FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszonális kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség különböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiányából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyiségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i zavarai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevék e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó képzés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy speciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírások és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszichológus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasznosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .I.

s z e r v e z é s . hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora.az. matok irányította fejlődés beindulása. meg. az olvasástanítás. az erőltetett rátanítással. a m e lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. az életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. hiszen a belső érési folyaelválaszthatatlan fogalmak. a korrepetálással. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az iskolai k u d a r c o k a t . a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. pl. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . környezet n e m a v a t k o z h a t be. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 .tranzakciója . hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. n e m szubjektív vélekedések kérdése. han e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. a gyermek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a tanítás. A belső érés és a környezet kölcsönhatása .A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. folyamatos és időben e l h ú z ó d ó . lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g azzal a környezeti ráhatással van összefüggésben. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . a túl bő t a n a n y a g o k . Az. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közéletet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. és az alapfogalmakat lehatárolnunk. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. ami a fejlődést ténylegesen m e g h a t á r o z z a . fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása.

a függőségre törekvés. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. a befolyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . ismerni a fejlődési fázisok lényege. A fejlődés soha nes vonalú. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a genemeghatározott Az ép irányításával optimális végbe. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . KJ e s e t é b e n 0. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszichológiai A befolyásoláshoz. lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . .a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését.6. mintha netlen". ( P o r k o l á b n é . a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak.. minden képességre egyformán kiterjedő. nem jelent egy egységes. 12 13 . tehát za m e g . . s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. a m e - rendszert.) fejlesztése szempontjából. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. D ö n t ő a m i k r o k ö r n y e z e t hatása. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. C s é p é Valéria. A fejlődéslélektani kutatások olyan életkori sz. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogalgenetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . N e w m a n n ) .53 az egybeesés.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. ki. fokozott é r z é k e n y ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) .elméleti elgondolások . B o w e r ) e r e d m é nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. érési folyamathoz. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet hatékony. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . . az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogékon y a b b . a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e ingerek.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. mint az érzelmi vagy a szociális fejlődésben. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c .8. de talán s o h a s e m lesz ugyanolyan m i n ő s é g ű . A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. (Flavell. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési útmeg: „. lehetséges. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. csakis kell sajátos speciális kör- hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egyeA fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ideig tartó g y a k o r l ó szakaszok. m o z g á s . 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. s hogy m i l y e n n é válik. amelyekben az egyes pszichikus funkHa megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az idegEzek ún. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitációval. W. a fejlesztésre. . Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmazN e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . fejlődést meghatározó tényezők . P a p o u s e k . A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az öröklés befolyásolja. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k .egyes területeken lemarad a fejlődés. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. .k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . hogy EJ e s e t é b e n 0. F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak.más-más i d ő p o n t b a n . N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó .akasz. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősége és ö s z t ö n z é s e . fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. 1999. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjáb a n . h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre.ugrásszerű változások figyelhetők m e g .. testvérek e s e t é b e n 0.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . Gartner. p e r c e p c i ó . egyetöretlen fejlődésmenetet. beszéd stb. Itt az öröklődés irányzatai és körközött n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. érési (inkubációs) szakaszok. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. afejlődésben. Gessel. A környezeti fellételek illesztése az.

a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége. a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonatkozóan.a tantervi funkciókat.1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű eltérés m e g á l l a p í t á s a . vagyis az ú g y n e v e zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . Az o p t i m á l i s fejlődéshez. h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichikus funkciókat.3 . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása. B e n d e r .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t .szükséges. Feltétlenül s z ü k s é g e s . A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n .alak-. keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsajátításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 .az a l a k .h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s .okat Ezek beválás .B . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos pedagógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . forma. zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva- sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. Az indultunk ki.a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . így az alábbi kérdéauditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a .M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók . a gyermekeket normál Mindezek soroljuk. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsastruk- a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a . (A szociális és tárgyi feltételek megléte. A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s .6 é v e s g y e r m e k e k n é l . és melyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . ellenére akik ép értelmi övez. a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a .struktúrák . Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavartalan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs.Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö zökkel? . . tervezett foglalkoztatásával azok gyako- . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. . . . Diszlexia P r o g n o s z t i k a .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását.struktúrák .. mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k . újratanulása. (vizuális diszkrimináció) alábbi területeit: . alapján játításához A tényleges le iskolai az. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. egymásba átlegyen a sekre kellett választ keresni: . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával .fejlesztés .etbe sorolható. esetenként Tanulási zavarral rendelérkiemelkedő. fordítható. a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt.T e s z t és G o o d e n o u g h t . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. . a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek.T e s z t . Frostig-Teszt. mivel haz á n k b a n ma is évről küzdők keznek. Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e .a helyes téri irányok felismerése. a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az.e m b e r r a j z .érhetjük el. Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is.a Gestalt látás.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e .6 és 6 .M e l y p s z i c h i k u s funkciók . A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t .o l v a s á s . . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett. A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt. az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.

A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. mint a betűk. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . a téri irányok megítélési nehézségeivel. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. szótagok felcserélése. A norm á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . S z e r v e z ő d é s e . 1986). a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. A fejlődésben iránya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t .h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. a t h a l a m u s két oldala. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. 1985. a m e l y e k a Gestalt-látás. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi\ olvasás. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. a n n a k hangja is van. olvasástartása. szavakat. kisagy. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt különböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. betűk. 2. . Kósa. a/b. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . hogy az a tárgy. b) Az e g y e s b e t ű k .az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t tekintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r előforduló olyan típusú hibák. legátlása is hozzátartozik. agytörzs és gerincvelő. k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . bazális ganglion. d i e n c e p h a l o n . totális érzékelő apparátus gyerm e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. Balogh. . M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . kooperációját. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. vagy s z í n ű e k . agytörzs. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. gerincvelő. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o .vertikális: agykéreg. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . hogy reagál az egyes ingerekre. P. e) A d-b. a kéregalatti struktúráktól a m a g a s a b b szintek felé halad. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. erős színei. a szem-kéz. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. a m e l y a v i z u o . r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . integrációs zavarában keresendők (P. amit fog. J. I. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. észreveszi azokat. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integráció szakaszából. olyan s z a v a k felcserélése. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. m e g t a n u l t betűket. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. é r d e k e s tapintása. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k zavartalan lefolyásán múlik. 17 . az információk térbeli e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak.m o t o r o s funkciók fejletlenségében. írás beszéd jel III.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúlyh o z ) a fölösleges. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . koordináció. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z g á s o k segítik e l ő . a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. Balogh. h o z h a t ó összefüggésbe. az iránytévesztéssel. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. figyel rájuk. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolását j e l e n t i . ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. a térészlelés h i á n y o s s á g á b ó l . vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . h a m a r rájön. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e .).gyermek. II. s z á m o k fordított írása. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat.

Életkori homogenitás egyébként sem biztosítható. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a .1-7. 2. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő eljárások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. h o g y a 7 éves életCélszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e .lakóhely szerint: fővárosi. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. 2.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erősítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . b) 6. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fejlettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba.6-7 évesek. Igaz. kb. d) 7. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezeknél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. . de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l tap a s z t a l h a t ó . kapott .7-7 éves. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. figyelem vizsgálat.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. az orientációban m u t a t o t t gyenge eredménv. és V. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskoláa leggyen- minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. b) A Frostig tesz. 1. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. ö n m a g á é r t beszél. ha a korai szűrés alkalmával regisztrált .6 éves. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. 18 19 . Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. Alkalmazott módsz. a 7-7. Az a tény.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. . Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichikus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése.6 évesek. E n n e k további fejlesztése. vagy a 7 évesek életkori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. c) 7. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. nagyvárosi. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. azzal a törekvéssel. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. a forma-méret-részegész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. falusi g y e r m e k e k csoportja. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a potenciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó .t II.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t befolyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. hiszen az.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. városi. része. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájának célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. a p s z i c h é s alk a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze- rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. Pl. í r á s . Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z .5 évesek. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. a fejlesztendő korosztály specifikumai. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . kor az optimális időpont az iskolakezdésre. s m é g 8 éves g y e r m e k is. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l .7-8 évesek. M i n t á n k ban alcsoportokat képeztünk: . n e h é z feladatot ró az első osztályok p e d a g ó g u s a i r a .

Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z hatjuk a t a p i n t á s o s . transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. Az alaklátás . Bruner nézetei a reprezentációs-szintek fejlődéséről.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü- ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. Ikonikus .nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. Bruner értelmezésében a emelnünk: .s z t e r e o g n o s z t i k u s . ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s form á b a n adott. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. szimbolikus forma. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. A 4 .5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e képesek tapintás által. A reprezentáció-leképezés képesség arra.Gestalt .képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. a struktúra újraszerveződése. az. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . .ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet tanítani. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a különb ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. a moztevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszászerepe sem. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. fejhanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. A 3 . egyensúly egy m a g a s a b b szinten. alakítjuk a lestsé-a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és perc e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. meg. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki- 2. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képességstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. mint a k é p z e t n e k . jai. . hogy e g y r e fejlettebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. azáltal.1. rész vagy e g é s z ) . A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nélkülözhetetlen. szelektálva és átalakítva azokat. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. a m i k o r a g y e r m e k m á r képes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. valamint az észlelés. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. kapnak Pl. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. E z e k szerint pl.szerepét.ikonikus . beépítsük. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 .cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é hez. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . Altalános és foenaklív. s e n n e k a két reprezentációs f o r m á n a k a képi . a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypontcélzott fejlesztésükkel a testséma A több terület tafejlesztése általános Ismerekitüntetett szerepet befolyásolható.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létrej ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. p o n t o s a b b á teszi a képzeti s é m á t . hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információkat: m e g t a r t v a . a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. mozgáson keresztül térirányok kialakításához. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonylagos egyensúly felbomlása. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . A 4 . h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. Flavell h á l ó e l m é l e t e . vagy téri sémával helyettesíteni. ikonikus. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. Az integráció k é p e s s é g arra. Az értelmi fejlődés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. -a kognitív térkép . a m e lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. A képzetek a tárgyak helyett. segít a beépülésben. ezért a beszédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. el az.

analitikus. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe.a z oldaliság . z ó n á i n a k kialakítása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. biztosíthatjuk. az egyensúly. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. az e g y e s részeket m á r felismerik.a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. f) A m o z g á s . b e m o z g á s a .a halott (auditív). fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. b e m o z g á s a . 1973. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. vizuális es verbális rövid memória fejlesztése.a f i n o m .m o t o r i k a fejlesztése. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szinten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja.lateralitás alakítása. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. . a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s feladatok e l v é g z é s e során. így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékenyrealizálhatónak egyidejűleg. Míg szintjén (nyelvi) az akkor repenaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. " ( B r u n e r . 3. A térészlelés kialakulása. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l .függőleges-vízszintes. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvetően a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . A fázis végére egyre több tárgyat tudnak c s o p o r t o s í t a n i . . az ikonikus repr e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. 3 2 8 .a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyítottan. .e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. é r z e l m e k által befolyásolt. szín és forma szerint egyidejűleg. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. Ebből következik. . k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. mozgás testséma vettük komplexitását. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . 22 23 . módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív periaz intrinsic életkori sajátosságait. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kapcsolat révén a s é m a helyessége. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s .a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . torz asszimilációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé zavarja őket.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o latos kifejezések beépüljenek. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. finomítása. kategorizálni nagyság. szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. r i t m u s á n a k .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kísérője a verbális tudatosítás.biztosítja. speciális m o z g á s o s feladatok gyakoroltatásával.a n a g y m o z g á s o k pontosítása. a m e l y : . b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koordinált i z o m m ű k ö d é s . az egésszel való összefüggés nélkül. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . . a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. 0 . Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. méretek m o t o r o s alakítása.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . Míg az enaktív szakaszban a múltbeli esem é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. . vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . elülső-hátulsó -. Az a adott sémarendszer gazdagítása. a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására.

de a 4 . méret. ritmusa.m é r e t m o t o r o s kialakításával. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . egészlegesség észlelésének alakításával. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . zal. időjelzések. iránya. térbeli irányok.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test- l. nagy m o z g á s o k k a l téri irányok. Mind a prevenciós. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. járás. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . rajzolással. o s z t á l y o z á s . tudatosítása. alapszínek. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y végb e . térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. (Vizuális-tapintásos. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. kirakása. a napi frissítő testnevelésben. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgozása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g levő rizikófaktorok. vizuális időrendiség és rit1. A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. 3. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszonyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. pa3. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . A szabad j á t é k b a n . E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis tapasztalatokra t á m a s z k o d v a . nevelési terület programjában kapcsolódva. tevétest alapkoordinátáinak . méretek. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formáka l a k . E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. irány. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. sz. m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. ruházat. k ü l ö n b s é g és ellentétesség. m ó d szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. formaalakítás m o z g á s s a l . 4. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . m o z g á s f o r m a . alapformák megjelölése. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . vizuális-auditív. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . M e g a d o t t formák. 2. Szem-kéz. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . Aradi utcai ó v o d a 1. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással.személyi zónáinak . A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. hasonlóság. K é p e n . 4. Nagymozgások fejlesztése: 2. hogy a korai fejlesztés e r e d m é nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . vizuális zártság. m a g á h o z viszonyíthatóan. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . A 2. t e m p ó stb. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. állás. m o z g á s o k k a l .kialakítása: a test függőleges és vízbális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. az o l d a l i s á g . szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. ez állt fejlesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. egyidejűleg megismerjék a n n a k verbális kifejezőjét is.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté- sével. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. festéssel. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanévben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával.m o z g á s o s feladatokkal. fel-. verbalizálással. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakoroltatásával). IV. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. a vizuális m e m ó r i a fejlesztésével. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a nevelési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. ker. legyen az testrész. gyurmázással. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. lábrajzmus felismertetésével. A téri v i s z o n y o k a t kifejező verTestsémafejlesztés 1. térbeli helyzete változik. rajzon felismerni a test részeit. de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. 24 25 . 3. helyzetek. 5. A d o t t tárgyh o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. építőjátékokkal. n é v m á s o k ) . c s e l e k v é s e k kifejezése.

Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k tekintik a spontán önindította mozgást.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió- Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. saját testünkről. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevékenységi f o r m á n keresztül . H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű értelmi fejlődést. Hároméves rányos massá téve. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk.s g y e r e k e k n é l . S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ért é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n .n y e l v t a n és s z á m t a n tantárgyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszic h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . 5 . A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. A g y e r m e k e k szám á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. irányítja a szocializációt. A fejlődés üteme egységes.lehetséges. h o g y a kisiskoláskor az ún. de egész folyamat. A gyermek küzd az önállóságáért.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. k é p e s elfogadni a m á s i k eltérő szándékát. M a g d a . M a r t o n L.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő törekvésekkel. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. „ á t p á r t o l á s " időszaka. . m i n t a serdülőkori énfejlődés. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s .A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagym o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. alakul ki szocializált ÉN. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. testséma. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. észleléses területek. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n fokozatosan). V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a hatékony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . m o t o r o s aktivitást. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . fejlett az ÉN. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz- za meg az önfejlődést. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t .mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. Méreitől tudjuk. a k o m m u nikáció is. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. . véletlen. . Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyanolyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. hatását a szociális fejlődésre. és a végén. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D .e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . kérdezhetjük. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. testrészeinkről. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. olyan lesz szocializált. 26 27 . v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. bel- esélyegyenlőséget. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. és a szociális közeg erre adott szabályozását. kompetenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. hiszen iskolára hátalkalhelyzetű. a kísérleti szakasz közepén. hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . h o g y ha b e csukjuk a s z e m ü n k e t . h a n e m a saját testről is kialakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. az Oseretzky. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funkciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. minősítését. Társas helyzet. az éntudat kialakulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma.

ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. . alakításában"). TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. taktilis. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az önkontroll funciómak. az é n f o g a l o m hordozója. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. ami a proprioceptív . hogy a m o z g á s o s viselkedésválaszok b ő v í t é s é v e l . h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a .a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. s z e m . s ez a testséma. A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat.é r z é s t (azt az érzést.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL .a kialakult t e s t k é p . E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . főbb feladatkörei egyben alapo- zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. s ilyen formán a m o z g á s s a l egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) .kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k .kialakul a k o g n i t í v t é r k é p .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kontrollt e r o s t t o . vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ról stb. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulását. A s z e m . rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. s é n k é p e pozitív lesz. k i b o n t a k o z á s á t . b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. . Pl. a j ó l kivitelezett gyakorlatok a testrészek feletti uralom. viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. lesttartás e. . m i n t a fejtartás. A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '.ső szerveinkről. - TESTTUDAT . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. TESTKÉP-ÉNKÉP 1. hiszen ö n m a gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei.k é z . vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . p s z i c h o - szociális.l á b koordináció fejlesztése. feszítés. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-.haplikus a vizuális 3. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k .az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrendszernek. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük.

SONSROEM (1966): In: Bruner. Budapest. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kognitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére.): Gyógypedagógiai alapismeretek. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . Budapest. J. 239-278. L. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. J. Budapest. Vol. BRCNER. S. Fejlesztő Pedagógia. Alex Typo. Budapest. új m o z g á s f o r m á k kiprób á l á s á r a késztető. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l .k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erőfeszítéseket erősíti. IRODALOM BRUNHR.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . FLAVELL. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. a meghatározott testrészekre koncentráló feladatok során (adott testrészt érinteni. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. 180.kialakításában. b) F. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. Iskolapszichológia. Iskolapszichológia. (1973): Process of Cognitive Growth. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. H. Budapest. Volán Humán Kiadó. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. a fejlesztés perspektívái. hiszen a m o z g á s a d o m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. 208. 4 . (1982): On Cognitive Development. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. amely a f i g y e l e m . a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i .4 5 1 . Educational Development Programics London.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . Tankönyvkiadó. 71-84. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. Gondolái Könyvkiadó. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . testesség. E.a m o z g á s b a n . 13-40. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. E z e k elősegítik a testfogalom kialakulását. Medicina Könyvkiadó.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . (1966). Róma. Eötvös Kiadó. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. In: Turner. Magyar Pedagógia. feszíteni. ellazítani stb. 53. J. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-értelmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. 713. REINARZT. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó .) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását.m a g a s s á g . 55. (1981): Az értelmi fejlődés. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. így a mozgásfejlesztés során a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szám o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fak a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. 4 4 3 . az én j o b b elfogadását. Vein-Miinchen. ELTE Kiadvány. Child Development. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. AYRES: Az integrációs folyamat. New York. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüggései. Pedagógiai Szemle. 9. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. John Wiley and Sons. SCHENK-DANZINGER. 97-114. m i n ő s í t é s e . Dortmund. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . S. Studies in Cognitive Growth. Budapest. Gondolat Könyvkiadó. Iskolapszichológia. A. In: Illyés Sándor (szerk. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. szem-haj színéről stb. a u t o n ó m i a . Iskolapszichológia Tudományos Fórum. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. összehasonlíthatja . BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. c) H. M i n t a cirkuláris reakció . A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . a testfelszínről. ISSBD Kon- ferencia.kipróbálhatja énjét társaival. 17. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. J. (1974): Új utak az oklalás elméletében. a) A. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány.k é p . emelni. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e .a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . 186. 1-10. S. ELTE Kiadvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a.az é n . J. 89-94. Budapest. 30 31 . J. REINARZT. Pedagogik der Gegenwart. 837-845. 4. 176-226.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. a környezettel való k a p c s o l a t á b a n .én-határai a fizikai és a szociális térben.

Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egyaránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . j á r á s m e c h a n i z m u s á nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire.d o m i n á n s m o z g á s o k . o.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . H. 1986). és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak.s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . szülés alatti és utáni á r t a l m a k . E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson keresztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . „ k i t é r í t h e t i k " . a j á r á s e m b e r i . h a n e m azonnali fejlesztéssel .olyan helyzetnek tekintették.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. 1963). & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . 1986). Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e rükről ( D e l a c a t o . Ayres.a 2 0 . p s z i c h o l ó g u s o k . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . Tobis-Loewenthal. o.D é v é n y i É v a és mtsai. g y ó g y p e d a g ó g u s o k . idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . S P E C T ) a 20.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. az „ ö r d ö g i kört".e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . e l e m i m á s z á s . P E T . K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értelm é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfejlődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . o. vírusfertőzések. jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthatják. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . a z é r t e l m i . G.m o n d j a D e l a c a t o .m á s z á s . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetekkel k ö t ö t t é k össze. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . hüllők. 1986.s z a b á l y o z á s h o z . m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. valamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . Temple Fay. aki megteremtette az „elemi moz- AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. állás. elemi j á r á s . Delacato. fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. M R I .). A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. 32 . hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végighaladása. Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsíthatja . G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megértés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. 1986. funkcionális M R I . A g y e r m e k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k .és terápiát. Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é lyeztetett funkciókat. m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a világszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ismétlése. terhesség alatti. lefelé rug a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . m á s z á s . h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. h o g y az agy sér ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. Ezt az elméletet. a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . száz a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. 37. és ezt felhasználva bevezette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . mi kifejezetten elvetjük. 1986. M ó d s z e r é n e k célj a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . C. 82. a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l tatása . vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á lis s z i n t i g " ( K a t o n a . csak a k k o r v á r h a t ó . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. 9. legősibb . szövettanával.m e l y e k a n o r m á l .orvosok. Az 1940-60as években m é g feltételezték.kúszás. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . 1986). elsősorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot.33 . A m á s i k Katona m ó d s z e re. a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n .megelőzi a k é s ő b b i . M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elveikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. m a g a t a r t á s b e l i . míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetekben nyilvánul m e g . és igen sok ismeretlen. Vojta felfogása mege g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . mely a fejlődés a k a d á l y a is e g y b e n . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . 1999). hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét.az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l képlékeny . E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe.vezet helyes i z o m t ó n u s . és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona.). i d e g r e n d s z e r . b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok . D e elméleti m u n k á s ságuk azóta m e g h a l a d o t t . m i n t a h a s o n l ó s á g .közvetlenül születés utántól . m e l y a m o z g á s o k h o z szükséges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t .AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . E r r e k é s ő b b visszatérek. Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . a k ú s z á s a hüllők m o z g á sának felelne m e g .). folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). Schilling.i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak.j á r á s . t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere.

tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . h ó n a p t ó l a 12. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z .g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. agysorvadás. V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . kúszás . Következtetésük. írásra. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. E z e k a m o z g á s m i n ták n e m reflexszernek. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t .járás). a testtartás-látás integrációja itt alakul ki. vízfejűség. 2 0 0 0 . Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ciakialakítás s t á d i u m á i g . de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . 1985-től) változás történt. D e l a c a t o azt állította. kéz. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s mintára. kétfüles együtthallás. Ezután alakul ki ( 3 . j á r á s m á r a 2 0 . 4 tárgyakat tartott. a g y h á r t y á k közötti bevérzés. az oldalismeret. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agykérgi) lény lesz az 1. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. olvasáskészség tökéletességéhez. hogy a kúszás. ha a gyerek csak feküdni tudott. aki felfedezte. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. és egyedül is képes lett rá. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. ez a halszerű lét kb. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. Azt állítjuk. K ö v e t k e z ő . vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. a kézügyesség-gyakoroltatás szintjén -. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . k e r e s z t m i n t a szerint jár.o l v a s á s . hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. a m e l y agyterület vezérli.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . h ó n a p i g .18. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . A kizárólagosan e m b e ri. a t ó n u s o s nyaki reakciók. Az emberi m o z g á s kialakulása minden újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. majd m á s z á s . de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . és n e m is ez a tapasztalatunk. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. magzati héten kiváltható.erű szint.). agyvelőgyulladás. ábra).í r á s . s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. h ó napig. állt. és a b e s z é d r e n e m lettek bátorítva ( D e l a c a t o . héttől tart kb. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. ül. m e l y n e k hátterében é r e r e d e t ű daganat. felültetés (ún. f ő e m l ő s ö k b e n sem. évig) az agykérgi e m ber. a testséma. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . évtől 7. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ribb funkció.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . 16 hetes koráig tart. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. a kisagy ősi része. mely a kétéltűek m o z g á s a .és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . hogy t u d h a s s a n a k . m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agykéregig. ezért az idegrendszeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . írásban.é r z é k s z e r v i fejlődési soron. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fejl ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést.tehát a rajzkészség. a 6. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hibákat. csak aztán építhetünk rá g y ó g y í t ó olvasással. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. írás-. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. a beszéd-. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendszere éretlen. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. majd j á r á s . írás és olvasás készsége.ülés). o. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. a k k o r úgy teszek. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n történik (pl.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . és azon a szinten élő lény lesz. 1986). az olvasni s e m fog t u d n i . Ez azt jelenti. m á s z á s . (Pl. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit ráépítek. elégtelenül szervezett. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. járásnál két lábát használja. holott beszédterápiát n e m kaptak.m á s z á s . hogy van egy. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használja lábaitól függetlenül. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd.2 9 . a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s tól 9 éves korig. ez a 20. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő ing e r h e l y z e t e k b e n . és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. 12. Delacato azt állítja. leomlik. 1963). és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlődési sort. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) .és l á b d o m i n a n c i á t . 5 9 % . Mi n e m ezt állítjuk. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. földön c s ú s z á s . M e r t a készség velünk születik. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). bár ez is fontos. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t járni. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. év . Humánspecifikusak. m e r t idegrendszere. és csak az e m b e r r e jell e m z ő . ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . a 6. T e h á t D e l a c a t o szerint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. h ó n a p körül. h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. ez a híd szintje. csak az e m b e r r e j e l l e m ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. E r e d m é n y e i k a m o z gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b eredm é n y ü k : a g y e r e k e k közül. l e b e g ő ültetés).

1990-ben Kulcsár Mihályné fej- lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesztéseket. e g y e n s ú l y . n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . jobb-bal ismeret.h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül.törzsdúcok próbálja biztosítani. a tartalmi diszgráfián semmit. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt .d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g .e h h e z hozzátette az összes olyan m o z g á s t .r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. úgy szoktuk m o n d a n i . v a l a m i n t fejlődéstani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogyatékos gyerekeknél. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett orvosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. K u l c s á r M i h á l y n é .j á r á s . k e r e s z t m o z g á s o k stb. E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .).ívj áratok B) D . Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „piros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l .felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb. vagyis a teKatona ábrája nyomán I. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. h a n e m a térben. P o r k o l á b n é .gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. pl. Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a .pl. P l . Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pedagógia g a z d a g tárházával . az alatta levő szinteket kell A .a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alapjait adja m e g . F . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtago k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . életében fontos: fejemelések. hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatai. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése.thalamus H .m á s z á s . Afejlődéstani-fejlesztés szemlélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . j á r á s v a r i á c i ó k . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. 1987. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. E z s z e m l é l e t é b e n m á s . h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesztéshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . Kb. E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. testismeret. 1997) . Az.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros eseteknél. A y r e s . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. H R G . P á r év m u n k a után derült ki. vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. felülés. A l a p o z ó T e r á p i a stb.I . h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . H. m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k .kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . r u g a l m a s s á g . M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. E . diszfáziás g y e r e k e k n é l . hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. 1963). i d ő b e n való biztonságos t á j é k o z ó d á s .f e l e g y e n e s e d é s i . mely a h i b a szintjén gyakoroltat.

A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. toporgás. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. Farkasné Murányi Márta. Kulcsár Éva. ugrókötél. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folyadék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás.. elöl-hátul. Tóth Péter.. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . hintáztatások h a g y o m á n y o s . libikóka stb. az időzítés és ütemérzék. Tar Mónika. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. Tóth Ildikó. és H. amennyit m e g k í v á n . fordulatok. 5. és r e n d s z e r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . Egxensúlygyakorlatok: statikus. Bodai Ágnes. felülések j á r á s és változatai. Földi Rita labdagyakorlatait. Sütő Csaba. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. légző-fegyelmező gyakorlatsor. Gondiné Dobó Anna. H. 1999). külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gyakorlataira (fejforgatások. szem.: majd minden „ e g y s z e r ű " kéz. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . m á s i k dobol stb. D i a m o n d . Petheő Erika. Rugalmasság: ugrások. fóka. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja.. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. Stocker Eszter.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. forgó. T ó t h G á b o r kid o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figyel e m z a v a r o s gyerekek eseteire. labdagyakorlatok. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelőg y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. forgások. Wimmer Zsuzsa. 4. m e l y e k a fejlődés során megjelennek.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. Nagymozgások: fejemelések. Vincze Helga. egy helyben szökdelés. guriga. taps test előtt.. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. egyik kéz simogat.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . a „keresztezettséget": pl. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. Burkusné Szenász Ildi. Alapötlete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból.. átfordulások. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. Frankó Mária. Pócsi Orsolya. körrajzolás stb. Némcthné Márk Julianna. vég i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. Bors Ilona. Palcsó Julianna. állás-törzsegyensúlyt. Szabó Csilla. Breinmann Erzsébet. Manolakis Ági. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. nyakizom-erősítők. E z u t á n telepítjük a kéz. 2. és „ e g y s z e r ű " kézgyakorlatokat. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. Mi eredetileg azt hittük. a trampoline-ról. á l l a t u t á n z ó ügetések. melyekkel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. testtel végzett ritmusgyakorlatok. csak aztán a földön. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gyakorlatok. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. Váradi Ildikó. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . „igen és n e m " integetés stb. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D .és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. pl. ahogy kívánja. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. Göttlinger Gabi. az egyensúly. ha teljes volna. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. és láb külön munkáját. végtag. Bonczné Juhász Csilla. Elég. M á s . mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . fekve stb. részint egyre újabb. pörgések. Gyarmatiné Boksái Éva. l á b b o l t o z a t . ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . Gosztonyi Judit. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . és M. a k a d á l y o k k a l stb. Jordanidisz Ágnes. fejlesztette t e r á p i á n k a t . pl. 38 39 . A terápia jelenlegi. Esti Nóra. Kalapos Ilona. Bodonyi Miklós. Gergely Anikó. Stéger Andrea. M á r t o n . 3. Papp Zita. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatokat (I. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból átvettük Fodorné dr. Mándi-Márton Zsuzsa. gurulás. szinte lökést ad neki. Molnárné Nagy Anna. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k .b e s z é d gyakorlatok. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . mászás. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. Rozsnyai Henrietté. Radnai Zsuzsa. inkább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . talicskázás. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Dékányné Cseri Zsuzsa. kúszás. Szíjjártó Edit. 1963. Hofmann Ildikó. Bodonyi Anikó. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . de azt n e m fejleszti. Tamás Béláné. pl. egyik rajzol. ezen belül járásegyensúlyt. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . ritmusos beszéd és m o z g á s . A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából.t e r á p i a gyakorlatait. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. Sipos Zsóka.D é v é n y i E v a é s m t s a i . majd jelenleg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k .. Görbicz Katalin. másik ütöget. egy lábon.eszközigény"-ünkről. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. Csaba Mercédesz. Gacsályi Lászlóné. Burián Kati. Kunné Szörényi Katalin. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). Szerző Krisztina. Dr. K é s ő b b m i n d e n . végzett hallgatóinktól. Telek Erika. Kb. Diamond azt írják. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. úszás. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e .

VI. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesztése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. . illetve egyenrangú. Kulcsár Mihályné alapötletei nyomán. m i n d k é t kézzel.írja Nádori ( N á d o r i . harántterpesz.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. a m o z g á s s o r o k a t . tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. hogy a folyamatos. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á sok. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l .e z e k e t leépítjük -. Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k .). A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. a spontán fejlődés irányait követi: . k ö n n y e d végrehajtást elérjük. . és ez tökéletesíthető t ü k ö r segítségével. .és dinamikai érzékelése: a mozdulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. 1994).). i z o m z a t a feletti uralmát. betartva a fejlődési irányt: fejgyakorlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. a végtagok szétválasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n ..az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. o. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályozza a m o z g á s t . in: M á r t o n . Ha ez megy. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kritikus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összerend e z n i . sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti összer e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a radásának sajátosságait: . A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . elöl vagy hátul. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. proximálistól h a l a d u n k disztális felé. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. kéz: karlendítés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . erre m é g visszatérek. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt információkat. és biztos. ügyelve arra. a g y i d e g ) . ügyességét. a keresztezett ritmusos mozgások ugrással. . . old. 5 1 . 1976.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. v á l l b o k s z o l á s o k stb.a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. N e m tekintjük o l y a n eleng e d h e t e t l e n n e k .. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. a k e r e s z t e z e t t m o z g á sok n e m vagy csak alig. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . hogy látná. 5 1 . idő. h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőleges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . . j á r á s ellentétes kézráütéssel. váltott függőleges karlendítés test mellett. 8. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot.D é vényi É v a és mtsai. . Kézdominancia kifejlesztése. ^ 9. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e .D é vényi É v a és mtsai.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . vízszintes k e r e s z t e z é s . És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . az fegyelm e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . T e r m é s z e t e sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. m a l o m k ö r z é s .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á sokhoz. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n .a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . állóképességét. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. Pl. l á b t e r p e s z . u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. kiválasztja azokat az ingerületeket. 1994). a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . IV. . Ez a speciális. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt.speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i .. és terpesz-keresztszökdelés. M i n d e z fejleszti az integrációs. m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . 1999.a nagy.a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . a rész.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á lyozó areákat. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. 6. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni.m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . 7. 1972. A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. pl. M a r t o n .z á r (ez a vízszintes síkban van). és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . 1999.

ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . m i n t h a két s z e m m e l látna. mert a fenti leírás olyan. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . mesélés vagy szövegfeltájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g .papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. Gestalt stb. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. h a r á n t t e r pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. ujjismeret. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. az agya ezt nem érzékeli. hogy használl-e. síki d o m o k u t á n r a k á s a . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). órarajzolások. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . Szövegmegértést elősegítő játékok. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyított rajzolása. irányismeret: akár a testismeretet. 1963). Altalános szóban. 1999). Konstruktív praxis. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é n y e i n k v a n n a k . Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról.. sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. ül. nyaklazítás. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á sok. az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van.etfejlesztés: fejlesztése. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . evezést. futást. Emlékez. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . 12.s z ó t a g o k . de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincszakasz lazítása. 42 43 . ha igen. 2 1 . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. mint például a b e s z é d és az írás (Freund. háttér. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. 1990. k ö n y v é b ő l . 25. e l ő b b kialakítjuk. utána aktívan. A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. 20. 11. úgy érzékel. t e r p e s z . betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. Térben való mozgások. 24. jobb-bal. m e l y h e z nag y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . hallási.t e r á p i a . N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t diktálás u t á n . Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. m e l y e k e t mozgással . és a j o b b vezet a m u n k á n á l . V a l ó s z í n ű . A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . tárgyak stb. illetve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . Ha a p r e motor kéreg károsodik. T a p a s z t a l a tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. Freund azt írja. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor ajánlani szoktuk az úszást. biciklizést. utána csukott s z e m m e l .D é v é n y i Éva és mtsai. vagy anélkül.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. 22. mozgásutánzások. csukott s z e m m e l táj é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. n a g y f o r m á t u m ú bet ű e l e m tanítást. olvasás alapján j á t s z u n k . U g y a n c s a k napi 1 5 . érzékszervek látási. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . 14.. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . futballt. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . utána a tágas t é r " elvét. a betűformálással. először a saját test a k ö z p o n t . A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti.z á r . a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküveg e t " ) . 13. akiknél az írás alaki részével. melléklet). rajz. Kinesztézis gyakorlása. a v o n a l v e z e t é s s e l . közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelismerési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . A z e g y e s m o z gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. fej-. 4. é v s z a k o k stb.pontjairól h a n g o k . de mivel m i n d e n m á s lát á s é l m é n y e (fények. csukló-. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. akár a jobb-bal fogalmát.b e n n t a r t á s .egyre táguló . csak h ó n a p o k . de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. görkorcsolyát. mozgású gyermelyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. m i n d e g y i k külön aktust igényel. melyből kie m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. ritmusos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . szinkron és aszinkron (váltott kézzel). g y a k o r o l u n k . és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. g ö r d e s z k á t . boka. csípőízület. 18. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . kicsiknek logikai j á t é k stb. M á r t o n . síkban . ( M i n d ezzel együtt azt tapasztaljuk. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. 10. könyök-. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. 16. 3. 19. térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z közelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. 2 3 . szaggatottan zajlanak le. T e s t s é m a . de m á s mozgással is elősegítünk.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . térképkészítések stb. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . utána a k ö z v e t l e n tér. ütemet is ütve. 15.v e r s e k . Alak.) teljes.

diszfázia. n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. 29. ha diszlexiásak. Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. Mozgásos kat tanítunk be. . e g y é b labdajátékokat. akiknél m o z g á s . .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . .iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . két oldal m ű k ö d é sének szétválasztását. de terápiás sport.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . annál e r e d m é n y e s e b b e n .b a n s z e n v e d ) . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . m i n é l kisebb a gyerek. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. h a n e m testismeretet. 2 8 .7 5 ) .ü g y e t l e n s é g van. a g y o r s a s á g . . Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkalm a s . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küldj ü k .Dominancia megválasztásának késése . az állóképesség. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. mely az egyensúly.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyerm e k között. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u tatkozik: .h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . a súlylökést.és finommozgások) . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt. de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. ezért k i d o l g o z t u n k egy un. esetleg diszfázia gyanúja. szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fontosságú. 26.8 5 ) ugrásszerű fejlesztését lehet elérni. és ha úgy a l k a l m a z z u k .rek j u t h o z z á . Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus keresztbefogások. ritmusos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. . 2 7 . az ü g y e s s é g . a vívást. és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén.4 g y a k o r l a t e l e m ) .iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligenciájú.b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . a p i n g p o n g o t . belső és külső r i t m u s .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. „ A n y a n y e l v i . a kosárlabdát. . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. ezért r ö v i d e b b ( 3 . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o - A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . . számában leírtunk. a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S .POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlődése miatt. Óvodások 5 éves .Beszédfejlődési problémák (megkésett.) .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt.z e n e i diszgráfia kezelést". kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. diszfázia stb.

a fissura R o l a n d i elülső részének. vegetatív szabályozás . . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . a belső b e s z é d szabályozója. m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g .érzelmi. mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. mint a beszéd. diszlexia. Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. a látó. r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . fogalmi gond o l k o d á s szabályozója. olvasás. mely a terápia hatására az idegrendszerben létrejöhet. E r e t l e n s é g szempontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő .melylyel a külvilág felé fordulunk -. szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasztaljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. diszfázia. helyesírás. . ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egym á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. fMRI. a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akaratlagos viselkedés szabályozója.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) .m e g k é s e t t beszédfejlődés. A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l .s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . (2. a funkció m á s . a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o .feltételezhető értelmi fog y a t é k o s o k n á l . v a n n a k u g y a n agyi központjai. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . és csak azt nézve. t a r t a l m i diszgráfia . S P E C T ) vizsgálják. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a biokémiai m a g y a r á z a t á t ó l .m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . a figyelemért. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége.e c h o p r a x i a -. de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fognak ö s s z e " . ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . pl. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsége.II.vagy éretlen terület . E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T .és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. mely felelős az éberségi szintért .

c s o d á l a t o s . majd a felesleges sejtek elpusztulnak. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . stabilizálják a helyes kapcsolásokat. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . ugrálás stb. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . A feles s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. 4 1 . a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. sir*' V* |.s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z dulataival (pl. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . m á s z á s . oltványhajtá„átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k .a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik.D é v é n y i Éva és mtsai. a k c l o s o l e n c . a sérült rostokról új kollaterálisok. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . ábra). han e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . a nyelvi önkifejezés. .n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár.k é p l é k e n y s é g e . Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megjelölni agyterületet. a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. M á r t o n . egy idő után kiszelektálódnak. 1999. megerősítik.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . szelekciók útján történik m e g . 1986) (4. s + '§ •f S. A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. m í g m á s h u z a l o k . De ezek 48 .s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . laboratóriumának munkatársa készítette. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. 1979. elp u s z t u l n a k " ( H á m o r i . de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k .). 1976.). Hubel az emlékezet. mint a m e n n y i szükséges. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H.. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó val több idegsejt vesz részt. h a n e m a kapcsolódási l e h e t ő s é g e k . ábra Az. o. M á sik része lassú . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. ábra 3. M i n d e b b ő l látható. és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. ábra). m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 ..m e g e r ő s í t ő . a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . a tanulás.lehetőség is van: ha valahol sérülés van. új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. A kellő ingerrea k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban .

in: M á r t o n . 1999. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási képességek fejlődését. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. M á r t o n .ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. n é l k ü l e n e m létezik.). " (Schilling. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . 3. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. c a u d a t u s ) .D é vényi É v a és mtsai. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . . 1980. futás. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biztosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . lentiformis).vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. De u g y a n e z a folyamat.s z a b á l y o zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . gördülékeny voltát. helyzetérzés. p o n t o s s á g á t stb.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n g o l ó d n a k . p u t a m e n . o. 9. mint amilyen az anyanyelvi készség.L o w e n t h a l . a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. 1 9 8 1 .. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. testhelyzet.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). 9. fej. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alapj á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . .m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . futás.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás.és a r c i z o m . „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. e g y e n s ú l y o z á s . " (Hottiger. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . m ű k ö d é s b e hozással. Ball. M i n den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő összefüggése e r e d e t é n e k . b e s z é d ) " ( T o b i s . a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . pedál. o. majd az állandó korrekció a végrehajtás során. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. B a k o n y i .képezi a funkcióbázisát a finom a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus érzékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) .és t ö r z s m o z g á s o k k a l . e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel.a m o z gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatalmas összeköttetés-rendszerrel. Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratlagos m o z g á s o k indítója. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. beszéd) é p ü l " (Bakonyi. mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi.). átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás.D é v é n y i É v a és mtsai.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . Ha a kettő között eltérés van. hogy a g y e r m e k ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány.D é v é n y i É v a és mtsai. a ritmikus feladatok végrehajtása. v ö r ö s m a g . Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. 2. izom. T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. m a n i p u l á l á s . h a s o n l ó a n a h h o z . lásra épül rá. a labirint és a s z e m m o z g á sok + hallás között. mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é vel.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. mélység. A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indítják m e g . térérzékelés. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. . o. r i t m u s . s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . i z o m t ó n u s . A k o o r d i n á c i ó s képességek . Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. D e i t e r s . A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . a m o z g á s o k automatizálódását. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. szoros összefüggést. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. M á r t o n . 1999. hallás. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. m e l y bevallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . rúgás stb. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. Ez a külső-belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. . a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. 1981). 9. 1985. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét képezi. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykérgen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. ahogy a beszéd felépítésénél m e g f i g y e l h e t j ü k . irány-. 1999. (5. j á r á s . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. K ö v e t k e ző állomás a köztiagy. az i z o m t ó n u s szabályozója. o l í v a m a g . és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információk e l e m z é s é r e épül. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápiá k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. l e n c s e m a g (n. A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . és az automatizado első fő állomása. id. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t .

garat. Ez a tanulás alapja. 1980) 53 . tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatossá tételét.a gerincvelőben. Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű.Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . M e g e m l í t e m .az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. . majd a u t o m a t i k u s . funkcionálisan is. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . nyelv). . hídban és nyúltvelőben. E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s fejlesztésben. majd visszacsatol. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze.a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . . A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . 1. a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . . r i t m u s o s stb. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. a r c m o z g a t ó k . ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . ha egy m o z g á s t „az agykéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . szétszórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). laza. ábra). Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . motoros Br 4. E z é r t kissé részleteseb- premotoros cortex Br 6. K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű előadásában ezt tartotta a logopédiai.a k i s a g y b a n . ábra összeköttetései (Mumenthaler. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai végződnek: a) .a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. c) . az extrapiramidális rendszer funkcióit). az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . és az elképzelt m o z g á s t a lefutóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t .a fhalamusban. és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz.e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). sima gördülékeny. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. b) . rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gyerekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k .r ó l rögtön kider ü l hogy n e m volt az. lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s . és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k taníthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. 8.ahogy e g y m á s között mondjuk. h o g y kiemelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. Törzsdúcrendszer rendszeré- Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. Vajon az A l a p o z ó Terápia.

sdúcok kifejezés szerepel.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. érzünk. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgozásában. ábra). felidézi és kipróbálja őket. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. v a l a m i n t a fali lebenynek a szerepe. A gyerek. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. b i z o n y o s funkciókban a bal. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van.m o n d a t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük.) dolgoztatja m e g e r ő s e n . m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. és ezekkel újabb fogalm a k a t a l k o t h a s s u n k . 6. a u t o m a t i z á c i ó II. 1992. A kéregalatti hálózat a „szokás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. A hallott b e s z é d b e vagy olvasott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g .( a u t o m a t i z á c i ó I. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . mely a fonémák. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. és m o n datokat szerkesztenek. A m i k o r a g y e r m e k pl. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fog a l m a k a t . A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá- sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. ( D a m a s i o .) A b e s z é d o l y a n adottság. A kialakult kategóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. halánték- törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. 2. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. /. mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelentését" tároló k ö z p o n t volna. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . D a m a s i o . a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldolg o z á s á t (6. 3. akár a kéregalatti hálózat.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. vagy b i z o n y o s érzelmi állapotokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elősegítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g r a g a d h a t egy f o g a l m a t . g o n d o l u n k stb. egymásutániságát. A nyelv arra való. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . színét. De n e m azért. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlékképeket (például a d o l g o k alakját. ábra. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. a m e l y e n keresztül a szavakat . ( K e r e s d és lásd: 2. így tudjuk elménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és kéagykérgi területekben közvetlenül. de belőlük újabb szintet is alkot. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . amely a test és k ö r n y e z e t e között érző.vagy akár kézjeleket . m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . felfogunk. valamint egyes Ez a egy.

Frostig).. S z e m f e n é k és látásélesség ép. az Orvostudományok Kandidátusának. 2 3 .ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozduis alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. m o s t 7. hol m á s i k j á t s z i k főszerepet. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ző. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. e g y e n s ú l y a gyenge. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . Osztie Éva főorvosnőnek. m o z g á sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. nehezen érthető a beszéde. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. újabb és újabb szövettani. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. m a g a b i z t o s . „ á " . és hol egyik. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüggő.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . M. többi h a n g jó. és absztrakció gyenge. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i .O o ) : 9 5 . Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). 2000 nyarán Budapesten. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. egyetlen. B. 56 57 .5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. szavakat összerakosgat. ügyes. ül. M o z g á s f e j l ő d é s időben. m á . b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. „ o " . Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. sekor a S y l v i u s .12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. és dr. l a b d á z á s b a n . De a fogalomalkotást közvetítő rendszer időés így a „ s á r g a " szó k é p z é - k ö z ö k k e l o t t h o n . be. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. m e g á l l a lábán. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült részében is. e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. n e m szereti a p o g á c s á t . v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismertetése. E k k o r (3.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédiai kezelés kb.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d ritm u s á t . fejét balra tartotta . egyszerű utasításokat megért.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . h o g y a kéregalatti struktúrák . k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. Borbély Katalinnak. és a szülők Ayres. 2 évesen 40. S z ü l ő k felsorolják. és fejlesztő e g é s z é b e n is. cs = s. k ö r n y e zetéből elkezd szavakat tanulni. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . A 12. 0 5 . m a g z a t i héten D o w n . túl sokat esett. IQ ( S n . mint az eddigi két év alatt is. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási.1 °C-os láz. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. 2001.5 éves. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . m o n d ó k á t u t á n a m o n d . Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (féltekében) frontolaterálisan. mit akarhat. de ekkor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. (általában). 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . Fél. hogy terápiánk.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . spontán rajzban. E z u t á n Sz. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e sefilmet. összeállítását.t n e m ejti. szókincse gyarapodik. bizonytalan. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s .elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agykérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az idegr e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. ő rábólint a megfelelőre. dr. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . 1999 s z e p t e m b e r é b e n . j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hátrafelé) is terjedő.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. Lehet. ny = n. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós zavar. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. pá.16. szokás vezérelte rendszerrel. B. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. B.k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k .-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. ty n e m tiszta. rollerezik. és m o n d a t o k a t tanul belőle. m i n t a m á s o l á s b a n . akit két év óta ma is fejlesztünk! D. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. azt reméljük. és az intenzív m o z g á s fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t .) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " .07. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. a gyerek kétnyelvű k ö r n y e z e t e t hall. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: heti 4 óra m o z g á s . m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . 2 0 0 1 . a „ g " é s „ g y " h a n g o t is.és személyiségfejlődésbeli e l m a r a d á s . k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. A bal Sylvius-hasadék elejénél. „ R " . Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. beszédkésztetése erős lesz.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. és n a g y o n fáradékony.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű k ö d n i e . h ó n a p jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek.

c s a k hiperaktívak. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . a z o n b a n m i n d e z e ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. Fél évi terápia u t á n k é r n i s z o k t u k . A terápia fő j e l l e m z ő j e . tarkát stb. kötetünkben. finommotorika. h o g y k o n d u k t í v jellegű. m í g a szülő és a gyerek bírja. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. az agy. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). Az olvasástesztünk felépítése o l y a n . m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . bordásfal. E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . és h o g y ezt a terápiát igénylie. testismeret. A terápia felépítését lehet nagyc s o p o r t o s á n végezni. h o g y m i n d e n á r o n kínlódva az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. pl. a személyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. diszkalkulia stb. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészlelés + m e g é r t é s ) . melléklet). T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. t o r n a p a d o k stb.k é z . majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. Egyetlen eszközigényünk az ugróasztal. m e r t s z á m u n k r a is bámulatra m é l t ó . és fordítva. m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . Iskolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . m i n t M e i x n e r Ildikóé. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é nek és g y e r m e k . tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (labdák. P e d i g többször látjuk. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. de előfordult m á r 3 h ó n a p utáni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. E g y terapeuta. s z e m .) A kiscsoport lehet vegyes. mely kb. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. ha a terápia h o s s z a b b . rajzolás és névutórendszer. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20.III. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. jobb-bal ismeret. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. sz. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. rutin ideggyógyászati vizsgálat. és felmérhető általa. pl. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. egyensúly. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. fejlődéstani n a g y m o z gások. F o n t o s a b b . h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l janak. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . a szabadtéri h a t á s o s a b b . A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesztési ó r a s z á m igen m a g a s . T e h á t pl. Értelmi fogyatékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. A terápia lehet kiscsoportos. Edtfeldt. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több területét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. E z a z e g y é n i figyelem. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. ugrásszerű e r e d m é n n y e l . h a n e m fehéret. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folyam a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k .e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e .1. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s .o k o z a t egyenes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. Irástesztnél egyoldalas. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. a b e s z é d vagy olvasásírás.és írásteszt. vagy kognitív fejlődést.). ( G y a k o r i pl. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. u g r ó z s á m o l y o k .d o m i n a n c i a és ügyesség. r u g a l m a s s á g . újabb h a t h a v o n t a . kötél. annál j o b b . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . h a n e m fejlesztésnek vagy torn á n a k . T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . bár az o k . m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexiás. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e .. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. indulásnál 20 perces videót készítünk. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. t o r n a s z ő n y e g . egy órát igényel. vagy szülővel vezetett: hetente találkozva a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) .l á b . é l e t é v ! ) . A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. a k á r tanterem is megfelel a célnak. Sindelar. Syndelar. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. m e g n e m értett a n y a g bepótlása. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. lehet egyéni. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. térbeli tájékozódás és testmozgások. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkreditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. vagyis pl. A tájékozódó vizsgálat egy. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k .

a kisiskolásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z .3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az.írja N e m e s Lívia. aki érti. h o g y ott történt az e l a k a d á s . a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. ö s s z e o m l i k .v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g előző életkorára. ahol elakadt. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. az élményt. biztatni a k i s b a b a k o r i . hogy a kereteket m e g h ú z z u k számára. . „ r o s s z " gyerekének.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . a h i á n y o k n a k feltöltődniük. és örül egyéniséggé váló. babusgatásra. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e .mi n e m . a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést feltételez. N e h é z a helyzet akkor. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. védelemre szorulnak. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. hogy visszatér az a kóros tünet. 5 5 1 . a regresszió mindig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . E k k o r a gyerek „korban . ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jóságnak. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . 2 0 0 0 ) . Pl. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. otthon a s z ü l ő k n e k is. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. ahol n e m c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. m i é r t . 60 61 . E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák sorában h e l y e z k e d i k el.a k a r a t o s s á g kora. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . otthon is.) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " .I V . hogy terápiás regresszióval dolgozik: a gyereket fejlődésében nézi. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. m o s t eleven. ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mértékű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . amit c s i n á l . I d ő s e b beknél is j e l e n t k e z i k . leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . hogy a gyereket a regresszióból kihozza. a gyerek n e m c s a k testileg. és azt is vállalja. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a g á h o z h i b á s a n viszonyult. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. . hanem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k .) Fixációs p o n t n a k nevezzük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . A testi fejlődés fol y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . egy p u h a kis rongyot. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s keretek között b i z t o n s á g o t él m e g . TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. szeretgetésre és elfogadásra. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i .e l l e n k e z é s . hát n e m tudja. segíts n e k e m " . de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás regresszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós korra. mint az a jelenség. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. ( N e m e s . csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e k ü n k : ő p o n t o s a n értette. És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. ahol valami elintézhetetlen. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda.terápiás regresszióval idézi elő. mi helyes. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. és siklott v a k v á g á n y r a . A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . és e h h e z j á r u l a kisgyermekes beszéd. É p p e n ezért itt az ideje. h o g y regresszióba viszi. a gyerek m é g j o b b a n egységes e g é s z lelkileg és testileg.á t é l : „ M a m a .é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . miért. d a d o gás) j e l e n t k e z h e t . a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. az iskolában is fokozottabb támogatásra. m e l y e t m a x i málisan elő kell segítenünk. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. B o d o n y i M i k l ó s .a terápiás regresszió. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. o. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. „idő kérdése. h o g y futkározott? Tudja a m o z d u l a t o t . viselkedését m e d e r b e tereljük. és n a g y o n gyakori. ha lehet. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gyerek „ v i s s z a h u l l " . mint n o r m á l fejlődés esetében.) fejlődési e l m a r a d á s . m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ri. beszédbeli stb.azaz m a g a t a r t á s b a n . hogy az önálló akarat.k i s g y e r m e k k o r i szeretetmód megadására. bújik édesanyjához. mi igen . E g y 2 . tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. ringatásra. 2 0 0 0 . h a n e m lelkileg is képlék e n n y é válik.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . mint a felnőtt. a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é válásának szükséges velejárója. ölelj m e g . A regresszió visszafordulást. p o n t o s a n m u t a t v a . egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. mi helytelen és káros. előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. az iskolában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. eddig tedd-ide-tedd-oda. a m a c k ó p u h a fülét). ahol a m e g r e k e dés történt lelkileg. esetleg az ó v o d a is. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt.

) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é re. .k ö z é p v o n a l .) .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. -tt stb.szóból betűkihagyás. ő stb. . . ring a t á s .A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. volt = ótólót).szóba betűbetoldás. hogy a szóban valami hosszú. .Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t .vagy utánvételezés: hallja.e l ő . betűvezetési probléma. . m á s z á s ) . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . . összetett szavak írása). . a h h o z .teljes hasonulás. 3.k ö z é p v o n a l .M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. 62 63 . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. a H R G .hosszabb nem összetett szót szétír. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl.) 2. forgató. vízzel ( H R G ) . . .súlyos tagolási gyengeség: pl. Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe.: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . . . . s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . 5 .a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . -Tulajdonneveket kisbetűvel írja. . n a g y m a g v a k é s k é r e g . a g y t ö r z s . hol.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t . 4-11 évig.nem következetes betűcserék. . Alaki probléma. . h i n t á z t a t ó .Elválasztásban hibázik. igekötő használata.Hagyomány elve (j-ly) hibás. Alapozó T.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről.összeolvadás.Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. de előbb kinézeti = delobkinzet.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e .1 6 é v i g . . .írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja.és különírása hibás (pl. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. Súlyosabb. (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fejl e s z t é s s e l . v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s .szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről.zöngés-zöngétlen pár csere.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . szóvégi ó. . -val. m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. illetve többszörözés (pl. .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.Szavak egybe. b á r m e l y é l e t k o r b a n kezdhető. -1. a . . .duplázás. . .fordítva ír vagy betűt fordít. a víz.konduktív terápiák.részleges hasonulás. az A l a p o z ó T e rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfel e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . . de nem tudja. . -vei. . . . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r .Mondat elején nagybetűt nem írja.következeles betűcsere.máshogy írjuk hibái: .Máshogy ejtjük . mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés.

2. MELLÉKLET 2.jÁlhj t — 1 - 1 .Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .- ittht* itu/mThi ti Itcodé. MELLEKLET I b síULyujL .

Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. H. A z t tapasztaljuk. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . E s e t i s m e r t e t é s e m . . j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é nyező mozgásterápiát mutat be. Előadás a „Mozgás. e k k o r kezelték. r u g a l m a t l a n s á g (széteső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . H. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . füzet.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m látták h a t é k o n y n a k .7 0 % . Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás.. Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. Rev.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ben. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . Okker Kiadó. .5 4 7 . o k a lehet. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. nulmány. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Budapest. m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . H y d r o c e p h a l u s a . Illinois. Budapest. Budapest. J . I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . Budapest. FREUND. Is- Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. november. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. Budapest.és arcformája. R . SZERDAHELYI MÁRTON. Fejlesztő Pedagógia. Új módszer a mozgásrehabilitációban. Gondolat Kiadó. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C.. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. Tudomány. Filum Kiadó. neurohabilitáció. 1. 4. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) .az ó v o d a k é r é s é r e . december. Budapest. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. Óvodai Nevelés. Tihany. Medicina Kiadó. TÓTH GÁBOR. Neurol. h o g y sok a z olyan eset. Springfield. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . ( 1 9 9 2 ) : Az agy. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. január. Thomas Publisher. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. Óvodai Nevelés. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . M . Alapozó Terápiák Alapítvány. DIAMOND. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . 66 67 . DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M .1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. Budapest. H. Zánka. Budapest. a nyelv és a beszéd. Zsolt szülei . DAMASIO H. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia.dysgraphia kezelés. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. HRG Alapítvány. Az e s e t e k 6 5 . DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. USA: C.g y e n g e s é g . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta- Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . j e l l e g z e t e s k o p o n y a . e g y e n s ú l y . ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. C. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. Alapozó Terápiák Alapítvány.IRODALOM DAMASIO A.

olló stb. képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . felülések. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. A külső h a b i t u s á b a n megjelenő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. elfogadtatását. Intelligenciája. versek. mellúszás. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. életkor stb. A szülők elvitték Zsoltot. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e .F i n o m m o t o r i k a fejletlen. m e l y szerint az I Q : 72. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. Az adott lelkiállapotuk. csak ü c s ö r ö g . N e m kötik le a m e s é k . de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k .) jól válaszolt. Összefüggő m o n d a tokat n e m alkot. Ö n b i z a l m a csekély. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását.elmi. W C . A szülők testén szeretett elaludni.) kezdetleges. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. de kifejezőképessége g y e n g e . utána lankad. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . illetve a terápia kiválasztását. m i n d a rövid távú. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. Irányokat téveszt. így perifériára szorult csoportj á b a n . n e m kérdez. Sírós. látván. ritmustalanok. 68 69 .és beszédfejlődés . akarati élet É r z é k e n y . d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág.) IQ: 78. értelmi k é p e s s é g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok.S i m o n . K é r d é s e k r e szavakkal. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. é d e s a n y j a p i n c é r n ő . h a s o n l ó a k a t kever. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizottság vizsgálatát kérte. S z á m f o g a l m a kialakulatlan. kúszás. mind a négy végtag m á s . á l l ó k é p e s s é g e . ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. hasfájós csec s e m ő volt. Á b r á z o l n i n e m szeret. d e a k a d o z v a válaszol.p r o b l é m a m e n t e s e n zajlott. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . r e p r o d u k á l j a . fáradékony. M o z g á s . e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. m o z g á s a i m e r e v e k . cím. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak.h á r m a s körben alakult ki. szorongást váltanak ki nála. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban.m á s ritmusban m o z o g .3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . darabosak.t e s z t t e l végeztük. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást.t ö n á l l ó a n használja. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. A lege g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. h o z z á á l l á s u k . mint kortársaié. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. M á s z á s n á l . n e m é r d e k l ő d i k . F á r a d é k o n y . szétesők. bátortalan fiú. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k teljesítményét nagyfokú szorongása blokkolja. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. kitartása g y e n g e . Goodinough-féle emberrajz. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. G y e n g e akaratú. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. g) Érz. k o m p l i k á c i ó nélkül. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. 2 . formákat n e h e z e n azonosít. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. n e h é z k e s e k . N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . T e s t n e v e l é s foglalk o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . Finommotorika terén g ö r c s ö s ceruzafogás. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. Számfogalma k e t t e s . f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i .

5 . N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . ezáltal valószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. Magánkiadás. Fejlesztő pedagógia. 70 71 . A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. Bicske. 4-es s z á m k ö r b e n tájékozódik. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n kialakult e r ő s s z o r o n g á s . elsősorban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. A szülők nagy rendszerességgel vitték Zsoltot. 2. minél kisebb a gyerek. 5. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . t é n y e k i s m e r t e t é s é t . Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . k o r t á r s a k t ó l .) 3. TÓTH GÁBOR. Szöveg- A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í tása és k o m p e n z á l á s a . A kontrollvizsgálat után m é g fél évig folytatódott. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia.S. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. elfogadtatását a szülőkkel. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. megállja helyét o s z t á l y á b a n . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z .d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . annál e r e d m é n y e s e b b . 1. KÓSÁNÉ DR. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. Iskolás diszlexiásoknál. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. feladatértése j ó . hogy kik a z o k a gyerekek. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. E vizsgálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . a k i k n e k a terápia indikált. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. de c s a k intenzív. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Tanácsadó keretein belül. kötet.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . tudósítását.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. h a m a r elveszíti e g y e n s ú l y á t . Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. 7. A keresztgyakorlatokban (pl. feladattudata kialakult. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. A g y e r m e k terápiája n e m . Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait.a l a p o z ó terápia t a n f o l y a m á t . ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. M á r t o n .O. 6. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. bizonyult. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. Mozgásutánzás. P. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. rendszeres foglalkozás mellett. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értelmi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . a m e l y áldebilitást eredményezett. illetve kontraindikált. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. 4 . A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel.rugalmasság . vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. Budapest. Kis létszámú fejlesztő osztályt javasoltunk. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . M e g k é s e t t beszédfejlődésű. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. 4. Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható.8 5 ) ugrásszerű fejlődést lehet elérni. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolyam a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt.

s z e p a r á c i ó s félelem stb. 1997.m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . . stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . ill. beilleszkedési n e h é z s é g .. Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. G y a r m a t h y . Ezt a jellegzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. félve a v é l e m é n y . figyelemzavarra . h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. G e r e b e n n é . G e r e b e n n é . Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . R a n s c h b u r g . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásával. Az e n y h e értelmi fogyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . 1. Medicina Kiadó. 1990.). mások pedig az idegrendszer egy vagy több strukturális rendszerének organikus károsodását. 1995. 72 73 . hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a többiekkel n e m k é p e s együtt haladni. F o d o r n é Földi. 2 3 1 . de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia .inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. G e r e b e n n é . 2 8 . o. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tulajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. R o u r k e . Z s o l d o s . 1998). m i n t a specifikus tanulási képességzavarnál (Silver. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . 1998). 1994. ma pedig . neurogén kóreredetet valló felA nevelési tanácsadást.nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg.a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. 1995. S a r k a d y . átlag alatti vagy átlag feletti intelligenciaszint mellett.m o t o r o s . P o r k o l á b n é .és postnatális ártalmak).: Lány iné. hipermotilitás. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a halogatni. A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika.2 9 . a diagnózis kategorizáló. Del D o t t o . 1998). gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. ill. A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . D o c k r e l l . 1 9 9 3 . pre-. funkciózavarát (Palotás. n e u r o g é n eredetű altípusának . melyet az elterjedt. 1994.m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . Szabó Anna. észlelési diszfunkciók. 1993. 1967.A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti jelentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. 1981. vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . 1998. mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . 1996. étvágytalanság. h o g y valamit (val a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. H a g i n . Kereszty.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyugtalanságra. A s z a k e m b e r gyors segítségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. 1996. és elsősorban az alap-kultúrtechnikák elsajátítása akadályozott. B e v e r i d g e . és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . P o r k o l á b n é . 1999). a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fiziológiai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . C s a p ó . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók"." Ez a kognitív pszichológiai. M c S h a n e . A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. megkésett beszédfejlődés. G e r e b e n n é . G e r e b e n n é . 1998. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . A tanulási zavar fennállhat átlagos. 1996. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. 1991). m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. 1992/93. az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. Z s o l d o s . 1984. 1987.az elméleti hátterét. cerebrális diszfunkciók. P o r k o l á b n é . 1. in: G e r e b e n n é . S a r k a d y . Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki háttérként ( G a d d e s . A teljesítmény létrejötte. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. m e r t az agy . A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacsonyabb. azonban a mentális profil erősen szórt. L á n y i n é . 1997.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási zavarok b i z o n y o s formáival. m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. 1992. o. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrálásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . peri. Közismert. hiszen attól tartanak. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetforg a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar panasza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . ill. Zsoldos. 1997. 1991). amely az említett k ö l c s ö n h a t á s min ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény.j e l e n h e t n e k m e g . P e d a g ó g i a i L e x i k o n . figyelmi. m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. Szerkesztő: Gordosné dr. mely a tanuláshoz s z ü k s é g e s funkciók. neuropszichológiai és fejlődéslélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordulású. a h h o z .alvászavar. . 1995). Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten.

A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . 1 9 8 3 . 1994. E z e k k ö v e t k e z e t e s . Ezek. 35. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességein e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . Sindelar. C s a p ó . cselekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. M i n d e z e k alapján a kognitív kép e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. a m e l y e n a fig y e l m i . az intermodális integráció (összetartozó vizuális. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n .A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . 1992). A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesztés. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. az észlelés. 1992. t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. és 3 1 . vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. az e m l é k e z e t . pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog- ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. 1972. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. illetve a kettő közti egyensúlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . e g y m á s r a épülő. o. G e r e b e n n é . M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . .. N e i s s e r úgy g o n d o l ja.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megismerési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. 1982). 10. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". az olvasási. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. mint a t u d á s m ű k ö d é s e .. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . alakítja módszerét. Brigitte Sindelar. A szerzőről D r . h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. 1984. Sindelar. t é r i .a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á rozott területei alkotják ( C s a p ó . osztrák klinikus pszichológus. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. o. Jetter. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . 1992/93. A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. és a megism e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. M e s t e r h á z i . A kogníciót „ f o l y a m a t . az információfeldolgozást akadályozó diszfunkciók. M ó d s z e r e ismert eljárás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban.. auditív. dekódolják azokat.. a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . 1999). taktilis. integrált m ű k ö d é s é t . 1998). 1994.t ö b b m á s lehetséges ok mellett .és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . Az új diszciplína elméleti hátterét . vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanulási f o l y a m a t vizsgálata. 292. o. b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rendj é b e . integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. Sindelar tanulási zavarról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . a k u s z t i k u s . 28. 1998. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. 1998). észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. a szerialitás {észleletek sorrendi szerveződése) és a téri o r i e n t á c i ó . Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a köv e t k e z ő h á r o m fő.(Affolter. Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogható fel: 1. M i v e l tág értelemben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. 1992. 3. az a k k o m o d á c i ó . 1992. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. P o r k o l á b n é . Nagy.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . 74 75 . 1995.érthető m ó d o n . A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . o. 2. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á sából áll. m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyikéről van szó. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . struktúrák m i n ő s é g é t . . a vizuális. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . 1994). J e l e n l e g fejlesztői. írás. 1997. a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) .). A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátításához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. a kognitív hierarchia m a g a s a b b szintjein.e g é s z n e k " tekintik. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképességek: a figyelem. 2 9 . a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ felv é t e l e " (Neisser. 1995). az intelligenciának. E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. A nyelvi r e n d s z e r kialakulását is ide.). illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője.o. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. N a g y J. az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza.

illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. 6. ill. majd felidézi a hallott instrukciót. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelése) segíti a h e l y e s kiválasztást. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. ábra). és minél n e h e z e b b egy feladat.e l s ő s o r b a n azzal. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. m e l y e k az életkortól függően. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . m i n t fontos auditív ingert. illetve m a g a s a b b szintű kognitív folyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. hogy a l o m b k o r o n a szintj é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. R é s z k é p e s s é g . hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l .ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . 5. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fejlődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va- A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . A példa alapján belátható. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények sik e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kontúrja (2. vagy zavart a viselkedés. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongása. utána egy piros pálcikáit. 7. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. illetve a tanult készségek szintjét. a m o n d a t o t tagolja. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszharm o n i k u s . hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető személy (pl.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . Auditív analízise segíti az utasítás megértését. a részképesség-gyengeségek teljes í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. 8. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. ó v o d á s k o r b a n vagy iskoláskorban m á s . hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív elemeire. 2.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ire való bontásával. Ha a z o n b a n a kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. Az intermodális integráció részképességével összekapcsolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros koordináció. ábra). Az elméleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszichológiai r e n d s z e r képezi. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchikus rendszer. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . g y e n g e szintű a tanult készség. a k k o r a teljesítmények. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív felad a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. annál összetettebb. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendszerező áttekintésével . hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül .biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. 3. 3.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . 2. 1. a kognitív terápia sajátosságaival . 4. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. a kognitív rendszer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. mert úgy vélik. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fontos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb.

Hiszen . E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gyakorlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . és a teljes kognitív képességprofil megismerését célozza. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. önálló e g y s é g e t alkotnak.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a megi s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni.os elve a folyamatosság. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. 1983. A fejlesztési periódus 2. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok esetében. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. ill. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k következetes funkcionális tréningjére van szükség. A m i n i m u m 6 . Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fejlődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje regisztrálható. fejlesztői feladatot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . Ezért a foglalk o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . 1998. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . a beilleszkedési zavar stb. A S i n d e l a r .p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a tanulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . illetve a terápiás tera hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. az emlékezetre. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . . h o g y a hierarchiKUS felépítésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. A 3.1 5 éves általános iskolásokat. vet kijelölő vizsgáló eljárás. a z o n a szinten. a szerialitásra és a téri orientációra.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . A fejlesztési szakasz elindításakor. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüggésekre. e l h a n y a g o l ó családi miliő.a fa-modellnél m a r a d v a . g y e n g é b b intellektus. illetve első osztályosokat és 7 . 1995). A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. n e m c s u p á n a hibás funkciókét. ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. A k k o r is innen indul a foglalkozás. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k .p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó .a h o z z á é r t ő kertész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. Ha a z o n b a n bebizonyosodik. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . struktúrája l e h e t ő v é teszi. M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. A Sindelar-program olyan komplex módszer. d r á m a i váltások (család felbomlása. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkezeti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . pl. Z s o l d o s . új iskola vagy ó v o d a ) . hogy m e g j e l e n é s ü k magyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. 1994. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. terápiás segítségetjelenthet. h o g y . ill. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. az intermodális integrációra.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. A S i n d e l a r . Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. I l y e n k o r a foglalkozások szervezése ciklikus. R i n g h o ferné. i s m e r e t sikeres újratanulásához. 1999). A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . az észlelésre.

barátságos. F i g y e l m e azonban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . S o k s z o r úgy tesz. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . segítőkész kislánynak tartják. hol a kinti zajok terelték el. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladathoz. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. h a n e m elszalad. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. amit m o n d a n a k neki. beszédmotorika A 3. alakokat. szívesen beszél. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. akinek a kortársakkal és a felnőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. K é s ő b b kezdett beszélni. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. 80 81 . t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. vizuális emlékezet 4. vizuomotoros koordináció 11. verbális-akusztikus figyelem 6. G o n d o l k o d á sa k o r á n a k megfelelő. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. vizuális észlelés 3. Ó v ó nőjének feltűnt.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. Ilyenkor arra vár. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . türelmetlen. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. izgett-mozgott. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. szgret rajzolni. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . és b á r ö n á l l ó a n felöltözik. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyelme megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . akusztikus figyelem 5. Ez a vizsgálati tapasztalat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e .ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. téri orientáció 10. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálását kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y talan m e g o l d á s t nyújtott. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tanfolyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fontos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . hol feltérdelt a székre. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. v a l a m i n t a t e r h e lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . csak sietni. Szinte n e m is tud sétálni. indított szülés során született. M i n d e nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . pedig hallásával nincs p r o b l é m a . osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. m i k ö z b e n a rövidebb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . fantáziája élénk. és ü g y e s a puzzlejátékban. szeriális észlelés 9. a m e l y b e n . A z a n y a b a l k e z e s .v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n oldotta m e g . vizuális figyelem 2. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. h o g y a kislány figyelme szórt. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. szókincsfejlődése lassú volt. Egyébként nyitott.ideális esetben . é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. mintha n e m hallaná. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . R é k a ö r ö k m o z g ó . és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . írni. Altalános iskola 6. verbális-akusztikus emlékezet 7. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. intermodális integráció 8. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem telj e s í t m é n y t r o n t ó hatása.

ábra) m e g g y ő z ő e n szemlélteti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját.k o m p e n z á c i ó v a l . a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . részben egyenetlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. általános iskolás. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. p e d i g m e g p r ó bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. szórt figyelmét.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopédus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejlesztési anyagát. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. A szavak m á s o l á s a . a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ka p a r t n e r e . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. v a l a m i n t a testtájak k e r e s g é l é s e a testséma . téri vagyis a vizuális (differenciálás). A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. Az iskolai tanulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . R é ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. Az a feladat. mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. A szűk terj e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. szülői észrevételekkel hozh a t ó k összefüggésbe. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problémát. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az ell e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . ill. hogy így .v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. osztályos t a n u l ó . de a felnőttekkel szívesen beszélget. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . a napi gyakorlási feladatokat. és a sorrendet is felcserélte. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. mivel az akuszt i k u s . és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . M i n d emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z séget. ill. Az osztálytanító szelíd. és ettől függően jelöli ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. változó feladattartását. h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. 4. b a r á t s á g o s . R é k a a S i n d e l a r . e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással valósul m e g . szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. osztályban feltűnt. Rékánál a kognitív fejlesztő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni.segítse a bevésést. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a .p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . 5.

Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. részletről-részletre másolt. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. szótagok. írni. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. n e m járultak hozzá. s o k s z o r h i b á z o t t . a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján.é r t e l m e t l e n szavak. S ez n e m is m e g l e pő. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgyk é p e k és szavak. E b b e n . a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehezen találta m e g .h a s o n u l á s i vagy szótőre. geometriai formák. A ritkán h a s z n á l a t o s . vers m e g tanulása hallás u t á n ) . J u l c s a a testrészek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalmazásában. és artikulációja torz volt. vagyis az intermodális integráció k é p e s s é g é v e l segített. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglalk o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgáló feladatban igen lassan dolgozott. J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g e m l í t e n i . mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é vel. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . mivel a z ö n g é s . K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. ill. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. N a g y o n neh é z n e k találta azt a feladatot. Az olvasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen.olvasással k o m p e n z á l t . M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. M i n d e z e k alapján érthető. irányát. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kijelölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). tanév v é g é n merült fel. Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. betűkártyák felidézése kiválogatással. F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. és így m e g t a n u l á s u k a t is. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. szókincse lassan gyarapodott. hogy . de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. ábra 84 85 . toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . m e l y n e k lehetősége a 4. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. általános nyelvi fejlesztés céljából.lai feladatoknak. k a p c s o l ó d á s i pontjait.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormintákat kellett m á s o l n i a . Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . az összefüggések felismer é s é h e z segítséget igényel. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . A szülők nagy figyelmet fordítanak a kislány otthoni tanulására. 17 feladatból álló vizsgálóeljárása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. ill. A S i n d e l a r . k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következtetni. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kapcsán előforduló . é r t e l m e s .p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s differenciálni. és itt is lassú volt. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. Felmerült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes.az utasítás ellenére . Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . ill. ill. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t .

(1983): Hurra. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . (1993): Children's Leaming Difficulties. GADDES. J u l c s a példája azért t i p i k u s .. LECHTA. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. Grune and Stratton. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. H. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. F. DOCKRELL. SARKADY KAMILLA. B. NY. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. U. Vol. BÁTHORY ZOLTÁN.a vizuális tagolás.): Progress in LD. Pädiät. R. London.VERIDGE.): Pszichológiától pedagógiáig. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 86 87 . In: Bíró A. Budapest. Különszám. (1994): Teilleistungsschwächen.-né (szerk. évf. A közoktatási törvény koncepciójához. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. H. Akadémiai Kiadó. B. Eigenverlag. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis.e r e d m é n y e s e b b lesz. I. MATUSKA. Pszichológia és nevelés. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k tanulási k u d a r c a i . 45-48. J . NEISSER. 2. Budapest. In: KOZMA TAMÁS. 1. (1997): Piaget ma. Oxford. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . OKI. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. 1. NY. Sindelar programjának magyar adaptációja. 26-36. 70-77. (1993): Special Educational Needs in Schools. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. 1. O. Új Pedagógiai Szemle. 19-25. U g y a n a k k o r azt is m u t a t j á k . (1993): Specific Learning Difficulties. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfog a d h a t ó l e g y e n . 1-15. V . Budapest. 14-80. FODORNF. (szerk.. R. SARKADY KAMILLA. B. JETTER. Budapest. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. W. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.. m e lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . 10. 18-19. J. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . S.). (ed. Gondolat Kiadó. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. 216-246. G. In: Gósy MÁRIA (szerk.): Szabad le- gyen vagy kötelező. ZSOLDOS M Á R T A . Vol. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. 5. Doktori Értekezés. BF. 179-196. Budapest. 259-270. Bratislava. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. Fejlesztő Pedagógia. GEREBEN FERENCNÉ. Educatio. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Wien. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van .A Sindelar-program. 3-4. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához. Routledge. Gyógypedagógiai Szemle. London. 11-33. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). 48. (1992. évf. évf. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. 24-26. Keraban. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integr á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. Új Pedagógiai Szemle. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . Budapest. J. Sindelar Tréningprogram 1. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. Fortbild K. Praxis. Budapest. Budapest. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban.).. MCSHANE. Budapest. Wien. SINDELAR. Magyar Pszichológiai Szemle. A fejlesztés az előírt. Budapest. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. 1-28. Budapest. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . Napi Magyarország.. önmagában véve senki sem. SINDELAR.. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . Blackwell. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. évf. K. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantárg y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . McKlNNEY. J. Iskolakultúra. REID. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. Edinburgh.munkamodell a gyógypedagógia számára. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. 3. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. 8^t4. Akadémiai Kiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó. SINDELAR. Annual Review of Learning Disabilities. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. B. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. Wien. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. Budapesti Tanítóképző Főiskola. korai fejlesztése. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. ich kann's. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. SEDLAK. A n a p i tíz p e r c e s foglalk o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. Moray House. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . In: Zászkaliczky Péter (szerk. ROURKE. Gondolat Kiadó. 9. DEL DOTTO. 123-131. december 30. ÖBV.f u n k c i o n á l i s gyakorlásával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. H.. F. IRODALOM AFFOLTER.) A gyógypedagógia új útjai. Springer. Liecreh Gúth Kiadó. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. Budapest. 33-49. 34. LUKÁCS PÉTER (szerk. Bu- GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . Interjú. Budapest. . Magyar Tudományos Akadémia. 59-68. Studio in honorem Andreáé O. XLIX.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . D. Budapest. 2. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k ..): dapest. Budapest. SAGE Publications. B. 1-2. Eigenverlag. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . 3. Tankönyvkiadó. ám az igen. MYKLEBUST. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hátteret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Alex Typo. Arzenál Nyomdaipari Kft. " Tanulmányoka gyógypedagógi- ai pszichológia és határtudományainak köréből. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. Magyar Pediáter. In: Myklebust. Vol. A Cognitive Approach. kötet. (1984): Megismerés és valóság. Debrecen.

a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú ingerek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. a u t o m a t i k u s a n . Ú j a b b m e g f o g a l m a z á sokban ( F i s h e r és M u r r a y . az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. a praxis. az egyéni megk ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . a részek. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. G y a k r a n előfordul. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. K ö n n y e dén. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . E z e k jól szervezett. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. 1992). T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kívül az átélés sajátosságait. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z dődik. Schilder. h i á n y á l l a p o t o k . átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. h o g y aktív. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közrem ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . A poszturális. az i d e g t u d o m á n y o k területéről származik. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. pszichoszociális háttérfunkciókat. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szinte észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. 88 89 . J. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik.e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rendkívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett.sérülések. máris j e l e z n e m kell. J. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultságuk. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. Ayres (1920 . A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épített. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. a funkciók differenciálódását. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. és gyerekként maga is olyan típusú ta- A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o latköre. hanem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. F o n t o s ezt h a n g s ú lyozni. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. hogy az észleletek esetlegességéből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. D e n n y Brown. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő kép e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. m e r t s e m a külföldi. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előterében álltak a könyv megjelenése idején. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . és olyan tapasztalatokra szert tenni. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. az é r z é k e l é s . Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhetj ü k el. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b tanulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. válogatása. rá kell j ö n n i e . h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. összehasonlítása .1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehetővé teszik. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. A vesztibuláris ingerlés. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást.sokkal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyétől. azt a folyamatot. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évektől r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyamat a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzoros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. gátlása. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . A testséma. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p tív m o z g á s v á l a s z o k . a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. a saját m o z g á s s a l kapcsolatos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődési lépcsőfokokat. örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. csak ha az egész személyiséggel számol. E r e d m é n y ü k k é n t . a m i k o r A. A z o n b a n . mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . ha* A. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban.

1974. h a n g r a való túlérzékenység. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan reakciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . Az ingerek. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. 1991) későbbi. idézi Ayres. iskoláskorukban is az egész agyukkal. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . a gyereket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. Stern szelf-pszichológiai modelljét. így attól függenek*. 2. tapintási ingerlésekre. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített feld o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való alk a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d va. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m ford u l n a k elő. hogy m a g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztalatainak integráltságából s z á r m a z n a k . impulzivitás. a teljes személyiségükkel tanulnak. 90 91 . a felegyenesedés során. között valósul m e g . e z e n e g y s é g e k reprezentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. értelmezni. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltételezi.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . Cermak.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . vagy ezek figyelmen kívül hagyása. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t felhasználva. * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. A vaksággal. a m e l y a felegyenesedésben. látványra. 1977. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy jelennek m e g . e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. . süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendellenességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. szokatlanul felpörgetett vagy lelassult aktivitási szint. h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . O t t e n b a c h e r és Short. . M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő .s z e m . vagy é p p e n legátolni. A gyerekek k é s ő b b . D o w n . 1979). m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvonalával v a n n a k összefüggésben. Észleli a fejtartás a p r ó változásait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért.Taktilis elhárítás. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . . h o g y a z o k a tanulási nehézségek. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. vagyis az. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkalm a z k o d á s t biztosít. N é h á n y p é l d a : Ayres. S. * Pribram (1986.Hallási és nyelvi deficitek. hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . 1989) írt le. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöníteni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát gen e r á l n a k . . a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletkező b e t e g s é g e k e t (spina bifida. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kapcsolatba. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással.Vizuális forma. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő ingerek e g y s é g b e szervezésének. A. .s z i n d r ó m a . Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y .A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . 1976. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget.F e j l ő d é s i a p r a x i a . a f e j . hogy a n e m kielégítő érzelmi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folyamat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. stabilitásában. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. a kialakulófélben lévő információs t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. balesetezés. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. N e m k ö n n y ű meglátni. figyelmi elterelhetőség.és térészlelési deficitek. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni.A féltekei integráció zavarai. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. 1991) szomalodiszpraxiának nevezik ezt a tünetegyüttest. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozással Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fejlődnek. ügyetlenség. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. 1985). a test tónusbeállításában. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. E n n e k egyik alaptétele. idézi Fisherés Murray. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. e g y m á s s a l összevetni. Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igyek e z n e k m ű k ö d t e t n i . viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a biológiai hierarchiák lényege a reciprocitás. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funkciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á n y o s tradíciók között. pl.

g ö r k o r c s o l y á z ó . l o v a g o l n a k . r i t m u s u k b a n találunk. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m beri kapcsolatokban. vagy a h ó n u k alatt felemelve jó magasra lendítik őket. leguggolás. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a játékdalokban. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. 2. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . A tipegők. a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert információk ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. fél lábon ugrálás. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kapcsolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. olyan é r z e t e k e t kelt. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberiség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szellemvilág n e h é z k e d é s nélküli. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő érzékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzékszervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. A térbeli orientációban. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. nyugtatják. K i k a p c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szenz á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . F o r g á s . a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. a korai tanulás bázisa. vitorláznak. hercegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. idézi Kulcsár. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonásaival kerülhet összefüggésbe. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integrációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k .).Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . mint észlelési kiindulópontot. A felnőttek a m o n d ó k á k . A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlőd é s b e n tekintettel arra. d ö n t ő szerepük van. 1988). m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. M i n t bőrérzéklet. A testhelyzet hirtelen változása. Minél erőteljesebb az inger. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. " (Schilder. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . a m i k n e k végén leguggolnak. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. M i n d e z abban az életkorban. m a g a s a n lakozó lényei. A z o k a j á t é k o k . népi gyermekdalok ritmusára altatják. annál n a g y o b b az élvezet. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é nyekben. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. kezdetben magatehetetlen gyereknek. hogy a fejünk. e g y e n s ú l y v e s z t é s . h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. Általa valósulnak meg a testi kontaktusok. megnyugtatni őket. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. 1933. a m i k o r az újszülött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. idézi G e r ő . a korai felettesén előfutárok között tartja s z á m o n . századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gyerekek. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerkeresés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezésére tett kísérlet. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti tev é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. hogy segít a szervezetnek megállapítani. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . A vesztibuláris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . megfordulnak velük. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. lábukat lógázzák. 1992a). l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . arra épülő funkciókban éve. o. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . S z o r o n g á s o s állapotokban'. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a .1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . A kognitív és m o t o r o s fejlődésben betöltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . f ü g g ő á g y b a n . M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . ráolvasásszerű szövegeikben. Az adekvát érintések i m m u n r e n d szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvételét alapos kutatások támasztják alá. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. funkciói k o m p l e x i tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. önkéntelenül megjelenő e l e m e . aki az egyensúlyfunkciót. a tartva levés biztons á g á n a k d r á m a i elvesztése. vigasztalják. 1990). vidítják a gyerekeket. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára.

o . de el is hasalt. A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . 2 0 0 1 . 1999. 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. . A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak.m o t o r o s teljesítmények. Hrabal alakja. A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szubjektív színezetűek. a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e .SIPT. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . 94 . A z o k a g y e r e k e k . R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. h o g y a gyermeki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. N e m lehet véletlen. ahol az összes.t a r t ó . . akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . 2 6 5 . .d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . h o m o k b a n . . azóta javított változata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. . A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrendszerébe b e á r a m l i k . A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rendszer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . 1980).gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás.SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . sorsa. hajvágástól. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátterének k i m u n k á l á s á v a l . Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. b e m u t a t k o z n i sem szeretett. az a n y a g o n d o z ó . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. . K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha valaki m e g é r i n t e t t e . sok m i n d e n t elviselt. félelemre. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézetben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. É r t h e t ő . m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . m i n t e g y rejtett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. szívesen elfogadják. tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n .9 éves. gátlására. rettegnek a hajmosástól. . Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . v a l a h á n y s z o r simogatni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . hogy m e n n y i r e k e d v e lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja.. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. Kidolgoz. hogy „egy volt enfant terrible. B o h u m i l Hrabalról közismert. . A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . elvörösödött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ra és változatosságára. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. 13. de ez neki m a g a a halál volt. " (Hrabal. főleg 6 . Azoktól azonban. és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. visszahúzódásra.. aki s z á m á r a az iskola „ . m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . az én u r a m ki n e m állhatta. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alapj á n ítéltetik m e g .t ő l . amikor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. Kizárólag a nagy intenzitású i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. o. Ayres. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . . Ayres n e v é h e z fűződik. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . regényeinek visszatérő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n nehézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . a m e l y e k e t a felnőttek. hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n .vizuális p e r c e p c i ó . . akiket biztonsággal szerethetnek. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . E z e k n e k a gyerekeknek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k aktív gátlására. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. . a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. mert n e m tudott tanulni. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó .. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . az u r a m lesütötte a szemét. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a rea k c i ó m ó d n a k a felülírására.K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . .f é l e a n y a . fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehetőséget (Ayres. . ) .) Feltételezhető. nem nyújtotta a kezét. a gyerekekkel j á t s z a n a k . hogy erre felhívta a figyelmemet. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . . a taktilis ingereket feldolgozó. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . „. a z a hely.: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l .szomatoszenzoros percepció. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. . " átélte. 1972). Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásával t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a tapintási ingerlések. és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. és aki hozzáért. aki bukdácsolt. A k ö z i s m e r t H a r l o w . jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát..

A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. játékai. E z é r t a teszt úgy készült. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszélyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érettségétől és integráltságától függ. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e .n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k .b ő l n é h á n y szubtesztet . -a bilaterális motoros integrációt. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. O l y a n szenzoros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i .e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . a m e l y r ő l a szerzők feltételezik.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. és m i n t ilyen. m é g a k k o r is. jól h a s z n o s í t h a t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . SCPNT) felvételével. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . verbális p a r a n c s praxis.funkciójára. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényelj e n e k nyelvi készségeket. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető.és karm o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . m i n d . A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és terápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g t a l á l h a t ó k . hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r h e t ő . a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s adatok. é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adatforrást j e l e n t e n e k . ám tekintettel arra. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egyedi ismertetőjegyei. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. sorrendiség praxis és orális praxis.kihagytak. m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimális. E z e k : építési praxis. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával.TSI. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. t ó n u s o s labirintusreflex (TLR). N é g y új. és az e g y m á s t ó l független törzs. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . 1996) azt találtuk. hogy a klinikai megfigyeléseket. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. a verbális p a r a n c s praxis kivételével.TSFI. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. a g y e r m e k saját ritmusai.m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l .a reflexintegrációt. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . A S C S I T . D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. amelyben a testközépvonal átlépésének. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecsem ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. Jelezte. C s u p á n a S I P T . a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vis e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfigyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. illetve a zavart fejlődésnek.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. azoktól. Ayres a primitív reflexek. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. 1989). de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiválthatóságot m u t a t n a k . és k i e m e l i k azt a nehézséget. . óriás g u m i l a b d á v a l . így megítélésük nagy körültekintést igényel. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív kritér i u m o k és fejlődési adatok. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossági fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. h o g y a szenzoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. forgó hengerrel. a m i m i k a . mely m a g á b a foglalja a nyak. úgy d o l g o z t á k ki. D e G a n g i és G r e e n s p a n . a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor érzékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . A tesztek l e g n a g y o b b részét. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható.

a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. 1994/1996. k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbukk a n h a t n a k a színen a konfliktusok. . S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . a n a g y l a b d á t ritmikusan a földhöz pattintani. hogy egyfajta ügyességet. korai f á j d a l o m é l m é n y e k . Itt lehetünk s p o n t á n o k . a t e r a p e u t a feladata. hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De éppen ez az a m o m e n t u m . o„ idézi Kiss. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. csendben van. A kívülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . Ha e z e k e t a m o z g á sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . a n n a k é r d e k é b e n . a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). 1984. k í s é r j e . é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felszerelt. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. H o e h n és B a u m e i s t e r . . A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. legyen az b á r m e l y életkorú is. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én határán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. s k ö z b e n olyan világot ter e m t h e t n e k . Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjelenő kritikai v i s s z h a n g r ó l . kísérje. az anyától való elszakadás problematikája. a rendszer-elmélet. de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i .e r ő s í t ő . billeghetnek. veszély vár ránk. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . n e m u n a l m a s . az e r ő fitogtatása miatt. a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . csetlő-botló. A hintát önállóan hajtani. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet esni. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . felfüggeszteni a valóság kereteit. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. Fizikálisan egy biztonságos. a levont következtetések k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . A m e g s z ü l e t é s traumái. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. gépiesnek. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. a n n a k é r d e k é b e n .fontos „ t u d á s o k " . a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a szabad és a strukturált h e l y z e t e k között. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőforrások. idézi Kiss.1 9 3 . és a függöny b á r m i k o r leereszthető. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás eredm é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . p ö r ö g h e t n e k . valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k részleteivel. hogy a felnőttől útmutatást. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehetne k é p e s valaki. a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i .gó hálóval. t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a régmúlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. D e n s e m és m t s a i . " . hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n tákra. 1999). A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. S z á m u n k ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . örömteli testi aktivitások is. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „minth a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. 98 99 . 1992/1996. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. . a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . t á m o g a s s a . hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. Ez utóbbira példa. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. Az ügyetlen. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. álmodozik. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs terápiát a társadalombiztosítás támogatja. a m i k o r szükséges. ami é r d e m i b b . kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. e g y b e n é n . Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. 1994/96. . r e p ü l h e t n e k . kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabályozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . ö r ö m t e l i k . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. . a k á r átmenetileg is. hogy a h u m a n i s z t i k u s . és sem a terápiás közeg. egy hálóban ringatózik.112 és 1 9 2 . n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. pörög. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . A m o d e r n fizika. vagy k é p e s elfogadni. ötletet kér. g ö r d e s z k á v a l . . legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. és n é h á n y . a m e l y a mesék. 1989. A j á t é k h o z tér szükséges. . Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. u n a l o m i g ismétel. s z á m u k r a ott n e m t e r e m szab a d s á g . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. és a legősibb ingerfajtákkal. 2001). m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k tere. a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. ahol é p p e n a n n y i kihívás. K u p o r o g h a t nak m a g z a t i p ó z b a n . amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szám á r a v o n z ó . * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. partner. A terapeutára vár az a feladat. aki k é p e s támaszt nyújtani a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . ahol nincsen jól körülhatárolva. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. újat akarók. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. vagy é p p e n ellenkezőleg. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . a m e l y e k b ő l merít. az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. 2 0 0 1 ) . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s terapeuta n e m volt adott. személyközpontú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia elgondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . Erőfeszítéseket végez. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. egyensúlyozik. k e z d e m é n y e z z e . melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . a k ö z ö n s é g m e g b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . hogy kliensét. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források.

Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. E n n e k egyik valószínű oka az lehet.H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . t e r m é s z e t e s e n m á s . a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n belesimuló a s p e k t u s á t biztosítja. D o w n . illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . hogy a gyerek olyan k ö z e g b e kerülhessen. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. éretlen. rugalmatlan . o k t a t á s á n a k megszervezője V a r g a Izabella. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a .F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő viselkedési formák. j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek speciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y .Az időskori d e m e n c i á k esetében. a fővárosban és v i d é k e n egyaránt. kimutatni . k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é h e z (Varga.u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasztaltak ( W e e k s .. hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . kevés. a m e l y e t a konzultációt kérő fél h a t á r o z m e g . A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n használják. k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k .p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u tató. és a fejlődés serkentése során a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. figyelmetlen. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. és e l ő b b . alapelv. 1995). iskolai életbe. Az értelmi f o g y a t é k o s . .ám teljes elvetése indokolatlan. Akár p e d a g ó g u s s a l . aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . ó v o d a i . hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. 1979). . 1979). nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fogja majd a l k a l m a z n i . s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. m i l y e n indikációval. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt.i d e g g o n d o z ó ban. .K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehetővé (Neal. 1981).1991). m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. h o g y m e n n y i r e érzi sajátjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. annyit ígér c s u p á n . ha világossá lehet tenni. hogy a gyerek szenzoros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. . a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. h o g y hátteret képez.v a i a s z szekvenciákat erősítette. és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n term é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. 1990). E h h e z az szükséges. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. M i n t a h o gyan i n d o k o l a t l a n lehet.B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. ha pszichoterápiás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. az e g y m a gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. A siker l á t v á n y o s volt. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. 1979).és ez m e g h a t á r o z z a . v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. . e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . akár szülővel konzultálunk. h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . és mint láttuk. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a beteg k a p c s o l a t a . mely a megfelelő ta- M i n t említettük. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t .k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyásolta. 1977. Ne felejtsük el. ez n e m 100 101 . a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő sen javíthatja. hogy ma már s z á m o s g y e r m e k .sal.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . destruktív. 1991b). idézi Ayres. t e k i n t v e .

h o g y a g y e r e k túl l a z á n . E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a .. F. C et al. .. J. Pszichológia. FISHER.. Western Psychological Services..e a c e r u z á t a p a p í r h o z . R. . 41. el al. J. Európa Könyvkiadó.: Sensory Integration Theory and Practice. In: Montgoir .( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. Western Psychological Services. A.. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. 3 9 .P. S z ü k s é g e s tehát. I. 17. J. BAUMEISTER. A.(1972): Sensory integration and learning disorders. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . D. Rajzolták már h o m o k b a a bet ű k e t .4 7 . GERÖ ZS. BUSHNEI. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. (1991): Introduction to sensory integration theory. G. 420-423. Philadelphia.: Sensory integration theory and practice. a z t a z o n b a n igen. G. G . ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába.4-13.. HARRIS. AYRES. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . AYRES. Pszichológiai Intézet. Philadelphia. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n z u l t á c i ó t k é r ő fél. Úgy g o n d o l o m . 385-393. C . ELTE BTK. J. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. AYRES. Journal of Learning Disabilites. A. HUFF. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzultáció. Norton. 3. et al. Tankönyvkiadó. E. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . J. Budapest. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . (1990): Archaikus gondolkodás.ry. BUNDY. W. 92.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. CERMAK. C. A. AND HORN. DENSEM. új a n y a g n á l . American Journal of Mentái Retardation. G . Oktatáskutató Intézet. Vol. American Journal of Mental Retardation. Manual. Routledge and Kegan Paul.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . borgmann. S. tájékoz ó d j o n .m i n d h i ába. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . Philadelphia. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. G . így viz u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . DUNN. Western Psychological Services. A. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó .v e s z t i b u l á r i s . Dortmund. GREENSPAN. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. G . Los Angeles. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . G . A. Végeken. et al. et al. P . Western Psychological Sevices Los Angeles. F . J. MONTGOMERY.159-173. F. Western Psychological Services. Dortmund. DEGANGI.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. American Journal of Occupational Therapy. Sok.. Comprehensive Psychiatry. BERK. E. Európa Könyvkiadó. azzal. frequency. változatlan kiadás. Vol. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hián y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö zött. Budapest. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities.( 1999): Vita nuova. MURRAY. G . hajlították f é m b ő l . G . (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. A. New York. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. 30-41.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. G . Philadelphia. KULCSÁR. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szám á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . RICHTER. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l .(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. B. A. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t b a n . E. Journal of Learning Disabilities. DEGANGI. O. 22. Általáb a n e l m o n d h a t ó . h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . 311-316. London alapján idézi KULCSÁR (1992). NUTHALLL. Los Angeles. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . A . IRODALOM ARENDT. FENICHEL. G . Vol. SELLS. N e m r é s z l e t e z te a t a k t i l i s . Ayres. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. 3.L. változatlan kiadás. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . In: Ficher. A. HOHHX. G . 9. R. Vol. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. 27. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet.szempontok a szenzoros integrációs terápiához. A.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. A.: Sensory integration theory and practice. Western Psychological Services. G . F . h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v tev é k e n y s é g e k e t . R. 401-411. Journal of Learning Disabilities. k i c s i b e n ujjfestéssel . J. 221-229 DEQLTROS. (1991): Somatodyspraxia. ősi érékelés. 32. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . J. Los Angeles. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . é s e n n e k alapján hat á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. In: Ficher. P. G . és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e o s z t á s á b a n is. Davis Company. In: Ficher. F. A. Davis Company.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. Budapest. Kutatási beszámoló. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. Davis Company. JFNKINS. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . A. 2. AYRES. A. In: Fisher. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . 338-350. Los Angeles. 2. S. A . Journal of Learning Disabilities. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. and motor delay. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . Los Angeles. 11-. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. Los Angeles. BRÜGGEBORS. Davis Company. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. F. A. Manual. KULCSÁR. A. G . BRÜGGEBORS.. 227-231. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. A. Journal of Learning Disability Vol. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). S. J.. American Journal of Occupational Therapy. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. Budapest HRABAL. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . (1991): Sensory Integration Theory and Practice. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. (1991 a): Play theory and sensory intagration. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . Richtcr. ORNHZ. Vol. 11. (1979): Sensory integration and the child. G . A. k é r d e z z e n . h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . J.. Philadelphia. B. 102 103 . C. BUNDY. V. E.. Western Psychological Services Los Angeles..(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. et al. 92. T. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. felettes-én előfutárok. J. M . 89-93. de minden ötlete meghiúsult. e t al. Davis Company. HRABAL.: Sensory integration theory and practice. BHATARA. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései .. BÁLINT. A. a n n a k n a g y o b b az e l l e n á l l á s a . FISHER. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . borgmann. Szakdolgozat.

6. Greenwich. J. B. 507-520. The Handbook of School Psychology. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. Athaneum. A. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. M. Study of Child 25.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis.. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. M. WEEKS.G. így.V. HANSCHU. ő a p ö s z e terápiát végzi. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. Murray.(]999): Játszás és valóság. 289-329.. Animula. In: Reynolds. 33.78. (1970): To cast away. ROTTER. m i l y e n i s k o l á b a írassa.. PRIBRAM. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. WINNICOTT. P. PETŐ. D. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. B. Anna és Varga Izabella (szerk. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . In: SzvatkÓ. Bölcsészdoktori disszertáció. K. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találkoz o m olyan g y e r e k e k k e l . HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. R. Ő m o s t úgy gondolja.. súlyos beszédészlelési zavar. ELTE Bölcsészettudományi Kar. SHORT. Z. A. a vestibular forrunner of the superego Psa. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. K. T: JAI Press. és Gutkin.): Szenzoros integrációs terápiák. MN: PDP Press. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . 41. figyelemzavar. W. and learning disabled individuals. e r ő s s z o r o n g á s . ha a fejlesztő foglalkozás-sorozatot m e g e l ő z i egy. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési tan á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. Wolrich. REISMAN.. In: Routh. ha az első interjúban. diszlexia veszélyeztetettség. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . Vol. D. Vol. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. (1991): Introduction to sensory integration theory. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. frusztráció vagy agresszivitás áll. K. 105 104 . hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . E. n e m tudja.Varga Izabella. 139-164. American Journal of Occupational Therapy.(1946): A gyermek lelki fejlődése. 2.A. a) a Az első interjú tapasztalata. SCHIEDER. Oktatási segédanyag. Ford . Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. Hugo. M. emotionally disturbed. A. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról.. Journal of Nenous and Mental Disease.OTTENBACHER. American Psychologist. C. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. 1. 1-23. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. Idézi: Fisher. (1982): Sensory integrative therapy.450-457. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. L. (Eds. miben t u d n a s e g í t e n i neki. Budapest. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. H.. SlLBERZAHN.

E z e k után kilépett a saját m a ga által választott feladathelyzetből. a m i k o r b o h ó c k o d i k . G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . CÉLOK A p e d a g ó g i a i . összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé képes. vizsgálatok alatt sz. Kissé szorongott. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. c) Az óvónő jellemzése vannak. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. T é t o v á z ó . A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. Az a n y a a terhesség 7. A szülés i d ő r e .és t é r p e r c e p c i ó . K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . Játéka gyakorló szinten van. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. gombolás). gest.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . m u n k a t e m p ó j a lassú. B e s z é d e n e h e z e n érthető. N a g y m o z g á s b a n kevésbé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. F e l m e r ü l t az abortálás. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta tapadási r e n d e l l e n e s s é g miatt. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . azt válaszolta. m á s z ó k á k n a k . és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció normalizálódását.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. b i z o n y t a l a n . az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. labdáknak stb. mozgás automatizáltsági foka. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. 1 percen át. Saját testén a j o b b . V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. k i m e g y e k .n e m k e z d e m é n y e z ő . tanácstalan. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. villámokat.). d) A hiánya. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. felnőtt irányítást igényel. é r k e z é s k o r rúg. p r é s e l e m a gyereket. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . valamint a figyelemkon- 106 107 . tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. teste remegett. p s z i c h o lógiai vizsgálatok. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. integráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . e r ő s e n gátolt g y e r m e k . A z u t á n az asztalhoz ült. n e m tudja a m u n k á t elkezdeni. s p o n t á n indult. alapján arra következtettem. g y a k r a n elutasító. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m rajzolt embert. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. és m á r nyitotta is az ajtót.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. az a n y a is akarta. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. de e g y e d ü l j ö t t b e . 3 évesen lett szobatiszta. TERÁPIÁS ELVEK. organikus sérülés valószínűsége. hogy ezek a magasfeszültség jelei. de aztán m é g i s m e g tartotta. kiabál. A gyerekek kerülik. esetleg füstöt. d e ritkán látja. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. F i g y e l m e szétszórt. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. m e g m u t a t o m az anyun a k " . Passzív s z ó k i n c s e átlagos. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. k é r d é s e m r e . n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítséget. cipőfűzés. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . a p e d a g ó g i a i . mivel rajzolni szeretett volna. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. egyedül játszik. fát. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. 2 évesen rubeóla. értelm e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. A b a b a farfekvéses volt. sír. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította.embetűnő volt a gyerek sz. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. 3 3 5 0 g r a m m a l . Lateralitása kialakult. k i á b r á n d u l t vagyok. A z apa e n g e d é k e n y e b b . c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . aktív szókincse n e m éri el a korától várható szintet. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd.b a l oldaliságot jól differenciálja. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . k o m p l i k á c i ó nélkül született. s a sorozatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b nyire felismerhetetlen. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . K a p c s o l a t t e r e m t é s b e n . Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m .m o n d t a . megfigyelése. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig veszélyeztetett volt. a m i t ide-oda tologatott kb. n e h e z e n fogadják be. folyamatosan eltávol o d u n k e g y m á s t ó l " . csak vezetékeket. n e h é z k e s . G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. c s ú s z d á n a k . a m e l y az ő fejlettségi szintjéhez mért. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . csak p r é s e l e m . mindenféle k u d a r c é l m é n y tol m e n t e s . percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. keresztezett. h o g y m i k ezek. „ K é s z e n vagyok. n e h e z e n k ö t h e t ő le. mert a foglalkozása kamionsofőr. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. A s z á m á r a szokatlan. illetve annak lehetőségét. 53 cm-rel. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi kezelésre szorult. a s z o m a t o p r a x i s . kiabál. „ R e m é n y v e s z t e t t . a mozgásos feladatok tervezése. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . másrészt egy sérült a n y a . a ritmusérzék. g y a k r a n kinevetik. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k .

golyót. majd palacsintát. ahol m e g é r i n t e t t e m . a b e s z é d fejlesztésével. tulajdonságát saját tapasztalatain át. e n g e m pedig megkért. . kéz-láb. a k ü l ö n b ö z ő forgások. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. pörgések felszabadító hatását. és egy k i e g y e n s ú l y o zottabb. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. simítás. kézkéz ö s s z e h a n g o l t . ö s s z e k u p o r o d o t t . h o g y é n e k e l j e m a „Csiga. m o s t pedig kiforgunk. ( M e g i s m e r t e a szivacs. Például a deszkán való e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. színének. és kiszabadítom a királykisasszonyt. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. az valószínűleg integráló hatású is. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. a hátán. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. A taktilis differenciálás a következ ő k é p p e n valósult m e g . A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . A legvastagabb ecsetet választotta ki. az ismeretlent. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . és találd ki. hol előbújt. elkapását. .és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. szereti a t e m p e r a anyagát. Labdát. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. p u h a vagy k e m é n y . felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . A v i z u á l i s forma. örömtelik voltak. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. z s u p s z ! " . s i m o g a t á s . hintáztatás s t b . l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. Ha visszaeml é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. !ioi i z e g v e . A szem-kéz. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. illatát. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít- 4. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . biztonságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . a s z ő r p a m a c s . A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. ugrások. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . E k k o r jelentek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi.m o z o g v a várta a hívogató dalt. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. n e k e m is n a g y o n tetszett. mozgásfantáziája és koncentrációs k é p e s s é g e is sokat javult.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. beszámolt érzéseiről.) A taktilis ingerlés kiterjedt a testtudatosításra. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. kitalálni az anyagot. Ez volt az első igazi. hol visszah ú z ó d o t t .m o n d o g a t t a . A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o minált. Volt. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimenziós k ö r l a p p á alakult. lepényt lapítottunk. m i k o r bújik elő. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . m e g e r ő sítő. szép színes köröket festett. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. s z í n e s e b b világ alakult ki. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. G á b o r n a k is. sikolyok.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . 108 109 . k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. A z első rajzok feszültséget. formájának. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. zöld és b a r n a m e zők. így ni. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a szem e d . m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. O ráfeküdt. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. a h e n g e r b e n : pl. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. A gyakorlatokat mind gyakrabban kísérték felszabadult gyermekkacajok. 6. H o l j á t é k o s feladatokkal. „ M o s t beforgunk. az ún. csigaház alakúvá hajlította a hengert. és eleinte én forgattam. a testséma fejlesztésére. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl.m a r ó k á z á s s a l . Vigyázok. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . . m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. az anya ambivalenciáira. Csön-csön gyűrű. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n káját. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyókat. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. kézzelfogható s i k e r é l m é n y e . Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . ( „ U t á n o z d a békát. pl. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . mozgásjátékokkal (pl. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. a k ü l ö n b ö z ő ruh a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. pattogtatását. d ö r z s ö l é s útján. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. A foglalkozások vidámak. dobását. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. a pléd. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. várta az újat. O d ö n t ö t t e el. „ p a l a c s i n t á z á s " . K e l l e m e s . k ö z b e n aktívan. 0 volt a csiga. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. „ H a lelépek a deszkáról. beleesek a vízbe. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . színeit. hasalj a gördeszkára. ö r ö m teli. hol m o n d ó k á k k a l . élményeiről. meséket szőtt. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. illetve ki a plédből.

A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. a vesztibuláris ingerlések. saját tapasztalataimból építkezve. hiányállapotok feltételezhetőek. és a passzív ücsörgés. a testtel.és a g y e r m e k n e k kisebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. Budapest. szeriális e m l é k e z e t e . és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. m e l y e k igen vonzóak. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . a személyiség szétesettségét. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . kreativitása. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á rozni az órák m e n e t é t . A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . csak anyja (gondozója) segítségével. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. eljátszanak. testtudati szintjét. A megtartottság é l m é n y e i . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. ahol korai sérülések.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . a m e n n y i s é g i relációk. feladattudata. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyiség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessége. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. bekövetkezhet az Én e r ő s ö d é s e . a térbeli viszonyok. traumák. feladattartása nőtt. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . történéseket i d é z h e t n e k fel. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. 110 111 . A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é nyek e g y s z e r r e hatnak.tiirok m e g é l é s e . a v e l e m . az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. mert a m o z g á s o s terápiás tér. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiindulópontjává. Az S Z I T . M u n k a t e m p ó j a m é g mindig lassú. Szakdolgozat. az összetartottság é l m é nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. és r á h a n g o l ó d n i arra. v a l a m i n t a ritm u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz.7. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. h a n e m igyekszem követni.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . indulatai kontrollálása. illetve a fejlődés elakadása vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. és végül a j á t é k tartalmát és szövését. a testfu. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . a selffejlődés elakadását. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . különösen az ábrázoló tevékenysége. A szenzoros integrációs terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ában fontos az e g y é n saját választása. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt élm é n y e k . A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a néhány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet.

Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . fantáziáit. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelmeit: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél.karika. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ben. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó dása. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ni őt. így az értelmezés a n y a g á n a k fontos részét k é p e z h e t i k . A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . szimb o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . a m i a kislány ösztöneit. kötél stb. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. majd „ l e e s e t t " róluk. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltatnak a m e g é r t é s h e z . szándékait szimbolizálta. ellazultan ülni. v e s z é l y n e k élte m e g . Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. h o g y újból szétesett volna. E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . „tan á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. 112 113 . és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. Eléri a verbalitás szám á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. Édesanyja korán elhagyta. p s z i c h o t e r á p i á t . m e l y e k a fejlődését előmozdítják. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn keresztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyanyja vette m a g á h o z . Az ilyen. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . akit elhagytak. ö s s z e k u p o r o d v a p ö rögni b e n n e . így kezdte k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . Ezt általában hosszú ideig. n e v e m e n szólított. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartalm a z n i . Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k org a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . megfigyelni. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . vagy v i s s z a t á m a d n i a . A m o z g á sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a p a s z k o d n i . Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett.é p p e n az a n y á h o z való viszony két ellentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . c s i m p a s z k o d á s s a l . szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b kötni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . furcsa viselkedése. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. élm é n y e k j á t é k o k együttes átélése. bár jól g o n d o z t a . ami onnantól egyik k e d v e n c elfoglaltsága lett. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. e l m é l y ü l t e n ismételte. A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. h o g y . í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyakran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . selfszintű történéseket. Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. m i n t k o r á b b a n édesanyjában. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. h o g y m e g é r t i k . agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. m e g é r t e n i őt. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. Jól illusztrálja ezt Lali esete.felugrott. agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o da szerint is. és n e h e z e n vált le róla. A h á l ó b a n annyira biztonságb a n érezte magát. A m o z g á s o s történések. fantáziáival. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. Látható. szereplőihez. . azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szociális k ö r ü l m é n y e k között. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. bár jól g o n d o z t a . P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . E z u t á n fedezte fel a csepphálót. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. és azt az érzést. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. létra. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s .mő b i z t o n s á g é r z e t é t .majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyamatok tanúi l e h e t ü n k .„egy kisfiút" -. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. Az anya. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni.

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

esetleg magatartási problémájához. s z o r o n g á s á h o z . ezért m á r n e m észlelésnek. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . any a ny e l v . gyak- 117 . amely s z á m o s részfolyamatból áll. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biztosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. tanulási sikertelenségéhez. valamint a terápia is. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. K é p e s e k vagyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felismerése akkor. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . sídanta). és rendelkezésre állnak a vizsgálati lehetőségek. és . életszerető felnőttekké váljanak. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . azok sorozatát (például ú. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. a felszínen közvetlenül n e m látható. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. M i n d k e t t ő több szintből épül fel.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. sajátosságait. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. az. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. Olyan rejtetten m ű k ö d ő .e l s a j á t í t á s részeként. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. ná. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. megjelenési formáit. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . sz. m i n t felnőttkorban. virid. b e s z é d e s e t é b e n az elhangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. figyelmetlenségéhez.magától értetődően . n e m tapasztalható folyamatok b i z o n y t a l a n s á g a . A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. 2000). A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g értésből. összefüggéseit. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . il. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. gó.

ábra). a m e l y e t a beszélő kiad. Ezen a szinten zajlanak a fonológiai folyamatok is. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. é r d e s . Ez utóbbi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . A fonológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . h o g y m i l y e n szinteken. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. beszédhang-differenciálás. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . elsődleges hallási elemzés. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. üzenetet ( G ó s y . Úgy is fogalmazhatunk. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelvelsajátítás során alakul ki. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. A fonéma az az elvont nyelvi egység. 1. a k k o r a rendszer továbblép a következő. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. így van ez mindannak ellenére. A f o n é m a s z i n t m o n datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. Például az á hangot ejthetjük alacsony vagy m a g a s h a n g o n .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . m á s s a l h a n g zókat) azonosítjuk. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . a fonológiai szintre. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . ahol n é h á n y előzetes döntés történik a frekvencia. Az a l a p k é r d é s az. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. k e l l e m e t l e n ) . h a n g k a p c s o l a t t . h a n e m a jég szó. E z e k a döntések nagyjából b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. vagy pacsid m o n d papucs helyett. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. E n n e k első lépcsője az ún. A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával indul. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. 1999). hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a .e el. A b e s z é d h a n g differenciálás egyfelől a fonetikai. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén jelentkezik. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. fátyolos.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . hiszen közvetlenül n e m tan u l m á n y o z h a t ó (vö. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . a fonológiai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folyam a t o s a n változó akusztikai jelet. a m e l y e t e g y felismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . de biz o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . felismerjük p é l d á u l . Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . mondhatja férfi. azt az bizonyítja. nő vagy g y e r m e k . valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. Ezek a részfolyamatok a következők: szeriális észlelés. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kapcsolatban. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . r i t m u s é s z lelés és a vizuális észlelés. m a g a s vagy mély. Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . A jégpálya szóban például. transzformációs észlelés. g y o r s volt-e. lassan vagy gyorsan. vagy lassú.

M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). illetőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek).). hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk.k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k sorozatát élik át. azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. hogy azokat m e g is értettük. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. a k á r a b e s z é l é s r e . a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k .és nyelvi jeleket tároló rendszere. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. H a n g s ú l y o z n u n k kell. h a n e m a n n a k is. N e m túlzás. sokszor m á r olyan életkorban. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. h o g y a részlegesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. ha az állítjuk.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . ha a kiejtett szavak b e s z é d h a n g j a i n a k .r e d u k c i ó . mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . a h a n g z á s alapján fogjuk fel. a gyerm e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hallgató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. ha akaelhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. A szövegértés azt jelenti. ismereteinek. zavaráról akkor beszélünk. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l .). Általános beszédészlelési szabályszerűségről van szó. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s é l m é n n y e l . h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). és/vagy egy k o r á b b a n tárolt információsorozattal hasonlítjuk össze. A nyelv verbális h a s z n á l a t a . s a szájmozgás. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehetetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő.m i n t a z o n o s í t a n i . hiszen a szükséges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítással kezdődik. a m o n d a t é r t é s és a szövegértés. Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. az értelmezés kérdéses. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs észlelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . s életünk végéig tart. illetőleg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a beszéd. dályozott. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy bes z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. s ez azt jelenti. Ritmuszavart e r e d m é n y e z . illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kezdetié gesen m ű k ö d i k . hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k összefüggéseit. h o g y a z a n y a n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szám á r a . A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. Ez azt jelenti. m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. A beszéd szempontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . m e g é r t é s é t és értelmezését. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ciós részfolyamat. red u n d á n s szervezése. szerkezeti és gondolati egységet. Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " jelent. tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e z e b b e n fogja m e g é r t e n i . a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . szókincs). illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. nincs nagy zaj stb. ahol nincs m a g á n h a n g z ó . mechanizmus nem pontos. sokkal n e h e z e b b azt m e g m o n d a n i u k .optimális átviteli k ö r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. gátolt. k ö z i s m e r t m e g n e v e zése a szájról olvasás. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelennek. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldolg o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan nehézségekkel k ü s z k ö d i k . idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stratégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. vagy n e m . a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. Ha „ r o s s z " a szinkron. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e tősen n e h é z .

a karriert. a fonológiai és a szeriális észlelés.több verbális ingerre van szükségük. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . az kihat az írottak feldolgozására is. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelenségek m i n d . mint m á s o k n a k . s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. vagy megjelenhet t ö b b részfolyam a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. Az ok(ok) ismerete. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldolg o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . Ezek l e h e t n e k organikusak. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a bes z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . írástanulás. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . akiknek . Az olvasástanulás. az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ja.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárási és k ö z n y e l v i hatás. c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. Ha a javításuk n e m történt m e g időben. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszédmegértés szempontjából azonnal r i z i k ó . s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. pl. m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . E z e k e t a t é n y e z ő ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. és lehetnek funkcionálisak. a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. A dekódolási folyamat zavarát eredm é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . s k ö n n y e n összetéveszthetők e g y é b p r o b l é m á k k a l . Ez azt j e l e n t i . Előfordulhat a z o n b a n az is. A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a következők: esetleges reakcióhiány. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. A környezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . de zavart m u t a t az akusztikai. Az o k ( o k ) ismerete hozzásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszédészlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. Az e l m é l e t s z á m á r a . A figyelmetlen. A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. külföldi m u n k a v á l l a l á s . funkcionális zavara(i). helyesírás zavara. Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. a látszólagos m e m ó - 122 123 . Lehet például ép az akusztikai. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szempontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . gyakori visszakérdezés. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. e z e k m i n d e g y i k e utalhat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. ü l . így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfeld o l g o z á s zavarával. b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. téves reakció. h o s s z a b b külföldi tartózk o d á s . a m u n k a v é g z é s t . a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési zavarnak. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédészlelési folyamatok. V a n n a k g y e r m e k e k . a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folyam a t o k é r t . hogy a kezdetektől. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. fonetikai és a szeriális észlelés. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k például a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t negatív hatásait. Ha a hallott közlések feldolg o z á s a bizonytalan.ép fejlődés mellett . N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a beszédészlelés.m é n y ) . d) születési r e n d e l l e n e s s é g . b) az i d e g r e n d s z e r organikus.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s különféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. annál k e v é s b é v e h e t ő észre. a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. kétnyelvű család. vagy n e m . de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). p o n t o s a b ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). zavara. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a li klinikai ellenőrzés javasolt.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. s ez ismét csak a felismerését nehezíti. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszélg e t t e k eleget. akik az anyanyelv-elsajátítás legkülönfélébb s z a k a s z a i b a n két.). hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . n e h e zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . az olvasottak bizonytalan értése. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . c) p s z i c h é s zavar. és minél k e v e s e b b szintet érint. m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával.

de 2 évnél k e v e s e b b .t e s z t c s o m a g (vö. 1) állami g o n d o z o t t s á g . az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. A z a v a r helye szerint: 1. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. /. 13. 3. Ezek l e h e t n e k átmenetiek.). 2. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a következők: 124 . k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. e m l é k e z e t i zavarok. súlyos a zavar. csak a beszédészlelési folyamatokban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a telj e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. a b e s z é d é s z l e l é s zavara.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. ill. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgozásban a félrehallások.). 9. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. 5. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. 3. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. 12. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. ) . például a beszédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. és á l l a n d ó s u l o k is. a m e l y n e k segítségével a 3 . H e l y e sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. a beszédhang-differenciálás zavara.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. N a g y o n sokszor. IV. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. A zavar típusa szerint: 1. pl. 11. i) hallássérülés. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. az eltérés/elm a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. 4. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. nagyon súlyos a zavar. 2. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfelj e b b 1 év. g) feltűnően lassú beszédfejlődés. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. Arra keresünk választ. a m o n d a t é r t é s zavara. Például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapasztalunk. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . G y e r m e k k o r ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . //. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. 10. enyhe fokú a zavar. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. középsúlyos a zavar. a s z ö v e g é r t é s zavara. azaz a helyes diagnózis. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az elm a r a d á s m e k k o r a . hiszen az időben m e g k e z d e t t korrekció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . milyen m é r t é k ű . a vezérlés zavara. 8. 3. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . 7. vagy n e m . 2. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . A zavar mértéke szerint: 1. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 évnél t ö b b . a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . A zavar kiterjedtsége szerint: 1. m e c h a n i z m u s . a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. 4. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. G ó s y . Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. 1995). A beszédészlelés és a beszédm e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . ///. a vizuális észlelés zavara. 2. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. 6.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. a szeriális észlelés zavara. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P .). a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. 14.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyelm e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó beszéd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgozás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkül ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahúz ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajátítás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiakban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frekv e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe juttatása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert típusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a bes z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék viselése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t nag y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás összetevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemritkán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k kia l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fiatalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a félt e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nélkül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (vezetéses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz alakul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s helyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a műtéten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes változást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a hallóc s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé torzítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kisg y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb percepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcévesek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javulás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s korban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szókincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátosság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokféleségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszédp r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lényegesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikulációs teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l telj e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált korc s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt telj e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jellegzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észlelés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyerm e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkorban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domin a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y elm a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyerek e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési neh é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozásban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, fonetikai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelési, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizsgálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai észlelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a következő h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyamataik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a következő a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a bes z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésében, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értelmezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteked o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt érték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többség e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szór á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesítm é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k esetében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-okozati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szintaktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olvasás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlőd é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek elteltével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyerm e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y derül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küzdő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizonytalansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyeztetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle form á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értették-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m életk o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelési z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

J e l l e m z é s e szerint L.a szeriális észlelés (vö. B i z o n y t a l a n s á g r a utal. 134 135 . a fela d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvod á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). Ez u t ó b b i előjelzi . Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . vö. ábra az akusztikai. Ceruzafogása hibás. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése.5. T r a n s z f o r m á c i ó s észlelése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. gőgicsélt. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . 3 2 0 0 g-mal. majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. T. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. T. r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . g y e n g é b b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m szerető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k teszt e l é s e is j a v a s o l t . a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. A szövegértés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. mielőtt válaszolna. el kell k e z d e n i e az iskolai tanulmányait. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. 6 éves kisfiú. csak feltételezhetjük. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k .d o m i n á n s . Tekintettel arra. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . az akusztikai p e r c e p c i ó szószinten. időre.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. L. ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . A z 5 .) Orrgar a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jellem e z t e a kisfiú döntéseit. fonetikai. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. illetőleg tesztelése feltétlenül indokolt. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e komoly e l m a r a d á s t tükröz. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m értette. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . hogy n é h a suttogva ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . L. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú).az olvasás. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. M á r a kezdeti m a n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . vö. m á s o d i k osztályos kortól. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfog a d h a t ó . G M P 5 ) . E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . G M P 3 ) .T. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt.a j . besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . B e s z é d h a n g . L. ábra GMP5 GMP10 /. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b .és vizuális észlelése kissé gyeng é b b az á t l a g o s n á l . e m i a t t az ó v o d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. ritmus. hogy L. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. E n y h e fokú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyerm e k e k vizsgálata.

A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. A 6. L. F e l a d a t m e g o l d á s i t e m pója változó. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szülő h a s o n l ó a n látta). A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . A négy f e n n m a r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . v a l a m i n t a vizuális észlelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va//. m í g m á s o k b a n különféle zav a r o k a t m u t a t . i d ő r e . gőgicsélt. B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. S ú l y o s - . szeriális ( G M P 1 0 ) . A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e helyes feleletet v á r u n k ) . Síkbeli irányfelismerése j ó . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n oldja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . h o g y az alk a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. 3). negyedik osztályos. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). A szövegértési zavar súlyosságát fok o z z a . Ez u t ó b b i a k indokolják az olv a s á s t e c h n i k á b a n . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanulási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . A lateralitás ( a g y f é l t e k e . h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. a vizsgálat során jól kooperált. h á r o m r a pedig hibás választ adott. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e szerint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak részlegesen k é p e s e l o l v a s n i ) .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . . a verbális m e m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e .d o m i n a n c i a ) vizsgálata . transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . m i n t h a n e m i s hallotta volna. 10 éves tanuló. de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. A transzformációs észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . D. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. ( G M P 5 ) . p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. hogy a róka az e r d ő b e futott. . k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. a vizuális észlelés). H á r o m k é r d é s r e hibás. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . E z e k részben e n y h é b b e k (pl. hogy L.d o m i n á n s . h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. a d ö n t é s e i is hibátlanok. telj e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott.várhatóan . o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g s z ű n t e k ) . F. csak édesanyjával. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . B e s z é d e ép. A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. de rendezett. Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s koráb a n p a n a s z volt. azt m o n d t a . aggály merült fel. m i n t L-nél). s csak aztán d ö n t . Tekintettel arra. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. D. az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . a foneA g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n dott). h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot.azt m u t a t t a . a m i t „ m e g o l d " . S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyidejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. 3 5 5 0 g-mal. h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. hogy a faluba). A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . A tanító jell e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. fonetikai ( G M P 4 ) . hogy m i r e kell válaszolnia.

számolni. Nikol. A pszichológiai ami olyasmit. A.szülői kérésre . Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . de azt javítatlanul hagyja. Okos. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. olvashatatlan. Budapest. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D.és írásgyakorlással p á r h u z a m o s a n ) . 143-163. kudarcok. C.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. D. Budapest. Journal of Brain and Language. fejtudta a és kivárni. 138 139 . BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. In: Gósy Mária (szerk). Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. In: Gósy Má- A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. s ez n a g y o n zavarja. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. a k a d o z ó . hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . Nikol. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . 1 2 2 . Intelligensek. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. A hogy értelmes.1 4 3 . vagy n e h e z e n olvasnak. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . Budapest.). csak é p p e n n e m . Budapest. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. a m i t m o n d a n a k neki. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. mi több különlegesen arra. kreatív. félreolvas. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával foglalkozik. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyesírási hibáktól. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. Nikol. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. illetve j e l e n t ő s késést mutat. Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. 2 támogatásával valósulhatott meg. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . értették. MARCOTTE. hogy ha édesanyja m a g y a r á z .a n e g y e d i k osztályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). Szeret építeni. mint Péter és A n d r e a . D. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . kérdésre be is vallja. 3 9 . Corvina Kiadó. Az vidám és sorra nyughatatlan. Az értelmes. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a developmental critical period. a mennyivel szabbul olvas már. Ott azonban semmi 10 éves. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepével kell tisztában l e n n ü n k . SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. 1 3 4 . kedvesek. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . A specifikus tanulási zavarok j e l l e g z e t e s s é g e . magyarázná okos.1 5 2 . írásuk olvashatatlan. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. m é g i s látni fogjuk. a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e .bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. Budapest. írászavarát. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. amikor meg. sokszor i s m é t e l és újrakezd. H o z z á t e s z i . Budapest. Nikol. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. ria (szerk. A. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . ÉS MORERE. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . mert társainál. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . megismétli . h o g y sokszor n e m érti. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni.

majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e .és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . hogy az olvasás tanítása az adott nyelven szokásos. veleszületett) j e l z ő v e l egészíti ki. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. a zavar okait p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) tovább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. A diszlexia diagnosztikáját. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t .olyan zavar. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b érd e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . 2 0 0 0 ) . R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől.2. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. 1977. 2. h a n g s ú l y o z v a ezzel. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. 2. m o s t m á r fejlődési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szintén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bőv e b b e n C s é p é és mtsai. Orton . 1974. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen .sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . addig a hazai l o g o p é d u 2.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . M é r f ö l d k ő n e k számít.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. M á r O r t o n felveti. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. 1939).a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . elfogadott módszerrel történik. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típusuk szerint. helyesírás. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g nek. terápiáját a logop é d u s o k d o l g o z z á k ki. a h o m o g é n gátlásnak. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési formái lehetnek. V e k e r d y . A fejlődési diszlexia a m e g h a t á r o z á s szerint . a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. Az orvosi s z a k m á k . V a s s n é K o v á c s .és írászavarokra. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavarait és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t .és í r á s z a v a r o k r a von a t k o z ó i s m e r e t e k e t .4.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i .a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. /. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . h o g y a diszlexia hátterében az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. Ő az egyébként. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. pszichológiai és orvosi gyakorlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi.3. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. H i n s h e l w o o d . b e s z é d zavarainak vizsgálata. 1877-ben egy n é m e t orvos. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragaszk o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i napig használja. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . a n n a k ellenére.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. és a tanuló intelligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . Tíz évvel k é s ő b b Berlin. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n .eltérően m á s o r s z á g o k gyakorlatától . a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olvasás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . és a kongenitális (alkati. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakirod a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. E z e n k í v ü l egy új szakkifejezés. és n o r m á l intelligenciájú volt. 1969) terül e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. a diszlexia megállapítása és kezelése . század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . 2. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola .

1996).vis z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. M i n d k e t t ő feltétele persze. zavart r é s z k é p e s s é g e k . illetve o l y a n e l e m e k e t is. valamint az e r e d m é n y . a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . a D S M . E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . a m e lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z .b a n h o n o s gyakorlattól . Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i lyen törekvést. Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i .I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s h o z ( P u g h és m t s a i . azaz az olvasási teljesítm é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal- 2. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. j ó l l e h e t a b e t ű . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. a szóalak vizuális hasonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intellig e n c i a ) . Eszerint pedig olvasási zavar (315. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s .h a n g . akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. a gyerm e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olvasás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . c) érzékelési deficit van jelen. A m á s o d i k szakasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lén y e g e s e l t é r é s n e k . Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. e n n e k ellenére n e m feltétlenül kell. A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. m é r t intelligenciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet például az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendszerint társuló z a v a r m é r t é k é t . ha: 3. a m e l y n e k h á t t e r é ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. p r e v e n c i ó és intervenció. mint az iskolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k .f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkalm a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g .h a n g megfeleltetés szakasza. A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás.00) a k k o r diagnosztizálható. az olvasás és írás tanítására szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . Ezek a leíró típusú definíciók két nagy csop o r t b a o s z t h a t ó k . és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n kásságának. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b csop o r t j á n a k írott alakját felismerni. terápia. standardizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. A találgatás e r e d m é nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. 1981) szerint az olvasás elsajátításának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglalja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . az egyes részképességek olyan zavara. 142 143 .n y e l v é s z e t . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid áttekintése. h o g y a definíciónak része legyen. 1988). azaz a b e t ű . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják.m á s szerepe van. M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m .1. a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a eltérések). a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosztika. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s szerint ( A d a m s . hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k .5. Kialakul a g r a f é m a . c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. például a g y e r m e k adottságai.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . 3. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n haz á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v .

g ö r ö g diszlexiásoknál is.2. a s z ó kiejtése a b e t ű . A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). a t r a n s z p a r e n s nyelvek számára idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. Az ú g y n e v e z e t t darabolási e g y s é g n e m m á s . b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . h o g y a globális vagy az e l e m z ő . és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonológia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. 1997). h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d szer-e a j ó . A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . a h a n g o z t a t ó . v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. Mi több.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. Az is á l t a l á n o s a n érvényes. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. m é g p e d i g fonológiai átalakítás nélkül.h a n g . á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a szavakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. közvetett ú t o n .3. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kialakítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. szóképekből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) .e l e m z ő m ó d s z e r . h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . többfélék. Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. 3. bár az utóbbit. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lényege. finn. Ez a z o n b a n n e m így van. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. A h a n g o z t a t ó .e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. H a s o n l ó v a l ta- 3. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. m a g y a r . Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p írjuk. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyását vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i .M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje.és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k b a n is a l k a l m a z z u k . A két. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többféle írásmódja is lehetséges. de m e g b í z h a t ó a n alapoz. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. Az egyik. a telj e s szóalak alapján. direkt ú t o n . n é m e t . Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szóalak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai kim e n e t létrehozása. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfelelő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. de a gyors. olasz. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. a m e l y n e k viszonylag kevés a h a s z n a . Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. szótagolva is lehetséges. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének.e l e m z é s elsajátítását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. M o r t o n klasszikus m o delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal.m e g f e l e l t e t é s . m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szóalakon keresztül vezet. h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. úgynevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i eleme a fonológiai átalakító egység. majd a h a r m a d i k . a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. E n n e k o k a viszonylag egyszerű. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. automatizált olvasási m ó d . A m á s o d i k . a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ri eltéréseket. ahol a b e t ű . a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . n e m angol nyelvhez. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul.h a n g szabályt. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is élnek. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s hez.

E g y r e i n k á b b elfogadott. a k á r s p o n t á n . h o g y a fonológiai t u d a t o s s á g .2. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fonológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonémaelhagyási tesztek. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyelv e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. A ma m á r klasszikusnak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megállapították. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ria. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitj é r e vezeti vissza. M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasási z a v a r o k k a l . az olvasás pedig n e m . Az o l v a s ó feladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. nak. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egyf o r m á n fontos. a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l .z a v a r o k . A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. a m e l y e k úgy tűnik. v a l a m i n t a térb e l i . 1986). 1997). 1998). A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. v a l a m i n t két modalitás-specifikus elem. k o n v e n c i ó k o n nyugszik. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltételezett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . Fonológiai tudatosság. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. 5. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. A fonológiai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. K ö v e t é s e s vizsgálatok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkotja. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e .f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolatban lévő r é s z k é p e s s é g . h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . ha arra gondolunk. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesítm é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik legg y a k r a b b a n előforduló altípusának. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. E z e n az s e m változtat. 4. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . illetve fonológiai hurok. m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. e g y e d ü l . 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. illetve késlelteti. M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet foglal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológiai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldolg o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tört é n ő felbontása. 1980) gyenge. 1979). 147 . h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tudat o s s á g o n belül. elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésében m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . 1979. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . 1993). E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g állapították.1. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. a m e l y a nyelv e l e m e i t alk o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. A variációk sokasága érthető. A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításáh o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . S k o y l e s . a m e l y e k alapj á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. hogy a fejlett. a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. Isabelle Y. a h á n y a n vannak.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibákat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasási és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelentésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értelm e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan alak o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakítás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folyam a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasága. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonológiai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hibák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n felismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k családi eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a korai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexiát. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , trau m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartozna. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fonológiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jellegz e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k zav a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fonológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi elem e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy elem e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fontos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (elh u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták eredm é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórends z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s rez o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizsgálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi adatokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyelh e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgálatban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamennyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egységek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert eredm é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális feld o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizsgálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszerre, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi feladathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyamatok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot végrehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese-

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szintj e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a feld o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyelvi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegzetes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépülő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y diszl e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó zavarai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort követően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyelvi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kötött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olvas ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a olvasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külön ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai feld o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a zavarok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott elképzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fonológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási ingerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kisiskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o áll a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai eltérés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizsgálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli eltérései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és időbeli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, tehát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésének feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásában, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgoz á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

észlelés. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s eredm é n y e . U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. de kialakíthatók általános. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. az észlelési és m e g i s m e r é s i funkciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . 1999). U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az alac s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . m i n d e n k é p p e n arra kell. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyelvi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n igazolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. a g y e n g e fixáció ped i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (például mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a kép e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . m i n t jól o l v a s ó társaik. hogy egyetlen kiemelt terület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ségre. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. lokalizálását hivatottak követni. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. 1999). L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fel a d a t b a n találtak eltéréseket. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. Steinék vizsgálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. S z á m o s . egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyilv á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. h o g y m e g t ö r t é n j e n . A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális feladat o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . 1987). j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tud u n k m é g a diszlexiáról. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fejlesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k stabil azonosítását. így például a kicsi b e t ű k e t . Általában az iskolában. diszlexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kínálkozik. 1993).9. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. 154 . h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. m é g p e d i g sokféle ok miatt n e m az. hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e kiderült. MIT FEJLESSZÜNK. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . hiszen láthattuk. A p r e venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b .k ü l ö n is. A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . specifikus nyelvi zavar. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszlexia. A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . ÉS HOGYAN? végez. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. az olvasási telj e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. a k é p e s s é gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. h o g y t ö rekedjenek. mégpedig neuropszichológai diagnózis. A k o m p lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . s z á m o s deficitre mutattak. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . Az instabil vergencia kontroll. A m ó d szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében.2. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k felmérése. mint a betűk stabil fixációja. m e g b í z h a t ó lokalizációja. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t .

LEONARD. Budapest. FRITH. 26.3 0 1 . E. GESCHWIND. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN.. GALABURDA. . M C B R I D E . Hillsdale. L. N. KUSSMAUL. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . GAUGER L. Archives of Neurology. Walker. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. L E P P À N E N .M. 183-186. RIDDOCH. C. D .. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . OSMAN-SÁOI JUDIT. 42.. (1974): Disorders of higher cortical function in children. (1984): Laterality. Szűcs DÉNES. In: Patterson. HOLMES. (1983): Surface dyslexia. N . Luxembourg. H . P. U. (szerk. GREEN. T. HYND. . ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. A. 341-354. L. FRITH. GILGER.. NIXON. ODEGARD. MASTERSON. (1974): Working memory... V.429^138. P.. Reidel. 2. M. Developmental Psychology. S . CSÉPÉ VALÉRIA. OGLESBY.. J. F. D . MANN. W . MONK. Archives of Neurology. Magyar Pszichológiai Szemle. Strömqvist. J . I. W .M. A. Zidar. S. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia.. Journal of Educational Psychology. speech perception. . (1993): Working memory and language. LIBERMAN. MEIXNER ILDIKÓ. (eds). KOTZIN. In: Geschwind. A.. ELIOPULOS. S. 58. LARSEN. C M . ha ezeknek hatásvizsgálata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. U. R. K. L. LOMBARDI. A . ELIOPULOS. P .. In: Geschwind. N .E. 88-90. Reading research: Advances in theory and practice. J. Psychological Review.S.. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . 310-333. DRISLANE F. SHANKWEILER. J. 1 12-1 33. associations and pathology.Dyslexia. CSÉPÉ. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . HARBECK. 634-654. O .. SHANKWEILER. JOHNSTON.. LYYTINEN. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex.. (1982): Left handedness: association with immune disease.V. 801-802. Archives of Neurology. . In: Bower. Official Publications of the European Communities. P. Proceedings of the National Academy of Sciences. R. BYNG. ROSEN. J. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. 63. ELTE Kiadó. U. BRYANT. PRIOR. USA.F. Audiology and Neuro-Otology. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. MACLEAN. Quarterly. Budapest. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . H. BADDELEY. P .. G .. COLTHEART. I. 16. E. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection... SMITH.. újakat kell kiépíteni és stabilizálni. Lawrence Erlbaum Associates Inc.. M . (ed): The psychology of learning and motivation. KUSSMAUL. G .Y. T. NOVEY. (1877): Disturbances of speech. A . SEMRUD-CLIKEMAN. Annals of Neurology.. V. MANGUN. G. (1997) HYND. O. alliteration. 47. W . hiszen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. 469^196. . LIBERMAN. APA. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhangfeldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component... ROSEN G. (1969): Interaction of information in word recognition.. hormones and immunity. Idézi: Temple. 14. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development.C H A N G . HAZÁN V. Riccio. Zeimssen's Cyclopaedia. Cognition. University of Michigan Press.J. N . K. MUNTE.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . GALABURDA. 55. M . 301-330. reedukáció módszer. A. (1990): Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. Basel. V. . I. 165-178. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. phoneme detection and learning to read. G. Phonology and reading disability. . Washington D C . N . CROSSLAND. 30. DYKMAN. MCDOUCALL. . F.W. J. 222-233. G. M. ADAMS. 133-140. migraine. (1989): The alphabetic principle and learning to read. 156 . KRAUS. J. M. New Jersey. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. S .. T. 36. A . T. G„ FRIEDMAN.. CSÉPÉ VALÉRIA. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani.. New York. New York. MORTON. C .. . E. D. PENNINGTON.8 . Surface Dyslexia. Liberman. G. (1996): Neuropsychology for clinical practice. 35. 40(6). Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. G . . A. P. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. B E H A N . E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egyre n e h e z e b b . 354-369. D. J. EDMONDS. 682. C. Bologna. 62. M. B. MARSH. HITCH.. S. Y. HULME.. (1995): Phonological processing. In: Illyés S . UCB Kiskönyvtár. MCGEE.Y. LIVINGSTONE. Academic Press. CARRELL. J . COHEN. M. N . GESCHWIND.. GESCHWIND. MA. 19. BADDELEY. M.. T.. N . A. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. 18. Marshall. GOSWAMI. S. 79-105. GALABURDA. T. G . T. C . GESCHWIND. R. . Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. K.. . (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders..M..T. A. BLACK. N . (eds).386-418. 315-334. R. E.428-521. 1272-1284. SHERMAN. J. . (eds).. C. 70-82. Brain and Language. M„ W E L C H . (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. 161. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. 419-421. In: Stalberg. S. 32-38. New Jersej. A . Gyógypedagógia. V. 195. Child Development. . 3 0 ] . . N. and developmental learning disorder. . V. A sokféle.R.. A. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. R. LIBERMAN. LUNDBERG. In: MacKinnon.. ZECKER. HIEN. GESCHWIND. Brain and Cognition. NOVEY. Science. (eds). (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia).. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. M„ BRADLEY.. J . Science. 919-926. Karger. Proc Natl Acad Sci USA. 475-500. I.G. J. Academic Press. 3.F. 138-154. HALL. S. Nature. Science.M. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t .M.. LANDERL. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. P. S. P. J. 109-121. (1990): Rhyme. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia.. 200. J.... ÉS MOLNÁR. Boston. GATHERCOLE. D. 549-555. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. Kézirat. LORYS. h a t é k o n y fejlesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . . B. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. 52. G . 2 8 9 . Journal of Experimental Child Psychology. R. 273. O. Budapest. Galaburda. M . C . Journal of Experimental Psychology. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. . Coltheart. L. B . A. 5097-5100. M. 1110-1 123. H . (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. LIVINGSTONE M. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. 521-552. J. Náátanen. In: Shankweiler. J. 4. Monduzzi Editoré. PARSONS. GALABURDA A. D ... G. CULBERTSON. Annals of the New York Academy of Sciences.D. BEHAN. JOHANNES.. J. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. 79.S. WIMMER. KOCH. A . (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. DEFRIES. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. ABOITIZ. J Speech Language Research. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. De Weerd. A.. Integrative review. GONZALEZ. 80-92. . MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció. A. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. LUNDBERG. 39. (ed). GESCHWIND. I. DESBERG. ADLARD A . P.971-973. J. Cambridge. (Eds): Clinical Neurophysiology. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. N. . P. .NO L. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . 76. E. 88(18): 7943-7947. BRYANT. LEVITSKY. ELLIS. In: Csépé. Harvard University Press.. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. Neuroscience Letters. R. D ..): Gyógypedagógiai alapismeretek. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. H .P. BRADLEY. NICOL. A.. and reading disability.

590-604. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. M . Psychology Press. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel.. . E l l á t u n k 19 ó v o d á t . W . Journal of the American Medical Association. P . KATZ. DEIKMEL. M . . MAISOG J . o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . 11. E z e n c s o p o r t o k .E.. LIBERMAN. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. 337-340. ORTON. RACK. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. M. K . ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness.T. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . S„ BEDI. R .. TANIMURA R. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. J. 27. T . HOWARD. P. . 1095-1099. 16-17. 2 1 . E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . 1221-0238. ORTON. M . 5. R . (1928): Specific reading disability strephosymbolia. 158 159 . i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s .. . (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . M . OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . (1998): Speech phones are a replication code. . (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. .. ANDREASON. New York. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. D. 261-263. . Cognitive Neuropsychology. 2. B. Neuroreport. A . 119. X.793-824. Az learning to read. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. 294-305. v i s s z ü k t o v á b b . P..C. CONSTABLE R .. S. W .b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. SHAYWITZ. OGAWA T.e s t a n é v r e . m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k eszk ö z p a r k u n k a t . P. SHAYWITZ. SNOWLING.. 531-545. S. FOWLER.KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. TAYLOR. (1937): Reading. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . 271. RUMSEY J . S. majd statisztikai adatokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. 19 iskolát. KEENAN. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n kánkba. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . FLETCHER. . . DONOHUE B.A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. o s z t á l y o k m e l lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . H. 108-121. STACKHOUSE. L. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként működik. G. Fejlesztő Pedagógia Különszám.. 30-31. (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. . VASSNÉ KOVÁCS E. I. 12.R. Gyermekünk. FULBRIGHT. M . Budapest. NAGARAJAN. M . W . A diszlexia kezelése. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . MILLER. D. W . . l o g o p é d i a i .. Budapest. REMSCHMIDT.Y.MORGAN. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. Psychophysiology. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. JENKINS. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. C. B YMA. BRONEN. Hove..S. SIEGEL. . 29. 74-77.l l o g o p é d u s áll. 562-573. J . Brain Topogr 8(3). Med Hypotheses. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. K . SCHULTE-KORNE. The phonological-core variable-difference model.E. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . 309-339. 2. Főiskolai jegyzet. GORE. 14-15.. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . nem olvasok. British MedicalJournal. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. J . F ... LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . Tankönyvkiadó. osztály kezdte meg működését. BARTLING. . SCHREINER. D . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. 167-173. PU-GH. Norton.A.T. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t .. 3. L. 50(2). . N A C E K . SKUDLARSKI. K . SNOWLING. STANOVICH. . Journal of Learning Disabilities. 1378. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. .S. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . TEMPLE. . SONODA H. MERZENICH. C M . 12. writing and speech problems in children. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). FUSCHER. Science. L. J . P. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . SKOYLES. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. 90.. Cognitive Neuropsychology. WANG. C. 318-327. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s tesztanyagokkal. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . amely ingyenes. STUART.. J. S. K. N . R . Fejlesztő Pedagógia Különszám. RANSCHBURG P . 216. 81-84. M A R K . J . W I S E D . (1997): Developmental cognitive neuropsychology. SHANKWEILER. Brain. M . TÁLLAL. 3 4 . G. Novak Rudolf és Társa. Journal of Experimental Child Psychology. G.

Oka. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenetlenségeik l e k ü z d é s é r e .í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. osztályát. általános m o t o r o s nyugtalanság. A diszlexia. N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletkezik. m e l y e k az o l v a s á s . . . általános tanulási zavarig terjedhetnek. napi rendszerességgel. Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egységesen. T é n y . t ü r e l m e t . E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k . intenzíven. hipermotilitás is j e l l e m z i . A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosítani. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. -deficit ide s o r o l h a t ó . 160 161 . integrálhatóvá válik a további együttnevelésre.k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . DIAGNÓZIS.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. vagy az életkoruk szerinti általános iskolai osztályfokot folytathatják. diszgráfia m i n t részképességzavar. készítenie.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . amit elvárunk.o k t a t ó m u n k á j á t végzi. E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . T u d n i kell azt. .az o r r h a n g z ó s beszéd. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n .a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. felszámolására. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására.a g é g e nélküli beszéd. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. h a d a r á s ) . t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rendszerét. Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . szakorvosira. a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai tanulás n e h e z í t e t t lesz. m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. . p r e v e n c i ó s m u n k a . . hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e hezen lesz észlelés. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l .az afázia. . H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. g á t l á s o s s á g . . .A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a sabb szintre j u t n i . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. azaz p e r c e p c i ó . Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. H i á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i .) irányítania a g y e r m e k e k e t .az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt máris m á s ingert keres m a g á n a k . azaz a p p e r c e p c i ó hiányával állunk s z e m b e n . majd a m á s o d i k a t is. akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. akik a logopédiai csoportból. e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. ül. . Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. p s z i c h o lógiaira stb. a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . kiesik e g y l á n c s z e m . és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . M i n d ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k társulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen.) a l a k u l h a t n a k ki. Beszédfogyatékos (beszéd.az artikulációs z a v a r o k . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . szegregált fejlesztésük szükségességét. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. . . ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. osztályból visszakerülnek a többségi c s o p o r t o k b a . Ez zavart idéz elő a nyelvi. Beszédhibás az a g y e r m e k . de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n .a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. figyelemk o n c e n t r á c i ó s zavarok. k o m m u n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n .

. Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koord i n á c i ó t vizsgáló tesztek.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. foniátriára.információt k é r ü n k : .a szoptatásról. VIZSGÁLATI ANYAGAINK.E d d i g elért e r e d m é n y e i t .M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r tosoknál. további átfogó. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikulációját. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. az Inisan. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . . Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. . az ó v o d a . A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . a K é k v i r á g u. Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez előrejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizottságok vizsgálataira. nagy-finommotorikáját. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . 163 162 . s itt a kellő diagnosztikai i s m e retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. az a l a k . .i s k o l a . részletes. osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján. Erre szolgálnak: a Frostig.M i l y e n e g y é b foglalkozásban. A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dolg o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l .o r r .g é g é s z e t r e .k é z koordinációjáról. részletesebb vizsgálat indokolt. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . AZ EGYÉNI. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagyc s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán.Óvónői jellemzést.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t .Emberrajzát. Ha e területeken is e l m a r a d á s tapasztalható. mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. mely tartalmazza: . ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. s z e m é s z e t r e . SZŰRÉSEINK .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. a térbeli helyzet. . sz. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. " . a n n a k a l a k i .Artikulációs vizsgálatát.Meixner-féle szókincsvizsgálatot. a k ó r h á z i időszak történéseit. további. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . irányok felismeréséről. esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. . egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . .p s z i c h o l ó gusok. a vele való terápia nehézségeit. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. Ez tartalmazza: .a szülés k ö r ü l m é n y e i t . a n n a k időtartalmáról. audiológiára).M a g a t a r t á s á t . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő foglalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelezhetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. beszédállapotát. továbbá az első o s z t á l y o s o k n á l . lefolyását. . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el.t a r t a l m i összetevőit. figyelmi állapotát.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz.a fogazat fejlődéséről. az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . 5. A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. .

a kombinációs készségüket. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. a l s ó . K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . alakja részletezettségét. t e g n a p . beilleszkedéséről. erre a s z ü l ő figyelmét is felhívjuk. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni.s z e m d o m i n a n c i á t . Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. használatára. . különbség megfogalmazását. h o g y 4 h a n g i g .Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . állapotát. Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . i s m e r k e d é s r e .o t t h o n i viselkedéséről.. .) . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását.gyermekbetegségeiről. történetre vonatkozik.T e s t s é m a i s m e r e t e . Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . .k e v e s e b b .Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra.csecsemőkori magatartásáról. önálló versmondását.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. . n y e l v m o z g á s á t . Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. . (Ezt 6. E l v á r h a t ó .b a l . m o n d a t o k r a . rajznyomatékát. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. . S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. .T á j é k o z ó d á s a térben. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfigyelésére. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. s a rövid távú verbális történetemlékezetet.. c s a l á d b a n fordult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. p a p í r o n a térkitöltését. k e d v e n c időtöltéseiről.u g y a n a n n y i fogaimar. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a .. . h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. Feljegyezzük beszédhibáját.Lateralitást vizsgálunk: k é z . relációs szavak i s m e r e t é r e . ábramásolását.Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. .T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. .A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . . m i b e n kér segítséget. vonalvezetését. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. m ű v e i é tek o-os. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. szájtéri finommotorikus tevékenységét. számfelismerése. esetleges problémájuk. . i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vonatkozóan. szókincsre. neveztetjük m e g . . . 164 165 . formák j e l e k felismertetésével.m o z g á s . ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. nehéz szavak utánmondási képességét. rajzmozgását. a p a n e v e . s z í n r i t m u s i s m é t l é s .nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k .l á b . fogalomalkotását.akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. . úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt).f e l s ő részére. ha a gyerm e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. .szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n .a vizuális e m l é k e z e t ü k e t .A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. Szintén szerialitási készséget m u t a t . é v s z a k o k .5 éves k o r után végeztetjük. 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . .és beszédfejlődéséről.h o l n a p f o g a l m a i .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. képolvasásra. Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. szóbeli instr u k c i ó k alapján. szavakra.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával.) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. mit vár a vizsgálattól. i r á n y o k észlelésére.

úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. . szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. feladattartását. keresik a csatlakozási felületeket. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. figyelmi. M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a logopédusnak. . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . figyelembe véve. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát .. . hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. bővítés. én m o s t a leginkább használt alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . a szerialitást. Vizsgálja: a m o n d a t . A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. . hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . a testfogalom és a testséma fejlesztésére. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t kifejlesztenie. h o g y a p ö s z e terápiába beépítjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást.a K n o x . h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . . A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . 167 . j o b b . Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m szerint v é g z i k m u n k á j u k a t . AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . A saját testről alkotott kép a m o z g á s o k b a n fejeződik ki. a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . Értjük ezalatt azt.Térbeli tájékozódás fejlesztése. Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . A testtudat fejlesztése ö n m a gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változatosságát. . A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . . így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápiás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. . 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. érzékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . átszövik e g y m á s t . az egyéni teherbíró-képességeiket. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése.Beszédkészség fejlesztése. szótalálást. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. és fordítva.s z ó azonosítást zajban. beszédritmust. fejlesztése. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé.b a l irányokat. verbális-vizuális m e m ó r i á t . előfordulhat. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. ezt a gyerm e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . a n n a k j ó v á h a g y á sával teszi m e g javaslatát. Ezt az teszi lehetővé. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. sokrétű p r o b l é máihoz. a s z ó k i n c s aktivizálás. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n .az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fejlesztés. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. P é l d á u l . a grafomotoros fejlesztést. figyelmi állapotát. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z .G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés).Hallási figyelem kialakítása.e m l é k e z e t ü k e t . de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o zik egy-egy c s o p o r t mellett. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja.V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. A l a p v e t ő feladat. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. Testrészeit kell tudatosítania. .Diszkalkulia-prevenció. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása.igényeik szerint. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. k é p a n y a g g a l dolgozik. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . a n n a k terjedelmét. h o g y a g y e r m e k állapotáról kellő i s m e r e t ü n k legyen.R i t m u s é r z é k fejlesztése. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. m u n k a v é g zési t e m p ó j á t . A vizsgáló kompetenciája eldönteni. értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását.

az egész test m o z g a t á s á t .m ö g ö t t stb. n e v e z z ü n k meg. lassan. m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . balra piros szalagot helyezni stb. ujjaik m o z g a t á s a . Pl. a n n a k észlelése. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. s z e m . illetve erősítése. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . é r e z z e teste határait. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan érzékelteti. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz észlelés. formák felismertetése. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szorosan összefügg. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. Ü g y e l n i kell. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. begyakorlási időt. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő térbeli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . balról j o b b r a haladást. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlődik. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . asztal lapján. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. Alak-háttérfelfogás. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivitelezési gondjaik v a n n a k . ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. k ü l ö n b ö z ő eltérő. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. integrálása. A testséma a test gravitációjának. m o z g á s t megfigyelni. T e h á t a n o r m á l fejlődésm e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m .: j o b b c s u k l ó r a kék. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. balra m o z o g j . ujjal leveg ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. kinesztetikus és m o z g á s o s befutó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. síkban: táblán. Alapja. j o b b r a .n é g y z e t rajza.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n való tájékozódás. el kell fogadtatnunk vele saját testét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. különböző s z e m p o n t o k szerinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet létrehozni. festhetjük. Használjuk a logikai készletet. színezhetjük. m e r t ez segíti majd a z í r á s . E z t u t á n z ó m o z g á s o k . így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. Pl. t a p i n t á s . s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . A részekből kell az e g é s z r e következtetni. ezt figyelembe kell venni. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. Az e m b e r e k n e k .k é z k o ordinációjuk fejlesztése. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli rajzaikkal.m o z g á s . j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . tárgyakn a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k .: a b l a k . Síkban. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. hisz a kézfej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. vizuális. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a .: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. szem. Ettől n e m térhet el. m a g a sabb szintre juttatása. Pl. Pl. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. felismertető gyakorlatok. v a l a m i n t a be- Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . d o l g o k n a k . az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 .A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. funkcióját.b a l r a . e g y e n s ú l y á n a k . így az auditív.) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. ( G y a k o r i a balkezesség. kitapogatása. m e l y e k az írást a n u l á s h o z szükségesek. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. körberajzolhatjuk. P é l d á u l : ki s o v á n y . e l ő t t .k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . feszítését. térben: mi van tőled j o b b r a . E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. E l é r e n d ő . hallás. azaz p e r c e p c i ó . így relációs szókincset alakítunk ki. p a p í r o n való tájékozódás. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. j o b b kéz stb. irányt válts stb. mely a formák azonosságát.

szöveg-séta-taps összekapcsolása. jelek. Ezért fontos a sztereotípiák kialakítása. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel.m é l y h a n g o k r a .tud a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . g y ö n g y f ű z é s stb. V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom.: s z . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. pl. a szavak. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. a m e l y a füzet vonalazását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. ami a helyes h a n g k é p z é s . A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. m a g a s . majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ké. m á r az ó v o d á b a n . ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. majd a szótagolási ritmus szerint letapsoltatjuk a gyerekkel. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. egyszerű. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. A szavakat kiejtetjük. B e s z é l h e t ü n k vizuális. Ritmusérzék fejlesztése. furulya. végén.észlelem (percepció) . Ez azért fontos.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). versek ritmusát érzékeltetjük. betűk. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . furulya. A h a n gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. m e r t a b e g y a k o r o l t . F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. táblán. végül von a l k ö z b e n való rajzoltatás). Az ó v o d a speciálisan előkészít. újságpapíron. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltetjük. t e n y é r l e n y o m a t o k . belsejében hallja-e).t a p s összekapcsolása.) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . összekapcsolása. A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. K i m u t a t t á k . 171 170 .s z o b a . s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . a vizuális. m o z g á s a i n k n a k . hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . ujjakkal. alkarral. R i t m u s a van napjainknak.k ó d o l o m . E n n e k fokozatai: s z ö v e g . az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . szavakká. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. m o n d ó k á k . társai hangjára. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . B e s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. í g y a ragok. A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. sorbarendezési n e h é z s é g e i k leszn e k a h a n g o k . é p í t g e t é s .m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. felnőtt-gyerek. segíti. é r z é k e l e m (érzékszervek) . szógyűjtések. c s u k l ó b ó l . K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . m i n d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. A h a n g o k . v a g y fejlődésükben elakadtak. férfi-női.m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. M e g t a n í t j u k az úgynevezett „ p i n c e . ujjal festés. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfejlődést is. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gyar a p o d n i . Az ó v o d a i s z o k á s . szöveg-helybenjárás összekapcsolása. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban.m e lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . É n e k e k . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szükséges e l ő k é s z í t ő feladat. Hallási figyelem kialakítása. k ö z l e k e d é s hangjai stb. gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. b e s z é d ü n k n e k . V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g figyeltetésére: saját. síkban. szókincsaktiválás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak.: f-r. artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. ujjak és/vagy artikulációs beszédmozgással).s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s .d e k ó d o l o m . majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájékoz ó d á s n a k . ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z juttatjuk őket. így h o s s z ú távú e m l é k e z e tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . pl. Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. sivár lesz. A kiscsoportos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. feladatlapon. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n .z . hozzájárul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z .) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. (Állatok.

h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. E z é r t nagyon fontos. á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . sok analógiás feladattal. ritmikus soralkotások. majd ö n á l l ó a n folytatódik. hová.m a g a s . s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. ujjkép. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . a h é t k ö z n a p i tárgyak. találós kérdésekkel felidéztetés. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. a k k o r a formák. helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. térben. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. a s z ó l á n c é p í t é s . k o r o n g .: Mit csináltál anyával tegnap? stb. s z á m o k m e g n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. azokat megfogalmaztatjuk. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . szélesedik figyelmük terjedelme. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ció. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . t á r g y k é p e k sorrendjének megfigyeltetése. h a n e m a k e s k e n y . eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . Diszkalkulia-prevenció A megkésett. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . számlálás 5-10-es körben. összehasonlíttatjuk. let a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. h a l m a z a l kotások. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e .és időrendiségére való e m l é k e z é s . e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . feltétlenül pszichológiai. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . Egyszerű. időben. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. relációs j e l e k felismertetése.s o r fogalmát tárgyak r e n d e z é s é v e l . szituációhoz kötötten. vagy társul e g y e b e k m e l l é . az a g r a m m a t i z m u s . m o n d a t a l k o tásuk s z e g é n y e s lesz. majd h o n n a n kérdésekre. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. Számjegyeket. a l a c s o n y .Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. majd feladatlapon. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez nehezebb. a diszlexia-veszélyeztetett. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. i g e . színek. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. majd ezt verbálisan felidéztetni. t á r g y k é p e k alapján.) Majd történeteket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. m e s é t befejeztetni.s z a v a k . hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . v a g y ujjúnkat nyitjuk. Ha zavart a b e s z é d .a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . Segíthetjük a g y e r m e keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szokásostól eltérő m ó d o n fejlődik. m i n d e n n e m ű tanulás alapja.m e l l é k n é v gyűjtése. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . sebb szerepet tölt b e . Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. M i n d i g egy nyelvtani szabályt tanulunk egyszerre. szavak. Pl. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . han e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. Kialakítjuk az o s z l o p .és ujjképeket felismertetünk. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. m o n d a t o k visszaidéztetése. j á t é k o s a n . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e .a beszédfejlesztést szolgálja. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. A s z e m é l y e s . E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . m a gatartászavarral. PL: Mi van a t e r e m ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. Ezután következhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. tárgyesetes válaszok. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . tárgykép. szülőkkel. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. Lehet elkezdett történetet. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. Ha hiperaktivitással. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. n e h é z k e s a verstanulás. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k .és m o t i v á c i ó s tárral kell rendelkezniük. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. relációs kifejezések tanulása. k o r o n g k é p . m e sét felolvasás után dramatizáltatni. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási.i g is. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. a l a p v e t ő m a t e m a t i kai készségek kialakítása. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . m i k o r b á r m i csekély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . oldott légkör. Ha a figyelem n e m megfelelő. s o r s z á m n e v e k tanítása. r í m k e r e s é s e k stb. b a r k o c h b á k . teljesítménybeli és viselkedési z a v a r o k b a n egyaránt.: lépcsőn lépünk. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. k ü l ö n b s é g . s z á m k é p . gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o sítások. csoportosítások. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmikus sorozatalkotásokra. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. a b ő v ü l ő h a n g o k . majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. verbalizál tátva az eseményt. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. pl. Jól m ű k ö d ő figyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz.f ő n é v .s z é l e s . leszámoljuk.

de m é g i s külön tud dolgozni a délelőttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s .analízis képességet. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. aki ezt a fajta tanítást vállalja). Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben külön k é p z é s b e n részesül az. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . sajátosságaikat. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küzdők. óra frontális írás óra. A 4. de m á s k é p p tanítunk. Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. S o k e s e t b e n ugyanazt. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . Oka. s ezek külön logopédiai kezelők lettek. felmenő r e n d s z e r b e n . hangoztatva. A 3. . ezt a tanítónő vezeti. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . ó r á b a n az osztályban képességfejlesztő foglalkozások folynak. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . így egy egységen belül. Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt tanulókat. 118. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . L é t s z á m u k 10-15 fő.) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. de a képességfejlesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. k i e m e l v e ő k e t az óráról. diszfázia. I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . 1 9 6 . a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. Ált. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k vannak. K ü l ö n . Isk.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fejlesztési területekre lettek osztva. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . és H a r m a t u. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . s így év végére u g y a n a z t a köv e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l .igény szerint. m i n t e g y p á r o s t alkotva. 2/3-ad rész az osztályé. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. (testnevelés. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í tás. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . minál. stb/. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . annak egy részét. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fejlesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . stb. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést végzünk a délelőtt folyamán. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . de e n n e k m á r m e g l e v ő kép e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . d a d o g á s . 9 órától olvasás óra. két iskolában (Üllői u. ének. de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egymást. ( E g y m á s h o z o p t i k a i . A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. A logopédiai 1. a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . de m é g i s e g y térben. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. m a g á t a betű tanítását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanítónőkkel. A fejlesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. rajz. a h a n g h i b á i k . a m a g a s fokú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . 174 175 . a m i n e k a betűjét tanuljuk. tévesztéseik függvényében. A M e i x n e r . Isk. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . Ált. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos.5. A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. h a n e m bet ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. s az erre é p ü l ő olvasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló).e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. kezelése.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o port. Irodalom. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . heti ütemterv szerint az osztálytanítóval. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. ezt a tanítónő tartja. A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dolgoznunk.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakítsuk.e l e m z ő .1 9 8 .m o t o r o s . h o g y a nyelvelsajátítás.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. akár n a p m i n t nap változtathatjuk.

s l e h e t ő s é g ü n k van arra. kiegészítő. felépítése. N a g y o n fontos az is. ( M i n d e n logopédiai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkoztatás. olvasás. E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladatkör. (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . Az a n y a n y e l v i oktatás . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. e b b e n megjelöltük a cél-feladatrendszert. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. a fejlesztő szoftverek által.) Az ó v o d a i és az iskolai fejlesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . diszgráfia.A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett.Á l l a n d ó . 4. n y o m t a t ó v a l / p á lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a .UJHIWMI.m ó d s z e r e n alapul . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . 3. a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását.m e l y a M e i x n e r . t á m o g a t á s u n k a t kerületi és önkormányzati szinten. s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. ennyi logopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való foglalkozáshoz. . sérült. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s .foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok.foniatria 5. Szent J á n o s K ó r h á z . sokat szemléltető. 2. Főbb intézmények. Mind e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . illetve mi nyújtunk részükre. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . . ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. n a g y .Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . 4. s ha úgy ítéli m e g . Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszichológussal. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételével. Útmutatást. . i l y e n f o r m á n . az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. Kell. szakismeret-. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. S z a k m a i a n y a g o k . feladatlapok. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . .és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . m a n i p u l á l t a t ó . fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal.írás.p e d a g ó g i a i . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. m i n d e n a p r ó haladási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . Ez a diszlexia. X.i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvéleményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k .A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve.) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . Kőbányai ó v o d a . A másik részében lehetőségünk nyílik a pszichés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . a folyamatos. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat. így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. szakemberek. ahol a speciális. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g .) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. . . tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi körülményeiről egyaránt. 176 177 .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e .f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. bevésési idő biztosítása.H o s s z a b b gyakorlási. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . h o g y teljes. Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. korrekcióját. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . 1 . B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1.M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . m e l y e t a kerület. S z ü k s é g s z e r ű e n . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t .UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . és eszközigényes.ker. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . 2. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . eltérő m e n e t ű . f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. 3.

. ker. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. . Ali u. egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e .n a p i k a p c s o l a t .l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük.a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k .n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. h a n e m funkcióbeli zavarokat is.n a g y a felelősségünk. 7. Nehézségek: . Az e m b e r n e m esz. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t .6. s z á m o l n i . c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tudna m e g t a n u l n i a g y e r m e k . m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . . h a n e m sót.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. beszélni. . . vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . ker. De ha m e g b á n n á m : esz a fene.el kell f o g a d n u n k . ker. . F o n t o s . G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. M o s t szólnék az E M B E R I . K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. hogy nagy létszámú osztályban. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. .g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s .. rem é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . ha é p p n e m vagyunk. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . érz e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . technikai részéről. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. h o g y a ló tárgyesete lovat. „kis c s a l á d u n k " . de a hó tárgyesete n e m hovat. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). . m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. speciális m o z g á s - 179 . a X. . Ha n e m kerülhettek v o l n a fel erre a hajóra.a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. II. h a n e m eszik. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . E g y e m e g a fene. sokszor küzdjön. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. N e m k ö n n y ű ügy. . . h i á n y z u n k nekik. . a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . a gyerekért d o l g o z z o n . " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . Tabi L á s z l ó Nehéz.m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. tárgyatlan igeragozást. k ö z ö s s é g ü n k van.Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéréseket. . Végezetül i d é z n é k . olvasni.n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk.lehetőség nyílik. de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. m e g n y í l n a k ezáltal.a g y e r m e k n e k állandóságot. és a só tárgyesete n e m sovat. . n e m is savat. a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). „ . hogy milyen g o n d o l a t o k a t . hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. a X. de b o n y o l u l t . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r .j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van.olyan. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. . hogy a tanító a d o m i n á n s . Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . az ikes igéket például. napi fejlesztés)." . e g y m á s t kiegészítve . I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben.. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k ..G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . . n e m szeret majd tanulni).É R Z E L M I oldalról is. A tárgyas. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen.az 1995 januárjában kiadott. terápiában.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. így j o b ban t u d u n k hatni.. és elveszetten. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. akikről tudjuk. E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z hatnak. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról.m i n d e n t m e g kell tenni. . de csak a k k o r eszik ikesen. h a n e m havat. ha n e m e n g e m esz. n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. 8 . arról. olvasni. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t .

5 1 . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. Budapest. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglalk o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja.és n y e l v i fejlődés. m a t e m a t i k a i kifejezések. figyelem. Deák és Társa Kiadó. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. Színezd ki.. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. és számolj te is.e g é s z k é n t v a l ó felfogása . Országos Közoktatási Intézel. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . l é n y e g k i e m e l é s . Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van.ÓNÉ. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. v a g y i s az 5 . . már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. Medicina Kiadó. Logopédiai Kiadó. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . SINDELAR. s í k b a n .szám. JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. a n a l ó g i a . Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. 5 . ISTVÁNFI KLÁRA. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : .9 6 . Nemzeti Tankönyvkiadó. -olvasás-. Budapest.7 5 .g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. szabályok (pl. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli.1 4 . FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. írástanulás. VÁNYI ÁGNES. 7 .) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. VALLETT. Logopédiai Kiadó.laterális d o m i n a n c i a . l . s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. Sindelar. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . ROSTA KATALIN (szérk. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Göncöl Kiadó. és rajzolj le is. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. VI. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . KOVÁCS GYÖRCYNÉ. grafikus á b r á z o l á s á n a k . F. Logopédiai Kiadó.I I .1 9 9 9 . Budapest. 199-226. kcr.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n .grafomotórium. 1 9 9 6 . a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . Mádi u. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. Budapest.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. Gondolat Kiadó. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. Fejlesztő Pedagógia. e g y s é g . Calibra Kiadó. 1 2 7 . a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. KOCSIS LÁSZI.. 2 4 6 . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. 180 181 . zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független.. a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. a s z á m j e g y . ker. E. Budapest.saját testen. AJTONY PÉTER (szerk. törd a fejed. Krónika Nova Kiadó.7 é v e s k o r b a n alakul ki.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia.. PSM Kiadó. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. " ( M e s t e r h á z i . 1.. s z á m n e v e t szimbolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . Budapest.JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai.és s z ö v e g e m l é k e z e t . SKDLAK. . 4 1 . ( 1 9 9 3 ) : „De jó. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. Óvodában. Budapest. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t .2 6 7 . Logopédiai Kiadó.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . B. . MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. Nikol. R. Regiszter Kiadó. Budapest.relációs s z ó k i n c s .2 0 3 . Komplex Általá- nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. . Szöveggyűjtemény. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . 7 . . szabály m e g f o g a l m a z á s a ) ... s z á m k é p felismerésének. Alex Typo Kiadó. e g y e z t e t é s é n e k . a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl.b e s z é d . THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . . VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. WEVHRETER. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. . Kalibra Kiadó. ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. írd le. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. X. 1 6 0 . Budapest. Eötvös Kiadó. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. t é r b e n . T e h á t a m e n n y i ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . A h a l m a z b a s o r o l á s . . SELIKOVITZ. H. Tankönyvki- adó. D R . Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. (fejlesztő lapok).

sérülés. l o g o p é d u s o k . Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. Ez a m ó d s z e r is lehet haték o n y és p o n t o s . a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. célirányos terápiát. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s .l o g i k a i g o n d o l k o d á s . a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. eltérő g a z d a s á g i . A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . m a t e m a t i k a i alapelveket. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . 1. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. nevelési t a n á c s a d ó ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgáló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b .s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . a számjegyek felismerése és írása hibás. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. 4. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. tartalmi azonosítása.r a tehetők. a fogalmak kialakulása. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . 2. írott j e l e k e t tanulnak. 5. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . h a n e m az egyéni fejlődés menetét vesszük figyelembe. az olvasás. s z e n z o r o s . Előfordulhat. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . becslés stb.). 2.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. R o s s z s z o c i á l i s . S z ü k s é g e s tehát. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. Agyi k á r o s o d á s (pl. 6. 2000). 7. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. amelyekkel a (fejlődési) diszkalkuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet.g a z d a s á g i háttér. kóros elváltozásokat. verbális feldolgozás. a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. u g y a n a k k o r s z á m o s kapcsolata van a beszéd. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . de n e m tudja a szorzótáblát). A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a köv e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . f) e m o c i o n á l i s . e) hiperaktivitás figyelemzavarral. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . elváltozás nélkül. számosság-. az írás rendszereivel. alkotása. mennyiségfelfogás. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. térbeli tájékozódás. de relatív önállósággal is rendelkeznek. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül.z a v a r . b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n .s z i n d r ó m a . b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia.p s z i c h é s zavarok.viszgálat célja.és szabályalkotás. v i z u o m o t o r o s . a sor. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. 4. m í g a köv e t k e z ő b e n m á r n e m .6 % . Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyamatának sérülése. 183 tüneteket. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. a n y a g c s e r e z a v a r ) . M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában.m o t o r o s integráció. pszic h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. R é s z k é p e s s é g . m e mória. d) figyelemzavar. m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . 6.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . fejlődési rendellenesség). k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . az emlékezet. fejlődik.m ű v e l t s é g i . 3. és esetleg a beszédértés és gondolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen.s z o c i á l i s . a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. c) m á s tanulási zavar. f o g a l m i . A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. figyelem. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyénre szabott. 7. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felismerése. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . lehetnek. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . 3. A terá- pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . epilepszia). a figyelem. 5. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. a feladatok megoldásában. 2 0 0 0 ) : 1.

de rossz m ó d s z e r ű . a figyelem. modellekkel. a S O N szubtesztek szórt intelligenciastruktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad.és nyelvfejlődési h á t r á n y o k hatását. A speciális a n a m n é z i s legfontosabb nyeire.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ció. a nyelvi szerkezet. A s z ö v e g m e g é r t é s . így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. . Alapvető. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . e m l é k e z e t e é s feladattartása. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehetnek. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hián y o s s á g o k tárulnak fel.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . légkör m e g t e remtése.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . Kipróbáljuk a taníthatóságot. hogy a számolási zavar egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. illetve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. . a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása.szűk keretek között . azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő részképességek állapotát. 184 185 .h á t t é r állandóság. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsiak. s megfigyeljük.ha ez. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. f á r a d é k o n y s á g a . Esetleg jó technikájú. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. A vizsgálat felépítése olyan.rajzvizsgálat ( e m b e r . Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. -diszlexiavizsgálat. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt tévesztette-e el inkább. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. osztályfokához. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopédiai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. s használja-e. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. E z t m e g előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. de arra is. van egyáltalán. vagy pedig egy/több részképesség gyengeségével állunk s z e m b e n .Sindelar vizsgálat. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő ismereteit.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. . K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osztályos) g y e r m e k e k részére. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t jelent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt.valamelyest . de a terápia szempontjából rendkívül fontos. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . bizonytalan. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. Tehát. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. az a l a k . család. s z o r o n g á s a . A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. -diszgráfiavizsgálal. a szókincs. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kialakult hárítása. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . lassú. illetve a s z á m o lási zavarra. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy lehetséges absztrahálási útvonalat. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges.D P T (diszlexia prognosztikai teszt).a szöveges feladat végzésekor. sok tévesztési lehetőséggel. hogy milyen számolási technikával számol . a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesítm é n y e k r e é r v é n y e s . . l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . a beszédhibák megfigyelésére is. de eszközigényes (pl. illetve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. fa. a k o n c e n t r á c i ó szintje. h o gyan g o n d o l k o d i k . vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. tudja-e a g y e r m e k utánozni. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . Ez információt adhat arra. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipikus hibákat. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk.a kifejezőkészség. tüne- A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. A tárgyakkal. az ö n b i z a l o m hiánya.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. szabadrajz készítése). cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor.). az összefüggések feli s m e r é s é b e n . h o g y a n s z á m o l . E z e k célja. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet.dichotikus hallásvizsgálat. a számolási problémák előzmékörülményekre. . N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. Esetleg kialakult v a l a m i l y e n számolási technika.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság.

3. . h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s .A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . . -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. a helytelen számlálás miatt. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . vers e l m o n d á s a k o r .e a sok.a teljesség igénye nélkül .e számjegyeket. k é z m o z g á s a ügyetlen. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . n e m szívesen mesél. .Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i s é g .a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire.e l m o n d j a .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. ahol az adott k é p e s s é g megfelelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e .Szereti-e a Iegó építést. u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . lejegyzett műveletek részekre bontása. a g y e r m e k m é g s e m tudja.f i g y e l m é n e k terjedelme. kicsi. . E n n e k szempontjait összefoglaljuk. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. matematikai jelek írása. L e h e t . Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k . m u n k a t e m p ó j a . részekből n e h e z e n alkotja m e g az egészet.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban.) Számsorozatok alkotása. . nagy. . . a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . puzzle összerakást.) Számjegyek. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. és tudja-e cselekvés k ö z b e n .) Szöveges feladatok megoldása.e s z á m o s s á g iránt.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . matematikai-logikaifeladatok. .e a színeket? 186 187 . illetve bizonytalan tájékozódás.pl. hibás a számlálás. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyermek számára.) Konkrét számosság megállapítása. megszámlálás. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . irányok. r á k é r d e z . szókincsben.A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata.Tud-e színes pálcikákból két-.helytelen. önállóan leírja-e a z o k a t ? . a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. k e v e s e b b változót ismer fel. .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. 2. . . sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. a u t ó b u s z száma).Felismeri-e. terítéskor . zárój e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . t u d a t o s megfigyeléshez.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. j e l l e m z ő j e g y e i k e t ismeri-e? (Kialakulatlan.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével .kiindulásul szolg á l h a t n a k a c é l z o t t a b b .Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é Globális mennyiségfelismerés. a g y e r m e k tudja. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . elvont matematikai fogalmak használata. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . 4. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben.kéri-e h o g y meséljenek neki.É r d e k l ő d i k . pl. h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. . elvételt. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. h o g y a h a l m a z szám o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. évszakok nevét sorrendben. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. s e m m i . fel adattartása. k e v e s e b b . SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t .pl. m e g n e v e z i . a viszonyszavak hibás használata. . m o t i váltsága? .m á s o l g a t . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. nyelvtani és tartalmi h i b á k a térés időfogalmak kifejezésében. Dőlt betűvel utalunk .M e g é r t i .e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . h á z s z á m . egyensúly. . . n e m tudja tartani a szabályt. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. több. napok. kevés.n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n . pótlást. mennyiségek összehasonlítása. el tudja-e végezni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . letapsolásakor? Ritmusos számlálás. hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. az egyes műveletek. 5 alma -.n é z e g e t . a számlálás r i t m u s a egyenetlen. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k . megszámlálás. bizonytalan balj o b b differenciálás. térben.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t .s z á m n é v egyeztetése hibás pl. tízes átlépés menete.k o o r d i n á c i ó j a . beszédében használ-e nagyságviszon y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. bontást cselekvés közben.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. 1. széles.e a s z á m o k r a (pl. . a b e n n e lévő összefüggéseket.

külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokozhatunk.b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . oda-vissza. írása). megszámlálás. az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. időben. l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n .g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az ujjak m o z g é k o n y s á g a . hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés.m a t e m a t i k a i relációs szókincs. és a k k o r is. b e s z é d ( k o m p l e x készségfejlesztés).halmazalkotás. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . majd k é p e k segítségével oldjuk meg. A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s . . iskolában. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n .t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . M e g kell j e g y e z n ü n k . m e g n e v e z i . v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . észlelés. . E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó k ö n y v e k é s -füzetek. . s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. felépítése. . rajzolása. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .számfogalmak: . a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. A tap a s z t a l a t o k azt mutatják. .m e n n y i s é g e k egyeztetése. .tudja-e a n a p s z a k o k . a m e l y a számolási k é p e s s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n .m i n d e n gyermekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . síkbeli irányok tisztázása. ha ez az e l m a r a d á s egy általános. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. térben. napok. hogy .megfelelő-e a tájékozódása saját testén. . .m e n n y i s é g i relációk alkotása.mennyiség-számnév-számjegy .szövegértés. .é r z é k e l é s . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g .h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a got. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . térben. síkban. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . sorrend) megfelelő-e. v a l a m i n t az ujj képpel. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a dást. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . egyensúly. s z á m láláskor.m e g e l ő z ő terápiára. fejlesztő p e d a g ó g u s . . í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é se során . illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. . . irányok.mennyiségállandóság.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . g y ó g y p e d a g ó g u s . é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. .h a l m a z o k összehasonlítása. fejlődés része. g o n d o l k o d á s . A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . az ujjak e g y m á s h o z érintése. h ó n a p o k .tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). „ K a t o n á s a n " . . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l .A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. . . figyelem. . OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . kiegészítve azzal.m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n .időbeli tájékozódása megfelelő-e. Célszerűnek tartjuk. a b e l s ő v é válás folyamatát (interiorizáció).számemlékezet. h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a .T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . . .szeret-e m e s é t hallgatni otthon. a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani.e a színárnyalatokat. . s z á m j e g y e k kirakása. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . számjeggyel. . s z á m n é v v e l . 189 egyeztetése. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k .ritmusos számlálás. m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . k o rongképpel.felismeri-e. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. . t á r g y a k k a l (ujjakon) bemutatva. e m l é k e z e t . A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . tanácsoljuk a szülőnek. amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a .felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . . a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . síkban.tájékozódás saját testen. M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell.

M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . . miért van a < jel két s z á m között). 7 1 . . 6 9 helyett: 72.a figyelem tartóssága. Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gondolnia. de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . 7 1 . mozgásterápia. ) . m o d e l l e k k e l is). 7 2 . . általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . 2 0 8 . Hibázási l e h e t ő s é g e k : .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. m u n k a t e m p ó . n e m érti.a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban.k e v e s e b b . megnevezése.a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : .a k a d o z ó r i t m u s ú .az instrukciók. pszichológiai. főfogalmak m e g é r t é s e és használata. de hibátlan számlálás. iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . Globális mennyiségfelismerés saját testen. irányított folyamatos otthoni g y a k o r l á s b a n . de lassú számlálás. 191 . s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o zólag.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. 7 0 .tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: .megérti-e.M i l y e n .b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. légó építést. Hibázási lehetőségek: . . . hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett.. . és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. 70 helyett: 72. p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g .s z á m o k k i h a g y á s a (pl.az a l a p m ű v e l e t e k végzése. logopédiai terápia. . 206. 7 1 .szabálytévesztés (pl. . . annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . . az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . . pszichoterápia. kártyajátékokat. hogy a 7 több. vagy csak kialakulóban van (pl.a műveletvégzés biztonságát? . . 400) .a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). 209. -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. puzzle összerakást.a v i s z o n y f o g a l m a k . h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei- nek fejlettségi szintjével.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik.a feladattartás. a t ö b b . A számfogalmak állapota 1.el tudja-e mondani a mese. . . esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait.e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. 207. m e g tudja m o n d a n i .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá.M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . modelleken. az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) .szereti-e a társasjátékokat. . 6 9 . . 7 1 . 7 2 .a beszéd.egyenletes ritmusú. h o g y a többi tantárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . . 300.iránytévesztés (pl. .K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . k ü l ö n . korrepetálás)? Előfordul. .A tanulásban mennyire önálló? . ^•Mennyiségi relációk alkotása.és nyelvi fejlettség. hibátlan. .k ü l ö n biztonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t .a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. A h h o z .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását).pl. . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . . feladatok s z ö v e g é n e k megértése. logopédiai fejlesztés.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben.a m o z g á s . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. illetve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl.u g y a n a n n y i fogalmának helytelen használata.iskolába kerüléskor .a motiváció. ) . de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . . az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást.a passzív és aktív szókincs. 7 2 . tízesével (ha szükséges tárgyakkal.m a t e m a t i k a i . .felismerte-e a számjegyeket.a s z á m f o g a l m a k állapota. . . memoryt. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. 2. . mint a 4. 7 0 . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. 7 1 .

összeadás.a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. h o g y 7 0 .t e c h n i k a kialakításával. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). ) 7. . 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . hogy m e n n y i 2 + 3 . . e g y .a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. . A mennyiségállandóság. ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl.a szorzó. 3 helyett E ) .a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja.u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. Előfordul. de h a t s z á z . hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . mert a n y o l c h o z . 3-7=21. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . 7-2=5. ujjak. s z á m e g y e n e s ) . e s z k ö z h a s z n á latát (pl. de n e m tudja. . majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a . . .akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. hibás számjegyírás (pl. és az milyen jellegű.a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . . a m i k o r hétből elvesz hetet. .n é g y . de n e m tudja. a 32 e s e t é b e n a hárm a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . A számemlékezet.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. h o g y m e n n y i 8 + 7 .többnyire ujjszámolási . Hibázási lehetőségek: . az egyes. e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. .az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e szerint halad). . a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . az e r e d m é n y : 59). . Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása).h é t ) . .g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. bontás.4.a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. N a g y o n fontos.a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . Számjegyek írásának megfigyelése.2 0 = 5 0 . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). 6 helyett 9. Hibázási lehetőségek: . egy h á r m a s t .). Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. Hibázási lehetőségek: .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl.az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. .a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. 105 helyett 150). 5. Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása.a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyenként kinyit h á r o m ujjat. . h á r o m tízes.ö t s z á z h a r m i n c k i l e n c n e k olvassa). ül. a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. 8. de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n .a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. 192 193 . és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . kivonás. . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való elszakadás folyamatát (interiorizáció). a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . . . Hibázási lehetőségek: . m i n d e g y i k e t az állához érintve. h o g y pl.h é t . .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . e g y egyest m o n d ) . 7 2 : 3 helyett 72-3).a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. tízes stb. . hogy 6 5 3 9 . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . nyolcból kettőt). hogy 3 x 6 = 1 8 . e r e d m é n y = 5 5 ) .2 7 = 0 6 .tükörírás. 72-27 esetében 7 0 . . 7-4=3 helyett: 7-43). n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirakni az adott m e n n y i s é g e t ) . n e m értelmezi. . hogy tizenöt l e g y e n . .2 0 = 5 0 . . hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. h a t .a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. 23 helyett 32. m e n n y i 2 0 + 3 0 . . 2-4=8. elnevezést.a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . A helyiérték-fogalom. tudja. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . m a r a d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. szorzás. lassú. j ó l leírja.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . 1 -4=4. 72-27 feladatot ú g y végzi el. H i b á z á s i lehetőségek: . tudja. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s . . A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . tudja.a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyakrabban).a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. 4-4=16). 2 8 + 7 stb.gyenge számemlékezet. osztás) értelmezése. 315 -238 097. 6. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. hogy ha 3 + 4 = 7 . 2 + 7 = 9 . . k o r o n g o k .iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban.a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is alk a l m a z h a t ó . lejegyzése. de n e m tudja m e n n y i 18+7. „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet.

egészen apró lépésekre lebontva. m e g s z á m l á l j u k . c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogalm a k a t n e m értelmezi. helyiérték-fo- H i b á z á s i lehetőségek: . a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folyaszámnév-számj e g y .tárgyakkal. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . 20-as és osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . l^f. ha m e g k é r d e z z ü k . a 2. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet.a kérdést felidézni n e m tudja.a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja.(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lén y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidolgozása. U g y a n a k k o r . T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör.m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . 5. térben. 195 . Általános. A vizsgálatok e r e d m é nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia.N e v e l é s i feladatok. . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. ebből elvesz e g y e t = 15. i d ő b e n való tájékozódás segítése. k é s z s é g e k állandó gyakorlása.S z á m m a l . ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. életkori sajátosságai. Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. b e g y a k o r l á s a . relációk alkotása. számjegyek írása. a m o t i v á lás. a m e l y e k a m a tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz.S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a .Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a kiépítése.a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. 8. . kitartásra nevelés. . a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt.S z á m m a l . valamivel c s ö k k e n nyelvi kifejezések é r t e l m e z é s e hibás). . és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . . a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia tervét.Saját testen. illetve az új i s m e r e t e k b e való beépítése. majd absztrahálása. m ű v e l e t e k e t ) .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). észlelés. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. . A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . a m e l y e k tükrözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. a figyelem. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejlesztése ( k o m p l e x készségfejlesztés). . készségekre. . Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított ismeretek J á r t a s s á g o k . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. számnevét k i m o n d j u k . c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . a s z á m m a l leírjuk. a cselekvésben végrehajtott műveletek interiorizálása. majd rajzban. rakosgatjuk az elemeit. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél határozza meg. h o g y 8 + 8 = 1 6 . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfelelő s z á m k ö r b e n . és alkalmazni is tudják. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. Az.. .. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. az e m l é k e z e t . a s z o r o n g á s oldása. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . E l ő f o r d u l . a 10-es.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. . A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folyamatosan gyakoroljuk.o t úgy adja ö s s z e . . térben. számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlésével folytatja). . 194 . vagy a valamivel növekszik. m é g is azt tapasztaljuk.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei miatt n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. Ez a sajátos fejben számolási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. galom). kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja.) . tapintjuk. U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. a 8+7-et. globális' darabszám felismerése. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. ö n f e g y e l e m r e . s a m á r biztosan elsajátított tudásra.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. síkban. a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . síkban .Az é r z é k e l é s .d a r a b s z á m egyeztetése. a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni.

g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .k é z preferenciája keresztezett. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 .§. fejlesztő p e d a g ó g u s sal. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . a pszichológiai. Melléklet: a n a m n é z i s . b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í tése alól. osztályfőnök. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s n a k " tartott feladatokra.3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . s e g y r e nag y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . 196 197 . a beszéd-. F. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . A p e d a g ó g u s n a k . F o n t o s . § . a p e d a g ó g i a i . E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. osztályos t a n u l ó n á l . F81. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . valamint a terápiát végző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. a számemlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . H a s z n o s .a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . b e k e z d é s e . a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfelelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. utasítás 9. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. A r é s z k é p e s s é g . A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y zat feladata. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igénylő f o r m a a n a l í z i s . a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizsgálta.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. M e g k é s e t t beszédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. Az LXII/96. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. O l v a s á s a jó t e m p ó jú. F81. sz. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t feladatok gyakorlása. Diagnózis: F80. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát.(IX.-'ő általános tanulási nehezítettség m e l lett. Az iskola igazgatója. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fejlesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz felállítható. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a bevésésére. 10 éves. 3. A L X I I / 9 6 . S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak.). A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. A beszédészlelés területein e l m a r a d á sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . F 8 0 . A vizsgálat célja: felmentés kérése. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. M . a m e d d i g s z ü k s é g van rá. T a n á c s o l j u k .) O . osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ket. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényében s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyettesíti az otthoni folyamatos. Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . Orientációs bizonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt.§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t .Ktv. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . osztályos tanuló figyelmesen.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e .g y e n g e s é gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. azok aktív h a s z n á lata.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3.9. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. de szövegértési és helyesírási n e h é z s é gei is v a n n a k . s emellett szükség van az iskolai foglalk o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű velete k ö z b e n . irányított gyakorlást.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó g u s foglalkozik vele. szimbólum- és jelrendszer. v a l a m i n t a 3/1998.30. m á s r é s z t ha a z o k a lehet ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . Panasz.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. de m e g felelő. de feltételezhető. a szeriális követéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. S z e m . b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült.További feladat a matematikai fogalmak. hogy latens balkezesség is fennáll. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor.2 D i s z k a l k u l i a . A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. az olvasás-. E g y i k fő feladatunk. 9. F81. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását.

mert úgy é r z e m . tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. hogy kettest kapott. m e r t a kettes szintet üti. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. szépen olvasott. bizonytalan. akinek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. „ É . nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . ő m á r tudta. n e m s z é p dolog. hogy ha pl. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . lassú. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . 100. h o g y mit olvas. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. A boltba e l m e g y . Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. így m a j d n e m 7 éves volt. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egyfajta k ö z ö m b ö s s é g b e . m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. A szorzó. és a n n y i r a felhúzta magát. Ez így m e n t e g é s z e n addig. hogy megbuktatják. M i n d e n év vége felé a n n y i r a felhúzza m a g á t . a z o n b a n a lassabb érés. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. N a gyon szeretett rajzolni. így n e m buktathatja m e g . mi lesz v e l ü k ? " 199 . hiszen csak azt a d t a m m e g . mint általában n a g y o n sokan. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. így n e m tudnak továbbtanulni. l á n y o m 5. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . E z e n t u d o k segíteni. V a l a m e n n y i r e javult. De látom. hogy tudjanak is. a k k o r elég 3 0 0 Ft. otthoni h a r m ó n i á j a . b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. bár n e m értette. v e s z e k e d v e . bevásárol. M o s t l á t o m . hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. a l k a l m a z z a . de végül is eljutott odáig. 20 verset. Úgy é r e z t e m . Kérjük t o v á b b r a is a T. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . bár a szorzó. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. E l s ő hetekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kialakult súlyos fokú szorongása. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . azt é r e z t e m . és így. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszlexia. hogy ez n e m m e g o l d á s . Karác s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. M a t e m a t i k a i . h o g y n a g y o n sokat volt beteg. tanulási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. h o g y mit olvas. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. A bennfoglalást n e m értelmezi. hogy m é g egy ilyen gyereke n e m volt. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. h o g y haladj a n a k . De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. Én is. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos.sokkal fontosabb. hogy ő jó tanuló lesz. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . amivel védekezett az agyam.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. Ezért úgy g o n d o l t a m . hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a tika. És ez a m a i n a p i g így van. E l s ő osztály végén ott tart o t t u n k . Aztán k i a b á l t a m velük. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. E h h e z hozzátartozik. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . de azt n e m k a p t á k m e g . a gyerek békéje. R e n d s z e r e s . N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. Ő szóképesen tanult olvasni. de április végén. május elején m i n t h a „valami d e r e n g e n e " . M i v e l szept e m b e r i . Év v é g é n vele is ott tartottunk. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . és akkor érti. és aki e n n y i t szenvedjen. a m i t u d o m . m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. s z o r z á s t é r t e l m e z i . és a tanár is látja. E g y é b k é n t é r t e l m e s gyerek. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. én e l o l v a s o m az anyagot. És n e k e m kettő is jutott. de n e m teljesen érti. h o g y csak nek e m van ilyen b u t a g y e r e k e m .és szövegértés fejlesztésével együtt. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. mint az. kivonást. a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat segíthet. A kezén ad össze m é g 10 alatt is. hogy m e g b u k i k . m i n t először. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfelelő. K b . bontást. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. é n e k e t tudott. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. aki ilyen energiával. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. hogy m e g k a p t a a kettest. talán m e n n y i r e kár volt. 1000 között. hogy m e n n y i e n e r g i á t fektet bele a t a n u l á s b a . Ott van a kérdés. 2 5 6 Ft valamit. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. de n e m tudja.ami egy fél családban lehet . h o g y a t a n á r azt mondja. De tudtam és t u d o m . K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . Azt l á t o m rajta viszont. a m í g el n e m olvasta. E z e n a téren is intenzív. B o l d o g volt a m . hogy ő m a g a oldja m e g . foglalkoztatta az írás-olvasás. ö s s z e a d á s t . A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. h o g y n e m érzékeli. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. osztályos tanuló.S z á m o k írása.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát műveletvégzés k ö z b e n felismeri. Teljesítményét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága.

Huba Judit. Alex Typo Kiadó. 3. In: Ajtony Péter (szerk. E. szívvel. DÉKÁNY JUDIT. 12. Budapest.): Logopédia a gyakorlatban. 129-139. Módszertani segédanyagok. Akkord Kiadó. In Juhász Ágnes (szerk. 94. Budapest.vizsgálat és terápia. 3. 279-308. 14-25. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. Fejlesztő Pedagógia. Budapest. 203-212. 117-138. 319. 55. Okker Kiadó. Budapest. fejjel.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel.o. Tankönyvkiadó. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. . Debrecen. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . III. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. A terápia első szakasza.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 45-52. 207. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. KRÜLL. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához.o. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. 133. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. K. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. 135. Ford.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Gyógypedagógiai Szemle. Új M ú z s a K i a d ó .

a pszichiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. az óvoda. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. és iskolapszichológus. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . Hiszen az általános iskola az az utolsó terep.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázadban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. m e n t á l h i g i é n i k u s . M. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. a pedagógusok készségeinek fejlesztése. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . p s z i c h o p e d a g ó g u s . „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy előadáson. 203 . A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. óvoda-. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált területe.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. g y e r m e k v é d e l m i s . így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hangsúlyt kellene. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közösségek. d r o g k o o r d i n á t o r stb. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő speciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. ahol a g y e r m e k e k . Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi követ e l m é n y e k n e k való megfelelés. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbirkózni a felsőoktatás. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglalkozó s z a k e m b e r e k figyelmét. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k fajtáitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsúlyozásával is.

reedukatív-korrekciós. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . Ez azt is sugallja. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k .és átk é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . c s o p o r t o s formában egyéni. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k között. oktató-ismeretátadó. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások es t a n á c s a d á s e g y é n i . SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t .Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. Pl. átstrukturálásában. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. A p r e v e n tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i áján. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez.és a diszkalkulia-terápiák is. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. egyéni szűrés.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség.rétegspecifikus. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. de óvodai gyakorlatukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. iskolában pedig a diszlexia-. óravezetés stb. fejlesztő osztályban. ill. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a párhuzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. diszgráfia. pl.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s ismeretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a .és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a nevelő-személyiségfejlesztő.Óvoda-. diagnosztika. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ri feladatokkal is. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . töredék időben. félállásban. Sok helyen tapasztaljuk. . Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szükségessége felé m u t a t n a k . ill. s többnyire elveszett az a segítség. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a nevelés irányába.II. Közvetett pedig a p e d a g ó g u s kollégákkal. k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai szerint . A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott.ént. terapeuta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. igen sok helyen speciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. tanulásban. töredék időben. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevékenység segítségével valósul meg. életvezetésben való tanácsadás. p r o b l é m á i k feltárása. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e rek között.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolára terhelődtek.) . s a család az. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozások tartása. csoport (osztály )-szintcn. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátására teszi képessé a szakembert. de lényeges lenne. ill. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. hospitálás. ill. hogy az oktatási i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesztésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . ill. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. hogy egyrészt az iskola csak másodlagos szocializációs terep. A társadalmi p r o b l é m á k . Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . ill. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő.ahogy m i n d i g . Intézményen belül megtalálható . hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vidék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. 204 205 . U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. diagnoszta. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a ped a g ó g u s o k t ó l . kisebb településeken o k o z k o m o l y III. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. hogy a p e d a g ó g u s az. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. (Nevelési T a n á c s a d ó .

Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. őszi tanulási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszichológus. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . A kisfiú önállótlan. c s a l á d g o n d o z ó . fókuszált foglalkozás. Feladata az egyéni diagnosztika. Az iskolapszichológus foglalkozott a családdal. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . de n a g y o n fél is tőle. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. f e l m e n t é s e k ) . verekedős kis- fiú volt. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. m u n k a n é l k ü l i . É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ben. A napközis foglalkozásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. iskolaérettség. Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. további szakellátásra irányítja őket. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. v a g y o n k é p viseleti stb. S z a n k c i o n á l ó funkcióval r e n d e l k e z i k .G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . c s a l á d g o n d o z ó . M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . L o g o p é d i a i ó v o d á b a . funkciót lát el. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolába. Az. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. A család sokat nélkülözik. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-.Gyámhatóság. pszichológus. Elhelyezési. p e d a g ó g u s . g y ó g y p e d a g ó g u s . A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. fejlesztés végzése. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. nyelvi felmentéshez. Balázs imádattal tekint az édesapjára. Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. Első perctől igen élénk. c s o p o r t o s formában. Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fiának.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. I n t é z m é n y i j e l z é s alapj á n g o n d o z á s b a vesz családokat. képtelen leválni édesanyjáról. tanácsadás. . iskolapszichológus. p s z i c h o l ó g u s . Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyezte Árpit. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. M u n k a t á r s a i : logopédus. . 206 207 . s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . Feladata egyéni. Férjétől ő is n a g y o n fél. mert Balázs e g y r e gyakrabban visszaél a v é d e l e m m e l . Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába.Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . Az édesanya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. M u n katársaik: szociális m u n k á s . a t a n a n y a g o t követni. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. A g y e r m e k v é d e l m i felelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. láthatási.i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. . A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . pszichiáter. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez.C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Ez a z o n b a n visszájára fordul. ill. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. p s z i c h o l ó g u s . 2. r o b b a n é k o n y . p e d a g ó g u s . t o v á b b k é p z é s e k tartása. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k .G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. gondozási. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetekkel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . ill. g y e r m e k v é d e h n i s e . S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba helyezése. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának segítséget. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. óvodai-iskolai koordinátor. c s a l á d g o n d o z ó . . fejlesztő p e d a g ó g u s . g y ó g y p e d a g ó g u s . Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. fejlesztés. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. szociális segélyezés. hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. . Félév táján 2. isko- . leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . Ezt b á r m e lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . Tantárgyi k o r r e p e tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. Árpit édesanyja egyedül neveli. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. p e d a g ó g u s . M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . iskolai osztályba helyezéshez. f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . pszichológus. ill. jogász. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával próbálja Balázst védeni a verésektől. pl. E l s ő osztályba kerülése után rövidesen kiderültek p r o b l é m á i . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. M u n k a t á r s a : j o g á s z . pszichiáter. korrepetálás stb. aki úgy érezte. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. segítése. p s z i c h o l ó g u s .

játékeszközök. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. az adott életkor sajátosságaitól eltérő viselkedésformát. BAGDY EMŐKE (szerk. Új Pedagógiai Szemle. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. szociokulturális hátterét. Kiadvány.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á val . kutatás.vagy az azt kiváltó. Anymula. 240-278. cikkeiben . fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az isk o l á b a j á r á s alól. 5. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képviseletében. A Nevelési Tanácsadók II. s végül m e g e g y e z é s született. KF.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . Alapok. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jellegzetes viselkedésmódjaira.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fejlődési ütemét. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbségeiről. tolerancia. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. fejlődésének n y o m o n követése. képességét. segítse tehetsége kibontakoztatásában.rögzítse. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e .lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. és k i e m e l t e n ezen fejezet.) (2001): Együtt a gyerekekért. Cz .az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . O M . K ö n y v ü n k . aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. ill.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. Pannónia Könyvek. képzés. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvodapedagógus. hogy az ó v o d a m i n d e n napi életében. Anonymus Alapítvány. célszerű azonnal bejelölnünk. És hiába sokféle a szakmai kínálat. hogy az hatásrendszerével elősegítse minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e .ZDI BALÁZS (szerk. nyitottság. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorával. tehetségét. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . ill. Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a közoktatás rendszerében. gyakorlat. HORÁNYI ANNABELLA. 208 209 . empátia.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . E L T E Eötvös Kiadó. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . n a p i r e n d . Animula. HUNYADY GYÖRGY. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő.l a p s z i c h o l ó g u s a . szeretetteljesség. Budapest. 8. ASZTMANN ANNA (szerk.. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. Javasoljuk. vezesse az ó v o d a p e d a g ó gus. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. és d á t u m mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. Anonymus Kiadó. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . elfogadó attitűd. Tanulmányok. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. A családgond o z ó segíti az édesanyát.

). sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. A fejlődési ü t e m r e . amelyek idegélettani. a g y e r m e k szociális fejlettsége. é n e k . ezért a fejlesztési feladatok m e g tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. szociális é r e t t s é g e . a további fejlesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . O r s z á g o s standardizálása folyamatban van.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. hogy „ M u t a s d m e g a vállad. csoportos megfigyelés). Testsémafejlettség (Testkép. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . a térbeli tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . . fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel.és ajakügyesítő gyakorlatok. hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t beépítse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. egyéni foglakozással. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. az értelmi fejlettség. bokafogás stb. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g biztosítékai. Fő területei: mozgásfejlettség. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. . hátad stb. természetes tevékenységéből kiemelve. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó gusnak. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. h o g y a n ! ( 4 . e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . 210 . anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. támaszkodj a tenyereddel a padra. a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. A g y e r m e k testi. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgálatok ( l o g o p é d u s . h o g y a n ! ( 4 . rövid ideig tegyük. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . hasad. ezért n e m baj.".z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . ábrázolásnál a m i n t á z á s i . A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. Az iskolaérettséghez. A .6 . ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. hol van a bokája. f i n o m m o t o r o s .J á t é k i d ő b e n . vagy a c s o p o r t n a g y o b b részénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " válaszok o p t i m á l i s a k legyenek.5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . lábujjon járás.g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. nyelvi kif e j e z ő k é s z s é g .5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . lelki. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). foglalkozásokat tervezzen. folyamatosan célszerű végezni. jó m e g o l d á s o k birtokában állapíth a t ó m e g .7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 .M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetekben (pl.e g y e n l e t e s ültetés (pl. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. M u t a s d m e g . hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. a testséma. az ó v o d a p e d a g ó gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . e g y s z e r r e feküdtek le aludni. a mindennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . labdaelkapást. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k életkorára. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. h e i y z e t b e n . illetőleg az iskolai érettség. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . a környezet m e g i s m e r é s é n belül a testünk témakör. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . szellemi. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. speciális szakértelmét. az információk m e g s z e r z é séhez s z ü k s é g e s célozott. a g y e r m e k e t a csoportból. öltözésnél megfigyelhető a fűzés.6 . szökdelést.. M u t a s d meg. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő válaszok k e r ü l n e k be.

m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget. és m o n d d el. mi történt.kötőtűn a fonal . u t á n o z d ! . viszonyok. képolvasás. hasonlóság. valamint a feladattudatról is. szögletes. mi az.é g ő gyertya .). (Pl.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. g y e r t y a és gyufa . melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. csak a kicsikel. térirányokkal.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 .4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 .7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l .5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. fonalgombolyag .p u l ó v e r stb. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k elmondja. -játék. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb.6 . hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék.). terítésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. és m o n d d m e g . m i t csinált X.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével lehet felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. Boldogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek.! Ne m o n d d meg. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák.Tükörkép. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. karod stb. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . emberábrázolási készségük.) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. Az ismeretek egyéni ell e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. válogasd ki! ( 4 . Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . stb. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfelelő kifejezést. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. melyik testrészét érintette m e g X. Y. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetéseket a felnőttel és a társakkal egyaránt. Ennek a területnek a megfigyelésére. F o n t o s .) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t .5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. nagy méretű stb. időtartamnöveléssel). ( 4 .almacsutka. C s u k d be a s z e m e d . m e r t csak így é r h e t ő el. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb.: M o n d d el. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. . 212 213 . . jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán.. Nyelvi (Szókincs.4 db) vagy eseménysorozat (pl. térbeli tájékozódásukról.harapásnyomos alma . mit csinált. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük.kisebb gyertya. térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. megfigyelhetjük. ne menjetek a hintán túl. (pl. időbeli relációk. ami zöld. . öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. növények.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. tükör előtt. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével.Játékötletek: ( 3 . R é p a m e s e . egész alma .A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . C e r u z a f o g á s u k r ó l . e s z k ö z ö k k e l . megjegyezzék. tedd az autót a vonat mellé. szerinted miért?) . figyelem. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. " ( 5 . b á r m i lyen t e v é k e n y s é g b e n .Y. A k ó r ó és a kismadár. A h á r o m pillangó.6 . kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus.). mid érintettem m e g ? ( 5 .

Játékötletek: Képolvasás ( 3 . b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. m ó d s z e r e k k e l . s z o m o r ú g y e r m e k . folyóiratok. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fejlettségének. de m á r b o n y o l u l t a b b . k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonosnak. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. együtt a család. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszichiátriai s z a k e m b e r h e z is. .) ( 5 . ezeket egyre bővítve kell válaszolni. beilleszkedés. illetve n a g y c s o port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. n e v e t ő .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . t e r e m r e n d e z é s .). U s b o r n e Kisenciklopédia.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. fejlettség feladattartás. hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalmazását. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a problémák korai felismerését. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesítm é n y . K é p e t k a p arról is.6 . az utcán. lehetőség szerinti m e g s z ü n tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . ( 4 . d i a k é p stb. é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítségére is. . ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. a foglalkozások feladatai (pl. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait.). hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. síró. a piacon. ( 4 . így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. Szociális (kapcsolatteremtés. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . a naposság. kép. a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-mes é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . beilleszkedési. A j á t é k lényege.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i .) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. ( 5 . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Tanácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. (Ezt eleinte csak 4 . mesejelenetek stb. Szövegvisszaadás ( 3 . ok-okozati összefüggéseket. L e h e tőség nyílik arra. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 .6 .) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz.). B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhíthetjük. M i n i E n c i k l o p é d i a . fénykép. e l v o n t a b b fog a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. 214 215 .5 g y e r m e k k e l játsszuk.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n felhasznált s z e m l é l t e t ő kép. A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. a m b u l á n s rendelésein lehet m e g k e r e s n i .) és a fogl a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyanolyan. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. érzelmi élet) feladatmegértés. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain.7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r elh a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t . e b b e n a részben a gyerm e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. m e g b í z á s o k teljesítése stb.A feladatmegértés. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázoló j e l e n e t . .Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. zálogot is adhat. magatartási p r o b l é m á k stb. fejlesztése). festmény stb.7 évesen az ó v o d á b ó l .A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n .K é p o l v a s á s r a . j á t s z ó gyerm e k e k . a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . Aki téveszt. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhangzottakat is. a megértés ellenőrzése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . esetleg ok-okozati összefüggés felfedezését is k í v á n ó .). sok hiányzás. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö kítő fényképek stb. a rend helyreállítása. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. állatokról. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k folyamatos megfigyelésével. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználása (pl. az ó v o d á b a n . feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl.

3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. ha szólítják. 6. tű stb. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. Ú g y tűnik. m o c o r o g . N e m hallja. á l l a n d ó a n fészkelődik. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . N e m tud várni. 3. Á l l a n d ó a n babrál. N a g y o n félénk.) Fűzé Páros lábon szökdelés (veréb). nyugtalanság van körülötte. piszkál valamit. tétova m o z g á s ú . t a n á c s t a l a n . N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . 7. n e h e z e n szakítja félbe. 4. úgy tesz. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés (nagy lyukú gyöngy. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. sírós.I. vagy legalábbis úgy tesz. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . Szeszélyes. 2. majd cipő. 2. II. 5. m i n t h a ott sem lenne. K é r d é s r e zavartan hallgat. N e v e h a l l a t á n összerezzen. Á l l a n d ó m o z g á s . F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. M a s z a t o l ábrázolásnál. 7. 6. igényeit késleltetni. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . 8. 5. N e m figyel. összegyűri a rajzlapot. N a g y o n lassú. 3. 4. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. m i n t h a n e m hallaná.

elől Hátra. ujjbegy. ujjperc Láb Mell. hát. szemhéj Orr. bal | Előre. has •-- •| --- " " - — - i _ . tenyér Ujjak. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban . fül tő Kéz._ Szem. nyak. kézfej. talp 1 Lábujjak. csoportban [ csoportban i i Fej.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. mellkas Arc Kar Comb Térd. mellé Közöli Le. törzs. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. hátul ] : Mellett. térdhajlat Homlok. orrcimpa Száj. nyelv | Fül. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . fölé Jobb. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl.

pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . prolii egyéb teljes.különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. . fül ! az arc részletei: szem. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . csoportban r .A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. kar. kar. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. orr. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . . láb törzs aránya helytelen fej. száj összpontosításra képes ruha.

teljesíti • nem érti Feladatmegértése. feladattartása . érti.néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó .azdag. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . de nem teljesít részben teljesíti irányítással. kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagyi csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú .

Sajnos sok esetben e k k o r derült ki. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. b) V i z u o .A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. nyelvi e m l é k e z e t . toleráns Válasz feladja [ tevékenységek indulatkitöréssel válaszol akadályozására | személyek elleni agresszióval válaszol . nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. emlékezet. m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. auditív figyelem. logopédusi ellátás. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. kitartó a tevékenységben kapkodó. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. ül. míg az 1999/2000.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. 224 225 . kétnapos j e l e n l é t b e n . g e o m e t r i kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. így e g y r e korábbra tolódott a szűrés időpontja. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. számolási és fogalmazási készség. dinamikus átlagos ' Munkatempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagycsoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. térbeli és sorrendbeli orientáció. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö dik. kitartásra nem képes gyors. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvételével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. időrendi fogalmakban való tájékozottság. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k felmérésére. lassú. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . erőtlen Feladatvégzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le .

másrészt mert . A ja- 3. melynek o k a lehet: . A s ú l y o s a n ( 0 .1 1.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kéthetenkénti kétórás szupervízión való részvétel. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük először. szakember-ellátottság. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n tapasztaltuk. mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyerekek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi útmutatóját.ó v ó n ő k is felvehetik.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z .a fiú. mint nevelési p r o g r a m .a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e tencia. 41 %-a lány. Oktatási Osztály vállalta. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k .az óvodai sajátosságok. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " nevelnek. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. végzettség. m e l y miatt a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . E z e k a gyerekek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. mellyel kiválthatnak régebbi eljárásokat. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k korrekciójával foglalkoztak. E n n e k k ö v e t k e z m é nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. j /. finanszírozását az. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. térbeli tájékozódás stb. az óvoda. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a.A teszt 4. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. Itt n e m mutatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel.). 227 .7 pont) veszélyeztetett. . Szerettük volna. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad.útmutatója szerint . részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünkben azóta m e g i n d u l t . A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g . A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l rendelkezett.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . ábra motoros víz-perc-mot. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t .6 éves kortól 7. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét.11 é v e s volt. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldiagnosztikája n e m történt m e g . . 2. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. helyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. mint a többiek. így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. . m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelésével. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon.4 pont) í 11. átlagéletkoruk 6 év. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. Ez m i n d e n képpen a teszt részletes. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. a legidősebb-' pedig 6.e n y h é n ( 4 . hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén.

m e r ő j ó i n d u l a t b ó l .6 9. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. T ö b b az az ó v o d a .3 A h á r o m ábra ( 3 .N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . S. .K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása.3 7. .) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. .6 7. így az igen probl é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .3 8. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z vétellel.K 6.S o k a n . az elméleti alapokat.érdeklődéstől függően . 5. Z s o l d o s M á r t á t . 3.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősödő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció. magasabb p o n t s z á m o t adni.9 6. .9 6. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . időbeli szervezése.egy vagy t ö b b alkal o m m a l M S S S T . átcsoportosítást tett sok helyen szükségessé. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent.5 II 8. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. 10 10. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . 4. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. Általában nevelési értekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. ill. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalatcserét szervezünk.8 6.4 10.5 7. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhetnek.3 9.5 4. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. hogy a 2. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együttm ű k ö d é s kereteit.1 9.9 9. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni..Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n . C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével.5 7.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladatait. ill.1 9. Jól látható. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . speciális szakképzettség megszerzésével. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 . értelmezésével.7 8.

4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . ill. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által. . E z e k e t a következőkben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: .e g y é n i . m e l y e k alterna- 9. társas kapcsolatainak. m e l y e n ismertettük a szűrést.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. 7.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakértői B i z o t t s á g o k .6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n éltünk. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai csoportjából a g y e r e k e t .k o r r e k c i ó r a . Nevelési T a n á c s a d ó stb. az iskolaérettségi vizsgálat menetét.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. Ismertettük az ó v o d a i nagyc s o p o r t szerepét. ill.a vezető.5 6. mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából.9 7. A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési eredményeit. 230 231 . é r z e l m i állapotának. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. . .7 c) A s z a k e m b e r . ill.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. m e l y e n .6 9. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . és elosztottuk a feladatokat. b) A szülők tájékoztatása. é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz. az adott c s o p o r t két óvónője. E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e pillantásra. ha az indokolt. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultációt az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta.a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . Hiszen ha a szülő tájékozott a gyermek problémájáról.9 8.5 8. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében.4 7. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. n e m c s a k engedélyének. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. 9.3 7.2 6. az iskola-. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g .t e a m c s o p o r t o s konzultációja. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. diszlexia-prevencióra irányult.az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . . a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel eldöntésére. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t .5 8. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t .5 5. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részképesség-szűrését.10 9.eseti d ö n t é s szerint . feladatait. a fejlesztő p e d a g ó g u s . ill.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o lógiai csoportot. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. a l o g o p é d u s és az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s vett részt.e g y é n i .l e m a r a d á s rendezésére: .a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . mely b e s z é d h i b a .) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás. . e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s álláspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. ill. ill. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kapcsolatos b á r m e l y iratba való betekintésre.5 8. .5 7.

2. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kiscsoportban.. In: Kósáné Ormai Vera. beszédészlelése. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . hogy ó v o d á n k n e m különleges. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. szókincse igen g y e n g e . érzelmi á l l a p o t á n a k vizsgálata erős szorongást jelzett. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába.) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. Egy gyerek akár t ö b b szake m b e r h e z is j á r h a t o t t . Együtt a gyerekekéit. Ellátási m ó d o k : . SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá- latára: MSSST. Országos Szakmai Találkozójának előadásai. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . Budapest. R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n foglalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgálatát.): A Nevelési Tanácsadók II.s z a k v é l e m é n y e z é s . Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra.S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat.a kiemelést n e m igénylő. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. így nagyszülei nevelték. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesztés h a t á s á n a k m é r é s é r e . Rózsika igen k e v e s e t beszélő. majd az ó v ó n ő . A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . szakrendelésre irányítás. . A p s z i c h o lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. Budapest. ISTVANFI Ki. F o n t o s a z o n b a n tudni. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép- Példák: 1. 232 233 . Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. I. . az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszéltük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . akikről mi is azt g o n d o l t u k . hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. Vo- lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. majd n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . így b í z u n k b e n n e .L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. Horányi Annabella. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. .. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősítésünk az volt. majd k é s ő b b . MARTONNF.fejlesztést is kapott. zése. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elmaradás. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. m i n d pedig a g y e r m e kek és szüleik s z á m á r a . Szülei elváltak. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. Fejlesztő Pedagógia.ÁRA. Volt. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . Budapest.RRNC.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . M e g á l l a p í t o t t á k .s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. KOVÁCS EF. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. gátlásos. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájékoztatta a h a l a d á s r ó l . Budapest. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. . . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ta. s a család elköltözött egy vidéki kertes házba.l o g o p é d u s . S z o m o r ú . Ó v o d á n k b a n . Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. gyakoroltatásával. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyerm e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. ill. szorongó kislány. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítható. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Kötörő Emese (szerk.Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. hogy kis l é t s z á m ú vagy speciális iskolai osztályban van a helye. Télen dönteni kellett beiskolázásával kapcsolatosan. . 3 . ZSOLDOS MÁRTA.szorongó c s o p o r t j á b a " került. A s z a k e m berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . ill. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . Igen fontosnak tartottuk a folyam a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. Tapasztalataim az MSSST-vel.

Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ket. és a tünet súlyossága. segítse őt. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban.a m o n d a t o t szavakra.k o o r d i n á c i ó . ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. feladattartása. hogy az írás. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről.a hallott hangot. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. T é r o r i e n t á c i ó . h o g y mi történik majd velük. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. a m e l y e k a lassúbb érés.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. F o n t o s s z e m p o n t . fejlődik személyisége. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. A h h o z . Auditív e m l é k e z e t . hoz. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. Szerialitás . n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. szavak sorrendjét tartani. hogy akit lehet. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logopédus elvégzi szűréseit. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. mint tárgyi. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. lehetőséget adva a gyereknek. raji zolás.: színezés. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . Az. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . h a n g o k r a b o n t a n i . K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . ezen keresztül ismeri m e g a világot. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . Auditív analízis . ha társuk hiányzik. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre.a szem. m e t a k o m m u n i k a t í v . és fokozatosan h a l a d u n k tovább. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . ö n m a g á ban való hitet. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. A gyakorlatok nagy része általam irányított. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. látott betűt összekapcsolni. folyamatos konzultációt biztosítva. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . heti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei során a n a g y c s o p o r t b a n . hogy ö n m a g á t megismerje.a kívánt helyre írni. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m minél tovább nyújtani. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem .felidézni a hallott m o n d a t o t . illetve. g y u r m á z á s ) . kettesben v a n n a k velem. kontrollt. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k .a tanár hangját hallani. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. képességei. amely a t a n u l á s h o z szükséges pszichikus funkciók fejlesztését. a szem é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. Vizuális differenciálás . időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. beszélgetés.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. pl. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . vagy felmentett g y e r e k e k ) . E g y adottgyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. Vizuális e m l é k e z e t . V i z u o m o t o r o s . más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . A g y e r m e k e k . hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . t ö b b n y i r e didaktikus játék. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. az esetlegesen hiá n y z ó funkciók pótlását szolgálja. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. megváltoztatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . társasjátékok. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dolga. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . intermodális. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. illetve a sérült funkciók javítását. a g y e r m e k e k egyéni fejlettségéhez. illetve 3 éve. A dicséret inkább] verbális. torna. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. Auditív differenciálás . a reális é r t é k e lést. k é p e s s é g e i h e z igazodik. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 .: festés. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . Amikor csak lehetséges. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . ha szükséges. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül).. n y o m d á z á s .betűk.

A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . az a n a m n é z i s felvétele. szaglás észlelés). a nevelési tan á c s a d ó b a sem. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. heti egy a l k a l o m m a l . T e r v e m az. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl.) így k i m a r a d pl. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t esetében bábjáték. m e g o l d á s o k a t találni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . Városi Nevelési Tanácsadó. hallás. Alapozó Terápia Alapítvány. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lépésre felépítettük a fejlesztési tervet.t r a i n i n g módszere. Psycho-Art Kft. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. SZEMÉLYISÉG. az esetleges h o m e . j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . illetve a teljesítménybeli változásaikról. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerekkel. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segítségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. Budapest. az ó v o d á b a n .szehangolási n e h é z s é g e miatt. 2 0 . hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalkoz á s o k o n v e g y e n részt. a p s z i c h o l ó g u s . 236 237 .P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. h o g y miért került külön kis csoportba. időészlelés). konfliktusokat fejezhetnek ki. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terápia és a S i n d e l a r . A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeretanyagát. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . K i s c s o p o r t b a n ( 3 . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. a g y e r e k e k rajzainak e l e m z é s e . h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesítm é n y r o m l á s n á l .1 . ízlelés. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. SZERDAHELYI MÁRTON. lateralitás fejlesztése. hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. a szülő m e g i s m e r é s e .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . a t a n á c s a d á s .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. e s e t e n k é n t m ó d o sítva a z eredeti tervet. Azt. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s .N a g y . a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe.3 0 p e r c i g tartottak.és f i n o m m o z g á s . illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival.p r o g r a m képzésén tanultakkal. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. az óvónő indirekt irányításával. kötet. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsolatos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . . Nemzeti Tankönyvkiadó. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alapj á n . TÓTH GÁBOR. esetleges jelenléte a foglalkozásokon. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elmaradásának okait. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . hallom. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. Szolnok. Zöld Iskola. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthatnánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . hogy melyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. Ez a szülő p r o b l é m a t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. . mely felhasználja az ó v o d á s o k fejlesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . követtük a haladást. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a köv e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopédiai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. A m á s i k p r o b l é m á m . a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . Szolnok. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. A foglalk o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. II. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. tér-.4 é v e s g y e r m e k e k ) . E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. Budapest. csoportba való beilleszkedésükről. BAODY EMŐKR.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. a gyerek családjának. tapintás. h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l .

a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend- H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. B a l o g h . valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskolaérettség) a l a p v e t ő feltétele. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. 1995). 1996). s a továbbiakban egyben J. vizuális nevelés. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptantervet. a másik pedig. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. és át tudják kapcsolni egymásba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. 1981.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. feladattudatfeladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. e m b e r és társadalom. e m b e r és természet. irodalmi nevelés. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. t o v á b b á e m l é k e z e ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. m ű v é s z e t e k : ének-zene. Az egyes kognitív részfunkciók. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. m a t e m a tikai nevelés. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. m a t e m a t i k a . majd újabban a fejlesz. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. Jelen mára. ha a g y e r e k e k a kognitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. évben jelölte m e g .i kéval.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok m e l l e t t . zenei nevelés. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. J . kutatásunk keretében az.. és egyben az. K é r d é s . Aktuális kérdésként vetődik fel. Balogh.ö. zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez.az általános iskola 1 . melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . tánc és dráma.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. 1 238 239 . az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. 1988). S . A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan átmeneti képzési forma kialakítása. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. iskolai szocializációhoz igazodik. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. és mtsai 1998).4 . taktilis.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. 1988). Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. auditív. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. M á s részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik való megfelelés jelenti. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. Balogh. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . P. mely szerint a 7. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakításéit tűztük ki célul az. elkötelezettsége a m é r v a d ó . testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok száA képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é sének a l a p d o k u m e n t u m á t . sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. osztályos korosztályára is vonatkoztatható . ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. Panckhurst. háztartástan. h o g y a 7 . Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . 1990). téri) rendelkeznek. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. L a m b . A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. vizuális kultúra. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelezhetők (P. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. én-fejlettség. A N A T által megjelölt .

saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. A j o b b osz-.7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . oktatási tartalom és m e t o d i ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizárólagos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. rajz.bár készült új helyi tanterv . b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). ebből egy az ú n . ül.városi.e l e m z ő . s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen íratj á k ide g y e r m e k e i k e t . hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . Altalános Iskola A 6 . hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. és olyan gon- 240 241 . s végzi ezt a feladatot azóta is. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástanítás céljára. a k k o r fennáll a veszélye annak. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . a tárgyi feltételek. A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . t e c h n i k a .a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. sz. A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezetését ö n k é n t vállalta. M e g j e g y z e n d ő . s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t számára is lehetett játszó-. Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző.m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k .az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. valamint az oktatási tartalom szempontjából: . A h a n g o z t a t ó . K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a .mag a s a b b a n reprezentáltak. s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. mint a gyengébb (az E-s. k é p e s s é g e m e n t é n történik. A tanulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság terén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni tanulni. ahol rok o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak.a város e g y é b területeihez képest . v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . é n e k . t á l y o k b a n . a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a .h o z k a p c s o l ó d ó integrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanulm á n y i v e r s e n y e k e n . A m ó d s z e r az analitikusszintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. v a l a m i n t a fejlesztési lehetőségeket. a n n a k ellenére. m a t e m a t i k a . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . 1980). h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . fejlesztő osztály (15 fővel). A 8 . A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). X.9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d h a t ó . F-es) o s z t á l y o k b a n .sz. a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a oktatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. a N A T .a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalkozásokra. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. k ö r n y e z e t i s m e r e t . mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //.ö s s z e t e v ő módszerű. ahol a g y e r e k e k az otthonról hozottjátékaikat tárolták. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . mely körülmény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin- AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakirodal o m b ó l jól ismert. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testnevelésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . melyre vonatkozóan k o m p l e x pedagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rejtett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . h o g y ez egyben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. szervezeti formák. A tanterv. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport .

hogy az addig t a n u l t a k a t a gyerekek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olvasás-írás t a n m e n e t e k . ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok tanítói k ö r é b e n . A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). de n e m t ö b b 13-nál. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint elérését jelöli m e g . akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k .és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. méret. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre- Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. /. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Rudi t y ú k o k r a vadászott. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. Bodri h á z s z á m a a legkisebb. M e g j e g y z e n d ő . e r ő s í t i " seben. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható.. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . p a p í r b ó l ) . A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. így eseteleg az is előfordulhat. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . pálcikák. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . forma. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. a több-kevesebb-ugyanannyi. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a korongok. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o dást. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . tek be. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás.l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. e g y m á s mellett. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. A számfogalmat ( l . M o r z s i F i c k ó mellett lakik. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával történt. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k ." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. mint a m e n n y i t fogott. m e l y e k a 6 . hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. a m e lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . Az új b e tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . gyurmából.

kofa. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. vörös. kutya. olvasó. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. .J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. kapu. 3 piros.)? .Rakj ki annyi k o r o n g o t .. vizuális.A g y e r m e k e k párban állnak. Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . öltözködik stb. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. m e l l é j o b b . . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . alma. Példák: .! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. Lépj a p á r o d elé. . . . . o k o s stb.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a .K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. . sovány. keresztcsatorna) figyelem. verbáTESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . . Példák: TECHNIKA téri) ( vizuális. ettem. röfög. ital.! . színezése és kivágása. .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. s végül a test középvonalát keresztezve.S z e m k ö r z é s le-föl. m ö g é .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e .K ü l ö n b ö z ő színű (piros.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó. . elefánt. . étel. készségek) Példák: . beszéd készség) taktilis.H á n y szót t u d s z felsorolni.A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. vonal. ú stb. RAJZ P e r c e p c i ó ( vizuális. .. 4 kék stb. Példák: . bejelölése. funkciók (gondolkodás. . e m b e r .T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. . Kognitív funkciók (emlékezet.) h a n g o t : angol. . j o b b r a . .Tapsolj annyit. Percepció (kinesztétikus. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g .F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. elérik. vers m o n dásával. pofon stb. k e . utolsó.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. me. . . a m e n n y i t k o p o g o k ! . pöfög.).. k o v á c s . . á. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . téri.c s e p p .H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . fonal. majd u g y a n e z bal kézzel. to. ."(stb. tej.! .Tapsolj annyit. c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal..G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. m e s é s k ö n y v .b a l r a . fenyőfa stb. téri) (beszédkészség) .fi- betűket r a k n a k ki belőlük.) h a n g o t ? A szó elején. ecet. kinesztétikus. e b é d stb. elkezdett rajzokat be kell fejezni. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális.).Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. ha hallasz a szóban „ o " (stb. .Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . végén..Őszi levél rajzolása. .) h a n g o t hallasz: kövér. emlékezet. l á m p a stb. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. Percepció lis (auditív. kék. téri) Finommozgás .V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből.Rajzos feladatlap készítése: az. . ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb.E m e l d fel a kezed. . béka. m i n t a bal o l d a l r a ! . keresztcsaPéldák: P e r c e p c i ó (vizuális. .K o p p a n t s egyet. . ami úgy kezdődik. . h o g y „ m a .A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. l a . belsejében: egér. . a „ C s i p p . egy c s e p p . k u . " c. .H o l hallod az „ e " (stb. . majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyerekek.R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára.

. . S3= magas SES. 7= teljes családban él.T a p s s a l . m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. 2 0 0 1 ) . gátoltság.D P T Mértani Formák. bal oldalra egy kutyaólat). A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. szorongás. Gyenei. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. szótagolva m o n d j á k a gyerekek.83' 12. . betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . s utána színezd ki! .M a r o k k ó játék.Példák: .h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . . B a l o g h . Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . b e s z é d h i b á k . T y m m s . N=l T=25. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. k ö z é p r e egy házat. asztma. S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó eredménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . — I I I I . m e l y eredmény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . . . tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. 14 fiú. h á r o m s z ö g . . . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. önállóság. és tardominál.Verbalitást fejlesztő társasjáték.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . . 1992. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. A S E S szempontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . N=nevelőszülővel él. agresszivitás stb. " c. A t é m á t a c s o p o r t találja ki. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. . bújj z ö l d á g . c s o m a g o l ó p a p í r r a . előfordultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995).5 fős kiscsoportban. M i n t á n k ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. 19 lány S3=4 (n=30) 83.87 S l = 6 . S2=16. . S2=átlagos SES. I I — ) . m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. irányíthatóság) Játékok Példák: .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. . .k i r a k ó s játék. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. d o b b a n t v a . téglalap.). dal eljátszása c s o p o r t b a n . n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. S2=20. U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. 246 247 . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. k o o r d i n á c i ó s zavar. Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osztálya vett részt összesen 33 tanulóval. gyermekdalt. Cs=5 19 fiú. m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : .a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is.„Bújj. allergia. " c. Cs=13. fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. négyzet.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. félévkor.S E S j e l l e m z ő k .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. családi helyzet. I I — . C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl.Edtfeld-teszt.„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. . . X . A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) . majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t .K ö z ö s rajz 4 . 1990.Videofelvételek tanítási ó r á k o n .D P T Betűk. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b .M i n t a . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). . írásból.

01) mutatta.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64.5 98.0 p=0. 0 1 .Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o lata.4 96. azaz figyelmesen hallgatnak.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást.3 1. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük.01) és a rajzzal (p<0. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . technika. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is.9 18.7 90.0 16.01) . (A D P T .3 1. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is. (n=30) sd Szig.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett .az Edtfeld-teszt kivételével . Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig.5 64. 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0.2 91.mint a m a t e m a t i k a . s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .4 75. T a n é v végére e z a z arán]fl| .1 16. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k viselkedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését.2 21.t e s z t jó színp<0. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. akik az ennek megfelelő tanulási stílust preferálják.a t é . másrészt t ö b b szerző is utal arra. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség.7 20. mint a kontroliosztályok tanulói. a környezetismerettel ( p = 0 .2 21.7 69. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd . M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez. míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0.01).a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a .8 86.03 84. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n . 0 3 ) .8 95. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.9 15. rajz .1 1.0 28.) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon- Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.3 66. 1993). Ú g y tűnik. rendellenesség. Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .01).2 88. a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l .A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor- relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0. a k e t t ő összhangja. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . 0 4 ) .2 2.ele n g e d h e t e t l e n . a technikával (p<0. M a t e m a t i k á b ó l a kontr o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai.7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k . Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) .j o b b e r e d . ill. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak.01). A kísérletben szereplő iskolákban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált. rendellenesség. hasznosítják a hallottakat. . valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . .6 28. h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n . I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 .megfordult. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás. A D P T M F . T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyökereire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását. és megjegyzik.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek. csak m á s m o dalitásban. e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 . 0 5 M D P T MF p<0.01) j o b b a k n a k bizonyultak.01).4 47. s ez a k ü l ö n b s é g a finom -J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 . m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0.3 19.n é m e l y e s e t b e n .szám u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . a fejlesztett gyerekek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor. D P T B e t ű k p < 0 . 1987).J m é n y t .01) és a többinél romlott a teljesítménye. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.0 55. É r t h e t ő .5 14.6 96.n é l a jó m e g o l d á s h o z . attól el n e m választható (Piaget. látottakat (Szitó. betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi- T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb 'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.

a tényleges teljesítményt tükrözi-e.02 p=0.0l p=0.0l p<0. írás 4. Olvasás 2. írás I. P.0l p<0. írás 1. A táblázatban kiemelt .2. Olv.3.01 Olv.a legszorosabb együttjárást m u t a t ó . p<0.4 P<0. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.7 _ 87.6 92. p=O.7 8.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is . t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásolja.Ü3 _ 13.2.04 p<0. = Gyenei-Sz.5 11. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 . írási. Olv. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biztosítja. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból. Jelölések: P. = tendencia (0. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1.01 p<0.Magy.05 Tend.01 p=0. ellenőrzéséről van szó.3 9.8 88. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e .l.f é l e . hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő lap o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével.Mat.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e .8 21.01 p=0.01 Olv. írás 3. P. Olv.01 p=0. a G y e n e i . Mat.0l p<0.01 p<0. Az iskolai értékelés az első időszaktól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat. Olv. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írásTend.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivételével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i értékelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .Magy.Magy.9 13.Mat.autnerné-jéle feladatlap olvasásból.0l p<0. = a pedagógus értékelése matematikából. ból. P. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ságáról is képet k a p h a t u n k . = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . írás 2.3. Olvasás 2. p<0.7 21. Olv. I.01 p=0. önértékelését is alakítja.5 78.3 83.02 p<0.05< p < 0. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a tanulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r .0l írás 2.03 p=0. p<0. írás 3.01 Tend. (T%) írás 1.01 p<0.Mat. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe. írás 4.l.2.0l p<0. han e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. írási.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szolgait.0l írás 3. Ezért igen lényeges.0l p<0.9 12. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is szerepet j á t s z a n a k .10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellemzőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á gát. = felmérőlap matematikából. Tend.9 89. írás 2. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írásból.0l p<0.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat. Mat.7 92.3.4. írás 4. Olv. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lén y e g e s eltérést. p=0. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet. A p e d a g ó g i a i értékelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről.01 p=0. h a n e m a g y e r m e k énképét.01 p<0. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a . (Következőoldalon. Olv. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból. P. Az osztálytanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. p<0. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket.01 p<0. = = a pedagógus értékelése magyarból. Tend. p<0.2 Szig.S z a u t n e r n é . valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adataival is szoros együttjárást mutattak. Olv. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. írás 2.4. (T%) (T%) (T%) 88. A táblázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat. = Romankovics-féle felmérőlap írásból.01 Olv. p<0. írás 2.4.01 p=0. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. a R o m a n k o v i c s . Olv.

PANCKHURST. J. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n .. (Fejlesztő prog- ram). N e h é z s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. Tankönyvkiadó. G. é r d e k t e l e n s é g e . 2 1 . ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. B. P. 6 8 . Iskolapszichológia. és m i l y e n oktatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . E területeken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. S. In: P. A Critical Review of Research. LF.5 0 4 . British Journal of Educational Psychology. rendelete.5 6 .1 8 6 . Szolnok. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendszere n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. J. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. 252 253 . The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. Balogh K. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. 7 1 . a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . Óvodai nevelés országos alapprogramja. A. British Journal of Educational Psychology. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettségéhez. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesítm é n y s z i n t j é t . Gondolat. J . Nemzeti Tankönyvkiadó. Iskolapszichológia. MERRELL. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. (VIII. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatásban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . TANSLEY. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vitathatatlan. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. 9 7 ..1 3 5 . hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. BIBBY. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dönteni a b b a n . 17. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. Budapest. In: Társadalompolitikai tanulmányok. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. ELTE kiadvány. E L T E kiadvány. L A M B . C. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. 2. PIAGET. D .): Iskolapszichológia. 1 5 9 . M i n t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ható. 4 3 . 4 9 3 .. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. . ) Korm.YDEN. P . Budapest. J . Budapest. é r d e k e s e b b é tették. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. TYMMS. . h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. Iskolapszichológia. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. Városi Nevelési Tanácsadó. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . GYENEI MELINDA. ELTE kiadvány. (szerk.tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. Egyetemi tankönyv. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. Budapest. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényegesen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. a fejlesztés perspektívái. 2 8 . / P. Gondolat Kiadó. W O O D . ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. P.

h o g y m e n n y i r e fon. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. . mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat.1 gekkel. mely az ún. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . . Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét.I san is jó pozíciójúvá. hipermotil. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. hiszen a tőle kapott első | minősítések.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . kevés pozitív megerősítést k a p .B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s .vagy betűfelismerési nehézség. a megerősítés. szótagok felcserélése.célkitűzéseikből a d ó d ó a n . s ráadásul szociális pozíciója is romlik. .jj tos az.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. ha.A betűk.^ n e m . állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . n e m reagál r á " . n e m j e l e n t k e z i k . sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o - MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése.« tös írás. göcsör. 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé. aki átlépi az első osztály küszöbét.j g y o b b .az ördögi kör -. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . totális érzékelő apparátus. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. az órán passzív. m a s z a t o s füzet.': ció h a t á r o z z a m e g . differenciált foglalkozást. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s . ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. aki a teljesítésben n e m sikeres.de sikeresek az iskolában. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. h o g y célzott fejlesztésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . A g y e r e k annyira szorong. ill. . a beszédészlelést szűrte. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá.kisebb zökkenőkkel . mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. és próbáljunk ^ tenni ellene. dás fejlődésében. akik az is. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. a m o t o r i k u m és a testséma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó nak. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. formák felismerési n e h é z s é g e . lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. ügyetlen m o z g á s . melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. .k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . kusza írás. pl. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt.A betűk. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. így pl. de igényeit n e m a teljesítés. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani.Szó. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. N a g y hánya. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. n e h é z k e s . N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. fegyelmezési m ó d szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. K ö n n y ű tehát belátnunk.isi g o n d o k is megjelennek. Nem is tud. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .. ha az óvodáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. m e l y e k e t az iskola képvisel.sokkal na. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. diszgráfia tüneteit. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . hogy „akármit csinálok. . n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció.és formaállandóság zavarát jelzi. Célja. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . d-b felcserélése. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. szóköz.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. h o g y v a n n a k a fejlődésnek olyan súlypontjai.A m á r tanult betűk.| re. alacsony önértékelésűvé válik. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. pl. tanító nénije feltételezi. Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. így a z a j gyerek. m e l y e k birtokában . { 254 255 .

hogy a túl korai. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. aki egyrészt segítette a felvételt. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58.8 pont 98. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. szükség szerinti képesség-. és B e n d e r B-tesztekkel. /.és isk o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. h o g y azt a gyereket.az előkészítőssé minősítés szempontjait.és farajz. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . nevezetesen.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. ill. a hét végén tapasztalható erős fáradás.5 éves FT 8. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist.5% 35. ill. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellátási formáról. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a .az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . Itt k i e m e l t e n kezeltük . a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g .5-9. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi.3% 61. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99.\ rést készítettünk.1 0 óra kö -1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n .5-8 éves 8-8. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. ül. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. k e d d és szerda n a p o k o n . kislétszámú osztályba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. ül. Kíváncsiak voltunk arra. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő.4% 256 257 . ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é .5-7. átfogó felmé.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. A hétben. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza.2 pont 5 pont 97.5 éves 7. projektív vizsgálatokkal.5-7 éves 7-7. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. a logopédiai.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. osztályos gyerekek. Balogh minta Edíeldt DPT 2. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és esetlegesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . 9 .5 éves 6. • ül. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . Raven-. túl h o s s z ú r a nyúlt óvodás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket.. m e l y m e g m u t a t j a . majd a 2 0 0 0 / 0 1 . hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i .4% 32. ill. más. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik.6 pont 4. h o g y a tesztekben a 6. M i n d ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják.\ tuk e l e m e z n i . Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. ill. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a különböző tesztekben. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. táblázat saját minta P. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. (betűk) DPT 3. II. A VIZSGÁLAT 6-6. addig az ellátás nélküli. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. ül. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget.

ábra 7.5 éves 8.5 éves 7.25 éves DPT mértani formák 258 259 .5 éves 6.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.5-8 éves 8-8.5-7 éves 7-7.5 éves 6.5 éves 8.0% 97.5-9. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-9.5 éves 6.6% 10 98.8% 6-6. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .5 éves 6.5 éves 8.5-8 éves 8.5 éves 7. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .5-7 éves 7-7.5-9. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5 éves 7.5 éves 8.A táblázatból látható.5-9.5-7 éves 7-7.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.4% 98.5 éves 7.5-7 éves 7-7.2% DPT teszt: 98.5-8 éves 8-8.5 éves 6.5 éves 6.25 6-6.5-7 éves 7-7.25 éves 5.5-9.25 éves 30 2. ábra Edtfeldt-tesz.5-8 éves 8-8. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k . FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5 éves 8. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5-8 éves 8-8. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6.

ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szakv é l e m é n y é t . hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". • csoportos (N=761) 1.% 96. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt.6 pont DPT 3. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. Az instrukciókat nem érti. Célja. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. 2. A 2. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy csoportos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n .b e javasolt.a szülővel egyetértésben . sem egyéni helyzetben n e m képes a feladatokra koncentrálni.27% 98.. táblázat és a 7 . akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. fejlesztő terápiában való részvétel mellett. Fa. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . Látható. A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában.1 0 . Z s o l n a y . M i n d az év eleji szűrés. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen hamar látható volt tanulási n e h é z s é g e . Dóri z e n e t a g o z a t o s . Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . P r o b l é m á i az iskola kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . 15. 120 100 átlag 2. évi LXVIII. ezért kértük klinikai vizsgálatát.§.8 pont FIGY.m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. valamint a terápia iskolát érintő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fejlesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . hogy speciális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani.1 0 . h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i .í r á s tanítási m ó d szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. 34. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előzményekről.4 pont 32. ill. hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . Tanítóik konzultációk keretében kaptak segítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . hogy a n n a k a kisgyereknek. 7 . Az. Az. S e m csoportos. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kiderül. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert.4% PDT2.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. 2. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. o l v a s á s . e l m o n d v a .7% 58. Az 2. h o g y igen n a g y a teljesítm é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen.23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1.III. a feladatértés gyengesége. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a tan í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. így a Nevelési T a n á c s a d ó .trv.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. DPT teszt: . teljesítménye értékelnormál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k összeh a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják.75 pont 4. így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. osztályba. A tanév végén végzett kontrollszűrés eredm é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra von a t k o z ó a n . év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk arra. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. ¡11. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és viselkedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó . Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános iskolai 1. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7.

Javaslatok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. 3. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. HORÁNYI ANNABELLA. a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. Anonymus Alapítvány. ELTE. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . Ezután az egyéni vizsg á l a t o k . az ún. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. KOTORÓ EMESE (szerk. Budapest. Kőbányai Nevelési Tanácsadó. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. IV. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvárh a t ó szintjét. 7. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . 262 263 .e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. hogy egy-két h ó n a p elteltével felismerjék a várható tanulási problémákat. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . Budapest. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. 4. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka.oktatási és fejlesztési .n e m is elsősorban tanítói. osztály végére helyezi az o l v a s á s . fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. a h o s p i t á l á s . Az intézm é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . magatartási p r o b l é m á k a t . Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. i 4. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás keretében is". PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fontos tanulság volt s z á m u n k r a .• s é g . nánk el. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat".a n y a g egyidejű átadását vár. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. Iskolapszichológia. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. ^ . r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. 2. 6. Az „üresjárat" pedig csökkenti a tanulás iránti motivációt is. H i s z e n a fejlesztés itt n e m . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. Iskolapszichológia.v é l e m é n y e m szerint .í r á s . h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . Budapest. ORMAI VERA. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r abban az esetben.. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé- se. ill. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. 5. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. Szinte v a l a m e n n y i iskola nevelési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. Visszajelzéseink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. ELTE. KÓSÁNF. heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét.) (2000): Alapok. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . Ez számukra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének.. Országos szakmai Találkozójának előadásai. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . a m e n n y i b e n az a 2.. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett.)(2()01): Együtt a gyerekekért.Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztályban való évismétlést j a v a s o l t u n k . KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . A kislány p s z i c h é s státusza 2. Budapest. h o g y képtelen követni osztálytársai tempóját. v a l a m i n t a különböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. de valamely okból n e m került speciális g o n d o z á s b a . Animula. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . KOVÁCS FERENC. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhető el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . és megjósolják a fejlődést. 17. N e m szabad elfeledkezni arról. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FOl y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. differenciált fejlesztése. végrehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyermekek fejlettségi szintjéről. A Nevelési Tanácsadók I I . mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát.

A kislétszámú fejlesztő osztályokban. E z e k megfordítható hátrányok. h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é mákkal.anyagi. az iskolának. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer- NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. a h o g y a n az egy adott kultúrában.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . urbanizációval. ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. akik a fejlődésük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. Azok a g y e r m e k e k . a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. helyen és időben . Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " .és tárgyi . A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. A figyelem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán.magyarországi cigány c s a l á d o k . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes tanulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rendszerében. gondoz.elfogadhatatlan. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához.környezet (család.n e v e l ő d é s folyamata a családban. az iskola felzárkóztató. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. kortársak. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítőkészséget. A hazai közoktatási rendszerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. egészségügyi s z e m p o n t b ó l . szociális. rajtuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követk e z t é b e n ) l . A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a szem é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos.o k t a t ó munkájában. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék bes z á m o l n i . Gyakran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . mint a diszlexia. a t á r s a d a l m i . pakisztáni és arab származású gyermek. hogy tanulói létszám közel felét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . Tehát megállapítható. elsősorban a m u n k a köré szerveződött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. Az összes. ami azt jelenti.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . genetikai adottságok mellett a társas . é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. a „sérültek" . k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u sa is . A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szervezett i n t é z m é n y é n e k . v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. amely tizenötnél kisebb létszámmal m ű k ö d i k .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó .érkezett. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osztályokban. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . de e g y é n r e szabott. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. v a l a m i n t a társadalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. a „hátrányos h e l y z e t ű e k " . n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . ez 4 8 % ) r o m a származású. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesztő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . ha az o k o k közül egy személynél vagy családnál több is fennáll. Az összes r o m a gyermek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. T e h á t a veleszületett.l v i e t n á m i . R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. A m o d e r n i z á c i ó v a l . N é h á n y megállapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbiakban o l v a s h a t u n k . h o g y ők a „veszélyeztetettek".HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás szerint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányosságaik. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k .g a z d a s á g i átalakulással. diszgráfia vagy diszkalkulia. tervszerű irányítása.

i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . a társadalmi távolságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . Az á l l a m a l k o t ó etnikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. ha ő maga annak tartja magát. horvát. és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n teljesíteni ezt a kihívást. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g maradt. kultúrája stb. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . a r o m a = e m b e r e k . a b e n n e folytatott o k t a t ó .az adott településen belüli térbeli elkülönülés. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. És c s ö k k e n t az esélye annak. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e lyest e l ő r e h a l a d o t t . Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal körbezárta n e m c s a k földrajzilag. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. a magyarországi c i g á n y s á g 6%). Ez nehezítette a lakosság mobilitását. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. aki egy elismert törzs tagja). . K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényezőket (nyelv. m ú l t . fedezni. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. ebből 800 kisebbségben. 4. . Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). 3. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. 2. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság.a m u n k a szervezeti. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . foglalkozási formáiban való elkülönülés. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ahhoz. . Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. Azt ugyanis. A kisebbségi státusz típusai: 1. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. Ezért érd e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy iskolát.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. szokások. a m e l y e k t ő l szabadulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. erőt ad. h o g y az ide telepített gyárak a 19. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. indián az. története. . A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . Ezekből az arányokból is j ó l látható. fejlesztő p e d a g ó g u s o k .és a földrajzi közelség). iskolapszichológus.h a g y o m á n y .n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyerm e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b bára oláh c i g á n y n a k nevez. A kerület. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. szülőnek. T é n y . ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. g y e r m e k v é d e l m i felelős . 1999). I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). Egy etnikum státuszának kritériuma a többségi t á r s a d a l m o n belül. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b társadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyelv ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . akiket m a g y a r cigánynak. Ez n e m jelenti azt. felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . és a k k o r is ezt kell tennie. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. hogy legalább száz évet éljen ott. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből.p o n t o s a b b a n érzékeljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. hogy a kerület m u n k á s t á r s a d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel.logopédusok. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. ebből 12 önk o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) .k u l t u r á l i s közegét. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti).a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. ha áttekintjük az e t n i k u m o k szociológiai és szociálpszichológiai jellemzőit. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. n é m e t ) . k o n v e n c i ó k .) h a t á r o z n a k m e g .az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés.

o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . átlag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . ötletek átadása.és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . és közvetítés.végzi. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. Ez azt jelenti. . és az érinek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l kalmazottja). és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. a másik a tanulási zavar. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szereplő iskola is —. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő .terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. Az olyan iskola.látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. a m e l y i k egyaránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. kezelésében.és ma is az . A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o lógus. 268 269 . a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. Pszichológiai ismeretek kifejtése.a szemléletformálás. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. 2. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k .n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . Ez utóbbiak a részképesség-. De az akkori tan á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a .fejlesztő p r o g r a m o k . Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. érzelmi. nivelláló hatású lehet. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el legi n k á b b . a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójában. 5. Az ö n k o r m á n y z a t n a k . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. . figyelmi p r o b l é m á k á l l nak. hogy az adott tanévben. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. r é s z ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk.ettől a tanévtől kezdve kettő . Egyik a m a gatartászavar. térbeli o r i e n t á c i ó s . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . S z ű r é s és orientálás.s z e r e p . és azon kell gond o l k o d n i u k . ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . értelmi. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. Ez e g y olyan „ h í d " . az i n f o r m á c i ó k k é t irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszic h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a .6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . h á rom vagy négy i n t é z m é n y b e n .A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van .iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o - AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . a m i n e k a hátterében viselkedési. .p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a .s z a k i r o d a l o m . ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei.két. Itt m o s t csak a saját . 4. Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. 3.o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó.2 fejlesztő pedag ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n . A n e v e l é s . 6. S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . mozgás-.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : .e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő .eszközhiány megoldása. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. : A z iskola o k t a t ó . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . az óvod á k n a k és iskoláknak. a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. regisztrálása az iskolában. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a kerületben. . m i n d e n kollégája heti négy délelőtt .

Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . Ezek csoportosan. a p e d a g ó g u s o k k a l . diszgráfia. tréningek. a m e l y e k direkt vagy indirekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják.: s z a k i r o d a l o m ajánlása. k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . a g y e r m e k v é d e l m i felelőssel. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 .-így pl. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kínáltak m e g " . o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira.tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö dési k é s z s é g e t .8 . az 5-6. .p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s .. csoportos). akivel iskolai keretek között.). Pszichológiai ismeretek kifejtése . lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak.g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. .pályaorientáció. amiből a s z ü . többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. légkör. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalmazottjaként. . majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az iskolában. életvezetési ismeretek . . a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k .korai preventív szűrése. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. A pszichológiai kulturáltság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és személyiség). drog-prevenció).ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. Volt. amelyekből további.pl. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o rozatban sikerült együtt dolgozni. p e d a g ó g u s o k és szülők számára. osztályosok részére. és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. fejlesztőpedagógus.órában. A gyerm e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában.j e l l e g ű m u n k a . Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in- Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. .f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é nek k e z d e t e óta .tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) .k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . a pályaorientációs vizsgálatok 7 . E l ő b b heti két n a p o n . M i n d e h h e z a t a n u l á s . E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intézm é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . diszkalkulia). T a l á n n e m véletlen. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . t o v á b b k é p z é s e k szervezése és vezetése (nevelési értekezletek). míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van.p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatartászavaros g y e r m e k e k részére). gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe történő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. 4^4. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultációk. Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s feladatai során.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. m i k ö z b e n a T a n á c s adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. . .órák vagy órán kívüli klubfoglalkozások k e r e t é b e n . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. és a t á r s . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. és volt olyan is. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő könyvek ajánlása. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenységeket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . A szóban forgó . hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyerm e k v é d e l m i felelős jelezte. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk megt á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest.általam ellátott . N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket behozni. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskolap s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. .iskola kie m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések.tanulási stratégiák vizsgálata. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel. c s a l á d g o n d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . IQ stb. hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l .szülői k o n z u l t á c i ó k .

K é t e s t b e n logopédiai osztályba. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. értés. Logopédiai problémák: .z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . 9 gyerek. 19 g y e r e k : . Például. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ tanulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. Magatartási-. tanítóknak. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fejlődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. oszt). a k i k r e a hiper. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják.4 . 14 gyerek ( 1 1 % ) . neurológiai .vagy hipoaktivitás. . . t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. 12-ről p e d i g e g y é b .és b e s z é d v i z s g á l ó i . g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik.helyen történt vizsgálat. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. egy logop é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagozatos. A fejlesztés a m o z g á s . A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-.pszichiátriai. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. és j a v a s l a t arra. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együttm ű k ö d é s . Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően végzett . az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s tan u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . 3. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. l o g o p é d i a i . A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1.4. 2. m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . e m l é k e z e t . pszichológiai. s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános iskolai t a n u l m á n y a i t . A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. oszt). A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi.b e s z é d (észlelés. amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. b e v o n v a a tanítókat is. t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . a tanítási 272 273 .vizsgálatok n y o m á n .hiperaktív/agresszív. a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyás o l h a t ó . agresszivitás.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás.a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. E l m o n d h a t ó m é g .térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) .p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. beilleszkedési zavarok: . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n .| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül.EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . diszgráfia 18 gyerek (14%). Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítséget: figyelem. de a szülő n e m fogadta el.k ü l ö n ö s e n az j u s soknál . 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gyerekeket. illetve k o m p l e x . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . gyerm e k p s z i c h i á t r i a i .t e s t s é m a . míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is.hallás. képzelet. t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési terve. R é s z k é p e s s é g . g o n d o l k o d á s . p e d a g ó g i a i . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k között kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . de délelőtt. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvég e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i .és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő .

A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . . hogy megfeleljenek az elvárásoknak.s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. A . rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll.lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is.e g y e n s ú l y o z ó képesség.e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. A n n á l is i n k á b b . p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. Az az igyekezetük. de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. hogy „ h i p e r a k t í y " . szakvéleményeket. \ . h o g y miért csináltad ezt vagy azt. ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. vagy n e m . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k kel való foglalkozáshoz. és úgy tűnik.b á r m e n n y i r e is szeretnék . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . a n y u g t a l a n s á g . . A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . a k o m m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . h o l o t t csak 2 .és k u d a r c t ű r é s . A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo- Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. és m o n d t a k fel m é g a p r ó b a i d ő b e n . a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell bev o n n i . Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . A . délutáni szabad foglalkozásokon -. ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . akik az átlagnál aktívabbak.3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoordinációjú.j.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . amit vagy elfogadtak. feszültség ~a ~t c s o p o r t b a n . K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. " e l n e v e z é s t a d t a m . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i .siker. . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. h o g y járjon a foglalkozásra. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . és aláírásukkal igazolták. és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . M á s r é s z t így a foglalkozások köt e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak.nem tudják irányítani. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. ebből 14-en elfogadták. ü g y e s g y e r e k e k ) . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. A labda a kapcsolat. ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . a v e r e k e d é s .mint iskol a p s z i c h o l ó g u s .? labilitását is. valamint a szülőket is tájékoztattam a c s o p o r t indulásáról. aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. ebéd? k ö z b e n . . szinte két-három hetente cserélődtek.a test koordinációja. " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. K . akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . A g y e r m e k e k m e g i s m e r é se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. 1983). mint indulatszójelké*'-. de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k .a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük.• ra é p ü l ő . Fennáll a veszély. m o z a i k s z ó egybeolvasva. Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 .szabály tudat alakítása. kitartóak és ügyesek. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e .pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját.) A C S . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. p r o b l é m a m e g o l d á s . in: Varga. k é p e s s é g e i r ő l . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény.konfliktuskezelés. céltalan m o z g á s a i k a t . visszah ú z ó d ó . T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . Elsősorban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. és a délutánijdffiji. ezért n e m tudta vállalni a részvételt. h o g y „végire v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a munka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l .s z e n z o r o s integráció javulása. s z ü n e t e k b e n . ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . . érzelmi. indulati. Konzultá. . sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . családi k ö r ü l m é n y e i r ő l .tanítási ó r á n . . ahol az iskólán belül. Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. K . sok volt a konfliktus. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. indulati). m o t o p e d a g ó g i a i . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. n é h á n y a n igen agresszívak. -agressziószabályozás. Azért kapta a „ K l u b " nevet. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . elevenek. célratörők. így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni.

amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. 5. értékelés stb. Az életkor és az. az adás időszaka. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . E l m o n d h a t ó .h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. 1983). igazítani. 10-15 perc.szakasz elemeiből kevert jelleggel.motor.1 5 perc). 2. 2. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . kreativitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . . de rendszercsen használunk gyakorlatokat. rohanni. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. g u m i . A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. Néhán. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. zsámoly.úgy lefutó .i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n .n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. A vizuális figyelem fejlesztése. A m e g e n g e d é s . tollaslabdaütők és labdák. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekekkel. szalagok stb. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . illetve a. A m á s o d i k rész ( 5 0 . 4.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . egyedi sajátosságok m i a t t . akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r .jutottunk ebbe a fázisba. foci. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl.a c s o p o r t o m mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben.óriás. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . kötelek. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okokból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . r u g a l m a s s á g o t . egy szabad. m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. J. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n .m o t o r o s aktivitások. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . p i n g p o n g -. spontán jellegű rész. labda.) lehetnek. Strukturálni kell a helyzeteket. Itt lehet h a n g o s k o d n i . az olyan várakozási helyzeteket.primitív.1 8 foglalkozáson. beilleszkedési p r o b l é m á k . K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. rosszul tervezve csinál. egy vagy t ö b b . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . az akt u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. E g y m á s i k felfogás (Schindler. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k megbeszélése. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. Vesztibuláris . Ez utóbbi jelei. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e kekben az a . kendők. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r .1. E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. és a többi. szabad másnak lenni. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket.m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. Az első rész kb. N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyanaz a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. h o g y : . hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. A „vészjel" kifejezés arra utal. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " juthatnak. de a folyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. és gyakran egy foglakozásba több szakasz e l e m e is bekerült. heti egyszer 6 0 . . M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . vadulni. miszerint: . . A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . Ebben az. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségeit. a m i k n e m történik s e m m i . n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát..6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. a r c h a i k u s .. 4. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . n a g y o n energiaigényes. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. pad. 3. túl h a n g o s a n ) . tenisz. . és . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. nyüzsgéseiket. kosár. és spontán m o z g á s o k a t .k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat .9 0 perc . cselekvéseket végeznek. 6.

PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére).) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen.: kérdezési kényszer. 278 279 . Osiris Kiadó. új szavak alkotása. Pécs. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira.. ..állandó konzultációkkal és végül. N e m k ö z ö m b ö s .'. félelem. iskola. azt. Tankönyvkiadó. inadekvát sírás. Bicske. Debrecen.S z e k u n d e r tünetek.: echolalia. Budapest. hogy a n e m túl tehetséges.): Iskolai mentálhigiéné.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását.% ok. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . a társadalomtól. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. ÜLTE. Pszichológiai Közlemények. miközben s z e m e sarkából néz). Psiichológia . észlelés. 2 4 .\( TAMÁS és munkatársul (szerk. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. Budapest. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. Magánkiadás. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. emocionalitás hiánya. P r o b l é m a lehet az evés. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. Nevelési T a n á c s a d ó k . Módszertani Tükör. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. ahol az iskolapszichológus pl. nevetés. Ernst J. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet.l: Szocializációs zavarok . . sz. gyermckpszicholerápia. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. az érdeklődés beszűkülése. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. BTL. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. KLTE Pszichológia Intézet. Budapest. pl. v In: KÓSANÍ. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . kérdésre > nem válaszol. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. Pedagógiai Szakszolgálat. Budapest. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. repdeső m o z d u l a t o k ) . változatos m ó d s z e r e k tanulásával. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. annak é r d e k é b e n .Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. N e m sürgethető. ürítés. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. dapest.YNF. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e rek felelőssége közös. a logikai funkciók. Budapest. -% BAGÓT .és óvodapszichológia területéről. m o z g á s b a n . n e m közlő jelleg. szagolgatás. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia.). Nemzeti Tankönyvkiadó. A fejlesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. a beszéd. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szemgolyójára. Auto-agresszió. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által .Nevelőknek. Akadémiai Kiadó.az. SZEGAL. logopédus. ambivalencia. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat).és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . 4 J> Az odafordulás hiánya. kontaktusképtelenség. ^ . SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. viselkedésben pl. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e kekkel . . m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától.PORT..beilleszkedési nehézségek. az ö nműv e lé stől.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. Budapest. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesítménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermekvédelmi felelős. Előadások 'V a fejlesztő pedagógia.P r i m e r tünetek.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. • . ami szükségesfontos szerepel k a p n a k . Etnopszichológia (Előadás sorozat). W. ül. forgatás). oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. alvás területén is. B. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . Ml'NNICH IVÁN (sz. G. ORMAI VERA. a személy mint tárgy használata. h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. Panoráma. Budapest.Speciális tünetek. Medicina Kiadó. -jí.erk. az azonoss á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . . FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . Budapest.. zene iránti fogékonyság. Zavart az érzékelés. lskolapszi< holó* •• gia. 4 KULCSÁR MIIIÁI. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról.I. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . Az itt folyó iskolapszichológiai tevékenységről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . szorongás. és g o n d a n e g a t i v i z m u s . RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Tanulmányok. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. önszórakoztatás. .a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. Alex Typo Kiadó. In: KEZDI BALÁZS (szerk.

k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. a m i t iskolatársai írnak fel egy füzetbe. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. r u g a l m a s s á g o t . K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. Az orvos m e g n y u g tatta a „majd utoléri magát. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . Az é d e s a n y á n a k h o m e . M i n d két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. f i n o m m o t o r i k a . hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . A b s z o l ú t hallása és s z é p énekhangja 1 éves korától feltűnt. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á szásnál n e m keresztez. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g .ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . petyhüdt izmú kisfiú. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . hogy ez m é g v á l t o z h a t . szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. Testsémája kialakult. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Tanácsadóban. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . rengeteget tanulok tőle azóta is. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. Szülei tanárok. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o latban. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki- Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből.és síkbeli tájékozódást. Tam á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. pl. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . m o z g á s ü g y e t l e n s é g . bizonytalan vonalvezetés. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikertelen.10 kg súllyal. így e n n e k e r e d m é nye nem é r t é k e l h e t ő adat. F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. Bátyj á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt.e l ő k é s z í t ő . H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instrukciómra. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e neki. általam m o z g o t t . E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. Osztálytársai elfogadták T o m i t . D o m i n a n c i a : bal szem. azzal a kitétellel. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő sítette. k é z d o m i n a n ciája kialakulatlan. hátrafelé nem.r ö v i d e b b ideig. Eleinte n e m beszélt velem. 50 cm hosszal. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. Instrukcióimat nem érti: pl. tudott biztonsággal j á r n i . aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . kialakulatlan ceruzafogás j e l l e m z i . tér. fátyolos hangú. f i n o m m o t o r i k a . csak az édesanyján keresztül. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. ö n á l l ó a n öltözni. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . n ő v é r e 11 évvel. A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . 280 281 . bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. vizuális és m o z g á s o s e m l é kezetet. Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . m o z g á s . h o s s z a b b . segítették. ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. ami T a m á s h o z vezet. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós progr a m o t végzett vele. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. bal-jobb irányt téveszti. és n a g y m o z g á s . Jól olvasott. adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. de „ e l t ű r i " a testi érintést. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. g y e n g e n y o m a t é k . M a r t o n Évától. Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. tanácsot. lett szobatiszta. általános fejlesztés. írásból felmentése van. s z ó k i n c s e .f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . dallamot. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgáltató K ö z p o n t b a küldte őket. nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. Kézírása olvashatatlan volt. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . általános tájékozottsága megfelelő. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . Kezdettől fogva evési p r o b l é m á i voltak. további 2 órát otthon kellett gyakorolniuk. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). felvezető gyakorlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . o s z t á l y á b a járt. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. egyensúly. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalkozott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l .f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. verbális. Térben. érezve a p r o b l é m á t . Abramásolását p o n t a t l a n s á g . Előre tud sétálni. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . bal láb. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. szobatisztaság. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. T o m i g y a k r a n csak passzívan.

282 283 . politikai élet. vagy direkt jól elrontani.n á l t a m : hálót. ahol a szakorvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára bukkanni. bátyjával. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. lovaglás.és d o m i nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. h o g y segítsek neked abban is. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. M A R T O S . ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. eldöntötte. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. k ö s z ö n ö m nekik. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. fogyatékosság. hintákat. szavak t a r t a l m á n a k eljátszása. hogy egy-egy érdekesebb feladatot. nonverbális e s z k ö z ö k által. már be t u d t a m iktatni emlékezet. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. orientáció és finomm o t o r i k a fejlesztése volt. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kolléganővel. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. időskor. Sokkal teherbíróbb. Budapest. Hajdúhadház. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . írni tanul. szerialitás. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . TÓTH GÁBOR. SZERDAHELYI MÁRTON. Budapest. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g .J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. N a g y o k a t nevetett m i n d e k ö z b e n . T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. H. bal k é z z e l ( ! ) egy külön tanártól. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. hogy további sikerek várnak még ránk. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . A foglalkozások végén. helyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább." Mióta T o m i v a l foglalkozom. édesanyjától. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fejlesztették. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . P. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. halál utáni élet. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . Alapozó Terápia Alapítvány. geometriából felmentett. T a m á s j e l e n l e g 7. időészlelés. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . betegségek. hengert. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. no*' r u " " " . emlékezet. h o s s z a b b időre. mivel osztálytársai csúfolni kezdték. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. m é g a kórusból. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . SZÉKELY MARGIT. heti 1 x 1 órában. ismerőse is volt itt. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. nagy . gördeszkát. a b d á t stb. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. Sőt. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . osztályos. R . m a g á b a n beszél. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning).g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . hogy a k o n k r é t gyereknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. majd beszélgetett is velük az önbi-. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. hogy k a m a s z o d ó fiával a felm e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. M a r t o n É v á h o z . Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. Élmény Könyvkiadó. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. iaktál. . Az é d e s a n y a kezd e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . hogy további fejlődés ettől a terápiától már n e m várható. hiszen ö n m a ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. IRODALOM JANETZKE. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. Jazító-fegyelmező és keresztcsatorn a . t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szövegszerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a .D É V É N Y I ÉVA. vallás. így m á r c s o p o r t k é n t műk ö d t ü n k tovább. R e m é l e m . finommotorika. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. végtagszétválasztó. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. c s e n d b e n szemlélte. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését.

hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . 3. m o h ó n eszik. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. t e r m é s z e t e s volt. és n e m k a p megfe- „Nincs még egy ilyen kor. K ö z b e n az is kiderült. o. negatív. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. figyelmünket sem hívták fel rá. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. hogy „furcsán" szuszog. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. E s z e m b e jutott. kétes (?). M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t valóban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . 1 h ó n a p o s volt. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. és 1982. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. o. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. lefejt tejet üvegből ivott. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. Montessori) lelően levegőt. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . stb. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. végtagjait. egészséges. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. A terhesség további s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . Úgy g o n d o l t u k . (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . és rögtön felsírt. XII. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. hogy agyérelzáródást keresnek). Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. 2. Elk e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. 12. sem férjem. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelentkezett. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . A második hét után nyerte vissza születési súlyát.3 0 g r a m m o k a t szopott. és azt tudják. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. 1984. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. Pl. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t .k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. várva a segítséget. Az anya betegségei a terhesség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. értéke miatt nem tartott valószínűnek. 2. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. a nagy o r r m a n d u l a ) . erre az általam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt.1. g y e r m e k e ép. oxibiont kapott. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m .M I L E S Z VELED. F e l v é t e l k o r a doktornő m e g v i z s g á l t a a gyereket. A nagy. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . majd m e g akarták lumbálni. S z e r e n c s é r e m á r saját lakás u n k b a érkezett. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . kétes. vitamint. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g tem. gratulálok kitartásához.2. ahol m e g akarták szakítani a terhességet. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kapcsolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . és ez tart a mai napig is. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . hogy ez a gyerek nem lett volna. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . . ami akadályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . pozitív. és minden. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n gült. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k ." 284 285 .' NEM LESZ'. ezért mindig volt valaki vele. kissé feszes kutacs. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . integet az é d e s a n y j á n a k . g e r i n c o s z l o p á t . Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t ." ÍM. a kezdet kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. kétes. de nem e n g e d t e m . ha akkor. 6. M á s o d i k LESZ'. 5. míg a köldökzsinór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. 4. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . . o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. véres váladékot ürített.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. 51 cm testhosszal. negatív. ami miatt rengeteg gyógyszert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l .

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgálaton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s észlelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lusta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszélni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés elm a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kanalat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t okozott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyakran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mivel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n többször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e lassan m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfertőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, nehezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e int e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k elm o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az első osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi élményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt rávezető kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sikerült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelései m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lén y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g megj e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismételte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúságának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásánál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t éreznek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé-

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szorongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az idegr e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A telj e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fog a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (milliós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szám o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szám o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , visszah ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, matematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a betűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itth o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulási rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszlexiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b szavakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szöveg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbáltam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n leg y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kinevették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környezeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenvedő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördögi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévétől r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k elm o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességűek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelentkeztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szidtuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, dicsértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve nagyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül-

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következtek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igényelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igyekeztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. b á t r a b b a n felelt. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . depressziós tünetei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . ' A b i z a k o d á s . m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. F á r a d é k o n y ugyan. Egyik betegséget a m á s i k követte. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. . valamivel k ö n n y e b b e n tanult.feltétlenül egyéni megítélésre. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. . bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kértem a l a n y o m vizsgálatát. . s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. pl. . a kijelölt m ű v e l e tet elvégezni. j o b b j e g y e k e t kapott. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra.A. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. s o k a t fogyott. b i z o n y t a l a n a számolása. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . egyre többet aludt. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . sokat tanult. A m e n n y i s é g i relációk. a szabályt m e g t a r t a n i .és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. kudarcai. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyakból m i n d az értékeléskor. Szinte m i n d e n tantárgyból javított. u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. p ó t v i z s g á z n i a kellett. 18 évesen n e m c s a k súlya. k e v e s e b b . V é r s z e g é n y . tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . szinte alig evett valamit.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. S e m félévkor. . talán tanulási n e h é z s é g e is kevesebb lett volna.. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. de összetettebb feladatok megoldásánál segítséget igényel.A lényeget k i e m e l n i . súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . a l k a l m a z n i .Lassú. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. Szorzó. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. ábrázolásnál bizonytalan.1 7 + ( + 5 ) . választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja.Különóra - vélemény Az orvos közölte. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B.Z. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . A m ű v e l e ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . n e m volt beteges. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. N e h e z e n tért vissza az életkedve. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biztos. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. pl. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. így j u t o t t u n k el egy pszichológ u s h o z . A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. A diszlexia. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. a több.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. g y a k r a n elfáradt. Sokat b e t e g e s k e d e t t . A p s z i c h o l ó giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . . A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hibát. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. ahol érettségizett g y e r m e k . a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat jas A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . . R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . G y a k r a n fájt a hasa. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. a m e l y helyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. Kérjük az érettségi vizsgán mat e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantárgyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . 292 293 • . m i n d a tananyag kiválasztásakor. A z o n o s típusú feladatoknál kb.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet.

A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztattak.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról .és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. Nem mindegy sem a kisgyereknek. E g y ideges. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o lunk. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. akiket szüleik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . Országos Pedagógiai Intézet. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. diszgráfia. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. r e n d b o n t ó v á válik. oszt. Hol.pedagógusoknak. n a g y o n csendes lesz. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. Medicina Könyvkiadó. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. akik elkeseredetten m o n d j á k el. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. . d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. Ú g y é r z e m . Az iskolákban m e g kell ter e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. felhívja v a l a m i l y e n formában m a g á r a a figyelmet. n e m kúszik . így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. tudás. vagy befelé fordul. h o g y a kicsi gyerek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. írás-.. KRAUSZ ÉVA. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . kibővítse a már meglé- 294 295 . n e m b e s k a t u l y á z n i . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . S z ü k s é g l e n n e arra. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. milyen érzéssel gondol vissza az. olvasottakat. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyerekeket. Nincs olyan e m b e r k e . szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). amik nagy s e g í t s é g e m r e lesznek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . Ú g y é r z e m .) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat." (ADAMS) vő ismereteit. . és így beépíthetné a mindennapi munkájába. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. . de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. Fejlesztő Pedagógia. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. a z o k a t a szülőket. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. diszkalkulia). annál több a tudnivalója. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. iskolás évekre. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . vagy n e m beszél. R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. Védekezik. kudarc o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . Budapest. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. SZERDAHELYI MARTON. V a n n a k lehetőségek.Z s o l d o s p r o g r a m 1. feszült. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . s z á m o l á s . Budapest. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. Program ZP Oktatási Bt. sem a családnak. s z ü l ő k n e k ) . a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n .5 . pl. aki h a m a r a b b észreveszi pl. fejjel. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. SELIKOWITZ.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. hogy mi mindent nem tudunk. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. és 2. b o h ó c k o d i k . T ö r v é n y e k v a n n a k . " nevelés I. szívvel. El kell tudni fogadni a másságot. 4 .g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehetőségei.

FÜGGELÉK .

A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l .FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n .: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. a p r e v e n c i ó .: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . •Tájékoztatást ad: 2. . és jártasságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . Isépy M á r i a Tel. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. tanítók. akik korszerű pszichológiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce pcióival. az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. Tájékoztatást ad: Dr. mind óvodai.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . mind iskolai csoportban.: (1)348-1318 299 . vagy egyéni fejlesztés formájában. T á r c z y Szilvia Tel. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. 3 . A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. 1097 B u d a p e s t Ecseri u. Z s o l d o s M á r t a Tel. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott.

A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5.: (1 )338-4054 . G ó s y Mária Tel. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l . Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. j e l e n t k e z é s : Dr. 1097 Budapest. A matematikatanulás zavarai (disz.és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő .5.: (1)290-4115 301 . mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. M á r t o n . T á j é k o z t a t á s . k i s c s o p o r t o s ( m a x . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. : ( 1 ) 4 6 6 . m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. p e d a g ó g u s . e-mail: e d c e u r o @ m a i l . j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z .45 óra. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesztés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. Tájékoztatást ad: Dr. M á r t o n . ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . Hatásos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k .2 2 7 9 . : ( l ) 3 6 5 . m a t a v . f i n o m m o t o r i k a ) .2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . intenzív képzési forma.figyel e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . Mentálhigiénés Alapítási képzés. a helyes ceruza. Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Speciális m ó d szert t a n u l n a k . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e .D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . psz. Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkózh a s s a n a k társaikhoz. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. idegrendszer fejlődésében és a szocializációban.5. 5 1 . A játék (az együttes játék) szerepe az. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Tájékoztatás.1. 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. T I T Kossuth K l u b Tel. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban.4. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi. A g y e r m e k e k e t 5 . Ecscri u. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tám a s z k o d ó k o m p l e x .6.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . ' Tájékoztatás. C s i n s z k a u. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i .7 1 3 .1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . h u 5.3.3.4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. 1165 Budapest. M á r t o n .2.: (1)321-4830/172 5. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n .ichomotoros fejlesztés J . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. 3. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Az 5.: ( 1 ) 4 0 7 . diszlexia veszélyeztetett. 3 Tel. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. Tájékoztatást ad: Dr. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. a f i n o m m o t o r i k a .

Tel.iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó .t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t .3 éves) és idősebb ( 3 . B a r o s s u.5. Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6.3 0 2 4 6 0 .3. eltérő fejlődésmenetet.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6. fejlesztő.: (1)303-7298 7.6. értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6.2. h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló. 1082 B u d a p e s t . 111.bmc. K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T . Pf. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel.6 4 8 5 . „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesztési módjáról szólnak. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 . Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6.: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . 1537 B u d a p e s t . 6. Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz. r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr. „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r . 2 0 2 .4. 3 8 4 Az interneten: http://www. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya- KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 .hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között.7 éves ) megkésett.1.1 7 3 9 . Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a .2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása.

Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . ker. ker. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. ker. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p .T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. ker. X. X. Anna pszichológus Bp. X. X. ker. ker. X. IX. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagóguspszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 .