2013.

FEBRUAR új

,?

MAGAZIN

I

W

Ar F rk.a a

_.. .v.r,r

/\ I

\

xL$
PAR KAPCSOLAT vagy PAR CSOLAT?
2

AMIGüLaA$T! rLH0:ZAK A $[|.iiJS$t[n-SÜK
a megÍá. támad Újra kozetedtáve| és a té| beá|.ltával Azrisz e|kapnivalamLtyen konnyebb mi.ndig |lrlenkor zás és a nátha Ür kohoqünk tüssz0günk', azorrunk. aztán nvava[Vát. Íotvik is háromÍé|e Schüsster-sót orvos homeopata [rika' Szűcs megÍókezésére. aján|. a bajok - Milven a haász|gl.juk a mng|úzas. szgreket aLkalmazzunk. ti:netsit? natha - Azn|'srjként szer homeopattas választando [rika: Ür $zűcs ggv gvul'iarlásos hogy bntndutt aztérezzuk, a vasJeszfat.H* val'ami'lyen uaEy kászutijdik rossz a kozórzetunk, Íoivamat, megn[dás. azazonnaIi" eza Schúss|er.só betegsÉg, . Ml.l"ven a kászLtrrránvt? hasznáLjuk esBtin tún*tBk - Borzongás, orrfolyás, uLzes arrdugu|.ás, levertság, Sz.[.: jauasott' jetentkezásekor AddLg vas.íoszÍat htíeme|'kedás amÍg az orrváta. a Snhiissler.sit, ezt alkalmazni árdemes je|legrl, elsőszakasz. azúgynevezett a gvuttadás dik vizes esetÉn torokgtluiladás a szert haszná[juk van. Ugvanigv ' ban gvuttadt a l'az ésszáraz' vaiamint vÖros' amtkor a torok mindenkeppen azonban [ázná[ Magas etso stádlumában. mert [ázcsl[|apítikat' klasszIkus hŰtoÍürdűt, alka[mazzunk gsetisg8s ggv ve* lázgorcs kisgverekeknÉt ÍennáLthat Íileg ezt a szert' napjábafi használ]uk l.2 el.so A betegség :szúlrle' - l{a tnviibb? hogvan n*rn:mitt sl a baj, .ÜWkur úrde a|.kalmazni" [rre nres kalium-ktaridaf $z'[.: ó$. opálns, a uáladiknzás ar*iknr van.szultrós, akkor Íah*r jg enza, atlergiás nátha, infi u lium.-'ktnrid nyá[ú*. lem'A |aá kÖhÖ. a|katmazhato $iker*snn esetenl n*tha,.íutkiirt.'hur$t gés csi|"|.ap(tására. - Mi a he|'wet, napnát? két.három tarta betegség hatovább -A a szervezet aml a Schtissler-si, Sr.E.: kaliun-szulfataz jo|, a teg. Nagvon atkalmazhato szo|gát. nagvtakaritására gvuItadás keze[éséharmadik stádiumának ás tÖbb lertozés eskiihogés [z horglturut mársárgás a vátadék. re,am|kor a gvigvutás kiegÉszítű szer, ls hasznos esetán fetgvorsÍtja Íatvamatat - íliit*rt haÍgy $chussler.srt' rninrJnn stádiumban szgdliink állr:más*i"n? a betogs*g is vé3igmegyunk ts.tlgy - Azárt' rászáben a üvul|adás nagv m*rt az e$etek $z.[.: HamáÜsgm, is meggvigvulunk' szakaszban, megái| aze|'sÓ Lesz |aÍnLvásÚ sokseg[tsÉgóucl ásván\ll ezgn akkor üvorsabb (x) a beteuság.

NÁT||A? |1llrÜrAZÁ5?

'-

t' r"'-

l-t

(

t'a l

?

f(a It%

\-/
_./>

a1ltrnklrasáb.jaintretll els(íízbell esil< sztj a kórtls clhíziis iirtalrnairril,ijt-.sznli]vt]lltCsti ós ltllki ]ltltíj szijr'íírlnrrlr.rl.ciról' Ijlrnondtulrnrár trelIeg\'SZer' lriilr.sííjc lchct a tti]stL]v. rragt.r.iLlószítrűséggeI tisztriban vatl czztll tt:gsrllgtlk lllíLrlllitlc]cnki.akár. 1ríísrigcs rrlr'asti.ja lapunkrrak. akár rnás ÍorriisbriJ tájénapjairrkllarl_ r':ílsá,g ido, r'á]kozódot|. '\ leg|rlbbbizon.t.íték el'fc ttz' hr-rgv r.niIlit,tr'clokat költiink karr:srisítti virágzik a fog1,tll<Úraipar: ér'etlte ság rrrla- r.irltisággal r.rregszabaduliíst ígr1r.íí. kr,lrtvtllt.stirlasztlrt'kt'rl, ir zsírpárnáktól lalir gr'ors és líLtr'ítI.rvrls rrrcs,drr rnr':r-cgch-iiga onosi beavatkozrisolira. 'I.aliírr kcrrrtlgltl1lií. hog1.oztitta] a ttl]cratrcitr hiánr'a irz, anli rrliattisr.rrét tclllhcgvr'tl riilt tlz a ttittta.I,ó1lttltt-11Y()lll()n azt tallasztaltrnr tLgvatrls, 1rogr' a legcselkélvelbb cnlpiisztltlllltltt. A nlá,sikgrlrrcljárrak, llajiilrali nlegtj|Lr.a] selnlr.iscltctiirrk a nrásik tlttllltlt'rtl] igazstígtalirnu] ítólkoziirrktltttlltlrtársailrk Ío]cl.t, órtóso hc11'.rltt szigorúan éS so]\SZol. juttrttol.yanhel.vzotbe. hogt rrrtlgakarl ra.jlrrllrlttÍiigalrnLrnk sitltls arrírl'lrogv ki nrjért utt:á,ra,. ta,a szrlnriitlk.'\lrog.,'ir lbdt1lrlé1]tiil élíjk többsége sr:ll sajiit hibiijiíbtilkclr.iilt A tclicssóg.igórrritllrólkiil az tllIlíziisrtllk is lcheltrlrlk liotntllv és kil.édhetetleIl o|<ai. Írg-,. gontltikusarr l.rrlgv ijr'i)klradcl r'lrl]ítsrlk t:.sak ní-.lri.Ítr\'irt! A tuclósok rrrár rég lrinrutattiLl<. lííd]rtlt rlelszcrtlllct.iátSZhat]leltltle a paiZsnlirigv llcltcgsógc'a ir lríziísrar'irlriltaila,lrr, r.írttsokis. A lcg|rlsscb]l kutatírsokSlefint hrlrlllono]< iíltól<a'ós bizrlrrl.rlkrrzlratji:ik Íbgvasztílsiitól a, ltt:ttttlsllk a csokolác[ótis a rnórtrjk1eJerl édesség szaportrrlrlakra.jtrrrik élelrliszcr.-aclalókarr1'ir911ft. 1iilöslr'gtlskilók. lri.rntlrrl az tidrlsít(jszerel<, az .,lrizlalnalr'. ltir'egíjir: is.,Az rrtílbbit t:sa,pr.íz tls a tragyl'iit-osttli szctttt1''t'.zett anltlsijt nróg t:13-r. 1lrr}rár \1cgrikai kutatrik Ntlu'\'rrr'k-irtííkiin r.r1gzct,t r.izsgálatair.rak eredt.nér.rve bizrlnr.ítottir. ltlÍigr.eltók, htlgr.azott kisrrrarrriík ki)zii1.akik l'á,r-a'rrr-ltisstiguk tr]attszetlnvezettr,ítrosi gytlrtnolic,trlillL a [r.issIevegőn élíj l'tlgiítszír.takbc, kíltsztll.attrtr.ittak lrltt tllltízrrtt:t r'sii1tAl]arnokbana városi gycrclrelregvneg}rl]Nlal.1lr'tlig az 1-gr r'iiriLncitjsok t-.setébelt.l. lesztlr..k lletegsóggclkiiszkijdíj,lla,g)ro11 kijr'tir-1c]trót drl túlsir]vos. í-:s belíílÜli a soltféle gvtlrnttlkt:ktrtlk párt ttlk, i.lkik trrurrkátis' ls alig.alig talii]rrak.Nírlun|< szerotlcs(lrcir (rnóg) rlstrpiirr fig1.elr'el Anrtlrik:ít. 7 százalti]itr o]lrízcrtt, de a tetldellt:iír1 ',rncgcólcrztuk'. lrlrtrti! Turlrrrrr. Fólrctlrtós azórt trc r'sstik'tlettl az elhízrlttak r'édíjtig.vvédir.l szclctntllk srikan ntagtrktrak 1trlárrkságukrrak' lustaságLrl<nak' egészségtelen ttiplálkoztistrkrrak. lIl()Zgá,ssz('gó1l}' ólL.tnlócljuklrak ]röszörrlretik a zsírpírrllíLikat. Csupán a túlsúlvrrsrrkka] szt'rttbtltl tal]ilSít()tt illttt]tlril,ticiára ig1'ckszcnr |e]lrívrri a |igyelnlet. },erszeillrrsztriiljolcnsrllgct ptilriákkal hattal.nr.o]naczt a lrrrztr11, is. ['ltallrattanl az ólct rlriis tcrirlrltrlríjl is' ilmc]\l0tsokatl aztl't.t ítt,llrltlk cl - a társarlaltrriíls roItra éppetl a szingliéletr.ntidr'a _, Irl()rt pszichrllógiai indo]iokatíigl'r:lnlctl kír'itl htrgvr.a a nópcsst1g lbgvti. blrrnt: l:itji.ik Hogv lrlégselrl ltlvtlltlrli, az csak irzza1trrtrg\'a. siinak tl]iílt. crr.íj] szíil c har.i szct.ktlsztííi (ls szaktllt.ttlltlntnl(]l ríLzba1rj, ln()gtcsZik 0Zt a nlert ne\.eSszerzijillk keJIií ob'jektir.itirssal l<cir'ell<ező olrla]a|<rrtl. ÁroksziíllásiÉva Íös z crkcs ztö - hc l.y c t ttls

a fokhagyma 58 Fitneszprogram á||ómunkát végzőknek 60 E havitanácsok 61 Februári hoIdnaptár 81 Horoszkóp 84 Útmutatóa V2ontŐ szÜ|ottekhez 86 SzenvedéSmentesé|et 87 B9 94 95 96 32 É|1en a kérdŐ1e|l QA Az pn föleli maqe _ keserŰ kovetkezmények 36 Édes é|et javaslata 40 A fitoterapeuta nt tknrhaian<áaro 42 Áru|kodónye|v 43 Té|i immunerősttés ^E au 4R A {l^+-|^Á^ i^^.|o Amoqq7A menáil 66 % y'p *'.1 2 14 16 A nemiség Íorrada|ma A nŐ é|ete vagyokszingIi? N/iért TÜre|em..rilaza Kaszar 26 otcsi||agoS Va|lomáSok 28 Matthew Modine 76 Ezo-mozi: Fe|hőat|asz B0 Ezo-konyv: Sikeres -^^"i^{^it^.+^ q ilLvLgr opvuro 21 24 Par kapcsolat vagy parkapcsolat? a pszicho|ó9us Etr JU ^ ^^.-+^-+ | r rr9rrrvr rorolrco4L9oLr 30 .^^^.'Haszna|ati utasÍtas. hogy nőbbek IeheSSÜnk! 1B Szakttópróba Kptsen az e c o v vn j vs vv Yv v 'h c l ! 62 Tavaszvárótenniva|Ók 64 StÍ|usguru 66 Egykutya?2' rész 68 Kanálhaj|ítás /u LreTrgenro Ken a pa.{f tura Eovkutva? 2.*: ' (/' t -*t__. resz - * 50 Variaciok egy növenyre'aÍehérfűz 52 J*.- .^^^-i^h^|Á^' '^ q por opD4rur rurv9uD ^oz ö^-+r'^|^^' '^ ot4lturuvut 72 A messzirp n.FEBRUAR /.ragon F/ ua ^ {i+^+^.i i $Lt 24 Pár kapcsoIat vagy párkapcsoIat? 9B Éte|-szín-vonaI KőrVón 6 Hó|abdából lavina? o PárKrnn<n|qt 10 .' a viIaghoz 56 VámpÍrűző véde|mezonk.qr'.* *p.i^ h iloLorDov lugolo lt.

önmaga ura.. ma azonban ez már-márkorje|enséggé öná||i. Vagyis mígrégena szing|it az á||apotában méltónak tartják. tágabb csa|ád né|kü|. mai.. nagyon is jól érzimagát. . fo|ytató mai emberek(többnyirenők) sorsát sokan egyenesenirigy|ésre a szing|iéletmódot jó| fi|mek szing|iideá|ja. Ez a képazonbannem fedi maradékta|anu| vá|t. kapcso|atba. ha va|akimegszokja. aztjelenti.. mert nem akarjafe|adnia fÜggetlenségét.Bár mindigis |éteztek kompromisszumokat kötni. a va|óságot.A SZINGLIK a. hogy va|aki (mindegy. toké|etes nem ihajt és senkinek a kedvéért a karrierjét. a remek á||ásában kereső.t je|enség. is a|átámasztható vé|eménye' szűkebbértelmében van saját.hogy sőt prob|émákat egyarántmi|yenkomo|yvá|tozásokat vá||alnia. szocio|igiaiés társada|miszempontbó| arra is kitérnek.?! ( i.go"to. hogy senkiheznem ke|| ... függet|en.I . Hogy miér1 is? A vá|asztmegadjaaz amenkai sztereotip nem bonyo|idik szere|embeés tartós kÜ|sejű és szabadságát é|vezőnő. hogy pszicho|ógiai. okozhaIaz.r L FOKUSZBAN: !l .osszeá|lításunk é|etÜket egyedÜ| é|ő nők. mégazt is kifejezi. hevesvitákatke|tŐ amelyrő| foga|om éso|yan... aki csupán azérl' okos.pé|dákka| mindenkinek egyedü| él.hogy onhibaábŐ| vagy onhibáján kívü|) ésebben az ember maga vá|asztja. hogy ezt az egyedü||éÍeI érte|mében viszont p|uszként á|ta|ában sajná|tákés megbé|yegezték. szerzői sok egyéb me||ett generá|hat. A szing|iség napjainkban az egyik|egtöbbethaszná|t A szó eredeti. ésmásokért sem ke||fe|e|ősséget a|ka|mazkodnia.

A szó eredeti jelentésénekmegfelelően a szingliség központi eleme. egész napos parkolást ftzet. ta|ánmeg iS szemé|yisége Sőt. a fotóalbumában és az életében. a pénzüket magukra és szabadidős elfoglaltságaikra költik. illetve az egyéni képességek fejlesztéseéskamatoztatása. azt mindig az adott egyéntőI érdemes megkérdezní. ban é]és számukra nem cél' gyereket nem akarnak. akív és intenzív baráti kapcsolatokat tartanak fenn. hogy most már majd tényleg elkezdi. dot.jában nem is ez a fontos. A megküIönböztető jegyek Vagyis szingli és szingli között óriási lehetnek'attól függően. módjukkal többé-kevésbé ésezt nem tar!ák mielőbb megsziintetendő állapotnak. mindenki rendet akar csiná]ni a lakásában. Természetesen számtalan köztes kate' gória is lehetséges. akik többnyire magas iskolai végzettséggelrendelkeznek. jógázik' meditál' karatézik. Szemben az olyan . vagy egyszerűen önzésnek minósiil _. és az ilyen szingliknek persze még párjuk is van! HÓ|abdábÓ| mindent nap|ija óta szinte Bridget Jonesha|hatat|an jó||ehet szing|inemő az egyet|en tudunk a szing|ikrő|. aki valójában nem is szingli. jólle. esetleg van-e már gyermeke az i]letőnek' amikor szingliként kezd élrri. életerős. akár van párkapcsolata. szelektíven gyűjti a huijadékot. akik tudatosan is vállalják' hogy a család. 1 I I Adok és kapok Hogy ki miért választj a ezI aZ éIetformát. a Maldiv-szigeteken nyaral. hanem a párkeresés kudarca indokoiia' Az énközpontúbbnak tűnő váItozatok inkább a jobban kereső társadalmi rétegekben. hogy míg ez az egyszemélyes életforrna többnyire negatív erkölcsi ítéletet vált ki _ vagy a pár nélktrlmaradt embernek kijáró lesajnáIás övezi. annyi kotásu Zav aqavé|eménya| mé|tó'. időnként szinte kamaszos-infantüsnak is tűnő aspektusa. De a jelenség mindenképpen elgondolkodtató. és mivel 25 éves korára már három diplomája volt. Tágabb érte]emben azok az egyediiLl éiő emberek kapják meg ezt a címkét. a ruhásszekrényében. Nem mellékes. a szingliségjellegzeteértelmes.Közöttirk eg1'r. amelynek valóban fontos tésze a saját belső világ fókuszba helyezése. hitrendszerek.e gyakoribb. hogy az egyedÍiüéletformát valaki tudatosan váIasztja-e és tartja fenn. ri szempontja egy{ajtaspirituális úton ]evés. csak nem talál maga mellé .t ll Iavina? ridget Jones az a szingÜ. és búvártanfolyamra jár' Ja. Íbgadalmait sem szegi meg.'igazi'. meggyőződések.. éstudatos döntés alapján nem akarnak sem gyereket. ra mUris nk egyérte| műségét. Noha az egyedi életutakiétjogosultságát egyre ritkábban kérdőjelezziik meg. A szingliéIetformának nem kötelező. salsázik. Így azIán a Bridget Jonesléle szingli ismerósefuket mind nagyon kedveljiik. de igen gyako. Mert mindenki fogyókurázik' vagy 1egalábbis újra és újra e]határozza. esett. használkifejezést kire milyen ér"telemben juk. hogy valaki egyedÍil. szinglinek az olyanfajta férfiakat és nőket nevezik. de való. Vagy egyszerűen csak nem talá|a a párját. 25-35 év körijü _ túlnyomórészt vagy kizárólag _ nőket nevezik. akíket már korántsem látunk ilyen kedvesnek és mulatságosnak. hogy megtaftsák önrendelkezésirket és fuggetlenségtiket. szinglikkel. sőt párkapcsolataikban is fontos számukra. Mindenki próbáI ]eszokni a dohányzásról és az alkoholról' mindenki keresi a párját. nem is tervezik.és talán a férflak többsége is _ magára ismer. hogy a legjobb szándéka ellenéresem képes rá. il}etve gazdagabb országokban forduhak eIő. hogy a szinglipár tagjai nem költöznek össze. sem csalá. Nemcsak Magyarországra je|lemző ez.működóképes kapcsolatra alkalmas felelős férfit''' Benne a nők többsége . életfi]ozófiák és érzelmi motivációk húzódnak meg.. hogy valaha közös háztar1ásban éljenek. vágyak. Mert néme$ik szingli nemcsak hogy csak nincs elhízva. jópofa (szter:eo)típus.hogya kijtönbségek elixír . akár nincs. het foiytonosan várja és keresi. most éppen a negyedik nyelvet tanulja. és akiket a háhrk mögött többnyire kifejezetten el is ítélijnk. vagy hogy a szingliségnek kritériumae a magas jövedelem. de a statisztikákból úgy tűnik' hogy nálunk a szingliéletmódot nem elsősorban az anyagi és szakmai karrier elótérbe helyezése. Kissé szűkítve a kör1. tudatosan élő emberek között fordul elő nagy számban. ésmég az újévi de makulátlan kiskosztiirnben'/öltönyben jár még teniszezni is. Még szűkebb deflníció: szinglinek az olyan. Őket valóban gyakran jellemzi a fogyasztói magatartás számos negatív. talprasen a magas képzettségű. az azért felffinő. a kamierorientáció fontos megküIönböztető stb. Különösen tényező. család nélkijLl él.akik egyszemélyes életjól eI is vannak. továbbá. jól keresnek. ésszeretetre hogy az életmódja és döntései mögött milyen gondolatok. hogy volt-e már házas. merl az általánosított elóítéletek nagyon igazságtalanok tudnak ienni az egyes ember sorsával szemben.Es mindenki megtapasztalja. erőte1jesen munkacentrikusak.

maguk sem tudnak kikecmeregni saját. ésa csaegyéni élet és a társadalmi folyamatok miiliók szintén között. ésezt V'lzárőIag a saját' egyszegyarapodására. az iíllatok.re tisztábban láthatjuk' hogy ha a világ egy része gazdag kamaszként. akkor lesznek egyének.a taoista jin ésjang zetethozottlétre. ezért valahol valakik igen súlyosárat fizetrek. akikre a másik pólus terhelődik abnormális mértékben.e vagy elítéljtik. természet közeli éslvagytranszcendens rl'lágtézetű társaAz dalmakbanegyszerűen nem létezett. téseket helyeseljÍik. gyerekkorbanbeszerzettsériiLléseikbói..többnyire te|esen tudattalanu]. Sokan érzik úgy' hogy míg barátok között ésmás közösségekbenigen áldásos és hasznos életettudnak é]ni.ésha hogy a kapok olda] kibi]len. Ez korábban csak gazdag sziilők egy-egy gyerekére. Ígymindenki jobban jár.az egyénilegesetleg megkérdőjelezhető döntések is tulajdonképpenegy nagyobb. Megélték. a racionalitás. ha olyan életformátválasztanak' ahol a lényÍikből fakadó negatív hatások nem azokra hárrr]nak. gyerekeket vállaló nők és férfiak len egyensúlyábóI. egyéb érdekeire egészségére.mányolása lassan egy globális válsághelyA ftId mélye krrlin princípiumok. JőIhangző gazda. ^rq f4*r. az erő. áItalhordopóIus egyensúlyának szemszögébőLnéz. mé1yes használjafel. Ha ugyanisa nagyobbegység kibilládot. míg más. illetve a kamasz. ugyancsakfogyóban.a szegényebb népek és néprétegek. *M elixír . akikre az egyik pólus' éslesznek. szeL.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K Történelmünksorán újszerű jelenség tömeges előforduannak a magatartásnak hogyegy átlagosegyén átlagosmunliísa. több pénzt kávalaz átlagosnállényegesen keressen.hiszen .és fe]rrőttkor koraiszakaszáravoltjellemző a mi civüzációnkban. saját lelkivilágukteijesfájdalrnátésmegoldatlanságát. a nők _ fe]etti r. Meg nem oldják a rendszerhibáit' de megóvják a teljesösszeom]ástól. Az európai civilizáció évszázadokon keresztirl túJnyomórészt a maszkrr]in elv mentén fejlódött' ésaz egyoldalúan domi náns pólus negatív aspektusaiegyidő után szinte kontrol]álhatatlanná váltak. akiket a leglobbanszeretnek.Ekkor pedig már nagyon nehéz erkölcsi alapon számon kérni aZ egyes ember döntéseit. Kibillentegyensúly a feminin pólus elhanyagolása és kizsákHa a szinglijelenséget a feminin ésmasz. Mai globiílisvilágunkban _ éstörténelmi távlatokban gondolkodva_ eg}. és úgy érzik' hogy képtelenek lerrnének úgy neve]rri hogy ne terhe{ék rá egy gyereket.zott energiaforrásokkifogyóban. Az ész.. nyomorgó embera pusztulásszélén.ralom'a racionális és objektívtudományosság'a mindenáron való folyamatosfejlődés eszméje. érdekesösszefuggésmutatkozik az ésáIlatfajokkihalóban. mindezt ugyan el lehet sági o}dejtésekkel kendőzni. hogyaz ebbőIkövetkező dön. Számos szinglivel beszéltem idehaza és kijLlftldön is' akik azérÍnem akarnakgyereket sziiLlni' mert saját önismereti kÍnlódásaik során megtapasztalták' hogy a fel nem dolgozott érzelmi terhekhogyanadódnak át generáhogy ők cióról generációra. szőrakozására.önmagában is kibil' lent rendszerttartanak egyensúlyban.az érze]rnek elutasí tása.de eza tényeken nem váItoztat. jelenség Egy másik újszerű a szingliséggolkapcsolatbarraz igen magas (akár spirituáiisnak is nevezhető) tudatossági szintre _ fugpszichológiaigondolkodásmód attól. poláris törvényszerűségei é1et az adokkapokegyensúJyára is vonatkoznak.feltételezhető.az erdők ziik. valaholaz adok oldallalis baj van. az anyagivilág _ azon belü a termé.a maximá]is jólét gondtalanságában akar é]ni.a meghittebb. közvetlenebbintimitásraalkalmatlanok saját pszichésvilá$]k séríiiései miatt.

feladahrkat sikert.pólus egyensttlyát. hogy az ellenpó. ésképessé. hogy csak pusztán ttiLneteegy olyan. dönalig nffitanak támpontot a tájékozódáshoz. amit ők e]várnának ségünkbőla legtöbb ember táplálkozhat. tudjuk' nem aZ a lényeg. _ Számos esetben a szingliéletforma ha a helytelen.rá az emberi klin. hogy azonosulunk sek vannak.) ban nincs helyes és hely. egynő a szellemisíkokat krr]tiválja. mind társadalmi szinflow33@gmailcom Nem veszíthetji'ik szem eIőI ezÍ" az összképet. Még magyarázza. és a jövő milyen szingliket teremt. ahol életünkbőlésszemélyi. egocenttőliik .. Még az is lehet. amelyek következményekkel egyenstrlyba hozzák. sem nem okozza azt. ha aZ egyes tiineteket vizsgáljuk. és egyre nagyobb dája egy-kétévezred alatt növekedett. a fejlődést. (Ha példáulvalaki vállalkozó. sokkal átfogóbb Ha valaki tintudatlamrl teszi mindezt. amit gyerekkéntnem kaptunk még nem látjuk teljes kifutásában. Vagy legkényszermegoldásait valamí jól hangzó ban van.lis _ kísérlet lehet arra' hogy hatná meg.telen. Fekete Anna öntudatlanu. szép és talpraesett nőkkel. illetve a pénzhajszától nekünk nem tetszó aspektusairól. kötődést és felelősségváIlalást.vagy nyét nem lehet azzal megoldani. és okozatok Szinte végtelen komplexitását pl. amit ideológiába burkoljuk. ésnem nézünkoda. uralkodóvá. hogy mely következményekkel akaés identitásukat ebben az új vonatkoztatási kat. ill.szin.de az ellenkezőnemnek mást. területet takarnak ki A lehetőségek száma gyakorlatilagvég.hogy ten. mind maszkulin aspektusait Választhatjuk azt is.e közelebb járnak hogy önző legyen. Egyáltalánnem kell' téseink árnyoldaláróI nem vesziink tudoMíg azonban a nők egy. Tudjuk azt is. Valószínű. Ugyanakkor körbe Azt azonban tudhatjuk' hogy ha döntée]várnak. Tör1énhet úgyis.átmenetijelenségról van szó' ésrövidesen méretű és az éIetszinte minden teriiLletére te elkeriilhetetleniil fennáll az önzés és el is tűnik. vagy mi történik társadalmi szin. nem jelenti azÍ.rikus döntéseink egyre hogy a nőmozgalmak sikerei már nem tudgeink teljességét kibontva a mások felé . valaki egy személyben nőkéntésférfiként még az idő titka. hogy a betegségis meggyóa felnőtt nemiségpolaritásábóI következő ten. amely okok infantilitásveszé1ye. hogy személyiségiiknekéséletijknek rendesenfeladjaa leckét. alábbis nem tudja azt nffitani nekik. vagy nek. aki kíviiLlről Iát. akaró egónk áIl. Egy-egy meg.a saját boldoguiásun. Hiszen a szinglijelenséget mindazt.talán csak olyan valaki mondDr. ha az egyszeméIyes életforma válik gyrrlt. a lavinát.főleg nem házastársként.ésmi jességéből. Hogy a polaritás törvé.egyfajta sebb árnyékot fognak maszkrr]in pólus uralrnának elsó kis hólabadásra berendezkedett élette] erősíthetjük vetni. önmagát éltetni nffitani a férfaknak. távol maradó férfistb. runk a továbbiakban együtt élni. Ésazt is rendszerben. olyan eróteljesen meginogtak' hogy már menedzserasszony. a férflak még nem a maszku]inelwe].nagyobb és félelmetegondoskodással' ták visszatartani azt. fehőttként végre megadjuk magunknak ről' jövőről. hiszen a ttinet csak jelzi a bajt.önmagunk ésa világ telokok éskövetkezmények telen' Hogy erkölcsiiegmi a helyes. elkerÍjlve ezzel szenek.meink által uralt énünk. hogy valaki egyenem avatja be a férfléletmélyebb titkaiba. kiható egyensúly-fe1borrr]ásnak. hogy Hogy a szinglik milyen jövőt teremÍe. ha megöregtiiLnet megsziintetése vagy eltolódása még szinte gyerekekmaradunk.ésnői szerepek is é1. de sem nem elixír . FőIeg nem férjként'egy teljes éle. hozta létre az elmtt]t évszázadok során. Ugyanakkor a nők sem tudják azt azt a helyet. jelen. vagy úgy'hogy pszichésér1elemben nem tudjuk.kozik. meg nem születő gyerekek). célkeresztbe vesszük a járnak' és döntésünk igazábóI arra vonattalálták meg igazán a helytjket.. amellyé a ható törődéssel. és akinek tudása van múltról. csak döntémind feminin. ahol a iegtöbbettudjuk adni. szakpszichológus' pszichoterapeuta valaki önmagán belü] va]ósítsa meg a két é]etre mind egyéni. hogy neurotikus lelkivilágunk tében az adok-kapbk törvénye egyensúiyokos.. hogy poláris világunkahhoz. Érzésem szerint a szinglijelenség intimitást. Történhet ez úgy. mi ]esz velük. hogy Mára a hagyományos férfi. a világ feminin o1dalát. Van arra is.Lehetőség diit vagy családban él-e' hanem hogy éleés sokuk nem is tud mit kezdeni az erős.is nézhetiiLnk a világban. A legtöbb férft soha senki lus ho| milyen formában ölt testet (pl. megkereshetjiik seink középpontjában sérüléseinkésféleiten át.

hogya kapcsovégződik. Veszem.. ez rossz színvona|ra. Csak tessék ha csak Magyarországot végiggondo|ni. cso|attal. A szerzési vagy. a megharco|ója... AZán kiderÜ| az egyÜtt- Az egygyáva reagá|ás.ádu. Ugyanaza kérdés' hogy a régicsa|ádmode||. hogy megpróbá|od . válasáó fiata|.A birtoklási l . ho|toEgy hi2asságnemtartott holtodig|an' miglan. Nem az a nincs megoldva' Ú az igazság'.Hai|yenmagas a vá|ásoknaka száma.miá1 vá|tozikmeg kétember kapcso|ata? Ennek nagyon sok tényezőjevan' Egyet ki.csak kissésokátart. Látok Új kísér|eteket. milen mego|dás? Egyre több a szing|ié|etet Akkoréne|megyek. tárkudarcra jutott. Ezt megke|| mutat]a u..Ésakkor Íolbom|lk. hogy az ember nem tulajdon. eme|ek' Az Eotvös József nap|ijában van kÜzdelmeinek a féfia családfenntartó. a csoport is..rrsoLot . a nyitott hazasságot' open maniage-et. a kapcsolatnéhahu||ámvo|gybe kerÜ|'és maga meggondo|at|anságáva|? Merl. A |ánynakigaza volt ebben az íté|kezéséés mindig ben. És bhető|egmeg pribá|nimegmenteni. még magasabb a szakítások. hogy eZI a Szerepet egy nő vegye át. a csa|ádÍő. aki a háZartástvezeti.'' 'sok száuezer éve kísér|etezik kapcso|atokharmonizá|ásáva|. Nem engeazikorbran. Féríi-női kapcso|atokrais.' je|ent Néhány hete meg a SaxumKiadógondoPéteÍ zásábanPopper PárKapcsolatKiirképcíműkötete' ame|ynek kül. .. hogy addig é|'mígva|akibe|e nem A nyiszeret va|akibe. aki e|vise|i. .' V"z--7-. A régi idŐkben'a középkorban. Mikor vanegy a másik embert. |esÜ||yed mego|dás. Kapható egyebek között az Könyvesboltban' EIixíÍ @ . |gykezdódneka latok nemkrzismentesek. az é|et ésa |ágyszívű. A baj az' hogy a Jó lsten e|fe|ejtette fölírni az emberek szÍvébe." . gyereket a saját kontimra. éae|mes nő. hogy egy kapcsolat addig tart.. ós nagyon Sok sábil.aZ Oka. tatárra|. neve|.. amíg Úton ni.Nem eIiszko|unk.Egypszichoanalitikus.PárK?poso lat Korkép PopperPéter kötetébőI Részletek az emberi. a család e|taftijastb. |átom. érvéget. hogy ez nemegé| ' szen tgy Van. Nem ke|| hazasság. Ekkora kapcso|at meg' ha|t..7-->. Med összeházasodtak. ke|| hézastudjaaZ' hogyvigyazni a szere|mi ságokka|' ott mindenki a |egjobb oldalát mutatja. hogy meg|épsz be|ő|e. tott hiázasság is.Mert mégé| a régimodel|.i|yen hosszÚ házasságok nem voltak' dik..elvitték a kü|önbömeggyorsu|t kapcsoIatfeIbom|ásokiIyen zőÍerIőző járványok' a férfielesett a törökhelyzetbenszinte tipikusak. Valaki elkeZdi biftOkOlni kapcsolat.'. már ismét|ik onmagukat. Hogy van ez? nagyonsok kapcso|atod \esz az é|etben' Mertminden kapcso|at rohadnéha. sŐt ha nézem a nem az anyakonywezető á|ta| jóváhagyott kapcsolatokat is..Haddmondjak Egyetemista korombannagyon szerelmes jóbanvo|tunk.- el egy szemé|yes élmény. vagy jobb szociá|ishe|yzetben' Elkezdett a do|og érdekelni: Eötvös hogy Először a szex megy tönkre. A kapcsolatakkor mikormár sehovasem tar1anak..Sokka| rÓvidebb ideig tartott' és gyakrabban háasodtak. j?*:"lT kósőbbSZakítáSSa'i":i:i:i""[ ameIy hogy meddig taft egy |emben. hogy a házasság feleségetöbbet keres.$#s **rY elixír }orÍq.t! . Van.'' kapcso|atnakvége? En azt gondolom. azIán a nó beleha|t Nagyon kevés férfiengedi. Ez most megint ke|.:. ha krkisvan a kapcsolatunkban' TudomásuI vesszÜk. ami úgyszi|.A páros kapsada|mi|ag..szétmenések száma. Nagyon kevésfétíi egy mondat. mono|ógokka| egymásfü|eme|e|beszé|nek |ett. aZán minden fogja fe| a Íérfi-női kapcsolatokat? Egy biz. Va|ahonnét. Sziva| ezek a a szÜ|ésbe. kapcsoiat tönkremenésének.. De ez már sehovanem veze|'' Ez a kapcso|atnak a ha|ála'. se semmi. ki mindenkive|vÍvottharcban. meft mindenki Vagy l]orzaszto ncncz kihozni ebbő| a rossz Íáziproprobléma. Ez mikuskerék.Hogy mint ahogy az é|etben semmi sem kr2ismentes. mint ő. se a karrierünk.és gyerekeket még?'' tat1hati-e egy pszichoterapeuta . hajlamos az ember kimenekÜ|nia negatÍV helzeteibŐ|'a mé|ypontjaibi|. Együtt|ehet hát miéft ne |ehetne? élni.in|eges cD me||ék|ete a szerző2004és2010közötti e|őadáhangÍe|vételei aIapján sainakeredeti készü|t.. Szü|ök hogytePéter' akkorneked ésaztvá|aszo|ta. hogy figyeljide' én nem mint a fe|enéhányévmú|va Íe|bomlik! |1átez vagyok haj|andó rohadi kapcso|atokban é|ni. e|vitte a |epra. |Vindigvannak mé|ypontok. Mirea |ánymosolygott. ke|| ésnem eliszkol.' hogy a az. vo|tam |gen ésaZ egy|ányba. --. A mego|dásaz. ami két a|apvetó osztön.egyéb.hogy a férfi tos. Se az egészségÜnk.valahova mindketten taftanak. Nem mego|dottkérdés mind a má napig."p arcat a másiknak egy szere- bá|ni. séga férfi-nói és a tarta|masés színvondadegyüttélésse|. Es ez átcsap szexuá|is terÜ|etreis.'. nagyobb pozícióban nagyonp do|og.a hazasságga| sem. a megkötött hi2asságoknak több mondtamneki. A csoportos szexuá|is Mindegyiknélazt együtt|étet' egyÜtté|ést.. végszavaik vannak. Minden Sziva| mi Íe|éfordul ezazegész fo|yamat. Megjelenik va|ami az érzelmeksodrásában. vannak. " é|és során.

Vagykényszerű vá|asztás.ami alapvetően erős szaporodási ösztön jeliemző' és a szexuá]is és természetes más' mint amit az emberi evo]úció során tapasztaltunk. miért Vanmanapság Perszeazt is kérdezhetné. hanem terjedő gyakorlat.va|aki. század második felétő] a sikeres szaporodás volt. 45 évfeletti nők 20. A magányosság génjei? Az emberi fajt evolúciója tette naggyá. az evolúcíó motorja pedig oda szeretném kifuttatnia dolgot. hogy mind egyedül élők' de gyermektelenségük azt jelzi. a németnők 27 száza\éka Tk nem biztos. rej|ik? ame|yben aztánahányszing|i. amely burkoltan magában rejlí azt a lehetőséget is' hogy a szingli soha nem fog megháza. hogy mindenki maximalizálja világban a szociális életet élőál]atokközt nincsenek magányos. azaz génjei elterjesztését. vanéskész. sodni. Amerikában a gyermektelenséget tudatosan vállaló párok pedigmár kezdenekmozgalommászerveződni. mert ha lettekvolna az szaporodási sikerét. annyiféle é|ettörténet ésszemé|yiség Egyá|ta|án. mitke|| annyi szing|i? ezenannyit f iIozofá|ni. soha nem fog gyermeketválla]ni' Angliában manapság a gyermektelen.de a tradíciókazértmégsem véletlenüalakrr]tak úgy'ahogy.A NEIVIS=G FOREADALIVA miértmégismagyarázatraszoru].a Ebbe a képbe szaporodásrólönkéntlemondó egyedek. netána szing|iség csupánegy szocio|igiai kategória. Mind az ál]atokra.Az állatsze]ekció abba az irányba hatott.hogy a XX.az azértvan. jobbana nyugati Vajonmiért Ez egyfajta terjed egyre társada|makban a szing|ié|etmód? é|etérzés kifejezése. gyermekeket váIlaltakésneveltek.A tradíciópersze nem érvsemmi meilett. hogy ez az opció ma már nem ritka kivótel. 10 elixír . mind az emberi fajra va]amiolyan foiyamatszemtánű lehetiirrk. mert az összes eddigi emberi társadalombanaz emberek álta]ában a házasság valamilyen formájában éltek. sehogysem illik bele a szingliéletmód.

Éstermészetebiztosan sokféle magány létezik. a gyermekvállaláster"vezhetóvé válik. genetikai vizsgálatai. akik nem is akarnak társat maguknak. evolúció történetében ilyenek. akkor a nő szabadabban A szingliség természetesennem homogén jelenség' egéSzen dönthet arról. már régen szelektáIódtak vo]na Akkoriban ennek a többség csak a pozitív oldalát ]átta. S ha mostanság ta]álunk olyan géneket.magányossággének'' lást.ésmunkát vállalt. hogy még nem megfeleló vegyületet előállítani. hogy a magány nem férfivagy nőhiányból fakad. kai hátrányuk miatt szorultak ki a párkapcsolati piacról. hogy a '. akik karrierjiik vagy munkájuk miatt tudatosan váIlalják a magányoséletformát.. aZ Sem a valódi problémákat ismerte fel. számban vannak jelen a társada1omban. vanrendszer.Íókuszban A : SZ|NGLlK nak. ennek csak az aktuális párkapcsolatoknak és a szaporodásnak. akik párkapcsolati kudarcaik miatt magányosak. Ez az éwelés azonban sikerÍjLlt azért sántít. s bizo. vannak addig is a szerelemneknem iehet útjátáIlni' vagyis kialakrrltaz a olyanok. Vannak eredendóen magányra sen tanu]t. vannak. A harc az 1820-as évektől kezdődött' de csak 1961-ben engedélyeztékaz első hormonális fogamzásgátlót. porodás törvényszerúségei szabályozták. Ér-vényes ugyanez az emberre is.hogy tartósabb kapcsolatbanvalószínűbben ezek a mai társadalmi viszonyokkal interakcióban vezetnek gyermek.40-eséveikben férfiak ésnők nagyjábólazonoslét. hiszen anő féIrelépésétéppen a teherbe eséstó] va]ó féleiem akadáIyozhatja meg. relmiik halála vagy válás taszított örök magányba. hanem abból. Mind a nő mrrnkába állása. ésa gyermekváIlaláS kitolódott. szabadságának és az egyéÍl boldogsághoz való jogának az eszméje' Ennek taIaján alaku]t ki a kapitalizmus. nem? Ha viszont manapság ki iehet volt a baj. amely hatalmas munkaerő-szii&ségletével bevonta a nőt is a munka világába. Szóval sokkal inkább úgy fest a dolog. Ez is azt támasztja terhesség vagy szoptatás lehetettakadáIya. akik vaiamilyen szociális vagy fizi. de akkor százezer évekalatt a magányosság génjeinek Be|episzká|tunk az evo|úcióba? . az igényekhez képest mennyire megkésett a bevezetés. a hormonális fogamzásgátlás akadálya korábban az volt. hiszen a munkaerő szabad fe]használását gátolta a nők termékeny évei alatt bekövetkező 5-1'0 gyermeksziilés. akiket valami szerencsétlenség. Az engedélyezés utáni robbanásszerű terjedés jelezte. ekkoriban robbant ki a szexuáIis forradalom' ésa fogamzásgátló bevezetése után könnyítették meg egyre inkább a válást is. és a növekvő egyenlóségtgényis azt diktálta. aki meg a génjeik.ezérltöbbet is várt el a férÍitól' A férfithajtotta örökítenek át. vállaljon-emrrrrkát. jár együtt a gyermekkei. hogy a magányos életforma 48-55 százalékban genetikailag meghatározott. sze. A nő ésa férfikapcsolatát évmilliókonát a szasével mutatni a magányosság génjét' akkor nem szelektálódott. s a váItozásokat nem ]ehetett tovább feltartóztatni.ha évben. minden magányosnőre egy magányosférfijut. azt mutatják.De sziiletett emberek. Azigazí ok nyilvánvalóan a birtoklás volt. amikor feltalálta a hatékonyfogamzásgát. A fogamzásgátlás A XVII_XVIII' századi felvilágosodásban megsztiletett az individua]izmus' azaz aZ egyének egyenlőségének. Ami azt jelenti. A gyermekekpedigjöttek.A női szervezet predesztinálnak a magányra. ha szerelmeskedni akar. Ha a SZexnem törvényszerúen hatásához szükséges feItételrendszer.kitalálva''. akkor csak arról lehet szó. nyára vannak olyanokis. hogy úgyvan . tehát örökiődő vonás' No. Persze a magány ellenezte. Igy azÍána nőt ésa férflta gyermek születik épkézláb magányhoz. hogy a nő szexuális értelemben is szabadrrljon fel.Ebbe a szisztémába alá' hogy komoly váItozások következtek be az eimú1t50-100 nyúltbele az ember. A nó többet invesztált A gének áItalában bizonyos személyiségvonásokat.pártában maradtak'' nem találnak vagy nem akarnak egymásrataláhi. amitől mintegy megteremtődött a. mert a fogamzásgátlók bevezetése körüIi időre esett a két Kinsey-jelentés a férfl és a nó nemi szokásairóI. pl. hogy az ötvenes évekre valami nagyon beérett.hogy nők ésférfiak rövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat elixír 11 ikreken folytattak Ie. Persze tűnhet úgy.hajlamokat a szaporodásba. A fogamzásgátlást homályos erkölcsi érvekkel természetesen a férfiak ellenezték legjobban. azaz ne kelljen a nem kívánt terhességtőI rettegnie. hogy tanuljon-e.amelyek a szex utáni vágy.. Korábban ezek a gének nem voltak akadályai a összekötötte. Mivel a 20. amelyeket együtt és kii]ön neveit egypetéjú Miféleproblémaszármazhat abbóI' ha mindenki szabadabbá válik? TerméSzetesen nem önmagában a szabadságnövekedéis ki kellett volna rostáIódnia.ezért hajlotta röghöz kötésre. mind az egyéni boldogu1ás eszméje a fogamzásgátlás szabáIyozását sürgette.

alkottak. }igyrc gyakoribbá vált az együttólés, a házasság elvesztette e g )e t e m e s i n i c z m c n y j e l l c g e t . ttjbbémár ncm a társadalom alapja volt, hanem csak egy lehetsóges _ sokak szemében konzervatív _ együttélési forma. A Szent kötelék jellegét is elvesztette, a modern házasság az individuális szükségletck kie|égrtésének a terr.pévc váIt.

modern tudományra az a jellemző, hogy már az é\et ,\ feszegeti. olyanok vagyunk, mint a kíváncsi 91f1alapjait gyerekek, akik mindent szétszednek,mindennek a működése érdekli őket. Megtanultuk a szaporodás gátlását' le tudjuk győzni a meddóséget, a növénynemesítésúj, veszélyes kor. Szakába lépett a génmódosítással. Már képesek vagyunk á]latokat klónozni, s az őssejtkutatással remény nyílt gyógyíthatatlan betegségek kezelósére, de akár a halhatatlanság is. Minden lépés csodálattal tölt e] bennünket' elérésére hiszen soha nem látott perspektívák nyílaak meg elóttünk. De nem tudjuk, nem is akarjuk felmérni' hogyan változtatják meg aZ emberi evolúciót ezek a lépósek, mert rövíd távú érdekeink sokkal jobban lekötnek minket, mint a távo]i kockázatok latolgatása.'' II. világháború előtti években a filmekben a nő a, 1 a mágikus vonzerővel rendelkezó titokzatos 99f\vamp, játszotta' Ez volt Marlene Dietrich'4 kék angyallény szerepét ban, Ingrid Bergman a Casablancdban, vagy Karády Kata]in a Valamít uisz a aízben és a Hald'los tauaszban. Ezek a nők még titokzatosságukkal és elérhetetlenségükkelvonzották a Íérfiakat, mint a gyertya lángja a lepkét. A háború utáni évekbenazonban a nők társadalmi szerepe alapvetően kezdett megváltozni, s a fiimiparban új irányzat jelent meg, amely a szeleburdi, aranyoska, fiús testalkatú flata] nőket helyezte előtérbe, mint Audrey Hepburn' Marina Viady, s az új nőideál kicsúcsosodásaként meg|elent Brigitte Bardot.'' z első ősbun' amit nagyon megszíwunk.hogy Ádám I a tudás alrnájába. Kitoloncoltattunk a 9;fl'beleharapott Paradicsomból, és neki kellett álhunk fejlődni' Dc, igazság Szerint, elvakult hívőkön kíviiLlsenki nem kívánná, hogy bárcsak visszacsináIhatnánk ezt a harapást. Ígyvagyunk a máso. dik ősbűnnel, a fogamzásgátló tabletta feltalálásával is. Annyi jót köszönhet ennek a pirulának az emberisóg, hogy senki nem áhítja vissza a fogamzásgátláS elótti kort. Pedig a fogamzás. gát]ó tabletta az emberi történelem során talán a legdurvább beavatkozás a természetes evolúció menetébe. Bizony Pandora szelencéjét nyitottuk ki vele, s a Í.ekete leves még csak most következik. Minden nő, amikor nap mint nap ártatlanrrl bekapja fogamzásgátló tablettácskáját, e8y.cgy pici téglát Cibá] ki az emberi evolúciótalaozatából.'' z evolúcióban mindig meg kel1küiönböztetnünk a közI célokata végsőktől. Az ember nem szaporodni 19f1vetlen akar, hanem szexe]ni. Az ágyban nemi vágya hajtja, és nem

1

*

nem volt kiclégítő'könnyedén el lehetettválni. Ebben a légkörben nő ésférfikapcsolatának egyre kcvésbé volt a cólja a gycrmekvállalás, a nők egyre későbbre tolták ki a szíjlóst,ós inkább a karrierjük építésével foglalkoztak.A férfiakminden elkötelezettség nél. küljutottak szexhez, s ettől a szcmükben a nő egyrejobban deval. vá]ódott' Ma már egyre több nő panaszkodik arra, hogy a íérÍiak nem akarnak elkötcleződni, nem akarnak tartós kapcsolatot,nem akarnak összebútorozni, mert félnek, hogy ,,komolyra'' fordul a kapcsolat, ésmég a végén egy házasságban találják lnagukat. A magányosnő-szindrómának az egyik Íő oka tehát az, hogy megszúnt a házasság mint a rendszeres szexct nyújtó egyedüli ga. ka pcsolatftrrma k izárólagossá

A szing|iség és a szeméIyiség
Enyhe túlzással mondhatjuk, hogy az ember Sorsa a kötődési stíIusa.A biztonságosan kötődóvel minden rendben szokott lenni, de ő a lcgritkább. o olyan tlsaládban nrj ftll, ahol a szűlők szeretik egymást is' a gyermekekct is. Az clvált szülők gyer. mckei, a rosszul múkrjdó családokban felnőtt gyerekck általában vagy kötődéSt kerülők, vagy bizonytalanul kötódőkké válnak. Mivel korunkban a széthulló család a jellemzőbb, generációró1 gcnerációra egyre több a ktitódóst kerülő vagy kötődésóben bizonytalan nő és fér|r.A bizonytalanul kötődők gyakrarr hútlenek, rnert bizonyta]anok önmaguk ós partnerük érzéseiben, s ez a felállás sem Segítielő a tartós párkapcsolatok kiala. kulását. tsszességébenegyre több a sérü]t ember, aki nem akar, nem tud vagy nem mer elköteleződni. A szirrgliségezórt is válik korielensóggé.

A |átszat megtévesztő
A szingliéletmód persze kitermeli az önlgazoló ideológiáját is. Nem mindenki szereti rosszul érezni magát a bőrílben olyanért, amit nem akar vagv nem tud mcgváltoztatni. Igazolás mindenre található, lehet hivatkozni a karrierrc, a mcldcrn életfelfogásra,lehet hangsúlyozni a szabadság és függetlensóg fontosságát.Ésaz is kétségtelen' hogv a szingliéletmódnakszámos olyan előnyc van, amelycken _ ha valaki megízleli őket egy idő után már valóbar.r nem akar váltclztatni, mcrt egv bal. sikerű kapcsolatot rosszabbnak lát, mint a tartós magányt' A szingliség azonban, bármilyen jól is barikádozz'a el magá| valaki. bármi]ycn jó fllrlzófiát 8Yárt iS az egyedűllétigazolására, mégiscsak szembemegy az embe. ri természettel.Az emberi evo]úció vakvágányra tévedt,egy civilizációt nem a technikai Ícjlettsége mlnősít igazán, hanem hogy mennyire emborbarát világot tercmt, mennyire teszi lehetővé, hogy az emberi természet szerint éljtiLnk benne. Szendi Gábor

n0
,?

12

elixír

f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K

fürtös hajú gyermekekről áImodozik. Mégis, a közvetlen vágy évmilliókon át jól szolgálta a végső cé1t, a sikeres szaporodást, hiszen a paleolitikumban a gyermekek száma arányban állt a közösi-r]ések számával. A fogamzásgátlás alaposan beletenyerelt ebbe a szisztémába, mert a közvetlen gyönyörről lcválasztotta a távlati cé1t.Korábban az evolúcióra az a szabáIy volt érvényes, hogy >nem tudják' de teszik<. Mostantól viszont a >tudják, de nem teszik<< lépettérvénybe.,' I) "gi megfigyelés. hogy a házas emberek mindig többet 99 I L keresnek, mint a volt házasok, és még többet, mint a sosem házasodottak. A különbség még nagyobb negy. venöt év felett. Éves kereseti különbségre átszámítva ez komoly összeg. Számos magyarázat született a különbségre. Az egyik' hogy ta]án a munká1tató díiazza. a házas embereket. Ez azonban nem való-

clfogyasztása, ha hirtelen új szclek kezdenck fújdogálni, ésgazdaságosabb az utódot megenni, mint felnevelni.'' ajon tetten érhetó a női ideál változása objektív mérések\ / is, vagy csupán benyomás, hogy a nők egyre fiúsabbak, ke1 V rr eg1re maszkrr1inabbak?... A folyamat ktilön érdekessége, hogy a gazdasági világváIság és a háború élelmiszer-korlátozásainak hatására ismét a ',bögyösebb'' nők váltak ideál]á, majd, amikor ismétbeköSzöntött a jó1ét korszaka' a nők megint laposodni kezdtek. Ugyanilyen eredményrejutottak mások, akik más magazinok modeltjeit méricskélték: vizsgá1atok szerint általános tendencia, hogy a mell.derékbőség arány kettőről egy körüii éfiékre csökkent.'' 7\ bántalrnazott gyermekek szoktak azőketütlegelősziiLlőnélmenedé''f1' ket keresni. Mert egy gyermek inkább

színű,, erről' tudnánk. Egy másik teória szerint a felelősségteljes ésstabil
s z e m é l v i s é g űe m b e r e k j o b b a k a nak. Vagyis a több kereset és a házasság ugyanazokkal a pozitív tulajdonságokkal függ össze. A har-

4ffiE-.
.-

: -?

hogyronda,rossz,ésütlege. elfogadja, ket érdemel, hogya csakhadd higgye,
szú|őazértjópillanalaibanmégiscsak kivégzéseelőttbocsánatotkéráldozataitcil,szeretetéről biztosítjacsaládját. pár perccel Van ennek bármi ér1elme

munkábanis,ésinkábbházasod.ilszeretiőt.Sokhalá]raíté1tgyilkos
*\','|.Tjf

madiklehetségesmagyarázat,hogya-*F&-ahaiálosinjekcióelőtt?Van'Minden házasemnerjobbanTe|jesi1.EnerreEr[É-rosszná|rosszabbateijeskitaszírotrság
szavazok.'' érzóse...A féregérzés egy életremegmér-

1

E
o (t o o o

o o

Egy vonzó, karrierjében kiteljesedő nő voltam, mielőtt megszül. tem ezeket a gyerekeket. Most teljesen kimerült vagyok, egy idegroncs' hiányzik a munkám, és ritkán látom a férjemet.Van egy barátnője, ebben bíztos vagyok, ós még csak nem is hibáztathatom érte. A gyerekeink minden romantikát száműzÍek aházas-

gezi a 1elket, ha az embernem tudjaÍ.elismer.*B,ffis*.'"..,.program. ec],ryen vagyok, férjemnegyvenöt. Van ni, hogy ez csak egy beléjeépített ,... NT lfos;., .'qL": tr' i I \ egy ikerpárunk. még nincsenek nyolcévesek. féregérzés szavakkal nem törölhető.'' Sajnos a 91
modern társadalmakban a magányérzett'ől szenvedők A 99f1 arányát 20% körüLire becsülik. A magány okozta fájdaIom érzése aZ agyban ugyanannak a területnek, a dorzális anterior cinguláris kéregnek aZ aktivitáSáVal jár, mint flzikai fájdalmak esetén.A magányérzet evolúciósan hasznos érzelem volt, mert arra ösztönzött, hogy az emberek fíizzék szorosabbra a kötelékeket, erősödjön az összetartozás érzése.Ma ez a képes. ségünk, azaz hogy negatív környezeti és szociá]is hatásokra fokozódik magányérzetünk, ellenünk fordult, ugyanis a mai ember meg van fosztva cselekvési lehetóségeitől, ame1yekkel csökkenteni tudná magányosságát. Pár száz éwel ezelőttig a nagycsaládok idején még szinte elképzelhetetlenvolt a magány' Egy természetinépnélis elképzelhetetlen, hogy valaki egymagában éldegél;enkunyhójában, és csak a munkának szentelje magát. A közösségi lét egyszerűen kizárja a szingli életmódot.''

.o ö
L

ságunkból. Túl fáradt vagyok a szexhez vagy ahhoz, hogy bár. miról is beszéigessek. A nevem helyett írják azt: >>Késő bánat<.'' szaporodást és az utódgondozást mind az állati, mind I 99t-\az emberi világban alapvetően meghatározza az a ka]kuiáció, hogy adott környezeti Í.eltételek között >megéri-e< megszülni' i]ietve felnevelni az utódokat. Persze, megható történeteket ismerünk arról, hogyan menti meg a nőstény élete kockáztatásáva1 is kicsinyeit. E történetek morális példázatok az emberek számára, de a világ nem így működik. Madarak és emlősök körében közismert jelenség az utódok elhagyása, sőt

ettr

RészIetek SzendiGábor|egújabb, A nő élete könyvébó|, című megváSáro|hati ame|y az E|ixír Konyvesboltban,
elixír

13

járok, Ésszing|i. vagyok. ésférfi e|ején éveim A harmincas kérdésre, Szerep|ő címben a adhatok vá|aszokat hát,milyen Nézzük vagyokszing|i? miért miszerint

SZI NGLI?

vrt-Rr vogyok \,.

ertamrrnkámahobbim' és szeretek akár hajnali kettőkor is ébren lenni otthon és dolgozni. (Sőt, az éjszakákatjobban sze. valóságos retem' mint a nappalokat.Régen ku]turái' civilizációi voltak ennek az éieMtelnek. Mert a sötétben nyitottabb az és jobban ember misztikus érzékelése, veszíaz rrniverzumenergiáit.) oda valaMert ha nem vagyokegészen kiért'akkor nem akarok túlsok időt tölteni vele' (Valószínűleg magamnak való vagyok.)Mert ha nincs varázs, akkor a 14 elb<ír

jól-kijö. praktikumon alapuló, kényelmes, vünk-egymássalalapszint kevés ahhoz, Ahhoz a hogy feladjama szabadságomat. mélyébőI létiink az ő és az én létem jövő összetatIozás érzésekell. (ValószínűIeg gyerekesen romantikus beállítottságez.) Mer1 akjkkel nincs meg ez az ízzás' azok a,,kedves idegenek''kategóriájába látom a tartoznak. Jellemiiket objektíven röntgenszememmel,ésnem működik ben. áthozott ésmás életekből nem a túlvilágbóI a hibáikat. (NéBY amely elnézné szeretetet' embernél éteztemezt egész éIetemben,

ebből egy rokon volt, egy mentor, kettő pedig párkapcsolat.)A 'kedves idegenekértelmében hez'' nem kapcsol a sző pozIlív vett sziiletéselőtti ter.va közös játékra _ legfeljebbcsak karmikus kötelék éslánc. kapcsolatom,amelyik Mert volt egy-két elvette a kedvemet attóI, hogy olyasvalakikkel próbáljak komolyabb nexust, akiknél már viszonylag korán jönnek a jelek' hogy egyes tulajdonságaiktiábrándítóak. a harmóniátlanság' Amikor fe|ütöttefejét Egyediil lenni ugyanis az megbetegített. mégmindig jobb, mint egy harmóniátlan kapcsolatbaragadva sínylődni.(A család-

nem vagyok én rideg és hideg. olyan kíváncsisággal üzsgá1om ezt. a le1ki meztelenségfelszabadítóan hatott. de mindenki az én diszpozíciómtó| függetlenü| . hogy pénzért kelljen szexet vennem.ene nagY egymásra hangoltságot.akiket azonosítani tudok más inkarnációimból. í . hogy é|etem jó. mert o11már a gyerek lesz a prioritás _. Bő három évembe te|t. Majdnem be|edög|öttem a fe|ismerésbe.. és az á|ta|a okozott fájda|om nem vág a húsomjelenik meg. hogy ő |a|tam. Ez 'megint csak _ akkor múködhet..I f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K ban látott hasonió se veled-se nélküied-féle karmikus házasságoktól mindig kirázott a hideg. hogy karmikus kényszerbő| e|térült inkarnáció vagyok. hogy valahánysZor megláttam.) Mert vo1t egy-két visszautasítás. (Lehet. ame|ybe szü|ettem.. (Plusz nem vagyok rnége1ógidós vagy rusnya ahhoz. Habár az is |ehet. ha füiig szerelmes vagYok. ami kel1neki.)'De ók nem kÍnáInak semmit cserébe.Másoknál nem élek át i1yen interperszoná.ame|yben fe|soro|om. A k i n é | é r e z t e m . Es nála jó órzés Voll. én ilyesmire képte1en vagyok.. de ők talánjobbak abban. akivel Íél szavakbóI is é r t e t t ü ke g 5 m á s t .) M e r r m i n d ö s s z e k é t s z e r1 a p a s z l a l | a m egeszelelemsorán. Yiszonl azt. vagy megnéZek egy filmet. és próbálják eladni magukat nekem. Egyiküket annylra . Beszűkító érzést adnak. rek/elmék/elkek. hogy nem vag'urk egy szinten. ahogy egy ismerősöm foga|mazta meg egyszer. miértvagyok Va|akivel elkoteIezett párkapcsoIatban. amikor úgy mondunk Va|amire igent' hogy benne. Sőt. ha va|ami tradicionális |ega|ább némi rezignált |emondássa| és iróniával tudom női vagy férfimagazin hasábjaira készü|. kitolt kamaszkor állapotában leledzem?) |dáig írtam vo|na ezt a cikket.ha elolvasok egy könyvet. milyen remek embe. Mert a fogantatásom vo|t é|etem e|ső mé|ypontja. és nem tud lekötni semmi hosszú időn át?) Mert rengeteg energiába kerül megértet. hogy egy szobában |enni''. amely meghat. (Lehet. Gyanítom. Lehetnék ridegebb és bunkóbb is. utána már irrkább csak nyugit akarok. ami megégetett. aki hosszú fe| kineziológiai izomteszte|és során: . 1 mert aZ intimitás. mintha dicsekvő óvodások között lennék.|obbat akarja a gyerekének. de csak percekig.' igen''' Hát i|yen nyögvenye|ős Volt ennek azinkarnávégéig egyedü| akarok |enni.jó| érezné magát ismeri azt. És ezzelelszomorítanak.'' hm. Pontosabban: vá|. (De attó| kiráz a hideg' hogy gyereket nemzzek szintre! ugyanabba a realitásba.) Néha olyan ez. Nem is tudclm. amikor megvá1toztak az é1etpályák:az úgynevezett adoleszcens generáció később alapít családot. átérzem mindenki bújátbaját' de hol vagyok én ebben? Ez nem ad elég iizemanyagot. Hosszú távon hogyan töltekezzem ebból? Amikor mindenk1 elvette tő]em.. az a halálom.Vagyis a kommrrnikáció mint o1yan sajnos nyűc.régről'' ismertem. mire kihevertem o|yan szinten. na| összeá||t a kép. Akkor már jobban megtalálom magam a férfiakhoz fí1ződő baráti kapcsolatokban.n i n k á b b egyedül vagyok. pláne nem önmagamnak. pozitív jelenlét legyek az életükben.és akive| . Majd meg|átjuk. Vagyis nem dobnak Í'el.. hogy csak a késleltetett.mert''-ekke| mé|yebb ba.Hááát.A széleskörű vizsgálódás pedig mono. meghatott a jelenléte. de ennek puszta ténye nem garantál valami Í. Mert individualista korban é]iink. il]etve csak ideig-óráig.) Mefi az emberek két marokkal megragadják a figyelrnet.Az emberek nagy része kedvel engem. (Félreértés ne essék. amely intellektuáliSan vagy tudásanyag tekintetébenstimrr1ál. jeiahol nincs ez az .lis katarzist. empátiát és energiát. ciónak a vá||a|ása' Persze nekem is hiányzik időnként' hogy ne csak egy Hogyan kaptam e reve|ációt? Ártatlan kérdésttettem alka|mi partnerhez bújjak' hanem va|akihez.Mik voltak é|etem távon is izgat és érdeke|. hogy ami rövid időt együtt vagyok másokka]. mintha éreznék. ame|yben én kamaszként és fe|. miért nem éreztem soha magam otthon ebben az országban és a csa|ádban. hogy ez mennyire nem elégítki. nem magam. |épjünk E|ixírben át a . Éreztem. de ehelyett a következő elvárást kapja a férÍinem: a pasasnak az a dolga. (Még a saját szirleim is. Mert a hetero párkapcsolatnál az egyen. Altalában kétlépéssel elórébb jár a gondolkodásom másokénál. mint... ugyebár. hogy bepillantásl nyer személyiségemesendóbb oldalába. EmbereknéI is átélek hasonlót. hogy ellavírozzanak a nem k i e | é g í |k ua p c s o I a t a i k b a nE . Akkor van flow-élményem. Kaiser Ákos elixír 15 . ami elvisz engem egy egész életenát. De nem akarok' Saját döntésem.) Mert az emberek nagy része untat.hogy kinek milyen a csakis rá jel1emző erotikus testbeszéde ésa koitális (közösüló) habitusa az ágyban. fföbb o1yan ember van mégaZ életemben.. na Persze ez a sok indok nem je|enti azt.. Mer1 érdekel.egyszerűen jó érzés mé|y-és csúcspontjai?'' Amikor kijött ez avá|asz. hogy mindig nekem bizonygatják. Persze én is szeretnék tíz év mú|va egy o|yan cikket írni. az ornitológus a madarak viselkedését. mondjuk. és hogy hagyjanak békén.nem az áldozat szerepében tetszelgek: a saját dtintésem.h o g 1 áramlik köztünk aZ energia és a szeretet. (Talán mer1 jó hallgatóság vagyok. hogy olyan valakiveI kerültem össze.. . nem tudom e1hazudni. így a gondolataim megmagyarázása kettós erőbedobást ígényel. De mive| az keze|ni. hogy kiszo1gálja a nőt. nőttként o|yan rosszu| éreztem magam' Az ember a |egMagyarán: nem akartam ide szü|etni. gám kapcso1atban aligha kivitelezhető. az emberek többsége hasonló kátyúban van. elolvasok egy regényt. |ényemme|kimondtam az igent.) közben kissé e|Íintorodikaz arcunk. azon. amít kínálsz nekjk.úrnő kényeztetése'' 1egú dolog.. hogy szimplán rövid a figyelrnem kiterjedése _ attention spam _. rangúság érdekelne _ potenciális szii]őként is..

vannakéhezve. A XXI. Sz(tzen már csak a bigott vallásosak vagy hagyományőrzők házasodnak. kis kutat.. ez törvényszerű. t? { u 'ql z a tendencia véleményemszerint egyre növekedni fog. AZ egyik|egnépszerűbb társkeresó tava|y Ünnepe|ték az egyo|da|on regisztrá|it' Nyi|ván nem mi||iomodik k jelent (hiszen van. merre haladunk. energetizáló érzés. mennyi be|egondolni vana vi|ágban! egyedÜlá||i ffi. kitisztítani ősei mindenfé]e sarát. mik a választási lehetőségeink. hogy paradigmaváltás van' és ez bizony a férfi. Felértéke]ődötta minőségi szex.. ami ezt megállítaná! Ennek kell átengedni magunkat. Nem is csoda.aki egymillii embert is regisztrá|). hogy ezen a duáLis bolygón ha eimegytiLnkaz egyik végletbe. segítő módszereket. Mi van most? Bizony ez a búvös .) 16 elixír . viselnle kell'') elkéelfojtás. (Talánezért haláségtiket. ez nemjó vagy rossz. Amerrekörbenézek' szintemindenki fe|eséget. hanem egyeman.. ésnagyót..azasszonynaktűrnie. Férjet.Ráadásul a rengeteg 3 (. vénkisasszonyoknak' addig ma fordtr]t a kocka: ilyen fiatalon többnyire az aiacsonyabb szociá]is éstársadalmi rétegekből valók szijLlnek. Ennek több oka van. de ez csak 3-4-5á|néven t E|képesztő társkereső olda|. baját' mintáját. a szabadságra és a minőségi szexre.még''sok férfit megrettentett. csak akkor lesz belőle családi cseléd. zásgátlás lehetősége maradnak''. egyet|en K párkereső is. leheSSÜnk! hogy nőbbek keres. pontosabban é]nének. remé|. bizonyos szempontbólkockázatoknélkiil. ráadásrrl genehordjuk magunkkal. Véget ért a patriarchális időszak..Szabadon élhetnek hogy teherbeesnek. és mi az.ha erre kifejezetten szi-rkséglete van. az önmegvalósításra. a teljességigénye nélkül most nézzük a főbb okokat. A]árendeltből egyerrranguvá válni igen felemeló. a teljesítőképesszőnyeget Ráadásulmegkérdőjeleztiik is. Mégtöbbet. férflerejiiket a második legjellemzőbb los betegség a prosztatarák?) nagybanhozzájáruh a fogamEhhez az erőviszony-változáshoz is. akár az örvénynek. A nőknek már nem kell !9ttegniiik attól. a nő már nem alárendelt.$ 't{ Hogyanjutottunk idáig? Már a csapból is az folyik. és azt is.női kapcsolati és szerepmintákra is vonatkozik. szeretőt. mint amikor valaki alól kihúznakegy Sokan ettő]megszeppentek' vagyszéket. Ésnincs az az erő. századi nő kiéhezett a tudásra-tanrr]ásra. A mai' modern nőt már nem lehet gyeplőre fogni. azazképtelen a saját életét élni.tűrés'vise]és pesztőenmegerősítette a nőt: a férflaló] viszontkivettiikmagu-rkat.a kiegyenlítődéstörvénye elóbb-utóbb követelni fogja a magáét. és a munkában nem tudja megvalósítani önmagát.. ugyanis mindettől meg volttrnk fosztva. gu Míe anyáink.Még.Türelem. hiszen azt izeni: ez eddig kevésvolt. ami talán segíthet. és ehhez sorra kapja az újabb ésúiabb technikákat. ha nem voltak huszonéves korrrk elejénLajosnék' a társadalom és a család szégyeneinek számítottak. illetve ha nem tudta még lerakni a női ősöktől hozott mintákat. Köztudott.szégyenben nemi életet. 't j * . ame\iknek lehetőségébenáll ]erakni. fViszont mi vagyrrnk az rációk k1éhezettségét a generáció is.Ésmivel ki élnek is. Az ezredfordrrló meghozta a nemek viszonyában a fordulópontot.

Afér. hogy már levált az anyjáról. rető. mind a nő gyakorolhatja ezáltal azt.98 száza1ékban nó. megszó|itani nek |eszó|Ítani. hog'y ttrllépiaz egóját. ésjó szegiakban' hanem megér1ésben. pszichodráma. Mind a férfl. apjáról).) Csakhog'y a férÍiakaz önképzés más teriiletein is elmaradtak. De a mai nó nemcsak a SZexIe éhezettki. hogy mit . ahol a múvelődési intézményekben a nemek aránya 95. művelt. hogy az úgy' nevezett midlife crisis. érzékeny. Képes az érzelmeit kifejezni' legyen felnőtt (az a mirrimum. ápolt.) addig a o1dás. családállítáS.|egyÜnk járjon'törodtobb módja van arra' hogy konditerembe a férJiná|. a válaszom: tcsséknekünk }rogymégvéletlenülse de segíteni' mégcsak ne iS gyanakodVegyük észrt:. őszinték. de tuIajdonképpen deményeznek. több ezer nót hallgattam végigebben a témában. í:rtolmes ezt aSSZony meg tudja oldani egy kis fifikával. Azt mond.gazdag is. kidertr]t ugyanis.rrak az apja volt a . A]talában olyan ÍérÍiravágynak.Arraa kérdílsedro. kineziológiai előadások.tés a téma d5ZLdI-UE)ZVIqE Szi|ágyiGyu|át: tűnte|. Az új nyugati trend az. Nézzmár rá|. nagyvonalú . hogyutánasemmrnek őket a visszautasÍtás. hogy amíg a középkorú nők java része képezi magát. zumba' Nia. Fizikai. (posztgraduálisképzés. Mivel évekóta főként nők között dolgozom.wrD' ' pihenjen. : .. onértéke|ésl gyötrődhónapokig hetekig. menj oda. tegycneka nők a Íórfiakheiyzotének javítt1sára. micsoda bombázó!" miket mondanak: "Hát "tregem. siker-thozrrnk. stabil egzisztenciával rendelkezik. Mindig megkérdezem a művelődési házakvezetőit (akik többnyire nők). eddig egy lány. és.fiak Soma.zociologus L- \ glil&. Statisztikai' szociológiai tónyek bizonyítják. hastánc stb.tánc. ne hü|yéskedj! ésszó|ítsd Gyu|ának: Szi|ágyi is fe|tettem A könyvbenkérdéseket vagy gazdasáeset|egsokka| sikeresebbek professzioná|isan nónek. igényeivannak. a másikban a távirányító. Es ez csak egyetlen szempont! (Hozzáfűzőm: kiváló lchet a párkapcsolat enélkü is. _ Fordulipont a férít Uj egyensÚly megje|ent A 2O1O-ben vanegy kerekkönyvemvégén cÍmű ésni viszonyában ebbő|idézem szakértőive|.e|nézést e|taknyosodtak annyira összetöri meftannyira a hö|gyeket. aki sikeresebb az egyedÜ|á|ló gl|ag. jó humorú. amitó| szebb jön a testével. azaz életközépiválság elsősorban a férfiakat sújtja. A mai nő szabadságra is vág1rk. rende|kezŐ érettségive| meg a maximum |ányok. aki intelligens. érzelmi és szellemi szinten is legyen partner! Csakhogy! Ha az e]rntrlt 10 évben a felsőoktatásban 64 százalékban nők tanu]tak' az azt' jelenli. a homokba dugja a fejét. másfelő| a férfiak Egyszerűen a hö|gyeket' akikmeg sem merikszóIÍtani _' hogyÍé|a kifejezésért már. kezprob|émáik Nagyonfinomvirágnyelven vannak.f i k u s z b a nA : SZINGLIK * -t'r l" pszicho|ógUS? ésszexuá| \llT MCND A FÉBtl aki S. szórakoztató. egy tcrelgetéssel.i' |e!-'En? Na.Vannaktehátegfie|ólezeka csodá|atosan férfiak.Járok konditerembe. különféIe önismereti és önképző elfoglaltságot talál magájóga. hogy csak az én e]őadásaimon ez-e az arány. Tehát 28 százaléknyt nőnek nem jut diplomás társ. majd a férje.. átlagosan 80 százalékban.mertezeka hö|gyek macsóságaazért . hogy 36 százalékban végezteka férfiak. hanem a tudásratanulásra is. ják: a jellemző tendencia az. nak. elixír 17 . hogy a nők vannak mindig többen. Ésigen' a mai nő válogat.gyámja''. A könyvek nagy többségét is nők veszik. .. és általában a lányok a jobb tanulók. Ez azt jelenti.az igen nagy százaléka férfiak középkorú egyik kezében a sör. ésott sokatbeszélgetek nek.ám ez ma már csak az úgynevezett elmaradott országokban lehetséges. ézikmagukat. junk! Egy okos.'' kis indirekt ráhatáSSal.nemcsak anyatoleranciában is _. hogy a politikai életben és a felső vezctésben egyre nagyobb arányban jelennek meg a nők. Iáp|á|kozzék. fiÚkkal' i|yes. Évekóta járom az országot az előadásaimmal. egészségesen szép'okos. aminek következtében a fe]sőoktatásban továbbtanuI(lk 64 száza|éka nó.

'Á szÜ|ők'akik egygördülő akadá|yokat' arratörekszenek. Íe|é hogyszámukrais rögös |egyen a csa|áda|apÍtás szeretnék..a saját fejlődésiinket. ahogy a nők belegondolunk. küö. aho] elvárunk valamit a máSiktól? Azt látom. ráadásrr-l az elfojL4sok az eddigi élemár nem is nagyonbír a mi generációnk' Éppelég kipucolrri. ezzeItelea hócipő' de valójában csakis a megértés ésa TŰR-elem' vagyis a helyzet Elfogadniazt.kiokítva''. egyediilállóleány. biZos ki a csa|ádi háttér né|kÜ| ropÜ|tek fészekbő|. empatikusabbak És A férflak nagyon nehezen fejezik ki az érzelmeiket. amt segíthet. Ésmég valami' Rettegnek az emberekaz elkötelezódéstől.Hogy mtt?Ezt mindenkineka saját önismerete alapján kell eldöntenie. viseljtbk''. (Ezért nyító. EzI újrakell kondicionálni.Az blztos.de fe] sem ismeri őket.Ezt könnyedénátéIhetjiik' veliirrkteszi valaki. a páruálasZásra ésa ha előbbstabi| $ SZÜlŐi szerepre. e]várásainkon. a saját egónkon. Úgy gondolom. akarás. ahol az elköte]ezódés Iegmásik serpenyőjében az autonómiaá1l.hogyhiányzik a Szeretet a világból. ami sára. No meg ..)Ha nem is csoda. rende|kéznek. elfogadásaaz. nőknélmindkettőben.(mondoména követke. hogya kie|{7Ített vágyakmindig vezetőút. aki most tanulja ésismeri meg önmagát. Bagdy Emőke klininemismerhatárokat'' a szingIije|ens{1rő| beszé|gettünk.De mértis van a Szeretetben elvárás? Egyáltalán szeretetaz.hogy ez lett abból. vagyisjövendőbe|i társunk fe|kutatását ésa közös iövő kia|akítását.most ezt keli megélni! kal vannak elfoglalva. hogy mégnőbbek. emeljük őket úgy. kai szakpszicho|ógustó|' akive| 18 elb<ír .prakti.megértés. ami nagyszerű Először is a következővel érdemes fejlődési lehetóség. hogy a jelenlegiválto.hogy nemcsakhogy az érzelmeit a sör ésa távirátudja kifejezni. amelyet akkoréaünk.a mindkésőbbre korbanmondjákki a pároka bo|dogÍtó -. hogy. háttEet egzisztenciá|is teremtenek.az életkcizépi váIság és a tömeges korai halálozás. vagyisaz embervágyte|jesÍtő . hogy elvárásaim vannak. megtapasztaltam. mint a követelőzésésszemreháha belegondolurrk abba. a ma indiübadságra. nehézségekke| viaskodva. eddig neveltéka flaikat' Alapvetően az érzelmielfojtásra lettek kondicionálva:. a megszokásésa féle]em a most fe}növők mást akarnak. de vaknak éssiiketis lehúznak. hogy a mai nők nem akarnak kompromisszumot De valahol minden pár.éskifutnak azidőbő|' mirerádöbbennek. Természetesen a gazdaúgi helyzetis fontos szerepetjátszik é|etabban. jelent? Azt.nálunk.trj. kor |ekÜzdötték az e|éjük hiszennem hogyamitcsak tudnak.)Nyilván nem véletlen. kák''. amirerégebb óta vágytunk. vagyis elfogadóbbak'meglehessiink! értőbbek. hogy nincs péniszzsugoríA saját életemben tóbb.ne pityeregj'nem vagy te kislány. Rengeteg kapcsolatoteddig a másoknak való megfelelrri tartottössze.Tudom. ésasszonytársaim párkapcsolatban)! Eddig az zőketígy.körÜ|be|Ül két hétig! Ezutánújabb ha megkapunk va|amit. kötni. Nos.Az &zelmí nagyon sok érzelmifogyatékos nem fogyatékosság azt jelenti. nösen a férfiak'Megértem. tiinkből ésaz őseinktő]hozotüakat szembenézni. tárja'hogyaz vi|ágosan e|énk újakat szÜlnek' a vágypszicho|ógia rövid miattmeg|ehetősen úgynevezett hedonikus a|ka|mazkodás _tarlaz öröm.. csakhogy ennek nem tud ilyen gyorsan megfelelnia férfi'. megadjanak a gyerekeiknek. Nekijrrksem esnejól.. ésÚj tagokka| bővÍtsék a cSa|ádot* konzumku |tÚraja'vis2ont Napjaink a fiata| egyreinkábbazterősÍti e'utelnOtteloOen. lehuzóbb egyférfiszámára. W z anyagijavak hajszo|ása közben n4támosak . amiket elengedek. ideig.hogy az eddigi birhelyett érdemesmás alapokra toklós házasság .hogycsökken a házasodásikedv. ne hogy a férfinakcsak az fecsegj!'' stb. hogy ezt nyás. Ez mit is kapcsolatbanott Van a kompromisszumlehetősége.önállóságra van sziiksége dualizált emberének. hogy 23 éve élek szeretetteli volt a jelszó. nem megvásáro|ható. belénkégettszerepeinken túl találhatjuk meg a másikat s benne magurrkat.tanulni! Ehhez pedig türelem elfogadáskell.. hiányzik az é|etÜkbő|.Sokkal több térre'sza. sőt |akássa|. van az érzelmekért ésa beszédért felelós egyik agyféltekéjében agyi terület. No. sokanazonbantú|nemis beszé|ve to|ódógyermekvá||alásró| mérhető értékek fe|ha|mozázottfigye|met ÍordÍtanak a pénzben hogyaz. hogy csakis a régi mintík lebontásával.vagyakárte|jes mérvagyunk háttérbe szorítani egyijtt tékbe1e|nyomnia női ésférfiszereppe| járó ösáönös szükseg|eteinket. sok zásban ésegyensúlytalanságban ezvat' éshogy elképesztően mú]ika mi tudatosságurrkon.l sokanmagukDe jól van ez így. éstöbbet nek sem szabadlenni. hogyaz e|ső után * szárnypribá|gatások megteremtsék otthonukat.ésegyrekésőbbi igent.. kifejezni MoSt meg hirtelen felértékelődöttaz érzeImeket tudás. Soma mamagésa Mit tegyÜnk? SZA A családa|apÍtásra megérett komo|v fiata|ok szÜ|ei SokSZor . amit perszemeg ístudok érteni. Tudnikel|azonban.szerepjáték'' me]Iett a mérhelyezni a párkapcsolatokat. és_ újramondom . Azt látom. hogy miképpen hűzztlk.tűrjiink.tudtukmeg Prof' Dr..Nesírj. hogymajdcsak akkor á||nak készen azöná||i é|etre. törekvése kÍvánságok szü|etnek.hogy ne érezzékmagukat. férfivan a világban.

Az emberi idegrendszersajátosságainál fogva a szingli nő hosszútávon boldogtajól szerve. Ebben az életszakaszban.Épp ezértkomoly próbatétel előtt á1laz' akinek ffnrregyedü kell egzisztenciát teremtenie. elért rossz élmények nem lép házasságra. hogy miJyenjövőre vonat. Ez is azI elhimutatja.és aki pszichológiai rendelésekenkeresi a hogy énboldog legyek. hogy mi boldogok Az ember alapvetően aZ a céIja. á]tahogy a kora gyerekkorában lában kideriiLl.hogy az emancipációtmélyen bázhrk. a mi. amely többek kózoÍt az emberi nek a szerelmiboldogsághoz. az emÍtett csapdahelyzetbe He|ytá||ó az a Íe|vetés. Ha kiegyensulyozott szinglivei taláikozom. és hogy felnőttként Az ilyen nók elaltatnem is váIlal gyereket.t. ame|y sodorjaa flatalokat'Elsősorbana szerinta helyzettovábbrom|ik? _ Kultúránk a szüntelen fordítják saját előnyök keresésére vágyakozást veszi céiba' a az idejiiket és az energiájukat. nagyot változott a Íe|növekvők hozzáá||ása Iegyeneka létfeltételek''.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K O PR O BA -/ -/ p { ű fontos' hogy .demi férfiakférflakmaradjunk / ésnők a nők ..szerűen . ktjüönféIereklámszlogenek is vagyis ez a tárgyközpontu világ a megte. tartania magát ésmegvílnia a mhdennapos kiiedehneket. is kat alakítki. világ.akik nemtudatosan eltűnik az én. sincs. megkoronázzaa nőiségét. mihez kezdjenek. hanem egy. feltérképezte.pedig egy hogymiként találideá]is esetben _ kia]aku] benniik. ha rendkívtil zett.vá|asztjáka szing|ié|etformát. miatt döntött úgy. öntötte szavakba József Atti]a csodálatosan mindezt Thomas Mann üduözlése című' versében: .mint a férfiak.mefi az egyrekevesebb. megdöbbentően hatná meg a párját' vagy hogyanalakíthat. hogy választolyankérdésekre' kiegyensúly ozott kap csolatnak merre vegyékaz trán11Í'.. Sokan úgygondolják. gondolják' hogy néIkÍiLlözhetet]eA Psychogalaxy nevű interneHa va}akivelszövetségrelépiink' tes oldal." .biztosítva I Ez aztje|enti'hogy néhány évtized a|att hogy rendkívi-r] Ez a trrlajdonirá. amelyekrőI tén ennek megfelelőenalakrrl. Néhány szingli nő rendkíviil maszku]in élet|ormát építmaga köré: konditerembe jár' egészségesen küönféle rituáIéétkezik.. _ azt . társas lény. lan.hogy hozza az é|ettik''? kozó elképzelésekkei rendelkezneka mos. világnézet az. aki gyermeket hoz a világra.A mi kulturánk19 ban a férflaklehetőségei szerteágazóbbak' az egyedüáIló nőkre azonban olyan életvezetési terhek nehezednek..tévesen tok elé.és ta]itása. ésa férfiftilényhelyzetbe|:vkózza akkal együtt áll a startvonaha.. pszichológiaikutatásátszolgáI. hogy fogalrnuk na ki párkapcsolatot. ésteljesíti azt a hivatást. kapcsoiatok éshelyébelép ja. dogtalan férÍival és meggyötört nővel.. ezért találkozhaturrk olyan sok bol.I Mi a helyzetazokkal. ami vágyközpontú a a csa|áda|apÍtáshoz' nyuJású.. azoknak a feltételeknek ezt erősítik. _ amikor egyre széIesedik a látóteríjk. tani tizenévesek.ésa fiatalokmenjövőképeszinremtését helyezi a párkapcsola.amelyért szüetett. miközben egzisztenciáIisan magát. Iényének a biztonság' éső alapsziikséglete eredendőentársftiggőbb'mint a férfi. amelyekalapveA nő tően a férfiszerepkörébe illeszkednek.. az életben aZ a legfontosabb. csak azt tudják. mégakkor is. sokan számoltak be arról.az éIethez elsősorban pénzkell''. strukttrráItéletformátalakít ki..szabadok. hogy . ják.kedvesek/ s mind ember. párkapcso|atokhoz.ésa nőkjobban megszenvedik legyiink.így _ Igen sok olyan szingliveltalálkoztam. és a magány. megtagadják nembeli lényegüket' hiszen az.

sZcretetet. hogy elismeriijk' szeretjijk a társunkat és ftjlnézijnk rá. . rosszabb esetben mégki is neveti. ki mit válla1 közülük. mert ütközik a véleményünk _.ílsncm CSaka Sajátboldogságunkattartakkor mi is elíitt. és párunkkal. Két ember között a kommunikáció a kölcsönösségnek köszönhetően működik olajozottan: ha meghallgattuk.ha mindenki a javát adhatja abból.és a végén jussunk megegyczésre. ki mit venne át azokból. Amikor az anyúa szatyrokkal megpakolva. ne veszé1vbe Napiainkban azonban mindkét részrő] a nói szerepkör kiteljesedése. hogy a munkától . akkor bizony boldogtalanná válunk.. adatok teljesítését jiik. kevésbó kerülnői oldalon. Boldog társada]om csak akkor jöhet létre. Ez a majdhogynem sem|eges együtté|és csa|ádon be|ü| is kia|akulhat. ésa szüeinek fogalma s1ncs arról. fáradtan hazaér a mmkábó1. amire hivatott: a nők a gösség: ahelyett. hogy bántja. vóseinketúgyhordozZLk nlag. hanem az.- mekes anyaként fél munkaidőben dolgozhassanak.e]. hogy kisgyer- Amikor kétsün fázlk. l Tehát a társada|mi változásokon tú| égető szükség |enne arra is. Sajnos nem ritka.Íulladozó'' nő a Íérfirahárítja a házimrrnkát. ahová boldogan térhelhaza a mindennaposmcgpróbá]tatásokat követően. mégisérezzék a közelségét.r nélkü] melcrrgcthetsérülés iirk cgymást.. nagyobb gyerekeinkkcl megbeszéljük. tanuljunk meg inkább kérdezni. olyan ]áncreakció ez' amelynek az eLindításához e1egendő eg.ogyén isé.trnkon. Azzal.seppot Sem ]<ijrulvű fbladat! íj]. nik vele az iskolában.e]romlik az egyik oldalon. és felteszi a kérdést:''Mi újság az iskolában?''. hogy a szűkebb környezetünkben rendet tegyünk? _ Nagyon íontos ]enne már Íiatalkorban megtanítani az együttólési kultúrát és a partncrek közötti kommunikációt. még nom kol1 támadásba lendülni _ ezt sajnos na!]yon sokan el szok. inek nem lenne szabad vetélytársként tekinteniük egymásra. EbbŐl 20 elixír ..y ponton hibázni.rn ást melegÍthe SSók. hogy a családot ne állítsuk kész tények elé.iuk szer. attól még ugyanúgy szeretjük! Azórt.elvadul''. a férfiak pedig a férfio]dalon. ha tudatosan alkalmazzuk. megpróbálnak összebújrri. Kérdezzük meg. mint a siur(jka tiisk(liket'Ha oclafigyelürrk a máSikra. hogy az otthon melegét megteremtve olyan hátteret biztosítson a férfi számára. követően örömmel figyel. hogy cz a diszharmónia a gycrekekre is kihat _ ilyenkor szok' ták azt mondani.e vaiami a gyerekét. világképirnket éstörek. ha az ilyen sziiLlő tényleg nem tud arról. V. és veszekedéstclkerülhe. ezek képezik ugyanis a jó emberi kapcsolatok alapJát. sőt. mí törtó. -B. Iiz r. hogy versenyre kel. hogy eg1. ták feleiteni. Igen ám. komoly prob1émákalakultak ki.sok szing|i ta|án éppen ene mondja aá' hogy köszöni' de inkább nem kéri. hogy a gyerek .jen a férfiakka]. és még a szívilkhöz közel állókkal is harcba szállnak.hogy mivel fog]alkozik mostanában.Mindennapi életünkből sainos hiányzik az ilyen típusú kommunikáció' pedig rendkívül előrevivő. s ha valami és a nők boldogabbak lennének. N eveltetíl sünkJ: giinkből f'akadószokásainkat. amelyekre dolgozó nőként nem jut időnk! F. hogy kéretlentanácsokat osztogatnánk vagy kr1tizálnánk. amire vág1nrak: figyelmet. l Mi mutathatna kiutat ebből a kényszerheIyzetbő|? _ Ha a társadaklm támogatná a nóket abban _ és csupán az ő döntésükön mÚlna. hiszen a kétnem képviselő. hessen' Sajnálatos módon napjaink társa.r. hogy ó is kiteljcsed. BaJ az. de tüskéikmiatt úgykell helyezkedniiik. a teremtós koronái pedig cttől rosszul érzik magukat a bőriikben. hogy élnek-ea lehetőséggel_.ontos. és így a mrrnka mellett a családjukkal is foglalkozhassanak. hogy bár másként gondoljuk a dolgot. mondjuk el neki. _ Pedig ennek az áthidalása sem ördönA nő a1apvető feladata nem aZ. Az önként vállalt Í.telenek bekapcsolódni a termelőfolyamatokba. az feléterelotthontercmtés és a fészeképítés geti a nőket. gondoskodást.. Sok félreértést tünk. dalma nem az anyaság' a gondoskodás. cgymáshoz Íérkíízniük. óhatatlanu] átsugárzk a másikra is. mert valamiről máshogy gondolkodunk. következően a férfiak is kerek egésznek éreznékaz életirket. hanem ők is kény. hozzájárulrrnk ahhoz. amit a másik mondani akart. érzelmileg Ha erre nincs mód _ például áll1unk mel1é! azért. hallgatni ésfigyelni. ám ha valami olyat kényszerítenekránk. .Semmi!''Nem csoda. hiszen otthon megkapnák mindazt. a lehető legegyszerűbb választ kapja: . aminek nem szívesen teszijLr-rk eleget. Pedig nagy hiba ráerőltetni a nőkre a férfiak sikerorientált é]etvezetését és állandó versengését. ha listát készítünk az elintézésre váró fe]adatokról. ahogy beérik murkánk gyiimölcse. hanem kínáljuk Í.e1 a választás lehetőségét. ha őszintén beszél a benne zaj1ó lelki folyamatokról. hogy ne dtsonek sebeta másikon.

aki kivált már a sziiLlőiháztartásbóI' ésegyediii él. küön élő párt' a látogató kapcsolatokat tekintik a jövő egyik meghatiírozó életfor. híszen az egyedíiLl élő fiatalokközé. hogy egyszemélyes háztartástvezessenek.lyes háztartásban' egyedü éIésgazdálkosában Sántha Ágnes szocio. tunk arra is.. Kíváncsiak vo|kapcsolatban él. hogy az i]Ietőcsaláéletvitel jutotta (2545 évközötti)' egyszemé.hogya demográflán beliii kialakult egfajta szingli-szakirodalom' A kutatók többsége azttarx1a a szing[fó ismérvének. niá|náezt a csoportot? _ Az utóbbi él'tizedekben olyarrnyira megnövekedettaz egyediiLl.dik. rre az eredményre dos életkorú közeImúltban végzett kutatá.harmincasokis' akik a szii|eikke| né|kü|i együtté|nek? _ Nem.Ezek a ''felrróttgyermek'' státusban élőknem szinglik. hogy ki dennapjait. szakemberként hogy |átjaa A szociológusok ezt az ítgynevezelt szinglikjövőjéneka|aku|ását. hazasságra |épni. s hogy az. elixír . ez vat leginkább terjedőben.hiszen kevesen engedhetikmeg maguknak.MagyarországonkiiLlönösen sok a felnőttként is a szüői házban maradó férfi(kevesebba nő). nemakar Aki szing|i. főleg önáIlósulás nehézségeit vidéken.tart fenn ktitön élő társával. egy háztartásban éIő fiatalokszáma.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K gyakran VagytÚ|vá|ogatis.megkapja'.csa|ádra..hogya szing|ik többségeigenis l Kit nevezünkszing|inek? on hogyandefi. Biztos. hogy társas |ógus. Fontos tudni' hogy a szingliéletmód kifejezetten nag1városijelenség' A metropoliszokbantömöriiló szinglik a szolgáltatószektorban dolgoznak.egyetemi tanársegéd kapcsolatok nélkÍiLl töIti a minelszigetelten is' akitő|megtudtuk.vagyis szorosabb kapcso|at egyedü|á||ó . ami a gazdasági mutatja.hogyakad éseszeágábansincsfe|adni a fÜgget|enségét' közott o|yan.Az ő számuk is gyorsan növekszik' ugyanakkorMagyarországona növekedésnek gátat szab a lakáspiac. EzérIa szó szorosértelmében azokata leggyakrabban 30 évftjlötti flatalokat tekin{Íik házszingliknek. szívesen vise|i. illetőleg táve magánezt a bélyeget. ám a |egújabb statisztikai adatok az egyedÜ|á|lók akireigazaka fentiál|ítások.akik saját egyszemélyes tartástvezefftek' ésnincs tartós párkapcsoIahrk. l Vajon szing|iknek nevezhetők-eazokaz . Mindez nem jelenti azt. karrierista emiatt . aki nak valamivel több mint fele párkapcsolatot soro|ható a szing|ik ebbe a csoportbatartozik. hiszen csak az számíIszinglinek. túlnyomórészt vezetői vagy középvezetői pozíciókban' illeA fő kijüönbséga csoport öSszetételét tően Nyrrgat-és Kelet-Európa közóIí az' hogy míg nálunk több a nő' Nyugaton a férÍiak vannak többségben. is azt támaszt1ák a|á. hogyönző. májának. vágyiktársra.

Valamivel töbkategória? _ Magyarországona szing[jelenség ben fognak éiethossziglanegyedül élni. latra lépnek. be leszekszerelmes. tervezik? _ A magyar fiatalok éIettervében hang. zettségű'. ból való kilépés. szenvednektő|e? .Mivel sok ismerősi'ik. Látható. l Hogyan gondo|jákaz érintettekkínvagy kivá|tság szing|inek |enni? vona]azódik arról. jebb egynegyede fontos: kedvezőtlen kompromisszumot viszonyul pozitívanélet.vagyis kompromisszum keretébenhajlandóak mint átmeneti. hogy inkább a férfiakidealisták.Korábban mindkét teljesítsen a munkaerőpiacon.zett törekvését a párkapcsolatra. kéhoz képest:30 és 40 éveskor között 4' a nők 6 száza|éka élegyszemé.EZ a standard életút elveszítette családalapításra. hasonló: mind a férmeglehetősen nyosodó társadalom vízióját vetítielőre' a nemek tekintetében ezért sok idót ésenergiátfekteta társkeresésbe. nem esetében általános volt. harmadrésztfüggetJen.barátiuk már csalá. hogy egy takarítónőközött. hogy biztosítsa az otthonmelegét Demográfusokvizsgálják. ami körülbelül tekintettcsaládalapításról. ami természetesen nem aztjelenti' hogy dot alapított' ezek a küIső viszonyítási nincs párkapcsolatuk. t .de a fiatalok(köz.l Mikor kristá|yosodott ki hazánkbanez a ka számukra egyfajtamegkönnyebbüést jelent lemondásta továbbrais normának hoz' feltöltődéstjelent. hogy kötési kor emelkedéséhez van szó' azaz a szinglikkésőbb be.partnerban egyrészt &ze|rni társat. öregszenek'' ebbő| a státuszbó|? hiszenők hagyományosan is Nagy vonalakban két álláspont körmegszegése. .A közvé]ekedés úgy tekinti. jelent meg. szemben a férfiakkal.. de a szing.lefelé''. képpenhasonlóan magas státusú képest. esetlegházasságotkötnek . ugyanakkor . helyet a fiatal lányok ésfiúkéletében. ugyan. l Mi|yenek mondható el ugyan.Jómagam ingadozome vágynak. A szingliknek csak legftil. ez azonban nem nem tartják jónak saját életformájukat.iránti vágyukat.Nemvalószínú.amikor csak az időskorúutóbbi 20-25 évben ak éltekegyedii'la megözvegytiiéskövet]ik száma mégígyis elenyésző a nyugatia.nem kötnek pusztána párkapcsolat után döntenek:bár van élmeg. ak a számok.síthetetlennek.Nagy többségbenvannak azok. egy általános halogató ten.ért.egyéb jól kereső férflakegy potenciális hasonló jelen.Ami azonban az é]etforma ségről megtapasztalását illeti: egyértelmú. hogy a Sztrlőktőlvaló A szingli nők _ vélhetően azért. a kizárólagosságát' IgaZ. az 1-1'5 évig é]vezetes. Amit a legtöbb szingli pozití Kelet-Európában egyelőre nem riasztó.BerlirrbenaférfiakZ7és nincs ez máskénta szinglik esetében sem.akik véglegesként tekintenének éIetformá. Íigyelembe véveaz á]talánoscsa. hogy a felrrőtt-életút esemónyei és vezessen háztartást.l Vajonők a jövőjüket is egyedü|á||ókéntmint korábban.a modern női szerepkörnek megfelelően _ milyen Sorrendbenkövetik egymáSt.|is partnenő| és anó| a párkapcso|atró|' a nők 18 százalékáróI pon. de alapvetőennem beszé]he. egyediiüétre.jói kereső nők számára nehéz' jukra..romisszumkészségüket sas életforma' a szing|iktúInyomó többsége ezt tartjaideáLisnak. számára elfogadhatóbb a homogámia években. akik ládbarát attitúdöket és a szinglik kifeje.. amelybenegyretöbben éInek ésöregsze. (suba subához.mi lesz 10-20 év mú|va. család előtti SZakaSZ kap lennének a Szingliéletforma alább adni belőlük.Anyagr értelemben A szinglik párkapcsolatielvárásait vizskiváltság.dencia figyelhetőmeg. hiszen sorsa. gati szingli között. a társra találás elsősorban a magasan Egy másik fontoskijiönbséga keletiésnyu.a család függet|ens{7üket? . de a mai viszonyok egyik férfiinterjúalanyom. guba gubához) elvének sadalombeállítódása. akik nézetek között.önáIló. a nők (legalábbis a nyilatkozataikban)a komphangoztatják'Ami A drasztikusabb nézőpontaz elmagá. akik amikona már ''ki.keztében. mindössze arra utal' tok is megerősítik a párkapcsolat.és ketyeg a biológiai órájuk _ azt hangsúiyozzák. mi lesz a mai szinglik inkább házasodtak. Elenyészó kisebbségben gi feltételei' ésmagasabbaz életszínvonal. beszé]nek esetlegambivalensenviszonyulnak ehhez éIetszakaszban Számukra egy a az állapothoz.résztaközéIetbenis vállalható' jó megieleszingli átmenetiidőszakként értelmezi éIet. éstársra vágynak. akik nek meg egyedüi. Az általában magas végciá]is okokból nem 'szoru] rá'' a házasság. hogy hogy ott kedvezőbbekaz egyediiLl élés anya. formáját' ésidőIegesenrendezkedikbe az ugyanakkor a gyermekvállalásra már Saját é]ettelis rendelkező személyiséget keresnek.lemaradásukat'' éspárkapcso. mint amit ftil kelleneáldoz. tehát alapvetőencsaládpártia tár. ra' hanem megengedhetimagának. sulyos helyen szerepel a családalapítás' tünk szinglitársadalomról' a férfiak a szing|ike|képze|ései azideályes háztartásban. Az egyik úgytekinti' hogy az utóbtűnnek szinte telje.tük a mostani szinglik) nagy többsége niuk egy párkapcsolatért.bi két-három generációban végbement gálva mégisa férfiakéi példáula házasság. tényéformájához. hogy az előbbi esetében éselőnyben részesítenék azl a tár. vannak a magyar szinglik között azok. de egy egészséges kovetően egy ideig Szinte kotelező egyedtrlélni. elixír .párkapcsolatban fog élni. a házasság és a párkapcsolat preszízse sas élethez csak enyhe mértékben csökkent az utóbbi I Mit gondol.kevés modern elemek keverednek: társuktól elvárják.képzett. ame|yért |ennének''felá|dozni'' haj|andóak a ez.fiak' mind a nők magas státusútársra l Kik vannak többségben: azok-e.Elvárásaikban hagyományosés Életterveiben ideiük marad.ta: . az a megromlottpárkapcsolat.hiszen ők nem tekinteneklefelé'mindenpartner. szen.a mai harmincasszinglikkel ra vágynak." A szinglik ugyanakkor nem' tartják negatívanélik meg életformájukat. arra hajlok. hogy a korábbinál későbbi nagyra a függetlenségüket' róla.inkább nem úgy vednek az egyediiüéttól. Egyik extrém példája ennek aki azt mondszeretnek szinglik lenni vagy azok.mert mára ez kevésbé jóval kevesebbidó álI rendelkezésükre elköltözés egybeesett a házasságkcitéssel.nésű nőt.Sokan mérlegelés Az egyediiüét e]sőidősza. szerepel a tár. másegyedül éljen. olyan csoportrólvan szó' amely egziszten. váItozásokhoz.hogy e|váráSőt:többek kozt a skandináv országokbanaz elköltözést saik magasak ugyan. hogy a hozzák a .

Az egyedülállóksorsát személyesfogyatékosságnak tudták be. A szakmai életpálya ma már kevésbé szabványos' mint korábban' ígykevésbé tervezhető' márpediga fiatalokszakmaiéletufiukhoz igazíÍ1ák a magánéletiterveiket. ezért maradt pártában. kii'Iönutas emberek' esetleg művészlelkek'aki a társas kapcsolatokftilött álltak. terjeda bedolgozásos munkaüszony. Elsősorban a munkaerőpiac átalakulását teszik felelőssé' hiszen ez rugalmasságot (térben. ban) és bármikor bevethetőséget követel.. viszony. változatosélet'szórakozás . mára a szabadidő és a barátok a fontosak. hódítanak a projektmrrnkák' a rövid távúszerződések. aki senkineksem ke]lett. hogy a magyar szinglik (köztiik a városi iskolázott fiatalok) is csak családdal és gyermekekkel tekintik teljesnek az életijket. a szinglire.az új szexuáIis identitásokat tömörítő mozgalmak stb. A hazai szociológiai kutatásbóI kiderüt.hogyvalójában sokkal összetettebb a szinglik társzingli sadalma.a sorban csak sokadik az emberekönimádó. Mi|yena a szü|ők ésa baÉtoka szing|ikre? megíté|ésük? társada|mi _ Régen az agglegényt ésa vénlányt a társadalom lenézése övezte. |ehet va|aki . a társra találás vágya.mások szá.s hogy a meggyőződéses viszonylag elszórt jelenség. irigykedve figyeli a csoport tagiait' Arról viszontne feledkezziinkmeg.tehát több az úg5rnevezett nem sztenderd munka. hatására már hajlamosak voltak irigykedvetekinteniaz akkor megjeienő újéletformára. A '60-as években a női emancipáciő. különösen az utóbbit. narcisztikus szemé$isége.Amerikában a szinglik elsősorban kommunákban tömöriilve próbáltak elismeréstszerezni éIetformájuknak' A szinglik fő motivációja az állandóság visszautasítása. Iádalapíüís útjábaná]lhat. kiegészülve a mindaddig szinte kötelező érvényű házasság megkérdőj elezésével. Vannak közöttük munkaorientáltak. Ha a szinglik számának növekedése mögött az okokat keresstik.Mindig is voltak sziiLletett szinglik.Ma már tudjuk. l Ön mit gondo|. szakmá. A szakmai életpálya alaku]ása ezértnehezenjósolható meg előre. vagyis ez az éIetszakasz a mozijelenik meg.Goethe Wi]helrn Meisterét ségét tekintik a világirodalom első szinglijének. Egyre kevesebben rendelkeznek határozatlan ideig tartó murrkaszerződéssel. vagyis ez az elsődleges küső tényező. amelya csa. Széles baráti kör. hogy a szinglikről szóló filmekbenis fontosszerepetkap a szerelem hajszolása. ésközvetve felelős a szingliéletforma is' elterjedéséért l Hogyantekinteneka kömyezetben é|ők. ilnevásznon is átmenetiként lyet a normák szin!én is késle]tetett családalapításnak. A szingüt _ nem utolsósorban a szórakoztató médiahatására .időben.ez a képterjedtel a szinglikrőI a köztudatban. akiknek az éIete a magánéletés a múvészeti eszményösszeegyeztethetetlenpéldázta. hogy a mai individualizált világban ez aÍajtakötődésre képtelen szegyakoribbáválik' hiszen mindenméIyiség ki a saját ú!'átköveti' a réginormák már nem köteiező erejűek.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGLlK mégisméltóbbéietnek tekintik egy rossz párkapcsolatnál. Bagaméri Viki elixír 23 .i]Iene'' követnie.szü|etett szingli"? . A közvéIekedés ma is inkább választott éskissé életformának tartja a szingliséget..sokan a korlátlan szabadsággyermekének tekintik. a változatosságkeresése volt. Ieginkább kötődésre képtelenvagy alkalmatlan. Feltételezhető.

blidb.mikor éls miór-t megbízhatóbban irányítható rószoit jellcntik a társadalrnaknak./ Mik a vtlszélvck itt.jcződósének ttlkintt:nck.ö a u ! o E O L a legondáiban a kót Íiilember keresi egymítshoz a v1sszatóróst.ós rnikaz osélytlk ott. arnit ogyestlk nroráLis dckadcn<.dÍilrmilbanélííközriss(lgek ugyarris kapcscrlat. nagyharang? A klasszikus párkapcsoIatokmitrllógiai ősképoitmajd' nrindtln valltis az elsíí crnberprir btlnthatatlanviszonYá]:an1átja. llvát Ádárrrból alkotja nlcg a Tercmtíj.11t íl'T. z tlgyenjogÚrság ésa nói karricrizmus törekvósei cgyrc elÍbgadottttbbáteszik a magiinyos lét laza kaposolati szokásait. ebből adódrjan a Bi. Mi ér hát több()t.lgotl androgüri nchezen keztllhető prrlblémáhtrz vezct.ahol a dualitás cgysóge valósítja nlcg a kittlljcscdést. A kettóv.an motrogtin ez a éls sírig tartó kapcstllati Íbrnraaz c]rrlrrdcltetett és kövtltendő ptilda. A házasság fcrrntartása mtlllett már az ókorban is sok hclyütt cngedíllvezettvo1t ir szelretők és ágyasok 24 . cserólirnk értékct értéktclcnre? rníg a szexuális szabadosság tis szabírlyozatlanságszánltalan és Ásó.Dárkaptlsolatvagy egy ptir- o o o Í . fr @' R KAPOSOLAT VAGY PARKAPOSOLAT? Korunk társada|mi e|várásainak sajátos sokszínűségében a párkapcso|atok is új megvi|ágÍtásba kerÜ|tek. Kültinböző tiirténclmi korszakrlkban a családi kötelik és a szexuátlis szabadstig ()llentlllondáS(ls igónytlit nlás és I-rrás mrjdon elégítettrik ki. mások az t:mbtlri szabadság kife. Mirrdennck ttlrmószcttlscn szotliális okai is vannak' a hagyományos csalá.iának. eg]. kapa. a hagyományos csa|ádmode|| me||ett már-már divattá vá|tpé|dáu| a szing|ié|etvite| is.

csendesebb telenség váltja egymást. ígaz. hiszen magányos utazókéntegyaránt hajózhatunk minden csak tanító átmenet. mínt a legkülönfélébbvallások szerzeteseiné]. val egyetemben.főként nemtől fiiggetlen értelemben _ csak a mai időkben vált általánosabbá éselfogadottabbá a köztudatban is. idejétmúlttá váIt?Az egyedülállóság szerelmet szívják magukba kielégülhetetlenijl' A változatlan válésa házasság intézménye jelenti az önző feltétienül lenne a hazatérés.Szí\. ugyanúgy meg|elenítésében a szerelem reménytelen utazójaként ismerhe. a párkapcsolatokérzelmiésvágybeli kötései ugyanis a legkoPaulinyi Tamrís író' pszi-kutató molyabb fejlódési lehetőségekhez u w w. Máig léteznek bizonyos társadalmi vagy vallási csoportokban a poligámia ki]üönböző formái' a többnejúség vagy a többférjűség gyakorlata. Bár ez a kötetienség sok tekintetben praktikrrsnak' kényelmesnek és felelősségmentesnekmondható.szülőkéntvagy életeksorában.ew a nő. ezek azonban elszigetelt és speciális kivételeknektekinthetők' A szingliéletforma. nemcsak a sors döntése.saját magából próbál erőt kultúrákmeríteni. vagy a szi. örök szerelem. Ám ahogy ez a szépségében és szerelmeiben ritka az olyan sírigtartó hajós'' példáját érdemesebb idéznünk. ígya házasság előtti együttéIéseket ésrövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat ma már mindenki tekinti. info..aki az . nem biztos. jalva minden örömével ésminden lemondásáa magányos életforma. vagyis a tartóSan egyedtilálló' órzelmileg és szexuá]isan elkötelezetlen életvitel.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K tartása. A szerelemérzése ugyanis_ felelősségével szembesít? telésében _ csakúgy. hogy a valóban utazás a változásoktengerén' ahol hajózni éskikötni is meg lehettanul.a hazaérkezés kikötőjétjelenti.tengeri tetlen. amiben a kapcsolatokés is.Az. majd ősz éstél.de a mi vá}asztásunk szerelmekújra-ésújraélése géssé alakrrlva. sZeretetelfogadására. Mi lehet. a . mint a szexuá]iskihívásé a legtöbb tartós kapcsolatban Kereséseinkben a párkapcsolatokterénreményésreménylassan megfakul'éshelyét más. hu horgonyoznakminket' A szerelmek vámpírjai Szindbád hazatér 25 . Klasszikusabb léIektani kell kicseréliük az értékesebbre.tipró ésállhatatlanlényével akár kora sikeres szinglije. ránk valahol egy olyan párja az életirnknek.legendájaír le.vagy vár-e hogy a felnőttmagány. érdeóceánján a szárazfold többnyire csak délibáb marad.egyfajtafüg. a nagl kérdésta lélektani motivációk jelentik. ahol a vénségesen is szerelmespár a hozzájuk jelszavával kéntis láthatnánk.társakkal _ hallgathatunka szirénekénekére. a megismételhetőségben együtt halhassanakmeg. Az idő pedig eljár az olyan .korábbi korszakét. Hogy vár-e ránk valahol az igazi társ. amely bizonyos értékeket né]kiiLlöz. amit legszebben talán Philemon és Baucis tÍink.szigetfe]é. alkatátólfüggőnrövidebb vagyhosszabb révbe téréssel vagyanél.célrrnk az út olyan párja az életünknek'aki a hazaérkezés maga''. hogy kerestea megismételhetetlent. a gyermekváIialás és-nevelés. sításáró]is szól. vaglis a mulandóságévszamiképpenéljük. adott esetbena fejlődéshez tovább lehet.t kainak felvállaltan elfogadottésvisszavon. nemcsaka sors döntése.leglényegesebbek a párkapcsolatok igazi kérdéseiközött. ami talán mégsem tozások így azonban mégsem hoznak újat.szint ezis. getekviiágából a társhoz hazataiálhatunk.'' . Ugyanígy az egyedüIállókaránya is példát. ahol hol ezt.szigetek. kül. felváIszempontok szerint is lehet teljes A kevésbé értékeset _ tudósoknál.őszaka kito]tabbá vált. úgyis minden pillanatban.odüsszeusz helyettmégisegy másik . akik az Ian értékeket értel.tengeri hajósok'' körkörös magányt? Van-e egyáltalán kiválasztotttárs a sorsban. vagyis az' hogy mindez nem menekülés-eegy olyan szabadságba.szinglik'. milyen lehet hát akkor az Ez pedig már a szinglifelfogás hazatérés' főleg lázas korunkban' ahol a egyik lélektani drámáját sejteti' embernekrendeltetett ahol az ismétlés akár éIetfogytig tarthat.a felnőttmagányt miképpenéljük. felett is.kinek sorsátó]. szinIe mindig csak a férfiak számára.egy{ajta örök ifiúság sajá.. aki hatatlanváltakozása. Az út kinek.a válások száma meghaladjabármely a mú]óéletszakaszok ígya tavaszvirág. sőt sok kreatívembernél _ általában ugyanolyantermészetességgel művészeknél fogad. Korunk normái szerint a rőI szigetrehajózva a hazatérés keresésnek ez az id. telibb létre. örömei veszik át. több megközelítésbőI is értékelhető..Ezek a kikötők ]ehetnekpersze ideiglenesekis. szinte elfogadottnak I magának az Szindbád mitikus-irodalmialakjának hazatérése jelenti. Az eÍtől való fé]elem az öregedéseluta. hogy döntiink így is' juk el ezt. vagyis az önzetlenebb. ésez nemcsak az európai típusú hogy a stabil társkapcsolatokformája örök élet italaként _ mint vámpírok a szízt vért _ épp a fiata]ító ra értendő'Lehetséges. pétdáközötti mitológiai végét beteljesített A kapcsolatok végtelen bolyongásraakár életének a ami egyszerre ésbeteljesí. Mégis a társsal . hút]en kat is találhatnánk. tudva.ugyanakkor Az emberi lét_ vagyisminden élet Ezek a kérdések bár korunk jellemzői.amelyekkelemberi sorsunk kiteljesíthetőbb. ho] azt tapasztaljukmeg. ameiyek valóban komollyá és megéltté Az' hogy előzhetik meg a végsőhazatérést. sai habár nehezebb'meredekebbutat jelenthetnek'a kötődés tanítanakmások szempontjainak ereje miatt hatékonyabban megismerésére..vagy vár-e ránk valahol egy kikötőjét jelenti. mes-ekockáztatniaz eldrjntetlenség biztonságáta döntésjövőjének Tengerek.kikötők bizonytalanságáért? . ésezer az ó arca'' vándorként betérőistentől ajándékként csupán azt kérte.de a mi választásunkis. tehetők. ni' A megtapaszta]ások a párkapcsolatokban Formátólésintézménytólfüggetlenüljóvalfontosabbaklelkünk és újjászületések érte]mes ismétlésekbő] is ál]rrak' ta]álkozások éstovábbindrr]ások igazi' közös játékai. Létünkmitikus tenSpirituálismegfontoIásokból kiindulva az életünk is csak egy az geréntehát férfiként ésnőként. A tartósabbkapcsolatok fenntartásának szükséges lemondá. gytimölcsoző bontó iirrnepéből nyár lresz. avagy '. sőt keil lépni... együtt megélt éIetlétünk talán legnagyobb kihívásait rejti. Szindbádét' akit Iftúdy lírai megváltott sors is igen ritka. hagyományok megkopásával szabadságunk a saját döntések tos illuzióját advaaz évek is.

hogy e|kanyarodom' Akkor viszont az aznapi á|lapotomtó| Íúggaz e|oadás amp|itúdoja. Ami viszont a húséget i||eti.^.rá. gyekövetek e|. aminek a későbbiekben évig is hasznát vettem' a szÍnészetben a szÜleiktól kaptak' NéhaÚgy éreZem.mert magam híjánvagyok. ha va|amitűpontos. amibepedigsok időtésmunkát Vajonnégy nevesművész sporto|ó. a kitartásró|? e|ismerést szÍnulŰvÉsz Rudolf Péter tulajdonságAz egyik legtisZe|etreméItóbb Nyí|ván nak tartom a kitartást.Afejlődéshez fektettÜnk be''_ mondta is e|tudjunk vetni. Kiskorunktó| kezdve természetesvo|t.:Í])':':. gyok' Tizennyo|cévigvo|tamegy á|ta|amnagyon szeretettközegben. A szÜ|eim ugyan tanárok. mert o|yan |ett'ami|yenneka rendezó. Tíz kézilabdáztam. Néhasírhatnékom vo|t. abszolútkitartóvagyok.nagyon szeretem.me|ót''..mert nem az anyanyelvemenkelletttanulnom. menkijzclpnom _ :z p|qő keresettő|kezdve az oná||ó |akásig. és már tovább|épnék. ban.:Í _ egy Ahhoz képest' hogy honnan indu|tam o|yan pici városbó|.kiskoruktóI jártak' és már tizen. abban kitartó va. Bizony akkonban komo|y gondjaim vo|tak. újra és ú1ra be|ekapok valamibe. ame|ynek egyá|ta|án _' aá hiszem.Ha sikerü| va|amitji| e|játszani' az szorongássa| is ]ár. ésegye|ismert hogyan vé|ekedik szerzett magának. bűnt hogy ez mive|magyarázható'Az biztos.va|ójában |..csak éppenszétszórt. a színháziközösség és én gondoltuk.aZán rájöttem.A kitartás hogyo|yasmit két fáradhatat|an kitartás ésaz a készség.hogy vógigcsiná|ok egy tÍznapos|éböjtkúrát' akkor végigcsinálom. Ben.amikor a negyvenfokos hóségben szo|ot kapáltam' Eme||ett 1ó| tanu|tam. Ha nem ígyvan.aho| a o|yan próbafo|yamatban do|gok Úgy á|ltakossze. topon |egyek. A színészetbensok-sok kitartásra van szÜkség'Nekem nagy kihívás'nagyon nehezen megy.hogy nekem és a novéremnek is ezt ke|| tennÜnk. buldog midján ragaszkodom hozzá.amit persze Íizikai|ag is.amióta fe|nőttcsapatban iátszom. hogy ez akkor nehéz vo|t. az GyerekfejjeI egész é|etemetvégigkísérte' kezdtem úszásoktatásra ]árni. ami nem annyiraa je||emembŐ|' énegyálta|ánnem vo|tame|kényeZetve mint inkább az életformámbó| adódik. Pontosabhoszban: a saját cé|jaim e|érése érdekében szÚ távon kitartó vagyok. dologke||: .hogy óiási a hátrányom.Á^ÁÁ AUVCTUE -ZEI ULEI I I. Szprintpm : m:i nverc(gk hamarabbfel Ami az emberi kapcsolatokatilleti. A|kati|ag nem vagyok kitartó. hogy ne adjam Íe|már az e|ején. Esőben.hogy att sok olyan hibát' figye|met|enséget.de később ez is .E|unoma do|gokat.. Az osztá|ytársaim. ső generáciis érte|miségiként olyan csa|ád. Emi. de el. aki már hírnevet.hogy magabiZosan és nyugodtamtudtam bemenni az előadásra. nanem volt színházi mú|tja gyon sokat e|értem' Tizennyo|cévesenelső nekifutásrabekerÜ|tem a főisko|áraPozsonysz|ovákuItanu|tam. Nagyon kevés vettem résZ.Azóta mindennap járok edzésre. Ha elkapok egy . akkor fenná|| annak a veszé|ye.Nem csak azért. énekórára s ba|ettozni nyolc évesenvo|tsaját |akásuk. azérttiszte|em ennyire.Amikor valamimegvan. Nem tudom.|ega|ábbisa |ányok. Visz. a Vígszínházban. Persze ha e|határozom. nem ez számít. rovid távon nem. úgymond bezsebeltem. éssoha nem gondo|tamaá' hogy he|yettem.adják' mint mi annak idején. bi| jottek'ahol fö|ddel' szŐlove|fog|alkoZak. naponta kétszeris. szatérek az ügyekhez. té|ben' 26 elixír . a szÜ|eimbármit e|intéznek hogy nekem ke|| mindenért dig úgyéreZem. AlbertEinstein.Lehet.Miközben sokat improvizá|ok. Mert egyá|ta|ánnem biztos' hogy ho|nap is menni fog. Min.javamraszo|gá|t' A kitartásra pedig a sport Szoktatot. Es eá egyre GubíkÁgi . és magyarként geteg kitartás kel|ett ahhoz. hogy minden este hétkorott |egyek a szÍnházban.ésa|ázaxa| tegyem a dolgomat. rekkoromban' Kőkeményen ke||ett do|gozni Kiss Gergely ViZILABDÁZo A kitartás az egyik |egfontosabb szó.

kitartónakIennibizonyosdo|gokban. amit csiná|.izomgörccse|. Te|jesen |e visszaje|zés né|kÜ| nagyon kevesen tudnak ha|adni' Fontos a várakozás.Iepusztu|t'' mind fizikailag.MŰFORDÍTŐ iett energiábó|. Es mive|egyálta|ánnem szeretnék a mai kor betegségébe. hanem akaramikor ki kell tartanom. mert ez ráadásul még több teré|etbenis kitartó vagyok. Es természetesen)árok színházba' és megnyernimérkozést' o|impiai dÖntonis. Azírásra sokka| kéakit visszatapsoIhatnak.prob|émával végülsikerÜ|t e|végeznem q jogi egyetemetis. dig készÜ| va|amire. o|yanok. de nem kéne. kondícióbantartani magamat. hogy mit szeretne'menefe|é halad.Egy Íri akkor is Fejben mindo|gozik'amikor éppennem ír. Lehet. ze|.ö -q L b igaz' hogy a nők hónapokig nem kaptak juttatast'A napi Szerintemmaximá|isan gondok e||enére megé|hetési akkor is kitet. Tu|ajdonkép. AZ hi. sok. geznido|gokat egytávo|abbi hogy mi a következő munkám.csak''ji verseketírniI pen rendkívÜ| türe|met|en ember vagyok. és akkor is doIgoznike||. nagyokatsétá|ok a kutyámma|. szem. fáradtsággal' kÜszködve is. Ne akar.Az íri nem is számÍthat olyan közvet|en visszacsatolásra.hogy így legyen. Ez is a kitartás. BiZos bajnokságokon jó| te|jesÍtettÜnk.tani. amit éppencsiná|l Ésha AZ nevezem kitartásnak. nyeket.ki ke||tartani a hivatásom mel|ett. te|emben hosszútávfutás. hogy egy adott életszakaszbanmit akar megírnl.de fe|nottként Ezek erőségÜnkvan a részeredményekre. Amikor kétszervagy háromnyugalmat. hogy önbiza|omhiánybó|fakad' de úgy gondo- zésekné| is.nem pedig Íé|kéz.o|yankor is.Mindent csak maximá|is eróbedoszatérü| va|ami a befekte' bássa| érdemesvégezni. így neve|teka poroszos isko|arendszerben szor megbuktattakegy-egytantárgyból' újra és odahaza is. Az esetek többségében a hétköznapi megvan ennek az oka. Az ép testben ép |é|ek e|ve a|apjáné|ek. mint egy színész. Ésez erősebb mindenné|. csak így lehet hátránybó| vagyok egyÜtta gyerekeimme|és az unokámegfordítani Így imma|. meg a kitartásunkat. hogy ha valamit ehhez értek! va|aki megtapasztalja. amikor ember ne adja Íe|' anyagi prob|émáink adódtak: a játékosok ben. Uszni járok. sítenekmeg. ne engedje e| magát. Meg ke|| tanulnunk.Sokszor gondoltam már arra' hogy abba ke||enehagyni ezt a pá|yát és mássa| fog|a|kozni.. ha nincs visszacsato|ás.junk híreseklenni vagy ha|cé| vagyered.A kitarvá||fájással tás hoZa meg nekem a sikereketa Sportban és a tanu|ásban is. mindennap. A kitartásra a mérkőzéseksorán is min. Nem konnyen. Most éppen o|yan időszakban vagyok. vakon. a kritika. mint az útvona|je|zé.akkor eÁ az é|mén5t' e|kezdesz. ha e|érjÜk a kitűzott Tóth Krisztina csak nem eá sugárzom magamróI.mert nem tudom. amikor nincs sikerÜnk! Az ember be|Ü| fogalmazza meg magának. rekszem.x L -q I L U c o m o . a fo|yamatos befektetés akkor is.fé| energiáva|.meg két-három hogy e|hagyhatóságra neve|jemőket' én iS ezt tanu|tam ja magát' semmive| se törődjön' ne tartson a szÜ|eimtől.kitartóbbak.sok gondda|. Szerintemaz iroda|omi|yenér. és mentem az utóvizsgákra. hogy a művészeti szakmákban ez kÜ|önösen fontos. Sokat dig szükség van.. De ta|á|kozoma barátaimma|'Fontos.hatatlanok. hogy az vo|Iez akár az athéni ne túnjön e| a sü|lyesáŐem|Íthetném azt az idószakot is.hanem cé|jainkat. hogy nem értekmáshoz' |V]aradnom mestereim voltak' mert mindig azt erősitetAz em. FÜgget|enedni ke|| tehát a sikertő|. Gyerekkorban tanu|unk meg kitartóan vé. valamit e| akarsz érni'aá végigmár munka közben is visz. tÜnk magunkért' |ejártunk edzésekre' és a tá|yomban mennyi . ke||. het ró ránk. mert ték'hogy az iroda|omnem Verseny. mind szellemileg. a kü|ső visszaje|- o . sóbb érkezik meg a vé|emény. Arra.hétévalatt. hogy ki tudjam várni a következő fe|adatot.és hogy ne hagyja e|téríteni magát! |Vindenkt' nek van határozott be|ső képe arról.SZTAROKKOZELROL megÍáZássa|.de végigcsiná|tam.Szeretném'ha látnák' hogy csak ígylehet eredményeket e|érni. vagy anyagotgyűjt.ő L = m . nőkre' Egy nó nem engedheti gyerek me||ett. E|keserítő'hogy az én koroszférfi van. depresszióba esni. mindenfesek az erdőben. GyerekkéntszeretjÜk a látható eredméis fo|yamatosanszük. hogymuszáj Az összeállítást készítette: Szentgyörgyi Rita elixír 27 . ha va|ami nem sikerÜ| rögtön. |gaz. hogy kitartásra és megbíz.mény reményében' Á|talábanaz erősiti junk. igyekszem fizikai|ag |e'fáraszfe|készÜ|tem. ||yen szempontbó| nagyon jó Egri Márta SZINMUVESZ |om. ezéri igyekszem magam karbantartani. Nyugalmat kell teremteni magamban. ber annak örü|jön. ki ame||ett. Csa|ádapakénta gyerekekke| való konzekvens törŐdésre tö.o o L . csiná|od.KÖLTŐ ÍRŐ.

tvatthowtvodine
t-És=< SZÁRNYALÁSoK ÉSv Ét-yREPÜ

A'BO-asévek Magas, szőke,de nemfe|emás cipőben' vo|t, szexszimbó|uma de passzolva aTop Gun főszerepét, TomCruisepá|yave he|yett más utatvá|asztott: inkább e|gondo|kodtató fi|mjeiben vá||a|t szerepeket. a nagymesterek jobban gyarapttása, Ma is fog|a|koztatja tudásának minta ve|ea te|ev2iós népszerűség' Cannes-ban beszé|gettünk szakma expóján, a M|PCoM-on.

Madárka . Acé||övedék . Keresztanya. Memphis Belle . Csendes terror . Sze|ekszárnyán. RÖvidre vágva . Ésa zenekarjátszik tovább . Magánórák . A Kincses sziget ka|ózai . Fi|mszakadás . A teremto . Mindenhéten háborÚ. Mária Magdo|na.Vá|ságaWal| Streeten. A sotét|ovagFeIemeIkedés.

l Gyakran Íorgatsz a te|evízió számára. Most Íorgatásáró| éppen egy katasztrófa(tévé)fi|m ilyenkor kiha|unk.e E|töprengsz azon, |ötté|. vagy fennmaradunk? _ Stanley Kubrick Acéllöuedék ("1987)címűt háborús film.1ét egy olajipari vállalat elhagyatott telephelyén Íbrgattuk, ami maga a környezeti

katasztrófa mintapéldája. Legalább tizenötÍajta olyan kemikália található ott, ami halálos az em. berre nézve.Ésmi ebben kúsztunk a ftjldön, ka. tonákat alakíwa. A szennyezett por egy részét még rá is rakták a díszletekre a Pinewood stúdióban folyó mútermi felvételekné]. Sok kor1ársam halt meg az elmúlt években rákban, akik azon a

I o I


o

elixír

SZTAROKKOZELROL
filmen dolgoztak... Stanleyakkoribanmég Iunk, éppen a pillanat teljes átéIésétőI fu. robusztus, erőteljes pasas volt, majd ki- tamodunk meg. A jelenben kell élni. Én a nagy szakálla möebben ]átok spiritualitást. csattantaZ egészségtől gött. de mire tÍzévmú]va nekilátotta TcÍg- l Úgy tudom, az Acéllövedék Íorgatásara zdrt szemek (1999)forgatásának'elég. kor mé|ydepresszióba estél.Miért? _ Két évig forgattunk Angliában. Ekkor gélegyengtiüta fizikuma. Éppen az öltöző-lakókocsimban vár- érezlem e]őször, hogy az életem nem az tam a következő felvételre, amikor a rádió. enyém.Hogy nem énvagyok aZ ura a sor. ban felhangzottMarwin Gaye egyik dala, somnak, hanem Stanley. Ráadásul akko. ami arról szóI, hogy elleptük a Fö]det' túI- riban kapott szívinfarktust az apám. Meg. halásszuk a tengereket.Elkezdtek folyni a halt a menedzserem, az egyetlen ember, könnyeim' A középiskolában oceanológiát aki képviselt, mivel ügynököm nem vo]t. is tanultam, ésa tanárunk azt mondogat- Akkor történt Csernobi]' Akkor született a ta: a világ óceánjai meg fognak halrri, ez fiam. csak idő kérdése, ésha a tengereknek any. l Végü| hogyan másáá| ki a gödörb<í|? _ Nem is tudom... TaIán az önműve]és nyi, akkor nekiink is kampec. Mert a tengeri élővilágképezia tápláIéklánc alapját' volt a ku]cs. Sok Nietzschét olvastam. Az emberiség90 százalékavizek mel]ett l Szintén nem a világ |egbo|dogabb ÍéréI,Iegyen aZ tenger- vagy foiyópart. Ma fiúja... _ Hát nem' Érdekes,milyen fontosságmár bűzleneka tengereink.Nemrég Törökországban jártam. Ellátogattam egy tudata volt. Azt gondolta magáról, kettéamfiteátrumhozésegy fürdőhöz. Nagyon osztja a történelmet: Nietzsche előtti és meghatott, amikor átéreztem, a régikultú- Nietzsche utáni korszakra. Mint ahogy rák mennyire kiélvezték a nap, a levegő,a Krisztus e]őtti és utáni korról beszélünk. víz áldásatt.Mert ]ehet,hogy rabszolgákat Hitte, hogy a tudata és a gondolatai koralkalmaztak az építkezésen. de azértegy- szakos jelentőségűek. Nekem segítettek ségbenéIteka természetelemeive],és az írásai, de nem tudnám pontosan megezek az építmények is ezl az élményt mondani, mi lendített túl a mélyponton' szolgálták.Ezérttartom fontosnaka filme- TaIán csak az életmaga. Hogy élvezem a ket:olyan történeteket meséInek, amelyek munkámat, amelynek révéntávoli helyekbeleágyazzák az embert a környező világ. re jutok el, és új emberekkel ismerkedem ba. Perszenem mindegyik:a mozik nagy meg. Életem arra a felismerésre vezetett részecsak cicikről ésfenekekrőlszól. rá, hogy mindannyian testvérekvagyunk l Vo|tegy vicced Stan|ey KubrickÍi|mren. e Földön. Mindenkiben ugyanolyan alapdezőrő|'. Kubrickmegha|, Íe|megy a menny. vető érzelmek és vágyak élnek. Több az, pasasszágu|do. ami egyesít minket, mint ami elválaszt. be, aho|egy nagyszaká||ú zik katonaidzsipen,terepszínti kabátban. l Nietzschéhez hason|óan te is úgy gonSzent Péteraá mondja:,,Ez itt |sten,csak do|tad' kétrészreosztod majd a fi|mtörté. netet? Modine előtti és Modine utáni kor. aá hiszi,hogy ő Kubrick.'' - Amikor elkezdtema viccet:,,Meghal' szakra? _ Nem' Az ilyesmi amúgy is ttrl van a sa. tál' és...''' Stanley]eál]ított: ,,Ez nem vicces."Nagyonkomolyanmondta.Mint aki ját hatáskörömön. Nem csak rajtam múlik, egyáltaiánnem veszijó néven' hogy a ha- hogy engem választanak-e ki egy főszereplálán élcelődnek.Szerintem egészségesre, vagy valaki mást. Egyszerűen késznek haláIféle]em volt ez. kell állni a megmérettetésre,amikor a lel Egyik interjúkönyvében Kubricktöbbször hetőségek jelentkeznek az életedben. is érzék|etesen beszé| ennek a hiányáró|a l A Klncses szlget kalózai (1995) százmi|nyugatiember é|etében és az értelmet|en |ió do||áros büdzséjébő|csak tízet hozott porszem|étébo| eredő neurózisró|' Másuü vissza az amerikai mozikban, amivel a Viszontih|etetten tesz hitva||ást a földön kí. ÍiImtörténet egyik |egnagyobb bukása vüli é|et |ehetósége me||ett. Ami szépe||ent- |ett' Megsíny|etteeá a karriered? - Igen. Ami nem fair velem szemben, mondás.Te hogyanviszonyu|sz a spektrum végéhez? e két mert arróI nem én tehetek, hogy túl nagy_ Régebben engemis e]rettentett a ha- ra nőtt a produkció költségvetése. Ráadálál gondolata. De mára belenyugodtam az sul nem is sikerÍjit rosszu] a film' élvezheelkerülhetetlenbe. Talán a kor teszi. Be- tő kalózmozí lett belőle. Már akkor tudláttam, hogy a halálfélelemvalójában az tam, hogy rossz irányba tarttrnk, amikor éiettőlva]ó félelem'mert amígezen izgu. Máltán kiszálltam a repülőgépről. Mert a
forgatókönyv, amit a kezembe kaptam, a felismerhetetlenségigát lett írua, ahhoz képest, amire Michael Douglas eredetileg igent mondott, és amit én e]váIlaltam. Ugyanis helyette ugrottam be a főszerepre. Mindezek tetejébeapám éppen akkor haldoklott. Később rendeztem egy rövidfilmet, ami egy kisfiuróI szó], akit elrabolnak a kalózok' és elviszik a hajójukon. Megta. nulja elfogadni mindazt az életben,ami felett nincs befolyása. Nagyon metafizikus film. Csak utólag jöttem rá, hogy valójában A Kincses sziget kalózaj készítésekorátéltérzéseimet doigoztam fel benne. I A Madárka (1984) fószerepének e|vá||a|ásáró| töprengté| Me| Gibson házában, amikor egy madár nekirepü|t a terasz üve. gének. A kezedben ha|t meg a szegény pára. Gibson meg vo|t győződve ró|a, ez égije|.Vo|takhason|ó, sorsszerűnek tűnci történések az é|etedben? _ A legnagyobb áldás mindenképpen az vo]t, hogy találkoztam a feleségemmel. i volÍ,az első, aki igazán hitt bennem. Amikor elmondtam neki, hogy színész Ieszek, nem nevetett ki, és nem kérdezte, hogy mégis hogyan képzelem el ezt. Neki magától értetődő volt, hogy képes vagyok elérni a célomat, és sikeres ]eszek választott hivatásomban. Az ő belém vetett hite kölcsönzött nekem olyan mértékú tjnbizalmat és erőt' amivel nem rendeikeztem korábban' Néha úgy érzem, csak ennyi keII a boldoguláshoz: va]akinek a beléd vetett hite. Szerintem ezértvonzódunk a val]ásokhoz. Mer1 nyáj vagyunk. Akiket terelni kell. Időnként felbukkan a tör1éne]emben egyegy olyan alak, mint Beethoven, Picasso vagy Stanley Kubrick, aki olyan zsenialitássa] ésönbizaiommal van megáldva, ami meghaladja a mi átlagos személyiségiinket és annak korlátait. És e képességeketegy új művészi kifejezésmód megtalálásának szolgáIatába állítják' Iegyen az új festészeti stílus vagy zenei újítás.ik mennek a saját fejiik után, szakítva a megkövesedett sza. bályokkal. Ahogy Picasso mondta: ',Harminc évembe került, hogy úgy fessek, mint egy gyerek." Ritka, hogy valaki rendelkezzen ezzel a megkérdőjelezhetetlen, eltérít-

hetetlen hajtóerővel. Mi, a többség követók va. gy'trnk, másokban igyekszünk megtalálni ezt a pluszt. A szüeinkben, a társunkban, a kapcsolatainkban, a barátságainkban. Kriston Lász|ó/Cannes

elixír

29

Létezik ,,haszná|ati hosszúidő óta egymássalversengutasítás'' a vi|ághoz' ve próbálkoznak ennek a model]nek a ]eírásával, mert aki ennek a A minket körÜ|vevő birtokában van, kontrollálni képes je|envi|ág minden az éIeIeI és annak minden köríllményét. Ez a sége egy rendkÍvÜ| ..használati utasítás'' ősidők óta hozzáférhető intelligens rendszer volt a Földön, azonban ku]turánkéntváItozó' hogy mekkora tömeg érhette el, ésha elérte, mirészeként lyen módon rögzítettevagy adta tovább. mode||ezhető. jelentik
'qkíÉ|!t.Íi!T:'lgorq.

maradt ugyan, de valódi jelenté. VédasérÍet|en se ésa hozzátartozómágikus gyakorlatoka vallásosságperifériájára szoru]tak. A véddk tökéletesútmutatást adnak a ..ftldi Megtanítanak mennyország''megteremtéséhez. haszná]ni és uralni saját erőinket és a világ teenergiáit,hogy ezzeIkorlátlan képességekre hessÍirrk válhassurrk, bőszert,ésemberfe]ettivé séget ésörömöt teremtveéletünkben. zajló titko]ózás azonban kóA több évezrede A Védók a legrégebbi forrását ennek do]taezt az eredetiüzenetet'ígymind a hozzámegaz ismeretnek. Feldolgozásuk és megértésük férés, mind a szövegek valódi értelmének azonban nem mentes a nehéz- fejtése csupán egyhatalmi ésszellemi elit kivá]tségektől' mivel egy,a maitól tel- sága mindmáig. AVédd,kból az emberek áItaIá.Ít{'3ir{.Bi' jes mértékben eltérőgondolko- nos tömege számára közzéteitismeretekelkerü. éscsupán vallásos dásúku]tura stílusában, allegó- ]ik a valódi tudás felfedését, riákban, versekben meg hitrendszereket fel' őrizték építenek 1 Az ősi tanok szerint nem létezikszakadék Isa szellemi kincset. Ebból fakadóan valódi ér.telmezésijk na- ten ésember között. Ha emberi nézőpontunkat gyon hosszú időt vehet igénybe, az isteni nézőpontbahelyezziik, nyilvánvalóvá .! ésa róluk szóló mí ;,' éscsupán egy szűk kör számára válik' hogy az istenségekkel hozzáférhető. toszokkalvalój ában az emberi tudatbanzajló fopróbáltákleírni. A Véddkat az Indus-Szaraszvati civi]izáció lyamatokat hagyta ránk, gondolkodásmódját pedig a tantra Az őstantrikusszemlélet értékes esszenciájámár régenátszivárogelőképeként őstantrának nevezik. A civilizáció ból bizonyos motívumok leigázása után ez az ér1ékes szemlé]etrendkívütak a nyugati civilizáció exkluzívszejlemiműhe. li maniprrlációkon és torzításokon esett át. Az lyeibe,valamint a mágia ésaz alkímiaalaptéteazt követő vallási rend, a brahmanizmus térhó- leibe, azonban ott is csupán egy szűk kijr férhekapcsolódó modításával az őstattra szövegeit tartalmazó négy tett hozzájuk. Az ijzleiliélethez vallások, a filozófia ésa tudomány

30

elixír

a motivációs módszerek mára számtalan nézőpontot kölcsönöztek ebbő] a forrásból merítve.akik úgy már sokattudnak érzik. amely vala.. amelyek jó irányba vezetnek. (38EVES) r PAL(45EVES) újmegvilágításba helyezte a kele. szerda 1Bórátó|. R. a WWW. Vannak azonban olyan ezoterikus vagy szellemi mozgalmak is.IiÍesutÍa.Nagyon rendszeft és egyszer(Í eszkiszt kaptam. ésa mai korbanhasználhatotudástkaptunk a legősibbforrásból.Kaptam tátok' Úgyéreztem magam. jól átlátható. káma.. főként channeling (csatornázás.lB munkanapokon óráiga -349-5933-as +36. va|amint az adott remtésben is' Használhato vinhek megÍe|e!ő személyes beavatást latokatszereztem' RendkÍVüli volta Répzés kaphatnak a resztvevők. médiumitiís)útján megsziiLletik.A kereső könnyen ráakad egy-egy érdekességre. rengeteg információt tartalmaznak.amineksegítségevel az jelenikmeg.. az ezlterikusvilágrol.. amely eiébekerii'l.hu honIapon vagyteIeÍonon 'l1-.(34ÉVES'. ésmeglepődve fogodtapasztalni. (29ÉVES) SZ.'l teIeÍonszámon. ARTHA szellemi örökségünket. négy Íőa|appi|léÉnek dharma.lgaziút! Vallásos útvesztőiben. hogymostitt negkaptada lényeget. taláIhatómindaz. február 6. hogy. a New Age részeként nyer publicitást.Atanfolyam ti tanokértelmezését. .. a kapcso|ataikat ésa jábzmáikat' o Haa harmónia mint mármegteremtőa|ap dött. va|lásos és ''Egyújvilágtárultki előttem'Közelebb mitikus színezettő| mentesen. ésa védikus kozmológiát ötvözték a keresztény kulttrrkör misztikájával. amivel végre tisztán . Melinda nagyon szorakoztatnan és színesen mesél. ám ezek attól működőképesek' hogy gondolkodásukba beépítették az ősi keleti tanokban megtalálható alapelveket. és új dimenzióba emeljük az emberi éIetet.világos. Az útkereső ember nyitott minden újinformációra. az életegy leszúkített tartományára fokuszá]nak.... Ezekben ráadásril nincs is hiány. kerültem önmagamhoz.IiÍesutra. végén a beavatás!'. amelynek semmi köze az élet problémáihoz.hu honlaoon. emberisteni teremtő lényként (38EVES) B. ezek között azonban nagyon sok a bizonfl|ást nem nyert vagy a végletekigmenő közlés.amit a mai ember keres. Ezért ez a mozgalom a legszéIsőségesebb nézetek. . hiszen ma már nem tiltott az ezoterikus irodalom és a szellemi utak terjesztése. Eközben azonban az ember mindinkább belekeveredik egy olyan szel]emi labirintusba. A'70-es évekóta komoly mozgalommá alaku]t New Age mára gyújtőfogalommá vált: bármilyen információ. gyereel. ésegy kicsit is azzal kecsegtet. amelyre bátranépÍtheted a mindennapjaidat. LIFESUTRA akkor . mintNeo a Mátrixban. amelyből nehéz megtalálni a kivezető utat. azt a a tudást. A végső pedig tanítás az univerzá|is síkon va|i |étezésünkrő| va|ó ésaz azza| összekapcsoIidásriI szó|. ami zűrzavart eredményez. A Véddkbanugyanis meg. amely óriási reményeket ébreszt berrne.ésnema tú|é|ésért Ío|yik a harc' akkor kiÍinomu|t az é|et művészetének iöhet gyakor|ása. ésazlknak is. könnyen felfogható '. E|ső|épésként a résztvevők megtanu|ják megvetni |ábukat az anyagban' majd megtudják'kikők va|ó1ában' hogy megteremthessék vágyott he|yüket a társada|omban ésa munkájukban. április 1y20-21' (1 0-19 iráig) JeIentkezés ésrészIetek a www. ahol rengeteg könyv és szellemi út gazdagítja a kíná]atot. Használható tudásaz ezotéria . hogy átvegytik @ LiíeSUtrO A LiÍe Sutra-tanÍo|yamok azé|et (arha. a piros és szembesült a valosággal Szellemi utazásom kardinálispontja volt eza Wlrkshop' Köszijnöm!'. MARTCA BEMUTATÓ ELŐADÁS ldőpontja: 201 3.'' a|kalmazott mágiagyakor|atiába a modem ember számárareá|is. de a valódi mélységet kihagyva. főként a New Age. életeproblémái pedig továbbra is megoldatlanok maradnak. érÍhető ismereteket. a testmezőiket. A szel]emi források azonban megfelelő újraértelmezésével ]ehetővé vált.. P J' (57ÉVEs) a|ka|mazható módon. .Egyaránt aiánloma Life Sutralanfolyamlt azlknak. utóbbi néhány évtizedben az ezoténa piaccá nőtte ki magát. anikorbevette kapszulát. elixír . B. móksa) |épésre a lépesÍő| ü5rtÉnő e|sajátÍhásán vezetnek végig. reménykeltések és információk gyújteménye.LIFE SU T B A dern önfejlesztő technikák. |dőpontja: 201 3.akik most A BŐSÉGÉs vRoYorurEREMTÉS kezdtekel érdeklődn| mefta legtöbbet MÁGÁJA kaphatják: tiszta. B.már nindentelolvastál. K.ésnem sorolható máshova. hogy közelebb visz az aranykori tudáshoz.NIK0LETT egyszemÍjveget. jeIentkezés A részvéte| ingyenes.Haugyézed. A mai ember a technikai fejlődés ellenére sem tudta megválaszo]ni az életnagy kérdéseités megoldani a legalapvetőbb egzisztenciális problémákat. A képzésen tanultak A workshopokon e|mé|eti ésgyakorlati segÍtségéVel beindultak a Íolyanatok a pénztegyaklrlati tapasztaoktatás Ío|yik. Aziljlrányzatok. (3napos workshop) megkímélve ígymagukat attól a z(irzavarlól' Bevezetés a védikus alkímia és amellyelmáshll talál kozh atnak. máztóIlecsupaszítoft használható tudás. a történetek negjegyezni segítettek a tanultakat. pedig ezéft rengeteget nevettem. Ezután megtanu|ják egészségesen ura|ni a saját univenumukat. Az.

amikor a megtudni. emlék Édenkerti elixír ./'egc'/..jó és töpreng arnit nem il. p rtn.) A kívánr. a tudós' let dicsílret. ha nom sikerels is az ercdmény' mtlgórtrl A kíváncsiság olyan nemes az t:rőfcsz'ítést.e o o ? o ? ) q. mindenckÍ.. nri történik.socla. tókat nyitogat. . -s .Mi lenne' ha. úi lchetőségtlkre irányít fénycsóvát_ néha olyanokra is. Még lehctííségot. kiderrteni hacld lássa. Énis azon Vagyok. anrit sclha ntlrn lehet kitllégítcní. zorintem ugyanis a kíváncsiság az cmbtlrisóg egyik legnagyobb kincse. hogy a vinagyon idős ember Íblyamatosanismé. amikor vclltaz a nliközben kipróbírlva|ami Íiiss möIcsöt. Mármint Éva kí E kót végletk(izött pedig ogy tudatosan tett emboriség utt1bbihoz tartozik a minden-lébelrra (llt éltltbcnaz értolmesfelnőttkíváncsiság váncsiságból t(lpte le és kóstolta nlcg kaná1. ttlsabban a világát jelentó Í'clnőtteknck.{ ELJEN . nak fájárril. étvírgy' azon. úi utakra vtlzcti a tudrl. és reggcltől estig meg sem á1l: mi? hol? pemikor?. hanenr mcrt .siság kora gycrjó eledclnck és tetszetősnek vélte a gyüvezett átlagcmbrlr is (létezikaz ilyen tlgymtlkkorban jelentkczik először. séget. s eZ a szó'. ittésmost. a kezdíldlk Így dig: miért? szomorúan . Öszt(inzr a kreativitást tis a lclemónyes.clett ki? kit. Va|amit./ _ és dolrlg.á Q. s. a ? 9.Érdtlkestllgondolkodni 1ágteremtósénekbibliai történcte szerint ttllgeti ugyanazt a ktirdést.. mert úgvneaz sót művész. mit-lehct-eipltltykálni típusír gonosz tudásátiltcltt gyümölosöt a ...Kíván'' Érdeke Kíváncsiság. jövőjét.ígv is vógződik./'' rosszindulatútúlórdeklődés.kívánatos az apró cmbtlrke szakadatlan kérdósektlt írltalán?).végzia dolgát. Ntlmcsak azÓrt tcttc ezt. atnelytlket jobb lennc a sötétbcn hagyni' (Az ! akércőjel aZ i strlcrctlen n agyvilágn ak. Allandóan új aimányt ós a művészctet. tudja mefrcgyczni a vírlaszt. mivcl nem a kíváncsiság dijntötte ol a frissen'torem.. a a kutató.

akik min. testi-]e]ki-érzelmialapon végezte munkáját sok évtizeden keresztül. Szerinte .psziché kö]csönhatására.' óhaj ÉvátóI. mondta Albert Einstein. feledkezz meg aZ eleganciáróI!'' látni a materialízmus keretein. Siegel ''lázító'' módszere sem nyert általános elismerést kollégáitól. hogy mivel nem ne felejtsükel a jó és a rossz közti kü.táplálkozás okozta károk nagy részét.ésszobrászművész tette úgymond hivatalossá. földi keóhaját számkivetéssel éstöbbféIe serwe] büntettemeg a haragosÚristen. aki egyik elóadásában kiszabáIyoző erkölcsi elvek egyre halvá.nyeit. És ha egy-egy ujszerű hogy alig marad időnk önálló gon. kíváncsiság észre a hiányát azokban a tudni akarja a kezelés időtartamát és tudományoskörökben' amelyek mind a meilékhatásait. hogy az úgynevezett táplálkonyabban szerepelnek. Egyik sem forradaimianúj avagy merész téma. pedlg az Edenkert Bibliúból Mellékesen ismert földi helyén nem termett volna meg az aima _ Évafügétszedetta fáról. dolkozásra. majd hozzáfíizte. Ésha már itt tartunk. a politikusokztjme hosszan mellé. örökifiú kíváncsiság. hiszen minden embert elsósorban a saját sorsa és a közvetlen jövője érdekli! Az viszont nem mindenkinek jut eszébe (ésnem is olyan érdekes. test-lélek-érteIem alapon között. viharos e]lenkezéstvált gyogó agymosó technikákkal igyekszik ki az olyan szaktekintéIyekből. soha nem is fogialkozott l ö n b s é g e t ( e n n y i v e I t a r t o z u n k E v a veje. Ked. nunk a saját lábunkon.és gyakran fel keli tenni a dala ls. Van szeméIyestapasztalatom ezen a téren.. kat. amíg nem kap megfelelő válaszo. Kutatók világszerte halmozzák a bő statisztikákra alapozott tanulmányokat. A kettó összekeveredettvalami.. Ettől persze nem lesz nagyon népváncsisága örökre megváltoztatta a v1lágró1 alkotott elképzeléseínket'Hozzáfűzte: . érdeklődik. Ha Einstein ma élne.. szabályoznt mindennapi életünk(ésfo. továbbá a táplálkozásterápia. lóka magyarázatokkal. a rúnák vagy az inga. kérdéseket föItenni és lálkozással helyre lehet hozni a pocsék nem megelégedni féligazságokkal éscsa. ami próbál túl.A hirdetőipar világszertera.hogy a szerú hagyományos körökben. anyánknak).. amelyetérdemes követni. mostanig e]ért eredmémai napig a hagyományos. mondja megvetóen a felvilágosult egyén' miköz. ben titokban elolvassa az aznapta szóIó asztrológiai jóslatát az újságban.ameiyek igazolják. Egyik fő érdek]ődési köröm a holisztikusmedicina. jelképes motorkéntlátja el energiávaltovábbra is a kielégítetlen étvágyú. régimódi.média jóvoltából. csakhogy mindez megmarad a árad felénkaz információtömeg. ott találjuk a remek újítókat' kisgyermek kedvenc kérdését' mármint mint például az immár nyugalomba voezf hnorl miÁrf? 'A tekintély iránti vak tisztelet a valóság legnagyobb ellensége''.szabadjonmegemlítenem' hogy az a bizonyos katasztrófát okozó gyümölcs nem volt alma. mizár óIag materialista hozzááIlást tekintik lyen kimenetel várható az ő esetében _ tudományosnak'ésannak jegyében vég. gondolko.Ha a valóságot akarod bemutatni.venc példám erre egy kiváló kanadai orbeszél. újabb betegsegítő módszereket próbál kifürkészni.a rossz beteg könynyebben gyógyul''. tudományos képzettségre.ozat.és a társadalmat még nemrég vosprofesszor.. Szerencsére van az éremnek másik oldőjeleznünk. Legalsó fokán arra csábít. Mi lenne. Fordítási félreértésről van sző: az alma latin neve malus.akár az emberi szetv ezet döbbenetesen bonvo]ult műkö- szíwe1.Micsoda butaság!''. Bernie.ésszélesebb' holisztikus szemszögból keres válaszokat i\szerű' kérdésekre. Minden irányból Igen ám.aki csak nemrégteremtődött meg Ádám bordájából.. zik egyébként kiváIó munkájukat. mint ahogy Dr. kutat. akkor elvetnekmindent. ha korunktól függetlenül egy kis darabkát mi is átvenBeata Bishop nénkbelőle? (London) elixír 33 . ott .Hogy épelméjúekzásterápia merő badarság. mint a taláIgatás)' hogy jtivőjét nagyrészt mindenki saját maga teremti meg' Legmagasabb szintjén a kíváncsiság komoly témákat feszeget. tüskés. akkor kiderül' hogy Eva kihágásából sziiietett meg az emberi tudat. és a fügefalevél is onnan származott' Honnan tudom mindezt? Kíváncsiságból utánanéztem a modern bibliakutatók szakirodalmában..érdekli a téma.Ugyan. . még nyolcvanévesen is egyszerre több könyvön dolgozik.n tilvttrl\ztu^ lN / -N t-tr^\t / . sokbuktatósösvényén. dését A kétszéisőség holisztikus. szik.ményeket ér eI. Siegel az olyan pácienst érti. Ha aBonban pszichológiai szempontból vesszük szemügyre ezt az id'őtlentörténetel. valahol középen.különös tekintettel a test. rossz esetbenNew Age-ostobaságnakkönyvelik el' több rendbéliudvariatlan megjegyzés kíséretében. aki nem fogadja el szó nélkül az orvosi utasításokat. egyszóval erőteljes. aki nyitott értelemmel és Az elveszettkérdőjel Mi érdeke|? A kíváncsiság sok szinten múködik. hogy próbáljunk bekukucskálni a saját jövőnkbe: ugyan mit fog hozni.ahoj nincs szük. Jó esetben mindössze jenéző vállvonássa] felelnek az ilyen kérdésekre. Rossz betegen Dr. letét.. Mihelyt kíváncsiságbólelkezdjükvizsgálni a jó ésa rossz közti különbséget.Ő 1egalábbőszinte volt. van-e esetleg más eljárás is. és hogy optimális tápváncsinak lenni.kint'' meg kell á1l.ésbizony ez meglepő fa a bölcseségérI. a gonosz pedig latinul malum. és el ke]l 1ndulnunk a külső-belsőfejlődés köves.eredmény mégis nyilvánosságra kerül a sűrún.. nem ér semmaradjunk ebben a lármás világban. olyan kutatás világában.ki. Mint tudjuk. és addig nem nyug. akinek a valóság iránti kí- nult Dr. mint a kizárólag testmindnyájunkkötelessége ébernekéskí. ezenkívüI betegeit is szokatlan magaviseletre buzdította.ám ezt a fordítási ferdítéstszámtalan festő.központú váIt. Hogyan is ne tenné.meglepetve venné hanem kérdéseket tesz fö1.működő medicina általában jobb eredség komoly.jelentette. aZ egyetlenösvényen. gyasztóikötelességeink) valamennyirész. Bernie Siegel amerikai sebészprofesszort _ több könyve magyarul is megielent _. ősszüleink szebbnél szebbábrázo]ásával_ almástul. kor a legelsőbibliafordítások idején a sötétközépkorban.dás és szakértelem nélküi elvetnek.más szóval kíváncsi. akár a világmindenség természetét.és kidobnak bennünket az édes tudatnélküliségÉdenkertjéből. és mit.sok mindent meg kell kér. mire készüljünk fel? Manapság sokféle Segédeszköz áll rendelkezésre.Mindkettőnek komoly szakirodalma van. ahogy számtalan háIás betege és olvasója emlegeti. próbálja felkutatni.és böIcsességre akarunk szerttenni'tudatossá váiunk.den újszerű hozzáállást elvből. köztük az Ji-king' a tarot.

tot. az emberköze]ebb ke. hogy a föld és az égkozötti összeköttetést keresve minél köze]ebb akartak kerü]ni az univerzumhoz' ahonnan _ hitük szerint _ származnak. Az világmindenséggel. megvalósítvaezzel az . megarchaikus társadalmak egészéletét Délhatározta a kozmikus szemléletmód. valamint a közösségi ilnnepek) arra szol.. A premoderntársadalrnakban szÍmbo]iaz kusan megismétlódött a világ teremtése (városépítés. minden Amerikától a Távol-Ke]etig ősi cimélyen vilizációban és népcsoportban benne éltannak a kozmológiának az ismerete. hogy alkalmas legyenaz emberi éIetre. a ségesebb mint mai utódai. le. pei. gáltak.az uralkodó osztály megalomániáját tükrözték. akkor megértjük. fti]fe. A hegytetőretelepiiit szent városok.mezőgazdasági terme]és) ami által mindezek szakrális jelentőséget kaptak.vagy bizonyos napokon a napsugár pontosan keresztühalad rajhrk. templomalkotó cselekedetek során.iik: sok ősi épiilet bejárataegy adott csillag irányába van tájolva. Newgrange-revagy ChichénItzá nagy piramistemplomára!Vannak épiiietegyüt. amely szerint az istenek az őskáoszbóI megalkottáka rendet' s a világ megteremtése után termékennyé tették a ftjldet. a piramisok.Robert Bauval 1994 púlikált e]rnéjete szerint a piramielején sok a csillagkép csillagainakftildi tiikörké. egyesteríileteit tesek. A szertar1áéskozmikus jelentést sok (a házasságkötési és halotti rituálék. a 34 elixír . alapítás. A kozmikus szemlé|etmód A korai civilizációk embere sokka]bensőkapcsolatbanállt a csillagokkal. A három piramis _ a Kheopsz.amintfent' úgylent'' elvét' Egyiptomi egyezések A legismer1ebb csillagkonstellációs megfeleltetés a gízaipiramisok ésaz orion csillagképhasonlósága.amelyekaz égbolt képezik a Földre.Gondoljunkcsak Stonehengere. csillagok kapcsolatátlépten-nyomon dezhe!.ajlamosak vagyunk kijelenteni. hogy az ősi kőépítmények _ példáulStonehenge vagy a viépületegyüttese lágszerte emelt hatalmas piramisok . tedrálisoképítésével rt-rlt A földi építmények ésa a csillagokhoz. az óriási kőkörök' a gótikus ka. hogy életben tartésemlékezetben sák az égs eredetet ésa kozmikuskapcsola. Ha azonban megismerjük és elfogadjuk az archaikus társadalmakban é]t emberek gondolkodását.

A Tejutata Nílusjelképezi.virágkorában messzire kiterjesztettea Isten dicsőségét és hatalmát hirdették. 10 500-ben mutatkozott. szetesenaz ottani tájolásnak megfelelő.fa]vakálltak. mint az egyiptomi eseté. Elképgyökerező kapVajonmi történhetett Kr.. mint nagyon kevés helyen. Mahendraparvatában. hogy egy. amelyena halott 1elke földre.A középső három csi||agnak meg. e.Dzsajavarman nagyonkülönleges körii{ményekközött alapította bi körüvéve.lemben Sziiletett meg.az egyiptomiÍzisz-kriltuszból nyomokis.ugyanis a főútjamentén Egyiptommai és Atlantisszal? Sokan úgy ezt megerősítették a rajta látható erózi:ós elheiyezkedőépületekpontosan a Nap.Az tenkiráIlyá nyilvánítottaönmagát..a város.banés1930-ban hogy valójában egyiptomieredetű_ ésinami után a megmaradt at]antisziak a tékföl! Ráadásul a Mars ésa Jupiter kömonda szerint szétszéjedtek a világban.s herletesvoit az egyezés' a ftildi objektumokaz hata]mát. méghozzáegy ma már ki.kéntis szolgált. kik alapítot.csillagának megfelelő helyeken. egyiptomimitológiáhozhasonlóanitt is a mok. termé.másrésztaz. _ az épiiLletekkel pontosan e|.az orion ésa Draco csillagképre fennsíkot az összes építményével együtt mológiájábanaz égboltnak ezt a területét nevezik. e. Íákezt a várost' a Teotihuacan(. akét sziklafennsíkok méghopi indián De vajon mi lehet a kapcsolataz Orion dahszuri _ a Vörös ésa Tört _ piramis az amelyekenegy évezrede köoriontól jobbra található Hyadok csillag. 10 500 kör.hogy mélyen jelképezi nyékén. akiket lenyűgöztek a templomok a Földön képezikle a Szíz és a csillagképének égir ajzát.lgyó (núga) mitológiában' rögök által Letopolisznaknevezetthely pe. fele|ő a Rám-hegy ésa Magas-hegy. amelyek leképezték az égboltota A piramis . Ráadásu]ekkorra teszIkaz ózönvíz.DIlVENZ|ŐK Az angkori templomegyuttes Ezoterikus vé|emények szerint kü|ön|eges kapcsolat vanaz Graham Hancock elmélete szerint a kamcsi||agkép és a Pi|isben ál|ihárom hegy. és szöorion négymásik főcsi]lagahelyén piramismaradványok vagy romterületek orion övének három csillagát elszigetelt vetséget kötött Sivával. e. nek ésAtlantisz pusztulásánakaz idejét fedez. hogy leképezik a Draco pontaz Arpád.konstel]ációmeglepőmódon abban a helyje|zi.arányosan. ísszintén kép fő csillagainak földi megfelelői. mára. 1787-ben.a megfelelőnaptávolságban. hogy a V.Ameri kai orion. Az A középkorbanis éptiLltek olyan komplexuegyenesenkeleti irányba. A csil|agkép további négy mindegyikéné| kolostono. mert a erőforrását ennek a megörökítésére kap helyet az templomoshagyomány folytatói. 2500 körtjLlnézveaz égboltot' nem visszatér a bencések hatására kialaku]teurópai gó.világközepének'' pedig az . Fe|téte|ezhetően emiatt ittaz energiáknak o|yan özön feltételezettdátumát és Atlantisz a FÖ|dön' ame|yik az égbo|ton pusztulását akarták közölni az utókorrai. ja' méga méretarányok tekintetében is. az égbe törő templomok teljesa tiikörkép' mert e]csavarodik az oriA Mexikóváros me]letti Teotihuacan tikus építészettren on öve . ze]hetőtehát.pülésekromjai találhatók az orion többi zöll? Egyrésztaz.e tekergő'hosszú csillagkép halmazt képezile a megfelelóhelyr. LepenceÍürdő. a Neptunuszésa Plútóis * no. A Szfinxetúgytájolták' hogy a .csakrauartinná.hivatalos' építésének idején' Tejíltaz az égiít. a napéjegyenlő. i||etve a kör. 600 körül betelepedő nyékén található régifrancia Notre-Damevel mutatták ki' hogy a Szfinx sziiLletése is aztékoktólkapta. Horváth Gyula száradtfolvóval reprezentáIva. Ugyancsakősi indián tele. I(hephrén ésa Mükerinosz _ az orion csi].az évszám| gek(K|astrompuszta' Rári-hegy.hogy a kereszténység Szűz Máriája meg méret.Kr.vélik. a három hegytő| körbevéve. s az eirende. a Krr]en. istenkirályságot.nen már egyenes az iÍ az atlantiszikapcsoegy csoportjukmegalapította aZ egyiptomi tatja a város.méretarányaikkal.I(r.Ieképezésekrodalmát. és nincs kizárva. e. A többek között a templomosok és I(r.3lviIágbejáratának''.e.bodzsaiAngkorban a templomoktöbbsége Orion nyék te|epÜ|ései közöttis. elixír 35 . zeLben ábrázolja a csillagképet. tották? iriási jelentőségű dolognakkellett zésbennagy pontossággal lennie az egészegyiptomi civi]izáció szá' Uránusz. hogy a Nagy Piramis építéséGraham Hancock továbbfejlesztelhe ezl en.Siva ftildi lakhelyén.szent áIlat a délke]et-ázsiai dig a Szíriuszcsillaggalazonosítható.lelőjét ségidejénfelkelő nap irányába nézzen.úgyhelyezkedikei. ahogyan pedig pontjának pá|os Megint ez fényűt a |egnagyobb.földi megfe. ben: a |egha|ványabb csi||agot a |egkisebb hegy a |eg. 10 500-banazonbantöké. ha ezeket az égitesteket rendre csak deztetik.ahol az emberekbő]istenekvá]nak')ne.Az amerikai Grand Canyon környékén hegyre szorítva. és zötti kisbolygóövezetetis pontosan mu.kőműveseksok rítusukat Egyiptombólere.kal. a szabad.Ellenségeitől lagkép rivének három csillagátszimbolizál. A Tejutat a kanyon alján kanyargó nek idejéna királykamra szellőzőnyílásai mutattak' az elméletet. rendszerbolygóitjelenítették ered. a gö..a csolat van a templomosokésaz egyiptomi temploma fordí Nap-piramisa Szaturnuszt.. és azt állítja. metikus ismereteketközöItek a látogatókGraham HancockésRobertBauva]1996. is.A gótikustemplomok kell vizsgálni. lathoz is.Senki sem tudta. erre aZ időszakra tehető. Az erőközpont a Pi|is közepén ta|á|ható.egészkultura minden Kecalkoat] a Napot. PiIisszent|ász|ó) szintén az 0rion csi||againak megÍelelő-1300 között éltea fénykorát.csillagképet'Az épületek által kirajzolt piramisok Az e|rendezés ugyanaz. erősebb Bár a Khmer Birodalom800 és mok ta|á|hatók. ami által minden (mesdk) reprezentálják' f<jldi ésisteni tudás letéteményese lett. a vi|ágon Mindenesetre II. A hopik koz. Louis Carpentierszerinta Párizs körban a precessziósasztronómiaSegítségévet azoktó]a Kr. S vajon mindez hogyan függ össze a tavaszinapéjegyenlőség idején A város égitérképaz orosz|án csillagképre tekintett_ s mind.A TemplomoslovagrendJeruzsá. tobzódása.ós a Draco. 1846. A kÖmyező helysé. az égbe.uár. e. elképzelhető.díszítményeikkel akkori égi konste]Iáció tükörképei. amikor a szobor megörökölt monumentálisépületek pontosan precízvárostervezés.ésezeket vizsgá|va összekötve azta rajzo|atot kapjuk hogy_ kiiüsőhaÍásra a vízen he|yezkednek együtt s Vona|akka| jön létre mint is |átható. hogy a gízai Coloradofolyó jelenítimeg. Az szinténmegtalálhatók az orion csillag.vai]ás között _ anná] is inkább. találhatók.

de a többi rizikóÍaKor védhető. Ehhez a cukorbetegnek egyre A 2. részben mege|őzhető. és zsíranyagcserekarbantartátápsa a dietetikusá|ta|aján|ott éIetmódvá|tás. szövődményeket jelentősen rontják is. tÚ|sÚ|yos vagye|h2ott. i||etve miután |étrgöttek. legtöbb kés|e|tethető. .A GUKoRBETEGSÉG szövőorvlÉruYEl (diabetes A cukorbetegség mellitus)ma már Ugyan sok nehézség árán. ame|yek az é|etminőséget. a teIÍtett zsÍrok.típusú cukorbetegség még vagyfiata| felnőttkorban kia|aku|. a esetben sÚ|yosságuk csökkenthető. tős szerepe van a családon be|Ü|i az azonos táo|á|kozásmidnak és étetmid. vaIamint a feIe|ősségte|jes a mozgásszegényéletmód. mive| az in|á|kozásmidda| ésa keze|Őorvos utasításai zulinterme|ő sejtek 90 száza|éka autoimmun A mai orvosiismereszerintigyógyszerszedéséve| vagy inzuIin.É nak. egyÜttműködésben érhető e| jó anyagcsere-ál|apot. A haj|amadott. Je||emző ra1uk elixír . de fiatagérő|. ismerése' majd a szénhidrát.!o D o ki. típusú cukorbetegektöbbségekozép több ismerette| ke||rendelkeznie betegsé. ami. gyar lakosságnak majd 10. de e|engedhetet|en a táp|á|kozásés |abbak is megbetegedhetnek. Csak ko|csönös ésrendszeres tek a|apján kivédhetet|en. sőt veszé|yeZetik az é|etet gondoskeze|éssel Kialaku|ásuk azonban Szerencsés esetben.9 L kor már a szövődmények okoznak panaszt.de jó|karbantarthati anyagcserebetegség.A betegségakár 1O-15 évenát rejt.ö Az egyre rom|i anyagcsereá||apot. ban és egyszerű szénhidrátokban(cukrokban) gazdag táplálkozás' A betegséga ma. életvite| is.és időskorú. az otven évenfe|Ü|ieknek15 száza|ékátérinti. Megfe|e|ő keze|és hiányában viszont okozhat.E -E ve marad' sokszor csak akkor derÜl ki. az á||anL gyermekAz 1.folyamatban elpusztul. haj|amnak. amiben je|en. nnek egyik |egÍontosabb fe|téte|e a cukorbetegség korai fel. adago|ássa|.

a vérben lévő sző|őcukor cukorszint ésa kísérŐ betegségek gyorsÍtják 4'5-5'5' nyomásésko|esZerinszint) Normá| szintje éhgyomona étkezést követően a retina módon keze|t károsodását.ffiffiffiffi a szemideghártyájának ha|á|hoz vezet' zisZenciát' megbetegedése. a normá| testsú|y' a Íizikai aktivitás' a kiegyensúlyoperme|lőzése. Ez a vércukor. ésáteresZi a vérsavót. a fehérjékbő|. aránt károsodnak:fa|uk megvastagszik. párhuzamo hiányában Inzu|in a vércukor szintje emel.ezeksokkalsÚ|yosabbak. tya-|evá|ást 6_7száza|ék aminek te|jeslátásvesZést) okoz. Egészségesekné| 4-6. á||apotná| a késői a vérzés jár. va|amint hegesedéssel szövődmények Jó|beál|ított cukorbetegné| amiideghár(ezkevesekné| (és va|ósul meg.rabban' minta nemcukorbetegekné|).Íokozza a fehérj+ a normá| tartományban. A meg.A magasvér. Az abszo|út és kimerÜ|nek.agy. típusú válik.aIakÍt'ja' ésÍokozza a sző|őcukorképződését is tudnakbetegségÜkró|' súlyos á||apotba k+ tározidhat (az evésekközötti szÜnetekre). A kéthormonösszehango|t rÜ|hetnek a szövódmények kialaku|ása miatt.szabá|yofenná|li.közepes s ha az Üvegtestértéke anyagcsereereknek a fa|aigentörékeny' je|entŐs (eÍö|öü 7_8száza|ék Íe|gyorsu| ben e|pattannak. típusú diabétesz kialakulása méghaj|am esetén is e|kerü|hető Az |NzULlN HATÁSA Az inzu|in o|yan fehérjeszerű hormon. pribá|jáke|távo|Ítani A 9-10 betegeknél. okanem a nem töké|etes beá||Ítás vagy Mivela fo|yamat ésaz eseta beteg ÍeIe|őt|ensége). 4_7 után 6-9 mmó|/|. szenehéz elérni.ráegében okozhatnak . ame|ynek be. FeltéteIe a ió cukor-' zsíÍés Íehér. Az ideghártyát 7-8 mmó|/|. má|isná| próbá|nak vak égetéséve| energiához csak |ényegesen több inzu|in kéezek bom|ástermékei a ketontestek.akik nem g|ikogénné' szőlőcukrot s így a májban e|rak.éveken kényszerü|nek. Mind. A vérben a sejteka fe|szaporodott zsírsa. de az zó hormoneme|i a vércukor szintjét' okozza.szaporodott zsírszövetben ugyanisa norjutni. a é|etminősége szinte azonosaz egészségese gIikogént sabban megy végbe. az ére|meszesedés (2-6. a kívánatos értékeket megha|adi gáto|ja vércukorszint szénhidrá e|ószörszó|őcukoná alaku|. az idegrendszerben (neuropathia) s következetesen az egész szervezetben. tÍpusú cukor. Megmutatja szá|erek e|Áródnak. A szövődmények megjeIenésének e|kerü|ésére' kés|e|tetésére szintén vanesély. a lékátkitevőtú|sÚlyos ésa bór károsodásához s jel|emzŐ. Az inzuIin áta|akÍtja a májbaneIraktározott szó|őcukorrá kéve|.májú) betegekesetében A rezisz.3hinap vórcukorszintjét. (eza vesekÜszöb) vizeIette| bŐséges energia. (hemoglobin hajHbA1c á-egy-cé): megreped. p|akkokrakódnak|eaz erekfa|án. je-anyagcsere. a megÍele|ő ésvérzsírszint Íenntartása.A r+ tina oxigénigénye nagyonmagas. glycosuria) vesáés (cukorvize|és. (magas mindig vér.eresZové ésoxi. Ke||ő cukorbetegné| éhgyomorra el|átóerek fa|án 1-1'5 óráva| ke|etkeznek. zuIin.romlókeringés (hasrahízi. típusú cukorbetegségben az A megeme|kedett cukorszintte| kedik:a g|ikogén visszaa|akuI sző|ócukoná. részt vesz a ÍehérjeAz 1. Mindezeket zotté|etvite|' a dohányzás és az a|kohol ismeretet és önÍegyeImet igényelnek.s egyrekevesebb vért ezá|ta| és zsírcukorbetegségben a béta. sokrétii szovŐon/lÉruyer 9=g-g:=g! i :=g-"0 I 11l -e-nyg[ VERCUKORERTEKEK elixír 37 . a szŐ|őcukornak a sejtekbe va|óbejutását. mígaz a|Ía.szor gyakcukor ke|etkezik. a|mafor. san a zsírfé|ék vérszintje is emeIkedik' az aminosavakbi| ésa fehérjékbó| is sző|o tek)inzuIin irántiérzékenységének csökke. A sÚ|yfölöslegcsökkenése soKat.s eA ahajszá|erek biZosÍtanák.gént anyagcserében sejtekpusZulásamiattnemterme|ődhet szá||ítanak az á|ta|uk ellátott terÜletekre.|tekA szem és a szem körü|i szövetek minden ezek hatásáraétvágyta|anság' fogyás.je| |egzetes e|vá|tozáát több|etterme|ésre vezet sorvadása kovetkezik be. ame|y a |á.A jó| keze|t cukorbeteg összetett szénhidáokná| ez a folyamat|as. A rosszu| kezeltek vagyazok. Íe|tét|enü| nemfájda|mas. in. ha épek |ennének.évtizedeken át ÍeIhaszná|ását.a Vesék mmó|/|-t megha|adóvércukorszintekné| Vezet.A 2. jut az agyba. Vércukor: tóidegenkeresZÜ| jelen (g|ukóz). a Szem. A 2. az idegek. a másodika betegek 85 száza.GYOGYITOELIXIR dósu|ó magas vércukorszint károkatokoz az erekben (angiopathia). kia|akulása). |átásvesz. az erósen csökkent |átásés a vakságkia|aku|ásának e|sőszámú oka. tésse|.szemfenéki vagykésle|tethető. inzu|inhiány ketoacidózishoz. a szív. átészsírkép cukorszint ződésI. fe|gyorsul játszik szerepet. mintaz a|apbeteg.a szer.Kia|aku|ásukat energiává alaku|ását ésannak béta-sejtjei az éveken.működésének marada vérA hajszálerek. inzuIine|vá|asZás zavaraésa szövetek(sej. valamint vérnyomás. amelya véráramba kerÜ|' nése(inzu|inrezisztencia) folyamata A veséka megnöve|tvizeletmennyiségge| Az e|sŐok a normá| sú|yú 2.szigeteinek a sejtekbe va|i bejutását' terme|ikaz inzu|int. Ieges Úszó homá|yok átmenetiek. Ezeknekaz e|őző át|agos ekkormegindu| azÚjér-képződés.|a' hogyaz aminosavakbó| sző|ocu. A re tinaafényingert áta|akÍtja idegije|lé. a károsodás kizári|agpupi||atágÍtást követóen. is. ésnöveli azéNágyaI.ésaz oxigénhiány miatt sző|őcukorra| az 2. a kis ésnagyverőerekegyeredményeként kor képzódjon. é|kezés majd érfa| meggyengü|. Szervezetünkben minden sejteka g|ukagont.ség. buborékszerű kibohosu|ások az . meggáto|. amelynekfontos szerepe Vana szervezet szénhidrátanyagcseréjének szabá|yozásában' A szÜksá ges inzu|inje|en|éte csökkenti a vércukor szin!jét: e|ősegÍti a szó|őcukornak A hasnyálmirigy Langerhans. kómához és ésa Íokozott fizikaiaktivitás csökkenti a re. és vérzéseket okoz. va|amint a zsigerekközött fe|. A sérÚlt a vérÍesték kötődöttrésze. kovetkezményei.pes hatást kiÍejteni' s emiatt a béta-se. következik tenciamiatt. az a több|etcukrot.

gyorsabban a vércukor retinaműtét vá|hat azizmokaI beidegző idegek is sérÜ|tek. a bőrkeményedéseket stb. A cukor.zisakor a ko azza| elégtelen emésZést és fe|szívo raistádium. s az idegikárosodás (mikroa|buminú ria)' majdsúlyosvérnyomá. Ha gyomorbanrövidebb ideig tartizkodik'és a lézerkezelés.másrészt ze|ést évente egyszer24 irás gyűjtott a keze|őorvos évente egyszerka. je|entkező gyak.a könnymirigycsökkent fájda|mat okoz a csuk|óbanés a kéz hÜ(a szaruhártya feloIi a karban. jönnek gondokat. épségét' a ridszi (2'Bfeletti) LDL-ko|esle Az 1. könnyen megbetegedései a Cukorbetegekné| szemészeti s ez elfertŐzodik.vá||ban sétvégzóhajszá|erek. s emi.hasmenésse|. hányingert.mert a vérnyomás a cukorbetegség okozta se érdekében ffi végzett |aborvizsgá|atta| e|lenŐrizni librálthangvillával az érzGésmoz.képződés megindu|ásakor szűkületesek' emiatta |áb bőrének' nem kie|égítŐ.éjszakai a|vásidején a cukorbeteg jeIentkezik Iabb szívÜtéseinek száma nem ság szerintkövetkezika 300 mgot meghalaé|etkorban az öregkoriszürke sa és percenkénti végÜ| az 500 há|yog' csökken. mint egészséges kortársaiknál. zsugorodása.vagy vérzsíreltérések (1. dig Ütemben eme|kedik. lenhet meg. típusÚ cukorbetegek bór ál|apotát. szakaszban á||apotát érték jeIez). napokigtartó szokka|.ffi a beidegzési tén a szeméSzorvos álta| meghatározott a |áb bŐre kiszárad.Yőgmelygr ml t5J 38 elb<ír . érvédő gyógyszerekkeI nek.ésezért csonko|ni is terme|nek.a szívizomrostok e|faju|nak' ke |eválása.alacsony HDL-kolesZerin. aho| e|őszor letürítési a időnként résZke|| venniÜk szemészeti gá|aton! Férfiakna| majdfájdalmatIan Íeké|y ke.Tartósanjó anyag. eróte|jes Vizsgá|atta| fedezhetófe|. szé veseszovet érzéket|ensége jelea vize|etben jutóidegen testek). me|yszosok. Cukorbetegekné| ldegrendszeri i|ze|párhuzamosan eme|kedik a vérnyomás.okozhatja. az ízÚ|etek deÍormá|ódnak.ribbakaz agyiérkatasZrófák (dia|2ist) Mege|őzá tesz szükségessé. amelyek e|feké|yesedme|. típus ese' hangyamászásszerű érzés. ha tór a cipó. gyakran gyu|ladá|ényegesen nŐkon a|azavarához vezethetnek. panaLékó Eta att nehezenvagy egyáltalán nem gyigyu|ó dást okozhat.ma1d e|sŐ a szembe a kirokozóke|. miatt az mg közótti szinta vesefunkciiromlásának sa. fiata. A 24 irás gyŰjtott 30 mg-ná| nos az aktuá|iscukorszintte|) A 30 és300 a koszorús erek kevesebb a normá| a|buminszint. gyorsabb tÜnetek mok sorvadnak. ző pont1alra. kuI ki kéztőcsatorna-szindróma. S-szörgyakoribbak az át|agosnál.raistádiuma tinábó| az üvegtestbe. núria).mintaz át|agnépességben. az Üvegtesti és szÜkségessé. pontok vizeIet eIakadását vizs|étre a talpon.. see|égteIenség során avér szűr€ száradása.| utó érbu rjánzás. az Üvegtest szívinfarktust vize|etben kaphatnak.E||enŐrzi nt.hogy dése.váltakozószék|etÜrÍtési v-egg*Q. a |ábfej ésa ta|pkÜ|önbo.|ett egy ami|in nevŰhormont s megelőzhető. pe iz. ér. Új nyomás.a 2.. Cukorbetegnek évente egyszer. ami több|etmunkára kényszerÍti a di szint(makroa|buminúria)' ésgyakoribb a zö|d há|yog.É'l v_eK P. esezavarvizeberepedezik. típusú cukorbetegségben a magas kel| az a|buminÜritést.az idegrostokkárosodása követkeZében a szövetfe|szaporodik. zsibbadást. 52aruhártyaÍeké|yek a sza.tén mára betegség Az érzőidegek károsodása mozgatGésérzG.4alatti) késle|tethetŐ a Íolyamat. károsodást Egyene szoIgá|ó kétszer bb.V-Q9tl. vesekárosodással oárhuzamosanemelke. a ffi a cukorbetegség okozave műkodése ésa kötőhártya ki. bizsergést és a szemmozgató izmokbénu|ása szem. vörös szem (a kötőhártyavénáinak tágu(mive| hegesedik' s a működo |ásamiatf).vize|etbŐl e|lenórzi gatóidegek (az 5 a|atti Ha korai siidegi dik. az ereik korábban meszesednek.árpaképzódés.velykujj oIdalán' s esetleg gyu||adásos károsodnak is érezhető.vázszerkezeIének megvá|tozá.sebekkeIetkezhetnek. a folyamat. fokozatosan csökken' |gensokáig ruhártya miattnemérezhetŐk hirteIen fe|á| |ástvérnyomásesés kísérheti.egyréslmert ke' A kialaku|i A diabéteszes idegbánta|om érintheti az ér. a körmök Íormaját. gyakori rom|ásá1. Az Újér.foni a v2 stb. vagyamputá|ni ke|l a székrekedéssel.Az e|téréseket gyógy. az ezeketbeÍo|yáso|ó i||et.dÜ|ést' sót eszmé|etvesztést je|zés (mive| fehérje és Íájda|om né|kÜ|i az a|bumin szintjének a megeme|ke szaporodása a konnycukorszintje azc betegekelózetes . aminek fő oka. javÍtá. A béta-sejtek az inzu|in csere-á||apotta|.A 2. tünetek: a szemhéjon cukorbeteg ffiffi rabban. gyako |etve körében a kreatinin ésa karbamid-nitrogén érté u cukorbetegek W vesee|égte|enség művesek+ is. nem érzi. nem. ző-. beío|yáso|ható és|assíthati a végtagot. járhat'hogya beteg ve vegetatÍv is elofordulhat zorosneuropathia) idegek érintettsége éme|ygést. a mozgaIó-ésa vegetatív idegeket. Ío|yamatok kia|akulá. kerÜ|fölfedezni a vesemújködés eszközzeI (130/80fe|etti ) vérnyomás gyakoro| a vérnyomás' a cunyomást ésje||emzőek a gyógyszereskeze|ésse|. és ennekhiánya M eredményezi. a fájda|omérzet (szen. zsírtarta|mú |erakódások.és fejfájás. az idegek és erek bŐrkeményedés' gyakoribb hímvesszŐ merevedési letkezik. okozva. diagnG e|vesZése. a közottük |évókötó sa). A |ábkis-ésnagyerei meszesek. Mindeza szívbetegségek 3.nemokozpanasz. magas(1'7fe|etti) trigIic+ kor-ésfehérjeanyagcsere á||apotának amit a beteg vagy érez.sáva| megá|lÍthati. sú|yosabb esetekben nagyizmainak vére||átása segÍt juta vékonybé|be. szintésmagasabb _ is.mg-ote|érő szint (makroprotei szívet. hogyazétel kis.a hátsó Üvegtesti határhártya a r+ e|meszesednek.esetében kombiná|t a diagnózis fe|ál|íPolyneuropathiára uta|nak a 1e|legzetes tüne rinszint je tását kovetŐ5-15évben tek: a |ábfej' égő és szerkeze|ésse| |ehet kivédeni.o. (kettóslátás' katlanérzeteket. a |ábszárzsibbadása.

érezzem az e|őttem á||ónapot. Én egészségi á||apot e|érésében. ahogyanén.és köteteAz utóbbi években sok időt ésenergiátkírendszer ket megtö|tene. ha a tapaszta|atokatmind le vánt a Magnapress bevezetése.Kövesdi Natália a természetgyógyászat é|őrek|ámja|ehetne: fiata|os ésenergikus.amit |eírtunk. a szakiroda|omban szerepe|. kiegyensú|yozott. Ez utóbbitaze|mú|ttíz könyv' amit ít. de ott még ja' hogy a gyermekei Zimber Szilvia elixír 39 . te|jesenfájda|ommentesés vel on mintha visszafe|émenne az időben.E munkánkután avattakdíszdoktorrá bennünket. Ezt a nyé|be Ü|te|á|kozásés testmozgás. ami meggyőződésem je|ent. egyben ösáönáru|jak e|egy műhe|ytiikot készÜ| egy kötet. egyre fiataIabbnaktűnik.hogy köze| negyedszázada fog|a|kozik aki az egészséggel. hogy tajó|eső nítsunk egyetemen.Boldogságomhoz hozzájáru|.éscsak az tudja ró|a.Azt hiszem. és rendszeresen I Vannak már tapaszta|atok az új készühaszná|omis' Ezt aján|omszívbő| mindazoknak. régita ismeri. amikor|átom.mára nem |ehet jó úton járnak' hány figye|emre méltógyógyu|ás is. a honlapunkon.e|ég megdöbbentő |esz' és kivá|ó érzéke l Ön írt már egy könwet a fiáva| közösen berekhez is. sok| Dr.mennyiSzenvedő embervan' de csak azoknaktudoksegíteni. tottam meg a készíj|ék a|ka|mazását. Egy New York-i Ezek szerint a Íőzőtanfolyamok' amiket évekig tartott.Végreegy bo|dogember!Mi a titka? akik e|fogadják' hogy a mágnesesség nem |átható' mégishat' akár az e|ektromossás. ami a kiképzéserévéna|ka|masarra. vábbfej|esáése.és taszarka|ábak is szerethetők.orvosoknak tani maguk döntöttek így.bon á|l:a harmadik hatása távo|iinfravörös sude énkétdo|ognak tom azt.nek segíteniaz embereknek a lehető legjobb tú|ra.egy anya szánagyobbelismerés.ra|ánez ahozzáá||ás is segÍtabban. Vérzik a szívem. kutatásoktámaszt1ák a|á.gyorsabberedményt hoz.Sok természetgyógyászatimódszert isme- 9o székhelyűegyetem fe|kért arra. Miben más ez. ami |ényegében a Nap é|ő szervezet jó| ézem magam. mintaz akupunktúrás orvosa tűve|.k ul készü|ék' a Magnapress Energy már három |árek éskipróbá|tam. mintha |át. hogy fog|a|juk össze' mi a betegségek eredő oka a mi meglátásunk sze. tu|ajdonÍ. hogyo|yanegyedü|á||ó módszeÍt mutathatoknekik. derűs.A korábbi fej|esztésű készü|ékek két|ábon á||nak: van bennÜkegy erős mágnesfej. Persze az évek Hogyne.ok és ott is kedvező fogadtatásrata|áh. A következó szakácskÖnyvet Miért beteg az ember? címme|. hogy minden regge|kihÍvásnak' új (2éretnek ka|andnak.tett FlR-pasztil la tartalmazza. és ugyano|yan e|kötelezettenszeretné. |ékke| is? . Pógyor Margitszü|északiknek sürgós te|nek-mú|nak' nem érdemesezen bánkódni.mitnemkaptunk meg. Jobb kihaszná|ni paszta|ataiszerint még hatékonyabb'még mindigaZ' amit nyújt az é|et. nagy siker. pia. be a |egérdekesebb van aÍőzéshezis meg az emegy Újságíó.lgen.mindaz.Hozzáteszem. ami. a munka kezdeténvagyunk. pedig e|őadásokat tartottam. szerintsokak számára mego|dást I Nemrég mutattak be egy új mágnesterápiás készü|éket. nem az öregség. Aá hiszem. és ez e|ismerés' az l szé|yte|en. mi csak |ogikai sorrendbeszedtük a tudomájutotnyos tényeket'és meg|epő eredményre tunk. kü|önösen.számára hasznos sugázása. Hogyan csiná|ja? . S mégva|ami: bo|doggátesz. ami e|ég egyi. A hátsó borítónaz á||'hogy dísz. hogy irányÍtott mágnesnya|ábothozzon |étre' Ezze| aztán úgy bánhatunk.jtt írjuk'és mégmás nagy terveink is van. Ez hogy történt? vetnek. Ezért a|ka|mazhatjabárki otthon. hogy egészséges éstettrekészvagyok. hogy segÍthe. tek az embereknek. de hozzáteszem: ez Amerikában nem je|enti. Mive|azonban nem ismeretesme|lékhatása' és nincs szúrás. a nógyógyász az elsők között teszte|te.toakarnánkírni. Vo|t né.ezen a téren gyűjtiossze zést kaptam: a |ányom dietetikusként tödéneteinket végzett. mint a szintén korni.hogy a gyermekeimködoktorrá avatta egy New York-i egyetem. gárzás. is.A Magnapressta fiam elvittea Tengeren. de ezeket korai volna kikotyogni. mert De akkor most hadd megózési lehetóségekhez is nagy segítséget. mintazon bánkód.Az egyik a makrobiotikus táp.t' évsorán több tízezrenalka|mazták.nak. mint az eddigiek? . a makrobiotikus szakácsmár a múlté? szerűMagnapress Mx. rint. Most azonban itt az ideie' hogy I Közreadnak |ega|ábbnéhányat? visszatérjek a táplá|kozásban rejlő egészség.a másik a mágnesterá. amive|tízévefogla|kozom. Fe|kértek' ugyanazt mintitthon.

Bórének feriőzésekke| szembeni e||ená||ásacsökken. teg méga kór kife1lődése kénthuzamosideig fogyasZanagyógyteágyó. 2.'. Ha a szervezet szamara Ke Fitoterápiás segítség f / j ?' {:*T. 40 elixír . . orvosra de sokat egyÜttműkösegtthet a ve|e ász is' dő természetgyogy Az enyhecukorbetegséget jó| |ehet gyógyttani fitoterápiáva|. A diabétesznek van néhány A beteg á||andóanszomjas. sőt a komo|y cukoris javttható betegek á||apota gyógyászok á|ta| észet a term javasolt programmal. e|őtt Íogyasztjuk. 5. csalán-. ésaz orvosjatab|ehet a szintetikus hipogli.*. *q5. .|evél.b**--*.majd a megeme|kedik a nak szintje elakad aZ acetonvizeletben. ami nagy fájdaszinténmegbetegedhetnek. a Vezetre. Ío|ega végtagokon.A diétame||ett páciensné| nemfog kia|akulni a dtákka| é|ő ha a potenciá|is cukorbe abétesz.t vércukorszintie is csökkent. 3. ÍeketeáÍodkgÍehéÜab-héj' 1 25-25 gyermekI nya. melt akkor &.ezértsokat iszik' A szervezet.|ebontja a zsírokat médékben tápanyagokígynincs ke||Ő e||átva . jár' Későbbiszovődménylehet az ér|omma| va|aminta szÜrke há|yog és _ e|meszesedés.mint amennyita hasnyálmirigyterme|niképes. kockacukor je|enti. kat'A mégnem sÚlyoscukorbetegség je gyításában hatékony segítséget szintén |enthetnek a gyigynövények. 4.van|étjogosu|tsága. e|őtt. magát. kecskeruta és gyökéÍ) (szár és keverékébő| |áncfii 2 d|viz1 evőkaná|nyit 15percig Íőzünk -2 majd |eszűrjük. 25-259 keverékébőt L átonyaés nyírÍalevé| 1 evőkanálnyit 15percig Íőzünk 2. szintén tipikustÜnete.# enyhén eme|kederül'hogya vércukorszint gyógyterendszeresen dett. A szervezet inzulinszükség|ete nagyobb.tí . Ji |enne.ÍáradInak érzi ka|.gennyes kiütések'az ehhez ad! dó vénás pangás miatt pedig |ábszárfeké|y alakulhatki. mive|a szemfenékihajszálerekkárosodnak |eohamarabb _ más |átási zavarok' A JAVASOLT cyTcvrnÁr: í.:.ame|ybŐ| pár szemnek diabéteszesek I db.Az e|sősegé|y. Naponta 2 dlvízben. Egyébokok (pé|dáu| a hipofízispajzsmirigy-hasnyálmirigy-me||ékvesék-nemiszervek a|kotta hormontenge|y rendelIenességei). A környéki idegek. cii.és ha a táskájában van inzu|inin1ek. ezér1gyakoriak ná|a a gyu|ladásos.ha fe|halmozódika kerÜ|' A magát inzu|inozó be' beteg kómába teg iratai között ott a he|ye az errŐ| szó|ó iga. zo|ásnak. étkezések ieketeÍehérbab-héj. Genetikai haj|am. ahozzáértők máris segíthetnekrajta. akkor á1a| ter. :. A cukor bontáSa mennyiségben is káros a szerná|' ame|ykis pedig vérben. de azt'a bontófermentumok ják' mie|őtta szövetekhez jutna. A hasnyá|mirigy a szükségesné| kevesebbinzulin hormonttermel. Emiatt a beteg gyengének. nem tudta ener. étkezések e|őtt isszuk..A fej|ett társada|makban vá|ó |assan népbetegséggé szövődményei diabétesz megkeserÍthetik a betegek A cukorbetegség é|etét. keze|ése diabeto|ógus szaktartozik.*. okok Qr xovn<rzŐr: E N N E K A N / I NT D0 B B E M BERTSUITOANYAGCSLBLBETEGSEGNEK A FO OKAIA ott kel||ennieminden cukorbetegné|.ígyanvérben. alka|omma|.i G giaként hasznosítani a cukrot.\. Esetenként a sú|yos i|yenkor a letták kémiáskómát okoz.i*". Naponta 1 alkaben. mege|őzés.3 majd |eszűrjük.vas|atára csokkenteni A nagyon alacsony vércukorszint mennyiségét is. mive| nem tudja hasznosítania és a fehérjéket' cukrokat. |omma|. r-: -.A gyigynövényeka|kalmazásának a hasnyá|mi1gy ffi tÜnetek vés W kiha a szűrővizsgá|aton inzutin. E|egendőinzu|interme|ődikugyan' |ebont.

az orvosi zsá|ya. ha a cukor. Ügye|iünk szeruezetünk egészséÍekvés e|őtt ne Íogyasszunk koffeines ffi ges A komp|ikáIt és hosszÚ kúránaksajnos nem mindenkivethetia|á sav-bázis egyensú|yára! A savak vagyalkoholos italokat. ezértnem chanizmussa|haszná|ja je|ent további megterhe|ést számára' Ahhoz. csolatok nemcsak a lelket. erősÍti az im. s-t- f $l . le. Energiát adnak a szervezetnek. (lásd dőt! A méregte|enÍtő kúra megkezdé(Yucca schidigera) hatóanyagát tarta|mazi készítménnyeI regenerá|cikkünket az 56'oldalon!) se e|őtt azonban konzu|tá|junk orvoni lehet oket' és a vércukorszintje Újra norma|izálódik. hogy csak ak.GYOGY||oEL|XÍR hető.dústáp|á|kozás hatékonyan csök. vi. de fokozhatjuk az betegség|egfö|jebb7-10 éveál| Íenn' anyagcserét csök. ErősÍtik az immun. emésztési kább nyugtató panaszokhoz pároIogtassunk tegekné| tapasZa|hatófokozatosleépü|éstő|. a kókusz stb. ame|yek b|okti a hormonterme|ést.a kukoricabajusz és a csicsika g|Ükokininekettartalmaz. 2. továbbá nakkockázatát is. de az inzu|inadag reduká|ását csak |aboratóriumivizsgá|at ut.son|óan megeme|i a szervezet kortia rossz jét.rendszefi' éssegÍti a szÍvműködést.at. bizonyos móriazavarokat ésegyéb agyműkögyigyhatású. EÁ a haÍikémiai|ag meghatározni. R tottragyma het a Go|denYacca is. A k|inikai kíSér|etek zunkésszaunázzunk rendszeresen. Nagy Géza kü|özhetet|en az anyagcseréhez. |yozza az e|lená||i ésregenerá|ódihogy a vércukorszint megeme|kedik. Lú. Csökkentik a vércukorszintet. e|einte éscsak képességet. hogy az inuIinenergi. majd teljesene|hagyhatik. hogy ha a hasnyá|mirigy. igyunk ingyógynövényteákat' magát'de akinek sikerü| végigcsiná|nia' az megszabaduIhat a cukorb+ tú|sú|ya Íáradékonysághoz. mert ettő| ugrándozik a vércukortani a szénhidrátokat.. Ezt más mefel a szervezet. az uborka. tek egyszerre regenerá|idnak. A gyermek|áncfű. ame|yek mégkétrigliceridéskoleszterinszintet. n ztilo tea rendszeres fogyaszdorÍinszintjét is' ami Íokozza a stresszffi A hatóanyaggalfo|ytatott kísérletek során kiderÜ|t. hogy a higiéniával akárár1ha. A nevetés tettinzu|inadagokkal is kordában lehettartania cukorszintet' A bétanemcsak a szívésrekeszizmokat bőrtés a ha. huzamosan kel| adago|ni azokaI a cukortab|ettákat. Az inzu|ininjekciizást csakis a többsége a zö|d |eve|űek' a szakorvos engedé|yéve| szabad abbahagyni. járómeA betegnek tisZában ke|||ennieazza|. pedig ko|jákaz a|fa-sejteket. |assÍtják a korra| s R tritzott Go|den Yacca nem csodagyógyszer' csak egy tunk isazegészségünknek. jó szer _ ám csakis a szakavatottak mennyiségű né|. Va|amint bIokko|ja a májpanaszok ésa zo|szint|ét. A hasnyá|mirigy regenerá|ását csakis az kezdhetie|.kezébenl Dr. Soszetes antioxidáns ésantibiotikum. ffi A stresszmentes korszint megeme|kedik. a zö|dbab.i||etve és a re|axá|ógosÍtó mészetesen a|apkövete|mény a szakorvos ésa természetgyógyász hatású iIlóo|ajokat! szo a zö|dségek tú|nyomódáste|ősegÍtő . dési rende||enességeket.ffi A s'oroséstartisbarátikaptinkivizsgá|ásokalapján fo|yamatosan e||enozi a be azavokádi. a vegyünk ben vannako|yan a|visejtek. az ffi elixír 41 .rendszeft. 1. gásés va|amint a vitamin. i||io|qokka| dÚsÍtott fürpesekinzu|int termelni. serken. nem pedig az inzu|inte|őá||ító béta-sejtek. ||yenkor az je|enthetmegoldást' hogy a Go|den Yaccáva| párfehérjéket' védi az idegeket. sem sörélesztő vagytáp|á|ékkiegészÍtő nyÍtottan tehermentesÍti az immuntudják lecsokkenteni'Az is prob|émát okoz. a répa. kor érdemesbe|ekezdeniebbe afokozatos gyógyÍtásba. a fehérbab-héj. aZ is tudni ke||.D. étkezésné| Íogyasszunk immunrendszer működéséhez ésa s tvtinden negyedéve| kevesebb mint kü|önÍé|e Íertőzések IekÚzdéséhez. az orvossa|egyetértésben szabad e|kezdeni.testmozre|axálás' szint. A B-vitamin segÍt Iebon. A Go|den Yaccára épü|ő'2-3 vérnyomásprob|émák kiaIaku|ásá-désihormon terme|ődését. sőt anyagokka|. . és bármikor e|rende|heti a vá|toZatást' testet is ápo|ják.'ff A szervezet méregte|enítéséve| A hasnyá|mirigyregenerá|ása szont miné| többet! mege|őzhetjük a komo|yabb emésztéA diétázás ésa gyógyszerek szedése me||ett a si zavarokat. é|etvitel bizo. Lega|ább egyiráva| |ekésóbb kezd csökkenni. a Íokhagyma' a marti|apués a medveszó|ő |eve|e.Íő|eg ros egyÜttműködése. üdévé varázso|ja a kenti a feszü|tséget.akinek a be|kenthetjük ko|eszterin szint. ezértszükségvan egy e|őzetes. Jógáz. a katángkóró' a |6pugyökér és az örvénygyökér az utóbbi (/nula)novénynemzetségrŐ| inulinnak nevezettpo|iszacharidot tarta|maz. AZ ALKALIVAS GYŐGYNOVENYEKET HATASUK ALAPJAN KÉT CSOPORTBA SOROLJUK.{. rán bebizonyosodott.ráadásu| homeopátiás vagyásványi csökkenti a vérnyomást. akkora Moháve-jukka enyhÍti a megÍázás tiineteit is. a keserű fosz|ár. hanem növe|i sejtek regen e rá|id ásáva| párh uzamosan az inzu|inadagok fo kozatoerősÍti. egészségünket. a szervezet ensan csökkenthetők. vitaminés rostgyÜmö|csökbő| dús zö|dségekbő|. egyedü|á||ó termé. baktérium ugyanis -G. ső szervei kifogásta|anuI működnek. ha az a|Íaés a béta-se1Íormájában. anyagotmég nem sikerÜ|t de a|ka|mas a vércu korszint csökkentésére. hanem a teg á||apotát. akadáévigtartó gyigykeze|ésa|attelóforduIhatnakrosszu||étek. ígynem terme|ődikgIukagon. amennyit kívánunk. A hosszu étet titka *. éte|t. akkor a vércukel|őB-vitamin-beviteIről.mint a glukóZ.Ha azonban sunkka|' természetgyigyászunkka| ! gondoskodjunk gIukagontterme|őalfa-sejtjei e|őször a Langerhans-szigetek regeneRendszeresen a ffi pé|dáuI rá|idnak.án.tehát csökkenmunrendszert. a májbetegségek ésrágyógynövényeken már emlÍtett kívul sokatsegít. *. hogy az inzu|ininjekciók o|yannyira. A fekete és a vörös áfonya |eve. kos daganatok kia|aku|ását. tásával nemcsakmegőrizhetjük tűrő képességet. nincs szükséginzuIinra.} A kia|vat|anság a stresszhez haésa zsírégetést. ává a|akuljon át. a zsírokat és a A rendszeres' kiadissóta. ame|y a növekeálta|ánosméregte|eníto{isztító kúrára. a kecskeruta. A kÚra időtartamaalattteÉ légzési vezethet. a csalán.aki a ruspárga.

tunk. e|vá|tozásai pontoské. Ha nem ilyen. o z vJ . a|uI o Ha a nye|vhátsó harmadán U a|akúsötét tapasZa|unk. re.. A nyelv hegye a szív ál|apotát je|zi..iI |etve az egész szervezet funkciózavarára.l e vek és az anarnia szabad felü|etének Iegapróbb ami egy rákmege|o A kínaigyógyá.verhetoa |eukop|ákiáva|' ző A két |epedék köZti kÜ|önbség az' á|lapot. a vastagbéIér. Íehéres be.|en energiaá|lapotára. Ha a nyelv hegye kékesli|a.je|enő fehér|epe- o Ha fogazott bemé|yedések je|ennek meg a nye|v két o|da|án..hogy a szerve áramlásés a vérkeringés diszharmonikus |ehám|ik a nye|vtestrŐ|.Uta|hat pangását mŰkodését.ame|yek már a konkrétbetegségtünetek kia|aku|ása e|óttuta|nakegy-egyszerv. a szív he|yteminden rő|. o A merev. Ha a |epedékvastag. o A nagyon száraz.nyelv' zadt. működéséreutaI nak. hiszen nyel.A.száradás jele' Kíséro rintenergiahiányra. de sárga' éte|ha|. o Ha a nye|v egésze vörös' a szervezetben kodik.hányásnak.és nincsenek rajtatörések. elégte|en.tudnunk kell. rorurossÁGA A NYELW|SZTÍTÁs 42 elixír . a nyelv te. az energia. A nyelvtestközépső harmada a gyomor és a lép'míg hátsi' a|si epebetegségvagy tífuszjei|a Vese.zet immunrendszere és nagyfo Hanem tesszÜk.letve a kony.-vitaminok hiányára gyanakodhatunk.A nyelvminttérkép A nye|ve|ső harmada a szívés a tüdő zinávÜnk színe. vi|ágospontok je|ennekmeg a nye|v eIső harmadánakkéto|da|án. addig a leukop|ákiáé nyelvdiagnosztika. . ha a gyul|adt.o Ha apró.giahiányára egy MiVe| a szervezet éjszaka a méreganyagok |etve a testnedvek kimerüIését.nedvessége.|epedék . Ha a bevonat részbenvagy teIjesen|eválik' keresztÜ| vá|asztja ki. piro. az A. nedves. hörghuá|lapotát.nye|vgyokönmegjelenő bevonata bé| tÜnete |eheta nagyfokeringésre' va|amint a tüdő. dék a patkóbél megbetegedésére.a húgyhó|yag..vöros terÜ|etekfekisséduzzadt részekke| vá|- További áruIkodó jelek Ez gyakran|áihatóhosszúantr úra után. Skar|átesetén pettÍel. csökkentvér. mártöbb szatban hogy míg a szájüregi gombás Íertőzésbevo ismeft ezeréve a nata e|távo|íthati. naka szervezetünkbe. annak egyIefe|é lyag működésizavarárauta|' zésre gyanakodhatunk' Ez könnyen összek+ Mit üzen a nyelvszíne? A kíná orvos|ásszerinta nve|v|er lép'i||etve a hasnyálmirigy eredménye. a be|ek.A nye|vközepén meg. pet adnakegészségÜnk. get jelez r A petyhüdt. akupunktÚrás csatorna szervei és a be|ek energiahiányos á||apotári| áru|)e|zi.mígaz mája.ha a nye|vszámozidott fe|a gyomorbanés a be|ekben. veseprob|émát)e|ez. nem. így rendszer á||aPot{t tÜkrózi . nem petyhÜdt' mozgékony és haj|é.koIerára vonat |átható.for.a húgyhi.dására utalhat' kú fo|yadékpót|ástigény|omagas láznak.vérhasnak. hiányában fordÍtott kiskana|at. e|ső harmad kéto|da|aa ba|.^ + a gyomor I.ja. diánhoz tartozó szervek Íunkciózavarára . újramérgezve azt.fehér nye|v a kínai orvos|ás sze.Ha áram|ására uta|.Nye|vo Ha foltokban vagy az egész nye|venfehér má|naszerŰen vá|ikvörössé a nye|v' = haszná|hatunk nye|vkaparót vagy tisztÍtáshoz o A zö|deses e|szÍneződés je|enikmeg' szájüregigombás fer1o a máj-epehó. reggelente megszabaduInunk a nye|v|epedéktő|. Ha tehát komolyan vesszÜk a nyelvdiagnosáikát' mege|ózhetjÜka betegségeket. meggyengü|t. lyag és a méh leképezése. Nem duz. sas eIszíneződése . CUkorbetegségje|e |ehet.ésa B'.gyengeségérekövetfelel keáethetÜnk' rÜ|ete egy-egyszerunek meg. ^. szinle érdes nyelv a ki. működési zavaráravagy . remegŐ nye|v szívelégte|ensé.vorös nye|va szívenergetikai IsÚ|yára utaI . utal. i|.^^ I e A sárga nye|va léphasnyálmirigygyomoro Aszáraz éssárga nye|v|epedék "o ^ ^ Po u^ E 4^ s L^ L . llyenpotra Vagy fo|yadékhiányra gyanakodha.i||etve a jobb tümozgékonysága és dő egészségét tükrözi. Ha apró repedéseket|átunka nye|vközepénésa szé|ein. A nyelv e|sŐ harmadának kéto|dalán |átható sotétvörös vagy piros pontok a tÜdo gyengeségére. neres.o E|őforduIhat.nekzavarét. a szív-vé.a Vese.emésztési zavarra gyanakodhatunk.vastagbél meri. hogy a takozr megjelenő e|változásokolyan f igye|meztető je|ek. jelzi. Beg1|édes nyelv|epedék o A sápadt. z egószséges nye|v rizsaszínű. Sőt. fehéft:lepedék |ez. a kivá|asztott méreganyagok a konybé| vagy akár vérszegénység |á akupunktÚrás csatorna működési kÚ energiahiány napközben táp|á|ékokka| visszajute|Íogyasztott körénekÍunkciózavarára is. kony.ésje|ezi annakenergia. EZ nevezika kínaiak . hogy a |epedék mozog. unk táp|álkozás tünete. A Vastag. energetikai egyensÚlyának feIborulására. íelha|mozódott több|etme|egre.harmada amáj.Fe|Ü|etén vé.tÜkörnye|vnek''.D.kor a gyomor ésa |ép a|uIműködésére. |ázasá||a. éskissé ami a testned. e|színeződést zékenysé9ére követkeáethetÜ n k' o A hátsi harmad kéto|da|ánaksötét.A sötétvörös nye|v |ázasbetegséget. energyanakodhatunk. a pedések'sebhe|yekvagy tövisek. mí9 a gyu||a. rutragyanakodhatunk.egyen|etes. fontos részét a nye|Ven ail1e|zi.

betegsé. ésmikrotápanyagokban táp|á|kozunk' A hideg.l l_ *.Nyersen. jódvasban. jó| el|átnife|adatát. rendszert. Iegrégebbi Kínában pedig napjainkban is gyigyszerként használják.ám a fokozott igénybevétel miattté| vége fe|é kimerÜ|." IegyengÜ|t szervezetet.napfényszegény időjáráskedvez a kÜ|önfé|e korokozoknak. Nemcsak az immunrendszert támogatja.. cinkben. mint C-vitamint a műtétek. z immunrendszerszervezetÜnkbonyo|u|t és érzékeny védŐhálija'ame|ynekfó fe|adata.a t rl gekutángyorsan regenerá|ja a r|. rézben és ivóléként Íőzve ban.képte|en rajtunk' betegségek könnyen elhataImasodhatnak Tibetben a homoktrjvis az egyik gyógynövény.'ü. hanem tgyu| |adáscsökkentő hatása is ta &i ismert.. Ígya kÜ|önfé|e Amikor meggyengü|. ÍerIőző citrom. Gazdag fo|savban.I NENOSTES \" . között káliumban. . ame|y erősÍti az immun. *{ is-"'' pd A té|i hónapokban kevesebbet mozgunk.ts..t-. ame|yek e||en immunrendszerÜnk fo|yamatosan védekezik. . A homok. ésma már nemhiányozhatnak a családi házi A té|i immunerősítéshez né|kü|özoatikákbó|' hetet|en az antioxidáns hatású cék|a. MiveI tízszer több ll rl tartalmaz. szabá|yozza a sav-bázis egyensÚ|yt ésaz anyagcserét. tövis-készítmények világszerte egyre népszerűbbek. véde|mi szervezetÜnk rendszere teháterősttésre szoru|. va|am int aZ anyagcsere{o|yamatok során keIetkezŐ..(@:il: elixír 43 . hogy fe|ismerje és megsemmisítse a testÜnkbe kerÜ|Ő|degen anyagokat.=rtxin GYŐGY||Ő TEL-I I tV\I |. rende||enesenmŰködő sejteket. szegényebben párás. és egyaránt értékes. kórokozikat. A-' B-' C-vitaminban és valamint számos ásványi anyagbanésnyome|emben' többek ka|ciumban. friss|evegő helyett inkábbzárt he|yen tartózkodunk. serkenti a vérképzést.

ésé|etfunkcióink minlmumonműkodnek'A fennmaradóener giát immunrendszerÜnk fel.. r hr nvnvry l Un r+ rL U L4 Er t or l0 r- mészetes aIapanyagokbó| készÜ|t'miné| Íe|do|gozott és ita|okatfokevésbé éte|eket gyasszunk. munerősÍto {ll:üisí-lil 1 ü $l. . tuurEqvt { |o nu Ád r+ nt t.és hŰvössel fejezünkbe' ij 'yi: ij . Ha erre nincs |ehetóségÜnk.Fokhagyma. azizmok vérel|átása' ráadásuI bo|dogsághormonok is terme|od' idegeket. 'íbÍ jarol' pontos a|kalmazásukrÓ|. baldériumés és nyugtatja az víruso|o' tisZítja a szervezetet. szervezetÜnk a m a | i a n t t | z t t c c z l m n i vagy akár uszás' A tartós stressz gya|og|as.szerÜnket' végzett vá|tózuhanyis. soknak. fekete mustár. Az a|vás közben terme|Ődo me|ahormonÍe|e|ós tonin és pro|aktin az immunitásban résá vevŐ fehérvérsejtek terme|odésá ér1trÁr1 iq Ínnlns hnnv te|ena szokasosná| tobbet. u' ' 'v. juttatunk testünkbekÜlonfedoszerek réven le vegyi anyagokat. madárberkenye. önszuggesZiós gyakorlatokat' nk önvizsgá|atot. a a vérnyomás. hatásúgyógynövények. " Bodzavirág. az ería|at ésaz immunitásterosíto fIavonoidokat.'mérgekre'' azonban az étel|e| i |c e n t r a | 'n e m t u d j a k e l | ó k e p p e ne | | á t n e r.aldivizá|jaaz immun. *J*---. {.gyu||adascsökkento. ze||er. ' Ginszeng. hársfavirág. í*í íI }t}i"i. ame|y meg_ lAhét 47 kne nneq Ha ehhez nem lgazodunk. gyorsu|az anyagcsere. [ll t":.*w.itii #"- ' "ll *( . fertőzéseknek.. Mozgásra minden évszakban szÜkségÜnk van' közben ugyanis a Szervezet fokozottan javul a szervek és terme|iaz immunsejteket.s' &*il ttrf $.Amennyire lehet.li'l. és iktassaki őket' Amíg kon bevitt .Sto| fel' i|yenA szervezeta|vásközben to|todik kor ugyaniscsökken a stresszhormonszint.'&- kezzÚnk ezeket természetesa|apanyagokat iI mazó készítményekre vá|tan tarta| Molnár Panni (Folytatjuk) 44 e|ixír . " Szomoljai szeklice Fokozza az immunrendszeraKivitását' ' Benedekfű Biostimu|átor.vagy ha botisztálko rünkön keresztÜ|' kozmetikumok. A té| a szaunázás Íoszezonja' Hetente egyik Iegnagyobb e||ensá az immunrendszer ge' ilyenkor ugyanis a meIlékvesetöbb vérkerinVegeZVe1avilhat1uk egyszer-kétszer és Íittentarthatjukimmunrendkor1izo|t terme|. édesgyökér' ökörfarkkóró' aranyvesszőÍű Ezek a szaponlnt tarta|mazó gyógynovények kiváIóroborá|ókés immunstimu|átorok. somŰkodését.:tx:.nek. I -"*. mag Ezek a csípős anyagokat tarta|mazó gyógynövényekaktivá|ják az immunsejteket.kohogéscsi is' Íertőt|enítő és |égÚti ' Homoktövis. Haszná|atuk e|őtt egyensú|yozott módazonban tájékozidjunkaz e|készítésük i:rttltI rn*nt. gyermek|áncfű-|evé|.li l lr'í}ir Egyes gyógynövényekke|természetesmóvéde|mirendszerÜnk kidon segíthetjÜk mŰködését. csok. csalán Magas C-vitamintarta|muk és antioxidánshatásuk miattérdemes fogyasztanunka belő|Ükkészített teát. |gyekezzÜnk tehát |azítani. hogy műkodésbe|épjen.. kivá|o e||enszere a gyu||ada. arra haszná|1a fo|ya.kiváló e||encsi||apíti ésa koszerei a meghŰ|éses betegségeknek hogésnek' " Kakukkfű Erosíti.:: Az éle|miszerekben talá|ható ada|ékanya gok arra késáetikaz immunrendszert. a pu|zusszám. ipéfa HatékonyimhatásÚ gyigynövények.^|^^^.ii i l'l |. hogy e||enőrizze és konigá|]a a véde|mi matokat. . szobabicik|i7éS egyensúlya konnyenfe|boru|.li tit. tartsu | vagy kérjÜnk segí[SegeL kine7|o|ogr. ' Apróbojtorján Antibakteriá|is és erósítő vagyunk' hatasu.]aLÁl^ron amelyetme|egvízzelkezdünk. r^ vr td E 7^ / +t fL^ ^ eo . med itáistresszkezeiési technikát' reIaxá|ju junk' végezzÜnkautogéntrénlnget. kenleni a ránk nehezedó nyomast| Ha ezl kat segíta regge|ente vu'LuJU.s mindez kedvezően hat az immunitásra. meg. ké" Lángvörös kasvirág Fokozza e||ená||ó pességÜnket. nyírfa|evé| gyulladásNagy mennyisé9ben tartaImaznak gat|ó es bakténumö|Őhatású.tanuljunk meg va|ami|yen nem tehetjÜk nk.amj gyengíti az immunsejtek gésÜnket.*l"j A té| a beÍelé fordulás ésa pihenésidószaka' |deá|is minden o|yan mozgás. hatásának köszön.azaz segít'ha Íáradekonyak " Gyömbér' kami||a. U g y a n c s a k g y e n g Í t i ka z i m m u n r e n d szerl a háaarlas' vegyszerek. igye- 1// '\*. a |ehetséges mellékhatásokri| és az e||enjava||atokril! ' Csipkebogyó.. hársÍavirág |mmun Iaz-ésfajda|omerósttó.':. rendszert'Antibakteriá|is ||apító' koptető hetően hu ruto|dó. |egalábt:7-B órát a|udjunka te|jesr+ nonarálÁnl Ác Árr. paprika.

. Ö] Az immunrendszer 70-B0%.ü A sa|akta|anítás e|ősegíti a méregte|enítést ésa szervezet tisztu|ását' .életérzé{.\4ANN1 rcm I I onooÉi|^ p^eFürÉR|^ | l9'-.. kímé|etes éshatékony tisztu|ását.Ü. 3. formu|óiót 3l{ergy szobodolom védi. . Íesresonn has. Nem hashajtó! . onooÉnúr . ! Hatás 1-2 napon belül! Salaktalanítás nélkül nincs hatékony méregtelenítés! Ü Támogathatja a bé|renc|szer gyors. .' Citrusbiof|avonoid ésC vitamin tarta|ma támogatjaaz immunrendszert.l rtnlÁnll Ís l mroluttt ünnrlmn.Ö.-a a vastagbélben találhat<i! .' Segítheti a Candidaésegyéb paraziták eItávo|ítását.ü E|ősegítheti a több éves lerakódások e|távolítását a vastagbólredőibő!. Ha |obb az emésztés.l ntnllnÁz.. p Y tross. szebb lehet a bőr ésa haj is! <É** L-*- iÍ b€khőI ie-code A70K0SDIET-DRIN = cslrnioitvA tooYAsznntfi | PAtAfi 20 NAPos ltÚnnt Á $k 9|€g0d0il Otl| ||oliíilólt telnól 990E/20t I FOGYOKURAT KOl\lCINTRATUM SEGITO HOLGYEKNE 9 TERMÍn nntÁsn I PAIACKBAN oiúnlfuwol! |ogyolrtó Hotósót klinikoi vizsgólotok tómosztiúk olú.Ö.lan0$anb.' Az OXYTARM .A A FORITIAT! z 4 KtRlsD noyó0vsztntÁmrml.| HOZI.

cserekapcso|atban ajurvédikus . jógában jól ismert az a a e| a lehetségestő|: je|entése hossza a |é|eg. l Az ájurvéda szó van kimérve''' hogy már évezredekke| eze|ótt is kutatták zetekszámáva| mentá|is energiák A finomabb ésérze|mi a fiata|ság. és. Miközben a kÖrnyezetünkke| kulcsa? egészség _ Az e|ső fennmaradt vagyunk. nem A |élek spirituá|is Útja értekintenek.fiatalság amennyit a mi rendszerÜnkbe. nyitjuttatnak vészetét''. a hosszúé|ettitkát. A nehéz energiát dek|ődnek'és a fizikaitestetazzal a cél|a| éte|ból gondozzák. iránt.dÍtanunk jóva| A mesterségesen terme|t.hogyegyrenő az érdek|ődés Nem meg|epő tudnakmitkezdeni. Kü|önösenazért minőségére és éte| az e|fogyaslott zikai test (a jógában annamajakósa) szép. a Hima|á. az em.annyit szakmaiigazgatijáti|' jai Jóga Tradíció kapkodó me|l megenged' Seké|yes. ütkö szintén a saját kor|átainkba doltak akkoriban. a |ehe vá|aszt ad mindenegyesnapján marad. álé|etenergiájára.. Mit gon.megalkotott fiata| test bŰvö|etében él. A |égzéssel elnyerhető é|eterő segítse a |é|ek megfele|ő . ismert tanokbó| e|ixtrje fiata|ságnak az ezoterikus A Íiatalsdg JOGAJA // jóga ésaz é4urvéda tűz(agni)éget. (prána)óriási fej|ő. rende|kezésre á||ókozmikusenergiábó| vagy megúju|ás raszájanát. marad dunk.tő legtovább megmaradjon.. BudapestiKözpontjának zésÜnk járunk-ke|ünk ebben a ta.kasi |égzésse| hiába kértÜnk test-és lé|eKiatalíti vezetójétó| pránaóceánban' mara. de sok _ megeszünk. be részben ame|yet törvényeibeszegÜ|ni a természet gondot nagy for|élegzÜnk. mi lehet a testi-lelki terÜ|etén á||andó zünk.. ji minŐségű nyerni.lakhe|yként'' mennyiségben álI rende|kezésÜnkre.hogy megtestilegóvjuk a szívünkben rejlő nektárt' |e|ki|eg épek' egészségesek és kiteljesedet.hogy minélhosszabb ideig táplálkoás azonbancsak az egyiktényezó.. Ebbena megköze|Ítésben (amrita) e|rrÉrlokarnrihrrl&do|yásoft beri test é|etorqét€cseppnyi nel<tár a Ío|yamatos kÜzdeImet. l Mit tehetünk azért. forrását? az é|et _ _ részben az A fizikai testszintjén modern módszertő| tek. az éteI táplá|ja.a mindenkiszámára vek már kétezer éwe|ezelŐtt em|egetika minttranslormátorok anmű. messzebbre ségéné| és fiata|ságánáI megfe|e|óen e|készÍtett iránt |ott. fagyasZott. hogyan arraa kérdésre. a .Nem csak az életminőségünk .ideálként A maifej|ett társada|om a szép.. ame|yet nem cé|ja szeme|térően ezeknek pedig a |evegő. amennyit a |ég. nem miközbena testöregedéséve| ezt hirdetik. junkfiatalosak.supenruoman''-jei .csakráink köny. gakozpont tudunk fÖ|venni be|ő|e. Ezért ke|| nem. örokké szomjasak nácsokat. . hogy. de csak Jo Mezősi Annától' a Ke|et.superman''-jei örök az tehát.az é|et aá tükrözi' megfoga|mazás. mert a five|.Nyugat dését.

kar középen ame|y a be|ső o|da|án ésa |ábon a vádliközepén helyezkedik el. hogyankeze|hető a stresszjógáva|. a fe|nŐttkor a plftadósa.mertezekena terü|eteken ha|mozi. Az o|a1 megnyugtatja ése||a. gedhetet|en része a test tisztítása. rugaImasan tartja éstáp|á|ja a vos|ás szabadgyökró|' húgysavri|.nedvesíti. szezámo|ajja|. A raszájana a dósák a|kat szerinti egyensÚlyát. a hűtő |égzés |ehűteni a tú|ságosan fe|hevült testet.ido elŐttl öregedéséhez' Amikora nyugati orzít1a azidegrendszert.A szerk. me|egen ízÜ|eti letet. Az semjó azonban. kaianyag.hogyene a testÜnkis gyors öregedésse| reagál. vagy egészének o|ajozása. tisZa |ángde jó a mandu|a-. (. (ámaként\ rakéIet során a|ka|mazzák a korai Öregedés mer|az a testbenméregként hozzájárula test mege|őzésére . . ésláb. nap. az é|etfo|yamatok nem kapnak redesbevá|t táp|á|ékot. végzendő másfé| órai ászana. nyirokrendszerbő| e|indu|t a méreganyagok kiFontos hogy vé. Az áma szintén tartjaa tes. elnyerését szoIgá|ják percig a Ho|d-Üdvöz|et gyakor|atsorok is. dÍtása') szerint ebben a Íiata|ság nektárja nem tüa tartásban a Ho|d ég e|a Nap mozgatásait zében. ame|y e| a testet. a ke FIATALíTo GYAKORLAT széles tárházában azál@ R iógagyat<or|atok meIlett kÜ|önIegességekre talános eIvek o|yan pont is bukkanhatunk. A méregte|enÍtés érdemes e|őzőe|ősegÍtésére pohár |eg me|eg vizet inni.GYOGYITOELIXIR ják.|ndra A neve lndrabaszÍl nyi|a')' ésaZegyik gyógyító pont nagy erejű a testben' visszatérni érdemes a kiindu|ó @ VégezetÜ| Iegfőbb Íorá||Ításhoz. Eza naponta 10. a Nap és a Ho|d minőségei egyensú|yba kerüljenek.mintamikor a gyertya sercegve. midszerekrő| van szi! A legá|. ]elaxációl' vagy gyógyirt ke]€ s testi-lelki .Az é|et kÜ|önbözŐ szakaszaiközÜ|a gye rekkora kaphadósa. raforgóvagyszó|ómago|aj is. nagy |iülsábanésmegőrzésében segitséget nyúitóiógagyakoÍlatohogy az amrita tm. szél. az. zsírmájró|.a mozgás|e|assu|. Akkor véés érdemes gezni gyakor|atokka| őket. testben egészséges ódzsasz mint fizigyakor|ás pozitív hatásaiva| |átja immunitás.megőrzésének nit Íontosnak tartja a rendszereslazitást és stb. mert mindent sivataggá tesz. KÜ|önösen fontos mel|ett érdemes végezni' a néa kéz. a csontoktomörségecsökken.l Aá is gondo|hatnánk' kat szeÍetné iozzáét|ő ok|atóktóI megtanul|egkézenÍekvőbb módja kevés. issegítegy-két ezze| veazemésztőrendszer tisztulását. termékenység'). az 5G55.il|etve a hetihajmosás e|Őtt a fejbŐro|a. a ésaz ízü|etekbő|.Az egészséges agni egyen|etes. a végtagoká|landóan'fáznak. szöveteket. mint a Íiatalító (marma). tisztÍ|ására ésmegÍiata|i @ R tégzőrenoszer gyors tásra az intenzív.l5 |esz a gyakor|atsor ('é|eterő. amely szerint a Íiatalság rása aze|me.számábanolvashat. ésmerewé vá|ik.hason. hanem más megnyitva táp|á|ja a haskü|önböző utakat a o n 1oganan (atűz Íe|é|esztésének vagy A HoId nektárjának agni qzanhak tisztí-testet. a kapalabhati a bhasztrika a|ka|masak.az viparita karaninak időmegÍor az e|egendő és a jó|működő agnime||ett neveznek. Ezt az egész ga| ég'Kevés kormot.amelyet prána (.hánynapos |éböjt jozása. |égzések. ugyanenő| e|ene|ősegiti me|ynek A napitisztá|kodási rutinrészeként mosako. Minden rá ható nyomás vagy nyÚjtás aktivá|ja. és aze|mén tú| is a bennünk élő |egmagasabb A hozzá ua|ó szel|emi minőség.ame|ynek szintevalamennyi testifolyamata kapcso |ódik a váta dósa száraz. ha nem égetjük e|.ot testetbekenni.Ekkor tásának) nevezzÜk. ürü|ése.bóvebben|apunk 2B7.hideg és merev minőségéhez' Az öregedés során a testfo|yadékok mennyisége. évutániidŐszakpediga vátadósa természetes idószaka. bevan szó. (Arró|. a bór kiszárad. segÍt jógaszövegek is kieme|ik G) uara k|asszikus testhe|yzetű fiatá|Ító hatáa ÍordÍtott ászanák sát'közü|Ük is kÜ|öntisen a Íé|gyertyát mé|tatvez. ha taIánosabb módszera testegyesrészeinek egyenletes |eggyakrabban atŰztÚ| erős.kny'hucimen éÍi -' kormosan ég akkora testnem|eszegész- elixír 47 . séges. cisáákri| stb. ésfe|Ügye|ete ésa tisáítóteák fogyasZáfej. mefi a regejel|egű nerá|ódás. Azősi|eÍrások ésaz egészség harmadik Íe|téte|e.Miné| több és intenzívebb stressznek vagyunk kitéve' többet anná| tartizkodunka váta kibi||ent á||apotában. azonban.tározidik.Nincsmitcsodá|koznunk azon. tás')'Ezt csak szakember get lemosni. táp|á|ására szo|gá|óküszervekmegfe|e|Ő lön e|járásokat tanfo|yamon vagyjógatábor.. a gyakor|ás gére azaktivitás és a nyuga|om. a ban érdemes elsajátítani.sa azonban mindenki számárae|érhetó.megráncoso dik. a táp|á|ás a Ho|d energiák Íe|adata' A |égzések Röz:j| a sÍtali.) l Hogyan hat a váta az öregedés Ío|yamatára? .amikor beme|egÍtő márátmozgattuk a testet. (. sa|akanyagot terme|. olíva-.Riki Az érzékdik Íel leginkább a károsenergia.. könnyú. pedig e|jutás módszere évezredek ótaa meditáció.az a|kalmazott o|ajtilfüggŐen rakódásokri|. szakszerű Íormája a pancshakarma tisztídás e|óttérdemes az egész útmutatása szerint majd 5-10 perc beszívidásután a fö|ös|e. Ha a testi-le|kiharmónia helyÍeál. és annáltobbetidózünka sajátöregkorunkban is.Ha a neKártégető |átogasson baiaiÍa' el a Kelet-l'|yugat agnikevés de Egészségközpontba' amelynekwebo!da|át |óanahhoz. e|! a vvww.

Az ideá|is az |enne. hogyevés utáne|könnyen fe|boríthatja a és a tú|hajszo|tság ha van rá módunk' pihenegy kis oda. ha az egésznapos kop... Szerencsére . hanem az egészséges is sokatteszemésztésért nek' Hazánkban rendkvül sokankÜzdenek emésztési panaszokkal.il|etve je|entkezhet tárad€ hogy kipihenjük optimá|is léma többekné| a fárada|mainkat.sokszora hétvémusÚhétköznapokon _ nemjut e|egendó géken idónk az evésre. ésa rendszeres Azok. hívni hányinger is.hogymostantó| fordrtanagyobb figyelmet nak a he|yes táp|á|kozásra mozgásra. Ü|veis lazÍthatunk.étvágyta.megfe|e|ó je|enti aZ' hogy figye|ésse| táp|á|kozássa|. és székrekedés oIyan tudniVárai Dóra é|etmidtanácsadó va|ókat és gyakor|atokat osaott meg Vekt|Ünk. a szék|etÜrÍtési prob. többször ennénk keveset. a szervezet.fog az á|mosság..akik ref|uxpen érdemes szenvednek. mive|azok rülhetik prob|émáA zöldségek'gyü. tor. 48 elixír .elmulasztottunk. a|akításában jik' de a te|jes kiŐrlésű e|készítve egyaránt gabonakorpákat' gabonafé|éket. és l Mi|yenÍogásokka| könnyíthetjük fé|ig he|yezkedjünk ell Ez küdo|9át? ülŐ he|yzetben az emésáórendszerünk . l Mi|yenrossz szokásokka|á||hatunk az műköemésáőrendszerünkegészséges útjába? désének _ Közhe|y. Me|egen. rendszerte|enü| táp|á|kozunk. . pihenjünk le! LJ édesköménytea a fe|nőttek bajait is remee|. esetén az is.következhet. hatásáagyobbidegeskedés ra Vagy egy Íertózésmiatt gyoremésztŐrendszerÜnk sabb fokozatrakapcsolhat. ami ezután hasfájás' szokásokmegvá|.be|sŐ béke'' amelyek ésmegórzésében. ha ti diéttás napokon különösen szé|hajtó haüású kamil|atea. de érdemes Azérzékeny megnyugtatja és a gör.AmikorÚgy érezzük.Íe|fordulást''. egyesek csak másokviszont átmeneti|eg. jó szolgálatot tehet. viszont|assúbb Üzemmódra vá|that he|yen a|aku|hat ki. hogy a felgyorsu|t rit.sŐt.akikva|óbanbetartják tetttgéretet.l Ezek szerintaz ebédutáni szundiká|ás hogya bé|rendszer mi|yen érzékenyen gál a lé|ekben zajló fo|yamatokra: a stressz sem tesz jót? .. Eá tanácso|ják a is azoknak. a joghurtotésa kefírt is tanácsostöbbször a2 aszta|. javaso|t gyerekeknek las.fo|yamatosan Az viszontigen megterhe|ő a ri táp|á|ékot. akikfogyni szeretné dietetikusok hogy vala. hapuffavalami|yen Íertőzés okoz . Jó szolgálatot gyomrot ÍeszÍtő te|tségézet esetén. hosszÚtávon.A nehéz. ha gyorsanágyba is bújunk' hosszabbidejefenná||ó tozása. amit közott a keményhas' a te|ítettségérzés. segítenek a .A a görcso|dó. a maguknak nemcsak a vona|aikért.vízszintesbe fote|ban vagykanapén né|kül is szen egy kénye|mes ségekkel stb.Ev e|ején sokanfogadkoznak. zsíroséte|eket mindenkép.I Hogyansegítaz emésztési serkentik az emésáést. be|sŐegyensÚ|yt.Q A hasÍájós sokszor vagy tú|ettük magunkat.|önösen fontosazok számára. megsze|ídÍti a borsmentaba.segítségü| e||en csöket AMI MEG SEGITHET. hiszen ígye|kekerÜ|ni éshe|yettük a rostban betegségben gazdagtáp|álékokat a gyomortartaIom visszacsorgását. Enyhü|ést hoz. a la|ás utánestepróbá|juk A |egrosszabb. uto|sóétkezés rea. oanaszokra uta|hat meg bepóto|ni. majd hatehetjük' sankortyo|juk kü| teszpuffadás. _ gyigyszerszedés Ha ágyban szeretnénk a jó emésztésért. érdemes Íogyaszhni delétkezés előtt párdarab |anság több rész|etben.ban. páro|va vagyfőzeléknek kon a torna? mö|csök nyersen. Íe|Íúorvoso|ja. támasszuk a|áa Íelsőtestünket.Bizonyára mindenki rende|kezik esetbenugyaniskétirának kel|e|te|nie konyság közitt' ésa |efekvés saját tapasáalatokka|arra vonatkozóan. Rövid.Emésztési többek szervezet számára. hiszenígya szervezet kisebbadagokI Milyen panaszokjelezhetik. utána bé|prob|émák esetén nagy segÍtesetén Gyomorés { gyomonontás gyu||adásgát|ó kekszet miatl séget nyújt és korpás e|rágcsá|va. dáskínoz.jÜnk|elEz nem Íe|tét|enü| ke|lhe|yeznÜnk magunkat' hinagyakorlatokka|. lazítást segítőtevékeny. rünkke|? . ra tenni. vá|asZani. éssietve ezért ha fogyasZ1uk e|az éte|t.de igaz. vódás. és emiatt gyakrabban ke|l idegen fö|keresnünk a me||ékheIyiséget. sokattehetÜnk meg re|axá|ni.nek. kapjaa Íe|dolgozásra vámi nincs rendben az emésáőrendsze.

Mé|y |evegőt VeszÍ. Kezünket a ta|ajon a tér" pbbra. mint z e|őző vagy az ágyszé|én i. hogy deréKó| lefe|é pedig magastartásba eme|jük a karunkat' A |eve. szovetségesÜnkké és e|fordítjuk a Íe|sőteszunk. ésa me||kajavasolt. e|őredőlünk dottanaz emésáésharmonizá|ását majd |assan hogy hátunk maradjon)..vagy megérintjÜk a talajt'ahogyjobban jobbra. karunk a pihen. ésúgy érzi.jon a gyotrő gondo|a. Átfordu|unk hason Íekvésbe. Kénye|mesen térdehaezkénye|metlen e|he|yezkedünk a ta|ajon. runkka| KiÍújjuk átku|cso|juk.mennyezet Íe|é törekszünk. Lábunkat ta|pra húzzuk. Aza|apá||ás ugyanaz. a |ábÍejÜnkné| összeku|\ csavarást trft . enyhén hajlÍtott térdde|. majd ba|ra forduIunk. ésbicik|izÜnk. be|égzésre és kiÍÚj. nyújtott |ábunkat Mé|yen Íelata|ajra szorítjuk. esik. toktó|.ahogy lentő tevékenységre. mert a cso|juk kényeImesebb.dÜnkön vagy támasztjuk. éserősÍti a hasizgyakorlat-2' A széken mokat. |assan mé|y |evegőt veszÜnk.A séta ésa kocogásis gyógyír |ehet reny. mozdu|at|anok maradjunk.A és fejÜnkke| a ! pár az emésztórendszer is fe||atvégrehajtása közbencsak a fe|ső.A rendszeres mozgástöbb frontonis a zépre' tozsdöntést végzünk vízszintes he|yzetig' Kana| sunkka| a combunkat érintjük' e|őrenyújtóvá|hat. a Íö|dre. nyújtott kasőtestünkke| e|eme|kedünk a fö|drő|.::í.ame|yek dunk.matosan gyakor|atok |eg célzott kivitelezéséve| végezzÜk.1::f:::. Kezünket a magasba összeÍonjuk talajon mellett megkapaszkoeme|jük. Fo|ya. ügye|ve ana. törzsünk me||ett Be|égzésre és behaj|ítjuk fe|é köze|ÍtjÜk majd kaa hasunk a térdünket. és Combunk (Ügye|ve. beszívjuk a |evegőt. kon Íinoman e|őre-hátra ameddig visszaÍekszünk esik. szünk és megnyújtózunk. a |evegő kiÍújásakor szép egyenes Térdben . haIehet' vízszinszabadul. haj|Ított szolgá|. elixír 49 .Vá|tozat|an stresszes. Néhányszor megisméte|jük a gya_ át. teshe|yzetig' vagy 3.i|tink. a |evegőt.sen ta|tvakihÚzzukmagunkat. gyakor.juka |evegőt. Törzsdöntést végzünk.ha megérintjÜk 10-15 köze|ítjük. ják. g uégezzijk. |nnen visszatérünk kö. Mé|y be|égzéssel szabadulhat! testunk mozogjon! 20-20 másodpercig kitartjuk ezta nyújtózó testhe|yzetet. runkon KiÍújjuk megtámaszkodva.nyújtozunk. a|aoá||ásban kezünket tarkóra tesz. vagyakáraz ágyszé|én egyenes Kezünket tarkóra tesszÜk. 5 ismét|és iavaso|t. mozgatja a be|sőSzerveket. majd Íe|sőtestünkke| e|.jukki e|őrehaj|ás né|kü| is! sem e|egendő ahhoz'hogy megszÜk.EgyrésZmegsza. HavégeztÜnk.1' Kisterpeszbe 1. |em mozd ulatsott is ke| es e|Íáradási |eÍekmajd nyÚjtott |ábunkat a ta|ajra engedjük. A jóga kü|önösen hatékony segÍtséget 2.gő kiÍújása közbentörzsÜnkkel előredőlünk' ha. O|da|anként ] Eröss Eszter ismét|és majd kiÍújásáva| lazÍtunk. ta|punk a pihen. a |evegőt. kü|önösen akkor. nehezen kivite|ezhető. másrésZ végzÜnk. 20-25 ismét|ésse|. és domború jólgördÜ|ünk. közben fordu|unk ba|ra. 3. a |evegő ka|kÜzdők hagyják ki ezta gyakor|atot! # 1 :':T::Í. két ta|punkat Íe|é az enyhe e|őreha|dünket behaj|Ítjuk' és egymás l pihentetjük' son időt relaxációra Vagy Vaif} lásis megÍele|. he bé|működés esetén. ame|ynek |nnen ismét visszatérünk középre. hátta| ü|ve.azután Íö|egyenesedÜnk. nagyszerepe|+ tünket végü| Íö|egyenesedünk' badÍt a stressZó|. Ezta majd a |evegőbe eme|jÜk.e|őrehajo|unk hogy kezünkke|jobblábunkat annyira. mindenképpen fordit. VisszaengedjÜk. nyÚjthat' hiszen köztudottanfeszÜ|tségo|dó' ná|. Egyszéken á||unk. IeIki terhek csökkenéséveI ezútta| ba|ra. 2' Hanyatt fekvésben törzsünket e|emeljük a talajró|' könyékben hajlÍtott karunkka| stabi|an megtámaszkodunk.Jnk. korlatot. |ábunkat kinyújtjuk. és karra| isjó|megnyÚjtózunk. az ujjainkat. és léteznek o|yan kimon. Hátunkat egyene' } tás következik. Ebbő|a he|yzetbő|törzsköze|ÍtjÜk. eleme|jÜk a ta|ajró|. 20-30ismét|ést követően oróbálAki túl hogya sport 3. lami|yen kikapcsolódást j+ végzÜnk majd visz. törzsünket kissé hátune|emeljük a ta|ajró|. ismétlés sunkfe|é majd a ba| nincs hozzászokva a mozgáshoz. _ fé törzsdöntést heta probléma kia|aku|ásában. Térdpanaszokajánlott. az érintett |ábkövetkezik. a talajt.]T:i*:1T- 1' Hanyatt Íekvésben |ábunk nyújtva. közben Ítj|fe|é ÍeIsőtestünkkeI kissé ászanák.hamegy. és 10-1 Íe|sőtestÜnket visszaengedjÜk a ta|ajra.

Gyógyászati szempontbó| mindegyiknek értékes a kérge. és eá az adagot 2-3naponta Íogyasájuk. ésforditva: a |ázcsil|apÍtás hatá. aszerint. Nagy Gézafitoterapeuta MERGEZES: mive|f|avonoidtarta| mának köszönhetóen tágítja Tilosalkalmazniuk azoknak. fűlakéregteát. hason|i hatású 50-50g . alba) szo|gá|tatja. keresztezéssellétrejöttÍajtais |étezik. Nagyobb dózisú vagy az enyheemésZési zavarokat. A kúrát 6 hétig ke|| dig ismeret|en hatásmechanizmussa| csökkentiaz folytatni. valamint 25. Haszná|ata nemaián|ott gyomo]. az Ütőereket a vesében. _ ezta|ánazza|magyaidegrendszer feszÜltségét Kevesebb adag ke|| így a'fŰdakéregbó|' biZosan rázhati. tartunk. A A .8 | g.ikás. 4. vagy Streptococcus okozta gennyes zünk 2. másogyuIladásokra dik nap a |ábunkat. tiizek(Salix) vá|tozatosméretű ésatakú.sőt néhaa |eve|üket és a virágukat is fe|használják. va|amint cserzőanyagokat ésÍ|avonoidokat. példáu| populint ésÍragiIint. hogymennyire ko. keskeny |eve|űcserjék és / \fák.5 dI vörösborban.majd |eszűrjük.A nap folyamánmeg ke||inni 0. harmadik nap pedigszÜnetet |genhatékony vírusfertőzés okorta|áz Ed. esetén nemcsaka gyu|ladást hanem_ Dr. t'oss'. és megszÜnteti a vérzést iS.más. ként. Láz. e|ső táplá|ékÍorrást A harmincfé|efűáame||ett méglega|ábbennyi. fó|egamikormikrovérzések meg a szék|etben. de nagyobbada. va|amint 25 g tövisesiglice-gyökér ésporcsinkeserŰfű kevg' .romosztatú ideg) fájda|ma miatta betegnekaz got is megengednek.egyikszájszé|e húzódik' o|da|ra moly betegségrol van szó. üde talajon'vízköze|ébenér.derivátokat.1 g-ot Jó eredménnye| A gyigyszerkönyveka tea készÍtéséhez haszná|hatjuk egyes neura|giák . zik magukat |egiobban. emésZőrendszeri apró' be|sŐ 3. éskihajtja be|ószármazékokra! le a homokot. csökkenthet1Ük napi 1-2adagra. akkor idege' nem okoz ma1d mel|ékhatásokat. ső nap 15percigáztatjuk bennea kezÜnket. ésÍokozza a vizeletmeny. majd|eszúrve fogyasztjuk. Kü|ső|eg ugyancsaka túzf akéregt őzetet haszná|ju k: e|. gyulladásgát|ó' összehúzó használják fájda|omcsi á|ta|ános ||apÍtásra. lgénytetenek.5 get 5 percigÍőzÚnk2.segít akik a||ergiásak a sza|icinnyiségét is átmosni a vesét. mindkÜ|só|eg a|ka|mazbánta|makra) nagyobbadagotszámÍtunk: 30-40 hatjuk.hogy ha fö|megya |ázunk. éspatkóbé|Íeké|ye 2.a legjobb drogot azonban az ezüstös vagy fehérfűz (3.pé|dáuI ésnyugtató hatású. Kezdetben 4 iránkéntiszunk egy-egy adagga|' majdahogyenyhü| a hasmenés. Hasme gyógybort gÍŰzÍakérnésre is készíthetÜnk: 1-2.asztmások ésvárandósok Cserzőanyag{arta|mának köszönhetően rendezi példáuI számára. Jótékonyhatásúbélhurutná|. m4d kezdjüke|ö|rő|. kérgének a szaIicin (7%). Barkavirágzaluk kora tavasszal az je|enti a méhek számára.ésfájda|omcsil|apításra. Emellett tartalmaz mé9 szaIicin. ÉnrÉxrs HATóANYAGAI: Íö hatóanyaga a tehfutÜn|a GYóGYÁszATl ALKALMAásA g|ikozidja.otfŐzÜnk 5 dIvÍzben. Emésztőrendszeri bánta|makra sek. Napontaegy _ gyigyítására. Véreshasmenés esetén a fúlakéreg-tea erős összehúzi hatásának köszönhetően |eá||itja a hasmenést. mandulagyu||adás Vesegyu||adás adagot Íogyasztunk' gyigyítja' MELtÉKHATÁS. ha kombiná|juk gyógynovényekke|: GYóGYTULAJD0NSÁGA: sebbekvagyunk.5 d| v2ben.100 |áz. A teát Íőzésse| vagy forróvízben áZatássa| készitjük. esetén. regge|tol kortyon estig.VARIACIOK EGY NOVENYBE: tl afehér tŰZ je|ennek vérzésekné|.példáu| (hászámÍtanak az egyszeri adagokhoz(ez megÍe|e| esetén amikora nervustrigeminus kb. l|yenkor Íé| evőkaná|nyi kérget 5-15 percig Íőzünk2 dl vízben. gyógyszerként ÍŰúakéreg KiegészÍtő éskakukkfű' 9 csarab. ldegfájda|omra elixír . sára megnyugszunk.15 fóz. 1. KÜ|sóhaszná|at. az enteroco je||emző (vékonyhosszú távú adago|ásáná| Iitisra és vastagbé|gyu||adásra) aján|atos Gvitamint szedni' Szapora széke|ést.de nedves. hi|yaggyu||adásná|.ésÍájda|omcsi||apító. fé| evőkaná|nyit) 5-. 1 kávéskaná|nyi kéregnek). Reumára ra (pé|dáuI fagyotttestrészekre vagy aranyeres Reumáná| mindbe|sŐ|eg. gyu||adás reuma elleniszer. va|amint percig speciá|isgyu||adások csigo|yaízÜleti rékébó| 1 got (kb.

HATÉKoNYTANULÁsl TEcHNIKÁK Jósnők várják hívását! TANFOLYAM Lilla 06 90-603-302 stresszo|dó technikák. |(inezio|ógiai Protoko||. pszkho|ógia/önismeret. mfsz.200 máj. tanácsadási protoko||. 6 |apszám: 1 650 Ft 1otapot kapsz áraért) 5 |ap . (4nap) 48.mara Tel. 2 és íé| éves képzés (+16y66516*6si fé|éves modu|okbó| á||óblokkok' á|talában havonta egyhétvége. Létsámmax. Iematika: á|talános szakmai anamnézis' tematikus kinezio|ógia.öregedés/oneBrain 9. l]. TanfoIyam: + 3. fáida|om' megórtés/one Brain 8. 37.|0. streszo|dási technikák' nupervízió. Tanfo|yam márc. Skype:dr.europa-akademia. [t + áfa+ 3. 12|apszám: 3 300 Ft 1tztapot kapsz 10|ap áráért) .ÉVFoLYAMUNKÁT IilDíÜUK 20l3. varju l.|7. TanfoIyam: (4nap) {8. Varju Márta szAKEMBERer rnNír1Ár'. Hétköznap 18 órátó|. 22. przichoszomatika. w. izomtan/izomeImé|et.900-0877 Radiesztézia .ocw AKADÉMn |'lárta Szakigazgató: dr.varju.378'0G9o'ó03-289 200 JTsLÁs! ALTERNA (F.l9.: +36-30/9621.a íe|vételi máre|kerdődtek! teleÍonon beszé|getések PROFESSZIONATIS . tanátndási és szakmai anamnézil.000 [t + áía+ 3. (párhuzamosan is végezhetiiek) MAGYARoRszÁGoil csAK ilÁLUilK JoGYÉDETT. 20. (4nap) 48'000 Ft + áía tt Tankönyv részlet€ s információ e-maiIben.A|kotás u. fengshui ftitdsugárzás tanÍotyamok !anácsadás.000 Gyermekkor.. . február 2]-24. psricho|ógia/önismeret. hétvégén egésznap Éi2Ú26. kinezio|ógia. |ó.200 Serdü|őkor. és é|etvezetési tanácsadás.|árta (ta(Ü|ty |ntern.hu info@europa-akademia.06-30-9-403-066 KlilEzlol. stresszo|dási tematikus technikák' térenergetika. mE DIG|TÁLIS EL|XÍB ELŐF|ZETÉSI DíJAK . TanfoIyam í€ b .i||etvehonIapunkon. itmeretek' egészségugyi és terméstetgyógyávati Termész etgyőgyász kineziológus képzés Továbbképzés |n one Conceptso) oktató: dr. izomtan/izome|mélet' |(ineIio|ógiai Protoko||. uupervhió..hu Ildi 06 9G6o3-37l Minden nap 9-22 órái9 Facebooksy.hu I l23 Bo. -. kiffiÍ:3-]3g. }|ember of Three ThreeIn one Conceptsotovábbképző szintek: KapcsoIatokveszé|yben/one Brain 7.hu info@alterna.200 ÍtTankönyv ó0.lK: 0 | -0835-04) á|tal működtetett t?t O A védetem. é|etmód.:202-74'00.f.200 ÍtTankónyv 20|3' Iestáramkörök. -M W. l00000Ít+ áíalíé|év Tandíj: (+a tréning dija) Iníormáció és a Íe|véte|i bené|getés € g yeztetés€ emailben.25. éÍettség' szeretet/one Brain |0. 3. 7.hu wW. Béncze Nnes: 317-80óó' 0ó-30.. hagyományos kinaigyógyásrat.FEBRUÁR|ÁBAN kinezio|ógia.bó| imert Ju|ianna T€l.AHoL A EUROPA AKADEMIA pnoressztoNÁLls |gazgató: dr. (5 nap) It + áía+ 3. képzés Tematika: á|ta|ános kinezio|ógia. PRoFEsszloNÁLls KlNEzloLócus rÉpzÉsl SZAKoK: Coach.lo|k|€gyanru|y.szerua|itás.alterna. gyakorlati tvente kétszer bentlakásos tréning 4 nap a képzési di1ennek ósszegét nemtarta|mazza' Tanévkezdés kezdő csoportnak: 20|3.000 tt Tankönyv ápr.T. í |apszám:330 Ft . 6 fó.jngyHáz A|ternatÍv GyógÉ5zat 250 Ft É|ete fontosíordu|ópontjához én? s e 9 í t e k !s o Í s e I e m z é k sártyábó| rúma w. X||.Var|u Proíesszioná|is kinezio|ógiai isko|a' nemzetköIi okhvél' tóbbkinezio|ógiai |ehetőség)' módszer ekajátítása.

me|yik a he|yes út.ja. Habo|dog ebben szere|met é|ünk át. olvashattunk a szenő sót az éberséghez. ail.sa| vannak azérzéseinkre. ami emberként és |é|ekként ismeghatároz min. ide. ame|yek Iegutóbb Visszatartottak minket ab. aztvonzzuk beaz é|etünkbe./ . ha viszont ésgyönyÖrűnek tűnik. azokka| is. és bárminképességet és ertÍt a|ka|mazunk. szívÜnk RUEDIGER SCHACHE ./ .a szÍvünk magyarázatai Íognak e|őbbre vinni Íogja azokkal is. ereje befolyáso|ja a szívünk tÖbbek között kaocso|atokhoz. _ annak. e|készü|t./ Amikor és kapcso|ati kérdésekben végzek szere|mi érte|mezéseket. szeretne kibontakozni.e szeretni önmagunkat kedvesség ságés a szerető megbízható spiritu.. Azegyik Iegnagyszerűbb csúcsé|mény a vi|ágon! Ezért nagy öröm számomra. hiszen a kint és a bent nem vá|aszthatók e| az egész rendszer Íe|boru|. e||enjátékosoknak a kiiKa. nem mások vá|aszai' ós |atban á||unk. erejét. kapcso|atunk pozitív het. Nem e|ég kizári|ag a be|ső erőkekon. ame|yeket ha|ványu| a fájda|munk me||ett.'' A SZERELEM ANGYALAI JOSKARTYA . / i||etve mi|yen feIismerósekhez ke|| hogy í szeretette| tö|theti fe|azta he|vet. a szeretetet' a bo|dogságot és a bete|Negyedik Minden embene| kapcso. a |e|künk ságosabb vá|iunk. nulhathat. azaz egyenesbe hozzukéletünk mér|egét. rekoncentrá|. aho| embené iutnunk' megvá|toztassuk a kü|ső erőket. r) Második feIismerés: Va|amennyi tettünk közeLrcoovisz minket a kitűzött cé|unkhoz. és teret bidosÍthatunk vá.Noha fordu|nak hozzám következő kérdésekke|: Ho| ta|á|om meg a |e|ki az összes többi is magában Íog|a|t a egy.. hogy segÍtségünkre |egyen tartó. a hosszan párkapcsolat vÜnk vágyik. amit szeretnénk.minden egymásti|. A szív a központja mind. Hakiegyen|ítjüke két e||entétes mozgást.Gyakran megházasodni? romantikuskét |apot.uonzzuk az ző új megköze|Ítésben tárgya|ja nem a témát az gyaink megva|ósu|ásához' é|etÜnkbe. David Richo cé|.hogy szeretette| bíro. hogy szabad he|yet biztosÍtsunk an. A |egerősebb mára szü|eté. EZeknek aze||enerőknek. a SzereIem angya|aivaI Ők összpontoBárki sÍtanak mindenre. hogy e||ená||ások ése||enerők akadá|yozzák Hatodik fe|ismerés: Azoka tárgyak. és nyianszületésünktő| ha|álunkig keressük az . amire a sz! \. eza könyv a kÜ|ső erők. h szer. Hatudatosan kezeljük őket. hanem e||enerőket is kivá|tanak bennünk. hogy bemutathatom azolvasónak / szerelen anjóskártyacsomagom gyalaijőskárIyáI.| Első pozitív fe|ismerés: Vágyaink nemcsak érzél seket. amia szere|emme| kapcso|atos. segítségÜ| hívhatja őket. Hava|ameLegtöbbünk számára a párkapcso|atunk a|a. Eza könyv|ehozzaa Íöldre a misztikumot. Hacsak a be|ső erőkkel do|gozunk. és befo|yáso|ják a kisugár. A szere|emtő| Íiatalnak.zásunkat.akiket nem. erőket A TUDAToS SZERETET ör nrxR _ ezek sünkkor magunkban hordozzuk Ha ban. aztis. ft meg. . Virtue a|kat szÍvesen adok angya|éfteImezéseket ebben a témában' ennek a témának szente|ni. és ezek azangya|ok számta|an embernek képesek segíteni egyidejű|eg. egy részérő| már SzÍvmágnescleredménye. bár|e.minden más|ényegte|enné du|hat.ésÍe|o|djuk az azokat ketindÍtanak e|. sőnket is megváltoztatjuk. nekünk készen ke|| á||nunk a körÜ|öttünk |évő vi|ágra és embereke. Hamegváltoztatjuk a kü|ső erőket. hogy egy ideig vá|tozásokat érünk e|. a kerulépek kapcsolatba.r| -T jesü|ést gondo|atai keressÜk.u.és egyiriásititok rej|ik benne. a ben. Hetedik Íe|ismerés: Szívünk va||omása erőve| és hanem nagyobb va|ó. aholmindany. deegyidejű|eg e||enerőt is kivá|t bennünk. ereje is akadá|ytala. fe|ismerés: azé|et érte|mét.Hauonta megjelenő kiadói hírleuél az Elixír magazinban DOREEN VIRTUE EDESVIZ'I-]IRLAP . hogy körü|vesznek minket.rendszerben. amihiányzik azé|etÜnkbő'. erőket.az emberi kapcso|atok Vi|ágába. őket. hogy szívünk te|jesen é|etre ke|t és nyitott. tásáva| Íe|szabadíthatjuk a szÍv erőit. vá|ságban épp van. bok egycsoportjáVa|. Ennek a titoknak önmagunk e|utasÍtása mindig egy korábbi Végigvezeti elutasÍtás á|isgyakor|atán keresztÜ| az o|va.| egyszer E|etünk éskaocso|ataink alakÍtása közben számta|anújra és újra fe|bukkannak azé|etünkben. és David Richo az éber tudatos.lyikük nema számára fenntartott helyet fog|a||a e|' ku|ása tényeé|etünk egyiklegmeghatározóbb jónak centrá|ni. nak. az örömhöz és a mé|y kapműkönyvében. Tegyünk rendet a zője. fe|ismerés: Harmadik Egyet|en esé|yt semcsak Q kapunk meg az é|ettő|.képesek vagyunk. ana.| zott he|yet e|azé|etünkben. SZIWANAGSADO 52 elixír .csoIidáshoz vezető Úton. A |ehetőségek \. fe|ismerés: de m(ja SzÍvnágnes a bensőnkbenÁ Ötödik Minden ember meghatáro.hogy fe|ismer|ük őket. e|őÍor. mindig is szerettem társamat? Mikor Íogok i azigazi számomra? |gazi o|yan ame|yik a kapcso|atoka uta|t' Vo|na egy te|jes _ Doreen |évén kártyacsomagot ime. és eseményeana. Ezeknek az embereknek az utat.harmonikus kia|akÍtásában. hogy kihaszná|juk a szív erői. A szere|em a játékosságot és az izga|mat vegyíti uza|az érzésse|. energikusnak ésé|eterősnek érezzük magunkat.akiket szeretünk. ket. re1|ő rántotta |e Íog|a| erőkrő| a |ep|et. ideá|is társ me$a|á|ásíra he|yezi a hangsú|yt' hét Íejezetben Íejti Schache ki' mitke|| tennünk. Gyakor|ati útmutatót nyújt a jó| működő megérezni. Ezek azerők kihatnak digmásruhába ö|töznek.| birtokolunk' és amik hatás.

' ni sóvárgások mögött mindig va|ami|yen éze|mi @t@ prob|éma.K|ADŐI HÍnlrvÉl www. egyszerű. a fejÍájás' az emésztési zavarok vagyazízÜ|ejobban prob|émá.kapcso|ataidat Íogsz Ta|án Ezta tnidszert ebbő| a könyvbő| tanulni.ATBAN? jelentése Az ételek utáni sóvárgás és|eküzdése megatszabadulhatnék .Miért sóvárgok állandóan fagylalt után?. hogyropogós. ki bajok keze|ésére megertísítéseket). gyakor|ati Ehhezad hathatós RENDELJE MEGON. Még hogy higgy benne egyszerű éskÖzvet|en arra sincs szükség. kéÚgytudatosnak |enni. a gondo|ataid a Íé|tékenységet' a szomorúságot.könnyene|sajátÍtható' ésazonna| kiÍejti hatását. szóbe|i (06-1) Tel: 320-3642 elixír 53 . meo. sós dolgokat nassoliak!" Hátnem DOREEN VIRTUE dühítő' haaz embernek ez az é|etterü|ete azétkezés ennyire kikerül az irányÍtása a|i|? SZÜNTELENÉHsÉG -. haéppen a|vászavana|. de elsöprő erej(i vágyat érzek irántuk. kodtál' hogy mitetté| ebédre' Vagy mitÍogsz enni vacso. fu éte|ÍÜggőségtő| tebruár l9-én! -* megszabadu|áshoz a be|ső.J. Íigye|d meg mitérze|l Mi|yen éraztán a|aposan. a szoronTalán uáttá|. M ÉDESVÍz WEgÁnuHpsi|-t vuYwv. vagy csupán működő emberi kapcso|atok kia|akÍtása a cé|unk. Kins|ow újabb könyve a Kvantumszinkronizáció midszerének hatáskörét terjeszti ki: a technika ismerte. Tudatod vo|t. éppen arra és a Íé|elmet. hogyan a|ka|mazhatjuk é|etünk legkü|ÖnÍé|ébb terü|etein. érze|miprob|éma Íe|tárására és orvos. a gondo|. fe|oIdhatjuk neSegÍtségéveI gatÍv éze|meinket.LINE Virtue. oIvasni ti fájda|mak. |ására van szükség. ttinik.Segítség! ni a hasábburgonyával ésa sajtburgerrel! Tudom. mint Kicsit ellazult a tested? Kicsit nyugodtabb lettaz pes|esze| meggyigyítani o|yan testi a lobban e|méd? Az biztos. is a|ka|mazhatod. rára. .megnyí|nak harmonizá|i ságegyszerű áthe|yezéséve| i|yen és az elmék a tiszta tudat ere'ie zást|ehet e|érni mind testi.hu rész|etesen me|yéte| e|magyarázza. tésén tú| anaadválaszt. deakprob|émákkal.. kreativitásunk szabad szárnya|ását gát|ásainkat. enyhíteni az érze|mi kezdted vo|na mozgás.. és gyors pozitív vá|to. hogy hizlalnak.A technika.hogy a tudatos. hogy segítséget egyrészt azza|. Tedd i zés Mi|yen vagyme|eg? A bőröd az ujjadnak a homtokod? érzés a hom|okodnak azuiiad? Hideg-e az ujjad.edesviz. mind mentá|is téren? e|őtt.térdficam.edesvlz. Nem igaz? Mie|őtt tudod majd sokkaI összpontosítasz.AI JTSKATYA Megjelenik Íebruár 5-én! RUEDIGER SCHACHE szíWANAcsADi DAVID RICHO HoGYAN LEGYÜNK FELNŐTTEK EGY PÁRKAPcsoI. hogy azegyes éte|ek utáSWE.ame|ynek a szívek.l.Ugy vágyon. ezek szNxnoNEAcÚ nem Megjelenik a bajokátkezelik' csaka tüvaIi neteit.. va|ame|y éze|em utáni sóvárgás Epp véleménye ha* FMNKJ. tudomáben. ezért szerint e|eve |áka vannak Íté|Ve a drasztikus. kénye|met|en erőlteta jövő heti utazáshoz. hogy a Íigye|med kevésbé szétszórt. Doreen könyve Megjetenik Virtue az éte|fÜggőségrő| szi|'Az ismeft El{SEG praxisábiI Íebruár12-én! szeÍ7ő tudományos kutatásokka| és saját származi esettanulmányokka| mutatja be.1r vonáson hiszen a|apuli diéták. pózokba ke|| tenned Amikor azonban ke|| hozzá meditálni.. hogy megtudd' mit gást továbbá irányithatod banvoltak.. hu Frank J. a mutatóujjad hegyét Íinoman a homlokod közepére. FEBRuÁRI AJÁNLATA: DOREEN VIR'IIJE nzÉotsvíz K|ADó Hogy magad? érzed most A SZERELEM ANGYAI.Hogyan tól a kényszertő[ hogycsokoládét egyek?. fájakadá|yozi meggyógyÍthatjuk Íizikai javÍthatunk da|mainkat. a |égzésedet _ je|en vo|t. |ehet hatására vi|ágszerte kitáru|nak Demiéft? Eshogy az. Ez a Kvantumszinkronizácii eredményeképpen a tested e||azult. mi|yen e|őkészü|eteket nyos.hu (p|. a pénzügyeidet.még a házikedvenceidre jáfta Íejed.netán azonmorfondíroztá|.hitné|kül is működik. Eset|eg egykorábbi baráti beszélgetés ameIyre megtanÍtalak. sportte|jesÍtményÜnkön. gon. csakazon ésa szexuá|is é|etedet. KVANTUMKVANTUM l/t^n'r<. Mit tehetek?" .kat'pé|dáu| aze|őző bekezdést. Nem tudokleáll.ú. étkezési eset|eg anyagi jiI dokka| küszködünk. és egyéb elérhetőségei: gyakor|ati aÍán terápiás midszereket isaján| a |e|csomagkuldo@edesviz. vagy hozzáigazítani Va|ami|yen azegyszerű akkor azelméd tisztán nia testedet. az e|méd godtabb Iett... és 30másodpercig erősen arra. kor isa|kalmazhat'iuk. az ujjad és a hom|okod talá|kozásáná|| Hamegtanu|sz ke||. ahogy prob|émákat. ezzeI Nem Íeladatta| Íog|a|koztá|.. éjjel-nappal csakis arra . i . KINSLOW á||. i szárazvagy nedves? Érzed-e Érzed-e azérverést az ujjadban? azérverést a hom|okodon? figye|j hogy mitörténik csendben. Az Édesvíz Csomagkü|dő Szo|gá|at me|y ézeIemmeI hozhati összeÍüggésbe.. Ennek ritmushoz. (QE)' pedig nyu.

A baba megérkezése örömteIi ese mény. ke||emes tapintásÚ ban egy kapcsolatbanmindig kettenvannak.ahogy arra n+ ki szukségevo|na.akkor feltehetó|egonök sem készülnének a szü|etésére Úgy. éson(ök)ben is felébred hogy egymásmek utáni vágy. A PSZICHOLOGUS Gyerek nélkülis teljes az életem! . hanem a szervezetöne|zsírosodásról mérgezésérő| is _ |ega|ábbiserre utal a gyako ri szédü|és ésfejfájás. ha ez köhet harmonikusgyermek né|kü| zös döntés eredménye. on kereknek. meká|dásért. . e|őrenem vágynak gyermekre.ámde éve vo|t az esküvőnk.aki rendszeresen gondo|.három mondania a magyar konyha ízletes. és beavatjaaz akupresszúra pe|dáu|arra. mint ahogy arró| is. máris több esé|ye van a ketten is.fogyásra.annak tartaniake||magát ahhoz.valamint 50 g édeskömeny és 1 evokaná|nyit 20 g szennalevé| keverékébő| 25 percig ázni hagy|eforrázunk2 d| vízze|. hogy nem vágyom az anyaságra?'' . Már sok mindent kipróbá|tam' de hasáa|an. gyomra. pszichésen vá||alva|akiegy másik ember fö|neve|ésére kozzon. Sokszor szédü|ök is' és Íáj a fejem. ezér|akive|ük é|. Ez igaz?. thierahenriette. Kapcso|atunk kezfalat1airól. o|yan zsÍrégeto.baráti ktirünkben és a munkahe|yünkön is ket kel| alkalmaznia. stb') fe|szividnak a véráramba'és többfé|etÜnetet okoznak. Va|ahol aá o|vastam.kérdezi |eve|á ben egy fiatalasszony. akkor nyugod' tan hagyjákfigye|menkvü| a környezet je|zé felelősségte|jes Íe|adat. |eKétember kapcso|ata természeiesen js. A |egjobbakat kÍvánom: Thiery Henriette hu waw. a szÜ|ők kiegyensú|yozott' egymást megéftó. nem is érde mes bízniaz agyonreklámozott. hogy hónapokig redukciósdiétán é|' s fö| ke||készÜ|nie a hosszú önmegtartóáatásra! Egyrészt|e ke|| meskedni a környezet. seit! A gyerekvá|la|ás kétegymáshoz larIozo. Kedves Asszonyom! A |eíftak alapjánonnél nemcsak e|h2ásró|és van szó. a féqéve| borikás zsírégető ke||15-15percig sák meg eá a kérdést. ucsak n+ is' tő halásúpajzsmirigyhormon terme|ését kezdve. hogy akik szerint itt az idó a szü|ésre. Ta|án bennem van a hiba. A családban. Egyre azt ha||om' hogy formájában kapható tengeri a|ga. aki sosem érezi|yet. majda do|got. ebéd és Vacsora után isszuk' KÜ|ső keze|és- hoz egy gyerek. eá rendre a tudomá somra is hozzák. hogy is. Kedves Brigi! A gyerekvá||alásidópontjáról va|óban mindenki maga dönt.A vastagbélbenke|etke ammónia ző mérgező gázok (meti|alkoho|.te|eZ nem szokott jó| e|sÜ|ni. hogy mindeneke|őtt vitaskrémetaján|om' ame||ye| |ényeges. A fogyikúrázónak szÜksége |ehet e||enorszakmai vezetőreis. hogy a zsírpárnát e|égeti a rozs kiááatott |eve. Nem szerencsés i|yenkorengede|- A FITOTERAPEUTA Kövér vagyok .éspermasszírozni a zslr párnákaI. de az Attó| a pi||anattó| ember nem haragszik magára' és elkezd po. jesnek érzi az é|eIét így is' és va|ami|yen szempontbil ez a legfontosabb.ez pedig rossz hatássa||+ hetne rá. Ez azonban hosszú fo|yamat. unem is tudod' mit veszítesz<. ezérl sok kéret|entaná sítanak. hogy te|jes |egyen az é|e tünk.. Ha a baba nem azért a vi|ágra. A férfiakban á|ta|ában napontatöbb alka|omma| későbbébredfe|a gyerekutánivágy. szeretette|jeskapcso|at a hozza |éIre ame|yoptimá|isko aZ a biZonságos hátteret. Van' aki azt hiszi' nem és ásványi anyagokatis| gyaníEgyes gyógynövények te|tségérzetet biáoeshetek teherbe. mások a férjemné| Úgy érzi'tele van a tanak prob|émát. emiatt szégye||em magam' és szeretnék |efogyni. Érze|mi|eg is meg kell érniahhoz. Bár az é|etben soksal |egyenek szinkronbanI szor másképp történik a do|og. cickafarKű-virág. egymást Szeretó emjön ber közös döntése. egymásra figye|Ő. ugyanakkor komoly stresslorrás is: rengeteg vá|tozásthoz a pár é|etébe. hogy a betegektuda(az on esetébena tosítsák: minden betegséget kövérségetis) csak akkor lehet gyógyítani'ha minden más rendbenvan a szervezetben' A fogyókúránaknem az a |ényege' hogy _ a betegnek |elki beszed]Üka zsÍrégetőket |eg is át ke||hango|ódnia| Aki fogyni akar. Tudjuk. juk' majd |eszÚrjÜk'Naponta 2 a|kalomma|.kérde zi Brigi (33) Dunakeszirő|... minket pedig szervezet számára létfontossáqÚvitaminokat egyre többen kérdezgetnek' hogy miért nem vá||a|unkbabát.|enmag és Íeketebo dza-termes. EZ én nagyon sokszor |eíttam ése|mondtam már azérl. áthango|ja ót a pozitív rejte|kodásra. a gyors fogyas nem egészséges. hogy mi töké|etesen e|vagyunk gondolkodni. a kicsi reagala ke||emes ingerekre' és kel|emet|en Néhány év múlva ta|án másképp |át1ák a gyer.A |egfontosabb. és szerintünk nem hiányzik alrzitívan 54 elixír .s azezekhez történŐ a|kalmazkodássokszor a |egteherbÍribb kapcso|atokatis pribára teszi. zi az á||apotát.igazság az. virág. Kozéjük tartozik a ná|unk tab|etta csot is kapunk' hogy mit tegyünk a gyer.ame|yjidtarta|mánakköszönhetóen Íokozza a zsírég+ ugyerek né|kü| semmit nem ér az é|e|". a Eme||ett éte|mennyiségnek. me|y akumeibe (megtanít1a presszÚrás pontokatke||masszíroznia)' A Íogyókúrás receptek közü| aján|om a kiürü|ést segÍtő (de nem hashajtó!) teake veréket: 100-100 g feketebodza. ame|yek Íarta|mazzáka sorra szü|etnek a gyerekek.hogy ezálta|az tnök e|eteis tel1e sebbé vá|jon.hogy a magzat érzékszervei már az anyaméhbenis múködnek.Mivel azonre az azonna|fe|szívódó.Hétéve ismertem meg a Íérjemet. Ha mindkettenúgy gondol1ák'hogy egy. másrésá csak a fe.dettől fogva nagyon jó' tény|egúgy érzem' egészségte|en |ét szabad megennie a korábban fogyasZott hogy megta|á|tam az igazit.vi rág.a csa|ád nyomásának. hársÍa.3 hetes kÚrákban. akar-e egyá|talánUtodota vi|ágrahozni. hogy az e|hízott hogy későn kapjatok majd észbe!".Nagyon kövér vagyok. rülményeket teremta gyermek egészséges fe1|ődéséhez. 2. Egyre jobbanzavar. Sok sikert kívánoka fogyásáhozI Dr' Nagy Géza sze akad o|yanis.

.Mondjuk' Új kor hírnökei.'. teremtmények ésmegisméteIhetetIen ságosságátmostvitatnánk.fényszogek természete vagyerőssége módo ésa hétkoznapi é|et igényelt ségem szerint egészen másról van szó.Mindig is hittem az aszl.ami egyébként vissza- A PARAPSZICHOLOGUS Paurinvi'TilT. egyá|talán nem hasonlí. je|ez e||entéte az orosz|án é|etörömtó| és önbiza. Csaba bó| az asztro|ógiai VízöntGkorbeköszöntéve| vás is túlsok. Vá|aszát lHatvani nagymaperszemás tényezŐkke| redés igénye is ma. i||etve vannaka testkörÜ|ienergiamezókvagyidőpontra készÜlt ikrek két' kÜlönbözŐ he|yre re uta|óje|ek. ugyanakkor |átásmódjuk se a horoszkóp |egézékenyebb is figyelem. ez ugyanisrosszesetbenindoko ményez je gyerek. vánvalóbb. Szerinte a fiunk reinkarnálódott |élek be véve Az aszcenis kel| hogyneve|jük óket.zen@gmail.testetö|tésefe|ett az emberitudatosság evo|Úcióját. a je|enség ikrekró| mi sem nyi|. a taná szerinIaz i|yengyerekekerényeit |öIő házakcsÚcsainakelto|ódásáva| midon érdemes eIismerni.akár egy-. gÍtve Ez pedig megvá|toZatja a nemcsak'. s az égitestek mezhetók. sZáro|ása..nak. Neki egyet|enóra délutánia|. Az egyik szégyen|ős.. okunkvanfe|té.é|et egyik nagytitka. szÜ|ött hozzáá||ását az é|ethez! vagy indigó gyerek. embereksokatsegÍthetnek új' egyikvesszŐparipája.Bár a parapszichológiai megfigye|ések fö|drajzi helyrŐl nézue az égbo|t ké egyadott szerint|étezik tudata testi|ét után pe á||andóan vá|tozik.kis vadóc._ az Újkori ezoIéria |etlenül és a New Age húzódó' a másik imád szerepelni' a kö is egybeesik. A kü|önbözóség e|fogadása me||ett je|enthet gyerekek márértéke|hető eredrágódik' ugyanakkor rettentően szét. mau jeligérevárom há|ás köszönettel az gyaréuható ígya va||ásosság hanyat|ásáva| E|ixír magazinban.Egyet|en |é. Az indigó gyerekekmegje|enését nagyjá. tét hajú'vasgyúró Íiúcska. aho|megmutathatja magát.. Az egyik. éstú|érzékeny' ne a g|obá|is szintűtudativá|tozásoknak. padnaktartja.szűro1e''. mintha egy másik világban é!ne'A játé zete|é ál|Ítja minda szülőket. vagyiseszerint szépszámbané|hetnek zöttünkindigófe|nőttek is.. sőt.de horoszkóp pontosan egyforma legyen. Va|ó1ában egyforma dományosanmég csak közvetettenértelmozognak. az isko|a egyá|talán nem köti |e. és ennek már gyermekkorban is vanje|ei. Azok a hivatkozások.. je|lemük vagysorsuk tekinte a|katuk' szóli. szintet dettspirituá|is |omtó| duzzadó habitusának. egyedi Ahogy az Ie|ezni Ha Kétpetéjú ikrek.Két három. tunációraésaz auraszínére nincskét horoszkóp.su| |áfuányosan.rol'ógiában. mert az már nem ugyanaza fo|yó. éves unokám van' egy tündéri ikerpár.most elbizonytalanodtam. a kislány szó epheszoszi tudatosság kétszer a fo is e|fogadjuk.iltlI AZ A1ZTROLŐGUS elixír 55 .hogyhogyanneve|jük az i|yen jári öntörvényűség és ugyanoIyan szemé|yiségjegyeket bírtoko|. így |ehetet|en. to Kedves Uram! Iágának kereteit.ként ése|fogadjuk melya dens ugyanis a szemé|yiség ni. vonatkoznak.intuitivitás. pon ésugyanabban az irában szü|etett. kÜlvilághatásaitközvetitiaz egyén számára' ugyanakkor be|só vi|ágánaka szócsöve.konkráan a |é|ek kora ésaz Kétpetéjű jelen|eg auraszíne még csak szubjektiv mó. jottek Az on unokái tízperckÜ|önbségge| kok helyett komoly filozófiai kérdéseken gusokat.spirituá|isa vi|ágra. a Iat|an fensőbbségtudatot Vá tében' A kÜ|önbözóséget az é|etterÜ|eteket Bár nagyon kedves.iii. aklndigó a gyerekem? gyerekeket' hi.hogy időt|enidők óta dokon észle|hető. ígysorsuk ívének sokban kü|önbözik a kortársaitó|.ke.. másiknakaz orosz|áne|e1ére. kÜ|önösenaz aszcendenst.asárológia. |ehet magyarézni. Ők az emberiség tanítói |esza Rák végére. Számukra okáIi|az i|yen holisZikusabb |átásmódkia|akÍtásában. aki az é|etet szín. Honnan |eheteá tud. (2-4ívÍok\ |eményem rögeszméiből nehézkizökkenteni. hogy is..bábáskodik''' jó szándékú pediga ko||ektiv Hérak|eitosz mondta:.'. természetes pontjátérintő megtartásában Felmerü|taz is.Bár a spirituá|is éb. kÜ|so a| katát' vábbá formavi Az ezoterikus szubku|túrában általános az a is tÜkrözi. A dologakkora |egszembe meggyőzŐdés. kor egyforma horoszkóppal rende|kezve Egy budapesti úrsámolt be nekem gyer.akár többpetéjű empátia igencsak szükségesek vagyisfügget|enü| |egyen szó .az asztrológiát támadók tásmódjában. de gyerek. embersem léphet ugyanabba tét akkorva|ibanidejük|ehet.com kotikossze. egyben nehézkérdés az. tanak egymásra. hogy hiperaktív' de a Íele. Micsodakü|önbség! befoganak bizonyos Az indigó kiÍejezés arra vágyi természete dó ésvédettségre szöges uta|. KedvesAsszonyom! _ korunklá. Az Ané|kül' hogy ezek va|ó. rok sem igen tudnak mit kezdeni vele. nek. szabadságfokva|iban megfonto|andi minda pedago rek mentén ke||(ene) kibontakoznia. az indiésa raciona|izmus je||emző gó gyerekekre vonások. Az ikrekesete. Mive| a Fö|d forog. meke kü|önös viselkedésérő|:''Kisfiam szen a hiperaktivitássa| is egyazonparaméte he|y. Ez az idoszak zéppontbanlenni..ráadásul egy |yiba. ha kétember ugyanazon a naMegint más. Kíváncsilennék'mit szó| ehhez az tő. '. törékeny. tú|fej|Ődéséve| iS. és mi a teendó i|yenkor?'' .kisfe|nőttként'. jzcs. a másik sö. A kettőiük szü|etési megszü|etéséve| az ezerki|encszázas évek másodikfe|ére tehe ideje közötti különbség mindössze 10 ke perc. hogyli|ásszínű ami emelkeazaurájuk.és az ember. készséges eredményezhet. hogyaz eImÚIt stí|usát évtizedekben jegyhatár gyerekszü|etett köze|é tűnőbb'ha szÜ|etéspontjuk sok o|yan a Földre.ő már nem ugyanaz Jakab Z. amelyeka reinkar. A Rák érzékeny.gondot ame|y eltérést az i|yen '. a kis|ánynak2'5€ óra sem .más-más esik.ésta|ánnemvá e|egendő.akik egy jegybe egyiknek be.

s mive| érdeméÜ| tudtákbe nyome|emek(réz' vas. a rögöl(ő| fejeketfÜzérés a gyökérzettó| megtisztított be vagy koszorúba fonják'éssze||ős. A keringési e||en gyógyszereket ki. mertóvja okola agyhártyagyul|adás és Staphy|otak Íokhagymamaradványokat.FŐ hatóanyagaa kéntarta|mÚ. |ábujjakkozötti és hÜve|yi szagta|an val|atát is o|vashatjuk. Gyigyíti éstisZítóhatásáta történe|em so. ö|Ő)'fertŐt|enÍtő va|amint is kihaszná|ják. rat is hoz. remekízeésvé|t hatá. szertetermesztik. alka|maáák eredményesen. B1i B2-'B.az a||icin. tériumok. ma már vi|ág. a női húgyhi|yagot ji minőségŰ.másokat é|ettani a is. ha|ottak igazo|ta. Párat|an * fokhagyma (Allium sativum) fŰszeréteIa|apanyag.reteketis bedörzsö|ték Íokhagymáva|' EZ a Íö|fedezést ésem. . tettek.. .ban derÜltfényarra. pedig már gyigyíti ja. szé4ába s többek közt tuberkuMive| szereti Ma. a vámpírok e||en. oshazájábó|'EIó-'Közép-és DéLÁzsiábó| terjedte| |ndiátöbb ezer éveKÍnában. a kÜ|önbözo vitaminok(A-' dések esetén rán ko|era. egyensú|yozza 56 elixír . hogy az al|icin védekeztek hatékony' a vércukorszintet is. hártyásburoka|attakár 20 gerezdis kifejlődhet' N/iezekrő| szaporftják.' hagymaegyszerre csökkenti a vérnyomást ésa vámpírok egyÜttesének tartását.ame|ynek csúcsán apri |éghagymák ésterméketlen virágok nyí|nak. A-provitamin) és . sót az ab|akke széIesspektrumúantibiotikum. magnézium.nehogy okozi Salmone||a gyarországon kivá|tképp fertőzőbaka Makó környéki vámpkként keljenek újé|etre.'-l lx*.éte|mérgezést baka me|eget ésa napsÜtést. Erős antibakteriá|is és gombaö|ő hatását mértékben a ko|esZerinszinafrodiziákus és bizonyos sa me||ett emiattis egyrenépszerűbbé váh. században kezdték termeszteni. Hazánk. utána |eve|e ésa szárae|szárad. fokhagyma nagyon tériumok. az egyl iak egyenesen isten Ítették'je||egzetes l|latot A fokhagyma hatását |égúti megbetege adó a||icinné. ésjól tűri az éghaj|ati kÜ|önbségeket. a Közel-Ke|eten és a Fö|dközi-tenger partvidékén.varásere1ét. Az egészfokhagymafejet beborító vékony.-.gyanÚs'. A novényt Kínáti|a ame|y a gerezdek aprÍtása. száraz helyen' fe|Íüggesáve táro|ják. jód.T ame||ye| a |egegyszerŰbb viszontki |ehet teszi. de csak tet' gáto|ja a szÍvinfarKust és szÍvrohamoErdé|yben feIaggatott fokhagymaf kat okozó vérrőgök képződését' sót kiÜzérekke| 1920. '. Néha virágszá.e|ótt fokhagymagerezdeket lizis. ám a fokban bizonyÍtotta. de mive|igényte|en. rizikófaktorok kÜ|o"n. összezúzása közsek esetében (egyesek Mediterráneumig enzim segÍtségéve| Baktériumö|ó szerintakár vírusaz egészókori vi|ágked. ésgyógyÁ' növény..ben az a||inéz a|aku|át a ptom velte.. gombafertozá írásos agyagtáb|ákon a||iin. ban. Louis Pasteurmár 1B58-banleírta. Cryptococussarjadzógomba Az ósemberek|aktabarIangokban ta|á|.. sz+ fej|esztettek a rontás. G és }vitamin. háborúk. a sumerék.kÜ|ön és pestisjárványokban. a boszorkányok távo| |én) köszönheti. pedig a temetés berkísér|et ban a XV.Szeretjük. a szívÜnket coccus baKériumok okozta betegségek. a azita számos á||at..

de a már meg|é. Az á||atkísér|etek rákszintjén bizonyították mege|őzőés gyógyÍtóhatását. A herpesz je|entkezését mege|ózóbizsergő érzéskor vágjuk. Eróte|jes méregtelenitő. H0ZZAVALOK:1 kgspenót só ha e|Őző|egkissémegroppantjuk oket (a Sózzuk.nyáriÍokhagyma.taszószokban. sranct*. adunkkb. a |e. ni harcban. sűrű. menta.sajttaI 1átszik.kepuhára páro|juk. AntibaKeriális. Aszáraz megborsozzuk. kisvajdarabkákka| tá|a|juk. nincsenek hagymát. gerezdekI resze|t kistejösszenyomható és a krémsajtot. mert a Íokhagyma átható Ez annyira intenzÍv. bőronát beszivódva is érvényesül. Az o|asz gasZronimiáH0ZZAVALÓK: Íüstö|t megvagdosott spenótot. 5 dkgresze|t * paÍmeiq':. mert méregte|enító hatása a tejszínne| í}rrt{{::. gerezdde| vízben. * gombákat fokhagymát' megmossuk. héj egyébként a frissesség ésmegszórjuk '5 í me|. a szoptatianyáknak mennyiség. fe|ét törjük. gyigyu|'ha egy hagymagerezdekke| együtt addig főzzÜk sósvő herpesz is gyorsabban puhu|. e|ősegÍti az ó|omés más qehélémek kiÜrÜ|ését a szervezetbó|. i iiJ: i| megtisáítani. regge|és este pedig kenjÜk sze|ete|jük. de a petre zse|yem-.lxi*n*3a *i fokhagymáva| ke|| kenegetni vagy áztatni letkenyél 2 dkg Í sajt {al ' . . H0ZÁVALÓK: 3Íejközepesvargánya a tetején . fehér takakávéskaná| |angyos vizet. A |egfinomabb |assÚ kétszer is öntÜnk hozzá 2-2 mentálási e|járás eredménye).a dió vagy a gyógyszereket kel|. ésa csecsemőjÜknekhasfájást' hasmenést konyabbnak a tejet mondják. mert a fokhagymabizonyoskompodarabig nemmegyunk emberek közé. borsozzuk.kultúrkorökben nem igazánszalonképes.és Íonón. va|aminta kávébab. hanem az aknékti|. tékony pusZÍtanak' Fogyasztása .ésez a szag Akár közvet|enÜ| is az arcbőne kenhető tén e||enjaval|t. mert feftőt|eníti a bőrt átható szaga Van szagaje|enti. .Iek ízesítésében pögtetjük' A Íokhagymát hagymanyomón átakná| citrommalegyütt) yll"lálE*ue* prése|jÜk. Gyomorfeké|y vagy ref|uxbetegség a verejték is Íokhagymasza. mandula elrágcsálása.és ze|ler|evé| i||óolajai.5dl o!ívaolaj éjszakára tejszin* petÍezse|yemzö|d. tegyünk a szemölcsre zúzott A " A meghámozott Íokhagymát kossÜkbe. tüneteket okozhat. bár így |yeket |evé|tetvek jitékony megszabadu|ni hatásacsökken' utánnemcsak a szájésa |é|egzet.*'i**'s*i E*-i *. va|amint máva|. só . keverjijk. és közepükre (utóbbimozzuk a gombás ragut' ve|eket |eforrázzuk éslecsö. A krump|it aprókockákra s a resze|t a|ka|mazva akár meg is e|őzsárgarépáva| ésa kissé megroppantott ÍokhetjÜk a seb kia|aku|ását.akár 24 ira mÚ|vais. és ésa Írancia 3 | víz* 5 Íejhámozott .eukk*p1 vajon megÍuttatjuk. A legnagyobb gondot Nem szeretjük. Szemö|cse|len is hatásos|ehet: rom * 2 toiássárgája" 0. sózzuk. fertŐt|enító hatása segít formábanjavaso|t fogyasztaniuk. lu7 elixír 57 . 3-4percig páro|juk' Íokhagyma kevergefue Resze|t Íüstö|t ban kiemelkedószerepet -2 megszórva. a pattaná. tűzön. a tárra| ízesítjük. . * je petrezse|yemgerezd 4.borsozzuk. cukros amíg Amikor |angyosra hű|t.sőt még pedig gÚ |esz. köretként tálaljuk. . ame.héjú Íokhagyma sokáige|á||' de csak kemény vajon megpároljuk a többiÍokéscitrom|éve|. Íél cita fe|Ületet. közben fokhagyma fÜstö|t' a fekete egyfajta be|etesszÜk a csurgatjuk aZ o|ajat. rórétegei még nincsenek kiszáradva. bedörzsö|jük fiistölt sajt. VérnyomáscsökkentőVagy vérhígíti citrom|é. ízlés a friss. a mento|os cukorszedóknekvigyázniuk gyógyszerek ka szopogatása Vagy a rágizás is enyhit.soktó| és más bőrrendel|enességeKol. amelyekben puha. ideig lyamatosan kevergetve bele. megmosott |eve|es zö|dségek. akkoraz íze pirítjuk. hozzáadjuk a be ÍokhagymaoIajja|! A vaj serpenyőben ÍeIoIvasztjuk. hozzátojássárgáját egycsipet sóvar foKonyhaife|haszná|ása fokésborssa|. Körömgomba e||en * kb. kü|önösen paradicsommal ügye|niük ke|| az e|fogyasztott _ természetesen ha i|yenkor A szag és kipáro|gásmegszüntetésére keverve egy re. .Álta|ában kevés dinszte|jÜk'majd gompedig fer. 2 gerezdnyi (a barna gumóját fehér fogyasztjuk hagymát. eset|eg fejeketvásáro|junk. be|etesszlik a né|kü|özhetetlen.75 dkg burgonya u 15 dkg re.de embe rekné| eddigcsak a gyomorrákkal kapcso pubIiká|tak Iatban kedvezó eredményeket.megkenjük a sajtos Az alaposan spe. tészfokhagymegkeseredik' Pácokban. Szépít. Íö|bors mustár. a Íokhagymát appépesre róravagdossuk. Hatékony eszköz |ehet a narancsbor e||es hatú| hígítjuk. .sa|átákban. ha|nótszárát |ecsipkedjük.EGESZSEGES ELETMOD nenseikiválasztodnakaz használt számta|an eszköz közÜ| |eghatéanyatejben. Cseppenként. a okozhatnak. fe||azítjuk' Pti r'*!t '. áttörjük. hozzáadjuk a túrót. " 1 kávéskaná| Simándi Juli véskaná| cuko] e eset|eg tejszín.'ragaszkodi'.i í. sze|t sárgarépa só 1 ká. mert fö|erŐsÍti a szjntetikus hatásátI het a helyzeten. krémme|. pórustisZitó. A kenyérsze|eteket megőrö|tbors dkg vaj Íesze|t le)' Ha sÜtés a|attmegbarnu|.5 Íokhagyma .ha|akés más tengeriéte. . zánÍorgács 5 dkg " dkg '.5dkgvaj* só '4 szeecetbenááatott tört rezdÍokhagyma . Kevergetve újra Íe|Íona|juk. hogye|. A nyersfokhagymafogyasztása is Meg|epő módona jó i||atÚnak csöppetsem egyesekŰzi még a hangyákat ésmás rovarokat nÓvények nevezhető fokhagyma a szépségünkre is jóné| ritkánÍejfájást' hányingert ésa||ergiás ezért a biotermesZésben o|yan (pé|dául rizsa) me||é hatássa| |ehet. ame|ynek vergetve végÜ| még megÍűszerezzük. esea bőr. gerezd fertŐzött 2 krémsajt túró H0ZZAVALÓK: 7 Íokhagyma. basze|eteket.$ A gerezdeket egyszertibb színne| és simára í-}i. A maradék szerint muS. te|jesen meg nem bedörzsö|jÜka bőrt. * 5 ge. ezért nekikcsak fózott szoktákÜ|tetni.

M U N 1(AT ffi.:.Ti Y^ r a 4 7'x \t ! A számitógépen dolgozóknak o|yan gyakor|atokat á||ítottá| össze. vagy gyakhelyben. Ezek mel]otttermészctcsen a ttjb. ran sokszor tapaszta|ják.*. nrcrt már er'za|is nagy terhet vcsznek le a meggyötört végtagról!Az úgyntlvezettpasszív nyújtás szintén cnyhülést hozhat. a szajobb aÍa|nak támaszkodunk. ráadásuI a kivitelezése ALLO. de munkáiuk miatt a lábukra órdomes nagyobb figyclmet fordítaniuk. 58 elixír .iót. A mozduIatsort isméte|iük.'il'. v égzŐknek. ha rendszcresen átnrozgatják _ ós szép foko. ha fáradt ]ábukat felpolcolva pihentotik. lóan sokat á||nak egy ésba||ábba| is e|végezzÜk a gyakor|atot. akik a nap nagy részót ülve töltik _ ós rosszabb esetbcn helytclen testtartással számítógópcn dolgozbi izomcsoportot iS fontos cdzésben tartani.?'. \ Mi|yen tornagyakor|atok segíthetnek az á||ómunkátvégzőknek? . az állómunkát vó'gz'őkazonban nagy valórrcrn tudják a munkahclyükön színűséggel megvalósítani a vízszintbe helyczéstvagy a felpolcolást.Számukra nagy segítsógetjelent. ez is tökéletes!IIa'azonban úgy érzik. a biztonsági a magasba Ba||ábunkat Íe|húzzuk. GYAKORLATOK a fe|szo|gálók. eme|jük.i-"T#:iliJj. . jönnek-mennek. most az á||ómunkát guggolásokat' Innen végzünk ügye|ve arra.Ebbő|a he|yzetbő| eme|kedünk a jobb|ábunkka|. hasznostanácsokka|. otthon tudják meg.. még akkor sem. . végzőket|átja e| hogytérdünk ne e|őzze mega |ábÍejünket.ha ezt csak a munkaidő lete|téve|.ipo. |ábunkat loun kézze| kácsok. hogy időnként fölállhatnak. 3x30-szor a FITNESZPROGRAM zoknak. majdo|da|t cseré|ünk. kat' vagy e|végezzék az itt bemutatott gyakor|atokat. ha ez lennc az ideá]is.A HÉT M|NDEN NAPJÁRA A fodrászok. és fe|po|co|ják a |ábu. a |égiutas-B könnyebb. egy forga|mas étterem Íe|szolgá|ói egy időre e|vonu|janak. Az irodai dolgozók abból a szempontbó1könnyebb helyzctben vannak. Zatosárn meg is erósítik _ a vtidli ésa comb izmait. pár percrc próbáljanak meg pihenni: üIjcnek le. ame|yek elsősorban a hát és a has izmait erősítik' így fokozva a prob|émás részek teherbírását. Czanik nagy terpeszbe El c. mennyire e|Íárad a |ábuka megterhelő órák után. Az állómunkát vógzőknek viszont az tesz. kissé a ta|ajon tadiuk ha úgy a sarkunkat kísérők. át tagjaikat. hogy a lábuk va]óban nagyon clfáradt.:Íil"ti:lifii'1:. ós megmozgathatják a tagjaikat. tenni? _ Igen.'' Az is haszná|.tettkézze| Balázs fitneszedző á||unk. behajlítva őrok ésmindazok' kiindu|va |ábujjhegyre 3x30-szor akikhozzájukhason.Miután e|óző |apszámunkban az Ü|őmunkát végzőknek adott tippeket.. hogy pé|dáu| l Valóban e|képze|hetet|en.

hetente pár a|ka(A g1'akorlatsrrr. . n élénkítik' ami áldásos hatásúa munkiival kal elíírclépiink..viki vrigzett gytrkorlatok a vérkeringéstis Í't:1- É = cd G O E m = e|ixír 59 .amtlly segítiaz izmok rcgenerálódását tis csrjkkenti az izonfájda.tátnlozgatja a test mindcn izrnát. vagy miclőtt munkába állna.tz' iz'nok. Ha mindkét o|da||a| végeztünk' |ábÍejünket is a ta|ajra engediük' és10 másodpercig próbá|juk kitartva azt megérinteni. Ma máÍa spodcipőkbőIis készülnek teliesenegyszinü. A munka végtin_ akárr:sak egy kiadtis edzést kör.de kényeF mes |ábbe|it vá|asztani. Aki Íáradtnak órzi nlagát ahhoz' hogy hetentc tijbb órát is mcrzgásra Íilrdítson.sarkunkat a ta|ajon tartva. a hátuI lér. nrelegítsebc az izmait. hogy lobban állják a Sarat.ipo. l ]nnek összeállításírtrrritldigvtlle kell megbcszélni. l ega lír bb reggtllenttlv i gc. ha végignézünk a uise|őjükön.miközbenkarunkat összekuIcso|juk a me||kasunk e|őtt..Illivel a sztlrrrélvre szabrltt tanácstlk a Ieghatékcrnyabbak.itl llegű nrclzgásrlkat (:s al. juk. Csípőto|ást végzünk o|da|ra és|eÍe|é: egyiktérdünket behajlítjuk' a másikatpedig kinyújtjuk.EGESZ SEG ES E LET I V CD Jt & n4 egyik|ábunkat e|őrenyújt@ rtőredő|ünk. de Az cdztissel kapcsolatbarl lónyegtls. I -''. és tréningezi a ktlringtisi rtlndszert is. edz. ltáadásul a kitartóarr lonl. Ebbő| a he|yzetbő| összeszorított combbal 3x30 guggo|ást végzünk. Mindkét o|da|on isméte|jiik néhányszor! ! t i s Gl ununrat * keresztezzük.it. izonlláz kialakulásiinak esélyét.hogy tehtlrmentcsítsük a fáradt lírbat.t kedvet ahhoz. 10 másodpercig kitartva ezt a he|yzetet. a telrhelóst is jobban bírják. ame|yek nemrontiáke| az összképet.tltően _ nagyon jót n()n] iS naBYon szembetűnő:egYiklzibunk- El c.tettkézze| nagy terpeszben maradunk. _ A szerk') gítő nlozdu|atsclt-. térdtinkrltkissé btllrajlít. miközbena |ábunkat nyújtjuk. és tlzálttLlmegakadályozzuk a kc]leI-tletltltrségek kialakulását. Ha a munkaadó nemragaszkodik a tíisarkúhoz.Ezután a mtisik tlldalrll. karunkat Ieengedjük a törzsünk me||ett.íí lábunk sarkiítleszrlrítjuk l Mi|yen kiegészítősportokat javasolsz a talajra' és finrtman Ilyúitunkl]0 másodazoknak. Az úszást naÍ]yonjónak tartom. hrlgyaz' akinek rnár kialakultvisszerc Van' nlindcnképpen forduljcrnorvoshoz vagy gYógyt()rnászhoz' hiszetr szánlára a szakenlbcr álta| javasolt tcrrna jeltlrrthtltigazi scgítstlget. eríjsítsükaz iznlrrkat. hogy . lJa crősebbck . akik éreznekmagukbarl erót és prlrcoIlkertlsztül. 0|daIanként 3x50ismét|és ajánIott. Az általanl btlmutatott gyakcrrlatsorrllsősorban a mcgelőz(lst szcrlgírlja. akkor a futást is.helő munkájuk me||ett is elvógezztik ug-van()Zt. érdemes inkábbkevésbé sikkes. met|enné vá|ik'igy vise|ése megkeseritheti a munkáva|tö|tött id.javaslorn'mcrt az kompiextlt.fiziká|isannlegter.zz'en' néhány tornagyakorlatot.tcjltött hosszú órák után. így idíjvelkrlvésbólcsza játllonl nrégaz aerob . abban stlgít. diszkrét darabok. juk.ö L o b N = = = I .jttíst lommal mozogjanak? sc. l-ttlkÍZrradékonyak. ban szintén talrilhatrj passzív nyú.o L c = .o tesz tr nyúitás. . LábÍejünket megragadjuk. ésóvatosan Íö|Íe|é húzzuk. Bár a magasabb sarkú cipő csinosabb' hosszú távonkényel.őterlrrieríísítóst is' IIa a munkaidő alatti sok jírrká|ásncm vtlszi tll a kedvüktlt.

"'**j*rf ffi A kÚra a bor kiszáradása e||enis véde|metnyújt. LehetŐ|eg napontaegyünk Ii|ahagymát' fokhagyrendszeresen .ráadásu| ÍŰtŐ hatásÚ.il|etve szívbetegség)' rendszeresen menjÜnk ésénendszeri szaunába! l: t \i . (. a hársfa. ami nagybaneIősegíti miattjavasolt. aminekérdemes utána1árni' amelyek megterhelikaz emésáőrendszert.4 percesme|egvíz-hatást fé|-egy deg kövesse.huVáradÍTibor elixír . hogy az influenzaáhalános kísérője a tél! ben addig sÜtjÜk. hagymát.de mindighidegge| ke||befejezni! A kézis segÍt és |ábmasszírozás a vérkeringés heIyreá||ításában' . aszaltgyÜmo|. mint ame|yeka Íázás. megszűnnek. tej' tejtermék)' okok közÓtt szerepe|het KerÜ|jük a magas fehérjetarta|mÚ Aza| éte|eket éte|al|ergia. tÜneteit.. A kÚra napos.a|ábbi praktikákkalenyhÍthetjük a meg.. Akinekgyakranhidega keze|ába. ekkor ugyanis hónapoknak.|ega|ább-háromszor egymásután. Amikorkihűlt'|evét kifacsarjuk. Rendkívü| hatékony a forri szódabikarbinás |ábáZatás vagyÍÜrdó' A fÜrdőhözegy kád vZbe tegyÜnk 2-3evőkaná| szódabikarbónát! . 1. Ajánlatos tÜnket kenjük be kb.A citromot a kórokozók e|szaporodásáta szervezetben. tormát.napfenyesgyogykozpont. ha nincse||enjava||at utánji me|egentakarizzunk be. l :.romnapregge| éhgyomona e|ke|l ÍogyasZani egykiskaná| mézbe ke juk a |épet. M.r'llicÍt:srlA mát'ésigyunk echinaceateát| Nagyhidegben a |égzésre is Ügye|jÜnk! A |evegŐt mindigorronát szivjuk be.és 5 csepp fahéjo|ajat. Az (hús.l jót teszaz a||erte|en bekoszöntŐ hidegebb napokon regge|ente dl meleg vZben ke termékek)! A bőr méregte|enÍtését segÍtő Íahéjo|q-kúra -10 verjÜnk e| egy késhegynyicayennei borsot.ezért kerü|jük a magasfehérjetarta|mú éte|eket tej. 4. euka. be tegyÜnk egycseppfahéjo|ajat! A kúra ideje minden a|att estevizes (p|. hársfatea fogyasZása (p|. ha a sÜ|t |evét isszukmeg.rendszeresen vá|tó a|ka|mazzon perc hikar-. orrfo|yásnál a kami||a.ugyanazoka hatóanyagokke|etkeznek benne. ésne fe|edjÜk' hogya méregteIenitó-savta|anÍtó |égzés ftitő hatásÚ| Egy rövid' mé|y be|ég.a vírusfertőzés ke|lemet|en ta|á|hatik.i.'.napraforgó). A hir. édeskoményteát. (hÚs'tojás'ha|'te1' sebb energia jut! A gabonák koziJ|azab és a kó|es fűtő hatású.EzzeI cjtrom sütőmagyarázhaló.hrlr. a bodza segíthet. kiÜtése|dő|. |nha|á|ju nk naponta kétszer kami||ateáva|. de erŐs gyu||adáscsökkentŐ juk. KerÜ|jÜk a hurutképzŐket.(5-. mustár- ső . Gyógyító növények Megfázásesetén hívjuk azonna| segítségü| a gyigyteákat| Köhögés e||en a kakukkÍű. lassan kortyo|juke|' és giástÜnetek e||en is.de segÍthetjük pirinesgyigyszerekben megeIőzését is. csök keveréke). ame|y a hóháztaftásunkéftfe|e|ős. a tefiermókeket' a tú| hidegvagytúlme|eg ételeket!Fogyasszu nk hurutoldikat: citromlevet. A tünetek általában 4 "C a|att Egészséges étrend |entkeznek. mandu|a.ésígya regeneráciira keve Iergiák Iegtöbb esetben összefÜggenek a többIetfehérj+fogyasztássa|.l0 magot Szemet étkezés e|ótt1 pohárme|eg v2el). dorzso|jÜk át a bőrünket. a lándzsásútiÍű. amíga héjabarnu|ni nem kezd. Egyretöbben szenvednek bőrviszketéstól. zésutánhosszú ki|égzés következzenI áázi praktikák Téli al|ergia Al|ergia nemcsaka nyáriószihinapokbanÍordu| elő. a tejet. i|letve |ábfürdótI A 3.fahéj' il|etve a fűszerteák frottírtörü|közőve| majdaz egész tesszegfűszeg.1-2 |iptuszo|ajat csepp 2d|vízbe keverve)! SegÍtsük e|őaz izzaslásI! Pé|dáu| bodzatea. hanemté|en is.Íorró éte| he|yett vegyÜnk percesme|eg 40 .. teába keverve |assan a télibetegségek és|angyos e|kortyo|juk. Ha a|aposan inkábbfonó fürdőt átráÁunk.. fokhagymát. egy evokaná|nyiolajkeverékkell ebbena hónapbanegy-két gyÜmö|csnapot bofinapot' is beiktatni.C-osv2ben!A 10-15 fürdőtkövesse hideg|edörzsö|ésvagyhidegvizeszuhany| Hidroterápia Minden napra aján|juk A citrom|é napi fogyasztása magas C.Hideg reggeleken segit vert3. A további napokon1 d| me|eg v2még a me|egÍtő tea fehérÜrimbő|' zsá|yábi| vagy borsmentábó|.vitamin-tarta|ma e|sósorban IIyenkor hatásátis kihaszná|hat télenkönnyen Iehűla test. ebbŐ| egy evŐkaná|nyiba te szünk 10 csepp citrom. éskÜ|önbözó je reagá|nak duzzanatokka| a hidegre. ésamikorme|egebbre forduI azidqárás. Az e|sőháegész nap kevésbé fogunk fazni! Ezzel a midszene| ugyanis támogat. A keveréka|apjavalaml|yenhidegen sajto|to|aj (p|. www. m{d 5 cseppfahé1o|ajat.tojás.kÜ|önösen. euka| iptuszo|a1os vízze| ! . torokgyu||adás esetén a zsá|ya.

tlol-o (.Kü|önösen a Ho|djárását az égitestek venni. Minden anyag szeÍvezetbe va|óbeépü|ése gyenge' a tápanyagoké is is! ésa méreganyagoké (l-{e-is. rajtunk mÚlik.harmóniában Az.A Bika jegyébentartizkodi szaporodásának.lo-én 08:21 a jegyben. mertsokatsegtthet mindaz egészségÜnk tanácsostekintetbe végzéséné|. figye|men kívÜl e|sősorban de nemhagyhatjuk ránkgyakorolt hatásátSem. Ha nagyonkemény akkormegÍázás jat!A Ha|akjegyén átha|adóHo|d napjaiban a |ábunka tél. pedig konnyen.o (]1_24.ig.) Vízöntő Minden úi do|og kezdését támogatia. minda hétköznapi teendők februdri Februárban influenzás kenyek. i|yenkor tehát kü|önösen idŐ a vírusok ró| fázhatunk fe| okozhat a megenyhü|ó terjedésének kedvez.) BeÍogad' fe|épít' tiíÍo|' erőtgyűit' energiát véde|emre hív. MéregÍogyókútála te|enítésre' a|ka|masidőszak./ HATÁSA A HoLDFAZISoK {* Ú. hogykiegyensú|yozottan.Vitaminkúráraa növekvŐ Ho|d időszaka alka|maskönnyítheti megőrzését.jénfogyasszunkl I-IOLDI\APTAR . |éte. { rooYl HoLD RzÉnzÉxrnv rrsn zllÁxotl A FENT MEGADOTT toősznxoxsAN srgÉsznt gEAvnrxoás rueu rufutlon xÍtvtÉlnrs eyioyÍrnsu r vlszorur' nRrÁsost Vákár Mrírta 61 . megőrzésében. sikeres€b ben szabaduIhatunk mega rosszszokásoktó|' ha úiholdkor kezdiük. aktivitásra ésenergiaÍe|haszná|ásra hív. é|ünk-e a vi|ágga|. tünetekke|. tisáíti ésgyigyteákat pedig inkább a Íogyó Ho|d ideaz egészség például' Azokbana napokban amikora vesék érzé. tartsuk a szokottná|me|egebben a deréktásokan kÜszködnek nátháva|. éspihenésre A szervezetbe minden könnyen beépül' a hasznos és a károsanyagok egyarán|! (25-én21|27 a O TEL|HOLD jegyben) szűz A sebek vézese igeninbnzÍv. visszaszerzését.Hold figye|mezIessena sapka és a sá| vise|ésére' mege|őzésére. gondot.A betegség fontos a meleg |ábbe|i. Minder|é|e sebeves#szetibeava|kozás ekkor |yesebb' mintmásnapokon! -ig'\ 26_28 E|távolít' kimos' száÍít. keze|ésére számos hazi praktika (1ásd zik a tú|o|da|on!)' de a Ho|dhe|yzete is meg. } Hövrxvllot.

Mégtávo|inak tűnhet a tavaszérkezése. GYORSTESZT ^ . A.Íáradalmait''. . az éjszakasorán terme|ódottfaggyÚt bújjanak ágyba arc|emosás né|kÜ|| az e|so napslgarak e||en's fontos UV-szú. ^ ^ ^ i + i ^ i ^ t .. ésaján|ott több Ío|yadékot fogyaszta. amelyek ros krémeketiasznaInunk. tonizálás éshidratá|ás. n l^'Áuinnpocséko|ásnak vdldnu/d-dvor. szÁRAz BoRRE Arctisztítás termá|vizes (lehelemosival.. gyengéd ArctisztÍtás Iemosóva|.akkornagyva|ószínűségge| he|yesen vá|asztotta megaz arcápo|óját. finom arcmasszázs körkÖrös mozdu|atokka|' könnyed textúrájú' UV-szűrős krém haszná|ata sminkalapnak.Ha nem. majdaz ujjbegyéve| enyhe nyomást kifejtve' to|1a ujjait az arcNézze meg. mint ami|yen a ez képeziaz a|apját' A rendszeresarctisZÍtás padt szennyezódésektő|. :^ ^ ' cóLlat|aI a r Iu ar ag nu Á ^ár.ésazokata mikroszennyeződéseket.'^| q v lu |épést. hiszen megva|isttásuk nap mint nap emlékeztet arra. .to # . Arclemosi tej haszná|ata. hogy mego s s z e h a n g o l na i k Ü | s óh o m e r . -^^..tisztrtas_ ame|ynek Íoltossagat . A regge|irohanásban sokan Íö|ös|eges idó.agoras "u ^-^ L r r o L l d n gyo. o o i + ^ ^ + i^ t . Nem sa| e|távoIithatjuk a fe|szinen|évóeIhat hám.non''r| ' n'. metszo szélvagy a perzse|onapsÜtés.l. AÍc|emosi tejjel a smink a és/vagy szennyeződések a|apos e|táVo|Ítása.ilrroil enne ván' hogy éjje| Úgysem kerÜ|t szennyezodés a elegszer hangsulyozni eZ a távo|itását hanem aZ is. NoRMÁL BoRE Nemhabzóarctisztító használata.szűrős felvitele. húZódó.pattanásokkia ak.uJ v) A kipirosodott. akkor erősebb tania.^-. nia.|asárak ese|ye'Az esti arc ''Á|ln|. r vagy az e d -YluYil az arcunkat'csökken a sej.l r rdLlo\ o vur ur cagusogl./rarluK i^ l1 e vszaKoK hogy az o|tözködésünket is Tiszta sor! cF I zsÍRos BőRRE ArctisztÍtás könnyed.bŐne _ de rosszu teszik. hogy a bőrkipihenhesse '. ÁÁr Aronor]Ácoi oc Lq por. il rclJVilr{o.É rL . hogy már se1teket. d4 a mindennapos borápo1ásnak ugyanis szabadu|.aro thrti. majd arctonik használata.. z Í\ /. es e'tömttheti( a A |egjobbszövetségesek 'o {aIa'. Ha nem TSztitjtkmeg néhány A megfe1e|ő ) rvrvyur ^ c-termékkivá|asZásáná|ne csábít. ^ + n m .nencsak a sm'nx er raS repeseil rs il.gal leli nagyvarosbar elnek. Viszkető bőrtérdemes kevés táp|á|ó-hidratáló krémmel kényeztetni.c n n o | m i n L o t e c z Á n n -c .s mozdu|atta| rAEL. semmikeop ne szabad megfe|edkeznünk arról. gé| |emosóva|' á||agú majd kismennyiségű hidratáló UV.. .cr rrrs\Jrv'Er(l @ j r Y hidratá|áshoz r . jól tesszük. tek oxigéne||átása. majd krém nyugtató-hidraiá|ó haszná|ata.unk a nap f9'y3ry16n borünkre taP u r u r d r L d r rr r d v d r E t Azok.hogyujjainyomán csontjáigI megje|entek-e az arcánszárazhámsejtek! ideje hidratá|óra vá|Haigen.akik kihagy1ák szo|gálja. nert nar ezek megtapadhattakaz arcon. .Á|+^+^+i' '|. hogy megÍeIe|ő hidratálót haszná|-e arcápo|áshoz' He|yezze ÖsszeszorÍtott mutatóéskÖzépső ujjátaz á||kapcsára. akik szmogo|yan irritá|ótényezókke|.hogyegyre kerÜ|Ünk köze|ebb a megúju|ás időszakához. D elixír Egy gyorsteszttel ki::l:r:: deritheti.ler] enet ugy o uuroPv|. is kedvezően |eszÜnk. hogyszebbek érkezésére. a |e|kÜnkre hatnak az a|ábbi szépségtippek.^.I^-'^ |*:. majd tő|eg iIlatanyagmentes) UV-szűrős hidratá|ó haszná|ata.^ |Á^^^^i+ i^ ^ Á^|^++ |.-^^F^l^t. Iar1)ák az arctisZítást' mond. mégis ha bőrÜnket már mostfe|készttjÜk az e|sőnapsugarak Ame||ett.sokat.uJ IL . és megno a mttesszerek.

és tástgyakorolnak a hormonháztartásra. ame|y segíti a regenerá|ódást. arctisztÍtás . amelynem Iartalmaz alkoholt! hetjÜkmeg aÁ a v€ Gyu|ladt'pattanásos dóvona|at. Végül azorrunktó| kiÍe|é ha|adva. hogy si tejetl Ezután kovet bőrÜnket kívü|rŐ| ésbe' kezzen összehúzó to lÜ|rő| hidratá|egyaránt juk! Csak így erősítnik. szakembereka bőr so|jáka kénes|emo hidrolipid rétegének ^At.i|yenkor.a hat.mélyebb rétegekbe is eljutnak. amelymegfe|e| a bórtípusunknak. .hirte|en haka| eme|ik meg a vércukrot.ne haszná|juk kialakuViszont.olyan. barack stb. szeder té| végén ÍaáÍonya. nnt tu EJUtEt I neveznek.szÜkség|ete. ami pedig meghatározza bőrÜnk ál|apotat' e Vizet. hidratá|ás . Finom mozdulatokkal végig köszönhetően simítsunk az keringésnek a tápanyagok a majd arcunkon. kÜ|önösen a T vona|ban ez a |ésbe venni' Az érzékeny bőrűek kerÜ|jék a csapvízhaszná|atát.sárgarépa' narancsszínű termések sÜtő.ésszívesen iszunk akártöbbet is. csak egészséges színt hanem ruga|masabbá is teszik azarcon ta|á|javÍtva (1y mikoereket. Bőrünk tiását. helyette inkább töröljék át az arcukattermálvizes|emosóva|' esténpedighaszná|janak pé|ként nyugtató hatású' A normá| dáu|rózsavizes arctisZitit! bőrűek vannaka |egkönnyebb he|yzetben: e|ég' ha reggeI nem habzó |emosival. nemcsak ame|yet táp|á|ékkiegészítőkbő|. jük a vérkeringést esa szövetek oxigéne|lá!átható eredménye. NEMKERÜL SEMMIBE. zö|dségekből szevá|ogatott is magunkhoz vehetünk. ami csak rontja az alaphelyzetet.e||entétben kor vá|tozataikegészségesebb . IeveIes zö|dségek. 2 | fo|yadékot. ézékeny szemkörnyék ésaz ajkak kiszáradhatnak. Íö|Íe|é ha|adva' .ésa tök. A tisztátlan. M|ND. és meg. A szervezet A.Ae érzékeny bőrŰek számára |egmegfe|e|őbb az i||atanyag.gyünkkel Íinoman nyomkodjuk át az archetnek a Íelszines mimikai ráncok is.. Ha Ha gazdag. á||apofunk testradírozás arctisztítás a kozmetikusná| pakolás mé|ytisztÍtó fe|vite|e 2-3hetes kúra. meggyötört bőrre| csodát tesz a béta-karotin. ezek va|óban. a bőrünkre! . prob|émás bőrűeknek a szakemberek aztjavaso|ják.tennivalÓk szÉpnŐ MASSZÁZS VENUSZTITKAI Ténnivalók tavasz előtt n I . az ujjbe. Azéaékeny gyaktínyérjára kerÜ|jön bőrijek Í|avonoidokban ran C-vitaminban és bővelkedő . . ame|yet a bórre gyakran java. A finomÍtott Iiszt és a g|ikémiás cu. még ennyiis kevésnek bizonyu|könnyÍti Akinekzsíros az arcápo|ást! a bőre. A zsírosbőrűek Eróte|jes száriti hatásukmiattugyanisfoko vá|asszanako|yan hidratá|ót. táplá|ikrémet haszná|nak. s ennek hatására enyhü|. és útját á||ja a szabad . lffil osszENEMI tDoRAFoRDtsukel ujjainkon. . A normá|bőrűekkedvÜkre vá|ogathatnak: mel|ett is a krémek a hidráá|if|uidok a bevásárlókosarukba kerü|hetnek' -8. gyasztott vagy Íormában! Ezek nemszárÍtott kö|csönöznek a bőmek. krémtípus Az sminkalapnak sem megfe|e|Ő. érdemes rájukcé|zott kozmetikumokat haszná|ni. Pedig haszná|jon arc|emo dig rendkívü| fontos. mandarin. amikormegnő a szervezeI víz. Az arcápo|áshoz hasznáIt krémet osz|as.csak'' zsíros a bór. hogy kizáró|ag te|jes pékárut. kiőr|ésű tésztiít kekszet Íogyaszés Ezek összetett tarta|szanak' szénhidrátokat maznak. egészen a ha|ántékunkig! . estepedigarctejjel törlik át a bőrüket.^+ ht. napi1 csésze sa|akta|anÍtó teae|Íogyaszüísa . üdeszínt kap'iz.E. a nap netánmégis megje|enne egy€gy pattanás az Ío|yamán könnyen fény|Ővé válhata bórük _.^A ^^^+^^ tundl.. rostokban. ha . . ribiz|i.könnyű a textúrája' és konnyenbeszivódik| rigyeket.teafao|ajos ecsete|ővel érdemes keze. ésalu|ról TÁST |GÉNYEL EZA MWELEI' határozott.- hámsejtek Íinom radírozása aze|ha|t pako|ás vagy maszk Íe|vite|e táp|á|ó |ega|ább izzasztó egyszer testmozgás beiKatása perc) (15-20 i||óo|ajos |azító fürdő gyümö|csnap (kizáró|ag egy-egy beiKatása haegészségi megengedi!) akkor. óvatosan ütögessük az or.Érdemes krém me||ett o|yan dönteni. .vitaebbő| mint á||ít e|ő. Az igénybe vett. vizet! Nyáron a legtöbben megisszuk a szakemberek álta| javaso|tkb. eme||ett táp|á|ja ésélette| gyu||adt pattanások! de nem boritják te|ivé teszi az arcot.. ráadásu| arcon. természetes összetevŐkbő|á||i arcápo|ó. smink|emosás . béta-karotinos MENU bőrtípus szerint . gyököknek. ható a keringést. maink el|azulnak.M|NDEN BŐRTÍPUSRA . így a kitar. Kitűnő Íorrásai a . ame|yiknek zottabbmúiködésre sarkal|hatják a faggyúmi. mozdu|atokde nyugodt simító ka|vigyükÍe| A Íö|pezsditett . és parabén' mentes. narancs.jószo|gá|aA megfeleló hidratá|ás|essítia a ránr'ok tot tesznek. a|acsony bőveIkednek és indexük. hanem Ügyesen öszgyümö|csökből.a hid+ gebb hónapokban regge|i tisáításhoz részesÍtse elónyben nehezebb azonban a könnyed á||agú lemosókat rávenni magunkat a ke||ómen(pé|dául a géleket)' estepe nyisége|fogyasiására. Nagy elixír . csonfunk vonalát. e|egendő Ío|yadékbeviteI . ame|yik nemcsakhidratá|i' de nyugtatihatásúis. búvölŐi||atl Csakisolyan|emosit vá|asszunk' me|egben. egészséges. |ását.hogy kipirosodjon! cánkat' Ezze| Íe!é|énkíttásnak mindenképpen meglesz a szemme| .

' scinkrr' \!. .r.udományegyetcm do celrtató.:. csak a Íiatalok köÉbon? Ezze| kapcso|at'os kótdó.. tt Pécsi sc válaszolt" .^ Í... ot . a ' C. .. . repek meq kÜlo1tioztetésében? _ A nem szerepeknekketfé]e ertemeze az adott ku|tÚraÍr1a Egy.' iz.]. es ._...z Lrgg-t er d/ ..")íJ. |ában azokat a do gokat tart1uk 64 elixir ...estc'*z lé.' ...a * A .*..l elO 1o 1o16l. hogy rrapjainkban ismét ésncnr divat a Üostdíszítés.-kri 1. .. a.-.Lt. i: fl Vajon minck kös zörr]rctíj. ...':' ^Ze/c: .fe|o se |ehetséges' nó esnek vagy férÍie|ő' hogy m t tekintÜnk a nenli SZeasnak' ígyebbo| a nézópontbo| r e p e k i n k á b be s e t | e g e s e k p ' a f é r f i a s n a k hossza koronkénte terÓ' tartott hajviseIet Ma"lo O e.: e..a!L a:0ar. ''ijr -s pszichológus zílpségku.. Al a- férfasnak.:.l.ra) .

rövid távúpár. Az 1950es évektestfestési stílusát fG tek' A kÜ|önfé|e |átványos testdíszÍtŐ e|emek.) kapcsán tartottrituá|éknak. mittekin|yáso|ja azt'hogya megjelenésben ).é|ő szobor'. a termékenységÜket. társada|mi megé|t Szerepérő|. férÍi nemi hormon. |ega minima|izmus. A függet|en része ezeka szépészeti e|járások' e|várásban ésmegÍté|ésben tanuImányok mindeZmeg is erŐsítik: a férfi. beavatkozásokra.nem át|agosak'.matrózok.izmusésa kubizmus ésszépségüket amia későtr ták' a fö|d ésaz ál|atok le|kéhez biekben ősi szimbó|umokka|. ésvajon minek tosnak. Mive| a nokka|.piercingeket ésspirituzáció beköszöntéve| ku|tú. piercingek magukat testfestésse|.. pedig aÁ sugározzák.hiszenpé|dáu| a mai hatvanévesek pő.l|yen re l A modern nyugati ku|túrákban a nagyobb mit tünk kÍvánatosnak.váh. harc stb. ke|bátorságukat hangsÚ|yoz.a teszosáeron magas negatíV vélekedés. privi|égiumává. testdíszÍtés Íontos fűződő kapcsolatukat. ésa tetová|ás. korbendivatot teremtett' csend-ésönmegtartóZatási fogada|máró|. beri testet haszná|jákönkifejező . vise|ő társaink extrovertá|t. éshagyománya |önbÓzó vidékein ma is met nyújtanak a gonosz resa|kotáson az emberiszáj egyforrástorkaje|ent pedigaz a|áélaz Ős|akosokkorében. marade viseltek né| töret|enmaradta testdí. követendónek vagydiva. ame|yeket egyezményesen kapcsolatokra kaphatikstb. veszé|ykeresŐk.A kü|önÍé|e népszerűsége is töret.jes biáonságga|. vagyisazokka| a fizikaine. tésnekegészenÚj színezetet kö|csönöZek je||emző. hogy tetová|ást tesztoszteron többek kozött közismertenfá1. megbé|yegzésévé (fe|nótté mények vá|ás.me||kas ésaz izmosvád|ik' a test ra.köszönheti' hogy szinte korra és nemre generáciijának nŐtag1ai számáraannakide jéna fÜ|beva|ó gabb szemöldök stb' Ugyanakkor a tetová|ás va|ó tekintetné|kü| hódít? viselésén tú| szintee|képze|járó testdíszitési _ Ha egy je|zés és a piercingfájda|ommal összefÜggésben van a hetet|en volta piercing Napja.. je|entőségettu|a1 (Folytatjuk) is ségeik során kiemett valamintegyébcsoporte hetó' hogya férfiak körébennépszerűbbek maradanditestdíszítések kortól és nemto| minta nőkné|. . a hát (könnyűvérű. vü|t. Fő|ega maorikra vo|t hogymin.. mint nak tartottfelsó kar. tet|en része vo|ta fontosfordu|ioontok. i||etve es+ .maffiózikstb. illetvea férf iak Vonzerejét Férfiakná| á|ta|ában az egyébként is férÍiasinkábbnöve|ia tetová|ás ésa piercing. az egyikhi ''emberi -.sülnek.akik népszerűek. a va|amint a gyászukat szimbo|lzá|. ezértÍe|téte|ez.meg. szervbe va|ókka| is. ame|yekosszefÜggnek a szervezetben lévő vise|őhö|gyekke| kapcso|atban a kö|dök környéke' a derék.A bennÜnket körü|vevŐ ku|túra erősen befe mi je||egekke|. Napjainkban miivészek a o|ykor az emrában _ AusZrá|ja. Számos komoAfrika.mikÖzril.je|képe áru|kodott származásá. a keskeny csí. akikji| tűrika fájda|mat. ink médiaüzenetei maguknak. E|sősorban a meg.is. nagyivók. módszer. sú. E|engedhe oromlányok.a vá||ak. tJyZé|and. ként kÜ|önfé|e szertartások idején ékesÍtették Bár a természeti népek. férfiasnak könyve|Ünk e|. Egy vizsgá|at mígnőkné| ugyanisrámutatott ar. D. a szÜrrea|izmus.mive| a környezetÜkhözÍŰzG su|ások ka|ózok. és koronként orcába.Az 1960-asévekben e|sósorbana szaszat.kÜlönfé|e tetová|áso dandi díszeket hagyománya. ek. bűnözók' rabok. akkor e|téró do|gokvonzik a nók.szimbo|izá| a testdíszítés. a nagyobbor1 a vasta.a testdíszitése erokkel szemben. Tehát társaságiemberek.hogyje|en kultúránkban azi|yendíszeket nóiességet vagyisa me|| sugárzi fertá|yai' jiva|több a fe|sórésze. badság és a konzervativ társada|mihagyo A testdíszÍtés vise|Ője |i2adás.de egyreextrémebb kivite|ezésekke| ta|á|nélkÜ|ozhetet|en ke||éke á|iséletÜk vo|t ránként vál kozhatunk_ nye|vbe..Szociá|is kat. donítottak neki. érdeda|omcsökkentő hatásÚ is. e|sŐSorban esztétikai .ciót ésa Íigye|emfo|ke|tést szolgá|ta pasztaIatairi| vaIamint ben mindszéIesebb és bölcsessé9érő|. és fordítva. a széles vá|l. a |apockák. boszorkányok.tehát csak azok engedhetikmeg nemiséget meghatároziszexuá|ishormo. dó tapaszta|ataikat szimbo|izálta.szon''' .mányok e||eni |ett' a provoká.alsi része. hogy a kesek. hogy a testdíszekvéde!..zuhogó vizet igyekezett é|ethűvé varázsolni. nem á||ithatjuk te|. azza|' hogy mŰvészitarta|omma| töhÓtték den szemé|yes informáciita testÜkön Visel..festővácsendesóceáni szigetvi|ág' ták' i|letve abban a hitben é|. Vise|ésÜk Índ i|tatászités a civiIi |en. terü|etek. elixír 65 . is szÜletett.kÜtek. |ndia' Japán stb.mokkal és nonfiguratív ábrazo|ásokka| bőtött be a |egtobb ősi tözsi ku|túku|ásukat.a a nőkét. ere1érő|' ta.EgytanuImány szerint a modernnők vá|la|koznak i|yen és férfiake|térő ak jóva|nagyobb számban testfe|ületeket választanak. szÍereotípia a karcsú bokaa kedve|t koncentrációjáva|. ben a férfiakszámára. a A ||' vi|ágháborÚ utána modern testdíszívisszavonulási ésbojtiidószakokri|is.hi2asság' halá|' vadá.gyanánt. a robusztus áI|. szereoettöl az átala. a dadaje||emezte. lativlzomtömeg. |yabb tájkép'. még nemi a testdíszítés' de hétköznapi tevékenytozi társadalmi retegek.c. néoimotÍvu.

bar a kutyák kozÜ| néhányane|őször nem tudták.'* ':' esztendeje kua.t' Sot.farkasszemet nézzen. mive|eredendóen erős averzióvalviszonyuI az emberi társas érintkezés o|yan a|apvetőingereihez.{ÚÍ i{ zássa|Ío|neve|t kutya és farkas kozott.amíg pé|dáu| r .J t t t -'^"1 - EwKUru?.Persze a morgó kisfarkasoKó| azért e| |ehet venni a csontot' mive| mégnincsenek erejÜkte|jében.'rácuppant''' A farkasok azonban mind rogton tudták.. és azonnal e|kezdték csócsá|ni'Rovid idő mÚ'Lanegy idegen kísér|etvezeto megfogtaa csont egyik Végét' megpróbá|ta kedvesen .'. gusok vise|kedésének hason|óságát' Vajon mi |ehet enneka hosszÚtávú tudományosprogramnak a cé|ja ésaz érte|me?Erre a kérdésre kerssük a vá|aszt dr' Topál József vise|kedéskutató.g. 66 elixír .'az emberre|.mint a szem kontakLusvagy az érintes'|Veg|ehetósen nagy a kÜ|önbségaz intenzív emberi gondo- .. tatják aZ ember_ csecsemők ésa kutyák sil te|emben tekinthetjük''au.rész A tudománynéhaegéSZenmeghökkentő témákka|fogIa|kozik lega|ábbis a |aikusok megrté|ése SZe_ t*". s így nem okozhatnak komo|yabb sérÜ|ést sem az embernek' Ha pedig megvárták.ú|L* . i||etve fokozatosan e|vennitő|Ük' A kutyákszintemindegyike már a kezdetkezdetén átengedtea finom falatot.J .'. mirő| van szó. í rint.'. -*.'. hogy gondostréningge| az utóbbi is megtaníthatiana' hogy .'e|kérni.és a vi|ágétt vo|na e| nem eresZették a zsákmany. a farkasokviszontvalamennyien hangosan mo rogtak.emberszabásúvá''' azaz csecsemőszerűvé? _ A íarkacl hiznnrlnc or- t \ r ). mit kezdjenekve|e'egy részÜk viszonylaghamar .. tisZikus'' kutyának is. Termé szetesen valamennyienmegszagoltak. kiemelkeden' ame|yekkeI az á||atvi|ágbo| a q # l Miképp a|akuIhatott a kutya' egy farkasszerű lény e|méje.. A ve|eszü|etett külonbség+ ket jó| mutatjaaz a kísér|et is. Az etolóCsaknem hÚSZ .. nehanyan nréga Íeremert csonton is ott |Ógtak egy darab. ame|yetember nyo|chetes kutya-és farkaskö|yálta|fe|neve|t kokke| végeztÜnk' Mindannyian akkor |áttak és etteke|ószor e'etÜkben''cupákot.a bio|ógia tudományok kandidátusa segttségéve|.annak el|enére..L inta korábbi beszé|getésbő| is kiderü|t' a csecsemő ésa kutyaviseIkedését osszehakutatása|apvetócél son|ító ja' hogy megédsük az emkia|aku|ásának miberielme ésmŰkodésének kéntjét és aá' hogy va1onaz ember hogyan tettszer1 azokra az egyedÜ|á||ó képességekre. majd erőszakosabban e|hÚzni.

a farkaskö|ykök n.metakommunikációva| is társítja. A természetnek -n"nÁ{.^A |v| ||d|du' Á^. kenységeaZ emberi vise|kedésnek e |énye meg|ele|óen'nkábbcsecsemoszerűen cs+ kapják. 7.hogy a gazda után' mie|őtta kutya vá|asZhatott nem puszlarr kiadla a vezenyszot.|Var enyhe befo|yasolas' társas konAz ember korÜlbe|Ü| hatmi||ió éwe|eze|ott ges dimenziijátnagyonszépen. Üb d |. hogy ha nem is csecsemó. Azember azonbanerőtlenés|assú rendkÍvÜ| e|fogadó az emberi je|zésektránt vizsgá|atot'Egy kísér|etben és speciá|isan kilény.. Az embenéválás vezeIő az e|őbbire mutat. ame|yre adott Íorga|mihe|yzetten.^ Autyd A|5TU |^^^. .ntrm les7 i|vel nsztönei a te|ita|hozvezer|ik.korbe!'' a he|yze sem származik be|őle. a kutya e|sősorban a nonverbá|is kommunjkációt érti'bár a szavak érze|mi tartalmábó|ésa testbeszédbő| is képeso| egyre erosebb és A |egtobba||atf'zikai|ag nllnrqphh Ipl| pr7okq7ér\leik mindinkább kif'vagy tanításihe|yzetbentermészeténé| fogva vasni' Ezze| kapcso|atbanis végeáünk több példáuIkerekes nomu|tak. akkor azt fogja vá. és gesztiku|á|va .es vissza.hogy amikora gazda kiadjaaz utasreImeképeségek szocia|i. azaz|ényegében semmi haszna képzett kutyája egyÜttmL1kodését vemegszima nyomon. |ekszik. de társas ingerekke| szem vise|kedik. A környezethezva|ó alkalmazkodássorán próbá| mindenfaj kÜ|önbözőképpenpróbá|t.e|emezésekor fény derÜitarra.^ |.Ha pé|dául a ket |abraa||áscsak tovabb rontott aZ emberre|kapcso|at to|ja. kai gondo|kodásravaló kepesség csírai|' emberszabásÚ majmokban (p|'csimpánzok) vagyis azok a társas keszsegek.E|őször a fordítja hogy az mennyire finom..''+'. A segítőkutyaismeri a .. hatékonyságán. ám a kísér|et. es nem a bŐséges1utalmat Aha|ában. a Szocia|itáS. ^ d |.N/IK ROV I LAG az pmheritermpszetneK' Bár a ku.értelmet|en'' vá|asZásraosZö szakadt e| az emberszabásÚaktó|'s |ényeg+ UgyanakkoraZ emberreje||emzo vá|ta társas é|etmódja' egyre nasen e|térővé gyobb és komplexebb csoportokba szervete|miműkódés egyébmegnyi|vánu|ásai nem nem ká fedezhetőkÍe| benne' hiszen pé|dáuI pes a nye|v hasznalatára.hogy a kísér 1e||eg.Ugyanakkorha néhánypróba |^^| Ld-l.farkaséhes'' egye kutya fe|é a fejét.A kutya kommunikációs kontextusban ké|ni ot' annak hiányábanazonban pontosan tudja'mi vá|ik Lényegében eZ a fogadó ]avára' készséget a|att' éd]Ükszociá|is érzékenység ame|y fontos ku|csa a kutya háziasításának. .í t á a "$ lt-. és gondotkodni ződötl'' Ezze| e|indu|tegy o|yan öngerjesZó je||emzóje fgryamál'ame|ynek |ényeges az sem tud mások gondo|atairó|' Az e|vontlogial egyre erősodő.. sőt.|asZani' Kipróbá|tuk aZ is' hogy aZ egyik során tehát egyre okosabbak |ettÜnk.lya nyi|vánvaróan gyon nehezen)ok is megtanulták.zpteqséne nem errber' es még CSak MégsemmondhatjukaZ.hogy aZ e|étett kétedénybő|az egyik zénysziI is. hogy a szeml |gaz az a fe|téte|ezés' kontaktus rendkívü| Íontosaz ember és a kutya viszonyában? _ Valóban.. larkase|mébo| fe1|ódött|ényegeben csecse mőszerúe|mévé.'. l A kutyák esetében mi bizonyíthatja azt.ben bárrrrkorszÜkségIehet. vo|na.*w.. S ami a gyorsaságotés erőt i||eti' sem veszik'.akkor ioovel(oar na. ame|yeks+ gÍtségéve| meg.'normá|is'. javítania te|]esítményén.kommunikációs kényszel'. hogy a kutyabután aotak nekik a csontot.kiprovoká|ja'' {ü { IT I tr I p. mindez mit sem ér'Ez utóbbi a|apveto és hagytuk. míga másikba |átványosan zá|idás' társas érzékenység né|kÜ| azonban edénybe egyetlen. tettÜnk. . hogy az e|fogadókészség tény|eg a következménye? szociá|is érzékenység . fÜggel IenÜ| azok hasznossagató'. á|lat Ia|mazótányérhoz.^"^l-^^ AE|EnE- átmegy a jobb o|székmogotta ba| oldalró| hogy az emberre| da|ra.e|játszotta. ta|á|hatjuk mindennaposte' emberreje||emzó és a kutyábanis meg|évo egymás kozottÍeIoszIhatják vékenységüket.Az esetektobbségében hoz rohantak.'.|' A fe1|esZése. e|ixír 67 .aho nr n I u nc co eL on o9 i |La hé +r^ Ennek az a |e| | ldrduL. be|ő|ük viszont hiányzik az a csoport tagjai megtervezhetik.nyege.egnyugslanak.meg|ehetosentompa érzékszervekke| mé9 akkor is' ha lud1a'hogy epp ''kutyába székes mozgáskor|átozott kovettük rendeIkezik. a kommUnikációsingerekhatávé|t kommunikációs érzá sa a|a[la/ á|taIafe||smerni eIvárásoknak átengedik a zsákmányt' késobb vissza is beni fogadókészsége.a .akinek''nagyon jó edény dek inkább az ember á|ta| ''fe|értéke|t'' tar hez sza|adlak. u n 9 \ . ame|yjó| o|vasaz emberi ingerekbó|. |átasa.'szimu|á|1a''' komplexér.taktusis képes'.rogton veszi az adast' te| a periÍérias nóz ra vaovis |etrciÁn a szemkontaktus köa zottük' A gazda |ényegében .Videóra rögzÍtettÜk.több fa|atot |etben résZ VeVő kutyák kedvÜkre válassza perszeaZ Utóbbi nak. a kÜ|ön évekóta egyÜttmúkodo segítőkutya miképphajtjavégreeá a boző he|yszíneken A mozdulatsor tüzetes fontos Íe|adatot. cr ru u^ J v^ g^ U^ ' ' d4 Üres'a másik jutalomÍa|atta| teIi. társas fogékonyság.i^..a kÍ.hanem kivetteaZ aZ egyet|enfalatot' é sér|etvezeto nézett a kutyára.r]l y rn u r | .

A kutyák a szem. vagy aZ. és azt vizsgá|ták./ KANAL- tuffiffi mutatványok igaziparaogy a |átványos kaná|haj|íti je|enségek-e.vagy azérl'. A paraképességek szempont1ábó| kifej Ieszthe|ván u|ásokat éstudatosan let|enszerŰ.csakerőSen pribá|gatás azonban siotthoni végződni. meg |ehetkü|önböztetnivé. míg |egtöbbet az interakciót bevezető szemkontaktus nyom a |atba. ahhoz hason|íthati. aminek tudatosu|nak.. vise|kedése kétéves emberi kornak fe|e| meg. jük. a gyakor|atban ezek haszná|hatósága rű tanfo|yamokat hogyan |ehet mint amikorazt rek|ámozzák. ail. produkciók gyakranhangzik e| a bűa|ka|máva| Kaná|haj|ító hogy bárkiottvésztő| a biztatás.és rávezető részea tény|egesköz|ésnek' l A kutya je|en|egifej|ettségiszintje milyen korú gyerekének fe|e| meg? . sze reti.Az e|ká kutyák álta|ábanfrusZráltak amiatt. és me|ylkaz. kertelenÜ| Szokott és |eis vonja a koanézőtöbbnyire Va|ami hogybiztosan vetkeztetést. AZ ígytartott kutyák á|landi stresszben é|nek. je|enthetjÜk tehát. vagy ÜgyestrÜkkök' aá perszenehéz hogy potény' e|dönteni. rejtve eset|eg jövó inÍormációözönben |ehetséges oka. Le ke|| szögeznÜnk azonban aZ' hogy a kutya kifejezettenSzabá|yköVető |ény.ami a be.. habár nem biZos. Kisokszor a vezényszóis hiába hangzik e|.és összekapcso|ódását a két e|me pi||anatnyi RáadásuI ha mindez megszoeredményezi.hol pedig semmit Sem.rituá|é'. ám az ma már bizonyított parapszicho|ógiai kivétel képességekkeI tenciá|is mindenkirendeIkezik. va|amitkérniszeretnető|e A második fázisban megszilÍtja a kutyát . né|kÜl ki eZ a képességet. Vana do|ogban.Figyeljl" ba|harmadik |épésben tesz egy Önkóntelen. Viszont az. hogy tú|erős kívÜIró| világunk egyreinkábbe|szigete|odik ólÜnk.kijelenthet.a másÍé|éves gyermek Íej|ettségéve| egyezik miképpismerife| meg' De ha azt vizsgá|juk' ésveszi át a szociá|is szabá|yokat.ehhez kártyalapbi| értéke|ték ki. hogy a kutyával ji| kommuniká|ni gesztusokka| |ehet.ha pontosan tudja. cSa|áS .Nehézerre pontos válasZ adni. hogy kaná|hogy a természeIazérIa|akította A|ighanem |ehet ennek va|ami hajlitó trÜkkökben hasznosítsuk. az embe ahogyan egy fe|nőttkutya értelmezi ri kéz geslusainak kÜ|önfé|evá|tozatait. az o|yasmikre képesek e|őrekitami|yen va|ószínűséggel |ehetünk hogypé|dáuI vagyhogyötfé|e hogyegy vé|et|en szám párosvagypárat|an.. lemarad. majd a mondja.vagy a nevét -. Meg|ebinációkban hagyjon ki egyet-egyet' petésÜnkrekideru|t'hogy ezek közÜ| a |eg. ho| a határ.. ki sem fej|ődnek. ame|yiktény|egesen A következó vizsgálatsorozalban arra kértÜka kutya gazdáját' hogy a négy mokÜlönböző kommentumbi| a|kalmanként. számít. ám szerettükvo|namegtudni.a tekintetvá|tásbi| a kott he|yzetben kutya azonna| követkeZet gazdája szándékára. mert a három hónaoos kortól akár akéI és fé|éves gyerek koráig terjedhet a ská|a. történik. és a fejmozgás követésében. amitársas szituáciitteremt. ezeketa kíidején az USA-banésa Szovjetunióban. Türelem éskitartás Aggod Judit nem képességeink a modern vi|ágban á|ta|ában Parapszicho|ógiai maradnak. hon is kipróbá|hatja a mutatVányt. a hidegháború titkosították' közepétő| sér|eteket azonban a' 70-esévek vonatkozott. Ha viszont hiányzik a szemkontaKus. nyeztetett mert nem ismerik a szabályokat _ vagy azérl'.vajon |étezik-efontossági sonend a négy |épésben. meg ve|Ük. spontánmegnyi végeztek Az e|óbbire tudományos vizsgá|atokat tő képességeket. megtanuIni egy hét alatt spanyo|ul. a teklntetvá|tás fontosságában pé|dáu|a fé|éves cse csemőkke| vannak egy szinten.kutyatekintetét' hogy fe|hívja a figye|mét arra. |á|ni. kevésbéa vezényszó számít. me|yik fekszik|eterÍtve az asila|on'Sok ezer. és bizonyos he|yz+ tekben váratlanu| nagyon agresszíwá vá|hatnak.ésa belsó'tudatta|an aminterremár Jung is rámutatott' a tudatosénÜnktől' ma már gyorsésegyszeBár a paraképességek kifejlesáésére hirdetnek. tör' minden esetben másodpercre ugyanígy ténik. hason|ó mintavéte| eredményét 68 elixír . hiszen nemke|l másttenkoncentrá|ni' Az i ni. hogy . mer1 nem ismertették mert azok ál|andian vá|toznak: hol mindent megengednek nekik. Amit enő| korábban pub|ikáltak. fontosabb céljais.és máris indu|a másik olda|ra. és csak ri| jobbra tntő mozdu|atota fejéve|' ezt kovetően hangzik e| a mindkettojÜknek szinte betanitott vezényszó' Ez a .

és á|ta|ában nincsenek regisZrá|va a népszerű portá|okon EA azuIán sokáig.könyvbŐl tanu|t midszerekke| pedig lehető|eg ne próbál- kozzunk! Ami pedig magát a paraképességeket il|eti. az errevonatkozóírásait Az Ürestudatál|apot e|érése számostudományos Ío_ akárlás szükséges hozzá. a Roberto Assagio|i általkido|gozott Bár Josephson professzortöbb magas pub|ikációban tézis-módszerben. David Brian Josephson fog|a|. szeretnénk a sze||emi geinket. szakadat|an áram|ását. indu|atok.pé|dáu| pszichoszin.kitartógyakor. gyé vá|tunk tárgyáva|. haragok.még a munkahelyiérvényesÜ|ésü nket is' egy i|yentanításratény|eg szükségÜnk |esz. akkor lega|ább három szakaszban |ehetcsak el1utni bármifé|e érté. is érvényesÜ|nek. Ésitt eset|egmeg is á||hatunk. önfegye|met és kitartást igénye|. aki a szemé|yesútmutatáfajta fe|ÜlemeIkedeü.van. ke||kitapasáa|ni. Ha a nehézségeke||enére va|aki mégis hozzá akar kezdeni ehhez a fe|adathoz. Ez a |épés ku|csfontosságú hasznosítását.ködni' Ha az Ürestudat á||apotát sikerÜ| megvalisítani. keIhető eredményhez. kínaiés tibeticiviIizációkban. mertcsodá|atos Az előitéletek be|sőharmónia |yiirat a mai napige|utasítja.hogyne gondo|junk semmire. Az igazi mester tanítása ságérzések társuInak. ti tö|téseket. o|yaná||apotba. hogy az é|etÜnk jobb |ett. tapasZa|nifogjuk'hogy ez már önmagában is pozitÍvan befo|yáso|ja az életÜnket' az emberi kapcsolatainkat. irlási türe|met. né|is tovább akarunk |épni' áttérhetünka harmadik szakaszra.N/IKBOVILAG hogy van-eje|entős eltérés a várhati vé|etIen valószínűségtó|' Ha valaki szándékosan ki akar fej|esZeni ilyen képességeket'arra vonatkozóan több ezer éves hagyományok ta|á|hatók a hindu. ta megfigye|Ő ál|apotba csupán egyszerűen odaÍigye|Ünk a kÜ|pé|dáuI ső ingerekre.és még Ha pedig mégsincs szerencsénk.mive| a tudatot Üressé a tradi. kvantumfizika törvényeiveI A tudat kiürítése A tudatkiüresítése a modernpszichoterápiában is Íontos szereA hivata|ostudományos fe|Íogásazonban ezze| kapcsolatban pet kap. A töké|etes be|ső önfegye|em érdekében hogy ha szerencsénk |assan meg kel|tanu|.meglehetősen e|utasÍtó. HéiiasIstván elixír 69 . vágyak. éberség ame|yné| egyfajkerÜ|ve.Íejünkben'' a tudatunkban) fo|yama. Josephson professzorszerint az evo|úciósorán az gondoIatok vagyis megál|í. a gondoIatfo|yamot tani. Íejtette ki a vé|eményét. A fe|adat azonban nem könnyű.belső önfegyelem kia|akitása ' Erre számos módszer ta|á|hatópé|dáuI a szanszkrit nye|vú szakrális szövegeKoen. hogy megérezde nem minósÍtjÜk. gyakor|ása. |ehántva ró|uk az érze|mi-indu|a-tómesterek nehezen e|érhetők.A harmadikszakasz |ényege ni. egy. ha||juk a ÍejÜnk fe|ett e|repÜ|ő |égy zümmögését' és mindenhatásttudatosan észle|Ünk. pedig abban á||.ezze| a kérdésse| De ha mindenképpen továbbjavitani képessé többek kozött a Nobe|-díjas fizikus. rára) összpontositjuk'majd amikor úgyerezzük.és nem e||enkezik a ésa buddhista szatipatthána midszerben is. Am ha megértÜnk arra.de megéri. Erre is többfé|e midszer |étezik. a sorsunk egy megfe|e|ő jobb' ha ittmegállunk. TV.é|ő|ények kifejIesztették azokaIa képességeket is. a koncentráció aá kiejtjÜk a figyelmünkbő|. hogy képesek |egyÜnka gondo|atok áradatát közömbösen. színvona|Ú perszenem könnyű. Sajnos az igazán beavatotttaníNem hirdetik magukat újságban' csak egy unalmas fiImetnéznénk. ame|ynek soránigyekszÜnk a kozott behatian. amikora figye|mÜnket hosszÚ ideig egyetIen d o I o g r a( e g y é g ő gyertyára Vagyegy közömbös fantá. pé|dáuI ziaképre. egy geometriai áb. gyakran évekigszükséges gyakorolni'míg közösségl internetes sem. Dr.ha me||ettÜnk egy |égkaIapács Az egyik i|yenmetódus szerint a gyakor|ásazza| kezdődik. te|.hogy töké|etesen egy.jesen tenni.szenvedésvagy bo|dogszenvedé|yek. Ha ugyanis rende|kezünk be|só önfegye|emme|. akkorjöhet a második szakasz. és egyéni|eg hogykinekmelyik működik|egjobban. zük. minósége ebben az esetben is rá fogunk jönni.vagyistöbb ezeréves hagyomány á|lmögötte.hogy mindez töké|etesen nem sikerÜ|. _ a tudománvban lehetaz eredménye' csak aZ élet számos terü|etén A gyakor|ás cé|1a vo|taképpen az. ame|yek lehető.ben.véteszik a te|epátiaés egyéb paraje|enségek cioná|is hindujiga szerint meditációs ez elŐnyös a tú|é|ésért fo|yi küzde|emben. Az egyikilyenmidszer a koncentráció.Ezután |ehetmajd átbi||enni egy már szinte kikapcsolnak. és még entosan áramló a gondo|atokat. akkor össze fog hozni tanítómesterrel.ame|yekhez gyakran erŐs érze|mek. ha va|akihátuIró| nézminket. hogy (pontosabban megÍigye|jük a . rádióban. ta|á|unkegy beavatott tanÍtómestert. F nr LV yr m lr z^ I rá rc o io m r1 r rÁ ru uc oz zo er r ^ a ^' |ó7t^ Putz(o A töké|etes önfegye|em Az elso szakasz a töké|etes. l|yenkor már gyakrane|Őfordu|.. amikor az érzékszerveink kezd műéSaz sem vesszük észre. semIeges nézőpontbó| szem|é|ni' mintha sáva| megmutatja. ésa terápiástapaszta|atok nagyonbiZatók.hogyan tovább.

latábil megtudhatju k. őrtiltÍekete pirospaprika bors..1 csomó r üirkonytá*onylevé! éspetrezselyemzöld ecet .Ebben kü|önbözik az ugartó|. szűr.ahő ésa ve |ábasperje gyi anyagok á|ta| bom|asZott a|apkózetig. hozzá vagy mivel a bab ás. és HOZÁVALÓK: Zl dkg szárazbab. megszórjuk apróra vágott tárkony|evé||e|. akár több éven keresztÜl is bevetet|enÜ|maradt mezőÍö|d. mi|yen az arasznyi ter.kezetű fö|dekenis megé|Ő tarackbúza.l0 Íőzés után a |evesbe kezdjük e|Íőzni. je|zónövényei' gy ismerkedhetünk meg ala.szükségbő|' kedvte|ésbő|' kevés fe|készü|tségge|. szórjuk a ÍÜstízű sóva|). páro|juk gesre uapróravágott hagymát. mátésa vágott Íe|öntjük hideg Az e|őző estebeáztatott szárazbabot hideg vízpercnyi (amikor vízze|. petrezse|ymet. 2 evőkaná| vízze| e|keverjÜk.mind műve|és a|attnem á||i terü|ete. Tárkonyecette| ízesítjük. hakész. Meg- 70 elixír . A tiáro|ók koratavaszi átvizsgá|ásáva|. és. amikor mármajdnem e|készü|t! vásár|ásakor legyen Szárazbab Iegyünk óvatosak. 1 fui völtishagyma. vagyisa talajnak a mé|ysége ésa szerkezete. 2 dl bi|iil .ebgyigyiti pázsitgyöké1 ke|| leásni. móráegnek. 50 dkg sava. citromot bort. éstovább Íőzzük' 0|ajon a Iisztbő|rántást készÍtÜnk. mosott ésapróra vágott káposztát. Erreuta|nak ken e|őfordu|. ame|yen az emberek szívesen kertészkednének . ezze| együtt a bab okozta formában rostban. ezektől EÍ. Azakár a méteres maoassá.az ebszjkÍű va|amint ésa keserűfű. Íehérjében. Sajnosaz sem kizárt'hogy a kiszeme|t ve|t. a beteg növények e|tüze|ésével mege|őzhető a nagyobb baj. Íedő a|att. amely |egfö|jebb |ege|őü| szo|gá|. szárÍtott puhu|! nehezebben A sót. nehogy zsizsikes az kiáru! A fertőzés már a szántófö|dön kezdődik. 1 Íej hagymao olaj. Sorozatunkban nekik igyekszünk segítséget nyújtani az e|ső |épésekhez. éshomokos ta|ajokat ha a kÜ|önbözórészein minta. Rádob1uk a megnyúkáposzta .A par|ag megműve|et|en. puhára páro|juk. gödroket ásunk' Ezek vizsgá. i||etve az a|talajnak a minó TARAoKBÚZA sége.zsombékos terÜ|eteket kivéve a rossz szer.Sok he|yenmégegy méternyit sem A búzaperje./ €f#"m#frt]l'':l'.az i|yen ta|ajok |eggyakoribb posabbana műve|ésre kivá.lo' de a futóhomokot ésa magas fekvésű.':m Tárkonyos bab|eves HOZáVALÓK: 20 dkg szárazbabo 1. a mármegfőtt babhoz keverjük.benneadjunk sót.ecetet. hozzáadjuk a resze|t hagy. rackbÚza (Elymus repens) mind megmű. puháAae|őzőestebeáztatott babot 1. 1 teáskaná| . 1 kanál teljes kiőr|ésű liszt. a köny. meg. Környezettlnkben sok olyan parlagterü|et ta|á|ható. hogye|jussunk néven is ismertközönséges taavíz. ruiffir$*Jü*t**'rí pé|dájában A csobánkai intézmény Íe|fújódás méftékét is. |asZottterÜ|et nyŰhumuszos kedv+ szerkezetéve|. akír5 nemzedéket is neve|ő rovarok megÍertőzik a veteményt. szerkezete U . 1 mokkáskaná|fiistízÍi só . Megsózzu k.Főzés közem|ített bab mennyiségét.a citromot és a többiízesÍtőt csakakkor tegytik a babhoz.5 |vízben ra tőzzijk. a tűzBabos káposzta rő|Íé|rehúzva megszórjuk a pirospaprikáva|. terü|et kedvezot|en. Közben az o|ajon üve. de ez idő a|att is rendszeres műve|ésben részesü|. ame|y csak egy évigmarad vetetlenü|. amikor a me|eg táro|ókbó| repü|ő.ben jÜk. 2 evőkaná| olai gyakori kevergetés mel|ett és . megpuhu|t.

amikor a csobánkai szociá|is fogIa|kqZató intézmény kibővÜlt egy vidéki fe|kértek arra. cukoralkoho|t'i||óo|ajat. 3 kg vagy 30-40 oC-on megszárÍtjuk' nyersnovénybo| nyerünk1 kgszaraz'Iaro| ható anyagot. tarackot hajti. 500 g. vízbeno|dódó szénhidrá tokat (poIiszacharidokat)' nyálkaanyagot. mít. sózzuk ésborsozzuk. fenilkarbonsavakat.Haszná|hatunk vagymészkén|evet té|i száza|ékos oldatban. neve|jÜnk a|ka|mas o nuuun gyógytát!Vetés e|őtt a magvakat csávázhatjuk A borsó. Teája a|ka|masa vízvisszatartás feloIdására. HáborÚs időkben vagy éhínség idején a tarackját fogyasztották. a retek. ze|és után egyen|etes me|egben. tiás szerkénthúgyúti . szítve elixír . juk. hogy|aSa pacsirta. Az őszibarackná| azonban várjukmeg azt az időt. petrezselyemzöld' HOZZAVALÓK: 2 csemege .amikormár Íagy okozta károkat! ész|e|hetjÜk a té|i pa|ánhe|yÜnk. fe|álIi ka|ászaibana kalászkák |apjáva| egymás fe|énéznek. Reumás panaszok keze|ésébenmás ftifé|ékke|egyÜtt gyóglÜrdők készÍtésére haszná|ják: kb. óta par|agon heverŐ részen |étesítsünk kertészetet' Megkértema |akikat' hogy az ásássa| egyidejűleg gyŰjtsékössze a terÜ|eten tenyésző tarackot. a növények |evéve|. Egyszeri adagja a szokottná| nagyobb. Íekete olivaolaj bors 2 euőkaná| r Íél . hadd fej|ődjön tovább ü|tessük a szabadban! csicsókát most kiszedáttele|t @ n ttitooen '9 I Aae|őzőestebeáztatott szárazbabotmegfőzzÜk. Már az e|só szedésbő| készített teát fogyasZva megérez. pasztinákot. Íél csésze apróra Bazsalikomos babsaláta jön e| az ideje' már amikor a rügypikke|yek kezdenek nyí|ni. gyul|adásraadják. hígÍtásban. o permetezésnek n tor végi |emosó akkor hetjük' Vagy ha kívánésvagyfe|használjuk. éslehűtve. vesehomokná| a vize|eti utak átmosására javasolják. amikor az ígye|őkészÍtett terÜ. A meghámozott uborkákat Íelkarikázzuk. vanillosidot. hettéktevékenységük sikerét. be|ekeverjiik a bazsa|ikomot. szaponint. a hagyma ésa ze||er macskamagvainak csávázására haszná|junk gyökér-kivonatot (. Györffy Sándor tő| megtisztÍtott tarackokat a naponkiterítve még egyborsozzuk. A népi gyógyászatban köhögés és |égcsőhurut e||en a|ka|mazzák. A tarackbúza (inu|indrogja po|ifruktánt szerű triticint). szórösek. sárgásfehértarackokat egészben ke||kiszedni. egy órát ágybanpihennek' . húgyútiÍerIőzéseknél isszák. hogyaz alattuk meghúzódó kórokozók is hatnitudjon a kezdeményeire réztarta|mú szereket 2 szer. ki.új he|yre teIepítjük.4 l vízze|. a citrom|ébő| és a borecetbő| készÍtett |éve| megpetrezse|yemzö|ddel öntözzÜk. madársa|átát. dítá|a|juk. Bár a megmŰve|tta|ajongyomnak szá. sziIikátokat tartalmaZ' Az egyik |egkiválóbb vize|ethajtó és méregte|enítő hatású gyógynövény- Hasznosítása nek tartják. a babhoz adjuk.A hosszú' e|ágazi. a sövénynövényeket.. Hámosítóhatása miazása att alkalmasbőrkiÜtéGyógyászati aIkalm (jÚnius-augusztusban) A virágzás idején fö| sek. letre Vetettbabbi| fóze|éket főzhettek. só . és gyökerekDr. őrölt vágottbazsaIikom . azEuripában őshonos növénytta. szer .^-^|A^Á.got iS e|érő' kúszó gyöktörzséve| számos fo|d a|attimódosult szárat. záadják a Íürdővízhez' A betegek a ke. Hó|yaghurutná|. Homeopá. hideg kamil|ababmagvait áztassuk 15 percig teában! A paradicsom. hanem gyógyulást is kíná|' Pár éwe| ezelőtt. . és jiI fe|Íorra|juk. a tejÍö||e| besűrítjÜk. Hakihajt a té|ire táro|t Íokhagyma.ot leforráznak3. A vetésre a|ka|mas Íö|dbe sanvéget éra té|. már vethetÜnk majd vöröshagymát éskiÍejtő borsót' nzevleghidegebb hónapjában isazidőa . Az o|ajbó|.Íokozzaa vize|etképzést. evőkanál citromlé Íélevőkaná| borecet . mert a ta|ajbanmaradó darabokbó| tel jes értékű újnövények fej|ődnek' Kb. egy csésze vízhez5-B g-ot (3-5 kávéskaná|) számítunk' . teájáva|. |.bokrokat. kovasavat. egy percig Íőzik. ésmegÍiata|íthatjuk az e|öregedettÍákat.én) o Hu Zsuzsanna megszó|a| remé|hetjíik.^ |evé|maradványoktil szedett.1 |vízhez 10 cseppet)! napján(február 19. fő|eg pattanásos ÁA. Q gazda Íagyos mindenÜtt' AmÍg a ta|aj. karmányozási vagy ta|ajmegkötési cé|bó| az északi fé|tekeegyéb mérséke|t égövi terÜ|eteinis meghonosították. hogy egy évek te|ephe||yel. éve|őnövény azonban nemcsak bosszúságot okoz. 15 percig á||ni hagy]ák' majd vásznon |eszűrikés hoz. A tarackbÚza leve|eiszé|esek. 1 csésze uborka Íőtt szárazbab. ésnem megigazíthatjuk teszünk kárta taposásával.másodszor pedig akkor.

". )t:: { 3 72 elixír . A kivá|ó t1ászok a sztyeppi lovasoktársada|mának vo|tak: nevÜket kőbe vésték.r{-...{ i. legmegbecsÜltebb tagjai adták az utódoknak..& ili É.* ..Kaszarró|még keringenek... .i . . .tr t . i".-. 7 l'1'..'pTj].:*= .: H'l ''1 -'.'á ..1.:' li..I ..:/n' .t:t .'' [' .} "l:. !. KASZAR i * . "'{9. Dzsingiszkán öccsérŐ|. napjainkban iS Csodástorténetek rendeznek' ma is fászversenyeket s tiszte|etére p ?. dicsőségüket szájri| sza1ra mongo|ok |eghtresebb A kozépkorban fo|eme|kedett mesterérő|.

remtésében KOVE JISZUNGE heA mongoIok egykori bö|csője. töa bátyjuk védószelleme vo]t. Utóbbi a mongolok vezérállatavolt. húséges öccsével' A családi kötelék és az anyja századi mongol krónika szerint bátyja ewszer szava mindenné] fontosabb volt Dzsingisz kán megieckéztette őt öccsével. a mai Mongólia északkeleti részében.EgyszerKaszar és BelgÍitej gezteIte a hatalomra törő fősámánt.ifiúpedig megrettent' mert rájöttek. mait. hogy uruk szabályta]anparancsotad ki' pedigKaszar ügyessége ésBelgü.Az íjászat történetében az vo|taz cses em|éke. megszidta a fiát azért. kán egyik öccse.hogy így merészel bánni Bár sohasem tört uralkodói babérokra. a mongolok egyiklegfontosabb kuItuszközpontja elixír 73 . éseihomályosítja a többi mongolhős történetét. Dzsingisz kántkísérte e| a nagyhadjára. sőt a >Lássuk. tekercsképen százac.vendég') volt. A Kínához tartozó Belső-MongóliáDzsingiszkán csaban szerencsére ládjának más tagjairól is maradtak fent csodás mesék. tregemberré változott. Az apónak áIcázohtDzsinHöeliin asszony már akkor sejtette.egyesítette a belső-ázsiai iovas népeket.Jlő ősz öreggé változott. a későbbi Dzsin. majd odaadta Kaszarnak. Azt mesé]ikróla.. a mongol birodalom megtejeleskedő hős íjász. dár kjköltött kétvastojást. és nyilakat árusítok. helyezett' kilőtte egy távoli szik]ára.H ARMADIKSZ E M mai Mongóliábanelevenen é| az első nagykánku]tusza.az Csodás történetek í.A két ki. majd becsmérel. az hivatottvitézsziiLleonon folyó partján. arróI beszélgettek. aki |őtt' |őttÍjáva|.A nagykán annyiTa|án Ergüne |ehetne a modern íjáSzat bó|502m-nekÍele| ra megörü|t hogy kőbevéset.zik.ErgÜnében (Eszak-Kína) 4. az volt' hogy Dzsingisz kánt Kaszar e]len fordí. Ba|o|dalon árr Kaszar 2. Ahvárezmisah az |ndus Ío|yón át menekü| Dzsingisz kán seregee|ó| 3. termetűvitézvo]t. majd azt Már kiskorától kitűnt bátorságával és nagy mondta: >Nyilazó Kaszar és birkózó Belgiitej' ti testi erejével.A városalapító igázták le a környező terijLleteket. Ergüne. a másikbóI pedig egy sárga kutya.ho| Szentoétervárra. Miután Dzsingisz kán szövetségeseivelegyütt tej ereje révén az oszAmint ígybeszélgettek egymás között.KésőbbKabtu-Kaszar. nevet. ember vagyok' íjat Kaszar eredetineve Dzsocsi (. Második fia.süvegétés övét. de nem tudta felajzani' Az apó illették. te a je|es eseményt. a nagy.totta. Az írott kő a mongo| írás korai. A |egjobb |öhegységben. 5. mongolokőt is ugyanúgy bogda (. hogy az apó legtöbb emberbő]csodálatot vá]tott mesterséget. A hármasszenthalmokat Kaszarnak. és Belgütejjel. Akkor az apó kék öszvéren lámasza volt Temüdzsinnek.Aszartagulokon portyáró| győze|em A szerk'\ az 1224. követségbe.A]an Koa előttje. amelynek alakjával eg1 másik korai történetbenis találko.vadá]]at') nak.s az egyikbőlmegszületettKaszar... Akkor az apó megszólalt: Kaszar (.'' kélyre fejlesztette. aki gyerrnekkorától a legfőbb tudta megfeszíteni.Belgütejjel együtt. Kaszar amely ma egy helyenszulettek.hútársa volt Dzsingisz kánnak. ami a jövendő nagyság bizonyítéka a mongolok szemében. Egy másik monda szerint a mitikus Garuda ma. mintIentmeg.Kaszar utida egy Jüan-kori (XIV. oroszG. vajon felajzzátok-e ezt az íjat?< Bel.335a|dot meg. Ezena viada|on Vő JiSZünge. egyik beÍe|irata a következőképpen tokra. amÍg az e|költözése íjasz né|kÜ|. és e| nem vitette Ma is az Ermitázsban őrra iS a környéken é|t. Közüliik is kieme]kedett Kaszar. megy. és el is vette Kaszartól hata|mi jelképeit. Az e]ső tette helyre nem menekült. és hová valósi. a nagy Íjásznak szente|ték egykoriura|mi központjában.A nag5.mint nagykán bátyját' Máig ő minden felajzotta. gyakoro|ják resedzésekkeI a táv|övészetet. de ő sem íjász példaképe. tozkodásná]öccsei a mongolok szülőföldjén. Ezen a helyen csele.aki anyja ha azt árusítaná. Amikor találkozott Kaszarral mindkétemlőjébőlegyszeribenkiszír.akinek széles válla ésereje a kedjetek valami jót!< Azzal hirtelen e]tűnt. A kő mindaddig JiszÜnge birtokán 1832-ben megnemta|álta Kaszar utánSemmaradt hÍres Veft.taa tejet. azok megkérdeztéktő]e' hová hogy hatal. zunk _ ott a mongolokősanyja. hogyan akarta megkaparintani a világi dig feltartóztattaőket. Tizenéveskorában íjával A mongolok titkos történetében szó esik tajcsiutokkal' szembeszállt az ellenséges ésad. éskivéhíres birkózó volt' . amelyet gyermekkorától űzött. hogy megleck ézteti őket.Kaszar mohó csecsemő volt. és ho|apját. azt meg. A nagykán elhitte a szellemi vezető rágalsénekszentelte. ni kezdték az öreget. Kaszar egyik Ieszármazottja mutatbe őseinek á|dozatot Dzsingiszkán ordoszi ^^l^+:i. vagyis Nyilazó Kaszarnak is nevezték.1225-ös közép-ázsiai aratott után Dzsingisz rendezett hazatérő Dzsingisz kán|etáborozott azA|taj kán ünnepséget a mongo|oknak.Jiszunge tovább. A krónikák tanúsága köriiLljött a viszernt 1'1'64 Iágra. ezértbocsánatot kértöccsétől. Akkor közbelépett az anyja' és pen hadat indított népek a meghódítandó elien.'' JiszÜnge 335a|dnyi távot aminagyjá. egy Bukusz nevűhe|yen. amígbátyja biztonságos hatalmat a birodalom fősámánja. (muszlimokon egyik Iegem|ékezetesebb esemény.egyik központja' aho| immár 800éve rendszea rekordnak. Az íjász.< Akkor ők ketten azt kércsak későbbnyerte el a hatalmas erejére utaló ték' hogy adja nekik a nyilakat. gisz kán így szólt: >Szegény mas vitézválik be]őle. is tartottak.arról.. Dzsingisz kán öccse volt. Kaszar egész életét a mongolnépek egyesíté. amikor hangzik: .ra tését csodásjel kísérte: bát11ához hasonlóan ő is vérrögöt szorongatott a markában.a XVII. sárga íjára aranyrryilat gisz kánnak. sokszormentaZ érdekében vagyép.L^^ ParvLalouar r 6' Dzsingiszkán ésöccse. hogy hatalmas vag1'tok az én két öcsém.. hallotta bátyjuk' Dzsingisz kán. |' Szpasszkij.aki számára. és aho| íjászversenyt íjászversenyt rendezett.magával vitte sárga szarvú íját' ésúgytett.szent')nélryel gütej megfog1a. Mongo| harcosok seregszem|éje a Be|ső-Mongo| Tartományi Múzeumban. és elhatározta.

ta az idegenekA fai vátől. Kaszar a bátyjától kapott földön.és szívesen mérkőznekmeg más mongol törzsekke]' sőt akár kÍiLlftjldiekkel is. s annak mind a négy oldalán volt egy-egy kapu. A feljegyzésekbőI annyit tudunk. neki' A iegtöbb ünnep 27-éreesik _ legtott hogy a Sárga-folyó nagy kanyarulatánál alábbis a második. uminjangat körzet Hohogatu járásának A híresíjászróI1'2I8. hogy Kaszar á]lamszervezésí éskatonai ügyekben sokszor vitatkozott báIyjával. akik a köíjászok hírében zépkorbanfélelmetes állíjászatban ma is tak. melyet Kaszar őrei vigyáztak. hogy itt élt Kaszar. sót egyszerállítólag megsér1ette Börte nagyannak feleségét. állítólagköszvényroham okozta. Mivel a köszvényroham leginkább tavasszal és ősszel szedi áldozatait. s a többi testvérnek jutott dúsfüvúlegeló.Kaszart valószíníIega második közben érte a halál' de egyesek Szerint Dzsingisz kán és Kaszar egyszerre vesztettékéletüket az 1227-ben. a Kuku. hanem Kaszar fejakszőrből készített kete ésfehér lobogóját is. amely mindmáig szent he\nek számíta mongolokszámára.Belsó-Mongóliában. lalták a mai Mongólia szívét. Dzsingisz kán flgyelmét: a legelőkben és vizekben gazdag üdéket öccsének. A nagy hadvezér veszIéI. Népeönálló ku]szerint ErgtiLrrét a fiaira hag5. hogy itt egykoron pezsgó életfoly't.. mások pálinkát vagy tejet hintenek a nagy ós szellemének.ésottie]entős sikereket értel.amelyeken kínai ésmongol nyelvúírás hirdeti. századi mongolerődítmény.Nincs tudo. asszonyt is. hogy annak mellékhatásai végeztek vele _ 74 . ő pedig új ták. ahol mégma is élneknagy előd. aki egy palotát is a közelben emeltott. nyékén.északra. (A szerzőfeluételeiuel) obrusánszky Borbála élő tangutok ellen a mongolok három nagy hadjáratot indítottak.de a hosszúhadjárat olyannyira megviselteőt. Darhat Muben megtámadta az észak-kínai ket. Büszkék az őseikre.Miután megsokasodtakésmegerősödtek. a nagy mongol birodalom hadvezére' A város tipikus XIII.nór körtuszközpontot alapította tiszteletére. jóindujatát kérye.ezértelképzelhető' hogy az ötödik hónap 27 -énérte a ha]á].Dzsingisz kán ősei keletre' az ErgtiLnepartjára húzódtak' ahol egy szrrrdokban ta]áItak menedéket. de egyesekúgyvélik'hogy azon a napon halt meg a nagy előd. kitörtek onnan. Mivel a palotatertiletén mégnem végezfeltárást. Dzsingisz kánnal. másunk arróI. Kaszar1tartják ősiiknek a Belső-Mongólia kejeti felében élőhorcsinok. A hadúr utolsó útja A történeti források feljegyzéseibői tudjuk. amelyekbenKaszar egzkori paripájának vére folyik_ a régi sztyeppi hagyomány alapján ugyanis a nagykán családtagjait is megilIexÍe az a jog. mint a nagykánokét. Nem tudni.bőI származlk az Sine Bulga nevú helyén ma is működó rendszeresen imádkoznak a utolsó adat. ötödik' hetedik. Kaszar emlékét e]evenentarqák' és nemcsak a jelképező fehér mongolbirodalomegységét ésfeketezászlőtltszte]tk.Kaszar ugyan kezeltette a betegségét egy Li nevű orvossal.tSzentelteka nagy íjásznak éshadvezérnek. és az emlékét ugyanúgyápola neki juttatott teriiLletrői. külső ésa belsővárostszintén ]asztotta el egymástól. Ordoszban. kilencedik éstizedik holdhónapban _. áhítattal hogy Dzsingiszkán kérésére Kaszar 1'21'5. hogy a családi viszály vagy más szempontokvezérelték-e a a Bolor toli krónika legalábbis ígytudja. A hagyomány mettékeI. aki pénzado- mányt helyez el ott.A Sárga.Erre a vidékrea tijLrköke]ől menekijLltek a mongoiok ősei. de otthonratalált nyrrgaton.helyet kapott Dzsingisz kán ordoszi kuljilkre büszke leszármazottai.Az ősi terü]etnem kerÍjlte el a nagy birodalomalapító. hogy fehér lovonközlekedjenek. csupán annyi ismert.ta. Ma is szentnektar1jákazokata fehér lovakat.kardot ésmás tárgyakat. majd imádkoznak hozzá.Kaszarnak adta.csak a korabelileírá. A palota előtt feláIlított kopjafára szent szalagokat.Sajnos ma már csak magas földsáncok tanúskodnak arról. hogy pontosanmeddig tarA Kaszarnak emelt szentélyben az őrök őrzik az általa hasznáItíjat'nyilat' tott a családi viszály. ezérta mongol ttjrténészek szentélyben része véii' hogy halhanagy elődhöz. A szolgálatukbanállt középkori krónikás' Rasídaddínörökített meg egy másik történetet.vagyts az orhon völgyét.amelyiknek szinténKaAmikor a tÍiLrkök elfogszar a főszereplője. A régifőbejárat mellett két kőoszlop magasodik. hogy elköltözzön A hagyomány Szerint a Nagy HegynéI tenagy íjásztéshadvezért. a Gegen ésaz ErgiiLne folyók között várost alapított. ahol az év bizonyos jeles napjaintejetéshústajánlanakfel számára. tek régészeti sokból tudjuk.folyótól teriilete. KiiLlön szenté\. hadagokattekernek' van.Ergtrnefolyó partján kaptak területet. és éventeötször áldoznak egy úgy akkortájt meg. milyen lehetett a nagyúr egykori központja. aminek az okát nem tudják pontosan megmagyarázni a kutatók. ahol a palotátéslakókét it külső védelmifal ór.tuszközpontjában is.

Mások fotyamatosan bi. ígyemberésemberkö. történik.gupknak.gqyensútyozottak folyamatokat az életünkben' azád{@{' yg[9t. a |ábukon baktériumokat.*" íl'40.íi PszlcHoLiGIA és LÉazÉs INTEZET A végzet@tal Kétéves havontaegy alkalommal. értelemaz életünkben. közbenazt hiszik.A ChuleevandeviHajcentrumban érzést okoz. szeminárium. Tettrekészség. bebizonyít-energiasegítnekünk beindítani az új'pozitív Bakran ez is sikerret jfk aá' hogya világ szörnyGéges ésigazság- INFORMACIO: látan. tudjuk tudvalamennyien szerethetőek. bőrön oárkereső útra kelnek.ÍelismerjÜk. Iovábbá a demodex tábaiirritáthatfontos tápanyagokat. oklevelet kapnak. amiben étetijnkÍotyamán ki. ugrásra. ameLyek további ferÍájdaIommentes. a sajáterőnket.juk a traumákat.aóis T I ffi .yen kottcélba érni. Íésű hasznátatát! elszívja a tápláLékot. Mindez vatóság. . akkoris. és Azonban egyegyszerű mikroszkóppal ki kező emberek A demodex érintkezéssel terjed mutatható intenzívmozgásukkaI irritá[jákaz Lenne az é|'ől'ény ametyÍeletős az egyikgazdaszervezetről a másikra. akikké-szqpgs$6gf az . ami a fejbőrőn viszkető Lassanmozog.tÁ lls OKTATOK: kiáttított típusú amerikai Minden ember bo[dog. rossz oldalához ragaszkodtunk. víru. I lU. használja A vizsgátat teljesen ietentéte. Hogyan tud. cserétiünk A demodex a fej. 5-ío perc alatt kimutatható étősködő-tenyészet kában . Azonban az alvás idősza.kb. amiazok tútbur-A demodex atka okozta Íejbőrprob. alattállunk.Vatójában mindigsikeresek vagyunk.mazóváladék atka teljesétetciktusát gyakran párnahuzatot okozhatnak.megvalósuljanaka . máikmegoLdására. költenekhajprobléményez. majdkihullanak. faggyúmirigyekbe beépÜtve fehérjéket. anyaghíánynak köszönhetőena szőrtüsző atka is jánzásához vezethet. korpát. A demodex-bőL szártőzést Tipp: Ragaszkodjunka saját ésaz elhaLt sejtekbőrérzé. |sten segít azoknak. 8870-. bőrön étősködve tö[ti.Fel. vidámak ésétén.transzkarnációs jó &lán? i magunkat az.Seqrrenr. örvendtink.TITTTETiE'I iNIEFFT 7 -q ffi A TulaneEgyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkutásos esetek váLtanak ki.hogyotyan .ha esetlega párnánkatmás is a demodex szőrtiisző atka a fején. amirenem gunkat.ának J ritkán szo.egy ingyenes szűrővizsgátat során zötti közuetlenérintkezéssel nincs il.párnánkhoz. Váttozó tudatállaoot.Sokanrengeteg nak. A TRANszPERSZot. hogy Ezzel ellentétben' ffi a fejbőrön tenyészőbaktériumok.juk saját matÜnk támogatott. pénzt hámtást éskorpásodást ered. éte. erősés sikeres lehet.van ideje Ráadásul átvándoroLnr.. aktivijeltemezminket. sűrűség9el rende[.Naoközbena haitÜ.kenvséoet és tehetőteg kerütjük a közös szőkbe. sokathordozhatnak. A tápa demodex nevű jáka hámsejteket. mi a méty mindenki ismerrá. vagy a normátis hajgombák A demodex atkákéjjetenként a fejokozzák a gyuttadt fejbőrt. a tünetekért.Ujra megta|'á|.témákatgyakran Íétrekezelik hajszáLak először elvékonyodmegtatátható. ez pedig bőr. amikorbetegeskedÜnk ésakkoris.Az egészunivg5. idegvégződéseket. künk.Az összes zonyítani akarják' hogy minden ezzet szemben tás' tevékeny étet jár.élet .1^ .sorozat.dolgozniezeketa btokkokat ésgyógyítani Védelem egész kekvagyunk.

egyXVIil.. egyidős komponista-géniusznak ésifú titán 76 elixír . a FelményszálakbiIhőatlasz a közelébe sem ér ennek.hogy Szepes Mária regénye mögé van rejtve. Halle Berry mindig nagy dolgokra van hivatvastb.főhős több évszázadonáttartó érését láthatfuk' amelybelefullad de fe]bukkantak létjátszmájának á]landó Szerepsajátfontosságtuda.. a mégtávolabbijövőből (ez meg Boorman kétfilrnjének halovány koppintása:Zardoz ésExcalibur.lői is. kor a karmikus szerepkörök túlságosan sematihasonló kusak.FELHO-ET-L-&ffi át' nem is tudom.Ient. rok több mint egy éltizede. Igazi karma-karnevála poklok megjárása a főhős reinkarnációs ciklusában. Felkínál próbá|ja meg kihozni ugyan négynarratívát: a tő|ete|hetőt. A múmia)'hanem egy lélekcsoport teljesreinkarnációs ciklusát is. 190 ezer példányban elkelt regénye.olyan több szálon futó eposzra. A Wachowski testvérek és Tom Tykwer' a rendezők üszont. kísérletek Voltak erre már részleges fkétlélekkétft'ldi életben társ élete ésegy galaktikusin. Kundun' A kis Buddha. ami. Természetesen nincs igaza' máskü'90-es lönben nem éltevolna reneszánszát a évekóta az ensemble-mozi műfaja.óceániutazó fej. Szabó István mindig azt hangoztatta.e?.s nem kaptunk voLnamegannyiremekbe szabott.fenséges ésszenveaz életöltőkszenvedéseinek rémes délyeinekkohójából kizzított böIcsességmeg. .Birtokuiízében hatásoscsoporffiImet Hetedhét országra szi|ó giccs. egy San Franciscó-i erőmű körüli összees'70-es küvést1973-bói (ami tisztelgés a évek paranoia-thrillerei előtt). . ban''.Vagyis egyhős kell.minden (Közelebb. Akkor mindig baj van. Csak Tom Hanksnek.pontosabban: rengeteg Tabló inkarnációró| szi|o Nekiink. M' Forsteradaptícióitlátránk: Maurice. egyújabb szerelmetftjldönkívtjüi ésa természeti népbe tartoző_ ajun$ árnyékától'a . tettehozzá W eisz.összehasonlítási nemcsaka mogvilágosodott mestertmeggyilkoló filmek a|kotóitó|.és1984 -utánérzés). Minden szIÁr minden életében fimkcióban domborít:Hugh Grant mindig gonosz. mely nemcsak egy lélek újra testet öltésétecseteli(Audrey Rose.. kötődhet egyegész tablóhoz. feleltea ren.Akkor is.szátnyas ördögtől'' folyton rossz tanácsot kapó völgylakó férfiközt az összeom]ottipari civüzáció utáni barbár korból.mert ilyen fiImrevá.. dező.Magyaránmindenki folytonegyarcheípust testesítmeg. nyas fejuaddsz. '30-as évekAngliáalkalrnazottjának sztoriját a jából (minthaJames lvory patinás E.l sok a szereplő?A régiiskola mestere. századi csendes. karnációban: Darren Aronofsky:A forrág egy inkarnáció alternatívvalószínűségi rendszerei: Mr.éső is ezt látta benne'. nöm kellene. majd olyan tába' A sztár. úgytűnik.. Susan Sarandon mindig bölcs ésempatikus. igen. .lásd ElixÍr. Elvileg örü. egy klón ésegy ember szerelmét az orwelli elnyomó rendszerben2144-bőI{Mdtrie-' Sair. hogy a nem mozinézőhőssel való azonosrrlásaegyéiri. igaá katarzist kínált' A brit David Mitchell (1969)2004-benmegjeésbaná|is cse|ek. de a férfidémonja A Gyűrűk UrábóI is kiléphetett volna).Mennyivel érdekesebb ha az ilyen agresszor_áldozat-féle szerepváltávo]naa sok karmikus következményeit úzsgáIta regény! Talán trj. gyilkos' a másikban meghogy eg1ik életében lett volna. . magyaroknak van egy magas kvalitású alapurrk: A Vörös oroszlónban eposz a Mátrix. az esendő kisember prototípusánakadatik meg. Made in Heauen. ha egy sztori valami jobb előképre emlékezteti anézőt. (ami valójában klasszikusifiúsálődéstörténetét gi kalandregény). mentő legyen.2006-ban meg is kérdeztem AronofskytésRachelWeiszt a Deauville. szerep|őgárda maszkok ésműorrok szerzésének útja.). . nem több.2011. .Levetítettük Deepak Choprának. Nobody.jun.De mi nem hisziirrk a léIekvándorlás. Szoba kildtdssal' Howards End).iFilmfesztiválon'vajon A forrds a reinkarnációróI szóI.

minden vicc Ezt leszámítva simán kömára.szegetik'lk reinkarnációs ciklusokból.Nem ezzelvan hát a baj. deriiLl'hogy a komponista szimfóniája az fe{ebbnagyobbspirituális szókinccsel' Ők Örök uísszatérés címetúse[. Angyalok Amerikdban' Röuidre udgua.AVariet.) Maga a hangiegyvir.n' Becéző szauak. . kitagadnak. Az erkölcsi mondanivalóta cselekménynrek A Mó. az is fut az éIetéért abban a minden létidőben te magad alakítod a sorkorban. (nő férfitestbe lehet karmikus te. Akkor ryivel? Életidentitás vagy Iéttudat Ha ktjríiünéziiLnk az evilágban ésa nllvilágban. ahol igenis szereplők tuca{át kísérjÍikfigyelemmel. tuóz öregember is megjegyzi' hogy déjá sfl<okból' dimenziókból kreálnak nagy lét. a egynagy zeneműkiiLlönböző szólama(i)'Ez nem pendii{meg olyan azonban nem jelent többet a filmben. nok. időnkéntkifejezetten rossz.trirban már a flzikai Iétku]isszái nem pedig a szájbaÁ. A És A NYEREMÉNYEK A NYERTESEK: Árnyak M.idő. c.amire az e|ső típus. A film hangvétele: sztjrret nélkiiiömleszA százmi]liós büdzséjűfilm óriásit hatettpátosz. A he|yes megÍejtők között aza|ábbi nyereményl sorsoljuk ki: TAI'|FoLYAMRA szóto RÉszvÉTELl JEGY 2 dbncvronrnou- Éu nnprÁn 3 db zors AzÉvKöR ÜnnrprHez Ébt A|apítvány a NapÍényes jóvo|tábó|. sal jövőnk keletkezéséhez szoru]va) is relőerő.nék?Sőt.csak leg.A színészi a katarzishoz. Nem csoda.met.emberi cirkuszolástfo\tatják' mint amit fikarnáció igéjét.szonq. mert Későbba kvantummechanika ftilemlegeaz életrevonatkozó szl]árd' tődik' de a laikus nézőnekez nem fog sokat önazonosság kiiktatiísával sztitrtelentiLl életjelenteni. egfelől vannak azok a lelkek. egyeséletekben) zajló epizódok. IfuistonLászló egyenetlen.Szeress.ta. az ''éIdége|ők'' ba _ minden éIetöltőegyszeffe történik. orök visszatérés A struknirát áthatja néhány rendezőelv. Faragó Ádámné 102B Budapest' Rhona Byrne: A varázs|at című könyvét nyer. . sod. Kötődiink másokhoz. Mitchell legyen írva. Magnólia. hederítenek' De hiába a rendezők tágas léthrdata. Mi lett volna.mindegyik sztori önálló marad. hallatlanulkreatív) Iélek esszenciájához..bár szerintemő Ésvan egy másik típus. vu-érzése van. javára A szeruő. nak.Minden egyesgesztus. máskor szüetek a témába.szimfóniákat. Na ja' egy újsztiüöttrrek (értsd: új'MaterialistaújságÍrókat könnyű ehájolvetik eg1rmást az egJes idősfl<okon ni zagyvahókuszpókusszal. Nobodybantöbb interakció volt Szeptemberben a Torontói Filmfesztiváaz egjIes életvariációk közt.testesiilései a létlehetőségeit éshatárait fetásvadász giccsekre. Mint teremtőerők közelebb ban egy élettel ezelőtt. visszatérnek' kibékiiLlnek. . Este). ÁsóCsabáné 2045 0lda| |Vária 2760 Nagykáta' Somogyi Attiláné 8660 Tab' A NYEBEN/]ÉNYEKET PoSTÁN KÜLDJÜK EL' . kétségbeesnek. örÍjünek. intriká]nak. AMr. Pletykálnak. (Nietzsche az életszereplői.Amikor meghabrak.nek tűnnek.zist. itt egyjóserejű lon nagy hozsannával fogadta a sajtó a filálom (ajavasasszon}t alakítóSarandonex.jaimban. Ugyanaztaz A Felhőatlasz már nyíItanhirdeti a rein. Ehelyetta szereplőkajká.hogy létrehozzon hogy a meneküéseket egy nagy katar_ miszerint ban oldják meg a rendezők.'.cÍmben.Ez is iszkol eb.. szerkezetét krrló hotelszobaszolgáImindössze rendha. párhuzamos éIeteimben és más ból aki a lineáris időn fiili szférákból inkarnációimban? Csupa olyan kérdés' rá se emanálja {sugározza)magát a fizikai világ.y kritikusa zseniá[snak találpedig mérftildkőnek. és az kihat más testet öltéseidre Az i]leszkedések egészen Íantázíáia. Jömagát. tékaz Édesvíz Kiadójóvo|tából: TörÖkbálint.Egy ilyen inkarnációs alapképlet járutunk hozzá. szinten.'' ál]nak a metafizikus és a halhatatlan (és Idegesítő a mindent kimondani akarás.zikai testbena FöIdön műveltek.mögé leső Wachowski fivérekilyen lelkekkellene éreztefrrie. a másvilágonis ezt foly. elhagy.szeretrrek. ésneve immár Lanaként viríta főcsupán vőben ésjelenben.Talán ha kétolyan emberi moz.. A világéletében önmagát női ból félórás rendszerességgel elhangzikné. meg? Milyen lennék. salt Amerikában.. Az ötvenedik percben ki.Én már voltam itt koráb.amely'rrek megörtjühetneki a hÍlúlágon lenne az első.mint hat cselekményszáI párhuzamosvágás. aki fittyethány az ilyen ha. A JANUARI MEGJELENT SZAMUNKBAN JATEK HELYES MEGFEJTÉSE: B. milyen vagyok más létezésmódja' vagyishogy a ttttvilági lélekszempon{á.utat mutat az ijszerű' történetmeséIés szágyó átmenetként. ha másként' máshol.Élettirrk nem Wachwoski időközben nővé operáltatta a miénk.a film nem száll bele mélyebben ben tartjaa lét-kíváncsiságot.lélekként azonosító és megélő Larry hány bölcselkedő közhely.tatják.HeÍe||e Krisztina: Grimoire könyvét nyerték a Ghrisco Kiadójóvo|tábó|: Szciveges l|dikó 8380 Hévíz' MoInár Tiborné 8800 Nagykanizsa. gós narrációnak.akik jól e]szórakoznakaz inkarnációikkal' ésélvezik a szerepeikkelvaló azonosulást. ha tudsz' A gyerekek jól Udnnak' Azutd. amely tázisában) meg a jelenből a mú]tba átala. Dagályos zanat van. amely megható' a többi rész spirituális ömlengéseknéltöbbre lenne játékis sztikség vontatottésfontoskodó.ha másmilyen lenhogy a szimr:lüínreinkarnáció tanát sugall. A nemes iizenet ellenére ben a korban.

A mosolyodból áradó fényb @ 78 elixÍr .

l 2 ^ ) . keresd! magadban várjsegÍtséget! a|akulásátó| figye|j: ne másoktó| ésa do|gok be|Ü|re jobbáformá|d! Te vagyképes arra. . útján ésavá|tozás Ahhoz.hogyerreráIa|á|j.hogya va|óságodat Egyedü| 00 elixír 79 . mi|yen Mindegy.2 prob|émát kulcsát mindig a mego|dás sodore|éd az é|et.ragyoglaa vilagot. e|indulhass. . amire vagysr.

vártam. tn is próbáljaki a kópzelőerejét' ésmeglátja.kilépekaz ajton. Ahogy megyek tovább.hogy mindezen titu]usok olvasása után egérré zsugorodottez iránü|bÜszke' mondhatni nyú.hogyan memorizáltam pár másodperc alatt. vá]asztották. a igazgatój Memória Sportvilágtanács a lett.. bajnokmemóriát dásom hiányosságait. személyek elképzelése segítabban' hogy Micsoda hiedelmek' önátkok közé pré. amúgyis megtépázott rinbizalmam.éselvégeztem az uizsgdzdstitkai című' könyvet. nagyképű. Elindulok a lépcsőn lefelé' amikor is látom. hogy nem tudtam mikor kézbevettemÁ sz&eres ellenállni a csábításnak. ajánlottfeladatokat. én megjegyeztem 20 szót féI vakhoz' betűkhöz társított történetekvagy perc alatt. ion.játékostanulást kívánok minden vizsgára készülődőnek'a nyelveket tanulóknak és mindenkinek. aki szeretné az agyátjó kondícióban tartanr..hogy az énagyam szilta. anélkill.. leplezve József suk el a sikeres vizsgamódszert. A szerző olyan képletesen.hogymegírtegy könyvet. 1995-benmegkaptaa kritikdn túl 201O.hogyújabb kihívásnak vessemalá ha a saját . és magyar érettségin zavaRemekjátéknak bizonyult. hogy hibátlanu] visszamondjam? Egy történetet fabrikáltam' amelyet ismerős helyhez kötve képzeltem el.ában ie|entme$ lGpható az Elixir Könryesboltban' 80 elixír . egyszerűen fogalmaz.benaz évagyának Kritikdn inncn.egyre lelkesebb letÍem. Kíváncsiak..sikeres. Michael Schumacher. ahol az egyeurósboltban megpillantok egy hatalmas LUX SZAPPAN-reklámot.Máris az utcán vagyok.. kedvesolvasó' A titok nyi{a aképze\őgyeztem 20 szót fél perc alatt! JóI o]vas. sőt in. hogy a forduló bemélyedésébenott álI az E|FFEL-TORONY makettje' s körülötte M|OHAEL scHUMAcHER köröz. ott a küszöbön egy HARANG.erőben ésa szimbólumokban rejlik.]at után sikerélményben volt részem. Bach Szilvia.akár 5200 szót iS bármikor elmondirrnka seljiik magunkat nap mint nap. ezzel nem vagyok egyedül' Szerencsére a szerzőnemcsaksajáté]eNo.. ésénelolvastam.A nagy ijedségre leülök a sarki étterem egyik asztalához' éskérek egy pohár PoRTó| BORT.farag' profi nyelvtanulástígér. Íme.. brrr. miután a könyvet szerű' tompa agyú halandók eseteit is . tennek sem jut eszembe' hogy a só az egy retné.Gondolhatják. MegjeÖn. mostanra' Aztán ahogy fogytakaz o]dalak. hogyan sajátíthogyan szoknyám díszmadzagját. olvassa e| oominic o'BÍienA silíga viBgiázálst. és a gríz egyszeriben FAGYLALTTÁ vá]tozik. csodásKoRoNÁVAL a fején.pedig elteltmár pár nap a könyv o]vasásaésa cikk megírása között! memóriafejlesztést! A megadottszavak:harang.aha'' érzésen kiolvastam..ben Memória Nagymestere címet. és elhelyeztem az ezoterikus elénktárja. ]eszkedtek hozzám. HAúszHÁLóBA botlom. mérhetet|e.tikusan. Továbbmegyeklefelé.ahol az ajtófélfán BAcoN lóg. Nahát?! Dominic o'Brien nyolcszorosmemória-világbajnok. Elérek az utcai kapuig. ésaki sze. 1994.pár pillanat múlvahibátlan sorrendbenfogja visszamondani az összes megadottszót! Jó olvasást. Átlépem. Perszeelőször szkepezek a pozitívjelzők nem il.. Eiffel-torony. Lelkesvagyok. aztán amikor már az első gyakor.a Géniuszok Könyue első helyrerangsorolta. Áthátessék megtanu]ni ezra 40.'' Aztán jött ez az ameríkaifickó. Ez az éntörténetem. éselvitte aZ önátkot azza|.Kisiányom' neked csodása memóriád.50 o|da|t! rítottamgyerekemreminden meg|egyzendő dátumot ezzel a felkiáltássa]:. Látom ám' hogy az Aradi utcán egy B|KA fut felém. igen.'vizsgáimra gondoltam. Attila proletárktjltészetérő]megszerzett tulehet gyorsan tanulni. alig kább az elienkezőjükvolt igaz. korona. halászháló' egy pohár portói. a memóriaguru E ni. amelyetmég most is fel tudok idézni. bacon.SIKERES mondván: vagy egyéb szöveget tettekelém. Csettintek egyet. A lépcsőfelszól"la GRíZZEL.mikaizbenamF móÍiáiátis Íeil€sái.elsajátíthatja a gyorsolvasás tudo.Ésbizony kiá]]tama próbát! Ahogy ttiök. romban szelet keltve pörgetem harangA könyv útmutatást ad.Ikaicimű könpé! amely a llivium Kiadó gondoás.jegyezd meg!Tudod. Hadd álljon itt egypélda. mint amilyen énvagyok' vagy irodalomnak fenntartott polcomra. de ennek immáron vége! Hatalrnas tébőIh'oz fel példákat'hanem olyan egyvagyok tti]. mégmost is kíráz a hideg| Gonmányátt is.és a lépcsőház feléigyekszem. dolom. az agyamat.éslám. fagylalt' Lux szappan. vagy amikor az Is. gríz. Szasák. bika. megadott sorrendben.

nem mondhatjuk. zottáteszi a kedvezótlen fényszöget. aggoda|mat.. nu|óbo|ygókka|. /' Szaturnusz zenegyedikházban' Sok terv és re számíthatunk. Ahogy e|csöndesÍteni. is.akár tÜzesnekis tekinthetjük. me|eget Gondo|om.Szerintük zÜk. tesit aVízöntő ésa Ha|akjegyénátvo. ésvisz.merturának. Azért mégis ki. lgaz-e Vagy sem. Felváltva kÜ|denek kedtörekszik. sok asáro|igusbanke|tett |akjegyébe' a vi|ágra.kapunk Az égitestek útja is''. seire is mindenki odafigyel. Köz|ekedési ba|. sem annak'hogy a kínai asZro|ógiaszabá|yait jó| magátezekben igazán a jegyekben. évétŐ| kapcsotrigonjához egyÜtt á||a Ha|ak kvadrátjához. szoroskvadrátban. art az érdekességet ta|á|a hidegnemzette a juk' hogya két sorsbo|ygó' a Juvizet.A kínai vossagot. Egymást támogatják' teévÍebruár 10-én kezdŐdik' és hát minden bajra ígérnekor2013' a víz-kígyó éve. hogymt. bo|ygóközött á|ta|ános Néhány napig nem sok jót várhatunk ettŐ|a bo|ygótó|' Merkúr rendkivÜ| erős. utánarövidesena Szaturnusz számítottam az újho|dhoroszkópot. Ez a kétbo|ygómost kedvezőfényszögge|. a Marsésa Neptunusz Szorosan erósíti. prob|émák' a kvadrátja is érinti. Pé|dául rettegett a Skorpió. a tűz ésavízIa|á|kozásának gő sistergésébő| ho|dújév mutatja' hideget a kínai ésa horoszkóp békés átmenetet teremteni. ben jár. lázadások'erőszakosbűncse|ekmények teszik A Nap jegyet esetek.. szÜ|. a MerkÚra harmanem maradnak e|.Az em|Ített kedvezőt|en fényszöga Jupiterés a másik három rosszi éshatókörön belü|a Mars hatásais befonyugtalanságga| fenyeget. ró|.a P|Útiva|va|ó ura|omcsere miatt. A tűz és a vízta|á|kozása e||entéteket \ . Ami a gazdasági he|yzeteti|nap. A Jupiterpedig az |krekZ Íokánezze|a bo|ygócsoporttal lidik' Ez is meginta tűz ésa víze||entétét e|ején.a Jupiternek a kedvezőt|en masZjamindaá. .H ARMADIKSZ E M HOROSZKOP . A kígyó a|apvetően fényszögkapcso|atokat |éY.Azértakadnak kedvező a naponkezda Szaturnusz pozíciója VégezetÜ| 26-ána Vénusz megérkezik a Hafényszögekis.a Jupiterkedvezőfényegyszercsak vége|esza télnek.mertura|omcserében van. Érdekes. hogy rózsás szavonu|./ jegyé.hogy kemény hi. azutánhamarosan a szaturnusz ben a Merkúr. . a P|Úti pedig a tizedik házban A kínainaptárszerinta ho|dújvan. ndu|atú naktekintheto.|yáso|ja. e||entétes tív. rpménrr fnsz|ik szarte e téren is. kereséstafebruár2-án dő| e|./. A Mars e|óször saját urának. ésa hideg inkábba jégszipiter és a Szaturnuszugyancsak pozinonimája.ves/ésbenfo|ytatja hogy6-ánszorosegyÜttál |ás.a Jupiternek vált 1B. Teháttő|Ükcsak olyanvá|tozásokat hónap nagy részében a Nap a Vízöntoszi|árd egymást. ji szíwe| té|i fogadhatunk..s ta|ánez a |egridegebb hinap. A kínai asZro|igiára és je|zéA Szaturnusz a tizedikház ura. |ttrangFebruár5-éna Merkúrmegérkezik a Halak 1egyébe.a Vénusz a nek.ésez hangsÚ|yo. Akkor aZán zord idók jön|esz. A nézeteltéréseket úton pezs.|á|kozik. a ti is érdeklodve fürkésszük. osszekeverjük kvadrátjáva| taPekingre Erdekesmódon alátá.amita víz-kígyi várhatunk' Ebbena kép|et. A bölcs kígyi egyensú|yra vezót|en kvadrátokat ésmindent megpribáljabékés üzeneteket. ebben az évbensem nyugalomra.érzi egyeZessük. szexti||e| gyakoro| elixír 81 .án' ésa Ha|akban Ío|ytat1a Útját'Ugyanezen tÜntetések. Ieti. A Vénusz e|ószöra Juaz álta|unk ismertekke|. is hátrá|ómozgásbaés23tó| a Merkúr izga|massá a következŐ harmincnapot.meg|átja azárnyékát.támogatja várhatunk. szögétő| támogatva: azország Új |ehetőséget szerint jön az enyhÜproblémák. nem i hagyományban a víz e|em l-']a ez Ánhn|i öcc zkÁnÁt nÁza termékenységet szimbolizál ja. a Szaturnusz már igazán kedvező befo|yást aho|eme|tpozícióban ban. |á|. felo|di' kedvező trigonokat a bo|ygókhoz. ki tudja? Mégr kvadrátjában van. A Jupiterés a ba kerÜ| a Neptunusszal. 20|3 februárjában 2-án|ép Ugyanezen nem számÍthatunk. A medveki|ép a bar|angjábi|' ésha sÜta \ megijed dik ház ura. A másodikházura.hiszen |és.A köz|ekedési vagy |assan a sajtiviták azért degtóIke||-e tartanunk. Nem vaA Vénusz a Vízöntőjegyébe' sem komolytragédiára gyok híve Egyikbo|ygó a napona Marsis átlép a Ha|akba. éstartósakis |esznek.piterjó fényszögéve|.retrográd mozgásba. hogyfe|tét|enü| az ÚI1át' de ez nem aZ jelenti. Az e|sŐházbanazUránusz. A februári Újholdhoroszkip nekünkis sokate|áruI errŐ| a hinap. De már ame|yeket újho|dhoroszkip aszcendense a Kos 2' nem a legmé|yebb a sötétség' ésébred a remény is: A Budapestre számitott A néphagyományfokánta|á|hati.

KözlilÜk o|ysokat segÍthetnek. haebben a hónapban a megérzé-Jó|nézze bízik! azévben a kanierépítés eset|eg másmunkakörü|seitköveti'Nemmintha e|kéne hanyago|nia bár. most a szere|emben te|jesÜlnek á|mai.Egy Lelkesedésben. kiben Egy. Egypillanatig se párat|an |ehetőségeket. Tú| sokat akar. Hamég nemta|á|ta meg is jó irányba ha|ad. Az öt|etei nemcsak saját akar |é|egezni. ha képes Íegye|mezni magát. Hameg tudja különböztetni azo. vagyrokonaeredménnye|..bízhat |stenben.haközben kényte|en leszá|do. hogy kinek hisz.idősebb barátaiban néhányan teheti harmonikusabbá. meret|en emberek szeretetének. hogy éppen próbá|ja ra.vagy támad a |egjobb |ehető|egvá|asztotta.|ószínű|eg békés és hatja Lega|ább ennyire Íontos.Fé. mára' Ezeket az inÍormációkat igazán körü|.Íontos is.mények e|érhető sijó szándékúak juthat A bajcsakaz. jó szándékbó| gördÍt hogy megtud.ha ményre e| ke|| jut. azoktó|. NYILAS Vigyázzon. jóva| zatokat nemva|ósíthatók meg. Lehető|eg tansabe a szabá.eset|eges vá||a|kozásban vagy a szere|emben o|ykor kép|ékenynek maga körÜ|.ják.akinek |sten a barátja' könnyen ésazt is' hogy Egykicsit rokon|é|ek a Kosokka|. igényei még is.szerre. |gyekezzen megragadni próbatéteI Ennek megte. bö|csmeggyőzés eszközeit! akarja| Nagyon is jó| tudja. Ana gedet|en' a munkában sem képes párat|an |ehetőségek nyí|nak meg0n e|őtt.de azt is tudnia kel|. akkor jó szövetségesre A |egÍontosabb az önbiza|om' Iektjzdeni a hivata|ok akadékoskodásait! ta|á|hat benne. de ered. A most mitis. Ebben a hónapban fu indu|ást Miné| du|jon útra. biza|má.adja fe|.ha e|őbb ne csak a sajátÍeje után menjen! anná| biztosabb abban.hogy az okosenged! Hakö|tözik. hatú| magasra á||Ít. Hajót akar' megke|| hajo|nia mások akarata e|őtt! ta|os Ügyek intézése néhány bonyo|u|t. ame|yek nek. ésa csa|ádi é|etétbontja a fa|akat. hanemmásoke|ismerését is nemtörődik. hanem és titkos e|. tudja teremteni. csakúgy bo|dogu|. Nem ke|lrögtön rosszra amitha nemis azonnal.Ebben hozni.ÜdvrjzÜ|''.e|őresokatköszönhet a jó barátok. hogytámogassák.ne ragaszkodjon az e|határozásaihoz.kat. fu így |éÜehozott á|dozatokka|ibanis. ne ha|ogassa! hahosszabb ésa köz|ekedésben is le. sőt akár is. mie|őtt még hanehezére esikis! hogy magát. aztmond.gyázni ke|| Ve|e. támogatást de hamarosan a tisztességes. tekciótvesz igénybe. bátran megteheti. vagy támadnak. és netévessze összea |ehetősé-hetazért. és sajátérdekében. Mása he|yzet. akkor adódhatnak. Sajnos a csa|ádi é|ete jó néhány jó|haszná|.gondoIni. zaják.Haveszekszik.csak Szinte minden terÜleten sikeres. kímé|je önmagát éspersze eme|t e|Íogadhatja! MÉRLEG AszcENDENs AszcENDENS SKoRPIó NYILAS ASZCENDENS elixír . a szere|em vagy a házasság komo|y varos helyzetet kellmegoldania.veszik irigye már nem lesz i|yen zavarta|an. Nemcsak tudja' vá|toztatni. Ne aprózza e| magát. harcol. ze megértesÜléseit' A hivatásában nagyot |éphet akkorritkaszerencsés akkor a legrosszabb jobbbeosztás vagy átmenetiIeg kÜ|Íö|dön mego|dást vá|asztja. Szabadságra szabadon paszta|t. cseIekedne. hogy nincs rá e|ég NeÍéljen.prob|émái Ha á||ástkeres vagy éso|yan támadnak. kivÍvja velÜk.he|yesen teszi. Erőfeszítései mindenné| többetér. amitényIeg szerencsés nemszenved hiányt. meft munkahe|yi ja a mércét. menevezet a he|yes út.hogy nemcsak kertartósnak ígérkezik. bürokrácia útvesztőjében! közben Onre. gondolkodik. Ha viszont előre. hogy csakne |egyen peres ügyei azokgeketa |ehetet|enségekke|! Ha alka|ma nyÍ|ik makacs. Nemcsak a sorsésaz emberek támogat.azza| igazán Íába vagyházastársa meg|ebeszé|ni egypercet se várjon. neadja tovább' bízhat. meg. mennek |e. hogyházastársa aggá|yoskodik. KOSASZCENDENS BIKA ASZCENDENS IKREKASZCENDENS szeote mber 24-oklober 23 MERLEG SKORP!O 24-november 22 oktiber november 23-december 2l. ha igazán hogy ebbő| még mennyi öröme származik! a Iogikus. Ha utazási ba. Új munkahe|y vagy várja. de a taamit tesz. márkeresnie semke|| tovább. Próbá|ja szóáradatta| igyekszik meggyőzni kedvesét.s:: ]] ' Mostkissé hetekvárják. ésráadásuI egy. Új megbízások. jónak'sokszem. gazdá|kodni várat|an ve|Ük.amita józanész diktá|' Csakakarnia ke||.J veszít a |endÍ. és még akarata e||enére jó szándékú megbán. Viták he|yett inkább vá|assza Úgyérzi. devi. bölcs. hogy önmagával e|é. mé|y' A szerencse ajándékait azonna| fosikeresnek mondható ez a hónap. mert kacér és szeszé|yes nőszecse|ekvésekke|I pontbó| vezeti. Alapjában véve A türelem nemteremrózsát. bízzon. kissé e|bizonyta|anofontos! Az a |egnagyobb baj. időpontot történik' mint ahogyan várta. nein. i||etve vagy munkahe|y várja.hogy a könnyen szór.gadni. akaraterőben oIyasmiveI törődjön.igazán hogy tettek he|yett nepróbá|kozzon he|ytá||ni. Ha terveket déde|get. Egye|őre hasznára vá|nak. csak önmagában ne a jó szerencsében! Lehet. ja e|a hónap végén.Mondják' vá|ik.20 március 2'l-ápriIis K0s 21-május 20' ápriIis BIKA május 21_jÚnius 21 IKREK .j|etébő|. tn viszont nát szépítheti vágyik. Ha utazni megszokja. e||enére bármit a küzde|em! jó| érezze jogiprob|émái magát. ha proaz esetben de érziis' hogy kényte|en többetkölt a ke||eténél.. |gazán amennyirő| ta|ánálmodni sem mert. Ró|uk hogy. hogyan haszná|ja ki a A csa|ádi é|et. még akkor semha vagyaz otthonát ÚjÍtja Íe|' nagy vágja partnere pénze! kétségbe.Gondo|jon ana. hogyfejje| a Ía|nak. |ensége is akad. ügye|jen.Lehetséges.mindent érez ésva|ahogy pót. e|ő a fejszéjét.akikben napok várják.lehet.nak. az e|őnyére Elsősorban aZottho. mit csiná|. Ha|ehetséges.csakaz eredmény érdekli. ti| könnyenmegszabadu|hat. gyenóvatosabb Ha||gassonmarabb ke|útra. hogyminden máskor ésmásképpenA hónap eIe'jén többIetbevéteIhez de jó| ke|| jött pénzt könnyű kézze| kirándu|ni kedve. il '. éppen nincs á||ása. nehogy Ritkaszerencsés ésmeg|eheNyuga|omra és békére vágyik. |yokat. e|tévedjen a pedig Hivatősen sikereshónap köszönt enő|most szó sem|ehet. akikártani akarnak' merő akadá|yokat az0nútjáamiket azokat őriz. Csakneessen ésneÍe|edje. a jó a|ka|makat. másokat is! ÍőveI azigazit. Ha hitevan. okosérvekke|. haremónyte|ennek tűnik Ha e|é á|lÍtja. |ehet Jobb. szeretne bo|doguIni. Fordik. a Iegjobb döntéseirő|.tuna istenasszony ugyan kegyeibe Íogadja.|ő. egykti|fö|di utazásra vagyhosszabb kirándulás. vaés soktitoknak vagy titkos do|ognak a nyo. a szokásosná|! jó|érzi partnerére.A február ebben hónapja Leghe|yesebb.

az örömbe vegyÜ|het egykisüröm is. szá||hat RÁK AszcENDENs AszcENDENs oRoszLÁN szÚzAszcENDENs december 2L_január 20 BAK -Íebruár január 21 19. Sokka| szerűség határain be|Ü|.ra.hogy mi |esz a jövőben' harmadik Iehet. sőt kiharcoIhatUgyan. jöttek.hasznuk származhat be|ő|e. akar a munkájában e|ismerésre. kitéren.hacsak nemvigyáz. a ringbő|' HanemkÜzd tovább. hogy mit PénzÜgyi munkaheszületésnapot nehogy munkatársai Íé||yiproblémákka| ta|á|ja Ebben a hónaoban ésa követbeszé|. éssajáttávo|abbi vá|tozások történnek.he|yzete jó|teszi. akkor megteszi majd a házastársa toztatni' Nembaj. A párja. haeztteszi. megá||apodásokat köthetezekben a hetekben. sikeres. méghoz. amennyire szembeszá|| bá|ja ke|l ésfő|eg ne okozzon nekike||e. is jó irányba ha|adnak. akiknek jönnie. Haazokközétafto. hogy di kiruccanásra. hanem az. hanem |átókórét is kiszé|esÍtik. szembe jó barátja Hajó| belegondo|.1RAK jÚnius 22-jÚ|ius 22 július 23_augusztus 23. nyuga|omra vágyik. Hamég függet|en. Senkitő| errenincs is szÜksége! A |egfontohogy me||ett ne sabb. több |esz.Azonkevesek akkor azoknak az akara. hogy otthonátó| távo| vá' Eza hangu|ata|apozza peA tettvágy vezér|i. rá ke|| vegyenek fe|kölcsönt vagyhite|t' meft konÍ|iktushoz vezetnek. ameIyek aze|ső kissé harco|nia ke||. hogy kéz a kézbenmíthat baráti segÍtségre. A konfliktusra |ehetőleg tekintsen hogy nemegyedü| vana vi|ágon! épÍti. nem is lesz majd okuk.Ezu mintha kívü|á||ó |enne.sokgondot Az nembaj'hao|ykor gyermekei közétarÍejet hajt befejezést is.vagya jo ismerősök beÍo|yásának . NeÍe|edkezzen meg anó|. akkor a szere|emben zán átvonu|ó bo|ygók azonban a kap. Ezeka békés o|ykor napjai. mert számos' eddig számíthat. e|akadt ügyet indÍthat eIjó irányba. Lehetséges. hom|okegyenest e||enMindjárt a hónap e|ején úgy érzi. kapcsolaTa|ánmegÍigye|te tai kite|jesednek. denáron akarezen. Bo|dog kívánok! Jó| megke|| Íonto|nia.ja a kedvező még ha nemért tozik.Gyakran válik nyugta|anná. vrz0NT0 2O-március 20 Íebruár HALAK gondokka|. perceket metlen esetleges kalandjaival ! az ésszerűség határain be|Ü|. nempedig kényszerítik. E||enségektő| ke|| tartania. Nagyszerű szerződéseket. sem hiszi. eddigi digannak jobbpozícióra Méga jövede|me is é|etvite|én. ésa versenytársaiVagy számÍt _ a kivételes járják nemaz a Íontos' hogy mit majd kÜzdenek.ha a rokonaival ésa szomszédaiva| is igyekszik barátságos kapcso|atot ápo|ni. i||etve házastársa rendkívÜ| e|ővigyázatosság eset|eg romba dönt. A több|etbevéte|ek oe. amikor egymás e||en Önpedig a nevető egyÜtt a rögös utat' . békés hátteret: kiveszi |émákat Ügyesen ésnagyon pró.Jó ki|átásai vannak egyhosszabb utazásra' jó hónap gyogó' mega következő hetek várja. magát. Bare biztosÍtja a nyugodt. is biztosítottnak |átszik. vagyis aző eredményei örömme| és bizakodással tö|the. augusztus nevárjon kegye|met. mintkorábban remé|ni mefte.hanem mindenki másró| kapnért Íordu| Önhöz. Az csaktermészetes.mega|kuvásra biztatjuk' de a|ka|mazkodnia a Iehetőségge|. reéftsék a szavait. a maikörü|mények között is aján|okozhatnak' A nemzedéki e||entétek kcinynyen ta e|őtt. Ebben a hónapban nemérdemes köte|essége segÍteni. közÜ| nemmindenki kö|tözik vagy békére. nyugta|ansága néha mega számÍtását a munka vi|ágában' Ha eseményeit. hogy másnak is |ehet igaza.Most ta|álja jó| bo|dogu|. dea tú|zott Az csaktermészetes. adódik sírnak. hogy kíná| A jegyszü|öttei között két. úgy. Önis vá|toztathat. Jó pozícióban juta hivatásában is' Miközben most hetez másképpen' de o|ysoksegÍtséget várhat tőene|őhbre vagytágabb kör.ra vagy-e|adásra.egyÜtt jó haúgy Desírásra ta|án hoza pi||anat. ha hosszú jövőjét Házastársa Egyrégi tervmegva|ósÍtásához szá. 0R0szLÁN 24-szeptember 23.is egyet E|őbb-utóbb dig. a soke|fog|a|tság ésmunka Íe|edkezzen megházastársáró| éscsa|ádtagjairó|! Jó| teszi.mert egymást tudják támogatni nemcsak nemreménytelen.ha nem|átja be. Janák Lajos mint ahogyan zá ezta |egjobb szándékka| teszik' BAK ASZCENDENS vizÖuro AszcENDENs HALAK ASZCENDENS elixír 83 . tó megoIdást és fényes ígér. protekcióra partnere még is. Együtt nevetnek.rátai. és eset. hogy nem|esz okapanaszOnnek a társada|mi e|ismerés probkonÍ|iktusokat. A munkahe|yén o|yan |esz' A he|yzete akkor pi||anatban távú terveket készÍt. de a azért is. nem mindenáron épÍtkezés a harcokéi!Amit ta|án várhatna e|szeretne érni.heti a |egszebb á|mait. köszönhetően.kező szü|etésnapjáig a Iegfontosabb jó pozíciót is. kÜ|Íö|. nemcsak róvagyinkább teendője az. Mostmég többnyire do|ga cso|atba jobban jár.a sorstó| és társaitól.hogy ható. nemegyszer agresszívSzerencsésnek mondhatja magát.A csa|ádi a munkahe|yi jó|tudja keze|ni. a partne.uza| egykeveset' szíjz már. Megteheti. E||enfe|eket azonban a|igha gyűjthet könnyedén magaköré. ha pi||anatnyi e|őnyökétt harcoInia. |anatnyi a tönkremenésse|! Maga házában ezena téren gyorsan kezdeti nehézségek az egyhangú taposóma|ombó|. csendre.hogy ve|Ük. nem|eszkönnyűdo|ga. Ha0n ebbe a tike|. járó Szaturnusz pénzzavart támogatja' zik. Egyrokona kö|csö.csoportba tartozik. hogy Végre kibontakozhat. de csakaz ész. arra.magának. csakrábeszélik. zauarba ejtik.márhavannak .akiknek e|egük vana szÜrke hétköznapokbó|. Nem Önt tehermentesÍteni. tettköveti:az eredmény sikereket A tet is. tehátegyra. vagymás módon sőt fe|ettesei a velÜk. hogy másik |ehetőség éppen ennek az e||entéte. segítőtársakra é|etében a január vége és a Íeb|évő ismerőseinek köszönhe. csőd veszé|ye Íenyegeti. hogy mi|yen ta|á| megnyugtaNerettentsék e|az eset|eges akkormostminpedig pénzügyi vá|toztatni A szándékot természetesen Íedeze-vagyaggoda|mak! Az óvatosság tény|eg nemárt. Neé|jen vissza ezze| he|yzetét. könnyebben úsznak e|. Dr. A saját ügyei ta|án a jegy szÜlöttei minden fogIa|kozik ingatlanspeku|ációkka|' A hetedik há.ruármindig a próbatéte| időszaka' Mostsem|eta|ál. is csak annyira nehezÍtik részét a házi munkábó|. anyagi Jó |ehetőséget ez a hónapingatlanvásár|ásje|képező Netévessze Az otthont negyedik kezőszem|é|et ismerhető Íe|.akive| vanszó. hogyerkö|csi hogy a hivatásában teremtsen saját |uk könnyű kerü|. akikjót akarnak Önnek. számÍthat sikerekre.Úgy érzi majd. cso|atait. összea pi|. próbá| hogy mindent meg vá|nagyon nema sajátjószántábó| vá|toztatni köszönhető. nyezetének a szeretete a |egÍontosabb.

nemtűri. és kÜ|önösen a ka' maszkor táján kel|Ügye|ni beszé|ni. arra. Kü|öncségéve| magára vonjaa kíilvigyakrankirekesztetté lág ÍigyeImét' vá|ik. helyett a virtuá|ls é|t+ elixír . Érzelmei mé|yek. meg Hogy ki mi|yen csi||agzat alattszÜ|etik. lgenritkán Íogad e|tanácsot._ nehogy rossz társaságba keveredjen' vá|jon.Szívesenhaverkodik. s megá||íthatat|anul keresi az ÚjszerŰ he|yZeteket. viszontigen' Jövendo|éshe|yett aZ asztro|ógiáI játszmákat! va|ó:próbá|juk NézzÜk. az nem rajtamÚ|ik. összetett. kitűnik Extravagáns megjeIenéséveI a tömegbő|. de kiszámíthatat|anok. munkatársainkat szempontok Szomszédainkat. erőte|jes a kisugárzása. vá|tozatose|fogana' hogy extravagáns stí|usa miatt _ vagy pusáán |azadásbil |altságotke||biZosítani számára. o|tözködéséve|.. nyokat.A hétkoznapi lók népestáborának é|bo|yába' internetfÜggővé ésa va|ós kapcsoIatok vi|ágfogsagába essen. Bölcs' inte|lektuális érdekes. és e|even. Viszonylag korán megtanu|járni és tik. ke||őszociávagy Iisés sze||emr inger hiányábanugyanisnyug.az exIrémkihívásokat'KreatÍv' fantáziadúsésa|koti sze||emű. baráainkat. é|énk kiváncsisága azonban hamar érdek|odése' a|ábbhagy' mert mindig Újabb cé|pontokra íokuszá|. ésfőnökeinket sem asztrológiai párunkat haszná|juk Végre Szerint. osáönösen kutatja hatádalan tucásszomj.e|lentmondásos szemé|yiségét nemmindenki érti ésértéke|i. amelyektöbbnyire fe|színesek maradnak.sőt é|vezi.Le|kes ésszo|gá|atkész. tágas mozgásteret. a kritikalepereg ró|a'inkábba tapasztalataira hagyatkozik. a do|gok miben|étét. Nonkonformista. ta|annáésengedet|enné válhat.mindenrefö|figye|.Nem vá|aszthatjuk rokonainkat.szony|agkorán kerÜ| a számÍtógépJe|haszná. kÖnnyenkot baáságokal. egyen|őség' testvériség. bohém |é!ek' Eredeti ésenergikus. rutinfe|adatok untatják'a meg|epetések Kisséfurcsa és hóbortos. Íügget|en éstalá|ékony. de |e|ke mé|yén egymagányos Íarkas lakozik.amire megorÓmte|ibbévarázso|ni az emberi mittehetunk hogyegyadottközösségbenharmonikusabbá vá|janak kapcso|ataink! azérl. vonzza minden szokatlan |gazi|ázadó' ésrendkívü|i dolog. Reakciói idővgl egyre kiszámÍthatat|anabbak. megveti a hagyomá. pedig ko kérdéseire megismerési vágy hajtja' mo|yfe|e|etet vár' Uttoroés |ázadó' leginkább via modern technikai vÍvmányokérdek|ik' gondo|kodásáva| és viselkedéséve| egyre inkább e|Üta kortársaitil. a kor|átozást ha |edöntheti a gátakat. A VIZONTO GYERMEK Ér1e|mes.4 I t I Minden he|yzetben a nagyÍrancia je|szavát Íorradalom va||ja magáénak: szabadság. aIkat' idealista szinesegyéniség' ésá|modo. zó.

az á|ta|a o|yannyirakedve|t Újszerű BÁLJANAK NEK| FÜLLENTEN|VAGY R ENDSZABÁLYOKHATÁSÁRAKÉPTELEN heIyzetekbe' kiszámíthatatIan kalandok.ami olykor a meghittés nyuNem ke.nik szenvte|ennek HLI AKUZTPUI FLLT IERELGETNI. odzkodik aZ egyen. lecseré|i. vén' sőt é|vezi a szexuá. ésbajtársias. mert em. kü|ön|egessége. má. Íizikai öröm. A BÉKLYóMT LETÉP| MA. KENYSÉG ZoLD SZEMÚ SZoBNYE.nyezete ésönmaga számára. bá|yozás. Érze|meit tekintve tűpusZán buja. PÉLDÁUL SZEMBEni-r nrrrx rarnÉnrrr lrr táv. ésnem másokka|vé|eményét. ószinték. egyszer |gény|i cé|ratöró. ésmin.ben nagyonis igény|i a társaságot. Ellent. ka|andozásokra. Szemében az igaz barátság kapcso|atábó| lesz szere|em' s i|yeneset.G|obá|i.újszínezetet kapjon.Tllos! . de csökönyösen merev. és akjve| intellektuá|i-zéppontjában Íe|szabadultan szóva|tartanl Nem is i||ik hozzá a kÖrÜIötte lévŐket. elképze|éseit ked.nevelési e|ve a ÍÜgget|enség de ha ene é|es eszével.nyitott a Íö|Íedezésekre.ea i +r sajátosneve|ést és hozzáSzemélyisége Nem könnyúrendre. NEM| FURFANGGALAZERT LE. rendsze.TILOS! oSZERETTEI SOHA NE PROHtrö tö A KUHLA|uZo ELVARASoK' ni.zen viseli a rö9höz kötöttséget. AZoNNAL|MENEKÜLÉSRE KÉSZTET| | sérthetet|en. miközben á|lhatato.hogye|késik' akkorakár egész kitartóan ra a nyÜzsgő. olykorazonbantÚ|zott seket'de nemcsaka másiktestét' hanema makacssága éshatárta|an önte|tsége csa|ógondo|atait gyakran is a hata|mába szeretné kerÍte. Az una|matésaz egyhangúságot nemtŰri.ezért gyakranvá|toZat|akihe|yet. se.godt csa|ádié|et rovásáramehet.SI OROKRE ELVEra. újÍti észseniá|is időszakotámogatja.hogynem ri|a mintáZáka társaság.a _ .hihetet|en. lektuális.san kezeli a do|gokat'kivá|ian |áIjaaz san végzi a munkáját.szÜ|ött kiszámítha. hogyko.éskizáró|ag a magaszaká||ára do|gozik. a megteremtése.miköz. jelentkörveszélyezteti. Nemcsak extravagáns SzintebiZos. csak o|yanember. A KoRLÁTOZÁS KELT BENNE. megúju|ásokra készteti |yes. figye|men kívÜ| ésa megszokásokat ki nem ál|hatértékeit ésigényeit ja. GÁRoL. pribá| hat. |ze|óadásokat a |akásbárme|y ga|mas és vá|tozatosprogramokatszerTtLos! o A BENDSZERES SZÁMONKEvez. a társada|mi pedig nem he|yezi e|Őtére|várásokka| hagyja' a sajátfÜgget|enségét tud mit kezdeni. se|kedésével magas|ó sze||emikapacitásáva| is' Őriási nyerea rendszeresség ésaz á||andó sza. tánakfenntartásával. Társaságát egy pi||anatra ÍanIáziák kielégÍtését.a fellángo|ó. őket. fontosabb. játékokban. szabad gondo|kodásÚ' nyilvánvaló tények fe|ett. A VízoNTŐ szenelMEs A VízoNTŐenRÁr A VízoNTŐ xouÉol A VízoNTŐ szÜló ^ É a É a ' .san átrendezi. így is haj|anköznapiak.máSkorridegés Fontos számáraa közösség. CSAPNI! ' 'r^ 'zA-ia. ELLENERZEST Tllos!. a .|enkedni'Ügyes szervezőként foIyamatos tat|anu| szeszé|yes.aki nyitott. Mégígysem könnyű sem hagyjaunatkozni. csak úgyárad be|ó|e.csa|ádtagjait is igyekszi k.kázása ésszárnya|óÍantázié1a II GYtNUL5TUTIVEL.PoR. gÍtőkész mindenesetbenkiáII GyermekéveI te|jesszívébóI baráti vi. vagy Sára |ehetotletes.szeretszerepelni' a Íigye|em koságok kipróbá|ására. is megbánt. botránkozik meg a Vízöntő kísér|etezŐ de szirakoztatófikcióit. ál|ástigényel. hogyaz otthona csapat munkáját' Szociá|isan érzékeny. viruha vise|éséto|. és é|vezi az érzéki érinté-ti eszmék éscé|ok. szinte még a szere|emné| is jóvaltöbb á|dozatot ben érzései stabiIak. és Önál|iegyéapró rész|etek.a koreseményeket.ELKENDOZNIBIZONYOSPROBLEN/A. Az is meglehet'hogy extrava. rességre és hűségre szoktatni. _4. ra regge| már munkahe|yén ténykedik' de viszont az is.NehetŰnik ki ko|légái közÜ|' de kikonzervatív szÜ|ő péIdaképét.T|Los! . dó hoznia megórzése érdekében. Szívesenoszt1ameg Az Uránuszésa Szaturnusz egyÜttes hatásan egyÜtt szárnya|hat. de köza szó hogy nem is ragaszkodik kÜ|önösennem.ha azÍúg. jó| kijön. ni' Számáraa szex nemritkán és megfoghatatlannak. kat e|fogadtatni ve|e.áIIatvédeImi sokat'ésezért a bei||eszkedéssel nehézséés humanitárius pontján. hoz a szexhez. Bolondos természetű. más.ám eztnemszabadtő|ekomo|yan venni'mivágyikköze|ségre szerzésrő| szóI. niséget igyekszik inkább a távo|bi|' objektíven szemlé|i az faragni be|Ő|e.. Fontosszámá. is. " elixír 85 .A LEGJoBB FORMÁJÁTNYÚJTAN|. az újdon.J. Iendü|etével.KAT. akkor a bútorok kezdeményezéseive| eloreviszi és az ésszerűgondolkodáskia|akÍtása. és mégaz is előfordu|hat' ve|egyszerre ésszabadjegyűként Levegős. tÚ|fűtott és heves. a ko||ektÍv közösségtudat nincs módja.SZÍT|BIZALMÁT. gei támadhatnak. SZoNHETŐEN LEHETETLEN ŐT BERALNI. sze||emi szipor.dást okozhat. mondásossága nem kis kihívást már e|is nyeri a szívét. törekszik.be|erángat. tűnhet.lazaésrendszertelen pé|dáu| ve|eegyÜtt E|óforduIhat.Többnyirevidám'szirakoZató egyÜtt. kreativ tart ismeretNéha akará|anul a|ábecsü| terjesziő.bersége.Á|ta|ában mindenkive| LELKÉBETlö|tözködéséve| KÍMÉLETLENÜL szik magára Íe|hívni a másiknemfigyelmét. s aki gyŐzi ha||gatni..getlenségét gondosan ben mé|y érzéseit tltko|ja' így sze. MERT ŐT A FÉLTÉ.de aki eá elfoingatagnak re|meis felszínesnek.' i .hogy baráti M|NT A GoNDTERHELTSÉGLÁTVÁNYA személyében. VALA.gadja' megértő'segítókész baára |elhet Ám konnyene|őfordulhat vele. inteIlektuá|is érzelmi indÍttatás-ságra'meg|ehetősen magának va|ó. Mindenképp olyan párt vá|asZ hosszú sokakat ma. de szabadsága|átsza.az összetar. ho| vad és szenvedé. de nem hét.ho| pedig tartózkodó és szenvte|en. Tódít éshidít.észérvekkel ko||égái érdekeiért' Képes szemethunyni az szonyra ni rá. számára. izga|mak né|kül tétve|eé|ni' merta VÍzontő.aki megfele|ően tág mozgásteret biZosít gávalragad. V|GYÁZAT. o|ykor azonban a többiek |átokat kor|átait.dig vidám. tömör és|ényegre törŐ tanmespkkel irányithati._ hango|tság lehetúrrá rajta. pi||anatnyi ságril. a szabályo. Szívesen vesz résZinte|be. LÁTNoK| KÉPESSÉGÉNEK <oTANÁCSOS TEHÁT NÁLA EZEKKEL oPE|éteket teremt'de néhame|anko|ikus |e. NEM ba. sze||emi|eg vibrá|iszínes éjjel do|gozik.H ARMAD IKSZ EM |ishatárok döngetését vagyakár az e)drém összefÜggéseket. AK| ÉRZÉKENY gáns vise|kedéséve|' igyek.'.

' érzését' A mű számos kivá|ó lrányitottmeditációt néseknek pusZa Íizika|itását' szemé|yte|en természetót és mu|andóságát.va|aminteszköza bo|dogság. Kitaláció.Ez a megértés abban is hata|mass+ gítségÜnkre lesz. hogy szenvedünk. ha végetéraz. tapasztasze| azérI. hogy tobb egyÜttérzést tud. és csalÓdottak leszünk.Mindannyiunk szÍvébenkét farkas lakik. va|amint azza| az izga|mas témáva| kapcso|atban is kapunk segítséget' hogy miként tudjuk e|csendesíteni az éntudatot.. hiszen e két. emberek aggódunk a jövivel kapcsolatban.tájképét'' Es hogy mire is vonatkoz' befo|yásolhatod.Anó| azonban egyre többet tudunk. sajnálkozunk a múlton. Hogy mikónt is |ehetaz agyunk és az e|ménka szenvedésmegszÜnte tője. amit akarunk.. az segÍt Íe|ismerni e törté.neuro|igiai szőttesed. hogy fel kell kelnj' s egy újabb nap áll elóttúnk' Az effajta szenvedés _ ami magában foglalja legtöbb boldogtalanságunkat és elégedetlenségünket _ az agy konstrukciója. ben _ van egy álta|ánoselképze|ésÜnk ezekről a Íolyamatokró|. hogyan tudjuk edzeni és koncentrá|minden pi||anatát meghaIározzák' Persze tabbá tenni a figye|münket.Szenuedésmentes élet már evezhető. hogy azok így . amiben óromúnket leltúk. nak oontosan ezek a midszerek? Többek hogy: köZ megtanuljuk. megrendítŐ. a. az egyik a szeretet.' révá|janak' szeivé A könyv rengeteg praktikus módszerre| vértez fe|. Szeretet és a bö|csesség felé vezető Úton _ Ami ironikus. ha te.Minden azon mÚlik. suk evolúciósszerepétis -.. . Richard nul biztatÓ is' Hiszen.i||etve a kivá|ti okokat.sze}Í. Szenvedúnk attól. ldegesek leszünk a fájdalomtól' dühösek a haláltil' szomorúak.és hibáztatjuk magunkat a jelenért' Frusztrálttá vá|unk' ha nem kapjuk meg.majd tudatosan befogadod oket. o|yankor.hogy minéltobb pozitív lat érjen. mikénttudjuk |ecsendesítenia verbá|is hetően ésvi|ágosan magyarázza e| azokaI az gondo|kozás lármájétl'(aá a vég nélkü| idegrendszeritörténéseket_ sot' kia|aku|áfecsegő hangot az e|ménk hátuljában).agykontroll.errŐ| szil dr' Rick Henson és dr. . amikor idegesek vagyunk. a másik a gyúlÓlet farkasa' tozások e|indításához. hogy me|yiket táplá|uk mutatót kapunk emberi testünkhöz és naa mint nap. amelyeket megesze|.amelyekke|elmédbelső '." Viseld ji gondját önmagadnakl eIménkhez.hu há|izataink és idegrendszerÜnkörvényei . mind pedig az önérvényesítést. s tobbé már nem a kiszámíthatat|anuI csaokodó iceán hul|ámai. hogyan serkenthetjÜk és erŐsithetjÜk az örómteli. A tapasZa|atok áram|ása fo|yamatosan formá|jaaz agyadat. baráságos vizekkévá|nak. . neokozija. ha az agy a szenvedés Mendius kozös könyve' a Buddha-agy' Párat|ankincs ez a könyv..hisz azok megtörténnek'amikor megtörténnek'Az a mego|dás.fölébredt'' avagy megvi|ágosodottember _ agyának(vagy akár bárme|ymás szemé|y agyának)a te|jes termá szetét.Csak mi.'A megoldás nem a negatív e|nyomása. ugyanígyaz tapasztaIatokbi|á|l e|médaz á|ta|admegé|t össze.. miként tudjuk .akkor lehet annak me9is.. nyilván nem a biokémiai tödénósekre gondo|unk. valamint páratla. ame|yeké|etÜnk .. akkor egyben az lehet annak ves szaktekinté|y mindannyiunkszámára ér1megszúntetÓje is!.. ezá|Ia|az e|médet tapasZa|atok is.|ehűteni a szenvedés . Senki sem is.a Ha az agya szenvedés okozqa. valamint több kedvességet tudjunk mutatn!magunk iránt' Ezek a |egÍontosabb és mégissokunk vá|számára a |egnehezebb|épések a pozitív is tarta|maz' ame|yeka könyvhöz tartozó CDrő| ha||hatóak is. szÜntetője egybenaz tüzeit''. A konywe|mintegyÚt. . A könyv nem csupán a legÍrissebb agykutatási eredményekre támaszkodik. hanem egyben a szem|é|ódőhagyományok kÓzÜ| a buddhizmus többezer évesfe|fedezéseire is épÍt ahhoz. gondoskodó és mé|yen éles|átóe|meá||apotok neurá|isalapjait' Ahogy a tested azokbó| az éte|ekbő| épü| fe|. hogy fe|tárja a bo|dogság'a szere tet és a bö|csességidegpá|yáit. junk tanÚsÍtani önmagunk iránt. miként erősíthetjük magunkban mind hátsi részéHa azonban _ va|aho| az e|ménk az együttérzést. meri egy Buddha _ tehát . hogyan vagyunk képesek befogadni a jó tapasáa|atokat. . ame|ynek birtokában neurá|is www.

. Árpádút 51-53.lmá. Részvéte|i kéíÜk szándékít jelezze A|apve6 Embe]i Érbkek o|datói e-mai|ben: inÍo@shiatsu.e|őadó: DimákÜftilia .ffi&ilki lnrÉzrr KÉPzÉsEl oKTATÓ-KUTATo Háziguda. evoeYnövÉHYslurnm EK0I..hu NY|LT EsT .00.hiercnymus-bockhu bl. e|őado: Kjvesdi Natátia o SzékesÍehérvár.hu' bL 06-20-s1í. El|-vizsgára Íe|készÍtő .NEMZETKöZ| sHlATsUlsKoLA NEMzETKözl METAF|ZIKAI AKADÉMIA ú.dö ilil sorse|emző.98t!y.15.. Szombathe|y' Pe|ikán Hotel 2013.02.8!Lul-Lrs. e|őadó: Kjvesdi Natália . VeszpÉm.?919.HÉTVÉG| TANFoLYAM. inÍometaÍizika@gmai|.Panídi JózseÍ' ffi-30-951{160.9!I..hieronymus-bock. TanÍo|yamunkon megitanu|hatja a 8 Íéle. kéze|emző.fsz.Ísz |nÍo: H'CS10. havi egynapos talá|kozásokka|. 16' He|yszín: inÍo@kny'hu.BudaÍokirit9-11. ezoterikus 'óie:. l@vácsl'tjnde előadó: lnÍormáció:1042 Budapest.hu' unaru. oG30-297-4889.. gyakorlatát.öüiup*i..ii.02.csikungtanÍolyam. é|etvite|i .. Hozam Hote| 20'|3'02'11.sy. Gyakorlat a máj-epe működe'i terü|et harmonizálásán.. Íebruár 02-án szombaton Bach-virágbrápia !|. FEBRUÁRITANFoIYAMA iiiöúinó'öili.Ll[!9. Németh lstvánbe|gyógyász' 2013.|3. Kiscsoportos fog|a|kozás Rudas Andrea JeIentkezés: (061)3Si-1 7/0.{é' (30 aromabrápia órás) Februfu 24.|.2013.00.l9 . PÉos.-E.com módszerekke|'' ]3 kreditpontos 32óftás továbbképzés Természetgyógyászok.csütörtök órátó| éséletvib|i tanácsadóképzés. 5 hétvégén 20]3.hu ..I. 1061Bp.hu önismereti csoportvezetői ingyenes képzés vagyte|eÍonon:70-!A7.tarnics... rudas.' Beth|en tér 3..e|őadó: KövesdiNatália . metafizikai jó. egyénre szabottan. thaimasszőr oktatáso krista|ygyógyász képzés. Grifi Szál|ó 2013. e|őadó: Natá]ia ftvesdi r Pápa.18.'':éli. Cft-20-4pf"lZrq tarnicsbt@gmail.03.05.energetikai keze|ő képzés wrivw. Íö|dsugánás e|mé|etét. 2013..10.14' e|őadó: Kijvesdi Natália .com e1ixír 87 . Divinus Hote| 2013'02.951-4672 képesség fej|esztő.4.i||. Natália e|Mdó: ftvesdi . Mátra Műve|ődési Kizpont 20.. 1071 Bp. angya|. (Ulmus Kft.'. stb.rw. 02.iiiliffiiy.. dryaradij@gmail.andrea@csikungtanÍolyam.05'e|cfldó' KjvesdiNatália o Debrecen. CS.25. Nyiregyháza'BencsVi|la 2013.Éy.20.9r.com Je|entkezés: Rész|etek www.00.ilúí.com P. mozgásterapeuták számára 2013'02.z. káfiavető. képzés brapeutaés Üéner speciá..iiii'óili ht$://wtwv..02..19.tér 3. EgeliHote| Eger Park 2013. ff9.. Szo|nok. Vác'Művelődési központ 2013.' Beth|en 4 G. ll!. KilvesdiNatátia e|rÍadó: .].fsz4' |nfo:H.02. spirifuá|is bnácsadó a shiabut! mit s amit .1.22. Fii|akupunktÍnís addiktológia (EI|) bnfo|yamot indÍt.magnaprcss.. Jelentkezés: dr..tanÍtunk.02.shiabu.1 1. b|':343-0838 http://rrwwrr.02.317. 12. Szeged.em..A o...04'e|Mdó:' KjvesdiNatália o Gyiingyös... |smerje meg ta|álkozáson keresztü| egyszemé|yes 0rwágszelte Ío|yamabsan: Megmutatiuk.02. A]tematív mozgás és massázsteÍapeuta tanÍolyam Élrrrn KöZPoNT MAGNAPBESS BEMUTATÓINK: .A karma.KE !| BocKHAGYoMÁNY0SEzobrikus képzései: Stridió ok|' íN'-1 A H|EBoNYMuS \-s--..ww. 16-tó| Átfogó képzések ezoi|l'okku|tista spirituá|is Tanárok: MezN Anna.j eYicyHövÉnysmmrrlsKo|. utmuskÍt@gmail.2T24. mire .Varsányi Péter . hipnózis tanácsadó.e|őadó: KÖvesdi Natália ..474 Tanár: Dr.iiáii.00-.l07.l!-0-L-9.|EJ-I. Bp.l. e|őadó: Kjvesdi Natália .ü.óóhj.17. . (volt Városi Műve|ődési Kizpont HEMO) 2013.F49l.00-'|9.i.Beth|enG'tér3. Miskolc.00:K:16. tanÍolyamot indít .07' e|őadó: Kilvesdi Natália . u.2.ezusüto|d. .02.KiÉlyu.00..iá-óii-ó.l Bp.n12 márciusban és szeptemberöen.. vasárnaponként9-l7'3O óráig' He|yszín:1071 Bp.hu röusuoÁnznsuÉnÉs A|aptanÍo|yam: N13'tebruár 23-24.Gerincprobtémákkeze|ésealternatív 2013.e|tadó: K)vesdi Natátia r Győr' Rába Hote| 2013'02. cs|KuNG |ebruár 23-24.hu) Jetentkezés: cF1-m43í1. Novote| Hote| . tanÍfunk. BenczeÁgnes:06-3{F90o-087.8(m Marosi JózseÍ: 06-20-995-0832 ismét indÍt tanfo|yamot z A Course in Mirac|es című könyvÍe|dolgoására..rv. mágia..március 10. Ezsébet Fürdő 2o.17'00: K:16.|3' 02. va|amint a Íö|dsugázások a feng shui és összeÍüggését.X|. Spirituá|is bnácsadó.:343-0838' hagyományos kínai orvos r. Továbbképzés gyógyászatró| a kínai wrvw.T'. Corso Hotel 2013.02' 06. (tr (t0l311 nS7 06 (1)9513452.23_24. pszichológiai ldőpont |istanácsadó képzéskvantum Íebruár 14. DómHote| 2013'02. MadocsaiEszterés BónaiCecília iiil.com Íacebook M|NDENK| SZABADEGYEIEME A TÁBN|cs BT.21.ffiii.com BocKHAGYoMÁNYos2o1g'o2'17-tő| havi 1 nap lK* n H|ERoNYMus tP-.*e-mail.{ltPlJ.) E|őadó: Dr'Babulka Péter(v. A KELET-NYuGAT EGÉszsÉGKözpoHr 80irásakkreditá|t.02.fa!..hu e-mail: u|muskÍt@gmail.metaÍizika.

A Moksa .Moksa E|ixír ennekjótékonyhatását? _ Az e|ette| megfeIeIobb készítményt aján|ja-e. ame|ysoki.gÍtségéve| |endÜ|etet kapnak. mindegyike egyet|en informáciit tar.1. a MoksaE|ixír e|sősorban a |e|ki okokat segít megszÜntetni.j teremt é|etünkben. sze||emi . makrobiotikus hozzásegÍt étrend ahhoz.i. és csak a testegészségét' é|eterqét' egyensÚ|yát táp|ál mive|a tapasZa|ataikíváncsivá tettek. Sót. mi|yengyökeres és l A Moksa E|ixírhezhason|óan segíti-e a gyors vá|tozásokat tapasZa|t a saját makrobiotika fej|ődést is? a |e|ki. taimat.j vezet belső egyensú|yát. |endü|etet ad a Ío|yama.. hanem az érze|mi éstudatifej|ődést is' A test pribá|tam. |Vásé|etterü|eteken viszontmár kéthétte| a Moksa E|ixír fogyasZásátkovetően sok vá|tozást tapaszIa|tam. EgyÜtt minalkalmazva a kettŐt. komp|exinformációs . és a szervezet vá|asztja ki bő| ésa környezetiszennyeződésekbő| ke|etkezett kózü|Ük azt.kedvet. A magyar ta|á|mány84 növény magas rezgésű in. a MoksaE|ixír s+ _ A testi eoeszséoemterénnem történt vá|to.i formációit tarta|mazza. ame|yikre|eginkábbszÜkségevan az |erakódások.. men egyetlen készítmény tada|.K=ZAK-ZBENA MAKRoBIoTl]. ésa rokonságom tag1aiva| továbberősödött a kapcso|atom' Amióta fogyasZom. akik korábbankozömbösek vo|tak a munkánk iránt. és egészségén harmonikus a|apu|i érze|mi ésmentáazita nekem is izga|mas' vá|tozásokbanbőve|kedő lis é|et ugyanis erőt.ÚAVAL A Moksa E|ixír. ésaZorvosszakér1e|mén mú. éssok barátisegÍtséget kaptam.l Mi történika szervezetbena makrobiotikus ta|maz.. hogy a mazza a be|ső egyensÚ|yhe|yreá||Ításához szüksá kiÜrü|hessenek szervezetbó| a modern é|e|miszerekges összes információt. és hogy megmutassam a kiutat az egyreinkábbterjedő civiIizációs betegségekbő|. den o|yan vá|tozás bekövetkezik. uj. reumásésegyéb a már ji ideje megoldásravári felada. ami aze|őtt e|képzelhetetlennek tŰnt'A makrobiotikus étrend me|Iett a Moksa E|ixír segített ahhoz.így mogathatjuk fo|yamatos megúju|ását a sejtek éstesma már 28 kÜlföldi országban ismeft. de erre n"]rni. ésaz emésZőrendszerÜ nk tisztu lásáö ngyógyu |ásához' Ezért ad hati a szer |átat|an ban.SÚ|yosbetegség ese zás. Kaptam tőIe egy Üvegge|.A kiegyensÚ|yozott stagná|i é|ethe|yzeteiben a Moksa E|imakrobiotikus étrend nemxírnekköszönhetően.E|mesé|te. tanuláshoz. EIixír néhány hetiÍogyasZása utánfokozódó be|ső békét' nyuga|mat tapaszta|tam. te|i..teháI l képes kio|tani a szervezet l összes.IágénekköszönhetŐen a híre egyrejobban terjed. hogy egy-egy nehezebb é|ethe|yzetbő| nem tudjuk megta|á|ni a kiutat. . '.. Azóta érzem Anita kÜldetésemnek e gyógyítóés egészség megtartó táp|á|kozási rendszerhazai népszerŰsitését. Számostapasztalatunk vana Moksa E|ikezdte e|fogyasáani? xír ós a makrobiotikus kombinációjának étrend sike _ Három éwe| eze|őtt egyik barát rére. és testi-|e|kiharmóniát . sok mindenmegva|ósu|t. kiegyensú|yozott A Moksa E|ixlrazén'vi|ágújdonság az információs alapanyagbó| készÜ|t.azonnal ki is ja. Azok. természetes éte|ekre épÜ|ő terápia területén. betegséget okozó diszharmonikus rezgését. a||ergiáva|. Egyik fo ti egyensú|yunk he|yreá||itását. éshogyanerősítia |ik. egyidejű makrobiotikus étrend segítségéve|. téna természetes étrend me||ett mégÍontosabb a prob|émáimat előtt egészségi már mego|dottam a Moksa Elixír fogyasZása. Mégaz emésÁőrendszeri ésdaganatos bete nőm aján|otta.hogy az adottproblemára a |eg. így fej|ódésa spirituá|is l Mesé|ne ezekrő| a vá|tozásokról? hez is' Akikszeretnék a vá|tozást. va|megerősödjönimmunrendszerÜnk.panaszokka| kÜzdőpáciensek á||apota is javu|t tŐ|e. mega testet. a körny+ zetemis e|kezdett másképpen t+ kinteni a munkánkra.. fé|e testi-lelki Problémánkra mego|dást nYújt. hiszen évekket ez. szív+ sen Íogadták a kÜ|önbözo rendezvényeink hírét.táplá|kozáskövetkeztében. tos vá|tozáshoz.hogya |ehe tŐ legtöbbethozzamki magambó|...A Moksa E|ixír he|yreál|Ítja a szer.a meddŐségge|. Ezek á|ta|ábanabbó| adódnak. Míga makrobiotikus gyasZija és népszerŰsÍtője Sebestyén Szi|via' a étrend a betegséget okozó sa|akanyagoldól tisZítja Makrobiotikalntézet alapítoja es vezetője. ami a fe|épü|éshez l Hogyanismerte'* u'o*"" ElixíÍt. Három éve minden regge|szedem.'ukség. fe|do|gozat|an. A tisZa éte bármely problémáraés bárki számára' Sikeressá |ekke| hatni tudunk vérÜnk ós sejtjeink á||apoIára. hat.1. amikorÍe|soroltam neki gek. ésmegfe|e|jek hagyományos homeopátiásszerek a vá|Iozivi|ágkihÍvásai nak.. '.'' készítmény. és igen eredményes az é|etem. és miéÍt szÜkséges..

szerettem agykontro|| nemhe|yettesíti.gyógyÍtok' hanemő. DoMJÁilúsni orvoskandidátus és agykontro||oKató or. hogy hogybár negkönnyebbillt.. de két amikora laboromban hét kellett. meftnemledonban! Ostend Gábor..tüdőt. hiszen magasvémyonás.a HlT www. sejtem Győrbe. Íontba kerÜlő) ismertető előadást.hallgatott. Jó hírem Kinyomtaftunk egyegésnéges Dersze EIküIdték mukra. ango| hite|es Még a családrábeszéIte 2 gyengébb zenektovább' mennyire agykontro|lijgyben' az kiderÜ| a az elején youtube. kérem..si|vamethod.megerősÍtésében. T l Ih#í{ -. i||etve |eírjuk be nekik.ajánlottmegerősÍtést') Teljestestkezelést végez. ésa várakozás vosnak megmondta. Azona RendkÍvü|i |eve|et kaptam Tatáró|.vizsgálatot. A! dÍ.*. amikor kijött a kivizsgáIásrol. Nagyon sokatbeszélgeftünk az úton je.Erdekes! mondtam nekik. én csaka nódszerekben e-mai|-címe közben is'Amikor anyosom a főor. _ az mondani.:i. mondtael tijbb százszor plntls''. amikoranyósomtelefonált. Gábor magyar betegnéI ez nagyon az ő eredménye. megjegyzi kuncogva.Minden magyarnye|vűagykontro||.. az agykontrollt. Mi és mostsem sikerülteltenniük láb alól'. Nagycsaládunkból csakket. Akkorvallotta hogyő más mo.mertmegintegy olyanemberrel lésben Mi ellenezt[jk Egyszer. E E DOMJAN GABOR nyelvtanár és agykontrol|oKató 'r'iW -'8-. hogy 82 éves 2012 áprilisában tildőrá.Nem EGYRE JOEEAN KEDVES ALFAJAROK! elixír . mertmég volna.akaraterő nyugdÍjas. auÁGYés az ELvÁnls máraz ő agykontroll@silvamethod. határozta.nemis hallottak róla'Anyósom egyre határozottabb gött a telefon.on frissés Folt nincs. a kemoterápiát. xíevos Évl áV"'.nakéstermészetesen CT." Rengeteg magyar dolgozik és rólukelőször' ugyanezt vanszá. csaknem ingyenes délelőtt. merthogy CT biztosnem aztnekik! . fia'Képzeletemben a Mamafelpattant a kezelőasz. féIt a család.lett. hÍvott.uk. ésaz unokatestvéren anyosomnál Elmondták. T- ^i-& - . ten végeztünk A család a tüdején csijkkent' Nagyon sok BagdiBellaCD-t hogyelőzőnapvisszahÍvták a kivizsgálásra a feleagykontrolLtaníolyamot' _ ésanyósom többi tagja is _ csakaz orvosi keze. |dé. vábbÍtsa Hamarosan vizualizálta. hagyja. a ám e|őtte hangsÚ|yozottan be. hogy nit Íognekik folt..' stb' takil. kell majd bízott.com. káros szokásátó| agy. közézetejó. to. hogyilyenaz ő tüdeje. _ ahogy nagy hangú felétől. ennyivolt. magát.madarat tehetett Vllnafogatni velem' Eppnátegség esetén azt minden tanfo|yamontetlen'..tem(eleinte én.megjelent a halott és a nenrég elhunyt Nem én natÍvával: agykontroll. kot diagnosztizáltak. Ie. el magát. hogya folt eljilhetnének-e hozzánk a feleségével.hift benne'Hol kezdjem'mÍtmondjak? tás.tokbékén!" AmikormásnapelmeséItem neki.hetjó a tatabányai (5 készÍjlékkel napiegyszer.&r'.majdnemkidobtakbennünket.azt azonnal gékony pedignost hallott mondta vo|t csodálkozva: Nálamis voltak' és ezekrea dolgokra. deakkorelsokat.eredménye. AnyosononlátA történetnek azonban még Cs. T9V' r8 pszicholigus és agykontrolIoktati AGYKONTROLLAL Miveligenerős élniakarás voltbenne. ésboldogan el neki a hírt. ez: végezte volna. je|zem. miként sikerÜ|t egysokéves. nincsvége. élni akart' ségét... alfahangkezelés. fo.végIeg (és banszenvedő kockázatos.mit eredmény' Nemírhatom bané|ő barátom tartia e kuzu. CD.amitjóI láthatóhelyrekitett. aki eddigsohanem eIé meftem állniaz alter. hogyelt(Ínt zem.tökéIetesen m(Íködik. és aztmondta nekik: megyek.szott.hallga. Hogy Gábor zelést a készijlékkel déIután. megerősÍtések. aztánmárő egyedül) az alÍahang.lunkjárt az unokatesfuérem a szomszédos falubo[ éskiadványunkban e|mondjuk. i||etve e|őttük számos. s akitudja. hogyvége. hogy kenókezelésre' amitőllegyengült' ésa hajakihuljavasoltak. merta következőCT-naz látszott.lbket.uk'com. ésmindennap hitték eI. az ő hite. aho| e|mesé|i. mertfoltottaláltak a tüdején' Megdöbbenés sohasemhagyta gyogyÍtottam'tem.hi. 27 éve vagyok kontro||a| 30 naoa|att éserőÍeszÍtés neméfteftijnk. hanem kiegészíti az don gyógyÍtja újságoltam haa fiais elvégzi Este csönorvosi keze|ést! agyonvizsgálták az alfahangkész|. . 82 éves' . at óraÍvárakozás után behívták' ésazt javasolindu|nak Lon.az ő akaratereango|) nye|vű kuzusairó| bővebb infoittta|á|ható:viftükfel Budakeszire a Íőorvoshoz' aki a m(itétet gyulása pedig segÍtettem neki.Evátó|. hogy nen akar mtÍtétet. velenekísérletez. né|kÜ| megszabaduInia.egy nap' (A Mennybe könyv által mondták nek[ hogyők 22 kemokezelést tanÍo|yamok döngölve című Ang|iá.. nekiszÍnesben )któberre a foltelt[Ínt!!! Az orvosok nem é| AngIiában.: ffiil E{Sil E DÖMJÁil AilDBÁs hipnoterapeuta és agykontro||oktati DoMJÁilAI{DBEA nye|vtanár agykontrol|oKató és ffiffi t&Ir.Iott' )rvosai m(Ítétet amit Íérjenmel hajakinőtt'Anyósomnéha . éscsaktüdőke. angyalok'.Igen erősen kételkedtek. ésaz ő hitének az ereje' . kristáIyok. újra energikus.ALFAJAROK e{6 i $L.mondott. |átható interjújábó|. egyik CT köVettea másÍkat.A gyó.napon. mireanyosom férje másik negértetnem ezt az egészet.a tatabányai ..Jól kiszúrÍam a TB-vel.

denegyes mondatát.'7-8' (hétköznapi) Domján András o}<Iato: Rend.|enek el hogy szó szerint haszná|ni.HangsÚ.azt hitten..tudják p|.|amint a barátom.kaphatok Ieg. sikereket sikerü|t.4 naposagykontÍo||-tanÍolyam gyermektanÍo|yamot 18 R. )daadtam az összes CD-t.. min. Mivel ez a _ szenzációs meditáció. pes az agy. karácsonyára kaptamneg az Agykontroll másoknak segiteni.Y hogy a gép amindolgoztam.cóg . a végzetteké 000 iasok .je|entett. Ettől kezdve te|jesen elhittem. pedagógusok Így vagy negisnéttése számára 40kredwont1t ér. hogyÍőként akkor nekem |ett a de mostmár kerü|t. Az o|yan do|gokat. ezena'napon gitársaság.ker. hoOV egysoro. kristályköveket ésaz alÍahangkész[jléket. vanrám.'zen'' . TöbbÍordu|ón |eve|ében szerep|ő alÍahangkészÜ|ék ál|ásajánIatot részt Vennünk.egyszerre érzése bevá|t. (AzÉva adva nekünk. amiszenzációs még nemha||ottam aZagykontroll. Papok' dÍja 24 000 Ft. Közp. Három naputáncsodá|atos merkedett megaz agykontrol|a|).ró|. közü|végü| is (vaazza|kezdőA sok-sok ember bekerli|tem én tőI kezdve: szavakereje. azt hiszem. Íebruár 28'.hogynost voltakCT-n'''és nincs ott a Iitássa| |evé|ke: hét ráBekerü|tem |egjobb tanu|ói közé. e|őtt egy CD-ket amit általamegismeftek' programoztam. (Alaboromat sikerült bebizonyítanom. annak elvégzése Íészvételi díia 36 000Ft'a nappa|i tagozatos diákokésnyugdíA tloórás. ám ekkor első alkalonmaljelentős energiaáramlás is. nagyeséllyel sikerÍll eftijntetnie a foltotis. másodikhétvégéjén hozzá Folyamatos sikert Az agykontro||. va|amennyit meditá|tam érzéssel meditálóknál elég rit. érkezett ótaazautómban folt!!! Az alfahangkezelést mind. ésezt az Vizsgán a C{ húztam koncentrá|ni!!|'' X. érzés volt. ker.tény|e.' kedd'17 óra . A rendszeres Bédei Balázs könyvet. elmetijkreI .E|hittem. ad. A részvéte| a|só korhatála 14 év. XlX.. hogysikerült nappal |ettem.gyeftyákgyújtása''. MegprobáIkm a lényeges dolgokategy pár pr0gramozlam.ro||t) l zat hatására a szupercéghez. hogy karateedzésen Már az den do|gozat.amikor átadom karatézok.érettségim _ hozzám hogy nekik a |eírtakat. mindent az.úgy hogy fo|yamatos ér. Ekkor ismertem megjobban ködikaz agykontrol|' nem. szál|t meg.programozni".A napiiegy ára 3000Fi. igy hátnekiis fehaktana taméstudtam. repü|hetek a vi|ág bárme|yik hogy tudok ésmin.(alsó fö|dszint). amitmondott. i||. 2011. hogy minden Ío|yahozta Vissza magát ezze| a módszerre|. arró| infótaz ke||ett az U|tra-tanfo|yamokon 1/488-01 18-asteIefonszámon adunk') Domián László Soksikert! SIKEREK AGYKONTROLL: jegyárusítás: tilriril!fiI módszer stresszkeze|ő éselmeÍej|esztő .. Így géphez' Volt. ésaztők is meditáció. (Szebb É|etért KöZpont a Ke|eti pá|yaudvarnál)' teIeÍon: 1/488-0118 És lDoPoNT: HELYsziN . Erettségi utánha||ottam e|őször az agykontro||ró|. va|amint munkaszerződést Íelmutató |e|készek. amitanyonmnál EIeinte Akadtak olyanok' akiknek A nagyobb sikerek ott ők is kéteIkedtek.i0bb ViZsgaeredményem. Fiumei út 4. a . mikre|ehet ké.alfahangkészülék.. alfahangkészüléket' Mindegyik embert' akitm0ndtak' |erövidítenem 1 évesre. s a mego|dásra tudtam is köszöne|rom|ott agykontrollésaz Ultra-tanfolyamnak .Napijegy kunusra. hogy matosan va|óra vá|ik! Leírhatat|an ézés. i| Az eoész pozitívgondolatok. A történelem másnak az agykontro||ban szerzett nek|hogyhaez elsőresikerijft.3/3/2008 (1KM Az 1ktatási Minisztérium számon) akkreditátta az Nyitvántaftási szám: 01-0147-07. hogynekÍ kell hinnieéstennie mega . hogy egygyógyíthatat|an Engem azótais fo|yamatosan aztmondta: _ Nagyon jó a nyugtató..50. 2 senagykontrollal ugyanaz'TeleÍonáltak.irükköket''.márc'1. amiKő|eddig á|landóan hogyaz A téte|t húzzam Nekempedig boldogÍtó érzés. kü|döm a tanÍolyamra. Amikor Vizsgaidőszak. egyikbarátomma| együtt nyuga|om A vizsga ha||gatom. akkor de az te|jesen ka' Mondtam . sokkalkönnyebbÍgy mellette' _ De hát nemadtan nyugtatlt! tudok csodá|atos étzésseI tö|t e|. Fo|yamatosan Eme||ett sikerü|t e|érnem. sikerek. illetve ilyen mentaA töfténetvége kb. most teljesen nyugodtan tudtam nézni' és ki. Bajcsy-Zs. aki szintén aZ agykontmegerősítések. is ezért' gesen szó szerint Visszamondtam lyoztam. Eközben Végeztem eInyáron az kapható. technika.Amú|t (akiszintén he|yett ugyanígy isdióés zene u Athangolóés a Gudagodj! kettenfolytatják.. hete.) 90 elb<ír . Felváltva használták anyónmmalaz s elkezdtem beveteftÍjnk' .e|rom|ott egy másikeszköz is.. az isko|a ésa meditációt . Íebruár 16-17''2T24' György ol<MIók:.kezdődtek. Persze mindegyiket is mutassam könyveket.osan e|talá|tam! találkozáskor az egyik Az unokatestvérem a legközelebbi jobb érnek a jobbná| vo|t. aki akkor máragykontro||os 97%..meftannyian voftunk kezelésen') vo|t tanáromat. Út 12.Mive| ezért volt. ezálta| sikerü|t e|érnem egyik meftmég tem kutaini. érvényes reggel 9-kol kezdődik. aztánátü|tettek heten' Eddigolyansutánálltama testigyógyÍta.(201582-6076) ingyenes ismertető e|őadás: Íebruár 5. haszná|ta diitt. Az oktatás az e|sőnapon vonatkozó inÍomációk a he|yszínen szeÍezhetők be. 40 gyereket meditá|tattam. Többek közt eImesé|te.'vé|et|enü|'.ve|e' Azitais kÜ|denek embereket. A meditálást rögtön ki akaftaprobálni. diákoknak ésnyugdijasoknak Íe|mutatásáva|. Összesítve: az osztá|yban a feladatom. kizátó|ag az agykontto||-igazolvány használhatóÍeI. mert az kihagyhatat|an.ingyen vehetnek részt a kurzuson. ] O0%-osra sia lelki gyógyÍtas egymásik aho| azA téte| sokhoz. teljemeditációtólváltnyugodtabbá' eljöttaz éwégi programoztam. he|yeken kapható. akineka Figyelem! Az agykontroll-tanfolyanra vásároltjegy csak annál az oktatonál nevea jegyre vannyomtatva! (aSzéna Mammut |.. hogykörbejárjam a Vi|ágot' sohasemcsináItilyet' Kristalykövekkel szlnam gyorsan részére! tanuIni. Ám va|ahogy úgy a|aku|t ideges megintkét''gyerUátneggyújtanom'.gyen felerősÍteni az energiát. szerzetesek. hogyműhogy a 2 éves 0KJ-sképZésemet sikerült esettanulmánnya| ki kellett bővÍte. meftjo nekik ez a nyugalom. meftszinieine|vár. agyk.tanfo|yam á||tam a do|gokhoz. Vizsga ezá|ta| sikerü|t. he|yszín: Corner (V. kezés után. zal a metodikával kapcsolatban. ki. tál. térné|) Vlll.ntrott-tanfolyanot. Domján Gábor ésBaglyas he|yszín: Kispesti Munkásotthon. tudást.á|momat. A tanÍo|yamot végzettek előre megvásáro|t vidéken a jegyárusíttí 2000Ft. programozásom mondhatni.EZá|taI még hatékonyabban agykontro||tanÍoIyamot.ker. nek|egészen az elejéórábabesűrílve elmondani gondolat-nagytakarítás. amiaz elstÍ alkalonmal passziv.a szerVidéki tanÍo|yamainkra a iegyáÍusításra juthatnak napijeggyel be ismét|őként a vező intézménynél.hogyha szÍjkség jött aZisko|ánkba |éÉpp az egyik ilyenfeladatot is.Csodá|atos tö|t e|.betegségbő| anit a Marikának Az pedig.e|őzetes jelenthitoktatók rabbik.' stb.e|kezd.egy|égitársaság része. Teleki u.

hogybeszé|getés -' hogy . március Baglyas György o|<Ia|ók: Donján Gáborés he|yszín: Hote| Magister jegyárusítís: (Levendu|a ér vagymegismétlése uámukn 20 kedifuontot Elixít. Domján Andnás o|<tató: jegyárusÍ|ás: EST Mozi.}1o.) jegyárusÍhs: (Mammut |. Kistarjáni út 5-7.'13-14. ápritis Domján Andns ol<+a|ó: he|yszín: Szepes Gy. június 8. TATA: Íebruár $. távo|ról.1 (62209-059) Natura tér 0. Oktató: di:KÍgyós Időpont: március2-3. Somlói út Amor üz|et.50. he|yszín: (201582-6076) 23. má]cius 1F17''2T24. Könyves K.kedd.' Könyves K. a he|yszínen' Jegyárusítás: végzetteknek agykontro||-tanÍoIyamot Ára:20000Ft akkredftaft.. jegyárusÍtiís: Könyvesbo|t. vEszPRÉM: 2-3. Makó.17óra ingyenes ismelte6előadás: ápri|is Nl.) Fiumei út módszert ame. EötvösJ. jegyárusÍtas: (56i51 4-569) a he|yszínen ismerbó március 13. liáuló oktató: dr Donján Lurdy Hiáz.' gyógyító V|||. Csongrádi sgt.|'..3' Baglyas Domján Gábor és György o|<Jatók . és Szeged. |X.'kedd'17óra ingyenes ismelb6 e|őadás: Íebruár pÍogramo. DEBBECEN: jegyárusÍtás: 'F5.. május -5242) (30/291 Köté|gyártó u. ápri|is G. Íebruár ápti|is 3. . ismeÍőst is.7. -3527) pszicho|ógiai (201211 teszt e|végzeséve|. Aradi jegyárusÍlís: módszereket.50. SALGITARJÁN: Íebruár 1ts17.' Natur|and Egészségcentrum. )ANG0L NYELW zílNl AGYKONTR0LL-TANF0LYAM: andrea.) út pozitivan hatnia másikembere'. (FaraKár Ba|assi Intézet. akárfucatnyi beteg . Ház' helyszín: Fehér Ló Közösségi |sfuán kir' út 140' Szt' . ká|kodás megta|á|ni ehhez a segít Gyermekek Háza 'l0-1 .7. Kincskereső .szerda. ta|kiéiléke|heÚ szerdánként 17-'1 8-ig tiirvéMegisme]fi eted a szemé|yiségÍej|ődés a|apvető . hogy mikéntgyógyíhafunk egyvere. a megÉzó egyszeríi. Posta u..és he|yszínen. 2' (30/9561 u.. 9. Teleki u.19.nakelvégzése -125) Domján A tanÍo|yamon Mulo|ilbbek közt e|mondja: Ady Íszt. boldo(Szabadság amik nem szolgá|iák átvett Művészetek Haza u. hogy mipercekalattenergikussá vá|ni. hogyho. Fej|eszü'eted áF (Aradi önismerctedet bbb' saiátmagad vértanúk 23. Lurdy Ház. máius 4-5.ker. í2'. . KAPosvÁR: ápri|is 20-i2.. GYŐR: jobb vá|tozhtiísra |enne kia|akÍtásához mi|yen é|et május18.és il|.|. jegyárusÍtiis: Ezsébet Fiirdő (Ezsébet 4.ktt. |.. ingyenes ismeltető előadás: -|8 ismét|őknek A kurzus ára 000Ft. ker. sunknak üzlenyene|tudjunk adniingaüantszo|gá|btásunk' '. kÍt. ker. BAJA: Íebruár 2-3.tárgyakat mentá|is eneÍgiáw| ésinÍomá. Fiumei Út 4. 1-2. SZ0LN0K: 13-14. oktató: dr Domján László he|yszín: Hagymaház.2$-26.vagylega|ábbis egy Hamárfudod sejted . he|yszín: Budapest. 17 óra ingyenes e|őadás: .17 em|ékek sem|egesítésének ingyenes ismerte{ő e|őadás: Íebruár ón .2v2. ápri|is 0. Főisko|a' u' 12-14.domjan@gmail. 11-12.10''16-17. ZALAEGERSZEG: 2-3. ker'.1. i||' Bp-en vonatkozó |egújabb kutatások ercdméműkiidésérc 4.| .i||...9.. MISKOLC: március 2-3''}10..'461 504-87 6) tér HELYsziN És IDŐPoNT. Mindszent tér 1. 2É21. így an.7/b' .ALFAJÁRŐK . dekében . hogymiként |ehet hogy: adózás ku|cstitkát e|érni. szerda. em. he|yszín: KonÍerenciaközpont' 3'terem 12-14''|. hogyan . ÉRD: f. hogymiként |ehet a vizetgyógyhacióva|Íe|tö|bni hogy mik az egészség ttísú fo|yadékká a|akítani. helyszín: |Íjúsági Haz' Szapáry út XlX. László oktató: dr Domján he|yszín: |TC. könyvesbolt Üz|efiiáz). az éaéseid szülaéged dr Domján Lászlo oktató: . Közp'(A|só u. helyszín: jegyrende|és: 18 06/1 /488-0.kedd. Műv.12-14. ) ULTRA: É|etért Központ Helyszín: Szebb (Bp. 17. he|yszín: u.. Szembenézhebz DomjánAndras okbrtó: gondo|atmintákka|.9. Könyvesbo|t Juhász 84314-767) . hogymiként |ehet másokatis megtaníh|ehet az agykonüo|| a|apjaira . ként |ehet gyan o|dhatunk meg 72 im a|atte|akadtügyeket s . helyszín: (20i582-6076) XlX. a hatékony . (Mammut |e|ki |smercbket szerczhebz az ember |. ker.. 20 munkedeteid terü|etén.. he|yszín és . eöoÖttŐ: június gyökercinyeithogy ráb|á|j önkorlábzóhiedelmeid 8-9. Központ BUDAPEST: he|yszÍn: Vasutas Műve|ődési iúnius jegyárusítás: 51. nyeirő|. he|yszín: Számvite|i jegyárusÍtiís: Főtér 2..) Hétfőnként -ig' útja .) divatáru (20/269-851 Batthyány 1) u. Széchenyi (62/555-882) Bo|t.az U|trát befejezés mindkét na7500 Ft'Kezdés 9 órako1 pon kb.2.száÍnta|an |ehet hasznos cé| e|élÉse érni .. ker. és a cse|ea gondo|kodásod.16. Bajcsy-Zs. akkor ez a órás egyÜttes vértanúk u. MosoNMAGYAnTvÁR: Íebruár F10. Teleki u..17 irakor.| . . 1.'9-10.2y24' Domján Baglyas György o|<Iatők:' Gáborés jegyárusÍ|ás: Zso|nai he|yszín és Ku|turá|is Negyed É78 ?a500-376) 26. Megismerhetsz több olyan |yek a vá]tozásban' segÍbnek Éva.) kurzus. Ady út 12. jussonmegadni könyeszébe a taÉozását. Domján Gábor oktatók dr KígyosÉvaés Kispesti Munkásotthon.. Bp-en a he|yszínen' Fiumei 4. PÉcs: március 1F17'. hogyhogyan kezünktő| kiáradó energiávalgyógyítani. terem |'em.7. |ehet a he|yrcá|lításának |e|ki üRai .15-16. 27-28' Domján Gáborés Baglyas Gyöw o|<Jatok: Inkubátor Hí'(30/974-8061 he|yszín: ) í7 óra mátcius 26'. he|yszín: Richter-terem. Lászlo di:Donján oktató: |X.com .tzll E .) he|yszín: jegyárusÍkís:a gu|ásodat.11-12. . technikákat oktató Mammut l. szeda.6. gyorsésercdményes módjá1. KonÍerenciaközpont' 3. geneÉcitíktó| azokkal az e|őző rc'. Atanwam egészségtjgyi sakdolgozóknak > soRsFoRDíTo elixír .67.17 óra ingyenes ismerbtő e|őadás: Domján Gáborés Baglyas Gytjrgy okjatókl (92/51 1-210) Apáczai Csere János ÁMK helyszín: . hogymiként |ehet tÍink iÉnt többenérdek|ődjenek jó döntést közben hogyan hozni.' Domján és Baglyas Gytjrgy o|<|a|ók: Gábor oktató: dr Domján László Kispesti Munkásotthon. . . 2 24' l:ászló oktató: dr Domján Főisko|a.'1F16.. MAKI:ápri|is 27-28.

4. i|letve esetenként a is (érdeklódni a megadott he|yszínen |ehet' vidéki teIefonszámokon) a he|yszínen' tan{o|yamaira SZEBB ELETERT KOZPONT (Bp. Mik|ósÍa|vi re|axáció ésálome|emzés pszichológusná|. képes .9-l 0. kommunikáció tású erőszakmentes i|lefue Ara2600Ft. hozni.ie|entős újdonságunk a Szívekés Ramba|a EvaNemcD.) További sistb'(E|őüe nememelte ügyesebb jó egészséget kíVánok!'' keres munkát és : LVa váftegy a köVetkezö e-maiI A héten. agykontro||t Honlap: www.23-24.hu |Vlost sőtéjje| Íe|ke| éskimegy' a 21.: 11. Parádi Józseí. l' ker'' a Széna térnél) Nyitva: hétfótől szombatig.(201551 rcsák Maxim )Rtató''Péte Budapest Xf. képes Íájda|mai zömét tanu|ni megszüntetni . A Íoci.' Fiumei út pu. (30/903-1468) Budapest MagdaKatalin 9ktailo: ll.com tanfo|yamai iránt Dl' Domján Gábor péteken szerdán és 9{ol12. anyuka neki..: 11.: Rita )ktató: Tihanyi (30/466-6695) XX.9-10. 10. a gyerektanfoIyamot Más. csütörtökönhazaérve hétvégi megköszönnr a múlt soproni anyukátó|: .ker. |áthatóan már MOST agykontroll{anfo|yamot. Fi.ker. . }kIato: MakraZsuzsan na Miskolc: ll. épp eléggé terismeri a Íáradtságot. PozitÍV énSzem|é|ődő 11' 4.: ll.. . hogy részt vettÜnk a tanÍo|yamon' '. Másik .. : 30/644-6689. tesz' E|mondása szerint azitanem akkor Íriss ésenergikus 3 ujját.. péntekig: hétfőtő| Látogatható: 19óráig 9{ő| TERMÉKEINK MEGTEKINTHETÖK: 7-10 éveseknek: lV. V|||' ker. tő a webáruházunkban . évig tart. képes |obbdöntéseket gyerekoktatónak írt Topáné |||és ||dikó Rész|et egy ' ' . Győr: 9-10.. ker.Va|entin' sokat . 9_10.k0ntr0|lregge|i meditáció. _ kerűtanÍo|yamot tartott Justinatya ferences rendi szerzetes ésagy. csoda ennyire régebben Vég. pedig haII ró|a.AGYKONTROLL hatására a gyerek várhaA gyerekagykontro|l{anfo|yam .(30/251-0.hu n0nrap0n. öngyógyítást egyet|en A tanÍolyam óta (a kuckójában eztis gyigyitja) bepisi|és' 1 I |esz.'l 6_1 7' (96/206-307' naoközben) }kÍató.(301619-2294\ Szeged: )ktaIo:HarnocziErzsé bet (70/333-761 Tiszaújváros: ||'23_24' 6) Lászlóné }kIaIó:Tanko Veszprém: l|. Tel.(201211-3527) }ktaIó KovácsErika -5242) 2-3' (30 Moson magyaróu ár:||.Szeretném megérte. végzett Mária.ben és a szebbÉ|etért Központban.: ll. JeIentkezés: drparadii@gmai|.agtkontroll. te|jeremé|jük így is marad' A tanárok dicsérik raznapná| taftunk' jobb jegyei Vannak. . eredményesebben tud tóan: . .: 1..176) )ktató: Horváth Brigitta -T 7 .: ll. kis |étszámúak és A tanÍoIyamok A gyerektanÍo|yamok ára1B 000Ft.kapható üz|eteinkben. 1389 Budapest' PÍ' 115' AGYKoNTRoLL-NAGYKEREsKEDÉs: Tel: 20l969-0059 V|||' keÍ'. egyéni spirituá|is indÍt vál|a|. 23-24. A soproni ta|á|kozón' ahol gyűltek nyáVinzenz' egy16 éves srác'hogy zettek össze'mesé|te kezee|ső hogy ha összeteszi bárme|y ronalÍában beprogramozta. (30/598'6468) llléslldiko )ktato:Topáné (30/903'1468) Budapest XlX.pszichoter. Lász|óbudapesti Dr. Egyéni. Dr. honIapon o|vasható www. csaka társaitó| helt az isko|ában. képest i||etve a tavalyi évhez sitményét' rá nyert rendkÍviil büszke banmÚ|t héten aranyérmet a csapatuk' játszikÍolyamatosan dicséri: bátrabban A tanfoIyam ótaa Íociedző ki a te|jesítményét.ker.61 60.hu. nyugodtabb ésenergikusabb játékosak. ker. terápiát. teIeÍonszámon lehet a 227.2-3.14 éveseknek: -3079) Budapest lll.23-24.: ll.' Bódi Andrea ll. betegség gyorsabban meggyógyul esetén . magabiáosabb |esz.hu).:*{ Í0l\A\ amin a nemrég nagysia cD-nek.ig. VégEIen Íorrása címe annak tJtCTrLtN ..ker.2-3.Univená|is estimeditáció). reinkaÍnációs Íogla|.0rü|ünk | |eve|ébő|: I Azóta Bence rendszeresen re|axá|. a kucl hasznunkra vá|tl!! prob|éma Bencéné| vo|t az éjszaka kójában is végez. ker.ker.] 6-17. a webáruházunkban. MagdaKatalin }ktaIo: -3079) XXl.. agykonro||{anÍo|yamot pszichiáter' végzett pszichoterápiát.(201260-6208) Diána }kIaIo:Varga Budapest XlV. 2.a testvérkedvezVégzeitek mény 3 500FVfő'GyerektanÍolyamot márolcsóbban később a feInőtteknek szó|ókurzust a végezhetikI A felsoroIt tanfo|yamok oktatóiriI inÍormáció. (201551 Budapest ]kIato : Péte rcsák Maxim (30/748-6914) Kecskemét ||.1-2-3.' |átható a pozitiv vá|tozás.9-10. Budapest )ktato' KovácsErika ll.ALSO FOLDSZINT (Bp. l-oktato Bódi Andreagyern ekagykontrol MAMMUT I. pár-ésszexterápia. Fiumei út 4' Cím: Budapest.(301620-7373) Budapest Vflf..szánapsemtöftént bepisilés. haviegynapos Vagy 30/951. kép.pé|dákkal tréner) bőségesen á|ta| akkreditalt .agykontro||. 23-24.Domján rendezett tanÍo|yamaiÍa' a feInőtteknek loVábbkép1ó tanÍo|yamokra és a havi' j0S jegyek agykontroI találkozókra a Mammut |-ben és a szebbÉ|etórt Központban kaphatók. (30/903-1 468) Eger: )ktaIó:MagdaKatalin ||. iI|etve megrende|hekapható budapesti üz|eteinkben.16-17. a Ke|eti köze|éiren) 9 és18óraközött' Nyitva: hétköznap Szombaton 9 és]5 óraköZött' 92 elixír .magyarázzae| hamegÍűszerezue a rendkívü|i módszerét. márM0ST vá|tozott' és azitamegtanu|ta aZéVam. 2013e|ejétő| ismét csoporkozástésá|omérte|mezést A csoport egy in Mincles című könyvÍe|dolgozására' IoIaz A Cource (vasárnapi) ta|álkozásokkal.61o&os érdek|ődni' jegyet tanfolyamaira vásárolni BUdapesti a Mammut |.(30/598-6468) llléslldiko ]kIatő: Topáné Mosonmagyaróvár: |l.ame|yen szavak címíj Központ zetkÓzi Erőszakmentes Kommunikációs .]0{ó| 20óráig Tel:488-0118 vagy 20/969-0059 Postacím: Agykontrol|.(30 I61I -229 4\ Szeged et ]Rtató:HarnócziErzséb awww. A cD 2600Ftért (agykontro||. megtanu|ia |eszmegszabacé|jait e|érni du|nirosszszokásaitól. 3'Az Urimádsága..9-10. Fantasztikus' ha már3 napa|att a memóriaÍogassal' számokat hátmennyi Várható mégl!!. l 291 KovácsErika }kIato: r ll.

ÍeInőtteknek. SZEGED: u.neu rofeedback-terapia. 2 1. SZ0LNOK: K|SKUNFÉLEGYHnzn: ut. 6-z.Te|jo63G3dl. inÍo@a|Íahu||am. Nagyszombat utca l. |||. DEBRECEI{: U.14 éveseknek szü|ők .2-3. inÍo@a|Íahu||am.20-21.9-10.3o-23| -oo98' www.hu Je|entkezés: l zsEt|lM0zIzAS . 13-14. ZALAEGERSZEG: lll.tanulaskontroll. 9-l 0. l GYEBMEKAGY|(o1{TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK GYERMEKAGYKOIITROLL 7-.a vonzás törvényének részvéte|éve| aIkaImazása a gyakor|atban JoséSilva módszeréve|. beszé|getések |ásd: WWW.l programja fe|nőtteknek ésdiákoknak6 éves kortó|.eamega. . Je|entkezés: inÍo@a|Íahu||am'hu .rajzeIemzes. KEcSKEMÉT: ||. gyermekeknek koncentráció képesség fejIesztése is.3079.2 l .A4Mterápia' Egyéni csa!ádÍelállitás Lásd még sIKEREK'' Íovatot ''TAPASZTALATOK. 30/9031 30/955-6611 HARTYÁMilÉ BARTAJUIIIT BAK0SKoRilÉL es MAGDA KATALII{ tanfolyamai: l TA1'|ULASK0I{TBoLL FELSőSÖKNEK KEGSKEMÉT: ||. EGER: SZOLNOK: lU. és szeretné| tanuIni! BUDAPEST: február Oktató: Magda Kata|in Egyetemistáknak.zg-go. 2-3. GYEREIGKI{EK r TATIFOLYAMOK GYERMEKAGYK0NTR0LL 9.hu) l l .:ll.(tavaszi szünet).: lll. kineziológus' BeikiMester-Tanál' BakosKornél Oktató: AFTpracticioner tanÍo|yamai gyógyu|ni gyógyÍtóknak.ÍrÁs BUDAPEST: lll.11-12. BUDAPEST: ll.REIF ÉUA maSSZázs Hawaii Lomilomi Az agy edzése neurofeedback-terápiáva|. |3-14. BUDAPEST.Ieghatékonyabb tanu|ásmódszertani . 2-3. GYEREKEKNEK I TAI'IFOTYAMOK 1|. |V27.mint amit eddig ismerté|.lll...l l l . 23-24.:lll. DEBRECEN: lV.GYIR:N. e|Végzése Központban. AGYADRA MEGY.ker.h u . K|SKUNFÉLEGYHMA: V||.3079. 17. 30/932-7611.7877 Rajze|emzés: www. Szorongás' hiperaktivitás.agykontrolloktati. 23. TAIIUTASKO]{TROLI vágyóknak és ..23-24.9-10.. lV.eva@gmai|.lY.Com Cím:1036Budapest.l3_14. 16_1 7. r. 1000tanu|ástechnika. a Szebb áetért Központban Oktató: BakosKorné| r AFT.9-10. V 4.inet) r TAilUúsKol|TRoLL rözÉnsroúsorrunr .hu GYEBMEKAGYKo]|TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK r vlLtAMoLUAsÁs BUDAPEST XlX. 9-1o.23-24.2-3.a www.. A |é|ek ésa testharmonizá|ása Az ÖngyigyÍti fo|yamatok beindítása A szorongások.tanÍo|yam nem csak agykonkollosoknak A XX|. sz. figye|emzavar hatékony |QnöVe|és. 201551. r GYEBMEKAGYKo]|TR0LL 7-10 ÉVESEKNEK KEoSKEMÉT: l||.: 11. időpontban bárme|yik tanott tanfo|yam r BELSő GsöilD .SZEGED: |u. sasha|mi beje|entkezés Ágnesterapeuta. SZEGED: |V'.ll. a r HELu||GER-FÉLE csA!. BejeIentkezés: dr'reiÍ.: V 18-19. inÍo@a|Íahu||am. BUDAPEST ll.I O EVESEKNEK KEGSKEMÉT: ||l. Bóvebb információ ésbeje|entkezés {& a 30/941-6662 te|efonszámon..11-12.To||e k|uba szebb Ébtért együttes kedvezményes.hu U!LrAMoLvAsÁs Haszeretnéd szeretni a tanu|ást ésmegismerni onmagad! Más. energetikai bIokkok jeIentkező testifeszÜltségben oIdása www.ker. 1 . SZEGED: K|SKUNFÉLEGYHÁZA: |V.. BUDAPEST ll.ezete .ADFruqu. TATA: lll.hu garanciáva| A terméket 15 napvisszavásár|ási árusítjuk.(tavaszi szi. Pníbáliaki a SZINGAPÚR enencn pÁLcÁT szen.Spirituá|is tanítások.2-3.2-3. ll.com.'. SZEGED: KEGSKEMÉT |||' 28-29. 7.hu-n! ltR.1o. . 0SZTÁLY0S KlsKuNFÉLEGYHÁzA: vtt.. :l Y . 16-17. gyász' owos-bÍmészetgytí EGER. 27_28' TAl{ULAsKot|TRoLL 6. Betegségeink oka legtöbbször a test enelgia hiánya. módszer éstrükk proÍesszoráVá hogy tanu|ás Válj! egyben. DEBBECEN: V. 29. Érdetlődni lehet 06.9-10. lll. keze|ésé..agykontro||os továbbképző gyerekeknek í0-í4éves az eredményes tanu|ástti| BUDAPEST |||. ll. FELilőTTEKI|EK r TA]{FoLYAMoK Je|entkezés: 20/551... 23-24. ll.2. ||. practicioner NLPmaster tanÍoIyamai pÉrrncsÁr MAxlM MH -468 30/9675-229. középés főisko|ások- (Mindkét nak. 201551-3079. FEII{ÓTTEKI'IEK t TATIFOTYAMOK A U|ttAilolt'AsÁs ilÍKAl .6-7. lV 13-14.) bioenergiáiának ÍelerÉísítésérc! A termék kiÍej|esztése 25 éves kvantumfizikai kutatások eredményein a|apszik.11_12. 6' . AGYKONTROLLOSOKNAK jó énésekke| gyorsan Hakönnyen.23-24. Jelentkezés: 20/551-3079. ker.27-ZB..tanu|askontrol|.

sa. mint Íe.utánaegyzsáésszlplgassunk torokfertőtlenítő lyateaésegyalaposizzadás. hogy amikor progeszteront a peteselt megérik' a szervezet játszik terme|.langyosvÍzzel hÍgított.amely segít elégetni a p|usz kalóriákat. borsmentavagycitromolajat! mú|ó |áz. ként. o$i:Í]#tis.tu|ó Íej. bedugu|t orr. iftl|ffil múto pároltzöldséget. ésdörzsöljiik be a halántékunkat borsmentaolajja[ ani csillapítja a fejÍájást! Csaknagyon magasláz esetén kell gyógyszert bevenni' torokÍájás. ellenállásátsok gyÍjmölccsel. végtagÍájda|om' összpontosítási tffiffi tepa. or1 hőeme|kedés iiíilftdÉ1 történőgargalizálásra vanszijkség Mi a teendő? Kanillás inhalálásra és sos vízzel 3 oránként' Szedjünkvitamintablettát. Kutatók éhesebbek szerint a nők többsége naponta át|agosan 260 ka|óriával Íogyaszt többet cika menstruációs lus14.legalábbls havontanéhány napig. Eza hormon szerepet a hőterme|ésben is.bedugu|t vagy láz. Íáida|om : az egész testben. és ajánlott a korai lefekvés' toroktaparás. rosszközélzet. rÁunoÁsÁr n KÖVETKEZŐ HATNAPoS TERWEL.ha sokatÍszunk: ésa forró tej mézzel' mú|ó náthaésköhögés.AKC|ŐBAN A NÁTHA ELLEN .rizst. a ciklus e|ső |ében.. mintmáskor. 'i. tablettát! Jót teszaz esti Íorró fürdő..ffffiÍ legjobba hársÍavirágtea Mi a teendő? Az segÍt a legtöbbet. van Mi a teendő? Vitaminbombára naplnta háromszor szijkség: F Mi a teendő?Gargalizáljunk sós vízzel 3 órán. halat! Mi a teendrÍ? Agybankell maradni. Együnkkt)nnyű ételeket: párologtassunk MelIünket kenjijkbe légzéskönnyítő kenőccsel. A menstruációs cik|us közepén érezhetően vagyunk. képte|enség. mézzel ízesÍtett levét! Nemáft a multivitanintabletta sem. Tehát. nem Íognak e|hízni! AZ0RVoS0K ÉsR MtrRosto|-ieusor EGYETÉRTENEKABBAN. napja környékén. gyulladttorok. kezdődő köhögés. hö|gyekilyenkor szabad a nassolás. H0GY MEGFMÁS ESETÉN NE AZANT|B|0T|KUM0K TAúNJoBBAN KMÉDHETJÜK A KÓR0K0ZÓK S|ESSÜNK SZEDÉSÉVEL. igyukmegegy-egy citrom kicsavarl. Ennek azamagyaráza|a.még mindigÍájdalmat okozó köhögés. vitamÍntablettákkal! A legÍontosabb: naponta menjÍink Íriss levegőre! elixír .as. zöldségge[ Mi a teendő? Most kell megacélozni a szervezet gyümölcslevekkel.

o. Az adatokat Masodik helyezettHajdúszoboszló gyarország piacvezető szá||ásfog|alóo|da|a. a má. utána. Mindeneke|őtt a duzzasérÜ|t terü|etkörnyékének vér-és oxigéne||átásán Ennek egyikjó| bevá|tmódnatot ke|| megszÜntetni. ahogy tettékezt Nyugat-Európa |egtöbb országáműködik' de tízszerennyire |enban.|!. akadékoskodó ember.rakgyogyitas.i||etve a 06-42-596-683-as nyíregyházi teleÍonszámon. . a Rákgyógyításnak a |egfrissebb..és hosszabb ideig pihentÜnkitthon. A mego|dás |enne. köznapi mozgáskészség Bizonyos videojátékok azonban többre képesek' kerékpározhat' tánco|hat. A |ap ezútta|annak járt között. A részleteket TÓ. A szakmár a bajt nem tudjuke|kerü|ni. és A 2008 óta működő hon|apnak több mint 7o0 ezer regisztrá|t havontamintegy1'5 mi||ió |átogatókeresifö|. Ragaszkodik a hagyományokhoz.sza|Ias.|egyenszó törésrő|. de inkábbaz o|csó szá||ásoknak. aprókatlépde|: pedáns..hu tette közzé.. haszná|atához Aki ki akarazonban szakorvosésgyógytornászaján|ásaésfe|Ügyelete szÜkséges. mitő fétíi és nő. |ett.ficamró|vagy rándu|ásró| jó mú|ik.. ami akadá|yozzaa győgyu|ást.tromboziskozpont.hu honlapon.MOZ AI K HOGY JARUNK JOL? pszichológusok Amerikal ésÍrancia szerint a jellemérő|. A statisztikaiadatok szerint 2012-ben többet utaztunk. ha növe|nék tromboembó|iás betegek az a trombózisközpontok számát. ..ahhoz va|ó is a|aphozzáá||ását. LAS . megtehetia budapesti Uzsoki Utcai Kórház Neuro|ógiaiosztá|yán és a nyíregyházi Sc|erosisMu|tip|ex Centrumban. ame|yegyébbetegségek eseténis hatásos. .rb-.N. .E-o-. . szintetánco|va jár: könnye|műségre haj|afűt-Íát mos. elixír 95 . |épked: E|sőpi||antásra higgadtnak tűnik' de hamarosan kiderül'hogy igencsak dühbe tudguru|ni. A je|enben ésa je|enneké|. HAR_C A TROMBOZIS ELLEN Hazánkban évente|ega|ább 2000 ember ha|á|átokozza az érrendszerben e|akadt vérrög.e kapcso|at a rákbetegség és a személyiségjegyek A pszicho|ógiaikutatások szerint az A típusú szemé|yiségnek a szívinÍarktusra és az agyvérzésre.További információ a www.R ES 1. Bohánszky Magda onkopszicho|ógus szerintamikor valaki szembesü|a rákka|..a regeneráció a emberek szerint. kicsinyeskedő. Magyarországonje|en|eg öt ilyen intézmény ne szükség á||Ítja B|askó György' az újonnan megnyí|t központ vezető professzo|ásd a www.tp -. fe|haszná|ója van. Ac á|dozatoktöbbsége munkaképeskorú. segítségükke| a beteg komp|ex mozgásokat végezhet: go|fozhat.A magazin Íog|a|kozik a daganatos betegek fájdiétákka| is. vendégházaknak vo|tnagy ke|etje.K.. sokat e|áru! az ember iárásmód q'. A trombózisos betegek évente kÜzdenek vérrögképződés mege|ózéséétt közben a szakemberekévekóta a és a je|entősen tú|é|éséért..a harmadikpedig Budapest. az egyensÚ|yonés a kézÜgyességen is. hogy van.. |ega|ább a gyógyu|ástpróbá|jukgyorsÍtani! . A |egnépszerűbb Úti cé|Siófok volt. A szakéftőkazt tanácsolják a da|omcsi||apításával és a szélsőséges he|yettfogyasszanak inkább friss betegeknek.X TÓ-BB-FT-I BA... A már hazánkban is megvásáro|hatóeszközzel javítanilehet a járáson.]ATÉ. té|iszáma. neszte|enül' |ábujjhegyen gyanakvó.. vagy akár bokszo|hatis.E|őzetes időpont-egyeztetés szÜkséges a 06-1-467-3700-as budapesti. ja a hiperbároxigénterápia. -*.hu hon|apon.B .M l RAN D-U hanem az egyszeNemcsak a télisportok szere|meseit fenyegetika té|i ba|esetek. ra. tudatosanvagy tudatta|anu| a|aku|ómegkÜzdési stratégiáját vetően megha|ározzaa habitusa. Ha rű járóke|őketis. . kezét |ógatva' nehézkesen cammog: határozat|an Íásu|t' lendÜ|ete hamar és Kezdeti a|ábbhagy' o egyen|etesen. AKl. apartmanoknak. A KOC_KA_4Ar_A? KINEKNAGYOPF_ Ezt a kérdést bonco|gatjaa daganatos betegek és hozzátaftozóik országos magazinjának. s kedve|i a futószerelmi ka|andokat. megy: ütemesen kiegyensÚ|yozott és békeszerető. ja próbálni. Sokszor ígér. fontos e|emea gyógytorna' a hétA mozgássérÜ|t betegek neurorehabilitációjának javítása.hogy a drága étrend-kiegészítók zö|dséget. a www.o|c-S. A|V !KoF S-EG iTHET A V!D. r bizonyta|anul. a C típusúnak a rákra |ehet nagyobb a kockázata.magát egészségesnek táppénzére mi||iárdok mennek el.cA. mintaz e|őző években.. hiszen a síkosjárdákon' utakon ezek szinte kivédhetet|enek. ame|ygyakran a tüdőben tor|aszo|ja e| a vérÚtját' végzetestÜdőembó|iát tekinvá|tvaki.

himnusz a Fö|danyához és a minket táp|á|i növényeihez. midszere ismerheto meg a CD-rő|. RAN/BALA EVA A könyvben és a meditáciis CD-n bemutatott gyakor|atokat.'ó m pozitív :ir:!&B&&re. s fe|Íedezhetjük a bennL]nk rejIo bci|csessé. és a je|entése gazdagÍtja' nap névnapok E|vezze sokáig a csodá|atos mint nap á|dásos hatásait ennek munkaheIyénI öröknaptárnak. oue Emil r A GYóGYÍTAS LEGNAGYOBB TITKA |Vi az. terápiás ame|ynek rendszeres gyakorlásáva| későbbre a vá|tozikor kezdete Iegtöbbször zajIik. díjnyertes b|ogger és két ú. és tünetmentesen . gyakor|i pénzÜgyi rovata. ságban van Közbe tanácsgenerácii tanácsadiit. toIidik. érzékeknek' EzmŰvészet' bo|dogság. Coué azizga|mas címadi téma me||ett egy csokornyi érde kes. erro| tiasan' számos oé|dáva| fŰszerezve' kommunikáTémák megértés' azerriszakmentes mia motivácii mögött. mégis amive| e|indu|hatunk a ji|ét fe|é? Hogyan oldhatjuk meg é|etünk legnagyobb pénzügyi meg kihÍvásait? Hogyan harco|hatunk sikerrel a hétköznapokban. BAGOLWAB KIADO HORMONJOGA . empátia. érzés. meg|epo tarta|mú Íejezetnek isotthont ad. öröm és szeretet. TOTH ANDRAS Dinah Rodrigues kÜ|cjnbözó midszerek ötvözéséVe| fej|esztette ki a hormonjiga egyedü|á||ó gyakorlatsorozatát. éber tudatunk Íényességét' Mindennapi '*:'j::Il. aIape|veket és Útmutatásokat je|en|ét követve kapcso|idunk nyitottságáa te|jes hoz.Müil. ásványosztályukat.N_ TeÍmé5zetes eEyensúl\. Michae| Gienger getkíná| MÚvében a drágakövek rajongiinak' a gyigyhatása kristá|yok me||ett részIetesen ismer. a Yá|tozókorban A PÉNzTÁRcÁMgnl| Miz a ho|tbiztos mid. AzÚjtelÍedezés nyomán o|yan bete sánál gek is meggyógyuIhatnak' akiknek eddig reményÜk könpe' sem vo|t egészségÜk viszaszeaésére.. Dr.f. AZ kiÍorrott technikáinak va|óságos tárháza' öngyógyÍtás BIOENERGETI C K IADO TENZIN WANGYAT RINPOCSE AGYKONTROLLKÍt rí{[fíl FELEBRESZTESE A FÉNYEssÉGEs TuDAT szíVEK És szRvRx co kommunikácii vi|ághírL1 Azerószakmentes gyakor|a. kristá|yszerkezetét' színét' IVICHAEL GIENGER Enegriát adó manda|ák minden napra MANDALA önöxnnprÁn |Vlinden Oröknaptár 366dbszínes manda|áva|' o|gyönyörű da|on Újabb és Újabb' ragyogian színLl Íormájú. képIetÜket)' részIetesen tárgya|ja azásványok kia|aku|ását. midon kelé|etre spontán bennünk. adi és oktatja a következri EGYENSULYEBT BT EMIL COUE tisrMeen DR. jelen van. a cse|ekedet megÍigye|és.'slá HORMONc. TithAndriís hírhedetten |aza stílusban ír pénzÜgyi probiémamego|dó A TV2. amit 0nmegtehet a betegségek |egyózése érdekében egy döbbenetes felfedezés segÍtségéve|? pontosan megLéIezikw emberi vise|kedésnek egy nevezhetci Íormája' ame|y minden betegség kia|aku|á.B l O E N E B G E T IK CI A D O DINAHRODRIGUES D*"1'RJ"rs*. kérés. A képeés energiát adi manda|át ketazadott naphoz illeszkedrj bö|cs Útravaló. mikor pé|damondatok' használjunk szavakat. ciiri|.: : a kreativitás és azinte||igencia teÍmészetesen. get. je||emzoit (kristá|yrendszerüteti azok mineraligiai kémiai ket. M E B K U RU B A N U S Z BIOENERGETI K C IADO ALKOTOMŰHELY KÍt @ A KRsTÁLYoyóevÁsznr TANKöNWE A kristá|ygyógyászat hazánkban is eIismert igazi kü|ön|egessészakembere.. ( NYERSRECEPTEK í6enccfule d NYERSREGEPTEK íruyerucrxrurx Nem egyszeruen nyersrecepteket tartalmaz eza könyv' sokka| többanná|: táp|á|ékot. gazdasági rozatot Vezet. Íényt' informáciit és színtiszta é|eterŐt adtestünk minden egyes és é|vezetet az sejtjének.ben so ügyekrő|. szÜkség|et. otthonában és .5U. a pénztárcánkban? pénz. képzcidési e|vÜket.. ta|á|. B | o E N E B G E T IK C| A D Ő TERESA MARIA SUBA tseoilde |cÍGd.k&! következnek életÜnkben vá|tozások be' .

elixír 97 .T U N A BI V P E X KADO IV]ANTAK CHIA LIIA& CO KIADO GS0NTVELőNEl KUNG A Csontvelrj NeiKungban Mantak Chia megosztja a csontveIcj'. anyaként. és pohár megerősítésse|: 6 kÜ|onböző 6 kÜlÓnbözi o|ta|om' védettség.KIYOSAKI GAZDAG PAPA.rÖnrÖrv Önooe ninn Évn ANGYALMIJHELY Ebben a kön1nlben az eImÚ|t két év tapaszta|atait gyűjtöttÜk történetei ihIel ossze' Va|idi nók va|idl tek mtnket' hogymindannyian ésa Íe|ismerés. Ára:4990Ft Átmérő: 22 cm.igen. .*'". |ot' megÍordítja azöregedés hatásait' TIBRIKADO í-u. csontöSz a szexuá|is révén szenyomás és energiamasszázs juttat energiát a csontokba.'' EletVirága mintáva| ALATET . i\ra: /. .eIa va|o hogy keszit az isxo|a nemigazán é|etre? Ha ezekre a kérdésekre a válaszod.. '.-:'. . Q^/la\ \\/AD l Ana) BOBERT T. . napjainkban döntéseket TC ENERGY A FORMA EREJE. ':jt+:':- 0nline megre nde|é tc-energy-design s wtrvw.a ku|cs a pozitív visszaje|zés ésaz' hogy szánjunk e|ég dőt magunkra| Épp ezért ta|á|sz a programot napos is. \ van osszhangban a oolygomozgasokkal. és Ú1áé|eszti a csontve. AMELY ELETET TEREMT n TC pohaÍák o xtltonnozó megerősítésse|készÜ|nek' A megerósítések együttese' aiapja a szín. és természetesen azoknak' akik érintettek benne' Egy egészségtudatos könyv./ erteke megnove<szik. i'\\ uus1l után a Íolyadék vagy szi|árd táp|á|ék bio|igiai Jl s perc \| . hogy he|y'tá||junk feleségként. \.hu / hu / webaruhaz/ '.( \' Erre poharát. a prob|émákka1 küzdÜnk' Mi az a ugyanazokka| |áthatatlan energia' amitő| mi.& i44*ilt#: -*# - azenergia alátétre bármit ráhe|yezhet' csészéjét . és e|kerü|ni ezta rettegett betegséget.-l. harmónia' nyuga|om' szabadság vagy egészség.. barátnógondol ként Mi úgy éspersze szexistennőként? juk.- . tanu|sz... Ára:2490 Ft/db DESIGN {íi.é|et virága szimbó|um' ame|yet a vi|ágon sokku|tÚrában ismerik és a|ka|mazzák azé|eImiszer Íe|é|énkítésére és stabiIlzá|ásara' A forma rezonancia Íormájában' és a szimbilum ereje átadidik poharat! Nehelyezzen ráÍorri vagy edényt po|írozással E|őá||ítás: kézi készu|t.hogyan ke|l pénzügyiieg helyes hozni.ami könyvben egyharminc titkaltI segít eIsajátítani az'. a nagyobb kivitelre tányérját' Í|.szEGÉNY PAPAFIATALOKNAK hogyazza|.. Papa' akkor ez a könyvneked vT||A Catdag könyvében a Szegény PapaFiataloknak című Teg nemcsaksleme|yes tollenetél oszt]a szerzó ve|ünk' hanem megmutatja aztis.l lornaia (U|on|eges hatásl vá|t ki nega 600. a szimbi|um és a kiÍejezés készségeink ÍeIismerésében Íej|esztésében' Segítenek a képességeink.énidŐteremtés'.ii 'j.. vágiinÍormások-sok kiegészító életbe Kötelezo olvasmány korunk fo|yton csak ciikkal' pi||anatral rohanó emberénekl Á||j meg egy Itt a remek alkalom. Úgy érzed.nók'szárnya|unk a hétköznapokon? Honnan merÍtjÜk az erotahhoz. a csontok erosítésének mirigyek Íiatalításának Valamint a szervek és taoista testisze||emi midszereit' A Csontve|ő Nei Kungot a harcmúvészetek terÜ|ea kínai orvoslás és tén o|y annyira áhított test'' e|érésére Íej|esztet' .Coqlre|eégetett '. terápiáva|. FULOP BEA Korszakvá|tó interjúk a rákró| \J ÉLerer vÁcó vÁuszox AhoI a kiegészítŐ terápiák a klinikai orvosIás és ta|á|koznak' Eza könyv mindazoknak szó|' akik szeretnének egészségesen é|ni. azé|et virága szimbó|um 23. Fontos| A íelÍrat ango| vagy német nye|vÜ| A pohármérete: 2'5 d| .B karátos arannya| beégetve' Anyaga: i|ommentes üVeg í1150 Ft Átmérő: 9 cm. .eIixirbolt.'acél a csont|égzés' ték ki'A módszer technikái.Újranövesztésének'. amitaz isko|ában nemsokat tudsz kezdeni az é|etben? Úgyérzed.

.aki szívesen súzöld a |egfontosabb meg. van! Ha 100 g a bá. adagottarta|m l Szépség a pigmentsem.100 a napi 14 mg ma.je|entene! környezeti hatásoktó|. ame|yjavÍtja s beÍo|yásolja a kör. A vi|ágos húsÚ eszik. síny|i is. nye szerint a szervezetneknaponta ezek bóve|kednek A zöld ételek is. nakel. 300 mozzarella hatóanyagot karotinoid pi Meg. kémiai re. őro|tnapraforgómagot A zö|dségekben|évó torságésa temperamentum a sejtosztódást. ségének l Egészség 140 g vajvagy mege|őzését' sok gedések A pirosgyÜmölcsök észö|dségek g tartalmazza a nasajt tarta|maznak.. A pirosszína te|jesÍtŐképesség' a vörosvérsejt-képződést vagy mandulát szimbi|u.nl^tÁne. ésserkenti vágyat. radicsomot vagy aszalt szi|vát.sugárszabá|yozza Görogdinnyés képzódést.zö|dségfogyasZása).7mg Bu.75 g szijabab vagy fokoz.A Német biotinszÜkaz 50 nanogrammnyi éte|eket szerint bóve|kedŐ sze' o|dásB6.szintén képe.. Aki inkább270g vörös len. A bennÜk a szívet. fogyasztani. Az szelénben |enneszÜksége |ésében indíta. gondoskodik tejésmandu|a)' gá. stresszhormon rá|e|het akciókat:az adrenalin A biotina haj és a bor szépségápo|ó L l Szépség terme|ése mindig a magnéziumtartasejtekképzó fe|gyorsÍtja az Ú. to viszsza. szete annak. A szépségvédő fedezi. öngyógyÍti fo|yamatokat ji ta|á|. szert.. s mindésegyes óvjaa bőrt. e|. Ebben gi kedve.mert szintésaz idegrendszer lóan hatnaka zö|d éte|ek 1. ráncosodást. szerepetjátszik a réz. béta-karotin a kü|so hűléskor ban megta|á|haló gombaÍé|ék.csak mangánhiánya pedigsegÍti és.rvrv' .vitaminban mányiTársaság(DGE)vizsgá|atai már 2 tojás.csét vagy600 g paprikát e|az ehhezszÜkséges indÍtja tápanyagokban.|utva ruanyagba va|ami hogya fehér (a nagyleve|ű elképze|és. tarta|magondoskodika bór zsírután.I F E H E R a hajgyökerekbe közvet|enÜ| fejtiki á|dásostev+ l Egészség be.ségletet ez a vitaminugyanis rintmár50 g avokáditarta|mazzaana. fÓ|ke|ti a szere|mi hogya fehér o \- z Z J @ I U) I N LIJ F \LU 98 1 ésa sza. a kedvenc állapototkönnyebb jó| zúdÍt g tökmag fedezi vas (. |e|ki á||apotunkra. \ gombákbőve|ked. Ha a férfi e|érni.ésvédik (sajt' kalciumné|kü| eIegendő A piros éte|ek. a zsír magaskén. erősrti A zö|d pé|dáu| piros haIásu.e|színezódésektol.A fehér 'jelhetjÜk A szervezetben a magnézium vitaminhoz.9 mg A-vitamin-szükségletet. mök és a haj ál|apotát. és pótlásáróléshidratálásáró|. Fáradtsá. s Ugyan az anyagcserét.za a teljesítményt. 0..mottartalmazi hozzáva|okka| terme|éséét1 dopamin I Lélek . a vércukor. Íontos gazke|| fe|e|ős enzimal. gíti AZ arcratettuborkapako|ás a bőr UV.mbában (a DGE álta| napi1'7mg éte|ekből cserét zeteta ze|ler ésa bab fogyasáása is. javitásában' játszanak |átás a szerepet épe|ósegítik a nyá|kahártya eme||ett megbetea té|i megŐrzését. pirospapriká.egészségi is hatnak ételeink színükkel Kedvenc harmóniánkra éskÜ|sőnkre. tet|enek (a napi 75 mg szükség. a hajnöveke zássa| szembeni túrŐképességét' hozzájuthatunk A hajaz ás.é|munkás'.(eZ fedezi350 g pirosgyümö|csvagy erós csontokésa fogakeIképzelhe. rákmegelőző a nyugtatja az idegeket.és kés|e|teti Íontos Íehér színű éte|ek min{artalmú. fogyasá pa. niacin(B5 megta|á|ható A jód s+ ésmakré|ában azza 160g hal).vitamin) lebontását.zavarátugyanise|sŐsorban szín. ható Gvitamin joghurt. éshason.ame|ya rá|ni. |omtó|fÜgg. ki gondolná. Perszehumánusabbmeg. una|mas védi a bórt a káros végte|enbe A Gvitamin a kén). tását ésa szivmÚködéssza|:á|vozásél'.250 g zabpehe|y ésserkenti pi 300 mgos adagot. és a A paradicsomban a fehér segíta fokhagyma.| pana. visszatér aé éte|ébe.. a .A DGE vé|emá halhús árta|maktó| l Egészség terme az antitestek erŐsÍtik az immunrend. Táp|á|kozástudo a tekintetét. szögezi dését Vezethe' kÚrázónak.hozzé4ut a frissesség szína tisztaság. aközér.A piroskarcsÚsrt_ezér1is segít afogyG mestere. A pozitÍv nem tud koncent. @ 4 Pu.hajkúráva| tartja a v2hááartást. étrendde| segÍti a sejtekoxigéne|lá-megvá|aslott szÜkség|etet) krG ésa fáradtságje|eitmutatja. sa|átában sok Téves kenységét Ürességet vesző.kotóe|eme. nek szépségÍokozó lelkibékéjére.2 mg béta-karotinra . éS aZ immunrendszert. a az optimá|is tolja a rákke|tŐanyagok (pé|dáu| jámbor a párja az ágyban? Ia|án Tú| a Íolsav I Lé|ek nitrózamin)Íelha|mozidását. de javÍtja javaso|t nem hiányozhat a go.l Szépség a napi szÜkséges gunkatspenótta| és zö|dborsiva|úz.a krómegyensú|y a receptet a termá dagÍtani Kiegyensú|yozott A színterápiában az idegnyugtatihatá.piros szok egy részeká|iumhiányra A DGE a kifaku|ástó|.ha .. meghatározó rendben éspigmentá|tságát köszÖnheti természe dését ványianyagoknak Kovács Kata|in metionin ^.ben ta|álhatóE-vitamin kielégítheti) már 60 g brokko|i |etet l Lélek sejtvéde|emrol.\/h^7 A kénttarta|mazó tes fényét. Az idegrendszeri posztóra'' védia bórt az a bőrszövetekben. az anyag. Az á|ta|ábanmagas A-vita.

HU SCHWABEHUNGARY KFT.'--:--l h Mastodvnon :./ . fájdalm át (M astodyni a} a a me lle k érzé CsillapÍtj gyógynovény hatóanyagÚ.-_-_--:. GYóGYsZERÉSZÉT! .*--t'-:-:-1.ffi & lart // ry # # YE # .W minőség: BNo l095 Garantált Recept nélkul kapható a gyógyszertárakban 6 I -zt/ o ! o n =_\_ ] 43l89 34. SCHWABEHUNGARY@T-oNLINE. Természetes hormon mentesgyógyszerkészítmény Barátcserje* 5 gyógynovény _ . +3ó o o A KocKÁZAToKRóL És A MELLÉKHATÁsoKRóL ELA BETEGrÁlÉrozTA oLVAssA VAGY rÉnorzzE MEG KEZELŐoRVosÁT.\ .) "T*..E ÉP FSZIl' .llD Harmonizálj a a felborult menstruációs ciklust Enyhítia menstruációt megelózó tünetegyüttest (PMs} kenységét.^l .biztosÍtja azosszetetthatást is alkalmazhato Hosszantartó terápiára -' /rtrN .7- .1117 BUDAPEsI NÁooRrlcrT U.8.

Distributio Pn artner -Heel rt. aktivá|ja a vírus okozta a szeÍvezet öngyógyítómechanizmusait. Az Engysto|CI tabletta hatékony a slervezet öngyógyító járó |őua| vírusÍertőzés esetén: . Healtl](are deliqned hV natuÍe ' t': ? szublingvális tabletta Homeopátiás gyógyszerkészitménv Engysto16 I f törekvésének serkentése inÍ|uenza ésmás. ésa mellékhatásokról gyógyszerészét! meg kezelőorvosát' vagykérdezze . e|ősegítve a gyógyu|ást ' telmészetes hatóanyagÚ készítmény Recept né|kÜl kaphatóa gyógyszertárakban! A kockázatokról olvassa e|a betegtájékoztatót. csókkentve Íertőzések súlyosságát.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful