssel szabadulhat! testunk mozogjon! 20-20 másodpercig kitartjuk ezta nyújtózó testhe|yzetet. Átfordu|unk hason Íekvésbe. mindenképpen fordit. Mé|y |evegőt VeszÍ. e|őredőlünk dottanaz emésáésharmonizá|ását majd |assan hogy hátunk maradjon). Térdpanaszokajánlott. gyakor.1' Kisterpeszbe 1. és Combunk (Ügye|ve. esik.mennyezet Íe|é törekszünk. a |evegő kiÍújásakor szép egyenes Térdben . mozgatja a be|sőSzerveket. az ujjainkat.nyújtozunk. közben fordu|unk ba|ra. g uégezzijk. Hátunkat egyene' } tás következik. és karra| isjó|megnyÚjtózunk.]T:i*:1T- 1' Hanyatt Íekvésben |ábunk nyújtva. lami|yen kikapcsolódást j+ végzÜnk majd visz. mint z e|őző vagy az ágyszé|én i. haj|Ított szolgá|. két ta|punkat Íe|é az enyhe e|őreha|dünket behaj|Ítjuk' és egymás l pihentetjük' son időt relaxációra Vagy Vaif} lásis megÍele|.jon a gyotrő gondo|a. O|da|anként ] Eröss Eszter ismét|és majd kiÍújásáva| lazÍtunk. _ fé törzsdöntést heta probléma kia|aku|ásában.A és fejÜnkke| a ! pár az emésztórendszer is fe||atvégrehajtása közbencsak a fe|ső. nyÚjthat' hiszen köztudottanfeszÜ|tségo|dó' ná|.sen ta|tvakihÚzzukmagunkat. 3. Lábunkat ta|pra húzzuk. IeIki terhek csökkenéséveI ezútta| ba|ra. vagyakáraz ágyszé|én egyenes Kezünket tarkóra tesszÜk. és domború jólgördÜ|ünk. a|aoá||ásban kezünket tarkóra tesz. enyhén hajlÍtott térdde|. Fo|ya. |assan mé|y |evegőt veszÜnk. |ábunkat kinyújtjuk. nagyszerepe|+ tünket végü| Íö|egyenesedünk' badÍt a stressZó|. hogy deréKó| lefe|é pedig magastartásba eme|jük a karunkat' A |eve.gő kiÍújása közbentörzsÜnkkel előredőlünk' ha. runkka| KiÍújjuk átku|cso|juk. toktó|.Jnk. a |evegőt. Egyszéken á||unk.ha megérintjÜk 10-15 köze|ítjük. VisszaengedjÜk. Aza|apá||ás ugyanaz. éserősÍti a hasizgyakorlat-2' A széken mokat. 20-25 ismét|ésse|. Ezta majd a |evegőbe eme|jÜk.A rendszeres mozgástöbb frontonis a zépre' tozsdöntést végzünk vízszintes he|yzetig' Kana| sunkka| a combunkat érintjük' e|őrenyújtóvá|hat. szünk és megnyújtózunk. HavégeztÜnk.::í. Kezünket a ta|ajon a tér" pbbra. korlatot.A séta ésa kocogásis gyógyír |ehet reny. az érintett |ábkövetkezik. haIehet' vízszinszabadul. kon Íinoman e|őre-hátra ameddig visszaÍekszünk esik. másrésZ végzÜnk. közben Ítj|fe|é ÍeIsőtestünkkeI kissé ászanák. törzsünk me||ett Be|égzésre és behaj|ítjuk fe|é köze|ÍtjÜk majd kaa hasunk a térdünket. ják.vagy megérintjÜk a talajt'ahogyjobban jobbra. |em mozd ulatsott is ke| es e|Íáradási |eÍekmajd nyÚjtott |ábunkat a ta|ajra engedjük. mozdu|at|anok maradjunk. nyújtott kasőtestünkke| e|eme|kedünk a fö|drő|. A jóga kü|önösen hatékony segÍtséget 2.Vá|tozat|an stresszes.EgyrésZmegsza.1::f:::. 5 ismét|és iavaso|t. ame|ynek |nnen ismét visszatérünk középre. ésa me||kajavasolt. a Íö|dre. Kezünket a magasba összeÍonjuk talajon mellett megkapaszkoeme|jük. szovetségesÜnkké és e|fordítjuk a Íe|sőteszunk. ismétlés sunkfe|é majd a ba| nincs hozzászokva a mozgáshoz. törzsünket kissé hátune|emeljük a ta|ajró|.matosan gyakor|atok |eg célzott kivitelezéséve| végezzÜk. majd Íe|sőtestünkke| e|. teshe|yzetig' vagy 3.

Nagyobb dózisú vagy az enyheemésZési zavarokat.a legjobb drogot azonban az ezüstös vagy fehérfűz (3. Barkavirágzaluk kora tavasszal az je|enti a méhek számára.pé|dáuI ésnyugtató hatású.ikás.A nap folyamánmeg ke||inni 0. Jótékonyhatásúbélhurutná|.5 get 5 percigÍőzÚnk2. Véreshasmenés esetén a fúlakéreg-tea erős összehúzi hatásának köszönhetően |eá||itja a hasmenést. Emellett tartalmaz mé9 szaIicin.Gyógyászati szempontbó| mindegyiknek értékes a kérge.derivátokat. Napontaegy _ gyigyítására.majd |eszűrjük. KÜ|sóhaszná|at. de nagyobbada. alba) szo|gá|tatja. majd|eszúrve fogyasztjuk.más.5 d| v2ben. akkor idege' nem okoz ma1d mel|ékhatásokat. regge|tol kortyon estig. fűlakéregteát.hogy ha fö|megya |ázunk. tiizek(Salix) vá|tozatosméretű ésatakú.romosztatú ideg) fájda|ma miatta betegnekaz got is megengednek.VARIACIOK EGY NOVENYBE: tl afehér tŰZ je|ennek vérzésekné|.példáu| (hászámÍtanak az egyszeri adagokhoz(ez megÍe|e| esetén amikora nervustrigeminus kb. l|yenkor Íé| evőkaná|nyi kérget 5-15 percig Íőzünk2 dl vízben. és megszÜnteti a vérzést iS. tartunk. keresztezéssellétrejöttÍajtais |étezik. keskeny |eve|űcserjék és / \fák. 4. ső nap 15percigáztatjuk bennea kezÜnket. sára megnyugszunk. 1 kávéskaná|nyi kéregnek). Haszná|ata nemaián|ott gyomo]. az Ütőereket a vesében. ként.sőt néhaa |eve|üket és a virágukat is fe|használják.de nedves.otfŐzÜnk 5 dIvÍzben.egyikszájszé|e húzódik' o|da|ra moly betegségrol van szó. Hasme gyógybort gÍŰzÍakérnésre is készíthetÜnk: 1-2. zik magukat |egiobban. emésZőrendszeri apró' be|sŐ 3.1 g-ot Jó eredménnye| A gyigyszerkönyveka tea készÍtéséhez haszná|hatjuk egyes neura|giák . va|amint cserzőanyagokat ésÍ|avonoidokat. A A . hogymennyire ko. kérgének a szaIicin (7%). Kü|ső|eg ugyancsaka túzf akéregt őzetet haszná|ju k: e|. valamint 25. Emésztőrendszeri bánta|makra sek. Nagy Gézafitoterapeuta MERGEZES: mive|f|avonoidtarta| mának köszönhetóen tágítja Tilosalkalmazniuk azoknak.8 | g. ldegfájda|omra elixír . az enteroco je||emző (vékonyhosszú távú adago|ásáná| Iitisra és vastagbé|gyu||adásra) aján|atos Gvitamint szedni' Szapora széke|ést. vagy Streptococcus okozta gennyes zünk 2.100 |áz. gyulladásgát|ó' összehúzó használják fájda|omcsi á|ta|ános ||apÍtásra. 1.ésÍájda|omcsi||apító. e|ső táplá|ékÍorrást A harmincfé|efűáame||ett méglega|ábbennyi. ésÍokozza a vizeletmeny. másogyuIladásokra dik nap a |ábunkat.5 dI vörösborban. gyógyszerként ÍŰúakéreg KiegészÍtő éskakukkfű' 9 csarab. A kúrát 6 hétig ke|| dig ismeret|en hatásmechanizmussa| csökkentiaz folytatni. aszerint. és eá az adagot 2-3naponta Íogyasájuk. hason|i hatású 50-50g . Láz.asztmások ésvárandósok Cserzőanyag{arta|mának köszönhetően rendezi példáuI számára. esetén.15 fóz. éspatkóbé|Íeké|ye 2. hi|yaggyu||adásná|. _ ezta|ánazza|magyaidegrendszer feszÜltségét Kevesebb adag ke|| így a'fŰdakéregbó|' biZosan rázhati. mandulagyu||adás Vesegyu||adás adagot Íogyasztunk' gyigyítja' MELtÉKHATÁS. esetén nemcsaka gyu|ladást hanem_ Dr. t'oss'.segít akik a||ergiásak a sza|icinnyiségét is átmosni a vesét. ÉnrÉxrs HATóANYAGAI: Íö hatóanyaga a tehfutÜn|a GYóGYÁszATl ALKALMAásA g|ikozidja. példáu| populint ésÍragiIint. va|amint 25 g tövisesiglice-gyökér ésporcsinkeserŰfű kevg' . fó|egamikormikrovérzések meg a szék|etben. gyu||adás reuma elleniszer. mindkÜ|só|eg a|ka|mazbánta|makra) nagyobbadagotszámÍtunk: 30-40 hatjuk. ha kombiná|juk gyógynovényekke|: GYóGYTULAJD0NSÁGA: sebbekvagyunk. Kezdetben 4 iránkéntiszunk egy-egy adagga|' majdahogyenyhü| a hasmenés. ésforditva: a |ázcsil|apÍtás hatá. éskihajtja be|ószármazékokra! le a homokot. üde talajon'vízköze|ébenér. Reumára ra (pé|dáuI fagyotttestrészekre vagy aranyeres Reumáná| mindbe|sŐ|eg. lgénytetenek. fé| evőkaná|nyit) 5-.ésfájda|omcsil|apításra. m4d kezdjüke|ö|rő|. csökkenthet1Ük napi 1-2adagra. A teát Íőzésse| vagy forróvízben áZatássa| készitjük. harmadik nap pedigszÜnetet |genhatékony vírusfertőzés okorta|áz Ed. va|amint percig speciá|isgyu||adások csigo|yaízÜleti rékébó| 1 got (kb.

-. 3.szerua|itás. fáida|om' megórtés/one Brain 8. 7. Tanfo|yam márc. mfsz.varju.000 Gyermekkor. 6 fó.öregedés/oneBrain 9. Skype:dr. pszkho|ógia/önismeret. -M W. hagyományos kinaigyógyásrat.: +36-30/9621.ÉVFoLYAMUNKÁT IilDíÜUK 20l3.000 tt Tankönyv ápr.jngyHáz A|ternatÍv GyógÉ5zat 250 Ft É|ete fontosíordu|ópontjához én? s e 9 í t e k !s o Í s e I e m z é k sártyábó| rúma w.lo|k|€gyanru|y. TanfoIyam: + 3. Béncze Nnes: 317-80óó' 0ó-30. hétvégén egésznap Éi2Ú26. 2 és íé| éves képzés (+16y66516*6si fé|éves modu|okbó| á||óblokkok' á|talában havonta egyhétvége.ocw AKADÉMn |'lárta Szakigazgató: dr.|árta (ta(Ü|ty |ntern. streszo|dási technikák' nupervízió. és é|etvezetési tanácsadás.hu info@europa-akademia. február 2]-24.hu wW. gyakorlati tvente kétszer bentlakásos tréning 4 nap a képzési di1ennek ósszegét nemtarta|mazza' Tanévkezdés kezdő csoportnak: 20|3. l00000Ít+ áíalíé|év Tandíj: (+a tréning dija) Iníormáció és a Íe|véte|i bené|getés € g yeztetés€ emailben.06-30-9-403-066 KlilEzlol. [t + áfa+ 3. tanácsadási protoko||.:202-74'00. stresszo|dási tematikus technikák' térenergetika. (párhuzamosan is végezhetiiek) MAGYARoRszÁGoil csAK ilÁLUilK JoGYÉDETT. 22.hu info@alterna. tanátndási és szakmai anamnézil.bó| imert Ju|ianna T€l. |(inezio|ógiai Protoko||. 6 |apszám: 1 650 Ft 1otapot kapsz áraért) 5 |ap . (4nap) 48'000 Ft + áía tt Tankönyv részlet€ s információ e-maiIben. varju l. éÍettség' szeretet/one Brain |0.25.|7.378'0G9o'ó03-289 200 JTsLÁs! ALTERNA (F.. 12|apszám: 3 300 Ft 1tztapot kapsz 10|ap áráért) .200 ÍtTankönyv ó0. képzés Tematika: á|ta|ános kinezio|ógia. izomtan/izome|mélet' |(ineIio|ógiai Protoko||. uupervhió.l9.T. Hétköznap 18 órátó|.|0. kiffiÍ:3-]3g. mE DIG|TÁLIS EL|XÍB ELŐF|ZETÉSI DíJAK .mara Tel. |ó.FEBRUÁR|ÁBAN kinezio|ógia. l].200 ÍtTankónyv 20|3' Iestáramkörök.f. }|ember of Three ThreeIn one Conceptsotovábbképző szintek: KapcsoIatokveszé|yben/one Brain 7.lK: 0 | -0835-04) á|tal működtetett t?t O A védetem.HATÉKoNYTANULÁsl TEcHNIKÁK Jósnők várják hívását! TANFOLYAM Lilla 06 90-603-302 stresszo|dó technikák.000 [t + áía+ 3. (5 nap) It + áía+ 3.200 Serdü|őkor. kinezio|ógia.. itmeretek' egészségugyi és terméstetgyógyávati Termész etgyőgyász kineziológus képzés Továbbképzés |n one Conceptso) oktató: dr. TanfoIyam: (4nap) {8. X||.AHoL A EUROPA AKADEMIA pnoressztoNÁLls |gazgató: dr. 20. izomtan/izomeImé|et.europa-akademia. . í |apszám:330 Ft . fengshui ftitdsugárzás tanÍotyamok !anácsadás. Iematika: á|talános szakmai anamnézis' tematikus kinezio|ógia.200 máj. przichoszomatika.900-0877 Radiesztézia .A|kotás u.hu Ildi 06 9G6o3-37l Minden nap 9-22 órái9 Facebooksy. psricho|ógia/önismeret. é|etmód. (4nap) 48. Létsámmax. w.Var|u Proíesszioná|is kinezio|ógiai isko|a' nemzetköIi okhvél' tóbbkinezio|ógiai |ehetőség)' módszer ekajátítása. Varju Márta szAKEMBERer rnNír1Ár'.alterna.i||etvehonIapunkon.. PRoFEsszloNÁLls KlNEzloLócus rÉpzÉsl SZAKoK: Coach. 37.a íe|vételi máre|kerdődtek! teleÍonon beszé|getések PROFESSZIONATIS .hu I l23 Bo. TanfoIyam í€ b .

bok egycsoportjáVa|. a hosszan párkapcsolat vÜnk vágyik. Ennek a titoknak önmagunk e|utasÍtása mindig egy korábbi Végigvezeti elutasÍtás á|isgyakor|atán keresztÜ| az o|va. Eza könyv|ehozzaa Íöldre a misztikumot.minden egymásti|.zásunkat.rendszerben. Virtue a|kat szÍvesen adok angya|éfteImezéseket ebben a témában' ennek a témának szente|ni. A szere|emtő| Íiatalnak. EZeknek aze||enerőknek. ami emberként és |é|ekként ismeghatároz min. és David Richo az éber tudatos. hiszen a kint és a bent nem vá|aszthatók e| az egész rendszer Íe|boru|. nekünk készen ke|| á||nunk a körÜ|öttünk |évő vi|ágra és embereke. Hamegváltoztatjuk a kü|ső erőket. hogy szabad he|yet biztosÍtsunk an. deegyidejű|eg e||enerőt is kivá|t bennünk. olvashattunk a szenő sót az éberséghez. A szív a központja mind. sőnket is megváltoztatjuk. me|yik a he|yes út. aholmindany. a SzereIem angya|aivaI Ők összpontoBárki sÍtanak mindenre. Hatudatosan kezeljük őket. ideá|is társ me$a|á|ásíra he|yezi a hangsú|yt' hét Íejezetben Íejti Schache ki' mitke|| tennünk. .sa| vannak azérzéseinkre.az emberi kapcso|atok Vi|ágába. amihiányzik azé|etÜnkbő'. ket. hogy egy ideig vá|tozásokat érünk e|. mindig is szerettem társamat? Mikor Íogok i azigazi számomra? |gazi o|yan ame|yik a kapcso|atoka uta|t' Vo|na egy te|jes _ Doreen |évén kártyacsomagot ime. vá|ságban épp van./ Amikor és kapcso|ati kérdésekben végzek szere|mi érte|mezéseket. Habo|dog ebben szere|met é|ünk át. a ben. és befo|yáso|ják a kisugár.Noha fordu|nak hozzám következő kérdésekke|: Ho| ta|á|om meg a |e|ki az összes többi is magában Íog|a|t a egy. ail. hogy bemutathatom azolvasónak / szerelen anjóskártyacsomagom gyalaijőskárIyáI.és egyiriásititok rej|ik benne. Hakiegyen|ítjüke két e||entétes mozgást. erőket. tásáva| Íe|szabadíthatjuk a szÍv erőit. a szeretetet' a bo|dogságot és a bete|Negyedik Minden embene| kapcso.a szÍvünk magyarázatai Íognak e|őbbre vinni Íogja azokkal is. hogy e||ená||ások ése||enerők akadá|yozzák Hatodik fe|ismerés: Azoka tárgyak. Ezeknek az embereknek az utat.| egyszer E|etünk éskaocso|ataink alakÍtása közben számta|anújra és újra fe|bukkannak azé|etünkben. SZIWANAGSADO 52 elixír . ana. nulhathat. azokka| is.akiket nem. amit szeretnénk. A |egerősebb mára szü|eté.ja. David Richo cé|. rekoncentrá|. A |ehetőségek \.| zott he|yet e|azé|etünkben. az örömhöz és a mé|y kapműkönyvében. segítségÜ| hívhatja őket. eza könyv a kÜ|ső erők. Nem e|ég kizári|ag a be|ső erőkekon.ésÍe|o|djuk az azokat ketindÍtanak e|.r| -T jesü|ést gondo|atai keressÜk. Azegyik Iegnagyszerűbb csúcsé|mény a vi|ágon! Ezért nagy öröm számomra. azaz egyenesbe hozzukéletünk mér|egét. fe|ismerés: azé|et érte|mét. erejét. szeretne kibontakozni.hogy fe|ismer|ük őket.. e|őÍor. és teret bidosÍthatunk vá.hogy szeretette| bíro./ . erőket A TUDAToS SZERETET ör nrxR _ ezek sünkkor magunkban hordozzuk Ha ban. ame|yek Iegutóbb Visszatartottak minket ab. e||enjátékosoknak a kiiKa. a |e|künk ságosabb vá|iunk. re1|ő rántotta |e Íog|a| erőkrő| a |ep|et. Ezek azerők kihatnak digmásruhába ö|töznek.minden más|ényegte|enné du|hat.| Első pozitív fe|ismerés: Vágyaink nemcsak érzél seket. amia szere|emme| kapcso|atos.. Gyakor|ati útmutatót nyújt a jó| működő megérezni. aztvonzzuk beaz é|etünkbe. fe|ismerés: de m(ja SzÍvnágnes a bensőnkbenÁ Ötödik Minden ember meghatáro.Gyakran megházasodni? romantikuskét |apot. hogy kihaszná|juk a szív erői. h szer.akiket szeretünk. Hacsak a be|ső erőkkel do|gozunk. aho| embené iutnunk' megvá|toztassuk a kü|ső erőket.e szeretni önmagunkat kedvesség ságés a szerető megbízható spiritu. Hetedik Íe|ismerés: Szívünk va||omása erőve| és hanem nagyobb va|ó. ereje befolyáso|ja a szívünk tÖbbek között kaocso|atokhoz. amire a sz! \. egy részérő| már SzÍvmágnescleredménye. / i||etve mi|yen feIismerósekhez ke|| hogy í szeretette| tö|theti fe|azta he|vet. aztis. bár|e. hogy körü|vesznek minket.| birtokolunk' és amik hatás.'' A SZERELEM ANGYALAI JOSKARTYA .u. r) Második feIismerés: Va|amennyi tettünk közeLrcoovisz minket a kitűzött cé|unkhoz. ame|yeket ha|ványu| a fájda|munk me||ett.képesek vagyunk. szívÜnk RUEDIGER SCHACHE . Tegyünk rendet a zője./ . A szere|em a játékosságot és az izga|mat vegyíti uza|az érzésse|. kapcso|atunk pozitív het. ha viszont ésgyönyÖrűnek tűnik. hogy szívünk te|jesen é|etre ke|t és nyitott. hanem e||enerőket is kivá|tanak bennünk. e|készü|t. a kerulépek kapcsolatba.csoIidáshoz vezető Úton. ft meg.uonzzuk az ző új megköze|Ítésben tárgya|ja nem a témát az gyaink megva|ósu|ásához' é|etÜnkbe. és eseményeana. fe|ismerés: Harmadik Egyet|en esé|yt semcsak Q kapunk meg az é|ettő|. ereje is akadá|ytala. energikusnak ésé|eterősnek érezzük magunkat. _ annak. nem mások vá|aszai' ós |atban á||unk.harmonikus kia|akÍtásában. őket. és nyianszületésünktő| ha|álunkig keressük az .lyikük nema számára fenntartott helyet fog|a||a e|' ku|ása tényeé|etünk egyiklegmeghatározóbb jónak centrá|ni. Hava|ameLegtöbbünk számára a párkapcso|atunk a|a. hogy segÍtségünkre |egyen tartó. nak. ide. és bárminképességet és ertÍt a|ka|mazunk. és ezek azangya|ok számta|an embernek képesek segíteni egyidejű|eg.Hauonta megjelenő kiadói hírleuél az Elixír magazinban DOREEN VIRTUE EDESVIZ'I-]IRLAP .

Nem igaz? Mie|őtt tudod majd sokkaI összpontosítasz. kénye|met|en erőlteta jövő heti utazáshoz.könnyene|sajátÍtható' ésazonna| kiÍejti hatását.még a házikedvenceidre jáfta Íejed.. rára. ...ame|ynek a szívek. hogyropogós. Kins|ow újabb könyve a Kvantumszinkronizáció midszerének hatáskörét terjeszti ki: a technika ismerte.K|ADŐI HÍnlrvÉl www. mind mentá|is téren? e|őtt. fu éte|ÍÜggőségtő| tebruár l9-én! -* megszabadu|áshoz a be|ső. ezért szerint e|eve |áka vannak Íté|Ve a drasztikus. tudomáben.térdficam. vagy csupán működő emberi kapcso|atok kia|akÍtása a cé|unk. a gondo|. a szoronTalán uáttá|. oIvasni ti fájda|mak. is a|ka|mazhatod. pózokba ke|| tenned Amikor azonban ke|| hozzá meditálni. FEBRuÁRI AJÁNLATA: DOREEN VIR'IIJE nzÉotsvíz K|ADó Hogy magad? érzed most A SZERELEM ANGYAI.Segítség! ni a hasábburgonyával ésa sajtburgerrel! Tudom.hu (p|. és gyors pozitív vá|to. éppen arra és a Íé|elmet. az e|méd godtabb Iett. Nem tudokleáll.hogy a tudatos.1r vonáson hiszen a|apuli diéták. ttinik. Még hogy higgy benne egyszerű éskÖzvet|en arra sincs szükség. a fejÍájás' az emésztési zavarok vagyazízÜ|ejobban prob|émá. a pénzügyeidet. va|ame|y éze|em utáni sóvárgás Epp véleménye ha* FMNKJ. és egyéb elérhetőségei: gyakor|ati aÍán terápiás midszereket isaján| a |e|csomagkuldo@edesviz. (QE)' pedig nyu. tésén tú| anaadválaszt.' ni sóvárgások mögött mindig va|ami|yen éze|mi @t@ prob|éma.hu rész|etesen me|yéte| e|magyarázza. i szárazvagy nedves? Érzed-e Érzed-e azérverést az ujjadban? azérverést a hom|okodon? figye|j hogy mitörténik csendben. de elsöprő erej(i vágyat érzek irántuk. sportte|jesÍtményÜnkön. |ására van szükség. M ÉDESVÍz WEgÁnuHpsi|-t vuYwv. enyhíteni az érze|mi kezdted vo|na mozgás. fe|oIdhatjuk neSegÍtségéveI gatÍv éze|meinket. vagy hozzáigazítani Va|ami|yen azegyszerű akkor azelméd tisztán nia testedet. hogy hizlalnak.l. az ujjad és a hom|okod talá|kozásáná|| Hamegtanu|sz ke||. Tudatod vo|t.. i . Doreen könyve Megjetenik Virtue az éte|fÜggőségrő| szi|'Az ismeft El{SEG praxisábiI Íebruár12-én! szeÍ7ő tudományos kutatásokka| és saját származi esettanulmányokka| mutatja be. kéÚgytudatosnak |enni.A technika. csakazon ésa szexuá|is é|etedet.edesviz.edesvlz. Eset|eg egykorábbi baráti beszélgetés ameIyre megtanÍtalak. Ez a Kvantumszinkronizácii eredményeképpen a tested e||azult. kreativitásunk szabad szárnya|ását gát|ásainkat. fájakadá|yozi meggyógyÍthatjuk Íizikai javÍthatunk da|mainkat. sós dolgokat nassoliak!" Hátnem DOREEN VIRTUE dühítő' haaz embernek ez az é|etterü|ete azétkezés ennyire kikerül az irányÍtása a|i|? SZÜNTELENÉHsÉG -.Hogyan tól a kényszertő[ hogycsokoládét egyek?.ú. érze|miprob|éma Íe|tárására és orvos. mint Kicsit ellazult a tested? Kicsit nyugodtabb lettaz pes|esze| meggyigyítani o|yan testi a lobban e|méd? Az biztos.megnyí|nak harmonizá|i ságegyszerű áthe|yezéséve| i|yen és az elmék a tiszta tudat ere'ie zást|ehet e|érni mind testi. ezzeI Nem Íeladatta| Íog|a|koztá|. hu Frank J. ahogy prob|émákat. szóbe|i (06-1) Tel: 320-3642 elixír 53 . kodtál' hogy mitetté| ebédre' Vagy mitÍogsz enni vacso. hogyan a|ka|mazhatjuk é|etünk legkü|ÖnÍé|ébb terü|etein. gon. hogy segítséget egyrészt azza|. gyakor|ati Ehhezad hathatós RENDELJE MEGON.J.Ugy vágyon. a mutatóujjad hegyét Íinoman a homlokod közepére. egyszerű. Az Édesvíz Csomagkü|dő Szo|gá|at me|y ézeIemmeI hozhati összeÍüggésbe.AI JTSKATYA Megjelenik Íebruár 5-én! RUEDIGER SCHACHE szíWANAcsADi DAVID RICHO HoGYAN LEGYÜNK FELNŐTTEK EGY PÁRKAPcsoI.. deakprob|émákkal... KVANTUMKVANTUM l/t^n'r<.Miért sóvárgok állandóan fagylalt után?. meo. Íigye|d meg mitérze|l Mi|yen éraztán a|aposan. mi|yen e|őkészü|eteket nyos. |ehet hatására vi|ágszerte kitáru|nak Demiéft? Eshogy az.kapcso|ataidat Íogsz Ta|án Ezta tnidszert ebbő| a könyvbő| tanulni. hogy megtudd' mit gást továbbá irányithatod banvoltak. Mit tehetek?" . haéppen a|vászavana|..hitné|kül is működik. étkezési eset|eg anyagi jiI dokka| küszködünk.kat'pé|dáu| aze|őző bekezdést. Tedd i zés Mi|yen vagyme|eg? A bőröd az ujjadnak a homtokod? érzés a hom|okodnak azuiiad? Hideg-e az ujjad. hogy azegyes éte|ek utáSWE.LINE Virtue.netán azonmorfondíroztá|. a |égzésedet _ je|en vo|t. éjjel-nappal csakis arra .ATBAN? jelentése Az ételek utáni sóvárgás és|eküzdése megatszabadulhatnék . hogy a Íigye|med kevésbé szétszórt. kor isa|kalmazhat'iuk. Ennek ritmushoz. ezek szNxnoNEAcÚ nem Megjelenik a bajokátkezelik' csaka tüvaIi neteit. a gondo|ataid a Íé|tékenységet' a szomorúságot. és 30másodpercig erősen arra.. ki bajok keze|ésére megertísítéseket). KINSLOW á||.

A családban. akkor nyugod' tan hagyjákfigye|menkvü| a környezet je|zé felelősségte|jes Íe|adat. másrésá csak a fe. hogy hónapokig redukciósdiétán é|' s fö| ke||készÜ|nie a hosszú önmegtartóáatásra! Egyrészt|e ke|| meskedni a környezet. hogy mindeneke|őtt vitaskrémetaján|om' ame||ye| |ényeges. cickafarKű-virág. és beavatjaaz akupresszúra pe|dáu|arra. Ha mindkettenúgy gondol1ák'hogy egy. .. Van' aki azt hiszi' nem és ásványi anyagokatis| gyaníEgyes gyógynövények te|tségérzetet biáoeshetek teherbe. ebéd és Vacsora után isszuk' KÜ|ső keze|és- hoz egy gyerek.Mivel azonre az azonna|fe|szívódó.akkor feltehetó|egonök sem készülnének a szü|etésére Úgy. ezér|akive|ük é|. hogy nem vágyom az anyaságra?'' . Kapcso|atunk kezfalat1airól. juk' majd |eszÚrjÜk'Naponta 2 a|kalomma|. ame|yek Íarta|mazzáka sorra szü|etnek a gyerekek. szeretette|jeskapcso|at a hozza |éIre ame|yoptimá|isko aZ a biZonságos hátteret. virág. ezérl sok kéret|entaná sítanak. A baba megérkezése örömteIi ese mény. ugyanakkor komoly stresslorrás is: rengeteg vá|tozásthoz a pár é|etébe. hogy akik szerint itt az idó a szü|ésre.3 hetes kÚrákban. emiatt szégye||em magam' és szeretnék |efogyni. A férfiakban á|ta|ában napontatöbb alka|omma| későbbébredfe|a gyerekutánivágy. Sokszor szédü|ök is' és Íáj a fejem. éson(ök)ben is felébred hogy egymásmek utáni vágy. a Eme||ett éte|mennyiségnek.annak tartaniake||magát ahhoz. Ta|án bennem van a hiba.igazság az. on kereknek. minket pedig szervezet számára létfontossáqÚvitaminokat egyre többen kérdezgetnek' hogy miért nem vá||a|unkbabát. mint ahogy arró| is. Egyre azt ha||om' hogy formájában kapható tengeri a|ga.Hétéve ismertem meg a Íérjemet.ahogy arra n+ ki szukségevo|na. e|őrenem vágynak gyermekre.baráti ktirünkben és a munkahe|yünkön is ket kel| alkalmaznia.te|eZ nem szokott jó| e|sÜ|ni. ucsak n+ is' tő halásúpajzsmirigyhormon terme|ését kezdve. hogy a zsírpárnát e|égeti a rozs kiááatott |eve. meká|dásért.kérdezi |eve|á ben egy fiatalasszony. hogy is.fogyásra.éspermasszírozni a zslr párnákaI. Kozéjük tartozik a ná|unk tab|etta csot is kapunk' hogy mit tegyünk a gyer.dettől fogva nagyon jó' tény|egúgy érzem' egészségte|en |ét szabad megennie a korábban fogyasZott hogy megta|á|tam az igazit. Ez azonban hosszú fo|yamat.valamint 50 g édeskömeny és 1 evokaná|nyit 20 g szennalevé| keverékébő| 25 percig ázni hagy|eforrázunk2 d| vízze|. Kedves Brigi! A gyerekvá||alásidópontjáról va|óban mindenki maga dönt. thierahenriette.|enmag és Íeketebo dza-termes. me|y akumeibe (megtanít1a presszÚrás pontokatke||masszíroznia)' A Íogyókúrás receptek közü| aján|om a kiürü|ést segÍtő (de nem hashajtó!) teake veréket: 100-100 g feketebodza. hogy te|jes |egyen az é|e tünk. áthango|ja ót a pozitív rejte|kodásra. |eKétember kapcso|ata természeiesen js. majda do|got. Sok sikert kívánoka fogyásáhozI Dr' Nagy Géza sze akad o|yanis. Va|ahol aá o|vastam. pszichésen vá||alva|akiegy másik ember fö|neve|ésére kozzon. Már sok mindent kipróbá|tam' de hasáa|an.A |egfontosabb.vi rág.Nagyon kövér vagyok. hársÍa. ha ez köhet harmonikusgyermek né|kü| zös döntés eredménye. rülményeket teremta gyermek egészséges fe1|ődéséhez. hogy az e|hízott hogy későn kapjatok majd észbe!".aki rendszeresen gondo|. de az Attó| a pi||anattó| ember nem haragszik magára' és elkezd po.hogy ezálta|az tnök e|eteis tel1e sebbé vá|jon. Egyre jobbanzavar.hogy a magzat érzékszervei már az anyaméhbenis múködnek. egymást Szeretó emjön ber közös döntése. Ha a baba nem azért a vi|ágra. unem is tudod' mit veszítesz<.ámde éve vo|t az esküvőnk.kérde zi Brigi (33) Dunakeszirő|. jesnek érzi az é|eIét így is' és va|ami|yen szempontbil ez a legfontosabb. hogy mi töké|etesen e|vagyunk gondolkodni. a szÜ|ők kiegyensú|yozott' egymást megéftó. Ez igaz?.A vastagbélbenke|etke ammónia ző mérgező gázok (meti|alkoho|. nem is érde mes bízniaz agyonreklámozott. mások a férjemné| Úgy érzi'tele van a tanak prob|émát. gyomra. máris több esé|ye van a ketten is.három mondania a magyar konyha ízletes. aki sosem érezi|yet. ke||emes tapintásÚ ban egy kapcsolatbanmindig kettenvannak. Érze|mi|eg is meg kell érniahhoz. egymásra figye|Ő. Tudjuk. eá rendre a tudomá somra is hozzák. hogy a betegektuda(az on esetébena tosítsák: minden betegséget kövérségetis) csak akkor lehet gyógyítani'ha minden más rendbenvan a szervezetben' A fogyókúránaknem az a |ényege' hogy _ a betegnek |elki beszed]Üka zsÍrégetőket |eg is át ke||hango|ódnia| Aki fogyni akar. zi az á||apotát. a féqéve| borikás zsírégető ke||15-15percig sák meg eá a kérdést.ame|yjidtarta|mánakköszönhetóen Íokozza a zsírég+ ugyerek né|kü| semmit nem ér az é|e|". akar-e egyá|talánUtodota vi|ágrahozni. a gyors fogyas nem egészséges. A |egjobbakat kÍvánom: Thiery Henriette hu waw. o|yan zsÍrégeto. Nem szerencsés i|yenkorengede|- A FITOTERAPEUTA Kövér vagyok .a csa|ád nyomásának. Bár az é|etben soksal |egyenek szinkronbanI szor másképp történik a do|og. A PSZICHOLOGUS Gyerek nélkülis teljes az életem! . és szerintünk nem hiányzik alrzitívan 54 elixír .. EZ én nagyon sokszor |eíttam ése|mondtam már azérl. A fogyikúrázónak szÜksége |ehet e||enorszakmai vezetőreis. hanem a szervezetöne|zsírosodásról mérgezésérő| is _ |ega|ábbiserre utal a gyako ri szédü|és ésfejfájás. stb') fe|szividnak a véráramba'és többfé|etÜnetet okoznak. seit! A gyerekvá|la|ás kétegymáshoz larIozo. a kicsi reagala ke||emes ingerekre' és kel|emet|en Néhány év múlva ta|án másképp |át1ák a gyer. 2. Kedves Asszonyom! A |eíftak alapjánonnél nemcsak e|h2ásró|és van szó..ez pedig rossz hatássa||+ hetne rá.s azezekhez történŐ a|kalmazkodássokszor a |egteherbÍribb kapcso|atokatis pribára teszi.

kÜ|önösenaz aszcendenst. jottek Az on unokái tízperckÜ|önbségge| kok helyett komoly filozófiai kérdéseken gusokat. ígysorsuk ívének sokban kü|önbözik a kortársaitó|.. kÜlvilághatásaitközvetitiaz egyén számára' ugyanakkor be|só vi|ágánaka szócsöve. a kis|ánynak2'5€ óra sem . vonatkoznak.kisfe|nőttként'. aki az é|etet szín. (2-4ívÍok\ |eményem rögeszméiből nehézkizökkenteni. vagyiseszerint szépszámbané|hetnek zöttünkindigófe|nőttek is. aho|megmutathatja magát. A dologakkora |egszembe meggyőzŐdés.de horoszkóp pontosan egyforma legyen. szÜ|ött hozzáá||ását az é|ethez! vagy indigó gyerek. mert az már nem ugyanaza fo|yó.akár többpetéjű empátia igencsak szükségesek vagyisfügget|enü| |egyen szó .ő már nem ugyanaz Jakab Z. '. Az Ané|kül' hogy ezek va|ó. szabadságfokva|iban megfonto|andi minda pedago rek mentén ke||(ene) kibontakoznia.kis vadóc. |ehet magyarézni. A kü|önbözóség e|fogadása me||ett je|enthet gyerekek márértéke|hető eredrágódik' ugyanakkor rettentően szét.gondot ame|y eltérést az i|yen '. to Kedves Uram! Iágának kereteit.és az ember.ráadásul egy |yiba. amelyeka reinkar.hogy időt|enidők óta dokon észle|hető.zen@gmail. embersem léphet ugyanabba tét akkorva|ibanidejük|ehet. Kíváncsilennék'mit szó| ehhez az tő.. készséges eredményezhet.Bár a parapszichológiai megfigye|ések fö|drajzi helyrŐl nézue az égbo|t ké egyadott szerint|étezik tudata testi|ét után pe á||andóan vá|tozik.. az indiésa raciona|izmus je||emző gó gyerekekre vonások. vánvalóbb.Két három.hogyhogyanneve|jük az i|yen jári öntörvényűség és ugyanoIyan szemé|yiségjegyeket bírtoko|. másiknakaz orosz|áne|e1ére. hogy hiperaktív' de a Íele. természetes pontjátérintő megtartásában Felmerü|taz is.rol'ógiában. Honnan |eheteá tud.akár egy-. kÜ|so a| katát' vábbá formavi Az ezoterikus szubku|túrában általános az a is tÜkrözi. A kettőiük szü|etési megszü|etéséve| az ezerki|encszázas évek másodikfe|ére tehe ideje közötti különbség mindössze 10 ke perc. Az egyik szégyen|ős. Csaba bó| az asztro|ógiai VízöntGkorbeköszöntéve| vás is túlsok. je|ez e||entéte az orosz|án é|etörömtó| és önbiza. tét hajú'vasgyúró Íiúcska. hogy is. Ők az emberiség tanítói |esza Rák végére. sőt. és mi a teendó i|yenkor?'' . mau jeligérevárom há|ás köszönettel az gyaréuható ígya va||ásosság hanyat|ásáva| E|ixír magazinban. Számukra okáIi|az i|yen holisZikusabb |átásmódkia|akÍtásában.akik egy jegybe egyiknek be. A Rák érzékeny. Neki egyet|enóra délutánia|.ként ése|fogadjuk melya dens ugyanis a szemé|yiség ni.iii. aklndigó a gyerekem? gyerekeket' hi. i||etve vannaka testkörÜ|ienergiamezókvagyidőpontra készÜlt ikrek két' kÜlönbözŐ he|yre re uta|óje|ek.su| |áfuányosan. Mive| a Fö|d forog.ke. ez ugyanisrosszesetbenindoko ményez je gyerek. így |ehetet|en.. tanak egymásra. hogyli|ásszínű ami emelkeazaurájuk.'.most elbizonytalanodtam. egyben nehézkérdés az. sZáro|ása.az asztrológiát támadók tásmódjában. ugyanakkor |átásmódjuk se a horoszkóp |egézékenyebb is figyelem. de gyerek. Azok a hivatkozások. törékeny. tú|fej|Ődéséve| iS.spirituá|isa vi|ágra. rok sem igen tudnak mit kezdeni vele. Szerinte a fiunk reinkarnálódott |élek be véve Az aszcenis kel| hogyneve|jük óket. Micsodakü|önbség! befoganak bizonyos Az indigó kiÍejezés arra vágyi természete dó ésvédettségre szöges uta|. szintet dettspirituá|is |omtó| duzzadó habitusának.ami egyébként vissza- A PARAPSZICHOLOGUS Paurinvi'TilT.'.com kotikossze.Egyet|en |é. meke kü|önös viselkedésérő|:''Kisfiam szen a hiperaktivitássa| is egyazonparaméte he|y. a kislány szó epheszoszi tudatosság kétszer a fo is e|fogadjuk.Mondjuk' Új kor hírnökei. egyedi Ahogy az Ie|ezni Ha Kétpetéjú ikrek.é|et egyik nagytitka. Va|ó1ában egyforma dományosanmég csak közvetettenértelmozognak.Mindig is hittem az aszl.fényszogek természete vagyerőssége módo ésa hétkoznapi é|et igényelt ségem szerint egészen másról van szó. s az égitestek mezhetók.. tunációraésaz auraszínére nincskét horoszkóp.nak.. a Iat|an fensőbbségtudatot Vá tében' A kÜ|önbözóséget az é|etterÜ|eteket Bár nagyon kedves. nek. a taná szerinIaz i|yengyerekekerényeit |öIő házakcsÚcsainakelto|ódásáva| midon érdemes eIismerni._ az Újkori ezoIéria |etlenül és a New Age húzódó' a másik imád szerepelni' a kö is egybeesik. Vá|aszát lHatvani nagymaperszemás tényezŐkke| redés igénye is ma.ésta|ánnemvá e|egendő. mintha egy másik világban é!ne'A játé zete|é ál|Ítja minda szülőket.szűro1e''.bábáskodik''' jó szándékú pediga ko||ektiv Hérak|eitosz mondta:. Ez az idoszak zéppontbanlenni.. okunkvanfe|té. ha kétember ugyanazon a naMegint más. padnaktartja.Bár a spirituá|is éb. a másik sö.más-más esik.. gÍtve Ez pedig megvá|toZatja a nemcsak'. hogyaz eImÚIt stí|usát évtizedekben jegyhatár gyerekszü|etett köze|é tűnőbb'ha szÜ|etéspontjuk sok o|yan a Földre. Az ikrekesete.testetö|tésefe|ett az emberitudatosság evo|Úcióját.asárológia. je|lemük vagysorsuk tekinte a|katuk' szóli.. teremtmények ésmegisméteIhetetIen ságosságátmostvitatnánk. jzcs. Az indigó gyerekekmegje|enését nagyjá. éves unokám van' egy tündéri ikerpár. embereksokatsegÍthetnek új' egyikvesszŐparipája. éstú|érzékeny' ne a g|obá|is szintűtudativá|tozásoknak. az isko|a egyá|talán nem köti |e. Az egyik. egyá|talán nem hasonlí. kor egyforma horoszkóppal rende|kezve Egy budapesti úrsámolt be nekem gyer.intuitivitás.iltlI AZ A1ZTROLŐGUS elixír 55 . a je|enség ikrekró| mi sem nyi|. és ennek már gyermekkorban is vanje|ei.konkráan a |é|ek kora ésaz Kétpetéjű jelen|eg auraszíne még csak szubjektiv mó. pon ésugyanabban az irában szü|etett. KedvesAsszonyom! _ korunklá.

ban derÜltfényarra. hogy az al|icin védekeztek hatékony' a vércukorszintet is. de mive|igényte|en. A-provitamin) és .. rat is hoz. G és }vitamin. az egyl iak egyenesen isten Ítették'je||egzetes l|latot A fokhagyma hatását |égúti megbetege adó a||icinné. a boszorkányok távo| |én) köszönheti.e|ótt fokhagymagerezdeket lizis. egyensú|yozza 56 elixír . oshazájábó|'EIó-'Közép-és DéLÁzsiábó| terjedte| |ndiátöbb ezer éveKÍnában. '.. s mive| érdeméÜ| tudtákbe nyome|emek(réz' vas.kÜ|ön és pestisjárványokban.éte|mérgezést baka me|eget ésa napsÜtést. ám a fokban bizonyÍtotta.az a||icin. összezúzása közsek esetében (egyesek Mediterráneumig enzim segÍtségéve| Baktériumö|ó szerintakár vírusaz egészókori vi|ágked. században kezdték termeszteni. a sumerék. remekízeésvé|t hatá. ma már vi|ág.ame|ynek csúcsán apri |éghagymák ésterméketlen virágok nyí|nak. magnézium. a Közel-Ke|eten és a Fö|dközi-tenger partvidékén. . sót az ab|akke széIesspektrumúantibiotikum. Párat|an * fokhagyma (Allium sativum) fŰszeréteIa|apanyag.másokat é|ettani a is..-. mertóvja okola agyhártyagyul|adás és Staphy|otak Íokhagymamaradványokat.reteketis bedörzsö|ték Íokhagymáva|' EZ a Íö|fedezést ésem. háborúk.. a női húgyhi|yagot ji minőségŰ. ö|Ő)'fertŐt|enÍtő va|amint is kihaszná|ják. a szívÜnket coccus baKériumok okozta betegségek. Hazánk. pedig már gyigyíti ja. ésjól tűri az éghaj|ati kÜ|önbségeket. B1i B2-'B. sz+ fej|esztettek a rontás. a azita számos á||at. ..Szeretjük. a vámpírok e||en. Erős antibakteriá|is és gombaö|ő hatását mértékben a ko|esZerinszinafrodiziákus és bizonyos sa me||ett emiattis egyrenépszerűbbé váh. a rögöl(ő| fejeketfÜzérés a gyökérzettó| megtisztított be vagy koszorúba fonják'éssze||ős. szé4ába s többek közt tuberkuMive| szereti Ma. rizikófaktorok kÜ|o"n. jód. A keringési e||en gyógyszereket ki. ha|ottak igazo|ta. Cryptococussarjadzógomba Az ósemberek|aktabarIangokban ta|á|. Az egészfokhagymafejet beborító vékony. |ábujjakkozötti és hÜve|yi szagta|an val|atát is o|vashatjuk.ben az a||inéz a|aku|át a ptom velte. A novényt Kínáti|a ame|y a gerezdek aprÍtása. tettek.'-l lx*. pedig a temetés berkísér|et ban a XV. fokhagyma nagyon tériumok. ban. Néha virágszá. ésgyógyÁ' növény. de csak tet' gáto|ja a szÍvinfarKust és szÍvrohamoErdé|yben feIaggatott fokhagymaf kat okozó vérrőgök képződését' sót kiÜzérekke| 1920.FŐ hatóanyagaa kéntarta|mÚ. a kÜ|önbözo vitaminok(A-' dések esetén rán ko|era. tériumok. szertetermesztik. gombafertozá írásos agyagtáb|ákon a||iin. alka|maáák eredményesen. Gyigyíti éstisZítóhatásáta történe|em so. utána |eve|e ésa szárae|szárad.' hagymaegyszerre csökkenti a vérnyomást ésa vámpírok egyÜttesének tartását.varásere1ét. Louis Pasteurmár 1B58-banleírta. hártyásburoka|attakár 20 gerezdis kifejlődhet' N/iezekrő| szaporftják.T ame||ye| a |egegyszerŰbb viszontki |ehet teszi. száraz helyen' fe|Íüggesáve táro|ják.gyanÚs'.nehogy okozi Salmone||a gyarországon kivá|tképp fertőzőbaka Makó környéki vámpkként keljenek újé|etre.

bedörzsö|jük fiistölt sajt. . bár így |yeket |evé|tetvek jitékony megszabadu|ni hatásacsökken' utánnemcsak a szájésa |é|egzet.$ A gerezdeket egyszertibb színne| és simára í-}i.megkenjük a sajtos Az alaposan spe.taszószokban. bőronát beszivódva is érvényesül. Íél cita fe|Ületet.5 Íokhagyma . VérnyomáscsökkentőVagy vérhígíti citrom|é. Szemö|cse|len is hatásos|ehet: rom * 2 toiássárgája" 0. ame.akár 24 ira mÚ|vais. de a petre zse|yem-. Hatékony eszköz |ehet a narancsbor e||es hatú| hígítjuk. gyigyu|'ha egy hagymagerezdekke| együtt addig főzzÜk sósvő herpesz is gyorsabban puhu|. ésa csecsemőjÜknekhasfájást' hasmenést konyabbnak a tejet mondják. * je petrezse|yemgerezd 4. a Íokhagymát appépesre róravagdossuk. nincsenek hagymát. de a már meg|é. A |egfinomabb |assÚ kétszer is öntÜnk hozzá 2-2 mentálási e|járás eredménye).és Íonón. hanem az aknékti|. mert feftőt|eníti a bőrt átható szaga Van szagaje|enti. megmosott |eve|es zö|dségek. ideig lyamatosan kevergetve bele. mert a fokhagymabizonyoskompodarabig nemmegyunk emberek közé. A herpesz je|entkezését mege|ózóbizsergő érzéskor vágjuk. Az á||atkísér|etek rákszintjén bizonyították mege|őzőés gyógyÍtóhatását. borsozzuk. tészfokhagymegkeseredik' Pácokban. hogye|.kultúrkorökben nem igazánszalonképes. gerezd fertŐzött 2 krémsajt túró H0ZZAVALÓK: 7 Íokhagyma.eukk*p1 vajon megÍuttatjuk. hozzáadjuk a túrót.'ragaszkodi'. ha|nótszárát |ecsipkedjük. . A nyersfokhagymafogyasztása is Meg|epő módona jó i||atÚnak csöppetsem egyesekŰzi még a hangyákat ésmás rovarokat nÓvények nevezhető fokhagyma a szépségünkre is jóné| ritkánÍejfájást' hányingert ésa||ergiás ezért a biotermesZésben o|yan (pé|dául rizsa) me||é hatássa| |ehet. ezért nekikcsak fózott szoktákÜ|tetni. a mento|os cukorszedóknekvigyázniuk gyógyszerek ka szopogatása Vagy a rágizás is enyhit. tűzön. menta. cukros amíg Amikor |angyosra hű|t. basze|eteket. Aszáraz megborsozzuk. közben fokhagyma fÜstö|t' a fekete egyfajta be|etesszÜk a csurgatjuk aZ o|ajat. mert fö|erŐsÍti a szjntetikus hatásátI het a helyzeten. fehér takakávéskaná| |angyos vizet. ni harcban. tüneteket okozhat. va|aminta kávébab. sűrű.sajttaI 1átszik. sze|t sárgarépa só 1 ká. . mandula elrágcsálása. Szépít. regge|és este pedig kenjÜk sze|ete|jük. AntibaKeriális.nyáriÍokhagyma.i í. .és ze|ler|evé| i||óolajai. só . Íö|bors mustár. Az o|asz gasZronimiáH0ZZAVALÓK: Íüstö|t megvagdosott spenótot. fe||azítjuk' Pti r'*!t '. keverjijk.sőt még pedig gÚ |esz. va|amint máva|.kepuhára páro|juk. akkoraz íze pirítjuk.Álta|ában kevés dinszte|jÜk'majd gompedig fer. a |e. tékony pusZÍtanak' Fogyasztása . hozzátojássárgáját egycsipet sóvar foKonyhaife|haszná|ása fokésborssa|. A legnagyobb gondot Nem szeretjük. és közepükre (utóbbimozzuk a gombás ragut' ve|eket |eforrázzuk éslecsö. A maradék szerint muS.5dkgvaj* só '4 szeecetbenááatott tört rezdÍokhagyma . " 1 kávéskaná| Simándi Juli véskaná| cuko] e eset|eg tejszín. pórustisZitó. Gyomorfeké|y vagy ref|uxbetegség a verejték is Íokhagymasza.lxi*n*3a *i fokhagymáva| ke|| kenegetni vagy áztatni letkenyél 2 dkg Í sajt {al ' .EGESZSEGES ELETMOD nenseikiválasztodnakaz használt számta|an eszköz közÜ| |eghatéanyatejben. sózzuk.de embe rekné| eddigcsak a gyomorrákkal kapcso pubIiká|tak Iatban kedvezó eredményeket.a dió vagy a gyógyszereket kel|. 2 gerezdnyi (a barna gumóját fehér fogyasztjuk hagymát. tegyünk a szemölcsre zúzott A " A meghámozott Íokhagymát kossÜkbe.75 dkg burgonya u 15 dkg re. a szoptatianyáknak mennyiség. H0ZÁVALÓK: 3Íejközepesvargánya a tetején . * 5 ge. te|jesen meg nem bedörzsö|jÜka bőrt. A krump|it aprókockákra s a resze|t a|ka|mazva akár meg is e|őzsárgarépáva| ésa kissé megroppantott ÍokhetjÜk a seb kia|aku|ását. hozzáadjuk a be ÍokhagymaoIajja|! A vaj serpenyőben ÍeIoIvasztjuk. a pattaná. ame|ynek vergetve végÜ| még megÍűszerezzük.sa|átákban. a okozhatnak. * gombákat fokhagymát' megmossuk. kisvajdarabkákka| tá|a|juk. gerezdekI resze|t kistejösszenyomható és a krémsajtot. adunkkb. Körömgomba e||en * kb. . zánÍorgács 5 dkg " dkg '. Kevergetve újra Íe|Íona|juk. a tárra| ízesítjük. fertŐt|enító hatása segít formábanjavaso|t fogyasztaniuk. mert a Íokhagyma átható Ez annyira intenzÍv. e|ősegÍti az ó|omés más qehélémek kiÜrÜ|ését a szervezetbó|.5dl o!ívaolaj éjszakára tejszin* petÍezse|yemzö|d. és ésa Írancia 3 | víz* 5 Íejhámozott .Iek ízesítésében pögtetjük' A Íokhagymát hagymanyomón átakná| citrommalegyütt) yll"lálE*ue* prése|jÜk. fe|ét törjük. 5 dkgresze|t * paÍmeiq':. köretként tálaljuk. sranct*. mert méregte|enító hatása a tejszínne| í}rrt{{::. áttörjük. be|etesszlik a né|kü|özhetetlen. lu7 elixír 57 . . 3-4percig páro|juk' Íokhagyma kevergefue Resze|t Íüstö|t ban kiemelkedószerepet -2 megszórva. eset|eg fejeketvásáro|junk.borsozzuk. kü|önösen paradicsommal ügye|niük ke|| az e|fogyasztott _ természetesen ha i|yenkor A szag és kipáro|gásmegszüntetésére keverve egy re. krémme|.ha|akés más tengeriéte. esea bőr. A kenyérsze|eteket megőrö|tbors dkg vaj Íesze|t le)' Ha sÜtés a|attmegbarnu|. héj egyébként a frissesség ésmegszórjuk '5 í me|.ésez a szag Akár közvet|enÜ| is az arcbőne kenhető tén e||enjaval|t. i iiJ: i| megtisáítani. Eróte|jes méregtelenitő. Cseppenként. amelyekben puha. rórétegei még nincsenek kiszáradva. ízlés a friss.soktó| és más bőrrendel|enességeKol.*'i**'s*i E*-i *.héjú Íokhagyma sokáige|á||' de csak kemény vajon megpároljuk a többiÍokéscitrom|éve|. H0ZZAVALOK:1 kgspenót só ha e|Őző|egkissémegroppantjuk oket (a Sózzuk. . gerezdde| vízben.

tettkézze| Balázs fitneszedző á||unk.Ti Y^ r a 4 7'x \t ! A számitógépen dolgozóknak o|yan gyakor|atokat á||ítottá| össze. |ábunkat loun kézze| kácsok. hogy pé|dáu| l Valóban e|képze|hetet|en. ez is tökéletes!IIa'azonban úgy érzik.*.. GYAKORLATOK a fe|szo|gálók. ha fáradt ]ábukat felpolcolva pihentotik.'' Az is haszná|. pár percrc próbáljanak meg pihenni: üIjcnek le. . ran sokszor tapaszta|ják.ha ezt csak a munkaidő lete|téve|. még akkor sem. majdo|da|t cseré|ünk. Az irodai dolgozók abból a szempontbó1könnyebb helyzctben vannak.A HÉT M|NDEN NAPJÁRA A fodrászok. ha rendszcresen átnrozgatják _ ós szép foko. kat' vagy e|végezzék az itt bemutatott gyakor|atokat. lóan sokat á||nak egy ésba||ábba| is e|végezzÜk a gyakor|atot.Miután e|óző |apszámunkban az Ü|őmunkát végzőknek adott tippeket. ha ez lennc az ideá]is.ipo. ós megmozgathatják a tagjaikat..?'. \ Mi|yen tornagyakor|atok segíthetnek az á||ómunkátvégzőknek? . vagy gyakhelyben. otthon tudják meg. de munkáiuk miatt a lábukra órdomes nagyobb figyclmet fordítaniuk.:. a biztonsági a magasba Ba||ábunkat Íe|húzzuk. Ezek mel]otttermészctcsen a ttjb. hogy a lábuk va]óban nagyon clfáradt. egy forga|mas étterem Íe|szolgá|ói egy időre e|vonu|janak. ame|yek elsősorban a hát és a has izmait erősítik' így fokozva a prob|émás részek teherbírását. Az állómunkát vógzőknek viszont az tesz.i-"T#:iliJj. most az á||ómunkát guggolásokat' Innen végzünk ügye|ve arra. tenni? _ Igen. 58 elixír . és fe|po|co|ják a |ábu.iót. hasznostanácsokka|. mennyire e|Íárad a |ábuka megterhelő órák után. hogy időnként fölállhatnak.:Íil"ti:lifii'1:.Ebbő|a he|yzetbő| eme|kedünk a jobb|ábunkka|. eme|jük. kissé a ta|ajon tadiuk ha úgy a sarkunkat kísérők. a szajobb aÍa|nak támaszkodunk. behajlítva őrok ésmindazok' kiindu|va |ábujjhegyre 3x30-szor akikhozzájukhason. Zatosárn meg is erósítik _ a vtidli ésa comb izmait. A mozduIatsort isméte|iük. . a |égiutas-B könnyebb. ráadásuI a kivitelezése ALLO. v égzŐknek. végzőket|átja e| hogytérdünk ne e|őzze mega |ábÍejünket. át tagjaikat. akik a nap nagy részót ülve töltik _ ós rosszabb esetbcn helytclen testtartással számítógópcn dolgozbi izomcsoportot iS fontos cdzésben tartani.Számukra nagy segítsógetjelent. Czanik nagy terpeszbe El c. 3x30-szor a FITNESZPROGRAM zoknak. jönnek-mennek.'il'. az állómunkát vó'gz'őkazonban nagy valórrcrn tudják a munkahclyükön színűséggel megvalósítani a vízszintbe helyczéstvagy a felpolcolást. nrcrt már er'za|is nagy terhet vcsznek le a meggyötört végtagról!Az úgyntlvezettpasszív nyújtás szintén cnyhülést hozhat. M U N 1(AT ffi.

EGESZ SEG ES E LET I V CD Jt & n4 egyik|ábunkat e|őrenyújt@ rtőredő|ünk. l-ttlkÍZrradékonyak.. met|enné vá|ik'igy vise|ése megkeseritheti a munkáva|tö|tött id.hogy tehtlrmentcsítsük a fáradt lírbat.tettkézze| nagy terpeszben maradunk.hetente pár a|ka(A g1'akorlatsrrr. Csípőto|ást végzünk o|da|ra és|eÍe|é: egyiktérdünket behajlítjuk' a másikatpedig kinyújtjuk.itl llegű nrclzgásrlkat (:s al. I -''. Ebbő| a he|yzetbő| összeszorított combbal 3x30 guggo|ást végzünk.zz'en' néhány tornagyakorlatot. hogy . lJa crősebbck . diszkrét darabok. de Az cdztissel kapcsolatbarl lónyegtls. Ha a munkaadó nemragaszkodik a tíisarkúhoz. izonlláz kialakulásiinak esélyét.de kényeF mes |ábbe|it vá|asztani.it.őterlrrieríísítóst is' IIa a munkaidő alatti sok jírrká|ásncm vtlszi tll a kedvüktlt. térdtinkrltkissé btllrajlít.javaslorn'mcrt az kompiextlt.viki vrigzett gytrkorlatok a vérkeringéstis Í't:1- É = cd G O E m = e|ixír 59 . l ega lír bb reggtllenttlv i gc.t kedvet ahhoz.sarkunkat a ta|ajon tartva. n élénkítik' ami áldásos hatásúa munkiival kal elíírclépiink. abban stlgít.. 0|daIanként 3x50ismét|és ajánIott. akik éreznekmagukbarl erót és prlrcoIlkertlsztül.íí lábunk sarkiítleszrlrítjuk l Mi|yen kiegészítősportokat javasolsz a talajra' és finrtman Ilyúitunkl]0 másodazoknak. ltáadásul a kitartóarr lonl.Ezután a mtisik tlldalrll. eríjsítsükaz iznlrrkat. ha végignézünk a uise|őjükön. _ A szerk') gítő nlozdu|atsclt-.tz' iz'nok.ö L o b N = = = I . nrelegítsebc az izmait.tátnlozgatja a test mindcn izrnát. Az általanl btlmutatott gyakcrrlatsorrllsősorban a mcgelőz(lst szcrlgírlja. . l ]nnek összeállításírtrrritldigvtlle kell megbcszélni. a telrhelóst is jobban bírják. A munka végtin_ akárr:sak egy kiadtis edzést kör. ame|yek nemrontiáke| az összképet. vagy miclőtt munkába állna.miközbenkarunkat összekuIcso|juk a me||kasunk e|őtt. ban szintén talrilhatrj passzív nyú.Illivel a sztlrrrélvre szabrltt tanácstlk a Ieghatékcrnyabbak.tltően _ nagyon jót n()n] iS naBYon szembetűnő:egYiklzibunk- El c. juk. .tcjltött hosszú órák után. a hátuI lér. hrlgyaz' akinek rnár kialakultvisszerc Van' nlindcnképpen forduljcrnorvoshoz vagy gYógyt()rnászhoz' hiszetr szánlára a szakenlbcr álta| javasolt tcrrna jeltlrrthtltigazi scgítstlget.ipo. érdemes inkábbkevésbé sikkes. Ha mindkét o|da||a| végeztünk' |ábÍejünket is a ta|ajra engediük' és10 másodpercig próbá|juk kitartva azt megérinteni.o L c = . miközbena |ábunkat nyújtjuk. Aki Íáradtnak órzi nlagát ahhoz' hogy hetentc tijbb órát is mcrzgásra Íilrdítson.o tesz tr nyúitás. edz. és tlzálttLlmegakadályozzuk a kc]leI-tletltltrségek kialakulását. és tréningezi a ktlringtisi rtlndszert is. ésóvatosan Íö|Íe|é húzzuk. juk. Az úszást naÍ]yonjónak tartom.amtlly segítiaz izmok rcgenerálódását tis csrjkkenti az izonfájda. akkor a futást is. hogy lobban állják a Sarat. Mindkét o|da|on isméte|jiik néhányszor! ! t i s Gl ununrat * keresztezzük. karunkat Ieengedjük a törzsünk me||ett. LábÍejünket megragadjuk. 10 másodpercig kitartva ezt a he|yzetet.jttíst lommal mozogjanak? sc. Bár a magasabb sarkú cipő csinosabb' hosszú távonkényel.helő munkájuk me||ett is elvógezztik ug-van()Zt.fiziká|isannlegter. Ma máÍa spodcipőkbőIis készülnek teliesenegyszinü. így idíjvelkrlvésbólcsza játllonl nrégaz aerob .

. A kÚra napos.ráadásu| ÍŰtŐ hatásÚ.és 5 csepp fahéjo|ajat. lassan kortyo|juke|' és giástÜnetek e||en is.C-osv2ben!A 10-15 fürdőtkövesse hideg|edörzsö|ésvagyhidegvizeszuhany| Hidroterápia Minden napra aján|juk A citrom|é napi fogyasztása magas C.fahéj' il|etve a fűszerteák frottírtörü|közőve| majdaz egész tesszegfűszeg.l0 magot Szemet étkezés e|ótt1 pohárme|eg v2el).tojás. M."'**j*rf ffi A kÚra a bor kiszáradása e||enis véde|metnyújt. www. teába keverve |assan a télibetegségek és|angyos e|kortyo|juk. Az e|sőháegész nap kevésbé fogunk fazni! Ezzel a midszene| ugyanis támogat. be tegyÜnk egycseppfahéjo|ajat! A kúra ideje minden a|att estevizes (p|. ha nincse||enjava||at utánji me|egentakarizzunk be.Hideg reggeleken segit vert3. csök keveréke). a tejet. dorzso|jÜk át a bőrünket. mandu|a. torokgyu||adás esetén a zsá|ya. a bodza segíthet.EzzeI cjtrom sütőmagyarázhaló. (hÚs'tojás'ha|'te1' sebb energia jut! A gabonák koziJ|azab és a kó|es fűtő hatású.|ega|ább-háromszor egymásután. hagymát. ha a sÜ|t |evét isszukmeg. hogy az influenzaáhalános kísérője a tél! ben addig sÜtjÜk.. ésne fe|edjÜk' hogya méregteIenitó-savta|anÍtó |égzés ftitő hatásÚ| Egy rövid' mé|y be|ég.vitamin-tarta|ma e|sósorban IIyenkor hatásátis kihaszná|hat télenkönnyen Iehűla test. (. LehetŐ|eg napontaegyünk Ii|ahagymát' fokhagyrendszeresen .1-2 |iptuszo|ajat csepp 2d|vízbe keverve)! SegÍtsük e|őaz izzaslásI! Pé|dáu| bodzatea. ebbŐ| egy evŐkaná|nyiba te szünk 10 csepp citrom. A hir.ezért kerü|jük a magasfehérjetarta|mú éte|eket tej. Akinekgyakranhidega keze|ába. a hársfa. KerÜ|jÜk a hurutképzŐket. m{d 5 cseppfahé1o|ajat. Ha a|aposan inkábbfonó fürdőt átráÁunk. édeskoményteát. mustár- ső . megszűnnek.A citromot a kórokozók e|szaporodásáta szervezetben. zésutánhosszú ki|égzés következzenI áázi praktikák Téli al|ergia Al|ergia nemcsaka nyáriószihinapokbanÍordu| elő.romnapregge| éhgyomona e|ke|l ÍogyasZani egykiskaná| mézbe ke juk a |épet.huVáradÍTibor elixír . ésamikorme|egebbre forduI azidqárás.a|ábbi praktikákkalenyhÍthetjük a meg.de mindighidegge| ke||befejezni! A kézis segÍt és |ábmasszírozás a vérkeringés heIyreá||ításában' . fokhagymát.kÜ|önösen. tormát.il|etve szívbetegség)' rendszeresen menjÜnk ésénendszeri szaunába! l: t \i . euka| iptuszo|a1os vízze| ! . 1. Egyretöbben szenvednek bőrviszketéstól. hársfatea fogyasZása (p|. amíga héjabarnu|ni nem kezd. a lándzsásútiÍű. ami nagybaneIősegíti miattjavasolt. Gyógyító növények Megfázásesetén hívjuk azonna| segítségü| a gyigyteákat| Köhögés e||en a kakukkÍű.Íorró éte| he|yett vegyÜnk percesme|eg 40 .ugyanazoka hatóanyagokke|etkeznek benne. euka.hrlr. Amikorkihűlt'|evét kifacsarjuk.r'llicÍt:srlA mát'ésigyunk echinaceateát| Nagyhidegben a |égzésre is Ügye|jÜnk! A |evegŐt mindigorronát szivjuk be. A keveréka|apjavalaml|yenhidegen sajto|to|aj (p|. Ajánlatos tÜnket kenjük be kb. egy evokaná|nyiolajkeverékkell ebbena hónapbanegy-két gyÜmö|csnapot bofinapot' is beiktatni.i. éskÜ|önbözó je reagá|nak duzzanatokka| a hidegre. l :. i|letve |ábfürdótI A 3. a tefiermókeket' a tú| hidegvagytúlme|eg ételeket!Fogyasszu nk hurutoldikat: citromlevet. ekkor ugyanis hónapoknak. Rendkívü| hatékony a forri szódabikarbinás |ábáZatás vagyÍÜrdó' A fÜrdőhözegy kád vZbe tegyÜnk 2-3evőkaná| szódabikarbónát! . orrfo|yásnál a kami||a.napfenyesgyogykozpont. de erŐs gyu||adáscsökkentŐ juk.l jót teszaz a||erte|en bekoszöntŐ hidegebb napokon regge|ente dl meleg vZben ke termékek)! A bőr méregte|enÍtését segÍtő Íahéjo|q-kúra -10 verjÜnk e| egy késhegynyicayennei borsot. A további napokon1 d| me|eg v2még a me|egÍtő tea fehérÜrimbő|' zsá|yábi| vagy borsmentábó|..rendszeresen vá|tó a|ka|mazzon perc hikar-. aminekérdemes utána1árni' amelyek megterhelikaz emésáőrendszert. tej' tejtermék)' okok közÓtt szerepe|het KerÜ|jük a magas fehérjetarta|mÚ Aza| éte|eket éte|al|ergia. hanemté|en is. 4. aszaltgyÜmo|. |nha|á|ju nk naponta kétszer kami||ateáva|.. ame|y a hóháztaftásunkéftfe|e|ős.'.(5-. mint ame|yeka Íázás. A tünetek általában 4 "C a|att Egészséges étrend |entkeznek. tÜneteit.ésígya regeneráciira keve Iergiák Iegtöbb esetben összefÜggenek a többIetfehérj+fogyasztássa|.a vírusfertőzés ke|lemet|en ta|á|hatik.napraforgó). kiÜtése|dő|.4 percesme|egvíz-hatást fé|-egy deg kövesse. Az (hús.de segÍthetjük pirinesgyigyszerekben megeIőzését is.

Kü|önösen a Ho|djárását az égitestek venni./ HATÁSA A HoLDFAZISoK {* Ú. visszaszerzését. Minder|é|e sebeves#szetibeava|kozás ekkor |yesebb' mintmásnapokon! -ig'\ 26_28 E|távolít' kimos' száÍít.Vitaminkúráraa növekvŐ Ho|d időszaka alka|maskönnyítheti megőrzését.ig. i|yenkor tehát kü|önösen idŐ a vírusok ró| fázhatunk fe| okozhat a megenyhü|ó terjedésének kedvez. { rooYl HoLD RzÉnzÉxrnv rrsn zllÁxotl A FENT MEGADOTT toősznxoxsAN srgÉsznt gEAvnrxoás rueu rufutlon xÍtvtÉlnrs eyioyÍrnsu r vlszorur' nRrÁsost Vákár Mrírta 61 . Ha nagyonkemény akkormegÍázás jat!A Ha|akjegyén átha|adóHo|d napjaiban a |ábunka tél. é|ünk-e a vi|ágga|.o (]1_24. megőrzésében. mertsokatsegtthet mindaz egészségÜnk tanácsostekintetbe végzéséné|. éspihenésre A szervezetbe minden könnyen beépül' a hasznos és a károsanyagok egyarán|! (25-én21|27 a O TEL|HOLD jegyben) szűz A sebek vézese igeninbnzÍv.harmóniában Az.) BeÍogad' fe|épít' tiíÍo|' erőtgyűit' energiát véde|emre hív.) Vízöntő Minden úi do|og kezdését támogatia.jénfogyasszunkl I-IOLDI\APTAR . pedig konnyen. Minden anyag szeÍvezetbe va|óbeépü|ése gyenge' a tápanyagoké is is! ésa méreganyagoké (l-{e-is. sikeres€b ben szabaduIhatunk mega rosszszokásoktó|' ha úiholdkor kezdiük.lo-én 08:21 a jegyben.A Bika jegyébentartizkodi szaporodásának. hogykiegyensú|yozottan. minda hétköznapi teendők februdri Februárban influenzás kenyek. tisáíti ésgyigyteákat pedig inkább a Íogyó Ho|d ideaz egészség például' Azokbana napokban amikora vesék érzé.tlol-o (. gondot. } Hövrxvllot. tartsuk a szokottná|me|egebben a deréktásokan kÜszködnek nátháva|. figye|men kívÜl e|sősorban de nemhagyhatjuk ránkgyakorolt hatásátSem. keze|ésére számos hazi praktika (1ásd zik a tú|o|da|on!)' de a Ho|dhe|yzete is meg. MéregÍogyókútála te|enítésre' a|ka|masidőszak. tünetekke|. aktivitásra ésenergiaÍe|haszná|ásra hív. |éte. rajtunk mÚlik.Hold figye|mezIessena sapka és a sá| vise|ésére' mege|őzésére.A betegség fontos a meleg |ábbe|i.

sokat.. nert nar ezek megtapadhattakaz arcon.Mégtávo|inak tűnhet a tavaszérkezése. jól tesszük. hogyszebbek érkezésére.hogyegyre kerÜ|Ünk köze|ebb a megúju|ás időszakához. . il rclJVilr{o.^. ÁÁr Aronor]Ácoi oc Lq por.ilrroil enne ván' hogy éjje| Úgysem kerÜ|t szennyezodés a elegszer hangsulyozni eZ a távo|itását hanem aZ is. hogy már se1teket.unk a nap f9'y3ry16n borünkre taP u r u r d r L d r rr r d v d r E t Azok.. d4 a mindennapos borápo1ásnak ugyanis szabadu|.Á|+^+^+i' '|.Ha nem.'^| q v lu |épést.cr rrrs\Jrv'Er(l @ j r Y hidratá|áshoz r .ler] enet ugy o uuroPv|.l. amelyek ros krémeketiasznaInunk.aro thrti. is kedvezően |eszÜnk. A regge|irohanásban sokan Íö|ös|eges idó. húZódó. majdaz ujjbegyéve| enyhe nyomást kifejtve' to|1a ujjait az arcNézze meg. :^ ^ ' cóLlat|aI a r Iu ar ag nu Á ^ár.agoras "u ^-^ L r r o L l d n gyo. . majd tő|eg iIlatanyagmentes) UV-szűrős hidratá|ó haszná|ata.É rL . .c n n o | m i n L o t e c z Á n n -c . ^ ^ ^ i + i ^ i ^ t . hiszen megva|isttásuk nap mint nap emlékeztet arra.l r rdLlo\ o vur ur cagusogl. Arclemosi tej haszná|ata.^-.non''r| ' n'.gal leli nagyvarosbar elnek. hogy a bőrkipihenhesse '. GYORSTESZT ^ . Nem sa| e|távoIithatjuk a fe|szinen|évóeIhat hám. a |e|kÜnkre hatnak az a|ábbi szépségtippek. mint ami|yen a ez képeziaz a|apját' A rendszeresarctisZÍtás padt szennyezódésektő|. D elixír Egy gyorsteszttel ki::l:r:: deritheti. és megno a mttesszerek.pattanásokkia ak. tonizálás éshidratá|ás. gé| |emosóva|' á||agú majd kismennyiségű hidratáló UV. finom arcmasszázs körkÖrös mozdu|atokka|' könnyed textúrájú' UV-szűrős krém haszná|ata sminkalapnak. nia.I^-'^ |*:. tek oxigéne||átása. A.to # .ésazokata mikroszennyeződéseket. Iar1)ák az arctisZítást' mond.akik kihagy1ák szo|gálja. o o i + ^ ^ + i^ t . Ha nem TSztitjtkmeg néhány A megfe1e|ő ) rvrvyur ^ c-termékkivá|asZásáná|ne csábít. szÁRAz BoRRE Arctisztítás termá|vizes (lehelemosival. es e'tömttheti( a A |egjobbszövetségesek 'o {aIa'. hogy megÍeIe|ő hidratálót haszná|-e arcápo|áshoz' He|yezze ÖsszeszorÍtott mutatóéskÖzépső ujjátaz á||kapcsára. majd krém nyugtató-hidraiá|ó haszná|ata. akik szmogo|yan irritá|ótényezókke|.-^^F^l^t. mégis ha bőrÜnket már mostfe|készttjÜk az e|sőnapsugarak Ame||ett.uJ v) A kipirosodott. -^^. metszo szélvagy a perzse|onapsÜtés.bŐne _ de rosszu teszik.^ |Á^^^^i+ i^ ^ Á^|^++ |. r vagy az e d -YluYil az arcunkat'csökken a sej. az éjszakasorán terme|ódottfaggyÚt bújjanak ágyba arc|emosás né|kÜ|| az e|so napslgarak e||en's fontos UV-szú. . AÍc|emosi tejjel a smink a és/vagy szennyeződések a|apos e|táVo|Ítása. ^ + n m . Viszkető bőrtérdemes kevés táp|á|ó-hidratáló krémmel kényeztetni.|asárak ese|ye'Az esti arc ''Á|ln|.. hogy mego s s z e h a n g o l na i k Ü | s óh o m e r .akkornagyva|ószínűségge| he|yesen vá|asztotta megaz arcápo|óját. akkor erősebb tania.. ésaján|ott több Ío|yadékot fogyaszta. n l^'Áuinnpocséko|ásnak vdldnu/d-dvor. gyengéd ArctisztÍtás Iemosóva|. majd arctonik használata. z Í\ /.s mozdu|atta| rAEL.uJ IL .. NoRMÁL BoRE Nemhabzóarctisztító használata. semmikeop ne szabad megfe|edkeznünk arról./rarluK i^ l1 e vszaKoK hogy az o|tözködésünket is Tiszta sor! cF I zsÍRos BőRRE ArctisztÍtás könnyed.tisztrtas_ ame|ynek Íoltossagat .nencsak a sm'nx er raS repeseil rs il.szűrős felvitele.hogyujjainyomán csontjáigI megje|entek-e az arcánszárazhámsejtek! ideje hidratá|óra vá|Haigen.Íáradalmait''.

természetes összetevŐkbő|á||i arcápo|ó. amelymegfe|e| a bórtípusunknak. amikormegnő a szervezeI víz. és útját á||ja a szabad . ami pedig meghatározza bőrÜnk ál|apotat' e Vizet. gyasztott vagy Íormában! Ezek nemszárÍtott kö|csönöznek a bőmek. Azéaékeny gyaktínyérjára kerÜ|jön bőrijek Í|avonoidokban ran C-vitaminban és bővelkedő . a|acsony bőveIkednek és indexük. Az arcápo|áshoz hasznáIt krémet osz|as. A zsírosbőrűek Eróte|jes száriti hatásukmiattugyanisfoko vá|asszanako|yan hidratá|ót. arctisztÍtás . szeder té| végén ÍaáÍonya. barack stb.mélyebb rétegekbe is eljutnak. narancs. NEMKERÜL SEMMIBE. helyette inkább töröljék át az arcukattermálvizes|emosóva|' esténpedighaszná|janak pé|ként nyugtató hatású' A normá| dáu|rózsavizes arctisZitit! bőrűek vannaka |egkönnyebb he|yzetben: e|ég' ha reggeI nem habzó |emosival. az ujjbe.. ami csak rontja az alaphelyzetet.^A ^^^+^^ tundl. e|egendő Ío|yadékbeviteI . így a kitar..e||entétben kor vá|tozataikegészségesebb . ézékeny szemkörnyék ésaz ajkak kiszáradhatnak.ne haszná|juk kialakuViszont. még ennyiis kevésnek bizonyu|könnyÍti Akinekzsíros az arcápo|ást! a bőre. béta-karotinos MENU bőrtípus szerint . Finom mozdulatokkal végig köszönhetően simítsunk az keringésnek a tápanyagok a majd arcunkon. Végül azorrunktó| kiÍe|é ha|adva.Érdemes krém me||ett o|yan dönteni. óvatosan ütögessük az or. . 2 | fo|yadékot. mandarin.könnyű a textúrája' és konnyenbeszivódik| rigyeket. és meg.a hat. jük a vérkeringést esa szövetek oxigéne|lá!átható eredménye.E.^+ ht. vizet! Nyáron a legtöbben megisszuk a szakemberek álta| javaso|tkb. táplá|ikrémet haszná|nak. szakembereka bőr so|jáka kénes|emo hidrolipid rétegének ^At. érdemes rájukcé|zott kozmetikumokat haszná|ni. ame|yik nemcsakhidratá|i' de nyugtatihatásúis. . üdeszínt kap'iz. amelynem Iartalmaz alkoholt! hetjÜkmeg aÁ a v€ Gyu|ladt'pattanásos dóvona|at.olyan. gyököknek. mozdu|atokde nyugodt simító ka|vigyükÍe| A Íö|pezsditett . eme||ett táp|á|ja ésélette| gyu||adt pattanások! de nem boritják te|ivé teszi az arcot. ésalu|ról TÁST |GÉNYEL EZA MWELEI' határozott.csak'' zsíros a bór. |ását.i|yenkor. Nagy elixír . Pedig haszná|jon arc|emo dig rendkívü| fontos. ha . A tisztátlan.ésa tök. a bőrünkre! . A normá|bőrűekkedvÜkre vá|ogathatnak: mel|ett is a krémek a hidráá|if|uidok a bevásárlókosarukba kerü|hetnek' -8.M|NDEN BŐRTÍPUSRA . zö|dségekből szevá|ogatott is magunkhoz vehetünk.teafao|ajos ecsete|ővel érdemes keze. csak egészséges színt hanem ruga|masabbá is teszik azarcon ta|á|javÍtva (1y mikoereket. Ha Ha gazdag. nnt tu EJUtEt I neveznek. ható a keringést. lffil osszENEMI tDoRAFoRDtsukel ujjainkon.hirte|en haka| eme|ik meg a vércukrot. a nap netánmégis megje|enne egy€gy pattanás az Ío|yamán könnyen fény|Ővé válhata bórük _. hogy si tejetl Ezután kovet bőrÜnket kívü|rŐ| ésbe' kezzen összehúzó to lÜ|rő| hidratá|egyaránt juk! Csak így erősítnik. kÜ|önösen a T vona|ban ez a |ésbe venni' Az érzékeny bőrűek kerÜ|jék a csapvízhaszná|atát.tennivalÓk szÉpnŐ MASSZÁZS VENUSZTITKAI Ténnivalók tavasz előtt n I . M|ND. ame|y segíti a regenerá|ódást. . Kitűnő Íorrásai a . maink el|azulnak.hogy kipirosodjon! cánkat' Ezze| Íe!é|énkíttásnak mindenképpen meglesz a szemme| .gyünkkel Íinoman nyomkodjuk át az archetnek a Íelszines mimikai ráncok is. Az igénybe vett. smink|emosás . napi1 csésze sa|akta|anÍtó teae|Íogyaszüísa . ame|yet a bórre gyakran java. kiőr|ésű tésztiít kekszet Íogyaszés Ezek összetett tarta|szanak' szénhidrátokat maznak. ezek va|óban. . s ennek hatására enyhü|. á||apofunk testradírozás arctisztítás a kozmetikusná| pakolás mé|ytisztÍtó fe|vite|e 2-3hetes kúra.Ae érzékeny bőrŰek számára |egmegfe|e|őbb az i||atanyag. . Bőrünk tiását. hogy kizáró|ag te|jes pékárut. hidratá|ás . ame|yiknek zottabbmúiködésre sarkal|hatják a faggyúmi. és tástgyakorolnak a hormonháztartásra.- hámsejtek Íinom radírozása aze|ha|t pako|ás vagy maszk Íe|vite|e táp|á|ó |ega|ább izzasztó egyszer testmozgás beiKatása perc) (15-20 i||óo|ajos |azító fürdő gyümö|csnap (kizáró|ag egy-egy beiKatása haegészségi megengedi!) akkor.. búvölŐi||atl Csakisolyan|emosit vá|asszunk' me|egben.vitaebbő| mint á||ít e|ő. prob|émás bőrűeknek a szakemberek aztjavaso|ják. meggyötört bőrre| csodát tesz a béta-karotin. hanem Ügyesen öszgyümö|csökből. nemcsak ame|yet táp|á|ékkiegészítőkbő|. és parabén' mentes.jószo|gá|aA megfeleló hidratá|ás|essítia a ránr'ok tot tesznek. rostokban. ráadásu| arcon.szÜkség|ete. Íö|Íe|é ha|adva' .sárgarépa' narancsszínű termések sÜtő. egészen a ha|ántékunkig! . ribiz|i.ésszívesen iszunk akártöbbet is. A finomÍtott Iiszt és a g|ikémiás cu.a hid+ gebb hónapokban regge|i tisáításhoz részesÍtse elónyben nehezebb azonban a könnyed á||agú lemosókat rávenni magunkat a ke||ómen(pé|dául a géleket)' estepe nyisége|fogyasiására. IeveIes zö|dségek. csonfunk vonalát. A szervezet A. krémtípus Az sminkalapnak sem megfe|e|Ő. estepedigarctejjel törlik át a bőrüket. egészséges.

..z Lrgg-t er d/ . i: fl Vajon minck kös zörr]rctíj...udományegyetcm do celrtató. a.' scinkrr' \!. tt Pécsi sc válaszolt" . .].':' ^Ze/c: .a!L a:0ar.. .' .. . repek meq kÜlo1tioztetésében? _ A nem szerepeknekketfé]e ertemeze az adott ku|tÚraÍr1a Egy. ... a ' C.-kri 1. csak a Íiatalok köÉbon? Ezze| kapcso|at'os kótdó._.ra) .: e... Al a- férfasnak.. ot ..l...-.^ Í.*.:.l elO 1o 1o16l. |ában azokat a do gokat tart1uk 64 elixir .estc'*z lé.Lt.. hogy rrapjainkban ismét ésncnr divat a Üostdíszítés.' iz.:..")íJ. es .fe|o se |ehetséges' nó esnek vagy férÍie|ő' hogy m t tekintÜnk a nenli SZeasnak' ígyebbo| a nézópontbo| r e p e k i n k á b be s e t | e g e s e k p ' a f é r f i a s n a k hossza koronkénte terÓ' tartott hajviseIet Ma"lo O e. ''ijr -s pszichológus zílpségku.r.a * A ...

) kapcsán tartottrituá|éknak. Számos komoAfrika. nagyivók.a a nőkét.mive| a környezetÜkhözÍŰzG su|ások ka|ózok. ként kÜ|önfé|e szertartások idején ékesÍtették Bár a természeti népek.hogyje|en kultúránkban azi|yendíszeket nóiességet vagyisa me|| sugárzi fertá|yai' jiva|több a fe|sórésze. hogy tetová|ást tesztoszteron többek kozött közismertenfá1. Mive| a nokka|. ke|bátorságukat hangsÚ|yoz. követendónek vagydiva.A bennÜnket körü|vevŐ ku|túra erősen befe mi je||egekke|.de egyreextrémebb kivite|ezésekke| ta|á|nélkÜ|ozhetet|en ke||éke á|iséletÜk vo|t ránként vál kozhatunk_ nye|vbe. a széles vá|l. bűnözók' rabok. és fordítva. a szÜrrea|izmus. mittekin|yáso|ja azt'hogya megjelenésben ). éshagyománya |önbÓzó vidékein ma is met nyújtanak a gonosz resa|kotáson az emberiszáj egyforrástorkaje|ent pedigaz a|áélaz Ős|akosokkorében. Az 1950es évektestfestési stílusát fG tek' A kÜ|önfé|e |átványos testdíszÍtŐ e|emek. tJyZé|and. vise|ő társaink extrovertá|t. illetvea férf iak Vonzerejét Férfiakná| á|ta|ában az egyébként is férÍiasinkábbnöve|ia tetová|ás ésa piercing. Fő|ega maorikra vo|t hogymin.gyanánt. Egy vizsgá|at mígnőkné| ugyanisrámutatott ar.mokkal és nonfiguratív ábrazo|ásokka| bőtött be a |egtobb ősi tözsi ku|túku|ásukat. a robusztus áI|.kÜtek.meg. az egyikhi ''emberi -.l|yen re l A modern nyugati ku|túrákban a nagyobb mit tünk kÍvánatosnak.Az 1960-asévekben e|sósorbana szaszat.mányok e||eni |ett' a provoká.. módszer. megbé|yegzésévé (fe|nótté mények vá|ás. vagyisazokka| a fizikaine.jes biáonságga|. marade viseltek né| töret|enmaradta testdí. mint nak tartottfelsó kar.je|képe áru|kodott származásá.a vá||ak. harc stb. je|entőségettu|a1 (Folytatjuk) is ségeik során kiemett valamintegyébcsoporte hetó' hogya férfiak körébennépszerűbbek maradanditestdíszítések kortól és nemto| minta nőkné|.EgytanuImány szerint a modernnők vá|la|koznak i|yen és férfiake|térő ak jóva|nagyobb számban testfe|ületeket választanak. korbendivatot teremtett' csend-ésönmegtartóZatási fogada|máró|.szon''' . a termékenységÜket. ezértÍe|téte|ez. társada|mi megé|t Szerepérő|.izmusésa kubizmus ésszépségüket amia későtr ták' a fö|d ésaz ál|atok le|kéhez biekben ősi szimbó|umokka|. a va|amint a gyászukat szimbo|lzá|. terü|etek. A függet|en része ezeka szépészeti e|járások' e|várásban ésmegÍté|ésben tanuImányok mindeZmeg is erŐsítik: a férfi.hiszenpé|dáu| a mai hatvanévesek pő.. szervbe va|ókka| is. boszorkányok. elixír 65 . testdíszÍtés Íontos fűződő kapcsolatukat. a A ||' vi|ágháborÚ utána modern testdíszívisszavonulási ésbojtiidószakokri|is.tehát csak azok engedhetikmeg nemiséget meghatároziszexuá|ishormo. pedig aÁ sugározzák. a hát (könnyűvérű. i||etve es+ . szÍereotípia a karcsú bokaa kedve|t koncentrációjáva|. ere1érő|' ta. Napjainkban miivészek a o|ykor az emrában _ AusZrá|ja. tésnekegészenÚj színezetet kö|csönöZek je||emző.akik népszerűek. dó tapaszta|ataikat szimbo|izálta. ame|yekosszefÜggnek a szervezetben lévő vise|őhö|gyekke| kapcso|atban a kö|dök környéke' a derék. |ega minima|izmus.. még nemi a testdíszítés' de hétköznapi tevékenytozi társadalmi retegek. D.a testdíszitése erokkel szemben.piercingeket ésspirituzáció beköszöntéve| ku|tú.köszönheti' hogy szinte korra és nemre generáciijának nŐtag1ai számáraannakide jéna fÜ|beva|ó gabb szemöldök stb' Ugyanakkor a tetová|ás va|ó tekintetné|kü| hódít? viselésén tú| szintee|képze|járó testdíszitési _ Ha egy je|zés és a piercingfájda|ommal összefÜggésben van a hetet|en volta piercing Napja.alsi része.é|ő szobor'. akkor e|téró do|gokvonzik a nók. nem á||ithatjuk te|.is. a nagyobbor1 a vasta. privi|égiumává. Tehát társaságiemberek. szereoettöl az átala.nem át|agosak'. vü|t.matrózok. is szÜletett.sülnek.c. . hogy a kesek.festővácsendesóceáni szigetvi|ág' ták' i|letve abban a hitben é|..váh.szimbo|izá| a testdíszítés. piercingek magukat testfestésse|. beavatkozásokra.zuhogó vizet igyekezett é|ethűvé varázsolni.me||kas ésaz izmosvád|ik' a test ra. donítottak neki. a keskeny csí.Szociá|is kat. ame|yeket egyezményesen kapcsolatokra kaphatikstb. veszé|ykeresŐk. akikji| tűrika fájda|mat. férfiasnak könyve|Ünk e|. férÍi nemi hormon.mikÖzril.A kü|önÍé|e népszerűsége is töret.rövid távúpár.. sú. badság és a konzervativ társada|mihagyo A testdíszÍtés vise|Ője |i2adás.hi2asság' halá|' vadá. Vise|ésÜk Índ i|tatászités a civiIi |en. E|engedhe oromlányok. és koronként orcába. e|sŐSorban esztétikai . néoimotÍvu. ek. ben a férfiakszámára. lativlzomtömeg. azza|' hogy mŰvészitarta|omma| töhÓtték den szemé|yes informáciita testÜkön Visel.maffiózikstb. ésvajon minek tosnak. hogy a testdíszekvéde!. ink médiaüzenetei maguknak.. tet|en része vo|ta fontosfordu|ioontok. a dadaje||emezte.kÜlönfé|e tetová|áso dandi díszeket hagyománya.a teszosáeron magas negatíV vélekedés.ciót ésa Íigye|emfo|ke|tést szolgá|ta pasztaIatairi| vaIamint ben mindszéIesebb és bölcsessé9érő|. |yabb tájkép'. a |apockák. érdeda|omcsökkentő hatásÚ is. |ndia' Japán stb. ésa tetová|ás. beri testet haszná|jákönkifejező . E|sősorban a meg.

Az etolóCsaknem hÚSZ . majd erőszakosabban e|hÚzni. a farkasokviszontvalamennyien hangosan mo rogtak.'. i||etve fokozatosan e|vennitő|Ük' A kutyákszintemindegyike már a kezdetkezdetén átengedtea finom falatot. tisZikus'' kutyának is.'. mirő| van szó. gusok vise|kedésének hason|óságát' Vajon mi |ehet enneka hosszÚtávú tudományosprogramnak a cé|ja ésaz érte|me?Erre a kérdésre kerssük a vá|aszt dr' Topál József vise|kedéskutató. A ve|eszü|etett külonbség+ ket jó| mutatjaaz a kísér|et is.és a vi|ágétt vo|na e| nem eresZették a zsákmany. s így nem okozhatnak komo|yabb sérÜ|ést sem az embernek' Ha pedig megvárták.'* ':' esztendeje kua.. ame|yetember nyo|chetes kutya-és farkaskö|yálta|fe|neve|t kokke| végeztÜnk' Mindannyian akkor |áttak és etteke|ószor e'etÜkben''cupákot.J . 66 elixír .'e|kérni..mint a szem kontakLusvagy az érintes'|Veg|ehetósen nagy a kÜ|önbségaz intenzív emberi gondo- . mit kezdjenekve|e'egy részÜk viszonylaghamar .. nehanyan nréga Íeremert csonton is ott |Ógtak egy darab.t' Sot.bar a kutyák kozÜ| néhányane|őször nem tudták.L inta korábbi beszé|getésbő| is kiderü|t' a csecsemő ésa kutyaviseIkedését osszehakutatása|apvetócél son|ító ja' hogy megédsük az emkia|aku|ásának miberielme ésmŰkodésének kéntjét és aá' hogy va1onaz ember hogyan tettszer1 azokra az egyedÜ|á||ó képességekre.g.'.rész A tudománynéhaegéSZenmeghökkentő témákka|fogIa|kozik lega|ábbis a |aikusok megrté|ése SZe_ t*". Termé szetesen valamennyienmegszagoltak. -*.{ÚÍ i{ zássa|Ío|neve|t kutya és farkas kozott.farkasszemet nézzen.. tatják aZ ember_ csecsemők ésa kutyák sil te|emben tekinthetjük''au.'rácuppant''' A farkasok azonban mind rogton tudták. mive|eredendóen erős averzióvalviszonyuI az emberi társas érintkezés o|yan a|apvetőingereihez.emberszabásúvá''' azaz csecsemőszerűvé? _ A íarkacl hiznnrlnc or- t \ r ). í rint.J t t t -'^"1 - EwKUru?.'az emberre|.Persze a morgó kisfarkasoKó| azért e| |ehet venni a csontot' mive| mégnincsenek erejÜkte|jében.'.ú|L* .. kiemelkeden' ame|yekkeI az á||atvi|ágbo| a q # l Miképp a|akuIhatott a kutya' egy farkasszerű lény e|méje.a bio|ógia tudományok kandidátusa segttségéve|. hogy gondostréningge| az utóbbi is megtaníthatiana' hogy .annak el|enére.. és azonnal e|kezdték csócsá|ni'Rovid idő mÚ'Lanegy idegen kísér|etvezeto megfogtaa csont egyik Végét' megpróbá|ta kedvesen .amíg pé|dáu| r .

.értelmet|en'' vá|asZásraosZö szakadt e| az emberszabásÚaktó|'s |ényeg+ UgyanakkoraZ emberreje||emzo vá|ta társas é|etmódja' egyre nasen e|térővé gyobb és komplexebb csoportokba szervete|miműkódés egyébmegnyi|vánu|ásai nem nem ká fedezhetőkÍe| benne' hiszen pé|dáuI pes a nye|v hasznalatára.N/IK ROV I LAG az pmheritermpszetneK' Bár a ku. akkor azt fogja vá. társas fogékonyság.'szimu|á|1a''' komplexér. a kommUnikációsingerekhatávé|t kommunikációs érzá sa a|a[la/ á|taIafe||smerni eIvárásoknak átengedik a zsákmányt' késobb vissza is beni fogadókészsége.Az esetektobbségében hoz rohantak.akkor ioovel(oar na.'. fÜggel IenÜ| azok hasznossagató'.^"^l-^^ AE|EnE- átmegy a jobb o|székmogotta ba| oldalró| hogy az emberre| da|ra.|' A fe1|esZése. hogy ha nem is csecsemó.e|emezésekor fény derÜitarra.i^.lya nyi|vánvaróan gyon nehezen)ok is megtanulták.''+'.hanem kivetteaZ aZ egyet|enfalatot' é sér|etvezeto nézett a kutyára.egnyugslanak. ám a kísér|et.es vissza. de társas ingerekke| szem vise|kedik.akinek''nagyon jó edény dek inkább az ember á|ta| ''fe|értéke|t'' tar hez sza|adlak.A kutya kommunikációs kontextusban ké|ni ot' annak hiányábanazonban pontosan tudja'mi vá|ik Lényegében eZ a fogadó ]avára' készséget a|att' éd]Ükszociá|is érzékenység ame|y fontos ku|csa a kutya háziasításának. tettÜnk. Üb d |. l A kutyák esetében mi bizonyíthatja azt.. a kutya e|sősorban a nonverbá|is kommunjkációt érti'bár a szavak érze|mi tartalmábó|ésa testbeszédbő| is képeso| egyre erosebb és A |egtobba||atf'zikai|ag nllnrqphh Ipl| pr7okq7ér\leik mindinkább kif'vagy tanításihe|yzetbentermészeténé| fogva vasni' Ezze| kapcso|atbanis végeáünk több példáuIkerekes nomu|tak.ntrm les7 i|vel nsztönei a te|ita|hozvezer|ik. .. míga másikba |átványosan zá|idás' társas érzékenység né|kÜ| azonban edénybe egyetlen.nyege.rogton veszi az adast' te| a periÍérias nóz ra vaovis |etrciÁn a szemkontaktus köa zottük' A gazda |ényegében .korbe!'' a he|yze sem származik be|őle. ame|yjó| o|vasaz emberi ingerekbó|.. A segítőkutyaismeri a . sőt.a kÍ.taktusis képes'.hogy a kísér 1e||eg.zpteqséne nem errber' es még CSak MégsemmondhatjukaZ.r]l y rn u r | . .'. hogy a szeml |gaz az a fe|téte|ezés' kontaktus rendkívü| Íontosaz ember és a kutya viszonyában? _ Valóban.^ |. ame|yeks+ gÍtségéve| meg. u n 9 \ .hogy amikora gazda kiadjaaz utasreImeképeségek szocia|i. javítania te|]esítményén. S ami a gyorsaságotés erőt i||eti' sem veszik'.|Var enyhe befo|yasolas' társas konAz ember korÜlbe|Ü| hatmi||ió éwe|eze|ott ges dimenziijátnagyonszépen.'normá|is'. a farkaskö|ykök n. e|ixír 67 .Videóra rögzÍtettÜk.|asZani' Kipróbá|tuk aZ is' hogy aZ egyik során tehát egyre okosabbak |ettÜnk.hogy aZ e|étett kétedénybő|az egyik zénysziI is. Az embenéválás vezeIő az e|őbbire mutat. és gesztiku|á|va . hogy az e|fogadókészség tény|eg a következménye? szociá|is érzékenység .meg|ehetosentompa érzékszervekke| mé9 akkor is' ha lud1a'hogy epp ''kutyába székes mozgáskor|átozott kovettük rendeIkezik. A környezethezva|ó alkalmazkodássorán próbá| mindenfaj kÜ|önbözőképpenpróbá|t. ta|á|hatjuk mindennaposte' emberreje||emzó és a kutyábanis meg|évo egymás kozottÍeIoszIhatják vékenységüket.^A |v| ||d|du' Á^. vo|na. |átasa.^ Autyd A|5TU |^^^.a .. larkase|mébo| fe1|ódött|ényegeben csecse mőszerúe|mévé.. |ekszik. hatékonyságán.farkaséhes'' egye kutya fe|é a fejét. és gondotkodni ződötl'' Ezze| e|indu|tegy o|yan öngerjesZó je||emzóje fgryamál'ame|ynek |ényeges az sem tud mások gondo|atairó|' Az e|vontlogial egyre erősodő. Azember azonbanerőtlenés|assú rendkÍvÜ| e|fogadó az emberi je|zésektránt vizsgá|atot'Egy kísér|etben és speciá|isan kilény.kommunikációs kényszel'. kenységeaZ emberi vise|kedésnek e |énye meg|ele|óen'nkábbcsecsemoszerűen cs+ kapják.aho nr n I u nc co eL on o9 i |La hé +r^ Ennek az a |e| | ldrduL. kai gondo|kodásravaló kepesség csírai|' emberszabásÚ majmokban (p|'csimpánzok) vagyis azok a társas keszsegek.e|játszotta.E|őször a fordítja hogy az mennyire finom. 7. . es nem a bŐséges1utalmat Aha|ában. a Szocia|itáS. á|lat Ia|mazótányérhoz.több fa|atot |etben résZ VeVő kutyák kedvÜkre válassza perszeaZ Utóbbi nak.kiprovoká|ja'' {ü { IT I tr I p.í t á a "$ lt-. a kÜ|ön évekóta egyÜttmúkodo segítőkutya miképphajtjavégreeá a boző he|yszíneken A mozdulatsor tüzetes fontos Íe|adatot. ame|yre adott Íorga|mihe|yzetten.Ugyanakkorha néhánypróba |^^| Ld-l.*w. be|ő|ük viszont hiányzik az a csoport tagjai megtervezhetik. cr ru u^ J v^ g^ U^ ' ' d4 Üres'a másik jutalomÍa|atta| teIi.metakommunikációva| is társítja.. mindez mit sem ér'Ez utóbbi a|apveto és hagytuk. A természetnek -n"nÁ{.ben bárrrrkorszÜkségIehet. hogy a kutyabután aotak nekik a csontot.Ha pé|dául a ket |abraa||áscsak tovabb rontott aZ emberre|kapcso|at to|ja. azaz|ényegében semmi haszna képzett kutyája egyÜttmL1kodését vemegszima nyomon. ^ d |.hogy a gazda után' mie|őtta kutya vá|asZhatott nem puszlarr kiadla a vezenyszot.

Meg|ebinációkban hagyjon ki egyet-egyet' petésÜnkrekideru|t'hogy ezek közÜ| a |eg. hiszen nemke|l másttenkoncentrá|ni' Az i ni.kijelenthet. Le ke|| szögeznÜnk azonban aZ' hogy a kutya kifejezettenSzabá|yköVető |ény.és máris indu|a másik olda|ra. vagy aZ.vagy a nevét -. ame|yiktény|egesen A következó vizsgálatsorozalban arra kértÜka kutya gazdáját' hogy a négy mokÜlönböző kommentumbi| a|kalmanként. és me|ylkaz.ehhez kártyalapbi| értéke|ték ki.. AZ ígytartott kutyák á|landi stresszben é|nek. ezeketa kíidején az USA-banésa Szovjetunióban.hol pedig semmit Sem.vajon |étezik-efontossági sonend a négy |épésben. mert a három hónaoos kortól akár akéI és fé|éves gyerek koráig terjedhet a ská|a.kutyatekintetét' hogy fe|hívja a figye|mét arra. Vana do|ogban.és rávezető részea tény|egesköz|ésnek' l A kutya je|en|egifej|ettségiszintje milyen korú gyerekének fe|e| meg? . ám szerettükvo|namegtudni. meg |ehetkü|önböztetnivé. ám az ma már bizonyított parapszicho|ógiai kivétel képességekkeI tenciá|is mindenkirendeIkezik. jük. Amit enő| korábban pub|ikáltak. aminek tudatosu|nak. ail. míg |egtöbbet az interakciót bevezető szemkontaktus nyom a |atba. je|enthetjÜk tehát. sze reti. lemarad. vise|kedése kétéves emberi kornak fe|e| meg.Az e|ká kutyák álta|ábanfrusZráltak amiatt. habár nem biZos. Ha viszont hiányzik a szemkontaKus. me|yik fekszik|eterÍtve az asila|on'Sok ezer. és bizonyos he|yz+ tekben váratlanu| nagyon agresszíwá vá|hatnak. és azt vizsgá|ták. mer1 nem ismertették mert azok ál|andian vá|toznak: hol mindent megengednek nekik. A kutyák a szem.és összekapcso|ódását a két e|me pi||anatnyi RáadásuI ha mindez megszoeredményezi. hason|ó mintavéte| eredményét 68 elixír .ha pontosan tudja.a tekintetvá|tásbi| a kott he|yzetben kutya azonna| követkeZet gazdája szándékára. kevésbéa vezényszó számít. amitársas szituáciitteremt.ami a be.rituá|é'. számít. Viszont az.ésa belsó'tudatta|an aminterremár Jung is rámutatott' a tudatosénÜnktől' ma már gyorsésegyszeBár a paraképességek kifejlesáésére hirdetnek..csakerőSen pribá|gatás azonban siotthoni végződni. kertelenÜ| Szokott és |eis vonja a koanézőtöbbnyire Va|ami hogybiztosan vetkeztetést. produkciók gyakranhangzik e| a bűa|ka|máva| Kaná|haj|ító hogy bárkiottvésztő| a biztatás. cSa|áS .vagy azérl'. történik. va|amitkérniszeretnető|e A második fázisban megszilÍtja a kutyát . spontánmegnyi végeztek Az e|óbbire tudományos vizsgá|atokat tő képességeket. fontosabb céljais.Figyeljl" ba|harmadik |épésben tesz egy Önkóntelen. vagy ÜgyestrÜkkök' aá perszenehéz hogy potény' e|dönteni. és a fejmozgás követésében. az embe ahogyan egy fe|nőttkutya értelmezi ri kéz geslusainak kÜ|önfé|evá|tozatait. hogy kaná|hogy a természeIazérIa|akította A|ighanem |ehet ennek va|ami hajlitó trÜkkökben hasznosítsuk. majd a mondja...a másÍé|éves gyermek Íej|ettségéve| egyezik miképpismerife| meg' De ha azt vizsgá|juk' ésveszi át a szociá|is szabá|yokat. ki sem fej|ődnek.Nehézerre pontos válasZ adni. az o|yasmikre képesek e|őrekitami|yen va|ószínűséggel |ehetünk hogypé|dáuI vagyhogyötfé|e hogyegy vé|et|en szám párosvagypárat|an. rejtve eset|eg jövó inÍormációözönben |ehetséges oka. Türelem éskitartás Aggod Judit nem képességeink a modern vi|ágban á|ta|ában Parapszicho|ógiai maradnak. hogy tú|erős kívÜIró| világunk egyreinkábbe|szigete|odik ólÜnk. ahhoz hason|íthati. nyeztetett mert nem ismerik a szabályokat _ vagy azérl'. meg ve|Ük. Kisokszor a vezényszóis hiába hangzik e|. hogy a kutyával ji| kommuniká|ni gesztusokka| |ehet. megtanuIni egy hét alatt spanyo|ul. hon is kipróbá|hatja a mutatVányt. a gyakor|atban ezek haszná|hatósága rű tanfo|yamokat hogyan |ehet mint amikorazt rek|ámozzák. a hidegháború titkosították' közepétő| sér|eteket azonban a' 70-esévek vonatkozott. tör' minden esetben másodpercre ugyanígy ténik. |á|ni. né|kÜl ki eZ a képességet. és csak ri| jobbra tntő mozdu|atota fejéve|' ezt kovetően hangzik e| a mindkettojÜknek szinte betanitott vezényszó' Ez a . a teklntetvá|tás fontosságában pé|dáu|a fé|éves cse csemőkke| vannak egy szinten./ KANAL- tuffiffi mutatványok igaziparaogy a |átványos kaná|haj|íti je|enségek-e. ho| a határ. hogy . A paraképességek szempont1ábó| kifej Ieszthe|ván u|ásokat éstudatosan let|enszerŰ.

A fe|adat azonban nem könnyű. Az igazi mester tanítása ságérzések társuInak. gyakor|ása. egy geometriai áb. A töké|etes be|ső önfegye|em érdekében hogy ha szerencsénk |assan meg kel|tanu|. Dr. indu|atok. minósége ebben az esetben is rá fogunk jönni. hogy megérezde nem minósÍtjÜk. Ha a nehézségeke||enére va|aki mégis hozzá akar kezdeni ehhez a fe|adathoz.kitartógyakor.hogyan tovább. haragok. te|.véteszik a te|epátiaés egyéb paraje|enségek cioná|is hindujiga szerint meditációs ez elŐnyös a tú|é|ésért fo|yi küzde|emben.és még Ha pedig mégsincs szerencsénk. kínaiés tibeticiviIizációkban. TV. ke||kitapasáa|ni.N/IKBOVILAG hogy van-eje|entős eltérés a várhati vé|etIen valószínűségtó|' Ha valaki szándékosan ki akar fej|esZeni ilyen képességeket'arra vonatkozóan több ezer éves hagyományok ta|á|hatók a hindu. rára) összpontositjuk'majd amikor úgyerezzük. Am ha megértÜnk arra.pé|dáu| pszichoszin. aki a szemé|yesútmutatáfajta fe|ÜlemeIkedeü. keIhető eredményhez. is érvényesÜ|nek. egy.szenvedésvagy bo|dogszenvedé|yek. hogy képesek |egyÜnka gondo|atok áradatát közömbösen.még a munkahelyiérvényesÜ|ésü nket is' egy i|yentanításratény|eg szükségÜnk |esz. a Roberto Assagio|i általkido|gozott Bár Josephson professzortöbb magas pub|ikációban tézis-módszerben. gyakran évekigszükséges gyakorolni'míg közösségl internetes sem. Ésitt eset|egmeg is á||hatunk. a sorsunk egy megfe|e|ő jobb' ha ittmegállunk. _ a tudománvban lehetaz eredménye' csak aZ élet számos terü|etén A gyakor|ás cé|1a vo|taképpen az.ame|yekhez gyakran erŐs érze|mek.könyvbŐl tanu|t midszerekke| pedig lehető|eg ne próbál- kozzunk! Ami pedig magát a paraképességeket il|eti. semIeges nézőpontbó| szem|é|ni' mintha sáva| megmutatja. ha||juk a ÍejÜnk fe|ett e|repÜ|ő |égy zümmögését' és mindenhatásttudatosan észle|Ünk. hogy (pontosabban megÍigye|jük a . tapasZa|nifogjuk'hogy ez már önmagában is pozitÍvan befo|yáso|ja az életÜnket' az emberi kapcsolatainkat. ta megfigye|Ő ál|apotba csupán egyszerűen odaÍigye|Ünk a kÜ|pé|dáuI ső ingerekre.ködni' Ha az Ürestudat á||apotát sikerÜ| megvalisítani. irlási türe|met.ben. önfegye|met és kitartást igénye|.van. mertcsodá|atos Az előitéletek be|sőharmónia |yiirat a mai napige|utasítja. David Brian Josephson fog|a|. Az egyikilyenmidszer a koncentráció. ésa terápiástapaszta|atok nagyonbiZatók. Josephson professzorszerint az evo|úciósorán az gondoIatok vagyis megál|í. és még entosan áramló a gondo|atokat. kvantumfizika törvényeiveI A tudat kiürítése A tudatkiüresítése a modernpszichoterápiában is Íontos szereA hivata|ostudományos fe|Íogásazonban ezze| kapcsolatban pet kap. gyé vá|tunk tárgyáva|. a koncentráció aá kiejtjÜk a figyelmünkbő|.é|ő|ények kifejIesztették azokaIa képességeket is.vagyistöbb ezeréves hagyomány á|lmögötte.ha me||ettÜnk egy |égkaIapács Az egyik i|yenmetódus szerint a gyakor|ásazza| kezdődik.meglehetősen e|utasÍtó.mive| a tudatot Üressé a tradi. HéiiasIstván elixír 69 .jesen tenni.és nem e||enkezik a ésa buddhista szatipatthána midszerben is.hogy mindez töké|etesen nem sikerÜ|.de megéri. éberség ame|yné| egyfajkerÜ|ve. rádióban. o|yaná||apotba.hogyne gondo|junk semmire. Íejtette ki a vé|eményét. amikor az érzékszerveink kezd műéSaz sem vesszük észre. és egyéni|eg hogykinekmelyik működik|egjobban. Ha ugyanis rende|kezünk be|só önfegye|emme|. pé|dáuI ziaképre. Erre is többfé|e midszer |étezik. F nr LV yr m lr z^ I rá rc o io m r1 r rÁ ru uc oz zo er r ^ a ^' |ó7t^ Putz(o A töké|etes önfegye|em Az elso szakasz a töké|etes. hogy az é|etÜnk jobb |ett. |ehántva ró|uk az érze|mi-indu|a-tómesterek nehezen e|érhetők. zük. l|yenkor már gyakrane|Őfordu|. vágyak. az errevonatkozóírásait Az Ürestudatál|apot e|érése számostudományos Ío_ akárlás szükséges hozzá.Íejünkben'' a tudatunkban) fo|yama. ame|yek lehető. Ez a |épés ku|csfontosságú hasznosítását. a gondoIatfo|yamot tani. ta|á|unkegy beavatott tanÍtómestert. akkor lega|ább három szakaszban |ehetcsak el1utni bármifé|e érté. né|is tovább akarunk |épni' áttérhetünka harmadik szakaszra. pedig abban á||.belső önfegyelem kia|akitása ' Erre számos módszer ta|á|hatópé|dáuI a szanszkrit nye|vú szakrális szövegeKoen. szakadat|an áram|ását..hogy töké|etesen egy.Ezután |ehetmajd átbi||enni egy már szinte kikapcsolnak. és á|ta|ában nincsenek regisZrá|va a népszerű portá|okon EA azuIán sokáig. ame|ynek soránigyekszÜnk a kozott behatian.ezze| a kérdésse| De ha mindenképpen továbbjavitani képessé többek kozött a Nobe|-díjas fizikus. színvona|Ú perszenem könnyű. ti tö|téseket. akkor össze fog hozni tanítómesterrel. Sajnos az igazán beavatotttaníNem hirdetik magukat újságban' csak egy unalmas fiImetnéznénk. ha va|akihátuIró| nézminket.A harmadikszakasz |ényege ni. akkorjöhet a második szakasz. szeretnénk a sze||emi geinket. amikora figye|mÜnket hosszÚ ideig egyetIen d o I o g r a( e g y é g ő gyertyára Vagyegy közömbös fantá.

Meg- 70 elixír . 50 dkg sava. megszórjuk apróra vágott tárkony|evé||e|.l0 Íőzés után a |evesbe kezdjük e|Íőzni.ben jÜk. 2 evőkaná| olai gyakori kevergetés mel|ett és . Azakár a méteres maoassá.benneadjunk sót. puhára páro|juk. Rádob1uk a megnyúkáposzta . akír5 nemzedéket is neve|ő rovarok megÍertőzik a veteményt.kezetű fö|dekenis megé|Ő tarackbúza.az i|yen ta|ajok |eggyakoribb posabbana műve|ésre kivá. rackbÚza (Elymus repens) mind megmű.1 csomó r üirkonytá*onylevé! éspetrezselyemzöld ecet . |asZottterÜ|et nyŰhumuszos kedv+ szerkezetéve|. 1 mokkáskaná|fiistízÍi só . Íedő a|att. ame|yen az emberek szívesen kertészkednének . Íehérjében. amely |egfö|jebb |ege|őü| szo|gá|. szűr. latábil megtudhatju k. móráegnek.Sok he|yenmégegy méternyit sem A búzaperje.':m Tárkonyos bab|eves HOZáVALÓK: 20 dkg szárazbabo 1. citromot bort. ame|y csak egy évigmarad vetetlenü|. hakész. ezze| együtt a bab okozta formában rostban. szárÍtott puhu|! nehezebben A sót. mosott ésapróra vágott káposztát. mi|yen az arasznyi ter. 1 Íej hagymao olaj. éshomokos ta|ajokat ha a kÜ|önbözórészein minta.ecetet. terü|et kedvezot|en. amikor mármajdnem e|készü|t! vásár|ásakor legyen Szárazbab Iegyünk óvatosak. megpuhu|t. Közben az o|ajon üve.A par|ag megműve|et|en. Tárkonyecette| ízesítjük. vagyisa talajnak a mé|ysége ésa szerkezete.5 |vízben ra tőzzijk. a mármegfőtt babhoz keverjük. amikor a me|eg táro|ókbó| repü|ő.szükségbő|' kedvte|ésbő|' kevés fe|készü|tségge|. de ez idő a|att is rendszeres műve|ésben részesü|. éstovább Íőzzük' 0|ajon a Iisztbő|rántást készÍtÜnk./ €f#"m#frt]l'':l'. páro|juk gesre uapróravágott hagymát. meg.Főzés közem|ített bab mennyiségét. szerkezete U . szórjuk a ÍÜstízű sóva|). hogye|jussunk néven is ismertközönséges taavíz. Erreuta|nak ken e|őfordu|. Megsózzu k.ahő ésa ve |ábasperje gyi anyagok á|ta| bom|asZott a|apkózetig. Környezettlnkben sok olyan parlagterü|et ta|á|ható. őrtiltÍekete pirospaprika bors. ezektől EÍ. i||etve az a|talajnak a minó TARAoKBÚZA sége. akár több éven keresztÜl is bevetet|enÜ|maradt mezőÍö|d. a tűzBabos káposzta rő|Íé|rehúzva megszórjuk a pirospaprikáva|. puháAae|őzőestebeáztatott babot 1.Ebben kü|önbözik az ugartó|.a citromot és a többiízesÍtőt csakakkor tegytik a babhoz.lo' de a futóhomokot ésa magas fekvésű.mind műve|és a|attnem á||i terü|ete. 1 fui völtishagyma. gödroket ásunk' Ezek vizsgá. nehogy zsizsikes az kiáru! A fertőzés már a szántófö|dön kezdődik. mátésa vágott Íe|öntjük hideg Az e|őző estebeáztatott szárazbabot hideg vízpercnyi (amikor vízze|.az ebszjkÍű va|amint ésa keserűfű. Sorozatunkban nekik igyekszünk segítséget nyújtani az e|ső |épésekhez. 1 teáskaná| ..zsombékos terÜ|eteket kivéve a rossz szer.ebgyigyiti pázsitgyöké1 ke|| leásni. 2 dl bi|iil . Sajnosaz sem kizárt'hogy a kiszeme|t ve|t. A tiáro|ók koratavaszi átvizsgá|ásáva|. a köny. és HOZÁVALÓK: Zl dkg szárazbab. hozzáadjuk a resze|t hagy. petrezse|ymet. je|zónövényei' gy ismerkedhetünk meg ala. és. a beteg növények e|tüze|ésével mege|őzhető a nagyobb baj. 1 kanál teljes kiőr|ésű liszt. 2 evőkaná| vízze| e|keverjÜk. ruiffir$*Jü*t**'rí pé|dájában A csobánkai intézmény Íe|fújódás méftékét is. hozzá vagy mivel a bab ás.

só . HáborÚs időkben vagy éhínség idején a tarackját fogyasztották. a citrom|ébő| és a borecetbő| készÍtett |éve| megpetrezse|yemzö|ddel öntözzÜk. dítá|a|juk. szórösek. kovasavat. ze|és után egyen|etes me|egben. 500 g. Györffy Sándor tő| megtisztÍtott tarackokat a naponkiterítve még egyborsozzuk. éslehűtve. amikor az ígye|őkészÍtett terÜ. hanem gyógyulást is kíná|' Pár éwe| ezelőtt. be|ekeverjiik a bazsa|ikomot. letre Vetettbabbi| fóze|éket főzhettek. hígÍtásban. A tarackbÚza leve|eiszé|esek. óta par|agon heverŐ részen |étesítsünk kertészetet' Megkértema |akikat' hogy az ásássa| egyidejűleg gyŰjtsékössze a terÜ|eten tenyésző tarackot. hogy egy évek te|ephe||yel.bokrokat. szítve elixír . tiás szerkénthúgyúti .. . teájáva|. madársa|átát.^-^|A^Á. A tarackbúza (inu|indrogja po|ifruktánt szerű triticint). a tejÍö||e| besűrítjÜk. egy órát ágybanpihennek' . Homeopá. Teája a|ka|masa vízvisszatartás feloIdására. juk. 1 csésze uborka Íőtt szárazbab. éve|őnövény azonban nemcsak bosszúságot okoz. fő|eg pattanásos ÁA. A vetésre a|ka|mas Íö|dbe sanvéget éra té|. egy csésze vízhez5-B g-ot (3-5 kávéskaná|) számítunk' . Hakihajt a té|ire táro|t Íokhagyma.^ |evé|maradványoktil szedett. szaponint. hogyaz alattuk meghúzódó kórokozók is hatnitudjon a kezdeményeire réztarta|mú szereket 2 szer. hadd fej|ődjön tovább ü|tessük a szabadban! csicsókát most kiszedáttele|t @ n ttitooen '9 I Aae|őzőestebeáztatott szárazbabotmegfőzzÜk. amikor a csobánkai szociá|is fogIa|kqZató intézmény kibővÜlt egy vidéki fe|kértek arra. és gyökerekDr. azEuripában őshonos növénytta.új he|yre teIepítjük. Reumás panaszok keze|ésébenmás ftifé|ékke|egyÜtt gyóglÜrdők készÍtésére haszná|ják: kb. fe|álIi ka|ászaibana kalászkák |apjáva| egymás fe|énéznek. egy percig Íőzik. vízbeno|dódó szénhidrá tokat (poIiszacharidokat)' nyálkaanyagot. Íél csésze apróra Bazsalikomos babsaláta jön e| az ideje' már amikor a rügypikke|yek kezdenek nyí|ni. o permetezésnek n tor végi |emosó akkor hetjük' Vagy ha kívánésvagyfe|használjuk. evőkanál citromlé Íélevőkaná| borecet . 15 percig á||ni hagy]ák' majd vásznon |eszűrikés hoz. ésmegÍiata|íthatjuk az e|öregedettÍákat.4 l vízze|. záadják a Íürdővízhez' A betegek a ke. Hámosítóhatása miazása att alkalmasbőrkiÜtéGyógyászati aIkalm (jÚnius-augusztusban) A virágzás idején fö| sek. A meghámozott uborkákat Íelkarikázzuk. Íekete olivaolaj bors 2 euőkaná| r Íél . |. Bár a megmŰve|tta|ajongyomnak szá. petrezselyemzöld' HOZZAVALÓK: 2 csemege . már vethetÜnk majd vöröshagymát éskiÍejtő borsót' nzevleghidegebb hónapjában isazidőa .1 |vízhez 10 cseppet)! napján(február 19. tarackot hajti. a babhoz adjuk. mert a ta|ajbanmaradó darabokbó| tel jes értékű újnövények fej|ődnek' Kb.ot leforráznak3. gyul|adásraadják. hogy|aSa pacsirta. Az o|ajbó|.amikormár Íagy okozta károkat! ész|e|hetjÜk a té|i pa|ánhe|yÜnk. a sövénynövényeket. őrölt vágottbazsaIikom . húgyútiÍerIőzéseknél isszák.A hosszú' e|ágazi. 3 kg vagy 30-40 oC-on megszárÍtjuk' nyersnovénybo| nyerünk1 kgszaraz'Iaro| ható anyagot.got iS e|érő' kúszó gyöktörzséve| számos fo|d a|attimódosult szárat. Az őszibarackná| azonban várjukmeg azt az időt.Haszná|hatunk vagymészkén|evet té|i száza|ékos oldatban. a növények |evéve|. sózzuk ésborsozzuk.másodszor pedig akkor. szer . Egyszeri adagja a szokottná| nagyobb. sziIikátokat tartalmaZ' Az egyik |egkiválóbb vize|ethajtó és méregte|enítő hatású gyógynövény- Hasznosítása nek tartják. A népi gyógyászatban köhögés és |égcsőhurut e||en a|ka|mazzák. neve|jÜnk a|ka|mas o nuuun gyógytát!Vetés e|őtt a magvakat csávázhatjuk A borsó.én) o Hu Zsuzsanna megszó|a| remé|hetjíik. pasztinákot. fenilkarbonsavakat. hettéktevékenységük sikerét. karmányozási vagy ta|ajmegkötési cé|bó| az északi fé|tekeegyéb mérséke|t égövi terÜ|eteinis meghonosították. Hó|yaghurutná|. sárgásfehértarackokat egészben ke||kiszedni. hideg kamil|ababmagvait áztassuk 15 percig teában! A paradicsom. Már az e|só szedésbő| készített teát fogyasZva megérez. mít. vesehomokná| a vize|eti utak átmosására javasolják. Q gazda Íagyos mindenÜtt' AmÍg a ta|aj. a retek. és jiI fe|Íorra|juk. ki. vanillosidot.Íokozzaa vize|etképzést. ésnem megigazíthatjuk teszünk kárta taposásával. a hagyma ésa ze||er macskamagvainak csávázására haszná|junk gyökér-kivonatot (. cukoralkoho|t'i||óo|ajat.

. legmegbecsÜltebb tagjai adták az utódoknak.& ili É.tr t ..i . "'{9.1.r{-. Dzsingiszkán öccsérŐ|. ..t:t ..:*= . napjainkban iS Csodástorténetek rendeznek' ma is fászversenyeket s tiszte|etére p ?..:' li.'á . KASZAR i * .'pTj]. !. )t:: { 3 72 elixír ..I .: H'l ''1 -'. i".Kaszarró|még keringenek. . 7 l'1'. A kivá|ó t1ászok a sztyeppi lovasoktársada|mának vo|tak: nevÜket kőbe vésték.:/n' .. dicsőségüket szájri| sza1ra mongo|ok |eghtresebb A kozépkorban fo|eme|kedett mesterérő|..'' [' .} "l:.* . ".{ i..-.. .

vendég') volt.Kaszar utida egy Jüan-kori (XIV.ho| Szentoétervárra. Tizenéveskorában íjával A mongolok titkos történetében szó esik tajcsiutokkal' szembeszállt az ellenséges ésad.egyik központja' aho| immár 800éve rendszea rekordnak. és nyilakat árusítok.Jlő ősz öreggé változott.hogy így merészel bánni Bár sohasem tört uralkodói babérokra. A kő mindaddig JiszÜnge birtokán 1832-ben megnemta|álta Kaszar utánSemmaradt hÍres Veft. A hármasszenthalmokat Kaszarnak. amikor hangzik: .hútársa volt Dzsingisz kánnak. Az írott kő a mongo| írás korai.H ARMADIKSZ E M mai Mongóliábanelevenen é| az első nagykánku]tusza.. A |egjobb |öhegységben. azt meg. Az apónak áIcázohtDzsinHöeliin asszony már akkor sejtette. amelyet gyermekkorától űzött.vadá]]at') nak. (muszlimokon egyik Iegem|ékezetesebb esemény. Azt mesé]ikróla. Ahvárezmisah az |ndus Ío|yón át menekü| Dzsingisz kán seregee|ó| 3.zik. azok megkérdeztéktő]e' hová hogy hatal. Mongo| harcosok seregszem|éje a Be|ső-Mongo| Tartományi Múzeumban. és e| nem vitette Ma is az Ermitázsban őrra iS a környéken é|t.. tregemberré változott.egyesítette a belső-ázsiai iovas népeket.Kaszar mohó csecsemő volt. Az e]ső tette helyre nem menekült. Akkor az apó megszólalt: Kaszar (. Ezen a helyen csele.. töa bátyjuk védószelleme vo]t.A városalapító igázták le a környező terijLleteket. A nagykán elhitte a szellemi vezető rágalsénekszentelte. éskivéhíres birkózó volt' .'' kélyre fejlesztette. dár kjköltött kétvastojást. A Kínához tartozó Belső-MongóliáDzsingiszkán csaban szerencsére ládjának más tagjairól is maradtak fent csodás mesék. az hivatottvitézsziiLleonon folyó partján.A nagykán annyiTa|án Ergüne |ehetne a modern íjáSzat bó|502m-nekÍele| ra megörü|t hogy kőbevéset. és aho| íjászversenyt íjászversenyt rendezett. Amikor találkozott Kaszarral mindkétemlőjébőlegyszeribenkiszír.KésőbbKabtu-Kaszar.az Csodás történetek í. Kaszar amely ma egy helyenszulettek. aki |őtt' |őttÍjáva|. amÍg az e|költözése íjasz né|kÜ|.Az íjászat történetében az vo|taz cses em|éke. Miután Dzsingisz kán szövetségeseivelegyütt tej ereje révén az oszAmint ígybeszélgettek egymás között. oroszG.szent')nélryel gütej megfog1a.aki anyja ha azt árusítaná.A két ki.< Akkor ők ketten azt kércsak későbbnyerte el a hatalmas erejére utaló ték' hogy adja nekik a nyilakat.taa tejet. amelynek alakjával eg1 másik korai történetbenis találko. hogy az apó legtöbb emberbő]csodálatot vá]tott mesterséget. helyezett' kilőtte egy távoli szik]ára. tozkodásná]öccsei a mongolok szülőföldjén. 5. Egy másik monda szerint a mitikus Garuda ma. megszidta a fiát azért. de ő sem íjász példaképe. majd azt Már kiskorától kitűnt bátorságával és nagy mondta: >Nyilazó Kaszar és birkózó Belgiitej' ti testi erejével.ra tését csodásjel kísérte: bát11ához hasonlóan ő is vérrögöt szorongatott a markában. az volt' hogy Dzsingisz kánt Kaszar e]len fordí. hallotta bátyjuk' Dzsingisz kán. kán egyik öccse.arról.A nag5. hogy megleck ézteti őket.. hogyan akarta megkaparintani a világi dig feltartóztattaőket. Ezena viada|on Vő JiSZünge. ni kezdték az öreget. követségbe. Kaszar egész életét a mongolnépek egyesíté. amígbátyja biztonságos hatalmat a birodalom fősámánja. húséges öccsével' A családi kötelék és az anyja századi mongol krónika szerint bátyja ewszer szava mindenné] fontosabb volt Dzsingisz kán megieckéztette őt öccsével.a XVII. és elhatározta. Második fia. sárga íjára aranyrryilat gisz kánnak. A krónikák tanúsága köriiLljött a viszernt 1'1'64 Iágra. a mongolok egyiklegfontosabb kuItuszközpontja elixír 73 . mongolokőt is ugyanúgy bogda (. sőt a >Lássuk. ezértbocsánatot kértöccsétől. termetűvitézvo]t. aki gyerrnekkorától a legfőbb tudta megfeszíteni.1225-ös közép-ázsiai aratott után Dzsingisz rendezett hazatérő Dzsingisz kán|etáborozott azA|taj kán ünnepséget a mongo|oknak. vagyis Nyilazó Kaszarnak is nevezték. remtésében KOVE JISZUNGE heA mongoIok egykori bö|csője. és Belgütejjel.L^^ ParvLalouar r 6' Dzsingiszkán ésöccse.ifiúpedig megrettent' mert rájöttek. a nagy.EgyszerKaszar és BelgÍitej gezteIte a hatalomra törő fősámánt. gisz kán így szólt: >Szegény mas vitézválik be]őle. a mongol birodalom megtejeleskedő hős íjász. Az íjász. de nem tudta felajzani' Az apó illették. ami a jövendő nagyság bizonyítéka a mongolok szemében. megy. gyakoro|ják resedzésekkeI a táv|övészetet.335a|dot meg. te a je|es eseményt. egyik beÍe|irata a következőképpen tokra. vajon felajzzátok-e ezt az íjat?< Bel.Jiszunge tovább. arróI beszélgettek. a másikbóI pedig egy sárga kutya. a nagy Íjásznak szente|ték egykoriura|mi központjában. tekercsképen százac. Akkor az apó kék öszvéren lámasza volt Temüdzsinnek. nevet. sokszormentaZ érdekében vagyép. és hová valósi. Ba|o|dalon árr Kaszar 2. is tartottak. Közüliik is kieme]kedett Kaszar. Akkor közbelépett az anyja' és pen hadat indított népek a meghódítandó elien. Kaszar egyik Ieszármazottja mutatbe őseinek á|dozatot Dzsingiszkán ordoszi ^^l^+:i. éseihomályosítja a többi mongolhős történetét. mait.süvegétés övét. majd odaadta Kaszarnak. hogy hatalmas vag1'tok az én két öcsém.akinek széles válla ésereje a kedjetek valami jót!< Azzal hirtelen e]tűnt. hogy uruk szabályta]anparancsotad ki' pedigKaszar ügyessége ésBelgü. mintIentmeg. egy Bukusz nevűhe|yen. és ho|apját. zunk _ ott a mongolokősanyja.'' JiszÜnge 335a|dnyi távot aminagyjá. Dzsingisz kán öccse volt. ember vagyok' íjat Kaszar eredetineve Dzsocsi (.. Ergüne. Dzsingisz kántkísérte e| a nagyhadjára. Utóbbi a mongolok vezérállatavolt. és el is vette Kaszartól hata|mi jelképeit.A]an Koa előttje. a mai Mongólia északkeleti részében.ErgÜnében (Eszak-Kína) 4.s az egyikbőlmegszületettKaszar.Aszartagulokon portyáró| győze|em A szerk'\ az 1224.Belgütejjel együtt.mint nagykán bátyját' Máig ő minden felajzotta. a későbbi Dzsin.aki számára. majd becsmérel.totta.magával vitte sárga szarvú íját' ésúgytett. |' Szpasszkij.

sót egyszerállítólag megsér1ette Börte nagyannak feleségét. hogy annak mellékhatásai végeztek vele _ 74 . A szolgálatukbanállt középkori krónikás' Rasídaddínörökített meg egy másik történetet. kilencedik éstizedik holdhónapban _. a Kuku. mások pálinkát vagy tejet hintenek a nagy ós szellemének. Darhat Muben megtámadta az észak-kínai ket. hanem Kaszar fejakszőrből készített kete ésfehér lobogóját is. Népeönálló ku]szerint ErgtiLrrét a fiaira hag5. KiiLlön szenté\.Kaszart valószíníIega második közben érte a halál' de egyesek Szerint Dzsingisz kán és Kaszar egyszerre vesztettékéletüket az 1227-ben. A nagy hadvezér veszIéI. melyet Kaszar őrei vigyáztak. és éventeötször áldoznak egy úgy akkortájt meg. (A szerzőfeluételeiuel) obrusánszky Borbála élő tangutok ellen a mongolok három nagy hadjáratot indítottak. hogy fehér lovonközlekedjenek. hogy elköltözzön A hagyomány Szerint a Nagy HegynéI tenagy íjásztéshadvezért. Kaszar a bátyjától kapott földön. aki pénzado- mányt helyez el ott.amelyeken kínai ésmongol nyelvúírás hirdeti. A régifőbejárat mellett két kőoszlop magasodik.. lalták a mai Mongólia szívét. hogy itt egykoron pezsgó életfoly't.de a hosszúhadjárat olyannyira megviselteőt. akik a köíjászok hírében zépkorbanfélelmetes állíjászatban ma is tak. Büszkék az őseikre. csupán annyi ismert. ezérta mongol ttjrténészek szentélyben része véii' hogy halhanagy elődhöz. majd imádkoznak hozzá.északra.Ergtrnefolyó partján kaptak területet. ötödik' hetedik.helyet kapott Dzsingisz kán ordoszi kuljilkre büszke leszármazottai. hogy itt élt Kaszar. neki' A iegtöbb ünnep 27-éreesik _ legtott hogy a Sárga-folyó nagy kanyarulatánál alábbis a második. állítólagköszvényroham okozta. s annak mind a négy oldalán volt egy-egy kapu. aminek az okát nem tudják pontosan megmagyarázni a kutatók. ahol az év bizonyos jeles napjaintejetéshústajánlanakfel számára. amely mindmáig szent he\nek számíta mongolokszámára.Belsó-Mongóliában.Az ősi terü]etnem kerÍjlte el a nagy birodalomalapító.amelyiknek szinténKaAmikor a tÍiLrkök elfogszar a főszereplője. hogy Kaszar á]lamszervezésí éskatonai ügyekben sokszor vitatkozott báIyjával. ahol a palotátéslakókét it külső védelmifal ór. s a többi testvérnek jutott dúsfüvúlegeló. nyékén. ahol mégma is élneknagy előd. aki egy palotát is a közelben emeltott. Ordoszban.és szívesen mérkőznekmeg más mongol törzsekke]' sőt akár kÍiLlftjldiekkel is. uminjangat körzet Hohogatu járásának A híresíjászróI1'2I8. másunk arróI.Kaszar ugyan kezeltette a betegségét egy Li nevű orvossal. A feljegyzésekbőI annyit tudunk. amelyekbenKaszar egzkori paripájának vére folyik_ a régi sztyeppi hagyomány alapján ugyanis a nagykán családtagjait is megilIexÍe az a jog. Mivel a köszvényroham leginkább tavasszal és ősszel szedi áldozatait. kitörtek onnan.vagyts az orhon völgyét. milyen lehetett a nagyúr egykori központja. Dzsingisz kánnal.ésottie]entős sikereket értel. külső ésa belsővárostszintén ]asztotta el egymástól. Ma is szentnektar1jákazokata fehér lovakat.tSzentelteka nagy íjásznak éshadvezérnek.nór körtuszközpontot alapította tiszteletére. hogy a családi viszály vagy más szempontokvezérelték-e a a Bolor toli krónika legalábbis ígytudja. és az emlékét ugyanúgyápola neki juttatott teriiLletrői.folyótól teriilete. Nem tudni.A Sárga.csak a korabelileírá.Miután megsokasodtakésmegerősödtek. ő pedig új ták. asszonyt is.ta. de egyesekúgyvélik'hogy azon a napon halt meg a nagy előd. Kaszar emlékét e]evenentarqák' és nemcsak a jelképező fehér mongolbirodalomegységét ésfeketezászlőtltszte]tk.ta az idegenekA fai vátől.Kaszarnak adta. a Gegen ésaz ErgiiLne folyók között várost alapított.bőI származlk az Sine Bulga nevú helyén ma is működó rendszeresen imádkoznak a utolsó adat. A hagyomány mettékeI. hogy pontosanmeddig tarA Kaszarnak emelt szentélyben az őrök őrzik az általa hasznáItíjat'nyilat' tott a családi viszály. tek régészeti sokból tudjuk. Mivel a palotatertiletén mégnem végezfeltárást.Sajnos ma már csak magas földsáncok tanúskodnak arról. jóindujatát kérye. A hadúr utolsó útja A történeti források feljegyzéseibői tudjuk.kardot ésmás tárgyakat.Erre a vidékrea tijLrköke]ől menekijLltek a mongoiok ősei.Dzsingisz kán ősei keletre' az ErgtiLnepartjára húzódtak' ahol egy szrrrdokban ta]áItak menedéket.tuszközpontjában is. hadagokattekernek' van. Dzsingisz kán flgyelmét: a legelőkben és vizekben gazdag üdéket öccsének. a nagy mongol birodalom hadvezére' A város tipikus XIII. Kaszar1tartják ősiiknek a Belső-Mongólia kejeti felében élőhorcsinok. A palota előtt feláIlított kopjafára szent szalagokat. mint a nagykánokét. századi mongolerődítmény. áhítattal hogy Dzsingiszkán kérésére Kaszar 1'21'5. de otthonratalált nyrrgaton.Nincs tudo.ezértelképzelhető' hogy az ötödik hónap 27 -énérte a ha]á].

akkoris. sokathordozhatnak. .ha esetlega párnánkatmás is a demodex szőrtiisző atka a fején. Iovábbá a demodex tábaiirritáthatfontos tápanyagokat.juk saját matÜnk támogatott.gupknak. 8870-.tÁ lls OKTATOK: kiáttított típusú amerikai Minden ember bo[dog. oklevelet kapnak. amiazok tútbur-A demodex atka okozta Íejbőrprob. értelemaz életünkben.egy ingyenes szűrővizsgátat során zötti közuetlenérintkezéssel nincs il. amikorbetegeskedÜnk ésakkoris.Az egészunivg5. erősés sikeres lehet. vagy a normátis hajgombák A demodex atkákéjjetenként a fejokozzák a gyuttadt fejbőrt. hogy Ezzel ellentétben' ffi a fejbőrön tenyészőbaktériumok. és Azonban egyegyszerű mikroszkóppal ki kező emberek A demodex érintkezéssel terjed mutatható intenzívmozgásukkaI irritá[jákaz Lenne az é|'ől'ény ametyÍeletős az egyikgazdaszervezetről a másikra.hogyotyan . korpát. ígyemberésemberkö. 5-ío perc alatt kimutatható étősködő-tenyészet kában .transzkarnációs jó &lán? i magunkat az.kb. ami a fejbőrőn viszkető Lassanmozog. mi a méty mindenki ismerrá.megvalósuljanaka . künk.. pénzt hámtást éskorpásodást ered.Ujra megta|'á|. anyaghíánynak köszönhetőena szőrtüsző atka is jánzásához vezethet. víru. tudjuk tudvalamennyien szerethetőek.íi PszlcHoLiGIA és LÉazÉs INTEZET A végzet@tal Kétéves havontaegy alkalommal. ameLyek további ferÍájdaIommentes. éte.kenvséoet és tehetőteg kerütjük a közös szőkbe.Naoközbena haitÜ. aktivijeltemezminket.mazóváladék atka teljesétetciktusát gyakran párnahuzatot okozhatnak.ÍelismerjÜk.Seqrrenr.Az összes zonyítani akarják' hogy minden ezzet szemben tás' tevékeny étet jár. közbenazt hiszik.A ChuleevandeviHajcentrumban érzést okoz. cserétiünk A demodex a fej. amiben étetijnkÍotyamán ki.dolgozniezeketa btokkokat ésgyógyítani Védelem egész kekvagyunk.aóis T I ffi . bőrön oárkereső útra kelnek. sűrűség9el rende[.Fel. máikmegoLdására. a sajáterőnket. A demodex-bőL szártőzést Tipp: Ragaszkodjunka saját ésaz elhaLt sejtekbőrérzé. bőrön étősködve tö[ti. A TRANszPERSZot.TITTTETiE'I iNIEFFT 7 -q ffi A TulaneEgyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkutásos esetek váLtanak ki. |sten segít azoknak. Azonban az alvás idősza.Vatójában mindigsikeresek vagyunk. ugrásra. költenekhajprobléményez. Hogyan tud.juk a traumákat. a |ábukon baktériumokat. rossz oldalához ragaszkodtunk. bebizonyít-energiasegítnekünk beindítani az új'pozitív Bakran ez is sikerret jfk aá' hogya világ szörnyGéges ésigazság- INFORMACIO: látan. történik.témákatgyakran Íétrekezelik hajszáLak először elvékonyodmegtatátható.*" íl'40.párnánkhoz. Mások fotyamatosan bi. használja A vizsgátat teljesen ietentéte. Mindez vatóság.1^ .ának J ritkán szo.sorozat. faggyúmirigyekbe beépÜtve fehérjéket. Tettrekészség. Íésű hasznátatát! elszívja a tápláLékot.gqyensútyozottak folyamatokat az életünkben' azád{@{' yg[9t. a tünetekért. örvendtink. akikké-szqpgs$6gf az . amirenem gunkat. szeminárium.Sokanrengeteg nak. Váttozó tudatállaoot. ez pedig bőr. majdkihullanak. A tápa demodex nevű jáka hámsejteket. vidámak ésétén. alattállunk.élet .yen kottcélba érni.van ideje Ráadásul átvándoroLnr. I lU. idegvégződéseket.

Szabó István mindig azt hangoztatta. ha egy sztori valami jobb előképre emlékezteti anézőt. .s nem kaptunk voLnamegannyiremekbe szabott.e?. egyidős komponista-géniusznak ésifú titán 76 elixír . A Wachowski testvérek és Tom Tykwer' a rendezők üszont. kísérletek Voltak erre már részleges fkétlélekkétft'ldi életben társ élete ésegy galaktikusin. nem több. Csak Tom Hanksnek. a FelményszálakbiIhőatlasz a közelébe sem ér ennek.és1984 -utánérzés).főhős több évszázadonáttartó érését láthatfuk' amelybelefullad de fe]bukkantak létjátszmájának á]landó Szerepsajátfontosságtuda.. Elvileg örü.pontosabban: rengeteg Tabló inkarnációró| szi|o Nekiink. gyilkos' a másikban meghogy eg1ik életében lett volna. nöm kellene. nyas fejuaddsz.FELHO-ET-L-&ffi át' nem is tudom. Susan Sarandon mindig bölcs ésempatikus.Akkor is. Minden szIÁr minden életében fimkcióban domborít:Hugh Grant mindig gonosz.. Felkínál próbá|ja meg kihozni ugyan négynarratívát: a tő|ete|hetőt. dező. .. mely nemcsak egy lélek újra testet öltésétecseteli(Audrey Rose. igaá katarzist kínált' A brit David Mitchell (1969)2004-benmegjeésbaná|is cse|ek.mert ilyen fiImrevá. hogy a nem mozinézőhőssel való azonosrrlásaegyéiri. A múmia)'hanem egy lélekcsoport teljesreinkarnációs ciklusát is. egyújabb szerelmetftjldönkívtjüi ésa természeti népbe tartoző_ ajun$ árnyékától'a . feleltea ren.De mi nem hisziirrk a léIekvándorlás. mentő legyen. szerep|őgárda maszkok ésműorrok szerzésének útja. 190 ezer példányban elkelt regénye.Magyaránmindenki folytonegyarcheípust testesítmeg.Ient.Vagyis egyhős kell.jun. Halle Berry mindig nagy dolgokra van hivatvastb... Nobody. Akkor mindig baj van. Szoba kildtdssal' Howards End). úgytűnik. kötődhet egyegész tablóhoz. kor a karmikus szerepkörök túlságosan sematihasonló kusak. ami. . majd olyan tába' A sztár.Levetítettük Deepak Choprának. . de a férfidémonja A Gyűrűk UrábóI is kiléphetett volna).olyan több szálon futó eposzra.minden (Közelebb. igen.lői is.Birtokuiízében hatásoscsoporffiImet Hetedhét országra szi|ó giccs. egy klón ésegy ember szerelmét az orwelli elnyomó rendszerben2144-bőI{Mdtrie-' Sair. M' Forsteradaptícióitlátránk: Maurice. Természetesen nincs igaza' máskü'90-es lönben nem éltevolna reneszánszát a évekóta az ensemble-mozi műfaja.fenséges ésszenveaz életöltőkszenvedéseinek rémes délyeinekkohójából kizzított böIcsességmeg.l sok a szereplő?A régiiskola mestere. az esendő kisember prototípusánakadatik meg.2006-ban meg is kérdeztem AronofskytésRachelWeiszt a Deauville.hogy Szepes Mária regénye mögé van rejtve. Kundun' A kis Buddha. ban''. századi csendes.iFilmfesztiválon'vajon A forrds a reinkarnációróI szóI.2011. tettehozzá W eisz. .Mennyivel érdekesebb ha az ilyen agresszor_áldozat-féle szerepváltávo]naa sok karmikus következményeit úzsgáIta regény! Talán trj. . egyXVIil. rok több mint egy éltizede. Made in Heauen. egy San Franciscó-i erőmű körüli összees'70-es küvést1973-bói (ami tisztelgés a évek paranoia-thrillerei előtt). karnációban: Darren Aronofsky:A forrág egy inkarnáció alternatívvalószínűségi rendszerei: Mr.óceániutazó fej. Igazi karma-karnevála poklok megjárása a főhős reinkarnációs ciklusában. '30-as évekAngliáalkalrnazottjának sztoriját a jából (minthaJames lvory patinás E. (ami valójában klasszikusifiúsálődéstörténetét gi kalandregény).lásd ElixÍr. a mégtávolabbijövőből (ez meg Boorman kétfilrnjének halovány koppintása:Zardoz ésExcalibur.).éső is ezt látta benne'.szátnyas ördögtől'' folyton rossz tanácsot kapó völgylakó férfiközt az összeom]ottipari civüzáció utáni barbár korból.összehasonlítási nemcsaka mogvilágosodott mestertmeggyilkoló filmek a|kotóitó|. magyaroknak van egy magas kvalitású alapurrk: A Vörös oroszlónban eposz a Mátrix.

Élettirrk nem Wachwoski időközben nővé operáltatta a miénk.. Ugyanaztaz A Felhőatlasz már nyíItanhirdeti a rein.y kritikusa zseniá[snak találpedig mérftildkőnek. sod.trirban már a flzikai Iétku]isszái nem pedig a szájbaÁ..szegetik'lk reinkarnációs ciklusokból. Mitchell legyen írva. amely tázisában) meg a jelenből a mú]tba átala..Én már voltam itt koráb. Az ötvenedik percben ki.testesiilései a létlehetőségeit éshatárait fetásvadász giccsekre. . Az erkölcsi mondanivalóta cselekménynrek A Mó.a film nem száll bele mélyebben ben tartjaa lét-kíváncsiságot.Amikor meghabrak.. Kötődiink másokhoz. Akkor ryivel? Életidentitás vagy Iéttudat Ha ktjríiünéziiLnk az evilágban ésa nllvilágban.utat mutat az ijszerű' történetmeséIés szágyó átmenetként.jaimban. . Nem csoda. A világéletében önmagát női ból félórás rendszerességgel elhangzikné. sal jövőnk keletkezéséhez szoru]va) is relőerő. meg? Milyen lennék. deriiLl'hogy a komponista szimfóniája az fe{ebbnagyobbspirituális szókinccsel' Ők Örök uísszatérés címetúse[. A És A NYEREMÉNYEK A NYERTESEK: Árnyak M. kétségbeesnek.Talán ha kétolyan emberi moz. salt Amerikában. az is fut az éIetéért abban a minden létidőben te magad alakítod a sorkorban.tatják. A film hangvétele: sztjrret nélkiiiömleszA százmi]liós büdzséjűfilm óriásit hatettpátosz. tékaz Édesvíz Kiadójóvo|tából: TörÖkbálint.zikai testbena FöIdön műveltek. egfelől vannak azok a lelkek. javára A szeruő. A nemes iizenet ellenére ben a korban.amire az e|ső típus. c.Egy ilyen inkarnációs alapképlet járutunk hozzá. Mi lett volna. AMr.mögé leső Wachowski fivérekilyen lelkekkellene éreztefrrie. A JANUARI MEGJELENT SZAMUNKBAN JATEK HELYES MEGFEJTÉSE: B. ésneve immár Lanaként viríta főcsupán vőben ésjelenben. . az ''éIdége|ők'' ba _ minden éIetöltőegyszeffe történik. elhagy. (nő férfitestbe lehet karmikus te.n' Becéző szauak.Minden egyesgesztus.lélekként azonosító és megélő Larry hány bölcselkedő közhely.mindegyik sztori önálló marad. időnkéntkifejezetten rossz. Dagályos zanat van. és az kihat más testet öltéseidre Az i]leszkedések egészen Íantázíáia. gós narrációnak. egyeséletekben) zajló epizódok. Ehelyetta szereplőkajká.amely'rrek megörtjühetneki a hÍlúlágon lenne az első. IfuistonLászló egyenetlen.csak leg.Szeress. kitagadnak. vu-érzése van. minden vicc Ezt leszámítva simán kömára. Pletykálnak. a másvilágonis ezt foly. Faragó Ádámné 102B Budapest' Rhona Byrne: A varázs|at című könyvét nyer.nék?Sőt. (Nietzsche az életszereplői. Magnólia. ha másként' máshol. milyen vagyok más létezésmódja' vagyishogy a ttttvilági lélekszempon{á. a egynagy zeneműkiiLlönböző szólama(i)'Ez nem pendii{meg olyan azonban nem jelent többet a filmben. amely megható' a többi rész spirituális ömlengéseknéltöbbre lenne játékis sztikség vontatottésfontoskodó.ha másmilyen lenhogy a szimr:lüínreinkarnáció tanát sugall.met.) Maga a hangiegyvir.bár szerintemő Ésvan egy másik típus. szerkezetét krrló hotelszobaszolgáImindössze rendha.'.mint hat cselekményszáI párhuzamosvágás. itt egyjóserejű lon nagy hozsannával fogadta a sajtó a filálom (ajavasasszon}t alakítóSarandonex. párhuzamos éIeteimben és más ból aki a lineáris időn fiili szférákból inkarnációimban? Csupa olyan kérdés' rá se emanálja {sugározza)magát a fizikai világ. Jömagát.AVariet.Nem ezzelvan hát a baj.cÍmben. nok. Na ja' egy újsztiüöttrrek (értsd: új'MaterialistaújságÍrókat könnyű ehájolvetik eg1rmást az egJes idősfl<okon ni zagyvahókuszpókusszal. hallatlanulkreatív) Iélek esszenciájához.Ez is iszkol eb.zist.szeretrrek.emberi cirkuszolástfo\tatják' mint amit fikarnáció igéjét.ta.hogy létrehozzon hogy a meneküéseket egy nagy katar_ miszerint ban oldják meg a rendezők. ahol igenis szereplők tuca{át kísérjÍikfigyelemmel.HeÍe||e Krisztina: Grimoire könyvét nyerték a Ghrisco Kiadójóvo|tábó|: Szciveges l|dikó 8380 Hévíz' MoInár Tiborné 8800 Nagykanizsa.szimfóniákat. Nobodybantöbb interakció volt Szeptemberben a Torontói Filmfesztiváaz egjIes életvariációk közt. Mint teremtőerők közelebb ban egy élettel ezelőtt.A színészi a katarzishoz. mert Későbba kvantummechanika ftilemlegeaz életrevonatkozó szl]árd' tődik' de a laikus nézőnekez nem fog sokat önazonosság kiiktatiísával sztitrtelentiLl életjelenteni. hederítenek' De hiába a rendezők tágas léthrdata. szinten.nek tűnnek. nak. ha tudsz' A gyerekek jól Udnnak' Azutd. máskor szüetek a témába. ÁsóCsabáné 2045 0lda| |Vária 2760 Nagykáta' Somogyi Attiláné 8660 Tab' A NYEBEN/]ÉNYEKET PoSTÁN KÜLDJÜK EL' .idő. Angyalok Amerikdban' Röuidre udgua.szonq. Este). intriká]nak. tuóz öregember is megjegyzi' hogy déjá sfl<okból' dimenziókból kreálnak nagy lét.akik jól e]szórakoznakaz inkarnációikkal' ésélvezik a szerepeikkelvaló azonosulást. aki fittyethány az ilyen ha. orök visszatérés A struknirát áthatja néhány rendezőelv. örÍjünek. visszatérnek' kibékiiLlnek. A he|yes megÍejtők között aza|ábbi nyereményl sorsoljuk ki: TAI'|FoLYAMRA szóto RÉszvÉTELl JEGY 2 dbncvronrnou- Éu nnprÁn 3 db zors AzÉvKöR ÜnnrprHez Ébt A|apítvány a NapÍényes jóvo|tábó|.'' ál]nak a metafizikus és a halhatatlan (és Idegesítő a mindent kimondani akarás.

A mosolyodból áradó fényb @ 78 elixÍr .

hogya va|óságodat Egyedü| 00 elixír 79 . keresd! magadban várjsegÍtséget! a|akulásátó| figye|j: ne másoktó| ésa do|gok be|Ü|re jobbáformá|d! Te vagyképes arra.hogyerreráIa|á|j.l 2 ^ ) . útján ésavá|tozás Ahhoz. amire vagysr. mi|yen Mindegy.ragyoglaa vilagot. e|indulhass. . .2 prob|émát kulcsát mindig a mego|dás sodore|éd az é|et.

HAúszHÁLóBA botlom. olvassa e| oominic o'BÍienA silíga viBgiázálst.]at után sikerélményben volt részem. nagyképű. Szasák. A lépcsőfelszól"la GRíZZEL. vá]asztották. ott a küszöbön egy HARANG.ahol az ajtófélfán BAcoN lóg. amelyetmég most is fel tudok idézni. ion.ben Memória Nagymestere címet. mégmost is kíráz a hideg| Gonmányátt is. Attila proletárktjltészetérő]megszerzett tulehet gyorsan tanulni.Ésbizony kiá]]tama próbát! Ahogy ttiök.Ikaicimű könpé! amely a llivium Kiadó gondoás.. de ennek immáron vége! Hatalrnas tébőIh'oz fel példákat'hanem olyan egyvagyok tti]. hogy a forduló bemélyedésébenott álI az E|FFEL-TORONY makettje' s körülötte M|OHAEL scHUMAcHER köröz.a Géniuszok Könyue első helyrerangsorolta. tennek sem jut eszembe' hogy a só az egy retné. ajánlottfeladatokat. éselvitte aZ önátkot azza|. anélkill.. vártam. ahol az egyeurósboltban megpillantok egy hatalmas LUX SZAPPAN-reklámot.és a lépcsőház feléigyekszem. Továbbmegyeklefelé. aztán amikor már az első gyakor.éslám.. vagy amikor az Is. aki szeretné az agyátjó kondícióban tartanr. Hadd álljon itt egypélda.. csodásKoRoNÁVAL a fején. megadott sorrendben. Áthátessék megtanu]ni ezra 40. mint amilyen énvagyok' vagy irodalomnak fenntartott polcomra. fagylalt' Lux szappan. bika.Kisiányom' neked csodása memóriád.pedig elteltmár pár nap a könyv o]vasásaésa cikk megírása között! memóriafejlesztést! A megadottszavak:harang.akár 5200 szót iS bármikor elmondirrnka seljiik magunkat nap mint nap. az agyamat. Ahogy megyek tovább.A nagy ijedségre leülök a sarki étterem egyik asztalához' éskérek egy pohár PoRTó| BORT.'vizsgáimra gondoltam.aha'' érzésen kiolvastam. kedvesolvasó' A titok nyi{a aképze\őgyeztem 20 szót fél perc alatt! JóI o]vas.pár pillanat múlvahibátlan sorrendbenfogja visszamondani az összes megadottszót! Jó olvasást. romban szelet keltve pörgetem harangA könyv útmutatást ad. A szerző olyan képletesen..hogyújabb kihívásnak vessemalá ha a saját . mostanra' Aztán ahogy fogytakaz o]dalak.tikusan. Kíváncsiak.benaz évagyának Kritikdn inncn.elsajátíthatja a gyorsolvasás tudo. Ez az éntörténetem. 1994. bajnokmemóriát dásom hiányosságait. amúgyis megtépázott rinbizalmam.sikeres. brrr. dolom. és a gríz egyszeriben FAGYLALTTÁ vá]tozik. a igazgatój Memória Sportvilágtanács a lett. Nahát?! Dominic o'Brien nyolcszorosmemória-világbajnok. Michael Schumacher. Lelkesvagyok. gríz.jegyezd meg!Tudod.éselvégeztem az uizsgdzdstitkai című' könyvet. alig kább az elienkezőjükvolt igaz.erőben ésa szimbólumokban rejlik. Eiffel-torony. MegjeÖn.Máris az utcán vagyok.hogymegírtegy könyvet.játékostanulást kívánok minden vizsgára készülődőnek'a nyelveket tanulóknak és mindenkinek.hogy az énagyam szilta. leplezve József suk el a sikeres vizsgamódszert.farag' profi nyelvtanulástígér..hogyan memorizáltam pár másodperc alatt. Látom ám' hogy az Aradi utcán egy B|KA fut felém. Perszeelőször szkepezek a pozitívjelzők nem il. Elindulok a lépcsőn lefelé' amikor is látom. ésaki sze. és elhelyeztem az ezoterikus elénktárja. halászháló' egy pohár portói. és magyar érettségin zavaRemekjátéknak bizonyult. hogyan sajátíthogyan szoknyám díszmadzagját. én megjegyeztem 20 szót féI vakhoz' betűkhöz társított történetekvagy perc alatt.kilépekaz ajton. ]eszkedtek hozzám. Csettintek egyet. Elérek az utcai kapuig.egyre lelkesebb letÍem. a memóriaguru E ni. tn is próbáljaki a kópzelőerejét' ésmeglátja. miután a könyvet szerű' tompa agyú halandók eseteit is . személyek elképzelése segítabban' hogy Micsoda hiedelmek' önátkok közé pré. igen. Átlépem.ában ie|entme$ lGpható az Elixir Könryesboltban' 80 elixír .SIKERES mondván: vagy egyéb szöveget tettekelém.50 o|da|t! rítottamgyerekemreminden meg|egyzendő dátumot ezzel a felkiáltássa]:. korona. ezzel nem vagyok egyedül' Szerencsére a szerzőnemcsaksajáté]eNo.hogy mindezen titu]usok olvasása után egérré zsugorodottez iránü|bÜszke' mondhatni nyú. hogy hibátlanu] visszamondjam? Egy történetet fabrikáltam' amelyet ismerős helyhez kötve képzeltem el. egyszerűen fogalmaz. Íme.mikaizbenamF móÍiáiátis Íeil€sái. bacon. ésénelolvastam..Gondolhatják.. sőt in. 1995-benmegkaptaa kritikdn túl 201O.. hogy nem tudtam mikor kézbevettemÁ sz&eres ellenállni a csábításnak. Bach Szilvia. mérhetet|e.'' Aztán jött ez az ameríkaifickó.

Azértakadnak kedvező a naponkezda Szaturnusz pozíciója VégezetÜ| 26-ána Vénusz megérkezik a Hafényszögekis. a Szaturnusz már igazán kedvező befo|yást aho|eme|tpozícióban ban. A nézeteltéréseket úton pezs./.|á|kozik.s ta|ánez a |egridegebb hinap.érzi egyeZessük. |ttrangFebruár5-éna Merkúrmegérkezik a Halak 1egyébe..ésez hangsÚ|yo.Szerintük zÜk. ben jár. azutánhamarosan a szaturnusz ben a Merkúr. A Jupiterés a ba kerÜ| a Neptunusszal. Ieti. Teháttő|Ükcsak olyanvá|tozásokat hónap nagy részében a Nap a Vízöntoszi|árd egymást. De már ame|yeket újho|dhoroszkip aszcendense a Kos 2' nem a legmé|yebb a sötétség' ésébred a remény is: A Budapestre számitott A néphagyományfokánta|á|hati. Az e|sŐházbanazUránusz. A bölcs kígyi egyensú|yra vezót|en kvadrátokat ésmindent megpribáljabékés üzeneteket. seire is mindenki odafigyel. A februári Újholdhoroszkip nekünkis sokate|áruI errŐ| a hinap. szexti||e| gyakoro| elixír 81 ./ jegyé.|yáso|ja. A másodikházura. szÜ|.amita víz-kígyi várhatunk' Ebbena kép|et. kereséstafebruár2-án dő| e|.ves/ésbenfo|ytatja hogy6-ánszorosegyÜttál |ás. a ti is érdeklodve fürkésszük.a Jupiterkedvezőfényegyszercsak vége|esza télnek. /' Szaturnusz zenegyedikházban' Sok terv és re számíthatunk. bo|ygóközött á|ta|ános Néhány napig nem sok jót várhatunk ettŐ|a bo|ygótó|' Merkúr rendkivÜ| erős.A kínai vossagot. évétŐ| kapcsotrigonjához egyÜtt á||a Ha|ak kvadrátjához.a Vénusz a nek. ki tudja? Mégr kvadrátjában van. |á|. Ahogy e|csöndesÍteni.án' ésa Ha|akban Ío|ytat1a Útját'Ugyanezen tÜntetések. felo|di' kedvező trigonokat a bo|ygókhoz.a Jupiternek a kedvezőt|en masZjamindaá. art az érdekességet ta|á|a hidegnemzette a juk' hogya két sorsbo|ygó' a Juvizet. A kígyó a|apvetően fényszögkapcso|atokat |éY.retrográd mozgásba. is.kapunk Az égitestek útja is''. A Mars e|óször saját urának. nem i hagyományban a víz e|em l-']a ez Ánhn|i öcc zkÁnÁt nÁza termékenységet szimbolizál ja. nu|óbo|ygókka|. utánarövidesena Szaturnusz számítottam az újho|dhoroszkópot. ésvisz. A medveki|ép a bar|angjábi|' ésha sÜta \ megijed dik ház ura. Egymást támogatják' teévÍebruár 10-én kezdŐdik' és hát minden bajra ígérnekor2013' a víz-kígyó éve. lgaz-e Vagy sem. A Vénusz e|ószöra Juaz álta|unk ismertekke|. Érdekes.. . sem annak'hogy a kínai asZro|ógiaszabá|yait jó| magátezekben igazán a jegyekben. ji szíwe| té|i fogadhatunk.merturának. A Jupiterpedig az |krekZ Íokánezze|a bo|ygócsoporttal lidik' Ez is meginta tűz ésa víze||entétét e|ején. Akkor aZán zord idók jön|esz. Ami a gazdasági he|yzeteti|nap. sok asáro|igusbanke|tett |akjegyébe' a vi|ágra. ebben az évbensem nyugalomra.Az em|Ített kedvezőt|en fényszöga Jupiterés a másik három rosszi éshatókörön belü|a Mars hatásais befonyugtalanságga| fenyeget. A tűz és a vízta|á|kozása e||entéteket \ . a MerkÚra harmanem maradnak e|. nem mondhatjuk. szoroskvadrátban. zottáteszi a kedvezótlen fényszöget. 20|3 februárjában 2-án|ép Ugyanezen nem számÍthatunk. hogy rózsás szavonu|. me|eget Gondo|om.piterjó fényszögéve|.A köz|ekedési vagy |assan a sajtiviták azért degtóIke||-e tartanunk. ró|. a Marsésa Neptunusz Szorosan erósíti. éstartósakis |esznek.a Jupiternek vált 1B.támogatja várhatunk. ésa hideg inkábba jégszipiter és a Szaturnuszugyancsak pozinonimája. a tűz ésavízIa|á|kozásának gő sistergésébő| ho|dújév mutatja' hideget a kínai ésa horoszkóp békés átmenetet teremteni.hogy kemény hi. rpménrr fnsz|ik szarte e téren is. lázadások'erőszakosbűncse|ekmények teszik A Nap jegyet esetek. a P|Úti pedig a tizedik házban A kínainaptárszerinta ho|dújvan. osszekeverjük kvadrátjáva| taPekingre Erdekesmódon alátá.H ARMADIKSZ E M HOROSZKOP . aggoda|mat.. e||entétes tív. Köz|ekedési ba|. tesit aVízöntő ésa Ha|akjegyénátvo.a P|Útiva|va|ó ura|omcsere miatt. szögétő| támogatva: azország Új |ehetőséget szerint jön az enyhÜproblémák. A kínai asZro|igiára és je|zéA Szaturnusz a tizedikház ura. hogyfe|tét|enü| az ÚI1át' de ez nem aZ jelenti.mertura|omcserében van.hiszen |és. prob|émák' a kvadrátja is érinti. .meg|átja azárnyékát.akár tÜzesnekis tekinthetjük. Ez a kétbo|ygómost kedvezőfényszögge|. hogymt. Felváltva kÜ|denek kedtörekszik. is hátrá|ómozgásbaés23tó| a Merkúr izga|massá a következŐ harmincnapot. Pé|dául rettegett a Skorpió. ndu|atú naktekintheto. Azért mégis ki. Nem vaA Vénusz a Vízöntőjegyébe' sem komolytragédiára gyok híve Egyikbo|ygó a napona Marsis átlép a Ha|akba.

a jó a|ka|makat. Ha terveket déde|get. jónak'sokszem. és netévessze összea |ehetősé-hetazért. kissé e|bizonyta|anofontos! Az a |egnagyobb baj. gyenóvatosabb Ha||gassonmarabb ke|útra.Haveszekszik. támogatást de hamarosan a tisztességes. ame|yek nek. a szere|em vagy a házasság komo|y varos helyzetet kellmegoldania. okosérvekke|. Új megbízások.Egy Lelkesedésben.vagy támad a |egjobb |ehető|egvá|asztotta. csak önmagában ne a jó szerencsében! Lehet. e|tévedjen a pedig Hivatősen sikereshónap köszönt enő|most szó sem|ehet. akikártani akarnak' merő akadá|yokat az0nútjáamiket azokat őriz. csakúgy bo|dogu|. Mása he|yzet. ze megértesÜléseit' A hivatásában nagyot |éphet akkorritkaszerencsés akkor a legrosszabb jobbbeosztás vagy átmenetiIeg kÜ|Íö|dön mego|dást vá|asztja. tekciótvesz igénybe. időpontot történik' mint ahogyan várta. hogyminden máskor ésmásképpenA hónap eIe'jén többIetbevéteIhez de jó| ke|| jött pénzt könnyű kézze| kirándu|ni kedve.csakaz eredmény érdekli. mert kacér és szeszé|yes nőszecse|ekvésekke|I pontbó| vezeti.bízhat |stenben. mit csiná|.. márkeresnie semke|| tovább. NYILAS Vigyázzon. kivÍvja velÜk.tuna istenasszony ugyan kegyeibe Íogadja.Fé.Ebben hozni. hogyfejje| a Ía|nak. Ha viszont előre. az e|őnyére Elsősorban aZottho. hogy éppen próbá|ja ra. ügye|jen. gondolkodik. |yokat. bö|csmeggyőzés eszközeit! akarja| Nagyon is jó| tudja. hatú| magasra á||Ít. mára' Ezeket az inÍormációkat igazán körü|.akinek |sten a barátja' könnyen ésazt is' hogy Egykicsit rokon|é|ek a Kosokka|. éppen nincs á||ása. biza|má. e|ő a fejszéjét. akkor jó szövetségesre A |egÍontosabb az önbiza|om' Iektjzdeni a hivata|ok akadékoskodásait! ta|á|hat benne. il '. Próbá|ja szóáradatta| igyekszik meggyőzni kedvesét. Ha utazni megszokja. jó szándékbó| gördÍt hogy megtud. a Iegjobb döntéseirő|. hogy önmagával e|é.mények e|érhető sijó szándékúak juthat A bajcsakaz.hogy az okosenged! Hakö|tözik. nein. haebben a hónapban a megérzé-Jó|nézze bízik! azévben a kanierépítés eset|eg másmunkakörü|seitköveti'Nemmintha e|kéne hanyago|nia bár.J veszít a |endÍ. fu így |éÜehozott á|dozatokka|ibanis. Szabadságra szabadon paszta|t.lehet.igazán hogy tettek he|yett nepróbá|kozzon he|ytá||ni. Az öt|etei nemcsak saját akar |é|egezni. hogyan haszná|ja ki a A csa|ádi é|et.prob|émái Ha á||ástkeres vagy éso|yan támadnak. hogy kinek hisz. hanem és titkos e|. Ha|ehetséges. Nem ke|lrögtön rosszra amitha nemis azonnal. mennek |e. Egypillanatig se párat|an |ehetőségeket.haközben kényte|en leszá|do. mie|őtt még hanehezére esikis! hogy magát. Csakneessen ésneÍe|edje. Új munkahe|y vagy várja. amitényIeg szerencsés nemszenved hiányt. ha képes Íegye|mezni magát.A február ebben hónapja Leghe|yesebb. i||etve vagy munkahe|y várja.s:: ]] ' Mostkissé hetekvárják. Nemcsak a sorsésaz emberek támogat.hogy nemcsak kertartósnak ígérkezik. meft munkahe|yi ja a mércét.hogy a könnyen szór. Viták he|yett inkább vá|assza Úgyérzi. jóva| zatokat nemva|ósíthatók meg.veszik irigye már nem lesz i|yen zavarta|an. Ha utazási ba. Ha hitevan. |ensége is akad. |gyekezzen megragadni próbatéteI Ennek megte.he|yesen teszi.ha e|őbb ne csak a sajátÍeje után menjen! anná| biztosabb abban.adja fe|.gadni. hogyházastársa aggá|yoskodik. tn viszont nát szépítheti vágyik. sőt akár is. mé|y' A szerencse ajándékait azonna| fosikeresnek mondható ez a hónap. de a taamit tesz. Hajót akar' megke|| hajo|nia mások akarata e|őtt! ta|os Ügyek intézése néhány bonyo|u|t. akaraterőben oIyasmiveI törődjön. igényei még is. A most mitis. és még akarata e||enére jó szándékú megbán. |ehet Jobb.de azt is tudnia kel|. ha igazán hogy ebbő| még mennyi öröme származik! a Iogikus.amita józanész diktá|' Csakakarnia ke||. nehogy Ritkaszerencsés ésmeg|eheNyuga|omra és békére vágyik. Egye|őre hasznára vá|nak. ésa csa|ádi é|etétbontja a fa|akat.Íontos is. gazdá|kodni várat|an ve|Ük. Sajnos a csa|ádi é|ete jó néhány jó|haszná|.Lehetséges. haremónyte|ennek tűnik Ha e|é á|lÍtja. ne ha|ogassa! hahosszabb ésa köz|ekedésben is le. Ana gedet|en' a munkában sem képes párat|an |ehetőségek nyí|nak meg0n e|őtt. cseIekedne.ják.ne ragaszkodjon az e|határozásaihoz. ja e|a hónap végén. bürokrácia útvesztőjében! közben Onre.|ő. Nemcsak tudja' vá|toztatni. zaják. de ered. Alapjában véve A türelem nemteremrózsát. neadja tovább' bízhat. és sajátérdekében. ha proaz esetben de érziis' hogy kényte|en többetkölt a ke||eténél.e|őresokatköszönhet a jó barátok. meret|en emberek szeretetének. a szokásosná|! jó|érzi partnerére.KözlilÜk o|ysokat segÍthetnek. még akkor semha vagyaz otthonát ÚjÍtja Íe|' nagy vágja partnere pénze! kétségbe. kímé|je önmagát éspersze eme|t e|Íogadhatja! MÉRLEG AszcENDENs AszcENDENS SKoRPIó NYILAS ASZCENDENS elixír . Fordik. hogy csakne |egyen peres ügyei azokgeketa |ehetet|enségekke|! Ha alka|ma nyÍ|ik makacs. harcol. KOSASZCENDENS BIKA ASZCENDENS IKREKASZCENDENS szeote mber 24-oklober 23 MERLEG SKORP!O 24-november 22 oktiber november 23-december 2l. hogytámogassák.kat. Lehető|eg tansabe a szabá. devi. tudja teremteni. Hamég nemta|á|ta meg is jó irányba ha|ad.szerre. másokat is! ÍőveI azigazit. vagyrokonaeredménnye|. Ne aprózza e| magát.mindent érez ésva|ahogy pót. e||enére bármit a küzde|em! jó| érezze jogiprob|émái magát.eset|eges vá||a|kozásban vagy a szere|emben o|ykor kép|ékenynek maga körÜ|. ti| könnyenmegszabadu|hat.nak. aztmond. most a szere|emben te|jesÜlnek á|mai. vaés soktitoknak vagy titkos do|ognak a nyo.gyázni ke|| Ve|e. akkor adódhatnak. meg.gondoIni.|ószínű|eg békés és hatja Lega|ább ennyire Íontos. Ebben a hónapban fu indu|ást Miné| du|jon útra. Tú| sokat akar. hanemmásoke|ismerését is nemtörődik.ha ményre e| ke|| jut.20 március 2'l-ápriIis K0s 21-május 20' ápriIis BIKA május 21_jÚnius 21 IKREK . |gazán amennyirő| ta|ánálmodni sem mert.azza| igazán Íába vagyházastársa meg|ebeszé|ni egypercet se várjon. ésráadásuI egy.j|etébő|. Ró|uk hogy.akikben napok várják. Hameg tudja különböztetni azo. bölcs. egykti|fö|di utazásra vagyhosszabb kirándulás.Mondják' vá|ik. szeretne bo|doguIni. bízzon.idősebb barátaiban néhányan teheti harmonikusabbá. vagy támadnak.Gondo|jon ana.csak Szinte minden terÜleten sikeres. Erőfeszítései mindenné| többetér. menevezet a he|yes út..ÜdvrjzÜ|''. bátran megteheti. kiben Egy. hogy nincs rá e|ég NeÍéljen. azoktó|.

adódik sírnak.Azonkevesek akkor azoknak az akara.1RAK jÚnius 22-jÚ|ius 22 július 23_augusztus 23. e|akadt ügyet indÍthat eIjó irányba. közÜ| nemmindenki kö|tözik vagy békére. tehátegyra. Együtt nevetnek. hogy Végre kibontakozhat. csendre. Bo|dog kívánok! Jó| megke|| Íonto|nia. NeÍe|edkezzen meg anó|.A csa|ádi a munkahe|yi jó|tudja keze|ni. ésa versenytársaiVagy számÍt _ a kivételes járják nemaz a Íontos' hogy mit majd kÜzdenek. hogy mi|yen ta|á| megnyugtaNerettentsék e|az eset|eges akkormostminpedig pénzügyi vá|toztatni A szándékot természetesen Íedeze-vagyaggoda|mak! Az óvatosság tény|eg nemárt. tó megoIdást és fényes ígér.vagya jo ismerősök beÍo|yásának . Önis vá|toztathat. köszönhetően. vagyis aző eredményei örömme| és bizakodással tö|the. Az csaktermészetes. tettköveti:az eredmény sikereket A tet is. nempedig kényszerítik. szá||hat RÁK AszcENDENs AszcENDENs oRoszLÁN szÚzAszcENDENs december 2L_január 20 BAK -Íebruár január 21 19.ruármindig a próbatéte| időszaka' Mostsem|eta|ál. Hamég függet|en.uza| egykeveset' szíjz már. sikeres. hanem |átókórét is kiszé|esÍtik.magának. a soke|fog|a|tság ésmunka Íe|edkezzen megházastársáró| éscsa|ádtagjairó|! Jó| teszi. nemegyszer agresszívSzerencsésnek mondhatja magát. Jó pozícióban juta hivatásában is' Miközben most hetez másképpen' de o|ysoksegÍtséget várhat tőene|őhbre vagytágabb kör.ha a rokonaival ésa szomszédaiva| is igyekszik barátságos kapcso|atot ápo|ni.Jó ki|átásai vannak egyhosszabb utazásra' jó hónap gyogó' mega következő hetek várja.hanem mindenki másró| kapnért Íordu| Önhöz. ha hosszú jövőjét Házastársa Egyrégi tervmegva|ósÍtásához szá.akive| vanszó. A saját ügyei ta|án a jegy szÜlöttei minden fogIa|kozik ingatlanspeku|ációkka|' A hetedik há. hanem az. akkor megteszi majd a házastársa toztatni' Nembaj. ameIyek aze|ső kissé harco|nia ke||. Lehetséges. protekcióra partnere még is.hasznuk származhat be|ő|e. hogy mit PénzÜgyi munkaheszületésnapot nehogy munkatársai Íé||yiproblémákka| ta|á|ja Ebben a hónaoban ésa követbeszé|. segítőtársakra é|etében a január vége és a Íeb|évő ismerőseinek köszönhe. sőt kiharcoIhatUgyan. nem mindenáron épÍtkezés a harcokéi!Amit ta|án várhatna e|szeretne érni.ra vagy-e|adásra. perceket metlen esetleges kalandjaival ! az ésszerűség határain be|Ü|. cso|atait. járó Szaturnusz pénzzavart támogatja' zik.hogy ható. akar a munkájában e|ismerésre. Sokka| szerűség határain be|Ü|. magát. augusztus nevárjon kegye|met. |anatnyi a tönkremenésse|! Maga házában ezena téren gyorsan kezdeti nehézségek az egyhangú taposóma|ombó|. hogy másnak is |ehet igaza. i||etve házastársa rendkívÜ| e|ővigyázatosság eset|eg romba dönt. nemcsak róvagyinkább teendője az. zauarba ejtik.Ezu mintha kívü|á||ó |enne. A konfliktusra |ehetőleg tekintsen hogy nemegyedü| vana vi|ágon! épÍti.is egyet E|őbb-utóbb dig. az örömbe vegyÜ|het egykisüröm is.csoportba tartozik. 0R0szLÁN 24-szeptember 23. akiknek jönnie. Senkitő| errenincs is szÜksége! A |egfontohogy me||ett ne sabb. hogy másik |ehetőség éppen ennek az e||entéte. könnyebben úsznak e|. sem hiszi. rá ke|| vegyenek fe|kölcsönt vagyhite|t' meft konÍ|iktushoz vezetnek. békés hátteret: kiveszi |émákat Ügyesen ésnagyon pró.ra. vrz0NT0 2O-március 20 Íebruár HALAK gondokka|. hogy kíná| A jegyszü|öttei között két. megá||apodásokat köthetezekben a hetekben. de a azért is. Janák Lajos mint ahogyan zá ezta |egjobb szándékka| teszik' BAK ASZCENDENS vizÖuro AszcENDENs HALAK ASZCENDENS elixír 83 . Neé|jen vissza ezze| he|yzetét.hogy ve|Ük. a ringbő|' HanemkÜzd tovább.mert egymást tudják támogatni nemcsak nemreménytelen. próbá| hogy mindent meg vá|nagyon nema sajátjószántábó| vá|toztatni köszönhető.hacsak nemvigyáz.heti a |egszebb á|mait.márhavannak . Ezeka békés o|ykor napjai.sokgondot Az nembaj'hao|ykor gyermekei közétarÍejet hajt befejezést is. kitéren. is csak annyira nehezÍtik részét a házi munkábó|. hogy otthonátó| távo| vá' Eza hangu|ata|apozza peA tettvágy vezér|i.a sorstó| és társaitól. ha pi||anatnyi e|őnyökétt harcoInia. hogy nem|esz okapanaszOnnek a társada|mi e|ismerés probkonÍ|iktusokat. méghoz. számÍthat sikerekre. E||enfe|eket azonban a|igha gyűjthet könnyedén magaköré. Bare biztosÍtja a nyugodt.ha nem|átja be. akkor a szere|emben zán átvonu|ó bo|ygók azonban a kap. A párja. nem|eszkönnyűdo|ga. Dr. amikor egymás e||en Önpedig a nevető egyÜtt a rögös utat' .Gyakran válik nyugta|anná. denáron akarezen. mintkorábban remé|ni mefte. Megteheti. haeztteszi. éssajáttávo|abbi vá|tozások történnek. kÜ|Íö|. Ebben a hónapban nemérdemes köte|essége segÍteni. úgy. kapcsolaTa|ánmegÍigye|te tai kite|jesednek. eddigi digannak jobbpozícióra Méga jövede|me is é|etvite|én.akiknek e|egük vana szÜrke hétköznapokbó|. Nagyszerű szerződéseket. anyagi Jó |ehetőséget ez a hónapingatlanvásár|ásje|képező Netévessze Az otthont negyedik kezőszem|é|et ismerhető Íe|. jöttek.kező szü|etésnapjáig a Iegfontosabb jó pozíciót is. nyezetének a szeretete a |egÍontosabb. Nem Önt tehermentesÍteni. amennyire szembeszá|| bá|ja ke|l ésfő|eg ne okozzon nekike||e.he|yzete jó|teszi. szembe jó barátja Hajó| belegondo|. arra. összea pi|. hogyerkö|csi hogy a hivatásában teremtsen saját |uk könnyű kerü|. több |esz. is jó irányba ha|adnak. nem is lesz majd okuk. dea tú|zott Az csaktermészetes. vagymás módon sőt fe|ettesei a velÜk.mega|kuvásra biztatjuk' de a|ka|mazkodnia a Iehetőségge|. és eset. is biztosítottnak |átszik.egyÜtt jó haúgy Desírásra ta|án hoza pi||anat. csakrábeszélik.Úgy érzi majd. E||enségektő| ke|| tartania. A munkahe|yén o|yan |esz' A he|yzete akkor pi||anatban távú terveket készÍt.hogy mi |esz a jövőben' harmadik Iehet. hogy di kiruccanásra. csőd veszé|ye Íenyegeti. nyuga|omra vágyik. akikjót akarnak Önnek. Ha0n ebbe a tike|. Mostmég többnyire do|ga cso|atba jobban jár. nyugta|ansága néha mega számÍtását a munka vi|ágában' Ha eseményeit. hom|okegyenest e||enMindjárt a hónap e|ején úgy érzi. reéftsék a szavait. a partne. a maikörü|mények között is aján|okozhatnak' A nemzedéki e||entétek kcinynyen ta e|őtt.Most ta|álja jó| bo|dogu|.ja a kedvező még ha nemért tozik. hogy kéz a kézbenmíthat baráti segÍtségre. Haazokközétafto. mert számos' eddig számíthat. de csakaz ész. Egyrokona kö|csö.rátai. A több|etbevéte|ek oe.

pedig ko kérdéseire megismerési vágy hajtja' mo|yfe|e|etet vár' Uttoroés |ázadó' leginkább via modern technikai vÍvmányokérdek|ik' gondo|kodásáva| és viselkedéséve| egyre inkább e|Üta kortársaitil. Nonkonformista. erőte|jes a kisugárzása. vonzza minden szokatlan |gazi|ázadó' ésrendkívü|i dolog. nemtűri. arra. é|énk kiváncsisága azonban hamar érdek|odése' a|ábbhagy' mert mindig Újabb cé|pontokra íokuszá|. és kÜ|önösen a ka' maszkor táján kel|Ügye|ni beszé|ni. és e|even. Bölcs' inte|lektuális érdekes. munkatársainkat szempontok Szomszédainkat. vá|tozatose|fogana' hogy extravagáns stí|usa miatt _ vagy pusáán |azadásbil |altságotke||biZosítani számára. tágas mozgásteret. lgenritkán Íogad e|tanácsot. zó. osáönösen kutatja hatádalan tucásszomj. bohém |é!ek' Eredeti ésenergikus. amelyektöbbnyire fe|színesek maradnak. egyen|őség' testvériség. baráainkat. ta|annáésengedet|enné válhat. ésfőnökeinket sem asztrológiai párunkat haszná|juk Végre Szerint. de kiszámíthatat|anok. Íügget|en éstalá|ékony. a kritikalepereg ró|a'inkábba tapasztalataira hagyatkozik.szony|agkorán kerÜ| a számÍtógépJe|haszná.Nem vá|aszthatjuk rokonainkat. összetett.az exIrémkihívásokat'KreatÍv' fantáziadúsésa|koti sze||emű. s megá||íthatat|anul keresi az ÚjszerŰ he|yZeteket. aIkat' idealista szinesegyéniség' ésá|modo.sőt é|vezi. rutinfe|adatok untatják'a meg|epetések Kisséfurcsa és hóbortos. helyett a virtuá|ls é|t+ elixír .Le|kes ésszo|gá|atkész. nyokat. viszontigen' Jövendo|éshe|yett aZ asztro|ógiáI játszmákat! va|ó:próbá|juk NézzÜk.mindenrefö|figye|. Érzelmei mé|yek.. meg Hogy ki mi|yen csi||agzat alattszÜ|etik.amire megorÓmte|ibbévarázso|ni az emberi mittehetunk hogyegyadottközösségbenharmonikusabbá vá|janak kapcso|ataink! azérl. Viszonylag korán megtanu|járni és tik. a do|gok miben|étét. A VIZONTO GYERMEK Ér1e|mes. ke||őszociávagy Iisés sze||emr inger hiányábanugyanisnyug. Reakciói idővgl egyre kiszámÍthatat|anabbak.A hétkoznapi lók népestáborának é|bo|yába' internetfÜggővé ésa va|ós kapcsoIatok vi|ágfogsagába essen.4 I t I Minden he|yzetben a nagyÍrancia je|szavát Íorradalom va||ja magáénak: szabadság.Szívesenhaverkodik. a kor|átozást ha |edöntheti a gátakat. megveti a hagyomá. kitűnik Extravagáns megjeIenéséveI a tömegbő|. az nem rajtamÚ|ik. kÖnnyenkot baáságokal. Kü|öncségéve| magára vonjaa kíilvigyakrankirekesztetté lág ÍigyeImét' vá|ik.e|lentmondásos szemé|yiségét nemmindenki érti ésértéke|i._ nehogy rossz társaságba keveredjen' vá|jon. o|tözködéséve|. de |e|ke mé|yén egymagányos Íarkas lakozik.

SZÍT|BIZALMÁT.SI OROKRE ELVEra.csa|ádtagjait is igyekszi k.aki nyitott. Fontosszámá. pi||anatnyi ságril.bersége.a fellángo|ó. A KoRLÁTOZÁS KELT BENNE. vagy Sára |ehetotletes. _4. ésbajtársias.be|erángat. bá|yozás. de szabadsága|átsza. egyszer |gény|i cé|ratöró. NEM ba. jelentkörveszélyezteti. ésnem másokka|vé|eményét.Á|ta|ában mindenkive| LELKÉBETlö|tözködéséve| KÍMÉLETLENÜL szik magára Íe|hívni a másiknemfigyelmét. PÉLDÁUL SZEMBEni-r nrrrx rarnÉnrrr lrr táv. is megbánt. Íizikai öröm.san kezeli a do|gokat'kivá|ian |áIjaaz san végzi a munkáját. ál|ástigényel. tömör és|ényegre törŐ tanmespkkel irányithati.ezért gyakranvá|toZat|akihe|yet. rességre és hűségre szoktatni.getlenségét gondosan ben mé|y érzéseit tltko|ja' így sze. Ellent.NehetŰnik ki ko|légái közÜ|' de kikonzervatív szÜ|ő péIdaképét. se. KENYSÉG ZoLD SZEMÚ SZoBNYE. figye|men kívÜ| ésa megszokásokat ki nem ál|hatértékeit ésigényeit ja.ELKENDOZNIBIZONYOSPROBLEN/A. o|ykor azonban a többiek |átokat kor|átait. ószinték. kreativ tart ismeretNéha akará|anul a|ábecsü| terjesziő. más. mert em.nevelési e|ve a ÍÜgget|enség de ha ene é|es eszével. izga|mak né|kül tétve|eé|ni' merta VÍzontő. az újdon. szabad gondo|kodásÚ' nyilvánvaló tények fe|ett.'.nik szenvte|ennek HLI AKUZTPUI FLLT IERELGETNI. miközben á|lhatato.' i . niséget igyekszik inkább a távo|bi|' objektíven szemlé|i az faragni be|Ő|e. pribá| hat. hogyko.a _ . de nem hét. AZoNNAL|MENEKÜLÉSRE KÉSZTET| | sérthetet|en.nyitott a Íö|Íedezésekre.lazaésrendszertelen pé|dáu| ve|eegyÜtt E|óforduIhat. ésmin. ni' Számáraa szex nemritkán és megfoghatatlannak. Szemében az igaz barátság kapcso|atábó| lesz szere|em' s i|yeneset. szinte még a szere|emné| is jóvaltöbb á|dozatot ben érzései stabiIak.gadja' megértő'segítókész baára |elhet Ám konnyene|őfordulhat vele. ELLENERZEST Tllos!.hogynem ri|a mintáZáka társaság. és mégaz is előfordu|hat' ve|egyszerre ésszabadjegyűként Levegős.ho| pedig tartózkodó és szenvte|en.ea i +r sajátosneve|ést és hozzáSzemélyisége Nem könnyúrendre.Tllos! . de csökönyösen merev.hogye|késik' akkorakár egész kitartóan ra a nyÜzsgő. újÍti észseniá|is időszakotámogatja.újszínezetet kapjon. és é|vezi az érzéki érinté-ti eszmék éscé|ok. és Önál|iegyéapró rész|etek. gei támadhatnak.máSkorridegés Fontos számáraa közösség. A VízoNTŐ szenelMEs A VízoNTŐenRÁr A VízoNTŐ xouÉol A VízoNTŐ szÜló ^ É a É a ' .ami olykor a meghittés nyuNem ke. megúju|ásokra készteti |yes. " elixír 85 . Szívesenoszt1ameg Az Uránuszésa Szaturnusz egyÜttes hatásan egyÜtt szárnya|hat. A BÉKLYóMT LETÉP| MA. Az is meglehet'hogy extrava.H ARMAD IKSZ EM |ishatárok döngetését vagyakár az e)drém összefÜggéseket. olykorazonbantÚ|zott seket'de nemcsaka másiktestét' hanema makacssága éshatárta|an önte|tsége csa|ógondo|atait gyakran is a hata|mába szeretné kerÍte. vén' sőt é|vezi a szexuá. GÁRoL. inteIlektuá|is érzelmi indÍttatás-ságra'meg|ehetősen magának va|ó. LÁTNoK| KÉPESSÉGÉNEK <oTANÁCSOS TEHÁT NÁLA EZEKKEL oPE|éteket teremt'de néhame|anko|ikus |e. játékokban. viruha vise|éséto|. Társaságát egy pi||anatra ÍanIáziák kielégÍtését.az összetar. AK| ÉRZÉKENY gáns vise|kedéséve|' igyek.J. rendsze.éskizáró|ag a magaszaká||ára do|gozik. a . Mégígysem könnyű sem hagyjaunatkozni. a ko||ektÍv közösségtudat nincs módja. botránkozik meg a Vízöntő kísér|etezŐ de szirakoztatófikcióit. odzkodik aZ egyen.aki megfele|ően tág mozgásteret biZosít gávalragad. Érze|meit tekintve tűpusZán buja. és akjve| intellektuá|i-zéppontjában Íe|szabadultan szóva|tartanl Nem is i||ik hozzá a kÖrÜIötte lévŐket. se|kedésével magas|ó sze||emikapacitásáva| is' Őriási nyerea rendszeresség ésaz á||andó sza.G|obá|i.T|Los! .Többnyirevidám'szirakoZató egyÜtt. így is haj|anköznapiak. V|GYÁZAT. fontosabb. lecseré|i.TILOS! oSZERETTEI SOHA NE PROHtrö tö A KUHLA|uZo ELVARASoK' ni. számára. elképze|éseit ked.szeretszerepelni' a Íigye|em koságok kipróbá|ására. má.a koreseményeket. NEM| FURFANGGALAZERT LE. tánakfenntartásával.ha azÍúg. |ze|óadásokat a |akásbárme|y ga|mas és vá|tozatosprogramokatszerTtLos! o A BENDSZERES SZÁMONKEvez. Az una|matésaz egyhangúságot nemtŰri. Mindenképp olyan párt vá|asZ hosszú sokakat ma.ám eztnemszabadtő|ekomo|yan venni'mivágyikköze|ségre szerzésrő| szóI. az á|ta|a o|yannyirakedve|t Újszerű BÁLJANAK NEK| FÜLLENTEN|VAGY R ENDSZABÁLYOKHATÁSÁRAKÉPTELEN heIyzetekbe' kiszámíthatatIan kalandok.ben nagyonis igény|i a társaságot. törekszik.zen viseli a rö9höz kötöttséget. dó hoznia megórzése érdekében.kázása ésszárnya|óÍantázié1a II GYtNUL5TUTIVEL. csak úgyárad be|ó|e. gÍtőkész mindenesetbenkiáII GyermekéveI te|jesszívébóI baráti vi. kü|ön|egessége. CSAPNI! ' 'r^ 'zA-ia.észérvekkel ko||égái érdekeiért' Képes szemethunyni az szonyra ni rá.dig vidám. csak o|yanember.PoR.|enkedni'Ügyes szervezőként foIyamatos tat|anu| szeszé|yes.godt csa|ádié|et rovásáramehet. s aki gyŐzi ha||gatni. lektuális._ hango|tság lehetúrrá rajta.hogy baráti M|NT A GoNDTERHELTSÉGLÁTVÁNYA személyében. Bolondos természetű. a szabályo.de aki eá elfoingatagnak re|meis felszínesnek. ho| vad és szenvedé. őket.KAT.A LEGJoBB FORMÁJÁTNYÚJTAN|. SZoNHETŐEN LEHETETLEN ŐT BERALNI. ra regge| már munkahe|yén ténykedik' de viszont az is.hihetet|en. MERT ŐT A FÉLTÉ.. de köza szó hogy nem is ragaszkodik kÜ|önösennem.miköz. Iendü|etével. hoz a szexhez.áIIatvédeImi sokat'ésezért a bei||eszkedéssel nehézséés humanitárius pontján.nyezete ésönmaga számára.san átrendezi.. tÚ|fűtott és heves. kat e|fogadtatni ve|e. a társada|mi pedig nem he|yezi e|Őtére|várásokka| hagyja' a sajátfÜgget|enségét tud mit kezdeni. jó| kijön. mondásossága nem kis kihívást már e|is nyeri a szívét.dást okozhat. akkor a bútorok kezdeményezéseive| eloreviszi és az ésszerűgondolkodáskia|akÍtása. Nemcsak extravagáns SzintebiZos. sze||emi|eg vibrá|iszínes éjjel do|gozik. sze||emi szipor. Szívesen vesz résZinte|be. ka|andozásokra. Tódít éshidít.szÜ|ött kiszámítha. tűnhet. VALA. hogyaz otthona csapat munkáját' Szociá|isan érzékeny. is. a megteremtése.

gondoskodó és mé|yen éles|átóe|meá||apotok neurá|isalapjait' Ahogy a tested azokbó| az éte|ekbő| épü| fe|.Minden azon mÚlik. szÜntetője egybenaz tüzeit''. hogy tobb egyÜttérzést tud. ha az agy a szenvedés Mendius kozös könyve' a Buddha-agy' Párat|ankincs ez a könyv...|ehűteni a szenvedés ..fölébredt'' avagy megvi|ágosodottember _ agyának(vagy akár bárme|ymás szemé|y agyának)a te|jes termá szetét.majd tudatosan befogadod oket. és csalÓdottak leszünk. .Csak mi. hogyan tudjuk edzeni és koncentrá|minden pi||anatát meghaIározzák' Persze tabbá tenni a figye|münket.hisz azok megtörténnek'amikor megtörténnek'Az a mego|dás. va|amint azza| az izga|mas témáva| kapcso|atban is kapunk segítséget' hogy miként tudjuk e|csendesíteni az éntudatot.hogy minéltobb pozitív lat érjen. hanem egyben a szem|é|ódőhagyományok kÓzÜ| a buddhizmus többezer évesfe|fedezéseire is épÍt ahhoz.neuro|igiai szőttesed. hiszen e két. emberek aggódunk a jövivel kapcsolatban. sajnálkozunk a múlton.amelyekke|elmédbelső '.sze}Í. meri egy Buddha _ tehát . ugyanígyaz tapasztaIatokbi|á|l e|médaz á|ta|admegé|t össze. mind pedig az önérvényesítést..Szenuedésmentes élet már evezhető. hogy fe|tárja a bo|dogság'a szere tet és a bö|csességidegpá|yáit. Senki sem is. Richard nul biztatÓ is' Hiszen.errŐ| szil dr' Rick Henson és dr.. neokozija. hogy szenvedünk.' érzését' A mű számos kivá|ó lrányitottmeditációt néseknek pusZa Íizika|itását' szemé|yte|en természetót és mu|andóságát.Mindannyiunk szÍvébenkét farkas lakik.' révá|janak' szeivé A könyv rengeteg praktikus módszerre| vértez fe|. nyilván nem a biokémiai tödénósekre gondo|unk.akkor lehet annak me9is. hogy me|yiket táplá|uk mutatót kapunk emberi testünkhöz és naa mint nap. hogy fel kell kelnj' s egy újabb nap áll elóttúnk' Az effajta szenvedés _ ami magában foglalja legtöbb boldogtalanságunkat és elégedetlenségünket _ az agy konstrukciója. ame|yeké|etÜnk .Ez a megértés abban is hata|mass+ gítségÜnkre lesz. akkor egyben az lehet annak ves szaktekinté|y mindannyiunkszámára ér1megszúntetÓje is!. A konywe|mintegyÚt. ha te. hogy azok így .va|aminteszköza bo|dogság. Szenvedúnk attól. nak oontosan ezek a midszerek? Többek hogy: köZ megtanuljuk. mikénttudjuk |ecsendesítenia verbá|is hetően ésvi|ágosan magyarázza e| azokaI az gondo|kozás lármájétl'(aá a vég nélkü| idegrendszeritörténéseket_ sot' kia|aku|áfecsegő hangot az e|ménk hátuljában). az segÍt Íe|ismerni e törté.a Ha az agya szenvedés okozqa.. o|yankor. amit akarunk. az egyik a szeretet. s tobbé már nem a kiszámíthatat|anuI csaokodó iceán hul|ámai. megrendítŐ. valamint páratla. Szeretet és a bö|csesség felé vezető Úton _ Ami ironikus. hogyan vagyunk képesek befogadni a jó tapasáa|atokat. a másik a gyúlÓlet farkasa' tozások e|indításához. Hogy mikónt is |ehetaz agyunk és az e|ménka szenvedésmegszÜnte tője. .és hibáztatjuk magunkat a jelenért' Frusztrálttá vá|unk' ha nem kapjuk meg.Anó| azonban egyre többet tudunk. tapasztasze| azérI. miként erősíthetjük magunkban mind hátsi részéHa azonban _ va|aho| az e|ménk az együttérzést. ldegesek leszünk a fájdalomtól' dühösek a haláltil' szomorúak. amikor idegesek vagyunk.i||etve a kivá|ti okokat.hu há|izataink és idegrendszerÜnkörvényei ... baráságos vizekkévá|nak.'A megoldás nem a negatív e|nyomása. amiben óromúnket leltúk. . . suk evolúciósszerepétis -. hogyan serkenthetjÜk és erŐsithetjÜk az örómteli. A tapasZa|atok áram|ása fo|yamatosan formá|jaaz agyadat.tájképét'' Es hogy mire is vonatkoz' befo|yásolhatod. valamint több kedvességet tudjunk mutatn!magunk iránt' Ezek a |egÍontosabb és mégissokunk vá|számára a |egnehezebb|épések a pozitív is tarta|maz' ame|yeka könyvhöz tartozó CDrő| ha||hatóak is.agykontroll. amelyeket megesze|. junk tanÚsÍtani önmagunk iránt. ame|ynek birtokában neurá|is www. ha végetéraz. ezá|Ia|az e|médet tapasZa|atok is. A könyv nem csupán a legÍrissebb agykutatási eredményekre támaszkodik. . Kitaláció. miként tudjuk . ben _ van egy álta|ánoselképze|ésÜnk ezekről a Íolyamatokró|." Viseld ji gondját önmagadnakl eIménkhez. a.

{ltPlJ... Grifi Szál|ó 2013. mágia.. e|őadó: Kjvesdi Natália . Kiscsoportos fog|a|kozás Rudas Andrea JeIentkezés: (061)3Si-1 7/0.. El|-vizsgára Íe|készÍtő .l Bp.02.óóhj.i.. Fii|akupunktÍnís addiktológia (EI|) bnfo|yamot indÍt. FEBRUÁRITANFoIYAMA iiiöúinó'öili.' Beth|en 4 G.magnaprcss. KilvesdiNatátia e|rÍadó: ...00.14' e|őadó: Kijvesdi Natália . pszichológiai ldőpont |istanácsadó képzéskvantum Íebruár 14.iiiliffiiy.00.Beth|enG'tér3.hieronymus-bock.com módszerekke|'' ]3 kreditpontos 32óftás továbbképzés Természetgyógyászok. A KELET-NYuGAT EGÉszsÉGKözpoHr 80irásakkreditá|t.. Novote| Hote| . va|amint a Íö|dsugázások a feng shui és összeÍüggését.03.I. havi egynapos talá|kozásokka|.ü.Varsányi Péter ..A o. Jelentkezés: dr. Miskolc. VeszpÉm.em.00.02.com P. 12. Hozam Hote| 20'|3'02'11.l. (tr (t0l311 nS7 06 (1)9513452.'':éli. A]tematív mozgás és massázsteÍapeuta tanÍolyam Élrrrn KöZPoNT MAGNAPBESS BEMUTATÓINK: .. 2013.2013.Gerincprobtémákkeze|ésealternatív 2013. e|őadó: Natá]ia ftvesdi r Pápa.l07.dö ilil sorse|emző.02..4.98t!y.hu e-mail: u|muskÍt@gmail.. cs|KuNG |ebruár 23-24.shiabu.fsz. Árpádút 51-53. rudas.rv.. .z.*e-mail..csikungtanÍolyam.hu önismereti csoportvezetői ingyenes képzés vagyte|eÍonon:70-!A7.HÉTVÉG| TANFoLYAM. Mátra Műve|ődési Kizpont 20.02' 06.?919.317. dryaradij@gmail. 1061Bp.com Je|entkezés: Rész|etek www. TanÍo|yamunkon megitanu|hatja a 8 Íéle.iá-óii-ó..energetikai keze|ő képzés wrivw. ll!.. Továbbképzés gyógyászatró| a kínai wrvw.Panídi JózseÍ' ffi-30-951{160.-E.2.].ilúí.l9 . Vác'Művelődési központ 2013..23_24.hu) Jetentkezés: cF1-m43í1. utmuskÍt@gmail.02.10. ff9.2T24.ezusüto|d. képzés brapeutaés Üéner speciá.X|.ffiii. hipnózis tanácsadó.00-.sy. e|őadó: Kjvesdi Natália .9r.04'e|Mdó:' KjvesdiNatália o Gyiingyös. ezoterikus 'óie:. CS. Cft-20-4pf"lZrq tarnicsbt@gmail.17'00: K:16. Íebruár 02-án szombaton Bach-virágbrápia !|.Ll[!9. tanÍfunk. l@vácsl'tjnde előadó: lnÍormáció:1042 Budapest.ffi&ilki lnrÉzrr KÉPzÉsEl oKTATÓ-KUTATo Háziguda.tarnics. Bp. tanÍolyamot indít . egyénre szabottan.metaÍizika.00..hu' bL 06-20-s1í.hiercnymus-bockhu bl.05'e|cfldó' KjvesdiNatália o Debrecen. spirifuá|is bnácsadó a shiabut! mit s amit . 16-tó| Átfogó képzések ezoi|l'okku|tista spirituá|is Tanárok: MezN Anna.T'. (Ulmus Kft.9!I.1 1. kéze|emző. vasárnaponként9-l7'3O óráig' He|yszín:1071 Bp. Corso Hotel 2013.07' e|őadó: Kilvesdi Natália . Spirituá|is bnácsadó.hu röusuoÁnznsuÉnÉs A|aptanÍo|yam: N13'tebruár 23-24. mozgásterapeuták számára 2013'02.ii.. Szo|nok.' Beth|en tér 3. káfiavető.com e1ixír 87 . b|':343-0838 http://rrwwrr..8!Lul-Lrs.hu NY|LT EsT .tér 3.1. é|etvite|i .) E|őadó: Dr'Babulka Péter(v. 1071 Bp. u.e|őadó: KövesdiNatália .andrea@csikungtanÍolyam.com Íacebook M|NDENK| SZABADEGYEIEME A TÁBN|cs BT. gyakorlatát.i||.02.17. Szombathe|y' Pe|ikán Hotel 2013.lmá. Gyakorlat a máj-epe működe'i terü|et harmonizálásán..|EJ-I.{é' (30 aromabrápia órás) Februfu 24.:343-0838' hagyományos kínai orvos r.|3. 02.25.com BocKHAGYoMÁNYos2o1g'o2'17-tő| havi 1 nap lK* n H|ERoNYMus tP-.KiÉlyu. stb.|3' 02. MadocsaiEszterés BónaiCecília iiil. 5 hétvégén 20]3.rw. Ezsébet Fürdő 2o.|.00-'|9.fsz4' |nfo:H.20.00:K:16.Éy.e|tadó: K)vesdi Natátia r Győr' Rába Hote| 2013'02.21. Íö|dsugánás e|mé|etét. Nyiregyháza'BencsVi|la 2013.F49l. evoeYnövÉHYslurnm EK0I. (volt Városi Műve|ődési Kizpont HEMO) 2013.NEMZETKöZ| sHlATsUlsKoLA NEMzETKözl METAF|ZIKAI AKADÉMIA ú.. e|őado: Kjvesdi Natátia o SzékesÍehérvár.02. |smerje meg ta|álkozáson keresztü| egyszemé|yes 0rwágszelte Ío|yamabsan: Megmutatiuk...csütörtök órátó| éséletvib|i tanácsadóképzés.j eYicyHövÉnysmmrrlsKo|.... oG30-297-4889.05.KE !| BocKHAGYoMÁNY0SEzobrikus képzései: Stridió ok|' íN'-1 A H|EBoNYMuS \-s--. . Divinus Hote| 2013'02.8(m Marosi JózseÍ: 06-20-995-0832 ismét indÍt tanfo|yamot z A Course in Mirac|es című könyvÍe|dolgoására.tanÍtunk. BenczeÁgnes:06-3{F90o-087.l!-0-L-9.474 Tanár: Dr.e|őadó: KÖvesdi Natália . 16' He|yszín: inÍo@kny'hu.n12 márciusban és szeptemberöen.március 10..951-4672 képesség fej|esztő.22.02.ww. DómHote| 2013'02. PÉos. EgeliHote| Eger Park 2013. mire .18.02.fa!. angya|.öüiup*i.02. Németh lstvánbe|gyógyász' 2013. Részvéte|i kéíÜk szándékít jelezze A|apve6 Embe]i Érbkek o|datói e-mai|ben: inÍo@shiatsu.19. Szeged..iiáii.15.BudaÍokirit9-11.Ísz |nÍo: H'CS10.hu' unaru. Natália e|Mdó: ftvesdi .A karma..hu . metafizikai jó. thaimasszőr oktatáso krista|ygyógyász képzés..iiii'óili ht$://wtwv..'.. inÍometaÍizika@gmai|.e|őadó: DimákÜftilia .

ésa rokonságom tag1aiva| továbberősödött a kapcso|atom' Amióta fogyasZom. egyidejű makrobiotikus étrend segítségéve|.gÍtségéve| |endÜ|etet kapnak. sok mindenmegva|ósu|t.. fé|e testi-lelki Problémánkra mego|dást nYújt.azonnal ki is ja. mega testet. hat. Három éve minden regge|szedem. téna természetes étrend me||ett mégÍontosabb a prob|émáimat előtt egészségi már mego|dottam a Moksa Elixír fogyasZása. így fej|ódésa spirituá|is l Mesé|ne ezekrő| a vá|tozásokról? hez is' Akikszeretnék a vá|tozást. Kaptam tőIe egy Üvegge|. den o|yan vá|tozás bekövetkezik. éssok barátisegÍtséget kaptam. mi|yengyökeres és l A Moksa E|ixírhezhason|óan segíti-e a gyors vá|tozásokat tapasZa|t a saját makrobiotika fej|ődést is? a |e|ki.hogy az adottproblemára a |eg.. betegséget okozó diszharmonikus rezgését. szív+ sen Íogadták a kÜ|önbözo rendezvényeink hírét. va|megerősödjönimmunrendszerÜnk. |endü|etet ad a Ío|yama.'' készítmény.l Mi történika szervezetbena makrobiotikus ta|maz. taimat.a meddŐségge|. a körny+ zetemis e|kezdett másképpen t+ kinteni a munkánkra.A Moksa E|ixír he|yreál|Ítja a szer. ésaZorvosszakér1e|mén mú. ame|yikre|eginkábbszÜkségevan az |erakódások. ami aze|őtt e|képzelhetetlennek tŰnt'A makrobiotikus étrend me|Iett a Moksa E|ixír segített ahhoz. természetes éte|ekre épÜ|ő terápia területén. komp|exinformációs .j teremt é|etünkben.K=ZAK-ZBENA MAKRoBIoTl]. akik korábbankozömbösek vo|tak a munkánk iránt.panaszokka| kÜzdőpáciensek á||apota is javu|t tŐ|e. Sót. és miéÍt szÜkséges. ame|ysoki. ami a fe|épü|éshez l Hogyanismerte'* u'o*"" ElixíÍt. hanem az érze|mi éstudatifej|ődést is' A test pribá|tam. '. Azóta érzem Anita kÜldetésemnek e gyógyítóés egészség megtartó táp|á|kozási rendszerhazai népszerŰsitését. kiegyensú|yozott A Moksa E|ixlrazén'vi|ágújdonság az információs alapanyagbó| készÜ|t. a MoksaE|ixír s+ _ A testi eoeszséoemterénnem történt vá|to.kedvet.SÚ|yosbetegség ese zás. éshogyanerősítia |ik. és testi-|e|kiharmóniát .táplá|kozáskövetkeztében. Mégaz emésÁőrendszeri ésdaganatos bete nőm aján|otta. EIixír néhány hetiÍogyasZása utánfokozódó be|ső békét' nyuga|mat tapaszta|tam.IágénekköszönhetŐen a híre egyrejobban terjed.j vezet belső egyensú|yát. hiszen évekket ez. hogy a mazza a be|ső egyensÚ|yhe|yreá||Ításához szüksá kiÜrü|hessenek szervezetbó| a modern é|e|miszerekges összes információt. és csak a testegészségét' é|eterqét' egyensÚ|yát táp|ál mive|a tapasZa|ataikíváncsivá tettek..teháI l képes kio|tani a szervezet l összes. Egyik fo ti egyensú|yunk he|yreá||itását. A tisZa éte bármely problémáraés bárki számára' Sikeressá |ekke| hatni tudunk vérÜnk ós sejtjeink á||apoIára. ésmegfe|e|jek hagyományos homeopátiásszerek a vá|Iozivi|ágkihÍvásai nak... de erre n"]rni.i formációit tarta|mazza. te|i.hogya |ehe tŐ legtöbbethozzamki magambó|. men egyetlen készítmény tada|. '. mindegyike egyet|en informáciit tar. tanuláshoz.ÚAVAL A Moksa E|ixír.. reumásésegyéb a már ji ideje megoldásravári felada. és hogy megmutassam a kiutat az egyreinkábbterjedő civiIizációs betegségekbő|.i. Azok. uj.1.E|mesé|te. a||ergiáva|. tos vá|tozáshoz. EgyÜtt minalkalmazva a kettŐt. sze||emi . makrobiotikus hozzásegÍt étrend ahhoz.. . Ezek á|ta|ábanabbó| adódnak. és a szervezet vá|asztja ki bő| ésa környezetiszennyeződésekbő| ke|etkezett kózü|Ük azt.. a MoksaE|ixír e|sősorban a |e|ki okokat segít megszÜntetni.Moksa E|ixír ennekjótékonyhatását? _ Az e|ette| megfeIeIobb készítményt aján|ja-e. A magyar ta|á|mány84 növény magas rezgésű in. |Vásé|etterü|eteken viszontmár kéthétte| a Moksa E|ixír fogyasZásátkovetően sok vá|tozást tapaszIa|tam. Míga makrobiotikus gyasZija és népszerŰsÍtője Sebestyén Szi|via' a étrend a betegséget okozó sa|akanyagoldól tisZítja Makrobiotikalntézet alapítoja es vezetője. fe|do|gozat|an. ésaz emésZőrendszerÜ nk tisztu lásáö ngyógyu |ásához' Ezért ad hati a szer |átat|an ban. hogy egy-egy nehezebb é|ethe|yzetbő| nem tudjuk megta|á|ni a kiutat. Számostapasztalatunk vana Moksa E|ikezdte e|fogyasáani? xír ós a makrobiotikus kombinációjának étrend sike _ Három éwe| eze|őtt egyik barát rére.így mogathatjuk fo|yamatos megúju|ását a sejtek éstesma már 28 kÜlföldi országban ismeft.1. amikorÍe|soroltam neki gek..A kiegyensÚ|yozott stagná|i é|ethe|yzeteiben a Moksa E|imakrobiotikus étrend nemxírnekköszönhetően.. és egészségén harmonikus a|apu|i érze|mi ésmentáazita nekem is izga|mas' vá|tozásokbanbőve|kedő lis é|et ugyanis erőt. A Moksa .'ukség. és igen eredményes az é|etem.

amikor kijött a kivizsgáIásrol.. hogyelt(Ínt zem. kell majd bízott.ajánlottmegerősÍtést') Teljestestkezelést végez.megerősÍtésében. ésboldogan el neki a hírt.. újra energikus. hagyja.tüdőt. aztánmárő egyedül) az alÍahang. ésa várakozás vosnak megmondta. A! dÍ.nemis hallottak róla'Anyósom egyre határozottabb gött a telefon.mertmegintegy olyanemberrel lésben Mi ellenezt[jk Egyszer.napon.hallga. T l Ih#í{ -. megjegyzi kuncogva. AnyosononlátA történetnek azonban még Cs.lbket. hogy hogybár negkönnyebbillt.majdnemkidobtakbennünket.tökéIetesen m(Íködik. hogy 82 éves 2012 áprilisában tildőrá. DoMJÁilúsni orvoskandidátus és agykontro||oKató or. hiszen magasvémyonás. éscsaktüdőke.Iott' )rvosai m(Ítétet amit Íérjenmel hajakinőtt'Anyósomnéha . hogy nen akar mtÍtétet.hallgatott. mertfoltottaláltak a tüdején' Megdöbbenés sohasemhagyta gyogyÍtottam'tem. merta következőCT-naz látszott. i||etve |eírjuk be nekik.. Akkorvallotta hogyő más mo.. T9V' r8 pszicholigus és agykontrolIoktati AGYKONTROLLAL Miveligenerős élniakarás voltbenne. nekiszÍnesben )któberre a foltelt[Ínt!!! Az orvosok nem é| AngIiában. kérem.lett.Jól kiszúrÍam a TB-vel.a tatabányai . miként sikerÜ|t egysokéves.egy nap' (A Mennybe könyv által mondták nek[ hogyők 22 kemokezelést tanÍo|yamok döngölve című Ang|iá. ten végeztünk A család a tüdején csijkkent' Nagyon sok BagdiBellaCD-t hogyelőzőnapvisszahÍvták a kivizsgálásra a feleagykontrolLtaníolyamot' _ ésanyósom többi tagja is _ csakaz orvosi keze. élni akart' ségét. E E DOMJAN GABOR nyelvtanár és agykontrol|oKató 'r'iW -'8-. szerettem agykontro|| nemhe|yettesíti. magát. merthogy CT biztosnem aztnekik! .megjelent a halott és a nenrég elhunyt Nem én natÍvával: agykontroll. aki eddigsohanem eIé meftem állniaz alter. xíevos Évl áV"'.mit eredmény' Nemírhatom bané|ő barátom tartia e kuzu.szott.végIeg (és banszenvedő kockázatos.Nem EGYRE JOEEAN KEDVES ALFAJAROK! elixír . mondtael tijbb százszor plntls''. hogy nit Íognekik folt.azt azonnal gékony pedignost hallott mondta vo|t csodálkozva: Nálamis voltak' és ezekrea dolgokra. 82 éves' . |dé.*.vizsgálatot.akaraterő nyugdÍjas. az ő hite. aho| e|mesé|i. Jó hírem Kinyomtaftunk egyegésnéges Dersze EIküIdték mukra.az ő akaratereango|) nye|vű kuzusairó| bővebb infoittta|á|ható:viftükfel Budakeszire a Íőorvoshoz' aki a m(itétet gyulása pedig segÍtettem neki. a ám e|őtte hangsÚ|yozottan be... Nagyon sokatbeszélgeftünk az úton je.uk.:i. ésaz ő hitének az ereje' .hetjó a tatabányai (5 készÍjlékkel napiegyszer. deakkorelsokat. Gábor magyar betegnéI ez nagyon az ő eredménye. hogy kenókezelésre' amitőllegyengült' ésa hajakihuljavasoltak. Ie. csaknem ingyenes délelőtt.si|vamethod. Azona RendkÍvü|i |eve|et kaptam Tatáró|.hift benne'Hol kezdjem'mÍtmondjak? tás.. auÁGYés az ELvÁnls máraz ő agykontroll@silvamethod. ennyivolt.gyógyÍtok' hanemő.: ffiil E{Sil E DÖMJÁil AilDBÁs hipnoterapeuta és agykontro||oktati DoMJÁilAI{DBEA nye|vtanár agykontrol|oKató és ffiffi t&Ir. mertmég volna..Erdekes! mondtam nekik. fia'Képzeletemben a Mamafelpattant a kezelőasz.. . határozta. 27 éve vagyok kontro||a| 30 naoa|att éserőÍeszÍtés neméfteftijnk.Evátó|. hanem kiegészíti az don gyógyÍtja újságoltam haa fiais elvégzi Este csönorvosi keze|ést! agyonvizsgálták az alfahangkész|.amitjóI láthatóhelyrekitett. fo. i||etve e|őttük számos. féIt a család. mireanyosom férje másik negértetnem ezt az egészet. hogyilyenaz ő tüdeje. kot diagnosztizáltak. ésaz unokatestvéren anyosomnál Elmondták. meftnemledonban! Ostend Gábor. né|kÜ| megszabaduInia. a kemoterápiát.mondott. megerősÍtések. amikoranyósomtelefonált. _ ahogy nagy hangú felétől.. közézetejó. Nagycsaládunkból csakket. velenekísérletez.ALFAJAROK e{6 i $L.A gyó. hogya folt eljilhetnének-e hozzánk a feleségével.tem(eleinte én.nakéstermészetesen CT. vábbÍtsa Hamarosan vizualizálta. T- ^i-& - .a HlT www. kristáIyok.uk'com.madarat tehetett Vllnafogatni velem' Eppnátegség esetén azt minden tanfo|yamontetlen'. de két amikora laboromban hét kellett.' stb' takil. Mi és mostsem sikerülteltenniük láb alól'. és aztmondta nekik: megyek. s akitudja. én csaka nódszerekben e-mai|-címe közben is'Amikor anyosom a főor.hi. at óraÍvárakozás után behívták' ésazt javasolindu|nak Lon. sejtem Győrbe. egyik CT köVettea másÍkat. angyalok'. to. Íontba kerÜlő) ismertető előadást. nincsvége.lunkjárt az unokatesfuérem a szomszédos falubo[ éskiadványunkban e|mondjuk. ez: végezte volna.Igen erősen kételkedtek. hÍvott. CD. Hogy Gábor zelést a készijlékkel déIután. je|zem. ésmindennap hitték eI. _ az mondani. |átható interjújábó|. alfahangkezelés. hogyvége." Rengeteg magyar dolgozik és rólukelőször' ugyanezt vanszá.Minden magyarnye|vűagykontro||.eredménye.&r'. káros szokásátó| agy.on frissés Folt nincs.tokbékén!" AmikormásnapelmeséItem neki. el magát. az agykontrollt. ango| hite|es Még a családrábeszéIte 2 gyengébb zenektovább' mennyire agykontro|lijgyben' az kiderÜ| a az elején youtube.com.

A történelem másnak az agykontro||ban szerzett nek|hogyhaez elsőresikerijft.meftannyian voftunk kezelésen') vo|t tanáromat. mikre|ehet ké.50.márc'1.. közü|végü| is (vaazza|kezdőA sok-sok ember bekerli|tem én tőI kezdve: szavakereje. A részvéte| a|só korhatála 14 év. az isko|a ésa meditációt .azt hitten. agyk. karácsonyára kaptamneg az Agykontroll másoknak segiteni. kezés után. Erettségi utánha||ottam e|őször az agykontro||ró|. Íebruár 16-17''2T24' György ol<MIók:.i0bb ViZsgaeredményem.'vé|et|enü|'. kristályköveket ésaz alÍahangkész[jléket. érvényes reggel 9-kol kezdődik.á|momat.hogyha szÍjkség jött aZisko|ánkba |éÉpp az egyik ilyenfeladatot is. Domján Gábor ésBaglyas he|yszín: Kispesti Munkásotthon.A napiiegy ára 3000Fi. 2 senagykontrollal ugyanaz'TeleÍonáltak. ezálta| sikerü|t e|érnem egyik meftmég tem kutaini. (Szebb É|etért KöZpont a Ke|eti pá|yaudvarnál)' teIeÍon: 1/488-0118 És lDoPoNT: HELYsziN . amiKő|eddig á|landóan hogyaz A téte|t húzzam Nekempedig boldogÍtó érzés.ker. Íebruár 28'. zal a metodikával kapcsolatban.Napijegy kunusra.ró|. programozásom mondhatni. meftjo nekik ez a nyugalom. i| Az eoész pozitívgondolatok. 2011..ro||t) l zat hatására a szupercéghez.hogynost voltakCT-n'''és nincs ott a Iitássa| |evé|ke: hét ráBekerü|tem |egjobb tanu|ói közé. va|amennyit meditá|tam érzéssel meditálóknál elég rit. Persze mindegyiket is mutassam könyveket. kizátó|ag az agykontto||-igazolvány használhatóÍeI. A meditálást rögtön ki akaftaprobálni. kü|döm a tanÍolyamra. szerzetesek.HangsÚ. hogy matosan va|óra vá|ik! Leírhatat|an ézés. hogysikerült nappal |ettem.'7-8' (hétköznapi) Domján András o}<Iato: Rend.irükköket''. amiaz elstÍ alkalonmal passziv. aztánátü|tettek heten' Eddigolyansutánálltama testigyógyÍta. akineka Figyelem! Az agykontroll-tanfolyanra vásároltjegy csak annál az oktatonál nevea jegyre vannyomtatva! (aSzéna Mammut |. nek|egészen az elejéórábabesűrílve elmondani gondolat-nagytakarítás. is ezért' gesen szó szerint Visszamondtam lyoztam.Mive| ezért volt. ésaztők is meditáció. tál.' stb. hogyműhogy a 2 éves 0KJ-sképZésemet sikerült esettanulmánnya| ki kellett bővÍte.gyen felerősÍteni az energiát. annak elvégzése Íészvételi díia 36 000Ft'a nappa|i tagozatos diákokésnyugdíA tloórás. Mivel ez a _ szenzációs meditáció. 40 gyereket meditá|tattam. hete.amikor átadom karatézok.e|rom|ott egy másikeszköz is. ] O0%-osra sia lelki gyógyÍtas egymásik aho| azA téte| sokhoz. Vizsga ezá|ta| sikerü|t. i||.. a .tény|e.(201582-6076) ingyenes ismertető e|őadás: Íebruár 5.. Az o|yan do|gokat.3/3/2008 (1KM Az 1ktatási Minisztérium számon) akkreditátta az Nyitvántaftási szám: 01-0147-07. nagyeséllyel sikerÍll eftijntetnie a foltotis. amitmondott. sokkalkönnyebbÍgy mellette' _ De hát nemadtan nyugtatlt! tudok csodá|atos étzésseI tö|t e|. Amikor Vizsgaidőszak. sikereket sikerü|t. )daadtam az összes CD-t. érkezett ótaazautómban folt!!! Az alfahangkezelést mind. Így géphez' Volt.. e|őtt egy CD-ket amit általamegismeftek' programoztam.ingyen vehetnek részt a kurzuson. min.'zen'' . technika. elmetijkreI .. Ám va|ahogy úgy a|aku|t ideges megintkét''gyerUátneggyújtanom'. TöbbÍordu|ón |eve|ében szerep|ő alÍahangkészÜ|ék ál|ásajánIatot részt Vennünk. diákoknak ésnyugdijasoknak Íe|mutatásáva|.Y hogy a gép amindolgoztam. alfahangkészüléket' Mindegyik embert' akitm0ndtak' |erövidítenem 1 évesre. szál|t meg.|enek el hogy szó szerint haszná|ni. mindent az. másodikhétvégéjén hozzá Folyamatos sikert Az agykontro||. repü|hetek a vi|ág bárme|yik hogy tudok ésmin. ám ekkor első alkalonmaljelentős energiaáramlás is. vanrám. Papok' dÍja 24 000 Ft. amitanyonmnál EIeinte Akadtak olyanok' akiknek A nagyobb sikerek ott ők is kéteIkedtek.ker. Út 12. ésezt az Vizsgán a C{ húztam koncentrá|ni!!|'' X.a szerVidéki tanÍo|yamainkra a iegyáÍusításra juthatnak napijeggyel be ismét|őként a vező intézménynél. A rendszeres Bédei Balázs könyvet. illetve ilyen mentaA töfténetvége kb. (AzÉva adva nekünk.tanfo|yam á||tam a do|gokhoz. térné|) Vlll. va|amint munkaszerződést Íelmutató |e|készek.je|entett. egyikbarátomma| együtt nyuga|om A vizsga ha||gatom.) 90 elb<ír .E|hittem.e|őzetes jelenthitoktatók rabbik.ve|e' Azitais kÜ|denek embereket.cóg . hogynekÍ kell hinnieéstennie mega . teljemeditációtólváltnyugodtabbá' eljöttaz éwégi programoztam.alfahangkészülék. hoOV egysoro.. pedagógusok Így vagy negisnéttése számára 40kredwont1t ér. azt hiszem. he|yszín: Corner (V.osan e|talá|tam! találkozáskor az egyik Az unokatestvérem a legközelebbi jobb érnek a jobbná| vo|t. amiszenzációs még nemha||ottam aZagykontroll. (Alaboromat sikerült bebizonyítanom. MegprobáIkm a lényeges dolgokategy pár pr0gramozlam. Három naputáncsodá|atos merkedett megaz agykontrol|a|).4 naposagykontÍo||-tanÍolyam gyermektanÍo|yamot 18 R. ki. akkor de az te|jesen ka' Mondtam . aki akkor máragykontro||os 97%.(alsó fö|dszint).Csodá|atos tö|t e|. ad.egy|égitársaság része. ker. Ekkor ismertem megjobban ködikaz agykontrol|' nem. haszná|ta diitt.betegségbő| anit a Marikának Az pedig. hogykörbejárjam a Vi|ágot' sohasemcsináItilyet' Kristalykövekkel szlnam gyorsan részére! tanuIni. most teljesen nyugodtan tudtam nézni' és ki. Az oktatás az e|sőnapon vonatkozó inÍomációk a he|yszínen szeÍezhetők be.kaphatok Ieg. hogy karateedzésen Már az den do|gozat.egyszerre érzése bevá|t. pes az agy. sikerek. Közp.érettségim _ hozzám hogy nekik a |eírtakat. Többek közt eImesé|te.tudják p|. ezena'napon gitársaság.Amú|t (akiszintén he|yett ugyanígy isdióés zene u Athangolóés a Gudagodj! kettenfolytatják. Fiumei út 4. Összesítve: az osztá|yban a feladatom. s a mego|dásra tudtam is köszöne|rom|ott agykontrollésaz Ultra-tanfolyamnak . A tanÍo|yamot végzettek előre megvásáro|t vidéken a jegyárusíttí 2000Ft. Fo|yamatosan Eme||ett sikerü|t e|érnem.e|kezd.. Eközben Végeztem eInyáron az kapható. igy hátnekiis fehaktana taméstudtam.. tudást. hogyÍőként akkor nekem |ett a de mostmár kerü|t. hogy egygyógyíthatat|an Engem azótais fo|yamatosan aztmondta: _ Nagyon jó a nyugtató.ntrott-tanfolyanot. hogy minden Ío|yahozta Vissza magát ezze| a módszerre|. Ettől kezdve te|jesen elhittem. XlX. he|yeken kapható. mert az kihagyhatat|an. Bajcsy-Zs. érzés volt. arró| infótaz ke||ett az U|tra-tanfo|yamokon 1/488-01 18-asteIefonszámon adunk') Domián László Soksikert! SIKEREK AGYKONTROLL: jegyárusítás: tilriril!fiI módszer stresszkeze|ő éselmeÍej|esztő .denegyes mondatát.gyeftyákgyújtása''.|amint a barátom.' kedd'17 óra . a végzetteké 000 iasok .úgy hogy fo|yamatos ér. Teleki u. meftszinieine|vár..programozni".EZá|taI még hatékonyabban agykontro||tanÍoIyamot. Felváltva használták anyónmmalaz s elkezdtem beveteftÍjnk' .kezdődtek. aki szintén aZ agykontmegerősítések.

Fej|eszü'eted áF (Aradi önismerctedet bbb' saiátmagad vértanúk 23. gyorsésercdményes módjá1.9. Központ BUDAPEST: he|yszÍn: Vasutas Műve|ődési iúnius jegyárusítás: 51. Atanwam egészségtjgyi sakdolgozóknak > soRsFoRDíTo elixír .17 em|ékek sem|egesítésének ingyenes ismerte{ő e|őadás: Íebruár ón . SZ0LN0K: 13-14. he|yszín: Számvite|i jegyárusÍtiís: Főtér 2. ) ULTRA: É|etért Központ Helyszín: Szebb (Bp. GYŐR: jobb vá|tozhtiísra |enne kia|akÍtásához mi|yen é|et május18. 17 óra ingyenes e|őadás: .vagylega|ábbis egy Hamárfudod sejted . ismeÍőst is.50. Bp-en a he|yszínen' Fiumei 4. . . ápri|is G. (FaraKár Ba|assi Intézet.. ker. hogy mipercekalattenergikussá vá|ni.. az éaéseid szülaéged dr Domján Lászlo oktató: .) kurzus. hogymiként |ehet hogy: adózás ku|cstitkát e|érni. helyszín: |Íjúsági Haz' Szapáry út XlX.67. Kistarjáni út 5-7. akkor ez a órás egyÜttes vértanúk u. 20 munkedeteid terü|etén. .17óra ingyenes ismelte6előadás: ápri|is Nl. Főisko|a' u' 12-14. he|yszín: Budapest. Lurdy Ház.2$-26.9.7/b' . jegyárusÍtas: (56i51 4-569) a he|yszínen ismerbó március 13. 27-28' Domján Gáborés Baglyas Gyöw o|<Jatok: Inkubátor Hí'(30/974-8061 he|yszín: ) í7 óra mátcius 26'.com .2. Széchenyi (62/555-882) Bo|t. szeda.domjan@gmail.15-16. a megÉzó egyszeríi. )ANG0L NYELW zílNl AGYKONTR0LL-TANF0LYAM: andrea. Teleki u.50. he|yszín és .az U|trát befejezés mindkét na7500 Ft'Kezdés 9 órako1 pon kb..szerda. liáuló oktató: dr Donján Lurdy Hiáz. László oktató: dr Domján he|yszín: |TC. 1-2. he|yszín: Richter-terem. . és a cse|ea gondo|kodásod..nakelvégzése -125) Domján A tanÍo|yamon Mulo|ilbbek közt e|mondja: Ady Íszt. és Szeged.) Hétfőnként -ig' útja . 11-12.3' Baglyas Domján Gábor és György o|<Jatók . ként |ehet gyan o|dhatunk meg 72 im a|atte|akadtügyeket s .) Fiumei út módszert ame.' Natur|and Egészségcentrum..és he|yszínen.12-14. szerda. technikákat oktató Mammut l. vEszPRÉM: 2-3. Fiumei Út 4.17 irakor. ÉRD: f. PÉcs: március 1F17'. MAKI:ápri|is 27-28. 2 24' l:ászló oktató: dr Domján Főisko|a.és il|. eöoÖttŐ: június gyökercinyeithogy ráb|á|j önkorlábzóhiedelmeid 8-9. 1.' Könyves K. a he|yszínen' Jegyárusítás: végzetteknek agykontro||-tanÍoIyamot Ára:20000Ft akkredftaft. 2' (30/9561 u. hogyan .. 17.17 óra ingyenes ismerbtő e|őadás: Domján Gáborés Baglyas Gytjrgy okjatókl (92/51 1-210) Apáczai Csere János ÁMK helyszín: .. Domján Gábor oktatók dr KígyosÉvaés Kispesti Munkásotthon. ta|kiéiléke|heÚ szerdánként 17-'1 8-ig tiirvéMegisme]fi eted a szemé|yiségÍej|ődés a|apvető . ZALAEGERSZEG: 2-3. SALGITARJÁN: Íebruár 1ts17. Lászlo di:Donján oktató: |X. jegyárusÍtiís: Könyvesbo|t. Ház' helyszín: Fehér Ló Közösségi |sfuán kir' út 140' Szt' . Posta u.'9-10.|.'13-14. hogy mikéntgyógyíhafunk egyvere..) jegyárusÍhs: (Mammut |. ker.. kÍt. Domján Andnás o|<tató: jegyárusÍ|ás: EST Mozi. jegyárusÍtiis: Ezsébet Fiirdő (Ezsébet 4. Somlói út Amor üz|et..'1F16. Makó. MISKOLC: március 2-3''}10.|'. terem |'em.ALFAJÁRŐK .kedd. ká|kodás megta|á|ni ehhez a segít Gyermekek Háza 'l0-1 . Kincskereső .6. távo|ról. -3527) pszicho|ógiai (201211 teszt e|végzeséve|. jussonmegadni könyeszébe a taÉozását.ker. ápritis Domján Andns ol<+a|ó: he|yszín: Szepes Gy.ktt. ker'. ker. hogybeszé|getés -' hogy . hogymiként |ehet másokatis megtaníh|ehet az agykonüo|| a|apjaira . Könyves K. nyeirő|.' Domján és Baglyas Gytjrgy o|<|a|ók: Gábor oktató: dr Domján László Kispesti Munkásotthon. Íebruár ápti|is 3. Ady út 12..16. ápri|is 0... sunknak üzlenyene|tudjunk adniingaüantszo|gá|btásunk' '.) he|yszín: jegyárusÍkís:a gu|ásodat. í2'.1 (62209-059) Natura tér 0.száÍnta|an |ehet hasznos cé| e|élÉse érni . BAJA: Íebruár 2-3. Oktató: di:KÍgyós Időpont: március2-3.tárgyakat mentá|is eneÍgiáw| ésinÍomá. 2É21. hogymiként |ehet tÍink iÉnt többenérdek|ődjenek jó döntést közben hogyan hozni. dekében . oktató: dr Domján László he|yszín: Hagymaház. MosoNMAGYAnTvÁR: Íebruár F10. geneÉcitíktó| azokkal az e|őző rc'. helyszín: jegyrende|és: 18 06/1 /488-0. Műv. he|yszín: KonÍerenciaközpont' 3'terem 12-14''|. má]cius 1F17''2T24. DEBBECEN: jegyárusÍtás: 'F5. ker.7. helyszín: (20i582-6076) XlX. könyvesbolt Üz|efiiáz). Szembenézhebz DomjánAndras okbrtó: gondo|atmintákka|. em. |. Könyvesbo|t Juhász 84314-767) .2v2.'kedd'17óra ingyenes ismelb6 e|őadás: Íebruár pÍogramo. i||' Bp-en vonatkozó |egújabb kutatások ercdméműkiidésérc 4. ingyenes ismeltető előadás: -|8 ismét|őknek A kurzus ára 000Ft.2y24' Domján Baglyas György o|<Iatők:' Gáborés jegyárusÍ|ás: Zso|nai he|yszín és Ku|turá|is Negyed É78 ?a500-376) 26. TATA: Íebruár $. boldo(Szabadság amik nem szolgá|iák átvett Művészetek Haza u.19.'461 504-87 6) tér HELYsziN És IDŐPoNT. június 8. hogyhogyan kezünktő| kiáradó energiávalgyógyítani. Mindszent tér 1.. 9. akárfucatnyi beteg . he|yszín: (201582-6076) 23. Teleki u. KAPosvÁR: ápri|is 20-i2. így an. . a hatékony .) divatáru (20/269-851 Batthyány 1) u. Közp'(A|só u.i||. Megismerhetsz több olyan |yek a vá]tozásban' segÍbnek Éva.. máius 4-5.7. hogymiként |ehet a vizetgyógyhacióva|Íe|tö|bni hogy mik az egészség ttísú fo|yadékká a|akítani. . Bajcsy-Zs. Aradi jegyárusÍlís: módszereket. (Mammut |e|ki |smercbket szerczhebz az ember |.kedd.) út pozitivan hatnia másikembere'.1. |ehet a he|yrcá|lításának |e|ki üRai ..| .10''16-17. KonÍerenciaközpont' 3.. hogyho. |X. he|yszín: u.' gyógyító V|||. Csongrádi sgt.tzll E .7.}1o. május -5242) (30/291 Köté|gyártó u. március Baglyas György o|<Ia|ók: Donján Gáborés he|yszín: Hote| Magister jegyárusítís: (Levendu|a ér vagymegismétlése uámukn 20 kedifuontot Elixít..| . EötvösJ.11-12..

(201211-3527) }ktaIó KovácsErika -5242) 2-3' (30 Moson magyaróu ár:||. Budapest )ktato' KovácsErika ll. a gyerektanfoIyamot Más.hu)..agykontro||.] 6-17. ker.'l 6_1 7' (96/206-307' naoközben) }kÍató. ker. 3'Az Urimádsága. márM0ST vá|tozott' és azitamegtanu|ta aZéVam. Lász|óbudapesti Dr.9-10. Parádi Józseí.Domján rendezett tanÍo|yamaiÍa' a feInőtteknek loVábbkép1ó tanÍo|yamokra és a havi' j0S jegyek agykontroI találkozókra a Mammut |-ben és a szebbÉ|etórt Központban kaphatók. képes |obbdöntéseket gyerekoktatónak írt Topáné |||és ||dikó Rész|et egy ' ' . agykonro||{anÍo|yamot pszichiáter' végzett pszichoterápiát. pár-ésszexterápia.9-10.: ll. (30/903-1468) Budapest MagdaKatalin 9ktailo: ll. ....szánapsemtöftént bepisilés.176) )ktató: Horváth Brigitta -T 7 . 1389 Budapest' PÍ' 115' AGYKoNTRoLL-NAGYKEREsKEDÉs: Tel: 20l969-0059 V|||' keÍ'. iI|etve megrende|hekapható budapesti üz|eteinkben. Győr: 9-10. Fantasztikus' ha már3 napa|att a memóriaÍogassal' számokat hátmennyi Várható mégl!!.ker.23-24. A soproni ta|á|kozón' ahol gyűltek nyáVinzenz' egy16 éves srác'hogy zettek össze'mesé|te kezee|ső hogy ha összeteszi bárme|y ronalÍában beprogramozta.61 60.: 1.:*{ Í0l\A\ amin a nemrég nagysia cD-nek..AGYKONTROLL hatására a gyerek várhaA gyerekagykontro|l{anfo|yam .ker.2-3.) További sistb'(E|őüe nememelte ügyesebb jó egészséget kíVánok!'' keres munkát és : LVa váftegy a köVetkezö e-maiI A héten. (30/903-1 468) Eger: )ktaIó:MagdaKatalin ||. 10.: 11.ALSO FOLDSZINT (Bp. (30/598'6468) llléslldiko )ktato:Topáné (30/903'1468) Budapest XlX.: 11.16-17.(301620-7373) Budapest Vflf.ig. magabiáosabb |esz.(201260-6208) Diána }kIaIo:Varga Budapest XlV. l-oktato Bódi Andreagyern ekagykontrol MAMMUT I.ame|yen szavak címíj Központ zetkÓzi Erőszakmentes Kommunikációs . haviegynapos Vagy 30/951.9-10. pedig haII ró|a.Szeretném megérte. a Ke|eti köze|éiren) 9 és18óraközött' Nyitva: hétköznap Szombaton 9 és]5 óraköZött' 92 elixír . A Íoci. PozitÍV énSzem|é|ődő 11' 4. Fi. }kIato: MakraZsuzsan na Miskolc: ll. reinkaÍnációs Íogla|.k0ntr0|lregge|i meditáció. öngyógyítást egyet|en A tanÍolyam óta (a kuckójában eztis gyigyitja) bepisi|és' 1 I |esz. kommunikáció tású erőszakmentes i|lefue Ara2600Ft. terápiát.com tanfo|yamai iránt Dl' Domján Gábor péteken szerdán és 9{ol12. 9_10. kis |étszámúak és A tanÍoIyamok A gyerektanÍo|yamok ára1B 000Ft. : 30/644-6689. honIapon o|vasható www. 23-24. Mik|ósÍa|vi re|axáció ésálome|emzés pszichológusná|. péntekig: hétfőtő| Látogatható: 19óráig 9{ő| TERMÉKEINK MEGTEKINTHETÖK: 7-10 éveseknek: lV..' Fiumei út pu. eredményesebben tud tóan: .(301619-2294\ Szeged: )ktaIo:HarnocziErzsé bet (70/333-761 Tiszaújváros: ||'23_24' 6) Lászlóné }kIaIó:Tanko Veszprém: l|.ben és a szebbÉ|etért Központban.1-2-3. l' ker'' a Széna térnél) Nyitva: hétfótől szombatig.(30/598-6468) llléslldiko ]kIatő: Topáné Mosonmagyaróvár: |l. ker. .: ll. . tesz' E|mondása szerint azitanem akkor Íriss ésenergikus 3 ujját.a testvérkedvezVégzeitek mény 3 500FVfő'GyerektanÍolyamot márolcsóbban később a feInőtteknek szó|ókurzust a végezhetikI A felsoroIt tanfo|yamok oktatóiriI inÍormáció. hogy részt vettÜnk a tanÍo|yamon' '.14 éveseknek: -3079) Budapest lll. . 2.pszichoter.(30/251-0. Fiumei út 4' Cím: Budapest. kép.Va|entin' sokat . a webáruházunkban.ker.ker.(30 I61I -229 4\ Szeged et ]Rtató:HarnócziErzséb awww.]0{ó| 20óráig Tel:488-0118 vagy 20/969-0059 Postacím: Agykontrol|.' Bódi Andrea ll. 23-24. JeIentkezés: drparadii@gmai|. képest i||etve a tavalyi évhez sitményét' rá nyert rendkÍviil büszke banmÚ|t héten aranyérmet a csapatuk' játszikÍolyamatosan dicséri: bátrabban A tanfoIyam ótaa Íociedző ki a te|jesítményét. Tel. i|letve esetenként a is (érdeklódni a megadott he|yszínen |ehet' vidéki teIefonszámokon) a he|yszínen' tan{o|yamaira SZEBB ELETERT KOZPONT (Bp.: ll. csütörtökönhazaérve hétvégi megköszönnr a múlt soproni anyukátó|: .agtkontroll.: Rita )ktató: Tihanyi (30/466-6695) XX.. betegség gyorsabban meggyógyul esetén . hozni.2-3. l 291 KovácsErika }kIato: r ll. A cD 2600Ftért (agykontro||.9-l 0. anyuka neki.magyarázzae| hamegÍűszerezue a rendkívü|i módszerét. V|||' ker.pé|dákkal tréner) bőségesen á|ta| akkreditalt .61o&os érdek|ődni' jegyet tanfolyamaira vásárolni BUdapesti a Mammut |.Univená|is estimeditáció). _ kerűtanÍo|yamot tartott Justinatya ferences rendi szerzetes ésagy.0rü|ünk | |eve|ébő|: I Azóta Bence rendszeresen re|axá|.23-24. évig tart.ie|entős újdonságunk a Szívekés Ramba|a EvaNemcD. nyugodtabb ésenergikusabb játékosak. te|jeremé|jük így is marad' A tanárok dicsérik raznapná| taftunk' jobb jegyei Vannak. Dr. VégEIen Íorrása címe annak tJtCTrLtN . MagdaKatalin }ktaIo: -3079) XXl. 4. (201551 Budapest ]kIato : Péte rcsák Maxim (30/748-6914) Kecskemét ||.. Egyéni. csoda ennyire régebben Vég.. képes . 2013e|ejétő| ismét csoporkozástésá|omérte|mezést A csoport egy in Mincles című könyvÍe|dolgozására' IoIaz A Cource (vasárnapi) ta|álkozásokkal. a kucl hasznunkra vá|tl!! prob|éma Bencéné| vo|t az éjszaka kójában is végez. épp eléggé terismeri a Íáradtságot. tő a webáruházunkban . agykontro||t Honlap: www.hu |Vlost sőtéjje| Íe|ke| éskimegy' a 21.(201551 rcsák Maxim )Rtató''Péte Budapest Xf.hu. teIeÍonszámon lehet a 227.kapható üz|eteinkben. végzett Mária. csaka társaitó| helt az isko|ában. egyéni spirituá|is indÍt vál|a|. képes Íájda|mai zömét tanu|ni megszüntetni . Másik .: ll.' |átható a pozitiv vá|tozás.ker.hu n0nrap0n.. |áthatóan már MOST agykontroll{anfo|yamot. megtanu|ia |eszmegszabacé|jait e|érni du|nirosszszokásaitól.

sz. inÍo@a|Íahu||am. BUDAPEST ll. 9-1o.. és szeretné| tanuIni! BUDAPEST: február Oktató: Magda Kata|in Egyetemistáknak.: V 18-19.7877 Rajze|emzés: www. DEBRECEI{: U.(tavaszi szünet). BUDAPEST. FEII{ÓTTEKI'IEK t TATIFOTYAMOK A U|ttAilolt'AsÁs ilÍKAl .11-12.a vonzás törvényének részvéte|éve| aIkaImazása a gyakor|atban JoséSilva módszeréve|.Spirituá|is tanítások.eva@gmai|. 2-3.To||e k|uba szebb Ébtért együttes kedvezményes.tanu|askontrol|. GYEREKEKNEK I TAI'IFOTYAMOK 1|. figye|emzavar hatékony |QnöVe|és. ZALAEGERSZEG: lll. 16_1 7.hu Je|entkezés: l zsEt|lM0zIzAS .2. DEBRECEN: lV.. SZ0LNOK: K|SKUNFÉLEGYHnzn: ut. EGER: SZOLNOK: lU.A4Mterápia' Egyéni csa!ádÍelállitás Lásd még sIKEREK'' Íovatot ''TAPASZTALATOK.: lll.23-24.11_12. 9-l 0. AGYADRA MEGY.) bioenergiáiának ÍelerÉísítésérc! A termék kiÍej|esztése 25 éves kvantumfizikai kutatások eredményein a|apszik. BejeIentkezés: dr'reiÍ..2-3. Je|entkezés: inÍo@a|Íahu||am'hu . 6' .3o-23| -oo98' www.mint amit eddig ismerté|.tanÍo|yam nem csak agykonkollosoknak A XX|. TATA: lll. 13-14..23-24. kineziológus' BeikiMester-Tanál' BakosKornél Oktató: AFTpracticioner tanÍo|yamai gyógyu|ni gyógyÍtóknak.3079. 29. SZEGED: KEGSKEMÉT |||' 28-29. |V27.. |||.l programja fe|nőtteknek ésdiákoknak6 éves kortó|. 16-17.2 l .20-21. |3-14. 30/932-7611. .ezete .9-10. Érdetlődni lehet 06. r. 2 1.3079. AGYKONTROLLOSOKNAK jó énésekke| gyorsan Hakönnyen. 201551.I O EVESEKNEK KEGSKEMÉT: ||l.27-ZB. A |é|ek ésa testharmonizá|ása Az ÖngyigyÍti fo|yamatok beindítása A szorongások. 0SZTÁLY0S KlsKuNFÉLEGYHÁzA: vtt.lll.ADFruqu.eamega. ll.(tavaszi szi. beszé|getések |ásd: WWW. sasha|mi beje|entkezés Ágnesterapeuta.ker. SZEGED: K|SKUNFÉLEGYHÁZA: |V.tanulaskontroll. ll.2-3.agykontro||os továbbképző gyerekeknek í0-í4éves az eredményes tanu|ástti| BUDAPEST |||.lY.23-24. gyermekeknek koncentráció képesség fejIesztése is. energetikai bIokkok jeIentkező testifeszÜltségben oIdása www.2-3. r GYEBMEKAGYKo]|TR0LL 7-10 ÉVESEKNEK KEoSKEMÉT: l||.h u .. Betegségeink oka legtöbbször a test enelgia hiánya. módszer éstrükk proÍesszoráVá hogy tanu|ás Válj! egyben.2-3.Com Cím:1036Budapest. lV 13-14.hu-n! ltR. 17. practicioner NLPmaster tanÍoIyamai pÉrrncsÁr MAxlM MH -468 30/9675-229. 30/9031 30/955-6611 HARTYÁMilÉ BARTAJUIIIT BAK0SKoRilÉL es MAGDA KATALII{ tanfolyamai: l TA1'|ULASK0I{TBoLL FELSőSÖKNEK KEGSKEMÉT: ||. lV. Szorongás' hiperaktivitás..hu garanciáva| A terméket 15 napvisszavásár|ási árusítjuk. a Szebb áetért Központban Oktató: BakosKorné| r AFT. keze|ésé. 2-3.hu U!LrAMoLvAsÁs Haszeretnéd szeretni a tanu|ást ésmegismerni onmagad! Más. FELilőTTEKI|EK r TA]{FoLYAMoK Je|entkezés: 20/551.agykontrolloktati.neu rofeedback-terapia. 27_28' TAl{ULAsKot|TRoLL 6.1o. ÍeInőtteknek.SZEGED: |u. Jelentkezés: 20/551-3079.com. 201551-3079. KEcSKEMÉT: ||. 23-24. SZEGED: |V'.9-10.REIF ÉUA maSSZázs Hawaii Lomilomi Az agy edzése neurofeedback-terápiáva|.ÍrÁs BUDAPEST: lll.Ieghatékonyabb tanu|ásmódszertani . 1000tanu|ástechnika.ker..hu GYEBMEKAGYKo]|TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK r vlLtAMoLUAsÁs BUDAPEST XlX. inÍo@a|Íahu||am.:ll. 6-z.: 11.hu) l l .Te|jo63G3dl. . 23.ll. középés főisko|ások- (Mindkét nak.l l l .rajzeIemzes.a www. TAIIUTASKO]{TROLI vágyóknak és . 23-24. gyász' owos-bÍmészetgytí EGER.'. ||.14 éveseknek szü|ők . inÍo@a|Íahu||am. Bóvebb információ ésbeje|entkezés {& a 30/941-6662 te|efonszámon. BUDAPEST ll. lll.9-10.:lll. Nagyszombat utca l. Pníbáliaki a SZINGAPÚR enencn pÁLcÁT szen.. BUDAPEST: ll. :l Y . időpontban bárme|yik tanott tanfo|yam r BELSő GsöilD .inet) r TAilUúsKol|TRoLL rözÉnsroúsorrunr . SZEGED: u.zg-go. ll. a r HELu||GER-FÉLE csA!. e|Végzése Központban. ker.9-10. 7.. l GYEBMEKAGY|(o1{TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK GYERMEKAGYKOIITROLL 7-.l3_14.6-7. DEBBECEN: V. 1 .11-12.GYIR:N. V 4. K|SKUNFÉLEGYHMA: V||... GYEREIGKI{EK r TATIFOLYAMOK GYERMEKAGYK0NTR0LL 9.

Íáida|om : az egész testben. 'i.sa. A menstruációs cik|us közepén érezhetően vagyunk. rosszközélzet.as. kezdődő köhögés. vitamÍntablettákkal! A legÍontosabb: naponta menjÍink Íriss levegőre! elixír . Tehát. Eza hormon szerepet a hőterme|ésben is. rÁunoÁsÁr n KÖVETKEZŐ HATNAPoS TERWEL. hö|gyekilyenkor szabad a nassolás.langyosvÍzzel hÍgított.tu|ó Íej. or1 hőeme|kedés iiíilftdÉ1 történőgargalizálásra vanszijkség Mi a teendő? Kanillás inhalálásra és sos vízzel 3 oránként' Szedjünkvitamintablettát.bedugu|t vagy láz.utánaegyzsáésszlplgassunk torokfertőtlenítő lyateaésegyalaposizzadás.legalábbls havontanéhány napig. van Mi a teendő? Vitaminbombára naplnta háromszor szijkség: F Mi a teendő?Gargalizáljunk sós vízzel 3 órán. o$i:Í]#tis. mint Íe. és ajánlott a korai lefekvés' toroktaparás. mintmáskor. képte|enség. H0GY MEGFMÁS ESETÉN NE AZANT|B|0T|KUM0K TAúNJoBBAN KMÉDHETJÜK A KÓR0K0ZÓK S|ESSÜNK SZEDÉSÉVEL. végtagÍájda|om' összpontosítási tffiffi tepa. Ennek azamagyaráza|a. mézzel ízesÍtett levét! Nemáft a multivitanintabletta sem. borsmentavagycitromolajat! mú|ó |áz. a ciklus e|ső |ében.. Kutatók éhesebbek szerint a nők többsége naponta át|agosan 260 ka|óriával Íogyaszt többet cika menstruációs lus14. napja környékén. Együnkkt)nnyű ételeket: párologtassunk MelIünket kenjijkbe légzéskönnyítő kenőccsel. ellenállásátsok gyÍjmölccsel. tablettát! Jót teszaz esti Íorró fürdő. gyulladttorok. halat! Mi a teendrÍ? Agybankell maradni.még mindigÍájdalmat okozó köhögés.AKC|ŐBAN A NÁTHA ELLEN . nem Íognak e|hízni! AZ0RVoS0K ÉsR MtrRosto|-ieusor EGYETÉRTENEKABBAN. ként.amely segít elégetni a p|usz kalóriákat.rizst. ésdörzsöljiik be a halántékunkat borsmentaolajja[ ani csillapítja a fejÍájást! Csaknagyon magasláz esetén kell gyógyszert bevenni' torokÍájás. zöldségge[ Mi a teendő? Most kell megacélozni a szervezet gyümölcslevekkel.ffffiÍ legjobba hársÍavirágtea Mi a teendő? Az segÍt a legtöbbet.ha sokatÍszunk: ésa forró tej mézzel' mú|ó náthaésköhögés. igyukmegegy-egy citrom kicsavarl. hogy amikor progeszteront a peteselt megérik' a szervezet játszik terme|. iftl|ffil múto pároltzöldséget.. bedugu|t orr.

.. |ett.. -*. A már hazánkban is megvásáro|hatóeszközzel javítanilehet a járáson.a regeneráció a emberek szerint. Mindeneke|őtt a duzzasérÜ|t terü|etkörnyékének vér-és oxigéne||átásán Ennek egyikjó| bevá|tmódnatot ke|| megszÜntetni. fe|haszná|ója van. A szakmár a bajt nem tudjuke|kerü|ni... té|iszáma. hiszen a síkosjárdákon' utakon ezek szinte kivédhetet|enek. A KOC_KA_4Ar_A? KINEKNAGYOPF_ Ezt a kérdést bonco|gatjaa daganatos betegek és hozzátaftozóik országos magazinjának. a Rákgyógyításnak a |egfrissebb. a má. A|V !KoF S-EG iTHET A V!D.o|c-S.sza|Ias. segítségükke| a beteg komp|ex mozgásokat végezhet: go|fozhat.E|őzetes időpont-egyeztetés szÜkséges a 06-1-467-3700-as budapesti.hogy a drága étrend-kiegészítók zö|dséget. kezét |ógatva' nehézkesen cammog: határozat|an Íásu|t' lendÜ|ete hamar és Kezdeti a|ábbhagy' o egyen|etesen.ficamró|vagy rándu|ásró| jó mú|ik. ja a hiperbároxigénterápia.M l RAN D-U hanem az egyszeNemcsak a télisportok szere|meseit fenyegetika té|i ba|esetek..hu tette közzé.MOZ AI K HOGY JARUNK JOL? pszichológusok Amerikal ésÍrancia szerint a jellemérő|. A mego|dás |enne. ami akadá|yozzaa győgyu|ást. A je|enben ésa je|enneké|. elixír 95 . szintetánco|va jár: könnye|műségre haj|afűt-Íát mos. ja próbálni. a www. mitő fétíi és nő.. akadékoskodó ember.magát egészségesnek táppénzére mi||iárdok mennek el. és A 2008 óta működő hon|apnak több mint 7o0 ezer regisztrá|t havontamintegy1'5 mi||ió |átogatókeresifö|.|!..tromboziskozpont. ra. Magyarországonje|en|eg öt ilyen intézmény ne szükség á||Ítja B|askó György' az újonnan megnyí|t központ vezető professzo|ásd a www. ame|yegyébbetegségek eseténis hatásos.a harmadikpedig Budapest. A statisztikaiadatok szerint 2012-ben többet utaztunk. s kedve|i a futószerelmi ka|andokat.K. . A |egnépszerűbb Úti cé|Siófok volt. fontos e|emea gyógytorna' a hétA mozgássérÜ|t betegek neurorehabilitációjának javítása. . Bohánszky Magda onkopszicho|ógus szerintamikor valaki szembesü|a rákka|. megy: ütemesen kiegyensÚ|yozott és békeszerető. . Sokszor ígér. AKl. ahogy tettékezt Nyugat-Európa |egtöbb országáműködik' de tízszerennyire |enban. de inkábbaz o|csó szá||ásoknak. . . tudatosanvagy tudatta|anu| a|aku|ómegkÜzdési stratégiáját vetően megha|ározzaa habitusa. .o. ha növe|nék tromboembó|iás betegek az a trombózisközpontok számát. A |ap ezútta|annak járt között. hogy van. A részleteket TÓ. haszná|atához Aki ki akarazonban szakorvosésgyógytornászaján|ásaésfe|Ügyelete szÜkséges.R ES 1. Az adatokat Masodik helyezettHajdúszoboszló gyarország piacvezető szá||ásfog|alóo|da|a. köznapi mozgáskészség Bizonyos videojátékok azonban többre képesek' kerékpározhat' tánco|hat. Ha rű járóke|őketis. megtehetia budapesti Uzsoki Utcai Kórház Neuro|ógiaiosztá|yán és a nyíregyházi Sc|erosisMu|tip|ex Centrumban.X TÓ-BB-FT-I BA.B . ame|ygyakran a tüdőben tor|aszo|ja e| a vérÚtját' végzetestÜdőembó|iát tekinvá|tvaki. Ragaszkodik a hagyományokhoz.e kapcso|at a rákbetegség és a személyiségjegyek A pszicho|ógiaikutatások szerint az A típusú szemé|yiségnek a szívinÍarktusra és az agyvérzésre. Ac á|dozatoktöbbsége munkaképeskorú. kicsinyeskedő. vendégházaknak vo|tnagy ke|etje.hu honlapon. HAR_C A TROMBOZIS ELLEN Hazánkban évente|ega|ább 2000 ember ha|á|átokozza az érrendszerben e|akadt vérrög. utána. sokat e|áru! az ember iárásmód q'.E-o-.i||etve a 06-42-596-683-as nyíregyházi teleÍonszámon. |épked: E|sőpi||antásra higgadtnak tűnik' de hamarosan kiderül'hogy igencsak dühbe tudguru|ni.cA.rakgyogyitas.. A szakéftőkazt tanácsolják a da|omcsi||apításával és a szélsőséges he|yettfogyasszanak inkább friss betegeknek. apartmanoknak. r bizonyta|anul. A trombózisos betegek évente kÜzdenek vérrögképződés mege|ózéséétt közben a szakemberekévekóta a és a je|entősen tú|é|éséért..]ATÉ. neszte|enül' |ábujjhegyen gyanakvó.|egyenszó törésrő|.tp -. vagy akár bokszo|hatis.. aprókatlépde|: pedáns.ahhoz va|ó is a|aphozzáá||ását.hu hon|apon.N. a C típusúnak a rákra |ehet nagyobb a kockázata.További információ a www.és hosszabb ideig pihentÜnkitthon.A magazin Íog|a|kozik a daganatos betegek fájdiétákka| is.rb-.. mintaz e|őző években. az egyensÚ|yonés a kézÜgyességen is. LAS . |ega|ább a gyógyu|ástpróbá|jukgyorsÍtani! ..

mikor pé|damondatok' használjunk szavakat.. meg|epo tarta|mú Íejezetnek isotthont ad. AzÚjtelÍedezés nyomán o|yan bete sánál gek is meggyógyuIhatnak' akiknek eddig reményÜk könpe' sem vo|t egészségÜk viszaszeaésére. öröm és szeretet.'slá HORMONc. Michae| Gienger getkíná| MÚvében a drágakövek rajongiinak' a gyigyhatása kristá|yok me||ett részIetesen ismer. AZ kiÍorrott technikáinak va|óságos tárháza' öngyógyÍtás BIOENERGETI C K IADO TENZIN WANGYAT RINPOCSE AGYKONTROLLKÍt rí{[fíl FELEBRESZTESE A FÉNYEssÉGEs TuDAT szíVEK És szRvRx co kommunikácii vi|ághírL1 Azerószakmentes gyakor|a. ta|á|.N_ TeÍmé5zetes eEyensúl\. mégis amive| e|indu|hatunk a ji|ét fe|é? Hogyan oldhatjuk meg é|etünk legnagyobb pénzügyi meg kihÍvásait? Hogyan harco|hatunk sikerrel a hétköznapokban. himnusz a Fö|danyához és a minket táp|á|i növényeihez.. kristá|yszerkezetét' színét' IVICHAEL GIENGER Enegriát adó manda|ák minden napra MANDALA önöxnnprÁn |Vlinden Oröknaptár 366dbszínes manda|áva|' o|gyönyörű da|on Újabb és Újabb' ragyogian színLl Íormájú. díjnyertes b|ogger és két ú. a pénztárcánkban? pénz. Íényt' informáciit és színtiszta é|eterŐt adtestünk minden egyes és é|vezetet az sejtjének.'ó m pozitív :ir:!&B&&re.f.k&! következnek életÜnkben vá|tozások be' . B | o E N E B G E T IK C| A D Ő TERESA MARIA SUBA tseoilde |cÍGd. empátia. get.B l O E N E B G E T IK CI A D O DINAHRODRIGUES D*"1'RJ"rs*. éber tudatunk Íényességét' Mindennapi '*:'j::Il.5U. érzékeknek' EzmŰvészet' bo|dogság. a Yá|tozókorban A PÉNzTÁRcÁMgnl| Miz a ho|tbiztos mid. aIape|veket és Útmutatásokat je|en|ét követve kapcso|idunk nyitottságáa te|jes hoz. M E B K U RU B A N U S Z BIOENERGETI K C IADO ALKOTOMŰHELY KÍt @ A KRsTÁLYoyóevÁsznr TANKöNWE A kristá|ygyógyászat hazánkban is eIismert igazi kü|ön|egessészakembere. s fe|Íedezhetjük a bennL]nk rejIo bci|csessé. TOTH ANDRAS Dinah Rodrigues kÜ|cjnbözó midszerek ötvözéséVe| fej|esztette ki a hormonjiga egyedü|á||ó gyakorlatsorozatát. otthonában és . TithAndriís hírhedetten |aza stílusban ír pénzÜgyi probiémamego|dó A TV2. gazdasági rozatot Vezet. kérés. midszere ismerheto meg a CD-rő|.. toIidik. Dr. jelen van. érzés. erro| tiasan' számos oé|dáva| fŰszerezve' kommunikáTémák megértés' azerriszakmentes mia motivácii mögött. és a je|entése gazdagÍtja' nap névnapok E|vezze sokáig a csodá|atos mint nap á|dásos hatásait ennek munkaheIyénI öröknaptárnak. RAN/BALA EVA A könyvben és a meditáciis CD-n bemutatott gyakor|atokat.Müil. képIetÜket)' részIetesen tárgya|ja azásványok kia|aku|ását. ( NYERSRECEPTEK í6enccfule d NYERSREGEPTEK íruyerucrxrurx Nem egyszeruen nyersrecepteket tartalmaz eza könyv' sokka| többanná|: táp|á|ékot. gyakor|i pénzÜgyi rovata. ásványosztályukat. ciiri|.ben so ügyekrő|. oue Emil r A GYóGYÍTAS LEGNAGYOBB TITKA |Vi az. és tünetmentesen . szÜkség|et. je||emzoit (kristá|yrendszerüteti azok mineraligiai kémiai ket. midon kelé|etre spontán bennünk. a cse|ekedet megÍigye|és. BAGOLWAB KIADO HORMONJOGA . adi és oktatja a következri EGYENSULYEBT BT EMIL COUE tisrMeen DR. ságban van Közbe tanácsgenerácii tanácsadiit.: : a kreativitás és azinte||igencia teÍmészetesen. terápiás ame|ynek rendszeres gyakorlásáva| későbbre a vá|tozikor kezdete Iegtöbbször zajIik. amit 0nmegtehet a betegségek |egyózése érdekében egy döbbenetes felfedezés segÍtségéve|? pontosan megLéIezikw emberi vise|kedésnek egy nevezhetci Íormája' ame|y minden betegség kia|aku|á. A képeés energiát adi manda|át ketazadott naphoz illeszkedrj bö|cs Útravaló. képzcidési e|vÜket. Coué azizga|mas címadi téma me||ett egy csokornyi érde kes.

azé|et virága szimbó|um 23.é|et virága szimbó|um' ame|yet a vi|ágon sokku|tÚrában ismerik és a|ka|mazzák azé|eImiszer Íe|é|énkítésére és stabiIlzá|ásara' A forma rezonancia Íormájában' és a szimbilum ereje átadidik poharat! Nehelyezzen ráÍorri vagy edényt po|írozással E|őá||ítás: kézi készu|t.hogyan ke|l pénzügyiieg helyes hozni. a csontok erosítésének mirigyek Íiatalításának Valamint a szervek és taoista testisze||emi midszereit' A Csontve|ő Nei Kungot a harcmúvészetek terÜ|ea kínai orvoslás és tén o|y annyira áhított test'' e|érésére Íej|esztet' . i\ra: /.énidŐteremtés'. hogy he|y'tá||junk feleségként..Újranövesztésének'. tanu|sz.. \....B karátos arannya| beégetve' Anyaga: i|ommentes üVeg í1150 Ft Átmérő: 9 cm. barátnógondol ként Mi úgy éspersze szexistennőként? juk. '. csontöSz a szexuá|is révén szenyomás és energiamasszázs juttat energiát a csontokba.( \' Erre poharát.nók'szárnya|unk a hétköznapokon? Honnan merÍtjÜk az erotahhoz. anyaként. i'\\ uus1l után a Íolyadék vagy szi|árd táp|á|ék bio|igiai Jl s perc \| .ii 'j. . AMELY ELETET TEREMT n TC pohaÍák o xtltonnozó megerősítésse|készÜ|nek' A megerósítések együttese' aiapja a szín. . és pohár megerősítésse|: 6 kÜ|onböző 6 kÜlÓnbözi o|ta|om' védettség. . amitaz isko|ában nemsokat tudsz kezdeni az é|etben? Úgyérzed..ami könyvben egyharminc titkaltI segít eIsajátítani az'. ':jt+:':- 0nline megre nde|é tc-energy-design s wtrvw. a prob|émákka1 küzdÜnk' Mi az a ugyanazokka| |áthatatlan energia' amitő| mi. Úgy érzed. FULOP BEA Korszakvá|tó interjúk a rákró| \J ÉLerer vÁcó vÁuszox AhoI a kiegészítŐ terápiák a klinikai orvosIás és ta|á|koznak' Eza könyv mindazoknak szó|' akik szeretnének egészségesen é|ni. napjainkban döntéseket TC ENERGY A FORMA EREJE.'' EletVirága mintáva| ALATET . a szimbi|um és a kiÍejezés készségeink ÍeIismerésében Íej|esztésében' Segítenek a képességeink. és természetesen azoknak' akik érintettek benne' Egy egészségtudatos könyv.l lornaia (U|on|eges hatásl vá|t ki nega 600. és e|kerü|ni ezta rettegett betegséget. vágiinÍormások-sok kiegészító életbe Kötelezo olvasmány korunk fo|yton csak ciikkal' pi||anatral rohanó emberénekl Á||j meg egy Itt a remek alkalom. \ van osszhangban a oolygomozgasokkal. . Fontos| A íelÍrat ango| vagy német nye|vÜ| A pohármérete: 2'5 d| .hu / hu / webaruhaz/ '. Ára:2490 Ft/db DESIGN {íi.-:'. elixír 97 . terápiáva|. .Coqlre|eégetett '.T U N A BI V P E X KADO IV]ANTAK CHIA LIIA& CO KIADO GS0NTVELőNEl KUNG A Csontvelrj NeiKungban Mantak Chia megosztja a csontveIcj'. Q^/la\ \\/AD l Ana) BOBERT T.rÖnrÖrv Önooe ninn Évn ANGYALMIJHELY Ebben a kön1nlben az eImÚ|t két év tapaszta|atait gyűjtöttÜk történetei ihIel ossze' Va|idi nók va|idl tek mtnket' hogymindannyian ésa Íe|ismerés./ erteke megnove<szik.eIixirbolt. Ára:4990Ft Átmérő: 22 cm. Papa' akkor ez a könyvneked vT||A Catdag könyvében a Szegény PapaFiataloknak című Teg nemcsaksleme|yes tollenetél oszt]a szerzó ve|ünk' hanem megmutatja aztis.-l. |ot' megÍordítja azöregedés hatásait' TIBRIKADO í-u. harmónia' nyuga|om' szabadság vagy egészség.a ku|cs a pozitív visszaje|zés ésaz' hogy szánjunk e|ég dőt magunkra| Épp ezért ta|á|sz a programot napos is.KIYOSAKI GAZDAG PAPA. és Ú1áé|eszti a csontve.& i44*ilt#: -*# - azenergia alátétre bármit ráhe|yezhet' csészéjét .eIa va|o hogy keszit az isxo|a nemigazán é|etre? Ha ezekre a kérdésekre a válaszod.'acél a csont|égzés' ték ki'A módszer technikái.- . a nagyobb kivitelre tányérját' Í|.*'".igen.szEGÉNY PAPAFIATALOKNAK hogyazza|.

a krómegyensú|y a receptet a termá dagÍtani Kiegyensú|yozott A színterápiában az idegnyugtatihatá.A fehér 'jelhetjÜk A szervezetben a magnézium vitaminhoz.és kés|e|teti Íontos Íehér színű éte|ek min{artalmú. a vércukor. a az optimá|is tolja a rákke|tŐanyagok (pé|dáu| jámbor a párja az ágyban? Ia|án Tú| a Íolsav I Lé|ek nitrózamin)Íelha|mozidását.csét vagy600 g paprikát e|az ehhezszÜkséges indÍtja tápanyagokban.7mg Bu. ségének l Egészség 140 g vajvagy mege|őzését' sok gedések A pirosgyÜmölcsök észö|dségek g tartalmazza a nasajt tarta|maznak.\/h^7 A kénttarta|mazó tes fényét.. ki gondolná. a hajnöveke zássa| szembeni túrŐképességét' hozzájuthatunk A hajaz ás.e|színezódésektol. to viszsza.vitamin) lebontását.vitaminban mányiTársaság(DGE)vizsgá|atai már 2 tojás. nek szépségÍokozó lelkibékéjére. ame|yjavÍtja s beÍo|yásolja a kör.. és a A paradicsomban a fehér segíta fokhagyma. |e|ki á||apotunkra.250 g zabpehe|y ésserkenti pi 300 mgos adagot.. aközér.9 mg A-vitamin-szükségletet. gondoskodik tejésmandu|a)' gá. adagottarta|m l Szépség a pigmentsem. a zsír magaskén. meghatározó rendben éspigmentá|tságát köszÖnheti természe dését ványianyagoknak Kovács Kata|in metionin ^.ségletet ez a vitaminugyanis rintmár50 g avokáditarta|mazzaana.je|entene! környezeti hatásoktó|. Táp|á|kozástudo a tekintetét. gíti AZ arcratettuborkapako|ás a bőr UV. szert.mert szintésaz idegrendszer lóan hatnaka zö|d éte|ek 1. fogyasá pa. kémiai re. ésserkenti vágyat. A pirosszína te|jesÍtŐképesség' a vörosvérsejt-képződést vagy mandulát szimbi|u... tását ésa szivmÚködéssza|:á|vozásél'..csak mangánhiánya pedigsegÍti és.szintén képe.75 g szijabab vagy fokoz. van! Ha 100 g a bá. s Ugyan az anyagcserét. ható Gvitamin joghurt.100 a napi 14 mg ma.|utva ruanyagba va|ami hogya fehér (a nagyleve|ű elképze|és. nakel. 300 mozzarella hatóanyagot karotinoid pi Meg.aki szívesen súzöld a |egfontosabb meg.A Német biotinszÜkaz 50 nanogrammnyi éte|eket szerint bóve|kedŐ sze' o|dásB6. pirospapriká. e|. étrendde| segÍti a sejtekoxigéne|lá-megvá|aslott szÜkség|etet) krG ésa fáradtságje|eitmutatja. Perszehumánusabbmeg. Ha a férfi e|érni.sugárszabá|yozza Görogdinnyés képzódést. una|mas védi a bórt a káros végte|enbe A Gvitamin a kén). a kedvenc állapototkönnyebb jó| zúdÍt g tökmag fedezi vas (. tet|enek (a napi 75 mg szükség. Az idegrendszeri posztóra'' védia bórt az a bőrszövetekben.ben ta|álhatóE-vitamin kielégítheti) már 60 g brokko|i |etet l Lélek sejtvéde|emrol.ha . A szépségvédő fedezi. radicsomot vagy aszalt szi|vát.hajkúráva| tartja a v2hááartást. |omtó|fÜgg. rákmegelőző a nyugtatja az idegeket. A vi|ágos húsÚ eszik. az anyag. 0.A piroskarcsÚsrt_ezér1is segít afogyG mestere. szögezi dését Vezethe' kÚrázónak. Aki inkább270g vörös len. Az á|ta|ábanmagas A-vita.(eZ fedezi350 g pirosgyümö|csvagy erós csontokésa fogakeIképzelhe. fogyasztani.ésvédik (sajt' kalciumné|kü| eIegendő A piros éte|ek. szete annak. tarta|magondoskodika bór zsírután.za a teljesítményt. A bennÜk a szívet. de javÍtja javaso|t nem hiányozhat a go. A pozitÍv nem tud koncent. és pótlásáróléshidratálásáró|.piros szok egy részeká|iumhiányra A DGE a kifaku|ástó|.é|munkás'.hozzé4ut a frissesség szína tisztaság. Ebben gi kedve.nl^tÁne. Íontos gazke|| fe|e|ős enzimal.mottartalmazi hozzáva|okka| terme|éséét1 dopamin I Lélek . Az szelénben |enneszÜksége |ésében indíta.egészségi is hatnak ételeink színükkel Kedvenc harmóniánkra éskÜ|sőnkre.zavarátugyanise|sŐsorban szín.rvrv' . Fáradtsá. nye szerint a szervezetneknaponta ezek bóve|kednek A zöld ételek is. a . őro|tnapraforgómagot A zö|dségekben|évó torságésa temperamentum a sejtosztódást.2 mg béta-karotinra . erősrti A zö|d pé|dáu| piros haIásu. @ 4 Pu. fÓ|ke|ti a szere|mi hogya fehér o \- z Z J @ I U) I N LIJ F \LU 98 1 ésa sza.A DGE vé|emá halhús árta|maktó| l Egészség terme az antitestek erŐsÍtik az immunrend. éshason..ame|ya rá|ni. szerepetjátszik a réz.kotóe|eme. sa|átában sok Téves kenységét Ürességet vesző. stresszhormon rá|e|het akciókat:az adrenalin A biotina haj és a bor szépségápo|ó L l Szépség terme|ése mindig a magnéziumtartasejtekképzó fe|gyorsÍtja az Ú. öngyógyÍti fo|yamatokat ji ta|á|.l Szépség a napi szÜkséges gunkatspenótta| és zö|dborsiva|úz. s mindésegyes óvjaa bőrt. síny|i is.I F E H E R a hajgyökerekbe közvet|enÜ| fejtiki á|dásostev+ l Egészség be. visszatér aé éte|ébe.zö|dségfogyasZása). éS aZ immunrendszert. \ gombákbőve|ked.mbában (a DGE álta| napi1'7mg éte|ekből cserét zeteta ze|ler ésa bab fogyasáása is. béta-karotin a kü|so hűléskor ban megta|á|haló gombaÍé|ék. javitásában' játszanak |átás a szerepet épe|ósegítik a nyá|kahártya eme||ett megbetea té|i megŐrzését. niacin(B5 megta|á|ható A jód s+ ésmakré|ában azza 160g hal). mök és a haj ál|apotát. ráncosodást.| pana.

E ÉP FSZIl' .8.'--:--l h Mastodvnon :.1117 BUDAPEsI NÁooRrlcrT U.-_-_--:.7- . fájdalm át (M astodyni a} a a me lle k érzé CsillapÍtj gyógynovény hatóanyagÚ. SCHWABEHUNGARY@T-oNLINE.^l .W minőség: BNo l095 Garantált Recept nélkul kapható a gyógyszertárakban 6 I -zt/ o ! o n =_\_ ] 43l89 34.biztosÍtja azosszetetthatást is alkalmazhato Hosszantartó terápiára -' /rtrN ..) "T*.\ .*--t'-:-:-1. GYóGYsZERÉSZÉT! .llD Harmonizálj a a felborult menstruációs ciklust Enyhítia menstruációt megelózó tünetegyüttest (PMs} kenységét.HU SCHWABEHUNGARY KFT. Természetes hormon mentesgyógyszerkészítmény Barátcserje* 5 gyógynovény _ .ffi & lart // ry # # YE # . +3ó o o A KocKÁZAToKRóL És A MELLÉKHATÁsoKRóL ELA BETEGrÁlÉrozTA oLVAssA VAGY rÉnorzzE MEG KEZELŐoRVosÁT./ .

aktivá|ja a vírus okozta a szeÍvezet öngyógyítómechanizmusait.Distributio Pn artner -Heel rt. ésa mellékhatásokról gyógyszerészét! meg kezelőorvosát' vagykérdezze . Healtl](are deliqned hV natuÍe ' t': ? szublingvális tabletta Homeopátiás gyógyszerkészitménv Engysto16 I f törekvésének serkentése inÍ|uenza ésmás. e|ősegítve a gyógyu|ást ' telmészetes hatóanyagÚ készítmény Recept né|kÜl kaphatóa gyógyszertárakban! A kockázatokról olvassa e|a betegtájékoztatót. csókkentve Íertőzések súlyosságát. Az Engysto|CI tabletta hatékony a slervezet öngyógyító járó |őua| vírusÍertőzés esetén: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful