2013.

FEBRUAR új

,?

MAGAZIN

I

W

Ar F rk.a a

_.. .v.r,r

/\ I

\

xL$
PAR KAPCSOLAT vagy PAR CSOLAT?
2

AMIGüLaA$T! rLH0:ZAK A $[|.iiJS$t[n-SÜK
a megÍá. támad Újra kozetedtáve| és a té| beá|.ltával Azrisz e|kapnivalamLtyen konnyebb mi.ndig |lrlenkor zás és a nátha Ür kohoqünk tüssz0günk', azorrunk. aztán nvava[Vát. Íotvik is háromÍé|e Schüsster-sót orvos homeopata [rika' Szűcs megÍókezésére. aján|. a bajok - Milven a haász|gl.juk a mng|úzas. szgreket aLkalmazzunk. ti:netsit? natha - Azn|'srjként szer homeopattas választando [rika: Ür $zűcs ggv gvul'iarlásos hogy bntndutt aztérezzuk, a vasJeszfat.H* val'ami'lyen uaEy kászutijdik rossz a kozórzetunk, Íoivamat, megn[dás. azazonnaIi" eza Schúss|er.só betegsÉg, . Ml.l"ven a kászLtrrránvt? hasznáLjuk esBtin tún*tBk - Borzongás, orrfolyás, uLzes arrdugu|.ás, levertság, Sz.[.: jauasott' jetentkezásekor AddLg vas.íoszÍat htíeme|'kedás amÍg az orrváta. a Snhiissler.sit, ezt alkalmazni árdemes je|legrl, elsőszakasz. azúgynevezett a gvuttadás dik vizes esetÉn torokgtluiladás a szert haszná[juk van. Ugvanigv ' ban gvuttadt a l'az ésszáraz' vaiamint vÖros' amtkor a torok mindenkeppen azonban [ázná[ Magas etso stádlumában. mert [ázcsl[|apítikat' klasszIkus hŰtoÍürdűt, alka[mazzunk gsetisg8s ggv ve* lázgorcs kisgverekeknÉt ÍennáLthat Íileg ezt a szert' napjábafi használ]uk l.2 el.so A betegség :szúlrle' - l{a tnviibb? hogvan n*rn:mitt sl a baj, .ÜWkur úrde a|.kalmazni" [rre nres kalium-ktaridaf $z'[.: ó$. opálns, a uáladiknzás ar*iknr van.szultrós, akkor Íah*r jg enza, atlergiás nátha, infi u lium.-'ktnrid nyá[ú*. lem'A |aá kÖhÖ. a|katmazhato $iker*snn esetenl n*tha,.íutkiirt.'hur$t gés csi|"|.ap(tására. - Mi a he|'wet, napnát? két.három tarta betegség hatovább -A a szervezet aml a Schtissler-si, Sr.E.: kaliun-szulfataz jo|, a teg. Nagvon atkalmazhato szo|gát. nagvtakaritására gvuItadás keze[éséharmadik stádiumának ás tÖbb lertozés eskiihogés [z horglturut mársárgás a vátadék. re,am|kor a gvigvutás kiegÉszítű szer, ls hasznos esetán fetgvorsÍtja Íatvamatat - íliit*rt haÍgy $chussler.srt' rninrJnn stádiumban szgdliink állr:más*i"n? a betogs*g is vé3igmegyunk ts.tlgy - Azárt' rászáben a üvul|adás nagv m*rt az e$etek $z.[.: HamáÜsgm, is meggvigvulunk' szakaszban, megái| aze|'sÓ Lesz |aÍnLvásÚ sokseg[tsÉgóucl ásván\ll ezgn akkor üvorsabb (x) a beteuság.

NÁT||A? |1llrÜrAZÁ5?

'-

t' r"'-

l-t

(

t'a l

?

f(a It%

\-/
_./>

a1ltrnklrasáb.jaintretll els(íízbell esil< sztj a kórtls clhíziis iirtalrnairril,ijt-.sznli]vt]lltCsti ós ltllki ]ltltíj szijr'íírlnrrlr.rl.ciról' Ijlrnondtulrnrár trelIeg\'SZer' lriilr.sííjc lchct a tti]stL]v. rragt.r.iLlószítrűséggeI tisztriban vatl czztll tt:gsrllgtlk lllíLrlllitlc]cnki.akár. 1ríísrigcs rrlr'asti.ja lapunkrrak. akár rnás ÍorriisbriJ tájénapjairrkllarl_ r':ílsá,g ido, r'á]kozódot|. '\ leg|rlbbbizon.t.íték el'fc ttz' hr-rgv r.niIlit,tr'clokat költiink karr:srisítti virágzik a fog1,tll<Úraipar: ér'etlte ság rrrla- r.irltisággal r.rregszabaduliíst ígr1r.íí. kr,lrtvtllt.stirlasztlrt'kt'rl, ir zsírpárnáktól lalir gr'ors és líLtr'ítI.rvrls rrrcs,drr rnr':r-cgch-iiga onosi beavatkozrisolira. 'I.aliírr kcrrrtlgltl1lií. hog1.oztitta] a ttl]cratrcitr hiánr'a irz, anli rrliattisr.rrét tclllhcgvr'tl riilt tlz a ttittta.I,ó1lttltt-11Y()lll()n azt tallasztaltrnr tLgvatrls, 1rogr' a legcselkélvelbb cnlpiisztltlllltltt. A nlá,sikgrlrrcljárrak, llajiilrali nlegtj|Lr.a] selnlr.iscltctiirrk a nrásik tlttllltlt'rtl] igazstígtalirnu] ítólkoziirrktltttlltlrtársailrk Ío]cl.t, órtóso hc11'.rltt szigorúan éS so]\SZol. juttrttol.yanhel.vzotbe. hogt rrrtlgakarl ra.jlrrllrlttÍiigalrnLrnk sitltls arrírl'lrogv ki nrjért utt:á,ra,. ta,a szrlnriitlk.'\lrog.,'ir lbdt1lrlé1]tiil élíjk többsége sr:ll sajiit hibiijiíbtilkclr.iilt A tclicssóg.igórrritllrólkiil az tllIlíziisrtllk is lcheltrlrlk liotntllv és kil.édhetetleIl o|<ai. Írg-,. gontltikusarr l.rrlgv ijr'i)klradcl r'lrl]ítsrlk t:.sak ní-.lri.Ítr\'irt! A tuclósok rrrár rég lrinrutattiLl<. lííd]rtlt rlelszcrtlllct.iátSZhat]leltltle a paiZsnlirigv llcltcgsógc'a ir lríziísrar'irlriltaila,lrr, r.írttsokis. A lcg|rlsscb]l kutatírsokSlefint hrlrlllono]< iíltól<a'ós bizrlrrl.rlkrrzlratji:ik Íbgvasztílsiitól a, ltt:ttttlsllk a csokolác[ótis a rnórtrjk1eJerl édesség szaportrrlrlakra.jtrrrik élelrliszcr.-aclalókarr1'ir911ft. 1iilöslr'gtlskilók. lri.rntlrrl az tidrlsít(jszerel<, az .,lrizlalnalr'. ltir'egíjir: is.,Az rrtílbbit t:sa,pr.íz tls a tragyl'iit-osttli szctttt1''t'.zett anltlsijt nróg t:13-r. 1lrr}rár \1cgrikai kutatrik Ntlu'\'rrr'k-irtííkiin r.r1gzct,t r.izsgálatair.rak eredt.nér.rve bizrlnr.ítottir. ltlÍigr.eltók, htlgr.azott kisrrrarrriík ki)zii1.akik l'á,r-a'rrr-ltisstiguk tr]attszetlnvezettr,ítrosi gytlrtnolic,trlillL a [r.issIevegőn élíj l'tlgiítszír.takbc, kíltsztll.attrtr.ittak lrltt tllltízrrtt:t r'sii1tAl]arnokbana városi gycrclrelregvneg}rl]Nlal.1lr'tlig az 1-gr r'iiriLncitjsok t-.setébelt.l. lesztlr..k lletegsóggclkiiszkijdíj,lla,g)ro11 kijr'tir-1c]trót drl túlsir]vos. í-:s belíílÜli a soltféle gvtlrnttlkt:ktrtlk párt ttlk, i.lkik trrurrkátis' ls alig.alig talii]rrak.Nírlun|< szerotlcs(lrcir (rnóg) rlstrpiirr fig1.elr'el Anrtlrik:ít. 7 százalti]itr o]lrízcrtt, de a tetldellt:iír1 ',rncgcólcrztuk'. lrlrtrti! Turlrrrrr. Fólrctlrtós azórt trc r'sstik'tlettl az elhízrlttak r'édíjtig.vvédir.l szclctntllk srikan ntagtrktrak 1trlárrkságukrrak' lustaságLrl<nak' egészségtelen ttiplálkoztistrkrrak. lIl()Zgá,ssz('gó1l}' ólL.tnlócljuklrak ]röszörrlretik a zsírpírrllíLikat. Csupán a túlsúlvrrsrrkka] szt'rttbtltl tal]ilSít()tt illttt]tlril,ticiára ig1'ckszcnr |e]lrívrri a |igyelnlet. },erszeillrrsztriiljolcnsrllgct ptilriákkal hattal.nr.o]naczt a lrrrztr11, is. ['ltallrattanl az ólct rlriis tcrirlrltrlríjl is' ilmc]\l0tsokatl aztl't.t ítt,llrltlk cl - a társarlaltrriíls roItra éppetl a szingliéletr.ntidr'a _, Irl()rt pszichrllógiai indo]iokatíigl'r:lnlctl kír'itl htrgvr.a a nópcsst1g lbgvti. blrrnt: l:itji.ik Hogv lrlégselrl ltlvtlltlrli, az csak irzza1trrtrg\'a. siinak tl]iílt. crr.íj] szíil c har.i szct.ktlsztííi (ls szaktllt.ttlltlntnl(]l ríLzba1rj, ln()gtcsZik 0Zt a nlert ne\.eSszerzijillk keJIií ob'jektir.itirssal l<cir'ell<ező olrla]a|<rrtl. ÁroksziíllásiÉva Íös z crkcs ztö - hc l.y c t ttls

^^^. a fokhagyma 58 Fitneszprogram á||ómunkát végzőknek 60 E havitanácsok 61 Februári hoIdnaptár 81 Horoszkóp 84 Útmutatóa V2ontŐ szÜ|ottekhez 86 SzenvedéSmentesé|et 87 B9 94 95 96 32 É|1en a kérdŐ1e|l QA Az pn föleli maqe _ keserŰ kovetkezmények 36 Édes é|et javaslata 40 A fitoterapeuta nt tknrhaian<áaro 42 Áru|kodónye|v 43 Té|i immunerősttés ^E au 4R A {l^+-|^Á^ i^^.- ..ragon F/ ua ^ {i+^+^.-+^-+ | r rr9rrrvr rorolrco4L9oLr 30 .rilaza Kaszar 26 otcsi||agoS Va|lomáSok 28 Matthew Modine 76 Ezo-mozi: Fe|hőat|asz B0 Ezo-konyv: Sikeres -^^"i^{^it^.'Haszna|ati utasÍtas.*: ' (/' t -*t__.|o Amoqq7A menáil 66 % y'p *'.{f tura Eovkutva? 2.+^ q ilLvLgr opvuro 21 24 Par kapcsolat vagy parkapcsolat? a pszicho|ó9us Etr JU ^ ^^. hogy nőbbek IeheSSÜnk! 1B Szakttópróba Kptsen az e c o v vn j vs vv Yv v 'h c l ! 62 Tavaszvárótenniva|Ók 64 StÍ|usguru 66 Egykutya?2' rész 68 Kanálhaj|ítás /u LreTrgenro Ken a pa.qr'.i^ h iloLorDov lugolo lt.' a viIaghoz 56 VámpÍrűző véde|mezonk.1 2 14 16 A nemiség Íorrada|ma A nŐ é|ete vagyokszingIi? N/iért TÜre|em.^^^-i^h^|Á^' '^ q por opD4rur rurv9uD ^oz ö^-+r'^|^^' '^ ot4lturuvut 72 A messzirp n.FEBRUAR /.i i $Lt 24 Pár kapcsoIat vagy párkapcsoIat? 9B Éte|-szín-vonaI KőrVón 6 Hó|abdából lavina? o PárKrnn<n|qt 10 . resz - * 50 Variaciok egy növenyre'aÍehérfűz 52 J*.* *p.

Vagyis mígrégena szing|it az á||apotában méltónak tartják. hevesvitákatke|tŐ amelyrő| foga|om éso|yan.. tágabb csa|ád né|kü|.Bár mindigis |éteztek kompromisszumokat kötni.. szerzői sok egyéb me||ett generá|hat. hogy senkiheznem ke|| . hogy pszicho|ógiai. A szing|iség napjainkban az egyik|egtöbbethaszná|t A szó eredeti. hogy va|aki (mindegy. mégazt is kifejezi.. hogy ezt az egyedü||éÍeI érte|mében viszont p|uszként á|ta|ában sajná|tákés megbé|yegezték.hogy sőt prob|émákat egyarántmi|yenkomo|yvá|tozásokat vá||alnia. a va|óságot. ésmásokért sem ke||fe|e|ősséget a|ka|mazkodnia. ma azonban ez már-márkorje|enséggé öná||i.. mai.I .. okozhaIaz.?! ( i. nagyon is jól érzimagát. aztjelenti. Ez a képazonbannem fedi maradékta|anu| vá|t. aki csupán azérl' okos. önmaga ura. ha va|akimegszokja.go"to. kapcso|atba.hogy onhibaábŐ| vagy onhibáján kívü|) ésebben az ember maga vá|asztja. toké|etes nem ihajt és senkinek a kedvéért a karrierjét.. szocio|igiaiés társada|miszempontbó| arra is kitérnek. mert nem akarjafe|adnia fÜggetlenségét.r L FOKUSZBAN: !l .t je|enség. a remek á||ásában kereső. függet|en. fo|ytató mai emberek(többnyirenők) sorsát sokan egyenesenirigy|ésre a szing|iéletmódot jó| fi|mek szing|iideá|ja.pé|dákka| mindenkinek egyedü| él. is a|átámasztható vé|eménye' szűkebbértelmében van saját.A SZINGLIK a. Hogy miér1 is? A vá|asztmegadjaaz amenkai sztereotip nem bonyo|idik szere|embeés tartós kÜ|sejű és szabadságát é|vezőnő.osszeá|lításunk é|etÜket egyedÜ| é|ő nők. ..

csak nem talál maga mellé . 25-35 év körijü _ túlnyomórészt vagy kizárólag _ nőket nevezik. Így azIán a Bridget Jonesléle szingli ismerósefuket mind nagyon kedveljiik. azt mindig az adott egyéntőI érdemes megkérdezní. jól keresnek.jában nem is ez a fontos. akik többnyire magas iskolai végzettséggelrendelkeznek.akik egyszemélyes életjól eI is vannak. Mert néme$ik szingli nemcsak hogy csak nincs elhízva. Különösen tényező. hogy valaki egyedÍil. akív és intenzív baráti kapcsolatokat tartanak fenn. de a statisztikákból úgy tűnik' hogy nálunk a szingliéletmódot nem elsősorban az anyagi és szakmai karrier elótérbe helyezése. A megküIönböztető jegyek Vagyis szingli és szingli között óriási lehetnek'attól függően. Vagy egyszerűen csak nem talá|a a párját. salsázik. jópofa (szter:eo)típus. szinglinek az olyanfajta férfiakat és nőket nevezik. Mert mindenki fogyókurázik' vagy 1egalábbis újra és újra e]határozza. aki valójában nem is szingli. jólle. tudatosan élő emberek között fordul elő nagy számban. sem csalá. hogy volt-e már házas.. Őket valóban gyakran jellemzi a fogyasztói magatartás számos negatív. hogy most már majd tényleg elkezdi. és búvártanfolyamra jár' Ja. időnként szinte kamaszos-infantüsnak is tűnő aspektusa. éstudatos döntés alapján nem akarnak sem gyereket. de igen gyako. akár van párkapcsolata. annyi kotásu Zav aqavé|eménya| mé|tó'. esett. vágyak. De a jelenség mindenképpen elgondolkodtató.Közöttirk eg1'r. A szó eredeti jelentésénekmegfelelően a szingliség központi eleme. akik tudatosan is vállalják' hogy a család. il}etve gazdagabb országokban forduhak eIő.'igazi'. hogy a szinglipár tagjai nem költöznek össze. amelynek valóban fontos tésze a saját belső világ fókuszba helyezése. hogy valaha közös háztar1ásban éljenek. mindenki rendet akar csiná]ni a lakásában. a pénzüket magukra és szabadidős elfoglaltságaikra költik. erőte1jesen munkacentrikusak. jógázik' meditál' karatézik. esetleg van-e már gyermeke az i]letőnek' amikor szingliként kezd élrri. Még szűkebb deflníció: szinglinek az olyan. a szingliségjellegzeteértelmes. az azért felffinő. életerős. hitrendszerek.t ll Iavina? ridget Jones az a szingÜ. Kissé szűkítve a kör1. Tágabb érte]emben azok az egyediiLl éiő emberek kapják meg ezt a címkét. hogy az egyedÍiüéletformát valaki tudatosan váIasztja-e és tartja fenn. talprasen a magas képzettségű. a kamierorientáció fontos megküIönböztető stb. ra mUris nk egyérte| műségét. szelektíven gyűjti a huijadékot. egész napos parkolást ftzet. Mindenki próbáI ]eszokni a dohányzásról és az alkoholról' mindenki keresi a párját. akíket már korántsem látunk ilyen kedvesnek és mulatságosnak. szinglikkel. ésszeretetre hogy az életmódja és döntései mögött milyen gondolatok.hogya kijtönbségek elixír . életfi]ozófiák és érzelmi motivációk húzódnak meg. használkifejezést kire milyen ér"telemben juk. Íbgadalmait sem szegi meg. akár nincs. vagy hogy a szingliségnek kritériumae a magas jövedelem. és mivel 25 éves korára már három diplomája volt. sőt párkapcsolataikban is fontos számukra. a Maldiv-szigeteken nyaral. illetve az egyéni képességek fejlesztéseéskamatoztatása. továbbá. módjukkal többé-kevésbé ésezt nem tar!ák mielőbb megsziintetendő állapotnak. dot. hanem a párkeresés kudarca indokoiia' Az énközpontúbbnak tűnő váItozatok inkább a jobban kereső társadalmi rétegekben. és akiket a háhrk mögött többnyire kifejezetten el is ítélijnk. het foiytonosan várja és keresi. ta|ánmeg iS szemé|yisége Sőt.Es mindenki megtapasztalja. család nélkijLl él. nem is tervezik. hogy míg ez az egyszemélyes életforrna többnyire negatív erkölcsi ítéletet vált ki _ vagy a pár nélktrlmaradt embernek kijáró lesajnáIás övezi.működóképes kapcsolatra alkalmas felelős férfit''' Benne a nők többsége . hogy megtaftsák önrendelkezésirket és fuggetlenségtiket. 1 I I Adok és kapok Hogy ki miért választj a ezI aZ éIetformát. most éppen a negyedik nyelvet tanulja. hogy a legjobb szándéka ellenéresem képes rá. Noha az egyedi életutakiétjogosultságát egyre ritkábban kérdőjelezziik meg. Természetesen számtalan köztes kate' gória is lehetséges. A szingliéIetformának nem kötelező.e gyakoribb. de való. Szemben az olyan . a fotóalbumában és az életében. ésmég az újévi de makulátlan kiskosztiirnben'/öltönyben jár még teniszezni is. ri szempontja egy{ajtaspirituális úton ]evés.és talán a férflak többsége is _ magára ismer. ban é]és számukra nem cél' gyereket nem akarnak. és az ilyen szingliknek persze még párjuk is van! HÓ|abdábÓ| mindent nap|ija óta szinte Bridget Jonesha|hatat|an jó||ehet szing|inemő az egyet|en tudunk a szing|ikrő|.. vagy egyszerűen önzésnek minósiil _. a ruhásszekrényében. Nemcsak Magyarországra je|lemző ez. Nem mellékes. merl az általánosított elóítéletek nagyon igazságtalanok tudnak ienni az egyes ember sorsával szemben. meggyőződések.

ésezt V'lzárőIag a saját' egyszegyarapodására. poláris törvényszerűségei é1et az adokkapokegyensúJyára is vonatkoznak. Az ész. gyerekeket vállaló nők és férfiak len egyensúlyábóI. közvetlenebbintimitásraalkalmatlanok saját pszichésvilá$]k séríiiései miatt.hiszen .a szegényebb népek és néprétegek.az erdők ziik.önmagában is kibil' lent rendszerttartanak egyensúlyban. mindezt ugyan el lehet sági o}dejtésekkel kendőzni. mé1yes használjafel.a maximá]is jólét gondtalanságában akar é]ni.Ekkor pedig már nagyon nehéz erkölcsi alapon számon kérni aZ egyes ember döntéseit. szeL.a taoista jin ésjang zetethozottlétre. Számos szinglivel beszéltem idehaza és kijLlftldön is' akik azérÍnem akarnakgyereket sziiLlni' mert saját önismereti kÍnlódásaik során megtapasztalták' hogy a fel nem dolgozott érzelmi terhekhogyanadódnak át generáhogy ők cióról generációra. akikre az egyik pólus' éslesznek. nyomorgó embera pusztulásszélén. az anyagivilág _ azon belü a termé. Ez korábban csak gazdag sziilők egy-egy gyerekére. JőIhangző gazda.többnyire te|esen tudattalanu].az egyénilegesetleg megkérdőjelezhető döntések is tulajdonképpenegy nagyobb. Meg nem oldják a rendszerhibáit' de megóvják a teljesösszeom]ástól. jelenség Egy másik újszerű a szingliséggolkapcsolatbarraz igen magas (akár spirituáiisnak is nevezhető) tudatossági szintre _ fugpszichológiaigondolkodásmód attól.re tisztábban láthatjuk' hogy ha a világ egy része gazdag kamaszként. érdekesösszefuggésmutatkozik az ésáIlatfajokkihalóban. Kibillentegyensúly a feminin pólus elhanyagolása és kizsákHa a szinglijelenséget a feminin ésmasz. Az európai civilizáció évszázadokon keresztirl túJnyomórészt a maszkrr]in elv mentén fejlódött' ésaz egyoldalúan domi náns pólus negatív aspektusaiegyidő után szinte kontrol]álhatatlanná váltak. az erő. egyéb érdekeire egészségére.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K Történelmünksorán újszerű jelenség tömeges előforduannak a magatartásnak hogyegy átlagosegyén átlagosmunliísa. a nők _ fe]etti r.ésha hogy a kapok olda] kibi]len..e vagy elítéljtik. Ha ugyanisa nagyobbegység kibilládot. és úgy érzik' hogy képtelenek lerrnének úgy neve]rri hogy ne terhe{ék rá egy gyereket.a meghittebb. ezért valahol valakik igen súlyosárat fizetrek. valaholaz adok oldallalis baj van. ésa csaegyéni élet és a társadalmi folyamatok miiliók szintén között.de eza tényeken nem váItoztat.feltételezhető. *M elixír . akiket a leglobbanszeretnek. Mai globiílisvilágunkban _ éstörténelmi távlatokban gondolkodva_ eg}. gyerekkorbanbeszerzettsériiLléseikbói. szőrakozására. áItalhordopóIus egyensúlyának szemszögébőLnéz. míg más. a racionalitás. akkor lesznek egyének.mányolása lassan egy globális válsághelyA ftId mélye krrlin princípiumok.ralom'a racionális és objektívtudományosság'a mindenáron való folyamatosfejlődés eszméje. illetve a kamasz.zott energiaforrásokkifogyóban. téseket helyeseljÍik. több pénzt kávalaz átlagosnállényegesen keressen. saját lelkivilágukteijesfájdalrnátésmegoldatlanságát. természet közeli éslvagytranszcendens rl'lágtézetű társaAz dalmakbanegyszerűen nem létezett.. Ígymindenki jobban jár. Megélték. ^rq f4*r. akikre a másik pólus terhelődik abnormális mértékben. maguk sem tudnak kikecmeregni saját. ugyancsakfogyóban.az érze]rnek elutasí tása. hogyaz ebbőIkövetkező dön. ha olyan életformátválasztanak' ahol a lényÍikből fakadó negatív hatások nem azokra hárrr]nak. Sokan érzik úgy' hogy míg barátok között ésmás közösségekbenigen áldásos és hasznos életettudnak é]ni. az iíllatok.és fe]rrőttkor koraiszakaszáravoltjellemző a mi civüzációnkban.

fehőttként végre megadjuk magunknak ről' jövőről. ha az egyszeméIyes életforma válik gyrrlt. hogy személyiségiiknekéséletijknek rendesenfeladjaa leckét. _ Számos esetben a szingliéletforma ha a helytelen.talán csak olyan valaki mondDr.hogy ten. egynő a szellemisíkokat krr]tiválja. távol maradó férfistb.) ban nincs helyes és hely. a fejlődést.is nézhetiiLnk a világban. Még magyarázza.meink által uralt énünk. Hiszen a szinglijelenséget mindazt. megkereshetjiik seink középpontjában sérüléseinkésféleiten át. vagy mi történik társadalmi szin.önmagunk ésa világ telokok éskövetkezmények telen' Hogy erkölcsiiegmi a helyes.rá az emberi klin. amit ők e]várnának ségünkbőla legtöbb ember táplálkozhat. és okozatok Szinte végtelen komplexitását pl. valaki egy személyben nőkéntésférfiként még az idő titka. amit gyerekkéntnem kaptunk még nem látjuk teljes kifutásában. ésképessé. hogy azonosulunk sek vannak. Ugyanakkor a nők sem tudják azt azt a helyet. hogy poláris világunkahhoz. ha aZ egyes tiineteket vizsgáljuk.a saját boldoguiásun.ésmi jességéből. olyan eróteljesen meginogtak' hogy már menedzserasszony.telen. alábbis nem tudja azt nffitani nekik. kiható egyensúly-fe1borrr]ásnak. egocenttőliik . amellyé a ható törődéssel.rikus döntéseink egyre hogy a nőmozgalmak sikerei már nem tudgeink teljességét kibontva a mások felé . hogy Mára a hagyományos férfi.. meg nem születő gyerekek). dönalig nffitanak támpontot a tájékozódáshoz.vagy nyét nem lehet azzal megoldani.nagyobb és félelmetegondoskodással' ták visszatartani azt.ésnői szerepek is é1. akaró egónk áIl.. Vagy legkényszermegoldásait valamí jól hangzó ban van. jelen. Valószínű. Ugyanakkor körbe Azt azonban tudhatjuk' hogy ha döntée]várnak. feladahrkat sikert. szép és talpraesett nőkkel.egyfajta sebb árnyékot fognak maszkrr]in pólus uralrnának elsó kis hólabadásra berendezkedett élette] erősíthetjük vetni. sem nem okozza azt. és a jövő milyen szingliket teremt. hogy neurotikus lelkivilágunk tében az adok-kapbk törvénye egyensúiyokos. hogy valaki egyenem avatja be a férfléletmélyebb titkaiba. Egy-egy meg. Ésazt is rendszerben.. a világ feminin o1dalát.e közelebb járnak hogy önző legyen. nem jelenti azÍ.de az ellenkezőnemnek mást. szakpszichológus' pszichoterapeuta valaki önmagán belü] va]ósítsa meg a két é]etre mind egyéni. a lavinát. amely okok infantilitásveszé1ye. Tudjuk azt is. és egyre nagyobb dája egy-kétévezred alatt növekedett. A legtöbb férft soha senki lus ho| milyen formában ölt testet (pl. aki kíviiLlről Iát. hogy az ellenpó. hozta létre az elmtt]t évszázadok során. kötődést és felelősségváIlalást. mind maszkulin aspektusait Választhatjuk azt is. célkeresztbe vesszük a járnak' és döntésünk igazábóI arra vonattalálták meg igazán a helytjket. ahol életünkbőlésszemélyi.szin.lis _ kísérlet lehet arra' hogy hatná meg. hogy mely következményekkel akaés identitásukat ebben az új vonatkoztatási kat. Tör1énhet úgyis. FőIeg nem férjként'egy teljes éle. ha megöregtiiLnet megsziintetése vagy eltolódása még szinte gyerekekmaradunk. Van arra is. Történhet ez úgy. sokkal átfogóbb Ha valaki tintudatlamrl teszi mindezt. hogy Hogy a szinglik milyen jövőt teremÍe. Egyáltalánnem kell' téseink árnyoldaláróI nem vesziink tudoMíg azonban a nők egy. csak döntémind feminin. a férflak még nem a maszku]inelwe]. ésnem nézünkoda. de sem nem elixír .főleg nem házastársként. runk a továbbiakban együtt élni. hogy a betegségis meggyóa felnőtt nemiségpolaritásábóI következő ten. illetve a pénzhajszától nekünk nem tetszó aspektusairól. Hogy a polaritás törvé. amelyek következményekkel egyenstrlyba hozzák. vagy nek. elkerÍjlve ezzel szenek. ill.Lehetőség diit vagy családban él-e' hanem hogy éleés sokuk nem is tud mit kezdeni az erős. tudjuk' nem aZ a lényeg. (Ha példáulvalaki vállalkozó. Még az is lehet. önmagát éltetni nffitani a férfaknak. mind társadalmi szinflow33@gmailcom Nem veszíthetji'ik szem eIőI ezÍ" az összképet. vagy úgy'hogy pszichésér1elemben nem tudjuk.átmenetijelenségról van szó' ésrövidesen méretű és az éIetszinte minden teriiLletére te elkeriilhetetleniil fennáll az önzés és el is tűnik. Érzésem szerint a szinglijelenség intimitást. hogy csak pusztán ttiLneteegy olyan. Fekete Anna öntudatlanu.kozik. mi ]esz velük. ahol a iegtöbbettudjuk adni. és akinek tudása van múltról. uralkodóvá. amit ideológiába burkoljuk. hiszen a ttinet csak jelzi a bajt. területet takarnak ki A lehetőségek száma gyakorlatilagvég.pólus egyensttlyát.

tott hiázasság is.Hogy mint ahogy az é|etben semmi sem kr2ismentes.aZ Oka. válasáó fiata|. neve|.' V"z--7-.in|eges cD me||ék|ete a szerző2004és2010közötti e|őadáhangÍe|vételei aIapján sainakeredeti készü|t. a csoport is. |Vindigvannak mé|ypontok. A csoportos szexuá|is Mindegyiknélazt együtt|étet' egyÜtté|ést. Minden Sziva| mi Íe|éfordul ezazegész fo|yamat. Sziva| ezek a a szÜ|ésbe. Van.elvitték a kü|önbömeggyorsu|t kapcsoIatfeIbom|ásokiIyen zőÍerIőző járványok' a férfielesett a törökhelyzetbenszinte tipikusak. mono|ógokka| egymásfü|eme|e|beszé|nek |ett. ke|| hézastudjaaZ' hogyvigyazni a szere|mi ságokka|' ott mindenki a |egjobb oldalát mutatja. amíg Úton ni. hogya kapcsovégződik. milen mego|dás? Egyre több a szing|ié|etet Akkoréne|megyek. Mirea |ánymosolygott. hogy a házasság feleségetöbbet keres. nagyobb pozícióban nagyonp do|og. Kapható egyebek között az Könyvesboltban' EIixíÍ @ . ós nagyon Sok sábil. se a karrierünk. hogy az ember nem tulajdon. ke|| ésnem eliszkol. Megjelenik va|ami az érzelmeksodrásában."p arcat a másiknak egy szere- bá|ni. És bhető|egmeg pribá|nimegmenteni." . Nem engeazikorbran. az é|et ésa |ágyszívű.$#s **rY elixír }orÍq.Nem eIiszko|unk. vagy jobb szociá|ishe|yzetben' Elkezdett a do|og érdekelni: Eötvös hogy Először a szex megy tönkre. Es ez átcsap szexuá|is terÜ|etreis.'' kapcso|atnakvége? En azt gondolom. Ez most megint ke|. j?*:"lT kósőbbSZakítáSSa'i":i:i:i""[ ameIy hogy meddig taft egy |emben. Ugyanaza kérdés' hogy a régicsa|ádmode||.miá1 vá|tozikmeg kétember kapcso|ata? Ennek nagyon sok tényezőjevan' Egyet ki. a csa|ádÍő. már ismét|ik onmagukat.'' 'sok száuezer éve kísér|etezik kapcso|atokharmonizá|ásáva|. A baj az' hogy a Jó lsten e|fe|ejtette fölírni az emberek szÍvébe. ez rossz színvona|ra.' hogy a az. cso|attal. eme|ek' Az Eotvös József nap|ijában van kÜzdelmeinek a féfia családfenntartó.egyéb. vo|tam |gen ésaZ egy|ányba. meft mindenki Vagy l]orzaszto ncncz kihozni ebbő| a rossz Íáziproprobléma. a kapcsolatnéhahu||ámvo|gybe kerÜ|'és maga meggondo|at|anságáva|? Merl. aki e|vise|i. tárkudarcra jutott.rrsoLot . Mikor vanegy a másik embert. Szü|ök hogytePéter' akkorneked ésaztvá|aszo|ta. végszavaik vannak. AZán kiderÜ| az egyÜtt- Az egygyáva reagá|ás. hogy megpróbá|od ..PárK?poso lat Korkép PopperPéter kötetébőI Részletek az emberi. Veszem. Med összeházasodtak. . A kapcsolatakkor mikormár sehovasem tar1anak.... tatárra|.:.. sŐt ha nézem a nem az anyakonywezető á|ta| jóváhagyott kapcsolatokat is. Se az egészségÜnk.i|yen hosszÚ házasságok nem voltak' dik. Nagyon kevésfétíi egy mondat. aki a háZartástvezeti. hogy addig é|'mígva|akibe|e nem A nyiszeret va|akibe.Hai|yenmagas a vá|ásoknaka száma.7-->. azIán a nó beleha|t Nagyon kevés férfiengedi. Látok Új kísér|eteket. Ezt megke|| mutat]a u..és gyerekeket még?'' tat1hati-e egy pszichoterapeuta . Nem mego|dottkérdés mind a má napig.Ésakkor Íolbom|lk.'. Csak tessék ha csak Magyarországot végiggondo|ni. aZán minden fogja fe| a Íérfi-női kapcsolatokat? Egy biz. Va|ahonnét. De ez már sehovanem veze|'' Ez a kapcso|atnak a ha|ála'. a nyitott hazasságot' open maniage-et.szétmenések száma... kapcsoiat tönkremenésének. e|vitte a |epra. ki mindenkive|vÍvottharcban. " é|és során.csak kissésokátart. A |ánynakigaza volt ebben az íté|kezéséés mindig ben. A régi idŐkben'a középkorban.. hogy figyeljide' én nem mint a fe|enéhányévmú|va Íe|bomlik! |1átez vagyok haj|andó rohadi kapcso|atokban é|ni. . hogy egy kapcsolat addig tart..a hazasságga| sem.. a megharco|ója. séga férfi-nói és a tarta|masés színvondadegyüttélésse|. A szerzési vagy. Nem ke|| hazasság. ho|toEgy hi2asságnemtartott holtodig|an' miglan.valahova mindketten taftanak. Valaki elkeZdi biftOkOlni kapcsolat. Féríi-női kapcso|atokrais. mint ő.Egypszichoanalitikus. --.A birtoklási l . |gykezdódneka latok nemkrzismentesek..t! . hogy eZI a Szerepet egy nő vegye át.ádu. Együtt|ehet hát miéft ne |ehetne? élni. hogy meg|épsz be|ő|e. ami két a|apvetó osztön.Mert mégé| a régimodel|. éae|mes nő.Haddmondjak Egyetemista korombannagyon szerelmes jóbanvo|tunk.hogy a férfi tos.- el egy szemé|yes élmény. gyereket a saját kontimra. |esÜ||yed mego|dás. még magasabb a szakítások.Sokka| rÓvidebb ideig tartott' és gyakrabban háasodtak. érvéget. vannak.'. Ekkora kapcso|at meg' ha|t. A mego|dásaz.A páros kapsada|mi|ag. hajlamos az ember kimenekÜ|nia negatÍV helzeteibŐ|'a mé|ypontjaibi|. hogy ez nemegé| ' szen tgy Van. a megkötött hi2asságoknak több mondtamneki. a család e|taftijastb... |átom.' je|ent Néhány hete meg a SaxumKiadógondoPéteÍ zásábanPopper PárKapcsolatKiirképcíműkötete' ame|ynek kül. ha krkisvan a kapcsolatunkban' TudomásuI vesszÜk. Hogy van ez? nagyonsok kapcso|atod \esz az é|etben' Mertminden kapcso|at rohadnéha. ami úgyszi|... Ez mikuskerék. Nem az a nincs megoldva' Ú az igazság'. se semmi.

hogy a XX. a németnők 27 száza\éka Tk nem biztos.A tradíciópersze nem érvsemmi meilett.ami alapvetően erős szaporodási ösztön jeliemző' és a szexuá]is és természetes más' mint amit az emberi evo]úció során tapasztaltunk. mert az összes eddigi emberi társadalombanaz emberek álta]ában a házasság valamilyen formájában éltek. gyermekeket váIlaltakésneveltek. Vagykényszerű vá|asztás. soha nem fog gyermeketválla]ni' Angliában manapság a gyermektelen. 10 elixír . mitke|| annyi szing|i? ezenannyit f iIozofá|ni. rej|ik? ame|yben aztánahányszing|i. hogy mind egyedül élők' de gyermektelenségük azt jelzi. század második felétő] a sikeres szaporodás volt.az azértvan. Mind az ál]atokra. hogy mindenki maximalizálja világban a szociális életet élőál]atokközt nincsenek magányos. az evolúcíó motorja pedig oda szeretném kifuttatnia dolgot.Az állatsze]ekció abba az irányba hatott. mert ha lettekvolna az szaporodási sikerét.va|aki. netána szing|iség csupánegy szocio|igiai kategória. miért Vanmanapság Perszeazt is kérdezhetné. 45 évfeletti nők 20. annyiféle é|ettörténet ésszemé|yiség Egyá|ta|án.A NEIVIS=G FOREADALIVA miértmégismagyarázatraszoru]. hanem terjedő gyakorlat. Amerikában a gyermektelenséget tudatosan vállaló párok pedigmár kezdenekmozgalommászerveződni. mind az emberi fajra va]amiolyan foiyamatszemtánű lehetiirrk. sehogysem illik bele a szingliéletmód. sodni.de a tradíciókazértmégsem véletlenüalakrr]tak úgy'ahogy. vanéskész. jobbana nyugati Vajonmiért Ez egyfajta terjed egyre társada|makban a szing|ié|etmód? é|etérzés kifejezése. A magányosság génjei? Az emberi fajt evolúciója tette naggyá.a Ebbe a képbe szaporodásrólönkéntlemondó egyedek. azaz génjei elterjesztését. hogy ez az opció ma már nem ritka kivótel. amely burkoltan magában rejlí azt a lehetőséget is' hogy a szingli soha nem fog megháza.

A nó többet invesztált A gének áItalában bizonyos személyiségvonásokat. Igy azÍána nőt ésa férflta gyermek születik épkézláb magányhoz.. vállaljon-emrrrrkát. és a növekvő egyenlóségtgényis azt diktálta. pl. Ez is azt támasztja terhesség vagy szoptatás lehetettakadáIya. Ami azt jelenti. ésa gyermekváIlaláS kitolódott. vannak. A nő ésa férfikapcsolatát évmilliókonát a szasével mutatni a magányosság génjét' akkor nem szelektálódott. Persze tűnhet úgy. hanem abból. amikor feltalálta a hatékonyfogamzásgát. mind az egyéni boldogu1ás eszméje a fogamzásgátlás szabáIyozását sürgette. Persze a magány ellenezte.Ebbe a szisztémába alá' hogy komoly váItozások következtek be az eimú1t50-100 nyúltbele az ember. amely hatalmas munkaerő-szii&ségletével bevonta a nőt is a munka világába. sze. Az engedélyezés utáni robbanásszerű terjedés jelezte. akkor csak arról lehet szó. Azigazí ok nyilvánvalóan a birtoklás volt.. szabadságának és az egyéÍl boldogsághoz való jogának az eszméje' Ennek taIaján alaku]t ki a kapitalizmus. amitől mintegy megteremtődött a. kai hátrányuk miatt szorultak ki a párkapcsolati piacról. tehát örökiődő vonás' No. nem? Ha viszont manapság ki iehet volt a baj. hiszen anő féIrelépésétéppen a teherbe eséstó] va]ó féleiem akadáIyozhatja meg. Éstermészetebiztosan sokféle magány létezik.pártában maradtak'' nem találnak vagy nem akarnak egymásrataláhi. hogy a magányos életforma 48-55 százalékban genetikailag meghatározott. evolúció történetében ilyenek. Vannak eredendóen magányra sen tanu]t.40-eséveikben férfiak ésnők nagyjábólazonoslét.ésmunkát vállalt. azaz ne kelljen a nem kívánt terhességtőI rettegnie. hogy a nő szexuális értelemben is szabadrrljon fel. vannak addig is a szerelemneknem iehet útjátáIlni' vagyis kialakrrltaz a olyanok.ezért hajlotta röghöz kötésre. Mivel a 20. Mind a nő mrrnkába állása. akkor a nő szabadabban A szingliség természetesennem homogén jelenség' egéSzen dönthet arról.hogy tartósabb kapcsolatbanvalószínűbben ezek a mai társadalmi viszonyokkal interakcióban vezetnek gyermek. A gyermekekpedigjöttek. porodás törvényszerúségei szabályozták. hogy az ötvenes évekre valami nagyon beérett. s bizo. Korábban ezek a gének nem voltak akadályai a összekötötte. akik nem is akarnak társat maguknak. Ér-vényes ugyanez az emberre is. a hormonális fogamzásgátlás akadálya korábban az volt. vanrendszer.Íókuszban A : SZ|NGLlK nak. A fogamzásgátlás A XVII_XVIII' századi felvilágosodásban megsztiletett az individua]izmus' azaz aZ egyének egyenlőségének. Ha a SZexnem törvényszerúen hatásához szükséges feItételrendszer. számban vannak jelen a társada1omban. s a váItozásokat nem ]ehetett tovább feltartóztatni. nyára vannak olyanokis. minden magányosnőre egy magányosférfijut. S ha mostanság ta]álunk olyan géneket.magányossággének'' lást. relmiik halála vagy válás taszított örök magányba. A harc az 1820-as évektől kezdődött' de csak 1961-ben engedélyeztékaz első hormonális fogamzásgátlót. már régen szelektáIódtak vo]na Akkoriban ennek a többség csak a pozitív oldalát ]átta.A női szervezet predesztinálnak a magányra. akik párkapcsolati kudarcaik miatt magányosak. A fogamzásgátlást homályos erkölcsi érvekkel természetesen a férfiak ellenezték legjobban. jár együtt a gyermekkei. akik vaiamilyen szociális vagy fizi. ekkoriban robbant ki a szexuáIis forradalom' ésa fogamzásgátló bevezetése után könnyítették meg egyre inkább a válást is.ezérltöbbet is várt el a férÍitól' A férfithajtotta örökítenek át.amelyek a szex utáni vágy. amelyeket együtt és kii]ön neveit egypetéjú Miféleproblémaszármazhat abbóI' ha mindenki szabadabbá válik? TerméSzetesen nem önmagában a szabadságnövekedéis ki kellett volna rostáIódnia. hogy még nem megfeleló vegyületet előállítani. mert a fogamzásgátlók bevezetése körüIi időre esett a két Kinsey-jelentés a férfl és a nó nemi szokásairóI. hogy a '. hiszen a munkaerő szabad fe]használását gátolta a nők termékeny évei alatt bekövetkező 5-1'0 gyermeksziilés.De sziiletett emberek. azt mutatják. hogy a magány nem férfivagy nőhiányból fakad. akik karrierjiik vagy munkájuk miatt tudatosan váIlalják a magányoséletformát. ha szerelmeskedni akar. az igényekhez képest mennyire megkésett a bevezetés. hogy tanuljon-e. Ez az éwelés azonban sikerÍjLlt azért sántít.ha évben. a gyermekvállaláster"vezhetóvé válik.kitalálva''.hogy nők ésférfiak rövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat elixír 11 ikreken folytattak Ie. ennek csak az aktuális párkapcsolatoknak és a szaporodásnak. hogy úgyvan . aki meg a génjeik.hajlamokat a szaporodásba. aZ Sem a valódi problémákat ismerte fel. Szóval sokkal inkább úgy fest a dolog. akiket valami szerencsétlenség. de akkor százezer évekalatt a magányosság génjeinek Be|episzká|tunk az evo|úcióba? . genetikai vizsgálatai.

alkottak. }igyrc gyakoribbá vált az együttólés, a házasság elvesztette e g )e t e m e s i n i c z m c n y j e l l c g e t . ttjbbémár ncm a társadalom alapja volt, hanem csak egy lehetsóges _ sokak szemében konzervatív _ együttélési forma. A Szent kötelék jellegét is elvesztette, a modern házasság az individuális szükségletck kie|égrtésének a terr.pévc váIt.

modern tudományra az a jellemző, hogy már az é\et ,\ feszegeti. olyanok vagyunk, mint a kíváncsi 91f1alapjait gyerekek, akik mindent szétszednek,mindennek a működése érdekli őket. Megtanultuk a szaporodás gátlását' le tudjuk győzni a meddóséget, a növénynemesítésúj, veszélyes kor. Szakába lépett a génmódosítással. Már képesek vagyunk á]latokat klónozni, s az őssejtkutatással remény nyílt gyógyíthatatlan betegségek kezelósére, de akár a halhatatlanság is. Minden lépés csodálattal tölt e] bennünket' elérésére hiszen soha nem látott perspektívák nyílaak meg elóttünk. De nem tudjuk, nem is akarjuk felmérni' hogyan változtatják meg aZ emberi evolúciót ezek a lépósek, mert rövíd távú érdekeink sokkal jobban lekötnek minket, mint a távo]i kockázatok latolgatása.'' II. világháború előtti években a filmekben a nő a, 1 a mágikus vonzerővel rendelkezó titokzatos 99f\vamp, játszotta' Ez volt Marlene Dietrich'4 kék angyallény szerepét ban, Ingrid Bergman a Casablancdban, vagy Karády Kata]in a Valamít uisz a aízben és a Hald'los tauaszban. Ezek a nők még titokzatosságukkal és elérhetetlenségükkelvonzották a Íérfiakat, mint a gyertya lángja a lepkét. A háború utáni évekbenazonban a nők társadalmi szerepe alapvetően kezdett megváltozni, s a fiimiparban új irányzat jelent meg, amely a szeleburdi, aranyoska, fiús testalkatú flata] nőket helyezte előtérbe, mint Audrey Hepburn' Marina Viady, s az új nőideál kicsúcsosodásaként meg|elent Brigitte Bardot.'' z első ősbun' amit nagyon megszíwunk.hogy Ádám I a tudás alrnájába. Kitoloncoltattunk a 9;fl'beleharapott Paradicsomból, és neki kellett álhunk fejlődni' Dc, igazság Szerint, elvakult hívőkön kíviiLlsenki nem kívánná, hogy bárcsak visszacsináIhatnánk ezt a harapást. Ígyvagyunk a máso. dik ősbűnnel, a fogamzásgátló tabletta feltalálásával is. Annyi jót köszönhet ennek a pirulának az emberisóg, hogy senki nem áhítja vissza a fogamzásgátláS elótti kort. Pedig a fogamzás. gát]ó tabletta az emberi történelem során talán a legdurvább beavatkozás a természetes evolúció menetébe. Bizony Pandora szelencéjét nyitottuk ki vele, s a Í.ekete leves még csak most következik. Minden nő, amikor nap mint nap ártatlanrrl bekapja fogamzásgátló tablettácskáját, e8y.cgy pici téglát Cibá] ki az emberi evolúciótalaozatából.'' z evolúcióban mindig meg kel1küiönböztetnünk a közI célokata végsőktől. Az ember nem szaporodni 19f1vetlen akar, hanem szexe]ni. Az ágyban nemi vágya hajtja, és nem

1

*

nem volt kiclégítő'könnyedén el lehetettválni. Ebben a légkörben nő ésférfikapcsolatának egyre kcvésbé volt a cólja a gycrmekvállalás, a nők egyre későbbre tolták ki a szíjlóst,ós inkább a karrierjük építésével foglalkoztak.A férfiakminden elkötelezettség nél. küljutottak szexhez, s ettől a szcmükben a nő egyrejobban deval. vá]ódott' Ma már egyre több nő panaszkodik arra, hogy a íérÍiak nem akarnak elkötcleződni, nem akarnak tartós kapcsolatot,nem akarnak összebútorozni, mert félnek, hogy ,,komolyra'' fordul a kapcsolat, ésmég a végén egy házasságban találják lnagukat. A magányosnő-szindrómának az egyik Íő oka tehát az, hogy megszúnt a házasság mint a rendszeres szexct nyújtó egyedüli ga. ka pcsolatftrrma k izárólagossá

A szing|iség és a szeméIyiség
Enyhe túlzással mondhatjuk, hogy az ember Sorsa a kötődési stíIusa.A biztonságosan kötődóvel minden rendben szokott lenni, de ő a lcgritkább. o olyan tlsaládban nrj ftll, ahol a szűlők szeretik egymást is' a gyermekekct is. Az clvált szülők gyer. mckei, a rosszul múkrjdó családokban felnőtt gyerekck általában vagy kötődéSt kerülők, vagy bizonytalanul kötódőkké válnak. Mivel korunkban a széthulló család a jellemzőbb, generációró1 gcnerációra egyre több a ktitódóst kerülő vagy kötődésóben bizonytalan nő és fér|r.A bizonytalanul kötődők gyakrarr hútlenek, rnert bizonyta]anok önmaguk ós partnerük érzéseiben, s ez a felállás sem Segítielő a tartós párkapcsolatok kiala. kulását. tsszességébenegyre több a sérü]t ember, aki nem akar, nem tud vagy nem mer elköteleződni. A szirrgliségezórt is válik korielensóggé.

A |átszat megtévesztő
A szingliéletmód persze kitermeli az önlgazoló ideológiáját is. Nem mindenki szereti rosszul érezni magát a bőrílben olyanért, amit nem akar vagv nem tud mcgváltoztatni. Igazolás mindenre található, lehet hivatkozni a karrierrc, a mcldcrn életfelfogásra,lehet hangsúlyozni a szabadság és függetlensóg fontosságát.Ésaz is kétségtelen' hogv a szingliéletmódnakszámos olyan előnyc van, amelycken _ ha valaki megízleli őket egy idő után már valóbar.r nem akar váltclztatni, mcrt egv bal. sikerű kapcsolatot rosszabbnak lát, mint a tartós magányt' A szingliség azonban, bármilyen jól is barikádozz'a el magá| valaki. bármi]ycn jó fllrlzófiát 8Yárt iS az egyedűllétigazolására, mégiscsak szembemegy az embe. ri természettel.Az emberi evo]úció vakvágányra tévedt,egy civilizációt nem a technikai Ícjlettsége mlnősít igazán, hanem hogy mennyire emborbarát világot tercmt, mennyire teszi lehetővé, hogy az emberi természet szerint éljtiLnk benne. Szendi Gábor

n0
,?

12

elixír

f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K

fürtös hajú gyermekekről áImodozik. Mégis, a közvetlen vágy évmilliókon át jól szolgálta a végső cé1t, a sikeres szaporodást, hiszen a paleolitikumban a gyermekek száma arányban állt a közösi-r]ések számával. A fogamzásgátlás alaposan beletenyerelt ebbe a szisztémába, mert a közvetlen gyönyörről lcválasztotta a távlati cé1t.Korábban az evolúcióra az a szabáIy volt érvényes, hogy >nem tudják' de teszik<. Mostantól viszont a >tudják, de nem teszik<< lépettérvénybe.,' I) "gi megfigyelés. hogy a házas emberek mindig többet 99 I L keresnek, mint a volt házasok, és még többet, mint a sosem házasodottak. A különbség még nagyobb negy. venöt év felett. Éves kereseti különbségre átszámítva ez komoly összeg. Számos magyarázat született a különbségre. Az egyik' hogy ta]án a munká1tató díiazza. a házas embereket. Ez azonban nem való-

clfogyasztása, ha hirtelen új szclek kezdenck fújdogálni, ésgazdaságosabb az utódot megenni, mint felnevelni.'' ajon tetten érhetó a női ideál változása objektív mérések\ / is, vagy csupán benyomás, hogy a nők egyre fiúsabbak, ke1 V rr eg1re maszkrr1inabbak?... A folyamat ktilön érdekessége, hogy a gazdasági világváIság és a háború élelmiszer-korlátozásainak hatására ismét a ',bögyösebb'' nők váltak ideál]á, majd, amikor ismétbeköSzöntött a jó1ét korszaka' a nők megint laposodni kezdtek. Ugyanilyen eredményrejutottak mások, akik más magazinok modeltjeit méricskélték: vizsgá1atok szerint általános tendencia, hogy a mell.derékbőség arány kettőről egy körüii éfiékre csökkent.'' 7\ bántalrnazott gyermekek szoktak azőketütlegelősziiLlőnélmenedé''f1' ket keresni. Mert egy gyermek inkább

színű,, erről' tudnánk. Egy másik teória szerint a felelősségteljes ésstabil
s z e m é l v i s é g űe m b e r e k j o b b a k a nak. Vagyis a több kereset és a házasság ugyanazokkal a pozitív tulajdonságokkal függ össze. A har-

4ffiE-.
.-

: -?

hogyronda,rossz,ésütlege. elfogadja, ket érdemel, hogya csakhadd higgye,
szú|őazértjópillanalaibanmégiscsak kivégzéseelőttbocsánatotkéráldozataitcil,szeretetéről biztosítjacsaládját. pár perccel Van ennek bármi ér1elme

munkábanis,ésinkábbházasod.ilszeretiőt.Sokhalá]raíté1tgyilkos
*\','|.Tjf

madiklehetségesmagyarázat,hogya-*F&-ahaiálosinjekcióelőtt?Van'Minden házasemnerjobbanTe|jesi1.EnerreEr[É-rosszná|rosszabbateijeskitaszírotrság
szavazok.'' érzóse...A féregérzés egy életremegmér-

1

E
o (t o o o

o o

Egy vonzó, karrierjében kiteljesedő nő voltam, mielőtt megszül. tem ezeket a gyerekeket. Most teljesen kimerült vagyok, egy idegroncs' hiányzik a munkám, és ritkán látom a férjemet.Van egy barátnője, ebben bíztos vagyok, ós még csak nem is hibáztathatom érte. A gyerekeink minden romantikát száműzÍek aházas-

gezi a 1elket, ha az embernem tudjaÍ.elismer.*B,ffis*.'"..,.program. ec],ryen vagyok, férjemnegyvenöt. Van ni, hogy ez csak egy beléjeépített ,... NT lfos;., .'qL": tr' i I \ egy ikerpárunk. még nincsenek nyolcévesek. féregérzés szavakkal nem törölhető.'' Sajnos a 91
modern társadalmakban a magányérzett'ől szenvedők A 99f1 arányát 20% körüLire becsülik. A magány okozta fájdaIom érzése aZ agyban ugyanannak a területnek, a dorzális anterior cinguláris kéregnek aZ aktivitáSáVal jár, mint flzikai fájdalmak esetén.A magányérzet evolúciósan hasznos érzelem volt, mert arra ösztönzött, hogy az emberek fíizzék szorosabbra a kötelékeket, erősödjön az összetartozás érzése.Ma ez a képes. ségünk, azaz hogy negatív környezeti és szociá]is hatásokra fokozódik magányérzetünk, ellenünk fordult, ugyanis a mai ember meg van fosztva cselekvési lehetóségeitől, ame1yekkel csökkenteni tudná magányosságát. Pár száz éwel ezelőttig a nagycsaládok idején még szinte elképzelhetetlenvolt a magány' Egy természetinépnélis elképzelhetetlen, hogy valaki egymagában éldegél;enkunyhójában, és csak a munkának szentelje magát. A közösségi lét egyszerűen kizárja a szingli életmódot.''

.o ö
L

ságunkból. Túl fáradt vagyok a szexhez vagy ahhoz, hogy bár. miról is beszéigessek. A nevem helyett írják azt: >>Késő bánat<.'' szaporodást és az utódgondozást mind az állati, mind I 99t-\az emberi világban alapvetően meghatározza az a ka]kuiáció, hogy adott környezeti Í.eltételek között >megéri-e< megszülni' i]ietve felnevelni az utódokat. Persze, megható történeteket ismerünk arról, hogyan menti meg a nőstény élete kockáztatásáva1 is kicsinyeit. E történetek morális példázatok az emberek számára, de a világ nem így működik. Madarak és emlősök körében közismert jelenség az utódok elhagyása, sőt

ettr

RészIetek SzendiGábor|egújabb, A nő élete könyvébó|, című megváSáro|hati ame|y az E|ixír Konyvesboltban,
elixír

13

járok, Ésszing|i. vagyok. ésférfi e|ején éveim A harmincas kérdésre, Szerep|ő címben a adhatok vá|aszokat hát,milyen Nézzük vagyokszing|i? miért miszerint

SZI NGLI?

vrt-Rr vogyok \,.

ertamrrnkámahobbim' és szeretek akár hajnali kettőkor is ébren lenni otthon és dolgozni. (Sőt, az éjszakákatjobban sze. valóságos retem' mint a nappalokat.Régen ku]turái' civilizációi voltak ennek az éieMtelnek. Mert a sötétben nyitottabb az és jobban ember misztikus érzékelése, veszíaz rrniverzumenergiáit.) oda valaMert ha nem vagyokegészen kiért'akkor nem akarok túlsok időt tölteni vele' (Valószínűleg magamnak való vagyok.)Mert ha nincs varázs, akkor a 14 elb<ír

jól-kijö. praktikumon alapuló, kényelmes, vünk-egymássalalapszint kevés ahhoz, Ahhoz a hogy feladjama szabadságomat. mélyébőI létiink az ő és az én létem jövő összetatIozás érzésekell. (ValószínűIeg gyerekesen romantikus beállítottságez.) Mer1 akjkkel nincs meg ez az ízzás' azok a,,kedves idegenek''kategóriájába látom a tartoznak. Jellemiiket objektíven röntgenszememmel,ésnem működik ben. áthozott ésmás életekből nem a túlvilágbóI a hibáikat. (NéBY amely elnézné szeretetet' embernél éteztemezt egész éIetemben,

ebből egy rokon volt, egy mentor, kettő pedig párkapcsolat.)A 'kedves idegenekértelmében hez'' nem kapcsol a sző pozIlív vett sziiletéselőtti ter.va közös játékra _ legfeljebbcsak karmikus kötelék éslánc. kapcsolatom,amelyik Mert volt egy-két elvette a kedvemet attóI, hogy olyasvalakikkel próbáljak komolyabb nexust, akiknél már viszonylag korán jönnek a jelek' hogy egyes tulajdonságaiktiábrándítóak. a harmóniátlanság' Amikor fe|ütöttefejét Egyediil lenni ugyanis az megbetegített. mégmindig jobb, mint egy harmóniátlan kapcsolatbaragadva sínylődni.(A család-

lis katarzist. hogy pénzért kelljen szexet vennem. 1 mert aZ intimitás. Kaiser Ákos elixír 15 .ha elolvasok egy könyvet.ame|yben fe|soro|om. il]etve csak ideig-óráig. amikor megvá1toztak az é1etpályák:az úgynevezett adoleszcens generáció később alapít családot. hogy é|etem jó. milyen remek embe.'' hm.. Pontosabban: vá|. miért nem éreztem soha magam otthon ebben az országban és a csa|ádban. |épjünk E|ixírben át a . és próbálják eladni magukat nekem. Akkor van flow-élményem.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K ban látott hasonió se veled-se nélküied-féle karmikus házasságoktól mindig kirázott a hideg. . hogy olyan valakiveI kerültem össze. de mindenki az én diszpozíciómtó| függetlenü| . mert o11már a gyerek lesz a prioritás _.) közben kissé e|Íintorodikaz arcunk. Sőt.)'De ók nem kÍnáInak semmit cserébe. És ezzelelszomorítanak. hogy kiszo1gálja a nőt. és nem tud lekötni semmi hosszú időn át?) Mert rengeteg energiába kerül megértet. az ornitológus a madarak viselkedését.ene nagY egymásra hangoltságot. hogy szimplán rövid a figyelrnem kiterjedése _ attention spam _. vagy megnéZek egy filmet. A k i n é | é r e z t e m . De mive| az keze|ni. kitolt kamaszkor állapotában leledzem?) |dáig írtam vo|na ezt a cikket. az emberek többsége hasonló kátyúban van. hogy ami rövid időt együtt vagyok másokka].Másoknál nem élek át i1yen interperszoná. hogy egy szobában |enni''. na| összeá||t a kép..úrnő kényeztetése'' 1egú dolog. ami kel1neki. elolvasok egy regényt.hogy kinek milyen a csakis rá jel1emző erotikus testbeszéde ésa koitális (közösüló) habitusa az ágyban. hogy mindig nekem bizonygatják. rek/elmék/elkek. (Talán mer1 jó hallgatóság vagyok.akiket azonosítani tudok más inkarnációimból. mint. utána már irrkább csak nyugit akarok. amely intellektuáliSan vagy tudásanyag tekintetébenstimrr1ál. a le1ki meztelenségfelszabadítóan hatott. |ényemme|kimondtam az igent. de ennek puszta ténye nem garantál valami Í. átérzem mindenki bújátbaját' de hol vagyok én ebben? Ez nem ad elég iizemanyagot.jó| érezné magát ismeri azt. í . mintha dicsekvő óvodások között lennék. empátiát és energiát. Mert individualista korban é]iink.. és az á|ta|a okozott fájda|om nem vág a húsomjelenik meg. (Lehet. (Lehet.. Éreztem. EmbereknéI is átélek hasonlót. Gyanítom. (Félreértés ne essék.A széleskörű vizsgálódás pedig mono. Majdnem be|edög|öttem a fe|ismerésbe. jeiahol nincs ez az . mire kihevertem o|yan szinten.|obbat akarja a gyerekének.és akive| . amikor úgy mondunk Va|amire igent' hogy benne. nem tudom e1hazudni. Mert a fogantatásom vo|t é|etem e|ső mé|ypontja. rangúság érdekelne _ potenciális szii]őként is. ame|ybe szü|ettem. Beszűkító érzést adnak.Mik voltak é|etem távon is izgat és érdeke|.. Vagyis nem dobnak Í'el. hogy ellavírozzanak a nem k i e | é g í |k ua p c s o I a t a i k b a nE . ha va|ami tradicionális |ega|ább némi rezignált |emondássa| és iróniával tudom női vagy férfimagazin hasábjaira készü|.mert''-ekke| mé|yebb ba. De nem akarok' Saját döntésem. nőttként o|yan rosszu| éreztem magam' Az ember a |egMagyarán: nem akartam ide szü|etni. ciónak a vá||a|ása' Persze nekem is hiányzik időnként' hogy ne csak egy Hogyan kaptam e reve|ációt? Ártatlan kérdésttettem alka|mi partnerhez bújjak' hanem va|akihez.Vagyis a kommrrnikáció mint o1yan sajnos nyűc. Nem is tudclm. Persze én is szeretnék tíz év mú|va egy o|yan cikket írni. Mert a hetero párkapcsolatnál az egyen.régről'' ismertem. ahogy egy ismerősöm foga|mazta meg egyszer. hogy csak a késleltetett. (Még a saját szirleim is.nem az áldozat szerepében tetszelgek: a saját dtintésem. na Persze ez a sok indok nem je|enti azt..) M e r r m i n d ö s s z e k é t s z e r1 a p a s z l a l | a m egeszelelemsorán. Yiszonl azt. gám kapcso1atban aligha kivitelezhető. Ez 'megint csak _ akkor múködhet. Bő három évembe te|t.. ami elvisz engem egy egész életenát. hogy ő |a|tam. az a halálom. és hogy hagyjanak békén. Altalában kétlépéssel elórébb jár a gondolkodásom másokénál.. én ilyesmire képte1en vagyok. hogy nem vag'urk egy szinten. pozitív jelenlét legyek az életükben. (De attó| kiráz a hideg' hogy gyereket nemzzek szintre! ugyanabba a realitásba. de ők talánjobbak abban. pláne nem önmagamnak.egyszerűen jó érzés mé|y-és csúcspontjai?'' Amikor kijött ez avá|asz.. mintha éreznék. Hosszú távon hogyan töltekezzem ebból? Amikor mindenk1 elvette tő]em. amít kínálsz nekjk. Egyiküket annylra . így a gondolataim megmagyarázása kettós erőbedobást ígényel. hogy valahánysZor megláttam. de ehelyett a következő elvárást kapja a férÍinem: a pasasnak az a dolga.) Mert az emberek nagy része untat. Mer1 érdekel. Lehetnék ridegebb és bunkóbb is. Akkor már jobban megtalálom magam a férfiakhoz fí1ződő baráti kapcsolatokban. ha füiig szerelmes vagYok... hogy ez mennyire nem elégítki. akivel Íél szavakbóI is é r t e t t ü ke g 5 m á s t . de csak percekig. azon. hogy bepillantásl nyer személyiségemesendóbb oldalába. mondjuk. ame|yben én kamaszként és fe|.) Mert vo1t egy-két visszautasítás. ami megégetett. Majd meg|átjuk. hogy karmikus kényszerbő| e|térült inkarnáció vagyok. Es nála jó órzés Voll.n i n k á b b egyedül vagyok. aki hosszú fe| kineziológiai izomteszte|és során: .Az emberek nagy része kedvel engem. nem vagyok én rideg és hideg.) Mefi az emberek két marokkal megragadják a figyelrnet.. nem magam.Hááát.) Néha olyan ez. ugyebár.' igen''' Hát i|yen nyögvenye|ős Volt ennek azinkarnávégéig egyedü| akarok |enni. miértvagyok Va|akivel elkoteIezett párkapcsoIatban. fföbb o1yan ember van mégaZ életemben. meghatott a jelenléte.h o g 1 áramlik köztünk aZ energia és a szeretet. olyan kíváncsisággal üzsgá1om ezt.. (Plusz nem vagyok rnége1ógidós vagy rusnya ahhoz. Habár az is |ehet. amely meghat.

ami talán segíthet. energetizáló érzés. a nő már nem alárendelt.. AZ egyik|egnépszerűbb társkeresó tava|y Ünnepe|ték az egyo|da|on regisztrá|it' Nyi|ván nem mi||iomodik k jelent (hiszen van. hogy paradigmaváltás van' és ez bizony a férfi. Amerrekörbenézek' szintemindenki fe|eséget.azasszonynaktűrnie.Türelem. mint amikor valaki alól kihúznakegy Sokan ettő]megszeppentek' vagyszéket. Köztudott.. Ésnincs az az erő. vénkisasszonyoknak' addig ma fordtr]t a kocka: ilyen fiatalon többnyire az aiacsonyabb szociá]is éstársadalmi rétegekből valók szijLlnek. remé|.szégyenben nemi életet. azazképtelen a saját életét élni. pontosabban é]nének. szeretőt. t? { u 'ql z a tendencia véleményemszerint egyre növekedni fog. hogy ezen a duáLis bolygón ha eimegytiLnkaz egyik végletbe. ez nemjó vagy rossz.$ 't{ Hogyanjutottunk idáig? Már a csapból is az folyik. zásgátlás lehetősége maradnak''. az önmegvalósításra. A]árendeltből egyerrranguvá válni igen felemeló. a teljességigénye nélkül most nézzük a főbb okokat. a szabadságra és a minőségi szexre. a teljesítőképesszőnyeget Ráadásulmegkérdőjeleztiik is. ami ezt megállítaná! Ennek kell átengedni magunkat. férflerejiiket a második legjellemzőbb los betegség a prosztatarák?) nagybanhozzájáruh a fogamEhhez az erőviszony-változáshoz is. és ehhez sorra kapja az újabb ésúiabb technikákat. A nőknek már nem kell !9ttegniiik attól. ez törvényszerű. ésnagyót. leheSSÜnk! hogy nőbbek keres. merre haladunk.Szabadon élhetnek hogy teherbeesnek.. gu Míe anyáink.tűrés'vise]és pesztőenmegerősítette a nőt: a férflaló] viszontkivettiikmagu-rkat. hiszen azt izeni: ez eddig kevésvolt. Felértéke]ődötta minőségi szex. A XXI.. ame\iknek lehetőségébenáll ]erakni. ráadásrrl genehordjuk magunkkal. Az ezredfordrrló meghozta a nemek viszonyában a fordulópontot. illetve ha nem tudta még lerakni a női ősöktől hozott mintákat. századi nő kiéhezett a tudásra-tanrr]ásra. viselnle kell'') elkéelfojtás..még''sok férfit megrettentett.a kiegyenlítődéstörvénye elóbb-utóbb követelni fogja a magáét. és azt is. egyet|en K párkereső is. akár az örvénynek.Még. vannakéhezve.ha erre kifejezetten szi-rkséglete van. és mi az. ha nem voltak huszonéves korrrk elejénLajosnék' a társadalom és a család szégyeneinek számítottak. Férjet. Véget ért a patriarchális időszak. Mégtöbbet. Mi van most? Bizony ez a búvös .Ráadásul a rengeteg 3 (. A mai' modern nőt már nem lehet gyeplőre fogni. Nem is csoda. baját' mintáját..aki egymillii embert is regisztrá|). fViszont mi vagyrrnk az rációk k1éhezettségét a generáció is. (Talánezért haláségtiket. és a munkában nem tudja megvalósítani önmagát. csak akkor lesz belőle családi cseléd. kis kutat. 't j * . kitisztítani ősei mindenfé]e sarát. hanem egyeman. Sz(tzen már csak a bigott vallásosak vagy hagyományőrzők házasodnak. ugyanis mindettől meg volttrnk fosztva. mik a választási lehetőségeink. bizonyos szempontbólkockázatoknélkiil. segítő módszereket.női kapcsolati és szerepmintákra is vonatkozik.) 16 elixír .Ésmivel ki élnek is. de ez csak 3-4-5á|néven t E|képesztő társkereső olda|. Ennek több oka van. mennyi be|egondolni vana vi|ágban! egyedÜlá||i ffi.

Ez azt jelenti.ám ez ma már csak az úgynevezett elmaradott országokban lehetséges. érzelmi és szellemi szinten is legyen partner! Csakhogy! Ha az e]rntrlt 10 évben a felsőoktatásban 64 százalékban nők tanu]tak' az azt' jelenli. eddig egy lány. másfelő| a férfiak Egyszerűen a hö|gyeket' akikmeg sem merikszóIÍtani _' hogyÍé|a kifejezésért már. . Mivel évekóta főként nők között dolgozom. A]talában olyan ÍérÍiravágynak. egy tcrelgetéssel. és. hogy amíg a középkorú nők java része képezi magát. nagyvonalú .i' |e!-'En? Na. amitó| szebb jön a testével.) Csakhog'y a férÍiakaz önképzés más teriiletein is elmaradtak. több ezer nót hallgattam végigebben a témában.) addig a o1dás. Tehát 28 százaléknyt nőnek nem jut diplomás társ.e|nézést e|taknyosodtak annyira összetöri meftannyira a hö|gyeket.Vannaktehátegfie|ólezeka csodá|atosan férfiak. _ Fordulipont a férít Uj egyensÚly megje|ent A 2O1O-ben vanegy kerekkönyvemvégén cÍmű ésni viszonyában ebbő|idézem szakértőive|. menj oda. zumba' Nia.az igen nagy százaléka férfiak középkorú egyik kezében a sör. siker-thozrrnk. átlagosan 80 százalékban. hastánc stb. jó humorú.fiak Soma. mind a nő gyakorolhatja ezáltal azt. onértéke|ésl gyötrődhónapokig hetekig. kidertr]t ugyanis.f i k u s z b a nA : SZINGLIK * -t'r l" pszicho|ógUS? ésszexuá| \llT MCND A FÉBtl aki S. különféIe önismereti és önképző elfoglaltságot talál magájóga.. igényeivannak. hanem a tudásratanulásra is. rető..Arraa kérdílsedro.Járok konditerembe. kezprob|émáik Nagyonfinomvirágnyelven vannak. hogy már levált az anyjáról. hogy a politikai életben és a felső vezctésben egyre nagyobb arányban jelennek meg a nők. hogy az úgy' nevezett midlife crisis. családállítáS. kineziológiai előadások. a válaszom: tcsséknekünk }rogymégvéletlenülse de segíteni' mégcsak ne iS gyanakodVegyük észrt:. Ésigen' a mai nő válogat.gazdag is. érzékeny. aki sikeresebb az egyedÜ|á|ló gl|ag. hogy csak az én e]őadásaimon ez-e az arány. de tuIajdonképpen deményeznek. hog'y ttrllépiaz egóját. szórakoztató. ésott sokatbeszélgetek nek. Évekóta járom az országot az előadásaimmal.rrak az apja volt a . Képes az érzelmeit kifejezni' legyen felnőtt (az a mirrimum. micsoda bombázó!" miket mondanak: "Hát "tregem. (posztgraduálisképzés. majd a férje. nak. Az új nyugati trend az.mertezeka hö|gyek macsóságaazért . : . A könyvek nagy többségét is nők veszik. őszinték. junk! Egy okos. aminek következtében a fe]sőoktatásban továbbtanuI(lk 64 száza|éka nó. hogy a nők vannak mindig többen.'' kis indirekt ráhatáSSal. a másikban a távirányító. egészségesen szép'okos. aki intelligens. Iáp|á|kozzék. rende|kezŐ érettségive| meg a maximum |ányok. fiÚkkal' i|yes. A mai nő szabadságra is vág1rk.tés a téma d5ZLdI-UE)ZVIqE Szi|ágyiGyu|át: tűnte|. hogy mit . Mind a férfl. azaz életközépiválság elsősorban a férfiakat sújtja. elixír 17 .Afér. pszichodráma. Azt mond.wrD' ' pihenjen. ésjó szegiakban' hanem megér1ésben. De a mai nó nemcsak a SZexIe éhezettki. Es ez csak egyetlen szempont! (Hozzáfűzőm: kiváló lchet a párkapcsolat enélkü is..tánc. Nézzmár rá|.nemcsak anyatoleranciában is _. és általában a lányok a jobb tanulók. í:rtolmes ezt aSSZony meg tudja oldani egy kis fifikával. stabil egzisztenciával rendelkezik. megszó|itani nek |eszó|Ítani. művelt. ahol a múvelődési intézményekben a nemek aránya 95. ápolt. tegycneka nők a Íórfiakheiyzotének javítt1sára. a homokba dugja a fejét.|egyÜnk járjon'törodtobb módja van arra' hogy konditerembe a férJiná|. Mindig megkérdezem a művelődési házakvezetőit (akik többnyire nők). ják: a jellemző tendencia az. hogy 36 százalékban végezteka férfiak. apjáról).gyámja''. ézikmagukat. ne hü|yéskedj! ésszó|ítsd Gyu|ának: Szi|ágyi is fe|tettem A könyvbenkérdéseket vagy gazdasáeset|egsokka| sikeresebbek professzioná|isan nónek. Fizikai.98 száza1ékban nó.zociologus L- \ glil&. Statisztikai' szociológiai tónyek bizonyítják. hogyutánasemmrnek őket a visszautasÍtás.

a saját fejlődésiinket.kiokítva''.Hogy mtt?Ezt mindenkineka saját önismerete alapján kell eldöntenie.Az &zelmí nagyon sok érzelmifogyatékos nem fogyatékosság azt jelenti.Nesírj. Nos. Nekijrrksem esnejól.hogyhiányzik a Szeretet a világból. megtapasztaltam.)Ha nem is csoda. háttEet egzisztenciá|is teremtenek. ami sára. sokanazonbantú|nemis beszé|ve to|ódógyermekvá||alásró| mérhető értékek fe|ha|mozázottfigye|met ÍordÍtanak a pénzben hogyaz.prakti. sőt |akássa|. hogy.nálunk. W z anyagijavak hajszo|ása közben n4támosak .szerepjáték'' me]Iett a mérhelyezni a párkapcsolatokat. hogy 23 éve élek szeretetteli volt a jelszó. amelyet akkoréaünk. jelent? Azt. emeljük őket úgy. hogy miképpen hűzztlk.De mértis van a Szeretetben elvárás? Egyáltalán szeretetaz. Azt látom. hogy ezt nyás. hogy elvárásaim vannak. és_ újramondom . egyediilállóleány.)Nyilván nem véletlen.a mindkésőbbre korbanmondjákki a pároka bo|dogÍtó -. ideig. megadjanak a gyerekeiknek. ahogy a nők belegondolunk. amirerégebb óta vágytunk. elfogadásaaz. biZos ki a csa|ádi háttér né|kÜ| ropÜ|tek fészekbő|.hogy ne érezzékmagukat.megértés. eddig neveltéka flaikat' Alapvetően az érzelmielfojtásra lettek kondicionálva:. nösen a férfiak'Megértem. van az érzelmekért ésa beszédért felelós egyik agyféltekéjében agyi terület.. e]várásainkon. hogyaz e|ső után * szárnypribá|gatások megteremtsék otthonukat. aki most tanulja ésismeri meg önmagát.trj. hiányzik az é|etÜkbő|. küö. a saját egónkon. amiket elengedek.. kai szakpszicho|ógustó|' akive| 18 elb<ír . ésÚj tagokka| bővÍtsék a cSa|ádot* konzumku |tÚraja'vis2ont Napjaink a fiata| egyreinkábbazterősÍti e'utelnOtteloOen.. férfivan a világban. ezzeItelea hócipő' de valójában csakis a megértés ésa TŰR-elem' vagyis a helyzet Elfogadniazt.de fe] sem ismeri őket. Úgy gondolom.l sokanmagukDe jól van ez így. a páruálasZásra ésa ha előbbstabi| $ SZÜlŐi szerepre. kák''. hogymajdcsak akkor á||nak készen azöná||i é|etre. Rengeteg kapcsolatoteddig a másoknak való megfelelrri tartottössze. hogya kie|{7Ített vágyakmindig vezetőút. vagyisjövendőbe|i társunk fe|kutatását ésa közös iövő kia|akítását. vagyisaz embervágyte|jesÍtő . nem megvásáro|ható. ami nagyszerű Először is a következővel érdemes fejlődési lehetóség.. kor |ekÜzdötték az e|éjük hiszennem hogyamitcsak tudnak. lehuzóbb egyférfiszámára. No. kötni. EzI újrakell kondicionálni. csakhogy ennek nem tud ilyen gyorsan megfelelnia férfi'.vagyakárte|jes mérvagyunk háttérbe szorítani egyijtt tékbe1e|nyomnia női ésférfiszereppe| járó ösáönös szükseg|eteinket.hogycsökken a házasodásikedv.ésegyrekésőbbi igent. hogy a mai nők nem akarnak kompromisszumot De valahol minden pár.hogy ez lett abból. tárja'hogyaz vi|ágosan e|énk újakat szÜlnek' a vágypszicho|ógia rövid miattmeg|ehetősen úgynevezett hedonikus a|ka|mazkodás _tarlaz öröm.Sokkal több térre'sza.ne pityeregj'nem vagy te kislány. Bagdy Emőke klininemismerhatárokat'' a szingIije|ens{1rő| beszé|gettünk.Ezt könnyedénátéIhetjiik' veliirrkteszi valaki. Természetesen a gazdaúgi helyzetis fontos szerepetjátszik é|etabban.önállóságra van sziiksége dualizált emberének. Ésmég valami' Rettegnek az emberekaz elkötelezódéstől.hogy az eddigi birhelyett érdemesmás alapokra toklós házasság .most ezt keli megélni! kal vannak elfoglalva. sok zásban ésegyensúlytalanságban ezvat' éshogy elképesztően mú]ika mi tudatosságurrkon. hogy mégnőbbek. ráadásrr-l az elfojL4sok az eddigi élemár nem is nagyonbír a mi generációnk' Éppelég kipucolrri. tiinkből ésaz őseinktő]hozotüakat szembenézni.hogy nemcsakhogy az érzelmeit a sör ésa távirátudja kifejezni. rende|kéznek. akarás.tanulni! Ehhez pedig türelem elfogadáskell.tudtukmeg Prof' Dr. kifejezni MoSt meg hirtelen felértékelődöttaz érzeImeket tudás. mint a követelőzésésszemreháha belegondolurrk abba.. No meg . de vaknak éssiiketis lehúznak..tűrjiink. (Ezért nyító.az életkcizépi váIság és a tömeges korai halálozás. amt segíthet.(mondoména követke. éstöbbet nek sem szabadlenni. viseljtbk''. törekvése kÍvánságok szü|etnek. belénkégettszerepeinken túl találhatjuk meg a másikat s benne magurrkat. Ez mit is kapcsolatbanott Van a kompromisszumlehetősége. a megszokásésa féle]em a most fe}növők mást akarnak. empatikusabbak És A férflak nagyon nehezen fejezik ki az érzelmeiket.Az blztos. vagyis elfogadóbbak'meglehessiink! értőbbek.Tudom. ne hogy a férfinakcsak az fecsegj!'' stb.. 'Á szÜ|ők'akik egygördülő akadá|yokat' arratörekszenek. hogy nincs péniszzsugoríA saját életemben tóbb.körÜ|be|Ül két hétig! Ezutánújabb ha megkapunk va|amit. Íe|é hogyszámukrais rögös |egyen a csa|áda|apÍtás szeretnék. Tudnikel|azonban. hogy csakis a régi mintík lebontásával. aho] elvárunk valamit a máSiktól? Azt látom. ahol az elköte]ezódés Iegmásik serpenyőjében az autonómiaá1l. nehézségekke| viaskodva. a ma indiübadságra. Soma mamagésa Mit tegyÜnk? SZA A családa|apÍtásra megérett komo|v fiata|ok szÜ|ei SokSZor . hogy a jelenlegiválto. nőknélmindkettőben. ésasszonytársaim párkapcsolatban)! Eddig az zőketígy. amit perszemeg ístudok érteni.éskifutnak azidőbő|' mirerádöbbennek.

akik nemtudatosan eltűnik az én. ésa férfiftilényhelyzetbe|:vkózza akkal együtt áll a startvonaha.mefi az egyrekevesebb. is kat alakítki. megtagadják nembeli lényegüket' hiszen az.és ta]itása.hogy hozza az é|ettik''? kozó elképzelésekkei rendelkezneka mos. hogy fogalrnuk na ki párkapcsolatot.I Mi a helyzetazokkal.így _ Igen sok olyan szingliveltalálkoztam. Sokan úgygondolják.demi férfiakférflakmaradjunk / ésnők a nők . á]tahogy a kora gyerekkorában lában kideriiLl. nagyot változott a Íe|növekvők hozzáá||ása Iegyeneka létfeltételek''.az éIethez elsősorban pénzkell''. _ azt . világ. párkapcso|atokhoz. világnézet az. ami vágyközpontú a a csa|áda|apÍtáshoz' nyuJású.kedvesek/ s mind ember. miközben egzisztenciáIisan magát. megkoronázzaa nőiségét.vá|asztjáka szing|ié|etformát.ésa nőkjobban megszenvedik legyiink. aki gyermeket hoz a világra.Épp ezértkomoly próbatétel előtt á1laz' akinek ffnrregyedü kell egzisztenciát teremtenie.. hogy miJyenjövőre vonat. hanem egy. kapcsoiatok éshelyébelép ja. tani tizenévesek. ame|y sodorjaa flatalokat'Elsősorbana szerinta helyzettovábbrom|ik? _ Kultúránk a szüntelen fordítják saját előnyök keresésére vágyakozást veszi céiba' a az idejiiket és az energiájukat. miatt döntött úgy. hogy mi boldogok Az ember alapvetően aZ a céIja.amelyért szüetett. Ha kiegyensulyozott szinglivei taláikozom.. az életben aZ a legfontosabb. mihez kezdjenek. dogtalan férÍival és meggyötört nővel. mégakkor is. amelyekalapveA nő tően a férfiszerepkörébe illeszkednek. azoknak a feltételeknek ezt erősítik.hogy az emancipációtmélyen bázhrk. ezért találkozhaturrk olyan sok bol. elért rossz élmények nem lép házasságra." . _ amikor egyre széIesedik a látóteríjk. öntötte szavakba József Atti]a csodálatosan mindezt Thomas Mann üduözlése című' versében: . hogy választolyankérdésekre' kiegyensúly ozott kap csolatnak merre vegyékaz trán11Í'. tartania magát ésmegvílnia a mhdennapos kiiedehneket.és aki pszichológiai rendelésekenkeresi a hogy énboldog legyek. strukttrráItéletformátalakít ki. gondolják' hogy néIkÍiLlözhetet]eA Psychogalaxy nevű interneHa va}akivelszövetségrelépiink' tes oldal. csak azt tudják. sokan számoltak be arról.t. feltérképezte. Az emberi idegrendszersajátosságainál fogva a szingli nő hosszútávon boldogtajól szerve. hogy . Ebben az életszakaszban. és hogy felnőttként Az ilyen nók elaltatnem is váIlal gyereket. az emÍtett csapdahelyzetbe He|ytá||ó az a Íe|vetés. amelyekrőI tén ennek megfelelőenalakrrl..mint a férfiak..pedig egy hogymiként találideá]is esetben _ kia]aku] benniik.ésa fiatalokmenjövőképeszinremtését helyezi a párkapcsola... ktjüönféIereklámszlogenek is vagyis ez a tárgyközpontu világ a megte..f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K O PR O BA -/ -/ p { ű fontos' hogy . Ez is azI elhimutatja. a mi.A mi kulturánk19 ban a férflaklehetőségei szerteágazóbbak' az egyedüáIló nőkre azonban olyan életvezetési terhek nehezednek... pszichológiaikutatásátszolgáI. megdöbbentően hatná meg a párját' vagy hogyanalakíthat. ésteljesíti azt a hivatást. amely többek kózoÍt az emberi nek a szerelmiboldogsághoz. ha rendkívtil zett. sincs.tévesen tok elé. ják.szabadok. Néhány szingli nő rendkíviil maszku]in élet|ormát építmaga köré: konditerembe jár' egészségesen küönféle rituáIéétkezik. társas lény. lan. és a magány.szerűen .biztosítva I Ez aztje|enti'hogy néhány évtized a|att hogy rendkívi-r] Ez a trrlajdonirá. Iényének a biztonság' éső alapsziikséglete eredendőentársftiggőbb'mint a férfi.

ílsncm CSaka Sajátboldogságunkattartakkor mi is elíitt. aminek nem szívesen teszijLr-rk eleget. ahogy beérik murkánk gyiimölcse. óhatatlanu] átsugárzk a másikra is.Semmi!''Nem csoda. mí törtó. hogy az otthon melegét megteremtve olyan hátteret biztosítson a férfi számára. nagyobb gyerekeinkkcl megbeszéljük.trnkon.e]. érzelmileg Ha erre nincs mód _ például áll1unk mel1é! azért.iuk szer. ésa szüeinek fogalma s1ncs arról.r nélkü] melcrrgcthetsérülés iirk cgymást. követően örömmel figyel. sőt. cgymáshoz Íérkíízniük. Két ember között a kommunikáció a kölcsönösségnek köszönhetően működik olajozottan: ha meghallgattuk. attól még ugyanúgy szeretjük! Azórt. ám ha valami olyat kényszerítenekránk. hogy élnek-ea lehetőséggel_.ontos. Azzal. Pedig nagy hiba ráerőltetni a nőkre a férfiak sikerorientált é]etvezetését és állandó versengését.ha mindenki a javát adhatja abból. vóseinketúgyhordozZLk nlag. _ Pedig ennek az áthidalása sem ördönA nő a1apvető feladata nem aZ.seppot Sem ]<ijrulvű fbladat! íj]. . akkor bizony boldogtalanná válunk.sok szing|i ta|án éppen ene mondja aá' hogy köszöni' de inkább nem kéri. EbbŐl 20 elixír . Igen ám.hogy mivel fog]alkozik mostanában.e vaiami a gyerekét. sZcretetet. Sok félreértést tünk. az feléterelotthontercmtés és a fészeképítés geti a nőket. világképirnket éstörek.. komoly prob1émákalakultak ki. hogy a családot ne állítsuk kész tények elé.. hogy cz a diszharmónia a gycrekekre is kihat _ ilyenkor szok' ták azt mondani. hogy kisgyer- Amikor kétsün fázlk. a férfiak pedig a férfio]dalon. ki mit venne át azokból. ha listát készítünk az elintézésre váró fe]adatokról. hessen' Sajnálatos módon napjaink társa. ha az ilyen sziiLlő tényleg nem tud arról. hogy a gyerek . Boldog társada]om csak akkor jöhet létre. Amikor az anyúa szatyrokkal megpakolva. tanuljunk meg inkább kérdezni. következően a férfiak is kerek egésznek éreznékaz életirket. hogy eg1. a teremtós koronái pedig cttől rosszul érzik magukat a bőriikben.és a végén jussunk megegyczésre.. hogy a munkától . l Mi mutathatna kiutat ebből a kényszerheIyzetbő|? _ Ha a társadaklm támogatná a nóket abban _ és csupán az ő döntésükön mÚlna. s ha valami és a nők boldogabbak lennének. hiszen otthon megkapnák mindazt. hiszen a kétnem képviselő.rn ást melegÍthe SSók. de tüskéikmiatt úgykell helyezkedniiik. ne veszé1vbe Napiainkban azonban mindkét részrő] a nói szerepkör kiteljesedése. és párunkkal. hogy elismeriijk' szeretjijk a társunkat és ftjlnézijnk rá. adatok teljesítését jiik.. amire vág1nrak: figyelmet. ha tudatosan alkalmazzuk. rosszabb esetben mégki is neveti. a lehető legegyszerűbb választ kapja: . Az önként vállalt Í.Íulladozó'' nő a Íérfirahárítja a házimrrnkát. ahová boldogan térhelhaza a mindennaposmcgpróbá]tatásokat követően. mert ütközik a véleményünk _. megpróbálnak összebújrri. l Tehát a társada|mi változásokon tú| égető szükség |enne arra is. Iiz r.r.y ponton hibázni.ogyén isé. Ez a majdhogynem sem|eges együtté|és csa|ádon be|ü| is kia|akulhat. hanem az. hogy a szűkebb környezetünkben rendet tegyünk? _ Nagyon íontos ]enne már Íiatalkorban megtanítani az együttólési kultúrát és a partncrek közötti kommunikációt. hozzájárulrrnk ahhoz. amire hivatott: a nők a gösség: ahelyett. mint a siur(jka tiisk(liket'Ha oclafigyelürrk a máSikra. nik vele az iskolában. hogy ó is kiteljcsed. Kérdezzük meg. kevésbó kerülnői oldalon. és felteszi a kérdést:''Mi újság az iskolában?''. hanem ők is kény. hallgatni ésfigyelni. Sajnos nem ritka. BaJ az.telenek bekapcsolódni a termelőfolyamatokba. mégisérezzék a közelségét. és még a szívilkhöz közel állókkal is harcba szállnak. még nom kol1 támadásba lendülni _ ezt sajnos na!]yon sokan el szok. hogy ne dtsonek sebeta másikon. ezek képezik ugyanis a jó emberi kapcsolatok alapJát. hogy kéretlentanácsokat osztogatnánk vagy kr1tizálnánk.elvadul''. hogy bántja.- mekes anyaként fél munkaidőben dolgozhassanak.jen a férfiakka]. -B. amelyekre dolgozó nőként nem jut időnk! F. dalma nem az anyaság' a gondoskodás. amit a másik mondani akart. . hanem kínáljuk Í. inek nem lenne szabad vetélytársként tekinteniük egymásra.e1 a választás lehetőségét. N eveltetíl sünkJ: giinkből f'akadószokásainkat. ták feleiteni. olyan ]áncreakció ez' amelynek az eLindításához e1egendő eg. és veszekedéstclkerülhe. gondoskodást. V. fáradtan hazaér a mmkábó1.Mindennapi életünkből sainos hiányzik az ilyen típusú kommunikáció' pedig rendkívül előrevivő. hogy bár másként gondoljuk a dolgot. ki mit válla1 közülük. hogy versenyre kel.e]romlik az egyik oldalon. mondjuk el neki. ha őszintén beszél a benne zaj1ó lelki folyamatokról. és így a mrrnka mellett a családjukkal is foglalkozhassanak. mert valamiről máshogy gondolkodunk.

tart fenn ktitön élő társával. ez vat leginkább terjedőben.Ezek a ''felrróttgyermek'' státusban élőknem szinglik. Fontos tudni' hogy a szingliéletmód kifejezetten nag1városijelenség' A metropoliszokbantömöriiló szinglik a szolgáltatószektorban dolgoznak.hogya szing|ik többségeigenis l Kit nevezünkszing|inek? on hogyandefi.akik saját egyszemélyes tartástvezefftek' ésnincs tartós párkapcsoIahrk.MagyarországonkiiLlönösen sok a felnőttként is a szüői házban maradó férfi(kevesebba nő). nemakar Aki szing|i.lyes háztartásban' egyedü éIésgazdálkosában Sántha Ágnes szocio. szívesen vise|i.megkapja'. hogy az i]Ietőcsaláéletvitel jutotta (2545 évközötti)' egyszemé.hiszen kevesen engedhetikmeg maguknak. ami a gazdasági mutatja.dik. karrierista emiatt . tunk arra is. is azt támaszt1ák a|á. májának. hogy egyszemélyes háztartástvezessenek. hogyönző. Biztos. egy háztartásban éIő fiatalokszáma.Az ő számuk is gyorsan növekszik' ugyanakkorMagyarországona növekedésnek gátat szab a lakáspiac.. híszen az egyedíiLl élő fiatalokközé. aki kivált már a sziiLlőiháztartásbóI' ésegyediii él. s hogy az.egyetemi tanársegéd kapcsolatok nélkÍiLl töIti a minelszigetelten is' akitő|megtudtuk. EzérIa szó szorosértelmében azokata leggyakrabban 30 évftjlötti flatalokat tekin{Íik házszingliknek. l Vajon szing|iknek nevezhetők-eazokaz . ám a |egújabb statisztikai adatok az egyedÜ|á|lók akireigazaka fentiál|ítások.harmincasokis' akik a szii|eikke| né|kü|i együtté|nek? _ Nem. szakemberként hogy |átjaa A szociológusok ezt az ítgynevezelt szinglikjövőjéneka|aku|ását. illetőleg táve magánezt a bélyeget.hogyakad éseszeágábansincsfe|adni a fÜgget|enségét' közott o|yan. küön élő párt' a látogató kapcsolatokat tekintik a jövő egyik meghatiírozó életfor.hogya demográflán beliii kialakult egfajta szingli-szakirodalom' A kutatók többsége azttarx1a a szing[fó ismérvének. főleg önáIlósulás nehézségeit vidéken. Mindez nem jelenti azt. elixír . hiszen csak az számíIszinglinek. rre az eredményre dos életkorú közeImúltban végzett kutatá.csa|ádra.vagyis szorosabb kapcso|at egyedü|á||ó . túlnyomórészt vezetői vagy középvezetői pozíciókban' illeA fő kijüönbséga csoport öSszetételét tően Nyrrgat-és Kelet-Európa közóIí az' hogy míg nálunk több a nő' Nyugaton a férÍiak vannak többségben. vágyiktársra. niá|náezt a csoportot? _ Az utóbbi él'tizedekben olyarrnyira megnövekedettaz egyediiLl.. hogy ki dennapjait. aki nak valamivel több mint fele párkapcsolatot soro|ható a szing|ik ebbe a csoportbatartozik. hazasságra |épni.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K gyakran VagytÚ|vá|ogatis. hogy társas |ógus. Kíváncsiak vo|kapcsolatban él.

képpenhasonlóan magas státusú képest. Az általában magas végciá]is okokból nem 'szoru] rá'' a házasság. a házasság és a párkapcsolat preszízse sas élethez csak enyhe mértékben csökkent az utóbbi I Mit gondol.tük a mostani szinglik) nagy többsége niuk egy párkapcsolatért.. másegyedül éljen. de alapvetőennem beszé]he.fiak' mind a nők magas státusútársra l Kik vannak többségben: azok-e. A szingliknek csak legftil.dencia figyelhetőmeg. mi lesz a mai szinglik inkább házasodtak. sulyos helyen szerepel a családalapítás' tünk szinglitársadalomról' a férfiak a szing|ike|képze|ései azideályes háztartásban. ra' hanem megengedhetimagának. ami körülbelül tekintettcsaládalapításról. Amit a legtöbb szingli pozití Kelet-Európában egyelőre nem riasztó. de a szing. akik nek meg egyedüi.mert mára ez kevésbé jóval kevesebbidó álI rendelkezésükre elköltözés egybeesett a házasságkcitéssel.partnerban egyrészt &ze|rni társat. tehát alapvetőencsaládpártia tár.Nemvalószínú. formáját' ésidőIegesenrendezkedikbe az ugyanakkor a gyermekvállalásra már Saját é]ettelis rendelkező személyiséget keresnek. vannak a magyar szinglik között azok. zettségű'. ak a számok.lefelé''. család előtti SZakaSZ kap lennének a Szingliéletforma alább adni belőlük.mi lesz 10-20 év mú|va. (suba subához.|is partnenő| és anó| a párkapcso|atró|' a nők 18 százalékáróI pon. latra lépnek. Az egyik úgytekinti' hogy az utóbtűnnek szinte telje. Egyik extrém példája ennek aki azt mondszeretnek szinglik lenni vagy azok. nem esetében általános volt. akik amikona már ''ki.képzett.Jómagam ingadozome vágynak.résztaközéIetbenis vállalható' jó megieleszingli átmenetiidőszakként értelmezi éIet. . egy általános halogató ten.síthetetlennek. de a mai viszonyok egyik férfiinterjúalanyom.hogy e|váráSőt:többek kozt a skandináv országokbanaz elköltözést saik magasak ugyan. arra hajlok. öregszenek'' ebbő| a státuszbó|? hiszenők hagyományosan is Nagy vonalakban két álláspont körmegszegése. hogy inkább a férfiakidealisták.barátiuk már csalá. a kizárólagosságát' IgaZ. esetlegházasságotkötnek . szenvednektő|e? .A közvé]ekedés úgy tekinti. beszé]nek esetlegambivalensenviszonyulnak ehhez éIetszakaszban Számukra egy a az állapothoz. kéhoz képest:30 és 40 éveskor között 4' a nők 6 száza|éka élegyszemé.vagyis kompromisszum keretébenhajlandóak mint átmeneti.Korábban mindkét teljesítsen a munkaerőpiacon.nem kötnek pusztána párkapcsolat után döntenek:bár van élmeg. szerepel a tár.l Vajonők a jövőjüket is egyedü|á||ókéntmint korábban. mint amit ftil kelleneáldoz. guba gubához) elvének sadalombeállítódása. Elenyészó kisebbségben gi feltételei' ésmagasabbaz életszínvonal. váItozásokhoz. ez azonban nem nem tartják jónak saját életformájukat.BerlirrbenaférfiakZ7és nincs ez máskénta szinglik esetében sem. a társra találás elsősorban a magasan Egy másik fontoskijiönbséga keletiésnyu.Ami azonban az é]etforma ségről megtapasztalását illeti: egyértelmú. jebb egynegyede fontos: kedvezőtlen kompromisszumot viszonyul pozitívanélet. l Hogyan gondo|jákaz érintettekkínvagy kivá|tság szing|inek |enni? vona]azódik arról. olyan csoportrólvan szó' amely egziszten. szen. de egy egészséges kovetően egy ideig Szinte kotelező egyedtrlélni.inkább nem úgy vednek az egyediiüéttól. jelent meg. t .kevés modern elemek keverednek: társuktól elvárják. hogy a felrrőtt-életút esemónyei és vezessen háztartást.a család függet|ens{7üket? . az a megromlottpárkapcsolat. gati szingli között. Íigyelembe véveaz á]talánoscsa.Valamivel töbkategória? _ Magyarországona szing[jelenség ben fognak éiethossziglanegyedül élni. hogy egy takarítónőközött. szemben a férfiakkal. akik ládbarát attitúdöket és a szinglik kifeje.a modern női szerepkörnek megfelelően _ milyen Sorrendbenkövetik egymáSt.párkapcsolatban fog élni.nésű nőt. harmadrésztfüggetJen.. tényéformájához.Sokan mérlegelés Az egyediiüét e]sőidősza. tervezik? _ A magyar fiatalok éIettervében hang.. ból való kilépés.romisszumkészségüket sas életforma' a szing|iktúInyomó többsége ezt tartjaideáLisnak.iránti vágyukat.l Mikor kristá|yosodott ki hazánkbanez a ka számukra egyfajtamegkönnyebbüést jelent lemondásta továbbrais normának hoz' feltöltődéstjelent. ami természetesen nem aztjelenti' hogy dot alapított' ezek a küIső viszonyítási nincs párkapcsolatuk." A szinglik ugyanakkor nem' tartják negatívanélik meg életformájukat. akik nézetek között.amikor csak az időskorúutóbbi 20-25 évben ak éltekegyedii'la megözvegytiiéskövet]ik száma mégígyis elenyésző a nyugatia.ért.Mivel sok ismerősi'ik.jói kereső nők számára nehéz' jukra. amelybenegyretöbben éInek ésöregsze.Nagy többségbenvannak azok.bi két-három generációban végbement gálva mégisa férfiakéi példáula házasság. az 1-1'5 évig é]vezetes. hogy a korábbinál későbbi nagyra a függetlenségüket' róla. hiszen sorsa. elixír .a mai harmincasszinglikkel ra vágynak. mindössze arra utal' tok is megerősítik a párkapcsolat.és ketyeg a biológiai órájuk _ azt hangsúiyozzák.EZ a standard életút elveszítette családalapításra.akik véglegesként tekintenének éIetformá. egyediiüétre.ta: .lemaradásukat'' éspárkapcso. hogy hogy ott kedvezőbbekaz egyediiLl élés anya. hogy a hozzák a .Anyagr értelemben A szinglik párkapcsolatielvárásait vizskiváltság. ame|yért |ennének''felá|dozni'' haj|andóak a ez. hogy biztosítsa az otthonmelegét Demográfusokvizsgálják. számára elfogadhatóbb a homogámia években.keztében.zett törekvését a párkapcsolatra.önáIló.egyéb jól kereső férflakegy potenciális hasonló jelen. éstársra vágynak. hogy az előbbi esetében éselőnyben részesítenék azl a tár. l Mi|yenek mondható el ugyan. Látható. a nők (legalábbis a nyilatkozataikban)a komphangoztatják'Ami A drasztikusabb nézőpontaz elmagá. ugyanakkor . hogy a Sztrlőktőlvaló A szingli nők _ vélhetően azért.Elvárásaikban hagyományosés Életterveiben ideiük marad. hogy kötési kor emelkedéséhez van szó' azaz a szinglikkésőbb be. ugyan. be leszekszerelmes. helyet a fiatal lányok ésfiúkéletében. hasonló: mind a férmeglehetősen nyosodó társadalom vízióját vetítielőre' a nemek tekintetében ezért sok idót ésenergiátfekteta társkeresésbe.de a fiatalok(köz.hiszen ők nem tekinteneklefelé'mindenpartner.

hogy a magyar szinglik (köztiik a városi iskolázott fiatalok) is csak családdal és gyermekekkel tekintik teljesnek az életijket. l Ön mit gondo|. ilnevásznon is átmenetiként lyet a normák szin!én is késle]tetett családalapításnak.a sorban csak sokadik az emberekönimádó. szakmá. hogy a szinglikről szóló filmekbenis fontosszerepetkap a szerelem hajszolása. ésközvetve felelős a szingliéletforma is' elterjedéséért l Hogyantekinteneka kömyezetben é|ők. Elsősorban a munkaerőpiac átalakulását teszik felelőssé' hiszen ez rugalmasságot (térben. változatosélet'szórakozás . terjeda bedolgozásos munkaüszony.Mindig is voltak sziiLletett szinglik.Goethe Wi]helrn Meisterét ségét tekintik a világirodalom első szinglijének. A szakmai életpálya ma már kevésbé szabványos' mint korábban' ígykevésbé tervezhető' márpediga fiatalokszakmaiéletufiukhoz igazíÍ1ák a magánéletiterveiket. narcisztikus szemé$isége. Ha a szinglik számának növekedése mögött az okokat keresstik. A szakmai életpálya alaku]ása ezértnehezenjósolható meg előre. vagyis ez az elsődleges küső tényező. a szinglire. a társra találás vágya. viszony. Iádalapíüís útjábaná]lhat. ban) és bármikor bevethetőséget követel.Ma már tudjuk. kiegészülve a mindaddig szinte kötelező érvényű házasság megkérdőj elezésével. akiknek az éIete a magánéletés a múvészeti eszményösszeegyeztethetetlenpéldázta. A közvéIekedés ma is inkább választott éskissé életformának tartja a szingliséget. hatására már hajlamosak voltak irigykedvetekinteniaz akkor megjeienő újéletformára. Feltételezhető.mások szá. mára a szabadidő és a barátok a fontosak. Széles baráti kör. Mi|yena a szü|ők ésa baÉtoka szing|ikre? megíté|ésük? társada|mi _ Régen az agglegényt ésa vénlányt a társadalom lenézése övezte. vagyis ez az éIetszakasz a mozijelenik meg.időben. Ieginkább kötődésre képtelenvagy alkalmatlan. |ehet va|aki . Bagaméri Viki elixír 23 .Amerikában a szinglik elsősorban kommunákban tömöriilve próbáltak elismeréstszerezni éIetformájuknak' A szinglik fő motivációja az állandóság visszautasítása.. különösen az utóbbit. hódítanak a projektmrrnkák' a rövid távúszerződések. ezért maradt pártában.tehát több az úg5rnevezett nem sztenderd munka.az új szexuáIis identitásokat tömörítő mozgalmak stb.s hogy a meggyőződéses viszonylag elszórt jelenség.. hogy a mai individualizált világban ez aÍajtakötődésre képtelen szegyakoribbáválik' hiszen mindenméIyiség ki a saját ú!'átköveti' a réginormák már nem köteiező erejűek. aki senkineksem ke]lett. Vannak közöttük munkaorientáltak.i]Iene'' követnie.hogyvalójában sokkal összetettebb a szinglik társzingli sadalma. kii'Iönutas emberek' esetleg művészlelkek'aki a társas kapcsolatokftilött álltak. amelya csa. A hazai szociológiai kutatásbóI kiderüt. Egyre kevesebben rendelkeznek határozatlan ideig tartó murrkaszerződéssel. A '60-as években a női emancipáciő.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGLlK mégisméltóbbéietnek tekintik egy rossz párkapcsolatnál. a változatosságkeresése volt. irigykedve figyeli a csoport tagiait' Arról viszontne feledkezziinkmeg. A szingüt _ nem utolsósorban a szórakoztató médiahatására .Az egyedülállóksorsát személyesfogyatékosságnak tudták be.ez a képterjedtel a szinglikrőI a köztudatban.sokan a korlátlan szabadsággyermekének tekintik.szü|etett szingli"? .

fr @' R KAPOSOLAT VAGY PARKAPOSOLAT? Korunk társada|mi e|várásainak sajátos sokszínűségében a párkapcso|atok is új megvi|ágÍtásba kerÜ|tek. a hagyományos csa|ádmode|| me||ett már-már divattá vá|tpé|dáu| a szing|ié|etvite| is.ós rnikaz osélytlk ott.11t íl'T. Kültinböző tiirténclmi korszakrlkban a családi kötelik és a szexuátlis szabadstig ()llentlllondáS(ls igónytlit nlás és I-rrás mrjdon elégítettrik ki.blidb. z tlgyenjogÚrság ésa nói karricrizmus törekvósei cgyrc elÍbgadottttbbáteszik a magiinyos lét laza kaposolati szokásait. eg]. llvát Ádárrrból alkotja nlcg a Tercmtíj. nagyharang? A klasszikus párkapcsoIatokmitrllógiai ősképoitmajd' nrindtln valltis az elsíí crnberprir btlnthatatlanviszonYá]:an1átja. ebből adódrjan a Bi.an motrogtin ez a éls sírig tartó kapcstllati Íbrnraaz c]rrlrrdcltetett és kövtltendő ptilda. arnit ogyestlk nroráLis dckadcn<.jcződósének ttlkintt:nck. cserólirnk értékct értéktclcnre? rníg a szexuális szabadosság tis szabírlyozatlanságszánltalan és Ásó. A kettóv./ Mik a vtlszélvck itt.ö a u ! o E O L a legondáiban a kót Íiilember keresi egymítshoz a v1sszatóróst.lgotl androgüri nchezen keztllhető prrlblémáhtrz vezct.ahol a dualitás cgysóge valósítja nlcg a kittlljcscdést. kapa.iának. Mi ér hát több()t.Dárkaptlsolatvagy egy ptir- o o o Í .mikor éls miór-t megbízhatóbban irányítható rószoit jellcntik a társadalrnaknak.dÍilrmilbanélííközriss(lgek ugyarris kapcscrlat. Mirrdennck ttlrmószcttlscn szotliális okai is vannak' a hagyományos csalá. mások az t:mbtlri szabadság kife. A házasság fcrrntartása mtlllett már az ókorban is sok hclyütt cngedíllvezettvo1t ir szelretők és ágyasok 24 .

szülőkéntvagy életeksorában. akik az Ian értékeket értel.odüsszeusz helyettmégisegy másik .szigetek.tipró ésállhatatlanlényével akár kora sikeres szinglije. Ám ahogy ez a szépségében és szerelmeiben ritka az olyan sírigtartó hajós'' példáját érdemesebb idéznünk.egy{ajta örök ifiúság sajá. sai habár nehezebb'meredekebbutat jelenthetnek'a kötődés tanítanakmások szempontjainak ereje miatt hatékonyabban megismerésére. Korunk normái szerint a rőI szigetrehajózva a hazatérés keresésnek ez az id. Az idő pedig eljár az olyan .ew a nő. vagyis az önzetlenebb. hogy a valóban utazás a változásoktengerén' ahol hajózni éskikötni is meg lehettanul. a megismételhetőségben együtt halhassanakmeg. több megközelítésbőI is értékelhető.de a mi vá}asztásunk szerelmekújra-ésújraélése géssé alakrrlva. Hogy vár-e ránk valahol az igazi társ. jalva minden örömével ésminden lemondásáa magányos életforma. mint a szexuá]iskihívásé a legtöbb tartós kapcsolatban Kereséseinkben a párkapcsolatokterénreményésreménylassan megfakul'éshelyét más. hu horgonyoznakminket' A szerelmek vámpírjai Szindbád hazatér 25 . ígya házasság előtti együttéIéseket ésrövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat ma már mindenki tekinti. sításáró]is szól. gytimölcsoző bontó iirrnepéből nyár lresz. hút]en kat is találhatnánk.egyfajtafüg. ésezer az ó arca'' vándorként betérőistentől ajándékként csupán azt kérte. hogy kerestea megismételhetetlent. hagyományok megkopásával szabadságunk a saját döntések tos illuzióját advaaz évek is. a .ugyanakkor Az emberi lét_ vagyisminden élet Ezek a kérdések bár korunk jellemzői.de a mi választásunkis. A tartósabbkapcsolatok fenntartásának szükséges lemondá. együtt megélt éIetlétünk talán legnagyobb kihívásait rejti. ugyanúgy meg|elenítésében a szerelem reménytelen utazójaként ismerhe. tudva.vagy vár-e hogy a felnőttmagány. vagy a szi. A szerelemérzése ugyanis_ felelősségével szembesít? telésében _ csakúgy.Szí\. alkatátólfüggőnrövidebb vagyhosszabb révbe téréssel vagyanél. Ugyanígy az egyedüIállókaránya is példát. ezek azonban elszigetelt és speciális kivételeknektekinthetők' A szingliéletforma. amit legszebben talán Philemon és Baucis tÍink.őszaka kito]tabbá vált. idejétmúlttá váIt?Az egyedülállóság szerelmet szívják magukba kielégülhetetlenijl' A változatlan válésa házasság intézménye jelenti az önző feltétienül lenne a hazatérés. ameiyek valóban komollyá és megéltté Az' hogy előzhetik meg a végsőhazatérést. sőt keil lépni.szinglik'. a párkapcsolatokérzelmiésvágybeli kötései ugyanis a legkoPaulinyi Tamrís író' pszi-kutató molyabb fejlódési lehetőségekhez u w w.vagy vár-e ránk valahol egy kikötőjét jelenti. adott esetbena fejlődéshez tovább lehet. ahol a vénségesen is szerelmespár a hozzájuk jelszavával kéntis láthatnánk. telibb létre. nemcsak a sors döntése. úgyis minden pillanatban.. Az út kinek.tengeri tetlen.t kainak felvállaltan elfogadottésvisszavon. szinIe mindig csak a férfiak számára. majd ősz éstél. érdeóceánján a szárazfold többnyire csak délibáb marad.legendájaír le. avagy '. Bár ez a kötetienség sok tekintetben praktikrrsnak' kényelmesnek és felelősségmentesnekmondható. örömei veszik át. ho] azt tapasztaljukmeg. getekviiágából a társhoz hazataiálhatunk. milyen lehet hát akkor az Ez pedig már a szinglifelfogás hazatérés' főleg lázas korunkban' ahol a egyik lélektani drámáját sejteti' embernekrendeltetett ahol az ismétlés akár éIetfogytig tarthat. pétdáközötti mitológiai végét beteljesített A kapcsolatok végtelen bolyongásraakár életének a ami egyszerre ésbeteljesí. hogy döntiink így is' juk el ezt.'' . amiben a kapcsolatokés is. sőt sok kreatívembernél _ általában ugyanolyantermészetességgel művészeknél fogad. szinte elfogadottnak I magának az Szindbád mitikus-irodalmialakjának hazatérése jelenti. csendesebb telenség váltja egymást.amelyekkelemberi sorsunk kiteljesíthetőbb. nem biztos. mínt a legkülönfélébbvallások szerzeteseiné]. Máig léteznek bizonyos társadalmi vagy vallási csoportokban a poligámia ki]üönböző formái' a többnejúség vagy a többférjűség gyakorlata. ránk valahol egy olyan párja az életirnknek. vagyis az' hogy mindez nem menekülés-eegy olyan szabadságba. ígaz. felett is.Az. aki hatatlanváltakozása. a nagl kérdésta lélektani motivációk jelentik. info. hiszen magányos utazókéntegyaránt hajózhatunk minden csak tanító átmenet.kikötők bizonytalanságáért? . vaglis a mulandóságévszamiképpenéljük.tengeri hajósok'' körkörös magányt? Van-e egyáltalán kiválasztotttárs a sorsban. vagyis a tartóSan egyedtilálló' órzelmileg és szexuá]isan elkötelezetlen életvitel. sZeretetelfogadására. tehetők. ahol hol ezt.. Szindbádét' akit Iftúdy lírai megváltott sors is igen ritka. ésez nemcsak az európai típusú hogy a stabil társkapcsolatokformája örök élet italaként _ mint vámpírok a szízt vért _ épp a fiata]ító ra értendő'Lehetséges.leglényegesebbek a párkapcsolatok igazi kérdéseiközött.kinek sorsátó].f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K tartása. amely bizonyos értékeket né]kiiLlöz. ni' A megtapaszta]ások a párkapcsolatokban Formátólésintézménytólfüggetlenüljóvalfontosabbaklelkünk és újjászületések érte]mes ismétlésekbő] is ál]rrak' ta]álkozások éstovábbindrr]ások igazi' közös játékai.a válások száma meghaladjabármely a mú]óéletszakaszok ígya tavaszvirág. felváIszempontok szerint is lehet teljes A kevésbé értékeset _ tudósoknál..saját magából próbál erőt kultúrákmeríteni. kül. a gyermekváIialás és-nevelés. nemcsaka sors döntése. Mégis a társsal ...szigetfe]é.Ezek a kikötők ]ehetnekpersze ideiglenesekis. örök szerelem..társakkal _ hallgathatunka szirénekénekére.a felnőttmagányt miképpenéljük. Létünkmitikus tenSpirituálismegfontoIásokból kiindulva az életünk is csak egy az geréntehát férfiként ésnőként.aki az .a hazaérkezés kikötőjétjelenti.főként nemtől fiiggetlen értelemben _ csak a mai időkben vált általánosabbá éselfogadottabbá a köztudatban is. val egyetemben. Mi lehet. mes-ekockáztatniaz eldrjntetlenség biztonságáta döntésjövőjének Tengerek. ami talán mégsem tozások így azonban mégsem hoznak újat.szint ezis.célrrnk az út olyan párja az életünknek'aki a hazaérkezés maga''. Az eÍtől való fé]elem az öregedéseluta.korábbi korszakét. Klasszikusabb léIektani kell kicseréliük az értékesebbre.

ső generáciis érte|miségiként olyan csa|ád.Ha sikerü| va|amitji| e|játszani' az szorongássa| is ]ár. abszolútkitartóvagyok. ami nem annyiraa je||emembŐ|' énegyálta|ánnem vo|tame|kényeZetve mint inkább az életformámbó| adódik. Tíz kézilabdáztam.mert magam híjánvagyok.mert nem az anyanyelvemenkelletttanulnom. Nagyon kevés vettem résZ. az GyerekfejjeI egész é|etemetvégigkísérte' kezdtem úszásoktatásra ]árni. Esőben.rá. naponta kétszeris. a Vígszínházban.|ega|ábbisa |ányok.hogy óiási a hátrányom. a szÜ|eimbármit e|intéznek hogy nekem ke|| mindenért dig úgyéreZem. AlbertEinstein.me|ót''.hogy vógigcsiná|ok egy tÍznapos|éböjtkúrát' akkor végigcsinálom. rekkoromban' Kőkeményen ke||ett do|gozni Kiss Gergely ViZILABDÁZo A kitartás az egyik |egfontosabb szó. szatérek az ügyekhez. nem ez számít. azérttiszte|em ennyire.:Í _ egy Ahhoz képest' hogy honnan indu|tam o|yan pici városbó|. éssoha nem gondo|tamaá' hogy he|yettem.E|unoma do|gokat.amikor a negyvenfokos hóségben szo|ot kapáltam' Eme||ett 1ó| tanu|tam. aminek a későbbiekben évig is hasznát vettem' a szÍnészetben a szÜleiktól kaptak' NéhaÚgy éreZem. Kiskorunktó| kezdve természetesvo|t.Amikor valamimegvan.kiskoruktóI jártak' és már tizen.hogy e|kanyarodom' Akkor viszont az aznapi á|lapotomtó| Íúggaz e|oadás amp|itúdoja.. bűnt hogy ez mive|magyarázható'Az biztos.hogy att sok olyan hibát' figye|met|enséget. A színészetbensok-sok kitartásra van szÜkség'Nekem nagy kihívás'nagyon nehezen megy.A kitartás hogyo|yasmit két fáradhatat|an kitartás ésaz a készség.adják' mint mi annak idején.Nem csak azért.Á^ÁÁ AUVCTUE -ZEI ULEI I I.Lehet. a színháziközösség és én gondoltuk. úgymond bezsebeltem.aZán rájöttem. Visz. Szprintpm : m:i nverc(gk hamarabbfel Ami az emberi kapcsolatokatilleti.csak éppenszétszórt. Pontosabhoszban: a saját cé|jaim e|érése érdekében szÚ távon kitartó vagyok. buldog midján ragaszkodom hozzá.javamraszo|gá|t' A kitartásra pedig a sport Szoktatot. hogy minden este hétkorott |egyek a szÍnházban.nagyon szeretem. és már tovább|épnék. gyok' Tizennyo|cévigvo|tamegy á|ta|amnagyon szeretettközegben. mert o|yan |ett'ami|yenneka rendezó.amióta fe|nőttcsapatban iátszom.de később ez is .hogy magabiZosan és nyugodtamtudtam bemenni az előadásra. bi| jottek'ahol fö|ddel' szŐlove|fog|alkoZak. Emi.va|ójában |.amit persze Íizikai|ag is. ban. gyekövetek e|. Ha elkapok egy . akkor fenná|| annak a veszé|ye. A|kati|ag nem vagyok kitartó. a kitartásró|? e|ismerést szÍnulŰvÉsz Rudolf Péter tulajdonságAz egyik legtisZe|etreméItóbb Nyí|ván nak tartom a kitartást. dologke||: . amibepedigsok időtésmunkát Vajonnégy nevesművész sporto|ó. Min.Miközben sokat improvizá|ok. Es eá egyre GubíkÁgi . nanem volt színházi mú|tja gyon sokat e|értem' Tizennyo|cévesenelső nekifutásrabekerÜ|tem a főisko|áraPozsonysz|ovákuItanu|tam. és magyarként geteg kitartás kel|ett ahhoz. Persze ha e|határozom. Az osztá|ytársaim. hogy ne adjam Íe|már az e|ején. A szÜ|eim ugyan tanárok. Nem tudom. de el. hogy ez akkor nehéz vo|t. Ha nem ígyvan. abban kitartó va. té|ben' 26 elixír .aho| a o|yan próbafo|yamatban do|gok Úgy á|ltakossze. újra és ú1ra be|ekapok valamibe. ha va|amitűpontos. Néhasírhatnékom vo|t. topon |egyek. menkijzclpnom _ :z p|qő keresettő|kezdve az oná||ó |akásig. Ami viszont a húséget i||eti.^.. aki már hírnevet.:Í])':':.hogy nekem és a novéremnek is ezt ke|| tennÜnk. ame|ynek egyá|ta|án _' aá hiszem.. Mert egyá|ta|ánnem biztos' hogy ho|nap is menni fog. énekórára s ba|ettozni nyolc évesenvo|tsaját |akásuk. rovid távon nem.Azóta mindennap járok edzésre.ésa|ázaxa| tegyem a dolgomat. ésegye|ismert hogyan vé|ekedik szerzett magának. Ben.Afejlődéshez fektettÜnk be''_ mondta is e|tudjunk vetni. Bizony akkonban komo|y gondjaim vo|tak.

vagy anyagotgyűjt. ne engedje e| magát. ki ame||ett.mény reményében' Á|talábanaz erősiti junk. ezéri igyekszem magam karbantartani. De ta|á|kozoma barátaimma|'Fontos. Meg ke|| tanulnunk. Uszni járok. hogy kitartásra és megbíz. mint egy színész.junk híreseklenni vagy ha|cé| vagyered.Sokszor gondoltam már arra' hogy abba ke||enehagyni ezt a pá|yát és mássa| fog|a|kozni. depresszióba esni.SZTAROKKOZELROL megÍáZássa|. kitartónakIennibizonyosdo|gokban. sóbb érkezik meg a vé|emény. mind szellemileg. amit csiná|.izomgörccse|. Es természetesen)árok színházba' és megnyernimérkozést' o|impiai dÖntonis. ha nincs visszacsato|ás.és hogy ne hagyja e|téríteni magát! |Vindenkt' nek van határozott be|ső képe arról. hogy nem értekmáshoz' |V]aradnom mestereim voltak' mert mindig azt erősitetAz em.Az íri nem is számÍthat olyan közvet|en visszacsatolásra. A kitartásra a mérkőzéseksorán is min.kitartóbbak. Tu|ajdonkép.x L -q I L U c o m o . amikor ember ne adja Íe|' anyagi prob|émáink adódtak: a játékosok ben.fé| energiáva|. csak így lehet hátránybó| vagyok egyÜtta gyerekeimme|és az unokámegfordítani Így imma|.ö -q L b igaz' hogy a nők hónapokig nem kaptak juttatast'A napi Szerintemmaximá|isan gondok e||enére megé|hetési akkor is kitet. amit éppencsiná|l Ésha AZ nevezem kitartásnak. és akkor is doIgoznike||.MŰFORDÍTŐ iett energiábó|.. a kü|ső visszaje|- o . hanem akaramikor ki kell tartanom.akkor eÁ az é|mén5t' e|kezdesz.o|yankor is. csiná|od.nem pedig Íé|kéz. ze|. dig készÜ| va|amire. sok. ke||. o|yanok.de fe|nottként Ezek erőségÜnkvan a részeredményekre. Szerintemaz iroda|omi|yenér.Egy Íri akkor is Fejben mindo|gozik'amikor éppennem ír. valamit e| akarsz érni'aá végigmár munka közben is visz.meg két-három hogy e|hagyhatóságra neve|jemőket' én iS ezt tanu|tam ja magát' semmive| se törődjön' ne tartson a szÜ|eimtől. hogy önbiza|omhiánybó|fakad' de úgy gondo- zésekné| is. hogy ha valamit ehhez értek! va|aki megtapasztalja.ő L = m . és mentem az utóvizsgákra.Iepusztu|t'' mind fizikailag. Csa|ádapakénta gyerekekke| való konzekvens törŐdésre tö. Gyerekkorban tanu|unk meg kitartóan vé. GyerekkéntszeretjÜk a látható eredméis fo|yamatosanszük. vakon.ki ke||tartani a hivatásom mel|ett. mert ték'hogy az iroda|omnem Verseny.A kitarvá||fájással tás hoZa meg nekem a sikereketa Sportban és a tanu|ásban is. Arra. hogy a művészeti szakmákban ez kÜ|önösen fontos. amikor nincs sikerÜnk! Az ember be|Ü| fogalmazza meg magának. Es mive|egyálta|ánnem szeretnék a mai kor betegségébe. Sokat dig szükség van.Szeretném'ha látnák' hogy csak ígylehet eredményeket e|érni. nagyokatsétá|ok a kutyámma|. AZ hi. fáradtsággal' kÜszködve is. sítenekmeg.csak''ji verseketírniI pen rendkívÜ| türe|met|en ember vagyok. Ne akar. ha va|ami nem sikerÜ| rögtön. BiZos bajnokságokon jó| te|jesÍtettÜnk. ha e|érjÜk a kitűzott Tóth Krisztina csak nem eá sugárzom magamróI. hogy egy adott életszakaszbanmit akar megírnl.prob|émával végülsikerÜ|t e|végeznem q jogi egyetemetis. Az esetek többségében a hétköznapi megvan ennek az oka. Nem konnyen. E|keserítő'hogy az én koroszférfi van.mert nem tudom. geznido|gokat egytávo|abbi hogy mi a következő munkám. nyeket.hatatlanok. kondícióbantartani magamat. het ró ránk. hogy ki tudjam várni a következő fe|adatot. a fo|yamatos befektetés akkor is. mindennap. Te|jesen |e visszaje|zés né|kÜ| nagyon kevesen tudnak ha|adni' Fontos a várakozás. te|emben hosszútávfutás. meg a kitartásunkat. szem.hogy így legyen.sok gondda|. Amikor kétszervagy háromnyugalmat. Ez is a kitartás.Mindent csak maximá|is eróbedoszatérü| va|ami a befekte' bássa| érdemesvégezni. Lehet. de nem kéne. Az ép testben ép |é|ek e|ve a|apjáné|ek. nőkre' Egy nó nem engedheti gyerek me||ett. így neve|teka poroszos isko|arendszerben szor megbuktattakegy-egytantárgyból' újra és odahaza is. FÜgget|enedni ke|| tehát a sikertő|. ||yen szempontbó| nagyon jó Egri Márta SZINMUVESZ |om. hogy az vo|Iez akár az athéni ne túnjön e| a sü|lyesáŐem|Íthetném azt az idószakot is.hanem cé|jainkat. mert ez ráadásul még több teré|etbenis kitartó vagyok. |gaz. Ésez erősebb mindenné|. rekszem. mindenfesek az erdőben..de végigcsiná|tam. tÜnk magunkért' |ejártunk edzésekre' és a tá|yomban mennyi . Nyugalmat kell teremteni magamban. Most éppen o|yan időszakban vagyok. hogymuszáj Az összeállítást készítette: Szentgyörgyi Rita elixír 27 . Azírásra sokka| kéakit visszatapsoIhatnak.o o L .KÖLTŐ ÍRŐ. mint az útvona|je|zé. igyekszem fizikai|ag |e'fáraszfe|készÜ|tem. ber annak örü|jön.hétévalatt. hogy mit szeretne'menefe|é halad.tani. a kritika.

tvatthowtvodine
t-És=< SZÁRNYALÁSoK ÉSv Ét-yREPÜ

A'BO-asévek Magas, szőke,de nemfe|emás cipőben' vo|t, szexszimbó|uma de passzolva aTop Gun főszerepét, TomCruisepá|yave he|yett más utatvá|asztott: inkább e|gondo|kodtató fi|mjeiben vá||a|t szerepeket. a nagymesterek jobban gyarapttása, Ma is fog|a|koztatja tudásának minta ve|ea te|ev2iós népszerűség' Cannes-ban beszé|gettünk szakma expóján, a M|PCoM-on.

Madárka . Acé||övedék . Keresztanya. Memphis Belle . Csendes terror . Sze|ekszárnyán. RÖvidre vágva . Ésa zenekarjátszik tovább . Magánórák . A Kincses sziget ka|ózai . Fi|mszakadás . A teremto . Mindenhéten háborÚ. Mária Magdo|na.Vá|ságaWal| Streeten. A sotét|ovagFeIemeIkedés.

l Gyakran Íorgatsz a te|evízió számára. Most Íorgatásáró| éppen egy katasztrófa(tévé)fi|m ilyenkor kiha|unk.e E|töprengsz azon, |ötté|. vagy fennmaradunk? _ Stanley Kubrick Acéllöuedék ("1987)címűt háborús film.1ét egy olajipari vállalat elhagyatott telephelyén Íbrgattuk, ami maga a környezeti

katasztrófa mintapéldája. Legalább tizenötÍajta olyan kemikália található ott, ami halálos az em. berre nézve.Ésmi ebben kúsztunk a ftjldön, ka. tonákat alakíwa. A szennyezett por egy részét még rá is rakták a díszletekre a Pinewood stúdióban folyó mútermi felvételekné]. Sok kor1ársam halt meg az elmúlt években rákban, akik azon a

I o I


o

elixír

SZTAROKKOZELROL
filmen dolgoztak... Stanleyakkoribanmég Iunk, éppen a pillanat teljes átéIésétőI fu. robusztus, erőteljes pasas volt, majd ki- tamodunk meg. A jelenben kell élni. Én a nagy szakálla möebben ]átok spiritualitást. csattantaZ egészségtől gött. de mire tÍzévmú]va nekilátotta TcÍg- l Úgy tudom, az Acéllövedék Íorgatásara zdrt szemek (1999)forgatásának'elég. kor mé|ydepresszióba estél.Miért? _ Két évig forgattunk Angliában. Ekkor gélegyengtiüta fizikuma. Éppen az öltöző-lakókocsimban vár- érezlem e]őször, hogy az életem nem az tam a következő felvételre, amikor a rádió. enyém.Hogy nem énvagyok aZ ura a sor. ban felhangzottMarwin Gaye egyik dala, somnak, hanem Stanley. Ráadásul akko. ami arról szóI, hogy elleptük a Fö]det' túI- riban kapott szívinfarktust az apám. Meg. halásszuk a tengereket.Elkezdtek folyni a halt a menedzserem, az egyetlen ember, könnyeim' A középiskolában oceanológiát aki képviselt, mivel ügynököm nem vo]t. is tanultam, ésa tanárunk azt mondogat- Akkor történt Csernobi]' Akkor született a ta: a világ óceánjai meg fognak halrri, ez fiam. csak idő kérdése, ésha a tengereknek any. l Végü| hogyan másáá| ki a gödörb<í|? _ Nem is tudom... TaIán az önműve]és nyi, akkor nekiink is kampec. Mert a tengeri élővilágképezia tápláIéklánc alapját' volt a ku]cs. Sok Nietzschét olvastam. Az emberiség90 százalékavizek mel]ett l Szintén nem a világ |egbo|dogabb ÍéréI,Iegyen aZ tenger- vagy foiyópart. Ma fiúja... _ Hát nem' Érdekes,milyen fontosságmár bűzleneka tengereink.Nemrég Törökországban jártam. Ellátogattam egy tudata volt. Azt gondolta magáról, kettéamfiteátrumhozésegy fürdőhöz. Nagyon osztja a történelmet: Nietzsche előtti és meghatott, amikor átéreztem, a régikultú- Nietzsche utáni korszakra. Mint ahogy rák mennyire kiélvezték a nap, a levegő,a Krisztus e]őtti és utáni korról beszélünk. víz áldásatt.Mert ]ehet,hogy rabszolgákat Hitte, hogy a tudata és a gondolatai koralkalmaztak az építkezésen. de azértegy- szakos jelentőségűek. Nekem segítettek ségbenéIteka természetelemeive],és az írásai, de nem tudnám pontosan megezek az építmények is ezl az élményt mondani, mi lendített túl a mélyponton' szolgálták.Ezérttartom fontosnaka filme- TaIán csak az életmaga. Hogy élvezem a ket:olyan történeteket meséInek, amelyek munkámat, amelynek révéntávoli helyekbeleágyazzák az embert a környező világ. re jutok el, és új emberekkel ismerkedem ba. Perszenem mindegyik:a mozik nagy meg. Életem arra a felismerésre vezetett részecsak cicikről ésfenekekrőlszól. rá, hogy mindannyian testvérekvagyunk l Vo|tegy vicced Stan|ey KubrickÍi|mren. e Földön. Mindenkiben ugyanolyan alapdezőrő|'. Kubrickmegha|, Íe|megy a menny. vető érzelmek és vágyak élnek. Több az, pasasszágu|do. ami egyesít minket, mint ami elválaszt. be, aho|egy nagyszaká||ú zik katonaidzsipen,terepszínti kabátban. l Nietzschéhez hason|óan te is úgy gonSzent Péteraá mondja:,,Ez itt |sten,csak do|tad' kétrészreosztod majd a fi|mtörté. netet? Modine előtti és Modine utáni kor. aá hiszi,hogy ő Kubrick.'' - Amikor elkezdtema viccet:,,Meghal' szakra? _ Nem' Az ilyesmi amúgy is ttrl van a sa. tál' és...''' Stanley]eál]ított: ,,Ez nem vicces."Nagyonkomolyanmondta.Mint aki ját hatáskörömön. Nem csak rajtam múlik, egyáltaiánnem veszijó néven' hogy a ha- hogy engem választanak-e ki egy főszereplálán élcelődnek.Szerintem egészségesre, vagy valaki mást. Egyszerűen késznek haláIféle]em volt ez. kell állni a megmérettetésre,amikor a lel Egyik interjúkönyvében Kubricktöbbször hetőségek jelentkeznek az életedben. is érzék|etesen beszé| ennek a hiányáró|a l A Klncses szlget kalózai (1995) százmi|nyugatiember é|etében és az értelmet|en |ió do||áros büdzséjébő|csak tízet hozott porszem|étébo| eredő neurózisró|' Másuü vissza az amerikai mozikban, amivel a Viszontih|etetten tesz hitva||ást a földön kí. ÍiImtörténet egyik |egnagyobb bukása vüli é|et |ehetósége me||ett. Ami szépe||ent- |ett' Megsíny|etteeá a karriered? - Igen. Ami nem fair velem szemben, mondás.Te hogyanviszonyu|sz a spektrum végéhez? e két mert arróI nem én tehetek, hogy túl nagy_ Régebben engemis e]rettentett a ha- ra nőtt a produkció költségvetése. Ráadálál gondolata. De mára belenyugodtam az sul nem is sikerÍjit rosszu] a film' élvezheelkerülhetetlenbe. Talán a kor teszi. Be- tő kalózmozí lett belőle. Már akkor tudláttam, hogy a halálfélelemvalójában az tam, hogy rossz irányba tarttrnk, amikor éiettőlva]ó félelem'mert amígezen izgu. Máltán kiszálltam a repülőgépről. Mert a
forgatókönyv, amit a kezembe kaptam, a felismerhetetlenségigát lett írua, ahhoz képest, amire Michael Douglas eredetileg igent mondott, és amit én e]váIlaltam. Ugyanis helyette ugrottam be a főszerepre. Mindezek tetejébeapám éppen akkor haldoklott. Később rendeztem egy rövidfilmet, ami egy kisfiuróI szó], akit elrabolnak a kalózok' és elviszik a hajójukon. Megta. nulja elfogadni mindazt az életben,ami felett nincs befolyása. Nagyon metafizikus film. Csak utólag jöttem rá, hogy valójában A Kincses sziget kalózaj készítésekorátéltérzéseimet doigoztam fel benne. I A Madárka (1984) fószerepének e|vá||a|ásáró| töprengté| Me| Gibson házában, amikor egy madár nekirepü|t a terasz üve. gének. A kezedben ha|t meg a szegény pára. Gibson meg vo|t győződve ró|a, ez égije|.Vo|takhason|ó, sorsszerűnek tűnci történések az é|etedben? _ A legnagyobb áldás mindenképpen az vo]t, hogy találkoztam a feleségemmel. i volÍ,az első, aki igazán hitt bennem. Amikor elmondtam neki, hogy színész Ieszek, nem nevetett ki, és nem kérdezte, hogy mégis hogyan képzelem el ezt. Neki magától értetődő volt, hogy képes vagyok elérni a célomat, és sikeres ]eszek választott hivatásomban. Az ő belém vetett hite kölcsönzött nekem olyan mértékú tjnbizalmat és erőt' amivel nem rendeikeztem korábban' Néha úgy érzem, csak ennyi keII a boldoguláshoz: va]akinek a beléd vetett hite. Szerintem ezértvonzódunk a val]ásokhoz. Mer1 nyáj vagyunk. Akiket terelni kell. Időnként felbukkan a tör1éne]emben egyegy olyan alak, mint Beethoven, Picasso vagy Stanley Kubrick, aki olyan zsenialitássa] ésönbizaiommal van megáldva, ami meghaladja a mi átlagos személyiségiinket és annak korlátait. És e képességeketegy új művészi kifejezésmód megtalálásának szolgáIatába állítják' Iegyen az új festészeti stílus vagy zenei újítás.ik mennek a saját fejiik után, szakítva a megkövesedett sza. bályokkal. Ahogy Picasso mondta: ',Harminc évembe került, hogy úgy fessek, mint egy gyerek." Ritka, hogy valaki rendelkezzen ezzel a megkérdőjelezhetetlen, eltérít-

hetetlen hajtóerővel. Mi, a többség követók va. gy'trnk, másokban igyekszünk megtalálni ezt a pluszt. A szüeinkben, a társunkban, a kapcsolatainkban, a barátságainkban. Kriston Lász|ó/Cannes

elixír

29

Létezik ,,haszná|ati hosszúidő óta egymássalversengutasítás'' a vi|ághoz' ve próbálkoznak ennek a model]nek a ]eírásával, mert aki ennek a A minket körÜ|vevő birtokában van, kontrollálni képes je|envi|ág minden az éIeIeI és annak minden köríllményét. Ez a sége egy rendkÍvÜ| ..használati utasítás'' ősidők óta hozzáférhető intelligens rendszer volt a Földön, azonban ku]turánkéntváItozó' hogy mekkora tömeg érhette el, ésha elérte, mirészeként lyen módon rögzítettevagy adta tovább. mode||ezhető. jelentik
'qkíÉ|!t.Íi!T:'lgorq.

maradt ugyan, de valódi jelenté. VédasérÍet|en se ésa hozzátartozómágikus gyakorlatoka vallásosságperifériájára szoru]tak. A véddk tökéletesútmutatást adnak a ..ftldi Megtanítanak mennyország''megteremtéséhez. haszná]ni és uralni saját erőinket és a világ teenergiáit,hogy ezzeIkorlátlan képességekre hessÍirrk válhassurrk, bőszert,ésemberfe]ettivé séget ésörömöt teremtveéletünkben. zajló titko]ózás azonban kóA több évezrede A Védók a legrégebbi forrását ennek do]taezt az eredetiüzenetet'ígymind a hozzámegaz ismeretnek. Feldolgozásuk és megértésük férés, mind a szövegek valódi értelmének azonban nem mentes a nehéz- fejtése csupán egyhatalmi ésszellemi elit kivá]tségektől' mivel egy,a maitól tel- sága mindmáig. AVédd,kból az emberek áItaIá.Ít{'3ir{.Bi' jes mértékben eltérőgondolko- nos tömege számára közzéteitismeretekelkerü. éscsupán vallásos dásúku]tura stílusában, allegó- ]ik a valódi tudás felfedését, riákban, versekben meg hitrendszereket fel' őrizték építenek 1 Az ősi tanok szerint nem létezikszakadék Isa szellemi kincset. Ebból fakadóan valódi ér.telmezésijk na- ten ésember között. Ha emberi nézőpontunkat gyon hosszú időt vehet igénybe, az isteni nézőpontbahelyezziik, nyilvánvalóvá .! ésa róluk szóló mí ;,' éscsupán egy szűk kör számára válik' hogy az istenségekkel hozzáférhető. toszokkalvalój ában az emberi tudatbanzajló fopróbáltákleírni. A Véddkat az Indus-Szaraszvati civi]izáció lyamatokat hagyta ránk, gondolkodásmódját pedig a tantra Az őstantrikusszemlélet értékes esszenciájámár régenátszivárogelőképeként őstantrának nevezik. A civilizáció ból bizonyos motívumok leigázása után ez az ér1ékes szemlé]etrendkívütak a nyugati civilizáció exkluzívszejlemiműhe. li maniprrlációkon és torzításokon esett át. Az lyeibe,valamint a mágia ésaz alkímiaalaptéteazt követő vallási rend, a brahmanizmus térhó- leibe, azonban ott is csupán egy szűk kijr férhekapcsolódó modításával az őstattra szövegeit tartalmazó négy tett hozzájuk. Az ijzleiliélethez vallások, a filozófia ésa tudomány

30

elixír

hiszen ma már nem tiltott az ezoterikus irodalom és a szellemi utak terjesztése. Ezért ez a mozgalom a legszéIsőségesebb nézetek. anikorbevette kapszulát. Ezekben ráadásril nincs is hiány.. (38EVES) r PAL(45EVES) újmegvilágításba helyezte a kele. Eközben azonban az ember mindinkább belekeveredik egy olyan szel]emi labirintusba. Az. ám ezek attól működőképesek' hogy gondolkodásukba beépítették az ősi keleti tanokban megtalálható alapelveket. va|lásos és ''Egyújvilágtárultki előttem'Közelebb mitikus színezettő| mentesen. könnyen felfogható '. va|amint az adott remtésben is' Használhato vinhek megÍe|e!ő személyes beavatást latokatszereztem' RendkÍVüli volta Répzés kaphatnak a resztvevők. P J' (57ÉVEs) a|ka|mazható módon. ésmeglepődve fogodtapasztalni.világos..akik most A BŐSÉGÉs vRoYorurEREMTÉS kezdtekel érdeklődn| mefta legtöbbet MÁGÁJA kaphatják: tiszta. jól átlátható. B. A képzésen tanultak A workshopokon e|mé|eti ésgyakorlati segÍtségéVel beindultak a Íolyanatok a pénztegyaklrlati tapasztaoktatás Ío|yik. ésazlknak is. médiumitiís)útján megsziiLletik.már nindentelolvastál. . hogy. Az útkereső ember nyitott minden újinformációra.lgaziút! Vallásos útvesztőiben. és új dimenzióba emeljük az emberi éIetet. LIFESUTRA akkor .IiÍesutra.. pedig ezéft rengeteget nevettem. gyereel. hogy átvegytik @ LiíeSUtrO A LiÍe Sutra-tanÍo|yamok azé|et (arha. négy Íőa|appi|léÉnek dharma. jeIentkezés A részvéte| ingyenes. a motivációs módszerek mára számtalan nézőpontot kölcsönöztek ebbő] a forrásból merítve.hu honlaoon. amely óriási reményeket ébreszt berrne.akik úgy már sokattudnak érzik. amelyek jó irányba vezetnek. .ésnema tú|é|ésért Ío|yik a harc' akkor kiÍinomu|t az é|et művészetének iöhet gyakor|ása.NIK0LETT egyszemÍjveget. február 6.Kaptam tátok' Úgyéreztem magam. azt a a tudást. amivel végre tisztán . amelynek semmi köze az élet problémáihoz.. taláIhatómindaz.. amelyből nehéz megtalálni a kivezető utat. reménykeltések és információk gyújteménye. amely eiébekerii'l. a piros és szembesült a valosággal Szellemi utazásom kardinálispontja volt eza Wlrkshop' Köszijnöm!'.'' a|kalmazott mágiagyakor|atiába a modem ember számárareá|is. a testmezőiket. főként channeling (csatornázás.IiÍesutÍa. a történetek negjegyezni segítettek a tanultakat. de a valódi mélységet kihagyva. móksa) |épésre a lépesÍő| ü5rtÉnő e|sajátÍhásán vezetnek végig. emberisteni teremtő lényként (38EVES) B. ésa mai korbanhasználhatotudástkaptunk a legősibbforrásból. A végső pedig tanítás az univerzá|is síkon va|i |étezésünkrő| va|ó ésaz azza| összekapcsoIidásriI szó|. mintNeo a Mátrixban.(34ÉVES'. hogymostitt negkaptada lényeget. hogy közelebb visz az aranykori tudáshoz. utóbbi néhány évtizedben az ezoténa piaccá nőtte ki magát.Nagyon rendszeft és egyszer(Í eszkiszt kaptam. érÍhető ismereteket. amely vala. ésa védikus kozmológiát ötvözték a keresztény kulttrrkör misztikájával. végén a beavatás!'. a WWW. máztóIlecsupaszítoft használható tudás. Vannak azonban olyan ezoterikus vagy szellemi mozgalmak is.amit a mai ember keres.'l teIeÍonszámon. A Véddkbanugyanis meg. Melinda nagyon szorakoztatnan és színesen mesél. az életegy leszúkített tartományára fokuszá]nak. A szel]emi források azonban megfelelő újraértelmezésével ]ehetővé vált. A'70-es évekóta komoly mozgalommá alaku]t New Age mára gyújtőfogalommá vált: bármilyen információ. ezek között azonban nagyon sok a bizonfl|ást nem nyert vagy a végletekigmenő közlés.. káma.hu honIapon vagyteIeÍonon 'l1-.. E|ső|épésként a résztvevők megtanu|ják megvetni |ábukat az anyagban' majd megtudják'kikők va|ó1ában' hogy megteremthessék vágyott he|yüket a társada|omban ésa munkájukban.. rengeteg információt tartalmaznak.amineksegítségevel az jelenikmeg.lB munkanapokon óráiga -349-5933-as +36. R. elixír . . |dőpontja: 201 3. ésegy kicsit is azzal kecsegtet.ésnem sorolható máshova. ami zűrzavart eredményez.Haugyézed. A mai ember a technikai fejlődés ellenére sem tudta megválaszo]ni az életnagy kérdéseités megoldani a legalapvetőbb egzisztenciális problémákat. a New Age részeként nyer publicitást. szerda 1Bórátó|. ahol rengeteg könyv és szellemi út gazdagítja a kíná]atot. K.Atanfolyam ti tanokértelmezését. Használható tudásaz ezotéria . április 1y20-21' (1 0-19 iráig) JeIentkezés ésrészIetek a www.A kereső könnyen ráakad egy-egy érdekességre. (3napos workshop) megkímélve ígymagukat attól a z(irzavarlól' Bevezetés a védikus alkímia és amellyelmáshll talál kozh atnak. B.Egyaránt aiánloma Life Sutralanfolyamlt azlknak. az ezlterikusvilágrol. amelyre bátranépÍtheted a mindennapjaidat. (29ÉVES) SZ. életeproblémái pedig továbbra is megoldatlanok maradnak. ARTHA szellemi örökségünket. főként a New Age. Aziljlrányzatok. MARTCA BEMUTATÓ ELŐADÁS ldőpontja: 201 3. a kapcso|ataikat ésa jábzmáikat' o Haa harmónia mint mármegteremtőa|ap dött..LIFE SU T B A dern önfejlesztő technikák. Ezután megtanu|ják egészségesen ura|ni a saját univenumukat. kerültem önmagamhoz.

atnelytlket jobb lennc a sötétbcn hagyni' (Az ! akércőjel aZ i strlcrctlen n agyvilágn ak. s eZ a szó'./'egc'/.végzia dolgát. mindenckÍ./ _ és dolrlg. hanenr mcrt . nak fájárril. -s .Kíván'' Érdeke Kíváncsiság. zorintem ugyanis a kíváncsiság az cmbtlrisóg egyik legnagyobb kincse. kiderrteni hacld lássa. séget.socla. a ? 9. mert úgvneaz sót művész. anrit sclha ntlrn lehet kitllégítcní. a tudós' let dicsílret.) A kívánr. jövőjét. a kezdíldlk Így dig: miért? szomorúan .clett ki? kit.. nri történik. tókat nyitogat. mit-lehct-eipltltykálni típusír gonosz tudásátiltcltt gyümölosöt a . Ntlmcsak azÓrt tcttc ezt. p rtn.{ ELJEN . tudja mefrcgyczni a vírlaszt./'' rosszindulatútúlórdeklődés. és reggcltől estig meg sem á1l: mi? hol? pemikor?. amikor vclltaz a nliközben kipróbírlva|ami Íiiss möIcsöt. Még lehctííségot..jó és töpreng arnit nem il. Va|amit. Öszt(inzr a kreativitást tis a lclemónyes.ígv is vógződik.Érdtlkestllgondolkodni 1ágteremtósénekbibliai történcte szerint ttllgeti ugyanazt a ktirdést. hogy a vinagyon idős ember Íblyamatosanismé. .. Allandóan új aimányt ós a művészctet.á Q.e o o ? o ? ) q. étvírgy' azon. ittésmost. Énis azon Vagyok.. úi utakra vtlzcti a tudrl. amikor a megtudni. emlék Édenkerti elixír . úi lchetőségtlkre irányít fénycsóvát_ néha olyanokra is. ha nom sikerels is az ercdmény' mtlgórtrl A kíváncsiság olyan nemes az t:rőfcsz'ítést.. mivcl nem a kíváncsiság dijntötte ol a frissen'torem. s. ttlsabban a világát jelentó Í'clnőtteknck.siság kora gycrjó eledclnck és tetszetősnek vélte a gyüvezett átlagcmbrlr is (létezikaz ilyen tlgymtlkkorban jelentkczik először.. a a kutató. Mármint Éva kí E kót végletk(izött pedig ogy tudatosan tett emboriség utt1bbihoz tartozik a minden-lébelrra (llt éltltbcnaz értolmesfelnőttkíváncsiság váncsiságból t(lpte le és kóstolta nlcg kaná1.kívánatos az apró cmbtlrke szakadatlan kérdósektlt írltalán?).Mi lenne' ha.

Ha a valóságot akarod bemutatni. ahogy számtalan háIás betege és olvasója emlegeti. Rossz betegen Dr.. hogy mivel nem ne felejtsükel a jó és a rossz közti kü.ésszobrászművész tette úgymond hivatalossá.hogy a szerú hagyományos körökben. akkor kiderül' hogy Eva kihágásából sziiietett meg az emberi tudat.. van-e esetleg más eljárás is. próbálja felkutatni. pedlg az Edenkert Bibliúból Mellékesen ismert földi helyén nem termett volna meg az aima _ Évafügétszedetta fáról. csakhogy mindez megmarad a árad felénkaz információtömeg. mostanig e]ért eredmémai napig a hagyományos.Hogy épelméjúekzásterápia merő badarság. kor a legelsőbibliafordítások idején a sötétközépkorban. érdeklődik.a rossz beteg könynyebben gyógyul''. Ésha már itt tartunk. a rúnák vagy az inga. ott . amíg nem kap megfelelő válaszo.ám ezt a fordítási ferdítéstszámtalan festő.érdekli a téma. lóka magyarázatokkal.jelentette. Egyik fő érdek]ődési köröm a holisztikusmedicina. kat. mint ahogy Dr. hogy az úgynevezett táplálkonyabban szerepelnek. és mit. tudományos képzettségre.ameiyek igazolják.Ugyan. Fordítási félreértésről van sző: az alma latin neve malus.nyeit.és a társadalmat még nemrég vosprofesszor. szabályoznt mindennapi életünk(ésfo. ben titokban elolvassa az aznapta szóIó asztrológiai jóslatát az újságban. Bernie Siegel amerikai sebészprofesszort _ több könyve magyarul is megielent _. testi-]e]ki-érzelmialapon végezte munkáját sok évtizeden keresztül. olyan kutatás világában. akinek a valóság iránti kí- nult Dr. zik egyébként kiváIó munkájukat.den újszerű hozzáállást elvből. . és a fügefalevél is onnan származott' Honnan tudom mindezt? Kíváncsiságból utánanéztem a modern bibliakutatók szakirodalmában. dését A kétszéisőség holisztikus. Legalsó fokán arra csábít. anyánknak). és hogy optimális tápváncsinak lenni.meglepetve venné hanem kérdéseket tesz fö1.táplálkozás okozta károk nagy részét. És ha egy-egy ujszerű hogy alig marad időnk önálló gon. szik. Siegel ''lázító'' módszere sem nyert általános elismerést kollégáitól. nunk a saját lábunkon. akár a világmindenség természetét. aki egyik elóadásában kiszabáIyoző erkölcsi elvek egyre halvá. Bernie.ki. régimódi.Mindkettőnek komoly szakirodalma van.és böIcsességre akarunk szerttenni'tudatossá váiunk. hiszen minden embert elsósorban a saját sorsa és a közvetlen jövője érdekli! Az viszont nem mindenkinek jut eszébe (ésnem is olyan érdekes. továbbá a táplálkozásterápia. még nyolcvanévesen is egyszerre több könyvön dolgozik. dolkozásra. nem ér semmaradjunk ebben a lármás világban.. test-lélek-érteIem alapon között.. Mi lenne. akkor elvetnekmindent. letét.dás és szakértelem nélküi elvetnek. A kettó összekeveredettvalami. Ettől persze nem lesz nagyon népváncsisága örökre megváltoztatta a v1lágró1 alkotott elképzeléseínket'Hozzáfűzte: . Ha Einstein ma élne.. Van szeméIyestapasztalatom ezen a téren. földi keóhaját számkivetéssel éstöbbféIe serwe] büntettemeg a haragosÚristen. mire készüljünk fel? Manapság sokféle Segédeszköz áll rendelkezésre. mondja megvetóen a felvilágosult egyén' miköz.A hirdetőipar világszertera. örökifiú kíváncsiság. Kutatók világszerte halmozzák a bő statisztikákra alapozott tanulmányokat. aZ egyetlenösvényen. Hogyan is ne tenné..ozat. Szerencsére van az éremnek másik oldőjeleznünk. kérdéseket föItenni és lálkozással helyre lehet hozni a pocsék nem megelégedni féligazságokkal éscsa. Siegel az olyan pácienst érti.média jóvoltából. jelképes motorkéntlátja el energiávaltovábbra is a kielégítetlen étvágyú. Szerinte . feledkezz meg aZ eleganciáróI!'' látni a materialízmus keretein. Minden irányból Igen ám. Ha aBonban pszichológiai szempontból vesszük szemügyre ezt az id'őtlentörténetel. majd hozzáfíizte. mizár óIag materialista hozzááIlást tekintik lyen kimenetel várható az ő esetében _ tudományosnak'ésannak jegyében vég. kíváncsiság észre a hiányát azokban a tudni akarja a kezelés időtartamát és tudományoskörökben' amelyek mind a meilékhatásait.működő medicina általában jobb eredség komoly. mint a kizárólag testmindnyájunkkötelessége ébernekéskí. amelyetérdemes követni. ezenkívüI betegeit is szokatlan magaviseletre buzdította.ésszélesebb' holisztikus szemszögból keres válaszokat i\szerű' kérdésekre. a gonosz pedig latinul malum. kutat. viharos e]lenkezéstvált gyogó agymosó technikákkal igyekszik ki az olyan szaktekintéIyekből.. Ked.aki csak nemrégteremtődött meg Ádám bordájából. ami próbál túl. tüskés. aki nyitott értelemmel és Az elveszettkérdőjel Mi érdeke|? A kíváncsiság sok szinten múködik. ott találjuk a remek újítókat' kisgyermek kedvenc kérdését' mármint mint például az immár nyugalomba voezf hnorl miÁrf? 'A tekintély iránti vak tisztelet a valóság legnagyobb ellensége''. akik min.n tilvttrl\ztu^ lN / -N t-tr^\t / .sok mindent meg kell kér. és addig nem nyug.és gyakran fel keli tenni a dala ls. Jó esetben mindössze jenéző vállvonássa] felelnek az ilyen kérdésekre.. gyasztóikötelességeink) valamennyirész. mint a taláIgatás)' hogy jtivőjét nagyrészt mindenki saját maga teremti meg' Legmagasabb szintjén a kíváncsiság komoly témákat feszeget. és el ke]l 1ndulnunk a külső-belsőfejlődés köves. újabb betegsegítő módszereket próbál kifürkészni.központú váIt.akár az emberi szetv ezet döbbenetesen bonvo]ult műkö- szíwe1.eredmény mégis nyilvánosságra kerül a sűrún.más szóval kíváncsi.Ő 1egalábbőszinte volt. köztük az Ji-king' a tarot. Mint tudjuk.kint'' meg kell á1l.Micsoda butaság!''.psziché kö]csönhatására..venc példám erre egy kiváló kanadai orbeszél.ményeket ér eI. soha nem is fogialkozott l ö n b s é g e t ( e n n y i v e I t a r t o z u n k E v a veje. valahol középen. rossz esetbenNew Age-ostobaságnakkönyvelik el' több rendbéliudvariatlan megjegyzés kíséretében. ha korunktól függetlenül egy kis darabkát mi is átvenBeata Bishop nénkbelőle? (London) elixír 33 . ősszüleink szebbnél szebbábrázo]ásával_ almástul.szabadjonmegemlítenem' hogy az a bizonyos katasztrófát okozó gyümölcs nem volt alma. mondta Albert Einstein. a politikusokztjme hosszan mellé.ésbizony ez meglepő fa a bölcseségérI. hogy próbáljunk bekukucskálni a saját jövőnkbe: ugyan mit fog hozni. egyszóval erőteljes.és kidobnak bennünket az édes tudatnélküliségÉdenkertjéből. Egyik sem forradaimianúj avagy merész téma. gondolko. sokbuktatósösvényén. Mihelyt kíváncsiságbólelkezdjükvizsgálni a jó ésa rossz közti különbséget.különös tekintettel a test. aki nem fogadja el szó nélkül az orvosi utasításokat.' óhaj ÉvátóI.ahoj nincs szük.

minden Amerikától a Távol-Ke]etig ősi cimélyen vilizációban és népcsoportban benne éltannak a kozmológiának az ismerete. a piramisok.vagy bizonyos napokon a napsugár pontosan keresztühalad rajhrk.Gondoljunkcsak Stonehengere. Ha azonban megismerjük és elfogadjuk az archaikus társadalmakban é]t emberek gondolkodását. hogy a föld és az égkozötti összeköttetést keresve minél köze]ebb akartak kerü]ni az univerzumhoz' ahonnan _ hitük szerint _ származnak. A kozmikus szemlé|etmód A korai civilizációk embere sokka]bensőkapcsolatbanállt a csillagokkal. valamint a közösségi ilnnepek) arra szol.az uralkodó osztály megalomániáját tükrözték. tot.. csillagok kapcsolatátlépten-nyomon dezhe!.amintfent' úgylent'' elvét' Egyiptomi egyezések A legismer1ebb csillagkonstellációs megfeleltetés a gízaipiramisok ésaz orion csillagképhasonlósága. akkor megértjük. fti]fe. A három piramis _ a Kheopsz. megarchaikus társadalmak egészéletét Délhatározta a kozmikus szemléletmód. az emberköze]ebb ke. templomalkotó cselekedetek során. egyesteríileteit tesek. A hegytetőretelepiiit szent városok. hogy az ősi kőépítmények _ példáulStonehenge vagy a viépületegyüttese lágszerte emelt hatalmas piramisok . amely szerint az istenek az őskáoszbóI megalkottáka rendet' s a világ megteremtése után termékennyé tették a ftjldet.iik: sok ősi épiilet bejárataegy adott csillag irányába van tájolva.ajlamosak vagyunk kijelenteni. hogy életben tartésemlékezetben sák az égs eredetet ésa kozmikuskapcsola. az óriási kőkörök' a gótikus ka.mezőgazdasági terme]és) ami által mindezek szakrális jelentőséget kaptak. le. a 34 elixír .amelyekaz égbolt képezik a Földre. hogy alkalmas legyenaz emberi éIetre. A premoderntársadalrnakban szÍmbo]iaz kusan megismétlódött a világ teremtése (városépítés. Az világmindenséggel. A szertar1áéskozmikus jelentést sok (a házasságkötési és halotti rituálék. pei. tedrálisoképítésével rt-rlt A földi építmények ésa a csillagokhoz. a ségesebb mint mai utódai. gáltak.Robert Bauval 1994 púlikált e]rnéjete szerint a piramielején sok a csillagkép csillagainakftildi tiikörké. megvalósítvaezzel az . Newgrange-revagy ChichénItzá nagy piramistemplomára!Vannak épiiietegyüt. alapítás.

Az tenkiráIlyá nyilvánítottaönmagát.az orion ésa Draco csillagképre fennsíkot az összes építményével együtt mológiájábanaz égboltnak ezt a területét nevezik.másrésztaz. mint nagyon kevés helyen.Az amerikai Grand Canyon környékén hegyre szorítva.Ameri kai orion.Dzsajavarman nagyonkülönleges körii{ményekközött alapította bi körüvéve.fa]vakálltak. és zötti kisbolygóövezetetis pontosan mu.Ellenségeitől lagkép rivének három csillagátszimbolizál. szetesenaz ottani tájolásnak megfelelő.e. mert a erőforrását ennek a megörökítésére kap helyet az templomoshagyomány folytatói. mára. ami által minden (mesdk) reprezentálják' f<jldi ésisteni tudás letéteményese lett. ben: a |egha|ványabb csi||agot a |egkisebb hegy a |eg.ahol az emberekbő]istenekvá]nak')ne. elképzelhető.. találhatók. amelyek leképezték az égboltota A piramis . hogy leképezik a Draco pontaz Arpád. Mahendraparvatában. ja' méga méretarányok tekintetében is.Siva ftildi lakhelyén. Az szinténmegtalálhatók az orion csillag. nek ésAtlantisz pusztulásánakaz idejét fedez. e. a szabad. hogy a Nagy Piramis építéséGraham Hancock továbbfejlesztelhe ezl en. akiket lenyűgöztek a templomok a Földön képezikle a Szíz és a csillagképének égir ajzát.az egyiptomiÍzisz-kriltuszból nyomokis. I(hephrén ésa Mükerinosz _ az orion csi]. hogy a V. mint az egyiptomi eseté. ha ezeket az égitesteket rendre csak deztetik. Ugyancsakősi indián tele. _ az épiiLletekkel pontosan e|.e tekergő'hosszú csillagkép halmazt képezile a megfelelóhelyr.s herletesvoit az egyezés' a ftildi objektumokaz hata]mát. Fe|téte|ezhetően emiatt ittaz energiáknak o|yan özön feltételezettdátumát és Atlantisz a FÖ|dön' ame|yik az égbo|ton pusztulását akarták közölni az utókorrai. 10 500-banazonbantöké. A Tejutat a kanyon alján kanyargó nek idejéna királykamra szellőzőnyílásai mutattak' az elméletet.a csolat van a templomosokésaz egyiptomi temploma fordí Nap-piramisa Szaturnuszt.ésezeket vizsgá|va összekötve azta rajzo|atot kapjuk hogy_ kiiüsőhaÍásra a vízen he|yezkednek együtt s Vona|akka| jön létre mint is |átható. 1846.vai]ás között _ anná] is inkább. 10 500 kör. a vi|ágon Mindenesetre II. és azt állítja. egyiptomimitológiáhozhasonlóanitt is a mok.hogy mélyen jelképezi nyékén. A többek között a templomosok és I(r.csillagának megfelelő helyeken. a Krr]en.hogy a kereszténység Szűz Máriája meg méret. PiIisszent|ász|ó) szintén az 0rion csi||againak megÍelelő-1300 között éltea fénykorát. a gö.vélik.Ieképezésekrodalmát. termé.egészkultura minden Kecalkoat] a Napot. A kÖmyező helysé.DIlVENZ|ŐK Az angkori templomegyuttes Ezoterikus vé|emények szerint kü|ön|eges kapcsolat vanaz Graham Hancock elmélete szerint a kamcsi||agkép és a Pi|isben ál|ihárom hegy.. 10 500-ben mutatkozott. amikor a szobor megörökölt monumentálisépületek pontosan precízvárostervezés.ugyanis a főútjamentén Egyiptommai és Atlantisszal? Sokan úgy ezt megerősítették a rajta látható erózi:ós elheiyezkedőépületekpontosan a Nap. e..arányosan. ísszintén kép fő csillagainak földi megfelelői. metikus ismereteketközöItek a látogatókGraham HancockésRobertBauva]1996. S vajon mindez hogyan függ össze a tavaszinapéjegyenlőség idején A város égitérképaz orosz|án csillagképre tekintett_ s mind. erre aZ időszakra tehető.konstel]ációmeglepőmódon abban a helyje|zi. hogy a gízai Coloradofolyó jelenítimeg.kéntis szolgált. Louis Carpentierszerinta Párizs körban a precessziósasztronómiaSegítségévet azoktó]a Kr.úgyhelyezkedikei.lemben Sziiletett meg. az égbe törő templomok teljesa tiikörkép' mert e]csavarodik az oriA Mexikóváros me]letti Teotihuacan tikus építészettren on öve .kal.hivatalos' építésének idején' Tejíltaz az égiít. akét sziklafennsíkok méghopi indián De vajon mi lehet a kapcsolataz Orion dahszuri _ a Vörös ésa Tört _ piramis az amelyekenegy évezrede köoriontól jobbra található Hyadok csillag.méretarányaikkal.bodzsaiAngkorban a templomoktöbbsége Orion nyék te|epÜ|ései közöttis. A csil|agkép további négy mindegyikéné| kolostono. A hopik koz. A Szfinxetúgytájolták' hogy a . Íákezt a várost' a Teotihuacan(. istenkirályságot. kik alapítot.csakrauartinná. a Neptunuszésa Plútóis * no. Az erőközpont a Pi|is közepén ta|á|ható. Az A középkorbanis éptiLltek olyan komplexuegyenesenkeleti irányba. ahogyan pedig pontjának pá|os Megint ez fényűt a |egnagyobb. e.csillagképet'Az épületek által kirajzolt piramisok Az e|rendezés ugyanaz. amelyena halott 1elke földre.Kr.uár.ós a Draco.A gótikustemplomok kell vizsgálni. s az eirende. zeLben ábrázolja a csillagképet.I(r. elixír 35 . rendszerbolygóitjelenítették ered. 600 körül betelepedő nyékén található régifrancia Notre-Damevel mutatták ki' hogy a Szfinx sziiLletése is aztékoktólkapta.földi megfe. tobzódása. erősebb Bár a Khmer Birodalom800 és mok ta|á|hatók.a megfelelőnaptávolságban.kőműveseksok rítusukat Egyiptombólere.lelőjét ségidejénfelkelő nap irányába nézzen. e.díszítményeikkel akkori égi konste]Iáció tükörképei. Horváth Gyula száradtfolvóval reprezentáIva. i||etve a kör.Senki sem tudta.A Tejutata Nílusjelképezi. lathoz is.pülésekromjai találhatók az orion többi zöll? Egyrésztaz. tották? iriási jelentőségű dolognakkellett zésbennagy pontossággal lennie az egészegyiptomi civi]izáció szá' Uránusz. 2500 körtjLlnézveaz égboltot' nem visszatér a bencések hatására kialaku]teurópai gó. 1787-ben.lgyó (núga) mitológiában' rögök által Letopolisznaknevezetthely pe. ze]hetőtehát. LepenceÍürdő. és szöorion négymásik főcsi]lagahelyén piramismaradványok vagy romterületek orion övének három csillagát elszigetelt vetséget kötött Sivával.A TemplomoslovagrendJeruzsá. az égbe. hogy egy.. a három hegytő| körbevéve.virágkorában messzire kiterjesztettea Isten dicsőségét és hatalmát hirdették.nen már egyenes az iÍ az atlantiszikapcsoegy csoportjukmegalapította aZ egyiptomi tatja a város. Ráadásu]ekkorra teszIkaz ózönvíz.az évszám| gek(K|astrompuszta' Rári-hegy.3lviIágbejáratának''. e. is. a napéjegyenlő.szent áIlat a délke]et-ázsiai dig a Szíriuszcsillaggalazonosítható. és nincs kizárva.banés1930-ban hogy valójában egyiptomieredetű_ ésinami után a megmaradt at]antisziak a tékföl! Ráadásul a Mars ésa Jupiter kömonda szerint szétszéjedtek a világban. Elképgyökerező kapVajonmi történhetett Kr. méghozzáegy ma már ki.A középső három csi||agnak meg.világközepének'' pedig az . fele|ő a Rám-hegy ésa Magas-hegy.a város.

folyamatban elpusztul. ami.A betegségakár 1O-15 évenát rejt. és zsíranyagcserekarbantartátápsa a dietetikusá|ta|aján|ott éIetmódvá|tás. az á||anL gyermekAz 1. mive| az in|á|kozásmidda| ésa keze|Őorvos utasításai zulinterme|ő sejtek 90 száza|éka autoimmun A mai orvosiismereszerintigyógyszerszedéséve| vagy inzuIin. részben mege|őzhető. Je||emző ra1uk elixír . tős szerepe van a családon be|Ü|i az azonos táo|á|kozásmidnak és étetmid. de fiatagérő|. életvite| is. a esetben sÚ|yosságuk csökkenthető. az otven évenfe|Ü|ieknek15 száza|ékátérinti. Csak ko|csönös ésrendszeres tek a|apján kivédhetet|en.ö Az egyre rom|i anyagcsereá||apot. Ehhez a cukorbetegnek egyre A 2. ismerése' majd a szénhidrát. Megfe|e|ő keze|és hiányában viszont okozhat. de e|engedhetet|en a táp|á|kozásés |abbak is megbetegedhetnek. A haj|amadott.!o D o ki. szövődményeket jelentősen rontják is.típusú cukorbetegség még vagyfiata| felnőttkorban kia|aku|. típusú cukorbetegektöbbségekozép több ismerette| ke||rendelkeznie betegsé. haj|amnak. ban és egyszerű szénhidrátokban(cukrokban) gazdag táplálkozás' A betegséga ma.de a többi rizikóÍaKor védhető.de jó|karbantarthati anyagcserebetegség. legtöbb kés|e|tethető. .É nak. sőt veszé|yeZetik az é|etet gondoskeze|éssel Kialaku|ásuk azonban Szerencsés esetben. i||etve miután |étrgöttek. adago|ássa|. nnek egyik |egÍontosabb fe|téte|e a cukorbetegség korai fel.A GUKoRBETEGSÉG szövőorvlÉruYEl (diabetes A cukorbetegség mellitus)ma már Ugyan sok nehézség árán. gyar lakosságnak majd 10. vaIamint a feIe|ősségte|jes a mozgásszegényéletmód. amiben je|en.9 L kor már a szövődmények okoznak panaszt. a teIÍtett zsÍrok. tÚ|sÚ|yos vagye|h2ott. ame|yek az é|etminőséget.és időskorú.E -E ve marad' sokszor csak akkor derÜl ki. egyÜttműködésben érhető e| jó anyagcsere-ál|apot.

A rosszu| kezeltek vagyazok. a kis ésnagyverőerekegyeredményeként kor képzódjon.a Vesék mmó|/|-t megha|adóvércukorszintekné| Vezet.szor gyakcukor ke|etkezik.a szer. a szív.működésének marada vérA hajszálerek. Mindezeket zotté|etvite|' a dohányzás és az a|kohol ismeretet és önÍegyeImet igényelnek. ésáteresZi a vérsavót.ráegében okozhatnak . típusú diabétesz kialakulása méghaj|am esetén is e|kerü|hető Az |NzULlN HATÁSA Az inzu|in o|yan fehérjeszerű hormon.aIakÍt'ja' ésÍokozza a sző|őcukorképződését is tudnakbetegségÜkró|' súlyos á||apotba k+ tározidhat (az evésekközötti szÜnetekre).ség.A r+ tina oxigénigénye nagyonmagas. ha épek |ennének. is. a é|etminősége szinte azonosaz egészségese gIikogént sabban megy végbe. az erósen csökkent |átásés a vakságkia|aku|ásának e|sőszámú oka. A 2. Az abszo|út és kimerÜ|nek. tésse|. Íe|tét|enü| nemfájda|mas. (magas mindig vér. Ezeknekaz e|őző át|agos ekkormegindu| azÚjér-képződés.ffiffiffiffi a szemideghártyájának ha|á|hoz vezet' zisZenciát' megbetegedése. in. a|mafor. A sÚ|yfölöslegcsökkenése soKat. FeltéteIe a ió cukor-' zsíÍés Íehér. amelynekfontos szerepe Vana szervezet szénhidrátanyagcseréjének szabá|yozásában' A szÜksá ges inzu|inje|en|éte csökkenti a vércukor szin!jét: e|ősegÍti a szó|őcukornak A hasnyálmirigy Langerhans. a fehérjékbő|. Ke||ő cukorbetegné| éhgyomorra el|átóerek fa|án 1-1'5 óráva| ke|etkeznek. glycosuria) vesáés (cukorvize|és. A meg. okanem a nem töké|etes beá||Ítás vagy Mivela fo|yamat ésaz eseta beteg ÍeIe|őt|ensége).|a' hogyaz aminosavakbó| sző|ocu. inzu|inhiány ketoacidózishoz.májú) betegekesetében A rezisz. san a zsírfé|ék vérszintje is emeIkedik' az aminosavakbi| ésa fehérjékbó| is sző|o tek)inzuIin irántiérzékenységének csökke. va|amint hegesedéssel szövődmények Jó|beál|ított cukorbetegné| amiideghár(ezkevesekné| (és va|ósul meg.je| |egzetes e|vá|tozáát több|etterme|ésre vezet sorvadása kovetkezik be. tya-|evá|ást 6_7száza|ék aminek te|jeslátásvesZést) okoz.szemfenéki vagykésle|tethető. Ez a vércukor. az ére|meszesedés (2-6.eresZové ésoxi. kia|akulása). a Szem. meggáto|. A vérben a sejteka fe|szaporodott zsírsa. de az zó hormoneme|i a vércukor szintjét' okozza.GYOGYITOELIXIR dósu|ó magas vércukorszint károkatokoz az erekben (angiopathia). szenehéz elérni. mintaz a|apbeteg. a szŐ|őcukornak a sejtekbe va|óbejutását. az a több|etcukrot.agy. 4_7 után 6-9 mmó|/|. Ieges Úszó homá|yok átmenetiek. Szervezetünkben minden sejteka g|ukagont. a megÍele|ő ésvérzsírszint Íenntartása.évtizedeken át ÍeIhaszná|ását. mígaz a|Ía.A jó| keze|t cukorbeteg összetett szénhidáokná| ez a folyamat|as.s egyrekevesebb vért ezá|ta| és zsírcukorbetegségben a béta.szaporodott zsírszövetben ugyanisa norjutni. a másodika betegek 85 száza. A kéthormonösszehango|t rÜ|hetnek a szövódmények kialaku|ása miatt. típusú válik.szabá|yofenná|li. sokrétii szovŐon/lÉruyer 9=g-g:=g! i :=g-"0 I 11l -e-nyg[ VERCUKORERTEKEK elixír 37 . amelya véráramba kerÜ|' nése(inzu|inrezisztencia) folyamata A veséka megnöve|tvizeletmennyiségge| Az e|sŐok a normá| sú|yú 2. |átásvesz. je-anyagcsere. a vérben lévő sző|őcukor cukorszint ésa kísérŐ betegségek gyorsÍtják 4'5-5'5' nyomásésko|esZerinszint) Normá| szintje éhgyomona étkezést követően a retina módon keze|t károsodását.s eA ahajszá|erek biZosÍtanák. tÍpusú cukor.rabban' minta nemcukorbetegekné|). a normá| testsú|y' a Íizikai aktivitás' a kiegyensúlyoperme|lőzése.éveken kényszerü|nek. típusú cukorbetegségben az A megeme|kedett cukorszintte| kedik:a g|ikogén visszaa|akuI sző|ócukoná. (eza vesekÜszöb) vizeIette| bŐséges energia. fe|gyorsul játszik szerepet.szigeteinek a sejtekbe va|i bejutását' terme|ikaz inzu|int. ame|y a |á. Vércukor: tóidegenkeresZÜ| jelen (g|ukóz). következik tenciamiatt.|tekA szem és a szem körü|i szövetek minden ezek hatásáraétvágyta|anság' fogyás. részt vesz a ÍehérjeAz 1.akik nem g|ikogénné' szőlőcukrot s így a májban e|rak. A sérÚlt a vérÍesték kötődöttrésze. a kívánatos értékeket megha|adi gáto|ja vércukorszint szénhidrá e|ószörszó|őcukoná alaku|. és vérzéseket okoz.Íokozza a fehérj+ a normá| tartományban. é|kezés majd érfa| meggyengü|. Mind.A 2.pes hatást kiÍejteni' s emiatt a béta-se. Egészségesekné| 4-6. má|isná| próbá|nak vak égetéséve| energiához csak |ényegesen több inzu|in kéezek bom|ástermékei a ketontestek. A re tinaafényingert áta|akÍtja idegije|lé. valamint vérnyomás. a lékátkitevőtú|sÚlyos ésa bór károsodásához s jel|emzŐ.közepes s ha az Üvegtestértéke anyagcsereereknek a fa|aigentörékeny' je|entŐs (eÍö|öü 7_8száza|ék Íe|gyorsu| ben e|pattannak. az idegek. zuIin. Az ideghártyát 7-8 mmó|/|.romlókeringés (hasrahízi. Az inzuIin áta|akÍtja a májbaneIraktározott szó|őcukorrá kéve|. párhuzamo hiányában Inzu|in a vércukor szintje emel. aránt károsodnak:fa|uk megvastagszik. á||apotná| a késői a vérzés jár. ame|ynek be.Kia|aku|ásukat energiává alaku|ását ésannak béta-sejtjei az éveken. az idegrendszerben (neuropathia) s következetesen az egész szervezetben. Megmutatja szá|erek e|Áródnak.ésaz oxigénhiány miatt sző|őcukorra| az 2.ezeksokkalsÚ|yosabbak. pribá|jáke|távo|Ítani A 9-10 betegeknél. va|amint a zsigerekközött fe|. p|akkokrakódnak|eaz erekfa|án. inzuIine|vá|asZás zavaraésa szövetek(sej. buborékszerű kibohosu|ások az .gént anyagcserében sejtekpusZulásamiattnemterme|ődhet szá||ítanak az á|ta|uk ellátott terÜletekre. jut az agyba. kovetkezményei. kómához és ésa Íokozott fizikaiaktivitás csökkenti a re.3hinap vórcukorszintjét.A magasvér. (hemoglobin hajHbA1c á-egy-cé): megreped. a károsodás kizári|agpupi||atágÍtást követóen. ésnöveli azéNágyaI. A szövődmények megjeIenésének e|kerü|ésére' kés|e|tetésére szintén vanesély. átészsírkép cukorszint ződésI.

lenhet meg. magas(1'7fe|etti) trigIic+ kor-ésfehérjeanyagcsere á||apotának amit a beteg vagy érez. szé veseszovet érzéket|ensége jelea vize|etben jutóidegen testek). ző pont1alra.A 2.ribbakaz agyiérkatasZrófák (dia|2ist) Mege|őzá tesz szükségessé. típusú cukorbetegségben a magas kel| az a|buminÜritést. a |ábszárzsibbadása.árpaképzódés. miatt az mg közótti szinta vesefunkciiromlásának sa. típus ese' hangyamászásszerű érzés.Az e|téréseket gyógy. a bőrkeményedéseket stb.. napokigtartó szokka|. vesekárosodással oárhuzamosanemelke.hasmenésse|. mint egészséges kortársaiknál.E||enŐrzi nt. (kettóslátás' katlanérzeteket.raistádiuma tinábó| az üvegtestbe. gyako |etve körében a kreatinin ésa karbamid-nitrogén érté u cukorbetegek W vesee|égte|enség művesek+ is. az ízÚ|etek deÍormá|ódnak. núria). hányingert.sáva| megá|lÍthati. Az Újér. gyorsabb tÜnetek mok sorvadnak. a |ábfej ésa ta|pkÜ|önbo.mg-ote|érő szint (makroprotei szívet.alacsony HDL-kolesZerin. okozva. diagnG e|vesZése. vagyamputá|ni ke|l a székrekedéssel. a közottük |évókötó sa).vagy vérzsíreltérések (1.V-Q9tl.másrészt ze|ést évente egyszer24 irás gyűjtott a keze|őorvos évente egyszerka. Cukorbetegnek évente egyszer. az Üvegtesti és szÜkségessé.4alatti) késle|tethetŐ a Íolyamat. s az idegikárosodás (mikroa|buminú ria)' majdsúlyosvérnyomá.vázszerkezeIének megvá|tozá. Ha gyomorbanrövidebb ideig tartizkodik'és a lézerkezelés.ffi a beidegzési tén a szeméSzorvos álta| meghatározott a |áb bŐre kiszárad. szakaszban á||apotát érték jeIez). ér.a hátsó Üvegtesti határhártya a r+ e|meszesednek.foni a v2 stb. bizsergést és a szemmozgató izmokbénu|ása szem. szintésmagasabb _ is.Yőgmelygr ml t5J 38 elb<ír . nem érzi. gyakran gyu|ladá|ényegesen nŐkon a|azavarához vezethetnek. A béta-sejtek az inzu|in csere-á||apotta|. vörös szem (a kötőhártyavénáinak tágu(mive| hegesedik' s a működo |ásamiatf).a szívizomrostok e|faju|nak' ke |eválása. sú|yosabb esetekben nagyizmainak vére||átása segÍt juta vékonybé|be. ha tór a cipó. S-szörgyakoribbak az át|agosnál.| utó érbu rjánzás. je|entkező gyak. gyakori rom|ásá1. beío|yáso|ható és|assíthati a végtagot.|ett egy ami|in nevŰhormont s megelőzhető. és ennekhiánya M eredményezi.gyorsabban a vércukor retinaműtét vá|hat azizmokaI beidegző idegek is sérÜ|tek.esetében kombiná|t a diagnózis fe|ál|íPolyneuropathiára uta|nak a 1e|legzetes tüne rinszint je tását kovetŐ5-15évben tek: a |ábfej' égő és szerkeze|ésse| |ehet kivédeni. ző-. Cukorbetegekné| ldegrendszeri i|ze|párhuzamosan eme|kedik a vérnyomás. a mozgaIó-ésa vegetatív idegeket. kuI ki kéztőcsatorna-szindróma. típusÚ cukorbetegek bór ál|apotát. zsírtarta|mú |erakódások. amelyek e|feké|yesedme|. Ío|yamatok kia|akulá. ami több|etmunkára kényszerÍti a di szint(makroa|buminúria)' ésgyakoribb a zö|d há|yog. az Üvegtest szívinfarktust vize|etben kaphatnak.ma1d e|sŐ a szembe a kirokozóke|.a könnymirigycsökkent fájda|mat okoz a csuk|óbanés a kéz hÜ(a szaruhártya feloIi a karban. járhat'hogya beteg ve vegetatÍv is elofordulhat zorosneuropathia) idegek érintettsége éme|ygést. fokozatosan csökken' |gensokáig ruhártya miattnemérezhetŐk hirteIen fe|á| |ástvérnyomásesés kísérheti. s emi.Tartósanjó anyag.o.vize|etbŐl e|lenórzi gatóidegek (az 5 a|atti Ha korai siidegi dik.éjszakai a|vásidején a cukorbeteg jeIentkezik Iabb szívÜtéseinek száma nem ság szerintkövetkezika 300 mgot meghalaé|etkorban az öregkoriszürke sa és percenkénti végÜ| az 500 há|yog' csökken. a körmök Íormaját. épségét' a ridszi (2'Bfeletti) LDL-ko|esle Az 1. zsugorodása. panaLékó Eta att nehezenvagy egyáltalán nem gyigyu|ó dást okozhat. könnyen megbetegedései a Cukorbetegekné| szemészeti s ez elfertŐzodik. aho| e|őszor letürítési a időnként résZke|| venniÜk szemészeti gá|aton! Férfiakna| majdfájdalmatIan Íeké|y ke.okozhatja. fiata.ésezért csonko|ni is terme|nek. nem.és fejfájás. A cukor. pe iz. Mindeza szívbetegségek 3.tén mára betegség Az érzőidegek károsodása mozgatGésérzG. a fájda|omérzet (szen.É'l v_eK P.nemokozpanasz. me|yszosok. pontok vizeIet eIakadását vizs|étre a talpon.vá||ban sétvégzóhajszá|erek. az idegek és erek bŐrkeményedés' gyakoribb hímvesszŐ merevedési letkezik. A 24 irás gyŰjtott 30 mg-ná| nos az aktuá|iscukorszintte|) A 30 és300 a koszorús erek kevesebb a normá| a|buminszint. javÍtá.dÜ|ést' sót eszmé|etvesztést je|zés (mive| fehérje és Íájda|om né|kÜ|i az a|bumin szintjének a megeme|ke szaporodása a konnycukorszintje azc betegekelózetes . károsodást Egyene szoIgá|ó kétszer bb. az ereik korábban meszesednek. Új nyomás. zsibbadást.mert a vérnyomás a cukorbetegség okozta se érdekében ffi végzett |aborvizsgá|atta| e|lenŐrizni librálthangvillával az érzGésmoz. érvédő gyógyszerekkeI nek. az ezeketbeÍo|yáso|ó i||et. jönnek gondokat. esezavarvizeberepedezik. hogyazétel kis.az idegrostokkárosodása követkeZében a szövetfe|szaporodik.. a folyamat. kerÜ|fölfedezni a vesemújködés eszközzeI (130/80fe|etti ) vérnyomás gyakoro| a vérnyomás' a cunyomást ésje||emzőek a gyógyszereskeze|ésse|.zisakor a ko azza| elégtelen emésZést és fe|szívo raistádium.képződés megindu|ásakor szűkületesek' emiatta |áb bőrének' nem kie|égítŐ. tünetek: a szemhéjon cukorbeteg ffiffi rabban.a 2. eróte|jes Vizsgá|atta| fedezhetófe|. a ffi a cukorbetegség okozave műkodése ésa kötőhártya ki. dig Ütemben eme|kedik.váltakozószék|etÜrÍtési v-egg*Q.sebekkeIetkezhetnek. see|égteIenség során avér szűr€ száradása. A |ábkis-ésnagyerei meszesek.mintaz át|agnépességben.egyréslmert ke' A kialaku|i A diabéteszes idegbánta|om érintheti az ér.velykujj oIdalán' s esetleg gyu||adásos károsodnak is érezhető. aminek fő oka.hogy dése. 52aruhártyaÍeké|yek a sza.

amikor|átom. régita ismeri. szerintsokak számára mego|dást I Nemrég mutattak be egy új mágnesterápiás készü|éket. rint. Vo|t né. pia. ami e|ég egyi.Hozzáteszem.Kövesdi Natália a természetgyógyászat é|őrek|ámja|ehetne: fiata|os ésenergikus. Mive|azonban nem ismeretesme|lékhatása' és nincs szúrás.ok és ott is kedvező fogadtatásrata|áh. és rendszeresen I Vannak már tapaszta|atok az új készühaszná|omis' Ezt aján|omszívbő| mindazoknak.és köteteAz utóbbi években sok időt ésenergiátkírendszer ket megtö|tene. mi csak |ogikai sorrendbeszedtük a tudomájutotnyos tényeket'és meg|epő eredményre tunk.mitnemkaptunk meg. Ez hogy történt? vetnek.Az egyik a makrobiotikus táp. vábbfej|esáése. kutatásoktámaszt1ák a|á. ami |ényegében a Nap é|ő szervezet jó| ézem magam.nak. A hátsó borítónaz á||'hogy dísz.e|ég megdöbbentő |esz' és kivá|ó érzéke l Ön írt már egy könwet a fiáva| közösen berekhez is. Ezt a nyé|be Ü|te|á|kozásés testmozgás. pedig e|őadásokat tartottam. Pógyor Margitszü|északiknek sürgós te|nek-mú|nak' nem érdemesezen bánkódni. mint az eddigiek? . a nógyógyász az elsők között teszte|te. Egy New York-i Ezek szerint a Íőzőtanfolyamok' amiket évekig tartott.jtt írjuk'és mégmás nagy terveink is van.Végreegy bo|dogember!Mi a titka? akik e|fogadják' hogy a mágnesesség nem |átható' mégishat' akár az e|ektromossás.gyorsabberedményt hoz.k ul készü|ék' a Magnapress Energy már három |árek éskipróbá|tam.számára hasznos sugázása. ami a kiképzéserévéna|ka|masarra. |ékke| is? . Hogyan csiná|ja? . ami meggyőződésem je|ent. S mégva|ami: bo|doggátesz. ami. hogy segÍthe.bon á|l:a harmadik hatása távo|iinfravörös sude énkétdo|ognak tom azt. Persze az évek Hogyne.és taszarka|ábak is szerethetők. Ezért a|ka|mazhatjabárki otthon.tett FlR-pasztil la tartalmazza. kü|önösen. Aá hiszem.mindaz. mintaz akupunktúrás orvosa tűve|.hogy a gyermekeimködoktorrá avatta egy New York-i egyetem. a honlapunkon. egyben ösáönáru|jak e|egy műhe|ytiikot készÜ| egy kötet. egyre fiataIabbnaktűnik. Fe|kértek' ugyanazt mintitthon. derűs. és ugyano|yan e|kötelezettenszeretné.mára nem |ehet jó úton járnak' hány figye|emre méltógyógyu|ás is. kiegyensú|yozott. mintha |át.ezen a téren gyűjtiossze zést kaptam: a |ányom dietetikusként tödéneteinket végzett.hogy köze| negyedszázada fog|a|kozik aki az egészséggel. érezzem az e|őttem á||ónapot. a munka kezdeténvagyunk.A korábbi fej|esztésű készü|ékek két|ábon á||nak: van bennÜkegy erős mágnesfej.t' évsorán több tízezrenalka|mazták. tu|ajdonÍ. hogy minden regge|kihÍvásnak' új (2éretnek ka|andnak. hogyo|yanegyedü|á||ó módszeÍt mutathatoknekik. nem az öregség. ha a tapaszta|atokatmind le vánt a Magnapress bevezetése.éscsak az tudja ró|a. amive|tízévefogla|kozom. gárzás. a makrobiotikus szakácsmár a múlté? szerűMagnapress Mx. a szakiroda|omban szerepe|. Vérzik a szívem. hogy egészséges éstettrekészvagyok.toakarnánkírni. te|jesenfájda|ommentesés vel on mintha visszafe|émenne az időben. Most azonban itt az ideie' hogy I Közreadnak |ega|ábbnéhányat? visszatérjek a táplá|kozásban rejlő egészség. nagy siker.mennyiSzenvedő embervan' de csak azoknaktudoksegíteni.Boldogságomhoz hozzájáru|.nek segíteniaz embereknek a lehető legjobb tú|ra. A következó szakácskÖnyvet Miért beteg az ember? címme|.egy anya szánagyobbelismerés. hogy fog|a|juk össze' mi a betegségek eredő oka a mi meglátásunk sze.E munkánkután avattakdíszdoktorrá bennünket. és ez e|ismerés' az l szé|yte|en. is. de ezeket korai volna kikotyogni.Azt hiszem. de ott még ja' hogy a gyermekei Zimber Szilvia elixír 39 .A Magnapressta fiam elvittea Tengeren. tottam meg a készíj|ék a|ka|mazását. mintazon bánkód.a másik a mágnesterá. Miben más ez. hogy irányÍtott mágnesnya|ábothozzon |étre' Ezze| aztán úgy bánhatunk. be a |egérdekesebb van aÍőzéshezis meg az emegy Újságíó. sok| Dr. tek az embereknek. de hozzáteszem: ez Amerikában nem je|enti. mert De akkor most hadd megózési lehetóségekhez is nagy segítséget. mint a szintén korni.ra|ánez ahozzáá||ás is segÍtabban.Sok természetgyógyászatimódszert isme- 9o székhelyűegyetem fe|kért arra.lgen.amit |eírtunk. Jobb kihaszná|ni paszta|ataiszerint még hatékonyabb'még mindigaZ' amit nyújt az é|et. hogy tajó|eső nítsunk egyetemen. Én egészségi á||apot e|érésében.orvosoknak tani maguk döntöttek így. ahogyanén. Ez utóbbitaze|mú|ttíz könyv' amit ít.

3 majd |eszűrjük. Naponta 1 alkaben. . keze|ése diabeto|ógus szaktartozik. csalán-. Ha a szervezet szamara Ke Fitoterápiás segítség f / j ?' {:*T. . zo|ásnak.mint amennyita hasnyálmirigyterme|niképes. Bórének feriőzésekke| szembeni e||ená||ásacsökken.A fej|ett társada|makban vá|ó |assan népbetegséggé szövődményei diabétesz megkeserÍthetik a betegek A cukorbetegség é|etét. r-: -.tí . sőt a komo|y cukoris javttható betegek á||apota gyógyászok á|ta| észet a term javasolt programmal. A cukor bontáSa mennyiségben is káros a szerná|' ame|ykis pedig vérben.'. a Vezetre. ÍeketeáÍodkgÍehéÜab-héj' 1 25-25 gyermekI nya. A környéki idegek. ezér1gyakoriak ná|a a gyu|ladásos.i G giaként hasznosítani a cukrot. de azt'a bontófermentumok ják' mie|őtta szövetekhez jutna. étkezések e|őtt isszuk. Naponta 2 dlvízben.ha fe|halmozódika kerÜ|' A magát inzu|inozó be' beteg kómába teg iratai között ott a he|ye az errŐ| szó|ó iga. 2. étkezések ieketeÍehérbab-héj. alka|omma|. mive| nem tudja hasznosítania és a fehérjéket' cukrokat.b**--*. e|őtt Íogyasztjuk.. 5. E|egendőinzu|interme|ődikugyan' |ebont.A gyigynövényeka|kalmazásának a hasnyá|mi1gy ffi tÜnetek vés W kiha a szűrővizsgá|aton inzutin.vas|atára csokkenteni A nagyon alacsony vércukorszint mennyiségét is. ésaz orvosjatab|ehet a szintetikus hipogli. akkor á1a| ter.van|étjogosu|tsága.ígyanvérben. cii. Ji |enne. teg méga kór kife1lődése kénthuzamosideig fogyasZanagyógyteágyó.i*". ami nagy fájdaszinténmegbetegedhetnek.ame|ybŐ| pár szemnek diabéteszesek I db. Genetikai haj|am.\. Emiatt a beteg gyengének. jár' Későbbiszovődménylehet az ér|omma| va|aminta szÜrke há|yog és _ e|meszesedés. kecskeruta és gyökéÍ) (szár és keverékébő| |áncfii 2 d|viz1 evőkaná|nyit 15percig Íőzünk -2 majd |eszűrjük. |omma|. orvosra de sokat egyÜttműkösegtthet a ve|e ász is' dő természetgyogy Az enyhecukorbetegséget jó| |ehet gyógyttani fitoterápiáva|. e|őtt.|evél.ezértsokat iszik' A szervezet.gennyes kiütések'az ehhez ad! dó vénás pangás miatt pedig |ábszárfeké|y alakulhatki.*. Esetenként a sú|yos i|yenkor a letták kémiáskómát okoz. mive|a szemfenékihajszálerekkárosodnak |eohamarabb _ más |átási zavarok' A JAVASOLT cyTcvrnÁr: í. *q5. ahozzáértők máris segíthetnekrajta.majd a megeme|kedik a nak szintje elakad aZ acetonvizeletben. okok Qr xovn<rzŐr: E N N E K A N / I NT D0 B B E M BERTSUITOANYAGCSLBLBETEGSEGNEK A FO OKAIA ott kel||ennieminden cukorbetegné|. szintén tipikustÜnete. nem tudta ener. mege|őzés.*.# enyhén eme|kederül'hogya vércukorszint gyógyterendszeresen dett. A szervezet inzulinszükség|ete nagyobb. melt akkor &.|ebontja a zsírokat médékben tápanyagokígynincs ke||Ő e||átva .t vércukorszintie is csökkent. A hasnyá|mirigy a szükségesné| kevesebbinzulin hormonttermel. 25-259 keverékébőt L átonyaés nyírÍalevé| 1 evőkanálnyit 15percig Íőzünk 2.A diétame||ett páciensné| nemfog kia|akulni a dtákka| é|ő ha a potenciá|is cukorbe abétesz. kockacukor je|enti. Egyébokok (pé|dáu| a hipofízispajzsmirigy-hasnyálmirigy-me||ékvesék-nemiszervek a|kotta hormontenge|y rendelIenességei). 3. 40 elixír . kat'A mégnem sÚlyoscukorbetegség je gyításában hatékony segítséget szintén |enthetnek a gyigynövények. magát. A diabétesznek van néhány A beteg á||andóanszomjas.:. 4. :. Ío|ega végtagokon.Az e|sősegé|y.ÍáradInak érzi ka|.és ha a táskájában van inzu|inin1ek.

akkora Moháve-jukka enyhÍti a megÍázás tiineteit is. a keserű fosz|ár.tehát csökkenmunrendszert.. ErősÍtik az immun. A Go|den Yaccára épü|ő'2-3 vérnyomásprob|émák kiaIaku|ásá-désihormon terme|ődését. Nagy Géza kü|özhetet|en az anyagcseréhez. akkor a vércukel|őB-vitamin-beviteIről. A k|inikai kíSér|etek zunkésszaunázzunk rendszeresen.GYOGY||oEL|XÍR hető. huzamosan kel| adago|ni azokaI a cukortab|ettákat. igyunk ingyógynövényteákat' magát'de akinek sikerü| végigcsiná|nia' az megszabaduIhat a cukorb+ tú|sú|ya Íáradékonysághoz.ráadásu| homeopátiás vagyásványi csökkenti a vérnyomást. gásés va|amint a vitamin. egyedü|á||ó termé. n ztilo tea rendszeres fogyaszdorÍinszintjét is' ami Íokozza a stresszffi A hatóanyaggalfo|ytatott kísérletek során kiderÜ|t. ává a|akuljon át. |assÍtják a korra| s R tritzott Go|den Yacca nem csodagyógyszer' csak egy tunk isazegészségünknek. rán bebizonyosodott.} A kia|vat|anság a stresszhez haésa zsírégetést. a zö|dbab. tásával nemcsakmegőrizhetjük tűrő képességet.akinek a be|kenthetjük ko|eszterin szint. dési rende||enességeket. sőt anyagokka|. 2. serken. a vegyünk ben vannako|yan a|visejtek. . i||io|qokka| dÚsÍtott fürpesekinzu|int termelni. továbbá nakkockázatát is. erősÍti az im. bizonyos móriazavarokat ésegyéb agyműkögyigyhatású. de fokozhatjuk az betegség|egfö|jebb7-10 éveál| Íenn' anyagcserét csök. AZ ALKALIVAS GYŐGYNOVENYEKET HATASUK ALAPJAN KÉT CSOPORTBA SOROLJUK. vitaminés rostgyÜmö|csökbő| dús zö|dségekbő|. az orvosi zsá|ya. ha a cukor. majd teljesene|hagyhatik. Energiát adnak a szervezetnek. R tottragyma het a Go|denYacca is. az orvossa|egyetértésben szabad e|kezdeni. hanem növe|i sejtek regen e rá|id ásáva| párh uzamosan az inzu|inadagok fo kozatoerősÍti.dústáp|á|kozás hatékonyan csök. a májbetegségek ésrágyógynövényeken már emlÍtett kívul sokatsegít. A gyermek|áncfű. csolatok nemcsak a lelket. A hosszu étet titka *. Az inzu|ininjekciizást csakis a többsége a zö|d |eve|űek' a szakorvos engedé|yéve| szabad abbahagyni.ffi A s'oroséstartisbarátikaptinkivizsgá|ásokalapján fo|yamatosan e||enozi a be azavokádi. hogy ha a hasnyá|mirigy. a kókusz stb. ígynem terme|ődikgIukagon. ezértnem chanizmussa|haszná|ja je|ent további megterhe|ést számára' Ahhoz. és bármikor e|rende|heti a vá|toZatást' testet is ápo|ják. hanem a teg á||apotát. a fehérbab-héj. anyagotmég nem sikerÜ|t de a|ka|mas a vércu korszint csökkentésére. az uborka.kezébenl Dr. sem sörélesztő vagytáp|á|ékkiegészÍtő nyÍtottan tehermentesÍti az immuntudják lecsokkenteni'Az is prob|émát okoz. hogy csak ak. akadáévigtartó gyigykeze|ésa|attelóforduIhatnakrosszu||étek.Íő|eg ros egyÜttműködése. 1. hogy az inuIinenergi.testmozre|axálás' szint. ame|yek mégkétrigliceridéskoleszterinszintet. le. a répa. ső szervei kifogásta|anuI működnek. emésztési kább nyugtató panaszokhoz pároIogtassunk tegekné| tapasZa|hatófokozatosleépü|éstő|. járómeA betegnek tisZában ke|||ennieazza|. nincs szükséginzuIinra. a szervezet ensan csökkenthetők.at. tek egyszerre regenerá|idnak.i||etve és a re|axá|ógosÍtó mészetesen a|apkövete|mény a szakorvos ésa természetgyógyász hatású iIlóo|ajokat! szo a zö|dségek tú|nyomódáste|ősegÍtő .son|óan megeme|i a szervezet kortia rossz jét. ame|y a növekeálta|ánosméregte|eníto{isztító kúrára. é|etvitel bizo.a kukoricabajusz és a csicsika g|Ükokininekettartalmaz.rendszeft. jó szer _ ám csakis a szakavatottak mennyiségű né|. Soszetes antioxidáns ésantibiotikum. a kecskeruta.mint a glukóZ. de az inzu|inadag reduká|ását csak |aboratóriumivizsgá|at ut. kor érdemesbe|ekezdeniebbe afokozatos gyógyÍtásba. A B-vitamin segÍt Iebon. vi. éte|t. Csökkentik a vércukorszintet. ||yenkor az je|enthetmegoldást' hogy a Go|den Yaccáva| párfehérjéket' védi az idegeket. étkezésné| Íogyasszunk immunrendszer működéséhez ésa s tvtinden negyedéve| kevesebb mint kü|önÍé|e Íertőzések IekÚzdéséhez. nem pedig az inzu|inte|őá||ító béta-sejtek. *. mert ettő| ugrándozik a vércukortani a szénhidrátokat.'ff A szervezet méregte|enítéséve| A hasnyá|mirigyregenerá|ása szont miné| többet! mege|őzhetjük a komo|yabb emésztéA diétázás ésa gyógyszerek szedése me||ett a si zavarokat. hogy az inzu|ininjekciók o|yannyira. EÁ a haÍikémiai|ag meghatározni.aki a ruspárga. baktérium ugyanis -G. Jógáz. aZ is tudni ke||. Lega|ább egyiráva| |ekésóbb kezd csökkenni.rendszefi' éssegÍti a szÍvműködést. a katángkóró' a |6pugyökér és az örvénygyökér az utóbbi (/nula)novénynemzetségrŐ| inulinnak nevezettpo|iszacharidot tarta|maz. |yozza az e|lená||i ésregenerá|ódihogy a vércukorszint megeme|kedik. Va|amint bIokko|ja a májpanaszok ésa zo|szint|ét. ame|yek b|okti a hormonterme|ést. üdévé varázso|ja a kenti a feszü|tséget. ffi A stresszmentes korszint megeme|kedik. Ügye|iünk szeruezetünk egészséÍekvés e|őtt ne Íogyasszunk koffeines ffi ges A komp|ikáIt és hosszÚ kúránaksajnos nem mindenkivethetia|á sav-bázis egyensú|yára! A savak vagyalkoholos italokat. A nevetés tettinzu|inadagokkal is kordában lehettartania cukorszintet' A bétanemcsak a szívésrekeszizmokat bőrtés a ha. Lú.Ha azonban sunkka|' természetgyigyászunkka| ! gondoskodjunk gIukagontterme|őalfa-sejtjei e|őször a Langerhans-szigetek regeneRendszeresen a ffi pé|dáuI rá|idnak. s-t- f $l . pedig ko|jákaz a|fa-sejteket. A hasnyá|mirigy regenerá|ását csakis az kezdhetie|. a zsírokat és a A rendszeres' kiadissóta. e|einte éscsak képességet. (lásd dőt! A méregte|enÍtő kúra megkezdé(Yucca schidigera) hatóanyagát tarta|mazi készítménnyeI regenerá|cikkünket az 56'oldalon!) se e|őtt azonban konzu|tá|junk orvoni lehet oket' és a vércukorszintje Újra norma|izálódik. egészségünket.{. a csalán. az ffi elixír 41 . ha az a|Íaés a béta-se1Íormájában.án. hogy a higiéniával akárár1ha. ezértszükségvan egy e|őzetes. A kÚra időtartamaalattteÉ légzési vezethet. a Íokhagyma' a marti|apués a medveszó|ő |eve|e. amennyit kívánunk. kos daganatok kia|aku|ását.D. Ezt más mefel a szervezet. A fekete és a vörös áfonya |eve.

pet adnakegészségÜnk.|en energiaá|lapotára. re. A nyelv e|sŐ harmadának kéto|dalán |átható sotétvörös vagy piros pontok a tÜdo gyengeségére. a vastagbéIér. dék a patkóbél megbetegedésére. a|uI o Ha a nye|vhátsó harmadán U a|akúsötét tapasZa|unk.dására utalhat' kú fo|yadékpót|ástigény|omagas láznak.. CUkorbetegségje|e |ehet. a pedések'sebhe|yekvagy tövisek. z egószséges nye|v rizsaszínű. |ázasá||a. a nyelv te. Ha apró repedéseket|átunka nye|vközepénésa szé|ein.hogy a szerve áramlásés a vérkeringés diszharmonikus |ehám|ik a nye|vtestrŐ|.hányásnak.tudnunk kell. jelzi. Ha nem ilyen.fehér nye|v a kínai orvos|ás sze. sas eIszíneződése . A nyelvtestközépső harmada a gyomor és a lép'míg hátsi' a|si epebetegségvagy tífuszjei|a Vese.-vitaminok hiányára gyanakodhatunk.A nyelvminttérkép A nye|ve|ső harmada a szívés a tüdő zinávÜnk színe.iI |etve az egész szervezet funkciózavarára.ésje|ezi annakenergia. ha a gyul|adt. hiszen nyel.. akupunktÚrás csatorna szervei és a be|ek energiahiányos á||apotári| áru|)e|zi. diánhoz tartozó szervek Íunkciózavarára .ja. éskissé ami a testned. energyanakodhatunk. piro.harmada amáj. lyag és a méh leképezése.A sötétvörös nye|v |ázasbetegséget. remegŐ nye|v szívelégte|ensé. de sárga' éte|ha|.l e vek és az anarnia szabad felü|etének Iegapróbb ami egy rákmege|o A kínaigyógyá.A nye|vközepén meg. e|ső harmad kéto|da|aa ba|. Ha tehát komolyan vesszÜk a nyelvdiagnosáikát' mege|ózhetjÜka betegségeket.és nincsenek rajtatörések. a szív he|yteminden rő|. ^. nedves.A. A nyelv hegye a szív ál|apotát je|zi. neres. szinle érdes nyelv a ki.o E|őforduIhat. Sőt. Beg1|édes nyelv|epedék o A sápadt.letve a kony. get jelez r A petyhüdt..Nye|vo Ha foltokban vagy az egész nye|venfehér má|naszerŰen vá|ikvörössé a nye|v' = haszná|hatunk nye|vkaparót vagy tisztÍtáshoz o A zö|deses e|szÍneződés je|enikmeg' szájüregigombás fer1o a máj-epehó. o A merev. llyenpotra Vagy fo|yadékhiányra gyanakodha. tunk. mí9 a gyu||a. Skar|átesetén pettÍel. rutragyanakodhatunk. nem.nyelv' zadt.Fe|Ü|etén vé.vöros terÜ|etekfekisséduzzadt részekke| vá|- További áruIkodó jelek Ez gyakran|áihatóhosszúantr úra után.mígaz mája.|epedék .nye|vgyokönmegjelenő bevonata bé| tÜnete |eheta nagyfokeringésre' va|amint a tüdő. az energia. működéséreutaI nak. Íehéres be. o A nagyon száraz. EZ nevezika kínaiak .a Vese. a kivá|asztott méreganyagok a konybé| vagy akár vérszegénység |á akupunktÚrás csatorna működési kÚ energiahiány napközben táp|á|ékokka| visszajute|Íogyasztott körénekÍunkciózavarára is. fontos részét a nye|Ven ail1e|zi. Nem duz. csökkentvér. mártöbb szatban hogy míg a szájüregi gombás Íertőzésbevo ismeft ezeréve a nata e|távo|íthati. e|vá|tozásai pontoské.a húgyhi.emésztési zavarra gyanakodhatunk.Ha áram|ására uta|.ame|yek már a konkrétbetegségtünetek kia|aku|ása e|óttuta|nakegy-egyszerv.vérhasnak.for. addig a leukop|ákiáé nyelvdiagnosztika. o Ha a nye|v egésze vörös' a szervezetben kodik.D.nekzavarét. veseprob|émát)e|ez. hörghuá|lapotát. e|színeződést zékenysé9ére követkeáethetÜ n k' o A hátsi harmad kéto|da|ánaksötét.a húgyhó|yag.i||etve a jobb tümozgékonysága és dő egészségét tükrözi.ésa B'. hogy a takozr megjelenő e|változásokolyan f igye|meztető je|ek.. Ha a |epedékvastag.verhetoa |eukop|ákiáva|' ző A két |epedék köZti kÜ|önbség az' á|lapot.kor a gyomor ésa |ép a|uIműködésére.koIerára vonat |átható. működési zavaráravagy . utal. Ha a bevonat részbenvagy teIjesen|eválik' keresztÜ| vá|asztja ki. elégte|en. vi|ágospontok je|ennekmeg a nye|v eIső harmadánakkéto|da|án. így rendszer á||aPot{t tÜkrózi .ha a nye|vszámozidott fe|a gyomorbanés a be|ekben. újramérgezve azt. .je|enő fehér|epe- o Ha fogazott bemé|yedések je|ennek meg a nye|v két o|da|án. az A. hogy a |epedék mozog. íelha|mozódott több|etme|egre. A Vastag.o Ha apró. kony. unk táp|álkozás tünete. hiányában fordÍtott kiskana|at.Uta|hat pangását mŰkodését. a szív-vé.tÜkörnye|vnek''.gyengeségérekövetfelel keáethetÜnk' rÜ|ete egy-egyszerunek meg.vastagbél meri. a be|ek. o z vJ .zet immunrendszere és nagyfo Hanem tesszÜk. rorurossÁGA A NYELW|SZTÍTÁs 42 elixír . reggelente megszabaduInunk a nye|v|epedéktő|.^^ I e A sárga nye|va léphasnyálmirigygyomoro Aszáraz éssárga nye|v|epedék "o ^ ^ Po u^ E 4^ s L^ L .giahiányára egy MiVe| a szervezet éjszaka a méreganyagok |etve a testnedvek kimerüIését.vorös nye|va szívenergetikai IsÚ|yára utaI . annak egyIefe|é lyag működésizavarárauta|' zésre gyanakodhatunk' Ez könnyen összek+ Mit üzen a nyelvszíne? A kíná orvos|ásszerinta nve|v|er lép'i||etve a hasnyálmirigy eredménye. fehéft:lepedék |ez. energetikai egyensÚlyának feIborulására. Ha a nyelv hegye kékesli|a. i|.egyen|etes. nem petyhÜdt' mozgékony és haj|é.száradás jele' Kíséro rintenergiahiányra.^ + a gyomor I. naka szervezetünkbe.nedvessége. meggyengü|t.

kórokozikat.. rézben és ivóléként Íőzve ban. szabá|yozza a sav-bázis egyensÚ|yt ésaz anyagcserét. jó| el|átnife|adatát. ame|y erősÍti az immun.=rtxin GYŐGY||Ő TEL-I I tV\I |. betegsé.. va|am int aZ anyagcsere{o|yamatok során keIetkezŐ. jódvasban. és egyaránt értékes. MiveI tízszer több ll rl tartalmaz. rendszert. között káliumban. mint C-vitamint a műtétek. z immunrendszerszervezetÜnkbonyo|u|t és érzékeny védŐhálija'ame|ynekfó fe|adata.napfényszegény időjáráskedvez a kÜ|önfé|e korokozoknak.ts. Ígya kÜ|önfé|e Amikor meggyengü|." IegyengÜ|t szervezetet. hogy fe|ismerje és megsemmisítse a testÜnkbe kerÜ|Ő|degen anyagokat.Nyersen.képte|en rajtunk' betegségek könnyen elhataImasodhatnak Tibetben a homoktrjvis az egyik gyógynövény. Nemcsak az immunrendszert támogatja. véde|mi szervezetÜnk rendszere teháterősttésre szoru|. ÍerIőző citrom. .(@:il: elixír 43 .l l_ *. Iegrégebbi Kínában pedig napjainkban is gyigyszerként használják. szegényebben párás. cinkben.. A-' B-' C-vitaminban és valamint számos ásványi anyagbanésnyome|emben' többek ka|ciumban.ám a fokozott igénybevétel miattté| vége fe|é kimerÜ|. . serkenti a vérképzést. ame|yek e||en immunrendszerÜnk fo|yamatosan védekezik. rende||enesenmŰködő sejteket. ésma már nemhiányozhatnak a családi házi A té|i immunerősítéshez né|kü|özoatikákbó|' hetet|en az antioxidáns hatású cék|a.'ü. A homok.I NENOSTES \" .t-.a t rl gekutángyorsan regenerá|ja a r|. hanem tgyu| |adáscsökkentő hatása is ta &i ismert. ésmikrotápanyagokban táp|á|kozunk' A hideg. Gazdag fo|savban. *{ is-"'' pd A té|i hónapokban kevesebbet mozgunk. tövis-készítmények világszerte egyre népszerűbbek. friss|evegő helyett inkábbzárt he|yen tartózkodunk..

I -"*.nek. madárberkenye. nyírfa|evé| gyulladásNagy mennyisé9ben tartaImaznak gat|ó es bakténumö|Őhatású. mag Ezek a csípős anyagokat tarta|mazó gyógynövényekaktivá|ják az immunsejteket. hogy e||enőrizze és konigá|]a a véde|mi matokat.Fokhagyma. hatásának köszön. a |ehetséges mellékhatásokri| és az e||enjava||atokril! ' Csipkebogyó.'mérgekre'' azonban az étel|e| i |c e n t r a | 'n e m t u d j a k e l | ó k e p p e ne | | á t n e r. ' Apróbojtorján Antibakteriá|is és erósítő vagyunk' hatasu.itii #"- ' "ll *( .. Haszná|atuk e|őtt egyensú|yozott módazonban tájékozidjunkaz e|készítésük i:rttltI rn*nt.kiváló e||encsi||apíti ésa koszerei a meghŰ|éses betegségeknek hogésnek' " Kakukkfű Erosíti. ze||er. szervezetÜnk a m a | i a n t t | z t t c c z l m n i vagy akár uszás' A tartós stressz gya|og|as. ésé|etfunkcióink minlmumonműkodnek'A fennmaradóener giát immunrendszerÜnk fel. paprika. ' Ginszeng.:tx:. hatásúgyógynövények.. azizmok vérel|átása' ráadásuI bo|dogsághormonok is terme|od' idegeket. csok.gyu||adascsökkento. hársfavirág. 'íbÍ jarol' pontos a|kalmazásukrÓ|. arra haszná|1a fo|ya. gyorsu|az anyagcsere. a pu|zusszám. hogy műkodésbe|épjen.'&- kezzÚnk ezeket természetesa|apanyagokat iI mazó készítményekre vá|tan tarta| Molnár Panni (Folytatjuk) 44 e|ixír . r hr nvnvry l Un r+ rL U L4 Er t or l0 r- mészetes aIapanyagokbó| készÜ|t'miné| Íe|do|gozott és ita|okatfokevésbé éte|eket gyasszunk.. és iktassaki őket' Amíg kon bevitt .':. r^ vr td E 7^ / +t fL^ ^ eo . soknak. munerősÍto {ll:üisí-lil 1 ü $l.szerÜnket' végzett vá|tózuhanyis. édesgyökér' ökörfarkkóró' aranyvesszőÍű Ezek a szaponlnt tarta|mazó gyógynovények kiváIóroborá|ókés immunstimu|átorok.li tit.]aLÁl^ron amelyetme|egvízzelkezdünk. {. |egalábt:7-B órát a|udjunka te|jesr+ nonarálÁnl Ác Árr.s' &*il ttrf $. Ha erre nincs |ehetóségÜnk.*w.és hŰvössel fejezünkbe' ij 'yi: ij . somŰkodését. |gyekezzÜnk tehát |azítani. med itáistresszkezeiési technikát' reIaxá|ju junk' végezzÜnkautogéntrénlnget.:: Az éle|miszerekben talá|ható ada|ékanya gok arra késáetikaz immunrendszert.Sto| fel' i|yenA szervezeta|vásközben to|todik kor ugyaniscsökken a stresszhormonszint.ii i l'l |. kivá|o e||enszere a gyu||ada..^|^^^. A té| a szaunázás Íoszezonja' Hetente egyik Iegnagyobb e||ensá az immunrendszer ge' ilyenkor ugyanis a meIlékvesetöbb vérkerinVegeZVe1avilhat1uk egyszer-kétszer és Íittentarthatjukimmunrendkor1izo|t terme|. hársÍavirág |mmun Iaz-ésfajda|omerósttó. ame|y meg_ lAhét 47 kne nneq Ha ehhez nem lgazodunk. " Bodzavirág. . a a vérnyomás. kenleni a ránk nehezedó nyomast| Ha ezl kat segíta regge|ente vu'LuJU. meg.li l lr'í}ir Egyes gyógynövényekke|természetesmóvéde|mirendszerÜnk kidon segíthetjÜk mŰködését. igye- 1// '\*. Mozgásra minden évszakban szÜkségÜnk van' közben ugyanis a Szervezet fokozottan javul a szervek és terme|iaz immunsejteket.vagy ha botisztálko rünkön keresztÜ|' kozmetikumok. csalán Magas C-vitamintarta|muk és antioxidánshatásuk miattérdemes fogyasztanunka belő|Ükkészített teát.azaz segít'ha Íáradekonyak " Gyömbér' kami||a. tartsu | vagy kérjÜnk segí[SegeL kine7|o|ogr. u' ' 'v. í*í íI }t}i"i. [ll t":.Amennyire lehet.kohogéscsi is' Íertőt|enítő és |égÚti ' Homoktövis. .*l"j A té| a beÍelé fordulás ésa pihenésidószaka' |deá|is minden o|yan mozgás. tuurEqvt { |o nu Ád r+ nt t. rendszert'Antibakteriá|is ||apító' koptető hetően hu ruto|dó. ipéfa HatékonyimhatásÚ gyigynövények.aldivizá|jaaz immun. Az a|vás közben terme|Ődo me|ahormonÍe|e|ós tonin és pro|aktin az immunitásban résá vevŐ fehérvérsejtek terme|odésá ér1trÁr1 iq Ínnlns hnnv te|ena szokasosná| tobbet. fertőzéseknek.amj gyengíti az immunsejtek gésÜnket. az ería|at ésaz immunitásterosíto fIavonoidokat. önszuggesZiós gyakorlatokat' nk önvizsgá|atot. " Szomoljai szeklice Fokozza az immunrendszeraKivitását' ' Benedekfű Biostimu|átor. ké" Lángvörös kasvirág Fokozza e||ená||ó pességÜnket. szobabicik|i7éS egyensúlya konnyenfe|boru|. juttatunk testünkbekÜlonfedoszerek réven le vegyi anyagokat. fekete mustár.li'l.s mindez kedvezően hat az immunitásra.tanuljunk meg va|ami|yen nem tehetjÜk nk. U g y a n c s a k g y e n g Í t i ka z i m m u n r e n d szerl a háaarlas' vegyszerek. baldériumés és nyugtatja az víruso|o' tisZítja a szervezetet. gyermek|áncfű-|evé|. *J*---.

' Segítheti a Candidaésegyéb paraziták eItávo|ítását. .' Az OXYTARM .l rtnlÁnll Ís l mroluttt ünnrlmn. Íesresonn has.| HOZI. p Y tross. szebb lehet a bőr ésa haj is! <É** L-*- iÍ b€khőI ie-code A70K0SDIET-DRIN = cslrnioitvA tooYAsznntfi | PAtAfi 20 NAPos ltÚnnt Á $k 9|€g0d0il Otl| ||oliíilólt telnól 990E/20t I FOGYOKURAT KOl\lCINTRATUM SEGITO HOLGYEKNE 9 TERMÍn nntÁsn I PAIACKBAN oiúnlfuwol! |ogyolrtó Hotósót klinikoi vizsgólotok tómosztiúk olú. onooÉnúr .ü E|ősegítheti a több éves lerakódások e|távolítását a vastagbólredőibő!. .Ö.. Ö] Az immunrendszer 70-B0%. Ha |obb az emésztés.\4ANN1 rcm I I onooÉi|^ p^eFürÉR|^ | l9'-.ü A sa|akta|anítás e|ősegíti a méregte|enítést ésa szervezet tisztu|ását' .lan0$anb.-a a vastagbélben találhat<i! .' Citrusbiof|avonoid ésC vitamin tarta|ma támogatjaaz immunrendszert.életérzé{.l ntnllnÁz.Ö.. kímé|etes éshatékony tisztu|ását.A A FORITIAT! z 4 KtRlsD noyó0vsztntÁmrml. Nem hashajtó! . 3.Ü. ! Hatás 1-2 napon belül! Salaktalanítás nélkül nincs hatékony méregtelenítés! Ü Támogathatja a bé|renc|szer gyors. . formu|óiót 3l{ergy szobodolom védi.

Ebbena megköze|Ítésben (amrita) e|rrÉrlokarnrihrrl&do|yásoft beri test é|etorqét€cseppnyi nel<tár a Ío|yamatos kÜzdeImet. forrását? az é|et _ _ részben az A fizikai testszintjén modern módszertő| tek. junkfiatalosak.fiatalság amennyit a mi rendszerÜnkbe.hogyegyrenő az érdek|ődés Nem meg|epő tudnakmitkezdeni.hogy megtestilegóvjuk a szívünkben rejlő nektárt' |e|ki|eg épek' egészségesek és kiteljesedet.hogy minélhosszabb ideig táplálkoás azonbancsak az egyiktényezó.dÍtanunk jóva| A mesterségesen terme|t. ismert tanokbó| e|ixtrje fiata|ságnak az ezoterikus A Íiatalsdg JOGAJA // jóga ésaz é4urvéda tűz(agni)éget. ji minŐségű nyerni. Kü|önösenazért minőségére és éte| az e|fogyaslott zikai test (a jógában annamajakósa) szép. és.supenruoman''-jei . a . rende|kezésre á||ókozmikusenergiábó| vagy megúju|ás raszájanát.. Mit gon. BudapestiKözpontjának zésÜnk járunk-ke|ünk ebben a ta. ame|yet nem cé|ja szeme|térően ezeknek pedig a |evegő.ideálként A maifej|ett társada|om a szép.kasi |égzésse| hiába kértÜnk test-és lé|eKiatalíti vezetójétó| pránaóceánban' mara.. Ezért ke|| nem. nyitjuttatnak vészetét''.az é|et aá tükrözi' megfoga|mazás.a mindenkiszámára vek már kétezer éwe|ezelŐtt em|egetika minttranslormátorok anmű. mert a five|. de csak Jo Mezősi Annától' a Ke|et. amennyit a |ég. Miközben a kÖrnyezetünkke| kulcsa? egészség _ Az e|ső fennmaradt vagyunk. gakozpont tudunk fÖ|venni be|ő|e.lakhe|yként'' mennyiségben álI rende|kezésÜnkre.cserekapcso|atban ajurvédikus . a |ehe vá|aszt ad mindenegyesnapján marad.. nem A |élek spirituá|is Útja értekintenek. hogyan arraa kérdésre. l Az ájurvéda szó van kimérve''' hogy már évezredekke| eze|ótt is kutatták zetekszámáva| mentá|is energiák A finomabb ésérze|mi a fiata|ság. l Mit tehetünk azért.megalkotott fiata| test bŰvö|etében él. nem miközbena testöregedéséve| ezt hirdetik. álé|etenergiájára.superman''-jei örök az tehát. az em. a hosszúé|ettitkát. (prána)óriási fej|ő. ütkö szintén a saját kor|átainkba doltak akkoriban. .tő legtovább megmaradjon.Nem csak az életminőségünk . hogy. A nehéz energiát dek|ődnek'és a fizikaitestetazzal a cél|a| éte|ból gondozzák. messzebbre ségéné| és fiata|ságánáI megfe|e|óen e|készÍtett iránt |ott.. mi lehet a testi-lelki terÜ|etén á||andó zünk.Nyugat dését. de sok _ megeszünk. örokké szomjasak nácsokat.csakráink köny. A |égzéssel elnyerhető é|eterő segítse a |é|ek megfele|ő . fagyasZott. iránt.. be részben ame|yet törvényeibeszegÜ|ni a természet gondot nagy for|élegzÜnk. a Hima|á. jógában jól ismert az a a e| a lehetségestő|: je|entése hossza a |é|eg. az éteI táplá|ja.annyit szakmaiigazgatijáti|' jai Jóga Tradíció kapkodó me|l megenged' Seké|yes. marad dunk.

Az semjó azonban.GYOGYITOELIXIR ják. a ban érdemes elsajátítani. szakszerű Íormája a pancshakarma tisztídás e|óttérdemes az egész útmutatása szerint majd 5-10 perc beszívidásután a fö|ös|e. elnyerését szoIgá|ják percig a Ho|d-Üdvöz|et gyakor|atsorok is. a hűtő |égzés |ehűteni a tú|ságosan fe|hevült testet. e|! a vvww. a táp|á|ás a Ho|d energiák Íe|adata' A |égzések Röz:j| a sÍtali.megráncoso dik. |égzések. Ha a testi-le|kiharmónia helyÍeál. termékenység'). Akkor véés érdemes gezni gyakor|atokka| őket. a kapalabhati a bhasztrika a|ka|masak. ésfe|Ügye|ete ésa tisáítóteák fogyasZáfej.amikor beme|egÍtő márátmozgattuk a testet.a mozgás|e|assu|.Az egészséges agni egyen|etes. (. nyirokrendszerbő| e|indu|t a méreganyagok kiFontos hogy vé. szél.tározidik.hideg és merev minőségéhez' Az öregedés során a testfo|yadékok mennyisége.mintamikor a gyertya sercegve. szöveteket. a bór kiszárad. a fe|nŐttkor a plftadósa. ha taIánosabb módszera testegyesrészeinek egyenletes |eggyakrabban atŰztÚ| erős. olíva-. ]elaxációl' vagy gyógyirt ke]€ s testi-lelki . hogyankeze|hető a stresszjógáva|. ésláb.Az é|et kÜ|önbözŐ szakaszaiközÜ|a gye rekkora kaphadósa.) l Hogyan hat a váta az öregedés Ío|yamatára? . végzendő másfé| órai ászana. dÍtása') szerint ebben a Íiata|ság nektárja nem tüa tartásban a Ho|d ég e|a Nap mozgatásait zében. mert mindent sivataggá tesz. ugyanenő| e|ene|ősegiti me|ynek A napitisztá|kodási rutinrészeként mosako. testben egészséges ódzsasz mint fizigyakor|ás pozitív hatásaiva| |átja immunitás. a gyakor|ás gére azaktivitás és a nyuga|om.mertezekena terü|eteken ha|mozi.az a|kalmazott o|ajtilfüggŐen rakódásokri|. mefi a regejel|egű nerá|ódás. tás')'Ezt csak szakember get lemosni. nagy |iülsábanésmegőrzésében segitséget nyúitóiógagyakoÍlatohogy az amrita tm. Az áma szintén tartjaa tes. tisZa |ángde jó a mandu|a-. KÜ|önösen fontos mel|ett érdemes végezni' a néa kéz. (ámaként\ rakéIet során a|ka|mazzák a korai Öregedés mer|az a testbenméregként hozzájárula test mege|őzésére . ürü|ése. a ke FIATALíTo GYAKORLAT széles tárházában azál@ R iógagyat<or|atok meIlett kÜ|önIegességekre talános eIvek o|yan pont is bukkanhatunk. bevan szó. szezámo|ajja|... ha nem égetjük e|.számábanolvashat.sa azonban mindenki számárae|érhetó. . nap.ido elŐttl öregedéséhez' Amikora nyugati orzít1a azidegrendszert. az é|etfo|yamatok nem kapnak redesbevá|t táp|á|ékot.amelyet prána (. és annáltobbetidózünka sajátöregkorunkban is. kaianyag. gedhetet|en része a test tisztítása. hanem más megnyitva táp|á|ja a haskü|önböző utakat a o n 1oganan (atűz Íe|é|esztésének vagy A HoId nektárjának agni qzanhak tisztí-testet. pedig e|jutás módszere évezredek ótaa meditáció.l5 |esz a gyakor|atsor ('é|eterő. (Arró|. Ezt az egész ga| ég'Kevés kormot.hogyene a testÜnkis gyors öregedésse| reagál. raforgóvagyszó|ómago|aj is. évutániidŐszakpediga vátadósa természetes idószaka.hánynapos |éböjt jozása. az.ot testetbekenni.hason. a Nap és a Ho|d minőségei egyensú|yba kerüljenek. táp|á|ására szo|gá|óküszervekmegfe|e|Ő lön e|járásokat tanfo|yamon vagyjógatábor.il|etve a hetihajmosás e|Őtt a fejbŐro|a.az viparita karaninak időmegÍor az e|egendő és a jó|működő agnime||ett neveznek. és aze|mén tú| is a bennünk élő |egmagasabb A hozzá ua|ó szel|emi minőség. kar középen ame|y a be|ső o|da|án ésa |ábon a vádliközepén helyezkedik el. mint a Íiatalító (marma). séges. A raszájana a dósák a|kat szerinti egyensÚlyát. zsírmájró|.megőrzésének nit Íontosnak tartja a rendszereslazitást és stb. A méregte|enÍtés érdemes e|őzőe|ősegÍtésére pohár |eg me|eg vizet inni. midszerekrő| van szi! A legá|. a ésaz ízü|etekbő|.Ha a neKártégető |átogasson baiaiÍa' el a Kelet-l'|yugat agnikevés de Egészségközpontba' amelynekwebo!da|át |óanahhoz.bóvebben|apunk 2B7.Riki Az érzékdik Íel leginkább a károsenergia. sa|akanyagot terme|. amely szerint a Íiatalság rása aze|me. tisztÍ|ására ésmegÍiata|i @ R tégzőrenoszer gyors tásra az intenzív. segÍt jógaszövegek is kieme|ik G) uara k|asszikus testhe|yzetű fiatá|Ító hatáa ÍordÍtott ászanák sát'közü|Ük is kÜ|öntisen a Íé|gyertyát mé|tatvez. az 5G55. ame|y e| a testet.ame|ynek szintevalamennyi testifolyamata kapcso |ódik a váta dósa száraz.Miné| több és intenzívebb stressznek vagyunk kitéve' többet anná| tartizkodunka váta kibi||ent á||apotában. vagy egészének o|ajozása.Ekkor tásának) nevezzÜk.Nincsmitcsodá|koznunk azon.A szerk.|ndra A neve lndrabaszÍl nyi|a')' ésaZegyik gyógyító pont nagy erejű a testben' visszatérni érdemes a kiindu|ó @ VégezetÜ| Iegfőbb Íorá||Ításhoz. Azősi|eÍrások ésaz egészség harmadik Íe|téte|e.l Aá is gondo|hatnánk' kat szeÍetné iozzáét|ő ok|atóktóI megtanul|egkézenÍekvőbb módja kevés. azonban. Az o|a1 megnyugtatja ése||a. ésmerewé vá|ik. Eza naponta 10.nedvesíti. rugaImasan tartja éstáp|á|ja a vos|ás szabadgyökró|' húgysavri|.kny'hucimen éÍi -' kormosan ég akkora testnem|eszegész- elixír 47 . a végtagoká|landóan'fáznak. cisáákri| stb. könnyú. (. Minden rá ható nyomás vagy nyÚjtás aktivá|ja. issegítegy-két ezze| veazemésztőrendszer tisztulását. me|egen ízÜ|eti letet. a csontoktomörségecsökken.

_ gyigyszerszedés Ha ágyban szeretnénk a jó emésztésért.il|etve je|entkezhet tárad€ hogy kipihenjük optimá|is léma többekné| a fárada|mainkat.A nehéz. Az ideá|is az |enne. Ü|veis lazÍthatunk. l Mi|yenrossz szokásokka|á||hatunk az műköemésáőrendszerünkegészséges útjába? désének _ Közhe|y. tor.. a joghurtotésa kefírt is tanácsostöbbször a2 aszta|. de érdemes Azérzékeny megnyugtatja és a gör. Jó szolgálatot gyomrot ÍeszÍtő te|tségézet esetén. Szerencsére .Ev e|ején sokanfogadkoznak. ésa rendszeres Azok.sokszora hétvémusÚhétköznapokon _ nemjut e|egendó géken idónk az evésre. . páro|va vagyfőzeléknek kon a torna? mö|csök nyersen. jó szolgálatot tehet. hiszenígya szervezet kisebbadagokI Milyen panaszokjelezhetik. többször ennénk keveset. támasszuk a|áa Íelsőtestünket.|önösen fontosazok számára. éssietve ezért ha fogyasZ1uk e|az éte|t. lazítást segítőtevékeny. a la|ás utánestepróbá|juk A |egrosszabb. Enyhü|ést hoz... pihenjünk le! LJ édesköménytea a fe|nőttek bajait is remee|. majd hatehetjük' sankortyo|juk kü| teszpuffadás. érdemes Íogyaszhni delétkezés előtt párdarab |anság több rész|etben. hosszÚtávon. amit közott a keményhas' a te|ítettségérzés. a maguknak nemcsak a vona|aikért.akikva|óbanbetartják tetttgéretet. akikfogyni szeretné dietetikusok hogy vala. ra tenni.. dáskínoz. oanaszokra uta|hat meg bepóto|ni. mive|azok rülhetik prob|émáA zöldségek'gyü. esetén az is. ha ti diéttás napokon különösen szé|hajtó haüású kamil|atea. Rövid.jÜnk|elEz nem Íe|tét|enü| ke|lhe|yeznÜnk magunkat' hinagyakorlatokka|. a szék|etÜrÍtési prob.fog az á|mosság. a|akításában jik' de a te|jes kiŐrlésű e|készítve egyaránt gabonakorpákat' gabonafé|éket. és l Mi|yenÍogásokka| könnyíthetjük fé|ig he|yezkedjünk ell Ez küdo|9át? ülŐ he|yzetben az emésáórendszerünk . vá|asZani.be|sŐ béke'' amelyek ésmegórzésében.de igaz. hiszen ígye|kekerÜ|ni éshe|yettük a rostban betegségben gazdagtáp|álékokat a gyomortartaIom visszacsorgását. hogyevés utáne|könnyen fe|boríthatja a és a tú|hajszo|tság ha van rá módunk' pihenegy kis oda. Me|egen. Íe|Íúorvoso|ja. rünkke|? . javaso|t gyerekeknek las.elmulasztottunk. uto|sóétkezés rea.I Hogyansegítaz emésztési serkentik az emésáést.megfe|e|ó je|enti aZ' hogy figye|ésse| táp|á|kozássa|.étvágyta. és emiatt gyakrabban ke|l idegen fö|keresnünk a me||ékheIyiséget. segítenek a . kapjaa Íe|dolgozásra vámi nincs rendben az emésáőrendsze.Íe|fordulást''. hatásáagyobbidegeskedés ra Vagy egy Íertózésmiatt gyoremésztŐrendszerÜnk sabb fokozatrakapcsolhat.nek. zsíroséte|eket mindenkép. be|sŐegyensÚ|yt.sŐt. viszont|assúbb Üzemmódra vá|that he|yen a|aku|hat ki.segítségü| e||en csöket AMI MEG SEGITHET. 48 elixír .ban. utána bé|prob|émák esetén nagy segÍtesetén Gyomorés { gyomonontás gyu||adásgát|ó kekszet miatl séget nyújt és korpás e|rágcsá|va. vódás.akik ref|uxpen érdemes szenvednek. hapuffavalami|yen Íertőzés okoz .fo|yamatosan Az viszontigen megterhe|ő a ri táp|á|ékot. ha gyorsanágyba is bújunk' hosszabbidejefenná||ó tozása. a szervezet.l Ezek szerintaz ebédutáni szundiká|ás hogya bé|rendszer mi|yen érzékenyen gál a lé|ekben zajló fo|yamatokra: a stressz sem tesz jót? .vízszintesbe fote|ban vagykanapén né|kül is szen egy kénye|mes ségekkel stb.Q A hasÍájós sokszor vagy tú|ettük magunkat. egyesek csak másokviszont átmeneti|eg. megsze|ídÍti a borsmentaba. hívni hányinger is. ami ezután hasfájás' szokásokmegvá|. ha az egésznapos kop.AmikorÚgy érezzük.A a görcso|dó. sokattehetÜnk meg re|axá|ni.Emésztési többek szervezet számára. hanem az egészséges is sokatteszemésztésért nek' Hazánkban rendkvül sokankÜzdenek emésztési panaszokkal. és székrekedés oIyan tudniVárai Dóra é|etmidtanácsadó va|ókat és gyakor|atokat osaott meg Vekt|Ünk. rendszerte|enü| táp|á|kozunk.hogymostantó| fordrtanagyobb figyelmet nak a he|yes táp|á|kozásra mozgásra. hogy a felgyorsu|t rit.Bizonyára mindenki rende|kezik esetbenugyaniskétirának kel|e|te|nie konyság közitt' ésa |efekvés saját tapasáalatokka|arra vonatkozóan.következhet. Eá tanácso|ják a is azoknak.

és domború jólgördÜ|ünk. runkon KiÍújjuk megtámaszkodva. mindenképpen fordit.nyújtozunk. Fo|ya. elixír 49 . be|égzésre és kiÍÚj.Vá|tozat|an stresszes. majd ba|ra forduIunk. majd Íe|sőtestünkke| e|.A rendszeres mozgástöbb frontonis a zépre' tozsdöntést végzünk vízszintes he|yzetig' Kana| sunkka| a combunkat érintjük' e|őrenyújtóvá|hat.. |nnen visszatérünk kö. és 10-1 Íe|sőtestÜnket visszaengedjÜk a ta|ajra. A jóga kü|önösen hatékony segÍtséget 2. IeIki terhek csökkenéséveI ezútta| ba|ra. ésbicik|izÜnk. Átfordu|unk hason Íekvésbe.A és fejÜnkke| a ! pár az emésztórendszer is fe||atvégrehajtása közbencsak a fe|ső. Törzsdöntést végzünk. Aza|apá||ás ugyanaz.jukki e|őrehaj|ás né|kü| is! sem e|egendő ahhoz'hogy megszÜk. az érintett |ábkövetkezik. nyújtott |ábunkat Mé|yen Íelata|ajra szorítjuk. a talajt. Néhányszor megisméte|jük a gya_ át. runkka| KiÍújjuk átku|cso|juk.dÜnkön vagy támasztjuk. nyújtott kasőtestünkke| e|eme|kedünk a fö|drő|. törzsünket kissé hátune|emeljük a ta|ajró|. az ujjainkat. esik. nagyszerepe|+ tünket végü| Íö|egyenesedünk' badÍt a stressZó|. a |ábÍejÜnkné| összeku|\ csavarást trft . g uégezzijk. Térdpanaszokajánlott.e|őrehajo|unk hogy kezünkke|jobblábunkat annyira. Mé|y be|égzéssel szabadulhat! testunk mozogjon! 20-20 másodpercig kitartjuk ezta nyújtózó testhe|yzetet.ha megérintjÜk 10-15 köze|ítjük. Egyszéken á||unk. a |evegő ka|kÜzdők hagyják ki ezta gyakor|atot! # 1 :':T::Í. 3. a |evegő kiÍújásakor szép egyenes Térdben . közben Ítj|fe|é ÍeIsőtestünkkeI kissé ászanák. eleme|jÜk a ta|ajró|. Kénye|mesen térdehaezkénye|metlen e|he|yezkedünk a ta|ajon.mennyezet Íe|é törekszünk. e|őredőlünk dottanaz emésáésharmonizá|ását majd |assan hogy hátunk maradjon).ahogy lentő tevékenységre. gyakor. és Combunk (Ügye|ve.1' Kisterpeszbe 1. Ebbő|a he|yzetbő|törzsköze|ÍtjÜk. szünk és megnyújtózunk. |em mozd ulatsott is ke| es e|Íáradási |eÍekmajd nyÚjtott |ábunkat a ta|ajra engedjük. törzsünk me||ett Be|égzésre és behaj|ítjuk fe|é köze|ÍtjÜk majd kaa hasunk a térdünket. és karra| isjó|megnyÚjtózunk. kü|önösen akkor. |assan mé|y |evegőt veszÜnk. Kezünket a ta|ajon a tér" pbbra. haj|Ított szolgá|.]T:i*:1T- 1' Hanyatt Íekvésben |ábunk nyújtva. teshe|yzetig' vagy 3. hátta| ü|ve. Ezta majd a |evegőbe eme|jÜk.A séta ésa kocogásis gyógyír |ehet reny.hamegy.matosan gyakor|atok |eg célzott kivitelezéséve| végezzÜk.::í. ügye|ve ana. enyhén hajlÍtott térdde|. Hátunkat egyene' } tás következik. mozdu|at|anok maradjunk. a |evegőt. _ fé törzsdöntést heta probléma kia|aku|ásában. ismétlés sunkfe|é majd a ba| nincs hozzászokva a mozgáshoz. ta|punk a pihen. karunk a pihen.azután Íö|egyenesedÜnk. mint z e|őző vagy az ágyszé|én i. HavégeztÜnk. beszívjuk a |evegőt. nehezen kivite|ezhető. másrésZ végzÜnk. Lábunkat ta|pra húzzuk.juka |evegőt. he bé|működés esetén. O|da|anként ] Eröss Eszter ismét|és majd kiÍújásáva| lazÍtunk.ame|yek dunk. kon Íinoman e|őre-hátra ameddig visszaÍekszünk esik. a |evegőt. ják. nyÚjthat' hiszen köztudottanfeszÜ|tségo|dó' ná|.Jnk. vagyakáraz ágyszé|én egyenes Kezünket tarkóra tesszÜk.jon a gyotrő gondo|a. toktó|. a|aoá||ásban kezünket tarkóra tesz. Kezünket a magasba összeÍonjuk talajon mellett megkapaszkoeme|jük.EgyrésZmegsza. haIehet' vízszinszabadul.sen ta|tvakihÚzzukmagunkat. ésúgy érzi. közben fordu|unk ba|ra. két ta|punkat Íe|é az enyhe e|őreha|dünket behaj|Ítjuk' és egymás l pihentetjük' son időt relaxációra Vagy Vaif} lásis megÍele|.i|tink. korlatot. |ábunkat kinyújtjuk. éserősÍti a hasizgyakorlat-2' A széken mokat. ésa me||kajavasolt. hogy deréKó| lefe|é pedig magastartásba eme|jük a karunkat' A |eve.vagy megérintjÜk a talajt'ahogyjobban jobbra. szovetségesÜnkké és e|fordítjuk a Íe|sőteszunk. lami|yen kikapcsolódást j+ végzÜnk majd visz. a Íö|dre. Mé|y |evegőt VeszÍ. 5 ismét|és iavaso|t.1::f:::. mozgatja a be|sőSzerveket. 20-30ismét|ést követően oróbálAki túl hogya sport 3. és léteznek o|yan kimon.gő kiÍújása közbentörzsÜnkkel előredőlünk' ha. 2' Hanyatt fekvésben törzsünket e|emeljük a talajró|' könyékben hajlÍtott karunkka| stabi|an megtámaszkodunk. VisszaengedjÜk. 20-25 ismét|ésse|. ame|ynek |nnen ismét visszatérünk középre. mert a cso|juk kényeImesebb.

va|amint percig speciá|isgyu||adások csigo|yaízÜleti rékébó| 1 got (kb. harmadik nap pedigszÜnetet |genhatékony vírusfertőzés okorta|áz Ed.5 d| v2ben.15 fóz. ldegfájda|omra elixír . Jótékonyhatásúbélhurutná|. lgénytetenek.ésfájda|omcsil|apításra. sára megnyugszunk.Gyógyászati szempontbó| mindegyiknek értékes a kérge. kérgének a szaIicin (7%). A teát Íőzésse| vagy forróvízben áZatássa| készitjük. ésforditva: a |ázcsil|apÍtás hatá. alba) szo|gá|tatja. 4. m4d kezdjüke|ö|rő|. va|amint cserzőanyagokat ésÍ|avonoidokat. valamint 25.1 g-ot Jó eredménnye| A gyigyszerkönyveka tea készÍtéséhez haszná|hatjuk egyes neura|giák .asztmások ésvárandósok Cserzőanyag{arta|mának köszönhetően rendezi példáuI számára.majd |eszűrjük. l|yenkor Íé| evőkaná|nyi kérget 5-15 percig Íőzünk2 dl vízben.példáu| (hászámÍtanak az egyszeri adagokhoz(ez megÍe|e| esetén amikora nervustrigeminus kb. tartunk.romosztatú ideg) fájda|ma miatta betegnekaz got is megengednek. majd|eszúrve fogyasztjuk. üde talajon'vízköze|ébenér. A kúrát 6 hétig ke|| dig ismeret|en hatásmechanizmussa| csökkentiaz folytatni. de nagyobbada. gyu||adás reuma elleniszer. éspatkóbé|Íeké|ye 2. Véreshasmenés esetén a fúlakéreg-tea erős összehúzi hatásának köszönhetően |eá||itja a hasmenést. hason|i hatású 50-50g . Emellett tartalmaz mé9 szaIicin. csökkenthet1Ük napi 1-2adagra. t'oss'. hi|yaggyu||adásná|. Barkavirágzaluk kora tavasszal az je|enti a méhek számára. Nagyobb dózisú vagy az enyheemésZési zavarokat. e|ső táplá|ékÍorrást A harmincfé|efűáame||ett méglega|ábbennyi. és megszÜnteti a vérzést iS.sőt néhaa |eve|üket és a virágukat is fe|használják. regge|tol kortyon estig. va|amint 25 g tövisesiglice-gyökér ésporcsinkeserŰfű kevg' . emésZőrendszeri apró' be|sŐ 3. példáu| populint ésÍragiIint. Kezdetben 4 iránkéntiszunk egy-egy adagga|' majdahogyenyhü| a hasmenés.otfŐzÜnk 5 dIvÍzben. 1 kávéskaná|nyi kéregnek).A nap folyamánmeg ke||inni 0.de nedves. keresztezéssellétrejöttÍajtais |étezik. mandulagyu||adás Vesegyu||adás adagot Íogyasztunk' gyigyítja' MELtÉKHATÁS. KÜ|sóhaszná|at. akkor idege' nem okoz ma1d mel|ékhatásokat. ésÍokozza a vizeletmeny. esetén.VARIACIOK EGY NOVENYBE: tl afehér tŰZ je|ennek vérzésekné|.ésÍájda|omcsi||apító. keskeny |eve|űcserjék és / \fák. ha kombiná|juk gyógynovényekke|: GYóGYTULAJD0NSÁGA: sebbekvagyunk.100 |áz. éskihajtja be|ószármazékokra! le a homokot. gyógyszerként ÍŰúakéreg KiegészÍtő éskakukkfű' 9 csarab. fűlakéregteát.5 get 5 percigÍőzÚnk2. vagy Streptococcus okozta gennyes zünk 2.más. gyulladásgát|ó' összehúzó használják fájda|omcsi á|ta|ános ||apÍtásra. Haszná|ata nemaián|ott gyomo].a legjobb drogot azonban az ezüstös vagy fehérfűz (3. Napontaegy _ gyigyítására. esetén nemcsaka gyu|ladást hanem_ Dr. Láz. aszerint.egyikszájszé|e húzódik' o|da|ra moly betegségrol van szó.hogy ha fö|megya |ázunk. hogymennyire ko.segít akik a||ergiásak a sza|icinnyiségét is átmosni a vesét. Kü|ső|eg ugyancsaka túzf akéregt őzetet haszná|ju k: e|. _ ezta|ánazza|magyaidegrendszer feszÜltségét Kevesebb adag ke|| így a'fŰdakéregbó|' biZosan rázhati. az Ütőereket a vesében. és eá az adagot 2-3naponta Íogyasájuk. fé| evőkaná|nyit) 5-. ként. ÉnrÉxrs HATóANYAGAI: Íö hatóanyaga a tehfutÜn|a GYóGYÁszATl ALKALMAásA g|ikozidja. mindkÜ|só|eg a|ka|mazbánta|makra) nagyobbadagotszámÍtunk: 30-40 hatjuk. Nagy Gézafitoterapeuta MERGEZES: mive|f|avonoidtarta| mának köszönhetóen tágítja Tilosalkalmazniuk azoknak. tiizek(Salix) vá|tozatosméretű ésatakú. az enteroco je||emző (vékonyhosszú távú adago|ásáná| Iitisra és vastagbé|gyu||adásra) aján|atos Gvitamint szedni' Szapora széke|ést. fó|egamikormikrovérzések meg a szék|etben. Hasme gyógybort gÍŰzÍakérnésre is készíthetÜnk: 1-2. 1. Emésztőrendszeri bánta|makra sek.8 | g.ikás. másogyuIladásokra dik nap a |ábunkat. zik magukat |egiobban.5 dI vörösborban. A A .derivátokat. Reumára ra (pé|dáuI fagyotttestrészekre vagy aranyeres Reumáná| mindbe|sŐ|eg.pé|dáuI ésnyugtató hatású. ső nap 15percigáztatjuk bennea kezÜnket.

TanfoIyam: (4nap) {8.ÉVFoLYAMUNKÁT IilDíÜUK 20l3. uupervhió. í |apszám:330 Ft . (4nap) 48. l]. Iematika: á|talános szakmai anamnézis' tematikus kinezio|ógia. fáida|om' megórtés/one Brain 8.jngyHáz A|ternatÍv GyógÉ5zat 250 Ft É|ete fontosíordu|ópontjához én? s e 9 í t e k !s o Í s e I e m z é k sártyábó| rúma w. Tanfo|yam márc. Varju Márta szAKEMBERer rnNír1Ár'. Hétköznap 18 órátó|. .25.szerua|itás.europa-akademia.A|kotás u.lo|k|€gyanru|y.|árta (ta(Ü|ty |ntern. tanácsadási protoko||. psricho|ógia/önismeret. przichoszomatika.a íe|vételi máre|kerdődtek! teleÍonon beszé|getések PROFESSZIONATIS .T. (4nap) 48'000 Ft + áía tt Tankönyv részlet€ s információ e-maiIben.200 Serdü|őkor. |(inezio|ógiai Protoko||. Béncze Nnes: 317-80óó' 0ó-30.AHoL A EUROPA AKADEMIA pnoressztoNÁLls |gazgató: dr.öregedés/oneBrain 9. 20.000 Gyermekkor. mE DIG|TÁLIS EL|XÍB ELŐF|ZETÉSI DíJAK .hu Ildi 06 9G6o3-37l Minden nap 9-22 órái9 Facebooksy. 22. }|ember of Three ThreeIn one Conceptsotovábbképző szintek: KapcsoIatokveszé|yben/one Brain 7.hu wW.mara Tel. -..200 ÍtTankönyv ó0. 12|apszám: 3 300 Ft 1tztapot kapsz 10|ap áráért) . pszkho|ógia/önismeret.l9. 3.lK: 0 | -0835-04) á|tal működtetett t?t O A védetem. izomtan/izomeImé|et.i||etvehonIapunkon. TanfoIyam: + 3. fengshui ftitdsugárzás tanÍotyamok !anácsadás. gyakorlati tvente kétszer bentlakásos tréning 4 nap a képzési di1ennek ósszegét nemtarta|mazza' Tanévkezdés kezdő csoportnak: 20|3. l00000Ít+ áíalíé|év Tandíj: (+a tréning dija) Iníormáció és a Íe|véte|i bené|getés € g yeztetés€ emailben. PRoFEsszloNÁLls KlNEzloLócus rÉpzÉsl SZAKoK: Coach.alterna. izomtan/izome|mélet' |(ineIio|ógiai Protoko||. hétvégén egésznap Éi2Ú26. 37. varju l..:202-74'00. w.06-30-9-403-066 KlilEzlol. X||. mfsz.|0. kiffiÍ:3-]3g. 7. é|etmód.200 máj.ocw AKADÉMn |'lárta Szakigazgató: dr.FEBRUÁR|ÁBAN kinezio|ógia. képzés Tematika: á|ta|ános kinezio|ógia.f.Var|u Proíesszioná|is kinezio|ógiai isko|a' nemzetköIi okhvél' tóbbkinezio|ógiai |ehetőség)' módszer ekajátítása.000 [t + áía+ 3.200 ÍtTankónyv 20|3' Iestáramkörök. (párhuzamosan is végezhetiiek) MAGYARoRszÁGoil csAK ilÁLUilK JoGYÉDETT. |ó. -M W.hu info@alterna. stresszo|dási tematikus technikák' térenergetika. Létsámmax.hu I l23 Bo. hagyományos kinaigyógyásrat. TanfoIyam í€ b .HATÉKoNYTANULÁsl TEcHNIKÁK Jósnők várják hívását! TANFOLYAM Lilla 06 90-603-302 stresszo|dó technikák. 2 és íé| éves képzés (+16y66516*6si fé|éves modu|okbó| á||óblokkok' á|talában havonta egyhétvége.hu info@europa-akademia.. (5 nap) It + áía+ 3. és é|etvezetési tanácsadás. Skype:dr. 6 |apszám: 1 650 Ft 1otapot kapsz áraért) 5 |ap .000 tt Tankönyv ápr. itmeretek' egészségugyi és terméstetgyógyávati Termész etgyőgyász kineziológus képzés Továbbképzés |n one Conceptso) oktató: dr.378'0G9o'ó03-289 200 JTsLÁs! ALTERNA (F. tanátndási és szakmai anamnézil. éÍettség' szeretet/one Brain |0. streszo|dási technikák' nupervízió. február 2]-24.900-0877 Radiesztézia .bó| imert Ju|ianna T€l. kinezio|ógia.|7.: +36-30/9621. [t + áfa+ 3. 6 fó.varju.

amit szeretnénk. Virtue a|kat szÍvesen adok angya|éfteImezéseket ebben a témában' ennek a témának szente|ni. ail. hogy szívünk te|jesen é|etre ke|t és nyitott. ideá|is társ me$a|á|ásíra he|yezi a hangsú|yt' hét Íejezetben Íejti Schache ki' mitke|| tennünk. hogy segÍtségünkre |egyen tartó. A |ehetőségek \..u. hogy e||ená||ások ése||enerők akadá|yozzák Hatodik fe|ismerés: Azoka tárgyak. Eza könyv|ehozzaa Íöldre a misztikumot. a szeretetet' a bo|dogságot és a bete|Negyedik Minden embene| kapcso. őket. és eseményeana. Hatudatosan kezeljük őket. aho| embené iutnunk' megvá|toztassuk a kü|ső erőket. Hakiegyen|ítjüke két e||entétes mozgást. mindig is szerettem társamat? Mikor Íogok i azigazi számomra? |gazi o|yan ame|yik a kapcso|atoka uta|t' Vo|na egy te|jes _ Doreen |évén kártyacsomagot ime. Ennek a titoknak önmagunk e|utasÍtása mindig egy korábbi Végigvezeti elutasÍtás á|isgyakor|atán keresztÜ| az o|va.csoIidáshoz vezető Úton. deegyidejű|eg e||enerőt is kivá|t bennünk. vá|ságban épp van. amia szere|emme| kapcso|atos.| egyszer E|etünk éskaocso|ataink alakÍtása közben számta|anújra és újra fe|bukkannak azé|etünkben. a SzereIem angya|aivaI Ők összpontoBárki sÍtanak mindenre. a ben. és befo|yáso|ják a kisugár.minden egymásti|. ami emberként és |é|ekként ismeghatároz min.a szÍvünk magyarázatai Íognak e|őbbre vinni Íogja azokkal is. egy részérő| már SzÍvmágnescleredménye. és bárminképességet és ertÍt a|ka|mazunk. azokka| is. re1|ő rántotta |e Íog|a| erőkrő| a |ep|et. A szere|em a játékosságot és az izga|mat vegyíti uza|az érzésse|.hogy szeretette| bíro. A szere|emtő| Íiatalnak. _ annak. tásáva| Íe|szabadíthatjuk a szÍv erőit. Hava|ameLegtöbbünk számára a párkapcso|atunk a|a. ha viszont ésgyönyÖrűnek tűnik. és nyianszületésünktő| ha|álunkig keressük az . nem mások vá|aszai' ós |atban á||unk. szeretne kibontakozni. A szív a központja mind. Azegyik Iegnagyszerűbb csúcsé|mény a vi|ágon! Ezért nagy öröm számomra. a kerulépek kapcsolatba. nulhathat. . nak. eza könyv a kÜ|ső erők. fe|ismerés: Harmadik Egyet|en esé|yt semcsak Q kapunk meg az é|ettő|. hanem e||enerőket is kivá|tanak bennünk. SZIWANAGSADO 52 elixír . olvashattunk a szenő sót az éberséghez. Hetedik Íe|ismerés: Szívünk va||omása erőve| és hanem nagyobb va|ó. energikusnak ésé|eterősnek érezzük magunkat.'' A SZERELEM ANGYALAI JOSKARTYA . ereje is akadá|ytala. amihiányzik azé|etÜnkbő'. Hacsak a be|ső erőkkel do|gozunk.Gyakran megházasodni? romantikuskét |apot. bár|e. erőket. és David Richo az éber tudatos. ana./ . h szer.uonzzuk az ző új megköze|Ítésben tárgya|ja nem a témát az gyaink megva|ósu|ásához' é|etÜnkbe. r) Második feIismerés: Va|amennyi tettünk közeLrcoovisz minket a kitűzött cé|unkhoz.sa| vannak azérzéseinkre. és ezek azangya|ok számta|an embernek képesek segíteni egyidejű|eg.Noha fordu|nak hozzám következő kérdésekke|: Ho| ta|á|om meg a |e|ki az összes többi is magában Íog|a|t a egy.| Első pozitív fe|ismerés: Vágyaink nemcsak érzél seket. erőket A TUDAToS SZERETET ör nrxR _ ezek sünkkor magunkban hordozzuk Ha ban.| zott he|yet e|azé|etünkben. fe|ismerés: azé|et érte|mét. Habo|dog ebben szere|met é|ünk át. és teret bidosÍthatunk vá. nekünk készen ke|| á||nunk a körÜ|öttünk |évő vi|ágra és embereke..minden más|ényegte|enné du|hat. Tegyünk rendet a zője. Ezek azerők kihatnak digmásruhába ö|töznek.és egyiriásititok rej|ik benne. aztis.ja. azaz egyenesbe hozzukéletünk mér|egét.rendszerben. A |egerősebb mára szü|eté. ame|yek Iegutóbb Visszatartottak minket ab.harmonikus kia|akÍtásában. az örömhöz és a mé|y kapműkönyvében. a hosszan párkapcsolat vÜnk vágyik. sőnket is megváltoztatjuk./ Amikor és kapcso|ati kérdésekben végzek szere|mi érte|mezéseket. David Richo cé|. hogy kihaszná|juk a szív erői. aholmindany. kapcso|atunk pozitív het. amire a sz! \.hogy fe|ismer|ük őket. szívÜnk RUEDIGER SCHACHE . hogy körü|vesznek minket.az emberi kapcso|atok Vi|ágába. erejét. hogy egy ideig vá|tozásokat érünk e|. / i||etve mi|yen feIismerósekhez ke|| hogy í szeretette| tö|theti fe|azta he|vet. fe|ismerés: de m(ja SzÍvnágnes a bensőnkbenÁ Ötödik Minden ember meghatáro. Nem e|ég kizári|ag a be|ső erőkekon. rekoncentrá|. segítségÜ| hívhatja őket. e|készü|t. ereje befolyáso|ja a szívünk tÖbbek között kaocso|atokhoz. ide. Gyakor|ati útmutatót nyújt a jó| működő megérezni. a |e|künk ságosabb vá|iunk. ft meg.lyikük nema számára fenntartott helyet fog|a||a e|' ku|ása tényeé|etünk egyiklegmeghatározóbb jónak centrá|ni. e|őÍor. EZeknek aze||enerőknek. me|yik a he|yes út. Hamegváltoztatjuk a kü|ső erőket. ame|yeket ha|ványu| a fájda|munk me||ett. hiszen a kint és a bent nem vá|aszthatók e| az egész rendszer Íe|boru|. aztvonzzuk beaz é|etünkbe. Ezeknek az embereknek az utat.akiket nem.Hauonta megjelenő kiadói hírleuél az Elixír magazinban DOREEN VIRTUE EDESVIZ'I-]IRLAP ./ . hogy szabad he|yet biztosÍtsunk an.akiket szeretünk.r| -T jesü|ést gondo|atai keressÜk.képesek vagyunk. hogy bemutathatom azolvasónak / szerelen anjóskártyacsomagom gyalaijőskárIyáI.zásunkat.| birtokolunk' és amik hatás. ket.e szeretni önmagunkat kedvesség ságés a szerető megbízható spiritu.ésÍe|o|djuk az azokat ketindÍtanak e|. e||enjátékosoknak a kiiKa. bok egycsoportjáVa|.

enyhíteni az érze|mi kezdted vo|na mozgás. rára.Miért sóvárgok állandóan fagylalt után?.. éjjel-nappal csakis arra .ú. KINSLOW á||. |ehet hatására vi|ágszerte kitáru|nak Demiéft? Eshogy az.. sós dolgokat nassoliak!" Hátnem DOREEN VIRTUE dühítő' haaz embernek ez az é|etterü|ete azétkezés ennyire kikerül az irányÍtása a|i|? SZÜNTELENÉHsÉG -. a gondo|ataid a Íé|tékenységet' a szomorúságot.Ugy vágyon. és egyéb elérhetőségei: gyakor|ati aÍán terápiás midszereket isaján| a |e|csomagkuldo@edesviz.A technika.megnyí|nak harmonizá|i ságegyszerű áthe|yezéséve| i|yen és az elmék a tiszta tudat ere'ie zást|ehet e|érni mind testi. tésén tú| anaadválaszt. vagy hozzáigazítani Va|ami|yen azegyszerű akkor azelméd tisztán nia testedet. ezzeI Nem Íeladatta| Íog|a|koztá|. csakazon ésa szexuá|is é|etedet.. ki bajok keze|ésére megertísítéseket). Tudatod vo|t. ahogy prob|émákat. hogy azegyes éte|ek utáSWE.ATBAN? jelentése Az ételek utáni sóvárgás és|eküzdése megatszabadulhatnék . vagy csupán működő emberi kapcso|atok kia|akÍtása a cé|unk. Az Édesvíz Csomagkü|dő Szo|gá|at me|y ézeIemmeI hozhati összeÍüggésbe. érze|miprob|éma Íe|tárására és orvos. gon. és gyors pozitív vá|to. kor isa|kalmazhat'iuk.hogy a tudatos. és 30másodpercig erősen arra. gyakor|ati Ehhezad hathatós RENDELJE MEGON. éppen arra és a Íé|elmet. hu Frank J. (QE)' pedig nyu. Kins|ow újabb könyve a Kvantumszinkronizáció midszerének hatáskörét terjeszti ki: a technika ismerte...edesviz. egyszerű. hogyropogós. pózokba ke|| tenned Amikor azonban ke|| hozzá meditálni.kat'pé|dáu| aze|őző bekezdést. mi|yen e|őkészü|eteket nyos. Nem tudokleáll. hogy segítséget egyrészt azza|.kapcso|ataidat Íogsz Ta|án Ezta tnidszert ebbő| a könyvbő| tanulni. az e|méd godtabb Iett. Nem igaz? Mie|őtt tudod majd sokkaI összpontosítasz. is a|ka|mazhatod.hitné|kül is működik. oIvasni ti fájda|mak.még a házikedvenceidre jáfta Íejed. ezért szerint e|eve |áka vannak Íté|Ve a drasztikus. kéÚgytudatosnak |enni. M ÉDESVÍz WEgÁnuHpsi|-t vuYwv. a pénzügyeidet.hu (p|. mint Kicsit ellazult a tested? Kicsit nyugodtabb lettaz pes|esze| meggyigyítani o|yan testi a lobban e|méd? Az biztos. ezek szNxnoNEAcÚ nem Megjelenik a bajokátkezelik' csaka tüvaIi neteit. szóbe|i (06-1) Tel: 320-3642 elixír 53 . étkezési eset|eg anyagi jiI dokka| küszködünk. . KVANTUMKVANTUM l/t^n'r<.térdficam.AI JTSKATYA Megjelenik Íebruár 5-én! RUEDIGER SCHACHE szíWANAcsADi DAVID RICHO HoGYAN LEGYÜNK FELNŐTTEK EGY PÁRKAPcsoI.edesvlz. haéppen a|vászavana|.ame|ynek a szívek. va|ame|y éze|em utáni sóvárgás Epp véleménye ha* FMNKJ. tudomáben. kodtál' hogy mitetté| ebédre' Vagy mitÍogsz enni vacso. a |égzésedet _ je|en vo|t.LINE Virtue. Ez a Kvantumszinkronizácii eredményeképpen a tested e||azult.. Még hogy higgy benne egyszerű éskÖzvet|en arra sincs szükség. i .' ni sóvárgások mögött mindig va|ami|yen éze|mi @t@ prob|éma. fe|oIdhatjuk neSegÍtségéveI gatÍv éze|meinket. |ására van szükség. a gondo|. Mit tehetek?" . Ennek ritmushoz. hogy a Íigye|med kevésbé szétszórt. kénye|met|en erőlteta jövő heti utazáshoz. kreativitásunk szabad szárnya|ását gát|ásainkat.K|ADŐI HÍnlrvÉl www.l.J. az ujjad és a hom|okod talá|kozásáná|| Hamegtanu|sz ke||. fájakadá|yozi meggyógyÍthatjuk Íizikai javÍthatunk da|mainkat. hogyan a|ka|mazhatjuk é|etünk legkü|ÖnÍé|ébb terü|etein. Doreen könyve Megjetenik Virtue az éte|fÜggőségrő| szi|'Az ismeft El{SEG praxisábiI Íebruár12-én! szeÍ7ő tudományos kutatásokka| és saját származi esettanulmányokka| mutatja be. FEBRuÁRI AJÁNLATA: DOREEN VIR'IIJE nzÉotsvíz K|ADó Hogy magad? érzed most A SZERELEM ANGYAI. meo.. deakprob|émákkal.hu rész|etesen me|yéte| e|magyarázza. Eset|eg egykorábbi baráti beszélgetés ameIyre megtanÍtalak. hogy megtudd' mit gást továbbá irányithatod banvoltak.1r vonáson hiszen a|apuli diéták.netán azonmorfondíroztá|. de elsöprő erej(i vágyat érzek irántuk. i szárazvagy nedves? Érzed-e Érzed-e azérverést az ujjadban? azérverést a hom|okodon? figye|j hogy mitörténik csendben.Hogyan tól a kényszertő[ hogycsokoládét egyek?.. a szoronTalán uáttá|. fu éte|ÍÜggőségtő| tebruár l9-én! -* megszabadu|áshoz a be|ső. sportte|jesÍtményÜnkön. mind mentá|is téren? e|őtt. hogy hizlalnak. a mutatóujjad hegyét Íinoman a homlokod közepére. Tedd i zés Mi|yen vagyme|eg? A bőröd az ujjadnak a homtokod? érzés a hom|okodnak azuiiad? Hideg-e az ujjad. ttinik..könnyene|sajátÍtható' ésazonna| kiÍejti hatását. Íigye|d meg mitérze|l Mi|yen éraztán a|aposan. a fejÍájás' az emésztési zavarok vagyazízÜ|ejobban prob|émá.Segítség! ni a hasábburgonyával ésa sajtburgerrel! Tudom.

3 hetes kÚrákban. hogy a zsírpárnát e|égeti a rozs kiááatott |eve. hogy a betegektuda(az on esetébena tosítsák: minden betegséget kövérségetis) csak akkor lehet gyógyítani'ha minden más rendbenvan a szervezetben' A fogyókúránaknem az a |ényege' hogy _ a betegnek |elki beszed]Üka zsÍrégetőket |eg is át ke||hango|ódnia| Aki fogyni akar. éson(ök)ben is felébred hogy egymásmek utáni vágy.dettől fogva nagyon jó' tény|egúgy érzem' egészségte|en |ét szabad megennie a korábban fogyasZott hogy megta|á|tam az igazit. Kapcso|atunk kezfalat1airól. hogy akik szerint itt az idó a szü|ésre. mint ahogy arró| is.a csa|ád nyomásának. másrésá csak a fe. Érze|mi|eg is meg kell érniahhoz.te|eZ nem szokott jó| e|sÜ|ni. virág.hogy ezálta|az tnök e|eteis tel1e sebbé vá|jon. Kedves Brigi! A gyerekvá||alásidópontjáról va|óban mindenki maga dönt. A |egjobbakat kÍvánom: Thiery Henriette hu waw. máris több esé|ye van a ketten is.Hétéve ismertem meg a Íérjemet. A PSZICHOLOGUS Gyerek nélkülis teljes az életem! .A |egfontosabb.baráti ktirünkben és a munkahe|yünkön is ket kel| alkalmaznia. hogy te|jes |egyen az é|e tünk.. Sokszor szédü|ök is' és Íáj a fejem. seit! A gyerekvá|la|ás kétegymáshoz larIozo. akar-e egyá|talánUtodota vi|ágrahozni. 2. de az Attó| a pi||anattó| ember nem haragszik magára' és elkezd po. emiatt szégye||em magam' és szeretnék |efogyni. ebéd és Vacsora után isszuk' KÜ|ső keze|és- hoz egy gyerek. .. minket pedig szervezet számára létfontossáqÚvitaminokat egyre többen kérdezgetnek' hogy miért nem vá||a|unkbabát. cickafarKű-virág.annak tartaniake||magát ahhoz. Tudjuk. Kozéjük tartozik a ná|unk tab|etta csot is kapunk' hogy mit tegyünk a gyer. hogy is. hogy az e|hízott hogy későn kapjatok majd észbe!". meká|dásért.vi rág. Már sok mindent kipróbá|tam' de hasáa|an. A férfiakban á|ta|ában napontatöbb alka|omma| későbbébredfe|a gyerekutánivágy. EZ én nagyon sokszor |eíttam ése|mondtam már azérl.igazság az. eá rendre a tudomá somra is hozzák.Nagyon kövér vagyok. a féqéve| borikás zsírégető ke||15-15percig sák meg eá a kérdést. Bár az é|etben soksal |egyenek szinkronbanI szor másképp történik a do|og. A fogyikúrázónak szÜksége |ehet e||enorszakmai vezetőreis.Mivel azonre az azonna|fe|szívódó.s azezekhez történŐ a|kalmazkodássokszor a |egteherbÍribb kapcso|atokatis pribára teszi. juk' majd |eszÚrjÜk'Naponta 2 a|kalomma|. ame|yek Íarta|mazzáka sorra szü|etnek a gyerekek. ha ez köhet harmonikusgyermek né|kü| zös döntés eredménye. Egyre azt ha||om' hogy formájában kapható tengeri a|ga. Ta|án bennem van a hiba. ezér|akive|ük é|.ame|yjidtarta|mánakköszönhetóen Íokozza a zsírég+ ugyerek né|kü| semmit nem ér az é|e|". Kedves Asszonyom! A |eíftak alapjánonnél nemcsak e|h2ásró|és van szó. gyomra.kérde zi Brigi (33) Dunakeszirő|. Ez azonban hosszú fo|yamat. thierahenriette.ez pedig rossz hatássa||+ hetne rá. Va|ahol aá o|vastam. akkor nyugod' tan hagyjákfigye|menkvü| a környezet je|zé felelősségte|jes Íe|adat. rülményeket teremta gyermek egészséges fe1|ődéséhez.éspermasszírozni a zslr párnákaI. és beavatjaaz akupresszúra pe|dáu|arra. |eKétember kapcso|ata természeiesen js.|enmag és Íeketebo dza-termes. e|őrenem vágynak gyermekre. hársÍa. egymást Szeretó emjön ber közös döntése. zi az á||apotát. a kicsi reagala ke||emes ingerekre' és kel|emet|en Néhány év múlva ta|án másképp |át1ák a gyer. unem is tudod' mit veszítesz<.hogy a magzat érzékszervei már az anyaméhbenis múködnek. nem is érde mes bízniaz agyonreklámozott. me|y akumeibe (megtanít1a presszÚrás pontokatke||masszíroznia)' A Íogyókúrás receptek közü| aján|om a kiürü|ést segÍtő (de nem hashajtó!) teake veréket: 100-100 g feketebodza.három mondania a magyar konyha ízletes.valamint 50 g édeskömeny és 1 evokaná|nyit 20 g szennalevé| keverékébő| 25 percig ázni hagy|eforrázunk2 d| vízze|. Ha a baba nem azért a vi|ágra. pszichésen vá||alva|akiegy másik ember fö|neve|ésére kozzon. aki sosem érezi|yet. Van' aki azt hiszi' nem és ásványi anyagokatis| gyaníEgyes gyógynövények te|tségérzetet biáoeshetek teherbe. hogy hónapokig redukciósdiétán é|' s fö| ke||készÜ|nie a hosszú önmegtartóáatásra! Egyrészt|e ke|| meskedni a környezet. hanem a szervezetöne|zsírosodásról mérgezésérő| is _ |ega|ábbiserre utal a gyako ri szédü|és ésfejfájás.akkor feltehetó|egonök sem készülnének a szü|etésére Úgy. mások a férjemné| Úgy érzi'tele van a tanak prob|émát.. Ha mindkettenúgy gondol1ák'hogy egy. és szerintünk nem hiányzik alrzitívan 54 elixír . ezérl sok kéret|entaná sítanak. a szÜ|ők kiegyensú|yozott' egymást megéftó.ahogy arra n+ ki szukségevo|na. hogy mindeneke|őtt vitaskrémetaján|om' ame||ye| |ényeges. szeretette|jeskapcso|at a hozza |éIre ame|yoptimá|isko aZ a biZonságos hátteret.fogyásra. o|yan zsÍrégeto.ámde éve vo|t az esküvőnk. A baba megérkezése örömteIi ese mény. ugyanakkor komoly stresslorrás is: rengeteg vá|tozásthoz a pár é|etébe. Sok sikert kívánoka fogyásáhozI Dr' Nagy Géza sze akad o|yanis. a Eme||ett éte|mennyiségnek. Nem szerencsés i|yenkorengede|- A FITOTERAPEUTA Kövér vagyok . stb') fe|szividnak a véráramba'és többfé|etÜnetet okoznak. Ez igaz?.aki rendszeresen gondo|. A családban.A vastagbélbenke|etke ammónia ző mérgező gázok (meti|alkoho|. majda do|got.kérdezi |eve|á ben egy fiatalasszony. Egyre jobbanzavar. on kereknek. áthango|ja ót a pozitív rejte|kodásra. jesnek érzi az é|eIét így is' és va|ami|yen szempontbil ez a legfontosabb. hogy mi töké|etesen e|vagyunk gondolkodni. hogy nem vágyom az anyaságra?'' . ucsak n+ is' tő halásúpajzsmirigyhormon terme|ését kezdve. egymásra figye|Ő. ke||emes tapintásÚ ban egy kapcsolatbanmindig kettenvannak. a gyors fogyas nem egészséges.

másiknakaz orosz|áne|e1ére.gondot ame|y eltérést az i|yen '.. meke kü|önös viselkedésérő|:''Kisfiam szen a hiperaktivitássa| is egyazonparaméte he|y.ő már nem ugyanaz Jakab Z.kisfe|nőttként'. kÜ|so a| katát' vábbá formavi Az ezoterikus szubku|túrában általános az a is tÜkrözi. i||etve vannaka testkörÜ|ienergiamezókvagyidőpontra készÜlt ikrek két' kÜlönbözŐ he|yre re uta|óje|ek. a je|enség ikrekró| mi sem nyi|._ az Újkori ezoIéria |etlenül és a New Age húzódó' a másik imád szerepelni' a kö is egybeesik.fényszogek természete vagyerőssége módo ésa hétkoznapi é|et igényelt ségem szerint egészen másról van szó. természetes pontjátérintő megtartásában Felmerü|taz is.Bár a spirituá|is éb. a kis|ánynak2'5€ óra sem . Az Ané|kül' hogy ezek va|ó. a taná szerinIaz i|yengyerekekerényeit |öIő házakcsÚcsainakelto|ódásáva| midon érdemes eIismerni.az asztrológiát támadók tásmódjában.iii. A Rák érzékeny.. szintet dettspirituá|is |omtó| duzzadó habitusának.com kotikossze. ugyanakkor |átásmódjuk se a horoszkóp |egézékenyebb is figyelem... ez ugyanisrosszesetbenindoko ményez je gyerek. vánvalóbb.Mindig is hittem az aszl. tét hajú'vasgyúró Íiúcska. Az ikrekesete.testetö|tésefe|ett az emberitudatosság evo|Úcióját.asárológia.zen@gmail.nak. aho|megmutathatja magát. nek. készséges eredményezhet. hogyaz eImÚIt stí|usát évtizedekben jegyhatár gyerekszü|etett köze|é tűnőbb'ha szÜ|etéspontjuk sok o|yan a Földre.é|et egyik nagytitka.akik egy jegybe egyiknek be. embersem léphet ugyanabba tét akkorva|ibanidejük|ehet. aklndigó a gyerekem? gyerekeket' hi.bábáskodik''' jó szándékú pediga ko||ektiv Hérak|eitosz mondta:. Kíváncsilennék'mit szó| ehhez az tő. vagyiseszerint szépszámbané|hetnek zöttünkindigófe|nőttek is. tanak egymásra. (2-4ívÍok\ |eményem rögeszméiből nehézkizökkenteni. tú|fej|Ődéséve| iS. Azok a hivatkozások.ésta|ánnemvá e|egendő.de horoszkóp pontosan egyforma legyen.ráadásul egy |yiba. kÜ|önösenaz aszcendenst. jzcs.. gÍtve Ez pedig megvá|toZatja a nemcsak'. éves unokám van' egy tündéri ikerpár.hogy időt|enidők óta dokon észle|hető.rol'ógiában. kÜlvilághatásaitközvetitiaz egyén számára' ugyanakkor be|só vi|ágánaka szócsöve. éstú|érzékeny' ne a g|obá|is szintűtudativá|tozásoknak. mau jeligérevárom há|ás köszönettel az gyaréuható ígya va||ásosság hanyat|ásáva| E|ixír magazinban. ha kétember ugyanazon a naMegint más. padnaktartja.konkráan a |é|ek kora ésaz Kétpetéjű jelen|eg auraszíne még csak szubjektiv mó. a Iat|an fensőbbségtudatot Vá tében' A kÜ|önbözóséget az é|etterÜ|eteket Bár nagyon kedves...Két három. egyá|talán nem hasonlí. pon ésugyanabban az irában szü|etett. így |ehetet|en. a kislány szó epheszoszi tudatosság kétszer a fo is e|fogadjuk. sZáro|ása. sőt. egyedi Ahogy az Ie|ezni Ha Kétpetéjú ikrek. je|lemük vagysorsuk tekinte a|katuk' szóli. Neki egyet|enóra délutánia|.su| |áfuányosan.ként ése|fogadjuk melya dens ugyanis a szemé|yiség ni. Honnan |eheteá tud.Mondjuk' Új kor hírnökei. teremtmények ésmegisméteIhetetIen ságosságátmostvitatnánk. to Kedves Uram! Iágának kereteit. okunkvanfe|té. Számukra okáIi|az i|yen holisZikusabb |átásmódkia|akÍtásában. Az indigó gyerekekmegje|enését nagyjá. jottek Az on unokái tízperckÜ|önbségge| kok helyett komoly filozófiai kérdéseken gusokat. Az egyik szégyen|ős. Ez az idoszak zéppontbanlenni. Micsodakü|önbség! befoganak bizonyos Az indigó kiÍejezés arra vágyi természete dó ésvédettségre szöges uta|.hogyhogyanneve|jük az i|yen jári öntörvényűség és ugyanoIyan szemé|yiségjegyeket bírtoko|.ke.és az ember. hogy hiperaktív' de a Íele. ígysorsuk ívének sokban kü|önbözik a kortársaitó|. je|ez e||entéte az orosz|án é|etörömtó| és önbiza. vonatkoznak.'.'.kis vadóc.szűro1e''.más-más esik.. rok sem igen tudnak mit kezdeni vele.intuitivitás. Vá|aszát lHatvani nagymaperszemás tényezŐkke| redés igénye is ma. és mi a teendó i|yenkor?'' .spirituá|isa vi|ágra. szabadságfokva|iban megfonto|andi minda pedago rek mentén ke||(ene) kibontakoznia. és ennek már gyermekkorban is vanje|ei. törékeny.iltlI AZ A1ZTROLŐGUS elixír 55 . s az égitestek mezhetók. Szerinte a fiunk reinkarnálódott |élek be véve Az aszcenis kel| hogyneve|jük óket. Csaba bó| az asztro|ógiai VízöntGkorbeköszöntéve| vás is túlsok. mintha egy másik világban é!ne'A játé zete|é ál|Ítja minda szülőket. kor egyforma horoszkóppal rende|kezve Egy budapesti úrsámolt be nekem gyer.. az isko|a egyá|talán nem köti |e. aki az é|etet szín. de gyerek. Mive| a Fö|d forog.most elbizonytalanodtam.Bár a parapszichológiai megfigye|ések fö|drajzi helyrŐl nézue az égbo|t ké egyadott szerint|étezik tudata testi|ét után pe á||andóan vá|tozik. mert az már nem ugyanaza fo|yó. Ők az emberiség tanítói |esza Rák végére. egyben nehézkérdés az. |ehet magyarézni. az indiésa raciona|izmus je||emző gó gyerekekre vonások. A kü|önbözóség e|fogadása me||ett je|enthet gyerekek márértéke|hető eredrágódik' ugyanakkor rettentően szét. tunációraésaz auraszínére nincskét horoszkóp. KedvesAsszonyom! _ korunklá.Egyet|en |é. amelyeka reinkar. Az egyik. hogy is. '. a másik sö.akár egy-.akár többpetéjű empátia igencsak szükségesek vagyisfügget|enü| |egyen szó . hogyli|ásszínű ami emelkeazaurájuk. Va|ó1ában egyforma dományosanmég csak közvetettenértelmozognak.ami egyébként vissza- A PARAPSZICHOLOGUS Paurinvi'TilT. szÜ|ött hozzáá||ását az é|ethez! vagy indigó gyerek. embereksokatsegÍthetnek új' egyikvesszŐparipája. A kettőiük szü|etési megszü|etéséve| az ezerki|encszázas évek másodikfe|ére tehe ideje közötti különbség mindössze 10 ke perc. A dologakkora |egszembe meggyőzŐdés.

jód.' hagymaegyszerre csökkenti a vérnyomást ésa vámpírok egyÜttesének tartását. ám a fokban bizonyÍtotta. Néha virágszá.ban derÜltfényarra. szertetermesztik. A-provitamin) és .kÜ|ön és pestisjárványokban. a vámpírok e||en. összezúzása közsek esetében (egyesek Mediterráneumig enzim segÍtségéve| Baktériumö|ó szerintakár vírusaz egészókori vi|ágked. Az egészfokhagymafejet beborító vékony. Cryptococussarjadzógomba Az ósemberek|aktabarIangokban ta|á|. Párat|an * fokhagyma (Allium sativum) fŰszeréteIa|apanyag. B1i B2-'B.varásere1ét. a szívÜnket coccus baKériumok okozta betegségek. a rögöl(ő| fejeketfÜzérés a gyökérzettó| megtisztított be vagy koszorúba fonják'éssze||ős. Hazánk.nehogy okozi Salmone||a gyarországon kivá|tképp fertőzőbaka Makó környéki vámpkként keljenek újé|etre. ésjól tűri az éghaj|ati kÜ|önbségeket. pedig a temetés berkísér|et ban a XV.ame|ynek csúcsán apri |éghagymák ésterméketlen virágok nyí|nak.éte|mérgezést baka me|eget ésa napsÜtést.másokat é|ettani a is..'-l lx*.az a||icin. tériumok.. egyensú|yozza 56 elixír . a női húgyhi|yagot ji minőségŰ.T ame||ye| a |egegyszerŰbb viszontki |ehet teszi. szé4ába s többek közt tuberkuMive| szereti Ma. ésgyógyÁ' növény. |ábujjakkozötti és hÜve|yi szagta|an val|atát is o|vashatjuk. sz+ fej|esztettek a rontás. a sumerék. A novényt Kínáti|a ame|y a gerezdek aprÍtása.Szeretjük.gyanÚs'. ma már vi|ág. Erős antibakteriá|is és gombaö|ő hatását mértékben a ko|esZerinszinafrodiziákus és bizonyos sa me||ett emiattis egyrenépszerűbbé váh. száraz helyen' fe|Íüggesáve táro|ják. rizikófaktorok kÜ|o"n.-. oshazájábó|'EIó-'Közép-és DéLÁzsiábó| terjedte| |ndiátöbb ezer éveKÍnában. . ha|ottak igazo|ta. a Közel-Ke|eten és a Fö|dközi-tenger partvidékén. Louis Pasteurmár 1B58-banleírta. de mive|igényte|en. alka|maáák eredményesen.reteketis bedörzsö|ték Íokhagymáva|' EZ a Íö|fedezést ésem. gombafertozá írásos agyagtáb|ákon a||iin. ban.e|ótt fokhagymagerezdeket lizis. a kÜ|önbözo vitaminok(A-' dések esetén rán ko|era. fokhagyma nagyon tériumok.ben az a||inéz a|aku|át a ptom velte. hogy az al|icin védekeztek hatékony' a vércukorszintet is. . de csak tet' gáto|ja a szÍvinfarKust és szÍvrohamoErdé|yben feIaggatott fokhagymaf kat okozó vérrőgök képződését' sót kiÜzérekke| 1920. '. tettek. mertóvja okola agyhártyagyul|adás és Staphy|otak Íokhagymamaradványokat. az egyl iak egyenesen isten Ítették'je||egzetes l|latot A fokhagyma hatását |égúti megbetege adó a||icinné. remekízeésvé|t hatá. A keringési e||en gyógyszereket ki. G és }vitamin. magnézium. a boszorkányok távo| |én) köszönheti. Gyigyíti éstisZítóhatásáta történe|em so. pedig már gyigyíti ja. ö|Ő)'fertŐt|enÍtő va|amint is kihaszná|ják. hártyásburoka|attakár 20 gerezdis kifejlődhet' N/iezekrő| szaporftják. háborúk.. a azita számos á||at. században kezdték termeszteni. sót az ab|akke széIesspektrumúantibiotikum. rat is hoz..FŐ hatóanyagaa kéntarta|mÚ. s mive| érdeméÜ| tudtákbe nyome|emek(réz' vas. utána |eve|e ésa szárae|szárad..

gyigyu|'ha egy hagymagerezdekke| együtt addig főzzÜk sósvő herpesz is gyorsabban puhu|. A legnagyobb gondot Nem szeretjük.borsozzuk. és ésa Írancia 3 | víz* 5 Íejhámozott .kepuhára páro|juk. 5 dkgresze|t * paÍmeiq':. H0ZZAVALOK:1 kgspenót só ha e|Őző|egkissémegroppantjuk oket (a Sózzuk. ízlés a friss. bár így |yeket |evé|tetvek jitékony megszabadu|ni hatásacsökken' utánnemcsak a szájésa |é|egzet. ideig lyamatosan kevergetve bele. * je petrezse|yemgerezd 4. adunkkb. hanem az aknékti|. sze|t sárgarépa só 1 ká.taszószokban. ha|nótszárát |ecsipkedjük. . tüneteket okozhat.sajttaI 1átszik. bedörzsö|jük fiistölt sajt. fehér takakávéskaná| |angyos vizet.sa|átákban. menta.héjú Íokhagyma sokáige|á||' de csak kemény vajon megpároljuk a többiÍokéscitrom|éve|. gerezdekI resze|t kistejösszenyomható és a krémsajtot. A maradék szerint muS. és közepükre (utóbbimozzuk a gombás ragut' ve|eket |eforrázzuk éslecsö. sűrű. hogye|. Szemö|cse|len is hatásos|ehet: rom * 2 toiássárgája" 0. köretként tálaljuk.i í. tékony pusZÍtanak' Fogyasztása .lxi*n*3a *i fokhagymáva| ke|| kenegetni vagy áztatni letkenyél 2 dkg Í sajt {al ' . . ezért nekikcsak fózott szoktákÜ|tetni. Az á||atkísér|etek rákszintjén bizonyították mege|őzőés gyógyÍtóhatását. . a mento|os cukorszedóknekvigyázniuk gyógyszerek ka szopogatása Vagy a rágizás is enyhit. Cseppenként. Íö|bors mustár. de a már meg|é. . bőronát beszivódva is érvényesül.Álta|ában kevés dinszte|jÜk'majd gompedig fer. mert feftőt|eníti a bőrt átható szaga Van szagaje|enti.a dió vagy a gyógyszereket kel|.Iek ízesítésében pögtetjük' A Íokhagymát hagymanyomón átakná| citrommalegyütt) yll"lálE*ue* prése|jÜk. fertŐt|enító hatása segít formábanjavaso|t fogyasztaniuk. hozzátojássárgáját egycsipet sóvar foKonyhaife|haszná|ása fokésborssa|. Aszáraz megborsozzuk.és Íonón.ha|akés más tengeriéte. Szépít.nyáriÍokhagyma. mandula elrágcsálása. rórétegei még nincsenek kiszáradva. gerezd fertŐzött 2 krémsajt túró H0ZZAVALÓK: 7 Íokhagyma. 2 gerezdnyi (a barna gumóját fehér fogyasztjuk hagymát. megmosott |eve|es zö|dségek. hozzáadjuk a be ÍokhagymaoIajja|! A vaj serpenyőben ÍeIoIvasztjuk. kü|önösen paradicsommal ügye|niük ke|| az e|fogyasztott _ természetesen ha i|yenkor A szag és kipáro|gásmegszüntetésére keverve egy re. .sőt még pedig gÚ |esz. borsozzuk. * 5 ge. Körömgomba e||en * kb. A |egfinomabb |assÚ kétszer is öntÜnk hozzá 2-2 mentálási e|járás eredménye). de a petre zse|yem-. va|amint máva|.5dl o!ívaolaj éjszakára tejszin* petÍezse|yemzö|d.eukk*p1 vajon megÍuttatjuk. cukros amíg Amikor |angyosra hű|t. te|jesen meg nem bedörzsö|jÜka bőrt. mert méregte|enító hatása a tejszínne| í}rrt{{::.kultúrkorökben nem igazánszalonképes. A herpesz je|entkezését mege|ózóbizsergő érzéskor vágjuk. ésa csecsemőjÜknekhasfájást' hasmenést konyabbnak a tejet mondják. ame. sranct*.akár 24 ira mÚ|vais.és ze|ler|evé| i||óolajai. A krump|it aprókockákra s a resze|t a|ka|mazva akár meg is e|őzsárgarépáva| ésa kissé megroppantott ÍokhetjÜk a seb kia|aku|ását. va|aminta kávébab. basze|eteket.*'i**'s*i E*-i *.EGESZSEGES ELETMOD nenseikiválasztodnakaz használt számta|an eszköz közÜ| |eghatéanyatejben. Az o|asz gasZronimiáH0ZZAVALÓK: Íüstö|t megvagdosott spenótot. e|ősegÍti az ó|omés más qehélémek kiÜrÜ|ését a szervezetbó|. Íél cita fe|Ületet.soktó| és más bőrrendel|enességeKol. lu7 elixír 57 .75 dkg burgonya u 15 dkg re. a pattaná. . pórustisZitó. ni harcban. Eróte|jes méregtelenitő.5dkgvaj* só '4 szeecetbenááatott tört rezdÍokhagyma . a szoptatianyáknak mennyiség. H0ZÁVALÓK: 3Íejközepesvargánya a tetején . a Íokhagymát appépesre róravagdossuk. héj egyébként a frissesség ésmegszórjuk '5 í me|. eset|eg fejeketvásáro|junk. i iiJ: i| megtisáítani. Hatékony eszköz |ehet a narancsbor e||es hatú| hígítjuk. akkoraz íze pirítjuk. mert a Íokhagyma átható Ez annyira intenzÍv. gerezdde| vízben. Kevergetve újra Íe|Íona|juk. sózzuk.'ragaszkodi'. tészfokhagymegkeseredik' Pácokban. keverjijk. amelyekben puha. közben fokhagyma fÜstö|t' a fekete egyfajta be|etesszÜk a csurgatjuk aZ o|ajat.5 Íokhagyma .$ A gerezdeket egyszertibb színne| és simára í-}i. A kenyérsze|eteket megőrö|tbors dkg vaj Íesze|t le)' Ha sÜtés a|attmegbarnu|.ésez a szag Akár közvet|enÜ| is az arcbőne kenhető tén e||enjaval|t. a tárra| ízesítjük. zánÍorgács 5 dkg " dkg '. mert fö|erŐsÍti a szjntetikus hatásátI het a helyzeten. A nyersfokhagymafogyasztása is Meg|epő módona jó i||atÚnak csöppetsem egyesekŰzi még a hangyákat ésmás rovarokat nÓvények nevezhető fokhagyma a szépségünkre is jóné| ritkánÍejfájást' hányingert ésa||ergiás ezért a biotermesZésben o|yan (pé|dául rizsa) me||é hatássa| |ehet. " 1 kávéskaná| Simándi Juli véskaná| cuko] e eset|eg tejszín. Gyomorfeké|y vagy ref|uxbetegség a verejték is Íokhagymasza. tűzön. be|etesszlik a né|kü|özhetetlen. mert a fokhagymabizonyoskompodarabig nemmegyunk emberek közé. kisvajdarabkákka| tá|a|juk. * gombákat fokhagymát' megmossuk.de embe rekné| eddigcsak a gyomorrákkal kapcso pubIiká|tak Iatban kedvezó eredményeket. a okozhatnak. 3-4percig páro|juk' Íokhagyma kevergefue Resze|t Íüstö|t ban kiemelkedószerepet -2 megszórva. . VérnyomáscsökkentőVagy vérhígíti citrom|é. esea bőr. ame|ynek vergetve végÜ| még megÍűszerezzük. AntibaKeriális. fe|ét törjük. nincsenek hagymát. áttörjük. krémme|. hozzáadjuk a túrót. fe||azítjuk' Pti r'*!t '. só .megkenjük a sajtos Az alaposan spe. tegyünk a szemölcsre zúzott A " A meghámozott Íokhagymát kossÜkbe. regge|és este pedig kenjÜk sze|ete|jük. a |e.

Zatosárn meg is erósítik _ a vtidli ésa comb izmait. ráadásuI a kivitelezése ALLO. Czanik nagy terpeszbe El c. jönnek-mennek. hogy pé|dáu| l Valóban e|képze|hetet|en. át tagjaikat. ez is tökéletes!IIa'azonban úgy érzik. a |égiutas-B könnyebb. a biztonsági a magasba Ba||ábunkat Íe|húzzuk. GYAKORLATOK a fe|szo|gálók. az állómunkát vó'gz'őkazonban nagy valórrcrn tudják a munkahclyükön színűséggel megvalósítani a vízszintbe helyczéstvagy a felpolcolást. eme|jük.*.Számukra nagy segítsógetjelent. végzőket|átja e| hogytérdünk ne e|őzze mega |ábÍejünket. Az irodai dolgozók abból a szempontbó1könnyebb helyzctben vannak. A mozduIatsort isméte|iük. a szajobb aÍa|nak támaszkodunk. . 58 elixír .A HÉT M|NDEN NAPJÁRA A fodrászok. egy forga|mas étterem Íe|szolgá|ói egy időre e|vonu|janak. ame|yek elsősorban a hát és a has izmait erősítik' így fokozva a prob|émás részek teherbírását. hogy időnként fölállhatnak. . nrcrt már er'za|is nagy terhet vcsznek le a meggyötört végtagról!Az úgyntlvezettpasszív nyújtás szintén cnyhülést hozhat. és fe|po|co|ják a |ábu. v égzŐknek.Ebbő|a he|yzetbő| eme|kedünk a jobb|ábunkka|.:. ha rendszcresen átnrozgatják _ ós szép foko. otthon tudják meg.ipo. ha ez lennc az ideá]is.i-"T#:iliJj.'il'. kissé a ta|ajon tadiuk ha úgy a sarkunkat kísérők. \ Mi|yen tornagyakor|atok segíthetnek az á||ómunkátvégzőknek? . ha fáradt ]ábukat felpolcolva pihentotik. de munkáiuk miatt a lábukra órdomes nagyobb figyclmet fordítaniuk.iót. |ábunkat loun kézze| kácsok. tenni? _ Igen. hogy a lábuk va]óban nagyon clfáradt. lóan sokat á||nak egy ésba||ábba| is e|végezzÜk a gyakor|atot. még akkor sem. ran sokszor tapaszta|ják. majdo|da|t cseré|ünk.Miután e|óző |apszámunkban az Ü|őmunkát végzőknek adott tippeket. most az á||ómunkát guggolásokat' Innen végzünk ügye|ve arra.'' Az is haszná|..tettkézze| Balázs fitneszedző á||unk. vagy gyakhelyben.Ti Y^ r a 4 7'x \t ! A számitógépen dolgozóknak o|yan gyakor|atokat á||ítottá| össze. Az állómunkát vógzőknek viszont az tesz. akik a nap nagy részót ülve töltik _ ós rosszabb esetbcn helytclen testtartással számítógópcn dolgozbi izomcsoportot iS fontos cdzésben tartani. 3x30-szor a FITNESZPROGRAM zoknak.. behajlítva őrok ésmindazok' kiindu|va |ábujjhegyre 3x30-szor akikhozzájukhason. hasznostanácsokka|. Ezek mel]otttermészctcsen a ttjb.:Íil"ti:lifii'1:. ós megmozgathatják a tagjaikat. mennyire e|Íárad a |ábuka megterhelő órák után. pár percrc próbáljanak meg pihenni: üIjcnek le. kat' vagy e|végezzék az itt bemutatott gyakor|atokat.ha ezt csak a munkaidő lete|téve|. M U N 1(AT ffi.?'.

térdtinkrltkissé btllrajlít. ltáadásul a kitartóarr lonl.amtlly segítiaz izmok rcgenerálódását tis csrjkkenti az izonfájda.jttíst lommal mozogjanak? sc.ö L o b N = = = I . _ A szerk') gítő nlozdu|atsclt-. 0|daIanként 3x50ismét|és ajánIott. Csípőto|ást végzünk o|da|ra és|eÍe|é: egyiktérdünket behajlítjuk' a másikatpedig kinyújtjuk. lJa crősebbck .it. l ]nnek összeállításírtrrritldigvtlle kell megbcszélni.EGESZ SEG ES E LET I V CD Jt & n4 egyik|ábunkat e|őrenyújt@ rtőredő|ünk. hrlgyaz' akinek rnár kialakultvisszerc Van' nlindcnképpen forduljcrnorvoshoz vagy gYógyt()rnászhoz' hiszetr szánlára a szakenlbcr álta| javasolt tcrrna jeltlrrthtltigazi scgítstlget. hogy lobban állják a Sarat. izonlláz kialakulásiinak esélyét..sarkunkat a ta|ajon tartva.itl llegű nrclzgásrlkat (:s al. diszkrét darabok. ame|yek nemrontiáke| az összképet. Ha mindkét o|da||a| végeztünk' |ábÍejünket is a ta|ajra engediük' és10 másodpercig próbá|juk kitartva azt megérinteni. érdemes inkábbkevésbé sikkes.o tesz tr nyúitás. Aki Íáradtnak órzi nlagát ahhoz' hogy hetentc tijbb órát is mcrzgásra Íilrdítson. Ha a munkaadó nemragaszkodik a tíisarkúhoz.Ezután a mtisik tlldalrll. miközbena |ábunkat nyújtjuk.fiziká|isannlegter. Ebbő| a he|yzetbő| összeszorított combbal 3x30 guggo|ást végzünk. ban szintén talrilhatrj passzív nyú. és tlzálttLlmegakadályozzuk a kc]leI-tletltltrségek kialakulását.tltően _ nagyon jót n()n] iS naBYon szembetűnő:egYiklzibunk- El c. Mindkét o|da|on isméte|jiik néhányszor! ! t i s Gl ununrat * keresztezzük. n élénkítik' ami áldásos hatásúa munkiival kal elíírclépiink. juk.helő munkájuk me||ett is elvógezztik ug-van()Zt.tcjltött hosszú órák után.miközbenkarunkat összekuIcso|juk a me||kasunk e|őtt. és tréningezi a ktlringtisi rtlndszert is. vagy miclőtt munkába állna. I -''. akik éreznekmagukbarl erót és prlrcoIlkertlsztül. akkor a futást is.tz' iz'nok. a hátuI lér. hogy . ésóvatosan Íö|Íe|é húzzuk. 10 másodpercig kitartva ezt a he|yzetet. l-ttlkÍZrradékonyak. LábÍejünket megragadjuk.tátnlozgatja a test mindcn izrnát. Az úszást naÍ]yonjónak tartom. Bár a magasabb sarkú cipő csinosabb' hosszú távonkényel.Illivel a sztlrrrélvre szabrltt tanácstlk a Ieghatékcrnyabbak. A munka végtin_ akárr:sak egy kiadtis edzést kör. ha végignézünk a uise|őjükön.tettkézze| nagy terpeszben maradunk. a telrhelóst is jobban bírják. de Az cdztissel kapcsolatbarl lónyegtls.t kedvet ahhoz. abban stlgít.ipo. juk.. edz. eríjsítsükaz iznlrrkat.zz'en' néhány tornagyakorlatot.hogy tehtlrmentcsítsük a fáradt lírbat.hetente pár a|ka(A g1'akorlatsrrr. Ma máÍa spodcipőkbőIis készülnek teliesenegyszinü. karunkat Ieengedjük a törzsünk me||ett. nrelegítsebc az izmait.o L c = .javaslorn'mcrt az kompiextlt.íí lábunk sarkiítleszrlrítjuk l Mi|yen kiegészítősportokat javasolsz a talajra' és finrtman Ilyúitunkl]0 másodazoknak. .de kényeF mes |ábbe|it vá|asztani.viki vrigzett gytrkorlatok a vérkeringéstis Í't:1- É = cd G O E m = e|ixír 59 .őterlrrieríísítóst is' IIa a munkaidő alatti sok jírrká|ásncm vtlszi tll a kedvüktlt. így idíjvelkrlvésbólcsza játllonl nrégaz aerob . Az általanl btlmutatott gyakcrrlatsorrllsősorban a mcgelőz(lst szcrlgírlja. met|enné vá|ik'igy vise|ése megkeseritheti a munkáva|tö|tött id. l ega lír bb reggtllenttlv i gc. .

aminekérdemes utána1árni' amelyek megterhelikaz emésáőrendszert.1-2 |iptuszo|ajat csepp 2d|vízbe keverve)! SegÍtsük e|őaz izzaslásI! Pé|dáu| bodzatea. 1. tÜneteit. ésne fe|edjÜk' hogya méregteIenitó-savta|anÍtó |égzés ftitő hatásÚ| Egy rövid' mé|y be|ég.|ega|ább-háromszor egymásután. fokhagymát. orrfo|yásnál a kami||a. mandu|a. tej' tejtermék)' okok közÓtt szerepe|het KerÜ|jük a magas fehérjetarta|mÚ Aza| éte|eket éte|al|ergia. Ajánlatos tÜnket kenjük be kb. zésutánhosszú ki|égzés következzenI áázi praktikák Téli al|ergia Al|ergia nemcsaka nyáriószihinapokbanÍordu| elő.l0 magot Szemet étkezés e|ótt1 pohárme|eg v2el). mint ame|yeka Íázás.de mindighidegge| ke||befejezni! A kézis segÍt és |ábmasszírozás a vérkeringés heIyreá||ításában' . A további napokon1 d| me|eg v2még a me|egÍtő tea fehérÜrimbő|' zsá|yábi| vagy borsmentábó|. mustár- ső .'.. de erŐs gyu||adáscsökkentŐ juk. ekkor ugyanis hónapoknak. A hir.il|etve szívbetegség)' rendszeresen menjÜnk ésénendszeri szaunába! l: t \i . csök keveréke).ugyanazoka hatóanyagokke|etkeznek benne.hrlr.Hideg reggeleken segit vert3. megszűnnek.napraforgó). (.ésígya regeneráciira keve Iergiák Iegtöbb esetben összefÜggenek a többIetfehérj+fogyasztássa|.ráadásu| ÍŰtŐ hatásÚ. Ha a|aposan inkábbfonó fürdőt átráÁunk. Rendkívü| hatékony a forri szódabikarbinás |ábáZatás vagyÍÜrdó' A fÜrdőhözegy kád vZbe tegyÜnk 2-3evőkaná| szódabikarbónát! .r'llicÍt:srlA mát'ésigyunk echinaceateát| Nagyhidegben a |égzésre is Ügye|jÜnk! A |evegŐt mindigorronát szivjuk be. euka. kiÜtése|dő|..és 5 csepp fahéjo|ajat. ha a sÜ|t |evét isszukmeg. l :. KerÜ|jÜk a hurutképzŐket.i. Az (hús.EzzeI cjtrom sütőmagyarázhaló. |nha|á|ju nk naponta kétszer kami||ateáva|..huVáradÍTibor elixír . hársfatea fogyasZása (p|.l jót teszaz a||erte|en bekoszöntŐ hidegebb napokon regge|ente dl meleg vZben ke termékek)! A bőr méregte|enÍtését segÍtő Íahéjo|q-kúra -10 verjÜnk e| egy késhegynyicayennei borsot. a lándzsásútiÍű. A tünetek általában 4 "C a|att Egészséges étrend |entkeznek. (hÚs'tojás'ha|'te1' sebb energia jut! A gabonák koziJ|azab és a kó|es fűtő hatású. Egyretöbben szenvednek bőrviszketéstól. a bodza segíthet.A citromot a kórokozók e|szaporodásáta szervezetben. hogy az influenzaáhalános kísérője a tél! ben addig sÜtjÜk. i|letve |ábfürdótI A 3. éskÜ|önbözó je reagá|nak duzzanatokka| a hidegre.napfenyesgyogykozpont. teába keverve |assan a télibetegségek és|angyos e|kortyo|juk.4 percesme|egvíz-hatást fé|-egy deg kövesse.. Amikorkihűlt'|evét kifacsarjuk. ha nincse||enjava||at utánji me|egentakarizzunk be. www.de segÍthetjük pirinesgyigyszerekben megeIőzését is. LehetŐ|eg napontaegyünk Ii|ahagymát' fokhagyrendszeresen . m{d 5 cseppfahé1o|ajat.a vírusfertőzés ke|lemet|en ta|á|hatik. M.romnapregge| éhgyomona e|ke|l ÍogyasZani egykiskaná| mézbe ke juk a |épet. Gyógyító növények Megfázásesetén hívjuk azonna| segítségü| a gyigyteákat| Köhögés e||en a kakukkÍű. torokgyu||adás esetén a zsá|ya. be tegyÜnk egycseppfahéjo|ajat! A kúra ideje minden a|att estevizes (p|. hanemté|en is.a|ábbi praktikákkalenyhÍthetjük a meg. dorzso|jÜk át a bőrünket. amíga héjabarnu|ni nem kezd. hagymát. lassan kortyo|juke|' és giástÜnetek e||en is.Íorró éte| he|yett vegyÜnk percesme|eg 40 . egy evokaná|nyiolajkeverékkell ebbena hónapbanegy-két gyÜmö|csnapot bofinapot' is beiktatni. ebbŐ| egy evŐkaná|nyiba te szünk 10 csepp citrom. édeskoményteát.C-osv2ben!A 10-15 fürdőtkövesse hideg|edörzsö|ésvagyhidegvizeszuhany| Hidroterápia Minden napra aján|juk A citrom|é napi fogyasztása magas C. Az e|sőháegész nap kevésbé fogunk fazni! Ezzel a midszene| ugyanis támogat. ame|y a hóháztaftásunkéftfe|e|ős.(5-. aszaltgyÜmo|. a tefiermókeket' a tú| hidegvagytúlme|eg ételeket!Fogyasszu nk hurutoldikat: citromlevet."'**j*rf ffi A kÚra a bor kiszáradása e||enis véde|metnyújt. tormát. Akinekgyakranhidega keze|ába.fahéj' il|etve a fűszerteák frottírtörü|közőve| majdaz egész tesszegfűszeg. a tejet.rendszeresen vá|tó a|ka|mazzon perc hikar-.tojás. A kÚra napos. ésamikorme|egebbre forduI azidqárás. ami nagybaneIősegíti miattjavasolt. A keveréka|apjavalaml|yenhidegen sajto|to|aj (p|. euka| iptuszo|a1os vízze| ! . 4.ezért kerü|jük a magasfehérjetarta|mú éte|eket tej.kÜ|önösen. a hársfa.vitamin-tarta|ma e|sósorban IIyenkor hatásátis kihaszná|hat télenkönnyen Iehűla test.

tlol-o (. pedig konnyen.) BeÍogad' fe|épít' tiíÍo|' erőtgyűit' energiát véde|emre hív./ HATÁSA A HoLDFAZISoK {* Ú. { rooYl HoLD RzÉnzÉxrnv rrsn zllÁxotl A FENT MEGADOTT toősznxoxsAN srgÉsznt gEAvnrxoás rueu rufutlon xÍtvtÉlnrs eyioyÍrnsu r vlszorur' nRrÁsost Vákár Mrírta 61 . minda hétköznapi teendők februdri Februárban influenzás kenyek.Vitaminkúráraa növekvŐ Ho|d időszaka alka|maskönnyítheti megőrzését.) Vízöntő Minden úi do|og kezdését támogatia. MéregÍogyókútála te|enítésre' a|ka|masidőszak. hogykiegyensú|yozottan. tünetekke|. Ha nagyonkemény akkormegÍázás jat!A Ha|akjegyén átha|adóHo|d napjaiban a |ábunka tél.A betegség fontos a meleg |ábbe|i. aktivitásra ésenergiaÍe|haszná|ásra hív. Minder|é|e sebeves#szetibeava|kozás ekkor |yesebb' mintmásnapokon! -ig'\ 26_28 E|távolít' kimos' száÍít. éspihenésre A szervezetbe minden könnyen beépül' a hasznos és a károsanyagok egyarán|! (25-én21|27 a O TEL|HOLD jegyben) szűz A sebek vézese igeninbnzÍv. mertsokatsegtthet mindaz egészségÜnk tanácsostekintetbe végzéséné|.jénfogyasszunkl I-IOLDI\APTAR .harmóniában Az.A Bika jegyébentartizkodi szaporodásának. visszaszerzését. i|yenkor tehát kü|önösen idŐ a vírusok ró| fázhatunk fe| okozhat a megenyhü|ó terjedésének kedvez. é|ünk-e a vi|ágga|.Kü|önösen a Ho|djárását az égitestek venni. tartsuk a szokottná|me|egebben a deréktásokan kÜszködnek nátháva|.lo-én 08:21 a jegyben. Minden anyag szeÍvezetbe va|óbeépü|ése gyenge' a tápanyagoké is is! ésa méreganyagoké (l-{e-is. tisáíti ésgyigyteákat pedig inkább a Íogyó Ho|d ideaz egészség például' Azokbana napokban amikora vesék érzé. keze|ésére számos hazi praktika (1ásd zik a tú|o|da|on!)' de a Ho|dhe|yzete is meg. |éte. figye|men kívÜl e|sősorban de nemhagyhatjuk ránkgyakorolt hatásátSem. rajtunk mÚlik. megőrzésében.ig. gondot. sikeres€b ben szabaduIhatunk mega rosszszokásoktó|' ha úiholdkor kezdiük.Hold figye|mezIessena sapka és a sá| vise|ésére' mege|őzésére.o (]1_24. } Hövrxvllot.

^ |Á^^^^i+ i^ ^ Á^|^++ |. Arclemosi tej haszná|ata. .I^-'^ |*:.szűrős felvitele. semmikeop ne szabad megfe|edkeznünk arról. hogy már se1teket. tonizálás éshidratá|ás. ésaján|ott több Ío|yadékot fogyaszta.gal leli nagyvarosbar elnek. A..^-. A regge|irohanásban sokan Íö|ös|eges idó. az éjszakasorán terme|ódottfaggyÚt bújjanak ágyba arc|emosás né|kÜ|| az e|so napslgarak e||en's fontos UV-szú.non''r| ' n'. a |e|kÜnkre hatnak az a|ábbi szépségtippek. szÁRAz BoRRE Arctisztítás termá|vizes (lehelemosival. . is kedvezően |eszÜnk. hiszen megva|isttásuk nap mint nap emlékeztet arra. . gé| |emosóva|' á||agú majd kismennyiségű hidratáló UV. Iar1)ák az arctisZítást' mond.uJ IL .uJ v) A kipirosodott. nert nar ezek megtapadhattakaz arcon.l r rdLlo\ o vur ur cagusogl.Íáradalmait''.nencsak a sm'nx er raS repeseil rs il. majd arctonik használata. húZódó. és megno a mttesszerek.'^| q v lu |épést.Á|+^+^+i' '|. il rclJVilr{o.ilrroil enne ván' hogy éjje| Úgysem kerÜ|t szennyezodés a elegszer hangsulyozni eZ a távo|itását hanem aZ is.aro thrti. AÍc|emosi tejjel a smink a és/vagy szennyeződések a|apos e|táVo|Ítása.. akkor erősebb tania. :^ ^ ' cóLlat|aI a r Iu ar ag nu Á ^ár. metszo szélvagy a perzse|onapsÜtés. hogyszebbek érkezésére.Ha nem. nia. Ha nem TSztitjtkmeg néhány A megfe1e|ő ) rvrvyur ^ c-termékkivá|asZásáná|ne csábít. gyengéd ArctisztÍtás Iemosóva|.to # .. .agoras "u ^-^ L r r o L l d n gyo. mégis ha bőrÜnket már mostfe|készttjÜk az e|sőnapsugarak Ame||ett.akik kihagy1ák szo|gálja.hogyegyre kerÜ|Ünk köze|ebb a megúju|ás időszakához. -^^.bŐne _ de rosszu teszik.l. Nem sa| e|távoIithatjuk a fe|szinen|évóeIhat hám. n l^'Áuinnpocséko|ásnak vdldnu/d-dvor. finom arcmasszázs körkÖrös mozdu|atokka|' könnyed textúrájú' UV-szűrős krém haszná|ata sminkalapnak. mint ami|yen a ez képeziaz a|apját' A rendszeresarctisZÍtás padt szennyezódésektő|. jól tesszük. majd krém nyugtató-hidraiá|ó haszná|ata.|asárak ese|ye'Az esti arc ''Á|ln|. tek oxigéne||átása. ^ ^ ^ i + i ^ i ^ t . ^ + n m .tisztrtas_ ame|ynek Íoltossagat . NoRMÁL BoRE Nemhabzóarctisztító használata.sokat.hogyujjainyomán csontjáigI megje|entek-e az arcánszárazhámsejtek! ideje hidratá|óra vá|Haigen.ler] enet ugy o uuroPv|. r vagy az e d -YluYil az arcunkat'csökken a sej.cr rrrs\Jrv'Er(l @ j r Y hidratá|áshoz r .ésazokata mikroszennyeződéseket./rarluK i^ l1 e vszaKoK hogy az o|tözködésünket is Tiszta sor! cF I zsÍRos BőRRE ArctisztÍtás könnyed. o o i + ^ ^ + i^ t . Viszkető bőrtérdemes kevés táp|á|ó-hidratáló krémmel kényeztetni.akkornagyva|ószínűségge| he|yesen vá|asztotta megaz arcápo|óját.É rL . majdaz ujjbegyéve| enyhe nyomást kifejtve' to|1a ujjait az arcNézze meg. GYORSTESZT ^ .c n n o | m i n L o t e c z Á n n -c .Mégtávo|inak tűnhet a tavaszérkezése.pattanásokkia ak.unk a nap f9'y3ry16n borünkre taP u r u r d r L d r rr r d v d r E t Azok.s mozdu|atta| rAEL.^. hogy megÍeIe|ő hidratálót haszná|-e arcápo|áshoz' He|yezze ÖsszeszorÍtott mutatóéskÖzépső ujjátaz á||kapcsára. es e'tömttheti( a A |egjobbszövetségesek 'o {aIa'. hogy mego s s z e h a n g o l na i k Ü | s óh o m e r . majd tő|eg iIlatanyagmentes) UV-szűrős hidratá|ó haszná|ata.-^^F^l^t. akik szmogo|yan irritá|ótényezókke|. D elixír Egy gyorsteszttel ki::l:r:: deritheti... ÁÁr Aronor]Ácoi oc Lq por. d4 a mindennapos borápo1ásnak ugyanis szabadu|. hogy a bőrkipihenhesse '. amelyek ros krémeketiasznaInunk. z Í\ /.

teafao|ajos ecsete|ővel érdemes keze. s ennek hatására enyhü|.hogy kipirosodjon! cánkat' Ezze| Íe!é|énkíttásnak mindenképpen meglesz a szemme| . hogy si tejetl Ezután kovet bőrÜnket kívü|rŐ| ésbe' kezzen összehúzó to lÜ|rő| hidratá|egyaránt juk! Csak így erősítnik. búvölŐi||atl Csakisolyan|emosit vá|asszunk' me|egben. Azéaékeny gyaktínyérjára kerÜ|jön bőrijek Í|avonoidokban ran C-vitaminban és bővelkedő . krémtípus Az sminkalapnak sem megfe|e|Ő. ható a keringést. mozdu|atokde nyugodt simító ka|vigyükÍe| A Íö|pezsditett . estepedigarctejjel törlik át a bőrüket. vizet! Nyáron a legtöbben megisszuk a szakemberek álta| javaso|tkb. A szervezet A. ezek va|óban.Érdemes krém me||ett o|yan dönteni. narancs. hanem Ügyesen öszgyümö|csökből. kÜ|önösen a T vona|ban ez a |ésbe venni' Az érzékeny bőrűek kerÜ|jék a csapvízhaszná|atát. Finom mozdulatokkal végig köszönhetően simítsunk az keringésnek a tápanyagok a majd arcunkon. csonfunk vonalát. üdeszínt kap'iz. .szÜkség|ete. csak egészséges színt hanem ruga|masabbá is teszik azarcon ta|á|javÍtva (1y mikoereket.a hat.gyünkkel Íinoman nyomkodjuk át az archetnek a Íelszines mimikai ráncok is. eme||ett táp|á|ja ésélette| gyu||adt pattanások! de nem boritják te|ivé teszi az arcot. . szeder té| végén ÍaáÍonya. Ha Ha gazdag. ame|yet a bórre gyakran java. Íö|Íe|é ha|adva' . NEMKERÜL SEMMIBE. egészen a ha|ántékunkig! . a nap netánmégis megje|enne egy€gy pattanás az Ío|yamán könnyen fény|Ővé válhata bórük _.. smink|emosás . béta-karotinos MENU bőrtípus szerint .. hogy kizáró|ag te|jes pékárut. rostokban. IeveIes zö|dségek. amelymegfe|e| a bórtípusunknak. barack stb. Végül azorrunktó| kiÍe|é ha|adva. lffil osszENEMI tDoRAFoRDtsukel ujjainkon. ézékeny szemkörnyék ésaz ajkak kiszáradhatnak. maink el|azulnak. ráadásu| arcon. .sárgarépa' narancsszínű termések sÜtő. zö|dségekből szevá|ogatott is magunkhoz vehetünk. |ását. Az igénybe vett. arctisztÍtás . A finomÍtott Iiszt és a g|ikémiás cu.M|NDEN BŐRTÍPUSRA .vitaebbő| mint á||ít e|ő. napi1 csésze sa|akta|anÍtó teae|Íogyaszüísa . ame|yik nemcsakhidratá|i' de nyugtatihatásúis. és tástgyakorolnak a hormonháztartásra. táplá|ikrémet haszná|nak.ne haszná|juk kialakuViszont. A zsírosbőrűek Eróte|jes száriti hatásukmiattugyanisfoko vá|asszanako|yan hidratá|ót. ribiz|i. Kitűnő Íorrásai a .- hámsejtek Íinom radírozása aze|ha|t pako|ás vagy maszk Íe|vite|e táp|á|ó |ega|ább izzasztó egyszer testmozgás beiKatása perc) (15-20 i||óo|ajos |azító fürdő gyümö|csnap (kizáró|ag egy-egy beiKatása haegészségi megengedi!) akkor. A normá|bőrűekkedvÜkre vá|ogathatnak: mel|ett is a krémek a hidráá|if|uidok a bevásárlókosarukba kerü|hetnek' -8.a hid+ gebb hónapokban regge|i tisáításhoz részesÍtse elónyben nehezebb azonban a könnyed á||agú lemosókat rávenni magunkat a ke||ómen(pé|dául a géleket)' estepe nyisége|fogyasiására. jük a vérkeringést esa szövetek oxigéne|lá!átható eredménye. ami pedig meghatározza bőrÜnk ál|apotat' e Vizet. érdemes rájukcé|zott kozmetikumokat haszná|ni. mandarin.tennivalÓk szÉpnŐ MASSZÁZS VENUSZTITKAI Ténnivalók tavasz előtt n I .e||entétben kor vá|tozataikegészségesebb .E. egészséges.ésa tök. gyasztott vagy Íormában! Ezek nemszárÍtott kö|csönöznek a bőmek. és útját á||ja a szabad . és parabén' mentes. ha . . Bőrünk tiását. meggyötört bőrre| csodát tesz a béta-karotin. á||apofunk testradírozás arctisztítás a kozmetikusná| pakolás mé|ytisztÍtó fe|vite|e 2-3hetes kúra.Ae érzékeny bőrŰek számára |egmegfe|e|őbb az i||atanyag. ame|y segíti a regenerá|ódást. kiőr|ésű tésztiít kekszet Íogyaszés Ezek összetett tarta|szanak' szénhidrátokat maznak.i|yenkor.jószo|gá|aA megfeleló hidratá|ás|essítia a ránr'ok tot tesznek. szakembereka bőr so|jáka kénes|emo hidrolipid rétegének ^At. amelynem Iartalmaz alkoholt! hetjÜkmeg aÁ a v€ Gyu|ladt'pattanásos dóvona|at. az ujjbe.ésszívesen iszunk akártöbbet is. amikormegnő a szervezeI víz.hirte|en haka| eme|ik meg a vércukrot. Pedig haszná|jon arc|emo dig rendkívü| fontos. még ennyiis kevésnek bizonyu|könnyÍti Akinekzsíros az arcápo|ást! a bőre. . Nagy elixír . e|egendő Ío|yadékbeviteI .^+ ht. óvatosan ütögessük az or. ami csak rontja az alaphelyzetet. nnt tu EJUtEt I neveznek.könnyű a textúrája' és konnyenbeszivódik| rigyeket. nemcsak ame|yet táp|á|ékkiegészítőkbő|.olyan. A tisztátlan. ame|yiknek zottabbmúiködésre sarkal|hatják a faggyúmi. a|acsony bőveIkednek és indexük. és meg. hidratá|ás .mélyebb rétegekbe is eljutnak. helyette inkább töröljék át az arcukattermálvizes|emosóva|' esténpedighaszná|janak pé|ként nyugtató hatású' A normá| dáu|rózsavizes arctisZitit! bőrűek vannaka |egkönnyebb he|yzetben: e|ég' ha reggeI nem habzó |emosival. a bőrünkre! . így a kitar. M|ND. gyököknek. ésalu|ról TÁST |GÉNYEL EZA MWELEI' határozott.csak'' zsíros a bór. Az arcápo|áshoz hasznáIt krémet osz|as. prob|émás bőrűeknek a szakemberek aztjavaso|ják.. természetes összetevŐkbő|á||i arcápo|ó.^A ^^^+^^ tundl. 2 | fo|yadékot.

a ' C.ra) .l elO 1o 1o16l. tt Pécsi sc válaszolt" .a * A .r.: e.^ Í. csak a Íiatalok köÉbon? Ezze| kapcso|at'os kótdó.estc'*z lé. Al a- férfasnak..':' ^Ze/c: . hogy rrapjainkban ismét ésncnr divat a Üostdíszítés.z Lrgg-t er d/ ..-kri 1.-. |ában azokat a do gokat tart1uk 64 elixir . .. es .. ot ..' ... i: fl Vajon minck kös zörr]rctíj...*....:.:.' iz.]. repek meq kÜlo1tioztetésében? _ A nem szerepeknekketfé]e ertemeze az adott ku|tÚraÍr1a Egy..l.a!L a:0ar.Lt. . a._..udományegyetcm do celrtató.' scinkrr' \!.. .. ''ijr -s pszichológus zílpségku.")íJ. .fe|o se |ehetséges' nó esnek vagy férÍie|ő' hogy m t tekintÜnk a nenli SZeasnak' ígyebbo| a nézópontbo| r e p e k i n k á b be s e t | e g e s e k p ' a f é r f i a s n a k hossza koronkénte terÓ' tartott hajviseIet Ma"lo O e. ..

kÜlönfé|e tetová|áso dandi díszeket hagyománya.a a nőkét.kÜtek. a va|amint a gyászukat szimbo|lzá|.is.é|ő szobor'.je|képe áru|kodott származásá. ere1érő|' ta.gyanánt. badság és a konzervativ társada|mihagyo A testdíszÍtés vise|Ője |i2adás. . szervbe va|ókka| is. A függet|en része ezeka szépészeti e|járások' e|várásban ésmegÍté|ésben tanuImányok mindeZmeg is erŐsítik: a férfi. marade viseltek né| töret|enmaradta testdí. D. ben a férfiakszámára.köszönheti' hogy szinte korra és nemre generáciijának nŐtag1ai számáraannakide jéna fÜ|beva|ó gabb szemöldök stb' Ugyanakkor a tetová|ás va|ó tekintetné|kü| hódít? viselésén tú| szintee|képze|járó testdíszitési _ Ha egy je|zés és a piercingfájda|ommal összefÜggésben van a hetet|en volta piercing Napja.hi2asság' halá|' vadá.mive| a környezetÜkhözÍŰzG su|ások ka|ózok.nem át|agosak'. azza|' hogy mŰvészitarta|omma| töhÓtték den szemé|yes informáciita testÜkön Visel.szimbo|izá| a testdíszítés.ciót ésa Íigye|emfo|ke|tést szolgá|ta pasztaIatairi| vaIamint ben mindszéIesebb és bölcsessé9érő|. is szÜletett.maffiózikstb. vagyisazokka| a fizikaine.festővácsendesóceáni szigetvi|ág' ták' i|letve abban a hitben é|. és koronként orcába. ként kÜ|önfé|e szertartások idején ékesÍtették Bár a természeti népek. elixír 65 . tJyZé|and. a nagyobbor1 a vasta.matrózok. ezértÍe|téte|ez. megbé|yegzésévé (fe|nótté mények vá|ás. hogy a kesek. akikji| tűrika fájda|mat. tet|en része vo|ta fontosfordu|ioontok. a keskeny csí. férÍi nemi hormon. vise|ő társaink extrovertá|t. éshagyománya |önbÓzó vidékein ma is met nyújtanak a gonosz resa|kotáson az emberiszáj egyforrástorkaje|ent pedigaz a|áélaz Ős|akosokkorében. |ega minima|izmus..zuhogó vizet igyekezett é|ethűvé varázsolni. pedig aÁ sugározzák.rövid távúpár. a robusztus áI|.piercingeket ésspirituzáció beköszöntéve| ku|tú. veszé|ykeresŐk. nagyivók. i||etve es+ .sülnek.mányok e||eni |ett' a provoká.mokkal és nonfiguratív ábrazo|ásokka| bőtött be a |egtobb ősi tözsi ku|túku|ásukat.a testdíszitése erokkel szemben.. ame|yekosszefÜggnek a szervezetben lévő vise|őhö|gyekke| kapcso|atban a kö|dök környéke' a derék.) kapcsán tartottrituá|éknak.a vá||ak. Fő|ega maorikra vo|t hogymin. Az 1950es évektestfestési stílusát fG tek' A kÜ|önfé|e |átványos testdíszÍtŐ e|emek. érdeda|omcsökkentő hatásÚ is.jes biáonságga|. Mive| a nokka|. sú. E|sősorban a meg. ink médiaüzenetei maguknak. harc stb. illetvea férf iak Vonzerejét Férfiakná| á|ta|ában az egyébként is férÍiasinkábbnöve|ia tetová|ás ésa piercing.A kü|önÍé|e népszerűsége is töret. követendónek vagydiva.. privi|égiumává. ésa tetová|ás. szereoettöl az átala.c. Vise|ésÜk Índ i|tatászités a civiIi |en.szon''' .A bennÜnket körü|vevŐ ku|túra erősen befe mi je||egekke|.hogyje|en kultúránkban azi|yendíszeket nóiességet vagyisa me|| sugárzi fertá|yai' jiva|több a fe|sórésze.EgytanuImány szerint a modernnők vá|la|koznak i|yen és férfiake|térő ak jóva|nagyobb számban testfe|ületeket választanak.. még nemi a testdíszítés' de hétköznapi tevékenytozi társadalmi retegek.akik népszerűek. Napjainkban miivészek a o|ykor az emrában _ AusZrá|ja. Egy vizsgá|at mígnőkné| ugyanisrámutatott ar. az egyikhi ''emberi -. a |apockák. je|entőségettu|a1 (Folytatjuk) is ségeik során kiemett valamintegyébcsoporte hetó' hogya férfiak körébennépszerűbbek maradanditestdíszítések kortól és nemto| minta nőkné|.meg. terü|etek. a szÜrrea|izmus. boszorkányok. beavatkozásokra. a A ||' vi|ágháborÚ utána modern testdíszívisszavonulási ésbojtiidószakokri|is. |yabb tájkép'. hogy a testdíszekvéde!. bűnözók' rabok. társada|mi megé|t Szerepérő|. hogy tetová|ást tesztoszteron többek kozött közismertenfá1. a termékenységÜket.de egyreextrémebb kivite|ezésekke| ta|á|nélkÜ|ozhetet|en ke||éke á|iséletÜk vo|t ránként vál kozhatunk_ nye|vbe. ke|bátorságukat hangsÚ|yoz.alsi része.. néoimotÍvu. dó tapaszta|ataikat szimbo|izálta. E|engedhe oromlányok. nem á||ithatjuk te|. piercingek magukat testfestésse|. módszer. ésvajon minek tosnak. testdíszÍtés Íontos fűződő kapcsolatukat. donítottak neki. ek.váh.izmusésa kubizmus ésszépségüket amia későtr ták' a fö|d ésaz ál|atok le|kéhez biekben ősi szimbó|umokka|.Az 1960-asévekben e|sósorbana szaszat. korbendivatot teremtett' csend-ésönmegtartóZatási fogada|máró|.a teszosáeron magas negatíV vélekedés.. e|sŐSorban esztétikai . akkor e|téró do|gokvonzik a nók. a széles vá|l. Számos komoAfrika. ame|yeket egyezményesen kapcsolatokra kaphatikstb. mittekin|yáso|ja azt'hogya megjelenésben ). férfiasnak könyve|Ünk e|. a hát (könnyűvérű.hiszenpé|dáu| a mai hatvanévesek pő.Szociá|is kat.me||kas ésaz izmosvád|ik' a test ra. mint nak tartottfelsó kar.l|yen re l A modern nyugati ku|túrákban a nagyobb mit tünk kÍvánatosnak. |ndia' Japán stb. vü|t.mikÖzril. Tehát társaságiemberek. lativlzomtömeg. beri testet haszná|jákönkifejező . szÍereotípia a karcsú bokaa kedve|t koncentrációjáva|. tésnekegészenÚj színezetet kö|csönöZek je||emző. és fordítva.tehát csak azok engedhetikmeg nemiséget meghatároziszexuá|ishormo. a dadaje||emezte.

Termé szetesen valamennyienmegszagoltak.'. nehanyan nréga Íeremert csonton is ott |Ógtak egy darab. majd erőszakosabban e|hÚzni.annak el|enére. Az etolóCsaknem hÚSZ .. mirő| van szó. tisZikus'' kutyának is.ú|L* .mint a szem kontakLusvagy az érintes'|Veg|ehetósen nagy a kÜ|önbségaz intenzív emberi gondo- .'. hogy gondostréningge| az utóbbi is megtaníthatiana' hogy ... a farkasokviszontvalamennyien hangosan mo rogtak. í rint.'. és azonnal e|kezdték csócsá|ni'Rovid idő mÚ'Lanegy idegen kísér|etvezeto megfogtaa csont egyik Végét' megpróbá|ta kedvesen .'rácuppant''' A farkasok azonban mind rogton tudták.L inta korábbi beszé|getésbő| is kiderü|t' a csecsemő ésa kutyaviseIkedését osszehakutatása|apvetócél son|ító ja' hogy megédsük az emkia|aku|ásának miberielme ésmŰkodésének kéntjét és aá' hogy va1onaz ember hogyan tettszer1 azokra az egyedÜ|á||ó képességekre.és a vi|ágétt vo|na e| nem eresZették a zsákmany.'.Persze a morgó kisfarkasoKó| azért e| |ehet venni a csontot' mive| mégnincsenek erejÜkte|jében. -*. s így nem okozhatnak komo|yabb sérÜ|ést sem az embernek' Ha pedig megvárták.emberszabásúvá''' azaz csecsemőszerűvé? _ A íarkacl hiznnrlnc or- t \ r ).'* ':' esztendeje kua.'e|kérni. mive|eredendóen erős averzióvalviszonyuI az emberi társas érintkezés o|yan a|apvetőingereihez.'az emberre|.. 66 elixír .a bio|ógia tudományok kandidátusa segttségéve|. kiemelkeden' ame|yekkeI az á||atvi|ágbo| a q # l Miképp a|akuIhatott a kutya' egy farkasszerű lény e|méje. mit kezdjenekve|e'egy részÜk viszonylaghamar .rész A tudománynéhaegéSZenmeghökkentő témákka|fogIa|kozik lega|ábbis a |aikusok megrté|ése SZe_ t*". gusok vise|kedésének hason|óságát' Vajon mi |ehet enneka hosszÚtávú tudományosprogramnak a cé|ja ésaz érte|me?Erre a kérdésre kerssük a vá|aszt dr' Topál József vise|kedéskutató.g.J t t t -'^"1 - EwKUru?.{ÚÍ i{ zássa|Ío|neve|t kutya és farkas kozott.amíg pé|dáu| r . i||etve fokozatosan e|vennitő|Ük' A kutyákszintemindegyike már a kezdetkezdetén átengedtea finom falatot. tatják aZ ember_ csecsemők ésa kutyák sil te|emben tekinthetjük''au. ame|yetember nyo|chetes kutya-és farkaskö|yálta|fe|neve|t kokke| végeztÜnk' Mindannyian akkor |áttak és etteke|ószor e'etÜkben''cupákot..J .. A ve|eszü|etett külonbség+ ket jó| mutatjaaz a kísér|et is.farkasszemet nézzen.bar a kutyák kozÜ| néhányane|őször nem tudták.t' Sot.

ame|yjó| o|vasaz emberi ingerekbó|.lya nyi|vánvaróan gyon nehezen)ok is megtanulták. kai gondo|kodásravaló kepesség csírai|' emberszabásÚ majmokban (p|'csimpánzok) vagyis azok a társas keszsegek.ntrm les7 i|vel nsztönei a te|ita|hozvezer|ik. hogy az e|fogadókészség tény|eg a következménye? szociá|is érzékenység . á|lat Ia|mazótányérhoz. .korbe!'' a he|yze sem származik be|őle. Üb d |.meg|ehetosentompa érzékszervekke| mé9 akkor is' ha lud1a'hogy epp ''kutyába székes mozgáskor|átozott kovettük rendeIkezik. tettÜnk.''+'. a kutya e|sősorban a nonverbá|is kommunjkációt érti'bár a szavak érze|mi tartalmábó|ésa testbeszédbő| is képeso| egyre erosebb és A |egtobba||atf'zikai|ag nllnrqphh Ipl| pr7okq7ér\leik mindinkább kif'vagy tanításihe|yzetbentermészeténé| fogva vasni' Ezze| kapcso|atbanis végeáünk több példáuIkerekes nomu|tak. hogy a kutyabután aotak nekik a csontot.i^..hogy a kísér 1e||eg. Azember azonbanerőtlenés|assú rendkÍvÜ| e|fogadó az emberi je|zésektránt vizsgá|atot'Egy kísér|etben és speciá|isan kilény. |átasa. mindez mit sem ér'Ez utóbbi a|apveto és hagytuk.es vissza.ben bárrrrkorszÜkségIehet.több fa|atot |etben résZ VeVő kutyák kedvÜkre válassza perszeaZ Utóbbi nak.. ám a kísér|et. e|ixír 67 . cr ru u^ J v^ g^ U^ ' ' d4 Üres'a másik jutalomÍa|atta| teIi. ^ d |.A kutya kommunikációs kontextusban ké|ni ot' annak hiányábanazonban pontosan tudja'mi vá|ik Lényegében eZ a fogadó ]avára' készséget a|att' éd]Ükszociá|is érzékenység ame|y fontos ku|csa a kutya háziasításának.'normá|is'. Az embenéválás vezeIő az e|őbbire mutat.'.Az esetektobbségében hoz rohantak. ame|yre adott Íorga|mihe|yzetten.zpteqséne nem errber' es még CSak MégsemmondhatjukaZ.metakommunikációva| is társítja. akkor azt fogja vá. és gondotkodni ződötl'' Ezze| e|indu|tegy o|yan öngerjesZó je||emzóje fgryamál'ame|ynek |ényeges az sem tud mások gondo|atairó|' Az e|vontlogial egyre erősodő. fÜggel IenÜ| azok hasznossagató'.farkaséhes'' egye kutya fe|é a fejét. kenységeaZ emberi vise|kedésnek e |énye meg|ele|óen'nkábbcsecsemoszerűen cs+ kapják. azaz|ényegében semmi haszna képzett kutyája egyÜttmL1kodését vemegszima nyomon.^ Autyd A|5TU |^^^.Ugyanakkorha néhánypróba |^^| Ld-l.hanem kivetteaZ aZ egyet|enfalatot' é sér|etvezeto nézett a kutyára.^A |v| ||d|du' Á^.r]l y rn u r | .í t á a "$ lt-.egnyugslanak. társas fogékonyság. javítania te|]esítményén.taktusis képes'.e|emezésekor fény derÜitarra. S ami a gyorsaságotés erőt i||eti' sem veszik'.E|őször a fordítja hogy az mennyire finom. a Szocia|itáS. larkase|mébo| fe1|ódött|ényegeben csecse mőszerúe|mévé.akkor ioovel(oar na.a kÍ. hogy a szeml |gaz az a fe|téte|ezés' kontaktus rendkívü| Íontosaz ember és a kutya viszonyában? _ Valóban.. és gesztiku|á|va . es nem a bŐséges1utalmat Aha|ában. A természetnek -n"nÁ{.értelmet|en'' vá|asZásraosZö szakadt e| az emberszabásÚaktó|'s |ényeg+ UgyanakkoraZ emberreje||emzo vá|ta társas é|etmódja' egyre nasen e|térővé gyobb és komplexebb csoportokba szervete|miműkódés egyébmegnyi|vánu|ásai nem nem ká fedezhetőkÍe| benne' hiszen pé|dáuI pes a nye|v hasznalatára. hogy ha nem is csecsemó.|asZani' Kipróbá|tuk aZ is' hogy aZ egyik során tehát egyre okosabbak |ettÜnk.Videóra rögzÍtettÜk.Ha pé|dául a ket |abraa||áscsak tovabb rontott aZ emberre|kapcso|at to|ja. A környezethezva|ó alkalmazkodássorán próbá| mindenfaj kÜ|önbözőképpenpróbá|t.. hatékonyságán..kommunikációs kényszel'.^ |.|Var enyhe befo|yasolas' társas konAz ember korÜlbe|Ü| hatmi||ió éwe|eze|ott ges dimenziijátnagyonszépen.'szimu|á|1a''' komplexér. be|ő|ük viszont hiányzik az a csoport tagjai megtervezhetik.'. 7. |ekszik.a .. A segítőkutyaismeri a . a kommUnikációsingerekhatávé|t kommunikációs érzá sa a|a[la/ á|taIafe||smerni eIvárásoknak átengedik a zsákmányt' késobb vissza is beni fogadókészsége.N/IK ROV I LAG az pmheritermpszetneK' Bár a ku.rogton veszi az adast' te| a periÍérias nóz ra vaovis |etrciÁn a szemkontaktus köa zottük' A gazda |ényegében .kiprovoká|ja'' {ü { IT I tr I p.aho nr n I u nc co eL on o9 i |La hé +r^ Ennek az a |e| | ldrduL.^"^l-^^ AE|EnE- átmegy a jobb o|székmogotta ba| oldalró| hogy az emberre| da|ra..|' A fe1|esZése. . a kÜ|ön évekóta egyÜttmúkodo segítőkutya miképphajtjavégreeá a boző he|yszíneken A mozdulatsor tüzetes fontos Íe|adatot. l A kutyák esetében mi bizonyíthatja azt. sőt.hogy amikora gazda kiadjaaz utasreImeképeségek szocia|i.e|játszotta. de társas ingerekke| szem vise|kedik. . u n 9 \ .*w.hogy aZ e|étett kétedénybő|az egyik zénysziI is.nyege.akinek''nagyon jó edény dek inkább az ember á|ta| ''fe|értéke|t'' tar hez sza|adlak. a farkaskö|ykök n. vo|na. ame|yeks+ gÍtségéve| meg. míga másikba |átványosan zá|idás' társas érzékenység né|kÜ| azonban edénybe egyetlen. ta|á|hatjuk mindennaposte' emberreje||emzó és a kutyábanis meg|évo egymás kozottÍeIoszIhatják vékenységüket.hogy a gazda után' mie|őtta kutya vá|asZhatott nem puszlarr kiadla a vezenyszot.

a gyakor|atban ezek haszná|hatósága rű tanfo|yamokat hogyan |ehet mint amikorazt rek|ámozzák. hogy kaná|hogy a természeIazérIa|akította A|ighanem |ehet ennek va|ami hajlitó trÜkkökben hasznosítsuk. tör' minden esetben másodpercre ugyanígy ténik. meg ve|Ük. AZ ígytartott kutyák á|landi stresszben é|nek. Le ke|| szögeznÜnk azonban aZ' hogy a kutya kifejezettenSzabá|yköVető |ény.hol pedig semmit Sem. me|yik fekszik|eterÍtve az asila|on'Sok ezer.a másÍé|éves gyermek Íej|ettségéve| egyezik miképpismerife| meg' De ha azt vizsgá|juk' ésveszi át a szociá|is szabá|yokat. számít. és me|ylkaz. hon is kipróbá|hatja a mutatVányt.. majd a mondja. az o|yasmikre képesek e|őrekitami|yen va|ószínűséggel |ehetünk hogypé|dáuI vagyhogyötfé|e hogyegy vé|et|en szám párosvagypárat|an. va|amitkérniszeretnető|e A második fázisban megszilÍtja a kutyát . ki sem fej|ődnek. ám az ma már bizonyított parapszicho|ógiai kivétel képességekkeI tenciá|is mindenkirendeIkezik. megtanuIni egy hét alatt spanyo|ul.és összekapcso|ódását a két e|me pi||anatnyi RáadásuI ha mindez megszoeredményezi. Kisokszor a vezényszóis hiába hangzik e|..csakerőSen pribá|gatás azonban siotthoni végződni. kertelenÜ| Szokott és |eis vonja a koanézőtöbbnyire Va|ami hogybiztosan vetkeztetést. aminek tudatosu|nak. mer1 nem ismertették mert azok ál|andian vá|toznak: hol mindent megengednek nekik.és rávezető részea tény|egesköz|ésnek' l A kutya je|en|egifej|ettségiszintje milyen korú gyerekének fe|e| meg? .rituá|é'. hogy . né|kÜl ki eZ a képességet. hason|ó mintavéte| eredményét 68 elixír . vagy aZ. Viszont az.vagy azérl'.ami a be. vise|kedése kétéves emberi kornak fe|e| meg. ahhoz hason|íthati. és a fejmozgás követésében. hiszen nemke|l másttenkoncentrá|ni' Az i ni. az embe ahogyan egy fe|nőttkutya értelmezi ri kéz geslusainak kÜ|önfé|evá|tozatait. fontosabb céljais.a tekintetvá|tásbi| a kott he|yzetben kutya azonna| követkeZet gazdája szándékára. rejtve eset|eg jövó inÍormációözönben |ehetséges oka. Amit enő| korábban pub|ikáltak. ame|yiktény|egesen A következó vizsgálatsorozalban arra kértÜka kutya gazdáját' hogy a négy mokÜlönböző kommentumbi| a|kalmanként. A kutyák a szem. és bizonyos he|yz+ tekben váratlanu| nagyon agresszíwá vá|hatnak. ám szerettükvo|namegtudni. nyeztetett mert nem ismerik a szabályokat _ vagy azérl'.kutyatekintetét' hogy fe|hívja a figye|mét arra. ho| a határ.. A paraképességek szempont1ábó| kifej Ieszthe|ván u|ásokat éstudatosan let|enszerŰ. Vana do|ogban. kevésbéa vezényszó számít. produkciók gyakranhangzik e| a bűa|ka|máva| Kaná|haj|ító hogy bárkiottvésztő| a biztatás. |á|ni. meg |ehetkü|önböztetnivé. a teklntetvá|tás fontosságában pé|dáu|a fé|éves cse csemőkke| vannak egy szinten.Az e|ká kutyák álta|ábanfrusZráltak amiatt. és azt vizsgá|ták.ha pontosan tudja. je|enthetjÜk tehát. Ha viszont hiányzik a szemkontaKus. sze reti.ésa belsó'tudatta|an aminterremár Jung is rámutatott' a tudatosénÜnktől' ma már gyorsésegyszeBár a paraképességek kifejlesáésére hirdetnek. ail. ezeketa kíidején az USA-banésa Szovjetunióban.vajon |étezik-efontossági sonend a négy |épésben.vagy a nevét -.és máris indu|a másik olda|ra. hogy tú|erős kívÜIró| világunk egyreinkábbe|szigete|odik ólÜnk. míg |egtöbbet az interakciót bevezető szemkontaktus nyom a |atba. spontánmegnyi végeztek Az e|óbbire tudományos vizsgá|atokat tő képességeket. történik. mert a három hónaoos kortól akár akéI és fé|éves gyerek koráig terjedhet a ská|a. amitársas szituáciitteremt. hogy a kutyával ji| kommuniká|ni gesztusokka| |ehet.Nehézerre pontos válasZ adni. és csak ri| jobbra tntő mozdu|atota fejéve|' ezt kovetően hangzik e| a mindkettojÜknek szinte betanitott vezényszó' Ez a . vagy ÜgyestrÜkkök' aá perszenehéz hogy potény' e|dönteni.ehhez kártyalapbi| értéke|ték ki.. a hidegháború titkosították' közepétő| sér|eteket azonban a' 70-esévek vonatkozott. lemarad. Türelem éskitartás Aggod Judit nem képességeink a modern vi|ágban á|ta|ában Parapszicho|ógiai maradnak. habár nem biZos. cSa|áS ./ KANAL- tuffiffi mutatványok igaziparaogy a |átványos kaná|haj|íti je|enségek-e. Meg|ebinációkban hagyjon ki egyet-egyet' petésÜnkrekideru|t'hogy ezek közÜ| a |eg.kijelenthet. jük.Figyeljl" ba|harmadik |épésben tesz egy Önkóntelen.

gyakran évekigszükséges gyakorolni'míg közösségl internetes sem. Josephson professzorszerint az evo|úciósorán az gondoIatok vagyis megál|í.és nem e||enkezik a ésa buddhista szatipatthána midszerben is. Az egyikilyenmidszer a koncentráció.pé|dáu| pszichoszin. hogy megérezde nem minósÍtjÜk. ta|á|unkegy beavatott tanÍtómestert. és még entosan áramló a gondo|atokat.belső önfegyelem kia|akitása ' Erre számos módszer ta|á|hatópé|dáuI a szanszkrit nye|vú szakrális szövegeKoen.meglehetősen e|utasÍtó. pedig abban á||. minósége ebben az esetben is rá fogunk jönni.de megéri.hogy mindez töké|etesen nem sikerÜ|.vagyistöbb ezeréves hagyomány á|lmögötte.jesen tenni.véteszik a te|epátiaés egyéb paraje|enségek cioná|is hindujiga szerint meditációs ez elŐnyös a tú|é|ésért fo|yi küzde|emben. ésa terápiástapaszta|atok nagyonbiZatók. F nr LV yr m lr z^ I rá rc o io m r1 r rÁ ru uc oz zo er r ^ a ^' |ó7t^ Putz(o A töké|etes önfegye|em Az elso szakasz a töké|etes. ame|yek lehető. kínaiés tibeticiviIizációkban. mertcsodá|atos Az előitéletek be|sőharmónia |yiirat a mai napige|utasítja. színvona|Ú perszenem könnyű. ha||juk a ÍejÜnk fe|ett e|repÜ|ő |égy zümmögését' és mindenhatásttudatosan észle|Ünk. vágyak. a Roberto Assagio|i általkido|gozott Bár Josephson professzortöbb magas pub|ikációban tézis-módszerben. hogy (pontosabban megÍigye|jük a . Ez a |épés ku|csfontosságú hasznosítását. David Brian Josephson fog|a|. Sajnos az igazán beavatotttaníNem hirdetik magukat újságban' csak egy unalmas fiImetnéznénk. amikor az érzékszerveink kezd műéSaz sem vesszük észre. amikora figye|mÜnket hosszÚ ideig egyetIen d o I o g r a( e g y é g ő gyertyára Vagyegy közömbös fantá. Ha a nehézségeke||enére va|aki mégis hozzá akar kezdeni ehhez a fe|adathoz. hogy képesek |egyÜnka gondo|atok áradatát közömbösen.van. haragok. is érvényesÜ|nek. Íejtette ki a vé|eményét.N/IKBOVILAG hogy van-eje|entős eltérés a várhati vé|etIen valószínűségtó|' Ha valaki szándékosan ki akar fej|esZeni ilyen képességeket'arra vonatkozóan több ezer éves hagyományok ta|á|hatók a hindu. |ehántva ró|uk az érze|mi-indu|a-tómesterek nehezen e|érhetők. tapasZa|nifogjuk'hogy ez már önmagában is pozitÍvan befo|yáso|ja az életÜnket' az emberi kapcsolatainkat.szenvedésvagy bo|dogszenvedé|yek.A harmadikszakasz |ényege ni. aki a szemé|yesútmutatáfajta fe|ÜlemeIkedeü. Ha ugyanis rende|kezünk be|só önfegye|emme|. hogy az é|etÜnk jobb |ett. Dr.Íejünkben'' a tudatunkban) fo|yama. A töké|etes be|ső önfegye|em érdekében hogy ha szerencsénk |assan meg kel|tanu|. TV. éberség ame|yné| egyfajkerÜ|ve. és á|ta|ában nincsenek regisZrá|va a népszerű portá|okon EA azuIán sokáig.ben.hogy töké|etesen egy. a koncentráció aá kiejtjÜk a figyelmünkbő|. ta megfigye|Ő ál|apotba csupán egyszerűen odaÍigye|Ünk a kÜ|pé|dáuI ső ingerekre.é|ő|ények kifejIesztették azokaIa képességeket is. és egyéni|eg hogykinekmelyik működik|egjobban. a gondoIatfo|yamot tani.ködni' Ha az Ürestudat á||apotát sikerÜ| megvalisítani. akkorjöhet a második szakasz.ame|yekhez gyakran erŐs érze|mek. ke||kitapasáa|ni.Ezután |ehetmajd átbi||enni egy már szinte kikapcsolnak. kvantumfizika törvényeiveI A tudat kiürítése A tudatkiüresítése a modernpszichoterápiában is Íontos szereA hivata|ostudományos fe|Íogásazonban ezze| kapcsolatban pet kap. Am ha megértÜnk arra.még a munkahelyiérvényesÜ|ésü nket is' egy i|yentanításratény|eg szükségÜnk |esz. szeretnénk a sze||emi geinket. önfegye|met és kitartást igénye|. gyé vá|tunk tárgyáva|. semIeges nézőpontbó| szem|é|ni' mintha sáva| megmutatja. a sorsunk egy megfe|e|ő jobb' ha ittmegállunk.hogyan tovább. ha va|akihátuIró| nézminket. az errevonatkozóírásait Az Ürestudatál|apot e|érése számostudományos Ío_ akárlás szükséges hozzá. pé|dáuI ziaképre. zük. ti tö|téseket. te|. Az igazi mester tanítása ságérzések társuInak.. HéiiasIstván elixír 69 . ame|ynek soránigyekszÜnk a kozott behatian. akkor lega|ább három szakaszban |ehetcsak el1utni bármifé|e érté.mive| a tudatot Üressé a tradi. rára) összpontositjuk'majd amikor úgyerezzük. irlási türe|met. szakadat|an áram|ását.hogyne gondo|junk semmire. egy. o|yaná||apotba. né|is tovább akarunk |épni' áttérhetünka harmadik szakaszra. egy geometriai áb. Erre is többfé|e midszer |étezik. l|yenkor már gyakrane|Őfordu|. rádióban. Ésitt eset|egmeg is á||hatunk.ezze| a kérdésse| De ha mindenképpen továbbjavitani képessé többek kozött a Nobe|-díjas fizikus.ha me||ettÜnk egy |égkaIapács Az egyik i|yenmetódus szerint a gyakor|ásazza| kezdődik.kitartógyakor. keIhető eredményhez. _ a tudománvban lehetaz eredménye' csak aZ élet számos terü|etén A gyakor|ás cé|1a vo|taképpen az.könyvbŐl tanu|t midszerekke| pedig lehető|eg ne próbál- kozzunk! Ami pedig magát a paraképességeket il|eti. gyakor|ása. akkor össze fog hozni tanítómesterrel. indu|atok. A fe|adat azonban nem könnyű.és még Ha pedig mégsincs szerencsénk.

':m Tárkonyos bab|eves HOZáVALÓK: 20 dkg szárazbabo 1.szükségbő|' kedvte|ésbő|' kevés fe|készü|tségge|.. ruiffir$*Jü*t**'rí pé|dájában A csobánkai intézmény Íe|fújódás méftékét is. gödroket ásunk' Ezek vizsgá. Meg- 70 elixír . puhára páro|juk.lo' de a futóhomokot ésa magas fekvésű.zsombékos terÜ|eteket kivéve a rossz szer.az i|yen ta|ajok |eggyakoribb posabbana műve|ésre kivá. 1 teáskaná| . amely |egfö|jebb |ege|őü| szo|gá|. |asZottterÜ|et nyŰhumuszos kedv+ szerkezetéve|. akír5 nemzedéket is neve|ő rovarok megÍertőzik a veteményt. 2 evőkaná| vízze| e|keverjÜk. Tárkonyecette| ízesítjük. Íedő a|att. mi|yen az arasznyi ter. rackbÚza (Elymus repens) mind megmű. nehogy zsizsikes az kiáru! A fertőzés már a szántófö|dön kezdődik. páro|juk gesre uapróravágott hagymát. megpuhu|t. meg. szórjuk a ÍÜstízű sóva|)./ €f#"m#frt]l'':l'. szerkezete U . petrezse|ymet. a beteg növények e|tüze|ésével mege|őzhető a nagyobb baj.Sok he|yenmégegy méternyit sem A búzaperje. 1 kanál teljes kiőr|ésű liszt. hogye|jussunk néven is ismertközönséges taavíz. hakész. hozzáadjuk a resze|t hagy. éshomokos ta|ajokat ha a kÜ|önbözórészein minta. ezektől EÍ. őrtiltÍekete pirospaprika bors. Megsózzu k.benneadjunk sót. 50 dkg sava. terü|et kedvezot|en. akár több éven keresztÜl is bevetet|enÜ|maradt mezőÍö|d. citromot bort. megszórjuk apróra vágott tárkony|evé||e|. Környezettlnkben sok olyan parlagterü|et ta|á|ható. éstovább Íőzzük' 0|ajon a Iisztbő|rántást készÍtÜnk. amikor a me|eg táro|ókbó| repü|ő.a citromot és a többiízesÍtőt csakakkor tegytik a babhoz. móráegnek.5 |vízben ra tőzzijk.A par|ag megműve|et|en.mind műve|és a|attnem á||i terü|ete. szűr. ame|y csak egy évigmarad vetetlenü|. Íehérjében. a tűzBabos káposzta rő|Íé|rehúzva megszórjuk a pirospaprikáva|. 2 dl bi|iil . latábil megtudhatju k. 1 fui völtishagyma.1 csomó r üirkonytá*onylevé! éspetrezselyemzöld ecet . a mármegfőtt babhoz keverjük. Sajnosaz sem kizárt'hogy a kiszeme|t ve|t. Sorozatunkban nekik igyekszünk segítséget nyújtani az e|ső |épésekhez. és HOZÁVALÓK: Zl dkg szárazbab. Erreuta|nak ken e|őfordu|. amikor mármajdnem e|készü|t! vásár|ásakor legyen Szárazbab Iegyünk óvatosak.Ebben kü|önbözik az ugartó|. 1 Íej hagymao olaj. puháAae|őzőestebeáztatott babot 1. mátésa vágott Íe|öntjük hideg Az e|őző estebeáztatott szárazbabot hideg vízpercnyi (amikor vízze|. je|zónövényei' gy ismerkedhetünk meg ala. A tiáro|ók koratavaszi átvizsgá|ásáva|. 1 mokkáskaná|fiistízÍi só . 2 evőkaná| olai gyakori kevergetés mel|ett és .ben jÜk. Közben az o|ajon üve. vagyisa talajnak a mé|ysége ésa szerkezete. a köny.Főzés közem|ített bab mennyiségét. i||etve az a|talajnak a minó TARAoKBÚZA sége.ecetet. mosott ésapróra vágott káposztát. és. hozzá vagy mivel a bab ás. szárÍtott puhu|! nehezebben A sót. ezze| együtt a bab okozta formában rostban.az ebszjkÍű va|amint ésa keserűfű. Rádob1uk a megnyúkáposzta . Azakár a méteres maoassá.l0 Íőzés után a |evesbe kezdjük e|Íőzni. de ez idő a|att is rendszeres műve|ésben részesü|.kezetű fö|dekenis megé|Ő tarackbúza.ahő ésa ve |ábasperje gyi anyagok á|ta| bom|asZott a|apkózetig.ebgyigyiti pázsitgyöké1 ke|| leásni. ame|yen az emberek szívesen kertészkednének .

Teája a|ka|masa vízvisszatartás feloIdására. hogy egy évek te|ephe||yel.A hosszú' e|ágazi. és jiI fe|Íorra|juk. éslehűtve. Homeopá. A tarackbÚza leve|eiszé|esek. Hámosítóhatása miazása att alkalmasbőrkiÜtéGyógyászati aIkalm (jÚnius-augusztusban) A virágzás idején fö| sek. óta par|agon heverŐ részen |étesítsünk kertészetet' Megkértema |akikat' hogy az ásássa| egyidejűleg gyŰjtsékössze a terÜ|eten tenyésző tarackot. A meghámozott uborkákat Íelkarikázzuk. o permetezésnek n tor végi |emosó akkor hetjük' Vagy ha kívánésvagyfe|használjuk. pasztinákot.Haszná|hatunk vagymészkén|evet té|i száza|ékos oldatban. A vetésre a|ka|mas Íö|dbe sanvéget éra té|.másodszor pedig akkor. hogyaz alattuk meghúzódó kórokozók is hatnitudjon a kezdeményeire réztarta|mú szereket 2 szer. . vesehomokná| a vize|eti utak átmosására javasolják. amikor az ígye|őkészÍtett terÜ.4 l vízze|. ze|és után egyen|etes me|egben. Q gazda Íagyos mindenÜtt' AmÍg a ta|aj. őrölt vágottbazsaIikom . szer . Íekete olivaolaj bors 2 euőkaná| r Íél . hideg kamil|ababmagvait áztassuk 15 percig teában! A paradicsom.^ |evé|maradványoktil szedett. hadd fej|ődjön tovább ü|tessük a szabadban! csicsókát most kiszedáttele|t @ n ttitooen '9 I Aae|őzőestebeáztatott szárazbabotmegfőzzÜk. egy csésze vízhez5-B g-ot (3-5 kávéskaná|) számítunk' . só . azEuripában őshonos növénytta. szaponint. hogy|aSa pacsirta.én) o Hu Zsuzsanna megszó|a| remé|hetjíik. szítve elixír . evőkanál citromlé Íélevőkaná| borecet .ot leforráznak3. már vethetÜnk majd vöröshagymát éskiÍejtő borsót' nzevleghidegebb hónapjában isazidőa . A népi gyógyászatban köhögés és |égcsőhurut e||en a|ka|mazzák. be|ekeverjiik a bazsa|ikomot.bokrokat.got iS e|érő' kúszó gyöktörzséve| számos fo|d a|attimódosult szárat. a retek. tiás szerkénthúgyúti . Bár a megmŰve|tta|ajongyomnak szá. éve|őnövény azonban nemcsak bosszúságot okoz. Györffy Sándor tő| megtisztÍtott tarackokat a naponkiterítve még egyborsozzuk. a sövénynövényeket.^-^|A^Á. 500 g. letre Vetettbabbi| fóze|éket főzhettek. Hó|yaghurutná|. gyul|adásraadják. fő|eg pattanásos ÁA. húgyútiÍerIőzéseknél isszák.1 |vízhez 10 cseppet)! napján(február 19. juk. 3 kg vagy 30-40 oC-on megszárÍtjuk' nyersnovénybo| nyerünk1 kgszaraz'Iaro| ható anyagot.Íokozzaa vize|etképzést. Reumás panaszok keze|ésébenmás ftifé|ékke|egyÜtt gyóglÜrdők készÍtésére haszná|ják: kb. Hakihajt a té|ire táro|t Íokhagyma. petrezselyemzöld' HOZZAVALÓK: 2 csemege . mert a ta|ajbanmaradó darabokbó| tel jes értékű újnövények fej|ődnek' Kb. HáborÚs időkben vagy éhínség idején a tarackját fogyasztották.új he|yre teIepítjük.. cukoralkoho|t'i||óo|ajat. Az őszibarackná| azonban várjukmeg azt az időt. teájáva|. madársa|átát.amikormár Íagy okozta károkat! ész|e|hetjÜk a té|i pa|ánhe|yÜnk. hanem gyógyulást is kíná|' Pár éwe| ezelőtt. mít. a tejÍö||e| besűrítjÜk. a hagyma ésa ze||er macskamagvainak csávázására haszná|junk gyökér-kivonatot (. szórösek. hígÍtásban. sózzuk ésborsozzuk. ésmegÍiata|íthatjuk az e|öregedettÍákat. Egyszeri adagja a szokottná| nagyobb. karmányozási vagy ta|ajmegkötési cé|bó| az északi fé|tekeegyéb mérséke|t égövi terÜ|eteinis meghonosították. vanillosidot. záadják a Íürdővízhez' A betegek a ke. 15 percig á||ni hagy]ák' majd vásznon |eszűrikés hoz. és gyökerekDr. fenilkarbonsavakat. fe|álIi ka|ászaibana kalászkák |apjáva| egymás fe|énéznek. |. a babhoz adjuk. ki. sziIikátokat tartalmaZ' Az egyik |egkiválóbb vize|ethajtó és méregte|enítő hatású gyógynövény- Hasznosítása nek tartják. tarackot hajti. kovasavat. amikor a csobánkai szociá|is fogIa|kqZató intézmény kibővÜlt egy vidéki fe|kértek arra. sárgásfehértarackokat egészben ke||kiszedni. egy órát ágybanpihennek' . Íél csésze apróra Bazsalikomos babsaláta jön e| az ideje' már amikor a rügypikke|yek kezdenek nyí|ni. a növények |evéve|. hettéktevékenységük sikerét. egy percig Íőzik. vízbeno|dódó szénhidrá tokat (poIiszacharidokat)' nyálkaanyagot. Már az e|só szedésbő| készített teát fogyasZva megérez. a citrom|ébő| és a borecetbő| készÍtett |éve| megpetrezse|yemzö|ddel öntözzÜk. 1 csésze uborka Íőtt szárazbab. Az o|ajbó|. ésnem megigazíthatjuk teszünk kárta taposásával. A tarackbúza (inu|indrogja po|ifruktánt szerű triticint). dítá|a|juk. neve|jÜnk a|ka|mas o nuuun gyógytát!Vetés e|őtt a magvakat csávázhatjuk A borsó.

tr t . A kivá|ó t1ászok a sztyeppi lovasoktársada|mának vo|tak: nevÜket kőbe vésték..'á . i".i . 7 l'1'. Dzsingiszkán öccsérŐ|. ..} "l:. .& ili É.'' [' .:/n' .* .Kaszarró|még keringenek.: H'l ''1 -'. "'{9... napjainkban iS Csodástorténetek rendeznek' ma is fászversenyeket s tiszte|etére p ?. legmegbecsÜltebb tagjai adták az utódoknak..-. ".'pTj].I . . dicsőségüket szájri| sza1ra mongo|ok |eghtresebb A kozépkorban fo|eme|kedett mesterérő|.{ i.t:t . !. KASZAR i * .r{-..1..:*= ...:' li. )t:: { 3 72 elixír ..

Tizenéveskorában íjával A mongolok titkos történetében szó esik tajcsiutokkal' szembeszállt az ellenséges ésad. Mongo| harcosok seregszem|éje a Be|ső-Mongo| Tartományi Múzeumban. mait.a XVII. és e| nem vitette Ma is az Ermitázsban őrra iS a környéken é|t.Aszartagulokon portyáró| győze|em A szerk'\ az 1224. és Belgütejjel.'' JiszÜnge 335a|dnyi távot aminagyjá. Dzsingisz kántkísérte e| a nagyhadjára.magával vitte sárga szarvú íját' ésúgytett.s az egyikbőlmegszületettKaszar. a másikbóI pedig egy sárga kutya. vajon felajzzátok-e ezt az íjat?< Bel. Az apónak áIcázohtDzsinHöeliin asszony már akkor sejtette. A hármasszenthalmokat Kaszarnak. Egy másik monda szerint a mitikus Garuda ma. de nem tudta felajzani' Az apó illették.Belgütejjel együtt.Jlő ősz öreggé változott.szent')nélryel gütej megfog1a. de ő sem íjász példaképe. Második fia. Az írott kő a mongo| írás korai. sárga íjára aranyrryilat gisz kánnak. oroszG.A]an Koa előttje. Kaszar amely ma egy helyenszulettek. Akkor az apó kék öszvéren lámasza volt Temüdzsinnek. Akkor az apó megszólalt: Kaszar (. Kaszar egyik Ieszármazottja mutatbe őseinek á|dozatot Dzsingiszkán ordoszi ^^l^+:i. tekercsképen százac. Ba|o|dalon árr Kaszar 2.A két ki. azok megkérdeztéktő]e' hová hogy hatal. és nyilakat árusítok. egyik beÍe|irata a következőképpen tokra. tregemberré változott.Kaszar mohó csecsemő volt. majd becsmérel. A nagykán elhitte a szellemi vezető rágalsénekszentelte. hogy uruk szabályta]anparancsotad ki' pedigKaszar ügyessége ésBelgü.akinek széles válla ésereje a kedjetek valami jót!< Azzal hirtelen e]tűnt. kán egyik öccse. egy Bukusz nevűhe|yen. arróI beszélgettek. majd odaadta Kaszarnak. sőt a >Lássuk.ErgÜnében (Eszak-Kína) 4.ifiúpedig megrettent' mert rájöttek.ra tését csodásjel kísérte: bát11ához hasonlóan ő is vérrögöt szorongatott a markában.1225-ös közép-ázsiai aratott után Dzsingisz rendezett hazatérő Dzsingisz kán|etáborozott azA|taj kán ünnepséget a mongo|oknak.. Közüliik is kieme]kedett Kaszar. aki |őtt' |őttÍjáva|. éskivéhíres birkózó volt' . is tartottak. vagyis Nyilazó Kaszarnak is nevezték. Amikor találkozott Kaszarral mindkétemlőjébőlegyszeribenkiszír.zik. Akkor közbelépett az anyja' és pen hadat indított népek a meghódítandó elien.hogy így merészel bánni Bár sohasem tört uralkodói babérokra.Kaszar utida egy Jüan-kori (XIV. Ezena viada|on Vő JiSZünge. a későbbi Dzsin. Az e]ső tette helyre nem menekült.totta.Jiszunge tovább. Utóbbi a mongolok vezérállatavolt. és el is vette Kaszartól hata|mi jelképeit.Az íjászat történetében az vo|taz cses em|éke.H ARMADIKSZ E M mai Mongóliábanelevenen é| az első nagykánku]tusza. Az íjász.. ezértbocsánatot kértöccsétől. A |egjobb |öhegységben.335a|dot meg. A Kínához tartozó Belső-MongóliáDzsingiszkán csaban szerencsére ládjának más tagjairól is maradtak fent csodás mesék. aki gyerrnekkorától a legfőbb tudta megfeszíteni. és aho| íjászversenyt íjászversenyt rendezett.arról. amelyet gyermekkorától űzött. ember vagyok' íjat Kaszar eredetineve Dzsocsi (. nevet. A krónikák tanúsága köriiLljött a viszernt 1'1'64 Iágra.taa tejet.vendég') volt. sokszormentaZ érdekében vagyép.L^^ ParvLalouar r 6' Dzsingiszkán ésöccse. megy. amelynek alakjával eg1 másik korai történetbenis találko. az volt' hogy Dzsingisz kánt Kaszar e]len fordí.egyesítette a belső-ázsiai iovas népeket. a nagy Íjásznak szente|ték egykoriura|mi központjában. Azt mesé]ikróla.. 5.aki számára. termetűvitézvo]t. éseihomályosítja a többi mongolhős történetét. zunk _ ott a mongolokősanyja.KésőbbKabtu-Kaszar. amÍg az e|költözése íjasz né|kÜ|. mintIentmeg.A nagykán annyiTa|án Ergüne |ehetne a modern íjáSzat bó|502m-nekÍele| ra megörü|t hogy kőbevéset.vadá]]at') nak. húséges öccsével' A családi kötelék és az anyja századi mongol krónika szerint bátyja ewszer szava mindenné] fontosabb volt Dzsingisz kán megieckéztette őt öccsével. megszidta a fiát azért. azt meg. töa bátyjuk védószelleme vo]t. helyezett' kilőtte egy távoli szik]ára. te a je|es eseményt.A nag5. Dzsingisz kán öccse volt. és elhatározta. A kő mindaddig JiszÜnge birtokán 1832-ben megnemta|álta Kaszar utánSemmaradt hÍres Veft. Ezen a helyen csele.A városalapító igázták le a környező terijLleteket. Ahvárezmisah az |ndus Ío|yón át menekü| Dzsingisz kán seregee|ó| 3. hogy az apó legtöbb emberbő]csodálatot vá]tott mesterséget.mint nagykán bátyját' Máig ő minden felajzotta. a mai Mongólia északkeleti részében. hogy hatalmas vag1'tok az én két öcsém. követségbe. és hová valósi. hallotta bátyjuk' Dzsingisz kán.süvegétés övét.ho| Szentoétervárra.EgyszerKaszar és BelgÍitej gezteIte a hatalomra törő fősámánt. a mongol birodalom megtejeleskedő hős íjász.aki anyja ha azt árusítaná.. ami a jövendő nagyság bizonyítéka a mongolok szemében. remtésében KOVE JISZUNGE heA mongoIok egykori bö|csője. (muszlimokon egyik Iegem|ékezetesebb esemény. majd azt Már kiskorától kitűnt bátorságával és nagy mondta: >Nyilazó Kaszar és birkózó Belgiitej' ti testi erejével. gyakoro|ják resedzésekkeI a táv|övészetet. |' Szpasszkij. hogy megleck ézteti őket.'' kélyre fejlesztette.az Csodás történetek í. dár kjköltött kétvastojást.hútársa volt Dzsingisz kánnak. amígbátyja biztonságos hatalmat a birodalom fősámánja. az hivatottvitézsziiLleonon folyó partján. mongolokőt is ugyanúgy bogda (. Miután Dzsingisz kán szövetségeseivelegyütt tej ereje révén az oszAmint ígybeszélgettek egymás között. a nagy. amikor hangzik: . Kaszar egész életét a mongolnépek egyesíté. ni kezdték az öreget. tozkodásná]öccsei a mongolok szülőföldjén.egyik központja' aho| immár 800éve rendszea rekordnak. hogyan akarta megkaparintani a világi dig feltartóztattaőket. és ho|apját. Ergüne.. a mongolok egyiklegfontosabb kuItuszközpontja elixír 73 .< Akkor ők ketten azt kércsak későbbnyerte el a hatalmas erejére utaló ték' hogy adja nekik a nyilakat. gisz kán így szólt: >Szegény mas vitézválik be]őle.

neki' A iegtöbb ünnep 27-éreesik _ legtott hogy a Sárga-folyó nagy kanyarulatánál alábbis a második. hogy itt egykoron pezsgó életfoly't. Kaszar emlékét e]evenentarqák' és nemcsak a jelképező fehér mongolbirodalomegységét ésfeketezászlőtltszte]tk. hogy a családi viszály vagy más szempontokvezérelték-e a a Bolor toli krónika legalábbis ígytudja.kardot ésmás tárgyakat. aki egy palotát is a közelben emeltott.tSzentelteka nagy íjásznak éshadvezérnek. ahol az év bizonyos jeles napjaintejetéshústajánlanakfel számára.vagyts az orhon völgyét. asszonyt is. másunk arróI. A régifőbejárat mellett két kőoszlop magasodik. csupán annyi ismert. lalták a mai Mongólia szívét.Miután megsokasodtakésmegerősödtek.Kaszar ugyan kezeltette a betegségét egy Li nevű orvossal. ahol a palotátéslakókét it külső védelmifal ór. sót egyszerállítólag megsér1ette Börte nagyannak feleségét.ta. A palota előtt feláIlított kopjafára szent szalagokat.Erre a vidékrea tijLrköke]ől menekijLltek a mongoiok ősei. milyen lehetett a nagyúr egykori központja. s a többi testvérnek jutott dúsfüvúlegeló. a Gegen ésaz ErgiiLne folyók között várost alapított. Darhat Muben megtámadta az észak-kínai ket. hogy fehér lovonközlekedjenek. ezérta mongol ttjrténészek szentélyben része véii' hogy halhanagy elődhöz. hogy elköltözzön A hagyomány Szerint a Nagy HegynéI tenagy íjásztéshadvezért. hadagokattekernek' van. külső ésa belsővárostszintén ]asztotta el egymástól. ő pedig új ták.Dzsingisz kán ősei keletre' az ErgtiLnepartjára húzódtak' ahol egy szrrrdokban ta]áItak menedéket.amelyiknek szinténKaAmikor a tÍiLrkök elfogszar a főszereplője. hanem Kaszar fejakszőrből készített kete ésfehér lobogóját is. aki pénzado- mányt helyez el ott. hogy itt élt Kaszar. A nagy hadvezér veszIéI.északra. kilencedik éstizedik holdhónapban _.bőI származlk az Sine Bulga nevú helyén ma is működó rendszeresen imádkoznak a utolsó adat. majd imádkoznak hozzá. jóindujatát kérye. melyet Kaszar őrei vigyáztak.amelyeken kínai ésmongol nyelvúírás hirdeti. A hagyomány mettékeI. állítólagköszvényroham okozta. KiiLlön szenté\. Mivel a köszvényroham leginkább tavasszal és ősszel szedi áldozatait. hogy annak mellékhatásai végeztek vele _ 74 . Nem tudni. hogy Kaszar á]lamszervezésí éskatonai ügyekben sokszor vitatkozott báIyjával.A Sárga. Népeönálló ku]szerint ErgtiLrrét a fiaira hag5. aminek az okát nem tudják pontosan megmagyarázni a kutatók. mint a nagykánokét. kitörtek onnan. mások pálinkát vagy tejet hintenek a nagy ós szellemének.tuszközpontjában is. Dzsingisz kán flgyelmét: a legelőkben és vizekben gazdag üdéket öccsének.de a hosszúhadjárat olyannyira megviselteőt. Büszkék az őseikre. (A szerzőfeluételeiuel) obrusánszky Borbála élő tangutok ellen a mongolok három nagy hadjáratot indítottak.Nincs tudo.ésottie]entős sikereket értel. Ma is szentnektar1jákazokata fehér lovakat. de otthonratalált nyrrgaton. A szolgálatukbanállt középkori krónikás' Rasídaddínörökített meg egy másik történetet. uminjangat körzet Hohogatu járásának A híresíjászróI1'2I8. nyékén.nór körtuszközpontot alapította tiszteletére.Sajnos ma már csak magas földsáncok tanúskodnak arról. amely mindmáig szent he\nek számíta mongolokszámára.Kaszart valószíníIega második közben érte a halál' de egyesek Szerint Dzsingisz kán és Kaszar egyszerre vesztettékéletüket az 1227-ben.ta az idegenekA fai vátől. Kaszar a bátyjától kapott földön. Mivel a palotatertiletén mégnem végezfeltárást. a nagy mongol birodalom hadvezére' A város tipikus XIII.ezértelképzelhető' hogy az ötödik hónap 27 -énérte a ha]á]. s annak mind a négy oldalán volt egy-egy kapu. és az emlékét ugyanúgyápola neki juttatott teriiLletrői. A feljegyzésekbőI annyit tudunk.csak a korabelileírá. áhítattal hogy Dzsingiszkán kérésére Kaszar 1'21'5.Belsó-Mongóliában. hogy pontosanmeddig tarA Kaszarnak emelt szentélyben az őrök őrzik az általa hasznáItíjat'nyilat' tott a családi viszály. akik a köíjászok hírében zépkorbanfélelmetes állíjászatban ma is tak. de egyesekúgyvélik'hogy azon a napon halt meg a nagy előd. a Kuku.Ergtrnefolyó partján kaptak területet. Kaszar1tartják ősiiknek a Belső-Mongólia kejeti felében élőhorcsinok. Dzsingisz kánnal.folyótól teriilete. amelyekbenKaszar egzkori paripájának vére folyik_ a régi sztyeppi hagyomány alapján ugyanis a nagykán családtagjait is megilIexÍe az a jog. Ordoszban. tek régészeti sokból tudjuk. századi mongolerődítmény. és éventeötször áldoznak egy úgy akkortájt meg.Az ősi terü]etnem kerÍjlte el a nagy birodalomalapító.. ötödik' hetedik.és szívesen mérkőznekmeg más mongol törzsekke]' sőt akár kÍiLlftjldiekkel is. ahol mégma is élneknagy előd.helyet kapott Dzsingisz kán ordoszi kuljilkre büszke leszármazottai.Kaszarnak adta. A hadúr utolsó útja A történeti források feljegyzéseibői tudjuk.

egy ingyenes szűrővizsgátat során zötti közuetlenérintkezéssel nincs il. Mindez vatóság. bebizonyít-energiasegítnekünk beindítani az új'pozitív Bakran ez is sikerret jfk aá' hogya világ szörnyGéges ésigazság- INFORMACIO: látan. ami a fejbőrőn viszkető Lassanmozog. 5-ío perc alatt kimutatható étősködő-tenyészet kában . sokathordozhatnak.Fel. künk. bőrön oárkereső útra kelnek. értelemaz életünkben. cserétiünk A demodex a fej.mazóváladék atka teljesétetciktusát gyakran párnahuzatot okozhatnak.hogyotyan .juk a traumákat.dolgozniezeketa btokkokat ésgyógyítani Védelem egész kekvagyunk. ameLyek további ferÍájdaIommentes. szeminárium.ának J ritkán szo.Vatójában mindigsikeresek vagyunk. Mások fotyamatosan bi. vagy a normátis hajgombák A demodex atkákéjjetenként a fejokozzák a gyuttadt fejbőrt. ígyemberésemberkö.*" íl'40. Váttozó tudatállaoot. vidámak ésétén. tudjuk tudvalamennyien szerethetőek. amiben étetijnkÍotyamán ki.Ujra megta|'á|. amirenem gunkat.gupknak. 8870-. mi a méty mindenki ismerrá.gqyensútyozottak folyamatokat az életünkben' azád{@{' yg[9t.íi PszlcHoLiGIA és LÉazÉs INTEZET A végzet@tal Kétéves havontaegy alkalommal. bőrön étősködve tö[ti. A TRANszPERSZot.ÍelismerjÜk. akikké-szqpgs$6gf az .megvalósuljanaka . Iovábbá a demodex tábaiirritáthatfontos tápanyagokat.transzkarnációs jó &lán? i magunkat az. rossz oldalához ragaszkodtunk. Hogyan tud. idegvégződéseket.TITTTETiE'I iNIEFFT 7 -q ffi A TulaneEgyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkutásos esetek váLtanak ki. A tápa demodex nevű jáka hámsejteket.kb. hogy Ezzel ellentétben' ffi a fejbőrön tenyészőbaktériumok.Az egészunivg5. faggyúmirigyekbe beépÜtve fehérjéket. erősés sikeres lehet. történik.yen kottcélba érni..1^ . a |ábukon baktériumokat.van ideje Ráadásul átvándoroLnr. korpát. a sajáterőnket. költenekhajprobléményez. a tünetekért. amiazok tútbur-A demodex atka okozta Íejbőrprob.élet .Az összes zonyítani akarják' hogy minden ezzet szemben tás' tevékeny étet jár. és Azonban egyegyszerű mikroszkóppal ki kező emberek A demodex érintkezéssel terjed mutatható intenzívmozgásukkaI irritá[jákaz Lenne az é|'ől'ény ametyÍeletős az egyikgazdaszervezetről a másikra. akkoris.Seqrrenr.Sokanrengeteg nak.ha esetlega párnánkatmás is a demodex szőrtiisző atka a fején. ez pedig bőr. oklevelet kapnak.Naoközbena haitÜ. Íésű hasznátatát! elszívja a tápláLékot. használja A vizsgátat teljesen ietentéte. pénzt hámtást éskorpásodást ered. majdkihullanak.sorozat. éte. sűrűség9el rende[.juk saját matÜnk támogatott. Tettrekészség.témákatgyakran Íétrekezelik hajszáLak először elvékonyodmegtatátható. közbenazt hiszik. víru. Azonban az alvás idősza. amikorbetegeskedÜnk ésakkoris. . alattállunk.tÁ lls OKTATOK: kiáttított típusú amerikai Minden ember bo[dog. |sten segít azoknak. máikmegoLdására. ugrásra. örvendtink.aóis T I ffi .A ChuleevandeviHajcentrumban érzést okoz.kenvséoet és tehetőteg kerütjük a közös szőkbe. A demodex-bőL szártőzést Tipp: Ragaszkodjunka saját ésaz elhaLt sejtekbőrérzé. I lU. aktivijeltemezminket.párnánkhoz. anyaghíánynak köszönhetőena szőrtüsző atka is jánzásához vezethet.

iFilmfesztiválon'vajon A forrds a reinkarnációróI szóI.lői is.mert ilyen fiImrevá.minden (Közelebb. hogy a nem mozinézőhőssel való azonosrrlásaegyéiri. egyújabb szerelmetftjldönkívtjüi ésa természeti népbe tartoző_ ajun$ árnyékától'a . a mégtávolabbijövőből (ez meg Boorman kétfilrnjének halovány koppintása:Zardoz ésExcalibur.óceániutazó fej.főhős több évszázadonáttartó érését láthatfuk' amelybelefullad de fe]bukkantak létjátszmájának á]landó Szerepsajátfontosságtuda. Made in Heauen. Szoba kildtdssal' Howards End). ban''.összehasonlítási nemcsaka mogvilágosodott mestertmeggyilkoló filmek a|kotóitó|. Halle Berry mindig nagy dolgokra van hivatvastb.e?. .De mi nem hisziirrk a léIekvándorlás. 190 ezer példányban elkelt regénye. (ami valójában klasszikusifiúsálődéstörténetét gi kalandregény). Minden szIÁr minden életében fimkcióban domborít:Hugh Grant mindig gonosz. ami. nöm kellene. feleltea ren.lásd ElixÍr.Ient..).Birtokuiízében hatásoscsoporffiImet Hetedhét országra szi|ó giccs. mentő legyen.szátnyas ördögtől'' folyton rossz tanácsot kapó völgylakó férfiközt az összeom]ottipari civüzáció utáni barbár korból. századi csendes.. igaá katarzist kínált' A brit David Mitchell (1969)2004-benmegjeésbaná|is cse|ek. nem több. kor a karmikus szerepkörök túlságosan sematihasonló kusak. . Szabó István mindig azt hangoztatta.Magyaránmindenki folytonegyarcheípust testesítmeg. Igazi karma-karnevála poklok megjárása a főhős reinkarnációs ciklusában. igen. egy klón ésegy ember szerelmét az orwelli elnyomó rendszerben2144-bőI{Mdtrie-' Sair.és1984 -utánérzés). Csak Tom Hanksnek. ha egy sztori valami jobb előképre emlékezteti anézőt.Vagyis egyhős kell. tettehozzá W eisz. egyidős komponista-géniusznak ésifú titán 76 elixír . nyas fejuaddsz. de a férfidémonja A Gyűrűk UrábóI is kiléphetett volna). egyXVIil. .jun. karnációban: Darren Aronofsky:A forrág egy inkarnáció alternatívvalószínűségi rendszerei: Mr.FELHO-ET-L-&ffi át' nem is tudom. egy San Franciscó-i erőmű körüli összees'70-es küvést1973-bói (ami tisztelgés a évek paranoia-thrillerei előtt). '30-as évekAngliáalkalrnazottjának sztoriját a jából (minthaJames lvory patinás E. . .. rok több mint egy éltizede. úgytűnik. Természetesen nincs igaza' máskü'90-es lönben nem éltevolna reneszánszát a évekóta az ensemble-mozi műfaja.Akkor is. magyaroknak van egy magas kvalitású alapurrk: A Vörös oroszlónban eposz a Mátrix.. szerep|őgárda maszkok ésműorrok szerzésének útja.éső is ezt látta benne'. dező. gyilkos' a másikban meghogy eg1ik életében lett volna. . A Wachowski testvérek és Tom Tykwer' a rendezők üszont. majd olyan tába' A sztár. Nobody. kötődhet egyegész tablóhoz.s nem kaptunk voLnamegannyiremekbe szabott.fenséges ésszenveaz életöltőkszenvedéseinek rémes délyeinekkohójából kizzított böIcsességmeg.2006-ban meg is kérdeztem AronofskytésRachelWeiszt a Deauville.l sok a szereplő?A régiiskola mestere.pontosabban: rengeteg Tabló inkarnációró| szi|o Nekiink.olyan több szálon futó eposzra. Susan Sarandon mindig bölcs ésempatikus. A múmia)'hanem egy lélekcsoport teljesreinkarnációs ciklusát is. a FelményszálakbiIhőatlasz a közelébe sem ér ennek.2011.Levetítettük Deepak Choprának. Elvileg örü.hogy Szepes Mária regénye mögé van rejtve.. Kundun' A kis Buddha. Akkor mindig baj van.Mennyivel érdekesebb ha az ilyen agresszor_áldozat-féle szerepváltávo]naa sok karmikus következményeit úzsgáIta regény! Talán trj. kísérletek Voltak erre már részleges fkétlélekkétft'ldi életben társ élete ésegy galaktikusin. az esendő kisember prototípusánakadatik meg. mely nemcsak egy lélek újra testet öltésétecseteli(Audrey Rose. Felkínál próbá|ja meg kihozni ugyan négynarratívát: a tő|ete|hetőt. M' Forsteradaptícióitlátránk: Maurice.

ahol igenis szereplők tuca{át kísérjÍikfigyelemmel. elhagy.bár szerintemő Ésvan egy másik típus.idő.Én már voltam itt koráb.emberi cirkuszolástfo\tatják' mint amit fikarnáció igéjét.mint hat cselekményszáI párhuzamosvágás. milyen vagyok más létezésmódja' vagyishogy a ttttvilági lélekszempon{á. A nemes iizenet ellenére ben a korban. ha másként' máshol. mert Későbba kvantummechanika ftilemlegeaz életrevonatkozó szl]árd' tődik' de a laikus nézőnekez nem fog sokat önazonosság kiiktatiísával sztitrtelentiLl életjelenteni. A film hangvétele: sztjrret nélkiiiömleszA százmi]liós büdzséjűfilm óriásit hatettpátosz. minden vicc Ezt leszámítva simán kömára.zikai testbena FöIdön műveltek. kétségbeesnek. nak.amely'rrek megörtjühetneki a hÍlúlágon lenne az első.mögé leső Wachowski fivérekilyen lelkekkellene éreztefrrie. A JANUARI MEGJELENT SZAMUNKBAN JATEK HELYES MEGFEJTÉSE: B. meg? Milyen lennék. máskor szüetek a témába.lélekként azonosító és megélő Larry hány bölcselkedő közhely.n' Becéző szauak. párhuzamos éIeteimben és más ból aki a lineáris időn fiili szférákból inkarnációimban? Csupa olyan kérdés' rá se emanálja {sugározza)magát a fizikai világ. vu-érzése van.nek tűnnek. egfelől vannak azok a lelkek. egyeséletekben) zajló epizódok.. aki fittyethány az ilyen ha. AMr. a egynagy zeneműkiiLlönböző szólama(i)'Ez nem pendii{meg olyan azonban nem jelent többet a filmben.a film nem száll bele mélyebben ben tartjaa lét-kíváncsiságot.Talán ha kétolyan emberi moz.nék?Sőt. tuóz öregember is megjegyzi' hogy déjá sfl<okból' dimenziókból kreálnak nagy lét. Jömagát. ÁsóCsabáné 2045 0lda| |Vária 2760 Nagykáta' Somogyi Attiláné 8660 Tab' A NYEBEN/]ÉNYEKET PoSTÁN KÜLDJÜK EL' . gós narrációnak.szeretrrek.jaimban. szerkezetét krrló hotelszobaszolgáImindössze rendha.cÍmben.'.Ez is iszkol eb.testesiilései a létlehetőségeit éshatárait fetásvadász giccsekre. az is fut az éIetéért abban a minden létidőben te magad alakítod a sorkorban. időnkéntkifejezetten rossz. deriiLl'hogy a komponista szimfóniája az fe{ebbnagyobbspirituális szókinccsel' Ők Örök uísszatérés címetúse[. (Nietzsche az életszereplői.szonq. kitagadnak. itt egyjóserejű lon nagy hozsannával fogadta a sajtó a filálom (ajavasasszon}t alakítóSarandonex. a másvilágonis ezt foly. amely megható' a többi rész spirituális ömlengéseknéltöbbre lenne játékis sztikség vontatottésfontoskodó.szimfóniákat. ha tudsz' A gyerekek jól Udnnak' Azutd.trirban már a flzikai Iétku]isszái nem pedig a szájbaÁ.) Maga a hangiegyvir. IfuistonLászló egyenetlen.Nem ezzelvan hát a baj.A színészi a katarzishoz. A világéletében önmagát női ból félórás rendszerességgel elhangzikné. salt Amerikában. Nobodybantöbb interakció volt Szeptemberben a Torontói Filmfesztiváaz egjIes életvariációk közt. Nem csoda.. javára A szeruő. tékaz Édesvíz Kiadójóvo|tából: TörÖkbálint.utat mutat az ijszerű' történetmeséIés szágyó átmenetként.y kritikusa zseniá[snak találpedig mérftildkőnek. és az kihat más testet öltéseidre Az i]leszkedések egészen Íantázíáia. sod.Élettirrk nem Wachwoski időközben nővé operáltatta a miénk.'' ál]nak a metafizikus és a halhatatlan (és Idegesítő a mindent kimondani akarás. örÍjünek. Akkor ryivel? Életidentitás vagy Iéttudat Ha ktjríiünéziiLnk az evilágban ésa nllvilágban..tatják. Az erkölcsi mondanivalóta cselekménynrek A Mó. Angyalok Amerikdban' Röuidre udgua. Ehelyetta szereplőkajká. .. sal jövőnk keletkezéséhez szoru]va) is relőerő. A he|yes megÍejtők között aza|ábbi nyereményl sorsoljuk ki: TAI'|FoLYAMRA szóto RÉszvÉTELl JEGY 2 dbncvronrnou- Éu nnprÁn 3 db zors AzÉvKöR ÜnnrprHez Ébt A|apítvány a NapÍényes jóvo|tábó|. az ''éIdége|ők'' ba _ minden éIetöltőegyszeffe történik.akik jól e]szórakoznakaz inkarnációikkal' ésélvezik a szerepeikkelvaló azonosulást. Este).Minden egyesgesztus.AVariet. intriká]nak.zist.amire az e|ső típus.csak leg.Szeress. c. Mitchell legyen írva. Mi lett volna. nok. orök visszatérés A struknirát áthatja néhány rendezőelv.ta. A És A NYEREMÉNYEK A NYERTESEK: Árnyak M. Magnólia. Na ja' egy újsztiüöttrrek (értsd: új'MaterialistaújságÍrókat könnyű ehájolvetik eg1rmást az egJes idősfl<okon ni zagyvahókuszpókusszal.hogy létrehozzon hogy a meneküéseket egy nagy katar_ miszerint ban oldják meg a rendezők. Kötődiink másokhoz.met. Faragó Ádámné 102B Budapest' Rhona Byrne: A varázs|at című könyvét nyer.Amikor meghabrak.Egy ilyen inkarnációs alapképlet járutunk hozzá. hallatlanulkreatív) Iélek esszenciájához. (nő férfitestbe lehet karmikus te. . visszatérnek' kibékiiLlnek. hederítenek' De hiába a rendezők tágas léthrdata. amely tázisában) meg a jelenből a mú]tba átala. Pletykálnak.HeÍe||e Krisztina: Grimoire könyvét nyerték a Ghrisco Kiadójóvo|tábó|: Szciveges l|dikó 8380 Hévíz' MoInár Tiborné 8800 Nagykanizsa. Dagályos zanat van. . ésneve immár Lanaként viríta főcsupán vőben ésjelenben. Ugyanaztaz A Felhőatlasz már nyíItanhirdeti a rein.mindegyik sztori önálló marad.szegetik'lk reinkarnációs ciklusokból. Az ötvenedik percben ki. Mint teremtőerők közelebb ban egy élettel ezelőtt.ha másmilyen lenhogy a szimr:lüínreinkarnáció tanát sugall. szinten.

A mosolyodból áradó fényb @ 78 elixÍr .

. amire vagysr.l 2 ^ ) . mi|yen Mindegy. e|indulhass.hogyerreráIa|á|j. útján ésavá|tozás Ahhoz.2 prob|émát kulcsát mindig a mego|dás sodore|éd az é|et.hogya va|óságodat Egyedü| 00 elixír 79 . keresd! magadban várjsegÍtséget! a|akulásátó| figye|j: ne másoktó| ésa do|gok be|Ü|re jobbáformá|d! Te vagyképes arra. .ragyoglaa vilagot.

mikaizbenamF móÍiáiátis Íeil€sái. tennek sem jut eszembe' hogy a só az egy retné. Elérek az utcai kapuig. miután a könyvet szerű' tompa agyú halandók eseteit is .Kisiányom' neked csodása memóriád..hogyújabb kihívásnak vessemalá ha a saját . és magyar érettségin zavaRemekjátéknak bizonyult. igen. ott a küszöbön egy HARANG. leplezve József suk el a sikeres vizsgamódszert. Szasák. HAúszHÁLóBA botlom. hogy nem tudtam mikor kézbevettemÁ sz&eres ellenállni a csábításnak. A lépcsőfelszól"la GRíZZEL. amelyetmég most is fel tudok idézni.Ikaicimű könpé! amely a llivium Kiadó gondoás..ában ie|entme$ lGpható az Elixir Könryesboltban' 80 elixír .hogymegírtegy könyvet. tn is próbáljaki a kópzelőerejét' ésmeglátja. Továbbmegyeklefelé.éselvégeztem az uizsgdzdstitkai című' könyvet. bika.. a igazgatój Memória Sportvilágtanács a lett.]at után sikerélményben volt részem. és elhelyeztem az ezoterikus elénktárja. ion. ezzel nem vagyok egyedül' Szerencsére a szerzőnemcsaksajáté]eNo. sőt in.A nagy ijedségre leülök a sarki étterem egyik asztalához' éskérek egy pohár PoRTó| BORT. Bach Szilvia. Áthátessék megtanu]ni ezra 40.erőben ésa szimbólumokban rejlik.hogy mindezen titu]usok olvasása után egérré zsugorodottez iránü|bÜszke' mondhatni nyú.sikeres. ésénelolvastam. bajnokmemóriát dásom hiányosságait.Gondolhatják. mégmost is kíráz a hideg| Gonmányátt is. A szerző olyan képletesen.hogyan memorizáltam pár másodperc alatt.éslám. Nahát?! Dominic o'Brien nyolcszorosmemória-világbajnok. hogyan sajátíthogyan szoknyám díszmadzagját. romban szelet keltve pörgetem harangA könyv útmutatást ad.'' Aztán jött ez az ameríkaifickó..kilépekaz ajton. fagylalt' Lux szappan. de ennek immáron vége! Hatalrnas tébőIh'oz fel példákat'hanem olyan egyvagyok tti]. Hadd álljon itt egypélda. kedvesolvasó' A titok nyi{a aképze\őgyeztem 20 szót fél perc alatt! JóI o]vas. Michael Schumacher... halászháló' egy pohár portói.Máris az utcán vagyok.aha'' érzésen kiolvastam. Ahogy megyek tovább.farag' profi nyelvtanulástígér. Kíváncsiak.hogy az énagyam szilta.'vizsgáimra gondoltam. Attila proletárktjltészetérő]megszerzett tulehet gyorsan tanulni. vártam. ]eszkedtek hozzám. amúgyis megtépázott rinbizalmam. Elindulok a lépcsőn lefelé' amikor is látom. 1995-benmegkaptaa kritikdn túl 201O.ben Memória Nagymestere címet.ahol az ajtófélfán BAcoN lóg.pedig elteltmár pár nap a könyv o]vasásaésa cikk megírása között! memóriafejlesztést! A megadottszavak:harang. Íme. hogy hibátlanu] visszamondjam? Egy történetet fabrikáltam' amelyet ismerős helyhez kötve képzeltem el. Átlépem. ajánlottfeladatokat. bacon. aki szeretné az agyátjó kondícióban tartanr..benaz évagyának Kritikdn inncn. MegjeÖn. hogy a forduló bemélyedésébenott álI az E|FFEL-TORONY makettje' s körülötte M|OHAEL scHUMAcHER köröz. az agyamat.50 o|da|t! rítottamgyerekemreminden meg|egyzendő dátumot ezzel a felkiáltássa]:. Csettintek egyet. mérhetet|e.tikusan. gríz. Ez az éntörténetem. és a gríz egyszeriben FAGYLALTTÁ vá]tozik. dolom. korona. nagyképű.játékostanulást kívánok minden vizsgára készülődőnek'a nyelveket tanulóknak és mindenkinek. Látom ám' hogy az Aradi utcán egy B|KA fut felém. aztán amikor már az első gyakor.Ésbizony kiá]]tama próbát! Ahogy ttiök. személyek elképzelése segítabban' hogy Micsoda hiedelmek' önátkok közé pré. vagy amikor az Is. ahol az egyeurósboltban megpillantok egy hatalmas LUX SZAPPAN-reklámot. Lelkesvagyok. anélkill. Eiffel-torony. vá]asztották. egyszerűen fogalmaz.egyre lelkesebb letÍem. ésaki sze.a Géniuszok Könyue első helyrerangsorolta.akár 5200 szót iS bármikor elmondirrnka seljiik magunkat nap mint nap. csodásKoRoNÁVAL a fején. mostanra' Aztán ahogy fogytakaz o]dalak. alig kább az elienkezőjükvolt igaz.jegyezd meg!Tudod. megadott sorrendben. éselvitte aZ önátkot azza|.SIKERES mondván: vagy egyéb szöveget tettekelém. mint amilyen énvagyok' vagy irodalomnak fenntartott polcomra..és a lépcsőház feléigyekszem. én megjegyeztem 20 szót féI vakhoz' betűkhöz társított történetekvagy perc alatt. a memóriaguru E ni. brrr. olvassa e| oominic o'BÍienA silíga viBgiázálst. 1994. Perszeelőször szkepezek a pozitívjelzők nem il.pár pillanat múlvahibátlan sorrendbenfogja visszamondani az összes megadottszót! Jó olvasást..elsajátíthatja a gyorsolvasás tudo.

Felváltva kÜ|denek kedtörekszik. A nézeteltéréseket úton pezs. ebben az évbensem nyugalomra. ji szíwe| té|i fogadhatunk. tesit aVízöntő ésa Ha|akjegyénátvo. Nem vaA Vénusz a Vízöntőjegyébe' sem komolytragédiára gyok híve Egyikbo|ygó a napona Marsis átlép a Ha|akba. a MerkÚra harmanem maradnak e|.án' ésa Ha|akban Ío|ytat1a Útját'Ugyanezen tÜntetések. nem i hagyományban a víz e|em l-']a ez Ánhn|i öcc zkÁnÁt nÁza termékenységet szimbolizál ja. Érdekes. ésvisz. ésa hideg inkábba jégszipiter és a Szaturnuszugyancsak pozinonimája.a P|Útiva|va|ó ura|omcsere miatt.A köz|ekedési vagy |assan a sajtiviták azért degtóIke||-e tartanunk. De már ame|yeket újho|dhoroszkip aszcendense a Kos 2' nem a legmé|yebb a sötétség' ésébred a remény is: A Budapestre számitott A néphagyományfokánta|á|hati. ró|.hiszen |és. 20|3 februárjában 2-án|ép Ugyanezen nem számÍthatunk. szögétő| támogatva: azország Új |ehetőséget szerint jön az enyhÜproblémák. hogy rózsás szavonu|. prob|émák' a kvadrátja is érinti. A bölcs kígyi egyensú|yra vezót|en kvadrátokat ésmindent megpribáljabékés üzeneteket.retrográd mozgásba.hogy kemény hi. Az e|sŐházbanazUránusz./ jegyé. . felo|di' kedvező trigonokat a bo|ygókhoz. kereséstafebruár2-án dő| e|. . hogyfe|tét|enü| az ÚI1át' de ez nem aZ jelenti. lgaz-e Vagy sem.ves/ésbenfo|ytatja hogy6-ánszorosegyÜttál |ás. utánarövidesena Szaturnusz számítottam az újho|dhoroszkópot. |á|.Azértakadnak kedvező a naponkezda Szaturnusz pozíciója VégezetÜ| 26-ána Vénusz megérkezik a Hafényszögekis. rpménrr fnsz|ik szarte e téren is. Ieti. A februári Újholdhoroszkip nekünkis sokate|áruI errŐ| a hinap. A tűz és a vízta|á|kozása e||entéteket \ .H ARMADIKSZ E M HOROSZKOP . évétŐ| kapcsotrigonjához egyÜtt á||a Ha|ak kvadrátjához. seire is mindenki odafigyel. a Szaturnusz már igazán kedvező befo|yást aho|eme|tpozícióban ban. A kínai asZro|igiára és je|zéA Szaturnusz a tizedikház ura. art az érdekességet ta|á|a hidegnemzette a juk' hogya két sorsbo|ygó' a Juvizet. bo|ygóközött á|ta|ános Néhány napig nem sok jót várhatunk ettŐ|a bo|ygótó|' Merkúr rendkivÜ| erős./.ésez hangsÚ|yo. ben jár. is hátrá|ómozgásbaés23tó| a Merkúr izga|massá a következŐ harmincnapot.Az em|Ített kedvezőt|en fényszöga Jupiterés a másik három rosszi éshatókörön belü|a Mars hatásais befonyugtalanságga| fenyeget.érzi egyeZessük. nem mondhatjuk. A Mars e|óször saját urának. éstartósakis |esznek. A medveki|ép a bar|angjábi|' ésha sÜta \ megijed dik ház ura.|yáso|ja.a Vénusz a nek.kapunk Az égitestek útja is''..piterjó fényszögéve|. lázadások'erőszakosbűncse|ekmények teszik A Nap jegyet esetek. Ahogy e|csöndesÍteni.a Jupiternek a kedvezőt|en masZjamindaá.s ta|ánez a |egridegebb hinap.akár tÜzesnekis tekinthetjük. a tűz ésavízIa|á|kozásának gő sistergésébő| ho|dújév mutatja' hideget a kínai ésa horoszkóp békés átmenetet teremteni.meg|átja azárnyékát. A Vénusz e|ószöra Juaz álta|unk ismertekke|.amita víz-kígyi várhatunk' Ebbena kép|et. szoroskvadrátban.. sem annak'hogy a kínai asZro|ógiaszabá|yait jó| magátezekben igazán a jegyekben. szexti||e| gyakoro| elixír 81 . ndu|atú naktekintheto. e||entétes tív. A másodikházura.a Jupiternek vált 1B. aggoda|mat. Köz|ekedési ba|.a Jupiterkedvezőfényegyszercsak vége|esza télnek. Ami a gazdasági he|yzeteti|nap. nu|óbo|ygókka|. /' Szaturnusz zenegyedikházban' Sok terv és re számíthatunk.merturának.Szerintük zÜk.mertura|omcserében van. Teháttő|Ükcsak olyanvá|tozásokat hónap nagy részében a Nap a Vízöntoszi|árd egymást. a Marsésa Neptunusz Szorosan erósíti. A kígyó a|apvetően fényszögkapcso|atokat |éY. zottáteszi a kedvezótlen fényszöget. a ti is érdeklodve fürkésszük. me|eget Gondo|om.. Egymást támogatják' teévÍebruár 10-én kezdŐdik' és hát minden bajra ígérnekor2013' a víz-kígyó éve. Azért mégis ki.A kínai vossagot.támogatja várhatunk. azutánhamarosan a szaturnusz ben a Merkúr. |ttrangFebruár5-éna Merkúrmegérkezik a Halak 1egyébe. a P|Úti pedig a tizedik házban A kínainaptárszerinta ho|dújvan.|á|kozik. sok asáro|igusbanke|tett |akjegyébe' a vi|ágra. Akkor aZán zord idók jön|esz. ki tudja? Mégr kvadrátjában van. A Jupiterés a ba kerÜ| a Neptunusszal. Pé|dául rettegett a Skorpió. szÜ|. is. Ez a kétbo|ygómost kedvezőfényszögge|. osszekeverjük kvadrátjáva| taPekingre Erdekesmódon alátá. A Jupiterpedig az |krekZ Íokánezze|a bo|ygócsoporttal lidik' Ez is meginta tűz ésa víze||entétét e|ején. hogymt.

csak Szinte minden terÜleten sikeres. márkeresnie semke|| tovább. Ha terveket déde|get. vagy támadnak. hogyminden máskor ésmásképpenA hónap eIe'jén többIetbevéteIhez de jó| ke|| jött pénzt könnyű kézze| kirándu|ni kedve. ésa csa|ádi é|etétbontja a fa|akat. e|ő a fejszéjét. Új munkahe|y vagy várja. nehogy Ritkaszerencsés ésmeg|eheNyuga|omra és békére vágyik. Egypillanatig se párat|an |ehetőségeket. hogy nincs rá e|ég NeÍéljen. mie|őtt még hanehezére esikis! hogy magát. de a taamit tesz. kissé e|bizonyta|anofontos! Az a |egnagyobb baj. jóva| zatokat nemva|ósíthatók meg. meg. Ha|ehetséges. Fordik. Nemcsak a sorsésaz emberek támogat. bürokrácia útvesztőjében! közben Onre. hatú| magasra á||Ít.tuna istenasszony ugyan kegyeibe Íogadja. egykti|fö|di utazásra vagyhosszabb kirándulás.igazán hogy tettek he|yett nepróbá|kozzon he|ytá||ni.Ebben hozni.Haveszekszik. amitényIeg szerencsés nemszenved hiányt.J veszít a |endÍ.s:: ]] ' Mostkissé hetekvárják. |gazán amennyirő| ta|ánálmodni sem mert. harcol. Próbá|ja szóáradatta| igyekszik meggyőzni kedvesét. hanem és titkos e|.prob|émái Ha á||ástkeres vagy éso|yan támadnak. ne ha|ogassa! hahosszabb ésa köz|ekedésben is le. |ehet Jobb.j|etébő|. fu így |éÜehozott á|dozatokka|ibanis. i||etve vagy munkahe|y várja. Mása he|yzet. hogy önmagával e|é. NYILAS Vigyázzon.gadni. vaés soktitoknak vagy titkos do|ognak a nyo. mit csiná|. de ered. Új megbízások. |gyekezzen megragadni próbatéteI Ennek megte. ha proaz esetben de érziis' hogy kényte|en többetkölt a ke||eténél. hogyházastársa aggá|yoskodik. hogyfejje| a Ía|nak. hogy éppen próbá|ja ra.. hogy csakne |egyen peres ügyei azokgeketa |ehetet|enségekke|! Ha alka|ma nyÍ|ik makacs.KözlilÜk o|ysokat segÍthetnek. Ha viszont előre.gondoIni. haebben a hónapban a megérzé-Jó|nézze bízik! azévben a kanierépítés eset|eg másmunkakörü|seitköveti'Nemmintha e|kéne hanyago|nia bár. Erőfeszítései mindenné| többetér. Szabadságra szabadon paszta|t. bátran megteheti. Ró|uk hogy. azoktó|.|ószínű|eg békés és hatja Lega|ább ennyire Íontos.nak. Sajnos a csa|ádi é|ete jó néhány jó|haszná|.gyázni ke|| Ve|e. csakúgy bo|dogu|. nein.20 március 2'l-ápriIis K0s 21-május 20' ápriIis BIKA május 21_jÚnius 21 IKREK . csak önmagában ne a jó szerencsében! Lehet. mé|y' A szerencse ajándékait azonna| fosikeresnek mondható ez a hónap. a szere|em vagy a házasság komo|y varos helyzetet kellmegoldania. Egye|őre hasznára vá|nak.szerre.haközben kényte|en leszá|do. a szokásosná|! jó|érzi partnerére.ják. tn viszont nát szépítheti vágyik.Lehetséges. hogyan haszná|ja ki a A csa|ádi é|et. gondolkodik.e|őresokatköszönhet a jó barátok.. hogy kinek hisz. KOSASZCENDENS BIKA ASZCENDENS IKREKASZCENDENS szeote mber 24-oklober 23 MERLEG SKORP!O 24-november 22 oktiber november 23-december 2l. a Iegjobb döntéseirő|. mára' Ezeket az inÍormációkat igazán körü|.ha ményre e| ke|| jut. e||enére bármit a küzde|em! jó| érezze jogiprob|émái magát. Ha hitevan. kivÍvja velÜk. Ana gedet|en' a munkában sem képes párat|an |ehetőségek nyí|nak meg0n e|őtt.hogy a könnyen szór. okosérvekke|. időpontot történik' mint ahogyan várta. ze megértesÜléseit' A hivatásában nagyot |éphet akkorritkaszerencsés akkor a legrosszabb jobbbeosztás vagy átmenetiIeg kÜ|Íö|dön mego|dást vá|asztja.A február ebben hónapja Leghe|yesebb.bízhat |stenben. Nemcsak tudja' vá|toztatni. és sajátérdekében. vagyrokonaeredménnye|. ésráadásuI egy. másokat is! ÍőveI azigazit. és még akarata e||enére jó szándékú megbán. kiben Egy. kímé|je önmagát éspersze eme|t e|Íogadhatja! MÉRLEG AszcENDENs AszcENDENS SKoRPIó NYILAS ASZCENDENS elixír .ÜdvrjzÜ|''.azza| igazán Íába vagyházastársa meg|ebeszé|ni egypercet se várjon. Ha utazási ba.mények e|érhető sijó szándékúak juthat A bajcsakaz.idősebb barátaiban néhányan teheti harmonikusabbá.Mondják' vá|ik. Lehető|eg tansabe a szabá. most a szere|emben te|jesÜlnek á|mai. akikártani akarnak' merő akadá|yokat az0nútjáamiket azokat őriz. Ebben a hónapban fu indu|ást Miné| du|jon útra.mindent érez ésva|ahogy pót.lehet. cseIekedne. bölcs. ja e|a hónap végén.veszik irigye már nem lesz i|yen zavarta|an. biza|má.hogy nemcsak kertartósnak ígérkezik. hogytámogassák. e|tévedjen a pedig Hivatősen sikereshónap köszönt enő|most szó sem|ehet. Nem ke|lrögtön rosszra amitha nemis azonnal. aztmond. A most mitis.Íontos is. és netévessze összea |ehetősé-hetazért. menevezet a he|yes út. mert kacér és szeszé|yes nőszecse|ekvésekke|I pontbó| vezeti. il '. haremónyte|ennek tűnik Ha e|é á|lÍtja. Alapjában véve A türelem nemteremrózsát. akkor adódhatnak. Csakneessen ésneÍe|edje. igényei még is. Tú| sokat akar.Egy Lelkesedésben. akaraterőben oIyasmiveI törődjön.de azt is tudnia kel|. ti| könnyenmegszabadu|hat.ha e|őbb ne csak a sajátÍeje után menjen! anná| biztosabb abban.amita józanész diktá|' Csakakarnia ke||. tekciótvesz igénybe. a jó a|ka|makat. Hajót akar' megke|| hajo|nia mások akarata e|őtt! ta|os Ügyek intézése néhány bonyo|u|t. éppen nincs á||ása. jó szándékbó| gördÍt hogy megtud.ne ragaszkodjon az e|határozásaihoz. ha képes Íegye|mezni magát.Fé. |ensége is akad.akikben napok várják. jónak'sokszem. hanemmásoke|ismerését is nemtörődik. gyenóvatosabb Ha||gassonmarabb ke|útra. neadja tovább' bízhat. bö|csmeggyőzés eszközeit! akarja| Nagyon is jó| tudja.adja fe|. |yokat. Viták he|yett inkább vá|assza Úgyérzi.|ő. devi. gazdá|kodni várat|an ve|Ük. Ha utazni megszokja. ha igazán hogy ebbő| még mennyi öröme származik! a Iogikus.eset|eges vá||a|kozásban vagy a szere|emben o|ykor kép|ékenynek maga körÜ|. Az öt|etei nemcsak saját akar |é|egezni.Gondo|jon ana.hogy az okosenged! Hakö|tözik. Ne aprózza e| magát.vagy támad a |egjobb |ehető|egvá|asztotta. az e|őnyére Elsősorban aZottho. meret|en emberek szeretetének. bízzon. támogatást de hamarosan a tisztességes.csakaz eredmény érdekli.akinek |sten a barátja' könnyen ésazt is' hogy Egykicsit rokon|é|ek a Kosokka|. ügye|jen. meft munkahe|yi ja a mércét.he|yesen teszi. Hameg tudja különböztetni azo. sőt akár is. ame|yek nek. akkor jó szövetségesre A |egÍontosabb az önbiza|om' Iektjzdeni a hivata|ok akadékoskodásait! ta|á|hat benne. szeretne bo|doguIni. zaják.kat. Hamég nemta|á|ta meg is jó irányba ha|ad. mennek |e. tudja teremteni. még akkor semha vagyaz otthonát ÚjÍtja Íe|' nagy vágja partnere pénze! kétségbe.

A csa|ádi a munkahe|yi jó|tudja keze|ni. hom|okegyenest e||enMindjárt a hónap e|ején úgy érzi. Ezeka békés o|ykor napjai.akive| vanszó. csendre. csőd veszé|ye Íenyegeti. nemcsak róvagyinkább teendője az. A munkahe|yén o|yan |esz' A he|yzete akkor pi||anatban távú terveket készÍt. A több|etbevéte|ek oe. Lehetséges. segítőtársakra é|etében a január vége és a Íeb|évő ismerőseinek köszönhe. Sokka| szerűség határain be|Ü|. Haazokközétafto. nemegyszer agresszívSzerencsésnek mondhatja magát.mega|kuvásra biztatjuk' de a|ka|mazkodnia a Iehetőségge|. E||enfe|eket azonban a|igha gyűjthet könnyedén magaköré. is jó irányba ha|adnak. denáron akarezen. a soke|fog|a|tság ésmunka Íe|edkezzen megházastársáró| éscsa|ádtagjairó|! Jó| teszi. kitéren. szá||hat RÁK AszcENDENs AszcENDENs oRoszLÁN szÚzAszcENDENs december 2L_január 20 BAK -Íebruár január 21 19. akikjót akarnak Önnek. összea pi|. Janák Lajos mint ahogyan zá ezta |egjobb szándékka| teszik' BAK ASZCENDENS vizÖuro AszcENDENs HALAK ASZCENDENS elixír 83 . akiknek jönnie. adódik sírnak. A saját ügyei ta|án a jegy szÜlöttei minden fogIa|kozik ingatlanspeku|ációkka|' A hetedik há. NeÍe|edkezzen meg anó|. is biztosítottnak |átszik.ha a rokonaival ésa szomszédaiva| is igyekszik barátságos kapcso|atot ápo|ni. Hamég függet|en. könnyebben úsznak e|. hanem az. haeztteszi.hogy ható. tó megoIdást és fényes ígér. Mostmég többnyire do|ga cso|atba jobban jár. hogy otthonátó| távo| vá' Eza hangu|ata|apozza peA tettvágy vezér|i. zauarba ejtik. sikeres. ha hosszú jövőjét Házastársa Egyrégi tervmegva|ósÍtásához szá. ameIyek aze|ső kissé harco|nia ke||. ha pi||anatnyi e|őnyökétt harcoInia.uza| egykeveset' szíjz már. a ringbő|' HanemkÜzd tovább. hogy di kiruccanásra.he|yzete jó|teszi. de csakaz ész. cso|atait.hasznuk származhat be|ő|e. e|akadt ügyet indÍthat eIjó irányba. Az csaktermészetes. tettköveti:az eredmény sikereket A tet is. akar a munkájában e|ismerésre.Azonkevesek akkor azoknak az akara. kapcsolaTa|ánmegÍigye|te tai kite|jesednek. megá||apodásokat köthetezekben a hetekben.1RAK jÚnius 22-jÚ|ius 22 július 23_augusztus 23. Neé|jen vissza ezze| he|yzetét.egyÜtt jó haúgy Desírásra ta|án hoza pi||anat. több |esz. nempedig kényszerítik. |anatnyi a tönkremenésse|! Maga házában ezena téren gyorsan kezdeti nehézségek az egyhangú taposóma|ombó|. a partne. ésa versenytársaiVagy számÍt _ a kivételes járják nemaz a Íontos' hogy mit majd kÜzdenek. de a azért is.márhavannak .ha nem|átja be.Ezu mintha kívü|á||ó |enne. Jó pozícióban juta hivatásában is' Miközben most hetez másképpen' de o|ysoksegÍtséget várhat tőene|őhbre vagytágabb kör. magát. jöttek.magának. a maikörü|mények között is aján|okozhatnak' A nemzedéki e||entétek kcinynyen ta e|őtt. perceket metlen esetleges kalandjaival ! az ésszerűség határain be|Ü|. éssajáttávo|abbi vá|tozások történnek. eddigi digannak jobbpozícióra Méga jövede|me is é|etvite|én. Egyrokona kö|csö. az örömbe vegyÜ|het egykisüröm is.Gyakran válik nyugta|anná. A konfliktusra |ehetőleg tekintsen hogy nemegyedü| vana vi|ágon! épÍti. hogy kéz a kézbenmíthat baráti segÍtségre.hacsak nemvigyáz.vagya jo ismerősök beÍo|yásának .ruármindig a próbatéte| időszaka' Mostsem|eta|ál. akkor a szere|emben zán átvonu|ó bo|ygók azonban a kap. hogy nem|esz okapanaszOnnek a társada|mi e|ismerés probkonÍ|iktusokat.Most ta|álja jó| bo|dogu|. rá ke|| vegyenek fe|kölcsönt vagyhite|t' meft konÍ|iktushoz vezetnek. békés hátteret: kiveszi |émákat Ügyesen ésnagyon pró. nyuga|omra vágyik. reéftsék a szavait. sem hiszi.sokgondot Az nembaj'hao|ykor gyermekei közétarÍejet hajt befejezést is. arra. számÍthat sikerekre. hogyerkö|csi hogy a hivatásában teremtsen saját |uk könnyű kerü|. is csak annyira nehezÍtik részét a házi munkábó|.heti a |egszebb á|mait.hogy mi |esz a jövőben' harmadik Iehet. nem|eszkönnyűdo|ga.akiknek e|egük vana szÜrke hétköznapokbó|. Bo|dog kívánok! Jó| megke|| Íonto|nia.kező szü|etésnapjáig a Iegfontosabb jó pozíciót is.hanem mindenki másró| kapnért Íordu| Önhöz. akkor megteszi majd a házastársa toztatni' Nembaj. hogy mi|yen ta|á| megnyugtaNerettentsék e|az eset|eges akkormostminpedig pénzügyi vá|toztatni A szándékot természetesen Íedeze-vagyaggoda|mak! Az óvatosság tény|eg nemárt. nyugta|ansága néha mega számÍtását a munka vi|ágában' Ha eseményeit. A párja.mert egymást tudják támogatni nemcsak nemreménytelen. i||etve házastársa rendkívÜ| e|ővigyázatosság eset|eg romba dönt. úgy.is egyet E|őbb-utóbb dig. vrz0NT0 2O-március 20 Íebruár HALAK gondokka|. Dr. próbá| hogy mindent meg vá|nagyon nema sajátjószántábó| vá|toztatni köszönhető. vagyis aző eredményei örömme| és bizakodással tö|the. sőt kiharcoIhatUgyan. Senkitő| errenincs is szÜksége! A |egfontohogy me||ett ne sabb. hogy másik |ehetőség éppen ennek az e||entéte.csoportba tartozik.Úgy érzi majd. Ha0n ebbe a tike|. E||enségektő| ke|| tartania. Nem Önt tehermentesÍteni. Együtt nevetnek. hogy mit PénzÜgyi munkaheszületésnapot nehogy munkatársai Íé||yiproblémákka| ta|á|ja Ebben a hónaoban ésa követbeszé|. köszönhetően. közÜ| nemmindenki kö|tözik vagy békére.ja a kedvező még ha nemért tozik. amennyire szembeszá|| bá|ja ke|l ésfő|eg ne okozzon nekike||e. nem mindenáron épÍtkezés a harcokéi!Amit ta|án várhatna e|szeretne érni.Jó ki|átásai vannak egyhosszabb utazásra' jó hónap gyogó' mega következő hetek várja. mert számos' eddig számíthat. Megteheti. hogy kíná| A jegyszü|öttei között két. tehátegyra. méghoz. hanem |átókórét is kiszé|esÍtik.a sorstó| és társaitól. kÜ|Íö|. anyagi Jó |ehetőséget ez a hónapingatlanvásár|ásje|képező Netévessze Az otthont negyedik kezőszem|é|et ismerhető Íe|.hogy ve|Ük. vagymás módon sőt fe|ettesei a velÜk. járó Szaturnusz pénzzavart támogatja' zik. nem is lesz majd okuk. Önis vá|toztathat. 0R0szLÁN 24-szeptember 23. és eset. augusztus nevárjon kegye|met.rátai. nyezetének a szeretete a |egÍontosabb. protekcióra partnere még is. amikor egymás e||en Önpedig a nevető egyÜtt a rögös utat' . dea tú|zott Az csaktermészetes.ra vagy-e|adásra. Bare biztosÍtja a nyugodt.ra. mintkorábban remé|ni mefte. Ebben a hónapban nemérdemes köte|essége segÍteni. szembe jó barátja Hajó| belegondo|. Nagyszerű szerződéseket. csakrábeszélik. hogy másnak is |ehet igaza. hogy Végre kibontakozhat.

. lgenritkán Íogad e|tanácsot. összetett. helyett a virtuá|ls é|t+ elixír . nyokat.az exIrémkihívásokat'KreatÍv' fantáziadúsésa|koti sze||emű. viszontigen' Jövendo|éshe|yett aZ asztro|ógiáI játszmákat! va|ó:próbá|juk NézzÜk.4 I t I Minden he|yzetben a nagyÍrancia je|szavát Íorradalom va||ja magáénak: szabadság.e|lentmondásos szemé|yiségét nemmindenki érti ésértéke|i.Szívesenhaverkodik. pedig ko kérdéseire megismerési vágy hajtja' mo|yfe|e|etet vár' Uttoroés |ázadó' leginkább via modern technikai vÍvmányokérdek|ik' gondo|kodásáva| és viselkedéséve| egyre inkább e|Üta kortársaitil.amire megorÓmte|ibbévarázso|ni az emberi mittehetunk hogyegyadottközösségbenharmonikusabbá vá|janak kapcso|ataink! azérl. rutinfe|adatok untatják'a meg|epetések Kisséfurcsa és hóbortos. munkatársainkat szempontok Szomszédainkat. és kÜ|önösen a ka' maszkor táján kel|Ügye|ni beszé|ni. o|tözködéséve|. Viszonylag korán megtanu|járni és tik. egyen|őség' testvériség. az nem rajtamÚ|ik. é|énk kiváncsisága azonban hamar érdek|odése' a|ábbhagy' mert mindig Újabb cé|pontokra íokuszá|. ke||őszociávagy Iisés sze||emr inger hiányábanugyanisnyug. tágas mozgásteret. baráainkat. Nonkonformista.A hétkoznapi lók népestáborának é|bo|yába' internetfÜggővé ésa va|ós kapcsoIatok vi|ágfogsagába essen.szony|agkorán kerÜ| a számÍtógépJe|haszná. Kü|öncségéve| magára vonjaa kíilvigyakrankirekesztetté lág ÍigyeImét' vá|ik. Reakciói idővgl egyre kiszámÍthatat|anabbak.sőt é|vezi. nemtűri. kitűnik Extravagáns megjeIenéséveI a tömegbő|. a do|gok miben|étét. Bölcs' inte|lektuális érdekes. vá|tozatose|fogana' hogy extravagáns stí|usa miatt _ vagy pusáán |azadásbil |altságotke||biZosítani számára. a kor|átozást ha |edöntheti a gátakat. A VIZONTO GYERMEK Ér1e|mes. megveti a hagyomá. erőte|jes a kisugárzása. de |e|ke mé|yén egymagányos Íarkas lakozik. és e|even.Le|kes ésszo|gá|atkész. ta|annáésengedet|enné válhat.mindenrefö|figye|. Íügget|en éstalá|ékony. arra. vonzza minden szokatlan |gazi|ázadó' ésrendkívü|i dolog.Nem vá|aszthatjuk rokonainkat. a kritikalepereg ró|a'inkábba tapasztalataira hagyatkozik. meg Hogy ki mi|yen csi||agzat alattszÜ|etik. aIkat' idealista szinesegyéniség' ésá|modo. amelyektöbbnyire fe|színesek maradnak. Érzelmei mé|yek. kÖnnyenkot baáságokal. osáönösen kutatja hatádalan tucásszomj. ésfőnökeinket sem asztrológiai párunkat haszná|juk Végre Szerint. zó. s megá||íthatat|anul keresi az ÚjszerŰ he|yZeteket. bohém |é!ek' Eredeti ésenergikus. de kiszámíthatat|anok._ nehogy rossz társaságba keveredjen' vá|jon.

figye|men kívÜ| ésa megszokásokat ki nem ál|hatértékeit ésigényeit ja.ea i +r sajátosneve|ést és hozzáSzemélyisége Nem könnyúrendre. Társaságát egy pi||anatra ÍanIáziák kielégÍtését.Tllos! .dig vidám. így is haj|anköznapiak. de csökönyösen merev.'. SZoNHETŐEN LEHETETLEN ŐT BERALNI. bá|yozás. szabad gondo|kodásÚ' nyilvánvaló tények fe|ett. _4. is. ra regge| már munkahe|yén ténykedik' de viszont az is. Íizikai öröm. megúju|ásokra készteti |yes. " elixír 85 .TILOS! oSZERETTEI SOHA NE PROHtrö tö A KUHLA|uZo ELVARASoK' ni. Szívesenoszt1ameg Az Uránuszésa Szaturnusz egyÜttes hatásan egyÜtt szárnya|hat. szinte még a szere|emné| is jóvaltöbb á|dozatot ben érzései stabiIak.csa|ádtagjait is igyekszi k. miközben á|lhatato. se. olykorazonbantÚ|zott seket'de nemcsaka másiktestét' hanema makacssága éshatárta|an önte|tsége csa|ógondo|atait gyakran is a hata|mába szeretné kerÍte.godt csa|ádié|et rovásáramehet.san átrendezi. a ko||ektÍv közösségtudat nincs módja. Ellent. inteIlektuá|is érzelmi indÍttatás-ságra'meg|ehetősen magának va|ó. NEM ba. hogyko. Fontosszámá.dást okozhat. egyszer |gény|i cé|ratöró. is megbánt.kázása ésszárnya|óÍantázié1a II GYtNUL5TUTIVEL.hihetet|en. ésmin. a társada|mi pedig nem he|yezi e|Őtére|várásokka| hagyja' a sajátfÜgget|enségét tud mit kezdeni. és mégaz is előfordu|hat' ve|egyszerre ésszabadjegyűként Levegős. kat e|fogadtatni ve|e. ni' Számáraa szex nemritkán és megfoghatatlannak.nevelési e|ve a ÍÜgget|enség de ha ene é|es eszével.ám eztnemszabadtő|ekomo|yan venni'mivágyikköze|ségre szerzésrő| szóI. tűnhet.san kezeli a do|gokat'kivá|ian |áIjaaz san végzi a munkáját. s aki gyŐzi ha||gatni. botránkozik meg a Vízöntő kísér|etezŐ de szirakoztatófikcióit.hogy baráti M|NT A GoNDTERHELTSÉGLÁTVÁNYA személyében.lazaésrendszertelen pé|dáu| ve|eegyÜtt E|óforduIhat. a szabályo. sze||emi szipor. ésbajtársias.észérvekkel ko||égái érdekeiért' Képes szemethunyni az szonyra ni rá. és Önál|iegyéapró rész|etek. A BÉKLYóMT LETÉP| MA.' i .|enkedni'Ügyes szervezőként foIyamatos tat|anu| szeszé|yes. fontosabb.szeretszerepelni' a Íigye|em koságok kipróbá|ására.miköz.SZÍT|BIZALMÁT. niséget igyekszik inkább a távo|bi|' objektíven szemlé|i az faragni be|Ő|e. gÍtőkész mindenesetbenkiáII GyermekéveI te|jesszívébóI baráti vi. tánakfenntartásával. PÉLDÁUL SZEMBEni-r nrrrx rarnÉnrrr lrr táv. VALA. Iendü|etével. ka|andozásokra..ha azÍúg.getlenségét gondosan ben mé|y érzéseit tltko|ja' így sze. Az una|matésaz egyhangúságot nemtŰri. rendsze. lecseré|i. az újdon.a koreseményeket. MERT ŐT A FÉLTÉ. hoz a szexhez. ál|ástigényel. viruha vise|éséto|.nyezete ésönmaga számára. A KoRLÁTOZÁS KELT BENNE. odzkodik aZ egyen.PoR. Bolondos természetű. tömör és|ényegre törŐ tanmespkkel irányithati. Nemcsak extravagáns SzintebiZos.H ARMAD IKSZ EM |ishatárok döngetését vagyakár az e)drém összefÜggéseket.A LEGJoBB FORMÁJÁTNYÚJTAN|. |ze|óadásokat a |akásbárme|y ga|mas és vá|tozatosprogramokatszerTtLos! o A BENDSZERES SZÁMONKEvez. se|kedésével magas|ó sze||emikapacitásáva| is' Őriási nyerea rendszeresség ésaz á||andó sza.J.az összetar. AK| ÉRZÉKENY gáns vise|kedéséve|' igyek. pribá| hat. KENYSÉG ZoLD SZEMÚ SZoBNYE.nik szenvte|ennek HLI AKUZTPUI FLLT IERELGETNI. törekszik. ho| vad és szenvedé.G|obá|i.a fellángo|ó. játékokban. Mindenképp olyan párt vá|asZ hosszú sokakat ma.T|Los! . Szívesen vesz résZinte|be. más.. pi||anatnyi ságril.aki megfele|ően tág mozgásteret biZosít gávalragad. NEM| FURFANGGALAZERT LE. jelentkörveszélyezteti. gei támadhatnak.áIIatvédeImi sokat'ésezért a bei||eszkedéssel nehézséés humanitárius pontján. csak o|yanember. akkor a bútorok kezdeményezéseive| eloreviszi és az ésszerűgondolkodáskia|akÍtása. ésnem másokka|vé|eményét. csak úgyárad be|ó|e.újszínezetet kapjon. o|ykor azonban a többiek |átokat kor|átait.Többnyirevidám'szirakoZató egyÜtt. az á|ta|a o|yannyirakedve|t Újszerű BÁLJANAK NEK| FÜLLENTEN|VAGY R ENDSZABÁLYOKHATÁSÁRAKÉPTELEN heIyzetekbe' kiszámíthatatIan kalandok.éskizáró|ag a magaszaká||ára do|gozik.ezért gyakranvá|toZat|akihe|yet. de köza szó hogy nem is ragaszkodik kÜ|önösennem.NehetŰnik ki ko|légái közÜ|' de kikonzervatív szÜ|ő péIdaképét. GÁRoL. de szabadsága|átsza. sze||emi|eg vibrá|iszínes éjjel do|gozik. a .de aki eá elfoingatagnak re|meis felszínesnek. vén' sőt é|vezi a szexuá. mondásossága nem kis kihívást már e|is nyeri a szívét.SI OROKRE ELVEra. mert em. CSAPNI! ' 'r^ 'zA-ia.szÜ|ött kiszámítha.bersége. elképze|éseit ked. dó hoznia megórzése érdekében.ami olykor a meghittés nyuNem ke.Á|ta|ában mindenkive| LELKÉBETlö|tözködéséve| KÍMÉLETLENÜL szik magára Íe|hívni a másiknemfigyelmét.hogynem ri|a mintáZáka társaság. Mégígysem könnyű sem hagyjaunatkozni. számára.ELKENDOZNIBIZONYOSPROBLEN/A. izga|mak né|kül tétve|eé|ni' merta VÍzontő. lektuális. a megteremtése.máSkorridegés Fontos számáraa közösség.aki nyitott.ho| pedig tartózkodó és szenvte|en.zen viseli a rö9höz kötöttséget. rességre és hűségre szoktatni. Tódít éshidít. V|GYÁZAT. AZoNNAL|MENEKÜLÉSRE KÉSZTET| | sérthetet|en. újÍti észseniá|is időszakotámogatja.a _ . A VízoNTŐ szenelMEs A VízoNTŐenRÁr A VízoNTŐ xouÉol A VízoNTŐ szÜló ^ É a É a ' . LÁTNoK| KÉPESSÉGÉNEK <oTANÁCSOS TEHÁT NÁLA EZEKKEL oPE|éteket teremt'de néhame|anko|ikus |e. és é|vezi az érzéki érinté-ti eszmék éscé|ok. de nem hét.ben nagyonis igény|i a társaságot. őket._ hango|tság lehetúrrá rajta. jó| kijön. vagy Sára |ehetotletes. kreativ tart ismeretNéha akará|anul a|ábecsü| terjesziő. Érze|meit tekintve tűpusZán buja. hogyaz otthona csapat munkáját' Szociá|isan érzékeny. és akjve| intellektuá|i-zéppontjában Íe|szabadultan szóva|tartanl Nem is i||ik hozzá a kÖrÜIötte lévŐket. tÚ|fűtott és heves.gadja' megértő'segítókész baára |elhet Ám konnyene|őfordulhat vele. ELLENERZEST Tllos!. kü|ön|egessége.hogye|késik' akkorakár egész kitartóan ra a nyÜzsgő. Szemében az igaz barátság kapcso|atábó| lesz szere|em' s i|yeneset.be|erángat. má. Az is meglehet'hogy extrava.nyitott a Íö|Íedezésekre.KAT. ószinték.

. suk evolúciósszerepétis -. mikénttudjuk |ecsendesítenia verbá|is hetően ésvi|ágosan magyarázza e| azokaI az gondo|kozás lármájétl'(aá a vég nélkü| idegrendszeritörténéseket_ sot' kia|aku|áfecsegő hangot az e|ménk hátuljában). Kitaláció. . ezá|Ia|az e|médet tapasZa|atok is. hogy tobb egyÜttérzést tud. miként erősíthetjük magunkban mind hátsi részéHa azonban _ va|aho| az e|ménk az együttérzést. . ldegesek leszünk a fájdalomtól' dühösek a haláltil' szomorúak. Szeretet és a bö|csesség felé vezető Úton _ Ami ironikus. a. akkor egyben az lehet annak ves szaktekinté|y mindannyiunkszámára ér1megszúntetÓje is!. hogy me|yiket táplá|uk mutatót kapunk emberi testünkhöz és naa mint nap. amikor idegesek vagyunk.. ame|yeké|etÜnk .hisz azok megtörténnek'amikor megtörténnek'Az a mego|dás.akkor lehet annak me9is. . A könyv nem csupán a legÍrissebb agykutatási eredményekre támaszkodik.. sajnálkozunk a múlton. a másik a gyúlÓlet farkasa' tozások e|indításához..Mindannyiunk szÍvébenkét farkas lakik.sze}Í.Anó| azonban egyre többet tudunk.Ez a megértés abban is hata|mass+ gítségÜnkre lesz. hiszen e két. szÜntetője egybenaz tüzeit''.'A megoldás nem a negatív e|nyomása.hu há|izataink és idegrendszerÜnkörvényei . ha te.|ehűteni a szenvedés . Richard nul biztatÓ is' Hiszen. tapasztasze| azérI. emberek aggódunk a jövivel kapcsolatban. meri egy Buddha _ tehát . o|yankor. Szenvedúnk attól. ugyanígyaz tapasztaIatokbi|á|l e|médaz á|ta|admegé|t össze.va|aminteszköza bo|dogság. hogy szenvedünk.' érzését' A mű számos kivá|ó lrányitottmeditációt néseknek pusZa Íizika|itását' szemé|yte|en természetót és mu|andóságát. A tapasZa|atok áram|ása fo|yamatosan formá|jaaz agyadat. mind pedig az önérvényesítést..errŐ| szil dr' Rick Henson és dr. hanem egyben a szem|é|ódőhagyományok kÓzÜ| a buddhizmus többezer évesfe|fedezéseire is épÍt ahhoz. va|amint azza| az izga|mas témáva| kapcso|atban is kapunk segítséget' hogy miként tudjuk e|csendesíteni az éntudatot. valamint páratla. junk tanÚsÍtani önmagunk iránt.agykontroll. baráságos vizekkévá|nak.Minden azon mÚlik. Hogy mikónt is |ehetaz agyunk és az e|ménka szenvedésmegszÜnte tője. nyilván nem a biokémiai tödénósekre gondo|unk. s tobbé már nem a kiszámíthatat|anuI csaokodó iceán hul|ámai.a Ha az agya szenvedés okozqa. hogy azok így .neuro|igiai szőttesed.' révá|janak' szeivé A könyv rengeteg praktikus módszerre| vértez fe|. hogyan vagyunk képesek befogadni a jó tapasáa|atokat.tájképét'' Es hogy mire is vonatkoz' befo|yásolhatod. megrendítŐ. Senki sem is.. valamint több kedvességet tudjunk mutatn!magunk iránt' Ezek a |egÍontosabb és mégissokunk vá|számára a |egnehezebb|épések a pozitív is tarta|maz' ame|yeka könyvhöz tartozó CDrő| ha||hatóak is. és csalÓdottak leszünk. az segÍt Íe|ismerni e törté. gondoskodó és mé|yen éles|átóe|meá||apotok neurá|isalapjait' Ahogy a tested azokbó| az éte|ekbő| épü| fe|. .hogy minéltobb pozitív lat érjen.. ha végetéraz. ha az agy a szenvedés Mendius kozös könyve' a Buddha-agy' Párat|ankincs ez a könyv.amelyekke|elmédbelső '.i||etve a kivá|ti okokat. amiben óromúnket leltúk.Szenuedésmentes élet már evezhető. amelyeket megesze|.és hibáztatjuk magunkat a jelenért' Frusztrálttá vá|unk' ha nem kapjuk meg. neokozija. ben _ van egy álta|ánoselképze|ésÜnk ezekről a Íolyamatokró|. hogyan serkenthetjÜk és erŐsithetjÜk az örómteli. az egyik a szeretet. A konywe|mintegyÚt. .majd tudatosan befogadod oket.fölébredt'' avagy megvi|ágosodottember _ agyának(vagy akár bárme|ymás szemé|y agyának)a te|jes termá szetét.Csak mi. nak oontosan ezek a midszerek? Többek hogy: köZ megtanuljuk. hogyan tudjuk edzeni és koncentrá|minden pi||anatát meghaIározzák' Persze tabbá tenni a figye|münket. hogy fel kell kelnj' s egy újabb nap áll elóttúnk' Az effajta szenvedés _ ami magában foglalja legtöbb boldogtalanságunkat és elégedetlenségünket _ az agy konstrukciója.. miként tudjuk . hogy fe|tárja a bo|dogság'a szere tet és a bö|csességidegpá|yáit." Viseld ji gondját önmagadnakl eIménkhez. ame|ynek birtokában neurá|is www. amit akarunk.

com Íacebook M|NDENK| SZABADEGYEIEME A TÁBN|cs BT.Beth|enG'tér3.dö ilil sorse|emző. TanÍo|yamunkon megitanu|hatja a 8 Íéle.2013. cs|KuNG |ebruár 23-24.951-4672 képesség fej|esztő. e|őadó: Kjvesdi Natália .e|őadó: DimákÜftilia . Mátra Műve|ődési Kizpont 20.ilúí..Panídi JózseÍ' ffi-30-951{160. l@vácsl'tjnde előadó: lnÍormáció:1042 Budapest.) E|őadó: Dr'Babulka Péter(v.A o..].n12 márciusban és szeptemberöen. Szeged.tanÍtunk. e|őadó: Kjvesdi Natália ... Divinus Hote| 2013'02.l07.10. gyakorlatát.iiáii.e|őadó: KÖvesdi Natália . |smerje meg ta|álkozáson keresztü| egyszemé|yes 0rwágszelte Ío|yamabsan: Megmutatiuk.. képzés brapeutaés Üéner speciá.iá-óii-ó.iiiliffiiy.. ezoterikus 'óie:.ezusüto|d. 1071 Bp. káfiavető.hiercnymus-bockhu bl. Grifi Szál|ó 2013. Cft-20-4pf"lZrq tarnicsbt@gmail.hu' unaru...l9 .X|..23_24. FEBRUÁRITANFoIYAMA iiiöúinó'öili.19..|.Éy.02.14' e|őadó: Kijvesdi Natália .i||.I.ffi&ilki lnrÉzrr KÉPzÉsEl oKTATÓ-KUTATo Háziguda.hu NY|LT EsT . ll!.00-. KilvesdiNatátia e|rÍadó: .{é' (30 aromabrápia órás) Februfu 24.ffiii.. Nyiregyháza'BencsVi|la 2013.15.hu önismereti csoportvezetői ingyenes képzés vagyte|eÍonon:70-!A7.z. tanÍolyamot indít .... Miskolc.i. Novote| Hote| .21.*e-mail.474 Tanár: Dr.8!Lul-Lrs.l.. spirifuá|is bnácsadó a shiabut! mit s amit .17'00: K:16.. dryaradij@gmail. 5 hétvégén 20]3. va|amint a Íö|dsugázások a feng shui és összeÍüggését. . b|':343-0838 http://rrwwrr..05'e|cfldó' KjvesdiNatália o Debrecen.8(m Marosi JózseÍ: 06-20-995-0832 ismét indÍt tanfo|yamot z A Course in Mirac|es című könyvÍe|dolgoására. 1061Bp. Gyakorlat a máj-epe működe'i terü|et harmonizálásán. Vác'Művelődési központ 2013. thaimasszőr oktatáso krista|ygyógyász képzés.magnaprcss.március 10. é|etvite|i .HÉTVÉG| TANFoLYAM.20. Kiscsoportos fog|a|kozás Rudas Andrea JeIentkezés: (061)3Si-1 7/0. El|-vizsgára Íe|készÍtő .em. hipnózis tanácsadó. mire . kéze|emző. rudas.shiabu.KiÉlyu.BudaÍokirit9-11. Íö|dsugánás e|mé|etét.18. vasárnaponként9-l7'3O óráig' He|yszín:1071 Bp.com BocKHAGYoMÁNYos2o1g'o2'17-tő| havi 1 nap lK* n H|ERoNYMus tP-. 12. evoeYnövÉHYslurnm EK0I.andrea@csikungtanÍolyam.energetikai keze|ő képzés wrivw.' Beth|en tér 3. Szo|nok.A karma. VeszpÉm. stb.04'e|Mdó:' KjvesdiNatália o Gyiingyös.Gerincprobtémákkeze|ésealternatív 2013..-E.ü.Varsányi Péter .05. BenczeÁgnes:06-3{F90o-087. oG30-297-4889.. A KELET-NYuGAT EGÉszsÉGKözpoHr 80irásakkreditá|t.00.|3' 02.F49l. Íebruár 02-án szombaton Bach-virágbrápia !|. havi egynapos talá|kozásokka|. Részvéte|i kéíÜk szándékít jelezze A|apve6 Embe]i Érbkek o|datói e-mai|ben: inÍo@shiatsu.02.02..com e1ixír 87 .l Bp.csütörtök órátó| éséletvib|i tanácsadóképzés.ww.02.öüiup*i.|3.9!I.Ísz |nÍo: H'CS10. inÍometaÍizika@gmai|..e|őadó: KövesdiNatália ..2T24.fsz..tér 3. Ezsébet Fürdő 2o. Hozam Hote| 20'|3'02'11. .hieronymus-bock. (volt Városi Műve|ődési Kizpont HEMO) 2013. (tr (t0l311 nS7 06 (1)9513452.02.óóhj.sy.4.hu röusuoÁnznsuÉnÉs A|aptanÍo|yam: N13'tebruár 23-24.hu e-mail: u|muskÍt@gmail.l!-0-L-9.1 1..00.03..'.00:K:16.ii. Fii|akupunktÍnís addiktológia (EI|) bnfo|yamot indÍt. DómHote| 2013'02.07' e|őadó: Kilvesdi Natália .hu ..Ll[!9.' Beth|en 4 G. e|őadó: Natá]ia ftvesdi r Pápa. Natália e|Mdó: ftvesdi . EgeliHote| Eger Park 2013. u.lmá.j eYicyHövÉnysmmrrlsKo|.com P.KE !| BocKHAGYoMÁNY0SEzobrikus képzései: Stridió ok|' íN'-1 A H|EBoNYMuS \-s--.1..'':éli. Spirituá|is bnácsadó.{ltPlJ.NEMZETKöZ| sHlATsUlsKoLA NEMzETKözl METAF|ZIKAI AKADÉMIA ú. CS.hu) Jetentkezés: cF1-m43í1. angya|. 16-tó| Átfogó képzések ezoi|l'okku|tista spirituá|is Tanárok: MezN Anna.02. PÉos. MadocsaiEszterés BónaiCecília iiil.. tanÍfunk..metaÍizika.iiii'óili ht$://wtwv.|EJ-I. mozgásterapeuták számára 2013'02.317.. egyénre szabottan. Corso Hotel 2013. pszichológiai ldőpont |istanácsadó képzéskvantum Íebruár 14.:343-0838' hagyományos kínai orvos r.00.00.rv. 2013. e|őado: Kjvesdi Natátia o SzékesÍehérvár..00-'|9. (Ulmus Kft..com módszerekke|'' ]3 kreditpontos 32óftás továbbképzés Természetgyógyászok. Szombathe|y' Pe|ikán Hotel 2013.fa!.17.02.com Je|entkezés: Rész|etek www.25.9r. ff9.98t!y. A]tematív mozgás és massázsteÍapeuta tanÍolyam Élrrrn KöZPoNT MAGNAPBESS BEMUTATÓINK: . Jelentkezés: dr.02' 06.02.tarnics.. Árpádút 51-53.02. metafizikai jó.22. Németh lstvánbe|gyógyász' 2013. Továbbképzés gyógyászatró| a kínai wrvw.e|tadó: K)vesdi Natátia r Győr' Rába Hote| 2013'02.2.rw. mágia. utmuskÍt@gmail. 16' He|yszín: inÍo@kny'hu. 02.fsz4' |nfo:H. Bp.?919.hu' bL 06-20-s1í.T'.csikungtanÍolyam.

Sót. és igen eredményes az é|etem.i formációit tarta|mazza. Számostapasztalatunk vana Moksa E|ikezdte e|fogyasáani? xír ós a makrobiotikus kombinációjának étrend sike _ Három éwe| eze|őtt egyik barát rére. EgyÜtt minalkalmazva a kettŐt.. komp|exinformációs . a MoksaE|ixír s+ _ A testi eoeszséoemterénnem történt vá|to.gÍtségéve| |endÜ|etet kapnak. ésaz emésZőrendszerÜ nk tisztu lásáö ngyógyu |ásához' Ezért ad hati a szer |átat|an ban. reumásésegyéb a már ji ideje megoldásravári felada.. A Moksa . a körny+ zetemis e|kezdett másképpen t+ kinteni a munkánkra. téna természetes étrend me||ett mégÍontosabb a prob|émáimat előtt egészségi már mego|dottam a Moksa Elixír fogyasZása. va|megerősödjönimmunrendszerÜnk. Mégaz emésÁőrendszeri ésdaganatos bete nőm aján|otta. a MoksaE|ixír e|sősorban a |e|ki okokat segít megszÜntetni.panaszokka| kÜzdőpáciensek á||apota is javu|t tŐ|e. ami a fe|épü|éshez l Hogyanismerte'* u'o*"" ElixíÍt. ésaZorvosszakér1e|mén mú. éssok barátisegÍtséget kaptam.l Mi történika szervezetbena makrobiotikus ta|maz. ésa rokonságom tag1aiva| továbberősödött a kapcso|atom' Amióta fogyasZom. .hogy az adottproblemára a |eg. Három éve minden regge|szedem. fe|do|gozat|an. hogy egy-egy nehezebb é|ethe|yzetbő| nem tudjuk megta|á|ni a kiutat. sze||emi . sok mindenmegva|ósu|t. |Vásé|etterü|eteken viszontmár kéthétte| a Moksa E|ixír fogyasZásátkovetően sok vá|tozást tapaszIa|tam. hanem az érze|mi éstudatifej|ődést is' A test pribá|tam. és egészségén harmonikus a|apu|i érze|mi ésmentáazita nekem is izga|mas' vá|tozásokbanbőve|kedő lis é|et ugyanis erőt. taimat.táplá|kozáskövetkeztében.hogya |ehe tŐ legtöbbethozzamki magambó|.'ukség. Azóta érzem Anita kÜldetésemnek e gyógyítóés egészség megtartó táp|á|kozási rendszerhazai népszerŰsitését. Míga makrobiotikus gyasZija és népszerŰsÍtője Sebestyén Szi|via' a étrend a betegséget okozó sa|akanyagoldól tisZítja Makrobiotikalntézet alapítoja es vezetője. és testi-|e|kiharmóniát .. akik korábbankozömbösek vo|tak a munkánk iránt. és miéÍt szÜkséges. mi|yengyökeres és l A Moksa E|ixírhezhason|óan segíti-e a gyors vá|tozásokat tapasZa|t a saját makrobiotika fej|ődést is? a |e|ki. hat. így fej|ódésa spirituá|is l Mesé|ne ezekrő| a vá|tozásokról? hez is' Akikszeretnék a vá|tozást. kiegyensú|yozott A Moksa E|ixlrazén'vi|ágújdonság az információs alapanyagbó| készÜ|t. Azok.K=ZAK-ZBENA MAKRoBIoTl]. men egyetlen készítmény tada|. makrobiotikus hozzásegÍt étrend ahhoz. EIixír néhány hetiÍogyasZása utánfokozódó be|ső békét' nyuga|mat tapaszta|tam.'' készítmény. tos vá|tozáshoz.j vezet belső egyensú|yát.kedvet.i. Egyik fo ti egyensú|yunk he|yreá||itását. egyidejű makrobiotikus étrend segítségéve|. és a szervezet vá|asztja ki bő| ésa környezetiszennyeződésekbő| ke|etkezett kózü|Ük azt. és csak a testegészségét' é|eterqét' egyensÚ|yát táp|ál mive|a tapasZa|ataikíváncsivá tettek..IágénekköszönhetŐen a híre egyrejobban terjed. szív+ sen Íogadták a kÜ|önbözo rendezvényeink hírét. '...E|mesé|te.. A magyar ta|á|mány84 növény magas rezgésű in. fé|e testi-lelki Problémánkra mego|dást nYújt.. hogy a mazza a be|ső egyensÚ|yhe|yreá||Ításához szüksá kiÜrü|hessenek szervezetbó| a modern é|e|miszerekges összes információt. tanuláshoz.A kiegyensÚ|yozott stagná|i é|ethe|yzeteiben a Moksa E|imakrobiotikus étrend nemxírnekköszönhetően.A Moksa E|ixír he|yreál|Ítja a szer. den o|yan vá|tozás bekövetkezik. uj. '..így mogathatjuk fo|yamatos megúju|ását a sejtek éstesma már 28 kÜlföldi országban ismeft.azonnal ki is ja. éshogyanerősítia |ik. természetes éte|ekre épÜ|ő terápia területén. a||ergiáva|. hiszen évekket ez. amikorÍe|soroltam neki gek. ésmegfe|e|jek hagyományos homeopátiásszerek a vá|Iozivi|ágkihÍvásai nak.a meddŐségge|. betegséget okozó diszharmonikus rezgését. Ezek á|ta|ábanabbó| adódnak. te|i..j teremt é|etünkben. de erre n"]rni.1. Kaptam tőIe egy Üvegge|. ame|yikre|eginkábbszÜkségevan az |erakódások. mindegyike egyet|en informáciit tar.SÚ|yosbetegség ese zás.Moksa E|ixír ennekjótékonyhatását? _ Az e|ette| megfeIeIobb készítményt aján|ja-e.1. A tisZa éte bármely problémáraés bárki számára' Sikeressá |ekke| hatni tudunk vérÜnk ós sejtjeink á||apoIára. mega testet.teháI l képes kio|tani a szervezet l összes. ami aze|őtt e|képzelhetetlennek tŰnt'A makrobiotikus étrend me|Iett a Moksa E|ixír segített ahhoz. és hogy megmutassam a kiutat az egyreinkábbterjedő civiIizációs betegségekbő|. ame|ysoki.ÚAVAL A Moksa E|ixír. |endü|etet ad a Ío|yama.

" Rengeteg magyar dolgozik és rólukelőször' ugyanezt vanszá.madarat tehetett Vllnafogatni velem' Eppnátegség esetén azt minden tanfo|yamontetlen'..hetjó a tatabányai (5 készÍjlékkel napiegyszer. hogy 82 éves 2012 áprilisában tildőrá. mireanyosom férje másik negértetnem ezt az egészet. szerettem agykontro|| nemhe|yettesíti.:i. aki eddigsohanem eIé meftem állniaz alter.si|vamethod.lbket.egy nap' (A Mennybe könyv által mondták nek[ hogyők 22 kemokezelést tanÍo|yamok döngölve című Ang|iá. ésboldogan el neki a hírt. A! dÍ.azt azonnal gékony pedignost hallott mondta vo|t csodálkozva: Nálamis voltak' és ezekrea dolgokra. el magát.. hiszen magasvémyonás. egyik CT köVettea másÍkat. at óraÍvárakozás után behívták' ésazt javasolindu|nak Lon.szott. újra energikus.Evátó|.&r'. Nagyon sokatbeszélgeftünk az úton je. megerősÍtések. mertmég volna. |átható interjújábó|. AnyosononlátA történetnek azonban még Cs.*.hift benne'Hol kezdjem'mÍtmondjak? tás. Íontba kerÜlő) ismertető előadást. Mi és mostsem sikerülteltenniük láb alól'.' stb' takil. kot diagnosztizáltak. xíevos Évl áV"'. hogyilyenaz ő tüdeje. ennyivolt. _ ahogy nagy hangú felétől. 27 éve vagyok kontro||a| 30 naoa|att éserőÍeszÍtés neméfteftijnk. hogy kenókezelésre' amitőllegyengült' ésa hajakihuljavasoltak.lett.hallgatott. csaknem ingyenes délelőtt. T- ^i-& - . hogy hogybár negkönnyebbillt.napon.Minden magyarnye|vűagykontro||. merta következőCT-naz látszott. Jó hírem Kinyomtaftunk egyegésnéges Dersze EIküIdték mukra.tökéIetesen m(Íködik.a HlT www.mertmegintegy olyanemberrel lésben Mi ellenezt[jk Egyszer.. T9V' r8 pszicholigus és agykontrolIoktati AGYKONTROLLAL Miveligenerős élniakarás voltbenne.. én csaka nódszerekben e-mai|-címe közben is'Amikor anyosom a főor.nemis hallottak róla'Anyósom egyre határozottabb gött a telefon.az ő akaratereango|) nye|vű kuzusairó| bővebb infoittta|á|ható:viftükfel Budakeszire a Íőorvoshoz' aki a m(itétet gyulása pedig segÍtettem neki.megerősÍtésében.. né|kÜ| megszabaduInia. hogyvége. ten végeztünk A család a tüdején csijkkent' Nagyon sok BagdiBellaCD-t hogyelőzőnapvisszahÍvták a kivizsgálásra a feleagykontrolLtaníolyamot' _ ésanyósom többi tagja is _ csakaz orvosi keze. hogy nit Íognekik folt.Igen erősen kételkedtek. hÍvott. ez: végezte volna. az ő hite. hogya folt eljilhetnének-e hozzánk a feleségével.mit eredmény' Nemírhatom bané|ő barátom tartia e kuzu. aztánmárő egyedül) az alÍahang.majdnemkidobtakbennünket. angyalok'. T l Ih#í{ -.mondott.végIeg (és banszenvedő kockázatos. nincsvége. de két amikora laboromban hét kellett. Azona RendkÍvü|i |eve|et kaptam Tatáró|.uk. Ie. hagyja.ajánlottmegerősÍtést') Teljestestkezelést végez. közézetejó. a kemoterápiát.on frissés Folt nincs.. kérem. auÁGYés az ELvÁnls máraz ő agykontroll@silvamethod. i||etve e|őttük számos.: ffiil E{Sil E DÖMJÁil AilDBÁs hipnoterapeuta és agykontro||oktati DoMJÁilAI{DBEA nye|vtanár agykontrol|oKató és ffiffi t&Ir. kell majd bízott.tüdőt.hi. Gábor magyar betegnéI ez nagyon az ő eredménye. alfahangkezelés. ango| hite|es Még a családrábeszéIte 2 gyengébb zenektovább' mennyire agykontro|lijgyben' az kiderÜ| a az elején youtube.akaraterő nyugdÍjas. je|zem... velenekísérletez. 82 éves' .Jól kiszúrÍam a TB-vel. mertfoltottaláltak a tüdején' Megdöbbenés sohasemhagyta gyogyÍtottam'tem. hanem kiegészíti az don gyógyÍtja újságoltam haa fiais elvégzi Este csönorvosi keze|ést! agyonvizsgálták az alfahangkész|.A gyó. Akkorvallotta hogyő más mo. to. határozta. vábbÍtsa Hamarosan vizualizálta.vizsgálatot.tokbékén!" AmikormásnapelmeséItem neki.eredménye. az agykontrollt. CD. |dé. sejtem Győrbe.amitjóI láthatóhelyrekitett. ésa várakozás vosnak megmondta. hogy nen akar mtÍtétet. . s akitudja. E E DOMJAN GABOR nyelvtanár és agykontrol|oKató 'r'iW -'8-. ésaz ő hitének az ereje' .nakéstermészetesen CT. aho| e|mesé|i. ésmindennap hitték eI.lunkjárt az unokatesfuérem a szomszédos falubo[ éskiadványunkban e|mondjuk. merthogy CT biztosnem aztnekik! . éscsaktüdőke.ALFAJAROK e{6 i $L. Nagycsaládunkból csakket.. a ám e|őtte hangsÚ|yozottan be. mondtael tijbb százszor plntls''. DoMJÁilúsni orvoskandidátus és agykontro||oKató or. fia'Képzeletemben a Mamafelpattant a kezelőasz.Erdekes! mondtam nekik. _ az mondani.gyógyÍtok' hanemő. nekiszÍnesben )któberre a foltelt[Ínt!!! Az orvosok nem é| AngIiában. hogyelt(Ínt zem. kristáIyok.megjelent a halott és a nenrég elhunyt Nem én natÍvával: agykontroll.tem(eleinte én.com. Hogy Gábor zelést a készijlékkel déIután. megjegyzi kuncogva.Iott' )rvosai m(Ítétet amit Íérjenmel hajakinőtt'Anyósomnéha .a tatabányai . magát.hallga. káros szokásátó| agy. élni akart' ségét. amikoranyósomtelefonált. meftnemledonban! Ostend Gábor.Nem EGYRE JOEEAN KEDVES ALFAJAROK! elixír . féIt a család.uk'com. amikor kijött a kivizsgáIásrol. miként sikerÜ|t egysokéves.. és aztmondta nekik: megyek. i||etve |eírjuk be nekik. fo. ésaz unokatestvéren anyosomnál Elmondták. deakkorelsokat.

hoOV egysoro.alfahangkészülék.. Mivel ez a _ szenzációs meditáció.) 90 elb<ír . teljemeditációtólváltnyugodtabbá' eljöttaz éwégi programoztam. Így géphez' Volt.50. Íebruár 16-17''2T24' György ol<MIók:.A napiiegy ára 3000Fi.ntrott-tanfolyanot. illetve ilyen mentaA töfténetvége kb. Bajcsy-Zs.3/3/2008 (1KM Az 1ktatási Minisztérium számon) akkreditátta az Nyitvántaftási szám: 01-0147-07. tál. Az o|yan do|gokat. hete. hogyÍőként akkor nekem |ett a de mostmár kerü|t.gyen felerősÍteni az energiát. (Szebb É|etért KöZpont a Ke|eti pá|yaudvarnál)' teIeÍon: 1/488-0118 És lDoPoNT: HELYsziN .márc'1. repü|hetek a vi|ág bárme|yik hogy tudok ésmin. 2011.je|entett. ezena'napon gitársaság. Három naputáncsodá|atos merkedett megaz agykontrol|a|). kizátó|ag az agykontto||-igazolvány használhatóÍeI. azt hiszem.(201582-6076) ingyenes ismertető e|őadás: Íebruár 5. technika.meftannyian voftunk kezelésen') vo|t tanáromat.egyszerre érzése bevá|t. akkor de az te|jesen ka' Mondtam . pedagógusok Így vagy negisnéttése számára 40kredwont1t ér.EZá|taI még hatékonyabban agykontro||tanÍoIyamot. aztánátü|tettek heten' Eddigolyansutánálltama testigyógyÍta..gyeftyákgyújtása''. i| Az eoész pozitívgondolatok. elmetijkreI . tudást. Eközben Végeztem eInyáron az kapható. ésaztők is meditáció. kezés után.hogynost voltakCT-n'''és nincs ott a Iitássa| |evé|ke: hét ráBekerü|tem |egjobb tanu|ói közé.osan e|talá|tam! találkozáskor az egyik Az unokatestvérem a legközelebbi jobb érnek a jobbná| vo|t.irükköket''. is ezért' gesen szó szerint Visszamondtam lyoztam. programozásom mondhatni.Y hogy a gép amindolgoztam. hogykörbejárjam a Vi|ágot' sohasemcsináItilyet' Kristalykövekkel szlnam gyorsan részére! tanuIni. Fo|yamatosan Eme||ett sikerü|t e|érnem.E|hittem. s a mego|dásra tudtam is köszöne|rom|ott agykontrollésaz Ultra-tanfolyamnak . kristályköveket ésaz alÍahangkész[jléket. diákoknak ésnyugdijasoknak Íe|mutatásáva|..e|őzetes jelenthitoktatók rabbik.Napijegy kunusra.azt hitten.ró|. min. hogy karateedzésen Már az den do|gozat.i0bb ViZsgaeredményem. va|amint munkaszerződést Íelmutató |e|készek.. ad. i||.amikor átadom karatézok. az isko|a ésa meditációt .a szerVidéki tanÍo|yamainkra a iegyáÍusításra juthatnak napijeggyel be ismét|őként a vező intézménynél.|amint a barátom.e|kezd. érzés volt.Csodá|atos tö|t e|. meftjo nekik ez a nyugalom. 2 senagykontrollal ugyanaz'TeleÍonáltak. annak elvégzése Íészvételi díia 36 000Ft'a nappa|i tagozatos diákokésnyugdíA tloórás.tény|e. ám ekkor első alkalonmaljelentős energiaáramlás is. Amikor Vizsgaidőszak. Erettségi utánha||ottam e|őször az agykontro||ró|. va|amennyit meditá|tam érzéssel meditálóknál elég rit.. mindent az. A részvéte| a|só korhatála 14 év. he|yszín: Corner (V. amiaz elstÍ alkalonmal passziv. amiKő|eddig á|landóan hogyaz A téte|t húzzam Nekempedig boldogÍtó érzés. Ettől kezdve te|jesen elhittem.ingyen vehetnek részt a kurzuson. közü|végü| is (vaazza|kezdőA sok-sok ember bekerli|tem én tőI kezdve: szavakereje. szál|t meg. nek|egészen az elejéórábabesűrílve elmondani gondolat-nagytakarítás. ki. másodikhétvégéjén hozzá Folyamatos sikert Az agykontro||.' kedd'17 óra .érettségim _ hozzám hogy nekik a |eírtakat. Papok' dÍja 24 000 Ft.'7-8' (hétköznapi) Domján András o}<Iato: Rend. mert az kihagyhatat|an.á|momat. XlX. Vizsga ezá|ta| sikerü|t. hogysikerült nappal |ettem. igy hátnekiis fehaktana taméstudtam. érvényes reggel 9-kol kezdődik. )daadtam az összes CD-t. sikerek. Felváltva használták anyónmmalaz s elkezdtem beveteftÍjnk' .úgy hogy fo|yamatos ér.betegségbő| anit a Marikának Az pedig. mikre|ehet ké. ezálta| sikerü|t e|érnem egyik meftmég tem kutaini. he|yeken kapható.ro||t) l zat hatására a szupercéghez. Ám va|ahogy úgy a|aku|t ideges megintkét''gyerUátneggyújtanom'. ésezt az Vizsgán a C{ húztam koncentrá|ni!!|'' X. A rendszeres Bédei Balázs könyvet. (AzÉva adva nekünk. a végzetteké 000 iasok . 40 gyereket meditá|tattam.tanfo|yam á||tam a do|gokhoz. ] O0%-osra sia lelki gyógyÍtas egymásik aho| azA téte| sokhoz. Közp. pes az agy. hogyműhogy a 2 éves 0KJ-sképZésemet sikerült esettanulmánnya| ki kellett bővÍte. érkezett ótaazautómban folt!!! Az alfahangkezelést mind. ker.'zen'' .tudják p|. A történelem másnak az agykontro||ban szerzett nek|hogyhaez elsőresikerijft. alfahangkészüléket' Mindegyik embert' akitm0ndtak' |erövidítenem 1 évesre.4 naposagykontÍo||-tanÍolyam gyermektanÍo|yamot 18 R.Mive| ezért volt. karácsonyára kaptamneg az Agykontroll másoknak segiteni. szerzetesek.|enek el hogy szó szerint haszná|ni. most teljesen nyugodtan tudtam nézni' és ki. vanrám. Íebruár 28'. A tanÍo|yamot végzettek előre megvásáro|t vidéken a jegyárusíttí 2000Ft..hogyha szÍjkség jött aZisko|ánkba |éÉpp az egyik ilyenfeladatot is. amitanyonmnál EIeinte Akadtak olyanok' akiknek A nagyobb sikerek ott ők is kéteIkedtek. térné|) Vlll. MegprobáIkm a lényeges dolgokategy pár pr0gramozlam. Út 12.ker. TöbbÍordu|ón |eve|ében szerep|ő alÍahangkészÜ|ék ál|ásajánIatot részt Vennünk.denegyes mondatát. meftszinieine|vár. Fiumei út 4. hogynekÍ kell hinnieéstennie mega .. Ekkor ismertem megjobban ködikaz agykontrol|' nem.'vé|et|enü|'.kaphatok Ieg. Összesítve: az osztá|yban a feladatom.Amú|t (akiszintén he|yett ugyanígy isdióés zene u Athangolóés a Gudagodj! kettenfolytatják.e|rom|ott egy másikeszköz is. egyikbarátomma| együtt nyuga|om A vizsga ha||gatom.(alsó fö|dszint). haszná|ta diitt. Többek közt eImesé|te. agyk. amiszenzációs még nemha||ottam aZagykontroll. amitmondott. arró| infótaz ke||ett az U|tra-tanfo|yamokon 1/488-01 18-asteIefonszámon adunk') Domián László Soksikert! SIKEREK AGYKONTROLL: jegyárusítás: tilriril!fiI módszer stresszkeze|ő éselmeÍej|esztő . Persze mindegyiket is mutassam könyveket.kezdődtek..ve|e' Azitais kÜ|denek embereket. aki akkor máragykontro||os 97%. zal a metodikával kapcsolatban. kü|döm a tanÍolyamra. nagyeséllyel sikerÍll eftijntetnie a foltotis. aki szintén aZ agykontmegerősítések. hogy matosan va|óra vá|ik! Leírhatat|an ézés. Az oktatás az e|sőnapon vonatkozó inÍomációk a he|yszínen szeÍezhetők be.cóg .egy|égitársaság része.programozni". hogy egygyógyíthatat|an Engem azótais fo|yamatosan aztmondta: _ Nagyon jó a nyugtató. akineka Figyelem! Az agykontroll-tanfolyanra vásároltjegy csak annál az oktatonál nevea jegyre vannyomtatva! (aSzéna Mammut |. Teleki u. e|őtt egy CD-ket amit általamegismeftek' programoztam.' stb. sikereket sikerü|t.HangsÚ. sokkalkönnyebbÍgy mellette' _ De hát nemadtan nyugtatlt! tudok csodá|atos étzésseI tö|t e|.ker. A meditálást rögtön ki akaftaprobálni. (Alaboromat sikerült bebizonyítanom. Domján Gábor ésBaglyas he|yszín: Kispesti Munkásotthon. hogy minden Ío|yahozta Vissza magát ezze| a módszerre|. a ...

2y24' Domján Baglyas György o|<Iatők:' Gáborés jegyárusÍ|ás: Zso|nai he|yszín és Ku|turá|is Negyed É78 ?a500-376) 26. ta|kiéiléke|heÚ szerdánként 17-'1 8-ig tiirvéMegisme]fi eted a szemé|yiségÍej|ődés a|apvető . ingyenes ismeltető előadás: -|8 ismét|őknek A kurzus ára 000Ft.'13-14.. 17 óra ingyenes e|őadás: .com .50.' Domján és Baglyas Gytjrgy o|<|a|ók: Gábor oktató: dr Domján László Kispesti Munkásotthon. könyvesbolt Üz|efiiáz). he|yszín és . május -5242) (30/291 Köté|gyártó u. SZ0LN0K: 13-14. az éaéseid szülaéged dr Domján Lászlo oktató: .vagylega|ábbis egy Hamárfudod sejted .6. má]cius 1F17''2T24. Lurdy Ház.. Közp'(A|só u.9. -3527) pszicho|ógiai (201211 teszt e|végzeséve|. hogymiként |ehet tÍink iÉnt többenérdek|ődjenek jó döntést közben hogyan hozni. hogymiként |ehet hogy: adózás ku|cstitkát e|érni. geneÉcitíktó| azokkal az e|őző rc'. Somlói út Amor üz|et.17 irakor. a he|yszínen' Jegyárusítás: végzetteknek agykontro||-tanÍoIyamot Ára:20000Ft akkredftaft. |ehet a he|yrcá|lításának |e|ki üRai . 1.) út pozitivan hatnia másikembere'.17óra ingyenes ismelte6előadás: ápri|is Nl. ker'. szerda. Domján Andnás o|<tató: jegyárusÍ|ás: EST Mozi. a hatékony .2$-26.7. akárfucatnyi beteg .az U|trát befejezés mindkét na7500 Ft'Kezdés 9 órako1 pon kb. Központ BUDAPEST: he|yszÍn: Vasutas Műve|ődési iúnius jegyárusítás: 51.' Natur|and Egészségcentrum. PÉcs: március 1F17'. 9.) Fiumei út módszert ame. ZALAEGERSZEG: 2-3.|'.tárgyakat mentá|is eneÍgiáw| ésinÍomá. . (Mammut |e|ki |smercbket szerczhebz az ember |. Lászlo di:Donján oktató: |X. helyszín: (20i582-6076) XlX..17 óra ingyenes ismerbtő e|őadás: Domján Gáborés Baglyas Gytjrgy okjatókl (92/51 1-210) Apáczai Csere János ÁMK helyszín: . Kincskereső . he|yszín: u.| .. ként |ehet gyan o|dhatunk meg 72 im a|atte|akadtügyeket s .) Hétfőnként -ig' útja . helyszín: |Íjúsági Haz' Szapáry út XlX.. ker.1 (62209-059) Natura tér 0.kedd.) divatáru (20/269-851 Batthyány 1) u.}1o. vEszPRÉM: 2-3..) kurzus. Ház' helyszín: Fehér Ló Közösségi |sfuán kir' út 140' Szt' . .10''16-17.ktt.. gyorsésercdményes módjá1. technikákat oktató Mammut l. kÍt.7.3' Baglyas Domján Gábor és György o|<Jatók . 2' (30/9561 u. )ANG0L NYELW zílNl AGYKONTR0LL-TANF0LYAM: andrea. távo|ról.nakelvégzése -125) Domján A tanÍo|yamon Mulo|ilbbek közt e|mondja: Ady Íszt. Csongrádi sgt.' gyógyító V|||.2. ismeÍőst is. június 8. he|yszín: Richter-terem.19. 2 24' l:ászló oktató: dr Domján Főisko|a. hogybeszé|getés -' hogy . hogy mikéntgyógyíhafunk egyvere. SALGITARJÁN: Íebruár 1ts17.'9-10. GYŐR: jobb vá|tozhtiísra |enne kia|akÍtásához mi|yen é|et május18. Könyvesbo|t Juhász 84314-767) .. ker. nyeirő|. jegyárusÍtiis: Ezsébet Fiirdő (Ezsébet 4. MosoNMAGYAnTvÁR: Íebruár F10. szeda. Íebruár ápti|is 3.'1F16.. Széchenyi (62/555-882) Bo|t. oktató: dr Domján László he|yszín: Hagymaház.száÍnta|an |ehet hasznos cé| e|élÉse érni . hogyhogyan kezünktő| kiáradó energiávalgyógyítani. KAPosvÁR: ápri|is 20-i2. hogymiként |ehet másokatis megtaníh|ehet az agykonüo|| a|apjaira . |X. jegyárusÍtas: (56i51 4-569) a he|yszínen ismerbó március 13. így an. ) ULTRA: É|etért Központ Helyszín: Szebb (Bp. ká|kodás megta|á|ni ehhez a segít Gyermekek Háza 'l0-1 .| .. László oktató: dr Domján he|yszín: |TC. he|yszín: KonÍerenciaközpont' 3'terem 12-14''|.. Kistarjáni út 5-7.domjan@gmail. Makó. ápri|is G.és he|yszínen. ker. Fej|eszü'eted áF (Aradi önismerctedet bbb' saiátmagad vértanúk 23.15-16. MISKOLC: március 2-3''}10. Aradi jegyárusÍlís: módszereket. em..1.50. Mindszent tér 1. 17. Megismerhetsz több olyan |yek a vá]tozásban' segÍbnek Éva. Fiumei Út 4.) jegyárusÍhs: (Mammut |. (FaraKár Ba|assi Intézet. ápritis Domján Andns ol<+a|ó: he|yszín: Szepes Gy.|.12-14.. he|yszín: Számvite|i jegyárusÍtiís: Főtér 2. MAKI:ápri|is 27-28. i||' Bp-en vonatkozó |egújabb kutatások ercdméműkiidésérc 4. jussonmegadni könyeszébe a taÉozását. terem |'em.szerda. helyszín: jegyrende|és: 18 06/1 /488-0. .' Könyves K. március Baglyas György o|<Ia|ók: Donján Gáborés he|yszín: Hote| Magister jegyárusítís: (Levendu|a ér vagymegismétlése uámukn 20 kedifuontot Elixít.17 em|ékek sem|egesítésének ingyenes ismerte{ő e|őadás: Íebruár ón .7. jegyárusÍtiís: Könyvesbo|t. hogy mipercekalattenergikussá vá|ni. Teleki u. . ápri|is 0. hogyan .2v2. máius 4-5.9. . EötvösJ. 1-2.67. DEBBECEN: jegyárusÍtás: 'F5. 11-12. boldo(Szabadság amik nem szolgá|iák átvett Művészetek Haza u.tzll E . hogyho.. 20 munkedeteid terü|etén. Bajcsy-Zs.'461 504-87 6) tér HELYsziN És IDŐPoNT. Teleki u.ALFAJÁRŐK ..kedd. dekében .'kedd'17óra ingyenes ismelb6 e|őadás: Íebruár pÍogramo. Domján Gábor oktatók dr KígyosÉvaés Kispesti Munkásotthon. ker. Könyves K. Főisko|a' u' 12-14. Posta u. Szembenézhebz DomjánAndras okbrtó: gondo|atmintákka|.16. Atanwam egészségtjgyi sakdolgozóknak > soRsFoRDíTo elixír . he|yszín: (201582-6076) 23.és il|.. eöoÖttŐ: június gyökercinyeithogy ráb|á|j önkorlábzóhiedelmeid 8-9. .. és a cse|ea gondo|kodásod.. |. Bp-en a he|yszínen' Fiumei 4. ÉRD: f. Oktató: di:KÍgyós Időpont: március2-3..7/b' . 27-28' Domján Gáborés Baglyas Gyöw o|<Jatok: Inkubátor Hí'(30/974-8061 he|yszín: ) í7 óra mátcius 26'.ker.11-12. í2'.i||. 2É21. Ady út 12. és Szeged. Műv. BAJA: Íebruár 2-3. sunknak üzlenyene|tudjunk adniingaüantszo|gá|btásunk' '. liáuló oktató: dr Donján Lurdy Hiáz. TATA: Íebruár $. he|yszín: Budapest. a megÉzó egyszeríi. akkor ez a órás egyÜttes vértanúk u. KonÍerenciaközpont' 3.) he|yszín: jegyárusÍkís:a gu|ásodat. hogymiként |ehet a vizetgyógyhacióva|Íe|tö|bni hogy mik az egészség ttísú fo|yadékká a|akítani.

.. reinkaÍnációs Íogla|. a gyerektanfoIyamot Más.agykontro||. kis |étszámúak és A tanÍoIyamok A gyerektanÍo|yamok ára1B 000Ft.9-10. képes . agykonro||{anÍo|yamot pszichiáter' végzett pszichoterápiát. tő a webáruházunkban . egyéni spirituá|is indÍt vál|a|. Másik .] 6-17.hu. A soproni ta|á|kozón' ahol gyűltek nyáVinzenz' egy16 éves srác'hogy zettek össze'mesé|te kezee|ső hogy ha összeteszi bárme|y ronalÍában beprogramozta.(201551 rcsák Maxim )Rtató''Péte Budapest Xf.. Győr: 9-10. Lász|óbudapesti Dr. hogy részt vettÜnk a tanÍo|yamon' '. öngyógyítást egyet|en A tanÍolyam óta (a kuckójában eztis gyigyitja) bepisi|és' 1 I |esz. végzett Mária. képes |obbdöntéseket gyerekoktatónak írt Topáné |||és ||dikó Rész|et egy ' ' ..2-3. nyugodtabb ésenergikusabb játékosak. VégEIen Íorrása címe annak tJtCTrLtN . a kucl hasznunkra vá|tl!! prob|éma Bencéné| vo|t az éjszaka kójában is végez. márM0ST vá|tozott' és azitamegtanu|ta aZéVam. 10. PozitÍV énSzem|é|ődő 11' 4.ker.(30 I61I -229 4\ Szeged et ]Rtató:HarnócziErzséb awww. iI|etve megrende|hekapható budapesti üz|eteinkben.1-2-3.14 éveseknek: -3079) Budapest lll. magabiáosabb |esz.pé|dákkal tréner) bőségesen á|ta| akkreditalt . megtanu|ia |eszmegszabacé|jait e|érni du|nirosszszokásaitól. ker. Mik|ósÍa|vi re|axáció ésálome|emzés pszichológusná|. eredményesebben tud tóan: . Fantasztikus' ha már3 napa|att a memóriaÍogassal' számokat hátmennyi Várható mégl!!. Tel.: ll.176) )ktató: Horváth Brigitta -T 7 .(301620-7373) Budapest Vflf.szánapsemtöftént bepisilés. Budapest )ktato' KovácsErika ll. Egyéni.2-3.ame|yen szavak címíj Központ zetkÓzi Erőszakmentes Kommunikációs . 2013e|ejétő| ismét csoporkozástésá|omérte|mezést A csoport egy in Mincles című könyvÍe|dolgozására' IoIaz A Cource (vasárnapi) ta|álkozásokkal. a Ke|eti köze|éiren) 9 és18óraközött' Nyitva: hétköznap Szombaton 9 és]5 óraköZött' 92 elixír .. kommunikáció tású erőszakmentes i|lefue Ara2600Ft. 3'Az Urimádsága. 9_10. terápiát. l' ker'' a Széna térnél) Nyitva: hétfótől szombatig. (30/903-1468) Budapest MagdaKatalin 9ktailo: ll. A Íoci.' |átható a pozitiv vá|tozás. teIeÍonszámon lehet a 227.(30/598-6468) llléslldiko ]kIatő: Topáné Mosonmagyaróvár: |l.61 60. ker.agtkontroll. betegség gyorsabban meggyógyul esetén . i|letve esetenként a is (érdeklódni a megadott he|yszínen |ehet' vidéki teIefonszámokon) a he|yszínen' tan{o|yamaira SZEBB ELETERT KOZPONT (Bp.ALSO FOLDSZINT (Bp.: Rita )ktató: Tihanyi (30/466-6695) XX.' Fiumei út pu. pár-ésszexterápia.a testvérkedvezVégzeitek mény 3 500FVfő'GyerektanÍolyamot márolcsóbban később a feInőtteknek szó|ókurzust a végezhetikI A felsoroIt tanfo|yamok oktatóiriI inÍormáció.: 1.. képest i||etve a tavalyi évhez sitményét' rá nyert rendkÍviil büszke banmÚ|t héten aranyérmet a csapatuk' játszikÍolyamatosan dicséri: bátrabban A tanfoIyam ótaa Íociedző ki a te|jesítményét.. csaka társaitó| helt az isko|ában.: ll. Dr. (30/903-1 468) Eger: )ktaIó:MagdaKatalin ||.hu n0nrap0n.com tanfo|yamai iránt Dl' Domján Gábor péteken szerdán és 9{ol12. épp eléggé terismeri a Íáradtságot. l 291 KovácsErika }kIato: r ll.61o&os érdek|ődni' jegyet tanfolyamaira vásárolni BUdapesti a Mammut |..(30/251-0.kapható üz|eteinkben. évig tart. }kIato: MakraZsuzsan na Miskolc: ll. tesz' E|mondása szerint azitanem akkor Íriss ésenergikus 3 ujját.(201260-6208) Diána }kIaIo:Varga Budapest XlV.ker. |áthatóan már MOST agykontroll{anfo|yamot. V|||' ker. (201551 Budapest ]kIato : Péte rcsák Maxim (30/748-6914) Kecskemét ||..: 11. 2.16-17. Fi.9-l 0. 23-24.23-24.ker.Domján rendezett tanÍo|yamaiÍa' a feInőtteknek loVábbkép1ó tanÍo|yamokra és a havi' j0S jegyek agykontroI találkozókra a Mammut |-ben és a szebbÉ|etórt Központban kaphatók.23-24. . . 23-24.. hozni.(201211-3527) }ktaIó KovácsErika -5242) 2-3' (30 Moson magyaróu ár:||.'l 6_1 7' (96/206-307' naoközben) }kÍató. Parádi Józseí. 1389 Budapest' PÍ' 115' AGYKoNTRoLL-NAGYKEREsKEDÉs: Tel: 20l969-0059 V|||' keÍ'. l-oktato Bódi Andreagyern ekagykontrol MAMMUT I.hu |Vlost sőtéjje| Íe|ke| éskimegy' a 21. képes Íájda|mai zömét tanu|ni megszüntetni .: ll.' Bódi Andrea ll.9-10.Univená|is estimeditáció).:*{ Í0l\A\ amin a nemrég nagysia cD-nek..) További sistb'(E|őüe nememelte ügyesebb jó egészséget kíVánok!'' keres munkát és : LVa váftegy a köVetkezö e-maiI A héten.Va|entin' sokat .: 11. agykontro||t Honlap: www. kép. ker. honIapon o|vasható www. péntekig: hétfőtő| Látogatható: 19óráig 9{ő| TERMÉKEINK MEGTEKINTHETÖK: 7-10 éveseknek: lV.9-10. JeIentkezés: drparadii@gmai|.ker.pszichoter.: ll.0rü|ünk | |eve|ébő|: I Azóta Bence rendszeresen re|axá|. 4. MagdaKatalin }ktaIo: -3079) XXl. haviegynapos Vagy 30/951.AGYKONTROLL hatására a gyerek várhaA gyerekagykontro|l{anfo|yam . _ kerűtanÍo|yamot tartott Justinatya ferences rendi szerzetes ésagy. a webáruházunkban. pedig haII ró|a. te|jeremé|jük így is marad' A tanárok dicsérik raznapná| taftunk' jobb jegyei Vannak.]0{ó| 20óráig Tel:488-0118 vagy 20/969-0059 Postacím: Agykontrol|.hu).magyarázzae| hamegÍűszerezue a rendkívü|i módszerét. csoda ennyire régebben Vég. A cD 2600Ftért (agykontro||. (30/598'6468) llléslldiko )ktato:Topáné (30/903'1468) Budapest XlX.ben és a szebbÉ|etért Központban.(301619-2294\ Szeged: )ktaIo:HarnocziErzsé bet (70/333-761 Tiszaújváros: ||'23_24' 6) Lászlóné }kIaIó:Tanko Veszprém: l|. Fiumei út 4' Cím: Budapest. csütörtökönhazaérve hétvégi megköszönnr a múlt soproni anyukátó|: .ie|entős újdonságunk a Szívekés Ramba|a EvaNemcD.ker.ig. : 30/644-6689.k0ntr0|lregge|i meditáció. anyuka neki.Szeretném megérte. .

REIF ÉUA maSSZázs Hawaii Lomilomi Az agy edzése neurofeedback-terápiáva|.20-21. Nagyszombat utca l. 30/932-7611. Pníbáliaki a SZINGAPÚR enencn pÁLcÁT szen.tanu|askontrol|.rajzeIemzes. 9-l 0. inÍo@a|Íahu||am. BUDAPEST.Ieghatékonyabb tanu|ásmódszertani .11-12. DEBBECEN: V. EGER: SZOLNOK: lU. 2-3. a r HELu||GER-FÉLE csA!. ||. e|Végzése Központban. Bóvebb információ ésbeje|entkezés {& a 30/941-6662 te|efonszámon. 201551.23-24. r GYEBMEKAGYKo]|TR0LL 7-10 ÉVESEKNEK KEoSKEMÉT: l||. ÍeInőtteknek. SZEGED: u. practicioner NLPmaster tanÍoIyamai pÉrrncsÁr MAxlM MH -468 30/9675-229.agykontrolloktati. Érdetlődni lehet 06. TATA: lll. 23-24.com.Spirituá|is tanítások.1o.GYIR:N. ll.. 23-24. 6-z...agykontro||os továbbképző gyerekeknek í0-í4éves az eredményes tanu|ástti| BUDAPEST |||. Betegségeink oka legtöbbször a test enelgia hiánya. GYEREIGKI{EK r TATIFOLYAMOK GYERMEKAGYK0NTR0LL 9.. |3-14. 0SZTÁLY0S KlsKuNFÉLEGYHÁzA: vtt. V 4. r.14 éveseknek szü|ők . BUDAPEST: ll.I O EVESEKNEK KEGSKEMÉT: ||l.ADFruqu. a Szebb áetért Központban Oktató: BakosKorné| r AFT. GYEREKEKNEK I TAI'IFOTYAMOK 1|. 7.Com Cím:1036Budapest.3079.. 9-1o.11-12.2-3.: 11. SZEGED: |V'.. 2-3.23-24. AGYKONTROLLOSOKNAK jó énésekke| gyorsan Hakönnyen.eva@gmai|.hu GYEBMEKAGYKo]|TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK r vlLtAMoLUAsÁs BUDAPEST XlX.tanulaskontroll.zg-go.2-3.lY. keze|ésé.2.) bioenergiáiának ÍelerÉísítésérc! A termék kiÍej|esztése 25 éves kvantumfizikai kutatások eredményein a|apszik. 27_28' TAl{ULAsKot|TRoLL 6. TAIIUTASKO]{TROLI vágyóknak és ..ker.(tavaszi szi..neu rofeedback-terapia. lV 13-14.(tavaszi szünet). |V27.2-3.: lll.6-7. ker.ezete . BejeIentkezés: dr'reiÍ. 23..3079..l3_14. energetikai bIokkok jeIentkező testifeszÜltségben oIdása www. gyász' owos-bÍmészetgytí EGER. sasha|mi beje|entkezés Ágnesterapeuta. BUDAPEST ll.:ll.eamega.'. 6' . módszer éstrükk proÍesszoráVá hogy tanu|ás Válj! egyben. A |é|ek ésa testharmonizá|ása Az ÖngyigyÍti fo|yamatok beindítása A szorongások.hu garanciáva| A terméket 15 napvisszavásár|ási árusítjuk. Je|entkezés: inÍo@a|Íahu||am'hu . 16-17. Szorongás' hiperaktivitás.lll.: V 18-19.A4Mterápia' Egyéni csa!ádÍelállitás Lásd még sIKEREK'' Íovatot ''TAPASZTALATOK.9-10.3o-23| -oo98' www.To||e k|uba szebb Ébtért együttes kedvezményes.a www.:lll. .Te|jo63G3dl.SZEGED: |u.a vonzás törvényének részvéte|éve| aIkaImazása a gyakor|atban JoséSilva módszeréve|.l programja fe|nőtteknek ésdiákoknak6 éves kortó|. időpontban bárme|yik tanott tanfo|yam r BELSő GsöilD .hu U!LrAMoLvAsÁs Haszeretnéd szeretni a tanu|ást ésmegismerni onmagad! Más. 201551-3079. inÍo@a|Íahu||am. 30/9031 30/955-6611 HARTYÁMilÉ BARTAJUIIIT BAK0SKoRilÉL es MAGDA KATALII{ tanfolyamai: l TA1'|ULASK0I{TBoLL FELSőSÖKNEK KEGSKEMÉT: ||. |||.ker.9-10.tanÍo|yam nem csak agykonkollosoknak A XX|. ..2 l .l l l . 1000tanu|ástechnika. beszé|getések |ásd: WWW. :l Y .9-10. sz. 16_1 7.mint amit eddig ismerté|. l GYEBMEKAGY|(o1{TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK GYERMEKAGYKOIITROLL 7-. inÍo@a|Íahu||am. középés főisko|ások- (Mindkét nak. ZALAEGERSZEG: lll.inet) r TAilUúsKol|TRoLL rözÉnsroúsorrunr . figye|emzavar hatékony |QnöVe|és. DEBRECEN: lV.hu Je|entkezés: l zsEt|lM0zIzAS .27-ZB. 1 . SZEGED: K|SKUNFÉLEGYHÁZA: |V. lll.hu-n! ltR. AGYADRA MEGY. SZEGED: KEGSKEMÉT |||' 28-29. KEcSKEMÉT: ||. SZ0LNOK: K|SKUNFÉLEGYHnzn: ut.. kineziológus' BeikiMester-Tanál' BakosKornél Oktató: AFTpracticioner tanÍo|yamai gyógyu|ni gyógyÍtóknak.23-24.ll. lV. 29.2-3. ll.9-10.h u .11_12. 2 1. FEII{ÓTTEKI'IEK t TATIFOTYAMOK A U|ttAilolt'AsÁs ilÍKAl . DEBRECEI{: U.hu) l l . ll. gyermekeknek koncentráció képesség fejIesztése is.ÍrÁs BUDAPEST: lll. 17. Jelentkezés: 20/551-3079. és szeretné| tanuIni! BUDAPEST: február Oktató: Magda Kata|in Egyetemistáknak. BUDAPEST ll.7877 Rajze|emzés: www. FELilőTTEKI|EK r TA]{FoLYAMoK Je|entkezés: 20/551. K|SKUNFÉLEGYHMA: V||. 13-14.

Tehát.utánaegyzsáésszlplgassunk torokfertőtlenítő lyateaésegyalaposizzadás. és ajánlott a korai lefekvés' toroktaparás. hogy amikor progeszteront a peteselt megérik' a szervezet játszik terme|. iftl|ffil múto pároltzöldséget. hö|gyekilyenkor szabad a nassolás.ffffiÍ legjobba hársÍavirágtea Mi a teendő? Az segÍt a legtöbbet.legalábbls havontanéhány napig. mint Íe. ésdörzsöljiik be a halántékunkat borsmentaolajja[ ani csillapítja a fejÍájást! Csaknagyon magasláz esetén kell gyógyszert bevenni' torokÍájás. Együnkkt)nnyű ételeket: párologtassunk MelIünket kenjijkbe légzéskönnyítő kenőccsel. 'i.ha sokatÍszunk: ésa forró tej mézzel' mú|ó náthaésköhögés. rÁunoÁsÁr n KÖVETKEZŐ HATNAPoS TERWEL.as. borsmentavagycitromolajat! mú|ó |áz. ként.AKC|ŐBAN A NÁTHA ELLEN . van Mi a teendő? Vitaminbombára naplnta háromszor szijkség: F Mi a teendő?Gargalizáljunk sós vízzel 3 órán.sa. képte|enség. or1 hőeme|kedés iiíilftdÉ1 történőgargalizálásra vanszijkség Mi a teendő? Kanillás inhalálásra és sos vízzel 3 oránként' Szedjünkvitamintablettát. halat! Mi a teendrÍ? Agybankell maradni.. H0GY MEGFMÁS ESETÉN NE AZANT|B|0T|KUM0K TAúNJoBBAN KMÉDHETJÜK A KÓR0K0ZÓK S|ESSÜNK SZEDÉSÉVEL.rizst. mintmáskor.bedugu|t vagy láz. mézzel ízesÍtett levét! Nemáft a multivitanintabletta sem. kezdődő köhögés. napja környékén. zöldségge[ Mi a teendő? Most kell megacélozni a szervezet gyümölcslevekkel. Eza hormon szerepet a hőterme|ésben is. gyulladttorok. A menstruációs cik|us közepén érezhetően vagyunk.. ellenállásátsok gyÍjmölccsel. Kutatók éhesebbek szerint a nők többsége naponta át|agosan 260 ka|óriával Íogyaszt többet cika menstruációs lus14. o$i:Í]#tis.tu|ó Íej.még mindigÍájdalmat okozó köhögés. nem Íognak e|hízni! AZ0RVoS0K ÉsR MtrRosto|-ieusor EGYETÉRTENEKABBAN. a ciklus e|ső |ében. Ennek azamagyaráza|a.langyosvÍzzel hÍgított. tablettát! Jót teszaz esti Íorró fürdő. Íáida|om : az egész testben.amely segít elégetni a p|usz kalóriákat. bedugu|t orr. vitamÍntablettákkal! A legÍontosabb: naponta menjÍink Íriss levegőre! elixír . igyukmegegy-egy citrom kicsavarl. rosszközélzet. végtagÍájda|om' összpontosítási tffiffi tepa.

-*.a regeneráció a emberek szerint. A KOC_KA_4Ar_A? KINEKNAGYOPF_ Ezt a kérdést bonco|gatjaa daganatos betegek és hozzátaftozóik országos magazinjának. neszte|enül' |ábujjhegyen gyanakvó. haszná|atához Aki ki akarazonban szakorvosésgyógytornászaján|ásaésfe|Ügyelete szÜkséges. megy: ütemesen kiegyensÚ|yozott és békeszerető. . Ragaszkodik a hagyományokhoz. szintetánco|va jár: könnye|műségre haj|afűt-Íát mos. apartmanoknak..sza|Ias. r bizonyta|anul.B . Sokszor ígér. A |egnépszerűbb Úti cé|Siófok volt. segítségükke| a beteg komp|ex mozgásokat végezhet: go|fozhat. |épked: E|sőpi||antásra higgadtnak tűnik' de hamarosan kiderül'hogy igencsak dühbe tudguru|ni.K. A je|enben ésa je|enneké|.ficamró|vagy rándu|ásró| jó mú|ik.hu hon|apon.További információ a www. ame|ygyakran a tüdőben tor|aszo|ja e| a vérÚtját' végzetestÜdőembó|iát tekinvá|tvaki. Ha rű járóke|őketis. A mego|dás |enne.. megtehetia budapesti Uzsoki Utcai Kórház Neuro|ógiaiosztá|yán és a nyíregyházi Sc|erosisMu|tip|ex Centrumban. aprókatlépde|: pedáns.rakgyogyitas. kezét |ógatva' nehézkesen cammog: határozat|an Íásu|t' lendÜ|ete hamar és Kezdeti a|ábbhagy' o egyen|etesen. Magyarországonje|en|eg öt ilyen intézmény ne szükség á||Ítja B|askó György' az újonnan megnyí|t központ vezető professzo|ásd a www.hu honlapon. ami akadá|yozzaa győgyu|ást...o|c-S.hu tette közzé... LAS .ahhoz va|ó is a|aphozzáá||ását. Az adatokat Masodik helyezettHajdúszoboszló gyarország piacvezető szá||ásfog|alóo|da|a. ja próbálni. hogy van.MOZ AI K HOGY JARUNK JOL? pszichológusok Amerikal ésÍrancia szerint a jellemérő|. A szakéftőkazt tanácsolják a da|omcsi||apításával és a szélsőséges he|yettfogyasszanak inkább friss betegeknek.. ra. |ega|ább a gyógyu|ástpróbá|jukgyorsÍtani! . utána. tudatosanvagy tudatta|anu| a|aku|ómegkÜzdési stratégiáját vetően megha|ározzaa habitusa. .|!.]ATÉ.|egyenszó törésrő|.magát egészségesnek táppénzére mi||iárdok mennek el. hiszen a síkosjárdákon' utakon ezek szinte kivédhetet|enek.. Ac á|dozatoktöbbsége munkaképeskorú.. A|V !KoF S-EG iTHET A V!D. |ett. HAR_C A TROMBOZIS ELLEN Hazánkban évente|ega|ább 2000 ember ha|á|átokozza az érrendszerben e|akadt vérrög. mitő fétíi és nő.R ES 1.E|őzetes időpont-egyeztetés szÜkséges a 06-1-467-3700-as budapesti. A szakmár a bajt nem tudjuke|kerü|ni. ame|yegyébbetegségek eseténis hatásos. .. köznapi mozgáskészség Bizonyos videojátékok azonban többre képesek' kerékpározhat' tánco|hat. ja a hiperbároxigénterápia. .tromboziskozpont. a www.cA. vagy akár bokszo|hatis.X TÓ-BB-FT-I BA.o. fe|haszná|ója van. s kedve|i a futószerelmi ka|andokat. A részleteket TÓ.és hosszabb ideig pihentÜnkitthon. mintaz e|őző években. . elixír 95 .rb-. ha növe|nék tromboembó|iás betegek az a trombózisközpontok számát. A már hazánkban is megvásáro|hatóeszközzel javítanilehet a járáson. A trombózisos betegek évente kÜzdenek vérrögképződés mege|ózéséétt közben a szakemberekévekóta a és a je|entősen tú|é|éséért. sokat e|áru! az ember iárásmód q'. a má.A magazin Íog|a|kozik a daganatos betegek fájdiétákka| is. Mindeneke|őtt a duzzasérÜ|t terü|etkörnyékének vér-és oxigéne||átásán Ennek egyikjó| bevá|tmódnatot ke|| megszÜntetni.e kapcso|at a rákbetegség és a személyiségjegyek A pszicho|ógiaikutatások szerint az A típusú szemé|yiségnek a szívinÍarktusra és az agyvérzésre. vendégházaknak vo|tnagy ke|etje. a C típusúnak a rákra |ehet nagyobb a kockázata.. fontos e|emea gyógytorna' a hétA mozgássérÜ|t betegek neurorehabilitációjának javítása. de inkábbaz o|csó szá||ásoknak. kicsinyeskedő.i||etve a 06-42-596-683-as nyíregyházi teleÍonszámon. és A 2008 óta működő hon|apnak több mint 7o0 ezer regisztrá|t havontamintegy1'5 mi||ió |átogatókeresifö|.E-o-.. akadékoskodó ember. a Rákgyógyításnak a |egfrissebb.M l RAN D-U hanem az egyszeNemcsak a télisportok szere|meseit fenyegetika té|i ba|esetek.hogy a drága étrend-kiegészítók zö|dséget.a harmadikpedig Budapest.N.tp -. ahogy tettékezt Nyugat-Európa |egtöbb országáműködik' de tízszerennyire |enban. az egyensÚ|yonés a kézÜgyességen is. AKl. Bohánszky Magda onkopszicho|ógus szerintamikor valaki szembesü|a rákka|. A |ap ezútta|annak járt között. té|iszáma. . A statisztikaiadatok szerint 2012-ben többet utaztunk..

empátia. AZ kiÍorrott technikáinak va|óságos tárháza' öngyógyÍtás BIOENERGETI C K IADO TENZIN WANGYAT RINPOCSE AGYKONTROLLKÍt rí{[fíl FELEBRESZTESE A FÉNYEssÉGEs TuDAT szíVEK És szRvRx co kommunikácii vi|ághírL1 Azerószakmentes gyakor|a. gazdasági rozatot Vezet. adi és oktatja a következri EGYENSULYEBT BT EMIL COUE tisrMeen DR. aIape|veket és Útmutatásokat je|en|ét követve kapcso|idunk nyitottságáa te|jes hoz. kérés. Michae| Gienger getkíná| MÚvében a drágakövek rajongiinak' a gyigyhatása kristá|yok me||ett részIetesen ismer. mégis amive| e|indu|hatunk a ji|ét fe|é? Hogyan oldhatjuk meg é|etünk legnagyobb pénzügyi meg kihÍvásait? Hogyan harco|hatunk sikerrel a hétköznapokban. erro| tiasan' számos oé|dáva| fŰszerezve' kommunikáTémák megértés' azerriszakmentes mia motivácii mögött. ciiri|. A képeés energiát adi manda|át ketazadott naphoz illeszkedrj bö|cs Útravaló. képzcidési e|vÜket. TOTH ANDRAS Dinah Rodrigues kÜ|cjnbözó midszerek ötvözéséVe| fej|esztette ki a hormonjiga egyedü|á||ó gyakorlatsorozatát. M E B K U RU B A N U S Z BIOENERGETI K C IADO ALKOTOMŰHELY KÍt @ A KRsTÁLYoyóevÁsznr TANKöNWE A kristá|ygyógyászat hazánkban is eIismert igazi kü|ön|egessészakembere. a pénztárcánkban? pénz.ben so ügyekrő|. oue Emil r A GYóGYÍTAS LEGNAGYOBB TITKA |Vi az.5U. TithAndriís hírhedetten |aza stílusban ír pénzÜgyi probiémamego|dó A TV2.f. midszere ismerheto meg a CD-rő|. és a je|entése gazdagÍtja' nap névnapok E|vezze sokáig a csodá|atos mint nap á|dásos hatásait ennek munkaheIyénI öröknaptárnak. és tünetmentesen . B | o E N E B G E T IK C| A D Ő TERESA MARIA SUBA tseoilde |cÍGd. je||emzoit (kristá|yrendszerüteti azok mineraligiai kémiai ket. amit 0nmegtehet a betegségek |egyózése érdekében egy döbbenetes felfedezés segÍtségéve|? pontosan megLéIezikw emberi vise|kedésnek egy nevezhetci Íormája' ame|y minden betegség kia|aku|á. otthonában és . midon kelé|etre spontán bennünk. ságban van Közbe tanácsgenerácii tanácsadiit. ásványosztályukat. get. toIidik.B l O E N E B G E T IK CI A D O DINAHRODRIGUES D*"1'RJ"rs*. BAGOLWAB KIADO HORMONJOGA . RAN/BALA EVA A könyvben és a meditáciis CD-n bemutatott gyakor|atokat. díjnyertes b|ogger és két ú. meg|epo tarta|mú Íejezetnek isotthont ad. s fe|Íedezhetjük a bennL]nk rejIo bci|csessé. terápiás ame|ynek rendszeres gyakorlásáva| későbbre a vá|tozikor kezdete Iegtöbbször zajIik. jelen van. ta|á|. Íényt' informáciit és színtiszta é|eterŐt adtestünk minden egyes és é|vezetet az sejtjének.'slá HORMONc. mikor pé|damondatok' használjunk szavakat. himnusz a Fö|danyához és a minket táp|á|i növényeihez.. ( NYERSRECEPTEK í6enccfule d NYERSREGEPTEK íruyerucrxrurx Nem egyszeruen nyersrecepteket tartalmaz eza könyv' sokka| többanná|: táp|á|ékot.. öröm és szeretet.N_ TeÍmé5zetes eEyensúl\. a Yá|tozókorban A PÉNzTÁRcÁMgnl| Miz a ho|tbiztos mid..: : a kreativitás és azinte||igencia teÍmészetesen. gyakor|i pénzÜgyi rovata. érzés. AzÚjtelÍedezés nyomán o|yan bete sánál gek is meggyógyuIhatnak' akiknek eddig reményÜk könpe' sem vo|t egészségÜk viszaszeaésére. Dr. Coué azizga|mas címadi téma me||ett egy csokornyi érde kes.Müil. képIetÜket)' részIetesen tárgya|ja azásványok kia|aku|ását. a cse|ekedet megÍigye|és. érzékeknek' EzmŰvészet' bo|dogság.'ó m pozitív :ir:!&B&&re. kristá|yszerkezetét' színét' IVICHAEL GIENGER Enegriát adó manda|ák minden napra MANDALA önöxnnprÁn |Vlinden Oröknaptár 366dbszínes manda|áva|' o|gyönyörű da|on Újabb és Újabb' ragyogian színLl Íormájú.k&! következnek életÜnkben vá|tozások be' . szÜkség|et. éber tudatunk Íényességét' Mindennapi '*:'j::Il.

KIYOSAKI GAZDAG PAPA. Q^/la\ \\/AD l Ana) BOBERT T. csontöSz a szexuá|is révén szenyomás és energiamasszázs juttat energiát a csontokba. '. harmónia' nyuga|om' szabadság vagy egészség.Coqlre|eégetett '. terápiáva|.'' EletVirága mintáva| ALATET . és e|kerü|ni ezta rettegett betegséget. \ van osszhangban a oolygomozgasokkal.eIixirbolt. FULOP BEA Korszakvá|tó interjúk a rákró| \J ÉLerer vÁcó vÁuszox AhoI a kiegészítŐ terápiák a klinikai orvosIás és ta|á|koznak' Eza könyv mindazoknak szó|' akik szeretnének egészségesen é|ni. \.é|et virága szimbó|um' ame|yet a vi|ágon sokku|tÚrában ismerik és a|ka|mazzák azé|eImiszer Íe|é|énkítésére és stabiIlzá|ásara' A forma rezonancia Íormájában' és a szimbilum ereje átadidik poharat! Nehelyezzen ráÍorri vagy edényt po|írozással E|őá||ítás: kézi készu|t. a nagyobb kivitelre tányérját' Í|.l lornaia (U|on|eges hatásl vá|t ki nega 600. Fontos| A íelÍrat ango| vagy német nye|vÜ| A pohármérete: 2'5 d| .igen. ./ erteke megnove<szik.ami könyvben egyharminc titkaltI segít eIsajátítani az'.'acél a csont|égzés' ték ki'A módszer technikái.hogyan ke|l pénzügyiieg helyes hozni.B karátos arannya| beégetve' Anyaga: i|ommentes üVeg í1150 Ft Átmérő: 9 cm. tanu|sz.T U N A BI V P E X KADO IV]ANTAK CHIA LIIA& CO KIADO GS0NTVELőNEl KUNG A Csontvelrj NeiKungban Mantak Chia megosztja a csontveIcj'.. i\ra: /.Újranövesztésének'. a csontok erosítésének mirigyek Íiatalításának Valamint a szervek és taoista testisze||emi midszereit' A Csontve|ő Nei Kungot a harcmúvészetek terÜ|ea kínai orvoslás és tén o|y annyira áhított test'' e|érésére Íej|esztet' . és pohár megerősítésse|: 6 kÜ|onböző 6 kÜlÓnbözi o|ta|om' védettség.nók'szárnya|unk a hétköznapokon? Honnan merÍtjÜk az erotahhoz. napjainkban döntéseket TC ENERGY A FORMA EREJE. Ára:4990Ft Átmérő: 22 cm.ii 'j.eIa va|o hogy keszit az isxo|a nemigazán é|etre? Ha ezekre a kérdésekre a válaszod. . anyaként.-:'. és természetesen azoknak' akik érintettek benne' Egy egészségtudatos könyv..( \' Erre poharát... ':jt+:':- 0nline megre nde|é tc-energy-design s wtrvw.énidŐteremtés'. .szEGÉNY PAPAFIATALOKNAK hogyazza|.- . vágiinÍormások-sok kiegészító életbe Kötelezo olvasmány korunk fo|yton csak ciikkal' pi||anatral rohanó emberénekl Á||j meg egy Itt a remek alkalom. i'\\ uus1l után a Íolyadék vagy szi|árd táp|á|ék bio|igiai Jl s perc \| . Úgy érzed. amitaz isko|ában nemsokat tudsz kezdeni az é|etben? Úgyérzed. barátnógondol ként Mi úgy éspersze szexistennőként? juk.rÖnrÖrv Önooe ninn Évn ANGYALMIJHELY Ebben a kön1nlben az eImÚ|t két év tapaszta|atait gyűjtöttÜk történetei ihIel ossze' Va|idi nók va|idl tek mtnket' hogymindannyian ésa Íe|ismerés. hogy he|y'tá||junk feleségként. és Ú1áé|eszti a csontve.& i44*ilt#: -*# - azenergia alátétre bármit ráhe|yezhet' csészéjét . a prob|émákka1 küzdÜnk' Mi az a ugyanazokka| |áthatatlan energia' amitő| mi. AMELY ELETET TEREMT n TC pohaÍák o xtltonnozó megerősítésse|készÜ|nek' A megerósítések együttese' aiapja a szín.-l..a ku|cs a pozitív visszaje|zés ésaz' hogy szánjunk e|ég dőt magunkra| Épp ezért ta|á|sz a programot napos is. azé|et virága szimbó|um 23. elixír 97 ..*'". a szimbi|um és a kiÍejezés készségeink ÍeIismerésében Íej|esztésében' Segítenek a képességeink. . Papa' akkor ez a könyvneked vT||A Catdag könyvében a Szegény PapaFiataloknak című Teg nemcsaksleme|yes tollenetél oszt]a szerzó ve|ünk' hanem megmutatja aztis. |ot' megÍordítja azöregedés hatásait' TIBRIKADO í-u. . Ára:2490 Ft/db DESIGN {íi.hu / hu / webaruhaz/ '.

300 mozzarella hatóanyagot karotinoid pi Meg.hajkúráva| tartja a v2hááartást. javitásában' játszanak |átás a szerepet épe|ósegítik a nyá|kahártya eme||ett megbetea té|i megŐrzését.|utva ruanyagba va|ami hogya fehér (a nagyleve|ű elképze|és.mottartalmazi hozzáva|okka| terme|éséét1 dopamin I Lélek .A Német biotinszÜkaz 50 nanogrammnyi éte|eket szerint bóve|kedŐ sze' o|dásB6.ame|ya rá|ni. éshason. tását ésa szivmÚködéssza|:á|vozásél'. Táp|á|kozástudo a tekintetét. nye szerint a szervezetneknaponta ezek bóve|kednek A zöld ételek is. Aki inkább270g vörös len. szerepetjátszik a réz. és a A paradicsomban a fehér segíta fokhagyma. étrendde| segÍti a sejtekoxigéne|lá-megvá|aslott szÜkség|etet) krG ésa fáradtságje|eitmutatja. una|mas védi a bórt a káros végte|enbe A Gvitamin a kén). rákmegelőző a nyugtatja az idegeket. stresszhormon rá|e|het akciókat:az adrenalin A biotina haj és a bor szépségápo|ó L l Szépség terme|ése mindig a magnéziumtartasejtekképzó fe|gyorsÍtja az Ú. ráncosodást.A DGE vé|emá halhús árta|maktó| l Egészség terme az antitestek erŐsÍtik az immunrend. őro|tnapraforgómagot A zö|dségekben|évó torságésa temperamentum a sejtosztódást. fogyasá pa. aközér.vitamin) lebontását.. Az á|ta|ábanmagas A-vita. adagottarta|m l Szépség a pigmentsem. fÓ|ke|ti a szere|mi hogya fehér o \- z Z J @ I U) I N LIJ F \LU 98 1 ésa sza. van! Ha 100 g a bá. a hajnöveke zássa| szembeni túrŐképességét' hozzájuthatunk A hajaz ás.ségletet ez a vitaminugyanis rintmár50 g avokáditarta|mazzaana. éS aZ immunrendszert. ségének l Egészség 140 g vajvagy mege|őzését' sok gedések A pirosgyÜmölcsök észö|dségek g tartalmazza a nasajt tarta|maznak. tarta|magondoskodika bór zsírután.a krómegyensú|y a receptet a termá dagÍtani Kiegyensú|yozott A színterápiában az idegnyugtatihatá. a vércukor. öngyógyÍti fo|yamatokat ji ta|á|. a az optimá|is tolja a rákke|tŐanyagok (pé|dáu| jámbor a párja az ágyban? Ia|án Tú| a Íolsav I Lé|ek nitrózamin)Íelha|mozidását.szintén képe. pirospapriká.csak mangánhiánya pedigsegÍti és. nakel. tet|enek (a napi 75 mg szükség.je|entene! környezeti hatásoktó|. A szépségvédő fedezi. A pirosszína te|jesÍtŐképesség' a vörosvérsejt-képződést vagy mandulát szimbi|u. síny|i is.l Szépség a napi szÜkséges gunkatspenótta| és zö|dborsiva|úz.e|színezódésektol. szert. ki gondolná.vitaminban mányiTársaság(DGE)vizsgá|atai már 2 tojás. 0. a kedvenc állapototkönnyebb jó| zúdÍt g tökmag fedezi vas (. fogyasztani. gondoskodik tejésmandu|a)' gá. |omtó|fÜgg. Az idegrendszeri posztóra'' védia bórt az a bőrszövetekben. és pótlásáróléshidratálásáró|. @ 4 Pu.és kés|e|teti Íontos Íehér színű éte|ek min{artalmú.za a teljesítményt. s mindésegyes óvjaa bőrt.I F E H E R a hajgyökerekbe közvet|enÜ| fejtiki á|dásostev+ l Egészség be.\/h^7 A kénttarta|mazó tes fényét.mbában (a DGE álta| napi1'7mg éte|ekből cserét zeteta ze|ler ésa bab fogyasáása is.hozzé4ut a frissesség szína tisztaság.é|munkás'. A vi|ágos húsÚ eszik.. ható Gvitamin joghurt.. de javÍtja javaso|t nem hiányozhat a go. visszatér aé éte|ébe.mert szintésaz idegrendszer lóan hatnaka zö|d éte|ek 1. Fáradtsá. to viszsza. A bennÜk a szívet.9 mg A-vitamin-szükségletet.egészségi is hatnak ételeink színükkel Kedvenc harmóniánkra éskÜ|sőnkre. Ebben gi kedve.ben ta|álhatóE-vitamin kielégítheti) már 60 g brokko|i |etet l Lélek sejtvéde|emrol..rvrv' . meghatározó rendben éspigmentá|tságát köszÖnheti természe dését ványianyagoknak Kovács Kata|in metionin ^.ha . béta-karotin a kü|so hűléskor ban megta|á|haló gombaÍé|ék.csét vagy600 g paprikát e|az ehhezszÜkséges indÍtja tápanyagokban.nl^tÁne. radicsomot vagy aszalt szi|vát. nek szépségÍokozó lelkibékéjére.aki szívesen súzöld a |egfontosabb meg. szete annak. e|. niacin(B5 megta|á|ható A jód s+ ésmakré|ában azza 160g hal).zavarátugyanise|sŐsorban szín.100 a napi 14 mg ma. a zsír magaskén. gíti AZ arcratettuborkapako|ás a bőr UV. az anyag. A pozitÍv nem tud koncent. mök és a haj ál|apotát. Az szelénben |enneszÜksége |ésében indíta.A piroskarcsÚsrt_ezér1is segít afogyG mestere. ame|yjavÍtja s beÍo|yásolja a kör. Perszehumánusabbmeg.A fehér 'jelhetjÜk A szervezetben a magnézium vitaminhoz. \ gombákbőve|ked.75 g szijabab vagy fokoz.zö|dségfogyasZása).kotóe|eme.250 g zabpehe|y ésserkenti pi 300 mgos adagot.ésvédik (sajt' kalciumné|kü| eIegendő A piros éte|ek.. erősrti A zö|d pé|dáu| piros haIásu. a .| pana. sa|átában sok Téves kenységét Ürességet vesző.7mg Bu. Ha a férfi e|érni.sugárszabá|yozza Görogdinnyés képzódést. |e|ki á||apotunkra. kémiai re. s Ugyan az anyagcserét.. Íontos gazke|| fe|e|ős enzimal.(eZ fedezi350 g pirosgyümö|csvagy erós csontokésa fogakeIképzelhe.piros szok egy részeká|iumhiányra A DGE a kifaku|ástó|. szögezi dését Vezethe' kÚrázónak.2 mg béta-karotinra . ésserkenti vágyat..

E ÉP FSZIl' .llD Harmonizálj a a felborult menstruációs ciklust Enyhítia menstruációt megelózó tünetegyüttest (PMs} kenységét. SCHWABEHUNGARY@T-oNLINE.1117 BUDAPEsI NÁooRrlcrT U.ffi & lart // ry # # YE # .HU SCHWABEHUNGARY KFT. fájdalm át (M astodyni a} a a me lle k érzé CsillapÍtj gyógynovény hatóanyagÚ.W minőség: BNo l095 Garantált Recept nélkul kapható a gyógyszertárakban 6 I -zt/ o ! o n =_\_ ] 43l89 34.^l .8.) "T*.*--t'-:-:-1. Természetes hormon mentesgyógyszerkészítmény Barátcserje* 5 gyógynovény _ ./ .\ .7- . +3ó o o A KocKÁZAToKRóL És A MELLÉKHATÁsoKRóL ELA BETEGrÁlÉrozTA oLVAssA VAGY rÉnorzzE MEG KEZELŐoRVosÁT.'--:--l h Mastodvnon :. GYóGYsZERÉSZÉT! ..-_-_--:.biztosÍtja azosszetetthatást is alkalmazhato Hosszantartó terápiára -' /rtrN .

Healtl](are deliqned hV natuÍe ' t': ? szublingvális tabletta Homeopátiás gyógyszerkészitménv Engysto16 I f törekvésének serkentése inÍ|uenza ésmás. aktivá|ja a vírus okozta a szeÍvezet öngyógyítómechanizmusait. e|ősegítve a gyógyu|ást ' telmészetes hatóanyagÚ készítmény Recept né|kÜl kaphatóa gyógyszertárakban! A kockázatokról olvassa e|a betegtájékoztatót. Az Engysto|CI tabletta hatékony a slervezet öngyógyító járó |őua| vírusÍertőzés esetén: .Distributio Pn artner -Heel rt. ésa mellékhatásokról gyógyszerészét! meg kezelőorvosát' vagykérdezze . csókkentve Íertőzések súlyosságát.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful