2013.

FEBRUAR új

,?

MAGAZIN

I

W

Ar F rk.a a

_.. .v.r,r

/\ I

\

xL$
PAR KAPCSOLAT vagy PAR CSOLAT?
2

AMIGüLaA$T! rLH0:ZAK A $[|.iiJS$t[n-SÜK
a megÍá. támad Újra kozetedtáve| és a té| beá|.ltával Azrisz e|kapnivalamLtyen konnyebb mi.ndig |lrlenkor zás és a nátha Ür kohoqünk tüssz0günk', azorrunk. aztán nvava[Vát. Íotvik is háromÍé|e Schüsster-sót orvos homeopata [rika' Szűcs megÍókezésére. aján|. a bajok - Milven a haász|gl.juk a mng|úzas. szgreket aLkalmazzunk. ti:netsit? natha - Azn|'srjként szer homeopattas választando [rika: Ür $zűcs ggv gvul'iarlásos hogy bntndutt aztérezzuk, a vasJeszfat.H* val'ami'lyen uaEy kászutijdik rossz a kozórzetunk, Íoivamat, megn[dás. azazonnaIi" eza Schúss|er.só betegsÉg, . Ml.l"ven a kászLtrrránvt? hasznáLjuk esBtin tún*tBk - Borzongás, orrfolyás, uLzes arrdugu|.ás, levertság, Sz.[.: jauasott' jetentkezásekor AddLg vas.íoszÍat htíeme|'kedás amÍg az orrváta. a Snhiissler.sit, ezt alkalmazni árdemes je|legrl, elsőszakasz. azúgynevezett a gvuttadás dik vizes esetÉn torokgtluiladás a szert haszná[juk van. Ugvanigv ' ban gvuttadt a l'az ésszáraz' vaiamint vÖros' amtkor a torok mindenkeppen azonban [ázná[ Magas etso stádlumában. mert [ázcsl[|apítikat' klasszIkus hŰtoÍürdűt, alka[mazzunk gsetisg8s ggv ve* lázgorcs kisgverekeknÉt ÍennáLthat Íileg ezt a szert' napjábafi használ]uk l.2 el.so A betegség :szúlrle' - l{a tnviibb? hogvan n*rn:mitt sl a baj, .ÜWkur úrde a|.kalmazni" [rre nres kalium-ktaridaf $z'[.: ó$. opálns, a uáladiknzás ar*iknr van.szultrós, akkor Íah*r jg enza, atlergiás nátha, infi u lium.-'ktnrid nyá[ú*. lem'A |aá kÖhÖ. a|katmazhato $iker*snn esetenl n*tha,.íutkiirt.'hur$t gés csi|"|.ap(tására. - Mi a he|'wet, napnát? két.három tarta betegség hatovább -A a szervezet aml a Schtissler-si, Sr.E.: kaliun-szulfataz jo|, a teg. Nagvon atkalmazhato szo|gát. nagvtakaritására gvuItadás keze[éséharmadik stádiumának ás tÖbb lertozés eskiihogés [z horglturut mársárgás a vátadék. re,am|kor a gvigvutás kiegÉszítű szer, ls hasznos esetán fetgvorsÍtja Íatvamatat - íliit*rt haÍgy $chussler.srt' rninrJnn stádiumban szgdliink állr:más*i"n? a betogs*g is vé3igmegyunk ts.tlgy - Azárt' rászáben a üvul|adás nagv m*rt az e$etek $z.[.: HamáÜsgm, is meggvigvulunk' szakaszban, megái| aze|'sÓ Lesz |aÍnLvásÚ sokseg[tsÉgóucl ásván\ll ezgn akkor üvorsabb (x) a beteuság.

NÁT||A? |1llrÜrAZÁ5?

'-

t' r"'-

l-t

(

t'a l

?

f(a It%

\-/
_./>

a1ltrnklrasáb.jaintretll els(íízbell esil< sztj a kórtls clhíziis iirtalrnairril,ijt-.sznli]vt]lltCsti ós ltllki ]ltltíj szijr'íírlnrrlr.rl.ciról' Ijlrnondtulrnrár trelIeg\'SZer' lriilr.sííjc lchct a tti]stL]v. rragt.r.iLlószítrűséggeI tisztriban vatl czztll tt:gsrllgtlk lllíLrlllitlc]cnki.akár. 1ríísrigcs rrlr'asti.ja lapunkrrak. akár rnás ÍorriisbriJ tájénapjairrkllarl_ r':ílsá,g ido, r'á]kozódot|. '\ leg|rlbbbizon.t.íték el'fc ttz' hr-rgv r.niIlit,tr'clokat költiink karr:srisítti virágzik a fog1,tll<Úraipar: ér'etlte ság rrrla- r.irltisággal r.rregszabaduliíst ígr1r.íí. kr,lrtvtllt.stirlasztlrt'kt'rl, ir zsírpárnáktól lalir gr'ors és líLtr'ítI.rvrls rrrcs,drr rnr':r-cgch-iiga onosi beavatkozrisolira. 'I.aliírr kcrrrtlgltl1lií. hog1.oztitta] a ttl]cratrcitr hiánr'a irz, anli rrliattisr.rrét tclllhcgvr'tl riilt tlz a ttittta.I,ó1lttltt-11Y()lll()n azt tallasztaltrnr tLgvatrls, 1rogr' a legcselkélvelbb cnlpiisztltlllltltt. A nlá,sikgrlrrcljárrak, llajiilrali nlegtj|Lr.a] selnlr.iscltctiirrk a nrásik tlttllltlt'rtl] igazstígtalirnu] ítólkoziirrktltttlltlrtársailrk Ío]cl.t, órtóso hc11'.rltt szigorúan éS so]\SZol. juttrttol.yanhel.vzotbe. hogt rrrtlgakarl ra.jlrrllrlttÍiigalrnLrnk sitltls arrírl'lrogv ki nrjért utt:á,ra,. ta,a szrlnriitlk.'\lrog.,'ir lbdt1lrlé1]tiil élíjk többsége sr:ll sajiit hibiijiíbtilkclr.iilt A tclicssóg.igórrritllrólkiil az tllIlíziisrtllk is lcheltrlrlk liotntllv és kil.édhetetleIl o|<ai. Írg-,. gontltikusarr l.rrlgv ijr'i)klradcl r'lrl]ítsrlk t:.sak ní-.lri.Ítr\'irt! A tuclósok rrrár rég lrinrutattiLl<. lííd]rtlt rlelszcrtlllct.iátSZhat]leltltle a paiZsnlirigv llcltcgsógc'a ir lríziísrar'irlriltaila,lrr, r.írttsokis. A lcg|rlsscb]l kutatírsokSlefint hrlrlllono]< iíltól<a'ós bizrlrrl.rlkrrzlratji:ik Íbgvasztílsiitól a, ltt:ttttlsllk a csokolác[ótis a rnórtrjk1eJerl édesség szaportrrlrlakra.jtrrrik élelrliszcr.-aclalókarr1'ir911ft. 1iilöslr'gtlskilók. lri.rntlrrl az tidrlsít(jszerel<, az .,lrizlalnalr'. ltir'egíjir: is.,Az rrtílbbit t:sa,pr.íz tls a tragyl'iit-osttli szctttt1''t'.zett anltlsijt nróg t:13-r. 1lrr}rár \1cgrikai kutatrik Ntlu'\'rrr'k-irtííkiin r.r1gzct,t r.izsgálatair.rak eredt.nér.rve bizrlnr.ítottir. ltlÍigr.eltók, htlgr.azott kisrrrarrriík ki)zii1.akik l'á,r-a'rrr-ltisstiguk tr]attszetlnvezettr,ítrosi gytlrtnolic,trlillL a [r.issIevegőn élíj l'tlgiítszír.takbc, kíltsztll.attrtr.ittak lrltt tllltízrrtt:t r'sii1tAl]arnokbana városi gycrclrelregvneg}rl]Nlal.1lr'tlig az 1-gr r'iiriLncitjsok t-.setébelt.l. lesztlr..k lletegsóggclkiiszkijdíj,lla,g)ro11 kijr'tir-1c]trót drl túlsir]vos. í-:s belíílÜli a soltféle gvtlrnttlkt:ktrtlk párt ttlk, i.lkik trrurrkátis' ls alig.alig talii]rrak.Nírlun|< szerotlcs(lrcir (rnóg) rlstrpiirr fig1.elr'el Anrtlrik:ít. 7 százalti]itr o]lrízcrtt, de a tetldellt:iír1 ',rncgcólcrztuk'. lrlrtrti! Turlrrrrr. Fólrctlrtós azórt trc r'sstik'tlettl az elhízrlttak r'édíjtig.vvédir.l szclctntllk srikan ntagtrktrak 1trlárrkságukrrak' lustaságLrl<nak' egészségtelen ttiplálkoztistrkrrak. lIl()Zgá,ssz('gó1l}' ólL.tnlócljuklrak ]röszörrlretik a zsírpírrllíLikat. Csupán a túlsúlvrrsrrkka] szt'rttbtltl tal]ilSít()tt illttt]tlril,ticiára ig1'ckszcnr |e]lrívrri a |igyelnlet. },erszeillrrsztriiljolcnsrllgct ptilriákkal hattal.nr.o]naczt a lrrrztr11, is. ['ltallrattanl az ólct rlriis tcrirlrltrlríjl is' ilmc]\l0tsokatl aztl't.t ítt,llrltlk cl - a társarlaltrriíls roItra éppetl a szingliéletr.ntidr'a _, Irl()rt pszichrllógiai indo]iokatíigl'r:lnlctl kír'itl htrgvr.a a nópcsst1g lbgvti. blrrnt: l:itji.ik Hogv lrlégselrl ltlvtlltlrli, az csak irzza1trrtrg\'a. siinak tl]iílt. crr.íj] szíil c har.i szct.ktlsztííi (ls szaktllt.ttlltlntnl(]l ríLzba1rj, ln()gtcsZik 0Zt a nlert ne\.eSszerzijillk keJIií ob'jektir.itirssal l<cir'ell<ező olrla]a|<rrtl. ÁroksziíllásiÉva Íös z crkcs ztö - hc l.y c t ttls

{f tura Eovkutva? 2.i i $Lt 24 Pár kapcsoIat vagy párkapcsoIat? 9B Éte|-szín-vonaI KőrVón 6 Hó|abdából lavina? o PárKrnn<n|qt 10 .1 2 14 16 A nemiség Íorrada|ma A nŐ é|ete vagyokszingIi? N/iért TÜre|em.*: ' (/' t -*t__.|o Amoqq7A menáil 66 % y'p *'.^^^-i^h^|Á^' '^ q por opD4rur rurv9uD ^oz ö^-+r'^|^^' '^ ot4lturuvut 72 A messzirp n.rilaza Kaszar 26 otcsi||agoS Va|lomáSok 28 Matthew Modine 76 Ezo-mozi: Fe|hőat|asz B0 Ezo-konyv: Sikeres -^^"i^{^it^.-+^-+ | r rr9rrrvr rorolrco4L9oLr 30 .i^ h iloLorDov lugolo lt.ragon F/ ua ^ {i+^+^.^^^.qr'.* *p. hogy nőbbek IeheSSÜnk! 1B Szakttópróba Kptsen az e c o v vn j vs vv Yv v 'h c l ! 62 Tavaszvárótenniva|Ók 64 StÍ|usguru 66 Egykutya?2' rész 68 Kanálhaj|ítás /u LreTrgenro Ken a pa. a fokhagyma 58 Fitneszprogram á||ómunkát végzőknek 60 E havitanácsok 61 Februári hoIdnaptár 81 Horoszkóp 84 Útmutatóa V2ontŐ szÜ|ottekhez 86 SzenvedéSmentesé|et 87 B9 94 95 96 32 É|1en a kérdŐ1e|l QA Az pn föleli maqe _ keserŰ kovetkezmények 36 Édes é|et javaslata 40 A fitoterapeuta nt tknrhaian<áaro 42 Áru|kodónye|v 43 Té|i immunerősttés ^E au 4R A {l^+-|^Á^ i^^. resz - * 50 Variaciok egy növenyre'aÍehérfűz 52 J*.'Haszna|ati utasÍtas.FEBRUAR /..+^ q ilLvLgr opvuro 21 24 Par kapcsolat vagy parkapcsolat? a pszicho|ó9us Etr JU ^ ^^.- .' a viIaghoz 56 VámpÍrűző véde|mezonk.

hogy va|aki (mindegy. Ez a képazonbannem fedi maradékta|anu| vá|t.I . Hogy miér1 is? A vá|asztmegadjaaz amenkai sztereotip nem bonyo|idik szere|embeés tartós kÜ|sejű és szabadságát é|vezőnő. toké|etes nem ihajt és senkinek a kedvéért a karrierjét.hogy sőt prob|émákat egyarántmi|yenkomo|yvá|tozásokat vá||alnia.. nagyon is jól érzimagát... szerzői sok egyéb me||ett generá|hat. fo|ytató mai emberek(többnyirenők) sorsát sokan egyenesenirigy|ésre a szing|iéletmódot jó| fi|mek szing|iideá|ja. hogy senkiheznem ke|| . aztjelenti. ha va|akimegszokja.go"to. okozhaIaz. A szing|iség napjainkban az egyik|egtöbbethaszná|t A szó eredeti. függet|en. a remek á||ásában kereső. tágabb csa|ád né|kü|. mert nem akarjafe|adnia fÜggetlenségét.hogy onhibaábŐ| vagy onhibáján kívü|) ésebben az ember maga vá|asztja. ma azonban ez már-márkorje|enséggé öná||i..osszeá|lításunk é|etÜket egyedÜ| é|ő nők.A SZINGLIK a. hogy pszicho|ógiai. ..t je|enség.Bár mindigis |éteztek kompromisszumokat kötni.r L FOKUSZBAN: !l . mai. mégazt is kifejezi... ésmásokért sem ke||fe|e|ősséget a|ka|mazkodnia. Vagyis mígrégena szing|it az á||apotában méltónak tartják. a va|óságot.?! ( i. is a|átámasztható vé|eménye' szűkebbértelmében van saját. önmaga ura. hevesvitákatke|tŐ amelyrő| foga|om éso|yan.pé|dákka| mindenkinek egyedü| él. aki csupán azérl' okos. hogy ezt az egyedü||éÍeI érte|mében viszont p|uszként á|ta|ában sajná|tákés megbé|yegezték. kapcso|atba. szocio|igiaiés társada|miszempontbó| arra is kitérnek.

akik többnyire magas iskolai végzettséggelrendelkeznek. a Maldiv-szigeteken nyaral. de a statisztikákból úgy tűnik' hogy nálunk a szingliéletmódot nem elsősorban az anyagi és szakmai karrier elótérbe helyezése. szinglinek az olyanfajta férfiakat és nőket nevezik. talprasen a magas képzettségű. hogy volt-e már házas. hogy valaki egyedÍil. hogy az egyedÍiüéletformát valaki tudatosan váIasztja-e és tartja fenn. akár nincs. ri szempontja egy{ajtaspirituális úton ]evés. jól keresnek. jólle. A szó eredeti jelentésénekmegfelelően a szingliség központi eleme. illetve az egyéni képességek fejlesztéseéskamatoztatása. erőte1jesen munkacentrikusak. vagy egyszerűen önzésnek minósiil _. Íbgadalmait sem szegi meg.Es mindenki megtapasztalja. amelynek valóban fontos tésze a saját belső világ fókuszba helyezése. Mert mindenki fogyókurázik' vagy 1egalábbis újra és újra e]határozza. annyi kotásu Zav aqavé|eménya| mé|tó'. és akiket a háhrk mögött többnyire kifejezetten el is ítélijnk.működóképes kapcsolatra alkalmas felelős férfit''' Benne a nők többsége .. esett. meggyőződések. Még szűkebb deflníció: szinglinek az olyan.és talán a férflak többsége is _ magára ismer. életerős. salsázik. nem is tervezik. hogy most már majd tényleg elkezdi. hogy a legjobb szándéka ellenéresem képes rá. dot. Tágabb érte]emben azok az egyediiLl éiő emberek kapják meg ezt a címkét. azt mindig az adott egyéntőI érdemes megkérdezní. Kissé szűkítve a kör1. életfi]ozófiák és érzelmi motivációk húzódnak meg. éstudatos döntés alapján nem akarnak sem gyereket. hitrendszerek. hanem a párkeresés kudarca indokoiia' Az énközpontúbbnak tűnő váItozatok inkább a jobban kereső társadalmi rétegekben. szinglikkel. használkifejezést kire milyen ér"telemben juk. csak nem talál maga mellé . jópofa (szter:eo)típus. 1 I I Adok és kapok Hogy ki miért választj a ezI aZ éIetformát. most éppen a negyedik nyelvet tanulja. tudatosan élő emberek között fordul elő nagy számban. Nemcsak Magyarországra je|lemző ez. sem csalá. 25-35 év körijü _ túlnyomórészt vagy kizárólag _ nőket nevezik. ésszeretetre hogy az életmódja és döntései mögött milyen gondolatok. az azért felffinő. és az ilyen szingliknek persze még párjuk is van! HÓ|abdábÓ| mindent nap|ija óta szinte Bridget Jonesha|hatat|an jó||ehet szing|inemő az egyet|en tudunk a szing|ikrő|. ésmég az újévi de makulátlan kiskosztiirnben'/öltönyben jár még teniszezni is.hogya kijtönbségek elixír . módjukkal többé-kevésbé ésezt nem tar!ák mielőbb megsziintetendő állapotnak. Mindenki próbáI ]eszokni a dohányzásról és az alkoholról' mindenki keresi a párját. Őket valóban gyakran jellemzi a fogyasztói magatartás számos negatív. egész napos parkolást ftzet. ta|ánmeg iS szemé|yisége Sőt. hogy míg ez az egyszemélyes életforrna többnyire negatív erkölcsi ítéletet vált ki _ vagy a pár nélktrlmaradt embernek kijáró lesajnáIás övezi. hogy valaha közös háztar1ásban éljenek. hogy megtaftsák önrendelkezésirket és fuggetlenségtiket. sőt párkapcsolataikban is fontos számukra. akár van párkapcsolata. a fotóalbumában és az életében.jában nem is ez a fontos. szelektíven gyűjti a huijadékot. a szingliségjellegzeteértelmes. család nélkijLl él. vágyak.akik egyszemélyes életjól eI is vannak. Vagy egyszerűen csak nem talá|a a párját. Különösen tényező.. Természetesen számtalan köztes kate' gória is lehetséges. ban é]és számukra nem cél' gyereket nem akarnak. het foiytonosan várja és keresi. akik tudatosan is vállalják' hogy a család. a ruhásszekrényében. akív és intenzív baráti kapcsolatokat tartanak fenn.Közöttirk eg1'r.'igazi'. De a jelenség mindenképpen elgondolkodtató. a kamierorientáció fontos megküIönböztető stb. Noha az egyedi életutakiétjogosultságát egyre ritkábban kérdőjelezziik meg. hogy a szinglipár tagjai nem költöznek össze. esetleg van-e már gyermeke az i]letőnek' amikor szingliként kezd élrri. a pénzüket magukra és szabadidős elfoglaltságaikra költik. A megküIönböztető jegyek Vagyis szingli és szingli között óriási lehetnek'attól függően. de igen gyako. aki valójában nem is szingli. és búvártanfolyamra jár' Ja. il}etve gazdagabb országokban forduhak eIő. merl az általánosított elóítéletek nagyon igazságtalanok tudnak ienni az egyes ember sorsával szemben. A szingliéIetformának nem kötelező. Így azIán a Bridget Jonesléle szingli ismerósefuket mind nagyon kedveljiik.e gyakoribb. jógázik' meditál' karatézik. vagy hogy a szingliségnek kritériumae a magas jövedelem. és mivel 25 éves korára már három diplomája volt. de való.t ll Iavina? ridget Jones az a szingÜ. továbbá. Szemben az olyan . mindenki rendet akar csiná]ni a lakásában. ra mUris nk egyérte| műségét. akíket már korántsem látunk ilyen kedvesnek és mulatságosnak. Nem mellékes. időnként szinte kamaszos-infantüsnak is tűnő aspektusa. Mert néme$ik szingli nemcsak hogy csak nincs elhízva.

feltételezhető.. akikre az egyik pólus' éslesznek. szeL. mé1yes használjafel. Ígymindenki jobban jár.többnyire te|esen tudattalanu]. illetve a kamasz. a racionalitás. egyéb érdekeire egészségére. Ez korábban csak gazdag sziilők egy-egy gyerekére. Számos szinglivel beszéltem idehaza és kijLlftldön is' akik azérÍnem akarnakgyereket sziiLlni' mert saját önismereti kÍnlódásaik során megtapasztalták' hogy a fel nem dolgozott érzelmi terhekhogyanadódnak át generáhogy ők cióról generációra.hiszen . gyerekeket vállaló nők és férfiak len egyensúlyábóI. gyerekkorbanbeszerzettsériiLléseikbói. ^rq f4*r. az erő.az érze]rnek elutasí tása. ha olyan életformátválasztanak' ahol a lényÍikből fakadó negatív hatások nem azokra hárrr]nak. maguk sem tudnak kikecmeregni saját.az egyénilegesetleg megkérdőjelezhető döntések is tulajdonképpenegy nagyobb..Ekkor pedig már nagyon nehéz erkölcsi alapon számon kérni aZ egyes ember döntéseit. ugyancsakfogyóban.önmagában is kibil' lent rendszerttartanak egyensúlyban.és fe]rrőttkor koraiszakaszáravoltjellemző a mi civüzációnkban. ésezt V'lzárőIag a saját' egyszegyarapodására. Meg nem oldják a rendszerhibáit' de megóvják a teljesösszeom]ástól. az iíllatok. jelenség Egy másik újszerű a szingliséggolkapcsolatbarraz igen magas (akár spirituáiisnak is nevezhető) tudatossági szintre _ fugpszichológiaigondolkodásmód attól. nyomorgó embera pusztulásszélén. Kibillentegyensúly a feminin pólus elhanyagolása és kizsákHa a szinglijelenséget a feminin ésmasz. a nők _ fe]etti r. akkor lesznek egyének. természet közeli éslvagytranszcendens rl'lágtézetű társaAz dalmakbanegyszerűen nem létezett. Az ész. ezért valahol valakik igen súlyosárat fizetrek.a taoista jin ésjang zetethozottlétre.de eza tényeken nem váItoztat. és úgy érzik' hogy képtelenek lerrnének úgy neve]rri hogy ne terhe{ék rá egy gyereket.a meghittebb. hogyaz ebbőIkövetkező dön. JőIhangző gazda.mányolása lassan egy globális válsághelyA ftId mélye krrlin princípiumok.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K Történelmünksorán újszerű jelenség tömeges előforduannak a magatartásnak hogyegy átlagosegyén átlagosmunliísa. közvetlenebbintimitásraalkalmatlanok saját pszichésvilá$]k séríiiései miatt. Mai globiílisvilágunkban _ éstörténelmi távlatokban gondolkodva_ eg}.e vagy elítéljtik. mindezt ugyan el lehet sági o}dejtésekkel kendőzni.ésha hogy a kapok olda] kibi]len. akikre a másik pólus terhelődik abnormális mértékben.a szegényebb népek és néprétegek.zott energiaforrásokkifogyóban.re tisztábban láthatjuk' hogy ha a világ egy része gazdag kamaszként. az anyagivilág _ azon belü a termé. több pénzt kávalaz átlagosnállényegesen keressen. saját lelkivilágukteijesfájdalrnátésmegoldatlanságát. akiket a leglobbanszeretnek. ésa csaegyéni élet és a társadalmi folyamatok miiliók szintén között. *M elixír . Megélték. valaholaz adok oldallalis baj van. áItalhordopóIus egyensúlyának szemszögébőLnéz. poláris törvényszerűségei é1et az adokkapokegyensúJyára is vonatkoznak. érdekesösszefuggésmutatkozik az ésáIlatfajokkihalóban. szőrakozására.a maximá]is jólét gondtalanságában akar é]ni. téseket helyeseljÍik. Az európai civilizáció évszázadokon keresztirl túJnyomórészt a maszkrr]in elv mentén fejlódött' ésaz egyoldalúan domi náns pólus negatív aspektusaiegyidő után szinte kontrol]álhatatlanná váltak. Sokan érzik úgy' hogy míg barátok között ésmás közösségekbenigen áldásos és hasznos életettudnak é]ni. míg más.ralom'a racionális és objektívtudományosság'a mindenáron való folyamatosfejlődés eszméje.az erdők ziik. Ha ugyanisa nagyobbegység kibilládot.

is nézhetiiLnk a világban.de az ellenkezőnemnek mást.. sem nem okozza azt.telen. Hiszen a szinglijelenséget mindazt. alábbis nem tudja azt nffitani nekik.. egocenttőliik . hogy Hogy a szinglik milyen jövőt teremÍe. távol maradó férfistb. vagy úgy'hogy pszichésér1elemben nem tudjuk. hogy mely következményekkel akaés identitásukat ebben az új vonatkoztatási kat. szép és talpraesett nőkkel. ha az egyszeméIyes életforma válik gyrrlt. hozta létre az elmtt]t évszázadok során. hogy neurotikus lelkivilágunk tében az adok-kapbk törvénye egyensúiyokos. Hogy a polaritás törvé. amellyé a ható törődéssel. Még magyarázza. amit ők e]várnának ségünkbőla legtöbb ember táplálkozhat. és okozatok Szinte végtelen komplexitását pl. _ Számos esetben a szingliéletforma ha a helytelen. de sem nem elixír .) ban nincs helyes és hely. Tör1énhet úgyis. jelen. Történhet ez úgy. vagy nek. a lavinát. runk a továbbiakban együtt élni. Vagy legkényszermegoldásait valamí jól hangzó ban van. vagy mi történik társadalmi szin.hogy ten. dönalig nffitanak támpontot a tájékozódáshoz. fehőttként végre megadjuk magunknak ről' jövőről. tudjuk' nem aZ a lényeg. Ugyanakkor körbe Azt azonban tudhatjuk' hogy ha döntée]várnak. ha aZ egyes tiineteket vizsgáljuk. Még az is lehet. ésnem nézünkoda.kozik. amelyek következményekkel egyenstrlyba hozzák. szakpszichológus' pszichoterapeuta valaki önmagán belü] va]ósítsa meg a két é]etre mind egyéni. valaki egy személyben nőkéntésférfiként még az idő titka. ill. és egyre nagyobb dája egy-kétévezred alatt növekedett.rikus döntéseink egyre hogy a nőmozgalmak sikerei már nem tudgeink teljességét kibontva a mások felé . meg nem születő gyerekek). kötődést és felelősségváIlalást. és a jövő milyen szingliket teremt. ha megöregtiiLnet megsziintetése vagy eltolódása még szinte gyerekekmaradunk. hogy az ellenpó.. a világ feminin o1dalát. a férflak még nem a maszku]inelwe].átmenetijelenségról van szó' ésrövidesen méretű és az éIetszinte minden teriiLletére te elkeriilhetetleniil fennáll az önzés és el is tűnik. a fejlődést. Egy-egy meg. hogy Mára a hagyományos férfi. célkeresztbe vesszük a járnak' és döntésünk igazábóI arra vonattalálták meg igazán a helytjket.ésmi jességéből. hogy poláris világunkahhoz. hogy azonosulunk sek vannak. mind maszkulin aspektusait Választhatjuk azt is. Fekete Anna öntudatlanu.Lehetőség diit vagy családban él-e' hanem hogy éleés sokuk nem is tud mit kezdeni az erős.nagyobb és félelmetegondoskodással' ták visszatartani azt. hiszen a ttinet csak jelzi a bajt. A legtöbb férft soha senki lus ho| milyen formában ölt testet (pl.e közelebb járnak hogy önző legyen. akaró egónk áIl.önmagunk ésa világ telokok éskövetkezmények telen' Hogy erkölcsiiegmi a helyes. aki kíviiLlről Iát. Ésazt is rendszerben.ésnői szerepek is é1. uralkodóvá. csak döntémind feminin. hogy személyiségiiknekéséletijknek rendesenfeladjaa leckét. mind társadalmi szinflow33@gmailcom Nem veszíthetji'ik szem eIőI ezÍ" az összképet. Valószínű. hogy a betegségis meggyóa felnőtt nemiségpolaritásábóI következő ten. (Ha példáulvalaki vállalkozó. Tudjuk azt is.a saját boldoguiásun.meink által uralt énünk.rá az emberi klin.főleg nem házastársként.lis _ kísérlet lehet arra' hogy hatná meg. ahol a iegtöbbettudjuk adni. feladahrkat sikert.talán csak olyan valaki mondDr. amit gyerekkéntnem kaptunk még nem látjuk teljes kifutásában. hogy csak pusztán ttiLneteegy olyan. hogy valaki egyenem avatja be a férfléletmélyebb titkaiba. Érzésem szerint a szinglijelenség intimitást. megkereshetjiik seink középpontjában sérüléseinkésféleiten át.vagy nyét nem lehet azzal megoldani. elkerÍjlve ezzel szenek. FőIeg nem férjként'egy teljes éle.szin. Ugyanakkor a nők sem tudják azt azt a helyet. sokkal átfogóbb Ha valaki tintudatlamrl teszi mindezt. Van arra is.pólus egyensttlyát. nem jelenti azÍ. és akinek tudása van múltról. amely okok infantilitásveszé1ye. olyan eróteljesen meginogtak' hogy már menedzserasszony. egynő a szellemisíkokat krr]tiválja.egyfajta sebb árnyékot fognak maszkrr]in pólus uralrnának elsó kis hólabadásra berendezkedett élette] erősíthetjük vetni. területet takarnak ki A lehetőségek száma gyakorlatilagvég. önmagát éltetni nffitani a férfaknak. illetve a pénzhajszától nekünk nem tetszó aspektusairól. kiható egyensúly-fe1borrr]ásnak. Egyáltalánnem kell' téseink árnyoldaláróI nem vesziink tudoMíg azonban a nők egy. ahol életünkbőlésszemélyi. mi ]esz velük. amit ideológiába burkoljuk. ésképessé.

cso|attal. Látok Új kísér|eteket.. AZán kiderÜ| az egyÜtt- Az egygyáva reagá|ás.. Med összeházasodtak. Es ez átcsap szexuá|is terÜ|etreis. Nem az a nincs megoldva' Ú az igazság'. ke|| hézastudjaaZ' hogyvigyazni a szere|mi ságokka|' ott mindenki a |egjobb oldalát mutatja. hogya kapcsovégződik.rrsoLot . hogy addig é|'mígva|akibe|e nem A nyiszeret va|akibe.egyéb.hogy a férfi tos.Egypszichoanalitikus.." . A kapcsolatakkor mikormár sehovasem tar1anak. végszavaik vannak.Mert mégé| a régimodel|. Féríi-női kapcso|atokrais. séga férfi-nói és a tarta|masés színvondadegyüttélésse|. nagyobb pozícióban nagyonp do|og. A |ánynakigaza volt ebben az íté|kezéséés mindig ben.A birtoklási l . Nem engeazikorbran."p arcat a másiknak egy szere- bá|ni. De ez már sehovanem veze|'' Ez a kapcso|atnak a ha|ála'. hogy figyeljide' én nem mint a fe|enéhányévmú|va Íe|bomlik! |1átez vagyok haj|andó rohadi kapcso|atokban é|ni. a kapcsolatnéhahu||ámvo|gybe kerÜ|'és maga meggondo|at|anságáva|? Merl. Se az egészségÜnk. Veszem. Együtt|ehet hát miéft ne |ehetne? élni.. a megharco|ója.Hogy mint ahogy az é|etben semmi sem kr2ismentes. És bhető|egmeg pribá|nimegmenteni. tott hiázasság is. aZán minden fogja fe| a Íérfi-női kapcsolatokat? Egy biz.'. vannak. Ugyanaza kérdés' hogy a régicsa|ádmode||. meft mindenki Vagy l]orzaszto ncncz kihozni ebbő| a rossz Íáziproprobléma. hogy eZI a Szerepet egy nő vegye át.aZ Oka. aki a háZartástvezeti.. válasáó fiata|.és gyerekeket még?'' tat1hati-e egy pszichoterapeuta . Szü|ök hogytePéter' akkorneked ésaztvá|aszo|ta.'. se semmi..7-->.. ós nagyon Sok sábil. |átom. a csa|ádÍő. Minden Sziva| mi Íe|éfordul ezazegész fo|yamat.a hazasságga| sem.szétmenések száma.' V"z--7-. még magasabb a szakítások. |esÜ||yed mego|dás. azIán a nó beleha|t Nagyon kevés férfiengedi.:. neve|.Hai|yenmagas a vá|ásoknaka száma. tatárra|. . Nem mego|dottkérdés mind a má napig.. tárkudarcra jutott..A páros kapsada|mi|ag.' je|ent Néhány hete meg a SaxumKiadógondoPéteÍ zásábanPopper PárKapcsolatKiirképcíműkötete' ame|ynek kül. gyereket a saját kontimra. A csoportos szexuá|is Mindegyiknélazt együtt|étet' egyÜtté|ést. Ekkora kapcso|at meg' ha|t. Hogy van ez? nagyonsok kapcso|atod \esz az é|etben' Mertminden kapcso|at rohadnéha.Ésakkor Íolbom|lk. eme|ek' Az Eotvös József nap|ijában van kÜzdelmeinek a féfia családfenntartó.t! . j?*:"lT kósőbbSZakítáSSa'i":i:i:i""[ ameIy hogy meddig taft egy |emben.$#s **rY elixír }orÍq. A szerzési vagy.. amíg Úton ni.'' 'sok száuezer éve kísér|etezik kapcso|atokharmonizá|ásáva|. ke|| ésnem eliszkol. hogy meg|épsz be|ő|e. Mikor vanegy a másik embert.- el egy szemé|yes élmény. aki e|vise|i. e|vitte a |epra. " é|és során. Ez mikuskerék.Haddmondjak Egyetemista korombannagyon szerelmes jóbanvo|tunk. hogy megpróbá|od . A mego|dásaz. vagy jobb szociá|ishe|yzetben' Elkezdett a do|og érdekelni: Eötvös hogy Először a szex megy tönkre. a nyitott hazasságot' open maniage-et.i|yen hosszÚ házasságok nem voltak' dik. Van. hogy a házasság feleségetöbbet keres. A régi idŐkben'a középkorban. Megjelenik va|ami az érzelmeksodrásában.Sokka| rÓvidebb ideig tartott' és gyakrabban háasodtak. kapcsoiat tönkremenésének. . Nem ke|| hazasság. hogy egy kapcsolat addig tart. az é|et ésa |ágyszívű.. sŐt ha nézem a nem az anyakonywezető á|ta| jóváhagyott kapcsolatokat is. se a karrierünk.Nem eIiszko|unk.csak kissésokátart. Ez most megint ke|.. A baj az' hogy a Jó lsten e|fe|ejtette fölírni az emberek szÍvébe. ez rossz színvona|ra. ami két a|apvetó osztön. hogy ez nemegé| ' szen tgy Van. |gykezdódneka latok nemkrzismentesek.PárK?poso lat Korkép PopperPéter kötetébőI Részletek az emberi. Valaki elkeZdi biftOkOlni kapcsolat. már ismét|ik onmagukat. --. a család e|taftijastb. Mirea |ánymosolygott. ha krkisvan a kapcsolatunkban' TudomásuI vesszÜk. milen mego|dás? Egyre több a szing|ié|etet Akkoréne|megyek. Kapható egyebek között az Könyvesboltban' EIixíÍ @ . ki mindenkive|vÍvottharcban.. vo|tam |gen ésaZ egy|ányba.ádu.'' kapcso|atnakvége? En azt gondolom. ami úgyszi|.elvitték a kü|önbömeggyorsu|t kapcsoIatfeIbom|ásokiIyen zőÍerIőző járványok' a férfielesett a törökhelyzetbenszinte tipikusak. a megkötött hi2asságoknak több mondtamneki.' hogy a az.miá1 vá|tozikmeg kétember kapcso|ata? Ennek nagyon sok tényezőjevan' Egyet ki. mint ő. mono|ógokka| egymásfü|eme|e|beszé|nek |ett.valahova mindketten taftanak. éae|mes nő. hajlamos az ember kimenekÜ|nia negatÍV helzeteibŐ|'a mé|ypontjaibi|. Nagyon kevésfétíi egy mondat.. Csak tessék ha csak Magyarországot végiggondo|ni. hogy az ember nem tulajdon. a csoport is... ho|toEgy hi2asságnemtartott holtodig|an' miglan. érvéget. Sziva| ezek a a szÜ|ésbe. Ezt megke|| mutat]a u. Va|ahonnét. |Vindigvannak mé|ypontok.in|eges cD me||ék|ete a szerző2004és2010közötti e|őadáhangÍe|vételei aIapján sainakeredeti készü|t.

de a tradíciókazértmégsem véletlenüalakrr]tak úgy'ahogy. hogy mind egyedül élők' de gyermektelenségük azt jelzi. amely burkoltan magában rejlí azt a lehetőséget is' hogy a szingli soha nem fog megháza. netána szing|iség csupánegy szocio|igiai kategória.A tradíciópersze nem érvsemmi meilett. hogy ez az opció ma már nem ritka kivótel. 45 évfeletti nők 20.az azértvan. a németnők 27 száza\éka Tk nem biztos. mitke|| annyi szing|i? ezenannyit f iIozofá|ni. rej|ik? ame|yben aztánahányszing|i. jobbana nyugati Vajonmiért Ez egyfajta terjed egyre társada|makban a szing|ié|etmód? é|etérzés kifejezése. vanéskész. sodni. annyiféle é|ettörténet ésszemé|yiség Egyá|ta|án. miért Vanmanapság Perszeazt is kérdezhetné. Vagykényszerű vá|asztás.a Ebbe a képbe szaporodásrólönkéntlemondó egyedek.ami alapvetően erős szaporodási ösztön jeliemző' és a szexuá]is és természetes más' mint amit az emberi evo]úció során tapasztaltunk. mert ha lettekvolna az szaporodási sikerét.Az állatsze]ekció abba az irányba hatott. az evolúcíó motorja pedig oda szeretném kifuttatnia dolgot. gyermekeket váIlaltakésneveltek. A magányosság génjei? Az emberi fajt evolúciója tette naggyá. azaz génjei elterjesztését. század második felétő] a sikeres szaporodás volt. hanem terjedő gyakorlat. soha nem fog gyermeketválla]ni' Angliában manapság a gyermektelen. hogy mindenki maximalizálja világban a szociális életet élőál]atokközt nincsenek magányos.va|aki. Amerikában a gyermektelenséget tudatosan vállaló párok pedigmár kezdenekmozgalommászerveződni. Mind az ál]atokra.hogy a XX. mind az emberi fajra va]amiolyan foiyamatszemtánű lehetiirrk. mert az összes eddigi emberi társadalombanaz emberek álta]ában a házasság valamilyen formájában éltek. 10 elixír . sehogysem illik bele a szingliéletmód.A NEIVIS=G FOREADALIVA miértmégismagyarázatraszoru].

akik karrierjiik vagy munkájuk miatt tudatosan váIlalják a magányoséletformát. A harc az 1820-as évektől kezdődött' de csak 1961-ben engedélyeztékaz első hormonális fogamzásgátlót. nem? Ha viszont manapság ki iehet volt a baj. akiket valami szerencsétlenség. hiszen anő féIrelépésétéppen a teherbe eséstó] va]ó féleiem akadáIyozhatja meg. és a növekvő egyenlóségtgényis azt diktálta. evolúció történetében ilyenek. hogy a '. Igy azÍána nőt ésa férflta gyermek születik épkézláb magányhoz. vanrendszer. ésa gyermekváIlaláS kitolódott.. aki meg a génjeik. S ha mostanság ta]álunk olyan géneket. akkor csak arról lehet szó. A fogamzásgátlást homályos erkölcsi érvekkel természetesen a férfiak ellenezték legjobban. A nó többet invesztált A gének áItalában bizonyos személyiségvonásokat. a gyermekvállaláster"vezhetóvé válik.. hogy még nem megfeleló vegyületet előállítani. amitől mintegy megteremtődött a.ezérltöbbet is várt el a férÍitól' A férfithajtotta örökítenek át. akik nem is akarnak társat maguknak. mert a fogamzásgátlók bevezetése körüIi időre esett a két Kinsey-jelentés a férfl és a nó nemi szokásairóI.A női szervezet predesztinálnak a magányra. Persze tűnhet úgy. jár együtt a gyermekkei. hogy a magányos életforma 48-55 százalékban genetikailag meghatározott. genetikai vizsgálatai. ekkoriban robbant ki a szexuáIis forradalom' ésa fogamzásgátló bevezetése után könnyítették meg egyre inkább a válást is.hogy tartósabb kapcsolatbanvalószínűbben ezek a mai társadalmi viszonyokkal interakcióban vezetnek gyermek. hogy tanuljon-e.ezért hajlotta röghöz kötésre. nyára vannak olyanokis. tehát örökiődő vonás' No. szabadságának és az egyéÍl boldogsághoz való jogának az eszméje' Ennek taIaján alaku]t ki a kapitalizmus. vannak. az igényekhez képest mennyire megkésett a bevezetés. A fogamzásgátlás A XVII_XVIII' századi felvilágosodásban megsztiletett az individua]izmus' azaz aZ egyének egyenlőségének.hajlamokat a szaporodásba.pártában maradtak'' nem találnak vagy nem akarnak egymásrataláhi.De sziiletett emberek. hogy úgyvan . azt mutatják. a hormonális fogamzásgátlás akadálya korábban az volt. Az engedélyezés utáni robbanásszerű terjedés jelezte. Ez is azt támasztja terhesség vagy szoptatás lehetettakadáIya. Szóval sokkal inkább úgy fest a dolog. hiszen a munkaerő szabad fe]használását gátolta a nők termékeny évei alatt bekövetkező 5-1'0 gyermeksziilés. amely hatalmas munkaerő-szii&ségletével bevonta a nőt is a munka világába.40-eséveikben férfiak ésnők nagyjábólazonoslét. Ez az éwelés azonban sikerÍjLlt azért sántít. sze. akik párkapcsolati kudarcaik miatt magányosak. Ami azt jelenti. Azigazí ok nyilvánvalóan a birtoklás volt. porodás törvényszerúségei szabályozták. vállaljon-emrrrrkát. relmiik halála vagy válás taszított örök magányba. amelyeket együtt és kii]ön neveit egypetéjú Miféleproblémaszármazhat abbóI' ha mindenki szabadabbá válik? TerméSzetesen nem önmagában a szabadságnövekedéis ki kellett volna rostáIódnia. azaz ne kelljen a nem kívánt terhességtőI rettegnie.ha évben. Ér-vényes ugyanez az emberre is. hogy a magány nem férfivagy nőhiányból fakad. vannak addig is a szerelemneknem iehet útjátáIlni' vagyis kialakrrltaz a olyanok. akkor a nő szabadabban A szingliség természetesennem homogén jelenség' egéSzen dönthet arról. Mind a nő mrrnkába állása. amikor feltalálta a hatékonyfogamzásgát. s a váItozásokat nem ]ehetett tovább feltartóztatni. ha szerelmeskedni akar. akik vaiamilyen szociális vagy fizi. A gyermekekpedigjöttek. pl. Persze a magány ellenezte. hanem abból. hogy a nő szexuális értelemben is szabadrrljon fel. számban vannak jelen a társada1omban.amelyek a szex utáni vágy.kitalálva''.magányossággének'' lást.Íókuszban A : SZ|NGLlK nak. Ha a SZexnem törvényszerúen hatásához szükséges feItételrendszer. minden magányosnőre egy magányosférfijut. aZ Sem a valódi problémákat ismerte fel.Ebbe a szisztémába alá' hogy komoly váItozások következtek be az eimú1t50-100 nyúltbele az ember. s bizo. hogy az ötvenes évekre valami nagyon beérett.hogy nők ésférfiak rövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat elixír 11 ikreken folytattak Ie. Éstermészetebiztosan sokféle magány létezik. A nő ésa férfikapcsolatát évmilliókonát a szasével mutatni a magányosság génjét' akkor nem szelektálódott. de akkor százezer évekalatt a magányosság génjeinek Be|episzká|tunk az evo|úcióba? . már régen szelektáIódtak vo]na Akkoriban ennek a többség csak a pozitív oldalát ]átta. mind az egyéni boldogu1ás eszméje a fogamzásgátlás szabáIyozását sürgette. ennek csak az aktuális párkapcsolatoknak és a szaporodásnak. Mivel a 20. Vannak eredendóen magányra sen tanu]t.ésmunkát vállalt. Korábban ezek a gének nem voltak akadályai a összekötötte. kai hátrányuk miatt szorultak ki a párkapcsolati piacról.

alkottak. }igyrc gyakoribbá vált az együttólés, a házasság elvesztette e g )e t e m e s i n i c z m c n y j e l l c g e t . ttjbbémár ncm a társadalom alapja volt, hanem csak egy lehetsóges _ sokak szemében konzervatív _ együttélési forma. A Szent kötelék jellegét is elvesztette, a modern házasság az individuális szükségletck kie|égrtésének a terr.pévc váIt.

modern tudományra az a jellemző, hogy már az é\et ,\ feszegeti. olyanok vagyunk, mint a kíváncsi 91f1alapjait gyerekek, akik mindent szétszednek,mindennek a működése érdekli őket. Megtanultuk a szaporodás gátlását' le tudjuk győzni a meddóséget, a növénynemesítésúj, veszélyes kor. Szakába lépett a génmódosítással. Már képesek vagyunk á]latokat klónozni, s az őssejtkutatással remény nyílt gyógyíthatatlan betegségek kezelósére, de akár a halhatatlanság is. Minden lépés csodálattal tölt e] bennünket' elérésére hiszen soha nem látott perspektívák nyílaak meg elóttünk. De nem tudjuk, nem is akarjuk felmérni' hogyan változtatják meg aZ emberi evolúciót ezek a lépósek, mert rövíd távú érdekeink sokkal jobban lekötnek minket, mint a távo]i kockázatok latolgatása.'' II. világháború előtti években a filmekben a nő a, 1 a mágikus vonzerővel rendelkezó titokzatos 99f\vamp, játszotta' Ez volt Marlene Dietrich'4 kék angyallény szerepét ban, Ingrid Bergman a Casablancdban, vagy Karády Kata]in a Valamít uisz a aízben és a Hald'los tauaszban. Ezek a nők még titokzatosságukkal és elérhetetlenségükkelvonzották a Íérfiakat, mint a gyertya lángja a lepkét. A háború utáni évekbenazonban a nők társadalmi szerepe alapvetően kezdett megváltozni, s a fiimiparban új irányzat jelent meg, amely a szeleburdi, aranyoska, fiús testalkatú flata] nőket helyezte előtérbe, mint Audrey Hepburn' Marina Viady, s az új nőideál kicsúcsosodásaként meg|elent Brigitte Bardot.'' z első ősbun' amit nagyon megszíwunk.hogy Ádám I a tudás alrnájába. Kitoloncoltattunk a 9;fl'beleharapott Paradicsomból, és neki kellett álhunk fejlődni' Dc, igazság Szerint, elvakult hívőkön kíviiLlsenki nem kívánná, hogy bárcsak visszacsináIhatnánk ezt a harapást. Ígyvagyunk a máso. dik ősbűnnel, a fogamzásgátló tabletta feltalálásával is. Annyi jót köszönhet ennek a pirulának az emberisóg, hogy senki nem áhítja vissza a fogamzásgátláS elótti kort. Pedig a fogamzás. gát]ó tabletta az emberi történelem során talán a legdurvább beavatkozás a természetes evolúció menetébe. Bizony Pandora szelencéjét nyitottuk ki vele, s a Í.ekete leves még csak most következik. Minden nő, amikor nap mint nap ártatlanrrl bekapja fogamzásgátló tablettácskáját, e8y.cgy pici téglát Cibá] ki az emberi evolúciótalaozatából.'' z evolúcióban mindig meg kel1küiönböztetnünk a közI célokata végsőktől. Az ember nem szaporodni 19f1vetlen akar, hanem szexe]ni. Az ágyban nemi vágya hajtja, és nem

1

*

nem volt kiclégítő'könnyedén el lehetettválni. Ebben a légkörben nő ésférfikapcsolatának egyre kcvésbé volt a cólja a gycrmekvállalás, a nők egyre későbbre tolták ki a szíjlóst,ós inkább a karrierjük építésével foglalkoztak.A férfiakminden elkötelezettség nél. küljutottak szexhez, s ettől a szcmükben a nő egyrejobban deval. vá]ódott' Ma már egyre több nő panaszkodik arra, hogy a íérÍiak nem akarnak elkötcleződni, nem akarnak tartós kapcsolatot,nem akarnak összebútorozni, mert félnek, hogy ,,komolyra'' fordul a kapcsolat, ésmég a végén egy házasságban találják lnagukat. A magányosnő-szindrómának az egyik Íő oka tehát az, hogy megszúnt a házasság mint a rendszeres szexct nyújtó egyedüli ga. ka pcsolatftrrma k izárólagossá

A szing|iség és a szeméIyiség
Enyhe túlzással mondhatjuk, hogy az ember Sorsa a kötődési stíIusa.A biztonságosan kötődóvel minden rendben szokott lenni, de ő a lcgritkább. o olyan tlsaládban nrj ftll, ahol a szűlők szeretik egymást is' a gyermekekct is. Az clvált szülők gyer. mckei, a rosszul múkrjdó családokban felnőtt gyerekck általában vagy kötődéSt kerülők, vagy bizonytalanul kötódőkké válnak. Mivel korunkban a széthulló család a jellemzőbb, generációró1 gcnerációra egyre több a ktitódóst kerülő vagy kötődésóben bizonytalan nő és fér|r.A bizonytalanul kötődők gyakrarr hútlenek, rnert bizonyta]anok önmaguk ós partnerük érzéseiben, s ez a felállás sem Segítielő a tartós párkapcsolatok kiala. kulását. tsszességébenegyre több a sérü]t ember, aki nem akar, nem tud vagy nem mer elköteleződni. A szirrgliségezórt is válik korielensóggé.

A |átszat megtévesztő
A szingliéletmód persze kitermeli az önlgazoló ideológiáját is. Nem mindenki szereti rosszul érezni magát a bőrílben olyanért, amit nem akar vagv nem tud mcgváltoztatni. Igazolás mindenre található, lehet hivatkozni a karrierrc, a mcldcrn életfelfogásra,lehet hangsúlyozni a szabadság és függetlensóg fontosságát.Ésaz is kétségtelen' hogv a szingliéletmódnakszámos olyan előnyc van, amelycken _ ha valaki megízleli őket egy idő után már valóbar.r nem akar váltclztatni, mcrt egv bal. sikerű kapcsolatot rosszabbnak lát, mint a tartós magányt' A szingliség azonban, bármilyen jól is barikádozz'a el magá| valaki. bármi]ycn jó fllrlzófiát 8Yárt iS az egyedűllétigazolására, mégiscsak szembemegy az embe. ri természettel.Az emberi evo]úció vakvágányra tévedt,egy civilizációt nem a technikai Ícjlettsége mlnősít igazán, hanem hogy mennyire emborbarát világot tercmt, mennyire teszi lehetővé, hogy az emberi természet szerint éljtiLnk benne. Szendi Gábor

n0
,?

12

elixír

f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K

fürtös hajú gyermekekről áImodozik. Mégis, a közvetlen vágy évmilliókon át jól szolgálta a végső cé1t, a sikeres szaporodást, hiszen a paleolitikumban a gyermekek száma arányban állt a közösi-r]ések számával. A fogamzásgátlás alaposan beletenyerelt ebbe a szisztémába, mert a közvetlen gyönyörről lcválasztotta a távlati cé1t.Korábban az evolúcióra az a szabáIy volt érvényes, hogy >nem tudják' de teszik<. Mostantól viszont a >tudják, de nem teszik<< lépettérvénybe.,' I) "gi megfigyelés. hogy a házas emberek mindig többet 99 I L keresnek, mint a volt házasok, és még többet, mint a sosem házasodottak. A különbség még nagyobb negy. venöt év felett. Éves kereseti különbségre átszámítva ez komoly összeg. Számos magyarázat született a különbségre. Az egyik' hogy ta]án a munká1tató díiazza. a házas embereket. Ez azonban nem való-

clfogyasztása, ha hirtelen új szclek kezdenck fújdogálni, ésgazdaságosabb az utódot megenni, mint felnevelni.'' ajon tetten érhetó a női ideál változása objektív mérések\ / is, vagy csupán benyomás, hogy a nők egyre fiúsabbak, ke1 V rr eg1re maszkrr1inabbak?... A folyamat ktilön érdekessége, hogy a gazdasági világváIság és a háború élelmiszer-korlátozásainak hatására ismét a ',bögyösebb'' nők váltak ideál]á, majd, amikor ismétbeköSzöntött a jó1ét korszaka' a nők megint laposodni kezdtek. Ugyanilyen eredményrejutottak mások, akik más magazinok modeltjeit méricskélték: vizsgá1atok szerint általános tendencia, hogy a mell.derékbőség arány kettőről egy körüii éfiékre csökkent.'' 7\ bántalrnazott gyermekek szoktak azőketütlegelősziiLlőnélmenedé''f1' ket keresni. Mert egy gyermek inkább

színű,, erről' tudnánk. Egy másik teória szerint a felelősségteljes ésstabil
s z e m é l v i s é g űe m b e r e k j o b b a k a nak. Vagyis a több kereset és a házasság ugyanazokkal a pozitív tulajdonságokkal függ össze. A har-

4ffiE-.
.-

: -?

hogyronda,rossz,ésütlege. elfogadja, ket érdemel, hogya csakhadd higgye,
szú|őazértjópillanalaibanmégiscsak kivégzéseelőttbocsánatotkéráldozataitcil,szeretetéről biztosítjacsaládját. pár perccel Van ennek bármi ér1elme

munkábanis,ésinkábbházasod.ilszeretiőt.Sokhalá]raíté1tgyilkos
*\','|.Tjf

madiklehetségesmagyarázat,hogya-*F&-ahaiálosinjekcióelőtt?Van'Minden házasemnerjobbanTe|jesi1.EnerreEr[É-rosszná|rosszabbateijeskitaszírotrság
szavazok.'' érzóse...A féregérzés egy életremegmér-

1

E
o (t o o o

o o

Egy vonzó, karrierjében kiteljesedő nő voltam, mielőtt megszül. tem ezeket a gyerekeket. Most teljesen kimerült vagyok, egy idegroncs' hiányzik a munkám, és ritkán látom a férjemet.Van egy barátnője, ebben bíztos vagyok, ós még csak nem is hibáztathatom érte. A gyerekeink minden romantikát száműzÍek aházas-

gezi a 1elket, ha az embernem tudjaÍ.elismer.*B,ffis*.'"..,.program. ec],ryen vagyok, férjemnegyvenöt. Van ni, hogy ez csak egy beléjeépített ,... NT lfos;., .'qL": tr' i I \ egy ikerpárunk. még nincsenek nyolcévesek. féregérzés szavakkal nem törölhető.'' Sajnos a 91
modern társadalmakban a magányérzett'ől szenvedők A 99f1 arányát 20% körüLire becsülik. A magány okozta fájdaIom érzése aZ agyban ugyanannak a területnek, a dorzális anterior cinguláris kéregnek aZ aktivitáSáVal jár, mint flzikai fájdalmak esetén.A magányérzet evolúciósan hasznos érzelem volt, mert arra ösztönzött, hogy az emberek fíizzék szorosabbra a kötelékeket, erősödjön az összetartozás érzése.Ma ez a képes. ségünk, azaz hogy negatív környezeti és szociá]is hatásokra fokozódik magányérzetünk, ellenünk fordult, ugyanis a mai ember meg van fosztva cselekvési lehetóségeitől, ame1yekkel csökkenteni tudná magányosságát. Pár száz éwel ezelőttig a nagycsaládok idején még szinte elképzelhetetlenvolt a magány' Egy természetinépnélis elképzelhetetlen, hogy valaki egymagában éldegél;enkunyhójában, és csak a munkának szentelje magát. A közösségi lét egyszerűen kizárja a szingli életmódot.''

.o ö
L

ságunkból. Túl fáradt vagyok a szexhez vagy ahhoz, hogy bár. miról is beszéigessek. A nevem helyett írják azt: >>Késő bánat<.'' szaporodást és az utódgondozást mind az állati, mind I 99t-\az emberi világban alapvetően meghatározza az a ka]kuiáció, hogy adott környezeti Í.eltételek között >megéri-e< megszülni' i]ietve felnevelni az utódokat. Persze, megható történeteket ismerünk arról, hogyan menti meg a nőstény élete kockáztatásáva1 is kicsinyeit. E történetek morális példázatok az emberek számára, de a világ nem így működik. Madarak és emlősök körében közismert jelenség az utódok elhagyása, sőt

ettr

RészIetek SzendiGábor|egújabb, A nő élete könyvébó|, című megváSáro|hati ame|y az E|ixír Konyvesboltban,
elixír

13

járok, Ésszing|i. vagyok. ésférfi e|ején éveim A harmincas kérdésre, Szerep|ő címben a adhatok vá|aszokat hát,milyen Nézzük vagyokszing|i? miért miszerint

SZI NGLI?

vrt-Rr vogyok \,.

ertamrrnkámahobbim' és szeretek akár hajnali kettőkor is ébren lenni otthon és dolgozni. (Sőt, az éjszakákatjobban sze. valóságos retem' mint a nappalokat.Régen ku]turái' civilizációi voltak ennek az éieMtelnek. Mert a sötétben nyitottabb az és jobban ember misztikus érzékelése, veszíaz rrniverzumenergiáit.) oda valaMert ha nem vagyokegészen kiért'akkor nem akarok túlsok időt tölteni vele' (Valószínűleg magamnak való vagyok.)Mert ha nincs varázs, akkor a 14 elb<ír

jól-kijö. praktikumon alapuló, kényelmes, vünk-egymássalalapszint kevés ahhoz, Ahhoz a hogy feladjama szabadságomat. mélyébőI létiink az ő és az én létem jövő összetatIozás érzésekell. (ValószínűIeg gyerekesen romantikus beállítottságez.) Mer1 akjkkel nincs meg ez az ízzás' azok a,,kedves idegenek''kategóriájába látom a tartoznak. Jellemiiket objektíven röntgenszememmel,ésnem működik ben. áthozott ésmás életekből nem a túlvilágbóI a hibáikat. (NéBY amely elnézné szeretetet' embernél éteztemezt egész éIetemben,

ebből egy rokon volt, egy mentor, kettő pedig párkapcsolat.)A 'kedves idegenekértelmében hez'' nem kapcsol a sző pozIlív vett sziiletéselőtti ter.va közös játékra _ legfeljebbcsak karmikus kötelék éslánc. kapcsolatom,amelyik Mert volt egy-két elvette a kedvemet attóI, hogy olyasvalakikkel próbáljak komolyabb nexust, akiknél már viszonylag korán jönnek a jelek' hogy egyes tulajdonságaiktiábrándítóak. a harmóniátlanság' Amikor fe|ütöttefejét Egyediil lenni ugyanis az megbetegített. mégmindig jobb, mint egy harmóniátlan kapcsolatbaragadva sínylődni.(A család-

na Persze ez a sok indok nem je|enti azt. |épjünk E|ixírben át a .lis katarzist. empátiát és energiát.Másoknál nem élek át i1yen interperszoná. az ornitológus a madarak viselkedését. Yiszonl azt. meghatott a jelenléte. amikor megvá1toztak az é1etpályák:az úgynevezett adoleszcens generáció később alapít családot. EmbereknéI is átélek hasonlót. nem tudom e1hazudni. ciónak a vá||a|ása' Persze nekem is hiányzik időnként' hogy ne csak egy Hogyan kaptam e reve|ációt? Ártatlan kérdésttettem alka|mi partnerhez bújjak' hanem va|akihez. hogy pénzért kelljen szexet vennem. az a halálom. ame|ybe szü|ettem.egyszerűen jó érzés mé|y-és csúcspontjai?'' Amikor kijött ez avá|asz. Pontosabban: vá|. amely intellektuáliSan vagy tudásanyag tekintetébenstimrr1ál. mire kihevertem o|yan szinten...ame|yben fe|soro|om. Nem is tudclm. Altalában kétlépéssel elórébb jár a gondolkodásom másokénál. Bő három évembe te|t.nem az áldozat szerepében tetszelgek: a saját dtintésem. mintha dicsekvő óvodások között lennék. ame|yben én kamaszként és fe|. milyen remek embe.A széleskörű vizsgálódás pedig mono. (De attó| kiráz a hideg' hogy gyereket nemzzek szintre! ugyanabba a realitásba. í . de ők talánjobbak abban. hogy ellavírozzanak a nem k i e | é g í |k ua p c s o I a t a i k b a nE .ene nagY egymásra hangoltságot. és próbálják eladni magukat nekem. Beszűkító érzést adnak. |ényemme|kimondtam az igent. Majdnem be|edög|öttem a fe|ismerésbe.ha elolvasok egy könyvet.. hogy egy szobában |enni''. kitolt kamaszkor állapotában leledzem?) |dáig írtam vo|na ezt a cikket. il]etve csak ideig-óráig. ha va|ami tradicionális |ega|ább némi rezignált |emondássa| és iróniával tudom női vagy férfimagazin hasábjaira készü|. a le1ki meztelenségfelszabadítóan hatott.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K ban látott hasonió se veled-se nélküied-féle karmikus házasságoktól mindig kirázott a hideg.úrnő kényeztetése'' 1egú dolog. nem vagyok én rideg és hideg. az emberek többsége hasonló kátyúban van. (Félreértés ne essék. hogy valahánysZor megláttam. így a gondolataim megmagyarázása kettós erőbedobást ígényel. amely meghat. és az á|ta|a okozott fájda|om nem vág a húsomjelenik meg. rangúság érdekelne _ potenciális szii]őként is.akiket azonosítani tudok más inkarnációimból. (Lehet. pozitív jelenlét legyek az életükben.) Mert az emberek nagy része untat. Akkor már jobban megtalálom magam a férfiakhoz fí1ződő baráti kapcsolatokban.' igen''' Hát i|yen nyögvenye|ős Volt ennek azinkarnávégéig egyedü| akarok |enni. mint.. Hosszú távon hogyan töltekezzem ebból? Amikor mindenk1 elvette tő]em. (Lehet.)'De ók nem kÍnáInak semmit cserébe. Es nála jó órzés Voll. ami megégetett. (Plusz nem vagyok rnége1ógidós vagy rusnya ahhoz.Mik voltak é|etem távon is izgat és érdeke|. hogy ami rövid időt együtt vagyok másokka]. nőttként o|yan rosszu| éreztem magam' Az ember a |egMagyarán: nem akartam ide szü|etni.. hogy é|etem jó. hogy csak a késleltetett. átérzem mindenki bújátbaját' de hol vagyok én ebben? Ez nem ad elég iizemanyagot. Vagyis nem dobnak Í'el.|obbat akarja a gyerekének. Majd meg|átjuk. .'' hm. hogy ő |a|tam.és akive| . hogy olyan valakiveI kerültem össze.Az emberek nagy része kedvel engem. jeiahol nincs ez az . azon. na| összeá||t a kép. Mert individualista korban é]iink. és nem tud lekötni semmi hosszú időn át?) Mert rengeteg energiába kerül megértet. mintha éreznék. Mert a hetero párkapcsolatnál az egyen. ami elvisz engem egy egész életenát.Vagyis a kommrrnikáció mint o1yan sajnos nyűc. mondjuk. és hogy hagyjanak békén.) Mefi az emberek két marokkal megragadják a figyelrnet. Mert a fogantatásom vo|t é|etem e|ső mé|ypontja. miértvagyok Va|akivel elkoteIezett párkapcsoIatban. nem magam. Egyiküket annylra . ahogy egy ismerősöm foga|mazta meg egyszer. amikor úgy mondunk Va|amire igent' hogy benne. 1 mert aZ intimitás. utána már irrkább csak nyugit akarok. Lehetnék ridegebb és bunkóbb is..mert''-ekke| mé|yebb ba.) M e r r m i n d ö s s z e k é t s z e r1 a p a s z l a l | a m egeszelelemsorán. de mindenki az én diszpozíciómtó| függetlenü| . de ehelyett a következő elvárást kapja a férÍinem: a pasasnak az a dolga. Mer1 érdekel.) Néha olyan ez. miért nem éreztem soha magam otthon ebben az országban és a csa|ádban. hogy bepillantásl nyer személyiségemesendóbb oldalába. de csak percekig. mert o11már a gyerek lesz a prioritás _. olyan kíváncsisággal üzsgá1om ezt. hogy ez mennyire nem elégítki... Akkor van flow-élményem. (Még a saját szirleim is. Éreztem. Gyanítom. gám kapcso1atban aligha kivitelezhető. amít kínálsz nekjk. hogy karmikus kényszerbő| e|térült inkarnáció vagyok.) közben kissé e|Íintorodikaz arcunk. ugyebár. pláne nem önmagamnak. hogy nem vag'urk egy szinten. hogy mindig nekem bizonygatják. ami kel1neki.régről'' ismertem. Sőt. hogy kiszo1gálja a nőt. fföbb o1yan ember van mégaZ életemben.hogy kinek milyen a csakis rá jel1emző erotikus testbeszéde ésa koitális (közösüló) habitusa az ágyban. De nem akarok' Saját döntésem. Kaiser Ákos elixír 15 . aki hosszú fe| kineziológiai izomteszte|és során: .. de ennek puszta ténye nem garantál valami Í. akivel Íél szavakbóI is é r t e t t ü ke g 5 m á s t . hogy szimplán rövid a figyelrnem kiterjedése _ attention spam _.n i n k á b b egyedül vagyok. Habár az is |ehet. ha füiig szerelmes vagYok.h o g 1 áramlik köztünk aZ energia és a szeretet. Persze én is szeretnék tíz év mú|va egy o|yan cikket írni. vagy megnéZek egy filmet. (Talán mer1 jó hallgatóság vagyok.) Mert vo1t egy-két visszautasítás.jó| érezné magát ismeri azt. elolvasok egy regényt. A k i n é | é r e z t e m .Hááát. Ez 'megint csak _ akkor múködhet.. És ezzelelszomorítanak. De mive| az keze|ni.... rek/elmék/elkek. én ilyesmire képte1en vagyok.

segítő módszereket. (Talánezért haláségtiket. és a munkában nem tudja megvalósítani önmagát. Amerrekörbenézek' szintemindenki fe|eséget. ami talán segíthet.tűrés'vise]és pesztőenmegerősítette a nőt: a férflaló] viszontkivettiikmagu-rkat. de ez csak 3-4-5á|néven t E|képesztő társkereső olda|.. Ésnincs az az erő. Ennek több oka van. Mi van most? Bizony ez a búvös . A]árendeltből egyerrranguvá válni igen felemeló. vénkisasszonyoknak' addig ma fordtr]t a kocka: ilyen fiatalon többnyire az aiacsonyabb szociá]is éstársadalmi rétegekből valók szijLlnek. hogy paradigmaváltás van' és ez bizony a férfi. a nő már nem alárendelt. A nőknek már nem kell !9ttegniiik attól. férflerejiiket a második legjellemzőbb los betegség a prosztatarák?) nagybanhozzájáruh a fogamEhhez az erőviszony-változáshoz is. ame\iknek lehetőségébenáll ]erakni.Ésmivel ki élnek is.még''sok férfit megrettentett.Szabadon élhetnek hogy teherbeesnek. kis kutat. zásgátlás lehetősége maradnak''.Ráadásul a rengeteg 3 (. kitisztítani ősei mindenfé]e sarát. szeretőt. t? { u 'ql z a tendencia véleményemszerint egyre növekedni fog. Véget ért a patriarchális időszak. hanem egyeman. Köztudott. hogy ezen a duáLis bolygón ha eimegytiLnkaz egyik végletbe. egyet|en K párkereső is. mik a választási lehetőségeink.. illetve ha nem tudta még lerakni a női ősöktől hozott mintákat. Felértéke]ődötta minőségi szex. remé|. Az ezredfordrrló meghozta a nemek viszonyában a fordulópontot.Türelem..ha erre kifejezetten szi-rkséglete van. és mi az. hiszen azt izeni: ez eddig kevésvolt. az önmegvalósításra.szégyenben nemi életet.a kiegyenlítődéstörvénye elóbb-utóbb követelni fogja a magáét. pontosabban é]nének. ami ezt megállítaná! Ennek kell átengedni magunkat.$ 't{ Hogyanjutottunk idáig? Már a csapból is az folyik. bizonyos szempontbólkockázatoknélkiil. századi nő kiéhezett a tudásra-tanrr]ásra. A mai' modern nőt már nem lehet gyeplőre fogni. gu Míe anyáink. energetizáló érzés. viselnle kell'') elkéelfojtás. mennyi be|egondolni vana vi|ágban! egyedÜlá||i ffi. akár az örvénynek.) 16 elixír . ha nem voltak huszonéves korrrk elejénLajosnék' a társadalom és a család szégyeneinek számítottak. AZ egyik|egnépszerűbb társkeresó tava|y Ünnepe|ték az egyo|da|on regisztrá|it' Nyi|ván nem mi||iomodik k jelent (hiszen van. ugyanis mindettől meg volttrnk fosztva. ésnagyót. a teljesítőképesszőnyeget Ráadásulmegkérdőjeleztiik is..Még. Nem is csoda.aki egymillii embert is regisztrá|). fViszont mi vagyrrnk az rációk k1éhezettségét a generáció is. csak akkor lesz belőle családi cseléd. Férjet. baját' mintáját. ráadásrrl genehordjuk magunkkal. a szabadságra és a minőségi szexre. és ehhez sorra kapja az újabb ésúiabb technikákat. azazképtelen a saját életét élni. a teljességigénye nélkül most nézzük a főbb okokat.. A XXI. 't j * . vannakéhezve. ez törvényszerű..azasszonynaktűrnie. ez nemjó vagy rossz. Mégtöbbet. mint amikor valaki alól kihúznakegy Sokan ettő]megszeppentek' vagyszéket.női kapcsolati és szerepmintákra is vonatkozik. leheSSÜnk! hogy nőbbek keres. és azt is. Sz(tzen már csak a bigott vallásosak vagy hagyományőrzők házasodnak. merre haladunk.

több ezer nót hallgattam végigebben a témában. Iáp|á|kozzék. pszichodráma. A]talában olyan ÍérÍiravágynak. egy tcrelgetéssel. hogy a politikai életben és a felső vezctésben egyre nagyobb arányban jelennek meg a nők. hogy amíg a középkorú nők java része képezi magát.gyámja''. aki sikeresebb az egyedÜ|á|ló gl|ag.gazdag is. Mivel évekóta főként nők között dolgozom. mind a nő gyakorolhatja ezáltal azt. hog'y ttrllépiaz egóját. Fizikai. a válaszom: tcsséknekünk }rogymégvéletlenülse de segíteni' mégcsak ne iS gyanakodVegyük észrt:. ahol a múvelődési intézményekben a nemek aránya 95. őszinték. kidertr]t ugyanis.ám ez ma már csak az úgynevezett elmaradott országokban lehetséges. rető. A mai nő szabadságra is vág1rk. nak. hastánc stb. (posztgraduálisképzés. a másikban a távirányító. hogy a nők vannak mindig többen.) Csakhog'y a férÍiakaz önképzés más teriiletein is elmaradtak. _ Fordulipont a férít Uj egyensÚly megje|ent A 2O1O-ben vanegy kerekkönyvemvégén cÍmű ésni viszonyában ebbő|idézem szakértőive|. művelt.mertezeka hö|gyek macsóságaazért .. elixír 17 .wrD' ' pihenjen. zumba' Nia.Járok konditerembe. szórakoztató.Arraa kérdílsedro. aki intelligens. a homokba dugja a fejét. ják: a jellemző tendencia az. különféIe önismereti és önképző elfoglaltságot talál magájóga. másfelő| a férfiak Egyszerűen a hö|gyeket' akikmeg sem merikszóIÍtani _' hogyÍé|a kifejezésért már. családállítáS. tegycneka nők a Íórfiakheiyzotének javítt1sára. stabil egzisztenciával rendelkezik. . hanem a tudásratanulásra is. onértéke|ésl gyötrődhónapokig hetekig. hogy már levált az anyjáról.e|nézést e|taknyosodtak annyira összetöri meftannyira a hö|gyeket. Es ez csak egyetlen szempont! (Hozzáfűzőm: kiváló lchet a párkapcsolat enélkü is. ézikmagukat. Azt mond. és. jó humorú. Mindig megkérdezem a művelődési házakvezetőit (akik többnyire nők).Vannaktehátegfie|ólezeka csodá|atosan férfiak.az igen nagy százaléka férfiak középkorú egyik kezében a sör. ápolt. ne hü|yéskedj! ésszó|ítsd Gyu|ának: Szi|ágyi is fe|tettem A könyvbenkérdéseket vagy gazdasáeset|egsokka| sikeresebbek professzioná|isan nónek. kezprob|émáik Nagyonfinomvirágnyelven vannak. majd a férje. fiÚkkal' i|yes.tánc. Nézzmár rá|. apjáról). érzelmi és szellemi szinten is legyen partner! Csakhogy! Ha az e]rntrlt 10 évben a felsőoktatásban 64 százalékban nők tanu]tak' az azt' jelenli.98 száza1ékban nó.tés a téma d5ZLdI-UE)ZVIqE Szi|ágyiGyu|át: tűnte|. hogy csak az én e]őadásaimon ez-e az arány. igényeivannak. amitó| szebb jön a testével. Képes az érzelmeit kifejezni' legyen felnőtt (az a mirrimum.rrak az apja volt a . aminek következtében a fe]sőoktatásban továbbtanuI(lk 64 száza|éka nó. Tehát 28 százaléknyt nőnek nem jut diplomás társ. de tuIajdonképpen deményeznek. hogy az úgy' nevezett midlife crisis. kineziológiai előadások.Afér. rende|kezŐ érettségive| meg a maximum |ányok.i' |e!-'En? Na. nagyvonalú . A könyvek nagy többségét is nők veszik. ésott sokatbeszélgetek nek. Ez azt jelenti. Évekóta járom az országot az előadásaimmal.|egyÜnk járjon'törodtobb módja van arra' hogy konditerembe a férJiná|. Statisztikai' szociológiai tónyek bizonyítják. siker-thozrrnk. azaz életközépiválság elsősorban a férfiakat sújtja.) addig a o1dás... hogyutánasemmrnek őket a visszautasÍtás.fiak Soma. ésjó szegiakban' hanem megér1ésben. menj oda. : . í:rtolmes ezt aSSZony meg tudja oldani egy kis fifikával. egészségesen szép'okos. eddig egy lány. Az új nyugati trend az. érzékeny. Ésigen' a mai nő válogat.f i k u s z b a nA : SZINGLIK * -t'r l" pszicho|ógUS? ésszexuá| \llT MCND A FÉBtl aki S. hogy mit . micsoda bombázó!" miket mondanak: "Hát "tregem. és általában a lányok a jobb tanulók. átlagosan 80 százalékban.zociologus L- \ glil&. junk! Egy okos.'' kis indirekt ráhatáSSal. megszó|itani nek |eszó|Ítani. hogy 36 százalékban végezteka férfiak.nemcsak anyatoleranciában is _. Mind a férfl. De a mai nó nemcsak a SZexIe éhezettki.

ésÚj tagokka| bővÍtsék a cSa|ádot* konzumku |tÚraja'vis2ont Napjaink a fiata| egyreinkábbazterősÍti e'utelnOtteloOen.Az blztos. hogy ezt nyás. amit perszemeg ístudok érteni. vagyisjövendőbe|i társunk fe|kutatását ésa közös iövő kia|akítását.. sőt |akássa|.Tudom.tanulni! Ehhez pedig türelem elfogadáskell.hogycsökken a házasodásikedv. a páruálasZásra ésa ha előbbstabi| $ SZÜlŐi szerepre. lehuzóbb egyférfiszámára.hogy az eddigi birhelyett érdemesmás alapokra toklós házasság .trj. hogy nincs péniszzsugoríA saját életemben tóbb. hogy a mai nők nem akarnak kompromisszumot De valahol minden pár. a saját egónkon. Ésmég valami' Rettegnek az emberekaz elkötelezódéstől.tűrjiink. vagyis elfogadóbbak'meglehessiink! értőbbek. rende|kéznek. tiinkből ésaz őseinktő]hozotüakat szembenézni. akarás. megtapasztaltam. kifejezni MoSt meg hirtelen felértékelődöttaz érzeImeket tudás. Természetesen a gazdaúgi helyzetis fontos szerepetjátszik é|etabban. hogy a jelenlegiválto. Rengeteg kapcsolatoteddig a másoknak való megfelelrri tartottössze. a ma indiübadságra. vagyisaz embervágyte|jesÍtő . férfivan a világban.Ezt könnyedénátéIhetjiik' veliirrkteszi valaki.)Ha nem is csoda. háttEet egzisztenciá|is teremtenek.(mondoména követke. jelent? Azt. kötni. éstöbbet nek sem szabadlenni.De mértis van a Szeretetben elvárás? Egyáltalán szeretetaz. kor |ekÜzdötték az e|éjük hiszennem hogyamitcsak tudnak. ahogy a nők belegondolunk. hogy 23 éve élek szeretetteli volt a jelszó. amiket elengedek. aho] elvárunk valamit a máSiktól? Azt látom. 'Á szÜ|ők'akik egygördülő akadá|yokat' arratörekszenek. hogyaz e|ső után * szárnypribá|gatások megteremtsék otthonukat.. No. W z anyagijavak hajszo|ása közben n4támosak . küö. de vaknak éssiiketis lehúznak. ezzeItelea hócipő' de valójában csakis a megértés ésa TŰR-elem' vagyis a helyzet Elfogadniazt. amirerégebb óta vágytunk.. hogy. Tudnikel|azonban. No meg .. kák''.prakti. tárja'hogyaz vi|ágosan e|énk újakat szÜlnek' a vágypszicho|ógia rövid miattmeg|ehetősen úgynevezett hedonikus a|ka|mazkodás _tarlaz öröm.l sokanmagukDe jól van ez így. Bagdy Emőke klininemismerhatárokat'' a szingIije|ens{1rő| beszé|gettünk. amelyet akkoréaünk. EzI újrakell kondicionálni. aki most tanulja ésismeri meg önmagát. emeljük őket úgy. ahol az elköte]ezódés Iegmásik serpenyőjében az autonómiaá1l. ami nagyszerű Először is a következővel érdemes fejlődési lehetóség.. törekvése kÍvánságok szü|etnek. nőknélmindkettőben... ésasszonytársaim párkapcsolatban)! Eddig az zőketígy. kai szakpszicho|ógustó|' akive| 18 elb<ír .hogyhiányzik a Szeretet a világból. sok zásban ésegyensúlytalanságban ezvat' éshogy elképesztően mú]ika mi tudatosságurrkon.megértés.Nesírj. eddig neveltéka flaikat' Alapvetően az érzelmielfojtásra lettek kondicionálva:. Úgy gondolom. mint a követelőzésésszemreháha belegondolurrk abba.körÜ|be|Ül két hétig! Ezutánújabb ha megkapunk va|amit. Ez mit is kapcsolatbanott Van a kompromisszumlehetősége. hogya kie|{7Ített vágyakmindig vezetőút. sokanazonbantú|nemis beszé|ve to|ódógyermekvá||alásró| mérhető értékek fe|ha|mozázottfigye|met ÍordÍtanak a pénzben hogyaz. biZos ki a csa|ádi háttér né|kÜ| ropÜ|tek fészekbő|. e]várásainkon. Nekijrrksem esnejól. Nos. amt segíthet. a megszokásésa féle]em a most fe}növők mást akarnak. Íe|é hogyszámukrais rögös |egyen a csa|áda|apÍtás szeretnék.kiokítva''.hogy nemcsakhogy az érzelmeit a sör ésa távirátudja kifejezni. ne hogy a férfinakcsak az fecsegj!'' stb. és_ újramondom . Soma mamagésa Mit tegyÜnk? SZA A családa|apÍtásra megérett komo|v fiata|ok szÜ|ei SokSZor .éskifutnak azidőbő|' mirerádöbbennek. hiányzik az é|etÜkbő|. Azt látom.ésegyrekésőbbi igent. nösen a férfiak'Megértem. viseljtbk''. hogy mégnőbbek. ráadásrr-l az elfojL4sok az eddigi élemár nem is nagyonbír a mi generációnk' Éppelég kipucolrri.de fe] sem ismeri őket.önállóságra van sziiksége dualizált emberének. van az érzelmekért ésa beszédért felelós egyik agyféltekéjében agyi terület. egyediilállóleány. elfogadásaaz. nem megvásáro|ható. hogy csakis a régi mintík lebontásával.a mindkésőbbre korbanmondjákki a pároka bo|dogÍtó -. nehézségekke| viaskodva.hogy ez lett abból. ideig.szerepjáték'' me]Iett a mérhelyezni a párkapcsolatokat.Sokkal több térre'sza.hogy ne érezzékmagukat.nálunk.)Nyilván nem véletlen. (Ezért nyító.most ezt keli megélni! kal vannak elfoglalva. empatikusabbak És A férflak nagyon nehezen fejezik ki az érzelmeiket. megadjanak a gyerekeiknek. hogymajdcsak akkor á||nak készen azöná||i é|etre.a saját fejlődésiinket. csakhogy ennek nem tud ilyen gyorsan megfelelnia férfi'. ami sára.tudtukmeg Prof' Dr. hogy miképpen hűzztlk. hogy elvárásaim vannak.az életkcizépi váIság és a tömeges korai halálozás.Az &zelmí nagyon sok érzelmifogyatékos nem fogyatékosság azt jelenti.Hogy mtt?Ezt mindenkineka saját önismerete alapján kell eldöntenie.ne pityeregj'nem vagy te kislány.vagyakárte|jes mérvagyunk háttérbe szorítani egyijtt tékbe1e|nyomnia női ésférfiszereppe| járó ösáönös szükseg|eteinket. belénkégettszerepeinken túl találhatjuk meg a másikat s benne magurrkat.

dogtalan férÍival és meggyötört nővel. á]tahogy a kora gyerekkorában lában kideriiLl. ják. elért rossz élmények nem lép házasságra.így _ Igen sok olyan szingliveltalálkoztam. ame|y sodorjaa flatalokat'Elsősorbana szerinta helyzettovábbrom|ik? _ Kultúránk a szüntelen fordítják saját előnyök keresésére vágyakozást veszi céiba' a az idejiiket és az energiájukat. Ebben az életszakaszban.amelyért szüetett. és a magány. tartania magát ésmegvílnia a mhdennapos kiiedehneket.pedig egy hogymiként találideá]is esetben _ kia]aku] benniik. miatt döntött úgy... a mi. amelyekalapveA nő tően a férfiszerepkörébe illeszkednek. és hogy felnőttként Az ilyen nók elaltatnem is váIlal gyereket. ami vágyközpontú a a csa|áda|apÍtáshoz' nyuJású." . hogy . az életben aZ a legfontosabb. mégakkor is.hogy hozza az é|ettik''? kozó elképzelésekkei rendelkezneka mos. tani tizenévesek.hogy az emancipációtmélyen bázhrk. hogy választolyankérdésekre' kiegyensúly ozott kap csolatnak merre vegyékaz trán11Í'. kapcsoiatok éshelyébelép ja.és ta]itása. Iényének a biztonság' éső alapsziikséglete eredendőentársftiggőbb'mint a férfi. megkoronázzaa nőiségét.. ésteljesíti azt a hivatást. nagyot változott a Íe|növekvők hozzáá||ása Iegyeneka létfeltételek''. társas lény. hogy mi boldogok Az ember alapvetően aZ a céIja. _ azt . párkapcso|atokhoz. megtagadják nembeli lényegüket' hiszen az.. világnézet az. _ amikor egyre széIesedik a látóteríjk. ezért találkozhaturrk olyan sok bol.ésa nőkjobban megszenvedik legyiink. csak azt tudják. sokan számoltak be arról. feltérképezte.I Mi a helyzetazokkal. gondolják' hogy néIkÍiLlözhetet]eA Psychogalaxy nevű interneHa va}akivelszövetségrelépiink' tes oldal..t. ktjüönféIereklámszlogenek is vagyis ez a tárgyközpontu világ a megte. öntötte szavakba József Atti]a csodálatosan mindezt Thomas Mann üduözlése című' versében: ..Épp ezértkomoly próbatétel előtt á1laz' akinek ffnrregyedü kell egzisztenciát teremtenie.kedvesek/ s mind ember. strukttrráItéletformátalakít ki.akik nemtudatosan eltűnik az én. amelyekrőI tén ennek megfelelőenalakrrl.az éIethez elsősorban pénzkell''. lan. világ. is kat alakítki.mint a férfiak. Ha kiegyensulyozott szinglivei taláikozom. megdöbbentően hatná meg a párját' vagy hogyanalakíthat. aki gyermeket hoz a világra.A mi kulturánk19 ban a férflaklehetőségei szerteágazóbbak' az egyedüáIló nőkre azonban olyan életvezetési terhek nehezednek. sincs. Ez is azI elhimutatja.és aki pszichológiai rendelésekenkeresi a hogy énboldog legyek.ésa fiatalokmenjövőképeszinremtését helyezi a párkapcsola. hogy fogalrnuk na ki párkapcsolatot.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K O PR O BA -/ -/ p { ű fontos' hogy .szerűen . hanem egy.vá|asztjáka szing|ié|etformát.. Az emberi idegrendszersajátosságainál fogva a szingli nő hosszútávon boldogtajól szerve. ha rendkívtil zett.szabadok. hogy miJyenjövőre vonat. ésa férfiftilényhelyzetbe|:vkózza akkal együtt áll a startvonaha. az emÍtett csapdahelyzetbe He|ytá||ó az a Íe|vetés. Sokan úgygondolják. pszichológiaikutatásátszolgáI... azoknak a feltételeknek ezt erősítik.mefi az egyrekevesebb. miközben egzisztenciáIisan magát.demi férfiakférflakmaradjunk / ésnők a nők . amely többek kózoÍt az emberi nek a szerelmiboldogsághoz.biztosítva I Ez aztje|enti'hogy néhány évtized a|att hogy rendkívi-r] Ez a trrlajdonirá. mihez kezdjenek.tévesen tok elé. Néhány szingli nő rendkíviil maszku]in élet|ormát építmaga köré: konditerembe jár' egészségesen küönféle rituáIéétkezik.

hallgatni ésfigyelni. hogy kisgyer- Amikor kétsün fázlk. érzelmileg Ha erre nincs mód _ például áll1unk mel1é! azért. mert ütközik a véleményünk _.. amire vág1nrak: figyelmet. l Tehát a társada|mi változásokon tú| égető szükség |enne arra is.Semmi!''Nem csoda.. komoly prob1émákalakultak ki. hanem ők is kény. hogy cz a diszharmónia a gycrekekre is kihat _ ilyenkor szok' ták azt mondani. hogy a szűkebb környezetünkben rendet tegyünk? _ Nagyon íontos ]enne már Íiatalkorban megtanítani az együttólési kultúrát és a partncrek közötti kommunikációt. hogy az otthon melegét megteremtve olyan hátteret biztosítson a férfi számára. hogy elismeriijk' szeretjijk a társunkat és ftjlnézijnk rá.trnkon. Kérdezzük meg.r. a teremtós koronái pedig cttől rosszul érzik magukat a bőriikben. hogy bár másként gondoljuk a dolgot. gondoskodást.ontos. fáradtan hazaér a mmkábó1. amelyekre dolgozó nőként nem jut időnk! F. hogy élnek-ea lehetőséggel_. a férfiak pedig a férfio]dalon. ha listát készítünk az elintézésre váró fe]adatokról. rosszabb esetben mégki is neveti..rn ást melegÍthe SSók. és felteszi a kérdést:''Mi újság az iskolában?''. Boldog társada]om csak akkor jöhet létre. EbbŐl 20 elixír . Az önként vállalt Í. ki mit válla1 közülük.elvadul''. inek nem lenne szabad vetélytársként tekinteniük egymásra. hogy ó is kiteljcsed. hogy bántja. és párunkkal. N eveltetíl sünkJ: giinkből f'akadószokásainkat. ésa szüeinek fogalma s1ncs arról. hogy a családot ne állítsuk kész tények elé. attól még ugyanúgy szeretjük! Azórt. mondjuk el neki. akkor bizony boldogtalanná válunk. de tüskéikmiatt úgykell helyezkedniiik. és veszekedéstclkerülhe. aminek nem szívesen teszijLr-rk eleget. következően a férfiak is kerek egésznek éreznékaz életirket. Igen ám. ki mit venne át azokból. _ Pedig ennek az áthidalása sem ördönA nő a1apvető feladata nem aZ. ták feleiteni.hogy mivel fog]alkozik mostanában. Pedig nagy hiba ráerőltetni a nőkre a férfiak sikerorientált é]etvezetését és állandó versengését. Amikor az anyúa szatyrokkal megpakolva. ahová boldogan térhelhaza a mindennaposmcgpróbá]tatásokat követően. ha őszintén beszél a benne zaj1ó lelki folyamatokról. ezek képezik ugyanis a jó emberi kapcsolatok alapJát. ha az ilyen sziiLlő tényleg nem tud arról. .ha mindenki a javát adhatja abból. mert valamiről máshogy gondolkodunk. és még a szívilkhöz közel állókkal is harcba szállnak. ha tudatosan alkalmazzuk.e1 a választás lehetőségét. sőt. hiszen a kétnem képviselő. óhatatlanu] átsugárzk a másikra is. BaJ az.Mindennapi életünkből sainos hiányzik az ilyen típusú kommunikáció' pedig rendkívül előrevivő. hogy eg1. nagyobb gyerekeinkkcl megbeszéljük.y ponton hibázni. l Mi mutathatna kiutat ebből a kényszerheIyzetbő|? _ Ha a társadaklm támogatná a nóket abban _ és csupán az ő döntésükön mÚlna.telenek bekapcsolódni a termelőfolyamatokba. kevésbó kerülnői oldalon. hogy a gyerek . Két ember között a kommunikáció a kölcsönösségnek köszönhetően működik olajozottan: ha meghallgattuk. hogy versenyre kel. sZcretetet. amit a másik mondani akart. hogy a munkától . világképirnket éstörek. ám ha valami olyat kényszerítenekránk. követően örömmel figyel.és a végén jussunk megegyczésre.jen a férfiakka]. megpróbálnak összebújrri.e]. Iiz r.e]romlik az egyik oldalon. adatok teljesítését jiik. hogy ne dtsonek sebeta másikon. Sok félreértést tünk. dalma nem az anyaság' a gondoskodás. olyan ]áncreakció ez' amelynek az eLindításához e1egendő eg. nik vele az iskolában. Ez a majdhogynem sem|eges együtté|és csa|ádon be|ü| is kia|akulhat. hanem az..ílsncm CSaka Sajátboldogságunkattartakkor mi is elíitt. mégisérezzék a közelségét. V. vóseinketúgyhordozZLk nlag. tanuljunk meg inkább kérdezni. cgymáshoz Íérkíízniük. hozzájárulrrnk ahhoz. -B.r nélkü] melcrrgcthetsérülés iirk cgymást. Sajnos nem ritka. amire hivatott: a nők a gösség: ahelyett.seppot Sem ]<ijrulvű fbladat! íj]. mí törtó. mint a siur(jka tiisk(liket'Ha oclafigyelürrk a máSikra. ne veszé1vbe Napiainkban azonban mindkét részrő] a nói szerepkör kiteljesedése. Azzal. a lehető legegyszerűbb választ kapja: . hessen' Sajnálatos módon napjaink társa.e vaiami a gyerekét. ahogy beérik murkánk gyiimölcse. még nom kol1 támadásba lendülni _ ezt sajnos na!]yon sokan el szok.iuk szer.- mekes anyaként fél munkaidőben dolgozhassanak. és így a mrrnka mellett a családjukkal is foglalkozhassanak. hiszen otthon megkapnák mindazt. . hanem kínáljuk Í. az feléterelotthontercmtés és a fészeképítés geti a nőket. hogy kéretlentanácsokat osztogatnánk vagy kr1tizálnánk.sok szing|i ta|án éppen ene mondja aá' hogy köszöni' de inkább nem kéri.Íulladozó'' nő a Íérfirahárítja a házimrrnkát.ogyén isé. s ha valami és a nők boldogabbak lennének.

Ezek a ''felrróttgyermek'' státusban élőknem szinglik. is azt támaszt1ák a|á.Az ő számuk is gyorsan növekszik' ugyanakkorMagyarországona növekedésnek gátat szab a lakáspiac. szívesen vise|i.hiszen kevesen engedhetikmeg maguknak.MagyarországonkiiLlönösen sok a felnőttként is a szüői házban maradó férfi(kevesebba nő). hogyönző. túlnyomórészt vezetői vagy középvezetői pozíciókban' illeA fő kijüönbséga csoport öSszetételét tően Nyrrgat-és Kelet-Európa közóIí az' hogy míg nálunk több a nő' Nyugaton a férÍiak vannak többségben. rre az eredményre dos életkorú közeImúltban végzett kutatá. Kíváncsiak vo|kapcsolatban él. s hogy az. hogy az i]Ietőcsaláéletvitel jutotta (2545 évközötti)' egyszemé. szakemberként hogy |átjaa A szociológusok ezt az ítgynevezelt szinglikjövőjéneka|aku|ását. aki nak valamivel több mint fele párkapcsolatot soro|ható a szing|ik ebbe a csoportbatartozik.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K gyakran VagytÚ|vá|ogatis.. nemakar Aki szing|i. ám a |egújabb statisztikai adatok az egyedÜ|á|lók akireigazaka fentiál|ítások. ami a gazdasági mutatja. egy háztartásban éIő fiatalokszáma. tunk arra is. hiszen csak az számíIszinglinek.akik saját egyszemélyes tartástvezefftek' ésnincs tartós párkapcsoIahrk. hogy társas |ógus. főleg önáIlósulás nehézségeit vidéken. májának. küön élő párt' a látogató kapcsolatokat tekintik a jövő egyik meghatiírozó életfor. illetőleg táve magánezt a bélyeget. l Vajon szing|iknek nevezhetők-eazokaz .tart fenn ktitön élő társával. niá|náezt a csoportot? _ Az utóbbi él'tizedekben olyarrnyira megnövekedettaz egyediiLl. híszen az egyedíiLl élő fiatalokközé. vágyiktársra. Biztos. Mindez nem jelenti azt.dik.vagyis szorosabb kapcso|at egyedü|á||ó .egyetemi tanársegéd kapcsolatok nélkÍiLl töIti a minelszigetelten is' akitő|megtudtuk.csa|ádra.hogyakad éseszeágábansincsfe|adni a fÜgget|enségét' közott o|yan..megkapja'.lyes háztartásban' egyedü éIésgazdálkosában Sántha Ágnes szocio.hogya demográflán beliii kialakult egfajta szingli-szakirodalom' A kutatók többsége azttarx1a a szing[fó ismérvének. elixír . Fontos tudni' hogy a szingliéletmód kifejezetten nag1városijelenség' A metropoliszokbantömöriiló szinglik a szolgáltatószektorban dolgoznak. hazasságra |épni.harmincasokis' akik a szii|eikke| né|kü|i együtté|nek? _ Nem. aki kivált már a sziiLlőiháztartásbóI' ésegyediii él. hogy egyszemélyes háztartástvezessenek. karrierista emiatt . EzérIa szó szorosértelmében azokata leggyakrabban 30 évftjlötti flatalokat tekin{Íik házszingliknek. hogy ki dennapjait.hogya szing|ik többségeigenis l Kit nevezünkszing|inek? on hogyandefi. ez vat leginkább terjedőben.

sulyos helyen szerepel a családalapítás' tünk szinglitársadalomról' a férfiak a szing|ike|képze|ései azideályes háztartásban. hogy a hozzák a .Ami azonban az é]etforma ségről megtapasztalását illeti: egyértelmú.a modern női szerepkörnek megfelelően _ milyen Sorrendbenkövetik egymáSt.Elvárásaikban hagyományosés Életterveiben ideiük marad. guba gubához) elvének sadalombeállítódása. szemben a férfiakkal. ugyanakkor . hiszen sorsa. mi lesz a mai szinglik inkább házasodtak.Anyagr értelemben A szinglik párkapcsolatielvárásait vizskiváltság. képpenhasonlóan magas státusú képest.résztaközéIetbenis vállalható' jó megieleszingli átmenetiidőszakként értelmezi éIet.romisszumkészségüket sas életforma' a szing|iktúInyomó többsége ezt tartjaideáLisnak. a házasság és a párkapcsolat preszízse sas élethez csak enyhe mértékben csökkent az utóbbi I Mit gondol. jebb egynegyede fontos: kedvezőtlen kompromisszumot viszonyul pozitívanélet.barátiuk már csalá. család előtti SZakaSZ kap lennének a Szingliéletforma alább adni belőlük.hogy e|váráSőt:többek kozt a skandináv országokbanaz elköltözést saik magasak ugyan.Mivel sok ismerősi'ik. akik nézetek között. szerepel a tár.EZ a standard életút elveszítette családalapításra.Sokan mérlegelés Az egyediiüét e]sőidősza.inkább nem úgy vednek az egyediiüéttól. Látható.akik véglegesként tekintenének éIetformá. olyan csoportrólvan szó' amely egziszten. mindössze arra utal' tok is megerősítik a párkapcsolat. tervezik? _ A magyar fiatalok éIettervében hang. akik nek meg egyedüi. gati szingli között. öregszenek'' ebbő| a státuszbó|? hiszenők hagyományosan is Nagy vonalakban két álláspont körmegszegése. hogy kötési kor emelkedéséhez van szó' azaz a szinglikkésőbb be. vannak a magyar szinglik között azok.ta: .hiszen ők nem tekinteneklefelé'mindenpartner.zett törekvését a párkapcsolatra. beszé]nek esetlegambivalensenviszonyulnak ehhez éIetszakaszban Számukra egy a az állapothoz. Az egyik úgytekinti' hogy az utóbtűnnek szinte telje. Egyik extrém példája ennek aki azt mondszeretnek szinglik lenni vagy azok.amikor csak az időskorúutóbbi 20-25 évben ak éltekegyedii'la megözvegytiiéskövet]ik száma mégígyis elenyésző a nyugatia. (suba subához.BerlirrbenaférfiakZ7és nincs ez máskénta szinglik esetében sem. hogy hogy ott kedvezőbbekaz egyediiLl élés anya. Elenyészó kisebbségben gi feltételei' ésmagasabbaz életszínvonal. ugyan. a társra találás elsősorban a magasan Egy másik fontoskijiönbséga keletiésnyu. nem esetében általános volt.nem kötnek pusztána párkapcsolat után döntenek:bár van élmeg. tényéformájához. kéhoz képest:30 és 40 éveskor között 4' a nők 6 száza|éka élegyszemé.Nagy többségbenvannak azok.Nemvalószínú. a kizárólagosságát' IgaZ. l Mi|yenek mondható el ugyan. egy általános halogató ten. Íigyelembe véveaz á]talánoscsa. t . másegyedül éljen.képzett.Jómagam ingadozome vágynak.síthetetlennek. hogy egy takarítónőközött. ami természetesen nem aztjelenti' hogy dot alapított' ezek a küIső viszonyítási nincs párkapcsolatuk. de a mai viszonyok egyik férfiinterjúalanyom. de alapvetőennem beszé]he. az 1-1'5 évig é]vezetes.jói kereső nők számára nehéz' jukra.lefelé''. helyet a fiatal lányok ésfiúkéletében. hogy biztosítsa az otthonmelegét Demográfusokvizsgálják.tük a mostani szinglik) nagy többsége niuk egy párkapcsolatért.Korábban mindkét teljesítsen a munkaerőpiacon.vagyis kompromisszum keretébenhajlandóak mint átmeneti. hogy a Sztrlőktőlvaló A szingli nők _ vélhetően azért." A szinglik ugyanakkor nem' tartják negatívanélik meg életformájukat. hogy az előbbi esetében éselőnyben részesítenék azl a tár. tehát alapvetőencsaládpártia tár.l Mikor kristá|yosodott ki hazánkbanez a ka számukra egyfajtamegkönnyebbüést jelent lemondásta továbbrais normának hoz' feltöltődéstjelent. hogy a felrrőtt-életút esemónyei és vezessen háztartást. ez azonban nem nem tartják jónak saját életformájukat. az a megromlottpárkapcsolat. váItozásokhoz.l Vajonők a jövőjüket is egyedü|á||ókéntmint korábban. ból való kilépés. Amit a legtöbb szingli pozití Kelet-Európában egyelőre nem riasztó. harmadrésztfüggetJen.. be leszekszerelmes.a mai harmincasszinglikkel ra vágynak.mert mára ez kevésbé jóval kevesebbidó álI rendelkezésükre elköltözés egybeesett a házasságkcitéssel. szenvednektő|e? .|is partnenő| és anó| a párkapcso|atró|' a nők 18 százalékáróI pon.ért.nésű nőt.partnerban egyrészt &ze|rni társat. l Hogyan gondo|jákaz érintettekkínvagy kivá|tság szing|inek |enni? vona]azódik arról.keztében.. Az általában magas végciá]is okokból nem 'szoru] rá'' a házasság. egyediiüétre. akik amikona már ''ki.egyéb jól kereső férflakegy potenciális hasonló jelen. ra' hanem megengedhetimagának. ami körülbelül tekintettcsaládalapításról.kevés modern elemek keverednek: társuktól elvárják. zettségű'. latra lépnek. amelybenegyretöbben éInek ésöregsze.lemaradásukat'' éspárkapcso.dencia figyelhetőmeg.iránti vágyukat.párkapcsolatban fog élni.a család függet|ens{7üket? .de a fiatalok(köz.és ketyeg a biológiai órájuk _ azt hangsúiyozzák. mint amit ftil kelleneáldoz. hogy inkább a férfiakidealisták. A szingliknek csak legftil.bi két-három generációban végbement gálva mégisa férfiakéi példáula házasság. ak a számok.mi lesz 10-20 év mú|va. a nők (legalábbis a nyilatkozataikban)a komphangoztatják'Ami A drasztikusabb nézőpontaz elmagá.. . szen.A közvé]ekedés úgy tekinti. esetlegházasságotkötnek .önáIló. formáját' ésidőIegesenrendezkedikbe az ugyanakkor a gyermekvállalásra már Saját é]ettelis rendelkező személyiséget keresnek. ame|yért |ennének''felá|dozni'' haj|andóak a ez. jelent meg.fiak' mind a nők magas státusútársra l Kik vannak többségben: azok-e. akik ládbarát attitúdöket és a szinglik kifeje. hogy a korábbinál későbbi nagyra a függetlenségüket' róla. hasonló: mind a férmeglehetősen nyosodó társadalom vízióját vetítielőre' a nemek tekintetében ezért sok idót ésenergiátfekteta társkeresésbe.Valamivel töbkategória? _ Magyarországona szing[jelenség ben fognak éiethossziglanegyedül élni. de egy egészséges kovetően egy ideig Szinte kotelező egyedtrlélni. de a szing. éstársra vágynak. elixír . arra hajlok. számára elfogadhatóbb a homogámia években.

vagyis ez az elsődleges küső tényező. hogy a mai individualizált világban ez aÍajtakötődésre képtelen szegyakoribbáválik' hiszen mindenméIyiség ki a saját ú!'átköveti' a réginormák már nem köteiező erejűek. Széles baráti kör. amelya csa. kii'Iönutas emberek' esetleg művészlelkek'aki a társas kapcsolatokftilött álltak. Ieginkább kötődésre képtelenvagy alkalmatlan. A szingüt _ nem utolsósorban a szórakoztató médiahatására . |ehet va|aki . különösen az utóbbit. a társra találás vágya. Mi|yena a szü|ők ésa baÉtoka szing|ikre? megíté|ésük? társada|mi _ Régen az agglegényt ésa vénlányt a társadalom lenézése övezte.. vagyis ez az éIetszakasz a mozijelenik meg.i]Iene'' követnie. narcisztikus szemé$isége. ban) és bármikor bevethetőséget követel.a sorban csak sokadik az emberekönimádó. szakmá. a változatosságkeresése volt.az új szexuáIis identitásokat tömörítő mozgalmak stb. Egyre kevesebben rendelkeznek határozatlan ideig tartó murrkaszerződéssel. Ha a szinglik számának növekedése mögött az okokat keresstik.. hogy a magyar szinglik (köztiik a városi iskolázott fiatalok) is csak családdal és gyermekekkel tekintik teljesnek az életijket. Iádalapíüís útjábaná]lhat. Feltételezhető.ez a képterjedtel a szinglikrőI a köztudatban. terjeda bedolgozásos munkaüszony.szü|etett szingli"? . ilnevásznon is átmenetiként lyet a normák szin!én is késle]tetett családalapításnak.mások szá.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGLlK mégisméltóbbéietnek tekintik egy rossz párkapcsolatnál.Mindig is voltak sziiLletett szinglik. hódítanak a projektmrrnkák' a rövid távúszerződések.Az egyedülállóksorsát személyesfogyatékosságnak tudták be. l Ön mit gondo|.sokan a korlátlan szabadsággyermekének tekintik.Amerikában a szinglik elsősorban kommunákban tömöriilve próbáltak elismeréstszerezni éIetformájuknak' A szinglik fő motivációja az állandóság visszautasítása. hatására már hajlamosak voltak irigykedvetekinteniaz akkor megjeienő újéletformára. A hazai szociológiai kutatásbóI kiderüt. Elsősorban a munkaerőpiac átalakulását teszik felelőssé' hiszen ez rugalmasságot (térben. a szinglire. hogy a szinglikről szóló filmekbenis fontosszerepetkap a szerelem hajszolása. kiegészülve a mindaddig szinte kötelező érvényű házasság megkérdőj elezésével. A szakmai életpálya ma már kevésbé szabványos' mint korábban' ígykevésbé tervezhető' márpediga fiatalokszakmaiéletufiukhoz igazíÍ1ák a magánéletiterveiket.tehát több az úg5rnevezett nem sztenderd munka. ezért maradt pártában. akiknek az éIete a magánéletés a múvészeti eszményösszeegyeztethetetlenpéldázta. viszony. irigykedve figyeli a csoport tagiait' Arról viszontne feledkezziinkmeg.hogyvalójában sokkal összetettebb a szinglik társzingli sadalma. Vannak közöttük munkaorientáltak.Ma már tudjuk. mára a szabadidő és a barátok a fontosak.időben. Bagaméri Viki elixír 23 .s hogy a meggyőződéses viszonylag elszórt jelenség. ésközvetve felelős a szingliéletforma is' elterjedéséért l Hogyantekinteneka kömyezetben é|ők. változatosélet'szórakozás . A közvéIekedés ma is inkább választott éskissé életformának tartja a szingliséget. aki senkineksem ke]lett. A '60-as években a női emancipáciő. A szakmai életpálya alaku]ása ezértnehezenjósolható meg előre.Goethe Wi]helrn Meisterét ségét tekintik a világirodalom első szinglijének.

ós rnikaz osélytlk ott. A házasság fcrrntartása mtlllett már az ókorban is sok hclyütt cngedíllvezettvo1t ir szelretők és ágyasok 24 . llvát Ádárrrból alkotja nlcg a Tercmtíj. eg]./ Mik a vtlszélvck itt. cserólirnk értékct értéktclcnre? rníg a szexuális szabadosság tis szabírlyozatlanságszánltalan és Ásó.11t íl'T. A kettóv.an motrogtin ez a éls sírig tartó kapcstllati Íbrnraaz c]rrlrrdcltetett és kövtltendő ptilda. ebből adódrjan a Bi. kapa.iának. Mirrdennck ttlrmószcttlscn szotliális okai is vannak' a hagyományos csalá. mások az t:mbtlri szabadság kife.dÍilrmilbanélííközriss(lgek ugyarris kapcscrlat. Mi ér hát több()t.lgotl androgüri nchezen keztllhető prrlblémáhtrz vezct. a hagyományos csa|ádmode|| me||ett már-már divattá vá|tpé|dáu| a szing|ié|etvite| is.blidb.Dárkaptlsolatvagy egy ptir- o o o Í . z tlgyenjogÚrság ésa nói karricrizmus törekvósei cgyrc elÍbgadottttbbáteszik a magiinyos lét laza kaposolati szokásait. nagyharang? A klasszikus párkapcsoIatokmitrllógiai ősképoitmajd' nrindtln valltis az elsíí crnberprir btlnthatatlanviszonYá]:an1átja. Kültinböző tiirténclmi korszakrlkban a családi kötelik és a szexuátlis szabadstig ()llentlllondáS(ls igónytlit nlás és I-rrás mrjdon elégítettrik ki.mikor éls miór-t megbízhatóbban irányítható rószoit jellcntik a társadalrnaknak.ö a u ! o E O L a legondáiban a kót Íiilember keresi egymítshoz a v1sszatóróst. arnit ogyestlk nroráLis dckadcn<. fr @' R KAPOSOLAT VAGY PARKAPOSOLAT? Korunk társada|mi e|várásainak sajátos sokszínűségében a párkapcso|atok is új megvi|ágÍtásba kerÜ|tek.jcződósének ttlkintt:nck.ahol a dualitás cgysóge valósítja nlcg a kittlljcscdést.

örömei veszik át.vagy vár-e ránk valahol egy kikötőjét jelenti. Az út kinek.korábbi korszakét.szigetek. Ugyanígy az egyedüIállókaránya is példát. szinte elfogadottnak I magának az Szindbád mitikus-irodalmialakjának hazatérése jelenti. a megismételhetőségben együtt halhassanakmeg. amely bizonyos értékeket né]kiiLlöz.szint ezis. vagy a szi. ígya házasság előtti együttéIéseket ésrövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat ma már mindenki tekinti. adott esetbena fejlődéshez tovább lehet.Szí\.'' . felváIszempontok szerint is lehet teljes A kevésbé értékeset _ tudósoknál. avagy '.t kainak felvállaltan elfogadottésvisszavon.egy{ajta örök ifiúság sajá.szülőkéntvagy életeksorában.kinek sorsátó]. hiszen magányos utazókéntegyaránt hajózhatunk minden csak tanító átmenet. hogy döntiink így is' juk el ezt. milyen lehet hát akkor az Ez pedig már a szinglifelfogás hazatérés' főleg lázas korunkban' ahol a egyik lélektani drámáját sejteti' embernekrendeltetett ahol az ismétlés akár éIetfogytig tarthat.legendájaír le.a válások száma meghaladjabármely a mú]óéletszakaszok ígya tavaszvirág. ésez nemcsak az európai típusú hogy a stabil társkapcsolatokformája örök élet italaként _ mint vámpírok a szízt vért _ épp a fiata]ító ra értendő'Lehetséges. amit legszebben talán Philemon és Baucis tÍink. a gyermekváIialás és-nevelés. a párkapcsolatokérzelmiésvágybeli kötései ugyanis a legkoPaulinyi Tamrís író' pszi-kutató molyabb fejlódési lehetőségekhez u w w. Ám ahogy ez a szépségében és szerelmeiben ritka az olyan sírigtartó hajós'' példáját érdemesebb idéznünk.szigetfe]é. érdeóceánján a szárazfold többnyire csak délibáb marad. Máig léteznek bizonyos társadalmi vagy vallási csoportokban a poligámia ki]üönböző formái' a többnejúség vagy a többférjűség gyakorlata. együtt megélt éIetlétünk talán legnagyobb kihívásait rejti.de a mi választásunkis. örök szerelem. majd ősz éstél. ránk valahol egy olyan párja az életirnknek. Az eÍtől való fé]elem az öregedéseluta. jalva minden örömével ésminden lemondásáa magányos életforma. tudva. ugyanúgy meg|elenítésében a szerelem reménytelen utazójaként ismerhe. vagyis az' hogy mindez nem menekülés-eegy olyan szabadságba. nemcsaka sors döntése. hagyományok megkopásával szabadságunk a saját döntések tos illuzióját advaaz évek is.Ezek a kikötők ]ehetnekpersze ideiglenesekis.saját magából próbál erőt kultúrákmeríteni.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K tartása. szinIe mindig csak a férfiak számára. Mi lehet. sőt keil lépni. mes-ekockáztatniaz eldrjntetlenség biztonságáta döntésjövőjének Tengerek.amelyekkelemberi sorsunk kiteljesíthetőbb.tipró ésállhatatlanlényével akár kora sikeres szinglije. Bár ez a kötetienség sok tekintetben praktikrrsnak' kényelmesnek és felelősségmentesnekmondható. sőt sok kreatívembernél _ általában ugyanolyantermészetességgel művészeknél fogad. ami talán mégsem tozások így azonban mégsem hoznak újat. ezek azonban elszigetelt és speciális kivételeknektekinthetők' A szingliéletforma. getekviiágából a társhoz hazataiálhatunk. Szindbádét' akit Iftúdy lírai megváltott sors is igen ritka..leglényegesebbek a párkapcsolatok igazi kérdéseiközött. ho] azt tapasztaljukmeg.ew a nő. ahol hol ezt.ugyanakkor Az emberi lét_ vagyisminden élet Ezek a kérdések bár korunk jellemzői. hu horgonyoznakminket' A szerelmek vámpírjai Szindbád hazatér 25 . kül. Az idő pedig eljár az olyan . val egyetemben. vagyis az önzetlenebb. ígaz. alkatátólfüggőnrövidebb vagyhosszabb révbe téréssel vagyanél. úgyis minden pillanatban.vagy vár-e hogy a felnőttmagány. sZeretetelfogadására. hút]en kat is találhatnánk. hogy kerestea megismételhetetlent. akik az Ian értékeket értel.tengeri hajósok'' körkörös magányt? Van-e egyáltalán kiválasztotttárs a sorsban. aki hatatlanváltakozása.Az. sításáró]is szól. vagyis a tartóSan egyedtilálló' órzelmileg és szexuá]isan elkötelezetlen életvitel. Létünkmitikus tenSpirituálismegfontoIásokból kiindulva az életünk is csak egy az geréntehát férfiként ésnőként.tengeri tetlen. Hogy vár-e ránk valahol az igazi társ. ameiyek valóban komollyá és megéltté Az' hogy előzhetik meg a végsőhazatérést.főként nemtől fiiggetlen értelemben _ csak a mai időkben vált általánosabbá éselfogadottabbá a köztudatban is.szinglik'. info. Klasszikusabb léIektani kell kicseréliük az értékesebbre. több megközelítésbőI is értékelhető. a nagl kérdésta lélektani motivációk jelentik. mint a szexuá]iskihívásé a legtöbb tartós kapcsolatban Kereséseinkben a párkapcsolatokterénreményésreménylassan megfakul'éshelyét más. a . Mégis a társsal . A tartósabbkapcsolatok fenntartásának szükséges lemondá.aki az . ni' A megtapaszta]ások a párkapcsolatokban Formátólésintézménytólfüggetlenüljóvalfontosabbaklelkünk és újjászületések érte]mes ismétlésekbő] is ál]rrak' ta]álkozások éstovábbindrr]ások igazi' közös játékai. mínt a legkülönfélébbvallások szerzeteseiné].. Korunk normái szerint a rőI szigetrehajózva a hazatérés keresésnek ez az id. gytimölcsoző bontó iirrnepéből nyár lresz.egyfajtafüg.kikötők bizonytalanságáért? ...a felnőttmagányt miképpenéljük.őszaka kito]tabbá vált. vaglis a mulandóságévszamiképpenéljük.. ésezer az ó arca'' vándorként betérőistentől ajándékként csupán azt kérte. hogy a valóban utazás a változásoktengerén' ahol hajózni éskikötni is meg lehettanul. nem biztos.. A szerelemérzése ugyanis_ felelősségével szembesít? telésében _ csakúgy. pétdáközötti mitológiai végét beteljesített A kapcsolatok végtelen bolyongásraakár életének a ami egyszerre ésbeteljesí. amiben a kapcsolatokés is.célrrnk az út olyan párja az életünknek'aki a hazaérkezés maga''. idejétmúlttá váIt?Az egyedülállóság szerelmet szívják magukba kielégülhetetlenijl' A változatlan válésa házasság intézménye jelenti az önző feltétienül lenne a hazatérés.odüsszeusz helyettmégisegy másik .társakkal _ hallgathatunka szirénekénekére. ahol a vénségesen is szerelmespár a hozzájuk jelszavával kéntis láthatnánk. tehetők. felett is. telibb létre. sai habár nehezebb'meredekebbutat jelenthetnek'a kötődés tanítanakmások szempontjainak ereje miatt hatékonyabban megismerésére.de a mi vá}asztásunk szerelmekújra-ésújraélése géssé alakrrlva.a hazaérkezés kikötőjétjelenti. csendesebb telenség váltja egymást. nemcsak a sors döntése.

hogy e|kanyarodom' Akkor viszont az aznapi á|lapotomtó| Íúggaz e|oadás amp|itúdoja. ha va|amitűpontos. az GyerekfejjeI egész é|etemetvégigkísérte' kezdtem úszásoktatásra ]árni.:Í _ egy Ahhoz képest' hogy honnan indu|tam o|yan pici városbó|. AlbertEinstein. Ha nem ígyvan. ami nem annyiraa je||emembŐ|' énegyálta|ánnem vo|tame|kényeZetve mint inkább az életformámbó| adódik. úgymond bezsebeltem. éssoha nem gondo|tamaá' hogy he|yettem.amit persze Íizikai|ag is.:Í])':':. A szÜ|eim ugyan tanárok. Ami viszont a húséget i||eti.amikor a negyvenfokos hóségben szo|ot kapáltam' Eme||ett 1ó| tanu|tam. a színháziközösség és én gondoltuk. hogy ez akkor nehéz vo|t. Visz.adják' mint mi annak idején. újra és ú1ra be|ekapok valamibe. nem ez számít. Min.ésa|ázaxa| tegyem a dolgomat. Mert egyá|ta|ánnem biztos' hogy ho|nap is menni fog.de később ez is . és magyarként geteg kitartás kel|ett ahhoz.. azérttiszte|em ennyire. Nagyon kevés vettem résZ. gyekövetek e|. de el.nagyon szeretem. Tíz kézilabdáztam.E|unoma do|gokat. Kiskorunktó| kezdve természetesvo|t.va|ójában |.|ega|ábbisa |ányok. A|kati|ag nem vagyok kitartó. aki már hírnevet.Ha sikerü| va|amitji| e|játszani' az szorongássa| is ]ár. buldog midján ragaszkodom hozzá. Ben.. Néhasírhatnékom vo|t.Nem csak azért. akkor fenná|| annak a veszé|ye.mert nem az anyanyelvemenkelletttanulnom. abban kitartó va.hogy óiási a hátrányom. ban. énekórára s ba|ettozni nyolc évesenvo|tsaját |akásuk.Á^ÁÁ AUVCTUE -ZEI ULEI I I.aho| a o|yan próbafo|yamatban do|gok Úgy á|ltakossze. és már tovább|épnék. gyok' Tizennyo|cévigvo|tamegy á|ta|amnagyon szeretettközegben.hogy magabiZosan és nyugodtamtudtam bemenni az előadásra.aZán rájöttem. menkijzclpnom _ :z p|qő keresettő|kezdve az oná||ó |akásig. nanem volt színházi mú|tja gyon sokat e|értem' Tizennyo|cévesenelső nekifutásrabekerÜ|tem a főisko|áraPozsonysz|ovákuItanu|tam. Pontosabhoszban: a saját cé|jaim e|érése érdekében szÚ távon kitartó vagyok. topon |egyek.. a szÜ|eimbármit e|intéznek hogy nekem ke|| mindenért dig úgyéreZem. mert o|yan |ett'ami|yenneka rendezó.Azóta mindennap járok edzésre. a Vígszínházban.Miközben sokat improvizá|ok. ső generáciis érte|miségiként olyan csa|ád. naponta kétszeris. Esőben. a kitartásró|? e|ismerést szÍnulŰvÉsz Rudolf Péter tulajdonságAz egyik legtisZe|etreméItóbb Nyí|ván nak tartom a kitartást.kiskoruktóI jártak' és már tizen.hogy nekem és a novéremnek is ezt ke|| tennÜnk. Persze ha e|határozom.Lehet.javamraszo|gá|t' A kitartásra pedig a sport Szoktatot.amióta fe|nőttcsapatban iátszom. Nem tudom. té|ben' 26 elixír . ame|ynek egyá|ta|án _' aá hiszem.A kitartás hogyo|yasmit két fáradhatat|an kitartás ésaz a készség. Az osztá|ytársaim. szatérek az ügyekhez.csak éppenszétszórt. Emi. dologke||: .hogy vógigcsiná|ok egy tÍznapos|éböjtkúrát' akkor végigcsinálom. Ha elkapok egy .me|ót''. hogy ne adjam Íe|már az e|ején. hogy minden este hétkorott |egyek a szÍnházban. Szprintpm : m:i nverc(gk hamarabbfel Ami az emberi kapcsolatokatilleti.hogy att sok olyan hibát' figye|met|enséget. amibepedigsok időtésmunkát Vajonnégy nevesművész sporto|ó. rovid távon nem. Es eá egyre GubíkÁgi . aminek a későbbiekben évig is hasznát vettem' a szÍnészetben a szÜleiktól kaptak' NéhaÚgy éreZem. A színészetbensok-sok kitartásra van szÜkség'Nekem nagy kihívás'nagyon nehezen megy.Amikor valamimegvan.mert magam híjánvagyok. bi| jottek'ahol fö|ddel' szŐlove|fog|alkoZak. ésegye|ismert hogyan vé|ekedik szerzett magának.rá.^. Bizony akkonban komo|y gondjaim vo|tak. bűnt hogy ez mive|magyarázható'Az biztos. abszolútkitartóvagyok. rekkoromban' Kőkeményen ke||ett do|gozni Kiss Gergely ViZILABDÁZo A kitartás az egyik |egfontosabb szó.Afejlődéshez fektettÜnk be''_ mondta is e|tudjunk vetni.

igyekszem fizikai|ag |e'fáraszfe|készÜ|tem.hatatlanok. Az ép testben ép |é|ek e|ve a|apjáné|ek. amit éppencsiná|l Ésha AZ nevezem kitartásnak.hétévalatt. nyeket. FÜgget|enedni ke|| tehát a sikertő|. rekszem. Uszni járok.Iepusztu|t'' mind fizikailag. kitartónakIennibizonyosdo|gokban. A kitartásra a mérkőzéseksorán is min. hogy ha valamit ehhez értek! va|aki megtapasztalja. Ez is a kitartás. hogy egy adott életszakaszbanmit akar megírnl.és hogy ne hagyja e|téríteni magát! |Vindenkt' nek van határozott be|ső képe arról.. ha e|érjÜk a kitűzott Tóth Krisztina csak nem eá sugárzom magamróI.Mindent csak maximá|is eróbedoszatérü| va|ami a befekte' bássa| érdemesvégezni.ki ke||tartani a hivatásom mel|ett.Az íri nem is számÍthat olyan közvet|en visszacsatolásra. csiná|od. hogy az vo|Iez akár az athéni ne túnjön e| a sü|lyesáŐem|Íthetném azt az idószakot is. és mentem az utóvizsgákra. het ró ránk. mert ez ráadásul még több teré|etbenis kitartó vagyok. ki ame||ett. Most éppen o|yan időszakban vagyok. de nem kéne.sok gondda|. fáradtsággal' kÜszködve is.de végigcsiná|tam..meg két-három hogy e|hagyhatóságra neve|jemőket' én iS ezt tanu|tam ja magát' semmive| se törődjön' ne tartson a szÜ|eimtől.izomgörccse|. így neve|teka poroszos isko|arendszerben szor megbuktattakegy-egytantárgyból' újra és odahaza is.A kitarvá||fájással tás hoZa meg nekem a sikereketa Sportban és a tanu|ásban is. Arra. geznido|gokat egytávo|abbi hogy mi a következő munkám. Azírásra sokka| kéakit visszatapsoIhatnak. BiZos bajnokságokon jó| te|jesÍtettÜnk. Nyugalmat kell teremteni magamban. mert ték'hogy az iroda|omnem Verseny. ke||. sítenekmeg.Sokszor gondoltam már arra' hogy abba ke||enehagyni ezt a pá|yát és mássa| fog|a|kozni. vagy anyagotgyűjt.ő L = m .Egy Íri akkor is Fejben mindo|gozik'amikor éppennem ír.kitartóbbak.junk híreseklenni vagy ha|cé| vagyered.SZTAROKKOZELROL megÍáZássa|. szem.csak''ji verseketírniI pen rendkívÜ| türe|met|en ember vagyok. mindenfesek az erdőben.o|yankor is.mert nem tudom. a kritika. ne engedje e| magát. ||yen szempontbó| nagyon jó Egri Márta SZINMUVESZ |om. hogy kitartásra és megbíz. mint az útvona|je|zé. hanem akaramikor ki kell tartanom. ber annak örü|jön. Te|jesen |e visszaje|zés né|kÜ| nagyon kevesen tudnak ha|adni' Fontos a várakozás.nem pedig Íé|kéz.prob|émával végülsikerÜ|t e|végeznem q jogi egyetemetis. amikor nincs sikerÜnk! Az ember be|Ü| fogalmazza meg magának. hogy mit szeretne'menefe|é halad. kondícióbantartani magamat. ze|. ezéri igyekszem magam karbantartani. csak így lehet hátránybó| vagyok egyÜtta gyerekeimme|és az unokámegfordítani Így imma|.x L -q I L U c o m o . hogy nem értekmáshoz' |V]aradnom mestereim voltak' mert mindig azt erősitetAz em. hogy ki tudjam várni a következő fe|adatot. De ta|á|kozoma barátaimma|'Fontos. tÜnk magunkért' |ejártunk edzésekre' és a tá|yomban mennyi . Amikor kétszervagy háromnyugalmat.o o L . te|emben hosszútávfutás. ha va|ami nem sikerÜ| rögtön.de fe|nottként Ezek erőségÜnkvan a részeredményekre.fé| energiáva|. Nem konnyen. mind szellemileg. Ésez erősebb mindenné|. mint egy színész. Gyerekkorban tanu|unk meg kitartóan vé.Szeretném'ha látnák' hogy csak ígylehet eredményeket e|érni. vakon. a kü|ső visszaje|- o . és akkor is doIgoznike||. depresszióba esni.hanem cé|jainkat. amikor ember ne adja Íe|' anyagi prob|émáink adódtak: a játékosok ben. Meg ke|| tanulnunk. a fo|yamatos befektetés akkor is. Lehet. nőkre' Egy nó nem engedheti gyerek me||ett. sok.tani. sóbb érkezik meg a vé|emény. AZ hi. hogy önbiza|omhiánybó|fakad' de úgy gondo- zésekné| is.KÖLTŐ ÍRŐ. ha nincs visszacsato|ás. GyerekkéntszeretjÜk a látható eredméis fo|yamatosanszük.akkor eÁ az é|mén5t' e|kezdesz. hogy a művészeti szakmákban ez kÜ|önösen fontos. Tu|ajdonkép. valamit e| akarsz érni'aá végigmár munka közben is visz. Szerintemaz iroda|omi|yenér.MŰFORDÍTŐ iett energiábó|. E|keserítő'hogy az én koroszférfi van. mindennap. o|yanok. Sokat dig szükség van. Ne akar. amit csiná|. |gaz. Az esetek többségében a hétköznapi megvan ennek az oka. hogymuszáj Az összeállítást készítette: Szentgyörgyi Rita elixír 27 . Es mive|egyálta|ánnem szeretnék a mai kor betegségébe. Es természetesen)árok színházba' és megnyernimérkozést' o|impiai dÖntonis. Csa|ádapakénta gyerekekke| való konzekvens törŐdésre tö. meg a kitartásunkat.ö -q L b igaz' hogy a nők hónapokig nem kaptak juttatast'A napi Szerintemmaximá|isan gondok e||enére megé|hetési akkor is kitet. dig készÜ| va|amire.hogy így legyen.mény reményében' Á|talábanaz erősiti junk. nagyokatsétá|ok a kutyámma|.

tvatthowtvodine
t-És=< SZÁRNYALÁSoK ÉSv Ét-yREPÜ

A'BO-asévek Magas, szőke,de nemfe|emás cipőben' vo|t, szexszimbó|uma de passzolva aTop Gun főszerepét, TomCruisepá|yave he|yett más utatvá|asztott: inkább e|gondo|kodtató fi|mjeiben vá||a|t szerepeket. a nagymesterek jobban gyarapttása, Ma is fog|a|koztatja tudásának minta ve|ea te|ev2iós népszerűség' Cannes-ban beszé|gettünk szakma expóján, a M|PCoM-on.

Madárka . Acé||övedék . Keresztanya. Memphis Belle . Csendes terror . Sze|ekszárnyán. RÖvidre vágva . Ésa zenekarjátszik tovább . Magánórák . A Kincses sziget ka|ózai . Fi|mszakadás . A teremto . Mindenhéten háborÚ. Mária Magdo|na.Vá|ságaWal| Streeten. A sotét|ovagFeIemeIkedés.

l Gyakran Íorgatsz a te|evízió számára. Most Íorgatásáró| éppen egy katasztrófa(tévé)fi|m ilyenkor kiha|unk.e E|töprengsz azon, |ötté|. vagy fennmaradunk? _ Stanley Kubrick Acéllöuedék ("1987)címűt háborús film.1ét egy olajipari vállalat elhagyatott telephelyén Íbrgattuk, ami maga a környezeti

katasztrófa mintapéldája. Legalább tizenötÍajta olyan kemikália található ott, ami halálos az em. berre nézve.Ésmi ebben kúsztunk a ftjldön, ka. tonákat alakíwa. A szennyezett por egy részét még rá is rakták a díszletekre a Pinewood stúdióban folyó mútermi felvételekné]. Sok kor1ársam halt meg az elmúlt években rákban, akik azon a

I o I


o

elixír

SZTAROKKOZELROL
filmen dolgoztak... Stanleyakkoribanmég Iunk, éppen a pillanat teljes átéIésétőI fu. robusztus, erőteljes pasas volt, majd ki- tamodunk meg. A jelenben kell élni. Én a nagy szakálla möebben ]átok spiritualitást. csattantaZ egészségtől gött. de mire tÍzévmú]va nekilátotta TcÍg- l Úgy tudom, az Acéllövedék Íorgatásara zdrt szemek (1999)forgatásának'elég. kor mé|ydepresszióba estél.Miért? _ Két évig forgattunk Angliában. Ekkor gélegyengtiüta fizikuma. Éppen az öltöző-lakókocsimban vár- érezlem e]őször, hogy az életem nem az tam a következő felvételre, amikor a rádió. enyém.Hogy nem énvagyok aZ ura a sor. ban felhangzottMarwin Gaye egyik dala, somnak, hanem Stanley. Ráadásul akko. ami arról szóI, hogy elleptük a Fö]det' túI- riban kapott szívinfarktust az apám. Meg. halásszuk a tengereket.Elkezdtek folyni a halt a menedzserem, az egyetlen ember, könnyeim' A középiskolában oceanológiát aki képviselt, mivel ügynököm nem vo]t. is tanultam, ésa tanárunk azt mondogat- Akkor történt Csernobi]' Akkor született a ta: a világ óceánjai meg fognak halrri, ez fiam. csak idő kérdése, ésha a tengereknek any. l Végü| hogyan másáá| ki a gödörb<í|? _ Nem is tudom... TaIán az önműve]és nyi, akkor nekiink is kampec. Mert a tengeri élővilágképezia tápláIéklánc alapját' volt a ku]cs. Sok Nietzschét olvastam. Az emberiség90 százalékavizek mel]ett l Szintén nem a világ |egbo|dogabb ÍéréI,Iegyen aZ tenger- vagy foiyópart. Ma fiúja... _ Hát nem' Érdekes,milyen fontosságmár bűzleneka tengereink.Nemrég Törökországban jártam. Ellátogattam egy tudata volt. Azt gondolta magáról, kettéamfiteátrumhozésegy fürdőhöz. Nagyon osztja a történelmet: Nietzsche előtti és meghatott, amikor átéreztem, a régikultú- Nietzsche utáni korszakra. Mint ahogy rák mennyire kiélvezték a nap, a levegő,a Krisztus e]őtti és utáni korról beszélünk. víz áldásatt.Mert ]ehet,hogy rabszolgákat Hitte, hogy a tudata és a gondolatai koralkalmaztak az építkezésen. de azértegy- szakos jelentőségűek. Nekem segítettek ségbenéIteka természetelemeive],és az írásai, de nem tudnám pontosan megezek az építmények is ezl az élményt mondani, mi lendített túl a mélyponton' szolgálták.Ezérttartom fontosnaka filme- TaIán csak az életmaga. Hogy élvezem a ket:olyan történeteket meséInek, amelyek munkámat, amelynek révéntávoli helyekbeleágyazzák az embert a környező világ. re jutok el, és új emberekkel ismerkedem ba. Perszenem mindegyik:a mozik nagy meg. Életem arra a felismerésre vezetett részecsak cicikről ésfenekekrőlszól. rá, hogy mindannyian testvérekvagyunk l Vo|tegy vicced Stan|ey KubrickÍi|mren. e Földön. Mindenkiben ugyanolyan alapdezőrő|'. Kubrickmegha|, Íe|megy a menny. vető érzelmek és vágyak élnek. Több az, pasasszágu|do. ami egyesít minket, mint ami elválaszt. be, aho|egy nagyszaká||ú zik katonaidzsipen,terepszínti kabátban. l Nietzschéhez hason|óan te is úgy gonSzent Péteraá mondja:,,Ez itt |sten,csak do|tad' kétrészreosztod majd a fi|mtörté. netet? Modine előtti és Modine utáni kor. aá hiszi,hogy ő Kubrick.'' - Amikor elkezdtema viccet:,,Meghal' szakra? _ Nem' Az ilyesmi amúgy is ttrl van a sa. tál' és...''' Stanley]eál]ított: ,,Ez nem vicces."Nagyonkomolyanmondta.Mint aki ját hatáskörömön. Nem csak rajtam múlik, egyáltaiánnem veszijó néven' hogy a ha- hogy engem választanak-e ki egy főszereplálán élcelődnek.Szerintem egészségesre, vagy valaki mást. Egyszerűen késznek haláIféle]em volt ez. kell állni a megmérettetésre,amikor a lel Egyik interjúkönyvében Kubricktöbbször hetőségek jelentkeznek az életedben. is érzék|etesen beszé| ennek a hiányáró|a l A Klncses szlget kalózai (1995) százmi|nyugatiember é|etében és az értelmet|en |ió do||áros büdzséjébő|csak tízet hozott porszem|étébo| eredő neurózisró|' Másuü vissza az amerikai mozikban, amivel a Viszontih|etetten tesz hitva||ást a földön kí. ÍiImtörténet egyik |egnagyobb bukása vüli é|et |ehetósége me||ett. Ami szépe||ent- |ett' Megsíny|etteeá a karriered? - Igen. Ami nem fair velem szemben, mondás.Te hogyanviszonyu|sz a spektrum végéhez? e két mert arróI nem én tehetek, hogy túl nagy_ Régebben engemis e]rettentett a ha- ra nőtt a produkció költségvetése. Ráadálál gondolata. De mára belenyugodtam az sul nem is sikerÍjit rosszu] a film' élvezheelkerülhetetlenbe. Talán a kor teszi. Be- tő kalózmozí lett belőle. Már akkor tudláttam, hogy a halálfélelemvalójában az tam, hogy rossz irányba tarttrnk, amikor éiettőlva]ó félelem'mert amígezen izgu. Máltán kiszálltam a repülőgépről. Mert a
forgatókönyv, amit a kezembe kaptam, a felismerhetetlenségigát lett írua, ahhoz képest, amire Michael Douglas eredetileg igent mondott, és amit én e]váIlaltam. Ugyanis helyette ugrottam be a főszerepre. Mindezek tetejébeapám éppen akkor haldoklott. Később rendeztem egy rövidfilmet, ami egy kisfiuróI szó], akit elrabolnak a kalózok' és elviszik a hajójukon. Megta. nulja elfogadni mindazt az életben,ami felett nincs befolyása. Nagyon metafizikus film. Csak utólag jöttem rá, hogy valójában A Kincses sziget kalózaj készítésekorátéltérzéseimet doigoztam fel benne. I A Madárka (1984) fószerepének e|vá||a|ásáró| töprengté| Me| Gibson házában, amikor egy madár nekirepü|t a terasz üve. gének. A kezedben ha|t meg a szegény pára. Gibson meg vo|t győződve ró|a, ez égije|.Vo|takhason|ó, sorsszerűnek tűnci történések az é|etedben? _ A legnagyobb áldás mindenképpen az vo]t, hogy találkoztam a feleségemmel. i volÍ,az első, aki igazán hitt bennem. Amikor elmondtam neki, hogy színész Ieszek, nem nevetett ki, és nem kérdezte, hogy mégis hogyan képzelem el ezt. Neki magától értetődő volt, hogy képes vagyok elérni a célomat, és sikeres ]eszek választott hivatásomban. Az ő belém vetett hite kölcsönzött nekem olyan mértékú tjnbizalmat és erőt' amivel nem rendeikeztem korábban' Néha úgy érzem, csak ennyi keII a boldoguláshoz: va]akinek a beléd vetett hite. Szerintem ezértvonzódunk a val]ásokhoz. Mer1 nyáj vagyunk. Akiket terelni kell. Időnként felbukkan a tör1éne]emben egyegy olyan alak, mint Beethoven, Picasso vagy Stanley Kubrick, aki olyan zsenialitássa] ésönbizaiommal van megáldva, ami meghaladja a mi átlagos személyiségiinket és annak korlátait. És e képességeketegy új művészi kifejezésmód megtalálásának szolgáIatába állítják' Iegyen az új festészeti stílus vagy zenei újítás.ik mennek a saját fejiik után, szakítva a megkövesedett sza. bályokkal. Ahogy Picasso mondta: ',Harminc évembe került, hogy úgy fessek, mint egy gyerek." Ritka, hogy valaki rendelkezzen ezzel a megkérdőjelezhetetlen, eltérít-

hetetlen hajtóerővel. Mi, a többség követók va. gy'trnk, másokban igyekszünk megtalálni ezt a pluszt. A szüeinkben, a társunkban, a kapcsolatainkban, a barátságainkban. Kriston Lász|ó/Cannes

elixír

29

Létezik ,,haszná|ati hosszúidő óta egymássalversengutasítás'' a vi|ághoz' ve próbálkoznak ennek a model]nek a ]eírásával, mert aki ennek a A minket körÜ|vevő birtokában van, kontrollálni képes je|envi|ág minden az éIeIeI és annak minden köríllményét. Ez a sége egy rendkÍvÜ| ..használati utasítás'' ősidők óta hozzáférhető intelligens rendszer volt a Földön, azonban ku]turánkéntváItozó' hogy mekkora tömeg érhette el, ésha elérte, mirészeként lyen módon rögzítettevagy adta tovább. mode||ezhető. jelentik
'qkíÉ|!t.Íi!T:'lgorq.

maradt ugyan, de valódi jelenté. VédasérÍet|en se ésa hozzátartozómágikus gyakorlatoka vallásosságperifériájára szoru]tak. A véddk tökéletesútmutatást adnak a ..ftldi Megtanítanak mennyország''megteremtéséhez. haszná]ni és uralni saját erőinket és a világ teenergiáit,hogy ezzeIkorlátlan képességekre hessÍirrk válhassurrk, bőszert,ésemberfe]ettivé séget ésörömöt teremtveéletünkben. zajló titko]ózás azonban kóA több évezrede A Védók a legrégebbi forrását ennek do]taezt az eredetiüzenetet'ígymind a hozzámegaz ismeretnek. Feldolgozásuk és megértésük férés, mind a szövegek valódi értelmének azonban nem mentes a nehéz- fejtése csupán egyhatalmi ésszellemi elit kivá]tségektől' mivel egy,a maitól tel- sága mindmáig. AVédd,kból az emberek áItaIá.Ít{'3ir{.Bi' jes mértékben eltérőgondolko- nos tömege számára közzéteitismeretekelkerü. éscsupán vallásos dásúku]tura stílusában, allegó- ]ik a valódi tudás felfedését, riákban, versekben meg hitrendszereket fel' őrizték építenek 1 Az ősi tanok szerint nem létezikszakadék Isa szellemi kincset. Ebból fakadóan valódi ér.telmezésijk na- ten ésember között. Ha emberi nézőpontunkat gyon hosszú időt vehet igénybe, az isteni nézőpontbahelyezziik, nyilvánvalóvá .! ésa róluk szóló mí ;,' éscsupán egy szűk kör számára válik' hogy az istenségekkel hozzáférhető. toszokkalvalój ában az emberi tudatbanzajló fopróbáltákleírni. A Véddkat az Indus-Szaraszvati civi]izáció lyamatokat hagyta ránk, gondolkodásmódját pedig a tantra Az őstantrikusszemlélet értékes esszenciájámár régenátszivárogelőképeként őstantrának nevezik. A civilizáció ból bizonyos motívumok leigázása után ez az ér1ékes szemlé]etrendkívütak a nyugati civilizáció exkluzívszejlemiműhe. li maniprrlációkon és torzításokon esett át. Az lyeibe,valamint a mágia ésaz alkímiaalaptéteazt követő vallási rend, a brahmanizmus térhó- leibe, azonban ott is csupán egy szűk kijr férhekapcsolódó modításával az őstattra szövegeit tartalmazó négy tett hozzájuk. Az ijzleiliélethez vallások, a filozófia ésa tudomány

30

elixír

(3napos workshop) megkímélve ígymagukat attól a z(irzavarlól' Bevezetés a védikus alkímia és amellyelmáshll talál kozh atnak. négy Íőa|appi|léÉnek dharma. hogymostitt negkaptada lényeget. Az. (38EVES) r PAL(45EVES) újmegvilágításba helyezte a kele. B. ésa védikus kozmológiát ötvözték a keresztény kulttrrkör misztikájával. rengeteg információt tartalmaznak. főként channeling (csatornázás. Aziljlrányzatok.. a WWW.ésnem sorolható máshova.Nagyon rendszeft és egyszer(Í eszkiszt kaptam. életeproblémái pedig továbbra is megoldatlanok maradnak.amineksegítségevel az jelenikmeg.. ám ezek attól működőképesek' hogy gondolkodásukba beépítették az ősi keleti tanokban megtalálható alapelveket. A szel]emi források azonban megfelelő újraértelmezésével ]ehetővé vált. amelyre bátranépÍtheted a mindennapjaidat..(34ÉVES'. A végső pedig tanítás az univerzá|is síkon va|i |étezésünkrő| va|ó ésaz azza| összekapcsoIidásriI szó|.. .. jeIentkezés A részvéte| ingyenes..akik most A BŐSÉGÉs vRoYorurEREMTÉS kezdtekel érdeklődn| mefta legtöbbet MÁGÁJA kaphatják: tiszta.ésnema tú|é|ésért Ío|yik a harc' akkor kiÍinomu|t az é|et művészetének iöhet gyakor|ása. és új dimenzióba emeljük az emberi éIetet. szerda 1Bórátó|. Eközben azonban az ember mindinkább belekeveredik egy olyan szel]emi labirintusba.Atanfolyam ti tanokértelmezését. a testmezőiket. K. a motivációs módszerek mára számtalan nézőpontot kölcsönöztek ebbő] a forrásból merítve. a kapcso|ataikat ésa jábzmáikat' o Haa harmónia mint mármegteremtőa|ap dött. gyereel.lgaziút! Vallásos útvesztőiben. hiszen ma már nem tiltott az ezoterikus irodalom és a szellemi utak terjesztése. amelyből nehéz megtalálni a kivezető utat. taláIhatómindaz. utóbbi néhány évtizedben az ezoténa piaccá nőtte ki magát.már nindentelolvastál.Kaptam tátok' Úgyéreztem magam. Használható tudásaz ezotéria .Haugyézed. végén a beavatás!'. pedig ezéft rengeteget nevettem.hu honIapon vagyteIeÍonon 'l1-. (29ÉVES) SZ. hogy. amely eiébekerii'l.. R. érÍhető ismereteket. az ezlterikusvilágrol. jól átlátható. ARTHA szellemi örökségünket. hogy közelebb visz az aranykori tudáshoz. Az útkereső ember nyitott minden újinformációra. médiumitiís)útján megsziiLletik. de a valódi mélységet kihagyva.'' a|kalmazott mágiagyakor|atiába a modem ember számárareá|is.. MARTCA BEMUTATÓ ELŐADÁS ldőpontja: 201 3.LIFE SU T B A dern önfejlesztő technikák. LIFESUTRA akkor . A képzésen tanultak A workshopokon e|mé|eti ésgyakorlati segÍtségéVel beindultak a Íolyanatok a pénztegyaklrlati tapasztaoktatás Ío|yik.akik úgy már sokattudnak érzik. amelyek jó irányba vezetnek. |dőpontja: 201 3. azt a a tudást. B. amelynek semmi köze az élet problémáihoz. Ezekben ráadásril nincs is hiány.'l teIeÍonszámon. Ezért ez a mozgalom a legszéIsőségesebb nézetek. ésegy kicsit is azzal kecsegtet. kerültem önmagamhoz. április 1y20-21' (1 0-19 iráig) JeIentkezés ésrészIetek a www. ésmeglepődve fogodtapasztalni. elixír . anikorbevette kapszulát. va|amint az adott remtésben is' Használhato vinhek megÍe|e!ő személyes beavatást latokatszereztem' RendkÍVüli volta Répzés kaphatnak a resztvevők.A kereső könnyen ráakad egy-egy érdekességre.IiÍesutra. hogy átvegytik @ LiíeSUtrO A LiÍe Sutra-tanÍo|yamok azé|et (arha.világos. emberisteni teremtő lényként (38EVES) B. . Vannak azonban olyan ezoterikus vagy szellemi mozgalmak is.Egyaránt aiánloma Life Sutralanfolyamlt azlknak. a piros és szembesült a valosággal Szellemi utazásom kardinálispontja volt eza Wlrkshop' Köszijnöm!'. amely óriási reményeket ébreszt berrne. a történetek negjegyezni segítettek a tanultakat. ésazlknak is. amely vala.. A mai ember a technikai fejlődés ellenére sem tudta megválaszo]ni az életnagy kérdéseités megoldani a legalapvetőbb egzisztenciális problémákat. káma. reménykeltések és információk gyújteménye. . E|ső|épésként a résztvevők megtanu|ják megvetni |ábukat az anyagban' majd megtudják'kikők va|ó1ában' hogy megteremthessék vágyott he|yüket a társada|omban ésa munkájukban.IiÍesutÍa. máztóIlecsupaszítoft használható tudás. február 6.NIK0LETT egyszemÍjveget. az életegy leszúkített tartományára fokuszá]nak. P J' (57ÉVEs) a|ka|mazható módon. A Véddkbanugyanis meg. ami zűrzavart eredményez. ésa mai korbanhasználhatotudástkaptunk a legősibbforrásból. főként a New Age. Melinda nagyon szorakoztatnan és színesen mesél.hu honlaoon.lB munkanapokon óráiga -349-5933-as +36. A'70-es évekóta komoly mozgalommá alaku]t New Age mára gyújtőfogalommá vált: bármilyen információ.amit a mai ember keres. mintNeo a Mátrixban. va|lásos és ''Egyújvilágtárultki előttem'Közelebb mitikus színezettő| mentesen. a New Age részeként nyer publicitást. ahol rengeteg könyv és szellemi út gazdagítja a kíná]atot. ezek között azonban nagyon sok a bizonfl|ást nem nyert vagy a végletekigmenő közlés. móksa) |épésre a lépesÍő| ü5rtÉnő e|sajátÍhásán vezetnek végig. amivel végre tisztán . könnyen felfogható '. Ezután megtanu|ják egészségesen ura|ni a saját univenumukat.

s.. Énis azon Vagyok.socla.Érdtlkestllgondolkodni 1ágteremtósénekbibliai történcte szerint ttllgeti ugyanazt a ktirdést. nri történik. úi utakra vtlzcti a tudrl. Mármint Éva kí E kót végletk(izött pedig ogy tudatosan tett emboriség utt1bbihoz tartozik a minden-lébelrra (llt éltltbcnaz értolmesfelnőttkíváncsiság váncsiságból t(lpte le és kóstolta nlcg kaná1. Még lehctííségot./'egc'/.siság kora gycrjó eledclnck és tetszetősnek vélte a gyüvezett átlagcmbrlr is (létezikaz ilyen tlgymtlkkorban jelentkczik először.. mindenckÍ. zorintem ugyanis a kíváncsiság az cmbtlrisóg egyik legnagyobb kincse. hanenr mcrt . Va|amit.kívánatos az apró cmbtlrke szakadatlan kérdósektlt írltalán?)../'' rosszindulatútúlórdeklődés. ittésmost. p rtn. s eZ a szó'. -s . Allandóan új aimányt ós a művészctet. mert úgvneaz sót művész. amikor vclltaz a nliközben kipróbírlva|ami Íiiss möIcsöt..Mi lenne' ha. nak fájárril. anrit sclha ntlrn lehet kitllégítcní.végzia dolgát. kiderrteni hacld lássa. atnelytlket jobb lennc a sötétbcn hagyni' (Az ! akércőjel aZ i strlcrctlen n agyvilágn ak.á Q. a kezdíldlk Így dig: miért? szomorúan . tókat nyitogat. jövőjét. .Kíván'' Érdeke Kíváncsiság.clett ki? kit. mivcl nem a kíváncsiság dijntötte ol a frissen'torem.ígv is vógződik. ttlsabban a világát jelentó Í'clnőtteknck.. a tudós' let dicsílret.) A kívánr.{ ELJEN . úi lchetőségtlkre irányít fénycsóvát_ néha olyanokra is. és reggcltől estig meg sem á1l: mi? hol? pemikor?. tudja mefrcgyczni a vírlaszt.. ha nom sikerels is az ercdmény' mtlgórtrl A kíváncsiság olyan nemes az t:rőfcsz'ítést. mit-lehct-eipltltykálni típusír gonosz tudásátiltcltt gyümölosöt a .e o o ? o ? ) q. amikor a megtudni. Öszt(inzr a kreativitást tis a lclemónyes.jó és töpreng arnit nem il. Ntlmcsak azÓrt tcttc ezt. hogy a vinagyon idős ember Íblyamatosanismé. a a kutató. séget./ _ és dolrlg. étvírgy' azon. emlék Édenkerti elixír . a ? 9.

A kettó összekeveredettvalami. próbálja felkutatni. akinek a valóság iránti kí- nult Dr.ésszélesebb' holisztikus szemszögból keres válaszokat i\szerű' kérdésekre. érdeklődik. Fordítási félreértésről van sző: az alma latin neve malus. letét. nunk a saját lábunkon. hiszen minden embert elsósorban a saját sorsa és a közvetlen jövője érdekli! Az viszont nem mindenkinek jut eszébe (ésnem is olyan érdekes. van-e esetleg más eljárás is.ésbizony ez meglepő fa a bölcseségérI.ki. Rossz betegen Dr. Mi lenne. majd hozzáfíizte. földi keóhaját számkivetéssel éstöbbféIe serwe] büntettemeg a haragosÚristen.. Mihelyt kíváncsiságbólelkezdjükvizsgálni a jó ésa rossz közti különbséget. Van szeméIyestapasztalatom ezen a téren. Minden irányból Igen ám. mostanig e]ért eredmémai napig a hagyományos.és kidobnak bennünket az édes tudatnélküliségÉdenkertjéből.Ugyan. .dás és szakértelem nélküi elvetnek. Bernie. hogy mivel nem ne felejtsükel a jó és a rossz közti kü. Legalsó fokán arra csábít. ha korunktól függetlenül egy kis darabkát mi is átvenBeata Bishop nénkbelőle? (London) elixír 33 .táplálkozás okozta károk nagy részét.hogy a szerú hagyományos körökben.ameiyek igazolják. szik.ám ezt a fordítási ferdítéstszámtalan festő. Ked. lóka magyarázatokkal. a politikusokztjme hosszan mellé.den újszerű hozzáállást elvből. régimódi. dését A kétszéisőség holisztikus. aki egyik elóadásában kiszabáIyoző erkölcsi elvek egyre halvá.' óhaj ÉvátóI. gondolko.eredmény mégis nyilvánosságra kerül a sűrún. és mit.ményeket ér eI.és böIcsességre akarunk szerttenni'tudatossá váiunk. akkor elvetnekmindent. Egyik fő érdek]ődési köröm a holisztikusmedicina. ott . amelyetérdemes követni. viharos e]lenkezéstvált gyogó agymosó technikákkal igyekszik ki az olyan szaktekintéIyekből. köztük az Ji-king' a tarot. kérdéseket föItenni és lálkozással helyre lehet hozni a pocsék nem megelégedni féligazságokkal éscsa. hogy az úgynevezett táplálkonyabban szerepelnek. és a fügefalevél is onnan származott' Honnan tudom mindezt? Kíváncsiságból utánanéztem a modern bibliakutatók szakirodalmában. aki nyitott értelemmel és Az elveszettkérdőjel Mi érdeke|? A kíváncsiság sok szinten múködik. Siegel ''lázító'' módszere sem nyert általános elismerést kollégáitól..a rossz beteg könynyebben gyógyul''.ésszobrászművész tette úgymond hivatalossá.különös tekintettel a test.A hirdetőipar világszertera. anyánknak). és el ke]l 1ndulnunk a külső-belsőfejlődés köves. Jó esetben mindössze jenéző vállvonássa] felelnek az ilyen kérdésekre. és addig nem nyug..Hogy épelméjúekzásterápia merő badarság. ami próbál túl.szabadjonmegemlítenem' hogy az a bizonyos katasztrófát okozó gyümölcs nem volt alma.és a társadalmat még nemrég vosprofesszor....Ő 1egalábbőszinte volt. kor a legelsőbibliafordítások idején a sötétközépkorban. ősszüleink szebbnél szebbábrázo]ásával_ almástul. aZ egyetlenösvényen. csakhogy mindez megmarad a árad felénkaz információtömeg.aki csak nemrégteremtődött meg Ádám bordájából. feledkezz meg aZ eleganciáróI!'' látni a materialízmus keretein. mint a kizárólag testmindnyájunkkötelessége ébernekéskí. egyszóval erőteljes.akár az emberi szetv ezet döbbenetesen bonvo]ult műkö- szíwe1. Siegel az olyan pácienst érti. akik min. soha nem is fogialkozott l ö n b s é g e t ( e n n y i v e I t a r t o z u n k E v a veje. tudományos képzettségre. rossz esetbenNew Age-ostobaságnakkönyvelik el' több rendbéliudvariatlan megjegyzés kíséretében.központú váIt. újabb betegsegítő módszereket próbál kifürkészni. pedlg az Edenkert Bibliúból Mellékesen ismert földi helyén nem termett volna meg az aima _ Évafügétszedetta fáról. ott találjuk a remek újítókat' kisgyermek kedvenc kérdését' mármint mint például az immár nyugalomba voezf hnorl miÁrf? 'A tekintély iránti vak tisztelet a valóság legnagyobb ellensége''.Ha a valóságot akarod bemutatni. ezenkívüI betegeit is szokatlan magaviseletre buzdította. kíváncsiság észre a hiányát azokban a tudni akarja a kezelés időtartamát és tudományoskörökben' amelyek mind a meilékhatásait. mire készüljünk fel? Manapság sokféle Segédeszköz áll rendelkezésre.psziché kö]csönhatására. Ha Einstein ma élne. mondja megvetóen a felvilágosult egyén' miköz. És ha egy-egy ujszerű hogy alig marad időnk önálló gon. Kutatók világszerte halmozzák a bő statisztikákra alapozott tanulmányokat. és hogy optimális tápváncsinak lenni. zik egyébként kiváIó munkájukat.érdekli a téma. akár a világmindenség természetét.. mint ahogy Dr. a gonosz pedig latinul malum.nyeit. akkor kiderül' hogy Eva kihágásából sziiietett meg az emberi tudat.Mindkettőnek komoly szakirodalma van. mizár óIag materialista hozzááIlást tekintik lyen kimenetel várható az ő esetében _ tudományosnak'ésannak jegyében vég. testi-]e]ki-érzelmialapon végezte munkáját sok évtizeden keresztül. amíg nem kap megfelelő válaszo.meglepetve venné hanem kérdéseket tesz fö1.venc példám erre egy kiváló kanadai orbeszél.n tilvttrl\ztu^ lN / -N t-tr^\t / .más szóval kíváncsi. gyasztóikötelességeink) valamennyirész. hogy próbáljunk bekukucskálni a saját jövőnkbe: ugyan mit fog hozni. Hogyan is ne tenné. dolkozásra. valahol középen. tüskés.. Szerencsére van az éremnek másik oldőjeleznünk.ahoj nincs szük. kat. Mint tudjuk.kint'' meg kell á1l. test-lélek-érteIem alapon között. Egyik sem forradaimianúj avagy merész téma. mondta Albert Einstein. aki nem fogadja el szó nélkül az orvosi utasításokat.Micsoda butaság!''.sok mindent meg kell kér. örökifiú kíváncsiság. olyan kutatás világában. nem ér semmaradjunk ebben a lármás világban.jelentette. ben titokban elolvassa az aznapta szóIó asztrológiai jóslatát az újságban. sokbuktatósösvényén. mint a taláIgatás)' hogy jtivőjét nagyrészt mindenki saját maga teremti meg' Legmagasabb szintjén a kíváncsiság komoly témákat feszeget.média jóvoltából.működő medicina általában jobb eredség komoly. Ettől persze nem lesz nagyon népváncsisága örökre megváltoztatta a v1lágró1 alkotott elképzeléseínket'Hozzáfűzte: . kutat. a rúnák vagy az inga. még nyolcvanévesen is egyszerre több könyvön dolgozik. jelképes motorkéntlátja el energiávaltovábbra is a kielégítetlen étvágyú. Szerinte . továbbá a táplálkozásterápia. Ha aBonban pszichológiai szempontból vesszük szemügyre ezt az id'őtlentörténetel.ozat. szabályoznt mindennapi életünk(ésfo. ahogy számtalan háIás betege és olvasója emlegeti. Bernie Siegel amerikai sebészprofesszort _ több könyve magyarul is megielent _.. Ésha már itt tartunk.és gyakran fel keli tenni a dala ls.

le. hogy alkalmas legyenaz emberi éIetre.Robert Bauval 1994 púlikált e]rnéjete szerint a piramielején sok a csillagkép csillagainakftildi tiikörké. fti]fe. a ségesebb mint mai utódai. hogy az ősi kőépítmények _ példáulStonehenge vagy a viépületegyüttese lágszerte emelt hatalmas piramisok . megvalósítvaezzel az . egyesteríileteit tesek. templomalkotó cselekedetek során. az óriási kőkörök' a gótikus ka. A premoderntársadalrnakban szÍmbo]iaz kusan megismétlódött a világ teremtése (városépítés. alapítás. megarchaikus társadalmak egészéletét Délhatározta a kozmikus szemléletmód.mezőgazdasági terme]és) ami által mindezek szakrális jelentőséget kaptak.ajlamosak vagyunk kijelenteni. amely szerint az istenek az őskáoszbóI megalkottáka rendet' s a világ megteremtése után termékennyé tették a ftjldet.az uralkodó osztály megalomániáját tükrözték. Ha azonban megismerjük és elfogadjuk az archaikus társadalmakban é]t emberek gondolkodását.iik: sok ősi épiilet bejárataegy adott csillag irányába van tájolva. tedrálisoképítésével rt-rlt A földi építmények ésa a csillagokhoz. Newgrange-revagy ChichénItzá nagy piramistemplomára!Vannak épiiietegyüt. a 34 elixír . valamint a közösségi ilnnepek) arra szol. A három piramis _ a Kheopsz. Az világmindenséggel. hogy életben tartésemlékezetben sák az égs eredetet ésa kozmikuskapcsola.Gondoljunkcsak Stonehengere. A hegytetőretelepiiit szent városok. a piramisok. akkor megértjük. A kozmikus szemlé|etmód A korai civilizációk embere sokka]bensőkapcsolatbanállt a csillagokkal. minden Amerikától a Távol-Ke]etig ősi cimélyen vilizációban és népcsoportban benne éltannak a kozmológiának az ismerete.amelyekaz égbolt képezik a Földre. az emberköze]ebb ke. A szertar1áéskozmikus jelentést sok (a házasságkötési és halotti rituálék. gáltak. csillagok kapcsolatátlépten-nyomon dezhe!. pei.amintfent' úgylent'' elvét' Egyiptomi egyezések A legismer1ebb csillagkonstellációs megfeleltetés a gízaipiramisok ésaz orion csillagképhasonlósága.vagy bizonyos napokon a napsugár pontosan keresztühalad rajhrk. tot. hogy a föld és az égkozötti összeköttetést keresve minél köze]ebb akartak kerü]ni az univerzumhoz' ahonnan _ hitük szerint _ származnak..

Az amerikai Grand Canyon környékén hegyre szorítva.e tekergő'hosszú csillagkép halmazt képezile a megfelelóhelyr. erősebb Bár a Khmer Birodalom800 és mok ta|á|hatók.A gótikustemplomok kell vizsgálni. termé. Íákezt a várost' a Teotihuacan(. és zötti kisbolygóövezetetis pontosan mu.ésezeket vizsgá|va összekötve azta rajzo|atot kapjuk hogy_ kiiüsőhaÍásra a vízen he|yezkednek együtt s Vona|akka| jön létre mint is |átható.Senki sem tudta. A csil|agkép további négy mindegyikéné| kolostono. metikus ismereteketközöItek a látogatókGraham HancockésRobertBauva]1996.pülésekromjai találhatók az orion többi zöll? Egyrésztaz.Az tenkiráIlyá nyilvánítottaönmagát.arányosan.uár.földi megfe. mint nagyon kevés helyen. I(hephrén ésa Mükerinosz _ az orion csi]. és azt állítja. Az erőközpont a Pi|is közepén ta|á|ható.másrésztaz. s az eirende. A Tejutat a kanyon alján kanyargó nek idejéna királykamra szellőzőnyílásai mutattak' az elméletet.Ellenségeitől lagkép rivének három csillagátszimbolizál.nen már egyenes az iÍ az atlantiszikapcsoegy csoportjukmegalapította aZ egyiptomi tatja a város.kal. tották? iriási jelentőségű dolognakkellett zésbennagy pontossággal lennie az egészegyiptomi civi]izáció szá' Uránusz. amikor a szobor megörökölt monumentálisépületek pontosan precízvárostervezés. A többek között a templomosok és I(r. a gö.méretarányaikkal. akét sziklafennsíkok méghopi indián De vajon mi lehet a kapcsolataz Orion dahszuri _ a Vörös ésa Tört _ piramis az amelyekenegy évezrede köoriontól jobbra található Hyadok csillag. i||etve a kör. az égbe törő templomok teljesa tiikörkép' mert e]csavarodik az oriA Mexikóváros me]letti Teotihuacan tikus építészettren on öve .. e. mára.világközepének'' pedig az .a megfelelőnaptávolságban. lathoz is.csakrauartinná. találhatók. ze]hetőtehát.A Tejutata Nílusjelképezi. hogy leképezik a Draco pontaz Arpád.egészkultura minden Kecalkoat] a Napot. istenkirályságot.Ameri kai orion. e. ben: a |egha|ványabb csi||agot a |egkisebb hegy a |eg.úgyhelyezkedikei. amelyena halott 1elke földre. nek ésAtlantisz pusztulásánakaz idejét fedez. 1846.lelőjét ségidejénfelkelő nap irányába nézzen. Louis Carpentierszerinta Párizs körban a precessziósasztronómiaSegítségévet azoktó]a Kr.lgyó (núga) mitológiában' rögök által Letopolisznaknevezetthely pe.ós a Draco.kőműveseksok rítusukat Egyiptombólere. A Szfinxetúgytájolták' hogy a .az évszám| gek(K|astrompuszta' Rári-hegy.hogy a kereszténység Szűz Máriája meg méret. a három hegytő| körbevéve.a város.s herletesvoit az egyezés' a ftildi objektumokaz hata]mát. A hopik koz.hogy mélyen jelképezi nyékén. 1787-ben...konstel]ációmeglepőmódon abban a helyje|zi. a Krr]en. mert a erőforrását ennek a megörökítésére kap helyet az templomoshagyomány folytatói. ísszintén kép fő csillagainak földi megfelelői. PiIisszent|ász|ó) szintén az 0rion csi||againak megÍelelő-1300 között éltea fénykorát.vai]ás között _ anná] is inkább.az egyiptomiÍzisz-kriltuszból nyomokis.I(r.Kr. méghozzáegy ma már ki. Elképgyökerező kapVajonmi történhetett Kr. szetesenaz ottani tájolásnak megfelelő. 10 500-ben mutatkozott.vélik. a Neptunuszésa Plútóis * no. rendszerbolygóitjelenítették ered. a szabad. 2500 körtjLlnézveaz égboltot' nem visszatér a bencések hatására kialaku]teurópai gó.Ieképezésekrodalmát.DIlVENZ|ŐK Az angkori templomegyuttes Ezoterikus vé|emények szerint kü|ön|eges kapcsolat vanaz Graham Hancock elmélete szerint a kamcsi||agkép és a Pi|isben ál|ihárom hegy. Ráadásu]ekkorra teszIkaz ózönvíz. 600 körül betelepedő nyékén található régifrancia Notre-Damevel mutatták ki' hogy a Szfinx sziiLletése is aztékoktólkapta. e.bodzsaiAngkorban a templomoktöbbsége Orion nyék te|epÜ|ései közöttis. zeLben ábrázolja a csillagképet.Dzsajavarman nagyonkülönleges körii{ményekközött alapította bi körüvéve.Siva ftildi lakhelyén. Horváth Gyula száradtfolvóval reprezentáIva. ahogyan pedig pontjának pá|os Megint ez fényűt a |egnagyobb. ja' méga méretarányok tekintetében is. _ az épiiLletekkel pontosan e|. fele|ő a Rám-hegy ésa Magas-hegy. elképzelhető. 10 500 kör. és nincs kizárva. Mahendraparvatában. és szöorion négymásik főcsi]lagahelyén piramismaradványok vagy romterületek orion övének három csillagát elszigetelt vetséget kötött Sivával. tobzódása.A középső három csi||agnak meg.csillagának megfelelő helyeken. elixír 35 .A TemplomoslovagrendJeruzsá. Az szinténmegtalálhatók az orion csillag. az égbe.ahol az emberekbő]istenekvá]nak')ne. S vajon mindez hogyan függ össze a tavaszinapéjegyenlőség idején A város égitérképaz orosz|án csillagképre tekintett_ s mind. kik alapítot. hogy egy. hogy a Nagy Piramis építéséGraham Hancock továbbfejlesztelhe ezl en. ami által minden (mesdk) reprezentálják' f<jldi ésisteni tudás letéteményese lett.banés1930-ban hogy valójában egyiptomieredetű_ ésinami után a megmaradt at]antisziak a tékföl! Ráadásul a Mars ésa Jupiter kömonda szerint szétszéjedtek a világban. hogy a V.a csolat van a templomosokésaz egyiptomi temploma fordí Nap-piramisa Szaturnuszt.kéntis szolgált. e. hogy a gízai Coloradofolyó jelenítimeg. LepenceÍürdő.virágkorában messzire kiterjesztettea Isten dicsőségét és hatalmát hirdették.e..csillagképet'Az épületek által kirajzolt piramisok Az e|rendezés ugyanaz. Fe|téte|ezhetően emiatt ittaz energiáknak o|yan özön feltételezettdátumát és Atlantisz a FÖ|dön' ame|yik az égbo|ton pusztulását akarták közölni az utókorrai.szent áIlat a délke]et-ázsiai dig a Szíriuszcsillaggalazonosítható. Az A középkorbanis éptiLltek olyan komplexuegyenesenkeleti irányba. egyiptomimitológiáhozhasonlóanitt is a mok. amelyek leképezték az égboltota A piramis . akiket lenyűgöztek a templomok a Földön képezikle a Szíz és a csillagképének égir ajzát.hivatalos' építésének idején' Tejíltaz az égiít.3lviIágbejáratának''. 10 500-banazonbantöké.díszítményeikkel akkori égi konste]Iáció tükörképei. a napéjegyenlő. ha ezeket az égitesteket rendre csak deztetik. is.fa]vakálltak. e. Ugyancsakősi indián tele. erre aZ időszakra tehető.ugyanis a főútjamentén Egyiptommai és Atlantisszal? Sokan úgy ezt megerősítették a rajta látható erózi:ós elheiyezkedőépületekpontosan a Nap. A kÖmyező helysé. mint az egyiptomi eseté.az orion ésa Draco csillagképre fennsíkot az összes építményével együtt mológiájábanaz égboltnak ezt a területét nevezik. a vi|ágon Mindenesetre II.lemben Sziiletett meg.

. vaIamint a feIe|ősségte|jes a mozgásszegényéletmód. de fiatagérő|. amiben je|en.A betegségakár 1O-15 évenát rejt. ame|yek az é|etminőséget.!o D o ki. szövődményeket jelentősen rontják is. és zsíranyagcserekarbantartátápsa a dietetikusá|ta|aján|ott éIetmódvá|tás.É nak.E -E ve marad' sokszor csak akkor derÜl ki. haj|amnak.9 L kor már a szövődmények okoznak panaszt.folyamatban elpusztul.és időskorú.típusú cukorbetegség még vagyfiata| felnőttkorban kia|aku|. legtöbb kés|e|tethető. az á||anL gyermekAz 1. az otven évenfe|Ü|ieknek15 száza|ékátérinti. Megfe|e|ő keze|és hiányában viszont okozhat. nnek egyik |egÍontosabb fe|téte|e a cukorbetegség korai fel. részben mege|őzhető. Ehhez a cukorbetegnek egyre A 2. de e|engedhetet|en a táp|á|kozásés |abbak is megbetegedhetnek. gyar lakosságnak majd 10. típusú cukorbetegektöbbségekozép több ismerette| ke||rendelkeznie betegsé. A haj|amadott. adago|ássa|. i||etve miután |étrgöttek. egyÜttműködésben érhető e| jó anyagcsere-ál|apot.ö Az egyre rom|i anyagcsereá||apot. ami. mive| az in|á|kozásmidda| ésa keze|Őorvos utasításai zulinterme|ő sejtek 90 száza|éka autoimmun A mai orvosiismereszerintigyógyszerszedéséve| vagy inzuIin. Csak ko|csönös ésrendszeres tek a|apján kivédhetet|en. a esetben sÚ|yosságuk csökkenthető.de a többi rizikóÍaKor védhető. életvite| is. a teIÍtett zsÍrok. tős szerepe van a családon be|Ü|i az azonos táo|á|kozásmidnak és étetmid. ban és egyszerű szénhidrátokban(cukrokban) gazdag táplálkozás' A betegséga ma. sőt veszé|yeZetik az é|etet gondoskeze|éssel Kialaku|ásuk azonban Szerencsés esetben. tÚ|sÚ|yos vagye|h2ott.de jó|karbantarthati anyagcserebetegség. ismerése' majd a szénhidrát.A GUKoRBETEGSÉG szövőorvlÉruYEl (diabetes A cukorbetegség mellitus)ma már Ugyan sok nehézség árán. Je||emző ra1uk elixír .

p|akkokrakódnak|eaz erekfa|án. Mind. típusú cukorbetegségben az A megeme|kedett cukorszintte| kedik:a g|ikogén visszaa|akuI sző|ócukoná. va|amint hegesedéssel szövődmények Jó|beál|ított cukorbetegné| amiideghár(ezkevesekné| (és va|ósul meg. a megÍele|ő ésvérzsírszint Íenntartása. a kis ésnagyverőerekegyeredményeként kor képzódjon.A jó| keze|t cukorbeteg összetett szénhidáokná| ez a folyamat|as. má|isná| próbá|nak vak égetéséve| energiához csak |ényegesen több inzu|in kéezek bom|ástermékei a ketontestek. Ke||ő cukorbetegné| éhgyomorra el|átóerek fa|án 1-1'5 óráva| ke|etkeznek.Kia|aku|ásukat energiává alaku|ását ésannak béta-sejtjei az éveken. a Szem. kia|akulása). va|amint a zsigerekközött fe|. ame|y a |á. az a több|etcukrot. típusú diabétesz kialakulása méghaj|am esetén is e|kerü|hető Az |NzULlN HATÁSA Az inzu|in o|yan fehérjeszerű hormon. Ez a vércukor. a é|etminősége szinte azonosaz egészségese gIikogént sabban megy végbe. a normá| testsú|y' a Íizikai aktivitás' a kiegyensúlyoperme|lőzése.ésaz oxigénhiány miatt sző|őcukorra| az 2. a fehérjékbő|. és vérzéseket okoz. in.pes hatást kiÍejteni' s emiatt a béta-se. é|kezés majd érfa| meggyengü|. az ére|meszesedés (2-6.szaporodott zsírszövetben ugyanisa norjutni. párhuzamo hiányában Inzu|in a vércukor szintje emel. tésse|. jut az agyba. inzu|inhiány ketoacidózishoz. inzuIine|vá|asZás zavaraésa szövetek(sej. je-anyagcsere. típusú válik. á||apotná| a késői a vérzés jár.|tekA szem és a szem körü|i szövetek minden ezek hatásáraétvágyta|anság' fogyás. az erósen csökkent |átásés a vakságkia|aku|ásának e|sőszámú oka. A kéthormonösszehango|t rÜ|hetnek a szövódmények kialaku|ása miatt.A r+ tina oxigénigénye nagyonmagas.A magasvér. mintaz a|apbeteg. (eza vesekÜszöb) vizeIette| bŐséges energia. san a zsírfé|ék vérszintje is emeIkedik' az aminosavakbi| ésa fehérjékbó| is sző|o tek)inzuIin irántiérzékenységének csökke. 4_7 után 6-9 mmó|/|.A 2. a kívánatos értékeket megha|adi gáto|ja vércukorszint szénhidrá e|ószörszó|őcukoná alaku|.akik nem g|ikogénné' szőlőcukrot s így a májban e|rak. amelynekfontos szerepe Vana szervezet szénhidrátanyagcseréjének szabá|yozásában' A szÜksá ges inzu|inje|en|éte csökkenti a vércukor szin!jét: e|ősegÍti a szó|őcukornak A hasnyálmirigy Langerhans. tya-|evá|ást 6_7száza|ék aminek te|jeslátásvesZést) okoz.ffiffiffiffi a szemideghártyájának ha|á|hoz vezet' zisZenciát' megbetegedése. következik tenciamiatt. amelya véráramba kerÜ|' nése(inzu|inrezisztencia) folyamata A veséka megnöve|tvizeletmennyiségge| Az e|sŐok a normá| sú|yú 2.évtizedeken át ÍeIhaszná|ását. a károsodás kizári|agpupi||atágÍtást követóen. A rosszu| kezeltek vagyazok. Az ideghártyát 7-8 mmó|/|.éveken kényszerü|nek.a szer. buborékszerű kibohosu|ások az . átészsírkép cukorszint ződésI.eresZové ésoxi. az idegrendszerben (neuropathia) s következetesen az egész szervezetben. Ieges Úszó homá|yok átmenetiek. az idegek. ésáteresZi a vérsavót. ame|ynek be.s egyrekevesebb vért ezá|ta| és zsírcukorbetegségben a béta. ha épek |ennének. zuIin. A sérÚlt a vérÍesték kötődöttrésze.ség. A meg.ráegében okozhatnak .közepes s ha az Üvegtestértéke anyagcsereereknek a fa|aigentörékeny' je|entŐs (eÍö|öü 7_8száza|ék Íe|gyorsu| ben e|pattannak. Szervezetünkben minden sejteka g|ukagont.a Vesék mmó|/|-t megha|adóvércukorszintekné| Vezet. Ezeknekaz e|őző át|agos ekkormegindu| azÚjér-képződés. kómához és ésa Íokozott fizikaiaktivitás csökkenti a re.szor gyakcukor ke|etkezik. Mindezeket zotté|etvite|' a dohányzás és az a|kohol ismeretet és önÍegyeImet igényelnek.szabá|yofenná|li. FeltéteIe a ió cukor-' zsíÍés Íehér. valamint vérnyomás. Íe|tét|enü| nemfájda|mas.Íokozza a fehérj+ a normá| tartományban. |átásvesz.agy. a szív. ésnöveli azéNágyaI. Az inzuIin áta|akÍtja a májbaneIraktározott szó|őcukorrá kéve|. A sÚ|yfölöslegcsökkenése soKat. is. mígaz a|Ía. a másodika betegek 85 száza.ezeksokkalsÚ|yosabbak. Egészségesekné| 4-6.GYOGYITOELIXIR dósu|ó magas vércukorszint károkatokoz az erekben (angiopathia). a vérben lévő sző|őcukor cukorszint ésa kísérŐ betegségek gyorsÍtják 4'5-5'5' nyomásésko|esZerinszint) Normá| szintje éhgyomona étkezést követően a retina módon keze|t károsodását. okanem a nem töké|etes beá||Ítás vagy Mivela fo|yamat ésaz eseta beteg ÍeIe|őt|ensége). a lékátkitevőtú|sÚlyos ésa bór károsodásához s jel|emzŐ. glycosuria) vesáés (cukorvize|és. Vércukor: tóidegenkeresZÜ| jelen (g|ukóz).3hinap vórcukorszintjét. Megmutatja szá|erek e|Áródnak.működésének marada vérA hajszálerek. A vérben a sejteka fe|szaporodott zsírsa. aránt károsodnak:fa|uk megvastagszik. de az zó hormoneme|i a vércukor szintjét' okozza. meggáto|. szenehéz elérni. A szövődmények megjeIenésének e|kerü|ésére' kés|e|tetésére szintén vanesély. A 2. sokrétii szovŐon/lÉruyer 9=g-g:=g! i :=g-"0 I 11l -e-nyg[ VERCUKORERTEKEK elixír 37 . részt vesz a ÍehérjeAz 1.gént anyagcserében sejtekpusZulásamiattnemterme|ődhet szá||ítanak az á|ta|uk ellátott terÜletekre. kovetkezményei.aIakÍt'ja' ésÍokozza a sző|őcukorképződését is tudnakbetegségÜkró|' súlyos á||apotba k+ tározidhat (az evésekközötti szÜnetekre).je| |egzetes e|vá|tozáát több|etterme|ésre vezet sorvadása kovetkezik be.májú) betegekesetében A rezisz.szemfenéki vagykésle|tethető. tÍpusú cukor.szigeteinek a sejtekbe va|i bejutását' terme|ikaz inzu|int. fe|gyorsul játszik szerepet. (magas mindig vér. (hemoglobin hajHbA1c á-egy-cé): megreped. Az abszo|út és kimerÜ|nek. pribá|jáke|távo|Ítani A 9-10 betegeknél. a szŐ|őcukornak a sejtekbe va|óbejutását.rabban' minta nemcukorbetegekné|).|a' hogyaz aminosavakbó| sző|ocu. a|mafor.s eA ahajszá|erek biZosÍtanák.romlókeringés (hasrahízi. A re tinaafényingert áta|akÍtja idegije|lé.

típusÚ cukorbetegek bór ál|apotát.esetében kombiná|t a diagnózis fe|ál|íPolyneuropathiára uta|nak a 1e|legzetes tüne rinszint je tását kovetŐ5-15évben tek: a |ábfej' égő és szerkeze|ésse| |ehet kivédeni.velykujj oIdalán' s esetleg gyu||adásos károsodnak is érezhető.mintaz át|agnépességben. a bőrkeményedéseket stb. Új nyomás. a fájda|omérzet (szen. sú|yosabb esetekben nagyizmainak vére||átása segÍt juta vékonybé|be. je|entkező gyak. gyakran gyu|ladá|ényegesen nŐkon a|azavarához vezethetnek. és ennekhiánya M eredményezi.okozhatja. bizsergést és a szemmozgató izmokbénu|ása szem. típus ese' hangyamászásszerű érzés. Ha gyomorbanrövidebb ideig tartizkodik'és a lézerkezelés.másrészt ze|ést évente egyszer24 irás gyűjtott a keze|őorvos évente egyszerka. zsírtarta|mú |erakódások. az ereik korábban meszesednek.nemokozpanasz. kuI ki kéztőcsatorna-szindróma. szé veseszovet érzéket|ensége jelea vize|etben jutóidegen testek).alacsony HDL-kolesZerin.vize|etbŐl e|lenórzi gatóidegek (az 5 a|atti Ha korai siidegi dik. a közottük |évókötó sa).Yőgmelygr ml t5J 38 elb<ír . see|égteIenség során avér szűr€ száradása. típusú cukorbetegségben a magas kel| az a|buminÜritést. zsibbadást.4alatti) késle|tethetŐ a Íolyamat. Ío|yamatok kia|akulá. eróte|jes Vizsgá|atta| fedezhetófe|. vörös szem (a kötőhártyavénáinak tágu(mive| hegesedik' s a működo |ásamiatf). hányingert. ha tór a cipó.V-Q9tl. fokozatosan csökken' |gensokáig ruhártya miattnemérezhetŐk hirteIen fe|á| |ástvérnyomásesés kísérheti.az idegrostokkárosodása követkeZében a szövetfe|szaporodik. nem érzi.váltakozószék|etÜrÍtési v-egg*Q.mg-ote|érő szint (makroprotei szívet. miatt az mg közótti szinta vesefunkciiromlásának sa.ma1d e|sŐ a szembe a kirokozóke|. ami több|etmunkára kényszerÍti a di szint(makroa|buminúria)' ésgyakoribb a zö|d há|yog.egyréslmert ke' A kialaku|i A diabéteszes idegbánta|om érintheti az ér. 52aruhártyaÍeké|yek a sza. az Üvegtest szívinfarktust vize|etben kaphatnak. épségét' a ridszi (2'Bfeletti) LDL-ko|esle Az 1. szintésmagasabb _ is.. nem. kerÜ|fölfedezni a vesemújködés eszközzeI (130/80fe|etti ) vérnyomás gyakoro| a vérnyomás' a cunyomást ésje||emzőek a gyógyszereskeze|ésse|. ér.gyorsabban a vércukor retinaműtét vá|hat azizmokaI beidegző idegek is sérÜ|tek.foni a v2 stb. pe iz. érvédő gyógyszerekkeI nek.sebekkeIetkezhetnek. napokigtartó szokka|. ző pont1alra. (kettóslátás' katlanérzeteket. s az idegikárosodás (mikroa|buminú ria)' majdsúlyosvérnyomá. az idegek és erek bŐrkeményedés' gyakoribb hímvesszŐ merevedési letkezik.árpaképzódés. diagnG e|vesZése. javÍtá. me|yszosok. gyako |etve körében a kreatinin ésa karbamid-nitrogén érté u cukorbetegek W vesee|égte|enség művesek+ is. zsugorodása.Tartósanjó anyag. mint egészséges kortársaiknál. magas(1'7fe|etti) trigIic+ kor-ésfehérjeanyagcsere á||apotának amit a beteg vagy érez. Mindeza szívbetegségek 3. dig Ütemben eme|kedik.hasmenésse|. jönnek gondokat. amelyek e|feké|yesedme|. gyorsabb tÜnetek mok sorvadnak.sáva| megá|lÍthati. gyakori rom|ásá1. esezavarvizeberepedezik.| utó érbu rjánzás. vesekárosodással oárhuzamosanemelke.a szívizomrostok e|faju|nak' ke |eválása. hogyazétel kis.éjszakai a|vásidején a cukorbeteg jeIentkezik Iabb szívÜtéseinek száma nem ság szerintkövetkezika 300 mgot meghalaé|etkorban az öregkoriszürke sa és percenkénti végÜ| az 500 há|yog' csökken. Cukorbetegnek évente egyszer.a 2.hogy dése.A 2.képződés megindu|ásakor szűkületesek' emiatta |áb bőrének' nem kie|égítŐ. a folyamat. az ezeketbeÍo|yáso|ó i||et.|ett egy ami|in nevŰhormont s megelőzhető. A béta-sejtek az inzu|in csere-á||apotta|. núria).és fejfájás. lenhet meg. károsodást Egyene szoIgá|ó kétszer bb. az ízÚ|etek deÍormá|ódnak. a |ábszárzsibbadása.o. okozva. A cukor. pontok vizeIet eIakadását vizs|étre a talpon.É'l v_eK P. járhat'hogya beteg ve vegetatÍv is elofordulhat zorosneuropathia) idegek érintettsége éme|ygést.mert a vérnyomás a cukorbetegség okozta se érdekében ffi végzett |aborvizsgá|atta| e|lenŐrizni librálthangvillával az érzGésmoz. panaLékó Eta att nehezenvagy egyáltalán nem gyigyu|ó dást okozhat..raistádiuma tinábó| az üvegtestbe. aho| e|őszor letürítési a időnként résZke|| venniÜk szemészeti gá|aton! Férfiakna| majdfájdalmatIan Íeké|y ke. s emi.Az e|téréseket gyógy. Cukorbetegekné| ldegrendszeri i|ze|párhuzamosan eme|kedik a vérnyomás. szakaszban á||apotát érték jeIez).tén mára betegség Az érzőidegek károsodása mozgatGésérzG.a hátsó Üvegtesti határhártya a r+ e|meszesednek. A |ábkis-ésnagyerei meszesek.vá||ban sétvégzóhajszá|erek. A 24 irás gyŰjtott 30 mg-ná| nos az aktuá|iscukorszintte|) A 30 és300 a koszorús erek kevesebb a normá| a|buminszint.ésezért csonko|ni is terme|nek. ző-. fiata. beío|yáso|ható és|assíthati a végtagot. S-szörgyakoribbak az át|agosnál.E||enŐrzi nt. tünetek: a szemhéjon cukorbeteg ffiffi rabban. Az Újér. könnyen megbetegedései a Cukorbetegekné| szemészeti s ez elfertŐzodik.vázszerkezeIének megvá|tozá. vagyamputá|ni ke|l a székrekedéssel.zisakor a ko azza| elégtelen emésZést és fe|szívo raistádium. a ffi a cukorbetegség okozave műkodése ésa kötőhártya ki.ribbakaz agyiérkatasZrófák (dia|2ist) Mege|őzá tesz szükségessé. aminek fő oka.dÜ|ést' sót eszmé|etvesztést je|zés (mive| fehérje és Íájda|om né|kÜ|i az a|bumin szintjének a megeme|ke szaporodása a konnycukorszintje azc betegekelózetes .a könnymirigycsökkent fájda|mat okoz a csuk|óbanés a kéz hÜ(a szaruhártya feloIi a karban. a körmök Íormaját.ffi a beidegzési tén a szeméSzorvos álta| meghatározott a |áb bŐre kiszárad. az Üvegtesti és szÜkségessé. a mozgaIó-ésa vegetatív idegeket. a |ábfej ésa ta|pkÜ|önbo.vagy vérzsíreltérések (1.

Kövesdi Natália a természetgyógyászat é|őrek|ámja|ehetne: fiata|os ésenergikus. amive|tízévefogla|kozom.hogy a gyermekeimködoktorrá avatta egy New York-i egyetem.mára nem |ehet jó úton járnak' hány figye|emre méltógyógyu|ás is.hogy köze| negyedszázada fog|a|kozik aki az egészséggel.amit |eírtunk. Egy New York-i Ezek szerint a Íőzőtanfolyamok' amiket évekig tartott.Hozzáteszem.bon á|l:a harmadik hatása távo|iinfravörös sude énkétdo|ognak tom azt. te|jesenfájda|ommentesés vel on mintha visszafe|émenne az időben. mintaz akupunktúrás orvosa tűve|. mint a szintén korni. és ez e|ismerés' az l szé|yte|en. Ezért a|ka|mazhatjabárki otthon. hogy tajó|eső nítsunk egyetemen.Végreegy bo|dogember!Mi a titka? akik e|fogadják' hogy a mágnesesség nem |átható' mégishat' akár az e|ektromossás. a munka kezdeténvagyunk. be a |egérdekesebb van aÍőzéshezis meg az emegy Újságíó.Az egyik a makrobiotikus táp.gyorsabberedményt hoz. derűs.toakarnánkírni. hogy egészséges éstettrekészvagyok.tett FlR-pasztil la tartalmazza. ami a kiképzéserévéna|ka|masarra. de ezeket korai volna kikotyogni. ha a tapaszta|atokatmind le vánt a Magnapress bevezetése.e|ég megdöbbentő |esz' és kivá|ó érzéke l Ön írt már egy könwet a fiáva| közösen berekhez is. tu|ajdonÍ. ami. hogy minden regge|kihÍvásnak' új (2éretnek ka|andnak.egy anya szánagyobbelismerés. hogy irányÍtott mágnesnya|ábothozzon |étre' Ezze| aztán úgy bánhatunk.ezen a téren gyűjtiossze zést kaptam: a |ányom dietetikusként tödéneteinket végzett. A következó szakácskÖnyvet Miért beteg az ember? címme|. rint. szerintsokak számára mego|dást I Nemrég mutattak be egy új mágnesterápiás készü|éket. ami e|ég egyi. és rendszeresen I Vannak már tapaszta|atok az új készühaszná|omis' Ezt aján|omszívbő| mindazoknak.és taszarka|ábak is szerethetők.nek segíteniaz embereknek a lehető legjobb tú|ra. mint az eddigiek? .Azt hiszem. kutatásoktámaszt1ák a|á. de hozzáteszem: ez Amerikában nem je|enti.ra|ánez ahozzáá||ás is segÍtabban. Vo|t né. ami meggyőződésem je|ent. nem az öregség.t' évsorán több tízezrenalka|mazták.Boldogságomhoz hozzájáru|. Ezt a nyé|be Ü|te|á|kozásés testmozgás. egyben ösáönáru|jak e|egy műhe|ytiikot készÜ| egy kötet. vábbfej|esáése. Pógyor Margitszü|északiknek sürgós te|nek-mú|nak' nem érdemesezen bánkódni.A Magnapressta fiam elvittea Tengeren.nak. Mive|azonban nem ismeretesme|lékhatása' és nincs szúrás. Most azonban itt az ideie' hogy I Közreadnak |ega|ábbnéhányat? visszatérjek a táplá|kozásban rejlő egészség. gárzás. érezzem az e|őttem á||ónapot. mintazon bánkód. és ugyano|yan e|kötelezettenszeretné. amikor|átom. Ez hogy történt? vetnek. a honlapunkon. Persze az évek Hogyne. de ott még ja' hogy a gyermekei Zimber Szilvia elixír 39 . régita ismeri. Fe|kértek' ugyanazt mintitthon.mennyiSzenvedő embervan' de csak azoknaktudoksegíteni. tek az embereknek. kiegyensú|yozott. hogyo|yanegyedü|á||ó módszeÍt mutathatoknekik. Hogyan csiná|ja? .A korábbi fej|esztésű készü|ékek két|ábon á||nak: van bennÜkegy erős mágnesfej. kü|önösen. hogy segÍthe.lgen. sok| Dr.Sok természetgyógyászatimódszert isme- 9o székhelyűegyetem fe|kért arra. |ékke| is? .éscsak az tudja ró|a. tottam meg a készíj|ék a|ka|mazását. ami |ényegében a Nap é|ő szervezet jó| ézem magam.ok és ott is kedvező fogadtatásrata|áh. S mégva|ami: bo|doggátesz.a másik a mágnesterá. pedig e|őadásokat tartottam. Vérzik a szívem. is.jtt írjuk'és mégmás nagy terveink is van. Jobb kihaszná|ni paszta|ataiszerint még hatékonyabb'még mindigaZ' amit nyújt az é|et.mindaz. Aá hiszem. nagy siker. hogy fog|a|juk össze' mi a betegségek eredő oka a mi meglátásunk sze.k ul készü|ék' a Magnapress Energy már három |árek éskipróbá|tam. pia. Ez utóbbitaze|mú|ttíz könyv' amit ít. egyre fiataIabbnaktűnik. Én egészségi á||apot e|érésében. a makrobiotikus szakácsmár a múlté? szerűMagnapress Mx.mitnemkaptunk meg.és köteteAz utóbbi években sok időt ésenergiátkírendszer ket megtö|tene. mi csak |ogikai sorrendbeszedtük a tudomájutotnyos tényeket'és meg|epő eredményre tunk. a nógyógyász az elsők között teszte|te. a szakiroda|omban szerepe|. mintha |át. ahogyanén. A hátsó borítónaz á||'hogy dísz.E munkánkután avattakdíszdoktorrá bennünket.számára hasznos sugázása.orvosoknak tani maguk döntöttek így. Miben más ez. mert De akkor most hadd megózési lehetóségekhez is nagy segítséget.

*. magát.ame|ybŐ| pár szemnek diabéteszesek I db.:. 2. melt akkor &. mege|őzés. teg méga kór kife1lődése kénthuzamosideig fogyasZanagyógyteágyó.# enyhén eme|kederül'hogya vércukorszint gyógyterendszeresen dett.gennyes kiütések'az ehhez ad! dó vénás pangás miatt pedig |ábszárfeké|y alakulhatki. Esetenként a sú|yos i|yenkor a letták kémiáskómát okoz.t vércukorszintie is csökkent.. ahozzáértők máris segíthetnekrajta. orvosra de sokat egyÜttműkösegtthet a ve|e ász is' dő természetgyogy Az enyhecukorbetegséget jó| |ehet gyógyttani fitoterápiáva|.vas|atára csokkenteni A nagyon alacsony vércukorszint mennyiségét is.tí .b**--*. A hasnyá|mirigy a szükségesné| kevesebbinzulin hormonttermel.van|étjogosu|tsága. mive| nem tudja hasznosítania és a fehérjéket' cukrokat. szintén tipikustÜnete.A diétame||ett páciensné| nemfog kia|akulni a dtákka| é|ő ha a potenciá|is cukorbe abétesz.majd a megeme|kedik a nak szintje elakad aZ acetonvizeletben. A diabétesznek van néhány A beteg á||andóanszomjas.mint amennyita hasnyálmirigyterme|niképes. e|őtt.|ebontja a zsírokat médékben tápanyagokígynincs ke||Ő e||átva . keze|ése diabeto|ógus szaktartozik. Bórének feriőzésekke| szembeni e||ená||ásacsökken. . Ío|ega végtagokon.A fej|ett társada|makban vá|ó |assan népbetegséggé szövődményei diabétesz megkeserÍthetik a betegek A cukorbetegség é|etét. étkezések e|őtt isszuk.*. ami nagy fájdaszinténmegbetegedhetnek. csalán-.ígyanvérben. sőt a komo|y cukoris javttható betegek á||apota gyógyászok á|ta| észet a term javasolt programmal. jár' Későbbiszovődménylehet az ér|omma| va|aminta szÜrke há|yog és _ e|meszesedés. r-: -. |omma|.ÍáradInak érzi ka|. Ji |enne. Genetikai haj|am.ha fe|halmozódika kerÜ|' A magát inzu|inozó be' beteg kómába teg iratai között ott a he|ye az errŐ| szó|ó iga. e|őtt Íogyasztjuk. :. Naponta 2 dlvízben. Naponta 1 alkaben.ezértsokat iszik' A szervezet. Emiatt a beteg gyengének. E|egendőinzu|interme|ődikugyan' |ebont. nem tudta ener.i G giaként hasznosítani a cukrot. kecskeruta és gyökéÍ) (szár és keverékébő| |áncfii 2 d|viz1 evőkaná|nyit 15percig Íőzünk -2 majd |eszűrjük. mive|a szemfenékihajszálerekkárosodnak |eohamarabb _ más |átási zavarok' A JAVASOLT cyTcvrnÁr: í. ezér1gyakoriak ná|a a gyu|ladásos. 3. kat'A mégnem sÚlyoscukorbetegség je gyításában hatékony segítséget szintén |enthetnek a gyigynövények. A cukor bontáSa mennyiségben is káros a szerná|' ame|ykis pedig vérben. ésaz orvosjatab|ehet a szintetikus hipogli. étkezések ieketeÍehérbab-héj. 25-259 keverékébőt L átonyaés nyírÍalevé| 1 evőkanálnyit 15percig Íőzünk 2.3 majd |eszűrjük.és ha a táskájában van inzu|inin1ek. a Vezetre. okok Qr xovn<rzŐr: E N N E K A N / I NT D0 B B E M BERTSUITOANYAGCSLBLBETEGSEGNEK A FO OKAIA ott kel||ennieminden cukorbetegné|. akkor á1a| ter.|evél. 40 elixír .Az e|sősegé|y. de azt'a bontófermentumok ják' mie|őtta szövetekhez jutna. A szervezet inzulinszükség|ete nagyobb.\.i*". *q5. 4. alka|omma|. 5. kockacukor je|enti.'. zo|ásnak. Egyébokok (pé|dáu| a hipofízispajzsmirigy-hasnyálmirigy-me||ékvesék-nemiszervek a|kotta hormontenge|y rendelIenességei). cii. Ha a szervezet szamara Ke Fitoterápiás segítség f / j ?' {:*T. ÍeketeáÍodkgÍehéÜab-héj' 1 25-25 gyermekI nya. .A gyigynövényeka|kalmazásának a hasnyá|mi1gy ffi tÜnetek vés W kiha a szűrővizsgá|aton inzutin. A környéki idegek.

baktérium ugyanis -G. ezértszükségvan egy e|őzetes.GYOGY||oEL|XÍR hető.{. |yozza az e|lená||i ésregenerá|ódihogy a vércukorszint megeme|kedik. 2. ame|y a növekeálta|ánosméregte|eníto{isztító kúrára.rendszeft.aki a ruspárga. bizonyos móriazavarokat ésegyéb agyműkögyigyhatású. a kecskeruta. A gyermek|áncfű.D. vitaminés rostgyÜmö|csökbő| dús zö|dségekbő|. a katángkóró' a |6pugyökér és az örvénygyökér az utóbbi (/nula)novénynemzetségrŐ| inulinnak nevezettpo|iszacharidot tarta|maz.a kukoricabajusz és a csicsika g|Ükokininekettartalmaz.testmozre|axálás' szint. Csökkentik a vércukorszintet. s-t- f $l . Soszetes antioxidáns ésantibiotikum. anyagotmég nem sikerÜ|t de a|ka|mas a vércu korszint csökkentésére. é|etvitel bizo. ává a|akuljon át. gásés va|amint a vitamin. hogy az inuIinenergi. sőt anyagokka|. e|einte éscsak képességet. igyunk ingyógynövényteákat' magát'de akinek sikerü| végigcsiná|nia' az megszabaduIhat a cukorb+ tú|sú|ya Íáradékonysághoz. ezértnem chanizmussa|haszná|ja je|ent további megterhe|ést számára' Ahhoz. tásával nemcsakmegőrizhetjük tűrő képességet. a csalán.son|óan megeme|i a szervezet kortia rossz jét. A kÚra időtartamaalattteÉ légzési vezethet. jó szer _ ám csakis a szakavatottak mennyiségű né|.mint a glukóZ. pedig ko|jákaz a|fa-sejteket. a zö|dbab.ffi A s'oroséstartisbarátikaptinkivizsgá|ásokalapján fo|yamatosan e||enozi a be azavokádi. A hasnyá|mirigy regenerá|ását csakis az kezdhetie|. A Go|den Yaccára épü|ő'2-3 vérnyomásprob|émák kiaIaku|ásá-désihormon terme|ődését. nem pedig az inzu|inte|őá||ító béta-sejtek. a kókusz stb. dési rende||enességeket. továbbá nakkockázatát is. R tottragyma het a Go|denYacca is. csolatok nemcsak a lelket. erősÍti az im. Lega|ább egyiráva| |ekésóbb kezd csökkenni.tehát csökkenmunrendszert. a Íokhagyma' a marti|apués a medveszó|ő |eve|e. Ügye|iünk szeruezetünk egészséÍekvés e|őtt ne Íogyasszunk koffeines ffi ges A komp|ikáIt és hosszÚ kúránaksajnos nem mindenkivethetia|á sav-bázis egyensú|yára! A savak vagyalkoholos italokat. üdévé varázso|ja a kenti a feszü|tséget.'ff A szervezet méregte|enítéséve| A hasnyá|mirigyregenerá|ása szont miné| többet! mege|őzhetjük a komo|yabb emésztéA diétázás ésa gyógyszerek szedése me||ett a si zavarokat. járómeA betegnek tisZában ke|||ennieazza|. aZ is tudni ke||. A B-vitamin segÍt Iebon. az uborka. de az inzu|inadag reduká|ását csak |aboratóriumivizsgá|at ut. A hosszu étet titka *. akadáévigtartó gyigykeze|ésa|attelóforduIhatnakrosszu||étek. kor érdemesbe|ekezdeniebbe afokozatos gyógyÍtásba.dústáp|á|kozás hatékonyan csök. le. a zsírokat és a A rendszeres' kiadissóta. ErősÍtik az immun.. Jógáz. ígynem terme|ődikgIukagon.} A kia|vat|anság a stresszhez haésa zsírégetést. éte|t.i||etve és a re|axá|ógosÍtó mészetesen a|apkövete|mény a szakorvos ésa természetgyógyász hatású iIlóo|ajokat! szo a zö|dségek tú|nyomódáste|ősegÍtő . ||yenkor az je|enthetmegoldást' hogy a Go|den Yaccáva| párfehérjéket' védi az idegeket. egyedü|á||ó termé. AZ ALKALIVAS GYŐGYNOVENYEKET HATASUK ALAPJAN KÉT CSOPORTBA SOROLJUK. a vegyünk ben vannako|yan a|visejtek. Nagy Géza kü|özhetet|en az anyagcseréhez.rendszefi' éssegÍti a szÍvműködést. hanem a teg á||apotát. Az inzu|ininjekciizást csakis a többsége a zö|d |eve|űek' a szakorvos engedé|yéve| szabad abbahagyni. 1. akkora Moháve-jukka enyhÍti a megÍázás tiineteit is.kezébenl Dr. sem sörélesztő vagytáp|á|ékkiegészÍtő nyÍtottan tehermentesÍti az immuntudják lecsokkenteni'Az is prob|émát okoz. ha az a|Íaés a béta-se1Íormájában. ső szervei kifogásta|anuI működnek. a szervezet ensan csökkenthetők. i||io|qokka| dÚsÍtott fürpesekinzu|int termelni. ame|yek mégkétrigliceridéskoleszterinszintet. akkor a vércukel|őB-vitamin-beviteIről. Va|amint bIokko|ja a májpanaszok ésa zo|szint|ét. és bármikor e|rende|heti a vá|toZatást' testet is ápo|ják. a májbetegségek ésrágyógynövényeken már emlÍtett kívul sokatsegít. A fekete és a vörös áfonya |eve. Ezt más mefel a szervezet. tek egyszerre regenerá|idnak. EÁ a haÍikémiai|ag meghatározni. Lú. A nevetés tettinzu|inadagokkal is kordában lehettartania cukorszintet' A bétanemcsak a szívésrekeszizmokat bőrtés a ha. ha a cukor. az orvossa|egyetértésben szabad e|kezdeni. kos daganatok kia|aku|ását. amennyit kívánunk. ame|yek b|okti a hormonterme|ést. mert ettő| ugrándozik a vércukortani a szénhidrátokat. . az ffi elixír 41 . emésztési kább nyugtató panaszokhoz pároIogtassunk tegekné| tapasZa|hatófokozatosleépü|éstő|. vi. huzamosan kel| adago|ni azokaI a cukortab|ettákat.ráadásu| homeopátiás vagyásványi csökkenti a vérnyomást. n ztilo tea rendszeres fogyaszdorÍinszintjét is' ami Íokozza a stresszffi A hatóanyaggalfo|ytatott kísérletek során kiderÜ|t. egészségünket. a fehérbab-héj. de fokozhatjuk az betegség|egfö|jebb7-10 éveál| Íenn' anyagcserét csök. majd teljesene|hagyhatik. *.Íő|eg ros egyÜttműködése. a répa. az orvosi zsá|ya. hogy csak ak. hogy ha a hasnyá|mirigy.akinek a be|kenthetjük ko|eszterin szint. rán bebizonyosodott. hogy a higiéniával akárár1ha.Ha azonban sunkka|' természetgyigyászunkka| ! gondoskodjunk gIukagontterme|őalfa-sejtjei e|őször a Langerhans-szigetek regeneRendszeresen a ffi pé|dáuI rá|idnak. (lásd dőt! A méregte|enÍtő kúra megkezdé(Yucca schidigera) hatóanyagát tarta|mazi készítménnyeI regenerá|cikkünket az 56'oldalon!) se e|őtt azonban konzu|tá|junk orvoni lehet oket' és a vércukorszintje Újra norma|izálódik.án. hanem növe|i sejtek regen e rá|id ásáva| párh uzamosan az inzu|inadagok fo kozatoerősÍti. A k|inikai kíSér|etek zunkésszaunázzunk rendszeresen. Energiát adnak a szervezetnek. hogy az inzu|ininjekciók o|yannyira. ffi A stresszmentes korszint megeme|kedik. nincs szükséginzuIinra. a keserű fosz|ár. étkezésné| Íogyasszunk immunrendszer működéséhez ésa s tvtinden negyedéve| kevesebb mint kü|önÍé|e Íertőzések IekÚzdéséhez.at. serken. |assÍtják a korra| s R tritzott Go|den Yacca nem csodagyógyszer' csak egy tunk isazegészségünknek.

.nedvessége.A nye|vközepén meg. az A..mígaz mája.|epedék . mártöbb szatban hogy míg a szájüregi gombás Íertőzésbevo ismeft ezeréve a nata e|távo|íthati.zet immunrendszere és nagyfo Hanem tesszÜk. a szív-vé. CUkorbetegségje|e |ehet. de sárga' éte|ha|. sas eIszíneződése .Fe|Ü|etén vé. hogy a |epedék mozog.koIerára vonat |átható. hiányában fordÍtott kiskana|at.ésje|ezi annakenergia. re. elégte|en. fontos részét a nye|Ven ail1e|zi. o z vJ .A. Ha nem ilyen.A nyelvminttérkép A nye|ve|ső harmada a szívés a tüdő zinávÜnk színe. utal. akupunktÚrás csatorna szervei és a be|ek energiahiányos á||apotári| áru|)e|zi. pet adnakegészségÜnk. működéséreutaI nak. reggelente megszabaduInunk a nye|v|epedéktő|.i||etve a jobb tümozgékonysága és dő egészségét tükrözi. dék a patkóbél megbetegedésére.nekzavarét. unk táp|álkozás tünete.hogy a szerve áramlásés a vérkeringés diszharmonikus |ehám|ik a nye|vtestrŐ|. .és nincsenek rajtatörések. Ha tehát komolyan vesszÜk a nyelvdiagnosáikát' mege|ózhetjÜka betegségeket. Íehéres be. jelzi. diánhoz tartozó szervek Íunkciózavarára .for. fehéft:lepedék |ez. remegŐ nye|v szívelégte|ensé. éskissé ami a testned. a be|ek.o Ha apró. Ha a bevonat részbenvagy teIjesen|eválik' keresztÜ| vá|asztja ki.iI |etve az egész szervezet funkciózavarára.a húgyhi.ha a nye|vszámozidott fe|a gyomorbanés a be|ekben. A Vastag..emésztési zavarra gyanakodhatunk.. z egószséges nye|v rizsaszínű. nem petyhÜdt' mozgékony és haj|é. energyanakodhatunk. A nyelv e|sŐ harmadának kéto|dalán |átható sotétvörös vagy piros pontok a tÜdo gyengeségére. A nyelvtestközépső harmada a gyomor és a lép'míg hátsi' a|si epebetegségvagy tífuszjei|a Vese.Ha áram|ására uta|.dására utalhat' kú fo|yadékpót|ástigény|omagas láznak. meggyengü|t.harmada amáj. így rendszer á||aPot{t tÜkrózi . hiszen nyel. Beg1|édes nyelv|epedék o A sápadt.verhetoa |eukop|ákiáva|' ző A két |epedék köZti kÜ|önbség az' á|lapot.vérhasnak. e|ső harmad kéto|da|aa ba|.egyen|etes.száradás jele' Kíséro rintenergiahiányra. |ázasá||a. piro. kony. e|vá|tozásai pontoské. rorurossÁGA A NYELW|SZTÍTÁs 42 elixír . addig a leukop|ákiáé nyelvdiagnosztika. Skar|átesetén pettÍel. csökkentvér. a nyelv te.vastagbél meri.ja.je|enő fehér|epe- o Ha fogazott bemé|yedések je|ennek meg a nye|v két o|da|án.ame|yek már a konkrétbetegségtünetek kia|aku|ása e|óttuta|nakegy-egyszerv.A sötétvörös nye|v |ázasbetegséget. llyenpotra Vagy fo|yadékhiányra gyanakodha. A nyelv hegye a szív ál|apotát je|zi. o A merev.a Vese.hányásnak.fehér nye|v a kínai orvos|ás sze.D. a|uI o Ha a nye|vhátsó harmadán U a|akúsötét tapasZa|unk.a húgyhó|yag.Nye|vo Ha foltokban vagy az egész nye|venfehér má|naszerŰen vá|ikvörössé a nye|v' = haszná|hatunk nye|vkaparót vagy tisztÍtáshoz o A zö|deses e|szÍneződés je|enikmeg' szájüregigombás fer1o a máj-epehó. a szív he|yteminden rő|. vi|ágospontok je|ennekmeg a nye|v eIső harmadánakkéto|da|án. annak egyIefe|é lyag működésizavarárauta|' zésre gyanakodhatunk' Ez könnyen összek+ Mit üzen a nyelvszíne? A kíná orvos|ásszerinta nve|v|er lép'i||etve a hasnyálmirigy eredménye.letve a kony. energetikai egyensÚlyának feIborulására.Uta|hat pangását mŰkodését. Ha apró repedéseket|átunka nye|vközepénésa szé|ein.gyengeségérekövetfelel keáethetÜnk' rÜ|ete egy-egyszerunek meg.tudnunk kell.nye|vgyokönmegjelenő bevonata bé| tÜnete |eheta nagyfokeringésre' va|amint a tüdő. mí9 a gyu||a. tunk. íelha|mozódott több|etme|egre. EZ nevezika kínaiak . o A nagyon száraz. a pedések'sebhe|yekvagy tövisek. veseprob|émát)e|ez.vöros terÜ|etekfekisséduzzadt részekke| vá|- További áruIkodó jelek Ez gyakran|áihatóhosszúantr úra után. Ha a |epedékvastag.o E|őforduIhat. a vastagbéIér. nem.|en energiaá|lapotára. hörghuá|lapotát. o Ha a nye|v egésze vörös' a szervezetben kodik. get jelez r A petyhüdt. Nem duz. az energia. neres.l e vek és az anarnia szabad felü|etének Iegapróbb ami egy rákmege|o A kínaigyógyá.tÜkörnye|vnek''. a kivá|asztott méreganyagok a konybé| vagy akár vérszegénység |á akupunktÚrás csatorna működési kÚ energiahiány napközben táp|á|ékokka| visszajute|Íogyasztott körénekÍunkciózavarára is. hogy a takozr megjelenő e|változásokolyan f igye|meztető je|ek. e|színeződést zékenysé9ére követkeáethetÜ n k' o A hátsi harmad kéto|da|ánaksötét. Sőt. rutragyanakodhatunk. i|.nyelv' zadt.ésa B'. Ha a nyelv hegye kékesli|a. naka szervezetünkbe. nedves. működési zavaráravagy . ha a gyul|adt.vorös nye|va szívenergetikai IsÚ|yára utaI . ^.kor a gyomor ésa |ép a|uIműködésére.giahiányára egy MiVe| a szervezet éjszaka a méreganyagok |etve a testnedvek kimerüIését. lyag és a méh leképezése.^^ I e A sárga nye|va léphasnyálmirigygyomoro Aszáraz éssárga nye|v|epedék "o ^ ^ Po u^ E 4^ s L^ L . újramérgezve azt.^ + a gyomor I.-vitaminok hiányára gyanakodhatunk. szinle érdes nyelv a ki.

cinkben.a t rl gekutángyorsan regenerá|ja a r|.. Gazdag fo|savban.. ésma már nemhiányozhatnak a családi házi A té|i immunerősítéshez né|kü|özoatikákbó|' hetet|en az antioxidáns hatású cék|a.. jódvasban.képte|en rajtunk' betegségek könnyen elhataImasodhatnak Tibetben a homoktrjvis az egyik gyógynövény. ésmikrotápanyagokban táp|á|kozunk' A hideg. Iegrégebbi Kínában pedig napjainkban is gyigyszerként használják. friss|evegő helyett inkábbzárt he|yen tartózkodunk. véde|mi szervezetÜnk rendszere teháterősttésre szoru|.napfényszegény időjáráskedvez a kÜ|önfé|e korokozoknak. rendszert. ÍerIőző citrom. . hogy fe|ismerje és megsemmisítse a testÜnkbe kerÜ|Ő|degen anyagokat. va|am int aZ anyagcsere{o|yamatok során keIetkezŐ. szabá|yozza a sav-bázis egyensÚ|yt ésaz anyagcserét. Ígya kÜ|önfé|e Amikor meggyengü|.l l_ *. A-' B-' C-vitaminban és valamint számos ásványi anyagbanésnyome|emben' többek ka|ciumban. z immunrendszerszervezetÜnkbonyo|u|t és érzékeny védŐhálija'ame|ynekfó fe|adata. . ame|y erősÍti az immun. és egyaránt értékes. tövis-készítmények világszerte egyre népszerűbbek. serkenti a vérképzést. betegsé. rézben és ivóléként Íőzve ban.(@:il: elixír 43 . között káliumban. *{ is-"'' pd A té|i hónapokban kevesebbet mozgunk.t-. szegényebben párás. A homok.ts. ame|yek e||en immunrendszerÜnk fo|yamatosan védekezik.'ü.I NENOSTES \" . rende||enesenmŰködő sejteket.Nyersen. hanem tgyu| |adáscsökkentő hatása is ta &i ismert.ám a fokozott igénybevétel miattté| vége fe|é kimerÜ|. kórokozikat. Nemcsak az immunrendszert támogatja. MiveI tízszer több ll rl tartalmaz. mint C-vitamint a műtétek..=rtxin GYŐGY||Ő TEL-I I tV\I |." IegyengÜ|t szervezetet. jó| el|átnife|adatát.

hatásának köszön. . r^ vr td E 7^ / +t fL^ ^ eo . szervezetÜnk a m a | i a n t t | z t t c c z l m n i vagy akár uszás' A tartós stressz gya|og|as. önszuggesZiós gyakorlatokat' nk önvizsgá|atot.':. ipéfa HatékonyimhatásÚ gyigynövények. azizmok vérel|átása' ráadásuI bo|dogsághormonok is terme|od' idegeket. meg.. *J*---. hogy műkodésbe|épjen. ésé|etfunkcióink minlmumonműkodnek'A fennmaradóener giát immunrendszerÜnk fel.és hŰvössel fejezünkbe' ij 'yi: ij . a a vérnyomás. [ll t":.vagy ha botisztálko rünkön keresztÜ|' kozmetikumok. . ' Ginszeng.*l"j A té| a beÍelé fordulás ésa pihenésidószaka' |deá|is minden o|yan mozgás. a pu|zusszám. fekete mustár. soknak.Fokhagyma. szobabicik|i7éS egyensúlya konnyenfe|boru|.Sto| fel' i|yenA szervezeta|vásközben to|todik kor ugyaniscsökken a stresszhormonszint. " Szomoljai szeklice Fokozza az immunrendszeraKivitását' ' Benedekfű Biostimu|átor. Haszná|atuk e|őtt egyensú|yozott módazonban tájékozidjunkaz e|készítésük i:rttltI rn*nt. édesgyökér' ökörfarkkóró' aranyvesszőÍű Ezek a szaponlnt tarta|mazó gyógynovények kiváIóroborá|ókés immunstimu|átorok.li tit. |egalábt:7-B órát a|udjunka te|jesr+ nonarálÁnl Ác Árr. |gyekezzÜnk tehát |azítani. somŰkodését. U g y a n c s a k g y e n g Í t i ka z i m m u n r e n d szerl a háaarlas' vegyszerek.:tx:. r hr nvnvry l Un r+ rL U L4 Er t or l0 r- mészetes aIapanyagokbó| készÜ|t'miné| Íe|do|gozott és ita|okatfokevésbé éte|eket gyasszunk. arra haszná|1a fo|ya.aldivizá|jaaz immun. juttatunk testünkbekÜlonfedoszerek réven le vegyi anyagokat.azaz segít'ha Íáradekonyak " Gyömbér' kami||a. paprika. u' ' 'v.li l lr'í}ir Egyes gyógynövényekke|természetesmóvéde|mirendszerÜnk kidon segíthetjÜk mŰködését. rendszert'Antibakteriá|is ||apító' koptető hetően hu ruto|dó. gyermek|áncfű-|evé|.. az ería|at ésaz immunitásterosíto fIavonoidokat.s' &*il ttrf $.Amennyire lehet. csalán Magas C-vitamintarta|muk és antioxidánshatásuk miattérdemes fogyasztanunka belő|Ükkészített teát.s mindez kedvezően hat az immunitásra.:: Az éle|miszerekben talá|ható ada|ékanya gok arra késáetikaz immunrendszert. hogy e||enőrizze és konigá|]a a véde|mi matokat.'mérgekre'' azonban az étel|e| i |c e n t r a | 'n e m t u d j a k e l | ó k e p p e ne | | á t n e r. Ha erre nincs |ehetóségÜnk.kohogéscsi is' Íertőt|enítő és |égÚti ' Homoktövis. I -"*.gyu||adascsökkento.kiváló e||encsi||apíti ésa koszerei a meghŰ|éses betegségeknek hogésnek' " Kakukkfű Erosíti.^|^^^. baldériumés és nyugtatja az víruso|o' tisZítja a szervezetet.]aLÁl^ron amelyetme|egvízzelkezdünk.ii i l'l |.tanuljunk meg va|ami|yen nem tehetjÜk nk. ' Apróbojtorján Antibakteriá|is és erósítő vagyunk' hatasu.szerÜnket' végzett vá|tózuhanyis. ze||er.li'l. fertőzéseknek.nek. tartsu | vagy kérjÜnk segí[SegeL kine7|o|ogr. 'íbÍ jarol' pontos a|kalmazásukrÓ|. med itáistresszkezeiési technikát' reIaxá|ju junk' végezzÜnkautogéntrénlnget. Mozgásra minden évszakban szÜkségÜnk van' közben ugyanis a Szervezet fokozottan javul a szervek és terme|iaz immunsejteket. nyírfa|evé| gyulladásNagy mennyisé9ben tartaImaznak gat|ó es bakténumö|Őhatású. csok. tuurEqvt { |o nu Ád r+ nt t. mag Ezek a csípős anyagokat tarta|mazó gyógynövényekaktivá|ják az immunsejteket.itii #"- ' "ll *( . hatásúgyógynövények.amj gyengíti az immunsejtek gésÜnket. igye- 1// '\*..*w. A té| a szaunázás Íoszezonja' Hetente egyik Iegnagyobb e||ensá az immunrendszer ge' ilyenkor ugyanis a meIlékvesetöbb vérkerinVegeZVe1avilhat1uk egyszer-kétszer és Íittentarthatjukimmunrendkor1izo|t terme|. madárberkenye. kenleni a ránk nehezedó nyomast| Ha ezl kat segíta regge|ente vu'LuJU. munerősÍto {ll:üisí-lil 1 ü $l. gyorsu|az anyagcsere. kivá|o e||enszere a gyu||ada.'&- kezzÚnk ezeket természetesa|apanyagokat iI mazó készítményekre vá|tan tarta| Molnár Panni (Folytatjuk) 44 e|ixír .. hársÍavirág |mmun Iaz-ésfajda|omerósttó. a |ehetséges mellékhatásokri| és az e||enjava||atokril! ' Csipkebogyó. Az a|vás közben terme|Ődo me|ahormonÍe|e|ós tonin és pro|aktin az immunitásban résá vevŐ fehérvérsejtek terme|odésá ér1trÁr1 iq Ínnlns hnnv te|ena szokasosná| tobbet. í*í íI }t}i"i. " Bodzavirág. és iktassaki őket' Amíg kon bevitt . {. ame|y meg_ lAhét 47 kne nneq Ha ehhez nem lgazodunk. ké" Lángvörös kasvirág Fokozza e||ená||ó pességÜnket. hársfavirág.

lan0$anb. 3. kímé|etes éshatékony tisztu|ását. .Ü.' Az OXYTARM . p Y tross. . formu|óiót 3l{ergy szobodolom védi.l rtnlÁnll Ís l mroluttt ünnrlmn.ü A sa|akta|anítás e|ősegíti a méregte|enítést ésa szervezet tisztu|ását' . Nem hashajtó! .-a a vastagbélben találhat<i! . Ö] Az immunrendszer 70-B0%.Ö. Íesresonn has. onooÉnúr .| HOZI.\4ANN1 rcm I I onooÉi|^ p^eFürÉR|^ | l9'-. .életérzé{. szebb lehet a bőr ésa haj is! <É** L-*- iÍ b€khőI ie-code A70K0SDIET-DRIN = cslrnioitvA tooYAsznntfi | PAtAfi 20 NAPos ltÚnnt Á $k 9|€g0d0il Otl| ||oliíilólt telnól 990E/20t I FOGYOKURAT KOl\lCINTRATUM SEGITO HOLGYEKNE 9 TERMÍn nntÁsn I PAIACKBAN oiúnlfuwol! |ogyolrtó Hotósót klinikoi vizsgólotok tómosztiúk olú.A A FORITIAT! z 4 KtRlsD noyó0vsztntÁmrml. ! Hatás 1-2 napon belül! Salaktalanítás nélkül nincs hatékony méregtelenítés! Ü Támogathatja a bé|renc|szer gyors. Ha |obb az emésztés.ü E|ősegítheti a több éves lerakódások e|távolítását a vastagbólredőibő!..l ntnllnÁz..Ö.' Citrusbiof|avonoid ésC vitamin tarta|ma támogatjaaz immunrendszert.' Segítheti a Candidaésegyéb paraziták eItávo|ítását.

hogy minélhosszabb ideig táplálkoás azonbancsak az egyiktényezó. és. nem A |élek spirituá|is Útja értekintenek. hogyan arraa kérdésre.kasi |égzésse| hiába kértÜnk test-és lé|eKiatalíti vezetójétó| pránaóceánban' mara. Mit gon. Kü|önösenazért minőségére és éte| az e|fogyaslott zikai test (a jógában annamajakósa) szép. fagyasZott. a |ehe vá|aszt ad mindenegyesnapján marad. álé|etenergiájára. forrását? az é|et _ _ részben az A fizikai testszintjén modern módszertő| tek.hogyegyrenő az érdek|ődés Nem meg|epő tudnakmitkezdeni. be részben ame|yet törvényeibeszegÜ|ni a természet gondot nagy for|élegzÜnk.ideálként A maifej|ett társada|om a szép.Nyugat dését. de sok _ megeszünk. ame|yet nem cé|ja szeme|térően ezeknek pedig a |evegő. hogy. a hosszúé|ettitkát.hogy megtestilegóvjuk a szívünkben rejlő nektárt' |e|ki|eg épek' egészségesek és kiteljesedet. A nehéz energiát dek|ődnek'és a fizikaitestetazzal a cél|a| éte|ból gondozzák. jógában jól ismert az a a e| a lehetségestő|: je|entése hossza a |é|eg. a Hima|á.. a . nem miközbena testöregedéséve| ezt hirdetik.lakhe|yként'' mennyiségben álI rende|kezésÜnkre. l Az ájurvéda szó van kimérve''' hogy már évezredekke| eze|ótt is kutatták zetekszámáva| mentá|is energiák A finomabb ésérze|mi a fiata|ság.Nem csak az életminőségünk .. (prána)óriási fej|ő.fiatalság amennyit a mi rendszerÜnkbe.az é|et aá tükrözi' megfoga|mazás. . mi lehet a testi-lelki terÜ|etén á||andó zünk. iránt.tő legtovább megmaradjon. gakozpont tudunk fÖ|venni be|ő|e. Ezért ke|| nem. junkfiatalosak.megalkotott fiata| test bŰvö|etében él. de csak Jo Mezősi Annától' a Ke|et. ismert tanokbó| e|ixtrje fiata|ságnak az ezoterikus A Íiatalsdg JOGAJA // jóga ésaz é4urvéda tűz(agni)éget. az em.. messzebbre ségéné| és fiata|ságánáI megfe|e|óen e|készÍtett iránt |ott. l Mit tehetünk azért. marad dunk. ji minŐségű nyerni. az éteI táplá|ja. Miközben a kÖrnyezetünkke| kulcsa? egészség _ Az e|ső fennmaradt vagyunk. BudapestiKözpontjának zésÜnk járunk-ke|ünk ebben a ta. rende|kezésre á||ókozmikusenergiábó| vagy megúju|ás raszájanát.annyit szakmaiigazgatijáti|' jai Jóga Tradíció kapkodó me|l megenged' Seké|yes..a mindenkiszámára vek már kétezer éwe|ezelŐtt em|egetika minttranslormátorok anmű. ütkö szintén a saját kor|átainkba doltak akkoriban.csakráink köny. nyitjuttatnak vészetét''. amennyit a |ég. A |égzéssel elnyerhető é|eterő segítse a |é|ek megfele|ő .. Ebbena megköze|Ítésben (amrita) e|rrÉrlokarnrihrrl&do|yásoft beri test é|etorqét€cseppnyi nel<tár a Ío|yamatos kÜzdeImet. örokké szomjasak nácsokat.superman''-jei örök az tehát.cserekapcso|atban ajurvédikus . mert a five|.supenruoman''-jei .dÍtanunk jóva| A mesterségesen terme|t.

segÍt jógaszövegek is kieme|ik G) uara k|asszikus testhe|yzetű fiatá|Ító hatáa ÍordÍtott ászanák sát'közü|Ük is kÜ|öntisen a Íé|gyertyát mé|tatvez. szakszerű Íormája a pancshakarma tisztídás e|óttérdemes az egész útmutatása szerint majd 5-10 perc beszívidásután a fö|ös|e.il|etve a hetihajmosás e|Őtt a fejbŐro|a.megráncoso dik. gedhetet|en része a test tisztítása. azonban. nap. a bór kiszárad. A raszájana a dósák a|kat szerinti egyensÚlyát. bevan szó. rugaImasan tartja éstáp|á|ja a vos|ás szabadgyökró|' húgysavri|.számábanolvashat. |égzések. a végtagoká|landóan'fáznak.A szerk. Ha a testi-le|kiharmónia helyÍeál. A méregte|enÍtés érdemes e|őzőe|ősegÍtésére pohár |eg me|eg vizet inni. ürü|ése. az é|etfo|yamatok nem kapnak redesbevá|t táp|á|ékot. ha nem égetjük e|.sa azonban mindenki számárae|érhetó. szezámo|ajja|. midszerekrő| van szi! A legá|.|ndra A neve lndrabaszÍl nyi|a')' ésaZegyik gyógyító pont nagy erejű a testben' visszatérni érdemes a kiindu|ó @ VégezetÜ| Iegfőbb Íorá||Ításhoz.az viparita karaninak időmegÍor az e|egendő és a jó|működő agnime||ett neveznek. Ezt az egész ga| ég'Kevés kormot. ame|y e| a testet.Az egészséges agni egyen|etes. évutániidŐszakpediga vátadósa természetes idószaka.bóvebben|apunk 2B7. nagy |iülsábanésmegőrzésében segitséget nyúitóiógagyakoÍlatohogy az amrita tm.Ha a neKártégető |átogasson baiaiÍa' el a Kelet-l'|yugat agnikevés de Egészségközpontba' amelynekwebo!da|át |óanahhoz.Miné| több és intenzívebb stressznek vagyunk kitéve' többet anná| tartizkodunka váta kibi||ent á||apotában.mertezekena terü|eteken ha|mozi. és annáltobbetidózünka sajátöregkorunkban is.l Aá is gondo|hatnánk' kat szeÍetné iozzáét|ő ok|atóktóI megtanul|egkézenÍekvőbb módja kevés. e|! a vvww.GYOGYITOELIXIR ják. séges. Az semjó azonban. issegítegy-két ezze| veazemésztőrendszer tisztulását.ame|ynek szintevalamennyi testifolyamata kapcso |ódik a váta dósa száraz. a Nap és a Ho|d minőségei egyensú|yba kerüljenek.l5 |esz a gyakor|atsor ('é|eterő. ésfe|Ügye|ete ésa tisáítóteák fogyasZáfej.Az é|et kÜ|önbözŐ szakaszaiközÜ|a gye rekkora kaphadósa. Azősi|eÍrások ésaz egészség harmadik Íe|téte|e. Az áma szintén tartjaa tes. mint a Íiatalító (marma). sa|akanyagot terme|. Eza naponta 10. az. raforgóvagyszó|ómago|aj is.a mozgás|e|assu|. tisztÍ|ására ésmegÍiata|i @ R tégzőrenoszer gyors tásra az intenzív. a gyakor|ás gére azaktivitás és a nyuga|om.Nincsmitcsodá|koznunk azon. termékenység'). a ban érdemes elsajátítani. Akkor véés érdemes gezni gyakor|atokka| őket.nedvesíti. Minden rá ható nyomás vagy nyÚjtás aktivá|ja. hogyankeze|hető a stresszjógáva|. cisáákri| stb.. . (ámaként\ rakéIet során a|ka|mazzák a korai Öregedés mer|az a testbenméregként hozzájárula test mege|őzésére . (Arró|. vagy egészének o|ajozása. kar középen ame|y a be|ső o|da|án ésa |ábon a vádliközepén helyezkedik el. könnyú.Ekkor tásának) nevezzÜk.mintamikor a gyertya sercegve. ésmerewé vá|ik. zsírmájró|. elnyerését szoIgá|ják percig a Ho|d-Üdvöz|et gyakor|atsorok is.megőrzésének nit Íontosnak tartja a rendszereslazitást és stb. Az o|a1 megnyugtatja ése||a. mert mindent sivataggá tesz.hideg és merev minőségéhez' Az öregedés során a testfo|yadékok mennyisége. testben egészséges ódzsasz mint fizigyakor|ás pozitív hatásaiva| |átja immunitás. dÍtása') szerint ebben a Íiata|ság nektárja nem tüa tartásban a Ho|d ég e|a Nap mozgatásait zében. a ésaz ízü|etekbő|. táp|á|ására szo|gá|óküszervekmegfe|e|Ő lön e|járásokat tanfo|yamon vagyjógatábor. ]elaxációl' vagy gyógyirt ke]€ s testi-lelki .tározidik. me|egen ízÜ|eti letet. a táp|á|ás a Ho|d energiák Íe|adata' A |égzések Röz:j| a sÍtali.az a|kalmazott o|ajtilfüggŐen rakódásokri|. hanem más megnyitva táp|á|ja a haskü|önböző utakat a o n 1oganan (atűz Íe|é|esztésének vagy A HoId nektárjának agni qzanhak tisztí-testet. ugyanenő| e|ene|ősegiti me|ynek A napitisztá|kodási rutinrészeként mosako..ido elŐttl öregedéséhez' Amikora nyugati orzít1a azidegrendszert. mefi a regejel|egű nerá|ódás. végzendő másfé| órai ászana. nyirokrendszerbő| e|indu|t a méreganyagok kiFontos hogy vé. tisZa |ángde jó a mandu|a-.Riki Az érzékdik Íel leginkább a károsenergia. a hűtő |égzés |ehűteni a tú|ságosan fe|hevült testet.amikor beme|egÍtő márátmozgattuk a testet. a csontoktomörségecsökken.hánynapos |éböjt jozása. és aze|mén tú| is a bennünk élő |egmagasabb A hozzá ua|ó szel|emi minőség. ésláb. KÜ|önösen fontos mel|ett érdemes végezni' a néa kéz. (. a fe|nŐttkor a plftadósa. a ke FIATALíTo GYAKORLAT széles tárházában azál@ R iógagyat<or|atok meIlett kÜ|önIegességekre talános eIvek o|yan pont is bukkanhatunk.kny'hucimen éÍi -' kormosan ég akkora testnem|eszegész- elixír 47 . ha taIánosabb módszera testegyesrészeinek egyenletes |eggyakrabban atŰztÚ| erős. a kapalabhati a bhasztrika a|ka|masak.hogyene a testÜnkis gyors öregedésse| reagál. szöveteket.amelyet prána (. amely szerint a Íiatalság rása aze|me. kaianyag.ot testetbekenni.hason. pedig e|jutás módszere évezredek ótaa meditáció. olíva-. az 5G55. (.) l Hogyan hat a váta az öregedés Ío|yamatára? . tás')'Ezt csak szakember get lemosni. szél.

Ü|veis lazÍthatunk.l Ezek szerintaz ebédutáni szundiká|ás hogya bé|rendszer mi|yen érzékenyen gál a lé|ekben zajló fo|yamatokra: a stressz sem tesz jót? .. a szervezet.A a görcso|dó. ami ezután hasfájás' szokásokmegvá|. ha gyorsanágyba is bújunk' hosszabbidejefenná||ó tozása. páro|va vagyfőzeléknek kon a torna? mö|csök nyersen.A nehéz. Me|egen. uto|sóétkezés rea. Az ideá|is az |enne. sokattehetÜnk meg re|axá|ni. vódás. rendszerte|enü| táp|á|kozunk. és l Mi|yenÍogásokka| könnyíthetjük fé|ig he|yezkedjünk ell Ez küdo|9át? ülŐ he|yzetben az emésáórendszerünk . Jó szolgálatot gyomrot ÍeszÍtő te|tségézet esetén.I Hogyansegítaz emésztési serkentik az emésáést. hapuffavalami|yen Íertőzés okoz . oanaszokra uta|hat meg bepóto|ni. Eá tanácso|ják a is azoknak.Q A hasÍájós sokszor vagy tú|ettük magunkat.sokszora hétvémusÚhétköznapokon _ nemjut e|egendó géken idónk az evésre. a joghurtotésa kefírt is tanácsostöbbször a2 aszta|.. megsze|ídÍti a borsmentaba. Íe|Íúorvoso|ja.|önösen fontosazok számára. dáskínoz. pihenjünk le! LJ édesköménytea a fe|nőttek bajait is remee|. a|akításában jik' de a te|jes kiŐrlésű e|készítve egyaránt gabonakorpákat' gabonafé|éket.akik ref|uxpen érdemes szenvednek.következhet. érdemes Íogyaszhni delétkezés előtt párdarab |anság több rész|etben. mive|azok rülhetik prob|émáA zöldségek'gyü. akikfogyni szeretné dietetikusok hogy vala. éssietve ezért ha fogyasZ1uk e|az éte|t.segítségü| e||en csöket AMI MEG SEGITHET. többször ennénk keveset. Rövid. lazítást segítőtevékeny. ha az egésznapos kop. hogyevés utáne|könnyen fe|boríthatja a és a tú|hajszo|tság ha van rá módunk' pihenegy kis oda. hiszen ígye|kekerÜ|ni éshe|yettük a rostban betegségben gazdagtáp|álékokat a gyomortartaIom visszacsorgását.étvágyta. tor.Emésztési többek szervezet számára. Szerencsére . majd hatehetjük' sankortyo|juk kü| teszpuffadás.be|sŐ béke'' amelyek ésmegórzésében.hogymostantó| fordrtanagyobb figyelmet nak a he|yes táp|á|kozásra mozgásra. zsíroséte|eket mindenkép. hosszÚtávon.Íe|fordulást''.AmikorÚgy érezzük.nek.jÜnk|elEz nem Íe|tét|enü| ke|lhe|yeznÜnk magunkat' hinagyakorlatokka|. hívni hányinger is.sŐt. hogy a felgyorsu|t rit. vá|asZani.megfe|e|ó je|enti aZ' hogy figye|ésse| táp|á|kozássa|.fo|yamatosan Az viszontigen megterhe|ő a ri táp|á|ékot. egyesek csak másokviszont átmeneti|eg. be|sŐegyensÚ|yt. ra tenni. rünkke|? .de igaz. jó szolgálatot tehet. Enyhü|ést hoz. a la|ás utánestepróbá|juk A |egrosszabb. .ban. utána bé|prob|émák esetén nagy segÍtesetén Gyomorés { gyomonontás gyu||adásgát|ó kekszet miatl séget nyújt és korpás e|rágcsá|va.. a maguknak nemcsak a vona|aikért.fog az á|mosság. de érdemes Azérzékeny megnyugtatja és a gör. l Mi|yenrossz szokásokka|á||hatunk az műköemésáőrendszerünkegészséges útjába? désének _ Közhe|y.Ev e|ején sokanfogadkoznak. és emiatt gyakrabban ke|l idegen fö|keresnünk a me||ékheIyiséget. és székrekedés oIyan tudniVárai Dóra é|etmidtanácsadó va|ókat és gyakor|atokat osaott meg Vekt|Ünk. segítenek a . a szék|etÜrÍtési prob.. viszont|assúbb Üzemmódra vá|that he|yen a|aku|hat ki. amit közott a keményhas' a te|ítettségérzés. támasszuk a|áa Íelsőtestünket. _ gyigyszerszedés Ha ágyban szeretnénk a jó emésztésért. javaso|t gyerekeknek las. 48 elixír .vízszintesbe fote|ban vagykanapén né|kül is szen egy kénye|mes ségekkel stb. hiszenígya szervezet kisebbadagokI Milyen panaszokjelezhetik. hatásáagyobbidegeskedés ra Vagy egy Íertózésmiatt gyoremésztŐrendszerÜnk sabb fokozatrakapcsolhat. ha ti diéttás napokon különösen szé|hajtó haüású kamil|atea.Bizonyára mindenki rende|kezik esetbenugyaniskétirának kel|e|te|nie konyság közitt' ésa |efekvés saját tapasáalatokka|arra vonatkozóan.akikva|óbanbetartják tetttgéretet. hanem az egészséges is sokatteszemésztésért nek' Hazánkban rendkvül sokankÜzdenek emésztési panaszokkal.il|etve je|entkezhet tárad€ hogy kipihenjük optimá|is léma többekné| a fárada|mainkat. ésa rendszeres Azok. esetén az is. kapjaa Íe|dolgozásra vámi nincs rendben az emésáőrendsze.elmulasztottunk.

::í.A rendszeres mozgástöbb frontonis a zépre' tozsdöntést végzünk vízszintes he|yzetig' Kana| sunkka| a combunkat érintjük' e|őrenyújtóvá|hat. Egyszéken á||unk. ame|ynek |nnen ismét visszatérünk középre. lami|yen kikapcsolódást j+ végzÜnk majd visz. Ebbő|a he|yzetbő|törzsköze|ÍtjÜk. runkon KiÍújjuk megtámaszkodva. a |evegőt. beszívjuk a |evegőt.A séta ésa kocogásis gyógyír |ehet reny. vagyakáraz ágyszé|én egyenes Kezünket tarkóra tesszÜk. 3. e|őredőlünk dottanaz emésáésharmonizá|ását majd |assan hogy hátunk maradjon). korlatot.jukki e|őrehaj|ás né|kü| is! sem e|egendő ahhoz'hogy megszÜk. Átfordu|unk hason Íekvésbe. ják. _ fé törzsdöntést heta probléma kia|aku|ásában.1' Kisterpeszbe 1.vagy megérintjÜk a talajt'ahogyjobban jobbra. Hátunkat egyene' } tás következik. Néhányszor megisméte|jük a gya_ át. haj|Ított szolgá|. ta|punk a pihen.jon a gyotrő gondo|a.gő kiÍújása közbentörzsÜnkkel előredőlünk' ha. nyújtott |ábunkat Mé|yen Íelata|ajra szorítjuk. a |evegőt.ha megérintjÜk 10-15 köze|ítjük. kon Íinoman e|őre-hátra ameddig visszaÍekszünk esik. az érintett |ábkövetkezik. Törzsdöntést végzünk. g uégezzijk. éserősÍti a hasizgyakorlat-2' A széken mokat. szünk és megnyújtózunk. elixír 49 . runkka| KiÍújjuk átku|cso|juk. 5 ismét|és iavaso|t. és Combunk (Ügye|ve..azután Íö|egyenesedÜnk. Kezünket a magasba összeÍonjuk talajon mellett megkapaszkoeme|jük. és léteznek o|yan kimon. 20-25 ismét|ésse|. törzsünk me||ett Be|égzésre és behaj|ítjuk fe|é köze|ÍtjÜk majd kaa hasunk a térdünket. O|da|anként ] Eröss Eszter ismét|és majd kiÍújásáva| lazÍtunk. ésbicik|izÜnk.EgyrésZmegsza. HavégeztÜnk. nyÚjthat' hiszen köztudottanfeszÜ|tségo|dó' ná|. Kezünket a ta|ajon a tér" pbbra. két ta|punkat Íe|é az enyhe e|őreha|dünket behaj|Ítjuk' és egymás l pihentetjük' son időt relaxációra Vagy Vaif} lásis megÍele|. az ujjainkat. toktó|. és karra| isjó|megnyÚjtózunk.matosan gyakor|atok |eg célzott kivitelezéséve| végezzÜk. Ezta majd a |evegőbe eme|jÜk. ügye|ve ana. a|aoá||ásban kezünket tarkóra tesz. be|égzésre és kiÍÚj. mert a cso|juk kényeImesebb. a |evegő ka|kÜzdők hagyják ki ezta gyakor|atot! # 1 :':T::Í. mint z e|őző vagy az ágyszé|én i. ésa me||kajavasolt.]T:i*:1T- 1' Hanyatt Íekvésben |ábunk nyújtva.juka |evegőt. |assan mé|y |evegőt veszÜnk. törzsünket kissé hátune|emeljük a ta|ajró|. kü|önösen akkor. IeIki terhek csökkenéséveI ezútta| ba|ra. 2' Hanyatt fekvésben törzsünket e|emeljük a talajró|' könyékben hajlÍtott karunkka| stabi|an megtámaszkodunk. Térdpanaszokajánlott. a talajt. Aza|apá||ás ugyanaz. és domború jólgördÜ|ünk. hátta| ü|ve.nyújtozunk. Kénye|mesen térdehaezkénye|metlen e|he|yezkedünk a ta|ajon. majd Íe|sőtestünkke| e|. majd ba|ra forduIunk.ahogy lentő tevékenységre.A és fejÜnkke| a ! pár az emésztórendszer is fe||atvégrehajtása közbencsak a fe|ső.ame|yek dunk. a Íö|dre.Jnk. A jóga kü|önösen hatékony segÍtséget 2. teshe|yzetig' vagy 3. VisszaengedjÜk. |nnen visszatérünk kö. közben fordu|unk ba|ra. nehezen kivite|ezhető. és 10-1 Íe|sőtestÜnket visszaengedjÜk a ta|ajra. gyakor. he bé|működés esetén.1::f:::. esik. másrésZ végzÜnk. 20-30ismét|ést követően oróbálAki túl hogya sport 3. Fo|ya. a |evegő kiÍújásakor szép egyenes Térdben .sen ta|tvakihÚzzukmagunkat. eleme|jÜk a ta|ajró|. mindenképpen fordit. Mé|y |evegőt VeszÍ. karunk a pihen. Lábunkat ta|pra húzzuk.hamegy. Mé|y be|égzéssel szabadulhat! testunk mozogjon! 20-20 másodpercig kitartjuk ezta nyújtózó testhe|yzetet. a |ábÍejÜnkné| összeku|\ csavarást trft .e|őrehajo|unk hogy kezünkke|jobblábunkat annyira. ismétlés sunkfe|é majd a ba| nincs hozzászokva a mozgáshoz.Vá|tozat|an stresszes.i|tink. hogy deréKó| lefe|é pedig magastartásba eme|jük a karunkat' A |eve. |ábunkat kinyújtjuk. haIehet' vízszinszabadul. |em mozd ulatsott is ke| es e|Íáradási |eÍekmajd nyÚjtott |ábunkat a ta|ajra engedjük. közben Ítj|fe|é ÍeIsőtestünkkeI kissé ászanák. enyhén hajlÍtott térdde|. nyújtott kasőtestünkke| e|eme|kedünk a fö|drő|.dÜnkön vagy támasztjuk. mozdu|at|anok maradjunk. szovetségesÜnkké és e|fordítjuk a Íe|sőteszunk. ésúgy érzi.mennyezet Íe|é törekszünk. mozgatja a be|sőSzerveket. nagyszerepe|+ tünket végü| Íö|egyenesedünk' badÍt a stressZó|.

ÉnrÉxrs HATóANYAGAI: Íö hatóanyaga a tehfutÜn|a GYóGYÁszATl ALKALMAásA g|ikozidja. ha kombiná|juk gyógynovényekke|: GYóGYTULAJD0NSÁGA: sebbekvagyunk. esetén. Emésztőrendszeri bánta|makra sek. lgénytetenek. gyulladásgát|ó' összehúzó használják fájda|omcsi á|ta|ános ||apÍtásra. az Ütőereket a vesében. 1. gyu||adás reuma elleniszer. az enteroco je||emző (vékonyhosszú távú adago|ásáná| Iitisra és vastagbé|gyu||adásra) aján|atos Gvitamint szedni' Szapora széke|ést. Hasme gyógybort gÍŰzÍakérnésre is készíthetÜnk: 1-2. t'oss'.15 fóz. m4d kezdjüke|ö|rő|. va|amint percig speciá|isgyu||adások csigo|yaízÜleti rékébó| 1 got (kb. vagy Streptococcus okozta gennyes zünk 2. éskihajtja be|ószármazékokra! le a homokot.otfŐzÜnk 5 dIvÍzben. aszerint.ikás. üde talajon'vízköze|ébenér.VARIACIOK EGY NOVENYBE: tl afehér tŰZ je|ennek vérzésekné|. és megszÜnteti a vérzést iS. KÜ|sóhaszná|at. esetén nemcsaka gyu|ladást hanem_ Dr. Láz.Gyógyászati szempontbó| mindegyiknek értékes a kérge. Véreshasmenés esetén a fúlakéreg-tea erős összehúzi hatásának köszönhetően |eá||itja a hasmenést. fűlakéregteát.hogy ha fö|megya |ázunk. fó|egamikormikrovérzések meg a szék|etben. va|amint cserzőanyagokat ésÍ|avonoidokat. sára megnyugszunk. ésÍokozza a vizeletmeny. Nagy Gézafitoterapeuta MERGEZES: mive|f|avonoidtarta| mának köszönhetóen tágítja Tilosalkalmazniuk azoknak. valamint 25.egyikszájszé|e húzódik' o|da|ra moly betegségrol van szó. alba) szo|gá|tatja.5 dI vörösborban. ként.derivátokat. csökkenthet1Ük napi 1-2adagra. mandulagyu||adás Vesegyu||adás adagot Íogyasztunk' gyigyítja' MELtÉKHATÁS. éspatkóbé|Íeké|ye 2. Nagyobb dózisú vagy az enyheemésZési zavarokat. 4. zik magukat |egiobban. Kezdetben 4 iránkéntiszunk egy-egy adagga|' majdahogyenyhü| a hasmenés.példáu| (hászámÍtanak az egyszeri adagokhoz(ez megÍe|e| esetén amikora nervustrigeminus kb. A teát Íőzésse| vagy forróvízben áZatássa| készitjük.5 get 5 percigÍőzÚnk2.a legjobb drogot azonban az ezüstös vagy fehérfűz (3.100 |áz. regge|tol kortyon estig. l|yenkor Íé| evőkaná|nyi kérget 5-15 percig Íőzünk2 dl vízben. hogymennyire ko. 1 kávéskaná|nyi kéregnek).sőt néhaa |eve|üket és a virágukat is fe|használják. ső nap 15percigáztatjuk bennea kezÜnket.5 d| v2ben.de nedves. hason|i hatású 50-50g . keresztezéssellétrejöttÍajtais |étezik. másogyuIladásokra dik nap a |ábunkat. Reumára ra (pé|dáuI fagyotttestrészekre vagy aranyeres Reumáná| mindbe|sŐ|eg. gyógyszerként ÍŰúakéreg KiegészÍtő éskakukkfű' 9 csarab.A nap folyamánmeg ke||inni 0.asztmások ésvárandósok Cserzőanyag{arta|mának köszönhetően rendezi példáuI számára. harmadik nap pedigszÜnetet |genhatékony vírusfertőzés okorta|áz Ed. Kü|ső|eg ugyancsaka túzf akéregt őzetet haszná|ju k: e|. akkor idege' nem okoz ma1d mel|ékhatásokat. A A .ésfájda|omcsil|apításra. majd|eszúrve fogyasztjuk.ésÍájda|omcsi||apító.majd |eszűrjük.segít akik a||ergiásak a sza|icinnyiségét is átmosni a vesét. kérgének a szaIicin (7%). hi|yaggyu||adásná|. példáu| populint ésÍragiIint. keskeny |eve|űcserjék és / \fák. mindkÜ|só|eg a|ka|mazbánta|makra) nagyobbadagotszámÍtunk: 30-40 hatjuk. fé| evőkaná|nyit) 5-. ldegfájda|omra elixír . emésZőrendszeri apró' be|sŐ 3. Barkavirágzaluk kora tavasszal az je|enti a méhek számára.romosztatú ideg) fájda|ma miatta betegnekaz got is megengednek. Jótékonyhatásúbélhurutná|. tartunk. Emellett tartalmaz mé9 szaIicin. Haszná|ata nemaián|ott gyomo]. e|ső táplá|ékÍorrást A harmincfé|efűáame||ett méglega|ábbennyi.8 | g.pé|dáuI ésnyugtató hatású. va|amint 25 g tövisesiglice-gyökér ésporcsinkeserŰfű kevg' . tiizek(Salix) vá|tozatosméretű ésatakú.1 g-ot Jó eredménnye| A gyigyszerkönyveka tea készÍtéséhez haszná|hatjuk egyes neura|giák . A kúrát 6 hétig ke|| dig ismeret|en hatásmechanizmussa| csökkentiaz folytatni. Napontaegy _ gyigyítására. ésforditva: a |ázcsil|apÍtás hatá.más. de nagyobbada. és eá az adagot 2-3naponta Íogyasájuk. _ ezta|ánazza|magyaidegrendszer feszÜltségét Kevesebb adag ke|| így a'fŰdakéregbó|' biZosan rázhati.

l]. }|ember of Three ThreeIn one Conceptsotovábbképző szintek: KapcsoIatokveszé|yben/one Brain 7.europa-akademia. . X||. (5 nap) It + áía+ 3. streszo|dási technikák' nupervízió.HATÉKoNYTANULÁsl TEcHNIKÁK Jósnők várják hívását! TANFOLYAM Lilla 06 90-603-302 stresszo|dó technikák.:202-74'00. február 2]-24. 20.200 máj.000 [t + áía+ 3.varju. (4nap) 48'000 Ft + áía tt Tankönyv részlet€ s információ e-maiIben.bó| imert Ju|ianna T€l.25. Varju Márta szAKEMBERer rnNír1Ár'. fengshui ftitdsugárzás tanÍotyamok !anácsadás.Var|u Proíesszioná|is kinezio|ógiai isko|a' nemzetköIi okhvél' tóbbkinezio|ógiai |ehetőség)' módszer ekajátítása.200 ÍtTankönyv ó0. l00000Ít+ áíalíé|év Tandíj: (+a tréning dija) Iníormáció és a Íe|véte|i bené|getés € g yeztetés€ emailben. |(inezio|ógiai Protoko||.FEBRUÁR|ÁBAN kinezio|ógia. Iematika: á|talános szakmai anamnézis' tematikus kinezio|ógia. (4nap) 48.AHoL A EUROPA AKADEMIA pnoressztoNÁLls |gazgató: dr.ocw AKADÉMn |'lárta Szakigazgató: dr.hu info@europa-akademia. varju l.. Skype:dr.öregedés/oneBrain 9. 7. kiffiÍ:3-]3g.hu wW.000 Gyermekkor.f. gyakorlati tvente kétszer bentlakásos tréning 4 nap a képzési di1ennek ósszegét nemtarta|mazza' Tanévkezdés kezdő csoportnak: 20|3.200 ÍtTankónyv 20|3' Iestáramkörök..000 tt Tankönyv ápr. przichoszomatika. 2 és íé| éves képzés (+16y66516*6si fé|éves modu|okbó| á||óblokkok' á|talában havonta egyhétvége. í |apszám:330 Ft . 22.alterna. -M W.jngyHáz A|ternatÍv GyógÉ5zat 250 Ft É|ete fontosíordu|ópontjához én? s e 9 í t e k !s o Í s e I e m z é k sártyábó| rúma w.szerua|itás. képzés Tematika: á|ta|ános kinezio|ógia. mfsz. é|etmód. [t + áfa+ 3. 6 fó. 12|apszám: 3 300 Ft 1tztapot kapsz 10|ap áráért) . izomtan/izome|mélet' |(ineIio|ógiai Protoko||. fáida|om' megórtés/one Brain 8. TanfoIyam í€ b . hagyományos kinaigyógyásrat.T. Hétköznap 18 órátó|. TanfoIyam: + 3.900-0877 Radiesztézia . 37.|0. -. stresszo|dási tematikus technikák' térenergetika. izomtan/izomeImé|et. pszkho|ógia/önismeret. hétvégén egésznap Éi2Ú26. kinezio|ógia.lo|k|€gyanru|y.hu info@alterna.a íe|vételi máre|kerdődtek! teleÍonon beszé|getések PROFESSZIONATIS . uupervhió.|7.378'0G9o'ó03-289 200 JTsLÁs! ALTERNA (F. Béncze Nnes: 317-80óó' 0ó-30. w. tanátndási és szakmai anamnézil. itmeretek' egészségugyi és terméstetgyógyávati Termész etgyőgyász kineziológus képzés Továbbképzés |n one Conceptso) oktató: dr.l9.. PRoFEsszloNÁLls KlNEzloLócus rÉpzÉsl SZAKoK: Coach. Tanfo|yam márc. mE DIG|TÁLIS EL|XÍB ELŐF|ZETÉSI DíJAK . psricho|ógia/önismeret. éÍettség' szeretet/one Brain |0.|árta (ta(Ü|ty |ntern.hu I l23 Bo.hu Ildi 06 9G6o3-37l Minden nap 9-22 órái9 Facebooksy. 3.i||etvehonIapunkon. TanfoIyam: (4nap) {8.lK: 0 | -0835-04) á|tal működtetett t?t O A védetem.mara Tel. Létsámmax.: +36-30/9621. 6 |apszám: 1 650 Ft 1otapot kapsz áraért) 5 |ap .A|kotás u. tanácsadási protoko||. és é|etvezetési tanácsadás. (párhuzamosan is végezhetiiek) MAGYARoRszÁGoil csAK ilÁLUilK JoGYÉDETT.ÉVFoLYAMUNKÁT IilDíÜUK 20l3.200 Serdü|őkor.06-30-9-403-066 KlilEzlol. |ó.

hogy szeretette| bíro. _ annak. A |egerősebb mára szü|eté. ft meg.u.csoIidáshoz vezető Úton. . deegyidejű|eg e||enerőt is kivá|t bennünk. A szív a központja mind. bok egycsoportjáVa|. Hatudatosan kezeljük őket. ereje befolyáso|ja a szívünk tÖbbek között kaocso|atokhoz. azokka| is. A |ehetőségek \. hogy egy ideig vá|tozásokat érünk e|. Tegyünk rendet a zője. Gyakor|ati útmutatót nyújt a jó| működő megérezni. r) Második feIismerés: Va|amennyi tettünk közeLrcoovisz minket a kitűzött cé|unkhoz.az emberi kapcso|atok Vi|ágába. nak./ Amikor és kapcso|ati kérdésekben végzek szere|mi érte|mezéseket. erejét.hogy fe|ismer|ük őket. nem mások vá|aszai' ós |atban á||unk. az örömhöz és a mé|y kapműkönyvében. energikusnak ésé|eterősnek érezzük magunkat. sőnket is megváltoztatjuk. hogy e||ená||ások ése||enerők akadá|yozzák Hatodik fe|ismerés: Azoka tárgyak.| egyszer E|etünk éskaocso|ataink alakÍtása közben számta|anújra és újra fe|bukkannak azé|etünkben. vá|ságban épp van..e szeretni önmagunkat kedvesség ságés a szerető megbízható spiritu.Noha fordu|nak hozzám következő kérdésekke|: Ho| ta|á|om meg a |e|ki az összes többi is magában Íog|a|t a egy. a kerulépek kapcsolatba. ha viszont ésgyönyÖrűnek tűnik.minden egymásti|. a SzereIem angya|aivaI Ők összpontoBárki sÍtanak mindenre.zásunkat. hogy szívünk te|jesen é|etre ke|t és nyitott. egy részérő| már SzÍvmágnescleredménye. amia szere|emme| kapcso|atos. ket. / i||etve mi|yen feIismerósekhez ke|| hogy í szeretette| tö|theti fe|azta he|vet.ja.'' A SZERELEM ANGYALAI JOSKARTYA . és David Richo az éber tudatos. a ben. a szeretetet' a bo|dogságot és a bete|Negyedik Minden embene| kapcso.Hauonta megjelenő kiadói hírleuél az Elixír magazinban DOREEN VIRTUE EDESVIZ'I-]IRLAP .| zott he|yet e|azé|etünkben. me|yik a he|yes út.harmonikus kia|akÍtásában.képesek vagyunk. hogy szabad he|yet biztosÍtsunk an. amit szeretnénk.| Első pozitív fe|ismerés: Vágyaink nemcsak érzél seket. EZeknek aze||enerőknek. e||enjátékosoknak a kiiKa.| birtokolunk' és amik hatás.akiket nem. azaz egyenesbe hozzukéletünk mér|egét./ . ail.sa| vannak azérzéseinkre.a szÍvünk magyarázatai Íognak e|őbbre vinni Íogja azokkal is. kapcso|atunk pozitív het. hogy kihaszná|juk a szív erői. amihiányzik azé|etÜnkbő'.Gyakran megházasodni? romantikuskét |apot. és bárminképességet és ertÍt a|ka|mazunk. szeretne kibontakozni. e|készü|t. Nem e|ég kizári|ag a be|ső erőkekon. nulhathat. ana. eza könyv a kÜ|ső erők. aholmindany. és teret bidosÍthatunk vá. ideá|is társ me$a|á|ásíra he|yezi a hangsú|yt' hét Íejezetben Íejti Schache ki' mitke|| tennünk. erőket.ésÍe|o|djuk az azokat ketindÍtanak e|. a |e|künk ságosabb vá|iunk. aztis. e|őÍor. őket.r| -T jesü|ést gondo|atai keressÜk. szívÜnk RUEDIGER SCHACHE .minden más|ényegte|enné du|hat. fe|ismerés: azé|et érte|mét. hanem e||enerőket is kivá|tanak bennünk. Hamegváltoztatjuk a kü|ső erőket. bár|e. és nyianszületésünktő| ha|álunkig keressük az . re1|ő rántotta |e Íog|a| erőkrő| a |ep|et. tásáva| Íe|szabadíthatjuk a szÍv erőit. fe|ismerés: Harmadik Egyet|en esé|yt semcsak Q kapunk meg az é|ettő|. ame|yek Iegutóbb Visszatartottak minket ab. Hetedik Íe|ismerés: Szívünk va||omása erőve| és hanem nagyobb va|ó.és egyiriásititok rej|ik benne. a hosszan párkapcsolat vÜnk vágyik. olvashattunk a szenő sót az éberséghez. hiszen a kint és a bent nem vá|aszthatók e| az egész rendszer Íe|boru|.uonzzuk az ző új megköze|Ítésben tárgya|ja nem a témát az gyaink megva|ósu|ásához' é|etÜnkbe. ame|yeket ha|ványu| a fájda|munk me||ett./ . rekoncentrá|. A szere|em a játékosságot és az izga|mat vegyíti uza|az érzésse|. ami emberként és |é|ekként ismeghatároz min. David Richo cé|. ide. és ezek azangya|ok számta|an embernek képesek segíteni egyidejű|eg.lyikük nema számára fenntartott helyet fog|a||a e|' ku|ása tényeé|etünk egyiklegmeghatározóbb jónak centrá|ni. Ennek a titoknak önmagunk e|utasÍtása mindig egy korábbi Végigvezeti elutasÍtás á|isgyakor|atán keresztÜ| az o|va. erőket A TUDAToS SZERETET ör nrxR _ ezek sünkkor magunkban hordozzuk Ha ban. Hava|ameLegtöbbünk számára a párkapcso|atunk a|a.rendszerben. SZIWANAGSADO 52 elixír . Hakiegyen|ítjüke két e||entétes mozgást. hogy bemutathatom azolvasónak / szerelen anjóskártyacsomagom gyalaijőskárIyáI. Azegyik Iegnagyszerűbb csúcsé|mény a vi|ágon! Ezért nagy öröm számomra. Hacsak a be|ső erőkkel do|gozunk. aho| embené iutnunk' megvá|toztassuk a kü|ső erőket. hogy segÍtségünkre |egyen tartó. h szer. Habo|dog ebben szere|met é|ünk át. Ezeknek az embereknek az utat.. hogy körü|vesznek minket. A szere|emtő| Íiatalnak. nekünk készen ke|| á||nunk a körÜ|öttünk |évő vi|ágra és embereke. amire a sz! \. Virtue a|kat szÍvesen adok angya|éfteImezéseket ebben a témában' ennek a témának szente|ni. segítségÜ| hívhatja őket.akiket szeretünk. mindig is szerettem társamat? Mikor Íogok i azigazi számomra? |gazi o|yan ame|yik a kapcso|atoka uta|t' Vo|na egy te|jes _ Doreen |évén kártyacsomagot ime. ereje is akadá|ytala. Ezek azerők kihatnak digmásruhába ö|töznek. és befo|yáso|ják a kisugár. fe|ismerés: de m(ja SzÍvnágnes a bensőnkbenÁ Ötödik Minden ember meghatáro. aztvonzzuk beaz é|etünkbe. Eza könyv|ehozzaa Íöldre a misztikumot. és eseményeana.

AI JTSKATYA Megjelenik Íebruár 5-én! RUEDIGER SCHACHE szíWANAcsADi DAVID RICHO HoGYAN LEGYÜNK FELNŐTTEK EGY PÁRKAPcsoI. a mutatóujjad hegyét Íinoman a homlokod közepére.. Nem tudokleáll. Tudatod vo|t. és gyors pozitív vá|to. hogy segítséget egyrészt azza|. Ez a Kvantumszinkronizácii eredményeképpen a tested e||azult.megnyí|nak harmonizá|i ságegyszerű áthe|yezéséve| i|yen és az elmék a tiszta tudat ere'ie zást|ehet e|érni mind testi. ezek szNxnoNEAcÚ nem Megjelenik a bajokátkezelik' csaka tüvaIi neteit. gyakor|ati Ehhezad hathatós RENDELJE MEGON.LINE Virtue. a fejÍájás' az emésztési zavarok vagyazízÜ|ejobban prob|émá..netán azonmorfondíroztá|.Miért sóvárgok állandóan fagylalt után?.J. Még hogy higgy benne egyszerű éskÖzvet|en arra sincs szükség. sós dolgokat nassoliak!" Hátnem DOREEN VIRTUE dühítő' haaz embernek ez az é|etterü|ete azétkezés ennyire kikerül az irányÍtása a|i|? SZÜNTELENÉHsÉG -.Hogyan tól a kényszertő[ hogycsokoládét egyek?.A technika. egyszerű.ú. M ÉDESVÍz WEgÁnuHpsi|-t vuYwv. az e|méd godtabb Iett. is a|ka|mazhatod. a gondo|ataid a Íé|tékenységet' a szomorúságot. gon. mint Kicsit ellazult a tested? Kicsit nyugodtabb lettaz pes|esze| meggyigyítani o|yan testi a lobban e|méd? Az biztos.. csakazon ésa szexuá|is é|etedet. Íigye|d meg mitérze|l Mi|yen éraztán a|aposan. Nem igaz? Mie|őtt tudod majd sokkaI összpontosítasz. de elsöprő erej(i vágyat érzek irántuk. éjjel-nappal csakis arra . Mit tehetek?" . KINSLOW á||. a szoronTalán uáttá|. hogy hizlalnak.hogy a tudatos.edesviz. hogyan a|ka|mazhatjuk é|etünk legkü|ÖnÍé|ébb terü|etein. Tedd i zés Mi|yen vagyme|eg? A bőröd az ujjadnak a homtokod? érzés a hom|okodnak azuiiad? Hideg-e az ujjad. kéÚgytudatosnak |enni. ezzeI Nem Íeladatta| Íog|a|koztá|.K|ADŐI HÍnlrvÉl www. hogy megtudd' mit gást továbbá irányithatod banvoltak. Kins|ow újabb könyve a Kvantumszinkronizáció midszerének hatáskörét terjeszti ki: a technika ismerte. sportte|jesÍtményÜnkön. fu éte|ÍÜggőségtő| tebruár l9-én! -* megszabadu|áshoz a be|ső... oIvasni ti fájda|mak. ahogy prob|émákat. ttinik. Az Édesvíz Csomagkü|dő Szo|gá|at me|y ézeIemmeI hozhati összeÍüggésbe. kor isa|kalmazhat'iuk. FEBRuÁRI AJÁNLATA: DOREEN VIR'IIJE nzÉotsvíz K|ADó Hogy magad? érzed most A SZERELEM ANGYAI.Ugy vágyon. az ujjad és a hom|okod talá|kozásáná|| Hamegtanu|sz ke||.ame|ynek a szívek.Segítség! ni a hasábburgonyával ésa sajtburgerrel! Tudom. meo. hogyropogós. mind mentá|is téren? e|őtt. éppen arra és a Íé|elmet.kat'pé|dáu| aze|őző bekezdést. haéppen a|vászavana|.ATBAN? jelentése Az ételek utáni sóvárgás és|eküzdése megatszabadulhatnék .hu rész|etesen me|yéte| e|magyarázza. a pénzügyeidet.l. deakprob|émákkal. hogy a Íigye|med kevésbé szétszórt. hogy azegyes éte|ek utáSWE. pózokba ke|| tenned Amikor azonban ke|| hozzá meditálni. mi|yen e|őkészü|eteket nyos. i . a gondo|.térdficam. tésén tú| anaadválaszt. Ennek ritmushoz. és 30másodpercig erősen arra.. kodtál' hogy mitetté| ebédre' Vagy mitÍogsz enni vacso.könnyene|sajátÍtható' ésazonna| kiÍejti hatását. rára.' ni sóvárgások mögött mindig va|ami|yen éze|mi @t@ prob|éma. fájakadá|yozi meggyógyÍthatjuk Íizikai javÍthatunk da|mainkat. |ására van szükség.1r vonáson hiszen a|apuli diéták. |ehet hatására vi|ágszerte kitáru|nak Demiéft? Eshogy az. szóbe|i (06-1) Tel: 320-3642 elixír 53 . vagy csupán működő emberi kapcso|atok kia|akÍtása a cé|unk. érze|miprob|éma Íe|tárására és orvos. kénye|met|en erőlteta jövő heti utazáshoz. és egyéb elérhetőségei: gyakor|ati aÍán terápiás midszereket isaján| a |e|csomagkuldo@edesviz. hu Frank J. tudomáben. ezért szerint e|eve |áka vannak Íté|Ve a drasztikus. ki bajok keze|ésére megertísítéseket). vagy hozzáigazítani Va|ami|yen azegyszerű akkor azelméd tisztán nia testedet. kreativitásunk szabad szárnya|ását gát|ásainkat.. enyhíteni az érze|mi kezdted vo|na mozgás.kapcso|ataidat Íogsz Ta|án Ezta tnidszert ebbő| a könyvbő| tanulni.hitné|kül is működik.. i szárazvagy nedves? Érzed-e Érzed-e azérverést az ujjadban? azérverést a hom|okodon? figye|j hogy mitörténik csendben. . fe|oIdhatjuk neSegÍtségéveI gatÍv éze|meinket. Eset|eg egykorábbi baráti beszélgetés ameIyre megtanÍtalak.. a |égzésedet _ je|en vo|t.edesvlz. (QE)' pedig nyu. KVANTUMKVANTUM l/t^n'r<. Doreen könyve Megjetenik Virtue az éte|fÜggőségrő| szi|'Az ismeft El{SEG praxisábiI Íebruár12-én! szeÍ7ő tudományos kutatásokka| és saját származi esettanulmányokka| mutatja be.hu (p|. va|ame|y éze|em utáni sóvárgás Epp véleménye ha* FMNKJ. étkezési eset|eg anyagi jiI dokka| küszködünk.még a házikedvenceidre jáfta Íejed.

a Eme||ett éte|mennyiségnek.aki rendszeresen gondo|. a gyors fogyas nem egészséges. pszichésen vá||alva|akiegy másik ember fö|neve|ésére kozzon. hogy az e|hízott hogy későn kapjatok majd észbe!". szeretette|jeskapcso|at a hozza |éIre ame|yoptimá|isko aZ a biZonságos hátteret.kérde zi Brigi (33) Dunakeszirő|. ha ez köhet harmonikusgyermek né|kü| zös döntés eredménye.valamint 50 g édeskömeny és 1 evokaná|nyit 20 g szennalevé| keverékébő| 25 percig ázni hagy|eforrázunk2 d| vízze|. eá rendre a tudomá somra is hozzák.vi rág. Bár az é|etben soksal |egyenek szinkronbanI szor másképp történik a do|og. hogy hónapokig redukciósdiétán é|' s fö| ke||készÜ|nie a hosszú önmegtartóáatásra! Egyrészt|e ke|| meskedni a környezet.A vastagbélbenke|etke ammónia ző mérgező gázok (meti|alkoho|.akkor feltehetó|egonök sem készülnének a szü|etésére Úgy.dettől fogva nagyon jó' tény|egúgy érzem' egészségte|en |ét szabad megennie a korábban fogyasZott hogy megta|á|tam az igazit. Sok sikert kívánoka fogyásáhozI Dr' Nagy Géza sze akad o|yanis. 2. A |egjobbakat kÍvánom: Thiery Henriette hu waw. hogy a zsírpárnát e|égeti a rozs kiááatott |eve.három mondania a magyar konyha ízletes. hársÍa. Egyre azt ha||om' hogy formájában kapható tengeri a|ga.ámde éve vo|t az esküvőnk.. EZ én nagyon sokszor |eíttam ése|mondtam már azérl. Van' aki azt hiszi' nem és ásványi anyagokatis| gyaníEgyes gyógynövények te|tségérzetet biáoeshetek teherbe.hogy ezálta|az tnök e|eteis tel1e sebbé vá|jon.ez pedig rossz hatássa||+ hetne rá.kérdezi |eve|á ben egy fiatalasszony. a kicsi reagala ke||emes ingerekre' és kel|emet|en Néhány év múlva ta|án másképp |át1ák a gyer. Ez azonban hosszú fo|yamat. zi az á||apotát.Mivel azonre az azonna|fe|szívódó. Ha a baba nem azért a vi|ágra. egymásra figye|Ő. mint ahogy arró| is. majda do|got. hogy mindeneke|őtt vitaskrémetaján|om' ame||ye| |ényeges. ezérl sok kéret|entaná sítanak.A |egfontosabb. Nem szerencsés i|yenkorengede|- A FITOTERAPEUTA Kövér vagyok . ..te|eZ nem szokott jó| e|sÜ|ni. meká|dásért. A fogyikúrázónak szÜksége |ehet e||enorszakmai vezetőreis. hogy mi töké|etesen e|vagyunk gondolkodni. de az Attó| a pi||anattó| ember nem haragszik magára' és elkezd po.a csa|ád nyomásának. és beavatjaaz akupresszúra pe|dáu|arra.Nagyon kövér vagyok. áthango|ja ót a pozitív rejte|kodásra.hogy a magzat érzékszervei már az anyaméhbenis múködnek. o|yan zsÍrégeto. Kozéjük tartozik a ná|unk tab|etta csot is kapunk' hogy mit tegyünk a gyer. ame|yek Íarta|mazzáka sorra szü|etnek a gyerekek. Egyre jobbanzavar. ebéd és Vacsora után isszuk' KÜ|ső keze|és- hoz egy gyerek. máris több esé|ye van a ketten is. hogy akik szerint itt az idó a szü|ésre. on kereknek. ezér|akive|ük é|. Ha mindkettenúgy gondol1ák'hogy egy. Már sok mindent kipróbá|tam' de hasáa|an. Kedves Asszonyom! A |eíftak alapjánonnél nemcsak e|h2ásró|és van szó. ke||emes tapintásÚ ban egy kapcsolatbanmindig kettenvannak. Kedves Brigi! A gyerekvá||alásidópontjáról va|óban mindenki maga dönt. |eKétember kapcso|ata természeiesen js.baráti ktirünkben és a munkahe|yünkön is ket kel| alkalmaznia.ahogy arra n+ ki szukségevo|na. thierahenriette. emiatt szégye||em magam' és szeretnék |efogyni. minket pedig szervezet számára létfontossáqÚvitaminokat egyre többen kérdezgetnek' hogy miért nem vá||a|unkbabát. ucsak n+ is' tő halásúpajzsmirigyhormon terme|ését kezdve. virág..3 hetes kÚrákban. a szÜ|ők kiegyensú|yozott' egymást megéftó. A családban. hogy a betegektuda(az on esetébena tosítsák: minden betegséget kövérségetis) csak akkor lehet gyógyítani'ha minden más rendbenvan a szervezetben' A fogyókúránaknem az a |ényege' hogy _ a betegnek |elki beszed]Üka zsÍrégetőket |eg is át ke||hango|ódnia| Aki fogyni akar. juk' majd |eszÚrjÜk'Naponta 2 a|kalomma|. rülményeket teremta gyermek egészséges fe1|ődéséhez. Tudjuk. me|y akumeibe (megtanít1a presszÚrás pontokatke||masszíroznia)' A Íogyókúrás receptek közü| aján|om a kiürü|ést segÍtő (de nem hashajtó!) teake veréket: 100-100 g feketebodza.Hétéve ismertem meg a Íérjemet. unem is tudod' mit veszítesz<. Kapcso|atunk kezfalat1airól.s azezekhez történŐ a|kalmazkodássokszor a |egteherbÍribb kapcso|atokatis pribára teszi. a féqéve| borikás zsírégető ke||15-15percig sák meg eá a kérdést. Ez igaz?. gyomra. éson(ök)ben is felébred hogy egymásmek utáni vágy.|enmag és Íeketebo dza-termes. Érze|mi|eg is meg kell érniahhoz. Ta|án bennem van a hiba. hogy te|jes |egyen az é|e tünk. hogy nem vágyom az anyaságra?'' . Sokszor szédü|ök is' és Íáj a fejem. mások a férjemné| Úgy érzi'tele van a tanak prob|émát. másrésá csak a fe. e|őrenem vágynak gyermekre.annak tartaniake||magát ahhoz. ugyanakkor komoly stresslorrás is: rengeteg vá|tozásthoz a pár é|etébe.ame|yjidtarta|mánakköszönhetóen Íokozza a zsírég+ ugyerek né|kü| semmit nem ér az é|e|".fogyásra. hogy is. cickafarKű-virág. akar-e egyá|talánUtodota vi|ágrahozni. akkor nyugod' tan hagyjákfigye|menkvü| a környezet je|zé felelősségte|jes Íe|adat. aki sosem érezi|yet. Va|ahol aá o|vastam. A PSZICHOLOGUS Gyerek nélkülis teljes az életem! . nem is érde mes bízniaz agyonreklámozott.igazság az. stb') fe|szividnak a véráramba'és többfé|etÜnetet okoznak. és szerintünk nem hiányzik alrzitívan 54 elixír . A férfiakban á|ta|ában napontatöbb alka|omma| későbbébredfe|a gyerekutánivágy. A baba megérkezése örömteIi ese mény. hanem a szervezetöne|zsírosodásról mérgezésérő| is _ |ega|ábbiserre utal a gyako ri szédü|és ésfejfájás. egymást Szeretó emjön ber közös döntése. seit! A gyerekvá|la|ás kétegymáshoz larIozo.éspermasszírozni a zslr párnákaI. jesnek érzi az é|eIét így is' és va|ami|yen szempontbil ez a legfontosabb.

Az indigó gyerekekmegje|enését nagyjá. Az Ané|kül' hogy ezek va|ó.é|et egyik nagytitka. vánvalóbb.Bár a parapszichológiai megfigye|ések fö|drajzi helyrŐl nézue az égbo|t ké egyadott szerint|étezik tudata testi|ét után pe á||andóan vá|tozik. Vá|aszát lHatvani nagymaperszemás tényezŐkke| redés igénye is ma.'.._ az Újkori ezoIéria |etlenül és a New Age húzódó' a másik imád szerepelni' a kö is egybeesik.Két három. éves unokám van' egy tündéri ikerpár.asárológia.. sőt.szűro1e''.'. Honnan |eheteá tud. gÍtve Ez pedig megvá|toZatja a nemcsak'. nek.com kotikossze.ésta|ánnemvá e|egendő. rok sem igen tudnak mit kezdeni vele.bábáskodik''' jó szándékú pediga ko||ektiv Hérak|eitosz mondta:. embereksokatsegÍthetnek új' egyikvesszŐparipája. és ennek már gyermekkorban is vanje|ei. okunkvanfe|té. egyben nehézkérdés az. de gyerek. aho|megmutathatja magát. másiknakaz orosz|áne|e1ére. Az egyik szégyen|ős.. a je|enség ikrekró| mi sem nyi|. mintha egy másik világban é!ne'A játé zete|é ál|Ítja minda szülőket. Micsodakü|önbség! befoganak bizonyos Az indigó kiÍejezés arra vágyi természete dó ésvédettségre szöges uta|.ő már nem ugyanaz Jakab Z.ami egyébként vissza- A PARAPSZICHOLOGUS Paurinvi'TilT.Mondjuk' Új kor hírnökei.akik egy jegybe egyiknek be.rol'ógiában.akár többpetéjű empátia igencsak szükségesek vagyisfügget|enü| |egyen szó . ez ugyanisrosszesetbenindoko ményez je gyerek. Ők az emberiség tanítói |esza Rák végére. A dologakkora |egszembe meggyőzŐdés.most elbizonytalanodtam. |ehet magyarézni.zen@gmail. törékeny. egyedi Ahogy az Ie|ezni Ha Kétpetéjú ikrek. Szerinte a fiunk reinkarnálódott |élek be véve Az aszcenis kel| hogyneve|jük óket. a másik sö. padnaktartja. vagyiseszerint szépszámbané|hetnek zöttünkindigófe|nőttek is. tú|fej|Ődéséve| iS. tanak egymásra. a kis|ánynak2'5€ óra sem . szabadságfokva|iban megfonto|andi minda pedago rek mentén ke||(ene) kibontakoznia.. kÜ|so a| katát' vábbá formavi Az ezoterikus szubku|túrában általános az a is tÜkrözi. s az égitestek mezhetók. teremtmények ésmegisméteIhetetIen ságosságátmostvitatnánk. aki az é|etet szín. készséges eredményezhet. kÜ|önösenaz aszcendenst. hogyli|ásszínű ami emelkeazaurájuk. sZáro|ása.konkráan a |é|ek kora ésaz Kétpetéjű jelen|eg auraszíne még csak szubjektiv mó. je|lemük vagysorsuk tekinte a|katuk' szóli. kÜlvilághatásaitközvetitiaz egyén számára' ugyanakkor be|só vi|ágánaka szócsöve.más-más esik. és mi a teendó i|yenkor?'' . tunációraésaz auraszínére nincskét horoszkóp. KedvesAsszonyom! _ korunklá. Az ikrekesete. természetes pontjátérintő megtartásában Felmerü|taz is. szÜ|ött hozzáá||ását az é|ethez! vagy indigó gyerek. to Kedves Uram! Iágának kereteit.akár egy-. Csaba bó| az asztro|ógiai VízöntGkorbeköszöntéve| vás is túlsok. így |ehetet|en. hogy is.Bár a spirituá|is éb. a kislány szó epheszoszi tudatosság kétszer a fo is e|fogadjuk... a taná szerinIaz i|yengyerekekerényeit |öIő házakcsÚcsainakelto|ódásáva| midon érdemes eIismerni.. jzcs. ha kétember ugyanazon a naMegint más. A kettőiük szü|etési megszü|etéséve| az ezerki|encszázas évek másodikfe|ére tehe ideje közötti különbség mindössze 10 ke perc. egyá|talán nem hasonlí. meke kü|önös viselkedésérő|:''Kisfiam szen a hiperaktivitássa| is egyazonparaméte he|y. mau jeligérevárom há|ás köszönettel az gyaréuható ígya va||ásosság hanyat|ásáva| E|ixír magazinban.ráadásul egy |yiba. Neki egyet|enóra délutánia|. aklndigó a gyerekem? gyerekeket' hi.hogy időt|enidők óta dokon észle|hető. A Rák érzékeny.kis vadóc. ugyanakkor |átásmódjuk se a horoszkóp |egézékenyebb is figyelem.ke.Mindig is hittem az aszl.iltlI AZ A1ZTROLŐGUS elixír 55 . a Iat|an fensőbbségtudatot Vá tében' A kÜ|önbözóséget az é|etterÜ|eteket Bár nagyon kedves. Va|ó1ában egyforma dományosanmég csak közvetettenértelmozognak. pon ésugyanabban az irában szü|etett. vonatkoznak. embersem léphet ugyanabba tét akkorva|ibanidejük|ehet.de horoszkóp pontosan egyforma legyen..spirituá|isa vi|ágra.su| |áfuányosan. (2-4ívÍok\ |eményem rögeszméiből nehézkizökkenteni.intuitivitás. az isko|a egyá|talán nem köti |e. A kü|önbözóség e|fogadása me||ett je|enthet gyerekek márértéke|hető eredrágódik' ugyanakkor rettentően szét. az indiésa raciona|izmus je||emző gó gyerekekre vonások.gondot ame|y eltérést az i|yen '. kor egyforma horoszkóppal rende|kezve Egy budapesti úrsámolt be nekem gyer. amelyeka reinkar.testetö|tésefe|ett az emberitudatosság evo|Úcióját. '. szintet dettspirituá|is |omtó| duzzadó habitusának. je|ez e||entéte az orosz|án é|etörömtó| és önbiza. Ez az idoszak zéppontbanlenni. mert az már nem ugyanaza fo|yó. i||etve vannaka testkörÜ|ienergiamezókvagyidőpontra készÜlt ikrek két' kÜlönbözŐ he|yre re uta|óje|ek. Kíváncsilennék'mit szó| ehhez az tő. jottek Az on unokái tízperckÜ|önbségge| kok helyett komoly filozófiai kérdéseken gusokat. Az egyik.nak. ígysorsuk ívének sokban kü|önbözik a kortársaitó|. hogy hiperaktív' de a Íele. Azok a hivatkozások. éstú|érzékeny' ne a g|obá|is szintűtudativá|tozásoknak. tét hajú'vasgyúró Íiúcska.hogyhogyanneve|jük az i|yen jári öntörvényűség és ugyanoIyan szemé|yiségjegyeket bírtoko|.fényszogek természete vagyerőssége módo ésa hétkoznapi é|et igényelt ségem szerint egészen másról van szó. Mive| a Fö|d forog.kisfe|nőttként'.. hogyaz eImÚIt stí|usát évtizedekben jegyhatár gyerekszü|etett köze|é tűnőbb'ha szÜ|etéspontjuk sok o|yan a Földre.Egyet|en |é.az asztrológiát támadók tásmódjában.iii. Számukra okáIi|az i|yen holisZikusabb |átásmódkia|akÍtásában.és az ember.ként ése|fogadjuk melya dens ugyanis a szemé|yiség ni.

A keringési e||en gyógyszereket ki.. Gyigyíti éstisZítóhatásáta történe|em so. a női húgyhi|yagot ji minőségŰ. .'-l lx*. rizikófaktorok kÜ|o"n. összezúzása közsek esetében (egyesek Mediterráneumig enzim segÍtségéve| Baktériumö|ó szerintakár vírusaz egészókori vi|ágked. |ábujjakkozötti és hÜve|yi szagta|an val|atát is o|vashatjuk. utána |eve|e ésa szárae|szárad. mertóvja okola agyhártyagyul|adás és Staphy|otak Íokhagymamaradványokat. ö|Ő)'fertŐt|enÍtő va|amint is kihaszná|ják. sót az ab|akke széIesspektrumúantibiotikum. alka|maáák eredményesen. oshazájábó|'EIó-'Közép-és DéLÁzsiábó| terjedte| |ndiátöbb ezer éveKÍnában. a azita számos á||at. A novényt Kínáti|a ame|y a gerezdek aprÍtása.Szeretjük. században kezdték termeszteni. Cryptococussarjadzógomba Az ósemberek|aktabarIangokban ta|á|. hártyásburoka|attakár 20 gerezdis kifejlődhet' N/iezekrő| szaporftják. ban. ésjól tűri az éghaj|ati kÜ|önbségeket. fokhagyma nagyon tériumok.másokat é|ettani a is. pedig a temetés berkísér|et ban a XV.-. ha|ottak igazo|ta.reteketis bedörzsö|ték Íokhagymáva|' EZ a Íö|fedezést ésem.e|ótt fokhagymagerezdeket lizis. remekízeésvé|t hatá. s mive| érdeméÜ| tudtákbe nyome|emek(réz' vas.FŐ hatóanyagaa kéntarta|mÚ.ame|ynek csúcsán apri |éghagymák ésterméketlen virágok nyí|nak. pedig már gyigyíti ja. de mive|igényte|en. tettek. ésgyógyÁ' növény.. B1i B2-'B. G és }vitamin. a szívÜnket coccus baKériumok okozta betegségek. A-provitamin) és . magnézium. Erős antibakteriá|is és gombaö|ő hatását mértékben a ko|esZerinszinafrodiziákus és bizonyos sa me||ett emiattis egyrenépszerűbbé váh.az a||icin.T ame||ye| a |egegyszerŰbb viszontki |ehet teszi. háborúk. de csak tet' gáto|ja a szÍvinfarKust és szÍvrohamoErdé|yben feIaggatott fokhagymaf kat okozó vérrőgök képződését' sót kiÜzérekke| 1920. a kÜ|önbözo vitaminok(A-' dések esetén rán ko|era. Hazánk.' hagymaegyszerre csökkenti a vérnyomást ésa vámpírok egyÜttesének tartását.gyanÚs'. rat is hoz. sz+ fej|esztettek a rontás. Louis Pasteurmár 1B58-banleírta.kÜ|ön és pestisjárványokban. gombafertozá írásos agyagtáb|ákon a||iin.. szé4ába s többek közt tuberkuMive| szereti Ma... ma már vi|ág.éte|mérgezést baka me|eget ésa napsÜtést. a rögöl(ő| fejeketfÜzérés a gyökérzettó| megtisztított be vagy koszorúba fonják'éssze||ős.varásere1ét. '. Párat|an * fokhagyma (Allium sativum) fŰszeréteIa|apanyag. szertetermesztik. az egyl iak egyenesen isten Ítették'je||egzetes l|latot A fokhagyma hatását |égúti megbetege adó a||icinné. száraz helyen' fe|Íüggesáve táro|ják. hogy az al|icin védekeztek hatékony' a vércukorszintet is. Az egészfokhagymafejet beborító vékony.nehogy okozi Salmone||a gyarországon kivá|tképp fertőzőbaka Makó környéki vámpkként keljenek újé|etre. a sumerék. egyensú|yozza 56 elixír . a vámpírok e||en. ám a fokban bizonyÍtotta. . a boszorkányok távo| |én) köszönheti.ban derÜltfényarra. Néha virágszá.ben az a||inéz a|aku|át a ptom velte. a Közel-Ke|eten és a Fö|dközi-tenger partvidékén. tériumok. jód.

2 gerezdnyi (a barna gumóját fehér fogyasztjuk hagymát. sranct*.és ze|ler|evé| i||óolajai. * je petrezse|yemgerezd 4. sze|t sárgarépa só 1 ká. és ésa Írancia 3 | víz* 5 Íejhámozott .sőt még pedig gÚ |esz.kepuhára páro|juk.$ A gerezdeket egyszertibb színne| és simára í-}i.'ragaszkodi'. be|etesszlik a né|kü|özhetetlen. . * 5 ge. fertŐt|enító hatása segít formábanjavaso|t fogyasztaniuk.Iek ízesítésében pögtetjük' A Íokhagymát hagymanyomón átakná| citrommalegyütt) yll"lálE*ue* prése|jÜk. Az o|asz gasZronimiáH0ZZAVALÓK: Íüstö|t megvagdosott spenótot. gerezdde| vízben.ésez a szag Akár közvet|enÜ| is az arcbőne kenhető tén e||enjaval|t. gyigyu|'ha egy hagymagerezdekke| együtt addig főzzÜk sósvő herpesz is gyorsabban puhu|. AntibaKeriális. Szépít. áttörjük. lu7 elixír 57 . Íél cita fe|Ületet. A |egfinomabb |assÚ kétszer is öntÜnk hozzá 2-2 mentálási e|járás eredménye). va|amint máva|. H0ZÁVALÓK: 3Íejközepesvargánya a tetején . Íö|bors mustár. de a petre zse|yem-. i iiJ: i| megtisáítani.i í. esea bőr. . hozzátojássárgáját egycsipet sóvar foKonyhaife|haszná|ása fokésborssa|.akár 24 ira mÚ|vais. eset|eg fejeketvásáro|junk. VérnyomáscsökkentőVagy vérhígíti citrom|é. .de embe rekné| eddigcsak a gyomorrákkal kapcso pubIiká|tak Iatban kedvezó eredményeket.megkenjük a sajtos Az alaposan spe. pórustisZitó. basze|eteket. a okozhatnak. Hatékony eszköz |ehet a narancsbor e||es hatú| hígítjuk. mert a Íokhagyma átható Ez annyira intenzÍv. de a már meg|é. mert méregte|enító hatása a tejszínne| í}rrt{{::. fe|ét törjük. tűzön. tüneteket okozhat. mert a fokhagymabizonyoskompodarabig nemmegyunk emberek közé.sajttaI 1átszik. cukros amíg Amikor |angyosra hű|t. 5 dkgresze|t * paÍmeiq':.sa|átákban. menta.5dkgvaj* só '4 szeecetbenááatott tört rezdÍokhagyma .és Íonón. ésa csecsemőjÜknekhasfájást' hasmenést konyabbnak a tejet mondják. és közepükre (utóbbimozzuk a gombás ragut' ve|eket |eforrázzuk éslecsö. keverjijk. ame|ynek vergetve végÜ| még megÍűszerezzük. Az á||atkísér|etek rákszintjén bizonyították mege|őzőés gyógyÍtóhatását. rórétegei még nincsenek kiszáradva.ha|akés más tengeriéte.lxi*n*3a *i fokhagymáva| ke|| kenegetni vagy áztatni letkenyél 2 dkg Í sajt {al ' . zánÍorgács 5 dkg " dkg '. ízlés a friss. hogye|. gerezd fertŐzött 2 krémsajt túró H0ZZAVALÓK: 7 Íokhagyma. fehér takakávéskaná| |angyos vizet. krémme|. borsozzuk. bedörzsö|jük fiistölt sajt. A maradék szerint muS.*'i**'s*i E*-i *. Eróte|jes méregtelenitő. a pattaná. .a dió vagy a gyógyszereket kel|. . A krump|it aprókockákra s a resze|t a|ka|mazva akár meg is e|őzsárgarépáva| ésa kissé megroppantott ÍokhetjÜk a seb kia|aku|ását. regge|és este pedig kenjÜk sze|ete|jük. " 1 kávéskaná| Simándi Juli véskaná| cuko] e eset|eg tejszín. mandula elrágcsálása.5 Íokhagyma . akkoraz íze pirítjuk. ideig lyamatosan kevergetve bele.nyáriÍokhagyma. A kenyérsze|eteket megőrö|tbors dkg vaj Íesze|t le)' Ha sÜtés a|attmegbarnu|. nincsenek hagymát. a Íokhagymát appépesre róravagdossuk. köretként tálaljuk.Álta|ában kevés dinszte|jÜk'majd gompedig fer. bár így |yeket |evé|tetvek jitékony megszabadu|ni hatásacsökken' utánnemcsak a szájésa |é|egzet. hanem az aknékti|. sűrű.soktó| és más bőrrendel|enességeKol. ezért nekikcsak fózott szoktákÜ|tetni. héj egyébként a frissesség ésmegszórjuk '5 í me|. ni harcban. a tárra| ízesítjük. e|ősegÍti az ó|omés más qehélémek kiÜrÜ|ését a szervezetbó|. Szemö|cse|len is hatásos|ehet: rom * 2 toiássárgája" 0. A herpesz je|entkezését mege|ózóbizsergő érzéskor vágjuk. só . 3-4percig páro|juk' Íokhagyma kevergefue Resze|t Íüstö|t ban kiemelkedószerepet -2 megszórva. közben fokhagyma fÜstö|t' a fekete egyfajta be|etesszÜk a csurgatjuk aZ o|ajat. ha|nótszárát |ecsipkedjük. * gombákat fokhagymát' megmossuk. adunkkb. .5dl o!ívaolaj éjszakára tejszin* petÍezse|yemzö|d.EGESZSEGES ELETMOD nenseikiválasztodnakaz használt számta|an eszköz közÜ| |eghatéanyatejben. A legnagyobb gondot Nem szeretjük. tészfokhagymegkeseredik' Pácokban. tékony pusZÍtanak' Fogyasztása . ame. Kevergetve újra Íe|Íona|juk. bőronát beszivódva is érvényesül. Cseppenként. tegyünk a szemölcsre zúzott A " A meghámozott Íokhagymát kossÜkbe. Gyomorfeké|y vagy ref|uxbetegség a verejték is Íokhagymasza. Körömgomba e||en * kb.eukk*p1 vajon megÍuttatjuk. . a mento|os cukorszedóknekvigyázniuk gyógyszerek ka szopogatása Vagy a rágizás is enyhit. fe||azítjuk' Pti r'*!t '. mert feftőt|eníti a bőrt átható szaga Van szagaje|enti. kü|önösen paradicsommal ügye|niük ke|| az e|fogyasztott _ természetesen ha i|yenkor A szag és kipáro|gásmegszüntetésére keverve egy re. Aszáraz megborsozzuk.héjú Íokhagyma sokáige|á||' de csak kemény vajon megpároljuk a többiÍokéscitrom|éve|. te|jesen meg nem bedörzsö|jÜka bőrt. megmosott |eve|es zö|dségek.75 dkg burgonya u 15 dkg re. mert fö|erŐsÍti a szjntetikus hatásátI het a helyzeten. hozzáadjuk a túrót. hozzáadjuk a be ÍokhagymaoIajja|! A vaj serpenyőben ÍeIoIvasztjuk. amelyekben puha.kultúrkorökben nem igazánszalonképes. a |e. kisvajdarabkákka| tá|a|juk.taszószokban. a szoptatianyáknak mennyiség. gerezdekI resze|t kistejösszenyomható és a krémsajtot. H0ZZAVALOK:1 kgspenót só ha e|Őző|egkissémegroppantjuk oket (a Sózzuk. sózzuk. A nyersfokhagymafogyasztása is Meg|epő módona jó i||atÚnak csöppetsem egyesekŰzi még a hangyákat ésmás rovarokat nÓvények nevezhető fokhagyma a szépségünkre is jóné| ritkánÍejfájást' hányingert ésa||ergiás ezért a biotermesZésben o|yan (pé|dául rizsa) me||é hatássa| |ehet. va|aminta kávébab.borsozzuk.

Ti Y^ r a 4 7'x \t ! A számitógépen dolgozóknak o|yan gyakor|atokat á||ítottá| össze. ez is tökéletes!IIa'azonban úgy érzik. pár percrc próbáljanak meg pihenni: üIjcnek le. ran sokszor tapaszta|ják.*. most az á||ómunkát guggolásokat' Innen végzünk ügye|ve arra. a szajobb aÍa|nak támaszkodunk. \ Mi|yen tornagyakor|atok segíthetnek az á||ómunkátvégzőknek? . ós megmozgathatják a tagjaikat. Zatosárn meg is erósítik _ a vtidli ésa comb izmait. kat' vagy e|végezzék az itt bemutatott gyakor|atokat.Miután e|óző |apszámunkban az Ü|őmunkát végzőknek adott tippeket. GYAKORLATOK a fe|szo|gálók. az állómunkát vó'gz'őkazonban nagy valórrcrn tudják a munkahclyükön színűséggel megvalósítani a vízszintbe helyczéstvagy a felpolcolást. akik a nap nagy részót ülve töltik _ ós rosszabb esetbcn helytclen testtartással számítógópcn dolgozbi izomcsoportot iS fontos cdzésben tartani. ha ez lennc az ideá]is. eme|jük.Ebbő|a he|yzetbő| eme|kedünk a jobb|ábunkka|.. kissé a ta|ajon tadiuk ha úgy a sarkunkat kísérők. 3x30-szor a FITNESZPROGRAM zoknak. mennyire e|Íárad a |ábuka megterhelő órák után. ráadásuI a kivitelezése ALLO. Az irodai dolgozók abból a szempontbó1könnyebb helyzctben vannak. tenni? _ Igen. Az állómunkát vógzőknek viszont az tesz.ipo.tettkézze| Balázs fitneszedző á||unk. 58 elixír .. A mozduIatsort isméte|iük.'il'. egy forga|mas étterem Íe|szolgá|ói egy időre e|vonu|janak. jönnek-mennek.:. behajlítva őrok ésmindazok' kiindu|va |ábujjhegyre 3x30-szor akikhozzájukhason. ha rendszcresen átnrozgatják _ ós szép foko. |ábunkat loun kézze| kácsok. otthon tudják meg. M U N 1(AT ffi. hasznostanácsokka|. Czanik nagy terpeszbe El c. nrcrt már er'za|is nagy terhet vcsznek le a meggyötört végtagról!Az úgyntlvezettpasszív nyújtás szintén cnyhülést hozhat. lóan sokat á||nak egy ésba||ábba| is e|végezzÜk a gyakor|atot.'' Az is haszná|. v égzŐknek. hogy a lábuk va]óban nagyon clfáradt.A HÉT M|NDEN NAPJÁRA A fodrászok.iót. majdo|da|t cseré|ünk.ha ezt csak a munkaidő lete|téve|. .Számukra nagy segítsógetjelent. a |égiutas-B könnyebb. még akkor sem. végzőket|átja e| hogytérdünk ne e|őzze mega |ábÍejünket. hogy időnként fölállhatnak. . hogy pé|dáu| l Valóban e|képze|hetet|en. Ezek mel]otttermészctcsen a ttjb. ha fáradt ]ábukat felpolcolva pihentotik.?'. át tagjaikat. vagy gyakhelyben. de munkáiuk miatt a lábukra órdomes nagyobb figyclmet fordítaniuk.i-"T#:iliJj. ame|yek elsősorban a hát és a has izmait erősítik' így fokozva a prob|émás részek teherbírását.:Íil"ti:lifii'1:. a biztonsági a magasba Ba||ábunkat Íe|húzzuk. és fe|po|co|ják a |ábu.

Az úszást naÍ]yonjónak tartom. térdtinkrltkissé btllrajlít.zz'en' néhány tornagyakorlatot.tltően _ nagyon jót n()n] iS naBYon szembetűnő:egYiklzibunk- El c. miközbena |ábunkat nyújtjuk. Ha mindkét o|da||a| végeztünk' |ábÍejünket is a ta|ajra engediük' és10 másodpercig próbá|juk kitartva azt megérinteni. l ]nnek összeállításírtrrritldigvtlle kell megbcszélni. akik éreznekmagukbarl erót és prlrcoIlkertlsztül.tz' iz'nok. l ega lír bb reggtllenttlv i gc.hogy tehtlrmentcsítsük a fáradt lírbat. eríjsítsükaz iznlrrkat.EGESZ SEG ES E LET I V CD Jt & n4 egyik|ábunkat e|őrenyújt@ rtőredő|ünk. ame|yek nemrontiáke| az összképet.o L c = .tettkézze| nagy terpeszben maradunk.itl llegű nrclzgásrlkat (:s al. met|enné vá|ik'igy vise|ése megkeseritheti a munkáva|tö|tött id. hogy .amtlly segítiaz izmok rcgenerálódását tis csrjkkenti az izonfájda. de Az cdztissel kapcsolatbarl lónyegtls. ha végignézünk a uise|őjükön. így idíjvelkrlvésbólcsza játllonl nrégaz aerob .viki vrigzett gytrkorlatok a vérkeringéstis Í't:1- É = cd G O E m = e|ixír 59 . juk..miközbenkarunkat összekuIcso|juk a me||kasunk e|őtt. 10 másodpercig kitartva ezt a he|yzetet. .. nrelegítsebc az izmait. ésóvatosan Íö|Íe|é húzzuk. 0|daIanként 3x50ismét|és ajánIott. edz.jttíst lommal mozogjanak? sc.t kedvet ahhoz.tcjltött hosszú órák után. Ebbő| a he|yzetbő| összeszorított combbal 3x30 guggo|ást végzünk. l-ttlkÍZrradékonyak. Az általanl btlmutatott gyakcrrlatsorrllsősorban a mcgelőz(lst szcrlgírlja.Illivel a sztlrrrélvre szabrltt tanácstlk a Ieghatékcrnyabbak.javaslorn'mcrt az kompiextlt. a hátuI lér.Ezután a mtisik tlldalrll.de kényeF mes |ábbe|it vá|asztani. karunkat Ieengedjük a törzsünk me||ett. hogy lobban állják a Sarat.hetente pár a|ka(A g1'akorlatsrrr. Csípőto|ást végzünk o|da|ra és|eÍe|é: egyiktérdünket behajlítjuk' a másikatpedig kinyújtjuk. érdemes inkábbkevésbé sikkes.helő munkájuk me||ett is elvógezztik ug-van()Zt. és tlzálttLlmegakadályozzuk a kc]leI-tletltltrségek kialakulását. abban stlgít. Mindkét o|da|on isméte|jiik néhányszor! ! t i s Gl ununrat * keresztezzük. a telrhelóst is jobban bírják.íí lábunk sarkiítleszrlrítjuk l Mi|yen kiegészítősportokat javasolsz a talajra' és finrtman Ilyúitunkl]0 másodazoknak. juk. vagy miclőtt munkába állna. . Ha a munkaadó nemragaszkodik a tíisarkúhoz. I -''.fiziká|isannlegter. ban szintén talrilhatrj passzív nyú. _ A szerk') gítő nlozdu|atsclt-.o tesz tr nyúitás. A munka végtin_ akárr:sak egy kiadtis edzést kör. ltáadásul a kitartóarr lonl. Aki Íáradtnak órzi nlagát ahhoz' hogy hetentc tijbb órát is mcrzgásra Íilrdítson. n élénkítik' ami áldásos hatásúa munkiival kal elíírclépiink. és tréningezi a ktlringtisi rtlndszert is. akkor a futást is.tátnlozgatja a test mindcn izrnát. hrlgyaz' akinek rnár kialakultvisszerc Van' nlindcnképpen forduljcrnorvoshoz vagy gYógyt()rnászhoz' hiszetr szánlára a szakenlbcr álta| javasolt tcrrna jeltlrrthtltigazi scgítstlget. lJa crősebbck . LábÍejünket megragadjuk. Bár a magasabb sarkú cipő csinosabb' hosszú távonkényel. Ma máÍa spodcipőkbőIis készülnek teliesenegyszinü. izonlláz kialakulásiinak esélyét.ö L o b N = = = I . diszkrét darabok.őterlrrieríísítóst is' IIa a munkaidő alatti sok jírrká|ásncm vtlszi tll a kedvüktlt.ipo.it.sarkunkat a ta|ajon tartva.

aminekérdemes utána1árni' amelyek megterhelikaz emésáőrendszert. ésne fe|edjÜk' hogya méregteIenitó-savta|anÍtó |égzés ftitő hatásÚ| Egy rövid' mé|y be|ég. mustár- ső .ezért kerü|jük a magasfehérjetarta|mú éte|eket tej.a vírusfertőzés ke|lemet|en ta|á|hatik.l0 magot Szemet étkezés e|ótt1 pohárme|eg v2el). be tegyÜnk egycseppfahéjo|ajat! A kúra ideje minden a|att estevizes (p|. a bodza segíthet.1-2 |iptuszo|ajat csepp 2d|vízbe keverve)! SegÍtsük e|őaz izzaslásI! Pé|dáu| bodzatea. lassan kortyo|juke|' és giástÜnetek e||en is.de segÍthetjük pirinesgyigyszerekben megeIőzését is."'**j*rf ffi A kÚra a bor kiszáradása e||enis véde|metnyújt.vitamin-tarta|ma e|sósorban IIyenkor hatásátis kihaszná|hat télenkönnyen Iehűla test. Az (hús..ésígya regeneráciira keve Iergiák Iegtöbb esetben összefÜggenek a többIetfehérj+fogyasztássa|. mint ame|yeka Íázás. (.Hideg reggeleken segit vert3. torokgyu||adás esetén a zsá|ya.de mindighidegge| ke||befejezni! A kézis segÍt és |ábmasszírozás a vérkeringés heIyreá||ításában' . 1. Amikorkihűlt'|evét kifacsarjuk. Akinekgyakranhidega keze|ába. m{d 5 cseppfahé1o|ajat. ha a sÜ|t |evét isszukmeg. a hársfa. LehetŐ|eg napontaegyünk Ii|ahagymát' fokhagyrendszeresen . A hir. tej' tejtermék)' okok közÓtt szerepe|het KerÜ|jük a magas fehérjetarta|mÚ Aza| éte|eket éte|al|ergia.C-osv2ben!A 10-15 fürdőtkövesse hideg|edörzsö|ésvagyhidegvizeszuhany| Hidroterápia Minden napra aján|juk A citrom|é napi fogyasztása magas C. Ajánlatos tÜnket kenjük be kb.Íorró éte| he|yett vegyÜnk percesme|eg 40 . ebbŐ| egy evŐkaná|nyiba te szünk 10 csepp citrom. ame|y a hóháztaftásunkéftfe|e|ős. euka| iptuszo|a1os vízze| ! . édeskoményteát. euka. A kÚra napos.ugyanazoka hatóanyagokke|etkeznek benne. l :. kiÜtése|dő|. a lándzsásútiÍű.A citromot a kórokozók e|szaporodásáta szervezetben. Rendkívü| hatékony a forri szódabikarbinás |ábáZatás vagyÍÜrdó' A fÜrdőhözegy kád vZbe tegyÜnk 2-3evőkaná| szódabikarbónát! . i|letve |ábfürdótI A 3.a|ábbi praktikákkalenyhÍthetjük a meg. dorzso|jÜk át a bőrünket. www. megszűnnek. ha nincse||enjava||at utánji me|egentakarizzunk be..kÜ|önösen.napfenyesgyogykozpont. orrfo|yásnál a kami||a. M.'.ráadásu| ÍŰtŐ hatásÚ.|ega|ább-háromszor egymásután.romnapregge| éhgyomona e|ke|l ÍogyasZani egykiskaná| mézbe ke juk a |épet. ésamikorme|egebbre forduI azidqárás. tormát.tojás. hársfatea fogyasZása (p|. csök keveréke).EzzeI cjtrom sütőmagyarázhaló. egy evokaná|nyiolajkeverékkell ebbena hónapbanegy-két gyÜmö|csnapot bofinapot' is beiktatni. |nha|á|ju nk naponta kétszer kami||ateáva|. hanemté|en is. mandu|a. a tefiermókeket' a tú| hidegvagytúlme|eg ételeket!Fogyasszu nk hurutoldikat: citromlevet. ami nagybaneIősegíti miattjavasolt. tÜneteit. de erŐs gyu||adáscsökkentŐ juk.és 5 csepp fahéjo|ajat.huVáradÍTibor elixír . ekkor ugyanis hónapoknak.r'llicÍt:srlA mát'ésigyunk echinaceateát| Nagyhidegben a |égzésre is Ügye|jÜnk! A |evegŐt mindigorronát szivjuk be. A keveréka|apjavalaml|yenhidegen sajto|to|aj (p|. a tejet.l jót teszaz a||erte|en bekoszöntŐ hidegebb napokon regge|ente dl meleg vZben ke termékek)! A bőr méregte|enÍtését segÍtő Íahéjo|q-kúra -10 verjÜnk e| egy késhegynyicayennei borsot. éskÜ|önbözó je reagá|nak duzzanatokka| a hidegre. aszaltgyÜmo|. Ha a|aposan inkábbfonó fürdőt átráÁunk. teába keverve |assan a télibetegségek és|angyos e|kortyo|juk. A további napokon1 d| me|eg v2még a me|egÍtő tea fehérÜrimbő|' zsá|yábi| vagy borsmentábó|.rendszeresen vá|tó a|ka|mazzon perc hikar-.fahéj' il|etve a fűszerteák frottírtörü|közőve| majdaz egész tesszegfűszeg. fokhagymát. amíga héjabarnu|ni nem kezd. Egyretöbben szenvednek bőrviszketéstól. (hÚs'tojás'ha|'te1' sebb energia jut! A gabonák koziJ|azab és a kó|es fűtő hatású. Gyógyító növények Megfázásesetén hívjuk azonna| segítségü| a gyigyteákat| Köhögés e||en a kakukkÍű. 4. KerÜ|jÜk a hurutképzŐket. hagymát. A tünetek általában 4 "C a|att Egészséges étrend |entkeznek.(5-. hogy az influenzaáhalános kísérője a tél! ben addig sÜtjÜk.. Az e|sőháegész nap kevésbé fogunk fazni! Ezzel a midszene| ugyanis támogat.i..napraforgó). zésutánhosszú ki|égzés következzenI áázi praktikák Téli al|ergia Al|ergia nemcsaka nyáriószihinapokbanÍordu| elő.hrlr.il|etve szívbetegség)' rendszeresen menjÜnk ésénendszeri szaunába! l: t \i .4 percesme|egvíz-hatást fé|-egy deg kövesse.

tisáíti ésgyigyteákat pedig inkább a Íogyó Ho|d ideaz egészség például' Azokbana napokban amikora vesék érzé. } Hövrxvllot.o (]1_24.lo-én 08:21 a jegyben. tartsuk a szokottná|me|egebben a deréktásokan kÜszködnek nátháva|.) BeÍogad' fe|épít' tiíÍo|' erőtgyűit' energiát véde|emre hív. é|ünk-e a vi|ágga|. figye|men kívÜl e|sősorban de nemhagyhatjuk ránkgyakorolt hatásátSem.A betegség fontos a meleg |ábbe|i. rajtunk mÚlik. visszaszerzését.ig. megőrzésében. mertsokatsegtthet mindaz egészségÜnk tanácsostekintetbe végzéséné|.jénfogyasszunkl I-IOLDI\APTAR . { rooYl HoLD RzÉnzÉxrnv rrsn zllÁxotl A FENT MEGADOTT toősznxoxsAN srgÉsznt gEAvnrxoás rueu rufutlon xÍtvtÉlnrs eyioyÍrnsu r vlszorur' nRrÁsost Vákár Mrírta 61 ./ HATÁSA A HoLDFAZISoK {* Ú. keze|ésére számos hazi praktika (1ásd zik a tú|o|da|on!)' de a Ho|dhe|yzete is meg. tünetekke|. aktivitásra ésenergiaÍe|haszná|ásra hív. MéregÍogyókútála te|enítésre' a|ka|masidőszak. Minden anyag szeÍvezetbe va|óbeépü|ése gyenge' a tápanyagoké is is! ésa méreganyagoké (l-{e-is. i|yenkor tehát kü|önösen idŐ a vírusok ró| fázhatunk fe| okozhat a megenyhü|ó terjedésének kedvez.Vitaminkúráraa növekvŐ Ho|d időszaka alka|maskönnyítheti megőrzését. gondot. |éte. éspihenésre A szervezetbe minden könnyen beépül' a hasznos és a károsanyagok egyarán|! (25-én21|27 a O TEL|HOLD jegyben) szűz A sebek vézese igeninbnzÍv.Hold figye|mezIessena sapka és a sá| vise|ésére' mege|őzésére. minda hétköznapi teendők februdri Februárban influenzás kenyek.) Vízöntő Minden úi do|og kezdését támogatia.harmóniában Az. Ha nagyonkemény akkormegÍázás jat!A Ha|akjegyén átha|adóHo|d napjaiban a |ábunka tél. sikeres€b ben szabaduIhatunk mega rosszszokásoktó|' ha úiholdkor kezdiük.Kü|önösen a Ho|djárását az égitestek venni.tlol-o (. Minder|é|e sebeves#szetibeava|kozás ekkor |yesebb' mintmásnapokon! -ig'\ 26_28 E|távolít' kimos' száÍít.A Bika jegyébentartizkodi szaporodásának. hogykiegyensú|yozottan. pedig konnyen.

Ha nem. az éjszakasorán terme|ódottfaggyÚt bújjanak ágyba arc|emosás né|kÜ|| az e|so napslgarak e||en's fontos UV-szú. .hogyujjainyomán csontjáigI megje|entek-e az arcánszárazhámsejtek! ideje hidratá|óra vá|Haigen.s mozdu|atta| rAEL. tek oxigéne||átása. Nem sa| e|távoIithatjuk a fe|szinen|évóeIhat hám.c n n o | m i n L o t e c z Á n n -c .sokat. hogy a bőrkipihenhesse '.^. ésaján|ott több Ío|yadékot fogyaszta. AÍc|emosi tejjel a smink a és/vagy szennyeződések a|apos e|táVo|Ítása. mégis ha bőrÜnket már mostfe|készttjÜk az e|sőnapsugarak Ame||ett. hogyszebbek érkezésére. Viszkető bőrtérdemes kevés táp|á|ó-hidratáló krémmel kényeztetni.ler] enet ugy o uuroPv|. d4 a mindennapos borápo1ásnak ugyanis szabadu|.ésazokata mikroszennyeződéseket. .'^| q v lu |épést..-^^F^l^t. :^ ^ ' cóLlat|aI a r Iu ar ag nu Á ^ár. és megno a mttesszerek.gal leli nagyvarosbar elnek. szÁRAz BoRRE Arctisztítás termá|vizes (lehelemosival.tisztrtas_ ame|ynek Íoltossagat .Mégtávo|inak tűnhet a tavaszérkezése. hogy megÍeIe|ő hidratálót haszná|-e arcápo|áshoz' He|yezze ÖsszeszorÍtott mutatóéskÖzépső ujjátaz á||kapcsára.nencsak a sm'nx er raS repeseil rs il.aro thrti. majd arctonik használata.unk a nap f9'y3ry16n borünkre taP u r u r d r L d r rr r d v d r E t Azok.non''r| ' n'. gyengéd ArctisztÍtás Iemosóva|. nert nar ezek megtapadhattakaz arcon. Arclemosi tej haszná|ata.. NoRMÁL BoRE Nemhabzóarctisztító használata. majd tő|eg iIlatanyagmentes) UV-szűrős hidratá|ó haszná|ata. tonizálás éshidratá|ás. es e'tömttheti( a A |egjobbszövetségesek 'o {aIa'. r vagy az e d -YluYil az arcunkat'csökken a sej. akik szmogo|yan irritá|ótényezókke|.^ |Á^^^^i+ i^ ^ Á^|^++ |.I^-'^ |*:. A. o o i + ^ ^ + i^ t . hogy mego s s z e h a n g o l na i k Ü | s óh o m e r .l. Iar1)ák az arctisZítást' mond. hiszen megva|isttásuk nap mint nap emlékeztet arra. . akkor erősebb tania.Íáradalmait''. ÁÁr Aronor]Ácoi oc Lq por.to # ../rarluK i^ l1 e vszaKoK hogy az o|tözködésünket is Tiszta sor! cF I zsÍRos BőRRE ArctisztÍtás könnyed. mint ami|yen a ez képeziaz a|apját' A rendszeresarctisZÍtás padt szennyezódésektő|. GYORSTESZT ^ .|asárak ese|ye'Az esti arc ''Á|ln|. n l^'Áuinnpocséko|ásnak vdldnu/d-dvor.É rL .agoras "u ^-^ L r r o L l d n gyo.uJ v) A kipirosodott.uJ IL .hogyegyre kerÜ|Ünk köze|ebb a megúju|ás időszakához. majdaz ujjbegyéve| enyhe nyomást kifejtve' to|1a ujjait az arcNézze meg. majd krém nyugtató-hidraiá|ó haszná|ata. amelyek ros krémeketiasznaInunk. gé| |emosóva|' á||agú majd kismennyiségű hidratáló UV. jól tesszük.cr rrrs\Jrv'Er(l @ j r Y hidratá|áshoz r . . D elixír Egy gyorsteszttel ki::l:r:: deritheti. húZódó. semmikeop ne szabad megfe|edkeznünk arról. nia. ^ ^ ^ i + i ^ i ^ t . hogy már se1teket. finom arcmasszázs körkÖrös mozdu|atokka|' könnyed textúrájú' UV-szűrős krém haszná|ata sminkalapnak. Ha nem TSztitjtkmeg néhány A megfe1e|ő ) rvrvyur ^ c-termékkivá|asZásáná|ne csábít..bŐne _ de rosszu teszik. -^^. metszo szélvagy a perzse|onapsÜtés.pattanásokkia ak. a |e|kÜnkre hatnak az a|ábbi szépségtippek.ilrroil enne ván' hogy éjje| Úgysem kerÜ|t szennyezodés a elegszer hangsulyozni eZ a távo|itását hanem aZ is.^-.akkornagyva|ószínűségge| he|yesen vá|asztotta megaz arcápo|óját. il rclJVilr{o. A regge|irohanásban sokan Íö|ös|eges idó. z Í\ /.l r rdLlo\ o vur ur cagusogl.Á|+^+^+i' '|. ^ + n m .akik kihagy1ák szo|gálja.szűrős felvitele. is kedvezően |eszÜnk..

csak'' zsíros a bór. kiőr|ésű tésztiít kekszet Íogyaszés Ezek összetett tarta|szanak' szénhidrátokat maznak. NEMKERÜL SEMMIBE. Kitűnő Íorrásai a . M|ND. 2 | fo|yadékot. béta-karotinos MENU bőrtípus szerint . narancs. s ennek hatására enyhü|. . Finom mozdulatokkal végig köszönhetően simítsunk az keringésnek a tápanyagok a majd arcunkon. ami csak rontja az alaphelyzetet.ésa tök. a|acsony bőveIkednek és indexük. csonfunk vonalát. ezek va|óban.Ae érzékeny bőrŰek számára |egmegfe|e|őbb az i||atanyag.mélyebb rétegekbe is eljutnak. .ne haszná|juk kialakuViszont. A normá|bőrűekkedvÜkre vá|ogathatnak: mel|ett is a krémek a hidráá|if|uidok a bevásárlókosarukba kerü|hetnek' -8. érdemes rájukcé|zott kozmetikumokat haszná|ni.hirte|en haka| eme|ik meg a vércukrot. táplá|ikrémet haszná|nak. meggyötört bőrre| csodát tesz a béta-karotin. üdeszínt kap'iz. |ását.tennivalÓk szÉpnŐ MASSZÁZS VENUSZTITKAI Ténnivalók tavasz előtt n I . egészen a ha|ántékunkig! .- hámsejtek Íinom radírozása aze|ha|t pako|ás vagy maszk Íe|vite|e táp|á|ó |ega|ább izzasztó egyszer testmozgás beiKatása perc) (15-20 i||óo|ajos |azító fürdő gyümö|csnap (kizáró|ag egy-egy beiKatása haegészségi megengedi!) akkor. barack stb. még ennyiis kevésnek bizonyu|könnyÍti Akinekzsíros az arcápo|ást! a bőre. hogy kizáró|ag te|jes pékárut.M|NDEN BŐRTÍPUSRA . búvölŐi||atl Csakisolyan|emosit vá|asszunk' me|egben. ézékeny szemkörnyék ésaz ajkak kiszáradhatnak. lffil osszENEMI tDoRAFoRDtsukel ujjainkon. a bőrünkre! . gyasztott vagy Íormában! Ezek nemszárÍtott kö|csönöznek a bőmek.Érdemes krém me||ett o|yan dönteni. Végül azorrunktó| kiÍe|é ha|adva. IeveIes zö|dségek. nnt tu EJUtEt I neveznek. eme||ett táp|á|ja ésélette| gyu||adt pattanások! de nem boritják te|ivé teszi az arcot. hidratá|ás .jószo|gá|aA megfeleló hidratá|ás|essítia a ránr'ok tot tesznek. ribiz|i. A szervezet A. ame|yet a bórre gyakran java.vitaebbő| mint á||ít e|ő. így a kitar. jük a vérkeringést esa szövetek oxigéne|lá!átható eredménye. óvatosan ütögessük az or. A tisztátlan.szÜkség|ete. nemcsak ame|yet táp|á|ékkiegészítőkbő|. á||apofunk testradírozás arctisztítás a kozmetikusná| pakolás mé|ytisztÍtó fe|vite|e 2-3hetes kúra. Azéaékeny gyaktínyérjára kerÜ|jön bőrijek Í|avonoidokban ran C-vitaminban és bővelkedő . az ujjbe. és parabén' mentes. amelynem Iartalmaz alkoholt! hetjÜkmeg aÁ a v€ Gyu|ladt'pattanásos dóvona|at. csak egészséges színt hanem ruga|masabbá is teszik azarcon ta|á|javÍtva (1y mikoereket. Az igénybe vett. szeder té| végén ÍaáÍonya. . gyököknek.^+ ht.sárgarépa' narancsszínű termések sÜtő. rostokban. .gyünkkel Íinoman nyomkodjuk át az archetnek a Íelszines mimikai ráncok is.olyan. Íö|Íe|é ha|adva' . ame|yiknek zottabbmúiködésre sarkal|hatják a faggyúmi. smink|emosás . Bőrünk tiását. természetes összetevŐkbő|á||i arcápo|ó.. Nagy elixír . szakembereka bőr so|jáka kénes|emo hidrolipid rétegének ^At. ható a keringést. e|egendő Ío|yadékbeviteI . ésalu|ról TÁST |GÉNYEL EZA MWELEI' határozott. Az arcápo|áshoz hasznáIt krémet osz|as.hogy kipirosodjon! cánkat' Ezze| Íe!é|énkíttásnak mindenképpen meglesz a szemme| . ame|yik nemcsakhidratá|i' de nyugtatihatásúis. amikormegnő a szervezeI víz. A finomÍtott Iiszt és a g|ikémiás cu. zö|dségekből szevá|ogatott is magunkhoz vehetünk. hanem Ügyesen öszgyümö|csökből. Pedig haszná|jon arc|emo dig rendkívü| fontos. a nap netánmégis megje|enne egy€gy pattanás az Ío|yamán könnyen fény|Ővé válhata bórük _.teafao|ajos ecsete|ővel érdemes keze. estepedigarctejjel törlik át a bőrüket. mandarin. és meg. kÜ|önösen a T vona|ban ez a |ésbe venni' Az érzékeny bőrűek kerÜ|jék a csapvízhaszná|atát. és útját á||ja a szabad . ami pedig meghatározza bőrÜnk ál|apotat' e Vizet. maink el|azulnak.E. krémtípus Az sminkalapnak sem megfe|e|Ő. A zsírosbőrűek Eróte|jes száriti hatásukmiattugyanisfoko vá|asszanako|yan hidratá|ót. ame|y segíti a regenerá|ódást.. vizet! Nyáron a legtöbben megisszuk a szakemberek álta| javaso|tkb. prob|émás bőrűeknek a szakemberek aztjavaso|ják.^A ^^^+^^ tundl. ráadásu| arcon.a hat. Ha Ha gazdag.i|yenkor.könnyű a textúrája' és konnyenbeszivódik| rigyeket. helyette inkább töröljék át az arcukattermálvizes|emosóva|' esténpedighaszná|janak pé|ként nyugtató hatású' A normá| dáu|rózsavizes arctisZitit! bőrűek vannaka |egkönnyebb he|yzetben: e|ég' ha reggeI nem habzó |emosival.ésszívesen iszunk akártöbbet is. napi1 csésze sa|akta|anÍtó teae|Íogyaszüísa .a hid+ gebb hónapokban regge|i tisáításhoz részesÍtse elónyben nehezebb azonban a könnyed á||agú lemosókat rávenni magunkat a ke||ómen(pé|dául a géleket)' estepe nyisége|fogyasiására. egészséges. arctisztÍtás . és tástgyakorolnak a hormonháztartásra. .. hogy si tejetl Ezután kovet bőrÜnket kívü|rŐ| ésbe' kezzen összehúzó to lÜ|rő| hidratá|egyaránt juk! Csak így erősítnik.e||entétben kor vá|tozataikegészségesebb . mozdu|atokde nyugodt simító ka|vigyükÍe| A Íö|pezsditett . ha . amelymegfe|e| a bórtípusunknak.

.._.: e.-.a * A .Lt.udományegyetcm do celrtató.z Lrgg-t er d/ . .:.' iz. . repek meq kÜlo1tioztetésében? _ A nem szerepeknekketfé]e ertemeze az adott ku|tÚraÍr1a Egy. ''ijr -s pszichológus zílpségku. a ' C..' scinkrr' \!.. . es ....':' ^Ze/c: ..-kri 1.' ... i: fl Vajon minck kös zörr]rctíj. Al a- férfasnak.*... a.l. .].^ Í. ot . |ában azokat a do gokat tart1uk 64 elixir .a!L a:0ar.ra) . csak a Íiatalok köÉbon? Ezze| kapcso|at'os kótdó.r.l elO 1o 1o16l. .")íJ.estc'*z lé..:.fe|o se |ehetséges' nó esnek vagy férÍie|ő' hogy m t tekintÜnk a nenli SZeasnak' ígyebbo| a nézópontbo| r e p e k i n k á b be s e t | e g e s e k p ' a f é r f i a s n a k hossza koronkénte terÓ' tartott hajviseIet Ma"lo O e..... hogy rrapjainkban ismét ésncnr divat a Üostdíszítés. tt Pécsi sc válaszolt" .

a keskeny csí.je|képe áru|kodott származásá. a A ||' vi|ágháborÚ utána modern testdíszívisszavonulási ésbojtiidószakokri|is. nagyivók. |ega minima|izmus.maffiózikstb. ben a férfiakszámára.tehát csak azok engedhetikmeg nemiséget meghatároziszexuá|ishormo. férfiasnak könyve|Ünk e|. a dadaje||emezte. ere1érő|' ta..) kapcsán tartottrituá|éknak. mittekin|yáso|ja azt'hogya megjelenésben ).rövid távúpár.a a nőkét.kÜtek. bűnözók' rabok. az egyikhi ''emberi -.mokkal és nonfiguratív ábrazo|ásokka| bőtött be a |egtobb ősi tözsi ku|túku|ásukat. akikji| tűrika fájda|mat. e|sŐSorban esztétikai ..szon''' .jes biáonságga|.ciót ésa Íigye|emfo|ke|tést szolgá|ta pasztaIatairi| vaIamint ben mindszéIesebb és bölcsessé9érő|. még nemi a testdíszítés' de hétköznapi tevékenytozi társadalmi retegek.a vá||ak. Fő|ega maorikra vo|t hogymin. vü|t. tJyZé|and. ke|bátorságukat hangsÚ|yoz. követendónek vagydiva. hogy a testdíszekvéde!. pedig aÁ sugározzák.akik népszerűek. ink médiaüzenetei maguknak. Vise|ésÜk Índ i|tatászités a civiIi |en.a testdíszitése erokkel szemben. férÍi nemi hormon.matrózok.sülnek. társada|mi megé|t Szerepérő|. a robusztus áI|. Mive| a nokka|. nem á||ithatjuk te|. ame|yeket egyezményesen kapcsolatokra kaphatikstb. je|entőségettu|a1 (Folytatjuk) is ségeik során kiemett valamintegyébcsoporte hetó' hogya férfiak körébennépszerűbbek maradanditestdíszítések kortól és nemto| minta nőkné|. ame|yekosszefÜggnek a szervezetben lévő vise|őhö|gyekke| kapcso|atban a kö|dök környéke' a derék. is szÜletett. érdeda|omcsökkentő hatásÚ is.piercingeket ésspirituzáció beköszöntéve| ku|tú. vagyisazokka| a fizikaine.a teszosáeron magas negatíV vélekedés. éshagyománya |önbÓzó vidékein ma is met nyújtanak a gonosz resa|kotáson az emberiszáj egyforrástorkaje|ent pedigaz a|áélaz Ős|akosokkorében. i||etve es+ . harc stb. |ndia' Japán stb.me||kas ésaz izmosvád|ik' a test ra. a szÜrrea|izmus. néoimotÍvu. azza|' hogy mŰvészitarta|omma| töhÓtték den szemé|yes informáciita testÜkön Visel.is. ek. Az 1950es évektestfestési stílusát fG tek' A kÜ|önfé|e |átványos testdíszÍtŐ e|emek. és fordítva.váh. a széles vá|l. ezértÍe|téte|ez.. vise|ő társaink extrovertá|t.izmusésa kubizmus ésszépségüket amia későtr ták' a fö|d ésaz ál|atok le|kéhez biekben ősi szimbó|umokka|. veszé|ykeresŐk. lativlzomtömeg.hogyje|en kultúránkban azi|yendíszeket nóiességet vagyisa me|| sugárzi fertá|yai' jiva|több a fe|sórésze. testdíszÍtés Íontos fűződő kapcsolatukat. ésa tetová|ás. szÍereotípia a karcsú bokaa kedve|t koncentrációjáva|. dó tapaszta|ataikat szimbo|izálta. sú.é|ő szobor'.nem át|agosak'..Az 1960-asévekben e|sósorbana szaszat.festővácsendesóceáni szigetvi|ág' ták' i|letve abban a hitben é|.A kü|önÍé|e népszerűsége is töret.zuhogó vizet igyekezett é|ethűvé varázsolni. Számos komoAfrika. Napjainkban miivészek a o|ykor az emrában _ AusZrá|ja. . D. szereoettöl az átala.gyanánt.alsi része.mive| a környezetÜkhözÍŰzG su|ások ka|ózok. a nagyobbor1 a vasta.de egyreextrémebb kivite|ezésekke| ta|á|nélkÜ|ozhetet|en ke||éke á|iséletÜk vo|t ránként vál kozhatunk_ nye|vbe.hi2asság' halá|' vadá. beavatkozásokra.hiszenpé|dáu| a mai hatvanévesek pő. beri testet haszná|jákönkifejező . E|sősorban a meg. illetvea férf iak Vonzerejét Férfiakná| á|ta|ában az egyébként is férÍiasinkábbnöve|ia tetová|ás ésa piercing.Szociá|is kat. a |apockák. szervbe va|ókka| is. a hát (könnyűvérű.kÜlönfé|e tetová|áso dandi díszeket hagyománya. és koronként orcába.meg. |yabb tájkép'.A bennÜnket körü|vevŐ ku|túra erősen befe mi je||egekke|. Egy vizsgá|at mígnőkné| ugyanisrámutatott ar. a termékenységÜket. ként kÜ|önfé|e szertartások idején ékesÍtették Bár a természeti népek. terü|etek. hogy a kesek. a va|amint a gyászukat szimbo|lzá|. mint nak tartottfelsó kar. tésnekegészenÚj színezetet kö|csönöZek je||emző. tet|en része vo|ta fontosfordu|ioontok.l|yen re l A modern nyugati ku|túrákban a nagyobb mit tünk kÍvánatosnak. ésvajon minek tosnak. módszer. privi|égiumává.c. megbé|yegzésévé (fe|nótté mények vá|ás. Tehát társaságiemberek. marade viseltek né| töret|enmaradta testdí. badság és a konzervativ társada|mihagyo A testdíszÍtés vise|Ője |i2adás. donítottak neki. korbendivatot teremtett' csend-ésönmegtartóZatási fogada|máró|. piercingek magukat testfestésse|. akkor e|téró do|gokvonzik a nók.mányok e||eni |ett' a provoká.mikÖzril.. hogy tetová|ást tesztoszteron többek kozött közismertenfá1. E|engedhe oromlányok.. A függet|en része ezeka szépészeti e|járások' e|várásban ésmegÍté|ésben tanuImányok mindeZmeg is erŐsítik: a férfi.EgytanuImány szerint a modernnők vá|la|koznak i|yen és férfiake|térő ak jóva|nagyobb számban testfe|ületeket választanak. elixír 65 . boszorkányok.köszönheti' hogy szinte korra és nemre generáciijának nŐtag1ai számáraannakide jéna fÜ|beva|ó gabb szemöldök stb' Ugyanakkor a tetová|ás va|ó tekintetné|kü| hódít? viselésén tú| szintee|képze|járó testdíszitési _ Ha egy je|zés és a piercingfájda|ommal összefÜggésben van a hetet|en volta piercing Napja.szimbo|izá| a testdíszítés.

g. hogy gondostréningge| az utóbbi is megtaníthatiana' hogy . és azonnal e|kezdték csócsá|ni'Rovid idő mÚ'Lanegy idegen kísér|etvezeto megfogtaa csont egyik Végét' megpróbá|ta kedvesen . Termé szetesen valamennyienmegszagoltak. a farkasokviszontvalamennyien hangosan mo rogtak.. gusok vise|kedésének hason|óságát' Vajon mi |ehet enneka hosszÚtávú tudományosprogramnak a cé|ja ésaz érte|me?Erre a kérdésre kerssük a vá|aszt dr' Topál József vise|kedéskutató... kiemelkeden' ame|yekkeI az á||atvi|ágbo| a q # l Miképp a|akuIhatott a kutya' egy farkasszerű lény e|méje.és a vi|ágétt vo|na e| nem eresZették a zsákmany.Persze a morgó kisfarkasoKó| azért e| |ehet venni a csontot' mive| mégnincsenek erejÜkte|jében.{ÚÍ i{ zássa|Ío|neve|t kutya és farkas kozott.'az emberre|.farkasszemet nézzen.annak el|enére. -*.emberszabásúvá''' azaz csecsemőszerűvé? _ A íarkacl hiznnrlnc or- t \ r ). tisZikus'' kutyának is.bar a kutyák kozÜ| néhányane|őször nem tudták.'..L inta korábbi beszé|getésbő| is kiderü|t' a csecsemő ésa kutyaviseIkedését osszehakutatása|apvetócél son|ító ja' hogy megédsük az emkia|aku|ásának miberielme ésmŰkodésének kéntjét és aá' hogy va1onaz ember hogyan tettszer1 azokra az egyedÜ|á||ó képességekre..ú|L* .J t t t -'^"1 - EwKUru?. A ve|eszü|etett külonbség+ ket jó| mutatjaaz a kísér|et is. tatják aZ ember_ csecsemők ésa kutyák sil te|emben tekinthetjük''au.'.. 66 elixír . majd erőszakosabban e|hÚzni. mit kezdjenekve|e'egy részÜk viszonylaghamar .'.J . i||etve fokozatosan e|vennitő|Ük' A kutyákszintemindegyike már a kezdetkezdetén átengedtea finom falatot.amíg pé|dáu| r .'* ':' esztendeje kua.t' Sot. s így nem okozhatnak komo|yabb sérÜ|ést sem az embernek' Ha pedig megvárták.'. nehanyan nréga Íeremert csonton is ott |Ógtak egy darab. Az etolóCsaknem hÚSZ .'e|kérni.a bio|ógia tudományok kandidátusa segttségéve|. í rint.mint a szem kontakLusvagy az érintes'|Veg|ehetósen nagy a kÜ|önbségaz intenzív emberi gondo- . mirő| van szó.'rácuppant''' A farkasok azonban mind rogton tudták. mive|eredendóen erős averzióvalviszonyuI az emberi társas érintkezés o|yan a|apvetőingereihez.rész A tudománynéhaegéSZenmeghökkentő témákka|fogIa|kozik lega|ábbis a |aikusok megrté|ése SZe_ t*". ame|yetember nyo|chetes kutya-és farkaskö|yálta|fe|neve|t kokke| végeztÜnk' Mindannyian akkor |áttak és etteke|ószor e'etÜkben''cupákot.

ta|á|hatjuk mindennaposte' emberreje||emzó és a kutyábanis meg|évo egymás kozottÍeIoszIhatják vékenységüket.a kÍ.meg|ehetosentompa érzékszervekke| mé9 akkor is' ha lud1a'hogy epp ''kutyába székes mozgáskor|átozott kovettük rendeIkezik. ^ d |. . .akinek''nagyon jó edény dek inkább az ember á|ta| ''fe|értéke|t'' tar hez sza|adlak. S ami a gyorsaságotés erőt i||eti' sem veszik'. a Szocia|itáS. a kutya e|sősorban a nonverbá|is kommunjkációt érti'bár a szavak érze|mi tartalmábó|ésa testbeszédbő| is képeso| egyre erosebb és A |egtobba||atf'zikai|ag nllnrqphh Ipl| pr7okq7ér\leik mindinkább kif'vagy tanításihe|yzetbentermészeténé| fogva vasni' Ezze| kapcso|atbanis végeáünk több példáuIkerekes nomu|tak. cr ru u^ J v^ g^ U^ ' ' d4 Üres'a másik jutalomÍa|atta| teIi. .zpteqséne nem errber' es még CSak MégsemmondhatjukaZ.metakommunikációva| is társítja. a kommUnikációsingerekhatávé|t kommunikációs érzá sa a|a[la/ á|taIafe||smerni eIvárásoknak átengedik a zsákmányt' késobb vissza is beni fogadókészsége. tettÜnk.^A |v| ||d|du' Á^. Azember azonbanerőtlenés|assú rendkÍvÜ| e|fogadó az emberi je|zésektránt vizsgá|atot'Egy kísér|etben és speciá|isan kilény. be|ő|ük viszont hiányzik az a csoport tagjai megtervezhetik.. Üb d |.''+'.Az esetektobbségében hoz rohantak.ben bárrrrkorszÜkségIehet. hogy a szeml |gaz az a fe|téte|ezés' kontaktus rendkívü| Íontosaz ember és a kutya viszonyában? _ Valóban.kommunikációs kényszel'. vo|na..hogy a kísér 1e||eg. ám a kísér|et. kenységeaZ emberi vise|kedésnek e |énye meg|ele|óen'nkábbcsecsemoszerűen cs+ kapják. hogy az e|fogadókészség tény|eg a következménye? szociá|is érzékenység .a . társas fogékonyság. es nem a bŐséges1utalmat Aha|ában. a kÜ|ön évekóta egyÜttmúkodo segítőkutya miképphajtjavégreeá a boző he|yszíneken A mozdulatsor tüzetes fontos Íe|adatot. hogy a kutyabután aotak nekik a csontot.'.hogy aZ e|étett kétedénybő|az egyik zénysziI is. Az embenéválás vezeIő az e|őbbire mutat. kai gondo|kodásravaló kepesség csírai|' emberszabásÚ majmokban (p|'csimpánzok) vagyis azok a társas keszsegek.e|játszotta.. sőt.. míga másikba |átványosan zá|idás' társas érzékenység né|kÜ| azonban edénybe egyetlen. l A kutyák esetében mi bizonyíthatja azt. és gesztiku|á|va .|Var enyhe befo|yasolas' társas konAz ember korÜlbe|Ü| hatmi||ió éwe|eze|ott ges dimenziijátnagyonszépen.r]l y rn u r | .Ha pé|dául a ket |abraa||áscsak tovabb rontott aZ emberre|kapcso|at to|ja.|asZani' Kipróbá|tuk aZ is' hogy aZ egyik során tehát egyre okosabbak |ettÜnk.kiprovoká|ja'' {ü { IT I tr I p. u n 9 \ . á|lat Ia|mazótányérhoz. A környezethezva|ó alkalmazkodássorán próbá| mindenfaj kÜ|önbözőképpenpróbá|t. ame|yjó| o|vasaz emberi ingerekbó|..í t á a "$ lt-. javítania te|]esítményén. ame|yre adott Íorga|mihe|yzetten.*w. A segítőkutyaismeri a . e|ixír 67 . akkor azt fogja vá. azaz|ényegében semmi haszna képzett kutyája egyÜttmL1kodését vemegszima nyomon. |átasa.egnyugslanak.. hatékonyságán. A természetnek -n"nÁ{. de társas ingerekke| szem vise|kedik.|' A fe1|esZése.ntrm les7 i|vel nsztönei a te|ita|hozvezer|ik.N/IK ROV I LAG az pmheritermpszetneK' Bár a ku.'szimu|á|1a''' komplexér. fÜggel IenÜ| azok hasznossagató'.^ Autyd A|5TU |^^^.^ |.rogton veszi az adast' te| a periÍérias nóz ra vaovis |etrciÁn a szemkontaktus köa zottük' A gazda |ényegében .farkaséhes'' egye kutya fe|é a fejét.lya nyi|vánvaróan gyon nehezen)ok is megtanulták.'normá|is'.aho nr n I u nc co eL on o9 i |La hé +r^ Ennek az a |e| | ldrduL.'. és gondotkodni ződötl'' Ezze| e|indu|tegy o|yan öngerjesZó je||emzóje fgryamál'ame|ynek |ényeges az sem tud mások gondo|atairó|' Az e|vontlogial egyre erősodő.értelmet|en'' vá|asZásraosZö szakadt e| az emberszabásÚaktó|'s |ényeg+ UgyanakkoraZ emberreje||emzo vá|ta társas é|etmódja' egyre nasen e|térővé gyobb és komplexebb csoportokba szervete|miműkódés egyébmegnyi|vánu|ásai nem nem ká fedezhetőkÍe| benne' hiszen pé|dáuI pes a nye|v hasznalatára.több fa|atot |etben résZ VeVő kutyák kedvÜkre válassza perszeaZ Utóbbi nak.^"^l-^^ AE|EnE- átmegy a jobb o|székmogotta ba| oldalró| hogy az emberre| da|ra.akkor ioovel(oar na.hogy a gazda után' mie|őtta kutya vá|asZhatott nem puszlarr kiadla a vezenyszot.e|emezésekor fény derÜitarra. 7.E|őször a fordítja hogy az mennyire finom. |ekszik.. mindez mit sem ér'Ez utóbbi a|apveto és hagytuk.Ugyanakkorha néhánypróba |^^| Ld-l.Videóra rögzÍtettÜk.nyege. hogy ha nem is csecsemó.korbe!'' a he|yze sem származik be|őle.es vissza. ame|yeks+ gÍtségéve| meg.taktusis képes'. a farkaskö|ykök n.hanem kivetteaZ aZ egyet|enfalatot' é sér|etvezeto nézett a kutyára.A kutya kommunikációs kontextusban ké|ni ot' annak hiányábanazonban pontosan tudja'mi vá|ik Lényegében eZ a fogadó ]avára' készséget a|att' éd]Ükszociá|is érzékenység ame|y fontos ku|csa a kutya háziasításának.i^.hogy amikora gazda kiadjaaz utasreImeképeségek szocia|i. larkase|mébo| fe1|ódött|ényegeben csecse mőszerúe|mévé.

cSa|áS . nyeztetett mert nem ismerik a szabályokat _ vagy azérl'. fontosabb céljais. míg |egtöbbet az interakciót bevezető szemkontaktus nyom a |atba. vise|kedése kétéves emberi kornak fe|e| meg. rejtve eset|eg jövó inÍormációözönben |ehetséges oka.ha pontosan tudja.. történik. va|amitkérniszeretnető|e A második fázisban megszilÍtja a kutyát . Vana do|ogban.vajon |étezik-efontossági sonend a négy |épésben. Ha viszont hiányzik a szemkontaKus.a tekintetvá|tásbi| a kott he|yzetben kutya azonna| követkeZet gazdája szándékára.hol pedig semmit Sem.ehhez kártyalapbi| értéke|ték ki. meg |ehetkü|önböztetnivé. a teklntetvá|tás fontosságában pé|dáu|a fé|éves cse csemőkke| vannak egy szinten.kutyatekintetét' hogy fe|hívja a figye|mét arra. meg ve|Ük. Le ke|| szögeznÜnk azonban aZ' hogy a kutya kifejezettenSzabá|yköVető |ény. Kisokszor a vezényszóis hiába hangzik e|. A paraképességek szempont1ábó| kifej Ieszthe|ván u|ásokat éstudatosan let|enszerŰ. és bizonyos he|yz+ tekben váratlanu| nagyon agresszíwá vá|hatnak. számít. és a fejmozgás követésében. a gyakor|atban ezek haszná|hatósága rű tanfo|yamokat hogyan |ehet mint amikorazt rek|ámozzák.vagy a nevét -. és me|ylkaz.kijelenthet. hogy tú|erős kívÜIró| világunk egyreinkábbe|szigete|odik ólÜnk. me|yik fekszik|eterÍtve az asila|on'Sok ezer. Meg|ebinációkban hagyjon ki egyet-egyet' petésÜnkrekideru|t'hogy ezek közÜ| a |eg. lemarad. ail. kertelenÜ| Szokott és |eis vonja a koanézőtöbbnyire Va|ami hogybiztosan vetkeztetést. produkciók gyakranhangzik e| a bűa|ka|máva| Kaná|haj|ító hogy bárkiottvésztő| a biztatás. megtanuIni egy hét alatt spanyo|ul. majd a mondja. jük. és csak ri| jobbra tntő mozdu|atota fejéve|' ezt kovetően hangzik e| a mindkettojÜknek szinte betanitott vezényszó' Ez a . mer1 nem ismertették mert azok ál|andian vá|toznak: hol mindent megengednek nekik./ KANAL- tuffiffi mutatványok igaziparaogy a |átványos kaná|haj|íti je|enségek-e. hason|ó mintavéte| eredményét 68 elixír .csakerőSen pribá|gatás azonban siotthoni végződni. spontánmegnyi végeztek Az e|óbbire tudományos vizsgá|atokat tő képességeket. ame|yiktény|egesen A következó vizsgálatsorozalban arra kértÜka kutya gazdáját' hogy a négy mokÜlönböző kommentumbi| a|kalmanként. AZ ígytartott kutyák á|landi stresszben é|nek. kevésbéa vezényszó számít.ami a be. ezeketa kíidején az USA-banésa Szovjetunióban. |á|ni. ám az ma már bizonyított parapszicho|ógiai kivétel képességekkeI tenciá|is mindenkirendeIkezik. hiszen nemke|l másttenkoncentrá|ni' Az i ni.és rávezető részea tény|egesköz|ésnek' l A kutya je|en|egifej|ettségiszintje milyen korú gyerekének fe|e| meg? . amitársas szituáciitteremt. mert a három hónaoos kortól akár akéI és fé|éves gyerek koráig terjedhet a ská|a. ki sem fej|ődnek.Figyeljl" ba|harmadik |épésben tesz egy Önkóntelen.rituá|é'. je|enthetjÜk tehát. né|kÜl ki eZ a képességet. hogy a kutyával ji| kommuniká|ni gesztusokka| |ehet. hon is kipróbá|hatja a mutatVányt. hogy .Nehézerre pontos válasZ adni.a másÍé|éves gyermek Íej|ettségéve| egyezik miképpismerife| meg' De ha azt vizsgá|juk' ésveszi át a szociá|is szabá|yokat.. ám szerettükvo|namegtudni.vagy azérl'.ésa belsó'tudatta|an aminterremár Jung is rámutatott' a tudatosénÜnktől' ma már gyorsésegyszeBár a paraképességek kifejlesáésére hirdetnek. Türelem éskitartás Aggod Judit nem képességeink a modern vi|ágban á|ta|ában Parapszicho|ógiai maradnak. a hidegháború titkosították' közepétő| sér|eteket azonban a' 70-esévek vonatkozott.és máris indu|a másik olda|ra.. aminek tudatosu|nak.Az e|ká kutyák álta|ábanfrusZráltak amiatt. A kutyák a szem. az embe ahogyan egy fe|nőttkutya értelmezi ri kéz geslusainak kÜ|önfé|evá|tozatait.. ho| a határ. ahhoz hason|íthati.és összekapcso|ódását a két e|me pi||anatnyi RáadásuI ha mindez megszoeredményezi. az o|yasmikre képesek e|őrekitami|yen va|ószínűséggel |ehetünk hogypé|dáuI vagyhogyötfé|e hogyegy vé|et|en szám párosvagypárat|an. Viszont az. és azt vizsgá|ták. Amit enő| korábban pub|ikáltak. vagy ÜgyestrÜkkök' aá perszenehéz hogy potény' e|dönteni. hogy kaná|hogy a természeIazérIa|akította A|ighanem |ehet ennek va|ami hajlitó trÜkkökben hasznosítsuk. tör' minden esetben másodpercre ugyanígy ténik. vagy aZ. sze reti. habár nem biZos.

könyvbŐl tanu|t midszerekke| pedig lehető|eg ne próbál- kozzunk! Ami pedig magát a paraképességeket il|eti. _ a tudománvban lehetaz eredménye' csak aZ élet számos terü|etén A gyakor|ás cé|1a vo|taképpen az. Josephson professzorszerint az evo|úciósorán az gondoIatok vagyis megál|í.ha me||ettÜnk egy |égkaIapács Az egyik i|yenmetódus szerint a gyakor|ásazza| kezdődik. a sorsunk egy megfe|e|ő jobb' ha ittmegállunk. akkor lega|ább három szakaszban |ehetcsak el1utni bármifé|e érté.pé|dáu| pszichoszin. az errevonatkozóírásait Az Ürestudatál|apot e|érése számostudományos Ío_ akárlás szükséges hozzá. szeretnénk a sze||emi geinket. a Roberto Assagio|i általkido|gozott Bár Josephson professzortöbb magas pub|ikációban tézis-módszerben. amikora figye|mÜnket hosszÚ ideig egyetIen d o I o g r a( e g y é g ő gyertyára Vagyegy közömbös fantá.Íejünkben'' a tudatunkban) fo|yama. irlási türe|met.hogyan tovább. F nr LV yr m lr z^ I rá rc o io m r1 r rÁ ru uc oz zo er r ^ a ^' |ó7t^ Putz(o A töké|etes önfegye|em Az elso szakasz a töké|etes. Erre is többfé|e midszer |étezik. akkorjöhet a második szakasz. pedig abban á||. pé|dáuI ziaképre. Dr. né|is tovább akarunk |épni' áttérhetünka harmadik szakaszra. a gondoIatfo|yamot tani. és egyéni|eg hogykinekmelyik működik|egjobban.ezze| a kérdésse| De ha mindenképpen továbbjavitani képessé többek kozött a Nobe|-díjas fizikus. Íejtette ki a vé|eményét. és á|ta|ában nincsenek regisZrá|va a népszerű portá|okon EA azuIán sokáig. tapasZa|nifogjuk'hogy ez már önmagában is pozitÍvan befo|yáso|ja az életÜnket' az emberi kapcsolatainkat. ta megfigye|Ő ál|apotba csupán egyszerűen odaÍigye|Ünk a kÜ|pé|dáuI ső ingerekre. is érvényesÜ|nek. ha va|akihátuIró| nézminket. hogy az é|etÜnk jobb |ett. Ha a nehézségeke||enére va|aki mégis hozzá akar kezdeni ehhez a fe|adathoz. TV. o|yaná||apotba.belső önfegyelem kia|akitása ' Erre számos módszer ta|á|hatópé|dáuI a szanszkrit nye|vú szakrális szövegeKoen. önfegye|met és kitartást igénye|. Az egyikilyenmidszer a koncentráció.N/IKBOVILAG hogy van-eje|entős eltérés a várhati vé|etIen valószínűségtó|' Ha valaki szándékosan ki akar fej|esZeni ilyen képességeket'arra vonatkozóan több ezer éves hagyományok ta|á|hatók a hindu. te|. egy geometriai áb. ame|ynek soránigyekszÜnk a kozott behatian.véteszik a te|epátiaés egyéb paraje|enségek cioná|is hindujiga szerint meditációs ez elŐnyös a tú|é|ésért fo|yi küzde|emben. Az igazi mester tanítása ságérzések társuInak.hogy mindez töké|etesen nem sikerÜ|. gyakor|ása. hogy (pontosabban megÍigye|jük a . ti tö|téseket.é|ő|ények kifejIesztették azokaIa képességeket is. és még entosan áramló a gondo|atokat.vagyistöbb ezeréves hagyomány á|lmögötte. keIhető eredményhez.meglehetősen e|utasÍtó. A töké|etes be|ső önfegye|em érdekében hogy ha szerencsénk |assan meg kel|tanu|. a koncentráció aá kiejtjÜk a figyelmünkbő|.Ezután |ehetmajd átbi||enni egy már szinte kikapcsolnak. David Brian Josephson fog|a|.ködni' Ha az Ürestudat á||apotát sikerÜ| megvalisítani. ésa terápiástapaszta|atok nagyonbiZatók. gyakran évekigszükséges gyakorolni'míg közösségl internetes sem. Ha ugyanis rende|kezünk be|só önfegye|emme|. indu|atok. akkor össze fog hozni tanítómesterrel.de megéri. semIeges nézőpontbó| szem|é|ni' mintha sáva| megmutatja. |ehántva ró|uk az érze|mi-indu|a-tómesterek nehezen e|érhetők.hogyne gondo|junk semmire. színvona|Ú perszenem könnyű. aki a szemé|yesútmutatáfajta fe|ÜlemeIkedeü. amikor az érzékszerveink kezd műéSaz sem vesszük észre.. HéiiasIstván elixír 69 .kitartógyakor.van.és nem e||enkezik a ésa buddhista szatipatthána midszerben is. kvantumfizika törvényeiveI A tudat kiürítése A tudatkiüresítése a modernpszichoterápiában is Íontos szereA hivata|ostudományos fe|Íogásazonban ezze| kapcsolatban pet kap.szenvedésvagy bo|dogszenvedé|yek. zük. l|yenkor már gyakrane|Őfordu|.még a munkahelyiérvényesÜ|ésü nket is' egy i|yentanításratény|eg szükségÜnk |esz. kínaiés tibeticiviIizációkban.hogy töké|etesen egy. éberség ame|yné| egyfajkerÜ|ve. vágyak. hogy megérezde nem minósÍtjÜk. Ez a |épés ku|csfontosságú hasznosítását.jesen tenni. haragok. hogy képesek |egyÜnka gondo|atok áradatát közömbösen.mive| a tudatot Üressé a tradi. rádióban. ha||juk a ÍejÜnk fe|ett e|repÜ|ő |égy zümmögését' és mindenhatásttudatosan észle|Ünk.A harmadikszakasz |ényege ni. ta|á|unkegy beavatott tanÍtómestert. ke||kitapasáa|ni. Sajnos az igazán beavatotttaníNem hirdetik magukat újságban' csak egy unalmas fiImetnéznénk.és még Ha pedig mégsincs szerencsénk. ame|yek lehető. Ésitt eset|egmeg is á||hatunk. szakadat|an áram|ását.ame|yekhez gyakran erŐs érze|mek. mertcsodá|atos Az előitéletek be|sőharmónia |yiirat a mai napige|utasítja. rára) összpontositjuk'majd amikor úgyerezzük. egy.ben. gyé vá|tunk tárgyáva|. Am ha megértÜnk arra. A fe|adat azonban nem könnyű. minósége ebben az esetben is rá fogunk jönni.

akír5 nemzedéket is neve|ő rovarok megÍertőzik a veteményt. petrezse|ymet.zsombékos terÜ|eteket kivéve a rossz szer. gödroket ásunk' Ezek vizsgá. páro|juk gesre uapróravágott hagymát. éshomokos ta|ajokat ha a kÜ|önbözórészein minta. szórjuk a ÍÜstízű sóva|). és. citromot bort. latábil megtudhatju k. hozzáadjuk a resze|t hagy.az ebszjkÍű va|amint ésa keserűfű. ezektől EÍ.A par|ag megműve|et|en. hakész. a tűzBabos káposzta rő|Íé|rehúzva megszórjuk a pirospaprikáva|. i||etve az a|talajnak a minó TARAoKBÚZA sége. amikor a me|eg táro|ókbó| repü|ő.ebgyigyiti pázsitgyöké1 ke|| leásni. szerkezete U . 1 Íej hagymao olaj. megpuhu|t. 1 mokkáskaná|fiistízÍi só .1 csomó r üirkonytá*onylevé! éspetrezselyemzöld ecet . 2 evőkaná| vízze| e|keverjÜk. puhára páro|juk. a köny. hogye|jussunk néven is ismertközönséges taavíz. Meg- 70 elixír .a citromot és a többiízesÍtőt csakakkor tegytik a babhoz. terü|et kedvezot|en. megszórjuk apróra vágott tárkony|evé||e|.ben jÜk. amikor mármajdnem e|készü|t! vásár|ásakor legyen Szárazbab Iegyünk óvatosak. mátésa vágott Íe|öntjük hideg Az e|őző estebeáztatott szárazbabot hideg vízpercnyi (amikor vízze|. Környezettlnkben sok olyan parlagterü|et ta|á|ható. és HOZÁVALÓK: Zl dkg szárazbab. puháAae|őzőestebeáztatott babot 1. hozzá vagy mivel a bab ás. 2 evőkaná| olai gyakori kevergetés mel|ett és . ame|yen az emberek szívesen kertészkednének .':m Tárkonyos bab|eves HOZáVALÓK: 20 dkg szárazbabo 1. 50 dkg sava. ame|y csak egy évigmarad vetetlenü|. ezze| együtt a bab okozta formában rostban. je|zónövényei' gy ismerkedhetünk meg ala. 1 teáskaná| . szűr.Sok he|yenmégegy méternyit sem A búzaperje.5 |vízben ra tőzzijk. Íehérjében.Ebben kü|önbözik az ugartó|. akár több éven keresztÜl is bevetet|enÜ|maradt mezőÍö|d. Megsózzu k.lo' de a futóhomokot ésa magas fekvésű.kezetű fö|dekenis megé|Ő tarackbúza. 2 dl bi|iil .. a beteg növények e|tüze|ésével mege|őzhető a nagyobb baj. Közben az o|ajon üve. mi|yen az arasznyi ter. 1 fui völtishagyma./ €f#"m#frt]l'':l'.benneadjunk sót. ruiffir$*Jü*t**'rí pé|dájában A csobánkai intézmény Íe|fújódás méftékét is. mosott ésapróra vágott káposztát. A tiáro|ók koratavaszi átvizsgá|ásáva|. Íedő a|att. amely |egfö|jebb |ege|őü| szo|gá|. rackbÚza (Elymus repens) mind megmű. vagyisa talajnak a mé|ysége ésa szerkezete. |asZottterÜ|et nyŰhumuszos kedv+ szerkezetéve|.l0 Íőzés után a |evesbe kezdjük e|Íőzni. szárÍtott puhu|! nehezebben A sót. móráegnek.Főzés közem|ített bab mennyiségét. Erreuta|nak ken e|őfordu|. 1 kanál teljes kiőr|ésű liszt.ahő ésa ve |ábasperje gyi anyagok á|ta| bom|asZott a|apkózetig. őrtiltÍekete pirospaprika bors. éstovább Íőzzük' 0|ajon a Iisztbő|rántást készÍtÜnk. Sorozatunkban nekik igyekszünk segítséget nyújtani az e|ső |épésekhez.szükségbő|' kedvte|ésbő|' kevés fe|készü|tségge|.ecetet. Azakár a méteres maoassá. Sajnosaz sem kizárt'hogy a kiszeme|t ve|t. de ez idő a|att is rendszeres műve|ésben részesü|. nehogy zsizsikes az kiáru! A fertőzés már a szántófö|dön kezdődik.mind műve|és a|attnem á||i terü|ete. a mármegfőtt babhoz keverjük. meg. Tárkonyecette| ízesítjük.az i|yen ta|ajok |eggyakoribb posabbana műve|ésre kivá. Rádob1uk a megnyúkáposzta .

tarackot hajti. hettéktevékenységük sikerét. amikor a csobánkai szociá|is fogIa|kqZató intézmény kibővÜlt egy vidéki fe|kértek arra. 1 csésze uborka Íőtt szárazbab.Haszná|hatunk vagymészkén|evet té|i száza|ékos oldatban. vesehomokná| a vize|eti utak átmosására javasolják. Már az e|só szedésbő| készített teát fogyasZva megérez. fe|álIi ka|ászaibana kalászkák |apjáva| egymás fe|énéznek. petrezselyemzöld' HOZZAVALÓK: 2 csemege .got iS e|érő' kúszó gyöktörzséve| számos fo|d a|attimódosult szárat. hanem gyógyulást is kíná|' Pár éwe| ezelőtt. Az o|ajbó|. . só . szer . Q gazda Íagyos mindenÜtt' AmÍg a ta|aj.új he|yre teIepítjük. gyul|adásraadják. szaponint. evőkanál citromlé Íélevőkaná| borecet . juk.1 |vízhez 10 cseppet)! napján(február 19. cukoralkoho|t'i||óo|ajat. kovasavat. A tarackbúza (inu|indrogja po|ifruktánt szerű triticint). sziIikátokat tartalmaZ' Az egyik |egkiválóbb vize|ethajtó és méregte|enítő hatású gyógynövény- Hasznosítása nek tartják. a babhoz adjuk.ot leforráznak3. be|ekeverjiik a bazsa|ikomot. 15 percig á||ni hagy]ák' majd vásznon |eszűrikés hoz. egy csésze vízhez5-B g-ot (3-5 kávéskaná|) számítunk' . Hámosítóhatása miazása att alkalmasbőrkiÜtéGyógyászati aIkalm (jÚnius-augusztusban) A virágzás idején fö| sek. A tarackbÚza leve|eiszé|esek.4 l vízze|. a citrom|ébő| és a borecetbő| készÍtett |éve| megpetrezse|yemzö|ddel öntözzÜk.^ |evé|maradványoktil szedett. Egyszeri adagja a szokottná| nagyobb. letre Vetettbabbi| fóze|éket főzhettek. A népi gyógyászatban köhögés és |égcsőhurut e||en a|ka|mazzák. egy percig Íőzik. azEuripában őshonos növénytta. egy órát ágybanpihennek' .^-^|A^Á. Györffy Sándor tő| megtisztÍtott tarackokat a naponkiterítve még egyborsozzuk. tiás szerkénthúgyúti . a tejÍö||e| besűrítjÜk. pasztinákot.bokrokat. Teája a|ka|masa vízvisszatartás feloIdására. Az őszibarackná| azonban várjukmeg azt az időt. Reumás panaszok keze|ésébenmás ftifé|ékke|egyÜtt gyóglÜrdők készÍtésére haszná|ják: kb. Hakihajt a té|ire táro|t Íokhagyma. hadd fej|ődjön tovább ü|tessük a szabadban! csicsókát most kiszedáttele|t @ n ttitooen '9 I Aae|őzőestebeáztatott szárazbabotmegfőzzÜk. A vetésre a|ka|mas Íö|dbe sanvéget éra té|. Homeopá. |.én) o Hu Zsuzsanna megszó|a| remé|hetjíik.Íokozzaa vize|etképzést. záadják a Íürdővízhez' A betegek a ke. madársa|átát.amikormár Íagy okozta károkat! ész|e|hetjÜk a té|i pa|ánhe|yÜnk. HáborÚs időkben vagy éhínség idején a tarackját fogyasztották. fő|eg pattanásos ÁA.A hosszú' e|ágazi. húgyútiÍerIőzéseknél isszák. a hagyma ésa ze||er macskamagvainak csávázására haszná|junk gyökér-kivonatot (. óta par|agon heverŐ részen |étesítsünk kertészetet' Megkértema |akikat' hogy az ásássa| egyidejűleg gyŰjtsékössze a terÜ|eten tenyésző tarackot. ze|és után egyen|etes me|egben. hogy|aSa pacsirta. szítve elixír . sárgásfehértarackokat egészben ke||kiszedni.másodszor pedig akkor. vízbeno|dódó szénhidrá tokat (poIiszacharidokat)' nyálkaanyagot. vanillosidot. 3 kg vagy 30-40 oC-on megszárÍtjuk' nyersnovénybo| nyerünk1 kgszaraz'Iaro| ható anyagot. ki. Íekete olivaolaj bors 2 euőkaná| r Íél . a sövénynövényeket. dítá|a|juk. ésnem megigazíthatjuk teszünk kárta taposásával. Hó|yaghurutná|. már vethetÜnk majd vöröshagymát éskiÍejtő borsót' nzevleghidegebb hónapjában isazidőa . és jiI fe|Íorra|juk. hogyaz alattuk meghúzódó kórokozók is hatnitudjon a kezdeményeire réztarta|mú szereket 2 szer. hogy egy évek te|ephe||yel. hígÍtásban.. éve|őnövény azonban nemcsak bosszúságot okoz. mít. éslehűtve. fenilkarbonsavakat. neve|jÜnk a|ka|mas o nuuun gyógytát!Vetés e|őtt a magvakat csávázhatjuk A borsó. teájáva|. őrölt vágottbazsaIikom . a növények |evéve|. Bár a megmŰve|tta|ajongyomnak szá. a retek. szórösek. o permetezésnek n tor végi |emosó akkor hetjük' Vagy ha kívánésvagyfe|használjuk. 500 g. mert a ta|ajbanmaradó darabokbó| tel jes értékű újnövények fej|ődnek' Kb. A meghámozott uborkákat Íelkarikázzuk. sózzuk ésborsozzuk. amikor az ígye|őkészÍtett terÜ. és gyökerekDr. hideg kamil|ababmagvait áztassuk 15 percig teában! A paradicsom. Íél csésze apróra Bazsalikomos babsaláta jön e| az ideje' már amikor a rügypikke|yek kezdenek nyí|ni. karmányozási vagy ta|ajmegkötési cé|bó| az északi fé|tekeegyéb mérséke|t égövi terÜ|eteinis meghonosították. ésmegÍiata|íthatjuk az e|öregedettÍákat.

: H'l ''1 -'. legmegbecsÜltebb tagjai adták az utódoknak.tr t .'pTj]. A kivá|ó t1ászok a sztyeppi lovasoktársada|mának vo|tak: nevÜket kőbe vésték. )t:: { 3 72 elixír .. napjainkban iS Csodástorténetek rendeznek' ma is fászversenyeket s tiszte|etére p ?.1.t:t .-. ". dicsőségüket szájri| sza1ra mongo|ok |eghtresebb A kozépkorban fo|eme|kedett mesterérő|.'' [' .. 7 l'1'.{ i..} "l:. KASZAR i * . .Kaszarró|még keringenek.... "'{9. i". .:' li. .'á .& ili É. !....I .i .:/n' .:*= . Dzsingiszkán öccsérŐ|.* ..r{-.

. tekercsképen százac.ErgÜnében (Eszak-Kína) 4.totta. azt meg. Közüliik is kieme]kedett Kaszar. |' Szpasszkij.Belgütejjel együtt. Tizenéveskorában íjával A mongolok titkos történetében szó esik tajcsiutokkal' szembeszállt az ellenséges ésad. Mongo| harcosok seregszem|éje a Be|ső-Mongo| Tartományi Múzeumban. aki gyerrnekkorától a legfőbb tudta megfeszíteni. Kaszar egyik Ieszármazottja mutatbe őseinek á|dozatot Dzsingiszkán ordoszi ^^l^+:i. mintIentmeg. hogy uruk szabályta]anparancsotad ki' pedigKaszar ügyessége ésBelgü.Aszartagulokon portyáró| győze|em A szerk'\ az 1224. a nagy.s az egyikbőlmegszületettKaszar. zunk _ ott a mongolokősanyja.Jiszunge tovább. kán egyik öccse. az volt' hogy Dzsingisz kánt Kaszar e]len fordí. mongolokőt is ugyanúgy bogda (.ifiúpedig megrettent' mert rájöttek. oroszG. és hová valósi.akinek széles válla ésereje a kedjetek valami jót!< Azzal hirtelen e]tűnt. és ho|apját.arról. hogyan akarta megkaparintani a világi dig feltartóztattaőket. a másikbóI pedig egy sárga kutya. hallotta bátyjuk' Dzsingisz kán. Az e]ső tette helyre nem menekült.a XVII.az Csodás történetek í. A nagykán elhitte a szellemi vezető rágalsénekszentelte. Akkor az apó megszólalt: Kaszar (. Miután Dzsingisz kán szövetségeseivelegyütt tej ereje révén az oszAmint ígybeszélgettek egymás között. gisz kán így szólt: >Szegény mas vitézválik be]őle. dár kjköltött kétvastojást.mint nagykán bátyját' Máig ő minden felajzotta. a mongol birodalom megtejeleskedő hős íjász. Ergüne. Ahvárezmisah az |ndus Ío|yón át menekü| Dzsingisz kán seregee|ó| 3..'' kélyre fejlesztette. te a je|es eseményt.szent')nélryel gütej megfog1a. arróI beszélgettek. egy Bukusz nevűhe|yen.. Az apónak áIcázohtDzsinHöeliin asszony már akkor sejtette. ami a jövendő nagyság bizonyítéka a mongolok szemében. mait. amelynek alakjával eg1 másik korai történetbenis találko.A]an Koa előttje. amÍg az e|költözése íjasz né|kÜ|. megy. termetűvitézvo]t. éskivéhíres birkózó volt' .Jlő ősz öreggé változott. vagyis Nyilazó Kaszarnak is nevezték. Második fia.A nagykán annyiTa|án Ergüne |ehetne a modern íjáSzat bó|502m-nekÍele| ra megörü|t hogy kőbevéset.L^^ ParvLalouar r 6' Dzsingiszkán ésöccse. a későbbi Dzsin.aki anyja ha azt árusítaná.EgyszerKaszar és BelgÍitej gezteIte a hatalomra törő fősámánt.A két ki. sőt a >Lássuk. (muszlimokon egyik Iegem|ékezetesebb esemény.süvegétés övét. ni kezdték az öreget. az hivatottvitézsziiLleonon folyó partján. és nyilakat árusítok. húséges öccsével' A családi kötelék és az anyja századi mongol krónika szerint bátyja ewszer szava mindenné] fontosabb volt Dzsingisz kán megieckéztette őt öccsével. és e| nem vitette Ma is az Ermitázsban őrra iS a környéken é|t.magával vitte sárga szarvú íját' ésúgytett. is tartottak. és elhatározta.'' JiszÜnge 335a|dnyi távot aminagyjá. amelyet gyermekkorától űzött. egyik beÍe|irata a következőképpen tokra. és Belgütejjel.. Akkor az apó kék öszvéren lámasza volt Temüdzsinnek. Dzsingisz kán öccse volt. a mai Mongólia északkeleti részében. Kaszar egész életét a mongolnépek egyesíté.335a|dot meg. a nagy Íjásznak szente|ték egykoriura|mi központjában.vadá]]at') nak.taa tejet. Egy másik monda szerint a mitikus Garuda ma. a mongolok egyiklegfontosabb kuItuszközpontja elixír 73 . töa bátyjuk védószelleme vo]t. hogy az apó legtöbb emberbő]csodálatot vá]tott mesterséget. megszidta a fiát azért. sokszormentaZ érdekében vagyép.vendég') volt. A hármasszenthalmokat Kaszarnak. követségbe. nevet.egyik központja' aho| immár 800éve rendszea rekordnak. Ba|o|dalon árr Kaszar 2. ezértbocsánatot kértöccsétől. Amikor találkozott Kaszarral mindkétemlőjébőlegyszeribenkiszír. Ezen a helyen csele.A városalapító igázták le a környező terijLleteket. de ő sem íjász példaképe. A |egjobb |öhegységben.zik. de nem tudta felajzani' Az apó illették. tozkodásná]öccsei a mongolok szülőföldjén. Utóbbi a mongolok vezérállatavolt. azok megkérdeztéktő]e' hová hogy hatal. 5. Azt mesé]ikróla. amikor hangzik: .hútársa volt Dzsingisz kánnak. tregemberré változott. Dzsingisz kántkísérte e| a nagyhadjára..hogy így merészel bánni Bár sohasem tört uralkodói babérokra. amígbátyja biztonságos hatalmat a birodalom fősámánja. vajon felajzzátok-e ezt az íjat?< Bel.ra tését csodásjel kísérte: bát11ához hasonlóan ő is vérrögöt szorongatott a markában. sárga íjára aranyrryilat gisz kánnak.egyesítette a belső-ázsiai iovas népeket. éseihomályosítja a többi mongolhős történetét. majd becsmérel.aki számára. helyezett' kilőtte egy távoli szik]ára. hogy megleck ézteti őket. Az írott kő a mongo| írás korai. majd odaadta Kaszarnak.KésőbbKabtu-Kaszar. A krónikák tanúsága köriiLljött a viszernt 1'1'64 Iágra.Kaszar utida egy Jüan-kori (XIV. majd azt Már kiskorától kitűnt bátorságával és nagy mondta: >Nyilazó Kaszar és birkózó Belgiitej' ti testi erejével.1225-ös közép-ázsiai aratott után Dzsingisz rendezett hazatérő Dzsingisz kán|etáborozott azA|taj kán ünnepséget a mongo|oknak.Kaszar mohó csecsemő volt.Az íjászat történetében az vo|taz cses em|éke. gyakoro|ják resedzésekkeI a táv|övészetet. Akkor közbelépett az anyja' és pen hadat indított népek a meghódítandó elien.H ARMADIKSZ E M mai Mongóliábanelevenen é| az első nagykánku]tusza. remtésében KOVE JISZUNGE heA mongoIok egykori bö|csője. A Kínához tartozó Belső-MongóliáDzsingiszkán csaban szerencsére ládjának más tagjairól is maradtak fent csodás mesék.ho| Szentoétervárra. Az íjász. Kaszar amely ma egy helyenszulettek. és el is vette Kaszartól hata|mi jelképeit.A nag5.< Akkor ők ketten azt kércsak későbbnyerte el a hatalmas erejére utaló ték' hogy adja nekik a nyilakat. és aho| íjászversenyt íjászversenyt rendezett. hogy hatalmas vag1'tok az én két öcsém. ember vagyok' íjat Kaszar eredetineve Dzsocsi (. A kő mindaddig JiszÜnge birtokán 1832-ben megnemta|álta Kaszar utánSemmaradt hÍres Veft. Ezena viada|on Vő JiSZünge. aki |őtt' |őttÍjáva|.

Darhat Muben megtámadta az észak-kínai ket. kilencedik éstizedik holdhónapban _. külső ésa belsővárostszintén ]asztotta el egymástól. KiiLlön szenté\.A Sárga. sót egyszerállítólag megsér1ette Börte nagyannak feleségét.Kaszart valószíníIega második közben érte a halál' de egyesek Szerint Dzsingisz kán és Kaszar egyszerre vesztettékéletüket az 1227-ben. s a többi testvérnek jutott dúsfüvúlegeló. A szolgálatukbanállt középkori krónikás' Rasídaddínörökített meg egy másik történetet. Ordoszban. uminjangat körzet Hohogatu járásának A híresíjászróI1'2I8. kitörtek onnan. aki pénzado- mányt helyez el ott.helyet kapott Dzsingisz kán ordoszi kuljilkre büszke leszármazottai. hogy itt egykoron pezsgó életfoly't. és az emlékét ugyanúgyápola neki juttatott teriiLletrői. Kaszar emlékét e]evenentarqák' és nemcsak a jelképező fehér mongolbirodalomegységét ésfeketezászlőtltszte]tk. hadagokattekernek' van. A régifőbejárat mellett két kőoszlop magasodik. de egyesekúgyvélik'hogy azon a napon halt meg a nagy előd.ésottie]entős sikereket értel. nyékén. hogy pontosanmeddig tarA Kaszarnak emelt szentélyben az őrök őrzik az általa hasznáItíjat'nyilat' tott a családi viszály. és éventeötször áldoznak egy úgy akkortájt meg.ta. állítólagköszvényroham okozta. Büszkék az őseikre.ezértelképzelhető' hogy az ötödik hónap 27 -énérte a ha]á]..kardot ésmás tárgyakat. A feljegyzésekbőI annyit tudunk. századi mongolerődítmény. Dzsingisz kánnal. ezérta mongol ttjrténészek szentélyben része véii' hogy halhanagy elődhöz. akik a köíjászok hírében zépkorbanfélelmetes állíjászatban ma is tak. mások pálinkát vagy tejet hintenek a nagy ós szellemének.Erre a vidékrea tijLrköke]ől menekijLltek a mongoiok ősei. ötödik' hetedik. A palota előtt feláIlított kopjafára szent szalagokat. a Gegen ésaz ErgiiLne folyók között várost alapított. hogy elköltözzön A hagyomány Szerint a Nagy HegynéI tenagy íjásztéshadvezért. A nagy hadvezér veszIéI.és szívesen mérkőznekmeg más mongol törzsekke]' sőt akár kÍiLlftjldiekkel is. jóindujatát kérye.amelyiknek szinténKaAmikor a tÍiLrkök elfogszar a főszereplője.csak a korabelileírá. majd imádkoznak hozzá. Dzsingisz kán flgyelmét: a legelőkben és vizekben gazdag üdéket öccsének.vagyts az orhon völgyét. másunk arróI. ő pedig új ták. ahol mégma is élneknagy előd. ahol a palotátéslakókét it külső védelmifal ór. melyet Kaszar őrei vigyáztak. A hagyomány mettékeI. Nem tudni. csupán annyi ismert. mint a nagykánokét. amely mindmáig szent he\nek számíta mongolokszámára. áhítattal hogy Dzsingiszkán kérésére Kaszar 1'21'5. a nagy mongol birodalom hadvezére' A város tipikus XIII.ta az idegenekA fai vátől.Miután megsokasodtakésmegerősödtek.Ergtrnefolyó partján kaptak területet. Ma is szentnektar1jákazokata fehér lovakat. hogy itt élt Kaszar.de a hosszúhadjárat olyannyira megviselteőt. tek régészeti sokból tudjuk. s annak mind a négy oldalán volt egy-egy kapu. aki egy palotát is a közelben emeltott. (A szerzőfeluételeiuel) obrusánszky Borbála élő tangutok ellen a mongolok három nagy hadjáratot indítottak. amelyekbenKaszar egzkori paripájának vére folyik_ a régi sztyeppi hagyomány alapján ugyanis a nagykán családtagjait is megilIexÍe az a jog.nór körtuszközpontot alapította tiszteletére. lalták a mai Mongólia szívét. Mivel a palotatertiletén mégnem végezfeltárást. aminek az okát nem tudják pontosan megmagyarázni a kutatók.Sajnos ma már csak magas földsáncok tanúskodnak arról. hogy annak mellékhatásai végeztek vele _ 74 . Kaszar1tartják ősiiknek a Belső-Mongólia kejeti felében élőhorcsinok.északra. Kaszar a bátyjától kapott földön.tuszközpontjában is.Az ősi terü]etnem kerÍjlte el a nagy birodalomalapító. hogy fehér lovonközlekedjenek. a Kuku. A hadúr utolsó útja A történeti források feljegyzéseibői tudjuk.tSzentelteka nagy íjásznak éshadvezérnek. ahol az év bizonyos jeles napjaintejetéshústajánlanakfel számára.bőI származlk az Sine Bulga nevú helyén ma is működó rendszeresen imádkoznak a utolsó adat. milyen lehetett a nagyúr egykori központja.Kaszarnak adta.Belsó-Mongóliában. hogy Kaszar á]lamszervezésí éskatonai ügyekben sokszor vitatkozott báIyjával.Nincs tudo.Dzsingisz kán ősei keletre' az ErgtiLnepartjára húzódtak' ahol egy szrrrdokban ta]áItak menedéket. de otthonratalált nyrrgaton. Mivel a köszvényroham leginkább tavasszal és ősszel szedi áldozatait. neki' A iegtöbb ünnep 27-éreesik _ legtott hogy a Sárga-folyó nagy kanyarulatánál alábbis a második.amelyeken kínai ésmongol nyelvúírás hirdeti. Népeönálló ku]szerint ErgtiLrrét a fiaira hag5. hogy a családi viszály vagy más szempontokvezérelték-e a a Bolor toli krónika legalábbis ígytudja.Kaszar ugyan kezeltette a betegségét egy Li nevű orvossal.folyótól teriilete. hanem Kaszar fejakszőrből készített kete ésfehér lobogóját is. asszonyt is.

pénzt hámtást éskorpásodást ered. szeminárium.kb. ami a fejbőrőn viszkető Lassanmozog.kenvséoet és tehetőteg kerütjük a közös szőkbe. oklevelet kapnak. künk.témákatgyakran Íétrekezelik hajszáLak először elvékonyodmegtatátható.megvalósuljanaka . sokathordozhatnak.TITTTETiE'I iNIEFFT 7 -q ffi A TulaneEgyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkutásos esetek váLtanak ki.. erősés sikeres lehet.van ideje Ráadásul átvándoroLnr. bőrön étősködve tö[ti.hogyotyan . történik.párnánkhoz. A tápa demodex nevű jáka hámsejteket.*" íl'40. Mindez vatóság.gqyensútyozottak folyamatokat az életünkben' azád{@{' yg[9t. cserétiünk A demodex a fej.juk saját matÜnk támogatott. amikorbetegeskedÜnk ésakkoris. Iovábbá a demodex tábaiirritáthatfontos tápanyagokat.transzkarnációs jó &lán? i magunkat az.Naoközbena haitÜ. és Azonban egyegyszerű mikroszkóppal ki kező emberek A demodex érintkezéssel terjed mutatható intenzívmozgásukkaI irritá[jákaz Lenne az é|'ől'ény ametyÍeletős az egyikgazdaszervezetről a másikra. mi a méty mindenki ismerrá.1^ . Tettrekészség. I lU.Ujra megta|'á|. faggyúmirigyekbe beépÜtve fehérjéket. bebizonyít-energiasegítnekünk beindítani az új'pozitív Bakran ez is sikerret jfk aá' hogya világ szörnyGéges ésigazság- INFORMACIO: látan. ez pedig bőr. ameLyek további ferÍájdaIommentes.juk a traumákat. amirenem gunkat.Vatójában mindigsikeresek vagyunk. ugrásra. idegvégződéseket. |sten segít azoknak. Íésű hasznátatát! elszívja a tápláLékot. 5-ío perc alatt kimutatható étősködő-tenyészet kában . akikké-szqpgs$6gf az . vidámak ésétén. rossz oldalához ragaszkodtunk.egy ingyenes szűrővizsgátat során zötti közuetlenérintkezéssel nincs il.gupknak.ha esetlega párnánkatmás is a demodex szőrtiisző atka a fején. ígyemberésemberkö.sorozat. aktivijeltemezminket.Fel.íi PszlcHoLiGIA és LÉazÉs INTEZET A végzet@tal Kétéves havontaegy alkalommal.Seqrrenr. Azonban az alvás idősza. Hogyan tud. a sajáterőnket. amiazok tútbur-A demodex atka okozta Íejbőrprob.élet .tÁ lls OKTATOK: kiáttított típusú amerikai Minden ember bo[dog. vagy a normátis hajgombák A demodex atkákéjjetenként a fejokozzák a gyuttadt fejbőrt.ÍelismerjÜk. anyaghíánynak köszönhetőena szőrtüsző atka is jánzásához vezethet. víru. Mások fotyamatosan bi. A TRANszPERSZot. a |ábukon baktériumokat.dolgozniezeketa btokkokat ésgyógyítani Védelem egész kekvagyunk.yen kottcélba érni.mazóváladék atka teljesétetciktusát gyakran párnahuzatot okozhatnak.Az egészunivg5.A ChuleevandeviHajcentrumban érzést okoz. használja A vizsgátat teljesen ietentéte. a tünetekért. hogy Ezzel ellentétben' ffi a fejbőrön tenyészőbaktériumok. bőrön oárkereső útra kelnek.Az összes zonyítani akarják' hogy minden ezzet szemben tás' tevékeny étet jár. alattállunk. sűrűség9el rende[. értelemaz életünkben. majdkihullanak. tudjuk tudvalamennyien szerethetőek. költenekhajprobléményez. máikmegoLdására. Váttozó tudatállaoot. . A demodex-bőL szártőzést Tipp: Ragaszkodjunka saját ésaz elhaLt sejtekbőrérzé. 8870-. éte. akkoris. amiben étetijnkÍotyamán ki.ának J ritkán szo.aóis T I ffi . közbenazt hiszik.Sokanrengeteg nak. korpát. örvendtink.

(ami valójában klasszikusifiúsálődéstörténetét gi kalandregény). Felkínál próbá|ja meg kihozni ugyan négynarratívát: a tő|ete|hetőt.fenséges ésszenveaz életöltőkszenvedéseinek rémes délyeinekkohójából kizzított böIcsességmeg. A múmia)'hanem egy lélekcsoport teljesreinkarnációs ciklusát is. szerep|őgárda maszkok ésműorrok szerzésének útja. '30-as évekAngliáalkalrnazottjának sztoriját a jából (minthaJames lvory patinás E. nem több. . Made in Heauen.mert ilyen fiImrevá. úgytűnik.jun.és1984 -utánérzés).e?. .éső is ezt látta benne'. egyXVIil. kötődhet egyegész tablóhoz.hogy Szepes Mária regénye mögé van rejtve. Nobody. Szoba kildtdssal' Howards End).lői is. Akkor mindig baj van.. mely nemcsak egy lélek újra testet öltésétecseteli(Audrey Rose. egy klón ésegy ember szerelmét az orwelli elnyomó rendszerben2144-bőI{Mdtrie-' Sair.összehasonlítási nemcsaka mogvilágosodott mestertmeggyilkoló filmek a|kotóitó|.Ient.. de a férfidémonja A Gyűrűk UrábóI is kiléphetett volna). századi csendes. a mégtávolabbijövőből (ez meg Boorman kétfilrnjének halovány koppintása:Zardoz ésExcalibur. egy San Franciscó-i erőmű körüli összees'70-es küvést1973-bói (ami tisztelgés a évek paranoia-thrillerei előtt).FELHO-ET-L-&ffi át' nem is tudom. Természetesen nincs igaza' máskü'90-es lönben nem éltevolna reneszánszát a évekóta az ensemble-mozi műfaja.olyan több szálon futó eposzra.).Levetítettük Deepak Choprának. Minden szIÁr minden életében fimkcióban domborít:Hugh Grant mindig gonosz.minden (Közelebb. dező.pontosabban: rengeteg Tabló inkarnációró| szi|o Nekiink. gyilkos' a másikban meghogy eg1ik életében lett volna.főhős több évszázadonáttartó érését láthatfuk' amelybelefullad de fe]bukkantak létjátszmájának á]landó Szerepsajátfontosságtuda. egyidős komponista-géniusznak ésifú titán 76 elixír . kor a karmikus szerepkörök túlságosan sematihasonló kusak. Elvileg örü. tettehozzá W eisz. a FelményszálakbiIhőatlasz a közelébe sem ér ennek. egyújabb szerelmetftjldönkívtjüi ésa természeti népbe tartoző_ ajun$ árnyékától'a .2011. feleltea ren.Magyaránmindenki folytonegyarcheípust testesítmeg. Susan Sarandon mindig bölcs ésempatikus. majd olyan tába' A sztár. mentő legyen. M' Forsteradaptícióitlátránk: Maurice. .s nem kaptunk voLnamegannyiremekbe szabott. Igazi karma-karnevála poklok megjárása a főhős reinkarnációs ciklusában. karnációban: Darren Aronofsky:A forrág egy inkarnáció alternatívvalószínűségi rendszerei: Mr.. Kundun' A kis Buddha.Akkor is. rok több mint egy éltizede. magyaroknak van egy magas kvalitású alapurrk: A Vörös oroszlónban eposz a Mátrix.2006-ban meg is kérdeztem AronofskytésRachelWeiszt a Deauville.iFilmfesztiválon'vajon A forrds a reinkarnációróI szóI.De mi nem hisziirrk a léIekvándorlás.. Halle Berry mindig nagy dolgokra van hivatvastb. igen. nöm kellene.óceániutazó fej. . ha egy sztori valami jobb előképre emlékezteti anézőt. A Wachowski testvérek és Tom Tykwer' a rendezők üszont. 190 ezer példányban elkelt regénye.lásd ElixÍr.Mennyivel érdekesebb ha az ilyen agresszor_áldozat-féle szerepváltávo]naa sok karmikus következményeit úzsgáIta regény! Talán trj. az esendő kisember prototípusánakadatik meg. nyas fejuaddsz. ami.Vagyis egyhős kell.Birtokuiízében hatásoscsoporffiImet Hetedhét országra szi|ó giccs. hogy a nem mozinézőhőssel való azonosrrlásaegyéiri. igaá katarzist kínált' A brit David Mitchell (1969)2004-benmegjeésbaná|is cse|ek. Szabó István mindig azt hangoztatta. Csak Tom Hanksnek.l sok a szereplő?A régiiskola mestere..szátnyas ördögtől'' folyton rossz tanácsot kapó völgylakó férfiközt az összeom]ottipari civüzáció utáni barbár korból. kísérletek Voltak erre már részleges fkétlélekkétft'ldi életben társ élete ésegy galaktikusin. . ban''. .

) Maga a hangiegyvir.Szeress. javára A szeruő. ésneve immár Lanaként viríta főcsupán vőben ésjelenben. szinten.zist. (Nietzsche az életszereplői.nek tűnnek. minden vicc Ezt leszámítva simán kömára. Akkor ryivel? Életidentitás vagy Iéttudat Ha ktjríiünéziiLnk az evilágban ésa nllvilágban.bár szerintemő Ésvan egy másik típus.mindegyik sztori önálló marad. Este). visszatérnek' kibékiiLlnek. szerkezetét krrló hotelszobaszolgáImindössze rendha.jaimban.testesiilései a létlehetőségeit éshatárait fetásvadász giccsekre.utat mutat az ijszerű' történetmeséIés szágyó átmenetként. hederítenek' De hiába a rendezők tágas léthrdata. elhagy.a film nem száll bele mélyebben ben tartjaa lét-kíváncsiságot. . sal jövőnk keletkezéséhez szoru]va) is relőerő. (nő férfitestbe lehet karmikus te. Jömagát.'.Nem ezzelvan hát a baj.Én már voltam itt koráb.Ez is iszkol eb. . intriká]nak.ta. milyen vagyok más létezésmódja' vagyishogy a ttttvilági lélekszempon{á. Mint teremtőerők közelebb ban egy élettel ezelőtt. AMr. A JANUARI MEGJELENT SZAMUNKBAN JATEK HELYES MEGFEJTÉSE: B. Ugyanaztaz A Felhőatlasz már nyíItanhirdeti a rein. Nem csoda. ha tudsz' A gyerekek jól Udnnak' Azutd. Magnólia. máskor szüetek a témába.szegetik'lk reinkarnációs ciklusokból.met. nak. hallatlanulkreatív) Iélek esszenciájához. amely tázisában) meg a jelenből a mú]tba átala. és az kihat más testet öltéseidre Az i]leszkedések egészen Íantázíáia. Pletykálnak. párhuzamos éIeteimben és más ból aki a lineáris időn fiili szférákból inkarnációimban? Csupa olyan kérdés' rá se emanálja {sugározza)magát a fizikai világ. aki fittyethány az ilyen ha. Mitchell legyen írva. A he|yes megÍejtők között aza|ábbi nyereményl sorsoljuk ki: TAI'|FoLYAMRA szóto RÉszvÉTELl JEGY 2 dbncvronrnou- Éu nnprÁn 3 db zors AzÉvKöR ÜnnrprHez Ébt A|apítvány a NapÍényes jóvo|tábó|.. amely megható' a többi rész spirituális ömlengéseknéltöbbre lenne játékis sztikség vontatottésfontoskodó. Kötődiink másokhoz. itt egyjóserejű lon nagy hozsannával fogadta a sajtó a filálom (ajavasasszon}t alakítóSarandonex. A film hangvétele: sztjrret nélkiiiömleszA százmi]liós büdzséjűfilm óriásit hatettpátosz. Dagályos zanat van.'' ál]nak a metafizikus és a halhatatlan (és Idegesítő a mindent kimondani akarás. A világéletében önmagát női ból félórás rendszerességgel elhangzikné. egyeséletekben) zajló epizódok.Amikor meghabrak.csak leg. Mi lett volna.Egy ilyen inkarnációs alapképlet járutunk hozzá.emberi cirkuszolástfo\tatják' mint amit fikarnáció igéjét.trirban már a flzikai Iétku]isszái nem pedig a szájbaÁ.szeretrrek.. az is fut az éIetéért abban a minden létidőben te magad alakítod a sorkorban. c. ahol igenis szereplők tuca{át kísérjÍikfigyelemmel.AVariet.ha másmilyen lenhogy a szimr:lüínreinkarnáció tanát sugall.amely'rrek megörtjühetneki a hÍlúlágon lenne az első.. sod.cÍmben. a másvilágonis ezt foly.mögé leső Wachowski fivérekilyen lelkekkellene éreztefrrie. örÍjünek.akik jól e]szórakoznakaz inkarnációikkal' ésélvezik a szerepeikkelvaló azonosulást. mert Későbba kvantummechanika ftilemlegeaz életrevonatkozó szl]árd' tődik' de a laikus nézőnekez nem fog sokat önazonosság kiiktatiísával sztitrtelentiLl életjelenteni.Élettirrk nem Wachwoski időközben nővé operáltatta a miénk.idő. orök visszatérés A struknirát áthatja néhány rendezőelv. ha másként' máshol. nok.amire az e|ső típus. A nemes iizenet ellenére ben a korban.mint hat cselekményszáI párhuzamosvágás. gós narrációnak. vu-érzése van. . egfelől vannak azok a lelkek.Talán ha kétolyan emberi moz. kitagadnak.nék?Sőt. Faragó Ádámné 102B Budapest' Rhona Byrne: A varázs|at című könyvét nyer. Angyalok Amerikdban' Röuidre udgua. Az ötvenedik percben ki. Na ja' egy újsztiüöttrrek (értsd: új'MaterialistaújságÍrókat könnyű ehájolvetik eg1rmást az egJes idősfl<okon ni zagyvahókuszpókusszal.Minden egyesgesztus.tatják. salt Amerikában. Nobodybantöbb interakció volt Szeptemberben a Torontói Filmfesztiváaz egjIes életvariációk közt. IfuistonLászló egyenetlen.hogy létrehozzon hogy a meneküéseket egy nagy katar_ miszerint ban oldják meg a rendezők. a egynagy zeneműkiiLlönböző szólama(i)'Ez nem pendii{meg olyan azonban nem jelent többet a filmben..HeÍe||e Krisztina: Grimoire könyvét nyerték a Ghrisco Kiadójóvo|tábó|: Szciveges l|dikó 8380 Hévíz' MoInár Tiborné 8800 Nagykanizsa. A És A NYEREMÉNYEK A NYERTESEK: Árnyak M. Ehelyetta szereplőkajká. tuóz öregember is megjegyzi' hogy déjá sfl<okból' dimenziókból kreálnak nagy lét. időnkéntkifejezetten rossz.A színészi a katarzishoz.y kritikusa zseniá[snak találpedig mérftildkőnek. meg? Milyen lennék. tékaz Édesvíz Kiadójóvo|tából: TörÖkbálint.szimfóniákat. kétségbeesnek.n' Becéző szauak. deriiLl'hogy a komponista szimfóniája az fe{ebbnagyobbspirituális szókinccsel' Ők Örök uísszatérés címetúse[. Az erkölcsi mondanivalóta cselekménynrek A Mó. az ''éIdége|ők'' ba _ minden éIetöltőegyszeffe történik.szonq.lélekként azonosító és megélő Larry hány bölcselkedő közhely.zikai testbena FöIdön műveltek. ÁsóCsabáné 2045 0lda| |Vária 2760 Nagykáta' Somogyi Attiláné 8660 Tab' A NYEBEN/]ÉNYEKET PoSTÁN KÜLDJÜK EL' .

A mosolyodból áradó fényb @ 78 elixÍr .

. keresd! magadban várjsegÍtséget! a|akulásátó| figye|j: ne másoktó| ésa do|gok be|Ü|re jobbáformá|d! Te vagyképes arra. .hogyerreráIa|á|j. amire vagysr.ragyoglaa vilagot.2 prob|émát kulcsát mindig a mego|dás sodore|éd az é|et. mi|yen Mindegy. e|indulhass.hogya va|óságodat Egyedü| 00 elixír 79 . útján ésavá|tozás Ahhoz.l 2 ^ ) .

igen. Attila proletárktjltészetérő]megszerzett tulehet gyorsan tanulni. ésaki sze. ezzel nem vagyok egyedül' Szerencsére a szerzőnemcsaksajáté]eNo. Látom ám' hogy az Aradi utcán egy B|KA fut felém.hogymegírtegy könyvet. éselvitte aZ önátkot azza|. ion.egyre lelkesebb letÍem. aztán amikor már az első gyakor. miután a könyvet szerű' tompa agyú halandók eseteit is . és a gríz egyszeriben FAGYLALTTÁ vá]tozik. mint amilyen énvagyok' vagy irodalomnak fenntartott polcomra. hogy a forduló bemélyedésébenott álI az E|FFEL-TORONY makettje' s körülötte M|OHAEL scHUMAcHER köröz.. 1994. bika. HAúszHÁLóBA botlom. Íme.. olvassa e| oominic o'BÍienA silíga viBgiázálst.a Géniuszok Könyue első helyrerangsorolta.mikaizbenamF móÍiáiátis Íeil€sái.50 o|da|t! rítottamgyerekemreminden meg|egyzendő dátumot ezzel a felkiáltássa]:.. Lelkesvagyok. Csettintek egyet. mégmost is kíráz a hideg| Gonmányátt is. a memóriaguru E ni. A lépcsőfelszól"la GRíZZEL.]at után sikerélményben volt részem.Kisiányom' neked csodása memóriád. 1995-benmegkaptaa kritikdn túl 201O. vá]asztották.Ikaicimű könpé! amely a llivium Kiadó gondoás. ahol az egyeurósboltban megpillantok egy hatalmas LUX SZAPPAN-reklámot. és magyar érettségin zavaRemekjátéknak bizonyult. leplezve József suk el a sikeres vizsgamódszert. bacon.elsajátíthatja a gyorsolvasás tudo. Eiffel-torony. Átlépem. hogy hibátlanu] visszamondjam? Egy történetet fabrikáltam' amelyet ismerős helyhez kötve képzeltem el.A nagy ijedségre leülök a sarki étterem egyik asztalához' éskérek egy pohár PoRTó| BORT. fagylalt' Lux szappan.hogyan memorizáltam pár másodperc alatt. vártam.SIKERES mondván: vagy egyéb szöveget tettekelém. Szasák. hogy nem tudtam mikor kézbevettemÁ sz&eres ellenállni a csábításnak.erőben ésa szimbólumokban rejlik. csodásKoRoNÁVAL a fején.. az agyamat. bajnokmemóriát dásom hiányosságait.Ésbizony kiá]]tama próbát! Ahogy ttiök.benaz évagyának Kritikdn inncn.. mérhetet|e. alig kább az elienkezőjükvolt igaz.. romban szelet keltve pörgetem harangA könyv útmutatást ad. Nahát?! Dominic o'Brien nyolcszorosmemória-világbajnok.hogyújabb kihívásnak vessemalá ha a saját . Ez az éntörténetem. én megjegyeztem 20 szót féI vakhoz' betűkhöz társított történetekvagy perc alatt.tikusan.Gondolhatják. halászháló' egy pohár portói. de ennek immáron vége! Hatalrnas tébőIh'oz fel példákat'hanem olyan egyvagyok tti].pedig elteltmár pár nap a könyv o]vasásaésa cikk megírása között! memóriafejlesztést! A megadottszavak:harang. amúgyis megtépázott rinbizalmam.éselvégeztem az uizsgdzdstitkai című' könyvet.ahol az ajtófélfán BAcoN lóg. anélkill.'' Aztán jött ez az ameríkaifickó. nagyképű.és a lépcsőház feléigyekszem. korona. a igazgatój Memória Sportvilágtanács a lett.farag' profi nyelvtanulástígér.Máris az utcán vagyok. Ahogy megyek tovább. aki szeretné az agyátjó kondícióban tartanr.'vizsgáimra gondoltam.sikeres. brrr. A szerző olyan képletesen. Michael Schumacher.játékostanulást kívánok minden vizsgára készülődőnek'a nyelveket tanulóknak és mindenkinek. Továbbmegyeklefelé. Elérek az utcai kapuig.ben Memória Nagymestere címet.aha'' érzésen kiolvastam.akár 5200 szót iS bármikor elmondirrnka seljiik magunkat nap mint nap. Perszeelőször szkepezek a pozitívjelzők nem il. egyszerűen fogalmaz. ésénelolvastam. vagy amikor az Is. személyek elképzelése segítabban' hogy Micsoda hiedelmek' önátkok közé pré.hogy mindezen titu]usok olvasása után egérré zsugorodottez iránü|bÜszke' mondhatni nyú.kilépekaz ajton.. amelyetmég most is fel tudok idézni. tn is próbáljaki a kópzelőerejét' ésmeglátja. kedvesolvasó' A titok nyi{a aképze\őgyeztem 20 szót fél perc alatt! JóI o]vas.pár pillanat múlvahibátlan sorrendbenfogja visszamondani az összes megadottszót! Jó olvasást.ában ie|entme$ lGpható az Elixir Könryesboltban' 80 elixír . dolom. gríz. és elhelyeztem az ezoterikus elénktárja.éslám. ajánlottfeladatokat. megadott sorrendben. Elindulok a lépcsőn lefelé' amikor is látom. mostanra' Aztán ahogy fogytakaz o]dalak.. ]eszkedtek hozzám. Hadd álljon itt egypélda. Bach Szilvia. hogyan sajátíthogyan szoknyám díszmadzagját. tennek sem jut eszembe' hogy a só az egy retné.jegyezd meg!Tudod. MegjeÖn. ott a küszöbön egy HARANG. Kíváncsiak. sőt in. Áthátessék megtanu]ni ezra 40.hogy az énagyam szilta..

ben jár. rpménrr fnsz|ik szarte e téren is. sok asáro|igusbanke|tett |akjegyébe' a vi|ágra./ jegyé.. A Jupiterpedig az |krekZ Íokánezze|a bo|ygócsoporttal lidik' Ez is meginta tűz ésa víze||entétét e|ején. A másodikházura. A kínai asZro|igiára és je|zéA Szaturnusz a tizedikház ura. szögétő| támogatva: azország Új |ehetőséget szerint jön az enyhÜproblémák. me|eget Gondo|om.a Jupiternek a kedvezőt|en masZjamindaá.meg|átja azárnyékát. ésvisz.a P|Útiva|va|ó ura|omcsere miatt. Teháttő|Ükcsak olyanvá|tozásokat hónap nagy részében a Nap a Vízöntoszi|árd egymást.támogatja várhatunk. zottáteszi a kedvezótlen fényszöget. |ttrangFebruár5-éna Merkúrmegérkezik a Halak 1egyébe. ji szíwe| té|i fogadhatunk.Az em|Ített kedvezőt|en fényszöga Jupiterés a másik három rosszi éshatókörön belü|a Mars hatásais befonyugtalanságga| fenyeget. A kígyó a|apvetően fényszögkapcso|atokat |éY. A bölcs kígyi egyensú|yra vezót|en kvadrátokat ésmindent megpribáljabékés üzeneteket. Érdekes..Szerintük zÜk. Pé|dául rettegett a Skorpió. tesit aVízöntő ésa Ha|akjegyénátvo. éstartósakis |esznek.kapunk Az égitestek útja is''. osszekeverjük kvadrátjáva| taPekingre Erdekesmódon alátá.H ARMADIKSZ E M HOROSZKOP .a Jupiternek vált 1B. De már ame|yeket újho|dhoroszkip aszcendense a Kos 2' nem a legmé|yebb a sötétség' ésébred a remény is: A Budapestre számitott A néphagyományfokánta|á|hati. A tűz és a vízta|á|kozása e||entéteket \ . art az érdekességet ta|á|a hidegnemzette a juk' hogya két sorsbo|ygó' a Juvizet.A köz|ekedési vagy |assan a sajtiviták azért degtóIke||-e tartanunk. Ez a kétbo|ygómost kedvezőfényszögge|. a MerkÚra harmanem maradnak e|. A Vénusz e|ószöra Juaz álta|unk ismertekke|.hogy kemény hi. Köz|ekedési ba|. kereséstafebruár2-án dő| e|.ves/ésbenfo|ytatja hogy6-ánszorosegyÜttál |ás. szexti||e| gyakoro| elixír 81 . .piterjó fényszögéve|. bo|ygóközött á|ta|ános Néhány napig nem sok jót várhatunk ettŐ|a bo|ygótó|' Merkúr rendkivÜ| erős. felo|di' kedvező trigonokat a bo|ygókhoz.ésez hangsÚ|yo. Az e|sŐházbanazUránusz. hogymt.amita víz-kígyi várhatunk' Ebbena kép|et. is hátrá|ómozgásbaés23tó| a Merkúr izga|massá a következŐ harmincnapot. A medveki|ép a bar|angjábi|' ésha sÜta \ megijed dik ház ura. nem i hagyományban a víz e|em l-']a ez Ánhn|i öcc zkÁnÁt nÁza termékenységet szimbolizál ja. A februári Újholdhoroszkip nekünkis sokate|áruI errŐ| a hinap. Azért mégis ki. Ieti.|á|kozik. prob|émák' a kvadrátja is érinti. A Jupiterés a ba kerÜ| a Neptunusszal.érzi egyeZessük.retrográd mozgásba.s ta|ánez a |egridegebb hinap. Egymást támogatják' teévÍebruár 10-én kezdŐdik' és hát minden bajra ígérnekor2013' a víz-kígyó éve./. seire is mindenki odafigyel. a P|Úti pedig a tizedik házban A kínainaptárszerinta ho|dújvan.a Jupiterkedvezőfényegyszercsak vége|esza télnek. Ahogy e|csöndesÍteni. lgaz-e Vagy sem. e||entétes tív. a ti is érdeklodve fürkésszük. évétŐ| kapcsotrigonjához egyÜtt á||a Ha|ak kvadrátjához. szÜ|.merturának. /' Szaturnusz zenegyedikházban' Sok terv és re számíthatunk. hogyfe|tét|enü| az ÚI1át' de ez nem aZ jelenti. lázadások'erőszakosbűncse|ekmények teszik A Nap jegyet esetek. szoroskvadrátban. a tűz ésavízIa|á|kozásának gő sistergésébő| ho|dújév mutatja' hideget a kínai ésa horoszkóp békés átmenetet teremteni. 20|3 februárjában 2-án|ép Ugyanezen nem számÍthatunk. sem annak'hogy a kínai asZro|ógiaszabá|yait jó| magátezekben igazán a jegyekben. ebben az évbensem nyugalomra. Akkor aZán zord idók jön|esz. a Szaturnusz már igazán kedvező befo|yást aho|eme|tpozícióban ban. ndu|atú naktekintheto.|yáso|ja.. hogy rózsás szavonu|. ki tudja? Mégr kvadrátjában van.akár tÜzesnekis tekinthetjük.A kínai vossagot. nem mondhatjuk. azutánhamarosan a szaturnusz ben a Merkúr.mertura|omcserében van. nu|óbo|ygókka|.Azértakadnak kedvező a naponkezda Szaturnusz pozíciója VégezetÜ| 26-ána Vénusz megérkezik a Hafényszögekis. A nézeteltéréseket úton pezs.a Vénusz a nek. Felváltva kÜ|denek kedtörekszik. is. aggoda|mat. |á|.hiszen |és.án' ésa Ha|akban Ío|ytat1a Útját'Ugyanezen tÜntetések. . utánarövidesena Szaturnusz számítottam az újho|dhoroszkópot. a Marsésa Neptunusz Szorosan erósíti. ésa hideg inkábba jégszipiter és a Szaturnuszugyancsak pozinonimája. A Mars e|óször saját urának. Ami a gazdasági he|yzeteti|nap. ró|. Nem vaA Vénusz a Vízöntőjegyébe' sem komolytragédiára gyok híve Egyikbo|ygó a napona Marsis átlép a Ha|akba.

akkor jó szövetségesre A |egÍontosabb az önbiza|om' Iektjzdeni a hivata|ok akadékoskodásait! ta|á|hat benne. de a taamit tesz. okosérvekke|. Ha utazási ba. kissé e|bizonyta|anofontos! Az a |egnagyobb baj. azoktó|. hatú| magasra á||Ít. Ha|ehetséges. a jó a|ka|makat. mára' Ezeket az inÍormációkat igazán körü|. |ensége is akad.20 március 2'l-ápriIis K0s 21-május 20' ápriIis BIKA május 21_jÚnius 21 IKREK . még akkor semha vagyaz otthonát ÚjÍtja Íe|' nagy vágja partnere pénze! kétségbe.gadni. mie|őtt még hanehezére esikis! hogy magát. neadja tovább' bízhat. kivÍvja velÜk. hanemmásoke|ismerését is nemtörődik. most a szere|emben te|jesÜlnek á|mai. e|tévedjen a pedig Hivatősen sikereshónap köszönt enő|most szó sem|ehet.akinek |sten a barátja' könnyen ésazt is' hogy Egykicsit rokon|é|ek a Kosokka|. jóva| zatokat nemva|ósíthatók meg. jó szándékbó| gördÍt hogy megtud. ha képes Íegye|mezni magát.he|yesen teszi.bízhat |stenben. Új megbízások. Ha utazni megszokja. bürokrácia útvesztőjében! közben Onre. Nemcsak tudja' vá|toztatni. ésráadásuI egy. Nemcsak a sorsésaz emberek támogat. vagyrokonaeredménnye|. a Iegjobb döntéseirő|.akikben napok várják. KOSASZCENDENS BIKA ASZCENDENS IKREKASZCENDENS szeote mber 24-oklober 23 MERLEG SKORP!O 24-november 22 oktiber november 23-december 2l. hogyan haszná|ja ki a A csa|ádi é|et. tudja teremteni. Alapjában véve A türelem nemteremrózsát. bízzon.azza| igazán Íába vagyházastársa meg|ebeszé|ni egypercet se várjon. Lehető|eg tansabe a szabá.Haveszekszik. |yokat. gazdá|kodni várat|an ve|Ük. mert kacér és szeszé|yes nőszecse|ekvésekke|I pontbó| vezeti.A február ebben hónapja Leghe|yesebb. Viták he|yett inkább vá|assza Úgyérzi.idősebb barátaiban néhányan teheti harmonikusabbá. és netévessze összea |ehetősé-hetazért. devi. nehogy Ritkaszerencsés ésmeg|eheNyuga|omra és békére vágyik. de ered. ti| könnyenmegszabadu|hat. gyenóvatosabb Ha||gassonmarabb ke|útra.Fé.adja fe|.eset|eges vá||a|kozásban vagy a szere|emben o|ykor kép|ékenynek maga körÜ|.Gondo|jon ana.lehet. ha igazán hogy ebbő| még mennyi öröme származik! a Iogikus. és még akarata e||enére jó szándékú megbán.J veszít a |endÍ. Ró|uk hogy. nein. haremónyte|ennek tűnik Ha e|é á|lÍtja.|ószínű|eg békés és hatja Lega|ább ennyire Íontos. mit csiná|. hanem és titkos e|. hogyházastársa aggá|yoskodik.gondoIni. az e|őnyére Elsősorban aZottho.csakaz eredmény érdekli.de azt is tudnia kel|. bátran megteheti. Egypillanatig se párat|an |ehetőségeket. Erőfeszítései mindenné| többetér. ha proaz esetben de érziis' hogy kényte|en többetkölt a ke||eténél. csak önmagában ne a jó szerencsében! Lehet. haebben a hónapban a megérzé-Jó|nézze bízik! azévben a kanierépítés eset|eg másmunkakörü|seitköveti'Nemmintha e|kéne hanyago|nia bár. Ha viszont előre.ha ményre e| ke|| jut. A most mitis. |ehet Jobb. kiben Egy.gyázni ke|| Ve|e. akkor adódhatnak. aztmond. |gazán amennyirő| ta|ánálmodni sem mert. Ne aprózza e| magát. hogy csakne |egyen peres ügyei azokgeketa |ehetet|enségekke|! Ha alka|ma nyÍ|ik makacs. Hameg tudja különböztetni azo.tuna istenasszony ugyan kegyeibe Íogadja.haközben kényte|en leszá|do. hogyminden máskor ésmásképpenA hónap eIe'jén többIetbevéteIhez de jó| ke|| jött pénzt könnyű kézze| kirándu|ni kedve. ne ha|ogassa! hahosszabb ésa köz|ekedésben is le. Hajót akar' megke|| hajo|nia mások akarata e|őtt! ta|os Ügyek intézése néhány bonyo|u|t. Nem ke|lrögtön rosszra amitha nemis azonnal. e|ő a fejszéjét.Mondják' vá|ik. szeretne bo|doguIni.mindent érez ésva|ahogy pót. sőt akár is.Egy Lelkesedésben. időpontot történik' mint ahogyan várta.ÜdvrjzÜ|''. Mása he|yzet. Ana gedet|en' a munkában sem képes párat|an |ehetőségek nyí|nak meg0n e|őtt. akikártani akarnak' merő akadá|yokat az0nútjáamiket azokat őriz. mé|y' A szerencse ajándékait azonna| fosikeresnek mondható ez a hónap. menevezet a he|yes út. támogatást de hamarosan a tisztességes. hogytámogassák.vagy támad a |egjobb |ehető|egvá|asztotta.ják.amita józanész diktá|' Csakakarnia ke||. meret|en emberek szeretetének. amitényIeg szerencsés nemszenved hiányt.ne ragaszkodjon az e|határozásaihoz. Ha hitevan. egykti|fö|di utazásra vagyhosszabb kirándulás. bö|csmeggyőzés eszközeit! akarja| Nagyon is jó| tudja.prob|émái Ha á||ástkeres vagy éso|yan támadnak.igazán hogy tettek he|yett nepróbá|kozzon he|ytá||ni.hogy nemcsak kertartósnak ígérkezik..Ebben hozni. hogyfejje| a Ía|nak. vagy támadnak.szerre. jónak'sokszem.. i||etve vagy munkahe|y várja. Szabadságra szabadon paszta|t.csak Szinte minden terÜleten sikeres. hogy kinek hisz.kat. NYILAS Vigyázzon. tn viszont nát szépítheti vágyik. ja e|a hónap végén. biza|má.hogy az okosenged! Hakö|tözik. a szokásosná|! jó|érzi partnerére. hogy önmagával e|é. igényei még is. ügye|jen. Ha terveket déde|get. meft munkahe|yi ja a mércét. tekciótvesz igénybe. márkeresnie semke|| tovább.|ő. ésa csa|ádi é|etétbontja a fa|akat. Csakneessen ésneÍe|edje. fu így |éÜehozott á|dozatokka|ibanis. Tú| sokat akar.Lehetséges. kímé|je önmagát éspersze eme|t e|Íogadhatja! MÉRLEG AszcENDENs AszcENDENS SKoRPIó NYILAS ASZCENDENS elixír . ze megértesÜléseit' A hivatásában nagyot |éphet akkorritkaszerencsés akkor a legrosszabb jobbbeosztás vagy átmenetiIeg kÜ|Íö|dön mego|dást vá|asztja. il '. |gyekezzen megragadni próbatéteI Ennek megte. zaják. meg. bölcs. mennek |e. Sajnos a csa|ádi é|ete jó néhány jó|haszná|.ha e|őbb ne csak a sajátÍeje után menjen! anná| biztosabb abban. ame|yek nek.hogy a könnyen szór. csakúgy bo|dogu|. Próbá|ja szóáradatta| igyekszik meggyőzni kedvesét. gondolkodik. Fordik. és sajátérdekében. hogy nincs rá e|ég NeÍéljen. Az öt|etei nemcsak saját akar |é|egezni.mények e|érhető sijó szándékúak juthat A bajcsakaz.nak. éppen nincs á||ása. cseIekedne. akaraterőben oIyasmiveI törődjön. Hamég nemta|á|ta meg is jó irányba ha|ad. Egye|őre hasznára vá|nak. Új munkahe|y vagy várja. harcol.j|etébő|.KözlilÜk o|ysokat segÍthetnek. hogy éppen próbá|ja ra. e||enére bármit a küzde|em! jó| érezze jogiprob|émái magát. vaés soktitoknak vagy titkos do|ognak a nyo.s:: ]] ' Mostkissé hetekvárják.veszik irigye már nem lesz i|yen zavarta|an.Íontos is. másokat is! ÍőveI azigazit. a szere|em vagy a házasság komo|y varos helyzetet kellmegoldania.e|őresokatköszönhet a jó barátok. Ebben a hónapban fu indu|ást Miné| du|jon útra.

hogy mi |esz a jövőben' harmadik Iehet. Senkitő| errenincs is szÜksége! A |egfontohogy me||ett ne sabb. és eset. Ezeka békés o|ykor napjai. Egyrokona kö|csö. Hamég függet|en.ruármindig a próbatéte| időszaka' Mostsem|eta|ál. békés hátteret: kiveszi |émákat Ügyesen ésnagyon pró. kitéren. vagymás módon sőt fe|ettesei a velÜk. augusztus nevárjon kegye|met.csoportba tartozik. közÜ| nemmindenki kö|tözik vagy békére. akiknek jönnie. reéftsék a szavait. nempedig kényszerítik. a maikörü|mények között is aján|okozhatnak' A nemzedéki e||entétek kcinynyen ta e|őtt. sem hiszi. akkor a szere|emben zán átvonu|ó bo|ygók azonban a kap. |anatnyi a tönkremenésse|! Maga házában ezena téren gyorsan kezdeti nehézségek az egyhangú taposóma|ombó|. nem|eszkönnyűdo|ga. könnyebben úsznak e|.sokgondot Az nembaj'hao|ykor gyermekei közétarÍejet hajt befejezést is. megá||apodásokat köthetezekben a hetekben. akkor megteszi majd a házastársa toztatni' Nembaj. Bare biztosÍtja a nyugodt. protekcióra partnere még is.hogy ható.rátai. denáron akarezen. nyuga|omra vágyik. szembe jó barátja Hajó| belegondo|. köszönhetően. hogy di kiruccanásra.Jó ki|átásai vannak egyhosszabb utazásra' jó hónap gyogó' mega következő hetek várja. Nem Önt tehermentesÍteni. vagyis aző eredményei örömme| és bizakodással tö|the. kÜ|Íö|. kapcsolaTa|ánmegÍigye|te tai kite|jesednek. amennyire szembeszá|| bá|ja ke|l ésfő|eg ne okozzon nekike||e.kező szü|etésnapjáig a Iegfontosabb jó pozíciót is. is biztosítottnak |átszik. hogy nem|esz okapanaszOnnek a társada|mi e|ismerés probkonÍ|iktusokat. hogy otthonátó| távo| vá' Eza hangu|ata|apozza peA tettvágy vezér|i. magát.uza| egykeveset' szíjz már. ha hosszú jövőjét Házastársa Egyrégi tervmegva|ósÍtásához szá.ra vagy-e|adásra. nemegyszer agresszívSzerencsésnek mondhatja magát.hacsak nemvigyáz. a soke|fog|a|tság ésmunka Íe|edkezzen megházastársáró| éscsa|ádtagjairó|! Jó| teszi. segítőtársakra é|etében a január vége és a Íeb|évő ismerőseinek köszönhe.Gyakran válik nyugta|anná.egyÜtt jó haúgy Desírásra ta|án hoza pi||anat. mert számos' eddig számíthat. Nagyszerű szerződéseket. akikjót akarnak Önnek. a ringbő|' HanemkÜzd tovább. Neé|jen vissza ezze| he|yzetét. hogy mi|yen ta|á| megnyugtaNerettentsék e|az eset|eges akkormostminpedig pénzügyi vá|toztatni A szándékot természetesen Íedeze-vagyaggoda|mak! Az óvatosság tény|eg nemárt.1RAK jÚnius 22-jÚ|ius 22 július 23_augusztus 23. hogy mit PénzÜgyi munkaheszületésnapot nehogy munkatársai Íé||yiproblémákka| ta|á|ja Ebben a hónaoban ésa követbeszé|. is csak annyira nehezÍtik részét a házi munkábó|.magának. amikor egymás e||en Önpedig a nevető egyÜtt a rögös utat' . nemcsak róvagyinkább teendője az. a partne. cso|atait.ra.a sorstó| és társaitól. jöttek. ésa versenytársaiVagy számÍt _ a kivételes járják nemaz a Íontos' hogy mit majd kÜzdenek. ameIyek aze|ső kissé harco|nia ke||.Úgy érzi majd. mintkorábban remé|ni mefte. hogy kéz a kézbenmíthat baráti segÍtségre. hogy kíná| A jegyszü|öttei között két. Ha0n ebbe a tike|. nem is lesz majd okuk. több |esz. Sokka| szerűség határain be|Ü|. A saját ügyei ta|án a jegy szÜlöttei minden fogIa|kozik ingatlanspeku|ációkka|' A hetedik há. járó Szaturnusz pénzzavart támogatja' zik. Mostmég többnyire do|ga cso|atba jobban jár. próbá| hogy mindent meg vá|nagyon nema sajátjószántábó| vá|toztatni köszönhető. csőd veszé|ye Íenyegeti. vrz0NT0 2O-március 20 Íebruár HALAK gondokka|. A konfliktusra |ehetőleg tekintsen hogy nemegyedü| vana vi|ágon! épÍti. Lehetséges. 0R0szLÁN 24-szeptember 23.Azonkevesek akkor azoknak az akara. hanem |átókórét is kiszé|esÍtik. hogy Végre kibontakozhat.hogy ve|Ük. nem mindenáron épÍtkezés a harcokéi!Amit ta|án várhatna e|szeretne érni. hanem az. akar a munkájában e|ismerésre. Együtt nevetnek. számÍthat sikerekre.A csa|ádi a munkahe|yi jó|tudja keze|ni.heti a |egszebb á|mait. de csakaz ész.Ezu mintha kívü|á||ó |enne. arra. összea pi|. Bo|dog kívánok! Jó| megke|| Íonto|nia. hom|okegyenest e||enMindjárt a hónap e|ején úgy érzi. nyugta|ansága néha mega számÍtását a munka vi|ágában' Ha eseményeit.ha a rokonaival ésa szomszédaiva| is igyekszik barátságos kapcso|atot ápo|ni. hogy másnak is |ehet igaza. méghoz.akiknek e|egük vana szÜrke hétköznapokbó|.Most ta|álja jó| bo|dogu|. tettköveti:az eredmény sikereket A tet is. A munkahe|yén o|yan |esz' A he|yzete akkor pi||anatban távú terveket készÍt. Dr. az örömbe vegyÜ|het egykisüröm is.hanem mindenki másró| kapnért Íordu| Önhöz. sikeres. éssajáttávo|abbi vá|tozások történnek. tó megoIdást és fényes ígér. dea tú|zott Az csaktermészetes. A több|etbevéte|ek oe. perceket metlen esetleges kalandjaival ! az ésszerűség határain be|Ü|. NeÍe|edkezzen meg anó|.is egyet E|őbb-utóbb dig. szá||hat RÁK AszcENDENs AszcENDENs oRoszLÁN szÚzAszcENDENs december 2L_január 20 BAK -Íebruár január 21 19. E||enfe|eket azonban a|igha gyűjthet könnyedén magaköré. adódik sírnak.he|yzete jó|teszi. i||etve házastársa rendkívÜ| e|ővigyázatosság eset|eg romba dönt. nyezetének a szeretete a |egÍontosabb. de a azért is. Megteheti. hogy másik |ehetőség éppen ennek az e||entéte. E||enségektő| ke|| tartania.mert egymást tudják támogatni nemcsak nemreménytelen. hogyerkö|csi hogy a hivatásában teremtsen saját |uk könnyű kerü|. Jó pozícióban juta hivatásában is' Miközben most hetez másképpen' de o|ysoksegÍtséget várhat tőene|őhbre vagytágabb kör.akive| vanszó. Janák Lajos mint ahogyan zá ezta |egjobb szándékka| teszik' BAK ASZCENDENS vizÖuro AszcENDENs HALAK ASZCENDENS elixír 83 . tehátegyra. csendre.márhavannak .ja a kedvező még ha nemért tozik. Ebben a hónapban nemérdemes köte|essége segÍteni.vagya jo ismerősök beÍo|yásának . csakrábeszélik. zauarba ejtik. sőt kiharcoIhatUgyan. Önis vá|toztathat. A párja. anyagi Jó |ehetőséget ez a hónapingatlanvásár|ásje|képező Netévessze Az otthont negyedik kezőszem|é|et ismerhető Íe|. haeztteszi. e|akadt ügyet indÍthat eIjó irányba.hasznuk származhat be|ő|e. rá ke|| vegyenek fe|kölcsönt vagyhite|t' meft konÍ|iktushoz vezetnek. eddigi digannak jobbpozícióra Méga jövede|me is é|etvite|én. úgy. Az csaktermészetes. ha pi||anatnyi e|őnyökétt harcoInia. is jó irányba ha|adnak. Haazokközétafto.ha nem|átja be.mega|kuvásra biztatjuk' de a|ka|mazkodnia a Iehetőségge|.

zó.A hétkoznapi lók népestáborának é|bo|yába' internetfÜggővé ésa va|ós kapcsoIatok vi|ágfogsagába essen. a kritikalepereg ró|a'inkábba tapasztalataira hagyatkozik.Szívesenhaverkodik. megveti a hagyomá. nemtűri. pedig ko kérdéseire megismerési vágy hajtja' mo|yfe|e|etet vár' Uttoroés |ázadó' leginkább via modern technikai vÍvmányokérdek|ik' gondo|kodásáva| és viselkedéséve| egyre inkább e|Üta kortársaitil. de kiszámíthatat|anok. aIkat' idealista szinesegyéniség' ésá|modo.az exIrémkihívásokat'KreatÍv' fantáziadúsésa|koti sze||emű. osáönösen kutatja hatádalan tucásszomj. Íügget|en éstalá|ékony. erőte|jes a kisugárzása. munkatársainkat szempontok Szomszédainkat. és e|even. vá|tozatose|fogana' hogy extravagáns stí|usa miatt _ vagy pusáán |azadásbil |altságotke||biZosítani számára. bohém |é!ek' Eredeti ésenergikus. Bölcs' inte|lektuális érdekes. baráainkat. s megá||íthatat|anul keresi az ÚjszerŰ he|yZeteket. nyokat. a do|gok miben|étét. Érzelmei mé|yek. ésfőnökeinket sem asztrológiai párunkat haszná|juk Végre Szerint. viszontigen' Jövendo|éshe|yett aZ asztro|ógiáI játszmákat! va|ó:próbá|juk NézzÜk.e|lentmondásos szemé|yiségét nemmindenki érti ésértéke|i. Reakciói idővgl egyre kiszámÍthatat|anabbak._ nehogy rossz társaságba keveredjen' vá|jon. arra. tágas mozgásteret. és kÜ|önösen a ka' maszkor táján kel|Ügye|ni beszé|ni. de |e|ke mé|yén egymagányos Íarkas lakozik.4 I t I Minden he|yzetben a nagyÍrancia je|szavát Íorradalom va||ja magáénak: szabadság. é|énk kiváncsisága azonban hamar érdek|odése' a|ábbhagy' mert mindig Újabb cé|pontokra íokuszá|. a kor|átozást ha |edöntheti a gátakat. az nem rajtamÚ|ik.. o|tözködéséve|.sőt é|vezi.Nem vá|aszthatjuk rokonainkat. Nonkonformista. amelyektöbbnyire fe|színesek maradnak. kitűnik Extravagáns megjeIenéséveI a tömegbő|. meg Hogy ki mi|yen csi||agzat alattszÜ|etik.Le|kes ésszo|gá|atkész. lgenritkán Íogad e|tanácsot.szony|agkorán kerÜ| a számÍtógépJe|haszná. Viszonylag korán megtanu|járni és tik. egyen|őség' testvériség. ta|annáésengedet|enné válhat.mindenrefö|figye|. ke||őszociávagy Iisés sze||emr inger hiányábanugyanisnyug. rutinfe|adatok untatják'a meg|epetések Kisséfurcsa és hóbortos. kÖnnyenkot baáságokal. helyett a virtuá|ls é|t+ elixír . vonzza minden szokatlan |gazi|ázadó' ésrendkívü|i dolog. A VIZONTO GYERMEK Ér1e|mes. összetett.amire megorÓmte|ibbévarázso|ni az emberi mittehetunk hogyegyadottközösségbenharmonikusabbá vá|janak kapcso|ataink! azérl. Kü|öncségéve| magára vonjaa kíilvigyakrankirekesztetté lág ÍigyeImét' vá|ik.

törekszik.kázása ésszárnya|óÍantázié1a II GYtNUL5TUTIVEL.SI OROKRE ELVEra.TILOS! oSZERETTEI SOHA NE PROHtrö tö A KUHLA|uZo ELVARASoK' ni. LÁTNoK| KÉPESSÉGÉNEK <oTANÁCSOS TEHÁT NÁLA EZEKKEL oPE|éteket teremt'de néhame|anko|ikus |e.ám eztnemszabadtő|ekomo|yan venni'mivágyikköze|ségre szerzésrő| szóI.bersége. Szemében az igaz barátság kapcso|atábó| lesz szere|em' s i|yeneset. VALA.ami olykor a meghittés nyuNem ke.a fellángo|ó. ószinték. újÍti észseniá|is időszakotámogatja. csak o|yanember.' i . az á|ta|a o|yannyirakedve|t Újszerű BÁLJANAK NEK| FÜLLENTEN|VAGY R ENDSZABÁLYOKHATÁSÁRAKÉPTELEN heIyzetekbe' kiszámíthatatIan kalandok. vén' sőt é|vezi a szexuá.H ARMAD IKSZ EM |ishatárok döngetését vagyakár az e)drém összefÜggéseket. Iendü|etével.ben nagyonis igény|i a társaságot. NEM| FURFANGGALAZERT LE.'. is megbánt. jelentkörveszélyezteti. izga|mak né|kül tétve|eé|ni' merta VÍzontő. olykorazonbantÚ|zott seket'de nemcsaka másiktestét' hanema makacssága éshatárta|an önte|tsége csa|ógondo|atait gyakran is a hata|mába szeretné kerÍte.G|obá|i.szeretszerepelni' a Íigye|em koságok kipróbá|ására.dást okozhat.J.a _ . miközben á|lhatato.csa|ádtagjait is igyekszi k.SZÍT|BIZALMÁT. kü|ön|egessége. SZoNHETŐEN LEHETETLEN ŐT BERALNI.hogynem ri|a mintáZáka társaság. " elixír 85 . kat e|fogadtatni ve|e. pi||anatnyi ságril.Tllos! . GÁRoL. Íizikai öröm.lazaésrendszertelen pé|dáu| ve|eegyÜtt E|óforduIhat._ hango|tság lehetúrrá rajta. CSAPNI! ' 'r^ 'zA-ia. viruha vise|éséto|.gadja' megértő'segítókész baára |elhet Ám konnyene|őfordulhat vele. megúju|ásokra készteti |yes. Bolondos természetű. lektuális. és akjve| intellektuá|i-zéppontjában Íe|szabadultan szóva|tartanl Nem is i||ik hozzá a kÖrÜIötte lévŐket.godt csa|ádié|et rovásáramehet. és é|vezi az érzéki érinté-ti eszmék éscé|ok. bá|yozás.dig vidám. és mégaz is előfordu|hat' ve|egyszerre ésszabadjegyűként Levegős. ho| vad és szenvedé. Az una|matésaz egyhangúságot nemtŰri.be|erángat. Érze|meit tekintve tűpusZán buja. jó| kijön. botránkozik meg a Vízöntő kísér|etezŐ de szirakoztatófikcióit. a ko||ektÍv közösségtudat nincs módja. niséget igyekszik inkább a távo|bi|' objektíven szemlé|i az faragni be|Ő|e. egyszer |gény|i cé|ratöró. Fontosszámá. inteIlektuá|is érzelmi indÍttatás-ságra'meg|ehetősen magának va|ó.nik szenvte|ennek HLI AKUZTPUI FLLT IERELGETNI.getlenségét gondosan ben mé|y érzéseit tltko|ja' így sze. s aki gyŐzi ha||gatni. játékokban. de szabadsága|átsza. _4.ho| pedig tartózkodó és szenvte|en. PÉLDÁUL SZEMBEni-r nrrrx rarnÉnrrr lrr táv.Többnyirevidám'szirakoZató egyÜtt.zen viseli a rö9höz kötöttséget. Ellent. ésmin.nevelési e|ve a ÍÜgget|enség de ha ene é|es eszével. Társaságát egy pi||anatra ÍanIáziák kielégÍtését. KENYSÉG ZoLD SZEMÚ SZoBNYE.A LEGJoBB FORMÁJÁTNYÚJTAN|. se. ra regge| már munkahe|yén ténykedik' de viszont az is.ea i +r sajátosneve|ést és hozzáSzemélyisége Nem könnyúrendre.szÜ|ött kiszámítha.. lecseré|i. pribá| hat.hogy baráti M|NT A GoNDTERHELTSÉGLÁTVÁNYA személyében. mondásossága nem kis kihívást már e|is nyeri a szívét. de nem hét. MERT ŐT A FÉLTÉ. tűnhet. őket. így is haj|anköznapiak.a koreseményeket. szabad gondo|kodásÚ' nyilvánvaló tények fe|ett.máSkorridegés Fontos számáraa közösség. Mégígysem könnyű sem hagyjaunatkozni. sze||emi|eg vibrá|iszínes éjjel do|gozik. de csökönyösen merev. odzkodik aZ egyen.hogye|késik' akkorakár egész kitartóan ra a nyÜzsgő. o|ykor azonban a többiek |átokat kor|átait. tánakfenntartásával. szinte még a szere|emné| is jóvaltöbb á|dozatot ben érzései stabiIak.|enkedni'Ügyes szervezőként foIyamatos tat|anu| szeszé|yes.PoR.san átrendezi. tömör és|ényegre törŐ tanmespkkel irányithati. Mindenképp olyan párt vá|asZ hosszú sokakat ma.aki nyitott. sze||emi szipor.ha azÍúg. ni' Számáraa szex nemritkán és megfoghatatlannak.az összetar.hihetet|en.észérvekkel ko||égái érdekeiért' Képes szemethunyni az szonyra ni rá. akkor a bútorok kezdeményezéseive| eloreviszi és az ésszerűgondolkodáskia|akÍtása. dó hoznia megórzése érdekében. mert em.san kezeli a do|gokat'kivá|ian |áIjaaz san végzi a munkáját. ál|ástigényel. ésnem másokka|vé|eményét.de aki eá elfoingatagnak re|meis felszínesnek.. más. de köza szó hogy nem is ragaszkodik kÜ|önösennem.ezért gyakranvá|toZat|akihe|yet.Á|ta|ában mindenkive| LELKÉBETlö|tözködéséve| KÍMÉLETLENÜL szik magára Íe|hívni a másiknemfigyelmét. A BÉKLYóMT LETÉP| MA. A VízoNTŐ szenelMEs A VízoNTŐenRÁr A VízoNTŐ xouÉol A VízoNTŐ szÜló ^ É a É a ' . A KoRLÁTOZÁS KELT BENNE.miköz.T|Los! .újszínezetet kapjon. ka|andozásokra. rendsze. Tódít éshidít. rességre és hűségre szoktatni. ELLENERZEST Tllos!. az újdon.aki megfele|ően tág mozgásteret biZosít gávalragad. se|kedésével magas|ó sze||emikapacitásáva| is' Őriási nyerea rendszeresség ésaz á||andó sza. gei támadhatnak. elképze|éseit ked.nyitott a Íö|Íedezésekre.nyezete ésönmaga számára. fontosabb. V|GYÁZAT. NEM ba. Szívesen vesz résZinte|be.KAT. hoz a szexhez. hogyaz otthona csapat munkáját' Szociá|isan érzékeny. má. kreativ tart ismeretNéha akará|anul a|ábecsü| terjesziő. ésbajtársias.ELKENDOZNIBIZONYOSPROBLEN/A. AZoNNAL|MENEKÜLÉSRE KÉSZTET| | sérthetet|en. AK| ÉRZÉKENY gáns vise|kedéséve|' igyek. Az is meglehet'hogy extrava. a . csak úgyárad be|ó|e. vagy Sára |ehetotletes. |ze|óadásokat a |akásbárme|y ga|mas és vá|tozatosprogramokatszerTtLos! o A BENDSZERES SZÁMONKEvez.NehetŰnik ki ko|légái közÜ|' de kikonzervatív szÜ|ő péIdaképét. a szabályo.éskizáró|ag a magaszaká||ára do|gozik. is. tÚ|fűtott és heves. és Önál|iegyéapró rész|etek. figye|men kívÜ| ésa megszokásokat ki nem ál|hatértékeit ésigényeit ja. Szívesenoszt1ameg Az Uránuszésa Szaturnusz egyÜttes hatásan egyÜtt szárnya|hat. a megteremtése.áIIatvédeImi sokat'ésezért a bei||eszkedéssel nehézséés humanitárius pontján. Nemcsak extravagáns SzintebiZos. a társada|mi pedig nem he|yezi e|Őtére|várásokka| hagyja' a sajátfÜgget|enségét tud mit kezdeni. hogyko. gÍtőkész mindenesetbenkiáII GyermekéveI te|jesszívébóI baráti vi. számára.

ha te. az egyik a szeretet.. valamint páratla.hisz azok megtörténnek'amikor megtörténnek'Az a mego|dás. . hogyan serkenthetjÜk és erŐsithetjÜk az örómteli. Szenvedúnk attól.. nyilván nem a biokémiai tödénósekre gondo|unk. Senki sem is. s tobbé már nem a kiszámíthatat|anuI csaokodó iceán hul|ámai. baráságos vizekkévá|nak.amelyekke|elmédbelső '. hogy szenvedünk." Viseld ji gondját önmagadnakl eIménkhez. hogy fel kell kelnj' s egy újabb nap áll elóttúnk' Az effajta szenvedés _ ami magában foglalja legtöbb boldogtalanságunkat és elégedetlenségünket _ az agy konstrukciója. és csalÓdottak leszünk. mind pedig az önérvényesítést. hogyan tudjuk edzeni és koncentrá|minden pi||anatát meghaIározzák' Persze tabbá tenni a figye|münket. ha az agy a szenvedés Mendius kozös könyve' a Buddha-agy' Párat|ankincs ez a könyv. hiszen e két. Richard nul biztatÓ is' Hiszen. emberek aggódunk a jövivel kapcsolatban. .errŐ| szil dr' Rick Henson és dr.. junk tanÚsÍtani önmagunk iránt.Anó| azonban egyre többet tudunk. Szeretet és a bö|csesség felé vezető Úton _ Ami ironikus. ldegesek leszünk a fájdalomtól' dühösek a haláltil' szomorúak. amiben óromúnket leltúk. mikénttudjuk |ecsendesítenia verbá|is hetően ésvi|ágosan magyarázza e| azokaI az gondo|kozás lármájétl'(aá a vég nélkü| idegrendszeritörténéseket_ sot' kia|aku|áfecsegő hangot az e|ménk hátuljában). ben _ van egy álta|ánoselképze|ésÜnk ezekről a Íolyamatokró|. A konywe|mintegyÚt. megrendítŐ.hu há|izataink és idegrendszerÜnkörvényei . szÜntetője egybenaz tüzeit''.Szenuedésmentes élet már evezhető. hanem egyben a szem|é|ódőhagyományok kÓzÜ| a buddhizmus többezer évesfe|fedezéseire is épÍt ahhoz.akkor lehet annak me9is. valamint több kedvességet tudjunk mutatn!magunk iránt' Ezek a |egÍontosabb és mégissokunk vá|számára a |egnehezebb|épések a pozitív is tarta|maz' ame|yeka könyvhöz tartozó CDrő| ha||hatóak is. Hogy mikónt is |ehetaz agyunk és az e|ménka szenvedésmegszÜnte tője.. ezá|Ia|az e|médet tapasZa|atok is.. miként erősíthetjük magunkban mind hátsi részéHa azonban _ va|aho| az e|ménk az együttérzést. amikor idegesek vagyunk. ame|yeké|etÜnk . hogy me|yiket táplá|uk mutatót kapunk emberi testünkhöz és naa mint nap. hogy fe|tárja a bo|dogság'a szere tet és a bö|csességidegpá|yáit. ugyanígyaz tapasztaIatokbi|á|l e|médaz á|ta|admegé|t össze. ha végetéraz.Csak mi. Kitaláció.i||etve a kivá|ti okokat. ame|ynek birtokában neurá|is www. A tapasZa|atok áram|ása fo|yamatosan formá|jaaz agyadat. hogy azok így . sajnálkozunk a múlton.'A megoldás nem a negatív e|nyomása.' érzését' A mű számos kivá|ó lrányitottmeditációt néseknek pusZa Íizika|itását' szemé|yte|en természetót és mu|andóságát. . miként tudjuk . o|yankor.agykontroll.neuro|igiai szőttesed.fölébredt'' avagy megvi|ágosodottember _ agyának(vagy akár bárme|ymás szemé|y agyának)a te|jes termá szetét. va|amint azza| az izga|mas témáva| kapcso|atban is kapunk segítséget' hogy miként tudjuk e|csendesíteni az éntudatot.sze}Í. akkor egyben az lehet annak ves szaktekinté|y mindannyiunkszámára ér1megszúntetÓje is!. a másik a gyúlÓlet farkasa' tozások e|indításához. hogy tobb egyÜttérzést tud.. hogyan vagyunk képesek befogadni a jó tapasáa|atokat.Mindannyiunk szÍvébenkét farkas lakik. gondoskodó és mé|yen éles|átóe|meá||apotok neurá|isalapjait' Ahogy a tested azokbó| az éte|ekbő| épü| fe|. a. amit akarunk. suk evolúciósszerepétis -.. amelyeket megesze|. meri egy Buddha _ tehát .majd tudatosan befogadod oket. nak oontosan ezek a midszerek? Többek hogy: köZ megtanuljuk.a Ha az agya szenvedés okozqa.hogy minéltobb pozitív lat érjen. A könyv nem csupán a legÍrissebb agykutatási eredményekre támaszkodik. tapasztasze| azérI.Minden azon mÚlik. .' révá|janak' szeivé A könyv rengeteg praktikus módszerre| vértez fe|.Ez a megértés abban is hata|mass+ gítségÜnkre lesz.|ehűteni a szenvedés . neokozija. az segÍt Íe|ismerni e törté.és hibáztatjuk magunkat a jelenért' Frusztrálttá vá|unk' ha nem kapjuk meg.tájképét'' Es hogy mire is vonatkoz' befo|yásolhatod. ..va|aminteszköza bo|dogság.

pszichológiai ldőpont |istanácsadó képzéskvantum Íebruár 14. (volt Városi Műve|ődési Kizpont HEMO) 2013.sy. Cft-20-4pf"lZrq tarnicsbt@gmail. havi egynapos talá|kozásokka|.317. 2013.22.. |smerje meg ta|álkozáson keresztü| egyszemé|yes 0rwágszelte Ío|yamabsan: Megmutatiuk.ii.i.l9 .. metafizikai jó. Íö|dsugánás e|mé|etét.00. Miskolc.. gyakorlatát. dryaradij@gmail.02.Éy. kéze|emző.. Vác'Művelődési központ 2013.com módszerekke|'' ]3 kreditpontos 32óftás továbbképzés Természetgyógyászok.20. hipnózis tanácsadó.hu önismereti csoportvezetői ingyenes képzés vagyte|eÍonon:70-!A7.A o.öüiup*i..iiii'óili ht$://wtwv. Gyakorlat a máj-epe működe'i terü|et harmonizálásán.. b|':343-0838 http://rrwwrr.com e1ixír 87 .4.hiercnymus-bockhu bl. képzés brapeutaés Üéner speciá.hu . ezoterikus 'óie:.02. Szeged.'.02.02' 06..l!-0-L-9.l Bp.. Németh lstvánbe|gyógyász' 2013.tarnics.19. káfiavető. cs|KuNG |ebruár 23-24. ll!.25.. Részvéte|i kéíÜk szándékít jelezze A|apve6 Embe]i Érbkek o|datói e-mai|ben: inÍo@shiatsu. e|őadó: Natá]ia ftvesdi r Pápa.fsz. Íebruár 02-án szombaton Bach-virágbrápia !|.04'e|Mdó:' KjvesdiNatália o Gyiingyös..ffi&ilki lnrÉzrr KÉPzÉsEl oKTATÓ-KUTATo Háziguda.00-'|9.. é|etvite|i .18.:343-0838' hagyományos kínai orvos r.rw.02.2T24. Fii|akupunktÍnís addiktológia (EI|) bnfo|yamot indÍt. 16-tó| Átfogó képzések ezoi|l'okku|tista spirituá|is Tanárok: MezN Anna.ilúí.iá-óii-ó. BenczeÁgnes:06-3{F90o-087.csikungtanÍolyam. e|őadó: Kjvesdi Natália .iiáii.l07.magnaprcss.rv..-E.metaÍizika. Árpádút 51-53.hu' unaru.02.9r. .n12 márciusban és szeptemberöen.hieronymus-bock.|3.8!Lul-Lrs.8(m Marosi JózseÍ: 06-20-995-0832 ismét indÍt tanfo|yamot z A Course in Mirac|es című könyvÍe|dolgoására.com Je|entkezés: Rész|etek www.com P. mozgásterapeuták számára 2013'02. .{ltPlJ.Varsányi Péter .ffiii.Gerincprobtémákkeze|ésealternatív 2013..1 1. CS.hu NY|LT EsT .05'e|cfldó' KjvesdiNatália o Debrecen..02.00:K:16. Szombathe|y' Pe|ikán Hotel 2013...21.17.tanÍtunk. angya|.. Natália e|Mdó: ftvesdi .z.00-. u.KiÉlyu.lmá. Spirituá|is bnácsadó. tanÍolyamot indít .|3' 02.fsz4' |nfo:H. mágia. 5 hétvégén 20]3. va|amint a Íö|dsugázások a feng shui és összeÍüggését.e|őadó: KövesdiNatália .com Íacebook M|NDENK| SZABADEGYEIEME A TÁBN|cs BT. MadocsaiEszterés BónaiCecília iiil..fa!. thaimasszőr oktatáso krista|ygyógyász képzés..Beth|enG'tér3.9!I.e|tadó: K)vesdi Natátia r Győr' Rába Hote| 2013'02.csütörtök órátó| éséletvib|i tanácsadóképzés. Ezsébet Fürdő 2o..X|...17'00: K:16.andrea@csikungtanÍolyam.951-4672 képesség fej|esztő. Kiscsoportos fog|a|kozás Rudas Andrea JeIentkezés: (061)3Si-1 7/0.A karma.' Beth|en 4 G.ü. inÍometaÍizika@gmai|. Grifi Szál|ó 2013. Novote| Hote| . FEBRUÁRITANFoIYAMA iiiöúinó'öili.) E|őadó: Dr'Babulka Péter(v.e|őadó: KÖvesdi Natália ..02.T'. utmuskÍt@gmail. vasárnaponként9-l7'3O óráig' He|yszín:1071 Bp.em. stb.e|őadó: DimákÜftilia .F49l.. 02. 16' He|yszín: inÍo@kny'hu.'':éli. Corso Hotel 2013.2.. egyénre szabottan.hu e-mail: u|muskÍt@gmail.ww.10.dö ilil sorse|emző.02. DómHote| 2013'02. (tr (t0l311 nS7 06 (1)9513452..]. Divinus Hote| 2013'02. PÉos.KE !| BocKHAGYoMÁNY0SEzobrikus képzései: Stridió ok|' íN'-1 A H|EBoNYMuS \-s--.. KilvesdiNatátia e|rÍadó: ..?919. evoeYnövÉHYslurnm EK0I.ezusüto|d.00. A KELET-NYuGAT EGÉszsÉGKözpoHr 80irásakkreditá|t. Továbbképzés gyógyászatró| a kínai wrvw..2013.hu) Jetentkezés: cF1-m43í1...00.474 Tanár: Dr.energetikai keze|ő képzés wrivw.hu röusuoÁnznsuÉnÉs A|aptanÍo|yam: N13'tebruár 23-24.23_24.com BocKHAGYoMÁNYos2o1g'o2'17-tő| havi 1 nap lK* n H|ERoNYMus tP-. e|őado: Kjvesdi Natátia o SzékesÍehérvár. ff9.I. mire . spirifuá|is bnácsadó a shiabut! mit s amit .*e-mail.NEMZETKöZ| sHlATsUlsKoLA NEMzETKözl METAF|ZIKAI AKADÉMIA ú.{é' (30 aromabrápia órás) Februfu 24.március 10. A]tematív mozgás és massázsteÍapeuta tanÍolyam Élrrrn KöZPoNT MAGNAPBESS BEMUTATÓINK: .. EgeliHote| Eger Park 2013.. Mátra Műve|ődési Kizpont 20.shiabu. (Ulmus Kft.|EJ-I.00.Panídi JózseÍ' ffi-30-951{160. rudas.HÉTVÉG| TANFoLYAM.Ísz |nÍo: H'CS10. El|-vizsgára Íe|készÍtő . Bp. 1071 Bp. Hozam Hote| 20'|3'02'11.05. 12.Ll[!9. e|őadó: Kjvesdi Natália .07' e|őadó: Kilvesdi Natália . TanÍo|yamunkon megitanu|hatja a 8 Íéle.hu' bL 06-20-s1í. oG30-297-4889. VeszpÉm. l@vácsl'tjnde előadó: lnÍormáció:1042 Budapest. Nyiregyháza'BencsVi|la 2013. Szo|nok.iiiliffiiy.1.98t!y. 1061Bp.óóhj.j eYicyHövÉnysmmrrlsKo|.' Beth|en tér 3.15.|.i||.l.02.14' e|őadó: Kijvesdi Natália . Jelentkezés: dr. tanÍfunk.tér 3.03.BudaÍokirit9-11.

éssok barátisegÍtséget kaptam. hanem az érze|mi éstudatifej|ődést is' A test pribá|tam. komp|exinformációs . a körny+ zetemis e|kezdett másképpen t+ kinteni a munkánkra. A Moksa .. Ezek á|ta|ábanabbó| adódnak. ésa rokonságom tag1aiva| továbberősödött a kapcso|atom' Amióta fogyasZom. és csak a testegészségét' é|eterqét' egyensÚ|yát táp|ál mive|a tapasZa|ataikíváncsivá tettek. Kaptam tőIe egy Üvegge|.1. mi|yengyökeres és l A Moksa E|ixírhezhason|óan segíti-e a gyors vá|tozásokat tapasZa|t a saját makrobiotika fej|ődést is? a |e|ki. Egyik fo ti egyensú|yunk he|yreá||itását.1. A magyar ta|á|mány84 növény magas rezgésű in.A kiegyensÚ|yozott stagná|i é|ethe|yzeteiben a Moksa E|imakrobiotikus étrend nemxírnekköszönhetően.. mega testet.A Moksa E|ixír he|yreál|Ítja a szer.azonnal ki is ja. tos vá|tozáshoz. Azok. és a szervezet vá|asztja ki bő| ésa környezetiszennyeződésekbő| ke|etkezett kózü|Ük azt.hogya |ehe tŐ legtöbbethozzamki magambó|. ami aze|őtt e|képzelhetetlennek tŰnt'A makrobiotikus étrend me|Iett a Moksa E|ixír segített ahhoz. ésaz emésZőrendszerÜ nk tisztu lásáö ngyógyu |ásához' Ezért ad hati a szer |átat|an ban.kedvet. és miéÍt szÜkséges.. éshogyanerősítia |ik. amikorÍe|soroltam neki gek. tanuláshoz. és egészségén harmonikus a|apu|i érze|mi ésmentáazita nekem is izga|mas' vá|tozásokbanbőve|kedő lis é|et ugyanis erőt.hogy az adottproblemára a |eg.táplá|kozáskövetkeztében. hogy egy-egy nehezebb é|ethe|yzetbő| nem tudjuk megta|á|ni a kiutat. és testi-|e|kiharmóniát .. reumásésegyéb a már ji ideje megoldásravári felada.i. Három éve minden regge|szedem.j vezet belső egyensú|yát. mindegyike egyet|en informáciit tar. ésmegfe|e|jek hagyományos homeopátiásszerek a vá|Iozivi|ágkihÍvásai nak.. kiegyensú|yozott A Moksa E|ixlrazén'vi|ágújdonság az információs alapanyagbó| készÜ|t. A tisZa éte bármely problémáraés bárki számára' Sikeressá |ekke| hatni tudunk vérÜnk ós sejtjeink á||apoIára. hiszen évekket ez. természetes éte|ekre épÜ|ő terápia területén. |endü|etet ad a Ío|yama. szív+ sen Íogadták a kÜ|önbözo rendezvényeink hírét. fé|e testi-lelki Problémánkra mego|dást nYújt. taimat.. va|megerősödjönimmunrendszerÜnk. ame|yikre|eginkábbszÜkségevan az |erakódások. egyidejű makrobiotikus étrend segítségéve|.a meddŐségge|.. így fej|ódésa spirituá|is l Mesé|ne ezekrő| a vá|tozásokról? hez is' Akikszeretnék a vá|tozást.. de erre n"]rni.. ame|ysoki. makrobiotikus hozzásegÍt étrend ahhoz. akik korábbankozömbösek vo|tak a munkánk iránt. ami a fe|épü|éshez l Hogyanismerte'* u'o*"" ElixíÍt.teháI l képes kio|tani a szervezet l összes. '.ÚAVAL A Moksa E|ixír. .SÚ|yosbetegség ese zás.j teremt é|etünkben. ésaZorvosszakér1e|mén mú. uj. a MoksaE|ixír s+ _ A testi eoeszséoemterénnem történt vá|to. '. és igen eredményes az é|etem. den o|yan vá|tozás bekövetkezik.Moksa E|ixír ennekjótékonyhatását? _ Az e|ette| megfeIeIobb készítményt aján|ja-e.IágénekköszönhetŐen a híre egyrejobban terjed. téna természetes étrend me||ett mégÍontosabb a prob|émáimat előtt egészségi már mego|dottam a Moksa Elixír fogyasZása. Míga makrobiotikus gyasZija és népszerŰsÍtője Sebestyén Szi|via' a étrend a betegséget okozó sa|akanyagoldól tisZítja Makrobiotikalntézet alapítoja es vezetője.így mogathatjuk fo|yamatos megúju|ását a sejtek éstesma már 28 kÜlföldi országban ismeft. te|i. men egyetlen készítmény tada|. |Vásé|etterü|eteken viszontmár kéthétte| a Moksa E|ixír fogyasZásátkovetően sok vá|tozást tapaszIa|tam.'ukség.E|mesé|te. betegséget okozó diszharmonikus rezgését.gÍtségéve| |endÜ|etet kapnak.. Azóta érzem Anita kÜldetésemnek e gyógyítóés egészség megtartó táp|á|kozási rendszerhazai népszerŰsitését. sok mindenmegva|ósu|t. sze||emi .panaszokka| kÜzdőpáciensek á||apota is javu|t tŐ|e. a||ergiáva|. EIixír néhány hetiÍogyasZása utánfokozódó be|ső békét' nyuga|mat tapaszta|tam. és hogy megmutassam a kiutat az egyreinkábbterjedő civiIizációs betegségekbő|. Mégaz emésÁőrendszeri ésdaganatos bete nőm aján|otta. Sót. a MoksaE|ixír e|sősorban a |e|ki okokat segít megszÜntetni.l Mi történika szervezetbena makrobiotikus ta|maz. Számostapasztalatunk vana Moksa E|ikezdte e|fogyasáani? xír ós a makrobiotikus kombinációjának étrend sike _ Három éwe| eze|őtt egyik barát rére. EgyÜtt minalkalmazva a kettŐt. fe|do|gozat|an.'' készítmény. hat. hogy a mazza a be|ső egyensÚ|yhe|yreá||Ításához szüksá kiÜrü|hessenek szervezetbó| a modern é|e|miszerekges összes információt.i formációit tarta|mazza.K=ZAK-ZBENA MAKRoBIoTl].

alfahangkezelés. én csaka nódszerekben e-mai|-címe közben is'Amikor anyosom a főor. ennyivolt. |dé. kell majd bízott. Hogy Gábor zelést a készijlékkel déIután.. egyik CT köVettea másÍkat. Gábor magyar betegnéI ez nagyon az ő eredménye. az agykontrollt.lunkjárt az unokatesfuérem a szomszédos falubo[ éskiadványunkban e|mondjuk.. az ő hite. ésaz unokatestvéren anyosomnál Elmondták.:i. káros szokásátó| agy. de két amikora laboromban hét kellett. Íontba kerÜlő) ismertető előadást. aztánmárő egyedül) az alÍahang.hallgatott. to.madarat tehetett Vllnafogatni velem' Eppnátegség esetén azt minden tanfo|yamontetlen'.tokbékén!" AmikormásnapelmeséItem neki. el magát.ALFAJAROK e{6 i $L. ez: végezte volna.szott. Akkorvallotta hogyő más mo. és aztmondta nekik: megyek.com.Evátó|. kristáIyok. s akitudja. ésaz ő hitének az ereje' .az ő akaratereango|) nye|vű kuzusairó| bővebb infoittta|á|ható:viftükfel Budakeszire a Íőorvoshoz' aki a m(itétet gyulása pedig segÍtettem neki.megerősÍtésében.*.mondott. ésboldogan el neki a hírt. szerettem agykontro|| nemhe|yettesíti.Jól kiszúrÍam a TB-vel.on frissés Folt nincs.Iott' )rvosai m(Ítétet amit Íérjenmel hajakinőtt'Anyósomnéha .A gyó. ango| hite|es Még a családrábeszéIte 2 gyengébb zenektovább' mennyire agykontro|lijgyben' az kiderÜ| a az elején youtube. xíevos Évl áV"'. amikoranyósomtelefonált. kérem. ésa várakozás vosnak megmondta. nekiszÍnesben )któberre a foltelt[Ínt!!! Az orvosok nem é| AngIiában. T- ^i-& - . közézetejó.majdnemkidobtakbennünket. ésmindennap hitték eI. hagyja. ten végeztünk A család a tüdején csijkkent' Nagyon sok BagdiBellaCD-t hogyelőzőnapvisszahÍvták a kivizsgálásra a feleagykontrolLtaníolyamot' _ ésanyósom többi tagja is _ csakaz orvosi keze. Jó hírem Kinyomtaftunk egyegésnéges Dersze EIküIdték mukra...tem(eleinte én. újra energikus. deakkorelsokat. a kemoterápiát. hogy nit Íognekik folt. né|kÜ| megszabaduInia.. hogy 82 éves 2012 áprilisában tildőrá. aki eddigsohanem eIé meftem állniaz alter.vizsgálatot. meftnemledonban! Ostend Gábor..egy nap' (A Mennybe könyv által mondták nek[ hogyők 22 kemokezelést tanÍo|yamok döngölve című Ang|iá.uk. Mi és mostsem sikerülteltenniük láb alól'. Ie. _ az mondani.lett. hanem kiegészíti az don gyógyÍtja újságoltam haa fiais elvégzi Este csönorvosi keze|ést! agyonvizsgálták az alfahangkész|. CD.nakéstermészetesen CT. . merta következőCT-naz látszott.Erdekes! mondtam nekik. T l Ih#í{ -. mertmég volna. megjegyzi kuncogva. 27 éve vagyok kontro||a| 30 naoa|att éserőÍeszÍtés neméfteftijnk.uk'com.mertmegintegy olyanemberrel lésben Mi ellenezt[jk Egyszer.eredménye.mit eredmény' Nemírhatom bané|ő barátom tartia e kuzu.. fia'Képzeletemben a Mamafelpattant a kezelőasz. hogya folt eljilhetnének-e hozzánk a feleségével. hogyvége. T9V' r8 pszicholigus és agykontrolIoktati AGYKONTROLLAL Miveligenerős élniakarás voltbenne. féIt a család. csaknem ingyenes délelőtt. hogy hogybár negkönnyebbillt.' stb' takil. |átható interjújábó|. angyalok'.megjelent a halott és a nenrég elhunyt Nem én natÍvával: agykontroll.nemis hallottak róla'Anyósom egyre határozottabb gött a telefon.: ffiil E{Sil E DÖMJÁil AilDBÁs hipnoterapeuta és agykontro||oktati DoMJÁilAI{DBEA nye|vtanár agykontrol|oKató és ffiffi t&Ir.végIeg (és banszenvedő kockázatos. je|zem. hiszen magasvémyonás.tüdőt. éscsaktüdőke. nincsvége.Igen erősen kételkedtek. élni akart' ségét. 82 éves' . i||etve |eírjuk be nekik.gyógyÍtok' hanemő. hogyelt(Ínt zem. fo.hift benne'Hol kezdjem'mÍtmondjak? tás. mertfoltottaláltak a tüdején' Megdöbbenés sohasemhagyta gyogyÍtottam'tem.akaraterő nyugdÍjas. hogy kenókezelésre' amitőllegyengült' ésa hajakihuljavasoltak. hÍvott. mireanyosom férje másik negértetnem ezt az egészet. megerősÍtések. amikor kijött a kivizsgáIásrol. DoMJÁilúsni orvoskandidátus és agykontro||oKató or. Nagycsaládunkból csakket. vábbÍtsa Hamarosan vizualizálta. a ám e|őtte hangsÚ|yozottan be." Rengeteg magyar dolgozik és rólukelőször' ugyanezt vanszá. hogyilyenaz ő tüdeje. i||etve e|őttük számos. határozta. A! dÍ.Nem EGYRE JOEEAN KEDVES ALFAJAROK! elixír . auÁGYés az ELvÁnls máraz ő agykontroll@silvamethod.tökéIetesen m(Íködik. kot diagnosztizáltak.ajánlottmegerősÍtést') Teljestestkezelést végez.hetjó a tatabányai (5 készÍjlékkel napiegyszer.. _ ahogy nagy hangú felétől. Nagyon sokatbeszélgeftünk az úton je..a tatabányai . aho| e|mesé|i. magát.napon. Azona RendkÍvü|i |eve|et kaptam Tatáró|.hi. E E DOMJAN GABOR nyelvtanár és agykontrol|oKató 'r'iW -'8-. mondtael tijbb százszor plntls''.Minden magyarnye|vűagykontro||. at óraÍvárakozás után behívták' ésazt javasolindu|nak Lon. merthogy CT biztosnem aztnekik! . velenekísérletez.a HlT www.azt azonnal gékony pedignost hallott mondta vo|t csodálkozva: Nálamis voltak' és ezekrea dolgokra. hogy nen akar mtÍtétet.. sejtem Győrbe.si|vamethod.lbket. AnyosononlátA történetnek azonban még Cs.&r'.amitjóI láthatóhelyrekitett. miként sikerÜ|t egysokéves.hallga.

.alfahangkészülék. programozásom mondhatni.Amú|t (akiszintén he|yett ugyanígy isdióés zene u Athangolóés a Gudagodj! kettenfolytatják. hogyÍőként akkor nekem |ett a de mostmár kerü|t. Fo|yamatosan Eme||ett sikerü|t e|érnem.. A tanÍo|yamot végzettek előre megvásáro|t vidéken a jegyárusíttí 2000Ft.e|őzetes jelenthitoktatók rabbik.azt hitten. he|yszín: Corner (V. igy hátnekiis fehaktana taméstudtam. alfahangkészüléket' Mindegyik embert' akitm0ndtak' |erövidítenem 1 évesre.kezdődtek. szál|t meg. Mivel ez a _ szenzációs meditáció.meftannyian voftunk kezelésen') vo|t tanáromat. Az o|yan do|gokat. hogy egygyógyíthatat|an Engem azótais fo|yamatosan aztmondta: _ Nagyon jó a nyugtató. is ezért' gesen szó szerint Visszamondtam lyoztam. most teljesen nyugodtan tudtam nézni' és ki.Y hogy a gép amindolgoztam. Összesítve: az osztá|yban a feladatom. közü|végü| is (vaazza|kezdőA sok-sok ember bekerli|tem én tőI kezdve: szavakereje. diákoknak ésnyugdijasoknak Íe|mutatásáva|. amitmondott.Napijegy kunusra. 2011.ker. azt hiszem. Teleki u. Erettségi utánha||ottam e|őször az agykontro||ró|. ezálta| sikerü|t e|érnem egyik meftmég tem kutaini.. tál. e|őtt egy CD-ket amit általamegismeftek' programoztam. XlX. hogyműhogy a 2 éves 0KJ-sképZésemet sikerült esettanulmánnya| ki kellett bővÍte.ntrott-tanfolyanot.érettségim _ hozzám hogy nekik a |eírtakat.A napiiegy ára 3000Fi. illetve ilyen mentaA töfténetvége kb. sikerek. amiszenzációs még nemha||ottam aZagykontroll.ve|e' Azitais kÜ|denek embereket. Eközben Végeztem eInyáron az kapható. sokkalkönnyebbÍgy mellette' _ De hát nemadtan nyugtatlt! tudok csodá|atos étzésseI tö|t e|. ésaztők is meditáció.egyszerre érzése bevá|t. érzés volt. akkor de az te|jesen ka' Mondtam ..' kedd'17 óra . min.(201582-6076) ingyenes ismertető e|őadás: Íebruár 5. tudást. hogynekÍ kell hinnieéstennie mega . kü|döm a tanÍolyamra.'zen'' . haszná|ta diitt. mindent az. aki szintén aZ agykontmegerősítések. ám ekkor első alkalonmaljelentős energiaáramlás is.ró|.. hoOV egysoro. teljemeditációtólváltnyugodtabbá' eljöttaz éwégi programoztam. A rendszeres Bédei Balázs könyvet. Amikor Vizsgaidőszak.|enek el hogy szó szerint haszná|ni. Íebruár 28'. i||. TöbbÍordu|ón |eve|ében szerep|ő alÍahangkészÜ|ék ál|ásajánIatot részt Vennünk.tudják p|. hogy minden Ío|yahozta Vissza magát ezze| a módszerre|. egyikbarátomma| együtt nyuga|om A vizsga ha||gatom. mikre|ehet ké. Felváltva használták anyónmmalaz s elkezdtem beveteftÍjnk' . Ekkor ismertem megjobban ködikaz agykontrol|' nem.3/3/2008 (1KM Az 1ktatási Minisztérium számon) akkreditátta az Nyitvántaftási szám: 01-0147-07..egy|égitársaság része.úgy hogy fo|yamatos ér.Mive| ezért volt.e|kezd. vanrám.|amint a barátom. Többek közt eImesé|te. A részvéte| a|só korhatála 14 év.ro||t) l zat hatására a szupercéghez.i0bb ViZsgaeredményem. A történelem másnak az agykontro||ban szerzett nek|hogyhaez elsőresikerijft. pedagógusok Így vagy negisnéttése számára 40kredwont1t ér. ésezt az Vizsgán a C{ húztam koncentrá|ni!!|'' X. repü|hetek a vi|ág bárme|yik hogy tudok ésmin. Út 12. az isko|a ésa meditációt . Ám va|ahogy úgy a|aku|t ideges megintkét''gyerUátneggyújtanom'. A meditálást rögtön ki akaftaprobálni.' stb.a szerVidéki tanÍo|yamainkra a iegyáÍusításra juthatnak napijeggyel be ismét|őként a vező intézménynél. amitanyonmnál EIeinte Akadtak olyanok' akiknek A nagyobb sikerek ott ők is kéteIkedtek. Domján Gábor ésBaglyas he|yszín: Kispesti Munkásotthon.. érkezett ótaazautómban folt!!! Az alfahangkezelést mind..Csodá|atos tö|t e|. kizátó|ag az agykontto||-igazolvány használhatóÍeI.e|rom|ott egy másikeszköz is.ker. térné|) Vlll. va|amint munkaszerződést Íelmutató |e|készek.amikor átadom karatézok. érvényes reggel 9-kol kezdődik. amiKő|eddig á|landóan hogyaz A téte|t húzzam Nekempedig boldogÍtó érzés.gyeftyákgyújtása''. agyk.'vé|et|enü|'. a végzetteké 000 iasok . Bajcsy-Zs. 40 gyereket meditá|tattam. nagyeséllyel sikerÍll eftijntetnie a foltotis. kristályköveket ésaz alÍahangkész[jléket. ker. zal a metodikával kapcsolatban.márc'1. )daadtam az összes CD-t. ] O0%-osra sia lelki gyógyÍtas egymásik aho| azA téte| sokhoz. arró| infótaz ke||ett az U|tra-tanfo|yamokon 1/488-01 18-asteIefonszámon adunk') Domián László Soksikert! SIKEREK AGYKONTROLL: jegyárusítás: tilriril!fiI módszer stresszkeze|ő éselmeÍej|esztő . másodikhétvégéjén hozzá Folyamatos sikert Az agykontro||.hogyha szÍjkség jött aZisko|ánkba |éÉpp az egyik ilyenfeladatot is. meftszinieine|vár.osan e|talá|tam! találkozáskor az egyik Az unokatestvérem a legközelebbi jobb érnek a jobbná| vo|t. akineka Figyelem! Az agykontroll-tanfolyanra vásároltjegy csak annál az oktatonál nevea jegyre vannyomtatva! (aSzéna Mammut |. ad.kaphatok Ieg. s a mego|dásra tudtam is köszöne|rom|ott agykontrollésaz Ultra-tanfolyamnak .gyen felerősÍteni az energiát. technika. (Alaboromat sikerült bebizonyítanom.. sikereket sikerü|t. elmetijkreI . ki. annak elvégzése Íészvételi díia 36 000Ft'a nappa|i tagozatos diákokésnyugdíA tloórás. Persze mindegyiket is mutassam könyveket.cóg . Fiumei út 4. Így géphez' Volt.'7-8' (hétköznapi) Domján András o}<Iato: Rend. szerzetesek. kezés után. ezena'napon gitársaság. va|amennyit meditá|tam érzéssel meditálóknál elég rit.denegyes mondatát. aki akkor máragykontro||os 97%.(alsó fö|dszint). karácsonyára kaptamneg az Agykontroll másoknak segiteni.je|entett. (AzÉva adva nekünk.tény|e. Ettől kezdve te|jesen elhittem. MegprobáIkm a lényeges dolgokategy pár pr0gramozlam. 2 senagykontrollal ugyanaz'TeleÍonáltak.E|hittem. i| Az eoész pozitívgondolatok. Három naputáncsodá|atos merkedett megaz agykontrol|a|). hogykörbejárjam a Vi|ágot' sohasemcsináItilyet' Kristalykövekkel szlnam gyorsan részére! tanuIni. (Szebb É|etért KöZpont a Ke|eti pá|yaudvarnál)' teIeÍon: 1/488-0118 És lDoPoNT: HELYsziN .50. hogy karateedzésen Már az den do|gozat. Közp.4 naposagykontÍo||-tanÍolyam gyermektanÍo|yamot 18 R. meftjo nekik ez a nyugalom.programozni". Papok' dÍja 24 000 Ft. he|yeken kapható. pes az agy.) 90 elb<ír . hogysikerült nappal |ettem.irükköket''. Vizsga ezá|ta| sikerü|t. hogy matosan va|óra vá|ik! Leírhatat|an ézés.ingyen vehetnek részt a kurzuson.HangsÚ.hogynost voltakCT-n'''és nincs ott a Iitássa| |evé|ke: hét ráBekerü|tem |egjobb tanu|ói közé.á|momat. nek|egészen az elejéórábabesűrílve elmondani gondolat-nagytakarítás..betegségbő| anit a Marikának Az pedig. aztánátü|tettek heten' Eddigolyansutánálltama testigyógyÍta.EZá|taI még hatékonyabban agykontro||tanÍoIyamot. Íebruár 16-17''2T24' György ol<MIók:. hete. amiaz elstÍ alkalonmal passziv.tanfo|yam á||tam a do|gokhoz. mert az kihagyhatat|an. a . Az oktatás az e|sőnapon vonatkozó inÍomációk a he|yszínen szeÍezhetők be.

Kistarjáni út 5-7.19. helyszín: (20i582-6076) XlX. Könyves K. .}1o. Teleki u. KAPosvÁR: ápri|is 20-i2. ingyenes ismeltető előadás: -|8 ismét|őknek A kurzus ára 000Ft.i||.. ápritis Domján Andns ol<+a|ó: he|yszín: Szepes Gy.domjan@gmail. 27-28' Domján Gáborés Baglyas Gyöw o|<Jatok: Inkubátor Hí'(30/974-8061 he|yszín: ) í7 óra mátcius 26'.ALFAJÁRŐK . EötvösJ.és he|yszínen. Széchenyi (62/555-882) Bo|t. 9. hogyan . he|yszín: Richter-terem.2y24' Domján Baglyas György o|<Iatők:' Gáborés jegyárusÍ|ás: Zso|nai he|yszín és Ku|turá|is Negyed É78 ?a500-376) 26. Makó. ká|kodás megta|á|ni ehhez a segít Gyermekek Háza 'l0-1 ..7. Csongrádi sgt. he|yszín: (201582-6076) 23. 1-2. könyvesbolt Üz|efiiáz). nyeirő|. Közp'(A|só u. ápri|is 0. Domján Andnás o|<tató: jegyárusÍ|ás: EST Mozi...50.) jegyárusÍhs: (Mammut |.ker. Somlói út Amor üz|et.nakelvégzése -125) Domján A tanÍo|yamon Mulo|ilbbek közt e|mondja: Ady Íszt.9. ker. és a cse|ea gondo|kodásod. 1. MAKI:ápri|is 27-28.10''16-17. hogy mipercekalattenergikussá vá|ni. Mindszent tér 1. |ehet a he|yrcá|lításának |e|ki üRai . . az éaéseid szülaéged dr Domján Lászlo oktató: . jegyárusÍtiis: Ezsébet Fiirdő (Ezsébet 4. i||' Bp-en vonatkozó |egújabb kutatások ercdméműkiidésérc 4. Fiumei Út 4. geneÉcitíktó| azokkal az e|őző rc'. SZ0LN0K: 13-14. MISKOLC: március 2-3''}10.17 óra ingyenes ismerbtő e|őadás: Domján Gáborés Baglyas Gytjrgy okjatókl (92/51 1-210) Apáczai Csere János ÁMK helyszín: .) he|yszín: jegyárusÍkís:a gu|ásodat. jussonmegadni könyeszébe a taÉozását.. sunknak üzlenyene|tudjunk adniingaüantszo|gá|btásunk' '. Íebruár ápti|is 3.. he|yszín: KonÍerenciaközpont' 3'terem 12-14''|.15-16.| . ) ULTRA: É|etért Központ Helyszín: Szebb (Bp.. 17. szerda.67.17óra ingyenes ismelte6előadás: ápri|is Nl.. a he|yszínen' Jegyárusítás: végzetteknek agykontro||-tanÍoIyamot Ára:20000Ft akkredftaft. technikákat oktató Mammut l. 11-12. Könyvesbo|t Juhász 84314-767) . hogyho.16. -3527) pszicho|ógiai (201211 teszt e|végzeséve|..50..) Fiumei út módszert ame. akárfucatnyi beteg . hogyhogyan kezünktő| kiáradó energiávalgyógyítani. he|yszín: Számvite|i jegyárusÍtiís: Főtér 2.tárgyakat mentá|is eneÍgiáw| ésinÍomá. hogymiként |ehet hogy: adózás ku|cstitkát e|érni.1 (62209-059) Natura tér 0.vagylega|ábbis egy Hamárfudod sejted . máius 4-5.17 irakor.7/b' . a hatékony . DEBBECEN: jegyárusÍtás: 'F5. kÍt. ismeÍőst is. í2'.az U|trát befejezés mindkét na7500 Ft'Kezdés 9 órako1 pon kb. ápri|is G. ÉRD: f.) divatáru (20/269-851 Batthyány 1) u.|. Lurdy Ház.1.kedd.7..szerda. Ady út 12. Kincskereső .tzll E .' Könyves K. helyszín: |Íjúsági Haz' Szapáry út XlX.'13-14. SALGITARJÁN: Íebruár 1ts17. helyszín: jegyrende|és: 18 06/1 /488-0. má]cius 1F17''2T24. Ház' helyszín: Fehér Ló Közösségi |sfuán kir' út 140' Szt' . em.'461 504-87 6) tér HELYsziN És IDŐPoNT. távo|ról.2v2. hogymiként |ehet tÍink iÉnt többenérdek|ődjenek jó döntést közben hogyan hozni. a megÉzó egyszeríi. vEszPRÉM: 2-3. június 8.. március Baglyas György o|<Ia|ók: Donján Gáborés he|yszín: Hote| Magister jegyárusítís: (Levendu|a ér vagymegismétlése uámukn 20 kedifuontot Elixít. TATA: Íebruár $.. he|yszín: u. és Szeged.2... . Atanwam egészségtjgyi sakdolgozóknak > soRsFoRDíTo elixír .és il|.. liáuló oktató: dr Donján Lurdy Hiáz. |. boldo(Szabadság amik nem szolgá|iák átvett Művészetek Haza u. Főisko|a' u' 12-14. május -5242) (30/291 Köté|gyártó u. Központ BUDAPEST: he|yszÍn: Vasutas Műve|ődési iúnius jegyárusítás: 51. gyorsésercdményes módjá1.| . PÉcs: március 1F17'.) Hétfőnként -ig' útja . ker.ktt.3' Baglyas Domján Gábor és György o|<Jatók . jegyárusÍtiís: Könyvesbo|t. hogybeszé|getés -' hogy . oktató: dr Domján László he|yszín: Hagymaház. 2 24' l:ászló oktató: dr Domján Főisko|a.2$-26. |X.'9-10. hogymiként |ehet a vizetgyógyhacióva|Íe|tö|bni hogy mik az egészség ttísú fo|yadékká a|akítani. 20 munkedeteid terü|etén. Fej|eszü'eted áF (Aradi önismerctedet bbb' saiátmagad vértanúk 23. 2É21.11-12. Oktató: di:KÍgyós Időpont: március2-3. ker. ..17 em|ékek sem|egesítésének ingyenes ismerte{ő e|őadás: Íebruár ón . 17 óra ingyenes e|őadás: . he|yszín és . ként |ehet gyan o|dhatunk meg 72 im a|atte|akadtügyeket s .'kedd'17óra ingyenes ismelb6 e|őadás: Íebruár pÍogramo. Bp-en a he|yszínen' Fiumei 4. szeda. eöoÖttŐ: június gyökercinyeithogy ráb|á|j önkorlábzóhiedelmeid 8-9. ta|kiéiléke|heÚ szerdánként 17-'1 8-ig tiirvéMegisme]fi eted a szemé|yiségÍej|ődés a|apvető . Teleki u. Lászlo di:Donján oktató: |X. Domján Gábor oktatók dr KígyosÉvaés Kispesti Munkásotthon. László oktató: dr Domján he|yszín: |TC.kedd. hogy mikéntgyógyíhafunk egyvere. Műv. dekében . (Mammut |e|ki |smercbket szerczhebz az ember |.|'.com . terem |'em.. BAJA: Íebruár 2-3. akkor ez a órás egyÜttes vértanúk u. (FaraKár Ba|assi Intézet. ZALAEGERSZEG: 2-3. he|yszín: Budapest.' Domján és Baglyas Gytjrgy o|<|a|ók: Gábor oktató: dr Domján László Kispesti Munkásotthon.7.12-14. . jegyárusÍtas: (56i51 4-569) a he|yszínen ismerbó március 13. KonÍerenciaközpont' 3.. MosoNMAGYAnTvÁR: Íebruár F10. )ANG0L NYELW zílNl AGYKONTR0LL-TANF0LYAM: andrea. így an.'1F16. 2' (30/9561 u. . hogymiként |ehet másokatis megtaníh|ehet az agykonüo|| a|apjaira . Megismerhetsz több olyan |yek a vá]tozásban' segÍbnek Éva.) kurzus. Szembenézhebz DomjánAndras okbrtó: gondo|atmintákka|. GYŐR: jobb vá|tozhtiísra |enne kia|akÍtásához mi|yen é|et május18. ker'. ker. Posta u. Bajcsy-Zs.' Natur|and Egészségcentrum.) út pozitivan hatnia másikembere'.9.6.' gyógyító V|||.száÍnta|an |ehet hasznos cé| e|élÉse érni . Aradi jegyárusÍlís: módszereket.

terápiát. Győr: 9-10. reinkaÍnációs Íogla|.: 1.AGYKONTROLL hatására a gyerek várhaA gyerekagykontro|l{anfo|yam . 2. képest i||etve a tavalyi évhez sitményét' rá nyert rendkÍviil büszke banmÚ|t héten aranyérmet a csapatuk' játszikÍolyamatosan dicséri: bátrabban A tanfoIyam ótaa Íociedző ki a te|jesítményét. 4. ker.hu).ie|entős újdonságunk a Szívekés Ramba|a EvaNemcD. Dr.:*{ Í0l\A\ amin a nemrég nagysia cD-nek. agykonro||{anÍo|yamot pszichiáter' végzett pszichoterápiát. ker.) További sistb'(E|őüe nememelte ügyesebb jó egészséget kíVánok!'' keres munkát és : LVa váftegy a köVetkezö e-maiI A héten... pár-ésszexterápia.: 11. haviegynapos Vagy 30/951. hozni. teIeÍonszámon lehet a 227.pé|dákkal tréner) bőségesen á|ta| akkreditalt . évig tart. 9_10.(30 I61I -229 4\ Szeged et ]Rtató:HarnócziErzséb awww.Domján rendezett tanÍo|yamaiÍa' a feInőtteknek loVábbkép1ó tanÍo|yamokra és a havi' j0S jegyek agykontroI találkozókra a Mammut |-ben és a szebbÉ|etórt Központban kaphatók.(201211-3527) }ktaIó KovácsErika -5242) 2-3' (30 Moson magyaróu ár:||.kapható üz|eteinkben. márM0ST vá|tozott' és azitamegtanu|ta aZéVam.(301620-7373) Budapest Vflf. l 291 KovácsErika }kIato: r ll.ame|yen szavak címíj Központ zetkÓzi Erőszakmentes Kommunikációs . képes Íájda|mai zömét tanu|ni megszüntetni . egyéni spirituá|is indÍt vál|a|. i|letve esetenként a is (érdeklódni a megadott he|yszínen |ehet' vidéki teIefonszámokon) a he|yszínen' tan{o|yamaira SZEBB ELETERT KOZPONT (Bp..(201260-6208) Diána }kIaIo:Varga Budapest XlV. nyugodtabb ésenergikusabb játékosak. péntekig: hétfőtő| Látogatható: 19óráig 9{ő| TERMÉKEINK MEGTEKINTHETÖK: 7-10 éveseknek: lV.23-24.] 6-17.. kommunikáció tású erőszakmentes i|lefue Ara2600Ft. 3'Az Urimádsága.k0ntr0|lregge|i meditáció. Budapest )ktato' KovácsErika ll. : 30/644-6689. .: 11.(301619-2294\ Szeged: )ktaIo:HarnocziErzsé bet (70/333-761 Tiszaújváros: ||'23_24' 6) Lászlóné }kIaIó:Tanko Veszprém: l|.: Rita )ktató: Tihanyi (30/466-6695) XX.ker. tesz' E|mondása szerint azitanem akkor Íriss ésenergikus 3 ujját. épp eléggé terismeri a Íáradtságot. agykontro||t Honlap: www. a webáruházunkban. Mik|ósÍa|vi re|axáció ésálome|emzés pszichológusná|. öngyógyítást egyet|en A tanÍolyam óta (a kuckójában eztis gyigyitja) bepisi|és' 1 I |esz. (30/903-1468) Budapest MagdaKatalin 9ktailo: ll.1-2-3. ker. Egyéni. (30/903-1 468) Eger: )ktaIó:MagdaKatalin ||.' Fiumei út pu. képes |obbdöntéseket gyerekoktatónak írt Topáné |||és ||dikó Rész|et egy ' ' .magyarázzae| hamegÍűszerezue a rendkívü|i módszerét. megtanu|ia |eszmegszabacé|jait e|érni du|nirosszszokásaitól. l-oktato Bódi Andreagyern ekagykontrol MAMMUT I. V|||' ker. a kucl hasznunkra vá|tl!! prob|éma Bencéné| vo|t az éjszaka kójában is végez. 2013e|ejétő| ismét csoporkozástésá|omérte|mezést A csoport egy in Mincles című könyvÍe|dolgozására' IoIaz A Cource (vasárnapi) ta|álkozásokkal...: ll. JeIentkezés: drparadii@gmai|.14 éveseknek: -3079) Budapest lll. Másik . eredményesebben tud tóan: . PozitÍV énSzem|é|ődő 11' 4. l' ker'' a Széna térnél) Nyitva: hétfótől szombatig.a testvérkedvezVégzeitek mény 3 500FVfő'GyerektanÍolyamot márolcsóbban később a feInőtteknek szó|ókurzust a végezhetikI A felsoroIt tanfo|yamok oktatóiriI inÍormáció. a gyerektanfoIyamot Más.: ll.(30/598-6468) llléslldiko ]kIatő: Topáné Mosonmagyaróvár: |l. Tel.ker.61o&os érdek|ődni' jegyet tanfolyamaira vásárolni BUdapesti a Mammut |.pszichoter.. MagdaKatalin }ktaIo: -3079) XXl.(30/251-0.Univená|is estimeditáció). .agykontro||. anyuka neki. A cD 2600Ftért (agykontro||.Va|entin' sokat .: ll. tő a webáruházunkban .9-l 0. Fi.ker.: ll. }kIato: MakraZsuzsan na Miskolc: ll.' |átható a pozitiv vá|tozás.16-17.176) )ktató: Horváth Brigitta -T 7 .]0{ó| 20óráig Tel:488-0118 vagy 20/969-0059 Postacím: Agykontrol|. (201551 Budapest ]kIato : Péte rcsák Maxim (30/748-6914) Kecskemét ||. képes . A Íoci. Fiumei út 4' Cím: Budapest.0rü|ünk | |eve|ébő|: I Azóta Bence rendszeresen re|axá|. Lász|óbudapesti Dr. 23-24.ALSO FOLDSZINT (Bp. (30/598'6468) llléslldiko )ktato:Topáné (30/903'1468) Budapest XlX.agtkontroll.9-10..9-10.Szeretném megérte. kép. a Ke|eti köze|éiren) 9 és18óraközött' Nyitva: hétköznap Szombaton 9 és]5 óraköZött' 92 elixír . pedig haII ró|a. A soproni ta|á|kozón' ahol gyűltek nyáVinzenz' egy16 éves srác'hogy zettek össze'mesé|te kezee|ső hogy ha összeteszi bárme|y ronalÍában beprogramozta. |áthatóan már MOST agykontroll{anfo|yamot. kis |étszámúak és A tanÍoIyamok A gyerektanÍo|yamok ára1B 000Ft. .com tanfo|yamai iránt Dl' Domján Gábor péteken szerdán és 9{ol12. hogy részt vettÜnk a tanÍo|yamon' '. 1389 Budapest' PÍ' 115' AGYKoNTRoLL-NAGYKEREsKEDÉs: Tel: 20l969-0059 V|||' keÍ'.szánapsemtöftént bepisilés. honIapon o|vasható www.hu |Vlost sőtéjje| Íe|ke| éskimegy' a 21. csaka társaitó| helt az isko|ában.' Bódi Andrea ll. Parádi Józseí.. VégEIen Íorrása címe annak tJtCTrLtN . végzett Mária. 23-24.. 10. magabiáosabb |esz.ker.'l 6_1 7' (96/206-307' naoközben) }kÍató.61 60.ig.23-24.2-3.9-10. iI|etve megrende|hekapható budapesti üz|eteinkben.hu n0nrap0n. betegség gyorsabban meggyógyul esetén .hu.2-3. .(201551 rcsák Maxim )Rtató''Péte Budapest Xf.ben és a szebbÉ|etért Központban.ker. _ kerűtanÍo|yamot tartott Justinatya ferences rendi szerzetes ésagy. csoda ennyire régebben Vég. csütörtökönhazaérve hétvégi megköszönnr a múlt soproni anyukátó|: . te|jeremé|jük így is marad' A tanárok dicsérik raznapná| taftunk' jobb jegyei Vannak. Fantasztikus' ha már3 napa|att a memóriaÍogassal' számokat hátmennyi Várható mégl!!.

2-3. lll.a www.. AGYKONTROLLOSOKNAK jó énésekke| gyorsan Hakönnyen.a vonzás törvényének részvéte|éve| aIkaImazása a gyakor|atban JoséSilva módszeréve|. Je|entkezés: inÍo@a|Íahu||am'hu .hu-n! ltR.2-3. |V27.(tavaszi szünet). 23-24. 30/9031 30/955-6611 HARTYÁMilÉ BARTAJUIIIT BAK0SKoRilÉL es MAGDA KATALII{ tanfolyamai: l TA1'|ULASK0I{TBoLL FELSőSÖKNEK KEGSKEMÉT: ||. SZEGED: |V'.hu) l l .inet) r TAilUúsKol|TRoLL rözÉnsroúsorrunr .ll. beszé|getések |ásd: WWW.rajzeIemzes. V 4.9-10. BejeIentkezés: dr'reiÍ. lV. BUDAPEST.hu GYEBMEKAGYKo]|TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK r vlLtAMoLUAsÁs BUDAPEST XlX.9-10.. BUDAPEST: ll. SZEGED: K|SKUNFÉLEGYHÁZA: |V. figye|emzavar hatékony |QnöVe|és.l3_14.A4Mterápia' Egyéni csa!ádÍelállitás Lásd még sIKEREK'' Íovatot ''TAPASZTALATOK. 2 1.23-24.lY.mint amit eddig ismerté|. 17. ll.agykontrolloktati.com.lll. gyász' owos-bÍmészetgytí EGER. |||.Spirituá|is tanítások. a r HELu||GER-FÉLE csA!. ||. GYEREKEKNEK I TAI'IFOTYAMOK 1|. inÍo@a|Íahu||am.SZEGED: |u.ker. FELilőTTEKI|EK r TA]{FoLYAMoK Je|entkezés: 20/551. inÍo@a|Íahu||am.) bioenergiáiának ÍelerÉísítésérc! A termék kiÍej|esztése 25 éves kvantumfizikai kutatások eredményein a|apszik.3079..3o-23| -oo98' www. sz. inÍo@a|Íahu||am. ÍeInőtteknek.Te|jo63G3dl..REIF ÉUA maSSZázs Hawaii Lomilomi Az agy edzése neurofeedback-terápiáva|.hu Je|entkezés: l zsEt|lM0zIzAS . középés főisko|ások- (Mindkét nak.2-3.hu garanciáva| A terméket 15 napvisszavásár|ási árusítjuk.: V 18-19. TATA: lll.9-10. kineziológus' BeikiMester-Tanál' BakosKornél Oktató: AFTpracticioner tanÍo|yamai gyógyu|ni gyógyÍtóknak. Nagyszombat utca l. Betegségeink oka legtöbbször a test enelgia hiánya. 0SZTÁLY0S KlsKuNFÉLEGYHÁzA: vtt. gyermekeknek koncentráció képesség fejIesztése is. és szeretné| tanuIni! BUDAPEST: február Oktató: Magda Kata|in Egyetemistáknak.eamega. SZ0LNOK: K|SKUNFÉLEGYHnzn: ut. 27_28' TAl{ULAsKot|TRoLL 6.agykontro||os továbbképző gyerekeknek í0-í4éves az eredményes tanu|ástti| BUDAPEST |||.Com Cím:1036Budapest.(tavaszi szi.2 l .11-12. 7.I O EVESEKNEK KEGSKEMÉT: ||l.3079. 1000tanu|ástechnika. :l Y .:lll.20-21. GYEREIGKI{EK r TATIFOLYAMOK GYERMEKAGYK0NTR0LL 9. 23-24..23-24.. Szorongás' hiperaktivitás. energetikai bIokkok jeIentkező testifeszÜltségben oIdása www. 2-3. 16-17. A |é|ek ésa testharmonizá|ása Az ÖngyigyÍti fo|yamatok beindítása A szorongások.tanu|askontrol|.l programja fe|nőtteknek ésdiákoknak6 éves kortó|.7877 Rajze|emzés: www.tanÍo|yam nem csak agykonkollosoknak A XX|. 2-3. DEBRECEN: lV. időpontban bárme|yik tanott tanfo|yam r BELSő GsöilD .h u ..6-7. Érdetlődni lehet 06. 9-l 0.. BUDAPEST ll. 30/932-7611. sasha|mi beje|entkezés Ágnesterapeuta.11-12.: lll.ezete . 29.. 23.. ZALAEGERSZEG: lll. . 6-z.zg-go.hu U!LrAMoLvAsÁs Haszeretnéd szeretni a tanu|ást ésmegismerni onmagad! Más. EGER: SZOLNOK: lU.. KEcSKEMÉT: ||. r GYEBMEKAGYKo]|TR0LL 7-10 ÉVESEKNEK KEoSKEMÉT: l||. DEBBECEN: V. BUDAPEST ll.27-ZB.GYIR:N. a Szebb áetért Központban Oktató: BakosKorné| r AFT. módszer éstrükk proÍesszoráVá hogy tanu|ás Válj! egyben. Pníbáliaki a SZINGAPÚR enencn pÁLcÁT szen.'. |3-14. 1 . TAIIUTASKO]{TROLI vágyóknak és .. e|Végzése Központban.14 éveseknek szü|ők . SZEGED: KEGSKEMÉT |||' 28-29. ker. ll. l GYEBMEKAGY|(o1{TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK GYERMEKAGYKOIITROLL 7-.2. SZEGED: u. keze|ésé. .9-10.:ll.ÍrÁs BUDAPEST: lll. 201551-3079. Bóvebb információ ésbeje|entkezés {& a 30/941-6662 te|efonszámon. 16_1 7.neu rofeedback-terapia.eva@gmai|.2-3.l l l .1o. AGYADRA MEGY. 201551.ADFruqu. practicioner NLPmaster tanÍoIyamai pÉrrncsÁr MAxlM MH -468 30/9675-229. Jelentkezés: 20/551-3079. ll. DEBRECEI{: U.tanulaskontroll. FEII{ÓTTEKI'IEK t TATIFOTYAMOK A U|ttAilolt'AsÁs ilÍKAl .: 11. 13-14.23-24. r. lV 13-14.ker.Ieghatékonyabb tanu|ásmódszertani .11_12. K|SKUNFÉLEGYHMA: V||. 6' .To||e k|uba szebb Ébtért együttes kedvezményes. 9-1o.

Tehát. H0GY MEGFMÁS ESETÉN NE AZANT|B|0T|KUM0K TAúNJoBBAN KMÉDHETJÜK A KÓR0K0ZÓK S|ESSÜNK SZEDÉSÉVEL.ffffiÍ legjobba hársÍavirágtea Mi a teendő? Az segÍt a legtöbbet.. ként. hö|gyekilyenkor szabad a nassolás. or1 hőeme|kedés iiíilftdÉ1 történőgargalizálásra vanszijkség Mi a teendő? Kanillás inhalálásra és sos vízzel 3 oránként' Szedjünkvitamintablettát.utánaegyzsáésszlplgassunk torokfertőtlenítő lyateaésegyalaposizzadás. o$i:Í]#tis.. bedugu|t orr. mintmáskor. halat! Mi a teendrÍ? Agybankell maradni. ésdörzsöljiik be a halántékunkat borsmentaolajja[ ani csillapítja a fejÍájást! Csaknagyon magasláz esetén kell gyógyszert bevenni' torokÍájás.amely segít elégetni a p|usz kalóriákat.langyosvÍzzel hÍgított. tablettát! Jót teszaz esti Íorró fürdő. Együnkkt)nnyű ételeket: párologtassunk MelIünket kenjijkbe légzéskönnyítő kenőccsel.tu|ó Íej. rosszközélzet. és ajánlott a korai lefekvés' toroktaparás.AKC|ŐBAN A NÁTHA ELLEN . ellenállásátsok gyÍjmölccsel.ha sokatÍszunk: ésa forró tej mézzel' mú|ó náthaésköhögés. napja környékén. A menstruációs cik|us közepén érezhetően vagyunk. gyulladttorok. zöldségge[ Mi a teendő? Most kell megacélozni a szervezet gyümölcslevekkel. van Mi a teendő? Vitaminbombára naplnta háromszor szijkség: F Mi a teendő?Gargalizáljunk sós vízzel 3 órán.sa. Kutatók éhesebbek szerint a nők többsége naponta át|agosan 260 ka|óriával Íogyaszt többet cika menstruációs lus14. nem Íognak e|hízni! AZ0RVoS0K ÉsR MtrRosto|-ieusor EGYETÉRTENEKABBAN. végtagÍájda|om' összpontosítási tffiffi tepa.még mindigÍájdalmat okozó köhögés. kezdődő köhögés. 'i. a ciklus e|ső |ében. Ennek azamagyaráza|a.as.rizst.legalábbls havontanéhány napig. Íáida|om : az egész testben. iftl|ffil múto pároltzöldséget. rÁunoÁsÁr n KÖVETKEZŐ HATNAPoS TERWEL. mézzel ízesÍtett levét! Nemáft a multivitanintabletta sem. igyukmegegy-egy citrom kicsavarl. vitamÍntablettákkal! A legÍontosabb: naponta menjÍink Íriss levegőre! elixír . képte|enség.bedugu|t vagy láz. mint Íe. borsmentavagycitromolajat! mú|ó |áz. Eza hormon szerepet a hőterme|ésben is. hogy amikor progeszteront a peteselt megérik' a szervezet játszik terme|.

hogy van. kezét |ógatva' nehézkesen cammog: határozat|an Íásu|t' lendÜ|ete hamar és Kezdeti a|ábbhagy' o egyen|etesen.K...a regeneráció a emberek szerint. neszte|enül' |ábujjhegyen gyanakvó. -*. fe|haszná|ója van.cA. ja próbálni.ahhoz va|ó is a|aphozzáá||ását. megy: ütemesen kiegyensÚ|yozott és békeszerető.]ATÉ..|egyenszó törésrő|. . ami akadá|yozzaa győgyu|ást. kicsinyeskedő. vagy akár bokszo|hatis..tp -. Az adatokat Masodik helyezettHajdúszoboszló gyarország piacvezető szá||ásfog|alóo|da|a. hiszen a síkosjárdákon' utakon ezek szinte kivédhetet|enek.o|c-S. Ac á|dozatoktöbbsége munkaképeskorú. tudatosanvagy tudatta|anu| a|aku|ómegkÜzdési stratégiáját vetően megha|ározzaa habitusa.. |ega|ább a gyógyu|ástpróbá|jukgyorsÍtani! .B . . mitő fétíi és nő. |ett. A statisztikaiadatok szerint 2012-ben többet utaztunk. HAR_C A TROMBOZIS ELLEN Hazánkban évente|ega|ább 2000 ember ha|á|átokozza az érrendszerben e|akadt vérrög. a www.M l RAN D-U hanem az egyszeNemcsak a télisportok szere|meseit fenyegetika té|i ba|esetek. ahogy tettékezt Nyugat-Európa |egtöbb országáműködik' de tízszerennyire |enban. segítségükke| a beteg komp|ex mozgásokat végezhet: go|fozhat. Ha rű járóke|őketis.hu hon|apon.. A már hazánkban is megvásáro|hatóeszközzel javítanilehet a járáson. Sokszor ígér.N. de inkábbaz o|csó szá||ásoknak.magát egészségesnek táppénzére mi||iárdok mennek el. . és A 2008 óta működő hon|apnak több mint 7o0 ezer regisztrá|t havontamintegy1'5 mi||ió |átogatókeresifö|. A mego|dás |enne. A je|enben ésa je|enneké|. A |ap ezútta|annak járt között. . Mindeneke|őtt a duzzasérÜ|t terü|etkörnyékének vér-és oxigéne||átásán Ennek egyikjó| bevá|tmódnatot ke|| megszÜntetni. vendégházaknak vo|tnagy ke|etje. akadékoskodó ember. A|V !KoF S-EG iTHET A V!D. s kedve|i a futószerelmi ka|andokat. A részleteket TÓ. Ragaszkodik a hagyományokhoz. haszná|atához Aki ki akarazonban szakorvosésgyógytornászaján|ásaésfe|Ügyelete szÜkséges.ficamró|vagy rándu|ásró| jó mú|ik. ame|yegyébbetegségek eseténis hatásos. A szakéftőkazt tanácsolják a da|omcsi||apításával és a szélsőséges he|yettfogyasszanak inkább friss betegeknek. fontos e|emea gyógytorna' a hétA mozgássérÜ|t betegek neurorehabilitációjának javítása. Magyarországonje|en|eg öt ilyen intézmény ne szükség á||Ítja B|askó György' az újonnan megnyí|t központ vezető professzo|ásd a www.X TÓ-BB-FT-I BA. az egyensÚ|yonés a kézÜgyességen is. Bohánszky Magda onkopszicho|ógus szerintamikor valaki szembesü|a rákka|. A KOC_KA_4Ar_A? KINEKNAGYOPF_ Ezt a kérdést bonco|gatjaa daganatos betegek és hozzátaftozóik országos magazinjának.tromboziskozpont. a má. a Rákgyógyításnak a |egfrissebb. ra. köznapi mozgáskészség Bizonyos videojátékok azonban többre képesek' kerékpározhat' tánco|hat. r bizonyta|anul. A trombózisos betegek évente kÜzdenek vérrögképződés mege|ózéséétt közben a szakemberekévekóta a és a je|entősen tú|é|éséért..o.rakgyogyitas. elixír 95 .MOZ AI K HOGY JARUNK JOL? pszichológusok Amerikal ésÍrancia szerint a jellemérő|.. té|iszáma.hogy a drága étrend-kiegészítók zö|dséget. .rb-.További információ a www..i||etve a 06-42-596-683-as nyíregyházi teleÍonszámon. ame|ygyakran a tüdőben tor|aszo|ja e| a vérÚtját' végzetestÜdőembó|iát tekinvá|tvaki.E-o-. .. szintetánco|va jár: könnye|műségre haj|afűt-Íát mos. A |egnépszerűbb Úti cé|Siófok volt.A magazin Íog|a|kozik a daganatos betegek fájdiétákka| is.. ja a hiperbároxigénterápia. A szakmár a bajt nem tudjuke|kerü|ni.|!. utána. megtehetia budapesti Uzsoki Utcai Kórház Neuro|ógiaiosztá|yán és a nyíregyházi Sc|erosisMu|tip|ex Centrumban.E|őzetes időpont-egyeztetés szÜkséges a 06-1-467-3700-as budapesti.hu tette közzé.sza|Ias. a C típusúnak a rákra |ehet nagyobb a kockázata.e kapcso|at a rákbetegség és a személyiségjegyek A pszicho|ógiaikutatások szerint az A típusú szemé|yiségnek a szívinÍarktusra és az agyvérzésre.és hosszabb ideig pihentÜnkitthon.a harmadikpedig Budapest. mintaz e|őző években. AKl. sokat e|áru! az ember iárásmód q'. LAS .R ES 1..hu honlapon.. ha növe|nék tromboembó|iás betegek az a trombózisközpontok számát. aprókatlépde|: pedáns. apartmanoknak. |épked: E|sőpi||antásra higgadtnak tűnik' de hamarosan kiderül'hogy igencsak dühbe tudguru|ni.

.: : a kreativitás és azinte||igencia teÍmészetesen. mégis amive| e|indu|hatunk a ji|ét fe|é? Hogyan oldhatjuk meg é|etünk legnagyobb pénzügyi meg kihÍvásait? Hogyan harco|hatunk sikerrel a hétköznapokban. képIetÜket)' részIetesen tárgya|ja azásványok kia|aku|ását. a pénztárcánkban? pénz. kérés. mikor pé|damondatok' használjunk szavakat. a cse|ekedet megÍigye|és. ságban van Közbe tanácsgenerácii tanácsadiit. amit 0nmegtehet a betegségek |egyózése érdekében egy döbbenetes felfedezés segÍtségéve|? pontosan megLéIezikw emberi vise|kedésnek egy nevezhetci Íormája' ame|y minden betegség kia|aku|á.. gyakor|i pénzÜgyi rovata. meg|epo tarta|mú Íejezetnek isotthont ad. empátia. A képeés energiát adi manda|át ketazadott naphoz illeszkedrj bö|cs Útravaló. Íényt' informáciit és színtiszta é|eterŐt adtestünk minden egyes és é|vezetet az sejtjének.'ó m pozitív :ir:!&B&&re. Dr. a Yá|tozókorban A PÉNzTÁRcÁMgnl| Miz a ho|tbiztos mid. je||emzoit (kristá|yrendszerüteti azok mineraligiai kémiai ket. aIape|veket és Útmutatásokat je|en|ét követve kapcso|idunk nyitottságáa te|jes hoz. szÜkség|et. és tünetmentesen . ta|á|. erro| tiasan' számos oé|dáva| fŰszerezve' kommunikáTémák megértés' azerriszakmentes mia motivácii mögött. és a je|entése gazdagÍtja' nap névnapok E|vezze sokáig a csodá|atos mint nap á|dásos hatásait ennek munkaheIyénI öröknaptárnak. érzés.N_ TeÍmé5zetes eEyensúl\. jelen van. képzcidési e|vÜket.k&! következnek életÜnkben vá|tozások be' . öröm és szeretet. terápiás ame|ynek rendszeres gyakorlásáva| későbbre a vá|tozikor kezdete Iegtöbbször zajIik. BAGOLWAB KIADO HORMONJOGA .5U. midon kelé|etre spontán bennünk.'slá HORMONc. oue Emil r A GYóGYÍTAS LEGNAGYOBB TITKA |Vi az. érzékeknek' EzmŰvészet' bo|dogság. otthonában és .ben so ügyekrő|. RAN/BALA EVA A könyvben és a meditáciis CD-n bemutatott gyakor|atokat. Michae| Gienger getkíná| MÚvében a drágakövek rajongiinak' a gyigyhatása kristá|yok me||ett részIetesen ismer. Coué azizga|mas címadi téma me||ett egy csokornyi érde kes. toIidik. B | o E N E B G E T IK C| A D Ő TERESA MARIA SUBA tseoilde |cÍGd. himnusz a Fö|danyához és a minket táp|á|i növényeihez.. s fe|Íedezhetjük a bennL]nk rejIo bci|csessé. ( NYERSRECEPTEK í6enccfule d NYERSREGEPTEK íruyerucrxrurx Nem egyszeruen nyersrecepteket tartalmaz eza könyv' sokka| többanná|: táp|á|ékot. díjnyertes b|ogger és két ú. TithAndriís hírhedetten |aza stílusban ír pénzÜgyi probiémamego|dó A TV2. midszere ismerheto meg a CD-rő|. get. adi és oktatja a következri EGYENSULYEBT BT EMIL COUE tisrMeen DR. gazdasági rozatot Vezet. AzÚjtelÍedezés nyomán o|yan bete sánál gek is meggyógyuIhatnak' akiknek eddig reményÜk könpe' sem vo|t egészségÜk viszaszeaésére. AZ kiÍorrott technikáinak va|óságos tárháza' öngyógyÍtás BIOENERGETI C K IADO TENZIN WANGYAT RINPOCSE AGYKONTROLLKÍt rí{[fíl FELEBRESZTESE A FÉNYEssÉGEs TuDAT szíVEK És szRvRx co kommunikácii vi|ághírL1 Azerószakmentes gyakor|a. TOTH ANDRAS Dinah Rodrigues kÜ|cjnbözó midszerek ötvözéséVe| fej|esztette ki a hormonjiga egyedü|á||ó gyakorlatsorozatát.f. ásványosztályukat.B l O E N E B G E T IK CI A D O DINAHRODRIGUES D*"1'RJ"rs*. ciiri|.Müil. M E B K U RU B A N U S Z BIOENERGETI K C IADO ALKOTOMŰHELY KÍt @ A KRsTÁLYoyóevÁsznr TANKöNWE A kristá|ygyógyászat hazánkban is eIismert igazi kü|ön|egessészakembere. éber tudatunk Íényességét' Mindennapi '*:'j::Il. kristá|yszerkezetét' színét' IVICHAEL GIENGER Enegriát adó manda|ák minden napra MANDALA önöxnnprÁn |Vlinden Oröknaptár 366dbszínes manda|áva|' o|gyönyörű da|on Újabb és Újabb' ragyogian színLl Íormájú.

anyaként.-l.eIa va|o hogy keszit az isxo|a nemigazán é|etre? Ha ezekre a kérdésekre a válaszod. i\ra: /.- ..igen. FULOP BEA Korszakvá|tó interjúk a rákró| \J ÉLerer vÁcó vÁuszox AhoI a kiegészítŐ terápiák a klinikai orvosIás és ta|á|koznak' Eza könyv mindazoknak szó|' akik szeretnének egészségesen é|ni..ii 'j. harmónia' nyuga|om' szabadság vagy egészség.ami könyvben egyharminc titkaltI segít eIsajátítani az'.a ku|cs a pozitív visszaje|zés ésaz' hogy szánjunk e|ég dőt magunkra| Épp ezért ta|á|sz a programot napos is. vágiinÍormások-sok kiegészító életbe Kötelezo olvasmány korunk fo|yton csak ciikkal' pi||anatral rohanó emberénekl Á||j meg egy Itt a remek alkalom. elixír 97 . ':jt+:':- 0nline megre nde|é tc-energy-design s wtrvw.. \.T U N A BI V P E X KADO IV]ANTAK CHIA LIIA& CO KIADO GS0NTVELőNEl KUNG A Csontvelrj NeiKungban Mantak Chia megosztja a csontveIcj'.nók'szárnya|unk a hétköznapokon? Honnan merÍtjÜk az erotahhoz. .'acél a csont|égzés' ték ki'A módszer technikái.( \' Erre poharát. a csontok erosítésének mirigyek Íiatalításának Valamint a szervek és taoista testisze||emi midszereit' A Csontve|ő Nei Kungot a harcmúvészetek terÜ|ea kínai orvoslás és tén o|y annyira áhított test'' e|érésére Íej|esztet' .eIixirbolt./ erteke megnove<szik.KIYOSAKI GAZDAG PAPA. hogy he|y'tá||junk feleségként. Q^/la\ \\/AD l Ana) BOBERT T.é|et virága szimbó|um' ame|yet a vi|ágon sokku|tÚrában ismerik és a|ka|mazzák azé|eImiszer Íe|é|énkítésére és stabiIlzá|ásara' A forma rezonancia Íormájában' és a szimbilum ereje átadidik poharat! Nehelyezzen ráÍorri vagy edényt po|írozással E|őá||ítás: kézi készu|t. Papa' akkor ez a könyvneked vT||A Catdag könyvében a Szegény PapaFiataloknak című Teg nemcsaksleme|yes tollenetél oszt]a szerzó ve|ünk' hanem megmutatja aztis.Újranövesztésének'. és természetesen azoknak' akik érintettek benne' Egy egészségtudatos könyv.l lornaia (U|on|eges hatásl vá|t ki nega 600. és pohár megerősítésse|: 6 kÜ|onböző 6 kÜlÓnbözi o|ta|om' védettség. a prob|émákka1 küzdÜnk' Mi az a ugyanazokka| |áthatatlan energia' amitő| mi. '. Ára:4990Ft Átmérő: 22 cm. és e|kerü|ni ezta rettegett betegséget.B karátos arannya| beégetve' Anyaga: i|ommentes üVeg í1150 Ft Átmérő: 9 cm. napjainkban döntéseket TC ENERGY A FORMA EREJE. a nagyobb kivitelre tányérját' Í|. \ van osszhangban a oolygomozgasokkal. Ára:2490 Ft/db DESIGN {íi...*'".énidŐteremtés'. . AMELY ELETET TEREMT n TC pohaÍák o xtltonnozó megerősítésse|készÜ|nek' A megerósítések együttese' aiapja a szín. |ot' megÍordítja azöregedés hatásait' TIBRIKADO í-u. terápiáva|..szEGÉNY PAPAFIATALOKNAK hogyazza|. Úgy érzed. azé|et virága szimbó|um 23.-:'. i'\\ uus1l után a Íolyadék vagy szi|árd táp|á|ék bio|igiai Jl s perc \| .Coqlre|eégetett '.hogyan ke|l pénzügyiieg helyes hozni. Fontos| A íelÍrat ango| vagy német nye|vÜ| A pohármérete: 2'5 d| . és Ú1áé|eszti a csontve. barátnógondol ként Mi úgy éspersze szexistennőként? juk. csontöSz a szexuá|is révén szenyomás és energiamasszázs juttat energiát a csontokba. .hu / hu / webaruhaz/ '. a szimbi|um és a kiÍejezés készségeink ÍeIismerésében Íej|esztésében' Segítenek a képességeink.rÖnrÖrv Önooe ninn Évn ANGYALMIJHELY Ebben a kön1nlben az eImÚ|t két év tapaszta|atait gyűjtöttÜk történetei ihIel ossze' Va|idi nók va|idl tek mtnket' hogymindannyian ésa Íe|ismerés. . amitaz isko|ában nemsokat tudsz kezdeni az é|etben? Úgyérzed. tanu|sz. .'' EletVirága mintáva| ALATET .& i44*ilt#: -*# - azenergia alátétre bármit ráhe|yezhet' csészéjét .

Ebben gi kedve.egészségi is hatnak ételeink színükkel Kedvenc harmóniánkra éskÜ|sőnkre. una|mas védi a bórt a káros végte|enbe A Gvitamin a kén). a hajnöveke zássa| szembeni túrŐképességét' hozzájuthatunk A hajaz ás.ame|ya rá|ni.kotóe|eme.csak mangánhiánya pedigsegÍti és. van! Ha 100 g a bá.ha . meghatározó rendben éspigmentá|tságát köszÖnheti természe dését ványianyagoknak Kovács Kata|in metionin ^. pirospapriká.. étrendde| segÍti a sejtekoxigéne|lá-megvá|aslott szÜkség|etet) krG ésa fáradtságje|eitmutatja. nek szépségÍokozó lelkibékéjére. béta-karotin a kü|so hűléskor ban megta|á|haló gombaÍé|ék.hozzé4ut a frissesség szína tisztaság.l Szépség a napi szÜkséges gunkatspenótta| és zö|dborsiva|úz.sugárszabá|yozza Görogdinnyés képzódést. Az idegrendszeri posztóra'' védia bórt az a bőrszövetekben.csét vagy600 g paprikát e|az ehhezszÜkséges indÍtja tápanyagokban. szete annak. aközér. niacin(B5 megta|á|ható A jód s+ ésmakré|ában azza 160g hal). Az szelénben |enneszÜksége |ésében indíta. fogyasá pa.I F E H E R a hajgyökerekbe közvet|enÜ| fejtiki á|dásostev+ l Egészség be.mert szintésaz idegrendszer lóan hatnaka zö|d éte|ek 1.. tását ésa szivmÚködéssza|:á|vozásél'.. Ha a férfi e|érni. radicsomot vagy aszalt szi|vát. A bennÜk a szívet. e|. ame|yjavÍtja s beÍo|yásolja a kör. öngyógyÍti fo|yamatokat ji ta|á|. kémiai re.A fehér 'jelhetjÜk A szervezetben a magnézium vitaminhoz.e|színezódésektol..(eZ fedezi350 g pirosgyümö|csvagy erós csontokésa fogakeIképzelhe. Az á|ta|ábanmagas A-vita.A Német biotinszÜkaz 50 nanogrammnyi éte|eket szerint bóve|kedŐ sze' o|dásB6. éS aZ immunrendszert. |e|ki á||apotunkra.mbában (a DGE álta| napi1'7mg éte|ekből cserét zeteta ze|ler ésa bab fogyasáása is. erősrti A zö|d pé|dáu| piros haIásu.ésvédik (sajt' kalciumné|kü| eIegendő A piros éte|ek.ben ta|álhatóE-vitamin kielégítheti) már 60 g brokko|i |etet l Lélek sejtvéde|emrol. Táp|á|kozástudo a tekintetét.2 mg béta-karotinra . szerepetjátszik a réz. |omtó|fÜgg. 300 mozzarella hatóanyagot karotinoid pi Meg.ségletet ez a vitaminugyanis rintmár50 g avokáditarta|mazzaana. ségének l Egészség 140 g vajvagy mege|őzését' sok gedések A pirosgyÜmölcsök észö|dségek g tartalmazza a nasajt tarta|maznak.9 mg A-vitamin-szükségletet. @ 4 Pu.a krómegyensú|y a receptet a termá dagÍtani Kiegyensú|yozott A színterápiában az idegnyugtatihatá. 0. \ gombákbőve|ked. a vércukor. fogyasztani.| pana.zavarátugyanise|sŐsorban szín. szögezi dését Vezethe' kÚrázónak.\/h^7 A kénttarta|mazó tes fényét.. Perszehumánusabbmeg. és pótlásáróléshidratálásáró|.é|munkás'. fÓ|ke|ti a szere|mi hogya fehér o \- z Z J @ I U) I N LIJ F \LU 98 1 ésa sza. nakel.7mg Bu. ráncosodást. ható Gvitamin joghurt.mottartalmazi hozzáva|okka| terme|éséét1 dopamin I Lélek . sa|átában sok Téves kenységét Ürességet vesző. a kedvenc állapototkönnyebb jó| zúdÍt g tökmag fedezi vas (. és a A paradicsomban a fehér segíta fokhagyma. a zsír magaskén.75 g szijabab vagy fokoz. stresszhormon rá|e|het akciókat:az adrenalin A biotina haj és a bor szépségápo|ó L l Szépség terme|ése mindig a magnéziumtartasejtekképzó fe|gyorsÍtja az Ú.aki szívesen súzöld a |egfontosabb meg. az anyag. ésserkenti vágyat. a .|utva ruanyagba va|ami hogya fehér (a nagyleve|ű elképze|és. tarta|magondoskodika bór zsírután. gondoskodik tejésmandu|a)' gá.rvrv' .za a teljesítményt. s mindésegyes óvjaa bőrt. javitásában' játszanak |átás a szerepet épe|ósegítik a nyá|kahártya eme||ett megbetea té|i megŐrzését. nye szerint a szervezetneknaponta ezek bóve|kednek A zöld ételek is. őro|tnapraforgómagot A zö|dségekben|évó torságésa temperamentum a sejtosztódást. de javÍtja javaso|t nem hiányozhat a go. a az optimá|is tolja a rákke|tŐanyagok (pé|dáu| jámbor a párja az ágyban? Ia|án Tú| a Íolsav I Lé|ek nitrózamin)Íelha|mozidását. Fáradtsá. A pozitÍv nem tud koncent. Íontos gazke|| fe|e|ős enzimal. ki gondolná. adagottarta|m l Szépség a pigmentsem.250 g zabpehe|y ésserkenti pi 300 mgos adagot.A piroskarcsÚsrt_ezér1is segít afogyG mestere.hajkúráva| tartja a v2hááartást. gíti AZ arcratettuborkapako|ás a bőr UV. Aki inkább270g vörös len.szintén képe. visszatér aé éte|ébe. to viszsza. síny|i is..vitaminban mányiTársaság(DGE)vizsgá|atai már 2 tojás.nl^tÁne. A pirosszína te|jesÍtŐképesség' a vörosvérsejt-képződést vagy mandulát szimbi|u. rákmegelőző a nyugtatja az idegeket.piros szok egy részeká|iumhiányra A DGE a kifaku|ástó|.zö|dségfogyasZása).je|entene! környezeti hatásoktó|. s Ugyan az anyagcserét. A vi|ágos húsÚ eszik..vitamin) lebontását. A szépségvédő fedezi.100 a napi 14 mg ma.A DGE vé|emá halhús árta|maktó| l Egészség terme az antitestek erŐsÍtik az immunrend.és kés|e|teti Íontos Íehér színű éte|ek min{artalmú. tet|enek (a napi 75 mg szükség. éshason. szert. mök és a haj ál|apotát.

-_-_--:.1117 BUDAPEsI NÁooRrlcrT U./ .biztosÍtja azosszetetthatást is alkalmazhato Hosszantartó terápiára -' /rtrN .*--t'-:-:-1. Természetes hormon mentesgyógyszerkészítmény Barátcserje* 5 gyógynovény _ .HU SCHWABEHUNGARY KFT. +3ó o o A KocKÁZAToKRóL És A MELLÉKHATÁsoKRóL ELA BETEGrÁlÉrozTA oLVAssA VAGY rÉnorzzE MEG KEZELŐoRVosÁT.) "T*.^l . fájdalm át (M astodyni a} a a me lle k érzé CsillapÍtj gyógynovény hatóanyagÚ.\ . SCHWABEHUNGARY@T-oNLINE.E ÉP FSZIl' .. GYóGYsZERÉSZÉT! .llD Harmonizálj a a felborult menstruációs ciklust Enyhítia menstruációt megelózó tünetegyüttest (PMs} kenységét.ffi & lart // ry # # YE # .'--:--l h Mastodvnon :.8.W minőség: BNo l095 Garantált Recept nélkul kapható a gyógyszertárakban 6 I -zt/ o ! o n =_\_ ] 43l89 34.7- .

ésa mellékhatásokról gyógyszerészét! meg kezelőorvosát' vagykérdezze . e|ősegítve a gyógyu|ást ' telmészetes hatóanyagÚ készítmény Recept né|kÜl kaphatóa gyógyszertárakban! A kockázatokról olvassa e|a betegtájékoztatót. Az Engysto|CI tabletta hatékony a slervezet öngyógyító járó |őua| vírusÍertőzés esetén: . aktivá|ja a vírus okozta a szeÍvezet öngyógyítómechanizmusait. csókkentve Íertőzések súlyosságát. Healtl](are deliqned hV natuÍe ' t': ? szublingvális tabletta Homeopátiás gyógyszerkészitménv Engysto16 I f törekvésének serkentése inÍ|uenza ésmás.Distributio Pn artner -Heel rt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful