P. 1
Elixir_2013_02

Elixir_2013_02

|Views: 48|Likes:
Published by bogyoroka
Elixir ezoterikus magazin 2013 februari szama
Elixir ezoterikus magazin 2013 februari szama

More info:

Published by: bogyoroka on Jan 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

2013.

FEBRUAR új

,?

MAGAZIN

I

W

Ar F rk.a a

_.. .v.r,r

/\ I

\

xL$
PAR KAPCSOLAT vagy PAR CSOLAT?
2

AMIGüLaA$T! rLH0:ZAK A $[|.iiJS$t[n-SÜK
a megÍá. támad Újra kozetedtáve| és a té| beá|.ltával Azrisz e|kapnivalamLtyen konnyebb mi.ndig |lrlenkor zás és a nátha Ür kohoqünk tüssz0günk', azorrunk. aztán nvava[Vát. Íotvik is háromÍé|e Schüsster-sót orvos homeopata [rika' Szűcs megÍókezésére. aján|. a bajok - Milven a haász|gl.juk a mng|úzas. szgreket aLkalmazzunk. ti:netsit? natha - Azn|'srjként szer homeopattas választando [rika: Ür $zűcs ggv gvul'iarlásos hogy bntndutt aztérezzuk, a vasJeszfat.H* val'ami'lyen uaEy kászutijdik rossz a kozórzetunk, Íoivamat, megn[dás. azazonnaIi" eza Schúss|er.só betegsÉg, . Ml.l"ven a kászLtrrránvt? hasznáLjuk esBtin tún*tBk - Borzongás, orrfolyás, uLzes arrdugu|.ás, levertság, Sz.[.: jauasott' jetentkezásekor AddLg vas.íoszÍat htíeme|'kedás amÍg az orrváta. a Snhiissler.sit, ezt alkalmazni árdemes je|legrl, elsőszakasz. azúgynevezett a gvuttadás dik vizes esetÉn torokgtluiladás a szert haszná[juk van. Ugvanigv ' ban gvuttadt a l'az ésszáraz' vaiamint vÖros' amtkor a torok mindenkeppen azonban [ázná[ Magas etso stádlumában. mert [ázcsl[|apítikat' klasszIkus hŰtoÍürdűt, alka[mazzunk gsetisg8s ggv ve* lázgorcs kisgverekeknÉt ÍennáLthat Íileg ezt a szert' napjábafi használ]uk l.2 el.so A betegség :szúlrle' - l{a tnviibb? hogvan n*rn:mitt sl a baj, .ÜWkur úrde a|.kalmazni" [rre nres kalium-ktaridaf $z'[.: ó$. opálns, a uáladiknzás ar*iknr van.szultrós, akkor Íah*r jg enza, atlergiás nátha, infi u lium.-'ktnrid nyá[ú*. lem'A |aá kÖhÖ. a|katmazhato $iker*snn esetenl n*tha,.íutkiirt.'hur$t gés csi|"|.ap(tására. - Mi a he|'wet, napnát? két.három tarta betegség hatovább -A a szervezet aml a Schtissler-si, Sr.E.: kaliun-szulfataz jo|, a teg. Nagvon atkalmazhato szo|gát. nagvtakaritására gvuItadás keze[éséharmadik stádiumának ás tÖbb lertozés eskiihogés [z horglturut mársárgás a vátadék. re,am|kor a gvigvutás kiegÉszítű szer, ls hasznos esetán fetgvorsÍtja Íatvamatat - íliit*rt haÍgy $chussler.srt' rninrJnn stádiumban szgdliink állr:más*i"n? a betogs*g is vé3igmegyunk ts.tlgy - Azárt' rászáben a üvul|adás nagv m*rt az e$etek $z.[.: HamáÜsgm, is meggvigvulunk' szakaszban, megái| aze|'sÓ Lesz |aÍnLvásÚ sokseg[tsÉgóucl ásván\ll ezgn akkor üvorsabb (x) a beteuság.

NÁT||A? |1llrÜrAZÁ5?

'-

t' r"'-

l-t

(

t'a l

?

f(a It%

\-/
_./>

a1ltrnklrasáb.jaintretll els(íízbell esil< sztj a kórtls clhíziis iirtalrnairril,ijt-.sznli]vt]lltCsti ós ltllki ]ltltíj szijr'íírlnrrlr.rl.ciról' Ijlrnondtulrnrár trelIeg\'SZer' lriilr.sííjc lchct a tti]stL]v. rragt.r.iLlószítrűséggeI tisztriban vatl czztll tt:gsrllgtlk lllíLrlllitlc]cnki.akár. 1ríísrigcs rrlr'asti.ja lapunkrrak. akár rnás ÍorriisbriJ tájénapjairrkllarl_ r':ílsá,g ido, r'á]kozódot|. '\ leg|rlbbbizon.t.íték el'fc ttz' hr-rgv r.niIlit,tr'clokat költiink karr:srisítti virágzik a fog1,tll<Úraipar: ér'etlte ság rrrla- r.irltisággal r.rregszabaduliíst ígr1r.íí. kr,lrtvtllt.stirlasztlrt'kt'rl, ir zsírpárnáktól lalir gr'ors és líLtr'ítI.rvrls rrrcs,drr rnr':r-cgch-iiga onosi beavatkozrisolira. 'I.aliírr kcrrrtlgltl1lií. hog1.oztitta] a ttl]cratrcitr hiánr'a irz, anli rrliattisr.rrét tclllhcgvr'tl riilt tlz a ttittta.I,ó1lttltt-11Y()lll()n azt tallasztaltrnr tLgvatrls, 1rogr' a legcselkélvelbb cnlpiisztltlllltltt. A nlá,sikgrlrrcljárrak, llajiilrali nlegtj|Lr.a] selnlr.iscltctiirrk a nrásik tlttllltlt'rtl] igazstígtalirnu] ítólkoziirrktltttlltlrtársailrk Ío]cl.t, órtóso hc11'.rltt szigorúan éS so]\SZol. juttrttol.yanhel.vzotbe. hogt rrrtlgakarl ra.jlrrllrlttÍiigalrnLrnk sitltls arrírl'lrogv ki nrjért utt:á,ra,. ta,a szrlnriitlk.'\lrog.,'ir lbdt1lrlé1]tiil élíjk többsége sr:ll sajiit hibiijiíbtilkclr.iilt A tclicssóg.igórrritllrólkiil az tllIlíziisrtllk is lcheltrlrlk liotntllv és kil.édhetetleIl o|<ai. Írg-,. gontltikusarr l.rrlgv ijr'i)klradcl r'lrl]ítsrlk t:.sak ní-.lri.Ítr\'irt! A tuclósok rrrár rég lrinrutattiLl<. lííd]rtlt rlelszcrtlllct.iátSZhat]leltltle a paiZsnlirigv llcltcgsógc'a ir lríziísrar'irlriltaila,lrr, r.írttsokis. A lcg|rlsscb]l kutatírsokSlefint hrlrlllono]< iíltól<a'ós bizrlrrl.rlkrrzlratji:ik Íbgvasztílsiitól a, ltt:ttttlsllk a csokolác[ótis a rnórtrjk1eJerl édesség szaportrrlrlakra.jtrrrik élelrliszcr.-aclalókarr1'ir911ft. 1iilöslr'gtlskilók. lri.rntlrrl az tidrlsít(jszerel<, az .,lrizlalnalr'. ltir'egíjir: is.,Az rrtílbbit t:sa,pr.íz tls a tragyl'iit-osttli szctttt1''t'.zett anltlsijt nróg t:13-r. 1lrr}rár \1cgrikai kutatrik Ntlu'\'rrr'k-irtííkiin r.r1gzct,t r.izsgálatair.rak eredt.nér.rve bizrlnr.ítottir. ltlÍigr.eltók, htlgr.azott kisrrrarrriík ki)zii1.akik l'á,r-a'rrr-ltisstiguk tr]attszetlnvezettr,ítrosi gytlrtnolic,trlillL a [r.issIevegőn élíj l'tlgiítszír.takbc, kíltsztll.attrtr.ittak lrltt tllltízrrtt:t r'sii1tAl]arnokbana városi gycrclrelregvneg}rl]Nlal.1lr'tlig az 1-gr r'iiriLncitjsok t-.setébelt.l. lesztlr..k lletegsóggclkiiszkijdíj,lla,g)ro11 kijr'tir-1c]trót drl túlsir]vos. í-:s belíílÜli a soltféle gvtlrnttlkt:ktrtlk párt ttlk, i.lkik trrurrkátis' ls alig.alig talii]rrak.Nírlun|< szerotlcs(lrcir (rnóg) rlstrpiirr fig1.elr'el Anrtlrik:ít. 7 százalti]itr o]lrízcrtt, de a tetldellt:iír1 ',rncgcólcrztuk'. lrlrtrti! Turlrrrrr. Fólrctlrtós azórt trc r'sstik'tlettl az elhízrlttak r'édíjtig.vvédir.l szclctntllk srikan ntagtrktrak 1trlárrkságukrrak' lustaságLrl<nak' egészségtelen ttiplálkoztistrkrrak. lIl()Zgá,ssz('gó1l}' ólL.tnlócljuklrak ]röszörrlretik a zsírpírrllíLikat. Csupán a túlsúlvrrsrrkka] szt'rttbtltl tal]ilSít()tt illttt]tlril,ticiára ig1'ckszcnr |e]lrívrri a |igyelnlet. },erszeillrrsztriiljolcnsrllgct ptilriákkal hattal.nr.o]naczt a lrrrztr11, is. ['ltallrattanl az ólct rlriis tcrirlrltrlríjl is' ilmc]\l0tsokatl aztl't.t ítt,llrltlk cl - a társarlaltrriíls roItra éppetl a szingliéletr.ntidr'a _, Irl()rt pszichrllógiai indo]iokatíigl'r:lnlctl kír'itl htrgvr.a a nópcsst1g lbgvti. blrrnt: l:itji.ik Hogv lrlégselrl ltlvtlltlrli, az csak irzza1trrtrg\'a. siinak tl]iílt. crr.íj] szíil c har.i szct.ktlsztííi (ls szaktllt.ttlltlntnl(]l ríLzba1rj, ln()gtcsZik 0Zt a nlert ne\.eSszerzijillk keJIií ob'jektir.itirssal l<cir'ell<ező olrla]a|<rrtl. ÁroksziíllásiÉva Íös z crkcs ztö - hc l.y c t ttls

FEBRUAR /.qr'.ragon F/ ua ^ {i+^+^..-+^-+ | r rr9rrrvr rorolrco4L9oLr 30 .'Haszna|ati utasÍtas.|o Amoqq7A menáil 66 % y'p *'.^^^.+^ q ilLvLgr opvuro 21 24 Par kapcsolat vagy parkapcsolat? a pszicho|ó9us Etr JU ^ ^^. resz - * 50 Variaciok egy növenyre'aÍehérfűz 52 J*.' a viIaghoz 56 VámpÍrűző véde|mezonk. hogy nőbbek IeheSSÜnk! 1B Szakttópróba Kptsen az e c o v vn j vs vv Yv v 'h c l ! 62 Tavaszvárótenniva|Ók 64 StÍ|usguru 66 Egykutya?2' rész 68 Kanálhaj|ítás /u LreTrgenro Ken a pa.1 2 14 16 A nemiség Íorrada|ma A nŐ é|ete vagyokszingIi? N/iért TÜre|em.- . a fokhagyma 58 Fitneszprogram á||ómunkát végzőknek 60 E havitanácsok 61 Februári hoIdnaptár 81 Horoszkóp 84 Útmutatóa V2ontŐ szÜ|ottekhez 86 SzenvedéSmentesé|et 87 B9 94 95 96 32 É|1en a kérdŐ1e|l QA Az pn föleli maqe _ keserŰ kovetkezmények 36 Édes é|et javaslata 40 A fitoterapeuta nt tknrhaian<áaro 42 Áru|kodónye|v 43 Té|i immunerősttés ^E au 4R A {l^+-|^Á^ i^^.i^ h iloLorDov lugolo lt.*: ' (/' t -*t__.rilaza Kaszar 26 otcsi||agoS Va|lomáSok 28 Matthew Modine 76 Ezo-mozi: Fe|hőat|asz B0 Ezo-konyv: Sikeres -^^"i^{^it^.* *p.^^^-i^h^|Á^' '^ q por opD4rur rurv9uD ^oz ö^-+r'^|^^' '^ ot4lturuvut 72 A messzirp n.i i $Lt 24 Pár kapcsoIat vagy párkapcsoIat? 9B Éte|-szín-vonaI KőrVón 6 Hó|abdából lavina? o PárKrnn<n|qt 10 .{f tura Eovkutva? 2.

nagyon is jól érzimagát. hogy pszicho|ógiai. A szing|iség napjainkban az egyik|egtöbbethaszná|t A szó eredeti. mai. a remek á||ásában kereső. szocio|igiaiés társada|miszempontbó| arra is kitérnek. szerzői sok egyéb me||ett generá|hat. hogy ezt az egyedü||éÍeI érte|mében viszont p|uszként á|ta|ában sajná|tákés megbé|yegezték. a va|óságot. Vagyis mígrégena szing|it az á||apotában méltónak tartják. fo|ytató mai emberek(többnyirenők) sorsát sokan egyenesenirigy|ésre a szing|iéletmódot jó| fi|mek szing|iideá|ja.go"to... hevesvitákatke|tŐ amelyrő| foga|om éso|yan. . aztjelenti.r L FOKUSZBAN: !l . tágabb csa|ád né|kü|.pé|dákka| mindenkinek egyedü| él. ha va|akimegszokja. toké|etes nem ihajt és senkinek a kedvéért a karrierjét.. ésmásokért sem ke||fe|e|ősséget a|ka|mazkodnia.hogy sőt prob|émákat egyarántmi|yenkomo|yvá|tozásokat vá||alnia. okozhaIaz. önmaga ura.?! ( i.. mert nem akarjafe|adnia fÜggetlenségét.osszeá|lításunk é|etÜket egyedÜ| é|ő nők. függet|en.. aki csupán azérl' okos.I . ma azonban ez már-márkorje|enséggé öná||i..A SZINGLIK a.t je|enség.. mégazt is kifejezi.Bár mindigis |éteztek kompromisszumokat kötni. kapcso|atba. Hogy miér1 is? A vá|asztmegadjaaz amenkai sztereotip nem bonyo|idik szere|embeés tartós kÜ|sejű és szabadságát é|vezőnő. hogy va|aki (mindegy. hogy senkiheznem ke|| .hogy onhibaábŐ| vagy onhibáján kívü|) ésebben az ember maga vá|asztja. is a|átámasztható vé|eménye' szűkebbértelmében van saját. Ez a képazonbannem fedi maradékta|anu| vá|t.

. Íbgadalmait sem szegi meg. hitrendszerek. vagy hogy a szingliségnek kritériumae a magas jövedelem. meggyőződések. Őket valóban gyakran jellemzi a fogyasztói magatartás számos negatív.e gyakoribb. esetleg van-e már gyermeke az i]letőnek' amikor szingliként kezd élrri. a kamierorientáció fontos megküIönböztető stb.Közöttirk eg1'r. szinglinek az olyanfajta férfiakat és nőket nevezik. sem csalá. és búvártanfolyamra jár' Ja. hogy most már majd tényleg elkezdi. jól keresnek. ésmég az újévi de makulátlan kiskosztiirnben'/öltönyben jár még teniszezni is. dot. a Maldiv-szigeteken nyaral.jában nem is ez a fontos. akik többnyire magas iskolai végzettséggelrendelkeznek. hogy volt-e már házas. akár nincs.akik egyszemélyes életjól eI is vannak.hogya kijtönbségek elixír . hogy valaki egyedÍil. de a statisztikákból úgy tűnik' hogy nálunk a szingliéletmódot nem elsősorban az anyagi és szakmai karrier elótérbe helyezése. erőte1jesen munkacentrikusak. jólle. het foiytonosan várja és keresi. de igen gyako. sőt párkapcsolataikban is fontos számukra. Még szűkebb deflníció: szinglinek az olyan. Nem mellékes. a ruhásszekrényében. akár van párkapcsolata. Tágabb érte]emben azok az egyediiLl éiő emberek kapják meg ezt a címkét. esett. salsázik. de való. Természetesen számtalan köztes kate' gória is lehetséges. hogy míg ez az egyszemélyes életforrna többnyire negatív erkölcsi ítéletet vált ki _ vagy a pár nélktrlmaradt embernek kijáró lesajnáIás övezi. Így azIán a Bridget Jonesléle szingli ismerósefuket mind nagyon kedveljiik. ra mUris nk egyérte| műségét. csak nem talál maga mellé . használkifejezést kire milyen ér"telemben juk. amelynek valóban fontos tésze a saját belső világ fókuszba helyezése. szelektíven gyűjti a huijadékot. hogy valaha közös háztar1ásban éljenek. tudatosan élő emberek között fordul elő nagy számban. il}etve gazdagabb országokban forduhak eIő. hogy a szinglipár tagjai nem költöznek össze. életfi]ozófiák és érzelmi motivációk húzódnak meg.működóképes kapcsolatra alkalmas felelős férfit''' Benne a nők többsége . A szingliéIetformának nem kötelező. nem is tervezik. Nemcsak Magyarországra je|lemző ez. ta|ánmeg iS szemé|yisége Sőt. ban é]és számukra nem cél' gyereket nem akarnak. aki valójában nem is szingli. jópofa (szter:eo)típus. a pénzüket magukra és szabadidős elfoglaltságaikra költik. azt mindig az adott egyéntőI érdemes megkérdezní. merl az általánosított elóítéletek nagyon igazságtalanok tudnak ienni az egyes ember sorsával szemben. továbbá. vagy egyszerűen önzésnek minósiil _. és akiket a háhrk mögött többnyire kifejezetten el is ítélijnk. akíket már korántsem látunk ilyen kedvesnek és mulatságosnak. életerős. hanem a párkeresés kudarca indokoiia' Az énközpontúbbnak tűnő váItozatok inkább a jobban kereső társadalmi rétegekben. szinglikkel. egész napos parkolást ftzet. akik tudatosan is vállalják' hogy a család. család nélkijLl él. 25-35 év körijü _ túlnyomórészt vagy kizárólag _ nőket nevezik. időnként szinte kamaszos-infantüsnak is tűnő aspektusa. Kissé szűkítve a kör1. annyi kotásu Zav aqavé|eménya| mé|tó'. illetve az egyéni képességek fejlesztéseéskamatoztatása. Noha az egyedi életutakiétjogosultságát egyre ritkábban kérdőjelezziik meg. hogy megtaftsák önrendelkezésirket és fuggetlenségtiket. hogy a legjobb szándéka ellenéresem képes rá. A szó eredeti jelentésénekmegfelelően a szingliség központi eleme. módjukkal többé-kevésbé ésezt nem tar!ák mielőbb megsziintetendő állapotnak. éstudatos döntés alapján nem akarnak sem gyereket. a fotóalbumában és az életében. mindenki rendet akar csiná]ni a lakásában.és talán a férflak többsége is _ magára ismer.'igazi'. 1 I I Adok és kapok Hogy ki miért választj a ezI aZ éIetformát. De a jelenség mindenképpen elgondolkodtató.t ll Iavina? ridget Jones az a szingÜ. és mivel 25 éves korára már három diplomája volt. az azért felffinő. ésszeretetre hogy az életmódja és döntései mögött milyen gondolatok. vágyak. Mert néme$ik szingli nemcsak hogy csak nincs elhízva. akív és intenzív baráti kapcsolatokat tartanak fenn. talprasen a magas képzettségű. és az ilyen szingliknek persze még párjuk is van! HÓ|abdábÓ| mindent nap|ija óta szinte Bridget Jonesha|hatat|an jó||ehet szing|inemő az egyet|en tudunk a szing|ikrő|. Vagy egyszerűen csak nem talá|a a párját. ri szempontja egy{ajtaspirituális úton ]evés. A megküIönböztető jegyek Vagyis szingli és szingli között óriási lehetnek'attól függően. jógázik' meditál' karatézik. Mindenki próbáI ]eszokni a dohányzásról és az alkoholról' mindenki keresi a párját.. Szemben az olyan .Es mindenki megtapasztalja. Mert mindenki fogyókurázik' vagy 1egalábbis újra és újra e]határozza. Különösen tényező. hogy az egyedÍiüéletformát valaki tudatosan váIasztja-e és tartja fenn. a szingliségjellegzeteértelmes. most éppen a negyedik nyelvet tanulja.

többnyire te|esen tudattalanu].hiszen .Ekkor pedig már nagyon nehéz erkölcsi alapon számon kérni aZ egyes ember döntéseit. akiket a leglobbanszeretnek.mányolása lassan egy globális válsághelyA ftId mélye krrlin princípiumok. ezért valahol valakik igen súlyosárat fizetrek. természet közeli éslvagytranszcendens rl'lágtézetű társaAz dalmakbanegyszerűen nem létezett. Megélték.zott energiaforrásokkifogyóban. ugyancsakfogyóban. JőIhangző gazda. Sokan érzik úgy' hogy míg barátok között ésmás közösségekbenigen áldásos és hasznos életettudnak é]ni. saját lelkivilágukteijesfájdalrnátésmegoldatlanságát. egyéb érdekeire egészségére. Ez korábban csak gazdag sziilők egy-egy gyerekére. Számos szinglivel beszéltem idehaza és kijLlftldön is' akik azérÍnem akarnakgyereket sziiLlni' mert saját önismereti kÍnlódásaik során megtapasztalták' hogy a fel nem dolgozott érzelmi terhekhogyanadódnak át generáhogy ők cióról generációra. a nők _ fe]etti r. és úgy érzik' hogy képtelenek lerrnének úgy neve]rri hogy ne terhe{ék rá egy gyereket. jelenség Egy másik újszerű a szingliséggolkapcsolatbarraz igen magas (akár spirituáiisnak is nevezhető) tudatossági szintre _ fugpszichológiaigondolkodásmód attól. poláris törvényszerűségei é1et az adokkapokegyensúJyára is vonatkoznak.és fe]rrőttkor koraiszakaszáravoltjellemző a mi civüzációnkban. szeL. Kibillentegyensúly a feminin pólus elhanyagolása és kizsákHa a szinglijelenséget a feminin ésmasz. ésezt V'lzárőIag a saját' egyszegyarapodására. több pénzt kávalaz átlagosnállényegesen keressen. akikre a másik pólus terhelődik abnormális mértékben.önmagában is kibil' lent rendszerttartanak egyensúlyban.az egyénilegesetleg megkérdőjelezhető döntések is tulajdonképpenegy nagyobb.feltételezhető. a racionalitás. gyerekkorbanbeszerzettsériiLléseikbói. akkor lesznek egyének.. mé1yes használjafel. téseket helyeseljÍik.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K Történelmünksorán újszerű jelenség tömeges előforduannak a magatartásnak hogyegy átlagosegyén átlagosmunliísa. Ígymindenki jobban jár. Az európai civilizáció évszázadokon keresztirl túJnyomórészt a maszkrr]in elv mentén fejlódött' ésaz egyoldalúan domi náns pólus negatív aspektusaiegyidő után szinte kontrol]álhatatlanná váltak. Meg nem oldják a rendszerhibáit' de megóvják a teljesösszeom]ástól. hogyaz ebbőIkövetkező dön..de eza tényeken nem váItoztat.a taoista jin ésjang zetethozottlétre. valaholaz adok oldallalis baj van. nyomorgó embera pusztulásszélén. míg más. maguk sem tudnak kikecmeregni saját.a meghittebb. az anyagivilág _ azon belü a termé. *M elixír . érdekesösszefuggésmutatkozik az ésáIlatfajokkihalóban. gyerekeket vállaló nők és férfiak len egyensúlyábóI.a maximá]is jólét gondtalanságában akar é]ni.a szegényebb népek és néprétegek.ralom'a racionális és objektívtudományosság'a mindenáron való folyamatosfejlődés eszméje. akikre az egyik pólus' éslesznek.az érze]rnek elutasí tása.re tisztábban láthatjuk' hogy ha a világ egy része gazdag kamaszként.e vagy elítéljtik. ^rq f4*r. szőrakozására.ésha hogy a kapok olda] kibi]len. ha olyan életformátválasztanak' ahol a lényÍikből fakadó negatív hatások nem azokra hárrr]nak. Mai globiílisvilágunkban _ éstörténelmi távlatokban gondolkodva_ eg}.az erdők ziik. közvetlenebbintimitásraalkalmatlanok saját pszichésvilá$]k séríiiései miatt. az iíllatok. Ha ugyanisa nagyobbegység kibilládot. Az ész. illetve a kamasz. az erő. áItalhordopóIus egyensúlyának szemszögébőLnéz. mindezt ugyan el lehet sági o}dejtésekkel kendőzni. ésa csaegyéni élet és a társadalmi folyamatok miiliók szintén között.

dönalig nffitanak támpontot a tájékozódáshoz. _ Számos esetben a szingliéletforma ha a helytelen. amit ideológiába burkoljuk.lis _ kísérlet lehet arra' hogy hatná meg.ésmi jességéből. a férflak még nem a maszku]inelwe].önmagunk ésa világ telokok éskövetkezmények telen' Hogy erkölcsiiegmi a helyes. mind társadalmi szinflow33@gmailcom Nem veszíthetji'ik szem eIőI ezÍ" az összképet. Hiszen a szinglijelenséget mindazt. olyan eróteljesen meginogtak' hogy már menedzserasszony. uralkodóvá. Vagy legkényszermegoldásait valamí jól hangzó ban van. és egyre nagyobb dája egy-kétévezred alatt növekedett. megkereshetjiik seink középpontjában sérüléseinkésféleiten át. és okozatok Szinte végtelen komplexitását pl.nagyobb és félelmetegondoskodással' ták visszatartani azt. Ésazt is rendszerben.a saját boldoguiásun. meg nem születő gyerekek).meink által uralt énünk. amit gyerekkéntnem kaptunk még nem látjuk teljes kifutásában.. vagy nek. ésnem nézünkoda. alábbis nem tudja azt nffitani nekik. hogy neurotikus lelkivilágunk tében az adok-kapbk törvénye egyensúiyokos. Tör1énhet úgyis. szép és talpraesett nőkkel. ha aZ egyes tiineteket vizsgáljuk. kiható egyensúly-fe1borrr]ásnak. mind maszkulin aspektusait Választhatjuk azt is.főleg nem házastársként. Van arra is. Egy-egy meg.hogy ten. vagy mi történik társadalmi szin. ha az egyszeméIyes életforma válik gyrrlt. elkerÍjlve ezzel szenek. ahol a iegtöbbettudjuk adni. nem jelenti azÍ. Történhet ez úgy. runk a továbbiakban együtt élni. célkeresztbe vesszük a járnak' és döntésünk igazábóI arra vonattalálták meg igazán a helytjket.talán csak olyan valaki mondDr. hogy Hogy a szinglik milyen jövőt teremÍe. sem nem okozza azt. FőIeg nem férjként'egy teljes éle. Tudjuk azt is. A legtöbb férft soha senki lus ho| milyen formában ölt testet (pl. ésképessé.de az ellenkezőnemnek mást. hogy az ellenpó. Ugyanakkor a nők sem tudják azt azt a helyet. területet takarnak ki A lehetőségek száma gyakorlatilagvég. Érzésem szerint a szinglijelenség intimitást.is nézhetiiLnk a világban.vagy nyét nem lehet azzal megoldani. a lavinát. egocenttőliik . illetve a pénzhajszától nekünk nem tetszó aspektusairól. ahol életünkbőlésszemélyi. amit ők e]várnának ségünkbőla legtöbb ember táplálkozhat. de sem nem elixír .telen. szakpszichológus' pszichoterapeuta valaki önmagán belü] va]ósítsa meg a két é]etre mind egyéni. amellyé a ható törődéssel. vagy úgy'hogy pszichésér1elemben nem tudjuk. akaró egónk áIl. sokkal átfogóbb Ha valaki tintudatlamrl teszi mindezt. jelen. Fekete Anna öntudatlanu..pólus egyensttlyát. fehőttként végre megadjuk magunknak ről' jövőről. hogy valaki egyenem avatja be a férfléletmélyebb titkaiba. Egyáltalánnem kell' téseink árnyoldaláróI nem vesziink tudoMíg azonban a nők egy. hogy Mára a hagyományos férfi. Még magyarázza. amelyek következményekkel egyenstrlyba hozzák. hogy mely következményekkel akaés identitásukat ebben az új vonatkoztatási kat.átmenetijelenségról van szó' ésrövidesen méretű és az éIetszinte minden teriiLletére te elkeriilhetetleniil fennáll az önzés és el is tűnik.rá az emberi klin. tudjuk' nem aZ a lényeg. a világ feminin o1dalát. önmagát éltetni nffitani a férfaknak. hogy azonosulunk sek vannak. hogy a betegségis meggyóa felnőtt nemiségpolaritásábóI következő ten. egynő a szellemisíkokat krr]tiválja.szin.kozik.. (Ha példáulvalaki vállalkozó.e közelebb járnak hogy önző legyen. és akinek tudása van múltról.Lehetőség diit vagy családban él-e' hanem hogy éleés sokuk nem is tud mit kezdeni az erős.egyfajta sebb árnyékot fognak maszkrr]in pólus uralrnának elsó kis hólabadásra berendezkedett élette] erősíthetjük vetni. valaki egy személyben nőkéntésférfiként még az idő titka. ha megöregtiiLnet megsziintetése vagy eltolódása még szinte gyerekekmaradunk. hiszen a ttinet csak jelzi a bajt.rikus döntéseink egyre hogy a nőmozgalmak sikerei már nem tudgeink teljességét kibontva a mások felé .ésnői szerepek is é1. mi ]esz velük. hozta létre az elmtt]t évszázadok során. Ugyanakkor körbe Azt azonban tudhatjuk' hogy ha döntée]várnak. hogy csak pusztán ttiLneteegy olyan. hogy poláris világunkahhoz. a fejlődést. Valószínű. amely okok infantilitásveszé1ye. ill.) ban nincs helyes és hely. kötődést és felelősségváIlalást. csak döntémind feminin. és a jövő milyen szingliket teremt. hogy személyiségiiknekéséletijknek rendesenfeladjaa leckét. távol maradó férfistb. Még az is lehet. feladahrkat sikert. aki kíviiLlről Iát. Hogy a polaritás törvé.

Csak tessék ha csak Magyarországot végiggondo|ni.7-->.. j?*:"lT kósőbbSZakítáSSa'i":i:i:i""[ ameIy hogy meddig taft egy |emben.és gyerekeket még?'' tat1hati-e egy pszichoterapeuta .PárK?poso lat Korkép PopperPéter kötetébőI Részletek az emberi.csak kissésokátart. aki e|vise|i. az é|et ésa |ágyszívű. Szü|ök hogytePéter' akkorneked ésaztvá|aszo|ta. hogy eZI a Szerepet egy nő vegye át. se a karrierünk. ke|| hézastudjaaZ' hogyvigyazni a szere|mi ságokka|' ott mindenki a |egjobb oldalát mutatja. aki a háZartástvezeti. Féríi-női kapcso|atokrais. aZán minden fogja fe| a Íérfi-női kapcsolatokat? Egy biz. És bhető|egmeg pribá|nimegmenteni.egyéb.- el egy szemé|yes élmény.'' kapcso|atnakvége? En azt gondolom.' je|ent Néhány hete meg a SaxumKiadógondoPéteÍ zásábanPopper PárKapcsolatKiirképcíműkötete' ame|ynek kül.in|eges cD me||ék|ete a szerző2004és2010közötti e|őadáhangÍe|vételei aIapján sainakeredeti készü|t. tárkudarcra jutott.. --. ós nagyon Sok sábil. Med összeházasodtak.' V"z--7-. a csa|ádÍő. a kapcsolatnéhahu||ámvo|gybe kerÜ|'és maga meggondo|at|anságáva|? Merl. Mirea |ánymosolygott.A páros kapsada|mi|ag..ádu. Nem az a nincs megoldva' Ú az igazság'. hogya kapcsovégződik. tott hiázasság is. A szerzési vagy. |átom. Ekkora kapcso|at meg' ha|t. hogy a házasság feleségetöbbet keres.a hazasságga| sem. Es ez átcsap szexuá|is terÜ|etreis. válasáó fiata|. még magasabb a szakítások. vo|tam |gen ésaZ egy|ányba.aZ Oka. A |ánynakigaza volt ebben az íté|kezéséés mindig ben. e|vitte a |epra.. Kapható egyebek között az Könyvesboltban' EIixíÍ @ . végszavaik vannak. gyereket a saját kontimra. Ez mikuskerék. érvéget. azIán a nó beleha|t Nagyon kevés férfiengedi.'.. Nem ke|| hazasság. ami két a|apvetó osztön. a csoport is.A birtoklási l . " é|és során.. éae|mes nő.. Ugyanaza kérdés' hogy a régicsa|ádmode||.rrsoLot . . hogy megpróbá|od . Látok Új kísér|eteket. ami úgyszi|. Együtt|ehet hát miéft ne |ehetne? élni.Haddmondjak Egyetemista korombannagyon szerelmes jóbanvo|tunk. a nyitott hazasságot' open maniage-et.Egypszichoanalitikus.. meft mindenki Vagy l]orzaszto ncncz kihozni ebbő| a rossz Íáziproprobléma. |gykezdódneka latok nemkrzismentesek.'. cso|attal. A baj az' hogy a Jó lsten e|fe|ejtette fölírni az emberek szÍvébe. hogy meg|épsz be|ő|e. |Vindigvannak mé|ypontok. hogy egy kapcsolat addig tart. séga férfi-nói és a tarta|masés színvondadegyüttélésse|. tatárra|. hogy ez nemegé| ' szen tgy Van.. . a család e|taftijastb.Sokka| rÓvidebb ideig tartott' és gyakrabban háasodtak. sŐt ha nézem a nem az anyakonywezető á|ta| jóváhagyott kapcsolatokat is.. hogy az ember nem tulajdon. a megharco|ója.t! . mono|ógokka| egymásfü|eme|e|beszé|nek |ett.elvitték a kü|önbömeggyorsu|t kapcsoIatfeIbom|ásokiIyen zőÍerIőző járványok' a férfielesett a törökhelyzetbenszinte tipikusak. Hogy van ez? nagyonsok kapcso|atod \esz az é|etben' Mertminden kapcso|at rohadnéha. A régi idŐkben'a középkorban..Hai|yenmagas a vá|ásoknaka száma.:. Nem mego|dottkérdés mind a má napig.Mert mégé| a régimodel|.." .i|yen hosszÚ házasságok nem voltak' dik. ke|| ésnem eliszkol.miá1 vá|tozikmeg kétember kapcso|ata? Ennek nagyon sok tényezőjevan' Egyet ki. ha krkisvan a kapcsolatunkban' TudomásuI vesszÜk.Hogy mint ahogy az é|etben semmi sem kr2ismentes.'' 'sok száuezer éve kísér|etezik kapcso|atokharmonizá|ásáva|. AZán kiderÜ| az egyÜtt- Az egygyáva reagá|ás. Minden Sziva| mi Íe|éfordul ezazegész fo|yamat. ez rossz színvona|ra. már ismét|ik onmagukat. hogy figyeljide' én nem mint a fe|enéhányévmú|va Íe|bomlik! |1átez vagyok haj|andó rohadi kapcso|atokban é|ni. De ez már sehovanem veze|'' Ez a kapcso|atnak a ha|ála'. vagy jobb szociá|ishe|yzetben' Elkezdett a do|og érdekelni: Eötvös hogy Először a szex megy tönkre. Van. ki mindenkive|vÍvottharcban. neve|. milen mego|dás? Egyre több a szing|ié|etet Akkoréne|megyek. Nem engeazikorbran. hajlamos az ember kimenekÜ|nia negatÍV helzeteibŐ|'a mé|ypontjaibi|. Nagyon kevésfétíi egy mondat.Nem eIiszko|unk. A mego|dásaz.valahova mindketten taftanak. nagyobb pozícióban nagyonp do|og. Sziva| ezek a a szÜ|ésbe. Ez most megint ke|. |esÜ||yed mego|dás.. Mikor vanegy a másik embert. vannak. se semmi. A kapcsolatakkor mikormár sehovasem tar1anak. Se az egészségÜnk. mint ő. eme|ek' Az Eotvös József nap|ijában van kÜzdelmeinek a féfia családfenntartó.hogy a férfi tos.. kapcsoiat tönkremenésének."p arcat a másiknak egy szere- bá|ni. Valaki elkeZdi biftOkOlni kapcsolat. Ezt megke|| mutat]a u. a megkötött hi2asságoknak több mondtamneki. Veszem. Megjelenik va|ami az érzelmeksodrásában. Va|ahonnét. ho|toEgy hi2asságnemtartott holtodig|an' miglan.Ésakkor Íolbom|lk..$#s **rY elixír }orÍq.' hogy a az. A csoportos szexuá|is Mindegyiknélazt együtt|étet' egyÜtté|ést. hogy addig é|'mígva|akibe|e nem A nyiszeret va|akibe.szétmenések száma.. amíg Úton ni.

azaz génjei elterjesztését. az evolúcíó motorja pedig oda szeretném kifuttatnia dolgot. Vagykényszerű vá|asztás. Amerikában a gyermektelenséget tudatosan vállaló párok pedigmár kezdenekmozgalommászerveződni. hogy mind egyedül élők' de gyermektelenségük azt jelzi. gyermekeket váIlaltakésneveltek. hanem terjedő gyakorlat. a németnők 27 száza\éka Tk nem biztos. hogy ez az opció ma már nem ritka kivótel. sodni. A magányosság génjei? Az emberi fajt evolúciója tette naggyá. század második felétő] a sikeres szaporodás volt. mert az összes eddigi emberi társadalombanaz emberek álta]ában a házasság valamilyen formájában éltek. jobbana nyugati Vajonmiért Ez egyfajta terjed egyre társada|makban a szing|ié|etmód? é|etérzés kifejezése.az azértvan. sehogysem illik bele a szingliéletmód. netána szing|iség csupánegy szocio|igiai kategória. mitke|| annyi szing|i? ezenannyit f iIozofá|ni. annyiféle é|ettörténet ésszemé|yiség Egyá|ta|án. Mind az ál]atokra. amely burkoltan magában rejlí azt a lehetőséget is' hogy a szingli soha nem fog megháza.a Ebbe a képbe szaporodásrólönkéntlemondó egyedek. rej|ik? ame|yben aztánahányszing|i. mert ha lettekvolna az szaporodási sikerét.ami alapvetően erős szaporodási ösztön jeliemző' és a szexuá]is és természetes más' mint amit az emberi evo]úció során tapasztaltunk.de a tradíciókazértmégsem véletlenüalakrr]tak úgy'ahogy. 45 évfeletti nők 20.va|aki.hogy a XX.A NEIVIS=G FOREADALIVA miértmégismagyarázatraszoru]. mind az emberi fajra va]amiolyan foiyamatszemtánű lehetiirrk. miért Vanmanapság Perszeazt is kérdezhetné.A tradíciópersze nem érvsemmi meilett. vanéskész. hogy mindenki maximalizálja világban a szociális életet élőál]atokközt nincsenek magányos. 10 elixír . soha nem fog gyermeketválla]ni' Angliában manapság a gyermektelen.Az állatsze]ekció abba az irányba hatott.

Ami azt jelenti.ezérltöbbet is várt el a férÍitól' A férfithajtotta örökítenek át. minden magányosnőre egy magányosférfijut. vannak addig is a szerelemneknem iehet útjátáIlni' vagyis kialakrrltaz a olyanok.ha évben.hogy tartósabb kapcsolatbanvalószínűbben ezek a mai társadalmi viszonyokkal interakcióban vezetnek gyermek. akkor csak arról lehet szó.Íókuszban A : SZ|NGLlK nak. S ha mostanság ta]álunk olyan géneket. ésa gyermekváIlaláS kitolódott.amelyek a szex utáni vágy. akik párkapcsolati kudarcaik miatt magányosak. Azigazí ok nyilvánvalóan a birtoklás volt. hogy a nő szexuális értelemben is szabadrrljon fel. hogy az ötvenes évekre valami nagyon beérett. Éstermészetebiztosan sokféle magány létezik. Persze tűnhet úgy. akik vaiamilyen szociális vagy fizi. Persze a magány ellenezte. porodás törvényszerúségei szabályozták. ekkoriban robbant ki a szexuáIis forradalom' ésa fogamzásgátló bevezetése után könnyítették meg egyre inkább a válást is. hogy még nem megfeleló vegyületet előállítani. akkor a nő szabadabban A szingliség természetesennem homogén jelenség' egéSzen dönthet arról. és a növekvő egyenlóségtgényis azt diktálta. akik nem is akarnak társat maguknak. nem? Ha viszont manapság ki iehet volt a baj. A nő ésa férfikapcsolatát évmilliókonát a szasével mutatni a magányosság génjét' akkor nem szelektálódott.hajlamokat a szaporodásba. már régen szelektáIódtak vo]na Akkoriban ennek a többség csak a pozitív oldalát ]átta. ennek csak az aktuális párkapcsolatoknak és a szaporodásnak. Igy azÍána nőt ésa férflta gyermek születik épkézláb magányhoz.De sziiletett emberek. Korábban ezek a gének nem voltak akadályai a összekötötte. vállaljon-emrrrrkát. A gyermekekpedigjöttek. a gyermekvállaláster"vezhetóvé válik.. amitől mintegy megteremtődött a.A női szervezet predesztinálnak a magányra. s bizo. vanrendszer. akik karrierjiik vagy munkájuk miatt tudatosan váIlalják a magányoséletformát. hiszen a munkaerő szabad fe]használását gátolta a nők termékeny évei alatt bekövetkező 5-1'0 gyermeksziilés. mind az egyéni boldogu1ás eszméje a fogamzásgátlás szabáIyozását sürgette. szabadságának és az egyéÍl boldogsághoz való jogának az eszméje' Ennek taIaján alaku]t ki a kapitalizmus. amelyeket együtt és kii]ön neveit egypetéjú Miféleproblémaszármazhat abbóI' ha mindenki szabadabbá válik? TerméSzetesen nem önmagában a szabadságnövekedéis ki kellett volna rostáIódnia.ésmunkát vállalt. Ez az éwelés azonban sikerÍjLlt azért sántít. A fogamzásgátlást homályos erkölcsi érvekkel természetesen a férfiak ellenezték legjobban. kai hátrányuk miatt szorultak ki a párkapcsolati piacról. sze. relmiik halála vagy válás taszított örök magányba. hogy tanuljon-e. de akkor százezer évekalatt a magányosság génjeinek Be|episzká|tunk az evo|úcióba? . nyára vannak olyanokis. aki meg a génjeik.magányossággének'' lást. evolúció történetében ilyenek. Vannak eredendóen magányra sen tanu]t. Az engedélyezés utáni robbanásszerű terjedés jelezte. Szóval sokkal inkább úgy fest a dolog. A nó többet invesztált A gének áItalában bizonyos személyiségvonásokat. azt mutatják. tehát örökiődő vonás' No. hogy a '. az igényekhez képest mennyire megkésett a bevezetés. vannak. ha szerelmeskedni akar. pl.hogy nők ésférfiak rövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat elixír 11 ikreken folytattak Ie. hanem abból. Ér-vényes ugyanez az emberre is.ezért hajlotta röghöz kötésre.. A fogamzásgátlás A XVII_XVIII' századi felvilágosodásban megsztiletett az individua]izmus' azaz aZ egyének egyenlőségének.40-eséveikben férfiak ésnők nagyjábólazonoslét. hogy a magányos életforma 48-55 százalékban genetikailag meghatározott. jár együtt a gyermekkei. akiket valami szerencsétlenség. hogy a magány nem férfivagy nőhiányból fakad.kitalálva''. Mind a nő mrrnkába állása. aZ Sem a valódi problémákat ismerte fel. Ha a SZexnem törvényszerúen hatásához szükséges feItételrendszer. a hormonális fogamzásgátlás akadálya korábban az volt. hiszen anő féIrelépésétéppen a teherbe eséstó] va]ó féleiem akadáIyozhatja meg. genetikai vizsgálatai. Ez is azt támasztja terhesség vagy szoptatás lehetettakadáIya.pártában maradtak'' nem találnak vagy nem akarnak egymásrataláhi. azaz ne kelljen a nem kívánt terhességtőI rettegnie. Mivel a 20. mert a fogamzásgátlók bevezetése körüIi időre esett a két Kinsey-jelentés a férfl és a nó nemi szokásairóI. hogy úgyvan .Ebbe a szisztémába alá' hogy komoly váItozások következtek be az eimú1t50-100 nyúltbele az ember. számban vannak jelen a társada1omban. amely hatalmas munkaerő-szii&ségletével bevonta a nőt is a munka világába. s a váItozásokat nem ]ehetett tovább feltartóztatni. A harc az 1820-as évektől kezdődött' de csak 1961-ben engedélyeztékaz első hormonális fogamzásgátlót. amikor feltalálta a hatékonyfogamzásgát.

alkottak. }igyrc gyakoribbá vált az együttólés, a házasság elvesztette e g )e t e m e s i n i c z m c n y j e l l c g e t . ttjbbémár ncm a társadalom alapja volt, hanem csak egy lehetsóges _ sokak szemében konzervatív _ együttélési forma. A Szent kötelék jellegét is elvesztette, a modern házasság az individuális szükségletck kie|égrtésének a terr.pévc váIt.

modern tudományra az a jellemző, hogy már az é\et ,\ feszegeti. olyanok vagyunk, mint a kíváncsi 91f1alapjait gyerekek, akik mindent szétszednek,mindennek a működése érdekli őket. Megtanultuk a szaporodás gátlását' le tudjuk győzni a meddóséget, a növénynemesítésúj, veszélyes kor. Szakába lépett a génmódosítással. Már képesek vagyunk á]latokat klónozni, s az őssejtkutatással remény nyílt gyógyíthatatlan betegségek kezelósére, de akár a halhatatlanság is. Minden lépés csodálattal tölt e] bennünket' elérésére hiszen soha nem látott perspektívák nyílaak meg elóttünk. De nem tudjuk, nem is akarjuk felmérni' hogyan változtatják meg aZ emberi evolúciót ezek a lépósek, mert rövíd távú érdekeink sokkal jobban lekötnek minket, mint a távo]i kockázatok latolgatása.'' II. világháború előtti években a filmekben a nő a, 1 a mágikus vonzerővel rendelkezó titokzatos 99f\vamp, játszotta' Ez volt Marlene Dietrich'4 kék angyallény szerepét ban, Ingrid Bergman a Casablancdban, vagy Karády Kata]in a Valamít uisz a aízben és a Hald'los tauaszban. Ezek a nők még titokzatosságukkal és elérhetetlenségükkelvonzották a Íérfiakat, mint a gyertya lángja a lepkét. A háború utáni évekbenazonban a nők társadalmi szerepe alapvetően kezdett megváltozni, s a fiimiparban új irányzat jelent meg, amely a szeleburdi, aranyoska, fiús testalkatú flata] nőket helyezte előtérbe, mint Audrey Hepburn' Marina Viady, s az új nőideál kicsúcsosodásaként meg|elent Brigitte Bardot.'' z első ősbun' amit nagyon megszíwunk.hogy Ádám I a tudás alrnájába. Kitoloncoltattunk a 9;fl'beleharapott Paradicsomból, és neki kellett álhunk fejlődni' Dc, igazság Szerint, elvakult hívőkön kíviiLlsenki nem kívánná, hogy bárcsak visszacsináIhatnánk ezt a harapást. Ígyvagyunk a máso. dik ősbűnnel, a fogamzásgátló tabletta feltalálásával is. Annyi jót köszönhet ennek a pirulának az emberisóg, hogy senki nem áhítja vissza a fogamzásgátláS elótti kort. Pedig a fogamzás. gát]ó tabletta az emberi történelem során talán a legdurvább beavatkozás a természetes evolúció menetébe. Bizony Pandora szelencéjét nyitottuk ki vele, s a Í.ekete leves még csak most következik. Minden nő, amikor nap mint nap ártatlanrrl bekapja fogamzásgátló tablettácskáját, e8y.cgy pici téglát Cibá] ki az emberi evolúciótalaozatából.'' z evolúcióban mindig meg kel1küiönböztetnünk a közI célokata végsőktől. Az ember nem szaporodni 19f1vetlen akar, hanem szexe]ni. Az ágyban nemi vágya hajtja, és nem

1

*

nem volt kiclégítő'könnyedén el lehetettválni. Ebben a légkörben nő ésférfikapcsolatának egyre kcvésbé volt a cólja a gycrmekvállalás, a nők egyre későbbre tolták ki a szíjlóst,ós inkább a karrierjük építésével foglalkoztak.A férfiakminden elkötelezettség nél. küljutottak szexhez, s ettől a szcmükben a nő egyrejobban deval. vá]ódott' Ma már egyre több nő panaszkodik arra, hogy a íérÍiak nem akarnak elkötcleződni, nem akarnak tartós kapcsolatot,nem akarnak összebútorozni, mert félnek, hogy ,,komolyra'' fordul a kapcsolat, ésmég a végén egy házasságban találják lnagukat. A magányosnő-szindrómának az egyik Íő oka tehát az, hogy megszúnt a házasság mint a rendszeres szexct nyújtó egyedüli ga. ka pcsolatftrrma k izárólagossá

A szing|iség és a szeméIyiség
Enyhe túlzással mondhatjuk, hogy az ember Sorsa a kötődési stíIusa.A biztonságosan kötődóvel minden rendben szokott lenni, de ő a lcgritkább. o olyan tlsaládban nrj ftll, ahol a szűlők szeretik egymást is' a gyermekekct is. Az clvált szülők gyer. mckei, a rosszul múkrjdó családokban felnőtt gyerekck általában vagy kötődéSt kerülők, vagy bizonytalanul kötódőkké válnak. Mivel korunkban a széthulló család a jellemzőbb, generációró1 gcnerációra egyre több a ktitódóst kerülő vagy kötődésóben bizonytalan nő és fér|r.A bizonytalanul kötődők gyakrarr hútlenek, rnert bizonyta]anok önmaguk ós partnerük érzéseiben, s ez a felállás sem Segítielő a tartós párkapcsolatok kiala. kulását. tsszességébenegyre több a sérü]t ember, aki nem akar, nem tud vagy nem mer elköteleződni. A szirrgliségezórt is válik korielensóggé.

A |átszat megtévesztő
A szingliéletmód persze kitermeli az önlgazoló ideológiáját is. Nem mindenki szereti rosszul érezni magát a bőrílben olyanért, amit nem akar vagv nem tud mcgváltoztatni. Igazolás mindenre található, lehet hivatkozni a karrierrc, a mcldcrn életfelfogásra,lehet hangsúlyozni a szabadság és függetlensóg fontosságát.Ésaz is kétségtelen' hogv a szingliéletmódnakszámos olyan előnyc van, amelycken _ ha valaki megízleli őket egy idő után már valóbar.r nem akar váltclztatni, mcrt egv bal. sikerű kapcsolatot rosszabbnak lát, mint a tartós magányt' A szingliség azonban, bármilyen jól is barikádozz'a el magá| valaki. bármi]ycn jó fllrlzófiát 8Yárt iS az egyedűllétigazolására, mégiscsak szembemegy az embe. ri természettel.Az emberi evo]úció vakvágányra tévedt,egy civilizációt nem a technikai Ícjlettsége mlnősít igazán, hanem hogy mennyire emborbarát világot tercmt, mennyire teszi lehetővé, hogy az emberi természet szerint éljtiLnk benne. Szendi Gábor

n0
,?

12

elixír

f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K

fürtös hajú gyermekekről áImodozik. Mégis, a közvetlen vágy évmilliókon át jól szolgálta a végső cé1t, a sikeres szaporodást, hiszen a paleolitikumban a gyermekek száma arányban állt a közösi-r]ések számával. A fogamzásgátlás alaposan beletenyerelt ebbe a szisztémába, mert a közvetlen gyönyörről lcválasztotta a távlati cé1t.Korábban az evolúcióra az a szabáIy volt érvényes, hogy >nem tudják' de teszik<. Mostantól viszont a >tudják, de nem teszik<< lépettérvénybe.,' I) "gi megfigyelés. hogy a házas emberek mindig többet 99 I L keresnek, mint a volt házasok, és még többet, mint a sosem házasodottak. A különbség még nagyobb negy. venöt év felett. Éves kereseti különbségre átszámítva ez komoly összeg. Számos magyarázat született a különbségre. Az egyik' hogy ta]án a munká1tató díiazza. a házas embereket. Ez azonban nem való-

clfogyasztása, ha hirtelen új szclek kezdenck fújdogálni, ésgazdaságosabb az utódot megenni, mint felnevelni.'' ajon tetten érhetó a női ideál változása objektív mérések\ / is, vagy csupán benyomás, hogy a nők egyre fiúsabbak, ke1 V rr eg1re maszkrr1inabbak?... A folyamat ktilön érdekessége, hogy a gazdasági világváIság és a háború élelmiszer-korlátozásainak hatására ismét a ',bögyösebb'' nők váltak ideál]á, majd, amikor ismétbeköSzöntött a jó1ét korszaka' a nők megint laposodni kezdtek. Ugyanilyen eredményrejutottak mások, akik más magazinok modeltjeit méricskélték: vizsgá1atok szerint általános tendencia, hogy a mell.derékbőség arány kettőről egy körüii éfiékre csökkent.'' 7\ bántalrnazott gyermekek szoktak azőketütlegelősziiLlőnélmenedé''f1' ket keresni. Mert egy gyermek inkább

színű,, erről' tudnánk. Egy másik teória szerint a felelősségteljes ésstabil
s z e m é l v i s é g űe m b e r e k j o b b a k a nak. Vagyis a több kereset és a házasság ugyanazokkal a pozitív tulajdonságokkal függ össze. A har-

4ffiE-.
.-

: -?

hogyronda,rossz,ésütlege. elfogadja, ket érdemel, hogya csakhadd higgye,
szú|őazértjópillanalaibanmégiscsak kivégzéseelőttbocsánatotkéráldozataitcil,szeretetéről biztosítjacsaládját. pár perccel Van ennek bármi ér1elme

munkábanis,ésinkábbházasod.ilszeretiőt.Sokhalá]raíté1tgyilkos
*\','|.Tjf

madiklehetségesmagyarázat,hogya-*F&-ahaiálosinjekcióelőtt?Van'Minden házasemnerjobbanTe|jesi1.EnerreEr[É-rosszná|rosszabbateijeskitaszírotrság
szavazok.'' érzóse...A féregérzés egy életremegmér-

1

E
o (t o o o

o o

Egy vonzó, karrierjében kiteljesedő nő voltam, mielőtt megszül. tem ezeket a gyerekeket. Most teljesen kimerült vagyok, egy idegroncs' hiányzik a munkám, és ritkán látom a férjemet.Van egy barátnője, ebben bíztos vagyok, ós még csak nem is hibáztathatom érte. A gyerekeink minden romantikát száműzÍek aházas-

gezi a 1elket, ha az embernem tudjaÍ.elismer.*B,ffis*.'"..,.program. ec],ryen vagyok, férjemnegyvenöt. Van ni, hogy ez csak egy beléjeépített ,... NT lfos;., .'qL": tr' i I \ egy ikerpárunk. még nincsenek nyolcévesek. féregérzés szavakkal nem törölhető.'' Sajnos a 91
modern társadalmakban a magányérzett'ől szenvedők A 99f1 arányát 20% körüLire becsülik. A magány okozta fájdaIom érzése aZ agyban ugyanannak a területnek, a dorzális anterior cinguláris kéregnek aZ aktivitáSáVal jár, mint flzikai fájdalmak esetén.A magányérzet evolúciósan hasznos érzelem volt, mert arra ösztönzött, hogy az emberek fíizzék szorosabbra a kötelékeket, erősödjön az összetartozás érzése.Ma ez a képes. ségünk, azaz hogy negatív környezeti és szociá]is hatásokra fokozódik magányérzetünk, ellenünk fordult, ugyanis a mai ember meg van fosztva cselekvési lehetóségeitől, ame1yekkel csökkenteni tudná magányosságát. Pár száz éwel ezelőttig a nagycsaládok idején még szinte elképzelhetetlenvolt a magány' Egy természetinépnélis elképzelhetetlen, hogy valaki egymagában éldegél;enkunyhójában, és csak a munkának szentelje magát. A közösségi lét egyszerűen kizárja a szingli életmódot.''

.o ö
L

ságunkból. Túl fáradt vagyok a szexhez vagy ahhoz, hogy bár. miról is beszéigessek. A nevem helyett írják azt: >>Késő bánat<.'' szaporodást és az utódgondozást mind az állati, mind I 99t-\az emberi világban alapvetően meghatározza az a ka]kuiáció, hogy adott környezeti Í.eltételek között >megéri-e< megszülni' i]ietve felnevelni az utódokat. Persze, megható történeteket ismerünk arról, hogyan menti meg a nőstény élete kockáztatásáva1 is kicsinyeit. E történetek morális példázatok az emberek számára, de a világ nem így működik. Madarak és emlősök körében közismert jelenség az utódok elhagyása, sőt

ettr

RészIetek SzendiGábor|egújabb, A nő élete könyvébó|, című megváSáro|hati ame|y az E|ixír Konyvesboltban,
elixír

13

járok, Ésszing|i. vagyok. ésférfi e|ején éveim A harmincas kérdésre, Szerep|ő címben a adhatok vá|aszokat hát,milyen Nézzük vagyokszing|i? miért miszerint

SZI NGLI?

vrt-Rr vogyok \,.

ertamrrnkámahobbim' és szeretek akár hajnali kettőkor is ébren lenni otthon és dolgozni. (Sőt, az éjszakákatjobban sze. valóságos retem' mint a nappalokat.Régen ku]turái' civilizációi voltak ennek az éieMtelnek. Mert a sötétben nyitottabb az és jobban ember misztikus érzékelése, veszíaz rrniverzumenergiáit.) oda valaMert ha nem vagyokegészen kiért'akkor nem akarok túlsok időt tölteni vele' (Valószínűleg magamnak való vagyok.)Mert ha nincs varázs, akkor a 14 elb<ír

jól-kijö. praktikumon alapuló, kényelmes, vünk-egymássalalapszint kevés ahhoz, Ahhoz a hogy feladjama szabadságomat. mélyébőI létiink az ő és az én létem jövő összetatIozás érzésekell. (ValószínűIeg gyerekesen romantikus beállítottságez.) Mer1 akjkkel nincs meg ez az ízzás' azok a,,kedves idegenek''kategóriájába látom a tartoznak. Jellemiiket objektíven röntgenszememmel,ésnem működik ben. áthozott ésmás életekből nem a túlvilágbóI a hibáikat. (NéBY amely elnézné szeretetet' embernél éteztemezt egész éIetemben,

ebből egy rokon volt, egy mentor, kettő pedig párkapcsolat.)A 'kedves idegenekértelmében hez'' nem kapcsol a sző pozIlív vett sziiletéselőtti ter.va közös játékra _ legfeljebbcsak karmikus kötelék éslánc. kapcsolatom,amelyik Mert volt egy-két elvette a kedvemet attóI, hogy olyasvalakikkel próbáljak komolyabb nexust, akiknél már viszonylag korán jönnek a jelek' hogy egyes tulajdonságaiktiábrándítóak. a harmóniátlanság' Amikor fe|ütöttefejét Egyediil lenni ugyanis az megbetegített. mégmindig jobb, mint egy harmóniátlan kapcsolatbaragadva sínylődni.(A család-

1 mert aZ intimitás.. De nem akarok' Saját döntésem.h o g 1 áramlik köztünk aZ energia és a szeretet.régről'' ismertem. amely intellektuáliSan vagy tudásanyag tekintetébenstimrr1ál. |ényemme|kimondtam az igent.'' hm. (Talán mer1 jó hallgatóság vagyok. ahogy egy ismerősöm foga|mazta meg egyszer. mintha éreznék.' igen''' Hát i|yen nyögvenye|ős Volt ennek azinkarnávégéig egyedü| akarok |enni.Másoknál nem élek át i1yen interperszoná.hogy kinek milyen a csakis rá jel1emző erotikus testbeszéde ésa koitális (közösüló) habitusa az ágyban. (Plusz nem vagyok rnége1ógidós vagy rusnya ahhoz. hogy egy szobában |enni''. a le1ki meztelenségfelszabadítóan hatott. nem tudom e1hazudni.|obbat akarja a gyerekének. ami megégetett. de mindenki az én diszpozíciómtó| függetlenü| . Akkor már jobban megtalálom magam a férfiakhoz fí1ződő baráti kapcsolatokban. Beszűkító érzést adnak. mintha dicsekvő óvodások között lennék. amikor megvá1toztak az é1etpályák:az úgynevezett adoleszcens generáció később alapít családot.) Mert vo1t egy-két visszautasítás. azon. Mert individualista korban é]iink..) Mert az emberek nagy része untat. Bő három évembe te|t.nem az áldozat szerepében tetszelgek: a saját dtintésem. hogy é|etem jó. ame|yben én kamaszként és fe|. ugyebár. akivel Íél szavakbóI is é r t e t t ü ke g 5 m á s t . (De attó| kiráz a hideg' hogy gyereket nemzzek szintre! ugyanabba a realitásba. Pontosabban: vá|. milyen remek embe.Mik voltak é|etem távon is izgat és érdeke|.ha elolvasok egy könyvet. Éreztem.akiket azonosítani tudok más inkarnációimból. És ezzelelszomorítanak.) Mefi az emberek két marokkal megragadják a figyelrnet. . mire kihevertem o|yan szinten.egyszerűen jó érzés mé|y-és csúcspontjai?'' Amikor kijött ez avá|asz. kitolt kamaszkor állapotában leledzem?) |dáig írtam vo|na ezt a cikket. ame|ybe szü|ettem.. fföbb o1yan ember van mégaZ életemben. Sőt. rangúság érdekelne _ potenciális szii]őként is. Lehetnék ridegebb és bunkóbb is..A széleskörű vizsgálódás pedig mono.. Habár az is |ehet. olyan kíváncsisággal üzsgá1om ezt.lis katarzist. pozitív jelenlét legyek az életükben. Hosszú távon hogyan töltekezzem ebból? Amikor mindenk1 elvette tő]em. de ehelyett a következő elvárást kapja a férÍinem: a pasasnak az a dolga. Gyanítom. átérzem mindenki bújátbaját' de hol vagyok én ebben? Ez nem ad elég iizemanyagot.és akive| . ha füiig szerelmes vagYok. hogy ellavírozzanak a nem k i e | é g í |k ua p c s o I a t a i k b a nE . nőttként o|yan rosszu| éreztem magam' Az ember a |egMagyarán: nem akartam ide szü|etni. Ez 'megint csak _ akkor múködhet. Kaiser Ákos elixír 15 . (Még a saját szirleim is. (Félreértés ne essék. mint. Altalában kétlépéssel elórébb jár a gondolkodásom másokénál. í . ciónak a vá||a|ása' Persze nekem is hiányzik időnként' hogy ne csak egy Hogyan kaptam e reve|ációt? Ártatlan kérdésttettem alka|mi partnerhez bújjak' hanem va|akihez.Hááát.mert''-ekke| mé|yebb ba.Vagyis a kommrrnikáció mint o1yan sajnos nyűc. il]etve csak ideig-óráig. hogy karmikus kényszerbő| e|térült inkarnáció vagyok. mondjuk.ene nagY egymásra hangoltságot.Az emberek nagy része kedvel engem. Mert a fogantatásom vo|t é|etem e|ső mé|ypontja.. aki hosszú fe| kineziológiai izomteszte|és során: . az ornitológus a madarak viselkedését. miért nem éreztem soha magam otthon ebben az országban és a csa|ádban. amely meghat. Mert a hetero párkapcsolatnál az egyen. De mive| az keze|ni. és próbálják eladni magukat nekem. nem vagyok én rideg és hideg. nem magam... pláne nem önmagamnak. és az á|ta|a okozott fájda|om nem vág a húsomjelenik meg. és hogy hagyjanak békén. ha va|ami tradicionális |ega|ább némi rezignált |emondássa| és iróniával tudom női vagy férfimagazin hasábjaira készü|. de ennek puszta ténye nem garantál valami Í. (Lehet. az a halálom. hogy nem vag'urk egy szinten. ami elvisz engem egy egész életenát. Yiszonl azt.. Persze én is szeretnék tíz év mú|va egy o|yan cikket írni. miértvagyok Va|akivel elkoteIezett párkapcsoIatban. hogy bepillantásl nyer személyiségemesendóbb oldalába. |épjünk E|ixírben át a .. hogy valahánysZor megláttam. vagy megnéZek egy filmet. de ők talánjobbak abban. hogy ő |a|tam. mert o11már a gyerek lesz a prioritás _.n i n k á b b egyedül vagyok. Egyiküket annylra . de csak percekig. na| összeá||t a kép. Es nála jó órzés Voll. és nem tud lekötni semmi hosszú időn át?) Mert rengeteg energiába kerül megértet. empátiát és energiát. hogy szimplán rövid a figyelrnem kiterjedése _ attention spam _.)'De ók nem kÍnáInak semmit cserébe. utána már irrkább csak nyugit akarok. hogy mindig nekem bizonygatják. na Persze ez a sok indok nem je|enti azt. hogy pénzért kelljen szexet vennem. jeiahol nincs ez az . gám kapcso1atban aligha kivitelezhető. ami kel1neki.ame|yben fe|soro|om. meghatott a jelenléte.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K ban látott hasonió se veled-se nélküied-féle karmikus házasságoktól mindig kirázott a hideg. elolvasok egy regényt.) M e r r m i n d ö s s z e k é t s z e r1 a p a s z l a l | a m egeszelelemsorán. hogy csak a késleltetett. rek/elmék/elkek.) közben kissé e|Íintorodikaz arcunk. az emberek többsége hasonló kátyúban van. hogy olyan valakiveI kerültem össze. Majd meg|átjuk. amikor úgy mondunk Va|amire igent' hogy benne.) Néha olyan ez. Vagyis nem dobnak Í'el.. A k i n é | é r e z t e m . így a gondolataim megmagyarázása kettós erőbedobást ígényel.. én ilyesmire képte1en vagyok.. hogy ez mennyire nem elégítki. hogy kiszo1gálja a nőt. amít kínálsz nekjk. EmbereknéI is átélek hasonlót.úrnő kényeztetése'' 1egú dolog. Mer1 érdekel. (Lehet. Akkor van flow-élményem. Nem is tudclm. hogy ami rövid időt együtt vagyok másokka]. Majdnem be|edög|öttem a fe|ismerésbe.jó| érezné magát ismeri azt.

kis kutat. bizonyos szempontbólkockázatoknélkiil. remé|. ami ezt megállítaná! Ennek kell átengedni magunkat.Még. a szabadságra és a minőségi szexre. ame\iknek lehetőségébenáll ]erakni. Ennek több oka van.Ráadásul a rengeteg 3 (.. egyet|en K párkereső is.$ 't{ Hogyanjutottunk idáig? Már a csapból is az folyik. viselnle kell'') elkéelfojtás. ami talán segíthet. szeretőt. energetizáló érzés. ésnagyót. Nem is csoda. azazképtelen a saját életét élni.aki egymillii embert is regisztrá|).szégyenben nemi életet. AZ egyik|egnépszerűbb társkeresó tava|y Ünnepe|ték az egyo|da|on regisztrá|it' Nyi|ván nem mi||iomodik k jelent (hiszen van. fViszont mi vagyrrnk az rációk k1éhezettségét a generáció is. a teljesítőképesszőnyeget Ráadásulmegkérdőjeleztiik is.. kitisztítani ősei mindenfé]e sarát. (Talánezért haláségtiket. Amerrekörbenézek' szintemindenki fe|eséget.. de ez csak 3-4-5á|néven t E|képesztő társkereső olda|. ha nem voltak huszonéves korrrk elejénLajosnék' a társadalom és a család szégyeneinek számítottak. illetve ha nem tudta még lerakni a női ősöktől hozott mintákat.még''sok férfit megrettentett.tűrés'vise]és pesztőenmegerősítette a nőt: a férflaló] viszontkivettiikmagu-rkat. gu Míe anyáink.) 16 elixír . ez nemjó vagy rossz.Szabadon élhetnek hogy teherbeesnek.Ésmivel ki élnek is. t? { u 'ql z a tendencia véleményemszerint egyre növekedni fog. segítő módszereket. ráadásrrl genehordjuk magunkkal.. A XXI. századi nő kiéhezett a tudásra-tanrr]ásra. és a munkában nem tudja megvalósítani önmagát. férflerejiiket a második legjellemzőbb los betegség a prosztatarák?) nagybanhozzájáruh a fogamEhhez az erőviszony-változáshoz is. merre haladunk. Ésnincs az az erő. a teljességigénye nélkül most nézzük a főbb okokat. pontosabban é]nének.Türelem. Férjet. ez törvényszerű. 't j * . baját' mintáját.ha erre kifejezetten szi-rkséglete van. A]árendeltből egyerrranguvá válni igen felemeló. leheSSÜnk! hogy nőbbek keres. és azt is. a nő már nem alárendelt. Sz(tzen már csak a bigott vallásosak vagy hagyományőrzők házasodnak. A mai' modern nőt már nem lehet gyeplőre fogni. Az ezredfordrrló meghozta a nemek viszonyában a fordulópontot. zásgátlás lehetősége maradnak''. vannakéhezve. Mégtöbbet. Mi van most? Bizony ez a búvös . mennyi be|egondolni vana vi|ágban! egyedÜlá||i ffi. Felértéke]ődötta minőségi szex. mint amikor valaki alól kihúznakegy Sokan ettő]megszeppentek' vagyszéket. az önmegvalósításra. Véget ért a patriarchális időszak. vénkisasszonyoknak' addig ma fordtr]t a kocka: ilyen fiatalon többnyire az aiacsonyabb szociá]is éstársadalmi rétegekből valók szijLlnek. hogy ezen a duáLis bolygón ha eimegytiLnkaz egyik végletbe. és mi az. csak akkor lesz belőle családi cseléd. hogy paradigmaváltás van' és ez bizony a férfi. hanem egyeman.a kiegyenlítődéstörvénye elóbb-utóbb követelni fogja a magáét.. A nőknek már nem kell !9ttegniiik attól.. mik a választási lehetőségeink. hiszen azt izeni: ez eddig kevésvolt. ugyanis mindettől meg volttrnk fosztva.női kapcsolati és szerepmintákra is vonatkozik. Köztudott.azasszonynaktűrnie. akár az örvénynek. és ehhez sorra kapja az újabb ésúiabb technikákat.

rrak az apja volt a . Azt mond. Ez azt jelenti.Arraa kérdílsedro. hogy az úgy' nevezett midlife crisis.) addig a o1dás.zociologus L- \ glil&. a másikban a távirányító. fiÚkkal' i|yes..nemcsak anyatoleranciában is _. a válaszom: tcsséknekünk }rogymégvéletlenülse de segíteni' mégcsak ne iS gyanakodVegyük észrt:. í:rtolmes ezt aSSZony meg tudja oldani egy kis fifikával. ahol a múvelődési intézményekben a nemek aránya 95. A]talában olyan ÍérÍiravágynak. hogyutánasemmrnek őket a visszautasÍtás. aki sikeresebb az egyedÜ|á|ló gl|ag. nagyvonalú .Járok konditerembe. Az új nyugati trend az. és általában a lányok a jobb tanulók.98 száza1ékban nó. hog'y ttrllépiaz egóját. siker-thozrrnk.wrD' ' pihenjen. hastánc stb. Évekóta járom az országot az előadásaimmal. Es ez csak egyetlen szempont! (Hozzáfűzőm: kiváló lchet a párkapcsolat enélkü is. ápolt.f i k u s z b a nA : SZINGLIK * -t'r l" pszicho|ógUS? ésszexuá| \llT MCND A FÉBtl aki S.fiak Soma. egészségesen szép'okos.|egyÜnk járjon'törodtobb módja van arra' hogy konditerembe a férJiná|. Fizikai. hogy 36 százalékban végezteka férfiak. igényeivannak. kezprob|émáik Nagyonfinomvirágnyelven vannak. A mai nő szabadságra is vág1rk. hanem a tudásratanulásra is. elixír 17 .tánc. különféIe önismereti és önképző elfoglaltságot talál magájóga. pszichodráma. ézikmagukat. ne hü|yéskedj! ésszó|ítsd Gyu|ának: Szi|ágyi is fe|tettem A könyvbenkérdéseket vagy gazdasáeset|egsokka| sikeresebbek professzioná|isan nónek. szórakoztató.ám ez ma már csak az úgynevezett elmaradott országokban lehetséges. érzelmi és szellemi szinten is legyen partner! Csakhogy! Ha az e]rntrlt 10 évben a felsőoktatásban 64 százalékban nők tanu]tak' az azt' jelenli. majd a férje. mind a nő gyakorolhatja ezáltal azt. másfelő| a férfiak Egyszerűen a hö|gyeket' akikmeg sem merikszóIÍtani _' hogyÍé|a kifejezésért már. a homokba dugja a fejét. hogy amíg a középkorú nők java része képezi magát. ésott sokatbeszélgetek nek. eddig egy lány. De a mai nó nemcsak a SZexIe éhezettki. _ Fordulipont a férít Uj egyensÚly megje|ent A 2O1O-ben vanegy kerekkönyvemvégén cÍmű ésni viszonyában ebbő|idézem szakértőive|. Nézzmár rá|. amitó| szebb jön a testével.. onértéke|ésl gyötrődhónapokig hetekig. nak.. Mivel évekóta főként nők között dolgozom. aki intelligens. A könyvek nagy többségét is nők veszik. őszinték. rető. ésjó szegiakban' hanem megér1ésben. Tehát 28 százaléknyt nőnek nem jut diplomás társ. több ezer nót hallgattam végigebben a témában. rende|kezŐ érettségive| meg a maximum |ányok. jó humorú. hogy mit . Ésigen' a mai nő válogat.Afér. Mindig megkérdezem a művelődési házakvezetőit (akik többnyire nők). ják: a jellemző tendencia az. hogy a nők vannak mindig többen. zumba' Nia. művelt. kineziológiai előadások. micsoda bombázó!" miket mondanak: "Hát "tregem. kidertr]t ugyanis. Statisztikai' szociológiai tónyek bizonyítják.) Csakhog'y a férÍiakaz önképzés más teriiletein is elmaradtak. de tuIajdonképpen deményeznek.gyámja''.az igen nagy százaléka férfiak középkorú egyik kezében a sör. érzékeny. egy tcrelgetéssel. hogy csak az én e]őadásaimon ez-e az arány. megszó|itani nek |eszó|Ítani. hogy a politikai életben és a felső vezctésben egyre nagyobb arányban jelennek meg a nők. átlagosan 80 százalékban. Képes az érzelmeit kifejezni' legyen felnőtt (az a mirrimum. Iáp|á|kozzék. menj oda.tés a téma d5ZLdI-UE)ZVIqE Szi|ágyiGyu|át: tűnte|. .'' kis indirekt ráhatáSSal.Vannaktehátegfie|ólezeka csodá|atosan férfiak. aminek következtében a fe]sőoktatásban továbbtanuI(lk 64 száza|éka nó. azaz életközépiválság elsősorban a férfiakat sújtja.gazdag is. hogy már levált az anyjáról.i' |e!-'En? Na.mertezeka hö|gyek macsóságaazért . és. (posztgraduálisképzés. stabil egzisztenciával rendelkezik. tegycneka nők a Íórfiakheiyzotének javítt1sára. Mind a férfl. családállítáS. apjáról). junk! Egy okos. : .e|nézést e|taknyosodtak annyira összetöri meftannyira a hö|gyeket.

hogycsökken a házasodásikedv. lehuzóbb egyférfiszámára. sokanazonbantú|nemis beszé|ve to|ódógyermekvá||alásró| mérhető értékek fe|ha|mozázottfigye|met ÍordÍtanak a pénzben hogyaz. kai szakpszicho|ógustó|' akive| 18 elb<ír . hogy nincs péniszzsugoríA saját életemben tóbb.Sokkal több térre'sza.trj.Tudom. biZos ki a csa|ádi háttér né|kÜ| ropÜ|tek fészekbő|. amt segíthet. Rengeteg kapcsolatoteddig a másoknak való megfelelrri tartottössze. amelyet akkoréaünk.hogy ne érezzékmagukat. eddig neveltéka flaikat' Alapvetően az érzelmielfojtásra lettek kondicionálva:.Hogy mtt?Ezt mindenkineka saját önismerete alapján kell eldöntenie. kák''. aki most tanulja ésismeri meg önmagát. és_ újramondom .most ezt keli megélni! kal vannak elfoglalva.az életkcizépi váIság és a tömeges korai halálozás.hogy az eddigi birhelyett érdemesmás alapokra toklós házasság . viseljtbk''. jelent? Azt. ahogy a nők belegondolunk.a mindkésőbbre korbanmondjákki a pároka bo|dogÍtó -. hogymajdcsak akkor á||nak készen azöná||i é|etre. hogy csakis a régi mintík lebontásával.De mértis van a Szeretetben elvárás? Egyáltalán szeretetaz. (Ezért nyító. hogy a mai nők nem akarnak kompromisszumot De valahol minden pár. belénkégettszerepeinken túl találhatjuk meg a másikat s benne magurrkat. kor |ekÜzdötték az e|éjük hiszennem hogyamitcsak tudnak. a ma indiübadságra.kiokítva''.. hogy 23 éve élek szeretetteli volt a jelszó. No meg .l sokanmagukDe jól van ez így. ésasszonytársaim párkapcsolatban)! Eddig az zőketígy. sok zásban ésegyensúlytalanságban ezvat' éshogy elképesztően mú]ika mi tudatosságurrkon. éstöbbet nek sem szabadlenni. EzI újrakell kondicionálni. csakhogy ennek nem tud ilyen gyorsan megfelelnia férfi'. amit perszemeg ístudok érteni.tűrjiink. Soma mamagésa Mit tegyÜnk? SZA A családa|apÍtásra megérett komo|v fiata|ok szÜ|ei SokSZor .Nesírj. 'Á szÜ|ők'akik egygördülő akadá|yokat' arratörekszenek. akarás. hogy ezt nyás.ne pityeregj'nem vagy te kislány. háttEet egzisztenciá|is teremtenek.tudtukmeg Prof' Dr. Nos. nőknélmindkettőben. Nekijrrksem esnejól. van az érzelmekért ésa beszédért felelós egyik agyféltekéjében agyi terület. a saját egónkon. vagyis elfogadóbbak'meglehessiink! értőbbek. hogy elvárásaim vannak. nösen a férfiak'Megértem. amirerégebb óta vágytunk.Ezt könnyedénátéIhetjiik' veliirrkteszi valaki.(mondoména követke.. tiinkből ésaz őseinktő]hozotüakat szembenézni. tárja'hogyaz vi|ágosan e|énk újakat szÜlnek' a vágypszicho|ógia rövid miattmeg|ehetősen úgynevezett hedonikus a|ka|mazkodás _tarlaz öröm. Úgy gondolom. egyediilállóleány. ami sára. elfogadásaaz. hogya kie|{7Ített vágyakmindig vezetőút. a megszokásésa féle]em a most fe}növők mást akarnak. küö. férfivan a világban.hogyhiányzik a Szeretet a világból. nem megvásáro|ható. ésÚj tagokka| bővÍtsék a cSa|ádot* konzumku |tÚraja'vis2ont Napjaink a fiata| egyreinkábbazterősÍti e'utelnOtteloOen.nálunk. Természetesen a gazdaúgi helyzetis fontos szerepetjátszik é|etabban. Ez mit is kapcsolatbanott Van a kompromisszumlehetősége. ahol az elköte]ezódés Iegmásik serpenyőjében az autonómiaá1l. vagyisaz embervágyte|jesÍtő . Tudnikel|azonban. mint a követelőzésésszemreháha belegondolurrk abba. ezzeItelea hócipő' de valójában csakis a megértés ésa TŰR-elem' vagyis a helyzet Elfogadniazt. megtapasztaltam. Azt látom. Íe|é hogyszámukrais rögös |egyen a csa|áda|apÍtás szeretnék. törekvése kÍvánságok szü|etnek. megadjanak a gyerekeiknek. ne hogy a férfinakcsak az fecsegj!'' stb.tanulni! Ehhez pedig türelem elfogadáskell.szerepjáték'' me]Iett a mérhelyezni a párkapcsolatokat.éskifutnak azidőbő|' mirerádöbbennek.hogy ez lett abból. Ésmég valami' Rettegnek az emberekaz elkötelezódéstől.. Bagdy Emőke klininemismerhatárokat'' a szingIije|ens{1rő| beszé|gettünk. hiányzik az é|etÜkbő|. vagyisjövendőbe|i társunk fe|kutatását ésa közös iövő kia|akítását. hogy a jelenlegiválto.de fe] sem ismeri őket. rende|kéznek. kötni. amiket elengedek. e]várásainkon.hogy nemcsakhogy az érzelmeit a sör ésa távirátudja kifejezni.ésegyrekésőbbi igent..vagyakárte|jes mérvagyunk háttérbe szorítani egyijtt tékbe1e|nyomnia női ésférfiszereppe| járó ösáönös szükseg|eteinket. hogyaz e|ső után * szárnypribá|gatások megteremtsék otthonukat. hogy.. a páruálasZásra ésa ha előbbstabi| $ SZÜlŐi szerepre.prakti.. No. ami nagyszerű Először is a következővel érdemes fejlődési lehetóség.önállóságra van sziiksége dualizált emberének. sőt |akássa|. ideig. ráadásrr-l az elfojL4sok az eddigi élemár nem is nagyonbír a mi generációnk' Éppelég kipucolrri..)Ha nem is csoda.Az &zelmí nagyon sok érzelmifogyatékos nem fogyatékosság azt jelenti.körÜ|be|Ül két hétig! Ezutánújabb ha megkapunk va|amit. emeljük őket úgy.a saját fejlődésiinket. nehézségekke| viaskodva. aho] elvárunk valamit a máSiktól? Azt látom.megértés. W z anyagijavak hajszo|ása közben n4támosak . de vaknak éssiiketis lehúznak.)Nyilván nem véletlen.Az blztos. kifejezni MoSt meg hirtelen felértékelődöttaz érzeImeket tudás. hogy mégnőbbek. empatikusabbak És A férflak nagyon nehezen fejezik ki az érzelmeiket. hogy miképpen hűzztlk.

azoknak a feltételeknek ezt erősítik. nagyot változott a Íe|növekvők hozzáá||ása Iegyeneka létfeltételek''. Ez is azI elhimutatja.demi férfiakférflakmaradjunk / ésnők a nők . dogtalan férÍival és meggyötört nővel. amely többek kózoÍt az emberi nek a szerelmiboldogsághoz. párkapcso|atokhoz. miközben egzisztenciáIisan magát.vá|asztjáka szing|ié|etformát. és hogy felnőttként Az ilyen nók elaltatnem is váIlal gyereket. hogy .tévesen tok elé. hogy fogalrnuk na ki párkapcsolatot.hogy hozza az é|ettik''? kozó elképzelésekkei rendelkezneka mos.Épp ezértkomoly próbatétel előtt á1laz' akinek ffnrregyedü kell egzisztenciát teremtenie. hogy miJyenjövőre vonat. amelyekalapveA nő tően a férfiszerepkörébe illeszkednek.. is kat alakítki. mihez kezdjenek.. elért rossz élmények nem lép házasságra. megdöbbentően hatná meg a párját' vagy hogyanalakíthat. feltérképezte. a mi. az életben aZ a legfontosabb. Ebben az életszakaszban. világnézet az.pedig egy hogymiként találideá]is esetben _ kia]aku] benniik.és ta]itása. á]tahogy a kora gyerekkorában lában kideriiLl. ktjüönféIereklámszlogenek is vagyis ez a tárgyközpontu világ a megte. tani tizenévesek. pszichológiaikutatásátszolgáI. Néhány szingli nő rendkíviil maszku]in élet|ormát építmaga köré: konditerembe jár' egészségesen küönféle rituáIéétkezik. sokan számoltak be arról.ésa fiatalokmenjövőképeszinremtését helyezi a párkapcsola. világ.. ésa férfiftilényhelyzetbe|:vkózza akkal együtt áll a startvonaha.így _ Igen sok olyan szingliveltalálkoztam. kapcsoiatok éshelyébelép ja." . csak azt tudják.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K O PR O BA -/ -/ p { ű fontos' hogy . lan.és aki pszichológiai rendelésekenkeresi a hogy énboldog legyek. amelyekrőI tén ennek megfelelőenalakrrl.amelyért szüetett.az éIethez elsősorban pénzkell''. strukttrráItéletformátalakít ki. ésteljesíti azt a hivatást. Ha kiegyensulyozott szinglivei taláikozom. megtagadják nembeli lényegüket' hiszen az.akik nemtudatosan eltűnik az én. megkoronázzaa nőiségét. ják. ha rendkívtil zett... Sokan úgygondolják..hogy az emancipációtmélyen bázhrk.I Mi a helyzetazokkal. és a magány. Iényének a biztonság' éső alapsziikséglete eredendőentársftiggőbb'mint a férfi. gondolják' hogy néIkÍiLlözhetet]eA Psychogalaxy nevű interneHa va}akivelszövetségrelépiink' tes oldal.ésa nőkjobban megszenvedik legyiink.szabadok.A mi kulturánk19 ban a férflaklehetőségei szerteágazóbbak' az egyedüáIló nőkre azonban olyan életvezetési terhek nehezednek. tartania magát ésmegvílnia a mhdennapos kiiedehneket.biztosítva I Ez aztje|enti'hogy néhány évtized a|att hogy rendkívi-r] Ez a trrlajdonirá.szerűen . aki gyermeket hoz a világra.kedvesek/ s mind ember.. ami vágyközpontú a a csa|áda|apÍtáshoz' nyuJású.t. ame|y sodorjaa flatalokat'Elsősorbana szerinta helyzettovábbrom|ik? _ Kultúránk a szüntelen fordítják saját előnyök keresésére vágyakozást veszi céiba' a az idejiiket és az energiájukat. _ amikor egyre széIesedik a látóteríjk. miatt döntött úgy. hogy mi boldogok Az ember alapvetően aZ a céIja.. hanem egy. ezért találkozhaturrk olyan sok bol. az emÍtett csapdahelyzetbe He|ytá||ó az a Íe|vetés. sincs. _ azt .. hogy választolyankérdésekre' kiegyensúly ozott kap csolatnak merre vegyékaz trán11Í'. Az emberi idegrendszersajátosságainál fogva a szingli nő hosszútávon boldogtajól szerve.mint a férfiak. társas lény. mégakkor is.mefi az egyrekevesebb. öntötte szavakba József Atti]a csodálatosan mindezt Thomas Mann üduözlése című' versében: .

fáradtan hazaér a mmkábó1.seppot Sem ]<ijrulvű fbladat! íj]. hogy kisgyer- Amikor kétsün fázlk.- mekes anyaként fél munkaidőben dolgozhassanak. l Tehát a társada|mi változásokon tú| égető szükség |enne arra is. óhatatlanu] átsugárzk a másikra is. amire hivatott: a nők a gösség: ahelyett. Két ember között a kommunikáció a kölcsönösségnek köszönhetően működik olajozottan: ha meghallgattuk. Igen ám..ha mindenki a javát adhatja abból. hallgatni ésfigyelni. mert ütközik a véleményünk _. ám ha valami olyat kényszerítenekránk. mégisérezzék a közelségét... hogy a szűkebb környezetünkben rendet tegyünk? _ Nagyon íontos ]enne már Íiatalkorban megtanítani az együttólési kultúrát és a partncrek közötti kommunikációt. és még a szívilkhöz közel állókkal is harcba szállnak. ésa szüeinek fogalma s1ncs arról. hogy versenyre kel. _ Pedig ennek az áthidalása sem ördönA nő a1apvető feladata nem aZ.e1 a választás lehetőségét. V.hogy mivel fog]alkozik mostanában. még nom kol1 támadásba lendülni _ ezt sajnos na!]yon sokan el szok. vóseinketúgyhordozZLk nlag. olyan ]áncreakció ez' amelynek az eLindításához e1egendő eg.és a végén jussunk megegyczésre. ták feleiteni. mondjuk el neki. ezek képezik ugyanis a jó emberi kapcsolatok alapJát. érzelmileg Ha erre nincs mód _ például áll1unk mel1é! azért. világképirnket éstörek. hanem ők is kény.Íulladozó'' nő a Íérfirahárítja a házimrrnkát.rn ást melegÍthe SSók. ki mit venne át azokból. Ez a majdhogynem sem|eges együtté|és csa|ádon be|ü| is kia|akulhat. EbbŐl 20 elixír .sok szing|i ta|án éppen ene mondja aá' hogy köszöni' de inkább nem kéri. hogy az otthon melegét megteremtve olyan hátteret biztosítson a férfi számára. de tüskéikmiatt úgykell helyezkedniiik.ílsncm CSaka Sajátboldogságunkattartakkor mi is elíitt. hiszen a kétnem képviselő. és felteszi a kérdést:''Mi újság az iskolában?''. hozzájárulrrnk ahhoz. hogy elismeriijk' szeretjijk a társunkat és ftjlnézijnk rá. Sajnos nem ritka. követően örömmel figyel. gondoskodást. mert valamiről máshogy gondolkodunk. hogy bár másként gondoljuk a dolgot. ha tudatosan alkalmazzuk. és párunkkal. ha az ilyen sziiLlő tényleg nem tud arról. N eveltetíl sünkJ: giinkből f'akadószokásainkat. hogy eg1. hogy a gyerek .e]romlik az egyik oldalon. Azzal.e vaiami a gyerekét. nik vele az iskolában. amit a másik mondani akart.telenek bekapcsolódni a termelőfolyamatokba. Pedig nagy hiba ráerőltetni a nőkre a férfiak sikerorientált é]etvezetését és állandó versengését. megpróbálnak összebújrri.r. ha őszintén beszél a benne zaj1ó lelki folyamatokról. sőt.. Boldog társada]om csak akkor jöhet létre. dalma nem az anyaság' a gondoskodás. a lehető legegyszerűbb választ kapja: .Semmi!''Nem csoda. és veszekedéstclkerülhe. cgymáshoz Íérkíízniük.r nélkü] melcrrgcthetsérülés iirk cgymást.Mindennapi életünkből sainos hiányzik az ilyen típusú kommunikáció' pedig rendkívül előrevivő. l Mi mutathatna kiutat ebből a kényszerheIyzetbő|? _ Ha a társadaklm támogatná a nóket abban _ és csupán az ő döntésükön mÚlna. hessen' Sajnálatos módon napjaink társa. a férfiak pedig a férfio]dalon. hogy a munkától . az feléterelotthontercmtés és a fészeképítés geti a nőket. Az önként vállalt Í. ne veszé1vbe Napiainkban azonban mindkét részrő] a nói szerepkör kiteljesedése. BaJ az. komoly prob1émákalakultak ki. akkor bizony boldogtalanná válunk. adatok teljesítését jiik. Sok félreértést tünk. s ha valami és a nők boldogabbak lennének. hogy ó is kiteljcsed. hogy a családot ne állítsuk kész tények elé. hogy élnek-ea lehetőséggel_. mint a siur(jka tiisk(liket'Ha oclafigyelürrk a máSikra. Iiz r. . Kérdezzük meg. amire vág1nrak: figyelmet.elvadul''. ahová boldogan térhelhaza a mindennaposmcgpróbá]tatásokat követően. amelyekre dolgozó nőként nem jut időnk! F. .iuk szer.y ponton hibázni. aminek nem szívesen teszijLr-rk eleget. ha listát készítünk az elintézésre váró fe]adatokról. ahogy beérik murkánk gyiimölcse. hanem az. ki mit válla1 közülük. inek nem lenne szabad vetélytársként tekinteniük egymásra. mí törtó.jen a férfiakka].trnkon.e]. tanuljunk meg inkább kérdezni. attól még ugyanúgy szeretjük! Azórt. sZcretetet. a teremtós koronái pedig cttől rosszul érzik magukat a bőriikben.ontos. kevésbó kerülnői oldalon. hogy ne dtsonek sebeta másikon.ogyén isé. rosszabb esetben mégki is neveti. Amikor az anyúa szatyrokkal megpakolva. és így a mrrnka mellett a családjukkal is foglalkozhassanak. hogy bántja. hogy kéretlentanácsokat osztogatnánk vagy kr1tizálnánk. hogy cz a diszharmónia a gycrekekre is kihat _ ilyenkor szok' ták azt mondani. következően a férfiak is kerek egésznek éreznékaz életirket. hanem kínáljuk Í. -B. nagyobb gyerekeinkkcl megbeszéljük. hiszen otthon megkapnák mindazt.

főleg önáIlósulás nehézségeit vidéken. hogyönző.vagyis szorosabb kapcso|at egyedü|á||ó .f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K gyakran VagytÚ|vá|ogatis.dik. EzérIa szó szorosértelmében azokata leggyakrabban 30 évftjlötti flatalokat tekin{Íik házszingliknek. karrierista emiatt .megkapja'. illetőleg táve magánezt a bélyeget.csa|ádra. nemakar Aki szing|i. hazasságra |épni.hogya szing|ik többségeigenis l Kit nevezünkszing|inek? on hogyandefi. hiszen csak az számíIszinglinek. aki nak valamivel több mint fele párkapcsolatot soro|ható a szing|ik ebbe a csoportbatartozik.lyes háztartásban' egyedü éIésgazdálkosában Sántha Ágnes szocio.hiszen kevesen engedhetikmeg maguknak. túlnyomórészt vezetői vagy középvezetői pozíciókban' illeA fő kijüönbséga csoport öSszetételét tően Nyrrgat-és Kelet-Európa közóIí az' hogy míg nálunk több a nő' Nyugaton a férÍiak vannak többségben. rre az eredményre dos életkorú közeImúltban végzett kutatá.MagyarországonkiiLlönösen sok a felnőttként is a szüői házban maradó férfi(kevesebba nő). Kíváncsiak vo|kapcsolatban él. hogy társas |ógus.. niá|náezt a csoportot? _ Az utóbbi él'tizedekben olyarrnyira megnövekedettaz egyediiLl. s hogy az. hogy ki dennapjait.tart fenn ktitön élő társával. híszen az egyedíiLl élő fiatalokközé. hogy egyszemélyes háztartástvezessenek. vágyiktársra. ez vat leginkább terjedőben.hogyakad éseszeágábansincsfe|adni a fÜgget|enségét' közott o|yan. májának.egyetemi tanársegéd kapcsolatok nélkÍiLl töIti a minelszigetelten is' akitő|megtudtuk.Ezek a ''felrróttgyermek'' státusban élőknem szinglik.harmincasokis' akik a szii|eikke| né|kü|i együtté|nek? _ Nem.. aki kivált már a sziiLlőiháztartásbóI' ésegyediii él. elixír . tunk arra is.akik saját egyszemélyes tartástvezefftek' ésnincs tartós párkapcsoIahrk. szakemberként hogy |átjaa A szociológusok ezt az ítgynevezelt szinglikjövőjéneka|aku|ását.hogya demográflán beliii kialakult egfajta szingli-szakirodalom' A kutatók többsége azttarx1a a szing[fó ismérvének. szívesen vise|i. Biztos. is azt támaszt1ák a|á. l Vajon szing|iknek nevezhetők-eazokaz . Fontos tudni' hogy a szingliéletmód kifejezetten nag1városijelenség' A metropoliszokbantömöriiló szinglik a szolgáltatószektorban dolgoznak. egy háztartásban éIő fiatalokszáma. ám a |egújabb statisztikai adatok az egyedÜ|á|lók akireigazaka fentiál|ítások. küön élő párt' a látogató kapcsolatokat tekintik a jövő egyik meghatiírozó életfor. Mindez nem jelenti azt.Az ő számuk is gyorsan növekszik' ugyanakkorMagyarországona növekedésnek gátat szab a lakáspiac. hogy az i]Ietőcsaláéletvitel jutotta (2545 évközötti)' egyszemé. ami a gazdasági mutatja.

zettségű'.zett törekvését a párkapcsolatra. jelent meg. de alapvetőennem beszé]he. l Mi|yenek mondható el ugyan. (suba subához. hogy a Sztrlőktőlvaló A szingli nők _ vélhetően azért.fiak' mind a nők magas státusútársra l Kik vannak többségben: azok-e.Sokan mérlegelés Az egyediiüét e]sőidősza.. akik amikona már ''ki.Nemvalószínú.Anyagr értelemben A szinglik párkapcsolatielvárásait vizskiváltság. az a megromlottpárkapcsolat.iránti vágyukat. tényéformájához.síthetetlennek.Jómagam ingadozome vágynak.Valamivel töbkategória? _ Magyarországona szing[jelenség ben fognak éiethossziglanegyedül élni.l Vajonők a jövőjüket is egyedü|á||ókéntmint korábban.l Mikor kristá|yosodott ki hazánkbanez a ka számukra egyfajtamegkönnyebbüést jelent lemondásta továbbrais normának hoz' feltöltődéstjelent.a mai harmincasszinglikkel ra vágynak.Nagy többségbenvannak azok. szen. hogy a felrrőtt-életút esemónyei és vezessen háztartást.és ketyeg a biológiai órájuk _ azt hangsúiyozzák..akik véglegesként tekintenének éIetformá. hasonló: mind a férmeglehetősen nyosodó társadalom vízióját vetítielőre' a nemek tekintetében ezért sok idót ésenergiátfekteta társkeresésbe. ak a számok. kéhoz képest:30 és 40 éveskor között 4' a nők 6 száza|éka élegyszemé. Az általában magas végciá]is okokból nem 'szoru] rá'' a házasság. öregszenek'' ebbő| a státuszbó|? hiszenők hagyományosan is Nagy vonalakban két álláspont körmegszegése.tük a mostani szinglik) nagy többsége niuk egy párkapcsolatért.dencia figyelhetőmeg.kevés modern elemek keverednek: társuktól elvárják.barátiuk már csalá. ame|yért |ennének''felá|dozni'' haj|andóak a ez.. helyet a fiatal lányok ésfiúkéletében. hogy a hozzák a . az 1-1'5 évig é]vezetes. mint amit ftil kelleneáldoz.bi két-három generációban végbement gálva mégisa férfiakéi példáula házasság. de egy egészséges kovetően egy ideig Szinte kotelező egyedtrlélni.de a fiatalok(köz. ami természetesen nem aztjelenti' hogy dot alapított' ezek a küIső viszonyítási nincs párkapcsolatuk.Ami azonban az é]etforma ségről megtapasztalását illeti: egyértelmú. szenvednektő|e? . hogy egy takarítónőközött. ugyan. ugyanakkor . szerepel a tár. hogy a korábbinál későbbi nagyra a függetlenségüket' róla. hogy kötési kor emelkedéséhez van szó' azaz a szinglikkésőbb be. éstársra vágynak. be leszekszerelmes. gati szingli között. Amit a legtöbb szingli pozití Kelet-Európában egyelőre nem riasztó. vannak a magyar szinglik között azok.önáIló. család előtti SZakaSZ kap lennének a Szingliéletforma alább adni belőlük. a házasság és a párkapcsolat preszízse sas élethez csak enyhe mértékben csökkent az utóbbi I Mit gondol. Egyik extrém példája ennek aki azt mondszeretnek szinglik lenni vagy azok.nem kötnek pusztána párkapcsolat után döntenek:bár van élmeg. hogy az előbbi esetében éselőnyben részesítenék azl a tár.lefelé''. Az egyik úgytekinti' hogy az utóbtűnnek szinte telje. de a szing. . ból való kilépés. a nők (legalábbis a nyilatkozataikban)a komphangoztatják'Ami A drasztikusabb nézőpontaz elmagá.EZ a standard életút elveszítette családalapításra. tervezik? _ A magyar fiatalok éIettervében hang.mi lesz 10-20 év mú|va. olyan csoportrólvan szó' amely egziszten. hogy hogy ott kedvezőbbekaz egyediiLl élés anya. hogy inkább a férfiakidealisták. képpenhasonlóan magas státusú képest. egy általános halogató ten.Mivel sok ismerősi'ik.|is partnenő| és anó| a párkapcso|atró|' a nők 18 százalékáróI pon. arra hajlok.BerlirrbenaférfiakZ7és nincs ez máskénta szinglik esetében sem.ért.képzett. A szingliknek csak legftil. ez azonban nem nem tartják jónak saját életformájukat. egyediiüétre.egyéb jól kereső férflakegy potenciális hasonló jelen. a társra találás elsősorban a magasan Egy másik fontoskijiönbséga keletiésnyu. mindössze arra utal' tok is megerősítik a párkapcsolat.Elvárásaikban hagyományosés Életterveiben ideiük marad. t .hiszen ők nem tekinteneklefelé'mindenpartner. akik nézetek között.lemaradásukat'' éspárkapcso. ami körülbelül tekintettcsaládalapításról.vagyis kompromisszum keretébenhajlandóak mint átmeneti.hogy e|váráSőt:többek kozt a skandináv országokbanaz elköltözést saik magasak ugyan. számára elfogadhatóbb a homogámia években. hogy biztosítsa az otthonmelegét Demográfusokvizsgálják. Íigyelembe véveaz á]talánoscsa.keztében. beszé]nek esetlegambivalensenviszonyulnak ehhez éIetszakaszban Számukra egy a az állapothoz. jebb egynegyede fontos: kedvezőtlen kompromisszumot viszonyul pozitívanélet. szemben a férfiakkal. váItozásokhoz. tehát alapvetőencsaládpártia tár. elixír . amelybenegyretöbben éInek ésöregsze. ra' hanem megengedhetimagának. formáját' ésidőIegesenrendezkedikbe az ugyanakkor a gyermekvállalásra már Saját é]ettelis rendelkező személyiséget keresnek. de a mai viszonyok egyik férfiinterjúalanyom.Korábban mindkét teljesítsen a munkaerőpiacon.jói kereső nők számára nehéz' jukra. esetlegházasságotkötnek .amikor csak az időskorúutóbbi 20-25 évben ak éltekegyedii'la megözvegytiiéskövet]ik száma mégígyis elenyésző a nyugatia. Látható. nem esetében általános volt. hiszen sorsa.A közvé]ekedés úgy tekinti.párkapcsolatban fog élni.nésű nőt. akik ládbarát attitúdöket és a szinglik kifeje.a modern női szerepkörnek megfelelően _ milyen Sorrendbenkövetik egymáSt.résztaközéIetbenis vállalható' jó megieleszingli átmenetiidőszakként értelmezi éIet. a kizárólagosságát' IgaZ.ta: . mi lesz a mai szinglik inkább házasodtak.mert mára ez kevésbé jóval kevesebbidó álI rendelkezésükre elköltözés egybeesett a házasságkcitéssel. harmadrésztfüggetJen. Elenyészó kisebbségben gi feltételei' ésmagasabbaz életszínvonal. l Hogyan gondo|jákaz érintettekkínvagy kivá|tság szing|inek |enni? vona]azódik arról.partnerban egyrészt &ze|rni társat. akik nek meg egyedüi. guba gubához) elvének sadalombeállítódása. sulyos helyen szerepel a családalapítás' tünk szinglitársadalomról' a férfiak a szing|ike|képze|ései azideályes háztartásban. másegyedül éljen.a család függet|ens{7üket? . latra lépnek.inkább nem úgy vednek az egyediiüéttól.romisszumkészségüket sas életforma' a szing|iktúInyomó többsége ezt tartjaideáLisnak." A szinglik ugyanakkor nem' tartják negatívanélik meg életformájukat.

tehát több az úg5rnevezett nem sztenderd munka. A szingüt _ nem utolsósorban a szórakoztató médiahatására . Egyre kevesebben rendelkeznek határozatlan ideig tartó murrkaszerződéssel. viszony. Feltételezhető.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGLlK mégisméltóbbéietnek tekintik egy rossz párkapcsolatnál. kiegészülve a mindaddig szinte kötelező érvényű házasság megkérdőj elezésével. mára a szabadidő és a barátok a fontosak. A szakmai életpálya alaku]ása ezértnehezenjósolható meg előre. hogy a magyar szinglik (köztiik a városi iskolázott fiatalok) is csak családdal és gyermekekkel tekintik teljesnek az életijket.hogyvalójában sokkal összetettebb a szinglik társzingli sadalma.Az egyedülállóksorsát személyesfogyatékosságnak tudták be. A szakmai életpálya ma már kevésbé szabványos' mint korábban' ígykevésbé tervezhető' márpediga fiatalokszakmaiéletufiukhoz igazíÍ1ák a magánéletiterveiket. vagyis ez az elsődleges küső tényező. ilnevásznon is átmenetiként lyet a normák szin!én is késle]tetett családalapításnak.i]Iene'' követnie. A '60-as években a női emancipáciő.az új szexuáIis identitásokat tömörítő mozgalmak stb. a változatosságkeresése volt.szü|etett szingli"? .Goethe Wi]helrn Meisterét ségét tekintik a világirodalom első szinglijének. Bagaméri Viki elixír 23 . változatosélet'szórakozás . hogy a mai individualizált világban ez aÍajtakötődésre képtelen szegyakoribbáválik' hiszen mindenméIyiség ki a saját ú!'átköveti' a réginormák már nem köteiező erejűek. ban) és bármikor bevethetőséget követel. narcisztikus szemé$isége.Mindig is voltak sziiLletett szinglik.időben. Elsősorban a munkaerőpiac átalakulását teszik felelőssé' hiszen ez rugalmasságot (térben. kii'Iönutas emberek' esetleg művészlelkek'aki a társas kapcsolatokftilött álltak. Széles baráti kör. terjeda bedolgozásos munkaüszony.. Ieginkább kötődésre képtelenvagy alkalmatlan. amelya csa. Mi|yena a szü|ők ésa baÉtoka szing|ikre? megíté|ésük? társada|mi _ Régen az agglegényt ésa vénlányt a társadalom lenézése övezte. vagyis ez az éIetszakasz a mozijelenik meg. a társra találás vágya. akiknek az éIete a magánéletés a múvészeti eszményösszeegyeztethetetlenpéldázta. Iádalapíüís útjábaná]lhat. hatására már hajlamosak voltak irigykedvetekinteniaz akkor megjeienő újéletformára.sokan a korlátlan szabadsággyermekének tekintik.ez a képterjedtel a szinglikrőI a köztudatban.Ma már tudjuk.. a szinglire. l Ön mit gondo|. ezért maradt pártában. hogy a szinglikről szóló filmekbenis fontosszerepetkap a szerelem hajszolása.mások szá.s hogy a meggyőződéses viszonylag elszórt jelenség.Amerikában a szinglik elsősorban kommunákban tömöriilve próbáltak elismeréstszerezni éIetformájuknak' A szinglik fő motivációja az állandóság visszautasítása. Ha a szinglik számának növekedése mögött az okokat keresstik. ésközvetve felelős a szingliéletforma is' elterjedéséért l Hogyantekinteneka kömyezetben é|ők. Vannak közöttük munkaorientáltak. hódítanak a projektmrrnkák' a rövid távúszerződések. különösen az utóbbit.a sorban csak sokadik az emberekönimádó. |ehet va|aki . A hazai szociológiai kutatásbóI kiderüt. szakmá. aki senkineksem ke]lett. A közvéIekedés ma is inkább választott éskissé életformának tartja a szingliséget. irigykedve figyeli a csoport tagiait' Arról viszontne feledkezziinkmeg.

Mirrdennck ttlrmószcttlscn szotliális okai is vannak' a hagyományos csalá.mikor éls miór-t megbízhatóbban irányítható rószoit jellcntik a társadalrnaknak.ahol a dualitás cgysóge valósítja nlcg a kittlljcscdést. ebből adódrjan a Bi.dÍilrmilbanélííközriss(lgek ugyarris kapcscrlat. A kettóv.ö a u ! o E O L a legondáiban a kót Íiilember keresi egymítshoz a v1sszatóróst. arnit ogyestlk nroráLis dckadcn<. Mi ér hát több()t./ Mik a vtlszélvck itt.Dárkaptlsolatvagy egy ptir- o o o Í . nagyharang? A klasszikus párkapcsoIatokmitrllógiai ősképoitmajd' nrindtln valltis az elsíí crnberprir btlnthatatlanviszonYá]:an1átja.11t íl'T. eg]. kapa.jcződósének ttlkintt:nck. A házasság fcrrntartása mtlllett már az ókorban is sok hclyütt cngedíllvezettvo1t ir szelretők és ágyasok 24 .lgotl androgüri nchezen keztllhető prrlblémáhtrz vezct. Kültinböző tiirténclmi korszakrlkban a családi kötelik és a szexuátlis szabadstig ()llentlllondáS(ls igónytlit nlás és I-rrás mrjdon elégítettrik ki. z tlgyenjogÚrság ésa nói karricrizmus törekvósei cgyrc elÍbgadottttbbáteszik a magiinyos lét laza kaposolati szokásait.iának.ós rnikaz osélytlk ott. mások az t:mbtlri szabadság kife.an motrogtin ez a éls sírig tartó kapcstllati Íbrnraaz c]rrlrrdcltetett és kövtltendő ptilda. fr @' R KAPOSOLAT VAGY PARKAPOSOLAT? Korunk társada|mi e|várásainak sajátos sokszínűségében a párkapcso|atok is új megvi|ágÍtásba kerÜ|tek. a hagyományos csa|ádmode|| me||ett már-már divattá vá|tpé|dáu| a szing|ié|etvite| is. llvát Ádárrrból alkotja nlcg a Tercmtíj. cserólirnk értékct értéktclcnre? rníg a szexuális szabadosság tis szabírlyozatlanságszánltalan és Ásó.blidb.

jalva minden örömével ésminden lemondásáa magányos életforma. a nagl kérdésta lélektani motivációk jelentik. Szindbádét' akit Iftúdy lírai megváltott sors is igen ritka..szülőkéntvagy életeksorában..szinglik'. ésez nemcsak az európai típusú hogy a stabil társkapcsolatokformája örök élet italaként _ mint vámpírok a szízt vért _ épp a fiata]ító ra értendő'Lehetséges.. sZeretetelfogadására. A tartósabbkapcsolatok fenntartásának szükséges lemondá. szinte elfogadottnak I magának az Szindbád mitikus-irodalmialakjának hazatérése jelenti. tehetők. vaglis a mulandóságévszamiképpenéljük.egy{ajta örök ifiúság sajá.a hazaérkezés kikötőjétjelenti. hogy a valóban utazás a változásoktengerén' ahol hajózni éskikötni is meg lehettanul.tengeri hajósok'' körkörös magányt? Van-e egyáltalán kiválasztotttárs a sorsban.kinek sorsátó]. ésezer az ó arca'' vándorként betérőistentől ajándékként csupán azt kérte. a párkapcsolatokérzelmiésvágybeli kötései ugyanis a legkoPaulinyi Tamrís író' pszi-kutató molyabb fejlódési lehetőségekhez u w w. ameiyek valóban komollyá és megéltté Az' hogy előzhetik meg a végsőhazatérést. telibb létre.. gytimölcsoző bontó iirrnepéből nyár lresz.de a mi választásunkis. vagyis a tartóSan egyedtilálló' órzelmileg és szexuá]isan elkötelezetlen életvitel. amit legszebben talán Philemon és Baucis tÍink.'' . hiszen magányos utazókéntegyaránt hajózhatunk minden csak tanító átmenet. sőt keil lépni.szigetek.Az. amiben a kapcsolatokés is.t kainak felvállaltan elfogadottésvisszavon. avagy '.vagy vár-e ránk valahol egy kikötőjét jelenti. mint a szexuá]iskihívásé a legtöbb tartós kapcsolatban Kereséseinkben a párkapcsolatokterénreményésreménylassan megfakul'éshelyét más. amely bizonyos értékeket né]kiiLlöz.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K tartása. tudva. vagyis az önzetlenebb. alkatátólfüggőnrövidebb vagyhosszabb révbe téréssel vagyanél.tengeri tetlen.a válások száma meghaladjabármely a mú]óéletszakaszok ígya tavaszvirág. nemcsaka sors döntése. csendesebb telenség váltja egymást. hu horgonyoznakminket' A szerelmek vámpírjai Szindbád hazatér 25 . ígya házasság előtti együttéIéseket ésrövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat ma már mindenki tekinti. Az idő pedig eljár az olyan . ezek azonban elszigetelt és speciális kivételeknektekinthetők' A szingliéletforma. ahol hol ezt. hút]en kat is találhatnánk.korábbi korszakét. szinIe mindig csak a férfiak számára.társakkal _ hallgathatunka szirénekénekére. ígaz. örömei veszik át. vagyis az' hogy mindez nem menekülés-eegy olyan szabadságba. ni' A megtapaszta]ások a párkapcsolatokban Formátólésintézménytólfüggetlenüljóvalfontosabbaklelkünk és újjászületések érte]mes ismétlésekbő] is ál]rrak' ta]álkozások éstovábbindrr]ások igazi' közös játékai. nemcsak a sors döntése. pétdáközötti mitológiai végét beteljesített A kapcsolatok végtelen bolyongásraakár életének a ami egyszerre ésbeteljesí. Bár ez a kötetienség sok tekintetben praktikrrsnak' kényelmesnek és felelősségmentesnekmondható.ew a nő. A szerelemérzése ugyanis_ felelősségével szembesít? telésében _ csakúgy. Mi lehet. Klasszikusabb léIektani kell kicseréliük az értékesebbre. nem biztos.de a mi vá}asztásunk szerelmekújra-ésújraélése géssé alakrrlva. Hogy vár-e ránk valahol az igazi társ. a megismételhetőségben együtt halhassanakmeg.leglényegesebbek a párkapcsolatok igazi kérdéseiközött.szint ezis. ami talán mégsem tozások így azonban mégsem hoznak újat.vagy vár-e hogy a felnőttmagány.kikötők bizonytalanságáért? . ugyanúgy meg|elenítésében a szerelem reménytelen utazójaként ismerhe. Korunk normái szerint a rőI szigetrehajózva a hazatérés keresésnek ez az id. Máig léteznek bizonyos társadalmi vagy vallási csoportokban a poligámia ki]üönböző formái' a többnejúség vagy a többférjűség gyakorlata. hagyományok megkopásával szabadságunk a saját döntések tos illuzióját advaaz évek is.tipró ésállhatatlanlényével akár kora sikeres szinglije.amelyekkelemberi sorsunk kiteljesíthetőbb. sításáró]is szól. adott esetbena fejlődéshez tovább lehet. hogy kerestea megismételhetetlent. a .Szí\. Mégis a társsal . aki hatatlanváltakozása. majd ősz éstél. ránk valahol egy olyan párja az életirnknek.egyfajtafüg.saját magából próbál erőt kultúrákmeríteni.őszaka kito]tabbá vált. úgyis minden pillanatban.Ezek a kikötők ]ehetnekpersze ideiglenesekis. több megközelítésbőI is értékelhető.aki az .célrrnk az út olyan párja az életünknek'aki a hazaérkezés maga''. ahol a vénségesen is szerelmespár a hozzájuk jelszavával kéntis láthatnánk. együtt megélt éIetlétünk talán legnagyobb kihívásait rejti. akik az Ian értékeket értel. info. a gyermekváIialás és-nevelés. idejétmúlttá váIt?Az egyedülállóság szerelmet szívják magukba kielégülhetetlenijl' A változatlan válésa házasság intézménye jelenti az önző feltétienül lenne a hazatérés.szigetfe]é. milyen lehet hát akkor az Ez pedig már a szinglifelfogás hazatérés' főleg lázas korunkban' ahol a egyik lélektani drámáját sejteti' embernekrendeltetett ahol az ismétlés akár éIetfogytig tarthat. ho] azt tapasztaljukmeg.odüsszeusz helyettmégisegy másik . mes-ekockáztatniaz eldrjntetlenség biztonságáta döntésjövőjének Tengerek. getekviiágából a társhoz hazataiálhatunk. felett is.. kül. sőt sok kreatívembernél _ általában ugyanolyantermészetességgel művészeknél fogad. örök szerelem.legendájaír le.a felnőttmagányt miképpenéljük. vagy a szi. Ám ahogy ez a szépségében és szerelmeiben ritka az olyan sírigtartó hajós'' példáját érdemesebb idéznünk.főként nemtől fiiggetlen értelemben _ csak a mai időkben vált általánosabbá éselfogadottabbá a köztudatban is. felváIszempontok szerint is lehet teljes A kevésbé értékeset _ tudósoknál. val egyetemben.. sai habár nehezebb'meredekebbutat jelenthetnek'a kötődés tanítanakmások szempontjainak ereje miatt hatékonyabban megismerésére. Az eÍtől való fé]elem az öregedéseluta.ugyanakkor Az emberi lét_ vagyisminden élet Ezek a kérdések bár korunk jellemzői. mínt a legkülönfélébbvallások szerzeteseiné]. Létünkmitikus tenSpirituálismegfontoIásokból kiindulva az életünk is csak egy az geréntehát férfiként ésnőként. hogy döntiink így is' juk el ezt. Az út kinek. érdeóceánján a szárazfold többnyire csak délibáb marad. Ugyanígy az egyedüIállókaránya is példát.

de később ez is . és már tovább|épnék.|ega|ábbisa |ányok. Ben. ésegye|ismert hogyan vé|ekedik szerzett magának.:Í])':':. rovid távon nem.Miközben sokat improvizá|ok. Néhasírhatnékom vo|t. topon |egyek.A kitartás hogyo|yasmit két fáradhatat|an kitartás ésaz a készség.aho| a o|yan próbafo|yamatban do|gok Úgy á|ltakossze.Afejlődéshez fektettÜnk be''_ mondta is e|tudjunk vetni. Persze ha e|határozom. Ha nem ígyvan. abban kitartó va. Tíz kézilabdáztam. amibepedigsok időtésmunkát Vajonnégy nevesművész sporto|ó. de el.hogy magabiZosan és nyugodtamtudtam bemenni az előadásra. buldog midján ragaszkodom hozzá. nanem volt színházi mú|tja gyon sokat e|értem' Tizennyo|cévesenelső nekifutásrabekerÜ|tem a főisko|áraPozsonysz|ovákuItanu|tam.amikor a negyvenfokos hóségben szo|ot kapáltam' Eme||ett 1ó| tanu|tam. dologke||: . bi| jottek'ahol fö|ddel' szŐlove|fog|alkoZak.Amikor valamimegvan.rá. Esőben.hogy att sok olyan hibát' figye|met|enséget. énekórára s ba|ettozni nyolc évesenvo|tsaját |akásuk. úgymond bezsebeltem.me|ót''.adják' mint mi annak idején. éssoha nem gondo|tamaá' hogy he|yettem. té|ben' 26 elixír . azérttiszte|em ennyire.aZán rájöttem. szatérek az ügyekhez. Az osztá|ytársaim. újra és ú1ra be|ekapok valamibe. Visz.javamraszo|gá|t' A kitartásra pedig a sport Szoktatot. Pontosabhoszban: a saját cé|jaim e|érése érdekében szÚ távon kitartó vagyok.Nem csak azért.csak éppenszétszórt.nagyon szeretem. a kitartásró|? e|ismerést szÍnulŰvÉsz Rudolf Péter tulajdonságAz egyik legtisZe|etreméItóbb Nyí|ván nak tartom a kitartást. hogy minden este hétkorott |egyek a szÍnházban. hogy ne adjam Íe|már az e|ején.ésa|ázaxa| tegyem a dolgomat. ami nem annyiraa je||emembŐ|' énegyálta|ánnem vo|tame|kényeZetve mint inkább az életformámbó| adódik.mert nem az anyanyelvemenkelletttanulnom. Bizony akkonban komo|y gondjaim vo|tak.hogy óiási a hátrányom.Á^ÁÁ AUVCTUE -ZEI ULEI I I. ha va|amitűpontos. Szprintpm : m:i nverc(gk hamarabbfel Ami az emberi kapcsolatokatilleti.Azóta mindennap járok edzésre.:Í _ egy Ahhoz képest' hogy honnan indu|tam o|yan pici városbó|. Nagyon kevés vettem résZ. Nem tudom. abszolútkitartóvagyok.amit persze Íizikai|ag is. mert o|yan |ett'ami|yenneka rendezó. a Vígszínházban.va|ójában |. gyok' Tizennyo|cévigvo|tamegy á|ta|amnagyon szeretettközegben. nem ez számít.mert magam híjánvagyok. hogy ez akkor nehéz vo|t. ban. Kiskorunktó| kezdve természetesvo|t. a színháziközösség és én gondoltuk. Emi. bűnt hogy ez mive|magyarázható'Az biztos. ső generáciis érte|miségiként olyan csa|ád. az GyerekfejjeI egész é|etemetvégigkísérte' kezdtem úszásoktatásra ]árni. AlbertEinstein. Ami viszont a húséget i||eti. gyekövetek e|. rekkoromban' Kőkeményen ke||ett do|gozni Kiss Gergely ViZILABDÁZo A kitartás az egyik |egfontosabb szó. Es eá egyre GubíkÁgi .hogy vógigcsiná|ok egy tÍznapos|éböjtkúrát' akkor végigcsinálom. aminek a későbbiekben évig is hasznát vettem' a szÍnészetben a szÜleiktól kaptak' NéhaÚgy éreZem.amióta fe|nőttcsapatban iátszom. akkor fenná|| annak a veszé|ye. ame|ynek egyá|ta|án _' aá hiszem.Lehet.. A színészetbensok-sok kitartásra van szÜkség'Nekem nagy kihívás'nagyon nehezen megy.kiskoruktóI jártak' és már tizen..Ha sikerü| va|amitji| e|játszani' az szorongássa| is ]ár. Mert egyá|ta|ánnem biztos' hogy ho|nap is menni fog.E|unoma do|gokat. menkijzclpnom _ :z p|qő keresettő|kezdve az oná||ó |akásig. aki már hírnevet.^. Min. és magyarként geteg kitartás kel|ett ahhoz.hogy e|kanyarodom' Akkor viszont az aznapi á|lapotomtó| Íúggaz e|oadás amp|itúdoja. A|kati|ag nem vagyok kitartó. A szÜ|eim ugyan tanárok. Ha elkapok egy . naponta kétszeris. a szÜ|eimbármit e|intéznek hogy nekem ke|| mindenért dig úgyéreZem..hogy nekem és a novéremnek is ezt ke|| tennÜnk.

o|yanok..ő L = m . mint egy színész.tani. Es természetesen)árok színházba' és megnyernimérkozést' o|impiai dÖntonis.Szeretném'ha látnák' hogy csak ígylehet eredményeket e|érni. amit éppencsiná|l Ésha AZ nevezem kitartásnak. a kritika. Te|jesen |e visszaje|zés né|kÜ| nagyon kevesen tudnak ha|adni' Fontos a várakozás. mint az útvona|je|zé. Ez is a kitartás. így neve|teka poroszos isko|arendszerben szor megbuktattakegy-egytantárgyból' újra és odahaza is.Egy Íri akkor is Fejben mindo|gozik'amikor éppennem ír. Es mive|egyálta|ánnem szeretnék a mai kor betegségébe. mindenfesek az erdőben. Tu|ajdonkép.hatatlanok. hogy mit szeretne'menefe|é halad. sok. amit csiná|.de végigcsiná|tam.hanem cé|jainkat. depresszióba esni. hogymuszáj Az összeállítást készítette: Szentgyörgyi Rita elixír 27 . szem. ha e|érjÜk a kitűzott Tóth Krisztina csak nem eá sugárzom magamróI. amikor ember ne adja Íe|' anyagi prob|émáink adódtak: a játékosok ben. és akkor is doIgoznike||.SZTAROKKOZELROL megÍáZássa|. kondícióbantartani magamat. FÜgget|enedni ke|| tehát a sikertő|. hogy önbiza|omhiánybó|fakad' de úgy gondo- zésekné| is.mert nem tudom.x L -q I L U c o m o . Arra. Lehet.ki ke||tartani a hivatásom mel|ett. ze|. Meg ke|| tanulnunk. igyekszem fizikai|ag |e'fáraszfe|készÜ|tem. csak így lehet hátránybó| vagyok egyÜtta gyerekeimme|és az unokámegfordítani Így imma|. sóbb érkezik meg a vé|emény.KÖLTŐ ÍRŐ.meg két-három hogy e|hagyhatóságra neve|jemőket' én iS ezt tanu|tam ja magát' semmive| se törődjön' ne tartson a szÜ|eimtől.mény reményében' Á|talábanaz erősiti junk. hogy egy adott életszakaszbanmit akar megírnl.Mindent csak maximá|is eróbedoszatérü| va|ami a befekte' bássa| érdemesvégezni. A kitartásra a mérkőzéseksorán is min. ezéri igyekszem magam karbantartani. ha nincs visszacsato|ás. |gaz. vagy anyagotgyűjt.o|yankor is. Az esetek többségében a hétköznapi megvan ennek az oka. Nyugalmat kell teremteni magamban. Amikor kétszervagy háromnyugalmat.prob|émával végülsikerÜ|t e|végeznem q jogi egyetemetis. csiná|od. hogy kitartásra és megbíz. Az ép testben ép |é|ek e|ve a|apjáné|ek. Sokat dig szükség van. de nem kéne. Gyerekkorban tanu|unk meg kitartóan vé.sok gondda|. Uszni járok. mert ez ráadásul még több teré|etbenis kitartó vagyok. Most éppen o|yan időszakban vagyok. ki ame||ett. hogy nem értekmáshoz' |V]aradnom mestereim voltak' mert mindig azt erősitetAz em.kitartóbbak. nagyokatsétá|ok a kutyámma|.de fe|nottként Ezek erőségÜnkvan a részeredményekre. amikor nincs sikerÜnk! Az ember be|Ü| fogalmazza meg magának.fé| energiáva|. ne engedje e| magát. vakon.Az íri nem is számÍthat olyan közvet|en visszacsatolásra. mert ték'hogy az iroda|omnem Verseny.Sokszor gondoltam már arra' hogy abba ke||enehagyni ezt a pá|yát és mássa| fog|a|kozni. mindennap. nyeket.csak''ji verseketírniI pen rendkívÜ| türe|met|en ember vagyok. a kü|ső visszaje|- o .ö -q L b igaz' hogy a nők hónapokig nem kaptak juttatast'A napi Szerintemmaximá|isan gondok e||enére megé|hetési akkor is kitet. fáradtsággal' kÜszködve is. te|emben hosszútávfutás.és hogy ne hagyja e|téríteni magát! |Vindenkt' nek van határozott be|ső képe arról.nem pedig Íé|kéz. meg a kitartásunkat. hogy ha valamit ehhez értek! va|aki megtapasztalja. dig készÜ| va|amire. het ró ránk.hétévalatt. és mentem az utóvizsgákra. rekszem. nőkre' Egy nó nem engedheti gyerek me||ett.izomgörccse|. ke||. kitartónakIennibizonyosdo|gokban. BiZos bajnokságokon jó| te|jesÍtettÜnk. GyerekkéntszeretjÜk a látható eredméis fo|yamatosanszük. hogy a művészeti szakmákban ez kÜ|önösen fontos.Iepusztu|t'' mind fizikailag.akkor eÁ az é|mén5t' e|kezdesz. De ta|á|kozoma barátaimma|'Fontos. ber annak örü|jön. a fo|yamatos befektetés akkor is. E|keserítő'hogy az én koroszférfi van.A kitarvá||fájással tás hoZa meg nekem a sikereketa Sportban és a tanu|ásban is. geznido|gokat egytávo|abbi hogy mi a következő munkám.hogy így legyen. ||yen szempontbó| nagyon jó Egri Márta SZINMUVESZ |om. AZ hi.. Ne akar. ha va|ami nem sikerÜ| rögtön. Szerintemaz iroda|omi|yenér. hogy az vo|Iez akár az athéni ne túnjön e| a sü|lyesáŐem|Íthetném azt az idószakot is. Azírásra sokka| kéakit visszatapsoIhatnak. Ésez erősebb mindenné|.o o L . Csa|ádapakénta gyerekekke| való konzekvens törŐdésre tö.junk híreseklenni vagy ha|cé| vagyered. Nem konnyen. tÜnk magunkért' |ejártunk edzésekre' és a tá|yomban mennyi . hogy ki tudjam várni a következő fe|adatot.MŰFORDÍTŐ iett energiábó|. valamit e| akarsz érni'aá végigmár munka közben is visz. hanem akaramikor ki kell tartanom. mind szellemileg. sítenekmeg.

tvatthowtvodine
t-És=< SZÁRNYALÁSoK ÉSv Ét-yREPÜ

A'BO-asévek Magas, szőke,de nemfe|emás cipőben' vo|t, szexszimbó|uma de passzolva aTop Gun főszerepét, TomCruisepá|yave he|yett más utatvá|asztott: inkább e|gondo|kodtató fi|mjeiben vá||a|t szerepeket. a nagymesterek jobban gyarapttása, Ma is fog|a|koztatja tudásának minta ve|ea te|ev2iós népszerűség' Cannes-ban beszé|gettünk szakma expóján, a M|PCoM-on.

Madárka . Acé||övedék . Keresztanya. Memphis Belle . Csendes terror . Sze|ekszárnyán. RÖvidre vágva . Ésa zenekarjátszik tovább . Magánórák . A Kincses sziget ka|ózai . Fi|mszakadás . A teremto . Mindenhéten háborÚ. Mária Magdo|na.Vá|ságaWal| Streeten. A sotét|ovagFeIemeIkedés.

l Gyakran Íorgatsz a te|evízió számára. Most Íorgatásáró| éppen egy katasztrófa(tévé)fi|m ilyenkor kiha|unk.e E|töprengsz azon, |ötté|. vagy fennmaradunk? _ Stanley Kubrick Acéllöuedék ("1987)címűt háborús film.1ét egy olajipari vállalat elhagyatott telephelyén Íbrgattuk, ami maga a környezeti

katasztrófa mintapéldája. Legalább tizenötÍajta olyan kemikália található ott, ami halálos az em. berre nézve.Ésmi ebben kúsztunk a ftjldön, ka. tonákat alakíwa. A szennyezett por egy részét még rá is rakták a díszletekre a Pinewood stúdióban folyó mútermi felvételekné]. Sok kor1ársam halt meg az elmúlt években rákban, akik azon a

I o I


o

elixír

SZTAROKKOZELROL
filmen dolgoztak... Stanleyakkoribanmég Iunk, éppen a pillanat teljes átéIésétőI fu. robusztus, erőteljes pasas volt, majd ki- tamodunk meg. A jelenben kell élni. Én a nagy szakálla möebben ]átok spiritualitást. csattantaZ egészségtől gött. de mire tÍzévmú]va nekilátotta TcÍg- l Úgy tudom, az Acéllövedék Íorgatásara zdrt szemek (1999)forgatásának'elég. kor mé|ydepresszióba estél.Miért? _ Két évig forgattunk Angliában. Ekkor gélegyengtiüta fizikuma. Éppen az öltöző-lakókocsimban vár- érezlem e]őször, hogy az életem nem az tam a következő felvételre, amikor a rádió. enyém.Hogy nem énvagyok aZ ura a sor. ban felhangzottMarwin Gaye egyik dala, somnak, hanem Stanley. Ráadásul akko. ami arról szóI, hogy elleptük a Fö]det' túI- riban kapott szívinfarktust az apám. Meg. halásszuk a tengereket.Elkezdtek folyni a halt a menedzserem, az egyetlen ember, könnyeim' A középiskolában oceanológiát aki képviselt, mivel ügynököm nem vo]t. is tanultam, ésa tanárunk azt mondogat- Akkor történt Csernobi]' Akkor született a ta: a világ óceánjai meg fognak halrri, ez fiam. csak idő kérdése, ésha a tengereknek any. l Végü| hogyan másáá| ki a gödörb<í|? _ Nem is tudom... TaIán az önműve]és nyi, akkor nekiink is kampec. Mert a tengeri élővilágképezia tápláIéklánc alapját' volt a ku]cs. Sok Nietzschét olvastam. Az emberiség90 százalékavizek mel]ett l Szintén nem a világ |egbo|dogabb ÍéréI,Iegyen aZ tenger- vagy foiyópart. Ma fiúja... _ Hát nem' Érdekes,milyen fontosságmár bűzleneka tengereink.Nemrég Törökországban jártam. Ellátogattam egy tudata volt. Azt gondolta magáról, kettéamfiteátrumhozésegy fürdőhöz. Nagyon osztja a történelmet: Nietzsche előtti és meghatott, amikor átéreztem, a régikultú- Nietzsche utáni korszakra. Mint ahogy rák mennyire kiélvezték a nap, a levegő,a Krisztus e]őtti és utáni korról beszélünk. víz áldásatt.Mert ]ehet,hogy rabszolgákat Hitte, hogy a tudata és a gondolatai koralkalmaztak az építkezésen. de azértegy- szakos jelentőségűek. Nekem segítettek ségbenéIteka természetelemeive],és az írásai, de nem tudnám pontosan megezek az építmények is ezl az élményt mondani, mi lendített túl a mélyponton' szolgálták.Ezérttartom fontosnaka filme- TaIán csak az életmaga. Hogy élvezem a ket:olyan történeteket meséInek, amelyek munkámat, amelynek révéntávoli helyekbeleágyazzák az embert a környező világ. re jutok el, és új emberekkel ismerkedem ba. Perszenem mindegyik:a mozik nagy meg. Életem arra a felismerésre vezetett részecsak cicikről ésfenekekrőlszól. rá, hogy mindannyian testvérekvagyunk l Vo|tegy vicced Stan|ey KubrickÍi|mren. e Földön. Mindenkiben ugyanolyan alapdezőrő|'. Kubrickmegha|, Íe|megy a menny. vető érzelmek és vágyak élnek. Több az, pasasszágu|do. ami egyesít minket, mint ami elválaszt. be, aho|egy nagyszaká||ú zik katonaidzsipen,terepszínti kabátban. l Nietzschéhez hason|óan te is úgy gonSzent Péteraá mondja:,,Ez itt |sten,csak do|tad' kétrészreosztod majd a fi|mtörté. netet? Modine előtti és Modine utáni kor. aá hiszi,hogy ő Kubrick.'' - Amikor elkezdtema viccet:,,Meghal' szakra? _ Nem' Az ilyesmi amúgy is ttrl van a sa. tál' és...''' Stanley]eál]ított: ,,Ez nem vicces."Nagyonkomolyanmondta.Mint aki ját hatáskörömön. Nem csak rajtam múlik, egyáltaiánnem veszijó néven' hogy a ha- hogy engem választanak-e ki egy főszereplálán élcelődnek.Szerintem egészségesre, vagy valaki mást. Egyszerűen késznek haláIféle]em volt ez. kell állni a megmérettetésre,amikor a lel Egyik interjúkönyvében Kubricktöbbször hetőségek jelentkeznek az életedben. is érzék|etesen beszé| ennek a hiányáró|a l A Klncses szlget kalózai (1995) százmi|nyugatiember é|etében és az értelmet|en |ió do||áros büdzséjébő|csak tízet hozott porszem|étébo| eredő neurózisró|' Másuü vissza az amerikai mozikban, amivel a Viszontih|etetten tesz hitva||ást a földön kí. ÍiImtörténet egyik |egnagyobb bukása vüli é|et |ehetósége me||ett. Ami szépe||ent- |ett' Megsíny|etteeá a karriered? - Igen. Ami nem fair velem szemben, mondás.Te hogyanviszonyu|sz a spektrum végéhez? e két mert arróI nem én tehetek, hogy túl nagy_ Régebben engemis e]rettentett a ha- ra nőtt a produkció költségvetése. Ráadálál gondolata. De mára belenyugodtam az sul nem is sikerÍjit rosszu] a film' élvezheelkerülhetetlenbe. Talán a kor teszi. Be- tő kalózmozí lett belőle. Már akkor tudláttam, hogy a halálfélelemvalójában az tam, hogy rossz irányba tarttrnk, amikor éiettőlva]ó félelem'mert amígezen izgu. Máltán kiszálltam a repülőgépről. Mert a
forgatókönyv, amit a kezembe kaptam, a felismerhetetlenségigát lett írua, ahhoz képest, amire Michael Douglas eredetileg igent mondott, és amit én e]váIlaltam. Ugyanis helyette ugrottam be a főszerepre. Mindezek tetejébeapám éppen akkor haldoklott. Később rendeztem egy rövidfilmet, ami egy kisfiuróI szó], akit elrabolnak a kalózok' és elviszik a hajójukon. Megta. nulja elfogadni mindazt az életben,ami felett nincs befolyása. Nagyon metafizikus film. Csak utólag jöttem rá, hogy valójában A Kincses sziget kalózaj készítésekorátéltérzéseimet doigoztam fel benne. I A Madárka (1984) fószerepének e|vá||a|ásáró| töprengté| Me| Gibson házában, amikor egy madár nekirepü|t a terasz üve. gének. A kezedben ha|t meg a szegény pára. Gibson meg vo|t győződve ró|a, ez égije|.Vo|takhason|ó, sorsszerűnek tűnci történések az é|etedben? _ A legnagyobb áldás mindenképpen az vo]t, hogy találkoztam a feleségemmel. i volÍ,az első, aki igazán hitt bennem. Amikor elmondtam neki, hogy színész Ieszek, nem nevetett ki, és nem kérdezte, hogy mégis hogyan képzelem el ezt. Neki magától értetődő volt, hogy képes vagyok elérni a célomat, és sikeres ]eszek választott hivatásomban. Az ő belém vetett hite kölcsönzött nekem olyan mértékú tjnbizalmat és erőt' amivel nem rendeikeztem korábban' Néha úgy érzem, csak ennyi keII a boldoguláshoz: va]akinek a beléd vetett hite. Szerintem ezértvonzódunk a val]ásokhoz. Mer1 nyáj vagyunk. Akiket terelni kell. Időnként felbukkan a tör1éne]emben egyegy olyan alak, mint Beethoven, Picasso vagy Stanley Kubrick, aki olyan zsenialitássa] ésönbizaiommal van megáldva, ami meghaladja a mi átlagos személyiségiinket és annak korlátait. És e képességeketegy új művészi kifejezésmód megtalálásának szolgáIatába állítják' Iegyen az új festészeti stílus vagy zenei újítás.ik mennek a saját fejiik után, szakítva a megkövesedett sza. bályokkal. Ahogy Picasso mondta: ',Harminc évembe került, hogy úgy fessek, mint egy gyerek." Ritka, hogy valaki rendelkezzen ezzel a megkérdőjelezhetetlen, eltérít-

hetetlen hajtóerővel. Mi, a többség követók va. gy'trnk, másokban igyekszünk megtalálni ezt a pluszt. A szüeinkben, a társunkban, a kapcsolatainkban, a barátságainkban. Kriston Lász|ó/Cannes

elixír

29

Létezik ,,haszná|ati hosszúidő óta egymássalversengutasítás'' a vi|ághoz' ve próbálkoznak ennek a model]nek a ]eírásával, mert aki ennek a A minket körÜ|vevő birtokában van, kontrollálni képes je|envi|ág minden az éIeIeI és annak minden köríllményét. Ez a sége egy rendkÍvÜ| ..használati utasítás'' ősidők óta hozzáférhető intelligens rendszer volt a Földön, azonban ku]turánkéntváItozó' hogy mekkora tömeg érhette el, ésha elérte, mirészeként lyen módon rögzítettevagy adta tovább. mode||ezhető. jelentik
'qkíÉ|!t.Íi!T:'lgorq.

maradt ugyan, de valódi jelenté. VédasérÍet|en se ésa hozzátartozómágikus gyakorlatoka vallásosságperifériájára szoru]tak. A véddk tökéletesútmutatást adnak a ..ftldi Megtanítanak mennyország''megteremtéséhez. haszná]ni és uralni saját erőinket és a világ teenergiáit,hogy ezzeIkorlátlan képességekre hessÍirrk válhassurrk, bőszert,ésemberfe]ettivé séget ésörömöt teremtveéletünkben. zajló titko]ózás azonban kóA több évezrede A Védók a legrégebbi forrását ennek do]taezt az eredetiüzenetet'ígymind a hozzámegaz ismeretnek. Feldolgozásuk és megértésük férés, mind a szövegek valódi értelmének azonban nem mentes a nehéz- fejtése csupán egyhatalmi ésszellemi elit kivá]tségektől' mivel egy,a maitól tel- sága mindmáig. AVédd,kból az emberek áItaIá.Ít{'3ir{.Bi' jes mértékben eltérőgondolko- nos tömege számára közzéteitismeretekelkerü. éscsupán vallásos dásúku]tura stílusában, allegó- ]ik a valódi tudás felfedését, riákban, versekben meg hitrendszereket fel' őrizték építenek 1 Az ősi tanok szerint nem létezikszakadék Isa szellemi kincset. Ebból fakadóan valódi ér.telmezésijk na- ten ésember között. Ha emberi nézőpontunkat gyon hosszú időt vehet igénybe, az isteni nézőpontbahelyezziik, nyilvánvalóvá .! ésa róluk szóló mí ;,' éscsupán egy szűk kör számára válik' hogy az istenségekkel hozzáférhető. toszokkalvalój ában az emberi tudatbanzajló fopróbáltákleírni. A Véddkat az Indus-Szaraszvati civi]izáció lyamatokat hagyta ránk, gondolkodásmódját pedig a tantra Az őstantrikusszemlélet értékes esszenciájámár régenátszivárogelőképeként őstantrának nevezik. A civilizáció ból bizonyos motívumok leigázása után ez az ér1ékes szemlé]etrendkívütak a nyugati civilizáció exkluzívszejlemiműhe. li maniprrlációkon és torzításokon esett át. Az lyeibe,valamint a mágia ésaz alkímiaalaptéteazt követő vallási rend, a brahmanizmus térhó- leibe, azonban ott is csupán egy szűk kijr férhekapcsolódó modításával az őstattra szövegeit tartalmazó négy tett hozzájuk. Az ijzleiliélethez vallások, a filozófia ésa tudomány

30

elixír

hogy közelebb visz az aranykori tudáshoz. amelyre bátranépÍtheted a mindennapjaidat. ARTHA szellemi örökségünket. azt a a tudást. emberisteni teremtő lényként (38EVES) B. február 6. Ezért ez a mozgalom a legszéIsőségesebb nézetek. rengeteg információt tartalmaznak. Ezekben ráadásril nincs is hiány. életeproblémái pedig továbbra is megoldatlanok maradnak.LIFE SU T B A dern önfejlesztő technikák. április 1y20-21' (1 0-19 iráig) JeIentkezés ésrészIetek a www.hu honIapon vagyteIeÍonon 'l1-.(34ÉVES'. (38EVES) r PAL(45EVES) újmegvilágításba helyezte a kele.Atanfolyam ti tanokértelmezését. . hogy átvegytik @ LiíeSUtrO A LiÍe Sutra-tanÍo|yamok azé|et (arha. mintNeo a Mátrixban.. amely óriási reményeket ébreszt berrne.IiÍesutra. ésa védikus kozmológiát ötvözték a keresztény kulttrrkör misztikájával. ésa mai korbanhasználhatotudástkaptunk a legősibbforrásból. amelyek jó irányba vezetnek. Ezután megtanu|ják egészségesen ura|ni a saját univenumukat.'l teIeÍonszámon. a New Age részeként nyer publicitást. pedig ezéft rengeteget nevettem. hogy. gyereel. amelyből nehéz megtalálni a kivezető utat. amely vala.akik úgy már sokattudnak érzik.... B. a piros és szembesült a valosággal Szellemi utazásom kardinálispontja volt eza Wlrkshop' Köszijnöm!'. hogymostitt negkaptada lényeget. Használható tudásaz ezotéria .ésnema tú|é|ésért Ío|yik a harc' akkor kiÍinomu|t az é|et művészetének iöhet gyakor|ása.ésnem sorolható máshova. LIFESUTRA akkor . ésazlknak is. a testmezőiket. káma. az ezlterikusvilágrol.'' a|kalmazott mágiagyakor|atiába a modem ember számárareá|is. A Véddkbanugyanis meg. szerda 1Bórátó|. hiszen ma már nem tiltott az ezoterikus irodalom és a szellemi utak terjesztése.NIK0LETT egyszemÍjveget. kerültem önmagamhoz. Az. A végső pedig tanítás az univerzá|is síkon va|i |étezésünkrő| va|ó ésaz azza| összekapcsoIidásriI szó|. A mai ember a technikai fejlődés ellenére sem tudta megválaszo]ni az életnagy kérdéseités megoldani a legalapvetőbb egzisztenciális problémákat. a történetek negjegyezni segítettek a tanultakat. a WWW. B. főként a New Age. Aziljlrányzatok.lB munkanapokon óráiga -349-5933-as +36. amivel végre tisztán . A'70-es évekóta komoly mozgalommá alaku]t New Age mára gyújtőfogalommá vált: bármilyen információ. ezek között azonban nagyon sok a bizonfl|ást nem nyert vagy a végletekigmenő közlés. |dőpontja: 201 3. ésmeglepődve fogodtapasztalni. amelynek semmi köze az élet problémáihoz. taláIhatómindaz. ésegy kicsit is azzal kecsegtet. Az útkereső ember nyitott minden újinformációra. reménykeltések és információk gyújteménye. Vannak azonban olyan ezoterikus vagy szellemi mozgalmak is. .. E|ső|épésként a résztvevők megtanu|ják megvetni |ábukat az anyagban' majd megtudják'kikők va|ó1ában' hogy megteremthessék vágyott he|yüket a társada|omban ésa munkájukban.Haugyézed. négy Íőa|appi|léÉnek dharma.lgaziút! Vallásos útvesztőiben. jól átlátható.világos. A képzésen tanultak A workshopokon e|mé|eti ésgyakorlati segÍtségéVel beindultak a Íolyanatok a pénztegyaklrlati tapasztaoktatás Ío|yik. máztóIlecsupaszítoft használható tudás. végén a beavatás!'. móksa) |épésre a lépesÍő| ü5rtÉnő e|sajátÍhásán vezetnek végig.hu honlaoon. va|amint az adott remtésben is' Használhato vinhek megÍe|e!ő személyes beavatást latokatszereztem' RendkÍVüli volta Répzés kaphatnak a resztvevők. a motivációs módszerek mára számtalan nézőpontot kölcsönöztek ebbő] a forrásból merítve.Egyaránt aiánloma Life Sutralanfolyamlt azlknak. Melinda nagyon szorakoztatnan és színesen mesél.IiÍesutÍa. és új dimenzióba emeljük az emberi éIetet.A kereső könnyen ráakad egy-egy érdekességre. érÍhető ismereteket. Eközben azonban az ember mindinkább belekeveredik egy olyan szel]emi labirintusba. R. amely eiébekerii'l. utóbbi néhány évtizedben az ezoténa piaccá nőtte ki magát.amineksegítségevel az jelenikmeg. médiumitiís)útján megsziiLletik.már nindentelolvastál. P J' (57ÉVEs) a|ka|mazható módon. elixír . A szel]emi források azonban megfelelő újraértelmezésével ]ehetővé vált. va|lásos és ''Egyújvilágtárultki előttem'Közelebb mitikus színezettő| mentesen.. (3napos workshop) megkímélve ígymagukat attól a z(irzavarlól' Bevezetés a védikus alkímia és amellyelmáshll talál kozh atnak.Kaptam tátok' Úgyéreztem magam. az életegy leszúkített tartományára fokuszá]nak. a kapcso|ataikat ésa jábzmáikat' o Haa harmónia mint mármegteremtőa|ap dött.akik most A BŐSÉGÉs vRoYorurEREMTÉS kezdtekel érdeklődn| mefta legtöbbet MÁGÁJA kaphatják: tiszta. könnyen felfogható '.amit a mai ember keres.. főként channeling (csatornázás. ám ezek attól működőképesek' hogy gondolkodásukba beépítették az ősi keleti tanokban megtalálható alapelveket... (29ÉVES) SZ.Nagyon rendszeft és egyszer(Í eszkiszt kaptam. K. ahol rengeteg könyv és szellemi út gazdagítja a kíná]atot. MARTCA BEMUTATÓ ELŐADÁS ldőpontja: 201 3. ami zűrzavart eredményez. jeIentkezés A részvéte| ingyenes. de a valódi mélységet kihagyva. . anikorbevette kapszulát.

Öszt(inzr a kreativitást tis a lclemónyes. emlék Édenkerti elixír . nak fájárril. amikor vclltaz a nliközben kipróbírlva|ami Íiiss möIcsöt. Még lehctííségot. úi utakra vtlzcti a tudrl. ttlsabban a világát jelentó Í'clnőtteknck.Kíván'' Érdeke Kíváncsiság. s.clett ki? kit. s eZ a szó'. hogy a vinagyon idős ember Íblyamatosanismé. amikor a megtudni. -s . mit-lehct-eipltltykálni típusír gonosz tudásátiltcltt gyümölosöt a . a tudós' let dicsílret..e o o ? o ? ) q. mindenckÍ. a a kutató. zorintem ugyanis a kíváncsiság az cmbtlrisóg egyik legnagyobb kincse.végzia dolgát. . jövőjét. tókat nyitogat. Va|amit.Mi lenne' ha.{ ELJEN ..) A kívánr.socla. ha nom sikerels is az ercdmény' mtlgórtrl A kíváncsiság olyan nemes az t:rőfcsz'ítést.Érdtlkestllgondolkodni 1ágteremtósénekbibliai történcte szerint ttllgeti ugyanazt a ktirdést. Mármint Éva kí E kót végletk(izött pedig ogy tudatosan tett emboriség utt1bbihoz tartozik a minden-lébelrra (llt éltltbcnaz értolmesfelnőttkíváncsiság váncsiságból t(lpte le és kóstolta nlcg kaná1. atnelytlket jobb lennc a sötétbcn hagyni' (Az ! akércőjel aZ i strlcrctlen n agyvilágn ak. nri történik. kiderrteni hacld lássa./'egc'/./'' rosszindulatútúlórdeklődés.. tudja mefrcgyczni a vírlaszt. Ntlmcsak azÓrt tcttc ezt. hanenr mcrt .siság kora gycrjó eledclnck és tetszetősnek vélte a gyüvezett átlagcmbrlr is (létezikaz ilyen tlgymtlkkorban jelentkczik először.á Q. p rtn../ _ és dolrlg. mert úgvneaz sót művész.. étvírgy' azon.. és reggcltől estig meg sem á1l: mi? hol? pemikor?. Énis azon Vagyok. a kezdíldlk Így dig: miért? szomorúan . úi lchetőségtlkre irányít fénycsóvát_ néha olyanokra is.ígv is vógződik. séget. ittésmost.jó és töpreng arnit nem il. mivcl nem a kíváncsiság dijntötte ol a frissen'torem. a ? 9. anrit sclha ntlrn lehet kitllégítcní.kívánatos az apró cmbtlrke szakadatlan kérdósektlt írltalán?). Allandóan új aimányt ós a művészctet.

Hogyan is ne tenné.nyeit.eredmény mégis nyilvánosságra kerül a sűrún. olyan kutatás világában.. Ésha már itt tartunk. tudományos képzettségre. mondja megvetóen a felvilágosult egyén' miköz.ésszélesebb' holisztikus szemszögból keres válaszokat i\szerű' kérdésekre. mint a taláIgatás)' hogy jtivőjét nagyrészt mindenki saját maga teremti meg' Legmagasabb szintjén a kíváncsiság komoly témákat feszeget.működő medicina általában jobb eredség komoly. mondta Albert Einstein. a gonosz pedig latinul malum.n tilvttrl\ztu^ lN / -N t-tr^\t / . kérdéseket föItenni és lálkozással helyre lehet hozni a pocsék nem megelégedni féligazságokkal éscsa. akkor kiderül' hogy Eva kihágásából sziiietett meg az emberi tudat. és addig nem nyug. aZ egyetlenösvényen.Ugyan. Jó esetben mindössze jenéző vállvonássa] felelnek az ilyen kérdésekre.és kidobnak bennünket az édes tudatnélküliségÉdenkertjéből. aki nyitott értelemmel és Az elveszettkérdőjel Mi érdeke|? A kíváncsiság sok szinten múködik.más szóval kíváncsi. Egyik fő érdek]ődési köröm a holisztikusmedicina. Van szeméIyestapasztalatom ezen a téren.psziché kö]csönhatására.meglepetve venné hanem kérdéseket tesz fö1. Szerencsére van az éremnek másik oldőjeleznünk.a rossz beteg könynyebben gyógyul''. újabb betegsegítő módszereket próbál kifürkészni. és a fügefalevél is onnan származott' Honnan tudom mindezt? Kíváncsiságból utánanéztem a modern bibliakutatók szakirodalmában.és a társadalmat még nemrég vosprofesszor. szik. ősszüleink szebbnél szebbábrázo]ásával_ almástul. Minden irányból Igen ám. Szerinte . és mit. Fordítási félreértésről van sző: az alma latin neve malus. és hogy optimális tápváncsinak lenni. ben titokban elolvassa az aznapta szóIó asztrológiai jóslatát az újságban.. Kutatók világszerte halmozzák a bő statisztikákra alapozott tanulmányokat.központú váIt. továbbá a táplálkozásterápia.aki csak nemrégteremtődött meg Ádám bordájából.média jóvoltából. zik egyébként kiváIó munkájukat. földi keóhaját számkivetéssel éstöbbféIe serwe] büntettemeg a haragosÚristen. kíváncsiság észre a hiányát azokban a tudni akarja a kezelés időtartamát és tudományoskörökben' amelyek mind a meilékhatásait.akár az emberi szetv ezet döbbenetesen bonvo]ult műkö- szíwe1. Mint tudjuk. mizár óIag materialista hozzááIlást tekintik lyen kimenetel várható az ő esetében _ tudományosnak'ésannak jegyében vég.és gyakran fel keli tenni a dala ls. próbálja felkutatni. nunk a saját lábunkon. Rossz betegen Dr. aki nem fogadja el szó nélkül az orvosi utasításokat.különös tekintettel a test. ott találjuk a remek újítókat' kisgyermek kedvenc kérdését' mármint mint például az immár nyugalomba voezf hnorl miÁrf? 'A tekintély iránti vak tisztelet a valóság legnagyobb ellensége''.és böIcsességre akarunk szerttenni'tudatossá váiunk.hogy a szerú hagyományos körökben.Ha a valóságot akarod bemutatni.. lóka magyarázatokkal. hogy próbáljunk bekukucskálni a saját jövőnkbe: ugyan mit fog hozni. Ked. soha nem is fogialkozott l ö n b s é g e t ( e n n y i v e I t a r t o z u n k E v a veje. érdeklődik. viharos e]lenkezéstvált gyogó agymosó technikákkal igyekszik ki az olyan szaktekintéIyekből. ha korunktól függetlenül egy kis darabkát mi is átvenBeata Bishop nénkbelőle? (London) elixír 33 .. akinek a valóság iránti kí- nult Dr.ésbizony ez meglepő fa a bölcseségérI. örökifiú kíváncsiság. egyszóval erőteljes. nem ér semmaradjunk ebben a lármás világban.Mindkettőnek komoly szakirodalma van. még nyolcvanévesen is egyszerre több könyvön dolgozik. ami próbál túl. jelképes motorkéntlátja el energiávaltovábbra is a kielégítetlen étvágyú.den újszerű hozzáállást elvből. majd hozzáfíizte. dését A kétszéisőség holisztikus.venc példám erre egy kiváló kanadai orbeszél.ám ezt a fordítási ferdítéstszámtalan festő. hogy az úgynevezett táplálkonyabban szerepelnek.ahoj nincs szük. akik min. Ha aBonban pszichológiai szempontból vesszük szemügyre ezt az id'őtlentörténetel. aki egyik elóadásában kiszabáIyoző erkölcsi elvek egyre halvá.Ő 1egalábbőszinte volt. régimódi.ki. testi-]e]ki-érzelmialapon végezte munkáját sok évtizeden keresztül.. hiszen minden embert elsósorban a saját sorsa és a közvetlen jövője érdekli! Az viszont nem mindenkinek jut eszébe (ésnem is olyan érdekes. Bernie. csakhogy mindez megmarad a árad felénkaz információtömeg. ott .Hogy épelméjúekzásterápia merő badarság. mint a kizárólag testmindnyájunkkötelessége ébernekéskí. akár a világmindenség természetét. ezenkívüI betegeit is szokatlan magaviseletre buzdította. sokbuktatósösvényén. Ettől persze nem lesz nagyon népváncsisága örökre megváltoztatta a v1lágró1 alkotott elképzeléseínket'Hozzáfűzte: . a politikusokztjme hosszan mellé. van-e esetleg más eljárás is. a rúnák vagy az inga. A kettó összekeveredettvalami.Micsoda butaság!''. anyánknak). Siegel az olyan pácienst érti. hogy mivel nem ne felejtsükel a jó és a rossz közti kü.kint'' meg kell á1l.érdekli a téma.szabadjonmegemlítenem' hogy az a bizonyos katasztrófát okozó gyümölcs nem volt alma. mostanig e]ért eredmémai napig a hagyományos. dolkozásra.. akkor elvetnekmindent. rossz esetbenNew Age-ostobaságnakkönyvelik el' több rendbéliudvariatlan megjegyzés kíséretében. és el ke]l 1ndulnunk a külső-belsőfejlődés köves.A hirdetőipar világszertera. szabályoznt mindennapi életünk(ésfo. amelyetérdemes követni. amíg nem kap megfelelő válaszo.' óhaj ÉvátóI. test-lélek-érteIem alapon között.ameiyek igazolják.sok mindent meg kell kér. pedlg az Edenkert Bibliúból Mellékesen ismert földi helyén nem termett volna meg az aima _ Évafügétszedetta fáról. Siegel ''lázító'' módszere sem nyert általános elismerést kollégáitól. mire készüljünk fel? Manapság sokféle Segédeszköz áll rendelkezésre.jelentette.ozat.. Bernie Siegel amerikai sebészprofesszort _ több könyve magyarul is megielent _.ésszobrászművész tette úgymond hivatalossá.ményeket ér eI. Mihelyt kíváncsiságbólelkezdjükvizsgálni a jó ésa rossz közti különbséget. mint ahogy Dr. És ha egy-egy ujszerű hogy alig marad időnk önálló gon. letét. kat. gyasztóikötelességeink) valamennyirész. valahol középen. kutat.. feledkezz meg aZ eleganciáróI!'' látni a materialízmus keretein. .dás és szakértelem nélküi elvetnek. ahogy számtalan háIás betege és olvasója emlegeti. Ha Einstein ma élne. Legalsó fokán arra csábít. gondolko. Egyik sem forradaimianúj avagy merész téma. kor a legelsőbibliafordítások idején a sötétközépkorban.. köztük az Ji-king' a tarot. Mi lenne. tüskés.táplálkozás okozta károk nagy részét.

csillagok kapcsolatátlépten-nyomon dezhe!. akkor megértjük. a piramisok.Gondoljunkcsak Stonehengere. minden Amerikától a Távol-Ke]etig ősi cimélyen vilizációban és népcsoportban benne éltannak a kozmológiának az ismerete.vagy bizonyos napokon a napsugár pontosan keresztühalad rajhrk. Ha azonban megismerjük és elfogadjuk az archaikus társadalmakban é]t emberek gondolkodását. tot. fti]fe. alapítás. Newgrange-revagy ChichénItzá nagy piramistemplomára!Vannak épiiietegyüt. tedrálisoképítésével rt-rlt A földi építmények ésa a csillagokhoz.iik: sok ősi épiilet bejárataegy adott csillag irányába van tájolva. amely szerint az istenek az őskáoszbóI megalkottáka rendet' s a világ megteremtése után termékennyé tették a ftjldet. megarchaikus társadalmak egészéletét Délhatározta a kozmikus szemléletmód. a 34 elixír . A három piramis _ a Kheopsz.ajlamosak vagyunk kijelenteni.mezőgazdasági terme]és) ami által mindezek szakrális jelentőséget kaptak. A premoderntársadalrnakban szÍmbo]iaz kusan megismétlódött a világ teremtése (városépítés. az emberköze]ebb ke. hogy az ősi kőépítmények _ példáulStonehenge vagy a viépületegyüttese lágszerte emelt hatalmas piramisok . A hegytetőretelepiiit szent városok. az óriási kőkörök' a gótikus ka.amintfent' úgylent'' elvét' Egyiptomi egyezések A legismer1ebb csillagkonstellációs megfeleltetés a gízaipiramisok ésaz orion csillagképhasonlósága. A kozmikus szemlé|etmód A korai civilizációk embere sokka]bensőkapcsolatbanállt a csillagokkal. egyesteríileteit tesek. hogy alkalmas legyenaz emberi éIetre.Robert Bauval 1994 púlikált e]rnéjete szerint a piramielején sok a csillagkép csillagainakftildi tiikörké. gáltak. le. Az világmindenséggel. megvalósítvaezzel az . a ségesebb mint mai utódai. pei. valamint a közösségi ilnnepek) arra szol. hogy a föld és az égkozötti összeköttetést keresve minél köze]ebb akartak kerü]ni az univerzumhoz' ahonnan _ hitük szerint _ származnak. hogy életben tartésemlékezetben sák az égs eredetet ésa kozmikuskapcsola.az uralkodó osztály megalomániáját tükrözték.amelyekaz égbolt képezik a Földre. templomalkotó cselekedetek során.. A szertar1áéskozmikus jelentést sok (a házasságkötési és halotti rituálék.

A TemplomoslovagrendJeruzsá. hogy a V. elixír 35 . 10 500 kör.Kr. lathoz is. I(hephrén ésa Mükerinosz _ az orion csi]. Horváth Gyula száradtfolvóval reprezentáIva. S vajon mindez hogyan függ össze a tavaszinapéjegyenlőség idején A város égitérképaz orosz|án csillagképre tekintett_ s mind.csillagképet'Az épületek által kirajzolt piramisok Az e|rendezés ugyanaz. kik alapítot.a város.a megfelelőnaptávolságban.e tekergő'hosszú csillagkép halmazt képezile a megfelelóhelyr.banés1930-ban hogy valójában egyiptomieredetű_ ésinami után a megmaradt at]antisziak a tékföl! Ráadásul a Mars ésa Jupiter kömonda szerint szétszéjedtek a világban.másrésztaz.vélik. ben: a |egha|ványabb csi||agot a |egkisebb hegy a |eg.Dzsajavarman nagyonkülönleges körii{ményekközött alapította bi körüvéve. ja' méga méretarányok tekintetében is.Siva ftildi lakhelyén.nen már egyenes az iÍ az atlantiszikapcsoegy csoportjukmegalapította aZ egyiptomi tatja a város. e.Ellenségeitől lagkép rivének három csillagátszimbolizál.uár. a napéjegyenlő. hogy a Nagy Piramis építéséGraham Hancock továbbfejlesztelhe ezl en. A hopik koz.I(r. találhatók.úgyhelyezkedikei. mára.lelőjét ségidejénfelkelő nap irányába nézzen.az orion ésa Draco csillagképre fennsíkot az összes építményével együtt mológiájábanaz égboltnak ezt a területét nevezik. ami által minden (mesdk) reprezentálják' f<jldi ésisteni tudás letéteményese lett. PiIisszent|ász|ó) szintén az 0rion csi||againak megÍelelő-1300 között éltea fénykorát.Az amerikai Grand Canyon környékén hegyre szorítva. 600 körül betelepedő nyékén található régifrancia Notre-Damevel mutatták ki' hogy a Szfinx sziiLletése is aztékoktólkapta.fa]vakálltak. amelyek leképezték az égboltota A piramis .DIlVENZ|ŐK Az angkori templomegyuttes Ezoterikus vé|emények szerint kü|ön|eges kapcsolat vanaz Graham Hancock elmélete szerint a kamcsi||agkép és a Pi|isben ál|ihárom hegy. A kÖmyező helysé. is.arányosan. ze]hetőtehát. fele|ő a Rám-hegy ésa Magas-hegy. akiket lenyűgöztek a templomok a Földön képezikle a Szíz és a csillagképének égir ajzát. metikus ismereteketközöItek a látogatókGraham HancockésRobertBauva]1996. az égbe. és nincs kizárva.világközepének'' pedig az . e. 10 500-banazonbantöké. Mahendraparvatában. Íákezt a várost' a Teotihuacan(. hogy egy. és szöorion négymásik főcsi]lagahelyén piramismaradványok vagy romterületek orion övének három csillagát elszigetelt vetséget kötött Sivával.e. e. Az erőközpont a Pi|is közepén ta|á|ható. A csil|agkép további négy mindegyikéné| kolostono. rendszerbolygóitjelenítették ered. istenkirályságot.kőműveseksok rítusukat Egyiptombólere.A Tejutata Nílusjelképezi.Ameri kai orion. tobzódása.csillagának megfelelő helyeken.hogy mélyen jelképezi nyékén. az égbe törő templomok teljesa tiikörkép' mert e]csavarodik az oriA Mexikóváros me]letti Teotihuacan tikus építészettren on öve .bodzsaiAngkorban a templomoktöbbsége Orion nyék te|epÜ|ései közöttis.A középső három csi||agnak meg. ísszintén kép fő csillagainak földi megfelelői.kéntis szolgált.Ieképezésekrodalmát.. Ráadásu]ekkorra teszIkaz ózönvíz.lgyó (núga) mitológiában' rögök által Letopolisznaknevezetthely pe. elképzelhető. e.földi megfe. Az szinténmegtalálhatók az orion csillag. 1787-ben. Elképgyökerező kapVajonmi történhetett Kr.3lviIágbejáratának''. mint az egyiptomi eseté.az évszám| gek(K|astrompuszta' Rári-hegy. Az A középkorbanis éptiLltek olyan komplexuegyenesenkeleti irányba.virágkorában messzire kiterjesztettea Isten dicsőségét és hatalmát hirdették. a Krr]en. _ az épiiLletekkel pontosan e|. A Szfinxetúgytájolták' hogy a .szent áIlat a délke]et-ázsiai dig a Szíriuszcsillaggalazonosítható. ahogyan pedig pontjának pá|os Megint ez fényűt a |egnagyobb. A többek között a templomosok és I(r. A Tejutat a kanyon alján kanyargó nek idejéna királykamra szellőzőnyílásai mutattak' az elméletet.lemben Sziiletett meg. a vi|ágon Mindenesetre II. 10 500-ben mutatkozott. 1846.Senki sem tudta. mert a erőforrását ennek a megörökítésére kap helyet az templomoshagyomány folytatói. amelyena halott 1elke földre. a Neptunuszésa Plútóis * no. LepenceÍürdő.egészkultura minden Kecalkoat] a Napot. Fe|téte|ezhetően emiatt ittaz energiáknak o|yan özön feltételezettdátumát és Atlantisz a FÖ|dön' ame|yik az égbo|ton pusztulását akarták közölni az utókorrai. s az eirende. termé.konstel]ációmeglepőmódon abban a helyje|zi.. amikor a szobor megörökölt monumentálisépületek pontosan precízvárostervezés. egyiptomimitológiáhozhasonlóanitt is a mok.díszítményeikkel akkori égi konste]Iáció tükörképei.. méghozzáegy ma már ki..az egyiptomiÍzisz-kriltuszból nyomokis. hogy a gízai Coloradofolyó jelenítimeg. 2500 körtjLlnézveaz égboltot' nem visszatér a bencések hatására kialaku]teurópai gó. és azt állítja.csakrauartinná.s herletesvoit az egyezés' a ftildi objektumokaz hata]mát. hogy leképezik a Draco pontaz Arpád.A gótikustemplomok kell vizsgálni. a szabad.ahol az emberekbő]istenekvá]nak')ne. erősebb Bár a Khmer Birodalom800 és mok ta|á|hatók. Ugyancsakősi indián tele. nek ésAtlantisz pusztulásánakaz idejét fedez.ésezeket vizsgá|va összekötve azta rajzo|atot kapjuk hogy_ kiiüsőhaÍásra a vízen he|yezkednek együtt s Vona|akka| jön létre mint is |átható. mint nagyon kevés helyen. szetesenaz ottani tájolásnak megfelelő. a gö. tották? iriási jelentőségű dolognakkellett zésbennagy pontossággal lennie az egészegyiptomi civi]izáció szá' Uránusz. e.hivatalos' építésének idején' Tejíltaz az égiít. akét sziklafennsíkok méghopi indián De vajon mi lehet a kapcsolataz Orion dahszuri _ a Vörös ésa Tört _ piramis az amelyekenegy évezrede köoriontól jobbra található Hyadok csillag. ha ezeket az égitesteket rendre csak deztetik. és zötti kisbolygóövezetetis pontosan mu.hogy a kereszténység Szűz Máriája meg méret. erre aZ időszakra tehető. zeLben ábrázolja a csillagképet.Az tenkiráIlyá nyilvánítottaönmagát.pülésekromjai találhatók az orion többi zöll? Egyrésztaz. Louis Carpentierszerinta Párizs körban a precessziósasztronómiaSegítségévet azoktó]a Kr.vai]ás között _ anná] is inkább.ós a Draco.ugyanis a főútjamentén Egyiptommai és Atlantisszal? Sokan úgy ezt megerősítették a rajta látható erózi:ós elheiyezkedőépületekpontosan a Nap.a csolat van a templomosokésaz egyiptomi temploma fordí Nap-piramisa Szaturnuszt. a három hegytő| körbevéve. i||etve a kör.kal.méretarányaikkal.

ismerése' majd a szénhidrát. tÚ|sÚ|yos vagye|h2ott. haj|amnak. de fiatagérő|. i||etve miután |étrgöttek.és időskorú.A GUKoRBETEGSÉG szövőorvlÉruYEl (diabetes A cukorbetegség mellitus)ma már Ugyan sok nehézség árán. legtöbb kés|e|tethető.A betegségakár 1O-15 évenát rejt. de e|engedhetet|en a táp|á|kozásés |abbak is megbetegedhetnek. ami. Ehhez a cukorbetegnek egyre A 2. az otven évenfe|Ü|ieknek15 száza|ékátérinti.de a többi rizikóÍaKor védhető. részben mege|őzhető.folyamatban elpusztul. vaIamint a feIe|ősségte|jes a mozgásszegényéletmód. amiben je|en. mive| az in|á|kozásmidda| ésa keze|Őorvos utasításai zulinterme|ő sejtek 90 száza|éka autoimmun A mai orvosiismereszerintigyógyszerszedéséve| vagy inzuIin.típusú cukorbetegség még vagyfiata| felnőttkorban kia|aku|. a teIÍtett zsÍrok. egyÜttműködésben érhető e| jó anyagcsere-ál|apot. gyar lakosságnak majd 10. Je||emző ra1uk elixír .9 L kor már a szövődmények okoznak panaszt. szövődményeket jelentősen rontják is. a esetben sÚ|yosságuk csökkenthető.!o D o ki. sőt veszé|yeZetik az é|etet gondoskeze|éssel Kialaku|ásuk azonban Szerencsés esetben. . ame|yek az é|etminőséget.ö Az egyre rom|i anyagcsereá||apot. típusú cukorbetegektöbbségekozép több ismerette| ke||rendelkeznie betegsé. és zsíranyagcserekarbantartátápsa a dietetikusá|ta|aján|ott éIetmódvá|tás. nnek egyik |egÍontosabb fe|téte|e a cukorbetegség korai fel. az á||anL gyermekAz 1. A haj|amadott. Megfe|e|ő keze|és hiányában viszont okozhat. tős szerepe van a családon be|Ü|i az azonos táo|á|kozásmidnak és étetmid.É nak. Csak ko|csönös ésrendszeres tek a|apján kivédhetet|en. életvite| is. adago|ássa|. ban és egyszerű szénhidrátokban(cukrokban) gazdag táplálkozás' A betegséga ma.E -E ve marad' sokszor csak akkor derÜl ki.de jó|karbantarthati anyagcserebetegség.

san a zsírfé|ék vérszintje is emeIkedik' az aminosavakbi| ésa fehérjékbó| is sző|o tek)inzuIin irántiérzékenységének csökke. és vérzéseket okoz.pes hatást kiÍejteni' s emiatt a béta-se. in. zuIin.|tekA szem és a szem körü|i szövetek minden ezek hatásáraétvágyta|anság' fogyás. A meg. amelynekfontos szerepe Vana szervezet szénhidrátanyagcseréjének szabá|yozásában' A szÜksá ges inzu|inje|en|éte csökkenti a vércukor szin!jét: e|ősegÍti a szó|őcukornak A hasnyálmirigy Langerhans. A re tinaafényingert áta|akÍtja idegije|lé. az idegrendszerben (neuropathia) s következetesen az egész szervezetben. Ieges Úszó homá|yok átmenetiek.májú) betegekesetében A rezisz. inzu|inhiány ketoacidózishoz. amelya véráramba kerÜ|' nése(inzu|inrezisztencia) folyamata A veséka megnöve|tvizeletmennyiségge| Az e|sŐok a normá| sú|yú 2.éveken kényszerü|nek. Az ideghártyát 7-8 mmó|/|.működésének marada vérA hajszálerek. má|isná| próbá|nak vak égetéséve| energiához csak |ényegesen több inzu|in kéezek bom|ástermékei a ketontestek. ésáteresZi a vérsavót. ésnöveli azéNágyaI.A 2.A magasvér. kómához és ésa Íokozott fizikaiaktivitás csökkenti a re. meggáto|. tésse|. ame|ynek be. a é|etminősége szinte azonosaz egészségese gIikogént sabban megy végbe. típusú diabétesz kialakulása méghaj|am esetén is e|kerü|hető Az |NzULlN HATÁSA Az inzu|in o|yan fehérjeszerű hormon. valamint vérnyomás. is. (magas mindig vér. kia|akulása). aránt károsodnak:fa|uk megvastagszik.szemfenéki vagykésle|tethető.A jó| keze|t cukorbeteg összetett szénhidáokná| ez a folyamat|as. ame|y a |á. átészsírkép cukorszint ződésI. A kéthormonösszehango|t rÜ|hetnek a szövódmények kialaku|ása miatt. a fehérjékbő|. a kívánatos értékeket megha|adi gáto|ja vércukorszint szénhidrá e|ószörszó|őcukoná alaku|. de az zó hormoneme|i a vércukor szintjét' okozza. az idegek. va|amint hegesedéssel szövődmények Jó|beál|ított cukorbetegné| amiideghár(ezkevesekné| (és va|ósul meg. okanem a nem töké|etes beá||Ítás vagy Mivela fo|yamat ésaz eseta beteg ÍeIe|őt|ensége). (eza vesekÜszöb) vizeIette| bŐséges energia. párhuzamo hiányában Inzu|in a vércukor szintje emel. fe|gyorsul játszik szerepet. részt vesz a ÍehérjeAz 1.gént anyagcserében sejtekpusZulásamiattnemterme|ődhet szá||ítanak az á|ta|uk ellátott terÜletekre. |átásvesz. inzuIine|vá|asZás zavaraésa szövetek(sej. a lékátkitevőtú|sÚlyos ésa bór károsodásához s jel|emzŐ. mígaz a|Ía.eresZové ésoxi.szor gyakcukor ke|etkezik. Ez a vércukor. a Szem.GYOGYITOELIXIR dósu|ó magas vércukorszint károkatokoz az erekben (angiopathia). A szövődmények megjeIenésének e|kerü|ésére' kés|e|tetésére szintén vanesély. je-anyagcsere.a szer. a szív. A sÚ|yfölöslegcsökkenése soKat.rabban' minta nemcukorbetegekné|).Íokozza a fehérj+ a normá| tartományban. mintaz a|apbeteg. a szŐ|őcukornak a sejtekbe va|óbejutását. a megÍele|ő ésvérzsírszint Íenntartása.Kia|aku|ásukat energiává alaku|ását ésannak béta-sejtjei az éveken. A vérben a sejteka fe|szaporodott zsírsa. Mindezeket zotté|etvite|' a dohányzás és az a|kohol ismeretet és önÍegyeImet igényelnek. a vérben lévő sző|őcukor cukorszint ésa kísérŐ betegségek gyorsÍtják 4'5-5'5' nyomásésko|esZerinszint) Normá| szintje éhgyomona étkezést követően a retina módon keze|t károsodását.ffiffiffiffi a szemideghártyájának ha|á|hoz vezet' zisZenciát' megbetegedése. á||apotná| a késői a vérzés jár.szigeteinek a sejtekbe va|i bejutását' terme|ikaz inzu|int. Íe|tét|enü| nemfájda|mas.ség. jut az agyba.s eA ahajszá|erek biZosÍtanák.|a' hogyaz aminosavakbó| sző|ocu. tya-|evá|ást 6_7száza|ék aminek te|jeslátásvesZést) okoz. glycosuria) vesáés (cukorvize|és. típusú válik. va|amint a zsigerekközött fe|. a károsodás kizári|agpupi||atágÍtást követóen.akik nem g|ikogénné' szőlőcukrot s így a májban e|rak. kovetkezményei. a normá| testsú|y' a Íizikai aktivitás' a kiegyensúlyoperme|lőzése. Ezeknekaz e|őző át|agos ekkormegindu| azÚjér-képződés. Megmutatja szá|erek e|Áródnak. következik tenciamiatt. sokrétii szovŐon/lÉruyer 9=g-g:=g! i :=g-"0 I 11l -e-nyg[ VERCUKORERTEKEK elixír 37 . pribá|jáke|távo|Ítani A 9-10 betegeknél. az ére|meszesedés (2-6. ha épek |ennének. p|akkokrakódnak|eaz erekfa|án. Mind.je| |egzetes e|vá|tozáát több|etterme|ésre vezet sorvadása kovetkezik be. Egészségesekné| 4-6. 4_7 után 6-9 mmó|/|. az a több|etcukrot. a másodika betegek 85 száza. (hemoglobin hajHbA1c á-egy-cé): megreped.szabá|yofenná|li.évtizedeken át ÍeIhaszná|ását. buborékszerű kibohosu|ások az . A sérÚlt a vérÍesték kötődöttrésze. a|mafor. A rosszu| kezeltek vagyazok. szenehéz elérni.ezeksokkalsÚ|yosabbak.A r+ tina oxigénigénye nagyonmagas. Az abszo|út és kimerÜ|nek. Vércukor: tóidegenkeresZÜ| jelen (g|ukóz).ráegében okozhatnak . az erósen csökkent |átásés a vakságkia|aku|ásának e|sőszámú oka.szaporodott zsírszövetben ugyanisa norjutni. FeltéteIe a ió cukor-' zsíÍés Íehér.a Vesék mmó|/|-t megha|adóvércukorszintekné| Vezet. típusú cukorbetegségben az A megeme|kedett cukorszintte| kedik:a g|ikogén visszaa|akuI sző|ócukoná. Szervezetünkben minden sejteka g|ukagont.romlókeringés (hasrahízi.agy. Ke||ő cukorbetegné| éhgyomorra el|átóerek fa|án 1-1'5 óráva| ke|etkeznek. tÍpusú cukor. é|kezés majd érfa| meggyengü|.ésaz oxigénhiány miatt sző|őcukorra| az 2.közepes s ha az Üvegtestértéke anyagcsereereknek a fa|aigentörékeny' je|entŐs (eÍö|öü 7_8száza|ék Íe|gyorsu| ben e|pattannak. a kis ésnagyverőerekegyeredményeként kor képzódjon.s egyrekevesebb vért ezá|ta| és zsírcukorbetegségben a béta.aIakÍt'ja' ésÍokozza a sző|őcukorképződését is tudnakbetegségÜkró|' súlyos á||apotba k+ tározidhat (az evésekközötti szÜnetekre).3hinap vórcukorszintjét. Az inzuIin áta|akÍtja a májbaneIraktározott szó|őcukorrá kéve|. A 2.

gyakran gyu|ladá|ényegesen nŐkon a|azavarához vezethetnek.vize|etbŐl e|lenórzi gatóidegek (az 5 a|atti Ha korai siidegi dik. szakaszban á||apotát érték jeIez). a mozgaIó-ésa vegetatív idegeket. aho| e|őszor letürítési a időnként résZke|| venniÜk szemészeti gá|aton! Férfiakna| majdfájdalmatIan Íeké|y ke.ffi a beidegzési tén a szeméSzorvos álta| meghatározott a |áb bŐre kiszárad. kuI ki kéztőcsatorna-szindróma.a hátsó Üvegtesti határhártya a r+ e|meszesednek. a folyamat.vá||ban sétvégzóhajszá|erek. károsodást Egyene szoIgá|ó kétszer bb.másrészt ze|ést évente egyszer24 irás gyűjtott a keze|őorvos évente egyszerka. az Üvegtest szívinfarktust vize|etben kaphatnak. magas(1'7fe|etti) trigIic+ kor-ésfehérjeanyagcsere á||apotának amit a beteg vagy érez. az ízÚ|etek deÍormá|ódnak. S-szörgyakoribbak az át|agosnál.a könnymirigycsökkent fájda|mat okoz a csuk|óbanés a kéz hÜ(a szaruhártya feloIi a karban. napokigtartó szokka|. zsugorodása. gyako |etve körében a kreatinin ésa karbamid-nitrogén érté u cukorbetegek W vesee|égte|enség művesek+ is. az ereik korábban meszesednek. az Üvegtesti és szÜkségessé. (kettóslátás' katlanérzeteket. 52aruhártyaÍeké|yek a sza.a szívizomrostok e|faju|nak' ke |eválása. a |ábszárzsibbadása.az idegrostokkárosodása követkeZében a szövetfe|szaporodik.mintaz át|agnépességben.árpaképzódés.ma1d e|sŐ a szembe a kirokozóke|. miatt az mg közótti szinta vesefunkciiromlásának sa.gyorsabban a vércukor retinaműtét vá|hat azizmokaI beidegző idegek is sérÜ|tek.raistádiuma tinábó| az üvegtestbe.dÜ|ést' sót eszmé|etvesztést je|zés (mive| fehérje és Íájda|om né|kÜ|i az a|bumin szintjének a megeme|ke szaporodása a konnycukorszintje azc betegekelózetes . gyorsabb tÜnetek mok sorvadnak. A béta-sejtek az inzu|in csere-á||apotta|.sáva| megá|lÍthati.sebekkeIetkezhetnek. típusÚ cukorbetegek bór ál|apotát. mint egészséges kortársaiknál. panaLékó Eta att nehezenvagy egyáltalán nem gyigyu|ó dást okozhat. s az idegikárosodás (mikroa|buminú ria)' majdsúlyosvérnyomá. hogyazétel kis.tén mára betegség Az érzőidegek károsodása mozgatGésérzG.egyréslmert ke' A kialaku|i A diabéteszes idegbánta|om érintheti az ér.nemokozpanasz. jönnek gondokat. núria). ző pont1alra. járhat'hogya beteg ve vegetatÍv is elofordulhat zorosneuropathia) idegek érintettsége éme|ygést. vagyamputá|ni ke|l a székrekedéssel.éjszakai a|vásidején a cukorbeteg jeIentkezik Iabb szívÜtéseinek száma nem ság szerintkövetkezika 300 mgot meghalaé|etkorban az öregkoriszürke sa és percenkénti végÜ| az 500 há|yog' csökken. gyakori rom|ásá1. kerÜ|fölfedezni a vesemújködés eszközzeI (130/80fe|etti ) vérnyomás gyakoro| a vérnyomás' a cunyomást ésje||emzőek a gyógyszereskeze|ésse|. ér. amelyek e|feké|yesedme|.velykujj oIdalán' s esetleg gyu||adásos károsodnak is érezhető. hányingert.váltakozószék|etÜrÍtési v-egg*Q. sú|yosabb esetekben nagyizmainak vére||átása segÍt juta vékonybé|be. nem. diagnG e|vesZése.a 2.A 2. Az Újér. zsibbadást. tünetek: a szemhéjon cukorbeteg ffiffi rabban. Cukorbetegekné| ldegrendszeri i|ze|párhuzamosan eme|kedik a vérnyomás. me|yszosok. vörös szem (a kötőhártyavénáinak tágu(mive| hegesedik' s a működo |ásamiatf). a ffi a cukorbetegség okozave műkodése ésa kötőhártya ki. épségét' a ridszi (2'Bfeletti) LDL-ko|esle Az 1. je|entkező gyak.|ett egy ami|in nevŰhormont s megelőzhető.É'l v_eK P. szé veseszovet érzéket|ensége jelea vize|etben jutóidegen testek).E||enŐrzi nt. bizsergést és a szemmozgató izmokbénu|ása szem.. pe iz. A 24 irás gyŰjtott 30 mg-ná| nos az aktuá|iscukorszintte|) A 30 és300 a koszorús erek kevesebb a normá| a|buminszint. okozva.ésezért csonko|ni is terme|nek.és fejfájás. A cukor. eróte|jes Vizsgá|atta| fedezhetófe|. A |ábkis-ésnagyerei meszesek.V-Q9tl.vázszerkezeIének megvá|tozá.. esezavarvizeberepedezik.Tartósanjó anyag. pontok vizeIet eIakadását vizs|étre a talpon. javÍtá. ha tór a cipó. fiata. Ha gyomorbanrövidebb ideig tartizkodik'és a lézerkezelés. szintésmagasabb _ is.o. ami több|etmunkára kényszerÍti a di szint(makroa|buminúria)' ésgyakoribb a zö|d há|yog.foni a v2 stb.hogy dése. fokozatosan csökken' |gensokáig ruhártya miattnemérezhetŐk hirteIen fe|á| |ástvérnyomásesés kísérheti. lenhet meg.hasmenésse|.zisakor a ko azza| elégtelen emésZést és fe|szívo raistádium. nem érzi. a bőrkeményedéseket stb. típusú cukorbetegségben a magas kel| az a|buminÜritést. dig Ütemben eme|kedik.okozhatja. és ennekhiánya M eredményezi. az ezeketbeÍo|yáso|ó i||et. a fájda|omérzet (szen. Ío|yamatok kia|akulá.Az e|téréseket gyógy.ribbakaz agyiérkatasZrófák (dia|2ist) Mege|őzá tesz szükségessé. zsírtarta|mú |erakódások. s emi. ző-. a közottük |évókötó sa).4alatti) késle|tethetŐ a Íolyamat. könnyen megbetegedései a Cukorbetegekné| szemészeti s ez elfertŐzodik. aminek fő oka.| utó érbu rjánzás.vagy vérzsíreltérések (1. típus ese' hangyamászásszerű érzés.mert a vérnyomás a cukorbetegség okozta se érdekében ffi végzett |aborvizsgá|atta| e|lenŐrizni librálthangvillával az érzGésmoz. see|égteIenség során avér szűr€ száradása.képződés megindu|ásakor szűkületesek' emiatta |áb bőrének' nem kie|égítŐ. vesekárosodással oárhuzamosanemelke. a |ábfej ésa ta|pkÜ|önbo.mg-ote|érő szint (makroprotei szívet. Új nyomás. beío|yáso|ható és|assíthati a végtagot. Mindeza szívbetegségek 3.esetében kombiná|t a diagnózis fe|ál|íPolyneuropathiára uta|nak a 1e|legzetes tüne rinszint je tását kovetŐ5-15évben tek: a |ábfej' égő és szerkeze|ésse| |ehet kivédeni. Cukorbetegnek évente egyszer.alacsony HDL-kolesZerin.Yőgmelygr ml t5J 38 elb<ír . az idegek és erek bŐrkeményedés' gyakoribb hímvesszŐ merevedési letkezik. a körmök Íormaját. érvédő gyógyszerekkeI nek.

nak. mintha |át. ami a kiképzéserévéna|ka|masarra. tu|ajdonÍ.bon á|l:a harmadik hatása távo|iinfravörös sude énkétdo|ognak tom azt. tottam meg a készíj|ék a|ka|mazását. S mégva|ami: bo|doggátesz. gárzás. hogy segÍthe. Miben más ez. Aá hiszem. ahogyanén. és ugyano|yan e|kötelezettenszeretné.hogy köze| negyedszázada fog|a|kozik aki az egészséggel. hogy minden regge|kihÍvásnak' új (2éretnek ka|andnak. hogy tajó|eső nítsunk egyetemen. hogy egészséges éstettrekészvagyok. be a |egérdekesebb van aÍőzéshezis meg az emegy Újságíó. a szakiroda|omban szerepe|.a másik a mágnesterá. kü|önösen.mitnemkaptunk meg. a nógyógyász az elsők között teszte|te. de hozzáteszem: ez Amerikában nem je|enti. rint. a munka kezdeténvagyunk. a makrobiotikus szakácsmár a múlté? szerűMagnapress Mx. kutatásoktámaszt1ák a|á.orvosoknak tani maguk döntöttek így. Vo|t né.ok és ott is kedvező fogadtatásrata|áh. Vérzik a szívem.nek segíteniaz embereknek a lehető legjobb tú|ra. Fe|kértek' ugyanazt mintitthon. Mive|azonban nem ismeretesme|lékhatása' és nincs szúrás.Végreegy bo|dogember!Mi a titka? akik e|fogadják' hogy a mágnesesség nem |átható' mégishat' akár az e|ektromossás.Azt hiszem.mennyiSzenvedő embervan' de csak azoknaktudoksegíteni. ami e|ég egyi.hogy a gyermekeimködoktorrá avatta egy New York-i egyetem. egyben ösáönáru|jak e|egy műhe|ytiikot készÜ| egy kötet. Én egészségi á||apot e|érésében. Persze az évek Hogyne.gyorsabberedményt hoz. hogyo|yanegyedü|á||ó módszeÍt mutathatoknekik. hogy irányÍtott mágnesnya|ábothozzon |étre' Ezze| aztán úgy bánhatunk. és ez e|ismerés' az l szé|yte|en. ami. A következó szakácskÖnyvet Miért beteg az ember? címme|. ami |ényegében a Nap é|ő szervezet jó| ézem magam. de ezeket korai volna kikotyogni.A korábbi fej|esztésű készü|ékek két|ábon á||nak: van bennÜkegy erős mágnesfej.és köteteAz utóbbi években sok időt ésenergiátkírendszer ket megtö|tene. sok| Dr.E munkánkután avattakdíszdoktorrá bennünket.e|ég megdöbbentő |esz' és kivá|ó érzéke l Ön írt már egy könwet a fiáva| közösen berekhez is.tett FlR-pasztil la tartalmazza.ezen a téren gyűjtiossze zést kaptam: a |ányom dietetikusként tödéneteinket végzett.Kövesdi Natália a természetgyógyászat é|őrek|ámja|ehetne: fiata|os ésenergikus. mert De akkor most hadd megózési lehetóségekhez is nagy segítséget. Jobb kihaszná|ni paszta|ataiszerint még hatékonyabb'még mindigaZ' amit nyújt az é|et.egy anya szánagyobbelismerés. Pógyor Margitszü|északiknek sürgós te|nek-mú|nak' nem érdemesezen bánkódni. ami meggyőződésem je|ent.mindaz. kiegyensú|yozott. Most azonban itt az ideie' hogy I Közreadnak |ega|ábbnéhányat? visszatérjek a táplá|kozásban rejlő egészség.t' évsorán több tízezrenalka|mazták.amit |eírtunk. mint a szintén korni. Egy New York-i Ezek szerint a Íőzőtanfolyamok' amiket évekig tartott.és taszarka|ábak is szerethetők. nem az öregség. pedig e|őadásokat tartottam. mintazon bánkód. mintaz akupunktúrás orvosa tűve|.Hozzáteszem. régita ismeri. Ezért a|ka|mazhatjabárki otthon. hogy fog|a|juk össze' mi a betegségek eredő oka a mi meglátásunk sze. ha a tapaszta|atokatmind le vánt a Magnapress bevezetése. de ott még ja' hogy a gyermekei Zimber Szilvia elixír 39 .Boldogságomhoz hozzájáru|.Sok természetgyógyászatimódszert isme- 9o székhelyűegyetem fe|kért arra. mi csak |ogikai sorrendbeszedtük a tudomájutotnyos tényeket'és meg|epő eredményre tunk. szerintsokak számára mego|dást I Nemrég mutattak be egy új mágnesterápiás készü|éket.Az egyik a makrobiotikus táp. Ez hogy történt? vetnek. te|jesenfájda|ommentesés vel on mintha visszafe|émenne az időben.lgen. a honlapunkon.ra|ánez ahozzáá||ás is segÍtabban. pia. |ékke| is? . Hogyan csiná|ja? . vábbfej|esáése. mint az eddigiek? . amive|tízévefogla|kozom.éscsak az tudja ró|a. tek az embereknek.mára nem |ehet jó úton járnak' hány figye|emre méltógyógyu|ás is. és rendszeresen I Vannak már tapaszta|atok az új készühaszná|omis' Ezt aján|omszívbő| mindazoknak.számára hasznos sugázása.k ul készü|ék' a Magnapress Energy már három |árek éskipróbá|tam. Ezt a nyé|be Ü|te|á|kozásés testmozgás.jtt írjuk'és mégmás nagy terveink is van. egyre fiataIabbnaktűnik. is. A hátsó borítónaz á||'hogy dísz. amikor|átom. derűs.A Magnapressta fiam elvittea Tengeren.toakarnánkírni. nagy siker. érezzem az e|őttem á||ónapot. Ez utóbbitaze|mú|ttíz könyv' amit ít.

A hasnyá|mirigy a szükségesné| kevesebbinzulin hormonttermel. de azt'a bontófermentumok ják' mie|őtta szövetekhez jutna. Bórének feriőzésekke| szembeni e||ená||ásacsökken.A fej|ett társada|makban vá|ó |assan népbetegséggé szövődményei diabétesz megkeserÍthetik a betegek A cukorbetegség é|etét.A diétame||ett páciensné| nemfog kia|akulni a dtákka| é|ő ha a potenciá|is cukorbe abétesz.\.t vércukorszintie is csökkent.mint amennyita hasnyálmirigyterme|niképes. Genetikai haj|am. e|őtt Íogyasztjuk. Esetenként a sú|yos i|yenkor a letták kémiáskómát okoz. csalán-.Az e|sősegé|y. 25-259 keverékébőt L átonyaés nyírÍalevé| 1 evőkanálnyit 15percig Íőzünk 2.van|étjogosu|tsága.ame|ybŐ| pár szemnek diabéteszesek I db. orvosra de sokat egyÜttműkösegtthet a ve|e ász is' dő természetgyogy Az enyhecukorbetegséget jó| |ehet gyógyttani fitoterápiáva|. ÍeketeáÍodkgÍehéÜab-héj' 1 25-25 gyermekI nya.:.ezértsokat iszik' A szervezet.A gyigynövényeka|kalmazásának a hasnyá|mi1gy ffi tÜnetek vés W kiha a szűrővizsgá|aton inzutin. A cukor bontáSa mennyiségben is káros a szerná|' ame|ykis pedig vérben. . mege|őzés. ésaz orvosjatab|ehet a szintetikus hipogli. sőt a komo|y cukoris javttható betegek á||apota gyógyászok á|ta| észet a term javasolt programmal. magát. r-: -. ezér1gyakoriak ná|a a gyu|ladásos. alka|omma|. 40 elixír . étkezések e|őtt isszuk. |omma|. kockacukor je|enti. nem tudta ener.|evél. E|egendőinzu|interme|ődikugyan' |ebont.'. Ha a szervezet szamara Ke Fitoterápiás segítség f / j ?' {:*T. Ío|ega végtagokon. jár' Későbbiszovődménylehet az ér|omma| va|aminta szÜrke há|yog és _ e|meszesedés. A környéki idegek.3 majd |eszűrjük. keze|ése diabeto|ógus szaktartozik. :. ahozzáértők máris segíthetnekrajta. e|őtt. teg méga kór kife1lődése kénthuzamosideig fogyasZanagyógyteágyó.i*".# enyhén eme|kederül'hogya vércukorszint gyógyterendszeresen dett.*. Naponta 1 alkaben.b**--*.tí .ígyanvérben.majd a megeme|kedik a nak szintje elakad aZ acetonvizeletben.gennyes kiütések'az ehhez ad! dó vénás pangás miatt pedig |ábszárfeké|y alakulhatki. kecskeruta és gyökéÍ) (szár és keverékébő| |áncfii 2 d|viz1 evőkaná|nyit 15percig Íőzünk -2 majd |eszűrjük. 3. . étkezések ieketeÍehérbab-héj. okok Qr xovn<rzŐr: E N N E K A N / I NT D0 B B E M BERTSUITOANYAGCSLBLBETEGSEGNEK A FO OKAIA ott kel||ennieminden cukorbetegné|.*.i G giaként hasznosítani a cukrot.ha fe|halmozódika kerÜ|' A magát inzu|inozó be' beteg kómába teg iratai között ott a he|ye az errŐ| szó|ó iga. Ji |enne. *q5. Egyébokok (pé|dáu| a hipofízispajzsmirigy-hasnyálmirigy-me||ékvesék-nemiszervek a|kotta hormontenge|y rendelIenességei).ÍáradInak érzi ka|. a Vezetre. cii. mive|a szemfenékihajszálerekkárosodnak |eohamarabb _ más |átási zavarok' A JAVASOLT cyTcvrnÁr: í. kat'A mégnem sÚlyoscukorbetegség je gyításában hatékony segítséget szintén |enthetnek a gyigynövények. 5. Emiatt a beteg gyengének. melt akkor &. 2. zo|ásnak. Naponta 2 dlvízben. mive| nem tudja hasznosítania és a fehérjéket' cukrokat. A szervezet inzulinszükség|ete nagyobb. 4. ami nagy fájdaszinténmegbetegedhetnek..vas|atára csokkenteni A nagyon alacsony vércukorszint mennyiségét is.|ebontja a zsírokat médékben tápanyagokígynincs ke||Ő e||átva . akkor á1a| ter. A diabétesznek van néhány A beteg á||andóanszomjas.és ha a táskájában van inzu|inin1ek. szintén tipikustÜnete.

Az inzu|ininjekciizást csakis a többsége a zö|d |eve|űek' a szakorvos engedé|yéve| szabad abbahagyni. étkezésné| Íogyasszunk immunrendszer működéséhez ésa s tvtinden negyedéve| kevesebb mint kü|önÍé|e Íertőzések IekÚzdéséhez. R tottragyma het a Go|denYacca is. de fokozhatjuk az betegség|egfö|jebb7-10 éveál| Íenn' anyagcserét csök. a májbetegségek ésrágyógynövényeken már emlÍtett kívul sokatsegít.tehát csökkenmunrendszert. |yozza az e|lená||i ésregenerá|ódihogy a vércukorszint megeme|kedik. hogy az inuIinenergi. A gyermek|áncfű.ffi A s'oroséstartisbarátikaptinkivizsgá|ásokalapján fo|yamatosan e||enozi a be azavokádi.akinek a be|kenthetjük ko|eszterin szint. a vegyünk ben vannako|yan a|visejtek. Soszetes antioxidáns ésantibiotikum.ráadásu| homeopátiás vagyásványi csökkenti a vérnyomást. mert ettő| ugrándozik a vércukortani a szénhidrátokat. aZ is tudni ke||. Lega|ább egyiráva| |ekésóbb kezd csökkenni. a zsírokat és a A rendszeres' kiadissóta. Csökkentik a vércukorszintet. igyunk ingyógynövényteákat' magát'de akinek sikerü| végigcsiná|nia' az megszabaduIhat a cukorb+ tú|sú|ya Íáradékonysághoz. az orvossa|egyetértésben szabad e|kezdeni. a répa. tásával nemcsakmegőrizhetjük tűrő képességet. tek egyszerre regenerá|idnak. A Go|den Yaccára épü|ő'2-3 vérnyomásprob|émák kiaIaku|ásá-désihormon terme|ődését. a Íokhagyma' a marti|apués a medveszó|ő |eve|e. hogy ha a hasnyá|mirigy. amennyit kívánunk.testmozre|axálás' szint. |assÍtják a korra| s R tritzott Go|den Yacca nem csodagyógyszer' csak egy tunk isazegészségünknek. A hosszu étet titka *. hogy a higiéniával akárár1ha. A hasnyá|mirigy regenerá|ását csakis az kezdhetie|.} A kia|vat|anság a stresszhez haésa zsírégetést. kos daganatok kia|aku|ását. 1. csolatok nemcsak a lelket. az uborka. ame|y a növekeálta|ánosméregte|eníto{isztító kúrára. de az inzu|inadag reduká|ását csak |aboratóriumivizsgá|at ut.a kukoricabajusz és a csicsika g|Ükokininekettartalmaz.son|óan megeme|i a szervezet kortia rossz jét. a zö|dbab.aki a ruspárga. rán bebizonyosodott. Va|amint bIokko|ja a májpanaszok ésa zo|szint|ét. sem sörélesztő vagytáp|á|ékkiegészÍtő nyÍtottan tehermentesÍti az immuntudják lecsokkenteni'Az is prob|émát okoz. a kecskeruta.kezébenl Dr. majd teljesene|hagyhatik. ame|yek mégkétrigliceridéskoleszterinszintet. . ffi A stresszmentes korszint megeme|kedik.Íő|eg ros egyÜttműködése. a katángkóró' a |6pugyökér és az örvénygyökér az utóbbi (/nula)novénynemzetségrŐ| inulinnak nevezettpo|iszacharidot tarta|maz. bizonyos móriazavarokat ésegyéb agyműkögyigyhatású. a csalán. AZ ALKALIVAS GYŐGYNOVENYEKET HATASUK ALAPJAN KÉT CSOPORTBA SOROLJUK. A nevetés tettinzu|inadagokkal is kordában lehettartania cukorszintet' A bétanemcsak a szívésrekeszizmokat bőrtés a ha. emésztési kább nyugtató panaszokhoz pároIogtassunk tegekné| tapasZa|hatófokozatosleépü|éstő|. (lásd dőt! A méregte|enÍtő kúra megkezdé(Yucca schidigera) hatóanyagát tarta|mazi készítménnyeI regenerá|cikkünket az 56'oldalon!) se e|őtt azonban konzu|tá|junk orvoni lehet oket' és a vércukorszintje Újra norma|izálódik.at. egyedü|á||ó termé. huzamosan kel| adago|ni azokaI a cukortab|ettákat. nincs szükséginzuIinra.{. akkor a vércukel|őB-vitamin-beviteIről. akadáévigtartó gyigykeze|ésa|attelóforduIhatnakrosszu||étek.'ff A szervezet méregte|enítéséve| A hasnyá|mirigyregenerá|ása szont miné| többet! mege|őzhetjük a komo|yabb emésztéA diétázás ésa gyógyszerek szedése me||ett a si zavarokat. Lú. Ezt más mefel a szervezet. ||yenkor az je|enthetmegoldást' hogy a Go|den Yaccáva| párfehérjéket' védi az idegeket. éte|t. hogy az inzu|ininjekciók o|yannyira. Nagy Géza kü|özhetet|en az anyagcseréhez. gásés va|amint a vitamin. ErősÍtik az immun. az ffi elixír 41 . ezértszükségvan egy e|őzetes.dústáp|á|kozás hatékonyan csök.mint a glukóZ. Ügye|iünk szeruezetünk egészséÍekvés e|őtt ne Íogyasszunk koffeines ffi ges A komp|ikáIt és hosszÚ kúránaksajnos nem mindenkivethetia|á sav-bázis egyensú|yára! A savak vagyalkoholos italokat.. a keserű fosz|ár. ezértnem chanizmussa|haszná|ja je|ent további megterhe|ést számára' Ahhoz. a kókusz stb. ha a cukor. e|einte éscsak képességet. a fehérbab-héj.rendszefi' éssegÍti a szÍvműködést. anyagotmég nem sikerÜ|t de a|ka|mas a vércu korszint csökkentésére. hogy csak ak. 2.án. hanem növe|i sejtek regen e rá|id ásáva| párh uzamosan az inzu|inadagok fo kozatoerősÍti. n ztilo tea rendszeres fogyaszdorÍinszintjét is' ami Íokozza a stresszffi A hatóanyaggalfo|ytatott kísérletek során kiderÜ|t. kor érdemesbe|ekezdeniebbe afokozatos gyógyÍtásba. ha az a|Íaés a béta-se1Íormájában. serken. hanem a teg á||apotát. A fekete és a vörös áfonya |eve. sőt anyagokka|.rendszeft. ső szervei kifogásta|anuI működnek. erősÍti az im. A k|inikai kíSér|etek zunkésszaunázzunk rendszeresen. akkora Moháve-jukka enyhÍti a megÍázás tiineteit is. nem pedig az inzu|inte|őá||ító béta-sejtek.GYOGY||oEL|XÍR hető. vi.D. egészségünket. üdévé varázso|ja a kenti a feszü|tséget. jó szer _ ám csakis a szakavatottak mennyiségű né|. é|etvitel bizo. továbbá nakkockázatát is. i||io|qokka| dÚsÍtott fürpesekinzu|int termelni. *. pedig ko|jákaz a|fa-sejteket. Energiát adnak a szervezetnek. Jógáz. dési rende||enességeket. és bármikor e|rende|heti a vá|toZatást' testet is ápo|ják. A kÚra időtartamaalattteÉ légzési vezethet. A B-vitamin segÍt Iebon.Ha azonban sunkka|' természetgyigyászunkka| ! gondoskodjunk gIukagontterme|őalfa-sejtjei e|őször a Langerhans-szigetek regeneRendszeresen a ffi pé|dáuI rá|idnak. vitaminés rostgyÜmö|csökbő| dús zö|dségekbő|. EÁ a haÍikémiai|ag meghatározni. a szervezet ensan csökkenthetők. baktérium ugyanis -G. járómeA betegnek tisZában ke|||ennieazza|.i||etve és a re|axá|ógosÍtó mészetesen a|apkövete|mény a szakorvos ésa természetgyógyász hatású iIlóo|ajokat! szo a zö|dségek tú|nyomódáste|ősegÍtő . ígynem terme|ődikgIukagon. az orvosi zsá|ya. ame|yek b|okti a hormonterme|ést. s-t- f $l . ává a|akuljon át. le.

o E|őforduIhat.dására utalhat' kú fo|yadékpót|ástigény|omagas láznak. rorurossÁGA A NYELW|SZTÍTÁs 42 elixír .emésztési zavarra gyanakodhatunk.Ha áram|ására uta|. re. Nem duz. utal.tÜkörnye|vnek''.. nedves. így rendszer á||aPot{t tÜkrózi . az A. remegŐ nye|v szívelégte|ensé. e|színeződést zékenysé9ére követkeáethetÜ n k' o A hátsi harmad kéto|da|ánaksötét. a szív-vé.a Vese. a pedések'sebhe|yekvagy tövisek. vi|ágospontok je|ennekmeg a nye|v eIső harmadánakkéto|da|án. Ha a nyelv hegye kékesli|a. nem. A nyelvtestközépső harmada a gyomor és a lép'míg hátsi' a|si epebetegségvagy tífuszjei|a Vese. szinle érdes nyelv a ki. o A merev. llyenpotra Vagy fo|yadékhiányra gyanakodha. .tudnunk kell. hiányában fordÍtott kiskana|at.koIerára vonat |átható. éskissé ami a testned. z egószséges nye|v rizsaszínű.hányásnak.és nincsenek rajtatörések. csökkentvér. e|ső harmad kéto|da|aa ba|. működési zavaráravagy .letve a kony.kor a gyomor ésa |ép a|uIműködésére.^ + a gyomor I. unk táp|álkozás tünete. annak egyIefe|é lyag működésizavarárauta|' zésre gyanakodhatunk' Ez könnyen összek+ Mit üzen a nyelvszíne? A kíná orvos|ásszerinta nve|v|er lép'i||etve a hasnyálmirigy eredménye.vérhasnak.-vitaminok hiányára gyanakodhatunk.Uta|hat pangását mŰkodését. jelzi. a|uI o Ha a nye|vhátsó harmadán U a|akúsötét tapasZa|unk. íelha|mozódott több|etme|egre. a kivá|asztott méreganyagok a konybé| vagy akár vérszegénység |á akupunktÚrás csatorna működési kÚ energiahiány napközben táp|á|ékokka| visszajute|Íogyasztott körénekÍunkciózavarára is. a szív he|yteminden rő|. Íehéres be. fontos részét a nye|Ven ail1e|zi. reggelente megszabaduInunk a nye|v|epedéktő|. energetikai egyensÚlyának feIborulására. Ha apró repedéseket|átunka nye|vközepénésa szé|ein.harmada amáj. piro.ame|yek már a konkrétbetegségtünetek kia|aku|ása e|óttuta|nakegy-egyszerv.a húgyhi.A.A nye|vközepén meg. a nyelv te. hörghuá|lapotát.vorös nye|va szívenergetikai IsÚ|yára utaI .fehér nye|v a kínai orvos|ás sze.verhetoa |eukop|ákiáva|' ző A két |epedék köZti kÜ|önbség az' á|lapot. sas eIszíneződése . e|vá|tozásai pontoské. lyag és a méh leképezése. Ha a bevonat részbenvagy teIjesen|eválik' keresztÜ| vá|asztja ki.gyengeségérekövetfelel keáethetÜnk' rÜ|ete egy-egyszerunek meg. Sőt.nekzavarét.for..nyelv' zadt.A sötétvörös nye|v |ázasbetegséget. A nyelv hegye a szív ál|apotát je|zi.hogy a szerve áramlásés a vérkeringés diszharmonikus |ehám|ik a nye|vtestrŐ|.száradás jele' Kíséro rintenergiahiányra. pet adnakegészségÜnk.vastagbél meri.l e vek és az anarnia szabad felü|etének Iegapróbb ami egy rákmege|o A kínaigyógyá. veseprob|émát)e|ez. i|. fehéft:lepedék |ez.ésje|ezi annakenergia. o A nagyon száraz. rutragyanakodhatunk. meggyengü|t.|en energiaá|lapotára. naka szervezetünkbe. Beg1|édes nyelv|epedék o A sápadt.D. A nyelv e|sŐ harmadának kéto|dalán |átható sotétvörös vagy piros pontok a tÜdo gyengeségére.i||etve a jobb tümozgékonysága és dő egészségét tükrözi.zet immunrendszere és nagyfo Hanem tesszÜk. mártöbb szatban hogy míg a szájüregi gombás Íertőzésbevo ismeft ezeréve a nata e|távo|íthati.ha a nye|vszámozidott fe|a gyomorbanés a be|ekben. get jelez r A petyhüdt. Ha a |epedékvastag. dék a patkóbél megbetegedésére. neres. a be|ek. addig a leukop|ákiáé nyelvdiagnosztika.A nyelvminttérkép A nye|ve|ső harmada a szívés a tüdő zinávÜnk színe. o z vJ . kony.nye|vgyokönmegjelenő bevonata bé| tÜnete |eheta nagyfokeringésre' va|amint a tüdő. hogy a |epedék mozog. hiszen nyel. az energia.ja.a húgyhó|yag. diánhoz tartozó szervek Íunkciózavarára . hogy a takozr megjelenő e|változásokolyan f igye|meztető je|ek.Fe|Ü|etén vé. de sárga' éte|ha|. o Ha a nye|v egésze vörös' a szervezetben kodik. tunk.. ha a gyul|adt.o Ha apró. mí9 a gyu||a. ^. CUkorbetegségje|e |ehet.nedvessége. EZ nevezika kínaiak . akupunktÚrás csatorna szervei és a be|ek energiahiányos á||apotári| áru|)e|zi.giahiányára egy MiVe| a szervezet éjszaka a méreganyagok |etve a testnedvek kimerüIését. A Vastag. elégte|en.Nye|vo Ha foltokban vagy az egész nye|venfehér má|naszerŰen vá|ikvörössé a nye|v' = haszná|hatunk nye|vkaparót vagy tisztÍtáshoz o A zö|deses e|szÍneződés je|enikmeg' szájüregigombás fer1o a máj-epehó.ésa B'. Skar|átesetén pettÍel. újramérgezve azt.|epedék ..mígaz mája.egyen|etes. |ázasá||a. energyanakodhatunk. Ha nem ilyen. Ha tehát komolyan vesszÜk a nyelvdiagnosáikát' mege|ózhetjÜka betegségeket.iI |etve az egész szervezet funkciózavarára. a vastagbéIér.vöros terÜ|etekfekisséduzzadt részekke| vá|- További áruIkodó jelek Ez gyakran|áihatóhosszúantr úra után. nem petyhÜdt' mozgékony és haj|é.^^ I e A sárga nye|va léphasnyálmirigygyomoro Aszáraz éssárga nye|v|epedék "o ^ ^ Po u^ E 4^ s L^ L .je|enő fehér|epe- o Ha fogazott bemé|yedések je|ennek meg a nye|v két o|da|án. működéséreutaI nak.

betegsé. és egyaránt értékes. szabá|yozza a sav-bázis egyensÚ|yt ésaz anyagcserét.ám a fokozott igénybevétel miattté| vége fe|é kimerÜ|. ésmikrotápanyagokban táp|á|kozunk' A hideg.napfényszegény időjáráskedvez a kÜ|önfé|e korokozoknak. ame|y erősÍti az immun. ÍerIőző citrom. Gazdag fo|savban. .=rtxin GYŐGY||Ő TEL-I I tV\I |. friss|evegő helyett inkábbzárt he|yen tartózkodunk. tövis-készítmények világszerte egyre népszerűbbek. A-' B-' C-vitaminban és valamint számos ásványi anyagbanésnyome|emben' többek ka|ciumban. szegényebben párás. serkenti a vérképzést.l l_ *. MiveI tízszer több ll rl tartalmaz. ame|yek e||en immunrendszerÜnk fo|yamatosan védekezik.Nyersen. ésma már nemhiányozhatnak a családi házi A té|i immunerősítéshez né|kü|özoatikákbó|' hetet|en az antioxidáns hatású cék|a. rézben és ivóléként Íőzve ban.. va|am int aZ anyagcsere{o|yamatok során keIetkezŐ. . hanem tgyu| |adáscsökkentő hatása is ta &i ismert. *{ is-"'' pd A té|i hónapokban kevesebbet mozgunk..ts.képte|en rajtunk' betegségek könnyen elhataImasodhatnak Tibetben a homoktrjvis az egyik gyógynövény.. jódvasban.t-. Iegrégebbi Kínában pedig napjainkban is gyigyszerként használják. Nemcsak az immunrendszert támogatja. között káliumban. z immunrendszerszervezetÜnkbonyo|u|t és érzékeny védŐhálija'ame|ynekfó fe|adata. véde|mi szervezetÜnk rendszere teháterősttésre szoru|.(@:il: elixír 43 .'ü. rende||enesenmŰködő sejteket. Ígya kÜ|önfé|e Amikor meggyengü|. jó| el|átnife|adatát. cinkben. A homok.I NENOSTES \" .." IegyengÜ|t szervezetet. hogy fe|ismerje és megsemmisítse a testÜnkbe kerÜ|Ő|degen anyagokat. kórokozikat. mint C-vitamint a műtétek. rendszert.a t rl gekutángyorsan regenerá|ja a r|.

ésé|etfunkcióink minlmumonműkodnek'A fennmaradóener giát immunrendszerÜnk fel. r^ vr td E 7^ / +t fL^ ^ eo . rendszert'Antibakteriá|is ||apító' koptető hetően hu ruto|dó.li l lr'í}ir Egyes gyógynövényekke|természetesmóvéde|mirendszerÜnk kidon segíthetjÜk mŰködését.itii #"- ' "ll *( .:: Az éle|miszerekben talá|ható ada|ékanya gok arra késáetikaz immunrendszert. ké" Lángvörös kasvirág Fokozza e||ená||ó pességÜnket. gyermek|áncfű-|evé|.ii i l'l |. U g y a n c s a k g y e n g Í t i ka z i m m u n r e n d szerl a háaarlas' vegyszerek.*l"j A té| a beÍelé fordulás ésa pihenésidószaka' |deá|is minden o|yan mozgás. hogy műkodésbe|épjen. ' Apróbojtorján Antibakteriá|is és erósítő vagyunk' hatasu. ' Ginszeng. baldériumés és nyugtatja az víruso|o' tisZítja a szervezetet.kohogéscsi is' Íertőt|enítő és |égÚti ' Homoktövis. munerősÍto {ll:üisí-lil 1 ü $l. mag Ezek a csípős anyagokat tarta|mazó gyógynövényekaktivá|ják az immunsejteket. I -"*. . ame|y meg_ lAhét 47 kne nneq Ha ehhez nem lgazodunk. kivá|o e||enszere a gyu||ada. med itáistresszkezeiési technikát' reIaxá|ju junk' végezzÜnkautogéntrénlnget. Haszná|atuk e|őtt egyensú|yozott módazonban tájékozidjunkaz e|készítésük i:rttltI rn*nt. " Bodzavirág.:tx:. tartsu | vagy kérjÜnk segí[SegeL kine7|o|ogr.. kenleni a ránk nehezedó nyomast| Ha ezl kat segíta regge|ente vu'LuJU. a a vérnyomás. és iktassaki őket' Amíg kon bevitt .*w. r hr nvnvry l Un r+ rL U L4 Er t or l0 r- mészetes aIapanyagokbó| készÜ|t'miné| Íe|do|gozott és ita|okatfokevésbé éte|eket gyasszunk.'&- kezzÚnk ezeket természetesa|apanyagokat iI mazó készítményekre vá|tan tarta| Molnár Panni (Folytatjuk) 44 e|ixír . hatásának köszön. fertőzéseknek. azizmok vérel|átása' ráadásuI bo|dogsághormonok is terme|od' idegeket. az ería|at ésaz immunitásterosíto fIavonoidokat.gyu||adascsökkento. Ha erre nincs |ehetóségÜnk.tanuljunk meg va|ami|yen nem tehetjÜk nk. a pu|zusszám. tuurEqvt { |o nu Ád r+ nt t. igye- 1// '\*. a |ehetséges mellékhatásokri| és az e||enjava||atokril! ' Csipkebogyó. ipéfa HatékonyimhatásÚ gyigynövények. paprika. somŰkodését. szervezetÜnk a m a | i a n t t | z t t c c z l m n i vagy akár uszás' A tartós stressz gya|og|as. .. soknak. hogy e||enőrizze és konigá|]a a véde|mi matokat. A té| a szaunázás Íoszezonja' Hetente egyik Iegnagyobb e||ensá az immunrendszer ge' ilyenkor ugyanis a meIlékvesetöbb vérkerinVegeZVe1avilhat1uk egyszer-kétszer és Íittentarthatjukimmunrendkor1izo|t terme|.Fokhagyma.'mérgekre'' azonban az étel|e| i |c e n t r a | 'n e m t u d j a k e l | ó k e p p e ne | | á t n e r.nek. gyorsu|az anyagcsere. Az a|vás közben terme|Ődo me|ahormonÍe|e|ós tonin és pro|aktin az immunitásban résá vevŐ fehérvérsejtek terme|odésá ér1trÁr1 iq Ínnlns hnnv te|ena szokasosná| tobbet. {. hatásúgyógynövények. í*í íI }t}i"i. nyírfa|evé| gyulladásNagy mennyisé9ben tartaImaznak gat|ó es bakténumö|Őhatású. önszuggesZiós gyakorlatokat' nk önvizsgá|atot.s mindez kedvezően hat az immunitásra. ze||er. szobabicik|i7éS egyensúlya konnyenfe|boru|. u' ' 'v.amj gyengíti az immunsejtek gésÜnket. madárberkenye.Sto| fel' i|yenA szervezeta|vásközben to|todik kor ugyaniscsökken a stresszhormonszint.':. édesgyökér' ökörfarkkóró' aranyvesszőÍű Ezek a szaponlnt tarta|mazó gyógynovények kiváIóroborá|ókés immunstimu|átorok.. fekete mustár.aldivizá|jaaz immun.]aLÁl^ron amelyetme|egvízzelkezdünk. juttatunk testünkbekÜlonfedoszerek réven le vegyi anyagokat.Amennyire lehet. |gyekezzÜnk tehát |azítani. 'íbÍ jarol' pontos a|kalmazásukrÓ|.szerÜnket' végzett vá|tózuhanyis.kiváló e||encsi||apíti ésa koszerei a meghŰ|éses betegségeknek hogésnek' " Kakukkfű Erosíti.li'l. *J*---.és hŰvössel fejezünkbe' ij 'yi: ij .s' &*il ttrf $. hársfavirág. [ll t":. csalán Magas C-vitamintarta|muk és antioxidánshatásuk miattérdemes fogyasztanunka belő|Ükkészített teát.vagy ha botisztálko rünkön keresztÜ|' kozmetikumok.. csok.azaz segít'ha Íáradekonyak " Gyömbér' kami||a. Mozgásra minden évszakban szÜkségÜnk van' közben ugyanis a Szervezet fokozottan javul a szervek és terme|iaz immunsejteket.^|^^^.li tit. meg. |egalábt:7-B órát a|udjunka te|jesr+ nonarálÁnl Ác Árr. arra haszná|1a fo|ya. hársÍavirág |mmun Iaz-ésfajda|omerósttó. " Szomoljai szeklice Fokozza az immunrendszeraKivitását' ' Benedekfű Biostimu|átor.

ü E|ősegítheti a több éves lerakódások e|távolítását a vastagbólredőibő!.. . ! Hatás 1-2 napon belül! Salaktalanítás nélkül nincs hatékony méregtelenítés! Ü Támogathatja a bé|renc|szer gyors.lan0$anb. .Ü. . szebb lehet a bőr ésa haj is! <É** L-*- iÍ b€khőI ie-code A70K0SDIET-DRIN = cslrnioitvA tooYAsznntfi | PAtAfi 20 NAPos ltÚnnt Á $k 9|€g0d0il Otl| ||oliíilólt telnól 990E/20t I FOGYOKURAT KOl\lCINTRATUM SEGITO HOLGYEKNE 9 TERMÍn nntÁsn I PAIACKBAN oiúnlfuwol! |ogyolrtó Hotósót klinikoi vizsgólotok tómosztiúk olú.életérzé{. Íesresonn has.\4ANN1 rcm I I onooÉi|^ p^eFürÉR|^ | l9'-.' Citrusbiof|avonoid ésC vitamin tarta|ma támogatjaaz immunrendszert.-a a vastagbélben találhat<i! . Nem hashajtó! .. onooÉnúr .' Segítheti a Candidaésegyéb paraziták eItávo|ítását.' Az OXYTARM . p Y tross.Ö. formu|óiót 3l{ergy szobodolom védi.| HOZI.ü A sa|akta|anítás e|ősegíti a méregte|enítést ésa szervezet tisztu|ását' .l ntnllnÁz. kímé|etes éshatékony tisztu|ását.Ö.l rtnlÁnll Ís l mroluttt ünnrlmn. 3. Ö] Az immunrendszer 70-B0%.A A FORITIAT! z 4 KtRlsD noyó0vsztntÁmrml. Ha |obb az emésztés.

lakhe|yként'' mennyiségben álI rende|kezésÜnkre. ismert tanokbó| e|ixtrje fiata|ságnak az ezoterikus A Íiatalsdg JOGAJA // jóga ésaz é4urvéda tűz(agni)éget. l Az ájurvéda szó van kimérve''' hogy már évezredekke| eze|ótt is kutatták zetekszámáva| mentá|is energiák A finomabb ésérze|mi a fiata|ság. (prána)óriási fej|ő. fagyasZott. nem miközbena testöregedéséve| ezt hirdetik. és. jógában jól ismert az a a e| a lehetségestő|: je|entése hossza a |é|eg. az éteI táplá|ja. örokké szomjasak nácsokat. A nehéz energiát dek|ődnek'és a fizikaitestetazzal a cél|a| éte|ból gondozzák. ame|yet nem cé|ja szeme|térően ezeknek pedig a |evegő. a Hima|á...ideálként A maifej|ett társada|om a szép. álé|etenergiájára. de csak Jo Mezősi Annától' a Ke|et. marad dunk.hogy megtestilegóvjuk a szívünkben rejlő nektárt' |e|ki|eg épek' egészségesek és kiteljesedet.megalkotott fiata| test bŰvö|etében él. messzebbre ségéné| és fiata|ságánáI megfe|e|óen e|készÍtett iránt |ott. hogy. rende|kezésre á||ókozmikusenergiábó| vagy megúju|ás raszájanát.cserekapcso|atban ajurvédikus . nem A |élek spirituá|is Útja értekintenek. de sok _ megeszünk.kasi |égzésse| hiába kértÜnk test-és lé|eKiatalíti vezetójétó| pránaóceánban' mara. amennyit a |ég. a . BudapestiKözpontjának zésÜnk járunk-ke|ünk ebben a ta... ji minŐségű nyerni. Ezért ke|| nem. iránt. Miközben a kÖrnyezetünkke| kulcsa? egészség _ Az e|ső fennmaradt vagyunk. junkfiatalosak. .. a |ehe vá|aszt ad mindenegyesnapján marad.a mindenkiszámára vek már kétezer éwe|ezelŐtt em|egetika minttranslormátorok anmű. A |égzéssel elnyerhető é|eterő segítse a |é|ek megfele|ő . be részben ame|yet törvényeibeszegÜ|ni a természet gondot nagy for|élegzÜnk. gakozpont tudunk fÖ|venni be|ő|e. a hosszúé|ettitkát. mert a five|. ütkö szintén a saját kor|átainkba doltak akkoriban. Mit gon.dÍtanunk jóva| A mesterségesen terme|t. Kü|önösenazért minőségére és éte| az e|fogyaslott zikai test (a jógában annamajakósa) szép.Nyugat dését. nyitjuttatnak vészetét''. Ebbena megköze|Ítésben (amrita) e|rrÉrlokarnrihrrl&do|yásoft beri test é|etorqét€cseppnyi nel<tár a Ío|yamatos kÜzdeImet.az é|et aá tükrözi' megfoga|mazás. l Mit tehetünk azért.csakráink köny. hogyan arraa kérdésre.hogy minélhosszabb ideig táplálkoás azonbancsak az egyiktényezó.tő legtovább megmaradjon. mi lehet a testi-lelki terÜ|etén á||andó zünk.annyit szakmaiigazgatijáti|' jai Jóga Tradíció kapkodó me|l megenged' Seké|yes.fiatalság amennyit a mi rendszerÜnkbe. forrását? az é|et _ _ részben az A fizikai testszintjén modern módszertő| tek. az em.hogyegyrenő az érdek|ődés Nem meg|epő tudnakmitkezdeni.supenruoman''-jei .superman''-jei örök az tehát.Nem csak az életminőségünk .

zsírmájró|. a ke FIATALíTo GYAKORLAT széles tárházában azál@ R iógagyat<or|atok meIlett kÜ|önIegességekre talános eIvek o|yan pont is bukkanhatunk.tározidik. a ésaz ízü|etekbő|. midszerekrő| van szi! A legá|. Azősi|eÍrások ésaz egészség harmadik Íe|téte|e.nedvesíti. ésmerewé vá|ik.megráncoso dik. a végtagoká|landóan'fáznak.hánynapos |éböjt jozása. nagy |iülsábanésmegőrzésében segitséget nyúitóiógagyakoÍlatohogy az amrita tm. a hűtő |égzés |ehűteni a tú|ságosan fe|hevült testet. a táp|á|ás a Ho|d energiák Íe|adata' A |égzések Röz:j| a sÍtali. (. táp|á|ására szo|gá|óküszervekmegfe|e|Ő lön e|járásokat tanfo|yamon vagyjógatábor. a csontoktomörségecsökken. |égzések. A raszájana a dósák a|kat szerinti egyensÚlyát. ésfe|Ügye|ete ésa tisáítóteák fogyasZáfej. ha nem égetjük e|.A szerk. amely szerint a Íiatalság rása aze|me. Ha a testi-le|kiharmónia helyÍeál. szakszerű Íormája a pancshakarma tisztídás e|óttérdemes az egész útmutatása szerint majd 5-10 perc beszívidásután a fö|ös|e.mertezekena terü|eteken ha|mozi. ame|y e| a testet. hanem más megnyitva táp|á|ja a haskü|önböző utakat a o n 1oganan (atűz Íe|é|esztésének vagy A HoId nektárjának agni qzanhak tisztí-testet. rugaImasan tartja éstáp|á|ja a vos|ás szabadgyökró|' húgysavri|. az 5G55.a mozgás|e|assu|. tás')'Ezt csak szakember get lemosni. issegítegy-két ezze| veazemésztőrendszer tisztulását. szöveteket. Az áma szintén tartjaa tes. segÍt jógaszövegek is kieme|ik G) uara k|asszikus testhe|yzetű fiatá|Ító hatáa ÍordÍtott ászanák sát'közü|Ük is kÜ|öntisen a Íé|gyertyát mé|tatvez. Eza naponta 10. hogyankeze|hető a stresszjógáva|.Az é|et kÜ|önbözŐ szakaszaiközÜ|a gye rekkora kaphadósa. a gyakor|ás gére azaktivitás és a nyuga|om. a bór kiszárad.Miné| több és intenzívebb stressznek vagyunk kitéve' többet anná| tartizkodunka váta kibi||ent á||apotában. (.ido elŐttl öregedéséhez' Amikora nyugati orzít1a azidegrendszert. Az semjó azonban.megőrzésének nit Íontosnak tartja a rendszereslazitást és stb. ugyanenő| e|ene|ősegiti me|ynek A napitisztá|kodási rutinrészeként mosako.mintamikor a gyertya sercegve. évutániidŐszakpediga vátadósa természetes idószaka. termékenység').. nap. Az o|a1 megnyugtatja ése||a. gedhetet|en része a test tisztítása.Ekkor tásának) nevezzÜk. olíva-.il|etve a hetihajmosás e|Őtt a fejbŐro|a. a ban érdemes elsajátítani.|ndra A neve lndrabaszÍl nyi|a')' ésaZegyik gyógyító pont nagy erejű a testben' visszatérni érdemes a kiindu|ó @ VégezetÜ| Iegfőbb Íorá||Ításhoz. a fe|nŐttkor a plftadósa. mint a Íiatalító (marma).GYOGYITOELIXIR ják.az viparita karaninak időmegÍor az e|egendő és a jó|működő agnime||ett neveznek. mefi a regejel|egű nerá|ódás.hogyene a testÜnkis gyors öregedésse| reagál.l Aá is gondo|hatnánk' kat szeÍetné iozzáét|ő ok|atóktóI megtanul|egkézenÍekvőbb módja kevés. séges. ésláb.l5 |esz a gyakor|atsor ('é|eterő. az é|etfo|yamatok nem kapnak redesbevá|t táp|á|ékot. kaianyag. .hason.ot testetbekenni. a kapalabhati a bhasztrika a|ka|masak. tisztÍ|ására ésmegÍiata|i @ R tégzőrenoszer gyors tásra az intenzív.hideg és merev minőségéhez' Az öregedés során a testfo|yadékok mennyisége. ha taIánosabb módszera testegyesrészeinek egyenletes |eggyakrabban atŰztÚ| erős. kar középen ame|y a be|ső o|da|án ésa |ábon a vádliközepén helyezkedik el. elnyerését szoIgá|ják percig a Ho|d-Üdvöz|et gyakor|atsorok is. könnyú.ame|ynek szintevalamennyi testifolyamata kapcso |ódik a váta dósa száraz. Minden rá ható nyomás vagy nyÚjtás aktivá|ja. Ezt az egész ga| ég'Kevés kormot. A méregte|enÍtés érdemes e|őzőe|ősegÍtésére pohár |eg me|eg vizet inni.sa azonban mindenki számárae|érhetó. sa|akanyagot terme|. KÜ|önösen fontos mel|ett érdemes végezni' a néa kéz.Ha a neKártégető |átogasson baiaiÍa' el a Kelet-l'|yugat agnikevés de Egészségközpontba' amelynekwebo!da|át |óanahhoz. ]elaxációl' vagy gyógyirt ke]€ s testi-lelki . bevan szó. az. (Arró|. (ámaként\ rakéIet során a|ka|mazzák a korai Öregedés mer|az a testbenméregként hozzájárula test mege|őzésére . végzendő másfé| órai ászana. raforgóvagyszó|ómago|aj is. szezámo|ajja|. azonban.az a|kalmazott o|ajtilfüggŐen rakódásokri|. szél. testben egészséges ódzsasz mint fizigyakor|ás pozitív hatásaiva| |átja immunitás.. me|egen ízÜ|eti letet. tisZa |ángde jó a mandu|a-. dÍtása') szerint ebben a Íiata|ság nektárja nem tüa tartásban a Ho|d ég e|a Nap mozgatásait zében. pedig e|jutás módszere évezredek ótaa meditáció. nyirokrendszerbő| e|indu|t a méreganyagok kiFontos hogy vé. mert mindent sivataggá tesz.amikor beme|egÍtő márátmozgattuk a testet. és aze|mén tú| is a bennünk élő |egmagasabb A hozzá ua|ó szel|emi minőség. cisáákri| stb.Riki Az érzékdik Íel leginkább a károsenergia.amelyet prána (. a Nap és a Ho|d minőségei egyensú|yba kerüljenek. e|! a vvww. vagy egészének o|ajozása.Nincsmitcsodá|koznunk azon.) l Hogyan hat a váta az öregedés Ío|yamatára? . ürü|ése.bóvebben|apunk 2B7. Akkor véés érdemes gezni gyakor|atokka| őket.számábanolvashat.Az egészséges agni egyen|etes. és annáltobbetidózünka sajátöregkorunkban is.kny'hucimen éÍi -' kormosan ég akkora testnem|eszegész- elixír 47 .

Az ideá|is az |enne.. lazítást segítőtevékeny.fo|yamatosan Az viszontigen megterhe|ő a ri táp|á|ékot. a joghurtotésa kefírt is tanácsostöbbször a2 aszta|. és l Mi|yenÍogásokka| könnyíthetjük fé|ig he|yezkedjünk ell Ez küdo|9át? ülŐ he|yzetben az emésáórendszerünk .. amit közott a keményhas' a te|ítettségérzés. Enyhü|ést hoz. viszont|assúbb Üzemmódra vá|that he|yen a|aku|hat ki. ha az egésznapos kop. mive|azok rülhetik prob|émáA zöldségek'gyü. _ gyigyszerszedés Ha ágyban szeretnénk a jó emésztésért.. többször ennénk keveset. hanem az egészséges is sokatteszemésztésért nek' Hazánkban rendkvül sokankÜzdenek emésztési panaszokkal. egyesek csak másokviszont átmeneti|eg. a maguknak nemcsak a vona|aikért.I Hogyansegítaz emésztési serkentik az emésáést. hatásáagyobbidegeskedés ra Vagy egy Íertózésmiatt gyoremésztŐrendszerÜnk sabb fokozatrakapcsolhat. ra tenni. hogyevés utáne|könnyen fe|boríthatja a és a tú|hajszo|tság ha van rá módunk' pihenegy kis oda. zsíroséte|eket mindenkép. Jó szolgálatot gyomrot ÍeszÍtő te|tségézet esetén.il|etve je|entkezhet tárad€ hogy kipihenjük optimá|is léma többekné| a fárada|mainkat.de igaz. megsze|ídÍti a borsmentaba. Me|egen.A a görcso|dó. esetén az is. Szerencsére . a|akításában jik' de a te|jes kiŐrlésű e|készítve egyaránt gabonakorpákat' gabonafé|éket. Ü|veis lazÍthatunk.be|sŐ béke'' amelyek ésmegórzésében.Q A hasÍájós sokszor vagy tú|ettük magunkat. majd hatehetjük' sankortyo|juk kü| teszpuffadás. utána bé|prob|émák esetén nagy segÍtesetén Gyomorés { gyomonontás gyu||adásgát|ó kekszet miatl séget nyújt és korpás e|rágcsá|va. rünkke|? .jÜnk|elEz nem Íe|tét|enü| ke|lhe|yeznÜnk magunkat' hinagyakorlatokka|. Eá tanácso|ják a is azoknak. ésa rendszeres Azok.|önösen fontosazok számára. hiszenígya szervezet kisebbadagokI Milyen panaszokjelezhetik. kapjaa Íe|dolgozásra vámi nincs rendben az emésáőrendsze.segítségü| e||en csöket AMI MEG SEGITHET.megfe|e|ó je|enti aZ' hogy figye|ésse| táp|á|kozássa|.akik ref|uxpen érdemes szenvednek.sŐt.étvágyta.l Ezek szerintaz ebédutáni szundiká|ás hogya bé|rendszer mi|yen érzékenyen gál a lé|ekben zajló fo|yamatokra: a stressz sem tesz jót? .Ev e|ején sokanfogadkoznak. rendszerte|enü| táp|á|kozunk. és emiatt gyakrabban ke|l idegen fö|keresnünk a me||ékheIyiséget. támasszuk a|áa Íelsőtestünket. l Mi|yenrossz szokásokka|á||hatunk az műköemésáőrendszerünkegészséges útjába? désének _ Közhe|y. hívni hányinger is. 48 elixír . javaso|t gyerekeknek las. dáskínoz.AmikorÚgy érezzük.hogymostantó| fordrtanagyobb figyelmet nak a he|yes táp|á|kozásra mozgásra. sokattehetÜnk meg re|axá|ni. ami ezután hasfájás' szokásokmegvá|. hiszen ígye|kekerÜ|ni éshe|yettük a rostban betegségben gazdagtáp|álékokat a gyomortartaIom visszacsorgását.sokszora hétvémusÚhétköznapokon _ nemjut e|egendó géken idónk az evésre. segítenek a . jó szolgálatot tehet. érdemes Íogyaszhni delétkezés előtt párdarab |anság több rész|etben.Emésztési többek szervezet számára. . páro|va vagyfőzeléknek kon a torna? mö|csök nyersen. a la|ás utánestepróbá|juk A |egrosszabb. hosszÚtávon.ban.A nehéz. Íe|Íúorvoso|ja. hogy a felgyorsu|t rit. uto|sóétkezés rea.Bizonyára mindenki rende|kezik esetbenugyaniskétirának kel|e|te|nie konyság közitt' ésa |efekvés saját tapasáalatokka|arra vonatkozóan. de érdemes Azérzékeny megnyugtatja és a gör. tor. akikfogyni szeretné dietetikusok hogy vala. vódás. a szervezet. hapuffavalami|yen Íertőzés okoz . vá|asZani. ha ti diéttás napokon különösen szé|hajtó haüású kamil|atea.akikva|óbanbetartják tetttgéretet. pihenjünk le! LJ édesköménytea a fe|nőttek bajait is remee|.nek. oanaszokra uta|hat meg bepóto|ni..következhet. és székrekedés oIyan tudniVárai Dóra é|etmidtanácsadó va|ókat és gyakor|atokat osaott meg Vekt|Ünk.fog az á|mosság.elmulasztottunk. Rövid. éssietve ezért ha fogyasZ1uk e|az éte|t. be|sŐegyensÚ|yt.Íe|fordulást''. ha gyorsanágyba is bújunk' hosszabbidejefenná||ó tozása. a szék|etÜrÍtési prob.vízszintesbe fote|ban vagykanapén né|kül is szen egy kénye|mes ségekkel stb.

O|da|anként ] Eröss Eszter ismét|és majd kiÍújásáva| lazÍtunk. mozgatja a be|sőSzerveket. hátta| ü|ve. 20-25 ismét|ésse|. és domború jólgördÜ|ünk. és 10-1 Íe|sőtestÜnket visszaengedjÜk a ta|ajra. majd Íe|sőtestünkke| e|. a |evegő kiÍújásakor szép egyenes Térdben .mennyezet Íe|é törekszünk. vagyakáraz ágyszé|én egyenes Kezünket tarkóra tesszÜk. nyÚjthat' hiszen köztudottanfeszÜ|tségo|dó' ná|. az ujjainkat. törzsünket kissé hátune|emeljük a ta|ajró|. majd ba|ra forduIunk.matosan gyakor|atok |eg célzott kivitelezéséve| végezzÜk. Mé|y be|égzéssel szabadulhat! testunk mozogjon! 20-20 másodpercig kitartjuk ezta nyújtózó testhe|yzetet.1' Kisterpeszbe 1.Jnk. be|égzésre és kiÍÚj.azután Íö|egyenesedÜnk. és Combunk (Ügye|ve. a |evegő ka|kÜzdők hagyják ki ezta gyakor|atot! # 1 :':T::Í.]T:i*:1T- 1' Hanyatt Íekvésben |ábunk nyújtva. közben fordu|unk ba|ra. |ábunkat kinyújtjuk. Mé|y |evegőt VeszÍ. runkon KiÍújjuk megtámaszkodva. az érintett |ábkövetkezik. Lábunkat ta|pra húzzuk.EgyrésZmegsza.sen ta|tvakihÚzzukmagunkat.ahogy lentő tevékenységre. HavégeztÜnk. Fo|ya. nyújtott kasőtestünkke| e|eme|kedünk a fö|drő|. közben Ítj|fe|é ÍeIsőtestünkkeI kissé ászanák. ügye|ve ana. másrésZ végzÜnk. beszívjuk a |evegőt. e|őredőlünk dottanaz emésáésharmonizá|ását majd |assan hogy hátunk maradjon).jon a gyotrő gondo|a. nagyszerepe|+ tünket végü| Íö|egyenesedünk' badÍt a stressZó|.e|őrehajo|unk hogy kezünkke|jobblábunkat annyira. elixír 49 . a |evegőt. _ fé törzsdöntést heta probléma kia|aku|ásában. Törzsdöntést végzünk. 2' Hanyatt fekvésben törzsünket e|emeljük a talajró|' könyékben hajlÍtott karunkka| stabi|an megtámaszkodunk. |assan mé|y |evegőt veszÜnk. nehezen kivite|ezhető.ame|yek dunk. haj|Ított szolgá|. enyhén hajlÍtott térdde|. haIehet' vízszinszabadul. lami|yen kikapcsolódást j+ végzÜnk majd visz. Ebbő|a he|yzetbő|törzsköze|ÍtjÜk. Kezünket a ta|ajon a tér" pbbra. éserősÍti a hasizgyakorlat-2' A széken mokat. ame|ynek |nnen ismét visszatérünk középre.A séta ésa kocogásis gyógyír |ehet reny.gő kiÍújása közbentörzsÜnkkel előredőlünk' ha. gyakor. runkka| KiÍújjuk átku|cso|juk. he bé|működés esetén. a|aoá||ásban kezünket tarkóra tesz.1::f:::. ta|punk a pihen.A és fejÜnkke| a ! pár az emésztórendszer is fe||atvégrehajtása közbencsak a fe|ső. VisszaengedjÜk. ják. mindenképpen fordit. Néhányszor megisméte|jük a gya_ át. 20-30ismét|ést követően oróbálAki túl hogya sport 3. Kezünket a magasba összeÍonjuk talajon mellett megkapaszkoeme|jük. a |ábÍejÜnkné| összeku|\ csavarást trft . a Íö|dre. nyújtott |ábunkat Mé|yen Íelata|ajra szorítjuk. esik. korlatot.ha megérintjÜk 10-15 köze|ítjük..i|tink. Kénye|mesen térdehaezkénye|metlen e|he|yezkedünk a ta|ajon.A rendszeres mozgástöbb frontonis a zépre' tozsdöntést végzünk vízszintes he|yzetig' Kana| sunkka| a combunkat érintjük' e|őrenyújtóvá|hat. Ezta majd a |evegőbe eme|jÜk. toktó|. szünk és megnyújtózunk. kü|önösen akkor. kon Íinoman e|őre-hátra ameddig visszaÍekszünk esik.juka |evegőt. a talajt. ésa me||kajavasolt.::í. 3. karunk a pihen.Vá|tozat|an stresszes. A jóga kü|önösen hatékony segÍtséget 2. mint z e|őző vagy az ágyszé|én i. teshe|yzetig' vagy 3. Aza|apá||ás ugyanaz.hamegy.jukki e|őrehaj|ás né|kü| is! sem e|egendő ahhoz'hogy megszÜk.dÜnkön vagy támasztjuk. két ta|punkat Íe|é az enyhe e|őreha|dünket behaj|Ítjuk' és egymás l pihentetjük' son időt relaxációra Vagy Vaif} lásis megÍele|. eleme|jÜk a ta|ajró|. és léteznek o|yan kimon. törzsünk me||ett Be|égzésre és behaj|ítjuk fe|é köze|ÍtjÜk majd kaa hasunk a térdünket. |em mozd ulatsott is ke| es e|Íáradási |eÍekmajd nyÚjtott |ábunkat a ta|ajra engedjük.vagy megérintjÜk a talajt'ahogyjobban jobbra. ésúgy érzi. Átfordu|unk hason Íekvésbe. mozdu|at|anok maradjunk. és karra| isjó|megnyÚjtózunk. Térdpanaszokajánlott. a |evegőt. Egyszéken á||unk. IeIki terhek csökkenéséveI ezútta| ba|ra. ésbicik|izÜnk. hogy deréKó| lefe|é pedig magastartásba eme|jük a karunkat' A |eve. mert a cso|juk kényeImesebb. |nnen visszatérünk kö. ismétlés sunkfe|é majd a ba| nincs hozzászokva a mozgáshoz. 5 ismét|és iavaso|t. szovetségesÜnkké és e|fordítjuk a Íe|sőteszunk. Hátunkat egyene' } tás következik.nyújtozunk. g uégezzijk.

regge|tol kortyon estig. példáu| populint ésÍragiIint.otfŐzÜnk 5 dIvÍzben.ésÍájda|omcsi||apító. va|amint cserzőanyagokat ésÍ|avonoidokat. 4. Hasme gyógybort gÍŰzÍakérnésre is készíthetÜnk: 1-2. Jótékonyhatásúbélhurutná|.asztmások ésvárandósok Cserzőanyag{arta|mának köszönhetően rendezi példáuI számára. Barkavirágzaluk kora tavasszal az je|enti a méhek számára.romosztatú ideg) fájda|ma miatta betegnekaz got is megengednek. csökkenthet1Ük napi 1-2adagra. Véreshasmenés esetén a fúlakéreg-tea erős összehúzi hatásának köszönhetően |eá||itja a hasmenést. esetén. hason|i hatású 50-50g . másogyuIladásokra dik nap a |ábunkat.15 fóz. ésÍokozza a vizeletmeny.A nap folyamánmeg ke||inni 0.majd |eszűrjük. ésforditva: a |ázcsil|apÍtás hatá. m4d kezdjüke|ö|rő|. alba) szo|gá|tatja. l|yenkor Íé| evőkaná|nyi kérget 5-15 percig Íőzünk2 dl vízben. akkor idege' nem okoz ma1d mel|ékhatásokat. Haszná|ata nemaián|ott gyomo]. mindkÜ|só|eg a|ka|mazbánta|makra) nagyobbadagotszámÍtunk: 30-40 hatjuk.5 get 5 percigÍőzÚnk2. gyu||adás reuma elleniszer. és megszÜnteti a vérzést iS. Emellett tartalmaz mé9 szaIicin. hi|yaggyu||adásná|.VARIACIOK EGY NOVENYBE: tl afehér tŰZ je|ennek vérzésekné|. Kezdetben 4 iránkéntiszunk egy-egy adagga|' majdahogyenyhü| a hasmenés. 1. hogymennyire ko. az Ütőereket a vesében. keskeny |eve|űcserjék és / \fák. tartunk.5 d| v2ben.hogy ha fö|megya |ázunk. éskihajtja be|ószármazékokra! le a homokot. A teát Íőzésse| vagy forróvízben áZatássa| készitjük. Nagy Gézafitoterapeuta MERGEZES: mive|f|avonoidtarta| mának köszönhetóen tágítja Tilosalkalmazniuk azoknak.ésfájda|omcsil|apításra. A A . ként. gyulladásgát|ó' összehúzó használják fájda|omcsi á|ta|ános ||apÍtásra. mandulagyu||adás Vesegyu||adás adagot Íogyasztunk' gyigyítja' MELtÉKHATÁS. sára megnyugszunk. éspatkóbé|Íeké|ye 2. lgénytetenek. fűlakéregteát.a legjobb drogot azonban az ezüstös vagy fehérfűz (3. Kü|ső|eg ugyancsaka túzf akéregt őzetet haszná|ju k: e|.derivátokat.8 | g. kérgének a szaIicin (7%). KÜ|sóhaszná|at. ldegfájda|omra elixír . ső nap 15percigáztatjuk bennea kezÜnket.de nedves. harmadik nap pedigszÜnetet |genhatékony vírusfertőzés okorta|áz Ed. tiizek(Salix) vá|tozatosméretű ésatakú. 1 kávéskaná|nyi kéregnek).100 |áz. Napontaegy _ gyigyítására. vagy Streptococcus okozta gennyes zünk 2. emésZőrendszeri apró' be|sŐ 3. majd|eszúrve fogyasztjuk. aszerint.egyikszájszé|e húzódik' o|da|ra moly betegségrol van szó. esetén nemcsaka gyu|ladást hanem_ Dr. fó|egamikormikrovérzések meg a szék|etben. va|amint 25 g tövisesiglice-gyökér ésporcsinkeserŰfű kevg' . ÉnrÉxrs HATóANYAGAI: Íö hatóanyaga a tehfutÜn|a GYóGYÁszATl ALKALMAásA g|ikozidja.ikás. Láz.5 dI vörösborban.pé|dáuI ésnyugtató hatású. zik magukat |egiobban. t'oss'. ha kombiná|juk gyógynovényekke|: GYóGYTULAJD0NSÁGA: sebbekvagyunk. az enteroco je||emző (vékonyhosszú távú adago|ásáná| Iitisra és vastagbé|gyu||adásra) aján|atos Gvitamint szedni' Szapora széke|ést. és eá az adagot 2-3naponta Íogyasájuk. keresztezéssellétrejöttÍajtais |étezik. Reumára ra (pé|dáuI fagyotttestrészekre vagy aranyeres Reumáná| mindbe|sŐ|eg. e|ső táplá|ékÍorrást A harmincfé|efűáame||ett méglega|ábbennyi. gyógyszerként ÍŰúakéreg KiegészÍtő éskakukkfű' 9 csarab.sőt néhaa |eve|üket és a virágukat is fe|használják. A kúrát 6 hétig ke|| dig ismeret|en hatásmechanizmussa| csökkentiaz folytatni.példáu| (hászámÍtanak az egyszeri adagokhoz(ez megÍe|e| esetén amikora nervustrigeminus kb. _ ezta|ánazza|magyaidegrendszer feszÜltségét Kevesebb adag ke|| így a'fŰdakéregbó|' biZosan rázhati.más. Nagyobb dózisú vagy az enyheemésZési zavarokat.Gyógyászati szempontbó| mindegyiknek értékes a kérge. Emésztőrendszeri bánta|makra sek. de nagyobbada.segít akik a||ergiásak a sza|icinnyiségét is átmosni a vesét. va|amint percig speciá|isgyu||adások csigo|yaízÜleti rékébó| 1 got (kb. fé| evőkaná|nyit) 5-. valamint 25.1 g-ot Jó eredménnye| A gyigyszerkönyveka tea készÍtéséhez haszná|hatjuk egyes neura|giák . üde talajon'vízköze|ébenér.

varju.hu wW. Hétköznap 18 órátó|. hétvégén egésznap Éi2Ú26. TanfoIyam í€ b . 20. stresszo|dási tematikus technikák' térenergetika. Varju Márta szAKEMBERer rnNír1Ár'. é|etmód. tanátndási és szakmai anamnézil.hu I l23 Bo.06-30-9-403-066 KlilEzlol.mara Tel.000 Gyermekkor.i||etvehonIapunkon. 7.|árta (ta(Ü|ty |ntern. í |apszám:330 Ft .A|kotás u. w.T.200 máj. Iematika: á|talános szakmai anamnézis' tematikus kinezio|ógia. |(inezio|ógiai Protoko||.. |ó. Létsámmax. (párhuzamosan is végezhetiiek) MAGYARoRszÁGoil csAK ilÁLUilK JoGYÉDETT. kiffiÍ:3-]3g.öregedés/oneBrain 9. TanfoIyam: (4nap) {8.f. 37.AHoL A EUROPA AKADEMIA pnoressztoNÁLls |gazgató: dr. gyakorlati tvente kétszer bentlakásos tréning 4 nap a képzési di1ennek ósszegét nemtarta|mazza' Tanévkezdés kezdő csoportnak: 20|3.jngyHáz A|ternatÍv GyógÉ5zat 250 Ft É|ete fontosíordu|ópontjához én? s e 9 í t e k !s o Í s e I e m z é k sártyábó| rúma w.FEBRUÁR|ÁBAN kinezio|ógia. (4nap) 48.europa-akademia. fáida|om' megórtés/one Brain 8. Skype:dr. izomtan/izomeImé|et. l]. l00000Ít+ áíalíé|év Tandíj: (+a tréning dija) Iníormáció és a Íe|véte|i bené|getés € g yeztetés€ emailben. 12|apszám: 3 300 Ft 1tztapot kapsz 10|ap áráért) . mfsz. .HATÉKoNYTANULÁsl TEcHNIKÁK Jósnők várják hívását! TANFOLYAM Lilla 06 90-603-302 stresszo|dó technikák.200 ÍtTankönyv ó0. 2 és íé| éves képzés (+16y66516*6si fé|éves modu|okbó| á||óblokkok' á|talában havonta egyhétvége. }|ember of Three ThreeIn one Conceptsotovábbképző szintek: KapcsoIatokveszé|yben/one Brain 7. képzés Tematika: á|ta|ános kinezio|ógia. Béncze Nnes: 317-80óó' 0ó-30. przichoszomatika.:202-74'00.|7.. [t + áfa+ 3. -.a íe|vételi máre|kerdődtek! teleÍonon beszé|getések PROFESSZIONATIS .000 [t + áía+ 3. 22. TanfoIyam: + 3. (5 nap) It + áía+ 3.|0.alterna. (4nap) 48'000 Ft + áía tt Tankönyv részlet€ s információ e-maiIben.000 tt Tankönyv ápr.900-0877 Radiesztézia .hu info@europa-akademia.ocw AKADÉMn |'lárta Szakigazgató: dr. éÍettség' szeretet/one Brain |0.: +36-30/9621. 3. mE DIG|TÁLIS EL|XÍB ELŐF|ZETÉSI DíJAK . Tanfo|yam márc. tanácsadási protoko||. 6 fó.hu info@alterna.lo|k|€gyanru|y. uupervhió..200 ÍtTankónyv 20|3' Iestáramkörök. itmeretek' egészségugyi és terméstetgyógyávati Termész etgyőgyász kineziológus képzés Továbbképzés |n one Conceptso) oktató: dr.378'0G9o'ó03-289 200 JTsLÁs! ALTERNA (F. X||. és é|etvezetési tanácsadás.szerua|itás. hagyományos kinaigyógyásrat. pszkho|ógia/önismeret. psricho|ógia/önismeret. -M W. PRoFEsszloNÁLls KlNEzloLócus rÉpzÉsl SZAKoK: Coach.lK: 0 | -0835-04) á|tal működtetett t?t O A védetem. február 2]-24. izomtan/izome|mélet' |(ineIio|ógiai Protoko||. 6 |apszám: 1 650 Ft 1otapot kapsz áraért) 5 |ap .ÉVFoLYAMUNKÁT IilDíÜUK 20l3. streszo|dási technikák' nupervízió.25.l9. fengshui ftitdsugárzás tanÍotyamok !anácsadás.bó| imert Ju|ianna T€l. varju l.200 Serdü|őkor.Var|u Proíesszioná|is kinezio|ógiai isko|a' nemzetköIi okhvél' tóbbkinezio|ógiai |ehetőség)' módszer ekajátítása.hu Ildi 06 9G6o3-37l Minden nap 9-22 órái9 Facebooksy. kinezio|ógia.

csoIidáshoz vezető Úton. és nyianszületésünktő| ha|álunkig keressük az . rekoncentrá|. a SzereIem angya|aivaI Ők összpontoBárki sÍtanak mindenre. ft meg. erejét.| birtokolunk' és amik hatás. Hatudatosan kezeljük őket. Ezeknek az embereknek az utat./ . A |egerősebb mára szü|eté.lyikük nema számára fenntartott helyet fog|a||a e|' ku|ása tényeé|etünk egyiklegmeghatározóbb jónak centrá|ni. e|őÍor. Nem e|ég kizári|ag a be|ső erőkekon. e|készü|t.Hauonta megjelenő kiadói hírleuél az Elixír magazinban DOREEN VIRTUE EDESVIZ'I-]IRLAP . . hogy kihaszná|juk a szív erői.| egyszer E|etünk éskaocso|ataink alakÍtása közben számta|anújra és újra fe|bukkannak azé|etünkben. bok egycsoportjáVa|. hogy segÍtségünkre |egyen tartó.minden más|ényegte|enné du|hat. nulhathat. Tegyünk rendet a zője. re1|ő rántotta |e Íog|a| erőkrő| a |ep|et. aho| embené iutnunk' megvá|toztassuk a kü|ső erőket.| zott he|yet e|azé|etünkben. bár|e. Ezek azerők kihatnak digmásruhába ö|töznek.sa| vannak azérzéseinkre. és bárminképességet és ertÍt a|ka|mazunk. Hacsak a be|ső erőkkel do|gozunk. ail.uonzzuk az ző új megköze|Ítésben tárgya|ja nem a témát az gyaink megva|ósu|ásához' é|etÜnkbe. ideá|is társ me$a|á|ásíra he|yezi a hangsú|yt' hét Íejezetben Íejti Schache ki' mitke|| tennünk. sőnket is megváltoztatjuk.Noha fordu|nak hozzám következő kérdésekke|: Ho| ta|á|om meg a |e|ki az összes többi is magában Íog|a|t a egy. Gyakor|ati útmutatót nyújt a jó| működő megérezni. / i||etve mi|yen feIismerósekhez ke|| hogy í szeretette| tö|theti fe|azta he|vet. aztvonzzuk beaz é|etünkbe. a ben. Hava|ameLegtöbbünk számára a párkapcso|atunk a|a. hogy egy ideig vá|tozásokat érünk e|.hogy fe|ismer|ük őket. ame|yeket ha|ványu| a fájda|munk me||ett. tásáva| Íe|szabadíthatjuk a szÍv erőit.az emberi kapcso|atok Vi|ágába. ha viszont ésgyönyÖrűnek tűnik.akiket szeretünk. r) Második feIismerés: Va|amennyi tettünk közeLrcoovisz minket a kitűzött cé|unkhoz. ana.'' A SZERELEM ANGYALAI JOSKARTYA . deegyidejű|eg e||enerőt is kivá|t bennünk. Hakiegyen|ítjüke két e||entétes mozgást. hogy bemutathatom azolvasónak / szerelen anjóskártyacsomagom gyalaijőskárIyáI. ami emberként és |é|ekként ismeghatároz min. A szív a központja mind.zásunkat. ame|yek Iegutóbb Visszatartottak minket ab. hogy e||ená||ások ése||enerők akadá|yozzák Hatodik fe|ismerés: Azoka tárgyak. A szere|emtő| Íiatalnak. egy részérő| már SzÍvmágnescleredménye. és David Richo az éber tudatos.hogy szeretette| bíro. szívÜnk RUEDIGER SCHACHE . amia szere|emme| kapcso|atos. Ennek a titoknak önmagunk e|utasÍtása mindig egy korábbi Végigvezeti elutasÍtás á|isgyakor|atán keresztÜ| az o|va. SZIWANAGSADO 52 elixír . azokka| is.minden egymásti|.képesek vagyunk.a szÍvünk magyarázatai Íognak e|őbbre vinni Íogja azokkal is. ereje befolyáso|ja a szívünk tÖbbek között kaocso|atokhoz. erőket.harmonikus kia|akÍtásában. ereje is akadá|ytala. Eza könyv|ehozzaa Íöldre a misztikumot. a kerulépek kapcsolatba. a szeretetet' a bo|dogságot és a bete|Negyedik Minden embene| kapcso.Gyakran megházasodni? romantikuskét |apot. és ezek azangya|ok számta|an embernek képesek segíteni egyidejű|eg.. Habo|dog ebben szere|met é|ünk át. és befo|yáso|ják a kisugár.ésÍe|o|djuk az azokat ketindÍtanak e|. hanem e||enerőket is kivá|tanak bennünk.e szeretni önmagunkat kedvesség ságés a szerető megbízható spiritu. nem mások vá|aszai' ós |atban á||unk. fe|ismerés: azé|et érte|mét. őket.| Első pozitív fe|ismerés: Vágyaink nemcsak érzél seket. A szere|em a játékosságot és az izga|mat vegyíti uza|az érzésse|.. mindig is szerettem társamat? Mikor Íogok i azigazi számomra? |gazi o|yan ame|yik a kapcso|atoka uta|t' Vo|na egy te|jes _ Doreen |évén kártyacsomagot ime. amihiányzik azé|etÜnkbő'. EZeknek aze||enerőknek. aholmindany. nekünk készen ke|| á||nunk a körÜ|öttünk |évő vi|ágra és embereke./ Amikor és kapcso|ati kérdésekben végzek szere|mi érte|mezéseket./ . David Richo cé|.u. hogy körü|vesznek minket. me|yik a he|yes út. segítségÜ| hívhatja őket. eza könyv a kÜ|ső erők. Hamegváltoztatjuk a kü|ső erőket. a |e|künk ságosabb vá|iunk. és teret bidosÍthatunk vá. szeretne kibontakozni. a hosszan párkapcsolat vÜnk vágyik. hiszen a kint és a bent nem vá|aszthatók e| az egész rendszer Íe|boru|. energikusnak ésé|eterősnek érezzük magunkat. ide. ket. olvashattunk a szenő sót az éberséghez. amire a sz! \. e||enjátékosoknak a kiiKa. h szer. az örömhöz és a mé|y kapműkönyvében. amit szeretnénk.rendszerben. A |ehetőségek \. hogy szabad he|yet biztosÍtsunk an. kapcso|atunk pozitív het. Azegyik Iegnagyszerűbb csúcsé|mény a vi|ágon! Ezért nagy öröm számomra.akiket nem. és eseményeana. fe|ismerés: Harmadik Egyet|en esé|yt semcsak Q kapunk meg az é|ettő|. vá|ságban épp van.ja. hogy szívünk te|jesen é|etre ke|t és nyitott. azaz egyenesbe hozzukéletünk mér|egét.és egyiriásititok rej|ik benne. nak.r| -T jesü|ést gondo|atai keressÜk. Hetedik Íe|ismerés: Szívünk va||omása erőve| és hanem nagyobb va|ó. fe|ismerés: de m(ja SzÍvnágnes a bensőnkbenÁ Ötödik Minden ember meghatáro. _ annak. aztis. Virtue a|kat szÍvesen adok angya|éfteImezéseket ebben a témában' ennek a témának szente|ni. erőket A TUDAToS SZERETET ör nrxR _ ezek sünkkor magunkban hordozzuk Ha ban.

hogyropogós. |ehet hatására vi|ágszerte kitáru|nak Demiéft? Eshogy az.LINE Virtue.ATBAN? jelentése Az ételek utáni sóvárgás és|eküzdése megatszabadulhatnék . Eset|eg egykorábbi baráti beszélgetés ameIyre megtanÍtalak. éppen arra és a Íé|elmet. gon. |ására van szükség. Nem igaz? Mie|őtt tudod majd sokkaI összpontosítasz. is a|ka|mazhatod.AI JTSKATYA Megjelenik Íebruár 5-én! RUEDIGER SCHACHE szíWANAcsADi DAVID RICHO HoGYAN LEGYÜNK FELNŐTTEK EGY PÁRKAPcsoI. vagy hozzáigazítani Va|ami|yen azegyszerű akkor azelméd tisztán nia testedet. hogy hizlalnak. FEBRuÁRI AJÁNLATA: DOREEN VIR'IIJE nzÉotsvíz K|ADó Hogy magad? érzed most A SZERELEM ANGYAI. oIvasni ti fájda|mak. KVANTUMKVANTUM l/t^n'r<. az e|méd godtabb Iett. a pénzügyeidet.J. a gondo|ataid a Íé|tékenységet' a szomorúságot.kapcso|ataidat Íogsz Ta|án Ezta tnidszert ebbő| a könyvbő| tanulni.könnyene|sajátÍtható' ésazonna| kiÍejti hatását. Még hogy higgy benne egyszerű éskÖzvet|en arra sincs szükség.K|ADŐI HÍnlrvÉl www.megnyí|nak harmonizá|i ságegyszerű áthe|yezéséve| i|yen és az elmék a tiszta tudat ere'ie zást|ehet e|érni mind testi. va|ame|y éze|em utáni sóvárgás Epp véleménye ha* FMNKJ.térdficam. kénye|met|en erőlteta jövő heti utazáshoz.ame|ynek a szívek. ahogy prob|émákat. mi|yen e|őkészü|eteket nyos. fe|oIdhatjuk neSegÍtségéveI gatÍv éze|meinket. kor isa|kalmazhat'iuk. a fejÍájás' az emésztési zavarok vagyazízÜ|ejobban prob|émá. a |égzésedet _ je|en vo|t.. meo.. Íigye|d meg mitérze|l Mi|yen éraztán a|aposan. i .A technika. Kins|ow újabb könyve a Kvantumszinkronizáció midszerének hatáskörét terjeszti ki: a technika ismerte. kodtál' hogy mitetté| ebédre' Vagy mitÍogsz enni vacso. tésén tú| anaadválaszt. és egyéb elérhetőségei: gyakor|ati aÍán terápiás midszereket isaján| a |e|csomagkuldo@edesviz. gyakor|ati Ehhezad hathatós RENDELJE MEGON.ú. kreativitásunk szabad szárnya|ását gát|ásainkat. Ennek ritmushoz. ezek szNxnoNEAcÚ nem Megjelenik a bajokátkezelik' csaka tüvaIi neteit. és gyors pozitív vá|to. ki bajok keze|ésére megertísítéseket).hu (p|.netán azonmorfondíroztá|.még a házikedvenceidre jáfta Íejed. mint Kicsit ellazult a tested? Kicsit nyugodtabb lettaz pes|esze| meggyigyítani o|yan testi a lobban e|méd? Az biztos. csakazon ésa szexuá|is é|etedet. haéppen a|vászavana|.. sportte|jesÍtményÜnkön. Ez a Kvantumszinkronizácii eredményeképpen a tested e||azult. ezzeI Nem Íeladatta| Íog|a|koztá|. rára. a gondo|.Ugy vágyon. de elsöprő erej(i vágyat érzek irántuk. tudomáben. hogyan a|ka|mazhatjuk é|etünk legkü|ÖnÍé|ébb terü|etein. ttinik.hitné|kül is működik. éjjel-nappal csakis arra . sós dolgokat nassoliak!" Hátnem DOREEN VIRTUE dühítő' haaz embernek ez az é|etterü|ete azétkezés ennyire kikerül az irányÍtása a|i|? SZÜNTELENÉHsÉG -..' ni sóvárgások mögött mindig va|ami|yen éze|mi @t@ prob|éma.. KINSLOW á||. Mit tehetek?" .Segítség! ni a hasábburgonyával ésa sajtburgerrel! Tudom.. a mutatóujjad hegyét Íinoman a homlokod közepére. kéÚgytudatosnak |enni. hogy a Íigye|med kevésbé szétszórt. egyszerű. fu éte|ÍÜggőségtő| tebruár l9-én! -* megszabadu|áshoz a be|ső. Az Édesvíz Csomagkü|dő Szo|gá|at me|y ézeIemmeI hozhati összeÍüggésbe. Nem tudokleáll. hogy segítséget egyrészt azza|. fájakadá|yozi meggyógyÍthatjuk Íizikai javÍthatunk da|mainkat.hu rész|etesen me|yéte| e|magyarázza. (QE)' pedig nyu. az ujjad és a hom|okod talá|kozásáná|| Hamegtanu|sz ke||.1r vonáson hiszen a|apuli diéták. érze|miprob|éma Íe|tárására és orvos. enyhíteni az érze|mi kezdted vo|na mozgás. a szoronTalán uáttá|.edesviz.. étkezési eset|eg anyagi jiI dokka| küszködünk. Doreen könyve Megjetenik Virtue az éte|fÜggőségrő| szi|'Az ismeft El{SEG praxisábiI Íebruár12-én! szeÍ7ő tudományos kutatásokka| és saját származi esettanulmányokka| mutatja be. vagy csupán működő emberi kapcso|atok kia|akÍtása a cé|unk. M ÉDESVÍz WEgÁnuHpsi|-t vuYwv.hogy a tudatos. Tedd i zés Mi|yen vagyme|eg? A bőröd az ujjadnak a homtokod? érzés a hom|okodnak azuiiad? Hideg-e az ujjad.Miért sóvárgok állandóan fagylalt után?. hu Frank J. hogy azegyes éte|ek utáSWE. hogy megtudd' mit gást továbbá irányithatod banvoltak. mind mentá|is téren? e|őtt. . ezért szerint e|eve |áka vannak Íté|Ve a drasztikus. i szárazvagy nedves? Érzed-e Érzed-e azérverést az ujjadban? azérverést a hom|okodon? figye|j hogy mitörténik csendben.l. pózokba ke|| tenned Amikor azonban ke|| hozzá meditálni. szóbe|i (06-1) Tel: 320-3642 elixír 53 . deakprob|émákkal. és 30másodpercig erősen arra...kat'pé|dáu| aze|őző bekezdést.edesvlz.Hogyan tól a kényszertő[ hogycsokoládét egyek?. Tudatod vo|t.

akkor nyugod' tan hagyjákfigye|menkvü| a környezet je|zé felelősségte|jes Íe|adat. Tudjuk. másrésá csak a fe.. EZ én nagyon sokszor |eíttam ése|mondtam már azérl.Hétéve ismertem meg a Íérjemet. Sok sikert kívánoka fogyásáhozI Dr' Nagy Géza sze akad o|yanis. . ezér|akive|ük é|. hogy hónapokig redukciósdiétán é|' s fö| ke||készÜ|nie a hosszú önmegtartóáatásra! Egyrészt|e ke|| meskedni a környezet.kérdezi |eve|á ben egy fiatalasszony. Ha a baba nem azért a vi|ágra. Kedves Brigi! A gyerekvá||alásidópontjáról va|óban mindenki maga dönt. Kedves Asszonyom! A |eíftak alapjánonnél nemcsak e|h2ásró|és van szó. A férfiakban á|ta|ában napontatöbb alka|omma| későbbébredfe|a gyerekutánivágy. minket pedig szervezet számára létfontossáqÚvitaminokat egyre többen kérdezgetnek' hogy miért nem vá||a|unkbabát.. hogy is. máris több esé|ye van a ketten is. e|őrenem vágynak gyermekre. hogy te|jes |egyen az é|e tünk. hogy a betegektuda(az on esetébena tosítsák: minden betegséget kövérségetis) csak akkor lehet gyógyítani'ha minden más rendbenvan a szervezetben' A fogyókúránaknem az a |ényege' hogy _ a betegnek |elki beszed]Üka zsÍrégetőket |eg is át ke||hango|ódnia| Aki fogyni akar.baráti ktirünkben és a munkahe|yünkön is ket kel| alkalmaznia. A fogyikúrázónak szÜksége |ehet e||enorszakmai vezetőreis.Nagyon kövér vagyok. hogy mi töké|etesen e|vagyunk gondolkodni. A baba megérkezése örömteIi ese mény. és beavatjaaz akupresszúra pe|dáu|arra. meká|dásért.vi rág. |eKétember kapcso|ata természeiesen js. A |egjobbakat kÍvánom: Thiery Henriette hu waw. thierahenriette. Va|ahol aá o|vastam. A PSZICHOLOGUS Gyerek nélkülis teljes az életem! . Bár az é|etben soksal |egyenek szinkronbanI szor másképp történik a do|og.fogyásra. on kereknek. majda do|got. jesnek érzi az é|eIét így is' és va|ami|yen szempontbil ez a legfontosabb. hogy az e|hízott hogy későn kapjatok majd észbe!". virág.kérde zi Brigi (33) Dunakeszirő|. Érze|mi|eg is meg kell érniahhoz.te|eZ nem szokott jó| e|sÜ|ni. unem is tudod' mit veszítesz<.. akar-e egyá|talánUtodota vi|ágrahozni. o|yan zsÍrégeto. zi az á||apotát.éspermasszírozni a zslr párnákaI. seit! A gyerekvá|la|ás kétegymáshoz larIozo. Nem szerencsés i|yenkorengede|- A FITOTERAPEUTA Kövér vagyok . hársÍa. egymásra figye|Ő. eá rendre a tudomá somra is hozzák. ebéd és Vacsora után isszuk' KÜ|ső keze|és- hoz egy gyerek.akkor feltehetó|egonök sem készülnének a szü|etésére Úgy. ucsak n+ is' tő halásúpajzsmirigyhormon terme|ését kezdve. Ez azonban hosszú fo|yamat. egymást Szeretó emjön ber közös döntése.hogy ezálta|az tnök e|eteis tel1e sebbé vá|jon. Sokszor szédü|ök is' és Íáj a fejem. áthango|ja ót a pozitív rejte|kodásra. Kozéjük tartozik a ná|unk tab|etta csot is kapunk' hogy mit tegyünk a gyer. gyomra. de az Attó| a pi||anattó| ember nem haragszik magára' és elkezd po. Egyre jobbanzavar.|enmag és Íeketebo dza-termes. a féqéve| borikás zsírégető ke||15-15percig sák meg eá a kérdést. Ez igaz?.A |egfontosabb. A családban.Mivel azonre az azonna|fe|szívódó. hogy a zsírpárnát e|égeti a rozs kiááatott |eve.annak tartaniake||magát ahhoz.ame|yjidtarta|mánakköszönhetóen Íokozza a zsírég+ ugyerek né|kü| semmit nem ér az é|e|". ke||emes tapintásÚ ban egy kapcsolatbanmindig kettenvannak. és szerintünk nem hiányzik alrzitívan 54 elixír .három mondania a magyar konyha ízletes. emiatt szégye||em magam' és szeretnék |efogyni.s azezekhez történŐ a|kalmazkodássokszor a |egteherbÍribb kapcso|atokatis pribára teszi. Egyre azt ha||om' hogy formájában kapható tengeri a|ga. 2. cickafarKű-virág. hogy nem vágyom az anyaságra?'' .ez pedig rossz hatássa||+ hetne rá. szeretette|jeskapcso|at a hozza |éIre ame|yoptimá|isko aZ a biZonságos hátteret.A vastagbélbenke|etke ammónia ző mérgező gázok (meti|alkoho|.valamint 50 g édeskömeny és 1 evokaná|nyit 20 g szennalevé| keverékébő| 25 percig ázni hagy|eforrázunk2 d| vízze|.igazság az. aki sosem érezi|yet. rülményeket teremta gyermek egészséges fe1|ődéséhez. éson(ök)ben is felébred hogy egymásmek utáni vágy. juk' majd |eszÚrjÜk'Naponta 2 a|kalomma|. stb') fe|szividnak a véráramba'és többfé|etÜnetet okoznak. ame|yek Íarta|mazzáka sorra szü|etnek a gyerekek. Van' aki azt hiszi' nem és ásványi anyagokatis| gyaníEgyes gyógynövények te|tségérzetet biáoeshetek teherbe. hogy akik szerint itt az idó a szü|ésre. a kicsi reagala ke||emes ingerekre' és kel|emet|en Néhány év múlva ta|án másképp |át1ák a gyer.hogy a magzat érzékszervei már az anyaméhbenis múködnek.ahogy arra n+ ki szukségevo|na.a csa|ád nyomásának. mint ahogy arró| is.3 hetes kÚrákban. hanem a szervezetöne|zsírosodásról mérgezésérő| is _ |ega|ábbiserre utal a gyako ri szédü|és ésfejfájás. a szÜ|ők kiegyensú|yozott' egymást megéftó. me|y akumeibe (megtanít1a presszÚrás pontokatke||masszíroznia)' A Íogyókúrás receptek közü| aján|om a kiürü|ést segÍtő (de nem hashajtó!) teake veréket: 100-100 g feketebodza.ámde éve vo|t az esküvőnk. ha ez köhet harmonikusgyermek né|kü| zös döntés eredménye. nem is érde mes bízniaz agyonreklámozott. a Eme||ett éte|mennyiségnek. hogy mindeneke|őtt vitaskrémetaján|om' ame||ye| |ényeges. Ha mindkettenúgy gondol1ák'hogy egy. Már sok mindent kipróbá|tam' de hasáa|an.aki rendszeresen gondo|. Ta|án bennem van a hiba.dettől fogva nagyon jó' tény|egúgy érzem' egészségte|en |ét szabad megennie a korábban fogyasZott hogy megta|á|tam az igazit. a gyors fogyas nem egészséges. mások a férjemné| Úgy érzi'tele van a tanak prob|émát. ezérl sok kéret|entaná sítanak. ugyanakkor komoly stresslorrás is: rengeteg vá|tozásthoz a pár é|etébe. Kapcso|atunk kezfalat1airól. pszichésen vá||alva|akiegy másik ember fö|neve|ésére kozzon.

(2-4ívÍok\ |eményem rögeszméiből nehézkizökkenteni. másiknakaz orosz|áne|e1ére. vánvalóbb.fényszogek természete vagyerőssége módo ésa hétkoznapi é|et igényelt ségem szerint egészen másról van szó..intuitivitás. kÜ|so a| katát' vábbá formavi Az ezoterikus szubku|túrában általános az a is tÜkrözi.ként ése|fogadjuk melya dens ugyanis a szemé|yiség ni. |ehet magyarézni. kor egyforma horoszkóppal rende|kezve Egy budapesti úrsámolt be nekem gyer. Az ikrekesete.spirituá|isa vi|ágra.nak. Az Ané|kül' hogy ezek va|ó. sőt. Micsodakü|önbség! befoganak bizonyos Az indigó kiÍejezés arra vágyi természete dó ésvédettségre szöges uta|. mert az már nem ugyanaza fo|yó. a kislány szó epheszoszi tudatosság kétszer a fo is e|fogadjuk. meke kü|önös viselkedésérő|:''Kisfiam szen a hiperaktivitássa| is egyazonparaméte he|y. kÜlvilághatásaitközvetitiaz egyén számára' ugyanakkor be|só vi|ágánaka szócsöve. hogyli|ásszínű ami emelkeazaurájuk. mintha egy másik világban é!ne'A játé zete|é ál|Ítja minda szülőket. je|ez e||entéte az orosz|án é|etörömtó| és önbiza. készséges eredményezhet.ke. éstú|érzékeny' ne a g|obá|is szintűtudativá|tozásoknak. aklndigó a gyerekem? gyerekeket' hi. ha kétember ugyanazon a naMegint más. és mi a teendó i|yenkor?'' . az isko|a egyá|talán nem köti |e.Egyet|en |é._ az Újkori ezoIéria |etlenül és a New Age húzódó' a másik imád szerepelni' a kö is egybeesik. embereksokatsegÍthetnek új' egyikvesszŐparipája. természetes pontjátérintő megtartásában Felmerü|taz is. egyá|talán nem hasonlí. Vá|aszát lHatvani nagymaperszemás tényezŐkke| redés igénye is ma. szÜ|ött hozzáá||ását az é|ethez! vagy indigó gyerek. nek.. tunációraésaz auraszínére nincskét horoszkóp.akár egy-.az asztrológiát támadók tásmódjában. a Iat|an fensőbbségtudatot Vá tében' A kÜ|önbözóséget az é|etterÜ|eteket Bár nagyon kedves. padnaktartja. Azok a hivatkozások.és az ember..su| |áfuányosan. törékeny. aki az é|etet szín..Mondjuk' Új kor hírnökei.ami egyébként vissza- A PARAPSZICHOLOGUS Paurinvi'TilT.testetö|tésefe|ett az emberitudatosság evo|Úcióját. Számukra okáIi|az i|yen holisZikusabb |átásmódkia|akÍtásában.ésta|ánnemvá e|egendő. Mive| a Fö|d forog. hogy is. a je|enség ikrekró| mi sem nyi|.Két három.bábáskodik''' jó szándékú pediga ko||ektiv Hérak|eitosz mondta:. Az egyik. aho|megmutathatja magát.gondot ame|y eltérést az i|yen '.ő már nem ugyanaz Jakab Z. ugyanakkor |átásmódjuk se a horoszkóp |egézékenyebb is figyelem. pon ésugyanabban az irában szü|etett.de horoszkóp pontosan egyforma legyen.szűro1e''. egyedi Ahogy az Ie|ezni Ha Kétpetéjú ikrek. A kü|önbözóség e|fogadása me||ett je|enthet gyerekek márértéke|hető eredrágódik' ugyanakkor rettentően szét. A kettőiük szü|etési megszü|etéséve| az ezerki|encszázas évek másodikfe|ére tehe ideje közötti különbség mindössze 10 ke perc. az indiésa raciona|izmus je||emző gó gyerekekre vonások. jottek Az on unokái tízperckÜ|önbségge| kok helyett komoly filozófiai kérdéseken gusokat. Szerinte a fiunk reinkarnálódott |élek be véve Az aszcenis kel| hogyneve|jük óket. szabadságfokva|iban megfonto|andi minda pedago rek mentén ke||(ene) kibontakoznia. de gyerek. Ők az emberiség tanítói |esza Rák végére. embersem léphet ugyanabba tét akkorva|ibanidejük|ehet..most elbizonytalanodtam. Neki egyet|enóra délutánia|.Bár a parapszichológiai megfigye|ések fö|drajzi helyrŐl nézue az égbo|t ké egyadott szerint|étezik tudata testi|ét után pe á||andóan vá|tozik. vonatkoznak.konkráan a |é|ek kora ésaz Kétpetéjű jelen|eg auraszíne még csak szubjektiv mó.rol'ógiában. Kíváncsilennék'mit szó| ehhez az tő. és ennek már gyermekkorban is vanje|ei.. '. je|lemük vagysorsuk tekinte a|katuk' szóli.Mindig is hittem az aszl. a másik sö. gÍtve Ez pedig megvá|toZatja a nemcsak'.. egyben nehézkérdés az. KedvesAsszonyom! _ korunklá. a kis|ánynak2'5€ óra sem . vagyiseszerint szépszámbané|hetnek zöttünkindigófe|nőttek is. mau jeligérevárom há|ás köszönettel az gyaréuható ígya va||ásosság hanyat|ásáva| E|ixír magazinban. Ez az idoszak zéppontbanlenni.iltlI AZ A1ZTROLŐGUS elixír 55 .kis vadóc.'. A Rák érzékeny. a taná szerinIaz i|yengyerekekerényeit |öIő házakcsÚcsainakelto|ódásáva| midon érdemes eIismerni.. tú|fej|Ődéséve| iS.iii. okunkvanfe|té. tét hajú'vasgyúró Íiúcska. Az indigó gyerekekmegje|enését nagyjá.zen@gmail.hogyhogyanneve|jük az i|yen jári öntörvényűség és ugyanoIyan szemé|yiségjegyeket bírtoko|.hogy időt|enidők óta dokon észle|hető.asárológia. kÜ|önösenaz aszcendenst. éves unokám van' egy tündéri ikerpár.kisfe|nőttként'. to Kedves Uram! Iágának kereteit. Va|ó1ában egyforma dományosanmég csak közvetettenértelmozognak. s az égitestek mezhetók. sZáro|ása. rok sem igen tudnak mit kezdeni vele.akik egy jegybe egyiknek be.akár többpetéjű empátia igencsak szükségesek vagyisfügget|enü| |egyen szó . ez ugyanisrosszesetbenindoko ményez je gyerek.. hogyaz eImÚIt stí|usát évtizedekben jegyhatár gyerekszü|etett köze|é tűnőbb'ha szÜ|etéspontjuk sok o|yan a Földre.Bár a spirituá|is éb.más-más esik. A dologakkora |egszembe meggyőzŐdés. amelyeka reinkar.'. Honnan |eheteá tud. i||etve vannaka testkörÜ|ienergiamezókvagyidőpontra készÜlt ikrek két' kÜlönbözŐ he|yre re uta|óje|ek. jzcs. teremtmények ésmegisméteIhetetIen ságosságátmostvitatnánk. ígysorsuk ívének sokban kü|önbözik a kortársaitó|. Az egyik szégyen|ős.é|et egyik nagytitka. így |ehetet|en. tanak egymásra.com kotikossze. Csaba bó| az asztro|ógiai VízöntGkorbeköszöntéve| vás is túlsok. hogy hiperaktív' de a Íele.ráadásul egy |yiba. szintet dettspirituá|is |omtó| duzzadó habitusának.

a rögöl(ő| fejeketfÜzérés a gyökérzettó| megtisztított be vagy koszorúba fonják'éssze||ős. a boszorkányok távo| |én) köszönheti. mertóvja okola agyhártyagyul|adás és Staphy|otak Íokhagymamaradványokat. |ábujjakkozötti és hÜve|yi szagta|an val|atát is o|vashatjuk.nehogy okozi Salmone||a gyarországon kivá|tképp fertőzőbaka Makó környéki vámpkként keljenek újé|etre. Párat|an * fokhagyma (Allium sativum) fŰszeréteIa|apanyag. században kezdték termeszteni.T ame||ye| a |egegyszerŰbb viszontki |ehet teszi. Hazánk.éte|mérgezést baka me|eget ésa napsÜtést. A-provitamin) és .FŐ hatóanyagaa kéntarta|mÚ. de csak tet' gáto|ja a szÍvinfarKust és szÍvrohamoErdé|yben feIaggatott fokhagymaf kat okozó vérrőgök képződését' sót kiÜzérekke| 1920.ben az a||inéz a|aku|át a ptom velte. Az egészfokhagymafejet beborító vékony. hogy az al|icin védekeztek hatékony' a vércukorszintet is. egyensú|yozza 56 elixír . a sumerék. .-. ésjól tűri az éghaj|ati kÜ|önbségeket.. Gyigyíti éstisZítóhatásáta történe|em so. alka|maáák eredményesen. sz+ fej|esztettek a rontás. tettek. pedig a temetés berkísér|et ban a XV. jód. szé4ába s többek közt tuberkuMive| szereti Ma. szertetermesztik. '.ame|ynek csúcsán apri |éghagymák ésterméketlen virágok nyí|nak. oshazájábó|'EIó-'Közép-és DéLÁzsiábó| terjedte| |ndiátöbb ezer éveKÍnában. .. a kÜ|önbözo vitaminok(A-' dések esetén rán ko|era. összezúzása közsek esetében (egyesek Mediterráneumig enzim segÍtségéve| Baktériumö|ó szerintakár vírusaz egészókori vi|ágked. s mive| érdeméÜ| tudtákbe nyome|emek(réz' vas. G és }vitamin. remekízeésvé|t hatá.'-l lx*. ma már vi|ág. háborúk. a szívÜnket coccus baKériumok okozta betegségek.. rat is hoz. rizikófaktorok kÜ|o"n. utána |eve|e ésa szárae|szárad. a azita számos á||at.. pedig már gyigyíti ja. ö|Ő)'fertŐt|enÍtő va|amint is kihaszná|ják.az a||icin. sót az ab|akke széIesspektrumúantibiotikum. a Közel-Ke|eten és a Fö|dközi-tenger partvidékén. ban. fokhagyma nagyon tériumok. Cryptococussarjadzógomba Az ósemberek|aktabarIangokban ta|á|. száraz helyen' fe|Íüggesáve táro|ják.gyanÚs'.' hagymaegyszerre csökkenti a vérnyomást ésa vámpírok egyÜttesének tartását.varásere1ét.ban derÜltfényarra. Erős antibakteriá|is és gombaö|ő hatását mértékben a ko|esZerinszinafrodiziákus és bizonyos sa me||ett emiattis egyrenépszerűbbé váh.Szeretjük.másokat é|ettani a is. Néha virágszá. hártyásburoka|attakár 20 gerezdis kifejlődhet' N/iezekrő| szaporftják. Louis Pasteurmár 1B58-banleírta. B1i B2-'B. ésgyógyÁ' növény. gombafertozá írásos agyagtáb|ákon a||iin. a vámpírok e||en. az egyl iak egyenesen isten Ítették'je||egzetes l|latot A fokhagyma hatását |égúti megbetege adó a||icinné. ha|ottak igazo|ta. de mive|igényte|en.e|ótt fokhagymagerezdeket lizis.reteketis bedörzsö|ték Íokhagymáva|' EZ a Íö|fedezést ésem. A novényt Kínáti|a ame|y a gerezdek aprÍtása. ám a fokban bizonyÍtotta. A keringési e||en gyógyszereket ki. a női húgyhi|yagot ji minőségŰ..kÜ|ön és pestisjárványokban. magnézium. tériumok.

tűzön. . a pattaná. mert fö|erŐsÍti a szjntetikus hatásátI het a helyzeten. só . * 5 ge. de a petre zse|yem-. a mento|os cukorszedóknekvigyázniuk gyógyszerek ka szopogatása Vagy a rágizás is enyhit. kü|önösen paradicsommal ügye|niük ke|| az e|fogyasztott _ természetesen ha i|yenkor A szag és kipáro|gásmegszüntetésére keverve egy re. Eróte|jes méregtelenitő.a dió vagy a gyógyszereket kel|.eukk*p1 vajon megÍuttatjuk.Iek ízesítésében pögtetjük' A Íokhagymát hagymanyomón átakná| citrommalegyütt) yll"lálE*ue* prése|jÜk. hozzáadjuk a be ÍokhagymaoIajja|! A vaj serpenyőben ÍeIoIvasztjuk. . H0ZZAVALOK:1 kgspenót só ha e|Őző|egkissémegroppantjuk oket (a Sózzuk.megkenjük a sajtos Az alaposan spe. ízlés a friss. keverjijk. és közepükre (utóbbimozzuk a gombás ragut' ve|eket |eforrázzuk éslecsö. . " 1 kávéskaná| Simándi Juli véskaná| cuko] e eset|eg tejszín.és Íonón.kultúrkorökben nem igazánszalonképes. akkoraz íze pirítjuk. A legnagyobb gondot Nem szeretjük. . ezért nekikcsak fózott szoktákÜ|tetni.taszószokban. e|ősegÍti az ó|omés más qehélémek kiÜrÜ|ését a szervezetbó|. Szemö|cse|len is hatásos|ehet: rom * 2 toiássárgája" 0. regge|és este pedig kenjÜk sze|ete|jük.lxi*n*3a *i fokhagymáva| ke|| kenegetni vagy áztatni letkenyél 2 dkg Í sajt {al ' . mert méregte|enító hatása a tejszínne| í}rrt{{::. gerezd fertŐzött 2 krémsajt túró H0ZZAVALÓK: 7 Íokhagyma. gerezdde| vízben. amelyekben puha. eset|eg fejeketvásáro|junk.héjú Íokhagyma sokáige|á||' de csak kemény vajon megpároljuk a többiÍokéscitrom|éve|.és ze|ler|evé| i||óolajai. 3-4percig páro|juk' Íokhagyma kevergefue Resze|t Íüstö|t ban kiemelkedószerepet -2 megszórva. gerezdekI resze|t kistejösszenyomható és a krémsajtot. sózzuk. mert feftőt|eníti a bőrt átható szaga Van szagaje|enti. lu7 elixír 57 .borsozzuk. hozzátojássárgáját egycsipet sóvar foKonyhaife|haszná|ása fokésborssa|. fertŐt|enító hatása segít formábanjavaso|t fogyasztaniuk. áttörjük. tészfokhagymegkeseredik' Pácokban. nincsenek hagymát. AntibaKeriális. basze|eteket.soktó| és más bőrrendel|enességeKol. hanem az aknékti|. bedörzsö|jük fiistölt sajt. zánÍorgács 5 dkg " dkg '. sűrű. Íél cita fe|Ületet. bőronát beszivódva is érvényesül. pórustisZitó.ha|akés más tengeriéte. va|aminta kávébab. .sa|átákban. VérnyomáscsökkentőVagy vérhígíti citrom|é.ésez a szag Akár közvet|enÜ| is az arcbőne kenhető tén e||enjaval|t. héj egyébként a frissesség ésmegszórjuk '5 í me|. adunkkb. A kenyérsze|eteket megőrö|tbors dkg vaj Íesze|t le)' Ha sÜtés a|attmegbarnu|. A herpesz je|entkezését mege|ózóbizsergő érzéskor vágjuk. 2 gerezdnyi (a barna gumóját fehér fogyasztjuk hagymát.5 Íokhagyma . Cseppenként. A maradék szerint muS. krémme|. Az á||atkísér|etek rákszintjén bizonyították mege|őzőés gyógyÍtóhatását. és ésa Írancia 3 | víz* 5 Íejhámozott . mert a fokhagymabizonyoskompodarabig nemmegyunk emberek közé. köretként tálaljuk. ha|nótszárát |ecsipkedjük. a Íokhagymát appépesre róravagdossuk. hogye|. borsozzuk.5dl o!ívaolaj éjszakára tejszin* petÍezse|yemzö|d. a okozhatnak. Az o|asz gasZronimiáH0ZZAVALÓK: Íüstö|t megvagdosott spenótot. ame. A nyersfokhagymafogyasztása is Meg|epő módona jó i||atÚnak csöppetsem egyesekŰzi még a hangyákat ésmás rovarokat nÓvények nevezhető fokhagyma a szépségünkre is jóné| ritkánÍejfájást' hányingert ésa||ergiás ezért a biotermesZésben o|yan (pé|dául rizsa) me||é hatássa| |ehet. tegyünk a szemölcsre zúzott A " A meghámozott Íokhagymát kossÜkbe. cukros amíg Amikor |angyosra hű|t. ésa csecsemőjÜknekhasfájást' hasmenést konyabbnak a tejet mondják. ame|ynek vergetve végÜ| még megÍűszerezzük.EGESZSEGES ELETMOD nenseikiválasztodnakaz használt számta|an eszköz közÜ| |eghatéanyatejben. * gombákat fokhagymát' megmossuk. kisvajdarabkákka| tá|a|juk. Íö|bors mustár.de embe rekné| eddigcsak a gyomorrákkal kapcso pubIiká|tak Iatban kedvezó eredményeket. Aszáraz megborsozzuk. va|amint máva|. Gyomorfeké|y vagy ref|uxbetegség a verejték is Íokhagymasza. a szoptatianyáknak mennyiség. megmosott |eve|es zö|dségek. hozzáadjuk a túrót. * je petrezse|yemgerezd 4. mandula elrágcsálása. . mert a Íokhagyma átható Ez annyira intenzÍv. esea bőr. A |egfinomabb |assÚ kétszer is öntÜnk hozzá 2-2 mentálási e|járás eredménye). fe|ét törjük. tékony pusZÍtanak' Fogyasztása . bár így |yeket |evé|tetvek jitékony megszabadu|ni hatásacsökken' utánnemcsak a szájésa |é|egzet. Hatékony eszköz |ehet a narancsbor e||es hatú| hígítjuk.sőt még pedig gÚ |esz. A krump|it aprókockákra s a resze|t a|ka|mazva akár meg is e|őzsárgarépáva| ésa kissé megroppantott ÍokhetjÜk a seb kia|aku|ását. közben fokhagyma fÜstö|t' a fekete egyfajta be|etesszÜk a csurgatjuk aZ o|ajat. ideig lyamatosan kevergetve bele.'ragaszkodi'. fehér takakávéskaná| |angyos vizet.akár 24 ira mÚ|vais. sze|t sárgarépa só 1 ká. ni harcban. i iiJ: i| megtisáítani.$ A gerezdeket egyszertibb színne| és simára í-}i.i í. sranct*. Körömgomba e||en * kb. de a már meg|é. . rórétegei még nincsenek kiszáradva.5dkgvaj* só '4 szeecetbenááatott tört rezdÍokhagyma . tüneteket okozhat. a tárra| ízesítjük.75 dkg burgonya u 15 dkg re. 5 dkgresze|t * paÍmeiq':. Kevergetve újra Íe|Íona|juk. menta. H0ZÁVALÓK: 3Íejközepesvargánya a tetején . Szépít.Álta|ában kevés dinszte|jÜk'majd gompedig fer.kepuhára páro|juk.*'i**'s*i E*-i *. fe||azítjuk' Pti r'*!t '. gyigyu|'ha egy hagymagerezdekke| együtt addig főzzÜk sósvő herpesz is gyorsabban puhu|. a |e.sajttaI 1átszik.nyáriÍokhagyma. te|jesen meg nem bedörzsö|jÜka bőrt. be|etesszlik a né|kü|özhetetlen.

kat' vagy e|végezzék az itt bemutatott gyakor|atokat..ha ezt csak a munkaidő lete|téve|. végzőket|átja e| hogytérdünk ne e|őzze mega |ábÍejünket.Ebbő|a he|yzetbő| eme|kedünk a jobb|ábunkka|.tettkézze| Balázs fitneszedző á||unk.Miután e|óző |apszámunkban az Ü|őmunkát végzőknek adott tippeket. a szajobb aÍa|nak támaszkodunk. Ezek mel]otttermészctcsen a ttjb. . ha ez lennc az ideá]is. v égzŐknek. |ábunkat loun kézze| kácsok. tenni? _ Igen. GYAKORLATOK a fe|szo|gálók.ipo. egy forga|mas étterem Íe|szolgá|ói egy időre e|vonu|janak. Az állómunkát vógzőknek viszont az tesz.'il'. hogy időnként fölállhatnak.:Íil"ti:lifii'1:.*. a |égiutas-B könnyebb. ráadásuI a kivitelezése ALLO. ha rendszcresen átnrozgatják _ ós szép foko. de munkáiuk miatt a lábukra órdomes nagyobb figyclmet fordítaniuk. ran sokszor tapaszta|ják. \ Mi|yen tornagyakor|atok segíthetnek az á||ómunkátvégzőknek? .:. otthon tudják meg. és fe|po|co|ják a |ábu. 58 elixír .A HÉT M|NDEN NAPJÁRA A fodrászok. pár percrc próbáljanak meg pihenni: üIjcnek le. ame|yek elsősorban a hát és a has izmait erősítik' így fokozva a prob|émás részek teherbírását. Az irodai dolgozók abból a szempontbó1könnyebb helyzctben vannak.iót. majdo|da|t cseré|ünk. kissé a ta|ajon tadiuk ha úgy a sarkunkat kísérők.i-"T#:iliJj. M U N 1(AT ffi. ha fáradt ]ábukat felpolcolva pihentotik. nrcrt már er'za|is nagy terhet vcsznek le a meggyötört végtagról!Az úgyntlvezettpasszív nyújtás szintén cnyhülést hozhat. mennyire e|Íárad a |ábuka megterhelő órák után. még akkor sem.. lóan sokat á||nak egy ésba||ábba| is e|végezzÜk a gyakor|atot. 3x30-szor a FITNESZPROGRAM zoknak. vagy gyakhelyben. Czanik nagy terpeszbe El c.'' Az is haszná|.?'. ez is tökéletes!IIa'azonban úgy érzik. jönnek-mennek. Zatosárn meg is erósítik _ a vtidli ésa comb izmait. hogy a lábuk va]óban nagyon clfáradt. akik a nap nagy részót ülve töltik _ ós rosszabb esetbcn helytclen testtartással számítógópcn dolgozbi izomcsoportot iS fontos cdzésben tartani. hogy pé|dáu| l Valóban e|képze|hetet|en.Számukra nagy segítsógetjelent. az állómunkát vó'gz'őkazonban nagy valórrcrn tudják a munkahclyükön színűséggel megvalósítani a vízszintbe helyczéstvagy a felpolcolást. ós megmozgathatják a tagjaikat. át tagjaikat. most az á||ómunkát guggolásokat' Innen végzünk ügye|ve arra. a biztonsági a magasba Ba||ábunkat Íe|húzzuk. A mozduIatsort isméte|iük.Ti Y^ r a 4 7'x \t ! A számitógépen dolgozóknak o|yan gyakor|atokat á||ítottá| össze. behajlítva őrok ésmindazok' kiindu|va |ábujjhegyre 3x30-szor akikhozzájukhason. eme|jük. hasznostanácsokka|. .

ltáadásul a kitartóarr lonl. így idíjvelkrlvésbólcsza játllonl nrégaz aerob . ban szintén talrilhatrj passzív nyú. akik éreznekmagukbarl erót és prlrcoIlkertlsztül. ame|yek nemrontiáke| az összképet.tcjltött hosszú órák után. vagy miclőtt munkába állna.Ezután a mtisik tlldalrll.hetente pár a|ka(A g1'akorlatsrrr.tz' iz'nok. Ha mindkét o|da||a| végeztünk' |ábÍejünket is a ta|ajra engediük' és10 másodpercig próbá|juk kitartva azt megérinteni.fiziká|isannlegter. .ipo. _ A szerk') gítő nlozdu|atsclt-. a hátuI lér. LábÍejünket megragadjuk.it. lJa crősebbck . akkor a futást is..zz'en' néhány tornagyakorlatot. l ega lír bb reggtllenttlv i gc. juk.o tesz tr nyúitás. és tlzálttLlmegakadályozzuk a kc]leI-tletltltrségek kialakulását. juk. n élénkítik' ami áldásos hatásúa munkiival kal elíírclépiink. A munka végtin_ akárr:sak egy kiadtis edzést kör. .tátnlozgatja a test mindcn izrnát.Illivel a sztlrrrélvre szabrltt tanácstlk a Ieghatékcrnyabbak. Ha a munkaadó nemragaszkodik a tíisarkúhoz. és tréningezi a ktlringtisi rtlndszert is. Az általanl btlmutatott gyakcrrlatsorrllsősorban a mcgelőz(lst szcrlgírlja.tltően _ nagyon jót n()n] iS naBYon szembetűnő:egYiklzibunk- El c. Mindkét o|da|on isméte|jiik néhányszor! ! t i s Gl ununrat * keresztezzük. Bár a magasabb sarkú cipő csinosabb' hosszú távonkényel. nrelegítsebc az izmait.viki vrigzett gytrkorlatok a vérkeringéstis Í't:1- É = cd G O E m = e|ixír 59 . l-ttlkÍZrradékonyak. 0|daIanként 3x50ismét|és ajánIott. karunkat Ieengedjük a törzsünk me||ett. de Az cdztissel kapcsolatbarl lónyegtls. miközbena |ábunkat nyújtjuk. edz.amtlly segítiaz izmok rcgenerálódását tis csrjkkenti az izonfájda. hrlgyaz' akinek rnár kialakultvisszerc Van' nlindcnképpen forduljcrnorvoshoz vagy gYógyt()rnászhoz' hiszetr szánlára a szakenlbcr álta| javasolt tcrrna jeltlrrthtltigazi scgítstlget.tettkézze| nagy terpeszben maradunk. I -''. érdemes inkábbkevésbé sikkes. Csípőto|ást végzünk o|da|ra és|eÍe|é: egyiktérdünket behajlítjuk' a másikatpedig kinyújtjuk. Aki Íáradtnak órzi nlagát ahhoz' hogy hetentc tijbb órát is mcrzgásra Íilrdítson.de kényeF mes |ábbe|it vá|asztani.itl llegű nrclzgásrlkat (:s al.. ha végignézünk a uise|őjükön.helő munkájuk me||ett is elvógezztik ug-van()Zt. abban stlgít. l ]nnek összeállításírtrrritldigvtlle kell megbcszélni. Ma máÍa spodcipőkbőIis készülnek teliesenegyszinü. hogy . ésóvatosan Íö|Íe|é húzzuk. hogy lobban állják a Sarat.t kedvet ahhoz. izonlláz kialakulásiinak esélyét.íí lábunk sarkiítleszrlrítjuk l Mi|yen kiegészítősportokat javasolsz a talajra' és finrtman Ilyúitunkl]0 másodazoknak.EGESZ SEG ES E LET I V CD Jt & n4 egyik|ábunkat e|őrenyújt@ rtőredő|ünk.sarkunkat a ta|ajon tartva. a telrhelóst is jobban bírják. Az úszást naÍ]yonjónak tartom. 10 másodpercig kitartva ezt a he|yzetet.o L c = . Ebbő| a he|yzetbő| összeszorított combbal 3x30 guggo|ást végzünk. térdtinkrltkissé btllrajlít. diszkrét darabok. met|enné vá|ik'igy vise|ése megkeseritheti a munkáva|tö|tött id.miközbenkarunkat összekuIcso|juk a me||kasunk e|őtt. eríjsítsükaz iznlrrkat.őterlrrieríísítóst is' IIa a munkaidő alatti sok jírrká|ásncm vtlszi tll a kedvüktlt.hogy tehtlrmentcsítsük a fáradt lírbat.jttíst lommal mozogjanak? sc.ö L o b N = = = I .javaslorn'mcrt az kompiextlt.

l jót teszaz a||erte|en bekoszöntŐ hidegebb napokon regge|ente dl meleg vZben ke termékek)! A bőr méregte|enÍtését segÍtő Íahéjo|q-kúra -10 verjÜnk e| egy késhegynyicayennei borsot.napfenyesgyogykozpont.és 5 csepp fahéjo|ajat. aminekérdemes utána1árni' amelyek megterhelikaz emésáőrendszert.A citromot a kórokozók e|szaporodásáta szervezetben. ekkor ugyanis hónapoknak.. dorzso|jÜk át a bőrünket. www. A további napokon1 d| me|eg v2még a me|egÍtő tea fehérÜrimbő|' zsá|yábi| vagy borsmentábó|. tormát. mint ame|yeka Íázás. hogy az influenzaáhalános kísérője a tél! ben addig sÜtjÜk.tojás.romnapregge| éhgyomona e|ke|l ÍogyasZani egykiskaná| mézbe ke juk a |épet.napraforgó).1-2 |iptuszo|ajat csepp 2d|vízbe keverve)! SegÍtsük e|őaz izzaslásI! Pé|dáu| bodzatea. egy evokaná|nyiolajkeverékkell ebbena hónapbanegy-két gyÜmö|csnapot bofinapot' is beiktatni.(5-. Amikorkihűlt'|evét kifacsarjuk. a tejet. Akinekgyakranhidega keze|ába. m{d 5 cseppfahé1o|ajat. A kÚra napos.il|etve szívbetegség)' rendszeresen menjÜnk ésénendszeri szaunába! l: t \i . a lándzsásútiÍű.. euka| iptuszo|a1os vízze| ! . 4.fahéj' il|etve a fűszerteák frottírtörü|közőve| majdaz egész tesszegfűszeg. 1. éskÜ|önbözó je reagá|nak duzzanatokka| a hidegre. ebbŐ| egy evŐkaná|nyiba te szünk 10 csepp citrom..a|ábbi praktikákkalenyhÍthetjük a meg. Rendkívü| hatékony a forri szódabikarbinás |ábáZatás vagyÍÜrdó' A fÜrdőhözegy kád vZbe tegyÜnk 2-3evőkaná| szódabikarbónát! ."'**j*rf ffi A kÚra a bor kiszáradása e||enis véde|metnyújt.Íorró éte| he|yett vegyÜnk percesme|eg 40 .r'llicÍt:srlA mát'ésigyunk echinaceateát| Nagyhidegben a |égzésre is Ügye|jÜnk! A |evegŐt mindigorronát szivjuk be. hanemté|en is.vitamin-tarta|ma e|sósorban IIyenkor hatásátis kihaszná|hat télenkönnyen Iehűla test. kiÜtése|dő|.ugyanazoka hatóanyagokke|etkeznek benne. tÜneteit. zésutánhosszú ki|égzés következzenI áázi praktikák Téli al|ergia Al|ergia nemcsaka nyáriószihinapokbanÍordu| elő. Gyógyító növények Megfázásesetén hívjuk azonna| segítségü| a gyigyteákat| Köhögés e||en a kakukkÍű. (.|ega|ább-háromszor egymásután.ésígya regeneráciira keve Iergiák Iegtöbb esetben összefÜggenek a többIetfehérj+fogyasztássa|.4 percesme|egvíz-hatást fé|-egy deg kövesse. megszűnnek. Egyretöbben szenvednek bőrviszketéstól. hársfatea fogyasZása (p|. torokgyu||adás esetén a zsá|ya. ami nagybaneIősegíti miattjavasolt. mustár- ső . KerÜ|jÜk a hurutképzŐket. i|letve |ábfürdótI A 3.l0 magot Szemet étkezés e|ótt1 pohárme|eg v2el). de erŐs gyu||adáscsökkentŐ juk. orrfo|yásnál a kami||a.kÜ|önösen. |nha|á|ju nk naponta kétszer kami||ateáva|. Ajánlatos tÜnket kenjük be kb. teába keverve |assan a télibetegségek és|angyos e|kortyo|juk.ráadásu| ÍŰtŐ hatásÚ. ha a sÜ|t |evét isszukmeg.de segÍthetjük pirinesgyigyszerekben megeIőzését is.hrlr. a tefiermókeket' a tú| hidegvagytúlme|eg ételeket!Fogyasszu nk hurutoldikat: citromlevet. M.ezért kerü|jük a magasfehérjetarta|mú éte|eket tej. a hársfa. aszaltgyÜmo|. A tünetek általában 4 "C a|att Egészséges étrend |entkeznek. hagymát.. A hir. mandu|a. A keveréka|apjavalaml|yenhidegen sajto|to|aj (p|. l :. ésamikorme|egebbre forduI azidqárás.de mindighidegge| ke||befejezni! A kézis segÍt és |ábmasszírozás a vérkeringés heIyreá||ításában' .rendszeresen vá|tó a|ka|mazzon perc hikar-. édeskoményteát. ame|y a hóháztaftásunkéftfe|e|ős. a bodza segíthet. euka.EzzeI cjtrom sütőmagyarázhaló. Ha a|aposan inkábbfonó fürdőt átráÁunk.i. csök keveréke).huVáradÍTibor elixír .Hideg reggeleken segit vert3. lassan kortyo|juke|' és giástÜnetek e||en is. Az e|sőháegész nap kevésbé fogunk fazni! Ezzel a midszene| ugyanis támogat.C-osv2ben!A 10-15 fürdőtkövesse hideg|edörzsö|ésvagyhidegvizeszuhany| Hidroterápia Minden napra aján|juk A citrom|é napi fogyasztása magas C. ésne fe|edjÜk' hogya méregteIenitó-savta|anÍtó |égzés ftitő hatásÚ| Egy rövid' mé|y be|ég. fokhagymát.'. be tegyÜnk egycseppfahéjo|ajat! A kúra ideje minden a|att estevizes (p|. ha nincse||enjava||at utánji me|egentakarizzunk be.a vírusfertőzés ke|lemet|en ta|á|hatik. (hÚs'tojás'ha|'te1' sebb energia jut! A gabonák koziJ|azab és a kó|es fűtő hatású. amíga héjabarnu|ni nem kezd. Az (hús. LehetŐ|eg napontaegyünk Ii|ahagymát' fokhagyrendszeresen . tej' tejtermék)' okok közÓtt szerepe|het KerÜ|jük a magas fehérjetarta|mÚ Aza| éte|eket éte|al|ergia.

/ HATÁSA A HoLDFAZISoK {* Ú. é|ünk-e a vi|ágga|.harmóniában Az. tünetekke|. { rooYl HoLD RzÉnzÉxrnv rrsn zllÁxotl A FENT MEGADOTT toősznxoxsAN srgÉsznt gEAvnrxoás rueu rufutlon xÍtvtÉlnrs eyioyÍrnsu r vlszorur' nRrÁsost Vákár Mrírta 61 . mertsokatsegtthet mindaz egészségÜnk tanácsostekintetbe végzéséné|.) BeÍogad' fe|épít' tiíÍo|' erőtgyűit' energiát véde|emre hív.Kü|önösen a Ho|djárását az égitestek venni. aktivitásra ésenergiaÍe|haszná|ásra hív. éspihenésre A szervezetbe minden könnyen beépül' a hasznos és a károsanyagok egyarán|! (25-én21|27 a O TEL|HOLD jegyben) szűz A sebek vézese igeninbnzÍv. pedig konnyen.ig. gondot. rajtunk mÚlik.jénfogyasszunkl I-IOLDI\APTAR . tisáíti ésgyigyteákat pedig inkább a Íogyó Ho|d ideaz egészség például' Azokbana napokban amikora vesék érzé.) Vízöntő Minden úi do|og kezdését támogatia. MéregÍogyókútála te|enítésre' a|ka|masidőszak.Hold figye|mezIessena sapka és a sá| vise|ésére' mege|őzésére. tartsuk a szokottná|me|egebben a deréktásokan kÜszködnek nátháva|. |éte.Vitaminkúráraa növekvŐ Ho|d időszaka alka|maskönnyítheti megőrzését.A Bika jegyébentartizkodi szaporodásának. i|yenkor tehát kü|önösen idŐ a vírusok ró| fázhatunk fe| okozhat a megenyhü|ó terjedésének kedvez. sikeres€b ben szabaduIhatunk mega rosszszokásoktó|' ha úiholdkor kezdiük.tlol-o (.lo-én 08:21 a jegyben. Minder|é|e sebeves#szetibeava|kozás ekkor |yesebb' mintmásnapokon! -ig'\ 26_28 E|távolít' kimos' száÍít. minda hétköznapi teendők februdri Februárban influenzás kenyek.o (]1_24. } Hövrxvllot. keze|ésére számos hazi praktika (1ásd zik a tú|o|da|on!)' de a Ho|dhe|yzete is meg. figye|men kívÜl e|sősorban de nemhagyhatjuk ránkgyakorolt hatásátSem. Minden anyag szeÍvezetbe va|óbeépü|ése gyenge' a tápanyagoké is is! ésa méreganyagoké (l-{e-is.A betegség fontos a meleg |ábbe|i. visszaszerzését. hogykiegyensú|yozottan. megőrzésében. Ha nagyonkemény akkormegÍázás jat!A Ha|akjegyén átha|adóHo|d napjaiban a |ábunka tél.

^ ^ ^ i + i ^ i ^ t .gal leli nagyvarosbar elnek.'^| q v lu |épést. majdaz ujjbegyéve| enyhe nyomást kifejtve' to|1a ujjait az arcNézze meg. :^ ^ ' cóLlat|aI a r Iu ar ag nu Á ^ár. mégis ha bőrÜnket már mostfe|készttjÜk az e|sőnapsugarak Ame||ett.^-. akkor erősebb tania. o o i + ^ ^ + i^ t . tek oxigéne||átása. hogyszebbek érkezésére.|asárak ese|ye'Az esti arc ''Á|ln|.akkornagyva|ószínűségge| he|yesen vá|asztotta megaz arcápo|óját. finom arcmasszázs körkÖrös mozdu|atokka|' könnyed textúrájú' UV-szűrős krém haszná|ata sminkalapnak.pattanásokkia ak. ésaján|ott több Ío|yadékot fogyaszta. hiszen megva|isttásuk nap mint nap emlékeztet arra. hogy már se1teket.^. tonizálás éshidratá|ás. Ha nem TSztitjtkmeg néhány A megfe1e|ő ) rvrvyur ^ c-termékkivá|asZásáná|ne csábít. .. szÁRAz BoRRE Arctisztítás termá|vizes (lehelemosival. majd arctonik használata. semmikeop ne szabad megfe|edkeznünk arról.Á|+^+^+i' '|.to # . majd krém nyugtató-hidraiá|ó haszná|ata. z Í\ /.uJ IL .l r rdLlo\ o vur ur cagusogl.bŐne _ de rosszu teszik. .cr rrrs\Jrv'Er(l @ j r Y hidratá|áshoz r . metszo szélvagy a perzse|onapsÜtés.szűrős felvitele. r vagy az e d -YluYil az arcunkat'csökken a sej... Nem sa| e|távoIithatjuk a fe|szinen|évóeIhat hám.aro thrti.-^^F^l^t. . az éjszakasorán terme|ódottfaggyÚt bújjanak ágyba arc|emosás né|kÜ|| az e|so napslgarak e||en's fontos UV-szú.non''r| ' n'. majd tő|eg iIlatanyagmentes) UV-szűrős hidratá|ó haszná|ata. Viszkető bőrtérdemes kevés táp|á|ó-hidratáló krémmel kényeztetni.ilrroil enne ván' hogy éjje| Úgysem kerÜ|t szennyezodés a elegszer hangsulyozni eZ a távo|itását hanem aZ is. nia.tisztrtas_ ame|ynek Íoltossagat . d4 a mindennapos borápo1ásnak ugyanis szabadu|.Mégtávo|inak tűnhet a tavaszérkezése./rarluK i^ l1 e vszaKoK hogy az o|tözködésünket is Tiszta sor! cF I zsÍRos BőRRE ArctisztÍtás könnyed. . akik szmogo|yan irritá|ótényezókke|. il rclJVilr{o.Ha nem.^ |Á^^^^i+ i^ ^ Á^|^++ |. D elixír Egy gyorsteszttel ki::l:r:: deritheti. ÁÁr Aronor]Ácoi oc Lq por. NoRMÁL BoRE Nemhabzóarctisztító használata. es e'tömttheti( a A |egjobbszövetségesek 'o {aIa'.akik kihagy1ák szo|gálja.hogyujjainyomán csontjáigI megje|entek-e az arcánszárazhámsejtek! ideje hidratá|óra vá|Haigen.I^-'^ |*:.É rL . A. ^ + n m .unk a nap f9'y3ry16n borünkre taP u r u r d r L d r rr r d v d r E t Azok. mint ami|yen a ez képeziaz a|apját' A rendszeresarctisZÍtás padt szennyezódésektő|. AÍc|emosi tejjel a smink a és/vagy szennyeződések a|apos e|táVo|Ítása. húZódó. n l^'Áuinnpocséko|ásnak vdldnu/d-dvor. GYORSTESZT ^ .uJ v) A kipirosodott. jól tesszük. -^^. nert nar ezek megtapadhattakaz arcon.l.s mozdu|atta| rAEL. gé| |emosóva|' á||agú majd kismennyiségű hidratáló UV.ler] enet ugy o uuroPv|.sokat.Íáradalmait''. hogy a bőrkipihenhesse '. és megno a mttesszerek. A regge|irohanásban sokan Íö|ös|eges idó. a |e|kÜnkre hatnak az a|ábbi szépségtippek. hogy mego s s z e h a n g o l na i k Ü | s óh o m e r .agoras "u ^-^ L r r o L l d n gyo.c n n o | m i n L o t e c z Á n n -c . amelyek ros krémeketiasznaInunk.. Iar1)ák az arctisZítást' mond.. is kedvezően |eszÜnk.ésazokata mikroszennyeződéseket. gyengéd ArctisztÍtás Iemosóva|.hogyegyre kerÜ|Ünk köze|ebb a megúju|ás időszakához. Arclemosi tej haszná|ata. hogy megÍeIe|ő hidratálót haszná|-e arcápo|áshoz' He|yezze ÖsszeszorÍtott mutatóéskÖzépső ujjátaz á||kapcsára.nencsak a sm'nx er raS repeseil rs il.

.mélyebb rétegekbe is eljutnak. szeder té| végén ÍaáÍonya. . Kitűnő Íorrásai a . gyököknek.gyünkkel Íinoman nyomkodjuk át az archetnek a Íelszines mimikai ráncok is. Finom mozdulatokkal végig köszönhetően simítsunk az keringésnek a tápanyagok a majd arcunkon. ami csak rontja az alaphelyzetet. nnt tu EJUtEt I neveznek. hidratá|ás .. Ha Ha gazdag. csonfunk vonalát.olyan.ésa tök. még ennyiis kevésnek bizonyu|könnyÍti Akinekzsíros az arcápo|ást! a bőre. ésalu|ról TÁST |GÉNYEL EZA MWELEI' határozott.könnyű a textúrája' és konnyenbeszivódik| rigyeket. Végül azorrunktó| kiÍe|é ha|adva. Bőrünk tiását.ésszívesen iszunk akártöbbet is.^A ^^^+^^ tundl. ribiz|i. arctisztÍtás . 2 | fo|yadékot. lffil osszENEMI tDoRAFoRDtsukel ujjainkon. A szervezet A. amikormegnő a szervezeI víz. kÜ|önösen a T vona|ban ez a |ésbe venni' Az érzékeny bőrűek kerÜ|jék a csapvízhaszná|atát. ráadásu| arcon. természetes összetevŐkbő|á||i arcápo|ó. üdeszínt kap'iz.i|yenkor. ame|yik nemcsakhidratá|i' de nyugtatihatásúis.E. s ennek hatására enyhü|. a nap netánmégis megje|enne egy€gy pattanás az Ío|yamán könnyen fény|Ővé válhata bórük _. Nagy elixír . smink|emosás . prob|émás bőrűeknek a szakemberek aztjavaso|ják. NEMKERÜL SEMMIBE. ami pedig meghatározza bőrÜnk ál|apotat' e Vizet. ha . hogy kizáró|ag te|jes pékárut. ható a keringést. jük a vérkeringést esa szövetek oxigéne|lá!átható eredménye.a hat.jószo|gá|aA megfeleló hidratá|ás|essítia a ránr'ok tot tesznek. mozdu|atokde nyugodt simító ka|vigyükÍe| A Íö|pezsditett .sárgarépa' narancsszínű termések sÜtő. .M|NDEN BŐRTÍPUSRA . e|egendő Ío|yadékbeviteI .csak'' zsíros a bór..Ae érzékeny bőrŰek számára |egmegfe|e|őbb az i||atanyag. béta-karotinos MENU bőrtípus szerint .a hid+ gebb hónapokban regge|i tisáításhoz részesÍtse elónyben nehezebb azonban a könnyed á||agú lemosókat rávenni magunkat a ke||ómen(pé|dául a géleket)' estepe nyisége|fogyasiására. az ujjbe.Érdemes krém me||ett o|yan dönteni.^+ ht.teafao|ajos ecsete|ővel érdemes keze. amelymegfe|e| a bórtípusunknak. ame|yet a bórre gyakran java. á||apofunk testradírozás arctisztítás a kozmetikusná| pakolás mé|ytisztÍtó fe|vite|e 2-3hetes kúra. A normá|bőrűekkedvÜkre vá|ogathatnak: mel|ett is a krémek a hidráá|if|uidok a bevásárlókosarukba kerü|hetnek' -8. barack stb. ézékeny szemkörnyék ésaz ajkak kiszáradhatnak. egészen a ha|ántékunkig! . krémtípus Az sminkalapnak sem megfe|e|Ő. Íö|Íe|é ha|adva' .- hámsejtek Íinom radírozása aze|ha|t pako|ás vagy maszk Íe|vite|e táp|á|ó |ega|ább izzasztó egyszer testmozgás beiKatása perc) (15-20 i||óo|ajos |azító fürdő gyümö|csnap (kizáró|ag egy-egy beiKatása haegészségi megengedi!) akkor. és parabén' mentes.szÜkség|ete. . napi1 csésze sa|akta|anÍtó teae|Íogyaszüísa . M|ND. érdemes rájukcé|zott kozmetikumokat haszná|ni. hanem Ügyesen öszgyümö|csökből.tennivalÓk szÉpnŐ MASSZÁZS VENUSZTITKAI Ténnivalók tavasz előtt n I . a bőrünkre! . és tástgyakorolnak a hormonháztartásra. a|acsony bőveIkednek és indexük. A tisztátlan. A zsírosbőrűek Eróte|jes száriti hatásukmiattugyanisfoko vá|asszanako|yan hidratá|ót. . ezek va|óban. estepedigarctejjel törlik át a bőrüket. mandarin. ame|y segíti a regenerá|ódást. csak egészséges színt hanem ruga|masabbá is teszik azarcon ta|á|javÍtva (1y mikoereket. és meg. hogy si tejetl Ezután kovet bőrÜnket kívü|rŐ| ésbe' kezzen összehúzó to lÜ|rő| hidratá|egyaránt juk! Csak így erősítnik. szakembereka bőr so|jáka kénes|emo hidrolipid rétegének ^At.. zö|dségekből szevá|ogatott is magunkhoz vehetünk. óvatosan ütögessük az or. amelynem Iartalmaz alkoholt! hetjÜkmeg aÁ a v€ Gyu|ladt'pattanásos dóvona|at. Az arcápo|áshoz hasznáIt krémet osz|as. vizet! Nyáron a legtöbben megisszuk a szakemberek álta| javaso|tkb. ame|yiknek zottabbmúiködésre sarkal|hatják a faggyúmi. rostokban. Az igénybe vett. egészséges. búvölŐi||atl Csakisolyan|emosit vá|asszunk' me|egben. narancs.vitaebbő| mint á||ít e|ő. gyasztott vagy Íormában! Ezek nemszárÍtott kö|csönöznek a bőmek.hogy kipirosodjon! cánkat' Ezze| Íe!é|énkíttásnak mindenképpen meglesz a szemme| . táplá|ikrémet haszná|nak.hirte|en haka| eme|ik meg a vércukrot. kiőr|ésű tésztiít kekszet Íogyaszés Ezek összetett tarta|szanak' szénhidrátokat maznak. meggyötört bőrre| csodát tesz a béta-karotin. Pedig haszná|jon arc|emo dig rendkívü| fontos. eme||ett táp|á|ja ésélette| gyu||adt pattanások! de nem boritják te|ivé teszi az arcot. maink el|azulnak. így a kitar. A finomÍtott Iiszt és a g|ikémiás cu. |ását.ne haszná|juk kialakuViszont. helyette inkább töröljék át az arcukattermálvizes|emosóva|' esténpedighaszná|janak pé|ként nyugtató hatású' A normá| dáu|rózsavizes arctisZitit! bőrűek vannaka |egkönnyebb he|yzetben: e|ég' ha reggeI nem habzó |emosival. IeveIes zö|dségek. Azéaékeny gyaktínyérjára kerÜ|jön bőrijek Í|avonoidokban ran C-vitaminban és bővelkedő . nemcsak ame|yet táp|á|ékkiegészítőkbő|. és útját á||ja a szabad .e||entétben kor vá|tozataikegészségesebb .

.' iz.")íJ.a * A ..]. es ._.-kri 1. Al a- férfasnak.: e. repek meq kÜlo1tioztetésében? _ A nem szerepeknekketfé]e ertemeze az adott ku|tÚraÍr1a Egy.l elO 1o 1o16l... csak a Íiatalok köÉbon? Ezze| kapcso|at'os kótdó.^ Í..fe|o se |ehetséges' nó esnek vagy férÍie|ő' hogy m t tekintÜnk a nenli SZeasnak' ígyebbo| a nézópontbo| r e p e k i n k á b be s e t | e g e s e k p ' a f é r f i a s n a k hossza koronkénte terÓ' tartott hajviseIet Ma"lo O e.. a..:..ra) .*.':' ^Ze/c: .-. hogy rrapjainkban ismét ésncnr divat a Üostdíszítés..udományegyetcm do celrtató..:. a ' C. tt Pécsi sc válaszolt" .z Lrgg-t er d/ ..r..l. . i: fl Vajon minck kös zörr]rctíj. ot ..' .' scinkrr' \!. ..a!L a:0ar... |ában azokat a do gokat tart1uk 64 elixir .estc'*z lé. ..Lt. ''ijr -s pszichológus zílpségku. . .

me||kas ésaz izmosvád|ik' a test ra. korbendivatot teremtett' csend-ésönmegtartóZatási fogada|máró|. piercingek magukat testfestésse|.szon''' . Számos komoAfrika. Napjainkban miivészek a o|ykor az emrában _ AusZrá|ja.a testdíszitése erokkel szemben. ink médiaüzenetei maguknak.de egyreextrémebb kivite|ezésekke| ta|á|nélkÜ|ozhetet|en ke||éke á|iséletÜk vo|t ránként vál kozhatunk_ nye|vbe. marade viseltek né| töret|enmaradta testdí. Vise|ésÜk Índ i|tatászités a civiIi |en. privi|égiumává. Mive| a nokka|.váh. Az 1950es évektestfestési stílusát fG tek' A kÜ|önfé|e |átványos testdíszÍtŐ e|emek. ként kÜ|önfé|e szertartások idején ékesÍtették Bár a természeti népek.akik népszerűek. testdíszÍtés Íontos fűződő kapcsolatukat. D. dó tapaszta|ataikat szimbo|izálta.szimbo|izá| a testdíszítés. illetvea férf iak Vonzerejét Férfiakná| á|ta|ában az egyébként is férÍiasinkábbnöve|ia tetová|ás ésa piercing. pedig aÁ sugározzák.mokkal és nonfiguratív ábrazo|ásokka| bőtött be a |egtobb ősi tözsi ku|túku|ásukat..zuhogó vizet igyekezett é|ethűvé varázsolni. férÍi nemi hormon.kÜtek. éshagyománya |önbÓzó vidékein ma is met nyújtanak a gonosz resa|kotáson az emberiszáj egyforrástorkaje|ent pedigaz a|áélaz Ős|akosokkorében. ésvajon minek tosnak.mányok e||eni |ett' a provoká.is.matrózok. szÍereotípia a karcsú bokaa kedve|t koncentrációjáva|.c. tet|en része vo|ta fontosfordu|ioontok. ben a férfiakszámára. mittekin|yáso|ja azt'hogya megjelenésben ). a |apockák. néoimotÍvu. .. a A ||' vi|ágháborÚ utána modern testdíszívisszavonulási ésbojtiidószakokri|is.. veszé|ykeresŐk. beavatkozásokra. ere1érő|' ta. ezértÍe|téte|ez. je|entőségettu|a1 (Folytatjuk) is ségeik során kiemett valamintegyébcsoporte hetó' hogya férfiak körébennépszerűbbek maradanditestdíszítések kortól és nemto| minta nőkné|..a a nőkét. vü|t. tésnekegészenÚj színezetet kö|csönöZek je||emző.ciót ésa Íigye|emfo|ke|tést szolgá|ta pasztaIatairi| vaIamint ben mindszéIesebb és bölcsessé9érő|. és fordítva. lativlzomtömeg.Az 1960-asévekben e|sósorbana szaszat.gyanánt. követendónek vagydiva. akkor e|téró do|gokvonzik a nók. harc stb. bűnözók' rabok. is szÜletett. |yabb tájkép'. a széles vá|l. vagyisazokka| a fizikaine.) kapcsán tartottrituá|éknak. Tehát társaságiemberek.jes biáonságga|..izmusésa kubizmus ésszépségüket amia későtr ták' a fö|d ésaz ál|atok le|kéhez biekben ősi szimbó|umokka|. nem á||ithatjuk te|. sú.tehát csak azok engedhetikmeg nemiséget meghatároziszexuá|ishormo. a keskeny csí.maffiózikstb.EgytanuImány szerint a modernnők vá|la|koznak i|yen és férfiake|térő ak jóva|nagyobb számban testfe|ületeket választanak.mikÖzril. szervbe va|ókka| is. ek. ke|bátorságukat hangsÚ|yoz. társada|mi megé|t Szerepérő|.piercingeket ésspirituzáció beköszöntéve| ku|tú.sülnek.a vá||ak.l|yen re l A modern nyugati ku|túrákban a nagyobb mit tünk kÍvánatosnak.Szociá|is kat.meg. mint nak tartottfelsó kar. hogy tetová|ást tesztoszteron többek kozött közismertenfá1. terü|etek. |ega minima|izmus. akikji| tűrika fájda|mat.hiszenpé|dáu| a mai hatvanévesek pő.é|ő szobor'.nem át|agosak'.köszönheti' hogy szinte korra és nemre generáciijának nŐtag1ai számáraannakide jéna fÜ|beva|ó gabb szemöldök stb' Ugyanakkor a tetová|ás va|ó tekintetné|kü| hódít? viselésén tú| szintee|képze|járó testdíszitési _ Ha egy je|zés és a piercingfájda|ommal összefÜggésben van a hetet|en volta piercing Napja. módszer. a dadaje||emezte. i||etve es+ . donítottak neki. ame|yeket egyezményesen kapcsolatokra kaphatikstb.A bennÜnket körü|vevŐ ku|túra erősen befe mi je||egekke|. a va|amint a gyászukat szimbo|lzá|. E|engedhe oromlányok. vise|ő társaink extrovertá|t. Fő|ega maorikra vo|t hogymin.A kü|önÍé|e népszerűsége is töret. |ndia' Japán stb.hogyje|en kultúránkban azi|yendíszeket nóiességet vagyisa me|| sugárzi fertá|yai' jiva|több a fe|sórésze.kÜlönfé|e tetová|áso dandi díszeket hagyománya.a teszosáeron magas negatíV vélekedés. hogy a testdíszekvéde!. hogy a kesek. beri testet haszná|jákönkifejező .je|képe áru|kodott származásá. ame|yekosszefÜggnek a szervezetben lévő vise|őhö|gyekke| kapcso|atban a kö|dök környéke' a derék.. a hát (könnyűvérű. a nagyobbor1 a vasta. boszorkányok. badság és a konzervativ társada|mihagyo A testdíszÍtés vise|Ője |i2adás. E|sősorban a meg. tJyZé|and. az egyikhi ''emberi -.hi2asság' halá|' vadá. és koronként orcába. szereoettöl az átala. a robusztus áI|. férfiasnak könyve|Ünk e|.rövid távúpár. azza|' hogy mŰvészitarta|omma| töhÓtték den szemé|yes informáciita testÜkön Visel.festővácsendesóceáni szigetvi|ág' ták' i|letve abban a hitben é|. Egy vizsgá|at mígnőkné| ugyanisrámutatott ar. érdeda|omcsökkentő hatásÚ is. megbé|yegzésévé (fe|nótté mények vá|ás. a termékenységÜket.mive| a környezetÜkhözÍŰzG su|ások ka|ózok. e|sŐSorban esztétikai . a szÜrrea|izmus. elixír 65 . még nemi a testdíszítés' de hétköznapi tevékenytozi társadalmi retegek.alsi része. nagyivók. ésa tetová|ás. A függet|en része ezeka szépészeti e|járások' e|várásban ésmegÍté|ésben tanuImányok mindeZmeg is erŐsítik: a férfi.

66 elixír ..L inta korábbi beszé|getésbő| is kiderü|t' a csecsemő ésa kutyaviseIkedését osszehakutatása|apvetócél son|ító ja' hogy megédsük az emkia|aku|ásának miberielme ésmŰkodésének kéntjét és aá' hogy va1onaz ember hogyan tettszer1 azokra az egyedÜ|á||ó képességekre.'.annak el|enére. ame|yetember nyo|chetes kutya-és farkaskö|yálta|fe|neve|t kokke| végeztÜnk' Mindannyian akkor |áttak és etteke|ószor e'etÜkben''cupákot.. kiemelkeden' ame|yekkeI az á||atvi|ágbo| a q # l Miképp a|akuIhatott a kutya' egy farkasszerű lény e|méje. s így nem okozhatnak komo|yabb sérÜ|ést sem az embernek' Ha pedig megvárták.emberszabásúvá''' azaz csecsemőszerűvé? _ A íarkacl hiznnrlnc or- t \ r ). tisZikus'' kutyának is. -*.. A ve|eszü|etett külonbség+ ket jó| mutatjaaz a kísér|et is. i||etve fokozatosan e|vennitő|Ük' A kutyákszintemindegyike már a kezdetkezdetén átengedtea finom falatot.amíg pé|dáu| r .mint a szem kontakLusvagy az érintes'|Veg|ehetósen nagy a kÜ|önbségaz intenzív emberi gondo- . mive|eredendóen erős averzióvalviszonyuI az emberi társas érintkezés o|yan a|apvetőingereihez.'. majd erőszakosabban e|hÚzni.'. és azonnal e|kezdték csócsá|ni'Rovid idő mÚ'Lanegy idegen kísér|etvezeto megfogtaa csont egyik Végét' megpróbá|ta kedvesen .J . hogy gondostréningge| az utóbbi is megtaníthatiana' hogy ..a bio|ógia tudományok kandidátusa segttségéve|.g. Az etolóCsaknem hÚSZ .bar a kutyák kozÜ| néhányane|őször nem tudták.'az emberre|..rész A tudománynéhaegéSZenmeghökkentő témákka|fogIa|kozik lega|ábbis a |aikusok megrté|ése SZe_ t*". mirő| van szó.ú|L* . gusok vise|kedésének hason|óságát' Vajon mi |ehet enneka hosszÚtávú tudományosprogramnak a cé|ja ésaz érte|me?Erre a kérdésre kerssük a vá|aszt dr' Topál József vise|kedéskutató. Termé szetesen valamennyienmegszagoltak.'* ':' esztendeje kua. í rint. mit kezdjenekve|e'egy részÜk viszonylaghamar . a farkasokviszontvalamennyien hangosan mo rogtak. tatják aZ ember_ csecsemők ésa kutyák sil te|emben tekinthetjük''au.'.Persze a morgó kisfarkasoKó| azért e| |ehet venni a csontot' mive| mégnincsenek erejÜkte|jében.'e|kérni.{ÚÍ i{ zássa|Ío|neve|t kutya és farkas kozott.J t t t -'^"1 - EwKUru?. nehanyan nréga Íeremert csonton is ott |Ógtak egy darab.t' Sot.és a vi|ágétt vo|na e| nem eresZették a zsákmany.'rácuppant''' A farkasok azonban mind rogton tudták..farkasszemet nézzen.

ame|yre adott Íorga|mihe|yzetten.es vissza. u n 9 \ .Ha pé|dául a ket |abraa||áscsak tovabb rontott aZ emberre|kapcso|at to|ja. Azember azonbanerőtlenés|assú rendkÍvÜ| e|fogadó az emberi je|zésektránt vizsgá|atot'Egy kísér|etben és speciá|isan kilény.Az esetektobbségében hoz rohantak. a kommUnikációsingerekhatávé|t kommunikációs érzá sa a|a[la/ á|taIafe||smerni eIvárásoknak átengedik a zsákmányt' késobb vissza is beni fogadókészsége.akinek''nagyon jó edény dek inkább az ember á|ta| ''fe|értéke|t'' tar hez sza|adlak.''+'. hogy a szeml |gaz az a fe|téte|ezés' kontaktus rendkívü| Íontosaz ember és a kutya viszonyában? _ Valóban. kenységeaZ emberi vise|kedésnek e |énye meg|ele|óen'nkábbcsecsemoszerűen cs+ kapják.|Var enyhe befo|yasolas' társas konAz ember korÜlbe|Ü| hatmi||ió éwe|eze|ott ges dimenziijátnagyonszépen.*w.rogton veszi az adast' te| a periÍérias nóz ra vaovis |etrciÁn a szemkontaktus köa zottük' A gazda |ényegében ..r]l y rn u r | . míga másikba |átványosan zá|idás' társas érzékenység né|kÜ| azonban edénybe egyetlen. hogy ha nem is csecsemó. a Szocia|itáS.a kÍ.nyege. |átasa. társas fogékonyság.korbe!'' a he|yze sem származik be|őle.i^. es nem a bŐséges1utalmat Aha|ában.zpteqséne nem errber' es még CSak MégsemmondhatjukaZ.'. be|ő|ük viszont hiányzik az a csoport tagjai megtervezhetik.^ Autyd A|5TU |^^^. hogy az e|fogadókészség tény|eg a következménye? szociá|is érzékenység .metakommunikációva| is társítja.^"^l-^^ AE|EnE- átmegy a jobb o|székmogotta ba| oldalró| hogy az emberre| da|ra. larkase|mébo| fe1|ódött|ényegeben csecse mőszerúe|mévé. .akkor ioovel(oar na. Üb d |.hogy aZ e|étett kétedénybő|az egyik zénysziI is. A környezethezva|ó alkalmazkodássorán próbá| mindenfaj kÜ|önbözőképpenpróbá|t. akkor azt fogja vá.. de társas ingerekke| szem vise|kedik. mindez mit sem ér'Ez utóbbi a|apveto és hagytuk.hogy amikora gazda kiadjaaz utasreImeképeségek szocia|i. és gesztiku|á|va .í t á a "$ lt-. vo|na.ben bárrrrkorszÜkségIehet.egnyugslanak. a farkaskö|ykök n.hanem kivetteaZ aZ egyet|enfalatot' é sér|etvezeto nézett a kutyára. a kutya e|sősorban a nonverbá|is kommunjkációt érti'bár a szavak érze|mi tartalmábó|ésa testbeszédbő| is képeso| egyre erosebb és A |egtobba||atf'zikai|ag nllnrqphh Ipl| pr7okq7ér\leik mindinkább kif'vagy tanításihe|yzetbentermészeténé| fogva vasni' Ezze| kapcso|atbanis végeáünk több példáuIkerekes nomu|tak. A segítőkutyaismeri a .'.'normá|is'. ame|yeks+ gÍtségéve| meg.Ugyanakkorha néhánypróba |^^| Ld-l..'szimu|á|1a''' komplexér. cr ru u^ J v^ g^ U^ ' ' d4 Üres'a másik jutalomÍa|atta| teIi.. ta|á|hatjuk mindennaposte' emberreje||emzó és a kutyábanis meg|évo egymás kozottÍeIoszIhatják vékenységüket. .N/IK ROV I LAG az pmheritermpszetneK' Bár a ku. hogy a kutyabután aotak nekik a csontot. kai gondo|kodásravaló kepesség csírai|' emberszabásÚ majmokban (p|'csimpánzok) vagyis azok a társas keszsegek.E|őször a fordítja hogy az mennyire finom.hogy a gazda után' mie|őtta kutya vá|asZhatott nem puszlarr kiadla a vezenyszot.Videóra rögzÍtettÜk. e|ixír 67 .^A |v| ||d|du' Á^. fÜggel IenÜ| azok hasznossagató'.^ |.|' A fe1|esZése. ame|yjó| o|vasaz emberi ingerekbó|. l A kutyák esetében mi bizonyíthatja azt. ám a kísér|et.e|játszotta. a kÜ|ön évekóta egyÜttmúkodo segítőkutya miképphajtjavégreeá a boző he|yszíneken A mozdulatsor tüzetes fontos Íe|adatot.több fa|atot |etben résZ VeVő kutyák kedvÜkre válassza perszeaZ Utóbbi nak.. .hogy a kísér 1e||eg.A kutya kommunikációs kontextusban ké|ni ot' annak hiányábanazonban pontosan tudja'mi vá|ik Lényegében eZ a fogadó ]avára' készséget a|att' éd]Ükszociá|is érzékenység ame|y fontos ku|csa a kutya háziasításának..kommunikációs kényszel'.ntrm les7 i|vel nsztönei a te|ita|hozvezer|ik. 7. Az embenéválás vezeIő az e|őbbire mutat. és gondotkodni ződötl'' Ezze| e|indu|tegy o|yan öngerjesZó je||emzóje fgryamál'ame|ynek |ényeges az sem tud mások gondo|atairó|' Az e|vontlogial egyre erősodő. javítania te|]esítményén.farkaséhes'' egye kutya fe|é a fejét.|asZani' Kipróbá|tuk aZ is' hogy aZ egyik során tehát egyre okosabbak |ettÜnk. sőt.aho nr n I u nc co eL on o9 i |La hé +r^ Ennek az a |e| | ldrduL. tettÜnk.. hatékonyságán.lya nyi|vánvaróan gyon nehezen)ok is megtanulták.meg|ehetosentompa érzékszervekke| mé9 akkor is' ha lud1a'hogy epp ''kutyába székes mozgáskor|átozott kovettük rendeIkezik.a . |ekszik. S ami a gyorsaságotés erőt i||eti' sem veszik'.e|emezésekor fény derÜitarra. ^ d |. azaz|ényegében semmi haszna képzett kutyája egyÜttmL1kodését vemegszima nyomon. á|lat Ia|mazótányérhoz.taktusis képes'.értelmet|en'' vá|asZásraosZö szakadt e| az emberszabásÚaktó|'s |ényeg+ UgyanakkoraZ emberreje||emzo vá|ta társas é|etmódja' egyre nasen e|térővé gyobb és komplexebb csoportokba szervete|miműkódés egyébmegnyi|vánu|ásai nem nem ká fedezhetőkÍe| benne' hiszen pé|dáuI pes a nye|v hasznalatára. A természetnek -n"nÁ{.kiprovoká|ja'' {ü { IT I tr I p.

ésa belsó'tudatta|an aminterremár Jung is rámutatott' a tudatosénÜnktől' ma már gyorsésegyszeBár a paraképességek kifejlesáésére hirdetnek... |á|ni. hiszen nemke|l másttenkoncentrá|ni' Az i ni. meg ve|Ük. ho| a határ.vagy a nevét -.ami a be. ail.ha pontosan tudja. a teklntetvá|tás fontosságában pé|dáu|a fé|éves cse csemőkke| vannak egy szinten./ KANAL- tuffiffi mutatványok igaziparaogy a |átványos kaná|haj|íti je|enségek-e. Ha viszont hiányzik a szemkontaKus. cSa|áS . hason|ó mintavéte| eredményét 68 elixír .és máris indu|a másik olda|ra. a gyakor|atban ezek haszná|hatósága rű tanfo|yamokat hogyan |ehet mint amikorazt rek|ámozzák.. kertelenÜ| Szokott és |eis vonja a koanézőtöbbnyire Va|ami hogybiztosan vetkeztetést.rituá|é'. tör' minden esetben másodpercre ugyanígy ténik. ame|yiktény|egesen A következó vizsgálatsorozalban arra kértÜka kutya gazdáját' hogy a négy mokÜlönböző kommentumbi| a|kalmanként. Türelem éskitartás Aggod Judit nem képességeink a modern vi|ágban á|ta|ában Parapszicho|ógiai maradnak. spontánmegnyi végeztek Az e|óbbire tudományos vizsgá|atokat tő képességeket. ám szerettükvo|namegtudni. történik. vagy aZ. né|kÜl ki eZ a képességet. je|enthetjÜk tehát. ám az ma már bizonyított parapszicho|ógiai kivétel képességekkeI tenciá|is mindenkirendeIkezik. jük.kijelenthet. hon is kipróbá|hatja a mutatVányt. az o|yasmikre képesek e|őrekitami|yen va|ószínűséggel |ehetünk hogypé|dáuI vagyhogyötfé|e hogyegy vé|et|en szám párosvagypárat|an. A kutyák a szem. lemarad.hol pedig semmit Sem.és összekapcso|ódását a két e|me pi||anatnyi RáadásuI ha mindez megszoeredményezi. aminek tudatosu|nak. me|yik fekszik|eterÍtve az asila|on'Sok ezer.kutyatekintetét' hogy fe|hívja a figye|mét arra. a hidegháború titkosították' közepétő| sér|eteket azonban a' 70-esévek vonatkozott.Az e|ká kutyák álta|ábanfrusZráltak amiatt. hogy tú|erős kívÜIró| világunk egyreinkábbe|szigete|odik ólÜnk.vajon |étezik-efontossági sonend a négy |épésben. sze reti. és me|ylkaz.Figyeljl" ba|harmadik |épésben tesz egy Önkóntelen. és bizonyos he|yz+ tekben váratlanu| nagyon agresszíwá vá|hatnak. az embe ahogyan egy fe|nőttkutya értelmezi ri kéz geslusainak kÜ|önfé|evá|tozatait. vise|kedése kétéves emberi kornak fe|e| meg. és azt vizsgá|ták.és rávezető részea tény|egesköz|ésnek' l A kutya je|en|egifej|ettségiszintje milyen korú gyerekének fe|e| meg? . kevésbéa vezényszó számít. mert a három hónaoos kortól akár akéI és fé|éves gyerek koráig terjedhet a ská|a. va|amitkérniszeretnető|e A második fázisban megszilÍtja a kutyát . meg |ehetkü|önböztetnivé. Meg|ebinációkban hagyjon ki egyet-egyet' petésÜnkrekideru|t'hogy ezek közÜ| a |eg. AZ ígytartott kutyák á|landi stresszben é|nek.. megtanuIni egy hét alatt spanyo|ul. számít. nyeztetett mert nem ismerik a szabályokat _ vagy azérl'.ehhez kártyalapbi| értéke|ték ki. és csak ri| jobbra tntő mozdu|atota fejéve|' ezt kovetően hangzik e| a mindkettojÜknek szinte betanitott vezényszó' Ez a .vagy azérl'. ezeketa kíidején az USA-banésa Szovjetunióban. A paraképességek szempont1ábó| kifej Ieszthe|ván u|ásokat éstudatosan let|enszerŰ. mer1 nem ismertették mert azok ál|andian vá|toznak: hol mindent megengednek nekik. vagy ÜgyestrÜkkök' aá perszenehéz hogy potény' e|dönteni.a tekintetvá|tásbi| a kott he|yzetben kutya azonna| követkeZet gazdája szándékára. majd a mondja. míg |egtöbbet az interakciót bevezető szemkontaktus nyom a |atba. Le ke|| szögeznÜnk azonban aZ' hogy a kutya kifejezettenSzabá|yköVető |ény. fontosabb céljais. hogy kaná|hogy a természeIazérIa|akította A|ighanem |ehet ennek va|ami hajlitó trÜkkökben hasznosítsuk. Amit enő| korábban pub|ikáltak. produkciók gyakranhangzik e| a bűa|ka|máva| Kaná|haj|ító hogy bárkiottvésztő| a biztatás. rejtve eset|eg jövó inÍormációözönben |ehetséges oka.Nehézerre pontos válasZ adni. ki sem fej|ődnek.a másÍé|éves gyermek Íej|ettségéve| egyezik miképpismerife| meg' De ha azt vizsgá|juk' ésveszi át a szociá|is szabá|yokat. és a fejmozgás követésében. hogy . Kisokszor a vezényszóis hiába hangzik e|. amitársas szituáciitteremt. habár nem biZos. Vana do|ogban. ahhoz hason|íthati.csakerőSen pribá|gatás azonban siotthoni végződni. hogy a kutyával ji| kommuniká|ni gesztusokka| |ehet. Viszont az.

mertcsodá|atos Az előitéletek be|sőharmónia |yiirat a mai napige|utasítja. Am ha megértÜnk arra.hogyne gondo|junk semmire. ame|yek lehető. gyakor|ása. egy. a sorsunk egy megfe|e|ő jobb' ha ittmegállunk. o|yaná||apotba. egy geometriai áb..és nem e||enkezik a ésa buddhista szatipatthána midszerben is. ha va|akihátuIró| nézminket. hogy az é|etÜnk jobb |ett. kínaiés tibeticiviIizációkban.vagyistöbb ezeréves hagyomány á|lmögötte. ta|á|unkegy beavatott tanÍtómestert. haragok. ame|ynek soránigyekszÜnk a kozott behatian. Ha ugyanis rende|kezünk be|só önfegye|emme|. irlási türe|met. hogy megérezde nem minósÍtjÜk. amikora figye|mÜnket hosszÚ ideig egyetIen d o I o g r a( e g y é g ő gyertyára Vagyegy közömbös fantá. szakadat|an áram|ását.Ezután |ehetmajd átbi||enni egy már szinte kikapcsolnak. David Brian Josephson fog|a|. az errevonatkozóírásait Az Ürestudatál|apot e|érése számostudományos Ío_ akárlás szükséges hozzá. TV. akkorjöhet a második szakasz.de megéri.mive| a tudatot Üressé a tradi. Sajnos az igazán beavatotttaníNem hirdetik magukat újságban' csak egy unalmas fiImetnéznénk. ha||juk a ÍejÜnk fe|ett e|repÜ|ő |égy zümmögését' és mindenhatásttudatosan észle|Ünk. Erre is többfé|e midszer |étezik. indu|atok. né|is tovább akarunk |épni' áttérhetünka harmadik szakaszra. HéiiasIstván elixír 69 . éberség ame|yné| egyfajkerÜ|ve. Josephson professzorszerint az evo|úciósorán az gondoIatok vagyis megál|í.hogyan tovább. ke||kitapasáa|ni.jesen tenni. ésa terápiástapaszta|atok nagyonbiZatók.pé|dáu| pszichoszin. Ez a |épés ku|csfontosságú hasznosítását. semIeges nézőpontbó| szem|é|ni' mintha sáva| megmutatja. keIhető eredményhez. kvantumfizika törvényeiveI A tudat kiürítése A tudatkiüresítése a modernpszichoterápiában is Íontos szereA hivata|ostudományos fe|Íogásazonban ezze| kapcsolatban pet kap. tapasZa|nifogjuk'hogy ez már önmagában is pozitÍvan befo|yáso|ja az életÜnket' az emberi kapcsolatainkat. hogy képesek |egyÜnka gondo|atok áradatát közömbösen. a gondoIatfo|yamot tani.még a munkahelyiérvényesÜ|ésü nket is' egy i|yentanításratény|eg szükségÜnk |esz. amikor az érzékszerveink kezd műéSaz sem vesszük észre.véteszik a te|epátiaés egyéb paraje|enségek cioná|is hindujiga szerint meditációs ez elŐnyös a tú|é|ésért fo|yi küzde|emben. is érvényesÜ|nek. pé|dáuI ziaképre. Az egyikilyenmidszer a koncentráció. l|yenkor már gyakrane|Őfordu|.kitartógyakor. és á|ta|ában nincsenek regisZrá|va a népszerű portá|okon EA azuIán sokáig. a koncentráció aá kiejtjÜk a figyelmünkbő|. ta megfigye|Ő ál|apotba csupán egyszerűen odaÍigye|Ünk a kÜ|pé|dáuI ső ingerekre. A fe|adat azonban nem könnyű. zük.meglehetősen e|utasÍtó.és még Ha pedig mégsincs szerencsénk. hogy (pontosabban megÍigye|jük a . a Roberto Assagio|i általkido|gozott Bár Josephson professzortöbb magas pub|ikációban tézis-módszerben. rádióban. _ a tudománvban lehetaz eredménye' csak aZ élet számos terü|etén A gyakor|ás cé|1a vo|taképpen az. gyakran évekigszükséges gyakorolni'míg közösségl internetes sem. rára) összpontositjuk'majd amikor úgyerezzük. szeretnénk a sze||emi geinket. gyé vá|tunk tárgyáva|.A harmadikszakasz |ényege ni.hogy töké|etesen egy. te|. Ha a nehézségeke||enére va|aki mégis hozzá akar kezdeni ehhez a fe|adathoz. és egyéni|eg hogykinekmelyik működik|egjobban. |ehántva ró|uk az érze|mi-indu|a-tómesterek nehezen e|érhetők. Ésitt eset|egmeg is á||hatunk.belső önfegyelem kia|akitása ' Erre számos módszer ta|á|hatópé|dáuI a szanszkrit nye|vú szakrális szövegeKoen. Az igazi mester tanítása ságérzések társuInak. Dr. Íejtette ki a vé|eményét.ame|yekhez gyakran erŐs érze|mek. vágyak.ben. színvona|Ú perszenem könnyű. A töké|etes be|ső önfegye|em érdekében hogy ha szerencsénk |assan meg kel|tanu|. minósége ebben az esetben is rá fogunk jönni.é|ő|ények kifejIesztették azokaIa képességeket is. akkor össze fog hozni tanítómesterrel.Íejünkben'' a tudatunkban) fo|yama. pedig abban á||. és még entosan áramló a gondo|atokat.van.N/IKBOVILAG hogy van-eje|entős eltérés a várhati vé|etIen valószínűségtó|' Ha valaki szándékosan ki akar fej|esZeni ilyen képességeket'arra vonatkozóan több ezer éves hagyományok ta|á|hatók a hindu.ködni' Ha az Ürestudat á||apotát sikerÜ| megvalisítani. akkor lega|ább három szakaszban |ehetcsak el1utni bármifé|e érté.szenvedésvagy bo|dogszenvedé|yek. önfegye|met és kitartást igénye|. ti tö|téseket.ha me||ettÜnk egy |égkaIapács Az egyik i|yenmetódus szerint a gyakor|ásazza| kezdődik. F nr LV yr m lr z^ I rá rc o io m r1 r rÁ ru uc oz zo er r ^ a ^' |ó7t^ Putz(o A töké|etes önfegye|em Az elso szakasz a töké|etes.ezze| a kérdésse| De ha mindenképpen továbbjavitani képessé többek kozött a Nobe|-díjas fizikus. aki a szemé|yesútmutatáfajta fe|ÜlemeIkedeü.könyvbŐl tanu|t midszerekke| pedig lehető|eg ne próbál- kozzunk! Ami pedig magát a paraképességeket il|eti.hogy mindez töké|etesen nem sikerÜ|.

puháAae|őzőestebeáztatott babot 1. A tiáro|ók koratavaszi átvizsgá|ásáva|. petrezse|ymet.lo' de a futóhomokot ésa magas fekvésű. Sajnosaz sem kizárt'hogy a kiszeme|t ve|t. gödroket ásunk' Ezek vizsgá.l0 Íőzés után a |evesbe kezdjük e|Íőzni.ebgyigyiti pázsitgyöké1 ke|| leásni.A par|ag megműve|et|en. puhára páro|juk. 2 evőkaná| vízze| e|keverjÜk. és. amely |egfö|jebb |ege|őü| szo|gá|. Sorozatunkban nekik igyekszünk segítséget nyújtani az e|ső |épésekhez. szárÍtott puhu|! nehezebben A sót. citromot bort.. a mármegfőtt babhoz keverjük. Erreuta|nak ken e|őfordu|. mi|yen az arasznyi ter.Sok he|yenmégegy méternyit sem A búzaperje. őrtiltÍekete pirospaprika bors. 1 kanál teljes kiőr|ésű liszt. szűr. a beteg növények e|tüze|ésével mege|őzhető a nagyobb baj. ezze| együtt a bab okozta formában rostban.ahő ésa ve |ábasperje gyi anyagok á|ta| bom|asZott a|apkózetig.1 csomó r üirkonytá*onylevé! éspetrezselyemzöld ecet . |asZottterÜ|et nyŰhumuszos kedv+ szerkezetéve|. 1 Íej hagymao olaj. latábil megtudhatju k. éstovább Íőzzük' 0|ajon a Iisztbő|rántást készÍtÜnk. mosott ésapróra vágott káposztát. és HOZÁVALÓK: Zl dkg szárazbab. meg. Íedő a|att.benneadjunk sót. hozzá vagy mivel a bab ás. akár több éven keresztÜl is bevetet|enÜ|maradt mezőÍö|d. szerkezete U . je|zónövényei' gy ismerkedhetünk meg ala. Megsózzu k. Közben az o|ajon üve. de ez idő a|att is rendszeres műve|ésben részesü|. móráegnek. amikor mármajdnem e|készü|t! vásár|ásakor legyen Szárazbab Iegyünk óvatosak. i||etve az a|talajnak a minó TARAoKBÚZA sége. vagyisa talajnak a mé|ysége ésa szerkezete.mind műve|és a|attnem á||i terü|ete. ezektől EÍ. 1 mokkáskaná|fiistízÍi só . hogye|jussunk néven is ismertközönséges taavíz.kezetű fö|dekenis megé|Ő tarackbúza. akír5 nemzedéket is neve|ő rovarok megÍertőzik a veteményt. Környezettlnkben sok olyan parlagterü|et ta|á|ható. Rádob1uk a megnyúkáposzta .zsombékos terÜ|eteket kivéve a rossz szer. 2 evőkaná| olai gyakori kevergetés mel|ett és . hozzáadjuk a resze|t hagy.a citromot és a többiízesÍtőt csakakkor tegytik a babhoz./ €f#"m#frt]l'':l'.5 |vízben ra tőzzijk. 2 dl bi|iil .ben jÜk. amikor a me|eg táro|ókbó| repü|ő.az ebszjkÍű va|amint ésa keserűfű.Ebben kü|önbözik az ugartó|. ruiffir$*Jü*t**'rí pé|dájában A csobánkai intézmény Íe|fújódás méftékét is. 50 dkg sava. 1 teáskaná| .Főzés közem|ített bab mennyiségét. nehogy zsizsikes az kiáru! A fertőzés már a szántófö|dön kezdődik. éshomokos ta|ajokat ha a kÜ|önbözórészein minta. megszórjuk apróra vágott tárkony|evé||e|. terü|et kedvezot|en.szükségbő|' kedvte|ésbő|' kevés fe|készü|tségge|.az i|yen ta|ajok |eggyakoribb posabbana műve|ésre kivá. rackbÚza (Elymus repens) mind megmű.':m Tárkonyos bab|eves HOZáVALÓK: 20 dkg szárazbabo 1. a köny. 1 fui völtishagyma. hakész. megpuhu|t. Meg- 70 elixír . a tűzBabos káposzta rő|Íé|rehúzva megszórjuk a pirospaprikáva|. Íehérjében. mátésa vágott Íe|öntjük hideg Az e|őző estebeáztatott szárazbabot hideg vízpercnyi (amikor vízze|. ame|y csak egy évigmarad vetetlenü|. szórjuk a ÍÜstízű sóva|). páro|juk gesre uapróravágott hagymát. Tárkonyecette| ízesítjük. Azakár a méteres maoassá.ecetet. ame|yen az emberek szívesen kertészkednének .

|. o permetezésnek n tor végi |emosó akkor hetjük' Vagy ha kívánésvagyfe|használjuk.én) o Hu Zsuzsanna megszó|a| remé|hetjíik. húgyútiÍerIőzéseknél isszák. só . mert a ta|ajbanmaradó darabokbó| tel jes értékű újnövények fej|ődnek' Kb.Haszná|hatunk vagymészkén|evet té|i száza|ékos oldatban.^ |evé|maradványoktil szedett. kovasavat. dítá|a|juk. sózzuk ésborsozzuk. Íekete olivaolaj bors 2 euőkaná| r Íél . fe|álIi ka|ászaibana kalászkák |apjáva| egymás fe|énéznek. evőkanál citromlé Íélevőkaná| borecet . pasztinákot. ze|és után egyen|etes me|egben. Hakihajt a té|ire táro|t Íokhagyma.Íokozzaa vize|etképzést. neve|jÜnk a|ka|mas o nuuun gyógytát!Vetés e|őtt a magvakat csávázhatjuk A borsó.4 l vízze|. sziIikátokat tartalmaZ' Az egyik |egkiválóbb vize|ethajtó és méregte|enítő hatású gyógynövény- Hasznosítása nek tartják. szaponint. hanem gyógyulást is kíná|' Pár éwe| ezelőtt. Az o|ajbó|. Hó|yaghurutná|. egy percig Íőzik. Már az e|só szedésbő| készített teát fogyasZva megérez. a citrom|ébő| és a borecetbő| készÍtett |éve| megpetrezse|yemzö|ddel öntözzÜk. éve|őnövény azonban nemcsak bosszúságot okoz. hideg kamil|ababmagvait áztassuk 15 percig teában! A paradicsom. a babhoz adjuk. a hagyma ésa ze||er macskamagvainak csávázására haszná|junk gyökér-kivonatot (.got iS e|érő' kúszó gyöktörzséve| számos fo|d a|attimódosult szárat. Györffy Sándor tő| megtisztÍtott tarackokat a naponkiterítve még egyborsozzuk.bokrokat. . gyul|adásraadják. a retek. és jiI fe|Íorra|juk. Homeopá. a tejÍö||e| besűrítjÜk. 500 g.1 |vízhez 10 cseppet)! napján(február 19. 1 csésze uborka Íőtt szárazbab. Bár a megmŰve|tta|ajongyomnak szá. hígÍtásban. hogyaz alattuk meghúzódó kórokozók is hatnitudjon a kezdeményeire réztarta|mú szereket 2 szer. A népi gyógyászatban köhögés és |égcsőhurut e||en a|ka|mazzák. a sövénynövényeket. A tarackbÚza leve|eiszé|esek. teájáva|. és gyökerekDr. szer . Az őszibarackná| azonban várjukmeg azt az időt. petrezselyemzöld' HOZZAVALÓK: 2 csemege . A tarackbúza (inu|indrogja po|ifruktánt szerű triticint). egy órát ágybanpihennek' . sárgásfehértarackokat egészben ke||kiszedni. a növények |evéve|. fő|eg pattanásos ÁA. mít. ki. Egyszeri adagja a szokottná| nagyobb. szórösek. azEuripában őshonos növénytta. hogy|aSa pacsirta. hadd fej|ődjön tovább ü|tessük a szabadban! csicsókát most kiszedáttele|t @ n ttitooen '9 I Aae|őzőestebeáztatott szárazbabotmegfőzzÜk.^-^|A^Á. Hámosítóhatása miazása att alkalmasbőrkiÜtéGyógyászati aIkalm (jÚnius-augusztusban) A virágzás idején fö| sek. vanillosidot.amikormár Íagy okozta károkat! ész|e|hetjÜk a té|i pa|ánhe|yÜnk. Reumás panaszok keze|ésébenmás ftifé|ékke|egyÜtt gyóglÜrdők készÍtésére haszná|ják: kb. hogy egy évek te|ephe||yel.ot leforráznak3. Íél csésze apróra Bazsalikomos babsaláta jön e| az ideje' már amikor a rügypikke|yek kezdenek nyí|ni. tiás szerkénthúgyúti . tarackot hajti. hettéktevékenységük sikerét. amikor a csobánkai szociá|is fogIa|kqZató intézmény kibővÜlt egy vidéki fe|kértek arra. vesehomokná| a vize|eti utak átmosására javasolják. már vethetÜnk majd vöröshagymát éskiÍejtő borsót' nzevleghidegebb hónapjában isazidőa . be|ekeverjiik a bazsa|ikomot. egy csésze vízhez5-B g-ot (3-5 kávéskaná|) számítunk' . ésmegÍiata|íthatjuk az e|öregedettÍákat. vízbeno|dódó szénhidrá tokat (poIiszacharidokat)' nyálkaanyagot.másodszor pedig akkor. cukoralkoho|t'i||óo|ajat. karmányozási vagy ta|ajmegkötési cé|bó| az északi fé|tekeegyéb mérséke|t égövi terÜ|eteinis meghonosították.A hosszú' e|ágazi. záadják a Íürdővízhez' A betegek a ke. éslehűtve. szítve elixír . óta par|agon heverŐ részen |étesítsünk kertészetet' Megkértema |akikat' hogy az ásássa| egyidejűleg gyŰjtsékössze a terÜ|eten tenyésző tarackot. 3 kg vagy 30-40 oC-on megszárÍtjuk' nyersnovénybo| nyerünk1 kgszaraz'Iaro| ható anyagot. 15 percig á||ni hagy]ák' majd vásznon |eszűrikés hoz. A vetésre a|ka|mas Íö|dbe sanvéget éra té|. ésnem megigazíthatjuk teszünk kárta taposásával. madársa|átát. őrölt vágottbazsaIikom . amikor az ígye|őkészÍtett terÜ. fenilkarbonsavakat. Q gazda Íagyos mindenÜtt' AmÍg a ta|aj. A meghámozott uborkákat Íelkarikázzuk.új he|yre teIepítjük. Teája a|ka|masa vízvisszatartás feloIdására.. juk. HáborÚs időkben vagy éhínség idején a tarackját fogyasztották. letre Vetettbabbi| fóze|éket főzhettek.

& ili É. Dzsingiszkán öccsérŐ|..tr t .'' [' .:*= ... "'{9. KASZAR i * .:/n' .-.t:t .: H'l ''1 -'.r{-. napjainkban iS Csodástorténetek rendeznek' ma is fászversenyeket s tiszte|etére p ?....'pTj].. dicsőségüket szájri| sza1ra mongo|ok |eghtresebb A kozépkorban fo|eme|kedett mesterérő|. i". )t:: { 3 72 elixír . 7 l'1'.'á .{ i.i .:' li. !. .* .} "l:.1. A kivá|ó t1ászok a sztyeppi lovasoktársada|mának vo|tak: nevÜket kőbe vésték.... ". .I . . legmegbecsÜltebb tagjai adták az utódoknak.Kaszarró|még keringenek.

hogy hatalmas vag1'tok az én két öcsém. hogy uruk szabályta]anparancsotad ki' pedigKaszar ügyessége ésBelgü. zunk _ ott a mongolokősanyja. amelyet gyermekkorától űzött.. ni kezdték az öreget.'' JiszÜnge 335a|dnyi távot aminagyjá.A nag5. Egy másik monda szerint a mitikus Garuda ma. de nem tudta felajzani' Az apó illették. a nagy. Akkor közbelépett az anyja' és pen hadat indított népek a meghódítandó elien. a későbbi Dzsin. te a je|es eseményt.A nagykán annyiTa|án Ergüne |ehetne a modern íjáSzat bó|502m-nekÍele| ra megörü|t hogy kőbevéset.hútársa volt Dzsingisz kánnak.EgyszerKaszar és BelgÍitej gezteIte a hatalomra törő fősámánt.A]an Koa előttje. éskivéhíres birkózó volt' . a másikbóI pedig egy sárga kutya. és nyilakat árusítok.< Akkor ők ketten azt kércsak későbbnyerte el a hatalmas erejére utaló ték' hogy adja nekik a nyilakat. mait. hogy az apó legtöbb emberbő]csodálatot vá]tott mesterséget. A krónikák tanúsága köriiLljött a viszernt 1'1'64 Iágra. Mongo| harcosok seregszem|éje a Be|ső-Mongo| Tartományi Múzeumban. Ezen a helyen csele.. Dzsingisz kán öccse volt. és e| nem vitette Ma is az Ermitázsban őrra iS a környéken é|t.. A Kínához tartozó Belső-MongóliáDzsingiszkán csaban szerencsére ládjának más tagjairól is maradtak fent csodás mesék. A hármasszenthalmokat Kaszarnak. és el is vette Kaszartól hata|mi jelképeit. Ergüne. amÍg az e|költözése íjasz né|kÜ|. a mongolok egyiklegfontosabb kuItuszközpontja elixír 73 . oroszG. megszidta a fiát azért. 5. Ba|o|dalon árr Kaszar 2. Azt mesé]ikróla. Utóbbi a mongolok vezérállatavolt. követségbe. termetűvitézvo]t. majd becsmérel.Jlő ősz öreggé változott. Ezena viada|on Vő JiSZünge. és hová valósi. Kaszar egyik Ieszármazottja mutatbe őseinek á|dozatot Dzsingiszkán ordoszi ^^l^+:i. azok megkérdeztéktő]e' hová hogy hatal.hogy így merészel bánni Bár sohasem tört uralkodói babérokra. Amikor találkozott Kaszarral mindkétemlőjébőlegyszeribenkiszír. megy.ho| Szentoétervárra. A |egjobb |öhegységben.L^^ ParvLalouar r 6' Dzsingiszkán ésöccse. és Belgütejjel. töa bátyjuk védószelleme vo]t. gyakoro|ják resedzésekkeI a táv|övészetet.vadá]]at') nak. Az íjász. Ahvárezmisah az |ndus Ío|yón át menekü| Dzsingisz kán seregee|ó| 3.vendég') volt. az hivatottvitézsziiLleonon folyó partján.Kaszar utida egy Jüan-kori (XIV.ifiúpedig megrettent' mert rájöttek. Az e]ső tette helyre nem menekült. sárga íjára aranyrryilat gisz kánnak..egyesítette a belső-ázsiai iovas népeket.A városalapító igázták le a környező terijLleteket.Jiszunge tovább. sőt a >Lássuk. egy Bukusz nevűhe|yen. A nagykán elhitte a szellemi vezető rágalsénekszentelte. és ho|apját. Miután Dzsingisz kán szövetségeseivelegyütt tej ereje révén az oszAmint ígybeszélgettek egymás között. (muszlimokon egyik Iegem|ékezetesebb esemény. helyezett' kilőtte egy távoli szik]ára. hogyan akarta megkaparintani a világi dig feltartóztattaőket.aki számára. amígbátyja biztonságos hatalmat a birodalom fősámánja.ErgÜnében (Eszak-Kína) 4. A kő mindaddig JiszÜnge birtokán 1832-ben megnemta|álta Kaszar utánSemmaradt hÍres Veft.mint nagykán bátyját' Máig ő minden felajzotta.magával vitte sárga szarvú íját' ésúgytett.arról. vagyis Nyilazó Kaszarnak is nevezték. és aho| íjászversenyt íjászversenyt rendezett. azt meg.egyik központja' aho| immár 800éve rendszea rekordnak.Az íjászat történetében az vo|taz cses em|éke.KésőbbKabtu-Kaszar.a XVII.zik. Dzsingisz kántkísérte e| a nagyhadjára. egyik beÍe|irata a következőképpen tokra. |' Szpasszkij.Kaszar mohó csecsemő volt. nevet. tozkodásná]öccsei a mongolok szülőföldjén. Akkor az apó megszólalt: Kaszar (.H ARMADIKSZ E M mai Mongóliábanelevenen é| az első nagykánku]tusza. húséges öccsével' A családi kötelék és az anyja századi mongol krónika szerint bátyja ewszer szava mindenné] fontosabb volt Dzsingisz kán megieckéztette őt öccsével.aki anyja ha azt árusítaná.Aszartagulokon portyáró| győze|em A szerk'\ az 1224. Kaszar egész életét a mongolnépek egyesíté. ami a jövendő nagyság bizonyítéka a mongolok szemében. majd odaadta Kaszarnak. és elhatározta. aki gyerrnekkorától a legfőbb tudta megfeszíteni.s az egyikbőlmegszületettKaszar. Második fia. a mongol birodalom megtejeleskedő hős íjász.süvegétés övét. az volt' hogy Dzsingisz kánt Kaszar e]len fordí. remtésében KOVE JISZUNGE heA mongoIok egykori bö|csője.taa tejet. a mai Mongólia északkeleti részében.akinek széles válla ésereje a kedjetek valami jót!< Azzal hirtelen e]tűnt. Közüliik is kieme]kedett Kaszar. aki |őtt' |őttÍjáva|. sokszormentaZ érdekében vagyép. hogy megleck ézteti őket. de ő sem íjász példaképe. is tartottak.A két ki. ember vagyok' íjat Kaszar eredetineve Dzsocsi (. a nagy Íjásznak szente|ték egykoriura|mi központjában. arróI beszélgettek.1225-ös közép-ázsiai aratott után Dzsingisz rendezett hazatérő Dzsingisz kán|etáborozott azA|taj kán ünnepséget a mongo|oknak. majd azt Már kiskorától kitűnt bátorságával és nagy mondta: >Nyilazó Kaszar és birkózó Belgiitej' ti testi erejével. Akkor az apó kék öszvéren lámasza volt Temüdzsinnek. éseihomályosítja a többi mongolhős történetét. amelynek alakjával eg1 másik korai történetbenis találko. mintIentmeg. amikor hangzik: .szent')nélryel gütej megfog1a. gisz kán így szólt: >Szegény mas vitézválik be]őle.'' kélyre fejlesztette. Az apónak áIcázohtDzsinHöeliin asszony már akkor sejtette.totta. Tizenéveskorában íjával A mongolok titkos történetében szó esik tajcsiutokkal' szembeszállt az ellenséges ésad.335a|dot meg. kán egyik öccse. vajon felajzzátok-e ezt az íjat?< Bel.ra tését csodásjel kísérte: bát11ához hasonlóan ő is vérrögöt szorongatott a markában. tekercsképen százac. ezértbocsánatot kértöccsétől. Kaszar amely ma egy helyenszulettek.. dár kjköltött kétvastojást. hallotta bátyjuk' Dzsingisz kán.Belgütejjel együtt.az Csodás történetek í. Az írott kő a mongo| írás korai. tregemberré változott. mongolokőt is ugyanúgy bogda (.

ahol mégma is élneknagy előd. Népeönálló ku]szerint ErgtiLrrét a fiaira hag5. csupán annyi ismert. Mivel a köszvényroham leginkább tavasszal és ősszel szedi áldozatait. A hagyomány mettékeI.Erre a vidékrea tijLrköke]ől menekijLltek a mongoiok ősei. hogy fehér lovonközlekedjenek. KiiLlön szenté\. hogy a családi viszály vagy más szempontokvezérelték-e a a Bolor toli krónika legalábbis ígytudja. lalták a mai Mongólia szívét. Nem tudni. s annak mind a négy oldalán volt egy-egy kapu. neki' A iegtöbb ünnep 27-éreesik _ legtott hogy a Sárga-folyó nagy kanyarulatánál alábbis a második.Dzsingisz kán ősei keletre' az ErgtiLnepartjára húzódtak' ahol egy szrrrdokban ta]áItak menedéket. majd imádkoznak hozzá. A palota előtt feláIlított kopjafára szent szalagokat.kardot ésmás tárgyakat. hogy itt élt Kaszar. A szolgálatukbanállt középkori krónikás' Rasídaddínörökített meg egy másik történetet.ésottie]entős sikereket értel. aminek az okát nem tudják pontosan megmagyarázni a kutatók.helyet kapott Dzsingisz kán ordoszi kuljilkre büszke leszármazottai.Az ősi terü]etnem kerÍjlte el a nagy birodalomalapító. aki egy palotát is a közelben emeltott.amelyeken kínai ésmongol nyelvúírás hirdeti.Nincs tudo. hadagokattekernek' van.amelyiknek szinténKaAmikor a tÍiLrkök elfogszar a főszereplője. ahol az év bizonyos jeles napjaintejetéshústajánlanakfel számára. Kaszar emlékét e]evenentarqák' és nemcsak a jelképező fehér mongolbirodalomegységét ésfeketezászlőtltszte]tk. Dzsingisz kánnal.csak a korabelileírá. A hadúr utolsó útja A történeti források feljegyzéseibői tudjuk. Dzsingisz kán flgyelmét: a legelőkben és vizekben gazdag üdéket öccsének. akik a köíjászok hírében zépkorbanfélelmetes állíjászatban ma is tak.. melyet Kaszar őrei vigyáztak. de otthonratalált nyrrgaton. mint a nagykánokét. hogy pontosanmeddig tarA Kaszarnak emelt szentélyben az őrök őrzik az általa hasznáItíjat'nyilat' tott a családi viszály. A nagy hadvezér veszIéI. Kaszar1tartják ősiiknek a Belső-Mongólia kejeti felében élőhorcsinok. Büszkék az őseikre.Belsó-Mongóliában.tuszközpontjában is. A régifőbejárat mellett két kőoszlop magasodik. hogy Kaszar á]lamszervezésí éskatonai ügyekben sokszor vitatkozott báIyjával. hogy elköltözzön A hagyomány Szerint a Nagy HegynéI tenagy íjásztéshadvezért. áhítattal hogy Dzsingiszkán kérésére Kaszar 1'21'5. másunk arróI. de egyesekúgyvélik'hogy azon a napon halt meg a nagy előd.vagyts az orhon völgyét.ta. a Gegen ésaz ErgiiLne folyók között várost alapított. és az emlékét ugyanúgyápola neki juttatott teriiLletrői. ahol a palotátéslakókét it külső védelmifal ór. asszonyt is. hogy itt egykoron pezsgó életfoly't.tSzentelteka nagy íjásznak éshadvezérnek. hogy annak mellékhatásai végeztek vele _ 74 .de a hosszúhadjárat olyannyira megviselteőt. (A szerzőfeluételeiuel) obrusánszky Borbála élő tangutok ellen a mongolok három nagy hadjáratot indítottak. amely mindmáig szent he\nek számíta mongolokszámára. milyen lehetett a nagyúr egykori központja.A Sárga. sót egyszerállítólag megsér1ette Börte nagyannak feleségét. Ma is szentnektar1jákazokata fehér lovakat. aki pénzado- mányt helyez el ott. hanem Kaszar fejakszőrből készített kete ésfehér lobogóját is. ő pedig új ták.északra.ta az idegenekA fai vátől. ezérta mongol ttjrténészek szentélyben része véii' hogy halhanagy elődhöz. Darhat Muben megtámadta az észak-kínai ket. a nagy mongol birodalom hadvezére' A város tipikus XIII.nór körtuszközpontot alapította tiszteletére. külső ésa belsővárostszintén ]asztotta el egymástól.bőI származlk az Sine Bulga nevú helyén ma is működó rendszeresen imádkoznak a utolsó adat. tek régészeti sokból tudjuk. A feljegyzésekbőI annyit tudunk. és éventeötször áldoznak egy úgy akkortájt meg.ezértelképzelhető' hogy az ötödik hónap 27 -énérte a ha]á].folyótól teriilete.Kaszart valószíníIega második közben érte a halál' de egyesek Szerint Dzsingisz kán és Kaszar egyszerre vesztettékéletüket az 1227-ben.Miután megsokasodtakésmegerősödtek. amelyekbenKaszar egzkori paripájának vére folyik_ a régi sztyeppi hagyomány alapján ugyanis a nagykán családtagjait is megilIexÍe az a jog. nyékén. ötödik' hetedik. uminjangat körzet Hohogatu járásának A híresíjászróI1'2I8. Ordoszban. s a többi testvérnek jutott dúsfüvúlegeló. jóindujatát kérye.Kaszar ugyan kezeltette a betegségét egy Li nevű orvossal.Sajnos ma már csak magas földsáncok tanúskodnak arról. századi mongolerődítmény.Kaszarnak adta. kilencedik éstizedik holdhónapban _. a Kuku. Kaszar a bátyjától kapott földön. Mivel a palotatertiletén mégnem végezfeltárást. állítólagköszvényroham okozta. mások pálinkát vagy tejet hintenek a nagy ós szellemének.és szívesen mérkőznekmeg más mongol törzsekke]' sőt akár kÍiLlftjldiekkel is.Ergtrnefolyó partján kaptak területet. kitörtek onnan.

szeminárium. bőrön oárkereső útra kelnek. hogy Ezzel ellentétben' ffi a fejbőrön tenyészőbaktériumok. a sajáterőnket. Tettrekészség.transzkarnációs jó &lán? i magunkat az. vagy a normátis hajgombák A demodex atkákéjjetenként a fejokozzák a gyuttadt fejbőrt. víru. és Azonban egyegyszerű mikroszkóppal ki kező emberek A demodex érintkezéssel terjed mutatható intenzívmozgásukkaI irritá[jákaz Lenne az é|'ől'ény ametyÍeletős az egyikgazdaszervezetről a másikra.Vatójában mindigsikeresek vagyunk. erősés sikeres lehet.ÍelismerjÜk. korpát. sokathordozhatnak. közbenazt hiszik. 5-ío perc alatt kimutatható étősködő-tenyészet kában .íi PszlcHoLiGIA és LÉazÉs INTEZET A végzet@tal Kétéves havontaegy alkalommal. máikmegoLdására.élet .megvalósuljanaka .juk a traumákat. |sten segít azoknak. aktivijeltemezminket.A ChuleevandeviHajcentrumban érzést okoz. ami a fejbőrőn viszkető Lassanmozog. értelemaz életünkben.dolgozniezeketa btokkokat ésgyógyítani Védelem egész kekvagyunk. Hogyan tud. költenekhajprobléményez. . amiazok tútbur-A demodex atka okozta Íejbőrprob. sűrűség9el rende[.témákatgyakran Íétrekezelik hajszáLak először elvékonyodmegtatátható.gupknak.hogyotyan . oklevelet kapnak.Az egészunivg5.*" íl'40. mi a méty mindenki ismerrá. ameLyek további ferÍájdaIommentes.mazóváladék atka teljesétetciktusát gyakran párnahuzatot okozhatnak. tudjuk tudvalamennyien szerethetőek.sorozat.Fel. éte. 8870-.TITTTETiE'I iNIEFFT 7 -q ffi A TulaneEgyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkutásos esetek váLtanak ki.kb. cserétiünk A demodex a fej.gqyensútyozottak folyamatokat az életünkben' azád{@{' yg[9t.Az összes zonyítani akarják' hogy minden ezzet szemben tás' tevékeny étet jár.ának J ritkán szo. Íésű hasznátatát! elszívja a tápláLékot. A tápa demodex nevű jáka hámsejteket. történik.aóis T I ffi . bebizonyít-energiasegítnekünk beindítani az új'pozitív Bakran ez is sikerret jfk aá' hogya világ szörnyGéges ésigazság- INFORMACIO: látan.Seqrrenr. rossz oldalához ragaszkodtunk. akkoris.Sokanrengeteg nak.. anyaghíánynak köszönhetőena szőrtüsző atka is jánzásához vezethet.juk saját matÜnk támogatott. amirenem gunkat. a tünetekért.1^ . A TRANszPERSZot. amikorbetegeskedÜnk ésakkoris. ígyemberésemberkö. A demodex-bőL szártőzést Tipp: Ragaszkodjunka saját ésaz elhaLt sejtekbőrérzé. Iovábbá a demodex tábaiirritáthatfontos tápanyagokat. használja A vizsgátat teljesen ietentéte. örvendtink. ez pedig bőr. bőrön étősködve tö[ti. majdkihullanak. I lU. idegvégződéseket.Ujra megta|'á|. a |ábukon baktériumokat.ha esetlega párnánkatmás is a demodex szőrtiisző atka a fején. Mindez vatóság.kenvséoet és tehetőteg kerütjük a közös szőkbe. pénzt hámtást éskorpásodást ered. akikké-szqpgs$6gf az . Váttozó tudatállaoot. Mások fotyamatosan bi. amiben étetijnkÍotyamán ki.yen kottcélba érni.egy ingyenes szűrővizsgátat során zötti közuetlenérintkezéssel nincs il. faggyúmirigyekbe beépÜtve fehérjéket. vidámak ésétén.párnánkhoz. künk. alattállunk. Azonban az alvás idősza.van ideje Ráadásul átvándoroLnr.tÁ lls OKTATOK: kiáttított típusú amerikai Minden ember bo[dog. ugrásra.Naoközbena haitÜ.

karnációban: Darren Aronofsky:A forrág egy inkarnáció alternatívvalószínűségi rendszerei: Mr. A múmia)'hanem egy lélekcsoport teljesreinkarnációs ciklusát is. (ami valójában klasszikusifiúsálődéstörténetét gi kalandregény). .2006-ban meg is kérdeztem AronofskytésRachelWeiszt a Deauville. . ban''.és1984 -utánérzés). Akkor mindig baj van. nyas fejuaddsz. de a férfidémonja A Gyűrűk UrábóI is kiléphetett volna).hogy Szepes Mária regénye mögé van rejtve.2011. kor a karmikus szerepkörök túlságosan sematihasonló kusak.lői is.szátnyas ördögtől'' folyton rossz tanácsot kapó völgylakó férfiközt az összeom]ottipari civüzáció utáni barbár korból. Made in Heauen. úgytűnik. gyilkos' a másikban meghogy eg1ik életében lett volna. egy San Franciscó-i erőmű körüli összees'70-es küvést1973-bói (ami tisztelgés a évek paranoia-thrillerei előtt).Levetítettük Deepak Choprának. szerep|őgárda maszkok ésműorrok szerzésének útja. Kundun' A kis Buddha.mert ilyen fiImrevá..fenséges ésszenveaz életöltőkszenvedéseinek rémes délyeinekkohójából kizzított böIcsességmeg. Halle Berry mindig nagy dolgokra van hivatvastb. . rok több mint egy éltizede.l sok a szereplő?A régiiskola mestere. M' Forsteradaptícióitlátránk: Maurice. az esendő kisember prototípusánakadatik meg. A Wachowski testvérek és Tom Tykwer' a rendezők üszont. nöm kellene. kötődhet egyegész tablóhoz.óceániutazó fej.. egy klón ésegy ember szerelmét az orwelli elnyomó rendszerben2144-bőI{Mdtrie-' Sair.e?. mely nemcsak egy lélek újra testet öltésétecseteli(Audrey Rose.pontosabban: rengeteg Tabló inkarnációró| szi|o Nekiink.s nem kaptunk voLnamegannyiremekbe szabott. Felkínál próbá|ja meg kihozni ugyan négynarratívát: a tő|ete|hetőt.Birtokuiízében hatásoscsoporffiImet Hetedhét országra szi|ó giccs.Vagyis egyhős kell. egyújabb szerelmetftjldönkívtjüi ésa természeti népbe tartoző_ ajun$ árnyékától'a . egyXVIil. Minden szIÁr minden életében fimkcióban domborít:Hugh Grant mindig gonosz.Akkor is.jun.éső is ezt látta benne'.Ient.FELHO-ET-L-&ffi át' nem is tudom.lásd ElixÍr. majd olyan tába' A sztár.főhős több évszázadonáttartó érését láthatfuk' amelybelefullad de fe]bukkantak létjátszmájának á]landó Szerepsajátfontosságtuda.). tettehozzá W eisz. ha egy sztori valami jobb előképre emlékezteti anézőt.. hogy a nem mozinézőhőssel való azonosrrlásaegyéiri. Nobody.. mentő legyen. Igazi karma-karnevála poklok megjárása a főhős reinkarnációs ciklusában. . igaá katarzist kínált' A brit David Mitchell (1969)2004-benmegjeésbaná|is cse|ek.összehasonlítási nemcsaka mogvilágosodott mestertmeggyilkoló filmek a|kotóitó|. nem több. '30-as évekAngliáalkalrnazottjának sztoriját a jából (minthaJames lvory patinás E. 190 ezer példányban elkelt regénye. ami. századi csendes.olyan több szálon futó eposzra. Szoba kildtdssal' Howards End). a FelményszálakbiIhőatlasz a közelébe sem ér ennek. . igen. egyidős komponista-géniusznak ésifú titán 76 elixír . dező. Elvileg örü.iFilmfesztiválon'vajon A forrds a reinkarnációróI szóI. a mégtávolabbijövőből (ez meg Boorman kétfilrnjének halovány koppintása:Zardoz ésExcalibur. . kísérletek Voltak erre már részleges fkétlélekkétft'ldi életben társ élete ésegy galaktikusin.Mennyivel érdekesebb ha az ilyen agresszor_áldozat-féle szerepváltávo]naa sok karmikus következményeit úzsgáIta regény! Talán trj. Susan Sarandon mindig bölcs ésempatikus. magyaroknak van egy magas kvalitású alapurrk: A Vörös oroszlónban eposz a Mátrix. feleltea ren. Csak Tom Hanksnek. Szabó István mindig azt hangoztatta.De mi nem hisziirrk a léIekvándorlás.Magyaránmindenki folytonegyarcheípust testesítmeg. Természetesen nincs igaza' máskü'90-es lönben nem éltevolna reneszánszát a évekóta az ensemble-mozi műfaja.minden (Közelebb..

aki fittyethány az ilyen ha.lélekként azonosító és megélő Larry hány bölcselkedő közhely. gós narrációnak. örÍjünek. elhagy. A he|yes megÍejtők között aza|ábbi nyereményl sorsoljuk ki: TAI'|FoLYAMRA szóto RÉszvÉTELl JEGY 2 dbncvronrnou- Éu nnprÁn 3 db zors AzÉvKöR ÜnnrprHez Ébt A|apítvány a NapÍényes jóvo|tábó|. ÁsóCsabáné 2045 0lda| |Vária 2760 Nagykáta' Somogyi Attiláné 8660 Tab' A NYEBEN/]ÉNYEKET PoSTÁN KÜLDJÜK EL' .cÍmben.jaimban.ha másmilyen lenhogy a szimr:lüínreinkarnáció tanát sugall. ha másként' máshol. az is fut az éIetéért abban a minden létidőben te magad alakítod a sorkorban.idő.szegetik'lk reinkarnációs ciklusokból.'.testesiilései a létlehetőségeit éshatárait fetásvadász giccsekre. amely tázisában) meg a jelenből a mú]tba átala. ésneve immár Lanaként viríta főcsupán vőben ésjelenben. AMr.met. a egynagy zeneműkiiLlönböző szólama(i)'Ez nem pendii{meg olyan azonban nem jelent többet a filmben. kétségbeesnek. orök visszatérés A struknirát áthatja néhány rendezőelv.. tékaz Édesvíz Kiadójóvo|tából: TörÖkbálint. nok. Mint teremtőerők közelebb ban egy élettel ezelőtt.a film nem száll bele mélyebben ben tartjaa lét-kíváncsiságot.Minden egyesgesztus. .mögé leső Wachowski fivérekilyen lelkekkellene éreztefrrie.akik jól e]szórakoznakaz inkarnációikkal' ésélvezik a szerepeikkelvaló azonosulást.emberi cirkuszolástfo\tatják' mint amit fikarnáció igéjét. egyeséletekben) zajló epizódok.zist. salt Amerikában. Mitchell legyen írva. Dagályos zanat van.tatják. milyen vagyok más létezésmódja' vagyishogy a ttttvilági lélekszempon{á. ha tudsz' A gyerekek jól Udnnak' Azutd. A film hangvétele: sztjrret nélkiiiömleszA százmi]liós büdzséjűfilm óriásit hatettpátosz. Az erkölcsi mondanivalóta cselekménynrek A Mó. Este).csak leg. Pletykálnak. Ugyanaztaz A Felhőatlasz már nyíItanhirdeti a rein.ta. Nem csoda. intriká]nak.nék?Sőt. Jömagát. A világéletében önmagát női ból félórás rendszerességgel elhangzikné.bár szerintemő Ésvan egy másik típus.amire az e|ső típus.Talán ha kétolyan emberi moz.hogy létrehozzon hogy a meneküéseket egy nagy katar_ miszerint ban oldják meg a rendezők. (Nietzsche az életszereplői. (nő férfitestbe lehet karmikus te. Mi lett volna. Nobodybantöbb interakció volt Szeptemberben a Torontói Filmfesztiváaz egjIes életvariációk közt.) Maga a hangiegyvir. nak.utat mutat az ijszerű' történetmeséIés szágyó átmenetként.Egy ilyen inkarnációs alapképlet járutunk hozzá. visszatérnek' kibékiiLlnek. . Az ötvenedik percben ki. A JANUARI MEGJELENT SZAMUNKBAN JATEK HELYES MEGFEJTÉSE: B. mert Későbba kvantummechanika ftilemlegeaz életrevonatkozó szl]árd' tődik' de a laikus nézőnekez nem fog sokat önazonosság kiiktatiísával sztitrtelentiLl életjelenteni.Nem ezzelvan hát a baj.A színészi a katarzishoz. .nek tűnnek. Ehelyetta szereplőkajká. sod.szimfóniákat. szerkezetét krrló hotelszobaszolgáImindössze rendha. c. A És A NYEREMÉNYEK A NYERTESEK: Árnyak M. időnkéntkifejezetten rossz. itt egyjóserejű lon nagy hozsannával fogadta a sajtó a filálom (ajavasasszon}t alakítóSarandonex. javára A szeruő.. deriiLl'hogy a komponista szimfóniája az fe{ebbnagyobbspirituális szókinccsel' Ők Örök uísszatérés címetúse[.Amikor meghabrak.szonq. Kötődiink másokhoz.Én már voltam itt koráb.n' Becéző szauak.'' ál]nak a metafizikus és a halhatatlan (és Idegesítő a mindent kimondani akarás. meg? Milyen lennék.HeÍe||e Krisztina: Grimoire könyvét nyerték a Ghrisco Kiadójóvo|tábó|: Szciveges l|dikó 8380 Hévíz' MoInár Tiborné 8800 Nagykanizsa. vu-érzése van.AVariet.zikai testbena FöIdön műveltek.amely'rrek megörtjühetneki a hÍlúlágon lenne az első. egfelől vannak azok a lelkek. ahol igenis szereplők tuca{át kísérjÍikfigyelemmel.. sal jövőnk keletkezéséhez szoru]va) is relőerő.Szeress.mint hat cselekményszáI párhuzamosvágás. Akkor ryivel? Életidentitás vagy Iéttudat Ha ktjríiünéziiLnk az evilágban ésa nllvilágban.szeretrrek. szinten.Ez is iszkol eb. az ''éIdége|ők'' ba _ minden éIetöltőegyszeffe történik.mindegyik sztori önálló marad. és az kihat más testet öltéseidre Az i]leszkedések egészen Íantázíáia.trirban már a flzikai Iétku]isszái nem pedig a szájbaÁ. Faragó Ádámné 102B Budapest' Rhona Byrne: A varázs|at című könyvét nyer.Élettirrk nem Wachwoski időközben nővé operáltatta a miénk. hallatlanulkreatív) Iélek esszenciájához. máskor szüetek a témába. minden vicc Ezt leszámítva simán kömára. IfuistonLászló egyenetlen. párhuzamos éIeteimben és más ból aki a lineáris időn fiili szférákból inkarnációimban? Csupa olyan kérdés' rá se emanálja {sugározza)magát a fizikai világ. kitagadnak. amely megható' a többi rész spirituális ömlengéseknéltöbbre lenne játékis sztikség vontatottésfontoskodó. Magnólia. tuóz öregember is megjegyzi' hogy déjá sfl<okból' dimenziókból kreálnak nagy lét. A nemes iizenet ellenére ben a korban. Na ja' egy újsztiüöttrrek (értsd: új'MaterialistaújságÍrókat könnyű ehájolvetik eg1rmást az egJes idősfl<okon ni zagyvahókuszpókusszal. hederítenek' De hiába a rendezők tágas léthrdata. Angyalok Amerikdban' Röuidre udgua. a másvilágonis ezt foly..y kritikusa zseniá[snak találpedig mérftildkőnek.

A mosolyodból áradó fényb @ 78 elixÍr .

keresd! magadban várjsegÍtséget! a|akulásátó| figye|j: ne másoktó| ésa do|gok be|Ü|re jobbáformá|d! Te vagyképes arra. mi|yen Mindegy. .l 2 ^ ) .hogyerreráIa|á|j. . útján ésavá|tozás Ahhoz.ragyoglaa vilagot.2 prob|émát kulcsát mindig a mego|dás sodore|éd az é|et. amire vagysr.hogya va|óságodat Egyedü| 00 elixír 79 . e|indulhass.

egyszerűen fogalmaz. brrr. aki szeretné az agyátjó kondícióban tartanr. és a gríz egyszeriben FAGYLALTTÁ vá]tozik. alig kább az elienkezőjükvolt igaz.. dolom.50 o|da|t! rítottamgyerekemreminden meg|egyzendő dátumot ezzel a felkiáltássa]:. Kíváncsiak. aztán amikor már az első gyakor. ésénelolvastam.ában ie|entme$ lGpható az Elixir Könryesboltban' 80 elixír .jegyezd meg!Tudod.benaz évagyának Kritikdn inncn. Látom ám' hogy az Aradi utcán egy B|KA fut felém.hogyan memorizáltam pár másodperc alatt. Eiffel-torony. Lelkesvagyok.elsajátíthatja a gyorsolvasás tudo..mikaizbenamF móÍiáiátis Íeil€sái. leplezve József suk el a sikeres vizsgamódszert. Elérek az utcai kapuig.tikusan. Nahát?! Dominic o'Brien nyolcszorosmemória-világbajnok. vá]asztották.A nagy ijedségre leülök a sarki étterem egyik asztalához' éskérek egy pohár PoRTó| BORT. mérhetet|e. Íme. személyek elképzelése segítabban' hogy Micsoda hiedelmek' önátkok közé pré.hogy mindezen titu]usok olvasása után egérré zsugorodottez iránü|bÜszke' mondhatni nyú. Elindulok a lépcsőn lefelé' amikor is látom.Máris az utcán vagyok.'' Aztán jött ez az ameríkaifickó. én megjegyeztem 20 szót féI vakhoz' betűkhöz társított történetekvagy perc alatt. MegjeÖn. gríz. Michael Schumacher. Továbbmegyeklefelé. halászháló' egy pohár portói. Ahogy megyek tovább.Gondolhatják.aha'' érzésen kiolvastam.farag' profi nyelvtanulástígér. amelyetmég most is fel tudok idézni. Bach Szilvia. és elhelyeztem az ezoterikus elénktárja.erőben ésa szimbólumokban rejlik. kedvesolvasó' A titok nyi{a aképze\őgyeztem 20 szót fél perc alatt! JóI o]vas. megadott sorrendben. nagyképű.és a lépcsőház feléigyekszem. hogy nem tudtam mikor kézbevettemÁ sz&eres ellenállni a csábításnak.pedig elteltmár pár nap a könyv o]vasásaésa cikk megírása között! memóriafejlesztést! A megadottszavak:harang.akár 5200 szót iS bármikor elmondirrnka seljiik magunkat nap mint nap. ion.hogyújabb kihívásnak vessemalá ha a saját . tennek sem jut eszembe' hogy a só az egy retné. Ez az éntörténetem. korona... HAúszHÁLóBA botlom. miután a könyvet szerű' tompa agyú halandók eseteit is . az agyamat. ott a küszöbön egy HARANG. 1994. csodásKoRoNÁVAL a fején.. igen.]at után sikerélményben volt részem.éselvégeztem az uizsgdzdstitkai című' könyvet. amúgyis megtépázott rinbizalmam.. fagylalt' Lux szappan.sikeres. anélkill.ben Memória Nagymestere címet. ajánlottfeladatokat.egyre lelkesebb letÍem. mostanra' Aztán ahogy fogytakaz o]dalak. ]eszkedtek hozzám. Perszeelőször szkepezek a pozitívjelzők nem il.hogy az énagyam szilta. bika. bajnokmemóriát dásom hiányosságait.hogymegírtegy könyvet.a Géniuszok Könyue első helyrerangsorolta. Attila proletárktjltészetérő]megszerzett tulehet gyorsan tanulni. bacon.ahol az ajtófélfán BAcoN lóg.játékostanulást kívánok minden vizsgára készülődőnek'a nyelveket tanulóknak és mindenkinek. hogy hibátlanu] visszamondjam? Egy történetet fabrikáltam' amelyet ismerős helyhez kötve képzeltem el. Szasák. éselvitte aZ önátkot azza|. Csettintek egyet. romban szelet keltve pörgetem harangA könyv útmutatást ad. ezzel nem vagyok egyedül' Szerencsére a szerzőnemcsaksajáté]eNo. mégmost is kíráz a hideg| Gonmányátt is.'vizsgáimra gondoltam. Hadd álljon itt egypélda.. tn is próbáljaki a kópzelőerejét' ésmeglátja. olvassa e| oominic o'BÍienA silíga viBgiázálst. hogyan sajátíthogyan szoknyám díszmadzagját. vagy amikor az Is. A lépcsőfelszól"la GRíZZEL. hogy a forduló bemélyedésébenott álI az E|FFEL-TORONY makettje' s körülötte M|OHAEL scHUMAcHER köröz.kilépekaz ajton.. Átlépem. de ennek immáron vége! Hatalrnas tébőIh'oz fel példákat'hanem olyan egyvagyok tti].. vártam. a igazgatój Memória Sportvilágtanács a lett. Áthátessék megtanu]ni ezra 40.Ikaicimű könpé! amely a llivium Kiadó gondoás. A szerző olyan képletesen.Kisiányom' neked csodása memóriád. és magyar érettségin zavaRemekjátéknak bizonyult.éslám. ésaki sze.pár pillanat múlvahibátlan sorrendbenfogja visszamondani az összes megadottszót! Jó olvasást.SIKERES mondván: vagy egyéb szöveget tettekelém. mint amilyen énvagyok' vagy irodalomnak fenntartott polcomra. ahol az egyeurósboltban megpillantok egy hatalmas LUX SZAPPAN-reklámot. a memóriaguru E ni. 1995-benmegkaptaa kritikdn túl 201O. sőt in.Ésbizony kiá]]tama próbát! Ahogy ttiök.

nu|óbo|ygókka|. hogymt.|yáso|ja. szoroskvadrátban.. seire is mindenki odafigyel. me|eget Gondo|om.a Jupiternek a kedvezőt|en masZjamindaá. Egymást támogatják' teévÍebruár 10-én kezdŐdik' és hát minden bajra ígérnekor2013' a víz-kígyó éve. Pé|dául rettegett a Skorpió. Teháttő|Ükcsak olyanvá|tozásokat hónap nagy részében a Nap a Vízöntoszi|árd egymást. a ti is érdeklodve fürkésszük. Felváltva kÜ|denek kedtörekszik. bo|ygóközött á|ta|ános Néhány napig nem sok jót várhatunk ettŐ|a bo|ygótó|' Merkúr rendkivÜ| erős. ebben az évbensem nyugalomra. Ez a kétbo|ygómost kedvezőfényszögge|.ésez hangsÚ|yo. |ttrangFebruár5-éna Merkúrmegérkezik a Halak 1egyébe. osszekeverjük kvadrátjáva| taPekingre Erdekesmódon alátá. |á|.A köz|ekedési vagy |assan a sajtiviták azért degtóIke||-e tartanunk. ésvisz. a tűz ésavízIa|á|kozásának gő sistergésébő| ho|dújév mutatja' hideget a kínai ésa horoszkóp békés átmenetet teremteni. ésa hideg inkábba jégszipiter és a Szaturnuszugyancsak pozinonimája. a Marsésa Neptunusz Szorosan erósíti. rpménrr fnsz|ik szarte e téren is. Ahogy e|csöndesÍteni. lgaz-e Vagy sem. Akkor aZán zord idók jön|esz. zottáteszi a kedvezótlen fényszöget. Köz|ekedési ba|.piterjó fényszögéve|.meg|átja azárnyékát. art az érdekességet ta|á|a hidegnemzette a juk' hogya két sorsbo|ygó' a Juvizet.A kínai vossagot. tesit aVízöntő ésa Ha|akjegyénátvo..án' ésa Ha|akban Ío|ytat1a Útját'Ugyanezen tÜntetések. A Jupiterés a ba kerÜ| a Neptunusszal. is hátrá|ómozgásbaés23tó| a Merkúr izga|massá a következŐ harmincnapot. ben jár. A Mars e|óször saját urának.a Vénusz a nek.hiszen |és.s ta|ánez a |egridegebb hinap.|á|kozik.hogy kemény hi. nem mondhatjuk.H ARMADIKSZ E M HOROSZKOP . A medveki|ép a bar|angjábi|' ésha sÜta \ megijed dik ház ura. Ieti. Azért mégis ki. Ami a gazdasági he|yzeteti|nap. e||entétes tív. ndu|atú naktekintheto. sok asáro|igusbanke|tett |akjegyébe' a vi|ágra. szÜ|. felo|di' kedvező trigonokat a bo|ygókhoz.akár tÜzesnekis tekinthetjük.mertura|omcserében van. ki tudja? Mégr kvadrátjában van.Az em|Ített kedvezőt|en fényszöga Jupiterés a másik három rosszi éshatókörön belü|a Mars hatásais befonyugtalanságga| fenyeget.a Jupiternek vált 1B. 20|3 februárjában 2-án|ép Ugyanezen nem számÍthatunk.a P|Útiva|va|ó ura|omcsere miatt. /' Szaturnusz zenegyedikházban' Sok terv és re számíthatunk. hogyfe|tét|enü| az ÚI1át' de ez nem aZ jelenti. A nézeteltéréseket úton pezs. De már ame|yeket újho|dhoroszkip aszcendense a Kos 2' nem a legmé|yebb a sötétség' ésébred a remény is: A Budapestre számitott A néphagyományfokánta|á|hati. szexti||e| gyakoro| elixír 81 .kapunk Az égitestek útja is''. A kínai asZro|igiára és je|zéA Szaturnusz a tizedikház ura. Érdekes. szögétő| támogatva: azország Új |ehetőséget szerint jön az enyhÜproblémák. azutánhamarosan a szaturnusz ben a Merkúr. is.merturának. nem i hagyományban a víz e|em l-']a ez Ánhn|i öcc zkÁnÁt nÁza termékenységet szimbolizál ja. évétŐ| kapcsotrigonjához egyÜtt á||a Ha|ak kvadrátjához. éstartósakis |esznek. kereséstafebruár2-án dő| e|. ji szíwe| té|i fogadhatunk.érzi egyeZessük. aggoda|mat. hogy rózsás szavonu|. lázadások'erőszakosbűncse|ekmények teszik A Nap jegyet esetek. A bölcs kígyi egyensú|yra vezót|en kvadrátokat ésmindent megpribáljabékés üzeneteket.támogatja várhatunk. A februári Újholdhoroszkip nekünkis sokate|áruI errŐ| a hinap. prob|émák' a kvadrátja is érinti./ jegyé. Az e|sŐházbanazUránusz.ves/ésbenfo|ytatja hogy6-ánszorosegyÜttál |ás.Szerintük zÜk. utánarövidesena Szaturnusz számítottam az újho|dhoroszkópot. a P|Úti pedig a tizedik házban A kínainaptárszerinta ho|dújvan. a MerkÚra harmanem maradnak e|.Azértakadnak kedvező a naponkezda Szaturnusz pozíciója VégezetÜ| 26-ána Vénusz megérkezik a Hafényszögekis. A másodikházura. A tűz és a vízta|á|kozása e||entéteket \ .amita víz-kígyi várhatunk' Ebbena kép|et.retrográd mozgásba. . Nem vaA Vénusz a Vízöntőjegyébe' sem komolytragédiára gyok híve Egyikbo|ygó a napona Marsis átlép a Ha|akba./.. a Szaturnusz már igazán kedvező befo|yást aho|eme|tpozícióban ban. A Vénusz e|ószöra Juaz álta|unk ismertekke|. . A kígyó a|apvetően fényszögkapcso|atokat |éY.a Jupiterkedvezőfényegyszercsak vége|esza télnek. ró|. A Jupiterpedig az |krekZ Íokánezze|a bo|ygócsoporttal lidik' Ez is meginta tűz ésa víze||entétét e|ején. sem annak'hogy a kínai asZro|ógiaszabá|yait jó| magátezekben igazán a jegyekben.

kímé|je önmagát éspersze eme|t e|Íogadhatja! MÉRLEG AszcENDENs AszcENDENS SKoRPIó NYILAS ASZCENDENS elixír .veszik irigye már nem lesz i|yen zavarta|an. de a taamit tesz. éppen nincs á||ása. vagy támadnak.akikben napok várják. Hameg tudja különböztetni azo.20 március 2'l-ápriIis K0s 21-május 20' ápriIis BIKA május 21_jÚnius 21 IKREK . Hajót akar' megke|| hajo|nia mások akarata e|őtt! ta|os Ügyek intézése néhány bonyo|u|t.j|etébő|. tudja teremteni. |gyekezzen megragadni próbatéteI Ennek megte. meg. meft munkahe|yi ja a mércét. Csakneessen ésneÍe|edje. ja e|a hónap végén.mindent érez ésva|ahogy pót.eset|eges vá||a|kozásban vagy a szere|emben o|ykor kép|ékenynek maga körÜ|.Gondo|jon ana.hogy az okosenged! Hakö|tözik. Tú| sokat akar. az e|őnyére Elsősorban aZottho.vagy támad a |egjobb |ehető|egvá|asztotta. biza|má. Egypillanatig se párat|an |ehetőségeket. Hamég nemta|á|ta meg is jó irányba ha|ad.KözlilÜk o|ysokat segÍthetnek. időpontot történik' mint ahogyan várta.nak.kat. akikártani akarnak' merő akadá|yokat az0nútjáamiket azokat őriz.lehet.e|őresokatköszönhet a jó barátok.amita józanész diktá|' Csakakarnia ke||.csak Szinte minden terÜleten sikeres.Fé. Ha terveket déde|get. |yokat. |gazán amennyirő| ta|ánálmodni sem mert. e|ő a fejszéjét.azza| igazán Íába vagyházastársa meg|ebeszé|ni egypercet se várjon. harcol.adja fe|. A most mitis.gondoIni. hogy kinek hisz. haebben a hónapban a megérzé-Jó|nézze bízik! azévben a kanierépítés eset|eg másmunkakörü|seitköveti'Nemmintha e|kéne hanyago|nia bár.Egy Lelkesedésben.A február ebben hónapja Leghe|yesebb. okosérvekke|. |ensége is akad.szerre. i||etve vagy munkahe|y várja. ügye|jen. akkor adódhatnak. Ne aprózza e| magát. bízzon. kivÍvja velÜk. a szokásosná|! jó|érzi partnerére. ha képes Íegye|mezni magát. Ha hitevan. hogyan haszná|ja ki a A csa|ádi é|et. még akkor semha vagyaz otthonát ÚjÍtja Íe|' nagy vágja partnere pénze! kétségbe. hanem és titkos e|. támogatást de hamarosan a tisztességes.csakaz eredmény érdekli. vagyrokonaeredménnye|.. és még akarata e||enére jó szándékú megbán. KOSASZCENDENS BIKA ASZCENDENS IKREKASZCENDENS szeote mber 24-oklober 23 MERLEG SKORP!O 24-november 22 oktiber november 23-december 2l. Viták he|yett inkább vá|assza Úgyérzi. a Iegjobb döntéseirő|. ésráadásuI egy. nehogy Ritkaszerencsés ésmeg|eheNyuga|omra és békére vágyik. bátran megteheti.akinek |sten a barátja' könnyen ésazt is' hogy Egykicsit rokon|é|ek a Kosokka|. csakúgy bo|dogu|. Ró|uk hogy. bürokrácia útvesztőjében! közben Onre. hogy nincs rá e|ég NeÍéljen. ne ha|ogassa! hahosszabb ésa köz|ekedésben is le.tuna istenasszony ugyan kegyeibe Íogadja. akkor jó szövetségesre A |egÍontosabb az önbiza|om' Iektjzdeni a hivata|ok akadékoskodásait! ta|á|hat benne. ha proaz esetben de érziis' hogy kényte|en többetkölt a ke||eténél.igazán hogy tettek he|yett nepróbá|kozzon he|ytá||ni. gyenóvatosabb Ha||gassonmarabb ke|útra. haremónyte|ennek tűnik Ha e|é á|lÍtja. akaraterőben oIyasmiveI törődjön.hogy nemcsak kertartósnak ígérkezik. bölcs.gadni.Lehetséges.ÜdvrjzÜ|''. nein. zaják. e|tévedjen a pedig Hivatősen sikereshónap köszönt enő|most szó sem|ehet. a szere|em vagy a házasság komo|y varos helyzetet kellmegoldania. most a szere|emben te|jesÜlnek á|mai. mit csiná|.ják.|ószínű|eg békés és hatja Lega|ább ennyire Íontos. aztmond. egykti|fö|di utazásra vagyhosszabb kirándulás. vaés soktitoknak vagy titkos do|ognak a nyo. gazdá|kodni várat|an ve|Ük. ésa csa|ádi é|etétbontja a fa|akat. sőt akár is. ti| könnyenmegszabadu|hat. márkeresnie semke|| tovább. Ha utazni megszokja. Ebben a hónapban fu indu|ást Miné| du|jon útra. fu így |éÜehozott á|dozatokka|ibanis. Ha viszont előre. Ha|ehetséges. ame|yek nek. hatú| magasra á||Ít.Ebben hozni. hanemmásoke|ismerését is nemtörődik. hogyházastársa aggá|yoskodik.. tekciótvesz igénybe.Mondják' vá|ik. Új munkahe|y vagy várja.mények e|érhető sijó szándékúak juthat A bajcsakaz. amitényIeg szerencsés nemszenved hiányt.hogy a könnyen szór. tn viszont nát szépítheti vágyik.prob|émái Ha á||ástkeres vagy éso|yan támadnak. Egye|őre hasznára vá|nak. Új megbízások.ha ményre e| ke|| jut.he|yesen teszi. cseIekedne. menevezet a he|yes út. a jó a|ka|makat. NYILAS Vigyázzon.bízhat |stenben. Alapjában véve A türelem nemteremrózsát.J veszít a |endÍ. Erőfeszítései mindenné| többetér. Próbá|ja szóáradatta| igyekszik meggyőzni kedvesét. hogy csakne |egyen peres ügyei azokgeketa |ehetet|enségekke|! Ha alka|ma nyÍ|ik makacs. kiben Egy. és sajátérdekében. Szabadságra szabadon paszta|t. Nemcsak a sorsésaz emberek támogat. e||enére bármit a küzde|em! jó| érezze jogiprob|émái magát. de ered. azoktó|. másokat is! ÍőveI azigazit.s:: ]] ' Mostkissé hetekvárják. mára' Ezeket az inÍormációkat igazán körü|.haközben kényte|en leszá|do. mé|y' A szerencse ajándékait azonna| fosikeresnek mondható ez a hónap. ha igazán hogy ebbő| még mennyi öröme származik! a Iogikus. hogytámogassák.idősebb barátaiban néhányan teheti harmonikusabbá. Fordik. Nem ke|lrögtön rosszra amitha nemis azonnal. meret|en emberek szeretetének. Lehető|eg tansabe a szabá. ze megértesÜléseit' A hivatásában nagyot |éphet akkorritkaszerencsés akkor a legrosszabb jobbbeosztás vagy átmenetiIeg kÜ|Íö|dön mego|dást vá|asztja. szeretne bo|doguIni. Mása he|yzet. csak önmagában ne a jó szerencsében! Lehet. hogy önmagával e|é. Sajnos a csa|ádi é|ete jó néhány jó|haszná|. |ehet Jobb.Íontos is. Ha utazási ba. mennek |e.Haveszekszik. hogyfejje| a Ía|nak. neadja tovább' bízhat.ne ragaszkodjon az e|határozásaihoz. hogy éppen próbá|ja ra. Nemcsak tudja' vá|toztatni.ha e|őbb ne csak a sajátÍeje után menjen! anná| biztosabb abban. kissé e|bizonyta|anofontos! Az a |egnagyobb baj. hogyminden máskor ésmásképpenA hónap eIe'jén többIetbevéteIhez de jó| ke|| jött pénzt könnyű kézze| kirándu|ni kedve. jó szándékbó| gördÍt hogy megtud. Ana gedet|en' a munkában sem képes párat|an |ehetőségek nyí|nak meg0n e|őtt.gyázni ke|| Ve|e. jóva| zatokat nemva|ósíthatók meg.de azt is tudnia kel|. igényei még is. és netévessze összea |ehetősé-hetazért. il '. gondolkodik. mert kacér és szeszé|yes nőszecse|ekvésekke|I pontbó| vezeti. Az öt|etei nemcsak saját akar |é|egezni. devi. jónak'sokszem. bö|csmeggyőzés eszközeit! akarja| Nagyon is jó| tudja. mie|őtt még hanehezére esikis! hogy magát.|ő.

Most ta|álja jó| bo|dogu|. i||etve házastársa rendkívÜ| e|ővigyázatosság eset|eg romba dönt. nemegyszer agresszívSzerencsésnek mondhatja magát. anyagi Jó |ehetőséget ez a hónapingatlanvásár|ásje|képező Netévessze Az otthont negyedik kezőszem|é|et ismerhető Íe|.hacsak nemvigyáz. haeztteszi. ésa versenytársaiVagy számÍt _ a kivételes járják nemaz a Íontos' hogy mit majd kÜzdenek. vagyis aző eredményei örömme| és bizakodással tö|the. a maikörü|mények között is aján|okozhatnak' A nemzedéki e||entétek kcinynyen ta e|őtt. 0R0szLÁN 24-szeptember 23. hogy kíná| A jegyszü|öttei között két. köszönhetően. A munkahe|yén o|yan |esz' A he|yzete akkor pi||anatban távú terveket készÍt. sőt kiharcoIhatUgyan.rátai. is biztosítottnak |átszik. Dr. és eset. nem mindenáron épÍtkezés a harcokéi!Amit ta|án várhatna e|szeretne érni.kező szü|etésnapjáig a Iegfontosabb jó pozíciót is. mert számos' eddig számíthat. E||enfe|eket azonban a|igha gyűjthet könnyedén magaköré. E||enségektő| ke|| tartania.is egyet E|őbb-utóbb dig.vagya jo ismerősök beÍo|yásának .Azonkevesek akkor azoknak az akara. Nem Önt tehermentesÍteni. csendre. nem|eszkönnyűdo|ga. járó Szaturnusz pénzzavart támogatja' zik. rá ke|| vegyenek fe|kölcsönt vagyhite|t' meft konÍ|iktushoz vezetnek.Ezu mintha kívü|á||ó |enne. Lehetséges.Úgy érzi majd. NeÍe|edkezzen meg anó|. Ebben a hónapban nemérdemes köte|essége segÍteni. akar a munkájában e|ismerésre. denáron akarezen. ameIyek aze|ső kissé harco|nia ke||.hogy mi |esz a jövőben' harmadik Iehet. |anatnyi a tönkremenésse|! Maga házában ezena téren gyorsan kezdeti nehézségek az egyhangú taposóma|ombó|.ha a rokonaival ésa szomszédaiva| is igyekszik barátságos kapcso|atot ápo|ni. e|akadt ügyet indÍthat eIjó irányba.csoportba tartozik. kapcsolaTa|ánmegÍigye|te tai kite|jesednek. zauarba ejtik. Haazokközétafto.a sorstó| és társaitól. hogy mit PénzÜgyi munkaheszületésnapot nehogy munkatársai Íé||yiproblémákka| ta|á|ja Ebben a hónaoban ésa követbeszé|. hanem az.Gyakran válik nyugta|anná. Nagyszerű szerződéseket. is csak annyira nehezÍtik részét a házi munkábó|. nem is lesz majd okuk. tehátegyra. amikor egymás e||en Önpedig a nevető egyÜtt a rögös utat' .hasznuk származhat be|ő|e. próbá| hogy mindent meg vá|nagyon nema sajátjószántábó| vá|toztatni köszönhető. adódik sírnak. hogy másnak is |ehet igaza.hogy ve|Ük. nempedig kényszerítik. ha hosszú jövőjét Házastársa Egyrégi tervmegva|ósÍtásához szá. a partne. A párja. hogy di kiruccanásra. perceket metlen esetleges kalandjaival ! az ésszerűség határain be|Ü|.1RAK jÚnius 22-jÚ|ius 22 július 23_augusztus 23. akiknek jönnie.A csa|ádi a munkahe|yi jó|tudja keze|ni. is jó irányba ha|adnak. Egyrokona kö|csö. protekcióra partnere még is. szembe jó barátja Hajó| belegondo|.egyÜtt jó haúgy Desírásra ta|án hoza pi||anat. sem hiszi. segítőtársakra é|etében a január vége és a Íeb|évő ismerőseinek köszönhe.he|yzete jó|teszi. eddigi digannak jobbpozícióra Méga jövede|me is é|etvite|én.akiknek e|egük vana szÜrke hétköznapokbó|. amennyire szembeszá|| bá|ja ke|l ésfő|eg ne okozzon nekike||e. akkor a szere|emben zán átvonu|ó bo|ygók azonban a kap. hogyerkö|csi hogy a hivatásában teremtsen saját |uk könnyű kerü|. magát. a ringbő|' HanemkÜzd tovább.mert egymást tudják támogatni nemcsak nemreménytelen. Ezeka békés o|ykor napjai.hanem mindenki másró| kapnért Íordu| Önhöz.hogy ható.márhavannak . hom|okegyenest e||enMindjárt a hónap e|ején úgy érzi. kÜ|Íö|.ruármindig a próbatéte| időszaka' Mostsem|eta|ál. éssajáttávo|abbi vá|tozások történnek. Bare biztosÍtja a nyugodt. de csakaz ész. de a azért is. hanem |átókórét is kiszé|esÍtik. nyuga|omra vágyik.Jó ki|átásai vannak egyhosszabb utazásra' jó hónap gyogó' mega következő hetek várja.heti a |egszebb á|mait. úgy. Együtt nevetnek. könnyebben úsznak e|. az örömbe vegyÜ|het egykisüröm is. jöttek. nemcsak róvagyinkább teendője az.ra vagy-e|adásra. A több|etbevéte|ek oe. Jó pozícióban juta hivatásában is' Miközben most hetez másképpen' de o|ysoksegÍtséget várhat tőene|őhbre vagytágabb kör.uza| egykeveset' szíjz már.ha nem|átja be. hogy másik |ehetőség éppen ennek az e||entéte. Ha0n ebbe a tike|.magának. több |esz. megá||apodásokat köthetezekben a hetekben. Önis vá|toztathat.ra. Bo|dog kívánok! Jó| megke|| Íonto|nia.mega|kuvásra biztatjuk' de a|ka|mazkodnia a Iehetőségge|. Sokka| szerűség határain be|Ü|. csakrábeszélik. Hamég függet|en. sikeres. reéftsék a szavait. összea pi|. hogy Végre kibontakozhat. akikjót akarnak Önnek. hogy nem|esz okapanaszOnnek a társada|mi e|ismerés probkonÍ|iktusokat. hogy kéz a kézbenmíthat baráti segÍtségre. Az csaktermészetes. tettköveti:az eredmény sikereket A tet is. arra. kitéren. A konfliktusra |ehetőleg tekintsen hogy nemegyedü| vana vi|ágon! épÍti. Megteheti. akkor megteszi majd a házastársa toztatni' Nembaj. hogy otthonátó| távo| vá' Eza hangu|ata|apozza peA tettvágy vezér|i. a soke|fog|a|tság ésmunka Íe|edkezzen megházastársáró| éscsa|ádtagjairó|! Jó| teszi. csőd veszé|ye Íenyegeti. augusztus nevárjon kegye|met. vagymás módon sőt fe|ettesei a velÜk. dea tú|zott Az csaktermészetes. ha pi||anatnyi e|őnyökétt harcoInia. cso|atait. közÜ| nemmindenki kö|tözik vagy békére. Janák Lajos mint ahogyan zá ezta |egjobb szándékka| teszik' BAK ASZCENDENS vizÖuro AszcENDENs HALAK ASZCENDENS elixír 83 . számÍthat sikerekre.akive| vanszó. Senkitő| errenincs is szÜksége! A |egfontohogy me||ett ne sabb. nyezetének a szeretete a |egÍontosabb. vrz0NT0 2O-március 20 Íebruár HALAK gondokka|. méghoz. szá||hat RÁK AszcENDENs AszcENDENs oRoszLÁN szÚzAszcENDENs december 2L_január 20 BAK -Íebruár január 21 19. békés hátteret: kiveszi |émákat Ügyesen ésnagyon pró. mintkorábban remé|ni mefte. Neé|jen vissza ezze| he|yzetét.sokgondot Az nembaj'hao|ykor gyermekei közétarÍejet hajt befejezést is.ja a kedvező még ha nemért tozik. hogy mi|yen ta|á| megnyugtaNerettentsék e|az eset|eges akkormostminpedig pénzügyi vá|toztatni A szándékot természetesen Íedeze-vagyaggoda|mak! Az óvatosság tény|eg nemárt. nyugta|ansága néha mega számÍtását a munka vi|ágában' Ha eseményeit. tó megoIdást és fényes ígér. A saját ügyei ta|án a jegy szÜlöttei minden fogIa|kozik ingatlanspeku|ációkka|' A hetedik há. Mostmég többnyire do|ga cso|atba jobban jár.

és kÜ|önösen a ka' maszkor táján kel|Ügye|ni beszé|ni. zó. nyokat. a kritikalepereg ró|a'inkábba tapasztalataira hagyatkozik._ nehogy rossz társaságba keveredjen' vá|jon.e|lentmondásos szemé|yiségét nemmindenki érti ésértéke|i. aIkat' idealista szinesegyéniség' ésá|modo.szony|agkorán kerÜ| a számÍtógépJe|haszná. vonzza minden szokatlan |gazi|ázadó' ésrendkívü|i dolog. é|énk kiváncsisága azonban hamar érdek|odése' a|ábbhagy' mert mindig Újabb cé|pontokra íokuszá|.4 I t I Minden he|yzetben a nagyÍrancia je|szavát Íorradalom va||ja magáénak: szabadság. a kor|átozást ha |edöntheti a gátakat. osáönösen kutatja hatádalan tucásszomj. Kü|öncségéve| magára vonjaa kíilvigyakrankirekesztetté lág ÍigyeImét' vá|ik. kÖnnyenkot baáságokal. s megá||íthatat|anul keresi az ÚjszerŰ he|yZeteket. Érzelmei mé|yek. összetett. egyen|őség' testvériség. viszontigen' Jövendo|éshe|yett aZ asztro|ógiáI játszmákat! va|ó:próbá|juk NézzÜk.mindenrefö|figye|.az exIrémkihívásokat'KreatÍv' fantáziadúsésa|koti sze||emű.sőt é|vezi. Reakciói idővgl egyre kiszámÍthatat|anabbak.Le|kes ésszo|gá|atkész. pedig ko kérdéseire megismerési vágy hajtja' mo|yfe|e|etet vár' Uttoroés |ázadó' leginkább via modern technikai vÍvmányokérdek|ik' gondo|kodásáva| és viselkedéséve| egyre inkább e|Üta kortársaitil. Íügget|en éstalá|ékony.A hétkoznapi lók népestáborának é|bo|yába' internetfÜggővé ésa va|ós kapcsoIatok vi|ágfogsagába essen. Viszonylag korán megtanu|járni és tik.Szívesenhaverkodik. ke||őszociávagy Iisés sze||emr inger hiányábanugyanisnyug.Nem vá|aszthatjuk rokonainkat. meg Hogy ki mi|yen csi||agzat alattszÜ|etik. o|tözködéséve|.amire megorÓmte|ibbévarázso|ni az emberi mittehetunk hogyegyadottközösségbenharmonikusabbá vá|janak kapcso|ataink! azérl. erőte|jes a kisugárzása. az nem rajtamÚ|ik. baráainkat. vá|tozatose|fogana' hogy extravagáns stí|usa miatt _ vagy pusáán |azadásbil |altságotke||biZosítani számára. megveti a hagyomá. arra. Bölcs' inte|lektuális érdekes. Nonkonformista. ta|annáésengedet|enné válhat. de kiszámíthatat|anok. amelyektöbbnyire fe|színesek maradnak. A VIZONTO GYERMEK Ér1e|mes. és e|even. de |e|ke mé|yén egymagányos Íarkas lakozik. lgenritkán Íogad e|tanácsot.. nemtűri. kitűnik Extravagáns megjeIenéséveI a tömegbő|. helyett a virtuá|ls é|t+ elixír . munkatársainkat szempontok Szomszédainkat. ésfőnökeinket sem asztrológiai párunkat haszná|juk Végre Szerint. tágas mozgásteret. rutinfe|adatok untatják'a meg|epetések Kisséfurcsa és hóbortos. a do|gok miben|étét. bohém |é!ek' Eredeti ésenergikus.

de köza szó hogy nem is ragaszkodik kÜ|önösennem. ELLENERZEST Tllos!.ha azÍúg.SI OROKRE ELVEra. A VízoNTŐ szenelMEs A VízoNTŐenRÁr A VízoNTŐ xouÉol A VízoNTŐ szÜló ^ É a É a ' . SZoNHETŐEN LEHETETLEN ŐT BERALNI.godt csa|ádié|et rovásáramehet. ál|ástigényel. a . Bolondos természetű. ószinték. de nem hét. de szabadsága|átsza. niséget igyekszik inkább a távo|bi|' objektíven szemlé|i az faragni be|Ő|e.ám eztnemszabadtő|ekomo|yan venni'mivágyikköze|ségre szerzésrő| szóI. |ze|óadásokat a |akásbárme|y ga|mas és vá|tozatosprogramokatszerTtLos! o A BENDSZERES SZÁMONKEvez.SZÍT|BIZALMÁT. A KoRLÁTOZÁS KELT BENNE. GÁRoL.máSkorridegés Fontos számáraa közösség._ hango|tság lehetúrrá rajta. hogyko. Az una|matésaz egyhangúságot nemtŰri. az á|ta|a o|yannyirakedve|t Újszerű BÁLJANAK NEK| FÜLLENTEN|VAGY R ENDSZABÁLYOKHATÁSÁRAKÉPTELEN heIyzetekbe' kiszámíthatatIan kalandok.Tllos! .hogy baráti M|NT A GoNDTERHELTSÉGLÁTVÁNYA személyében. figye|men kívÜ| ésa megszokásokat ki nem ál|hatértékeit ésigényeit ja. má.a fellángo|ó. tánakfenntartásával. ni' Számáraa szex nemritkán és megfoghatatlannak. és é|vezi az érzéki érinté-ti eszmék éscé|ok. és mégaz is előfordu|hat' ve|egyszerre ésszabadjegyűként Levegős.' i .miköz. törekszik.nevelési e|ve a ÍÜgget|enség de ha ene é|es eszével.bersége.ami olykor a meghittés nyuNem ke.TILOS! oSZERETTEI SOHA NE PROHtrö tö A KUHLA|uZo ELVARASoK' ni. Szívesen vesz résZinte|be. NEM| FURFANGGALAZERT LE. ra regge| már munkahe|yén ténykedik' de viszont az is.zen viseli a rö9höz kötöttséget. LÁTNoK| KÉPESSÉGÉNEK <oTANÁCSOS TEHÁT NÁLA EZEKKEL oPE|éteket teremt'de néhame|anko|ikus |e.kázása ésszárnya|óÍantázié1a II GYtNUL5TUTIVEL.szÜ|ött kiszámítha. a megteremtése. PÉLDÁUL SZEMBEni-r nrrrx rarnÉnrrr lrr táv. rességre és hűségre szoktatni. tömör és|ényegre törŐ tanmespkkel irányithati. mert em. és Önál|iegyéapró rész|etek. számára.T|Los! . is. megúju|ásokra készteti |yes. ho| vad és szenvedé. rendsze. a szabályo. izga|mak né|kül tétve|eé|ni' merta VÍzontő. a társada|mi pedig nem he|yezi e|Őtére|várásokka| hagyja' a sajátfÜgget|enségét tud mit kezdeni.szeretszerepelni' a Íigye|em koságok kipróbá|ására.getlenségét gondosan ben mé|y érzéseit tltko|ja' így sze. sze||emi szipor.csa|ádtagjait is igyekszi k. a ko||ektÍv közösségtudat nincs módja.nyitott a Íö|Íedezésekre. KENYSÉG ZoLD SZEMÚ SZoBNYE. pi||anatnyi ságril. csak úgyárad be|ó|e. MERT ŐT A FÉLTÉ. játékokban. CSAPNI! ' 'r^ 'zA-ia. NEM ba. ésnem másokka|vé|eményét. hogyaz otthona csapat munkáját' Szociá|isan érzékeny.be|erángat.Á|ta|ában mindenkive| LELKÉBETlö|tözködéséve| KÍMÉLETLENÜL szik magára Íe|hívni a másiknemfigyelmét. szabad gondo|kodásÚ' nyilvánvaló tények fe|ett.ea i +r sajátosneve|ést és hozzáSzemélyisége Nem könnyúrendre. se|kedésével magas|ó sze||emikapacitásáva| is' Őriási nyerea rendszeresség ésaz á||andó sza.hogye|késik' akkorakár egész kitartóan ra a nyÜzsgő.ben nagyonis igény|i a társaságot. ésmin.dást okozhat. egyszer |gény|i cé|ratöró.G|obá|i.nyezete ésönmaga számára.a _ .ho| pedig tartózkodó és szenvte|en. AK| ÉRZÉKENY gáns vise|kedéséve|' igyek. Tódít éshidít. odzkodik aZ egyen.ELKENDOZNIBIZONYOSPROBLEN/A. Íizikai öröm. Társaságát egy pi||anatra ÍanIáziák kielégÍtését. VALA. is megbánt.'. Nemcsak extravagáns SzintebiZos. Fontosszámá. más.J. " elixír 85 .nik szenvte|ennek HLI AKUZTPUI FLLT IERELGETNI. olykorazonbantÚ|zott seket'de nemcsaka másiktestét' hanema makacssága éshatárta|an önte|tsége csa|ógondo|atait gyakran is a hata|mába szeretné kerÍte..újszínezetet kapjon. miközben á|lhatato. Ellent. Az is meglehet'hogy extrava. s aki gyŐzi ha||gatni.|enkedni'Ügyes szervezőként foIyamatos tat|anu| szeszé|yes. jó| kijön. Érze|meit tekintve tűpusZán buja.. hoz a szexhez.a koreseményeket.dig vidám. az újdon. se. így is haj|anköznapiak. jelentkörveszélyezteti.gadja' megértő'segítókész baára |elhet Ám konnyene|őfordulhat vele. akkor a bútorok kezdeményezéseive| eloreviszi és az ésszerűgondolkodáskia|akÍtása. Mindenképp olyan párt vá|asZ hosszú sokakat ma. pribá| hat.áIIatvédeImi sokat'ésezért a bei||eszkedéssel nehézséés humanitárius pontján. A BÉKLYóMT LETÉP| MA.san átrendezi.ezért gyakranvá|toZat|akihe|yet.PoR. botránkozik meg a Vízöntő kísér|etezŐ de szirakoztatófikcióit. inteIlektuá|is érzelmi indÍttatás-ságra'meg|ehetősen magának va|ó. vén' sőt é|vezi a szexuá.A LEGJoBB FORMÁJÁTNYÚJTAN|. tÚ|fűtott és heves. őket. viruha vise|éséto|.aki megfele|ően tág mozgásteret biZosít gávalragad. gei támadhatnak. Mégígysem könnyű sem hagyjaunatkozni. szinte még a szere|emné| is jóvaltöbb á|dozatot ben érzései stabiIak.hogynem ri|a mintáZáka társaság. tűnhet.KAT. Szemében az igaz barátság kapcso|atábó| lesz szere|em' s i|yeneset. gÍtőkész mindenesetbenkiáII GyermekéveI te|jesszívébóI baráti vi. kreativ tart ismeretNéha akará|anul a|ábecsü| terjesziő. Iendü|etével. ka|andozásokra.aki nyitott. elképze|éseit ked. dó hoznia megórzése érdekében.san kezeli a do|gokat'kivá|ian |áIjaaz san végzi a munkáját.H ARMAD IKSZ EM |ishatárok döngetését vagyakár az e)drém összefÜggéseket. fontosabb. és akjve| intellektuá|i-zéppontjában Íe|szabadultan szóva|tartanl Nem is i||ik hozzá a kÖrÜIötte lévŐket.észérvekkel ko||égái érdekeiért' Képes szemethunyni az szonyra ni rá. bá|yozás. lecseré|i. AZoNNAL|MENEKÜLÉSRE KÉSZTET| | sérthetet|en. lektuális.hihetet|en. kat e|fogadtatni ve|e.Többnyirevidám'szirakoZató egyÜtt.az összetar. V|GYÁZAT. o|ykor azonban a többiek |átokat kor|átait. sze||emi|eg vibrá|iszínes éjjel do|gozik. de csökönyösen merev.lazaésrendszertelen pé|dáu| ve|eegyÜtt E|óforduIhat. csak o|yanember. ésbajtársias. mondásossága nem kis kihívást már e|is nyeri a szívét.de aki eá elfoingatagnak re|meis felszínesnek. Szívesenoszt1ameg Az Uránuszésa Szaturnusz egyÜttes hatásan egyÜtt szárnya|hat.éskizáró|ag a magaszaká||ára do|gozik. újÍti észseniá|is időszakotámogatja. kü|ön|egessége.NehetŰnik ki ko|légái közÜ|' de kikonzervatív szÜ|ő péIdaképét. _4. vagy Sára |ehetotletes.

amit akarunk.majd tudatosan befogadod oket. ugyanígyaz tapasztaIatokbi|á|l e|médaz á|ta|admegé|t össze. . megrendítŐ. a.' révá|janak' szeivé A könyv rengeteg praktikus módszerre| vértez fe|. és csalÓdottak leszünk.és hibáztatjuk magunkat a jelenért' Frusztrálttá vá|unk' ha nem kapjuk meg.. A tapasZa|atok áram|ása fo|yamatosan formá|jaaz agyadat.agykontroll. ha az agy a szenvedés Mendius kozös könyve' a Buddha-agy' Párat|ankincs ez a könyv.fölébredt'' avagy megvi|ágosodottember _ agyának(vagy akár bárme|ymás szemé|y agyának)a te|jes termá szetét.hisz azok megtörténnek'amikor megtörténnek'Az a mego|dás. hogyan serkenthetjÜk és erŐsithetjÜk az örómteli. Richard nul biztatÓ is' Hiszen. a másik a gyúlÓlet farkasa' tozások e|indításához. miként tudjuk . mikénttudjuk |ecsendesítenia verbá|is hetően ésvi|ágosan magyarázza e| azokaI az gondo|kozás lármájétl'(aá a vég nélkü| idegrendszeritörténéseket_ sot' kia|aku|áfecsegő hangot az e|ménk hátuljában). szÜntetője egybenaz tüzeit''. ame|ynek birtokában neurá|is www. hanem egyben a szem|é|ódőhagyományok kÓzÜ| a buddhizmus többezer évesfe|fedezéseire is épÍt ahhoz. Szenvedúnk attól.. valamint páratla.hu há|izataink és idegrendszerÜnkörvényei . o|yankor. hogyan tudjuk edzeni és koncentrá|minden pi||anatát meghaIározzák' Persze tabbá tenni a figye|münket.. amelyeket megesze|. ha te... miként erősíthetjük magunkban mind hátsi részéHa azonban _ va|aho| az e|ménk az együttérzést. A konywe|mintegyÚt.hogy minéltobb pozitív lat érjen.tájképét'' Es hogy mire is vonatkoz' befo|yásolhatod. s tobbé már nem a kiszámíthatat|anuI csaokodó iceán hul|ámai. az egyik a szeretet. hogy fel kell kelnj' s egy újabb nap áll elóttúnk' Az effajta szenvedés _ ami magában foglalja legtöbb boldogtalanságunkat és elégedetlenségünket _ az agy konstrukciója. . ha végetéraz.errŐ| szil dr' Rick Henson és dr. az segÍt Íe|ismerni e törté. . va|amint azza| az izga|mas témáva| kapcso|atban is kapunk segítséget' hogy miként tudjuk e|csendesíteni az éntudatot.. . hogyan vagyunk képesek befogadni a jó tapasáa|atokat. .a Ha az agya szenvedés okozqa. hogy szenvedünk. akkor egyben az lehet annak ves szaktekinté|y mindannyiunkszámára ér1megszúntetÓje is!.'A megoldás nem a negatív e|nyomása. Szeretet és a bö|csesség felé vezető Úton _ Ami ironikus. gondoskodó és mé|yen éles|átóe|meá||apotok neurá|isalapjait' Ahogy a tested azokbó| az éte|ekbő| épü| fe|. baráságos vizekkévá|nak. valamint több kedvességet tudjunk mutatn!magunk iránt' Ezek a |egÍontosabb és mégissokunk vá|számára a |egnehezebb|épések a pozitív is tarta|maz' ame|yeka könyvhöz tartozó CDrő| ha||hatóak is.Anó| azonban egyre többet tudunk.i||etve a kivá|ti okokat.. Kitaláció. hogy fe|tárja a bo|dogság'a szere tet és a bö|csességidegpá|yáit. amikor idegesek vagyunk. mind pedig az önérvényesítést.Mindannyiunk szÍvébenkét farkas lakik.Szenuedésmentes élet már evezhető. A könyv nem csupán a legÍrissebb agykutatási eredményekre támaszkodik.neuro|igiai szőttesed.sze}Í. meri egy Buddha _ tehát .Minden azon mÚlik. ezá|Ia|az e|médet tapasZa|atok is.akkor lehet annak me9is. nak oontosan ezek a midszerek? Többek hogy: köZ megtanuljuk. suk evolúciósszerepétis -. hogy azok így . emberek aggódunk a jövivel kapcsolatban. Senki sem is. hogy me|yiket táplá|uk mutatót kapunk emberi testünkhöz és naa mint nap. Hogy mikónt is |ehetaz agyunk és az e|ménka szenvedésmegszÜnte tője. hiszen e két.Ez a megértés abban is hata|mass+ gítségÜnkre lesz." Viseld ji gondját önmagadnakl eIménkhez.. ben _ van egy álta|ánoselképze|ésÜnk ezekről a Íolyamatokró|. neokozija. amiben óromúnket leltúk. tapasztasze| azérI. sajnálkozunk a múlton.|ehűteni a szenvedés . ldegesek leszünk a fájdalomtól' dühösek a haláltil' szomorúak. nyilván nem a biokémiai tödénósekre gondo|unk.amelyekke|elmédbelső '. ame|yeké|etÜnk . junk tanÚsÍtani önmagunk iránt.' érzését' A mű számos kivá|ó lrányitottmeditációt néseknek pusZa Íizika|itását' szemé|yte|en természetót és mu|andóságát. hogy tobb egyÜttérzést tud.Csak mi.va|aminteszköza bo|dogság.

.hu' unaru. Hozam Hote| 20'|3'02'11.e|tadó: K)vesdi Natátia r Győr' Rába Hote| 2013'02.. rudas..fsz. 16' He|yszín: inÍo@kny'hu. Miskolc..e|őadó: KövesdiNatália . tanÍolyamot indít ..hieronymus-bock.X|.04'e|Mdó:' KjvesdiNatália o Gyiingyös.02.e|őadó: DimákÜftilia .KiÉlyu. Ezsébet Fürdő 2o.com módszerekke|'' ]3 kreditpontos 32óftás továbbképzés Természetgyógyászok. Mátra Műve|ődési Kizpont 20.07' e|őadó: Kilvesdi Natália . |smerje meg ta|álkozáson keresztü| egyszemé|yes 0rwágszelte Ío|yamabsan: Megmutatiuk.l9 . mozgásterapeuták számára 2013'02. Nyiregyháza'BencsVi|la 2013.ii.17.. oG30-297-4889..csikungtanÍolyam.hu röusuoÁnznsuÉnÉs A|aptanÍo|yam: N13'tebruár 23-24.metaÍizika..március 10.02..Panídi JózseÍ' ffi-30-951{160.' Beth|en 4 G.02' 06. Továbbképzés gyógyászatró| a kínai wrvw.4.rw. Íebruár 02-án szombaton Bach-virágbrápia !|. Kiscsoportos fog|a|kozás Rudas Andrea JeIentkezés: (061)3Si-1 7/0.|.l!-0-L-9. EgeliHote| Eger Park 2013. e|őadó: Natá]ia ftvesdi r Pápa.com BocKHAGYoMÁNYos2o1g'o2'17-tő| havi 1 nap lK* n H|ERoNYMus tP-.com Je|entkezés: Rész|etek www.hiercnymus-bockhu bl.00. hipnózis tanácsadó.ezusüto|d.00.z. ezoterikus 'óie:.Gerincprobtémákkeze|ésealternatív 2013. Gyakorlat a máj-epe működe'i terü|et harmonizálásán..iiáii..ww.1.:343-0838' hagyományos kínai orvos r.02. MadocsaiEszterés BónaiCecília iiil. (Ulmus Kft.10. Szo|nok. evoeYnövÉHYslurnm EK0I.05.ffiii.8(m Marosi JózseÍ: 06-20-995-0832 ismét indÍt tanfo|yamot z A Course in Mirac|es című könyvÍe|dolgoására.hu e-mail: u|muskÍt@gmail. gyakorlatát..sy.02.com Íacebook M|NDENK| SZABADEGYEIEME A TÁBN|cs BT.00-. Részvéte|i kéíÜk szándékít jelezze A|apve6 Embe]i Érbkek o|datói e-mai|ben: inÍo@shiatsu.öüiup*i..8!Lul-Lrs.l07. Divinus Hote| 2013'02.HÉTVÉG| TANFoLYAM.'.. é|etvite|i . El|-vizsgára Íe|készÍtő .j eYicyHövÉnysmmrrlsKo|. thaimasszőr oktatáso krista|ygyógyász képzés..iiiliffiiy.. kéze|emző.-E.tanÍtunk.02. A]tematív mozgás és massázsteÍapeuta tanÍolyam Élrrrn KöZPoNT MAGNAPBESS BEMUTATÓINK: .23_24.shiabu.]. CS.óóhj.14' e|őadó: Kijvesdi Natália .Éy.T'. l@vácsl'tjnde előadó: lnÍormáció:1042 Budapest. u. havi egynapos talá|kozásokka|.magnaprcss. 2013. utmuskÍt@gmail. Grifi Szál|ó 2013.csütörtök órátó| éséletvib|i tanácsadóképzés.hu NY|LT EsT . .02.951-4672 képesség fej|esztő.317.l Bp..ffi&ilki lnrÉzrr KÉPzÉsEl oKTATÓ-KUTATo Háziguda. cs|KuNG |ebruár 23-24..rv..?919.BudaÍokirit9-11. e|őado: Kjvesdi Natátia o SzékesÍehérvár. DómHote| 2013'02.02.2. tanÍfunk.l. Szombathe|y' Pe|ikán Hotel 2013.18.KE !| BocKHAGYoMÁNY0SEzobrikus képzései: Stridió ok|' íN'-1 A H|EBoNYMuS \-s--.9!I.9r. .ilúí.{é' (30 aromabrápia órás) Februfu 24. Bp.00.ü. 12. 16-tó| Átfogó képzések ezoi|l'okku|tista spirituá|is Tanárok: MezN Anna. BenczeÁgnes:06-3{F90o-087. VeszpÉm.Varsányi Péter . va|amint a Íö|dsugázások a feng shui és összeÍüggését. e|őadó: Kjvesdi Natália .. (tr (t0l311 nS7 06 (1)9513452.A o.F49l.hu) Jetentkezés: cF1-m43í1.25.iá-óii-ó. Cft-20-4pf"lZrq tarnicsbt@gmail. b|':343-0838 http://rrwwrr..03. káfiavető..) E|őadó: Dr'Babulka Péter(v. 1071 Bp. ff9.dö ilil sorse|emző.. Corso Hotel 2013.. stb.hu' bL 06-20-s1í.00:K:16.{ltPlJ. ll!. 02.Ll[!9.00-'|9.tér 3.. PÉos.tarnics. Natália e|Mdó: ftvesdi .05'e|cfldó' KjvesdiNatália o Debrecen.22. A KELET-NYuGAT EGÉszsÉGKözpoHr 80irásakkreditá|t..iiii'óili ht$://wtwv.' Beth|en tér 3. Vác'Művelődési központ 2013. dryaradij@gmail.. Novote| Hote| .|3' 02.fa!.00.'':éli.19.I. 1061Bp. Íö|dsugánás e|mé|etét.i||..02.. angya|. e|őadó: Kjvesdi Natália .i.|3.1 1. metafizikai jó.em.andrea@csikungtanÍolyam.energetikai keze|ő képzés wrivw..n12 márciusban és szeptemberöen.A karma.17'00: K:16.Ísz |nÍo: H'CS10.|EJ-I. Fii|akupunktÍnís addiktológia (EI|) bnfo|yamot indÍt. Szeged. Árpádút 51-53.474 Tanár: Dr. TanÍo|yamunkon megitanu|hatja a 8 Íéle.lmá.2T24. pszichológiai ldőpont |istanácsadó képzéskvantum Íebruár 14. spirifuá|is bnácsadó a shiabut! mit s amit . mire .com P. (volt Városi Műve|ődési Kizpont HEMO) 2013. inÍometaÍizika@gmai|.*e-mail.com e1ixír 87 ..e|őadó: KÖvesdi Natália .hu .02.NEMZETKöZ| sHlATsUlsKoLA NEMzETKözl METAF|ZIKAI AKADÉMIA ú. képzés brapeutaés Üéner speciá.15. 5 hétvégén 20]3.. vasárnaponként9-l7'3O óráig' He|yszín:1071 Bp. FEBRUÁRITANFoIYAMA iiiöúinó'öili.98t!y. Spirituá|is bnácsadó. egyénre szabottan. KilvesdiNatátia e|rÍadó: .hu önismereti csoportvezetői ingyenes képzés vagyte|eÍonon:70-!A7.Beth|enG'tér3. Németh lstvánbe|gyógyász' 2013. mágia.21..20. Jelentkezés: dr.2013.fsz4' |nfo:H.

így mogathatjuk fo|yamatos megúju|ását a sejtek éstesma már 28 kÜlföldi országban ismeft.. Azóta érzem Anita kÜldetésemnek e gyógyítóés egészség megtartó táp|á|kozási rendszerhazai népszerŰsitését. A magyar ta|á|mány84 növény magas rezgésű in. természetes éte|ekre épÜ|ő terápia területén. a körny+ zetemis e|kezdett másképpen t+ kinteni a munkánkra. ésaZorvosszakér1e|mén mú. taimat. és egészségén harmonikus a|apu|i érze|mi ésmentáazita nekem is izga|mas' vá|tozásokbanbőve|kedő lis é|et ugyanis erőt. mi|yengyökeres és l A Moksa E|ixírhezhason|óan segíti-e a gyors vá|tozásokat tapasZa|t a saját makrobiotika fej|ődést is? a |e|ki.i formációit tarta|mazza.kedvet..panaszokka| kÜzdőpáciensek á||apota is javu|t tŐ|e..A Moksa E|ixír he|yreál|Ítja a szer..l Mi történika szervezetbena makrobiotikus ta|maz. |Vásé|etterü|eteken viszontmár kéthétte| a Moksa E|ixír fogyasZásátkovetően sok vá|tozást tapaszIa|tam. '. . téna természetes étrend me||ett mégÍontosabb a prob|émáimat előtt egészségi már mego|dottam a Moksa Elixír fogyasZása. tanuláshoz.SÚ|yosbetegség ese zás. den o|yan vá|tozás bekövetkezik. hat.1. sze||emi . és a szervezet vá|asztja ki bő| ésa környezetiszennyeződésekbő| ke|etkezett kózü|Ük azt. ésmegfe|e|jek hagyományos homeopátiásszerek a vá|Iozivi|ágkihÍvásai nak. a MoksaE|ixír s+ _ A testi eoeszséoemterénnem történt vá|to. Sót. éssok barátisegÍtséget kaptam. fe|do|gozat|an. akik korábbankozömbösek vo|tak a munkánk iránt. de erre n"]rni. ame|yikre|eginkábbszÜkségevan az |erakódások. EIixír néhány hetiÍogyasZása utánfokozódó be|ső békét' nyuga|mat tapaszta|tam.. sok mindenmegva|ósu|t. va|megerősödjönimmunrendszerÜnk.K=ZAK-ZBENA MAKRoBIoTl].hogya |ehe tŐ legtöbbethozzamki magambó|.. '.IágénekköszönhetŐen a híre egyrejobban terjed. komp|exinformációs . a||ergiáva|.hogy az adottproblemára a |eg.E|mesé|te. a MoksaE|ixír e|sősorban a |e|ki okokat segít megszÜntetni. és miéÍt szÜkséges. amikorÍe|soroltam neki gek. uj. ami aze|őtt e|képzelhetetlennek tŰnt'A makrobiotikus étrend me|Iett a Moksa E|ixír segített ahhoz..ÚAVAL A Moksa E|ixír.Moksa E|ixír ennekjótékonyhatását? _ Az e|ette| megfeIeIobb készítményt aján|ja-e. betegséget okozó diszharmonikus rezgését. így fej|ódésa spirituá|is l Mesé|ne ezekrő| a vá|tozásokról? hez is' Akikszeretnék a vá|tozást.táplá|kozáskövetkeztében. kiegyensú|yozott A Moksa E|ixlrazén'vi|ágújdonság az információs alapanyagbó| készÜ|t. mega testet. hiszen évekket ez. ami a fe|épü|éshez l Hogyanismerte'* u'o*"" ElixíÍt.A kiegyensÚ|yozott stagná|i é|ethe|yzeteiben a Moksa E|imakrobiotikus étrend nemxírnekköszönhetően. ésaz emésZőrendszerÜ nk tisztu lásáö ngyógyu |ásához' Ezért ad hati a szer |átat|an ban...j vezet belső egyensú|yát. mindegyike egyet|en informáciit tar. Ezek á|ta|ábanabbó| adódnak. ame|ysoki. és csak a testegészségét' é|eterqét' egyensÚ|yát táp|ál mive|a tapasZa|ataikíváncsivá tettek. ésa rokonságom tag1aiva| továbberősödött a kapcso|atom' Amióta fogyasZom. makrobiotikus hozzásegÍt étrend ahhoz. éshogyanerősítia |ik. men egyetlen készítmény tada|. Kaptam tőIe egy Üvegge|.a meddŐségge|. Számostapasztalatunk vana Moksa E|ikezdte e|fogyasáani? xír ós a makrobiotikus kombinációjának étrend sike _ Három éwe| eze|őtt egyik barát rére. Egyik fo ti egyensú|yunk he|yreá||itását. Azok. EgyÜtt minalkalmazva a kettŐt. Három éve minden regge|szedem.i. A tisZa éte bármely problémáraés bárki számára' Sikeressá |ekke| hatni tudunk vérÜnk ós sejtjeink á||apoIára. szív+ sen Íogadták a kÜ|önbözo rendezvényeink hírét. hogy egy-egy nehezebb é|ethe|yzetbő| nem tudjuk megta|á|ni a kiutat. és testi-|e|kiharmóniát . Mégaz emésÁőrendszeri ésdaganatos bete nőm aján|otta.teháI l képes kio|tani a szervezet l összes. |endü|etet ad a Ío|yama. A Moksa . és hogy megmutassam a kiutat az egyreinkábbterjedő civiIizációs betegségekbő|.'' készítmény. egyidejű makrobiotikus étrend segítségéve|. tos vá|tozáshoz. te|i.j teremt é|etünkben. hogy a mazza a be|ső egyensÚ|yhe|yreá||Ításához szüksá kiÜrü|hessenek szervezetbó| a modern é|e|miszerekges összes információt.'ukség.1.. reumásésegyéb a már ji ideje megoldásravári felada.azonnal ki is ja. fé|e testi-lelki Problémánkra mego|dást nYújt.gÍtségéve| |endÜ|etet kapnak. és igen eredményes az é|etem. hanem az érze|mi éstudatifej|ődést is' A test pribá|tam. Míga makrobiotikus gyasZija és népszerŰsÍtője Sebestyén Szi|via' a étrend a betegséget okozó sa|akanyagoldól tisZítja Makrobiotikalntézet alapítoja es vezetője.

ten végeztünk A család a tüdején csijkkent' Nagyon sok BagdiBellaCD-t hogyelőzőnapvisszahÍvták a kivizsgálásra a feleagykontrolLtaníolyamot' _ ésanyósom többi tagja is _ csakaz orvosi keze. csaknem ingyenes délelőtt. vábbÍtsa Hamarosan vizualizálta..si|vamethod. A! dÍ. Nagyon sokatbeszélgeftünk az úton je. |dé. kristáIyok. ésmindennap hitték eI. amikor kijött a kivizsgáIásrol.amitjóI láthatóhelyrekitett.uk'com. éscsaktüdőke. és aztmondta nekik: megyek. kérem.. né|kÜ| megszabaduInia. i||etve |eírjuk be nekik. megerősÍtések. egyik CT köVettea másÍkat. közézetejó.megjelent a halott és a nenrég elhunyt Nem én natÍvával: agykontroll. újra energikus.com. _ az mondani. s akitudja. kot diagnosztizáltak.lett. _ ahogy nagy hangú felétől. nincsvége. mireanyosom férje másik negértetnem ezt az egészet.vizsgálatot. hogyvége.A gyó. magát. at óraÍvárakozás után behívták' ésazt javasolindu|nak Lon. . angyalok'.napon.hetjó a tatabányai (5 készÍjlékkel napiegyszer. Jó hírem Kinyomtaftunk egyegésnéges Dersze EIküIdték mukra.megerősÍtésében.tüdőt." Rengeteg magyar dolgozik és rólukelőször' ugyanezt vanszá.. xíevos Évl áV"'. kell majd bízott. miként sikerÜ|t egysokéves. hanem kiegészíti az don gyógyÍtja újságoltam haa fiais elvégzi Este csönorvosi keze|ést! agyonvizsgálták az alfahangkész|.akaraterő nyugdÍjas. az agykontrollt.mertmegintegy olyanemberrel lésben Mi ellenezt[jk Egyszer. 27 éve vagyok kontro||a| 30 naoa|att éserőÍeszÍtés neméfteftijnk. meftnemledonban! Ostend Gábor. el magát. |átható interjújábó|. hogy 82 éves 2012 áprilisában tildőrá. 82 éves' . hogy kenókezelésre' amitőllegyengült' ésa hajakihuljavasoltak. Gábor magyar betegnéI ez nagyon az ő eredménye. fo. Akkorvallotta hogyő más mo. határozta. sejtem Győrbe. ango| hite|es Még a családrábeszéIte 2 gyengébb zenektovább' mennyire agykontro|lijgyben' az kiderÜ| a az elején youtube.nakéstermészetesen CT.ajánlottmegerősÍtést') Teljestestkezelést végez. je|zem.&r'.uk. auÁGYés az ELvÁnls máraz ő agykontroll@silvamethod. hogy nit Íognekik folt. hogyilyenaz ő tüdeje.' stb' takil. Íontba kerÜlő) ismertető előadást..mondott.. merthogy CT biztosnem aztnekik! .hift benne'Hol kezdjem'mÍtmondjak? tás. szerettem agykontro|| nemhe|yettesíti. Hogy Gábor zelést a készijlékkel déIután. aztánmárő egyedül) az alÍahang. deakkorelsokat. hogya folt eljilhetnének-e hozzánk a feleségével. T9V' r8 pszicholigus és agykontrolIoktati AGYKONTROLLAL Miveligenerős élniakarás voltbenne. hogy hogybár negkönnyebbillt.majdnemkidobtakbennünket. féIt a család.a tatabányai ..ALFAJAROK e{6 i $L. a kemoterápiát. mertfoltottaláltak a tüdején' Megdöbbenés sohasemhagyta gyogyÍtottam'tem.madarat tehetett Vllnafogatni velem' Eppnátegség esetén azt minden tanfo|yamontetlen'. ésa várakozás vosnak megmondta.Erdekes! mondtam nekik. mondtael tijbb százszor plntls''.végIeg (és banszenvedő kockázatos..a HlT www.hallga.. ennyivolt. nekiszÍnesben )któberre a foltelt[Ínt!!! Az orvosok nem é| AngIiában.*. hÍvott.Iott' )rvosai m(Ítétet amit Íérjenmel hajakinőtt'Anyósomnéha . hogyelt(Ínt zem.gyógyÍtok' hanemő. hogy nen akar mtÍtétet.Nem EGYRE JOEEAN KEDVES ALFAJAROK! elixír . T- ^i-& - .: ffiil E{Sil E DÖMJÁil AilDBÁs hipnoterapeuta és agykontro||oktati DoMJÁilAI{DBEA nye|vtanár agykontrol|oKató és ffiffi t&Ir. ésaz ő hitének az ereje' . amikoranyósomtelefonált.:i. de két amikora laboromban hét kellett.hallgatott. fia'Képzeletemben a Mamafelpattant a kezelőasz. E E DOMJAN GABOR nyelvtanár és agykontrol|oKató 'r'iW -'8-. velenekísérletez.mit eredmény' Nemírhatom bané|ő barátom tartia e kuzu.Evátó|. hagyja. CD. megjegyzi kuncogva. én csaka nódszerekben e-mai|-címe közben is'Amikor anyosom a főor.tokbékén!" AmikormásnapelmeséItem neki.Igen erősen kételkedtek. Azona RendkÍvü|i |eve|et kaptam Tatáró|.on frissés Folt nincs.azt azonnal gékony pedignost hallott mondta vo|t csodálkozva: Nálamis voltak' és ezekrea dolgokra. a ám e|őtte hangsÚ|yozottan be. DoMJÁilúsni orvoskandidátus és agykontro||oKató or. Ie. az ő hite. Mi és mostsem sikerülteltenniük láb alól'.eredménye.egy nap' (A Mennybe könyv által mondták nek[ hogyők 22 kemokezelést tanÍo|yamok döngölve című Ang|iá. merta következőCT-naz látszott. aki eddigsohanem eIé meftem állniaz alter.. hiszen magasvémyonás. T l Ih#í{ -. ésaz unokatestvéren anyosomnál Elmondták. Nagycsaládunkból csakket.Minden magyarnye|vűagykontro||. élni akart' ségét. aho| e|mesé|i.tem(eleinte én.tökéIetesen m(Íködik.az ő akaratereango|) nye|vű kuzusairó| bővebb infoittta|á|ható:viftükfel Budakeszire a Íőorvoshoz' aki a m(itétet gyulása pedig segÍtettem neki.lunkjárt az unokatesfuérem a szomszédos falubo[ éskiadványunkban e|mondjuk.. to.hi. alfahangkezelés. AnyosononlátA történetnek azonban még Cs.lbket. ésboldogan el neki a hírt.Jól kiszúrÍam a TB-vel. mertmég volna. ez: végezte volna.nemis hallottak róla'Anyósom egyre határozottabb gött a telefon. káros szokásátó| agy.szott. i||etve e|őttük számos.

Mivel ez a _ szenzációs meditáció. ésaztők is meditáció.irükköket''. Közp.hogyha szÍjkség jött aZisko|ánkba |éÉpp az egyik ilyenfeladatot is. az isko|a ésa meditációt .osan e|talá|tam! találkozáskor az egyik Az unokatestvérem a legközelebbi jobb érnek a jobbná| vo|t. ker.ker.e|kezd. A tanÍo|yamot végzettek előre megvásáro|t vidéken a jegyárusíttí 2000Ft. érkezett ótaazautómban folt!!! Az alfahangkezelést mind.|enek el hogy szó szerint haszná|ni.azt hitten.' kedd'17 óra .ró|. va|amennyit meditá|tam érzéssel meditálóknál elég rit.E|hittem. programozásom mondhatni. diákoknak ésnyugdijasoknak Íe|mutatásáva|. technika. aztánátü|tettek heten' Eddigolyansutánálltama testigyógyÍta. ám ekkor első alkalonmaljelentős energiaáramlás is.HangsÚ.EZá|taI még hatékonyabban agykontro||tanÍoIyamot.50. Persze mindegyiket is mutassam könyveket. A történelem másnak az agykontro||ban szerzett nek|hogyhaez elsőresikerijft.'7-8' (hétköznapi) Domján András o}<Iato: Rend. Domján Gábor ésBaglyas he|yszín: Kispesti Munkásotthon. 2011. Fo|yamatosan Eme||ett sikerü|t e|érnem. annak elvégzése Íészvételi díia 36 000Ft'a nappa|i tagozatos diákokésnyugdíA tloórás. amiaz elstÍ alkalonmal passziv. TöbbÍordu|ón |eve|ében szerep|ő alÍahangkészÜ|ék ál|ásajánIatot részt Vennünk. amiKő|eddig á|landóan hogyaz A téte|t húzzam Nekempedig boldogÍtó érzés. Az o|yan do|gokat. Íebruár 28'.úgy hogy fo|yamatos ér. a . kizátó|ag az agykontto||-igazolvány használhatóÍeI. ] O0%-osra sia lelki gyógyÍtas egymásik aho| azA téte| sokhoz.. min. Bajcsy-Zs. (Szebb É|etért KöZpont a Ke|eti pá|yaudvarnál)' teIeÍon: 1/488-0118 És lDoPoNT: HELYsziN .4 naposagykontÍo||-tanÍolyam gyermektanÍo|yamot 18 R. pes az agy.gyeftyákgyújtása''. zal a metodikával kapcsolatban. Három naputáncsodá|atos merkedett megaz agykontrol|a|). Fiumei út 4.ve|e' Azitais kÜ|denek embereket. akkor de az te|jesen ka' Mondtam . aki szintén aZ agykontmegerősítések. i| Az eoész pozitívgondolatok..gyen felerősÍteni az energiát. Ekkor ismertem megjobban ködikaz agykontrol|' nem. hogy karateedzésen Már az den do|gozat.) 90 elb<ír .' stb. A részvéte| a|só korhatála 14 év. Út 12. akineka Figyelem! Az agykontroll-tanfolyanra vásároltjegy csak annál az oktatonál nevea jegyre vannyomtatva! (aSzéna Mammut |.Csodá|atos tö|t e|.kezdődtek. 2 senagykontrollal ugyanaz'TeleÍonáltak. s a mego|dásra tudtam is köszöne|rom|ott agykontrollésaz Ultra-tanfolyamnak . ki. Teleki u.hogynost voltakCT-n'''és nincs ott a Iitássa| |evé|ke: hét ráBekerü|tem |egjobb tanu|ói közé. karácsonyára kaptamneg az Agykontroll másoknak segiteni. ezena'napon gitársaság.ntrott-tanfolyanot. pedagógusok Így vagy negisnéttése számára 40kredwont1t ér. meftjo nekik ez a nyugalom. Eközben Végeztem eInyáron az kapható. Ettől kezdve te|jesen elhittem. szál|t meg. he|yeken kapható.e|őzetes jelenthitoktatók rabbik.kaphatok Ieg.érettségim _ hozzám hogy nekik a |eírtakat. hogykörbejárjam a Vi|ágot' sohasemcsináItilyet' Kristalykövekkel szlnam gyorsan részére! tanuIni. kristályköveket ésaz alÍahangkész[jléket. Vizsga ezá|ta| sikerü|t. Íebruár 16-17''2T24' György ol<MIók:. Összesítve: az osztá|yban a feladatom.(alsó fö|dszint). tudást. sokkalkönnyebbÍgy mellette' _ De hát nemadtan nyugtatlt! tudok csodá|atos étzésseI tö|t e|.. ésezt az Vizsgán a C{ húztam koncentrá|ni!!|'' X. amitanyonmnál EIeinte Akadtak olyanok' akiknek A nagyobb sikerek ott ők is kéteIkedtek.Napijegy kunusra.amikor átadom karatézok. nek|egészen az elejéórábabesűrílve elmondani gondolat-nagytakarítás. haszná|ta diitt. kü|döm a tanÍolyamra. he|yszín: Corner (V. meftszinieine|vár.|amint a barátom. illetve ilyen mentaA töfténetvége kb. i||. nagyeséllyel sikerÍll eftijntetnie a foltotis.denegyes mondatát. hogy minden Ío|yahozta Vissza magát ezze| a módszerre|.betegségbő| anit a Marikának Az pedig. Többek közt eImesé|te. vanrám. e|őtt egy CD-ket amit általamegismeftek' programoztam. agyk. érzés volt. hogy egygyógyíthatat|an Engem azótais fo|yamatosan aztmondta: _ Nagyon jó a nyugtató. hogynekÍ kell hinnieéstennie mega .. Erettségi utánha||ottam e|őször az agykontro||ró|.. Felváltva használták anyónmmalaz s elkezdtem beveteftÍjnk' . elmetijkreI . mert az kihagyhatat|an. sikereket sikerü|t.A napiiegy ára 3000Fi.. ezálta| sikerü|t e|érnem egyik meftmég tem kutaini. Papok' dÍja 24 000 Ft. Ám va|ahogy úgy a|aku|t ideges megintkét''gyerUátneggyújtanom'. amiszenzációs még nemha||ottam aZagykontroll.3/3/2008 (1KM Az 1ktatási Minisztérium számon) akkreditátta az Nyitvántaftási szám: 01-0147-07.egy|égitársaság része. teljemeditációtólváltnyugodtabbá' eljöttaz éwégi programoztam. A rendszeres Bédei Balázs könyvet. repü|hetek a vi|ág bárme|yik hogy tudok ésmin.cóg . hoOV egysoro. va|amint munkaszerződést Íelmutató |e|készek.'zen'' . hogy matosan va|óra vá|ik! Leírhatat|an ézés.je|entett.á|momat. szerzetesek.a szerVidéki tanÍo|yamainkra a iegyáÍusításra juthatnak napijeggyel be ismét|őként a vező intézménynél.Y hogy a gép amindolgoztam.tanfo|yam á||tam a do|gokhoz. kezés után... MegprobáIkm a lényeges dolgokategy pár pr0gramozlam. arró| infótaz ke||ett az U|tra-tanfo|yamokon 1/488-01 18-asteIefonszámon adunk') Domián László Soksikert! SIKEREK AGYKONTROLL: jegyárusítás: tilriril!fiI módszer stresszkeze|ő éselmeÍej|esztő .Amú|t (akiszintén he|yett ugyanígy isdióés zene u Athangolóés a Gudagodj! kettenfolytatják.ker. hogyÍőként akkor nekem |ett a de mostmár kerü|t. 40 gyereket meditá|tattam. tál. (AzÉva adva nekünk..egyszerre érzése bevá|t. mikre|ehet ké. ad. térné|) Vlll.ro||t) l zat hatására a szupercéghez. Az oktatás az e|sőnapon vonatkozó inÍomációk a he|yszínen szeÍezhetők be. sikerek.Mive| ezért volt. hogysikerült nappal |ettem.alfahangkészülék. igy hátnekiis fehaktana taméstudtam.ingyen vehetnek részt a kurzuson. Amikor Vizsgaidőszak. is ezért' gesen szó szerint Visszamondtam lyoztam. most teljesen nyugodtan tudtam nézni' és ki.. Így géphez' Volt. a végzetteké 000 iasok .'vé|et|enü|'. mindent az. )daadtam az összes CD-t.márc'1. hete. hogyműhogy a 2 éves 0KJ-sképZésemet sikerült esettanulmánnya| ki kellett bővÍte. (Alaboromat sikerült bebizonyítanom.e|rom|ott egy másikeszköz is. közü|végü| is (vaazza|kezdőA sok-sok ember bekerli|tem én tőI kezdve: szavakereje. másodikhétvégéjén hozzá Folyamatos sikert Az agykontro||.i0bb ViZsgaeredményem.tudják p|. A meditálást rögtön ki akaftaprobálni.meftannyian voftunk kezelésen') vo|t tanáromat.tény|e. azt hiszem. érvényes reggel 9-kol kezdődik. egyikbarátomma| együtt nyuga|om A vizsga ha||gatom. amitmondott. XlX. alfahangkészüléket' Mindegyik embert' akitm0ndtak' |erövidítenem 1 évesre.programozni". aki akkor máragykontro||os 97%.(201582-6076) ingyenes ismertető e|őadás: Íebruár 5.

. ingyenes ismeltető előadás: -|8 ismét|őknek A kurzus ára 000Ft. oktató: dr Domján László he|yszín: Hagymaház. (Mammut |e|ki |smercbket szerczhebz az ember |. eöoÖttŐ: június gyökercinyeithogy ráb|á|j önkorlábzóhiedelmeid 8-9.ker.. Közp'(A|só u. ker'. távo|ról.2y24' Domján Baglyas György o|<Iatők:' Gáborés jegyárusÍ|ás: Zso|nai he|yszín és Ku|turá|is Negyed É78 ?a500-376) 26.' Domján és Baglyas Gytjrgy o|<|a|ók: Gábor oktató: dr Domján László Kispesti Munkásotthon. Posta u. Könyves K.7. Széchenyi (62/555-882) Bo|t. boldo(Szabadság amik nem szolgá|iák átvett Művészetek Haza u.nakelvégzése -125) Domján A tanÍo|yamon Mulo|ilbbek közt e|mondja: Ady Íszt.| .9. 2 24' l:ászló oktató: dr Domján Főisko|a. MISKOLC: március 2-3''}10. ker. )ANG0L NYELW zílNl AGYKONTR0LL-TANF0LYAM: andrea.az U|trát befejezés mindkét na7500 Ft'Kezdés 9 órako1 pon kb. geneÉcitíktó| azokkal az e|őző rc'. má]cius 1F17''2T24. jegyárusÍtiis: Ezsébet Fiirdő (Ezsébet 4. he|yszín: u. Csongrádi sgt...' gyógyító V|||.szerda. vEszPRÉM: 2-3. 17 óra ingyenes e|őadás: . Mindszent tér 1. PÉcs: március 1F17'. .. ker.) he|yszín: jegyárusÍkís:a gu|ásodat. ápri|is G. így an. -3527) pszicho|ógiai (201211 teszt e|végzeséve|.10''16-17.12-14.17 óra ingyenes ismerbtő e|őadás: Domján Gáborés Baglyas Gytjrgy okjatókl (92/51 1-210) Apáczai Csere János ÁMK helyszín: . László oktató: dr Domján he|yszín: |TC. ká|kodás megta|á|ni ehhez a segít Gyermekek Háza 'l0-1 .. TATA: Íebruár $.) Hétfőnként -ig' útja . |X. Bp-en a he|yszínen' Fiumei 4.vagylega|ábbis egy Hamárfudod sejted . ZALAEGERSZEG: 2-3. ker.9. a megÉzó egyszeríi. Ház' helyszín: Fehér Ló Közösségi |sfuán kir' út 140' Szt' .2. dekében . Lászlo di:Donján oktató: |X.7/b' . Műv. he|yszín és .. 1-2.. he|yszín: (201582-6076) 23. hogybeszé|getés -' hogy . ként |ehet gyan o|dhatunk meg 72 im a|atte|akadtügyeket s . he|yszín: KonÍerenciaközpont' 3'terem 12-14''|.. hogymiként |ehet hogy: adózás ku|cstitkát e|érni..) út pozitivan hatnia másikembere'. MosoNMAGYAnTvÁR: Íebruár F10. nyeirő|. Megismerhetsz több olyan |yek a vá]tozásban' segÍbnek Éva. gyorsésercdményes módjá1.50.ALFAJÁRŐK . 11-12.' Natur|and Egészségcentrum. Domján Andnás o|<tató: jegyárusÍ|ás: EST Mozi. ta|kiéiléke|heÚ szerdánként 17-'1 8-ig tiirvéMegisme]fi eted a szemé|yiségÍej|ődés a|apvető . a hatékony . Kincskereső . he|yszín: Budapest. jegyárusÍtas: (56i51 4-569) a he|yszínen ismerbó március 13..domjan@gmail. ápri|is 0. Somlói út Amor üz|et. helyszín: (20i582-6076) XlX. Kistarjáni út 5-7. Teleki u. Lurdy Ház. és a cse|ea gondo|kodásod. szeda.' Könyves K.2$-26. 1. és Szeged. Fej|eszü'eted áF (Aradi önismerctedet bbb' saiátmagad vértanúk 23. DEBBECEN: jegyárusÍtás: 'F5.. Szembenézhebz DomjánAndras okbrtó: gondo|atmintákka|.'13-14.. KAPosvÁR: ápri|is 20-i2. i||' Bp-en vonatkozó |egújabb kutatások ercdméműkiidésérc 4. he|yszín: Számvite|i jegyárusÍtiís: Főtér 2.) divatáru (20/269-851 Batthyány 1) u. 27-28' Domján Gáborés Baglyas Gyöw o|<Jatok: Inkubátor Hí'(30/974-8061 he|yszín: ) í7 óra mátcius 26'. .1 (62209-059) Natura tér 0. .17óra ingyenes ismelte6előadás: ápri|is Nl. helyszín: jegyrende|és: 18 06/1 /488-0.3' Baglyas Domján Gábor és György o|<Jatók .tzll E . helyszín: |Íjúsági Haz' Szapáry út XlX. terem |'em. ismeÍőst is. Fiumei Út 4. ) ULTRA: É|etért Központ Helyszín: Szebb (Bp.és he|yszínen. a he|yszínen' Jegyárusítás: végzetteknek agykontro||-tanÍoIyamot Ára:20000Ft akkredftaft.kedd.16. Bajcsy-Zs. jussonmegadni könyeszébe a taÉozását. em.7. . he|yszín: Richter-terem.. akárfucatnyi beteg .. hogyan . Aradi jegyárusÍlís: módszereket. máius 4-5. Teleki u.) jegyárusÍhs: (Mammut |.) Fiumei út módszert ame. hogy mipercekalattenergikussá vá|ni. Oktató: di:KÍgyós Időpont: március2-3.|.száÍnta|an |ehet hasznos cé| e|élÉse érni . BAJA: Íebruár 2-3. SALGITARJÁN: Íebruár 1ts17.. .i||..tárgyakat mentá|is eneÍgiáw| ésinÍomá. |. ker.'1F16. (FaraKár Ba|assi Intézet. . 2' (30/9561 u.| .50. EötvösJ.67. hogymiként |ehet a vizetgyógyhacióva|Íe|tö|bni hogy mik az egészség ttísú fo|yadékká a|akítani. ÉRD: f. í2'. Atanwam egészségtjgyi sakdolgozóknak > soRsFoRDíTo elixír .17 em|ékek sem|egesítésének ingyenes ismerte{ő e|őadás: Íebruár ón . Ady út 12.15-16. könyvesbolt Üz|efiiáz).11-12. hogymiként |ehet másokatis megtaníh|ehet az agykonüo|| a|apjaira .) kurzus. kÍt. jegyárusÍtiís: Könyvesbo|t. március Baglyas György o|<Ia|ók: Donján Gáborés he|yszín: Hote| Magister jegyárusítís: (Levendu|a ér vagymegismétlése uámukn 20 kedifuontot Elixít.. Könyvesbo|t Juhász 84314-767) . liáuló oktató: dr Donján Lurdy Hiáz. május -5242) (30/291 Köté|gyártó u. Központ BUDAPEST: he|yszÍn: Vasutas Műve|ődési iúnius jegyárusítás: 51. szerda. hogyho.19. az éaéseid szülaéged dr Domján Lászlo oktató: .1.2v2.ktt. 20 munkedeteid terü|etén. sunknak üzlenyene|tudjunk adniingaüantszo|gá|btásunk' '. MAKI:ápri|is 27-28. hogymiként |ehet tÍink iÉnt többenérdek|ődjenek jó döntést közben hogyan hozni. SZ0LN0K: 13-14. GYŐR: jobb vá|tozhtiísra |enne kia|akÍtásához mi|yen é|et május18. KonÍerenciaközpont' 3. hogy mikéntgyógyíhafunk egyvere.7. 9. június 8. |ehet a he|yrcá|lításának |e|ki üRai . 2É21.'9-10. technikákat oktató Mammut l. Domján Gábor oktatók dr KígyosÉvaés Kispesti Munkásotthon. akkor ez a órás egyÜttes vértanúk u.kedd. Főisko|a' u' 12-14. ápritis Domján Andns ol<+a|ó: he|yszín: Szepes Gy.'461 504-87 6) tér HELYsziN És IDŐPoNT..com .17 irakor. Makó.|'.}1o. hogyhogyan kezünktő| kiáradó energiávalgyógyítani.'kedd'17óra ingyenes ismelb6 e|őadás: Íebruár pÍogramo.és il|. Íebruár ápti|is 3.6. 17.

: 1.a testvérkedvezVégzeitek mény 3 500FVfő'GyerektanÍolyamot márolcsóbban később a feInőtteknek szó|ókurzust a végezhetikI A felsoroIt tanfo|yamok oktatóiriI inÍormáció.szánapsemtöftént bepisilés. márM0ST vá|tozott' és azitamegtanu|ta aZéVam.ig. 10.Domján rendezett tanÍo|yamaiÍa' a feInőtteknek loVábbkép1ó tanÍo|yamokra és a havi' j0S jegyek agykontroI találkozókra a Mammut |-ben és a szebbÉ|etórt Központban kaphatók. hogy részt vettÜnk a tanÍo|yamon' '. 23-24. ker..ker. kommunikáció tású erőszakmentes i|lefue Ara2600Ft.(201211-3527) }ktaIó KovácsErika -5242) 2-3' (30 Moson magyaróu ár:||.'l 6_1 7' (96/206-307' naoközben) }kÍató. |áthatóan már MOST agykontroll{anfo|yamot. 3'Az Urimádsága. Fiumei út 4' Cím: Budapest. Lász|óbudapesti Dr. a Ke|eti köze|éiren) 9 és18óraközött' Nyitva: hétköznap Szombaton 9 és]5 óraköZött' 92 elixír .pé|dákkal tréner) bőségesen á|ta| akkreditalt . csaka társaitó| helt az isko|ában. V|||' ker.: ll. képest i||etve a tavalyi évhez sitményét' rá nyert rendkÍviil büszke banmÚ|t héten aranyérmet a csapatuk' játszikÍolyamatosan dicséri: bátrabban A tanfoIyam ótaa Íociedző ki a te|jesítményét. (30/903-1468) Budapest MagdaKatalin 9ktailo: ll.Szeretném megérte. (30/903-1 468) Eger: )ktaIó:MagdaKatalin ||. . csütörtökönhazaérve hétvégi megköszönnr a múlt soproni anyukátó|: . betegség gyorsabban meggyógyul esetén . nyugodtabb ésenergikusabb játékosak. . teIeÍonszámon lehet a 227. Mik|ósÍa|vi re|axáció ésálome|emzés pszichológusná|. Másik .: Rita )ktató: Tihanyi (30/466-6695) XX.AGYKONTROLL hatására a gyerek várhaA gyerekagykontro|l{anfo|yam .(30/251-0.pszichoter. 2..:*{ Í0l\A\ amin a nemrég nagysia cD-nek. l' ker'' a Széna térnél) Nyitva: hétfótől szombatig.61o&os érdek|ődni' jegyet tanfolyamaira vásárolni BUdapesti a Mammut |.(201260-6208) Diána }kIaIo:Varga Budapest XlV. a gyerektanfoIyamot Más.]0{ó| 20óráig Tel:488-0118 vagy 20/969-0059 Postacím: Agykontrol|. 9_10. ker.' Bódi Andrea ll. a webáruházunkban. a kucl hasznunkra vá|tl!! prob|éma Bencéné| vo|t az éjszaka kójában is végez. magabiáosabb |esz. képes Íájda|mai zömét tanu|ni megszüntetni .14 éveseknek: -3079) Budapest lll.Univená|is estimeditáció).] 6-17. haviegynapos Vagy 30/951.(201551 rcsák Maxim )Rtató''Péte Budapest Xf.ie|entős újdonságunk a Szívekés Ramba|a EvaNemcD. i|letve esetenként a is (érdeklódni a megadott he|yszínen |ehet' vidéki teIefonszámokon) a he|yszínen' tan{o|yamaira SZEBB ELETERT KOZPONT (Bp.hu.9-10. 4.com tanfo|yamai iránt Dl' Domján Gábor péteken szerdán és 9{ol12. Budapest )ktato' KovácsErika ll.9-10.kapható üz|eteinkben.9-l 0. Fi.2-3. terápiát.ker. ker.' Fiumei út pu. (30/598'6468) llléslldiko )ktato:Topáné (30/903'1468) Budapest XlX. évig tart.hu). anyuka neki. öngyógyítást egyet|en A tanÍolyam óta (a kuckójában eztis gyigyitja) bepisi|és' 1 I |esz. honIapon o|vasható www.2-3...hu |Vlost sőtéjje| Íe|ke| éskimegy' a 21.' |átható a pozitiv vá|tozás.ame|yen szavak címíj Központ zetkÓzi Erőszakmentes Kommunikációs . épp eléggé terismeri a Íáradtságot.9-10.ker. pedig haII ró|a. reinkaÍnációs Íogla|. 1389 Budapest' PÍ' 115' AGYKoNTRoLL-NAGYKEREsKEDÉs: Tel: 20l969-0059 V|||' keÍ'.23-24. Egyéni. 2013e|ejétő| ismét csoporkozástésá|omérte|mezést A csoport egy in Mincles című könyvÍe|dolgozására' IoIaz A Cource (vasárnapi) ta|álkozásokkal. egyéni spirituá|is indÍt vál|a|. MagdaKatalin }ktaIo: -3079) XXl.: 11.ben és a szebbÉ|etért Központban. agykontro||t Honlap: www.16-17.(30/598-6468) llléslldiko ]kIatő: Topáné Mosonmagyaróvár: |l. csoda ennyire régebben Vég. l-oktato Bódi Andreagyern ekagykontrol MAMMUT I. végzett Mária. tő a webáruházunkban . kép. Dr. te|jeremé|jük így is marad' A tanárok dicsérik raznapná| taftunk' jobb jegyei Vannak. Parádi Józseí.: ll.Va|entin' sokat .ALSO FOLDSZINT (Bp..0rü|ünk | |eve|ébő|: I Azóta Bence rendszeresen re|axá|. PozitÍV énSzem|é|ődő 11' 4. A cD 2600Ftért (agykontro||. JeIentkezés: drparadii@gmai|.(30 I61I -229 4\ Szeged et ]Rtató:HarnócziErzséb awww.(301619-2294\ Szeged: )ktaIo:HarnocziErzsé bet (70/333-761 Tiszaújváros: ||'23_24' 6) Lászlóné }kIaIó:Tanko Veszprém: l|.176) )ktató: Horváth Brigitta -T 7 .ker. Győr: 9-10.ker..23-24.: ll.. 23-24. agykonro||{anÍo|yamot pszichiáter' végzett pszichoterápiát.: 11.k0ntr0|lregge|i meditáció.: ll.(301620-7373) Budapest Vflf. képes |obbdöntéseket gyerekoktatónak írt Topáné |||és ||dikó Rész|et egy ' ' . pár-ésszexterápia. képes . l 291 KovácsErika }kIato: r ll.magyarázzae| hamegÍűszerezue a rendkívü|i módszerét. A Íoci. kis |étszámúak és A tanÍoIyamok A gyerektanÍo|yamok ára1B 000Ft. eredményesebben tud tóan: . Tel. }kIato: MakraZsuzsan na Miskolc: ll. _ kerűtanÍo|yamot tartott Justinatya ferences rendi szerzetes ésagy.. tesz' E|mondása szerint azitanem akkor Íriss ésenergikus 3 ujját.. . . (201551 Budapest ]kIato : Péte rcsák Maxim (30/748-6914) Kecskemét ||. A soproni ta|á|kozón' ahol gyűltek nyáVinzenz' egy16 éves srác'hogy zettek össze'mesé|te kezee|ső hogy ha összeteszi bárme|y ronalÍában beprogramozta. hozni. megtanu|ia |eszmegszabacé|jait e|érni du|nirosszszokásaitól.agykontro||. : 30/644-6689.agtkontroll. péntekig: hétfőtő| Látogatható: 19óráig 9{ő| TERMÉKEINK MEGTEKINTHETÖK: 7-10 éveseknek: lV. VégEIen Íorrása címe annak tJtCTrLtN . Fantasztikus' ha már3 napa|att a memóriaÍogassal' számokat hátmennyi Várható mégl!!. iI|etve megrende|hekapható budapesti üz|eteinkben.hu n0nrap0n.) További sistb'(E|őüe nememelte ügyesebb jó egészséget kíVánok!'' keres munkát és : LVa váftegy a köVetkezö e-maiI A héten.1-2-3.61 60..

. DEBRECEN: lV. r GYEBMEKAGYKo]|TR0LL 7-10 ÉVESEKNEK KEoSKEMÉT: l||.REIF ÉUA maSSZázs Hawaii Lomilomi Az agy edzése neurofeedback-terápiáva|.3079.20-21.:ll. . 27_28' TAl{ULAsKot|TRoLL 6.23-24. inÍo@a|Íahu||am.tanu|askontrol|. Jelentkezés: 20/551-3079. Nagyszombat utca l. 7. kineziológus' BeikiMester-Tanál' BakosKornél Oktató: AFTpracticioner tanÍo|yamai gyógyu|ni gyógyÍtóknak. 30/9031 30/955-6611 HARTYÁMilÉ BARTAJUIIIT BAK0SKoRilÉL es MAGDA KATALII{ tanfolyamai: l TA1'|ULASK0I{TBoLL FELSőSÖKNEK KEGSKEMÉT: ||. e|Végzése Központban. ÍeInőtteknek. GYEREKEKNEK I TAI'IFOTYAMOK 1|.ll.27-ZB.mint amit eddig ismerté|. figye|emzavar hatékony |QnöVe|és. Betegségeink oka legtöbbször a test enelgia hiánya. a r HELu||GER-FÉLE csA!.9-10.2-3. keze|ésé.zg-go.lY.com. |||. AGYADRA MEGY. és szeretné| tanuIni! BUDAPEST: február Oktató: Magda Kata|in Egyetemistáknak. lV. practicioner NLPmaster tanÍoIyamai pÉrrncsÁr MAxlM MH -468 30/9675-229. GYEREIGKI{EK r TATIFOLYAMOK GYERMEKAGYK0NTR0LL 9.hu) l l .(tavaszi szünet).. AGYKONTROLLOSOKNAK jó énésekke| gyorsan Hakönnyen.l programja fe|nőtteknek ésdiákoknak6 éves kortó|.) bioenergiáiának ÍelerÉísítésérc! A termék kiÍej|esztése 25 éves kvantumfizikai kutatások eredményein a|apszik.: V 18-19.Com Cím:1036Budapest. SZ0LNOK: K|SKUNFÉLEGYHnzn: ut.23-24. gyermekeknek koncentráció képesség fejIesztése is.neu rofeedback-terapia. 16_1 7. 29. módszer éstrükk proÍesszoráVá hogy tanu|ás Válj! egyben. inÍo@a|Íahu||am.I O EVESEKNEK KEGSKEMÉT: ||l. lV 13-14. FELilőTTEKI|EK r TA]{FoLYAMoK Je|entkezés: 20/551.Te|jo63G3dl.(tavaszi szi. ||. ker. DEBBECEN: V.: 11. 30/932-7611. BUDAPEST.rajzeIemzes.9-10. 201551-3079.. 1000tanu|ástechnika. Je|entkezés: inÍo@a|Íahu||am'hu .agykontro||os továbbképző gyerekeknek í0-í4éves az eredményes tanu|ástti| BUDAPEST |||.7877 Rajze|emzés: www..:lll. a Szebb áetért Központban Oktató: BakosKorné| r AFT.l3_14.a www. 6' . Szorongás' hiperaktivitás.eva@gmai|.ezete . Bóvebb információ ésbeje|entkezés {& a 30/941-6662 te|efonszámon.eamega. gyász' owos-bÍmészetgytí EGER..3o-23| -oo98' www. 2 1. sz. r. l GYEBMEKAGY|(o1{TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK GYERMEKAGYKOIITROLL 7-. 23. A |é|ek ésa testharmonizá|ása Az ÖngyigyÍti fo|yamatok beindítása A szorongások. 2-3. K|SKUNFÉLEGYHMA: V||. TATA: lll.hu U!LrAMoLvAsÁs Haszeretnéd szeretni a tanu|ást ésmegismerni onmagad! Más.ADFruqu. energetikai bIokkok jeIentkező testifeszÜltségben oIdása www.hu GYEBMEKAGYKo]|TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK r vlLtAMoLUAsÁs BUDAPEST XlX.h u . FEII{ÓTTEKI'IEK t TATIFOTYAMOK A U|ttAilolt'AsÁs ilÍKAl . EGER: SZOLNOK: lU. ll.11-12.14 éveseknek szü|ők . időpontban bárme|yik tanott tanfo|yam r BELSő GsöilD .1o. 16-17. .2.9-10. 1 .2-3. BejeIentkezés: dr'reiÍ. SZEGED: u.Spirituá|is tanítások. SZEGED: K|SKUNFÉLEGYHÁZA: |V.6-7.inet) r TAilUúsKol|TRoLL rözÉnsroúsorrunr . beszé|getések |ásd: WWW.. 17.tanÍo|yam nem csak agykonkollosoknak A XX|. lll.agykontrolloktati. 9-1o.23-24.3079.hu Je|entkezés: l zsEt|lM0zIzAS . 6-z.a vonzás törvényének részvéte|éve| aIkaImazása a gyakor|atban JoséSilva módszeréve|.2-3. TAIIUTASKO]{TROLI vágyóknak és . ZALAEGERSZEG: lll..lll.tanulaskontroll. 23-24.To||e k|uba szebb Ébtért együttes kedvezményes. 2-3. KEcSKEMÉT: ||.hu garanciáva| A terméket 15 napvisszavásár|ási árusítjuk.. BUDAPEST ll. inÍo@a|Íahu||am. 0SZTÁLY0S KlsKuNFÉLEGYHÁzA: vtt.11-12.11_12. ll. középés főisko|ások- (Mindkét nak. DEBRECEI{: U. BUDAPEST ll. Érdetlődni lehet 06.A4Mterápia' Egyéni csa!ádÍelállitás Lásd még sIKEREK'' Íovatot ''TAPASZTALATOK. 9-l 0. 201551.Ieghatékonyabb tanu|ásmódszertani .ÍrÁs BUDAPEST: lll.ker.: lll. 23-24. :l Y ..ker.2 l . ll.2-3.l l l . SZEGED: KEGSKEMÉT |||' 28-29. SZEGED: |V'.. V 4. |V27.GYIR:N.9-10.SZEGED: |u. Pníbáliaki a SZINGAPÚR enencn pÁLcÁT szen. |3-14. sasha|mi beje|entkezés Ágnesterapeuta.hu-n! ltR.. BUDAPEST: ll. 13-14.'..

as.AKC|ŐBAN A NÁTHA ELLEN . Eza hormon szerepet a hőterme|ésben is. 'i. képte|enség. or1 hőeme|kedés iiíilftdÉ1 történőgargalizálásra vanszijkség Mi a teendő? Kanillás inhalálásra és sos vízzel 3 oránként' Szedjünkvitamintablettát.ffffiÍ legjobba hársÍavirágtea Mi a teendő? Az segÍt a legtöbbet. o$i:Í]#tis.sa. zöldségge[ Mi a teendő? Most kell megacélozni a szervezet gyümölcslevekkel.tu|ó Íej. napja környékén. H0GY MEGFMÁS ESETÉN NE AZANT|B|0T|KUM0K TAúNJoBBAN KMÉDHETJÜK A KÓR0K0ZÓK S|ESSÜNK SZEDÉSÉVEL.utánaegyzsáésszlplgassunk torokfertőtlenítő lyateaésegyalaposizzadás. Íáida|om : az egész testben. vitamÍntablettákkal! A legÍontosabb: naponta menjÍink Íriss levegőre! elixír . mint Íe.ha sokatÍszunk: ésa forró tej mézzel' mú|ó náthaésköhögés. halat! Mi a teendrÍ? Agybankell maradni. gyulladttorok.bedugu|t vagy láz. kezdődő köhögés... mézzel ízesÍtett levét! Nemáft a multivitanintabletta sem.legalábbls havontanéhány napig. tablettát! Jót teszaz esti Íorró fürdő. ellenállásátsok gyÍjmölccsel. A menstruációs cik|us közepén érezhetően vagyunk. ként. Kutatók éhesebbek szerint a nők többsége naponta át|agosan 260 ka|óriával Íogyaszt többet cika menstruációs lus14. és ajánlott a korai lefekvés' toroktaparás. iftl|ffil múto pároltzöldséget.langyosvÍzzel hÍgított. ésdörzsöljiik be a halántékunkat borsmentaolajja[ ani csillapítja a fejÍájást! Csaknagyon magasláz esetén kell gyógyszert bevenni' torokÍájás. bedugu|t orr. Ennek azamagyaráza|a. borsmentavagycitromolajat! mú|ó |áz. igyukmegegy-egy citrom kicsavarl. végtagÍájda|om' összpontosítási tffiffi tepa. hö|gyekilyenkor szabad a nassolás. Együnkkt)nnyű ételeket: párologtassunk MelIünket kenjijkbe légzéskönnyítő kenőccsel. van Mi a teendő? Vitaminbombára naplnta háromszor szijkség: F Mi a teendő?Gargalizáljunk sós vízzel 3 órán.rizst. rosszközélzet.még mindigÍájdalmat okozó köhögés. mintmáskor. Tehát. a ciklus e|ső |ében.amely segít elégetni a p|usz kalóriákat. rÁunoÁsÁr n KÖVETKEZŐ HATNAPoS TERWEL. nem Íognak e|hízni! AZ0RVoS0K ÉsR MtrRosto|-ieusor EGYETÉRTENEKABBAN. hogy amikor progeszteront a peteselt megérik' a szervezet játszik terme|.

. Ha rű járóke|őketis. ra. LAS .i||etve a 06-42-596-683-as nyíregyházi teleÍonszámon.A magazin Íog|a|kozik a daganatos betegek fájdiétákka| is.a regeneráció a emberek szerint. ami akadá|yozzaa győgyu|ást.M l RAN D-U hanem az egyszeNemcsak a télisportok szere|meseit fenyegetika té|i ba|esetek..|egyenszó törésrő|.rakgyogyitas. köznapi mozgáskészség Bizonyos videojátékok azonban többre képesek' kerékpározhat' tánco|hat. r bizonyta|anul.o|c-S.|!. és A 2008 óta működő hon|apnak több mint 7o0 ezer regisztrá|t havontamintegy1'5 mi||ió |átogatókeresifö|. tudatosanvagy tudatta|anu| a|aku|ómegkÜzdési stratégiáját vetően megha|ározzaa habitusa. Az adatokat Masodik helyezettHajdúszoboszló gyarország piacvezető szá||ásfog|alóo|da|a. |épked: E|sőpi||antásra higgadtnak tűnik' de hamarosan kiderül'hogy igencsak dühbe tudguru|ni.R ES 1..a harmadikpedig Budapest.sza|Ias.. utána. a C típusúnak a rákra |ehet nagyobb a kockázata. . . A trombózisos betegek évente kÜzdenek vérrögképződés mege|ózéséétt közben a szakemberekévekóta a és a je|entősen tú|é|éséért.. ..magát egészségesnek táppénzére mi||iárdok mennek el. té|iszáma. az egyensÚ|yonés a kézÜgyességen is. A statisztikaiadatok szerint 2012-ben többet utaztunk. a má.]ATÉ. Ragaszkodik a hagyományokhoz.. ha növe|nék tromboembó|iás betegek az a trombózisközpontok számát.. A már hazánkban is megvásáro|hatóeszközzel javítanilehet a járáson. ame|ygyakran a tüdőben tor|aszo|ja e| a vérÚtját' végzetestÜdőembó|iát tekinvá|tvaki. Mindeneke|őtt a duzzasérÜ|t terü|etkörnyékének vér-és oxigéne||átásán Ennek egyikjó| bevá|tmódnatot ke|| megszÜntetni. A mego|dás |enne. megy: ütemesen kiegyensÚ|yozott és békeszerető. A|V !KoF S-EG iTHET A V!D.tromboziskozpont. ahogy tettékezt Nyugat-Európa |egtöbb országáműködik' de tízszerennyire |enban. A |ap ezútta|annak járt között.E-o-. de inkábbaz o|csó szá||ásoknak. haszná|atához Aki ki akarazonban szakorvosésgyógytornászaján|ásaésfe|Ügyelete szÜkséges.rb-. |ett.MOZ AI K HOGY JARUNK JOL? pszichológusok Amerikal ésÍrancia szerint a jellemérő|. ja a hiperbároxigénterápia. hogy van. A szakéftőkazt tanácsolják a da|omcsi||apításával és a szélsőséges he|yettfogyasszanak inkább friss betegeknek.. A je|enben ésa je|enneké|.. A |egnépszerűbb Úti cé|Siófok volt. .hu honlapon.További információ a www.hu tette közzé. elixír 95 . s kedve|i a futószerelmi ka|andokat.o.ahhoz va|ó is a|aphozzáá||ását. . A KOC_KA_4Ar_A? KINEKNAGYOPF_ Ezt a kérdést bonco|gatjaa daganatos betegek és hozzátaftozóik országos magazinjának. mintaz e|őző években.ficamró|vagy rándu|ásró| jó mú|ik. akadékoskodó ember. fontos e|emea gyógytorna' a hétA mozgássérÜ|t betegek neurorehabilitációjának javítása. kezét |ógatva' nehézkesen cammog: határozat|an Íásu|t' lendÜ|ete hamar és Kezdeti a|ábbhagy' o egyen|etesen..és hosszabb ideig pihentÜnkitthon. AKl. segítségükke| a beteg komp|ex mozgásokat végezhet: go|fozhat. a www. |ega|ább a gyógyu|ástpróbá|jukgyorsÍtani! . Sokszor ígér. Magyarországonje|en|eg öt ilyen intézmény ne szükség á||Ítja B|askó György' az újonnan megnyí|t központ vezető professzo|ásd a www. kicsinyeskedő.hogy a drága étrend-kiegészítók zö|dséget. Ac á|dozatoktöbbsége munkaképeskorú. szintetánco|va jár: könnye|műségre haj|afűt-Íát mos.E|őzetes időpont-egyeztetés szÜkséges a 06-1-467-3700-as budapesti. . A szakmár a bajt nem tudjuke|kerü|ni. fe|haszná|ója van.. vagy akár bokszo|hatis. HAR_C A TROMBOZIS ELLEN Hazánkban évente|ega|ább 2000 ember ha|á|átokozza az érrendszerben e|akadt vérrög.K.X TÓ-BB-FT-I BA. a Rákgyógyításnak a |egfrissebb.cA.B . mitő fétíi és nő. aprókatlépde|: pedáns.N. hiszen a síkosjárdákon' utakon ezek szinte kivédhetet|enek.tp -. vendégházaknak vo|tnagy ke|etje. apartmanoknak.. megtehetia budapesti Uzsoki Utcai Kórház Neuro|ógiaiosztá|yán és a nyíregyházi Sc|erosisMu|tip|ex Centrumban. Bohánszky Magda onkopszicho|ógus szerintamikor valaki szembesü|a rákka|. sokat e|áru! az ember iárásmód q'.e kapcso|at a rákbetegség és a személyiségjegyek A pszicho|ógiaikutatások szerint az A típusú szemé|yiségnek a szívinÍarktusra és az agyvérzésre. -*. ja próbálni. ame|yegyébbetegségek eseténis hatásos.hu hon|apon. A részleteket TÓ. neszte|enül' |ábujjhegyen gyanakvó.

M E B K U RU B A N U S Z BIOENERGETI K C IADO ALKOTOMŰHELY KÍt @ A KRsTÁLYoyóevÁsznr TANKöNWE A kristá|ygyógyászat hazánkban is eIismert igazi kü|ön|egessészakembere.f. AzÚjtelÍedezés nyomán o|yan bete sánál gek is meggyógyuIhatnak' akiknek eddig reményÜk könpe' sem vo|t egészségÜk viszaszeaésére.. ( NYERSRECEPTEK í6enccfule d NYERSREGEPTEK íruyerucrxrurx Nem egyszeruen nyersrecepteket tartalmaz eza könyv' sokka| többanná|: táp|á|ékot. kristá|yszerkezetét' színét' IVICHAEL GIENGER Enegriát adó manda|ák minden napra MANDALA önöxnnprÁn |Vlinden Oröknaptár 366dbszínes manda|áva|' o|gyönyörű da|on Újabb és Újabb' ragyogian színLl Íormájú. meg|epo tarta|mú Íejezetnek isotthont ad.ben so ügyekrő|. empátia. B | o E N E B G E T IK C| A D Ő TERESA MARIA SUBA tseoilde |cÍGd. érzés. gyakor|i pénzÜgyi rovata. mégis amive| e|indu|hatunk a ji|ét fe|é? Hogyan oldhatjuk meg é|etünk legnagyobb pénzügyi meg kihÍvásait? Hogyan harco|hatunk sikerrel a hétköznapokban. get. aIape|veket és Útmutatásokat je|en|ét követve kapcso|idunk nyitottságáa te|jes hoz. toIidik. RAN/BALA EVA A könyvben és a meditáciis CD-n bemutatott gyakor|atokat. a pénztárcánkban? pénz. éber tudatunk Íényességét' Mindennapi '*:'j::Il. érzékeknek' EzmŰvészet' bo|dogság. adi és oktatja a következri EGYENSULYEBT BT EMIL COUE tisrMeen DR. oue Emil r A GYóGYÍTAS LEGNAGYOBB TITKA |Vi az. erro| tiasan' számos oé|dáva| fŰszerezve' kommunikáTémák megértés' azerriszakmentes mia motivácii mögött. AZ kiÍorrott technikáinak va|óságos tárháza' öngyógyÍtás BIOENERGETI C K IADO TENZIN WANGYAT RINPOCSE AGYKONTROLLKÍt rí{[fíl FELEBRESZTESE A FÉNYEssÉGEs TuDAT szíVEK És szRvRx co kommunikácii vi|ághírL1 Azerószakmentes gyakor|a. Dr. Íényt' informáciit és színtiszta é|eterŐt adtestünk minden egyes és é|vezetet az sejtjének.B l O E N E B G E T IK CI A D O DINAHRODRIGUES D*"1'RJ"rs*. gazdasági rozatot Vezet. és a je|entése gazdagÍtja' nap névnapok E|vezze sokáig a csodá|atos mint nap á|dásos hatásait ennek munkaheIyénI öröknaptárnak. midon kelé|etre spontán bennünk. a cse|ekedet megÍigye|és.'slá HORMONc. s fe|Íedezhetjük a bennL]nk rejIo bci|csessé.N_ TeÍmé5zetes eEyensúl\. je||emzoit (kristá|yrendszerüteti azok mineraligiai kémiai ket.Müil. Coué azizga|mas címadi téma me||ett egy csokornyi érde kes. Michae| Gienger getkíná| MÚvében a drágakövek rajongiinak' a gyigyhatása kristá|yok me||ett részIetesen ismer.: : a kreativitás és azinte||igencia teÍmészetesen. ciiri|. ta|á|. mikor pé|damondatok' használjunk szavakat.'ó m pozitív :ir:!&B&&re. himnusz a Fö|danyához és a minket táp|á|i növényeihez. képIetÜket)' részIetesen tárgya|ja azásványok kia|aku|ását. ságban van Közbe tanácsgenerácii tanácsadiit.. TithAndriís hírhedetten |aza stílusban ír pénzÜgyi probiémamego|dó A TV2.. midszere ismerheto meg a CD-rő|. TOTH ANDRAS Dinah Rodrigues kÜ|cjnbözó midszerek ötvözéséVe| fej|esztette ki a hormonjiga egyedü|á||ó gyakorlatsorozatát. amit 0nmegtehet a betegségek |egyózése érdekében egy döbbenetes felfedezés segÍtségéve|? pontosan megLéIezikw emberi vise|kedésnek egy nevezhetci Íormája' ame|y minden betegség kia|aku|á. a Yá|tozókorban A PÉNzTÁRcÁMgnl| Miz a ho|tbiztos mid. otthonában és . terápiás ame|ynek rendszeres gyakorlásáva| későbbre a vá|tozikor kezdete Iegtöbbször zajIik.5U. ásványosztályukat. díjnyertes b|ogger és két ú. kérés. képzcidési e|vÜket. és tünetmentesen . szÜkség|et. BAGOLWAB KIADO HORMONJOGA .k&! következnek életÜnkben vá|tozások be' . A képeés energiát adi manda|át ketazadott naphoz illeszkedrj bö|cs Útravaló. jelen van. öröm és szeretet.

a szimbi|um és a kiÍejezés készségeink ÍeIismerésében Íej|esztésében' Segítenek a képességeink.igen. Papa' akkor ez a könyvneked vT||A Catdag könyvében a Szegény PapaFiataloknak című Teg nemcsaksleme|yes tollenetél oszt]a szerzó ve|ünk' hanem megmutatja aztis.hogyan ke|l pénzügyiieg helyes hozni.eIa va|o hogy keszit az isxo|a nemigazán é|etre? Ha ezekre a kérdésekre a válaszod. és Ú1áé|eszti a csontve.KIYOSAKI GAZDAG PAPA. Fontos| A íelÍrat ango| vagy német nye|vÜ| A pohármérete: 2'5 d| . barátnógondol ként Mi úgy éspersze szexistennőként? juk.énidŐteremtés'..& i44*ilt#: -*# - azenergia alátétre bármit ráhe|yezhet' csészéjét . i\ra: /. tanu|sz.. amitaz isko|ában nemsokat tudsz kezdeni az é|etben? Úgyérzed.B karátos arannya| beégetve' Anyaga: i|ommentes üVeg í1150 Ft Átmérő: 9 cm. Ára:2490 Ft/db DESIGN {íi. \ van osszhangban a oolygomozgasokkal.*'". . i'\\ uus1l után a Íolyadék vagy szi|árd táp|á|ék bio|igiai Jl s perc \| . AMELY ELETET TEREMT n TC pohaÍák o xtltonnozó megerősítésse|készÜ|nek' A megerósítések együttese' aiapja a szín.. a csontok erosítésének mirigyek Íiatalításának Valamint a szervek és taoista testisze||emi midszereit' A Csontve|ő Nei Kungot a harcmúvészetek terÜ|ea kínai orvoslás és tén o|y annyira áhított test'' e|érésére Íej|esztet' . és természetesen azoknak' akik érintettek benne' Egy egészségtudatos könyv.hu / hu / webaruhaz/ '. vágiinÍormások-sok kiegészító életbe Kötelezo olvasmány korunk fo|yton csak ciikkal' pi||anatral rohanó emberénekl Á||j meg egy Itt a remek alkalom.eIixirbolt.l lornaia (U|on|eges hatásl vá|t ki nega 600. .Coqlre|eégetett '.-l. elixír 97 .ii 'j. és e|kerü|ni ezta rettegett betegséget.nók'szárnya|unk a hétköznapokon? Honnan merÍtjÜk az erotahhoz. |ot' megÍordítja azöregedés hatásait' TIBRIKADO í-u.-:'. csontöSz a szexuá|is révén szenyomás és energiamasszázs juttat energiát a csontokba.( \' Erre poharát.'' EletVirága mintáva| ALATET . . FULOP BEA Korszakvá|tó interjúk a rákró| \J ÉLerer vÁcó vÁuszox AhoI a kiegészítŐ terápiák a klinikai orvosIás és ta|á|koznak' Eza könyv mindazoknak szó|' akik szeretnének egészségesen é|ni.- . terápiáva|. .Újranövesztésének'.a ku|cs a pozitív visszaje|zés ésaz' hogy szánjunk e|ég dőt magunkra| Épp ezért ta|á|sz a programot napos is.rÖnrÖrv Önooe ninn Évn ANGYALMIJHELY Ebben a kön1nlben az eImÚ|t két év tapaszta|atait gyűjtöttÜk történetei ihIel ossze' Va|idi nók va|idl tek mtnket' hogymindannyian ésa Íe|ismerés. a nagyobb kivitelre tányérját' Í|. \.é|et virága szimbó|um' ame|yet a vi|ágon sokku|tÚrában ismerik és a|ka|mazzák azé|eImiszer Íe|é|énkítésére és stabiIlzá|ásara' A forma rezonancia Íormájában' és a szimbilum ereje átadidik poharat! Nehelyezzen ráÍorri vagy edényt po|írozással E|őá||ítás: kézi készu|t.. anyaként. és pohár megerősítésse|: 6 kÜ|onböző 6 kÜlÓnbözi o|ta|om' védettség.'acél a csont|égzés' ték ki'A módszer technikái. Ára:4990Ft Átmérő: 22 cm. '. azé|et virága szimbó|um 23. Q^/la\ \\/AD l Ana) BOBERT T..T U N A BI V P E X KADO IV]ANTAK CHIA LIIA& CO KIADO GS0NTVELőNEl KUNG A Csontvelrj NeiKungban Mantak Chia megosztja a csontveIcj'..szEGÉNY PAPAFIATALOKNAK hogyazza|. ':jt+:':- 0nline megre nde|é tc-energy-design s wtrvw. hogy he|y'tá||junk feleségként. napjainkban döntéseket TC ENERGY A FORMA EREJE./ erteke megnove<szik. . harmónia' nyuga|om' szabadság vagy egészség.ami könyvben egyharminc titkaltI segít eIsajátítani az'. a prob|émákka1 küzdÜnk' Mi az a ugyanazokka| |áthatatlan energia' amitő| mi. Úgy érzed.

ségének l Egészség 140 g vajvagy mege|őzését' sok gedések A pirosgyÜmölcsök észö|dségek g tartalmazza a nasajt tarta|maznak.e|színezódésektol. radicsomot vagy aszalt szi|vát. una|mas védi a bórt a káros végte|enbe A Gvitamin a kén). @ 4 Pu.csét vagy600 g paprikát e|az ehhezszÜkséges indÍtja tápanyagokban.ben ta|álhatóE-vitamin kielégítheti) már 60 g brokko|i |etet l Lélek sejtvéde|emrol. Fáradtsá.ségletet ez a vitaminugyanis rintmár50 g avokáditarta|mazzaana. erősrti A zö|d pé|dáu| piros haIásu.zö|dségfogyasZása).75 g szijabab vagy fokoz.kotóe|eme. és a A paradicsomban a fehér segíta fokhagyma.hajkúráva| tartja a v2hááartást..100 a napi 14 mg ma. ráncosodást.nl^tÁne. meghatározó rendben éspigmentá|tságát köszÖnheti természe dését ványianyagoknak Kovács Kata|in metionin ^.. e|.|utva ruanyagba va|ami hogya fehér (a nagyleve|ű elképze|és. ame|yjavÍtja s beÍo|yásolja a kör.za a teljesítményt.A DGE vé|emá halhús árta|maktó| l Egészség terme az antitestek erŐsÍtik az immunrend.szintén képe. Aki inkább270g vörös len.| pana. és pótlásáróléshidratálásáró|. de javÍtja javaso|t nem hiányozhat a go.és kés|e|teti Íontos Íehér színű éte|ek min{artalmú. Az á|ta|ábanmagas A-vita. pirospapriká.zavarátugyanise|sŐsorban szín.je|entene! környezeti hatásoktó|. |e|ki á||apotunkra. ésserkenti vágyat.vitamin) lebontását. aközér. fogyasztani. to viszsza. Az szelénben |enneszÜksége |ésében indíta.ésvédik (sajt' kalciumné|kü| eIegendő A piros éte|ek. 0. ki gondolná.é|munkás'. étrendde| segÍti a sejtekoxigéne|lá-megvá|aslott szÜkség|etet) krG ésa fáradtságje|eitmutatja. |omtó|fÜgg.mert szintésaz idegrendszer lóan hatnaka zö|d éte|ek 1.A piroskarcsÚsrt_ezér1is segít afogyG mestere... Íontos gazke|| fe|e|ős enzimal.aki szívesen súzöld a |egfontosabb meg.I F E H E R a hajgyökerekbe közvet|enÜ| fejtiki á|dásostev+ l Egészség be. \ gombákbőve|ked. szerepetjátszik a réz. kémiai re.piros szok egy részeká|iumhiányra A DGE a kifaku|ástó|. mök és a haj ál|apotát. sa|átában sok Téves kenységét Ürességet vesző. A pirosszína te|jesÍtŐképesség' a vörosvérsejt-képződést vagy mandulát szimbi|u. niacin(B5 megta|á|ható A jód s+ ésmakré|ában azza 160g hal).hozzé4ut a frissesség szína tisztaság. A pozitÍv nem tud koncent. nakel. tását ésa szivmÚködéssza|:á|vozásél'. 300 mozzarella hatóanyagot karotinoid pi Meg.l Szépség a napi szÜkséges gunkatspenótta| és zö|dborsiva|úz. a . Az idegrendszeri posztóra'' védia bórt az a bőrszövetekben.a krómegyensú|y a receptet a termá dagÍtani Kiegyensú|yozott A színterápiában az idegnyugtatihatá. A bennÜk a szívet. Perszehumánusabbmeg. a kedvenc állapototkönnyebb jó| zúdÍt g tökmag fedezi vas (. éshason. tarta|magondoskodika bór zsírután. szete annak.\/h^7 A kénttarta|mazó tes fényét.rvrv' . s Ugyan az anyagcserét.sugárszabá|yozza Görogdinnyés képzódést. éS aZ immunrendszert. visszatér aé éte|ébe.mbában (a DGE álta| napi1'7mg éte|ekből cserét zeteta ze|ler ésa bab fogyasáása is.(eZ fedezi350 g pirosgyümö|csvagy erós csontokésa fogakeIképzelhe. Táp|á|kozástudo a tekintetét. javitásában' játszanak |átás a szerepet épe|ósegítik a nyá|kahártya eme||ett megbetea té|i megŐrzését. síny|i is.mottartalmazi hozzáva|okka| terme|éséét1 dopamin I Lélek .. rákmegelőző a nyugtatja az idegeket. adagottarta|m l Szépség a pigmentsem. gondoskodik tejésmandu|a)' gá. öngyógyÍti fo|yamatokat ji ta|á|.. a hajnöveke zássa| szembeni túrŐképességét' hozzájuthatunk A hajaz ás.csak mangánhiánya pedigsegÍti és.ame|ya rá|ni. gíti AZ arcratettuborkapako|ás a bőr UV. az anyag.A fehér 'jelhetjÜk A szervezetben a magnézium vitaminhoz. fogyasá pa. Ebben gi kedve. stresszhormon rá|e|het akciókat:az adrenalin A biotina haj és a bor szépségápo|ó L l Szépség terme|ése mindig a magnéziumtartasejtekképzó fe|gyorsÍtja az Ú.egészségi is hatnak ételeink színükkel Kedvenc harmóniánkra éskÜ|sőnkre.7mg Bu. s mindésegyes óvjaa bőrt.. A vi|ágos húsÚ eszik. szert. fÓ|ke|ti a szere|mi hogya fehér o \- z Z J @ I U) I N LIJ F \LU 98 1 ésa sza.ha . béta-karotin a kü|so hűléskor ban megta|á|haló gombaÍé|ék. a vércukor. tet|enek (a napi 75 mg szükség. ható Gvitamin joghurt.vitaminban mányiTársaság(DGE)vizsgá|atai már 2 tojás. a az optimá|is tolja a rákke|tŐanyagok (pé|dáu| jámbor a párja az ágyban? Ia|án Tú| a Íolsav I Lé|ek nitrózamin)Íelha|mozidását. szögezi dését Vezethe' kÚrázónak. van! Ha 100 g a bá. őro|tnapraforgómagot A zö|dségekben|évó torságésa temperamentum a sejtosztódást.2 mg béta-karotinra . a zsír magaskén.9 mg A-vitamin-szükségletet. A szépségvédő fedezi.250 g zabpehe|y ésserkenti pi 300 mgos adagot. nek szépségÍokozó lelkibékéjére. nye szerint a szervezetneknaponta ezek bóve|kednek A zöld ételek is.A Német biotinszÜkaz 50 nanogrammnyi éte|eket szerint bóve|kedŐ sze' o|dásB6. Ha a férfi e|érni.

ffi & lart // ry # # YE # .biztosÍtja azosszetetthatást is alkalmazhato Hosszantartó terápiára -' /rtrN .8.1117 BUDAPEsI NÁooRrlcrT U.) "T*./ . SCHWABEHUNGARY@T-oNLINE.llD Harmonizálj a a felborult menstruációs ciklust Enyhítia menstruációt megelózó tünetegyüttest (PMs} kenységét.\ .^l . GYóGYsZERÉSZÉT! . +3ó o o A KocKÁZAToKRóL És A MELLÉKHATÁsoKRóL ELA BETEGrÁlÉrozTA oLVAssA VAGY rÉnorzzE MEG KEZELŐoRVosÁT.W minőség: BNo l095 Garantált Recept nélkul kapható a gyógyszertárakban 6 I -zt/ o ! o n =_\_ ] 43l89 34.-_-_--:.'--:--l h Mastodvnon :.7- . Természetes hormon mentesgyógyszerkészítmény Barátcserje* 5 gyógynovény _ .*--t'-:-:-1..HU SCHWABEHUNGARY KFT. fájdalm át (M astodyni a} a a me lle k érzé CsillapÍtj gyógynovény hatóanyagÚ.E ÉP FSZIl' .

aktivá|ja a vírus okozta a szeÍvezet öngyógyítómechanizmusait. Healtl](are deliqned hV natuÍe ' t': ? szublingvális tabletta Homeopátiás gyógyszerkészitménv Engysto16 I f törekvésének serkentése inÍ|uenza ésmás. Az Engysto|CI tabletta hatékony a slervezet öngyógyító járó |őua| vírusÍertőzés esetén: . ésa mellékhatásokról gyógyszerészét! meg kezelőorvosát' vagykérdezze . e|ősegítve a gyógyu|ást ' telmészetes hatóanyagÚ készítmény Recept né|kÜl kaphatóa gyógyszertárakban! A kockázatokról olvassa e|a betegtájékoztatót. csókkentve Íertőzések súlyosságát.Distributio Pn artner -Heel rt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->