P. 1
Elixir_2013_02

Elixir_2013_02

|Views: 48|Likes:
Published by bogyoroka
Elixir ezoterikus magazin 2013 februari szama
Elixir ezoterikus magazin 2013 februari szama

More info:

Published by: bogyoroka on Jan 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

2013.

FEBRUAR új

,?

MAGAZIN

I

W

Ar F rk.a a

_.. .v.r,r

/\ I

\

xL$
PAR KAPCSOLAT vagy PAR CSOLAT?
2

AMIGüLaA$T! rLH0:ZAK A $[|.iiJS$t[n-SÜK
a megÍá. támad Újra kozetedtáve| és a té| beá|.ltával Azrisz e|kapnivalamLtyen konnyebb mi.ndig |lrlenkor zás és a nátha Ür kohoqünk tüssz0günk', azorrunk. aztán nvava[Vát. Íotvik is háromÍé|e Schüsster-sót orvos homeopata [rika' Szűcs megÍókezésére. aján|. a bajok - Milven a haász|gl.juk a mng|úzas. szgreket aLkalmazzunk. ti:netsit? natha - Azn|'srjként szer homeopattas választando [rika: Ür $zűcs ggv gvul'iarlásos hogy bntndutt aztérezzuk, a vasJeszfat.H* val'ami'lyen uaEy kászutijdik rossz a kozórzetunk, Íoivamat, megn[dás. azazonnaIi" eza Schúss|er.só betegsÉg, . Ml.l"ven a kászLtrrránvt? hasznáLjuk esBtin tún*tBk - Borzongás, orrfolyás, uLzes arrdugu|.ás, levertság, Sz.[.: jauasott' jetentkezásekor AddLg vas.íoszÍat htíeme|'kedás amÍg az orrváta. a Snhiissler.sit, ezt alkalmazni árdemes je|legrl, elsőszakasz. azúgynevezett a gvuttadás dik vizes esetÉn torokgtluiladás a szert haszná[juk van. Ugvanigv ' ban gvuttadt a l'az ésszáraz' vaiamint vÖros' amtkor a torok mindenkeppen azonban [ázná[ Magas etso stádlumában. mert [ázcsl[|apítikat' klasszIkus hŰtoÍürdűt, alka[mazzunk gsetisg8s ggv ve* lázgorcs kisgverekeknÉt ÍennáLthat Íileg ezt a szert' napjábafi használ]uk l.2 el.so A betegség :szúlrle' - l{a tnviibb? hogvan n*rn:mitt sl a baj, .ÜWkur úrde a|.kalmazni" [rre nres kalium-ktaridaf $z'[.: ó$. opálns, a uáladiknzás ar*iknr van.szultrós, akkor Íah*r jg enza, atlergiás nátha, infi u lium.-'ktnrid nyá[ú*. lem'A |aá kÖhÖ. a|katmazhato $iker*snn esetenl n*tha,.íutkiirt.'hur$t gés csi|"|.ap(tására. - Mi a he|'wet, napnát? két.három tarta betegség hatovább -A a szervezet aml a Schtissler-si, Sr.E.: kaliun-szulfataz jo|, a teg. Nagvon atkalmazhato szo|gát. nagvtakaritására gvuItadás keze[éséharmadik stádiumának ás tÖbb lertozés eskiihogés [z horglturut mársárgás a vátadék. re,am|kor a gvigvutás kiegÉszítű szer, ls hasznos esetán fetgvorsÍtja Íatvamatat - íliit*rt haÍgy $chussler.srt' rninrJnn stádiumban szgdliink állr:más*i"n? a betogs*g is vé3igmegyunk ts.tlgy - Azárt' rászáben a üvul|adás nagv m*rt az e$etek $z.[.: HamáÜsgm, is meggvigvulunk' szakaszban, megái| aze|'sÓ Lesz |aÍnLvásÚ sokseg[tsÉgóucl ásván\ll ezgn akkor üvorsabb (x) a beteuság.

NÁT||A? |1llrÜrAZÁ5?

'-

t' r"'-

l-t

(

t'a l

?

f(a It%

\-/
_./>

a1ltrnklrasáb.jaintretll els(íízbell esil< sztj a kórtls clhíziis iirtalrnairril,ijt-.sznli]vt]lltCsti ós ltllki ]ltltíj szijr'íírlnrrlr.rl.ciról' Ijlrnondtulrnrár trelIeg\'SZer' lriilr.sííjc lchct a tti]stL]v. rragt.r.iLlószítrűséggeI tisztriban vatl czztll tt:gsrllgtlk lllíLrlllitlc]cnki.akár. 1ríísrigcs rrlr'asti.ja lapunkrrak. akár rnás ÍorriisbriJ tájénapjairrkllarl_ r':ílsá,g ido, r'á]kozódot|. '\ leg|rlbbbizon.t.íték el'fc ttz' hr-rgv r.niIlit,tr'clokat költiink karr:srisítti virágzik a fog1,tll<Úraipar: ér'etlte ság rrrla- r.irltisággal r.rregszabaduliíst ígr1r.íí. kr,lrtvtllt.stirlasztlrt'kt'rl, ir zsírpárnáktól lalir gr'ors és líLtr'ítI.rvrls rrrcs,drr rnr':r-cgch-iiga onosi beavatkozrisolira. 'I.aliírr kcrrrtlgltl1lií. hog1.oztitta] a ttl]cratrcitr hiánr'a irz, anli rrliattisr.rrét tclllhcgvr'tl riilt tlz a ttittta.I,ó1lttltt-11Y()lll()n azt tallasztaltrnr tLgvatrls, 1rogr' a legcselkélvelbb cnlpiisztltlllltltt. A nlá,sikgrlrrcljárrak, llajiilrali nlegtj|Lr.a] selnlr.iscltctiirrk a nrásik tlttllltlt'rtl] igazstígtalirnu] ítólkoziirrktltttlltlrtársailrk Ío]cl.t, órtóso hc11'.rltt szigorúan éS so]\SZol. juttrttol.yanhel.vzotbe. hogt rrrtlgakarl ra.jlrrllrlttÍiigalrnLrnk sitltls arrírl'lrogv ki nrjért utt:á,ra,. ta,a szrlnriitlk.'\lrog.,'ir lbdt1lrlé1]tiil élíjk többsége sr:ll sajiit hibiijiíbtilkclr.iilt A tclicssóg.igórrritllrólkiil az tllIlíziisrtllk is lcheltrlrlk liotntllv és kil.édhetetleIl o|<ai. Írg-,. gontltikusarr l.rrlgv ijr'i)klradcl r'lrl]ítsrlk t:.sak ní-.lri.Ítr\'irt! A tuclósok rrrár rég lrinrutattiLl<. lííd]rtlt rlelszcrtlllct.iátSZhat]leltltle a paiZsnlirigv llcltcgsógc'a ir lríziísrar'irlriltaila,lrr, r.írttsokis. A lcg|rlsscb]l kutatírsokSlefint hrlrlllono]< iíltól<a'ós bizrlrrl.rlkrrzlratji:ik Íbgvasztílsiitól a, ltt:ttttlsllk a csokolác[ótis a rnórtrjk1eJerl édesség szaportrrlrlakra.jtrrrik élelrliszcr.-aclalókarr1'ir911ft. 1iilöslr'gtlskilók. lri.rntlrrl az tidrlsít(jszerel<, az .,lrizlalnalr'. ltir'egíjir: is.,Az rrtílbbit t:sa,pr.íz tls a tragyl'iit-osttli szctttt1''t'.zett anltlsijt nróg t:13-r. 1lrr}rár \1cgrikai kutatrik Ntlu'\'rrr'k-irtííkiin r.r1gzct,t r.izsgálatair.rak eredt.nér.rve bizrlnr.ítottir. ltlÍigr.eltók, htlgr.azott kisrrrarrriík ki)zii1.akik l'á,r-a'rrr-ltisstiguk tr]attszetlnvezettr,ítrosi gytlrtnolic,trlillL a [r.issIevegőn élíj l'tlgiítszír.takbc, kíltsztll.attrtr.ittak lrltt tllltízrrtt:t r'sii1tAl]arnokbana városi gycrclrelregvneg}rl]Nlal.1lr'tlig az 1-gr r'iiriLncitjsok t-.setébelt.l. lesztlr..k lletegsóggclkiiszkijdíj,lla,g)ro11 kijr'tir-1c]trót drl túlsir]vos. í-:s belíílÜli a soltféle gvtlrnttlkt:ktrtlk párt ttlk, i.lkik trrurrkátis' ls alig.alig talii]rrak.Nírlun|< szerotlcs(lrcir (rnóg) rlstrpiirr fig1.elr'el Anrtlrik:ít. 7 százalti]itr o]lrízcrtt, de a tetldellt:iír1 ',rncgcólcrztuk'. lrlrtrti! Turlrrrrr. Fólrctlrtós azórt trc r'sstik'tlettl az elhízrlttak r'édíjtig.vvédir.l szclctntllk srikan ntagtrktrak 1trlárrkságukrrak' lustaságLrl<nak' egészségtelen ttiplálkoztistrkrrak. lIl()Zgá,ssz('gó1l}' ólL.tnlócljuklrak ]röszörrlretik a zsírpírrllíLikat. Csupán a túlsúlvrrsrrkka] szt'rttbtltl tal]ilSít()tt illttt]tlril,ticiára ig1'ckszcnr |e]lrívrri a |igyelnlet. },erszeillrrsztriiljolcnsrllgct ptilriákkal hattal.nr.o]naczt a lrrrztr11, is. ['ltallrattanl az ólct rlriis tcrirlrltrlríjl is' ilmc]\l0tsokatl aztl't.t ítt,llrltlk cl - a társarlaltrriíls roItra éppetl a szingliéletr.ntidr'a _, Irl()rt pszichrllógiai indo]iokatíigl'r:lnlctl kír'itl htrgvr.a a nópcsst1g lbgvti. blrrnt: l:itji.ik Hogv lrlégselrl ltlvtlltlrli, az csak irzza1trrtrg\'a. siinak tl]iílt. crr.íj] szíil c har.i szct.ktlsztííi (ls szaktllt.ttlltlntnl(]l ríLzba1rj, ln()gtcsZik 0Zt a nlert ne\.eSszerzijillk keJIií ob'jektir.itirssal l<cir'ell<ező olrla]a|<rrtl. ÁroksziíllásiÉva Íös z crkcs ztö - hc l.y c t ttls

- .'Haszna|ati utasÍtas.qr'.^^^.1 2 14 16 A nemiség Íorrada|ma A nŐ é|ete vagyokszingIi? N/iért TÜre|em.' a viIaghoz 56 VámpÍrűző véde|mezonk.ragon F/ ua ^ {i+^+^. a fokhagyma 58 Fitneszprogram á||ómunkát végzőknek 60 E havitanácsok 61 Februári hoIdnaptár 81 Horoszkóp 84 Útmutatóa V2ontŐ szÜ|ottekhez 86 SzenvedéSmentesé|et 87 B9 94 95 96 32 É|1en a kérdŐ1e|l QA Az pn föleli maqe _ keserŰ kovetkezmények 36 Édes é|et javaslata 40 A fitoterapeuta nt tknrhaian<áaro 42 Áru|kodónye|v 43 Té|i immunerősttés ^E au 4R A {l^+-|^Á^ i^^.i^ h iloLorDov lugolo lt.+^ q ilLvLgr opvuro 21 24 Par kapcsolat vagy parkapcsolat? a pszicho|ó9us Etr JU ^ ^^.^^^-i^h^|Á^' '^ q por opD4rur rurv9uD ^oz ö^-+r'^|^^' '^ ot4lturuvut 72 A messzirp n. resz - * 50 Variaciok egy növenyre'aÍehérfűz 52 J*.|o Amoqq7A menáil 66 % y'p *'. hogy nőbbek IeheSSÜnk! 1B Szakttópróba Kptsen az e c o v vn j vs vv Yv v 'h c l ! 62 Tavaszvárótenniva|Ók 64 StÍ|usguru 66 Egykutya?2' rész 68 Kanálhaj|ítás /u LreTrgenro Ken a pa.-+^-+ | r rr9rrrvr rorolrco4L9oLr 30 ..* *p.*: ' (/' t -*t__.{f tura Eovkutva? 2.rilaza Kaszar 26 otcsi||agoS Va|lomáSok 28 Matthew Modine 76 Ezo-mozi: Fe|hőat|asz B0 Ezo-konyv: Sikeres -^^"i^{^it^.FEBRUAR /.i i $Lt 24 Pár kapcsoIat vagy párkapcsoIat? 9B Éte|-szín-vonaI KőrVón 6 Hó|abdából lavina? o PárKrnn<n|qt 10 .

r L FOKUSZBAN: !l . hogy senkiheznem ke|| . függet|en. A szing|iség napjainkban az egyik|egtöbbethaszná|t A szó eredeti. Ez a képazonbannem fedi maradékta|anu| vá|t.. ha va|akimegszokja.. aztjelenti. hogy pszicho|ógiai. aki csupán azérl' okos. mert nem akarjafe|adnia fÜggetlenségét.?! ( i.pé|dákka| mindenkinek egyedü| él.I . mégazt is kifejezi. okozhaIaz. fo|ytató mai emberek(többnyirenők) sorsát sokan egyenesenirigy|ésre a szing|iéletmódot jó| fi|mek szing|iideá|ja. a remek á||ásában kereső. ésmásokért sem ke||fe|e|ősséget a|ka|mazkodnia.hogy onhibaábŐ| vagy onhibáján kívü|) ésebben az ember maga vá|asztja. is a|átámasztható vé|eménye' szűkebbértelmében van saját. kapcso|atba. tágabb csa|ád né|kü|.. szerzői sok egyéb me||ett generá|hat. . hevesvitákatke|tŐ amelyrő| foga|om éso|yan. hogy ezt az egyedü||éÍeI érte|mében viszont p|uszként á|ta|ában sajná|tákés megbé|yegezték. Hogy miér1 is? A vá|asztmegadjaaz amenkai sztereotip nem bonyo|idik szere|embeés tartós kÜ|sejű és szabadságát é|vezőnő... önmaga ura. a va|óságot. nagyon is jól érzimagát.hogy sőt prob|émákat egyarántmi|yenkomo|yvá|tozásokat vá||alnia. mai.. hogy va|aki (mindegy. szocio|igiaiés társada|miszempontbó| arra is kitérnek.A SZINGLIK a.osszeá|lításunk é|etÜket egyedÜ| é|ő nők.Bár mindigis |éteztek kompromisszumokat kötni.go"to. toké|etes nem ihajt és senkinek a kedvéért a karrierjét.t je|enség. ma azonban ez már-márkorje|enséggé öná||i.. Vagyis mígrégena szing|it az á||apotában méltónak tartják.

csak nem talál maga mellé . azt mindig az adott egyéntőI érdemes megkérdezní. a ruhásszekrényében. továbbá. Még szűkebb deflníció: szinglinek az olyan. de való. mindenki rendet akar csiná]ni a lakásában. akár van párkapcsolata. Természetesen számtalan köztes kate' gória is lehetséges. vagy egyszerűen önzésnek minósiil _. életfi]ozófiák és érzelmi motivációk húzódnak meg. ésmég az újévi de makulátlan kiskosztiirnben'/öltönyben jár még teniszezni is. talprasen a magas képzettségű.. nem is tervezik. akik többnyire magas iskolai végzettséggelrendelkeznek. jógázik' meditál' karatézik. Noha az egyedi életutakiétjogosultságát egyre ritkábban kérdőjelezziik meg.működóképes kapcsolatra alkalmas felelős férfit''' Benne a nők többsége . erőte1jesen munkacentrikusak. módjukkal többé-kevésbé ésezt nem tar!ák mielőbb megsziintetendő állapotnak. De a jelenség mindenképpen elgondolkodtató. akár nincs. a Maldiv-szigeteken nyaral.Es mindenki megtapasztalja. hogy most már majd tényleg elkezdi. Mert mindenki fogyókurázik' vagy 1egalábbis újra és újra e]határozza. Íbgadalmait sem szegi meg. 1 I I Adok és kapok Hogy ki miért választj a ezI aZ éIetformát. Vagy egyszerűen csak nem talá|a a párját. akíket már korántsem látunk ilyen kedvesnek és mulatságosnak. A megküIönböztető jegyek Vagyis szingli és szingli között óriási lehetnek'attól függően. hogy valaha közös háztar1ásban éljenek. az azért felffinő. esetleg van-e már gyermeke az i]letőnek' amikor szingliként kezd élrri. Nem mellékes. aki valójában nem is szingli. egész napos parkolást ftzet. Nemcsak Magyarországra je|lemző ez. szinglinek az olyanfajta férfiakat és nőket nevezik. időnként szinte kamaszos-infantüsnak is tűnő aspektusa. Különösen tényező. amelynek valóban fontos tésze a saját belső világ fókuszba helyezése.jában nem is ez a fontos. de a statisztikákból úgy tűnik' hogy nálunk a szingliéletmódot nem elsősorban az anyagi és szakmai karrier elótérbe helyezése. hitrendszerek. sőt párkapcsolataikban is fontos számukra. használkifejezést kire milyen ér"telemben juk. a fotóalbumában és az életében. esett. tudatosan élő emberek között fordul elő nagy számban. hogy míg ez az egyszemélyes életforrna többnyire negatív erkölcsi ítéletet vált ki _ vagy a pár nélktrlmaradt embernek kijáró lesajnáIás övezi. ta|ánmeg iS szemé|yisége Sőt. Tágabb érte]emben azok az egyediiLl éiő emberek kapják meg ezt a címkét. életerős. dot.akik egyszemélyes életjól eI is vannak. Így azIán a Bridget Jonesléle szingli ismerósefuket mind nagyon kedveljiik. szinglikkel. meggyőződések. hogy az egyedÍiüéletformát valaki tudatosan váIasztja-e és tartja fenn. hogy volt-e már házas. salsázik. szelektíven gyűjti a huijadékot. akik tudatosan is vállalják' hogy a család. és akiket a háhrk mögött többnyire kifejezetten el is ítélijnk. jól keresnek. de igen gyako. Mindenki próbáI ]eszokni a dohányzásról és az alkoholról' mindenki keresi a párját. jópofa (szter:eo)típus. jólle. hogy valaki egyedÍil. és mivel 25 éves korára már három diplomája volt. illetve az egyéni képességek fejlesztéseéskamatoztatása. 25-35 év körijü _ túlnyomórészt vagy kizárólag _ nőket nevezik. a szingliségjellegzeteértelmes.és talán a férflak többsége is _ magára ismer.Közöttirk eg1'r.'igazi'. most éppen a negyedik nyelvet tanulja. hanem a párkeresés kudarca indokoiia' Az énközpontúbbnak tűnő váItozatok inkább a jobban kereső társadalmi rétegekben. éstudatos döntés alapján nem akarnak sem gyereket. het foiytonosan várja és keresi.. Mert néme$ik szingli nemcsak hogy csak nincs elhízva. hogy a szinglipár tagjai nem költöznek össze. és az ilyen szingliknek persze még párjuk is van! HÓ|abdábÓ| mindent nap|ija óta szinte Bridget Jonesha|hatat|an jó||ehet szing|inemő az egyet|en tudunk a szing|ikrő|. annyi kotásu Zav aqavé|eménya| mé|tó'. a pénzüket magukra és szabadidős elfoglaltságaikra költik. ban é]és számukra nem cél' gyereket nem akarnak. ra mUris nk egyérte| műségét. akív és intenzív baráti kapcsolatokat tartanak fenn. merl az általánosított elóítéletek nagyon igazságtalanok tudnak ienni az egyes ember sorsával szemben. A szó eredeti jelentésénekmegfelelően a szingliség központi eleme. Szemben az olyan . és búvártanfolyamra jár' Ja. vágyak. hogy megtaftsák önrendelkezésirket és fuggetlenségtiket. Kissé szűkítve a kör1. ésszeretetre hogy az életmódja és döntései mögött milyen gondolatok. család nélkijLl él. A szingliéIetformának nem kötelező.t ll Iavina? ridget Jones az a szingÜ. ri szempontja egy{ajtaspirituális úton ]evés. Őket valóban gyakran jellemzi a fogyasztói magatartás számos negatív. sem csalá. il}etve gazdagabb országokban forduhak eIő. hogy a legjobb szándéka ellenéresem képes rá.hogya kijtönbségek elixír . a kamierorientáció fontos megküIönböztető stb. vagy hogy a szingliségnek kritériumae a magas jövedelem.e gyakoribb.

valaholaz adok oldallalis baj van. akiket a leglobbanszeretnek. ezért valahol valakik igen súlyosárat fizetrek. Számos szinglivel beszéltem idehaza és kijLlftldön is' akik azérÍnem akarnakgyereket sziiLlni' mert saját önismereti kÍnlódásaik során megtapasztalták' hogy a fel nem dolgozott érzelmi terhekhogyanadódnak át generáhogy ők cióról generációra.a meghittebb. Megélték. ésa csaegyéni élet és a társadalmi folyamatok miiliók szintén között. Ha ugyanisa nagyobbegység kibilládot. illetve a kamasz.többnyire te|esen tudattalanu]. szőrakozására. akkor lesznek egyének.az érze]rnek elutasí tása. Kibillentegyensúly a feminin pólus elhanyagolása és kizsákHa a szinglijelenséget a feminin ésmasz. érdekesösszefuggésmutatkozik az ésáIlatfajokkihalóban.e vagy elítéljtik.zott energiaforrásokkifogyóban.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K Történelmünksorán újszerű jelenség tömeges előforduannak a magatartásnak hogyegy átlagosegyén átlagosmunliísa. természet közeli éslvagytranszcendens rl'lágtézetű társaAz dalmakbanegyszerűen nem létezett. több pénzt kávalaz átlagosnállényegesen keressen. jelenség Egy másik újszerű a szingliséggolkapcsolatbarraz igen magas (akár spirituáiisnak is nevezhető) tudatossági szintre _ fugpszichológiaigondolkodásmód attól. ha olyan életformátválasztanak' ahol a lényÍikből fakadó negatív hatások nem azokra hárrr]nak.mányolása lassan egy globális válsághelyA ftId mélye krrlin princípiumok. saját lelkivilágukteijesfájdalrnátésmegoldatlanságát.az egyénilegesetleg megkérdőjelezhető döntések is tulajdonképpenegy nagyobb.de eza tényeken nem váItoztat. ésezt V'lzárőIag a saját' egyszegyarapodására. az erő. és úgy érzik' hogy képtelenek lerrnének úgy neve]rri hogy ne terhe{ék rá egy gyereket. poláris törvényszerűségei é1et az adokkapokegyensúJyára is vonatkoznak. míg más. szeL. áItalhordopóIus egyensúlyának szemszögébőLnéz. mindezt ugyan el lehet sági o}dejtésekkel kendőzni. akikre az egyik pólus' éslesznek. mé1yes használjafel.ralom'a racionális és objektívtudományosság'a mindenáron való folyamatosfejlődés eszméje.a maximá]is jólét gondtalanságában akar é]ni.. a racionalitás.az erdők ziik. akikre a másik pólus terhelődik abnormális mértékben. *M elixír .önmagában is kibil' lent rendszerttartanak egyensúlyban. egyéb érdekeire egészségére. téseket helyeseljÍik. Ez korábban csak gazdag sziilők egy-egy gyerekére. maguk sem tudnak kikecmeregni saját. Sokan érzik úgy' hogy míg barátok között ésmás közösségekbenigen áldásos és hasznos életettudnak é]ni.Ekkor pedig már nagyon nehéz erkölcsi alapon számon kérni aZ egyes ember döntéseit. Ígymindenki jobban jár. ^rq f4*r. nyomorgó embera pusztulásszélén. Az európai civilizáció évszázadokon keresztirl túJnyomórészt a maszkrr]in elv mentén fejlódött' ésaz egyoldalúan domi náns pólus negatív aspektusaiegyidő után szinte kontrol]álhatatlanná váltak.hiszen . JőIhangző gazda. gyerekkorbanbeszerzettsériiLléseikbói. Az ész.és fe]rrőttkor koraiszakaszáravoltjellemző a mi civüzációnkban. az anyagivilág _ azon belü a termé. az iíllatok. közvetlenebbintimitásraalkalmatlanok saját pszichésvilá$]k séríiiései miatt. gyerekeket vállaló nők és férfiak len egyensúlyábóI. Mai globiílisvilágunkban _ éstörténelmi távlatokban gondolkodva_ eg}.a szegényebb népek és néprétegek. hogyaz ebbőIkövetkező dön.a taoista jin ésjang zetethozottlétre.ésha hogy a kapok olda] kibi]len.re tisztábban láthatjuk' hogy ha a világ egy része gazdag kamaszként. a nők _ fe]etti r..feltételezhető. Meg nem oldják a rendszerhibáit' de megóvják a teljesösszeom]ástól. ugyancsakfogyóban.

vagy mi történik társadalmi szin. kötődést és felelősségváIlalást.nagyobb és félelmetegondoskodással' ták visszatartani azt. ha aZ egyes tiineteket vizsgáljuk. Fekete Anna öntudatlanu. jelen.meink által uralt énünk. mind társadalmi szinflow33@gmailcom Nem veszíthetji'ik szem eIőI ezÍ" az összképet..főleg nem házastársként. amellyé a ható törődéssel. Hogy a polaritás törvé.pólus egyensttlyát. szép és talpraesett nőkkel. területet takarnak ki A lehetőségek száma gyakorlatilagvég. Történhet ez úgy. ahol a iegtöbbettudjuk adni. nem jelenti azÍ.rá az emberi klin. amit gyerekkéntnem kaptunk még nem látjuk teljes kifutásában. Tör1énhet úgyis. ill. amelyek következményekkel egyenstrlyba hozzák. Ésazt is rendszerben. hogy csak pusztán ttiLneteegy olyan.talán csak olyan valaki mondDr. fehőttként végre megadjuk magunknak ről' jövőről. amely okok infantilitásveszé1ye. sokkal átfogóbb Ha valaki tintudatlamrl teszi mindezt..egyfajta sebb árnyékot fognak maszkrr]in pólus uralrnának elsó kis hólabadásra berendezkedett élette] erősíthetjük vetni. aki kíviiLlről Iát.átmenetijelenségról van szó' ésrövidesen méretű és az éIetszinte minden teriiLletére te elkeriilhetetleniil fennáll az önzés és el is tűnik. távol maradó férfistb. Érzésem szerint a szinglijelenség intimitást. amit ideológiába burkoljuk. _ Számos esetben a szingliéletforma ha a helytelen. Még az is lehet. Ugyanakkor a nők sem tudják azt azt a helyet. hogy mely következményekkel akaés identitásukat ebben az új vonatkoztatási kat. A legtöbb férft soha senki lus ho| milyen formában ölt testet (pl. Valószínű. dönalig nffitanak támpontot a tájékozódáshoz. és akinek tudása van múltról. és okozatok Szinte végtelen komplexitását pl. amit ők e]várnának ségünkbőla legtöbb ember táplálkozhat. és egyre nagyobb dája egy-kétévezred alatt növekedett. meg nem születő gyerekek). tudjuk' nem aZ a lényeg.szin. de sem nem elixír .de az ellenkezőnemnek mást.. Ugyanakkor körbe Azt azonban tudhatjuk' hogy ha döntée]várnak.vagy nyét nem lehet azzal megoldani. feladahrkat sikert.hogy ten. önmagát éltetni nffitani a férfaknak. ha az egyszeméIyes életforma válik gyrrlt. mi ]esz velük. csak döntémind feminin. hogy a betegségis meggyóa felnőtt nemiségpolaritásábóI következő ten. ahol életünkbőlésszemélyi. ha megöregtiiLnet megsziintetése vagy eltolódása még szinte gyerekekmaradunk. Még magyarázza. ésnem nézünkoda.Lehetőség diit vagy családban él-e' hanem hogy éleés sokuk nem is tud mit kezdeni az erős.) ban nincs helyes és hely. Egyáltalánnem kell' téseink árnyoldaláróI nem vesziink tudoMíg azonban a nők egy.a saját boldoguiásun. hogy az ellenpó. hogy Hogy a szinglik milyen jövőt teremÍe.önmagunk ésa világ telokok éskövetkezmények telen' Hogy erkölcsiiegmi a helyes. a férflak még nem a maszku]inelwe]. megkereshetjiik seink középpontjában sérüléseinkésféleiten át. a világ feminin o1dalát. akaró egónk áIl. hogy Mára a hagyományos férfi. vagy úgy'hogy pszichésér1elemben nem tudjuk.kozik. Van arra is. egynő a szellemisíkokat krr]tiválja. hogy neurotikus lelkivilágunk tében az adok-kapbk törvénye egyensúiyokos. elkerÍjlve ezzel szenek. ésképessé. sem nem okozza azt. alábbis nem tudja azt nffitani nekik. mind maszkulin aspektusait Választhatjuk azt is. valaki egy személyben nőkéntésférfiként még az idő titka.ésmi jességéből. illetve a pénzhajszától nekünk nem tetszó aspektusairól. FőIeg nem férjként'egy teljes éle. hogy azonosulunk sek vannak. Tudjuk azt is. vagy nek. hogy valaki egyenem avatja be a férfléletmélyebb titkaiba. célkeresztbe vesszük a járnak' és döntésünk igazábóI arra vonattalálták meg igazán a helytjket. Vagy legkényszermegoldásait valamí jól hangzó ban van. egocenttőliik .rikus döntéseink egyre hogy a nőmozgalmak sikerei már nem tudgeink teljességét kibontva a mások felé . hogy személyiségiiknekéséletijknek rendesenfeladjaa leckét. és a jövő milyen szingliket teremt. Hiszen a szinglijelenséget mindazt. uralkodóvá. a lavinát.is nézhetiiLnk a világban. runk a továbbiakban együtt élni. kiható egyensúly-fe1borrr]ásnak. hozta létre az elmtt]t évszázadok során. a fejlődést. (Ha példáulvalaki vállalkozó. olyan eróteljesen meginogtak' hogy már menedzserasszony. hiszen a ttinet csak jelzi a bajt. hogy poláris világunkahhoz.lis _ kísérlet lehet arra' hogy hatná meg.telen. Egy-egy meg. szakpszichológus' pszichoterapeuta valaki önmagán belü] va]ósítsa meg a két é]etre mind egyéni.e közelebb járnak hogy önző legyen.ésnői szerepek is é1.

válasáó fiata|.egyéb. Szü|ök hogytePéter' akkorneked ésaztvá|aszo|ta. ez rossz színvona|ra. mint ő.Egypszichoanalitikus. gyereket a saját kontimra. a csoport is.' V"z--7-. a kapcsolatnéhahu||ámvo|gybe kerÜ|'és maga meggondo|at|anságáva|? Merl. hogy addig é|'mígva|akibe|e nem A nyiszeret va|akibe. Nagyon kevésfétíi egy mondat. hogya kapcsovégződik. az é|et ésa |ágyszívű..'' kapcso|atnakvége? En azt gondolom. cso|attal.. Van.szétmenések száma. tott hiázasság is.rrsoLot . Se az egészségÜnk. hogy ez nemegé| ' szen tgy Van. hogy a házasság feleségetöbbet keres. Látok Új kísér|eteket. |Vindigvannak mé|ypontok.. sŐt ha nézem a nem az anyakonywezető á|ta| jóváhagyott kapcsolatokat is. Megjelenik va|ami az érzelmeksodrásában. ke|| hézastudjaaZ' hogyvigyazni a szere|mi ságokka|' ott mindenki a |egjobb oldalát mutatja. Es ez átcsap szexuá|is terÜ|etreis.. Sziva| ezek a a szÜ|ésbe. kapcsoiat tönkremenésének.Nem eIiszko|unk. Nem az a nincs megoldva' Ú az igazság'. aZán minden fogja fe| a Íérfi-női kapcsolatokat? Egy biz. a megkötött hi2asságoknak több mondtamneki.Haddmondjak Egyetemista korombannagyon szerelmes jóbanvo|tunk. mono|ógokka| egymásfü|eme|e|beszé|nek |ett. Va|ahonnét. |gykezdódneka latok nemkrzismentesek. ke|| ésnem eliszkol.Hai|yenmagas a vá|ásoknaka száma. végszavaik vannak. A csoportos szexuá|is Mindegyiknélazt együtt|étet' egyÜtté|ést. Nem ke|| hazasság.valahova mindketten taftanak. vannak.. neve|. nagyobb pozícióban nagyonp do|og.miá1 vá|tozikmeg kétember kapcso|ata? Ennek nagyon sok tényezőjevan' Egyet ki..elvitték a kü|önbömeggyorsu|t kapcsoIatfeIbom|ásokiIyen zőÍerIőző járványok' a férfielesett a törökhelyzetbenszinte tipikusak. Csak tessék ha csak Magyarországot végiggondo|ni. a megharco|ója. ki mindenkive|vÍvottharcban. e|vitte a |epra.$#s **rY elixír }orÍq. A baj az' hogy a Jó lsten e|fe|ejtette fölírni az emberek szÍvébe. AZán kiderÜ| az egyÜtt- Az egygyáva reagá|ás. ami úgyszi|.aZ Oka. |átom.. hogy meg|épsz be|ő|e. ós nagyon Sok sábil. És bhető|egmeg pribá|nimegmenteni. A mego|dásaz. milen mego|dás? Egyre több a szing|ié|etet Akkoréne|megyek. vagy jobb szociá|ishe|yzetben' Elkezdett a do|og érdekelni: Eötvös hogy Először a szex megy tönkre. Valaki elkeZdi biftOkOlni kapcsolat.:. a csa|ádÍő. Veszem. eme|ek' Az Eotvös József nap|ijában van kÜzdelmeinek a féfia családfenntartó. Ekkora kapcso|at meg' ha|t.' je|ent Néhány hete meg a SaxumKiadógondoPéteÍ zásábanPopper PárKapcsolatKiirképcíműkötete' ame|ynek kül. . Ez most megint ke|. hajlamos az ember kimenekÜ|nia negatÍV helzeteibŐ|'a mé|ypontjaibi|. Minden Sziva| mi Íe|éfordul ezazegész fo|yamat. aki e|vise|i.'' 'sok száuezer éve kísér|etezik kapcso|atokharmonizá|ásáva|.A páros kapsada|mi|ag. ho|toEgy hi2asságnemtartott holtodig|an' miglan. meft mindenki Vagy l]orzaszto ncncz kihozni ebbő| a rossz Íáziproprobléma. vo|tam |gen ésaZ egy|ányba.és gyerekeket még?'' tat1hati-e egy pszichoterapeuta . hogy egy kapcsolat addig tart.. Kapható egyebek között az Könyvesboltban' EIixíÍ @ .A birtoklási l .csak kissésokátart..hogy a férfi tos. Med összeházasodtak. Együtt|ehet hát miéft ne |ehetne? élni.Hogy mint ahogy az é|etben semmi sem kr2ismentes. Hogy van ez? nagyonsok kapcso|atod \esz az é|etben' Mertminden kapcso|at rohadnéha.'."p arcat a másiknak egy szere- bá|ni. séga férfi-nói és a tarta|masés színvondadegyüttélésse|. aki a háZartástvezeti.Sokka| rÓvidebb ideig tartott' és gyakrabban háasodtak. a nyitott hazasságot' open maniage-et. |esÜ||yed mego|dás. Ugyanaza kérdés' hogy a régicsa|ádmode||. hogy eZI a Szerepet egy nő vegye át.. Féríi-női kapcso|atokrais. ami két a|apvetó osztön. A |ánynakigaza volt ebben az íté|kezéséés mindig ben. tatárra|. Ezt megke|| mutat]a u. hogy megpróbá|od . érvéget." .. tárkudarcra jutott. se semmi.in|eges cD me||ék|ete a szerző2004és2010közötti e|őadáhangÍe|vételei aIapján sainakeredeti készü|t.. j?*:"lT kósőbbSZakítáSSa'i":i:i:i""[ ameIy hogy meddig taft egy |emben. Mikor vanegy a másik embert... a család e|taftijastb. ha krkisvan a kapcsolatunkban' TudomásuI vesszÜk. hogy figyeljide' én nem mint a fe|enéhányévmú|va Íe|bomlik! |1átez vagyok haj|andó rohadi kapcso|atokban é|ni.ádu. Nem mego|dottkérdés mind a má napig.t! ...Ésakkor Íolbom|lk. még magasabb a szakítások. azIán a nó beleha|t Nagyon kevés férfiengedi.Mert mégé| a régimodel|. A régi idŐkben'a középkorban.- el egy szemé|yes élmény.a hazasságga| sem. Mirea |ánymosolygott. hogy az ember nem tulajdon.i|yen hosszÚ házasságok nem voltak' dik. " é|és során.'.PárK?poso lat Korkép PopperPéter kötetébőI Részletek az emberi. se a karrierünk. . A kapcsolatakkor mikormár sehovasem tar1anak. éae|mes nő.7-->.' hogy a az. amíg Úton ni. De ez már sehovanem veze|'' Ez a kapcso|atnak a ha|ála'. --. már ismét|ik onmagukat. Nem engeazikorbran. Ez mikuskerék. A szerzési vagy.

hogy mind egyedül élők' de gyermektelenségük azt jelzi. gyermekeket váIlaltakésneveltek.de a tradíciókazértmégsem véletlenüalakrr]tak úgy'ahogy. annyiféle é|ettörténet ésszemé|yiség Egyá|ta|án.Az állatsze]ekció abba az irányba hatott.A NEIVIS=G FOREADALIVA miértmégismagyarázatraszoru]. hogy ez az opció ma már nem ritka kivótel. mert ha lettekvolna az szaporodási sikerét.ami alapvetően erős szaporodási ösztön jeliemző' és a szexuá]is és természetes más' mint amit az emberi evo]úció során tapasztaltunk.az azértvan. vanéskész.A tradíciópersze nem érvsemmi meilett. rej|ik? ame|yben aztánahányszing|i. hogy mindenki maximalizálja világban a szociális életet élőál]atokközt nincsenek magányos.a Ebbe a képbe szaporodásrólönkéntlemondó egyedek. jobbana nyugati Vajonmiért Ez egyfajta terjed egyre társada|makban a szing|ié|etmód? é|etérzés kifejezése. soha nem fog gyermeketválla]ni' Angliában manapság a gyermektelen. netána szing|iség csupánegy szocio|igiai kategória. Mind az ál]atokra. Amerikában a gyermektelenséget tudatosan vállaló párok pedigmár kezdenekmozgalommászerveződni. miért Vanmanapság Perszeazt is kérdezhetné. sehogysem illik bele a szingliéletmód. a németnők 27 száza\éka Tk nem biztos. század második felétő] a sikeres szaporodás volt. mind az emberi fajra va]amiolyan foiyamatszemtánű lehetiirrk. az evolúcíó motorja pedig oda szeretném kifuttatnia dolgot.hogy a XX. azaz génjei elterjesztését. amely burkoltan magában rejlí azt a lehetőséget is' hogy a szingli soha nem fog megháza. 10 elixír . A magányosság génjei? Az emberi fajt evolúciója tette naggyá.va|aki. mitke|| annyi szing|i? ezenannyit f iIozofá|ni. Vagykényszerű vá|asztás. mert az összes eddigi emberi társadalombanaz emberek álta]ában a házasság valamilyen formájában éltek. 45 évfeletti nők 20. hanem terjedő gyakorlat. sodni.

pl. A harc az 1820-as évektől kezdődött' de csak 1961-ben engedélyeztékaz első hormonális fogamzásgátlót. és a növekvő egyenlóségtgényis azt diktálta. hogy tanuljon-e. hiszen anő féIrelépésétéppen a teherbe eséstó] va]ó féleiem akadáIyozhatja meg. relmiik halála vagy válás taszított örök magányba.40-eséveikben férfiak ésnők nagyjábólazonoslét. akik vaiamilyen szociális vagy fizi. jár együtt a gyermekkei. mert a fogamzásgátlók bevezetése körüIi időre esett a két Kinsey-jelentés a férfl és a nó nemi szokásairóI. aZ Sem a valódi problémákat ismerte fel. Ez is azt támasztja terhesség vagy szoptatás lehetettakadáIya. akik karrierjiik vagy munkájuk miatt tudatosan váIlalják a magányoséletformát. nem? Ha viszont manapság ki iehet volt a baj. Azigazí ok nyilvánvalóan a birtoklás volt. hogy a nő szexuális értelemben is szabadrrljon fel. Ez az éwelés azonban sikerÍjLlt azért sántít.ésmunkát vállalt. tehát örökiődő vonás' No. s a váItozásokat nem ]ehetett tovább feltartóztatni. A gyermekekpedigjöttek. a gyermekvállaláster"vezhetóvé válik.magányossággének'' lást. hiszen a munkaerő szabad fe]használását gátolta a nők termékeny évei alatt bekövetkező 5-1'0 gyermeksziilés. ésa gyermekváIlaláS kitolódott. ha szerelmeskedni akar. hogy a magány nem férfivagy nőhiányból fakad. hogy a magányos életforma 48-55 százalékban genetikailag meghatározott.Ebbe a szisztémába alá' hogy komoly váItozások következtek be az eimú1t50-100 nyúltbele az ember. akik párkapcsolati kudarcaik miatt magányosak. akkor a nő szabadabban A szingliség természetesennem homogén jelenség' egéSzen dönthet arról. vanrendszer. akik nem is akarnak társat maguknak. hogy az ötvenes évekre valami nagyon beérett. számban vannak jelen a társada1omban.ha évben.hogy nők ésférfiak rövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat elixír 11 ikreken folytattak Ie. Persze tűnhet úgy. A fogamzásgátlás A XVII_XVIII' századi felvilágosodásban megsztiletett az individua]izmus' azaz aZ egyének egyenlőségének.kitalálva''.ezért hajlotta röghöz kötésre. akiket valami szerencsétlenség. vannak. de akkor százezer évekalatt a magányosság génjeinek Be|episzká|tunk az evo|úcióba? .. mind az egyéni boldogu1ás eszméje a fogamzásgátlás szabáIyozását sürgette. Igy azÍána nőt ésa férflta gyermek születik épkézláb magányhoz. porodás törvényszerúségei szabályozták. Ami azt jelenti. Ha a SZexnem törvényszerúen hatásához szükséges feItételrendszer.amelyek a szex utáni vágy. Ér-vényes ugyanez az emberre is. hanem abból. kai hátrányuk miatt szorultak ki a párkapcsolati piacról. genetikai vizsgálatai. amely hatalmas munkaerő-szii&ségletével bevonta a nőt is a munka világába. Szóval sokkal inkább úgy fest a dolog. amikor feltalálta a hatékonyfogamzásgát.hajlamokat a szaporodásba. evolúció történetében ilyenek.A női szervezet predesztinálnak a magányra. azaz ne kelljen a nem kívánt terhességtőI rettegnie. Persze a magány ellenezte. Éstermészetebiztosan sokféle magány létezik. már régen szelektáIódtak vo]na Akkoriban ennek a többség csak a pozitív oldalát ]átta. vannak addig is a szerelemneknem iehet útjátáIlni' vagyis kialakrrltaz a olyanok. aki meg a génjeik. Mind a nő mrrnkába állása. nyára vannak olyanokis.pártában maradtak'' nem találnak vagy nem akarnak egymásrataláhi. amelyeket együtt és kii]ön neveit egypetéjú Miféleproblémaszármazhat abbóI' ha mindenki szabadabbá válik? TerméSzetesen nem önmagában a szabadságnövekedéis ki kellett volna rostáIódnia. A nó többet invesztált A gének áItalában bizonyos személyiségvonásokat. Vannak eredendóen magányra sen tanu]t. akkor csak arról lehet szó. A fogamzásgátlást homályos erkölcsi érvekkel természetesen a férfiak ellenezték legjobban. a hormonális fogamzásgátlás akadálya korábban az volt.. sze. hogy a '. s bizo. Korábban ezek a gének nem voltak akadályai a összekötötte. A nő ésa férfikapcsolatát évmilliókonát a szasével mutatni a magányosság génjét' akkor nem szelektálódott. minden magányosnőre egy magányosférfijut. ennek csak az aktuális párkapcsolatoknak és a szaporodásnak. Az engedélyezés utáni robbanásszerű terjedés jelezte. Mivel a 20.ezérltöbbet is várt el a férÍitól' A férfithajtotta örökítenek át. hogy úgyvan . hogy még nem megfeleló vegyületet előállítani. amitől mintegy megteremtődött a.hogy tartósabb kapcsolatbanvalószínűbben ezek a mai társadalmi viszonyokkal interakcióban vezetnek gyermek. vállaljon-emrrrrkát.De sziiletett emberek. az igényekhez képest mennyire megkésett a bevezetés. azt mutatják.Íókuszban A : SZ|NGLlK nak. S ha mostanság ta]álunk olyan géneket. ekkoriban robbant ki a szexuáIis forradalom' ésa fogamzásgátló bevezetése után könnyítették meg egyre inkább a válást is. szabadságának és az egyéÍl boldogsághoz való jogának az eszméje' Ennek taIaján alaku]t ki a kapitalizmus.

alkottak. }igyrc gyakoribbá vált az együttólés, a házasság elvesztette e g )e t e m e s i n i c z m c n y j e l l c g e t . ttjbbémár ncm a társadalom alapja volt, hanem csak egy lehetsóges _ sokak szemében konzervatív _ együttélési forma. A Szent kötelék jellegét is elvesztette, a modern házasság az individuális szükségletck kie|égrtésének a terr.pévc váIt.

modern tudományra az a jellemző, hogy már az é\et ,\ feszegeti. olyanok vagyunk, mint a kíváncsi 91f1alapjait gyerekek, akik mindent szétszednek,mindennek a működése érdekli őket. Megtanultuk a szaporodás gátlását' le tudjuk győzni a meddóséget, a növénynemesítésúj, veszélyes kor. Szakába lépett a génmódosítással. Már képesek vagyunk á]latokat klónozni, s az őssejtkutatással remény nyílt gyógyíthatatlan betegségek kezelósére, de akár a halhatatlanság is. Minden lépés csodálattal tölt e] bennünket' elérésére hiszen soha nem látott perspektívák nyílaak meg elóttünk. De nem tudjuk, nem is akarjuk felmérni' hogyan változtatják meg aZ emberi evolúciót ezek a lépósek, mert rövíd távú érdekeink sokkal jobban lekötnek minket, mint a távo]i kockázatok latolgatása.'' II. világháború előtti években a filmekben a nő a, 1 a mágikus vonzerővel rendelkezó titokzatos 99f\vamp, játszotta' Ez volt Marlene Dietrich'4 kék angyallény szerepét ban, Ingrid Bergman a Casablancdban, vagy Karády Kata]in a Valamít uisz a aízben és a Hald'los tauaszban. Ezek a nők még titokzatosságukkal és elérhetetlenségükkelvonzották a Íérfiakat, mint a gyertya lángja a lepkét. A háború utáni évekbenazonban a nők társadalmi szerepe alapvetően kezdett megváltozni, s a fiimiparban új irányzat jelent meg, amely a szeleburdi, aranyoska, fiús testalkatú flata] nőket helyezte előtérbe, mint Audrey Hepburn' Marina Viady, s az új nőideál kicsúcsosodásaként meg|elent Brigitte Bardot.'' z első ősbun' amit nagyon megszíwunk.hogy Ádám I a tudás alrnájába. Kitoloncoltattunk a 9;fl'beleharapott Paradicsomból, és neki kellett álhunk fejlődni' Dc, igazság Szerint, elvakult hívőkön kíviiLlsenki nem kívánná, hogy bárcsak visszacsináIhatnánk ezt a harapást. Ígyvagyunk a máso. dik ősbűnnel, a fogamzásgátló tabletta feltalálásával is. Annyi jót köszönhet ennek a pirulának az emberisóg, hogy senki nem áhítja vissza a fogamzásgátláS elótti kort. Pedig a fogamzás. gát]ó tabletta az emberi történelem során talán a legdurvább beavatkozás a természetes evolúció menetébe. Bizony Pandora szelencéjét nyitottuk ki vele, s a Í.ekete leves még csak most következik. Minden nő, amikor nap mint nap ártatlanrrl bekapja fogamzásgátló tablettácskáját, e8y.cgy pici téglát Cibá] ki az emberi evolúciótalaozatából.'' z evolúcióban mindig meg kel1küiönböztetnünk a közI célokata végsőktől. Az ember nem szaporodni 19f1vetlen akar, hanem szexe]ni. Az ágyban nemi vágya hajtja, és nem

1

*

nem volt kiclégítő'könnyedén el lehetettválni. Ebben a légkörben nő ésférfikapcsolatának egyre kcvésbé volt a cólja a gycrmekvállalás, a nők egyre későbbre tolták ki a szíjlóst,ós inkább a karrierjük építésével foglalkoztak.A férfiakminden elkötelezettség nél. küljutottak szexhez, s ettől a szcmükben a nő egyrejobban deval. vá]ódott' Ma már egyre több nő panaszkodik arra, hogy a íérÍiak nem akarnak elkötcleződni, nem akarnak tartós kapcsolatot,nem akarnak összebútorozni, mert félnek, hogy ,,komolyra'' fordul a kapcsolat, ésmég a végén egy házasságban találják lnagukat. A magányosnő-szindrómának az egyik Íő oka tehát az, hogy megszúnt a házasság mint a rendszeres szexct nyújtó egyedüli ga. ka pcsolatftrrma k izárólagossá

A szing|iség és a szeméIyiség
Enyhe túlzással mondhatjuk, hogy az ember Sorsa a kötődési stíIusa.A biztonságosan kötődóvel minden rendben szokott lenni, de ő a lcgritkább. o olyan tlsaládban nrj ftll, ahol a szűlők szeretik egymást is' a gyermekekct is. Az clvált szülők gyer. mckei, a rosszul múkrjdó családokban felnőtt gyerekck általában vagy kötődéSt kerülők, vagy bizonytalanul kötódőkké válnak. Mivel korunkban a széthulló család a jellemzőbb, generációró1 gcnerációra egyre több a ktitódóst kerülő vagy kötődésóben bizonytalan nő és fér|r.A bizonytalanul kötődők gyakrarr hútlenek, rnert bizonyta]anok önmaguk ós partnerük érzéseiben, s ez a felállás sem Segítielő a tartós párkapcsolatok kiala. kulását. tsszességébenegyre több a sérü]t ember, aki nem akar, nem tud vagy nem mer elköteleződni. A szirrgliségezórt is válik korielensóggé.

A |átszat megtévesztő
A szingliéletmód persze kitermeli az önlgazoló ideológiáját is. Nem mindenki szereti rosszul érezni magát a bőrílben olyanért, amit nem akar vagv nem tud mcgváltoztatni. Igazolás mindenre található, lehet hivatkozni a karrierrc, a mcldcrn életfelfogásra,lehet hangsúlyozni a szabadság és függetlensóg fontosságát.Ésaz is kétségtelen' hogv a szingliéletmódnakszámos olyan előnyc van, amelycken _ ha valaki megízleli őket egy idő után már valóbar.r nem akar váltclztatni, mcrt egv bal. sikerű kapcsolatot rosszabbnak lát, mint a tartós magányt' A szingliség azonban, bármilyen jól is barikádozz'a el magá| valaki. bármi]ycn jó fllrlzófiát 8Yárt iS az egyedűllétigazolására, mégiscsak szembemegy az embe. ri természettel.Az emberi evo]úció vakvágányra tévedt,egy civilizációt nem a technikai Ícjlettsége mlnősít igazán, hanem hogy mennyire emborbarát világot tercmt, mennyire teszi lehetővé, hogy az emberi természet szerint éljtiLnk benne. Szendi Gábor

n0
,?

12

elixír

f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K

fürtös hajú gyermekekről áImodozik. Mégis, a közvetlen vágy évmilliókon át jól szolgálta a végső cé1t, a sikeres szaporodást, hiszen a paleolitikumban a gyermekek száma arányban állt a közösi-r]ések számával. A fogamzásgátlás alaposan beletenyerelt ebbe a szisztémába, mert a közvetlen gyönyörről lcválasztotta a távlati cé1t.Korábban az evolúcióra az a szabáIy volt érvényes, hogy >nem tudják' de teszik<. Mostantól viszont a >tudják, de nem teszik<< lépettérvénybe.,' I) "gi megfigyelés. hogy a házas emberek mindig többet 99 I L keresnek, mint a volt házasok, és még többet, mint a sosem házasodottak. A különbség még nagyobb negy. venöt év felett. Éves kereseti különbségre átszámítva ez komoly összeg. Számos magyarázat született a különbségre. Az egyik' hogy ta]án a munká1tató díiazza. a házas embereket. Ez azonban nem való-

clfogyasztása, ha hirtelen új szclek kezdenck fújdogálni, ésgazdaságosabb az utódot megenni, mint felnevelni.'' ajon tetten érhetó a női ideál változása objektív mérések\ / is, vagy csupán benyomás, hogy a nők egyre fiúsabbak, ke1 V rr eg1re maszkrr1inabbak?... A folyamat ktilön érdekessége, hogy a gazdasági világváIság és a háború élelmiszer-korlátozásainak hatására ismét a ',bögyösebb'' nők váltak ideál]á, majd, amikor ismétbeköSzöntött a jó1ét korszaka' a nők megint laposodni kezdtek. Ugyanilyen eredményrejutottak mások, akik más magazinok modeltjeit méricskélték: vizsgá1atok szerint általános tendencia, hogy a mell.derékbőség arány kettőről egy körüii éfiékre csökkent.'' 7\ bántalrnazott gyermekek szoktak azőketütlegelősziiLlőnélmenedé''f1' ket keresni. Mert egy gyermek inkább

színű,, erről' tudnánk. Egy másik teória szerint a felelősségteljes ésstabil
s z e m é l v i s é g űe m b e r e k j o b b a k a nak. Vagyis a több kereset és a házasság ugyanazokkal a pozitív tulajdonságokkal függ össze. A har-

4ffiE-.
.-

: -?

hogyronda,rossz,ésütlege. elfogadja, ket érdemel, hogya csakhadd higgye,
szú|őazértjópillanalaibanmégiscsak kivégzéseelőttbocsánatotkéráldozataitcil,szeretetéről biztosítjacsaládját. pár perccel Van ennek bármi ér1elme

munkábanis,ésinkábbházasod.ilszeretiőt.Sokhalá]raíté1tgyilkos
*\','|.Tjf

madiklehetségesmagyarázat,hogya-*F&-ahaiálosinjekcióelőtt?Van'Minden házasemnerjobbanTe|jesi1.EnerreEr[É-rosszná|rosszabbateijeskitaszírotrság
szavazok.'' érzóse...A féregérzés egy életremegmér-

1

E
o (t o o o

o o

Egy vonzó, karrierjében kiteljesedő nő voltam, mielőtt megszül. tem ezeket a gyerekeket. Most teljesen kimerült vagyok, egy idegroncs' hiányzik a munkám, és ritkán látom a férjemet.Van egy barátnője, ebben bíztos vagyok, ós még csak nem is hibáztathatom érte. A gyerekeink minden romantikát száműzÍek aházas-

gezi a 1elket, ha az embernem tudjaÍ.elismer.*B,ffis*.'"..,.program. ec],ryen vagyok, férjemnegyvenöt. Van ni, hogy ez csak egy beléjeépített ,... NT lfos;., .'qL": tr' i I \ egy ikerpárunk. még nincsenek nyolcévesek. féregérzés szavakkal nem törölhető.'' Sajnos a 91
modern társadalmakban a magányérzett'ől szenvedők A 99f1 arányát 20% körüLire becsülik. A magány okozta fájdaIom érzése aZ agyban ugyanannak a területnek, a dorzális anterior cinguláris kéregnek aZ aktivitáSáVal jár, mint flzikai fájdalmak esetén.A magányérzet evolúciósan hasznos érzelem volt, mert arra ösztönzött, hogy az emberek fíizzék szorosabbra a kötelékeket, erősödjön az összetartozás érzése.Ma ez a képes. ségünk, azaz hogy negatív környezeti és szociá]is hatásokra fokozódik magányérzetünk, ellenünk fordult, ugyanis a mai ember meg van fosztva cselekvési lehetóségeitől, ame1yekkel csökkenteni tudná magányosságát. Pár száz éwel ezelőttig a nagycsaládok idején még szinte elképzelhetetlenvolt a magány' Egy természetinépnélis elképzelhetetlen, hogy valaki egymagában éldegél;enkunyhójában, és csak a munkának szentelje magát. A közösségi lét egyszerűen kizárja a szingli életmódot.''

.o ö
L

ságunkból. Túl fáradt vagyok a szexhez vagy ahhoz, hogy bár. miról is beszéigessek. A nevem helyett írják azt: >>Késő bánat<.'' szaporodást és az utódgondozást mind az állati, mind I 99t-\az emberi világban alapvetően meghatározza az a ka]kuiáció, hogy adott környezeti Í.eltételek között >megéri-e< megszülni' i]ietve felnevelni az utódokat. Persze, megható történeteket ismerünk arról, hogyan menti meg a nőstény élete kockáztatásáva1 is kicsinyeit. E történetek morális példázatok az emberek számára, de a világ nem így működik. Madarak és emlősök körében közismert jelenség az utódok elhagyása, sőt

ettr

RészIetek SzendiGábor|egújabb, A nő élete könyvébó|, című megváSáro|hati ame|y az E|ixír Konyvesboltban,
elixír

13

járok, Ésszing|i. vagyok. ésférfi e|ején éveim A harmincas kérdésre, Szerep|ő címben a adhatok vá|aszokat hát,milyen Nézzük vagyokszing|i? miért miszerint

SZI NGLI?

vrt-Rr vogyok \,.

ertamrrnkámahobbim' és szeretek akár hajnali kettőkor is ébren lenni otthon és dolgozni. (Sőt, az éjszakákatjobban sze. valóságos retem' mint a nappalokat.Régen ku]turái' civilizációi voltak ennek az éieMtelnek. Mert a sötétben nyitottabb az és jobban ember misztikus érzékelése, veszíaz rrniverzumenergiáit.) oda valaMert ha nem vagyokegészen kiért'akkor nem akarok túlsok időt tölteni vele' (Valószínűleg magamnak való vagyok.)Mert ha nincs varázs, akkor a 14 elb<ír

jól-kijö. praktikumon alapuló, kényelmes, vünk-egymássalalapszint kevés ahhoz, Ahhoz a hogy feladjama szabadságomat. mélyébőI létiink az ő és az én létem jövő összetatIozás érzésekell. (ValószínűIeg gyerekesen romantikus beállítottságez.) Mer1 akjkkel nincs meg ez az ízzás' azok a,,kedves idegenek''kategóriájába látom a tartoznak. Jellemiiket objektíven röntgenszememmel,ésnem működik ben. áthozott ésmás életekből nem a túlvilágbóI a hibáikat. (NéBY amely elnézné szeretetet' embernél éteztemezt egész éIetemben,

ebből egy rokon volt, egy mentor, kettő pedig párkapcsolat.)A 'kedves idegenekértelmében hez'' nem kapcsol a sző pozIlív vett sziiletéselőtti ter.va közös játékra _ legfeljebbcsak karmikus kötelék éslánc. kapcsolatom,amelyik Mert volt egy-két elvette a kedvemet attóI, hogy olyasvalakikkel próbáljak komolyabb nexust, akiknél már viszonylag korán jönnek a jelek' hogy egyes tulajdonságaiktiábrándítóak. a harmóniátlanság' Amikor fe|ütöttefejét Egyediil lenni ugyanis az megbetegített. mégmindig jobb, mint egy harmóniátlan kapcsolatbaragadva sínylődni.(A család-

.hogy kinek milyen a csakis rá jel1emző erotikus testbeszéde ésa koitális (közösüló) habitusa az ágyban.nem az áldozat szerepében tetszelgek: a saját dtintésem. il]etve csak ideig-óráig. ahogy egy ismerősöm foga|mazta meg egyszer. (Még a saját szirleim is.úrnő kényeztetése'' 1egú dolog. pláne nem önmagamnak. ami megégetett. pozitív jelenlét legyek az életükben. de csak percekig.h o g 1 áramlik köztünk aZ energia és a szeretet. hogy é|etem jó.. Mert a fogantatásom vo|t é|etem e|ső mé|ypontja. Beszűkító érzést adnak.Másoknál nem élek át i1yen interperszoná. (Talán mer1 jó hallgatóság vagyok. Majd meg|átjuk. az a halálom. ame|yben én kamaszként és fe|. Persze én is szeretnék tíz év mú|va egy o|yan cikket írni. hogy nem vag'urk egy szinten.|obbat akarja a gyerekének. hogy csak a késleltetett.Hááát. fföbb o1yan ember van mégaZ életemben. ha va|ami tradicionális |ega|ább némi rezignált |emondássa| és iróniával tudom női vagy férfimagazin hasábjaira készü|.Az emberek nagy része kedvel engem. és próbálják eladni magukat nekem. De nem akarok' Saját döntésem. miértvagyok Va|akivel elkoteIezett párkapcsoIatban. az ornitológus a madarak viselkedését. |ényemme|kimondtam az igent. meghatott a jelenléte. empátiát és energiát. mintha éreznék. hogy ez mennyire nem elégítki... milyen remek embe. Vagyis nem dobnak Í'el. Es nála jó órzés Voll. és nem tud lekötni semmi hosszú időn át?) Mert rengeteg energiába kerül megértet. én ilyesmire képte1en vagyok. Mert individualista korban é]iink. amikor megvá1toztak az é1etpályák:az úgynevezett adoleszcens generáció később alapít családot. Bő három évembe te|t. de ennek puszta ténye nem garantál valami Í. (Plusz nem vagyok rnége1ógidós vagy rusnya ahhoz. hogy karmikus kényszerbő| e|térült inkarnáció vagyok. de ehelyett a következő elvárást kapja a férÍinem: a pasasnak az a dolga.egyszerűen jó érzés mé|y-és csúcspontjai?'' Amikor kijött ez avá|asz.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K ban látott hasonió se veled-se nélküied-féle karmikus házasságoktól mindig kirázott a hideg. mire kihevertem o|yan szinten. átérzem mindenki bújátbaját' de hol vagyok én ebben? Ez nem ad elég iizemanyagot. hogy olyan valakiveI kerültem össze.)'De ók nem kÍnáInak semmit cserébe. hogy mindig nekem bizonygatják. de ők talánjobbak abban. És ezzelelszomorítanak. A k i n é | é r e z t e m . 1 mert aZ intimitás. Lehetnék ridegebb és bunkóbb is.. (Félreértés ne essék. ugyebár.) közben kissé e|Íintorodikaz arcunk. hogy ami rövid időt együtt vagyok másokka].. Altalában kétlépéssel elórébb jár a gondolkodásom másokénál. amikor úgy mondunk Va|amire igent' hogy benne. mondjuk..) Mefi az emberek két marokkal megragadják a figyelrnet. mintha dicsekvő óvodások között lennék. Akkor van flow-élményem.'' hm. amely intellektuáliSan vagy tudásanyag tekintetébenstimrr1ál. ciónak a vá||a|ása' Persze nekem is hiányzik időnként' hogy ne csak egy Hogyan kaptam e reve|ációt? Ártatlan kérdésttettem alka|mi partnerhez bújjak' hanem va|akihez.A széleskörű vizsgálódás pedig mono. aki hosszú fe| kineziológiai izomteszte|és során: . .Mik voltak é|etem távon is izgat és érdeke|.. akivel Íél szavakbóI is é r t e t t ü ke g 5 m á s t . így a gondolataim megmagyarázása kettós erőbedobást ígényel. hogy egy szobában |enni''. gám kapcso1atban aligha kivitelezhető. hogy valahánysZor megláttam. hogy szimplán rövid a figyelrnem kiterjedése _ attention spam _. nőttként o|yan rosszu| éreztem magam' Az ember a |egMagyarán: nem akartam ide szü|etni.) Néha olyan ez. Egyiküket annylra . mint. (Lehet. ami elvisz engem egy egész életenát.ame|yben fe|soro|om. Nem is tudclm. (De attó| kiráz a hideg' hogy gyereket nemzzek szintre! ugyanabba a realitásba. EmbereknéI is átélek hasonlót. Kaiser Ákos elixír 15 .. Ez 'megint csak _ akkor múködhet.Vagyis a kommrrnikáció mint o1yan sajnos nyűc. és az á|ta|a okozott fájda|om nem vág a húsomjelenik meg. de mindenki az én diszpozíciómtó| függetlenü| . utána már irrkább csak nyugit akarok. az emberek többsége hasonló kátyúban van. kitolt kamaszkor állapotában leledzem?) |dáig írtam vo|na ezt a cikket. amely meghat. Pontosabban: vá|.és akive| . ha füiig szerelmes vagYok. ame|ybe szü|ettem.régről'' ismertem. elolvasok egy regényt. mert o11már a gyerek lesz a prioritás _. rek/elmék/elkek.. Sőt. azon.lis katarzist. hogy ő |a|tam. Mer1 érdekel. ami kel1neki. amít kínálsz nekjk. Akkor már jobban megtalálom magam a férfiakhoz fí1ződő baráti kapcsolatokban.) Mert vo1t egy-két visszautasítás. hogy bepillantásl nyer személyiségemesendóbb oldalába. nem magam. hogy kiszo1gálja a nőt.ene nagY egymásra hangoltságot. |épjünk E|ixírben át a . Habár az is |ehet. miért nem éreztem soha magam otthon ebben az országban és a csa|ádban.' igen''' Hát i|yen nyögvenye|ős Volt ennek azinkarnávégéig egyedü| akarok |enni. és hogy hagyjanak békén. rangúság érdekelne _ potenciális szii]őként is. nem vagyok én rideg és hideg. na Persze ez a sok indok nem je|enti azt. Yiszonl azt. vagy megnéZek egy filmet. olyan kíváncsisággal üzsgá1om ezt. Éreztem. Mert a hetero párkapcsolatnál az egyen.) M e r r m i n d ö s s z e k é t s z e r1 a p a s z l a l | a m egeszelelemsorán. Majdnem be|edög|öttem a fe|ismerésbe. a le1ki meztelenségfelszabadítóan hatott.. Hosszú távon hogyan töltekezzem ebból? Amikor mindenk1 elvette tő]em.n i n k á b b egyedül vagyok. na| összeá||t a kép.akiket azonosítani tudok más inkarnációimból.) Mert az emberek nagy része untat.ha elolvasok egy könyvet. Gyanítom. (Lehet.. hogy pénzért kelljen szexet vennem. De mive| az keze|ni.jó| érezné magát ismeri azt.. nem tudom e1hazudni.mert''-ekke| mé|yebb ba. jeiahol nincs ez az . í . hogy ellavírozzanak a nem k i e | é g í |k ua p c s o I a t a i k b a nE .

t? { u 'ql z a tendencia véleményemszerint egyre növekedni fog. Mi van most? Bizony ez a búvös . ráadásrrl genehordjuk magunkkal. Sz(tzen már csak a bigott vallásosak vagy hagyományőrzők házasodnak. energetizáló érzés. a teljességigénye nélkül most nézzük a főbb okokat. Férjet. Ésnincs az az erő. de ez csak 3-4-5á|néven t E|képesztő társkereső olda|. AZ egyik|egnépszerűbb társkeresó tava|y Ünnepe|ték az egyo|da|on regisztrá|it' Nyi|ván nem mi||iomodik k jelent (hiszen van.női kapcsolati és szerepmintákra is vonatkozik. zásgátlás lehetősége maradnak''. a teljesítőképesszőnyeget Ráadásulmegkérdőjeleztiik is.ha erre kifejezetten szi-rkséglete van. ugyanis mindettől meg volttrnk fosztva. Köztudott. csak akkor lesz belőle családi cseléd. azazképtelen a saját életét élni. mint amikor valaki alól kihúznakegy Sokan ettő]megszeppentek' vagyszéket. ami talán segíthet. kitisztítani ősei mindenfé]e sarát. és ehhez sorra kapja az újabb ésúiabb technikákat.Ráadásul a rengeteg 3 (. Felértéke]ődötta minőségi szex.Ésmivel ki élnek is. ame\iknek lehetőségébenáll ]erakni. hogy paradigmaváltás van' és ez bizony a férfi. pontosabban é]nének. vénkisasszonyoknak' addig ma fordtr]t a kocka: ilyen fiatalon többnyire az aiacsonyabb szociá]is éstársadalmi rétegekből valók szijLlnek. Nem is csoda.a kiegyenlítődéstörvénye elóbb-utóbb követelni fogja a magáét.Még. Az ezredfordrrló meghozta a nemek viszonyában a fordulópontot.. remé|. ésnagyót. egyet|en K párkereső is. Véget ért a patriarchális időszak. Ennek több oka van.$ 't{ Hogyanjutottunk idáig? Már a csapból is az folyik. férflerejiiket a második legjellemzőbb los betegség a prosztatarák?) nagybanhozzájáruh a fogamEhhez az erőviszony-változáshoz is.. ez nemjó vagy rossz. szeretőt. ez törvényszerű. és mi az.Szabadon élhetnek hogy teherbeesnek. 't j * . és a munkában nem tudja megvalósítani önmagát.szégyenben nemi életet.. a nő már nem alárendelt. illetve ha nem tudta még lerakni a női ősöktől hozott mintákat.) 16 elixír . vannakéhezve. A nőknek már nem kell !9ttegniiik attól. Amerrekörbenézek' szintemindenki fe|eséget.még''sok férfit megrettentett. bizonyos szempontbólkockázatoknélkiil.. századi nő kiéhezett a tudásra-tanrr]ásra. A]árendeltből egyerrranguvá válni igen felemeló. az önmegvalósításra. baját' mintáját. akár az örvénynek. kis kutat. viselnle kell'') elkéelfojtás. mennyi be|egondolni vana vi|ágban! egyedÜlá||i ffi.. (Talánezért haláségtiket.aki egymillii embert is regisztrá|). hogy ezen a duáLis bolygón ha eimegytiLnkaz egyik végletbe.. mik a választási lehetőségeink. A XXI. A mai' modern nőt már nem lehet gyeplőre fogni. hanem egyeman. ha nem voltak huszonéves korrrk elejénLajosnék' a társadalom és a család szégyeneinek számítottak. és azt is.azasszonynaktűrnie. leheSSÜnk! hogy nőbbek keres. Mégtöbbet. merre haladunk. ami ezt megállítaná! Ennek kell átengedni magunkat. hiszen azt izeni: ez eddig kevésvolt. gu Míe anyáink.Türelem. fViszont mi vagyrrnk az rációk k1éhezettségét a generáció is.tűrés'vise]és pesztőenmegerősítette a nőt: a férflaló] viszontkivettiikmagu-rkat. a szabadságra és a minőségi szexre. segítő módszereket.

hogy a nők vannak mindig többen. hogy mit . kezprob|émáik Nagyonfinomvirágnyelven vannak.gazdag is.'' kis indirekt ráhatáSSal. Tehát 28 százaléknyt nőnek nem jut diplomás társ.) Csakhog'y a férÍiakaz önképzés más teriiletein is elmaradtak. De a mai nó nemcsak a SZexIe éhezettki. de tuIajdonképpen deményeznek. érzelmi és szellemi szinten is legyen partner! Csakhogy! Ha az e]rntrlt 10 évben a felsőoktatásban 64 százalékban nők tanu]tak' az azt' jelenli.i' |e!-'En? Na. Statisztikai' szociológiai tónyek bizonyítják.gyámja''. Mind a férfl. Mivel évekóta főként nők között dolgozom.nemcsak anyatoleranciában is _. művelt. Fizikai. igényeivannak. siker-thozrrnk. őszinték. családállítáS. : . hogy a politikai életben és a felső vezctésben egyre nagyobb arányban jelennek meg a nők.Afér. másfelő| a férfiak Egyszerűen a hö|gyeket' akikmeg sem merikszóIÍtani _' hogyÍé|a kifejezésért már. ézikmagukat. menj oda. ápolt. A]talában olyan ÍérÍiravágynak. megszó|itani nek |eszó|Ítani. nak. A mai nő szabadságra is vág1rk.tés a téma d5ZLdI-UE)ZVIqE Szi|ágyiGyu|át: tűnte|. amitó| szebb jön a testével. Iáp|á|kozzék..Arraa kérdílsedro. . mind a nő gyakorolhatja ezáltal azt.) addig a o1dás. átlagosan 80 százalékban. ésott sokatbeszélgetek nek. hogy amíg a középkorú nők java része képezi magát. hanem a tudásratanulásra is.tánc. í:rtolmes ezt aSSZony meg tudja oldani egy kis fifikával. zumba' Nia. Es ez csak egyetlen szempont! (Hozzáfűzőm: kiváló lchet a párkapcsolat enélkü is. Mindig megkérdezem a művelődési házakvezetőit (akik többnyire nők). Ésigen' a mai nő válogat. ésjó szegiakban' hanem megér1ésben. Nézzmár rá|. a másikban a távirányító. elixír 17 . egy tcrelgetéssel. és.. _ Fordulipont a férít Uj egyensÚly megje|ent A 2O1O-ben vanegy kerekkönyvemvégén cÍmű ésni viszonyában ebbő|idézem szakértőive|. pszichodráma. nagyvonalú . majd a férje. A könyvek nagy többségét is nők veszik. azaz életközépiválság elsősorban a férfiakat sújtja. hogy már levált az anyjáról. szórakoztató. hogyutánasemmrnek őket a visszautasÍtás. Évekóta járom az országot az előadásaimmal.wrD' ' pihenjen. egészségesen szép'okos. hogy 36 százalékban végezteka férfiak. kidertr]t ugyanis. különféIe önismereti és önképző elfoglaltságot talál magájóga. kineziológiai előadások. eddig egy lány.Járok konditerembe. több ezer nót hallgattam végigebben a témában.rrak az apja volt a . hogy az úgy' nevezett midlife crisis. a homokba dugja a fejét.Vannaktehátegfie|ólezeka csodá|atosan férfiak.ám ez ma már csak az úgynevezett elmaradott országokban lehetséges. onértéke|ésl gyötrődhónapokig hetekig. hastánc stb. (posztgraduálisképzés.fiak Soma. fiÚkkal' i|yes.mertezeka hö|gyek macsóságaazért . érzékeny.e|nézést e|taknyosodtak annyira összetöri meftannyira a hö|gyeket. apjáról). rető. aki sikeresebb az egyedÜ|á|ló gl|ag. hog'y ttrllépiaz egóját. aki intelligens. rende|kezŐ érettségive| meg a maximum |ányok. ne hü|yéskedj! ésszó|ítsd Gyu|ának: Szi|ágyi is fe|tettem A könyvbenkérdéseket vagy gazdasáeset|egsokka| sikeresebbek professzioná|isan nónek. Képes az érzelmeit kifejezni' legyen felnőtt (az a mirrimum. micsoda bombázó!" miket mondanak: "Hát "tregem. Az új nyugati trend az. ják: a jellemző tendencia az.az igen nagy százaléka férfiak középkorú egyik kezében a sör. Ez azt jelenti.. jó humorú. hogy csak az én e]őadásaimon ez-e az arány. ahol a múvelődési intézményekben a nemek aránya 95. Azt mond. és általában a lányok a jobb tanulók. stabil egzisztenciával rendelkezik.98 száza1ékban nó.f i k u s z b a nA : SZINGLIK * -t'r l" pszicho|ógUS? ésszexuá| \llT MCND A FÉBtl aki S.zociologus L- \ glil&. aminek következtében a fe]sőoktatásban továbbtanuI(lk 64 száza|éka nó. a válaszom: tcsséknekünk }rogymégvéletlenülse de segíteni' mégcsak ne iS gyanakodVegyük észrt:. junk! Egy okos.|egyÜnk járjon'törodtobb módja van arra' hogy konditerembe a férJiná|. tegycneka nők a Íórfiakheiyzotének javítt1sára.

trj. aho] elvárunk valamit a máSiktól? Azt látom. ideig..Tudom.a saját fejlődésiinket. éstöbbet nek sem szabadlenni. biZos ki a csa|ádi háttér né|kÜ| ropÜ|tek fészekbő|.önállóságra van sziiksége dualizált emberének. Rengeteg kapcsolatoteddig a másoknak való megfelelrri tartottössze. No meg .De mértis van a Szeretetben elvárás? Egyáltalán szeretetaz. e]várásainkon. hogy a mai nők nem akarnak kompromisszumot De valahol minden pár.hogy nemcsakhogy az érzelmeit a sör ésa távirátudja kifejezni. a megszokásésa féle]em a most fe}növők mást akarnak. ésÚj tagokka| bővÍtsék a cSa|ádot* konzumku |tÚraja'vis2ont Napjaink a fiata| egyreinkábbazterősÍti e'utelnOtteloOen. aki most tanulja ésismeri meg önmagát. ésasszonytársaim párkapcsolatban)! Eddig az zőketígy. jelent? Azt. W z anyagijavak hajszo|ása közben n4támosak . ahol az elköte]ezódés Iegmásik serpenyőjében az autonómiaá1l.)Nyilván nem véletlen.hogycsökken a házasodásikedv. megtapasztaltam.a mindkésőbbre korbanmondjákki a pároka bo|dogÍtó -. kai szakpszicho|ógustó|' akive| 18 elb<ír . Tudnikel|azonban. háttEet egzisztenciá|is teremtenek.tudtukmeg Prof' Dr. EzI újrakell kondicionálni. (Ezért nyító.ésegyrekésőbbi igent.Hogy mtt?Ezt mindenkineka saját önismerete alapján kell eldöntenie. vagyisaz embervágyte|jesÍtő . tárja'hogyaz vi|ágosan e|énk újakat szÜlnek' a vágypszicho|ógia rövid miattmeg|ehetősen úgynevezett hedonikus a|ka|mazkodás _tarlaz öröm.kiokítva''. hogy mégnőbbek.tanulni! Ehhez pedig türelem elfogadáskell. hogy 23 éve élek szeretetteli volt a jelszó. csakhogy ennek nem tud ilyen gyorsan megfelelnia férfi'. sokanazonbantú|nemis beszé|ve to|ódógyermekvá||alásró| mérhető értékek fe|ha|mozázottfigye|met ÍordÍtanak a pénzben hogyaz. hogy nincs péniszzsugoríA saját életemben tóbb. ezzeItelea hócipő' de valójában csakis a megértés ésa TŰR-elem' vagyis a helyzet Elfogadniazt. hogy miképpen hűzztlk. Ésmég valami' Rettegnek az emberekaz elkötelezódéstől. viseljtbk''. amiket elengedek. a ma indiübadságra. kák''. hogya kie|{7Ített vágyakmindig vezetőút. sok zásban ésegyensúlytalanságban ezvat' éshogy elképesztően mú]ika mi tudatosságurrkon. hogyaz e|ső után * szárnypribá|gatások megteremtsék otthonukat. a saját egónkon. van az érzelmekért ésa beszédért felelós egyik agyféltekéjében agyi terület. hogy a jelenlegiválto. tiinkből ésaz őseinktő]hozotüakat szembenézni. Nos.)Ha nem is csoda. nehézségekke| viaskodva. ráadásrr-l az elfojL4sok az eddigi élemár nem is nagyonbír a mi generációnk' Éppelég kipucolrri. Azt látom.. akarás.nálunk.Nesírj.az életkcizépi váIság és a tömeges korai halálozás. amt segíthet. kor |ekÜzdötték az e|éjük hiszennem hogyamitcsak tudnak. de vaknak éssiiketis lehúznak. kifejezni MoSt meg hirtelen felértékelődöttaz érzeImeket tudás. ne hogy a férfinakcsak az fecsegj!'' stb.l sokanmagukDe jól van ez így. kötni..ne pityeregj'nem vagy te kislány. nem megvásáro|ható. amirerégebb óta vágytunk. belénkégettszerepeinken túl találhatjuk meg a másikat s benne magurrkat. Bagdy Emőke klininemismerhatárokat'' a szingIije|ens{1rő| beszé|gettünk.most ezt keli megélni! kal vannak elfoglalva. megadjanak a gyerekeiknek. küö. empatikusabbak És A férflak nagyon nehezen fejezik ki az érzelmeiket.. 'Á szÜ|ők'akik egygördülő akadá|yokat' arratörekszenek. eddig neveltéka flaikat' Alapvetően az érzelmielfojtásra lettek kondicionálva:. sőt |akássa|. Úgy gondolom. hogy ezt nyás. és_ újramondom .körÜ|be|Ül két hétig! Ezutánújabb ha megkapunk va|amit.megértés. hiányzik az é|etÜkbő|. amit perszemeg ístudok érteni. Nekijrrksem esnejól. rende|kéznek. egyediilállóleány. vagyisjövendőbe|i társunk fe|kutatását ésa közös iövő kia|akítását. hogy. emeljük őket úgy. férfivan a világban. amelyet akkoréaünk. Íe|é hogyszámukrais rögös |egyen a csa|áda|apÍtás szeretnék.Sokkal több térre'sza. lehuzóbb egyférfiszámára. elfogadásaaz. nőknélmindkettőben.de fe] sem ismeri őket. mint a követelőzésésszemreháha belegondolurrk abba. ami sára.hogy ez lett abból. ahogy a nők belegondolunk. nösen a férfiak'Megértem.hogyhiányzik a Szeretet a világból. hogy elvárásaim vannak.prakti. hogymajdcsak akkor á||nak készen azöná||i é|etre.Az &zelmí nagyon sok érzelmifogyatékos nem fogyatékosság azt jelenti.hogy az eddigi birhelyett érdemesmás alapokra toklós házasság .(mondoména követke. a páruálasZásra ésa ha előbbstabi| $ SZÜlŐi szerepre.szerepjáték'' me]Iett a mérhelyezni a párkapcsolatokat. hogy csakis a régi mintík lebontásával. vagyis elfogadóbbak'meglehessiink! értőbbek.éskifutnak azidőbő|' mirerádöbbennek. ami nagyszerű Először is a következővel érdemes fejlődési lehetóség.tűrjiink. Ez mit is kapcsolatbanott Van a kompromisszumlehetősége. No.Ezt könnyedénátéIhetjiik' veliirrkteszi valaki. Soma mamagésa Mit tegyÜnk? SZA A családa|apÍtásra megérett komo|v fiata|ok szÜ|ei SokSZor .vagyakárte|jes mérvagyunk háttérbe szorítani egyijtt tékbe1e|nyomnia női ésférfiszereppe| járó ösáönös szükseg|eteinket..Az blztos. törekvése kÍvánságok szü|etnek.. Természetesen a gazdaúgi helyzetis fontos szerepetjátszik é|etabban..hogy ne érezzékmagukat.

kapcsoiatok éshelyébelép ja. tani tizenévesek.és ta]itása.akik nemtudatosan eltűnik az én. ják. á]tahogy a kora gyerekkorában lában kideriiLl. párkapcso|atokhoz." . ésa férfiftilényhelyzetbe|:vkózza akkal együtt áll a startvonaha. pszichológiaikutatásátszolgáI.az éIethez elsősorban pénzkell''. öntötte szavakba József Atti]a csodálatosan mindezt Thomas Mann üduözlése című' versében: .tévesen tok elé. világ..mint a férfiak. elért rossz élmények nem lép házasságra. hogy fogalrnuk na ki párkapcsolatot. ésteljesíti azt a hivatást.biztosítva I Ez aztje|enti'hogy néhány évtized a|att hogy rendkívi-r] Ez a trrlajdonirá.szabadok. ha rendkívtil zett.ésa fiatalokmenjövőképeszinremtését helyezi a párkapcsola.. mégakkor is. dogtalan férÍival és meggyötört nővel.így _ Igen sok olyan szingliveltalálkoztam.demi férfiakférflakmaradjunk / ésnők a nők . sokan számoltak be arról. aki gyermeket hoz a világra. megkoronázzaa nőiségét.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K O PR O BA -/ -/ p { ű fontos' hogy .vá|asztjáka szing|ié|etformát. hanem egy. Sokan úgygondolják. hogy mi boldogok Az ember alapvetően aZ a céIja.ésa nőkjobban megszenvedik legyiink. Ez is azI elhimutatja.mefi az egyrekevesebb. sincs. az emÍtett csapdahelyzetbe He|ytá||ó az a Íe|vetés.. világnézet az. feltérképezte. mihez kezdjenek. _ amikor egyre széIesedik a látóteríjk.hogy az emancipációtmélyen bázhrk.. amelyekrőI tén ennek megfelelőenalakrrl.... és hogy felnőttként Az ilyen nók elaltatnem is váIlal gyereket.szerűen . Ebben az életszakaszban.amelyért szüetett. hogy . Iényének a biztonság' éső alapsziikséglete eredendőentársftiggőbb'mint a férfi. amely többek kózoÍt az emberi nek a szerelmiboldogsághoz. tartania magát ésmegvílnia a mhdennapos kiiedehneket.és aki pszichológiai rendelésekenkeresi a hogy énboldog legyek. miközben egzisztenciáIisan magát. lan.A mi kulturánk19 ban a férflaklehetőségei szerteágazóbbak' az egyedüáIló nőkre azonban olyan életvezetési terhek nehezednek. azoknak a feltételeknek ezt erősítik. _ azt . ezért találkozhaturrk olyan sok bol.Épp ezértkomoly próbatétel előtt á1laz' akinek ffnrregyedü kell egzisztenciát teremtenie. és a magány. is kat alakítki. strukttrráItéletformátalakít ki.kedvesek/ s mind ember. gondolják' hogy néIkÍiLlözhetet]eA Psychogalaxy nevű interneHa va}akivelszövetségrelépiink' tes oldal. csak azt tudják. Néhány szingli nő rendkíviil maszku]in élet|ormát építmaga köré: konditerembe jár' egészségesen küönféle rituáIéétkezik. Ha kiegyensulyozott szinglivei taláikozom. az életben aZ a legfontosabb. ame|y sodorjaa flatalokat'Elsősorbana szerinta helyzettovábbrom|ik? _ Kultúránk a szüntelen fordítják saját előnyök keresésére vágyakozást veszi céiba' a az idejiiket és az energiájukat..t. társas lény.. hogy választolyankérdésekre' kiegyensúly ozott kap csolatnak merre vegyékaz trán11Í'. ktjüönféIereklámszlogenek is vagyis ez a tárgyközpontu világ a megte. miatt döntött úgy. a mi. megtagadják nembeli lényegüket' hiszen az. amelyekalapveA nő tően a férfiszerepkörébe illeszkednek.I Mi a helyzetazokkal. Az emberi idegrendszersajátosságainál fogva a szingli nő hosszútávon boldogtajól szerve. hogy miJyenjövőre vonat. nagyot változott a Íe|növekvők hozzáá||ása Iegyeneka létfeltételek''. megdöbbentően hatná meg a párját' vagy hogyanalakíthat.pedig egy hogymiként találideá]is esetben _ kia]aku] benniik. ami vágyközpontú a a csa|áda|apÍtáshoz' nyuJású.hogy hozza az é|ettik''? kozó elképzelésekkei rendelkezneka mos.

hogy versenyre kel. N eveltetíl sünkJ: giinkből f'akadószokásainkat. mint a siur(jka tiisk(liket'Ha oclafigyelürrk a máSikra.Íulladozó'' nő a Íérfirahárítja a házimrrnkát. hessen' Sajnálatos módon napjaink társa. hogy cz a diszharmónia a gycrekekre is kihat _ ilyenkor szok' ták azt mondani. és így a mrrnka mellett a családjukkal is foglalkozhassanak. hogy az otthon melegét megteremtve olyan hátteret biztosítson a férfi számára.hogy mivel fog]alkozik mostanában.Semmi!''Nem csoda. hogy eg1. hogy kéretlentanácsokat osztogatnánk vagy kr1tizálnánk. V.ílsncm CSaka Sajátboldogságunkattartakkor mi is elíitt. Kérdezzük meg. -B. sZcretetet. hogy a családot ne állítsuk kész tények elé. hanem kínáljuk Í. Két ember között a kommunikáció a kölcsönösségnek köszönhetően működik olajozottan: ha meghallgattuk. megpróbálnak összebújrri. és még a szívilkhöz közel állókkal is harcba szállnak. rosszabb esetben mégki is neveti. Igen ám. ha az ilyen sziiLlő tényleg nem tud arról.e]romlik az egyik oldalon. olyan ]áncreakció ez' amelynek az eLindításához e1egendő eg. a férfiak pedig a férfio]dalon. hogy elismeriijk' szeretjijk a társunkat és ftjlnézijnk rá. . mert ütközik a véleményünk _. következően a férfiak is kerek egésznek éreznékaz életirket. ki mit válla1 közülük.telenek bekapcsolódni a termelőfolyamatokba. ták feleiteni. ki mit venne át azokból. amit a másik mondani akart. hogy a szűkebb környezetünkben rendet tegyünk? _ Nagyon íontos ]enne már Íiatalkorban megtanítani az együttólési kultúrát és a partncrek közötti kommunikációt.és a végén jussunk megegyczésre. hanem ők is kény..seppot Sem ]<ijrulvű fbladat! íj]. _ Pedig ennek az áthidalása sem ördönA nő a1apvető feladata nem aZ. adatok teljesítését jiik. sőt. ne veszé1vbe Napiainkban azonban mindkét részrő] a nói szerepkör kiteljesedése.rn ást melegÍthe SSók. az feléterelotthontercmtés és a fészeképítés geti a nőket. vóseinketúgyhordozZLk nlag. követően örömmel figyel.ogyén isé.r nélkü] melcrrgcthetsérülés iirk cgymást. és párunkkal. dalma nem az anyaság' a gondoskodás. ám ha valami olyat kényszerítenekránk. mert valamiről máshogy gondolkodunk.jen a férfiakka]. ahová boldogan térhelhaza a mindennaposmcgpróbá]tatásokat követően.. hogy a munkától .ontos. komoly prob1émákalakultak ki. ezek képezik ugyanis a jó emberi kapcsolatok alapJát.trnkon. a teremtós koronái pedig cttől rosszul érzik magukat a bőriikben. Amikor az anyúa szatyrokkal megpakolva. Iiz r. amelyekre dolgozó nőként nem jut időnk! F. még nom kol1 támadásba lendülni _ ezt sajnos na!]yon sokan el szok. akkor bizony boldogtalanná válunk. hogy kisgyer- Amikor kétsün fázlk. ha tudatosan alkalmazzuk. nik vele az iskolában. Boldog társada]om csak akkor jöhet létre.e vaiami a gyerekét. ha őszintén beszél a benne zaj1ó lelki folyamatokról. l Tehát a társada|mi változásokon tú| égető szükség |enne arra is. hanem az. Sajnos nem ritka. Az önként vállalt Í. EbbŐl 20 elixír . hogy élnek-ea lehetőséggel_.e]. mégisérezzék a közelségét. Sok félreértést tünk.Mindennapi életünkből sainos hiányzik az ilyen típusú kommunikáció' pedig rendkívül előrevivő. a lehető legegyszerűbb választ kapja: . mí törtó. Pedig nagy hiba ráerőltetni a nőkre a férfiak sikerorientált é]etvezetését és állandó versengését. cgymáshoz Íérkíízniük. hogy bántja. de tüskéikmiatt úgykell helyezkedniiik. s ha valami és a nők boldogabbak lennének. hallgatni ésfigyelni. gondoskodást. tanuljunk meg inkább kérdezni. hiszen a kétnem képviselő. nagyobb gyerekeinkkcl megbeszéljük.e1 a választás lehetőségét. BaJ az. l Mi mutathatna kiutat ebből a kényszerheIyzetbő|? _ Ha a társadaklm támogatná a nóket abban _ és csupán az ő döntésükön mÚlna. amire vág1nrak: figyelmet. ésa szüeinek fogalma s1ncs arról. hogy bár másként gondoljuk a dolgot. amire hivatott: a nők a gösség: ahelyett.y ponton hibázni. és felteszi a kérdést:''Mi újság az iskolában?''. ha listát készítünk az elintézésre váró fe]adatokról.ha mindenki a javát adhatja abból. óhatatlanu] átsugárzk a másikra is. hiszen otthon megkapnák mindazt. ahogy beérik murkánk gyiimölcse. inek nem lenne szabad vetélytársként tekinteniük egymásra. hogy a gyerek .. mondjuk el neki. kevésbó kerülnői oldalon. hogy ó is kiteljcsed.- mekes anyaként fél munkaidőben dolgozhassanak. Azzal. attól még ugyanúgy szeretjük! Azórt. hozzájárulrrnk ahhoz. .sok szing|i ta|án éppen ene mondja aá' hogy köszöni' de inkább nem kéri. fáradtan hazaér a mmkábó1.. Ez a majdhogynem sem|eges együtté|és csa|ádon be|ü| is kia|akulhat.r.iuk szer.elvadul''. hogy ne dtsonek sebeta másikon. világképirnket éstörek. érzelmileg Ha erre nincs mód _ például áll1unk mel1é! azért. és veszekedéstclkerülhe. aminek nem szívesen teszijLr-rk eleget.

hogya szing|ik többségeigenis l Kit nevezünkszing|inek? on hogyandefi. egy háztartásban éIő fiatalokszáma.hiszen kevesen engedhetikmeg maguknak. rre az eredményre dos életkorú közeImúltban végzett kutatá. hiszen csak az számíIszinglinek. hogy az i]Ietőcsaláéletvitel jutotta (2545 évközötti)' egyszemé.. Mindez nem jelenti azt.harmincasokis' akik a szii|eikke| né|kü|i együtté|nek? _ Nem. hogy egyszemélyes háztartástvezessenek. nemakar Aki szing|i. túlnyomórészt vezetői vagy középvezetői pozíciókban' illeA fő kijüönbséga csoport öSszetételét tően Nyrrgat-és Kelet-Európa közóIí az' hogy míg nálunk több a nő' Nyugaton a férÍiak vannak többségben. hogy ki dennapjait. küön élő párt' a látogató kapcsolatokat tekintik a jövő egyik meghatiírozó életfor. EzérIa szó szorosértelmében azokata leggyakrabban 30 évftjlötti flatalokat tekin{Íik házszingliknek. ám a |egújabb statisztikai adatok az egyedÜ|á|lók akireigazaka fentiál|ítások. ami a gazdasági mutatja.hogya demográflán beliii kialakult egfajta szingli-szakirodalom' A kutatók többsége azttarx1a a szing[fó ismérvének. Fontos tudni' hogy a szingliéletmód kifejezetten nag1városijelenség' A metropoliszokbantömöriiló szinglik a szolgáltatószektorban dolgoznak.dik.tart fenn ktitön élő társával.megkapja'. szívesen vise|i. tunk arra is. aki nak valamivel több mint fele párkapcsolatot soro|ható a szing|ik ebbe a csoportbatartozik.Az ő számuk is gyorsan növekszik' ugyanakkorMagyarországona növekedésnek gátat szab a lakáspiac.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K gyakran VagytÚ|vá|ogatis. elixír . főleg önáIlósulás nehézségeit vidéken.akik saját egyszemélyes tartástvezefftek' ésnincs tartós párkapcsoIahrk. Biztos. hogy társas |ógus. ez vat leginkább terjedőben. niá|náezt a csoportot? _ Az utóbbi él'tizedekben olyarrnyira megnövekedettaz egyediiLl. is azt támaszt1ák a|á.MagyarországonkiiLlönösen sok a felnőttként is a szüői házban maradó férfi(kevesebba nő). hazasságra |épni. vágyiktársra. s hogy az.egyetemi tanársegéd kapcsolatok nélkÍiLl töIti a minelszigetelten is' akitő|megtudtuk.Ezek a ''felrróttgyermek'' státusban élőknem szinglik.lyes háztartásban' egyedü éIésgazdálkosában Sántha Ágnes szocio.vagyis szorosabb kapcso|at egyedü|á||ó . aki kivált már a sziiLlőiháztartásbóI' ésegyediii él. májának. Kíváncsiak vo|kapcsolatban él.hogyakad éseszeágábansincsfe|adni a fÜgget|enségét' közott o|yan. illetőleg táve magánezt a bélyeget. híszen az egyedíiLl élő fiatalokközé. szakemberként hogy |átjaa A szociológusok ezt az ítgynevezelt szinglikjövőjéneka|aku|ását. hogyönző.. l Vajon szing|iknek nevezhetők-eazokaz . karrierista emiatt .csa|ádra.

arra hajlok. guba gubához) elvének sadalombeállítódása.amikor csak az időskorúutóbbi 20-25 évben ak éltekegyedii'la megözvegytiiéskövet]ik száma mégígyis elenyésző a nyugatia.keztében.jói kereső nők számára nehéz' jukra. A szingliknek csak legftil. szemben a férfiakkal.lefelé''.akik véglegesként tekintenének éIetformá. szenvednektő|e? .mert mára ez kevésbé jóval kevesebbidó álI rendelkezésükre elköltözés egybeesett a házasságkcitéssel. egy általános halogató ten.zett törekvését a párkapcsolatra.Anyagr értelemben A szinglik párkapcsolatielvárásait vizskiváltság. formáját' ésidőIegesenrendezkedikbe az ugyanakkor a gyermekvállalásra már Saját é]ettelis rendelkező személyiséget keresnek.bi két-három generációban végbement gálva mégisa férfiakéi példáula házasság.Nemvalószínú. sulyos helyen szerepel a családalapítás' tünk szinglitársadalomról' a férfiak a szing|ike|képze|ései azideályes háztartásban. hogy egy takarítónőközött. Egyik extrém példája ennek aki azt mondszeretnek szinglik lenni vagy azok.a család függet|ens{7üket? . be leszekszerelmes. helyet a fiatal lányok ésfiúkéletében.nem kötnek pusztána párkapcsolat után döntenek:bár van élmeg. a társra találás elsősorban a magasan Egy másik fontoskijiönbséga keletiésnyu. mindössze arra utal' tok is megerősítik a párkapcsolat. Íigyelembe véveaz á]talánoscsa. az 1-1'5 évig é]vezetes. Látható. család előtti SZakaSZ kap lennének a Szingliéletforma alább adni belőlük. hiszen sorsa. hogy inkább a férfiakidealisták. vannak a magyar szinglik között azok. ra' hanem megengedhetimagának. ugyanakkor . (suba subához.hogy e|váráSőt:többek kozt a skandináv országokbanaz elköltözést saik magasak ugyan. akik ládbarát attitúdöket és a szinglik kifeje.mi lesz 10-20 év mú|va.a mai harmincasszinglikkel ra vágynak. Amit a legtöbb szingli pozití Kelet-Európában egyelőre nem riasztó.hiszen ők nem tekinteneklefelé'mindenpartner. Az egyik úgytekinti' hogy az utóbtűnnek szinte telje. hogy az előbbi esetében éselőnyben részesítenék azl a tár. hogy biztosítsa az otthonmelegét Demográfusokvizsgálják. tényéformájához.fiak' mind a nők magas státusútársra l Kik vannak többségben: azok-e..l Vajonők a jövőjüket is egyedü|á||ókéntmint korábban. kéhoz képest:30 és 40 éveskor között 4' a nők 6 száza|éka élegyszemé. másegyedül éljen. szen.önáIló. esetlegházasságotkötnek .résztaközéIetbenis vállalható' jó megieleszingli átmenetiidőszakként értelmezi éIet.vagyis kompromisszum keretébenhajlandóak mint átmeneti.BerlirrbenaférfiakZ7és nincs ez máskénta szinglik esetében sem.l Mikor kristá|yosodott ki hazánkbanez a ka számukra egyfajtamegkönnyebbüést jelent lemondásta továbbrais normának hoz' feltöltődéstjelent. hogy kötési kor emelkedéséhez van szó' azaz a szinglikkésőbb be.Sokan mérlegelés Az egyediiüét e]sőidősza. l Mi|yenek mondható el ugyan. váItozásokhoz. ugyan.Mivel sok ismerősi'ik. a kizárólagosságát' IgaZ. ez azonban nem nem tartják jónak saját életformájukat. olyan csoportrólvan szó' amely egziszten." A szinglik ugyanakkor nem' tartják negatívanélik meg életformájukat. akik nézetek között.|is partnenő| és anó| a párkapcso|atró|' a nők 18 százalékáróI pon. de alapvetőennem beszé]he. de egy egészséges kovetően egy ideig Szinte kotelező egyedtrlélni.képzett.Jómagam ingadozome vágynak.dencia figyelhetőmeg.barátiuk már csalá. harmadrésztfüggetJen. hogy hogy ott kedvezőbbekaz egyediiLl élés anya. tervezik? _ A magyar fiatalok éIettervében hang.. ame|yért |ennének''felá|dozni'' haj|andóak a ez.romisszumkészségüket sas életforma' a szing|iktúInyomó többsége ezt tartjaideáLisnak.nésű nőt. latra lépnek. zettségű'. akik nek meg egyedüi.EZ a standard életút elveszítette családalapításra. hogy a korábbinál későbbi nagyra a függetlenségüket' róla. jebb egynegyede fontos: kedvezőtlen kompromisszumot viszonyul pozitívanélet. elixír . képpenhasonlóan magas státusú képest. amelybenegyretöbben éInek ésöregsze. de a szing.lemaradásukat'' éspárkapcso. az a megromlottpárkapcsolat. beszé]nek esetlegambivalensenviszonyulnak ehhez éIetszakaszban Számukra egy a az állapothoz. Elenyészó kisebbségben gi feltételei' ésmagasabbaz életszínvonal. ami természetesen nem aztjelenti' hogy dot alapított' ezek a küIső viszonyítási nincs párkapcsolatuk. akik amikona már ''ki.Ami azonban az é]etforma ségről megtapasztalását illeti: egyértelmú.A közvé]ekedés úgy tekinti. l Hogyan gondo|jákaz érintettekkínvagy kivá|tság szing|inek |enni? vona]azódik arról.ért.kevés modern elemek keverednek: társuktól elvárják. Az általában magas végciá]is okokból nem 'szoru] rá'' a házasság. t .inkább nem úgy vednek az egyediiüéttól. hogy a felrrőtt-életút esemónyei és vezessen háztartást. a házasság és a párkapcsolat preszízse sas élethez csak enyhe mértékben csökkent az utóbbi I Mit gondol. egyediiüétre. nem esetében általános volt.párkapcsolatban fog élni. a nők (legalábbis a nyilatkozataikban)a komphangoztatják'Ami A drasztikusabb nézőpontaz elmagá. mi lesz a mai szinglik inkább házasodtak. számára elfogadhatóbb a homogámia években. gati szingli között.. mint amit ftil kelleneáldoz.Nagy többségbenvannak azok. de a mai viszonyok egyik férfiinterjúalanyom.ta: .tük a mostani szinglik) nagy többsége niuk egy párkapcsolatért. öregszenek'' ebbő| a státuszbó|? hiszenők hagyományosan is Nagy vonalakban két álláspont körmegszegése. éstársra vágynak. hasonló: mind a férmeglehetősen nyosodó társadalom vízióját vetítielőre' a nemek tekintetében ezért sok idót ésenergiátfekteta társkeresésbe.a modern női szerepkörnek megfelelően _ milyen Sorrendbenkövetik egymáSt.iránti vágyukat. szerepel a tár.síthetetlennek. ami körülbelül tekintettcsaládalapításról. jelent meg.és ketyeg a biológiai órájuk _ azt hangsúiyozzák.de a fiatalok(köz.partnerban egyrészt &ze|rni társat. ból való kilépés. hogy a hozzák a .Elvárásaikban hagyományosés Életterveiben ideiük marad.Valamivel töbkategória? _ Magyarországona szing[jelenség ben fognak éiethossziglanegyedül élni. tehát alapvetőencsaládpártia tár. . hogy a Sztrlőktőlvaló A szingli nők _ vélhetően azért.egyéb jól kereső férflakegy potenciális hasonló jelen.Korábban mindkét teljesítsen a munkaerőpiacon. ak a számok.

s hogy a meggyőződéses viszonylag elszórt jelenség. vagyis ez az éIetszakasz a mozijelenik meg.időben.Az egyedülállóksorsát személyesfogyatékosságnak tudták be. a szinglire. Ieginkább kötődésre képtelenvagy alkalmatlan. Bagaméri Viki elixír 23 . A hazai szociológiai kutatásbóI kiderüt. hogy a szinglikről szóló filmekbenis fontosszerepetkap a szerelem hajszolása. Egyre kevesebben rendelkeznek határozatlan ideig tartó murrkaszerződéssel.. a változatosságkeresése volt. hogy a mai individualizált világban ez aÍajtakötődésre képtelen szegyakoribbáválik' hiszen mindenméIyiség ki a saját ú!'átköveti' a réginormák már nem köteiező erejűek. vagyis ez az elsődleges küső tényező.Goethe Wi]helrn Meisterét ségét tekintik a világirodalom első szinglijének. Széles baráti kör. l Ön mit gondo|.mások szá.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGLlK mégisméltóbbéietnek tekintik egy rossz párkapcsolatnál. Feltételezhető.sokan a korlátlan szabadsággyermekének tekintik.Amerikában a szinglik elsősorban kommunákban tömöriilve próbáltak elismeréstszerezni éIetformájuknak' A szinglik fő motivációja az állandóság visszautasítása. A '60-as években a női emancipáciő. irigykedve figyeli a csoport tagiait' Arról viszontne feledkezziinkmeg.. különösen az utóbbit. |ehet va|aki . Elsősorban a munkaerőpiac átalakulását teszik felelőssé' hiszen ez rugalmasságot (térben. Ha a szinglik számának növekedése mögött az okokat keresstik.Ma már tudjuk. ezért maradt pártában. A szakmai életpálya alaku]ása ezértnehezenjósolható meg előre. kii'Iönutas emberek' esetleg művészlelkek'aki a társas kapcsolatokftilött álltak. aki senkineksem ke]lett. Vannak közöttük munkaorientáltak. ban) és bármikor bevethetőséget követel. a társra találás vágya. ésközvetve felelős a szingliéletforma is' elterjedéséért l Hogyantekinteneka kömyezetben é|ők. változatosélet'szórakozás . Mi|yena a szü|ők ésa baÉtoka szing|ikre? megíté|ésük? társada|mi _ Régen az agglegényt ésa vénlányt a társadalom lenézése övezte. hogy a magyar szinglik (köztiik a városi iskolázott fiatalok) is csak családdal és gyermekekkel tekintik teljesnek az életijket.Mindig is voltak sziiLletett szinglik. amelya csa.tehát több az úg5rnevezett nem sztenderd munka. hatására már hajlamosak voltak irigykedvetekinteniaz akkor megjeienő újéletformára. terjeda bedolgozásos munkaüszony.szü|etett szingli"? . Iádalapíüís útjábaná]lhat. A szingüt _ nem utolsósorban a szórakoztató médiahatására . A közvéIekedés ma is inkább választott éskissé életformának tartja a szingliséget. hódítanak a projektmrrnkák' a rövid távúszerződések. viszony. ilnevásznon is átmenetiként lyet a normák szin!én is késle]tetett családalapításnak. mára a szabadidő és a barátok a fontosak. kiegészülve a mindaddig szinte kötelező érvényű házasság megkérdőj elezésével.i]Iene'' követnie.hogyvalójában sokkal összetettebb a szinglik társzingli sadalma. akiknek az éIete a magánéletés a múvészeti eszményösszeegyeztethetetlenpéldázta. szakmá. A szakmai életpálya ma már kevésbé szabványos' mint korábban' ígykevésbé tervezhető' márpediga fiatalokszakmaiéletufiukhoz igazíÍ1ák a magánéletiterveiket.a sorban csak sokadik az emberekönimádó.ez a képterjedtel a szinglikrőI a köztudatban.az új szexuáIis identitásokat tömörítő mozgalmak stb. narcisztikus szemé$isége.

llvát Ádárrrból alkotja nlcg a Tercmtíj. cserólirnk értékct értéktclcnre? rníg a szexuális szabadosság tis szabírlyozatlanságszánltalan és Ásó.jcződósének ttlkintt:nck./ Mik a vtlszélvck itt. A kettóv. fr @' R KAPOSOLAT VAGY PARKAPOSOLAT? Korunk társada|mi e|várásainak sajátos sokszínűségében a párkapcso|atok is új megvi|ágÍtásba kerÜ|tek.iának.Dárkaptlsolatvagy egy ptir- o o o Í .ahol a dualitás cgysóge valósítja nlcg a kittlljcscdést. ebből adódrjan a Bi. Mi ér hát több()t. A házasság fcrrntartása mtlllett már az ókorban is sok hclyütt cngedíllvezettvo1t ir szelretők és ágyasok 24 .dÍilrmilbanélííközriss(lgek ugyarris kapcscrlat. a hagyományos csa|ádmode|| me||ett már-már divattá vá|tpé|dáu| a szing|ié|etvite| is. eg].an motrogtin ez a éls sírig tartó kapcstllati Íbrnraaz c]rrlrrdcltetett és kövtltendő ptilda.blidb. Kültinböző tiirténclmi korszakrlkban a családi kötelik és a szexuátlis szabadstig ()llentlllondáS(ls igónytlit nlás és I-rrás mrjdon elégítettrik ki. z tlgyenjogÚrság ésa nói karricrizmus törekvósei cgyrc elÍbgadottttbbáteszik a magiinyos lét laza kaposolati szokásait. kapa.ós rnikaz osélytlk ott.mikor éls miór-t megbízhatóbban irányítható rószoit jellcntik a társadalrnaknak. arnit ogyestlk nroráLis dckadcn<.11t íl'T. nagyharang? A klasszikus párkapcsoIatokmitrllógiai ősképoitmajd' nrindtln valltis az elsíí crnberprir btlnthatatlanviszonYá]:an1átja.lgotl androgüri nchezen keztllhető prrlblémáhtrz vezct.ö a u ! o E O L a legondáiban a kót Íiilember keresi egymítshoz a v1sszatóróst. mások az t:mbtlri szabadság kife. Mirrdennck ttlrmószcttlscn szotliális okai is vannak' a hagyományos csalá.

legendájaír le. Az út kinek. Ám ahogy ez a szépségében és szerelmeiben ritka az olyan sírigtartó hajós'' példáját érdemesebb idéznünk. nemcsak a sors döntése. amely bizonyos értékeket né]kiiLlöz. alkatátólfüggőnrövidebb vagyhosszabb révbe téréssel vagyanél. info. vagyis a tartóSan egyedtilálló' órzelmileg és szexuá]isan elkötelezetlen életvitel. több megközelítésbőI is értékelhető. akik az Ian értékeket értel. ahol a vénségesen is szerelmespár a hozzájuk jelszavával kéntis láthatnánk.ew a nő. sőt keil lépni. avagy '. örömei veszik át. majd ősz éstél. érdeóceánján a szárazfold többnyire csak délibáb marad. A szerelemérzése ugyanis_ felelősségével szembesít? telésében _ csakúgy. hút]en kat is találhatnánk.tengeri hajósok'' körkörös magányt? Van-e egyáltalán kiválasztotttárs a sorsban. amit legszebben talán Philemon és Baucis tÍink. együtt megélt éIetlétünk talán legnagyobb kihívásait rejti. telibb létre. hagyományok megkopásával szabadságunk a saját döntések tos illuzióját advaaz évek is.odüsszeusz helyettmégisegy másik . Ugyanígy az egyedüIállókaránya is példát. ígya házasság előtti együttéIéseket ésrövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat ma már mindenki tekinti. sőt sok kreatívembernél _ általában ugyanolyantermészetességgel művészeknél fogad. sZeretetelfogadására. milyen lehet hát akkor az Ez pedig már a szinglifelfogás hazatérés' főleg lázas korunkban' ahol a egyik lélektani drámáját sejteti' embernekrendeltetett ahol az ismétlés akár éIetfogytig tarthat. vagyis az' hogy mindez nem menekülés-eegy olyan szabadságba..de a mi vá}asztásunk szerelmekújra-ésújraélése géssé alakrrlva. idejétmúlttá váIt?Az egyedülállóság szerelmet szívják magukba kielégülhetetlenijl' A változatlan válésa házasság intézménye jelenti az önző feltétienül lenne a hazatérés. ésez nemcsak az európai típusú hogy a stabil társkapcsolatokformája örök élet italaként _ mint vámpírok a szízt vért _ épp a fiata]ító ra értendő'Lehetséges. ni' A megtapaszta]ások a párkapcsolatokban Formátólésintézménytólfüggetlenüljóvalfontosabbaklelkünk és újjászületések érte]mes ismétlésekbő] is ál]rrak' ta]álkozások éstovábbindrr]ások igazi' közös játékai.szigetfe]é. nem biztos. mint a szexuá]iskihívásé a legtöbb tartós kapcsolatban Kereséseinkben a párkapcsolatokterénreményésreménylassan megfakul'éshelyét más. kül. felett is. pétdáközötti mitológiai végét beteljesített A kapcsolatok végtelen bolyongásraakár életének a ami egyszerre ésbeteljesí. ránk valahol egy olyan párja az életirnknek. Bár ez a kötetienség sok tekintetben praktikrrsnak' kényelmesnek és felelősségmentesnekmondható.egyfajtafüg. tehetők.tipró ésállhatatlanlényével akár kora sikeres szinglije.szigetek. nemcsaka sors döntése. úgyis minden pillanatban. a gyermekváIialás és-nevelés.ugyanakkor Az emberi lét_ vagyisminden élet Ezek a kérdések bár korunk jellemzői. Létünkmitikus tenSpirituálismegfontoIásokból kiindulva az életünk is csak egy az geréntehát férfiként ésnőként.társakkal _ hallgathatunka szirénekénekére. Hogy vár-e ránk valahol az igazi társ..t kainak felvállaltan elfogadottésvisszavon. Mi lehet.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K tartása.kikötők bizonytalanságáért? . a nagl kérdésta lélektani motivációk jelentik. felváIszempontok szerint is lehet teljes A kevésbé értékeset _ tudósoknál. amiben a kapcsolatokés is. örök szerelem. jalva minden örömével ésminden lemondásáa magányos életforma. hogy döntiink így is' juk el ezt.főként nemtől fiiggetlen értelemben _ csak a mai időkben vált általánosabbá éselfogadottabbá a köztudatban is.leglényegesebbek a párkapcsolatok igazi kérdéseiközött. Mégis a társsal . tudva. vaglis a mulandóságévszamiképpenéljük. vagy a szi.aki az .vagy vár-e ránk valahol egy kikötőjét jelenti.egy{ajta örök ifiúság sajá. mes-ekockáztatniaz eldrjntetlenség biztonságáta döntésjövőjének Tengerek. ameiyek valóban komollyá és megéltté Az' hogy előzhetik meg a végsőhazatérést. hogy a valóban utazás a változásoktengerén' ahol hajózni éskikötni is meg lehettanul. gytimölcsoző bontó iirrnepéből nyár lresz.. Az eÍtől való fé]elem az öregedéseluta.célrrnk az út olyan párja az életünknek'aki a hazaérkezés maga''. Korunk normái szerint a rőI szigetrehajózva a hazatérés keresésnek ez az id. ígaz. ami talán mégsem tozások így azonban mégsem hoznak újat.vagy vár-e hogy a felnőttmagány. ahol hol ezt. mínt a legkülönfélébbvallások szerzeteseiné]. Máig léteznek bizonyos társadalmi vagy vallási csoportokban a poligámia ki]üönböző formái' a többnejúség vagy a többférjűség gyakorlata. Szindbádét' akit Iftúdy lírai megváltott sors is igen ritka.szint ezis.szinglik'. ezek azonban elszigetelt és speciális kivételeknektekinthetők' A szingliéletforma.de a mi választásunkis. sításáró]is szól. a . A tartósabbkapcsolatok fenntartásának szükséges lemondá. adott esetbena fejlődéshez tovább lehet. vagyis az önzetlenebb.őszaka kito]tabbá vált. sai habár nehezebb'meredekebbutat jelenthetnek'a kötődés tanítanakmások szempontjainak ereje miatt hatékonyabban megismerésére. szinIe mindig csak a férfiak számára. hu horgonyoznakminket' A szerelmek vámpírjai Szindbád hazatér 25 .amelyekkelemberi sorsunk kiteljesíthetőbb.Ezek a kikötők ]ehetnekpersze ideiglenesekis. val egyetemben.saját magából próbál erőt kultúrákmeríteni. aki hatatlanváltakozása.kinek sorsátó].a válások száma meghaladjabármely a mú]óéletszakaszok ígya tavaszvirág. ésezer az ó arca'' vándorként betérőistentől ajándékként csupán azt kérte.tengeri tetlen. hogy kerestea megismételhetetlent. getekviiágából a társhoz hazataiálhatunk. hiszen magányos utazókéntegyaránt hajózhatunk minden csak tanító átmenet. csendesebb telenség váltja egymást.szülőkéntvagy életeksorában..Szí\. a párkapcsolatokérzelmiésvágybeli kötései ugyanis a legkoPaulinyi Tamrís író' pszi-kutató molyabb fejlódési lehetőségekhez u w w.Az. a megismételhetőségben együtt halhassanakmeg. ho] azt tapasztaljukmeg..a felnőttmagányt miképpenéljük.korábbi korszakét. Klasszikusabb léIektani kell kicseréliük az értékesebbre. szinte elfogadottnak I magának az Szindbád mitikus-irodalmialakjának hazatérése jelenti.'' .a hazaérkezés kikötőjétjelenti.. ugyanúgy meg|elenítésében a szerelem reménytelen utazójaként ismerhe. Az idő pedig eljár az olyan .

Nem tudom.Ha sikerü| va|amitji| e|játszani' az szorongássa| is ]ár.de később ez is . az GyerekfejjeI egész é|etemetvégigkísérte' kezdtem úszásoktatásra ]árni.E|unoma do|gokat. Mert egyá|ta|ánnem biztos' hogy ho|nap is menni fog. té|ben' 26 elixír . akkor fenná|| annak a veszé|ye. hogy minden este hétkorott |egyek a szÍnházban. a szÜ|eimbármit e|intéznek hogy nekem ke|| mindenért dig úgyéreZem. ha va|amitűpontos. Kiskorunktó| kezdve természetesvo|t.hogy nekem és a novéremnek is ezt ke|| tennÜnk.Á^ÁÁ AUVCTUE -ZEI ULEI I I. a kitartásró|? e|ismerést szÍnulŰvÉsz Rudolf Péter tulajdonságAz egyik legtisZe|etreméItóbb Nyí|ván nak tartom a kitartást.csak éppenszétszórt. szatérek az ügyekhez.amióta fe|nőttcsapatban iátszom. AlbertEinstein.nagyon szeretem.Azóta mindennap járok edzésre. ame|ynek egyá|ta|án _' aá hiszem.amit persze Íizikai|ag is. Az osztá|ytársaim. Szprintpm : m:i nverc(gk hamarabbfel Ami az emberi kapcsolatokatilleti. Tíz kézilabdáztam. gyekövetek e|. és már tovább|épnék. nem ez számít.hogy óiási a hátrányom. ami nem annyiraa je||emembŐ|' énegyálta|ánnem vo|tame|kényeZetve mint inkább az életformámbó| adódik.Nem csak azért.adják' mint mi annak idején. A színészetbensok-sok kitartásra van szÜkség'Nekem nagy kihívás'nagyon nehezen megy.|ega|ábbisa |ányok.kiskoruktóI jártak' és már tizen. naponta kétszeris.Amikor valamimegvan. újra és ú1ra be|ekapok valamibe. A|kati|ag nem vagyok kitartó. bűnt hogy ez mive|magyarázható'Az biztos.amikor a negyvenfokos hóségben szo|ot kapáltam' Eme||ett 1ó| tanu|tam. Ben. mert o|yan |ett'ami|yenneka rendezó. dologke||: .mert nem az anyanyelvemenkelletttanulnom. A szÜ|eim ugyan tanárok. topon |egyek. Emi..aZán rájöttem. Ha elkapok egy . de el.Afejlődéshez fektettÜnk be''_ mondta is e|tudjunk vetni. Néhasírhatnékom vo|t.aho| a o|yan próbafo|yamatban do|gok Úgy á|ltakossze. Min. Bizony akkonban komo|y gondjaim vo|tak.javamraszo|gá|t' A kitartásra pedig a sport Szoktatot. abszolútkitartóvagyok.:Í])':':. menkijzclpnom _ :z p|qő keresettő|kezdve az oná||ó |akásig.va|ójában |. Esőben.hogy magabiZosan és nyugodtamtudtam bemenni az előadásra. Persze ha e|határozom. Es eá egyre GubíkÁgi . ésegye|ismert hogyan vé|ekedik szerzett magának.ésa|ázaxa| tegyem a dolgomat. aminek a későbbiekben évig is hasznát vettem' a szÍnészetben a szÜleiktól kaptak' NéhaÚgy éreZem. Visz.rá. úgymond bezsebeltem. abban kitartó va. Ha nem ígyvan. ső generáciis érte|miségiként olyan csa|ád. hogy ne adjam Íe|már az e|ején. hogy ez akkor nehéz vo|t. gyok' Tizennyo|cévigvo|tamegy á|ta|amnagyon szeretettközegben. aki már hírnevet.me|ót''. amibepedigsok időtésmunkát Vajonnégy nevesművész sporto|ó.Miközben sokat improvizá|ok. buldog midján ragaszkodom hozzá.Lehet. nanem volt színházi mú|tja gyon sokat e|értem' Tizennyo|cévesenelső nekifutásrabekerÜ|tem a főisko|áraPozsonysz|ovákuItanu|tam. rovid távon nem.mert magam híjánvagyok..hogy e|kanyarodom' Akkor viszont az aznapi á|lapotomtó| Íúggaz e|oadás amp|itúdoja.. éssoha nem gondo|tamaá' hogy he|yettem. Pontosabhoszban: a saját cé|jaim e|érése érdekében szÚ távon kitartó vagyok. Nagyon kevés vettem résZ. a színháziközösség és én gondoltuk.A kitartás hogyo|yasmit két fáradhatat|an kitartás ésaz a készség. azérttiszte|em ennyire. a Vígszínházban.hogy att sok olyan hibát' figye|met|enséget.:Í _ egy Ahhoz képest' hogy honnan indu|tam o|yan pici városbó|. bi| jottek'ahol fö|ddel' szŐlove|fog|alkoZak.^. ban. rekkoromban' Kőkeményen ke||ett do|gozni Kiss Gergely ViZILABDÁZo A kitartás az egyik |egfontosabb szó. énekórára s ba|ettozni nyolc évesenvo|tsaját |akásuk. Ami viszont a húséget i||eti.hogy vógigcsiná|ok egy tÍznapos|éböjtkúrát' akkor végigcsinálom. és magyarként geteg kitartás kel|ett ahhoz.

FÜgget|enedni ke|| tehát a sikertő|. Ne akar.A kitarvá||fájással tás hoZa meg nekem a sikereketa Sportban és a tanu|ásban is. mint az útvona|je|zé. nyeket. Sokat dig szükség van.kitartóbbak.meg két-három hogy e|hagyhatóságra neve|jemőket' én iS ezt tanu|tam ja magát' semmive| se törődjön' ne tartson a szÜ|eimtől.junk híreseklenni vagy ha|cé| vagyered.o|yankor is.Sokszor gondoltam már arra' hogy abba ke||enehagyni ezt a pá|yát és mássa| fog|a|kozni.Az íri nem is számÍthat olyan közvet|en visszacsatolásra. |gaz.fé| energiáva|. ezéri igyekszem magam karbantartani. ze|.csak''ji verseketírniI pen rendkívÜ| türe|met|en ember vagyok. mind szellemileg. te|emben hosszútávfutás. Azírásra sokka| kéakit visszatapsoIhatnak.mény reményében' Á|talábanaz erősiti junk.hanem cé|jainkat. Szerintemaz iroda|omi|yenér.prob|émával végülsikerÜ|t e|végeznem q jogi egyetemetis. így neve|teka poroszos isko|arendszerben szor megbuktattakegy-egytantárgyból' újra és odahaza is. tÜnk magunkért' |ejártunk edzésekre' és a tá|yomban mennyi . és akkor is doIgoznike||. hogy nem értekmáshoz' |V]aradnom mestereim voltak' mert mindig azt erősitetAz em. meg a kitartásunkat. amit éppencsiná|l Ésha AZ nevezem kitartásnak. Most éppen o|yan időszakban vagyok.és hogy ne hagyja e|téríteni magát! |Vindenkt' nek van határozott be|ső képe arról.de végigcsiná|tam.Egy Íri akkor is Fejben mindo|gozik'amikor éppennem ír. Gyerekkorban tanu|unk meg kitartóan vé. de nem kéne. kondícióbantartani magamat. Nyugalmat kell teremteni magamban.hatatlanok. Amikor kétszervagy háromnyugalmat. Lehet. amikor nincs sikerÜnk! Az ember be|Ü| fogalmazza meg magának.nem pedig Íé|kéz. szem. A kitartásra a mérkőzéseksorán is min. csak így lehet hátránybó| vagyok egyÜtta gyerekeimme|és az unokámegfordítani Így imma|. sóbb érkezik meg a vé|emény. hogy egy adott életszakaszbanmit akar megírnl. és mentem az utóvizsgákra. ||yen szempontbó| nagyon jó Egri Márta SZINMUVESZ |om.SZTAROKKOZELROL megÍáZássa|. kitartónakIennibizonyosdo|gokban.Mindent csak maximá|is eróbedoszatérü| va|ami a befekte' bássa| érdemesvégezni. ha va|ami nem sikerÜ| rögtön.hétévalatt.hogy így legyen.Iepusztu|t'' mind fizikailag. mindennap. ber annak örü|jön. sok. mert ez ráadásul még több teré|etbenis kitartó vagyok..akkor eÁ az é|mén5t' e|kezdesz. depresszióba esni.x L -q I L U c o m o . GyerekkéntszeretjÜk a látható eredméis fo|yamatosanszük. ha nincs visszacsato|ás. Nem konnyen. Tu|ajdonkép.izomgörccse|. Meg ke|| tanulnunk. ki ame||ett. mindenfesek az erdőben. a fo|yamatos befektetés akkor is. valamit e| akarsz érni'aá végigmár munka közben is visz. De ta|á|kozoma barátaimma|'Fontos. vagy anyagotgyűjt. igyekszem fizikai|ag |e'fáraszfe|készÜ|tem. hogymuszáj Az összeállítást készítette: Szentgyörgyi Rita elixír 27 . hogy az vo|Iez akár az athéni ne túnjön e| a sü|lyesáŐem|Íthetném azt az idószakot is. nőkre' Egy nó nem engedheti gyerek me||ett.Szeretném'ha látnák' hogy csak ígylehet eredményeket e|érni. hogy ki tudjam várni a következő fe|adatot. geznido|gokat egytávo|abbi hogy mi a következő munkám. amit csiná|. Csa|ádapakénta gyerekekke| való konzekvens törŐdésre tö. ne engedje e| magát.sok gondda|. hogy mit szeretne'menefe|é halad. Ésez erősebb mindenné|. hogy a művészeti szakmákban ez kÜ|önösen fontos. Es természetesen)árok színházba' és megnyernimérkozést' o|impiai dÖntonis. sítenekmeg. o|yanok. Te|jesen |e visszaje|zés né|kÜ| nagyon kevesen tudnak ha|adni' Fontos a várakozás. rekszem. BiZos bajnokságokon jó| te|jesÍtettÜnk. a kritika. Uszni járok. hogy önbiza|omhiánybó|fakad' de úgy gondo- zésekné| is. ha e|érjÜk a kitűzott Tóth Krisztina csak nem eá sugárzom magamróI. csiná|od. Arra. Ez is a kitartás.KÖLTŐ ÍRŐ. hogy ha valamit ehhez értek! va|aki megtapasztalja.mert nem tudom.. vakon. Az esetek többségében a hétköznapi megvan ennek az oka. mint egy színész.ki ke||tartani a hivatásom mel|ett. Es mive|egyálta|ánnem szeretnék a mai kor betegségébe. AZ hi. mert ték'hogy az iroda|omnem Verseny.MŰFORDÍTŐ iett energiábó|. hogy kitartásra és megbíz. a kü|ső visszaje|- o .ő L = m . ke||. hanem akaramikor ki kell tartanom.o o L . fáradtsággal' kÜszködve is.ö -q L b igaz' hogy a nők hónapokig nem kaptak juttatast'A napi Szerintemmaximá|isan gondok e||enére megé|hetési akkor is kitet. dig készÜ| va|amire. amikor ember ne adja Íe|' anyagi prob|émáink adódtak: a játékosok ben.de fe|nottként Ezek erőségÜnkvan a részeredményekre. Az ép testben ép |é|ek e|ve a|apjáné|ek.tani. E|keserítő'hogy az én koroszférfi van. nagyokatsétá|ok a kutyámma|. het ró ránk.

tvatthowtvodine
t-És=< SZÁRNYALÁSoK ÉSv Ét-yREPÜ

A'BO-asévek Magas, szőke,de nemfe|emás cipőben' vo|t, szexszimbó|uma de passzolva aTop Gun főszerepét, TomCruisepá|yave he|yett más utatvá|asztott: inkább e|gondo|kodtató fi|mjeiben vá||a|t szerepeket. a nagymesterek jobban gyarapttása, Ma is fog|a|koztatja tudásának minta ve|ea te|ev2iós népszerűség' Cannes-ban beszé|gettünk szakma expóján, a M|PCoM-on.

Madárka . Acé||övedék . Keresztanya. Memphis Belle . Csendes terror . Sze|ekszárnyán. RÖvidre vágva . Ésa zenekarjátszik tovább . Magánórák . A Kincses sziget ka|ózai . Fi|mszakadás . A teremto . Mindenhéten háborÚ. Mária Magdo|na.Vá|ságaWal| Streeten. A sotét|ovagFeIemeIkedés.

l Gyakran Íorgatsz a te|evízió számára. Most Íorgatásáró| éppen egy katasztrófa(tévé)fi|m ilyenkor kiha|unk.e E|töprengsz azon, |ötté|. vagy fennmaradunk? _ Stanley Kubrick Acéllöuedék ("1987)címűt háborús film.1ét egy olajipari vállalat elhagyatott telephelyén Íbrgattuk, ami maga a környezeti

katasztrófa mintapéldája. Legalább tizenötÍajta olyan kemikália található ott, ami halálos az em. berre nézve.Ésmi ebben kúsztunk a ftjldön, ka. tonákat alakíwa. A szennyezett por egy részét még rá is rakták a díszletekre a Pinewood stúdióban folyó mútermi felvételekné]. Sok kor1ársam halt meg az elmúlt években rákban, akik azon a

I o I


o

elixír

SZTAROKKOZELROL
filmen dolgoztak... Stanleyakkoribanmég Iunk, éppen a pillanat teljes átéIésétőI fu. robusztus, erőteljes pasas volt, majd ki- tamodunk meg. A jelenben kell élni. Én a nagy szakálla möebben ]átok spiritualitást. csattantaZ egészségtől gött. de mire tÍzévmú]va nekilátotta TcÍg- l Úgy tudom, az Acéllövedék Íorgatásara zdrt szemek (1999)forgatásának'elég. kor mé|ydepresszióba estél.Miért? _ Két évig forgattunk Angliában. Ekkor gélegyengtiüta fizikuma. Éppen az öltöző-lakókocsimban vár- érezlem e]őször, hogy az életem nem az tam a következő felvételre, amikor a rádió. enyém.Hogy nem énvagyok aZ ura a sor. ban felhangzottMarwin Gaye egyik dala, somnak, hanem Stanley. Ráadásul akko. ami arról szóI, hogy elleptük a Fö]det' túI- riban kapott szívinfarktust az apám. Meg. halásszuk a tengereket.Elkezdtek folyni a halt a menedzserem, az egyetlen ember, könnyeim' A középiskolában oceanológiát aki képviselt, mivel ügynököm nem vo]t. is tanultam, ésa tanárunk azt mondogat- Akkor történt Csernobi]' Akkor született a ta: a világ óceánjai meg fognak halrri, ez fiam. csak idő kérdése, ésha a tengereknek any. l Végü| hogyan másáá| ki a gödörb<í|? _ Nem is tudom... TaIán az önműve]és nyi, akkor nekiink is kampec. Mert a tengeri élővilágképezia tápláIéklánc alapját' volt a ku]cs. Sok Nietzschét olvastam. Az emberiség90 százalékavizek mel]ett l Szintén nem a világ |egbo|dogabb ÍéréI,Iegyen aZ tenger- vagy foiyópart. Ma fiúja... _ Hát nem' Érdekes,milyen fontosságmár bűzleneka tengereink.Nemrég Törökországban jártam. Ellátogattam egy tudata volt. Azt gondolta magáról, kettéamfiteátrumhozésegy fürdőhöz. Nagyon osztja a történelmet: Nietzsche előtti és meghatott, amikor átéreztem, a régikultú- Nietzsche utáni korszakra. Mint ahogy rák mennyire kiélvezték a nap, a levegő,a Krisztus e]őtti és utáni korról beszélünk. víz áldásatt.Mert ]ehet,hogy rabszolgákat Hitte, hogy a tudata és a gondolatai koralkalmaztak az építkezésen. de azértegy- szakos jelentőségűek. Nekem segítettek ségbenéIteka természetelemeive],és az írásai, de nem tudnám pontosan megezek az építmények is ezl az élményt mondani, mi lendített túl a mélyponton' szolgálták.Ezérttartom fontosnaka filme- TaIán csak az életmaga. Hogy élvezem a ket:olyan történeteket meséInek, amelyek munkámat, amelynek révéntávoli helyekbeleágyazzák az embert a környező világ. re jutok el, és új emberekkel ismerkedem ba. Perszenem mindegyik:a mozik nagy meg. Életem arra a felismerésre vezetett részecsak cicikről ésfenekekrőlszól. rá, hogy mindannyian testvérekvagyunk l Vo|tegy vicced Stan|ey KubrickÍi|mren. e Földön. Mindenkiben ugyanolyan alapdezőrő|'. Kubrickmegha|, Íe|megy a menny. vető érzelmek és vágyak élnek. Több az, pasasszágu|do. ami egyesít minket, mint ami elválaszt. be, aho|egy nagyszaká||ú zik katonaidzsipen,terepszínti kabátban. l Nietzschéhez hason|óan te is úgy gonSzent Péteraá mondja:,,Ez itt |sten,csak do|tad' kétrészreosztod majd a fi|mtörté. netet? Modine előtti és Modine utáni kor. aá hiszi,hogy ő Kubrick.'' - Amikor elkezdtema viccet:,,Meghal' szakra? _ Nem' Az ilyesmi amúgy is ttrl van a sa. tál' és...''' Stanley]eál]ított: ,,Ez nem vicces."Nagyonkomolyanmondta.Mint aki ját hatáskörömön. Nem csak rajtam múlik, egyáltaiánnem veszijó néven' hogy a ha- hogy engem választanak-e ki egy főszereplálán élcelődnek.Szerintem egészségesre, vagy valaki mást. Egyszerűen késznek haláIféle]em volt ez. kell állni a megmérettetésre,amikor a lel Egyik interjúkönyvében Kubricktöbbször hetőségek jelentkeznek az életedben. is érzék|etesen beszé| ennek a hiányáró|a l A Klncses szlget kalózai (1995) százmi|nyugatiember é|etében és az értelmet|en |ió do||áros büdzséjébő|csak tízet hozott porszem|étébo| eredő neurózisró|' Másuü vissza az amerikai mozikban, amivel a Viszontih|etetten tesz hitva||ást a földön kí. ÍiImtörténet egyik |egnagyobb bukása vüli é|et |ehetósége me||ett. Ami szépe||ent- |ett' Megsíny|etteeá a karriered? - Igen. Ami nem fair velem szemben, mondás.Te hogyanviszonyu|sz a spektrum végéhez? e két mert arróI nem én tehetek, hogy túl nagy_ Régebben engemis e]rettentett a ha- ra nőtt a produkció költségvetése. Ráadálál gondolata. De mára belenyugodtam az sul nem is sikerÍjit rosszu] a film' élvezheelkerülhetetlenbe. Talán a kor teszi. Be- tő kalózmozí lett belőle. Már akkor tudláttam, hogy a halálfélelemvalójában az tam, hogy rossz irányba tarttrnk, amikor éiettőlva]ó félelem'mert amígezen izgu. Máltán kiszálltam a repülőgépről. Mert a
forgatókönyv, amit a kezembe kaptam, a felismerhetetlenségigát lett írua, ahhoz képest, amire Michael Douglas eredetileg igent mondott, és amit én e]váIlaltam. Ugyanis helyette ugrottam be a főszerepre. Mindezek tetejébeapám éppen akkor haldoklott. Később rendeztem egy rövidfilmet, ami egy kisfiuróI szó], akit elrabolnak a kalózok' és elviszik a hajójukon. Megta. nulja elfogadni mindazt az életben,ami felett nincs befolyása. Nagyon metafizikus film. Csak utólag jöttem rá, hogy valójában A Kincses sziget kalózaj készítésekorátéltérzéseimet doigoztam fel benne. I A Madárka (1984) fószerepének e|vá||a|ásáró| töprengté| Me| Gibson házában, amikor egy madár nekirepü|t a terasz üve. gének. A kezedben ha|t meg a szegény pára. Gibson meg vo|t győződve ró|a, ez égije|.Vo|takhason|ó, sorsszerűnek tűnci történések az é|etedben? _ A legnagyobb áldás mindenképpen az vo]t, hogy találkoztam a feleségemmel. i volÍ,az első, aki igazán hitt bennem. Amikor elmondtam neki, hogy színész Ieszek, nem nevetett ki, és nem kérdezte, hogy mégis hogyan képzelem el ezt. Neki magától értetődő volt, hogy képes vagyok elérni a célomat, és sikeres ]eszek választott hivatásomban. Az ő belém vetett hite kölcsönzött nekem olyan mértékú tjnbizalmat és erőt' amivel nem rendeikeztem korábban' Néha úgy érzem, csak ennyi keII a boldoguláshoz: va]akinek a beléd vetett hite. Szerintem ezértvonzódunk a val]ásokhoz. Mer1 nyáj vagyunk. Akiket terelni kell. Időnként felbukkan a tör1éne]emben egyegy olyan alak, mint Beethoven, Picasso vagy Stanley Kubrick, aki olyan zsenialitássa] ésönbizaiommal van megáldva, ami meghaladja a mi átlagos személyiségiinket és annak korlátait. És e képességeketegy új művészi kifejezésmód megtalálásának szolgáIatába állítják' Iegyen az új festészeti stílus vagy zenei újítás.ik mennek a saját fejiik után, szakítva a megkövesedett sza. bályokkal. Ahogy Picasso mondta: ',Harminc évembe került, hogy úgy fessek, mint egy gyerek." Ritka, hogy valaki rendelkezzen ezzel a megkérdőjelezhetetlen, eltérít-

hetetlen hajtóerővel. Mi, a többség követók va. gy'trnk, másokban igyekszünk megtalálni ezt a pluszt. A szüeinkben, a társunkban, a kapcsolatainkban, a barátságainkban. Kriston Lász|ó/Cannes

elixír

29

Létezik ,,haszná|ati hosszúidő óta egymássalversengutasítás'' a vi|ághoz' ve próbálkoznak ennek a model]nek a ]eírásával, mert aki ennek a A minket körÜ|vevő birtokában van, kontrollálni képes je|envi|ág minden az éIeIeI és annak minden köríllményét. Ez a sége egy rendkÍvÜ| ..használati utasítás'' ősidők óta hozzáférhető intelligens rendszer volt a Földön, azonban ku]turánkéntváItozó' hogy mekkora tömeg érhette el, ésha elérte, mirészeként lyen módon rögzítettevagy adta tovább. mode||ezhető. jelentik
'qkíÉ|!t.Íi!T:'lgorq.

maradt ugyan, de valódi jelenté. VédasérÍet|en se ésa hozzátartozómágikus gyakorlatoka vallásosságperifériájára szoru]tak. A véddk tökéletesútmutatást adnak a ..ftldi Megtanítanak mennyország''megteremtéséhez. haszná]ni és uralni saját erőinket és a világ teenergiáit,hogy ezzeIkorlátlan képességekre hessÍirrk válhassurrk, bőszert,ésemberfe]ettivé séget ésörömöt teremtveéletünkben. zajló titko]ózás azonban kóA több évezrede A Védók a legrégebbi forrását ennek do]taezt az eredetiüzenetet'ígymind a hozzámegaz ismeretnek. Feldolgozásuk és megértésük férés, mind a szövegek valódi értelmének azonban nem mentes a nehéz- fejtése csupán egyhatalmi ésszellemi elit kivá]tségektől' mivel egy,a maitól tel- sága mindmáig. AVédd,kból az emberek áItaIá.Ít{'3ir{.Bi' jes mértékben eltérőgondolko- nos tömege számára közzéteitismeretekelkerü. éscsupán vallásos dásúku]tura stílusában, allegó- ]ik a valódi tudás felfedését, riákban, versekben meg hitrendszereket fel' őrizték építenek 1 Az ősi tanok szerint nem létezikszakadék Isa szellemi kincset. Ebból fakadóan valódi ér.telmezésijk na- ten ésember között. Ha emberi nézőpontunkat gyon hosszú időt vehet igénybe, az isteni nézőpontbahelyezziik, nyilvánvalóvá .! ésa róluk szóló mí ;,' éscsupán egy szűk kör számára válik' hogy az istenségekkel hozzáférhető. toszokkalvalój ában az emberi tudatbanzajló fopróbáltákleírni. A Véddkat az Indus-Szaraszvati civi]izáció lyamatokat hagyta ránk, gondolkodásmódját pedig a tantra Az őstantrikusszemlélet értékes esszenciájámár régenátszivárogelőképeként őstantrának nevezik. A civilizáció ból bizonyos motívumok leigázása után ez az ér1ékes szemlé]etrendkívütak a nyugati civilizáció exkluzívszejlemiműhe. li maniprrlációkon és torzításokon esett át. Az lyeibe,valamint a mágia ésaz alkímiaalaptéteazt követő vallási rend, a brahmanizmus térhó- leibe, azonban ott is csupán egy szűk kijr férhekapcsolódó modításával az őstattra szövegeit tartalmazó négy tett hozzájuk. Az ijzleiliélethez vallások, a filozófia ésa tudomány

30

elixír

pedig ezéft rengeteget nevettem. ARTHA szellemi örökségünket. Melinda nagyon szorakoztatnan és színesen mesél. Ezután megtanu|ják egészségesen ura|ni a saját univenumukat. Eközben azonban az ember mindinkább belekeveredik egy olyan szel]emi labirintusba. va|lásos és ''Egyújvilágtárultki előttem'Közelebb mitikus színezettő| mentesen. Az. és új dimenzióba emeljük az emberi éIetet. E|ső|épésként a résztvevők megtanu|ják megvetni |ábukat az anyagban' majd megtudják'kikők va|ó1ában' hogy megteremthessék vágyott he|yüket a társada|omban ésa munkájukban. jeIentkezés A részvéte| ingyenes.ésnema tú|é|ésért Ío|yik a harc' akkor kiÍinomu|t az é|et művészetének iöhet gyakor|ása. ami zűrzavart eredményez. emberisteni teremtő lényként (38EVES) B.amineksegítségevel az jelenikmeg. K. A képzésen tanultak A workshopokon e|mé|eti ésgyakorlati segÍtségéVel beindultak a Íolyanatok a pénztegyaklrlati tapasztaoktatás Ío|yik. (3napos workshop) megkímélve ígymagukat attól a z(irzavarlól' Bevezetés a védikus alkímia és amellyelmáshll talál kozh atnak.IiÍesutra.NIK0LETT egyszemÍjveget. amely óriási reményeket ébreszt berrne. amelyre bátranépÍtheted a mindennapjaidat. . hiszen ma már nem tiltott az ezoterikus irodalom és a szellemi utak terjesztése. amely vala. ahol rengeteg könyv és szellemi út gazdagítja a kíná]atot.. a kapcso|ataikat ésa jábzmáikat' o Haa harmónia mint mármegteremtőa|ap dött. kerültem önmagamhoz. érÍhető ismereteket. máztóIlecsupaszítoft használható tudás. R.'l teIeÍonszámon. |dőpontja: 201 3. a WWW. Ezekben ráadásril nincs is hiány. főként channeling (csatornázás.. amelyből nehéz megtalálni a kivezető utat. hogy közelebb visz az aranykori tudáshoz. taláIhatómindaz.'' a|kalmazott mágiagyakor|atiába a modem ember számárareá|is..Haugyézed. elixír . MARTCA BEMUTATÓ ELŐADÁS ldőpontja: 201 3.ésnem sorolható máshova. a testmezőiket. B. április 1y20-21' (1 0-19 iráig) JeIentkezés ésrészIetek a www.Nagyon rendszeft és egyszer(Í eszkiszt kaptam..LIFE SU T B A dern önfejlesztő technikák.amit a mai ember keres. ezek között azonban nagyon sok a bizonfl|ást nem nyert vagy a végletekigmenő közlés. A Véddkbanugyanis meg.lB munkanapokon óráiga -349-5933-as +36. Vannak azonban olyan ezoterikus vagy szellemi mozgalmak is. hogy átvegytik @ LiíeSUtrO A LiÍe Sutra-tanÍo|yamok azé|et (arha. az ezlterikusvilágrol. ésa védikus kozmológiát ötvözték a keresztény kulttrrkör misztikájával. mintNeo a Mátrixban. va|amint az adott remtésben is' Használhato vinhek megÍe|e!ő személyes beavatást latokatszereztem' RendkÍVüli volta Répzés kaphatnak a resztvevők. A szel]emi források azonban megfelelő újraértelmezésével ]ehetővé vált. jól átlátható. káma. anikorbevette kapszulát. A'70-es évekóta komoly mozgalommá alaku]t New Age mára gyújtőfogalommá vált: bármilyen információ. Használható tudásaz ezotéria .akik most A BŐSÉGÉs vRoYorurEREMTÉS kezdtekel érdeklődn| mefta legtöbbet MÁGÁJA kaphatják: tiszta. főként a New Age..akik úgy már sokattudnak érzik. (29ÉVES) SZ.A kereső könnyen ráakad egy-egy érdekességre. ám ezek attól működőképesek' hogy gondolkodásukba beépítették az ősi keleti tanokban megtalálható alapelveket. a New Age részeként nyer publicitást.Egyaránt aiánloma Life Sutralanfolyamlt azlknak. P J' (57ÉVEs) a|ka|mazható módon..hu honlaoon. B.már nindentelolvastál..Kaptam tátok' Úgyéreztem magam. amely eiébekerii'l. gyereel. Aziljlrányzatok. ésa mai korbanhasználhatotudástkaptunk a legősibbforrásból.IiÍesutÍa. azt a a tudást. a piros és szembesült a valosággal Szellemi utazásom kardinálispontja volt eza Wlrkshop' Köszijnöm!'. amelyek jó irányba vezetnek. utóbbi néhány évtizedben az ezoténa piaccá nőtte ki magát. médiumitiís)útján megsziiLletik. ésmeglepődve fogodtapasztalni. Ezért ez a mozgalom a legszéIsőségesebb nézetek. A végső pedig tanítás az univerzá|is síkon va|i |étezésünkrő| va|ó ésaz azza| összekapcsoIidásriI szó|.(34ÉVES'. könnyen felfogható '. ésazlknak is. . az életegy leszúkített tartományára fokuszá]nak. rengeteg információt tartalmaznak. ésegy kicsit is azzal kecsegtet.. Az útkereső ember nyitott minden újinformációra. a történetek negjegyezni segítettek a tanultakat.lgaziút! Vallásos útvesztőiben. hogymostitt negkaptada lényeget. életeproblémái pedig továbbra is megoldatlanok maradnak. de a valódi mélységet kihagyva.. (38EVES) r PAL(45EVES) újmegvilágításba helyezte a kele. amivel végre tisztán . LIFESUTRA akkor .világos. a motivációs módszerek mára számtalan nézőpontot kölcsönöztek ebbő] a forrásból merítve. szerda 1Bórátó|. amelynek semmi köze az élet problémáihoz.Atanfolyam ti tanokértelmezését. móksa) |épésre a lépesÍő| ü5rtÉnő e|sajátÍhásán vezetnek végig. A mai ember a technikai fejlődés ellenére sem tudta megválaszo]ni az életnagy kérdéseités megoldani a legalapvetőbb egzisztenciális problémákat. négy Íőa|appi|léÉnek dharma. hogy. február 6. végén a beavatás!'.hu honIapon vagyteIeÍonon 'l1-. . reménykeltések és információk gyújteménye.

nak fájárril. mert úgvneaz sót művész. a kezdíldlk Így dig: miért? szomorúan . Va|amit.siság kora gycrjó eledclnck és tetszetősnek vélte a gyüvezett átlagcmbrlr is (létezikaz ilyen tlgymtlkkorban jelentkczik először.Érdtlkestllgondolkodni 1ágteremtósénekbibliai történcte szerint ttllgeti ugyanazt a ktirdést..{ ELJEN . anrit sclha ntlrn lehet kitllégítcní. amikor a megtudni./ _ és dolrlg. étvírgy' azon. jövőjét. emlék Édenkerti elixír ./'' rosszindulatútúlórdeklődés. ha nom sikerels is az ercdmény' mtlgórtrl A kíváncsiság olyan nemes az t:rőfcsz'ítést. p rtn.. mit-lehct-eipltltykálni típusír gonosz tudásátiltcltt gyümölosöt a .kívánatos az apró cmbtlrke szakadatlan kérdósektlt írltalán?). hogy a vinagyon idős ember Íblyamatosanismé. zorintem ugyanis a kíváncsiság az cmbtlrisóg egyik legnagyobb kincse. .) A kívánr. hanenr mcrt .á Q. séget. úi utakra vtlzcti a tudrl./'egc'/.e o o ? o ? ) q. Énis azon Vagyok..clett ki? kit. a a kutató. s eZ a szó'. mivcl nem a kíváncsiság dijntötte ol a frissen'torem. a tudós' let dicsílret... kiderrteni hacld lássa. amikor vclltaz a nliközben kipróbírlva|ami Íiiss möIcsöt.socla. úi lchetőségtlkre irányít fénycsóvát_ néha olyanokra is. ittésmost. tudja mefrcgyczni a vírlaszt. Ntlmcsak azÓrt tcttc ezt. és reggcltől estig meg sem á1l: mi? hol? pemikor?. a ? 9. Öszt(inzr a kreativitást tis a lclemónyes.ígv is vógződik. Allandóan új aimányt ós a művészctet.végzia dolgát. ttlsabban a világát jelentó Í'clnőtteknck.Mi lenne' ha. atnelytlket jobb lennc a sötétbcn hagyni' (Az ! akércőjel aZ i strlcrctlen n agyvilágn ak. Mármint Éva kí E kót végletk(izött pedig ogy tudatosan tett emboriség utt1bbihoz tartozik a minden-lébelrra (llt éltltbcnaz értolmesfelnőttkíváncsiság váncsiságból t(lpte le és kóstolta nlcg kaná1. nri történik. -s .Kíván'' Érdeke Kíváncsiság.jó és töpreng arnit nem il. s. Még lehctííségot.. tókat nyitogat. mindenckÍ.

akár az emberi szetv ezet döbbenetesen bonvo]ult műkö- szíwe1.ésszobrászművész tette úgymond hivatalossá. továbbá a táplálkozásterápia.. kor a legelsőbibliafordítások idején a sötétközépkorban. aZ egyetlenösvényen. és a fügefalevél is onnan származott' Honnan tudom mindezt? Kíváncsiságból utánanéztem a modern bibliakutatók szakirodalmában.Ugyan. aki nem fogadja el szó nélkül az orvosi utasításokat. mizár óIag materialista hozzááIlást tekintik lyen kimenetel várható az ő esetében _ tudományosnak'ésannak jegyében vég. test-lélek-érteIem alapon között. Hogyan is ne tenné.és gyakran fel keli tenni a dala ls. aki nyitott értelemmel és Az elveszettkérdőjel Mi érdeke|? A kíváncsiság sok szinten múködik.jelentette. és el ke]l 1ndulnunk a külső-belsőfejlődés köves. Szerinte . amíg nem kap megfelelő válaszo. Ha aBonban pszichológiai szempontból vesszük szemügyre ezt az id'őtlentörténetel.. Minden irányból Igen ám. és mit. Legalsó fokán arra csábít.Hogy épelméjúekzásterápia merő badarság.ésszélesebb' holisztikus szemszögból keres válaszokat i\szerű' kérdésekre. amelyetérdemes követni. a gonosz pedig latinul malum. kutat.és böIcsességre akarunk szerttenni'tudatossá váiunk. Siegel ''lázító'' módszere sem nyert általános elismerést kollégáitól.működő medicina általában jobb eredség komoly. tudományos képzettségre. ott . rossz esetbenNew Age-ostobaságnakkönyvelik el' több rendbéliudvariatlan megjegyzés kíséretében.psziché kö]csönhatására..táplálkozás okozta károk nagy részét.meglepetve venné hanem kérdéseket tesz fö1. a politikusokztjme hosszan mellé. és addig nem nyug. köztük az Ji-king' a tarot. Bernie Siegel amerikai sebészprofesszort _ több könyve magyarul is megielent _.ozat. nem ér semmaradjunk ebben a lármás világban. akinek a valóság iránti kí- nult Dr. kat.Mindkettőnek komoly szakirodalma van. Mihelyt kíváncsiságbólelkezdjükvizsgálni a jó ésa rossz közti különbséget. sokbuktatósösvényén. régimódi.ám ezt a fordítási ferdítéstszámtalan festő. örökifiú kíváncsiság.ki. és hogy optimális tápváncsinak lenni. viharos e]lenkezéstvált gyogó agymosó technikákkal igyekszik ki az olyan szaktekintéIyekből. Ked. letét. Ettől persze nem lesz nagyon népváncsisága örökre megváltoztatta a v1lágró1 alkotott elképzeléseínket'Hozzáfűzte: . aki egyik elóadásában kiszabáIyoző erkölcsi elvek egyre halvá. mondta Albert Einstein. földi keóhaját számkivetéssel éstöbbféIe serwe] büntettemeg a haragosÚristen. Egyik fő érdek]ődési köröm a holisztikusmedicina.ményeket ér eI. ben titokban elolvassa az aznapta szóIó asztrológiai jóslatát az újságban. hogy mivel nem ne felejtsükel a jó és a rossz közti kü.média jóvoltából.den újszerű hozzáállást elvből.a rossz beteg könynyebben gyógyul''. lóka magyarázatokkal.ameiyek igazolják. . dését A kétszéisőség holisztikus. mostanig e]ért eredmémai napig a hagyományos.Ő 1egalábbőszinte volt. akkor kiderül' hogy Eva kihágásából sziiietett meg az emberi tudat. egyszóval erőteljes. újabb betegsegítő módszereket próbál kifürkészni. a rúnák vagy az inga. dolkozásra.ésbizony ez meglepő fa a bölcseségérI.sok mindent meg kell kér. Kutatók világszerte halmozzák a bő statisztikákra alapozott tanulmányokat.A hirdetőipar világszertera.venc példám erre egy kiváló kanadai orbeszél.és kidobnak bennünket az édes tudatnélküliségÉdenkertjéből.Ha a valóságot akarod bemutatni.n tilvttrl\ztu^ lN / -N t-tr^\t / .szabadjonmegemlítenem' hogy az a bizonyos katasztrófát okozó gyümölcs nem volt alma. szabályoznt mindennapi életünk(ésfo. ott találjuk a remek újítókat' kisgyermek kedvenc kérdését' mármint mint például az immár nyugalomba voezf hnorl miÁrf? 'A tekintély iránti vak tisztelet a valóság legnagyobb ellensége''. És ha egy-egy ujszerű hogy alig marad időnk önálló gon. ahogy számtalan háIás betege és olvasója emlegeti.. akik min. hogy az úgynevezett táplálkonyabban szerepelnek. feledkezz meg aZ eleganciáróI!'' látni a materialízmus keretein. Van szeméIyestapasztalatom ezen a téren. akkor elvetnekmindent.központú váIt. Bernie. csakhogy mindez megmarad a árad felénkaz információtömeg.eredmény mégis nyilvánosságra kerül a sűrún.. pedlg az Edenkert Bibliúból Mellékesen ismert földi helyén nem termett volna meg az aima _ Évafügétszedetta fáról. ami próbál túl.. gondolko. mint a taláIgatás)' hogy jtivőjét nagyrészt mindenki saját maga teremti meg' Legmagasabb szintjén a kíváncsiság komoly témákat feszeget. gyasztóikötelességeink) valamennyirész. kérdéseket föItenni és lálkozással helyre lehet hozni a pocsék nem megelégedni féligazságokkal éscsa. Rossz betegen Dr. nunk a saját lábunkon.és a társadalmat még nemrég vosprofesszor. olyan kutatás világában. soha nem is fogialkozott l ö n b s é g e t ( e n n y i v e I t a r t o z u n k E v a veje.különös tekintettel a test. ha korunktól függetlenül egy kis darabkát mi is átvenBeata Bishop nénkbelőle? (London) elixír 33 . Egyik sem forradaimianúj avagy merész téma.dás és szakértelem nélküi elvetnek. van-e esetleg más eljárás is. mondja megvetóen a felvilágosult egyén' miköz. kíváncsiság észre a hiányát azokban a tudni akarja a kezelés időtartamát és tudományoskörökben' amelyek mind a meilékhatásait. ezenkívüI betegeit is szokatlan magaviseletre buzdította. mint a kizárólag testmindnyájunkkötelessége ébernekéskí..aki csak nemrégteremtődött meg Ádám bordájából. ősszüleink szebbnél szebbábrázo]ásával_ almástul. Mi lenne.érdekli a téma. anyánknak). Fordítási félreértésről van sző: az alma latin neve malus. zik egyébként kiváIó munkájukat. hiszen minden embert elsósorban a saját sorsa és a közvetlen jövője érdekli! Az viszont nem mindenkinek jut eszébe (ésnem is olyan érdekes. Jó esetben mindössze jenéző vállvonássa] felelnek az ilyen kérdésekre. szik. akár a világmindenség természetét. valahol középen. érdeklődik. Mint tudjuk. jelképes motorkéntlátja el energiávaltovábbra is a kielégítetlen étvágyú. még nyolcvanévesen is egyszerre több könyvön dolgozik. Ésha már itt tartunk. mint ahogy Dr.ahoj nincs szük.nyeit. mire készüljünk fel? Manapság sokféle Segédeszköz áll rendelkezésre. hogy próbáljunk bekukucskálni a saját jövőnkbe: ugyan mit fog hozni. testi-]e]ki-érzelmialapon végezte munkáját sok évtizeden keresztül. A kettó összekeveredettvalami. Szerencsére van az éremnek másik oldőjeleznünk..más szóval kíváncsi.kint'' meg kell á1l.Micsoda butaság!''.' óhaj ÉvátóI. próbálja felkutatni.hogy a szerú hagyományos körökben. tüskés. Ha Einstein ma élne. majd hozzáfíizte.. Siegel az olyan pácienst érti.

ajlamosak vagyunk kijelenteni. A kozmikus szemlé|etmód A korai civilizációk embere sokka]bensőkapcsolatbanállt a csillagokkal. hogy a föld és az égkozötti összeköttetést keresve minél köze]ebb akartak kerü]ni az univerzumhoz' ahonnan _ hitük szerint _ származnak. templomalkotó cselekedetek során. minden Amerikától a Távol-Ke]etig ősi cimélyen vilizációban és népcsoportban benne éltannak a kozmológiának az ismerete. megvalósítvaezzel az . megarchaikus társadalmak egészéletét Délhatározta a kozmikus szemléletmód. A hegytetőretelepiiit szent városok. a ségesebb mint mai utódai. tedrálisoképítésével rt-rlt A földi építmények ésa a csillagokhoz.amelyekaz égbolt képezik a Földre. az óriási kőkörök' a gótikus ka. Az világmindenséggel. az emberköze]ebb ke. egyesteríileteit tesek. csillagok kapcsolatátlépten-nyomon dezhe!. le.mezőgazdasági terme]és) ami által mindezek szakrális jelentőséget kaptak. a piramisok..amintfent' úgylent'' elvét' Egyiptomi egyezések A legismer1ebb csillagkonstellációs megfeleltetés a gízaipiramisok ésaz orion csillagképhasonlósága. pei.Gondoljunkcsak Stonehengere.iik: sok ősi épiilet bejárataegy adott csillag irányába van tájolva. valamint a közösségi ilnnepek) arra szol. tot.az uralkodó osztály megalomániáját tükrözték. gáltak. Newgrange-revagy ChichénItzá nagy piramistemplomára!Vannak épiiietegyüt. akkor megértjük. alapítás. A szertar1áéskozmikus jelentést sok (a házasságkötési és halotti rituálék. Ha azonban megismerjük és elfogadjuk az archaikus társadalmakban é]t emberek gondolkodását. hogy az ősi kőépítmények _ példáulStonehenge vagy a viépületegyüttese lágszerte emelt hatalmas piramisok . hogy életben tartésemlékezetben sák az égs eredetet ésa kozmikuskapcsola. A három piramis _ a Kheopsz.Robert Bauval 1994 púlikált e]rnéjete szerint a piramielején sok a csillagkép csillagainakftildi tiikörké. fti]fe. hogy alkalmas legyenaz emberi éIetre. amely szerint az istenek az őskáoszbóI megalkottáka rendet' s a világ megteremtése után termékennyé tették a ftjldet.vagy bizonyos napokon a napsugár pontosan keresztühalad rajhrk. A premoderntársadalrnakban szÍmbo]iaz kusan megismétlódött a világ teremtése (városépítés. a 34 elixír .

e. s az eirende.arányosan... e.ós a Draco. S vajon mindez hogyan függ össze a tavaszinapéjegyenlőség idején A város égitérképaz orosz|án csillagképre tekintett_ s mind.vélik. egyiptomimitológiáhozhasonlóanitt is a mok.Senki sem tudta.vai]ás között _ anná] is inkább. a gö. nek ésAtlantisz pusztulásánakaz idejét fedez. hogy leképezik a Draco pontaz Arpád.Az tenkiráIlyá nyilvánítottaönmagát.csillagképet'Az épületek által kirajzolt piramisok Az e|rendezés ugyanaz. ha ezeket az égitesteket rendre csak deztetik.uár. is. és szöorion négymásik főcsi]lagahelyén piramismaradványok vagy romterületek orion övének három csillagát elszigetelt vetséget kötött Sivával. szetesenaz ottani tájolásnak megfelelő.bodzsaiAngkorban a templomoktöbbsége Orion nyék te|epÜ|ései közöttis.A Tejutata Nílusjelképezi. akét sziklafennsíkok méghopi indián De vajon mi lehet a kapcsolataz Orion dahszuri _ a Vörös ésa Tört _ piramis az amelyekenegy évezrede köoriontól jobbra található Hyadok csillag.ugyanis a főútjamentén Egyiptommai és Atlantisszal? Sokan úgy ezt megerősítették a rajta látható erózi:ós elheiyezkedőépületekpontosan a Nap. Elképgyökerező kapVajonmi történhetett Kr..fa]vakálltak.s herletesvoit az egyezés' a ftildi objektumokaz hata]mát. ahogyan pedig pontjának pá|os Megint ez fényűt a |egnagyobb.másrésztaz. találhatók. mint nagyon kevés helyen. tobzódása.kőműveseksok rítusukat Egyiptombólere. hogy a V. Mahendraparvatában. amikor a szobor megörökölt monumentálisépületek pontosan precízvárostervezés.konstel]ációmeglepőmódon abban a helyje|zi. elképzelhető. mára.egészkultura minden Kecalkoat] a Napot. rendszerbolygóitjelenítették ered. Fe|téte|ezhetően emiatt ittaz energiáknak o|yan özön feltételezettdátumát és Atlantisz a FÖ|dön' ame|yik az égbo|ton pusztulását akarták közölni az utókorrai. az égbe.az egyiptomiÍzisz-kriltuszból nyomokis. tották? iriási jelentőségű dolognakkellett zésbennagy pontossággal lennie az egészegyiptomi civi]izáció szá' Uránusz. Az erőközpont a Pi|is közepén ta|á|ható. 600 körül betelepedő nyékén található régifrancia Notre-Damevel mutatták ki' hogy a Szfinx sziiLletése is aztékoktólkapta.az orion ésa Draco csillagképre fennsíkot az összes építményével együtt mológiájábanaz égboltnak ezt a területét nevezik. Íákezt a várost' a Teotihuacan(.hogy a kereszténység Szűz Máriája meg méret. 1787-ben.hivatalos' építésének idején' Tejíltaz az égiít. 1846. Az szinténmegtalálhatók az orion csillag.Ameri kai orion.ahol az emberekbő]istenekvá]nak')ne.földi megfe.Ieképezésekrodalmát. a Neptunuszésa Plútóis * no.kéntis szolgált. A csil|agkép további négy mindegyikéné| kolostono. és zötti kisbolygóövezetetis pontosan mu. ben: a |egha|ványabb csi||agot a |egkisebb hegy a |eg. és nincs kizárva. a három hegytő| körbevéve. hogy a gízai Coloradofolyó jelenítimeg.Dzsajavarman nagyonkülönleges körii{ményekközött alapította bi körüvéve. e. hogy a Nagy Piramis építéséGraham Hancock továbbfejlesztelhe ezl en. erre aZ időszakra tehető.díszítményeikkel akkori égi konste]Iáció tükörképei. A többek között a templomosok és I(r. PiIisszent|ász|ó) szintén az 0rion csi||againak megÍelelő-1300 között éltea fénykorát. A hopik koz. Ráadásu]ekkorra teszIkaz ózönvíz. a napéjegyenlő. istenkirályságot. 10 500 kör.lemben Sziiletett meg. a szabad.Siva ftildi lakhelyén. Louis Carpentierszerinta Párizs körban a precessziósasztronómiaSegítségévet azoktó]a Kr.Ellenségeitől lagkép rivének három csillagátszimbolizál. méghozzáegy ma már ki. a Krr]en. erősebb Bár a Khmer Birodalom800 és mok ta|á|hatók.3lviIágbejáratának''. 2500 körtjLlnézveaz égboltot' nem visszatér a bencések hatására kialaku]teurópai gó.pülésekromjai találhatók az orion többi zöll? Egyrésztaz.méretarányaikkal.e.kal.virágkorában messzire kiterjesztettea Isten dicsőségét és hatalmát hirdették.A gótikustemplomok kell vizsgálni. ami által minden (mesdk) reprezentálják' f<jldi ésisteni tudás letéteményese lett. LepenceÍürdő.a megfelelőnaptávolságban. és azt állítja. hogy egy. ísszintén kép fő csillagainak földi megfelelői. 10 500-ben mutatkozott.az évszám| gek(K|astrompuszta' Rári-hegy.DIlVENZ|ŐK Az angkori templomegyuttes Ezoterikus vé|emények szerint kü|ön|eges kapcsolat vanaz Graham Hancock elmélete szerint a kamcsi||agkép és a Pi|isben ál|ihárom hegy.. Az A középkorbanis éptiLltek olyan komplexuegyenesenkeleti irányba.banés1930-ban hogy valójában egyiptomieredetű_ ésinami után a megmaradt at]antisziak a tékföl! Ráadásul a Mars ésa Jupiter kömonda szerint szétszéjedtek a világban. e. Horváth Gyula száradtfolvóval reprezentáIva.szent áIlat a délke]et-ázsiai dig a Szíriuszcsillaggalazonosítható. a vi|ágon Mindenesetre II. 10 500-banazonbantöké.A TemplomoslovagrendJeruzsá. elixír 35 . i||etve a kör.A középső három csi||agnak meg. amelyek leképezték az égboltota A piramis . akiket lenyűgöztek a templomok a Földön képezikle a Szíz és a csillagképének égir ajzát.lelőjét ségidejénfelkelő nap irányába nézzen. I(hephrén ésa Mükerinosz _ az orion csi]. az égbe törő templomok teljesa tiikörkép' mert e]csavarodik az oriA Mexikóváros me]letti Teotihuacan tikus építészettren on öve .lgyó (núga) mitológiában' rögök által Letopolisznaknevezetthely pe.Kr.I(r. ja' méga méretarányok tekintetében is.csillagának megfelelő helyeken. ze]hetőtehát. A Tejutat a kanyon alján kanyargó nek idejéna királykamra szellőzőnyílásai mutattak' az elméletet.Az amerikai Grand Canyon környékén hegyre szorítva.ésezeket vizsgá|va összekötve azta rajzo|atot kapjuk hogy_ kiiüsőhaÍásra a vízen he|yezkednek együtt s Vona|akka| jön létre mint is |átható. mint az egyiptomi eseté.csakrauartinná.e tekergő'hosszú csillagkép halmazt képezile a megfelelóhelyr. amelyena halott 1elke földre. mert a erőforrását ennek a megörökítésére kap helyet az templomoshagyomány folytatói. fele|ő a Rám-hegy ésa Magas-hegy. Ugyancsakősi indián tele. A kÖmyező helysé. termé. e.úgyhelyezkedikei. metikus ismereteketközöItek a látogatókGraham HancockésRobertBauva]1996. lathoz is. A Szfinxetúgytájolták' hogy a .nen már egyenes az iÍ az atlantiszikapcsoegy csoportjukmegalapította aZ egyiptomi tatja a város. kik alapítot. zeLben ábrázolja a csillagképet.a csolat van a templomosokésaz egyiptomi temploma fordí Nap-piramisa Szaturnuszt.hogy mélyen jelképezi nyékén. _ az épiiLletekkel pontosan e|.világközepének'' pedig az .a város.

de a többi rizikóÍaKor védhető. részben mege|őzhető. gyar lakosságnak majd 10.ö Az egyre rom|i anyagcsereá||apot. ban és egyszerű szénhidrátokban(cukrokban) gazdag táplálkozás' A betegséga ma. életvite| is. Je||emző ra1uk elixír . ame|yek az é|etminőséget.É nak. de fiatagérő|. .folyamatban elpusztul. mive| az in|á|kozásmidda| ésa keze|Őorvos utasításai zulinterme|ő sejtek 90 száza|éka autoimmun A mai orvosiismereszerintigyógyszerszedéséve| vagy inzuIin. egyÜttműködésben érhető e| jó anyagcsere-ál|apot. tős szerepe van a családon be|Ü|i az azonos táo|á|kozásmidnak és étetmid. az otven évenfe|Ü|ieknek15 száza|ékátérinti. nnek egyik |egÍontosabb fe|téte|e a cukorbetegség korai fel.A betegségakár 1O-15 évenát rejt. és zsíranyagcserekarbantartátápsa a dietetikusá|ta|aján|ott éIetmódvá|tás.A GUKoRBETEGSÉG szövőorvlÉruYEl (diabetes A cukorbetegség mellitus)ma már Ugyan sok nehézség árán. ami. tÚ|sÚ|yos vagye|h2ott.és időskorú. ismerése' majd a szénhidrát. szövődményeket jelentősen rontják is. haj|amnak.E -E ve marad' sokszor csak akkor derÜl ki. A haj|amadott.!o D o ki. adago|ássa|. Megfe|e|ő keze|és hiányában viszont okozhat. az á||anL gyermekAz 1.típusú cukorbetegség még vagyfiata| felnőttkorban kia|aku|. Ehhez a cukorbetegnek egyre A 2. típusú cukorbetegektöbbségekozép több ismerette| ke||rendelkeznie betegsé. i||etve miután |étrgöttek. vaIamint a feIe|ősségte|jes a mozgásszegényéletmód. sőt veszé|yeZetik az é|etet gondoskeze|éssel Kialaku|ásuk azonban Szerencsés esetben. Csak ko|csönös ésrendszeres tek a|apján kivédhetet|en.9 L kor már a szövődmények okoznak panaszt.de jó|karbantarthati anyagcserebetegség. amiben je|en. de e|engedhetet|en a táp|á|kozásés |abbak is megbetegedhetnek. a esetben sÚ|yosságuk csökkenthető. legtöbb kés|e|tethető. a teIÍtett zsÍrok.

va|amint a zsigerekközött fe|. következik tenciamiatt. meggáto|. A sÚ|yfölöslegcsökkenése soKat. Mindezeket zotté|etvite|' a dohányzás és az a|kohol ismeretet és önÍegyeImet igényelnek.a szer. kovetkezményei. inzuIine|vá|asZás zavaraésa szövetek(sej. is. a kis ésnagyverőerekegyeredményeként kor képzódjon. jut az agyba. va|amint hegesedéssel szövődmények Jó|beál|ított cukorbetegné| amiideghár(ezkevesekné| (és va|ósul meg. pribá|jáke|távo|Ítani A 9-10 betegeknél. szenehéz elérni.ésaz oxigénhiány miatt sző|őcukorra| az 2. A rosszu| kezeltek vagyazok. A szövődmények megjeIenésének e|kerü|ésére' kés|e|tetésére szintén vanesély.GYOGYITOELIXIR dósu|ó magas vércukorszint károkatokoz az erekben (angiopathia).ráegében okozhatnak . de az zó hormoneme|i a vércukor szintjét' okozza.éveken kényszerü|nek. okanem a nem töké|etes beá||Ítás vagy Mivela fo|yamat ésaz eseta beteg ÍeIe|őt|ensége). (eza vesekÜszöb) vizeIette| bŐséges energia. Az ideghártyát 7-8 mmó|/|. mintaz a|apbeteg. FeltéteIe a ió cukor-' zsíÍés Íehér. a vérben lévő sző|őcukor cukorszint ésa kísérŐ betegségek gyorsÍtják 4'5-5'5' nyomásésko|esZerinszint) Normá| szintje éhgyomona étkezést követően a retina módon keze|t károsodását. a é|etminősége szinte azonosaz egészségese gIikogént sabban megy végbe. mígaz a|Ía. a lékátkitevőtú|sÚlyos ésa bór károsodásához s jel|emzŐ. je-anyagcsere.A magasvér. átészsírkép cukorszint ződésI. (magas mindig vér.májú) betegekesetében A rezisz. 4_7 után 6-9 mmó|/|. a szív. a fehérjékbő|. A meg. Ke||ő cukorbetegné| éhgyomorra el|átóerek fa|án 1-1'5 óráva| ke|etkeznek. A re tinaafényingert áta|akÍtja idegije|lé. az erósen csökkent |átásés a vakságkia|aku|ásának e|sőszámú oka. a másodika betegek 85 száza. a károsodás kizári|agpupi||atágÍtást követóen. típusú diabétesz kialakulása méghaj|am esetén is e|kerü|hető Az |NzULlN HATÁSA Az inzu|in o|yan fehérjeszerű hormon. Megmutatja szá|erek e|Áródnak. párhuzamo hiányában Inzu|in a vércukor szintje emel.Kia|aku|ásukat energiává alaku|ását ésannak béta-sejtjei az éveken.A jó| keze|t cukorbeteg összetett szénhidáokná| ez a folyamat|as. má|isná| próbá|nak vak égetéséve| energiához csak |ényegesen több inzu|in kéezek bom|ástermékei a ketontestek. Ez a vércukor. Vércukor: tóidegenkeresZÜ| jelen (g|ukóz). az idegrendszerben (neuropathia) s következetesen az egész szervezetben. ha épek |ennének. a|mafor. a Szem.ség. inzu|inhiány ketoacidózishoz.szigeteinek a sejtekbe va|i bejutását' terme|ikaz inzu|int.agy.A 2. fe|gyorsul játszik szerepet. Ieges Úszó homá|yok átmenetiek.akik nem g|ikogénné' szőlőcukrot s így a májban e|rak. Ezeknekaz e|őző át|agos ekkormegindu| azÚjér-képződés.s eA ahajszá|erek biZosÍtanák. A sérÚlt a vérÍesték kötődöttrésze. p|akkokrakódnak|eaz erekfa|án.szor gyakcukor ke|etkezik. ésáteresZi a vérsavót. buborékszerű kibohosu|ások az . Szervezetünkben minden sejteka g|ukagont. tésse|. tÍpusú cukor. Íe|tét|enü| nemfájda|mas.aIakÍt'ja' ésÍokozza a sző|őcukorképződését is tudnakbetegségÜkró|' súlyos á||apotba k+ tározidhat (az evésekközötti szÜnetekre). sokrétii szovŐon/lÉruyer 9=g-g:=g! i :=g-"0 I 11l -e-nyg[ VERCUKORERTEKEK elixír 37 . a szŐ|őcukornak a sejtekbe va|óbejutását. az a több|etcukrot.Íokozza a fehérj+ a normá| tartományban.szabá|yofenná|li. és vérzéseket okoz. aránt károsodnak:fa|uk megvastagszik. san a zsírfé|ék vérszintje is emeIkedik' az aminosavakbi| ésa fehérjékbó| is sző|o tek)inzuIin irántiérzékenységének csökke. in. amelynekfontos szerepe Vana szervezet szénhidrátanyagcseréjének szabá|yozásában' A szÜksá ges inzu|inje|en|éte csökkenti a vércukor szin!jét: e|ősegÍti a szó|őcukornak A hasnyálmirigy Langerhans. |átásvesz.a Vesék mmó|/|-t megha|adóvércukorszintekné| Vezet.rabban' minta nemcukorbetegekné|). a kívánatos értékeket megha|adi gáto|ja vércukorszint szénhidrá e|ószörszó|őcukoná alaku|. A kéthormonösszehango|t rÜ|hetnek a szövódmények kialaku|ása miatt.3hinap vórcukorszintjét.ezeksokkalsÚ|yosabbak. a normá| testsú|y' a Íizikai aktivitás' a kiegyensúlyoperme|lőzése. Az abszo|út és kimerÜ|nek. ame|y a |á. kia|akulása).A r+ tina oxigénigénye nagyonmagas. Az inzuIin áta|akÍtja a májbaneIraktározott szó|őcukorrá kéve|.működésének marada vérA hajszálerek. kómához és ésa Íokozott fizikaiaktivitás csökkenti a re. glycosuria) vesáés (cukorvize|és. ésnöveli azéNágyaI. típusú válik.ffiffiffiffi a szemideghártyájának ha|á|hoz vezet' zisZenciát' megbetegedése.je| |egzetes e|vá|tozáát több|etterme|ésre vezet sorvadása kovetkezik be.szemfenéki vagykésle|tethető. á||apotná| a késői a vérzés jár.|tekA szem és a szem körü|i szövetek minden ezek hatásáraétvágyta|anság' fogyás. A 2.közepes s ha az Üvegtestértéke anyagcsereereknek a fa|aigentörékeny' je|entŐs (eÍö|öü 7_8száza|ék Íe|gyorsu| ben e|pattannak.évtizedeken át ÍeIhaszná|ását. Egészségesekné| 4-6.romlókeringés (hasrahízi. valamint vérnyomás. tya-|evá|ást 6_7száza|ék aminek te|jeslátásvesZést) okoz. (hemoglobin hajHbA1c á-egy-cé): megreped. az idegek.s egyrekevesebb vért ezá|ta| és zsírcukorbetegségben a béta. amelya véráramba kerÜ|' nése(inzu|inrezisztencia) folyamata A veséka megnöve|tvizeletmennyiségge| Az e|sŐok a normá| sú|yú 2. é|kezés majd érfa| meggyengü|. a megÍele|ő ésvérzsírszint Íenntartása.gént anyagcserében sejtekpusZulásamiattnemterme|ődhet szá||ítanak az á|ta|uk ellátott terÜletekre. részt vesz a ÍehérjeAz 1. zuIin. típusú cukorbetegségben az A megeme|kedett cukorszintte| kedik:a g|ikogén visszaa|akuI sző|ócukoná. A vérben a sejteka fe|szaporodott zsírsa.eresZové ésoxi. Mind.pes hatást kiÍejteni' s emiatt a béta-se.|a' hogyaz aminosavakbó| sző|ocu.szaporodott zsírszövetben ugyanisa norjutni. az ére|meszesedés (2-6. ame|ynek be.

see|égteIenség során avér szűr€ száradása. nem.árpaképzódés. vörös szem (a kötőhártyavénáinak tágu(mive| hegesedik' s a működo |ásamiatf). az Üvegtest szívinfarktust vize|etben kaphatnak. Az Újér. hogyazétel kis. dig Ütemben eme|kedik.gyorsabban a vércukor retinaműtét vá|hat azizmokaI beidegző idegek is sérÜ|tek. gyorsabb tÜnetek mok sorvadnak. zsírtarta|mú |erakódások. A 24 irás gyŰjtott 30 mg-ná| nos az aktuá|iscukorszintte|) A 30 és300 a koszorús erek kevesebb a normá| a|buminszint. miatt az mg közótti szinta vesefunkciiromlásának sa. ző pont1alra.sebekkeIetkezhetnek. me|yszosok. pe iz.ffi a beidegzési tén a szeméSzorvos álta| meghatározott a |áb bŐre kiszárad. a folyamat.A 2. je|entkező gyak.ésezért csonko|ni is terme|nek.vize|etbŐl e|lenórzi gatóidegek (az 5 a|atti Ha korai siidegi dik. Ío|yamatok kia|akulá. károsodást Egyene szoIgá|ó kétszer bb. zsugorodása.a 2. diagnG e|vesZése. aminek fő oka. Mindeza szívbetegségek 3.mg-ote|érő szint (makroprotei szívet. mint egészséges kortársaiknál. amelyek e|feké|yesedme|.vá||ban sétvégzóhajszá|erek. típusú cukorbetegségben a magas kel| az a|buminÜritést.esetében kombiná|t a diagnózis fe|ál|íPolyneuropathiára uta|nak a 1e|legzetes tüne rinszint je tását kovetŐ5-15évben tek: a |ábfej' égő és szerkeze|ésse| |ehet kivédeni. fiata. eróte|jes Vizsgá|atta| fedezhetófe|.foni a v2 stb. s az idegikárosodás (mikroa|buminú ria)' majdsúlyosvérnyomá.sáva| megá|lÍthati. magas(1'7fe|etti) trigIic+ kor-ésfehérjeanyagcsere á||apotának amit a beteg vagy érez. okozva. szakaszban á||apotát érték jeIez).É'l v_eK P. gyako |etve körében a kreatinin ésa karbamid-nitrogén érté u cukorbetegek W vesee|égte|enség művesek+ is. Cukorbetegnek évente egyszer. gyakori rom|ásá1.alacsony HDL-kolesZerin. a |ábszárzsibbadása. s emi.hogy dése.vagy vérzsíreltérések (1. szintésmagasabb _ is. a bőrkeményedéseket stb. S-szörgyakoribbak az át|agosnál. szé veseszovet érzéket|ensége jelea vize|etben jutóidegen testek). típusÚ cukorbetegek bór ál|apotát. A béta-sejtek az inzu|in csere-á||apotta|. javÍtá. kerÜ|fölfedezni a vesemújködés eszközzeI (130/80fe|etti ) vérnyomás gyakoro| a vérnyomás' a cunyomást ésje||emzőek a gyógyszereskeze|ésse|. beío|yáso|ható és|assíthati a végtagot. az ereik korábban meszesednek.ma1d e|sŐ a szembe a kirokozóke|.o. vagyamputá|ni ke|l a székrekedéssel. aho| e|őszor letürítési a időnként résZke|| venniÜk szemészeti gá|aton! Férfiakna| majdfájdalmatIan Íeké|y ke. az ezeketbeÍo|yáso|ó i||et. a ffi a cukorbetegség okozave műkodése ésa kötőhártya ki. vesekárosodással oárhuzamosanemelke.mintaz át|agnépességben. és ennekhiánya M eredményezi.egyréslmert ke' A kialaku|i A diabéteszes idegbánta|om érintheti az ér.mert a vérnyomás a cukorbetegség okozta se érdekében ffi végzett |aborvizsgá|atta| e|lenŐrizni librálthangvillával az érzGésmoz. kuI ki kéztőcsatorna-szindróma. Új nyomás. a |ábfej ésa ta|pkÜ|önbo. panaLékó Eta att nehezenvagy egyáltalán nem gyigyu|ó dást okozhat.és fejfájás. lenhet meg. ami több|etmunkára kényszerÍti a di szint(makroa|buminúria)' ésgyakoribb a zö|d há|yog.nemokozpanasz. A cukor. a mozgaIó-ésa vegetatív idegeket. ér. tünetek: a szemhéjon cukorbeteg ffiffi rabban.Yőgmelygr ml t5J 38 elb<ír . bizsergést és a szemmozgató izmokbénu|ása szem.4alatti) késle|tethetŐ a Íolyamat. a körmök Íormaját.okozhatja. ha tór a cipó.E||enŐrzi nt.| utó érbu rjánzás.dÜ|ést' sót eszmé|etvesztést je|zés (mive| fehérje és Íájda|om né|kÜ|i az a|bumin szintjének a megeme|ke szaporodása a konnycukorszintje azc betegekelózetes .V-Q9tl. Ha gyomorbanrövidebb ideig tartizkodik'és a lézerkezelés. fokozatosan csökken' |gensokáig ruhártya miattnemérezhetŐk hirteIen fe|á| |ástvérnyomásesés kísérheti. sú|yosabb esetekben nagyizmainak vére||átása segÍt juta vékonybé|be. (kettóslátás' katlanérzeteket.tén mára betegség Az érzőidegek károsodása mozgatGésérzG.raistádiuma tinábó| az üvegtestbe.éjszakai a|vásidején a cukorbeteg jeIentkezik Iabb szívÜtéseinek száma nem ság szerintkövetkezika 300 mgot meghalaé|etkorban az öregkoriszürke sa és percenkénti végÜ| az 500 há|yog' csökken.képződés megindu|ásakor szűkületesek' emiatta |áb bőrének' nem kie|égítŐ. érvédő gyógyszerekkeI nek. Cukorbetegekné| ldegrendszeri i|ze|párhuzamosan eme|kedik a vérnyomás.a szívizomrostok e|faju|nak' ke |eválása. nem érzi. az ízÚ|etek deÍormá|ódnak. zsibbadást. gyakran gyu|ladá|ényegesen nŐkon a|azavarához vezethetnek. 52aruhártyaÍeké|yek a sza. az idegek és erek bŐrkeményedés' gyakoribb hímvesszŐ merevedési letkezik. a fájda|omérzet (szen. járhat'hogya beteg ve vegetatÍv is elofordulhat zorosneuropathia) idegek érintettsége éme|ygést.a könnymirigycsökkent fájda|mat okoz a csuk|óbanés a kéz hÜ(a szaruhártya feloIi a karban.az idegrostokkárosodása követkeZében a szövetfe|szaporodik. épségét' a ridszi (2'Bfeletti) LDL-ko|esle Az 1.ribbakaz agyiérkatasZrófák (dia|2ist) Mege|őzá tesz szükségessé.vázszerkezeIének megvá|tozá. jönnek gondokat. ző-. napokigtartó szokka|. núria).másrészt ze|ést évente egyszer24 irás gyűjtott a keze|őorvos évente egyszerka.Az e|téréseket gyógy.|ett egy ami|in nevŰhormont s megelőzhető. az Üvegtesti és szÜkségessé. hányingert. könnyen megbetegedései a Cukorbetegekné| szemészeti s ez elfertŐzodik. típus ese' hangyamászásszerű érzés.Tartósanjó anyag.hasmenésse|.. pontok vizeIet eIakadását vizs|étre a talpon.zisakor a ko azza| elégtelen emésZést és fe|szívo raistádium..velykujj oIdalán' s esetleg gyu||adásos károsodnak is érezhető.váltakozószék|etÜrÍtési v-egg*Q. a közottük |évókötó sa). esezavarvizeberepedezik.a hátsó Üvegtesti határhártya a r+ e|meszesednek. A |ábkis-ésnagyerei meszesek.

de ezeket korai volna kikotyogni. Jobb kihaszná|ni paszta|ataiszerint még hatékonyabb'még mindigaZ' amit nyújt az é|et. szerintsokak számára mego|dást I Nemrég mutattak be egy új mágnesterápiás készü|éket. mintazon bánkód. mintaz akupunktúrás orvosa tűve|. Aá hiszem.jtt írjuk'és mégmás nagy terveink is van. A hátsó borítónaz á||'hogy dísz.gyorsabberedményt hoz. egyben ösáönáru|jak e|egy műhe|ytiikot készÜ| egy kötet. tek az embereknek. Vérzik a szívem. te|jesenfájda|ommentesés vel on mintha visszafe|émenne az időben.Kövesdi Natália a természetgyógyászat é|őrek|ámja|ehetne: fiata|os ésenergikus. Pógyor Margitszü|északiknek sürgós te|nek-mú|nak' nem érdemesezen bánkódni. tottam meg a készíj|ék a|ka|mazását. kü|önösen. derűs. vábbfej|esáése.mindaz. pia. Ezt a nyé|be Ü|te|á|kozásés testmozgás. Ez hogy történt? vetnek.mitnemkaptunk meg. |ékke| is? .mára nem |ehet jó úton járnak' hány figye|emre méltógyógyu|ás is. a munka kezdeténvagyunk. régita ismeri. ami e|ég egyi.éscsak az tudja ró|a.orvosoknak tani maguk döntöttek így.a másik a mágnesterá.Sok természetgyógyászatimódszert isme- 9o székhelyűegyetem fe|kért arra.toakarnánkírni.k ul készü|ék' a Magnapress Energy már három |árek éskipróbá|tam. és rendszeresen I Vannak már tapaszta|atok az új készühaszná|omis' Ezt aján|omszívbő| mindazoknak.és köteteAz utóbbi években sok időt ésenergiátkírendszer ket megtö|tene. pedig e|őadásokat tartottam. Miben más ez. hogy irányÍtott mágnesnya|ábothozzon |étre' Ezze| aztán úgy bánhatunk.Boldogságomhoz hozzájáru|. ha a tapaszta|atokatmind le vánt a Magnapress bevezetése. Egy New York-i Ezek szerint a Íőzőtanfolyamok' amiket évekig tartott. sok| Dr.tett FlR-pasztil la tartalmazza.amit |eírtunk. a makrobiotikus szakácsmár a múlté? szerűMagnapress Mx. Persze az évek Hogyne. mint az eddigiek? . Most azonban itt az ideie' hogy I Közreadnak |ega|ábbnéhányat? visszatérjek a táplá|kozásban rejlő egészség. amive|tízévefogla|kozom.számára hasznos sugázása. a nógyógyász az elsők között teszte|te.ok és ott is kedvező fogadtatásrata|áh. Ez utóbbitaze|mú|ttíz könyv' amit ít.t' évsorán több tízezrenalka|mazták.lgen.mennyiSzenvedő embervan' de csak azoknaktudoksegíteni. a szakiroda|omban szerepe|. de hozzáteszem: ez Amerikában nem je|enti. egyre fiataIabbnaktűnik. ami. hogy minden regge|kihÍvásnak' új (2éretnek ka|andnak. a honlapunkon. amikor|átom.és taszarka|ábak is szerethetők.hogy köze| negyedszázada fog|a|kozik aki az egészséggel.A Magnapressta fiam elvittea Tengeren. Hogyan csiná|ja? . mi csak |ogikai sorrendbeszedtük a tudomájutotnyos tényeket'és meg|epő eredményre tunk.ra|ánez ahozzáá||ás is segÍtabban. Ezért a|ka|mazhatjabárki otthon. nagy siker.e|ég megdöbbentő |esz' és kivá|ó érzéke l Ön írt már egy könwet a fiáva| közösen berekhez is.Azt hiszem. hogy segÍthe. de ott még ja' hogy a gyermekei Zimber Szilvia elixír 39 .hogy a gyermekeimködoktorrá avatta egy New York-i egyetem. ahogyanén. mint a szintén korni. Mive|azonban nem ismeretesme|lékhatása' és nincs szúrás. ami |ényegében a Nap é|ő szervezet jó| ézem magam.Hozzáteszem.egy anya szánagyobbelismerés.Az egyik a makrobiotikus táp.nak. A következó szakácskÖnyvet Miért beteg az ember? címme|. hogy tajó|eső nítsunk egyetemen. nem az öregség. hogyo|yanegyedü|á||ó módszeÍt mutathatoknekik. is. kutatásoktámaszt1ák a|á. S mégva|ami: bo|doggátesz. mintha |át. Vo|t né. Fe|kértek' ugyanazt mintitthon.A korábbi fej|esztésű készü|ékek két|ábon á||nak: van bennÜkegy erős mágnesfej. rint. ami meggyőződésem je|ent. kiegyensú|yozott. Én egészségi á||apot e|érésében. be a |egérdekesebb van aÍőzéshezis meg az emegy Újságíó.Végreegy bo|dogember!Mi a titka? akik e|fogadják' hogy a mágnesesség nem |átható' mégishat' akár az e|ektromossás. gárzás. tu|ajdonÍ.ezen a téren gyűjtiossze zést kaptam: a |ányom dietetikusként tödéneteinket végzett.E munkánkután avattakdíszdoktorrá bennünket.bon á|l:a harmadik hatása távo|iinfravörös sude énkétdo|ognak tom azt. hogy fog|a|juk össze' mi a betegségek eredő oka a mi meglátásunk sze. és ez e|ismerés' az l szé|yte|en. ami a kiképzéserévéna|ka|masarra. hogy egészséges éstettrekészvagyok.nek segíteniaz embereknek a lehető legjobb tú|ra. érezzem az e|őttem á||ónapot. mert De akkor most hadd megózési lehetóségekhez is nagy segítséget. és ugyano|yan e|kötelezettenszeretné.

ahozzáértők máris segíthetnekrajta. Naponta 2 dlvízben. keze|ése diabeto|ógus szaktartozik. 40 elixír .t vércukorszintie is csökkent. |omma|.A fej|ett társada|makban vá|ó |assan népbetegséggé szövődményei diabétesz megkeserÍthetik a betegek A cukorbetegség é|etét. kat'A mégnem sÚlyoscukorbetegség je gyításában hatékony segítséget szintén |enthetnek a gyigynövények.majd a megeme|kedik a nak szintje elakad aZ acetonvizeletben.és ha a táskájában van inzu|inin1ek.*. mive| nem tudja hasznosítania és a fehérjéket' cukrokat.. ezér1gyakoriak ná|a a gyu|ladásos.|ebontja a zsírokat médékben tápanyagokígynincs ke||Ő e||átva . e|őtt.ezértsokat iszik' A szervezet. Ji |enne.ígyanvérben. :.:. 5. A környéki idegek. teg méga kór kife1lődése kénthuzamosideig fogyasZanagyógyteágyó.|evél. A szervezet inzulinszükség|ete nagyobb. 4. nem tudta ener.\.ÍáradInak érzi ka|. étkezések ieketeÍehérbab-héj.i*".'. magát.3 majd |eszűrjük. Esetenként a sú|yos i|yenkor a letták kémiáskómát okoz. Emiatt a beteg gyengének. 3. akkor á1a| ter. mege|őzés.van|étjogosu|tsága.gennyes kiütések'az ehhez ad! dó vénás pangás miatt pedig |ábszárfeké|y alakulhatki. 2. zo|ásnak. Ha a szervezet szamara Ke Fitoterápiás segítség f / j ?' {:*T. A diabétesznek van néhány A beteg á||andóanszomjas. okok Qr xovn<rzŐr: E N N E K A N / I NT D0 B B E M BERTSUITOANYAGCSLBLBETEGSEGNEK A FO OKAIA ott kel||ennieminden cukorbetegné|.Az e|sősegé|y. A cukor bontáSa mennyiségben is káros a szerná|' ame|ykis pedig vérben. alka|omma|. kecskeruta és gyökéÍ) (szár és keverékébő| |áncfii 2 d|viz1 evőkaná|nyit 15percig Íőzünk -2 majd |eszűrjük.tí . .# enyhén eme|kederül'hogya vércukorszint gyógyterendszeresen dett. *q5.vas|atára csokkenteni A nagyon alacsony vércukorszint mennyiségét is. szintén tipikustÜnete.A gyigynövényeka|kalmazásának a hasnyá|mi1gy ffi tÜnetek vés W kiha a szűrővizsgá|aton inzutin. Ío|ega végtagokon.i G giaként hasznosítani a cukrot. Bórének feriőzésekke| szembeni e||ená||ásacsökken. kockacukor je|enti.A diétame||ett páciensné| nemfog kia|akulni a dtákka| é|ő ha a potenciá|is cukorbe abétesz. ami nagy fájdaszinténmegbetegedhetnek. Egyébokok (pé|dáu| a hipofízispajzsmirigy-hasnyálmirigy-me||ékvesék-nemiszervek a|kotta hormontenge|y rendelIenességei). mive|a szemfenékihajszálerekkárosodnak |eohamarabb _ más |átási zavarok' A JAVASOLT cyTcvrnÁr: í. A hasnyá|mirigy a szükségesné| kevesebbinzulin hormonttermel.mint amennyita hasnyálmirigyterme|niképes. orvosra de sokat egyÜttműkösegtthet a ve|e ász is' dő természetgyogy Az enyhecukorbetegséget jó| |ehet gyógyttani fitoterápiáva|.ame|ybŐ| pár szemnek diabéteszesek I db. ésaz orvosjatab|ehet a szintetikus hipogli. sőt a komo|y cukoris javttható betegek á||apota gyógyászok á|ta| észet a term javasolt programmal. r-: -. de azt'a bontófermentumok ják' mie|őtta szövetekhez jutna. jár' Későbbiszovődménylehet az ér|omma| va|aminta szÜrke há|yog és _ e|meszesedés. e|őtt Íogyasztjuk. Naponta 1 alkaben. ÍeketeáÍodkgÍehéÜab-héj' 1 25-25 gyermekI nya. melt akkor &. . 25-259 keverékébőt L átonyaés nyírÍalevé| 1 evőkanálnyit 15percig Íőzünk 2. Genetikai haj|am.b**--*. E|egendőinzu|interme|ődikugyan' |ebont. a Vezetre. cii. csalán-.ha fe|halmozódika kerÜ|' A magát inzu|inozó be' beteg kómába teg iratai között ott a he|ye az errŐ| szó|ó iga.*. étkezések e|őtt isszuk.

A kÚra időtartamaalattteÉ légzési vezethet. jó szer _ ám csakis a szakavatottak mennyiségű né|. (lásd dőt! A méregte|enÍtő kúra megkezdé(Yucca schidigera) hatóanyagát tarta|mazi készítménnyeI regenerá|cikkünket az 56'oldalon!) se e|őtt azonban konzu|tá|junk orvoni lehet oket' és a vércukorszintje Újra norma|izálódik. a májbetegségek ésrágyógynövényeken már emlÍtett kívul sokatsegít. bizonyos móriazavarokat ésegyéb agyműkögyigyhatású.ffi A s'oroséstartisbarátikaptinkivizsgá|ásokalapján fo|yamatosan e||enozi a be azavokádi. nem pedig az inzu|inte|őá||ító béta-sejtek. a katángkóró' a |6pugyökér és az örvénygyökér az utóbbi (/nula)novénynemzetségrŐ| inulinnak nevezettpo|iszacharidot tarta|maz. n ztilo tea rendszeres fogyaszdorÍinszintjét is' ami Íokozza a stresszffi A hatóanyaggalfo|ytatott kísérletek során kiderÜ|t. s-t- f $l . Lega|ább egyiráva| |ekésóbb kezd csökkenni. kor érdemesbe|ekezdeniebbe afokozatos gyógyÍtásba. e|einte éscsak képességet.án. a kecskeruta. vi. majd teljesene|hagyhatik. le. ||yenkor az je|enthetmegoldást' hogy a Go|den Yaccáva| párfehérjéket' védi az idegeket. akkor a vércukel|őB-vitamin-beviteIről.dústáp|á|kozás hatékonyan csök. baktérium ugyanis -G. Energiát adnak a szervezetnek.GYOGY||oEL|XÍR hető. Va|amint bIokko|ja a májpanaszok ésa zo|szint|ét.} A kia|vat|anság a stresszhez haésa zsírégetést. hogy a higiéniával akárár1ha. ezértszükségvan egy e|őzetes. ha az a|Íaés a béta-se1Íormájában. az uborka. kos daganatok kia|aku|ását. ame|yek b|okti a hormonterme|ést.Íő|eg ros egyÜttműködése. 2. csolatok nemcsak a lelket.ráadásu| homeopátiás vagyásványi csökkenti a vérnyomást. a keserű fosz|ár. hogy az inuIinenergi. pedig ko|jákaz a|fa-sejteket. az orvosi zsá|ya. nincs szükséginzuIinra. emésztési kább nyugtató panaszokhoz pároIogtassunk tegekné| tapasZa|hatófokozatosleépü|éstő|. a kókusz stb. Lú. anyagotmég nem sikerÜ|t de a|ka|mas a vércu korszint csökkentésére. tásával nemcsakmegőrizhetjük tűrő képességet. ErősÍtik az immun. hanem a teg á||apotát.'ff A szervezet méregte|enítéséve| A hasnyá|mirigyregenerá|ása szont miné| többet! mege|őzhetjük a komo|yabb emésztéA diétázás ésa gyógyszerek szedése me||ett a si zavarokat. A hasnyá|mirigy regenerá|ását csakis az kezdhetie|.. hogy csak ak. 1. a fehérbab-héj. az orvossa|egyetértésben szabad e|kezdeni. gásés va|amint a vitamin. hanem növe|i sejtek regen e rá|id ásáva| párh uzamosan az inzu|inadagok fo kozatoerősÍti. Az inzu|ininjekciizást csakis a többsége a zö|d |eve|űek' a szakorvos engedé|yéve| szabad abbahagyni. Ügye|iünk szeruezetünk egészséÍekvés e|őtt ne Íogyasszunk koffeines ffi ges A komp|ikáIt és hosszÚ kúránaksajnos nem mindenkivethetia|á sav-bázis egyensú|yára! A savak vagyalkoholos italokat.son|óan megeme|i a szervezet kortia rossz jét. a zö|dbab.mint a glukóZ. egyedü|á||ó termé. aZ is tudni ke||.{. dési rende||enességeket. |yozza az e|lená||i ésregenerá|ódihogy a vércukorszint megeme|kedik. a vegyünk ben vannako|yan a|visejtek. A Go|den Yaccára épü|ő'2-3 vérnyomásprob|émák kiaIaku|ásá-désihormon terme|ődését. A fekete és a vörös áfonya |eve. i||io|qokka| dÚsÍtott fürpesekinzu|int termelni. a csalán. rán bebizonyosodott. egészségünket.i||etve és a re|axá|ógosÍtó mészetesen a|apkövete|mény a szakorvos ésa természetgyógyász hatású iIlóo|ajokat! szo a zö|dségek tú|nyomódáste|ősegÍtő . az ffi elixír 41 . R tottragyma het a Go|denYacca is. járómeA betegnek tisZában ke|||ennieazza|. tek egyszerre regenerá|idnak. A B-vitamin segÍt Iebon. a zsírokat és a A rendszeres' kiadissóta. hogy ha a hasnyá|mirigy. továbbá nakkockázatát is. AZ ALKALIVAS GYŐGYNOVENYEKET HATASUK ALAPJAN KÉT CSOPORTBA SOROLJUK. és bármikor e|rende|heti a vá|toZatást' testet is ápo|ják. ffi A stresszmentes korszint megeme|kedik. ává a|akuljon át. akadáévigtartó gyigykeze|ésa|attelóforduIhatnakrosszu||étek. Soszetes antioxidáns ésantibiotikum. *. serken.at.D. ha a cukor.akinek a be|kenthetjük ko|eszterin szint. Jógáz. . hogy az inzu|ininjekciók o|yannyira. amennyit kívánunk. é|etvitel bizo. Ezt más mefel a szervezet. igyunk ingyógynövényteákat' magát'de akinek sikerü| végigcsiná|nia' az megszabaduIhat a cukorb+ tú|sú|ya Íáradékonysághoz.a kukoricabajusz és a csicsika g|Ükokininekettartalmaz. de az inzu|inadag reduká|ását csak |aboratóriumivizsgá|at ut. sem sörélesztő vagytáp|á|ékkiegészÍtő nyÍtottan tehermentesÍti az immuntudják lecsokkenteni'Az is prob|émát okoz. ame|y a növekeálta|ánosméregte|eníto{isztító kúrára. A nevetés tettinzu|inadagokkal is kordában lehettartania cukorszintet' A bétanemcsak a szívésrekeszizmokat bőrtés a ha.testmozre|axálás' szint. a szervezet ensan csökkenthetők. A hosszu étet titka *. ígynem terme|ődikgIukagon. éte|t.rendszeft. A k|inikai kíSér|etek zunkésszaunázzunk rendszeresen. huzamosan kel| adago|ni azokaI a cukortab|ettákat. Csökkentik a vércukorszintet. mert ettő| ugrándozik a vércukortani a szénhidrátokat. a Íokhagyma' a marti|apués a medveszó|ő |eve|e. ame|yek mégkétrigliceridéskoleszterinszintet. étkezésné| Íogyasszunk immunrendszer működéséhez ésa s tvtinden negyedéve| kevesebb mint kü|önÍé|e Íertőzések IekÚzdéséhez. A gyermek|áncfű.kezébenl Dr.aki a ruspárga. EÁ a haÍikémiai|ag meghatározni.tehát csökkenmunrendszert. a répa.Ha azonban sunkka|' természetgyigyászunkka| ! gondoskodjunk gIukagontterme|őalfa-sejtjei e|őször a Langerhans-szigetek regeneRendszeresen a ffi pé|dáuI rá|idnak. de fokozhatjuk az betegség|egfö|jebb7-10 éveál| Íenn' anyagcserét csök. sőt anyagokka|. ső szervei kifogásta|anuI működnek. Nagy Géza kü|özhetet|en az anyagcseréhez. vitaminés rostgyÜmö|csökbő| dús zö|dségekbő|.rendszefi' éssegÍti a szÍvműködést. ezértnem chanizmussa|haszná|ja je|ent további megterhe|ést számára' Ahhoz. üdévé varázso|ja a kenti a feszü|tséget. erősÍti az im. akkora Moháve-jukka enyhÍti a megÍázás tiineteit is. |assÍtják a korra| s R tritzott Go|den Yacca nem csodagyógyszer' csak egy tunk isazegészségünknek.

A nyelvtestközépső harmada a gyomor és a lép'míg hátsi' a|si epebetegségvagy tífuszjei|a Vese. az energia. a szív he|yteminden rő|.nekzavarét.emésztési zavarra gyanakodhatunk..egyen|etes. a vastagbéIér.nyelv' zadt. e|ső harmad kéto|da|aa ba|.harmada amáj.letve a kony. remegŐ nye|v szívelégte|ensé.a húgyhó|yag. akupunktÚrás csatorna szervei és a be|ek energiahiányos á||apotári| áru|)e|zi. a pedések'sebhe|yekvagy tövisek. de sárga' éte|ha|. reggelente megszabaduInunk a nye|v|epedéktő|. neres.je|enő fehér|epe- o Ha fogazott bemé|yedések je|ennek meg a nye|v két o|da|án.|epedék . hiszen nyel. mí9 a gyu||a.és nincsenek rajtatörések. fontos részét a nye|Ven ail1e|zi.száradás jele' Kíséro rintenergiahiányra. a be|ek.ésje|ezi annakenergia. diánhoz tartozó szervek Íunkciózavarára . o Ha a nye|v egésze vörös' a szervezetben kodik. hiányában fordÍtott kiskana|at. . Ha a |epedékvastag.verhetoa |eukop|ákiáva|' ző A két |epedék köZti kÜ|önbség az' á|lapot. szinle érdes nyelv a ki..a Vese. működéséreutaI nak.l e vek és az anarnia szabad felü|etének Iegapróbb ami egy rákmege|o A kínaigyógyá. Ha tehát komolyan vesszÜk a nyelvdiagnosáikát' mege|ózhetjÜka betegségeket.o Ha apró. o z vJ . get jelez r A petyhüdt.hogy a szerve áramlásés a vérkeringés diszharmonikus |ehám|ik a nye|vtestrŐ|. nem.A nyelvminttérkép A nye|ve|ső harmada a szívés a tüdő zinávÜnk színe. újramérgezve azt.nedvessége.Nye|vo Ha foltokban vagy az egész nye|venfehér má|naszerŰen vá|ikvörössé a nye|v' = haszná|hatunk nye|vkaparót vagy tisztÍtáshoz o A zö|deses e|szÍneződés je|enikmeg' szájüregigombás fer1o a máj-epehó.i||etve a jobb tümozgékonysága és dő egészségét tükrözi. Ha a nyelv hegye kékesli|a. e|vá|tozásai pontoské. Ha a bevonat részbenvagy teIjesen|eválik' keresztÜ| vá|asztja ki. meggyengü|t.nye|vgyokönmegjelenő bevonata bé| tÜnete |eheta nagyfokeringésre' va|amint a tüdő. annak egyIefe|é lyag működésizavarárauta|' zésre gyanakodhatunk' Ez könnyen összek+ Mit üzen a nyelvszíne? A kíná orvos|ásszerinta nve|v|er lép'i||etve a hasnyálmirigy eredménye.vorös nye|va szívenergetikai IsÚ|yára utaI . lyag és a méh leképezése.tÜkörnye|vnek''. ha a gyul|adt.fehér nye|v a kínai orvos|ás sze. vi|ágospontok je|ennekmeg a nye|v eIső harmadánakkéto|da|án. re.ésa B'.-vitaminok hiányára gyanakodhatunk.gyengeségérekövetfelel keáethetÜnk' rÜ|ete egy-egyszerunek meg. sas eIszíneződése . fehéft:lepedék |ez. működési zavaráravagy . Ha nem ilyen. e|színeződést zékenysé9ére követkeáethetÜ n k' o A hátsi harmad kéto|da|ánaksötét. hogy a |epedék mozog. |ázasá||a..for.vastagbél meri. Ha apró repedéseket|átunka nye|vközepénésa szé|ein. Íehéres be.zet immunrendszere és nagyfo Hanem tesszÜk. nedves.giahiányára egy MiVe| a szervezet éjszaka a méreganyagok |etve a testnedvek kimerüIését. elégte|en.|en energiaá|lapotára. Nem duz. a nyelv te.o E|őforduIhat. mártöbb szatban hogy míg a szájüregi gombás Íertőzésbevo ismeft ezeréve a nata e|távo|íthati. CUkorbetegségje|e |ehet.ja. így rendszer á||aPot{t tÜkrózi . veseprob|émát)e|ez. íelha|mozódott több|etme|egre.mígaz mája.^ + a gyomor I.Ha áram|ására uta|.tudnunk kell. A Vastag.Fe|Ü|etén vé. csökkentvér.ha a nye|vszámozidott fe|a gyomorbanés a be|ekben. piro. i|. o A merev. z egószséges nye|v rizsaszínű. a|uI o Ha a nye|vhátsó harmadán U a|akúsötét tapasZa|unk. EZ nevezika kínaiak . llyenpotra Vagy fo|yadékhiányra gyanakodha.koIerára vonat |átható. Skar|átesetén pettÍel. Beg1|édes nyelv|epedék o A sápadt.A sötétvörös nye|v |ázasbetegséget. éskissé ami a testned. rutragyanakodhatunk. energyanakodhatunk. hogy a takozr megjelenő e|változásokolyan f igye|meztető je|ek.vérhasnak.kor a gyomor ésa |ép a|uIműködésére. nem petyhÜdt' mozgékony és haj|é.A. hörghuá|lapotát. energetikai egyensÚlyának feIborulására. ^.iI |etve az egész szervezet funkciózavarára. pet adnakegészségÜnk.. unk táp|álkozás tünete. a szív-vé. Sőt. o A nagyon száraz.hányásnak.vöros terÜ|etekfekisséduzzadt részekke| vá|- További áruIkodó jelek Ez gyakran|áihatóhosszúantr úra után. tunk.^^ I e A sárga nye|va léphasnyálmirigygyomoro Aszáraz éssárga nye|v|epedék "o ^ ^ Po u^ E 4^ s L^ L . a kivá|asztott méreganyagok a konybé| vagy akár vérszegénység |á akupunktÚrás csatorna működési kÚ energiahiány napközben táp|á|ékokka| visszajute|Íogyasztott körénekÍunkciózavarára is. utal. naka szervezetünkbe. A nyelv e|sŐ harmadának kéto|dalán |átható sotétvörös vagy piros pontok a tÜdo gyengeségére.dására utalhat' kú fo|yadékpót|ástigény|omagas láznak. A nyelv hegye a szív ál|apotát je|zi.a húgyhi. dék a patkóbél megbetegedésére. addig a leukop|ákiáé nyelvdiagnosztika.A nye|vközepén meg. az A. rorurossÁGA A NYELW|SZTÍTÁs 42 elixír .D. jelzi. kony.Uta|hat pangását mŰkodését.ame|yek már a konkrétbetegségtünetek kia|aku|ása e|óttuta|nakegy-egyszerv.

ám a fokozott igénybevétel miattté| vége fe|é kimerÜ|. jódvasban.napfényszegény időjáráskedvez a kÜ|önfé|e korokozoknak. hanem tgyu| |adáscsökkentő hatása is ta &i ismert.I NENOSTES \" . Ígya kÜ|önfé|e Amikor meggyengü|. és egyaránt értékes.t-.. ésma már nemhiányozhatnak a családi házi A té|i immunerősítéshez né|kü|özoatikákbó|' hetet|en az antioxidáns hatású cék|a. kórokozikat. szabá|yozza a sav-bázis egyensÚ|yt ésaz anyagcserét. ÍerIőző citrom. rende||enesenmŰködő sejteket.képte|en rajtunk' betegségek könnyen elhataImasodhatnak Tibetben a homoktrjvis az egyik gyógynövény. hogy fe|ismerje és megsemmisítse a testÜnkbe kerÜ|Ő|degen anyagokat.(@:il: elixír 43 .=rtxin GYŐGY||Ő TEL-I I tV\I |. rézben és ivóléként Íőzve ban.l l_ *. A-' B-' C-vitaminban és valamint számos ásványi anyagbanésnyome|emben' többek ka|ciumban.ts. MiveI tízszer több ll rl tartalmaz. A homok." IegyengÜ|t szervezetet. jó| el|átnife|adatát. mint C-vitamint a műtétek. cinkben... ésmikrotápanyagokban táp|á|kozunk' A hideg. tövis-készítmények világszerte egyre népszerűbbek. z immunrendszerszervezetÜnkbonyo|u|t és érzékeny védŐhálija'ame|ynekfó fe|adata. között káliumban.a t rl gekutángyorsan regenerá|ja a r|. ame|y erősÍti az immun. . szegényebben párás. véde|mi szervezetÜnk rendszere teháterősttésre szoru|.Nyersen. friss|evegő helyett inkábbzárt he|yen tartózkodunk.'ü. serkenti a vérképzést. *{ is-"'' pd A té|i hónapokban kevesebbet mozgunk. betegsé. ame|yek e||en immunrendszerÜnk fo|yamatosan védekezik. Nemcsak az immunrendszert támogatja. . Iegrégebbi Kínában pedig napjainkban is gyigyszerként használják.. va|am int aZ anyagcsere{o|yamatok során keIetkezŐ. Gazdag fo|savban. rendszert.

és iktassaki őket' Amíg kon bevitt .szerÜnket' végzett vá|tózuhanyis. soknak.kohogéscsi is' Íertőt|enítő és |égÚti ' Homoktövis.*l"j A té| a beÍelé fordulás ésa pihenésidószaka' |deá|is minden o|yan mozgás. somŰkodését. juttatunk testünkbekÜlonfedoszerek réven le vegyi anyagokat. u' ' 'v.amj gyengíti az immunsejtek gésÜnket.li tit.':.és hŰvössel fejezünkbe' ij 'yi: ij . szervezetÜnk a m a | i a n t t | z t t c c z l m n i vagy akár uszás' A tartós stressz gya|og|as. *J*---. nyírfa|evé| gyulladásNagy mennyisé9ben tartaImaznak gat|ó es bakténumö|Őhatású. A té| a szaunázás Íoszezonja' Hetente egyik Iegnagyobb e||ensá az immunrendszer ge' ilyenkor ugyanis a meIlékvesetöbb vérkerinVegeZVe1avilhat1uk egyszer-kétszer és Íittentarthatjukimmunrendkor1izo|t terme|.'mérgekre'' azonban az étel|e| i |c e n t r a | 'n e m t u d j a k e l | ó k e p p e ne | | á t n e r.itii #"- ' "ll *( .azaz segít'ha Íáradekonyak " Gyömbér' kami||a..nek. kenleni a ránk nehezedó nyomast| Ha ezl kat segíta regge|ente vu'LuJU.gyu||adascsökkento. Ha erre nincs |ehetóségÜnk. ' Ginszeng. a a vérnyomás. madárberkenye.li'l.s' &*il ttrf $.ii i l'l |. igye- 1// '\*. szobabicik|i7éS egyensúlya konnyenfe|boru|. med itáistresszkezeiési technikát' reIaxá|ju junk' végezzÜnkautogéntrénlnget. a |ehetséges mellékhatásokri| és az e||enjava||atokril! ' Csipkebogyó.s mindez kedvezően hat az immunitásra. ésé|etfunkcióink minlmumonműkodnek'A fennmaradóener giát immunrendszerÜnk fel. munerősÍto {ll:üisí-lil 1 ü $l. " Szomoljai szeklice Fokozza az immunrendszeraKivitását' ' Benedekfű Biostimu|átor. ze||er.Fokhagyma. .:tx:. r^ vr td E 7^ / +t fL^ ^ eo . {.:: Az éle|miszerekben talá|ható ada|ékanya gok arra késáetikaz immunrendszert. I -"*. édesgyökér' ökörfarkkóró' aranyvesszőÍű Ezek a szaponlnt tarta|mazó gyógynovények kiváIóroborá|ókés immunstimu|átorok. hogy műkodésbe|épjen. Az a|vás közben terme|Ődo me|ahormonÍe|e|ós tonin és pro|aktin az immunitásban résá vevŐ fehérvérsejtek terme|odésá ér1trÁr1 iq Ínnlns hnnv te|ena szokasosná| tobbet. mag Ezek a csípős anyagokat tarta|mazó gyógynövényekaktivá|ják az immunsejteket. hársfavirág. fertőzéseknek. baldériumés és nyugtatja az víruso|o' tisZítja a szervezetet. csalán Magas C-vitamintarta|muk és antioxidánshatásuk miattérdemes fogyasztanunka belő|Ükkészített teát. 'íbÍ jarol' pontos a|kalmazásukrÓ|. önszuggesZiós gyakorlatokat' nk önvizsgá|atot..'&- kezzÚnk ezeket természetesa|apanyagokat iI mazó készítményekre vá|tan tarta| Molnár Panni (Folytatjuk) 44 e|ixír . azizmok vérel|átása' ráadásuI bo|dogsághormonok is terme|od' idegeket. í*í íI }t}i"i. az ería|at ésaz immunitásterosíto fIavonoidokat. csok.vagy ha botisztálko rünkön keresztÜ|' kozmetikumok.*w. Mozgásra minden évszakban szÜkségÜnk van' közben ugyanis a Szervezet fokozottan javul a szervek és terme|iaz immunsejteket. tartsu | vagy kérjÜnk segí[SegeL kine7|o|ogr. r hr nvnvry l Un r+ rL U L4 Er t or l0 r- mészetes aIapanyagokbó| készÜ|t'miné| Íe|do|gozott és ita|okatfokevésbé éte|eket gyasszunk. ké" Lángvörös kasvirág Fokozza e||ená||ó pességÜnket. gyermek|áncfű-|evé|. rendszert'Antibakteriá|is ||apító' koptető hetően hu ruto|dó.tanuljunk meg va|ami|yen nem tehetjÜk nk. kivá|o e||enszere a gyu||ada. |egalábt:7-B órát a|udjunka te|jesr+ nonarálÁnl Ác Árr. hogy e||enőrizze és konigá|]a a véde|mi matokat.kiváló e||encsi||apíti ésa koszerei a meghŰ|éses betegségeknek hogésnek' " Kakukkfű Erosíti.Amennyire lehet.li l lr'í}ir Egyes gyógynövényekke|természetesmóvéde|mirendszerÜnk kidon segíthetjÜk mŰködését. arra haszná|1a fo|ya. paprika. Haszná|atuk e|őtt egyensú|yozott módazonban tájékozidjunkaz e|készítésük i:rttltI rn*nt. ipéfa HatékonyimhatásÚ gyigynövények. . |gyekezzÜnk tehát |azítani. fekete mustár. a pu|zusszám. tuurEqvt { |o nu Ád r+ nt t. gyorsu|az anyagcsere. [ll t":. " Bodzavirág. hatásúgyógynövények.aldivizá|jaaz immun.Sto| fel' i|yenA szervezeta|vásközben to|todik kor ugyaniscsökken a stresszhormonszint. meg.]aLÁl^ron amelyetme|egvízzelkezdünk. hársÍavirág |mmun Iaz-ésfajda|omerósttó. U g y a n c s a k g y e n g Í t i ka z i m m u n r e n d szerl a háaarlas' vegyszerek. ' Apróbojtorján Antibakteriá|is és erósítő vagyunk' hatasu.^|^^^.. ame|y meg_ lAhét 47 kne nneq Ha ehhez nem lgazodunk.. hatásának köszön.

Ü. Ha |obb az emésztés. szebb lehet a bőr ésa haj is! <É** L-*- iÍ b€khőI ie-code A70K0SDIET-DRIN = cslrnioitvA tooYAsznntfi | PAtAfi 20 NAPos ltÚnnt Á $k 9|€g0d0il Otl| ||oliíilólt telnól 990E/20t I FOGYOKURAT KOl\lCINTRATUM SEGITO HOLGYEKNE 9 TERMÍn nntÁsn I PAIACKBAN oiúnlfuwol! |ogyolrtó Hotósót klinikoi vizsgólotok tómosztiúk olú.életérzé{.' Segítheti a Candidaésegyéb paraziták eItávo|ítását. onooÉnúr .' Az OXYTARM .ü E|ősegítheti a több éves lerakódások e|távolítását a vastagbólredőibő!.. Ö] Az immunrendszer 70-B0%. .lan0$anb.A A FORITIAT! z 4 KtRlsD noyó0vsztntÁmrml.-a a vastagbélben találhat<i! . p Y tross.| HOZI.l ntnllnÁz. .ü A sa|akta|anítás e|ősegíti a méregte|enítést ésa szervezet tisztu|ását' . Íesresonn has.Ö.l rtnlÁnll Ís l mroluttt ünnrlmn.Ö. .. formu|óiót 3l{ergy szobodolom védi.' Citrusbiof|avonoid ésC vitamin tarta|ma támogatjaaz immunrendszert. kímé|etes éshatékony tisztu|ását.\4ANN1 rcm I I onooÉi|^ p^eFürÉR|^ | l9'-. 3. ! Hatás 1-2 napon belül! Salaktalanítás nélkül nincs hatékony méregtelenítés! Ü Támogathatja a bé|renc|szer gyors. Nem hashajtó! .

. amennyit a |ég. (prána)óriási fej|ő. álé|etenergiájára. A nehéz energiát dek|ődnek'és a fizikaitestetazzal a cél|a| éte|ból gondozzák. mert a five|.. Ezért ke|| nem. forrását? az é|et _ _ részben az A fizikai testszintjén modern módszertő| tek. ame|yet nem cé|ja szeme|térően ezeknek pedig a |evegő. l Mit tehetünk azért. marad dunk. iránt.Nyugat dését. de sok _ megeszünk. . és. az éteI táplá|ja. az em.fiatalság amennyit a mi rendszerÜnkbe. örokké szomjasak nácsokat.annyit szakmaiigazgatijáti|' jai Jóga Tradíció kapkodó me|l megenged' Seké|yes.tő legtovább megmaradjon. de csak Jo Mezősi Annától' a Ke|et.ideálként A maifej|ett társada|om a szép. nem A |élek spirituá|is Útja értekintenek. junkfiatalosak.hogy minélhosszabb ideig táplálkoás azonbancsak az egyiktényezó.hogyegyrenő az érdek|ődés Nem meg|epő tudnakmitkezdeni. jógában jól ismert az a a e| a lehetségestő|: je|entése hossza a |é|eg. a |ehe vá|aszt ad mindenegyesnapján marad. Mit gon.. gakozpont tudunk fÖ|venni be|ő|e.Nem csak az életminőségünk . mi lehet a testi-lelki terÜ|etén á||andó zünk. a hosszúé|ettitkát. ismert tanokbó| e|ixtrje fiata|ságnak az ezoterikus A Íiatalsdg JOGAJA // jóga ésaz é4urvéda tűz(agni)éget. nem miközbena testöregedéséve| ezt hirdetik.dÍtanunk jóva| A mesterségesen terme|t. ji minŐségű nyerni.megalkotott fiata| test bŰvö|etében él.lakhe|yként'' mennyiségben álI rende|kezésÜnkre. a ..superman''-jei örök az tehát. Ebbena megköze|Ítésben (amrita) e|rrÉrlokarnrihrrl&do|yásoft beri test é|etorqét€cseppnyi nel<tár a Ío|yamatos kÜzdeImet. BudapestiKözpontjának zésÜnk járunk-ke|ünk ebben a ta. rende|kezésre á||ókozmikusenergiábó| vagy megúju|ás raszájanát. l Az ájurvéda szó van kimérve''' hogy már évezredekke| eze|ótt is kutatták zetekszámáva| mentá|is energiák A finomabb ésérze|mi a fiata|ság.az é|et aá tükrözi' megfoga|mazás. messzebbre ségéné| és fiata|ságánáI megfe|e|óen e|készÍtett iránt |ott.a mindenkiszámára vek már kétezer éwe|ezelŐtt em|egetika minttranslormátorok anmű. nyitjuttatnak vészetét''.kasi |égzésse| hiába kértÜnk test-és lé|eKiatalíti vezetójétó| pránaóceánban' mara. be részben ame|yet törvényeibeszegÜ|ni a természet gondot nagy for|élegzÜnk.csakráink köny. fagyasZott. ütkö szintén a saját kor|átainkba doltak akkoriban.cserekapcso|atban ajurvédikus .supenruoman''-jei .. a Hima|á. Kü|önösenazért minőségére és éte| az e|fogyaslott zikai test (a jógában annamajakósa) szép. hogy. A |égzéssel elnyerhető é|eterő segítse a |é|ek megfele|ő .hogy megtestilegóvjuk a szívünkben rejlő nektárt' |e|ki|eg épek' egészségesek és kiteljesedet. hogyan arraa kérdésre. Miközben a kÖrnyezetünkke| kulcsa? egészség _ Az e|ső fennmaradt vagyunk.

A raszájana a dósák a|kat szerinti egyensÚlyát.megőrzésének nit Íontosnak tartja a rendszereslazitást és stb. az 5G55. olíva-. Ha a testi-le|kiharmónia helyÍeál. A méregte|enÍtés érdemes e|őzőe|ősegÍtésére pohár |eg me|eg vizet inni. a kapalabhati a bhasztrika a|ka|masak. Eza naponta 10.Az egészséges agni egyen|etes.Nincsmitcsodá|koznunk azon. szakszerű Íormája a pancshakarma tisztídás e|óttérdemes az egész útmutatása szerint majd 5-10 perc beszívidásután a fö|ös|e.mintamikor a gyertya sercegve. nyirokrendszerbő| e|indu|t a méreganyagok kiFontos hogy vé.l Aá is gondo|hatnánk' kat szeÍetné iozzáét|ő ok|atóktóI megtanul|egkézenÍekvőbb módja kevés. végzendő másfé| órai ászana. mint a Íiatalító (marma). ame|y e| a testet. bevan szó.A szerk. Az semjó azonban. ugyanenő| e|ene|ősegiti me|ynek A napitisztá|kodási rutinrészeként mosako. elnyerését szoIgá|ják percig a Ho|d-Üdvöz|et gyakor|atsorok is.il|etve a hetihajmosás e|Őtt a fejbŐro|a. séges. ]elaxációl' vagy gyógyirt ke]€ s testi-lelki . Akkor véés érdemes gezni gyakor|atokka| őket. mefi a regejel|egű nerá|ódás. Ezt az egész ga| ég'Kevés kormot.bóvebben|apunk 2B7. hanem más megnyitva táp|á|ja a haskü|önböző utakat a o n 1oganan (atűz Íe|é|esztésének vagy A HoId nektárjának agni qzanhak tisztí-testet. dÍtása') szerint ebben a Íiata|ság nektárja nem tüa tartásban a Ho|d ég e|a Nap mozgatásait zében. könnyú. a gyakor|ás gére azaktivitás és a nyuga|om.ame|ynek szintevalamennyi testifolyamata kapcso |ódik a váta dósa száraz.amikor beme|egÍtő márátmozgattuk a testet.Riki Az érzékdik Íel leginkább a károsenergia. issegítegy-két ezze| veazemésztőrendszer tisztulását. Minden rá ható nyomás vagy nyÚjtás aktivá|ja. .hogyene a testÜnkis gyors öregedésse| reagál.) l Hogyan hat a váta az öregedés Ío|yamatára? . a hűtő |égzés |ehűteni a tú|ságosan fe|hevült testet. rugaImasan tartja éstáp|á|ja a vos|ás szabadgyökró|' húgysavri|. a végtagoká|landóan'fáznak. ha nem égetjük e|. (. tisztÍ|ására ésmegÍiata|i @ R tégzőrenoszer gyors tásra az intenzív. a Nap és a Ho|d minőségei egyensú|yba kerüljenek. tás')'Ezt csak szakember get lemosni. sa|akanyagot terme|. szél. tisZa |ángde jó a mandu|a-. a ke FIATALíTo GYAKORLAT széles tárházában azál@ R iógagyat<or|atok meIlett kÜ|önIegességekre talános eIvek o|yan pont is bukkanhatunk. a fe|nŐttkor a plftadósa. |égzések.az viparita karaninak időmegÍor az e|egendő és a jó|működő agnime||ett neveznek.Ha a neKártégető |átogasson baiaiÍa' el a Kelet-l'|yugat agnikevés de Egészségközpontba' amelynekwebo!da|át |óanahhoz. Az áma szintén tartjaa tes. táp|á|ására szo|gá|óküszervekmegfe|e|Ő lön e|járásokat tanfo|yamon vagyjógatábor. a táp|á|ás a Ho|d energiák Íe|adata' A |égzések Röz:j| a sÍtali. (ámaként\ rakéIet során a|ka|mazzák a korai Öregedés mer|az a testbenméregként hozzájárula test mege|őzésére .kny'hucimen éÍi -' kormosan ég akkora testnem|eszegész- elixír 47 .ido elŐttl öregedéséhez' Amikora nyugati orzít1a azidegrendszert. szezámo|ajja|. kaianyag.amelyet prána (. hogyankeze|hető a stresszjógáva|. testben egészséges ódzsasz mint fizigyakor|ás pozitív hatásaiva| |átja immunitás. KÜ|önösen fontos mel|ett érdemes végezni' a néa kéz.GYOGYITOELIXIR ják.sa azonban mindenki számárae|érhetó. ésfe|Ügye|ete ésa tisáítóteák fogyasZáfej. nagy |iülsábanésmegőrzésében segitséget nyúitóiógagyakoÍlatohogy az amrita tm.nedvesíti. a bór kiszárad. szöveteket. azonban. és annáltobbetidózünka sajátöregkorunkban is.a mozgás|e|assu|. gedhetet|en része a test tisztítása. e|! a vvww. Az o|a1 megnyugtatja ése||a. a ésaz ízü|etekbő|. vagy egészének o|ajozása. évutániidŐszakpediga vátadósa természetes idószaka. me|egen ízÜ|eti letet.mertezekena terü|eteken ha|mozi.hason.tározidik.. ürü|ése. az é|etfo|yamatok nem kapnak redesbevá|t táp|á|ékot. (.Miné| több és intenzívebb stressznek vagyunk kitéve' többet anná| tartizkodunka váta kibi||ent á||apotában. mert mindent sivataggá tesz.ot testetbekenni. midszerekrő| van szi! A legá|. raforgóvagyszó|ómago|aj is.Az é|et kÜ|önbözŐ szakaszaiközÜ|a gye rekkora kaphadósa. termékenység'). nap. (Arró|. Azősi|eÍrások ésaz egészség harmadik Íe|téte|e. segÍt jógaszövegek is kieme|ik G) uara k|asszikus testhe|yzetű fiatá|Ító hatáa ÍordÍtott ászanák sát'közü|Ük is kÜ|öntisen a Íé|gyertyát mé|tatvez. kar középen ame|y a be|ső o|da|án ésa |ábon a vádliközepén helyezkedik el. pedig e|jutás módszere évezredek ótaa meditáció.számábanolvashat.|ndra A neve lndrabaszÍl nyi|a')' ésaZegyik gyógyító pont nagy erejű a testben' visszatérni érdemes a kiindu|ó @ VégezetÜ| Iegfőbb Íorá||Ításhoz.Ekkor tásának) nevezzÜk. az. a csontoktomörségecsökken. és aze|mén tú| is a bennünk élő |egmagasabb A hozzá ua|ó szel|emi minőség. zsírmájró|. ésmerewé vá|ik. cisáákri| stb. ha taIánosabb módszera testegyesrészeinek egyenletes |eggyakrabban atŰztÚ| erős.az a|kalmazott o|ajtilfüggŐen rakódásokri|.megráncoso dik. ésláb.hánynapos |éböjt jozása.l5 |esz a gyakor|atsor ('é|eterő. amely szerint a Íiatalság rása aze|me.. a ban érdemes elsajátítani.hideg és merev minőségéhez' Az öregedés során a testfo|yadékok mennyisége.

vízszintesbe fote|ban vagykanapén né|kül is szen egy kénye|mes ségekkel stb. többször ennénk keveset. _ gyigyszerszedés Ha ágyban szeretnénk a jó emésztésért. egyesek csak másokviszont átmeneti|eg. rendszerte|enü| táp|á|kozunk. a joghurtotésa kefírt is tanácsostöbbször a2 aszta|. ha ti diéttás napokon különösen szé|hajtó haüású kamil|atea. ha gyorsanágyba is bújunk' hosszabbidejefenná||ó tozása.A nehéz. pihenjünk le! LJ édesköménytea a fe|nőttek bajait is remee|. amit közott a keményhas' a te|ítettségérzés. mive|azok rülhetik prob|émáA zöldségek'gyü.sokszora hétvémusÚhétköznapokon _ nemjut e|egendó géken idónk az evésre.Íe|fordulást''. Enyhü|ést hoz. és l Mi|yenÍogásokka| könnyíthetjük fé|ig he|yezkedjünk ell Ez küdo|9át? ülŐ he|yzetben az emésáórendszerünk ... a|akításában jik' de a te|jes kiŐrlésű e|készítve egyaránt gabonakorpákat' gabonafé|éket. hogyevés utáne|könnyen fe|boríthatja a és a tú|hajszo|tság ha van rá módunk' pihenegy kis oda. ami ezután hasfájás' szokásokmegvá|.. . be|sŐegyensÚ|yt. Rövid. a maguknak nemcsak a vona|aikért. akikfogyni szeretné dietetikusok hogy vala.Ev e|ején sokanfogadkoznak.ban. 48 elixír . hosszÚtávon. a szervezet. és emiatt gyakrabban ke|l idegen fö|keresnünk a me||ékheIyiséget. kapjaa Íe|dolgozásra vámi nincs rendben az emésáőrendsze.következhet. Szerencsére .sŐt.AmikorÚgy érezzük.Emésztési többek szervezet számára.nek.I Hogyansegítaz emésztési serkentik az emésáést. jó szolgálatot tehet. Jó szolgálatot gyomrot ÍeszÍtő te|tségézet esetén. de érdemes Azérzékeny megnyugtatja és a gör. Eá tanácso|ják a is azoknak. utána bé|prob|émák esetén nagy segÍtesetén Gyomorés { gyomonontás gyu||adásgát|ó kekszet miatl séget nyújt és korpás e|rágcsá|va. ha az egésznapos kop.l Ezek szerintaz ebédutáni szundiká|ás hogya bé|rendszer mi|yen érzékenyen gál a lé|ekben zajló fo|yamatokra: a stressz sem tesz jót? . javaso|t gyerekeknek las. érdemes Íogyaszhni delétkezés előtt párdarab |anság több rész|etben. hívni hányinger is. Me|egen. tor. Az ideá|is az |enne. ésa rendszeres Azok. l Mi|yenrossz szokásokka|á||hatunk az műköemésáőrendszerünkegészséges útjába? désének _ Közhe|y. hanem az egészséges is sokatteszemésztésért nek' Hazánkban rendkvül sokankÜzdenek emésztési panaszokkal. uto|sóétkezés rea. és székrekedés oIyan tudniVárai Dóra é|etmidtanácsadó va|ókat és gyakor|atokat osaott meg Vekt|Ünk.Q A hasÍájós sokszor vagy tú|ettük magunkat. támasszuk a|áa Íelsőtestünket.de igaz.il|etve je|entkezhet tárad€ hogy kipihenjük optimá|is léma többekné| a fárada|mainkat.akik ref|uxpen érdemes szenvednek. viszont|assúbb Üzemmódra vá|that he|yen a|aku|hat ki.étvágyta. Íe|Íúorvoso|ja.Bizonyára mindenki rende|kezik esetbenugyaniskétirának kel|e|te|nie konyság közitt' ésa |efekvés saját tapasáalatokka|arra vonatkozóan. majd hatehetjük' sankortyo|juk kü| teszpuffadás. vódás. páro|va vagyfőzeléknek kon a torna? mö|csök nyersen. a la|ás utánestepróbá|juk A |egrosszabb. ra tenni. megsze|ídÍti a borsmentaba. rünkke|? . hiszen ígye|kekerÜ|ni éshe|yettük a rostban betegségben gazdagtáp|álékokat a gyomortartaIom visszacsorgását.A a görcso|dó. hapuffavalami|yen Íertőzés okoz . oanaszokra uta|hat meg bepóto|ni.elmulasztottunk. sokattehetÜnk meg re|axá|ni. hatásáagyobbidegeskedés ra Vagy egy Íertózésmiatt gyoremésztŐrendszerÜnk sabb fokozatrakapcsolhat..fo|yamatosan Az viszontigen megterhe|ő a ri táp|á|ékot. hogy a felgyorsu|t rit.fog az á|mosság. dáskínoz. hiszenígya szervezet kisebbadagokI Milyen panaszokjelezhetik.be|sŐ béke'' amelyek ésmegórzésében.akikva|óbanbetartják tetttgéretet.|önösen fontosazok számára. lazítást segítőtevékeny. vá|asZani. éssietve ezért ha fogyasZ1uk e|az éte|t. segítenek a .megfe|e|ó je|enti aZ' hogy figye|ésse| táp|á|kozássa|.jÜnk|elEz nem Íe|tét|enü| ke|lhe|yeznÜnk magunkat' hinagyakorlatokka|. a szék|etÜrÍtési prob. esetén az is.segítségü| e||en csöket AMI MEG SEGITHET. Ü|veis lazÍthatunk. zsíroséte|eket mindenkép.hogymostantó| fordrtanagyobb figyelmet nak a he|yes táp|á|kozásra mozgásra.

és domború jólgördÜ|ünk. beszívjuk a |evegőt. ésúgy érzi.i|tink. másrésZ végzÜnk. nehezen kivite|ezhető. ják. |em mozd ulatsott is ke| es e|Íáradási |eÍekmajd nyÚjtott |ábunkat a ta|ajra engedjük.]T:i*:1T- 1' Hanyatt Íekvésben |ábunk nyújtva. Térdpanaszokajánlott. |assan mé|y |evegőt veszÜnk. 3. Átfordu|unk hason Íekvésbe. közben Ítj|fe|é ÍeIsőtestünkkeI kissé ászanák. az érintett |ábkövetkezik.jon a gyotrő gondo|a. enyhén hajlÍtott térdde|. korlatot. Kezünket a magasba összeÍonjuk talajon mellett megkapaszkoeme|jük. a |ábÍejÜnkné| összeku|\ csavarást trft . Ebbő|a he|yzetbő|törzsköze|ÍtjÜk. mindenképpen fordit. ésbicik|izÜnk. VisszaengedjÜk. éserősÍti a hasizgyakorlat-2' A széken mokat. Kezünket a ta|ajon a tér" pbbra. |nnen visszatérünk kö. g uégezzijk. gyakor.ahogy lentő tevékenységre. és 10-1 Íe|sőtestÜnket visszaengedjÜk a ta|ajra.dÜnkön vagy támasztjuk.juka |evegőt. két ta|punkat Íe|é az enyhe e|őreha|dünket behaj|Ítjuk' és egymás l pihentetjük' son időt relaxációra Vagy Vaif} lásis megÍele|. a |evegő ka|kÜzdők hagyják ki ezta gyakor|atot! # 1 :':T::Í. HavégeztÜnk. a |evegőt. vagyakáraz ágyszé|én egyenes Kezünket tarkóra tesszÜk. szünk és megnyújtózunk.A séta ésa kocogásis gyógyír |ehet reny.nyújtozunk. a |evegő kiÍújásakor szép egyenes Térdben . hogy deréKó| lefe|é pedig magastartásba eme|jük a karunkat' A |eve. toktó|. szovetségesÜnkké és e|fordítjuk a Íe|sőteszunk.gő kiÍújása közbentörzsÜnkkel előredőlünk' ha.mennyezet Íe|é törekszünk. majd Íe|sőtestünkke| e|.jukki e|őrehaj|ás né|kü| is! sem e|egendő ahhoz'hogy megszÜk. e|őredőlünk dottanaz emésáésharmonizá|ását majd |assan hogy hátunk maradjon). esik. mert a cso|juk kényeImesebb.Jnk. Aza|apá||ás ugyanaz.. és Combunk (Ügye|ve. Egyszéken á||unk. be|égzésre és kiÍÚj. a|aoá||ásban kezünket tarkóra tesz.azután Íö|egyenesedÜnk. he bé|működés esetén. teshe|yzetig' vagy 3. törzsünket kissé hátune|emeljük a ta|ajró|. haIehet' vízszinszabadul. kon Íinoman e|őre-hátra ameddig visszaÍekszünk esik. runkon KiÍújjuk megtámaszkodva. ta|punk a pihen. O|da|anként ] Eröss Eszter ismét|és majd kiÍújásáva| lazÍtunk.1' Kisterpeszbe 1. lami|yen kikapcsolódást j+ végzÜnk majd visz. mozgatja a be|sőSzerveket. runkka| KiÍújjuk átku|cso|juk.vagy megérintjÜk a talajt'ahogyjobban jobbra.matosan gyakor|atok |eg célzott kivitelezéséve| végezzÜk. nyújtott |ábunkat Mé|yen Íelata|ajra szorítjuk. 5 ismét|és iavaso|t.ame|yek dunk. Törzsdöntést végzünk. törzsünk me||ett Be|égzésre és behaj|ítjuk fe|é köze|ÍtjÜk majd kaa hasunk a térdünket. nagyszerepe|+ tünket végü| Íö|egyenesedünk' badÍt a stressZó|. ame|ynek |nnen ismét visszatérünk középre. az ujjainkat. Ezta majd a |evegőbe eme|jÜk. hátta| ü|ve. Mé|y be|égzéssel szabadulhat! testunk mozogjon! 20-20 másodpercig kitartjuk ezta nyújtózó testhe|yzetet.hamegy. ismétlés sunkfe|é majd a ba| nincs hozzászokva a mozgáshoz. mozdu|at|anok maradjunk.1::f:::. közben fordu|unk ba|ra. Néhányszor megisméte|jük a gya_ át. 20-25 ismét|ésse|. Kénye|mesen térdehaezkénye|metlen e|he|yezkedünk a ta|ajon. Fo|ya.e|őrehajo|unk hogy kezünkke|jobblábunkat annyira.::í.EgyrésZmegsza. IeIki terhek csökkenéséveI ezútta| ba|ra. 20-30ismét|ést követően oróbálAki túl hogya sport 3.sen ta|tvakihÚzzukmagunkat. a Íö|dre. és karra| isjó|megnyÚjtózunk. eleme|jÜk a ta|ajró|. elixír 49 .A és fejÜnkke| a ! pár az emésztórendszer is fe||atvégrehajtása közbencsak a fe|ső. nyÚjthat' hiszen köztudottanfeszÜ|tségo|dó' ná|. kü|önösen akkor. mint z e|őző vagy az ágyszé|én i.ha megérintjÜk 10-15 köze|ítjük. ügye|ve ana. Mé|y |evegőt VeszÍ. ésa me||kajavasolt. nyújtott kasőtestünkke| e|eme|kedünk a fö|drő|. a talajt. _ fé törzsdöntést heta probléma kia|aku|ásában. a |evegőt. és léteznek o|yan kimon. majd ba|ra forduIunk.Vá|tozat|an stresszes.A rendszeres mozgástöbb frontonis a zépre' tozsdöntést végzünk vízszintes he|yzetig' Kana| sunkka| a combunkat érintjük' e|őrenyújtóvá|hat. |ábunkat kinyújtjuk. haj|Ított szolgá|. A jóga kü|önösen hatékony segÍtséget 2. karunk a pihen. 2' Hanyatt fekvésben törzsünket e|emeljük a talajró|' könyékben hajlÍtott karunkka| stabi|an megtámaszkodunk. Lábunkat ta|pra húzzuk. Hátunkat egyene' } tás következik.

derivátokat. esetén nemcsaka gyu|ladást hanem_ Dr. hogymennyire ko.5 get 5 percigÍőzÚnk2. valamint 25. hason|i hatású 50-50g . csökkenthet1Ük napi 1-2adagra.egyikszájszé|e húzódik' o|da|ra moly betegségrol van szó. gyu||adás reuma elleniszer. ésforditva: a |ázcsil|apÍtás hatá. A teát Íőzésse| vagy forróvízben áZatássa| készitjük. Nagy Gézafitoterapeuta MERGEZES: mive|f|avonoidtarta| mának köszönhetóen tágítja Tilosalkalmazniuk azoknak.ésfájda|omcsil|apításra. és megszÜnteti a vérzést iS. lgénytetenek. t'oss'. fűlakéregteát. de nagyobbada. zik magukat |egiobban. vagy Streptococcus okozta gennyes zünk 2. gyulladásgát|ó' összehúzó használják fájda|omcsi á|ta|ános ||apÍtásra.asztmások ésvárandósok Cserzőanyag{arta|mának köszönhetően rendezi példáuI számára.majd |eszűrjük.VARIACIOK EGY NOVENYBE: tl afehér tŰZ je|ennek vérzésekné|.de nedves.ésÍájda|omcsi||apító. Jótékonyhatásúbélhurutná|. Haszná|ata nemaián|ott gyomo]. Nagyobb dózisú vagy az enyheemésZési zavarokat.sőt néhaa |eve|üket és a virágukat is fe|használják. 1. kérgének a szaIicin (7%). tiizek(Salix) vá|tozatosméretű ésatakú.más. éskihajtja be|ószármazékokra! le a homokot.a legjobb drogot azonban az ezüstös vagy fehérfűz (3. Emésztőrendszeri bánta|makra sek. emésZőrendszeri apró' be|sŐ 3. KÜ|sóhaszná|at.A nap folyamánmeg ke||inni 0. az enteroco je||emző (vékonyhosszú távú adago|ásáná| Iitisra és vastagbé|gyu||adásra) aján|atos Gvitamint szedni' Szapora széke|ést. Napontaegy _ gyigyítására. fé| evőkaná|nyit) 5-. ÉnrÉxrs HATóANYAGAI: Íö hatóanyaga a tehfutÜn|a GYóGYÁszATl ALKALMAásA g|ikozidja.példáu| (hászámÍtanak az egyszeri adagokhoz(ez megÍe|e| esetén amikora nervustrigeminus kb. Láz. gyógyszerként ÍŰúakéreg KiegészÍtő éskakukkfű' 9 csarab. Barkavirágzaluk kora tavasszal az je|enti a méhek számára. mandulagyu||adás Vesegyu||adás adagot Íogyasztunk' gyigyítja' MELtÉKHATÁS. 1 kávéskaná|nyi kéregnek). ként. e|ső táplá|ékÍorrást A harmincfé|efűáame||ett méglega|ábbennyi.otfŐzÜnk 5 dIvÍzben. A A . Emellett tartalmaz mé9 szaIicin. az Ütőereket a vesében. keresztezéssellétrejöttÍajtais |étezik.romosztatú ideg) fájda|ma miatta betegnekaz got is megengednek.15 fóz.100 |áz. és eá az adagot 2-3naponta Íogyasájuk. 4.pé|dáuI ésnyugtató hatású. A kúrát 6 hétig ke|| dig ismeret|en hatásmechanizmussa| csökkentiaz folytatni.5 dI vörösborban. másogyuIladásokra dik nap a |ábunkat. üde talajon'vízköze|ébenér. mindkÜ|só|eg a|ka|mazbánta|makra) nagyobbadagotszámÍtunk: 30-40 hatjuk. ésÍokozza a vizeletmeny. ső nap 15percigáztatjuk bennea kezÜnket. akkor idege' nem okoz ma1d mel|ékhatásokat. ha kombiná|juk gyógynovényekke|: GYóGYTULAJD0NSÁGA: sebbekvagyunk.segít akik a||ergiásak a sza|icinnyiségét is átmosni a vesét. majd|eszúrve fogyasztjuk. fó|egamikormikrovérzések meg a szék|etben. _ ezta|ánazza|magyaidegrendszer feszÜltségét Kevesebb adag ke|| így a'fŰdakéregbó|' biZosan rázhati. keskeny |eve|űcserjék és / \fák. aszerint. hi|yaggyu||adásná|. regge|tol kortyon estig. példáu| populint ésÍragiIint. harmadik nap pedigszÜnetet |genhatékony vírusfertőzés okorta|áz Ed.8 | g. alba) szo|gá|tatja.1 g-ot Jó eredménnye| A gyigyszerkönyveka tea készÍtéséhez haszná|hatjuk egyes neura|giák . m4d kezdjüke|ö|rő|. Kü|ső|eg ugyancsaka túzf akéregt őzetet haszná|ju k: e|. Kezdetben 4 iránkéntiszunk egy-egy adagga|' majdahogyenyhü| a hasmenés. sára megnyugszunk.hogy ha fö|megya |ázunk. l|yenkor Íé| evőkaná|nyi kérget 5-15 percig Íőzünk2 dl vízben. Hasme gyógybort gÍŰzÍakérnésre is készíthetÜnk: 1-2. Reumára ra (pé|dáuI fagyotttestrészekre vagy aranyeres Reumáná| mindbe|sŐ|eg. esetén.5 d| v2ben. va|amint 25 g tövisesiglice-gyökér ésporcsinkeserŰfű kevg' . Véreshasmenés esetén a fúlakéreg-tea erős összehúzi hatásának köszönhetően |eá||itja a hasmenést. va|amint percig speciá|isgyu||adások csigo|yaízÜleti rékébó| 1 got (kb. éspatkóbé|Íeké|ye 2. va|amint cserzőanyagokat ésÍ|avonoidokat. ldegfájda|omra elixír . tartunk.ikás.Gyógyászati szempontbó| mindegyiknek értékes a kérge.

FEBRUÁR|ÁBAN kinezio|ógia. 37. izomtan/izome|mélet' |(ineIio|ógiai Protoko||. hétvégén egésznap Éi2Ú26. éÍettség' szeretet/one Brain |0.|7. Létsámmax. 6 fó. 3.:202-74'00.lK: 0 | -0835-04) á|tal működtetett t?t O A védetem. itmeretek' egészségugyi és terméstetgyógyávati Termész etgyőgyász kineziológus képzés Továbbképzés |n one Conceptso) oktató: dr.200 ÍtTankónyv 20|3' Iestáramkörök.a íe|vételi máre|kerdődtek! teleÍonon beszé|getések PROFESSZIONATIS .l9. fengshui ftitdsugárzás tanÍotyamok !anácsadás. február 2]-24.. PRoFEsszloNÁLls KlNEzloLócus rÉpzÉsl SZAKoK: Coach. przichoszomatika. Varju Márta szAKEMBERer rnNír1Ár'.mara Tel.000 tt Tankönyv ápr.. psricho|ógia/önismeret. gyakorlati tvente kétszer bentlakásos tréning 4 nap a képzési di1ennek ósszegét nemtarta|mazza' Tanévkezdés kezdő csoportnak: 20|3. Hétköznap 18 órátó|. tanácsadási protoko||. kinezio|ógia. TanfoIyam: + 3. izomtan/izomeImé|et. |ó. l00000Ít+ áíalíé|év Tandíj: (+a tréning dija) Iníormáció és a Íe|véte|i bené|getés € g yeztetés€ emailben.ÉVFoLYAMUNKÁT IilDíÜUK 20l3. stresszo|dási tematikus technikák' térenergetika.szerua|itás. Tanfo|yam márc. Béncze Nnes: 317-80óó' 0ó-30. (párhuzamosan is végezhetiiek) MAGYARoRszÁGoil csAK ilÁLUilK JoGYÉDETT.200 ÍtTankönyv ó0. 7. X||.200 máj.hu Ildi 06 9G6o3-37l Minden nap 9-22 órái9 Facebooksy.Var|u Proíesszioná|is kinezio|ógiai isko|a' nemzetköIi okhvél' tóbbkinezio|ógiai |ehetőség)' módszer ekajátítása.hu wW.europa-akademia.alterna.A|kotás u. TanfoIyam: (4nap) {8.öregedés/oneBrain 9.900-0877 Radiesztézia . l].06-30-9-403-066 KlilEzlol.000 Gyermekkor.|0. 22.T.lo|k|€gyanru|y. Iematika: á|talános szakmai anamnézis' tematikus kinezio|ógia. w. képzés Tematika: á|ta|ános kinezio|ógia.bó| imert Ju|ianna T€l.HATÉKoNYTANULÁsl TEcHNIKÁK Jósnők várják hívását! TANFOLYAM Lilla 06 90-603-302 stresszo|dó technikák.|árta (ta(Ü|ty |ntern. fáida|om' megórtés/one Brain 8. í |apszám:330 Ft .000 [t + áía+ 3. tanátndási és szakmai anamnézil. 6 |apszám: 1 650 Ft 1otapot kapsz áraért) 5 |ap .378'0G9o'ó03-289 200 JTsLÁs! ALTERNA (F. [t + áfa+ 3. streszo|dási technikák' nupervízió. 12|apszám: 3 300 Ft 1tztapot kapsz 10|ap áráért) . -M W. -. és é|etvezetési tanácsadás.hu info@europa-akademia..jngyHáz A|ternatÍv GyógÉ5zat 250 Ft É|ete fontosíordu|ópontjához én? s e 9 í t e k !s o Í s e I e m z é k sártyábó| rúma w.: +36-30/9621. (4nap) 48'000 Ft + áía tt Tankönyv részlet€ s információ e-maiIben. |(inezio|ógiai Protoko||. kiffiÍ:3-]3g. pszkho|ógia/önismeret.i||etvehonIapunkon.200 Serdü|őkor. mE DIG|TÁLIS EL|XÍB ELŐF|ZETÉSI DíJAK . }|ember of Three ThreeIn one Conceptsotovábbképző szintek: KapcsoIatokveszé|yben/one Brain 7.hu info@alterna.f. hagyományos kinaigyógyásrat. TanfoIyam í€ b . varju l.varju. (5 nap) It + áía+ 3. 2 és íé| éves képzés (+16y66516*6si fé|éves modu|okbó| á||óblokkok' á|talában havonta egyhétvége. uupervhió. é|etmód.hu I l23 Bo. 20.ocw AKADÉMn |'lárta Szakigazgató: dr. Skype:dr.25.AHoL A EUROPA AKADEMIA pnoressztoNÁLls |gazgató: dr. . (4nap) 48. mfsz.

szeretne kibontakozni. őket./ . hogy egy ideig vá|tozásokat érünk e|.zásunkat. SZIWANAGSADO 52 elixír . nulhathat. hanem e||enerőket is kivá|tanak bennünk. h szer. egy részérő| már SzÍvmágnescleredménye. ideá|is társ me$a|á|ásíra he|yezi a hangsú|yt' hét Íejezetben Íejti Schache ki' mitke|| tennünk. és teret bidosÍthatunk vá. _ annak. sőnket is megváltoztatjuk. Hamegváltoztatjuk a kü|ső erőket. bár|e. a |e|künk ságosabb vá|iunk. hogy e||ená||ások ése||enerők akadá|yozzák Hatodik fe|ismerés: Azoka tárgyak. / i||etve mi|yen feIismerósekhez ke|| hogy í szeretette| tö|theti fe|azta he|vet. aztvonzzuk beaz é|etünkbe. az örömhöz és a mé|y kapműkönyvében. A szere|emtő| Íiatalnak. segítségÜ| hívhatja őket.képesek vagyunk. A |ehetőségek \. rekoncentrá|. re1|ő rántotta |e Íog|a| erőkrő| a |ep|et. a hosszan párkapcsolat vÜnk vágyik. EZeknek aze||enerőknek. ft meg. ha viszont ésgyönyÖrűnek tűnik. Ennek a titoknak önmagunk e|utasÍtása mindig egy korábbi Végigvezeti elutasÍtás á|isgyakor|atán keresztÜ| az o|va.r| -T jesü|ést gondo|atai keressÜk. és bárminképességet és ertÍt a|ka|mazunk. David Richo cé|. a ben. aho| embené iutnunk' megvá|toztassuk a kü|ső erőket.e szeretni önmagunkat kedvesség ságés a szerető megbízható spiritu. fe|ismerés: de m(ja SzÍvnágnes a bensőnkbenÁ Ötödik Minden ember meghatáro. hogy szabad he|yet biztosÍtsunk an./ .Gyakran megházasodni? romantikuskét |apot. ana.az emberi kapcso|atok Vi|ágába. tásáva| Íe|szabadíthatjuk a szÍv erőit. fe|ismerés: azé|et érte|mét. hogy bemutathatom azolvasónak / szerelen anjóskártyacsomagom gyalaijőskárIyáI. Azegyik Iegnagyszerűbb csúcsé|mény a vi|ágon! Ezért nagy öröm számomra.. erőket. és befo|yáso|ják a kisugár. a kerulépek kapcsolatba. Gyakor|ati útmutatót nyújt a jó| működő megérezni. A szere|em a játékosságot és az izga|mat vegyíti uza|az érzésse|. ereje befolyáso|ja a szívünk tÖbbek között kaocso|atokhoz./ Amikor és kapcso|ati kérdésekben végzek szere|mi érte|mezéseket. olvashattunk a szenő sót az éberséghez.rendszerben. Virtue a|kat szÍvesen adok angya|éfteImezéseket ebben a témában' ennek a témának szente|ni. amia szere|emme| kapcso|atos. hogy szívünk te|jesen é|etre ke|t és nyitott. A |egerősebb mára szü|eté.lyikük nema számára fenntartott helyet fog|a||a e|' ku|ása tényeé|etünk egyiklegmeghatározóbb jónak centrá|ni. azokka| is. hiszen a kint és a bent nem vá|aszthatók e| az egész rendszer Íe|boru|. és ezek azangya|ok számta|an embernek képesek segíteni egyidejű|eg. amihiányzik azé|etÜnkbő'.minden egymásti|.harmonikus kia|akÍtásában. aholmindany.u. hogy körü|vesznek minket. amire a sz! \. Hetedik Íe|ismerés: Szívünk va||omása erőve| és hanem nagyobb va|ó. Habo|dog ebben szere|met é|ünk át. Tegyünk rendet a zője. és nyianszületésünktő| ha|álunkig keressük az . ail. bok egycsoportjáVa|.hogy szeretette| bíro.akiket nem. amit szeretnénk. erőket A TUDAToS SZERETET ör nrxR _ ezek sünkkor magunkban hordozzuk Ha ban. Hatudatosan kezeljük őket. eza könyv a kÜ|ső erők.és egyiriásititok rej|ik benne. energikusnak ésé|eterősnek érezzük magunkat. aztis. Hava|ameLegtöbbünk számára a párkapcso|atunk a|a.| egyszer E|etünk éskaocso|ataink alakÍtása közben számta|anújra és újra fe|bukkannak azé|etünkben.ja. Eza könyv|ehozzaa Íöldre a misztikumot. nekünk készen ke|| á||nunk a körÜ|öttünk |évő vi|ágra és embereke.uonzzuk az ző új megköze|Ítésben tárgya|ja nem a témát az gyaink megva|ósu|ásához' é|etÜnkbe. .minden más|ényegte|enné du|hat.Noha fordu|nak hozzám következő kérdésekke|: Ho| ta|á|om meg a |e|ki az összes többi is magában Íog|a|t a egy. A szív a központja mind.csoIidáshoz vezető Úton. a szeretetet' a bo|dogságot és a bete|Negyedik Minden embene| kapcso. mindig is szerettem társamat? Mikor Íogok i azigazi számomra? |gazi o|yan ame|yik a kapcso|atoka uta|t' Vo|na egy te|jes _ Doreen |évén kártyacsomagot ime. ide.Hauonta megjelenő kiadói hírleuél az Elixír magazinban DOREEN VIRTUE EDESVIZ'I-]IRLAP .ésÍe|o|djuk az azokat ketindÍtanak e|..| zott he|yet e|azé|etünkben. r) Második feIismerés: Va|amennyi tettünk közeLrcoovisz minket a kitűzött cé|unkhoz. Ezek azerők kihatnak digmásruhába ö|töznek. fe|ismerés: Harmadik Egyet|en esé|yt semcsak Q kapunk meg az é|ettő|.hogy fe|ismer|ük őket. azaz egyenesbe hozzukéletünk mér|egét. és David Richo az éber tudatos. me|yik a he|yes út. kapcso|atunk pozitív het. vá|ságban épp van. ket.akiket szeretünk.sa| vannak azérzéseinkre. deegyidejű|eg e||enerőt is kivá|t bennünk. a SzereIem angya|aivaI Ők összpontoBárki sÍtanak mindenre. e||enjátékosoknak a kiiKa.| Első pozitív fe|ismerés: Vágyaink nemcsak érzél seket. ami emberként és |é|ekként ismeghatároz min.| birtokolunk' és amik hatás. ereje is akadá|ytala.'' A SZERELEM ANGYALAI JOSKARTYA . Ezeknek az embereknek az utat. e|készü|t. Nem e|ég kizári|ag a be|ső erőkekon. hogy kihaszná|juk a szív erői. Hacsak a be|ső erőkkel do|gozunk. nak. Hakiegyen|ítjüke két e||entétes mozgást.a szÍvünk magyarázatai Íognak e|őbbre vinni Íogja azokkal is. hogy segÍtségünkre |egyen tartó. ame|yek Iegutóbb Visszatartottak minket ab. ame|yeket ha|ványu| a fájda|munk me||ett. szívÜnk RUEDIGER SCHACHE . e|őÍor. és eseményeana. erejét. nem mások vá|aszai' ós |atban á||unk.

kat'pé|dáu| aze|őző bekezdést. ezzeI Nem Íeladatta| Íog|a|koztá|. gon. enyhíteni az érze|mi kezdted vo|na mozgás.edesviz.Miért sóvárgok állandóan fagylalt után?. Mit tehetek?" . a gondo|ataid a Íé|tékenységet' a szomorúságot. Ennek ritmushoz. . éppen arra és a Íé|elmet.ú. tudomáben. hogy segítséget egyrészt azza|. hu Frank J.Ugy vágyon. haéppen a|vászavana|. va|ame|y éze|em utáni sóvárgás Epp véleménye ha* FMNKJ. és egyéb elérhetőségei: gyakor|ati aÍán terápiás midszereket isaján| a |e|csomagkuldo@edesviz. éjjel-nappal csakis arra .edesvlz. sós dolgokat nassoliak!" Hátnem DOREEN VIRTUE dühítő' haaz embernek ez az é|etterü|ete azétkezés ennyire kikerül az irányÍtása a|i|? SZÜNTELENÉHsÉG -. vagy hozzáigazítani Va|ami|yen azegyszerű akkor azelméd tisztán nia testedet. |ására van szükség. KVANTUMKVANTUM l/t^n'r<. gyakor|ati Ehhezad hathatós RENDELJE MEGON.. érze|miprob|éma Íe|tárására és orvos.A technika. Ez a Kvantumszinkronizácii eredményeképpen a tested e||azult.J.könnyene|sajátÍtható' ésazonna| kiÍejti hatását. fájakadá|yozi meggyógyÍthatjuk Íizikai javÍthatunk da|mainkat. kénye|met|en erőlteta jövő heti utazáshoz..ame|ynek a szívek. FEBRuÁRI AJÁNLATA: DOREEN VIR'IIJE nzÉotsvíz K|ADó Hogy magad? érzed most A SZERELEM ANGYAI.' ni sóvárgások mögött mindig va|ami|yen éze|mi @t@ prob|éma. hogy megtudd' mit gást továbbá irányithatod banvoltak. (QE)' pedig nyu. Az Édesvíz Csomagkü|dő Szo|gá|at me|y ézeIemmeI hozhati összeÍüggésbe. ttinik.ATBAN? jelentése Az ételek utáni sóvárgás és|eküzdése megatszabadulhatnék . és 30másodpercig erősen arra.K|ADŐI HÍnlrvÉl www. a |égzésedet _ je|en vo|t.netán azonmorfondíroztá|. hogyropogós. egyszerű. Tedd i zés Mi|yen vagyme|eg? A bőröd az ujjadnak a homtokod? érzés a hom|okodnak azuiiad? Hideg-e az ujjad. hogy azegyes éte|ek utáSWE.megnyí|nak harmonizá|i ságegyszerű áthe|yezéséve| i|yen és az elmék a tiszta tudat ere'ie zást|ehet e|érni mind testi. de elsöprő erej(i vágyat érzek irántuk. fe|oIdhatjuk neSegÍtségéveI gatÍv éze|meinket. rára. oIvasni ti fájda|mak. a szoronTalán uáttá|. szóbe|i (06-1) Tel: 320-3642 elixír 53 . vagy csupán működő emberi kapcso|atok kia|akÍtása a cé|unk. ezért szerint e|eve |áka vannak Íté|Ve a drasztikus. pózokba ke|| tenned Amikor azonban ke|| hozzá meditálni.Segítség! ni a hasábburgonyával ésa sajtburgerrel! Tudom. i szárazvagy nedves? Érzed-e Érzed-e azérverést az ujjadban? azérverést a hom|okodon? figye|j hogy mitörténik csendben. KINSLOW á||. a mutatóujjad hegyét Íinoman a homlokod közepére. Eset|eg egykorábbi baráti beszélgetés ameIyre megtanÍtalak. az e|méd godtabb Iett. sportte|jesÍtményÜnkön. |ehet hatására vi|ágszerte kitáru|nak Demiéft? Eshogy az. mi|yen e|őkészü|eteket nyos.még a házikedvenceidre jáfta Íejed.LINE Virtue. fu éte|ÍÜggőségtő| tebruár l9-én! -* megszabadu|áshoz a be|ső.hu rész|etesen me|yéte| e|magyarázza. az ujjad és a hom|okod talá|kozásáná|| Hamegtanu|sz ke||.. hogyan a|ka|mazhatjuk é|etünk legkü|ÖnÍé|ébb terü|etein.. étkezési eset|eg anyagi jiI dokka| küszködünk. deakprob|émákkal. és gyors pozitív vá|to. hogy a Íigye|med kevésbé szétszórt. a gondo|. Doreen könyve Megjetenik Virtue az éte|fÜggőségrő| szi|'Az ismeft El{SEG praxisábiI Íebruár12-én! szeÍ7ő tudományos kutatásokka| és saját származi esettanulmányokka| mutatja be. a pénzügyeidet. kreativitásunk szabad szárnya|ását gát|ásainkat.l.AI JTSKATYA Megjelenik Íebruár 5-én! RUEDIGER SCHACHE szíWANAcsADi DAVID RICHO HoGYAN LEGYÜNK FELNŐTTEK EGY PÁRKAPcsoI. Íigye|d meg mitérze|l Mi|yen éraztán a|aposan.Hogyan tól a kényszertő[ hogycsokoládét egyek?. i .. mint Kicsit ellazult a tested? Kicsit nyugodtabb lettaz pes|esze| meggyigyítani o|yan testi a lobban e|méd? Az biztos. Még hogy higgy benne egyszerű éskÖzvet|en arra sincs szükség.. Kins|ow újabb könyve a Kvantumszinkronizáció midszerének hatáskörét terjeszti ki: a technika ismerte... ki bajok keze|ésére megertísítéseket).kapcso|ataidat Íogsz Ta|án Ezta tnidszert ebbő| a könyvbő| tanulni. csakazon ésa szexuá|is é|etedet.1r vonáson hiszen a|apuli diéták. hogy hizlalnak. a fejÍájás' az emésztési zavarok vagyazízÜ|ejobban prob|émá. Nem tudokleáll..hogy a tudatos. is a|ka|mazhatod. ahogy prob|émákat. kéÚgytudatosnak |enni. ezek szNxnoNEAcÚ nem Megjelenik a bajokátkezelik' csaka tüvaIi neteit. kodtál' hogy mitetté| ebédre' Vagy mitÍogsz enni vacso. Nem igaz? Mie|őtt tudod majd sokkaI összpontosítasz. Tudatod vo|t.hu (p|. M ÉDESVÍz WEgÁnuHpsi|-t vuYwv. kor isa|kalmazhat'iuk. mind mentá|is téren? e|őtt. tésén tú| anaadválaszt.térdficam.hitné|kül is működik. meo.

s azezekhez történŐ a|kalmazkodássokszor a |egteherbÍribb kapcso|atokatis pribára teszi. emiatt szégye||em magam' és szeretnék |efogyni. pszichésen vá||alva|akiegy másik ember fö|neve|ésére kozzon. Kozéjük tartozik a ná|unk tab|etta csot is kapunk' hogy mit tegyünk a gyer. és beavatjaaz akupresszúra pe|dáu|arra.három mondania a magyar konyha ízletes. Sokszor szédü|ök is' és Íáj a fejem.ámde éve vo|t az esküvőnk.ez pedig rossz hatássa||+ hetne rá. majda do|got. egymást Szeretó emjön ber közös döntése. egymásra figye|Ő.Mivel azonre az azonna|fe|szívódó. cickafarKű-virág.. Egyre jobbanzavar. hogy is.igazság az. hogy akik szerint itt az idó a szü|ésre.akkor feltehetó|egonök sem készülnének a szü|etésére Úgy. hogy mindeneke|őtt vitaskrémetaján|om' ame||ye| |ényeges. ugyanakkor komoly stresslorrás is: rengeteg vá|tozásthoz a pár é|etébe. thierahenriette. A férfiakban á|ta|ában napontatöbb alka|omma| későbbébredfe|a gyerekutánivágy. Va|ahol aá o|vastam.a csa|ád nyomásának. a Eme||ett éte|mennyiségnek.hogy ezálta|az tnök e|eteis tel1e sebbé vá|jon... virág. . Kapcso|atunk kezfalat1airól. a gyors fogyas nem egészséges. Már sok mindent kipróbá|tam' de hasáa|an. Kedves Asszonyom! A |eíftak alapjánonnél nemcsak e|h2ásró|és van szó.|enmag és Íeketebo dza-termes. ame|yek Íarta|mazzáka sorra szü|etnek a gyerekek. hogy mi töké|etesen e|vagyunk gondolkodni. A családban. ke||emes tapintásÚ ban egy kapcsolatbanmindig kettenvannak.fogyásra. Kedves Brigi! A gyerekvá||alásidópontjáról va|óban mindenki maga dönt.aki rendszeresen gondo|. hogy az e|hízott hogy későn kapjatok majd észbe!". A |egjobbakat kÍvánom: Thiery Henriette hu waw.ahogy arra n+ ki szukségevo|na. o|yan zsÍrégeto.kérdezi |eve|á ben egy fiatalasszony. mások a férjemné| Úgy érzi'tele van a tanak prob|émát. szeretette|jeskapcso|at a hozza |éIre ame|yoptimá|isko aZ a biZonságos hátteret.hogy a magzat érzékszervei már az anyaméhbenis múködnek. A fogyikúrázónak szÜksége |ehet e||enorszakmai vezetőreis. Nem szerencsés i|yenkorengede|- A FITOTERAPEUTA Kövér vagyok . másrésá csak a fe. áthango|ja ót a pozitív rejte|kodásra.dettől fogva nagyon jó' tény|egúgy érzem' egészségte|en |ét szabad megennie a korábban fogyasZott hogy megta|á|tam az igazit. hanem a szervezetöne|zsírosodásról mérgezésérő| is _ |ega|ábbiserre utal a gyako ri szédü|és ésfejfájás. hogy hónapokig redukciósdiétán é|' s fö| ke||készÜ|nie a hosszú önmegtartóáatásra! Egyrészt|e ke|| meskedni a környezet. me|y akumeibe (megtanít1a presszÚrás pontokatke||masszíroznia)' A Íogyókúrás receptek közü| aján|om a kiürü|ést segÍtő (de nem hashajtó!) teake veréket: 100-100 g feketebodza. jesnek érzi az é|eIét így is' és va|ami|yen szempontbil ez a legfontosabb. juk' majd |eszÚrjÜk'Naponta 2 a|kalomma|.Nagyon kövér vagyok. de az Attó| a pi||anattó| ember nem haragszik magára' és elkezd po. a féqéve| borikás zsírégető ke||15-15percig sák meg eá a kérdést.vi rág. hogy te|jes |egyen az é|e tünk. minket pedig szervezet számára létfontossáqÚvitaminokat egyre többen kérdezgetnek' hogy miért nem vá||a|unkbabát. Bár az é|etben soksal |egyenek szinkronbanI szor másképp történik a do|og. hogy a zsírpárnát e|égeti a rozs kiááatott |eve. on kereknek. A baba megérkezése örömteIi ese mény.Hétéve ismertem meg a Íérjemet. ebéd és Vacsora után isszuk' KÜ|ső keze|és- hoz egy gyerek. és szerintünk nem hiányzik alrzitívan 54 elixír . 2. rülményeket teremta gyermek egészséges fe1|ődéséhez. seit! A gyerekvá|la|ás kétegymáshoz larIozo. e|őrenem vágynak gyermekre. zi az á||apotát. Tudjuk. stb') fe|szividnak a véráramba'és többfé|etÜnetet okoznak. mint ahogy arró| is. Ez azonban hosszú fo|yamat. Van' aki azt hiszi' nem és ásványi anyagokatis| gyaníEgyes gyógynövények te|tségérzetet biáoeshetek teherbe. hársÍa. ezérl sok kéret|entaná sítanak.valamint 50 g édeskömeny és 1 evokaná|nyit 20 g szennalevé| keverékébő| 25 percig ázni hagy|eforrázunk2 d| vízze|.A |egfontosabb. a szÜ|ők kiegyensú|yozott' egymást megéftó. éson(ök)ben is felébred hogy egymásmek utáni vágy. Érze|mi|eg is meg kell érniahhoz.A vastagbélbenke|etke ammónia ző mérgező gázok (meti|alkoho|. Ta|án bennem van a hiba. ucsak n+ is' tő halásúpajzsmirigyhormon terme|ését kezdve. meká|dásért. EZ én nagyon sokszor |eíttam ése|mondtam már azérl.3 hetes kÚrákban. Ha mindkettenúgy gondol1ák'hogy egy. Ez igaz?.ame|yjidtarta|mánakköszönhetóen Íokozza a zsírég+ ugyerek né|kü| semmit nem ér az é|e|". gyomra.te|eZ nem szokott jó| e|sÜ|ni. eá rendre a tudomá somra is hozzák. akar-e egyá|talánUtodota vi|ágrahozni.annak tartaniake||magát ahhoz. A PSZICHOLOGUS Gyerek nélkülis teljes az életem! . ha ez köhet harmonikusgyermek né|kü| zös döntés eredménye. a kicsi reagala ke||emes ingerekre' és kel|emet|en Néhány év múlva ta|án másképp |át1ák a gyer. nem is érde mes bízniaz agyonreklámozott.éspermasszírozni a zslr párnákaI. ezér|akive|ük é|. aki sosem érezi|yet. hogy nem vágyom az anyaságra?'' . Ha a baba nem azért a vi|ágra. hogy a betegektuda(az on esetébena tosítsák: minden betegséget kövérségetis) csak akkor lehet gyógyítani'ha minden más rendbenvan a szervezetben' A fogyókúránaknem az a |ényege' hogy _ a betegnek |elki beszed]Üka zsÍrégetőket |eg is át ke||hango|ódnia| Aki fogyni akar. máris több esé|ye van a ketten is.baráti ktirünkben és a munkahe|yünkön is ket kel| alkalmaznia. Egyre azt ha||om' hogy formájában kapható tengeri a|ga. unem is tudod' mit veszítesz<. Sok sikert kívánoka fogyásáhozI Dr' Nagy Géza sze akad o|yanis.kérde zi Brigi (33) Dunakeszirő|. akkor nyugod' tan hagyjákfigye|menkvü| a környezet je|zé felelősségte|jes Íe|adat. |eKétember kapcso|ata természeiesen js.

Az ikrekesete. szÜ|ött hozzáá||ását az é|ethez! vagy indigó gyerek. je|lemük vagysorsuk tekinte a|katuk' szóli. padnaktartja. gÍtve Ez pedig megvá|toZatja a nemcsak'. embersem léphet ugyanabba tét akkorva|ibanidejük|ehet. Va|ó1ában egyforma dományosanmég csak közvetettenértelmozognak.'.hogyhogyanneve|jük az i|yen jári öntörvényűség és ugyanoIyan szemé|yiségjegyeket bírtoko|. a je|enség ikrekró| mi sem nyi|. nek. tú|fej|Ődéséve| iS.gondot ame|y eltérést az i|yen '. tunációraésaz auraszínére nincskét horoszkóp.rol'ógiában. to Kedves Uram! Iágának kereteit.akár többpetéjű empátia igencsak szükségesek vagyisfügget|enü| |egyen szó . ígysorsuk ívének sokban kü|önbözik a kortársaitó|. a másik sö. szintet dettspirituá|is |omtó| duzzadó habitusának.ő már nem ugyanaz Jakab Z. A kettőiük szü|etési megszü|etéséve| az ezerki|encszázas évek másodikfe|ére tehe ideje közötti különbség mindössze 10 ke perc. amelyeka reinkar. |ehet magyarézni.és az ember.akik egy jegybe egyiknek be. törékeny. hogy is.. hogyli|ásszínű ami emelkeazaurájuk. éstú|érzékeny' ne a g|obá|is szintűtudativá|tozásoknak.nak. vánvalóbb. sőt. rok sem igen tudnak mit kezdeni vele. (2-4ívÍok\ |eményem rögeszméiből nehézkizökkenteni.Egyet|en |é. a kis|ánynak2'5€ óra sem . tét hajú'vasgyúró Íiúcska.spirituá|isa vi|ágra. egyben nehézkérdés az. Micsodakü|önbség! befoganak bizonyos Az indigó kiÍejezés arra vágyi természete dó ésvédettségre szöges uta|. embereksokatsegÍthetnek új' egyikvesszŐparipája. vagyiseszerint szépszámbané|hetnek zöttünkindigófe|nőttek is. Vá|aszát lHatvani nagymaperszemás tényezŐkke| redés igénye is ma..testetö|tésefe|ett az emberitudatosság evo|Úcióját. Ők az emberiség tanítói |esza Rák végére.Bár a spirituá|is éb.iltlI AZ A1ZTROLŐGUS elixír 55 . egyá|talán nem hasonlí. '. sZáro|ása. i||etve vannaka testkörÜ|ienergiamezókvagyidőpontra készÜlt ikrek két' kÜlönbözŐ he|yre re uta|óje|ek.más-más esik. Neki egyet|enóra délutánia|. de gyerek. Az egyik szégyen|ős. Számukra okáIi|az i|yen holisZikusabb |átásmódkia|akÍtásában. mintha egy másik világban é!ne'A játé zete|é ál|Ítja minda szülőket. KedvesAsszonyom! _ korunklá.ráadásul egy |yiba. Csaba bó| az asztro|ógiai VízöntGkorbeköszöntéve| vás is túlsok. egyedi Ahogy az Ie|ezni Ha Kétpetéjú ikrek. teremtmények ésmegisméteIhetetIen ságosságátmostvitatnánk. mau jeligérevárom há|ás köszönettel az gyaréuható ígya va||ásosság hanyat|ásáva| E|ixír magazinban. jzcs. Kíváncsilennék'mit szó| ehhez az tő.ami egyébként vissza- A PARAPSZICHOLOGUS Paurinvi'TilT.Mondjuk' Új kor hírnökei. természetes pontjátérintő megtartásában Felmerü|taz is.com kotikossze.ésta|ánnemvá e|egendő. így |ehetet|en. Szerinte a fiunk reinkarnálódott |élek be véve Az aszcenis kel| hogyneve|jük óket. az indiésa raciona|izmus je||emző gó gyerekekre vonások. másiknakaz orosz|áne|e1ére..é|et egyik nagytitka.'. aho|megmutathatja magát. szabadságfokva|iban megfonto|andi minda pedago rek mentén ke||(ene) kibontakoznia. hogy hiperaktív' de a Íele.akár egy-.bábáskodik''' jó szándékú pediga ko||ektiv Hérak|eitosz mondta:. Az Ané|kül' hogy ezek va|ó.szűro1e''. aki az é|etet szín.zen@gmail.most elbizonytalanodtam. pon ésugyanabban az irában szü|etett..ke. vonatkoznak. Ez az idoszak zéppontbanlenni. ez ugyanisrosszesetbenindoko ményez je gyerek. Az indigó gyerekekmegje|enését nagyjá.de horoszkóp pontosan egyforma legyen.Két három.. Azok a hivatkozások.su| |áfuányosan. je|ez e||entéte az orosz|án é|etörömtó| és önbiza.intuitivitás.konkráan a |é|ek kora ésaz Kétpetéjű jelen|eg auraszíne még csak szubjektiv mó. mert az már nem ugyanaza fo|yó. kÜlvilághatásaitközvetitiaz egyén számára' ugyanakkor be|só vi|ágánaka szócsöve. Honnan |eheteá tud. a taná szerinIaz i|yengyerekekerényeit |öIő házakcsÚcsainakelto|ódásáva| midon érdemes eIismerni. kÜ|so a| katát' vábbá formavi Az ezoterikus szubku|túrában általános az a is tÜkrözi.fényszogek természete vagyerőssége módo ésa hétkoznapi é|et igényelt ségem szerint egészen másról van szó. éves unokám van' egy tündéri ikerpár.iii.ként ése|fogadjuk melya dens ugyanis a szemé|yiség ni._ az Újkori ezoIéria |etlenül és a New Age húzódó' a másik imád szerepelni' a kö is egybeesik.asárológia. készséges eredményezhet.kisfe|nőttként'.. kor egyforma horoszkóppal rende|kezve Egy budapesti úrsámolt be nekem gyer.Mindig is hittem az aszl.kis vadóc. a Iat|an fensőbbségtudatot Vá tében' A kÜ|önbözóséget az é|etterÜ|eteket Bár nagyon kedves. az isko|a egyá|talán nem köti |e. aklndigó a gyerekem? gyerekeket' hi. és mi a teendó i|yenkor?'' . jottek Az on unokái tízperckÜ|önbségge| kok helyett komoly filozófiai kérdéseken gusokat. tanak egymásra. A kü|önbözóség e|fogadása me||ett je|enthet gyerekek márértéke|hető eredrágódik' ugyanakkor rettentően szét. okunkvanfe|té. ugyanakkor |átásmódjuk se a horoszkóp |egézékenyebb is figyelem. A dologakkora |egszembe meggyőzŐdés. ha kétember ugyanazon a naMegint más. kÜ|önösenaz aszcendenst. s az égitestek mezhetók...hogy időt|enidők óta dokon észle|hető.Bár a parapszichológiai megfigye|ések fö|drajzi helyrŐl nézue az égbo|t ké egyadott szerint|étezik tudata testi|ét után pe á||andóan vá|tozik. Mive| a Fö|d forog. meke kü|önös viselkedésérő|:''Kisfiam szen a hiperaktivitássa| is egyazonparaméte he|y. és ennek már gyermekkorban is vanje|ei..az asztrológiát támadók tásmódjában. Az egyik. A Rák érzékeny. a kislány szó epheszoszi tudatosság kétszer a fo is e|fogadjuk. hogyaz eImÚIt stí|usát évtizedekben jegyhatár gyerekszü|etett köze|é tűnőbb'ha szÜ|etéspontjuk sok o|yan a Földre.

A novényt Kínáti|a ame|y a gerezdek aprÍtása.ben az a||inéz a|aku|át a ptom velte.ame|ynek csúcsán apri |éghagymák ésterméketlen virágok nyí|nak. az egyl iak egyenesen isten Ítették'je||egzetes l|latot A fokhagyma hatását |égúti megbetege adó a||icinné. Gyigyíti éstisZítóhatásáta történe|em so. a kÜ|önbözo vitaminok(A-' dések esetén rán ko|era. remekízeésvé|t hatá. században kezdték termeszteni. szé4ába s többek közt tuberkuMive| szereti Ma. a Közel-Ke|eten és a Fö|dközi-tenger partvidékén. gombafertozá írásos agyagtáb|ákon a||iin.. . ma már vi|ág. rat is hoz. tériumok. a rögöl(ő| fejeketfÜzérés a gyökérzettó| megtisztított be vagy koszorúba fonják'éssze||ős..Szeretjük. ésgyógyÁ' növény. tettek. a szívÜnket coccus baKériumok okozta betegségek. de mive|igényte|en. száraz helyen' fe|Íüggesáve táro|ják. hártyásburoka|attakár 20 gerezdis kifejlődhet' N/iezekrő| szaporftják.FŐ hatóanyagaa kéntarta|mÚ. a vámpírok e||en.ban derÜltfényarra.reteketis bedörzsö|ték Íokhagymáva|' EZ a Íö|fedezést ésem. A-provitamin) és .kÜ|ön és pestisjárványokban. háborúk. hogy az al|icin védekeztek hatékony' a vércukorszintet is. ám a fokban bizonyÍtotta.varásere1ét.másokat é|ettani a is.éte|mérgezést baka me|eget ésa napsÜtést. a sumerék. s mive| érdeméÜ| tudtákbe nyome|emek(réz' vas. fokhagyma nagyon tériumok.'-l lx*.gyanÚs'.' hagymaegyszerre csökkenti a vérnyomást ésa vámpírok egyÜttesének tartását. jód. B1i B2-'B. rizikófaktorok kÜ|o"n. a azita számos á||at. pedig a temetés berkísér|et ban a XV. összezúzása közsek esetében (egyesek Mediterráneumig enzim segÍtségéve| Baktériumö|ó szerintakár vírusaz egészókori vi|ágked. oshazájábó|'EIó-'Közép-és DéLÁzsiábó| terjedte| |ndiátöbb ezer éveKÍnában.nehogy okozi Salmone||a gyarországon kivá|tképp fertőzőbaka Makó környéki vámpkként keljenek újé|etre. mertóvja okola agyhártyagyul|adás és Staphy|otak Íokhagymamaradványokat. ha|ottak igazo|ta... egyensú|yozza 56 elixír . |ábujjakkozötti és hÜve|yi szagta|an val|atát is o|vashatjuk. . alka|maáák eredményesen.az a||icin..T ame||ye| a |egegyszerŰbb viszontki |ehet teszi. utána |eve|e ésa szárae|szárad. A keringési e||en gyógyszereket ki. a női húgyhi|yagot ji minőségŰ. a boszorkányok távo| |én) köszönheti.e|ótt fokhagymagerezdeket lizis. Néha virágszá. Az egészfokhagymafejet beborító vékony. pedig már gyigyíti ja. G és }vitamin. Cryptococussarjadzógomba Az ósemberek|aktabarIangokban ta|á|. ö|Ő)'fertŐt|enÍtő va|amint is kihaszná|ják.-. '. sót az ab|akke széIesspektrumúantibiotikum. Erős antibakteriá|is és gombaö|ő hatását mértékben a ko|esZerinszinafrodiziákus és bizonyos sa me||ett emiattis egyrenépszerűbbé váh. de csak tet' gáto|ja a szÍvinfarKust és szÍvrohamoErdé|yben feIaggatott fokhagymaf kat okozó vérrőgök képződését' sót kiÜzérekke| 1920. ésjól tűri az éghaj|ati kÜ|önbségeket. szertetermesztik. ban. Hazánk. Párat|an * fokhagyma (Allium sativum) fŰszeréteIa|apanyag. Louis Pasteurmár 1B58-banleírta. magnézium. sz+ fej|esztettek a rontás.

5dkgvaj* só '4 szeecetbenááatott tört rezdÍokhagyma . * je petrezse|yemgerezd 4. bár így |yeket |evé|tetvek jitékony megszabadu|ni hatásacsökken' utánnemcsak a szájésa |é|egzet.héjú Íokhagyma sokáige|á||' de csak kemény vajon megpároljuk a többiÍokéscitrom|éve|. mert fö|erŐsÍti a szjntetikus hatásátI het a helyzeten. megmosott |eve|es zö|dségek. e|ősegÍti az ó|omés más qehélémek kiÜrÜ|ését a szervezetbó|. " 1 kávéskaná| Simándi Juli véskaná| cuko] e eset|eg tejszín.$ A gerezdeket egyszertibb színne| és simára í-}i. regge|és este pedig kenjÜk sze|ete|jük. a Íokhagymát appépesre róravagdossuk. be|etesszlik a né|kü|özhetetlen.soktó| és más bőrrendel|enességeKol. A herpesz je|entkezését mege|ózóbizsergő érzéskor vágjuk. közben fokhagyma fÜstö|t' a fekete egyfajta be|etesszÜk a csurgatjuk aZ o|ajat. borsozzuk. bőronát beszivódva is érvényesül. gerezd fertŐzött 2 krémsajt túró H0ZZAVALÓK: 7 Íokhagyma. fe|ét törjük. Kevergetve újra Íe|Íona|juk. a tárra| ízesítjük. A kenyérsze|eteket megőrö|tbors dkg vaj Íesze|t le)' Ha sÜtés a|attmegbarnu|. mandula elrágcsálása. ni harcban. tegyünk a szemölcsre zúzott A " A meghámozott Íokhagymát kossÜkbe. a szoptatianyáknak mennyiség.ha|akés más tengeriéte.Álta|ában kevés dinszte|jÜk'majd gompedig fer.eukk*p1 vajon megÍuttatjuk. cukros amíg Amikor |angyosra hű|t. esea bőr. héj egyébként a frissesség ésmegszórjuk '5 í me|. . va|aminta kávébab. Íö|bors mustár. sűrű. és közepükre (utóbbimozzuk a gombás ragut' ve|eket |eforrázzuk éslecsö. menta. Gyomorfeké|y vagy ref|uxbetegség a verejték is Íokhagymasza. hozzátojássárgáját egycsipet sóvar foKonyhaife|haszná|ása fokésborssa|. rórétegei még nincsenek kiszáradva. Az o|asz gasZronimiáH0ZZAVALÓK: Íüstö|t megvagdosott spenótot. zánÍorgács 5 dkg " dkg '. ame.kepuhára páro|juk. Az á||atkísér|etek rákszintjén bizonyították mege|őzőés gyógyÍtóhatását. . mert a Íokhagyma átható Ez annyira intenzÍv.és ze|ler|evé| i||óolajai.5 Íokhagyma . fe||azítjuk' Pti r'*!t '. tészfokhagymegkeseredik' Pácokban. Íél cita fe|Ületet. köretként tálaljuk. Körömgomba e||en * kb. és ésa Írancia 3 | víz* 5 Íejhámozott . sózzuk. ésa csecsemőjÜknekhasfájást' hasmenést konyabbnak a tejet mondják.i í. gyigyu|'ha egy hagymagerezdekke| együtt addig főzzÜk sósvő herpesz is gyorsabban puhu|.sa|átákban. tűzön. . só . Szépít.lxi*n*3a *i fokhagymáva| ke|| kenegetni vagy áztatni letkenyél 2 dkg Í sajt {al ' . . akkoraz íze pirítjuk. bedörzsö|jük fiistölt sajt.5dl o!ívaolaj éjszakára tejszin* petÍezse|yemzö|d. . sranct*. mert a fokhagymabizonyoskompodarabig nemmegyunk emberek közé. ízlés a friss. a pattaná. lu7 elixír 57 . pórustisZitó. ideig lyamatosan kevergetve bele. de a már meg|é. A |egfinomabb |assÚ kétszer is öntÜnk hozzá 2-2 mentálási e|járás eredménye). keverjijk.EGESZSEGES ELETMOD nenseikiválasztodnakaz használt számta|an eszköz közÜ| |eghatéanyatejben. sze|t sárgarépa só 1 ká. de a petre zse|yem-. A krump|it aprókockákra s a resze|t a|ka|mazva akár meg is e|őzsárgarépáva| ésa kissé megroppantott ÍokhetjÜk a seb kia|aku|ását. kisvajdarabkákka| tá|a|juk. áttörjük. * 5 ge.kultúrkorökben nem igazánszalonképes.nyáriÍokhagyma. Cseppenként. krémme|.akár 24 ira mÚ|vais.Iek ízesítésében pögtetjük' A Íokhagymát hagymanyomón átakná| citrommalegyütt) yll"lálE*ue* prése|jÜk. va|amint máva|. ha|nótszárát |ecsipkedjük. 5 dkgresze|t * paÍmeiq':.sőt még pedig gÚ |esz. A nyersfokhagymafogyasztása is Meg|epő módona jó i||atÚnak csöppetsem egyesekŰzi még a hangyákat ésmás rovarokat nÓvények nevezhető fokhagyma a szépségünkre is jóné| ritkánÍejfájást' hányingert ésa||ergiás ezért a biotermesZésben o|yan (pé|dául rizsa) me||é hatássa| |ehet. hanem az aknékti|.'ragaszkodi'. mert méregte|enító hatása a tejszínne| í}rrt{{::. VérnyomáscsökkentőVagy vérhígíti citrom|é. fehér takakávéskaná| |angyos vizet. a okozhatnak.sajttaI 1átszik. * gombákat fokhagymát' megmossuk. Eróte|jes méregtelenitő. . 3-4percig páro|juk' Íokhagyma kevergefue Resze|t Íüstö|t ban kiemelkedószerepet -2 megszórva. hozzáadjuk a be ÍokhagymaoIajja|! A vaj serpenyőben ÍeIoIvasztjuk. te|jesen meg nem bedörzsö|jÜka bőrt. amelyekben puha. hogye|. adunkkb.a dió vagy a gyógyszereket kel|. nincsenek hagymát. tüneteket okozhat. A maradék szerint muS. ame|ynek vergetve végÜ| még megÍűszerezzük. eset|eg fejeketvásáro|junk.és Íonón. AntibaKeriális.taszószokban. tékony pusZÍtanak' Fogyasztása . H0ZZAVALOK:1 kgspenót só ha e|Őző|egkissémegroppantjuk oket (a Sózzuk. a mento|os cukorszedóknekvigyázniuk gyógyszerek ka szopogatása Vagy a rágizás is enyhit.*'i**'s*i E*-i *. i iiJ: i| megtisáítani.75 dkg burgonya u 15 dkg re.de embe rekné| eddigcsak a gyomorrákkal kapcso pubIiká|tak Iatban kedvezó eredményeket. basze|eteket. a |e. H0ZÁVALÓK: 3Íejközepesvargánya a tetején .megkenjük a sajtos Az alaposan spe. 2 gerezdnyi (a barna gumóját fehér fogyasztjuk hagymát. Aszáraz megborsozzuk. ezért nekikcsak fózott szoktákÜ|tetni. hozzáadjuk a túrót. gerezdekI resze|t kistejösszenyomható és a krémsajtot.borsozzuk. fertŐt|enító hatása segít formábanjavaso|t fogyasztaniuk. A legnagyobb gondot Nem szeretjük. . Szemö|cse|len is hatásos|ehet: rom * 2 toiássárgája" 0. kü|önösen paradicsommal ügye|niük ke|| az e|fogyasztott _ természetesen ha i|yenkor A szag és kipáro|gásmegszüntetésére keverve egy re. gerezdde| vízben. mert feftőt|eníti a bőrt átható szaga Van szagaje|enti. Hatékony eszköz |ehet a narancsbor e||es hatú| hígítjuk.ésez a szag Akár közvet|enÜ| is az arcbőne kenhető tén e||enjaval|t.

'il'. hogy időnként fölállhatnak. . 3x30-szor a FITNESZPROGRAM zoknak.ha ezt csak a munkaidő lete|téve|. egy forga|mas étterem Íe|szolgá|ói egy időre e|vonu|janak. mennyire e|Íárad a |ábuka megterhelő órák után. a biztonsági a magasba Ba||ábunkat Íe|húzzuk. kat' vagy e|végezzék az itt bemutatott gyakor|atokat. ha fáradt ]ábukat felpolcolva pihentotik. hogy a lábuk va]óban nagyon clfáradt. tenni? _ Igen. majdo|da|t cseré|ünk.tettkézze| Balázs fitneszedző á||unk. hasznostanácsokka|. otthon tudják meg. |ábunkat loun kézze| kácsok. ame|yek elsősorban a hát és a has izmait erősítik' így fokozva a prob|émás részek teherbírását.A HÉT M|NDEN NAPJÁRA A fodrászok.ipo. Ezek mel]otttermészctcsen a ttjb. jönnek-mennek. pár percrc próbáljanak meg pihenni: üIjcnek le. még akkor sem. Czanik nagy terpeszbe El c. ós megmozgathatják a tagjaikat. végzőket|átja e| hogytérdünk ne e|őzze mega |ábÍejünket. ráadásuI a kivitelezése ALLO..*. lóan sokat á||nak egy ésba||ábba| is e|végezzÜk a gyakor|atot. akik a nap nagy részót ülve töltik _ ós rosszabb esetbcn helytclen testtartással számítógópcn dolgozbi izomcsoportot iS fontos cdzésben tartani. nrcrt már er'za|is nagy terhet vcsznek le a meggyötört végtagról!Az úgyntlvezettpasszív nyújtás szintén cnyhülést hozhat. ez is tökéletes!IIa'azonban úgy érzik.. de munkáiuk miatt a lábukra órdomes nagyobb figyclmet fordítaniuk. ran sokszor tapaszta|ják.iót.?'. a |égiutas-B könnyebb. és fe|po|co|ják a |ábu. M U N 1(AT ffi. v égzŐknek. vagy gyakhelyben. Az állómunkát vógzőknek viszont az tesz.'' Az is haszná|.:Íil"ti:lifii'1:. A mozduIatsort isméte|iük.Miután e|óző |apszámunkban az Ü|őmunkát végzőknek adott tippeket. Az irodai dolgozók abból a szempontbó1könnyebb helyzctben vannak. GYAKORLATOK a fe|szo|gálók. most az á||ómunkát guggolásokat' Innen végzünk ügye|ve arra. 58 elixír . Zatosárn meg is erósítik _ a vtidli ésa comb izmait. ha rendszcresen átnrozgatják _ ós szép foko. eme|jük. behajlítva őrok ésmindazok' kiindu|va |ábujjhegyre 3x30-szor akikhozzájukhason. ha ez lennc az ideá]is.Ebbő|a he|yzetbő| eme|kedünk a jobb|ábunkka|.Számukra nagy segítsógetjelent. az állómunkát vó'gz'őkazonban nagy valórrcrn tudják a munkahclyükön színűséggel megvalósítani a vízszintbe helyczéstvagy a felpolcolást. a szajobb aÍa|nak támaszkodunk. . \ Mi|yen tornagyakor|atok segíthetnek az á||ómunkátvégzőknek? . át tagjaikat.:. kissé a ta|ajon tadiuk ha úgy a sarkunkat kísérők.Ti Y^ r a 4 7'x \t ! A számitógépen dolgozóknak o|yan gyakor|atokat á||ítottá| össze. hogy pé|dáu| l Valóban e|képze|hetet|en.i-"T#:iliJj.

l-ttlkÍZrradékonyak. a telrhelóst is jobban bírják. érdemes inkábbkevésbé sikkes. n élénkítik' ami áldásos hatásúa munkiival kal elíírclépiink. Aki Íáradtnak órzi nlagát ahhoz' hogy hetentc tijbb órát is mcrzgásra Íilrdítson.tátnlozgatja a test mindcn izrnát. diszkrét darabok.ö L o b N = = = I . ésóvatosan Íö|Íe|é húzzuk.tettkézze| nagy terpeszben maradunk.. .EGESZ SEG ES E LET I V CD Jt & n4 egyik|ábunkat e|őrenyújt@ rtőredő|ünk. edz.tz' iz'nok.javaslorn'mcrt az kompiextlt. térdtinkrltkissé btllrajlít.it.őterlrrieríísítóst is' IIa a munkaidő alatti sok jírrká|ásncm vtlszi tll a kedvüktlt. . juk. met|enné vá|ik'igy vise|ése megkeseritheti a munkáva|tö|tött id.Ezután a mtisik tlldalrll. de Az cdztissel kapcsolatbarl lónyegtls.itl llegű nrclzgásrlkat (:s al. ha végignézünk a uise|őjükön. 10 másodpercig kitartva ezt a he|yzetet.zz'en' néhány tornagyakorlatot. A munka végtin_ akárr:sak egy kiadtis edzést kör. abban stlgít. eríjsítsükaz iznlrrkat.ipo. Az úszást naÍ]yonjónak tartom.hogy tehtlrmentcsítsük a fáradt lírbat. LábÍejünket megragadjuk. Bár a magasabb sarkú cipő csinosabb' hosszú távonkényel. hrlgyaz' akinek rnár kialakultvisszerc Van' nlindcnképpen forduljcrnorvoshoz vagy gYógyt()rnászhoz' hiszetr szánlára a szakenlbcr álta| javasolt tcrrna jeltlrrthtltigazi scgítstlget. _ A szerk') gítő nlozdu|atsclt-. Ma máÍa spodcipőkbőIis készülnek teliesenegyszinü.t kedvet ahhoz..hetente pár a|ka(A g1'akorlatsrrr. ltáadásul a kitartóarr lonl. izonlláz kialakulásiinak esélyét. Ebbő| a he|yzetbő| összeszorított combbal 3x30 guggo|ást végzünk. hogy . l ]nnek összeállításírtrrritldigvtlle kell megbcszélni. Ha mindkét o|da||a| végeztünk' |ábÍejünket is a ta|ajra engediük' és10 másodpercig próbá|juk kitartva azt megérinteni. hogy lobban állják a Sarat. a hátuI lér. nrelegítsebc az izmait.de kényeF mes |ábbe|it vá|asztani. akkor a futást is.Illivel a sztlrrrélvre szabrltt tanácstlk a Ieghatékcrnyabbak. 0|daIanként 3x50ismét|és ajánIott. lJa crősebbck . Csípőto|ást végzünk o|da|ra és|eÍe|é: egyiktérdünket behajlítjuk' a másikatpedig kinyújtjuk. l ega lír bb reggtllenttlv i gc.fiziká|isannlegter. Mindkét o|da|on isméte|jiik néhányszor! ! t i s Gl ununrat * keresztezzük. és tlzálttLlmegakadályozzuk a kc]leI-tletltltrségek kialakulását. Ha a munkaadó nemragaszkodik a tíisarkúhoz. I -''.jttíst lommal mozogjanak? sc.viki vrigzett gytrkorlatok a vérkeringéstis Í't:1- É = cd G O E m = e|ixír 59 .amtlly segítiaz izmok rcgenerálódását tis csrjkkenti az izonfájda.helő munkájuk me||ett is elvógezztik ug-van()Zt. miközbena |ábunkat nyújtjuk. vagy miclőtt munkába állna.íí lábunk sarkiítleszrlrítjuk l Mi|yen kiegészítősportokat javasolsz a talajra' és finrtman Ilyúitunkl]0 másodazoknak. így idíjvelkrlvésbólcsza játllonl nrégaz aerob .o L c = . ame|yek nemrontiáke| az összképet.o tesz tr nyúitás.tltően _ nagyon jót n()n] iS naBYon szembetűnő:egYiklzibunk- El c.sarkunkat a ta|ajon tartva. ban szintén talrilhatrj passzív nyú. akik éreznekmagukbarl erót és prlrcoIlkertlsztül. és tréningezi a ktlringtisi rtlndszert is. karunkat Ieengedjük a törzsünk me||ett.tcjltött hosszú órák után. Az általanl btlmutatott gyakcrrlatsorrllsősorban a mcgelőz(lst szcrlgírlja.miközbenkarunkat összekuIcso|juk a me||kasunk e|őtt. juk.

"'**j*rf ffi A kÚra a bor kiszáradása e||enis véde|metnyújt. amíga héjabarnu|ni nem kezd. ésamikorme|egebbre forduI azidqárás. ekkor ugyanis hónapoknak.de mindighidegge| ke||befejezni! A kézis segÍt és |ábmasszírozás a vérkeringés heIyreá||ításában' . i|letve |ábfürdótI A 3. aminekérdemes utána1árni' amelyek megterhelikaz emésáőrendszert.napfenyesgyogykozpont. a bodza segíthet. be tegyÜnk egycseppfahéjo|ajat! A kúra ideje minden a|att estevizes (p|. A tünetek általában 4 "C a|att Egészséges étrend |entkeznek. ha a sÜ|t |evét isszukmeg.l jót teszaz a||erte|en bekoszöntŐ hidegebb napokon regge|ente dl meleg vZben ke termékek)! A bőr méregte|enÍtését segÍtő Íahéjo|q-kúra -10 verjÜnk e| egy késhegynyicayennei borsot. éskÜ|önbözó je reagá|nak duzzanatokka| a hidegre. dorzso|jÜk át a bőrünket. ame|y a hóháztaftásunkéftfe|e|ős. orrfo|yásnál a kami||a. mustár- ső .4 percesme|egvíz-hatást fé|-egy deg kövesse. lassan kortyo|juke|' és giástÜnetek e||en is.fahéj' il|etve a fűszerteák frottírtörü|közőve| majdaz egész tesszegfűszeg.EzzeI cjtrom sütőmagyarázhaló. megszűnnek. ebbŐ| egy evŐkaná|nyiba te szünk 10 csepp citrom. csök keveréke).ugyanazoka hatóanyagokke|etkeznek benne. euka| iptuszo|a1os vízze| ! .romnapregge| éhgyomona e|ke|l ÍogyasZani egykiskaná| mézbe ke juk a |épet.ezért kerü|jük a magasfehérjetarta|mú éte|eket tej.'.1-2 |iptuszo|ajat csepp 2d|vízbe keverve)! SegÍtsük e|őaz izzaslásI! Pé|dáu| bodzatea. (hÚs'tojás'ha|'te1' sebb energia jut! A gabonák koziJ|azab és a kó|es fűtő hatású. fokhagymát. A további napokon1 d| me|eg v2még a me|egÍtő tea fehérÜrimbő|' zsá|yábi| vagy borsmentábó|. |nha|á|ju nk naponta kétszer kami||ateáva|.i.. LehetŐ|eg napontaegyünk Ii|ahagymát' fokhagyrendszeresen . tormát. édeskoményteát.C-osv2ben!A 10-15 fürdőtkövesse hideg|edörzsö|ésvagyhidegvizeszuhany| Hidroterápia Minden napra aján|juk A citrom|é napi fogyasztása magas C. kiÜtése|dő|.(5-. Akinekgyakranhidega keze|ába.. hogy az influenzaáhalános kísérője a tél! ben addig sÜtjÜk. a tefiermókeket' a tú| hidegvagytúlme|eg ételeket!Fogyasszu nk hurutoldikat: citromlevet. l :.Hideg reggeleken segit vert3.a|ábbi praktikákkalenyhÍthetjük a meg.|ega|ább-háromszor egymásután. euka. hagymát. Ha a|aposan inkábbfonó fürdőt átráÁunk. A kÚra napos. de erŐs gyu||adáscsökkentŐ juk. 4. 1. torokgyu||adás esetén a zsá|ya. tÜneteit.tojás..A citromot a kórokozók e|szaporodásáta szervezetben. tej' tejtermék)' okok közÓtt szerepe|het KerÜ|jük a magas fehérjetarta|mÚ Aza| éte|eket éte|al|ergia. mint ame|yeka Íázás. Amikorkihűlt'|evét kifacsarjuk. Egyretöbben szenvednek bőrviszketéstól. KerÜ|jÜk a hurutképzŐket.rendszeresen vá|tó a|ka|mazzon perc hikar-. Az e|sőháegész nap kevésbé fogunk fazni! Ezzel a midszene| ugyanis támogat.il|etve szívbetegség)' rendszeresen menjÜnk ésénendszeri szaunába! l: t \i .r'llicÍt:srlA mát'ésigyunk echinaceateát| Nagyhidegben a |égzésre is Ügye|jÜnk! A |evegŐt mindigorronát szivjuk be. www. Rendkívü| hatékony a forri szódabikarbinás |ábáZatás vagyÍÜrdó' A fÜrdőhözegy kád vZbe tegyÜnk 2-3evőkaná| szódabikarbónát! .és 5 csepp fahéjo|ajat. mandu|a.hrlr. ésne fe|edjÜk' hogya méregteIenitó-savta|anÍtó |égzés ftitő hatásÚ| Egy rövid' mé|y be|ég. aszaltgyÜmo|. m{d 5 cseppfahé1o|ajat.napraforgó). ami nagybaneIősegíti miattjavasolt.vitamin-tarta|ma e|sósorban IIyenkor hatásátis kihaszná|hat télenkönnyen Iehűla test. Ajánlatos tÜnket kenjük be kb. Az (hús.kÜ|önösen. hársfatea fogyasZása (p|. A hir.l0 magot Szemet étkezés e|ótt1 pohárme|eg v2el). a tejet.a vírusfertőzés ke|lemet|en ta|á|hatik.Íorró éte| he|yett vegyÜnk percesme|eg 40 . teába keverve |assan a télibetegségek és|angyos e|kortyo|juk. ha nincse||enjava||at utánji me|egentakarizzunk be. egy evokaná|nyiolajkeverékkell ebbena hónapbanegy-két gyÜmö|csnapot bofinapot' is beiktatni.ésígya regeneráciira keve Iergiák Iegtöbb esetben összefÜggenek a többIetfehérj+fogyasztássa|. a lándzsásútiÍű. Gyógyító növények Megfázásesetén hívjuk azonna| segítségü| a gyigyteákat| Köhögés e||en a kakukkÍű. a hársfa. hanemté|en is..huVáradÍTibor elixír . zésutánhosszú ki|égzés következzenI áázi praktikák Téli al|ergia Al|ergia nemcsaka nyáriószihinapokbanÍordu| elő.ráadásu| ÍŰtŐ hatásÚ. M. (. A keveréka|apjavalaml|yenhidegen sajto|to|aj (p|.de segÍthetjük pirinesgyigyszerekben megeIőzését is.

é|ünk-e a vi|ágga|. aktivitásra ésenergiaÍe|haszná|ásra hív. minda hétköznapi teendők februdri Februárban influenzás kenyek. |éte.Hold figye|mezIessena sapka és a sá| vise|ésére' mege|őzésére.o (]1_24./ HATÁSA A HoLDFAZISoK {* Ú. megőrzésében.harmóniában Az.A betegség fontos a meleg |ábbe|i. hogykiegyensú|yozottan. } Hövrxvllot. éspihenésre A szervezetbe minden könnyen beépül' a hasznos és a károsanyagok egyarán|! (25-én21|27 a O TEL|HOLD jegyben) szűz A sebek vézese igeninbnzÍv. MéregÍogyókútála te|enítésre' a|ka|masidőszak.Kü|önösen a Ho|djárását az égitestek venni. sikeres€b ben szabaduIhatunk mega rosszszokásoktó|' ha úiholdkor kezdiük.jénfogyasszunkl I-IOLDI\APTAR .tlol-o (.Vitaminkúráraa növekvŐ Ho|d időszaka alka|maskönnyítheti megőrzését. rajtunk mÚlik.lo-én 08:21 a jegyben. Ha nagyonkemény akkormegÍázás jat!A Ha|akjegyén átha|adóHo|d napjaiban a |ábunka tél.ig. i|yenkor tehát kü|önösen idŐ a vírusok ró| fázhatunk fe| okozhat a megenyhü|ó terjedésének kedvez.A Bika jegyébentartizkodi szaporodásának. mertsokatsegtthet mindaz egészségÜnk tanácsostekintetbe végzéséné|. pedig konnyen. gondot. { rooYl HoLD RzÉnzÉxrnv rrsn zllÁxotl A FENT MEGADOTT toősznxoxsAN srgÉsznt gEAvnrxoás rueu rufutlon xÍtvtÉlnrs eyioyÍrnsu r vlszorur' nRrÁsost Vákár Mrírta 61 . figye|men kívÜl e|sősorban de nemhagyhatjuk ránkgyakorolt hatásátSem.) Vízöntő Minden úi do|og kezdését támogatia. visszaszerzését. tünetekke|. tartsuk a szokottná|me|egebben a deréktásokan kÜszködnek nátháva|. Minder|é|e sebeves#szetibeava|kozás ekkor |yesebb' mintmásnapokon! -ig'\ 26_28 E|távolít' kimos' száÍít. Minden anyag szeÍvezetbe va|óbeépü|ése gyenge' a tápanyagoké is is! ésa méreganyagoké (l-{e-is.) BeÍogad' fe|épít' tiíÍo|' erőtgyűit' energiát véde|emre hív. tisáíti ésgyigyteákat pedig inkább a Íogyó Ho|d ideaz egészség például' Azokbana napokban amikora vesék érzé. keze|ésére számos hazi praktika (1ásd zik a tú|o|da|on!)' de a Ho|dhe|yzete is meg.

A regge|irohanásban sokan Íö|ös|eges idó. metszo szélvagy a perzse|onapsÜtés. ÁÁr Aronor]Ácoi oc Lq por. nert nar ezek megtapadhattakaz arcon.tisztrtas_ ame|ynek Íoltossagat . majd krém nyugtató-hidraiá|ó haszná|ata.É rL .uJ v) A kipirosodott.|asárak ese|ye'Az esti arc ''Á|ln|. es e'tömttheti( a A |egjobbszövetségesek 'o {aIa'. a |e|kÜnkre hatnak az a|ábbi szépségtippek. Nem sa| e|távoIithatjuk a fe|szinen|évóeIhat hám.. jól tesszük.l r rdLlo\ o vur ur cagusogl. finom arcmasszázs körkÖrös mozdu|atokka|' könnyed textúrájú' UV-szűrős krém haszná|ata sminkalapnak. Arclemosi tej haszná|ata.nencsak a sm'nx er raS repeseil rs il. húZódó.c n n o | m i n L o t e c z Á n n -c .hogyujjainyomán csontjáigI megje|entek-e az arcánszárazhámsejtek! ideje hidratá|óra vá|Haigen. hogyszebbek érkezésére. hogy már se1teket. D elixír Egy gyorsteszttel ki::l:r:: deritheti.l. hiszen megva|isttásuk nap mint nap emlékeztet arra. .bŐne _ de rosszu teszik. mint ami|yen a ez képeziaz a|apját' A rendszeresarctisZÍtás padt szennyezódésektő|. szÁRAz BoRRE Arctisztítás termá|vizes (lehelemosival.. .aro thrti.. GYORSTESZT ^ ..unk a nap f9'y3ry16n borünkre taP u r u r d r L d r rr r d v d r E t Azok. hogy mego s s z e h a n g o l na i k Ü | s óh o m e r . ésaján|ott több Ío|yadékot fogyaszta. ./rarluK i^ l1 e vszaKoK hogy az o|tözködésünket is Tiszta sor! cF I zsÍRos BőRRE ArctisztÍtás könnyed. gé| |emosóva|' á||agú majd kismennyiségű hidratáló UV.ilrroil enne ván' hogy éjje| Úgysem kerÜ|t szennyezodés a elegszer hangsulyozni eZ a távo|itását hanem aZ is.Mégtávo|inak tűnhet a tavaszérkezése. :^ ^ ' cóLlat|aI a r Iu ar ag nu Á ^ár. z Í\ /. AÍc|emosi tejjel a smink a és/vagy szennyeződések a|apos e|táVo|Ítása. nia.akik kihagy1ák szo|gálja. hogy megÍeIe|ő hidratálót haszná|-e arcápo|áshoz' He|yezze ÖsszeszorÍtott mutatóéskÖzépső ujjátaz á||kapcsára.^.-^^F^l^t. o o i + ^ ^ + i^ t .Á|+^+^+i' '|.sokat. A. ^ + n m . majd tő|eg iIlatanyagmentes) UV-szűrős hidratá|ó haszná|ata. akik szmogo|yan irritá|ótényezókke|.Ha nem. semmikeop ne szabad megfe|edkeznünk arról. mégis ha bőrÜnket már mostfe|készttjÜk az e|sőnapsugarak Ame||ett. Viszkető bőrtérdemes kevés táp|á|ó-hidratáló krémmel kényeztetni. amelyek ros krémeketiasznaInunk.ler] enet ugy o uuroPv|. NoRMÁL BoRE Nemhabzóarctisztító használata.szűrős felvitele. -^^.agoras "u ^-^ L r r o L l d n gyo.to # . Ha nem TSztitjtkmeg néhány A megfe1e|ő ) rvrvyur ^ c-termékkivá|asZásáná|ne csábít.gal leli nagyvarosbar elnek.. Iar1)ák az arctisZítást' mond. majdaz ujjbegyéve| enyhe nyomást kifejtve' to|1a ujjait az arcNézze meg. n l^'Áuinnpocséko|ásnak vdldnu/d-dvor.hogyegyre kerÜ|Ünk köze|ebb a megúju|ás időszakához. az éjszakasorán terme|ódottfaggyÚt bújjanak ágyba arc|emosás né|kÜ|| az e|so napslgarak e||en's fontos UV-szú. ^ ^ ^ i + i ^ i ^ t .uJ IL . gyengéd ArctisztÍtás Iemosóva|. és megno a mttesszerek. tek oxigéne||átása.cr rrrs\Jrv'Er(l @ j r Y hidratá|áshoz r .non''r| ' n'. hogy a bőrkipihenhesse '. is kedvezően |eszÜnk.I^-'^ |*:. majd arctonik használata.^-. d4 a mindennapos borápo1ásnak ugyanis szabadu|. akkor erősebb tania.akkornagyva|ószínűségge| he|yesen vá|asztotta megaz arcápo|óját. il rclJVilr{o.ésazokata mikroszennyeződéseket.^ |Á^^^^i+ i^ ^ Á^|^++ |. r vagy az e d -YluYil az arcunkat'csökken a sej. .pattanásokkia ak.Íáradalmait''.s mozdu|atta| rAEL.'^| q v lu |épést. tonizálás éshidratá|ás.

egészen a ha|ántékunkig! . .ne haszná|juk kialakuViszont. a bőrünkre! . ráadásu| arcon. kiőr|ésű tésztiít kekszet Íogyaszés Ezek összetett tarta|szanak' szénhidrátokat maznak. ame|yik nemcsakhidratá|i' de nyugtatihatásúis. nnt tu EJUtEt I neveznek. A normá|bőrűekkedvÜkre vá|ogathatnak: mel|ett is a krémek a hidráá|if|uidok a bevásárlókosarukba kerü|hetnek' -8.ésa tök. Finom mozdulatokkal végig köszönhetően simítsunk az keringésnek a tápanyagok a majd arcunkon. Bőrünk tiását. barack stb. Pedig haszná|jon arc|emo dig rendkívü| fontos.a hat. ame|y segíti a regenerá|ódást. prob|émás bőrűeknek a szakemberek aztjavaso|ják. ami csak rontja az alaphelyzetet.Ae érzékeny bőrŰek számára |egmegfe|e|őbb az i||atanyag. nemcsak ame|yet táp|á|ékkiegészítőkbő|. és parabén' mentes.szÜkség|ete. üdeszínt kap'iz. ezek va|óban. hidratá|ás . mandarin.^A ^^^+^^ tundl. Azéaékeny gyaktínyérjára kerÜ|jön bőrijek Í|avonoidokban ran C-vitaminban és bővelkedő .i|yenkor. gyököknek. ézékeny szemkörnyék ésaz ajkak kiszáradhatnak. természetes összetevŐkbő|á||i arcápo|ó.csak'' zsíros a bór. ami pedig meghatározza bőrÜnk ál|apotat' e Vizet.hogy kipirosodjon! cánkat' Ezze| Íe!é|énkíttásnak mindenképpen meglesz a szemme| . |ását. Az igénybe vett. eme||ett táp|á|ja ésélette| gyu||adt pattanások! de nem boritják te|ivé teszi az arcot. gyasztott vagy Íormában! Ezek nemszárÍtott kö|csönöznek a bőmek. még ennyiis kevésnek bizonyu|könnyÍti Akinekzsíros az arcápo|ást! a bőre. ribiz|i. zö|dségekből szevá|ogatott is magunkhoz vehetünk. arctisztÍtás . a|acsony bőveIkednek és indexük. ame|yiknek zottabbmúiködésre sarkal|hatják a faggyúmi. amelymegfe|e| a bórtípusunknak. Kitűnő Íorrásai a . á||apofunk testradírozás arctisztítás a kozmetikusná| pakolás mé|ytisztÍtó fe|vite|e 2-3hetes kúra.. és útját á||ja a szabad .ésszívesen iszunk akártöbbet is. amelynem Iartalmaz alkoholt! hetjÜkmeg aÁ a v€ Gyu|ladt'pattanásos dóvona|at. mozdu|atokde nyugodt simító ka|vigyükÍe| A Íö|pezsditett . A tisztátlan. helyette inkább töröljék át az arcukattermálvizes|emosóva|' esténpedighaszná|janak pé|ként nyugtató hatású' A normá| dáu|rózsavizes arctisZitit! bőrűek vannaka |egkönnyebb he|yzetben: e|ég' ha reggeI nem habzó |emosival. M|ND. az ujjbe. estepedigarctejjel törlik át a bőrüket. csonfunk vonalát. Ha Ha gazdag. a nap netánmégis megje|enne egy€gy pattanás az Ío|yamán könnyen fény|Ővé válhata bórük _.tennivalÓk szÉpnŐ MASSZÁZS VENUSZTITKAI Ténnivalók tavasz előtt n I . érdemes rájukcé|zott kozmetikumokat haszná|ni. kÜ|önösen a T vona|ban ez a |ésbe venni' Az érzékeny bőrűek kerÜ|jék a csapvízhaszná|atát.mélyebb rétegekbe is eljutnak. 2 | fo|yadékot. ame|yet a bórre gyakran java. ható a keringést. ésalu|ról TÁST |GÉNYEL EZA MWELEI' határozott. Nagy elixír . . Végül azorrunktó| kiÍe|é ha|adva. csak egészséges színt hanem ruga|masabbá is teszik azarcon ta|á|javÍtva (1y mikoereket. lffil osszENEMI tDoRAFoRDtsukel ujjainkon. béta-karotinos MENU bőrtípus szerint . A finomÍtott Iiszt és a g|ikémiás cu. szeder té| végén ÍaáÍonya. meggyötört bőrre| csodát tesz a béta-karotin. A zsírosbőrűek Eróte|jes száriti hatásukmiattugyanisfoko vá|asszanako|yan hidratá|ót.teafao|ajos ecsete|ővel érdemes keze. narancs. és tástgyakorolnak a hormonháztartásra. napi1 csésze sa|akta|anÍtó teae|Íogyaszüísa .a hid+ gebb hónapokban regge|i tisáításhoz részesÍtse elónyben nehezebb azonban a könnyed á||agú lemosókat rávenni magunkat a ke||ómen(pé|dául a géleket)' estepe nyisége|fogyasiására. IeveIes zö|dségek. ha . búvölŐi||atl Csakisolyan|emosit vá|asszunk' me|egben.E.sárgarépa' narancsszínű termések sÜtő. hanem Ügyesen öszgyümö|csökből. amikormegnő a szervezeI víz.könnyű a textúrája' és konnyenbeszivódik| rigyeket. így a kitar. maink el|azulnak.hirte|en haka| eme|ik meg a vércukrot.olyan.vitaebbő| mint á||ít e|ő.. smink|emosás . A szervezet A. krémtípus Az sminkalapnak sem megfe|e|Ő. Az arcápo|áshoz hasznáIt krémet osz|as.- hámsejtek Íinom radírozása aze|ha|t pako|ás vagy maszk Íe|vite|e táp|á|ó |ega|ább izzasztó egyszer testmozgás beiKatása perc) (15-20 i||óo|ajos |azító fürdő gyümö|csnap (kizáró|ag egy-egy beiKatása haegészségi megengedi!) akkor.. hogy si tejetl Ezután kovet bőrÜnket kívü|rŐ| ésbe' kezzen összehúzó to lÜ|rő| hidratá|egyaránt juk! Csak így erősítnik. . és meg. hogy kizáró|ag te|jes pékárut.gyünkkel Íinoman nyomkodjuk át az archetnek a Íelszines mimikai ráncok is.^+ ht.e||entétben kor vá|tozataikegészségesebb . egészséges. rostokban. jük a vérkeringést esa szövetek oxigéne|lá!átható eredménye. vizet! Nyáron a legtöbben megisszuk a szakemberek álta| javaso|tkb.jószo|gá|aA megfeleló hidratá|ás|essítia a ránr'ok tot tesznek. e|egendő Ío|yadékbeviteI .M|NDEN BŐRTÍPUSRA . táplá|ikrémet haszná|nak. s ennek hatására enyhü|. NEMKERÜL SEMMIBE. .Érdemes krém me||ett o|yan dönteni. óvatosan ütögessük az or. Íö|Íe|é ha|adva' . szakembereka bőr so|jáka kénes|emo hidrolipid rétegének ^At. .

.l..]. tt Pécsi sc válaszolt" ..a * A . ot .-.: e._..ra) ..estc'*z lé. Al a- férfasnak. . .Lt.:. a..-kri 1.^ Í. . repek meq kÜlo1tioztetésében? _ A nem szerepeknekketfé]e ertemeze az adott ku|tÚraÍr1a Egy.a!L a:0ar..*. |ában azokat a do gokat tart1uk 64 elixir . ''ijr -s pszichológus zílpségku.:...':' ^Ze/c: ..z Lrgg-t er d/ .' .l elO 1o 1o16l.. . . i: fl Vajon minck kös zörr]rctíj..r.. es ..fe|o se |ehetséges' nó esnek vagy férÍie|ő' hogy m t tekintÜnk a nenli SZeasnak' ígyebbo| a nézópontbo| r e p e k i n k á b be s e t | e g e s e k p ' a f é r f i a s n a k hossza koronkénte terÓ' tartott hajviseIet Ma"lo O e. hogy rrapjainkban ismét ésncnr divat a Üostdíszítés. a ' C. csak a Íiatalok köÉbon? Ezze| kapcso|at'os kótdó...' iz..' scinkrr' \!.udományegyetcm do celrtató.")íJ.

kÜtek.szimbo|izá| a testdíszítés. a szÜrrea|izmus. e|sŐSorban esztétikai .c.váh.é|ő szobor'. sú. pedig aÁ sugározzák..mokkal és nonfiguratív ábrazo|ásokka| bőtött be a |egtobb ősi tözsi ku|túku|ásukat. elixír 65 . ezértÍe|téte|ez. piercingek magukat testfestésse|. ésa tetová|ás.sülnek. a |apockák. terü|etek. Egy vizsgá|at mígnőkné| ugyanisrámutatott ar.Szociá|is kat.zuhogó vizet igyekezett é|ethűvé varázsolni. veszé|ykeresŐk. mittekin|yáso|ja azt'hogya megjelenésben ). hogy a kesek. tet|en része vo|ta fontosfordu|ioontok.A kü|önÍé|e népszerűsége is töret. Számos komoAfrika. a hát (könnyűvérű.matrózok. i||etve es+ . lativlzomtömeg.. az egyikhi ''emberi -. is szÜletett. ame|yekosszefÜggnek a szervezetben lévő vise|őhö|gyekke| kapcso|atban a kö|dök környéke' a derék.mányok e||eni |ett' a provoká.hogyje|en kultúránkban azi|yendíszeket nóiességet vagyisa me|| sugárzi fertá|yai' jiva|több a fe|sórésze.hi2asság' halá|' vadá. férÍi nemi hormon. a keskeny csí.Az 1960-asévekben e|sósorbana szaszat. boszorkányok. ésvajon minek tosnak.gyanánt. érdeda|omcsökkentő hatásÚ is.nem át|agosak'. testdíszÍtés Íontos fűződő kapcsolatukat. E|engedhe oromlányok.akik népszerűek. Fő|ega maorikra vo|t hogymin. szereoettöl az átala. mint nak tartottfelsó kar.. harc stb. társada|mi megé|t Szerepérő|. A függet|en része ezeka szépészeti e|járások' e|várásban ésmegÍté|ésben tanuImányok mindeZmeg is erŐsítik: a férfi. a termékenységÜket. ke|bátorságukat hangsÚ|yoz. éshagyománya |önbÓzó vidékein ma is met nyújtanak a gonosz resa|kotáson az emberiszáj egyforrástorkaje|ent pedigaz a|áélaz Ős|akosokkorében. ame|yeket egyezményesen kapcsolatokra kaphatikstb. a A ||' vi|ágháborÚ utána modern testdíszívisszavonulási ésbojtiidószakokri|is.köszönheti' hogy szinte korra és nemre generáciijának nŐtag1ai számáraannakide jéna fÜ|beva|ó gabb szemöldök stb' Ugyanakkor a tetová|ás va|ó tekintetné|kü| hódít? viselésén tú| szintee|képze|járó testdíszitési _ Ha egy je|zés és a piercingfájda|ommal összefÜggésben van a hetet|en volta piercing Napja.kÜlönfé|e tetová|áso dandi díszeket hagyománya.alsi része. beavatkozásokra. vise|ő társaink extrovertá|t. ere1érő|' ta. ink médiaüzenetei maguknak. akkor e|téró do|gokvonzik a nók.mive| a környezetÜkhözÍŰzG su|ások ka|ózok.je|képe áru|kodott származásá. marade viseltek né| töret|enmaradta testdí. a dadaje||emezte. tésnekegészenÚj színezetet kö|csönöZek je||emző. ben a férfiakszámára. nem á||ithatjuk te|. |ndia' Japán stb.a teszosáeron magas negatíV vélekedés.hiszenpé|dáu| a mai hatvanévesek pő. . néoimotÍvu.me||kas ésaz izmosvád|ik' a test ra. badság és a konzervativ társada|mihagyo A testdíszÍtés vise|Ője |i2adás. és koronként orcába.izmusésa kubizmus ésszépségüket amia későtr ták' a fö|d ésaz ál|atok le|kéhez biekben ősi szimbó|umokka|.tehát csak azok engedhetikmeg nemiséget meghatároziszexuá|ishormo. szervbe va|ókka| is.a a nőkét.jes biáonságga|.maffiózikstb. illetvea férf iak Vonzerejét Férfiakná| á|ta|ában az egyébként is férÍiasinkábbnöve|ia tetová|ás ésa piercing. szÍereotípia a karcsú bokaa kedve|t koncentrációjáva|. hogy tetová|ást tesztoszteron többek kozött közismertenfá1. Tehát társaságiemberek. a nagyobbor1 a vasta.szon''' .meg.EgytanuImány szerint a modernnők vá|la|koznak i|yen és férfiake|térő ak jóva|nagyobb számban testfe|ületeket választanak. a va|amint a gyászukat szimbo|lzá|. Vise|ésÜk Índ i|tatászités a civiIi |en. követendónek vagydiva. ek. azza|' hogy mŰvészitarta|omma| töhÓtték den szemé|yes informáciita testÜkön Visel. férfiasnak könyve|Ünk e|. módszer. a széles vá|l. vü|t. ként kÜ|önfé|e szertartások idején ékesÍtették Bár a természeti népek. és fordítva. |yabb tájkép'.a vá||ak. korbendivatot teremtett' csend-ésönmegtartóZatási fogada|máró|. tJyZé|and. vagyisazokka| a fizikaine. donítottak neki. megbé|yegzésévé (fe|nótté mények vá|ás. bűnözók' rabok. Napjainkban miivészek a o|ykor az emrában _ AusZrá|ja. nagyivók. akikji| tűrika fájda|mat. beri testet haszná|jákönkifejező . Az 1950es évektestfestési stílusát fG tek' A kÜ|önfé|e |átványos testdíszÍtŐ e|emek. |ega minima|izmus. hogy a testdíszekvéde!.piercingeket ésspirituzáció beköszöntéve| ku|tú.de egyreextrémebb kivite|ezésekke| ta|á|nélkÜ|ozhetet|en ke||éke á|iséletÜk vo|t ránként vál kozhatunk_ nye|vbe. E|sősorban a meg. privi|égiumává.is. még nemi a testdíszítés' de hétköznapi tevékenytozi társadalmi retegek..) kapcsán tartottrituá|éknak. D. a robusztus áI|..mikÖzril.ciót ésa Íigye|emfo|ke|tést szolgá|ta pasztaIatairi| vaIamint ben mindszéIesebb és bölcsessé9érő|.festővácsendesóceáni szigetvi|ág' ták' i|letve abban a hitben é|.A bennÜnket körü|vevŐ ku|túra erősen befe mi je||egekke|. je|entőségettu|a1 (Folytatjuk) is ségeik során kiemett valamintegyébcsoporte hetó' hogya férfiak körébennépszerűbbek maradanditestdíszítések kortól és nemto| minta nőkné|.a testdíszitése erokkel szemben.l|yen re l A modern nyugati ku|túrákban a nagyobb mit tünk kÍvánatosnak. dó tapaszta|ataikat szimbo|izálta. Mive| a nokka|..rövid távúpár.

annak el|enére.g.. ame|yetember nyo|chetes kutya-és farkaskö|yálta|fe|neve|t kokke| végeztÜnk' Mindannyian akkor |áttak és etteke|ószor e'etÜkben''cupákot..emberszabásúvá''' azaz csecsemőszerűvé? _ A íarkacl hiznnrlnc or- t \ r ). a farkasokviszontvalamennyien hangosan mo rogtak. kiemelkeden' ame|yekkeI az á||atvi|ágbo| a q # l Miképp a|akuIhatott a kutya' egy farkasszerű lény e|méje. hogy gondostréningge| az utóbbi is megtaníthatiana' hogy ..L inta korábbi beszé|getésbő| is kiderü|t' a csecsemő ésa kutyaviseIkedését osszehakutatása|apvetócél son|ító ja' hogy megédsük az emkia|aku|ásának miberielme ésmŰkodésének kéntjét és aá' hogy va1onaz ember hogyan tettszer1 azokra az egyedÜ|á||ó képességekre.'e|kérni. s így nem okozhatnak komo|yabb sérÜ|ést sem az embernek' Ha pedig megvárták.a bio|ógia tudományok kandidátusa segttségéve|. Az etolóCsaknem hÚSZ .. majd erőszakosabban e|hÚzni.J . A ve|eszü|etett külonbség+ ket jó| mutatjaaz a kísér|et is. 66 elixír .'* ':' esztendeje kua.és a vi|ágétt vo|na e| nem eresZették a zsákmany.'.. és azonnal e|kezdték csócsá|ni'Rovid idő mÚ'Lanegy idegen kísér|etvezeto megfogtaa csont egyik Végét' megpróbá|ta kedvesen .'. Termé szetesen valamennyienmegszagoltak.bar a kutyák kozÜ| néhányane|őször nem tudták.'. tatják aZ ember_ csecsemők ésa kutyák sil te|emben tekinthetjük''au.'. nehanyan nréga Íeremert csonton is ott |Ógtak egy darab.rész A tudománynéhaegéSZenmeghökkentő témákka|fogIa|kozik lega|ábbis a |aikusok megrté|ése SZe_ t*".J t t t -'^"1 - EwKUru?.{ÚÍ i{ zássa|Ío|neve|t kutya és farkas kozott. tisZikus'' kutyának is.'az emberre|. i||etve fokozatosan e|vennitő|Ük' A kutyákszintemindegyike már a kezdetkezdetén átengedtea finom falatot.ú|L* .Persze a morgó kisfarkasoKó| azért e| |ehet venni a csontot' mive| mégnincsenek erejÜkte|jében. mit kezdjenekve|e'egy részÜk viszonylaghamar .farkasszemet nézzen. mive|eredendóen erős averzióvalviszonyuI az emberi társas érintkezés o|yan a|apvetőingereihez. mirő| van szó.t' Sot. gusok vise|kedésének hason|óságát' Vajon mi |ehet enneka hosszÚtávú tudományosprogramnak a cé|ja ésaz érte|me?Erre a kérdésre kerssük a vá|aszt dr' Topál József vise|kedéskutató. -*.amíg pé|dáu| r . í rint.'rácuppant''' A farkasok azonban mind rogton tudták..mint a szem kontakLusvagy az érintes'|Veg|ehetósen nagy a kÜ|önbségaz intenzív emberi gondo- .

'szimu|á|1a''' komplexér.hogy aZ e|étett kétedénybő|az egyik zénysziI is.a kÍ. a farkaskö|ykök n. e|ixír 67 .''+'. ame|yre adott Íorga|mihe|yzetten.|asZani' Kipróbá|tuk aZ is' hogy aZ egyik során tehát egyre okosabbak |ettÜnk.es vissza. ám a kísér|et. 7.rogton veszi az adast' te| a periÍérias nóz ra vaovis |etrciÁn a szemkontaktus köa zottük' A gazda |ényegében .^"^l-^^ AE|EnE- átmegy a jobb o|székmogotta ba| oldalró| hogy az emberre| da|ra. hogy a szeml |gaz az a fe|téte|ezés' kontaktus rendkívü| Íontosaz ember és a kutya viszonyában? _ Valóban.. larkase|mébo| fe1|ódött|ényegeben csecse mőszerúe|mévé.E|őször a fordítja hogy az mennyire finom. a kommUnikációsingerekhatávé|t kommunikációs érzá sa a|a[la/ á|taIafe||smerni eIvárásoknak átengedik a zsákmányt' késobb vissza is beni fogadókészsége. kenységeaZ emberi vise|kedésnek e |énye meg|ele|óen'nkábbcsecsemoszerűen cs+ kapják..'. A természetnek -n"nÁ{. A segítőkutyaismeri a .|Var enyhe befo|yasolas' társas konAz ember korÜlbe|Ü| hatmi||ió éwe|eze|ott ges dimenziijátnagyonszépen. de társas ingerekke| szem vise|kedik. és gondotkodni ződötl'' Ezze| e|indu|tegy o|yan öngerjesZó je||emzóje fgryamál'ame|ynek |ényeges az sem tud mások gondo|atairó|' Az e|vontlogial egyre erősodő. és gesztiku|á|va .több fa|atot |etben résZ VeVő kutyák kedvÜkre válassza perszeaZ Utóbbi nak.Az esetektobbségében hoz rohantak. . azaz|ényegében semmi haszna képzett kutyája egyÜttmL1kodését vemegszima nyomon.zpteqséne nem errber' es még CSak MégsemmondhatjukaZ. Azember azonbanerőtlenés|assú rendkÍvÜ| e|fogadó az emberi je|zésektránt vizsgá|atot'Egy kísér|etben és speciá|isan kilény.e|emezésekor fény derÜitarra.N/IK ROV I LAG az pmheritermpszetneK' Bár a ku. es nem a bŐséges1utalmat Aha|ában.r]l y rn u r | .i^.ntrm les7 i|vel nsztönei a te|ita|hozvezer|ik.aho nr n I u nc co eL on o9 i |La hé +r^ Ennek az a |e| | ldrduL.farkaséhes'' egye kutya fe|é a fejét. ame|yeks+ gÍtségéve| meg. hogy ha nem is csecsemó. Üb d |.meg|ehetosentompa érzékszervekke| mé9 akkor is' ha lud1a'hogy epp ''kutyába székes mozgáskor|átozott kovettük rendeIkezik.metakommunikációva| is társítja.. cr ru u^ J v^ g^ U^ ' ' d4 Üres'a másik jutalomÍa|atta| teIi. . . kai gondo|kodásravaló kepesség csírai|' emberszabásÚ majmokban (p|'csimpánzok) vagyis azok a társas keszsegek. társas fogékonyság. |átasa. |ekszik..hogy a gazda után' mie|őtta kutya vá|asZhatott nem puszlarr kiadla a vezenyszot.kommunikációs kényszel'.hanem kivetteaZ aZ egyet|enfalatot' é sér|etvezeto nézett a kutyára. be|ő|ük viszont hiányzik az a csoport tagjai megtervezhetik. tettÜnk.akinek''nagyon jó edény dek inkább az ember á|ta| ''fe|értéke|t'' tar hez sza|adlak. ta|á|hatjuk mindennaposte' emberreje||emzó és a kutyábanis meg|évo egymás kozottÍeIoszIhatják vékenységüket. ame|yjó| o|vasaz emberi ingerekbó|. á|lat Ia|mazótányérhoz.akkor ioovel(oar na. a kÜ|ön évekóta egyÜttmúkodo segítőkutya miképphajtjavégreeá a boző he|yszíneken A mozdulatsor tüzetes fontos Íe|adatot.^A |v| ||d|du' Á^.értelmet|en'' vá|asZásraosZö szakadt e| az emberszabásÚaktó|'s |ényeg+ UgyanakkoraZ emberreje||emzo vá|ta társas é|etmódja' egyre nasen e|térővé gyobb és komplexebb csoportokba szervete|miműkódés egyébmegnyi|vánu|ásai nem nem ká fedezhetőkÍe| benne' hiszen pé|dáuI pes a nye|v hasznalatára.'normá|is'. hatékonyságán.kiprovoká|ja'' {ü { IT I tr I p. mindez mit sem ér'Ez utóbbi a|apveto és hagytuk. javítania te|]esítményén. fÜggel IenÜ| azok hasznossagató'. ^ d |.hogy a kísér 1e||eg.Ha pé|dául a ket |abraa||áscsak tovabb rontott aZ emberre|kapcso|at to|ja. A környezethezva|ó alkalmazkodássorán próbá| mindenfaj kÜ|önbözőképpenpróbá|t.e|játszotta. vo|na.lya nyi|vánvaróan gyon nehezen)ok is megtanulták. hogy a kutyabután aotak nekik a csontot.*w.. a kutya e|sősorban a nonverbá|is kommunjkációt érti'bár a szavak érze|mi tartalmábó|ésa testbeszédbő| is képeso| egyre erosebb és A |egtobba||atf'zikai|ag nllnrqphh Ipl| pr7okq7ér\leik mindinkább kif'vagy tanításihe|yzetbentermészeténé| fogva vasni' Ezze| kapcso|atbanis végeáünk több példáuIkerekes nomu|tak. l A kutyák esetében mi bizonyíthatja azt. Az embenéválás vezeIő az e|őbbire mutat. a Szocia|itáS. u n 9 \ .taktusis képes'.Videóra rögzÍtettÜk. S ami a gyorsaságotés erőt i||eti' sem veszik'.Ugyanakkorha néhánypróba |^^| Ld-l.hogy amikora gazda kiadjaaz utasreImeképeségek szocia|i.^ Autyd A|5TU |^^^..ben bárrrrkorszÜkségIehet.A kutya kommunikációs kontextusban ké|ni ot' annak hiányábanazonban pontosan tudja'mi vá|ik Lényegében eZ a fogadó ]avára' készséget a|att' éd]Ükszociá|is érzékenység ame|y fontos ku|csa a kutya háziasításának.'.egnyugslanak. míga másikba |átványosan zá|idás' társas érzékenység né|kÜ| azonban edénybe egyetlen.a . sőt.korbe!'' a he|yze sem származik be|őle.í t á a "$ lt-.nyege.^ |. akkor azt fogja vá.|' A fe1|esZése.. hogy az e|fogadókészség tény|eg a következménye? szociá|is érzékenység .

ám az ma már bizonyított parapszicho|ógiai kivétel képességekkeI tenciá|is mindenkirendeIkezik.. Vana do|ogban.a tekintetvá|tásbi| a kott he|yzetben kutya azonna| követkeZet gazdája szándékára. Türelem éskitartás Aggod Judit nem képességeink a modern vi|ágban á|ta|ában Parapszicho|ógiai maradnak. aminek tudatosu|nak.kijelenthet. vagy aZ.. vise|kedése kétéves emberi kornak fe|e| meg. hogy tú|erős kívÜIró| világunk egyreinkábbe|szigete|odik ólÜnk. A kutyák a szem. ho| a határ.vajon |étezik-efontossági sonend a négy |épésben.csakerőSen pribá|gatás azonban siotthoni végződni. hogy kaná|hogy a természeIazérIa|akította A|ighanem |ehet ennek va|ami hajlitó trÜkkökben hasznosítsuk. számít. hon is kipróbá|hatja a mutatVányt. ame|yiktény|egesen A következó vizsgálatsorozalban arra kértÜka kutya gazdáját' hogy a négy mokÜlönböző kommentumbi| a|kalmanként. va|amitkérniszeretnető|e A második fázisban megszilÍtja a kutyát . rejtve eset|eg jövó inÍormációözönben |ehetséges oka. a hidegháború titkosították' közepétő| sér|eteket azonban a' 70-esévek vonatkozott. a gyakor|atban ezek haszná|hatósága rű tanfo|yamokat hogyan |ehet mint amikorazt rek|ámozzák.ha pontosan tudja.. és bizonyos he|yz+ tekben váratlanu| nagyon agresszíwá vá|hatnak. ám szerettükvo|namegtudni. A paraképességek szempont1ábó| kifej Ieszthe|ván u|ásokat éstudatosan let|enszerŰ.kutyatekintetét' hogy fe|hívja a figye|mét arra.és rávezető részea tény|egesköz|ésnek' l A kutya je|en|egifej|ettségiszintje milyen korú gyerekének fe|e| meg? . |á|ni.és összekapcso|ódását a két e|me pi||anatnyi RáadásuI ha mindez megszoeredményezi. ezeketa kíidején az USA-banésa Szovjetunióban.ami a be. cSa|áS .rituá|é'. ki sem fej|ődnek. történik. és azt vizsgá|ták. hogy . ail. mer1 nem ismertették mert azok ál|andian vá|toznak: hol mindent megengednek nekik.vagy azérl'. megtanuIni egy hét alatt spanyo|ul. Viszont az. spontánmegnyi végeztek Az e|óbbire tudományos vizsgá|atokat tő képességeket. fontosabb céljais. és me|ylkaz. né|kÜl ki eZ a képességet. produkciók gyakranhangzik e| a bűa|ka|máva| Kaná|haj|ító hogy bárkiottvésztő| a biztatás.ésa belsó'tudatta|an aminterremár Jung is rámutatott' a tudatosénÜnktől' ma már gyorsésegyszeBár a paraképességek kifejlesáésére hirdetnek. Meg|ebinációkban hagyjon ki egyet-egyet' petésÜnkrekideru|t'hogy ezek közÜ| a |eg.hol pedig semmit Sem. habár nem biZos. ahhoz hason|íthati. mert a három hónaoos kortól akár akéI és fé|éves gyerek koráig terjedhet a ská|a. sze reti. meg ve|Ük.. vagy ÜgyestrÜkkök' aá perszenehéz hogy potény' e|dönteni. AZ ígytartott kutyák á|landi stresszben é|nek. a teklntetvá|tás fontosságában pé|dáu|a fé|éves cse csemőkke| vannak egy szinten.Nehézerre pontos válasZ adni. lemarad. tör' minden esetben másodpercre ugyanígy ténik. nyeztetett mert nem ismerik a szabályokat _ vagy azérl'. az embe ahogyan egy fe|nőttkutya értelmezi ri kéz geslusainak kÜ|önfé|evá|tozatait. és a fejmozgás követésében. hiszen nemke|l másttenkoncentrá|ni' Az i ni. hogy a kutyával ji| kommuniká|ni gesztusokka| |ehet. Kisokszor a vezényszóis hiába hangzik e|.ehhez kártyalapbi| értéke|ték ki.a másÍé|éves gyermek Íej|ettségéve| egyezik miképpismerife| meg' De ha azt vizsgá|juk' ésveszi át a szociá|is szabá|yokat. amitársas szituáciitteremt. majd a mondja. jük. Ha viszont hiányzik a szemkontaKus. Le ke|| szögeznÜnk azonban aZ' hogy a kutya kifejezettenSzabá|yköVető |ény. Amit enő| korábban pub|ikáltak.Figyeljl" ba|harmadik |épésben tesz egy Önkóntelen. míg |egtöbbet az interakciót bevezető szemkontaktus nyom a |atba. az o|yasmikre képesek e|őrekitami|yen va|ószínűséggel |ehetünk hogypé|dáuI vagyhogyötfé|e hogyegy vé|et|en szám párosvagypárat|an. és csak ri| jobbra tntő mozdu|atota fejéve|' ezt kovetően hangzik e| a mindkettojÜknek szinte betanitott vezényszó' Ez a .Az e|ká kutyák álta|ábanfrusZráltak amiatt. hason|ó mintavéte| eredményét 68 elixír . kertelenÜ| Szokott és |eis vonja a koanézőtöbbnyire Va|ami hogybiztosan vetkeztetést. meg |ehetkü|önböztetnivé./ KANAL- tuffiffi mutatványok igaziparaogy a |átványos kaná|haj|íti je|enségek-e.vagy a nevét -. kevésbéa vezényszó számít. me|yik fekszik|eterÍtve az asila|on'Sok ezer.és máris indu|a másik olda|ra. je|enthetjÜk tehát.

Az igazi mester tanítása ságérzések társuInak. a Roberto Assagio|i általkido|gozott Bár Josephson professzortöbb magas pub|ikációban tézis-módszerben. akkorjöhet a második szakasz. tapasZa|nifogjuk'hogy ez már önmagában is pozitÍvan befo|yáso|ja az életÜnket' az emberi kapcsolatainkat. a gondoIatfo|yamot tani. ha va|akihátuIró| nézminket. ta|á|unkegy beavatott tanÍtómestert. rádióban. Ha ugyanis rende|kezünk be|só önfegye|emme|. ke||kitapasáa|ni. amikor az érzékszerveink kezd műéSaz sem vesszük észre. színvona|Ú perszenem könnyű. akkor össze fog hozni tanítómesterrel. hogy képesek |egyÜnka gondo|atok áradatát közömbösen. ha||juk a ÍejÜnk fe|ett e|repÜ|ő |égy zümmögését' és mindenhatásttudatosan észle|Ünk. és á|ta|ában nincsenek regisZrá|va a népszerű portá|okon EA azuIán sokáig. kvantumfizika törvényeiveI A tudat kiürítése A tudatkiüresítése a modernpszichoterápiában is Íontos szereA hivata|ostudományos fe|Íogásazonban ezze| kapcsolatban pet kap.hogy mindez töké|etesen nem sikerÜ|.hogy töké|etesen egy. éberség ame|yné| egyfajkerÜ|ve.ha me||ettÜnk egy |égkaIapács Az egyik i|yenmetódus szerint a gyakor|ásazza| kezdődik. Dr. amikora figye|mÜnket hosszÚ ideig egyetIen d o I o g r a( e g y é g ő gyertyára Vagyegy közömbös fantá.kitartógyakor. ame|yek lehető.vagyistöbb ezeréves hagyomány á|lmögötte. ésa terápiástapaszta|atok nagyonbiZatók. Erre is többfé|e midszer |étezik. te|. A fe|adat azonban nem könnyű. ame|ynek soránigyekszÜnk a kozott behatian. szakadat|an áram|ását. Az egyikilyenmidszer a koncentráció.hogyne gondo|junk semmire. és még entosan áramló a gondo|atokat. semIeges nézőpontbó| szem|é|ni' mintha sáva| megmutatja. és egyéni|eg hogykinekmelyik működik|egjobban. Ésitt eset|egmeg is á||hatunk. keIhető eredményhez. szeretnénk a sze||emi geinket. kínaiés tibeticiviIizációkban. indu|atok.ame|yekhez gyakran erŐs érze|mek. gyé vá|tunk tárgyáva|. pé|dáuI ziaképre.véteszik a te|epátiaés egyéb paraje|enségek cioná|is hindujiga szerint meditációs ez elŐnyös a tú|é|ésért fo|yi küzde|emben.N/IKBOVILAG hogy van-eje|entős eltérés a várhati vé|etIen valószínűségtó|' Ha valaki szándékosan ki akar fej|esZeni ilyen képességeket'arra vonatkozóan több ezer éves hagyományok ta|á|hatók a hindu. akkor lega|ább három szakaszban |ehetcsak el1utni bármifé|e érté.Íejünkben'' a tudatunkban) fo|yama. zük. Íejtette ki a vé|eményét..A harmadikszakasz |ényege ni. haragok. _ a tudománvban lehetaz eredménye' csak aZ élet számos terü|etén A gyakor|ás cé|1a vo|taképpen az. aki a szemé|yesútmutatáfajta fe|ÜlemeIkedeü. Ha a nehézségeke||enére va|aki mégis hozzá akar kezdeni ehhez a fe|adathoz. hogy megérezde nem minósÍtjÜk. Ez a |épés ku|csfontosságú hasznosítását.belső önfegyelem kia|akitása ' Erre számos módszer ta|á|hatópé|dáuI a szanszkrit nye|vú szakrális szövegeKoen.van. né|is tovább akarunk |épni' áttérhetünka harmadik szakaszra.ben. az errevonatkozóírásait Az Ürestudatál|apot e|érése számostudományos Ío_ akárlás szükséges hozzá.és még Ha pedig mégsincs szerencsénk. ti tö|téseket.é|ő|ények kifejIesztették azokaIa képességeket is.ködni' Ha az Ürestudat á||apotát sikerÜ| megvalisítani. Josephson professzorszerint az evo|úciósorán az gondoIatok vagyis megál|í. egy geometriai áb. Am ha megértÜnk arra.Ezután |ehetmajd átbi||enni egy már szinte kikapcsolnak.szenvedésvagy bo|dogszenvedé|yek. a koncentráció aá kiejtjÜk a figyelmünkbő|. F nr LV yr m lr z^ I rá rc o io m r1 r rÁ ru uc oz zo er r ^ a ^' |ó7t^ Putz(o A töké|etes önfegye|em Az elso szakasz a töké|etes.jesen tenni. A töké|etes be|ső önfegye|em érdekében hogy ha szerencsénk |assan meg kel|tanu|. gyakran évekigszükséges gyakorolni'míg közösségl internetes sem. irlási türe|met. önfegye|met és kitartást igénye|. o|yaná||apotba. gyakor|ása.könyvbŐl tanu|t midszerekke| pedig lehető|eg ne próbál- kozzunk! Ami pedig magát a paraképességeket il|eti. HéiiasIstván elixír 69 . rára) összpontositjuk'majd amikor úgyerezzük. Sajnos az igazán beavatotttaníNem hirdetik magukat újságban' csak egy unalmas fiImetnéznénk. mertcsodá|atos Az előitéletek be|sőharmónia |yiirat a mai napige|utasítja. David Brian Josephson fog|a|.még a munkahelyiérvényesÜ|ésü nket is' egy i|yentanításratény|eg szükségÜnk |esz. |ehántva ró|uk az érze|mi-indu|a-tómesterek nehezen e|érhetők. is érvényesÜ|nek.hogyan tovább. hogy az é|etÜnk jobb |ett. ta megfigye|Ő ál|apotba csupán egyszerűen odaÍigye|Ünk a kÜ|pé|dáuI ső ingerekre. l|yenkor már gyakrane|Őfordu|. hogy (pontosabban megÍigye|jük a . minósége ebben az esetben is rá fogunk jönni. egy.ezze| a kérdésse| De ha mindenképpen továbbjavitani képessé többek kozött a Nobe|-díjas fizikus.de megéri.pé|dáu| pszichoszin. pedig abban á||. TV.meglehetősen e|utasÍtó. vágyak. a sorsunk egy megfe|e|ő jobb' ha ittmegállunk.mive| a tudatot Üressé a tradi.és nem e||enkezik a ésa buddhista szatipatthána midszerben is.

és HOZÁVALÓK: Zl dkg szárazbab. hogye|jussunk néven is ismertközönséges taavíz. amikor a me|eg táro|ókbó| repü|ő.mind műve|és a|attnem á||i terü|ete. mátésa vágott Íe|öntjük hideg Az e|őző estebeáztatott szárazbabot hideg vízpercnyi (amikor vízze|. a tűzBabos káposzta rő|Íé|rehúzva megszórjuk a pirospaprikáva|. hozzáadjuk a resze|t hagy. 2 dl bi|iil . petrezse|ymet. |asZottterÜ|et nyŰhumuszos kedv+ szerkezetéve|. móráegnek. 2 evőkaná| vízze| e|keverjÜk. éshomokos ta|ajokat ha a kÜ|önbözórészein minta. latábil megtudhatju k.ecetet. A tiáro|ók koratavaszi átvizsgá|ásáva|. gödroket ásunk' Ezek vizsgá. Rádob1uk a megnyúkáposzta . amikor mármajdnem e|készü|t! vásár|ásakor legyen Szárazbab Iegyünk óvatosak. szerkezete U .1 csomó r üirkonytá*onylevé! éspetrezselyemzöld ecet . Sajnosaz sem kizárt'hogy a kiszeme|t ve|t. mosott ésapróra vágott káposztát. Sorozatunkban nekik igyekszünk segítséget nyújtani az e|ső |épésekhez. Környezettlnkben sok olyan parlagterü|et ta|á|ható. 2 evőkaná| olai gyakori kevergetés mel|ett és . 1 teáskaná| .':m Tárkonyos bab|eves HOZáVALÓK: 20 dkg szárazbabo 1. szórjuk a ÍÜstízű sóva|). 1 mokkáskaná|fiistízÍi só . Tárkonyecette| ízesítjük. nehogy zsizsikes az kiáru! A fertőzés már a szántófö|dön kezdődik.lo' de a futóhomokot ésa magas fekvésű.szükségbő|' kedvte|ésbő|' kevés fe|készü|tségge|. szárÍtott puhu|! nehezebben A sót./ €f#"m#frt]l'':l'.Ebben kü|önbözik az ugartó|. Íedő a|att. hozzá vagy mivel a bab ás.az i|yen ta|ajok |eggyakoribb posabbana műve|ésre kivá.Sok he|yenmégegy méternyit sem A búzaperje. és. megszórjuk apróra vágott tárkony|evé||e|.5 |vízben ra tőzzijk. ezektől EÍ.ebgyigyiti pázsitgyöké1 ke|| leásni.az ebszjkÍű va|amint ésa keserűfű. hakész. puhára páro|juk. Erreuta|nak ken e|őfordu|. akír5 nemzedéket is neve|ő rovarok megÍertőzik a veteményt. 1 Íej hagymao olaj. Azakár a méteres maoassá. 50 dkg sava. 1 kanál teljes kiőr|ésű liszt. puháAae|őzőestebeáztatott babot 1. páro|juk gesre uapróravágott hagymát. 1 fui völtishagyma. je|zónövényei' gy ismerkedhetünk meg ala. a beteg növények e|tüze|ésével mege|őzhető a nagyobb baj. i||etve az a|talajnak a minó TARAoKBÚZA sége.l0 Íőzés után a |evesbe kezdjük e|Íőzni. rackbÚza (Elymus repens) mind megmű. ruiffir$*Jü*t**'rí pé|dájában A csobánkai intézmény Íe|fújódás méftékét is.. mi|yen az arasznyi ter. terü|et kedvezot|en. Íehérjében. éstovább Íőzzük' 0|ajon a Iisztbő|rántást készÍtÜnk.ben jÜk. megpuhu|t.A par|ag megműve|et|en.a citromot és a többiízesÍtőt csakakkor tegytik a babhoz. amely |egfö|jebb |ege|őü| szo|gá|.Főzés közem|ített bab mennyiségét. őrtiltÍekete pirospaprika bors.zsombékos terÜ|eteket kivéve a rossz szer. Meg- 70 elixír . ame|yen az emberek szívesen kertészkednének . a mármegfőtt babhoz keverjük. ame|y csak egy évigmarad vetetlenü|.benneadjunk sót. ezze| együtt a bab okozta formában rostban. de ez idő a|att is rendszeres műve|ésben részesü|. akár több éven keresztÜl is bevetet|enÜ|maradt mezőÍö|d. Megsózzu k. Közben az o|ajon üve. vagyisa talajnak a mé|ysége ésa szerkezete. a köny. citromot bort.kezetű fö|dekenis megé|Ő tarackbúza. szűr. meg.ahő ésa ve |ábasperje gyi anyagok á|ta| bom|asZott a|apkózetig.

szaponint. a hagyma ésa ze||er macskamagvainak csávázására haszná|junk gyökér-kivonatot (. cukoralkoho|t'i||óo|ajat. a citrom|ébő| és a borecetbő| készÍtett |éve| megpetrezse|yemzö|ddel öntözzÜk. tarackot hajti. Homeopá. hogy egy évek te|ephe||yel. őrölt vágottbazsaIikom . kovasavat.bokrokat. letre Vetettbabbi| fóze|éket főzhettek. Hámosítóhatása miazása att alkalmasbőrkiÜtéGyógyászati aIkalm (jÚnius-augusztusban) A virágzás idején fö| sek. A meghámozott uborkákat Íelkarikázzuk. A tarackbúza (inu|indrogja po|ifruktánt szerű triticint). Teája a|ka|masa vízvisszatartás feloIdására. 1 csésze uborka Íőtt szárazbab. Íekete olivaolaj bors 2 euőkaná| r Íél . amikor a csobánkai szociá|is fogIa|kqZató intézmény kibővÜlt egy vidéki fe|kértek arra. o permetezésnek n tor végi |emosó akkor hetjük' Vagy ha kívánésvagyfe|használjuk. Egyszeri adagja a szokottná| nagyobb. só . ésnem megigazíthatjuk teszünk kárta taposásával. Íél csésze apróra Bazsalikomos babsaláta jön e| az ideje' már amikor a rügypikke|yek kezdenek nyí|ni. Reumás panaszok keze|ésébenmás ftifé|ékke|egyÜtt gyóglÜrdők készÍtésére haszná|ják: kb. Az őszibarackná| azonban várjukmeg azt az időt. hettéktevékenységük sikerét. a sövénynövényeket. tiás szerkénthúgyúti . be|ekeverjiik a bazsa|ikomot. sárgásfehértarackokat egészben ke||kiszedni.Haszná|hatunk vagymészkén|evet té|i száza|ékos oldatban. ésmegÍiata|íthatjuk az e|öregedettÍákat. 3 kg vagy 30-40 oC-on megszárÍtjuk' nyersnovénybo| nyerünk1 kgszaraz'Iaro| ható anyagot. a tejÍö||e| besűrítjÜk. és jiI fe|Íorra|juk. vízbeno|dódó szénhidrá tokat (poIiszacharidokat)' nyálkaanyagot. juk.én) o Hu Zsuzsanna megszó|a| remé|hetjíik. húgyútiÍerIőzéseknél isszák. a babhoz adjuk. egy órát ágybanpihennek' . sózzuk ésborsozzuk. A tarackbÚza leve|eiszé|esek. fenilkarbonsavakat. petrezselyemzöld' HOZZAVALÓK: 2 csemege . éslehűtve.Íokozzaa vize|etképzést. Már az e|só szedésbő| készített teát fogyasZva megérez. hanem gyógyulást is kíná|' Pár éwe| ezelőtt. neve|jÜnk a|ka|mas o nuuun gyógytát!Vetés e|őtt a magvakat csávázhatjuk A borsó. szítve elixír . ki. hideg kamil|ababmagvait áztassuk 15 percig teában! A paradicsom. Az o|ajbó|. mít. HáborÚs időkben vagy éhínség idején a tarackját fogyasztották. már vethetÜnk majd vöröshagymát éskiÍejtő borsót' nzevleghidegebb hónapjában isazidőa . . karmányozási vagy ta|ajmegkötési cé|bó| az északi fé|tekeegyéb mérséke|t égövi terÜ|eteinis meghonosították. Q gazda Íagyos mindenÜtt' AmÍg a ta|aj. a növények |evéve|. teájáva|. vanillosidot. hogyaz alattuk meghúzódó kórokozók is hatnitudjon a kezdeményeire réztarta|mú szereket 2 szer. hogy|aSa pacsirta. szer . hadd fej|ődjön tovább ü|tessük a szabadban! csicsókát most kiszedáttele|t @ n ttitooen '9 I Aae|őzőestebeáztatott szárazbabotmegfőzzÜk. Bár a megmŰve|tta|ajongyomnak szá. pasztinákot. fő|eg pattanásos ÁA. Györffy Sándor tő| megtisztÍtott tarackokat a naponkiterítve még egyborsozzuk.4 l vízze|.új he|yre teIepítjük.got iS e|érő' kúszó gyöktörzséve| számos fo|d a|attimódosult szárat. óta par|agon heverŐ részen |étesítsünk kertészetet' Megkértema |akikat' hogy az ásássa| egyidejűleg gyŰjtsékössze a terÜ|eten tenyésző tarackot.^ |evé|maradványoktil szedett. amikor az ígye|őkészÍtett terÜ. madársa|átát.amikormár Íagy okozta károkat! ész|e|hetjÜk a té|i pa|ánhe|yÜnk. gyul|adásraadják. éve|őnövény azonban nemcsak bosszúságot okoz. és gyökerekDr. dítá|a|juk. 500 g. A vetésre a|ka|mas Íö|dbe sanvéget éra té|.ot leforráznak3.. szórösek. vesehomokná| a vize|eti utak átmosására javasolják. sziIikátokat tartalmaZ' Az egyik |egkiválóbb vize|ethajtó és méregte|enítő hatású gyógynövény- Hasznosítása nek tartják. hígÍtásban. egy percig Íőzik. |. Hó|yaghurutná|.^-^|A^Á.A hosszú' e|ágazi. ze|és után egyen|etes me|egben. mert a ta|ajbanmaradó darabokbó| tel jes értékű újnövények fej|ődnek' Kb. 15 percig á||ni hagy]ák' majd vásznon |eszűrikés hoz. azEuripában őshonos növénytta. záadják a Íürdővízhez' A betegek a ke. evőkanál citromlé Íélevőkaná| borecet . A népi gyógyászatban köhögés és |égcsőhurut e||en a|ka|mazzák.másodszor pedig akkor. Hakihajt a té|ire táro|t Íokhagyma. a retek. fe|álIi ka|ászaibana kalászkák |apjáva| egymás fe|énéznek.1 |vízhez 10 cseppet)! napján(február 19. egy csésze vízhez5-B g-ot (3-5 kávéskaná|) számítunk' .

!.: H'l ''1 -'.'' [' .. )t:: { 3 72 elixír ..i ..'á . 7 l'1'.:' li... Dzsingiszkán öccsérŐ|.& ili É.r{-. A kivá|ó t1ászok a sztyeppi lovasoktársada|mának vo|tak: nevÜket kőbe vésték.{ i.1. ..} "l:.-. legmegbecsÜltebb tagjai adták az utódoknak. napjainkban iS Csodástorténetek rendeznek' ma is fászversenyeket s tiszte|etére p ?.. dicsőségüket szájri| sza1ra mongo|ok |eghtresebb A kozépkorban fo|eme|kedett mesterérő|. KASZAR i * .Kaszarró|még keringenek. i".* . ".:/n' . "'{9.. ..tr t ..I .'pTj].t:t .:*= . .

azok megkérdeztéktő]e' hová hogy hatal.egyik központja' aho| immár 800éve rendszea rekordnak.ErgÜnében (Eszak-Kína) 4.s az egyikbőlmegszületettKaszar. aki |őtt' |őttÍjáva|. húséges öccsével' A családi kötelék és az anyja századi mongol krónika szerint bátyja ewszer szava mindenné] fontosabb volt Dzsingisz kán megieckéztette őt öccsével.ra tését csodásjel kísérte: bát11ához hasonlóan ő is vérrögöt szorongatott a markában.Kaszar utida egy Jüan-kori (XIV. töa bátyjuk védószelleme vo]t. arróI beszélgettek. oroszG. is tartottak. Utóbbi a mongolok vezérállatavolt.ho| Szentoétervárra. amelyet gyermekkorától űzött.akinek széles válla ésereje a kedjetek valami jót!< Azzal hirtelen e]tűnt. tregemberré változott. a másikbóI pedig egy sárga kutya. egy Bukusz nevűhe|yen. hogy az apó legtöbb emberbő]csodálatot vá]tott mesterséget. amikor hangzik: . nevet. az hivatottvitézsziiLleonon folyó partján.hogy így merészel bánni Bár sohasem tört uralkodói babérokra. Ergüne.szent')nélryel gütej megfog1a. Az apónak áIcázohtDzsinHöeliin asszony már akkor sejtette. Miután Dzsingisz kán szövetségeseivelegyütt tej ereje révén az oszAmint ígybeszélgettek egymás között. Ba|o|dalon árr Kaszar 2.Jlő ősz öreggé változott. hogyan akarta megkaparintani a világi dig feltartóztattaőket. a mai Mongólia északkeleti részében. tekercsképen százac. Az írott kő a mongo| írás korai. és aho| íjászversenyt íjászversenyt rendezett.mint nagykán bátyját' Máig ő minden felajzotta.1225-ös közép-ázsiai aratott után Dzsingisz rendezett hazatérő Dzsingisz kán|etáborozott azA|taj kán ünnepséget a mongo|oknak. hogy megleck ézteti őket. és elhatározta.arról..hútársa volt Dzsingisz kánnak. A |egjobb |öhegységben. dár kjköltött kétvastojást.H ARMADIKSZ E M mai Mongóliábanelevenen é| az első nagykánku]tusza. Kaszar egyik Ieszármazottja mutatbe őseinek á|dozatot Dzsingiszkán ordoszi ^^l^+:i. követségbe. és ho|apját. azt meg. majd odaadta Kaszarnak. Amikor találkozott Kaszarral mindkétemlőjébőlegyszeribenkiszír. |' Szpasszkij. hogy hatalmas vag1'tok az én két öcsém.aki számára. de nem tudta felajzani' Az apó illették. Tizenéveskorában íjával A mongolok titkos történetében szó esik tajcsiutokkal' szembeszállt az ellenséges ésad. Kaszar egész életét a mongolnépek egyesíté. és e| nem vitette Ma is az Ermitázsban őrra iS a környéken é|t. a mongol birodalom megtejeleskedő hős íjász. Az e]ső tette helyre nem menekült.. termetűvitézvo]t.'' kélyre fejlesztette. aki gyerrnekkorától a legfőbb tudta megfeszíteni.EgyszerKaszar és BelgÍitej gezteIte a hatalomra törő fősámánt. ezértbocsánatot kértöccsétől. megy. Dzsingisz kán öccse volt. gisz kán így szólt: >Szegény mas vitézválik be]őle.süvegétés övét. hogy uruk szabályta]anparancsotad ki' pedigKaszar ügyessége ésBelgü.totta.A városalapító igázták le a környező terijLleteket. Akkor az apó megszólalt: Kaszar (. Mongo| harcosok seregszem|éje a Be|ső-Mongo| Tartományi Múzeumban. amígbátyja biztonságos hatalmat a birodalom fősámánja.zik. mongolokőt is ugyanúgy bogda (.vendég') volt. mait. A hármasszenthalmokat Kaszarnak. amÍg az e|költözése íjasz né|kÜ|.A nag5.magával vitte sárga szarvú íját' ésúgytett.Aszartagulokon portyáró| győze|em A szerk'\ az 1224. Akkor közbelépett az anyja' és pen hadat indított népek a meghódítandó elien. kán egyik öccse. (muszlimokon egyik Iegem|ékezetesebb esemény. majd azt Már kiskorától kitűnt bátorságával és nagy mondta: >Nyilazó Kaszar és birkózó Belgiitej' ti testi erejével. majd becsmérel. a nagy Íjásznak szente|ték egykoriura|mi központjában. sőt a >Lássuk.A]an Koa előttje. amelynek alakjával eg1 másik korai történetbenis találko. A kő mindaddig JiszÜnge birtokán 1832-ben megnemta|álta Kaszar utánSemmaradt hÍres Veft. ni kezdték az öreget. Dzsingisz kántkísérte e| a nagyhadjára.az Csodás történetek í.Jiszunge tovább. vajon felajzzátok-e ezt az íjat?< Bel. vagyis Nyilazó Kaszarnak is nevezték.< Akkor ők ketten azt kércsak későbbnyerte el a hatalmas erejére utaló ték' hogy adja nekik a nyilakat.. zunk _ ott a mongolokősanyja. a nagy. a mongolok egyiklegfontosabb kuItuszközpontja elixír 73 .aki anyja ha azt árusítaná. a későbbi Dzsin.Kaszar mohó csecsemő volt.. A nagykán elhitte a szellemi vezető rágalsénekszentelte.335a|dot meg. és hová valósi.ifiúpedig megrettent' mert rájöttek. helyezett' kilőtte egy távoli szik]ára. A krónikák tanúsága köriiLljött a viszernt 1'1'64 Iágra. egyik beÍe|irata a következőképpen tokra.a XVII. sárga íjára aranyrryilat gisz kánnak. te a je|es eseményt.Belgütejjel együtt.Az íjászat történetében az vo|taz cses em|éke. Második fia. de ő sem íjász példaképe. remtésében KOVE JISZUNGE heA mongoIok egykori bö|csője. ember vagyok' íjat Kaszar eredetineve Dzsocsi (.A két ki. A Kínához tartozó Belső-MongóliáDzsingiszkán csaban szerencsére ládjának más tagjairól is maradtak fent csodás mesék. Ezena viada|on Vő JiSZünge.KésőbbKabtu-Kaszar. gyakoro|ják resedzésekkeI a táv|övészetet. megszidta a fiát azért. éskivéhíres birkózó volt' . Ahvárezmisah az |ndus Ío|yón át menekü| Dzsingisz kán seregee|ó| 3. hallotta bátyjuk' Dzsingisz kán. és el is vette Kaszartól hata|mi jelképeit. éseihomályosítja a többi mongolhős történetét. Akkor az apó kék öszvéren lámasza volt Temüdzsinnek.L^^ ParvLalouar r 6' Dzsingiszkán ésöccse. ami a jövendő nagyság bizonyítéka a mongolok szemében. Azt mesé]ikróla.egyesítette a belső-ázsiai iovas népeket. Az íjász. Egy másik monda szerint a mitikus Garuda ma. és Belgütejjel.vadá]]at') nak. az volt' hogy Dzsingisz kánt Kaszar e]len fordí.taa tejet. 5. Kaszar amely ma egy helyenszulettek.A nagykán annyiTa|án Ergüne |ehetne a modern íjáSzat bó|502m-nekÍele| ra megörü|t hogy kőbevéset..'' JiszÜnge 335a|dnyi távot aminagyjá. sokszormentaZ érdekében vagyép. tozkodásná]öccsei a mongolok szülőföldjén. mintIentmeg. és nyilakat árusítok. Ezen a helyen csele. Közüliik is kieme]kedett Kaszar.

Kaszar ugyan kezeltette a betegségét egy Li nevű orvossal. Büszkék az őseikre. és az emlékét ugyanúgyápola neki juttatott teriiLletrői. hanem Kaszar fejakszőrből készített kete ésfehér lobogóját is. hogy a családi viszály vagy más szempontokvezérelték-e a a Bolor toli krónika legalábbis ígytudja. (A szerzőfeluételeiuel) obrusánszky Borbála élő tangutok ellen a mongolok három nagy hadjáratot indítottak.északra.Belsó-Mongóliában.ésottie]entős sikereket értel.amelyiknek szinténKaAmikor a tÍiLrkök elfogszar a főszereplője. kitörtek onnan. ötödik' hetedik.ezértelképzelhető' hogy az ötödik hónap 27 -énérte a ha]á]. Kaszar1tartják ősiiknek a Belső-Mongólia kejeti felében élőhorcsinok. aki pénzado- mányt helyez el ott. sót egyszerállítólag megsér1ette Börte nagyannak feleségét.Kaszarnak adta.Nincs tudo. A hadúr utolsó útja A történeti források feljegyzéseibői tudjuk. csupán annyi ismert.. A szolgálatukbanállt középkori krónikás' Rasídaddínörökített meg egy másik történetet. hogy fehér lovonközlekedjenek.vagyts az orhon völgyét. majd imádkoznak hozzá. akik a köíjászok hírében zépkorbanfélelmetes állíjászatban ma is tak. hadagokattekernek' van. Darhat Muben megtámadta az észak-kínai ket.Miután megsokasodtakésmegerősödtek.Erre a vidékrea tijLrköke]ől menekijLltek a mongoiok ősei.ta. ő pedig új ták. másunk arróI. századi mongolerődítmény. Kaszar emlékét e]evenentarqák' és nemcsak a jelképező fehér mongolbirodalomegységét ésfeketezászlőtltszte]tk. hogy elköltözzön A hagyomány Szerint a Nagy HegynéI tenagy íjásztéshadvezért. a Kuku. milyen lehetett a nagyúr egykori központja. külső ésa belsővárostszintén ]asztotta el egymástól. Dzsingisz kánnal. jóindujatát kérye. hogy itt egykoron pezsgó életfoly't.Ergtrnefolyó partján kaptak területet. asszonyt is.folyótól teriilete.Kaszart valószíníIega második közben érte a halál' de egyesek Szerint Dzsingisz kán és Kaszar egyszerre vesztettékéletüket az 1227-ben. tek régészeti sokból tudjuk.csak a korabelileírá. Mivel a köszvényroham leginkább tavasszal és ősszel szedi áldozatait. aki egy palotát is a közelben emeltott. állítólagköszvényroham okozta. A hagyomány mettékeI.ta az idegenekA fai vátől. ahol az év bizonyos jeles napjaintejetéshústajánlanakfel számára. mint a nagykánokét. nyékén. Ordoszban. de egyesekúgyvélik'hogy azon a napon halt meg a nagy előd.tuszközpontjában is. kilencedik éstizedik holdhónapban _. Nem tudni.kardot ésmás tárgyakat. A feljegyzésekbőI annyit tudunk. uminjangat körzet Hohogatu járásának A híresíjászróI1'2I8. de otthonratalált nyrrgaton.Sajnos ma már csak magas földsáncok tanúskodnak arról. aminek az okát nem tudják pontosan megmagyarázni a kutatók. Mivel a palotatertiletén mégnem végezfeltárást.helyet kapott Dzsingisz kán ordoszi kuljilkre büszke leszármazottai. ahol mégma is élneknagy előd.és szívesen mérkőznekmeg más mongol törzsekke]' sőt akár kÍiLlftjldiekkel is. Dzsingisz kán flgyelmét: a legelőkben és vizekben gazdag üdéket öccsének. KiiLlön szenté\. A palota előtt feláIlított kopjafára szent szalagokat.nór körtuszközpontot alapította tiszteletére. lalták a mai Mongólia szívét. A régifőbejárat mellett két kőoszlop magasodik.amelyeken kínai ésmongol nyelvúírás hirdeti. hogy itt élt Kaszar. hogy Kaszar á]lamszervezésí éskatonai ügyekben sokszor vitatkozott báIyjával. ezérta mongol ttjrténészek szentélyben része véii' hogy halhanagy elődhöz. amely mindmáig szent he\nek számíta mongolokszámára.Dzsingisz kán ősei keletre' az ErgtiLnepartjára húzódtak' ahol egy szrrrdokban ta]áItak menedéket. a nagy mongol birodalom hadvezére' A város tipikus XIII. s a többi testvérnek jutott dúsfüvúlegeló.A Sárga. Népeönálló ku]szerint ErgtiLrrét a fiaira hag5. Ma is szentnektar1jákazokata fehér lovakat. Kaszar a bátyjától kapott földön. mások pálinkát vagy tejet hintenek a nagy ós szellemének.bőI származlk az Sine Bulga nevú helyén ma is működó rendszeresen imádkoznak a utolsó adat.de a hosszúhadjárat olyannyira megviselteőt. hogy pontosanmeddig tarA Kaszarnak emelt szentélyben az őrök őrzik az általa hasznáItíjat'nyilat' tott a családi viszály. ahol a palotátéslakókét it külső védelmifal ór. amelyekbenKaszar egzkori paripájának vére folyik_ a régi sztyeppi hagyomány alapján ugyanis a nagykán családtagjait is megilIexÍe az a jog. A nagy hadvezér veszIéI. melyet Kaszar őrei vigyáztak. neki' A iegtöbb ünnep 27-éreesik _ legtott hogy a Sárga-folyó nagy kanyarulatánál alábbis a második.Az ősi terü]etnem kerÍjlte el a nagy birodalomalapító. s annak mind a négy oldalán volt egy-egy kapu. a Gegen ésaz ErgiiLne folyók között várost alapított. és éventeötször áldoznak egy úgy akkortájt meg.tSzentelteka nagy íjásznak éshadvezérnek. hogy annak mellékhatásai végeztek vele _ 74 . áhítattal hogy Dzsingiszkán kérésére Kaszar 1'21'5.

A ChuleevandeviHajcentrumban érzést okoz. majdkihullanak. Váttozó tudatállaoot. a |ábukon baktériumokat. víru. amiben étetijnkÍotyamán ki.juk a traumákat. faggyúmirigyekbe beépÜtve fehérjéket. amiazok tútbur-A demodex atka okozta Íejbőrprob. szeminárium.hogyotyan .ÍelismerjÜk.megvalósuljanaka . Mindez vatóság. éte. sokathordozhatnak.Vatójában mindigsikeresek vagyunk. ez pedig bőr. akikké-szqpgs$6gf az . bebizonyít-energiasegítnekünk beindítani az új'pozitív Bakran ez is sikerret jfk aá' hogya világ szörnyGéges ésigazság- INFORMACIO: látan. korpát. Hogyan tud. mi a méty mindenki ismerrá. künk.gupknak. örvendtink.van ideje Ráadásul átvándoroLnr. máikmegoLdására. oklevelet kapnak.juk saját matÜnk támogatott.Seqrrenr. Azonban az alvás idősza. 5-ío perc alatt kimutatható étősködő-tenyészet kában .kenvséoet és tehetőteg kerütjük a közös szőkbe. A TRANszPERSZot. erősés sikeres lehet. bőrön étősködve tö[ti.Ujra megta|'á|. a tünetekért. anyaghíánynak köszönhetőena szőrtüsző atka is jánzásához vezethet.íi PszlcHoLiGIA és LÉazÉs INTEZET A végzet@tal Kétéves havontaegy alkalommal. Mások fotyamatosan bi.TITTTETiE'I iNIEFFT 7 -q ffi A TulaneEgyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkutásos esetek váLtanak ki.témákatgyakran Íétrekezelik hajszáLak először elvékonyodmegtatátható. 8870-. vidámak ésétén. költenekhajprobléményez. a sajáterőnket. rossz oldalához ragaszkodtunk.tÁ lls OKTATOK: kiáttított típusú amerikai Minden ember bo[dog.Naoközbena haitÜ.Fel. Tettrekészség.sorozat. amirenem gunkat. és Azonban egyegyszerű mikroszkóppal ki kező emberek A demodex érintkezéssel terjed mutatható intenzívmozgásukkaI irritá[jákaz Lenne az é|'ől'ény ametyÍeletős az egyikgazdaszervezetről a másikra.egy ingyenes szűrővizsgátat során zötti közuetlenérintkezéssel nincs il. amikorbetegeskedÜnk ésakkoris. ugrásra. ameLyek további ferÍájdaIommentes.gqyensútyozottak folyamatokat az életünkben' azád{@{' yg[9t. idegvégződéseket. Íésű hasznátatát! elszívja a tápláLékot. . tudjuk tudvalamennyien szerethetőek. ígyemberésemberkö.1^ .Az egészunivg5.kb.párnánkhoz.*" íl'40.ának J ritkán szo. |sten segít azoknak.Az összes zonyítani akarják' hogy minden ezzet szemben tás' tevékeny étet jár. közbenazt hiszik. pénzt hámtást éskorpásodást ered. cserétiünk A demodex a fej. értelemaz életünkben. alattállunk. Iovábbá a demodex tábaiirritáthatfontos tápanyagokat. sűrűség9el rende[.yen kottcélba érni. I lU. bőrön oárkereső útra kelnek.aóis T I ffi . vagy a normátis hajgombák A demodex atkákéjjetenként a fejokozzák a gyuttadt fejbőrt. akkoris.Sokanrengeteg nak. A demodex-bőL szártőzést Tipp: Ragaszkodjunka saját ésaz elhaLt sejtekbőrérzé. ami a fejbőrőn viszkető Lassanmozog. aktivijeltemezminket.mazóváladék atka teljesétetciktusát gyakran párnahuzatot okozhatnak..ha esetlega párnánkatmás is a demodex szőrtiisző atka a fején. használja A vizsgátat teljesen ietentéte. történik. hogy Ezzel ellentétben' ffi a fejbőrön tenyészőbaktériumok.dolgozniezeketa btokkokat ésgyógyítani Védelem egész kekvagyunk.transzkarnációs jó &lán? i magunkat az. A tápa demodex nevű jáka hámsejteket.élet .

nyas fejuaddsz.lői is. Halle Berry mindig nagy dolgokra van hivatvastb. hogy a nem mozinézőhőssel való azonosrrlásaegyéiri. Szabó István mindig azt hangoztatta.és1984 -utánérzés). Akkor mindig baj van.De mi nem hisziirrk a léIekvándorlás. Igazi karma-karnevála poklok megjárása a főhős reinkarnációs ciklusában.. kísérletek Voltak erre már részleges fkétlélekkétft'ldi életben társ élete ésegy galaktikusin. de a férfidémonja A Gyűrűk UrábóI is kiléphetett volna). tettehozzá W eisz. kötődhet egyegész tablóhoz.Magyaránmindenki folytonegyarcheípust testesítmeg. Elvileg örü. mely nemcsak egy lélek újra testet öltésétecseteli(Audrey Rose.fenséges ésszenveaz életöltőkszenvedéseinek rémes délyeinekkohójából kizzított böIcsességmeg. .mert ilyen fiImrevá. úgytűnik.. karnációban: Darren Aronofsky:A forrág egy inkarnáció alternatívvalószínűségi rendszerei: Mr. egyújabb szerelmetftjldönkívtjüi ésa természeti népbe tartoző_ ajun$ árnyékától'a . igaá katarzist kínált' A brit David Mitchell (1969)2004-benmegjeésbaná|is cse|ek.Ient.óceániutazó fej. Természetesen nincs igaza' máskü'90-es lönben nem éltevolna reneszánszát a évekóta az ensemble-mozi műfaja.Levetítettük Deepak Choprának. .minden (Közelebb.Akkor is..jun. nem több. századi csendes. Nobody. Made in Heauen. nöm kellene. A múmia)'hanem egy lélekcsoport teljesreinkarnációs ciklusát is.. mentő legyen. A Wachowski testvérek és Tom Tykwer' a rendezők üszont. majd olyan tába' A sztár.éső is ezt látta benne'.l sok a szereplő?A régiiskola mestere.2011.s nem kaptunk voLnamegannyiremekbe szabott.2006-ban meg is kérdeztem AronofskytésRachelWeiszt a Deauville.. a FelményszálakbiIhőatlasz a közelébe sem ér ennek. ban''.összehasonlítási nemcsaka mogvilágosodott mestertmeggyilkoló filmek a|kotóitó|.FELHO-ET-L-&ffi át' nem is tudom. szerep|őgárda maszkok ésműorrok szerzésének útja. . . (ami valójában klasszikusifiúsálődéstörténetét gi kalandregény).e?.Vagyis egyhős kell. egyidős komponista-géniusznak ésifú titán 76 elixír .lásd ElixÍr. ha egy sztori valami jobb előképre emlékezteti anézőt. '30-as évekAngliáalkalrnazottjának sztoriját a jából (minthaJames lvory patinás E. dező. Felkínál próbá|ja meg kihozni ugyan négynarratívát: a tő|ete|hetőt. Kundun' A kis Buddha. magyaroknak van egy magas kvalitású alapurrk: A Vörös oroszlónban eposz a Mátrix.Mennyivel érdekesebb ha az ilyen agresszor_áldozat-féle szerepváltávo]naa sok karmikus következményeit úzsgáIta regény! Talán trj. rok több mint egy éltizede. egy San Franciscó-i erőmű körüli összees'70-es küvést1973-bói (ami tisztelgés a évek paranoia-thrillerei előtt).szátnyas ördögtől'' folyton rossz tanácsot kapó völgylakó férfiközt az összeom]ottipari civüzáció utáni barbár korból. Susan Sarandon mindig bölcs ésempatikus. feleltea ren. az esendő kisember prototípusánakadatik meg.iFilmfesztiválon'vajon A forrds a reinkarnációróI szóI.főhős több évszázadonáttartó érését láthatfuk' amelybelefullad de fe]bukkantak létjátszmájának á]landó Szerepsajátfontosságtuda.pontosabban: rengeteg Tabló inkarnációró| szi|o Nekiink. M' Forsteradaptícióitlátránk: Maurice. egyXVIil.olyan több szálon futó eposzra. ami. . Szoba kildtdssal' Howards End).Birtokuiízében hatásoscsoporffiImet Hetedhét országra szi|ó giccs. igen. gyilkos' a másikban meghogy eg1ik életében lett volna. 190 ezer példányban elkelt regénye. a mégtávolabbijövőből (ez meg Boorman kétfilrnjének halovány koppintása:Zardoz ésExcalibur. . kor a karmikus szerepkörök túlságosan sematihasonló kusak.hogy Szepes Mária regénye mögé van rejtve. egy klón ésegy ember szerelmét az orwelli elnyomó rendszerben2144-bőI{Mdtrie-' Sair. Csak Tom Hanksnek.). Minden szIÁr minden életében fimkcióban domborít:Hugh Grant mindig gonosz.

Az ötvenedik percben ki. kitagadnak. Mint teremtőerők közelebb ban egy élettel ezelőtt. Este).Élettirrk nem Wachwoski időközben nővé operáltatta a miénk.met.. Akkor ryivel? Életidentitás vagy Iéttudat Ha ktjríiünéziiLnk az evilágban ésa nllvilágban.cÍmben.Minden egyesgesztus. időnkéntkifejezetten rossz. salt Amerikában. Faragó Ádámné 102B Budapest' Rhona Byrne: A varázs|at című könyvét nyer.mögé leső Wachowski fivérekilyen lelkekkellene éreztefrrie. aki fittyethány az ilyen ha. hederítenek' De hiába a rendezők tágas léthrdata.nék?Sőt.'.'' ál]nak a metafizikus és a halhatatlan (és Idegesítő a mindent kimondani akarás. meg? Milyen lennék.Ez is iszkol eb.AVariet. A he|yes megÍejtők között aza|ábbi nyereményl sorsoljuk ki: TAI'|FoLYAMRA szóto RÉszvÉTELl JEGY 2 dbncvronrnou- Éu nnprÁn 3 db zors AzÉvKöR ÜnnrprHez Ébt A|apítvány a NapÍényes jóvo|tábó|. A világéletében önmagát női ból félórás rendszerességgel elhangzikné.szeretrrek.a film nem száll bele mélyebben ben tartjaa lét-kíváncsiságot.zikai testbena FöIdön műveltek. ahol igenis szereplők tuca{át kísérjÍikfigyelemmel.y kritikusa zseniá[snak találpedig mérftildkőnek.hogy létrehozzon hogy a meneküéseket egy nagy katar_ miszerint ban oldják meg a rendezők. Angyalok Amerikdban' Röuidre udgua.Szeress.nek tűnnek.testesiilései a létlehetőségeit éshatárait fetásvadász giccsekre. sal jövőnk keletkezéséhez szoru]va) is relőerő. ha tudsz' A gyerekek jól Udnnak' Azutd.akik jól e]szórakoznakaz inkarnációikkal' ésélvezik a szerepeikkelvaló azonosulást.amely'rrek megörtjühetneki a hÍlúlágon lenne az első. Nem csoda. Pletykálnak. Na ja' egy újsztiüöttrrek (értsd: új'MaterialistaújságÍrókat könnyű ehájolvetik eg1rmást az egJes idősfl<okon ni zagyvahókuszpókusszal. szerkezetét krrló hotelszobaszolgáImindössze rendha. . ha másként' máshol.Egy ilyen inkarnációs alapképlet járutunk hozzá. Kötődiink másokhoz.bár szerintemő Ésvan egy másik típus. nak.szimfóniákat. örÍjünek.A színészi a katarzishoz. Ugyanaztaz A Felhőatlasz már nyíItanhirdeti a rein. A És A NYEREMÉNYEK A NYERTESEK: Árnyak M. deriiLl'hogy a komponista szimfóniája az fe{ebbnagyobbspirituális szókinccsel' Ők Örök uísszatérés címetúse[.utat mutat az ijszerű' történetmeséIés szágyó átmenetként. máskor szüetek a témába. a egynagy zeneműkiiLlönböző szólama(i)'Ez nem pendii{meg olyan azonban nem jelent többet a filmben. elhagy. Mi lett volna.szegetik'lk reinkarnációs ciklusokból.n' Becéző szauak.szonq.trirban már a flzikai Iétku]isszái nem pedig a szájbaÁ. párhuzamos éIeteimben és más ból aki a lineáris időn fiili szférákból inkarnációimban? Csupa olyan kérdés' rá se emanálja {sugározza)magát a fizikai világ. Magnólia. amely megható' a többi rész spirituális ömlengéseknéltöbbre lenne játékis sztikség vontatottésfontoskodó. ésneve immár Lanaként viríta főcsupán vőben ésjelenben. az is fut az éIetéért abban a minden létidőben te magad alakítod a sorkorban. c. intriká]nak.ta. minden vicc Ezt leszámítva simán kömára. javára A szeruő. Az erkölcsi mondanivalóta cselekménynrek A Mó.Én már voltam itt koráb.. sod. mert Későbba kvantummechanika ftilemlegeaz életrevonatkozó szl]árd' tődik' de a laikus nézőnekez nem fog sokat önazonosság kiiktatiísával sztitrtelentiLl életjelenteni. .zist. az ''éIdége|ők'' ba _ minden éIetöltőegyszeffe történik. kétségbeesnek. . a másvilágonis ezt foly. Jömagát. ÁsóCsabáné 2045 0lda| |Vária 2760 Nagykáta' Somogyi Attiláné 8660 Tab' A NYEBEN/]ÉNYEKET PoSTÁN KÜLDJÜK EL' .mint hat cselekményszáI párhuzamosvágás.Nem ezzelvan hát a baj. A JANUARI MEGJELENT SZAMUNKBAN JATEK HELYES MEGFEJTÉSE: B. Ehelyetta szereplőkajká. szinten.mindegyik sztori önálló marad.ha másmilyen lenhogy a szimr:lüínreinkarnáció tanát sugall.emberi cirkuszolástfo\tatják' mint amit fikarnáció igéjét.idő. milyen vagyok más létezésmódja' vagyishogy a ttttvilági lélekszempon{á. (Nietzsche az életszereplői. és az kihat más testet öltéseidre Az i]leszkedések egészen Íantázíáia. A nemes iizenet ellenére ben a korban. hallatlanulkreatív) Iélek esszenciájához.jaimban. Mitchell legyen írva. AMr.Amikor meghabrak. gós narrációnak. Nobodybantöbb interakció volt Szeptemberben a Torontói Filmfesztiváaz egjIes életvariációk közt. egyeséletekben) zajló epizódok.tatják. egfelől vannak azok a lelkek. itt egyjóserejű lon nagy hozsannával fogadta a sajtó a filálom (ajavasasszon}t alakítóSarandonex. visszatérnek' kibékiiLlnek. amely tázisában) meg a jelenből a mú]tba átala. A film hangvétele: sztjrret nélkiiiömleszA százmi]liós büdzséjűfilm óriásit hatettpátosz.csak leg. (nő férfitestbe lehet karmikus te. vu-érzése van. Dagályos zanat van..amire az e|ső típus. IfuistonLászló egyenetlen. tuóz öregember is megjegyzi' hogy déjá sfl<okból' dimenziókból kreálnak nagy lét.lélekként azonosító és megélő Larry hány bölcselkedő közhely.HeÍe||e Krisztina: Grimoire könyvét nyerték a Ghrisco Kiadójóvo|tábó|: Szciveges l|dikó 8380 Hévíz' MoInár Tiborné 8800 Nagykanizsa. tékaz Édesvíz Kiadójóvo|tából: TörÖkbálint.) Maga a hangiegyvir. orök visszatérés A struknirát áthatja néhány rendezőelv.Talán ha kétolyan emberi moz. nok..

A mosolyodból áradó fényb @ 78 elixÍr .

l 2 ^ ) . mi|yen Mindegy.ragyoglaa vilagot.2 prob|émát kulcsát mindig a mego|dás sodore|éd az é|et.hogya va|óságodat Egyedü| 00 elixír 79 . .hogyerreráIa|á|j. útján ésavá|tozás Ahhoz. amire vagysr. keresd! magadban várjsegÍtséget! a|akulásátó| figye|j: ne másoktó| ésa do|gok be|Ü|re jobbáformá|d! Te vagyképes arra. e|indulhass. .

a memóriaguru E ni.Máris az utcán vagyok.tikusan. sőt in. tennek sem jut eszembe' hogy a só az egy retné. hogy nem tudtam mikor kézbevettemÁ sz&eres ellenállni a csábításnak.. ion. Ez az éntörténetem. és magyar érettségin zavaRemekjátéknak bizonyult.'' Aztán jött ez az ameríkaifickó. miután a könyvet szerű' tompa agyú halandók eseteit is . az agyamat. csodásKoRoNÁVAL a fején.Gondolhatják. ésénelolvastam.és a lépcsőház feléigyekszem. Attila proletárktjltészetérő]megszerzett tulehet gyorsan tanulni.A nagy ijedségre leülök a sarki étterem egyik asztalához' éskérek egy pohár PoRTó| BORT. vártam. A szerző olyan képletesen.ában ie|entme$ lGpható az Elixir Könryesboltban' 80 elixír .farag' profi nyelvtanulástígér. Eiffel-torony. gríz. 1995-benmegkaptaa kritikdn túl 201O. hogyan sajátíthogyan szoknyám díszmadzagját.pár pillanat múlvahibátlan sorrendbenfogja visszamondani az összes megadottszót! Jó olvasást. olvassa e| oominic o'BÍienA silíga viBgiázálst. ott a küszöbön egy HARANG. Ahogy megyek tovább.éslám.]at után sikerélményben volt részem.SIKERES mondván: vagy egyéb szöveget tettekelém.pedig elteltmár pár nap a könyv o]vasásaésa cikk megírása között! memóriafejlesztést! A megadottszavak:harang. a igazgatój Memória Sportvilágtanács a lett.. hogy hibátlanu] visszamondjam? Egy történetet fabrikáltam' amelyet ismerős helyhez kötve képzeltem el. de ennek immáron vége! Hatalrnas tébőIh'oz fel példákat'hanem olyan egyvagyok tti]. amúgyis megtépázott rinbizalmam. hogy a forduló bemélyedésébenott álI az E|FFEL-TORONY makettje' s körülötte M|OHAEL scHUMAcHER köröz..ahol az ajtófélfán BAcoN lóg..jegyezd meg!Tudod.. Átlépem. ezzel nem vagyok egyedül' Szerencsére a szerzőnemcsaksajáté]eNo. 1994. Íme. romban szelet keltve pörgetem harangA könyv útmutatást ad. aki szeretné az agyátjó kondícióban tartanr.ben Memória Nagymestere címet. MegjeÖn. megadott sorrendben. én megjegyeztem 20 szót féI vakhoz' betűkhöz társított történetekvagy perc alatt.a Géniuszok Könyue első helyrerangsorolta.Ésbizony kiá]]tama próbát! Ahogy ttiök. igen. mint amilyen énvagyok' vagy irodalomnak fenntartott polcomra.50 o|da|t! rítottamgyerekemreminden meg|egyzendő dátumot ezzel a felkiáltássa]:. amelyetmég most is fel tudok idézni.. dolom. bika.sikeres.hogy mindezen titu]usok olvasása után egérré zsugorodottez iránü|bÜszke' mondhatni nyú. Áthátessék megtanu]ni ezra 40. mégmost is kíráz a hideg| Gonmányátt is. A lépcsőfelszól"la GRíZZEL. mérhetet|e. mostanra' Aztán ahogy fogytakaz o]dalak. kedvesolvasó' A titok nyi{a aképze\őgyeztem 20 szót fél perc alatt! JóI o]vas. és a gríz egyszeriben FAGYLALTTÁ vá]tozik. ésaki sze. Látom ám' hogy az Aradi utcán egy B|KA fut felém. Perszeelőször szkepezek a pozitívjelzők nem il.kilépekaz ajton. Kíváncsiak. tn is próbáljaki a kópzelőerejét' ésmeglátja.hogymegírtegy könyvet. Nahát?! Dominic o'Brien nyolcszorosmemória-világbajnok. anélkill.éselvégeztem az uizsgdzdstitkai című' könyvet.aha'' érzésen kiolvastam. és elhelyeztem az ezoterikus elénktárja. Michael Schumacher.hogyújabb kihívásnak vessemalá ha a saját ..akár 5200 szót iS bármikor elmondirrnka seljiik magunkat nap mint nap. ahol az egyeurósboltban megpillantok egy hatalmas LUX SZAPPAN-reklámot. bacon.hogyan memorizáltam pár másodperc alatt.. egyszerűen fogalmaz. halászháló' egy pohár portói. Lelkesvagyok.erőben ésa szimbólumokban rejlik.Ikaicimű könpé! amely a llivium Kiadó gondoás.mikaizbenamF móÍiáiátis Íeil€sái. leplezve József suk el a sikeres vizsgamódszert. alig kább az elienkezőjükvolt igaz. Továbbmegyeklefelé. aztán amikor már az első gyakor. Elindulok a lépcsőn lefelé' amikor is látom. vá]asztották.'vizsgáimra gondoltam. bajnokmemóriát dásom hiányosságait. nagyképű.egyre lelkesebb letÍem. Bach Szilvia. ajánlottfeladatokat. HAúszHÁLóBA botlom. Hadd álljon itt egypélda.hogy az énagyam szilta.elsajátíthatja a gyorsolvasás tudo. korona. ]eszkedtek hozzám.Kisiányom' neked csodása memóriád. Szasák. brrr. éselvitte aZ önátkot azza|. személyek elképzelése segítabban' hogy Micsoda hiedelmek' önátkok közé pré.benaz évagyának Kritikdn inncn. fagylalt' Lux szappan. vagy amikor az Is.. Elérek az utcai kapuig.játékostanulást kívánok minden vizsgára készülődőnek'a nyelveket tanulóknak és mindenkinek. Csettintek egyet.

aggoda|mat.s ta|ánez a |egridegebb hinap. szexti||e| gyakoro| elixír 81 . A februári Újholdhoroszkip nekünkis sokate|áruI errŐ| a hinap. hogymt. Ieti. bo|ygóközött á|ta|ános Néhány napig nem sok jót várhatunk ettŐ|a bo|ygótó|' Merkúr rendkivÜ| erős.ésez hangsÚ|yo. Azért mégis ki.a Vénusz a nek. A nézeteltéréseket úton pezs. Ez a kétbo|ygómost kedvezőfényszögge|. me|eget Gondo|om.H ARMADIKSZ E M HOROSZKOP . szÜ|. Köz|ekedési ba|. .|á|kozik. A Vénusz e|ószöra Juaz álta|unk ismertekke|. 20|3 februárjában 2-án|ép Ugyanezen nem számÍthatunk. a Marsésa Neptunusz Szorosan erósíti. seire is mindenki odafigyel. Ahogy e|csöndesÍteni. zottáteszi a kedvezótlen fényszöget.a Jupiterkedvezőfényegyszercsak vége|esza télnek.akár tÜzesnekis tekinthetjük. is hátrá|ómozgásbaés23tó| a Merkúr izga|massá a következŐ harmincnapot. A tűz és a vízta|á|kozása e||entéteket \ . felo|di' kedvező trigonokat a bo|ygókhoz. a ti is érdeklodve fürkésszük. Teháttő|Ükcsak olyanvá|tozásokat hónap nagy részében a Nap a Vízöntoszi|árd egymást. sok asáro|igusbanke|tett |akjegyébe' a vi|ágra. a P|Úti pedig a tizedik házban A kínainaptárszerinta ho|dújvan.Szerintük zÜk. Felváltva kÜ|denek kedtörekszik.. A kígyó a|apvetően fényszögkapcso|atokat |éY. szoroskvadrátban.kapunk Az égitestek útja is''. is. A kínai asZro|igiára és je|zéA Szaturnusz a tizedikház ura.hiszen |és. |á|. A Jupiterpedig az |krekZ Íokánezze|a bo|ygócsoporttal lidik' Ez is meginta tűz ésa víze||entétét e|ején. tesit aVízöntő ésa Ha|akjegyénátvo.hogy kemény hi. Nem vaA Vénusz a Vízöntőjegyébe' sem komolytragédiára gyok híve Egyikbo|ygó a napona Marsis átlép a Ha|akba. osszekeverjük kvadrátjáva| taPekingre Erdekesmódon alátá.A köz|ekedési vagy |assan a sajtiviták azért degtóIke||-e tartanunk./ jegyé. art az érdekességet ta|á|a hidegnemzette a juk' hogya két sorsbo|ygó' a Juvizet. ró|.a Jupiternek a kedvezőt|en masZjamindaá. a Szaturnusz már igazán kedvező befo|yást aho|eme|tpozícióban ban./.támogatja várhatunk.a Jupiternek vált 1B. ben jár. e||entétes tív.merturának. kereséstafebruár2-án dő| e|. hogyfe|tét|enü| az ÚI1át' de ez nem aZ jelenti.A kínai vossagot.án' ésa Ha|akban Ío|ytat1a Útját'Ugyanezen tÜntetések.amita víz-kígyi várhatunk' Ebbena kép|et. /' Szaturnusz zenegyedikházban' Sok terv és re számíthatunk. lázadások'erőszakosbűncse|ekmények teszik A Nap jegyet esetek. szögétő| támogatva: azország Új |ehetőséget szerint jön az enyhÜproblémák.a P|Útiva|va|ó ura|omcsere miatt. ndu|atú naktekintheto. Az e|sŐházbanazUránusz. prob|émák' a kvadrátja is érinti. A Jupiterés a ba kerÜ| a Neptunusszal. ji szíwe| té|i fogadhatunk.retrográd mozgásba. nu|óbo|ygókka|. De már ame|yeket újho|dhoroszkip aszcendense a Kos 2' nem a legmé|yebb a sötétség' ésébred a remény is: A Budapestre számitott A néphagyományfokánta|á|hati..érzi egyeZessük.Azértakadnak kedvező a naponkezda Szaturnusz pozíciója VégezetÜ| 26-ána Vénusz megérkezik a Hafényszögekis. a MerkÚra harmanem maradnak e|. A másodikházura. Érdekes. utánarövidesena Szaturnusz számítottam az újho|dhoroszkópot. ésvisz.|yáso|ja. éstartósakis |esznek.piterjó fényszögéve|. lgaz-e Vagy sem. Pé|dául rettegett a Skorpió. rpménrr fnsz|ik szarte e téren is.meg|átja azárnyékát. Akkor aZán zord idók jön|esz. A Mars e|óször saját urának. nem i hagyományban a víz e|em l-']a ez Ánhn|i öcc zkÁnÁt nÁza termékenységet szimbolizál ja. |ttrangFebruár5-éna Merkúrmegérkezik a Halak 1egyébe. ésa hideg inkábba jégszipiter és a Szaturnuszugyancsak pozinonimája. ki tudja? Mégr kvadrátjában van.ves/ésbenfo|ytatja hogy6-ánszorosegyÜttál |ás. A bölcs kígyi egyensú|yra vezót|en kvadrátokat ésmindent megpribáljabékés üzeneteket. hogy rózsás szavonu|. ebben az évbensem nyugalomra. Egymást támogatják' teévÍebruár 10-én kezdŐdik' és hát minden bajra ígérnekor2013' a víz-kígyó éve.. sem annak'hogy a kínai asZro|ógiaszabá|yait jó| magátezekben igazán a jegyekben. azutánhamarosan a szaturnusz ben a Merkúr. Ami a gazdasági he|yzeteti|nap.Az em|Ített kedvezőt|en fényszöga Jupiterés a másik három rosszi éshatókörön belü|a Mars hatásais befonyugtalanságga| fenyeget. A medveki|ép a bar|angjábi|' ésha sÜta \ megijed dik ház ura. a tűz ésavízIa|á|kozásának gő sistergésébő| ho|dújév mutatja' hideget a kínai ésa horoszkóp békés átmenetet teremteni. évétŐ| kapcsotrigonjához egyÜtt á||a Ha|ak kvadrátjához. . nem mondhatjuk.mertura|omcserében van.

Ha hitevan. Alapjában véve A türelem nemteremrózsát.nak.azza| igazán Íába vagyházastársa meg|ebeszé|ni egypercet se várjon.ne ragaszkodjon az e|határozásaihoz. hogy csakne |egyen peres ügyei azokgeketa |ehetet|enségekke|! Ha alka|ma nyÍ|ik makacs.prob|émái Ha á||ástkeres vagy éso|yan támadnak. akkor adódhatnak. bölcs. |yokat. egykti|fö|di utazásra vagyhosszabb kirándulás. mert kacér és szeszé|yes nőszecse|ekvésekke|I pontbó| vezeti. most a szere|emben te|jesÜlnek á|mai. ügye|jen.J veszít a |endÍ. haremónyte|ennek tűnik Ha e|é á|lÍtja. Ha|ehetséges. másokat is! ÍőveI azigazit. mit csiná|. Nemcsak a sorsésaz emberek támogat. a Iegjobb döntéseirő|. gazdá|kodni várat|an ve|Ük. nein.csakaz eredmény érdekli.haközben kényte|en leszá|do. az e|őnyére Elsősorban aZottho. harcol. |ehet Jobb. Tú| sokat akar. meft munkahe|yi ja a mércét. i||etve vagy munkahe|y várja. hatú| magasra á||Ít.amita józanész diktá|' Csakakarnia ke||.gyázni ke|| Ve|e. hogytámogassák.20 március 2'l-ápriIis K0s 21-május 20' ápriIis BIKA május 21_jÚnius 21 IKREK . Erőfeszítései mindenné| többetér. meret|en emberek szeretetének. Új munkahe|y vagy várja. kímé|je önmagát éspersze eme|t e|Íogadhatja! MÉRLEG AszcENDENs AszcENDENS SKoRPIó NYILAS ASZCENDENS elixír . |gazán amennyirő| ta|ánálmodni sem mert. tn viszont nát szépítheti vágyik. ha proaz esetben de érziis' hogy kényte|en többetkölt a ke||eténél. hogy önmagával e|é. Ró|uk hogy.Lehetséges.ják. bátran megteheti. támogatást de hamarosan a tisztességes. cseIekedne.vagy támad a |egjobb |ehető|egvá|asztotta.|ószínű|eg békés és hatja Lega|ább ennyire Íontos.Gondo|jon ana. Lehető|eg tansabe a szabá. devi. és sajátérdekében. hogy nincs rá e|ég NeÍéljen. hogyházastársa aggá|yoskodik. jónak'sokszem.KözlilÜk o|ysokat segÍthetnek. meg. hogyan haszná|ja ki a A csa|ádi é|et.j|etébő|.e|őresokatköszönhet a jó barátok. Ana gedet|en' a munkában sem képes párat|an |ehetőségek nyí|nak meg0n e|őtt. Ebben a hónapban fu indu|ást Miné| du|jon útra.akikben napok várják. mennek |e. mára' Ezeket az inÍormációkat igazán körü|. hogy éppen próbá|ja ra. e|tévedjen a pedig Hivatősen sikereshónap köszönt enő|most szó sem|ehet. biza|má. csak önmagában ne a jó szerencsében! Lehet.veszik irigye már nem lesz i|yen zavarta|an. NYILAS Vigyázzon.Fé. és netévessze összea |ehetősé-hetazért. zaják. ha igazán hogy ebbő| még mennyi öröme származik! a Iogikus. Nemcsak tudja' vá|toztatni. Ha utazni megszokja.eset|eges vá||a|kozásban vagy a szere|emben o|ykor kép|ékenynek maga körÜ|. Nem ke|lrögtön rosszra amitha nemis azonnal.gadni. bízzon. Az öt|etei nemcsak saját akar |é|egezni. Ha viszont előre. márkeresnie semke|| tovább. hogyminden máskor ésmásképpenA hónap eIe'jén többIetbevéteIhez de jó| ke|| jött pénzt könnyű kézze| kirándu|ni kedve.csak Szinte minden terÜleten sikeres. igényei még is. |ensége is akad. e||enére bármit a küzde|em! jó| érezze jogiprob|émái magát. ti| könnyenmegszabadu|hat. Új megbízások. jó szándékbó| gördÍt hogy megtud. okosérvekke|.Ebben hozni..he|yesen teszi. szeretne bo|doguIni.bízhat |stenben. bö|csmeggyőzés eszközeit! akarja| Nagyon is jó| tudja. Próbá|ja szóáradatta| igyekszik meggyőzni kedvesét. vagyrokonaeredménnye|. vagy támadnak. csakúgy bo|dogu|. ha képes Íegye|mezni magát.szerre. e|ő a fejszéjét.mények e|érhető sijó szándékúak juthat A bajcsakaz. mé|y' A szerencse ajándékait azonna| fosikeresnek mondható ez a hónap.|ő. a szere|em vagy a házasság komo|y varos helyzetet kellmegoldania. hogyfejje| a Ía|nak. Hamég nemta|á|ta meg is jó irányba ha|ad.Egy Lelkesedésben.hogy a könnyen szór.Haveszekszik. Mása he|yzet. ésa csa|ádi é|etétbontja a fa|akat. akkor jó szövetségesre A |egÍontosabb az önbiza|om' Iektjzdeni a hivata|ok akadékoskodásait! ta|á|hat benne. akaraterőben oIyasmiveI törődjön. Fordik.akinek |sten a barátja' könnyen ésazt is' hogy Egykicsit rokon|é|ek a Kosokka|. hanemmásoke|ismerését is nemtörődik. gyenóvatosabb Ha||gassonmarabb ke|útra. nehogy Ritkaszerencsés ésmeg|eheNyuga|omra és békére vágyik. Ha utazási ba. neadja tovább' bízhat. gondolkodik. akikártani akarnak' merő akadá|yokat az0nútjáamiket azokat őriz. ame|yek nek.ÜdvrjzÜ|''. kissé e|bizonyta|anofontos! Az a |egnagyobb baj. de a taamit tesz. Ha terveket déde|get. és még akarata e||enére jó szándékú megbán. még akkor semha vagyaz otthonát ÚjÍtja Íe|' nagy vágja partnere pénze! kétségbe. a jó a|ka|makat.hogy nemcsak kertartósnak ígérkezik. mie|őtt még hanehezére esikis! hogy magát.A február ebben hónapja Leghe|yesebb. de ered. jóva| zatokat nemva|ósíthatók meg.idősebb barátaiban néhányan teheti harmonikusabbá. ja e|a hónap végén.mindent érez ésva|ahogy pót. vaés soktitoknak vagy titkos do|ognak a nyo. Ne aprózza e| magát.igazán hogy tettek he|yett nepróbá|kozzon he|ytá||ni. Hameg tudja különböztetni azo.Íontos is. azoktó|. Egye|őre hasznára vá|nak. ne ha|ogassa! hahosszabb ésa köz|ekedésben is le. menevezet a he|yes út.ha ményre e| ke|| jut. a szokásosná|! jó|érzi partnerére. fu így |éÜehozott á|dozatokka|ibanis. sőt akár is. |gyekezzen megragadni próbatéteI Ennek megte. Sajnos a csa|ádi é|ete jó néhány jó|haszná|. tekciótvesz igénybe. kivÍvja velÜk.de azt is tudnia kel|. KOSASZCENDENS BIKA ASZCENDENS IKREKASZCENDENS szeote mber 24-oklober 23 MERLEG SKORP!O 24-november 22 oktiber november 23-december 2l. Szabadságra szabadon paszta|t.tuna istenasszony ugyan kegyeibe Íogadja.gondoIni. tudja teremteni. ze megértesÜléseit' A hivatásában nagyot |éphet akkorritkaszerencsés akkor a legrosszabb jobbbeosztás vagy átmenetiIeg kÜ|Íö|dön mego|dást vá|asztja. Hajót akar' megke|| hajo|nia mások akarata e|őtt! ta|os Ügyek intézése néhány bonyo|u|t. il '. bürokrácia útvesztőjében! közben Onre. haebben a hónapban a megérzé-Jó|nézze bízik! azévben a kanierépítés eset|eg másmunkakörü|seitköveti'Nemmintha e|kéne hanyago|nia bár.hogy az okosenged! Hakö|tözik. hogy kinek hisz.s:: ]] ' Mostkissé hetekvárják.adja fe|.. kiben Egy. Egypillanatig se párat|an |ehetőségeket. hanem és titkos e|. Csakneessen ésneÍe|edje.kat.lehet.ha e|őbb ne csak a sajátÍeje után menjen! anná| biztosabb abban. amitényIeg szerencsés nemszenved hiányt. Viták he|yett inkább vá|assza Úgyérzi.Mondják' vá|ik. aztmond. A most mitis. ésráadásuI egy. éppen nincs á||ása. időpontot történik' mint ahogyan várta.

ameIyek aze|ső kissé harco|nia ke||. jöttek.ha a rokonaival ésa szomszédaiva| is igyekszik barátságos kapcso|atot ápo|ni. összea pi|. augusztus nevárjon kegye|met. Neé|jen vissza ezze| he|yzetét. Ezeka békés o|ykor napjai. A több|etbevéte|ek oe.A csa|ádi a munkahe|yi jó|tudja keze|ni. hogy másnak is |ehet igaza.vagya jo ismerősök beÍo|yásának . hanem |átókórét is kiszé|esÍtik. hom|okegyenest e||enMindjárt a hónap e|ején úgy érzi. az örömbe vegyÜ|het egykisüröm is. kÜ|Íö|.csoportba tartozik.sokgondot Az nembaj'hao|ykor gyermekei közétarÍejet hajt befejezést is. szembe jó barátja Hajó| belegondo|. hanem az.a sorstó| és társaitól. amikor egymás e||en Önpedig a nevető egyÜtt a rögös utat' .Gyakran válik nyugta|anná. nemcsak róvagyinkább teendője az. számÍthat sikerekre. hogy mi|yen ta|á| megnyugtaNerettentsék e|az eset|eges akkormostminpedig pénzügyi vá|toztatni A szándékot természetesen Íedeze-vagyaggoda|mak! Az óvatosság tény|eg nemárt. vagyis aző eredményei örömme| és bizakodással tö|the. a maikörü|mények között is aján|okozhatnak' A nemzedéki e||entétek kcinynyen ta e|őtt. A munkahe|yén o|yan |esz' A he|yzete akkor pi||anatban távú terveket készÍt. sem hiszi. nem|eszkönnyűdo|ga. könnyebben úsznak e|. |anatnyi a tönkremenésse|! Maga házában ezena téren gyorsan kezdeti nehézségek az egyhangú taposóma|ombó|. csőd veszé|ye Íenyegeti. ha pi||anatnyi e|őnyökétt harcoInia. kitéren. magát. akkor megteszi majd a házastársa toztatni' Nembaj. közÜ| nemmindenki kö|tözik vagy békére. ha hosszú jövőjét Házastársa Egyrégi tervmegva|ósÍtásához szá. rá ke|| vegyenek fe|kölcsönt vagyhite|t' meft konÍ|iktushoz vezetnek. hogy otthonátó| távo| vá' Eza hangu|ata|apozza peA tettvágy vezér|i. vrz0NT0 2O-március 20 Íebruár HALAK gondokka|. A konfliktusra |ehetőleg tekintsen hogy nemegyedü| vana vi|ágon! épÍti. Janák Lajos mint ahogyan zá ezta |egjobb szándékka| teszik' BAK ASZCENDENS vizÖuro AszcENDENs HALAK ASZCENDENS elixír 83 . e|akadt ügyet indÍthat eIjó irányba. mert számos' eddig számíthat. Megteheti. kapcsolaTa|ánmegÍigye|te tai kite|jesednek.hasznuk származhat be|ő|e. eddigi digannak jobbpozícióra Méga jövede|me is é|etvite|én. de a azért is. járó Szaturnusz pénzzavart támogatja' zik. E||enségektő| ke|| tartania. Nagyszerű szerződéseket. is biztosítottnak |átszik.magának. Senkitő| errenincs is szÜksége! A |egfontohogy me||ett ne sabb. próbá| hogy mindent meg vá|nagyon nema sajátjószántábó| vá|toztatni köszönhető. reéftsék a szavait. Bo|dog kívánok! Jó| megke|| Íonto|nia. nempedig kényszerítik. cso|atait. csendre. Nem Önt tehermentesÍteni. hogy kíná| A jegyszü|öttei között két. segítőtársakra é|etében a január vége és a Íeb|évő ismerőseinek köszönhe. denáron akarezen. Bare biztosÍtja a nyugodt. nem is lesz majd okuk.mert egymást tudják támogatni nemcsak nemreménytelen. mintkorábban remé|ni mefte. Ha0n ebbe a tike|. Együtt nevetnek.Úgy érzi majd.heti a |egszebb á|mait. A párja. Hamég függet|en. dea tú|zott Az csaktermészetes.ra. is jó irányba ha|adnak. megá||apodásokat köthetezekben a hetekben. Lehetséges. vagymás módon sőt fe|ettesei a velÜk. a soke|fog|a|tság ésmunka Íe|edkezzen megházastársáró| éscsa|ádtagjairó|! Jó| teszi. köszönhetően.ruármindig a próbatéte| időszaka' Mostsem|eta|ál.akiknek e|egük vana szÜrke hétköznapokbó|. hogyerkö|csi hogy a hivatásában teremtsen saját |uk könnyű kerü|.Most ta|álja jó| bo|dogu|.hogy mi |esz a jövőben' harmadik Iehet. méghoz. sőt kiharcoIhatUgyan. hogy másik |ehetőség éppen ennek az e||entéte. arra.is egyet E|őbb-utóbb dig. haeztteszi.hogy ható. ésa versenytársaiVagy számÍt _ a kivételes járják nemaz a Íontos' hogy mit majd kÜzdenek. sikeres.hacsak nemvigyáz. tettköveti:az eredmény sikereket A tet is. és eset.ra vagy-e|adásra. hogy Végre kibontakozhat. Mostmég többnyire do|ga cso|atba jobban jár. nyezetének a szeretete a |egÍontosabb. i||etve házastársa rendkívÜ| e|ővigyázatosság eset|eg romba dönt. Jó pozícióban juta hivatásában is' Miközben most hetez másképpen' de o|ysoksegÍtséget várhat tőene|őhbre vagytágabb kör. nyugta|ansága néha mega számÍtását a munka vi|ágában' Ha eseményeit.kező szü|etésnapjáig a Iegfontosabb jó pozíciót is. E||enfe|eket azonban a|igha gyűjthet könnyedén magaköré. Egyrokona kö|csö.he|yzete jó|teszi. éssajáttávo|abbi vá|tozások történnek. 0R0szLÁN 24-szeptember 23. hogy mit PénzÜgyi munkaheszületésnapot nehogy munkatársai Íé||yiproblémákka| ta|á|ja Ebben a hónaoban ésa követbeszé|. tó megoIdást és fényes ígér. akar a munkájában e|ismerésre. zauarba ejtik.1RAK jÚnius 22-jÚ|ius 22 július 23_augusztus 23. akiknek jönnie. nyuga|omra vágyik.uza| egykeveset' szíjz már.márhavannak . adódik sírnak. békés hátteret: kiveszi |émákat Ügyesen ésnagyon pró. Sokka| szerűség határain be|Ü|. akkor a szere|emben zán átvonu|ó bo|ygók azonban a kap.hogy ve|Ük. A saját ügyei ta|án a jegy szÜlöttei minden fogIa|kozik ingatlanspeku|ációkka|' A hetedik há. Dr. NeÍe|edkezzen meg anó|.egyÜtt jó haúgy Desírásra ta|án hoza pi||anat. szá||hat RÁK AszcENDENs AszcENDENs oRoszLÁN szÚzAszcENDENs december 2L_január 20 BAK -Íebruár január 21 19. amennyire szembeszá|| bá|ja ke|l ésfő|eg ne okozzon nekike||e. Az csaktermészetes. hogy nem|esz okapanaszOnnek a társada|mi e|ismerés probkonÍ|iktusokat. nemegyszer agresszívSzerencsésnek mondhatja magát. hogy kéz a kézbenmíthat baráti segÍtségre. hogy di kiruccanásra.akive| vanszó.ja a kedvező még ha nemért tozik. akikjót akarnak Önnek. nem mindenáron épÍtkezés a harcokéi!Amit ta|án várhatna e|szeretne érni. csakrábeszélik.rátai. Ebben a hónapban nemérdemes köte|essége segÍteni.ha nem|átja be.Azonkevesek akkor azoknak az akara. a ringbő|' HanemkÜzd tovább.Ezu mintha kívü|á||ó |enne. de csakaz ész. Haazokközétafto.Jó ki|átásai vannak egyhosszabb utazásra' jó hónap gyogó' mega következő hetek várja. úgy. tehátegyra. is csak annyira nehezÍtik részét a házi munkábó|.mega|kuvásra biztatjuk' de a|ka|mazkodnia a Iehetőségge|. protekcióra partnere még is.hanem mindenki másró| kapnért Íordu| Önhöz. több |esz. anyagi Jó |ehetőséget ez a hónapingatlanvásár|ásje|képező Netévessze Az otthont negyedik kezőszem|é|et ismerhető Íe|. perceket metlen esetleges kalandjaival ! az ésszerűség határain be|Ü|. Önis vá|toztathat. a partne.

erőte|jes a kisugárzása. ésfőnökeinket sem asztrológiai párunkat haszná|juk Végre Szerint.e|lentmondásos szemé|yiségét nemmindenki érti ésértéke|i. összetett._ nehogy rossz társaságba keveredjen' vá|jon. viszontigen' Jövendo|éshe|yett aZ asztro|ógiáI játszmákat! va|ó:próbá|juk NézzÜk. de kiszámíthatat|anok.sőt é|vezi. Reakciói idővgl egyre kiszámÍthatat|anabbak. megveti a hagyomá. ke||őszociávagy Iisés sze||emr inger hiányábanugyanisnyug. meg Hogy ki mi|yen csi||agzat alattszÜ|etik.Nem vá|aszthatjuk rokonainkat. munkatársainkat szempontok Szomszédainkat. tágas mozgásteret. arra.Le|kes ésszo|gá|atkész.. pedig ko kérdéseire megismerési vágy hajtja' mo|yfe|e|etet vár' Uttoroés |ázadó' leginkább via modern technikai vÍvmányokérdek|ik' gondo|kodásáva| és viselkedéséve| egyre inkább e|Üta kortársaitil. Viszonylag korán megtanu|járni és tik.mindenrefö|figye|.az exIrémkihívásokat'KreatÍv' fantáziadúsésa|koti sze||emű. vonzza minden szokatlan |gazi|ázadó' ésrendkívü|i dolog. helyett a virtuá|ls é|t+ elixír .szony|agkorán kerÜ| a számÍtógépJe|haszná. Kü|öncségéve| magára vonjaa kíilvigyakrankirekesztetté lág ÍigyeImét' vá|ik. Bölcs' inte|lektuális érdekes. Nonkonformista. baráainkat. A VIZONTO GYERMEK Ér1e|mes.amire megorÓmte|ibbévarázso|ni az emberi mittehetunk hogyegyadottközösségbenharmonikusabbá vá|janak kapcso|ataink! azérl. az nem rajtamÚ|ik. osáönösen kutatja hatádalan tucásszomj. aIkat' idealista szinesegyéniség' ésá|modo. bohém |é!ek' Eredeti ésenergikus. é|énk kiváncsisága azonban hamar érdek|odése' a|ábbhagy' mert mindig Újabb cé|pontokra íokuszá|. nyokat. a kor|átozást ha |edöntheti a gátakat. nemtűri. egyen|őség' testvériség. és e|even. a kritikalepereg ró|a'inkábba tapasztalataira hagyatkozik.Szívesenhaverkodik. Érzelmei mé|yek. de |e|ke mé|yén egymagányos Íarkas lakozik. o|tözködéséve|. a do|gok miben|étét. amelyektöbbnyire fe|színesek maradnak. lgenritkán Íogad e|tanácsot. vá|tozatose|fogana' hogy extravagáns stí|usa miatt _ vagy pusáán |azadásbil |altságotke||biZosítani számára. és kÜ|önösen a ka' maszkor táján kel|Ügye|ni beszé|ni. Íügget|en éstalá|ékony. s megá||íthatat|anul keresi az ÚjszerŰ he|yZeteket.A hétkoznapi lók népestáborának é|bo|yába' internetfÜggővé ésa va|ós kapcsoIatok vi|ágfogsagába essen.4 I t I Minden he|yzetben a nagyÍrancia je|szavát Íorradalom va||ja magáénak: szabadság. ta|annáésengedet|enné válhat. rutinfe|adatok untatják'a meg|epetések Kisséfurcsa és hóbortos. zó. kÖnnyenkot baáságokal. kitűnik Extravagáns megjeIenéséveI a tömegbő|.

ésmin. ho| vad és szenvedé. rességre és hűségre szoktatni. Érze|meit tekintve tűpusZán buja. LÁTNoK| KÉPESSÉGÉNEK <oTANÁCSOS TEHÁT NÁLA EZEKKEL oPE|éteket teremt'de néhame|anko|ikus |e. gÍtőkész mindenesetbenkiáII GyermekéveI te|jesszívébóI baráti vi. ka|andozásokra. hogyko.zen viseli a rö9höz kötöttséget.szÜ|ött kiszámítha. má. fontosabb. sze||emi szipor. és Önál|iegyéapró rész|etek. a ko||ektÍv közösségtudat nincs módja. Szívesen vesz résZinte|be. hogyaz otthona csapat munkáját' Szociá|isan érzékeny.SZÍT|BIZALMÁT. ni' Számáraa szex nemritkán és megfoghatatlannak. dó hoznia megórzése érdekében.nevelési e|ve a ÍÜgget|enség de ha ene é|es eszével..hogynem ri|a mintáZáka társaság. _4. jelentkörveszélyezteti.san kezeli a do|gokat'kivá|ian |áIjaaz san végzi a munkáját. KENYSÉG ZoLD SZEMÚ SZoBNYE.T|Los! . V|GYÁZAT. és mégaz is előfordu|hat' ve|egyszerre ésszabadjegyűként Levegős. o|ykor azonban a többiek |átokat kor|átait. Az una|matésaz egyhangúságot nemtŰri. csak o|yanember. miközben á|lhatato. játékokban.Á|ta|ában mindenkive| LELKÉBETlö|tözködéséve| KÍMÉLETLENÜL szik magára Íe|hívni a másiknemfigyelmét.a fellángo|ó.dig vidám. rendsze.ho| pedig tartózkodó és szenvte|en. Bolondos természetű. kü|ön|egessége. az újdon.bersége. odzkodik aZ egyen.'.Tllos! .san átrendezi.éskizáró|ag a magaszaká||ára do|gozik. számára.a _ . pribá| hat.A LEGJoBB FORMÁJÁTNYÚJTAN|. Ellent.nyezete ésönmaga számára. ELLENERZEST Tllos!. Nemcsak extravagáns SzintebiZos. izga|mak né|kül tétve|eé|ni' merta VÍzontő.ezért gyakranvá|toZat|akihe|yet. de nem hét.' i .hogye|késik' akkorakár egész kitartóan ra a nyÜzsgő. ésbajtársias. őket. se|kedésével magas|ó sze||emikapacitásáva| is' Őriási nyerea rendszeresség ésaz á||andó sza. AK| ÉRZÉKENY gáns vise|kedéséve|' igyek.G|obá|i. A KoRLÁTOZÁS KELT BENNE.de aki eá elfoingatagnak re|meis felszínesnek.a koreseményeket. egyszer |gény|i cé|ratöró. csak úgyárad be|ó|e.nik szenvte|ennek HLI AKUZTPUI FLLT IERELGETNI. és akjve| intellektuá|i-zéppontjában Íe|szabadultan szóva|tartanl Nem is i||ik hozzá a kÖrÜIötte lévŐket. NEM ba. a .hogy baráti M|NT A GoNDTERHELTSÉGLÁTVÁNYA személyében. tÚ|fűtott és heves. a megteremtése. figye|men kívÜ| ésa megszokásokat ki nem ál|hatértékeit ésigényeit ja.aki megfele|ően tág mozgásteret biZosít gávalragad. a szabályo. pi||anatnyi ságril. Szemében az igaz barátság kapcso|atábó| lesz szere|em' s i|yeneset. NEM| FURFANGGALAZERT LE.csa|ádtagjait is igyekszi k.észérvekkel ko||égái érdekeiért' Képes szemethunyni az szonyra ni rá. jó| kijön.lazaésrendszertelen pé|dáu| ve|eegyÜtt E|óforduIhat. tűnhet.máSkorridegés Fontos számáraa közösség. MERT ŐT A FÉLTÉ.godt csa|ádié|et rovásáramehet. AZoNNAL|MENEKÜLÉSRE KÉSZTET| | sérthetet|en. lektuális. más.ha azÍúg. bá|yozás.gadja' megértő'segítókész baára |elhet Ám konnyene|őfordulhat vele. ra regge| már munkahe|yén ténykedik' de viszont az is.H ARMAD IKSZ EM |ishatárok döngetését vagyakár az e)drém összefÜggéseket. niséget igyekszik inkább a távo|bi|' objektíven szemlé|i az faragni be|Ő|e. Szívesenoszt1ameg Az Uránuszésa Szaturnusz egyÜttes hatásan egyÜtt szárnya|hat. ószinték.nyitott a Íö|Íedezésekre. Társaságát egy pi||anatra ÍanIáziák kielégÍtését.KAT. is. is megbánt. mert em. Íizikai öröm.ám eztnemszabadtő|ekomo|yan venni'mivágyikköze|ségre szerzésrő| szóI. ál|ástigényel. kat e|fogadtatni ve|e..aki nyitott. GÁRoL. de köza szó hogy nem is ragaszkodik kÜ|önösennem. sze||emi|eg vibrá|iszínes éjjel do|gozik. újÍti észseniá|is időszakotámogatja. A BÉKLYóMT LETÉP| MA.Többnyirevidám'szirakoZató egyÜtt.áIIatvédeImi sokat'ésezért a bei||eszkedéssel nehézséés humanitárius pontján.dást okozhat. szabad gondo|kodásÚ' nyilvánvaló tények fe|ett.miköz. elképze|éseit ked. inteIlektuá|is érzelmi indÍttatás-ságra'meg|ehetősen magának va|ó. megúju|ásokra készteti |yes. a társada|mi pedig nem he|yezi e|Őtére|várásokka| hagyja' a sajátfÜgget|enségét tud mit kezdeni. botránkozik meg a Vízöntő kísér|etezŐ de szirakoztatófikcióit. lecseré|i. de csökönyösen merev.SI OROKRE ELVEra. se.J. Mindenképp olyan párt vá|asZ hosszú sokakat ma. PÉLDÁUL SZEMBEni-r nrrrx rarnÉnrrr lrr táv. Iendü|etével.hihetet|en.ea i +r sajátosneve|ést és hozzáSzemélyisége Nem könnyúrendre. VALA. Az is meglehet'hogy extrava.be|erángat.ami olykor a meghittés nyuNem ke. CSAPNI! ' 'r^ 'zA-ia. Fontosszámá. |ze|óadásokat a |akásbárme|y ga|mas és vá|tozatosprogramokatszerTtLos! o A BENDSZERES SZÁMONKEvez. " elixír 85 . így is haj|anköznapiak. törekszik. Mégígysem könnyű sem hagyjaunatkozni. tömör és|ényegre törŐ tanmespkkel irányithati.ben nagyonis igény|i a társaságot. az á|ta|a o|yannyirakedve|t Újszerű BÁLJANAK NEK| FÜLLENTEN|VAGY R ENDSZABÁLYOKHATÁSÁRAKÉPTELEN heIyzetekbe' kiszámíthatatIan kalandok._ hango|tság lehetúrrá rajta. olykorazonbantÚ|zott seket'de nemcsaka másiktestét' hanema makacssága éshatárta|an önte|tsége csa|ógondo|atait gyakran is a hata|mába szeretné kerÍte. hoz a szexhez. viruha vise|éséto|. akkor a bútorok kezdeményezéseive| eloreviszi és az ésszerűgondolkodáskia|akÍtása.TILOS! oSZERETTEI SOHA NE PROHtrö tö A KUHLA|uZo ELVARASoK' ni. s aki gyŐzi ha||gatni. vagy Sára |ehetotletes. mondásossága nem kis kihívást már e|is nyeri a szívét. SZoNHETŐEN LEHETETLEN ŐT BERALNI.újszínezetet kapjon. A VízoNTŐ szenelMEs A VízoNTŐenRÁr A VízoNTŐ xouÉol A VízoNTŐ szÜló ^ É a É a ' .|enkedni'Ügyes szervezőként foIyamatos tat|anu| szeszé|yes.az összetar.szeretszerepelni' a Íigye|em koságok kipróbá|ására. Tódít éshidít.getlenségét gondosan ben mé|y érzéseit tltko|ja' így sze. szinte még a szere|emné| is jóvaltöbb á|dozatot ben érzései stabiIak. kreativ tart ismeretNéha akará|anul a|ábecsü| terjesziő. és é|vezi az érzéki érinté-ti eszmék éscé|ok. de szabadsága|átsza. tánakfenntartásával.ELKENDOZNIBIZONYOSPROBLEN/A. vén' sőt é|vezi a szexuá. ésnem másokka|vé|eményét.PoR.NehetŰnik ki ko|légái közÜ|' de kikonzervatív szÜ|ő péIdaképét. gei támadhatnak.kázása ésszárnya|óÍantázié1a II GYtNUL5TUTIVEL.

amiben óromúnket leltúk. valamint több kedvességet tudjunk mutatn!magunk iránt' Ezek a |egÍontosabb és mégissokunk vá|számára a |egnehezebb|épések a pozitív is tarta|maz' ame|yeka könyvhöz tartozó CDrő| ha||hatóak is. szÜntetője egybenaz tüzeit''.'A megoldás nem a negatív e|nyomása.Minden azon mÚlik. amikor idegesek vagyunk. akkor egyben az lehet annak ves szaktekinté|y mindannyiunkszámára ér1megszúntetÓje is!. Richard nul biztatÓ is' Hiszen. nak oontosan ezek a midszerek? Többek hogy: köZ megtanuljuk. a. amit akarunk. tapasztasze| azérI. Szenvedúnk attól. megrendítŐ.hisz azok megtörténnek'amikor megtörténnek'Az a mego|dás. ame|ynek birtokában neurá|is www. az egyik a szeretet. mind pedig az önérvényesítést. hanem egyben a szem|é|ódőhagyományok kÓzÜ| a buddhizmus többezer évesfe|fedezéseire is épÍt ahhoz. ldegesek leszünk a fájdalomtól' dühösek a haláltil' szomorúak. neokozija.. ha az agy a szenvedés Mendius kozös könyve' a Buddha-agy' Párat|ankincs ez a könyv. hogy tobb egyÜttérzést tud. amelyeket megesze|. nyilván nem a biokémiai tödénósekre gondo|unk.. A konywe|mintegyÚt. hogyan tudjuk edzeni és koncentrá|minden pi||anatát meghaIározzák' Persze tabbá tenni a figye|münket. valamint páratla.majd tudatosan befogadod oket.errŐ| szil dr' Rick Henson és dr. hogy fe|tárja a bo|dogság'a szere tet és a bö|csességidegpá|yáit..' érzését' A mű számos kivá|ó lrányitottmeditációt néseknek pusZa Íizika|itását' szemé|yte|en természetót és mu|andóságát. hogy szenvedünk. Kitaláció. ame|yeké|etÜnk . és csalÓdottak leszünk.hu há|izataink és idegrendszerÜnkörvényei . hogyan serkenthetjÜk és erŐsithetjÜk az örómteli. junk tanÚsÍtani önmagunk iránt. . ugyanígyaz tapasztaIatokbi|á|l e|médaz á|ta|admegé|t össze.. baráságos vizekkévá|nak.va|aminteszköza bo|dogság. Hogy mikónt is |ehetaz agyunk és az e|ménka szenvedésmegszÜnte tője.a Ha az agya szenvedés okozqa. emberek aggódunk a jövivel kapcsolatban. o|yankor. A tapasZa|atok áram|ása fo|yamatosan formá|jaaz agyadat. miként erősíthetjük magunkban mind hátsi részéHa azonban _ va|aho| az e|ménk az együttérzést. hiszen e két. hogyan vagyunk képesek befogadni a jó tapasáa|atokat. meri egy Buddha _ tehát .|ehűteni a szenvedés .Szenuedésmentes élet már evezhető. va|amint azza| az izga|mas témáva| kapcso|atban is kapunk segítséget' hogy miként tudjuk e|csendesíteni az éntudatot. s tobbé már nem a kiszámíthatat|anuI csaokodó iceán hul|ámai.fölébredt'' avagy megvi|ágosodottember _ agyának(vagy akár bárme|ymás szemé|y agyának)a te|jes termá szetét. Szeretet és a bö|csesség felé vezető Úton _ Ami ironikus. a másik a gyúlÓlet farkasa' tozások e|indításához.tájképét'' Es hogy mire is vonatkoz' befo|yásolhatod. sajnálkozunk a múlton." Viseld ji gondját önmagadnakl eIménkhez. ezá|Ia|az e|médet tapasZa|atok is.akkor lehet annak me9is.agykontroll.neuro|igiai szőttesed. az segÍt Íe|ismerni e törté.i||etve a kivá|ti okokat.Csak mi.Ez a megértés abban is hata|mass+ gítségÜnkre lesz. ha végetéraz.Anó| azonban egyre többet tudunk. .sze}Í. hogy azok így .Mindannyiunk szÍvébenkét farkas lakik.. gondoskodó és mé|yen éles|átóe|meá||apotok neurá|isalapjait' Ahogy a tested azokbó| az éte|ekbő| épü| fe|. miként tudjuk .' révá|janak' szeivé A könyv rengeteg praktikus módszerre| vértez fe|..és hibáztatjuk magunkat a jelenért' Frusztrálttá vá|unk' ha nem kapjuk meg. mikénttudjuk |ecsendesítenia verbá|is hetően ésvi|ágosan magyarázza e| azokaI az gondo|kozás lármájétl'(aá a vég nélkü| idegrendszeritörténéseket_ sot' kia|aku|áfecsegő hangot az e|ménk hátuljában). hogy me|yiket táplá|uk mutatót kapunk emberi testünkhöz és naa mint nap. A könyv nem csupán a legÍrissebb agykutatási eredményekre támaszkodik. . hogy fel kell kelnj' s egy újabb nap áll elóttúnk' Az effajta szenvedés _ ami magában foglalja legtöbb boldogtalanságunkat és elégedetlenségünket _ az agy konstrukciója.amelyekke|elmédbelső '. ha te. ...hogy minéltobb pozitív lat érjen. Senki sem is. . suk evolúciósszerepétis -. ben _ van egy álta|ánoselképze|ésÜnk ezekről a Íolyamatokró|.

02. rudas.magnaprcss.Panídi JózseÍ' ffi-30-951{160. FEBRUÁRITANFoIYAMA iiiöúinó'öili. Novote| Hote| .fsz4' |nfo:H.i||.iá-óii-ó. VeszpÉm. Szo|nok. Hozam Hote| 20'|3'02'11.sy.02. thaimasszőr oktatáso krista|ygyógyász képzés.com Íacebook M|NDENK| SZABADEGYEIEME A TÁBN|cs BT.|. kéze|emző.02' 06. |smerje meg ta|álkozáson keresztü| egyszemé|yes 0rwágszelte Ío|yamabsan: Megmutatiuk. dryaradij@gmail. TanÍo|yamunkon megitanu|hatja a 8 Íéle.ffi&ilki lnrÉzrr KÉPzÉsEl oKTATÓ-KUTATo Háziguda. l@vácsl'tjnde előadó: lnÍormáció:1042 Budapest. képzés brapeutaés Üéner speciá. 5 hétvégén 20]3..?919.e|őadó: KÖvesdi Natália .05.07' e|őadó: Kilvesdi Natália .l Bp. BenczeÁgnes:06-3{F90o-087.02.március 10.BudaÍokirit9-11.e|őadó: KövesdiNatália .X|. stb. 16-tó| Átfogó képzések ezoi|l'okku|tista spirituá|is Tanárok: MezN Anna.KE !| BocKHAGYoMÁNY0SEzobrikus képzései: Stridió ok|' íN'-1 A H|EBoNYMuS \-s--. El|-vizsgára Íe|készÍtő . Továbbképzés gyógyászatró| a kínai wrvw.25.Éy.18..com Je|entkezés: Rész|etek www.05'e|cfldó' KjvesdiNatália o Debrecen. Fii|akupunktÍnís addiktológia (EI|) bnfo|yamot indÍt.. hipnózis tanácsadó.-E.22.ww. Mátra Műve|ődési Kizpont 20.metaÍizika...HÉTVÉG| TANFoLYAM. Jelentkezés: dr.9r.2T24. evoeYnövÉHYslurnm EK0I.tanÍtunk. káfiavető.02.hu .Beth|enG'tér3.2013.com P.KiÉlyu.rw. metafizikai jó. Németh lstvánbe|gyógyász' 2013. Natália e|Mdó: ftvesdi .iiáii.{é' (30 aromabrápia órás) Februfu 24.com BocKHAGYoMÁNYos2o1g'o2'17-tő| havi 1 nap lK* n H|ERoNYMus tP-.. spirifuá|is bnácsadó a shiabut! mit s amit .Gerincprobtémákkeze|ésealternatív 2013. CS.*e-mail.317. Grifi Szál|ó 2013.n12 márciusban és szeptemberöen. mire . EgeliHote| Eger Park 2013..1 1.23_24..z. Bp.l07. mágia. gyakorlatát. . 16' He|yszín: inÍo@kny'hu.. .tér 3.02. Spirituá|is bnácsadó.|3.00:K:16. A]tematív mozgás és massázsteÍapeuta tanÍolyam Élrrrn KöZPoNT MAGNAPBESS BEMUTATÓINK: .. ff9.T'. oG30-297-4889. u.03.hu röusuoÁnznsuÉnÉs A|aptanÍo|yam: N13'tebruár 23-24. Miskolc. egyénre szabottan.8(m Marosi JózseÍ: 06-20-995-0832 ismét indÍt tanfo|yamot z A Course in Mirac|es című könyvÍe|dolgoására. Szombathe|y' Pe|ikán Hotel 2013.. Árpádút 51-53.hiercnymus-bockhu bl. Íebruár 02-án szombaton Bach-virágbrápia !|. utmuskÍt@gmail..ü. e|őadó: Kjvesdi Natália .'..' Beth|en tér 3.I.andrea@csikungtanÍolyam. PÉos. é|etvite|i .10. Ezsébet Fürdő 2o.02. KilvesdiNatátia e|rÍadó: .ii. Részvéte|i kéíÜk szándékít jelezze A|apve6 Embe]i Érbkek o|datói e-mai|ben: inÍo@shiatsu.00-'|9.. Íö|dsugánás e|mé|etét.ilúí.. Corso Hotel 2013.öüiup*i..rv. havi egynapos talá|kozásokka|.Ll[!9.hu' unaru.17. e|őadó: Kjvesdi Natália .19.csikungtanÍolyam. Szeged.hu) Jetentkezés: cF1-m43í1...fsz.:343-0838' hagyományos kínai orvos r.hu önismereti csoportvezetői ingyenes képzés vagyte|eÍonon:70-!A7.2.i. 12. e|őado: Kjvesdi Natátia o SzékesÍehérvár.. 1071 Bp.15.00. MadocsaiEszterés BónaiCecília iiil. Kiscsoportos fog|a|kozás Rudas Andrea JeIentkezés: (061)3Si-1 7/0.com e1ixír 87 .. (volt Városi Műve|ődési Kizpont HEMO) 2013..00.NEMZETKöZ| sHlATsUlsKoLA NEMzETKözl METAF|ZIKAI AKADÉMIA ú.00-. (Ulmus Kft..00.hieronymus-bock. pszichológiai ldőpont |istanácsadó képzéskvantum Íebruár 14.shiabu.energetikai keze|ő képzés wrivw. (tr (t0l311 nS7 06 (1)9513452. A KELET-NYuGAT EGÉszsÉGKözpoHr 80irásakkreditá|t.].14' e|őadó: Kijvesdi Natália .. e|őadó: Natá]ia ftvesdi r Pápa.21..Ísz |nÍo: H'CS10.lmá.9!I.'':éli.{ltPlJ.l. ezoterikus 'óie:..Varsányi Péter .l9 .ezusüto|d.474 Tanár: Dr. Gyakorlat a máj-epe működe'i terü|et harmonizálásán.com módszerekke|'' ]3 kreditpontos 32óftás továbbképzés Természetgyógyászok.e|tadó: K)vesdi Natátia r Győr' Rába Hote| 2013'02..l!-0-L-9.04'e|Mdó:' KjvesdiNatália o Gyiingyös.) E|őadó: Dr'Babulka Péter(v.iiii'óili ht$://wtwv. ll!. 02.. inÍometaÍizika@gmai|...e|őadó: DimákÜftilia .02.A karma.tarnics.1.17'00: K:16.4. mozgásterapeuták számára 2013'02. Cft-20-4pf"lZrq tarnicsbt@gmail.fa!..951-4672 képesség fej|esztő..F49l. tanÍfunk. angya|.8!Lul-Lrs.|EJ-I. DómHote| 2013'02.98t!y. 1061Bp.hu e-mail: u|muskÍt@gmail. Nyiregyháza'BencsVi|la 2013.iiiliffiiy.20.csütörtök órátó| éséletvib|i tanácsadóképzés.' Beth|en 4 G. vasárnaponként9-l7'3O óráig' He|yszín:1071 Bp. tanÍolyamot indít .02.A o.hu' bL 06-20-s1í. 2013.ffiii. Divinus Hote| 2013'02.. cs|KuNG |ebruár 23-24.|3' 02.00. b|':343-0838 http://rrwwrr. Vác'Művelődési központ 2013. va|amint a Íö|dsugázások a feng shui és összeÍüggését.em..dö ilil sorse|emző.j eYicyHövÉnysmmrrlsKo|.02.óóhj.hu NY|LT EsT .

. men egyetlen készítmény tada|. A magyar ta|á|mány84 növény magas rezgésű in. va|megerősödjönimmunrendszerÜnk.azonnal ki is ja. és egészségén harmonikus a|apu|i érze|mi ésmentáazita nekem is izga|mas' vá|tozásokbanbőve|kedő lis é|et ugyanis erőt.i. kiegyensú|yozott A Moksa E|ixlrazén'vi|ágújdonság az információs alapanyagbó| készÜ|t.hogy az adottproblemára a |eg. és csak a testegészségét' é|eterqét' egyensÚ|yát táp|ál mive|a tapasZa|ataikíváncsivá tettek. Ezek á|ta|ábanabbó| adódnak. amikorÍe|soroltam neki gek. '. hogy egy-egy nehezebb é|ethe|yzetbő| nem tudjuk megta|á|ni a kiutat.így mogathatjuk fo|yamatos megúju|ását a sejtek éstesma már 28 kÜlföldi országban ismeft.. sok mindenmegva|ósu|t.K=ZAK-ZBENA MAKRoBIoTl]. te|i. A Moksa . Számostapasztalatunk vana Moksa E|ikezdte e|fogyasáani? xír ós a makrobiotikus kombinációjának étrend sike _ Három éwe| eze|őtt egyik barát rére. EgyÜtt minalkalmazva a kettŐt. Míga makrobiotikus gyasZija és népszerŰsÍtője Sebestyén Szi|via' a étrend a betegséget okozó sa|akanyagoldól tisZítja Makrobiotikalntézet alapítoja es vezetője. a MoksaE|ixír e|sősorban a |e|ki okokat segít megszÜntetni. makrobiotikus hozzásegÍt étrend ahhoz.1. és hogy megmutassam a kiutat az egyreinkábbterjedő civiIizációs betegségekbő|.'ukség.gÍtségéve| |endÜ|etet kapnak. A tisZa éte bármely problémáraés bárki számára' Sikeressá |ekke| hatni tudunk vérÜnk ós sejtjeink á||apoIára. természetes éte|ekre épÜ|ő terápia területén.E|mesé|te. és miéÍt szÜkséges. . betegséget okozó diszharmonikus rezgését..a meddŐségge|. hanem az érze|mi éstudatifej|ődést is' A test pribá|tam. |Vásé|etterü|eteken viszontmár kéthétte| a Moksa E|ixír fogyasZásátkovetően sok vá|tozást tapaszIa|tam. Azóta érzem Anita kÜldetésemnek e gyógyítóés egészség megtartó táp|á|kozási rendszerhazai népszerŰsitését. hiszen évekket ez. mindegyike egyet|en informáciit tar.. tanuláshoz. ésa rokonságom tag1aiva| továbberősödött a kapcso|atom' Amióta fogyasZom.1. és a szervezet vá|asztja ki bő| ésa környezetiszennyeződésekbő| ke|etkezett kózü|Ük azt..hogya |ehe tŐ legtöbbethozzamki magambó|. Egyik fo ti egyensú|yunk he|yreá||itását.. Három éve minden regge|szedem. éssok barátisegÍtséget kaptam. Azok.táplá|kozáskövetkeztében. ami a fe|épü|éshez l Hogyanismerte'* u'o*"" ElixíÍt. a||ergiáva|.A kiegyensÚ|yozott stagná|i é|ethe|yzeteiben a Moksa E|imakrobiotikus étrend nemxírnekköszönhetően. mi|yengyökeres és l A Moksa E|ixírhezhason|óan segíti-e a gyors vá|tozásokat tapasZa|t a saját makrobiotika fej|ődést is? a |e|ki. Kaptam tőIe egy Üvegge|. komp|exinformációs .i formációit tarta|mazza.Moksa E|ixír ennekjótékonyhatását? _ Az e|ette| megfeIeIobb készítményt aján|ja-e... ame|ysoki. reumásésegyéb a már ji ideje megoldásravári felada.. mega testet. fe|do|gozat|an. Mégaz emésÁőrendszeri ésdaganatos bete nőm aján|otta. ami aze|őtt e|képzelhetetlennek tŰnt'A makrobiotikus étrend me|Iett a Moksa E|ixír segített ahhoz.teháI l képes kio|tani a szervezet l összes. sze||emi .kedvet. akik korábbankozömbösek vo|tak a munkánk iránt.j vezet belső egyensú|yát. ésaZorvosszakér1e|mén mú. EIixír néhány hetiÍogyasZása utánfokozódó be|ső békét' nyuga|mat tapaszta|tam. taimat. éshogyanerősítia |ik. Sót. |endü|etet ad a Ío|yama. fé|e testi-lelki Problémánkra mego|dást nYújt. hat. tos vá|tozáshoz.panaszokka| kÜzdőpáciensek á||apota is javu|t tŐ|e. a MoksaE|ixír s+ _ A testi eoeszséoemterénnem történt vá|to.j teremt é|etünkben. de erre n"]rni.ÚAVAL A Moksa E|ixír. a körny+ zetemis e|kezdett másképpen t+ kinteni a munkánkra. den o|yan vá|tozás bekövetkezik. ame|yikre|eginkábbszÜkségevan az |erakódások. hogy a mazza a be|ső egyensÚ|yhe|yreá||Ításához szüksá kiÜrü|hessenek szervezetbó| a modern é|e|miszerekges összes információt. egyidejű makrobiotikus étrend segítségéve|.IágénekköszönhetŐen a híre egyrejobban terjed.A Moksa E|ixír he|yreál|Ítja a szer. '. ésmegfe|e|jek hagyományos homeopátiásszerek a vá|Iozivi|ágkihÍvásai nak. és testi-|e|kiharmóniát . szív+ sen Íogadták a kÜ|önbözo rendezvényeink hírét.SÚ|yosbetegség ese zás.l Mi történika szervezetbena makrobiotikus ta|maz.'' készítmény.. és igen eredményes az é|etem. így fej|ódésa spirituá|is l Mesé|ne ezekrő| a vá|tozásokról? hez is' Akikszeretnék a vá|tozást. uj. téna természetes étrend me||ett mégÍontosabb a prob|émáimat előtt egészségi már mego|dottam a Moksa Elixír fogyasZása. ésaz emésZőrendszerÜ nk tisztu lásáö ngyógyu |ásához' Ezért ad hati a szer |átat|an ban.

at óraÍvárakozás után behívták' ésazt javasolindu|nak Lon.A gyó. . alfahangkezelés. T9V' r8 pszicholigus és agykontrolIoktati AGYKONTROLLAL Miveligenerős élniakarás voltbenne. aki eddigsohanem eIé meftem állniaz alter. az agykontrollt.com.megjelent a halott és a nenrég elhunyt Nem én natÍvával: agykontroll. A! dÍ.Igen erősen kételkedtek. újra energikus. határozta. merta következőCT-naz látszott.tüdőt. hogyvége. Nagyon sokatbeszélgeftünk az úton je. i||etve e|őttük számos.egy nap' (A Mennybe könyv által mondták nek[ hogyők 22 kemokezelést tanÍo|yamok döngölve című Ang|iá.az ő akaratereango|) nye|vű kuzusairó| bővebb infoittta|á|ható:viftükfel Budakeszire a Íőorvoshoz' aki a m(itétet gyulása pedig segÍtettem neki. mondtael tijbb százszor plntls''.tökéIetesen m(Íködik. az ő hite.nakéstermészetesen CT. sejtem Győrbe. hogyelt(Ínt zem. Azona RendkÍvü|i |eve|et kaptam Tatáró|. ésboldogan el neki a hírt.hift benne'Hol kezdjem'mÍtmondjak? tás. _ az mondani. hogy kenókezelésre' amitőllegyengült' ésa hajakihuljavasoltak. mertfoltottaláltak a tüdején' Megdöbbenés sohasemhagyta gyogyÍtottam'tem. megjegyzi kuncogva.vizsgálatot.a HlT www.. fo. s akitudja. ez: végezte volna. Akkorvallotta hogyő más mo.nemis hallottak róla'Anyósom egyre határozottabb gött a telefon. 82 éves' .lunkjárt az unokatesfuérem a szomszédos falubo[ éskiadványunkban e|mondjuk.hetjó a tatabányai (5 készÍjlékkel napiegyszer. csaknem ingyenes délelőtt.lett.azt azonnal gékony pedignost hallott mondta vo|t csodálkozva: Nálamis voltak' és ezekrea dolgokra.. ésa várakozás vosnak megmondta. hiszen magasvémyonás. Ie. merthogy CT biztosnem aztnekik! .lbket. a ám e|őtte hangsÚ|yozottan be. kérem. amikor kijött a kivizsgáIásrol.Iott' )rvosai m(Ítétet amit Íérjenmel hajakinőtt'Anyósomnéha . de két amikora laboromban hét kellett.: ffiil E{Sil E DÖMJÁil AilDBÁs hipnoterapeuta és agykontro||oktati DoMJÁilAI{DBEA nye|vtanár agykontrol|oKató és ffiffi t&Ir. angyalok'. nekiszÍnesben )któberre a foltelt[Ínt!!! Az orvosok nem é| AngIiában.Erdekes! mondtam nekik. T l Ih#í{ -.*.si|vamethod.. velenekísérletez.gyógyÍtok' hanemő.tokbékén!" AmikormásnapelmeséItem neki. ennyivolt.amitjóI láthatóhelyrekitett. hogy hogybár negkönnyebbillt. fia'Képzeletemben a Mamafelpattant a kezelőasz. meftnemledonban! Ostend Gábor. el magát. E E DOMJAN GABOR nyelvtanár és agykontrol|oKató 'r'iW -'8-. hogy 82 éves 2012 áprilisában tildőrá.Nem EGYRE JOEEAN KEDVES ALFAJAROK! elixír . je|zem.szott. AnyosononlátA történetnek azonban még Cs. 27 éve vagyok kontro||a| 30 naoa|att éserőÍeszÍtés neméfteftijnk. kristáIyok. hagyja. |átható interjújábó|. hogy nen akar mtÍtétet. Nagycsaládunkból csakket. a kemoterápiát. ésaz unokatestvéren anyosomnál Elmondták. _ ahogy nagy hangú felétől.hi. T- ^i-& - . ten végeztünk A család a tüdején csijkkent' Nagyon sok BagdiBellaCD-t hogyelőzőnapvisszahÍvták a kivizsgálásra a feleagykontrolLtaníolyamot' _ ésanyósom többi tagja is _ csakaz orvosi keze.&r'.. féIt a család. ésmindennap hitték eI.uk'com. aztánmárő egyedül) az alÍahang. CD. auÁGYés az ELvÁnls máraz ő agykontroll@silvamethod. mertmég volna.tem(eleinte én. né|kÜ| megszabaduInia.mertmegintegy olyanemberrel lésben Mi ellenezt[jk Egyszer.ajánlottmegerősÍtést') Teljestestkezelést végez. közézetejó. hogya folt eljilhetnének-e hozzánk a feleségével.Minden magyarnye|vűagykontro||." Rengeteg magyar dolgozik és rólukelőször' ugyanezt vanszá. vábbÍtsa Hamarosan vizualizálta.:i. ango| hite|es Még a családrábeszéIte 2 gyengébb zenektovább' mennyire agykontro|lijgyben' az kiderÜ| a az elején youtube..mondott.on frissés Folt nincs. deakkorelsokat. szerettem agykontro|| nemhe|yettesíti. Gábor magyar betegnéI ez nagyon az ő eredménye.majdnemkidobtakbennünket.hallga.' stb' takil. i||etve |eírjuk be nekik..mit eredmény' Nemírhatom bané|ő barátom tartia e kuzu.ALFAJAROK e{6 i $L.napon. hÍvott.megerősÍtésében.. megerősÍtések. és aztmondta nekik: megyek. élni akart' ségét. Jó hírem Kinyomtaftunk egyegésnéges Dersze EIküIdték mukra. miként sikerÜ|t egysokéves. nincsvége.a tatabányai .. éscsaktüdőke. Íontba kerÜlő) ismertető előadást. to.. DoMJÁilúsni orvoskandidátus és agykontro||oKató or. hanem kiegészíti az don gyógyÍtja újságoltam haa fiais elvégzi Este csönorvosi keze|ést! agyonvizsgálták az alfahangkész|. egyik CT köVettea másÍkat. kot diagnosztizáltak. hogyilyenaz ő tüdeje.hallgatott.. magát. |dé. ésaz ő hitének az ereje' .akaraterő nyugdÍjas.eredménye. amikoranyósomtelefonált. kell majd bízott.Jól kiszúrÍam a TB-vel. Mi és mostsem sikerülteltenniük láb alól'.végIeg (és banszenvedő kockázatos. mireanyosom férje másik negértetnem ezt az egészet. Hogy Gábor zelést a készijlékkel déIután. hogy nit Íognekik folt. aho| e|mesé|i.madarat tehetett Vllnafogatni velem' Eppnátegség esetén azt minden tanfo|yamontetlen'. xíevos Évl áV"'. káros szokásátó| agy. én csaka nódszerekben e-mai|-címe közben is'Amikor anyosom a főor.Evátó|.uk.

Erettségi utánha||ottam e|őször az agykontro||ró|.'7-8' (hétköznapi) Domján András o}<Iato: Rend. e|őtt egy CD-ket amit általamegismeftek' programoztam.e|őzetes jelenthitoktatók rabbik. ezena'napon gitársaság. hogy minden Ío|yahozta Vissza magát ezze| a módszerre|.egy|égitársaság része. érzés volt. igy hátnekiis fehaktana taméstudtam. 2 senagykontrollal ugyanaz'TeleÍonáltak. meftszinieine|vár. (Szebb É|etért KöZpont a Ke|eti pá|yaudvarnál)' teIeÍon: 1/488-0118 És lDoPoNT: HELYsziN . Közp.úgy hogy fo|yamatos ér.egyszerre érzése bevá|t. zal a metodikával kapcsolatban. he|yszín: Corner (V. az isko|a ésa meditációt .Mive| ezért volt.ntrott-tanfolyanot. ám ekkor első alkalonmaljelentős energiaáramlás is. meftjo nekik ez a nyugalom. A rendszeres Bédei Balázs könyvet. Az oktatás az e|sőnapon vonatkozó inÍomációk a he|yszínen szeÍezhetők be.' kedd'17 óra .denegyes mondatát. pedagógusok Így vagy negisnéttése számára 40kredwont1t ér. hogy matosan va|óra vá|ik! Leírhatat|an ézés. Íebruár 16-17''2T24' György ol<MIók:. is ezért' gesen szó szerint Visszamondtam lyoztam.érettségim _ hozzám hogy nekik a |eírtakat. )daadtam az összes CD-t.ró|. mert az kihagyhatat|an. érvényes reggel 9-kol kezdődik. akineka Figyelem! Az agykontroll-tanfolyanra vásároltjegy csak annál az oktatonál nevea jegyre vannyomtatva! (aSzéna Mammut |. Papok' dÍja 24 000 Ft. kü|döm a tanÍolyamra.márc'1. Fiumei út 4.. Teleki u.EZá|taI még hatékonyabban agykontro||tanÍoIyamot. tál.tanfo|yam á||tam a do|gokhoz. Három naputáncsodá|atos merkedett megaz agykontrol|a|).' stb. XlX.tudják p|. teljemeditációtólváltnyugodtabbá' eljöttaz éwégi programoztam.e|rom|ott egy másikeszköz is..(alsó fö|dszint). kezés után. Így géphez' Volt.e|kezd.4 naposagykontÍo||-tanÍolyam gyermektanÍo|yamot 18 R. agyk. kizátó|ag az agykontto||-igazolvány használhatóÍeI. ki. programozásom mondhatni. aki akkor máragykontro||os 97%. Amikor Vizsgaidőszak. közü|végü| is (vaazza|kezdőA sok-sok ember bekerli|tem én tőI kezdve: szavakereje. Persze mindegyiket is mutassam könyveket. annak elvégzése Íészvételi díia 36 000Ft'a nappa|i tagozatos diákokésnyugdíA tloórás. Mivel ez a _ szenzációs meditáció.alfahangkészülék. arró| infótaz ke||ett az U|tra-tanfo|yamokon 1/488-01 18-asteIefonszámon adunk') Domián László Soksikert! SIKEREK AGYKONTROLL: jegyárusítás: tilriril!fiI módszer stresszkeze|ő éselmeÍej|esztő . térné|) Vlll. va|amennyit meditá|tam érzéssel meditálóknál elég rit. Bajcsy-Zs. Ekkor ismertem megjobban ködikaz agykontrol|' nem.ingyen vehetnek részt a kurzuson. hete. egyikbarátomma| együtt nyuga|om A vizsga ha||gatom. A meditálást rögtön ki akaftaprobálni..hogyha szÍjkség jött aZisko|ánkba |éÉpp az egyik ilyenfeladatot is.50. szál|t meg.. he|yeken kapható. sikereket sikerü|t.Amú|t (akiszintén he|yett ugyanígy isdióés zene u Athangolóés a Gudagodj! kettenfolytatják.Napijegy kunusra. hogy karateedzésen Már az den do|gozat. mindent az.|enek el hogy szó szerint haszná|ni. amiszenzációs még nemha||ottam aZagykontroll. Íebruár 28'. ad. a ..i0bb ViZsgaeredményem.a szerVidéki tanÍo|yamainkra a iegyáÍusításra juthatnak napijeggyel be ismét|őként a vező intézménynél. hogyműhogy a 2 éves 0KJ-sképZésemet sikerült esettanulmánnya| ki kellett bővÍte. repü|hetek a vi|ág bárme|yik hogy tudok ésmin. i| Az eoész pozitívgondolatok. min. Összesítve: az osztá|yban a feladatom.. amiKő|eddig á|landóan hogyaz A téte|t húzzam Nekempedig boldogÍtó érzés. Domján Gábor ésBaglyas he|yszín: Kispesti Munkásotthon.tény|e. Eközben Végeztem eInyáron az kapható. most teljesen nyugodtan tudtam nézni' és ki. ] O0%-osra sia lelki gyógyÍtas egymásik aho| azA téte| sokhoz.. tudást. technika. ésaztők is meditáció. ker.HangsÚ.ro||t) l zat hatására a szupercéghez. Út 12.Y hogy a gép amindolgoztam.hogynost voltakCT-n'''és nincs ott a Iitássa| |evé|ke: hét ráBekerü|tem |egjobb tanu|ói közé. sokkalkönnyebbÍgy mellette' _ De hát nemadtan nyugtatlt! tudok csodá|atos étzésseI tö|t e|.meftannyian voftunk kezelésen') vo|t tanáromat.irükköket''. mikre|ehet ké. Többek közt eImesé|te. Fo|yamatosan Eme||ett sikerü|t e|érnem. akkor de az te|jesen ka' Mondtam .kezdődtek. azt hiszem.. nagyeséllyel sikerÍll eftijntetnie a foltotis.(201582-6076) ingyenes ismertető e|őadás: Íebruár 5.. másodikhétvégéjén hozzá Folyamatos sikert Az agykontro||. (Alaboromat sikerült bebizonyítanom.|amint a barátom.) 90 elb<ír . haszná|ta diitt.gyen felerősÍteni az energiát. A tanÍo|yamot végzettek előre megvásáro|t vidéken a jegyárusíttí 2000Ft. amitanyonmnál EIeinte Akadtak olyanok' akiknek A nagyobb sikerek ott ők is kéteIkedtek. va|amint munkaszerződést Íelmutató |e|készek. nek|egészen az elejéórábabesűrílve elmondani gondolat-nagytakarítás.betegségbő| anit a Marikának Az pedig. Ám va|ahogy úgy a|aku|t ideges megintkét''gyerUátneggyújtanom'.'vé|et|enü|'. Felváltva használták anyónmmalaz s elkezdtem beveteftÍjnk' . hogy egygyógyíthatat|an Engem azótais fo|yamatosan aztmondta: _ Nagyon jó a nyugtató. karácsonyára kaptamneg az Agykontroll másoknak segiteni.ve|e' Azitais kÜ|denek embereket.osan e|talá|tam! találkozáskor az egyik Az unokatestvérem a legközelebbi jobb érnek a jobbná| vo|t. i||. hogysikerült nappal |ettem. Ettől kezdve te|jesen elhittem.programozni". ezálta| sikerü|t e|érnem egyik meftmég tem kutaini. amitmondott.'zen'' .cóg .Csodá|atos tö|t e|. A részvéte| a|só korhatála 14 év.ker. 40 gyereket meditá|tattam. pes az agy.á|momat. illetve ilyen mentaA töfténetvége kb. (AzÉva adva nekünk. alfahangkészüléket' Mindegyik embert' akitm0ndtak' |erövidítenem 1 évesre. Az o|yan do|gokat. diákoknak ésnyugdijasoknak Íe|mutatásáva|. hogyÍőként akkor nekem |ett a de mostmár kerü|t. ésezt az Vizsgán a C{ húztam koncentrá|ni!!|'' X. sikerek. elmetijkreI .E|hittem.A napiiegy ára 3000Fi. TöbbÍordu|ón |eve|ében szerep|ő alÍahangkészÜ|ék ál|ásajánIatot részt Vennünk. aztánátü|tettek heten' Eddigolyansutánálltama testigyógyÍta. a végzetteké 000 iasok . hoOV egysoro.azt hitten. A történelem másnak az agykontro||ban szerzett nek|hogyhaez elsőresikerijft. Vizsga ezá|ta| sikerü|t. vanrám. szerzetesek. hogykörbejárjam a Vi|ágot' sohasemcsináItilyet' Kristalykövekkel szlnam gyorsan részére! tanuIni.amikor átadom karatézok.gyeftyákgyújtása''. hogynekÍ kell hinnieéstennie mega . 2011. érkezett ótaazautómban folt!!! Az alfahangkezelést mind.je|entett. MegprobáIkm a lényeges dolgokategy pár pr0gramozlam.kaphatok Ieg.ker. s a mego|dásra tudtam is köszöne|rom|ott agykontrollésaz Ultra-tanfolyamnak . amiaz elstÍ alkalonmal passziv. aki szintén aZ agykontmegerősítések. kristályköveket ésaz alÍahangkész[jléket..3/3/2008 (1KM Az 1ktatási Minisztérium számon) akkreditátta az Nyitvántaftási szám: 01-0147-07.

i||.ktt.|. . Csongrádi sgt.és he|yszínen. 1. ká|kodás megta|á|ni ehhez a segít Gyermekek Háza 'l0-1 . hogyhogyan kezünktő| kiáradó energiávalgyógyítani. dekében . he|yszín: (201582-6076) 23.2. máius 4-5. Főisko|a' u' 12-14.2v2. helyszín: jegyrende|és: 18 06/1 /488-0. Központ BUDAPEST: he|yszÍn: Vasutas Műve|ődési iúnius jegyárusítás: 51.11-12. ápritis Domján Andns ol<+a|ó: he|yszín: Szepes Gy.19.. Aradi jegyárusÍlís: módszereket.szerda. Műv...ALFAJÁRŐK . í2'. Makó. ingyenes ismeltető előadás: -|8 ismét|őknek A kurzus ára 000Ft.}1o. ként |ehet gyan o|dhatunk meg 72 im a|atte|akadtügyeket s . ker.) divatáru (20/269-851 Batthyány 1) u. Könyvesbo|t Juhász 84314-767) .7. i||' Bp-en vonatkozó |egújabb kutatások ercdméműkiidésérc 4.tzll E . ker'.nakelvégzése -125) Domján A tanÍo|yamon Mulo|ilbbek közt e|mondja: Ady Íszt. 2' (30/9561 u.16.ker. PÉcs: március 1F17'. Megismerhetsz több olyan |yek a vá]tozásban' segÍbnek Éva. 17. SALGITARJÁN: Íebruár 1ts17. Posta u. KonÍerenciaközpont' 3. így an.. em. hogybeszé|getés -' hogy .) Hétfőnként -ig' útja . hogyan .17 em|ékek sem|egesítésének ingyenes ismerte{ő e|őadás: Íebruár ón . má]cius 1F17''2T24. távo|ról. Atanwam egészségtjgyi sakdolgozóknak > soRsFoRDíTo elixír . Teleki u. geneÉcitíktó| azokkal az e|őző rc'. Fiumei Út 4. KAPosvÁR: ápri|is 20-i2.'13-14. (FaraKár Ba|assi Intézet.domjan@gmail.7.17óra ingyenes ismelte6előadás: ápri|is Nl.6. Lurdy Ház.. ker.2y24' Domján Baglyas György o|<Iatők:' Gáborés jegyárusÍ|ás: Zso|nai he|yszín és Ku|turá|is Negyed É78 ?a500-376) 26. 27-28' Domján Gáborés Baglyas Gyöw o|<Jatok: Inkubátor Hí'(30/974-8061 he|yszín: ) í7 óra mátcius 26'. . he|yszín és .67. kÍt. Kistarjáni út 5-7. Somlói út Amor üz|et.. Lászlo di:Donján oktató: |X. Kincskereső .) Fiumei út módszert ame.2$-26.7. ápri|is 0. Közp'(A|só u. MISKOLC: március 2-3''}10. Ady út 12. és Szeged. Domján Andnás o|<tató: jegyárusÍ|ás: EST Mozi. szeda.17 óra ingyenes ismerbtő e|őadás: Domján Gáborés Baglyas Gytjrgy okjatókl (92/51 1-210) Apáczai Csere János ÁMK helyszín: . |.3' Baglyas Domján Gábor és György o|<Jatók .' gyógyító V|||. jegyárusÍtas: (56i51 4-569) a he|yszínen ismerbó március 13. jegyárusÍtiis: Ezsébet Fiirdő (Ezsébet 4. a he|yszínen' Jegyárusítás: végzetteknek agykontro||-tanÍoIyamot Ára:20000Ft akkredftaft. Mindszent tér 1.'kedd'17óra ingyenes ismelb6 e|őadás: Íebruár pÍogramo.1..50.' Natur|and Egészségcentrum.az U|trát befejezés mindkét na7500 Ft'Kezdés 9 órako1 pon kb. Oktató: di:KÍgyós Időpont: március2-3. Teleki u. Ház' helyszín: Fehér Ló Közösségi |sfuán kir' út 140' Szt' . Bp-en a he|yszínen' Fiumei 4. 17 óra ingyenes e|őadás: . . hogymiként |ehet tÍink iÉnt többenérdek|ődjenek jó döntést közben hogyan hozni. he|yszín: Budapest. he|yszín: Richter-terem. Könyves K.| .1 (62209-059) Natura tér 0. ker..10''16-17.tárgyakat mentá|is eneÍgiáw| ésinÍomá.. az éaéseid szülaéged dr Domján Lászlo oktató: . helyszín: |Íjúsági Haz' Szapáry út XlX. szerda.com . helyszín: (20i582-6076) XlX.. TATA: Íebruár $. gyorsésercdményes módjá1. a hatékony . -3527) pszicho|ógiai (201211 teszt e|végzeséve|.száÍnta|an |ehet hasznos cé| e|élÉse érni .kedd. hogymiként |ehet másokatis megtaníh|ehet az agykonüo|| a|apjaira .kedd. he|yszín: KonÍerenciaközpont' 3'terem 12-14''|.. Szembenézhebz DomjánAndras okbrtó: gondo|atmintákka|.. . boldo(Szabadság amik nem szolgá|iák átvett Művészetek Haza u. oktató: dr Domján László he|yszín: Hagymaház.' Könyves K. ker. hogy mikéntgyógyíhafunk egyvere.'461 504-87 6) tér HELYsziN És IDŐPoNT.50. 9. sunknak üzlenyene|tudjunk adniingaüantszo|gá|btásunk' '. he|yszín: u.'1F16. hogymiként |ehet a vizetgyógyhacióva|Íe|tö|bni hogy mik az egészség ttísú fo|yadékká a|akítani. hogymiként |ehet hogy: adózás ku|cstitkát e|érni. Domján Gábor oktatók dr KígyosÉvaés Kispesti Munkásotthon.) jegyárusÍhs: (Mammut |.vagylega|ábbis egy Hamárfudod sejted . BAJA: Íebruár 2-3..7/b' .) kurzus. liáuló oktató: dr Donján Lurdy Hiáz. hogyho. )ANG0L NYELW zílNl AGYKONTR0LL-TANF0LYAM: andrea. 20 munkedeteid terü|etén. 2 24' l:ászló oktató: dr Domján Főisko|a. MAKI:ápri|is 27-28.15-16. DEBBECEN: jegyárusÍtás: 'F5. Fej|eszü'eted áF (Aradi önismerctedet bbb' saiátmagad vértanúk 23.. he|yszín: Számvite|i jegyárusÍtiís: Főtér 2. június 8.12-14.. és a cse|ea gondo|kodásod.és il|.'9-10. ismeÍőst is. László oktató: dr Domján he|yszín: |TC.' Domján és Baglyas Gytjrgy o|<|a|ók: Gábor oktató: dr Domján László Kispesti Munkásotthon. GYŐR: jobb vá|tozhtiísra |enne kia|akÍtásához mi|yen é|et május18. március Baglyas György o|<Ia|ók: Donján Gáborés he|yszín: Hote| Magister jegyárusítís: (Levendu|a ér vagymegismétlése uámukn 20 kedifuontot Elixít.9. a megÉzó egyszeríi. hogy mipercekalattenergikussá vá|ni. ÉRD: f. ta|kiéiléke|heÚ szerdánként 17-'1 8-ig tiirvéMegisme]fi eted a szemé|yiségÍej|ődés a|apvető . (Mammut |e|ki |smercbket szerczhebz az ember |. jegyárusÍtiís: Könyvesbo|t. akkor ez a órás egyÜttes vértanúk u. eöoÖttŐ: június gyökercinyeithogy ráb|á|j önkorlábzóhiedelmeid 8-9. |ehet a he|yrcá|lításának |e|ki üRai . vEszPRÉM: 2-3. akárfucatnyi beteg ..17 irakor.|'.9. |X. Bajcsy-Zs. .. Széchenyi (62/555-882) Bo|t. 1-2. 11-12. ZALAEGERSZEG: 2-3. EötvösJ. könyvesbolt Üz|efiiáz). MosoNMAGYAnTvÁR: Íebruár F10. 2É21.. ) ULTRA: É|etért Központ Helyszín: Szebb (Bp. május -5242) (30/291 Köté|gyártó u. terem |'em. Íebruár ápti|is 3. technikákat oktató Mammut l..) he|yszín: jegyárusÍkís:a gu|ásodat. nyeirő|. jussonmegadni könyeszébe a taÉozását.| .) út pozitivan hatnia másikembere'. SZ0LN0K: 13-14. ápri|is G. .

ker.23-24.(201211-3527) }ktaIó KovácsErika -5242) 2-3' (30 Moson magyaróu ár:||. 1389 Budapest' PÍ' 115' AGYKoNTRoLL-NAGYKEREsKEDÉs: Tel: 20l969-0059 V|||' keÍ'.ker. csaka társaitó| helt az isko|ában.:*{ Í0l\A\ amin a nemrég nagysia cD-nek. a kucl hasznunkra vá|tl!! prob|éma Bencéné| vo|t az éjszaka kójában is végez. 23-24.9-l 0.176) )ktató: Horváth Brigitta -T 7 .9-10. A soproni ta|á|kozón' ahol gyűltek nyáVinzenz' egy16 éves srác'hogy zettek össze'mesé|te kezee|ső hogy ha összeteszi bárme|y ronalÍában beprogramozta. Parádi Józseí. csütörtökönhazaérve hétvégi megköszönnr a múlt soproni anyukátó|: .AGYKONTROLL hatására a gyerek várhaA gyerekagykontro|l{anfo|yam . betegség gyorsabban meggyógyul esetén . 4. képes |obbdöntéseket gyerekoktatónak írt Topáné |||és ||dikó Rész|et egy ' ' . magabiáosabb |esz. te|jeremé|jük így is marad' A tanárok dicsérik raznapná| taftunk' jobb jegyei Vannak. reinkaÍnációs Íogla|. _ kerűtanÍo|yamot tartott Justinatya ferences rendi szerzetes ésagy. végzett Mária. agykonro||{anÍo|yamot pszichiáter' végzett pszichoterápiát. terápiát.1-2-3.Szeretném megérte..2-3. agykontro||t Honlap: www. nyugodtabb ésenergikusabb játékosak.k0ntr0|lregge|i meditáció. megtanu|ia |eszmegszabacé|jait e|érni du|nirosszszokásaitól.(201551 rcsák Maxim )Rtató''Péte Budapest Xf.: Rita )ktató: Tihanyi (30/466-6695) XX.magyarázzae| hamegÍűszerezue a rendkívü|i módszerét. PozitÍV énSzem|é|ődő 11' 4. a webáruházunkban. Fantasztikus' ha már3 napa|att a memóriaÍogassal' számokat hátmennyi Várható mégl!!. a Ke|eti köze|éiren) 9 és18óraközött' Nyitva: hétköznap Szombaton 9 és]5 óraköZött' 92 elixír .(301619-2294\ Szeged: )ktaIo:HarnocziErzsé bet (70/333-761 Tiszaújváros: ||'23_24' 6) Lászlóné }kIaIó:Tanko Veszprém: l|. ker. 2.hu n0nrap0n..szánapsemtöftént bepisilés. Győr: 9-10. képes Íájda|mai zömét tanu|ni megszüntetni .ame|yen szavak címíj Központ zetkÓzi Erőszakmentes Kommunikációs .ker.: 11. Budapest )ktato' KovácsErika ll.: ll. JeIentkezés: drparadii@gmai|. képes . : 30/644-6689. teIeÍonszámon lehet a 227. tesz' E|mondása szerint azitanem akkor Íriss ésenergikus 3 ujját.2-3. iI|etve megrende|hekapható budapesti üz|eteinkben. anyuka neki. Lász|óbudapesti Dr. honIapon o|vasható www. (30/903-1468) Budapest MagdaKatalin 9ktailo: ll.9-10.(201260-6208) Diána }kIaIo:Varga Budapest XlV. márM0ST vá|tozott' és azitamegtanu|ta aZéVam. Tel. V|||' ker. VégEIen Íorrása címe annak tJtCTrLtN . öngyógyítást egyet|en A tanÍolyam óta (a kuckójában eztis gyigyitja) bepisi|és' 1 I |esz.. Fiumei út 4' Cím: Budapest. A cD 2600Ftért (agykontro||. 9_10.61 60.16-17. épp eléggé terismeri a Íáradtságot. ker..hu. A Íoci.ie|entős újdonságunk a Szívekés Ramba|a EvaNemcD..9-10.a testvérkedvezVégzeitek mény 3 500FVfő'GyerektanÍolyamot márolcsóbban később a feInőtteknek szó|ókurzust a végezhetikI A felsoroIt tanfo|yamok oktatóiriI inÍormáció. csoda ennyire régebben Vég.(301620-7373) Budapest Vflf.' Fiumei út pu. kommunikáció tású erőszakmentes i|lefue Ara2600Ft.hu |Vlost sőtéjje| Íe|ke| éskimegy' a 21. . (30/903-1 468) Eger: )ktaIó:MagdaKatalin ||.' Bódi Andrea ll. Másik .: 11... évig tart.ker.] 6-17.: ll.: 1. . |áthatóan már MOST agykontroll{anfo|yamot. Mik|ósÍa|vi re|axáció ésálome|emzés pszichológusná|.pé|dákkal tréner) bőségesen á|ta| akkreditalt . eredményesebben tud tóan: .ig. egyéni spirituá|is indÍt vál|a|.14 éveseknek: -3079) Budapest lll. 10.(30/598-6468) llléslldiko ]kIatő: Topáné Mosonmagyaróvár: |l.ben és a szebbÉ|etért Központban. pár-ésszexterápia.hu). }kIato: MakraZsuzsan na Miskolc: ll.23-24. a gyerektanfoIyamot Más. tő a webáruházunkban . kis |étszámúak és A tanÍoIyamok A gyerektanÍo|yamok ára1B 000Ft..com tanfo|yamai iránt Dl' Domján Gábor péteken szerdán és 9{ol12.0rü|ünk | |eve|ébő|: I Azóta Bence rendszeresen re|axá|.Univená|is estimeditáció).' |átható a pozitiv vá|tozás. pedig haII ró|a. Fi.Va|entin' sokat .(30 I61I -229 4\ Szeged et ]Rtató:HarnócziErzséb awww.Domján rendezett tanÍo|yamaiÍa' a feInőtteknek loVábbkép1ó tanÍo|yamokra és a havi' j0S jegyek agykontroI találkozókra a Mammut |-ben és a szebbÉ|etórt Központban kaphatók. hogy részt vettÜnk a tanÍo|yamon' '. 3'Az Urimádsága..]0{ó| 20óráig Tel:488-0118 vagy 20/969-0059 Postacím: Agykontrol|.. 23-24. hozni.) További sistb'(E|őüe nememelte ügyesebb jó egészséget kíVánok!'' keres munkát és : LVa váftegy a köVetkezö e-maiI A héten.pszichoter. MagdaKatalin }ktaIo: -3079) XXl. l' ker'' a Széna térnél) Nyitva: hétfótől szombatig. ker. péntekig: hétfőtő| Látogatható: 19óráig 9{ő| TERMÉKEINK MEGTEKINTHETÖK: 7-10 éveseknek: lV.'l 6_1 7' (96/206-307' naoközben) }kÍató. képest i||etve a tavalyi évhez sitményét' rá nyert rendkÍviil büszke banmÚ|t héten aranyérmet a csapatuk' játszikÍolyamatosan dicséri: bátrabban A tanfoIyam ótaa Íociedző ki a te|jesítményét.: ll. Egyéni. l 291 KovácsErika }kIato: r ll. (201551 Budapest ]kIato : Péte rcsák Maxim (30/748-6914) Kecskemét ||. l-oktato Bódi Andreagyern ekagykontrol MAMMUT I.61o&os érdek|ődni' jegyet tanfolyamaira vásárolni BUdapesti a Mammut |. .ALSO FOLDSZINT (Bp.(30/251-0.kapható üz|eteinkben. 2013e|ejétő| ismét csoporkozástésá|omérte|mezést A csoport egy in Mincles című könyvÍe|dolgozására' IoIaz A Cource (vasárnapi) ta|álkozásokkal.: ll. haviegynapos Vagy 30/951.agtkontroll. Dr. kép. (30/598'6468) llléslldiko )ktato:Topáné (30/903'1468) Budapest XlX. .agykontro||.ker. i|letve esetenként a is (érdeklódni a megadott he|yszínen |ehet' vidéki teIefonszámokon) a he|yszínen' tan{o|yamaira SZEBB ELETERT KOZPONT (Bp.

. 13-14.Com Cím:1036Budapest. a Szebb áetért Központban Oktató: BakosKorné| r AFT. 6' .9-10. 30/9031 30/955-6611 HARTYÁMilÉ BARTAJUIIIT BAK0SKoRilÉL es MAGDA KATALII{ tanfolyamai: l TA1'|ULASK0I{TBoLL FELSőSÖKNEK KEGSKEMÉT: ||..com.tanulaskontroll.(tavaszi szi. 23-24. inÍo@a|Íahu||am. 23-24. Szorongás' hiperaktivitás.3079. AGYADRA MEGY. 17.14 éveseknek szü|ők . 7..zg-go. ZALAEGERSZEG: lll.inet) r TAilUúsKol|TRoLL rözÉnsroúsorrunr .agykontro||os továbbképző gyerekeknek í0-í4éves az eredményes tanu|ástti| BUDAPEST |||. beszé|getések |ásd: WWW.2 l . 16-17. lV. V 4.Ieghatékonyabb tanu|ásmódszertani . K|SKUNFÉLEGYHMA: V||. Pníbáliaki a SZINGAPÚR enencn pÁLcÁT szen. |||. 2-3. Bóvebb információ ésbeje|entkezés {& a 30/941-6662 te|efonszámon.9-10.1o. . sasha|mi beje|entkezés Ágnesterapeuta.: V 18-19. BUDAPEST ll. 201551.2-3. sz.'. BUDAPEST ll. lll.tanu|askontrol|.ezete .:ll.2-3. 9-l 0. Érdetlődni lehet 06. GYEREIGKI{EK r TATIFOLYAMOK GYERMEKAGYK0NTR0LL 9. ||. 1000tanu|ástechnika. TATA: lll.: lll. 27_28' TAl{ULAsKot|TRoLL 6.(tavaszi szünet). ker. lV 13-14.3o-23| -oo98' www.23-24.11_12.A4Mterápia' Egyéni csa!ádÍelállitás Lásd még sIKEREK'' Íovatot ''TAPASZTALATOK. középés főisko|ások- (Mindkét nak.2. A |é|ek ésa testharmonizá|ása Az ÖngyigyÍti fo|yamatok beindítása A szorongások. DEBRECEN: lV.23-24. 9-1o.hu GYEBMEKAGYKo]|TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK r vlLtAMoLUAsÁs BUDAPEST XlX.eamega. e|Végzése Központban. DEBBECEN: V. SZEGED: u.ker.11-12.hu-n! ltR. DEBRECEI{: U.2-3.23-24.:lll. SZEGED: K|SKUNFÉLEGYHÁZA: |V. gyermekeknek koncentráció képesség fejIesztése is. keze|ésé. Je|entkezés: inÍo@a|Íahu||am'hu .Spirituá|is tanítások.Te|jo63G3dl. 23. ÍeInőtteknek. FEII{ÓTTEKI'IEK t TATIFOTYAMOK A U|ttAilolt'AsÁs ilÍKAl .ADFruqu.h u . 0SZTÁLY0S KlsKuNFÉLEGYHÁzA: vtt. Betegségeink oka legtöbbször a test enelgia hiánya. SZ0LNOK: K|SKUNFÉLEGYHnzn: ut.ll. 16_1 7. ll. r. Nagyszombat utca l.6-7. AGYKONTROLLOSOKNAK jó énésekke| gyorsan Hakönnyen. a r HELu||GER-FÉLE csA!.27-ZB.tanÍo|yam nem csak agykonkollosoknak A XX|.mint amit eddig ismerté|.hu garanciáva| A terméket 15 napvisszavásár|ási árusítjuk.l programja fe|nőtteknek ésdiákoknak6 éves kortó|.hu U!LrAMoLvAsÁs Haszeretnéd szeretni a tanu|ást ésmegismerni onmagad! Más.7877 Rajze|emzés: www. BejeIentkezés: dr'reiÍ.a vonzás törvényének részvéte|éve| aIkaImazása a gyakor|atban JoséSilva módszeréve|. módszer éstrükk proÍesszoráVá hogy tanu|ás Válj! egyben.neu rofeedback-terapia. TAIIUTASKO]{TROLI vágyóknak és .GYIR:N..a www. |V27.11-12. figye|emzavar hatékony |QnöVe|és. ll. GYEREKEKNEK I TAI'IFOTYAMOK 1|. BUDAPEST.REIF ÉUA maSSZázs Hawaii Lomilomi Az agy edzése neurofeedback-terápiáva|.. FELilőTTEKI|EK r TA]{FoLYAMoK Je|entkezés: 20/551. inÍo@a|Íahu||am.hu) l l .9-10. és szeretné| tanuIni! BUDAPEST: február Oktató: Magda Kata|in Egyetemistáknak.20-21. Jelentkezés: 20/551-3079..l l l . időpontban bárme|yik tanott tanfo|yam r BELSő GsöilD .ker. BUDAPEST: ll. . energetikai bIokkok jeIentkező testifeszÜltségben oIdása www. kineziológus' BeikiMester-Tanál' BakosKornél Oktató: AFTpracticioner tanÍo|yamai gyógyu|ni gyógyÍtóknak. |3-14. SZEGED: |V'.eva@gmai|. EGER: SZOLNOK: lU.. 30/932-7611. SZEGED: KEGSKEMÉT |||' 28-29.lY. 201551-3079.l3_14.) bioenergiáiának ÍelerÉísítésérc! A termék kiÍej|esztése 25 éves kvantumfizikai kutatások eredményein a|apszik.3079. KEcSKEMÉT: ||. inÍo@a|Íahu||am. r GYEBMEKAGYKo]|TR0LL 7-10 ÉVESEKNEK KEoSKEMÉT: l||.SZEGED: |u.ÍrÁs BUDAPEST: lll..To||e k|uba szebb Ébtért együttes kedvezményes. 2 1.: 11. 2-3..lll..agykontrolloktati.9-10.hu Je|entkezés: l zsEt|lM0zIzAS . :l Y .I O EVESEKNEK KEGSKEMÉT: ||l. 6-z..rajzeIemzes. practicioner NLPmaster tanÍoIyamai pÉrrncsÁr MAxlM MH -468 30/9675-229.2-3. l GYEBMEKAGY|(o1{TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK GYERMEKAGYKOIITROLL 7-. 1 .. 29. gyász' owos-bÍmészetgytí EGER. ll.

mint Íe. mézzel ízesÍtett levét! Nemáft a multivitanintabletta sem. bedugu|t orr.langyosvÍzzel hÍgított. igyukmegegy-egy citrom kicsavarl. gyulladttorok.még mindigÍájdalmat okozó köhögés..legalábbls havontanéhány napig. Eza hormon szerepet a hőterme|ésben is. hogy amikor progeszteront a peteselt megérik' a szervezet játszik terme|. H0GY MEGFMÁS ESETÉN NE AZANT|B|0T|KUM0K TAúNJoBBAN KMÉDHETJÜK A KÓR0K0ZÓK S|ESSÜNK SZEDÉSÉVEL. és ajánlott a korai lefekvés' toroktaparás. ellenállásátsok gyÍjmölccsel.AKC|ŐBAN A NÁTHA ELLEN . nem Íognak e|hízni! AZ0RVoS0K ÉsR MtrRosto|-ieusor EGYETÉRTENEKABBAN. képte|enség. Ennek azamagyaráza|a. napja környékén. or1 hőeme|kedés iiíilftdÉ1 történőgargalizálásra vanszijkség Mi a teendő? Kanillás inhalálásra és sos vízzel 3 oránként' Szedjünkvitamintablettát.tu|ó Íej. a ciklus e|ső |ében. zöldségge[ Mi a teendő? Most kell megacélozni a szervezet gyümölcslevekkel.rizst. halat! Mi a teendrÍ? Agybankell maradni. iftl|ffil múto pároltzöldséget.ffffiÍ legjobba hársÍavirágtea Mi a teendő? Az segÍt a legtöbbet. Együnkkt)nnyű ételeket: párologtassunk MelIünket kenjijkbe légzéskönnyítő kenőccsel. tablettát! Jót teszaz esti Íorró fürdő. borsmentavagycitromolajat! mú|ó |áz. van Mi a teendő? Vitaminbombára naplnta háromszor szijkség: F Mi a teendő?Gargalizáljunk sós vízzel 3 órán. hö|gyekilyenkor szabad a nassolás.ha sokatÍszunk: ésa forró tej mézzel' mú|ó náthaésköhögés. rÁunoÁsÁr n KÖVETKEZŐ HATNAPoS TERWEL.bedugu|t vagy láz. ként. A menstruációs cik|us közepén érezhetően vagyunk.as. végtagÍájda|om' összpontosítási tffiffi tepa.amely segít elégetni a p|usz kalóriákat.sa. vitamÍntablettákkal! A legÍontosabb: naponta menjÍink Íriss levegőre! elixír . mintmáskor. rosszközélzet.. 'i. Kutatók éhesebbek szerint a nők többsége naponta át|agosan 260 ka|óriával Íogyaszt többet cika menstruációs lus14. Tehát.utánaegyzsáésszlplgassunk torokfertőtlenítő lyateaésegyalaposizzadás. Íáida|om : az egész testben. o$i:Í]#tis. kezdődő köhögés. ésdörzsöljiik be a halántékunkat borsmentaolajja[ ani csillapítja a fejÍájást! Csaknagyon magasláz esetén kell gyógyszert bevenni' torokÍájás.

megy: ütemesen kiegyensÚ|yozott és békeszerető. A |egnépszerűbb Úti cé|Siófok volt.. -*. A KOC_KA_4Ar_A? KINEKNAGYOPF_ Ezt a kérdést bonco|gatjaa daganatos betegek és hozzátaftozóik országos magazinjának. A |ap ezútta|annak járt között. ame|ygyakran a tüdőben tor|aszo|ja e| a vérÚtját' végzetestÜdőembó|iát tekinvá|tvaki. AKl. r bizonyta|anul. haszná|atához Aki ki akarazonban szakorvosésgyógytornászaján|ásaésfe|Ügyelete szÜkséges. de inkábbaz o|csó szá||ásoknak.M l RAN D-U hanem az egyszeNemcsak a télisportok szere|meseit fenyegetika té|i ba|esetek.E|őzetes időpont-egyeztetés szÜkséges a 06-1-467-3700-as budapesti. megtehetia budapesti Uzsoki Utcai Kórház Neuro|ógiaiosztá|yán és a nyíregyházi Sc|erosisMu|tip|ex Centrumban. A szakéftőkazt tanácsolják a da|omcsi||apításával és a szélsőséges he|yettfogyasszanak inkább friss betegeknek.és hosszabb ideig pihentÜnkitthon. ra. utána. hogy van.hogy a drága étrend-kiegészítók zö|dséget. aprókatlépde|: pedáns. neszte|enül' |ábujjhegyen gyanakvó.További információ a www.hu tette közzé..MOZ AI K HOGY JARUNK JOL? pszichológusok Amerikal ésÍrancia szerint a jellemérő|. tudatosanvagy tudatta|anu| a|aku|ómegkÜzdési stratégiáját vetően megha|ározzaa habitusa. A statisztikaiadatok szerint 2012-ben többet utaztunk. Bohánszky Magda onkopszicho|ógus szerintamikor valaki szembesü|a rákka|.E-o-. ahogy tettékezt Nyugat-Európa |egtöbb országáműködik' de tízszerennyire |enban.hu hon|apon. . |ega|ább a gyógyu|ástpróbá|jukgyorsÍtani! .e kapcso|at a rákbetegség és a személyiségjegyek A pszicho|ógiaikutatások szerint az A típusú szemé|yiségnek a szívinÍarktusra és az agyvérzésre.. sokat e|áru! az ember iárásmód q'. apartmanoknak. ame|yegyébbetegségek eseténis hatásos. A szakmár a bajt nem tudjuke|kerü|ni. A|V !KoF S-EG iTHET A V!D...o|c-S... és A 2008 óta működő hon|apnak több mint 7o0 ezer regisztrá|t havontamintegy1'5 mi||ió |átogatókeresifö|.X TÓ-BB-FT-I BA. fontos e|emea gyógytorna' a hétA mozgássérÜ|t betegek neurorehabilitációjának javítása.ahhoz va|ó is a|aphozzáá||ását. a www. ja próbálni. té|iszáma. Ragaszkodik a hagyományokhoz.]ATÉ. . a Rákgyógyításnak a |egfrissebb. A részleteket TÓ.hu honlapon.|egyenszó törésrő|. kicsinyeskedő..A magazin Íog|a|kozik a daganatos betegek fájdiétákka| is.. ha növe|nék tromboembó|iás betegek az a trombózisközpontok számát. A trombózisos betegek évente kÜzdenek vérrögképződés mege|ózéséétt közben a szakemberekévekóta a és a je|entősen tú|é|éséért. . ami akadá|yozzaa győgyu|ást. fe|haszná|ója van. Sokszor ígér. . elixír 95 . vendégházaknak vo|tnagy ke|etje. . köznapi mozgáskészség Bizonyos videojátékok azonban többre képesek' kerékpározhat' tánco|hat. a má. akadékoskodó ember. szintetánco|va jár: könnye|műségre haj|afűt-Íát mos.B . mitő fétíi és nő.. kezét |ógatva' nehézkesen cammog: határozat|an Íásu|t' lendÜ|ete hamar és Kezdeti a|ábbhagy' o egyen|etesen.cA.a harmadikpedig Budapest. Ha rű járóke|őketis. HAR_C A TROMBOZIS ELLEN Hazánkban évente|ega|ább 2000 ember ha|á|átokozza az érrendszerben e|akadt vérrög. a C típusúnak a rákra |ehet nagyobb a kockázata. .o.tp -. segítségükke| a beteg komp|ex mozgásokat végezhet: go|fozhat. Magyarországonje|en|eg öt ilyen intézmény ne szükség á||Ítja B|askó György' az újonnan megnyí|t központ vezető professzo|ásd a www.|!. |épked: E|sőpi||antásra higgadtnak tűnik' de hamarosan kiderül'hogy igencsak dühbe tudguru|ni.. |ett.a regeneráció a emberek szerint. Ac á|dozatoktöbbsége munkaképeskorú.. LAS .N.tromboziskozpont. Az adatokat Masodik helyezettHajdúszoboszló gyarország piacvezető szá||ásfog|alóo|da|a. s kedve|i a futószerelmi ka|andokat.rb-.. mintaz e|őző években. A már hazánkban is megvásáro|hatóeszközzel javítanilehet a járáson. az egyensÚ|yonés a kézÜgyességen is. hiszen a síkosjárdákon' utakon ezek szinte kivédhetet|enek. Mindeneke|őtt a duzzasérÜ|t terü|etkörnyékének vér-és oxigéne||átásán Ennek egyikjó| bevá|tmódnatot ke|| megszÜntetni.R ES 1. A mego|dás |enne.rakgyogyitas.magát egészségesnek táppénzére mi||iárdok mennek el.sza|Ias. A je|enben ésa je|enneké|.K. ja a hiperbároxigénterápia.ficamró|vagy rándu|ásró| jó mú|ik.i||etve a 06-42-596-683-as nyíregyházi teleÍonszámon. vagy akár bokszo|hatis.

Dr. ( NYERSRECEPTEK í6enccfule d NYERSREGEPTEK íruyerucrxrurx Nem egyszeruen nyersrecepteket tartalmaz eza könyv' sokka| többanná|: táp|á|ékot. gazdasági rozatot Vezet. éber tudatunk Íényességét' Mindennapi '*:'j::Il. aIape|veket és Útmutatásokat je|en|ét követve kapcso|idunk nyitottságáa te|jes hoz.. öröm és szeretet. adi és oktatja a következri EGYENSULYEBT BT EMIL COUE tisrMeen DR. get. erro| tiasan' számos oé|dáva| fŰszerezve' kommunikáTémák megértés' azerriszakmentes mia motivácii mögött.N_ TeÍmé5zetes eEyensúl\. RAN/BALA EVA A könyvben és a meditáciis CD-n bemutatott gyakor|atokat. oue Emil r A GYóGYÍTAS LEGNAGYOBB TITKA |Vi az. BAGOLWAB KIADO HORMONJOGA . Michae| Gienger getkíná| MÚvében a drágakövek rajongiinak' a gyigyhatása kristá|yok me||ett részIetesen ismer. érzékeknek' EzmŰvészet' bo|dogság.'ó m pozitív :ir:!&B&&re. képIetÜket)' részIetesen tárgya|ja azásványok kia|aku|ását. képzcidési e|vÜket. midon kelé|etre spontán bennünk.k&! következnek életÜnkben vá|tozások be' . AZ kiÍorrott technikáinak va|óságos tárháza' öngyógyÍtás BIOENERGETI C K IADO TENZIN WANGYAT RINPOCSE AGYKONTROLLKÍt rí{[fíl FELEBRESZTESE A FÉNYEssÉGEs TuDAT szíVEK És szRvRx co kommunikácii vi|ághírL1 Azerószakmentes gyakor|a. je||emzoit (kristá|yrendszerüteti azok mineraligiai kémiai ket.'slá HORMONc. ságban van Közbe tanácsgenerácii tanácsadiit. a pénztárcánkban? pénz. ciiri|.f. díjnyertes b|ogger és két ú. és a je|entése gazdagÍtja' nap névnapok E|vezze sokáig a csodá|atos mint nap á|dásos hatásait ennek munkaheIyénI öröknaptárnak. TOTH ANDRAS Dinah Rodrigues kÜ|cjnbözó midszerek ötvözéséVe| fej|esztette ki a hormonjiga egyedü|á||ó gyakorlatsorozatát. érzés. a Yá|tozókorban A PÉNzTÁRcÁMgnl| Miz a ho|tbiztos mid. s fe|Íedezhetjük a bennL]nk rejIo bci|csessé. a cse|ekedet megÍigye|és. meg|epo tarta|mú Íejezetnek isotthont ad. midszere ismerheto meg a CD-rő|. ásványosztályukat. B | o E N E B G E T IK C| A D Ő TERESA MARIA SUBA tseoilde |cÍGd. mégis amive| e|indu|hatunk a ji|ét fe|é? Hogyan oldhatjuk meg é|etünk legnagyobb pénzügyi meg kihÍvásait? Hogyan harco|hatunk sikerrel a hétköznapokban. Coué azizga|mas címadi téma me||ett egy csokornyi érde kes.B l O E N E B G E T IK CI A D O DINAHRODRIGUES D*"1'RJ"rs*.ben so ügyekrő|. empátia. himnusz a Fö|danyához és a minket táp|á|i növényeihez. AzÚjtelÍedezés nyomán o|yan bete sánál gek is meggyógyuIhatnak' akiknek eddig reményÜk könpe' sem vo|t egészségÜk viszaszeaésére. szÜkség|et. mikor pé|damondatok' használjunk szavakat. kristá|yszerkezetét' színét' IVICHAEL GIENGER Enegriát adó manda|ák minden napra MANDALA önöxnnprÁn |Vlinden Oröknaptár 366dbszínes manda|áva|' o|gyönyörű da|on Újabb és Újabb' ragyogian színLl Íormájú..: : a kreativitás és azinte||igencia teÍmészetesen. ta|á|. toIidik. otthonában és .5U..Müil. M E B K U RU B A N U S Z BIOENERGETI K C IADO ALKOTOMŰHELY KÍt @ A KRsTÁLYoyóevÁsznr TANKöNWE A kristá|ygyógyászat hazánkban is eIismert igazi kü|ön|egessészakembere. gyakor|i pénzÜgyi rovata. Íényt' informáciit és színtiszta é|eterŐt adtestünk minden egyes és é|vezetet az sejtjének. A képeés energiát adi manda|át ketazadott naphoz illeszkedrj bö|cs Útravaló. kérés. amit 0nmegtehet a betegségek |egyózése érdekében egy döbbenetes felfedezés segÍtségéve|? pontosan megLéIezikw emberi vise|kedésnek egy nevezhetci Íormája' ame|y minden betegség kia|aku|á. és tünetmentesen . jelen van. terápiás ame|ynek rendszeres gyakorlásáva| későbbre a vá|tozikor kezdete Iegtöbbször zajIik. TithAndriís hírhedetten |aza stílusban ír pénzÜgyi probiémamego|dó A TV2.

KIYOSAKI GAZDAG PAPA. és e|kerü|ni ezta rettegett betegséget. Ára:4990Ft Átmérő: 22 cm.eIa va|o hogy keszit az isxo|a nemigazán é|etre? Ha ezekre a kérdésekre a válaszod. .eIixirbolt. terápiáva|.hu / hu / webaruhaz/ '. .'' EletVirága mintáva| ALATET . . |ot' megÍordítja azöregedés hatásait' TIBRIKADO í-u. \.. amitaz isko|ában nemsokat tudsz kezdeni az é|etben? Úgyérzed.l lornaia (U|on|eges hatásl vá|t ki nega 600. i'\\ uus1l után a Íolyadék vagy szi|árd táp|á|ék bio|igiai Jl s perc \| ../ erteke megnove<szik.. barátnógondol ként Mi úgy éspersze szexistennőként? juk. ':jt+:':- 0nline megre nde|é tc-energy-design s wtrvw. Úgy érzed. hogy he|y'tá||junk feleségként. Papa' akkor ez a könyvneked vT||A Catdag könyvében a Szegény PapaFiataloknak című Teg nemcsaksleme|yes tollenetél oszt]a szerzó ve|ünk' hanem megmutatja aztis..ii 'j. a csontok erosítésének mirigyek Íiatalításának Valamint a szervek és taoista testisze||emi midszereit' A Csontve|ő Nei Kungot a harcmúvészetek terÜ|ea kínai orvoslás és tén o|y annyira áhított test'' e|érésére Íej|esztet' .a ku|cs a pozitív visszaje|zés ésaz' hogy szánjunk e|ég dőt magunkra| Épp ezért ta|á|sz a programot napos is. napjainkban döntéseket TC ENERGY A FORMA EREJE. harmónia' nyuga|om' szabadság vagy egészség.-:'.-l. a nagyobb kivitelre tányérját' Í|.énidŐteremtés'.é|et virága szimbó|um' ame|yet a vi|ágon sokku|tÚrában ismerik és a|ka|mazzák azé|eImiszer Íe|é|énkítésére és stabiIlzá|ásara' A forma rezonancia Íormájában' és a szimbilum ereje átadidik poharat! Nehelyezzen ráÍorri vagy edényt po|írozással E|őá||ítás: kézi készu|t. Ára:2490 Ft/db DESIGN {íi. és pohár megerősítésse|: 6 kÜ|onböző 6 kÜlÓnbözi o|ta|om' védettség. vágiinÍormások-sok kiegészító életbe Kötelezo olvasmány korunk fo|yton csak ciikkal' pi||anatral rohanó emberénekl Á||j meg egy Itt a remek alkalom. tanu|sz. Fontos| A íelÍrat ango| vagy német nye|vÜ| A pohármérete: 2'5 d| . elixír 97 . i\ra: /. '. .Újranövesztésének'. és Ú1áé|eszti a csontve.'acél a csont|égzés' ték ki'A módszer technikái.( \' Erre poharát.szEGÉNY PAPAFIATALOKNAK hogyazza|. . FULOP BEA Korszakvá|tó interjúk a rákró| \J ÉLerer vÁcó vÁuszox AhoI a kiegészítŐ terápiák a klinikai orvosIás és ta|á|koznak' Eza könyv mindazoknak szó|' akik szeretnének egészségesen é|ni.nók'szárnya|unk a hétköznapokon? Honnan merÍtjÜk az erotahhoz.. anyaként. a szimbi|um és a kiÍejezés készségeink ÍeIismerésében Íej|esztésében' Segítenek a képességeink.- .rÖnrÖrv Önooe ninn Évn ANGYALMIJHELY Ebben a kön1nlben az eImÚ|t két év tapaszta|atait gyűjtöttÜk történetei ihIel ossze' Va|idi nók va|idl tek mtnket' hogymindannyian ésa Íe|ismerés. csontöSz a szexuá|is révén szenyomás és energiamasszázs juttat energiát a csontokba.ami könyvben egyharminc titkaltI segít eIsajátítani az'. a prob|émákka1 küzdÜnk' Mi az a ugyanazokka| |áthatatlan energia' amitő| mi. Q^/la\ \\/AD l Ana) BOBERT T.*'".Coqlre|eégetett '. és természetesen azoknak' akik érintettek benne' Egy egészségtudatos könyv.B karátos arannya| beégetve' Anyaga: i|ommentes üVeg í1150 Ft Átmérő: 9 cm.igen.. azé|et virága szimbó|um 23.T U N A BI V P E X KADO IV]ANTAK CHIA LIIA& CO KIADO GS0NTVELőNEl KUNG A Csontvelrj NeiKungban Mantak Chia megosztja a csontveIcj'.& i44*ilt#: -*# - azenergia alátétre bármit ráhe|yezhet' csészéjét .hogyan ke|l pénzügyiieg helyes hozni. \ van osszhangban a oolygomozgasokkal. AMELY ELETET TEREMT n TC pohaÍák o xtltonnozó megerősítésse|készÜ|nek' A megerósítések együttese' aiapja a szín.

I F E H E R a hajgyökerekbe közvet|enÜ| fejtiki á|dásostev+ l Egészség be. gondoskodik tejésmandu|a)' gá.9 mg A-vitamin-szükségletet.e|színezódésektol... van! Ha 100 g a bá.mottartalmazi hozzáva|okka| terme|éséét1 dopamin I Lélek . nakel.nl^tÁne.. az anyag. A bennÜk a szívet.egészségi is hatnak ételeink színükkel Kedvenc harmóniánkra éskÜ|sőnkre. 0.rvrv' .A fehér 'jelhetjÜk A szervezetben a magnézium vitaminhoz. a az optimá|is tolja a rákke|tŐanyagok (pé|dáu| jámbor a párja az ágyban? Ia|án Tú| a Íolsav I Lé|ek nitrózamin)Íelha|mozidását. fogyasztani. ésserkenti vágyat. adagottarta|m l Szépség a pigmentsem. öngyógyÍti fo|yamatokat ji ta|á|.|utva ruanyagba va|ami hogya fehér (a nagyleve|ű elképze|és. Fáradtsá. Táp|á|kozástudo a tekintetét.(eZ fedezi350 g pirosgyümö|csvagy erós csontokésa fogakeIképzelhe.75 g szijabab vagy fokoz. s mindésegyes óvjaa bőrt.mert szintésaz idegrendszer lóan hatnaka zö|d éte|ek 1.. fÓ|ke|ti a szere|mi hogya fehér o \- z Z J @ I U) I N LIJ F \LU 98 1 ésa sza. Íontos gazke|| fe|e|ős enzimal. szete annak. a vércukor.A piroskarcsÚsrt_ezér1is segít afogyG mestere. a kedvenc állapototkönnyebb jó| zúdÍt g tökmag fedezi vas (.aki szívesen súzöld a |egfontosabb meg. aközér.za a teljesítményt..é|munkás'.ségletet ez a vitaminugyanis rintmár50 g avokáditarta|mazzaana. Ha a férfi e|érni.ha . \ gombákbőve|ked.l Szépség a napi szÜkséges gunkatspenótta| és zö|dborsiva|úz. de javÍtja javaso|t nem hiányozhat a go. e|. tet|enek (a napi 75 mg szükség. kémiai re. to viszsza. s Ugyan az anyagcserét. béta-karotin a kü|so hűléskor ban megta|á|haló gombaÍé|ék.. ráncosodást. tását ésa szivmÚködéssza|:á|vozásél'.vitamin) lebontását.hozzé4ut a frissesség szína tisztaság.hajkúráva| tartja a v2hááartást. Ebben gi kedve. A pozitÍv nem tud koncent.zö|dségfogyasZása). síny|i is. sa|átában sok Téves kenységét Ürességet vesző. Az á|ta|ábanmagas A-vita. mök és a haj ál|apotát.2 mg béta-karotinra .vitaminban mányiTársaság(DGE)vizsgá|atai már 2 tojás. és pótlásáróléshidratálásáró|.csét vagy600 g paprikát e|az ehhezszÜkséges indÍtja tápanyagokban. ségének l Egészség 140 g vajvagy mege|őzését' sok gedések A pirosgyÜmölcsök észö|dségek g tartalmazza a nasajt tarta|maznak.a krómegyensú|y a receptet a termá dagÍtani Kiegyensú|yozott A színterápiában az idegnyugtatihatá. ható Gvitamin joghurt. fogyasá pa. tarta|magondoskodika bór zsírután. niacin(B5 megta|á|ható A jód s+ ésmakré|ában azza 160g hal). @ 4 Pu.szintén képe.kotóe|eme. pirospapriká. visszatér aé éte|ébe. a zsír magaskén. |e|ki á||apotunkra. éS aZ immunrendszert. Az idegrendszeri posztóra'' védia bórt az a bőrszövetekben. Perszehumánusabbmeg.és kés|e|teti Íontos Íehér színű éte|ek min{artalmú. stresszhormon rá|e|het akciókat:az adrenalin A biotina haj és a bor szépségápo|ó L l Szépség terme|ése mindig a magnéziumtartasejtekképzó fe|gyorsÍtja az Ú. éshason.250 g zabpehe|y ésserkenti pi 300 mgos adagot. a hajnöveke zássa| szembeni túrŐképességét' hozzájuthatunk A hajaz ás. A szépségvédő fedezi. una|mas védi a bórt a káros végte|enbe A Gvitamin a kén).A Német biotinszÜkaz 50 nanogrammnyi éte|eket szerint bóve|kedŐ sze' o|dásB6. meghatározó rendben éspigmentá|tságát köszÖnheti természe dését ványianyagoknak Kovács Kata|in metionin ^. erősrti A zö|d pé|dáu| piros haIásu. javitásában' játszanak |átás a szerepet épe|ósegítik a nyá|kahártya eme||ett megbetea té|i megŐrzését.sugárszabá|yozza Görogdinnyés képzódést. a . gíti AZ arcratettuborkapako|ás a bőr UV.ben ta|álhatóE-vitamin kielégítheti) már 60 g brokko|i |etet l Lélek sejtvéde|emrol.piros szok egy részeká|iumhiányra A DGE a kifaku|ástó|. |omtó|fÜgg.\/h^7 A kénttarta|mazó tes fényét. 300 mozzarella hatóanyagot karotinoid pi Meg. ame|yjavÍtja s beÍo|yásolja a kör.je|entene! környezeti hatásoktó|. ki gondolná. A pirosszína te|jesÍtŐképesség' a vörosvérsejt-képződést vagy mandulát szimbi|u.| pana.7mg Bu. radicsomot vagy aszalt szi|vát.A DGE vé|emá halhús árta|maktó| l Egészség terme az antitestek erŐsÍtik az immunrend.mbában (a DGE álta| napi1'7mg éte|ekből cserét zeteta ze|ler ésa bab fogyasáása is. és a A paradicsomban a fehér segíta fokhagyma.100 a napi 14 mg ma. rákmegelőző a nyugtatja az idegeket.ame|ya rá|ni. étrendde| segÍti a sejtekoxigéne|lá-megvá|aslott szÜkség|etet) krG ésa fáradtságje|eitmutatja.zavarátugyanise|sŐsorban szín. Aki inkább270g vörös len. őro|tnapraforgómagot A zö|dségekben|évó torságésa temperamentum a sejtosztódást. nye szerint a szervezetneknaponta ezek bóve|kednek A zöld ételek is.csak mangánhiánya pedigsegÍti és.ésvédik (sajt' kalciumné|kü| eIegendő A piros éte|ek. Az szelénben |enneszÜksége |ésében indíta. szert. nek szépségÍokozó lelkibékéjére. A vi|ágos húsÚ eszik. szögezi dését Vezethe' kÚrázónak.. szerepetjátszik a réz.

'--:--l h Mastodvnon :.*--t'-:-:-1.-_-_--:..7- .E ÉP FSZIl' .1117 BUDAPEsI NÁooRrlcrT U./ .^l .) "T*.W minőség: BNo l095 Garantált Recept nélkul kapható a gyógyszertárakban 6 I -zt/ o ! o n =_\_ ] 43l89 34.llD Harmonizálj a a felborult menstruációs ciklust Enyhítia menstruációt megelózó tünetegyüttest (PMs} kenységét. fájdalm át (M astodyni a} a a me lle k érzé CsillapÍtj gyógynovény hatóanyagÚ.biztosÍtja azosszetetthatást is alkalmazhato Hosszantartó terápiára -' /rtrN . SCHWABEHUNGARY@T-oNLINE. +3ó o o A KocKÁZAToKRóL És A MELLÉKHATÁsoKRóL ELA BETEGrÁlÉrozTA oLVAssA VAGY rÉnorzzE MEG KEZELŐoRVosÁT.8. GYóGYsZERÉSZÉT! . Természetes hormon mentesgyógyszerkészítmény Barátcserje* 5 gyógynovény _ .HU SCHWABEHUNGARY KFT.ffi & lart // ry # # YE # .\ .

Az Engysto|CI tabletta hatékony a slervezet öngyógyító járó |őua| vírusÍertőzés esetén: .Distributio Pn artner -Heel rt. Healtl](are deliqned hV natuÍe ' t': ? szublingvális tabletta Homeopátiás gyógyszerkészitménv Engysto16 I f törekvésének serkentése inÍ|uenza ésmás. csókkentve Íertőzések súlyosságát. e|ősegítve a gyógyu|ást ' telmészetes hatóanyagÚ készítmény Recept né|kÜl kaphatóa gyógyszertárakban! A kockázatokról olvassa e|a betegtájékoztatót. aktivá|ja a vírus okozta a szeÍvezet öngyógyítómechanizmusait. ésa mellékhatásokról gyógyszerészét! meg kezelőorvosát' vagykérdezze .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->