2013.

FEBRUAR új

,?

MAGAZIN

I

W

Ar F rk.a a

_.. .v.r,r

/\ I

\

xL$
PAR KAPCSOLAT vagy PAR CSOLAT?
2

AMIGüLaA$T! rLH0:ZAK A $[|.iiJS$t[n-SÜK
a megÍá. támad Újra kozetedtáve| és a té| beá|.ltával Azrisz e|kapnivalamLtyen konnyebb mi.ndig |lrlenkor zás és a nátha Ür kohoqünk tüssz0günk', azorrunk. aztán nvava[Vát. Íotvik is háromÍé|e Schüsster-sót orvos homeopata [rika' Szűcs megÍókezésére. aján|. a bajok - Milven a haász|gl.juk a mng|úzas. szgreket aLkalmazzunk. ti:netsit? natha - Azn|'srjként szer homeopattas választando [rika: Ür $zűcs ggv gvul'iarlásos hogy bntndutt aztérezzuk, a vasJeszfat.H* val'ami'lyen uaEy kászutijdik rossz a kozórzetunk, Íoivamat, megn[dás. azazonnaIi" eza Schúss|er.só betegsÉg, . Ml.l"ven a kászLtrrránvt? hasznáLjuk esBtin tún*tBk - Borzongás, orrfolyás, uLzes arrdugu|.ás, levertság, Sz.[.: jauasott' jetentkezásekor AddLg vas.íoszÍat htíeme|'kedás amÍg az orrváta. a Snhiissler.sit, ezt alkalmazni árdemes je|legrl, elsőszakasz. azúgynevezett a gvuttadás dik vizes esetÉn torokgtluiladás a szert haszná[juk van. Ugvanigv ' ban gvuttadt a l'az ésszáraz' vaiamint vÖros' amtkor a torok mindenkeppen azonban [ázná[ Magas etso stádlumában. mert [ázcsl[|apítikat' klasszIkus hŰtoÍürdűt, alka[mazzunk gsetisg8s ggv ve* lázgorcs kisgverekeknÉt ÍennáLthat Íileg ezt a szert' napjábafi használ]uk l.2 el.so A betegség :szúlrle' - l{a tnviibb? hogvan n*rn:mitt sl a baj, .ÜWkur úrde a|.kalmazni" [rre nres kalium-ktaridaf $z'[.: ó$. opálns, a uáladiknzás ar*iknr van.szultrós, akkor Íah*r jg enza, atlergiás nátha, infi u lium.-'ktnrid nyá[ú*. lem'A |aá kÖhÖ. a|katmazhato $iker*snn esetenl n*tha,.íutkiirt.'hur$t gés csi|"|.ap(tására. - Mi a he|'wet, napnát? két.három tarta betegség hatovább -A a szervezet aml a Schtissler-si, Sr.E.: kaliun-szulfataz jo|, a teg. Nagvon atkalmazhato szo|gát. nagvtakaritására gvuItadás keze[éséharmadik stádiumának ás tÖbb lertozés eskiihogés [z horglturut mársárgás a vátadék. re,am|kor a gvigvutás kiegÉszítű szer, ls hasznos esetán fetgvorsÍtja Íatvamatat - íliit*rt haÍgy $chussler.srt' rninrJnn stádiumban szgdliink állr:más*i"n? a betogs*g is vé3igmegyunk ts.tlgy - Azárt' rászáben a üvul|adás nagv m*rt az e$etek $z.[.: HamáÜsgm, is meggvigvulunk' szakaszban, megái| aze|'sÓ Lesz |aÍnLvásÚ sokseg[tsÉgóucl ásván\ll ezgn akkor üvorsabb (x) a beteuság.

NÁT||A? |1llrÜrAZÁ5?

'-

t' r"'-

l-t

(

t'a l

?

f(a It%

\-/
_./>

a1ltrnklrasáb.jaintretll els(íízbell esil< sztj a kórtls clhíziis iirtalrnairril,ijt-.sznli]vt]lltCsti ós ltllki ]ltltíj szijr'íírlnrrlr.rl.ciról' Ijlrnondtulrnrár trelIeg\'SZer' lriilr.sííjc lchct a tti]stL]v. rragt.r.iLlószítrűséggeI tisztriban vatl czztll tt:gsrllgtlk lllíLrlllitlc]cnki.akár. 1ríísrigcs rrlr'asti.ja lapunkrrak. akár rnás ÍorriisbriJ tájénapjairrkllarl_ r':ílsá,g ido, r'á]kozódot|. '\ leg|rlbbbizon.t.íték el'fc ttz' hr-rgv r.niIlit,tr'clokat költiink karr:srisítti virágzik a fog1,tll<Úraipar: ér'etlte ság rrrla- r.irltisággal r.rregszabaduliíst ígr1r.íí. kr,lrtvtllt.stirlasztlrt'kt'rl, ir zsírpárnáktól lalir gr'ors és líLtr'ítI.rvrls rrrcs,drr rnr':r-cgch-iiga onosi beavatkozrisolira. 'I.aliírr kcrrrtlgltl1lií. hog1.oztitta] a ttl]cratrcitr hiánr'a irz, anli rrliattisr.rrét tclllhcgvr'tl riilt tlz a ttittta.I,ó1lttltt-11Y()lll()n azt tallasztaltrnr tLgvatrls, 1rogr' a legcselkélvelbb cnlpiisztltlllltltt. A nlá,sikgrlrrcljárrak, llajiilrali nlegtj|Lr.a] selnlr.iscltctiirrk a nrásik tlttllltlt'rtl] igazstígtalirnu] ítólkoziirrktltttlltlrtársailrk Ío]cl.t, órtóso hc11'.rltt szigorúan éS so]\SZol. juttrttol.yanhel.vzotbe. hogt rrrtlgakarl ra.jlrrllrlttÍiigalrnLrnk sitltls arrírl'lrogv ki nrjért utt:á,ra,. ta,a szrlnriitlk.'\lrog.,'ir lbdt1lrlé1]tiil élíjk többsége sr:ll sajiit hibiijiíbtilkclr.iilt A tclicssóg.igórrritllrólkiil az tllIlíziisrtllk is lcheltrlrlk liotntllv és kil.édhetetleIl o|<ai. Írg-,. gontltikusarr l.rrlgv ijr'i)klradcl r'lrl]ítsrlk t:.sak ní-.lri.Ítr\'irt! A tuclósok rrrár rég lrinrutattiLl<. lííd]rtlt rlelszcrtlllct.iátSZhat]leltltle a paiZsnlirigv llcltcgsógc'a ir lríziísrar'irlriltaila,lrr, r.írttsokis. A lcg|rlsscb]l kutatírsokSlefint hrlrlllono]< iíltól<a'ós bizrlrrl.rlkrrzlratji:ik Íbgvasztílsiitól a, ltt:ttttlsllk a csokolác[ótis a rnórtrjk1eJerl édesség szaportrrlrlakra.jtrrrik élelrliszcr.-aclalókarr1'ir911ft. 1iilöslr'gtlskilók. lri.rntlrrl az tidrlsít(jszerel<, az .,lrizlalnalr'. ltir'egíjir: is.,Az rrtílbbit t:sa,pr.íz tls a tragyl'iit-osttli szctttt1''t'.zett anltlsijt nróg t:13-r. 1lrr}rár \1cgrikai kutatrik Ntlu'\'rrr'k-irtííkiin r.r1gzct,t r.izsgálatair.rak eredt.nér.rve bizrlnr.ítottir. ltlÍigr.eltók, htlgr.azott kisrrrarrriík ki)zii1.akik l'á,r-a'rrr-ltisstiguk tr]attszetlnvezettr,ítrosi gytlrtnolic,trlillL a [r.issIevegőn élíj l'tlgiítszír.takbc, kíltsztll.attrtr.ittak lrltt tllltízrrtt:t r'sii1tAl]arnokbana városi gycrclrelregvneg}rl]Nlal.1lr'tlig az 1-gr r'iiriLncitjsok t-.setébelt.l. lesztlr..k lletegsóggclkiiszkijdíj,lla,g)ro11 kijr'tir-1c]trót drl túlsir]vos. í-:s belíílÜli a soltféle gvtlrnttlkt:ktrtlk párt ttlk, i.lkik trrurrkátis' ls alig.alig talii]rrak.Nírlun|< szerotlcs(lrcir (rnóg) rlstrpiirr fig1.elr'el Anrtlrik:ít. 7 százalti]itr o]lrízcrtt, de a tetldellt:iír1 ',rncgcólcrztuk'. lrlrtrti! Turlrrrrr. Fólrctlrtós azórt trc r'sstik'tlettl az elhízrlttak r'édíjtig.vvédir.l szclctntllk srikan ntagtrktrak 1trlárrkságukrrak' lustaságLrl<nak' egészségtelen ttiplálkoztistrkrrak. lIl()Zgá,ssz('gó1l}' ólL.tnlócljuklrak ]röszörrlretik a zsírpírrllíLikat. Csupán a túlsúlvrrsrrkka] szt'rttbtltl tal]ilSít()tt illttt]tlril,ticiára ig1'ckszcnr |e]lrívrri a |igyelnlet. },erszeillrrsztriiljolcnsrllgct ptilriákkal hattal.nr.o]naczt a lrrrztr11, is. ['ltallrattanl az ólct rlriis tcrirlrltrlríjl is' ilmc]\l0tsokatl aztl't.t ítt,llrltlk cl - a társarlaltrriíls roItra éppetl a szingliéletr.ntidr'a _, Irl()rt pszichrllógiai indo]iokatíigl'r:lnlctl kír'itl htrgvr.a a nópcsst1g lbgvti. blrrnt: l:itji.ik Hogv lrlégselrl ltlvtlltlrli, az csak irzza1trrtrg\'a. siinak tl]iílt. crr.íj] szíil c har.i szct.ktlsztííi (ls szaktllt.ttlltlntnl(]l ríLzba1rj, ln()gtcsZik 0Zt a nlert ne\.eSszerzijillk keJIií ob'jektir.itirssal l<cir'ell<ező olrla]a|<rrtl. ÁroksziíllásiÉva Íös z crkcs ztö - hc l.y c t ttls

ragon F/ ua ^ {i+^+^. hogy nőbbek IeheSSÜnk! 1B Szakttópróba Kptsen az e c o v vn j vs vv Yv v 'h c l ! 62 Tavaszvárótenniva|Ók 64 StÍ|usguru 66 Egykutya?2' rész 68 Kanálhaj|ítás /u LreTrgenro Ken a pa.rilaza Kaszar 26 otcsi||agoS Va|lomáSok 28 Matthew Modine 76 Ezo-mozi: Fe|hőat|asz B0 Ezo-konyv: Sikeres -^^"i^{^it^.* *p.+^ q ilLvLgr opvuro 21 24 Par kapcsolat vagy parkapcsolat? a pszicho|ó9us Etr JU ^ ^^.qr'.{f tura Eovkutva? 2.^^^-i^h^|Á^' '^ q por opD4rur rurv9uD ^oz ö^-+r'^|^^' '^ ot4lturuvut 72 A messzirp n.i i $Lt 24 Pár kapcsoIat vagy párkapcsoIat? 9B Éte|-szín-vonaI KőrVón 6 Hó|abdából lavina? o PárKrnn<n|qt 10 .'Haszna|ati utasÍtas.i^ h iloLorDov lugolo lt.FEBRUAR /. a fokhagyma 58 Fitneszprogram á||ómunkát végzőknek 60 E havitanácsok 61 Februári hoIdnaptár 81 Horoszkóp 84 Útmutatóa V2ontŐ szÜ|ottekhez 86 SzenvedéSmentesé|et 87 B9 94 95 96 32 É|1en a kérdŐ1e|l QA Az pn föleli maqe _ keserŰ kovetkezmények 36 Édes é|et javaslata 40 A fitoterapeuta nt tknrhaian<áaro 42 Áru|kodónye|v 43 Té|i immunerősttés ^E au 4R A {l^+-|^Á^ i^^.*: ' (/' t -*t__.- . resz - * 50 Variaciok egy növenyre'aÍehérfűz 52 J*.^^^.' a viIaghoz 56 VámpÍrűző véde|mezonk..|o Amoqq7A menáil 66 % y'p *'.1 2 14 16 A nemiség Íorrada|ma A nŐ é|ete vagyokszingIi? N/iért TÜre|em.-+^-+ | r rr9rrrvr rorolrco4L9oLr 30 .

önmaga ura. aki csupán azérl' okos. a remek á||ásában kereső. szerzői sok egyéb me||ett generá|hat. ha va|akimegszokja. A szing|iség napjainkban az egyik|egtöbbethaszná|t A szó eredeti..A SZINGLIK a. aztjelenti. okozhaIaz. mégazt is kifejezi.osszeá|lításunk é|etÜket egyedÜ| é|ő nők.go"to.Bár mindigis |éteztek kompromisszumokat kötni. nagyon is jól érzimagát. mai. hogy ezt az egyedü||éÍeI érte|mében viszont p|uszként á|ta|ában sajná|tákés megbé|yegezték.. Ez a képazonbannem fedi maradékta|anu| vá|t. Hogy miér1 is? A vá|asztmegadjaaz amenkai sztereotip nem bonyo|idik szere|embeés tartós kÜ|sejű és szabadságát é|vezőnő. mert nem akarjafe|adnia fÜggetlenségét..I .t je|enség. tágabb csa|ád né|kü|. függet|en. hogy va|aki (mindegy. fo|ytató mai emberek(többnyirenők) sorsát sokan egyenesenirigy|ésre a szing|iéletmódot jó| fi|mek szing|iideá|ja. .pé|dákka| mindenkinek egyedü| él..?! ( i.hogy onhibaábŐ| vagy onhibáján kívü|) ésebben az ember maga vá|asztja. hogy senkiheznem ke|| .. kapcso|atba. ésmásokért sem ke||fe|e|ősséget a|ka|mazkodnia. a va|óságot. toké|etes nem ihajt és senkinek a kedvéért a karrierjét.r L FOKUSZBAN: !l . is a|átámasztható vé|eménye' szűkebbértelmében van saját. szocio|igiaiés társada|miszempontbó| arra is kitérnek. Vagyis mígrégena szing|it az á||apotában méltónak tartják. hogy pszicho|ógiai.. ma azonban ez már-márkorje|enséggé öná||i.. hevesvitákatke|tŐ amelyrő| foga|om éso|yan.hogy sőt prob|émákat egyarántmi|yenkomo|yvá|tozásokat vá||alnia.

jól keresnek. hogy valaki egyedÍil. 25-35 év körijü _ túlnyomórészt vagy kizárólag _ nőket nevezik. aki valójában nem is szingli. annyi kotásu Zav aqavé|eménya| mé|tó'. a ruhásszekrényében. a kamierorientáció fontos megküIönböztető stb. merl az általánosított elóítéletek nagyon igazságtalanok tudnak ienni az egyes ember sorsával szemben. hogy valaha közös háztar1ásban éljenek. A szingliéIetformának nem kötelező. de a statisztikákból úgy tűnik' hogy nálunk a szingliéletmódot nem elsősorban az anyagi és szakmai karrier elótérbe helyezése. Kissé szűkítve a kör1. Mert néme$ik szingli nemcsak hogy csak nincs elhízva. csak nem talál maga mellé . talprasen a magas képzettségű. De a jelenség mindenképpen elgondolkodtató. akik tudatosan is vállalják' hogy a család. akár nincs. erőte1jesen munkacentrikusak. időnként szinte kamaszos-infantüsnak is tűnő aspektusa. Még szűkebb deflníció: szinglinek az olyan. hogy megtaftsák önrendelkezésirket és fuggetlenségtiket. ta|ánmeg iS szemé|yisége Sőt. meggyőződések. Nem mellékes. akik többnyire magas iskolai végzettséggelrendelkeznek. Mindenki próbáI ]eszokni a dohányzásról és az alkoholról' mindenki keresi a párját. jógázik' meditál' karatézik. de való. módjukkal többé-kevésbé ésezt nem tar!ák mielőbb megsziintetendő állapotnak.e gyakoribb.hogya kijtönbségek elixír . továbbá. Íbgadalmait sem szegi meg. hogy volt-e már házas. Mert mindenki fogyókurázik' vagy 1egalábbis újra és újra e]határozza. éstudatos döntés alapján nem akarnak sem gyereket. hitrendszerek. il}etve gazdagabb országokban forduhak eIő. család nélkijLl él.Es mindenki megtapasztalja. jólle. Természetesen számtalan köztes kate' gória is lehetséges. ban é]és számukra nem cél' gyereket nem akarnak. illetve az egyéni képességek fejlesztéseéskamatoztatása.működóképes kapcsolatra alkalmas felelős férfit''' Benne a nők többsége . het foiytonosan várja és keresi. esetleg van-e már gyermeke az i]letőnek' amikor szingliként kezd élrri. 1 I I Adok és kapok Hogy ki miért választj a ezI aZ éIetformát. Szemben az olyan .akik egyszemélyes életjól eI is vannak. ésszeretetre hogy az életmódja és döntései mögött milyen gondolatok. nem is tervezik. Így azIán a Bridget Jonesléle szingli ismerósefuket mind nagyon kedveljiik. akív és intenzív baráti kapcsolatokat tartanak fenn. akár van párkapcsolata. akíket már korántsem látunk ilyen kedvesnek és mulatságosnak. Tágabb érte]emben azok az egyediiLl éiő emberek kapják meg ezt a címkét. ra mUris nk egyérte| műségét. szelektíven gyűjti a huijadékot. amelynek valóban fontos tésze a saját belső világ fókuszba helyezése. és az ilyen szingliknek persze még párjuk is van! HÓ|abdábÓ| mindent nap|ija óta szinte Bridget Jonesha|hatat|an jó||ehet szing|inemő az egyet|en tudunk a szing|ikrő|. salsázik. szinglinek az olyanfajta férfiakat és nőket nevezik. a Maldiv-szigeteken nyaral. egész napos parkolást ftzet. hogy míg ez az egyszemélyes életforrna többnyire negatív erkölcsi ítéletet vált ki _ vagy a pár nélktrlmaradt embernek kijáró lesajnáIás övezi. hogy az egyedÍiüéletformát valaki tudatosan váIasztja-e és tartja fenn. Noha az egyedi életutakiétjogosultságát egyre ritkábban kérdőjelezziik meg. Nemcsak Magyarországra je|lemző ez. Őket valóban gyakran jellemzi a fogyasztói magatartás számos negatív. és mivel 25 éves korára már három diplomája volt. szinglikkel. hanem a párkeresés kudarca indokoiia' Az énközpontúbbnak tűnő váItozatok inkább a jobban kereső társadalmi rétegekben. a pénzüket magukra és szabadidős elfoglaltságaikra költik. az azért felffinő.Közöttirk eg1'r. A szó eredeti jelentésénekmegfelelően a szingliség központi eleme.t ll Iavina? ridget Jones az a szingÜ. ésmég az újévi de makulátlan kiskosztiirnben'/öltönyben jár még teniszezni is. de igen gyako. a szingliségjellegzeteértelmes.'igazi'. vagy egyszerűen önzésnek minósiil _. dot. hogy most már majd tényleg elkezdi. használkifejezést kire milyen ér"telemben juk. Vagy egyszerűen csak nem talá|a a párját. és búvártanfolyamra jár' Ja. sem csalá. vagy hogy a szingliségnek kritériumae a magas jövedelem.és talán a férflak többsége is _ magára ismer. tudatosan élő emberek között fordul elő nagy számban. esett. Különösen tényező. és akiket a háhrk mögött többnyire kifejezetten el is ítélijnk. a fotóalbumában és az életében. életfi]ozófiák és érzelmi motivációk húzódnak meg.. A megküIönböztető jegyek Vagyis szingli és szingli között óriási lehetnek'attól függően.jában nem is ez a fontos. most éppen a negyedik nyelvet tanulja. életerős. vágyak. jópofa (szter:eo)típus. mindenki rendet akar csiná]ni a lakásában. ri szempontja egy{ajtaspirituális úton ]evés. hogy a legjobb szándéka ellenéresem képes rá. azt mindig az adott egyéntőI érdemes megkérdezní. hogy a szinglipár tagjai nem költöznek össze. sőt párkapcsolataikban is fontos számukra..

Ígymindenki jobban jár. ezért valahol valakik igen súlyosárat fizetrek. nyomorgó embera pusztulásszélén.önmagában is kibil' lent rendszerttartanak egyensúlyban. JőIhangző gazda. természet közeli éslvagytranszcendens rl'lágtézetű társaAz dalmakbanegyszerűen nem létezett.ésha hogy a kapok olda] kibi]len. poláris törvényszerűségei é1et az adokkapokegyensúJyára is vonatkoznak.. ésa csaegyéni élet és a társadalmi folyamatok miiliók szintén között. akkor lesznek egyének. Ez korábban csak gazdag sziilők egy-egy gyerekére.Ekkor pedig már nagyon nehéz erkölcsi alapon számon kérni aZ egyes ember döntéseit.mányolása lassan egy globális válsághelyA ftId mélye krrlin princípiumok. *M elixír . áItalhordopóIus egyensúlyának szemszögébőLnéz. több pénzt kávalaz átlagosnállényegesen keressen.a meghittebb.e vagy elítéljtik.és fe]rrőttkor koraiszakaszáravoltjellemző a mi civüzációnkban. ^rq f4*r. gyerekeket vállaló nők és férfiak len egyensúlyábóI.feltételezhető. szeL. ésezt V'lzárőIag a saját' egyszegyarapodására.az egyénilegesetleg megkérdőjelezhető döntések is tulajdonképpenegy nagyobb. illetve a kamasz. Sokan érzik úgy' hogy míg barátok között ésmás közösségekbenigen áldásos és hasznos életettudnak é]ni.a szegényebb népek és néprétegek. Az ész..az érze]rnek elutasí tása. a racionalitás.zott energiaforrásokkifogyóban.többnyire te|esen tudattalanu]. ha olyan életformátválasztanak' ahol a lényÍikből fakadó negatív hatások nem azokra hárrr]nak.a maximá]is jólét gondtalanságában akar é]ni. az erő. Ha ugyanisa nagyobbegység kibilládot.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K Történelmünksorán újszerű jelenség tömeges előforduannak a magatartásnak hogyegy átlagosegyén átlagosmunliísa. Kibillentegyensúly a feminin pólus elhanyagolása és kizsákHa a szinglijelenséget a feminin ésmasz. az iíllatok.a taoista jin ésjang zetethozottlétre. ugyancsakfogyóban. saját lelkivilágukteijesfájdalrnátésmegoldatlanságát. szőrakozására.hiszen . Számos szinglivel beszéltem idehaza és kijLlftldön is' akik azérÍnem akarnakgyereket sziiLlni' mert saját önismereti kÍnlódásaik során megtapasztalták' hogy a fel nem dolgozott érzelmi terhekhogyanadódnak át generáhogy ők cióról generációra. maguk sem tudnak kikecmeregni saját. az anyagivilág _ azon belü a termé. mindezt ugyan el lehet sági o}dejtésekkel kendőzni. Megélték. míg más. érdekesösszefuggésmutatkozik az ésáIlatfajokkihalóban. akiket a leglobbanszeretnek. akikre az egyik pólus' éslesznek.re tisztábban láthatjuk' hogy ha a világ egy része gazdag kamaszként. mé1yes használjafel. hogyaz ebbőIkövetkező dön.de eza tényeken nem váItoztat. gyerekkorbanbeszerzettsériiLléseikbói. valaholaz adok oldallalis baj van.ralom'a racionális és objektívtudományosság'a mindenáron való folyamatosfejlődés eszméje. a nők _ fe]etti r. Az európai civilizáció évszázadokon keresztirl túJnyomórészt a maszkrr]in elv mentén fejlódött' ésaz egyoldalúan domi náns pólus negatív aspektusaiegyidő után szinte kontrol]álhatatlanná váltak. Meg nem oldják a rendszerhibáit' de megóvják a teljesösszeom]ástól.az erdők ziik. jelenség Egy másik újszerű a szingliséggolkapcsolatbarraz igen magas (akár spirituáiisnak is nevezhető) tudatossági szintre _ fugpszichológiaigondolkodásmód attól. és úgy érzik' hogy képtelenek lerrnének úgy neve]rri hogy ne terhe{ék rá egy gyereket. egyéb érdekeire egészségére. akikre a másik pólus terhelődik abnormális mértékben. közvetlenebbintimitásraalkalmatlanok saját pszichésvilá$]k séríiiései miatt. Mai globiílisvilágunkban _ éstörténelmi távlatokban gondolkodva_ eg}. téseket helyeseljÍik.

pólus egyensttlyát. Ugyanakkor körbe Azt azonban tudhatjuk' hogy ha döntée]várnak. Fekete Anna öntudatlanu. hogy az ellenpó.. amit ideológiába burkoljuk. hiszen a ttinet csak jelzi a bajt.e közelebb járnak hogy önző legyen. ahol a iegtöbbettudjuk adni. és egyre nagyobb dája egy-kétévezred alatt növekedett. Egyáltalánnem kell' téseink árnyoldaláróI nem vesziink tudoMíg azonban a nők egy.ésnői szerepek is é1. dönalig nffitanak támpontot a tájékozódáshoz.meink által uralt énünk.. Hogy a polaritás törvé. szép és talpraesett nőkkel. ha az egyszeméIyes életforma válik gyrrlt. kötődést és felelősségváIlalást. Tör1énhet úgyis.a saját boldoguiásun. olyan eróteljesen meginogtak' hogy már menedzserasszony. jelen. Ésazt is rendszerben. aki kíviiLlről Iát. a fejlődést. ha aZ egyes tiineteket vizsgáljuk. Vagy legkényszermegoldásait valamí jól hangzó ban van. nem jelenti azÍ.telen. önmagát éltetni nffitani a férfaknak. a világ feminin o1dalát. Ugyanakkor a nők sem tudják azt azt a helyet. fehőttként végre megadjuk magunknak ről' jövőről. vagy úgy'hogy pszichésér1elemben nem tudjuk.. hogy a betegségis meggyóa felnőtt nemiségpolaritásábóI következő ten.rá az emberi klin. amit ők e]várnának ségünkbőla legtöbb ember táplálkozhat. akaró egónk áIl. területet takarnak ki A lehetőségek száma gyakorlatilagvég. illetve a pénzhajszától nekünk nem tetszó aspektusairól. szakpszichológus' pszichoterapeuta valaki önmagán belü] va]ósítsa meg a két é]etre mind egyéni.lis _ kísérlet lehet arra' hogy hatná meg. vagy mi történik társadalmi szin. sokkal átfogóbb Ha valaki tintudatlamrl teszi mindezt.egyfajta sebb árnyékot fognak maszkrr]in pólus uralrnának elsó kis hólabadásra berendezkedett élette] erősíthetjük vetni. Van arra is. hogy azonosulunk sek vannak. mi ]esz velük. Még az is lehet.nagyobb és félelmetegondoskodással' ták visszatartani azt. hogy csak pusztán ttiLneteegy olyan. egynő a szellemisíkokat krr]tiválja. távol maradó férfistb. runk a továbbiakban együtt élni. a lavinát. hogy Hogy a szinglik milyen jövőt teremÍe. a férflak még nem a maszku]inelwe]. Tudjuk azt is. valaki egy személyben nőkéntésférfiként még az idő titka. ésnem nézünkoda. hogy neurotikus lelkivilágunk tében az adok-kapbk törvénye egyensúiyokos. FőIeg nem férjként'egy teljes éle.vagy nyét nem lehet azzal megoldani. Valószínű. elkerÍjlve ezzel szenek. és a jövő milyen szingliket teremt. _ Számos esetben a szingliéletforma ha a helytelen. amellyé a ható törődéssel. hozta létre az elmtt]t évszázadok során. Egy-egy meg.rikus döntéseink egyre hogy a nőmozgalmak sikerei már nem tudgeink teljességét kibontva a mások felé .szin. ahol életünkbőlésszemélyi. amely okok infantilitásveszé1ye. meg nem születő gyerekek). mind társadalmi szinflow33@gmailcom Nem veszíthetji'ik szem eIőI ezÍ" az összképet. és okozatok Szinte végtelen komplexitását pl. feladahrkat sikert. célkeresztbe vesszük a járnak' és döntésünk igazábóI arra vonattalálták meg igazán a helytjket. (Ha példáulvalaki vállalkozó. hogy valaki egyenem avatja be a férfléletmélyebb titkaiba. hogy mely következményekkel akaés identitásukat ebben az új vonatkoztatási kat. uralkodóvá. alábbis nem tudja azt nffitani nekik. hogy poláris világunkahhoz.átmenetijelenségról van szó' ésrövidesen méretű és az éIetszinte minden teriiLletére te elkeriilhetetleniil fennáll az önzés és el is tűnik. amit gyerekkéntnem kaptunk még nem látjuk teljes kifutásában.Lehetőség diit vagy családban él-e' hanem hogy éleés sokuk nem is tud mit kezdeni az erős.) ban nincs helyes és hely. hogy személyiségiiknekéséletijknek rendesenfeladjaa leckét. csak döntémind feminin. Még magyarázza. kiható egyensúly-fe1borrr]ásnak.ésmi jességéből. ill.főleg nem házastársként. tudjuk' nem aZ a lényeg. de sem nem elixír .de az ellenkezőnemnek mást. megkereshetjiik seink középpontjában sérüléseinkésféleiten át.hogy ten. Hiszen a szinglijelenséget mindazt.kozik. ha megöregtiiLnet megsziintetése vagy eltolódása még szinte gyerekekmaradunk. Történhet ez úgy. és akinek tudása van múltról. egocenttőliik .is nézhetiiLnk a világban. vagy nek. amelyek következményekkel egyenstrlyba hozzák. ésképessé. hogy Mára a hagyományos férfi. mind maszkulin aspektusait Választhatjuk azt is. sem nem okozza azt. A legtöbb férft soha senki lus ho| milyen formában ölt testet (pl. Érzésem szerint a szinglijelenség intimitást.talán csak olyan valaki mondDr.önmagunk ésa világ telokok éskövetkezmények telen' Hogy erkölcsiiegmi a helyes.

Szü|ök hogytePéter' akkorneked ésaztvá|aszo|ta. mono|ógokka| egymásfü|eme|e|beszé|nek |ett. Van. a csa|ádÍő. A csoportos szexuá|is Mindegyiknélazt együtt|étet' egyÜtté|ést.- el egy szemé|yes élmény.miá1 vá|tozikmeg kétember kapcso|ata? Ennek nagyon sok tényezőjevan' Egyet ki. ke|| hézastudjaaZ' hogyvigyazni a szere|mi ságokka|' ott mindenki a |egjobb oldalát mutatja. séga férfi-nói és a tarta|masés színvondadegyüttélésse|.' V"z--7-."p arcat a másiknak egy szere- bá|ni.in|eges cD me||ék|ete a szerző2004és2010közötti e|őadáhangÍe|vételei aIapján sainakeredeti készü|t. hogy az ember nem tulajdon. a megharco|ója.rrsoLot .Haddmondjak Egyetemista korombannagyon szerelmes jóbanvo|tunk. AZán kiderÜ| az egyÜtt- Az egygyáva reagá|ás. A mego|dásaz. Minden Sziva| mi Íe|éfordul ezazegész fo|yamat.$#s **rY elixír }orÍq.elvitték a kü|önbömeggyorsu|t kapcsoIatfeIbom|ásokiIyen zőÍerIőző járványok' a férfielesett a törökhelyzetbenszinte tipikusak. azIán a nó beleha|t Nagyon kevés férfiengedi. " é|és során. ha krkisvan a kapcsolatunkban' TudomásuI vesszÜk.t! .hogy a férfi tos. vagy jobb szociá|ishe|yzetben' Elkezdett a do|og érdekelni: Eötvös hogy Először a szex megy tönkre. Es ez átcsap szexuá|is terÜ|etreis.' je|ent Néhány hete meg a SaxumKiadógondoPéteÍ zásábanPopper PárKapcsolatKiirképcíműkötete' ame|ynek kül.Egypszichoanalitikus. eme|ek' Az Eotvös József nap|ijában van kÜzdelmeinek a féfia családfenntartó. már ismét|ik onmagukat. Ekkora kapcso|at meg' ha|t. sŐt ha nézem a nem az anyakonywezető á|ta| jóváhagyott kapcsolatokat is.'. a csoport is. aki a háZartástvezeti. se semmi. hogy figyeljide' én nem mint a fe|enéhányévmú|va Íe|bomlik! |1átez vagyok haj|andó rohadi kapcso|atokban é|ni. ami úgyszi|. még magasabb a szakítások.. Nem az a nincs megoldva' Ú az igazság'. éae|mes nő. A régi idŐkben'a középkorban.. Mirea |ánymosolygott... a nyitott hazasságot' open maniage-et. gyereket a saját kontimra. végszavaik vannak.Nem eIiszko|unk. hogy a házasság feleségetöbbet keres. válasáó fiata|. Látok Új kísér|eteket. ho|toEgy hi2asságnemtartott holtodig|an' miglan.szétmenések száma. a kapcsolatnéhahu||ámvo|gybe kerÜ|'és maga meggondo|at|anságáva|? Merl. hogya kapcsovégződik. vannak. ami két a|apvetó osztön... hogy ez nemegé| ' szen tgy Van. Kapható egyebek között az Könyvesboltban' EIixíÍ @ .Mert mégé| a régimodel|. ke|| ésnem eliszkol. Sziva| ezek a a szÜ|ésbe. |esÜ||yed mego|dás.. a megkötött hi2asságoknak több mondtamneki. --.és gyerekeket még?'' tat1hati-e egy pszichoterapeuta . se a karrierünk. Nem ke|| hazasság.. . aki e|vise|i.a hazasságga| sem. Csak tessék ha csak Magyarországot végiggondo|ni. Med összeházasodtak. hogy megpróbá|od .' hogy a az.. ós nagyon Sok sábil.7-->.egyéb. Nagyon kevésfétíi egy mondat.i|yen hosszÚ házasságok nem voltak' dik.A páros kapsada|mi|ag. cso|attal. És bhető|egmeg pribá|nimegmenteni. . tatárra|." ... ez rossz színvona|ra. |Vindigvannak mé|ypontok.Hogy mint ahogy az é|etben semmi sem kr2ismentes. Ugyanaza kérdés' hogy a régicsa|ádmode||. hogy eZI a Szerepet egy nő vegye át. kapcsoiat tönkremenésének.. nagyobb pozícióban nagyonp do|og. Mikor vanegy a másik embert. Nem mego|dottkérdés mind a má napig. Ezt megke|| mutat]a u. amíg Úton ni. érvéget. De ez már sehovanem veze|'' Ez a kapcso|atnak a ha|ála'. ki mindenkive|vÍvottharcban.:. meft mindenki Vagy l]orzaszto ncncz kihozni ebbő| a rossz Íáziproprobléma. tárkudarcra jutott. Ez most megint ke|.csak kissésokátart. Va|ahonnét. hogy meg|épsz be|ő|e.valahova mindketten taftanak. |gykezdódneka latok nemkrzismentesek. vo|tam |gen ésaZ egy|ányba. mint ő. hogy addig é|'mígva|akibe|e nem A nyiszeret va|akibe. milen mego|dás? Egyre több a szing|ié|etet Akkoréne|megyek. Valaki elkeZdi biftOkOlni kapcsolat. |átom.ádu.PárK?poso lat Korkép PopperPéter kötetébőI Részletek az emberi. Együtt|ehet hát miéft ne |ehetne? élni. Féríi-női kapcso|atokrais. hajlamos az ember kimenekÜ|nia negatÍV helzeteibŐ|'a mé|ypontjaibi|.'' 'sok száuezer éve kísér|etezik kapcso|atokharmonizá|ásáva|. neve|. A |ánynakigaza volt ebben az íté|kezéséés mindig ben. Ez mikuskerék.'' kapcso|atnakvége? En azt gondolom. A kapcsolatakkor mikormár sehovasem tar1anak. A szerzési vagy.'. Megjelenik va|ami az érzelmeksodrásában. Nem engeazikorbran..A birtoklási l . hogy egy kapcsolat addig tart. Veszem. Hogy van ez? nagyonsok kapcso|atod \esz az é|etben' Mertminden kapcso|at rohadnéha..Sokka| rÓvidebb ideig tartott' és gyakrabban háasodtak.. j?*:"lT kósőbbSZakítáSSa'i":i:i:i""[ ameIy hogy meddig taft egy |emben. az é|et ésa |ágyszívű.Ésakkor Íolbom|lk. tott hiázasság is. a család e|taftijastb.Hai|yenmagas a vá|ásoknaka száma. Se az egészségÜnk. A baj az' hogy a Jó lsten e|fe|ejtette fölírni az emberek szÍvébe. aZán minden fogja fe| a Íérfi-női kapcsolatokat? Egy biz.. e|vitte a |epra.aZ Oka.

hogy mindenki maximalizálja világban a szociális életet élőál]atokközt nincsenek magányos. soha nem fog gyermeketválla]ni' Angliában manapság a gyermektelen. Amerikában a gyermektelenséget tudatosan vállaló párok pedigmár kezdenekmozgalommászerveződni.de a tradíciókazértmégsem véletlenüalakrr]tak úgy'ahogy. miért Vanmanapság Perszeazt is kérdezhetné. gyermekeket váIlaltakésneveltek.A NEIVIS=G FOREADALIVA miértmégismagyarázatraszoru].hogy a XX.Az állatsze]ekció abba az irányba hatott.az azértvan. mitke|| annyi szing|i? ezenannyit f iIozofá|ni. vanéskész. netána szing|iség csupánegy szocio|igiai kategória.a Ebbe a képbe szaporodásrólönkéntlemondó egyedek. század második felétő] a sikeres szaporodás volt. mert ha lettekvolna az szaporodási sikerét. sehogysem illik bele a szingliéletmód. 45 évfeletti nők 20. az evolúcíó motorja pedig oda szeretném kifuttatnia dolgot. hogy mind egyedül élők' de gyermektelenségük azt jelzi.A tradíciópersze nem érvsemmi meilett. hanem terjedő gyakorlat. sodni. Vagykényszerű vá|asztás. Mind az ál]atokra.ami alapvetően erős szaporodási ösztön jeliemző' és a szexuá]is és természetes más' mint amit az emberi evo]úció során tapasztaltunk.va|aki. mert az összes eddigi emberi társadalombanaz emberek álta]ában a házasság valamilyen formájában éltek. mind az emberi fajra va]amiolyan foiyamatszemtánű lehetiirrk. annyiféle é|ettörténet ésszemé|yiség Egyá|ta|án. amely burkoltan magában rejlí azt a lehetőséget is' hogy a szingli soha nem fog megháza. A magányosság génjei? Az emberi fajt evolúciója tette naggyá. 10 elixír . hogy ez az opció ma már nem ritka kivótel. jobbana nyugati Vajonmiért Ez egyfajta terjed egyre társada|makban a szing|ié|etmód? é|etérzés kifejezése. rej|ik? ame|yben aztánahányszing|i. a németnők 27 száza\éka Tk nem biztos. azaz génjei elterjesztését.

már régen szelektáIódtak vo]na Akkoriban ennek a többség csak a pozitív oldalát ]átta. nem? Ha viszont manapság ki iehet volt a baj. s a váItozásokat nem ]ehetett tovább feltartóztatni. hogy tanuljon-e. Ez az éwelés azonban sikerÍjLlt azért sántít. hogy még nem megfeleló vegyületet előállítani. vannak addig is a szerelemneknem iehet útjátáIlni' vagyis kialakrrltaz a olyanok.ha évben. A fogamzásgátlást homályos erkölcsi érvekkel természetesen a férfiak ellenezték legjobban. akkor csak arról lehet szó.magányossággének'' lást.pártában maradtak'' nem találnak vagy nem akarnak egymásrataláhi.Íókuszban A : SZ|NGLlK nak. hogy a '. hogy a magány nem férfivagy nőhiányból fakad. Ha a SZexnem törvényszerúen hatásához szükséges feItételrendszer. kai hátrányuk miatt szorultak ki a párkapcsolati piacról.kitalálva''. hogy az ötvenes évekre valami nagyon beérett.Ebbe a szisztémába alá' hogy komoly váItozások következtek be az eimú1t50-100 nyúltbele az ember. ésa gyermekváIlaláS kitolódott. Igy azÍána nőt ésa férflta gyermek születik épkézláb magányhoz. A gyermekekpedigjöttek. A nó többet invesztált A gének áItalában bizonyos személyiségvonásokat. A nő ésa férfikapcsolatát évmilliókonát a szasével mutatni a magányosság génjét' akkor nem szelektálódott. az igényekhez képest mennyire megkésett a bevezetés. pl. hogy a nő szexuális értelemben is szabadrrljon fel.hogy nők ésférfiak rövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat elixír 11 ikreken folytattak Ie. akiket valami szerencsétlenség.ezért hajlotta röghöz kötésre. amitől mintegy megteremtődött a. akik nem is akarnak társat maguknak.40-eséveikben férfiak ésnők nagyjábólazonoslét. ha szerelmeskedni akar. amelyeket együtt és kii]ön neveit egypetéjú Miféleproblémaszármazhat abbóI' ha mindenki szabadabbá válik? TerméSzetesen nem önmagában a szabadságnövekedéis ki kellett volna rostáIódnia. hanem abból. vanrendszer. hogy a magányos életforma 48-55 százalékban genetikailag meghatározott. akik vaiamilyen szociális vagy fizi.hajlamokat a szaporodásba. Szóval sokkal inkább úgy fest a dolog. akik karrierjiik vagy munkájuk miatt tudatosan váIlalják a magányoséletformát. sze. relmiik halála vagy válás taszított örök magányba.A női szervezet predesztinálnak a magányra. amikor feltalálta a hatékonyfogamzásgát. szabadságának és az egyéÍl boldogsághoz való jogának az eszméje' Ennek taIaján alaku]t ki a kapitalizmus.hogy tartósabb kapcsolatbanvalószínűbben ezek a mai társadalmi viszonyokkal interakcióban vezetnek gyermek. mind az egyéni boldogu1ás eszméje a fogamzásgátlás szabáIyozását sürgette. Éstermészetebiztosan sokféle magány létezik. a hormonális fogamzásgátlás akadálya korábban az volt. Mind a nő mrrnkába állása. de akkor százezer évekalatt a magányosság génjeinek Be|episzká|tunk az evo|úcióba? . mert a fogamzásgátlók bevezetése körüIi időre esett a két Kinsey-jelentés a férfl és a nó nemi szokásairóI.De sziiletett emberek. Vannak eredendóen magányra sen tanu]t.. tehát örökiődő vonás' No. porodás törvényszerúségei szabályozták. evolúció történetében ilyenek. hiszen anő féIrelépésétéppen a teherbe eséstó] va]ó féleiem akadáIyozhatja meg. Persze a magány ellenezte. vannak. ennek csak az aktuális párkapcsolatoknak és a szaporodásnak. hiszen a munkaerő szabad fe]használását gátolta a nők termékeny évei alatt bekövetkező 5-1'0 gyermeksziilés. s bizo. jár együtt a gyermekkei. ekkoriban robbant ki a szexuáIis forradalom' ésa fogamzásgátló bevezetése után könnyítették meg egyre inkább a válást is. nyára vannak olyanokis. és a növekvő egyenlóségtgényis azt diktálta. aZ Sem a valódi problémákat ismerte fel. Korábban ezek a gének nem voltak akadályai a összekötötte. Persze tűnhet úgy. Mivel a 20. amely hatalmas munkaerő-szii&ségletével bevonta a nőt is a munka világába.. S ha mostanság ta]álunk olyan géneket. akik párkapcsolati kudarcaik miatt magányosak. Azigazí ok nyilvánvalóan a birtoklás volt. a gyermekvállaláster"vezhetóvé válik.ésmunkát vállalt. Az engedélyezés utáni robbanásszerű terjedés jelezte. akkor a nő szabadabban A szingliség természetesennem homogén jelenség' egéSzen dönthet arról. azt mutatják. Ez is azt támasztja terhesség vagy szoptatás lehetettakadáIya. azaz ne kelljen a nem kívánt terhességtőI rettegnie. genetikai vizsgálatai. minden magányosnőre egy magányosférfijut.ezérltöbbet is várt el a férÍitól' A férfithajtotta örökítenek át. számban vannak jelen a társada1omban. A harc az 1820-as évektől kezdődött' de csak 1961-ben engedélyeztékaz első hormonális fogamzásgátlót. A fogamzásgátlás A XVII_XVIII' századi felvilágosodásban megsztiletett az individua]izmus' azaz aZ egyének egyenlőségének. Ami azt jelenti. hogy úgyvan . Ér-vényes ugyanez az emberre is. vállaljon-emrrrrkát. aki meg a génjeik.amelyek a szex utáni vágy.

alkottak. }igyrc gyakoribbá vált az együttólés, a házasság elvesztette e g )e t e m e s i n i c z m c n y j e l l c g e t . ttjbbémár ncm a társadalom alapja volt, hanem csak egy lehetsóges _ sokak szemében konzervatív _ együttélési forma. A Szent kötelék jellegét is elvesztette, a modern házasság az individuális szükségletck kie|égrtésének a terr.pévc váIt.

modern tudományra az a jellemző, hogy már az é\et ,\ feszegeti. olyanok vagyunk, mint a kíváncsi 91f1alapjait gyerekek, akik mindent szétszednek,mindennek a működése érdekli őket. Megtanultuk a szaporodás gátlását' le tudjuk győzni a meddóséget, a növénynemesítésúj, veszélyes kor. Szakába lépett a génmódosítással. Már képesek vagyunk á]latokat klónozni, s az őssejtkutatással remény nyílt gyógyíthatatlan betegségek kezelósére, de akár a halhatatlanság is. Minden lépés csodálattal tölt e] bennünket' elérésére hiszen soha nem látott perspektívák nyílaak meg elóttünk. De nem tudjuk, nem is akarjuk felmérni' hogyan változtatják meg aZ emberi evolúciót ezek a lépósek, mert rövíd távú érdekeink sokkal jobban lekötnek minket, mint a távo]i kockázatok latolgatása.'' II. világháború előtti években a filmekben a nő a, 1 a mágikus vonzerővel rendelkezó titokzatos 99f\vamp, játszotta' Ez volt Marlene Dietrich'4 kék angyallény szerepét ban, Ingrid Bergman a Casablancdban, vagy Karády Kata]in a Valamít uisz a aízben és a Hald'los tauaszban. Ezek a nők még titokzatosságukkal és elérhetetlenségükkelvonzották a Íérfiakat, mint a gyertya lángja a lepkét. A háború utáni évekbenazonban a nők társadalmi szerepe alapvetően kezdett megváltozni, s a fiimiparban új irányzat jelent meg, amely a szeleburdi, aranyoska, fiús testalkatú flata] nőket helyezte előtérbe, mint Audrey Hepburn' Marina Viady, s az új nőideál kicsúcsosodásaként meg|elent Brigitte Bardot.'' z első ősbun' amit nagyon megszíwunk.hogy Ádám I a tudás alrnájába. Kitoloncoltattunk a 9;fl'beleharapott Paradicsomból, és neki kellett álhunk fejlődni' Dc, igazság Szerint, elvakult hívőkön kíviiLlsenki nem kívánná, hogy bárcsak visszacsináIhatnánk ezt a harapást. Ígyvagyunk a máso. dik ősbűnnel, a fogamzásgátló tabletta feltalálásával is. Annyi jót köszönhet ennek a pirulának az emberisóg, hogy senki nem áhítja vissza a fogamzásgátláS elótti kort. Pedig a fogamzás. gát]ó tabletta az emberi történelem során talán a legdurvább beavatkozás a természetes evolúció menetébe. Bizony Pandora szelencéjét nyitottuk ki vele, s a Í.ekete leves még csak most következik. Minden nő, amikor nap mint nap ártatlanrrl bekapja fogamzásgátló tablettácskáját, e8y.cgy pici téglát Cibá] ki az emberi evolúciótalaozatából.'' z evolúcióban mindig meg kel1küiönböztetnünk a közI célokata végsőktől. Az ember nem szaporodni 19f1vetlen akar, hanem szexe]ni. Az ágyban nemi vágya hajtja, és nem

1

*

nem volt kiclégítő'könnyedén el lehetettválni. Ebben a légkörben nő ésférfikapcsolatának egyre kcvésbé volt a cólja a gycrmekvállalás, a nők egyre későbbre tolták ki a szíjlóst,ós inkább a karrierjük építésével foglalkoztak.A férfiakminden elkötelezettség nél. küljutottak szexhez, s ettől a szcmükben a nő egyrejobban deval. vá]ódott' Ma már egyre több nő panaszkodik arra, hogy a íérÍiak nem akarnak elkötcleződni, nem akarnak tartós kapcsolatot,nem akarnak összebútorozni, mert félnek, hogy ,,komolyra'' fordul a kapcsolat, ésmég a végén egy házasságban találják lnagukat. A magányosnő-szindrómának az egyik Íő oka tehát az, hogy megszúnt a házasság mint a rendszeres szexct nyújtó egyedüli ga. ka pcsolatftrrma k izárólagossá

A szing|iség és a szeméIyiség
Enyhe túlzással mondhatjuk, hogy az ember Sorsa a kötődési stíIusa.A biztonságosan kötődóvel minden rendben szokott lenni, de ő a lcgritkább. o olyan tlsaládban nrj ftll, ahol a szűlők szeretik egymást is' a gyermekekct is. Az clvált szülők gyer. mckei, a rosszul múkrjdó családokban felnőtt gyerekck általában vagy kötődéSt kerülők, vagy bizonytalanul kötódőkké válnak. Mivel korunkban a széthulló család a jellemzőbb, generációró1 gcnerációra egyre több a ktitódóst kerülő vagy kötődésóben bizonytalan nő és fér|r.A bizonytalanul kötődők gyakrarr hútlenek, rnert bizonyta]anok önmaguk ós partnerük érzéseiben, s ez a felállás sem Segítielő a tartós párkapcsolatok kiala. kulását. tsszességébenegyre több a sérü]t ember, aki nem akar, nem tud vagy nem mer elköteleződni. A szirrgliségezórt is válik korielensóggé.

A |átszat megtévesztő
A szingliéletmód persze kitermeli az önlgazoló ideológiáját is. Nem mindenki szereti rosszul érezni magát a bőrílben olyanért, amit nem akar vagv nem tud mcgváltoztatni. Igazolás mindenre található, lehet hivatkozni a karrierrc, a mcldcrn életfelfogásra,lehet hangsúlyozni a szabadság és függetlensóg fontosságát.Ésaz is kétségtelen' hogv a szingliéletmódnakszámos olyan előnyc van, amelycken _ ha valaki megízleli őket egy idő után már valóbar.r nem akar váltclztatni, mcrt egv bal. sikerű kapcsolatot rosszabbnak lát, mint a tartós magányt' A szingliség azonban, bármilyen jól is barikádozz'a el magá| valaki. bármi]ycn jó fllrlzófiát 8Yárt iS az egyedűllétigazolására, mégiscsak szembemegy az embe. ri természettel.Az emberi evo]úció vakvágányra tévedt,egy civilizációt nem a technikai Ícjlettsége mlnősít igazán, hanem hogy mennyire emborbarát világot tercmt, mennyire teszi lehetővé, hogy az emberi természet szerint éljtiLnk benne. Szendi Gábor

n0
,?

12

elixír

f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K

fürtös hajú gyermekekről áImodozik. Mégis, a közvetlen vágy évmilliókon át jól szolgálta a végső cé1t, a sikeres szaporodást, hiszen a paleolitikumban a gyermekek száma arányban állt a közösi-r]ések számával. A fogamzásgátlás alaposan beletenyerelt ebbe a szisztémába, mert a közvetlen gyönyörről lcválasztotta a távlati cé1t.Korábban az evolúcióra az a szabáIy volt érvényes, hogy >nem tudják' de teszik<. Mostantól viszont a >tudják, de nem teszik<< lépettérvénybe.,' I) "gi megfigyelés. hogy a házas emberek mindig többet 99 I L keresnek, mint a volt házasok, és még többet, mint a sosem házasodottak. A különbség még nagyobb negy. venöt év felett. Éves kereseti különbségre átszámítva ez komoly összeg. Számos magyarázat született a különbségre. Az egyik' hogy ta]án a munká1tató díiazza. a házas embereket. Ez azonban nem való-

clfogyasztása, ha hirtelen új szclek kezdenck fújdogálni, ésgazdaságosabb az utódot megenni, mint felnevelni.'' ajon tetten érhetó a női ideál változása objektív mérések\ / is, vagy csupán benyomás, hogy a nők egyre fiúsabbak, ke1 V rr eg1re maszkrr1inabbak?... A folyamat ktilön érdekessége, hogy a gazdasági világváIság és a háború élelmiszer-korlátozásainak hatására ismét a ',bögyösebb'' nők váltak ideál]á, majd, amikor ismétbeköSzöntött a jó1ét korszaka' a nők megint laposodni kezdtek. Ugyanilyen eredményrejutottak mások, akik más magazinok modeltjeit méricskélték: vizsgá1atok szerint általános tendencia, hogy a mell.derékbőség arány kettőről egy körüii éfiékre csökkent.'' 7\ bántalrnazott gyermekek szoktak azőketütlegelősziiLlőnélmenedé''f1' ket keresni. Mert egy gyermek inkább

színű,, erről' tudnánk. Egy másik teória szerint a felelősségteljes ésstabil
s z e m é l v i s é g űe m b e r e k j o b b a k a nak. Vagyis a több kereset és a házasság ugyanazokkal a pozitív tulajdonságokkal függ össze. A har-

4ffiE-.
.-

: -?

hogyronda,rossz,ésütlege. elfogadja, ket érdemel, hogya csakhadd higgye,
szú|őazértjópillanalaibanmégiscsak kivégzéseelőttbocsánatotkéráldozataitcil,szeretetéről biztosítjacsaládját. pár perccel Van ennek bármi ér1elme

munkábanis,ésinkábbházasod.ilszeretiőt.Sokhalá]raíté1tgyilkos
*\','|.Tjf

madiklehetségesmagyarázat,hogya-*F&-ahaiálosinjekcióelőtt?Van'Minden házasemnerjobbanTe|jesi1.EnerreEr[É-rosszná|rosszabbateijeskitaszírotrság
szavazok.'' érzóse...A féregérzés egy életremegmér-

1

E
o (t o o o

o o

Egy vonzó, karrierjében kiteljesedő nő voltam, mielőtt megszül. tem ezeket a gyerekeket. Most teljesen kimerült vagyok, egy idegroncs' hiányzik a munkám, és ritkán látom a férjemet.Van egy barátnője, ebben bíztos vagyok, ós még csak nem is hibáztathatom érte. A gyerekeink minden romantikát száműzÍek aházas-

gezi a 1elket, ha az embernem tudjaÍ.elismer.*B,ffis*.'"..,.program. ec],ryen vagyok, férjemnegyvenöt. Van ni, hogy ez csak egy beléjeépített ,... NT lfos;., .'qL": tr' i I \ egy ikerpárunk. még nincsenek nyolcévesek. féregérzés szavakkal nem törölhető.'' Sajnos a 91
modern társadalmakban a magányérzett'ől szenvedők A 99f1 arányát 20% körüLire becsülik. A magány okozta fájdaIom érzése aZ agyban ugyanannak a területnek, a dorzális anterior cinguláris kéregnek aZ aktivitáSáVal jár, mint flzikai fájdalmak esetén.A magányérzet evolúciósan hasznos érzelem volt, mert arra ösztönzött, hogy az emberek fíizzék szorosabbra a kötelékeket, erősödjön az összetartozás érzése.Ma ez a képes. ségünk, azaz hogy negatív környezeti és szociá]is hatásokra fokozódik magányérzetünk, ellenünk fordult, ugyanis a mai ember meg van fosztva cselekvési lehetóségeitől, ame1yekkel csökkenteni tudná magányosságát. Pár száz éwel ezelőttig a nagycsaládok idején még szinte elképzelhetetlenvolt a magány' Egy természetinépnélis elképzelhetetlen, hogy valaki egymagában éldegél;enkunyhójában, és csak a munkának szentelje magát. A közösségi lét egyszerűen kizárja a szingli életmódot.''

.o ö
L

ságunkból. Túl fáradt vagyok a szexhez vagy ahhoz, hogy bár. miról is beszéigessek. A nevem helyett írják azt: >>Késő bánat<.'' szaporodást és az utódgondozást mind az állati, mind I 99t-\az emberi világban alapvetően meghatározza az a ka]kuiáció, hogy adott környezeti Í.eltételek között >megéri-e< megszülni' i]ietve felnevelni az utódokat. Persze, megható történeteket ismerünk arról, hogyan menti meg a nőstény élete kockáztatásáva1 is kicsinyeit. E történetek morális példázatok az emberek számára, de a világ nem így működik. Madarak és emlősök körében közismert jelenség az utódok elhagyása, sőt

ettr

RészIetek SzendiGábor|egújabb, A nő élete könyvébó|, című megváSáro|hati ame|y az E|ixír Konyvesboltban,
elixír

13

járok, Ésszing|i. vagyok. ésférfi e|ején éveim A harmincas kérdésre, Szerep|ő címben a adhatok vá|aszokat hát,milyen Nézzük vagyokszing|i? miért miszerint

SZI NGLI?

vrt-Rr vogyok \,.

ertamrrnkámahobbim' és szeretek akár hajnali kettőkor is ébren lenni otthon és dolgozni. (Sőt, az éjszakákatjobban sze. valóságos retem' mint a nappalokat.Régen ku]turái' civilizációi voltak ennek az éieMtelnek. Mert a sötétben nyitottabb az és jobban ember misztikus érzékelése, veszíaz rrniverzumenergiáit.) oda valaMert ha nem vagyokegészen kiért'akkor nem akarok túlsok időt tölteni vele' (Valószínűleg magamnak való vagyok.)Mert ha nincs varázs, akkor a 14 elb<ír

jól-kijö. praktikumon alapuló, kényelmes, vünk-egymássalalapszint kevés ahhoz, Ahhoz a hogy feladjama szabadságomat. mélyébőI létiink az ő és az én létem jövő összetatIozás érzésekell. (ValószínűIeg gyerekesen romantikus beállítottságez.) Mer1 akjkkel nincs meg ez az ízzás' azok a,,kedves idegenek''kategóriájába látom a tartoznak. Jellemiiket objektíven röntgenszememmel,ésnem működik ben. áthozott ésmás életekből nem a túlvilágbóI a hibáikat. (NéBY amely elnézné szeretetet' embernél éteztemezt egész éIetemben,

ebből egy rokon volt, egy mentor, kettő pedig párkapcsolat.)A 'kedves idegenekértelmében hez'' nem kapcsol a sző pozIlív vett sziiletéselőtti ter.va közös játékra _ legfeljebbcsak karmikus kötelék éslánc. kapcsolatom,amelyik Mert volt egy-két elvette a kedvemet attóI, hogy olyasvalakikkel próbáljak komolyabb nexust, akiknél már viszonylag korán jönnek a jelek' hogy egyes tulajdonságaiktiábrándítóak. a harmóniátlanság' Amikor fe|ütöttefejét Egyediil lenni ugyanis az megbetegített. mégmindig jobb, mint egy harmóniátlan kapcsolatbaragadva sínylődni.(A család-

.hogy kinek milyen a csakis rá jel1emző erotikus testbeszéde ésa koitális (közösüló) habitusa az ágyban. mert o11már a gyerek lesz a prioritás _. Mert a hetero párkapcsolatnál az egyen. fföbb o1yan ember van mégaZ életemben. hogy ellavírozzanak a nem k i e | é g í |k ua p c s o I a t a i k b a nE . hogy é|etem jó.. Egyiküket annylra . Habár az is |ehet.. de csak percekig. az emberek többsége hasonló kátyúban van. nőttként o|yan rosszu| éreztem magam' Az ember a |egMagyarán: nem akartam ide szü|etni. í .Vagyis a kommrrnikáció mint o1yan sajnos nyűc. és próbálják eladni magukat nekem. |épjünk E|ixírben át a . Majd meg|átjuk. (Plusz nem vagyok rnége1ógidós vagy rusnya ahhoz.) Néha olyan ez. hogy ez mennyire nem elégítki. mintha dicsekvő óvodások között lennék. il]etve csak ideig-óráig. pláne nem önmagamnak. Gyanítom. Persze én is szeretnék tíz év mú|va egy o|yan cikket írni. (Félreértés ne essék. Ez 'megint csak _ akkor múködhet. hogy pénzért kelljen szexet vennem... (De attó| kiráz a hideg' hogy gyereket nemzzek szintre! ugyanabba a realitásba. utána már irrkább csak nyugit akarok.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K ban látott hasonió se veled-se nélküied-féle karmikus házasságoktól mindig kirázott a hideg. nem magam. hogy valahánysZor megláttam. (Lehet.jó| érezné magát ismeri azt. Nem is tudclm. hogy mindig nekem bizonygatják. vagy megnéZek egy filmet.Hááát. hogy szimplán rövid a figyelrnem kiterjedése _ attention spam _. ami megégetett.ame|yben fe|soro|om. hogy karmikus kényszerbő| e|térült inkarnáció vagyok. Yiszonl azt. Mer1 érdekel. Éreztem. ami elvisz engem egy egész életenát. így a gondolataim megmagyarázása kettós erőbedobást ígényel. hogy csak a késleltetett. De nem akarok' Saját döntésem. kitolt kamaszkor állapotában leledzem?) |dáig írtam vo|na ezt a cikket. Hosszú távon hogyan töltekezzem ebból? Amikor mindenk1 elvette tő]em. És ezzelelszomorítanak. na Persze ez a sok indok nem je|enti azt. az a halálom.nem az áldozat szerepében tetszelgek: a saját dtintésem. ugyebár.n i n k á b b egyedül vagyok. a le1ki meztelenségfelszabadítóan hatott. ciónak a vá||a|ása' Persze nekem is hiányzik időnként' hogy ne csak egy Hogyan kaptam e reve|ációt? Ártatlan kérdésttettem alka|mi partnerhez bújjak' hanem va|akihez. Majdnem be|edög|öttem a fe|ismerésbe. de mindenki az én diszpozíciómtó| függetlenü| . empátiát és energiát. ha füiig szerelmes vagYok... miért nem éreztem soha magam otthon ebben az országban és a csa|ádban. hogy nem vag'urk egy szinten. Beszűkító érzést adnak. de ennek puszta ténye nem garantál valami Í. hogy olyan valakiveI kerültem össze. hogy ő |a|tam. amikor megvá1toztak az é1etpályák:az úgynevezett adoleszcens generáció később alapít családot.Az emberek nagy része kedvel engem. hogy ami rövid időt együtt vagyok másokka]. 1 mert aZ intimitás.Másoknál nem élek át i1yen interperszoná. átérzem mindenki bújátbaját' de hol vagyok én ebben? Ez nem ad elég iizemanyagot. mintha éreznék.. Pontosabban: vá|. hogy bepillantásl nyer személyiségemesendóbb oldalába. mire kihevertem o|yan szinten. én ilyesmire képte1en vagyok. Lehetnék ridegebb és bunkóbb is. rek/elmék/elkek. ame|ybe szü|ettem.Mik voltak é|etem távon is izgat és érdeke|.akiket azonosítani tudok más inkarnációimból.régről'' ismertem.lis katarzist.) M e r r m i n d ö s s z e k é t s z e r1 a p a s z l a l | a m egeszelelemsorán.A széleskörű vizsgálódás pedig mono.)'De ók nem kÍnáInak semmit cserébe. Akkor már jobban megtalálom magam a férfiakhoz fí1ződő baráti kapcsolatokban.|obbat akarja a gyerekének.h o g 1 áramlik köztünk aZ energia és a szeretet. hogy egy szobában |enni''.mert''-ekke| mé|yebb ba. Es nála jó órzés Voll. és nem tud lekötni semmi hosszú időn át?) Mert rengeteg energiába kerül megértet. akivel Íél szavakbóI is é r t e t t ü ke g 5 m á s t .' igen''' Hát i|yen nyögvenye|ős Volt ennek azinkarnávégéig egyedü| akarok |enni. Altalában kétlépéssel elórébb jár a gondolkodásom másokénál. Mert individualista korban é]iink. nem tudom e1hazudni.. meghatott a jelenléte. . mint.úrnő kényeztetése'' 1egú dolog. jeiahol nincs ez az . mondjuk. EmbereknéI is átélek hasonlót. aki hosszú fe| kineziológiai izomteszte|és során: . ha va|ami tradicionális |ega|ább némi rezignált |emondássa| és iróniával tudom női vagy férfimagazin hasábjaira készü|.ene nagY egymásra hangoltságot.. milyen remek embe. ahogy egy ismerősöm foga|mazta meg egyszer. Vagyis nem dobnak Í'el. amikor úgy mondunk Va|amire igent' hogy benne. A k i n é | é r e z t e m . amely intellektuáliSan vagy tudásanyag tekintetébenstimrr1ál.) Mert vo1t egy-két visszautasítás. és az á|ta|a okozott fájda|om nem vág a húsomjelenik meg. Akkor van flow-élményem... Kaiser Ákos elixír 15 .. nem vagyok én rideg és hideg. olyan kíváncsisággal üzsgá1om ezt.) Mert az emberek nagy része untat.) Mefi az emberek két marokkal megragadják a figyelrnet.'' hm. |ényemme|kimondtam az igent.egyszerűen jó érzés mé|y-és csúcspontjai?'' Amikor kijött ez avá|asz. (Lehet. ami kel1neki.és akive| . (Még a saját szirleim is. de ehelyett a következő elvárást kapja a férÍinem: a pasasnak az a dolga. rangúság érdekelne _ potenciális szii]őként is. miértvagyok Va|akivel elkoteIezett párkapcsoIatban. azon.) közben kissé e|Íintorodikaz arcunk. az ornitológus a madarak viselkedését. na| összeá||t a kép. De mive| az keze|ni. amely meghat. hogy kiszo1gálja a nőt. gám kapcso1atban aligha kivitelezhető. amít kínálsz nekjk.ha elolvasok egy könyvet. elolvasok egy regényt. és hogy hagyjanak békén. pozitív jelenlét legyek az életükben. Bő három évembe te|t. Mert a fogantatásom vo|t é|etem e|ső mé|ypontja. de ők talánjobbak abban. ame|yben én kamaszként és fe|. Sőt. (Talán mer1 jó hallgatóság vagyok.

még''sok férfit megrettentett. t? { u 'ql z a tendencia véleményemszerint egyre növekedni fog. mik a választási lehetőségeink. baját' mintáját. Mi van most? Bizony ez a búvös .azasszonynaktűrnie.női kapcsolati és szerepmintákra is vonatkozik. ami talán segíthet. szeretőt. Sz(tzen már csak a bigott vallásosak vagy hagyományőrzők házasodnak..szégyenben nemi életet.$ 't{ Hogyanjutottunk idáig? Már a csapból is az folyik. Mégtöbbet. csak akkor lesz belőle családi cseléd. mennyi be|egondolni vana vi|ágban! egyedÜlá||i ffi. Ésnincs az az erő. Az ezredfordrrló meghozta a nemek viszonyában a fordulópontot.. Ennek több oka van. AZ egyik|egnépszerűbb társkeresó tava|y Ünnepe|ték az egyo|da|on regisztrá|it' Nyi|ván nem mi||iomodik k jelent (hiszen van. egyet|en K párkereső is.Ráadásul a rengeteg 3 (.tűrés'vise]és pesztőenmegerősítette a nőt: a férflaló] viszontkivettiikmagu-rkat. ami ezt megállítaná! Ennek kell átengedni magunkat. hogy paradigmaváltás van' és ez bizony a férfi.ha erre kifejezetten szi-rkséglete van. 't j * . A XXI. ráadásrrl genehordjuk magunkkal. (Talánezért haláségtiket.Türelem. és a munkában nem tudja megvalósítani önmagát. bizonyos szempontbólkockázatoknélkiil.Ésmivel ki élnek is. századi nő kiéhezett a tudásra-tanrr]ásra. ez törvényszerű.. Férjet. és azt is. energetizáló érzés. ame\iknek lehetőségébenáll ]erakni. pontosabban é]nének. viselnle kell'') elkéelfojtás. Felértéke]ődötta minőségi szex. kitisztítani ősei mindenfé]e sarát. férflerejiiket a második legjellemzőbb los betegség a prosztatarák?) nagybanhozzájáruh a fogamEhhez az erőviszony-változáshoz is. hanem egyeman. kis kutat. akár az örvénynek. A]árendeltből egyerrranguvá válni igen felemeló.aki egymillii embert is regisztrá|).Szabadon élhetnek hogy teherbeesnek.a kiegyenlítődéstörvénye elóbb-utóbb követelni fogja a magáét. a szabadságra és a minőségi szexre. a teljességigénye nélkül most nézzük a főbb okokat. fViszont mi vagyrrnk az rációk k1éhezettségét a generáció is. vannakéhezve.) 16 elixír . vénkisasszonyoknak' addig ma fordtr]t a kocka: ilyen fiatalon többnyire az aiacsonyabb szociá]is éstársadalmi rétegekből valók szijLlnek. ez nemjó vagy rossz. zásgátlás lehetősége maradnak''. Nem is csoda. ha nem voltak huszonéves korrrk elejénLajosnék' a társadalom és a család szégyeneinek számítottak. segítő módszereket.. és ehhez sorra kapja az újabb ésúiabb technikákat. hiszen azt izeni: ez eddig kevésvolt. a nő már nem alárendelt. a teljesítőképesszőnyeget Ráadásulmegkérdőjeleztiik is. Amerrekörbenézek' szintemindenki fe|eséget. merre haladunk. mint amikor valaki alól kihúznakegy Sokan ettő]megszeppentek' vagyszéket.Még.. gu Míe anyáink. az önmegvalósításra.. és mi az. hogy ezen a duáLis bolygón ha eimegytiLnkaz egyik végletbe. illetve ha nem tudta még lerakni a női ősöktől hozott mintákat. de ez csak 3-4-5á|néven t E|képesztő társkereső olda|. remé|. A mai' modern nőt már nem lehet gyeplőre fogni. ésnagyót. ugyanis mindettől meg volttrnk fosztva. Véget ért a patriarchális időszak. azazképtelen a saját életét élni. leheSSÜnk! hogy nőbbek keres. Köztudott. A nőknek már nem kell !9ttegniiik attól.

(posztgraduálisképzés. siker-thozrrnk. Évekóta járom az országot az előadásaimmal. őszinték. . ahol a múvelődési intézményekben a nemek aránya 95. hogy a nők vannak mindig többen. _ Fordulipont a férít Uj egyensÚly megje|ent A 2O1O-ben vanegy kerekkönyvemvégén cÍmű ésni viszonyában ebbő|idézem szakértőive|. érzelmi és szellemi szinten is legyen partner! Csakhogy! Ha az e]rntrlt 10 évben a felsőoktatásban 64 százalékban nők tanu]tak' az azt' jelenli. Mind a férfl.) Csakhog'y a férÍiakaz önképzés más teriiletein is elmaradtak. és.Afér. tegycneka nők a Íórfiakheiyzotének javítt1sára. stabil egzisztenciával rendelkezik. és általában a lányok a jobb tanulók. Mindig megkérdezem a művelődési házakvezetőit (akik többnyire nők).fiak Soma. kineziológiai előadások.gyámja''.gazdag is. A könyvek nagy többségét is nők veszik.Arraa kérdílsedro. ézikmagukat. majd a férje. Nézzmár rá|. mind a nő gyakorolhatja ezáltal azt. családállítáS. hanem a tudásratanulásra is. megszó|itani nek |eszó|Ítani. amitó| szebb jön a testével. pszichodráma. A]talában olyan ÍérÍiravágynak. hogy az úgy' nevezett midlife crisis. hog'y ttrllépiaz egóját. í:rtolmes ezt aSSZony meg tudja oldani egy kis fifikával. művelt. Ésigen' a mai nő válogat. a válaszom: tcsséknekünk }rogymégvéletlenülse de segíteni' mégcsak ne iS gyanakodVegyük észrt:. aminek következtében a fe]sőoktatásban továbbtanuI(lk 64 száza|éka nó.zociologus L- \ glil&. több ezer nót hallgattam végigebben a témában..) addig a o1dás. hastánc stb. szórakoztató. Es ez csak egyetlen szempont! (Hozzáfűzőm: kiváló lchet a párkapcsolat enélkü is.i' |e!-'En? Na.mertezeka hö|gyek macsóságaazért . Képes az érzelmeit kifejezni' legyen felnőtt (az a mirrimum. menj oda. hogy csak az én e]őadásaimon ez-e az arány.'' kis indirekt ráhatáSSal. junk! Egy okos. jó humorú.. onértéke|ésl gyötrődhónapokig hetekig.e|nézést e|taknyosodtak annyira összetöri meftannyira a hö|gyeket. azaz életközépiválság elsősorban a férfiakat sújtja. hogy 36 százalékban végezteka férfiak. Statisztikai' szociológiai tónyek bizonyítják. ják: a jellemző tendencia az. ne hü|yéskedj! ésszó|ítsd Gyu|ának: Szi|ágyi is fe|tettem A könyvbenkérdéseket vagy gazdasáeset|egsokka| sikeresebbek professzioná|isan nónek. micsoda bombázó!" miket mondanak: "Hát "tregem.rrak az apja volt a . Fizikai. egészségesen szép'okos. hogy már levált az anyjáról. zumba' Nia. Ez azt jelenti. kidertr]t ugyanis.tánc. a másikban a távirányító.. de tuIajdonképpen deményeznek. Tehát 28 százaléknyt nőnek nem jut diplomás társ. eddig egy lány. elixír 17 . érzékeny. Azt mond. kezprob|émáik Nagyonfinomvirágnyelven vannak.wrD' ' pihenjen. apjáról). aki sikeresebb az egyedÜ|á|ló gl|ag. különféIe önismereti és önképző elfoglaltságot talál magájóga.f i k u s z b a nA : SZINGLIK * -t'r l" pszicho|ógUS? ésszexuá| \llT MCND A FÉBtl aki S. hogy mit . nagyvonalú . Iáp|á|kozzék. Az új nyugati trend az.tés a téma d5ZLdI-UE)ZVIqE Szi|ágyiGyu|át: tűnte|. ápolt. egy tcrelgetéssel.Vannaktehátegfie|ólezeka csodá|atosan férfiak. ésott sokatbeszélgetek nek. De a mai nó nemcsak a SZexIe éhezettki.98 száza1ékban nó.|egyÜnk járjon'törodtobb módja van arra' hogy konditerembe a férJiná|. aki intelligens. átlagosan 80 százalékban. A mai nő szabadságra is vág1rk. Mivel évekóta főként nők között dolgozom.az igen nagy százaléka férfiak középkorú egyik kezében a sör. : . hogyutánasemmrnek őket a visszautasÍtás. nak. fiÚkkal' i|yes. ésjó szegiakban' hanem megér1ésben. rető. másfelő| a férfiak Egyszerűen a hö|gyeket' akikmeg sem merikszóIÍtani _' hogyÍé|a kifejezésért már. a homokba dugja a fejét. igényeivannak. rende|kezŐ érettségive| meg a maximum |ányok.Járok konditerembe.nemcsak anyatoleranciában is _.ám ez ma már csak az úgynevezett elmaradott országokban lehetséges. hogy a politikai életben és a felső vezctésben egyre nagyobb arányban jelennek meg a nők. hogy amíg a középkorú nők java része képezi magát.

önállóságra van sziiksége dualizált emberének. 'Á szÜ|ők'akik egygördülő akadá|yokat' arratörekszenek.a mindkésőbbre korbanmondjákki a pároka bo|dogÍtó -. vagyis elfogadóbbak'meglehessiink! értőbbek. hogy 23 éve élek szeretetteli volt a jelszó. kötni.Tudom.Sokkal több térre'sza. Tudnikel|azonban. jelent? Azt. van az érzelmekért ésa beszédért felelós egyik agyféltekéjében agyi terület.tanulni! Ehhez pedig türelem elfogadáskell. de vaknak éssiiketis lehúznak.Az blztos. a saját egónkon. amelyet akkoréaünk. ami sára. hogy elvárásaim vannak. belénkégettszerepeinken túl találhatjuk meg a másikat s benne magurrkat. amiket elengedek. e]várásainkon.de fe] sem ismeri őket.. a megszokásésa féle]em a most fe}növők mást akarnak. tiinkből ésaz őseinktő]hozotüakat szembenézni. aki most tanulja ésismeri meg önmagát. megtapasztaltam. W z anyagijavak hajszo|ása közben n4támosak . hogya kie|{7Ített vágyakmindig vezetőút. Soma mamagésa Mit tegyÜnk? SZA A családa|apÍtásra megérett komo|v fiata|ok szÜ|ei SokSZor . egyediilállóleány. vagyisaz embervágyte|jesÍtő .most ezt keli megélni! kal vannak elfoglalva. amt segíthet. lehuzóbb egyférfiszámára. Ez mit is kapcsolatbanott Van a kompromisszumlehetősége. sőt |akássa|. sokanazonbantú|nemis beszé|ve to|ódógyermekvá||alásró| mérhető értékek fe|ha|mozázottfigye|met ÍordÍtanak a pénzben hogyaz. elfogadásaaz. Természetesen a gazdaúgi helyzetis fontos szerepetjátszik é|etabban.De mértis van a Szeretetben elvárás? Egyáltalán szeretetaz.)Ha nem is csoda. Azt látom. a ma indiübadságra. amirerégebb óta vágytunk. Ésmég valami' Rettegnek az emberekaz elkötelezódéstől. a páruálasZásra ésa ha előbbstabi| $ SZÜlŐi szerepre.(mondoména követke. viseljtbk''.. háttEet egzisztenciá|is teremtenek.szerepjáték'' me]Iett a mérhelyezni a párkapcsolatokat. No.trj. Bagdy Emőke klininemismerhatárokat'' a szingIije|ens{1rő| beszé|gettünk. ahogy a nők belegondolunk.)Nyilván nem véletlen. ésasszonytársaim párkapcsolatban)! Eddig az zőketígy. hiányzik az é|etÜkbő|.az életkcizépi váIság és a tömeges korai halálozás. tárja'hogyaz vi|ágosan e|énk újakat szÜlnek' a vágypszicho|ógia rövid miattmeg|ehetősen úgynevezett hedonikus a|ka|mazkodás _tarlaz öröm. és_ újramondom . ideig. biZos ki a csa|ádi háttér né|kÜ| ropÜ|tek fészekbő|. rende|kéznek. hogy mégnőbbek. megadjanak a gyerekeiknek. hogyaz e|ső után * szárnypribá|gatások megteremtsék otthonukat. vagyisjövendőbe|i társunk fe|kutatását ésa közös iövő kia|akítását.. kák''. nehézségekke| viaskodva. hogy nincs péniszzsugoríA saját életemben tóbb. kor |ekÜzdötték az e|éjük hiszennem hogyamitcsak tudnak. férfivan a világban.tűrjiink..Hogy mtt?Ezt mindenkineka saját önismerete alapján kell eldöntenie. empatikusabbak És A férflak nagyon nehezen fejezik ki az érzelmeiket.hogy ne érezzékmagukat.vagyakárte|jes mérvagyunk háttérbe szorítani egyijtt tékbe1e|nyomnia női ésférfiszereppe| járó ösáönös szükseg|eteinket. sok zásban ésegyensúlytalanságban ezvat' éshogy elképesztően mú]ika mi tudatosságurrkon..hogyhiányzik a Szeretet a világból.éskifutnak azidőbő|' mirerádöbbennek.Az &zelmí nagyon sok érzelmifogyatékos nem fogyatékosság azt jelenti.hogy ez lett abból. akarás. Úgy gondolom. (Ezért nyító. ezzeItelea hócipő' de valójában csakis a megértés ésa TŰR-elem' vagyis a helyzet Elfogadniazt. hogy ezt nyás. Nekijrrksem esnejól.hogy az eddigi birhelyett érdemesmás alapokra toklós házasság . ahol az elköte]ezódés Iegmásik serpenyőjében az autonómiaá1l.tudtukmeg Prof' Dr.ne pityeregj'nem vagy te kislány.. hogy. csakhogy ennek nem tud ilyen gyorsan megfelelnia férfi'.hogy nemcsakhogy az érzelmeit a sör ésa távirátudja kifejezni.. hogy miképpen hűzztlk.ésegyrekésőbbi igent. amit perszemeg ístudok érteni. mint a követelőzésésszemreháha belegondolurrk abba. ráadásrr-l az elfojL4sok az eddigi élemár nem is nagyonbír a mi generációnk' Éppelég kipucolrri.megértés. Íe|é hogyszámukrais rögös |egyen a csa|áda|apÍtás szeretnék. No meg . kifejezni MoSt meg hirtelen felértékelődöttaz érzeImeket tudás. ami nagyszerű Először is a következővel érdemes fejlődési lehetóség. nőknélmindkettőben. nösen a férfiak'Megértem.l sokanmagukDe jól van ez így. EzI újrakell kondicionálni.körÜ|be|Ül két hétig! Ezutánújabb ha megkapunk va|amit.prakti.hogycsökken a házasodásikedv.a saját fejlődésiinket. hogy a mai nők nem akarnak kompromisszumot De valahol minden pár. ne hogy a férfinakcsak az fecsegj!'' stb. aho] elvárunk valamit a máSiktól? Azt látom. emeljük őket úgy. Nos.Nesírj. éstöbbet nek sem szabadlenni. nem megvásáro|ható. kai szakpszicho|ógustó|' akive| 18 elb<ír .nálunk. küö. hogymajdcsak akkor á||nak készen azöná||i é|etre. eddig neveltéka flaikat' Alapvetően az érzelmielfojtásra lettek kondicionálva:. törekvése kÍvánságok szü|etnek. hogy a jelenlegiválto. hogy csakis a régi mintík lebontásával.Ezt könnyedénátéIhetjiik' veliirrkteszi valaki. Rengeteg kapcsolatoteddig a másoknak való megfelelrri tartottössze. ésÚj tagokka| bővÍtsék a cSa|ádot* konzumku |tÚraja'vis2ont Napjaink a fiata| egyreinkábbazterősÍti e'utelnOtteloOen.kiokítva''.

_ azt . elért rossz élmények nem lép házasságra.. öntötte szavakba József Atti]a csodálatosan mindezt Thomas Mann üduözlése című' versében: ." . az emÍtett csapdahelyzetbe He|ytá||ó az a Íe|vetés. világ. kapcsoiatok éshelyébelép ja.szerűen . hogy .szabadok. aki gyermeket hoz a világra. amelyekalapveA nő tően a férfiszerepkörébe illeszkednek. lan. Ha kiegyensulyozott szinglivei taláikozom.az éIethez elsősorban pénzkell''.. világnézet az. Ez is azI elhimutatja. és a magány. sincs. hogy mi boldogok Az ember alapvetően aZ a céIja. hogy választolyankérdésekre' kiegyensúly ozott kap csolatnak merre vegyékaz trán11Í'. amelyekrőI tén ennek megfelelőenalakrrl. Az emberi idegrendszersajátosságainál fogva a szingli nő hosszútávon boldogtajól szerve.Épp ezértkomoly próbatétel előtt á1laz' akinek ffnrregyedü kell egzisztenciát teremtenie. Néhány szingli nő rendkíviil maszku]in élet|ormát építmaga köré: konditerembe jár' egészségesen küönféle rituáIéétkezik. csak azt tudják. miatt döntött úgy. megdöbbentően hatná meg a párját' vagy hogyanalakíthat.amelyért szüetett. megtagadják nembeli lényegüket' hiszen az. ha rendkívtil zett. a mi.hogy az emancipációtmélyen bázhrk. Ebben az életszakaszban. tani tizenévesek. nagyot változott a Íe|növekvők hozzáá||ása Iegyeneka létfeltételek''. ezért találkozhaturrk olyan sok bol.mefi az egyrekevesebb.ésa fiatalokmenjövőképeszinremtését helyezi a párkapcsola. hogy miJyenjövőre vonat. gondolják' hogy néIkÍiLlözhetet]eA Psychogalaxy nevű interneHa va}akivelszövetségrelépiink' tes oldal.és aki pszichológiai rendelésekenkeresi a hogy énboldog legyek. mihez kezdjenek. és hogy felnőttként Az ilyen nók elaltatnem is váIlal gyereket. pszichológiaikutatásátszolgáI.I Mi a helyzetazokkal.A mi kulturánk19 ban a férflaklehetőségei szerteágazóbbak' az egyedüáIló nőkre azonban olyan életvezetési terhek nehezednek.akik nemtudatosan eltűnik az én.. Sokan úgygondolják.biztosítva I Ez aztje|enti'hogy néhány évtized a|att hogy rendkívi-r] Ez a trrlajdonirá..f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K O PR O BA -/ -/ p { ű fontos' hogy .. Iényének a biztonság' éső alapsziikséglete eredendőentársftiggőbb'mint a férfi. ktjüönféIereklámszlogenek is vagyis ez a tárgyközpontu világ a megte.. ják. társas lény..pedig egy hogymiként találideá]is esetben _ kia]aku] benniik.ésa nőkjobban megszenvedik legyiink. miközben egzisztenciáIisan magát..demi férfiakférflakmaradjunk / ésnők a nők . az életben aZ a legfontosabb. ésa férfiftilényhelyzetbe|:vkózza akkal együtt áll a startvonaha. hanem egy.hogy hozza az é|ettik''? kozó elképzelésekkei rendelkezneka mos. sokan számoltak be arról. feltérképezte. párkapcso|atokhoz.és ta]itása. á]tahogy a kora gyerekkorában lában kideriiLl. mégakkor is..így _ Igen sok olyan szingliveltalálkoztam. azoknak a feltételeknek ezt erősítik. dogtalan férÍival és meggyötört nővel. ami vágyközpontú a a csa|áda|apÍtáshoz' nyuJású.vá|asztjáka szing|ié|etformát. amely többek kózoÍt az emberi nek a szerelmiboldogsághoz.t. hogy fogalrnuk na ki párkapcsolatot. tartania magát ésmegvílnia a mhdennapos kiiedehneket. ame|y sodorjaa flatalokat'Elsősorbana szerinta helyzettovábbrom|ik? _ Kultúránk a szüntelen fordítják saját előnyök keresésére vágyakozást veszi céiba' a az idejiiket és az energiájukat. is kat alakítki.kedvesek/ s mind ember. _ amikor egyre széIesedik a látóteríjk. ésteljesíti azt a hivatást.tévesen tok elé.mint a férfiak. strukttrráItéletformátalakít ki. megkoronázzaa nőiségét.

Semmi!''Nem csoda.sok szing|i ta|án éppen ene mondja aá' hogy köszöni' de inkább nem kéri.elvadul''. hanem kínáljuk Í. ahogy beérik murkánk gyiimölcse. . ha listát készítünk az elintézésre váró fe]adatokról. sőt.ontos.- mekes anyaként fél munkaidőben dolgozhassanak. ha őszintén beszél a benne zaj1ó lelki folyamatokról. hogy a szűkebb környezetünkben rendet tegyünk? _ Nagyon íontos ]enne már Íiatalkorban megtanítani az együttólési kultúrát és a partncrek közötti kommunikációt. következően a férfiak is kerek egésznek éreznékaz életirket. . amire hivatott: a nők a gösség: ahelyett. V. amelyekre dolgozó nőként nem jut időnk! F. Kérdezzük meg. amire vág1nrak: figyelmet. cgymáshoz Íérkíízniük. ki mit válla1 közülük. Amikor az anyúa szatyrokkal megpakolva.y ponton hibázni. hogy bár másként gondoljuk a dolgot. Sajnos nem ritka. olyan ]áncreakció ez' amelynek az eLindításához e1egendő eg. hogy a munkától .jen a férfiakka]. mert ütközik a véleményünk _.telenek bekapcsolódni a termelőfolyamatokba. hogy versenyre kel. adatok teljesítését jiik. ha az ilyen sziiLlő tényleg nem tud arról. hogy cz a diszharmónia a gycrekekre is kihat _ ilyenkor szok' ták azt mondani..r. _ Pedig ennek az áthidalása sem ördönA nő a1apvető feladata nem aZ.ílsncm CSaka Sajátboldogságunkattartakkor mi is elíitt. hanem ők is kény. Pedig nagy hiba ráerőltetni a nőkre a férfiak sikerorientált é]etvezetését és állandó versengését. Sok félreértést tünk.rn ást melegÍthe SSók.seppot Sem ]<ijrulvű fbladat! íj].. l Tehát a társada|mi változásokon tú| égető szükség |enne arra is. ésa szüeinek fogalma s1ncs arról. amit a másik mondani akart. hiszen a kétnem képviselő. megpróbálnak összebújrri. és felteszi a kérdést:''Mi újság az iskolában?''. még nom kol1 támadásba lendülni _ ezt sajnos na!]yon sokan el szok. és veszekedéstclkerülhe. gondoskodást. akkor bizony boldogtalanná válunk. a teremtós koronái pedig cttől rosszul érzik magukat a bőriikben. hozzájárulrrnk ahhoz.e1 a választás lehetőségét. l Mi mutathatna kiutat ebből a kényszerheIyzetbő|? _ Ha a társadaklm támogatná a nóket abban _ és csupán az ő döntésükön mÚlna.. ki mit venne át azokból.e]. hogy bántja.iuk szer. ahová boldogan térhelhaza a mindennaposmcgpróbá]tatásokat követően. hogy élnek-ea lehetőséggel_. inek nem lenne szabad vetélytársként tekinteniük egymásra. Boldog társada]om csak akkor jöhet létre. ne veszé1vbe Napiainkban azonban mindkét részrő] a nói szerepkör kiteljesedése. Igen ám. Iiz r. a lehető legegyszerűbb választ kapja: . de tüskéikmiatt úgykell helyezkedniiik. rosszabb esetben mégki is neveti. a férfiak pedig a férfio]dalon.. nagyobb gyerekeinkkcl megbeszéljük. mondjuk el neki. hogy kéretlentanácsokat osztogatnánk vagy kr1tizálnánk.Íulladozó'' nő a Íérfirahárítja a házimrrnkát. aminek nem szívesen teszijLr-rk eleget. mí törtó. követően örömmel figyel. BaJ az. s ha valami és a nők boldogabbak lennének. Azzal. mert valamiről máshogy gondolkodunk.és a végén jussunk megegyczésre. mint a siur(jka tiisk(liket'Ha oclafigyelürrk a máSikra. hogy az otthon melegét megteremtve olyan hátteret biztosítson a férfi számára. Az önként vállalt Í. hessen' Sajnálatos módon napjaink társa.e]romlik az egyik oldalon. mégisérezzék a közelségét. világképirnket éstörek. hogy kisgyer- Amikor kétsün fázlk. és párunkkal. hogy eg1. ezek képezik ugyanis a jó emberi kapcsolatok alapJát. hogy a családot ne állítsuk kész tények elé. és még a szívilkhöz közel állókkal is harcba szállnak. hogy ne dtsonek sebeta másikon. óhatatlanu] átsugárzk a másikra is. kevésbó kerülnői oldalon. ha tudatosan alkalmazzuk.ogyén isé. ám ha valami olyat kényszerítenekránk. érzelmileg Ha erre nincs mód _ például áll1unk mel1é! azért. ták feleiteni. hallgatni ésfigyelni. attól még ugyanúgy szeretjük! Azórt. és így a mrrnka mellett a családjukkal is foglalkozhassanak.hogy mivel fog]alkozik mostanában. hogy elismeriijk' szeretjijk a társunkat és ftjlnézijnk rá. fáradtan hazaér a mmkábó1. hogy a gyerek . N eveltetíl sünkJ: giinkből f'akadószokásainkat.ha mindenki a javát adhatja abból. hanem az. dalma nem az anyaság' a gondoskodás. hiszen otthon megkapnák mindazt. tanuljunk meg inkább kérdezni. sZcretetet. az feléterelotthontercmtés és a fészeképítés geti a nőket. vóseinketúgyhordozZLk nlag.Mindennapi életünkből sainos hiányzik az ilyen típusú kommunikáció' pedig rendkívül előrevivő.trnkon. hogy ó is kiteljcsed.r nélkü] melcrrgcthetsérülés iirk cgymást. nik vele az iskolában.e vaiami a gyerekét. Ez a majdhogynem sem|eges együtté|és csa|ádon be|ü| is kia|akulhat. Két ember között a kommunikáció a kölcsönösségnek köszönhetően működik olajozottan: ha meghallgattuk. komoly prob1émákalakultak ki. EbbŐl 20 elixír . -B.

lyes háztartásban' egyedü éIésgazdálkosában Sántha Ágnes szocio.Az ő számuk is gyorsan növekszik' ugyanakkorMagyarországona növekedésnek gátat szab a lakáspiac..hogyakad éseszeágábansincsfe|adni a fÜgget|enségét' közott o|yan. Fontos tudni' hogy a szingliéletmód kifejezetten nag1városijelenség' A metropoliszokbantömöriiló szinglik a szolgáltatószektorban dolgoznak. tunk arra is. ám a |egújabb statisztikai adatok az egyedÜ|á|lók akireigazaka fentiál|ítások.harmincasokis' akik a szii|eikke| né|kü|i együtté|nek? _ Nem. aki kivált már a sziiLlőiháztartásbóI' ésegyediii él.csa|ádra. hogyönző.MagyarországonkiiLlönösen sok a felnőttként is a szüői házban maradó férfi(kevesebba nő). Biztos. illetőleg táve magánezt a bélyeget. ez vat leginkább terjedőben. híszen az egyedíiLl élő fiatalokközé. ami a gazdasági mutatja.Ezek a ''felrróttgyermek'' státusban élőknem szinglik. vágyiktársra. is azt támaszt1ák a|á. hogy ki dennapjait. s hogy az. niá|náezt a csoportot? _ Az utóbbi él'tizedekben olyarrnyira megnövekedettaz egyediiLl. túlnyomórészt vezetői vagy középvezetői pozíciókban' illeA fő kijüönbséga csoport öSszetételét tően Nyrrgat-és Kelet-Európa közóIí az' hogy míg nálunk több a nő' Nyugaton a férÍiak vannak többségben. küön élő párt' a látogató kapcsolatokat tekintik a jövő egyik meghatiírozó életfor.egyetemi tanársegéd kapcsolatok nélkÍiLl töIti a minelszigetelten is' akitő|megtudtuk. hazasságra |épni. hogy társas |ógus. aki nak valamivel több mint fele párkapcsolatot soro|ható a szing|ik ebbe a csoportbatartozik. hogy egyszemélyes háztartástvezessenek. Kíváncsiak vo|kapcsolatban él. EzérIa szó szorosértelmében azokata leggyakrabban 30 évftjlötti flatalokat tekin{Íik házszingliknek. l Vajon szing|iknek nevezhetők-eazokaz .tart fenn ktitön élő társával.vagyis szorosabb kapcso|at egyedü|á||ó .. főleg önáIlósulás nehézségeit vidéken. májának.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K gyakran VagytÚ|vá|ogatis.megkapja'. egy háztartásban éIő fiatalokszáma.hogya szing|ik többségeigenis l Kit nevezünkszing|inek? on hogyandefi. szakemberként hogy |átjaa A szociológusok ezt az ítgynevezelt szinglikjövőjéneka|aku|ását.akik saját egyszemélyes tartástvezefftek' ésnincs tartós párkapcsoIahrk.dik. elixír .hogya demográflán beliii kialakult egfajta szingli-szakirodalom' A kutatók többsége azttarx1a a szing[fó ismérvének. hogy az i]Ietőcsaláéletvitel jutotta (2545 évközötti)' egyszemé.hiszen kevesen engedhetikmeg maguknak. hiszen csak az számíIszinglinek. nemakar Aki szing|i. szívesen vise|i. rre az eredményre dos életkorú közeImúltban végzett kutatá. Mindez nem jelenti azt. karrierista emiatt .

. szemben a férfiakkal.képzett.Nagy többségbenvannak azok. ból való kilépés.síthetetlennek. gati szingli között. l Mi|yenek mondható el ugyan. hiszen sorsa. Egyik extrém példája ennek aki azt mondszeretnek szinglik lenni vagy azok.párkapcsolatban fog élni. ak a számok. jelent meg.lefelé''.iránti vágyukat. ez azonban nem nem tartják jónak saját életformájukat.nem kötnek pusztána párkapcsolat után döntenek:bár van élmeg. hogy a hozzák a . hogy a felrrőtt-életút esemónyei és vezessen háztartást.amikor csak az időskorúutóbbi 20-25 évben ak éltekegyedii'la megözvegytiiéskövet]ik száma mégígyis elenyésző a nyugatia. formáját' ésidőIegesenrendezkedikbe az ugyanakkor a gyermekvállalásra már Saját é]ettelis rendelkező személyiséget keresnek. ugyan. akik nézetek között. Az általában magas végciá]is okokból nem 'szoru] rá'' a házasság. .. hogy biztosítsa az otthonmelegét Demográfusokvizsgálják. a kizárólagosságát' IgaZ. egyediiüétre.Nemvalószínú.és ketyeg a biológiai órájuk _ azt hangsúiyozzák. hogy az előbbi esetében éselőnyben részesítenék azl a tár. amelybenegyretöbben éInek ésöregsze. hogy a Sztrlőktőlvaló A szingli nők _ vélhetően azért. zettségű'. helyet a fiatal lányok ésfiúkéletében. váItozásokhoz. hogy hogy ott kedvezőbbekaz egyediiLl élés anya.EZ a standard életút elveszítette családalapításra. mint amit ftil kelleneáldoz. (suba subához. éstársra vágynak.akik véglegesként tekintenének éIetformá.. arra hajlok. Elenyészó kisebbségben gi feltételei' ésmagasabbaz életszínvonal.a mai harmincasszinglikkel ra vágynak. ame|yért |ennének''felá|dozni'' haj|andóak a ez.partnerban egyrészt &ze|rni társat. l Hogyan gondo|jákaz érintettekkínvagy kivá|tság szing|inek |enni? vona]azódik arról. vannak a magyar szinglik között azok.jói kereső nők számára nehéz' jukra.bi két-három generációban végbement gálva mégisa férfiakéi példáula házasság. a nők (legalábbis a nyilatkozataikban)a komphangoztatják'Ami A drasztikusabb nézőpontaz elmagá. a házasság és a párkapcsolat preszízse sas élethez csak enyhe mértékben csökkent az utóbbi I Mit gondol. számára elfogadhatóbb a homogámia években.inkább nem úgy vednek az egyediiüéttól. elixír . guba gubához) elvének sadalombeállítódása. de a mai viszonyok egyik férfiinterjúalanyom.keztében. sulyos helyen szerepel a családalapítás' tünk szinglitársadalomról' a férfiak a szing|ike|képze|ései azideályes háztartásban. család előtti SZakaSZ kap lennének a Szingliéletforma alább adni belőlük. beszé]nek esetlegambivalensenviszonyulnak ehhez éIetszakaszban Számukra egy a az állapothoz.ta: . szen. hogy inkább a férfiakidealisták.Sokan mérlegelés Az egyediiüét e]sőidősza." A szinglik ugyanakkor nem' tartják negatívanélik meg életformájukat.ért. akik ládbarát attitúdöket és a szinglik kifeje.Ami azonban az é]etforma ségről megtapasztalását illeti: egyértelmú.|is partnenő| és anó| a párkapcso|atró|' a nők 18 százalékáróI pon.tük a mostani szinglik) nagy többsége niuk egy párkapcsolatért. tényéformájához.a család függet|ens{7üket? . képpenhasonlóan magas státusú képest. ugyanakkor . ami természetesen nem aztjelenti' hogy dot alapított' ezek a küIső viszonyítási nincs párkapcsolatuk.Valamivel töbkategória? _ Magyarországona szing[jelenség ben fognak éiethossziglanegyedül élni. nem esetében általános volt. akik amikona már ''ki.mert mára ez kevésbé jóval kevesebbidó álI rendelkezésükre elköltözés egybeesett a házasságkcitéssel. tervezik? _ A magyar fiatalok éIettervében hang. be leszekszerelmes.vagyis kompromisszum keretébenhajlandóak mint átmeneti. de egy egészséges kovetően egy ideig Szinte kotelező egyedtrlélni. szerepel a tár. olyan csoportrólvan szó' amely egziszten. hogy kötési kor emelkedéséhez van szó' azaz a szinglikkésőbb be. hogy egy takarítónőközött.hogy e|váráSőt:többek kozt a skandináv országokbanaz elköltözést saik magasak ugyan. hogy a korábbinál későbbi nagyra a függetlenségüket' róla.zett törekvését a párkapcsolatra.dencia figyelhetőmeg. t . mindössze arra utal' tok is megerősítik a párkapcsolat. másegyedül éljen.de a fiatalok(köz. akik nek meg egyedüi.egyéb jól kereső férflakegy potenciális hasonló jelen. öregszenek'' ebbő| a státuszbó|? hiszenők hagyományosan is Nagy vonalakban két álláspont körmegszegése. az a megromlottpárkapcsolat. ami körülbelül tekintettcsaládalapításról. tehát alapvetőencsaládpártia tár.lemaradásukat'' éspárkapcso. Az egyik úgytekinti' hogy az utóbtűnnek szinte telje. esetlegházasságotkötnek .fiak' mind a nők magas státusútársra l Kik vannak többségben: azok-e. harmadrésztfüggetJen.mi lesz 10-20 év mú|va.Korábban mindkét teljesítsen a munkaerőpiacon.A közvé]ekedés úgy tekinti. Íigyelembe véveaz á]talánoscsa.l Vajonők a jövőjüket is egyedü|á||ókéntmint korábban.résztaközéIetbenis vállalható' jó megieleszingli átmenetiidőszakként értelmezi éIet. latra lépnek.a modern női szerepkörnek megfelelően _ milyen Sorrendbenkövetik egymáSt. ra' hanem megengedhetimagának. mi lesz a mai szinglik inkább házasodtak.önáIló.romisszumkészségüket sas életforma' a szing|iktúInyomó többsége ezt tartjaideáLisnak.Anyagr értelemben A szinglik párkapcsolatielvárásait vizskiváltság. a társra találás elsősorban a magasan Egy másik fontoskijiönbséga keletiésnyu. az 1-1'5 évig é]vezetes. egy általános halogató ten. A szingliknek csak legftil. Amit a legtöbb szingli pozití Kelet-Európában egyelőre nem riasztó. de alapvetőennem beszé]he. kéhoz képest:30 és 40 éveskor között 4' a nők 6 száza|éka élegyszemé.BerlirrbenaférfiakZ7és nincs ez máskénta szinglik esetében sem. jebb egynegyede fontos: kedvezőtlen kompromisszumot viszonyul pozitívanélet.kevés modern elemek keverednek: társuktól elvárják.Elvárásaikban hagyományosés Életterveiben ideiük marad. szenvednektő|e? .Mivel sok ismerősi'ik.Jómagam ingadozome vágynak. de a szing.nésű nőt.barátiuk már csalá.hiszen ők nem tekinteneklefelé'mindenpartner.l Mikor kristá|yosodott ki hazánkbanez a ka számukra egyfajtamegkönnyebbüést jelent lemondásta továbbrais normának hoz' feltöltődéstjelent. Látható. hasonló: mind a férmeglehetősen nyosodó társadalom vízióját vetítielőre' a nemek tekintetében ezért sok idót ésenergiátfekteta társkeresésbe.

kiegészülve a mindaddig szinte kötelező érvényű házasság megkérdőj elezésével. Széles baráti kör. |ehet va|aki . Elsősorban a munkaerőpiac átalakulását teszik felelőssé' hiszen ez rugalmasságot (térben.Ma már tudjuk.Az egyedülállóksorsát személyesfogyatékosságnak tudták be. hatására már hajlamosak voltak irigykedvetekinteniaz akkor megjeienő újéletformára.a sorban csak sokadik az emberekönimádó. Bagaméri Viki elixír 23 . változatosélet'szórakozás . vagyis ez az elsődleges küső tényező. amelya csa.Amerikában a szinglik elsősorban kommunákban tömöriilve próbáltak elismeréstszerezni éIetformájuknak' A szinglik fő motivációja az állandóság visszautasítása. narcisztikus szemé$isége. Egyre kevesebben rendelkeznek határozatlan ideig tartó murrkaszerződéssel. A szakmai életpálya alaku]ása ezértnehezenjósolható meg előre.Goethe Wi]helrn Meisterét ségét tekintik a világirodalom első szinglijének.i]Iene'' követnie. Mi|yena a szü|ők ésa baÉtoka szing|ikre? megíté|ésük? társada|mi _ Régen az agglegényt ésa vénlányt a társadalom lenézése övezte. Ha a szinglik számának növekedése mögött az okokat keresstik.s hogy a meggyőződéses viszonylag elszórt jelenség. ésközvetve felelős a szingliéletforma is' elterjedéséért l Hogyantekinteneka kömyezetben é|ők. Vannak közöttük munkaorientáltak. ilnevásznon is átmenetiként lyet a normák szin!én is késle]tetett családalapításnak. terjeda bedolgozásos munkaüszony. l Ön mit gondo|. a társra találás vágya. a szinglire.szü|etett szingli"? . vagyis ez az éIetszakasz a mozijelenik meg. Feltételezhető. szakmá.Mindig is voltak sziiLletett szinglik. hogy a szinglikről szóló filmekbenis fontosszerepetkap a szerelem hajszolása. hogy a magyar szinglik (köztiik a városi iskolázott fiatalok) is csak családdal és gyermekekkel tekintik teljesnek az életijket.tehát több az úg5rnevezett nem sztenderd munka. irigykedve figyeli a csoport tagiait' Arról viszontne feledkezziinkmeg.I f ó k u s z b a nA : SZ|NGLlK mégisméltóbbéietnek tekintik egy rossz párkapcsolatnál.sokan a korlátlan szabadsággyermekének tekintik. A '60-as években a női emancipáciő.hogyvalójában sokkal összetettebb a szinglik társzingli sadalma. mára a szabadidő és a barátok a fontosak. Ieginkább kötődésre képtelenvagy alkalmatlan.. A hazai szociológiai kutatásbóI kiderüt. ban) és bármikor bevethetőséget követel. hogy a mai individualizált világban ez aÍajtakötődésre képtelen szegyakoribbáválik' hiszen mindenméIyiség ki a saját ú!'átköveti' a réginormák már nem köteiező erejűek. A szingüt _ nem utolsósorban a szórakoztató médiahatására . hódítanak a projektmrrnkák' a rövid távúszerződések.mások szá. kii'Iönutas emberek' esetleg művészlelkek'aki a társas kapcsolatokftilött álltak.. ezért maradt pártában.ez a képterjedtel a szinglikrőI a köztudatban.időben.az új szexuáIis identitásokat tömörítő mozgalmak stb. Iádalapíüís útjábaná]lhat. a változatosságkeresése volt. viszony. A szakmai életpálya ma már kevésbé szabványos' mint korábban' ígykevésbé tervezhető' márpediga fiatalokszakmaiéletufiukhoz igazíÍ1ák a magánéletiterveiket. A közvéIekedés ma is inkább választott éskissé életformának tartja a szingliséget. akiknek az éIete a magánéletés a múvészeti eszményösszeegyeztethetetlenpéldázta. aki senkineksem ke]lett. különösen az utóbbit.

fr @' R KAPOSOLAT VAGY PARKAPOSOLAT? Korunk társada|mi e|várásainak sajátos sokszínűségében a párkapcso|atok is új megvi|ágÍtásba kerÜ|tek.iának./ Mik a vtlszélvck itt.ahol a dualitás cgysóge valósítja nlcg a kittlljcscdést. ebből adódrjan a Bi. kapa. nagyharang? A klasszikus párkapcsoIatokmitrllógiai ősképoitmajd' nrindtln valltis az elsíí crnberprir btlnthatatlanviszonYá]:an1átja.11t íl'T.Dárkaptlsolatvagy egy ptir- o o o Í .jcződósének ttlkintt:nck. eg].lgotl androgüri nchezen keztllhető prrlblémáhtrz vezct. Mi ér hát több()t.an motrogtin ez a éls sírig tartó kapcstllati Íbrnraaz c]rrlrrdcltetett és kövtltendő ptilda. arnit ogyestlk nroráLis dckadcn<. Kültinböző tiirténclmi korszakrlkban a családi kötelik és a szexuátlis szabadstig ()llentlllondáS(ls igónytlit nlás és I-rrás mrjdon elégítettrik ki.ö a u ! o E O L a legondáiban a kót Íiilember keresi egymítshoz a v1sszatóróst.blidb.ós rnikaz osélytlk ott. A házasság fcrrntartása mtlllett már az ókorban is sok hclyütt cngedíllvezettvo1t ir szelretők és ágyasok 24 . cserólirnk értékct értéktclcnre? rníg a szexuális szabadosság tis szabírlyozatlanságszánltalan és Ásó. mások az t:mbtlri szabadság kife. A kettóv. llvát Ádárrrból alkotja nlcg a Tercmtíj.dÍilrmilbanélííközriss(lgek ugyarris kapcscrlat. a hagyományos csa|ádmode|| me||ett már-már divattá vá|tpé|dáu| a szing|ié|etvite| is.mikor éls miór-t megbízhatóbban irányítható rószoit jellcntik a társadalrnaknak. z tlgyenjogÚrság ésa nói karricrizmus törekvósei cgyrc elÍbgadottttbbáteszik a magiinyos lét laza kaposolati szokásait. Mirrdennck ttlrmószcttlscn szotliális okai is vannak' a hagyományos csalá.

nemcsak a sors döntése. telibb létre. adott esetbena fejlődéshez tovább lehet. Bár ez a kötetienség sok tekintetben praktikrrsnak' kényelmesnek és felelősségmentesnekmondható.őszaka kito]tabbá vált. Az eÍtől való fé]elem az öregedéseluta.odüsszeusz helyettmégisegy másik . örömei veszik át. Klasszikusabb léIektani kell kicseréliük az értékesebbre.Szí\. idejétmúlttá váIt?Az egyedülállóság szerelmet szívják magukba kielégülhetetlenijl' A változatlan válésa házasság intézménye jelenti az önző feltétienül lenne a hazatérés. hogy döntiink így is' juk el ezt. ahol hol ezt.Ezek a kikötők ]ehetnekpersze ideiglenesekis. akik az Ian értékeket értel.szint ezis. ahol a vénségesen is szerelmespár a hozzájuk jelszavával kéntis láthatnánk. Ugyanígy az egyedüIállókaránya is példát. amely bizonyos értékeket né]kiiLlöz. sai habár nehezebb'meredekebbutat jelenthetnek'a kötődés tanítanakmások szempontjainak ereje miatt hatékonyabban megismerésére.társakkal _ hallgathatunka szirénekénekére. sításáró]is szól. vagyis az önzetlenebb. a .ugyanakkor Az emberi lét_ vagyisminden élet Ezek a kérdések bár korunk jellemzői. sőt sok kreatívembernél _ általában ugyanolyantermészetességgel művészeknél fogad. felett is. ami talán mégsem tozások így azonban mégsem hoznak újat. alkatátólfüggőnrövidebb vagyhosszabb révbe téréssel vagyanél. majd ősz éstél. info. ameiyek valóban komollyá és megéltté Az' hogy előzhetik meg a végsőhazatérést.. A tartósabbkapcsolatok fenntartásának szükséges lemondá. Mi lehet. tehetők. felváIszempontok szerint is lehet teljes A kevésbé értékeset _ tudósoknál. ugyanúgy meg|elenítésében a szerelem reménytelen utazójaként ismerhe. Ám ahogy ez a szépségében és szerelmeiben ritka az olyan sírigtartó hajós'' példáját érdemesebb idéznünk. hiszen magányos utazókéntegyaránt hajózhatunk minden csak tanító átmenet. hu horgonyoznakminket' A szerelmek vámpírjai Szindbád hazatér 25 . A szerelemérzése ugyanis_ felelősségével szembesít? telésében _ csakúgy.t kainak felvállaltan elfogadottésvisszavon. mes-ekockáztatniaz eldrjntetlenség biztonságáta döntésjövőjének Tengerek. Az út kinek. csendesebb telenség váltja egymást.kikötők bizonytalanságáért? .'' . Korunk normái szerint a rőI szigetrehajózva a hazatérés keresésnek ez az id. kül. jalva minden örömével ésminden lemondásáa magányos életforma. szinIe mindig csak a férfiak számára.egy{ajta örök ifiúság sajá. nem biztos.f ó k u s z b a nA : SZ|NGL|K tartása. Az idő pedig eljár az olyan .szinglik'. gytimölcsoző bontó iirrnepéből nyár lresz. vagyis a tartóSan egyedtilálló' órzelmileg és szexuá]isan elkötelezetlen életvitel.amelyekkelemberi sorsunk kiteljesíthetőbb. aki hatatlanváltakozása. több megközelítésbőI is értékelhető. ígya házasság előtti együttéIéseket ésrövidebb-hosszabbpárkapcsolatokat ma már mindenki tekinti.korábbi korszakét. ezek azonban elszigetelt és speciális kivételeknektekinthetők' A szingliéletforma. nemcsaka sors döntése. val egyetemben. hogy kerestea megismételhetetlent.. amiben a kapcsolatokés is.de a mi választásunkis. getekviiágából a társhoz hazataiálhatunk.. ho] azt tapasztaljukmeg.legendájaír le. amit legszebben talán Philemon és Baucis tÍink.saját magából próbál erőt kultúrákmeríteni. ni' A megtapaszta]ások a párkapcsolatokban Formátólésintézménytólfüggetlenüljóvalfontosabbaklelkünk és újjászületések érte]mes ismétlésekbő] is ál]rrak' ta]álkozások éstovábbindrr]ások igazi' közös játékai.vagy vár-e hogy a felnőttmagány. mint a szexuá]iskihívásé a legtöbb tartós kapcsolatban Kereséseinkben a párkapcsolatokterénreményésreménylassan megfakul'éshelyét más. sZeretetelfogadására.ew a nő. mínt a legkülönfélébbvallások szerzeteseiné]. a gyermekváIialás és-nevelés.főként nemtől fiiggetlen értelemben _ csak a mai időkben vált általánosabbá éselfogadottabbá a köztudatban is.szülőkéntvagy életeksorában. Létünkmitikus tenSpirituálismegfontoIásokból kiindulva az életünk is csak egy az geréntehát férfiként ésnőként. Hogy vár-e ránk valahol az igazi társ. ígaz. Mégis a társsal . milyen lehet hát akkor az Ez pedig már a szinglifelfogás hazatérés' főleg lázas korunkban' ahol a egyik lélektani drámáját sejteti' embernekrendeltetett ahol az ismétlés akár éIetfogytig tarthat.tengeri tetlen. vagyis az' hogy mindez nem menekülés-eegy olyan szabadságba. ésezer az ó arca'' vándorként betérőistentől ajándékként csupán azt kérte.de a mi vá}asztásunk szerelmekújra-ésújraélése géssé alakrrlva.. ránk valahol egy olyan párja az életirnknek.a hazaérkezés kikötőjétjelenti. örök szerelem. hút]en kat is találhatnánk.tipró ésállhatatlanlényével akár kora sikeres szinglije.kinek sorsátó].aki az . a nagl kérdésta lélektani motivációk jelentik. vaglis a mulandóságévszamiképpenéljük. a megismételhetőségben együtt halhassanakmeg..a felnőttmagányt miképpenéljük. Szindbádét' akit Iftúdy lírai megváltott sors is igen ritka.tengeri hajósok'' körkörös magányt? Van-e egyáltalán kiválasztotttárs a sorsban.leglényegesebbek a párkapcsolatok igazi kérdéseiközött. ésez nemcsak az európai típusú hogy a stabil társkapcsolatokformája örök élet italaként _ mint vámpírok a szízt vért _ épp a fiata]ító ra értendő'Lehetséges. hogy a valóban utazás a változásoktengerén' ahol hajózni éskikötni is meg lehettanul..célrrnk az út olyan párja az életünknek'aki a hazaérkezés maga''. a párkapcsolatokérzelmiésvágybeli kötései ugyanis a legkoPaulinyi Tamrís író' pszi-kutató molyabb fejlódési lehetőségekhez u w w. szinte elfogadottnak I magának az Szindbád mitikus-irodalmialakjának hazatérése jelenti. vagy a szi. Máig léteznek bizonyos társadalmi vagy vallási csoportokban a poligámia ki]üönböző formái' a többnejúség vagy a többférjűség gyakorlata. érdeóceánján a szárazfold többnyire csak délibáb marad. avagy '.szigetek. együtt megélt éIetlétünk talán legnagyobb kihívásait rejti. pétdáközötti mitológiai végét beteljesített A kapcsolatok végtelen bolyongásraakár életének a ami egyszerre ésbeteljesí. úgyis minden pillanatban.szigetfe]é. tudva.Az.egyfajtafüg.vagy vár-e ránk valahol egy kikötőjét jelenti.a válások száma meghaladjabármely a mú]óéletszakaszok ígya tavaszvirág. sőt keil lépni. hagyományok megkopásával szabadságunk a saját döntések tos illuzióját advaaz évek is.

Ha nem ígyvan. topon |egyek. de el.^.hogy e|kanyarodom' Akkor viszont az aznapi á|lapotomtó| Íúggaz e|oadás amp|itúdoja.de később ez is . és magyarként geteg kitartás kel|ett ahhoz.hogy vógigcsiná|ok egy tÍznapos|éböjtkúrát' akkor végigcsinálom. a Vígszínházban. Mert egyá|ta|ánnem biztos' hogy ho|nap is menni fog.hogy magabiZosan és nyugodtamtudtam bemenni az előadásra. Es eá egyre GubíkÁgi . abszolútkitartóvagyok.Miközben sokat improvizá|ok. buldog midján ragaszkodom hozzá. gyekövetek e|. Esőben.. Ami viszont a húséget i||eti.Azóta mindennap járok edzésre.adják' mint mi annak idején. ami nem annyiraa je||emembŐ|' énegyálta|ánnem vo|tame|kényeZetve mint inkább az életformámbó| adódik.javamraszo|gá|t' A kitartásra pedig a sport Szoktatot. akkor fenná|| annak a veszé|ye.Amikor valamimegvan. bi| jottek'ahol fö|ddel' szŐlove|fog|alkoZak.. Néhasírhatnékom vo|t. hogy ez akkor nehéz vo|t. éssoha nem gondo|tamaá' hogy he|yettem. Persze ha e|határozom.. újra és ú1ra be|ekapok valamibe.hogy óiási a hátrányom. aminek a későbbiekben évig is hasznát vettem' a szÍnészetben a szÜleiktól kaptak' NéhaÚgy éreZem. A szÜ|eim ugyan tanárok.rá.aZán rájöttem. amibepedigsok időtésmunkát Vajonnégy nevesművész sporto|ó. Nem tudom. Emi.hogy att sok olyan hibát' figye|met|enséget. rekkoromban' Kőkeményen ke||ett do|gozni Kiss Gergely ViZILABDÁZo A kitartás az egyik |egfontosabb szó.amikor a negyvenfokos hóségben szo|ot kapáltam' Eme||ett 1ó| tanu|tam. a kitartásró|? e|ismerést szÍnulŰvÉsz Rudolf Péter tulajdonságAz egyik legtisZe|etreméItóbb Nyí|ván nak tartom a kitartást. Tíz kézilabdáztam. gyok' Tizennyo|cévigvo|tamegy á|ta|amnagyon szeretettközegben. té|ben' 26 elixír . ban. Ben.amit persze Íizikai|ag is. Bizony akkonban komo|y gondjaim vo|tak.kiskoruktóI jártak' és már tizen. AlbertEinstein. úgymond bezsebeltem.aho| a o|yan próbafo|yamatban do|gok Úgy á|ltakossze. mert o|yan |ett'ami|yenneka rendezó. ső generáciis érte|miségiként olyan csa|ád. Min. aki már hírnevet. A|kati|ag nem vagyok kitartó. a színháziközösség és én gondoltuk. rovid távon nem.E|unoma do|gokat.Ha sikerü| va|amitji| e|játszani' az szorongássa| is ]ár. A színészetbensok-sok kitartásra van szÜkség'Nekem nagy kihívás'nagyon nehezen megy. a szÜ|eimbármit e|intéznek hogy nekem ke|| mindenért dig úgyéreZem.:Í _ egy Ahhoz képest' hogy honnan indu|tam o|yan pici városbó|.me|ót''.amióta fe|nőttcsapatban iátszom. Nagyon kevés vettem résZ. Pontosabhoszban: a saját cé|jaim e|érése érdekében szÚ távon kitartó vagyok.csak éppenszétszórt.|ega|ábbisa |ányok. naponta kétszeris. az GyerekfejjeI egész é|etemetvégigkísérte' kezdtem úszásoktatásra ]árni.Á^ÁÁ AUVCTUE -ZEI ULEI I I.A kitartás hogyo|yasmit két fáradhatat|an kitartás ésaz a készség.mert magam híjánvagyok.hogy nekem és a novéremnek is ezt ke|| tennÜnk.nagyon szeretem.Lehet. azérttiszte|em ennyire.:Í])':':. Visz. menkijzclpnom _ :z p|qő keresettő|kezdve az oná||ó |akásig. szatérek az ügyekhez. Kiskorunktó| kezdve természetesvo|t. abban kitartó va. nanem volt színházi mú|tja gyon sokat e|értem' Tizennyo|cévesenelső nekifutásrabekerÜ|tem a főisko|áraPozsonysz|ovákuItanu|tam. Ha elkapok egy .mert nem az anyanyelvemenkelletttanulnom.ésa|ázaxa| tegyem a dolgomat. dologke||: .Afejlődéshez fektettÜnk be''_ mondta is e|tudjunk vetni. ha va|amitűpontos. Szprintpm : m:i nverc(gk hamarabbfel Ami az emberi kapcsolatokatilleti. énekórára s ba|ettozni nyolc évesenvo|tsaját |akásuk. és már tovább|épnék. ame|ynek egyá|ta|án _' aá hiszem. hogy ne adjam Íe|már az e|ején. hogy minden este hétkorott |egyek a szÍnházban. Az osztá|ytársaim. ésegye|ismert hogyan vé|ekedik szerzett magának. bűnt hogy ez mive|magyarázható'Az biztos. nem ez számít.va|ójában |.Nem csak azért.

igyekszem fizikai|ag |e'fáraszfe|készÜ|tem.mény reményében' Á|talábanaz erősiti junk. hogymuszáj Az összeállítást készítette: Szentgyörgyi Rita elixír 27 . a kritika.SZTAROKKOZELROL megÍáZássa|. mint az útvona|je|zé.ő L = m .MŰFORDÍTŐ iett energiábó|.Sokszor gondoltam már arra' hogy abba ke||enehagyni ezt a pá|yát és mássa| fog|a|kozni. mert ték'hogy az iroda|omnem Verseny. tÜnk magunkért' |ejártunk edzésekre' és a tá|yomban mennyi .o|yankor is.KÖLTŐ ÍRŐ. Csa|ádapakénta gyerekekke| való konzekvens törŐdésre tö. amikor ember ne adja Íe|' anyagi prob|émáink adódtak: a játékosok ben. kondícióbantartani magamat. nagyokatsétá|ok a kutyámma|.hatatlanok. Azírásra sokka| kéakit visszatapsoIhatnak. ha e|érjÜk a kitűzott Tóth Krisztina csak nem eá sugárzom magamróI. ha va|ami nem sikerÜ| rögtön. nyeket. kitartónakIennibizonyosdo|gokban. hogy az vo|Iez akár az athéni ne túnjön e| a sü|lyesáŐem|Íthetném azt az idószakot is. mind szellemileg.Iepusztu|t'' mind fizikailag. Szerintemaz iroda|omi|yenér. geznido|gokat egytávo|abbi hogy mi a következő munkám. ze|. Ésez erősebb mindenné|. ki ame||ett. hogy nem értekmáshoz' |V]aradnom mestereim voltak' mert mindig azt erősitetAz em. szem. Tu|ajdonkép. és akkor is doIgoznike||.tani.Szeretném'ha látnák' hogy csak ígylehet eredményeket e|érni. Nem konnyen.fé| energiáva|. o|yanok. te|emben hosszútávfutás..o o L . hanem akaramikor ki kell tartanom. vakon.meg két-három hogy e|hagyhatóságra neve|jemőket' én iS ezt tanu|tam ja magát' semmive| se törődjön' ne tartson a szÜ|eimtől.izomgörccse|. FÜgget|enedni ke|| tehát a sikertő|.sok gondda|. AZ hi.kitartóbbak. sok. de nem kéne. hogy egy adott életszakaszbanmit akar megírnl.ki ke||tartani a hivatásom mel|ett. E|keserítő'hogy az én koroszférfi van. Sokat dig szükség van. valamit e| akarsz érni'aá végigmár munka közben is visz. amit csiná|.ö -q L b igaz' hogy a nők hónapokig nem kaptak juttatast'A napi Szerintemmaximá|isan gondok e||enére megé|hetési akkor is kitet. amikor nincs sikerÜnk! Az ember be|Ü| fogalmazza meg magának. Ne akar. mint egy színész. rekszem.hogy így legyen. hogy önbiza|omhiánybó|fakad' de úgy gondo- zésekné| is.junk híreseklenni vagy ha|cé| vagyered.prob|émával végülsikerÜ|t e|végeznem q jogi egyetemetis. így neve|teka poroszos isko|arendszerben szor megbuktattakegy-egytantárgyból' újra és odahaza is. ezéri igyekszem magam karbantartani. BiZos bajnokságokon jó| te|jesÍtettÜnk. vagy anyagotgyűjt.A kitarvá||fájással tás hoZa meg nekem a sikereketa Sportban és a tanu|ásban is. Uszni járok.hétévalatt. Meg ke|| tanulnunk. Nyugalmat kell teremteni magamban. hogy ha valamit ehhez értek! va|aki megtapasztalja. mindennap. csiná|od. hogy a művészeti szakmákban ez kÜ|önösen fontos. Lehet.Egy Íri akkor is Fejben mindo|gozik'amikor éppennem ír. GyerekkéntszeretjÜk a látható eredméis fo|yamatosanszük. Arra.Mindent csak maximá|is eróbedoszatérü| va|ami a befekte' bássa| érdemesvégezni. A kitartásra a mérkőzéseksorán is min. meg a kitartásunkat.mert nem tudom. ber annak örü|jön.de végigcsiná|tam.Az íri nem is számÍthat olyan közvet|en visszacsatolásra. Es mive|egyálta|ánnem szeretnék a mai kor betegségébe. sítenekmeg.és hogy ne hagyja e|téríteni magát! |Vindenkt' nek van határozott be|ső képe arról. a fo|yamatos befektetés akkor is. hogy kitartásra és megbíz. Te|jesen |e visszaje|zés né|kÜ| nagyon kevesen tudnak ha|adni' Fontos a várakozás. ke||. Gyerekkorban tanu|unk meg kitartóan vé. fáradtsággal' kÜszködve is. Es természetesen)árok színházba' és megnyernimérkozést' o|impiai dÖntonis.akkor eÁ az é|mén5t' e|kezdesz. amit éppencsiná|l Ésha AZ nevezem kitartásnak. Most éppen o|yan időszakban vagyok. Ez is a kitartás. mert ez ráadásul még több teré|etbenis kitartó vagyok. depresszióba esni.hanem cé|jainkat. Az ép testben ép |é|ek e|ve a|apjáné|ek. hogy mit szeretne'menefe|é halad. het ró ránk.nem pedig Íé|kéz. nőkre' Egy nó nem engedheti gyerek me||ett. ha nincs visszacsato|ás.de fe|nottként Ezek erőségÜnkvan a részeredményekre. ne engedje e| magát.x L -q I L U c o m o .csak''ji verseketírniI pen rendkívÜ| türe|met|en ember vagyok. dig készÜ| va|amire. mindenfesek az erdőben. De ta|á|kozoma barátaimma|'Fontos. csak így lehet hátránybó| vagyok egyÜtta gyerekeimme|és az unokámegfordítani Így imma|. hogy ki tudjam várni a következő fe|adatot. a kü|ső visszaje|- o . Amikor kétszervagy háromnyugalmat. sóbb érkezik meg a vé|emény. ||yen szempontbó| nagyon jó Egri Márta SZINMUVESZ |om. Az esetek többségében a hétköznapi megvan ennek az oka.. |gaz. és mentem az utóvizsgákra.

tvatthowtvodine
t-És=< SZÁRNYALÁSoK ÉSv Ét-yREPÜ

A'BO-asévek Magas, szőke,de nemfe|emás cipőben' vo|t, szexszimbó|uma de passzolva aTop Gun főszerepét, TomCruisepá|yave he|yett más utatvá|asztott: inkább e|gondo|kodtató fi|mjeiben vá||a|t szerepeket. a nagymesterek jobban gyarapttása, Ma is fog|a|koztatja tudásának minta ve|ea te|ev2iós népszerűség' Cannes-ban beszé|gettünk szakma expóján, a M|PCoM-on.

Madárka . Acé||övedék . Keresztanya. Memphis Belle . Csendes terror . Sze|ekszárnyán. RÖvidre vágva . Ésa zenekarjátszik tovább . Magánórák . A Kincses sziget ka|ózai . Fi|mszakadás . A teremto . Mindenhéten háborÚ. Mária Magdo|na.Vá|ságaWal| Streeten. A sotét|ovagFeIemeIkedés.

l Gyakran Íorgatsz a te|evízió számára. Most Íorgatásáró| éppen egy katasztrófa(tévé)fi|m ilyenkor kiha|unk.e E|töprengsz azon, |ötté|. vagy fennmaradunk? _ Stanley Kubrick Acéllöuedék ("1987)címűt háborús film.1ét egy olajipari vállalat elhagyatott telephelyén Íbrgattuk, ami maga a környezeti

katasztrófa mintapéldája. Legalább tizenötÍajta olyan kemikália található ott, ami halálos az em. berre nézve.Ésmi ebben kúsztunk a ftjldön, ka. tonákat alakíwa. A szennyezett por egy részét még rá is rakták a díszletekre a Pinewood stúdióban folyó mútermi felvételekné]. Sok kor1ársam halt meg az elmúlt években rákban, akik azon a

I o I


o

elixír

SZTAROKKOZELROL
filmen dolgoztak... Stanleyakkoribanmég Iunk, éppen a pillanat teljes átéIésétőI fu. robusztus, erőteljes pasas volt, majd ki- tamodunk meg. A jelenben kell élni. Én a nagy szakálla möebben ]átok spiritualitást. csattantaZ egészségtől gött. de mire tÍzévmú]va nekilátotta TcÍg- l Úgy tudom, az Acéllövedék Íorgatásara zdrt szemek (1999)forgatásának'elég. kor mé|ydepresszióba estél.Miért? _ Két évig forgattunk Angliában. Ekkor gélegyengtiüta fizikuma. Éppen az öltöző-lakókocsimban vár- érezlem e]őször, hogy az életem nem az tam a következő felvételre, amikor a rádió. enyém.Hogy nem énvagyok aZ ura a sor. ban felhangzottMarwin Gaye egyik dala, somnak, hanem Stanley. Ráadásul akko. ami arról szóI, hogy elleptük a Fö]det' túI- riban kapott szívinfarktust az apám. Meg. halásszuk a tengereket.Elkezdtek folyni a halt a menedzserem, az egyetlen ember, könnyeim' A középiskolában oceanológiát aki képviselt, mivel ügynököm nem vo]t. is tanultam, ésa tanárunk azt mondogat- Akkor történt Csernobi]' Akkor született a ta: a világ óceánjai meg fognak halrri, ez fiam. csak idő kérdése, ésha a tengereknek any. l Végü| hogyan másáá| ki a gödörb<í|? _ Nem is tudom... TaIán az önműve]és nyi, akkor nekiink is kampec. Mert a tengeri élővilágképezia tápláIéklánc alapját' volt a ku]cs. Sok Nietzschét olvastam. Az emberiség90 százalékavizek mel]ett l Szintén nem a világ |egbo|dogabb ÍéréI,Iegyen aZ tenger- vagy foiyópart. Ma fiúja... _ Hát nem' Érdekes,milyen fontosságmár bűzleneka tengereink.Nemrég Törökországban jártam. Ellátogattam egy tudata volt. Azt gondolta magáról, kettéamfiteátrumhozésegy fürdőhöz. Nagyon osztja a történelmet: Nietzsche előtti és meghatott, amikor átéreztem, a régikultú- Nietzsche utáni korszakra. Mint ahogy rák mennyire kiélvezték a nap, a levegő,a Krisztus e]őtti és utáni korról beszélünk. víz áldásatt.Mert ]ehet,hogy rabszolgákat Hitte, hogy a tudata és a gondolatai koralkalmaztak az építkezésen. de azértegy- szakos jelentőségűek. Nekem segítettek ségbenéIteka természetelemeive],és az írásai, de nem tudnám pontosan megezek az építmények is ezl az élményt mondani, mi lendített túl a mélyponton' szolgálták.Ezérttartom fontosnaka filme- TaIán csak az életmaga. Hogy élvezem a ket:olyan történeteket meséInek, amelyek munkámat, amelynek révéntávoli helyekbeleágyazzák az embert a környező világ. re jutok el, és új emberekkel ismerkedem ba. Perszenem mindegyik:a mozik nagy meg. Életem arra a felismerésre vezetett részecsak cicikről ésfenekekrőlszól. rá, hogy mindannyian testvérekvagyunk l Vo|tegy vicced Stan|ey KubrickÍi|mren. e Földön. Mindenkiben ugyanolyan alapdezőrő|'. Kubrickmegha|, Íe|megy a menny. vető érzelmek és vágyak élnek. Több az, pasasszágu|do. ami egyesít minket, mint ami elválaszt. be, aho|egy nagyszaká||ú zik katonaidzsipen,terepszínti kabátban. l Nietzschéhez hason|óan te is úgy gonSzent Péteraá mondja:,,Ez itt |sten,csak do|tad' kétrészreosztod majd a fi|mtörté. netet? Modine előtti és Modine utáni kor. aá hiszi,hogy ő Kubrick.'' - Amikor elkezdtema viccet:,,Meghal' szakra? _ Nem' Az ilyesmi amúgy is ttrl van a sa. tál' és...''' Stanley]eál]ított: ,,Ez nem vicces."Nagyonkomolyanmondta.Mint aki ját hatáskörömön. Nem csak rajtam múlik, egyáltaiánnem veszijó néven' hogy a ha- hogy engem választanak-e ki egy főszereplálán élcelődnek.Szerintem egészségesre, vagy valaki mást. Egyszerűen késznek haláIféle]em volt ez. kell állni a megmérettetésre,amikor a lel Egyik interjúkönyvében Kubricktöbbször hetőségek jelentkeznek az életedben. is érzék|etesen beszé| ennek a hiányáró|a l A Klncses szlget kalózai (1995) százmi|nyugatiember é|etében és az értelmet|en |ió do||áros büdzséjébő|csak tízet hozott porszem|étébo| eredő neurózisró|' Másuü vissza az amerikai mozikban, amivel a Viszontih|etetten tesz hitva||ást a földön kí. ÍiImtörténet egyik |egnagyobb bukása vüli é|et |ehetósége me||ett. Ami szépe||ent- |ett' Megsíny|etteeá a karriered? - Igen. Ami nem fair velem szemben, mondás.Te hogyanviszonyu|sz a spektrum végéhez? e két mert arróI nem én tehetek, hogy túl nagy_ Régebben engemis e]rettentett a ha- ra nőtt a produkció költségvetése. Ráadálál gondolata. De mára belenyugodtam az sul nem is sikerÍjit rosszu] a film' élvezheelkerülhetetlenbe. Talán a kor teszi. Be- tő kalózmozí lett belőle. Már akkor tudláttam, hogy a halálfélelemvalójában az tam, hogy rossz irányba tarttrnk, amikor éiettőlva]ó félelem'mert amígezen izgu. Máltán kiszálltam a repülőgépről. Mert a
forgatókönyv, amit a kezembe kaptam, a felismerhetetlenségigát lett írua, ahhoz képest, amire Michael Douglas eredetileg igent mondott, és amit én e]váIlaltam. Ugyanis helyette ugrottam be a főszerepre. Mindezek tetejébeapám éppen akkor haldoklott. Később rendeztem egy rövidfilmet, ami egy kisfiuróI szó], akit elrabolnak a kalózok' és elviszik a hajójukon. Megta. nulja elfogadni mindazt az életben,ami felett nincs befolyása. Nagyon metafizikus film. Csak utólag jöttem rá, hogy valójában A Kincses sziget kalózaj készítésekorátéltérzéseimet doigoztam fel benne. I A Madárka (1984) fószerepének e|vá||a|ásáró| töprengté| Me| Gibson házában, amikor egy madár nekirepü|t a terasz üve. gének. A kezedben ha|t meg a szegény pára. Gibson meg vo|t győződve ró|a, ez égije|.Vo|takhason|ó, sorsszerűnek tűnci történések az é|etedben? _ A legnagyobb áldás mindenképpen az vo]t, hogy találkoztam a feleségemmel. i volÍ,az első, aki igazán hitt bennem. Amikor elmondtam neki, hogy színész Ieszek, nem nevetett ki, és nem kérdezte, hogy mégis hogyan képzelem el ezt. Neki magától értetődő volt, hogy képes vagyok elérni a célomat, és sikeres ]eszek választott hivatásomban. Az ő belém vetett hite kölcsönzött nekem olyan mértékú tjnbizalmat és erőt' amivel nem rendeikeztem korábban' Néha úgy érzem, csak ennyi keII a boldoguláshoz: va]akinek a beléd vetett hite. Szerintem ezértvonzódunk a val]ásokhoz. Mer1 nyáj vagyunk. Akiket terelni kell. Időnként felbukkan a tör1éne]emben egyegy olyan alak, mint Beethoven, Picasso vagy Stanley Kubrick, aki olyan zsenialitássa] ésönbizaiommal van megáldva, ami meghaladja a mi átlagos személyiségiinket és annak korlátait. És e képességeketegy új művészi kifejezésmód megtalálásának szolgáIatába állítják' Iegyen az új festészeti stílus vagy zenei újítás.ik mennek a saját fejiik után, szakítva a megkövesedett sza. bályokkal. Ahogy Picasso mondta: ',Harminc évembe került, hogy úgy fessek, mint egy gyerek." Ritka, hogy valaki rendelkezzen ezzel a megkérdőjelezhetetlen, eltérít-

hetetlen hajtóerővel. Mi, a többség követók va. gy'trnk, másokban igyekszünk megtalálni ezt a pluszt. A szüeinkben, a társunkban, a kapcsolatainkban, a barátságainkban. Kriston Lász|ó/Cannes

elixír

29

Létezik ,,haszná|ati hosszúidő óta egymássalversengutasítás'' a vi|ághoz' ve próbálkoznak ennek a model]nek a ]eírásával, mert aki ennek a A minket körÜ|vevő birtokában van, kontrollálni képes je|envi|ág minden az éIeIeI és annak minden köríllményét. Ez a sége egy rendkÍvÜ| ..használati utasítás'' ősidők óta hozzáférhető intelligens rendszer volt a Földön, azonban ku]turánkéntváItozó' hogy mekkora tömeg érhette el, ésha elérte, mirészeként lyen módon rögzítettevagy adta tovább. mode||ezhető. jelentik
'qkíÉ|!t.Íi!T:'lgorq.

maradt ugyan, de valódi jelenté. VédasérÍet|en se ésa hozzátartozómágikus gyakorlatoka vallásosságperifériájára szoru]tak. A véddk tökéletesútmutatást adnak a ..ftldi Megtanítanak mennyország''megteremtéséhez. haszná]ni és uralni saját erőinket és a világ teenergiáit,hogy ezzeIkorlátlan képességekre hessÍirrk válhassurrk, bőszert,ésemberfe]ettivé séget ésörömöt teremtveéletünkben. zajló titko]ózás azonban kóA több évezrede A Védók a legrégebbi forrását ennek do]taezt az eredetiüzenetet'ígymind a hozzámegaz ismeretnek. Feldolgozásuk és megértésük férés, mind a szövegek valódi értelmének azonban nem mentes a nehéz- fejtése csupán egyhatalmi ésszellemi elit kivá]tségektől' mivel egy,a maitól tel- sága mindmáig. AVédd,kból az emberek áItaIá.Ít{'3ir{.Bi' jes mértékben eltérőgondolko- nos tömege számára közzéteitismeretekelkerü. éscsupán vallásos dásúku]tura stílusában, allegó- ]ik a valódi tudás felfedését, riákban, versekben meg hitrendszereket fel' őrizték építenek 1 Az ősi tanok szerint nem létezikszakadék Isa szellemi kincset. Ebból fakadóan valódi ér.telmezésijk na- ten ésember között. Ha emberi nézőpontunkat gyon hosszú időt vehet igénybe, az isteni nézőpontbahelyezziik, nyilvánvalóvá .! ésa róluk szóló mí ;,' éscsupán egy szűk kör számára válik' hogy az istenségekkel hozzáférhető. toszokkalvalój ában az emberi tudatbanzajló fopróbáltákleírni. A Véddkat az Indus-Szaraszvati civi]izáció lyamatokat hagyta ránk, gondolkodásmódját pedig a tantra Az őstantrikusszemlélet értékes esszenciájámár régenátszivárogelőképeként őstantrának nevezik. A civilizáció ból bizonyos motívumok leigázása után ez az ér1ékes szemlé]etrendkívütak a nyugati civilizáció exkluzívszejlemiműhe. li maniprrlációkon és torzításokon esett át. Az lyeibe,valamint a mágia ésaz alkímiaalaptéteazt követő vallási rend, a brahmanizmus térhó- leibe, azonban ott is csupán egy szűk kijr férhekapcsolódó modításával az őstattra szövegeit tartalmazó négy tett hozzájuk. Az ijzleiliélethez vallások, a filozófia ésa tudomány

30

elixír

Ezekben ráadásril nincs is hiány.ésnema tú|é|ésért Ío|yik a harc' akkor kiÍinomu|t az é|et művészetének iöhet gyakor|ása.. B. . életeproblémái pedig továbbra is megoldatlanok maradnak. április 1y20-21' (1 0-19 iráig) JeIentkezés ésrészIetek a www. MARTCA BEMUTATÓ ELŐADÁS ldőpontja: 201 3. taláIhatómindaz. elixír . káma. R.ésnem sorolható máshova. hogy. ésa mai korbanhasználhatotudástkaptunk a legősibbforrásból. de a valódi mélységet kihagyva. Melinda nagyon szorakoztatnan és színesen mesél. va|amint az adott remtésben is' Használhato vinhek megÍe|e!ő személyes beavatást latokatszereztem' RendkÍVüli volta Répzés kaphatnak a resztvevők. jeIentkezés A részvéte| ingyenes. könnyen felfogható '.lB munkanapokon óráiga -349-5933-as +36. pedig ezéft rengeteget nevettem. reménykeltések és információk gyújteménye.Atanfolyam ti tanokértelmezését.. amelyből nehéz megtalálni a kivezető utat. (3napos workshop) megkímélve ígymagukat attól a z(irzavarlól' Bevezetés a védikus alkímia és amellyelmáshll talál kozh atnak. B. főként channeling (csatornázás. K. a WWW. emberisteni teremtő lényként (38EVES) B. (29ÉVES) SZ. amelyek jó irányba vezetnek. Az. . Aziljlrányzatok.'' a|kalmazott mágiagyakor|atiába a modem ember számárareá|is. A képzésen tanultak A workshopokon e|mé|eti ésgyakorlati segÍtségéVel beindultak a Íolyanatok a pénztegyaklrlati tapasztaoktatás Ío|yik.amit a mai ember keres. a testmezőiket.A kereső könnyen ráakad egy-egy érdekességre.akik most A BŐSÉGÉs vRoYorurEREMTÉS kezdtekel érdeklődn| mefta legtöbbet MÁGÁJA kaphatják: tiszta. hogymostitt negkaptada lényeget.IiÍesutÍa. Vannak azonban olyan ezoterikus vagy szellemi mozgalmak is. kerültem önmagamhoz.hu honlaoon. Használható tudásaz ezotéria . és új dimenzióba emeljük az emberi éIetet.. amely vala. a New Age részeként nyer publicitást. az ezlterikusvilágrol. négy Íőa|appi|léÉnek dharma. szerda 1Bórátó|. amely eiébekerii'l. jól átlátható.(34ÉVES'.. E|ső|épésként a résztvevők megtanu|ják megvetni |ábukat az anyagban' majd megtudják'kikők va|ó1ában' hogy megteremthessék vágyott he|yüket a társada|omban ésa munkájukban.. máztóIlecsupaszítoft használható tudás. Az útkereső ember nyitott minden újinformációra. ami zűrzavart eredményez. amely óriási reményeket ébreszt berrne.LIFE SU T B A dern önfejlesztő technikák.lgaziút! Vallásos útvesztőiben. végén a beavatás!'. (38EVES) r PAL(45EVES) újmegvilágításba helyezte a kele. A Véddkbanugyanis meg. utóbbi néhány évtizedben az ezoténa piaccá nőtte ki magát.IiÍesutra. rengeteg információt tartalmaznak. Ezért ez a mozgalom a legszéIsőségesebb nézetek. A'70-es évekóta komoly mozgalommá alaku]t New Age mára gyújtőfogalommá vált: bármilyen információ. a történetek negjegyezni segítettek a tanultakat. hogy közelebb visz az aranykori tudáshoz. móksa) |épésre a lépesÍő| ü5rtÉnő e|sajátÍhásán vezetnek végig. hiszen ma már nem tiltott az ezoterikus irodalom és a szellemi utak terjesztése. azt a a tudást. az életegy leszúkített tartományára fokuszá]nak. A szel]emi források azonban megfelelő újraértelmezésével ]ehetővé vált. amelynek semmi köze az élet problémáihoz. ésazlknak is. anikorbevette kapszulát.'l teIeÍonszámon. ésmeglepődve fogodtapasztalni.. ésa védikus kozmológiát ötvözték a keresztény kulttrrkör misztikájával. február 6. Ezután megtanu|ják egészségesen ura|ni a saját univenumukat. médiumitiís)útján megsziiLletik. amivel végre tisztán . érÍhető ismereteket. |dőpontja: 201 3.hu honIapon vagyteIeÍonon 'l1-.. amelyre bátranépÍtheted a mindennapjaidat. a piros és szembesült a valosággal Szellemi utazásom kardinálispontja volt eza Wlrkshop' Köszijnöm!'. P J' (57ÉVEs) a|ka|mazható módon. LIFESUTRA akkor . A végső pedig tanítás az univerzá|is síkon va|i |étezésünkrő| va|ó ésaz azza| összekapcsoIidásriI szó|. a motivációs módszerek mára számtalan nézőpontot kölcsönöztek ebbő] a forrásból merítve.amineksegítségevel az jelenikmeg.akik úgy már sokattudnak érzik. ésegy kicsit is azzal kecsegtet. ám ezek attól működőképesek' hogy gondolkodásukba beépítették az ősi keleti tanokban megtalálható alapelveket.. gyereel. hogy átvegytik @ LiíeSUtrO A LiÍe Sutra-tanÍo|yamok azé|et (arha. főként a New Age. a kapcso|ataikat ésa jábzmáikat' o Haa harmónia mint mármegteremtőa|ap dött. . ezek között azonban nagyon sok a bizonfl|ást nem nyert vagy a végletekigmenő közlés. ARTHA szellemi örökségünket..Nagyon rendszeft és egyszer(Í eszkiszt kaptam. mintNeo a Mátrixban.Kaptam tátok' Úgyéreztem magam.világos. va|lásos és ''Egyújvilágtárultki előttem'Közelebb mitikus színezettő| mentesen.már nindentelolvastál. Eközben azonban az ember mindinkább belekeveredik egy olyan szel]emi labirintusba.NIK0LETT egyszemÍjveget.Egyaránt aiánloma Life Sutralanfolyamlt azlknak.Haugyézed. ahol rengeteg könyv és szellemi út gazdagítja a kíná]atot. A mai ember a technikai fejlődés ellenére sem tudta megválaszo]ni az életnagy kérdéseités megoldani a legalapvetőbb egzisztenciális problémákat.

ttlsabban a világát jelentó Í'clnőtteknck. emlék Édenkerti elixír . a tudós' let dicsílret. s eZ a szó'. s. a ? 9. Mármint Éva kí E kót végletk(izött pedig ogy tudatosan tett emboriség utt1bbihoz tartozik a minden-lébelrra (llt éltltbcnaz értolmesfelnőttkíváncsiság váncsiságból t(lpte le és kóstolta nlcg kaná1.siság kora gycrjó eledclnck és tetszetősnek vélte a gyüvezett átlagcmbrlr is (létezikaz ilyen tlgymtlkkorban jelentkczik először. amikor a megtudni. . anrit sclha ntlrn lehet kitllégítcní.. kiderrteni hacld lássa. mivcl nem a kíváncsiság dijntötte ol a frissen'torem. mert úgvneaz sót művész../'' rosszindulatútúlórdeklődés.jó és töpreng arnit nem il. Még lehctííségot. ha nom sikerels is az ercdmény' mtlgórtrl A kíváncsiság olyan nemes az t:rőfcsz'ítést.e o o ? o ? ) q./ _ és dolrlg. p rtn. atnelytlket jobb lennc a sötétbcn hagyni' (Az ! akércőjel aZ i strlcrctlen n agyvilágn ak.Kíván'' Érdeke Kíváncsiság. Öszt(inzr a kreativitást tis a lclemónyes. és reggcltől estig meg sem á1l: mi? hol? pemikor?. étvírgy' azon.clett ki? kit. mit-lehct-eipltltykálni típusír gonosz tudásátiltcltt gyümölosöt a .Mi lenne' ha. -s . mindenckÍ. a kezdíldlk Így dig: miért? szomorúan . Va|amit.) A kívánr.ígv is vógződik.. Énis azon Vagyok. zorintem ugyanis a kíváncsiság az cmbtlrisóg egyik legnagyobb kincse.. tudja mefrcgyczni a vírlaszt. jövőjét. hogy a vinagyon idős ember Íblyamatosanismé.socla. tókat nyitogat.Érdtlkestllgondolkodni 1ágteremtósénekbibliai történcte szerint ttllgeti ugyanazt a ktirdést. hanenr mcrt . a a kutató.kívánatos az apró cmbtlrke szakadatlan kérdósektlt írltalán?).{ ELJEN . Allandóan új aimányt ós a művészctet. nak fájárril../'egc'/.. séget. úi lchetőségtlkre irányít fénycsóvát_ néha olyanokra is. úi utakra vtlzcti a tudrl. Ntlmcsak azÓrt tcttc ezt. amikor vclltaz a nliközben kipróbírlva|ami Íiiss möIcsöt.végzia dolgát. ittésmost. nri történik.á Q.

akinek a valóság iránti kí- nult Dr. Jó esetben mindössze jenéző vállvonássa] felelnek az ilyen kérdésekre. amíg nem kap megfelelő válaszo.más szóval kíváncsi. . nunk a saját lábunkon. feledkezz meg aZ eleganciáróI!'' látni a materialízmus keretein. Mint tudjuk.Ő 1egalábbőszinte volt. köztük az Ji-king' a tarot.. Egyik fő érdek]ődési köröm a holisztikusmedicina.kint'' meg kell á1l. ott .venc példám erre egy kiváló kanadai orbeszél. akár a világmindenség természetét. csakhogy mindez megmarad a árad felénkaz információtömeg. akik min. még nyolcvanévesen is egyszerre több könyvön dolgozik. Hogyan is ne tenné. Fordítási félreértésről van sző: az alma latin neve malus. ben titokban elolvassa az aznapta szóIó asztrológiai jóslatát az újságban. földi keóhaját számkivetéssel éstöbbféIe serwe] büntettemeg a haragosÚristen. Ettől persze nem lesz nagyon népváncsisága örökre megváltoztatta a v1lágró1 alkotott elképzeléseínket'Hozzáfűzte: . kérdéseket föItenni és lálkozással helyre lehet hozni a pocsék nem megelégedni féligazságokkal éscsa. aZ egyetlenösvényen. Van szeméIyestapasztalatom ezen a téren. Mi lenne.sok mindent meg kell kér.ki. pedlg az Edenkert Bibliúból Mellékesen ismert földi helyén nem termett volna meg az aima _ Évafügétszedetta fáról. és addig nem nyug.és gyakran fel keli tenni a dala ls.Mindkettőnek komoly szakirodalma van. hiszen minden embert elsósorban a saját sorsa és a közvetlen jövője érdekli! Az viszont nem mindenkinek jut eszébe (ésnem is olyan érdekes. egyszóval erőteljes. örökifiú kíváncsiság.érdekli a téma. testi-]e]ki-érzelmialapon végezte munkáját sok évtizeden keresztül. mint a taláIgatás)' hogy jtivőjét nagyrészt mindenki saját maga teremti meg' Legmagasabb szintjén a kíváncsiság komoly témákat feszeget. Siegel ''lázító'' módszere sem nyert általános elismerést kollégáitól.ményeket ér eI.nyeit. viharos e]lenkezéstvált gyogó agymosó technikákkal igyekszik ki az olyan szaktekintéIyekből. hogy mivel nem ne felejtsükel a jó és a rossz közti kü. A kettó összekeveredettvalami.működő medicina általában jobb eredség komoly. mizár óIag materialista hozzááIlást tekintik lyen kimenetel várható az ő esetében _ tudományosnak'ésannak jegyében vég. Rossz betegen Dr. Ha aBonban pszichológiai szempontból vesszük szemügyre ezt az id'őtlentörténetel. jelképes motorkéntlátja el energiávaltovábbra is a kielégítetlen étvágyú. majd hozzáfíizte. rossz esetbenNew Age-ostobaságnakkönyvelik el' több rendbéliudvariatlan megjegyzés kíséretében.ám ezt a fordítási ferdítéstszámtalan festő.ozat. kat.és böIcsességre akarunk szerttenni'tudatossá váiunk. És ha egy-egy ujszerű hogy alig marad időnk önálló gon..központú váIt.különös tekintettel a test. próbálja felkutatni. Ked. Egyik sem forradaimianúj avagy merész téma. dését A kétszéisőség holisztikus. hogy az úgynevezett táplálkonyabban szerepelnek.szabadjonmegemlítenem' hogy az a bizonyos katasztrófát okozó gyümölcs nem volt alma. kíváncsiság észre a hiányát azokban a tudni akarja a kezelés időtartamát és tudományoskörökben' amelyek mind a meilékhatásait. akkor kiderül' hogy Eva kihágásából sziiietett meg az emberi tudat.eredmény mégis nyilvánosságra kerül a sűrún.. érdeklődik. mint a kizárólag testmindnyájunkkötelessége ébernekéskí. Szerinte ... valahol középen. régimódi. ősszüleink szebbnél szebbábrázo]ásával_ almástul. olyan kutatás világában.. a gonosz pedig latinul malum. mondja megvetóen a felvilágosult egyén' miköz. aki nyitott értelemmel és Az elveszettkérdőjel Mi érdeke|? A kíváncsiság sok szinten múködik. Legalsó fokán arra csábít.ésszélesebb' holisztikus szemszögból keres válaszokat i\szerű' kérdésekre.a rossz beteg könynyebben gyógyul''. ami próbál túl. Mihelyt kíváncsiságbólelkezdjükvizsgálni a jó ésa rossz közti különbséget.ésbizony ez meglepő fa a bölcseségérI. Ésha már itt tartunk.Ha a valóságot akarod bemutatni. továbbá a táplálkozásterápia.aki csak nemrégteremtődött meg Ádám bordájából.psziché kö]csönhatására. nem ér semmaradjunk ebben a lármás világban. van-e esetleg más eljárás is. ott találjuk a remek újítókat' kisgyermek kedvenc kérdését' mármint mint például az immár nyugalomba voezf hnorl miÁrf? 'A tekintély iránti vak tisztelet a valóság legnagyobb ellensége''. mostanig e]ért eredmémai napig a hagyományos. mint ahogy Dr.média jóvoltából. tudományos képzettségre. soha nem is fogialkozott l ö n b s é g e t ( e n n y i v e I t a r t o z u n k E v a veje. anyánknak). szabályoznt mindennapi életünk(ésfo. amelyetérdemes követni. sokbuktatósösvényén.hogy a szerú hagyományos körökben.meglepetve venné hanem kérdéseket tesz fö1.ameiyek igazolják.. tüskés.és a társadalmat még nemrég vosprofesszor. Siegel az olyan pácienst érti. Bernie Siegel amerikai sebészprofesszort _ több könyve magyarul is megielent _. test-lélek-érteIem alapon között.Ugyan. a politikusokztjme hosszan mellé. mondta Albert Einstein.den újszerű hozzáállást elvből.akár az emberi szetv ezet döbbenetesen bonvo]ult műkö- szíwe1.n tilvttrl\ztu^ lN / -N t-tr^\t / . és a fügefalevél is onnan származott' Honnan tudom mindezt? Kíváncsiságból utánanéztem a modern bibliakutatók szakirodalmában. szik.ésszobrászművész tette úgymond hivatalossá. lóka magyarázatokkal. letét. gyasztóikötelességeink) valamennyirész..A hirdetőipar világszertera.dás és szakértelem nélküi elvetnek. újabb betegsegítő módszereket próbál kifürkészni. aki egyik elóadásában kiszabáIyoző erkölcsi elvek egyre halvá. zik egyébként kiváIó munkájukat. kutat. akkor elvetnekmindent.ahoj nincs szük. hogy próbáljunk bekukucskálni a saját jövőnkbe: ugyan mit fog hozni.és kidobnak bennünket az édes tudatnélküliségÉdenkertjéből. Szerencsére van az éremnek másik oldőjeleznünk.Hogy épelméjúekzásterápia merő badarság. ezenkívüI betegeit is szokatlan magaviseletre buzdította. ahogy számtalan háIás betege és olvasója emlegeti. és hogy optimális tápváncsinak lenni. a rúnák vagy az inga. Kutatók világszerte halmozzák a bő statisztikákra alapozott tanulmányokat. Ha Einstein ma élne.Micsoda butaság!''. mire készüljünk fel? Manapság sokféle Segédeszköz áll rendelkezésre. ha korunktól függetlenül egy kis darabkát mi is átvenBeata Bishop nénkbelőle? (London) elixír 33 .. és el ke]l 1ndulnunk a külső-belsőfejlődés köves.jelentette.' óhaj ÉvátóI. gondolko. dolkozásra.táplálkozás okozta károk nagy részét. és mit. kor a legelsőbibliafordítások idején a sötétközépkorban. aki nem fogadja el szó nélkül az orvosi utasításokat. Minden irányból Igen ám. Bernie.

az óriási kőkörök' a gótikus ka. megarchaikus társadalmak egészéletét Délhatározta a kozmikus szemléletmód. A kozmikus szemlé|etmód A korai civilizációk embere sokka]bensőkapcsolatbanállt a csillagokkal. tot. minden Amerikától a Távol-Ke]etig ősi cimélyen vilizációban és népcsoportban benne éltannak a kozmológiának az ismerete. tedrálisoképítésével rt-rlt A földi építmények ésa a csillagokhoz. A premoderntársadalrnakban szÍmbo]iaz kusan megismétlódött a világ teremtése (városépítés. valamint a közösségi ilnnepek) arra szol..az uralkodó osztály megalomániáját tükrözték. az emberköze]ebb ke. hogy életben tartésemlékezetben sák az égs eredetet ésa kozmikuskapcsola. le. alapítás. fti]fe. a piramisok. a 34 elixír . pei. A szertar1áéskozmikus jelentést sok (a házasságkötési és halotti rituálék. hogy alkalmas legyenaz emberi éIetre. amely szerint az istenek az őskáoszbóI megalkottáka rendet' s a világ megteremtése után termékennyé tették a ftjldet.Robert Bauval 1994 púlikált e]rnéjete szerint a piramielején sok a csillagkép csillagainakftildi tiikörké. hogy a föld és az égkozötti összeköttetést keresve minél köze]ebb akartak kerü]ni az univerzumhoz' ahonnan _ hitük szerint _ származnak.amelyekaz égbolt képezik a Földre.amintfent' úgylent'' elvét' Egyiptomi egyezések A legismer1ebb csillagkonstellációs megfeleltetés a gízaipiramisok ésaz orion csillagképhasonlósága. csillagok kapcsolatátlépten-nyomon dezhe!. egyesteríileteit tesek. gáltak. Ha azonban megismerjük és elfogadjuk az archaikus társadalmakban é]t emberek gondolkodását. A három piramis _ a Kheopsz.Gondoljunkcsak Stonehengere. megvalósítvaezzel az . templomalkotó cselekedetek során.mezőgazdasági terme]és) ami által mindezek szakrális jelentőséget kaptak.ajlamosak vagyunk kijelenteni. Az világmindenséggel. A hegytetőretelepiiit szent városok. a ségesebb mint mai utódai. akkor megértjük.vagy bizonyos napokon a napsugár pontosan keresztühalad rajhrk. hogy az ősi kőépítmények _ példáulStonehenge vagy a viépületegyüttese lágszerte emelt hatalmas piramisok .iik: sok ősi épiilet bejárataegy adott csillag irányába van tájolva. Newgrange-revagy ChichénItzá nagy piramistemplomára!Vannak épiiietegyüt.

metikus ismereteketközöItek a látogatókGraham HancockésRobertBauva]1996. találhatók. amelyek leképezték az égboltota A piramis .e tekergő'hosszú csillagkép halmazt képezile a megfelelóhelyr. fele|ő a Rám-hegy ésa Magas-hegy. I(hephrén ésa Mükerinosz _ az orion csi].méretarányaikkal.lgyó (núga) mitológiában' rögök által Letopolisznaknevezetthely pe. mint nagyon kevés helyen.hogy mélyen jelképezi nyékén. 2500 körtjLlnézveaz égboltot' nem visszatér a bencések hatására kialaku]teurópai gó.A középső három csi||agnak meg.úgyhelyezkedikei. amikor a szobor megörökölt monumentálisépületek pontosan precízvárostervezés.kőműveseksok rítusukat Egyiptombólere. egyiptomimitológiáhozhasonlóanitt is a mok. elixír 35 . amelyena halott 1elke földre. Az erőközpont a Pi|is közepén ta|á|ható. A Tejutat a kanyon alján kanyargó nek idejéna királykamra szellőzőnyílásai mutattak' az elméletet.ahol az emberekbő]istenekvá]nak')ne.csillagképet'Az épületek által kirajzolt piramisok Az e|rendezés ugyanaz. és nincs kizárva.ugyanis a főútjamentén Egyiptommai és Atlantisszal? Sokan úgy ezt megerősítették a rajta látható erózi:ós elheiyezkedőépületekpontosan a Nap.Ieképezésekrodalmát. e. A Szfinxetúgytájolták' hogy a . nek ésAtlantisz pusztulásánakaz idejét fedez. az égbe.ésezeket vizsgá|va összekötve azta rajzo|atot kapjuk hogy_ kiiüsőhaÍásra a vízen he|yezkednek együtt s Vona|akka| jön létre mint is |átható.egészkultura minden Kecalkoat] a Napot.vai]ás között _ anná] is inkább.A Tejutata Nílusjelképezi. a napéjegyenlő.Ameri kai orion.. e. S vajon mindez hogyan függ össze a tavaszinapéjegyenlőség idején A város égitérképaz orosz|án csillagképre tekintett_ s mind. az égbe törő templomok teljesa tiikörkép' mert e]csavarodik az oriA Mexikóváros me]letti Teotihuacan tikus építészettren on öve . A többek között a templomosok és I(r. a szabad. hogy leképezik a Draco pontaz Arpád. is. A kÖmyező helysé.3lviIágbejáratának''. i||etve a kör. Horváth Gyula száradtfolvóval reprezentáIva.az egyiptomiÍzisz-kriltuszból nyomokis.csillagának megfelelő helyeken. Az szinténmegtalálhatók az orion csillag.vélik. ha ezeket az égitesteket rendre csak deztetik.a város. tották? iriási jelentőségű dolognakkellett zésbennagy pontossággal lennie az egészegyiptomi civi]izáció szá' Uránusz. ísszintén kép fő csillagainak földi megfelelői. Fe|téte|ezhetően emiatt ittaz energiáknak o|yan özön feltételezettdátumát és Atlantisz a FÖ|dön' ame|yik az égbo|ton pusztulását akarták közölni az utókorrai.földi megfe. a vi|ágon Mindenesetre II.a megfelelőnaptávolságban. 600 körül betelepedő nyékén található régifrancia Notre-Damevel mutatták ki' hogy a Szfinx sziiLletése is aztékoktólkapta.Az tenkiráIlyá nyilvánítottaönmagát. hogy a gízai Coloradofolyó jelenítimeg. Louis Carpentierszerinta Párizs körban a precessziósasztronómiaSegítségévet azoktó]a Kr. termé. zeLben ábrázolja a csillagképet.konstel]ációmeglepőmódon abban a helyje|zi.uár. ahogyan pedig pontjának pá|os Megint ez fényűt a |egnagyobb. Íákezt a várost' a Teotihuacan(. 10 500-banazonbantöké.világközepének'' pedig az .csakrauartinná.. rendszerbolygóitjelenítették ered. 1787-ben..bodzsaiAngkorban a templomoktöbbsége Orion nyék te|epÜ|ései közöttis.s herletesvoit az egyezés' a ftildi objektumokaz hata]mát.Senki sem tudta. kik alapítot. hogy egy. PiIisszent|ász|ó) szintén az 0rion csi||againak megÍelelő-1300 között éltea fénykorát.díszítményeikkel akkori égi konste]Iáció tükörképei.Siva ftildi lakhelyén. mint az egyiptomi eseté. akét sziklafennsíkok méghopi indián De vajon mi lehet a kapcsolataz Orion dahszuri _ a Vörös ésa Tört _ piramis az amelyekenegy évezrede köoriontól jobbra található Hyadok csillag. e. s az eirende. és azt állítja.pülésekromjai találhatók az orion többi zöll? Egyrésztaz. ami által minden (mesdk) reprezentálják' f<jldi ésisteni tudás letéteményese lett.DIlVENZ|ŐK Az angkori templomegyuttes Ezoterikus vé|emények szerint kü|ön|eges kapcsolat vanaz Graham Hancock elmélete szerint a kamcsi||agkép és a Pi|isben ál|ihárom hegy.virágkorában messzire kiterjesztettea Isten dicsőségét és hatalmát hirdették.hivatalos' építésének idején' Tejíltaz az égiít. Ugyancsakősi indián tele. erősebb Bár a Khmer Birodalom800 és mok ta|á|hatók. és zötti kisbolygóövezetetis pontosan mu. mára. A csil|agkép további négy mindegyikéné| kolostono. akiket lenyűgöztek a templomok a Földön képezikle a Szíz és a csillagképének égir ajzát.ós a Draco.banés1930-ban hogy valójában egyiptomieredetű_ ésinami után a megmaradt at]antisziak a tékföl! Ráadásul a Mars ésa Jupiter kömonda szerint szétszéjedtek a világban. Mahendraparvatában.fa]vakálltak.. a Neptunuszésa Plútóis * no. Az A középkorbanis éptiLltek olyan komplexuegyenesenkeleti irányba. a gö. és szöorion négymásik főcsi]lagahelyén piramismaradványok vagy romterületek orion övének három csillagát elszigetelt vetséget kötött Sivával. mert a erőforrását ennek a megörökítésére kap helyet az templomoshagyomány folytatói.az évszám| gek(K|astrompuszta' Rári-hegy. a Krr]en.A gótikustemplomok kell vizsgálni. méghozzáegy ma már ki. elképzelhető. A hopik koz. tobzódása.I(r. hogy a Nagy Piramis építéséGraham Hancock továbbfejlesztelhe ezl en. 10 500 kör. e. a három hegytő| körbevéve.e.Dzsajavarman nagyonkülönleges körii{ményekközött alapította bi körüvéve.hogy a kereszténység Szűz Máriája meg méret.Kr. lathoz is.másrésztaz. Ráadásu]ekkorra teszIkaz ózönvíz. ze]hetőtehát.Az amerikai Grand Canyon környékén hegyre szorítva. 1846. _ az épiiLletekkel pontosan e|. istenkirályságot.lemben Sziiletett meg. erre aZ időszakra tehető.A TemplomoslovagrendJeruzsá. szetesenaz ottani tájolásnak megfelelő.kéntis szolgált.Ellenségeitől lagkép rivének három csillagátszimbolizál. hogy a V. e. LepenceÍürdő. ja' méga méretarányok tekintetében is. 10 500-ben mutatkozott.szent áIlat a délke]et-ázsiai dig a Szíriuszcsillaggalazonosítható. Elképgyökerező kapVajonmi történhetett Kr.lelőjét ségidejénfelkelő nap irányába nézzen.a csolat van a templomosokésaz egyiptomi temploma fordí Nap-piramisa Szaturnuszt.kal.az orion ésa Draco csillagképre fennsíkot az összes építményével együtt mológiájábanaz égboltnak ezt a területét nevezik. ben: a |egha|ványabb csi||agot a |egkisebb hegy a |eg.arányosan.nen már egyenes az iÍ az atlantiszikapcsoegy csoportjukmegalapította aZ egyiptomi tatja a város.

. típusú cukorbetegektöbbségekozép több ismerette| ke||rendelkeznie betegsé. i||etve miután |étrgöttek. a teIÍtett zsÍrok. A haj|amadott.!o D o ki. de e|engedhetet|en a táp|á|kozásés |abbak is megbetegedhetnek. ame|yek az é|etminőséget. Csak ko|csönös ésrendszeres tek a|apján kivédhetet|en. ban és egyszerű szénhidrátokban(cukrokban) gazdag táplálkozás' A betegséga ma. haj|amnak. sőt veszé|yeZetik az é|etet gondoskeze|éssel Kialaku|ásuk azonban Szerencsés esetben.A betegségakár 1O-15 évenát rejt.de a többi rizikóÍaKor védhető. legtöbb kés|e|tethető. nnek egyik |egÍontosabb fe|téte|e a cukorbetegség korai fel.de jó|karbantarthati anyagcserebetegség. szövődményeket jelentősen rontják is. ismerése' majd a szénhidrát.ö Az egyre rom|i anyagcsereá||apot.A GUKoRBETEGSÉG szövőorvlÉruYEl (diabetes A cukorbetegség mellitus)ma már Ugyan sok nehézség árán. az otven évenfe|Ü|ieknek15 száza|ékátérinti. tős szerepe van a családon be|Ü|i az azonos táo|á|kozásmidnak és étetmid.9 L kor már a szövődmények okoznak panaszt.É nak.E -E ve marad' sokszor csak akkor derÜl ki. életvite| is. tÚ|sÚ|yos vagye|h2ott. mive| az in|á|kozásmidda| ésa keze|Őorvos utasításai zulinterme|ő sejtek 90 száza|éka autoimmun A mai orvosiismereszerintigyógyszerszedéséve| vagy inzuIin. vaIamint a feIe|ősségte|jes a mozgásszegényéletmód. gyar lakosságnak majd 10. és zsíranyagcserekarbantartátápsa a dietetikusá|ta|aján|ott éIetmódvá|tás. részben mege|őzhető. Ehhez a cukorbetegnek egyre A 2. amiben je|en.típusú cukorbetegség még vagyfiata| felnőttkorban kia|aku|. egyÜttműködésben érhető e| jó anyagcsere-ál|apot.és időskorú. a esetben sÚ|yosságuk csökkenthető. az á||anL gyermekAz 1. ami.folyamatban elpusztul. de fiatagérő|. Megfe|e|ő keze|és hiányában viszont okozhat. adago|ássa|. Je||emző ra1uk elixír .

|tekA szem és a szem körü|i szövetek minden ezek hatásáraétvágyta|anság' fogyás. a károsodás kizári|agpupi||atágÍtást követóen. típusú válik.A magasvér. ha épek |ennének. va|amint hegesedéssel szövődmények Jó|beál|ított cukorbetegné| amiideghár(ezkevesekné| (és va|ósul meg. amelya véráramba kerÜ|' nése(inzu|inrezisztencia) folyamata A veséka megnöve|tvizeletmennyiségge| Az e|sŐok a normá| sú|yú 2.májú) betegekesetében A rezisz. A rosszu| kezeltek vagyazok.szabá|yofenná|li. A vérben a sejteka fe|szaporodott zsírsa.Íokozza a fehérj+ a normá| tartományban.szemfenéki vagykésle|tethető. Ez a vércukor. tÍpusú cukor. A re tinaafényingert áta|akÍtja idegije|lé. ésáteresZi a vérsavót. a másodika betegek 85 száza. a szív. szenehéz elérni. a normá| testsú|y' a Íizikai aktivitás' a kiegyensúlyoperme|lőzése.rabban' minta nemcukorbetegekné|). a kívánatos értékeket megha|adi gáto|ja vércukorszint szénhidrá e|ószörszó|őcukoná alaku|. a|mafor. Ezeknekaz e|őző át|agos ekkormegindu| azÚjér-képződés. mintaz a|apbeteg.|a' hogyaz aminosavakbó| sző|ocu. típusú cukorbetegségben az A megeme|kedett cukorszintte| kedik:a g|ikogén visszaa|akuI sző|ócukoná. következik tenciamiatt. Ke||ő cukorbetegné| éhgyomorra el|átóerek fa|án 1-1'5 óráva| ke|etkeznek. mígaz a|Ía.A r+ tina oxigénigénye nagyonmagas. Mind. (hemoglobin hajHbA1c á-egy-cé): megreped. kia|akulása). A 2. okanem a nem töké|etes beá||Ítás vagy Mivela fo|yamat ésaz eseta beteg ÍeIe|őt|ensége). A sÚ|yfölöslegcsökkenése soKat.szor gyakcukor ke|etkezik. az a több|etcukrot.A jó| keze|t cukorbeteg összetett szénhidáokná| ez a folyamat|as. Ieges Úszó homá|yok átmenetiek.ráegében okozhatnak .működésének marada vérA hajszálerek.éveken kényszerü|nek. kovetkezményei. tésse|. má|isná| próbá|nak vak égetéséve| energiához csak |ényegesen több inzu|in kéezek bom|ástermékei a ketontestek. jut az agyba. valamint vérnyomás. pribá|jáke|távo|Ítani A 9-10 betegeknél.s egyrekevesebb vért ezá|ta| és zsírcukorbetegségben a béta.eresZové ésoxi. Az ideghártyát 7-8 mmó|/|. Az abszo|út és kimerÜ|nek. az erósen csökkent |átásés a vakságkia|aku|ásának e|sőszámú oka. A szövődmények megjeIenésének e|kerü|ésére' kés|e|tetésére szintén vanesély.Kia|aku|ásukat energiává alaku|ását ésannak béta-sejtjei az éveken. 4_7 után 6-9 mmó|/|. párhuzamo hiányában Inzu|in a vércukor szintje emel. a lékátkitevőtú|sÚlyos ésa bór károsodásához s jel|emzŐ. kómához és ésa Íokozott fizikaiaktivitás csökkenti a re. átészsírkép cukorszint ződésI. a Szem. ame|y a |á. (eza vesekÜszöb) vizeIette| bŐséges energia. meggáto|. a vérben lévő sző|őcukor cukorszint ésa kísérŐ betegségek gyorsÍtják 4'5-5'5' nyomásésko|esZerinszint) Normá| szintje éhgyomona étkezést követően a retina módon keze|t károsodását.a szer. inzu|inhiány ketoacidózishoz.szaporodott zsírszövetben ugyanisa norjutni. inzuIine|vá|asZás zavaraésa szövetek(sej. Egészségesekné| 4-6. FeltéteIe a ió cukor-' zsíÍés Íehér. részt vesz a ÍehérjeAz 1. san a zsírfé|ék vérszintje is emeIkedik' az aminosavakbi| ésa fehérjékbó| is sző|o tek)inzuIin irántiérzékenységének csökke.3hinap vórcukorszintjét. Megmutatja szá|erek e|Áródnak. amelynekfontos szerepe Vana szervezet szénhidrátanyagcseréjének szabá|yozásában' A szÜksá ges inzu|inje|en|éte csökkenti a vércukor szin!jét: e|ősegÍti a szó|őcukornak A hasnyálmirigy Langerhans. ame|ynek be.akik nem g|ikogénné' szőlőcukrot s így a májban e|rak. de az zó hormoneme|i a vércukor szintjét' okozza.közepes s ha az Üvegtestértéke anyagcsereereknek a fa|aigentörékeny' je|entŐs (eÍö|öü 7_8száza|ék Íe|gyorsu| ben e|pattannak. p|akkokrakódnak|eaz erekfa|án.aIakÍt'ja' ésÍokozza a sző|őcukorképződését is tudnakbetegségÜkró|' súlyos á||apotba k+ tározidhat (az evésekközötti szÜnetekre). tya-|evá|ást 6_7száza|ék aminek te|jeslátásvesZést) okoz. a fehérjékbő|. Szervezetünkben minden sejteka g|ukagont. Mindezeket zotté|etvite|' a dohányzás és az a|kohol ismeretet és önÍegyeImet igényelnek.GYOGYITOELIXIR dósu|ó magas vércukorszint károkatokoz az erekben (angiopathia). buborékszerű kibohosu|ások az . in.évtizedeken át ÍeIhaszná|ását.ésaz oxigénhiány miatt sző|őcukorra| az 2.s eA ahajszá|erek biZosÍtanák. va|amint a zsigerekközött fe|.ezeksokkalsÚ|yosabbak. é|kezés majd érfa| meggyengü|. (magas mindig vér.pes hatást kiÍejteni' s emiatt a béta-se. és vérzéseket okoz. a kis ésnagyverőerekegyeredményeként kor képzódjon. Íe|tét|enü| nemfájda|mas.je| |egzetes e|vá|tozáát több|etterme|ésre vezet sorvadása kovetkezik be. aránt károsodnak:fa|uk megvastagszik. a szŐ|őcukornak a sejtekbe va|óbejutását. az idegrendszerben (neuropathia) s következetesen az egész szervezetben.A 2. Vércukor: tóidegenkeresZÜ| jelen (g|ukóz).romlókeringés (hasrahízi. a é|etminősége szinte azonosaz egészségese gIikogént sabban megy végbe.szigeteinek a sejtekbe va|i bejutását' terme|ikaz inzu|int. glycosuria) vesáés (cukorvize|és. á||apotná| a késői a vérzés jár. |átásvesz. sokrétii szovŐon/lÉruyer 9=g-g:=g! i :=g-"0 I 11l -e-nyg[ VERCUKORERTEKEK elixír 37 . A kéthormonösszehango|t rÜ|hetnek a szövódmények kialaku|ása miatt. az ére|meszesedés (2-6. az idegek. je-anyagcsere. A meg.a Vesék mmó|/|-t megha|adóvércukorszintekné| Vezet. is. típusú diabétesz kialakulása méghaj|am esetén is e|kerü|hető Az |NzULlN HATÁSA Az inzu|in o|yan fehérjeszerű hormon.ffiffiffiffi a szemideghártyájának ha|á|hoz vezet' zisZenciát' megbetegedése. zuIin. Az inzuIin áta|akÍtja a májbaneIraktározott szó|őcukorrá kéve|.gént anyagcserében sejtekpusZulásamiattnemterme|ődhet szá||ítanak az á|ta|uk ellátott terÜletekre. a megÍele|ő ésvérzsírszint Íenntartása. fe|gyorsul játszik szerepet. A sérÚlt a vérÍesték kötődöttrésze. ésnöveli azéNágyaI.ség.agy.

az idegrostokkárosodása követkeZében a szövetfe|szaporodik. amelyek e|feké|yesedme|. a mozgaIó-ésa vegetatív idegeket.É'l v_eK P. sú|yosabb esetekben nagyizmainak vére||átása segÍt juta vékonybé|be. Az Újér. a közottük |évókötó sa). típusú cukorbetegségben a magas kel| az a|buminÜritést. gyako |etve körében a kreatinin ésa karbamid-nitrogén érté u cukorbetegek W vesee|égte|enség művesek+ is.hogy dése. Cukorbetegnek évente egyszer.esetében kombiná|t a diagnózis fe|ál|íPolyneuropathiára uta|nak a 1e|legzetes tüne rinszint je tását kovetŐ5-15évben tek: a |ábfej' égő és szerkeze|ésse| |ehet kivédeni.V-Q9tl. je|entkező gyak. diagnG e|vesZése. see|égteIenség során avér szűr€ száradása. hányingert.E||enŐrzi nt.és fejfájás. Új nyomás.. A |ábkis-ésnagyerei meszesek. aminek fő oka. ami több|etmunkára kényszerÍti a di szint(makroa|buminúria)' ésgyakoribb a zö|d há|yog.Tartósanjó anyag. S-szörgyakoribbak az át|agosnál. miatt az mg közótti szinta vesefunkciiromlásának sa. A béta-sejtek az inzu|in csere-á||apotta|.o. mint egészséges kortársaiknál. fokozatosan csökken' |gensokáig ruhártya miattnemérezhetŐk hirteIen fe|á| |ástvérnyomásesés kísérheti. a folyamat. az ezeketbeÍo|yáso|ó i||et.tén mára betegség Az érzőidegek károsodása mozgatGésérzG. me|yszosok. szakaszban á||apotát érték jeIez). aho| e|őszor letürítési a időnként résZke|| venniÜk szemészeti gá|aton! Férfiakna| majdfájdalmatIan Íeké|y ke. bizsergést és a szemmozgató izmokbénu|ása szem. jönnek gondokat.| utó érbu rjánzás. ér. 52aruhártyaÍeké|yek a sza. kerÜ|fölfedezni a vesemújködés eszközzeI (130/80fe|etti ) vérnyomás gyakoro| a vérnyomás' a cunyomást ésje||emzőek a gyógyszereskeze|ésse|. A cukor. fiata. eróte|jes Vizsgá|atta| fedezhetófe|. gyorsabb tÜnetek mok sorvadnak. pontok vizeIet eIakadását vizs|étre a talpon. az idegek és erek bŐrkeményedés' gyakoribb hímvesszŐ merevedési letkezik. típusÚ cukorbetegek bór ál|apotát.dÜ|ést' sót eszmé|etvesztést je|zés (mive| fehérje és Íájda|om né|kÜ|i az a|bumin szintjének a megeme|ke szaporodása a konnycukorszintje azc betegekelózetes . és ennekhiánya M eredményezi.sáva| megá|lÍthati. ző pont1alra.|ett egy ami|in nevŰhormont s megelőzhető. gyakran gyu|ladá|ényegesen nŐkon a|azavarához vezethetnek.mintaz át|agnépességben. okozva.velykujj oIdalán' s esetleg gyu||adásos károsodnak is érezhető.vize|etbŐl e|lenórzi gatóidegek (az 5 a|atti Ha korai siidegi dik. núria). beío|yáso|ható és|assíthati a végtagot. esezavarvizeberepedezik. dig Ütemben eme|kedik. Cukorbetegekné| ldegrendszeri i|ze|párhuzamosan eme|kedik a vérnyomás. s emi. vagyamputá|ni ke|l a székrekedéssel. ha tór a cipó. hogyazétel kis.raistádiuma tinábó| az üvegtestbe.Az e|téréseket gyógy. Ío|yamatok kia|akulá. károsodást Egyene szoIgá|ó kétszer bb. Ha gyomorbanrövidebb ideig tartizkodik'és a lézerkezelés. tünetek: a szemhéjon cukorbeteg ffiffi rabban.nemokozpanasz. a |ábfej ésa ta|pkÜ|önbo. az Üvegtest szívinfarktust vize|etben kaphatnak.Yőgmelygr ml t5J 38 elb<ír .mg-ote|érő szint (makroprotei szívet. zsugorodása. pe iz.éjszakai a|vásidején a cukorbeteg jeIentkezik Iabb szívÜtéseinek száma nem ság szerintkövetkezika 300 mgot meghalaé|etkorban az öregkoriszürke sa és percenkénti végÜ| az 500 há|yog' csökken.ffi a beidegzési tén a szeméSzorvos álta| meghatározott a |áb bŐre kiszárad.a szívizomrostok e|faju|nak' ke |eválása.másrészt ze|ést évente egyszer24 irás gyűjtott a keze|őorvos évente egyszerka.sebekkeIetkezhetnek. a körmök Íormaját. napokigtartó szokka|. a bőrkeményedéseket stb.váltakozószék|etÜrÍtési v-egg*Q.mert a vérnyomás a cukorbetegség okozta se érdekében ffi végzett |aborvizsgá|atta| e|lenŐrizni librálthangvillával az érzGésmoz. ző-.vá||ban sétvégzóhajszá|erek. az ízÚ|etek deÍormá|ódnak.okozhatja. vesekárosodással oárhuzamosanemelke. A 24 irás gyŰjtott 30 mg-ná| nos az aktuá|iscukorszintte|) A 30 és300 a koszorús erek kevesebb a normá| a|buminszint.alacsony HDL-kolesZerin. s az idegikárosodás (mikroa|buminú ria)' majdsúlyosvérnyomá. zsibbadást.4alatti) késle|tethetŐ a Íolyamat. lenhet meg. Mindeza szívbetegségek 3. nem érzi.gyorsabban a vércukor retinaműtét vá|hat azizmokaI beidegző idegek is sérÜ|tek. a ffi a cukorbetegség okozave műkodése ésa kötőhártya ki. vörös szem (a kötőhártyavénáinak tágu(mive| hegesedik' s a működo |ásamiatf). zsírtarta|mú |erakódások. az Üvegtesti és szÜkségessé.a 2.a könnymirigycsökkent fájda|mat okoz a csuk|óbanés a kéz hÜ(a szaruhártya feloIi a karban. magas(1'7fe|etti) trigIic+ kor-ésfehérjeanyagcsere á||apotának amit a beteg vagy érez.foni a v2 stb. járhat'hogya beteg ve vegetatÍv is elofordulhat zorosneuropathia) idegek érintettsége éme|ygést. szintésmagasabb _ is. (kettóslátás' katlanérzeteket. szé veseszovet érzéket|ensége jelea vize|etben jutóidegen testek). a fájda|omérzet (szen. kuI ki kéztőcsatorna-szindróma.hasmenésse|. típus ese' hangyamászásszerű érzés. javÍtá.árpaképzódés.ribbakaz agyiérkatasZrófák (dia|2ist) Mege|őzá tesz szükségessé. könnyen megbetegedései a Cukorbetegekné| szemészeti s ez elfertŐzodik.egyréslmert ke' A kialaku|i A diabéteszes idegbánta|om érintheti az ér. az ereik korábban meszesednek.vagy vérzsíreltérések (1. panaLékó Eta att nehezenvagy egyáltalán nem gyigyu|ó dást okozhat.vázszerkezeIének megvá|tozá. a |ábszárzsibbadása. gyakori rom|ásá1.zisakor a ko azza| elégtelen emésZést és fe|szívo raistádium..képződés megindu|ásakor szűkületesek' emiatta |áb bőrének' nem kie|égítŐ.A 2.a hátsó Üvegtesti határhártya a r+ e|meszesednek.ésezért csonko|ni is terme|nek. érvédő gyógyszerekkeI nek. nem. épségét' a ridszi (2'Bfeletti) LDL-ko|esle Az 1.ma1d e|sŐ a szembe a kirokozóke|.

Jobb kihaszná|ni paszta|ataiszerint még hatékonyabb'még mindigaZ' amit nyújt az é|et.ezen a téren gyűjtiossze zést kaptam: a |ányom dietetikusként tödéneteinket végzett.a másik a mágnesterá. hogy segÍthe.k ul készü|ék' a Magnapress Energy már három |árek éskipróbá|tam.Azt hiszem.egy anya szánagyobbelismerés.E munkánkután avattakdíszdoktorrá bennünket. hogy fog|a|juk össze' mi a betegségek eredő oka a mi meglátásunk sze. mi csak |ogikai sorrendbeszedtük a tudomájutotnyos tényeket'és meg|epő eredményre tunk. pedig e|őadásokat tartottam. mint az eddigiek? .A Magnapressta fiam elvittea Tengeren. Ez hogy történt? vetnek. mint a szintén korni. Ezt a nyé|be Ü|te|á|kozásés testmozgás. ami meggyőződésem je|ent. és ugyano|yan e|kötelezettenszeretné. ha a tapaszta|atokatmind le vánt a Magnapress bevezetése. nagy siker.ra|ánez ahozzáá||ás is segÍtabban. kü|önösen.tett FlR-pasztil la tartalmazza. hogy tajó|eső nítsunk egyetemen. Vo|t né. |ékke| is? . kiegyensú|yozott. rint. egyre fiataIabbnaktűnik.hogy a gyermekeimködoktorrá avatta egy New York-i egyetem.t' évsorán több tízezrenalka|mazták. S mégva|ami: bo|doggátesz. ami a kiképzéserévéna|ka|masarra.számára hasznos sugázása. Én egészségi á||apot e|érésében.Végreegy bo|dogember!Mi a titka? akik e|fogadják' hogy a mágnesesség nem |átható' mégishat' akár az e|ektromossás. Hogyan csiná|ja? .Sok természetgyógyászatimódszert isme- 9o székhelyűegyetem fe|kért arra. pia.mindaz. amikor|átom.éscsak az tudja ró|a.és köteteAz utóbbi években sok időt ésenergiátkírendszer ket megtö|tene. be a |egérdekesebb van aÍőzéshezis meg az emegy Újságíó.orvosoknak tani maguk döntöttek így.nek segíteniaz embereknek a lehető legjobb tú|ra. a honlapunkon. a makrobiotikus szakácsmár a múlté? szerűMagnapress Mx.jtt írjuk'és mégmás nagy terveink is van. hogy irányÍtott mágnesnya|ábothozzon |étre' Ezze| aztán úgy bánhatunk. ami |ényegében a Nap é|ő szervezet jó| ézem magam. Ez utóbbitaze|mú|ttíz könyv' amit ít. Ezért a|ka|mazhatjabárki otthon. derűs. mert De akkor most hadd megózési lehetóségekhez is nagy segítséget. Mive|azonban nem ismeretesme|lékhatása' és nincs szúrás.toakarnánkírni.mitnemkaptunk meg. a munka kezdeténvagyunk. a szakiroda|omban szerepe|.Kövesdi Natália a természetgyógyászat é|őrek|ámja|ehetne: fiata|os ésenergikus.nak. Egy New York-i Ezek szerint a Íőzőtanfolyamok' amiket évekig tartott. de hozzáteszem: ez Amerikában nem je|enti. Aá hiszem. is.Boldogságomhoz hozzájáru|.és taszarka|ábak is szerethetők.Az egyik a makrobiotikus táp. hogyo|yanegyedü|á||ó módszeÍt mutathatoknekik.mára nem |ehet jó úton járnak' hány figye|emre méltógyógyu|ás is. amive|tízévefogla|kozom.bon á|l:a harmadik hatása távo|iinfravörös sude énkétdo|ognak tom azt. A következó szakácskÖnyvet Miért beteg az ember? címme|. Miben más ez.e|ég megdöbbentő |esz' és kivá|ó érzéke l Ön írt már egy könwet a fiáva| közösen berekhez is.hogy köze| negyedszázada fog|a|kozik aki az egészséggel. de ott még ja' hogy a gyermekei Zimber Szilvia elixír 39 .gyorsabberedményt hoz. vábbfej|esáése. tu|ajdonÍ. de ezeket korai volna kikotyogni.amit |eírtunk. Most azonban itt az ideie' hogy I Közreadnak |ega|ábbnéhányat? visszatérjek a táplá|kozásban rejlő egészség. és ez e|ismerés' az l szé|yte|en. Pógyor Margitszü|északiknek sürgós te|nek-mú|nak' nem érdemesezen bánkódni. mintaz akupunktúrás orvosa tűve|. ami e|ég egyi. Persze az évek Hogyne. nem az öregség. Fe|kértek' ugyanazt mintitthon.lgen. ami. ahogyanén. hogy egészséges éstettrekészvagyok. tottam meg a készíj|ék a|ka|mazását. A hátsó borítónaz á||'hogy dísz. mintazon bánkód. a nógyógyász az elsők között teszte|te. hogy minden regge|kihÍvásnak' új (2éretnek ka|andnak. szerintsokak számára mego|dást I Nemrég mutattak be egy új mágnesterápiás készü|éket. egyben ösáönáru|jak e|egy műhe|ytiikot készÜ| egy kötet.mennyiSzenvedő embervan' de csak azoknaktudoksegíteni. érezzem az e|őttem á||ónapot. kutatásoktámaszt1ák a|á. mintha |át.ok és ott is kedvező fogadtatásrata|áh. te|jesenfájda|ommentesés vel on mintha visszafe|émenne az időben.Hozzáteszem. sok| Dr. tek az embereknek.A korábbi fej|esztésű készü|ékek két|ábon á||nak: van bennÜkegy erős mágnesfej. gárzás. régita ismeri. Vérzik a szívem. és rendszeresen I Vannak már tapaszta|atok az új készühaszná|omis' Ezt aján|omszívbő| mindazoknak.

Bórének feriőzésekke| szembeni e||ená||ásacsökken.ame|ybŐ| pár szemnek diabéteszesek I db. Ha a szervezet szamara Ke Fitoterápiás segítség f / j ?' {:*T. a Vezetre. étkezések ieketeÍehérbab-héj. csalán-.|evél. Esetenként a sú|yos i|yenkor a letták kémiáskómát okoz. e|őtt Íogyasztjuk. ésaz orvosjatab|ehet a szintetikus hipogli. kecskeruta és gyökéÍ) (szár és keverékébő| |áncfii 2 d|viz1 evőkaná|nyit 15percig Íőzünk -2 majd |eszűrjük. magát. zo|ásnak.*. mive|a szemfenékihajszálerekkárosodnak |eohamarabb _ más |átási zavarok' A JAVASOLT cyTcvrnÁr: í.és ha a táskájában van inzu|inin1ek. ahozzáértők máris segíthetnekrajta.tí .t vércukorszintie is csökkent.i*". kockacukor je|enti.i G giaként hasznosítani a cukrot. alka|omma|.mint amennyita hasnyálmirigyterme|niképes. ami nagy fájdaszinténmegbetegedhetnek. mege|őzés. 5. A szervezet inzulinszükség|ete nagyobb. mive| nem tudja hasznosítania és a fehérjéket' cukrokat. cii.vas|atára csokkenteni A nagyon alacsony vércukorszint mennyiségét is.gennyes kiütések'az ehhez ad! dó vénás pangás miatt pedig |ábszárfeké|y alakulhatki. A környéki idegek. Naponta 1 alkaben. . Ío|ega végtagokon. kat'A mégnem sÚlyoscukorbetegség je gyításában hatékony segítséget szintén |enthetnek a gyigynövények. A hasnyá|mirigy a szükségesné| kevesebbinzulin hormonttermel. de azt'a bontófermentumok ják' mie|őtta szövetekhez jutna.|ebontja a zsírokat médékben tápanyagokígynincs ke||Ő e||átva . akkor á1a| ter. étkezések e|őtt isszuk.# enyhén eme|kederül'hogya vércukorszint gyógyterendszeresen dett. 25-259 keverékébőt L átonyaés nyírÍalevé| 1 evőkanálnyit 15percig Íőzünk 2. 40 elixír ..3 majd |eszűrjük. ÍeketeáÍodkgÍehéÜab-héj' 1 25-25 gyermekI nya. |omma|. Egyébokok (pé|dáu| a hipofízispajzsmirigy-hasnyálmirigy-me||ékvesék-nemiszervek a|kotta hormontenge|y rendelIenességei).ígyanvérben.van|étjogosu|tsága.majd a megeme|kedik a nak szintje elakad aZ acetonvizeletben.*.ezértsokat iszik' A szervezet. melt akkor &. sőt a komo|y cukoris javttható betegek á||apota gyógyászok á|ta| észet a term javasolt programmal. nem tudta ener. 3.A fej|ett társada|makban vá|ó |assan népbetegséggé szövődményei diabétesz megkeserÍthetik a betegek A cukorbetegség é|etét. :.b**--*. *q5. szintén tipikustÜnete.\. Emiatt a beteg gyengének. teg méga kór kife1lődése kénthuzamosideig fogyasZanagyógyteágyó. Ji |enne.:.A gyigynövényeka|kalmazásának a hasnyá|mi1gy ffi tÜnetek vés W kiha a szűrővizsgá|aton inzutin. Naponta 2 dlvízben. okok Qr xovn<rzŐr: E N N E K A N / I NT D0 B B E M BERTSUITOANYAGCSLBLBETEGSEGNEK A FO OKAIA ott kel||ennieminden cukorbetegné|. keze|ése diabeto|ógus szaktartozik.ÍáradInak érzi ka|. A cukor bontáSa mennyiségben is káros a szerná|' ame|ykis pedig vérben. Genetikai haj|am. . jár' Későbbiszovődménylehet az ér|omma| va|aminta szÜrke há|yog és _ e|meszesedés.Az e|sősegé|y. 2.'. E|egendőinzu|interme|ődikugyan' |ebont. A diabétesznek van néhány A beteg á||andóanszomjas.A diétame||ett páciensné| nemfog kia|akulni a dtákka| é|ő ha a potenciá|is cukorbe abétesz. r-: -. orvosra de sokat egyÜttműkösegtthet a ve|e ász is' dő természetgyogy Az enyhecukorbetegséget jó| |ehet gyógyttani fitoterápiáva|. 4.ha fe|halmozódika kerÜ|' A magát inzu|inozó be' beteg kómába teg iratai között ott a he|ye az errŐ| szó|ó iga. ezér1gyakoriak ná|a a gyu|ladásos. e|őtt.

a májbetegségek ésrágyógynövényeken már emlÍtett kívul sokatsegít. amennyit kívánunk.} A kia|vat|anság a stresszhez haésa zsírégetést.Íő|eg ros egyÜttműködése.ffi A s'oroséstartisbarátikaptinkivizsgá|ásokalapján fo|yamatosan e||enozi a be azavokádi. hogy ha a hasnyá|mirigy. a zsírokat és a A rendszeres' kiadissóta.dústáp|á|kozás hatékonyan csök. hogy csak ak. tek egyszerre regenerá|idnak. Nagy Géza kü|özhetet|en az anyagcseréhez. ame|yek b|okti a hormonterme|ést. kos daganatok kia|aku|ását. tásával nemcsakmegőrizhetjük tűrő képességet. hogy a higiéniával akárár1ha. az uborka. ává a|akuljon át. a csalán. ErősÍtik az immun.. Energiát adnak a szervezetnek. Az inzu|ininjekciizást csakis a többsége a zö|d |eve|űek' a szakorvos engedé|yéve| szabad abbahagyni. aZ is tudni ke||. nincs szükséginzuIinra. hogy az inzu|ininjekciók o|yannyira. A gyermek|áncfű. igyunk ingyógynövényteákat' magát'de akinek sikerü| végigcsiná|nia' az megszabaduIhat a cukorb+ tú|sú|ya Íáradékonysághoz. a zö|dbab. éte|t. ezértnem chanizmussa|haszná|ja je|ent további megterhe|ést számára' Ahhoz. ső szervei kifogásta|anuI működnek. hogy az inuIinenergi. Jógáz. ezértszükségvan egy e|őzetes.ráadásu| homeopátiás vagyásványi csökkenti a vérnyomást. akadáévigtartó gyigykeze|ésa|attelóforduIhatnakrosszu||étek. (lásd dőt! A méregte|enÍtő kúra megkezdé(Yucca schidigera) hatóanyagát tarta|mazi készítménnyeI regenerá|cikkünket az 56'oldalon!) se e|őtt azonban konzu|tá|junk orvoni lehet oket' és a vércukorszintje Újra norma|izálódik.a kukoricabajusz és a csicsika g|Ükokininekettartalmaz.akinek a be|kenthetjük ko|eszterin szint.at. ígynem terme|ődikgIukagon.aki a ruspárga. é|etvitel bizo. AZ ALKALIVAS GYŐGYNOVENYEKET HATASUK ALAPJAN KÉT CSOPORTBA SOROLJUK. anyagotmég nem sikerÜ|t de a|ka|mas a vércu korszint csökkentésére. Lega|ább egyiráva| |ekésóbb kezd csökkenni. a kókusz stb. pedig ko|jákaz a|fa-sejteket. .án.GYOGY||oEL|XÍR hető. nem pedig az inzu|inte|őá||ító béta-sejtek. ame|y a növekeálta|ánosméregte|eníto{isztító kúrára. ffi A stresszmentes korszint megeme|kedik.i||etve és a re|axá|ógosÍtó mészetesen a|apkövete|mény a szakorvos ésa természetgyógyász hatású iIlóo|ajokat! szo a zö|dségek tú|nyomódáste|ősegÍtő . hanem a teg á||apotát. 2. az ffi elixír 41 . továbbá nakkockázatát is. a katángkóró' a |6pugyökér és az örvénygyökér az utóbbi (/nula)novénynemzetségrŐ| inulinnak nevezettpo|iszacharidot tarta|maz. a fehérbab-héj. majd teljesene|hagyhatik. A kÚra időtartamaalattteÉ légzési vezethet.kezébenl Dr. de fokozhatjuk az betegség|egfö|jebb7-10 éveál| Íenn' anyagcserét csök. és bármikor e|rende|heti a vá|toZatást' testet is ápo|ják. s-t- f $l . a szervezet ensan csökkenthetők. az orvossa|egyetértésben szabad e|kezdeni. baktérium ugyanis -G. mert ettő| ugrándozik a vércukortani a szénhidrátokat. akkor a vércukel|őB-vitamin-beviteIről. A nevetés tettinzu|inadagokkal is kordában lehettartania cukorszintet' A bétanemcsak a szívésrekeszizmokat bőrtés a ha. A B-vitamin segÍt Iebon. ha az a|Íaés a béta-se1Íormájában. A fekete és a vörös áfonya |eve. de az inzu|inadag reduká|ását csak |aboratóriumivizsgá|at ut. A Go|den Yaccára épü|ő'2-3 vérnyomásprob|émák kiaIaku|ásá-désihormon terme|ődését.testmozre|axálás' szint. Lú. a keserű fosz|ár. a Íokhagyma' a marti|apués a medveszó|ő |eve|e. járómeA betegnek tisZában ke|||ennieazza|. huzamosan kel| adago|ni azokaI a cukortab|ettákat. A k|inikai kíSér|etek zunkésszaunázzunk rendszeresen. hanem növe|i sejtek regen e rá|id ásáva| párh uzamosan az inzu|inadagok fo kozatoerősÍti. egészségünket. gásés va|amint a vitamin. ame|yek mégkétrigliceridéskoleszterinszintet. A hasnyá|mirigy regenerá|ását csakis az kezdhetie|. A hosszu étet titka *. ha a cukor. vitaminés rostgyÜmö|csökbő| dús zö|dségekbő|. étkezésné| Íogyasszunk immunrendszer működéséhez ésa s tvtinden negyedéve| kevesebb mint kü|önÍé|e Íertőzések IekÚzdéséhez.D. emésztési kább nyugtató panaszokhoz pároIogtassunk tegekné| tapasZa|hatófokozatosleépü|éstő|. ||yenkor az je|enthetmegoldást' hogy a Go|den Yaccáva| párfehérjéket' védi az idegeket. Soszetes antioxidáns ésantibiotikum. 1. |yozza az e|lená||i ésregenerá|ódihogy a vércukorszint megeme|kedik.son|óan megeme|i a szervezet kortia rossz jét. kor érdemesbe|ekezdeniebbe afokozatos gyógyÍtásba. bizonyos móriazavarokat ésegyéb agyműkögyigyhatású. csolatok nemcsak a lelket. üdévé varázso|ja a kenti a feszü|tséget. *. a vegyünk ben vannako|yan a|visejtek. sem sörélesztő vagytáp|á|ékkiegészÍtő nyÍtottan tehermentesÍti az immuntudják lecsokkenteni'Az is prob|émát okoz.'ff A szervezet méregte|enítéséve| A hasnyá|mirigyregenerá|ása szont miné| többet! mege|őzhetjük a komo|yabb emésztéA diétázás ésa gyógyszerek szedése me||ett a si zavarokat. Csökkentik a vércukorszintet. a répa. dési rende||enességeket. egyedü|á||ó termé. erősÍti az im.rendszeft.{. le. EÁ a haÍikémiai|ag meghatározni. sőt anyagokka|. e|einte éscsak képességet.tehát csökkenmunrendszert. serken. vi. az orvosi zsá|ya. n ztilo tea rendszeres fogyaszdorÍinszintjét is' ami Íokozza a stresszffi A hatóanyaggalfo|ytatott kísérletek során kiderÜ|t. rán bebizonyosodott. |assÍtják a korra| s R tritzott Go|den Yacca nem csodagyógyszer' csak egy tunk isazegészségünknek. akkora Moháve-jukka enyhÍti a megÍázás tiineteit is.mint a glukóZ. Ügye|iünk szeruezetünk egészséÍekvés e|őtt ne Íogyasszunk koffeines ffi ges A komp|ikáIt és hosszÚ kúránaksajnos nem mindenkivethetia|á sav-bázis egyensú|yára! A savak vagyalkoholos italokat. Va|amint bIokko|ja a májpanaszok ésa zo|szint|ét. Ezt más mefel a szervezet.Ha azonban sunkka|' természetgyigyászunkka| ! gondoskodjunk gIukagontterme|őalfa-sejtjei e|őször a Langerhans-szigetek regeneRendszeresen a ffi pé|dáuI rá|idnak. jó szer _ ám csakis a szakavatottak mennyiségű né|. i||io|qokka| dÚsÍtott fürpesekinzu|int termelni. a kecskeruta.rendszefi' éssegÍti a szÍvműködést. R tottragyma het a Go|denYacca is.

nyelv' zadt.A.A sötétvörös nye|v |ázasbetegséget. llyenpotra Vagy fo|yadékhiányra gyanakodha. rutragyanakodhatunk. CUkorbetegségje|e |ehet.je|enő fehér|epe- o Ha fogazott bemé|yedések je|ennek meg a nye|v két o|da|án.dására utalhat' kú fo|yadékpót|ástigény|omagas láznak. fontos részét a nye|Ven ail1e|zi.hányásnak. íelha|mozódott több|etme|egre. elégte|en. Ha apró repedéseket|átunka nye|vközepénésa szé|ein. ^.Ha áram|ására uta|.verhetoa |eukop|ákiáva|' ző A két |epedék köZti kÜ|önbség az' á|lapot.. de sárga' éte|ha|.vöros terÜ|etekfekisséduzzadt részekke| vá|- További áruIkodó jelek Ez gyakran|áihatóhosszúantr úra után.Fe|Ü|etén vé.koIerára vonat |átható. o z vJ . e|színeződést zékenysé9ére követkeáethetÜ n k' o A hátsi harmad kéto|da|ánaksötét. a szív-vé. működési zavaráravagy .kor a gyomor ésa |ép a|uIműködésére. a nyelv te..ésje|ezi annakenergia. piro. fehéft:lepedék |ez. az energia.for. addig a leukop|ákiáé nyelvdiagnosztika.|epedék . sas eIszíneződése . mártöbb szatban hogy míg a szájüregi gombás Íertőzésbevo ismeft ezeréve a nata e|távo|íthati. kony.ame|yek már a konkrétbetegségtünetek kia|aku|ása e|óttuta|nakegy-egyszerv. a kivá|asztott méreganyagok a konybé| vagy akár vérszegénység |á akupunktÚrás csatorna működési kÚ energiahiány napközben táp|á|ékokka| visszajute|Íogyasztott körénekÍunkciózavarára is..o E|őforduIhat. nedves. dék a patkóbél megbetegedésére.száradás jele' Kíséro rintenergiahiányra. re. akupunktÚrás csatorna szervei és a be|ek energiahiányos á||apotári| áru|)e|zi.Nye|vo Ha foltokban vagy az egész nye|venfehér má|naszerŰen vá|ikvörössé a nye|v' = haszná|hatunk nye|vkaparót vagy tisztÍtáshoz o A zö|deses e|szÍneződés je|enikmeg' szájüregigombás fer1o a máj-epehó. neres. Ha a |epedékvastag. A nyelvtestközépső harmada a gyomor és a lép'míg hátsi' a|si epebetegségvagy tífuszjei|a Vese. éskissé ami a testned.ésa B'. e|vá|tozásai pontoské. veseprob|émát)e|ez.-vitaminok hiányára gyanakodhatunk.gyengeségérekövetfelel keáethetÜnk' rÜ|ete egy-egyszerunek meg.vastagbél meri. az A. a be|ek.D. Ha tehát komolyan vesszÜk a nyelvdiagnosáikát' mege|ózhetjÜka betegségeket. Ha a bevonat részbenvagy teIjesen|eválik' keresztÜ| vá|asztja ki. nem petyhÜdt' mozgékony és haj|é. meggyengü|t.^^ I e A sárga nye|va léphasnyálmirigygyomoro Aszáraz éssárga nye|v|epedék "o ^ ^ Po u^ E 4^ s L^ L .ja. remegŐ nye|v szívelégte|ensé. vi|ágospontok je|ennekmeg a nye|v eIső harmadánakkéto|da|án.letve a kony.harmada amáj. o A merev. z egószséges nye|v rizsaszínű.nye|vgyokönmegjelenő bevonata bé| tÜnete |eheta nagyfokeringésre' va|amint a tüdő. hogy a takozr megjelenő e|változásokolyan f igye|meztető je|ek. a szív he|yteminden rő|. így rendszer á||aPot{t tÜkrózi .iI |etve az egész szervezet funkciózavarára. o A nagyon száraz. a|uI o Ha a nye|vhátsó harmadán U a|akúsötét tapasZa|unk. hörghuá|lapotát.o Ha apró. EZ nevezika kínaiak . hiányában fordÍtott kiskana|at. Skar|átesetén pettÍel. annak egyIefe|é lyag működésizavarárauta|' zésre gyanakodhatunk' Ez könnyen összek+ Mit üzen a nyelvszíne? A kíná orvos|ásszerinta nve|v|er lép'i||etve a hasnyálmirigy eredménye.emésztési zavarra gyanakodhatunk.fehér nye|v a kínai orvos|ás sze. hogy a |epedék mozog. Sőt. energetikai egyensÚlyának feIborulására.. lyag és a méh leképezése.A nye|vközepén meg. e|ső harmad kéto|da|aa ba|.hogy a szerve áramlásés a vérkeringés diszharmonikus |ehám|ik a nye|vtestrŐ|. szinle érdes nyelv a ki.egyen|etes. energyanakodhatunk. |ázasá||a.ha a nye|vszámozidott fe|a gyomorbanés a be|ekben.zet immunrendszere és nagyfo Hanem tesszÜk. A nyelv e|sŐ harmadának kéto|dalán |átható sotétvörös vagy piros pontok a tÜdo gyengeségére. ha a gyul|adt. a vastagbéIér.Uta|hat pangását mŰkodését.vérhasnak.nekzavarét.A nyelvminttérkép A nye|ve|ső harmada a szívés a tüdő zinávÜnk színe. hiszen nyel.és nincsenek rajtatörések. A nyelv hegye a szív ál|apotát je|zi. Ha a nyelv hegye kékesli|a. get jelez r A petyhüdt. újramérgezve azt.^ + a gyomor I. Íehéres be.tÜkörnye|vnek''.giahiányára egy MiVe| a szervezet éjszaka a méreganyagok |etve a testnedvek kimerüIését. Nem duz. jelzi. tunk. utal.a húgyhó|yag.i||etve a jobb tümozgékonysága és dő egészségét tükrözi. rorurossÁGA A NYELW|SZTÍTÁs 42 elixír . a pedések'sebhe|yekvagy tövisek.|en energiaá|lapotára. diánhoz tartozó szervek Íunkciózavarára .l e vek és az anarnia szabad felü|etének Iegapróbb ami egy rákmege|o A kínaigyógyá. unk táp|álkozás tünete. mí9 a gyu||a.vorös nye|va szívenergetikai IsÚ|yára utaI . reggelente megszabaduInunk a nye|v|epedéktő|. működéséreutaI nak. csökkentvér. nem.a Vese. o Ha a nye|v egésze vörös' a szervezetben kodik.nedvessége. naka szervezetünkbe. i|. pet adnakegészségÜnk.a húgyhi. . Ha nem ilyen. A Vastag. Beg1|édes nyelv|epedék o A sápadt.mígaz mája.tudnunk kell.

Nemcsak az immunrendszert támogatja. .. hanem tgyu| |adáscsökkentő hatása is ta &i ismert..l l_ *. tövis-készítmények világszerte egyre népszerűbbek. jó| el|átnife|adatát. rendszert. hogy fe|ismerje és megsemmisítse a testÜnkbe kerÜ|Ő|degen anyagokat. ésma már nemhiányozhatnak a családi házi A té|i immunerősítéshez né|kü|özoatikákbó|' hetet|en az antioxidáns hatású cék|a.'ü.. véde|mi szervezetÜnk rendszere teháterősttésre szoru|. betegsé. z immunrendszerszervezetÜnkbonyo|u|t és érzékeny védŐhálija'ame|ynekfó fe|adata. Ígya kÜ|önfé|e Amikor meggyengü|. serkenti a vérképzést. friss|evegő helyett inkábbzárt he|yen tartózkodunk. között káliumban. ame|yek e||en immunrendszerÜnk fo|yamatosan védekezik. rézben és ivóléként Íőzve ban.t-. kórokozikat.napfényszegény időjáráskedvez a kÜ|önfé|e korokozoknak. szabá|yozza a sav-bázis egyensÚ|yt ésaz anyagcserét.(@:il: elixír 43 . Gazdag fo|savban.a t rl gekutángyorsan regenerá|ja a r|.ts. mint C-vitamint a műtétek.ám a fokozott igénybevétel miattté| vége fe|é kimerÜ|. . A-' B-' C-vitaminban és valamint számos ásványi anyagbanésnyome|emben' többek ka|ciumban. cinkben. szegényebben párás. ésmikrotápanyagokban táp|á|kozunk' A hideg. *{ is-"'' pd A té|i hónapokban kevesebbet mozgunk. MiveI tízszer több ll rl tartalmaz. ÍerIőző citrom.=rtxin GYŐGY||Ő TEL-I I tV\I |.I NENOSTES \" . A homok. Iegrégebbi Kínában pedig napjainkban is gyigyszerként használják. va|am int aZ anyagcsere{o|yamatok során keIetkezŐ. és egyaránt értékes. rende||enesenmŰködő sejteket.. ame|y erősÍti az immun.képte|en rajtunk' betegségek könnyen elhataImasodhatnak Tibetben a homoktrjvis az egyik gyógynövény." IegyengÜ|t szervezetet.Nyersen. jódvasban.

csok. ' Apróbojtorján Antibakteriá|is és erósítő vagyunk' hatasu.nek.szerÜnket' végzett vá|tózuhanyis.. Haszná|atuk e|őtt egyensú|yozott módazonban tájékozidjunkaz e|készítésük i:rttltI rn*nt.:: Az éle|miszerekben talá|ható ada|ékanya gok arra késáetikaz immunrendszert. ipéfa HatékonyimhatásÚ gyigynövények.itii #"- ' "ll *( .tanuljunk meg va|ami|yen nem tehetjÜk nk.kiváló e||encsi||apíti ésa koszerei a meghŰ|éses betegségeknek hogésnek' " Kakukkfű Erosíti. ésé|etfunkcióink minlmumonműkodnek'A fennmaradóener giát immunrendszerÜnk fel.li'l. " Szomoljai szeklice Fokozza az immunrendszeraKivitását' ' Benedekfű Biostimu|átor.'&- kezzÚnk ezeket természetesa|apanyagokat iI mazó készítményekre vá|tan tarta| Molnár Panni (Folytatjuk) 44 e|ixír .gyu||adascsökkento. mag Ezek a csípős anyagokat tarta|mazó gyógynövényekaktivá|ják az immunsejteket. I -"*. nyírfa|evé| gyulladásNagy mennyisé9ben tartaImaznak gat|ó es bakténumö|Őhatású. somŰkodését. ze||er. édesgyökér' ökörfarkkóró' aranyvesszőÍű Ezek a szaponlnt tarta|mazó gyógynovények kiváIóroborá|ókés immunstimu|átorok. a |ehetséges mellékhatásokri| és az e||enjava||atokril! ' Csipkebogyó. csalán Magas C-vitamintarta|muk és antioxidánshatásuk miattérdemes fogyasztanunka belő|Ükkészített teát.':. hársÍavirág |mmun Iaz-ésfajda|omerósttó. önszuggesZiós gyakorlatokat' nk önvizsgá|atot. gyorsu|az anyagcsere. tartsu | vagy kérjÜnk segí[SegeL kine7|o|ogr. . munerősÍto {ll:üisí-lil 1 ü $l.:tx:. Az a|vás közben terme|Ődo me|ahormonÍe|e|ós tonin és pro|aktin az immunitásban résá vevŐ fehérvérsejtek terme|odésá ér1trÁr1 iq Ínnlns hnnv te|ena szokasosná| tobbet.amj gyengíti az immunsejtek gésÜnket.Amennyire lehet. " Bodzavirág. azizmok vérel|átása' ráadásuI bo|dogsághormonok is terme|od' idegeket. U g y a n c s a k g y e n g Í t i ka z i m m u n r e n d szerl a háaarlas' vegyszerek. baldériumés és nyugtatja az víruso|o' tisZítja a szervezetet. juttatunk testünkbekÜlonfedoszerek réven le vegyi anyagokat. {. í*í íI }t}i"i. [ll t":. kivá|o e||enszere a gyu||ada.vagy ha botisztálko rünkön keresztÜ|' kozmetikumok. med itáistresszkezeiési technikát' reIaxá|ju junk' végezzÜnkautogéntrénlnget. hatásúgyógynövények. soknak.*w. szobabicik|i7éS egyensúlya konnyenfe|boru|. 'íbÍ jarol' pontos a|kalmazásukrÓ|.Sto| fel' i|yenA szervezeta|vásközben to|todik kor ugyaniscsökken a stresszhormonszint.]aLÁl^ron amelyetme|egvízzelkezdünk. *J*---. ' Ginszeng. hársfavirág. a a vérnyomás. paprika. a pu|zusszám.'mérgekre'' azonban az étel|e| i |c e n t r a | 'n e m t u d j a k e l | ó k e p p e ne | | á t n e r.aldivizá|jaaz immun.. hogy e||enőrizze és konigá|]a a véde|mi matokat.s mindez kedvezően hat az immunitásra.li l lr'í}ir Egyes gyógynövényekke|természetesmóvéde|mirendszerÜnk kidon segíthetjÜk mŰködését. tuurEqvt { |o nu Ád r+ nt t.azaz segít'ha Íáradekonyak " Gyömbér' kami||a.*l"j A té| a beÍelé fordulás ésa pihenésidószaka' |deá|is minden o|yan mozgás. az ería|at ésaz immunitásterosíto fIavonoidokat.Fokhagyma. A té| a szaunázás Íoszezonja' Hetente egyik Iegnagyobb e||ensá az immunrendszer ge' ilyenkor ugyanis a meIlékvesetöbb vérkerinVegeZVe1avilhat1uk egyszer-kétszer és Íittentarthatjukimmunrendkor1izo|t terme|.^|^^^. |egalábt:7-B órát a|udjunka te|jesr+ nonarálÁnl Ác Árr. ame|y meg_ lAhét 47 kne nneq Ha ehhez nem lgazodunk. hatásának köszön. Mozgásra minden évszakban szÜkségÜnk van' közben ugyanis a Szervezet fokozottan javul a szervek és terme|iaz immunsejteket. . |gyekezzÜnk tehát |azítani. Ha erre nincs |ehetóségÜnk. fertőzéseknek. r hr nvnvry l Un r+ rL U L4 Er t or l0 r- mészetes aIapanyagokbó| készÜ|t'miné| Íe|do|gozott és ita|okatfokevésbé éte|eket gyasszunk. szervezetÜnk a m a | i a n t t | z t t c c z l m n i vagy akár uszás' A tartós stressz gya|og|as. arra haszná|1a fo|ya. fekete mustár..és hŰvössel fejezünkbe' ij 'yi: ij . hogy műkodésbe|épjen. kenleni a ránk nehezedó nyomast| Ha ezl kat segíta regge|ente vu'LuJU. és iktassaki őket' Amíg kon bevitt . meg.s' &*il ttrf $. rendszert'Antibakteriá|is ||apító' koptető hetően hu ruto|dó. ké" Lángvörös kasvirág Fokozza e||ená||ó pességÜnket. gyermek|áncfű-|evé|. madárberkenye.kohogéscsi is' Íertőt|enítő és |égÚti ' Homoktövis.ii i l'l |. igye- 1// '\*..li tit. r^ vr td E 7^ / +t fL^ ^ eo . u' ' 'v.

Ü.lan0$anb. Íesresonn has..Ö.' Citrusbiof|avonoid ésC vitamin tarta|ma támogatjaaz immunrendszert.Ö. kímé|etes éshatékony tisztu|ását.' Az OXYTARM . .l rtnlÁnll Ís l mroluttt ünnrlmn. Ö] Az immunrendszer 70-B0%. Ha |obb az emésztés.életérzé{.-a a vastagbélben találhat<i! . .\4ANN1 rcm I I onooÉi|^ p^eFürÉR|^ | l9'-. ! Hatás 1-2 napon belül! Salaktalanítás nélkül nincs hatékony méregtelenítés! Ü Támogathatja a bé|renc|szer gyors.l ntnllnÁz.ü E|ősegítheti a több éves lerakódások e|távolítását a vastagbólredőibő!. onooÉnúr . Nem hashajtó! . p Y tross.| HOZI.' Segítheti a Candidaésegyéb paraziták eItávo|ítását. szebb lehet a bőr ésa haj is! <É** L-*- iÍ b€khőI ie-code A70K0SDIET-DRIN = cslrnioitvA tooYAsznntfi | PAtAfi 20 NAPos ltÚnnt Á $k 9|€g0d0il Otl| ||oliíilólt telnól 990E/20t I FOGYOKURAT KOl\lCINTRATUM SEGITO HOLGYEKNE 9 TERMÍn nntÁsn I PAIACKBAN oiúnlfuwol! |ogyolrtó Hotósót klinikoi vizsgólotok tómosztiúk olú.A A FORITIAT! z 4 KtRlsD noyó0vsztntÁmrml. formu|óiót 3l{ergy szobodolom védi.ü A sa|akta|anítás e|ősegíti a méregte|enítést ésa szervezet tisztu|ását' . . 3..

.ideálként A maifej|ett társada|om a szép. l Az ájurvéda szó van kimérve''' hogy már évezredekke| eze|ótt is kutatták zetekszámáva| mentá|is energiák A finomabb ésérze|mi a fiata|ság. ame|yet nem cé|ja szeme|térően ezeknek pedig a |evegő. fagyasZott.dÍtanunk jóva| A mesterségesen terme|t.. ütkö szintén a saját kor|átainkba doltak akkoriban.annyit szakmaiigazgatijáti|' jai Jóga Tradíció kapkodó me|l megenged' Seké|yes.az é|et aá tükrözi' megfoga|mazás. nem A |élek spirituá|is Útja értekintenek. Ezért ke|| nem.megalkotott fiata| test bŰvö|etében él. hogyan arraa kérdésre. messzebbre ségéné| és fiata|ságánáI megfe|e|óen e|készÍtett iránt |ott.Nem csak az életminőségünk . de csak Jo Mezősi Annától' a Ke|et. Ebbena megköze|Ítésben (amrita) e|rrÉrlokarnrihrrl&do|yásoft beri test é|etorqét€cseppnyi nel<tár a Ío|yamatos kÜzdeImet. rende|kezésre á||ókozmikusenergiábó| vagy megúju|ás raszájanát.cserekapcso|atban ajurvédikus .kasi |égzésse| hiába kértÜnk test-és lé|eKiatalíti vezetójétó| pránaóceánban' mara. (prána)óriási fej|ő.. A nehéz energiát dek|ődnek'és a fizikaitestetazzal a cél|a| éte|ból gondozzák. és. amennyit a |ég. l Mit tehetünk azért. Mit gon. iránt. az em. be részben ame|yet törvényeibeszegÜ|ni a természet gondot nagy for|élegzÜnk.. forrását? az é|et _ _ részben az A fizikai testszintjén modern módszertő| tek.hogy minélhosszabb ideig táplálkoás azonbancsak az egyiktényezó. Miközben a kÖrnyezetünkke| kulcsa? egészség _ Az e|ső fennmaradt vagyunk.Nyugat dését. ismert tanokbó| e|ixtrje fiata|ságnak az ezoterikus A Íiatalsdg JOGAJA // jóga ésaz é4urvéda tűz(agni)éget.hogy megtestilegóvjuk a szívünkben rejlő nektárt' |e|ki|eg épek' egészségesek és kiteljesedet. a .a mindenkiszámára vek már kétezer éwe|ezelŐtt em|egetika minttranslormátorok anmű. gakozpont tudunk fÖ|venni be|ő|e. ji minŐségű nyerni. nyitjuttatnak vészetét''. hogy. mi lehet a testi-lelki terÜ|etén á||andó zünk.. a Hima|á.csakráink köny. BudapestiKözpontjának zésÜnk járunk-ke|ünk ebben a ta.fiatalság amennyit a mi rendszerÜnkbe. de sok _ megeszünk. junkfiatalosak.. a hosszúé|ettitkát. álé|etenergiájára. jógában jól ismert az a a e| a lehetségestő|: je|entése hossza a |é|eg.lakhe|yként'' mennyiségben álI rende|kezésÜnkre. Kü|önösenazért minőségére és éte| az e|fogyaslott zikai test (a jógában annamajakósa) szép.tő legtovább megmaradjon. az éteI táplá|ja.supenruoman''-jei . mert a five|.hogyegyrenő az érdek|ődés Nem meg|epő tudnakmitkezdeni.superman''-jei örök az tehát. örokké szomjasak nácsokat. marad dunk. nem miközbena testöregedéséve| ezt hirdetik. A |égzéssel elnyerhető é|eterő segítse a |é|ek megfele|ő . a |ehe vá|aszt ad mindenegyesnapján marad.

(Arró|.hánynapos |éböjt jozása.il|etve a hetihajmosás e|Őtt a fejbŐro|a. szezámo|ajja|. ame|y e| a testet. nagy |iülsábanésmegőrzésében segitséget nyúitóiógagyakoÍlatohogy az amrita tm. a hűtő |égzés |ehűteni a tú|ságosan fe|hevült testet. szöveteket. (ámaként\ rakéIet során a|ka|mazzák a korai Öregedés mer|az a testbenméregként hozzájárula test mege|őzésére . tisztÍ|ására ésmegÍiata|i @ R tégzőrenoszer gyors tásra az intenzív. ésfe|Ügye|ete ésa tisáítóteák fogyasZáfej. testben egészséges ódzsasz mint fizigyakor|ás pozitív hatásaiva| |átja immunitás.. szakszerű Íormája a pancshakarma tisztídás e|óttérdemes az egész útmutatása szerint majd 5-10 perc beszívidásután a fö|ös|e. a kapalabhati a bhasztrika a|ka|masak. ürü|ése.amikor beme|egÍtő márátmozgattuk a testet. az 5G55.. amely szerint a Íiatalság rása aze|me. me|egen ízÜ|eti letet. a ban érdemes elsajátítani.nedvesíti. évutániidŐszakpediga vátadósa természetes idószaka.a mozgás|e|assu|. . pedig e|jutás módszere évezredek ótaa meditáció. Minden rá ható nyomás vagy nyÚjtás aktivá|ja.bóvebben|apunk 2B7. ugyanenő| e|ene|ősegiti me|ynek A napitisztá|kodási rutinrészeként mosako.Miné| több és intenzívebb stressznek vagyunk kitéve' többet anná| tartizkodunka váta kibi||ent á||apotában. A méregte|enÍtés érdemes e|őzőe|ősegÍtésére pohár |eg me|eg vizet inni. és aze|mén tú| is a bennünk élő |egmagasabb A hozzá ua|ó szel|emi minőség.) l Hogyan hat a váta az öregedés Ío|yamatára? . kaianyag.mintamikor a gyertya sercegve. könnyú. nap. Az semjó azonban. rugaImasan tartja éstáp|á|ja a vos|ás szabadgyökró|' húgysavri|. kar középen ame|y a be|ső o|da|án ésa |ábon a vádliközepén helyezkedik el. issegítegy-két ezze| veazemésztőrendszer tisztulását.megőrzésének nit Íontosnak tartja a rendszereslazitást és stb. mefi a regejel|egű nerá|ódás. ha nem égetjük e|.kny'hucimen éÍi -' kormosan ég akkora testnem|eszegész- elixír 47 . az. Eza naponta 10. szél.Az é|et kÜ|önbözŐ szakaszaiközÜ|a gye rekkora kaphadósa.számábanolvashat. Ha a testi-le|kiharmónia helyÍeál. raforgóvagyszó|ómago|aj is. mert mindent sivataggá tesz. KÜ|önösen fontos mel|ett érdemes végezni' a néa kéz. ]elaxációl' vagy gyógyirt ke]€ s testi-lelki . (. cisáákri| stb. ésláb. midszerekrő| van szi! A legá|. A raszájana a dósák a|kat szerinti egyensÚlyát. táp|á|ására szo|gá|óküszervekmegfe|e|Ő lön e|járásokat tanfo|yamon vagyjógatábor.ido elŐttl öregedéséhez' Amikora nyugati orzít1a azidegrendszert. bevan szó. Az áma szintén tartjaa tes. a végtagoká|landóan'fáznak. hanem más megnyitva táp|á|ja a haskü|önböző utakat a o n 1oganan (atűz Íe|é|esztésének vagy A HoId nektárjának agni qzanhak tisztí-testet. zsírmájró|. tás')'Ezt csak szakember get lemosni. mint a Íiatalító (marma). a gyakor|ás gére azaktivitás és a nyuga|om. nyirokrendszerbő| e|indu|t a méreganyagok kiFontos hogy vé. azonban. elnyerését szoIgá|ják percig a Ho|d-Üdvöz|et gyakor|atsorok is.Az egészséges agni egyen|etes. tisZa |ángde jó a mandu|a-. végzendő másfé| órai ászana. Az o|a1 megnyugtatja ése||a.Ha a neKártégető |átogasson baiaiÍa' el a Kelet-l'|yugat agnikevés de Egészségközpontba' amelynekwebo!da|át |óanahhoz.l5 |esz a gyakor|atsor ('é|eterő.az a|kalmazott o|ajtilfüggŐen rakódásokri|.mertezekena terü|eteken ha|mozi. a ke FIATALíTo GYAKORLAT széles tárházában azál@ R iógagyat<or|atok meIlett kÜ|önIegességekre talános eIvek o|yan pont is bukkanhatunk. Azősi|eÍrások ésaz egészség harmadik Íe|téte|e. a Nap és a Ho|d minőségei egyensú|yba kerüljenek.hason. a fe|nŐttkor a plftadósa. gedhetet|en része a test tisztítása. termékenység').sa azonban mindenki számárae|érhetó. |égzések.ame|ynek szintevalamennyi testifolyamata kapcso |ódik a váta dósa száraz.Ekkor tásának) nevezzÜk. a ésaz ízü|etekbő|. ha taIánosabb módszera testegyesrészeinek egyenletes |eggyakrabban atŰztÚ| erős.hogyene a testÜnkis gyors öregedésse| reagál. olíva-.Riki Az érzékdik Íel leginkább a károsenergia.hideg és merev minőségéhez' Az öregedés során a testfo|yadékok mennyisége.GYOGYITOELIXIR ják.az viparita karaninak időmegÍor az e|egendő és a jó|működő agnime||ett neveznek. dÍtása') szerint ebben a Íiata|ság nektárja nem tüa tartásban a Ho|d ég e|a Nap mozgatásait zében. séges.l Aá is gondo|hatnánk' kat szeÍetné iozzáét|ő ok|atóktóI megtanul|egkézenÍekvőbb módja kevés. a bór kiszárad. hogyankeze|hető a stresszjógáva|. az é|etfo|yamatok nem kapnak redesbevá|t táp|á|ékot. segÍt jógaszövegek is kieme|ik G) uara k|asszikus testhe|yzetű fiatá|Ító hatáa ÍordÍtott ászanák sát'közü|Ük is kÜ|öntisen a Íé|gyertyát mé|tatvez. Ezt az egész ga| ég'Kevés kormot. (.A szerk. Akkor véés érdemes gezni gyakor|atokka| őket. és annáltobbetidózünka sajátöregkorunkban is. e|! a vvww. ésmerewé vá|ik.megráncoso dik. sa|akanyagot terme|. a csontoktomörségecsökken.amelyet prána (.Nincsmitcsodá|koznunk azon.tározidik.|ndra A neve lndrabaszÍl nyi|a')' ésaZegyik gyógyító pont nagy erejű a testben' visszatérni érdemes a kiindu|ó @ VégezetÜ| Iegfőbb Íorá||Ításhoz. vagy egészének o|ajozása.ot testetbekenni. a táp|á|ás a Ho|d energiák Íe|adata' A |égzések Röz:j| a sÍtali.

de igaz. vá|asZani. és l Mi|yenÍogásokka| könnyíthetjük fé|ig he|yezkedjünk ell Ez küdo|9át? ülŐ he|yzetben az emésáórendszerünk .fo|yamatosan Az viszontigen megterhe|ő a ri táp|á|ékot.. akikfogyni szeretné dietetikusok hogy vala.sokszora hétvémusÚhétköznapokon _ nemjut e|egendó géken idónk az evésre. majd hatehetjük' sankortyo|juk kü| teszpuffadás. be|sŐegyensÚ|yt. dáskínoz. Ü|veis lazÍthatunk. esetén az is. de érdemes Azérzékeny megnyugtatja és a gör. viszont|assúbb Üzemmódra vá|that he|yen a|aku|hat ki.nek. többször ennénk keveset. pihenjünk le! LJ édesköménytea a fe|nőttek bajait is remee|. Eá tanácso|ják a is azoknak. megsze|ídÍti a borsmentaba. hívni hányinger is.A a görcso|dó. Szerencsére .be|sŐ béke'' amelyek ésmegórzésében. uto|sóétkezés rea.I Hogyansegítaz emésztési serkentik az emésáést. segítenek a .jÜnk|elEz nem Íe|tét|enü| ke|lhe|yeznÜnk magunkat' hinagyakorlatokka|. Enyhü|ést hoz. és székrekedés oIyan tudniVárai Dóra é|etmidtanácsadó va|ókat és gyakor|atokat osaott meg Vekt|Ünk. ra tenni. . érdemes Íogyaszhni delétkezés előtt párdarab |anság több rész|etben.akikva|óbanbetartják tetttgéretet. a la|ás utánestepróbá|juk A |egrosszabb.étvágyta. rendszerte|enü| táp|á|kozunk. Me|egen. kapjaa Íe|dolgozásra vámi nincs rendben az emésáőrendsze.akik ref|uxpen érdemes szenvednek. páro|va vagyfőzeléknek kon a torna? mö|csök nyersen. hiszenígya szervezet kisebbadagokI Milyen panaszokjelezhetik. ha ti diéttás napokon különösen szé|hajtó haüású kamil|atea. hiszen ígye|kekerÜ|ni éshe|yettük a rostban betegségben gazdagtáp|álékokat a gyomortartaIom visszacsorgását. l Mi|yenrossz szokásokka|á||hatunk az műköemésáőrendszerünkegészséges útjába? désének _ Közhe|y.megfe|e|ó je|enti aZ' hogy figye|ésse| táp|á|kozássa|. utána bé|prob|émák esetén nagy segÍtesetén Gyomorés { gyomonontás gyu||adásgát|ó kekszet miatl séget nyújt és korpás e|rágcsá|va. ésa rendszeres Azok. egyesek csak másokviszont átmeneti|eg. zsíroséte|eket mindenkép.fog az á|mosság. Íe|Íúorvoso|ja.Q A hasÍájós sokszor vagy tú|ettük magunkat. mive|azok rülhetik prob|émáA zöldségek'gyü. sokattehetÜnk meg re|axá|ni..Íe|fordulást''.|önösen fontosazok számára.AmikorÚgy érezzük.. ha az egésznapos kop.Emésztési többek szervezet számára. oanaszokra uta|hat meg bepóto|ni. a szék|etÜrÍtési prob.l Ezek szerintaz ebédutáni szundiká|ás hogya bé|rendszer mi|yen érzékenyen gál a lé|ekben zajló fo|yamatokra: a stressz sem tesz jót? .ban.vízszintesbe fote|ban vagykanapén né|kül is szen egy kénye|mes ségekkel stb.Bizonyára mindenki rende|kezik esetbenugyaniskétirának kel|e|te|nie konyság közitt' ésa |efekvés saját tapasáalatokka|arra vonatkozóan. hapuffavalami|yen Íertőzés okoz . a joghurtotésa kefírt is tanácsostöbbször a2 aszta|. hogy a felgyorsu|t rit.. hosszÚtávon. javaso|t gyerekeknek las. a szervezet.sŐt. lazítást segítőtevékeny. rünkke|? . a|akításában jik' de a te|jes kiŐrlésű e|készítve egyaránt gabonakorpákat' gabonafé|éket.Ev e|ején sokanfogadkoznak. Az ideá|is az |enne. éssietve ezért ha fogyasZ1uk e|az éte|t. vódás. hogyevés utáne|könnyen fe|boríthatja a és a tú|hajszo|tság ha van rá módunk' pihenegy kis oda. tor. Rövid. ami ezután hasfájás' szokásokmegvá|. hanem az egészséges is sokatteszemésztésért nek' Hazánkban rendkvül sokankÜzdenek emésztési panaszokkal. és emiatt gyakrabban ke|l idegen fö|keresnünk a me||ékheIyiséget. a maguknak nemcsak a vona|aikért.hogymostantó| fordrtanagyobb figyelmet nak a he|yes táp|á|kozásra mozgásra. _ gyigyszerszedés Ha ágyban szeretnénk a jó emésztésért. 48 elixír .il|etve je|entkezhet tárad€ hogy kipihenjük optimá|is léma többekné| a fárada|mainkat.elmulasztottunk.A nehéz.következhet. támasszuk a|áa Íelsőtestünket. amit közott a keményhas' a te|ítettségérzés. Jó szolgálatot gyomrot ÍeszÍtő te|tségézet esetén. ha gyorsanágyba is bújunk' hosszabbidejefenná||ó tozása. jó szolgálatot tehet.segítségü| e||en csöket AMI MEG SEGITHET. hatásáagyobbidegeskedés ra Vagy egy Íertózésmiatt gyoremésztŐrendszerÜnk sabb fokozatrakapcsolhat.

jon a gyotrő gondo|a. runkka| KiÍújjuk átku|cso|juk. beszívjuk a |evegőt. 5 ismét|és iavaso|t. 3. |em mozd ulatsott is ke| es e|Íáradási |eÍekmajd nyÚjtott |ábunkat a ta|ajra engedjük.EgyrésZmegsza. és karra| isjó|megnyÚjtózunk.ahogy lentő tevékenységre. Térdpanaszokajánlott.1::f:::.1' Kisterpeszbe 1. ésbicik|izÜnk. törzsünket kissé hátune|emeljük a ta|ajró|. a |evegőt. esik. ésúgy érzi. a |evegő kiÍújásakor szép egyenes Térdben . hátta| ü|ve.nyújtozunk. g uégezzijk. A jóga kü|önösen hatékony segÍtséget 2. |ábunkat kinyújtjuk. runkon KiÍújjuk megtámaszkodva. ame|ynek |nnen ismét visszatérünk középre.i|tink. majd ba|ra forduIunk. a|aoá||ásban kezünket tarkóra tesz. Aza|apá||ás ugyanaz. Kénye|mesen térdehaezkénye|metlen e|he|yezkedünk a ta|ajon. _ fé törzsdöntést heta probléma kia|aku|ásában.A séta ésa kocogásis gyógyír |ehet reny. hogy deréKó| lefe|é pedig magastartásba eme|jük a karunkat' A |eve. Fo|ya. Ezta majd a |evegőbe eme|jÜk. két ta|punkat Íe|é az enyhe e|őreha|dünket behaj|Ítjuk' és egymás l pihentetjük' son időt relaxációra Vagy Vaif} lásis megÍele|. haj|Ított szolgá|. O|da|anként ] Eröss Eszter ismét|és majd kiÍújásáva| lazÍtunk. a |evegő ka|kÜzdők hagyják ki ezta gyakor|atot! # 1 :':T::Í. Hátunkat egyene' } tás következik. kon Íinoman e|őre-hátra ameddig visszaÍekszünk esik. éserősÍti a hasizgyakorlat-2' A széken mokat.juka |evegőt. IeIki terhek csökkenéséveI ezútta| ba|ra.A és fejÜnkke| a ! pár az emésztórendszer is fe||atvégrehajtása közbencsak a fe|ső.dÜnkön vagy támasztjuk. ügye|ve ana. mozdu|at|anok maradjunk. mozgatja a be|sőSzerveket. másrésZ végzÜnk. ják. Ebbő|a he|yzetbő|törzsköze|ÍtjÜk. ismétlés sunkfe|é majd a ba| nincs hozzászokva a mozgáshoz. Kezünket a magasba összeÍonjuk talajon mellett megkapaszkoeme|jük. közben Ítj|fe|é ÍeIsőtestünkkeI kissé ászanák.mennyezet Íe|é törekszünk. mint z e|őző vagy az ágyszé|én i.jukki e|őrehaj|ás né|kü| is! sem e|egendő ahhoz'hogy megszÜk. mert a cso|juk kényeImesebb. karunk a pihen. nyújtott |ábunkat Mé|yen Íelata|ajra szorítjuk. Mé|y be|égzéssel szabadulhat! testunk mozogjon! 20-20 másodpercig kitartjuk ezta nyújtózó testhe|yzetet. 20-25 ismét|ésse|. lami|yen kikapcsolódást j+ végzÜnk majd visz. |nnen visszatérünk kö. korlatot. a |evegőt. az ujjainkat.Jnk. majd Íe|sőtestünkke| e|. és 10-1 Íe|sőtestÜnket visszaengedjÜk a ta|ajra. a |ábÍejÜnkné| összeku|\ csavarást trft .ha megérintjÜk 10-15 köze|ítjük.gő kiÍújása közbentörzsÜnkkel előredőlünk' ha. Törzsdöntést végzünk.azután Íö|egyenesedÜnk. és léteznek o|yan kimon. ta|punk a pihen. Egyszéken á||unk. kü|önösen akkor. nehezen kivite|ezhető. nyújtott kasőtestünkke| e|eme|kedünk a fö|drő|. nagyszerepe|+ tünket végü| Íö|egyenesedünk' badÍt a stressZó|. közben fordu|unk ba|ra. a Íö|dre. be|égzésre és kiÍÚj.. Néhányszor megisméte|jük a gya_ át.sen ta|tvakihÚzzukmagunkat. és Combunk (Ügye|ve.vagy megérintjÜk a talajt'ahogyjobban jobbra.hamegy. és domború jólgördÜ|ünk. szovetségesÜnkké és e|fordítjuk a Íe|sőteszunk. a talajt. törzsünk me||ett Be|égzésre és behaj|ítjuk fe|é köze|ÍtjÜk majd kaa hasunk a térdünket. he bé|működés esetén. eleme|jÜk a ta|ajró|. elixír 49 . VisszaengedjÜk. nyÚjthat' hiszen köztudottanfeszÜ|tségo|dó' ná|. |assan mé|y |evegőt veszÜnk.::í.ame|yek dunk. Kezünket a ta|ajon a tér" pbbra. Lábunkat ta|pra húzzuk.e|őrehajo|unk hogy kezünkke|jobblábunkat annyira. 2' Hanyatt fekvésben törzsünket e|emeljük a talajró|' könyékben hajlÍtott karunkka| stabi|an megtámaszkodunk. ésa me||kajavasolt.Vá|tozat|an stresszes. enyhén hajlÍtott térdde|.A rendszeres mozgástöbb frontonis a zépre' tozsdöntést végzünk vízszintes he|yzetig' Kana| sunkka| a combunkat érintjük' e|őrenyújtóvá|hat. vagyakáraz ágyszé|én egyenes Kezünket tarkóra tesszÜk. mindenképpen fordit.matosan gyakor|atok |eg célzott kivitelezéséve| végezzÜk. Átfordu|unk hason Íekvésbe. e|őredőlünk dottanaz emésáésharmonizá|ását majd |assan hogy hátunk maradjon). az érintett |ábkövetkezik. gyakor. haIehet' vízszinszabadul. HavégeztÜnk. 20-30ismét|ést követően oróbálAki túl hogya sport 3.]T:i*:1T- 1' Hanyatt Íekvésben |ábunk nyújtva. szünk és megnyújtózunk. teshe|yzetig' vagy 3. Mé|y |evegőt VeszÍ. toktó|.

majd|eszúrve fogyasztjuk. valamint 25. de nagyobbada.egyikszájszé|e húzódik' o|da|ra moly betegségrol van szó. ldegfájda|omra elixír .8 | g. és megszÜnteti a vérzést iS.derivátokat. ként. példáu| populint ésÍragiIint. va|amint 25 g tövisesiglice-gyökér ésporcsinkeserŰfű kevg' .majd |eszűrjük. 1. Napontaegy _ gyigyítására. lgénytetenek. ÉnrÉxrs HATóANYAGAI: Íö hatóanyaga a tehfutÜn|a GYóGYÁszATl ALKALMAásA g|ikozidja.1 g-ot Jó eredménnye| A gyigyszerkönyveka tea készÍtéséhez haszná|hatjuk egyes neura|giák . Reumára ra (pé|dáuI fagyotttestrészekre vagy aranyeres Reumáná| mindbe|sŐ|eg.sőt néhaa |eve|üket és a virágukat is fe|használják. akkor idege' nem okoz ma1d mel|ékhatásokat.5 get 5 percigÍőzÚnk2. esetén nemcsaka gyu|ladást hanem_ Dr.segít akik a||ergiásak a sza|icinnyiségét is átmosni a vesét. ha kombiná|juk gyógynovényekke|: GYóGYTULAJD0NSÁGA: sebbekvagyunk. tiizek(Salix) vá|tozatosméretű ésatakú. fó|egamikormikrovérzések meg a szék|etben. ső nap 15percigáztatjuk bennea kezÜnket. üde talajon'vízköze|ébenér. hi|yaggyu||adásná|. esetén. va|amint cserzőanyagokat ésÍ|avonoidokat. Hasme gyógybort gÍŰzÍakérnésre is készíthetÜnk: 1-2. zik magukat |egiobban. A teát Íőzésse| vagy forróvízben áZatássa| készitjük. t'oss'. hason|i hatású 50-50g . aszerint. A A . emésZőrendszeri apró' be|sŐ 3.asztmások ésvárandósok Cserzőanyag{arta|mának köszönhetően rendezi példáuI számára. Emellett tartalmaz mé9 szaIicin. ésforditva: a |ázcsil|apÍtás hatá. éspatkóbé|Íeké|ye 2.5 dI vörösborban. tartunk. mandulagyu||adás Vesegyu||adás adagot Íogyasztunk' gyigyítja' MELtÉKHATÁS. gyulladásgát|ó' összehúzó használják fájda|omcsi á|ta|ános ||apÍtásra. Barkavirágzaluk kora tavasszal az je|enti a méhek számára. gyu||adás reuma elleniszer. l|yenkor Íé| evőkaná|nyi kérget 5-15 percig Íőzünk2 dl vízben.ikás.ésfájda|omcsil|apításra. keskeny |eve|űcserjék és / \fák.5 d| v2ben. KÜ|sóhaszná|at. hogymennyire ko. va|amint percig speciá|isgyu||adások csigo|yaízÜleti rékébó| 1 got (kb. Jótékonyhatásúbélhurutná|. harmadik nap pedigszÜnetet |genhatékony vírusfertőzés okorta|áz Ed. sára megnyugszunk. _ ezta|ánazza|magyaidegrendszer feszÜltségét Kevesebb adag ke|| így a'fŰdakéregbó|' biZosan rázhati. keresztezéssellétrejöttÍajtais |étezik. és eá az adagot 2-3naponta Íogyasájuk. éskihajtja be|ószármazékokra! le a homokot. Nagyobb dózisú vagy az enyheemésZési zavarokat. csökkenthet1Ük napi 1-2adagra. 4. Láz.romosztatú ideg) fájda|ma miatta betegnekaz got is megengednek. 1 kávéskaná|nyi kéregnek). Emésztőrendszeri bánta|makra sek.példáu| (hászámÍtanak az egyszeri adagokhoz(ez megÍe|e| esetén amikora nervustrigeminus kb. A kúrát 6 hétig ke|| dig ismeret|en hatásmechanizmussa| csökkentiaz folytatni.pé|dáuI ésnyugtató hatású.a legjobb drogot azonban az ezüstös vagy fehérfűz (3. kérgének a szaIicin (7%). mindkÜ|só|eg a|ka|mazbánta|makra) nagyobbadagotszámÍtunk: 30-40 hatjuk. regge|tol kortyon estig. Véreshasmenés esetén a fúlakéreg-tea erős összehúzi hatásának köszönhetően |eá||itja a hasmenést. vagy Streptococcus okozta gennyes zünk 2. alba) szo|gá|tatja.ésÍájda|omcsi||apító.más.15 fóz. Kezdetben 4 iránkéntiszunk egy-egy adagga|' majdahogyenyhü| a hasmenés. másogyuIladásokra dik nap a |ábunkat. e|ső táplá|ékÍorrást A harmincfé|efűáame||ett méglega|ábbennyi.VARIACIOK EGY NOVENYBE: tl afehér tŰZ je|ennek vérzésekné|.otfŐzÜnk 5 dIvÍzben.A nap folyamánmeg ke||inni 0. Haszná|ata nemaián|ott gyomo]. fé| evőkaná|nyit) 5-. az Ütőereket a vesében. ésÍokozza a vizeletmeny. Kü|ső|eg ugyancsaka túzf akéregt őzetet haszná|ju k: e|. gyógyszerként ÍŰúakéreg KiegészÍtő éskakukkfű' 9 csarab.Gyógyászati szempontbó| mindegyiknek értékes a kérge.de nedves.hogy ha fö|megya |ázunk. Nagy Gézafitoterapeuta MERGEZES: mive|f|avonoidtarta| mának köszönhetóen tágítja Tilosalkalmazniuk azoknak. fűlakéregteát. m4d kezdjüke|ö|rő|.100 |áz. az enteroco je||emző (vékonyhosszú távú adago|ásáná| Iitisra és vastagbé|gyu||adásra) aján|atos Gvitamint szedni' Szapora széke|ést.

7. 6 |apszám: 1 650 Ft 1otapot kapsz áraért) 5 |ap . 37. mfsz. é|etmód.. -M W. izomtan/izome|mélet' |(ineIio|ógiai Protoko||. }|ember of Three ThreeIn one Conceptsotovábbképző szintek: KapcsoIatokveszé|yben/one Brain 7. uupervhió.FEBRUÁR|ÁBAN kinezio|ógia. Iematika: á|talános szakmai anamnézis' tematikus kinezio|ógia. hagyományos kinaigyógyásrat. 3.mara Tel. l].AHoL A EUROPA AKADEMIA pnoressztoNÁLls |gazgató: dr.szerua|itás. Hétköznap 18 órátó|. Skype:dr.000 tt Tankönyv ápr. tanátndási és szakmai anamnézil.i||etvehonIapunkon. streszo|dási technikák' nupervízió. Tanfo|yam márc. kinezio|ógia. TanfoIyam: (4nap) {8. TanfoIyam í€ b .lK: 0 | -0835-04) á|tal működtetett t?t O A védetem. (párhuzamosan is végezhetiiek) MAGYARoRszÁGoil csAK ilÁLUilK JoGYÉDETT. gyakorlati tvente kétszer bentlakásos tréning 4 nap a képzési di1ennek ósszegét nemtarta|mazza' Tanévkezdés kezdő csoportnak: 20|3.Var|u Proíesszioná|is kinezio|ógiai isko|a' nemzetköIi okhvél' tóbbkinezio|ógiai |ehetőség)' módszer ekajátítása. -. 22. stresszo|dási tematikus technikák' térenergetika. képzés Tematika: á|ta|ános kinezio|ógia.ocw AKADÉMn |'lárta Szakigazgató: dr. |ó. pszkho|ógia/önismeret.|7. és é|etvezetési tanácsadás. [t + áfa+ 3.jngyHáz A|ternatÍv GyógÉ5zat 250 Ft É|ete fontosíordu|ópontjához én? s e 9 í t e k !s o Í s e I e m z é k sártyábó| rúma w. Béncze Nnes: 317-80óó' 0ó-30.06-30-9-403-066 KlilEzlol.a íe|vételi máre|kerdődtek! teleÍonon beszé|getések PROFESSZIONATIS . mE DIG|TÁLIS EL|XÍB ELŐF|ZETÉSI DíJAK .|0.000 Gyermekkor.. 12|apszám: 3 300 Ft 1tztapot kapsz 10|ap áráért) .200 máj. w. Létsámmax. . (4nap) 48'000 Ft + áía tt Tankönyv részlet€ s információ e-maiIben.000 [t + áía+ 3.: +36-30/9621. l00000Ít+ áíalíé|év Tandíj: (+a tréning dija) Iníormáció és a Íe|véte|i bené|getés € g yeztetés€ emailben.f. (4nap) 48. 2 és íé| éves képzés (+16y66516*6si fé|éves modu|okbó| á||óblokkok' á|talában havonta egyhétvége.varju. február 2]-24.hu info@europa-akademia.hu I l23 Bo. itmeretek' egészségugyi és terméstetgyógyávati Termész etgyőgyász kineziológus képzés Továbbképzés |n one Conceptso) oktató: dr.|árta (ta(Ü|ty |ntern. fáida|om' megórtés/one Brain 8.HATÉKoNYTANULÁsl TEcHNIKÁK Jósnők várják hívását! TANFOLYAM Lilla 06 90-603-302 stresszo|dó technikák.hu wW. hétvégén egésznap Éi2Ú26.alterna. 20.hu info@alterna.200 Serdü|őkor.europa-akademia. í |apszám:330 Ft . fengshui ftitdsugárzás tanÍotyamok !anácsadás.A|kotás u.200 ÍtTankónyv 20|3' Iestáramkörök.hu Ildi 06 9G6o3-37l Minden nap 9-22 órái9 Facebooksy.378'0G9o'ó03-289 200 JTsLÁs! ALTERNA (F. przichoszomatika.25. PRoFEsszloNÁLls KlNEzloLócus rÉpzÉsl SZAKoK: Coach.öregedés/oneBrain 9. izomtan/izomeImé|et. |(inezio|ógiai Protoko||.lo|k|€gyanru|y.l9.T.. X||. 6 fó.:202-74'00.900-0877 Radiesztézia . tanácsadási protoko||. (5 nap) It + áía+ 3. TanfoIyam: + 3. kiffiÍ:3-]3g.bó| imert Ju|ianna T€l. varju l. éÍettség' szeretet/one Brain |0. Varju Márta szAKEMBERer rnNír1Ár'. psricho|ógia/önismeret.ÉVFoLYAMUNKÁT IilDíÜUK 20l3.200 ÍtTankönyv ó0.

akiket nem.sa| vannak azérzéseinkre. ail. a hosszan párkapcsolat vÜnk vágyik. Hava|ameLegtöbbünk számára a párkapcso|atunk a|a. bár|e.képesek vagyunk. Hetedik Íe|ismerés: Szívünk va||omása erőve| és hanem nagyobb va|ó. Eza könyv|ehozzaa Íöldre a misztikumot. Ezek azerők kihatnak digmásruhába ö|töznek. A szere|em a játékosságot és az izga|mat vegyíti uza|az érzésse|. és bárminképességet és ertÍt a|ka|mazunk.és egyiriásititok rej|ik benne. a SzereIem angya|aivaI Ők összpontoBárki sÍtanak mindenre. a ben. a |e|künk ságosabb vá|iunk. hogy szabad he|yet biztosÍtsunk an. bok egycsoportjáVa|. kapcso|atunk pozitív het.. ft meg. ket. és befo|yáso|ják a kisugár. hiszen a kint és a bent nem vá|aszthatók e| az egész rendszer Íe|boru|.lyikük nema számára fenntartott helyet fog|a||a e|' ku|ása tényeé|etünk egyiklegmeghatározóbb jónak centrá|ni. sőnket is megváltoztatjuk.ja. amire a sz! \. ana. e||enjátékosoknak a kiiKa.hogy fe|ismer|ük őket.harmonikus kia|akÍtásában. erejét. h szer.| egyszer E|etünk éskaocso|ataink alakÍtása közben számta|anújra és újra fe|bukkannak azé|etünkben. olvashattunk a szenő sót az éberséghez. _ annak. szívÜnk RUEDIGER SCHACHE .minden egymásti|. ame|yeket ha|ványu| a fájda|munk me||ett. / i||etve mi|yen feIismerósekhez ke|| hogy í szeretette| tö|theti fe|azta he|vet. . e|készü|t. hogy e||ená||ások ése||enerők akadá|yozzák Hatodik fe|ismerés: Azoka tárgyak. fe|ismerés: azé|et érte|mét. aho| embené iutnunk' megvá|toztassuk a kü|ső erőket. azokka| is. a szeretetet' a bo|dogságot és a bete|Negyedik Minden embene| kapcso.csoIidáshoz vezető Úton. Hacsak a be|ső erőkkel do|gozunk. ami emberként és |é|ekként ismeghatároz min. egy részérő| már SzÍvmágnescleredménye.'' A SZERELEM ANGYALAI JOSKARTYA .rendszerben. hogy szívünk te|jesen é|etre ke|t és nyitott. me|yik a he|yes út. nulhathat. nekünk készen ke|| á||nunk a körÜ|öttünk |évő vi|ágra és embereke. energikusnak ésé|eterősnek érezzük magunkat. és David Richo az éber tudatos. Hamegváltoztatjuk a kü|ső erőket. vá|ságban épp van. hogy kihaszná|juk a szív erői.zásunkat. hogy bemutathatom azolvasónak / szerelen anjóskártyacsomagom gyalaijőskárIyáI. Virtue a|kat szÍvesen adok angya|éfteImezéseket ebben a témában' ennek a témának szente|ni.ésÍe|o|djuk az azokat ketindÍtanak e|. A szere|emtő| Íiatalnak.| Első pozitív fe|ismerés: Vágyaink nemcsak érzél seket. e|őÍor.| zott he|yet e|azé|etünkben.akiket szeretünk. David Richo cé|. amia szere|emme| kapcso|atos. aztvonzzuk beaz é|etünkbe. ereje befolyáso|ja a szívünk tÖbbek között kaocso|atokhoz. ame|yek Iegutóbb Visszatartottak minket ab. és teret bidosÍthatunk vá. Tegyünk rendet a zője. fe|ismerés: Harmadik Egyet|en esé|yt semcsak Q kapunk meg az é|ettő|.Gyakran megházasodni? romantikuskét |apot.hogy szeretette| bíro. A |ehetőségek \. rekoncentrá|. Ennek a titoknak önmagunk e|utasÍtása mindig egy korábbi Végigvezeti elutasÍtás á|isgyakor|atán keresztÜ| az o|va. re1|ő rántotta |e Íog|a| erőkrő| a |ep|et. segítségÜ| hívhatja őket. hogy segÍtségünkre |egyen tartó. aholmindany. fe|ismerés: de m(ja SzÍvnágnes a bensőnkbenÁ Ötödik Minden ember meghatáro. és eseményeana.Hauonta megjelenő kiadói hírleuél az Elixír magazinban DOREEN VIRTUE EDESVIZ'I-]IRLAP . ideá|is társ me$a|á|ásíra he|yezi a hangsú|yt' hét Íejezetben Íejti Schache ki' mitke|| tennünk.az emberi kapcso|atok Vi|ágába.Noha fordu|nak hozzám következő kérdésekke|: Ho| ta|á|om meg a |e|ki az összes többi is magában Íog|a|t a egy. tásáva| Íe|szabadíthatjuk a szÍv erőit.uonzzuk az ző új megköze|Ítésben tárgya|ja nem a témát az gyaink megva|ósu|ásához' é|etÜnkbe. SZIWANAGSADO 52 elixír .| birtokolunk' és amik hatás. mindig is szerettem társamat? Mikor Íogok i azigazi számomra? |gazi o|yan ame|yik a kapcso|atoka uta|t' Vo|na egy te|jes _ Doreen |évén kártyacsomagot ime.. Gyakor|ati útmutatót nyújt a jó| működő megérezni. azaz egyenesbe hozzukéletünk mér|egét. EZeknek aze||enerőknek. Azegyik Iegnagyszerűbb csúcsé|mény a vi|ágon! Ezért nagy öröm számomra. Hakiegyen|ítjüke két e||entétes mozgást. ide. A |egerősebb mára szü|eté.a szÍvünk magyarázatai Íognak e|őbbre vinni Íogja azokkal is. hanem e||enerőket is kivá|tanak bennünk. eza könyv a kÜ|ső erők.e szeretni önmagunkat kedvesség ságés a szerető megbízható spiritu. Ezeknek az embereknek az utat./ Amikor és kapcso|ati kérdésekben végzek szere|mi érte|mezéseket. nak./ . Hatudatosan kezeljük őket. hogy körü|vesznek minket. erőket A TUDAToS SZERETET ör nrxR _ ezek sünkkor magunkban hordozzuk Ha ban. Nem e|ég kizári|ag a be|ső erőkekon. nem mások vá|aszai' ós |atban á||unk. szeretne kibontakozni. erőket.u. aztis.r| -T jesü|ést gondo|atai keressÜk. ha viszont ésgyönyÖrűnek tűnik. amit szeretnénk.minden más|ényegte|enné du|hat. deegyidejű|eg e||enerőt is kivá|t bennünk. őket. r) Második feIismerés: Va|amennyi tettünk közeLrcoovisz minket a kitűzött cé|unkhoz. és nyianszületésünktő| ha|álunkig keressük az . a kerulépek kapcsolatba./ . amihiányzik azé|etÜnkbő'. hogy egy ideig vá|tozásokat érünk e|. ereje is akadá|ytala. és ezek azangya|ok számta|an embernek képesek segíteni egyidejű|eg. Habo|dog ebben szere|met é|ünk át. A szív a központja mind. az örömhöz és a mé|y kapműkönyvében.

csakazon ésa szexuá|is é|etedet.kapcso|ataidat Íogsz Ta|án Ezta tnidszert ebbő| a könyvbő| tanulni. hogy megtudd' mit gást továbbá irányithatod banvoltak.Segítség! ni a hasábburgonyával ésa sajtburgerrel! Tudom. |ehet hatására vi|ágszerte kitáru|nak Demiéft? Eshogy az. . gyakor|ati Ehhezad hathatós RENDELJE MEGON. (QE)' pedig nyu. ki bajok keze|ésére megertísítéseket). hogy segítséget egyrészt azza|.. rára. FEBRuÁRI AJÁNLATA: DOREEN VIR'IIJE nzÉotsvíz K|ADó Hogy magad? érzed most A SZERELEM ANGYAI. M ÉDESVÍz WEgÁnuHpsi|-t vuYwv. pózokba ke|| tenned Amikor azonban ke|| hozzá meditálni. kénye|met|en erőlteta jövő heti utazáshoz. KINSLOW á||. ttinik.K|ADŐI HÍnlrvÉl www. vagy hozzáigazítani Va|ami|yen azegyszerű akkor azelméd tisztán nia testedet.megnyí|nak harmonizá|i ságegyszerű áthe|yezéséve| i|yen és az elmék a tiszta tudat ere'ie zást|ehet e|érni mind testi.. egyszerű. fájakadá|yozi meggyógyÍthatjuk Íizikai javÍthatunk da|mainkat. sportte|jesÍtményÜnkön. éppen arra és a Íé|elmet. vagy csupán működő emberi kapcso|atok kia|akÍtása a cé|unk. Eset|eg egykorábbi baráti beszélgetés ameIyre megtanÍtalak. hogyropogós.könnyene|sajátÍtható' ésazonna| kiÍejti hatását. mint Kicsit ellazult a tested? Kicsit nyugodtabb lettaz pes|esze| meggyigyítani o|yan testi a lobban e|méd? Az biztos.hitné|kül is működik. a szoronTalán uáttá|. mind mentá|is téren? e|őtt. kodtál' hogy mitetté| ebédre' Vagy mitÍogsz enni vacso. ezért szerint e|eve |áka vannak Íté|Ve a drasztikus. gon. és egyéb elérhetőségei: gyakor|ati aÍán terápiás midszereket isaján| a |e|csomagkuldo@edesviz.edesvlz.hu rész|etesen me|yéte| e|magyarázza...Ugy vágyon.netán azonmorfondíroztá|. szóbe|i (06-1) Tel: 320-3642 elixír 53 . Kins|ow újabb könyve a Kvantumszinkronizáció midszerének hatáskörét terjeszti ki: a technika ismerte. KVANTUMKVANTUM l/t^n'r<. a gondo|ataid a Íé|tékenységet' a szomorúságot. hogy a Íigye|med kevésbé szétszórt. hogyan a|ka|mazhatjuk é|etünk legkü|ÖnÍé|ébb terü|etein. Ez a Kvantumszinkronizácii eredményeképpen a tested e||azult. Ennek ritmushoz.kat'pé|dáu| aze|őző bekezdést. Mit tehetek?" . kéÚgytudatosnak |enni..Miért sóvárgok állandóan fagylalt után?.ú. tésén tú| anaadválaszt.' ni sóvárgások mögött mindig va|ami|yen éze|mi @t@ prob|éma..AI JTSKATYA Megjelenik Íebruár 5-én! RUEDIGER SCHACHE szíWANAcsADi DAVID RICHO HoGYAN LEGYÜNK FELNŐTTEK EGY PÁRKAPcsoI. Doreen könyve Megjetenik Virtue az éte|fÜggőségrő| szi|'Az ismeft El{SEG praxisábiI Íebruár12-én! szeÍ7ő tudományos kutatásokka| és saját származi esettanulmányokka| mutatja be. de elsöprő erej(i vágyat érzek irántuk.hogy a tudatos. étkezési eset|eg anyagi jiI dokka| küszködünk.ATBAN? jelentése Az ételek utáni sóvárgás és|eküzdése megatszabadulhatnék . is a|ka|mazhatod. sós dolgokat nassoliak!" Hátnem DOREEN VIRTUE dühítő' haaz embernek ez az é|etterü|ete azétkezés ennyire kikerül az irányÍtása a|i|? SZÜNTELENÉHsÉG -. éjjel-nappal csakis arra . Nem tudokleáll. hu Frank J. i szárazvagy nedves? Érzed-e Érzed-e azérverést az ujjadban? azérverést a hom|okodon? figye|j hogy mitörténik csendben. oIvasni ti fájda|mak.hu (p|. enyhíteni az érze|mi kezdted vo|na mozgás. hogy azegyes éte|ek utáSWE. a |égzésedet _ je|en vo|t. haéppen a|vászavana|.A technika..térdficam. Tedd i zés Mi|yen vagyme|eg? A bőröd az ujjadnak a homtokod? érzés a hom|okodnak azuiiad? Hideg-e az ujjad. tudomáben.J. fu éte|ÍÜggőségtő| tebruár l9-én! -* megszabadu|áshoz a be|ső.ame|ynek a szívek. Még hogy higgy benne egyszerű éskÖzvet|en arra sincs szükség. i . Tudatod vo|t. deakprob|émákkal. ahogy prob|émákat.. a fejÍájás' az emésztési zavarok vagyazízÜ|ejobban prob|émá. hogy hizlalnak. Nem igaz? Mie|őtt tudod majd sokkaI összpontosítasz. kor isa|kalmazhat'iuk. va|ame|y éze|em utáni sóvárgás Epp véleménye ha* FMNKJ. ezek szNxnoNEAcÚ nem Megjelenik a bajokátkezelik' csaka tüvaIi neteit.l. a pénzügyeidet. Az Édesvíz Csomagkü|dő Szo|gá|at me|y ézeIemmeI hozhati összeÍüggésbe. és gyors pozitív vá|to. |ására van szükség. meo.Hogyan tól a kényszertő[ hogycsokoládét egyek?. érze|miprob|éma Íe|tárására és orvos.1r vonáson hiszen a|apuli diéták. ezzeI Nem Íeladatta| Íog|a|koztá|. az ujjad és a hom|okod talá|kozásáná|| Hamegtanu|sz ke||.. kreativitásunk szabad szárnya|ását gát|ásainkat.edesviz. fe|oIdhatjuk neSegÍtségéveI gatÍv éze|meinket. a gondo|. mi|yen e|őkészü|eteket nyos. Íigye|d meg mitérze|l Mi|yen éraztán a|aposan.LINE Virtue.még a házikedvenceidre jáfta Íejed. a mutatóujjad hegyét Íinoman a homlokod közepére. az e|méd godtabb Iett. és 30másodpercig erősen arra.

egymásra figye|Ő. A családban. Bár az é|etben soksal |egyenek szinkronbanI szor másképp történik a do|og. másrésá csak a fe.kérdezi |eve|á ben egy fiatalasszony. Nem szerencsés i|yenkorengede|- A FITOTERAPEUTA Kövér vagyok . majda do|got. Van' aki azt hiszi' nem és ásványi anyagokatis| gyaníEgyes gyógynövények te|tségérzetet biáoeshetek teherbe. Ez azonban hosszú fo|yamat. unem is tudod' mit veszítesz<. Ha mindkettenúgy gondol1ák'hogy egy. szeretette|jeskapcso|at a hozza |éIre ame|yoptimá|isko aZ a biZonságos hátteret..|enmag és Íeketebo dza-termes. hogy mi töké|etesen e|vagyunk gondolkodni. A baba megérkezése örömteIi ese mény.ame|yjidtarta|mánakköszönhetóen Íokozza a zsírég+ ugyerek né|kü| semmit nem ér az é|e|". meká|dásért. ugyanakkor komoly stresslorrás is: rengeteg vá|tozásthoz a pár é|etébe. Sok sikert kívánoka fogyásáhozI Dr' Nagy Géza sze akad o|yanis. Kozéjük tartozik a ná|unk tab|etta csot is kapunk' hogy mit tegyünk a gyer.te|eZ nem szokott jó| e|sÜ|ni. aki sosem érezi|yet. hogy mindeneke|őtt vitaskrémetaján|om' ame||ye| |ényeges. stb') fe|szividnak a véráramba'és többfé|etÜnetet okoznak. hogy az e|hízott hogy későn kapjatok majd észbe!". a gyors fogyas nem egészséges. ezér|akive|ük é|. A férfiakban á|ta|ában napontatöbb alka|omma| későbbébredfe|a gyerekutánivágy.dettől fogva nagyon jó' tény|egúgy érzem' egészségte|en |ét szabad megennie a korábban fogyasZott hogy megta|á|tam az igazit. hogy hónapokig redukciósdiétán é|' s fö| ke||készÜ|nie a hosszú önmegtartóáatásra! Egyrészt|e ke|| meskedni a környezet. Egyre jobbanzavar. me|y akumeibe (megtanít1a presszÚrás pontokatke||masszíroznia)' A Íogyókúrás receptek közü| aján|om a kiürü|ést segÍtő (de nem hashajtó!) teake veréket: 100-100 g feketebodza. Sokszor szédü|ök is' és Íáj a fejem.Mivel azonre az azonna|fe|szívódó. ha ez köhet harmonikusgyermek né|kü| zös döntés eredménye. hogy a zsírpárnát e|égeti a rozs kiááatott |eve. ebéd és Vacsora után isszuk' KÜ|ső keze|és- hoz egy gyerek. Va|ahol aá o|vastam.a csa|ád nyomásának. seit! A gyerekvá|la|ás kétegymáshoz larIozo. A PSZICHOLOGUS Gyerek nélkülis teljes az életem! .Nagyon kövér vagyok. Ha a baba nem azért a vi|ágra. hogy nem vágyom az anyaságra?'' . nem is érde mes bízniaz agyonreklámozott. hogy te|jes |egyen az é|e tünk. akkor nyugod' tan hagyjákfigye|menkvü| a környezet je|zé felelősségte|jes Íe|adat. a Eme||ett éte|mennyiségnek. és beavatjaaz akupresszúra pe|dáu|arra. Kedves Brigi! A gyerekvá||alásidópontjáról va|óban mindenki maga dönt.hogy a magzat érzékszervei már az anyaméhbenis múködnek. a féqéve| borikás zsírégető ke||15-15percig sák meg eá a kérdést.s azezekhez történŐ a|kalmazkodássokszor a |egteherbÍribb kapcso|atokatis pribára teszi.három mondania a magyar konyha ízletes.annak tartaniake||magát ahhoz.hogy ezálta|az tnök e|eteis tel1e sebbé vá|jon.valamint 50 g édeskömeny és 1 evokaná|nyit 20 g szennalevé| keverékébő| 25 percig ázni hagy|eforrázunk2 d| vízze|. és szerintünk nem hiányzik alrzitívan 54 elixír .vi rág. máris több esé|ye van a ketten is.akkor feltehetó|egonök sem készülnének a szü|etésére Úgy.A vastagbélbenke|etke ammónia ző mérgező gázok (meti|alkoho|. zi az á||apotát. ezérl sok kéret|entaná sítanak. éson(ök)ben is felébred hogy egymásmek utáni vágy. Már sok mindent kipróbá|tam' de hasáa|an. pszichésen vá||alva|akiegy másik ember fö|neve|ésére kozzon.éspermasszírozni a zslr párnákaI. . hogy is.kérde zi Brigi (33) Dunakeszirő|. hársÍa. virág. Ez igaz?. on kereknek. a szÜ|ők kiegyensú|yozott' egymást megéftó. ame|yek Íarta|mazzáka sorra szü|etnek a gyerekek..baráti ktirünkben és a munkahe|yünkön is ket kel| alkalmaznia. eá rendre a tudomá somra is hozzák. cickafarKű-virág. thierahenriette.aki rendszeresen gondo|. e|őrenem vágynak gyermekre. rülményeket teremta gyermek egészséges fe1|ődéséhez. hogy a betegektuda(az on esetébena tosítsák: minden betegséget kövérségetis) csak akkor lehet gyógyítani'ha minden más rendbenvan a szervezetben' A fogyókúránaknem az a |ényege' hogy _ a betegnek |elki beszed]Üka zsÍrégetőket |eg is át ke||hango|ódnia| Aki fogyni akar.. emiatt szégye||em magam' és szeretnék |efogyni. o|yan zsÍrégeto. gyomra. hanem a szervezetöne|zsírosodásról mérgezésérő| is _ |ega|ábbiserre utal a gyako ri szédü|és ésfejfájás. Kapcso|atunk kezfalat1airól. Ta|án bennem van a hiba. áthango|ja ót a pozitív rejte|kodásra. juk' majd |eszÚrjÜk'Naponta 2 a|kalomma|. 2. hogy akik szerint itt az idó a szü|ésre. ke||emes tapintásÚ ban egy kapcsolatbanmindig kettenvannak.3 hetes kÚrákban. Érze|mi|eg is meg kell érniahhoz.A |egfontosabb. Egyre azt ha||om' hogy formájában kapható tengeri a|ga.igazság az.ez pedig rossz hatássa||+ hetne rá. ucsak n+ is' tő halásúpajzsmirigyhormon terme|ését kezdve. akar-e egyá|talánUtodota vi|ágrahozni. egymást Szeretó emjön ber közös döntése. a kicsi reagala ke||emes ingerekre' és kel|emet|en Néhány év múlva ta|án másképp |át1ák a gyer. mint ahogy arró| is. Tudjuk. jesnek érzi az é|eIét így is' és va|ami|yen szempontbil ez a legfontosabb.ahogy arra n+ ki szukségevo|na. Kedves Asszonyom! A |eíftak alapjánonnél nemcsak e|h2ásró|és van szó. mások a férjemné| Úgy érzi'tele van a tanak prob|émát. de az Attó| a pi||anattó| ember nem haragszik magára' és elkezd po.ámde éve vo|t az esküvőnk. A |egjobbakat kÍvánom: Thiery Henriette hu waw. EZ én nagyon sokszor |eíttam ése|mondtam már azérl. |eKétember kapcso|ata természeiesen js.Hétéve ismertem meg a Íérjemet.fogyásra. A fogyikúrázónak szÜksége |ehet e||enorszakmai vezetőreis. minket pedig szervezet számára létfontossáqÚvitaminokat egyre többen kérdezgetnek' hogy miért nem vá||a|unkbabát.

gÍtve Ez pedig megvá|toZatja a nemcsak'. aho|megmutathatja magát. tunációraésaz auraszínére nincskét horoszkóp. jottek Az on unokái tízperckÜ|önbségge| kok helyett komoly filozófiai kérdéseken gusokat. Az ikrekesete. törékeny. az isko|a egyá|talán nem köti |e. és mi a teendó i|yenkor?'' .Mindig is hittem az aszl. hogyaz eImÚIt stí|usát évtizedekben jegyhatár gyerekszü|etett köze|é tűnőbb'ha szÜ|etéspontjuk sok o|yan a Földre. tanak egymásra.az asztrológiát támadók tásmódjában.spirituá|isa vi|ágra. Az Ané|kül' hogy ezek va|ó.'. je|lemük vagysorsuk tekinte a|katuk' szóli. és ennek már gyermekkorban is vanje|ei.zen@gmail. Ez az idoszak zéppontbanlenni.ráadásul egy |yiba.Két három. to Kedves Uram! Iágának kereteit. A dologakkora |egszembe meggyőzŐdés.szűro1e''. amelyeka reinkar. kÜ|önösenaz aszcendenst. a kis|ánynak2'5€ óra sem . a kislány szó epheszoszi tudatosság kétszer a fo is e|fogadjuk. Micsodakü|önbség! befoganak bizonyos Az indigó kiÍejezés arra vágyi természete dó ésvédettségre szöges uta|.kis vadóc. ígysorsuk ívének sokban kü|önbözik a kortársaitó|.iii. Számukra okáIi|az i|yen holisZikusabb |átásmódkia|akÍtásában. kÜ|so a| katát' vábbá formavi Az ezoterikus szubku|túrában általános az a is tÜkrözi.. sZáro|ása. |ehet magyarézni.ke.. A kettőiük szü|etési megszü|etéséve| az ezerki|encszázas évek másodikfe|ére tehe ideje közötti különbség mindössze 10 ke perc. kor egyforma horoszkóppal rende|kezve Egy budapesti úrsámolt be nekem gyer. Szerinte a fiunk reinkarnálódott |élek be véve Az aszcenis kel| hogyneve|jük óket. tú|fej|Ődéséve| iS. az indiésa raciona|izmus je||emző gó gyerekekre vonások. Kíváncsilennék'mit szó| ehhez az tő. egyá|talán nem hasonlí. okunkvanfe|té. Neki egyet|enóra délutánia|. ha kétember ugyanazon a naMegint más. Csaba bó| az asztro|ógiai VízöntGkorbeköszöntéve| vás is túlsok. nek. hogy is. hogy hiperaktív' de a Íele. egyben nehézkérdés az.Bár a spirituá|is éb. vánvalóbb.most elbizonytalanodtam. i||etve vannaka testkörÜ|ienergiamezókvagyidőpontra készÜlt ikrek két' kÜlönbözŐ he|yre re uta|óje|ek. A kü|önbözóség e|fogadása me||ett je|enthet gyerekek márértéke|hető eredrágódik' ugyanakkor rettentően szét..intuitivitás. készséges eredményezhet. szÜ|ött hozzáá||ását az é|ethez! vagy indigó gyerek. éstú|érzékeny' ne a g|obá|is szintűtudativá|tozásoknak. pon ésugyanabban az irában szü|etett.é|et egyik nagytitka. mert az már nem ugyanaza fo|yó. KedvesAsszonyom! _ korunklá.. ugyanakkor |átásmódjuk se a horoszkóp |egézékenyebb is figyelem.su| |áfuányosan. aklndigó a gyerekem? gyerekeket' hi.ő már nem ugyanaz Jakab Z. mintha egy másik világban é!ne'A játé zete|é ál|Ítja minda szülőket. embersem léphet ugyanabba tét akkorva|ibanidejük|ehet.akár egy-.'. A Rák érzékeny.más-más esik.. Az indigó gyerekekmegje|enését nagyjá.. Azok a hivatkozások.ként ése|fogadjuk melya dens ugyanis a szemé|yiség ni.gondot ame|y eltérést az i|yen '. természetes pontjátérintő megtartásában Felmerü|taz is.asárológia.Bár a parapszichológiai megfigye|ések fö|drajzi helyrŐl nézue az égbo|t ké egyadott szerint|étezik tudata testi|ét után pe á||andóan vá|tozik.és az ember. Vá|aszát lHatvani nagymaperszemás tényezŐkke| redés igénye is ma. padnaktartja. teremtmények ésmegisméteIhetetIen ságosságátmostvitatnánk.bábáskodik''' jó szándékú pediga ko||ektiv Hérak|eitosz mondta:. a másik sö. tét hajú'vasgyúró Íiúcska. sőt.konkráan a |é|ek kora ésaz Kétpetéjű jelen|eg auraszíne még csak szubjektiv mó. jzcs. szintet dettspirituá|is |omtó| duzzadó habitusának.de horoszkóp pontosan egyforma legyen.. éves unokám van' egy tündéri ikerpár.hogy időt|enidők óta dokon észle|hető. Az egyik szégyen|ős. rok sem igen tudnak mit kezdeni vele. vagyiseszerint szépszámbané|hetnek zöttünkindigófe|nőttek is.Egyet|en |é.. a Iat|an fensőbbségtudatot Vá tében' A kÜ|önbözóséget az é|etterÜ|eteket Bár nagyon kedves. de gyerek. Ők az emberiség tanítói |esza Rák végére. meke kü|önös viselkedésérő|:''Kisfiam szen a hiperaktivitássa| is egyazonparaméte he|y.ami egyébként vissza- A PARAPSZICHOLOGUS Paurinvi'TilT. hogyli|ásszínű ami emelkeazaurájuk. s az égitestek mezhetók. Va|ó1ában egyforma dományosanmég csak közvetettenértelmozognak. a taná szerinIaz i|yengyerekekerényeit |öIő házakcsÚcsainakelto|ódásáva| midon érdemes eIismerni. másiknakaz orosz|áne|e1ére. a je|enség ikrekró| mi sem nyi|. '. Honnan |eheteá tud. embereksokatsegÍthetnek új' egyikvesszŐparipája. egyedi Ahogy az Ie|ezni Ha Kétpetéjú ikrek.nak. Mive| a Fö|d forog.._ az Újkori ezoIéria |etlenül és a New Age húzódó' a másik imád szerepelni' a kö is egybeesik. ez ugyanisrosszesetbenindoko ményez je gyerek.akár többpetéjű empátia igencsak szükségesek vagyisfügget|enü| |egyen szó .hogyhogyanneve|jük az i|yen jári öntörvényűség és ugyanoIyan szemé|yiségjegyeket bírtoko|.iltlI AZ A1ZTROLŐGUS elixír 55 . Az egyik.testetö|tésefe|ett az emberitudatosság evo|Úcióját.akik egy jegybe egyiknek be. mau jeligérevárom há|ás köszönettel az gyaréuható ígya va||ásosság hanyat|ásáva| E|ixír magazinban.Mondjuk' Új kor hírnökei. (2-4ívÍok\ |eményem rögeszméiből nehézkizökkenteni. szabadságfokva|iban megfonto|andi minda pedago rek mentén ke||(ene) kibontakoznia. így |ehetet|en. aki az é|etet szín.ésta|ánnemvá e|egendő. kÜlvilághatásaitközvetitiaz egyén számára' ugyanakkor be|só vi|ágánaka szócsöve.com kotikossze. vonatkoznak.fényszogek természete vagyerőssége módo ésa hétkoznapi é|et igényelt ségem szerint egészen másról van szó. je|ez e||entéte az orosz|án é|etörömtó| és önbiza.rol'ógiában.kisfe|nőttként'.

e|ótt fokhagymagerezdeket lizis.Szeretjük.. összezúzása közsek esetében (egyesek Mediterráneumig enzim segÍtségéve| Baktériumö|ó szerintakár vírusaz egészókori vi|ágked. században kezdték termeszteni. de mive|igényte|en. A novényt Kínáti|a ame|y a gerezdek aprÍtása.' hagymaegyszerre csökkenti a vérnyomást ésa vámpírok egyÜttesének tartását.kÜ|ön és pestisjárványokban. ésgyógyÁ' növény. remekízeésvé|t hatá. B1i B2-'B. a azita számos á||at. sz+ fej|esztettek a rontás. s mive| érdeméÜ| tudtákbe nyome|emek(réz' vas. . a rögöl(ő| fejeketfÜzérés a gyökérzettó| megtisztított be vagy koszorúba fonják'éssze||ős. mertóvja okola agyhártyagyul|adás és Staphy|otak Íokhagymamaradványokat.-. oshazájábó|'EIó-'Közép-és DéLÁzsiábó| terjedte| |ndiátöbb ezer éveKÍnában. a női húgyhi|yagot ji minőségŰ. a boszorkányok távo| |én) köszönheti. a Közel-Ke|eten és a Fö|dközi-tenger partvidékén.gyanÚs'.T ame||ye| a |egegyszerŰbb viszontki |ehet teszi. sót az ab|akke széIesspektrumúantibiotikum. egyensú|yozza 56 elixír . .ame|ynek csúcsán apri |éghagymák ésterméketlen virágok nyí|nak. G és }vitamin. tériumok. Erős antibakteriá|is és gombaö|ő hatását mértékben a ko|esZerinszinafrodiziákus és bizonyos sa me||ett emiattis egyrenépszerűbbé váh. pedig a temetés berkísér|et ban a XV. Néha virágszá. a kÜ|önbözo vitaminok(A-' dések esetén rán ko|era. Hazánk. ha|ottak igazo|ta. alka|maáák eredményesen. szé4ába s többek közt tuberkuMive| szereti Ma.nehogy okozi Salmone||a gyarországon kivá|tképp fertőzőbaka Makó környéki vámpkként keljenek újé|etre. jód. száraz helyen' fe|Íüggesáve táro|ják.. fokhagyma nagyon tériumok. ö|Ő)'fertŐt|enÍtő va|amint is kihaszná|ják. a szívÜnket coccus baKériumok okozta betegségek... Louis Pasteurmár 1B58-banleírta. az egyl iak egyenesen isten Ítették'je||egzetes l|latot A fokhagyma hatását |égúti megbetege adó a||icinné. hártyásburoka|attakár 20 gerezdis kifejlődhet' N/iezekrő| szaporftják.varásere1ét. ésjól tűri az éghaj|ati kÜ|önbségeket. a vámpírok e||en. de csak tet' gáto|ja a szÍvinfarKust és szÍvrohamoErdé|yben feIaggatott fokhagymaf kat okozó vérrőgök képződését' sót kiÜzérekke| 1920. gombafertozá írásos agyagtáb|ákon a||iin. rizikófaktorok kÜ|o"n. '. ma már vi|ág. A-provitamin) és . ban.éte|mérgezést baka me|eget ésa napsÜtést. utána |eve|e ésa szárae|szárad. Az egészfokhagymafejet beborító vékony. A keringési e||en gyógyszereket ki.az a||icin. rat is hoz. pedig már gyigyíti ja.ben az a||inéz a|aku|át a ptom velte.reteketis bedörzsö|ték Íokhagymáva|' EZ a Íö|fedezést ésem. szertetermesztik. magnézium.'-l lx*. Gyigyíti éstisZítóhatásáta történe|em so. háborúk. Párat|an * fokhagyma (Allium sativum) fŰszeréteIa|apanyag.másokat é|ettani a is. a sumerék.ban derÜltfényarra. ám a fokban bizonyÍtotta. hogy az al|icin védekeztek hatékony' a vércukorszintet is. Cryptococussarjadzógomba Az ósemberek|aktabarIangokban ta|á|. tettek. |ábujjakkozötti és hÜve|yi szagta|an val|atát is o|vashatjuk..FŐ hatóanyagaa kéntarta|mÚ.

.'ragaszkodi'.és Íonón.eukk*p1 vajon megÍuttatjuk.5 Íokhagyma . a mento|os cukorszedóknekvigyázniuk gyógyszerek ka szopogatása Vagy a rágizás is enyhit. ni harcban.5dkgvaj* só '4 szeecetbenááatott tört rezdÍokhagyma . gerezdekI resze|t kistejösszenyomható és a krémsajtot.akár 24 ira mÚ|vais. mert fö|erŐsÍti a szjntetikus hatásátI het a helyzeten. basze|eteket. * je petrezse|yemgerezd 4.megkenjük a sajtos Az alaposan spe. só . a Íokhagymát appépesre róravagdossuk. köretként tálaljuk. de a petre zse|yem-. fehér takakávéskaná| |angyos vizet. hozzáadjuk a túrót. bedörzsö|jük fiistölt sajt. cukros amíg Amikor |angyosra hű|t. i iiJ: i| megtisáítani. tékony pusZÍtanak' Fogyasztása . mert a Íokhagyma átható Ez annyira intenzÍv. ame.de embe rekné| eddigcsak a gyomorrákkal kapcso pubIiká|tak Iatban kedvezó eredményeket. sűrű. a tárra| ízesítjük. ezért nekikcsak fózott szoktákÜ|tetni. AntibaKeriális.lxi*n*3a *i fokhagymáva| ke|| kenegetni vagy áztatni letkenyél 2 dkg Í sajt {al ' . * 5 ge. A nyersfokhagymafogyasztása is Meg|epő módona jó i||atÚnak csöppetsem egyesekŰzi még a hangyákat ésmás rovarokat nÓvények nevezhető fokhagyma a szépségünkre is jóné| ritkánÍejfájást' hányingert ésa||ergiás ezért a biotermesZésben o|yan (pé|dául rizsa) me||é hatássa| |ehet. Az o|asz gasZronimiáH0ZZAVALÓK: Íüstö|t megvagdosott spenótot. Szemö|cse|len is hatásos|ehet: rom * 2 toiássárgája" 0. 2 gerezdnyi (a barna gumóját fehér fogyasztjuk hagymát. A krump|it aprókockákra s a resze|t a|ka|mazva akár meg is e|őzsárgarépáva| ésa kissé megroppantott ÍokhetjÜk a seb kia|aku|ását. és közepükre (utóbbimozzuk a gombás ragut' ve|eket |eforrázzuk éslecsö. hozzátojássárgáját egycsipet sóvar foKonyhaife|haszná|ása fokésborssa|. fe||azítjuk' Pti r'*!t '. tüneteket okozhat.soktó| és más bőrrendel|enességeKol. bőronát beszivódva is érvényesül. H0ZZAVALOK:1 kgspenót só ha e|Őző|egkissémegroppantjuk oket (a Sózzuk.kultúrkorökben nem igazánszalonképes. . hozzáadjuk a be ÍokhagymaoIajja|! A vaj serpenyőben ÍeIoIvasztjuk.i í. A maradék szerint muS.a dió vagy a gyógyszereket kel|.5dl o!ívaolaj éjszakára tejszin* petÍezse|yemzö|d. Az á||atkísér|etek rákszintjén bizonyították mege|őzőés gyógyÍtóhatását.*'i**'s*i E*-i *. H0ZÁVALÓK: 3Íejközepesvargánya a tetején .sőt még pedig gÚ |esz. és ésa Írancia 3 | víz* 5 Íejhámozott .nyáriÍokhagyma. ízlés a friss.ésez a szag Akár közvet|enÜ| is az arcbőne kenhető tén e||enjaval|t. gerezdde| vízben. Körömgomba e||en * kb.ha|akés más tengeriéte. fe|ét törjük. . sze|t sárgarépa só 1 ká. gyigyu|'ha egy hagymagerezdekke| együtt addig főzzÜk sósvő herpesz is gyorsabban puhu|.sajttaI 1átszik. A herpesz je|entkezését mege|ózóbizsergő érzéskor vágjuk. hogye|. megmosott |eve|es zö|dségek. ideig lyamatosan kevergetve bele. A legnagyobb gondot Nem szeretjük. sranct*. kü|önösen paradicsommal ügye|niük ke|| az e|fogyasztott _ természetesen ha i|yenkor A szag és kipáro|gásmegszüntetésére keverve egy re. Eróte|jes méregtelenitő.$ A gerezdeket egyszertibb színne| és simára í-}i. tűzön. menta.75 dkg burgonya u 15 dkg re. .borsozzuk. keverjijk. A kenyérsze|eteket megőrö|tbors dkg vaj Íesze|t le)' Ha sÜtés a|attmegbarnu|. mert méregte|enító hatása a tejszínne| í}rrt{{::. A |egfinomabb |assÚ kétszer is öntÜnk hozzá 2-2 mentálási e|járás eredménye). va|aminta kávébab. be|etesszlik a né|kü|özhetetlen. bár így |yeket |evé|tetvek jitékony megszabadu|ni hatásacsökken' utánnemcsak a szájésa |é|egzet. Cseppenként. ha|nótszárát |ecsipkedjük. . borsozzuk.taszószokban. akkoraz íze pirítjuk. hanem az aknékti|. Szépít. a okozhatnak. a pattaná. gerezd fertŐzött 2 krémsajt túró H0ZZAVALÓK: 7 Íokhagyma. . mert feftőt|eníti a bőrt átható szaga Van szagaje|enti. adunkkb.EGESZSEGES ELETMOD nenseikiválasztodnakaz használt számta|an eszköz közÜ| |eghatéanyatejben.héjú Íokhagyma sokáige|á||' de csak kemény vajon megpároljuk a többiÍokéscitrom|éve|. Kevergetve újra Íe|Íona|juk. * gombákat fokhagymát' megmossuk. te|jesen meg nem bedörzsö|jÜka bőrt. amelyekben puha. esea bőr. lu7 elixír 57 . áttörjük.kepuhára páro|juk. mandula elrágcsálása. VérnyomáscsökkentőVagy vérhígíti citrom|é. Gyomorfeké|y vagy ref|uxbetegség a verejték is Íokhagymasza. sózzuk. va|amint máva|. közben fokhagyma fÜstö|t' a fekete egyfajta be|etesszÜk a csurgatjuk aZ o|ajat. eset|eg fejeketvásáro|junk.és ze|ler|evé| i||óolajai. mert a fokhagymabizonyoskompodarabig nemmegyunk emberek közé. nincsenek hagymát.Iek ízesítésében pögtetjük' A Íokhagymát hagymanyomón átakná| citrommalegyütt) yll"lálE*ue* prése|jÜk. e|ősegÍti az ó|omés más qehélémek kiÜrÜ|ését a szervezetbó|. . a |e. Aszáraz megborsozzuk. ésa csecsemőjÜknekhasfájást' hasmenést konyabbnak a tejet mondják. rórétegei még nincsenek kiszáradva. zánÍorgács 5 dkg " dkg '. tészfokhagymegkeseredik' Pácokban.Álta|ában kevés dinszte|jÜk'majd gompedig fer. " 1 kávéskaná| Simándi Juli véskaná| cuko] e eset|eg tejszín. Íö|bors mustár. tegyünk a szemölcsre zúzott A " A meghámozott Íokhagymát kossÜkbe. de a már meg|é. fertŐt|enító hatása segít formábanjavaso|t fogyasztaniuk. ame|ynek vergetve végÜ| még megÍűszerezzük. kisvajdarabkákka| tá|a|juk. krémme|. a szoptatianyáknak mennyiség.sa|átákban. héj egyébként a frissesség ésmegszórjuk '5 í me|. Hatékony eszköz |ehet a narancsbor e||es hatú| hígítjuk. pórustisZitó. 3-4percig páro|juk' Íokhagyma kevergefue Resze|t Íüstö|t ban kiemelkedószerepet -2 megszórva. Íél cita fe|Ületet. 5 dkgresze|t * paÍmeiq':. regge|és este pedig kenjÜk sze|ete|jük.

nrcrt már er'za|is nagy terhet vcsznek le a meggyötört végtagról!Az úgyntlvezettpasszív nyújtás szintén cnyhülést hozhat. ráadásuI a kivitelezése ALLO.ha ezt csak a munkaidő lete|téve|.ipo. ez is tökéletes!IIa'azonban úgy érzik.Ebbő|a he|yzetbő| eme|kedünk a jobb|ábunkka|.. hogy a lábuk va]óban nagyon clfáradt. |ábunkat loun kézze| kácsok. a szajobb aÍa|nak támaszkodunk. most az á||ómunkát guggolásokat' Innen végzünk ügye|ve arra. hogy időnként fölállhatnak.iót. egy forga|mas étterem Íe|szolgá|ói egy időre e|vonu|janak.Ti Y^ r a 4 7'x \t ! A számitógépen dolgozóknak o|yan gyakor|atokat á||ítottá| össze.'il'. eme|jük. 3x30-szor a FITNESZPROGRAM zoknak. jönnek-mennek. az állómunkát vó'gz'őkazonban nagy valórrcrn tudják a munkahclyükön színűséggel megvalósítani a vízszintbe helyczéstvagy a felpolcolást. tenni? _ Igen. hogy pé|dáu| l Valóban e|képze|hetet|en. A mozduIatsort isméte|iük. behajlítva őrok ésmindazok' kiindu|va |ábujjhegyre 3x30-szor akikhozzájukhason. Az irodai dolgozók abból a szempontbó1könnyebb helyzctben vannak. Zatosárn meg is erósítik _ a vtidli ésa comb izmait. Az állómunkát vógzőknek viszont az tesz. M U N 1(AT ffi. át tagjaikat. és fe|po|co|ják a |ábu.:Íil"ti:lifii'1:. . ha fáradt ]ábukat felpolcolva pihentotik. hasznostanácsokka|. 58 elixír .?'. pár percrc próbáljanak meg pihenni: üIjcnek le. ame|yek elsősorban a hát és a has izmait erősítik' így fokozva a prob|émás részek teherbírását.:. akik a nap nagy részót ülve töltik _ ós rosszabb esetbcn helytclen testtartással számítógópcn dolgozbi izomcsoportot iS fontos cdzésben tartani.A HÉT M|NDEN NAPJÁRA A fodrászok. ha rendszcresen átnrozgatják _ ós szép foko.Miután e|óző |apszámunkban az Ü|őmunkát végzőknek adott tippeket. \ Mi|yen tornagyakor|atok segíthetnek az á||ómunkátvégzőknek? . a |égiutas-B könnyebb.i-"T#:iliJj. végzőket|átja e| hogytérdünk ne e|őzze mega |ábÍejünket. lóan sokat á||nak egy ésba||ábba| is e|végezzÜk a gyakor|atot.tettkézze| Balázs fitneszedző á||unk. kissé a ta|ajon tadiuk ha úgy a sarkunkat kísérők. otthon tudják meg. vagy gyakhelyben. majdo|da|t cseré|ünk. kat' vagy e|végezzék az itt bemutatott gyakor|atokat. ran sokszor tapaszta|ják. Ezek mel]otttermészctcsen a ttjb.Számukra nagy segítsógetjelent. GYAKORLATOK a fe|szo|gálók. Czanik nagy terpeszbe El c. még akkor sem.. ha ez lennc az ideá]is. mennyire e|Íárad a |ábuka megterhelő órák után.'' Az is haszná|. de munkáiuk miatt a lábukra órdomes nagyobb figyclmet fordítaniuk. .*. a biztonsági a magasba Ba||ábunkat Íe|húzzuk. v égzŐknek. ós megmozgathatják a tagjaikat.

Az általanl btlmutatott gyakcrrlatsorrllsősorban a mcgelőz(lst szcrlgírlja.o L c = . 0|daIanként 3x50ismét|és ajánIott.miközbenkarunkat összekuIcso|juk a me||kasunk e|őtt.o tesz tr nyúitás. _ A szerk') gítő nlozdu|atsclt-. hrlgyaz' akinek rnár kialakultvisszerc Van' nlindcnképpen forduljcrnorvoshoz vagy gYógyt()rnászhoz' hiszetr szánlára a szakenlbcr álta| javasolt tcrrna jeltlrrthtltigazi scgítstlget. hogy . és tlzálttLlmegakadályozzuk a kc]leI-tletltltrségek kialakulását.ipo. A munka végtin_ akárr:sak egy kiadtis edzést kör. Aki Íáradtnak órzi nlagát ahhoz' hogy hetentc tijbb órát is mcrzgásra Íilrdítson.tltően _ nagyon jót n()n] iS naBYon szembetűnő:egYiklzibunk- El c. 10 másodpercig kitartva ezt a he|yzetet. diszkrét darabok. edz.de kényeF mes |ábbe|it vá|asztani. Csípőto|ást végzünk o|da|ra és|eÍe|é: egyiktérdünket behajlítjuk' a másikatpedig kinyújtjuk. de Az cdztissel kapcsolatbarl lónyegtls.itl llegű nrclzgásrlkat (:s al. .amtlly segítiaz izmok rcgenerálódását tis csrjkkenti az izonfájda. Ha mindkét o|da||a| végeztünk' |ábÍejünket is a ta|ajra engediük' és10 másodpercig próbá|juk kitartva azt megérinteni.viki vrigzett gytrkorlatok a vérkeringéstis Í't:1- É = cd G O E m = e|ixír 59 .hogy tehtlrmentcsítsük a fáradt lírbat.Illivel a sztlrrrélvre szabrltt tanácstlk a Ieghatékcrnyabbak. a hátuI lér.javaslorn'mcrt az kompiextlt. n élénkítik' ami áldásos hatásúa munkiival kal elíírclépiink. ban szintén talrilhatrj passzív nyú.íí lábunk sarkiítleszrlrítjuk l Mi|yen kiegészítősportokat javasolsz a talajra' és finrtman Ilyúitunkl]0 másodazoknak.sarkunkat a ta|ajon tartva. l ega lír bb reggtllenttlv i gc. a telrhelóst is jobban bírják.hetente pár a|ka(A g1'akorlatsrrr. Az úszást naÍ]yonjónak tartom.t kedvet ahhoz.őterlrrieríísítóst is' IIa a munkaidő alatti sok jírrká|ásncm vtlszi tll a kedvüktlt. érdemes inkábbkevésbé sikkes.tettkézze| nagy terpeszben maradunk. Ebbő| a he|yzetbő| összeszorított combbal 3x30 guggo|ást végzünk. Ha a munkaadó nemragaszkodik a tíisarkúhoz. ésóvatosan Íö|Íe|é húzzuk. l ]nnek összeállításírtrrritldigvtlle kell megbcszélni.EGESZ SEG ES E LET I V CD Jt & n4 egyik|ábunkat e|őrenyújt@ rtőredő|ünk. met|enné vá|ik'igy vise|ése megkeseritheti a munkáva|tö|tött id. ame|yek nemrontiáke| az összképet. Ma máÍa spodcipőkbőIis készülnek teliesenegyszinü. ha végignézünk a uise|őjükön.fiziká|isannlegter.tcjltött hosszú órák után. így idíjvelkrlvésbólcsza játllonl nrégaz aerob . nrelegítsebc az izmait.tz' iz'nok. és tréningezi a ktlringtisi rtlndszert is. juk. térdtinkrltkissé btllrajlít. Bár a magasabb sarkú cipő csinosabb' hosszú távonkényel. hogy lobban állják a Sarat.it. vagy miclőtt munkába állna.jttíst lommal mozogjanak? sc. akkor a futást is. lJa crősebbck . akik éreznekmagukbarl erót és prlrcoIlkertlsztül. juk.Ezután a mtisik tlldalrll. . izonlláz kialakulásiinak esélyét. Mindkét o|da|on isméte|jiik néhányszor! ! t i s Gl ununrat * keresztezzük. LábÍejünket megragadjuk. abban stlgít. I -''. karunkat Ieengedjük a törzsünk me||ett. miközbena |ábunkat nyújtjuk.ö L o b N = = = I . ltáadásul a kitartóarr lonl. l-ttlkÍZrradékonyak..helő munkájuk me||ett is elvógezztik ug-van()Zt..tátnlozgatja a test mindcn izrnát. eríjsítsükaz iznlrrkat.zz'en' néhány tornagyakorlatot.

teába keverve |assan a télibetegségek és|angyos e|kortyo|juk. (hÚs'tojás'ha|'te1' sebb energia jut! A gabonák koziJ|azab és a kó|es fűtő hatású.|ega|ább-háromszor egymásután. ame|y a hóháztaftásunkéftfe|e|ős. tÜneteit.i. fokhagymát. Gyógyító növények Megfázásesetén hívjuk azonna| segítségü| a gyigyteákat| Köhögés e||en a kakukkÍű. Rendkívü| hatékony a forri szódabikarbinás |ábáZatás vagyÍÜrdó' A fÜrdőhözegy kád vZbe tegyÜnk 2-3evőkaná| szódabikarbónát! . a tejet. a tefiermókeket' a tú| hidegvagytúlme|eg ételeket!Fogyasszu nk hurutoldikat: citromlevet.a vírusfertőzés ke|lemet|en ta|á|hatik. 1. |nha|á|ju nk naponta kétszer kami||ateáva|. Amikorkihűlt'|evét kifacsarjuk.huVáradÍTibor elixír . hogy az influenzaáhalános kísérője a tél! ben addig sÜtjÜk. édeskoményteát.tojás.A citromot a kórokozók e|szaporodásáta szervezetben. amíga héjabarnu|ni nem kezd. a lándzsásútiÍű. aminekérdemes utána1árni' amelyek megterhelikaz emésáőrendszert. A keveréka|apjavalaml|yenhidegen sajto|to|aj (p|. ebbŐ| egy evŐkaná|nyiba te szünk 10 csepp citrom. orrfo|yásnál a kami||a.ráadásu| ÍŰtŐ hatásÚ. i|letve |ábfürdótI A 3. ha nincse||enjava||at utánji me|egentakarizzunk be.ezért kerü|jük a magasfehérjetarta|mú éte|eket tej. A hir. hanemté|en is.hrlr.4 percesme|egvíz-hatást fé|-egy deg kövesse.1-2 |iptuszo|ajat csepp 2d|vízbe keverve)! SegÍtsük e|őaz izzaslásI! Pé|dáu| bodzatea. ésamikorme|egebbre forduI azidqárás. ésne fe|edjÜk' hogya méregteIenitó-savta|anÍtó |égzés ftitő hatásÚ| Egy rövid' mé|y be|ég. csök keveréke). mint ame|yeka Íázás. tej' tejtermék)' okok közÓtt szerepe|het KerÜ|jük a magas fehérjetarta|mÚ Aza| éte|eket éte|al|ergia.romnapregge| éhgyomona e|ke|l ÍogyasZani egykiskaná| mézbe ke juk a |épet. de erŐs gyu||adáscsökkentŐ juk... l :. Az e|sőháegész nap kevésbé fogunk fazni! Ezzel a midszene| ugyanis támogat. Ajánlatos tÜnket kenjük be kb.'. ha a sÜ|t |evét isszukmeg. kiÜtése|dő|. A kÚra napos.Hideg reggeleken segit vert3. megszűnnek.C-osv2ben!A 10-15 fürdőtkövesse hideg|edörzsö|ésvagyhidegvizeszuhany| Hidroterápia Minden napra aján|juk A citrom|é napi fogyasztása magas C.il|etve szívbetegség)' rendszeresen menjÜnk ésénendszeri szaunába! l: t \i . torokgyu||adás esetén a zsá|ya. A további napokon1 d| me|eg v2még a me|egÍtő tea fehérÜrimbő|' zsá|yábi| vagy borsmentábó|.és 5 csepp fahéjo|ajat.fahéj' il|etve a fűszerteák frottírtörü|közőve| majdaz egész tesszegfűszeg. hársfatea fogyasZása (p|. be tegyÜnk egycseppfahéjo|ajat! A kúra ideje minden a|att estevizes (p|.vitamin-tarta|ma e|sósorban IIyenkor hatásátis kihaszná|hat télenkönnyen Iehűla test.napfenyesgyogykozpont.(5-.EzzeI cjtrom sütőmagyarázhaló. Ha a|aposan inkábbfonó fürdőt átráÁunk.rendszeresen vá|tó a|ka|mazzon perc hikar-. KerÜ|jÜk a hurutképzŐket. 4.kÜ|önösen... LehetŐ|eg napontaegyünk Ii|ahagymát' fokhagyrendszeresen . (."'**j*rf ffi A kÚra a bor kiszáradása e||enis véde|metnyújt.ugyanazoka hatóanyagokke|etkeznek benne. lassan kortyo|juke|' és giástÜnetek e||en is. euka.Íorró éte| he|yett vegyÜnk percesme|eg 40 . a bodza segíthet. egy evokaná|nyiolajkeverékkell ebbena hónapbanegy-két gyÜmö|csnapot bofinapot' is beiktatni. éskÜ|önbözó je reagá|nak duzzanatokka| a hidegre. m{d 5 cseppfahé1o|ajat. ekkor ugyanis hónapoknak. Akinekgyakranhidega keze|ába. Egyretöbben szenvednek bőrviszketéstól. tormát. hagymát.napraforgó).de mindighidegge| ke||befejezni! A kézis segÍt és |ábmasszírozás a vérkeringés heIyreá||ításában' .ésígya regeneráciira keve Iergiák Iegtöbb esetben összefÜggenek a többIetfehérj+fogyasztássa|.r'llicÍt:srlA mát'ésigyunk echinaceateát| Nagyhidegben a |égzésre is Ügye|jÜnk! A |evegŐt mindigorronát szivjuk be. www.l jót teszaz a||erte|en bekoszöntŐ hidegebb napokon regge|ente dl meleg vZben ke termékek)! A bőr méregte|enÍtését segÍtő Íahéjo|q-kúra -10 verjÜnk e| egy késhegynyicayennei borsot.l0 magot Szemet étkezés e|ótt1 pohárme|eg v2el). ami nagybaneIősegíti miattjavasolt. aszaltgyÜmo|. M. Az (hús. mandu|a. a hársfa. mustár- ső .de segÍthetjük pirinesgyigyszerekben megeIőzését is. A tünetek általában 4 "C a|att Egészséges étrend |entkeznek. zésutánhosszú ki|égzés következzenI áázi praktikák Téli al|ergia Al|ergia nemcsaka nyáriószihinapokbanÍordu| elő. euka| iptuszo|a1os vízze| ! . dorzso|jÜk át a bőrünket.a|ábbi praktikákkalenyhÍthetjük a meg.

tisáíti ésgyigyteákat pedig inkább a Íogyó Ho|d ideaz egészség például' Azokbana napokban amikora vesék érzé.ig. Minden anyag szeÍvezetbe va|óbeépü|ése gyenge' a tápanyagoké is is! ésa méreganyagoké (l-{e-is. mertsokatsegtthet mindaz egészségÜnk tanácsostekintetbe végzéséné|.Hold figye|mezIessena sapka és a sá| vise|ésére' mege|őzésére. hogykiegyensú|yozottan.A betegség fontos a meleg |ábbe|i. keze|ésére számos hazi praktika (1ásd zik a tú|o|da|on!)' de a Ho|dhe|yzete is meg. i|yenkor tehát kü|önösen idŐ a vírusok ró| fázhatunk fe| okozhat a megenyhü|ó terjedésének kedvez.Vitaminkúráraa növekvŐ Ho|d időszaka alka|maskönnyítheti megőrzését. minda hétköznapi teendők februdri Februárban influenzás kenyek.) BeÍogad' fe|épít' tiíÍo|' erőtgyűit' energiát véde|emre hív.Kü|önösen a Ho|djárását az égitestek venni. éspihenésre A szervezetbe minden könnyen beépül' a hasznos és a károsanyagok egyarán|! (25-én21|27 a O TEL|HOLD jegyben) szűz A sebek vézese igeninbnzÍv. MéregÍogyókútála te|enítésre' a|ka|masidőszak. Ha nagyonkemény akkormegÍázás jat!A Ha|akjegyén átha|adóHo|d napjaiban a |ábunka tél. megőrzésében./ HATÁSA A HoLDFAZISoK {* Ú. figye|men kívÜl e|sősorban de nemhagyhatjuk ránkgyakorolt hatásátSem. aktivitásra ésenergiaÍe|haszná|ásra hív. } Hövrxvllot. rajtunk mÚlik. pedig konnyen. gondot.lo-én 08:21 a jegyben. Minder|é|e sebeves#szetibeava|kozás ekkor |yesebb' mintmásnapokon! -ig'\ 26_28 E|távolít' kimos' száÍít. visszaszerzését. tartsuk a szokottná|me|egebben a deréktásokan kÜszködnek nátháva|.o (]1_24. tünetekke|. é|ünk-e a vi|ágga|.tlol-o (. |éte.) Vízöntő Minden úi do|og kezdését támogatia. { rooYl HoLD RzÉnzÉxrnv rrsn zllÁxotl A FENT MEGADOTT toősznxoxsAN srgÉsznt gEAvnrxoás rueu rufutlon xÍtvtÉlnrs eyioyÍrnsu r vlszorur' nRrÁsost Vákár Mrírta 61 .harmóniában Az.jénfogyasszunkl I-IOLDI\APTAR . sikeres€b ben szabaduIhatunk mega rosszszokásoktó|' ha úiholdkor kezdiük.A Bika jegyébentartizkodi szaporodásának.

Íáradalmait''.. AÍc|emosi tejjel a smink a és/vagy szennyeződések a|apos e|táVo|Ítása. NoRMÁL BoRE Nemhabzóarctisztító használata. gé| |emosóva|' á||agú majd kismennyiségű hidratáló UV. finom arcmasszázs körkÖrös mozdu|atokka|' könnyed textúrájú' UV-szűrős krém haszná|ata sminkalapnak. . Nem sa| e|távoIithatjuk a fe|szinen|évóeIhat hám. z Í\ /. majd tő|eg iIlatanyagmentes) UV-szűrős hidratá|ó haszná|ata./rarluK i^ l1 e vszaKoK hogy az o|tözködésünket is Tiszta sor! cF I zsÍRos BőRRE ArctisztÍtás könnyed. hiszen megva|isttásuk nap mint nap emlékeztet arra.|asárak ese|ye'Az esti arc ''Á|ln|.tisztrtas_ ame|ynek Íoltossagat .É rL . majd krém nyugtató-hidraiá|ó haszná|ata. az éjszakasorán terme|ódottfaggyÚt bújjanak ágyba arc|emosás né|kÜ|| az e|so napslgarak e||en's fontos UV-szú. semmikeop ne szabad megfe|edkeznünk arról.szűrős felvitele. amelyek ros krémeketiasznaInunk. gyengéd ArctisztÍtás Iemosóva|. tonizálás éshidratá|ás..aro thrti. Ha nem TSztitjtkmeg néhány A megfe1e|ő ) rvrvyur ^ c-termékkivá|asZásáná|ne csábít.Á|+^+^+i' '|.uJ v) A kipirosodott.agoras "u ^-^ L r r o L l d n gyo.ilrroil enne ván' hogy éjje| Úgysem kerÜ|t szennyezodés a elegszer hangsulyozni eZ a távo|itását hanem aZ is.ésazokata mikroszennyeződéseket.cr rrrs\Jrv'Er(l @ j r Y hidratá|áshoz r .nencsak a sm'nx er raS repeseil rs il. .c n n o | m i n L o t e c z Á n n -c .non''r| ' n'.s mozdu|atta| rAEL. majd arctonik használata.unk a nap f9'y3ry16n borünkre taP u r u r d r L d r rr r d v d r E t Azok.^-. ^ + n m . majdaz ujjbegyéve| enyhe nyomást kifejtve' to|1a ujjait az arcNézze meg.sokat.akik kihagy1ák szo|gálja. jól tesszük. ésaján|ott több Ío|yadékot fogyaszta. Viszkető bőrtérdemes kevés táp|á|ó-hidratáló krémmel kényeztetni. szÁRAz BoRRE Arctisztítás termá|vizes (lehelemosival.l r rdLlo\ o vur ur cagusogl.. ÁÁr Aronor]Ácoi oc Lq por. hogyszebbek érkezésére..akkornagyva|ószínűségge| he|yesen vá|asztotta megaz arcápo|óját.gal leli nagyvarosbar elnek. akkor erősebb tania. hogy mego s s z e h a n g o l na i k Ü | s óh o m e r . D elixír Egy gyorsteszttel ki::l:r:: deritheti. es e'tömttheti( a A |egjobbszövetségesek 'o {aIa'.^ |Á^^^^i+ i^ ^ Á^|^++ |. is kedvezően |eszÜnk. Arclemosi tej haszná|ata. hogy már se1teket.hogyegyre kerÜ|Ünk köze|ebb a megúju|ás időszakához. A regge|irohanásban sokan Íö|ös|eges idó..Ha nem. .I^-'^ |*:.uJ IL . a |e|kÜnkre hatnak az a|ábbi szépségtippek.pattanásokkia ak. és megno a mttesszerek. Iar1)ák az arctisZítást' mond. mégis ha bőrÜnket már mostfe|készttjÜk az e|sőnapsugarak Ame||ett.bŐne _ de rosszu teszik.to # . d4 a mindennapos borápo1ásnak ugyanis szabadu|.hogyujjainyomán csontjáigI megje|entek-e az arcánszárazhámsejtek! ideje hidratá|óra vá|Haigen. hogy megÍeIe|ő hidratálót haszná|-e arcápo|áshoz' He|yezze ÖsszeszorÍtott mutatóéskÖzépső ujjátaz á||kapcsára. húZódó. r vagy az e d -YluYil az arcunkat'csökken a sej. hogy a bőrkipihenhesse '. A. mint ami|yen a ez képeziaz a|apját' A rendszeresarctisZÍtás padt szennyezódésektő|. nert nar ezek megtapadhattakaz arcon.'^| q v lu |épést. metszo szélvagy a perzse|onapsÜtés. . :^ ^ ' cóLlat|aI a r Iu ar ag nu Á ^ár. -^^. GYORSTESZT ^ . ^ ^ ^ i + i ^ i ^ t . il rclJVilr{o. tek oxigéne||átása. n l^'Áuinnpocséko|ásnak vdldnu/d-dvor.^.l. nia.Mégtávo|inak tűnhet a tavaszérkezése.-^^F^l^t.ler] enet ugy o uuroPv|. o o i + ^ ^ + i^ t . akik szmogo|yan irritá|ótényezókke|.

táplá|ikrémet haszná|nak. gyasztott vagy Íormában! Ezek nemszárÍtott kö|csönöznek a bőmek..csak'' zsíros a bór. . ame|yik nemcsakhidratá|i' de nyugtatihatásúis. IeveIes zö|dségek.. A tisztátlan.tennivalÓk szÉpnŐ MASSZÁZS VENUSZTITKAI Ténnivalók tavasz előtt n I . ame|yiknek zottabbmúiködésre sarkal|hatják a faggyúmi. ésalu|ról TÁST |GÉNYEL EZA MWELEI' határozott.sárgarépa' narancsszínű termések sÜtő. béta-karotinos MENU bőrtípus szerint . ható a keringést. á||apofunk testradírozás arctisztítás a kozmetikusná| pakolás mé|ytisztÍtó fe|vite|e 2-3hetes kúra. Finom mozdulatokkal végig köszönhetően simítsunk az keringésnek a tápanyagok a majd arcunkon. szakembereka bőr so|jáka kénes|emo hidrolipid rétegének ^At.szÜkség|ete. az ujjbe. hanem Ügyesen öszgyümö|csökből. egészen a ha|ántékunkig! .Érdemes krém me||ett o|yan dönteni. narancs. Bőrünk tiását.- hámsejtek Íinom radírozása aze|ha|t pako|ás vagy maszk Íe|vite|e táp|á|ó |ega|ább izzasztó egyszer testmozgás beiKatása perc) (15-20 i||óo|ajos |azító fürdő gyümö|csnap (kizáró|ag egy-egy beiKatása haegészségi megengedi!) akkor. hogy si tejetl Ezután kovet bőrÜnket kívü|rŐ| ésbe' kezzen összehúzó to lÜ|rő| hidratá|egyaránt juk! Csak így erősítnik. Ha Ha gazdag. zö|dségekből szevá|ogatott is magunkhoz vehetünk.a hid+ gebb hónapokban regge|i tisáításhoz részesÍtse elónyben nehezebb azonban a könnyed á||agú lemosókat rávenni magunkat a ke||ómen(pé|dául a géleket)' estepe nyisége|fogyasiására. ezek va|óban.i|yenkor. ame|y segíti a regenerá|ódást. eme||ett táp|á|ja ésélette| gyu||adt pattanások! de nem boritják te|ivé teszi az arcot. rostokban. egészséges. A normá|bőrűekkedvÜkre vá|ogathatnak: mel|ett is a krémek a hidráá|if|uidok a bevásárlókosarukba kerü|hetnek' -8. barack stb. . krémtípus Az sminkalapnak sem megfe|e|Ő. Pedig haszná|jon arc|emo dig rendkívü| fontos. amelynem Iartalmaz alkoholt! hetjÜkmeg aÁ a v€ Gyu|ladt'pattanásos dóvona|at. természetes összetevŐkbő|á||i arcápo|ó.könnyű a textúrája' és konnyenbeszivódik| rigyeket.M|NDEN BŐRTÍPUSRA .jószo|gá|aA megfeleló hidratá|ás|essítia a ránr'ok tot tesznek. M|ND. lffil osszENEMI tDoRAFoRDtsukel ujjainkon. A zsírosbőrűek Eróte|jes száriti hatásukmiattugyanisfoko vá|asszanako|yan hidratá|ót. Azéaékeny gyaktínyérjára kerÜ|jön bőrijek Í|avonoidokban ran C-vitaminban és bővelkedő . . csonfunk vonalát. üdeszínt kap'iz. hogy kizáró|ag te|jes pékárut. amelymegfe|e| a bórtípusunknak. ribiz|i. csak egészséges színt hanem ruga|masabbá is teszik azarcon ta|á|javÍtva (1y mikoereket. a bőrünkre! .hirte|en haka| eme|ik meg a vércukrot. mandarin. a nap netánmégis megje|enne egy€gy pattanás az Ío|yamán könnyen fény|Ővé válhata bórük _. ézékeny szemkörnyék ésaz ajkak kiszáradhatnak. meggyötört bőrre| csodát tesz a béta-karotin. kiőr|ésű tésztiít kekszet Íogyaszés Ezek összetett tarta|szanak' szénhidrátokat maznak. arctisztÍtás . amikormegnő a szervezeI víz. a|acsony bőveIkednek és indexük. Íö|Íe|é ha|adva' .a hat.Ae érzékeny bőrŰek számára |egmegfe|e|őbb az i||atanyag.ésa tök.E. Az arcápo|áshoz hasznáIt krémet osz|as.vitaebbő| mint á||ít e|ő. érdemes rájukcé|zott kozmetikumokat haszná|ni. nemcsak ame|yet táp|á|ékkiegészítőkbő|. smink|emosás . ha . búvölŐi||atl Csakisolyan|emosit vá|asszunk' me|egben. jük a vérkeringést esa szövetek oxigéne|lá!átható eredménye. A szervezet A. ame|yet a bórre gyakran java. és útját á||ja a szabad . és tástgyakorolnak a hormonháztartásra. vizet! Nyáron a legtöbben megisszuk a szakemberek álta| javaso|tkb.. .e||entétben kor vá|tozataikegészségesebb . óvatosan ütögessük az or.teafao|ajos ecsete|ővel érdemes keze. helyette inkább töröljék át az arcukattermálvizes|emosóva|' esténpedighaszná|janak pé|ként nyugtató hatású' A normá| dáu|rózsavizes arctisZitit! bőrűek vannaka |egkönnyebb he|yzetben: e|ég' ha reggeI nem habzó |emosival. Nagy elixír . mozdu|atokde nyugodt simító ka|vigyükÍe| A Íö|pezsditett . prob|émás bőrűeknek a szakemberek aztjavaso|ják. s ennek hatására enyhü|.^A ^^^+^^ tundl.gyünkkel Íinoman nyomkodjuk át az archetnek a Íelszines mimikai ráncok is. ami csak rontja az alaphelyzetet.olyan. estepedigarctejjel törlik át a bőrüket. |ását.^+ ht. kÜ|önösen a T vona|ban ez a |ésbe venni' Az érzékeny bőrűek kerÜ|jék a csapvízhaszná|atát. maink el|azulnak. Kitűnő Íorrásai a . 2 | fo|yadékot. így a kitar. még ennyiis kevésnek bizonyu|könnyÍti Akinekzsíros az arcápo|ást! a bőre.ésszívesen iszunk akártöbbet is. szeder té| végén ÍaáÍonya. . és parabén' mentes. napi1 csésze sa|akta|anÍtó teae|Íogyaszüísa . Végül azorrunktó| kiÍe|é ha|adva. A finomÍtott Iiszt és a g|ikémiás cu.ne haszná|juk kialakuViszont. és meg.hogy kipirosodjon! cánkat' Ezze| Íe!é|énkíttásnak mindenképpen meglesz a szemme| . Az igénybe vett. hidratá|ás .mélyebb rétegekbe is eljutnak. gyököknek. nnt tu EJUtEt I neveznek. e|egendő Ío|yadékbeviteI . ráadásu| arcon. ami pedig meghatározza bőrÜnk ál|apotat' e Vizet. NEMKERÜL SEMMIBE.

l elO 1o 1o16l.r.*... |ában azokat a do gokat tart1uk 64 elixir . .fe|o se |ehetséges' nó esnek vagy férÍie|ő' hogy m t tekintÜnk a nenli SZeasnak' ígyebbo| a nézópontbo| r e p e k i n k á b be s e t | e g e s e k p ' a f é r f i a s n a k hossza koronkénte terÓ' tartott hajviseIet Ma"lo O e...a * A ..a!L a:0ar.estc'*z lé. ot . ''ijr -s pszichológus zílpségku.z Lrgg-t er d/ .. csak a Íiatalok köÉbon? Ezze| kapcso|at'os kótdó... .. . a ' C.Lt.: e.' . repek meq kÜlo1tioztetésében? _ A nem szerepeknekketfé]e ertemeze az adott ku|tÚraÍr1a Egy.:..' iz. tt Pécsi sc válaszolt" .. .")íJ.':' ^Ze/c: .' scinkrr' \!. a..^ Í. es .-kri 1..-.:.ra) . i: fl Vajon minck kös zörr]rctíj.l...udományegyetcm do celrtató.]... hogy rrapjainkban ismét ésncnr divat a Üostdíszítés. ._. Al a- férfasnak.

nagyivók. D.a a nőkét.Szociá|is kat. privi|égiumává. társada|mi megé|t Szerepérő|. akkor e|téró do|gokvonzik a nók.) kapcsán tartottrituá|éknak. veszé|ykeresŐk. lativlzomtömeg.. nem á||ithatjuk te|.mikÖzril.festővácsendesóceáni szigetvi|ág' ták' i|letve abban a hitben é|. mint nak tartottfelsó kar.mokkal és nonfiguratív ábrazo|ásokka| bőtött be a |egtobb ősi tözsi ku|túku|ásukat.szimbo|izá| a testdíszítés. ben a férfiakszámára.EgytanuImány szerint a modernnők vá|la|koznak i|yen és férfiake|térő ak jóva|nagyobb számban testfe|ületeket választanak. szervbe va|ókka| is. ame|yeket egyezményesen kapcsolatokra kaphatikstb. Vise|ésÜk Índ i|tatászités a civiIi |en. a nagyobbor1 a vasta. férÍi nemi hormon.a teszosáeron magas negatíV vélekedés.é|ő szobor'. a hát (könnyűvérű. |yabb tájkép'.l|yen re l A modern nyugati ku|túrákban a nagyobb mit tünk kÍvánatosnak. |ndia' Japán stb. a dadaje||emezte.hogyje|en kultúránkban azi|yendíszeket nóiességet vagyisa me|| sugárzi fertá|yai' jiva|több a fe|sórésze. beavatkozásokra.je|képe áru|kodott származásá. A függet|en része ezeka szépészeti e|járások' e|várásban ésmegÍté|ésben tanuImányok mindeZmeg is erŐsítik: a férfi. szereoettöl az átala. ek. harc stb. Mive| a nokka|.hi2asság' halá|' vadá. vagyisazokka| a fizikaine.akik népszerűek. tJyZé|and. férfiasnak könyve|Ünk e|.de egyreextrémebb kivite|ezésekke| ta|á|nélkÜ|ozhetet|en ke||éke á|iséletÜk vo|t ránként vál kozhatunk_ nye|vbe. hogy a testdíszekvéde!. tet|en része vo|ta fontosfordu|ioontok. ink médiaüzenetei maguknak. vise|ő társaink extrovertá|t. pedig aÁ sugározzák. még nemi a testdíszítés' de hétköznapi tevékenytozi társadalmi retegek. vü|t.A bennÜnket körü|vevŐ ku|túra erősen befe mi je||egekke|. akikji| tűrika fájda|mat. illetvea férf iak Vonzerejét Férfiakná| á|ta|ában az egyébként is férÍiasinkábbnöve|ia tetová|ás ésa piercing. bűnözók' rabok.jes biáonságga|.meg. beri testet haszná|jákönkifejező .váh.izmusésa kubizmus ésszépségüket amia későtr ták' a fö|d ésaz ál|atok le|kéhez biekben ősi szimbó|umokka|. az egyikhi ''emberi -. megbé|yegzésévé (fe|nótté mények vá|ás.maffiózikstb. ként kÜ|önfé|e szertartások idején ékesÍtették Bár a természeti népek. a va|amint a gyászukat szimbo|lzá|. terü|etek. érdeda|omcsökkentő hatásÚ is.. tésnekegészenÚj színezetet kö|csönöZek je||emző.hiszenpé|dáu| a mai hatvanévesek pő. ke|bátorságukat hangsÚ|yoz.mive| a környezetÜkhözÍŰzG su|ások ka|ózok. azza|' hogy mŰvészitarta|omma| töhÓtték den szemé|yes informáciita testÜkön Visel. a robusztus áI|. a |apockák. marade viseltek né| töret|enmaradta testdí. a A ||' vi|ágháborÚ utána modern testdíszívisszavonulási ésbojtiidószakokri|is.mányok e||eni |ett' a provoká. Tehát társaságiemberek. is szÜletett. elixír 65 . E|engedhe oromlányok. sú. a szÜrrea|izmus. mittekin|yáso|ja azt'hogya megjelenésben ). a széles vá|l. Az 1950es évektestfestési stílusát fG tek' A kÜ|önfé|e |átványos testdíszÍtŐ e|emek..alsi része.. Napjainkban miivészek a o|ykor az emrában _ AusZrá|ja. je|entőségettu|a1 (Folytatjuk) is ségeik során kiemett valamintegyébcsoporte hetó' hogya férfiak körébennépszerűbbek maradanditestdíszítések kortól és nemto| minta nőkné|. piercingek magukat testfestésse|.a vá||ak.tehát csak azok engedhetikmeg nemiséget meghatároziszexuá|ishormo. badság és a konzervativ társada|mihagyo A testdíszÍtés vise|Ője |i2adás. és koronként orcába. hogy tetová|ást tesztoszteron többek kozött közismertenfá1. néoimotÍvu. módszer. dó tapaszta|ataikat szimbo|izálta. ésvajon minek tosnak.ciót ésa Íigye|emfo|ke|tést szolgá|ta pasztaIatairi| vaIamint ben mindszéIesebb és bölcsessé9érő|. ere1érő|' ta.c. i||etve es+ .matrózok.kÜtek. a termékenységÜket.A kü|önÍé|e népszerűsége is töret. ésa tetová|ás.nem át|agosak'.piercingeket ésspirituzáció beköszöntéve| ku|tú. . ezértÍe|téte|ez. |ega minima|izmus. E|sősorban a meg. éshagyománya |önbÓzó vidékein ma is met nyújtanak a gonosz resa|kotáson az emberiszáj egyforrástorkaje|ent pedigaz a|áélaz Ős|akosokkorében. követendónek vagydiva. donítottak neki. ame|yekosszefÜggnek a szervezetben lévő vise|őhö|gyekke| kapcso|atban a kö|dök környéke' a derék.Az 1960-asévekben e|sósorbana szaszat. és fordítva. Számos komoAfrika. a keskeny csí.zuhogó vizet igyekezett é|ethűvé varázsolni.gyanánt.is. e|sŐSorban esztétikai . testdíszÍtés Íontos fűződő kapcsolatukat.a testdíszitése erokkel szemben. Egy vizsgá|at mígnőkné| ugyanisrámutatott ar. Fő|ega maorikra vo|t hogymin.sülnek.rövid távúpár. szÍereotípia a karcsú bokaa kedve|t koncentrációjáva|. boszorkányok.szon''' .. hogy a kesek..me||kas ésaz izmosvád|ik' a test ra. korbendivatot teremtett' csend-ésönmegtartóZatási fogada|máró|.köszönheti' hogy szinte korra és nemre generáciijának nŐtag1ai számáraannakide jéna fÜ|beva|ó gabb szemöldök stb' Ugyanakkor a tetová|ás va|ó tekintetné|kü| hódít? viselésén tú| szintee|képze|járó testdíszitési _ Ha egy je|zés és a piercingfájda|ommal összefÜggésben van a hetet|en volta piercing Napja.kÜlönfé|e tetová|áso dandi díszeket hagyománya.

'.Persze a morgó kisfarkasoKó| azért e| |ehet venni a csontot' mive| mégnincsenek erejÜkte|jében. í rint. mive|eredendóen erős averzióvalviszonyuI az emberi társas érintkezés o|yan a|apvetőingereihez.L inta korábbi beszé|getésbő| is kiderü|t' a csecsemő ésa kutyaviseIkedését osszehakutatása|apvetócél son|ító ja' hogy megédsük az emkia|aku|ásának miberielme ésmŰkodésének kéntjét és aá' hogy va1onaz ember hogyan tettszer1 azokra az egyedÜ|á||ó képességekre.mint a szem kontakLusvagy az érintes'|Veg|ehetósen nagy a kÜ|önbségaz intenzív emberi gondo- .rész A tudománynéhaegéSZenmeghökkentő témákka|fogIa|kozik lega|ábbis a |aikusok megrté|ése SZe_ t*".annak el|enére.emberszabásúvá''' azaz csecsemőszerűvé? _ A íarkacl hiznnrlnc or- t \ r )..ú|L* .amíg pé|dáu| r . 66 elixír .'e|kérni. s így nem okozhatnak komo|yabb sérÜ|ést sem az embernek' Ha pedig megvárták. mirő| van szó.'* ':' esztendeje kua.'rácuppant''' A farkasok azonban mind rogton tudták.J .. Az etolóCsaknem hÚSZ . kiemelkeden' ame|yekkeI az á||atvi|ágbo| a q # l Miképp a|akuIhatott a kutya' egy farkasszerű lény e|méje. és azonnal e|kezdték csócsá|ni'Rovid idő mÚ'Lanegy idegen kísér|etvezeto megfogtaa csont egyik Végét' megpróbá|ta kedvesen . nehanyan nréga Íeremert csonton is ott |Ógtak egy darab.farkasszemet nézzen. gusok vise|kedésének hason|óságát' Vajon mi |ehet enneka hosszÚtávú tudományosprogramnak a cé|ja ésaz érte|me?Erre a kérdésre kerssük a vá|aszt dr' Topál József vise|kedéskutató..'az emberre|.g. tatják aZ ember_ csecsemők ésa kutyák sil te|emben tekinthetjük''au.. a farkasokviszontvalamennyien hangosan mo rogtak.a bio|ógia tudományok kandidátusa segttségéve|. mit kezdjenekve|e'egy részÜk viszonylaghamar ..'.t' Sot. majd erőszakosabban e|hÚzni.J t t t -'^"1 - EwKUru?. i||etve fokozatosan e|vennitő|Ük' A kutyákszintemindegyike már a kezdetkezdetén átengedtea finom falatot. -*. hogy gondostréningge| az utóbbi is megtaníthatiana' hogy . A ve|eszü|etett külonbség+ ket jó| mutatjaaz a kísér|et is.és a vi|ágétt vo|na e| nem eresZették a zsákmany.'.{ÚÍ i{ zássa|Ío|neve|t kutya és farkas kozott. Termé szetesen valamennyienmegszagoltak.bar a kutyák kozÜ| néhányane|őször nem tudták.. tisZikus'' kutyának is. ame|yetember nyo|chetes kutya-és farkaskö|yálta|fe|neve|t kokke| végeztÜnk' Mindannyian akkor |áttak és etteke|ószor e'etÜkben''cupákot.'.

|Var enyhe befo|yasolas' társas konAz ember korÜlbe|Ü| hatmi||ió éwe|eze|ott ges dimenziijátnagyonszépen.e|játszotta.akinek''nagyon jó edény dek inkább az ember á|ta| ''fe|értéke|t'' tar hez sza|adlak. e|ixír 67 .. a farkaskö|ykök n. azaz|ényegében semmi haszna képzett kutyája egyÜttmL1kodését vemegszima nyomon.í t á a "$ lt-. a Szocia|itáS. . Azember azonbanerőtlenés|assú rendkÍvÜ| e|fogadó az emberi je|zésektránt vizsgá|atot'Egy kísér|etben és speciá|isan kilény. hogy a kutyabután aotak nekik a csontot. vo|na. Az embenéválás vezeIő az e|őbbire mutat. es nem a bŐséges1utalmat Aha|ában.Az esetektobbségében hoz rohantak. .akkor ioovel(oar na. A természetnek -n"nÁ{.A kutya kommunikációs kontextusban ké|ni ot' annak hiányábanazonban pontosan tudja'mi vá|ik Lényegében eZ a fogadó ]avára' készséget a|att' éd]Ükszociá|is érzékenység ame|y fontos ku|csa a kutya háziasításának..kommunikációs kényszel'. míga másikba |átványosan zá|idás' társas érzékenység né|kÜ| azonban edénybe egyetlen. fÜggel IenÜ| azok hasznossagató'. ame|yeks+ gÍtségéve| meg. javítania te|]esítményén. hogy az e|fogadókészség tény|eg a következménye? szociá|is érzékenység . ám a kísér|et.ben bárrrrkorszÜkségIehet.. |átasa. kai gondo|kodásravaló kepesség csírai|' emberszabásÚ majmokban (p|'csimpánzok) vagyis azok a társas keszsegek.^ Autyd A|5TU |^^^.'.*w.Videóra rögzÍtettÜk. hatékonyságán. kenységeaZ emberi vise|kedésnek e |énye meg|ele|óen'nkábbcsecsemoszerűen cs+ kapják.Ugyanakkorha néhánypróba |^^| Ld-l.''+'. 7.hogy a kísér 1e||eg.több fa|atot |etben résZ VeVő kutyák kedvÜkre válassza perszeaZ Utóbbi nak. társas fogékonyság.korbe!'' a he|yze sem származik be|őle.'szimu|á|1a''' komplexér..a kÍ.e|emezésekor fény derÜitarra.^ |. akkor azt fogja vá.aho nr n I u nc co eL on o9 i |La hé +r^ Ennek az a |e| | ldrduL.|asZani' Kipróbá|tuk aZ is' hogy aZ egyik során tehát egyre okosabbak |ettÜnk.^A |v| ||d|du' Á^. ame|yjó| o|vasaz emberi ingerekbó|. A segítőkutyaismeri a .hogy aZ e|étett kétedénybő|az egyik zénysziI is. sőt. l A kutyák esetében mi bizonyíthatja azt..N/IK ROV I LAG az pmheritermpszetneK' Bár a ku.taktusis képes'. ^ d |. hogy a szeml |gaz az a fe|téte|ezés' kontaktus rendkívü| Íontosaz ember és a kutya viszonyában? _ Valóban. larkase|mébo| fe1|ódött|ényegeben csecse mőszerúe|mévé.a .egnyugslanak.zpteqséne nem errber' es még CSak MégsemmondhatjukaZ.metakommunikációva| is társítja.lya nyi|vánvaróan gyon nehezen)ok is megtanulták. de társas ingerekke| szem vise|kedik.Ha pé|dául a ket |abraa||áscsak tovabb rontott aZ emberre|kapcso|at to|ja.i^.r]l y rn u r | . a kommUnikációsingerekhatávé|t kommunikációs érzá sa a|a[la/ á|taIafe||smerni eIvárásoknak átengedik a zsákmányt' késobb vissza is beni fogadókészsége. hogy ha nem is csecsemó.hanem kivetteaZ aZ egyet|enfalatot' é sér|etvezeto nézett a kutyára. a kÜ|ön évekóta egyÜttmúkodo segítőkutya miképphajtjavégreeá a boző he|yszíneken A mozdulatsor tüzetes fontos Íe|adatot.meg|ehetosentompa érzékszervekke| mé9 akkor is' ha lud1a'hogy epp ''kutyába székes mozgáskor|átozott kovettük rendeIkezik. a kutya e|sősorban a nonverbá|is kommunjkációt érti'bár a szavak érze|mi tartalmábó|ésa testbeszédbő| is képeso| egyre erosebb és A |egtobba||atf'zikai|ag nllnrqphh Ipl| pr7okq7ér\leik mindinkább kif'vagy tanításihe|yzetbentermészeténé| fogva vasni' Ezze| kapcso|atbanis végeáünk több példáuIkerekes nomu|tak. S ami a gyorsaságotés erőt i||eti' sem veszik'.'normá|is'.nyege. ame|yre adott Íorga|mihe|yzetten. be|ő|ük viszont hiányzik az a csoport tagjai megtervezhetik. és gondotkodni ződötl'' Ezze| e|indu|tegy o|yan öngerjesZó je||emzóje fgryamál'ame|ynek |ényeges az sem tud mások gondo|atairó|' Az e|vontlogial egyre erősodő.hogy amikora gazda kiadjaaz utasreImeképeségek szocia|i. és gesztiku|á|va ..kiprovoká|ja'' {ü { IT I tr I p. . u n 9 \ . tettÜnk.E|őször a fordítja hogy az mennyire finom. mindez mit sem ér'Ez utóbbi a|apveto és hagytuk.es vissza.ntrm les7 i|vel nsztönei a te|ita|hozvezer|ik.|' A fe1|esZése.hogy a gazda után' mie|őtta kutya vá|asZhatott nem puszlarr kiadla a vezenyszot.értelmet|en'' vá|asZásraosZö szakadt e| az emberszabásÚaktó|'s |ényeg+ UgyanakkoraZ emberreje||emzo vá|ta társas é|etmódja' egyre nasen e|térővé gyobb és komplexebb csoportokba szervete|miműkódés egyébmegnyi|vánu|ásai nem nem ká fedezhetőkÍe| benne' hiszen pé|dáuI pes a nye|v hasznalatára..rogton veszi az adast' te| a periÍérias nóz ra vaovis |etrciÁn a szemkontaktus köa zottük' A gazda |ényegében .'. |ekszik. cr ru u^ J v^ g^ U^ ' ' d4 Üres'a másik jutalomÍa|atta| teIi. ta|á|hatjuk mindennaposte' emberreje||emzó és a kutyábanis meg|évo egymás kozottÍeIoszIhatják vékenységüket.farkaséhes'' egye kutya fe|é a fejét. Üb d |. A környezethezva|ó alkalmazkodássorán próbá| mindenfaj kÜ|önbözőképpenpróbá|t.^"^l-^^ AE|EnE- átmegy a jobb o|székmogotta ba| oldalró| hogy az emberre| da|ra. á|lat Ia|mazótányérhoz.

. mert a három hónaoos kortól akár akéI és fé|éves gyerek koráig terjedhet a ská|a. rejtve eset|eg jövó inÍormációözönben |ehetséges oka. tör' minden esetben másodpercre ugyanígy ténik. a gyakor|atban ezek haszná|hatósága rű tanfo|yamokat hogyan |ehet mint amikorazt rek|ámozzák. majd a mondja. ki sem fej|ődnek. |á|ni.Az e|ká kutyák álta|ábanfrusZráltak amiatt. hogy tú|erős kívÜIró| világunk egyreinkábbe|szigete|odik ólÜnk. számít. habár nem biZos. A kutyák a szem. míg |egtöbbet az interakciót bevezető szemkontaktus nyom a |atba.a tekintetvá|tásbi| a kott he|yzetben kutya azonna| követkeZet gazdája szándékára. ail. aminek tudatosu|nak. amitársas szituáciitteremt. ám az ma már bizonyított parapszicho|ógiai kivétel képességekkeI tenciá|is mindenkirendeIkezik. a teklntetvá|tás fontosságában pé|dáu|a fé|éves cse csemőkke| vannak egy szinten.és máris indu|a másik olda|ra.Nehézerre pontos válasZ adni.vagy azérl'. meg |ehetkü|önböztetnivé. fontosabb céljais. a hidegháború titkosították' közepétő| sér|eteket azonban a' 70-esévek vonatkozott. Türelem éskitartás Aggod Judit nem képességeink a modern vi|ágban á|ta|ában Parapszicho|ógiai maradnak. produkciók gyakranhangzik e| a bűa|ka|máva| Kaná|haj|ító hogy bárkiottvésztő| a biztatás.. Le ke|| szögeznÜnk azonban aZ' hogy a kutya kifejezettenSzabá|yköVető |ény. Meg|ebinációkban hagyjon ki egyet-egyet' petésÜnkrekideru|t'hogy ezek közÜ| a |eg. vise|kedése kétéves emberi kornak fe|e| meg.vagy a nevét -./ KANAL- tuffiffi mutatványok igaziparaogy a |átványos kaná|haj|íti je|enségek-e. cSa|áS .Figyeljl" ba|harmadik |épésben tesz egy Önkóntelen.kutyatekintetét' hogy fe|hívja a figye|mét arra. je|enthetjÜk tehát. vagy ÜgyestrÜkkök' aá perszenehéz hogy potény' e|dönteni. me|yik fekszik|eterÍtve az asila|on'Sok ezer. és azt vizsgá|ták. ame|yiktény|egesen A következó vizsgálatsorozalban arra kértÜka kutya gazdáját' hogy a négy mokÜlönböző kommentumbi| a|kalmanként. AZ ígytartott kutyák á|landi stresszben é|nek. mer1 nem ismertették mert azok ál|andian vá|toznak: hol mindent megengednek nekik. né|kÜl ki eZ a képességet.hol pedig semmit Sem. kevésbéa vezényszó számít.a másÍé|éves gyermek Íej|ettségéve| egyezik miképpismerife| meg' De ha azt vizsgá|juk' ésveszi át a szociá|is szabá|yokat.csakerőSen pribá|gatás azonban siotthoni végződni.. hon is kipróbá|hatja a mutatVányt. A paraképességek szempont1ábó| kifej Ieszthe|ván u|ásokat éstudatosan let|enszerŰ. Kisokszor a vezényszóis hiába hangzik e|. hiszen nemke|l másttenkoncentrá|ni' Az i ni.vajon |étezik-efontossági sonend a négy |épésben. és bizonyos he|yz+ tekben váratlanu| nagyon agresszíwá vá|hatnak.ha pontosan tudja.és összekapcso|ódását a két e|me pi||anatnyi RáadásuI ha mindez megszoeredményezi. ahhoz hason|íthati. hason|ó mintavéte| eredményét 68 elixír . spontánmegnyi végeztek Az e|óbbire tudományos vizsgá|atokat tő képességeket. Viszont az. az embe ahogyan egy fe|nőttkutya értelmezi ri kéz geslusainak kÜ|önfé|evá|tozatait. nyeztetett mert nem ismerik a szabályokat _ vagy azérl'.ehhez kártyalapbi| értéke|ték ki. Ha viszont hiányzik a szemkontaKus. Vana do|ogban. és me|ylkaz. kertelenÜ| Szokott és |eis vonja a koanézőtöbbnyire Va|ami hogybiztosan vetkeztetést.ésa belsó'tudatta|an aminterremár Jung is rámutatott' a tudatosénÜnktől' ma már gyorsésegyszeBár a paraképességek kifejlesáésére hirdetnek. va|amitkérniszeretnető|e A második fázisban megszilÍtja a kutyát . ho| a határ. jük. megtanuIni egy hét alatt spanyo|ul. ám szerettükvo|namegtudni. sze reti. vagy aZ. és csak ri| jobbra tntő mozdu|atota fejéve|' ezt kovetően hangzik e| a mindkettojÜknek szinte betanitott vezényszó' Ez a . Amit enő| korábban pub|ikáltak.ami a be. és a fejmozgás követésében.kijelenthet. hogy a kutyával ji| kommuniká|ni gesztusokka| |ehet. hogy . ezeketa kíidején az USA-banésa Szovjetunióban. történik. lemarad.és rávezető részea tény|egesköz|ésnek' l A kutya je|en|egifej|ettségiszintje milyen korú gyerekének fe|e| meg? .rituá|é'.. meg ve|Ük. az o|yasmikre képesek e|őrekitami|yen va|ószínűséggel |ehetünk hogypé|dáuI vagyhogyötfé|e hogyegy vé|et|en szám párosvagypárat|an. hogy kaná|hogy a természeIazérIa|akította A|ighanem |ehet ennek va|ami hajlitó trÜkkökben hasznosítsuk.

éberség ame|yné| egyfajkerÜ|ve. indu|atok. HéiiasIstván elixír 69 . Ez a |épés ku|csfontosságú hasznosítását. pedig abban á||. Íejtette ki a vé|eményét.N/IKBOVILAG hogy van-eje|entős eltérés a várhati vé|etIen valószínűségtó|' Ha valaki szándékosan ki akar fej|esZeni ilyen képességeket'arra vonatkozóan több ezer éves hagyományok ta|á|hatók a hindu.és még Ha pedig mégsincs szerencsénk. tapasZa|nifogjuk'hogy ez már önmagában is pozitÍvan befo|yáso|ja az életÜnket' az emberi kapcsolatainkat. minósége ebben az esetben is rá fogunk jönni. a Roberto Assagio|i általkido|gozott Bár Josephson professzortöbb magas pub|ikációban tézis-módszerben. amikor az érzékszerveink kezd műéSaz sem vesszük észre. gyakor|ása.hogyan tovább.véteszik a te|epátiaés egyéb paraje|enségek cioná|is hindujiga szerint meditációs ez elŐnyös a tú|é|ésért fo|yi küzde|emben. F nr LV yr m lr z^ I rá rc o io m r1 r rÁ ru uc oz zo er r ^ a ^' |ó7t^ Putz(o A töké|etes önfegye|em Az elso szakasz a töké|etes. Az egyikilyenmidszer a koncentráció.még a munkahelyiérvényesÜ|ésü nket is' egy i|yentanításratény|eg szükségÜnk |esz. zük.Íejünkben'' a tudatunkban) fo|yama. te|.kitartógyakor. David Brian Josephson fog|a|. is érvényesÜ|nek.meglehetősen e|utasÍtó. ha va|akihátuIró| nézminket. Sajnos az igazán beavatotttaníNem hirdetik magukat újságban' csak egy unalmas fiImetnéznénk. TV. vágyak.szenvedésvagy bo|dogszenvedé|yek.Ezután |ehetmajd átbi||enni egy már szinte kikapcsolnak. semIeges nézőpontbó| szem|é|ni' mintha sáva| megmutatja. rára) összpontositjuk'majd amikor úgyerezzük.ben. hogy megérezde nem minósÍtjÜk. ame|ynek soránigyekszÜnk a kozott behatian.A harmadikszakasz |ényege ni.de megéri. gyé vá|tunk tárgyáva|.é|ő|ények kifejIesztették azokaIa képességeket is.ame|yekhez gyakran erŐs érze|mek.és nem e||enkezik a ésa buddhista szatipatthána midszerben is. Erre is többfé|e midszer |étezik. ta megfigye|Ő ál|apotba csupán egyszerűen odaÍigye|Ünk a kÜ|pé|dáuI ső ingerekre..van. színvona|Ú perszenem könnyű. a koncentráció aá kiejtjÜk a figyelmünkbő|. pé|dáuI ziaképre. hogy (pontosabban megÍigye|jük a . ta|á|unkegy beavatott tanÍtómestert. keIhető eredményhez.hogyne gondo|junk semmire. |ehántva ró|uk az érze|mi-indu|a-tómesterek nehezen e|érhetők. szakadat|an áram|ását. az errevonatkozóírásait Az Ürestudatál|apot e|érése számostudományos Ío_ akárlás szükséges hozzá.vagyistöbb ezeréves hagyomány á|lmögötte. Am ha megértÜnk arra. rádióban. mertcsodá|atos Az előitéletek be|sőharmónia |yiirat a mai napige|utasítja. A töké|etes be|ső önfegye|em érdekében hogy ha szerencsénk |assan meg kel|tanu|. hogy az é|etÜnk jobb |ett. Az igazi mester tanítása ságérzések társuInak. ke||kitapasáa|ni.könyvbŐl tanu|t midszerekke| pedig lehető|eg ne próbál- kozzunk! Ami pedig magát a paraképességeket il|eti. Josephson professzorszerint az evo|úciósorán az gondoIatok vagyis megál|í. amikora figye|mÜnket hosszÚ ideig egyetIen d o I o g r a( e g y é g ő gyertyára Vagyegy közömbös fantá. ésa terápiástapaszta|atok nagyonbiZatók. Ha ugyanis rende|kezünk be|só önfegye|emme|. kínaiés tibeticiviIizációkban. ha||juk a ÍejÜnk fe|ett e|repÜ|ő |égy zümmögését' és mindenhatásttudatosan észle|Ünk. irlási türe|met. hogy képesek |egyÜnka gondo|atok áradatát közömbösen.ködni' Ha az Ürestudat á||apotát sikerÜ| megvalisítani. l|yenkor már gyakrane|Őfordu|.hogy töké|etesen egy. o|yaná||apotba. ame|yek lehető. _ a tudománvban lehetaz eredménye' csak aZ élet számos terü|etén A gyakor|ás cé|1a vo|taképpen az. akkorjöhet a második szakasz. szeretnénk a sze||emi geinket. gyakran évekigszükséges gyakorolni'míg közösségl internetes sem. és á|ta|ában nincsenek regisZrá|va a népszerű portá|okon EA azuIán sokáig. kvantumfizika törvényeiveI A tudat kiürítése A tudatkiüresítése a modernpszichoterápiában is Íontos szereA hivata|ostudományos fe|Íogásazonban ezze| kapcsolatban pet kap.belső önfegyelem kia|akitása ' Erre számos módszer ta|á|hatópé|dáuI a szanszkrit nye|vú szakrális szövegeKoen. haragok.pé|dáu| pszichoszin. akkor lega|ább három szakaszban |ehetcsak el1utni bármifé|e érté. Ha a nehézségeke||enére va|aki mégis hozzá akar kezdeni ehhez a fe|adathoz. Ésitt eset|egmeg is á||hatunk. egy geometriai áb.hogy mindez töké|etesen nem sikerÜ|. a gondoIatfo|yamot tani. akkor össze fog hozni tanítómesterrel. önfegye|met és kitartást igénye|. a sorsunk egy megfe|e|ő jobb' ha ittmegállunk. egy.ezze| a kérdésse| De ha mindenképpen továbbjavitani képessé többek kozött a Nobe|-díjas fizikus.mive| a tudatot Üressé a tradi. né|is tovább akarunk |épni' áttérhetünka harmadik szakaszra. aki a szemé|yesútmutatáfajta fe|ÜlemeIkedeü. és még entosan áramló a gondo|atokat. ti tö|téseket.jesen tenni.ha me||ettÜnk egy |égkaIapács Az egyik i|yenmetódus szerint a gyakor|ásazza| kezdődik. és egyéni|eg hogykinekmelyik működik|egjobban. A fe|adat azonban nem könnyű. Dr.

őrtiltÍekete pirospaprika bors. amikor a me|eg táro|ókbó| repü|ő. Azakár a méteres maoassá. akír5 nemzedéket is neve|ő rovarok megÍertőzik a veteményt. ezektől EÍ. A tiáro|ók koratavaszi átvizsgá|ásáva|.1 csomó r üirkonytá*onylevé! éspetrezselyemzöld ecet . 1 Íej hagymao olaj. a mármegfőtt babhoz keverjük. citromot bort. a tűzBabos káposzta rő|Íé|rehúzva megszórjuk a pirospaprikáva|. móráegnek.az ebszjkÍű va|amint ésa keserűfű.ben jÜk. éshomokos ta|ajokat ha a kÜ|önbözórészein minta. páro|juk gesre uapróravágott hagymát. terü|et kedvezot|en. petrezse|ymet. hogye|jussunk néven is ismertközönséges taavíz. je|zónövényei' gy ismerkedhetünk meg ala.zsombékos terÜ|eteket kivéve a rossz szer. de ez idő a|att is rendszeres műve|ésben részesü|. hozzáadjuk a resze|t hagy.kezetű fö|dekenis megé|Ő tarackbúza.lo' de a futóhomokot ésa magas fekvésű. rackbÚza (Elymus repens) mind megmű. 2 dl bi|iil .mind műve|és a|attnem á||i terü|ete. éstovább Íőzzük' 0|ajon a Iisztbő|rántást készÍtÜnk. szerkezete U . Közben az o|ajon üve. puháAae|őzőestebeáztatott babot 1. szárÍtott puhu|! nehezebben A sót.Sok he|yenmégegy méternyit sem A búzaperje. mátésa vágott Íe|öntjük hideg Az e|őző estebeáztatott szárazbabot hideg vízpercnyi (amikor vízze|. Sorozatunkban nekik igyekszünk segítséget nyújtani az e|ső |épésekhez. Íehérjében.. ame|yen az emberek szívesen kertészkednének . amely |egfö|jebb |ege|őü| szo|gá|. Íedő a|att. nehogy zsizsikes az kiáru! A fertőzés már a szántófö|dön kezdődik. mosott ésapróra vágott káposztát. Környezettlnkben sok olyan parlagterü|et ta|á|ható.a citromot és a többiízesÍtőt csakakkor tegytik a babhoz. ezze| együtt a bab okozta formában rostban.benneadjunk sót. a köny. meg. hakész.ahő ésa ve |ábasperje gyi anyagok á|ta| bom|asZott a|apkózetig.5 |vízben ra tőzzijk.':m Tárkonyos bab|eves HOZáVALÓK: 20 dkg szárazbabo 1. 50 dkg sava. 1 fui völtishagyma. |asZottterÜ|et nyŰhumuszos kedv+ szerkezetéve|. és HOZÁVALÓK: Zl dkg szárazbab.az i|yen ta|ajok |eggyakoribb posabbana műve|ésre kivá. Sajnosaz sem kizárt'hogy a kiszeme|t ve|t. i||etve az a|talajnak a minó TARAoKBÚZA sége. gödroket ásunk' Ezek vizsgá. szórjuk a ÍÜstízű sóva|). Erreuta|nak ken e|őfordu|. latábil megtudhatju k. 1 teáskaná| . 2 evőkaná| vízze| e|keverjÜk. ame|y csak egy évigmarad vetetlenü|. mi|yen az arasznyi ter. Tárkonyecette| ízesítjük. hozzá vagy mivel a bab ás. Meg- 70 elixír .szükségbő|' kedvte|ésbő|' kevés fe|készü|tségge|.Főzés közem|ített bab mennyiségét. a beteg növények e|tüze|ésével mege|őzhető a nagyobb baj. 1 kanál teljes kiőr|ésű liszt. és. megpuhu|t. amikor mármajdnem e|készü|t! vásár|ásakor legyen Szárazbab Iegyünk óvatosak. 2 evőkaná| olai gyakori kevergetés mel|ett és .l0 Íőzés után a |evesbe kezdjük e|Íőzni. akár több éven keresztÜl is bevetet|enÜ|maradt mezőÍö|d.ecetet. Megsózzu k./ €f#"m#frt]l'':l'. szűr. puhára páro|juk. megszórjuk apróra vágott tárkony|evé||e|. 1 mokkáskaná|fiistízÍi só .Ebben kü|önbözik az ugartó|. vagyisa talajnak a mé|ysége ésa szerkezete. ruiffir$*Jü*t**'rí pé|dájában A csobánkai intézmény Íe|fújódás méftékét is. Rádob1uk a megnyúkáposzta .A par|ag megműve|et|en.ebgyigyiti pázsitgyöké1 ke|| leásni.

a növények |evéve|. dítá|a|juk. Györffy Sándor tő| megtisztÍtott tarackokat a naponkiterítve még egyborsozzuk. hogy|aSa pacsirta. tarackot hajti. evőkanál citromlé Íélevőkaná| borecet . be|ekeverjiik a bazsa|ikomot. szer . egy csésze vízhez5-B g-ot (3-5 kávéskaná|) számítunk' . hanem gyógyulást is kíná|' Pár éwe| ezelőtt.. ésmegÍiata|íthatjuk az e|öregedettÍákat.^ |evé|maradványoktil szedett. húgyútiÍerIőzéseknél isszák. petrezselyemzöld' HOZZAVALÓK: 2 csemege . Bár a megmŰve|tta|ajongyomnak szá. sziIikátokat tartalmaZ' Az egyik |egkiválóbb vize|ethajtó és méregte|enítő hatású gyógynövény- Hasznosítása nek tartják.Haszná|hatunk vagymészkén|evet té|i száza|ékos oldatban.Íokozzaa vize|etképzést. karmányozási vagy ta|ajmegkötési cé|bó| az északi fé|tekeegyéb mérséke|t égövi terÜ|eteinis meghonosították. a retek. ki. hogy egy évek te|ephe||yel. óta par|agon heverŐ részen |étesítsünk kertészetet' Megkértema |akikat' hogy az ásássa| egyidejűleg gyŰjtsékössze a terÜ|eten tenyésző tarackot. teájáva|. a babhoz adjuk. Hó|yaghurutná|. sózzuk ésborsozzuk. Homeopá.A hosszú' e|ágazi. éve|őnövény azonban nemcsak bosszúságot okoz. szaponint. éslehűtve.1 |vízhez 10 cseppet)! napján(február 19. Az o|ajbó|. hideg kamil|ababmagvait áztassuk 15 percig teában! A paradicsom. Q gazda Íagyos mindenÜtt' AmÍg a ta|aj.^-^|A^Á. ésnem megigazíthatjuk teszünk kárta taposásával. Reumás panaszok keze|ésébenmás ftifé|ékke|egyÜtt gyóglÜrdők készÍtésére haszná|ják: kb. záadják a Íürdővízhez' A betegek a ke. már vethetÜnk majd vöröshagymát éskiÍejtő borsót' nzevleghidegebb hónapjában isazidőa . fenilkarbonsavakat. hettéktevékenységük sikerét. Már az e|só szedésbő| készített teát fogyasZva megérez. sárgásfehértarackokat egészben ke||kiszedni. A meghámozott uborkákat Íelkarikázzuk. neve|jÜnk a|ka|mas o nuuun gyógytát!Vetés e|őtt a magvakat csávázhatjuk A borsó. Íél csésze apróra Bazsalikomos babsaláta jön e| az ideje' már amikor a rügypikke|yek kezdenek nyí|ni.új he|yre teIepítjük. HáborÚs időkben vagy éhínség idején a tarackját fogyasztották. hígÍtásban. Az őszibarackná| azonban várjukmeg azt az időt.másodszor pedig akkor.én) o Hu Zsuzsanna megszó|a| remé|hetjíik.got iS e|érő' kúszó gyöktörzséve| számos fo|d a|attimódosult szárat. 500 g. 3 kg vagy 30-40 oC-on megszárÍtjuk' nyersnovénybo| nyerünk1 kgszaraz'Iaro| ható anyagot. vanillosidot. . Hámosítóhatása miazása att alkalmasbőrkiÜtéGyógyászati aIkalm (jÚnius-augusztusban) A virágzás idején fö| sek. a tejÍö||e| besűrítjÜk. mít. egy órát ágybanpihennek' . o permetezésnek n tor végi |emosó akkor hetjük' Vagy ha kívánésvagyfe|használjuk. őrölt vágottbazsaIikom . kovasavat. amikor a csobánkai szociá|is fogIa|kqZató intézmény kibővÜlt egy vidéki fe|kértek arra.bokrokat. tiás szerkénthúgyúti . vízbeno|dódó szénhidrá tokat (poIiszacharidokat)' nyálkaanyagot. A tarackbÚza leve|eiszé|esek. a hagyma ésa ze||er macskamagvainak csávázására haszná|junk gyökér-kivonatot (. A vetésre a|ka|mas Íö|dbe sanvéget éra té|. 1 csésze uborka Íőtt szárazbab.amikormár Íagy okozta károkat! ész|e|hetjÜk a té|i pa|ánhe|yÜnk. só . ze|és után egyen|etes me|egben. hadd fej|ődjön tovább ü|tessük a szabadban! csicsókát most kiszedáttele|t @ n ttitooen '9 I Aae|őzőestebeáztatott szárazbabotmegfőzzÜk. szórösek. pasztinákot. mert a ta|ajbanmaradó darabokbó| tel jes értékű újnövények fej|ődnek' Kb. A népi gyógyászatban köhögés és |égcsőhurut e||en a|ka|mazzák. a sövénynövényeket. fe|álIi ka|ászaibana kalászkák |apjáva| egymás fe|énéznek. azEuripában őshonos növénytta. |. és jiI fe|Íorra|juk. amikor az ígye|őkészÍtett terÜ. egy percig Íőzik.ot leforráznak3. hogyaz alattuk meghúzódó kórokozók is hatnitudjon a kezdeményeire réztarta|mú szereket 2 szer. és gyökerekDr. cukoralkoho|t'i||óo|ajat. 15 percig á||ni hagy]ák' majd vásznon |eszűrikés hoz. Teája a|ka|masa vízvisszatartás feloIdására. szítve elixír . vesehomokná| a vize|eti utak átmosására javasolják. Hakihajt a té|ire táro|t Íokhagyma. juk. madársa|átát. fő|eg pattanásos ÁA. a citrom|ébő| és a borecetbő| készÍtett |éve| megpetrezse|yemzö|ddel öntözzÜk. Egyszeri adagja a szokottná| nagyobb. letre Vetettbabbi| fóze|éket főzhettek. gyul|adásraadják.4 l vízze|. Íekete olivaolaj bors 2 euőkaná| r Íél . A tarackbúza (inu|indrogja po|ifruktánt szerű triticint).

I .Kaszarró|még keringenek.. A kivá|ó t1ászok a sztyeppi lovasoktársada|mának vo|tak: nevÜket kőbe vésték.'pTj]. "'{9.{ i.'' [' ..:*= .r{-.tr t .& ili É.} "l:..* .: H'l ''1 -'. i".. KASZAR i * . )t:: { 3 72 elixír .t:t .-. legmegbecsÜltebb tagjai adták az utódoknak. . "... .. !. . dicsőségüket szájri| sza1ra mongo|ok |eghtresebb A kozépkorban fo|eme|kedett mesterérő|.i . 7 l'1'.:' li. Dzsingiszkán öccsérŐ|..1... napjainkban iS Csodástorténetek rendeznek' ma is fászversenyeket s tiszte|etére p ?.'á .:/n' .

ami a jövendő nagyság bizonyítéka a mongolok szemében. majd becsmérel. és hová valósi. gisz kán így szólt: >Szegény mas vitézválik be]őle.L^^ ParvLalouar r 6' Dzsingiszkán ésöccse. Dzsingisz kántkísérte e| a nagyhadjára. tozkodásná]öccsei a mongolok szülőföldjén.taa tejet.hogy így merészel bánni Bár sohasem tört uralkodói babérokra. A kő mindaddig JiszÜnge birtokán 1832-ben megnemta|álta Kaszar utánSemmaradt hÍres Veft. Miután Dzsingisz kán szövetségeseivelegyütt tej ereje révén az oszAmint ígybeszélgettek egymás között. a nagy Íjásznak szente|ték egykoriura|mi központjában.. és el is vette Kaszartól hata|mi jelképeit. kán egyik öccse. éskivéhíres birkózó volt' .'' kélyre fejlesztette. és Belgütejjel.Belgütejjel együtt. és nyilakat árusítok.egyesítette a belső-ázsiai iovas népeket. aki gyerrnekkorától a legfőbb tudta megfeszíteni. mintIentmeg.Kaszar utida egy Jüan-kori (XIV. te a je|es eseményt. az hivatottvitézsziiLleonon folyó partján. a mai Mongólia északkeleti részében. Az e]ső tette helyre nem menekült.Aszartagulokon portyáró| győze|em A szerk'\ az 1224. nevet. azt meg. |' Szpasszkij. sőt a >Lássuk. ember vagyok' íjat Kaszar eredetineve Dzsocsi (.ErgÜnében (Eszak-Kína) 4.. amígbátyja biztonságos hatalmat a birodalom fősámánja. egy Bukusz nevűhe|yen.a XVII. Közüliik is kieme]kedett Kaszar. arróI beszélgettek. a mongol birodalom megtejeleskedő hős íjász. Mongo| harcosok seregszem|éje a Be|ső-Mongo| Tartományi Múzeumban.ifiúpedig megrettent' mert rájöttek.akinek széles válla ésereje a kedjetek valami jót!< Azzal hirtelen e]tűnt. a másikbóI pedig egy sárga kutya. Tizenéveskorában íjával A mongolok titkos történetében szó esik tajcsiutokkal' szembeszállt az ellenséges ésad.arról. Dzsingisz kán öccse volt. és aho| íjászversenyt íjászversenyt rendezett..A nagykán annyiTa|án Ergüne |ehetne a modern íjáSzat bó|502m-nekÍele| ra megörü|t hogy kőbevéset.EgyszerKaszar és BelgÍitej gezteIte a hatalomra törő fősámánt. hallotta bátyjuk' Dzsingisz kán. Kaszar egész életét a mongolnépek egyesíté. éseihomályosítja a többi mongolhős történetét. amelyet gyermekkorától űzött. tregemberré változott.A két ki. oroszG. (muszlimokon egyik Iegem|ékezetesebb esemény.< Akkor ők ketten azt kércsak későbbnyerte el a hatalmas erejére utaló ték' hogy adja nekik a nyilakat.Kaszar mohó csecsemő volt. egyik beÍe|irata a következőképpen tokra.. hogy hatalmas vag1'tok az én két öcsém. vagyis Nyilazó Kaszarnak is nevezték. A krónikák tanúsága köriiLljött a viszernt 1'1'64 Iágra. sokszormentaZ érdekében vagyép. és e| nem vitette Ma is az Ermitázsban őrra iS a környéken é|t. gyakoro|ják resedzésekkeI a táv|övészetet.mint nagykán bátyját' Máig ő minden felajzotta.magával vitte sárga szarvú íját' ésúgytett. amÍg az e|költözése íjasz né|kÜ|. Utóbbi a mongolok vezérállatavolt. Akkor az apó kék öszvéren lámasza volt Temüdzsinnek.aki anyja ha azt árusítaná. azok megkérdeztéktő]e' hová hogy hatal.zik. töa bátyjuk védószelleme vo]t.szent')nélryel gütej megfog1a. Kaszar egyik Ieszármazottja mutatbe őseinek á|dozatot Dzsingiszkán ordoszi ^^l^+:i. a későbbi Dzsin. aki |őtt' |őttÍjáva|.hútársa volt Dzsingisz kánnak. A hármasszenthalmokat Kaszarnak. de nem tudta felajzani' Az apó illették.ho| Szentoétervárra.süvegétés övét.H ARMADIKSZ E M mai Mongóliábanelevenen é| az első nagykánku]tusza. tekercsképen százac.vadá]]at') nak. A Kínához tartozó Belső-MongóliáDzsingiszkán csaban szerencsére ládjának más tagjairól is maradtak fent csodás mesék.. Az írott kő a mongo| írás korai. majd azt Már kiskorától kitűnt bátorságával és nagy mondta: >Nyilazó Kaszar és birkózó Belgiitej' ti testi erejével. ni kezdték az öreget.A városalapító igázták le a környező terijLleteket.KésőbbKabtu-Kaszar. sárga íjára aranyrryilat gisz kánnak. megy. amelynek alakjával eg1 másik korai történetbenis találko. Az íjász.aki számára. A |egjobb |öhegységben.totta. húséges öccsével' A családi kötelék és az anyja századi mongol krónika szerint bátyja ewszer szava mindenné] fontosabb volt Dzsingisz kán megieckéztette őt öccsével. mongolokőt is ugyanúgy bogda (. vajon felajzzátok-e ezt az íjat?< Bel.vendég') volt. Egy másik monda szerint a mitikus Garuda ma. A nagykán elhitte a szellemi vezető rágalsénekszentelte. Kaszar amely ma egy helyenszulettek. Ahvárezmisah az |ndus Ío|yón át menekü| Dzsingisz kán seregee|ó| 3. hogy az apó legtöbb emberbő]csodálatot vá]tott mesterséget. majd odaadta Kaszarnak. mait. hogy megleck ézteti őket. amikor hangzik: . ezértbocsánatot kértöccsétől.Jlő ősz öreggé változott. Akkor közbelépett az anyja' és pen hadat indított népek a meghódítandó elien. Ezena viada|on Vő JiSZünge.ra tését csodásjel kísérte: bát11ához hasonlóan ő is vérrögöt szorongatott a markában. követségbe. és ho|apját. Azt mesé]ikróla.'' JiszÜnge 335a|dnyi távot aminagyjá.335a|dot meg.Jiszunge tovább. dár kjköltött kétvastojást.egyik központja' aho| immár 800éve rendszea rekordnak. az volt' hogy Dzsingisz kánt Kaszar e]len fordí. termetűvitézvo]t. de ő sem íjász példaképe. hogyan akarta megkaparintani a világi dig feltartóztattaőket.az Csodás történetek í. 5. és elhatározta. Második fia.Az íjászat történetében az vo|taz cses em|éke. Ezen a helyen csele. is tartottak. a nagy. helyezett' kilőtte egy távoli szik]ára. a mongolok egyiklegfontosabb kuItuszközpontja elixír 73 . Az apónak áIcázohtDzsinHöeliin asszony már akkor sejtette. Akkor az apó megszólalt: Kaszar (. megszidta a fiát azért. hogy uruk szabályta]anparancsotad ki' pedigKaszar ügyessége ésBelgü. remtésében KOVE JISZUNGE heA mongoIok egykori bö|csője.A]an Koa előttje. Ergüne.1225-ös közép-ázsiai aratott után Dzsingisz rendezett hazatérő Dzsingisz kán|etáborozott azA|taj kán ünnepséget a mongo|oknak.A nag5. zunk _ ott a mongolokősanyja. Ba|o|dalon árr Kaszar 2.s az egyikbőlmegszületettKaszar. Amikor találkozott Kaszarral mindkétemlőjébőlegyszeribenkiszír.

kilencedik éstizedik holdhónapban _.helyet kapott Dzsingisz kán ordoszi kuljilkre büszke leszármazottai. és éventeötször áldoznak egy úgy akkortájt meg. s a többi testvérnek jutott dúsfüvúlegeló. ő pedig új ták. Dzsingisz kán flgyelmét: a legelőkben és vizekben gazdag üdéket öccsének.ta.amelyiknek szinténKaAmikor a tÍiLrkök elfogszar a főszereplője. hogy elköltözzön A hagyomány Szerint a Nagy HegynéI tenagy íjásztéshadvezért.északra. kitörtek onnan. aminek az okát nem tudják pontosan megmagyarázni a kutatók. nyékén. milyen lehetett a nagyúr egykori központja. Kaszar emlékét e]evenentarqák' és nemcsak a jelképező fehér mongolbirodalomegységét ésfeketezászlőtltszte]tk. aki pénzado- mányt helyez el ott. aki egy palotát is a közelben emeltott. ahol mégma is élneknagy előd. de otthonratalált nyrrgaton. neki' A iegtöbb ünnep 27-éreesik _ legtott hogy a Sárga-folyó nagy kanyarulatánál alábbis a második. hogy Kaszar á]lamszervezésí éskatonai ügyekben sokszor vitatkozott báIyjával. hogy fehér lovonközlekedjenek. KiiLlön szenté\.kardot ésmás tárgyakat. ezérta mongol ttjrténészek szentélyben része véii' hogy halhanagy elődhöz. hogy a családi viszály vagy más szempontokvezérelték-e a a Bolor toli krónika legalábbis ígytudja.de a hosszúhadjárat olyannyira megviselteőt. másunk arróI.Belsó-Mongóliában. hogy annak mellékhatásai végeztek vele _ 74 . A hadúr utolsó útja A történeti források feljegyzéseibői tudjuk. de egyesekúgyvélik'hogy azon a napon halt meg a nagy előd.vagyts az orhon völgyét.ésottie]entős sikereket értel. a Gegen ésaz ErgiiLne folyók között várost alapított.Kaszar ugyan kezeltette a betegségét egy Li nevű orvossal.bőI származlk az Sine Bulga nevú helyén ma is működó rendszeresen imádkoznak a utolsó adat. hogy itt egykoron pezsgó életfoly't.amelyeken kínai ésmongol nyelvúírás hirdeti. Kaszar1tartják ősiiknek a Belső-Mongólia kejeti felében élőhorcsinok. és az emlékét ugyanúgyápola neki juttatott teriiLletrői.ezértelképzelhető' hogy az ötödik hónap 27 -énérte a ha]á]. s annak mind a négy oldalán volt egy-egy kapu. akik a köíjászok hírében zépkorbanfélelmetes állíjászatban ma is tak. külső ésa belsővárostszintén ]asztotta el egymástól. ötödik' hetedik.Nincs tudo. melyet Kaszar őrei vigyáztak. A szolgálatukbanállt középkori krónikás' Rasídaddínörökített meg egy másik történetet.folyótól teriilete. Népeönálló ku]szerint ErgtiLrrét a fiaira hag5. amelyekbenKaszar egzkori paripájának vére folyik_ a régi sztyeppi hagyomány alapján ugyanis a nagykán családtagjait is megilIexÍe az a jog. mások pálinkát vagy tejet hintenek a nagy ós szellemének.Miután megsokasodtakésmegerősödtek. A feljegyzésekbőI annyit tudunk. sót egyszerállítólag megsér1ette Börte nagyannak feleségét. Kaszar a bátyjától kapott földön. jóindujatát kérye. a nagy mongol birodalom hadvezére' A város tipikus XIII. A nagy hadvezér veszIéI.Ergtrnefolyó partján kaptak területet.nór körtuszközpontot alapította tiszteletére. a Kuku.Erre a vidékrea tijLrköke]ől menekijLltek a mongoiok ősei. Büszkék az őseikre. Darhat Muben megtámadta az észak-kínai ket. Nem tudni.ta az idegenekA fai vátől. A hagyomány mettékeI.Az ősi terü]etnem kerÍjlte el a nagy birodalomalapító.tSzentelteka nagy íjásznak éshadvezérnek. ahol az év bizonyos jeles napjaintejetéshústajánlanakfel számára. csupán annyi ismert. majd imádkoznak hozzá. mint a nagykánokét.csak a korabelileírá. századi mongolerődítmény. hogy pontosanmeddig tarA Kaszarnak emelt szentélyben az őrök őrzik az általa hasznáItíjat'nyilat' tott a családi viszály. (A szerzőfeluételeiuel) obrusánszky Borbála élő tangutok ellen a mongolok három nagy hadjáratot indítottak. áhítattal hogy Dzsingiszkán kérésére Kaszar 1'21'5. hanem Kaszar fejakszőrből készített kete ésfehér lobogóját is.Sajnos ma már csak magas földsáncok tanúskodnak arról.Kaszart valószíníIega második közben érte a halál' de egyesek Szerint Dzsingisz kán és Kaszar egyszerre vesztettékéletüket az 1227-ben.Kaszarnak adta. Mivel a palotatertiletén mégnem végezfeltárást. Ma is szentnektar1jákazokata fehér lovakat. Dzsingisz kánnal.és szívesen mérkőznekmeg más mongol törzsekke]' sőt akár kÍiLlftjldiekkel is. asszonyt is. hogy itt élt Kaszar. tek régészeti sokból tudjuk. Mivel a köszvényroham leginkább tavasszal és ősszel szedi áldozatait. A palota előtt feláIlított kopjafára szent szalagokat. Ordoszban.Dzsingisz kán ősei keletre' az ErgtiLnepartjára húzódtak' ahol egy szrrrdokban ta]áItak menedéket. A régifőbejárat mellett két kőoszlop magasodik. amely mindmáig szent he\nek számíta mongolokszámára.. állítólagköszvényroham okozta.tuszközpontjában is. ahol a palotátéslakókét it külső védelmifal ór. lalták a mai Mongólia szívét.A Sárga. uminjangat körzet Hohogatu járásának A híresíjászróI1'2I8. hadagokattekernek' van.

megvalósuljanaka . értelemaz életünkben.van ideje Ráadásul átvándoroLnr.mazóváladék atka teljesétetciktusát gyakran párnahuzatot okozhatnak. . vagy a normátis hajgombák A demodex atkákéjjetenként a fejokozzák a gyuttadt fejbőrt. közbenazt hiszik. máikmegoLdására. I lU.gupknak. Tettrekészség.transzkarnációs jó &lán? i magunkat az. |sten segít azoknak.Vatójában mindigsikeresek vagyunk.tÁ lls OKTATOK: kiáttított típusú amerikai Minden ember bo[dog. A tápa demodex nevű jáka hámsejteket. mi a méty mindenki ismerrá. A demodex-bőL szártőzést Tipp: Ragaszkodjunka saját ésaz elhaLt sejtekbőrérzé.kb.hogyotyan .Az egészunivg5. hogy Ezzel ellentétben' ffi a fejbőrön tenyészőbaktériumok. amiben étetijnkÍotyamán ki. amiazok tútbur-A demodex atka okozta Íejbőrprob. tudjuk tudvalamennyien szerethetőek. faggyúmirigyekbe beépÜtve fehérjéket.ha esetlega párnánkatmás is a demodex szőrtiisző atka a fején.párnánkhoz. bőrön oárkereső útra kelnek. ameLyek további ferÍájdaIommentes. pénzt hámtást éskorpásodást ered.aóis T I ffi . korpát.Fel. a |ábukon baktériumokat. víru. sokathordozhatnak.Sokanrengeteg nak. ez pedig bőr.dolgozniezeketa btokkokat ésgyógyítani Védelem egész kekvagyunk. oklevelet kapnak. Íésű hasznátatát! elszívja a tápláLékot. bebizonyít-energiasegítnekünk beindítani az új'pozitív Bakran ez is sikerret jfk aá' hogya világ szörnyGéges ésigazság- INFORMACIO: látan.témákatgyakran Íétrekezelik hajszáLak először elvékonyodmegtatátható.juk a traumákat.íi PszlcHoLiGIA és LÉazÉs INTEZET A végzet@tal Kétéves havontaegy alkalommal. akkoris.juk saját matÜnk támogatott. A TRANszPERSZot. Mindez vatóság. aktivijeltemezminket. a tünetekért. Iovábbá a demodex tábaiirritáthatfontos tápanyagokat. akikké-szqpgs$6gf az .*" íl'40. vidámak ésétén. költenekhajprobléményez. künk. sűrűség9el rende[.sorozat.Ujra megta|'á|. szeminárium. Váttozó tudatállaoot. anyaghíánynak köszönhetőena szőrtüsző atka is jánzásához vezethet. használja A vizsgátat teljesen ietentéte. és Azonban egyegyszerű mikroszkóppal ki kező emberek A demodex érintkezéssel terjed mutatható intenzívmozgásukkaI irritá[jákaz Lenne az é|'ől'ény ametyÍeletős az egyikgazdaszervezetről a másikra. rossz oldalához ragaszkodtunk.yen kottcélba érni. alattállunk. 8870-. 5-ío perc alatt kimutatható étősködő-tenyészet kában .. éte. bőrön étősködve tö[ti.Seqrrenr.1^ . történik. ígyemberésemberkö.Naoközbena haitÜ.A ChuleevandeviHajcentrumban érzést okoz. örvendtink.Az összes zonyítani akarják' hogy minden ezzet szemben tás' tevékeny étet jár. Hogyan tud. a sajáterőnket. majdkihullanak. amikorbetegeskedÜnk ésakkoris.ÍelismerjÜk. erősés sikeres lehet. Mások fotyamatosan bi.ának J ritkán szo.élet .egy ingyenes szűrővizsgátat során zötti közuetlenérintkezéssel nincs il.kenvséoet és tehetőteg kerütjük a közös szőkbe.gqyensútyozottak folyamatokat az életünkben' azád{@{' yg[9t. ugrásra. Azonban az alvás idősza. cserétiünk A demodex a fej.TITTTETiE'I iNIEFFT 7 -q ffi A TulaneEgyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkutásos esetek váLtanak ki. ami a fejbőrőn viszkető Lassanmozog. idegvégződéseket. amirenem gunkat.

. századi csendes. M' Forsteradaptícióitlátránk: Maurice. majd olyan tába' A sztár. úgytűnik.De mi nem hisziirrk a léIekvándorlás. Made in Heauen. igen. igaá katarzist kínált' A brit David Mitchell (1969)2004-benmegjeésbaná|is cse|ek. Elvileg örü.2006-ban meg is kérdeztem AronofskytésRachelWeiszt a Deauville. szerep|őgárda maszkok ésműorrok szerzésének útja.lásd ElixÍr. ..Levetítettük Deepak Choprának.mert ilyen fiImrevá. . egy San Franciscó-i erőmű körüli összees'70-es küvést1973-bói (ami tisztelgés a évek paranoia-thrillerei előtt). egyidős komponista-géniusznak ésifú titán 76 elixír . tettehozzá W eisz. nyas fejuaddsz. Igazi karma-karnevála poklok megjárása a főhős reinkarnációs ciklusában.. dező.Ient. a mégtávolabbijövőből (ez meg Boorman kétfilrnjének halovány koppintása:Zardoz ésExcalibur.FELHO-ET-L-&ffi át' nem is tudom. Szabó István mindig azt hangoztatta.minden (Közelebb. . egyújabb szerelmetftjldönkívtjüi ésa természeti népbe tartoző_ ajun$ árnyékától'a . Minden szIÁr minden életében fimkcióban domborít:Hugh Grant mindig gonosz. Felkínál próbá|ja meg kihozni ugyan négynarratívát: a tő|ete|hetőt. . Természetesen nincs igaza' máskü'90-es lönben nem éltevolna reneszánszát a évekóta az ensemble-mozi műfaja. egyXVIil.). . ban''.jun.főhős több évszázadonáttartó érését láthatfuk' amelybelefullad de fe]bukkantak létjátszmájának á]landó Szerepsajátfontosságtuda. magyaroknak van egy magas kvalitású alapurrk: A Vörös oroszlónban eposz a Mátrix.Birtokuiízében hatásoscsoporffiImet Hetedhét országra szi|ó giccs.óceániutazó fej. kötődhet egyegész tablóhoz.. rok több mint egy éltizede.pontosabban: rengeteg Tabló inkarnációró| szi|o Nekiink. Nobody. Akkor mindig baj van. 190 ezer példányban elkelt regénye. de a férfidémonja A Gyűrűk UrábóI is kiléphetett volna). Kundun' A kis Buddha. Susan Sarandon mindig bölcs ésempatikus.. hogy a nem mozinézőhőssel való azonosrrlásaegyéiri. ha egy sztori valami jobb előképre emlékezteti anézőt.Mennyivel érdekesebb ha az ilyen agresszor_áldozat-féle szerepváltávo]naa sok karmikus következményeit úzsgáIta regény! Talán trj. karnációban: Darren Aronofsky:A forrág egy inkarnáció alternatívvalószínűségi rendszerei: Mr. mentő legyen. Csak Tom Hanksnek.szátnyas ördögtől'' folyton rossz tanácsot kapó völgylakó férfiközt az összeom]ottipari civüzáció utáni barbár korból.és1984 -utánérzés).hogy Szepes Mária regénye mögé van rejtve. Szoba kildtdssal' Howards End).fenséges ésszenveaz életöltőkszenvedéseinek rémes délyeinekkohójából kizzított böIcsességmeg. a FelményszálakbiIhőatlasz a közelébe sem ér ennek. ami. A Wachowski testvérek és Tom Tykwer' a rendezők üszont. nöm kellene. Halle Berry mindig nagy dolgokra van hivatvastb.Akkor is.Vagyis egyhős kell.2011.lői is.Magyaránmindenki folytonegyarcheípust testesítmeg. A múmia)'hanem egy lélekcsoport teljesreinkarnációs ciklusát is.összehasonlítási nemcsaka mogvilágosodott mestertmeggyilkoló filmek a|kotóitó|.l sok a szereplő?A régiiskola mestere. kor a karmikus szerepkörök túlságosan sematihasonló kusak.olyan több szálon futó eposzra. mely nemcsak egy lélek újra testet öltésétecseteli(Audrey Rose.e?. '30-as évekAngliáalkalrnazottjának sztoriját a jából (minthaJames lvory patinás E. gyilkos' a másikban meghogy eg1ik életében lett volna. kísérletek Voltak erre már részleges fkétlélekkétft'ldi életben társ élete ésegy galaktikusin.éső is ezt látta benne'. nem több.. az esendő kisember prototípusánakadatik meg.iFilmfesztiválon'vajon A forrds a reinkarnációróI szóI. egy klón ésegy ember szerelmét az orwelli elnyomó rendszerben2144-bőI{Mdtrie-' Sair.s nem kaptunk voLnamegannyiremekbe szabott. feleltea ren. (ami valójában klasszikusifiúsálődéstörténetét gi kalandregény).

időnkéntkifejezetten rossz.testesiilései a létlehetőségeit éshatárait fetásvadász giccsekre.zikai testbena FöIdön műveltek.bár szerintemő Ésvan egy másik típus. (nő férfitestbe lehet karmikus te. egyeséletekben) zajló epizódok.idő..szimfóniákat.'.szonq. Magnólia. A És A NYEREMÉNYEK A NYERTESEK: Árnyak M.jaimban.szeretrrek. máskor szüetek a témába. szinten. Mint teremtőerők közelebb ban egy élettel ezelőtt. Ehelyetta szereplőkajká. örÍjünek.Egy ilyen inkarnációs alapképlet járutunk hozzá.amire az e|ső típus. a másvilágonis ezt foly.met.nek tűnnek. javára A szeruő. A JANUARI MEGJELENT SZAMUNKBAN JATEK HELYES MEGFEJTÉSE: B.trirban már a flzikai Iétku]isszái nem pedig a szájbaÁ. Jömagát. nok. gós narrációnak.a film nem száll bele mélyebben ben tartjaa lét-kíváncsiságot.szegetik'lk reinkarnációs ciklusokból. Faragó Ádámné 102B Budapest' Rhona Byrne: A varázs|at című könyvét nyer. amely tázisában) meg a jelenből a mú]tba átala. deriiLl'hogy a komponista szimfóniája az fe{ebbnagyobbspirituális szókinccsel' Ők Örök uísszatérés címetúse[.HeÍe||e Krisztina: Grimoire könyvét nyerték a Ghrisco Kiadójóvo|tábó|: Szciveges l|dikó 8380 Hévíz' MoInár Tiborné 8800 Nagykanizsa. Dagályos zanat van. Kötődiink másokhoz. A he|yes megÍejtők között aza|ábbi nyereményl sorsoljuk ki: TAI'|FoLYAMRA szóto RÉszvÉTELl JEGY 2 dbncvronrnou- Éu nnprÁn 3 db zors AzÉvKöR ÜnnrprHez Ébt A|apítvány a NapÍényes jóvo|tábó|. Pletykálnak.) Maga a hangiegyvir.cÍmben. tuóz öregember is megjegyzi' hogy déjá sfl<okból' dimenziókból kreálnak nagy lét. Nem csoda.Minden egyesgesztus. A nemes iizenet ellenére ben a korban. aki fittyethány az ilyen ha. meg? Milyen lennék. nak.Nem ezzelvan hát a baj. amely megható' a többi rész spirituális ömlengéseknéltöbbre lenne játékis sztikség vontatottésfontoskodó.Talán ha kétolyan emberi moz.AVariet. tékaz Édesvíz Kiadójóvo|tából: TörÖkbálint. (Nietzsche az életszereplői. sal jövőnk keletkezéséhez szoru]va) is relőerő.Én már voltam itt koráb. szerkezetét krrló hotelszobaszolgáImindössze rendha.Amikor meghabrak. .lélekként azonosító és megélő Larry hány bölcselkedő közhely.. ÁsóCsabáné 2045 0lda| |Vária 2760 Nagykáta' Somogyi Attiláné 8660 Tab' A NYEBEN/]ÉNYEKET PoSTÁN KÜLDJÜK EL' . AMr. .nék?Sőt.n' Becéző szauak. Angyalok Amerikdban' Röuidre udgua. orök visszatérés A struknirát áthatja néhány rendezőelv.A színészi a katarzishoz. párhuzamos éIeteimben és más ból aki a lineáris időn fiili szférákból inkarnációimban? Csupa olyan kérdés' rá se emanálja {sugározza)magát a fizikai világ. Mitchell legyen írva. Akkor ryivel? Életidentitás vagy Iéttudat Ha ktjríiünéziiLnk az evilágban ésa nllvilágban.ta. ahol igenis szereplők tuca{át kísérjÍikfigyelemmel. Ugyanaztaz A Felhőatlasz már nyíItanhirdeti a rein.csak leg. sod.mögé leső Wachowski fivérekilyen lelkekkellene éreztefrrie. és az kihat más testet öltéseidre Az i]leszkedések egészen Íantázíáia.ha másmilyen lenhogy a szimr:lüínreinkarnáció tanát sugall. az ''éIdége|ők'' ba _ minden éIetöltőegyszeffe történik.mint hat cselekményszáI párhuzamosvágás. hederítenek' De hiába a rendezők tágas léthrdata.tatják. egfelől vannak azok a lelkek. ha másként' máshol. intriká]nak.zist.. az is fut az éIetéért abban a minden létidőben te magad alakítod a sorkorban.Szeress.'' ál]nak a metafizikus és a halhatatlan (és Idegesítő a mindent kimondani akarás. ésneve immár Lanaként viríta főcsupán vőben ésjelenben. . Az erkölcsi mondanivalóta cselekménynrek A Mó. visszatérnek' kibékiiLlnek. mert Későbba kvantummechanika ftilemlegeaz életrevonatkozó szl]árd' tődik' de a laikus nézőnekez nem fog sokat önazonosság kiiktatiísával sztitrtelentiLl életjelenteni.amely'rrek megörtjühetneki a hÍlúlágon lenne az első.. milyen vagyok más létezésmódja' vagyishogy a ttttvilági lélekszempon{á.akik jól e]szórakoznakaz inkarnációikkal' ésélvezik a szerepeikkelvaló azonosulást. elhagy. c.Élettirrk nem Wachwoski időközben nővé operáltatta a miénk. kitagadnak. minden vicc Ezt leszámítva simán kömára. A film hangvétele: sztjrret nélkiiiömleszA százmi]liós büdzséjűfilm óriásit hatettpátosz. salt Amerikában. Este). Na ja' egy újsztiüöttrrek (értsd: új'MaterialistaújságÍrókat könnyű ehájolvetik eg1rmást az egJes idősfl<okon ni zagyvahókuszpókusszal.utat mutat az ijszerű' történetmeséIés szágyó átmenetként. Nobodybantöbb interakció volt Szeptemberben a Torontói Filmfesztiváaz egjIes életvariációk közt.y kritikusa zseniá[snak találpedig mérftildkőnek. ha tudsz' A gyerekek jól Udnnak' Azutd.mindegyik sztori önálló marad. Az ötvenedik percben ki. Mi lett volna. kétségbeesnek. itt egyjóserejű lon nagy hozsannával fogadta a sajtó a filálom (ajavasasszon}t alakítóSarandonex. IfuistonLászló egyenetlen. hallatlanulkreatív) Iélek esszenciájához.hogy létrehozzon hogy a meneküéseket egy nagy katar_ miszerint ban oldják meg a rendezők. A világéletében önmagát női ból félórás rendszerességgel elhangzikné. a egynagy zeneműkiiLlönböző szólama(i)'Ez nem pendii{meg olyan azonban nem jelent többet a filmben.Ez is iszkol eb. vu-érzése van.emberi cirkuszolástfo\tatják' mint amit fikarnáció igéjét.

A mosolyodból áradó fényb @ 78 elixÍr .

útján ésavá|tozás Ahhoz. mi|yen Mindegy. e|indulhass.hogya va|óságodat Egyedü| 00 elixír 79 .2 prob|émát kulcsát mindig a mego|dás sodore|éd az é|et. .hogyerreráIa|á|j. .l 2 ^ ) . keresd! magadban várjsegÍtséget! a|akulásátó| figye|j: ne másoktó| ésa do|gok be|Ü|re jobbáformá|d! Te vagyképes arra. amire vagysr.ragyoglaa vilagot.

a Géniuszok Könyue első helyrerangsorolta. bajnokmemóriát dásom hiányosságait. Csettintek egyet. egyszerűen fogalmaz.hogyan memorizáltam pár másodperc alatt. Áthátessék megtanu]ni ezra 40. olvassa e| oominic o'BÍienA silíga viBgiázálst. Ahogy megyek tovább. ott a küszöbön egy HARANG.hogymegírtegy könyvet. amúgyis megtépázott rinbizalmam. sőt in. az agyamat.ahol az ajtófélfán BAcoN lóg.kilépekaz ajton. nagyképű.éselvégeztem az uizsgdzdstitkai című' könyvet.hogy az énagyam szilta..ában ie|entme$ lGpható az Elixir Könryesboltban' 80 elixír . Michael Schumacher. amelyetmég most is fel tudok idézni. mérhetet|e. vártam. hogy hibátlanu] visszamondjam? Egy történetet fabrikáltam' amelyet ismerős helyhez kötve képzeltem el. megadott sorrendben. aki szeretné az agyátjó kondícióban tartanr.akár 5200 szót iS bármikor elmondirrnka seljiik magunkat nap mint nap. és elhelyeztem az ezoterikus elénktárja. aztán amikor már az első gyakor. A lépcsőfelszól"la GRíZZEL. halászháló' egy pohár portói. kedvesolvasó' A titok nyi{a aképze\őgyeztem 20 szót fél perc alatt! JóI o]vas. éselvitte aZ önátkot azza|... Perszeelőször szkepezek a pozitívjelzők nem il. Átlépem.elsajátíthatja a gyorsolvasás tudo.sikeres.Máris az utcán vagyok. gríz. korona. a memóriaguru E ni. alig kább az elienkezőjükvolt igaz. és magyar érettségin zavaRemekjátéknak bizonyult. ezzel nem vagyok egyedül' Szerencsére a szerzőnemcsaksajáté]eNo. hogy a forduló bemélyedésébenott álI az E|FFEL-TORONY makettje' s körülötte M|OHAEL scHUMAcHER köröz. Bach Szilvia. fagylalt' Lux szappan. HAúszHÁLóBA botlom. vagy amikor az Is. vá]asztották.hogyújabb kihívásnak vessemalá ha a saját .Ikaicimű könpé! amely a llivium Kiadó gondoás. Lelkesvagyok. MegjeÖn. A szerző olyan képletesen.éslám. 1995-benmegkaptaa kritikdn túl 201O.jegyezd meg!Tudod. bika. ahol az egyeurósboltban megpillantok egy hatalmas LUX SZAPPAN-reklámot. 1994. ésénelolvastam. bacon.Ésbizony kiá]]tama próbát! Ahogy ttiök. csodásKoRoNÁVAL a fején.és a lépcsőház feléigyekszem..Gondolhatják. ion. ajánlottfeladatokat.farag' profi nyelvtanulástígér.aha'' érzésen kiolvastam.benaz évagyának Kritikdn inncn. Nahát?! Dominic o'Brien nyolcszorosmemória-világbajnok.egyre lelkesebb letÍem. Íme. Attila proletárktjltészetérő]megszerzett tulehet gyorsan tanulni.. ]eszkedtek hozzám. Ez az éntörténetem. mint amilyen énvagyok' vagy irodalomnak fenntartott polcomra.erőben ésa szimbólumokban rejlik. Hadd álljon itt egypélda. ésaki sze. hogy nem tudtam mikor kézbevettemÁ sz&eres ellenállni a csábításnak.Kisiányom' neked csodása memóriád. személyek elképzelése segítabban' hogy Micsoda hiedelmek' önátkok közé pré. tennek sem jut eszembe' hogy a só az egy retné.tikusan. Eiffel-torony.A nagy ijedségre leülök a sarki étterem egyik asztalához' éskérek egy pohár PoRTó| BORT. Látom ám' hogy az Aradi utcán egy B|KA fut felém.. de ennek immáron vége! Hatalrnas tébőIh'oz fel példákat'hanem olyan egyvagyok tti]. és a gríz egyszeriben FAGYLALTTÁ vá]tozik.játékostanulást kívánok minden vizsgára készülődőnek'a nyelveket tanulóknak és mindenkinek.pár pillanat múlvahibátlan sorrendbenfogja visszamondani az összes megadottszót! Jó olvasást.'vizsgáimra gondoltam.pedig elteltmár pár nap a könyv o]vasásaésa cikk megírása között! memóriafejlesztést! A megadottszavak:harang. mostanra' Aztán ahogy fogytakaz o]dalak..mikaizbenamF móÍiáiátis Íeil€sái. én megjegyeztem 20 szót féI vakhoz' betűkhöz társított történetekvagy perc alatt. Elérek az utcai kapuig. igen. a igazgatój Memória Sportvilágtanács a lett. miután a könyvet szerű' tompa agyú halandók eseteit is .. Szasák. dolom. hogyan sajátíthogyan szoknyám díszmadzagját.ben Memória Nagymestere címet. anélkill.'' Aztán jött ez az ameríkaifickó.hogy mindezen titu]usok olvasása után egérré zsugorodottez iránü|bÜszke' mondhatni nyú. Kíváncsiak. mégmost is kíráz a hideg| Gonmányátt is. brrr. Továbbmegyeklefelé.SIKERES mondván: vagy egyéb szöveget tettekelém.50 o|da|t! rítottamgyerekemreminden meg|egyzendő dátumot ezzel a felkiáltássa]:. Elindulok a lépcsőn lefelé' amikor is látom. tn is próbáljaki a kópzelőerejét' ésmeglátja. romban szelet keltve pörgetem harangA könyv útmutatást ad.]at után sikerélményben volt részem. leplezve József suk el a sikeres vizsgamódszert..

ésa hideg inkábba jégszipiter és a Szaturnuszugyancsak pozinonimája. prob|émák' a kvadrátja is érinti. Köz|ekedési ba|. seire is mindenki odafigyel. Felváltva kÜ|denek kedtörekszik. is. 20|3 februárjában 2-án|ép Ugyanezen nem számÍthatunk.érzi egyeZessük. e||entétes tív. Ahogy e|csöndesÍteni. hogymt. A kígyó a|apvetően fényszögkapcso|atokat |éY. lgaz-e Vagy sem.támogatja várhatunk. |á|. A februári Újholdhoroszkip nekünkis sokate|áruI errŐ| a hinap.án' ésa Ha|akban Ío|ytat1a Útját'Ugyanezen tÜntetések. ndu|atú naktekintheto. Érdekes. A bölcs kígyi egyensú|yra vezót|en kvadrátokat ésmindent megpribáljabékés üzeneteket.A kínai vossagot. a tűz ésavízIa|á|kozásának gő sistergésébő| ho|dújév mutatja' hideget a kínai ésa horoszkóp békés átmenetet teremteni. nem mondhatjuk.Szerintük zÜk. .piterjó fényszögéve|.a P|Útiva|va|ó ura|omcsere miatt.ves/ésbenfo|ytatja hogy6-ánszorosegyÜttál |ás.A köz|ekedési vagy |assan a sajtiviták azért degtóIke||-e tartanunk. éstartósakis |esznek. ebben az évbensem nyugalomra. lázadások'erőszakosbűncse|ekmények teszik A Nap jegyet esetek. /' Szaturnusz zenegyedikházban' Sok terv és re számíthatunk. aggoda|mat. Ez a kétbo|ygómost kedvezőfényszögge|.H ARMADIKSZ E M HOROSZKOP ..hiszen |és. A medveki|ép a bar|angjábi|' ésha sÜta \ megijed dik ház ura. Pé|dául rettegett a Skorpió. zottáteszi a kedvezótlen fényszöget. A Jupiterés a ba kerÜ| a Neptunusszal.mertura|omcserében van. nem i hagyományban a víz e|em l-']a ez Ánhn|i öcc zkÁnÁt nÁza termékenységet szimbolizál ja. hogyfe|tét|enü| az ÚI1át' de ez nem aZ jelenti. szexti||e| gyakoro| elixír 81 . A másodikházura. A Jupiterpedig az |krekZ Íokánezze|a bo|ygócsoporttal lidik' Ez is meginta tűz ésa víze||entétét e|ején.meg|átja azárnyékát.. A tűz és a vízta|á|kozása e||entéteket \ . Azért mégis ki. rpménrr fnsz|ik szarte e téren is. Az e|sŐházbanazUránusz. Nem vaA Vénusz a Vízöntőjegyébe' sem komolytragédiára gyok híve Egyikbo|ygó a napona Marsis átlép a Ha|akba. A nézeteltéréseket úton pezs. Ami a gazdasági he|yzeteti|nap. sok asáro|igusbanke|tett |akjegyébe' a vi|ágra. |ttrangFebruár5-éna Merkúrmegérkezik a Halak 1egyébe. ésvisz. me|eget Gondo|om. De már ame|yeket újho|dhoroszkip aszcendense a Kos 2' nem a legmé|yebb a sötétség' ésébred a remény is: A Budapestre számitott A néphagyományfokánta|á|hati.Azértakadnak kedvező a naponkezda Szaturnusz pozíciója VégezetÜ| 26-ána Vénusz megérkezik a Hafényszögekis. . Teháttő|Ükcsak olyanvá|tozásokat hónap nagy részében a Nap a Vízöntoszi|árd egymást. sem annak'hogy a kínai asZro|ógiaszabá|yait jó| magátezekben igazán a jegyekben. nu|óbo|ygókka|.ésez hangsÚ|yo. A Mars e|óször saját urának.a Jupiterkedvezőfényegyszercsak vége|esza télnek.amita víz-kígyi várhatunk' Ebbena kép|et. A Vénusz e|ószöra Juaz álta|unk ismertekke|. art az érdekességet ta|á|a hidegnemzette a juk' hogya két sorsbo|ygó' a Juvizet. Egymást támogatják' teévÍebruár 10-én kezdŐdik' és hát minden bajra ígérnekor2013' a víz-kígyó éve. hogy rózsás szavonu|.|á|kozik. ki tudja? Mégr kvadrátjában van. évétŐ| kapcsotrigonjához egyÜtt á||a Ha|ak kvadrátjához. felo|di' kedvező trigonokat a bo|ygókhoz./ jegyé. osszekeverjük kvadrátjáva| taPekingre Erdekesmódon alátá.a Jupiternek vált 1B. szÜ|. a Marsésa Neptunusz Szorosan erósíti.a Vénusz a nek.hogy kemény hi. azutánhamarosan a szaturnusz ben a Merkúr. a Szaturnusz már igazán kedvező befo|yást aho|eme|tpozícióban ban. ji szíwe| té|i fogadhatunk. utánarövidesena Szaturnusz számítottam az újho|dhoroszkópot./. tesit aVízöntő ésa Ha|akjegyénátvo.|yáso|ja. Akkor aZán zord idók jön|esz. bo|ygóközött á|ta|ános Néhány napig nem sok jót várhatunk ettŐ|a bo|ygótó|' Merkúr rendkivÜ| erős.. a MerkÚra harmanem maradnak e|. ró|. a ti is érdeklodve fürkésszük.kapunk Az égitestek útja is''. is hátrá|ómozgásbaés23tó| a Merkúr izga|massá a következŐ harmincnapot.a Jupiternek a kedvezőt|en masZjamindaá. Ieti.Az em|Ített kedvezőt|en fényszöga Jupiterés a másik három rosszi éshatókörön belü|a Mars hatásais befonyugtalanságga| fenyeget.merturának. a P|Úti pedig a tizedik házban A kínainaptárszerinta ho|dújvan.retrográd mozgásba.s ta|ánez a |egridegebb hinap. szoroskvadrátban.akár tÜzesnekis tekinthetjük. ben jár. A kínai asZro|igiára és je|zéA Szaturnusz a tizedikház ura. kereséstafebruár2-án dő| e|. szögétő| támogatva: azország Új |ehetőséget szerint jön az enyhÜproblémák.

hanem és titkos e|. Ha viszont előre. i||etve vagy munkahe|y várja. igényei még is. ügye|jen.gyázni ke|| Ve|e. tn viszont nát szépítheti vágyik. |ehet Jobb. devi. és még akarata e||enére jó szándékú megbán. Egye|őre hasznára vá|nak.ÜdvrjzÜ|''. jóva| zatokat nemva|ósíthatók meg.|ószínű|eg békés és hatja Lega|ább ennyire Íontos. Próbá|ja szóáradatta| igyekszik meggyőzni kedvesét. cseIekedne. egykti|fö|di utazásra vagyhosszabb kirándulás.szerre. vaés soktitoknak vagy titkos do|ognak a nyo..ha ményre e| ke|| jut. Erőfeszítései mindenné| többetér. hogy csakne |egyen peres ügyei azokgeketa |ehetet|enségekke|! Ha alka|ma nyÍ|ik makacs. szeretne bo|doguIni. hogyan haszná|ja ki a A csa|ádi é|et. harcol. ti| könnyenmegszabadu|hat. aztmond.vagy támad a |egjobb |ehető|egvá|asztotta. Ha hitevan. Mása he|yzet. mit csiná|. bölcs. akkor jó szövetségesre A |egÍontosabb az önbiza|om' Iektjzdeni a hivata|ok akadékoskodásait! ta|á|hat benne.ják.bízhat |stenben. Ne aprózza e| magát. gondolkodik. akaraterőben oIyasmiveI törődjön.j|etébő|. Nem ke|lrögtön rosszra amitha nemis azonnal. hogytámogassák.. mára' Ezeket az inÍormációkat igazán körü|.hogy nemcsak kertartósnak ígérkezik. ésa csa|ádi é|etétbontja a fa|akat. másokat is! ÍőveI azigazit. okosérvekke|.akikben napok várják. mé|y' A szerencse ajándékait azonna| fosikeresnek mondható ez a hónap.Ebben hozni. Ha|ehetséges. NYILAS Vigyázzon. Ha utazási ba. sőt akár is.mények e|érhető sijó szándékúak juthat A bajcsakaz. fu így |éÜehozott á|dozatokka|ibanis. azoktó|. még akkor semha vagyaz otthonát ÚjÍtja Íe|' nagy vágja partnere pénze! kétségbe.20 március 2'l-ápriIis K0s 21-május 20' ápriIis BIKA május 21_jÚnius 21 IKREK .|ő. zaják.veszik irigye már nem lesz i|yen zavarta|an. jónak'sokszem. Sajnos a csa|ádi é|ete jó néhány jó|haszná|.nak. bízzon. bö|csmeggyőzés eszközeit! akarja| Nagyon is jó| tudja. |gazán amennyirő| ta|ánálmodni sem mert. ésráadásuI egy.mindent érez ésva|ahogy pót. tekciótvesz igénybe. tudja teremteni. akkor adódhatnak. biza|má. |yokat. gazdá|kodni várat|an ve|Ük. mie|őtt még hanehezére esikis! hogy magát.igazán hogy tettek he|yett nepróbá|kozzon he|ytá||ni. jó szándékbó| gördÍt hogy megtud. Szabadságra szabadon paszta|t. Új megbízások. de a taamit tesz. Csakneessen ésneÍe|edje. a jó a|ka|makat. Ana gedet|en' a munkában sem képes párat|an |ehetőségek nyí|nak meg0n e|őtt.eset|eges vá||a|kozásban vagy a szere|emben o|ykor kép|ékenynek maga körÜ|. hogyfejje| a Ía|nak. nehogy Ritkaszerencsés ésmeg|eheNyuga|omra és békére vágyik. Hajót akar' megke|| hajo|nia mások akarata e|őtt! ta|os Ügyek intézése néhány bonyo|u|t. e||enére bármit a küzde|em! jó| érezze jogiprob|émái magát. amitényIeg szerencsés nemszenved hiányt. hogy éppen próbá|ja ra. meft munkahe|yi ja a mércét. Viták he|yett inkább vá|assza Úgyérzi.lehet. A most mitis. de ered. e|tévedjen a pedig Hivatősen sikereshónap köszönt enő|most szó sem|ehet.azza| igazán Íába vagyházastársa meg|ebeszé|ni egypercet se várjon. |gyekezzen megragadni próbatéteI Ennek megte. hogyminden máskor ésmásképpenA hónap eIe'jén többIetbevéteIhez de jó| ke|| jött pénzt könnyű kézze| kirándu|ni kedve.csak Szinte minden terÜleten sikeres. meret|en emberek szeretetének.hogy a könnyen szór. ze megértesÜléseit' A hivatásában nagyot |éphet akkorritkaszerencsés akkor a legrosszabb jobbbeosztás vagy átmenetiIeg kÜ|Íö|dön mego|dást vá|asztja. a szere|em vagy a házasság komo|y varos helyzetet kellmegoldania. kivÍvja velÜk.akinek |sten a barátja' könnyen ésazt is' hogy Egykicsit rokon|é|ek a Kosokka|. éppen nincs á||ása.tuna istenasszony ugyan kegyeibe Íogadja. hogy nincs rá e|ég NeÍéljen.gondoIni.Egy Lelkesedésben. kiben Egy. mennek |e. ne ha|ogassa! hahosszabb ésa köz|ekedésben is le. csakúgy bo|dogu|. Hamég nemta|á|ta meg is jó irányba ha|ad.Íontos is. e|ő a fejszéjét.kat. KOSASZCENDENS BIKA ASZCENDENS IKREKASZCENDENS szeote mber 24-oklober 23 MERLEG SKORP!O 24-november 22 oktiber november 23-december 2l. Lehető|eg tansabe a szabá. bürokrácia útvesztőjében! közben Onre.prob|émái Ha á||ástkeres vagy éso|yan támadnak. ame|yek nek. márkeresnie semke|| tovább. vagyrokonaeredménnye|. menevezet a he|yes út. Ha terveket déde|get.ha e|őbb ne csak a sajátÍeje után menjen! anná| biztosabb abban. mert kacér és szeszé|yes nőszecse|ekvésekke|I pontbó| vezeti. a Iegjobb döntéseirő|. a szokásosná|! jó|érzi partnerére.csakaz eredmény érdekli.Haveszekszik.adja fe|.idősebb barátaiban néhányan teheti harmonikusabbá.A február ebben hónapja Leghe|yesebb.ne ragaszkodjon az e|határozásaihoz. ja e|a hónap végén. ha képes Íegye|mezni magát. csak önmagában ne a jó szerencsében! Lehet.KözlilÜk o|ysokat segÍthetnek. |ensége is akad. Ebben a hónapban fu indu|ást Miné| du|jon útra. Az öt|etei nemcsak saját akar |é|egezni. il '. Tú| sokat akar. meg.haközben kényte|en leszá|do.e|őresokatköszönhet a jó barátok. hatú| magasra á||Ít. Hameg tudja különböztetni azo. hogy önmagával e|é. hanemmásoke|ismerését is nemtörődik.s:: ]] ' Mostkissé hetekvárják.Fé.Lehetséges. Nemcsak tudja' vá|toztatni. hogyházastársa aggá|yoskodik.hogy az okosenged! Hakö|tözik.J veszít a |endÍ. hogy kinek hisz. az e|őnyére Elsősorban aZottho. neadja tovább' bízhat. ha proaz esetben de érziis' hogy kényte|en többetkölt a ke||eténél. és netévessze összea |ehetősé-hetazért. most a szere|emben te|jesÜlnek á|mai. kímé|je önmagát éspersze eme|t e|Íogadhatja! MÉRLEG AszcENDENs AszcENDENS SKoRPIó NYILAS ASZCENDENS elixír . Fordik. nein. Egypillanatig se párat|an |ehetőségeket. akikártani akarnak' merő akadá|yokat az0nútjáamiket azokat őriz. ha igazán hogy ebbő| még mennyi öröme származik! a Iogikus. időpontot történik' mint ahogyan várta. Ha utazni megszokja. gyenóvatosabb Ha||gassonmarabb ke|útra. Alapjában véve A türelem nemteremrózsát. vagy támadnak. Ró|uk hogy. kissé e|bizonyta|anofontos! Az a |egnagyobb baj. bátran megteheti.gadni.Mondják' vá|ik.amita józanész diktá|' Csakakarnia ke||. és sajátérdekében.Gondo|jon ana. Nemcsak a sorsésaz emberek támogat. haremónyte|ennek tűnik Ha e|é á|lÍtja. támogatást de hamarosan a tisztességes.he|yesen teszi.de azt is tudnia kel|. haebben a hónapban a megérzé-Jó|nézze bízik! azévben a kanierépítés eset|eg másmunkakörü|seitköveti'Nemmintha e|kéne hanyago|nia bár. Új munkahe|y vagy várja.

Egyrokona kö|csö.magának. denáron akarezen. akiknek jönnie. mintkorábban remé|ni mefte. de a azért is. köszönhetően. Senkitő| errenincs is szÜksége! A |egfontohogy me||ett ne sabb. Ha0n ebbe a tike|.kező szü|etésnapjáig a Iegfontosabb jó pozíciót is. hom|okegyenest e||enMindjárt a hónap e|ején úgy érzi. szá||hat RÁK AszcENDENs AszcENDENs oRoszLÁN szÚzAszcENDENs december 2L_január 20 BAK -Íebruár január 21 19. nyuga|omra vágyik. kitéren.mega|kuvásra biztatjuk' de a|ka|mazkodnia a Iehetőségge|. A konfliktusra |ehetőleg tekintsen hogy nemegyedü| vana vi|ágon! épÍti. mert számos' eddig számíthat. Az csaktermészetes. a ringbő|' HanemkÜzd tovább. nyezetének a szeretete a |egÍontosabb.ruármindig a próbatéte| időszaka' Mostsem|eta|ál.A csa|ádi a munkahe|yi jó|tudja keze|ni. tettköveti:az eredmény sikereket A tet is. Együtt nevetnek. akar a munkájában e|ismerésre. Mostmég többnyire do|ga cso|atba jobban jár.ra vagy-e|adásra. hogy másnak is |ehet igaza. dea tú|zott Az csaktermészetes. hogy di kiruccanásra. e|akadt ügyet indÍthat eIjó irányba. E||enségektő| ke|| tartania. szembe jó barátja Hajó| belegondo|. is csak annyira nehezÍtik részét a házi munkábó|. közÜ| nemmindenki kö|tözik vagy békére.vagya jo ismerősök beÍo|yásának . perceket metlen esetleges kalandjaival ! az ésszerűség határain be|Ü|. Dr. nem is lesz majd okuk. kapcsolaTa|ánmegÍigye|te tai kite|jesednek. nem mindenáron épÍtkezés a harcokéi!Amit ta|án várhatna e|szeretne érni. tehátegyra.mert egymást tudják támogatni nemcsak nemreménytelen. A párja. A saját ügyei ta|án a jegy szÜlöttei minden fogIa|kozik ingatlanspeku|ációkka|' A hetedik há. hogy Végre kibontakozhat.a sorstó| és társaitól. Jó pozícióban juta hivatásában is' Miközben most hetez másképpen' de o|ysoksegÍtséget várhat tőene|őhbre vagytágabb kör. próbá| hogy mindent meg vá|nagyon nema sajátjószántábó| vá|toztatni köszönhető. hogy mi|yen ta|á| megnyugtaNerettentsék e|az eset|eges akkormostminpedig pénzügyi vá|toztatni A szándékot természetesen Íedeze-vagyaggoda|mak! Az óvatosság tény|eg nemárt. Nagyszerű szerződéseket.Jó ki|átásai vannak egyhosszabb utazásra' jó hónap gyogó' mega következő hetek várja.hogy mi |esz a jövőben' harmadik Iehet. amikor egymás e||en Önpedig a nevető egyÜtt a rögös utat' . anyagi Jó |ehetőséget ez a hónapingatlanvásár|ásje|képező Netévessze Az otthont negyedik kezőszem|é|et ismerhető Íe|.Most ta|álja jó| bo|dogu|. Nem Önt tehermentesÍteni. jöttek. hogy mit PénzÜgyi munkaheszületésnapot nehogy munkatársai Íé||yiproblémákka| ta|á|ja Ebben a hónaoban ésa követbeszé|. adódik sírnak.he|yzete jó|teszi.is egyet E|őbb-utóbb dig. Megteheti. méghoz. számÍthat sikerekre.ja a kedvező még ha nemért tozik. akkor megteszi majd a házastársa toztatni' Nembaj. Hamég függet|en. augusztus nevárjon kegye|met. cso|atait. is biztosítottnak |átszik. járó Szaturnusz pénzzavart támogatja' zik. sikeres. zauarba ejtik. akikjót akarnak Önnek.hogy ve|Ük. kÜ|Íö|. hogyerkö|csi hogy a hivatásában teremtsen saját |uk könnyű kerü|.márhavannak . Önis vá|toztathat.heti a |egszebb á|mait.sokgondot Az nembaj'hao|ykor gyermekei közétarÍejet hajt befejezést is. A munkahe|yén o|yan |esz' A he|yzete akkor pi||anatban távú terveket készÍt. Bare biztosÍtja a nyugodt. 0R0szLÁN 24-szeptember 23. nemcsak róvagyinkább teendője az. Janák Lajos mint ahogyan zá ezta |egjobb szándékka| teszik' BAK ASZCENDENS vizÖuro AszcENDENs HALAK ASZCENDENS elixír 83 . vagyis aző eredményei örömme| és bizakodással tö|the. protekcióra partnere még is. Sokka| szerűség határain be|Ü|. nemegyszer agresszívSzerencsésnek mondhatja magát.Azonkevesek akkor azoknak az akara. vrz0NT0 2O-március 20 Íebruár HALAK gondokka|. békés hátteret: kiveszi |émákat Ügyesen ésnagyon pró. Ezeka békés o|ykor napjai. reéftsék a szavait. ha pi||anatnyi e|őnyökétt harcoInia. úgy. E||enfe|eket azonban a|igha gyűjthet könnyedén magaköré.csoportba tartozik.Gyakran válik nyugta|anná. is jó irányba ha|adnak. Lehetséges. sem hiszi. és eset. összea pi|. megá||apodásokat köthetezekben a hetekben. Ebben a hónapban nemérdemes köte|essége segÍteni.akive| vanszó.rátai.hanem mindenki másró| kapnért Íordu| Önhöz. ameIyek aze|ső kissé harco|nia ke||. hanem |átókórét is kiszé|esÍtik. NeÍe|edkezzen meg anó|. nempedig kényszerítik. Neé|jen vissza ezze| he|yzetét. vagymás módon sőt fe|ettesei a velÜk. több |esz. akkor a szere|emben zán átvonu|ó bo|ygók azonban a kap. rá ke|| vegyenek fe|kölcsönt vagyhite|t' meft konÍ|iktushoz vezetnek. nem|eszkönnyűdo|ga. eddigi digannak jobbpozícióra Méga jövede|me is é|etvite|én. a maikörü|mények között is aján|okozhatnak' A nemzedéki e||entétek kcinynyen ta e|őtt. csőd veszé|ye Íenyegeti. |anatnyi a tönkremenésse|! Maga házában ezena téren gyorsan kezdeti nehézségek az egyhangú taposóma|ombó|. tó megoIdást és fényes ígér. hogy kíná| A jegyszü|öttei között két.uza| egykeveset' szíjz már. amennyire szembeszá|| bá|ja ke|l ésfő|eg ne okozzon nekike||e.hacsak nemvigyáz. hogy kéz a kézbenmíthat baráti segÍtségre. csendre. sőt kiharcoIhatUgyan.egyÜtt jó haúgy Desírásra ta|án hoza pi||anat.Ezu mintha kívü|á||ó |enne. hogy másik |ehetőség éppen ennek az e||entéte. magát. arra. éssajáttávo|abbi vá|tozások történnek.hogy ható.hasznuk származhat be|ő|e.akiknek e|egük vana szÜrke hétköznapokbó|. Haazokközétafto. ésa versenytársaiVagy számÍt _ a kivételes járják nemaz a Íontos' hogy mit majd kÜzdenek. a soke|fog|a|tság ésmunka Íe|edkezzen megházastársáró| éscsa|ádtagjairó|! Jó| teszi.Úgy érzi majd. az örömbe vegyÜ|het egykisüröm is. könnyebben úsznak e|. a partne. haeztteszi. hogy nem|esz okapanaszOnnek a társada|mi e|ismerés probkonÍ|iktusokat. de csakaz ész.ha nem|átja be. Bo|dog kívánok! Jó| megke|| Íonto|nia.1RAK jÚnius 22-jÚ|ius 22 július 23_augusztus 23. hogy otthonátó| távo| vá' Eza hangu|ata|apozza peA tettvágy vezér|i. i||etve házastársa rendkívÜ| e|ővigyázatosság eset|eg romba dönt. nyugta|ansága néha mega számÍtását a munka vi|ágában' Ha eseményeit. csakrábeszélik. ha hosszú jövőjét Házastársa Egyrégi tervmegva|ósÍtásához szá. segítőtársakra é|etében a január vége és a Íeb|évő ismerőseinek köszönhe. hanem az. A több|etbevéte|ek oe.ha a rokonaival ésa szomszédaiva| is igyekszik barátságos kapcso|atot ápo|ni.ra.

Viszonylag korán megtanu|járni és tik. ésfőnökeinket sem asztrológiai párunkat haszná|juk Végre Szerint.mindenrefö|figye|.A hétkoznapi lók népestáborának é|bo|yába' internetfÜggővé ésa va|ós kapcsoIatok vi|ágfogsagába essen.Le|kes ésszo|gá|atkész. viszontigen' Jövendo|éshe|yett aZ asztro|ógiáI játszmákat! va|ó:próbá|juk NézzÜk. nemtűri. Reakciói idővgl egyre kiszámÍthatat|anabbak. arra. helyett a virtuá|ls é|t+ elixír .sőt é|vezi. erőte|jes a kisugárzása.az exIrémkihívásokat'KreatÍv' fantáziadúsésa|koti sze||emű. vonzza minden szokatlan |gazi|ázadó' ésrendkívü|i dolog. o|tözködéséve|. vá|tozatose|fogana' hogy extravagáns stí|usa miatt _ vagy pusáán |azadásbil |altságotke||biZosítani számára. s megá||íthatat|anul keresi az ÚjszerŰ he|yZeteket. tágas mozgásteret. é|énk kiváncsisága azonban hamar érdek|odése' a|ábbhagy' mert mindig Újabb cé|pontokra íokuszá|.amire megorÓmte|ibbévarázso|ni az emberi mittehetunk hogyegyadottközösségbenharmonikusabbá vá|janak kapcso|ataink! azérl. és kÜ|önösen a ka' maszkor táján kel|Ügye|ni beszé|ni. aIkat' idealista szinesegyéniség' ésá|modo. pedig ko kérdéseire megismerési vágy hajtja' mo|yfe|e|etet vár' Uttoroés |ázadó' leginkább via modern technikai vÍvmányokérdek|ik' gondo|kodásáva| és viselkedéséve| egyre inkább e|Üta kortársaitil. kitűnik Extravagáns megjeIenéséveI a tömegbő|. megveti a hagyomá. de |e|ke mé|yén egymagányos Íarkas lakozik.Szívesenhaverkodik. egyen|őség' testvériség.. az nem rajtamÚ|ik.Nem vá|aszthatjuk rokonainkat. rutinfe|adatok untatják'a meg|epetések Kisséfurcsa és hóbortos. Érzelmei mé|yek. Nonkonformista. ke||őszociávagy Iisés sze||emr inger hiányábanugyanisnyug. lgenritkán Íogad e|tanácsot. összetett. zó.szony|agkorán kerÜ| a számÍtógépJe|haszná. baráainkat. bohém |é!ek' Eredeti ésenergikus. de kiszámíthatat|anok. Bölcs' inte|lektuális érdekes. meg Hogy ki mi|yen csi||agzat alattszÜ|etik.4 I t I Minden he|yzetben a nagyÍrancia je|szavát Íorradalom va||ja magáénak: szabadság. és e|even.e|lentmondásos szemé|yiségét nemmindenki érti ésértéke|i. ta|annáésengedet|enné válhat. a kor|átozást ha |edöntheti a gátakat. kÖnnyenkot baáságokal. amelyektöbbnyire fe|színesek maradnak. A VIZONTO GYERMEK Ér1e|mes. a do|gok miben|étét. nyokat. Kü|öncségéve| magára vonjaa kíilvigyakrankirekesztetté lág ÍigyeImét' vá|ik. a kritikalepereg ró|a'inkábba tapasztalataira hagyatkozik._ nehogy rossz társaságba keveredjen' vá|jon. osáönösen kutatja hatádalan tucásszomj. munkatársainkat szempontok Szomszédainkat. Íügget|en éstalá|ékony.

csak úgyárad be|ó|e.hogy baráti M|NT A GoNDTERHELTSÉGLÁTVÁNYA személyében. lektuális.zen viseli a rö9höz kötöttséget. újÍti észseniá|is időszakotámogatja.ha azÍúg. sze||emi|eg vibrá|iszínes éjjel do|gozik.dást okozhat. vagy Sára |ehetotletes.NehetŰnik ki ko|légái közÜ|' de kikonzervatív szÜ|ő péIdaképét. Fontosszámá. Szívesenoszt1ameg Az Uránuszésa Szaturnusz egyÜttes hatásan egyÜtt szárnya|hat. Mégígysem könnyű sem hagyjaunatkozni.újszínezetet kapjon.Többnyirevidám'szirakoZató egyÜtt.Á|ta|ában mindenkive| LELKÉBETlö|tözködéséve| KÍMÉLETLENÜL szik magára Íe|hívni a másiknemfigyelmét. vén' sőt é|vezi a szexuá. tÚ|fűtott és heves. és é|vezi az érzéki érinté-ti eszmék éscé|ok. rendsze.dig vidám. pribá| hat.ea i +r sajátosneve|ést és hozzáSzemélyisége Nem könnyúrendre. CSAPNI! ' 'r^ 'zA-ia. őket. fontosabb. tömör és|ényegre törŐ tanmespkkel irányithati. hogyaz otthona csapat munkáját' Szociá|isan érzékeny. mondásossága nem kis kihívást már e|is nyeri a szívét.T|Los! .ben nagyonis igény|i a társaságot. lecseré|i. jelentkörveszélyezteti.KAT.' i . is. kü|ön|egessége. miközben á|lhatato. AZoNNAL|MENEKÜLÉSRE KÉSZTET| | sérthetet|en. |ze|óadásokat a |akásbárme|y ga|mas és vá|tozatosprogramokatszerTtLos! o A BENDSZERES SZÁMONKEvez. a megteremtése. de köza szó hogy nem is ragaszkodik kÜ|önösennem. se|kedésével magas|ó sze||emikapacitásáva| is' Őriási nyerea rendszeresség ésaz á||andó sza.san átrendezi. ra regge| már munkahe|yén ténykedik' de viszont az is. sze||emi szipor. szabad gondo|kodásÚ' nyilvánvaló tények fe|ett. Íizikai öröm. figye|men kívÜ| ésa megszokásokat ki nem ál|hatértékeit ésigényeit ja. tűnhet.. V|GYÁZAT.Tllos! .ezért gyakranvá|toZat|akihe|yet.nik szenvte|ennek HLI AKUZTPUI FLLT IERELGETNI.a koreseményeket. Érze|meit tekintve tűpusZán buja. a szabályo.ELKENDOZNIBIZONYOSPROBLEN/A. KENYSÉG ZoLD SZEMÚ SZoBNYE.be|erángat. is megbánt.a _ .aki megfele|ően tág mozgásteret biZosít gávalragad. AK| ÉRZÉKENY gáns vise|kedéséve|' igyek. pi||anatnyi ságril. akkor a bútorok kezdeményezéseive| eloreviszi és az ésszerűgondolkodáskia|akÍtása._ hango|tság lehetúrrá rajta. hogyko. olykorazonbantÚ|zott seket'de nemcsaka másiktestét' hanema makacssága éshatárta|an önte|tsége csa|ógondo|atait gyakran is a hata|mába szeretné kerÍte. A BÉKLYóMT LETÉP| MA. ni' Számáraa szex nemritkán és megfoghatatlannak.getlenségét gondosan ben mé|y érzéseit tltko|ja' így sze. niséget igyekszik inkább a távo|bi|' objektíven szemlé|i az faragni be|Ő|e.a fellángo|ó. és akjve| intellektuá|i-zéppontjában Íe|szabadultan szóva|tartanl Nem is i||ik hozzá a kÖrÜIötte lévŐket. így is haj|anköznapiak. az á|ta|a o|yannyirakedve|t Újszerű BÁLJANAK NEK| FÜLLENTEN|VAGY R ENDSZABÁLYOKHATÁSÁRAKÉPTELEN heIyzetekbe' kiszámíthatatIan kalandok.lazaésrendszertelen pé|dáu| ve|eegyÜtt E|óforduIhat. NEM| FURFANGGALAZERT LE. A VízoNTŐ szenelMEs A VízoNTŐenRÁr A VízoNTŐ xouÉol A VízoNTŐ szÜló ^ É a É a ' . ho| vad és szenvedé.TILOS! oSZERETTEI SOHA NE PROHtrö tö A KUHLA|uZo ELVARASoK' ni.hogynem ri|a mintáZáka társaság. Mindenképp olyan párt vá|asZ hosszú sokakat ma. mert em. s aki gyŐzi ha||gatni.nyezete ésönmaga számára. Ellent. MERT ŐT A FÉLTÉ. LÁTNoK| KÉPESSÉGÉNEK <oTANÁCSOS TEHÁT NÁLA EZEKKEL oPE|éteket teremt'de néhame|anko|ikus |e. a . hoz a szexhez. ószinték. botránkozik meg a Vízöntő kísér|etezŐ de szirakoztatófikcióit. A KoRLÁTOZÁS KELT BENNE.G|obá|i.csa|ádtagjait is igyekszi k. ka|andozásokra. szinte még a szere|emné| is jóvaltöbb á|dozatot ben érzései stabiIak.bersége. gÍtőkész mindenesetbenkiáII GyermekéveI te|jesszívébóI baráti vi. se. Az una|matésaz egyhangúságot nemtŰri. de csökönyösen merev. játékokban.ám eztnemszabadtő|ekomo|yan venni'mivágyikköze|ségre szerzésrő| szóI. Szemében az igaz barátság kapcso|atábó| lesz szere|em' s i|yeneset. VALA.szeretszerepelni' a Íigye|em koságok kipróbá|ására.SZÍT|BIZALMÁT.PoR. ésmin.hihetet|en. odzkodik aZ egyen. számára.san kezeli a do|gokat'kivá|ian |áIjaaz san végzi a munkáját.éskizáró|ag a magaszaká||ára do|gozik. ésnem másokka|vé|eményét. GÁRoL.ami olykor a meghittés nyuNem ke. má.. a társada|mi pedig nem he|yezi e|Őtére|várásokka| hagyja' a sajátfÜgget|enségét tud mit kezdeni. rességre és hűségre szoktatni. viruha vise|éséto|. Társaságát egy pi||anatra ÍanIáziák kielégÍtését. " elixír 85 . inteIlektuá|is érzelmi indÍttatás-ságra'meg|ehetősen magának va|ó.gadja' megértő'segítókész baára |elhet Ám konnyene|őfordulhat vele.máSkorridegés Fontos számáraa közösség. és Önál|iegyéapró rész|etek.nevelési e|ve a ÍÜgget|enség de ha ene é|es eszével.áIIatvédeImi sokat'ésezért a bei||eszkedéssel nehézséés humanitárius pontján. _4.szÜ|ött kiszámítha. ál|ástigényel. NEM ba. Tódít éshidít.ho| pedig tartózkodó és szenvte|en. az újdon. gei támadhatnak. megúju|ásokra készteti |yes. elképze|éseit ked. ésbajtársias. tánakfenntartásával. Szívesen vesz résZinte|be. SZoNHETŐEN LEHETETLEN ŐT BERALNI.kázása ésszárnya|óÍantázié1a II GYtNUL5TUTIVEL.hogye|késik' akkorakár egész kitartóan ra a nyÜzsgő. dó hoznia megórzése érdekében.J. de szabadsága|átsza. izga|mak né|kül tétve|eé|ni' merta VÍzontő. Az is meglehet'hogy extrava.SI OROKRE ELVEra.az összetar. bá|yozás. törekszik. és mégaz is előfordu|hat' ve|egyszerre ésszabadjegyűként Levegős.|enkedni'Ügyes szervezőként foIyamatos tat|anu| szeszé|yes.észérvekkel ko||égái érdekeiért' Képes szemethunyni az szonyra ni rá. ELLENERZEST Tllos!.nyitott a Íö|Íedezésekre. más. Iendü|etével. Bolondos természetű.H ARMAD IKSZ EM |ishatárok döngetését vagyakár az e)drém összefÜggéseket.godt csa|ádié|et rovásáramehet. PÉLDÁUL SZEMBEni-r nrrrx rarnÉnrrr lrr táv.aki nyitott. egyszer |gény|i cé|ratöró. o|ykor azonban a többiek |átokat kor|átait. kreativ tart ismeretNéha akará|anul a|ábecsü| terjesziő. a ko||ektÍv közösségtudat nincs módja. kat e|fogadtatni ve|e.miköz. de nem hét.'. Nemcsak extravagáns SzintebiZos.A LEGJoBB FORMÁJÁTNYÚJTAN|. csak o|yanember. jó| kijön.de aki eá elfoingatagnak re|meis felszínesnek.

Mindannyiunk szÍvébenkét farkas lakik. hiszen e két. Szenvedúnk attól. megrendítŐ. sajnálkozunk a múlton. s tobbé már nem a kiszámíthatat|anuI csaokodó iceán hul|ámai..' érzését' A mű számos kivá|ó lrányitottmeditációt néseknek pusZa Íizika|itását' szemé|yte|en természetót és mu|andóságát.sze}Í. baráságos vizekkévá|nak. Kitaláció. szÜntetője egybenaz tüzeit''. a másik a gyúlÓlet farkasa' tozások e|indításához. nyilván nem a biokémiai tödénósekre gondo|unk. hogy azok így .|ehűteni a szenvedés . az segÍt Íe|ismerni e törté. ben _ van egy álta|ánoselképze|ésÜnk ezekről a Íolyamatokró|. ame|yeké|etÜnk . hogyan vagyunk képesek befogadni a jó tapasáa|atokat. . o|yankor. Szeretet és a bö|csesség felé vezető Úton _ Ami ironikus. hogy tobb egyÜttérzést tud. valamint több kedvességet tudjunk mutatn!magunk iránt' Ezek a |egÍontosabb és mégissokunk vá|számára a |egnehezebb|épések a pozitív is tarta|maz' ame|yeka könyvhöz tartozó CDrő| ha||hatóak is.hu há|izataink és idegrendszerÜnkörvényei . ugyanígyaz tapasztaIatokbi|á|l e|médaz á|ta|admegé|t össze. hogy me|yiket táplá|uk mutatót kapunk emberi testünkhöz és naa mint nap. ldegesek leszünk a fájdalomtól' dühösek a haláltil' szomorúak. ha az agy a szenvedés Mendius kozös könyve' a Buddha-agy' Párat|ankincs ez a könyv.majd tudatosan befogadod oket.' révá|janak' szeivé A könyv rengeteg praktikus módszerre| vértez fe|. nak oontosan ezek a midszerek? Többek hogy: köZ megtanuljuk.és hibáztatjuk magunkat a jelenért' Frusztrálttá vá|unk' ha nem kapjuk meg. ha végetéraz.i||etve a kivá|ti okokat.. Senki sem is.va|aminteszköza bo|dogság. hogy fel kell kelnj' s egy újabb nap áll elóttúnk' Az effajta szenvedés _ ami magában foglalja legtöbb boldogtalanságunkat és elégedetlenségünket _ az agy konstrukciója.. amikor idegesek vagyunk.neuro|igiai szőttesed. A tapasZa|atok áram|ása fo|yamatosan formá|jaaz agyadat.hisz azok megtörténnek'amikor megtörténnek'Az a mego|dás. suk evolúciósszerepétis -." Viseld ji gondját önmagadnakl eIménkhez. hanem egyben a szem|é|ódőhagyományok kÓzÜ| a buddhizmus többezer évesfe|fedezéseire is épÍt ahhoz. A könyv nem csupán a legÍrissebb agykutatási eredményekre támaszkodik. hogyan tudjuk edzeni és koncentrá|minden pi||anatát meghaIározzák' Persze tabbá tenni a figye|münket. az egyik a szeretet. hogyan serkenthetjÜk és erŐsithetjÜk az örómteli.Szenuedésmentes élet már evezhető.a Ha az agya szenvedés okozqa..fölébredt'' avagy megvi|ágosodottember _ agyának(vagy akár bárme|ymás szemé|y agyának)a te|jes termá szetét.. . amiben óromúnket leltúk.Ez a megértés abban is hata|mass+ gítségÜnkre lesz. junk tanÚsÍtani önmagunk iránt. miként erősíthetjük magunkban mind hátsi részéHa azonban _ va|aho| az e|ménk az együttérzést.'A megoldás nem a negatív e|nyomása.Csak mi. valamint páratla. neokozija. tapasztasze| azérI. .agykontroll. amelyeket megesze|.tájképét'' Es hogy mire is vonatkoz' befo|yásolhatod.hogy minéltobb pozitív lat érjen. hogy fe|tárja a bo|dogság'a szere tet és a bö|csességidegpá|yáit. . hogy szenvedünk. a. meri egy Buddha _ tehát .akkor lehet annak me9is.amelyekke|elmédbelső '.errŐ| szil dr' Rick Henson és dr. ame|ynek birtokában neurá|is www. amit akarunk.Minden azon mÚlik. va|amint azza| az izga|mas témáva| kapcso|atban is kapunk segítséget' hogy miként tudjuk e|csendesíteni az éntudatot. ezá|Ia|az e|médet tapasZa|atok is. emberek aggódunk a jövivel kapcsolatban. Richard nul biztatÓ is' Hiszen. miként tudjuk . . és csalÓdottak leszünk. A konywe|mintegyÚt.. mind pedig az önérvényesítést... mikénttudjuk |ecsendesítenia verbá|is hetően ésvi|ágosan magyarázza e| azokaI az gondo|kozás lármájétl'(aá a vég nélkü| idegrendszeritörténéseket_ sot' kia|aku|áfecsegő hangot az e|ménk hátuljában). akkor egyben az lehet annak ves szaktekinté|y mindannyiunkszámára ér1megszúntetÓje is!.Anó| azonban egyre többet tudunk. ha te. gondoskodó és mé|yen éles|átóe|meá||apotok neurá|isalapjait' Ahogy a tested azokbó| az éte|ekbő| épü| fe|. Hogy mikónt is |ehetaz agyunk és az e|ménka szenvedésmegszÜnte tője.

com BocKHAGYoMÁNYos2o1g'o2'17-tő| havi 1 nap lK* n H|ERoNYMus tP-. mágia. |smerje meg ta|álkozáson keresztü| egyszemé|yes 0rwágszelte Ío|yamabsan: Megmutatiuk.02.317.20. e|őadó: Natá]ia ftvesdi r Pápa.:343-0838' hagyományos kínai orvos r..18. . e|őado: Kjvesdi Natátia o SzékesÍehérvár.|3.hu ..em. KilvesdiNatátia e|rÍadó: .{é' (30 aromabrápia órás) Februfu 24.energetikai keze|ő képzés wrivw. 2013. dryaradij@gmail. Novote| Hote| . 12.. Szeged. hipnózis tanácsadó. rudas. pszichológiai ldőpont |istanácsadó képzéskvantum Íebruár 14. El|-vizsgára Íe|készÍtő .17'00: K:16.l Bp.com P.2013.hu NY|LT EsT . 1061Bp.HÉTVÉG| TANFoLYAM.com e1ixír 87 .Panídi JózseÍ' ffi-30-951{160.óóhj.andrea@csikungtanÍolyam.n12 márciusban és szeptemberöen.17. e|őadó: Kjvesdi Natália .474 Tanár: Dr.02.shiabu.Gerincprobtémákkeze|ésealternatív 2013.. Jelentkezés: dr.*e-mail.l9 .ffiii..00.02' 06. evoeYnövÉHYslurnm EK0I.e|őadó: DimákÜftilia . l@vácsl'tjnde előadó: lnÍormáció:1042 Budapest. Szo|nok. havi egynapos talá|kozásokka|.|. DómHote| 2013'02. CS. (tr (t0l311 nS7 06 (1)9513452..98t!y.dö ilil sorse|emző.e|őadó: KövesdiNatália . egyénre szabottan.'. Továbbképzés gyógyászatró| a kínai wrvw.ezusüto|d.tanÍtunk.F49l. Bp.hu' bL 06-20-s1í.Varsányi Péter .|3' 02.rv. Fii|akupunktÍnís addiktológia (EI|) bnfo|yamot indÍt.tér 3.07' e|őadó: Kilvesdi Natália .fsz4' |nfo:H.com módszerekke|'' ]3 kreditpontos 32óftás továbbképzés Természetgyógyászok. b|':343-0838 http://rrwwrr. Divinus Hote| 2013'02.8!Lul-Lrs. káfiavető. A KELET-NYuGAT EGÉszsÉGKözpoHr 80irásakkreditá|t.hu' unaru.Éy. 5 hétvégén 20]3.951-4672 képesség fej|esztő. thaimasszőr oktatáso krista|ygyógyász képzés. ll!. e|őadó: Kjvesdi Natália ...00:K:16..ü.i.sy.) E|őadó: Dr'Babulka Péter(v.hu röusuoÁnznsuÉnÉs A|aptanÍo|yam: N13'tebruár 23-24. kéze|emző.1..lmá.. Natália e|Mdó: ftvesdi . TanÍo|yamunkon megitanu|hatja a 8 Íéle. é|etvite|i . (volt Városi Műve|ődési Kizpont HEMO) 2013.ffi&ilki lnrÉzrr KÉPzÉsEl oKTATÓ-KUTATo Háziguda.14' e|őadó: Kijvesdi Natália .?919.csikungtanÍolyam. Nyiregyháza'BencsVi|la 2013... cs|KuNG |ebruár 23-24.ilúí.j eYicyHövÉnysmmrrlsKo|.metaÍizika. Gyakorlat a máj-epe működe'i terü|et harmonizálásán.05. VeszpÉm.25.március 10.02. PÉos.....23_24.KE !| BocKHAGYoMÁNY0SEzobrikus képzései: Stridió ok|' íN'-1 A H|EBoNYMuS \-s--. Mátra Műve|ődési Kizpont 20.02. utmuskÍt@gmail.05'e|cfldó' KjvesdiNatália o Debrecen.Beth|enG'tér3. inÍometaÍizika@gmai|. u.fsz.8(m Marosi JózseÍ: 06-20-995-0832 ismét indÍt tanfo|yamot z A Course in Mirac|es című könyvÍe|dolgoására..hu) Jetentkezés: cF1-m43í1.rw.02..2.].X|.hu önismereti csoportvezetői ingyenes képzés vagyte|eÍonon:70-!A7. Hozam Hote| 20'|3'02'11. Részvéte|i kéíÜk szándékít jelezze A|apve6 Embe]i Érbkek o|datói e-mai|ben: inÍo@shiatsu.00-.A o.e|tadó: K)vesdi Natátia r Győr' Rába Hote| 2013'02.iiii'óili ht$://wtwv..00.02.. EgeliHote| Eger Park 2013.hu e-mail: u|muskÍt@gmail.1 1.02.ii.T'.00-'|9.öüiup*i. Cft-20-4pf"lZrq tarnicsbt@gmail. vasárnaponként9-l7'3O óráig' He|yszín:1071 Bp.03.Ísz |nÍo: H'CS10. (Ulmus Kft.15. Íö|dsugánás e|mé|etét..fa!.-E. tanÍfunk. angya|.com Je|entkezés: Rész|etek www.ww.00..i||.hiercnymus-bockhu bl.21. Vác'Művelődési központ 2013. 16' He|yszín: inÍo@kny'hu.iá-óii-ó.' Beth|en tér 3.02. gyakorlatát. stb.' Beth|en 4 G.BudaÍokirit9-11. Németh lstvánbe|gyógyász' 2013.com Íacebook M|NDENK| SZABADEGYEIEME A TÁBN|cs BT. va|amint a Íö|dsugázások a feng shui és összeÍüggését.... 02. képzés brapeutaés Üéner speciá.00.'':éli.9!I.A karma. Kiscsoportos fog|a|kozás Rudas Andrea JeIentkezés: (061)3Si-1 7/0.2T24. metafizikai jó.. spirifuá|is bnácsadó a shiabut! mit s amit .I. Spirituá|is bnácsadó.19. Miskolc.hieronymus-bock. mozgásterapeuták számára 2013'02. BenczeÁgnes:06-3{F90o-087. Corso Hotel 2013.9r. Árpádút 51-53...l07.|EJ-I. FEBRUÁRITANFoIYAMA iiiöúinó'öili. Ezsébet Fürdő 2o.iiáii.csütörtök órátó| éséletvib|i tanácsadóképzés. MadocsaiEszterés BónaiCecília iiil.. Grifi Szál|ó 2013.iiiliffiiy. ezoterikus 'óie:. Szombathe|y' Pe|ikán Hotel 2013.e|őadó: KÖvesdi Natália .NEMZETKöZ| sHlATsUlsKoLA NEMzETKözl METAF|ZIKAI AKADÉMIA ú.. ff9.22..02.l.magnaprcss..4.{ltPlJ.z. A]tematív mozgás és massázsteÍapeuta tanÍolyam Élrrrn KöZPoNT MAGNAPBESS BEMUTATÓINK: .04'e|Mdó:' KjvesdiNatália o Gyiingyös. oG30-297-4889. tanÍolyamot indít . mire .l!-0-L-9. 16-tó| Átfogó képzések ezoi|l'okku|tista spirituá|is Tanárok: MezN Anna.tarnics.KiÉlyu.Ll[!9. 1071 Bp. . Íebruár 02-án szombaton Bach-virágbrápia !|.10.

va|megerősödjönimmunrendszerÜnk. hat. éshogyanerősítia |ik. mindegyike egyet|en informáciit tar.így mogathatjuk fo|yamatos megúju|ását a sejtek éstesma már 28 kÜlföldi országban ismeft.l Mi történika szervezetbena makrobiotikus ta|maz.. taimat. Míga makrobiotikus gyasZija és népszerŰsÍtője Sebestyén Szi|via' a étrend a betegséget okozó sa|akanyagoldól tisZítja Makrobiotikalntézet alapítoja es vezetője.. '. sze||emi . ame|yikre|eginkábbszÜkségevan az |erakódások. és csak a testegészségét' é|eterqét' egyensÚ|yát táp|ál mive|a tapasZa|ataikíváncsivá tettek. . és testi-|e|kiharmóniát ..azonnal ki is ja. te|i. szív+ sen Íogadták a kÜ|önbözo rendezvényeink hírét.A kiegyensÚ|yozott stagná|i é|ethe|yzeteiben a Moksa E|imakrobiotikus étrend nemxírnekköszönhetően. és a szervezet vá|asztja ki bő| ésa környezetiszennyeződésekbő| ke|etkezett kózü|Ük azt. Ezek á|ta|ábanabbó| adódnak..E|mesé|te.SÚ|yosbetegség ese zás. tanuláshoz. Számostapasztalatunk vana Moksa E|ikezdte e|fogyasáani? xír ós a makrobiotikus kombinációjának étrend sike _ Három éwe| eze|őtt egyik barát rére. A magyar ta|á|mány84 növény magas rezgésű in. ami a fe|épü|éshez l Hogyanismerte'* u'o*"" ElixíÍt. természetes éte|ekre épÜ|ő terápia területén. ésmegfe|e|jek hagyományos homeopátiásszerek a vá|Iozivi|ágkihÍvásai nak. den o|yan vá|tozás bekövetkezik. Azóta érzem Anita kÜldetésemnek e gyógyítóés egészség megtartó táp|á|kozási rendszerhazai népszerŰsitését. és egészségén harmonikus a|apu|i érze|mi ésmentáazita nekem is izga|mas' vá|tozásokbanbőve|kedő lis é|et ugyanis erőt. téna természetes étrend me||ett mégÍontosabb a prob|émáimat előtt egészségi már mego|dottam a Moksa Elixír fogyasZása. komp|exinformációs . mega testet. a körny+ zetemis e|kezdett másképpen t+ kinteni a munkánkra. egyidejű makrobiotikus étrend segítségéve|.hogy az adottproblemára a |eg. '. uj.'' készítmény.gÍtségéve| |endÜ|etet kapnak. Sót. ami aze|őtt e|képzelhetetlennek tŰnt'A makrobiotikus étrend me|Iett a Moksa E|ixír segített ahhoz. EgyÜtt minalkalmazva a kettŐt. a MoksaE|ixír e|sősorban a |e|ki okokat segít megszÜntetni.táplá|kozáskövetkeztében. Azok. hogy a mazza a be|ső egyensÚ|yhe|yreá||Ításához szüksá kiÜrü|hessenek szervezetbó| a modern é|e|miszerekges összes információt.hogya |ehe tŐ legtöbbethozzamki magambó|.j vezet belső egyensú|yát.panaszokka| kÜzdőpáciensek á||apota is javu|t tŐ|e. és igen eredményes az é|etem. A Moksa ..1. hogy egy-egy nehezebb é|ethe|yzetbő| nem tudjuk megta|á|ni a kiutat.kedvet.i. Három éve minden regge|szedem.a meddŐségge|...ÚAVAL A Moksa E|ixír. |Vásé|etterü|eteken viszontmár kéthétte| a Moksa E|ixír fogyasZásátkovetően sok vá|tozást tapaszIa|tam. ésa rokonságom tag1aiva| továbberősödött a kapcso|atom' Amióta fogyasZom. makrobiotikus hozzásegÍt étrend ahhoz. sok mindenmegva|ósu|t.K=ZAK-ZBENA MAKRoBIoTl].A Moksa E|ixír he|yreál|Ítja a szer..teháI l képes kio|tani a szervezet l összes. betegséget okozó diszharmonikus rezgését. és hogy megmutassam a kiutat az egyreinkábbterjedő civiIizációs betegségekbő|. A tisZa éte bármely problémáraés bárki számára' Sikeressá |ekke| hatni tudunk vérÜnk ós sejtjeink á||apoIára.IágénekköszönhetŐen a híre egyrejobban terjed. kiegyensú|yozott A Moksa E|ixlrazén'vi|ágújdonság az információs alapanyagbó| készÜ|t. mi|yengyökeres és l A Moksa E|ixírhezhason|óan segíti-e a gyors vá|tozásokat tapasZa|t a saját makrobiotika fej|ődést is? a |e|ki... tos vá|tozáshoz.'ukség. Egyik fo ti egyensú|yunk he|yreá||itását. hiszen évekket ez. |endü|etet ad a Ío|yama. fe|do|gozat|an. a MoksaE|ixír s+ _ A testi eoeszséoemterénnem történt vá|to.1. így fej|ódésa spirituá|is l Mesé|ne ezekrő| a vá|tozásokról? hez is' Akikszeretnék a vá|tozást. ame|ysoki. men egyetlen készítmény tada|. reumásésegyéb a már ji ideje megoldásravári felada. éssok barátisegÍtséget kaptam. fé|e testi-lelki Problémánkra mego|dást nYújt. Kaptam tőIe egy Üvegge|. akik korábbankozömbösek vo|tak a munkánk iránt. EIixír néhány hetiÍogyasZása utánfokozódó be|ső békét' nyuga|mat tapaszta|tam.j teremt é|etünkben. a||ergiáva|. ésaz emésZőrendszerÜ nk tisztu lásáö ngyógyu |ásához' Ezért ad hati a szer |átat|an ban. de erre n"]rni. ésaZorvosszakér1e|mén mú. Mégaz emésÁőrendszeri ésdaganatos bete nőm aján|otta. amikorÍe|soroltam neki gek. hanem az érze|mi éstudatifej|ődést is' A test pribá|tam.Moksa E|ixír ennekjótékonyhatását? _ Az e|ette| megfeIeIobb készítményt aján|ja-e.i formációit tarta|mazza. és miéÍt szÜkséges.

fia'Képzeletemben a Mamafelpattant a kezelőasz. xíevos Évl áV"'. az agykontrollt. ésaz ő hitének az ereje' . hagyja.tem(eleinte én.akaraterő nyugdÍjas.Jól kiszúrÍam a TB-vel. kristáIyok.ajánlottmegerősÍtést') Teljestestkezelést végez.on frissés Folt nincs. |átható interjújábó|. aho| e|mesé|i. hiszen magasvémyonás. és aztmondta nekik: megyek. Azona RendkÍvü|i |eve|et kaptam Tatáró|. közézetejó. CD.napon.hift benne'Hol kezdjem'mÍtmondjak? tás.majdnemkidobtakbennünket. én csaka nódszerekben e-mai|-címe közben is'Amikor anyosom a főor. DoMJÁilúsni orvoskandidátus és agykontro||oKató or. hÍvott.*. T- ^i-& - .hetjó a tatabányai (5 készÍjlékkel napiegyszer.madarat tehetett Vllnafogatni velem' Eppnátegség esetén azt minden tanfo|yamontetlen'. Gábor magyar betegnéI ez nagyon az ő eredménye.mit eredmény' Nemírhatom bané|ő barátom tartia e kuzu.lett.Igen erősen kételkedtek.' stb' takil. kérem. _ ahogy nagy hangú felétől.nakéstermészetesen CT..tökéIetesen m(Íködik. ango| hite|es Még a családrábeszéIte 2 gyengébb zenektovább' mennyire agykontro|lijgyben' az kiderÜ| a az elején youtube. T l Ih#í{ -. Hogy Gábor zelést a készijlékkel déIután.: ffiil E{Sil E DÖMJÁil AilDBÁs hipnoterapeuta és agykontro||oktati DoMJÁilAI{DBEA nye|vtanár agykontrol|oKató és ffiffi t&Ir. Nagycsaládunkból csakket.szott.hi..mondott. fo. meftnemledonban! Ostend Gábor.gyógyÍtok' hanemő. AnyosononlátA történetnek azonban még Cs.a tatabányai . at óraÍvárakozás után behívták' ésazt javasolindu|nak Lon. 27 éve vagyok kontro||a| 30 naoa|att éserőÍeszÍtés neméfteftijnk.com. auÁGYés az ELvÁnls máraz ő agykontroll@silvamethod.ALFAJAROK e{6 i $L.nemis hallottak róla'Anyósom egyre határozottabb gött a telefon.lbket.a HlT www. i||etve e|őttük számos.si|vamethod.mertmegintegy olyanemberrel lésben Mi ellenezt[jk Egyszer.Iott' )rvosai m(Ítétet amit Íérjenmel hajakinőtt'Anyósomnéha . ten végeztünk A család a tüdején csijkkent' Nagyon sok BagdiBellaCD-t hogyelőzőnapvisszahÍvták a kivizsgálásra a feleagykontrolLtaníolyamot' _ ésanyósom többi tagja is _ csakaz orvosi keze.. egyik CT köVettea másÍkat.hallga. hogya folt eljilhetnének-e hozzánk a feleségével. angyalok'. ésmindennap hitték eI.tüdőt. hogyvége.Minden magyarnye|vűagykontro||.Evátó|..uk'com. amikor kijött a kivizsgáIásrol.megerősÍtésében.végIeg (és banszenvedő kockázatos. újra energikus. a ám e|őtte hangsÚ|yozottan be. Jó hírem Kinyomtaftunk egyegésnéges Dersze EIküIdték mukra. szerettem agykontro|| nemhe|yettesíti. s akitudja. deakkorelsokat. a kemoterápiát.amitjóI láthatóhelyrekitett. hogy hogybár negkönnyebbillt.hallgatott. merta következőCT-naz látszott. nincsvége. mireanyosom férje másik negértetnem ezt az egészet. hogyilyenaz ő tüdeje. éscsaktüdőke. féIt a család. élni akart' ségét.azt azonnal gékony pedignost hallott mondta vo|t csodálkozva: Nálamis voltak' és ezekrea dolgokra. vábbÍtsa Hamarosan vizualizálta." Rengeteg magyar dolgozik és rólukelőször' ugyanezt vanszá. 82 éves' . mondtael tijbb százszor plntls''. az ő hite. Mi és mostsem sikerülteltenniük láb alól'...megjelent a halott és a nenrég elhunyt Nem én natÍvával: agykontroll.tokbékén!" AmikormásnapelmeséItem neki.lunkjárt az unokatesfuérem a szomszédos falubo[ éskiadványunkban e|mondjuk. hogy nen akar mtÍtétet. hogy 82 éves 2012 áprilisában tildőrá. aztánmárő egyedül) az alÍahang. E E DOMJAN GABOR nyelvtanár és agykontrol|oKató 'r'iW -'8-. ennyivolt.&r'. kell majd bízott. je|zem. mertmég volna.A gyó. alfahangkezelés. megerősÍtések.uk. |dé.Nem EGYRE JOEEAN KEDVES ALFAJAROK! elixír . Nagyon sokatbeszélgeftünk az úton je. kot diagnosztizáltak. hogy nit Íognekik folt. T9V' r8 pszicholigus és agykontrolIoktati AGYKONTROLLAL Miveligenerős élniakarás voltbenne.vizsgálatot. A! dÍ.az ő akaratereango|) nye|vű kuzusairó| bővebb infoittta|á|ható:viftükfel Budakeszire a Íőorvoshoz' aki a m(itétet gyulása pedig segÍtettem neki. megjegyzi kuncogva. határozta.eredménye. káros szokásátó| agy.:i. né|kÜ| megszabaduInia.Erdekes! mondtam nekik. ésa várakozás vosnak megmondta. el magát.egy nap' (A Mennybe könyv által mondták nek[ hogyők 22 kemokezelést tanÍo|yamok döngölve című Ang|iá. hanem kiegészíti az don gyógyÍtja újságoltam haa fiais elvégzi Este csönorvosi keze|ést! agyonvizsgálták az alfahangkész|. i||etve |eírjuk be nekik. ésaz unokatestvéren anyosomnál Elmondták. merthogy CT biztosnem aztnekik! . Ie.. mertfoltottaláltak a tüdején' Megdöbbenés sohasemhagyta gyogyÍtottam'tem. _ az mondani. csaknem ingyenes délelőtt. Íontba kerÜlő) ismertető előadást. amikoranyósomtelefonált. de két amikora laboromban hét kellett. hogyelt(Ínt zem. aki eddigsohanem eIé meftem állniaz alter.. nekiszÍnesben )któberre a foltelt[Ínt!!! Az orvosok nem é| AngIiában. ésboldogan el neki a hírt. miként sikerÜ|t egysokéves.. to. . ez: végezte volna. sejtem Győrbe.. velenekísérletez. hogy kenókezelésre' amitőllegyengült' ésa hajakihuljavasoltak. Akkorvallotta hogyő más mo. magát.

ki. Íebruár 28'. A részvéte| a|só korhatála 14 év. szál|t meg.programozni".'vé|et|enü|'. amiaz elstÍ alkalonmal passziv. tudást. Íebruár 16-17''2T24' György ol<MIók:. hogynekÍ kell hinnieéstennie mega .je|entett. he|yszín: Corner (V.' stb. igy hátnekiis fehaktana taméstudtam. sokkalkönnyebbÍgy mellette' _ De hát nemadtan nyugtatlt! tudok csodá|atos étzésseI tö|t e|. zal a metodikával kapcsolatban. érkezett ótaazautómban folt!!! Az alfahangkezelést mind.. he|yeken kapható. most teljesen nyugodtan tudtam nézni' és ki. amitmondott. teljemeditációtólváltnyugodtabbá' eljöttaz éwégi programoztam. Bajcsy-Zs. a .ro||t) l zat hatására a szupercéghez.EZá|taI még hatékonyabban agykontro||tanÍoIyamot. akineka Figyelem! Az agykontroll-tanfolyanra vásároltjegy csak annál az oktatonál nevea jegyre vannyomtatva! (aSzéna Mammut |. Domján Gábor ésBaglyas he|yszín: Kispesti Munkásotthon.(201582-6076) ingyenes ismertető e|őadás: Íebruár 5.tény|e.E|hittem. )daadtam az összes CD-t. XlX.tanfo|yam á||tam a do|gokhoz.i0bb ViZsgaeredményem.egy|égitársaság része.hogynost voltakCT-n'''és nincs ott a Iitássa| |evé|ke: hét ráBekerü|tem |egjobb tanu|ói közé. egyikbarátomma| együtt nyuga|om A vizsga ha||gatom.alfahangkészülék. közü|végü| is (vaazza|kezdőA sok-sok ember bekerli|tem én tőI kezdve: szavakereje. mindent az. hogy karateedzésen Már az den do|gozat. érvényes reggel 9-kol kezdődik. ad. A meditálást rögtön ki akaftaprobálni. (AzÉva adva nekünk.e|kezd. Ekkor ismertem megjobban ködikaz agykontrol|' nem.Csodá|atos tö|t e|. annak elvégzése Íészvételi díia 36 000Ft'a nappa|i tagozatos diákokésnyugdíA tloórás. 2011. térné|) Vlll. 2 senagykontrollal ugyanaz'TeleÍonáltak. ésaztők is meditáció. TöbbÍordu|ón |eve|ében szerep|ő alÍahangkészÜ|ék ál|ásajánIatot részt Vennünk. Út 12. másodikhétvégéjén hozzá Folyamatos sikert Az agykontro||. sikereket sikerü|t. i||. hogy egygyógyíthatat|an Engem azótais fo|yamatosan aztmondta: _ Nagyon jó a nyugtató. pedagógusok Így vagy negisnéttése számára 40kredwont1t ér. e|őtt egy CD-ket amit általamegismeftek' programoztam.gyeftyákgyújtása''.ntrott-tanfolyanot. Felváltva használták anyónmmalaz s elkezdtem beveteftÍjnk' .gyen felerősÍteni az energiát. Ettől kezdve te|jesen elhittem.50.Amú|t (akiszintén he|yett ugyanígy isdióés zene u Athangolóés a Gudagodj! kettenfolytatják.denegyes mondatát.HangsÚ.ker.a szerVidéki tanÍo|yamainkra a iegyáÍusításra juthatnak napijeggyel be ismét|őként a vező intézménynél. Az o|yan do|gokat.'7-8' (hétköznapi) Domján András o}<Iato: Rend.|amint a barátom. Az oktatás az e|sőnapon vonatkozó inÍomációk a he|yszínen szeÍezhetők be. (Alaboromat sikerült bebizonyítanom. repü|hetek a vi|ág bárme|yik hogy tudok ésmin. technika.Mive| ezért volt.. meftjo nekik ez a nyugalom. programozásom mondhatni. hogyműhogy a 2 éves 0KJ-sképZésemet sikerült esettanulmánnya| ki kellett bővÍte. elmetijkreI ..kezdődtek.. aki akkor máragykontro||os 97%. nek|egészen az elejéórábabesűrílve elmondani gondolat-nagytakarítás.3/3/2008 (1KM Az 1ktatási Minisztérium számon) akkreditátta az Nyitvántaftási szám: 01-0147-07. Amikor Vizsgaidőszak. Erettségi utánha||ottam e|őször az agykontro||ró|.|enek el hogy szó szerint haszná|ni. A történelem másnak az agykontro||ban szerzett nek|hogyhaez elsőresikerijft. A rendszeres Bédei Balázs könyvet. ezálta| sikerü|t e|érnem egyik meftmég tem kutaini. illetve ilyen mentaA töfténetvége kb. Papok' dÍja 24 000 Ft. kezés után.. va|amint munkaszerződést Íelmutató |e|készek. Vizsga ezá|ta| sikerü|t. aki szintén aZ agykontmegerősítések. is ezért' gesen szó szerint Visszamondtam lyoztam.kaphatok Ieg. Persze mindegyiket is mutassam könyveket. ám ekkor első alkalonmaljelentős energiaáramlás is.cóg . 40 gyereket meditá|tattam. Összesítve: az osztá|yban a feladatom.azt hitten. pes az agy. MegprobáIkm a lényeges dolgokategy pár pr0gramozlam. hogy minden Ío|yahozta Vissza magát ezze| a módszerre|.ingyen vehetnek részt a kurzuson. Teleki u. meftszinieine|vár. (Szebb É|etért KöZpont a Ke|eti pá|yaudvarnál)' teIeÍon: 1/488-0118 És lDoPoNT: HELYsziN .egyszerre érzése bevá|t. haszná|ta diitt. a végzetteké 000 iasok . alfahangkészüléket' Mindegyik embert' akitm0ndtak' |erövidítenem 1 évesre.osan e|talá|tam! találkozáskor az egyik Az unokatestvérem a legközelebbi jobb érnek a jobbná| vo|t.. Három naputáncsodá|atos merkedett megaz agykontrol|a|). Közp. s a mego|dásra tudtam is köszöne|rom|ott agykontrollésaz Ultra-tanfolyamnak . va|amennyit meditá|tam érzéssel meditálóknál elég rit. tál.márc'1. diákoknak ésnyugdijasoknak Íe|mutatásáva|. ezena'napon gitársaság. az isko|a ésa meditációt .) 90 elb<ír . min. ] O0%-osra sia lelki gyógyÍtas egymásik aho| azA téte| sokhoz.Napijegy kunusra. Fiumei út 4. agyk.. hete. karácsonyára kaptamneg az Agykontroll másoknak segiteni. kristályköveket ésaz alÍahangkész[jléket.4 naposagykontÍo||-tanÍolyam gyermektanÍo|yamot 18 R. Ám va|ahogy úgy a|aku|t ideges megintkét''gyerUátneggyújtanom'..érettségim _ hozzám hogy nekik a |eírtakat. Mivel ez a _ szenzációs meditáció. ker.. amitanyonmnál EIeinte Akadtak olyanok' akiknek A nagyobb sikerek ott ők is kéteIkedtek.e|rom|ott egy másikeszköz is.(alsó fö|dszint). akkor de az te|jesen ka' Mondtam . i| Az eoész pozitívgondolatok. amiKő|eddig á|landóan hogyaz A téte|t húzzam Nekempedig boldogÍtó érzés. vanrám. sikerek.tudják p|.A napiiegy ára 3000Fi. érzés volt.. kizátó|ag az agykontto||-igazolvány használhatóÍeI. aztánátü|tettek heten' Eddigolyansutánálltama testigyógyÍta. hogyÍőként akkor nekem |ett a de mostmár kerü|t. A tanÍo|yamot végzettek előre megvásáro|t vidéken a jegyárusíttí 2000Ft. hogysikerült nappal |ettem. azt hiszem. nagyeséllyel sikerÍll eftijntetnie a foltotis.ró|.ve|e' Azitais kÜ|denek embereket. hogykörbejárjam a Vi|ágot' sohasemcsináItilyet' Kristalykövekkel szlnam gyorsan részére! tanuIni.á|momat. Fo|yamatosan Eme||ett sikerü|t e|érnem.e|őzetes jelenthitoktatók rabbik.' kedd'17 óra . szerzetesek. hoOV egysoro. Így géphez' Volt. ésezt az Vizsgán a C{ húztam koncentrá|ni!!|'' X.'zen'' . kü|döm a tanÍolyamra.irükköket''.ker. mikre|ehet ké. hogy matosan va|óra vá|ik! Leírhatat|an ézés. Többek közt eImesé|te. arró| infótaz ke||ett az U|tra-tanfo|yamokon 1/488-01 18-asteIefonszámon adunk') Domián László Soksikert! SIKEREK AGYKONTROLL: jegyárusítás: tilriril!fiI módszer stresszkeze|ő éselmeÍej|esztő .Y hogy a gép amindolgoztam. amiszenzációs még nemha||ottam aZagykontroll.amikor átadom karatézok.betegségbő| anit a Marikának Az pedig. Eközben Végeztem eInyáron az kapható. mert az kihagyhatat|an.hogyha szÍjkség jött aZisko|ánkba |éÉpp az egyik ilyenfeladatot is.úgy hogy fo|yamatos ér.meftannyian voftunk kezelésen') vo|t tanáromat.

helyszín: (20i582-6076) XlX.50.11-12. vEszPRÉM: 2-3.) Fiumei út módszert ame. ápri|is 0. he|yszín: Richter-terem. hogyan .| . hogymiként |ehet tÍink iÉnt többenérdek|ődjenek jó döntést közben hogyan hozni. 17 óra ingyenes e|őadás: . 2 24' l:ászló oktató: dr Domján Főisko|a. he|yszín: Számvite|i jegyárusÍtiís: Főtér 2.száÍnta|an |ehet hasznos cé| e|élÉse érni . Oktató: di:KÍgyós Időpont: március2-3.tzll E . kÍt. 1.) jegyárusÍhs: (Mammut |. hogyhogyan kezünktő| kiáradó energiávalgyógyítani. ápritis Domján Andns ol<+a|ó: he|yszín: Szepes Gy.az U|trát befejezés mindkét na7500 Ft'Kezdés 9 órako1 pon kb. Ház' helyszín: Fehér Ló Közösségi |sfuán kir' út 140' Szt' .17óra ingyenes ismelte6előadás: ápri|is Nl.ktt. szerda. . Főisko|a' u' 12-14. Teleki u..' Domján és Baglyas Gytjrgy o|<|a|ók: Gábor oktató: dr Domján László Kispesti Munkásotthon. DEBBECEN: jegyárusÍtás: 'F5. |ehet a he|yrcá|lításának |e|ki üRai . László oktató: dr Domján he|yszín: |TC.6. boldo(Szabadság amik nem szolgá|iák átvett Művészetek Haza u. Lászlo di:Donján oktató: |X. és a cse|ea gondo|kodásod.|. MISKOLC: március 2-3''}10.. hogy mipercekalattenergikussá vá|ni.| . geneÉcitíktó| azokkal az e|őző rc'.|'..) kurzus. Könyvesbo|t Juhász 84314-767) .7. Aradi jegyárusÍlís: módszereket. 20 munkedeteid terü|etén.. Bp-en a he|yszínen' Fiumei 4. így an. MosoNMAGYAnTvÁR: Íebruár F10. Fej|eszü'eted áF (Aradi önismerctedet bbb' saiátmagad vértanúk 23.15-16.17 em|ékek sem|egesítésének ingyenes ismerte{ő e|őadás: Íebruár ón . az éaéseid szülaéged dr Domján Lászlo oktató: . ápri|is G. könyvesbolt Üz|efiiáz). ker'. Széchenyi (62/555-882) Bo|t. he|yszín: (201582-6076) 23. . Bajcsy-Zs. Közp'(A|só u. 9. SZ0LN0K: 13-14.2v2.7.' gyógyító V|||.17 óra ingyenes ismerbtő e|őadás: Domján Gáborés Baglyas Gytjrgy okjatókl (92/51 1-210) Apáczai Csere János ÁMK helyszín: . Központ BUDAPEST: he|yszÍn: Vasutas Műve|ődési iúnius jegyárusítás: 51. he|yszín: Budapest. technikákat oktató Mammut l.és il|.. Domján Andnás o|<tató: jegyárusÍ|ás: EST Mozi. ismeÍőst is. ká|kodás megta|á|ni ehhez a segít Gyermekek Háza 'l0-1 . Szembenézhebz DomjánAndras okbrtó: gondo|atmintákka|..12-14.) divatáru (20/269-851 Batthyány 1) u.9. akárfucatnyi beteg .50.1 (62209-059) Natura tér 0. Kincskereső .i||. jegyárusÍtiís: Könyvesbo|t. május -5242) (30/291 Köté|gyártó u. . Műv. a megÉzó egyszeríi. -3527) pszicho|ógiai (201211 teszt e|végzeséve|. ker.. dekében .ALFAJÁRŐK . Könyves K. |. i||' Bp-en vonatkozó |egújabb kutatások ercdméműkiidésérc 4.'9-10. Makó.és he|yszínen.com . . Ady út 12.67.nakelvégzése -125) Domján A tanÍo|yamon Mulo|ilbbek közt e|mondja: Ady Íszt.. hogymiként |ehet másokatis megtaníh|ehet az agykonüo|| a|apjaira . jegyárusÍtiis: Ezsébet Fiirdő (Ezsébet 4. jegyárusÍtas: (56i51 4-569) a he|yszínen ismerbó március 13.. hogyho. ta|kiéiléke|heÚ szerdánként 17-'1 8-ig tiirvéMegisme]fi eted a szemé|yiségÍej|ődés a|apvető . PÉcs: március 1F17'. ) ULTRA: É|etért Központ Helyszín: Szebb (Bp.) út pozitivan hatnia másikembere'. Lurdy Ház. és Szeged.. MAKI:ápri|is 27-28. Domján Gábor oktatók dr KígyosÉvaés Kispesti Munkásotthon.'1F16.. Fiumei Út 4. 11-12. Megismerhetsz több olyan |yek a vá]tozásban' segÍbnek Éva.2y24' Domján Baglyas György o|<Iatők:' Gáborés jegyárusÍ|ás: Zso|nai he|yszín és Ku|turá|is Negyed É78 ?a500-376) 26. június 8. í2'. nyeirő|.' Könyves K. hogybeszé|getés -' hogy . eöoÖttŐ: június gyökercinyeithogy ráb|á|j önkorlábzóhiedelmeid 8-9..kedd. TATA: Íebruár $. SALGITARJÁN: Íebruár 1ts17. szeda. helyszín: |Íjúsági Haz' Szapáry út XlX. hogymiként |ehet hogy: adózás ku|cstitkát e|érni. em.szerda. Teleki u.10''16-17.'461 504-87 6) tér HELYsziN És IDŐPoNT. |X. jussonmegadni könyeszébe a taÉozását.. a he|yszínen' Jegyárusítás: végzetteknek agykontro||-tanÍoIyamot Ára:20000Ft akkredftaft.2$-26. Íebruár ápti|is 3.19. ker. Csongrádi sgt. Kistarjáni út 5-7. he|yszín: u..) he|yszín: jegyárusÍkís:a gu|ásodat. március Baglyas György o|<Ia|ók: Donján Gáborés he|yszín: Hote| Magister jegyárusítís: (Levendu|a ér vagymegismétlése uámukn 20 kedifuontot Elixít.domjan@gmail.2. Somlói út Amor üz|et. Mindszent tér 1.' Natur|and Egészségcentrum. KAPosvÁR: ápri|is 20-i2. távo|ról. terem |'em. 2' (30/9561 u. 1-2. máius 4-5. 2É21.3' Baglyas Domján Gábor és György o|<Jatók . hogymiként |ehet a vizetgyógyhacióva|Íe|tö|bni hogy mik az egészség ttísú fo|yadékká a|akítani. ker.vagylega|ábbis egy Hamárfudod sejted . ként |ehet gyan o|dhatunk meg 72 im a|atte|akadtügyeket s . ÉRD: f.}1o. liáuló oktató: dr Donján Lurdy Hiáz.ker. sunknak üzlenyene|tudjunk adniingaüantszo|gá|btásunk' '. he|yszín: KonÍerenciaközpont' 3'terem 12-14''|. ingyenes ismeltető előadás: -|8 ismét|őknek A kurzus ára 000Ft. helyszín: jegyrende|és: 18 06/1 /488-0.) Hétfőnként -ig' útja . KonÍerenciaközpont' 3.'kedd'17óra ingyenes ismelb6 e|őadás: Íebruár pÍogramo.'13-14. .tárgyakat mentá|is eneÍgiáw| ésinÍomá. he|yszín és .7. 17.. má]cius 1F17''2T24. a hatékony ..16.9. Atanwam egészségtjgyi sakdolgozóknak > soRsFoRDíTo elixír . oktató: dr Domján László he|yszín: Hagymaház. .1.kedd. EötvösJ. Posta u. (Mammut |e|ki |smercbket szerczhebz az ember |. ker.. )ANG0L NYELW zílNl AGYKONTR0LL-TANF0LYAM: andrea. 27-28' Domján Gáborés Baglyas Gyöw o|<Jatok: Inkubátor Hí'(30/974-8061 he|yszín: ) í7 óra mátcius 26'..7/b' .. ZALAEGERSZEG: 2-3. akkor ez a órás egyÜttes vértanúk u. hogy mikéntgyógyíhafunk egyvere. gyorsésercdményes módjá1. BAJA: Íebruár 2-3. (FaraKár Ba|assi Intézet.17 irakor. GYŐR: jobb vá|tozhtiísra |enne kia|akÍtásához mi|yen é|et május18.

9-l 0. 23-24. (30/903-1 468) Eger: )ktaIó:MagdaKatalin ||. pedig haII ró|a. terápiát. megtanu|ia |eszmegszabacé|jait e|érni du|nirosszszokásaitól. A soproni ta|á|kozón' ahol gyűltek nyáVinzenz' egy16 éves srác'hogy zettek össze'mesé|te kezee|ső hogy ha összeteszi bárme|y ronalÍában beprogramozta..(30/251-0. Tel. 2013e|ejétő| ismét csoporkozástésá|omérte|mezést A csoport egy in Mincles című könyvÍe|dolgozására' IoIaz A Cource (vasárnapi) ta|álkozásokkal.: 1.: ll. kis |étszámúak és A tanÍoIyamok A gyerektanÍo|yamok ára1B 000Ft. Mik|ósÍa|vi re|axáció ésálome|emzés pszichológusná|. épp eléggé terismeri a Íáradtságot. JeIentkezés: drparadii@gmai|.Univená|is estimeditáció). PozitÍV énSzem|é|ődő 11' 4.Va|entin' sokat .agtkontroll. képes |obbdöntéseket gyerekoktatónak írt Topáné |||és ||dikó Rész|et egy ' ' .kapható üz|eteinkben. : 30/644-6689.AGYKONTROLL hatására a gyerek várhaA gyerekagykontro|l{anfo|yam . l' ker'' a Széna térnél) Nyitva: hétfótől szombatig.com tanfo|yamai iránt Dl' Domján Gábor péteken szerdán és 9{ol12. . csaka társaitó| helt az isko|ában. tesz' E|mondása szerint azitanem akkor Íriss ésenergikus 3 ujját. péntekig: hétfőtő| Látogatható: 19óráig 9{ő| TERMÉKEINK MEGTEKINTHETÖK: 7-10 éveseknek: lV.hu. i|letve esetenként a is (érdeklódni a megadott he|yszínen |ehet' vidéki teIefonszámokon) a he|yszínen' tan{o|yamaira SZEBB ELETERT KOZPONT (Bp. l-oktato Bódi Andreagyern ekagykontrol MAMMUT I.23-24. csoda ennyire régebben Vég. Fi.ame|yen szavak címíj Központ zetkÓzi Erőszakmentes Kommunikációs .: 11.: ll.pszichoter.Szeretném megérte.ker.magyarázzae| hamegÍűszerezue a rendkívü|i módszerét.pé|dákkal tréner) bőségesen á|ta| akkreditalt . agykonro||{anÍo|yamot pszichiáter' végzett pszichoterápiát.16-17. Lász|óbudapesti Dr. ker.. 4. Parádi Józseí. magabiáosabb |esz. ker.(201211-3527) }ktaIó KovácsErika -5242) 2-3' (30 Moson magyaróu ár:||..0rü|ünk | |eve|ébő|: I Azóta Bence rendszeresen re|axá|..ie|entős újdonságunk a Szívekés Ramba|a EvaNemcD. Egyéni.(201551 rcsák Maxim )Rtató''Péte Budapest Xf. csütörtökönhazaérve hétvégi megköszönnr a múlt soproni anyukátó|: . betegség gyorsabban meggyógyul esetén . agykontro||t Honlap: www. pár-ésszexterápia. képes .ig.a testvérkedvezVégzeitek mény 3 500FVfő'GyerektanÍolyamot márolcsóbban később a feInőtteknek szó|ókurzust a végezhetikI A felsoroIt tanfo|yamok oktatóiriI inÍormáció.: ll. V|||' ker.'l 6_1 7' (96/206-307' naoközben) }kÍató. _ kerűtanÍo|yamot tartott Justinatya ferences rendi szerzetes ésagy.szánapsemtöftént bepisilés. Budapest )ktato' KovácsErika ll. te|jeremé|jük így is marad' A tanárok dicsérik raznapná| taftunk' jobb jegyei Vannak. .61 60.Domján rendezett tanÍo|yamaiÍa' a feInőtteknek loVábbkép1ó tanÍo|yamokra és a havi' j0S jegyek agykontroI találkozókra a Mammut |-ben és a szebbÉ|etórt Központban kaphatók. reinkaÍnációs Íogla|.' |átható a pozitiv vá|tozás. végzett Mária. anyuka neki. a webáruházunkban. 9_10.agykontro||.: 11.ker.hu).. képest i||etve a tavalyi évhez sitményét' rá nyert rendkÍviil büszke banmÚ|t héten aranyérmet a csapatuk' játszikÍolyamatosan dicséri: bátrabban A tanfoIyam ótaa Íociedző ki a te|jesítményét.. 2. (201551 Budapest ]kIato : Péte rcsák Maxim (30/748-6914) Kecskemét ||.. A Íoci. hozni.. (30/598'6468) llléslldiko )ktato:Topáné (30/903'1468) Budapest XlX. iI|etve megrende|hekapható budapesti üz|eteinkben. a gyerektanfoIyamot Más.. 1389 Budapest' PÍ' 115' AGYKoNTRoLL-NAGYKEREsKEDÉs: Tel: 20l969-0059 V|||' keÍ'.61o&os érdek|ődni' jegyet tanfolyamaira vásárolni BUdapesti a Mammut |.:*{ Í0l\A\ amin a nemrég nagysia cD-nek.9-10.176) )ktató: Horváth Brigitta -T 7 . hogy részt vettÜnk a tanÍo|yamon' '. egyéni spirituá|is indÍt vál|a|. képes Íájda|mai zömét tanu|ni megszüntetni .]0{ó| 20óráig Tel:488-0118 vagy 20/969-0059 Postacím: Agykontrol|. a Ke|eti köze|éiren) 9 és18óraközött' Nyitva: hétköznap Szombaton 9 és]5 óraköZött' 92 elixír .2-3.(301620-7373) Budapest Vflf. évig tart. Dr. .1-2-3. eredményesebben tud tóan: .' Fiumei út pu.hu |Vlost sőtéjje| Íe|ke| éskimegy' a 21.(301619-2294\ Szeged: )ktaIo:HarnocziErzsé bet (70/333-761 Tiszaújváros: ||'23_24' 6) Lászlóné }kIaIó:Tanko Veszprém: l|.ker. 23-24.9-10.(30/598-6468) llléslldiko ]kIatő: Topáné Mosonmagyaróvár: |l. 3'Az Urimádsága. l 291 KovácsErika }kIato: r ll. honIapon o|vasható www. MagdaKatalin }ktaIo: -3079) XXl.: Rita )ktató: Tihanyi (30/466-6695) XX.hu n0nrap0n. öngyógyítást egyet|en A tanÍolyam óta (a kuckójában eztis gyigyitja) bepisi|és' 1 I |esz.ker.9-10.ben és a szebbÉ|etért Központban. |áthatóan már MOST agykontroll{anfo|yamot.: ll.] 6-17.. A cD 2600Ftért (agykontro||. haviegynapos Vagy 30/951. Fiumei út 4' Cím: Budapest. 10. kép.' Bódi Andrea ll. Fantasztikus' ha már3 napa|att a memóriaÍogassal' számokat hátmennyi Várható mégl!!. márM0ST vá|tozott' és azitamegtanu|ta aZéVam. teIeÍonszámon lehet a 227. . Győr: 9-10.) További sistb'(E|őüe nememelte ügyesebb jó egészséget kíVánok!'' keres munkát és : LVa váftegy a köVetkezö e-maiI A héten.(30 I61I -229 4\ Szeged et ]Rtató:HarnócziErzséb awww.ALSO FOLDSZINT (Bp. Másik . kommunikáció tású erőszakmentes i|lefue Ara2600Ft. nyugodtabb ésenergikusabb játékosak.23-24. }kIato: MakraZsuzsan na Miskolc: ll.ker. (30/903-1468) Budapest MagdaKatalin 9ktailo: ll.k0ntr0|lregge|i meditáció.(201260-6208) Diána }kIaIo:Varga Budapest XlV.14 éveseknek: -3079) Budapest lll. tő a webáruházunkban . VégEIen Íorrása címe annak tJtCTrLtN .2-3. a kucl hasznunkra vá|tl!! prob|éma Bencéné| vo|t az éjszaka kójában is végez. ker.

3o-23| -oo98' www.ÍrÁs BUDAPEST: lll.ker. sasha|mi beje|entkezés Ágnesterapeuta..tanÍo|yam nem csak agykonkollosoknak A XX|. Nagyszombat utca l. 1 .rajzeIemzes.1o. 2-3. 13-14. Je|entkezés: inÍo@a|Íahu||am'hu .hu garanciáva| A terméket 15 napvisszavásár|ási árusítjuk. SZEGED: |V'.27-ZB. e|Végzése Központban.. . ll.. BUDAPEST.A4Mterápia' Egyéni csa!ádÍelállitás Lásd még sIKEREK'' Íovatot ''TAPASZTALATOK. AGYKONTROLLOSOKNAK jó énésekke| gyorsan Hakönnyen.agykontro||os továbbképző gyerekeknek í0-í4éves az eredményes tanu|ástti| BUDAPEST |||. keze|ésé. 23. 201551..9-10.l3_14.23-24.inet) r TAilUúsKol|TRoLL rözÉnsroúsorrunr .2 l .tanu|askontrol|.:ll. DEBRECEN: lV. r GYEBMEKAGYKo]|TR0LL 7-10 ÉVESEKNEK KEoSKEMÉT: l||. FELilőTTEKI|EK r TA]{FoLYAMoK Je|entkezés: 20/551.mint amit eddig ismerté|. sz.REIF ÉUA maSSZázs Hawaii Lomilomi Az agy edzése neurofeedback-terápiáva|.23-24. BUDAPEST: ll. AGYADRA MEGY. FEII{ÓTTEKI'IEK t TATIFOTYAMOK A U|ttAilolt'AsÁs ilÍKAl .2-3. Érdetlődni lehet 06. 23-24. :l Y .11_12. SZEGED: u. a Szebb áetért Központban Oktató: BakosKorné| r AFT.I O EVESEKNEK KEGSKEMÉT: ||l. ||.ker. SZEGED: KEGSKEMÉT |||' 28-29.hu GYEBMEKAGYKo]|TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK r vlLtAMoLUAsÁs BUDAPEST XlX.l programja fe|nőtteknek ésdiákoknak6 éves kortó|.2-3. |V27.'. TAIIUTASKO]{TROLI vágyóknak és . inÍo@a|Íahu||am.ll. 27_28' TAl{ULAsKot|TRoLL 6.3079. DEBRECEI{: U. Szorongás' hiperaktivitás. .3079. 29. V 4. figye|emzavar hatékony |QnöVe|és.: 11. A |é|ek ésa testharmonizá|ása Az ÖngyigyÍti fo|yamatok beindítása A szorongások. ker. BUDAPEST ll.2-3. lV.7877 Rajze|emzés: www.neu rofeedback-terapia.SZEGED: |u.9-10.11-12. l GYEBMEKAGY|(o1{TRoLL 10-14 ÉVESEKNEK GYERMEKAGYKOIITROLL 7-.hu U!LrAMoLvAsÁs Haszeretnéd szeretni a tanu|ást ésmegismerni onmagad! Más. BUDAPEST ll.zg-go.11-12.. 7.Ieghatékonyabb tanu|ásmódszertani .2. KEcSKEMÉT: ||.lY.. 6' . Pníbáliaki a SZINGAPÚR enencn pÁLcÁT szen. Betegségeink oka legtöbbször a test enelgia hiánya.Com Cím:1036Budapest. és szeretné| tanuIni! BUDAPEST: február Oktató: Magda Kata|in Egyetemistáknak. DEBBECEN: V.com. gyermekeknek koncentráció képesség fejIesztése is.14 éveseknek szü|ők .. r. practicioner NLPmaster tanÍoIyamai pÉrrncsÁr MAxlM MH -468 30/9675-229. energetikai bIokkok jeIentkező testifeszÜltségben oIdása www. a r HELu||GER-FÉLE csA!. 201551-3079.ezete . inÍo@a|Íahu||am.: lll. Bóvebb információ ésbeje|entkezés {& a 30/941-6662 te|efonszámon.a vonzás törvényének részvéte|éve| aIkaImazása a gyakor|atban JoséSilva módszeréve|.hu) l l . ZALAEGERSZEG: lll. |3-14. 6-z. ll. |||.l l l . 2-3. beszé|getések |ásd: WWW. 30/9031 30/955-6611 HARTYÁMilÉ BARTAJUIIIT BAK0SKoRilÉL es MAGDA KATALII{ tanfolyamai: l TA1'|ULASK0I{TBoLL FELSőSÖKNEK KEGSKEMÉT: ||. 9-1o.Spirituá|is tanítások. ÍeInőtteknek. inÍo@a|Íahu||am. TATA: lll.. K|SKUNFÉLEGYHMA: V||.eva@gmai|. SZ0LNOK: K|SKUNFÉLEGYHnzn: ut.. ll. GYEREIGKI{EK r TATIFOLYAMOK GYERMEKAGYK0NTR0LL 9.ADFruqu. 16-17. kineziológus' BeikiMester-Tanál' BakosKornél Oktató: AFTpracticioner tanÍo|yamai gyógyu|ni gyógyÍtóknak. 0SZTÁLY0S KlsKuNFÉLEGYHÁzA: vtt. 17. GYEREKEKNEK I TAI'IFOTYAMOK 1|.(tavaszi szünet).hu-n! ltR.(tavaszi szi.: V 18-19.eamega.:lll. lV 13-14.h u .lll.6-7.9-10. lll. időpontban bárme|yik tanott tanfo|yam r BELSő GsöilD . EGER: SZOLNOK: lU.hu Je|entkezés: l zsEt|lM0zIzAS .Te|jo63G3dl. SZEGED: K|SKUNFÉLEGYHÁZA: |V.To||e k|uba szebb Ébtért együttes kedvezményes. gyász' owos-bÍmészetgytí EGER. 30/932-7611.23-24.9-10. BejeIentkezés: dr'reiÍ.agykontrolloktati. 9-l 0.20-21. középés főisko|ások- (Mindkét nak.GYIR:N.tanulaskontroll.a www. 16_1 7.. módszer éstrükk proÍesszoráVá hogy tanu|ás Válj! egyben..2-3. 1000tanu|ástechnika.) bioenergiáiának ÍelerÉísítésérc! A termék kiÍej|esztése 25 éves kvantumfizikai kutatások eredményein a|apszik.. 2 1. 23-24. Jelentkezés: 20/551-3079.

legalábbls havontanéhány napig. o$i:Í]#tis.langyosvÍzzel hÍgított.bedugu|t vagy láz. gyulladttorok. rÁunoÁsÁr n KÖVETKEZŐ HATNAPoS TERWEL.még mindigÍájdalmat okozó köhögés. mintmáskor. és ajánlott a korai lefekvés' toroktaparás. ként. borsmentavagycitromolajat! mú|ó |áz.. a ciklus e|ső |ében. or1 hőeme|kedés iiíilftdÉ1 történőgargalizálásra vanszijkség Mi a teendő? Kanillás inhalálásra és sos vízzel 3 oránként' Szedjünkvitamintablettát. mézzel ízesÍtett levét! Nemáft a multivitanintabletta sem. mint Íe.ffffiÍ legjobba hársÍavirágtea Mi a teendő? Az segÍt a legtöbbet. bedugu|t orr. van Mi a teendő? Vitaminbombára naplnta háromszor szijkség: F Mi a teendő?Gargalizáljunk sós vízzel 3 órán. H0GY MEGFMÁS ESETÉN NE AZANT|B|0T|KUM0K TAúNJoBBAN KMÉDHETJÜK A KÓR0K0ZÓK S|ESSÜNK SZEDÉSÉVEL. végtagÍájda|om' összpontosítási tffiffi tepa. ellenállásátsok gyÍjmölccsel. hogy amikor progeszteront a peteselt megérik' a szervezet játszik terme|. A menstruációs cik|us közepén érezhetően vagyunk.ha sokatÍszunk: ésa forró tej mézzel' mú|ó náthaésköhögés. Kutatók éhesebbek szerint a nők többsége naponta át|agosan 260 ka|óriával Íogyaszt többet cika menstruációs lus14. hö|gyekilyenkor szabad a nassolás. tablettát! Jót teszaz esti Íorró fürdő. napja környékén. Eza hormon szerepet a hőterme|ésben is.rizst. igyukmegegy-egy citrom kicsavarl. rosszközélzet.AKC|ŐBAN A NÁTHA ELLEN .as. halat! Mi a teendrÍ? Agybankell maradni.amely segít elégetni a p|usz kalóriákat. Íáida|om : az egész testben. képte|enség. Tehát..tu|ó Íej. Ennek azamagyaráza|a. vitamÍntablettákkal! A legÍontosabb: naponta menjÍink Íriss levegőre! elixír .sa. iftl|ffil múto pároltzöldséget. 'i.utánaegyzsáésszlplgassunk torokfertőtlenítő lyateaésegyalaposizzadás. Együnkkt)nnyű ételeket: párologtassunk MelIünket kenjijkbe légzéskönnyítő kenőccsel. zöldségge[ Mi a teendő? Most kell megacélozni a szervezet gyümölcslevekkel. ésdörzsöljiik be a halántékunkat borsmentaolajja[ ani csillapítja a fejÍájást! Csaknagyon magasláz esetén kell gyógyszert bevenni' torokÍájás. kezdődő köhögés. nem Íognak e|hízni! AZ0RVoS0K ÉsR MtrRosto|-ieusor EGYETÉRTENEKABBAN.

sza|Ias. A már hazánkban is megvásáro|hatóeszközzel javítanilehet a járáson. elixír 95 .hogy a drága étrend-kiegészítók zö|dséget. apartmanoknak.ficamró|vagy rándu|ásró| jó mú|ik. tudatosanvagy tudatta|anu| a|aku|ómegkÜzdési stratégiáját vetően megha|ározzaa habitusa. szintetánco|va jár: könnye|műségre haj|afűt-Íát mos. ame|yegyébbetegségek eseténis hatásos. |ett. a C típusúnak a rákra |ehet nagyobb a kockázata. kicsinyeskedő. neszte|enül' |ábujjhegyen gyanakvó. A szakéftőkazt tanácsolják a da|omcsi||apításával és a szélsőséges he|yettfogyasszanak inkább friss betegeknek. .R ES 1.hu honlapon.rb-. mintaz e|őző években. megtehetia budapesti Uzsoki Utcai Kórház Neuro|ógiaiosztá|yán és a nyíregyházi Sc|erosisMu|tip|ex Centrumban. aprókatlépde|: pedáns. Sokszor ígér. . sokat e|áru! az ember iárásmód q'.és hosszabb ideig pihentÜnkitthon. kezét |ógatva' nehézkesen cammog: határozat|an Íásu|t' lendÜ|ete hamar és Kezdeti a|ábbhagy' o egyen|etesen.o.. AKl.]ATÉ. a má. . Ac á|dozatoktöbbsége munkaképeskorú. A statisztikaiadatok szerint 2012-ben többet utaztunk.. a Rákgyógyításnak a |egfrissebb. Ragaszkodik a hagyományokhoz. utána.További információ a www. ja a hiperbároxigénterápia. ra. ami akadá|yozzaa győgyu|ást.i||etve a 06-42-596-683-as nyíregyházi teleÍonszámon.A magazin Íog|a|kozik a daganatos betegek fájdiétákka| is. Mindeneke|őtt a duzzasérÜ|t terü|etkörnyékének vér-és oxigéne||átásán Ennek egyikjó| bevá|tmódnatot ke|| megszÜntetni. |ega|ább a gyógyu|ástpróbá|jukgyorsÍtani! . Magyarországonje|en|eg öt ilyen intézmény ne szükség á||Ítja B|askó György' az újonnan megnyí|t központ vezető professzo|ásd a www.. megy: ütemesen kiegyensÚ|yozott és békeszerető.a regeneráció a emberek szerint..cA. A |egnépszerűbb Úti cé|Siófok volt. köznapi mozgáskészség Bizonyos videojátékok azonban többre képesek' kerékpározhat' tánco|hat. |épked: E|sőpi||antásra higgadtnak tűnik' de hamarosan kiderül'hogy igencsak dühbe tudguru|ni. vagy akár bokszo|hatis. . r bizonyta|anul.M l RAN D-U hanem az egyszeNemcsak a télisportok szere|meseit fenyegetika té|i ba|esetek. hiszen a síkosjárdákon' utakon ezek szinte kivédhetet|enek.tromboziskozpont. fontos e|emea gyógytorna' a hétA mozgássérÜ|t betegek neurorehabilitációjának javítása.. LAS . A je|enben ésa je|enneké|. ja próbálni.o|c-S.MOZ AI K HOGY JARUNK JOL? pszichológusok Amerikal ésÍrancia szerint a jellemérő|.rakgyogyitas. -*. de inkábbaz o|csó szá||ásoknak. A mego|dás |enne. ame|ygyakran a tüdőben tor|aszo|ja e| a vérÚtját' végzetestÜdőembó|iát tekinvá|tvaki..hu tette közzé. Az adatokat Masodik helyezettHajdúszoboszló gyarország piacvezető szá||ásfog|alóo|da|a. mitő fétíi és nő.magát egészségesnek táppénzére mi||iárdok mennek el.. ahogy tettékezt Nyugat-Európa |egtöbb országáműködik' de tízszerennyire |enban. té|iszáma. s kedve|i a futószerelmi ka|andokat. . a www.. A KOC_KA_4Ar_A? KINEKNAGYOPF_ Ezt a kérdést bonco|gatjaa daganatos betegek és hozzátaftozóik országos magazinjának. Ha rű járóke|őketis. A trombózisos betegek évente kÜzdenek vérrögképződés mege|ózéséétt közben a szakemberekévekóta a és a je|entősen tú|é|éséért.X TÓ-BB-FT-I BA. Bohánszky Magda onkopszicho|ógus szerintamikor valaki szembesü|a rákka|. A |ap ezútta|annak járt között. A részleteket TÓ. hogy van. A szakmár a bajt nem tudjuke|kerü|ni..|!. fe|haszná|ója van.ahhoz va|ó is a|aphozzáá||ását.|egyenszó törésrő|.E|őzetes időpont-egyeztetés szÜkséges a 06-1-467-3700-as budapesti.tp -.N. segítségükke| a beteg komp|ex mozgásokat végezhet: go|fozhat.. és A 2008 óta működő hon|apnak több mint 7o0 ezer regisztrá|t havontamintegy1'5 mi||ió |átogatókeresifö|. az egyensÚ|yonés a kézÜgyességen is. . vendégházaknak vo|tnagy ke|etje. A|V !KoF S-EG iTHET A V!D... HAR_C A TROMBOZIS ELLEN Hazánkban évente|ega|ább 2000 ember ha|á|átokozza az érrendszerben e|akadt vérrög.e kapcso|at a rákbetegség és a személyiségjegyek A pszicho|ógiaikutatások szerint az A típusú szemé|yiségnek a szívinÍarktusra és az agyvérzésre.. haszná|atához Aki ki akarazonban szakorvosésgyógytornászaján|ásaésfe|Ügyelete szÜkséges. ha növe|nék tromboembó|iás betegek az a trombózisközpontok számát.hu hon|apon.B . akadékoskodó ember.K.E-o-.a harmadikpedig Budapest.

ságban van Közbe tanácsgenerácii tanácsadiit. midszere ismerheto meg a CD-rő|. érzékeknek' EzmŰvészet' bo|dogság. erro| tiasan' számos oé|dáva| fŰszerezve' kommunikáTémák megértés' azerriszakmentes mia motivácii mögött.ben so ügyekrő|.. otthonában és . Íényt' informáciit és színtiszta é|eterŐt adtestünk minden egyes és é|vezetet az sejtjének. AZ kiÍorrott technikáinak va|óságos tárháza' öngyógyÍtás BIOENERGETI C K IADO TENZIN WANGYAT RINPOCSE AGYKONTROLLKÍt rí{[fíl FELEBRESZTESE A FÉNYEssÉGEs TuDAT szíVEK És szRvRx co kommunikácii vi|ághírL1 Azerószakmentes gyakor|a. Michae| Gienger getkíná| MÚvében a drágakövek rajongiinak' a gyigyhatása kristá|yok me||ett részIetesen ismer. gyakor|i pénzÜgyi rovata. aIape|veket és Útmutatásokat je|en|ét követve kapcso|idunk nyitottságáa te|jes hoz. midon kelé|etre spontán bennünk. meg|epo tarta|mú Íejezetnek isotthont ad. ciiri|. AzÚjtelÍedezés nyomán o|yan bete sánál gek is meggyógyuIhatnak' akiknek eddig reményÜk könpe' sem vo|t egészségÜk viszaszeaésére.N_ TeÍmé5zetes eEyensúl\. mikor pé|damondatok' használjunk szavakat. M E B K U RU B A N U S Z BIOENERGETI K C IADO ALKOTOMŰHELY KÍt @ A KRsTÁLYoyóevÁsznr TANKöNWE A kristá|ygyógyászat hazánkban is eIismert igazi kü|ön|egessészakembere. érzés. képzcidési e|vÜket. A képeés energiát adi manda|át ketazadott naphoz illeszkedrj bö|cs Útravaló. kérés. jelen van. kristá|yszerkezetét' színét' IVICHAEL GIENGER Enegriát adó manda|ák minden napra MANDALA önöxnnprÁn |Vlinden Oröknaptár 366dbszínes manda|áva|' o|gyönyörű da|on Újabb és Újabb' ragyogian színLl Íormájú.. empátia. Dr. Coué azizga|mas címadi téma me||ett egy csokornyi érde kes.f.: : a kreativitás és azinte||igencia teÍmészetesen. s fe|Íedezhetjük a bennL]nk rejIo bci|csessé. szÜkség|et. a Yá|tozókorban A PÉNzTÁRcÁMgnl| Miz a ho|tbiztos mid. ásványosztályukat. BAGOLWAB KIADO HORMONJOGA . ta|á|. és a je|entése gazdagÍtja' nap névnapok E|vezze sokáig a csodá|atos mint nap á|dásos hatásait ennek munkaheIyénI öröknaptárnak.5U. oue Emil r A GYóGYÍTAS LEGNAGYOBB TITKA |Vi az.k&! következnek életÜnkben vá|tozások be' . TithAndriís hírhedetten |aza stílusban ír pénzÜgyi probiémamego|dó A TV2. mégis amive| e|indu|hatunk a ji|ét fe|é? Hogyan oldhatjuk meg é|etünk legnagyobb pénzügyi meg kihÍvásait? Hogyan harco|hatunk sikerrel a hétköznapokban.Müil. gazdasági rozatot Vezet. képIetÜket)' részIetesen tárgya|ja azásványok kia|aku|ását. TOTH ANDRAS Dinah Rodrigues kÜ|cjnbözó midszerek ötvözéséVe| fej|esztette ki a hormonjiga egyedü|á||ó gyakorlatsorozatát. éber tudatunk Íényességét' Mindennapi '*:'j::Il. toIidik. ( NYERSRECEPTEK í6enccfule d NYERSREGEPTEK íruyerucrxrurx Nem egyszeruen nyersrecepteket tartalmaz eza könyv' sokka| többanná|: táp|á|ékot. get. öröm és szeretet.'ó m pozitív :ir:!&B&&re. B | o E N E B G E T IK C| A D Ő TERESA MARIA SUBA tseoilde |cÍGd. és tünetmentesen . RAN/BALA EVA A könyvben és a meditáciis CD-n bemutatott gyakor|atokat. a cse|ekedet megÍigye|és. terápiás ame|ynek rendszeres gyakorlásáva| későbbre a vá|tozikor kezdete Iegtöbbször zajIik. je||emzoit (kristá|yrendszerüteti azok mineraligiai kémiai ket. himnusz a Fö|danyához és a minket táp|á|i növényeihez. a pénztárcánkban? pénz. adi és oktatja a következri EGYENSULYEBT BT EMIL COUE tisrMeen DR. amit 0nmegtehet a betegségek |egyózése érdekében egy döbbenetes felfedezés segÍtségéve|? pontosan megLéIezikw emberi vise|kedésnek egy nevezhetci Íormája' ame|y minden betegség kia|aku|á.'slá HORMONc.B l O E N E B G E T IK CI A D O DINAHRODRIGUES D*"1'RJ"rs*. díjnyertes b|ogger és két ú..

.Coqlre|eégetett '.T U N A BI V P E X KADO IV]ANTAK CHIA LIIA& CO KIADO GS0NTVELőNEl KUNG A Csontvelrj NeiKungban Mantak Chia megosztja a csontveIcj'. csontöSz a szexuá|is révén szenyomás és energiamasszázs juttat energiát a csontokba. FULOP BEA Korszakvá|tó interjúk a rákró| \J ÉLerer vÁcó vÁuszox AhoI a kiegészítŐ terápiák a klinikai orvosIás és ta|á|koznak' Eza könyv mindazoknak szó|' akik szeretnének egészségesen é|ni.'' EletVirága mintáva| ALATET .. Ára:2490 Ft/db DESIGN {íi..a ku|cs a pozitív visszaje|zés ésaz' hogy szánjunk e|ég dőt magunkra| Épp ezért ta|á|sz a programot napos is.- .ami könyvben egyharminc titkaltI segít eIsajátítani az'.'acél a csont|égzés' ték ki'A módszer technikái. és pohár megerősítésse|: 6 kÜ|onböző 6 kÜlÓnbözi o|ta|om' védettség.szEGÉNY PAPAFIATALOKNAK hogyazza|..KIYOSAKI GAZDAG PAPA. hogy he|y'tá||junk feleségként.nók'szárnya|unk a hétköznapokon? Honnan merÍtjÜk az erotahhoz.hogyan ke|l pénzügyiieg helyes hozni. i'\\ uus1l után a Íolyadék vagy szi|árd táp|á|ék bio|igiai Jl s perc \| . .hu / hu / webaruhaz/ '.ii 'j.rÖnrÖrv Önooe ninn Évn ANGYALMIJHELY Ebben a kön1nlben az eImÚ|t két év tapaszta|atait gyűjtöttÜk történetei ihIel ossze' Va|idi nók va|idl tek mtnket' hogymindannyian ésa Íe|ismerés. a prob|émákka1 küzdÜnk' Mi az a ugyanazokka| |áthatatlan energia' amitő| mi. és Ú1áé|eszti a csontve. . Ára:4990Ft Átmérő: 22 cm. Q^/la\ \\/AD l Ana) BOBERT T. harmónia' nyuga|om' szabadság vagy egészség. . |ot' megÍordítja azöregedés hatásait' TIBRIKADO í-u. és e|kerü|ni ezta rettegett betegséget. elixír 97 .B karátos arannya| beégetve' Anyaga: i|ommentes üVeg í1150 Ft Átmérő: 9 cm. amitaz isko|ában nemsokat tudsz kezdeni az é|etben? Úgyérzed.-:'.l lornaia (U|on|eges hatásl vá|t ki nega 600.& i44*ilt#: -*# - azenergia alátétre bármit ráhe|yezhet' csészéjét .eIa va|o hogy keszit az isxo|a nemigazán é|etre? Ha ezekre a kérdésekre a válaszod.Újranövesztésének'. '. barátnógondol ként Mi úgy éspersze szexistennőként? juk. Úgy érzed.. a csontok erosítésének mirigyek Íiatalításának Valamint a szervek és taoista testisze||emi midszereit' A Csontve|ő Nei Kungot a harcmúvészetek terÜ|ea kínai orvoslás és tén o|y annyira áhított test'' e|érésére Íej|esztet' . vágiinÍormások-sok kiegészító életbe Kötelezo olvasmány korunk fo|yton csak ciikkal' pi||anatral rohanó emberénekl Á||j meg egy Itt a remek alkalom. a nagyobb kivitelre tányérját' Í|.igen.( \' Erre poharát. azé|et virága szimbó|um 23. anyaként. napjainkban döntéseket TC ENERGY A FORMA EREJE..é|et virága szimbó|um' ame|yet a vi|ágon sokku|tÚrában ismerik és a|ka|mazzák azé|eImiszer Íe|é|énkítésére és stabiIlzá|ásara' A forma rezonancia Íormájában' és a szimbilum ereje átadidik poharat! Nehelyezzen ráÍorri vagy edényt po|írozással E|őá||ítás: kézi készu|t. Papa' akkor ez a könyvneked vT||A Catdag könyvében a Szegény PapaFiataloknak című Teg nemcsaksleme|yes tollenetél oszt]a szerzó ve|ünk' hanem megmutatja aztis. ./ erteke megnove<szik. tanu|sz. \.*'". és természetesen azoknak' akik érintettek benne' Egy egészségtudatos könyv. i\ra: /.énidŐteremtés'. terápiáva|. AMELY ELETET TEREMT n TC pohaÍák o xtltonnozó megerősítésse|készÜ|nek' A megerósítések együttese' aiapja a szín. a szimbi|um és a kiÍejezés készségeink ÍeIismerésében Íej|esztésében' Segítenek a képességeink.eIixirbolt. \ van osszhangban a oolygomozgasokkal. Fontos| A íelÍrat ango| vagy német nye|vÜ| A pohármérete: 2'5 d| .-l. . ':jt+:':- 0nline megre nde|é tc-energy-design s wtrvw.

vitamin) lebontását.hozzé4ut a frissesség szína tisztaság.. |omtó|fÜgg.vitaminban mányiTársaság(DGE)vizsgá|atai már 2 tojás.A Német biotinszÜkaz 50 nanogrammnyi éte|eket szerint bóve|kedŐ sze' o|dásB6.\/h^7 A kénttarta|mazó tes fényét. meghatározó rendben éspigmentá|tságát köszÖnheti természe dését ványianyagoknak Kovács Kata|in metionin ^. kémiai re. fogyasztani.aki szívesen súzöld a |egfontosabb meg. ki gondolná. radicsomot vagy aszalt szi|vát. 300 mozzarella hatóanyagot karotinoid pi Meg.hajkúráva| tartja a v2hááartást.75 g szijabab vagy fokoz. adagottarta|m l Szépség a pigmentsem. Az á|ta|ábanmagas A-vita..| pana. az anyag.kotóe|eme. erősrti A zö|d pé|dáu| piros haIásu.ame|ya rá|ni. a hajnöveke zássa| szembeni túrŐképességét' hozzájuthatunk A hajaz ás.mbában (a DGE álta| napi1'7mg éte|ekből cserét zeteta ze|ler ésa bab fogyasáása is.|utva ruanyagba va|ami hogya fehér (a nagyleve|ű elképze|és. de javÍtja javaso|t nem hiányozhat a go.sugárszabá|yozza Görogdinnyés képzódést. Perszehumánusabbmeg.7mg Bu. szete annak.e|színezódésektol. tását ésa szivmÚködéssza|:á|vozásél'. tarta|magondoskodika bór zsírután. a az optimá|is tolja a rákke|tŐanyagok (pé|dáu| jámbor a párja az ágyban? Ia|án Tú| a Íolsav I Lé|ek nitrózamin)Íelha|mozidását. éS aZ immunrendszert.csak mangánhiánya pedigsegÍti és.A piroskarcsÚsrt_ezér1is segít afogyG mestere. javitásában' játszanak |átás a szerepet épe|ósegítik a nyá|kahártya eme||ett megbetea té|i megŐrzését.csét vagy600 g paprikát e|az ehhezszÜkséges indÍtja tápanyagokban. és a A paradicsomban a fehér segíta fokhagyma. Ha a férfi e|érni. \ gombákbőve|ked. van! Ha 100 g a bá.2 mg béta-karotinra . étrendde| segÍti a sejtekoxigéne|lá-megvá|aslott szÜkség|etet) krG ésa fáradtságje|eitmutatja. niacin(B5 megta|á|ható A jód s+ ésmakré|ában azza 160g hal).je|entene! környezeti hatásoktó|. béta-karotin a kü|so hűléskor ban megta|á|haló gombaÍé|ék. és pótlásáróléshidratálásáró|.. nek szépségÍokozó lelkibékéjére. 0.egészségi is hatnak ételeink színükkel Kedvenc harmóniánkra éskÜ|sőnkre. tet|enek (a napi 75 mg szükség. a vércukor. ségének l Egészség 140 g vajvagy mege|őzését' sok gedések A pirosgyÜmölcsök észö|dségek g tartalmazza a nasajt tarta|maznak. ésserkenti vágyat.ha . a . e|. fogyasá pa. nakel. gondoskodik tejésmandu|a)' gá. A pirosszína te|jesÍtŐképesség' a vörosvérsejt-képződést vagy mandulát szimbi|u.. Fáradtsá.zö|dségfogyasZása). |e|ki á||apotunkra.nl^tÁne. sa|átában sok Téves kenységét Ürességet vesző. pirospapriká. A pozitÍv nem tud koncent.250 g zabpehe|y ésserkenti pi 300 mgos adagot. s mindésegyes óvjaa bőrt. őro|tnapraforgómagot A zö|dségekben|évó torságésa temperamentum a sejtosztódást.és kés|e|teti Íontos Íehér színű éte|ek min{artalmú.(eZ fedezi350 g pirosgyümö|csvagy erós csontokésa fogakeIképzelhe. a kedvenc állapototkönnyebb jó| zúdÍt g tökmag fedezi vas (. Aki inkább270g vörös len.l Szépség a napi szÜkséges gunkatspenótta| és zö|dborsiva|úz. @ 4 Pu.A DGE vé|emá halhús árta|maktó| l Egészség terme az antitestek erŐsÍtik az immunrend. A szépségvédő fedezi. síny|i is.za a teljesítményt. nye szerint a szervezetneknaponta ezek bóve|kednek A zöld ételek is. szögezi dését Vezethe' kÚrázónak. a zsír magaskén. A vi|ágos húsÚ eszik. ráncosodást.ben ta|álhatóE-vitamin kielégítheti) már 60 g brokko|i |etet l Lélek sejtvéde|emrol.. visszatér aé éte|ébe. Íontos gazke|| fe|e|ős enzimal. éshason.mottartalmazi hozzáva|okka| terme|éséét1 dopamin I Lélek . Táp|á|kozástudo a tekintetét. ame|yjavÍtja s beÍo|yásolja a kör.a krómegyensú|y a receptet a termá dagÍtani Kiegyensú|yozott A színterápiában az idegnyugtatihatá.. szerepetjátszik a réz. una|mas védi a bórt a káros végte|enbe A Gvitamin a kén).ésvédik (sajt' kalciumné|kü| eIegendő A piros éte|ek.zavarátugyanise|sŐsorban szín. mök és a haj ál|apotát. Az szelénben |enneszÜksége |ésében indíta. ható Gvitamin joghurt. to viszsza. Ebben gi kedve..rvrv' . rákmegelőző a nyugtatja az idegeket.9 mg A-vitamin-szükségletet. öngyógyÍti fo|yamatokat ji ta|á|.mert szintésaz idegrendszer lóan hatnaka zö|d éte|ek 1. fÓ|ke|ti a szere|mi hogya fehér o \- z Z J @ I U) I N LIJ F \LU 98 1 ésa sza. gíti AZ arcratettuborkapako|ás a bőr UV. aközér.I F E H E R a hajgyökerekbe közvet|enÜ| fejtiki á|dásostev+ l Egészség be.A fehér 'jelhetjÜk A szervezetben a magnézium vitaminhoz. szert. Az idegrendszeri posztóra'' védia bórt az a bőrszövetekben.ségletet ez a vitaminugyanis rintmár50 g avokáditarta|mazzaana.piros szok egy részeká|iumhiányra A DGE a kifaku|ástó|.100 a napi 14 mg ma.szintén képe. A bennÜk a szívet. stresszhormon rá|e|het akciókat:az adrenalin A biotina haj és a bor szépségápo|ó L l Szépség terme|ése mindig a magnéziumtartasejtekképzó fe|gyorsÍtja az Ú.é|munkás'. s Ugyan az anyagcserét.

.-_-_--:. Természetes hormon mentesgyógyszerkészítmény Barátcserje* 5 gyógynovény _ .W minőség: BNo l095 Garantált Recept nélkul kapható a gyógyszertárakban 6 I -zt/ o ! o n =_\_ ] 43l89 34.llD Harmonizálj a a felborult menstruációs ciklust Enyhítia menstruációt megelózó tünetegyüttest (PMs} kenységét.^l .8.) "T*.7- .ffi & lart // ry # # YE # .1117 BUDAPEsI NÁooRrlcrT U.*--t'-:-:-1. GYóGYsZERÉSZÉT! .E ÉP FSZIl' .HU SCHWABEHUNGARY KFT.'--:--l h Mastodvnon :. SCHWABEHUNGARY@T-oNLINE.biztosÍtja azosszetetthatást is alkalmazhato Hosszantartó terápiára -' /rtrN .\ . +3ó o o A KocKÁZAToKRóL És A MELLÉKHATÁsoKRóL ELA BETEGrÁlÉrozTA oLVAssA VAGY rÉnorzzE MEG KEZELŐoRVosÁT. fájdalm át (M astodyni a} a a me lle k érzé CsillapÍtj gyógynovény hatóanyagÚ./ .

Healtl](are deliqned hV natuÍe ' t': ? szublingvális tabletta Homeopátiás gyógyszerkészitménv Engysto16 I f törekvésének serkentése inÍ|uenza ésmás.Distributio Pn artner -Heel rt. csókkentve Íertőzések súlyosságát. e|ősegítve a gyógyu|ást ' telmészetes hatóanyagÚ készítmény Recept né|kÜl kaphatóa gyógyszertárakban! A kockázatokról olvassa e|a betegtájékoztatót. ésa mellékhatásokról gyógyszerészét! meg kezelőorvosát' vagykérdezze . Az Engysto|CI tabletta hatékony a slervezet öngyógyító járó |őua| vírusÍertőzés esetén: . aktivá|ja a vírus okozta a szeÍvezet öngyógyítómechanizmusait.