P. 1
Martonne-Tamas-Marta-Fejlesztő-pedagogia

Martonne-Tamas-Marta-Fejlesztő-pedagogia

|Views: 190|Likes:
Published by Fülöp Krisztina

More info:

Published by: Fülöp Krisztina on Jan 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2015

pdf

text

original

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszonális kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség különböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiányából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyiségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i zavarai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevék e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó képzés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy speciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírások és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszichológus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasznosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

Az. pl. a gyermek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. a túl bő t a n a n y a g o k . és az alapfogalmakat lehatárolnunk. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. han e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. matok irányította fejlődés beindulása.az. Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással.s z e r v e z é s . ami a fejlődést ténylegesen m e g h a t á r o z z a . valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . n e m szubjektív vélekedések kérdése. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. a korrepetálással. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g azzal a környezeti ráhatással van összefüggésben. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. a m e lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. az életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . környezet n e m a v a t k o z h a t be. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közéletet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . folyamatos és időben e l h ú z ó d ó . hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a tanítás. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a .tranzakciója . vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . az olvasástanítás. hiszen a belső érési folyaelválaszthatatlan fogalmak. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. az erőltetett rátanítással. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az iskolai k u d a r c o k a t . holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. meg.

. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. mintha netlen". Gartner.más-más i d ő p o n t b a n . C s é p é Valéria.) fejlesztése szempontjából. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmazN e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. KJ e s e t é b e n 0.egyes területeken lemarad a fejlődés.k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősége és ö s z t ö n z é s e . A fejlődés soha nes vonalú. ki. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . . . hogy EJ e s e t é b e n 0. s hogy m i l y e n n é válik. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. 12 13 .53 az egybeesés.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó .ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították.akasz. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. . A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a genemeghatározott Az ép irányításával optimális végbe. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . W. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. .8. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. ismerni a fejlődési fázisok lényege. lehetséges. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. a fejlesztésre. a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. nem jelent egy egységes. a m e - rendszert. A fejlődéslélektani kutatások olyan életkori sz. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet hatékony. Itt az öröklődés irányzatai és körközött n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. p e r c e p c i ó .6. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. mint az érzelmi vagy a szociális fejlődésben. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési útmeg: „.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok.ugrásszerű változások figyelhetők m e g . 2 0 0 0 ) a korai rehabilitációval. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. afejlődésben. Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. m o z g á s . mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ideig tartó g y a k o r l ó szakaszok. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. de talán s o h a s e m lesz ugyanolyan m i n ő s é g ű . az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogékon y a b b . A környezeti fellételek illesztése az.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . (Flavell.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . P a p o u s e k . B o w e r ) e r e d m é nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. érési (inkubációs) szakaszok. ( P o r k o l á b n é . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. minden képességre egyformán kiterjedő. D ö n t ő a m i k r o k ö r n y e z e t hatása. tehát za m e g . hogy miiven lehetőségeink vannak a pszichológiai A befolyásoláshoz.. fokozott é r z é k e n y ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l .elméleti elgondolások . Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): .egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. csakis kell sajátos speciális kör- hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egyeA fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjáb a n . beszéd stb. h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e ingerek. a befolyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . a függőségre törekvés. Gessel. . testvérek e s e t é b e n 0. Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . fejlődést meghatározó tényezők . N e w m a n n ) . a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e .a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogalgenetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. érési folyamathoz. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . v a l a m i n t az átmeneti visszaesések.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az öröklés befolyásolja. egyetöretlen fejlődésmenetet. 1999. amelyekben az egyes pszichikus funkHa megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az idegEzek ún. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i .

Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos pedagógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsastruk- a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a . Az o p t i m á l i s fejlődéshez. életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával . (vizuális diszkrimináció) alábbi területeit: . a gyermekeket normál Mindezek soroljuk. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a .etbe sorolható. b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása.fejlesztés . esetenként Tanulási zavarral rendelérkiemelkedő. a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . .o l v a s á s .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .6 é v e s g y e r m e k e k n é l . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) .okat Ezek beválás . A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . . a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett.Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt.struktúrák . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsajátításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e . Diszlexia P r o g n o s z t i k a . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s .az a l a k . újratanulása.a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége.a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva- sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 .struktúrák . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . alapján játításához A tényleges le iskolai az. és melyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? .. a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a .a tantervi funkciókat. . Az indultunk ki. fordítható.Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö zökkel? . a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavartalan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs.T e s z t és G o o d e n o u g h t .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . (A szociális és tárgyi feltételek megléte.szükséges. B e n d e r . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k . így az alábbi kérdéauditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. vagyis az ú g y n e v e zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . .T e s z t .1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű eltérés m e g á l l a p í t á s a . az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt. Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből .a Gestalt látás.e m b e r r a j z . forma.alak-. K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e .a helyes téri irányok felismerése.M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t .3 . A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. ellenére akik ép értelmi övez. . a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonatkozóan. a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . egymásba átlegyen a sekre kellett választ keresni: . mivel haz á n k b a n ma is évről küzdők keznek. Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. tervezett foglalkoztatásával azok gyako- . Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 .M e l y p s z i c h i k u s funkciók . . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichikus funkciókat. A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . Frostig-Teszt.érhetjük el. Feltétlenül s z ü k s é g e s .6 és 6 . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n .B . .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e .

a kéregalatti struktúráktól a m a g a s a b b szintek felé halad. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. h o z h a t ó összefüggésbe. koordináció. írás beszéd jel III. e) A d-b. vagy s z í n ű e k . K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. gerincvelő. olyan s z a v a k felcserélése. a térészlelés h i á n y o s s á g á b ó l . L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . a n n a k hangja is van. m e g t a n u l t betűket.m o t o r o s funkciók fejletlenségében. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r előforduló olyan típusú hibák. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt különböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. bazális ganglion. agytörzs.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. 17 . Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. totális érzékelő apparátus gyerm e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. szavakat. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. a téri irányok megítélési nehézségeivel. szótagok felcserélése. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . b) Az e g y e s b e t ű k . olvasástartása. A norm á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . é r d e k e s tapintása. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t tekintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó .h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . . . a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. I. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. mint a betűk. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. hogy reagál az egyes ingerekre. betűk. J. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolását j e l e n t i .az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. figyel rájuk. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. a szem-kéz. Balogh. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . s z á m o k fordított írása. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. a m e l y a v i z u o .m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . agytörzs és gerincvelő. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k zavartalan lefolyásán múlik. erős színei. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . kisagy. az iránytévesztéssel. d i e n c e p h a l o n . a t h a l a m u s két oldala. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúlyh o z ) a fölösleges. a/b. észreveszi azokat. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z g á s o k segítik e l ő . az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integráció szakaszából.). az információk térbeli e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak.vertikális: agykéreg. legátlása is hozzátartozik. h a m a r rájön. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . II. hogy az a tárgy. amit fog. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi\ olvasás. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás.gyermek. Kósa. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . 1986). 2. ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. Balogh. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. a m e l y e k a Gestalt-látás. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. P. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . 1985. integrációs zavarában keresendők (P. S z e r v e z ő d é s e . kooperációját. A fejlődésben iránya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz.

s m é g 8 éves g y e r m e k is.lakóhely szerint: fővárosi. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. kb. . kapott . Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. figyelem vizsgálat.t II. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. h o g y a 7 éves életCélszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . falusi g y e r m e k e k csoportja. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t befolyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze- rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. Az a tény. Igaz.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6.6-7 évesek.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezeknél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . nagyvárosi. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. í r á s . s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a potenciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k .i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő eljárások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. a fejlesztendő korosztály specifikumai. az orientációban m u t a t o t t gyenge eredménv. b) A Frostig tesz. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó .ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i .eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó.6 éves. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. Életkori homogenitás egyébként sem biztosítható. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. Alkalmazott módsz.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskoláa leggyen- minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. a 7-7. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájának célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . E n n e k további fejlesztése. ha a korai szűrés alkalmával regisztrált . a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . ö n m a g á é r t beszél. . és V.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. b) 6.6 évesek. 1. 2. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja.7-8 évesek. c) 7. a p s z i c h é s alk a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . a forma-méret-részegész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. azzal a törekvéssel. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erősítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . d) 7. vagy a 7 évesek életkori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. M i n t á n k ban alcsoportokat képeztünk: . Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. 2. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fejlettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. városi. hiszen az.7-7 éves. n e h é z feladatot ró az első osztályok p e d a g ó g u s a i r a . ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. Pl. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . 18 19 . B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. része.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichikus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése.1-7.5 évesek. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l tap a s z t a l h a t ó . A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l .

A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információkat: m e g t a r t v a . hogy e g y r e fejlettebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nélkülözhetetlen.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e képesek tapintás által. A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . s e n n e k a két reprezentációs f o r m á n a k a képi . hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszászerepe sem. a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. Altalános és foenaklív. A 4 . Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonylagos egyensúly felbomlása. A képzetek a tárgyak helyett. Bruner értelmezésében a emelnünk: . -a kognitív térkép . gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. Az alaklátás .szerepét. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. Flavell h á l ó e l m é l e t e . E z e k szerint pl. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és perc e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. vagy téri sémával helyettesíteni. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. rész vagy e g é s z ) . a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü- ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki- 2. beépítsük.1. szimbolikus forma.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet tanítani.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. Ikonikus . amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk.ikonikus .ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létrej ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. mint a k é p z e t n e k . Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é hez. . Bruner nézetei a reprezentációs-szintek fejlődéséről. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . mozgáson keresztül térirányok kialakításához. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. egyensúly egy m a g a s a b b szinten.s z t e r e o g n o s z t i k u s . a m i k o r a g y e r m e k m á r képes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. el az. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képességstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a különb ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . A reprezentáció-leképezés képesség arra. fejhanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. az. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . azáltal. A 3 . ezért a beszédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. a m e lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . p o n t o s a b b á teszi a képzeti s é m á t . Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. meg. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z hatjuk a t a p i n t á s o s .m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . a moztevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. szelektálva és átalakítva azokat.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. valamint az észlelés.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. . a struktúra újraszerveződése. alakítjuk a lestsé-a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . ikonikus. Az integráció k é p e s s é g arra. Az értelmi fejlődés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. jai. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. segít a beépülésben. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypontcélzott fejlesztésükkel a testséma A több terület tafejlesztése általános Ismerekitüntetett szerepet befolyásolható. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. kapnak Pl.Gestalt . A 4 . ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s form á b a n adott.

az ikonikus repr e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. .a halott (auditív). hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív.a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s feladatok e l v é g z é s e során. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. Ebből következik. 0 .e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű.függőleges-vízszintes. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli esem é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. f) A m o z g á s . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. 3 2 8 . a m e l y : . K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák.biztosítja. A térészlelés kialakulása. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szinten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. az e g y e s részeket m á r felismerik. szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő.analitikus. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a .a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyítottan. m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koordinált i z o m m ű k ö d é s . a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvetően a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k .a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . b e m o z g á s a . ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. A fázis végére egyre több tárgyat tudnak c s o p o r t o s í t a n i . az egyensúly. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . b e m o z g á s a . A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . " ( B r u n e r . Míg szintjén (nyelvi) az akkor repenaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa.m o t o r i k a fejlesztése.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . Az a adott sémarendszer gazdagítása. az egésszel való összefüggés nélkül. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . r i t m u s á n a k . . módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív periaz intrinsic életkori sajátosságait. . elülső-hátulsó -. 1973. b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél.a n a g y m o z g á s o k pontosítása. mozgás testséma vettük komplexitását.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o latos kifejezések beépüljenek. speciális m o z g á s o s feladatok gyakoroltatásával. kategorizálni nagyság. 22 23 . vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. . z ó n á i n a k kialakítása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . szín és forma szerint egyidejűleg.lateralitás alakítása. finomítása. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. torz asszimilációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé zavarja őket. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. . a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. biztosíthatjuk. ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kapcsolat révén a s é m a helyessége.a f i n o m . A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével.a z oldaliság .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kísérője a verbális tudatosítás. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . méretek m o t o r o s alakítása. . így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékenyrealizálhatónak egyidejűleg. 3. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. é r z e l m e k által befolyásolt.

n é v m á s o k ) . legyen az testrész. tudatosítása.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test- l. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. építőjátékokkal. nagy m o z g á s o k k a l téri irányok. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgozása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. m a g á h o z viszonyíthatóan. helyzetek. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. az o l d a l i s á g . m o z g á s f o r m a . A 2. vizuális időrendiség és rit1. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l .5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszonyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. méretek. o s z t á l y o z á s . A téri v i s z o n y o k a t kifejező verTestsémafejlesztés 1. vizuális-auditív. lábrajzmus felismertetésével. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . méret. pa3. Mind a prevenciós. kirakása. verbalizálással. zal. A szabad j á t é k b a n . Szem-kéz. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. t e m p ó stb.személyi zónáinak . 4. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. egészlegesség észlelésének alakításával. 4. c s e l e k v é s e k kifejezése. A d o t t tárgyh o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. egyidejűleg megismerjék a n n a k verbális kifejezőjét is. Aradi utcai ó v o d a 1. a vizuális m e m ó r i a fejlesztésével. térbeli irányok. alapformák megjelölése. ez állt fejlesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g levő rizikófaktorok. formaalakítás m o z g á s s a l . hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. k ü l ö n b s é g és ellentétesség. időjelzések. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . IV. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. rajzon felismerni a test részeit. hasonlóság. m ó d szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. járás. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k .kialakítása: a test függőleges és vízbális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. Nagymozgások fejlesztése: 2. tevétest alapkoordinátáinak . rajzolással. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis tapasztalatokra t á m a s z k o d v a . nevelési terület programjában kapcsolódva. de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. 5. ritmusa. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . állás. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y végb e . vizuális zártság. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanévben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. 2. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. gyurmázással. irány. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formáka l a k . A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. sz. K é p e n . A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. 24 25 . kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n .m é r e t m o t o r o s kialakításával. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. ruházat. m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. iránya. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a nevelési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. hogy a korai fejlesztés e r e d m é nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n .A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté- sével. de a 4 . mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakoroltatásával). festéssel. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. (Vizuális-tapintásos. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . ker. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . fel-. 3. alapszínek. térbeli helyzete változik. m o z g á s o k k a l . a napi frissítő testnevelésben. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. M e g a d o t t formák.m o z g á s o s feladatokkal. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. 3.

( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . a kísérleti szakasz közepén. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. h a n e m a saját testről is kialakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n fokozatosan). elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz- za meg az önfejlődést. A g y e r m e k e k szám á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió- Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. m o t o r o s aktivitást. kompetenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. észleléses területek. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a hatékony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . alakul ki szocializált ÉN. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . m i n t a serdülőkori énfejlődés. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására.n y e l v t a n és s z á m t a n tantárgyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszic h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . M a r t o n L. „ á t p á r t o l á s " időszaka. Társas helyzet. de egész folyamat. 5 . S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ért é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N .6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. Hároméves rányos massá téve. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k tekintik a spontán önindította mozgást. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyanolyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. testrészeinkről. testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. és a végén. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . h o g y a kisiskoláskor az ún. k é p e s elfogadni a m á s i k eltérő szándékát. és a szociális közeg erre adott szabályozását. . mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funkciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l .és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók.s g y e r e k e k n é l .mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. saját testünkről. az éntudat kialakulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. mértékben Amilyen mértékben át értékeket.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő törekvésekkel. kérdezhetjük. bel- esélyegyenlőséget. A gyermek küzd az önállóságáért. hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. A fejlődés üteme egységes. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. testséma. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. h o g y ha b e csukjuk a s z e m ü n k e t . hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n .e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. véletlen. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . olyan lesz szocializált.lehetséges. az Oseretzky. H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű értelmi fejlődést. fejlett az ÉN. hatását a szociális fejlődésre. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevékenységi f o r m á n keresztül . . . Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . M a g d a . 26 27 . M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagym o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. hiszen iskolára hátalkalhelyzetű. minősítését. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. irányítja a szocializációt. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. Méreitől tudjuk. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. a k o m m u nikáció is.

a j ó l kivitelezett gyakorlatok a testrészek feletti uralom. s é n k é p e pozitív lesz. m i n t a fejtartás. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. s z e m . A s z e m . TESTKÉP-ÉNKÉP 1. s ilyen formán a m o z g á s s a l egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. alakításában"). A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ról stb. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az önkontroll funciómak.a kialakult t e s t k é p . rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . ami a proprioceptív . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . k i b o n t a k o z á s á t . az é n f o g a l o m hordozója. . MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulását. az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k .é r z é s t (azt az érzést. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. p s z i c h o - szociális.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. . A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. .ső szerveinkről. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . hiszen ö n m a gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . lesttartás e. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet.haplikus a vizuális 3.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrendszernek. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . s ez a testséma. Pl. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l .kialakul a k o g n i t í v t é r k é p .k é z . A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. hogy a m o z g á s o s viselkedésválaszok b ő v í t é s é v e l . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. taktilis. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. .l á b koordináció fejlesztése. főbb feladatkörei egyben alapo- zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . - TESTTUDAT . E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . feszítés. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kontrollt e r o s t t o . e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat.kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat.

c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. Vein-Miinchen.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. M i n t a cirkuláris reakció . (1966). m i n ő s í t é s e .a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . 55. Pedagógiai Szemle. S. amely a f i g y e l e m . Tankönyvkiadó. ELTE Kiadvány. az én j o b b elfogadását. AYRES: Az integrációs folyamat.4 5 1 . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. a meghatározott testrészekre koncentráló feladatok során (adott testrészt érinteni. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. Child Development. 53. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . J. Budapest. REINARZT. SCHENK-DANZINGER. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . S. testesség. így a mozgásfejlesztés során a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. 239-278. 71-84. IRODALOM BRUNHR. Iskolapszichológia. John Wiley and Sons. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. ELTE Kiadvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. 17. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. 4 . In: Illyés Sándor (szerk. a környezettel való k a p c s o l a t á b a n . a u t o n ó m i a .k é p . REINARZT. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. Budapest.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erőfeszítéseket erősíti.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-értelmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. Fejlesztő Pedagógia. 13-40. 9. Eötvös Kiadó. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. 1-10. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . 4 4 3 . 186. Budapest. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. hiszen a m o z g á s a d o m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. (1982): On Cognitive Development. New York. 713. 176-226. Volán Humán Kiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. 97-114.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó .a m o z g á s b a n . 89-94. ISSBD Kon- ferencia. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kognitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l .g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . 208. Róma. J. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. Pedagogik der Gegenwart.kipróbálhatja énjét társaival. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. Studies in Cognitive Growth. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. L. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüggései. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. Dortmund. c) H. 837-845. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . J.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Vol. Budapest. feszíteni. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. (1974): Új utak az oklalás elméletében.az é n . Budapest.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. BRCNER. Alex Typo. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szám o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fak a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. E. S. SONSROEM (1966): In: Bruner. Medicina Könyvkiadó. a) A. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . In: Turner. Educational Development Programics London. A. szem-haj színéről stb. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. (1973): Process of Cognitive Growth. 30 31 . A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . új m o z g á s f o r m á k kiprób á l á s á r a késztető. FLAVELL.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. J. b) F. emelni. ellazítani stb. Iskolapszichológia.kialakításában. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. Gondolái Könyvkiadó. J. 180. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. a testfelszínről. Iskolapszichológia. Magyar Pedagógia. Gondolat Könyvkiadó. (1981): Az értelmi fejlődés. Budapest. J. Budapest.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. E z e k elősegítik a testfogalom kialakulását. H. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung.m a g a s s á g . összehasonlíthatja . a fejlesztés perspektívái.én-határai a fizikai és a szociális térben. 4. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l .

a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg.). Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e rükről ( D e l a c a t o . 1999). hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ismétlése. D e elméleti m u n k á s ságuk azóta m e g h a l a d o t t . g y ó g y p e d a g ó g u s o k .s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . 1986). 1963).orvosok. m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a világszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á lis s z i n t i g " ( K a t o n a . h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . 82. b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok .D é v é n y i É v a és mtsai. hüllők. mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a .s z a b á l y o z á s h o z . de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). elemi j á r á s .vezet helyes i z o m t ó n u s . m a g a t a r t á s b e l i . a j á r á s e m b e r i . Schilling. a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l tatása . terhesség alatti.az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l képlékeny . m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . az „ ö r d ö g i kört". E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . Temple Fay. és ezt felhasználva bevezette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . j á r á s m e c h a n i z m u s á nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. E r r e k é s ő b b visszatérek. 32 . idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . szülés alatti és utáni á r t a l m a k . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . vírusfertőzések.közvetlenül születés utántól . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfejlődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értelm é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . p s z i c h o l ó g u s o k . „ k i t é r í t h e t i k " .m o n d j a D e l a c a t o .és terápiát. S P E C T ) a 20. P E T . h o g y az agy sér ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. Tobis-Loewenthal. o. elsősorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot.m e l y e k a n o r m á l . 1986). jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthatják. a z é r t e l m i . 9.e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . o. ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . a k ú s z á s a hüllők m o z g á sának felelne m e g . i d e g r e n d s z e r . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megértés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. m e l y a m o z g á s o k h o z szükséges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. 1986. Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsíthatja . & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció.i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . A m á s i k Katona m ó d s z e re. 1986). Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza.j á r á s .). v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. szövettanával. m i n t a h a s o n l ó s á g . lefelé rug a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . csak a k k o r v á r h a t ó . aki megteremtette az „elemi moz- AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere.m á s z á s . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetekben nyilvánul m e g . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . 1986. t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. Vojta felfogása mege g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l .megelőzi a k é s ő b b i . Az 1940-60as években m é g feltételezték. H. m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetekkel k ö t ö t t é k össze. száz a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson keresztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. 1986. e l e m i m á s z á s . mely a fejlődés a k a d á l y a is e g y b e n . Delacato. valamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. h a n e m azonnali fejlesztéssel . állás. k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . M R I .m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s . o. Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egyaránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n .AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . M ó d s z e r é n e k célj a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . funkcionális M R I . C.). Ezt az elméletet.kúszás. melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é lyeztetett funkciókat. legősibb . d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elveikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végighaladása. Ayres. és igen sok ismeretlen. m á s z á s . fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják.d o m i n á n s m o z g á s o k . hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. A g y e r m e k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. G.33 .a 2 0 . 37.olyan helyzetnek tekintették. mi kifejezetten elvetjük.

Azt állítjuk. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . olvasásban) elmaradt gyermek idegrendszere éretlen. és azon a szinten élő lény lesz. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . h ó n a p t ó l a 12. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b eredm é n y ü k : a g y e r e k e k közül. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agykéregig. bár ez is fontos. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . héttől tart kb. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k .í r á s . felültetés (ún. 2 0 0 0 . E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb.g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ciakialakítás s t á d i u m á i g . illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. Ezután alakul ki ( 3 .). a testséma. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. 4 tárgyakat tartott. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . E r e d m é n y e i k a m o z gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . 1963). A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . állt. ha a gyerek csak feküdni tudott. 12. Humánspecifikusak. aki felfedezte. K ö v e t k e z ő . hogy t u d h a s s a n a k . kéz. évtől 7. ül. l e b e g ő ültetés). akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlődési sort. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t járni. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. A kizárólagosan e m b e ri. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . az olvasni s e m fog t u d n i . hogy van egy. Delacato azt állítja. és egyedül is képes lett rá. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . majd j á r á s . vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. magzati héten kiváltható. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . évig) az agykérgi e m ber. a 6.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő ing e r h e l y z e t e k b e n . Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. írás és olvasás készsége. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. mely a kétéltűek m o z g á s a . agyvelőgyulladás.é r z é k s z e r v i fejlődési soron. o. kúszás . Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n történik (pl.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. m e l y n e k hátterében é r e r e d e t ű daganat. 16 hetes koráig tart. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . M e r t a készség velünk születik. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás.18. m á s z á s . E z u t á n a gyerek korai corticalis (agykérgi) lény lesz az 1. a g y h á r t y á k közötti bevérzés. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . ábra). Mi n e m ezt állítjuk. év . a m e l y agyterület vezérli. Ez azt jelenti. majd m á s z á s . földön c s ú s z á s . h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a .tehát a rajzkészség. V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . A fejlődés útja az egyszerű e m b e ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. f ő e m l ő s ö k b e n sem. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) .és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. az oldalismeret. h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit ráépítek. D e l a c a t o azt állította.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. csak az e m b e r r e j e l l e m ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. 5 9 % . anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . (Pl. írásban.ülés). m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. T e h á t D e l a c a t o szerint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . a kézügyesség-gyakoroltatás szintjén -. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hibákat. holott beszédterápiát n e m kaptak. k e r e s z t m i n t a szerint jár. ez a halszerű lét kb. m e r t idegrendszere. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. írásra.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s mintára. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. a beszéd-. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fejl ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. agysorvadás. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. elégtelenül szervezett. csak aztán építhetünk rá g y ó g y í t ó olvasással. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. írás-. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használja lábaitól függetlenül.o l v a s á s . járásnál két lábát használja. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. h ó napig. a t ó n u s o s nyaki reakciók. ezért az idegrendszeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a .m á s z á s . hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. 1985-től) változás történt. E z e k a m o z g á s m i n ták n e m reflexszernek.járás). leomlik. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s tól 9 éves korig. de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . ez a 20. j á r á s m á r a 2 0 . és n e m is ez a tapasztalatunk. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . Az emberi m o z g á s kialakulása minden újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok.és l á b d o m i n a n c i á t . hogy a kúszás. a k k o r úgy teszek. és a b e s z é d r e n e m lettek bátorítva ( D e l a c a t o . h ó n a p i g . m a g a s a b b szint a kétéltűsz. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. ez a híd szintje. 1986). Következtetésük. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. vízfejűség. kétfüles együtthallás. a kisagy ősi része.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k .erű szint. és csak az e m b e r r e jell e m z ő . Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . a testtartás-látás integrációja itt alakul ki. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ribb funkció.2 9 . aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). a 6. Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. olvasáskészség tökéletességéhez. h ó n a p körül. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a .

r u g a l m a s s á g . h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesztéshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett orvosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtago k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i .törzsdúcok próbálja biztosítani. Az. 1997) . n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . testismeret. P l .a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alapjait adja m e g .pl. h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb.m á s z á s . 1987. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. H. h a n e m a térben. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. i d ő b e n való biztonságos t á j é k o z ó d á s . A y r e s .). hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. P á r év m u n k a után derült ki. az alatta levő szinteket kell A .d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . F . 1963).r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. e g y e n s ú l y . H R G . Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja.ívj áratok B) D .h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „piros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . jobb-bal ismeret. a tartalmi diszgráfián semmit.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros eseteknél. k e r e s z t m o z g á s o k stb. m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatai. E z s z e m l é l e t é b e n m á s .felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . diszfáziás g y e r e k e k n é l . 1990-ben Kulcsár Mihályné fej- lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesztéseket. életében fontos: fejemelések. Afejlődéstani-fejlesztés szemlélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. Kb. pl. felülés. m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. j á r á s v a r i á c i ó k . Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni.e h h e z hozzátette az összes olyan m o z g á s t . mely a h i b a szintjén gyakoroltat. Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pedagógia g a z d a g tárházával . az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . vagyis a teKatona ábrája nyomán I. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése. A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. E . v a l a m i n t fejlődéstani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogyatékos gyerekeknél. úgy szoktuk m o n d a n i . Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -.thalamus H . A l a p o z ó T e r á p i a stb. alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .I . P o r k o l á b n é .f e l e g y e n e s e d é s i . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. K u l c s á r M i h á l y n é . és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 .j á r á s . M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze.

2. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. melyekkel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. Szerző Krisztina. Vincze Helga. egy lábon. végtag. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Dr. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M .p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . Gyarmatiné Boksái Éva. Jordanidisz Ágnes. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. D i a m o n d . Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) .b e s z é d gyakorlatok. Tóth Ildikó. Mándi-Márton Zsuzsa. Diamond azt írják. az időzítés és ütemérzék. Szabó Csilla. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). l á b b o l t o z a t . mászás.. M á r t o n . 5. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. Tóth Péter. pl. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. és „ e g y s z e r ű " kézgyakorlatokat. Palcsó Julianna. másik ütöget. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . Elég. E z u t á n telepítjük a kéz. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelőg y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. Sipos Zsóka. Némcthné Márk Julianna. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. Breinmann Erzsébet.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. Bodai Ágnes. Görbicz Katalin. Hofmann Ildikó. ha teljes volna. fordulatok. a k a d á l y o k k a l stb. Esti Nóra. csak aztán a földön. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. és láb külön munkáját. egy helyben szökdelés. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gyakorlataira (fejforgatások. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. végzett hallgatóinktól. Gacsályi Lászlóné. egyik kéz simogat. Csaba Mercédesz. úszás.. Kunné Szörényi Katalin. H. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. légző-fegyelmező gyakorlatsor. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. toporgás. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . pörgések. szinte lökést ad neki. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gyakorlatok. 3. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. Tamás Béláné. Farkasné Murányi Márta. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . talicskázás. Váradi Ildikó. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. 38 39 . hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . Kulcsár Éva. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . egyik rajzol. taps test előtt.: majd minden „ e g y s z e r ű " kéz. Bodonyi Anikó. 1963. Rugalmasság: ugrások.. és r e n d s z e r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . Manolakis Ági. és M. hintáztatások h a g y o m á n y o s . fekve stb. „igen és n e m " integetés stb. á l l a t u t á n z ó ügetések. Burkusné Szenász Ildi. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folyadék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. M á s . fóka. Egxensúlygyakorlatok: statikus. az egyensúly. Dékányné Cseri Zsuzsa. Kb. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. ugrókötél. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. m á s i k dobol stb. Földi Rita labdagyakorlatait. nyakizom-erősítők. a trampoline-ról. Bors Ilona. Stocker Eszter. fejlesztette t e r á p i á n k a t . teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból átvettük Fodorné dr. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). Sütő Csaba. Tar Mónika. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között).) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. felülések j á r á s és változatai. Frankó Mária. amennyit m e g k í v á n . libikóka stb. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. Radnai Zsuzsa. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. Wimmer Zsuzsa. ritmusos beszéd és m o z g á s . E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . testtel végzett ritmusgyakorlatok. Gergely Anikó. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . 1999). K é s ő b b m i n d e n . De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatokat (I. Papp Zita. majd jelenleg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . elöl-hátul. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése.. kúszás. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. Bodonyi Miklós. szem. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. vég i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. labdagyakorlatok.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. Gondiné Dobó Anna.eszközigény"-ünkről. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. Molnárné Nagy Anna. inkább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . Rozsnyai Henrietté. Göttlinger Gabi. pl. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése.. Nagymozgások: fejemelések. átfordulások. Burián Kati.D é v é n y i E v a é s m t s a i . de azt n e m fejleszti. Pócsi Orsolya. Bonczné Juhász Csilla. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Stéger Andrea. Mi eredetileg azt hittük. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. részint egyre újabb. forgások. a „keresztezettséget": pl. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . Gosztonyi Judit. körrajzolás stb. ezen belül járásegyensúlyt. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. pl.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . m e l y e k a fejlődés során megjelennek. Petheő Erika. T ó t h G á b o r kid o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figyel e m z a v a r o s gyerekek eseteire.. és H. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. forgó. ahogy kívánja. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . Szíjjártó Edit. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. guriga. Alapötlete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. 4. Kalapos Ilona. Telek Erika. állás-törzsegyensúlyt. gurulás. A terápia jelenlegi.t e r á p i a gyakorlatait.

.a nagy. erre m é g visszatérek. Kulcsár Mihályné alapötletei nyomán. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. proximálistól h a l a d u n k disztális felé. . IV. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. 5 1 . 1976. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. és biztos. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kritikus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt információkat. T e r m é s z e t e sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összerend e z n i ..a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. 1999. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. m i n d k é t kézzel. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. váltott függőleges karlendítés test mellett. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l .D é vényi É v a és mtsai. a végtagok szétválasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. . Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. állóképességét.z á r (ez a vízszintes síkban van). az fegyelm e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . 1994). És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . 5 1 . U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. M i n d e z fejleszti az integrációs. elöl vagy hátul.). old.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. .e z e k e t leépítjük -. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. ügyelve arra. ^ 9.D é vényi É v a és mtsai. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . és terpesz-keresztszökdelés. a spontán fejlődés irányait követi: . 7. a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőleges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . 1999.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á sok. a m o z g á s s o r o k a t . illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. Ez a speciális. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g .m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. 8. Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. a keresztezett ritmusos mozgások ugrással. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt.és dinamikai érzékelése: a mozdulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. a g y i d e g ) .írja Nádori ( N á d o r i . v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . és ez tökéletesíthető t ü k ö r segítségével.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á lyozó areákat. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . N e m tekintjük o l y a n eleng e d h e t e t l e n n e k . A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a radásának sajátosságait: . és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t .keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. kiválasztja azokat az ingerületeket. idő. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . o. 1994). . 6. pl. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesztése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . vízszintes k e r e s z t e z é s . Ha ez megy. . Pl. l á b t e r p e s z .). M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. illetve egyenrangú. . i z o m z a t a feletti uralmát..a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. v á l l b o k s z o l á s o k stb. a rész. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . ügyességét. M a r t o n . E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l .a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. hogy látná. VI. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á sokhoz. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . j á r á s ellentétes kézráütéssel. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . betartva a fejlődési irányt: fejgyakorlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése..speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. in: M á r t o n . és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti összer e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . 1972.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. Kézdominancia kifejlesztése. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályozza a m o z g á s t . kéz: karlendítés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) .és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. hogy a folyamatos. m a l o m k ö r z é s . . m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . k ö n n y e d végrehajtást elérjük. harántterpesz. a k e r e s z t e z e t t m o z g á sok n e m vagy csak alig.

42 43 . háttér. m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküveg e t " ) . de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. ritmusos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. hogy használl-e.s z ó t a g o k .z á r . k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. futballt. szinkron és aszinkron (váltott kézzel). Altalános szóban. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. 16. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é n y e i n k v a n n a k . Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor ajánlani szoktuk az úszást. Alak. M á r t o n . ütemet is ütve. utána a k ö z v e t l e n tér. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . síki d o m o k u t á n r a k á s a . g y a k o r o l u n k . Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. úgy érzékel. könyök-. m e l y e k e t mozgással . m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z közelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . irányismeret: akár a testismeretet.. 3. h a r á n t t e r pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. a betűformálással. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t diktálás u t á n . és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k .e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). 22. 20. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. olvasás alapján j á t s z u n k . ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. nyaklazítás. 2 1 . A z e g y e s m o z gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. síkban . a m o z g á s p r o g r a m megtartott. melléklet). T a p a s z t a l a tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k .s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . 1990.pontjairól h a n g o k . és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. ujjismeret. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. k ö n y v é b ő l . M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik.etfejlesztés: fejlesztése. csak h ó n a p o k . Szövegmegértést elősegítő játékok. az agya ezt nem érzékeli. é v s z a k o k stb. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. a v o n a l v e z e t é s s e l . közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelismerési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . T e s t s é m a .z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. hallási. kicsiknek logikai j á t é k stb. sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . térképkészítések stb. 24. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . 2 3 . 4. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . görkorcsolyát. Térben való mozgások. fej-. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á sok. betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. biciklizést. A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. vagy anélkül. e l ő b b kialakítjuk. 25.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . jobb-bal.b e n n t a r t á s . mint például a b e s z é d és az írás (Freund. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. és a j o b b vezet a m u n k á n á l . Konstruktív praxis. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . futást. M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . Gestalt stb. akár a jobb-bal fogalmát. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. m i n d e g y i k külön aktust igényel. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. akiknél az írás alaki részével. Emlékez. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t .D é v é n y i Éva és mtsai. csípőízület. csukott s z e m m e l táj é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . Ha a p r e motor kéreg károsodik. g ö r d e s z k á t . szaggatottan zajlanak le. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. mozgású gyermelyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. érzékszervek látási. ül. m e l y h e z nag y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . evezést. rajz. boka. mesélés vagy szövegfeltájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . utána csukott s z e m m e l . a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. utána a tágas t é r " elvét. csukló-. először a saját test a k ö z p o n t . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . V a l ó s z í n ű . 12. mozgásutánzások. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . 11. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. n a g y f o r m á t u m ú bet ű e l e m tanítást. 1999).2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. de mivel m i n d e n m á s lát á s é l m é n y e (fények. mert a fenti leírás olyan. illetve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. 19.t e r á p i a . h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyított rajzolása. Kinesztézis gyakorlása. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . 10. 14. U g y a n c s a k napi 1 5 . az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. t e r p e s z . ( M i n d ezzel együtt azt tapasztaljuk. Freund azt írja. órarajzolások. m i n t h a két s z e m m e l látna. tárgyak stb. hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát.. melyből kie m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincszakasz lazítása. 13. ha igen. 18.v e r s e k .) teljes. 1963). utána aktívan.egyre táguló . fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. de m á s mozgással is elősegítünk. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. 15. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el.

b a n s z e n v e d ) . Óvodások 5 éves .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . az állóképesség. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . 2 8 . 2 7 . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . esetleg diszfázia gyanúja. .h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső.rek j u t h o z z á . . . diszfázia. mely az egyensúly. .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küldj ü k . Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr.4 g y a k o r l a t e l e m ) .8 5 ) ugrásszerű fejlesztését lehet elérni. . a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . a p i n g p o n g o t . e g y é b labdajátékokat. 29. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. két oldal m ű k ö d é sének szétválasztását.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. annál e r e d m é n y e s e b b e n . és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. „ A n y a n y e l v i . de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. 26. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u tatkozik: . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. . a súlylökést.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkalm a s . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport.b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l .és finommozgások) . Mozgásos kat tanítunk be. kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyerm e k között.iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . ezért r ö v i d e b b ( 3 . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o - A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . de terápiás sport.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlődése miatt.) . belső és külső r i t m u s . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . a kosárlabdát. ha diszlexiásak. az ü g y e s s é g . és ha úgy a l k a l m a z z u k . h a n e m testismeretet. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligenciájú. Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus keresztbefogások. a vívást. a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra.z e n e i diszgráfia kezelést". Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. számában leírtunk. akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g .POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) .Dominancia megválasztásának késése . . ezért k i d o l g o z t u n k egy un.Beszédfejlődési problémák (megkésett. a g y o r s a s á g .Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . akiknél m o z g á s . Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt.Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia.ü g y e t l e n s é g van. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is.7 5 ) . szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fontosságú. ritmusos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. m i n é l kisebb a gyerek. diszfázia stb.

t a r t a l m i diszgráfia .z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . diszlexia. a fissura R o l a n d i elülső részének. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t .m e g k é s e t t beszédfejlődés. ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . mely a terápia hatására az idegrendszerben létrejöhet. E r e t l e n s é g szempontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. fogalmi gond o l k o d á s szabályozója. S P E C T ) vizsgálják. fMRI. a belső b e s z é d szabályozója. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer .t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . diszfázia.m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . pl. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a biokémiai m a g y a r á z a t á t ó l .vagy éretlen terület . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket.e c h o p r a x i a -. ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egym á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsége. Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. (2. a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . vegetatív szabályozás . A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akaratlagos viselkedés szabályozója. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. mint a beszéd.feltételezhető értelmi fog y a t é k o s o k n á l .érzelmi.melylyel a külvilág felé fordulunk -. helyesírás. idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. olvasás. a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . mely felelős az éberségi szintért . és csak azt nézve. a funkció m á s . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási.II. v a n n a k u g y a n agyi központjai. szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasztaljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . . Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . a látó. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fognak ö s s z e " . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. a figyelemért.

ábra). V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. sir*' V* |.a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. M i n d e b b ő l látható. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H.k é p l é k e n y s é g e . megerősítik.D é v é n y i Éva és mtsai. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . ábra Az. 4 1 . Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . a tanulás.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó val több idegsejt vesz részt.m e g e r ő s í t ő . elp u s z t u l n a k " ( H á m o r i . A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre.n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v. a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. a k c l o s o l e n c . Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megjelölni agyterületet..c s o d á l a t o s .lehetőség is van: ha valahol sérülés van. mint a m e n n y i szükséges. oltványhajtá„átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . a nyelvi önkifejezés. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . szelekciók útján történik m e g . . Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. Hubel az emlékezet. m í g m á s h u z a l o k .). a sérült rostokról új kollaterálisok. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. M á r t o n . ábra). a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . A feles s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. De ezek 48 . egy idő után kiszelektálódnak. ábra 3. a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . laboratóriumának munkatársa készítette. M á sik része lassú . m á s z á s . A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z .). 1986) (4. han e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . ugrálás stb. o. stabilizálják a helyes kapcsolásokat. majd a felesleges sejtek elpusztulnak. S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . 1979. A kellő ingerrea k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . 1976. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k .s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z dulataival (pl. új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. h a n e m a kapcsolódási l e h e t ő s é g e k .. s + '§ •f S. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . 1999.

1999. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . o l í v a m a g . p u t a m e n . és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. B a k o n y i . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1.L o w e n t h a l . testhelyzet. és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. h a s o n l ó a n a h h o z .m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . mint amilyen az anyanyelvi készség. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés.a m o z gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a .. szoros összefüggést. a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biztosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . izom. c a u d a t u s ) . mélység. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. 9. irány-. a ritmikus feladatok végrehajtása. ahogy a beszéd felépítésénél m e g f i g y e l h e t j ü k . (5. hogy a g y e r m e k ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápiá k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatalmas összeköttetés-rendszerrel. A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indítják m e g . és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét.D é vényi É v a és mtsai. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus érzékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. és az automatizado első fő állomása. 9. a labirint és a s z e m m o z g á sok + hallás között. lásra épül rá.s z a b á l y o zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . pedál. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. M i n den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. p o n t o s s á g á t stb.D é v é n y i É v a és mtsai. l e n c s e m a g (n. térérzékelés. b e s z é d ) " ( T o b i s . Ball. 1 9 8 1 . . M á r t o n .m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását.és a r c i z o m . Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratlagos m o z g á s o k indítója. a m o z g á s o k automatizálódását. M á r t o n . Ez a külső-belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . i z o m t ó n u s . j á r á s . K ö v e t k e ző állomás a köztiagy. 9. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . 1980. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . 1999. lentiformis). M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét képezi. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. id. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. " (Hottiger. fej. A k o o r d i n á c i ó s képességek . 2. rúgás stb. v ö r ö s m a g .a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. m a n i p u l á l á s . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . futás. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alapj á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . hallás.D é v é n y i É v a és mtsai. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . helyzetérzés. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é vel. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykérgen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. in: M á r t o n . s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. o. T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. D e i t e r s .). Ha a kettő között eltérés van. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . . átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. gördülékeny voltát.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő összefüggése e r e d e t é n e k . 3.).) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. 1999. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . beszéd) é p ü l " (Bakonyi. m ű k ö d é s b e hozással.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n g o l ó d n a k . o.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . 1985. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . 1981). . és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. e g y e n s ú l y o z á s . m e l y bevallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . r i t m u s . n é l k ü l e n e m létezik. A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. majd az állandó korrekció a végrehajtás során. futás. o. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási képességek fejlődését. De u g y a n e z a folyamat. " (Schilling. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. . az i z o m t ó n u s szabályozója. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő .képezi a funkcióbázisát a finom a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információk e l e m z é s é r e épül.

az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . h o g y kiemelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. ábra). a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. 1980) 53 .a k i s a g y b a n . és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s fejlesztésben. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gyerekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . ábra összeköttetései (Mumenthaler. és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. a r c m o z g a t ó k . az extrapiramidális rendszer funkcióit). Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . 1. m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t .az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . laza. A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . Ez a tanulás alapja. E z é r t kissé részleteseb- premotoros cortex Br 6. . Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k taníthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. garat. . szétszórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s .a fhalamusban. Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) .a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. r i t m u s o s stb. b) . M e g e m l í t e m . . hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. funkcionálisan is. . motoros Br 4.a gerincvelőben.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. hídban és nyúltvelőben.r ó l rögtön kider ü l hogy n e m volt az. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal .ahogy e g y m á s között mondjuk. Vajon az A l a p o z ó Terápia. majd visszacsatol. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai végződnek: a) .Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . majd a u t o m a t i k u s . ha egy m o z g á s t „az agykéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " .a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . sima gördülékeny. c) . és az elképzelt m o z g á s t a lefutóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. 8. K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű előadásában ezt tartotta a logopédiai. tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatossá tételét. nyelv). Törzsdúcrendszer rendszeré- Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását.

a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . A kialakult kategóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. ábra. 6. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. 1992. míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. g o n d o l u n k stb. De n e m azért. 3. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. /. a u t o m a t i z á c i ó II. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. A kéregalatti hálózat a „szokás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . D a m a s i o . ( D a m a s i o . a „ s á r g a " szó alakját tanulja. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elősegítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz.m o n d a t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. A gyerek. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá- sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . és ezekkel újabb fogalm a k a t a l k o t h a s s u n k . de belőlük újabb szintet is alkot. a m e l y e n keresztül a szavakat . halánték- törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelentését" tároló k ö z p o n t volna. és m o n datokat szerkesztenek. színét. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát.( a u t o m a t i z á c i ó I. mely a fonémák. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. b i z o n y o s funkciókban a bal. vagy b i z o n y o s érzelmi állapotokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g r a g a d h a t egy f o g a l m a t .) dolgoztatja m e g e r ő s e n . a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgozásában.vagy akár kézjeleket . a g y á b a n b u z g ó n képezi a fog a l m a k a t . v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldolg o z á s á t (6. és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és kéagykérgi területekben közvetlenül. A m i k o r a g y e r m e k pl. akár a kéregalatti hálózat. valamint egyes Ez a egy.sdúcok kifejezés szerepel.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. egymásutániságát. így tudjuk elménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. 2. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlékképeket (például a d o l g o k alakját. A hallott b e s z é d b e vagy olvasott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . felfogunk. felidézi és kipróbálja őket. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T .) A b e s z é d o l y a n adottság. v a l a m i n t a fali lebenynek a szerepe. érzünk. A nyelv arra való. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. ábra). t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. ( K e r e s d és lásd: 2. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t .

v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . és az intenzív m o z g á s fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e .O o ) : 9 5 . Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. cs = s. l a b d á z á s b a n . De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. a gyerek kétnyelvű k ö r n y e z e t e t hall. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. hol m á s i k j á t s z i k főszerepet. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ző.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. többi h a n g jó. pá. rollerezik. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n .ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. hogy terápiánk. 2 3 . (általában). spontán rajzban. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . ny = n. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (féltekében) frontolaterálisan. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d ritm u s á t . m o s t 7. S z e m f e n é k és látásélesség ép. 0 5 . temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. 2001. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. és absztrakció gyenge. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . mit akarhat. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozduis alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. 56 57 . ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. S z ü l ő k felsorolják. 2 évesen 40. E z u t á n Sz. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . m a g a b i z t o s . M o z g á s f e j l ő d é s időben. B. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismertetése. és n a g y o n fáradékony. egyetlen. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). és hol egyik. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós zavar. mint az eddigi két év alatt is.elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agykérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az idegr e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. szokás vezérelte rendszerrel. Lehet.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel.és személyiségfejlődésbeli e l m a r a d á s . ő rábólint a megfelelőre. túl sokat esett. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . A 12. h o g y a kéregalatti struktúrák . 2 0 0 1 . k ö r n y e zetéből elkezd szavakat tanulni. szavakat összerakosgat. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . és m o n d a t o k a t tanul belőle. de ekkor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. az Orvostudományok Kandidátusának. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hátrafelé) is terjedő. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer időés így a „ s á r g a " szó k é p z é - k ö z ö k k e l o t t h o n . összeállítását. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. A bal Sylvius-hasadék elejénél. 1999 s z e p t e m b e r é b e n . de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó .k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l .) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédiai kezelés kb. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: heti 4 óra m o z g á s . m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. újabb és újabb szövettani. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). „ R " . bizonytalan. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. sekor a S y l v i u s . ül. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült részében is. IQ ( S n . Fél. m o z g á sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. Osztie Éva főorvosnőnek. beszédkésztetése erős lesz. „ o " . dr. Borbély Katalinnak. E k k o r (3. be. m á . fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . azt reméljük. m a g z a t i héten D o w n .8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. ty n e m tiszta. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. és dr. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüggő. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil.k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) .16. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. m e g á l l a lábán. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. és fejlesztő e g é s z é b e n is. és a szülők Ayres. n e m szereti a p o g á c s á t . e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. ügyes. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. B. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb.. Frostig). „ á " . e g y e n s ú l y a gyenge. m i n t a m á s o l á s b a n . B.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. szókincse gyarapodik. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . nehezen érthető a beszéde. e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű k ö d n i e . akit két év óta ma is fejlesztünk! D.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. M. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz.t n e m ejti. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. fejét balra tartotta .5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e sefilmet.1 °C-os láz.5 éves. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y .07. 2000 nyarán Budapesten. h ó n a p jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. egyszerű utasításokat megért. A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t .

e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e .. h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. egy órát igényel. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészlelés + m e g é r t é s ) . t o r n a p a d o k stb. A terápia fő j e l l e m z ő j e . A terápia lehet kiscsoportos. h a n e m fehéret. és h o g y ezt a terápiát igénylie.k é z . Fél évi terápia u t á n k é r n i s z o k t u k . h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. kötetünkben. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. c s a k hiperaktívak. E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . az agy. Irástesztnél egyoldalas. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folyam a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . diszkalkulia stb. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . F o n t o s a b b . konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. m e g n e m értett a n y a g bepótlása. m i n t M e i x n e r Ildikóé. fejlődéstani n a g y m o z gások. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. a b e s z é d vagy olvasásírás. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkreditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő .III. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . mely kb. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat.). finommotorika. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (labdák. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . t o r n a s z ő n y e g .d o m i n a n c i a és ügyesség. A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. é l e t é v ! ) . r u g a l m a s s á g .1. a szabadtéri h a t á s o s a b b . h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. lehet egyéni. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. Iskolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. újabb h a t h a v o n t a . G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. Értelmi fogyatékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. melléklet). s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. vagyis pl. m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . Syndelar. bordásfal. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexiás. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . a z o n b a n m i n d e z e ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. rajzolás és névutórendszer. indulásnál 20 perces videót készítünk. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. Egyetlen eszközigényünk az ugróasztal. h a n e m fejlesztésnek vagy torn á n a k . ugrásszerű e r e d m é n n y e l . Edtfeldt. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . h o g y k o n d u k t í v jellegű. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több területét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. ( G y a k o r i pl. jobb-bal ismeret. A terápia felépítését lehet nagyc s o p o r t o s á n végezni. testismeret. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . u g r ó z s á m o l y o k . de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k .) A kiscsoport lehet vegyes. de előfordult m á r 3 h ó n a p utáni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . Sindelar. vagy szülővel vezetett: hetente találkozva a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é nek és g y e r m e k . h o g y m i n d e n á r o n kínlódva az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . ismét készítünk 20 p e r c e s videót. s z e m . 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. egyensúly. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . kötél. sz.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. m e r t s z á m u n k r a is bámulatra m é l t ó . m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból.l á b . h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával).és írásteszt. T e h á t pl. a k á r tanterem is megfelel a célnak. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . pl. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l janak. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. P e d i g többször látjuk. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. E g y terapeuta. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. térbeli tájékozódás és testmozgások. rutin ideggyógyászati vizsgálat. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . vagy kognitív fejlődést. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. bár az o k . m í g a szülő és a gyerek bírja. A tájékozódó vizsgálat egy. Az olvasástesztünk felépítése o l y a n . tarkát stb. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. pl. és fordítva. a személyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a .o k o z a t egyenes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. és felmérhető általa. ha a terápia h o s s z a b b . A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . annál j o b b . E z a z e g y é n i figyelem. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesztési ó r a s z á m igen m a g a s . hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll.

(Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. eddig tedd-ide-tedd-oda. ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. otthon is. most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. és e h h e z j á r u l a kisgyermekes beszéd. otthon a s z ü l ő k n e k is. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. mint a felnőtt. mi igen . A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s .terápiás regresszióval idézi elő. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. h o g y futkározott? Tudja a m o z d u l a t o t . o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. babusgatásra. és n a g y o n gyakori. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. É p p e n ezért itt az ideje. h a n e m lelkileg is képlék e n n y é válik. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. 2 0 0 0 . E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák sorában h e l y e z k e d i k el. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . miért. az élményt. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. ahol n e m c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mértékű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás regresszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. 5 5 1 . amit c s i n á l . „idő kérdése. és azt is vállalja. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s keretek között b i z t o n s á g o t él m e g . I d ő s e b beknél is j e l e n t k e z i k . „ r o s s z " gyerekének. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. . N e h é z a helyzet akkor. mi helytelen és káros. o. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . mint n o r m á l fejlődés esetében. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a g á h o z h i b á s a n viszonyult. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. A regresszió visszafordulást. bújik édesanyjához.) Fixációs p o n t n a k nevezzük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . 2 0 0 0 ) . A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. szeretgetésre és elfogadásra. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós korra. a m a c k ó p u h a fülét). A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . ahol elakadt. A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c .á t é l : „ M a m a . m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e k ü n k : ő p o n t o s a n értette. B o d o n y i M i k l ó s . hogy a kereteket m e g h ú z z u k számára. k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . ahol a m e g r e k e dés történt lelkileg. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira.) fejlődési e l m a r a d á s . a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gyerek „ v i s s z a h u l l " . p o n t o s a n m u t a t v a . és örül egyéniséggé váló. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . m o s t eleven. ö s s z e o m l i k . ( N e m e s . és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i .k i s g y e r m e k k o r i szeretetmód megadására. a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. az iskolában is fokozottabb támogatásra. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . mi helyes. esetleg az ó v o d a is. a gyerek m é g j o b b a n egységes e g é s z lelkileg és testileg.é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . h o g y ott történt az e l a k a d á s . TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. h o g y regresszióba viszi. Pl. csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . hát n e m tudja. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá.mi n e m . a kisiskolásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . és siklott v a k v á g á n y r a . ahol valami elintézhetetlen. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . E g y 2 . a gyerek n e m c s a k testileg. hogy visszatér az a kóros tünet. mint az a jelenség. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. egy p u h a kis rongyot. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. E k k o r a gyerek „korban . a regresszió mindig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. a h i á n y o k n a k feltöltődniük. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. m e l y e t m a x i málisan elő kell segítenünk. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. 60 61 . ha lehet.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . védelemre szorulnak.azaz m a g a t a r t á s b a n .e l l e n k e z é s .3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . aki érti. A testi fejlődés fol y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. hogy terápiás regresszióval dolgozik: a gyereket fejlődésében nézi. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ri.a terápiás regresszió. ringatásra. biztatni a k i s b a b a k o r i . d a d o gás) j e l e n t k e z h e t . ölelj m e g .és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . .) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést feltételez. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. segíts n e k e m " . Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s .a k a r a t o s s á g kora. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. az iskolában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is.írja N e m e s Lívia.I V . m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g előző életkorára. hogy az önálló akarat. beszédbeli stb. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. m i é r t . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é válásának szükséges velejárója. viselkedését m e d e r b e tereljük. hanem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jóságnak.

b á r m e l y é l e t k o r b a n kezdhető. .teljes hasonulás. . . .Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i . Alaki probléma.nem következetes betűcserék. a . 3.máshogy írjuk hibái: . . de nem tudja. . (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. -vei.összeolvadás.Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.k ö z é p v o n a l .írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. . rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . .fordítva ír vagy betűt fordít.Mondat elején nagybetűt nem írja. a g y t ö r z s . . . .) . mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. .Elválasztásban hibázik. vízzel ( H R G ) . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . m á s z á s ) . Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e .h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t . hol. .a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) .1 6 é v i g .Hagyomány elve (j-ly) hibás. h i n t á z t a t ó . . hogy a szóban valami hosszú. Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását. MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. Alapozó T. Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. a h h o z .duplázás.és különírása hibás (pl. n a g y m a g v a k é s k é r e g .M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. az A l a p o z ó T e rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. 4-11 évig. .Máshogy ejtjük .) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é re. 62 63 .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl. .zöngés-zöngétlen pár csere. a víz. . m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. .következeles betűcsere.A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . Súlyosabb. betűvezetési probléma. -Tulajdonneveket kisbetűvel írja. összetett szavak írása). -val. .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfel e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e .Szavak egybe. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl.) 2. -tt stb.szóba betűbetoldás. a H R G . . ring a t á s .szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. . szóvégi ó.k ö z é p v o n a l . .konduktív terápiák.: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . illetve többszörözés (pl.a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. -1. 5 .n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . . ő stb.hosszabb nem összetett szót szétír.g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.vagy utánvételezés: hallja. . . .szóból betűkihagyás.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja.szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. igekötő használata.súlyos tagolási gyengeség: pl. k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fejl e s z t é s s e l . .e l ő . forgató. de előbb kinézeti = delobkinzet.részleges hasonulás. volt = ótólót).

MELLÉKLET 2.- ittht* itu/mThi ti Itcodé.2. MELLEKLET I b síULyujL .jÁlhj t — 1 - 1 .Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .

Budapest. Budapest. Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k .IRODALOM DAMASIO A. Tudomány. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. 4. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . M .1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. Neurol. Budapest. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. E s e t i s m e r t e t é s e m . november. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k .. Az e s e t e k 6 5 . Budapest. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. Alapozó Terápiák Alapítvány. A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . . Springfield. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . H y d r o c e p h a l u s a . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . Új módszer a mozgásrehabilitációban. Fejlesztő Pedagógia. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. SZERDAHELYI MÁRTON. füzet. m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t .és arcformája. DAMASIO H. neurohabilitáció. Óvodai Nevelés. Alapozó Terápiák Alapítvány. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. h o g y sok a z olyan eset. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . Medicina Kiadó.7 0 % . Előadás a „Mozgás.g y e n g e s é g . e g y e n s ú l y . NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. HRG Alapítvány. J . j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é nyező mozgásterápiát mutat be. TÓTH GÁBOR.. Tihany. december. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta- Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . j e l l e g z e t e s k o p o n y a . Filum Kiadó. H. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. Budapest. Budapest. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . r u g a l m a t l a n s á g (széteső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . C.dysgraphia kezelés. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. H. Zánka. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . Óvodai Nevelés. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Budapest. e k k o r kezelték. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. január. Gondolat Kiadó. Thomas Publisher. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. o k a lehet. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Rev. DIAMOND.az ó v o d a k é r é s é r e . Zsolt szülei . nulmány. A z t tapasztaljuk. USA: C.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ben.5 4 7 . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. Is- Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. Okker Kiadó. FREUND. 66 67 . a nyelv és a beszéd. 1. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. R . Illinois. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . . ( 1 9 9 2 ) : Az agy.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m látták h a t é k o n y n a k . AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. H.

É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . n e m é r d e k l ő d i k . darabosak. Finommotorika terén g ö r c s ö s ceruzafogás. formákat n e h e z e n azonosít. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. n e h é z k e s e k . M á s z á s n á l . K é r d é s e k r e szavakkal. elfogadtatását. ritmustalanok. 68 69 . Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. így perifériára szorult csoportj á b a n . de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. bátortalan fiú. Számfogalma k e t t e s .az anya által e l m o n d o t t a k alapján . Ö n b i z a l m a csekély.F i n o m m o t o r i k a fejletlen.) IQ: 78. Irányokat téveszt. h o z z á á l l á s u k . de kifejezőképessége g y e n g e .és beszédfejlődés . Intelligenciája. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. S z á m f o g a l m a kialakulatlan. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . csak ü c s ö r ö g . A lege g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. N e m kötik le a m e s é k . mellúszás. g) Érz. A szülők testén szeretett elaludni. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. h a s o n l ó a k a t kever. M o z g á s . e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . W C . versek. hasfájós csec s e m ő volt. F á r a d é k o n y . Á b r á z o l n i n e m szeret. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást.h á r m a s körben alakult ki. mint kortársaié. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. é d e s a n y j a p i n c é r n ő . Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. látván. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi.S i m o n . m i n d a rövid távú. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. életkor stb. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. illetve a terápia kiválasztását. á l l ó k é p e s s é g e . d e a k a d o z v a válaszol. T e s t n e v e l é s foglalk o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó .t ö n á l l ó a n használja. szétesők. szorongást váltanak ki nála. akarati élet É r z é k e n y . Goodinough-féle emberrajz.) jól válaszolt. k o m p l i k á c i ó nélkül. 2 .t e s z t t e l végeztük. m o z g á s a i m e r e v e k .) kezdetleges. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . G y e n g e akaratú. fáradékony. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. olló stb. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. m e l y szerint az I Q : 72. cím. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. mind a négy végtag m á s . E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k teljesítményét nagyfokú szorongása blokkolja. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizottság vizsgálatát kérte. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. kitartása g y e n g e . A szülők elvitték Zsoltot. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el.p r o b l é m a m e n t e s e n zajlott. Az adott lelkiállapotuk. r e p r o d u k á l j a . M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. utána lankad. kúszás. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja.m á s ritmusban m o z o g . képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . felülések. értelmi k é p e s s é g e j ó v a l a l a c s o n y a b b .elmi. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. Sírós. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . A külső h a b i t u s á b a n megjelenő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . n e m kérdez. Összefüggő m o n d a tokat n e m alkot.

4-es s z á m k ö r b e n tájékozódik. 2. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. Szöveg- A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . P. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. illetve kontraindikált. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. a m e l y áldebilitást eredményezett. tudósítását. Mozgásutánzás. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t .rugalmasság . A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. 7. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. M e g k é s e t t beszédfejlődésű. kötet. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolyam a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n kialakult e r ő s s z o r o n g á s . ezáltal valószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. 5. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . E vizsgálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. a k i k n e k a terápia indikált. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . rendszeres foglalkozás mellett. elfogadtatását a szülőkkel. feladatértése j ó . minél kisebb a gyerek.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. KÓSÁNÉ DR. A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. de c s a k intenzív. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . k o r t á r s a k t ó l . 70 71 . Fejlesztő pedagógia. A g y e r m e k terápiája n e m . hogy kik a z o k a gyerekek. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. megállja helyét o s z t á l y á b a n . N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . 6. k i s c s o p o r t b a n ( m a x .5 .D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . h a m a r elveszíti e g y e n s ú l y á t .d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I .) 3. 4 . annál e r e d m é n y e s e b b .O. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Tanácsadó keretein belül. Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. Magánkiadás.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. 1. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. TÓTH GÁBOR. A keresztgyakorlatokban (pl. bizonyult. M á r t o n .a l a p o z ó terápia t a n f o l y a m á t . T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értelmi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k .8 5 ) ugrásszerű fejlődést lehet elérni. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í tása és k o m p e n z á l á s a . A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után.S.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . Budapest. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . A szülők nagy rendszerességgel vitték Zsoltot. Kis létszámú fejlesztő osztályt javasoltunk. A kontrollvizsgálat után m é g fél évig folytatódott. elsősorban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. Iskolás diszlexiásoknál. 4. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. feladattudata kialakult. Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. Bicske.

A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . P e d a g ó g i a i L e x i k o n . 1997. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. Az e n y h e értelmi fogyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . 1993. S a r k a d y . 1998). A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. D o c k r e l l . de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". A teljesítmény létrejötte. és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . 1997. h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k .nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg.m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacsonyabb. észlelési diszfunkciók.A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti jelentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. 1991). 1 9 9 3 . étvágytalanság. ill. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrálásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. Z s o l d o s . 1994. ma pedig . m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. neurogén kóreredetet valló felA nevelési tanácsadást. h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. pre-. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tulajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . 72 73 . Közismert.j e l e n h e t n e k m e g . o. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . mások pedig az idegrendszer egy vagy több strukturális rendszerének organikus károsodását.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyugtalanságra. 1992/93. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . 1996. G e r e b e n n é . 1991). peri. Z s o l d o s . A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . 2 3 1 . o. 1992. 1990. P o r k o l á b n é . 1995). fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásával. melyet az elterjedt. 1995. 1987. figyelmi. Medicina Kiadó.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a többiekkel n e m k é p e s együtt haladni. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő .az elméleti hátterét.a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. Szabó Anna. 1998).2 9 . az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. a h h o z . Szerkesztő: Gordosné dr." Ez a kognitív pszichológiai. átlag alatti vagy átlag feletti intelligenciaszint mellett. beilleszkedési n e h é z s é g . A s z a k e m b e r gyors segítségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. mely a tanuláshoz s z ü k s é g e s funkciók. R o u r k e . L á n y i n é . úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. 1984. 1967. B e v e r i d g e . A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . G e r e b e n n é . . G e r e b e n n é . Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki háttérként ( G a d d e s . 1. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . G e r e b e n n é . BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . G e r e b e n n é . G y a r m a t h y . félve a v é l e m é n y . cerebrális diszfunkciók. S a r k a d y . a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fiziológiai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z .m o t o r o s . mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. 1996. amely az említett k ö l c s ö n h a t á s min ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. Zsoldos. 1998. n e u r o g é n eredetű altípusának . hiszen attól tartanak. azonban a mentális profil erősen szórt. ill. P o r k o l á b n é . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". Del D o t t o .. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a halogatni. Ezt a jellegzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. 1. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . R a n s c h b u r g . megkésett beszédfejlődés.alvászavar.). gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. 1995. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. 1981. 1998. M c S h a n e . . neuropszichológiai és fejlődéslélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordulású. F o d o r n é Földi. hipermotilitás. Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. 1998). s z e p a r á c i ó s félelem stb. H a g i n . 1997. m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. Kereszty. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. 1994.: Lány iné. in: G e r e b e n n é . a diagnózis kategorizáló. funkciózavarát (Palotás. figyelemzavarra . fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetforg a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar panasza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. m e r t az agy .a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási zavarok b i z o n y o s formáival. P o r k o l á b n é . m i n t a specifikus tanulási képességzavarnál (Silver. h o g y valamit (val a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. 2 8 .m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . A tanulási zavar fennállhat átlagos. 1999). és elsősorban az alap-kultúrtechnikák elsajátítása akadályozott. 1996. Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. C s a p ó . ill.és postnatális ártalmak).

egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogható fel: 1. vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanulási f o l y a m a t vizsgálata.. struktúrák m i n ő s é g é t . 1995). az intermodális integráció (összetartozó vizuális. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. illetve a kettő közti egyensúlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . 1994). a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog- ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője.érthető m ó d o n . M i v e l tág értelemben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. 28. Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. N a g y J. Az új diszciplína elméleti hátterét . 1992. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". 1984. 1998). Nagy. o. a k u s z t i k u s . 3.(Affolter. 1992. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességein e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . P o r k o l á b n é . „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megismerési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . az a k k o m o d á c i ó . A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ felv é t e l e " (Neisser. Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. 10. 1998. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. A nyelvi r e n d s z e r kialakulását is ide. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. 1997. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó .. Brigitte Sindelar. t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyikéről van szó. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. 1995. 292.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. auditív. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. a vizuális. a kognitív hierarchia m a g a s a b b szintjein. és a megism e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á rozott területei alkotják ( C s a p ó . a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. az olvasási.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i .). 1972. az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . osztrák klinikus pszichológus. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . .t ö b b m á s lehetséges ok mellett . vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. o. C s a p ó . A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. 1992/93. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. 1994. a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. J e l e n l e g fejlesztői. dekódolják azokat. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . 1999).). 35. Ezek. M ó d s z e r e ismert eljárás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . e g y m á s r a épülő.. E z e k k ö v e t k e z e t e s . az intelligenciának. a m e l y e n a fig y e l m i . A szerzőről D r . 1992).e g é s z n e k " tekintik. az észlelés. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. 1 9 8 3 . a szerialitás {észleletek sorrendi szerveződése) és a téri o r i e n t á c i ó . o. az információfeldolgozást akadályozó diszfunkciók. 1998). Sindelar. alakítja módszerét. 1982).o. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . és 3 1 . taktilis. A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . t é r i . 1994. az e m l é k e z e t . 2 9 . G e r e b e n n é . M i n d e z e k alapján a kognitív kép e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. cselekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. Sindelar tanulási zavarról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á sából áll. Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. Jetter. 2.és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr.. 1992. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. A kogníciót „ f o l y a m a t .a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképességek: a figyelem. o. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a köv e t k e z ő h á r o m fő. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesztés. írás. b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rendj é b e . a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . M e s t e r h á z i . N e i s s e r úgy g o n d o l ja. A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátításához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . Sindelar. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. . A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. integrált m ű k ö d é s é t . 74 75 .

Az elméleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszichológiai r e n d s z e r képezi. ó v o d á s k o r b a n vagy iskoláskorban m á s . családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. 6. g y e n g e szintű a tanult készség. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fejlődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. 1. 5. mert úgy vélik. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. A példa alapján belátható. ábra). majd felidézi a hallott instrukciót. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . utána egy piros pálcikáit. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . a részképesség-gyengeségek teljes í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . 2. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető személy (pl. vagy zavart a viselkedés. 2. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. m e l y e k az életkortól függően. a kognitív terápia sajátosságaival . A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. illetve a tanult készségek szintjét. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszharm o n i k u s . Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fontos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongása.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k .vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ire való bontásával. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények sik e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. 4. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív elemeire. a m o n d a t o t tagolja. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . m i n t fontos auditív ingert. illetve m a g a s a b b szintű kognitív folyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. 8. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. annál összetettebb. ill. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 .ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . hogy a l o m b k o r o n a szintj é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. 3. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchikus rendszer. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja.e l s ő s o r b a n azzal. a kognitív rendszer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. Az intermodális integráció részképességével összekapcsolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . 7. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendszerező áttekintésével . R é s z k é p e s s é g . Ha a z o n b a n a kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. Auditív analízise segíti az utasítás megértését. és minél n e h e z e b b egy feladat. 3. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va- A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. a k k o r a teljesítmények. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelése) segíti a h e l y e s kiválasztást. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kontúrja (2. ábra). Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív felad a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros koordináció.

vet kijelölő vizsgáló eljárás. n e m c s u p á n a hibás funkciókét. struktúrája l e h e t ő v é teszi. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gyakorlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . d r á m a i váltások (család felbomlása. R i n g h o ferné. 1995). A k k o r is innen indul a foglalkozás. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . A fejlesztési periódus 2.p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. 1999). S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. a z o n a szinten. 1983.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják .A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a megi s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . A S i n d e l a r . a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. 1994. g y e n g é b b intellektus. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkezeti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . ill. és a teljes kognitív képességprofil megismerését célozza. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . Z s o l d o s .a fa-modellnél m a r a d v a . a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. pl. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k következetes funkcionális tréningjére van szükség. önálló e g y s é g e t alkotnak. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok esetében. I l y e n k o r a foglalkozások szervezése ciklikus. ill. . 1998.a h o z z á é r t ő kertész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . hogy m e g j e l e n é s ü k magyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . fejlesztői feladatot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. A fejlesztési szakasz elindításakor. M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. h o g y a hierarchiKUS felépítésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje regisztrálható.1 5 éves általános iskolásokat. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. az intermodális integrációra. ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. Hiszen . a beilleszkedési zavar stb. a szerialitásra és a téri orientációra. A S i n d e l a r . e l h a n y a g o l ó családi miliő. A Sindelar-program olyan komplex módszer. illetve a terápiás tera hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. terápiás segítségetjelenthet. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. új iskola vagy ó v o d a ) . A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . A m i n i m u m 6 . az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüggésekre. Ha a z o n b a n bebizonyosodik. illetve első osztályosokat és 7 . Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fejlődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . Ezért a foglalk o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . az észlelésre. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. A 3. i s m e r e t sikeres újratanulásához. az emlékezetre.os elve a folyamatosság. h o g y . U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a tanulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t .

m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. F i g y e l m e azonban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . A z a n y a b a l k e z e s .ideális esetben . A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fontos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. beszédmotorika A 3. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálását kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y talan m e g o l d á s t nyújtott. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tanfolyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. h o g y a kislány figyelme szórt. M i n d e nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . alakokat. szókincsfejlődése lassú volt. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. 80 81 . H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . amit m o n d a n a k neki. írni. fantáziája élénk. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. intermodális integráció 8. vizuális észlelés 3. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. szeriális észlelés 9. téri orientáció 10. S o k s z o r úgy tesz. Altalános iskola 6. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyelme megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. Szinte n e m is tud sétálni. vizuomotoros koordináció 11. hol feltérdelt a székre. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. akusztikus figyelem 5. t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. R é k a ö r ö k m o z g ó . Ó v ó nőjének feltűnt. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. hol a kinti zajok terelték el. és b á r ö n á l l ó a n felöltözik. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . Egyébként nyitott. m i k ö z b e n a rövidebb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . indított szülés során született. S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. a m e l y b e n . izgett-mozgott. szgret rajzolni. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem telj e s í t m é n y t r o n t ó hatása. vizuális emlékezet 4. Ez a vizsgálati tapasztalat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . K é s ő b b kezdett beszélni. v a l a m i n t a t e r h e lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . csak sietni. és ü g y e s a puzzlejátékban. h a n e m elszalad. Ilyenkor arra vár. segítőkész kislánynak tartják. szívesen beszél. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. verbális-akusztikus figyelem 6. G o n d o l k o d á sa k o r á n a k megfelelő. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladathoz. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . akinek a kortársakkal és a felnőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. verbális-akusztikus emlékezet 7. barátságos. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. türelmetlen.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n oldotta m e g . j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . vizuális figyelem 2. mintha n e m hallaná.

szülői észrevételekkel hozh a t ó k összefüggésbe. A szavak m á s o l á s a . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . ill. 4. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ka p a r t n e r e . Rékánál a kognitív fejlesztő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. és ettől függően jelöli ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. osztályos t a n u l ó . A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. b a r á t s á g o s . A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . ábra) m e g g y ő z ő e n szemlélteti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. hogy így . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. Az osztálytanító szelíd. és a sorrendet is felcserélte. mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z séget. osztályban feltűnt. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással valósul m e g . v a l a m i n t a testtájak k e r e s g é l é s e a testséma . de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát.segítse a bevésést. p e d i g m e g p r ó bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. R é k a a S i n d e l a r . részben egyenetlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . általános iskolás. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. Az a feladat. a napi gyakorlási feladatokat.p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. M i n d emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. de a felnőttekkel szívesen beszélget. R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . ill. Az iskolai tanulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e .v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. A szűk terj e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. 5. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopédus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejlesztési anyagát. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az ell e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. mivel az akuszt i k u s . k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . Az irányok és a sorrend következetes felcserélése.k o m p e n z á c i ó v a l . szórt figyelmét. téri vagyis a vizuális (differenciálás). ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . változó feladattartását. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problémát. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. R é ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát.

é r t e l m e t l e n szavak. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g e m l í t e n i . a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kapcsán előforduló .z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. M i n d e z e k alapján érthető.olvasással k o m p e n z á l t .h a s o n u l á s i vagy szótőre. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormintákat kellett m á s o l n i a . L a s s a b b a n tanult m e g olvasni.p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott.az utasítás ellenére . k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . szótagok. ill. A S i n d e l a r . Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglalk o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. Az olvasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehezen találta m e g . és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. tanév v é g é n merült fel. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . ill. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalmazásában. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. ill. hogy . a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kijelölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. E b b e n . N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következtetni. Felmerült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . ill. és itt is lassú volt. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . és így m e g t a n u l á s u k a t is. a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. k a p c s o l ó d á s i pontjait. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . é r t e l m e s .lai feladatoknak. 17 feladatból álló vizsgálóeljárása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. A ritkán h a s z n á l a t o s . Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. N a g y o n neh é z n e k találta azt a feladatot. A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. n e m járultak hozzá. vers m e g tanulása hallás u t á n ) . irányát. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgyk é p e k és szavak. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgáló feladatban igen lassan dolgozott. mivel a z ö n g é s . h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . J u l c s a a testrészek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. s o k s z o r h i b á z o t t . m e l y n e k lehetősége a 4. S ez n e m is m e g l e pő. de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. ábra 84 85 . F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. szókincse lassan gyarapodott. Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s differenciálni.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k .k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. írni. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. részletről-részletre másolt. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. az összefüggések felismer é s é h e z segítséget igényel. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kislány otthoni tanulására. geometriai formák. vagyis az intermodális integráció k é p e s s é g é v e l segített. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é vel. általános nyelvi fejlesztés céljából. Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. és artikulációja torz volt. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . betűkártyák felidézése kiválogatással. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 .

3-4. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . 10. Debrecen. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. F.VERIDGE. Új Pedagógiai Szemle. U. LUKÁCS PÉTER (szerk. H.. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. Magyar Tudományos Akadémia. 179-196. (1997): Piaget ma. Gondolat Kiadó. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. Különszám. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hátteret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét).). K. Interjú. . 1-15. Magyar Pszichológiai Szemle. Wien. évf. 2. Educatio. (1994): Teilleistungsschwächen. 3.a vizuális tagolás. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . 24-26. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k tanulási k u d a r c a i . NEISSER. SAGE Publications. Pszichológia és nevelés. BÁTHORY ZOLTÁN.): Szabad le- gyen vagy kötelező. SEDLAK. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integr á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű.-né (szerk. Budapest. R. Budapest. (1993): Children's Leaming Difficulties. Budapest. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . Gondolat Kiadó.. S. Budapest. In: Zászkaliczky Péter (szerk. Praxis. 1. 86 87 . H. Arzenál Nyomdaipari Kft. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. Bu- GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . XLIX. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. 11-33. J. kötet. Budapest. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. " Tanulmányoka gyógypedagógi- ai pszichológia és határtudományainak köréből. NY. Budapest. Tankönyvkiadó.f u n k c i o n á l i s gyakorlásával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. évf. (1993): Specific Learning Difficulties. Budapest. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. Akadémiai Kiadó. B. 1-28. Eigenverlag. évf. B. OKI. évf.): dapest. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. (1992.): Pszichológiától pedagógiáig. Magyar Pediáter. A Cognitive Approach. SARKADY KAMILLA.. B. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. BF. 1-2. NY. Blackwell. Budapest. m e lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . London. 1. Budapest. Sindelar Tréningprogram 1. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. In: KOZMA TAMÁS. 45-48. Keraban. Budapest. 26-36. Budapest. Budapesti Tanítóképző Főiskola. Grune and Stratton. Springer. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. GEREBEN FERENCNÉ. J . ám az igen.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . Wien.. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B.) A gyógypedagógia új útjai. 34. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához. In: Bíró A. GADDES. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. 216-246. D. Pädiät. V . Sindelar programjának magyar adaptációja.). (ed. Budapest. MCSHANE. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. (1993): Special Educational Needs in Schools. MATUSKA. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. LECHTA. Routledge. 123-131. 2. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. Vol. ich kann's. 9. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. Új Pedagógiai Szemle. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev.A Sindelar-program. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . Fortbild K. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. önmagában véve senki sem. FODORNF.. Annual Review of Learning Disabilities.munkamodell a gyógypedagógia számára. (1983): Hurra. Akadémiai Kiadó. Doktori Értekezés.. Bratislava. 3. Moray House. Nemzeti Tankönyvkiadó. J. Vol. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t .e r e d m é n y e s e b b lesz. december 30. IRODALOM AFFOLTER. Budapest. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. A fejlesztés az előírt. I. Gyógypedagógiai Szemle. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban.. DOCKRELL. Fejlesztő Pedagógia. Studio in honorem Andreáé O. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. korai fejlesztése. (szerk. ZSOLDOS M Á R T A . FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . Napi Magyarország. In: Myklebust. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. F. Alex Typo. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. (1984): Megismerés és valóság. MYKLEBUST. O. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. Eigenverlag. W. 8^t4. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Wien. B. Budapest. 70-77. ÖBV. Liecreh Gúth Kiadó. 48. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. 19-25. Budapest. 1. 33-49. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. London. H. Oxford. G. REID. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 59-68. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. SARKADY KAMILLA. SINDELAR. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. 18-19. Iskolakultúra. 14-80. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantárg y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . A közoktatási törvény koncepciójához. JETTER. In: Gósy MÁRIA (szerk. Budapest. 259-270. Edinburgh. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. SINDELAR. DEL DOTTO. A n a p i tíz p e r c e s foglalk o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. McKlNNEY.): Progress in LD.. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. SINDELAR. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . Budapest. J. U g y a n a k k o r azt is m u t a t j á k . B. J u l c s a példája azért t i p i k u s . ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . R. ROURKE. Vol. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfog a d h a t ó l e g y e n . 5.

m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évektől r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. m e r t s e m a külföldi. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. G y a k r a n előfordul. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rendkívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. az egyéni megk ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i .m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. hogy az észleletek esetlegességéből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. A vesztibuláris ingerlés. gátlása. K ö n n y e dén. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. 1992). A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő kép e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i .a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú ingerek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z dődik. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultságuk. 88 89 . A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á sokban ( F i s h e r és M u r r a y . A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épített. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. a saját m o z g á s s a l kapcsolatos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szinte észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehetővé teszik. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. összehasonlítása . h ű e n a tárgy szellemiségéhez. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. F o n t o s ezt h a n g s ú lyozni. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b tanulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. ha* A. A z o n b a n . az é r z é k e l é s . a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyamat a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. A poszturális. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. D e n n y Brown. azt a folyamatot. h i á n y á l l a p o t o k . h o g y aktív. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. pszichoszociális háttérfunkciókat. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. A testséma. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődési lépcsőfokokat. és olyan tapasztalatokra szert tenni. Schilder. a funkciók differenciálódását. az i d e g t u d o m á n y o k területéről származik. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. rá kell j ö n n i e . és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z .S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. J. csak ha az egész személyiséggel számol. Ayres (1920 . A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyétől. máris j e l e z n e m kell. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o latköre. a m i k o r A. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p tív m o z g á s v á l a s z o k .sokkal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. E r e d m é n y ü k k é n t . A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. és gyerekként maga is olyan típusú ta- A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közrem ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják.sérülések. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhetj ü k el. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. a u t o m a t i k u s a n . h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzoros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . a részek. hanem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kívül az átélés sajátosságait. a praxis.e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előterében álltak a könyv megjelenése idején.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . E z e k jól szervezett. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. válogatása. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . J.

vagyis az. iskoláskorukban is az egész agyukkal. hogy közben általuk is kontrollálva vannak.A féltekei integráció zavarai. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvonalával v a n n a k összefüggésben. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . e g y m á s s a l összevetni. * Pribram (1986. 2.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. szokatlanul felpörgetett vagy lelassult aktivitási szint. E n n e k egyik alaptétele. így attól függenek*. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a biológiai hierarchiák lényege a reciprocitás. Stern szelf-pszichológiai modelljét. 1979). süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendellenességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. 1976. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kapcsolatba. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igyek e z n e k m ű k ö d t e t n i . A vaksággal. 1974. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy jelennek m e g . m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fejlődnek. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. idézi Fisherés Murray. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m ford u l n a k elő.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . vagy ezek figyelmen kívül hagyása. a m e l y a felegyenesedésben. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s .F e j l ő d é s i a p r a x i a . látványra. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöníteni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkalm a z k o d á s t biztosít. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő ingerek e g y s é g b e szervezésének. a teljes személyiségükkel tanulnak. e z e n e g y s é g e k reprezentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. stabilitásában. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. figyelmi elterelhetőség. Cermak. idézi Ayres. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt.Vizuális forma. 1977. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s .s z e m . a gyereket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. 1991) szomalodiszpraxiának nevezik ezt a tünetegyüttest. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d va.és térészlelési deficitek. S. A gyerekek k é s ő b b . m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. impulzivitás. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . között valósul m e g . . a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletkező b e t e g s é g e k e t (spina bifida. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. O t t e n b a c h e r és Short. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á n y o s tradíciók között. . a felegyenesedés során. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. vagy é p p e n legátolni. 1991) későbbi. . balesetezés. 90 91 . A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t felhasználva. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan reakciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . 1985). ügyetlenség. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funkciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . .Taktilis elhárítás. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített feld o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . N é h á n y p é l d a : Ayres. N e m k ö n n y ű meglátni. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. D o w n . viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. a f e j .A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . A. * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . Észleli a fejtartás a p r ó változásait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. tapintási ingerlésekre. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való alk a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. a kialakulófélben lévő információs t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. . értelmezni. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát gen e r á l n a k .Hallási és nyelvi deficitek. 1989) írt le. a test tónusbeállításában. h a n g r a való túlérzékenység. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltételezi.s z i n d r ó m a . Az ingerek. hogy a n e m kielégítő érzelmi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folyamat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozással Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. pl. hogy m a g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztalatainak integráltságából s z á r m a z n a k . Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l .

megfordulnak velük. 1990). aki az egyensúlyfunkciót. A kognitív és m o t o r o s fejlődésben betöltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlőd é s b e n tekintettel arra. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integrációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. olyan é r z e t e k e t kelt. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. a m i k n e k végén leguggolnak. nyugtatják. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. 1988). megnyugtatni őket. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. annál n a g y o b b az élvezet. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. A z o k a j á t é k o k . a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. népi gyermekdalok ritmusára altatják. o. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kapcsolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. vigasztalják. idézi Kulcsár.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. hercegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberiség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szellemvilág n e h é z k e d é s nélküli. a korai tanulás bázisa. A vesztibuláris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . 1992a). " (Schilder. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. leguggolás. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szenz á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. d ö n t ő szerepük van. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. A térbeli orientációban. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k .). vagy a h ó n u k alatt felemelve jó magasra lendítik őket. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. S z o r o n g á s o s állapotokban'. a m i k o r az újszülött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. hogy segít a szervezetnek megállapítani. lábukat lógázzák. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. arra épülő funkciókban éve. Az adekvát érintések i m m u n r e n d szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvételét alapos kutatások támasztják alá. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . Általa valósulnak meg a testi kontaktusok. funkciói k o m p l e x i tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. vitorláznak. M i n d e z abban az életkorban. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzékszervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m beri kapcsolatokban. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonásaival kerülhet összefüggésbe. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . l o v a g o l n a k . S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő érzékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . vidítják a gyerekeket. f ü g g ő á g y b a n . vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. 1933. Minél erőteljesebb az inger. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é nyekben. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. a korai felettesén előfutárok között tartja s z á m o n . és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gyerekek. A felnőttek a m o n d ó k á k . fél lábon ugrálás. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert információk ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. önkéntelenül megjelenő e l e m e . M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . ráolvasásszerű szövegeikben. mint észlelési kiindulópontot. kezdetben magatehetetlen gyereknek. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . idézi G e r ő . a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a játékdalokban. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. r i t m u s u k b a n találunk. F o r g á s . M i n t bőrérzéklet. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő .Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. m a g a s a n lakozó lényei. K i k a p c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. g ö r k o r c s o l y á z ó . hogy a fejünk. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . e g y e n s ú l y v e s z t é s . hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. 2. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerkeresés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezésére tett kísérlet. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. A testhelyzet hirtelen változása. a tartva levés biztons á g á n a k d r á m a i elvesztése. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. A tipegők. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti tev é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n .

mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . É r t h e t ő . ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ra és változatosságára. E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . „. nem nyújtotta a kezét. akiket biztonsággal szerethetnek. a taktilis ingereket feldolgozó. Hrabal alakja. B o h u m i l Hrabalról közismert. akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . 13. . ahol az összes. a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. h o g y a gyermeki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége.szomatoszenzoros percepció. ) . o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el.t a r t ó . a z a hely. m i n t e g y rejtett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. Ayres. hogy m e n n y i r e k e d v e lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl.gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. N e m lehet véletlen. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. " (Hrabal. o . G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . . azóta javított változata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor.m o t o r o s teljesítmények. a m e l y e k e t a felnőttek. 94 . E z e k n e k a gyerekeknek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. . amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. hogy erre felhívta a figyelmemet. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rendszer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. . Kidolgoz. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alapj á n ítéltetik m e g . Kizárólag a nagy intenzitású i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k aktív gátlására. gátlására. K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet.SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a rea k c i ó m ó d n a k a felülírására. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehetőséget (Ayres. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . 2 6 5 . A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szubjektív színezetűek. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . az én u r a m ki n e m állhatta. h o m o k b a n . m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . regényeinek visszatérő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . sok m i n d e n t elviselt. .t ő l . hajvágástól. .K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . . . K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha valaki m e g é r i n t e t t e . . 1999. A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrendszerébe b e á r a m l i k . a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . .. a gyerekekkel j á t s z a n a k .. o. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a tapintási ingerlések. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. hogy „egy volt enfant terrible. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a .SIPT. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a .. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n nehézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . elvörösödött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . . a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. az u r a m lesütötte a szemét. sorsa. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . 1980). ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. . de el is hasalt. Ayres n e v é h e z fűződik. 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. " átélte.vizuális p e r c e p c i ó . Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . A k ö z i s m e r t H a r l o w . az a n y a g o n d o z ó . tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . 2 0 0 1 . de ez neki m a g a a halál volt. rettegnek a hajmosástól. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. és aki hozzáért. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . . félelemre.d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült.) Feltételezhető.9 éves. b e m u t a t k o z n i sem szeretett.f é l e a n y a . aki s z á m á r a az iskola „ . p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátterének k i m u n k á l á s á v a l . amikor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. 1972). . A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. A z o k a g y e r e k e k . E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézetben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. v a l a h á n y s z o r simogatni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . Azoktól azonban. jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. szívesen elfogadják. visszahúzódásra.. A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . mert n e m tudott tanulni. főleg 6 . és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásával t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . aki bukdácsolt.

hogy a klinikai megfigyeléseket. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s adatok. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: .a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k .a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 .m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. mely m a g á b a foglalja a nyak. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r h e t ő . h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . m i n d . C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecsem ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . és az e g y m á s t ó l független törzs. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g t a l á l h a t ó k . főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és terápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív kritér i u m o k és fejlődési adatok. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . N é g y új. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. SCPNT) felvételével. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. játékai. jól h a s z n o s í t h a t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . a g y e r m e k saját ritmusai.és karm o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egyedi ismertetőjegyei.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). m é g a k k o r is. a m e l y r ő l a szerzők feltételezik. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet.TSFI. a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . D e G a n g i és G r e e n s p a n . azoktól. a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adatforrást j e l e n t e n e k . Ayres a primitív reflexek. O l y a n szenzoros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . ám tekintettel arra. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. E z é r t a teszt úgy készült. h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényelj e n e k nyelvi készségeket. de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiválthatóságot m u t a t n a k . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. A tesztek l e g n a g y o b b részét. A S C S I T . m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszélyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n .kihagytak. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfigyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. verbális p a r a n c s praxis. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . E z e k : építési praxis. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. így megítélésük nagy körültekintést igényel. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit.n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. h o g y a szenzoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). 1989). t ó n u s o s labirintusreflex (TLR). m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n .funkciójára. a m i m i k a . amelyben a testközépvonal átlépésének. -a bilaterális motoros integrációt. E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érettségétől és integráltságától függ. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. és k i e m e l i k azt a nehézséget.a reflexintegrációt. 1996) azt találtuk. a verbális p a r a n c s praxis kivételével. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . forgó hengerrel. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vis e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. úgy d o l g o z t á k ki. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai.b ő l n é h á n y szubtesztet . . illetve a zavart fejlődésnek. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor érzékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . sorrendiség praxis és orális praxis. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. C s u p á n a S I P T . hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossági fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. óriás g u m i l a b d á v a l . és m i n t ilyen. Jelezte.TSI. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimális.

Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. S z á m u n k ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . csetlő-botló. K u p o r o g h a t nak m a g z a t i p ó z b a n . v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . u n a l o m i g ismétel. Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjelenő kritikai v i s s z h a n g r ó l . kísérje. k e z d e m é n y e z z e .e r ő s í t ő . . Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . ö r ö m t e l i k . A j á t é k h o z tér szükséges. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a szabad és a strukturált h e l y z e t e k között. o„ idézi Kiss. 98 99 . gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. . a n a g y l a b d á t ritmikusan a földhöz pattintani. és a függöny b á r m i k o r leereszthető.1 9 3 . D e n s e m és m t s a i . korai f á j d a l o m é l m é n y e k . billeghetnek. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . és a legősibb ingerfajtákkal. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. legyen az b á r m e l y életkorú is. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . egy hálóban ringatózik. 1989. a levont következtetések k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . . ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. 1994/1996. hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De éppen ez az a m o m e n t u m . pörög. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s terapeuta n e m volt adott. hogy egyfajta ügyességet. H o e h n és B a u m e i s t e r . a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. örömteli testi aktivitások is. ahol nincsen jól körülhatárolva. 2 0 0 1 ) . de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. ahol é p p e n a n n y i kihívás. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. A m e g s z ü l e t é s traumái. Erőfeszítéseket végez. az anyától való elszakadás problematikája.gó hálóval. k í s é r j e . a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szám á r a v o n z ó . k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „minth a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. hogy a h u m a n i s z t i k u s . biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. a t e r a p e u t a feladata. a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k részleteivel. veszély vár ránk. a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . álmodozik. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. t á m o g a s s a . g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . 1999). míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehetne k é p e s valaki. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . g ö r d e s z k á v a l . é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. Ha e z e k e t a m o z g á sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . ami é r d e m i b b . idézi Kiss. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás eredm é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . újat akarók. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . p ö r ö g h e t n e k . a rendszer-elmélet. egyensúlyozik. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs terápiát a társadalombiztosítás támogatja. . A kívülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . személyközpontú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia elgondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a régmúlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni.112 és 1 9 2 . " . Az ügyetlen. E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . a k ö z ö n s é g m e g b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról.fontos „ t u d á s o k " . ötletet kér. kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabályozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . gépiesnek. Ez utóbbira példa. a n n a k é r d e k é b e n . 1994/96. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . 1992/1996. a m i k o r szükséges. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. r e p ü l h e t n e k . . a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k tere. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . és sem a terápiás közeg. a m e l y a mesék. A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. . 1984. s z á m u k r a ott n e m t e r e m szab a d s á g . a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. a k á r átmenetileg is. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . hogy kliensét. A hintát önállóan hajtani. A m o d e r n fizika. aki k é p e s támaszt nyújtani a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. e g y b e n é n . a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbukk a n h a t n a k a színen a konfliktusok. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én határán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. felfüggeszteni a valóság kereteit. 2001). hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőforrások. Fizikálisan egy biztonságos. Itt lehetünk s p o n t á n o k . a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet esni. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. vagy k é p e s elfogadni. az e r ő fitogtatása miatt. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. vagy é p p e n ellenkezőleg. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . és n é h á n y . m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. hogy a felnőttől útmutatást. s k ö z b e n olyan világot ter e m t h e t n e k . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. A terapeutára vár az a feladat. amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n tákra. csendben van. . a m e l y e k b ő l merít. a n n a k é r d e k é b e n . n e m u n a l m a s . S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. partner. a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felszerelt. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n .

ám teljes elvetése indokolatlan. A siker l á t v á n y o s volt. alapelv. hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . Az értelmi f o g y a t é k o s . a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n belesimuló a s p e k t u s á t biztosítja. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . 1990). . A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e .és ez m e g h a t á r o z z a . m i l y e n indikációval. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fogja majd a l k a l m a z n i . 1979). iskolai életbe. o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n .Az időskori d e m e n c i á k esetében. t e r m é s z e t e s e n m á s . a m e l y e t a konzultációt kérő fél h a t á r o z m e g . idézi Ayres. ez n e m 100 101 . hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . o k t a t á s á n a k megszervezője V a r g a Izabella. h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k .B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasztaltak ( W e e k s . T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u tató. hogy a gyerek olyan k ö z e g b e kerülhessen. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . ha pszichoterápiás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül.v a i a s z szekvenciákat erősítette. a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. az e g y m a gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő sen javíthatja. .A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . 1995). A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . akár szülővel konzultálunk. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. és e l ő b b . ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek speciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . hogy a gyerek szenzoros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é h e z (Varga. ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. h o g y hátteret képez.p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . ó v o d a i . A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. D o w n .k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyásolta. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. Akár p e d a g ó g u s s a l . 1991b). A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n használják. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. éretlen. annyit ígér c s u p á n . figyelmetlen. Ne felejtsük el. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. E h h e z az szükséges. h o g y m e n n y i r e érzi sajátjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. a fővárosban és v i d é k e n egyaránt. Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. 1979).F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő viselkedési formák. M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. mely a megfelelő ta- M i n t említettük. . milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . rugalmatlan . a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . destruktív. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. és a fejlődés serkentése során a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . kimutatni . és mint láttuk. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . t e k i n t v e . hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket.sal. Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó .1991). E n n e k egyik valószínű oka az lehet. . 1981). a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. . M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. 1977. e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n .i d e g g o n d o z ó ban. M i n t a h o gyan i n d o k o l a t l a n lehet. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n term é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a .K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehetővé (Neal. A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. 1979). m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r .u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is.H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. ha világossá lehet tenni. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a beteg k a p c s o l a t a . kevés..

Journal of Learning Disabilities. A. Davis Company. KULCSÁR. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). Európa Könyvkiadó. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . Los Angeles. A.L. A. a z t a z o n b a n igen. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. JFNKINS. London alapján idézi KULCSÁR (1992). és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e o s z t á s á b a n is.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . A. DUNN. J. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. Budapest. AYRES. Davis Company. G .g y e r e k k a p c s o l a t b a n . HUFF.: Sensory Integration Theory and Practice. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. (1979): Sensory integration and the child. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . O. MONTGOMERY.4-13.. Manual. 3. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . G . BAUMEISTER. Kutatási beszámoló. S. . 385-393. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . J. E. BUNDY. G .. Vol. Sok. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t .: Sensory integration theory and practice. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hián y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö zött. Journal of Learning Disabilities. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. A.. AYRES. BRÜGGEBORS. azzal. GERÖ ZS. Western Psychological Sevices Los Angeles. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a .P. In: Ficher. Philadelphia. 17. Western Psychological Services. F . FENICHEL. S. Pszichológiai Intézet. C. S z ü k s é g e s tehát. G. J. 11. FISHER. G . KULCSÁR. Általáb a n e l m o n d h a t ó .. Los Angeles.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. E. 221-229 DEQLTROS. G . J. F. T. 32. Philadelphia. változatlan kiadás. 11-.. BERK. így viz u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e .. borgmann. Routledge and Kegan Paul. IRODALOM ARENDT. S. D. e t al. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . HOHHX. Dortmund. 22. k i c s i b e n ujjfestéssel . 41. . Davis Company.: Sensory integration theory and practice. SELLS. AYRES. et al. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . C . F. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . BÁLINT. tájékoz ó d j o n . borgmann. (1991): Somatodyspraxia.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t b a n . Western Psychological Services. változatlan kiadás. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . F . Vol. 2. American Journal of Mentái Retardation. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. (1990): Archaikus gondolkodás. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v tev é k e n y s é g e k e t . DEGANGI. Los Angeles. A. Végeken.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. G . P . ELTE BTK. A. BUSHNEI. In: Fisher. G . A . In: Ficher. In: Ficher. Dortmund. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . A. G . Davis Company. R. HARRIS. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. G . új a n y a g n á l . J. 420-423. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a .. G . et al. American Journal of Occupational Therapy. J. Manual. frequency. A. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzultáció. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. Oktatáskutató Intézet. et al. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . 2. C. A.4 7 . AND HORN. MURRAY.: Sensory integration theory and practice.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. G . I. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l .. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. 30-41. J. J. 3. G . MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. American Journal of Mental Retardation. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . A. J..159-173. Európa Könyvkiadó. A. Philadelphia.. 311-316. (1991): Introduction to sensory integration theory. NUTHALLL. k é r d e z z e n . Budapest. 102 103 . Journal of Learning Disabilites. A. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . P. Norton. B.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szám á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . N e m r é s z l e t e z te a t a k t i l i s . Philadelphia. J. DEGANGI. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . felettes-én előfutárok. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. B. Journal of Learning Disabilities. A. Vol. Rajzolták már h o m o k b a a bet ű k e t . AYRES. 401-411. Western Psychological Services Los Angeles.v e s z t i b u l á r i s . Western Psychological Services. et al. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. Vol. 92. Szakdolgozat. Los Angeles. Los Angeles. M . A. A. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . R. Vol. and motor delay. 3 9 . A .. (1991): Sensory Integration Theory and Practice. A. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. 9. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . BRÜGGEBORS. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. G. W. de minden ötlete meghiúsult. 227-231.( 1999): Vita nuova. E. (1991 a): Play theory and sensory intagration.. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . Pszichológia. Budapest HRABAL. In: Montgoir . Comprehensive Psychiatry. GREENSPAN. Journal of Learning Disability Vol. Philadelphia.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation.. BUNDY. F. V. G . R. CERMAK. é s e n n e k alapján hat á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. Western Psychological Services. 89-93. Los Angeles.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. el al. Davis Company. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. A. G . h a s z n á l j o n i n d i g ó t . F. RICHTER.szempontok a szenzoros integrációs terápiához. Ayres. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . ORNHZ. Western Psychological Services.(1972): Sensory integration and learning disorders. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. 338-350. C et al. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n z u l t á c i ó t k é r ő fél. a n n a k n a g y o b b az e l l e n á l l á s a . Tankönyvkiadó. DENSEM.ry. 92. J. American Journal of Occupational Therapy. hajlították f é m b ő l . Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira.m i n d h i ába. A. BHATARA. Budapest. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. 27. FISHER. E. Úgy g o n d o l o m . ősi érékelés. HRABAL. New York. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. Richtcr.

VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. Ő m o s t úgy gondolja. K. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . HANSCHU. súlyos beszédészlelési zavar. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. frusztráció vagy agresszivitás áll. a) a Az első interjú tapasztalata.. Journal of Nenous and Mental Disease. így.G.A. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. miben t u d n a s e g í t e n i neki..(]999): Játszás és valóság. 139-164. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. emotionally disturbed.V. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találkoz o m olyan g y e r e k e k k e l . a vestibular forrunner of the superego Psa. WEEKS.. In: Reynolds.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. W. ELTE Bölcsészettudományi Kar. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési tan á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. SHORT. diszlexia veszélyeztetettség. Murray. E. R.450-457. Vol. (1970): To cast away. 33. American Journal of Occupational Therapy.(1946): A gyermek lelki fejlődése.78. Budapest. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. ROTTER. C. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. 41. A. and learning disabled individuals. M. K. J. SCHIEDER. 2. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. The Handbook of School Psychology. Wolrich. 6. 1-23.): Szenzoros integrációs terápiák. MN: PDP Press. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. B. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. Ford . H. B. (1991): Introduction to sensory integration theory. m i l y e n i s k o l á b a írassa. Z. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. PETŐ. ha a fejlesztő foglalkozás-sorozatot m e g e l ő z i egy.. P. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. e r ő s s z o r o n g á s . L. A. 1. In: SzvatkÓ. 507-520.. n e m tudja. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. D. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. M. ha az első interjúban. Study of Child 25. D. REISMAN. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül.. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . (1982): Sensory integrative therapy.Varga Izabella. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. figyelemzavar. Athaneum. ő a p ö s z e terápiát végzi. Hugo. 105 104 . Vol.OTTENBACHER. In: Routh. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. 289-329. és Gutkin. M. K. A. Oktatási segédanyag. SlLBERZAHN. Idézi: Fisher.. Animula. Greenwich. PRIBRAM. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. American Psychologist. Anna és Varga Izabella (szerk. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. Bölcsészdoktori disszertáció. WINNICOTT. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. T: JAI Press. (Eds.

A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. 3 3 5 0 g r a m m a l . hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. N a g y m o z g á s b a n kevésbé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. 53 cm-rel. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. keresztezett. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . n e h é z k e s . és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció normalizálódását. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. d e ritkán látja. „ R e m é n y v e s z t e t t .g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. labdáknak stb. az a n y a is akarta. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . a mozgásos feladatok tervezése. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . de aztán m é g i s m e g tartotta. A b a b a farfekvéses volt. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . mert a foglalkozása kamionsofőr. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítséget. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . teste remegett. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. T é t o v á z ó . csak p r é s e l e m . c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . A s z á m á r a szokatlan. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé képes. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta tapadási r e n d e l l e n e s s é g miatt. k o m p l i k á c i ó nélkül született.embetűnő volt a gyerek sz. a s z o m a t o p r a x i s . n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . integráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. esetleg füstöt. fát. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. a m i k o r b o h ó c k o d i k .és t é r p e r c e p c i ó . organikus sérülés valószínűsége. 2 évesen rubeóla. F e l m e r ü l t az abortálás. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. s p o n t á n indult.). folyamatosan eltávol o d u n k e g y m á s t ó l " . vizsgálatok alatt sz. de e g y e d ü l j ö t t b e . hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . illetve annak lehetőségét. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. TERÁPIÁS ELVEK. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig.n e m k e z d e m é n y e z ő . pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. megfigyelése. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . b i z o n y t a l a n . n e m tudja a m u n k á t elkezdeni. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő .m o n d t a . V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . g y a k r a n elutasító. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . a m i t ide-oda tologatott kb. a ritmusérzék. kiabál. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szintet.b a l oldaliságot jól differenciálja. p s z i c h o lógiai vizsgálatok. villámokat. egyedül játszik. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. 1 percen át. értelm e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . m á s z ó k á k n a k . á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b nyire felismerhetetlen. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. m u n k a t e m p ó j a lassú. Játéka gyakorló szinten van. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. k i á b r á n d u l t vagyok. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. A z u t á n az asztalhoz ült. csak vezetékeket. m e g m u t a t o m az anyun a k " . gest. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. E z e k után kilépett a saját m a ga által választott feladathelyzetből. cipőfűzés. c) Az óvónő jellemzése vannak. B e s z é d e n e h e z e n érthető. mivel rajzolni szeretett volna. p r é s e l e m a gyereket. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig veszélyeztetett volt. és m á r nyitotta is az ajtót. A szülés i d ő r e .Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. mindenféle k u d a r c é l m é n y tol m e n t e s . 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . d) A hiánya. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. g y a k r a n kinevetik. kiabál. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. k é r d é s e m r e . Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. h o g y m i k ezek. A z apa e n g e d é k e n y e b b . másrészt egy sérült a n y a . e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. gombolás). F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. mozgás automatizáltsági foka. „ K é s z e n vagyok. Kissé szorongott. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . sír. K a p c s o l a t t e r e m t é s b e n . alapján arra következtettem. A gyerekek kerülik.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . c s ú s z d á n a k . hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi kezelésre szorult. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . a m e l y az ő fejlettségi szintjéhez mért. s a sorozatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. n e h e z e n fogadják be. Saját testén a j o b b . k i m e g y e k . felnőtt irányítást igényel. F i g y e l m e szétszórt. é r k e z é s k o r rúg. Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m rajzolt embert. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. Lateralitása kialakult. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. a p e d a g ó g i a i . azt válaszolta. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. tanácstalan. hogy ezek a magasfeszültség jelei. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. valamint a figyelemkon- 106 107 . a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. n e h e z e n k ö t h e t ő le. Az a n y a a terhesség 7. 3 évesen lett szobatiszta.

m i k o r bújik elő. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. „ M o s t beforgunk. h o g y é n e k e l j e m a „Csiga. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. a testséma fejlesztésére. m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. e n g e m pedig megkért. hol előbújt. . saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. tulajdonságát saját tapasztalatain át. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t .) A taktilis ingerlés kiterjedt a testtudatosításra. kézzelfogható s i k e r é l m é n y e . l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. H o l j á t é k o s feladatokkal. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o minált. m e g e r ő sítő. illetve ki a plédből. és kiszabadítom a királykisasszonyt. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. A szem-kéz.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. az anya ambivalenciáira. G á b o r n a k is. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. Labdát. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . !ioi i z e g v e . 108 109 . A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . k ö z b e n aktívan. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. s i m o g a t á s . formájának. sikolyok. Például a deszkán való e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. A v i z u á l i s forma. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k ." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. pl. pattogtatását. n e k e m is n a g y o n tetszett. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimenziós k ö r l a p p á alakult. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . élményeiről. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. z s u p s z ! " . Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. O ráfeküdt. majd palacsintát. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. mozgásjátékokkal (pl. golyót.m a r ó k á z á s s a l . M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. „ H a lelépek a deszkáról. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. ahol m e g é r i n t e t t e m . v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . O d ö n t ö t t e el. az valószínűleg integráló hatású is. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . Ha visszaeml é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . ugrások. hol m o n d ó k á k k a l . beszámolt érzéseiről. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam.m o n d o g a t t a . 6. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). a hátán. lepényt lapítottunk. beleesek a vízbe. Vigyázok. a h e n g e r b e n : pl. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. meséket szőtt. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. ö s s z e k u p o r o d o t t . pörgések felszabadító hatását. ( „ U t á n o z d a békát. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. p u h a vagy k e m é n y . e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. Volt. dobását. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. az ún. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. elkapását.m o z o g v a várta a hívogató dalt. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. színének. így ni. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyókat. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . Csön-csön gyűrű. m o s t pedig kiforgunk. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . csigaház alakúvá hajlította a hengert. a k ü l ö n b ö z ő ruh a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. kitalálni az anyagot. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. A foglalkozások vidámak. d ö r z s ö l é s útján. K e l l e m e s . m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. a pléd. kéz-láb. E k k o r jelentek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. az ismeretlent. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . A z első rajzok feszültséget. A legvastagabb ecsetet választotta ki. a k ü l ö n b ö z ő forgások. ( M e g i s m e r t e a szivacs. . majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a szem e d . A gyakorlatokat mind gyakrabban kísérték felszabadult gyermekkacajok. a b e s z é d fejlesztésével. . Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít- 4. színeit. szép színes köröket festett. szereti a t e m p e r a anyagát. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. zöld és b a r n a m e zők. Ez volt az első igazi. A taktilis differenciálás a következ ő k é p p e n valósult m e g . simítás. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. illatát. és eleinte én forgattam. s z í n e s e b b világ alakult ki. hasalj a gördeszkára. és találd ki. biztonságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . hintáztatás s t b . K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . 0 volt a csiga. örömtelik voltak. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . mozgásfantáziája és koncentrációs k é p e s s é g e is sokat javult. „ p a l a c s i n t á z á s " . hol visszah ú z ó d o t t . ö r ö m teli. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n káját. a s z ő r p a m a c s . A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. várta az újat. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . és egy k i e g y e n s ú l y o zottabb. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . kézkéz ö s s z e h a n g o l t . a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve.

történéseket i d é z h e t n e k fel. Budapest. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. illetve a fejlődés elakadása vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. v a l a m i n t a ritm u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. mert a m o z g á s o s terápiás tér. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. a vesztibuláris ingerlések. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . Az S Z I T . és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é nyek e g y s z e r r e hatnak. m e l y e k igen vonzóak. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. Szakdolgozat. és a passzív ücsörgés. a személyiség szétesettségét. M u n k a t e m p ó j a m é g mindig lassú. a m e n n y i s é g i relációk. az összetartottság é l m é nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. h a n e m igyekszem követni. és végül a j á t é k tartalmát és szövését. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. saját tapasztalataimból építkezve. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . különösen az ábrázoló tevékenysége. a v e l e m . ahol korai sérülések. feladattartása nőtt. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyiség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiindulópontjává. feladattudata. kreativitása. a testtel. a selffejlődés elakadását. 110 111 . és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott.és a g y e r m e k n e k kisebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései.tiirok m e g é l é s e . Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ában fontos az e g y é n saját választása. a testfu. testtudati szintjét. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. A megtartottság é l m é n y e i . indulatai kontrollálása. traumák.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt élm é n y e k . Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. eljátszanak. és r á h a n g o l ó d n i arra. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává.7. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a néhány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. hiányállapotok feltételezhetőek. A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. A szenzoros integrációs terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k .t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessége. szeriális e m l é k e z e t e . csak anyja (gondozója) segítségével. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á rozni az órák m e n e t é t . bekövetkezhet az Én e r ő s ö d é s e . hiányosságát e r e d m é n y e z i k . a térbeli viszonyok. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m .

így kezdte k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. szimb o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ni őt. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b kötni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. m e g é r t e n i őt. ami onnantól egyik k e d v e n c elfoglaltsága lett. és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. létra. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltatnak a m e g é r t é s h e z . az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartalm a z n i . N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelmeit: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a p a s z k o d n i . hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. bár jól g o n d o z t a . m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. Édesanyja korán elhagyta. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . Ezt általában hosszú ideig. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. m e l y e k a fejlődését előmozdítják. h o g y . „tan á c s a d ó n é n i n e k " nevezett.felugrott. P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . Eléri a verbalitás szám á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyamatok tanúi l e h e t ü n k . majd „ l e e s e t t " róluk. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. ö s s z e k u p o r o d v a p ö rögni b e n n e . m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ben. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k org a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyakran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyanyja vette m a g á h o z . selfszintű történéseket. az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . fantáziáit.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn keresztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . n e v e m e n szólított. b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. A m o z g á sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. fantáziáival. Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente.„egy kisfiút" -. Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. A m o z g á s o s történések. így az értelmezés a n y a g á n a k fontos részét k é p e z h e t i k . Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szociális k ö r ü l m é n y e k között. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. vagy v i s s z a t á m a d n i a . m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó dása. M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. és azt az érzést. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . megfigyelni.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o da szerint is. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s .é p p e n az a n y á h o z való viszony két ellentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. c s i m p a s z k o d á s s a l . H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . szándékait szimbolizálta. és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . A h á l ó b a n annyira biztonságb a n érezte magát. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . szereplőihez. e l m é l y ü l t e n ismételte. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . Jól illusztrálja ezt Lali esete. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . Látható. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. v e s z é l y n e k élte m e g . kötél stb. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. h o g y m e g é r t i k . a m i a kislány ösztöneit. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. m i n t k o r á b b a n édesanyjában. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. E z u t á n fedezte fel a csepphálót.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . 112 113 . Az anya. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. . h o g y újból szétesett volna. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . Az ilyen. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják.karika. furcsa viselkedése. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. ellazultan ülni. élm é n y e k j á t é k o k együttes átélése. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. és n e h e z e n vált le róla. k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . bár jól g o n d o z t a . így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. p s z i c h o t e r á p i á t . akit elhagytak. és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni.

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

amely s z á m o s részfolyamatból áll. figyelmetlenségéhez. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. any a ny e l v . sz. K é p e s e k vagyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. megjelenési formáit. b e s z é d e s e t é b e n az elhangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. sajátosságait. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. azok sorozatát (például ú. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biztosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. gyak- 117 . ezért m á r n e m észlelésnek. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . és . és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . és rendelkezésre állnak a vizsgálati lehetőségek. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g értésből. gó. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . életszerető felnőttekké váljanak.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. 2000). és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. az. A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. il. valamint a terápia is. esetleg magatartási problémájához. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. n e m tapasztalható folyamatok b i z o n y t a l a n s á g a . Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . összefüggéseit. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. s z o r o n g á s á h o z . a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. virid.magától értetődően . az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felismerése akkor. vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is).e l s a j á t í t á s részeként. m i n t felnőttkorban. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . tanulási sikertelenségéhez. a felszínen közvetlenül n e m látható. sídanta). M i n d k e t t ő több szintből épül fel. ná. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. Olyan rejtetten m ű k ö d ő .

mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . m á s s a l h a n g zókat) azonosítjuk. üzenetet ( G ó s y . ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . a fonológiai szintre. h a n g k a p c s o l a t t . Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. a m e l y e t a beszélő kiad. Az a l a p k é r d é s az. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. g y o r s volt-e. A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával indul. A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e .rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . mondhatja férfi. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelvelsajátítás során alakul ki. beszédhang-differenciálás. h o g y m i l y e n szinteken. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. A jégpálya szóban például. A fonológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . r i t m u s é s z lelés és a vizuális észlelés. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. elsődleges hallási elemzés. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . így van ez mindannak ellenére. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. Például az á hangot ejthetjük alacsony vagy m a g a s h a n g o n . jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . a fonológiai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. nő vagy g y e r m e k . A f o n é m a s z i n t m o n datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. a k k o r a rendszer továbblép a következő. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. h a n e m a jég szó. ábra). A fonéma az az elvont nyelvi egység. hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . k e l l e m e t l e n ) . fátyolos. a m e l y e t e g y felismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. m a g a s vagy mély. ahol n é h á n y előzetes döntés történik a frekvencia. Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. Ezen a szinten zajlanak a fonológiai folyamatok is. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. Úgy is fogalmazhatunk. de biz o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. A b e s z é d h a n g differenciálás egyfelől a fonetikai. Ezek a részfolyamatok a következők: szeriális észlelés. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. Ez utóbbi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. transzformációs észlelés.e el. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folyam a t o s a n változó akusztikai jelet. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. vagy pacsid m o n d papucs helyett. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . 1. lassan vagy gyorsan. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . vagy lassú. másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kapcsolatban. azt az bizonyítja. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. 1999). E z e k a döntések nagyjából b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. hiszen közvetlenül n e m tan u l m á n y o z h a t ó (vö. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. E n n e k első lépcsője az ún. felismerjük p é l d á u l . a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén jelentkezik. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. é r d e s .

k ö z i s m e r t m e g n e v e zése a szájról olvasás. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e tősen n e h é z . N e m túlzás. h o g y a z a n y a n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . illetőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ciós részfolyamat.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. szókincs). Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szám á r a . hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában.r e d u k c i ó . a gyerm e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. H a n g s ú l y o z n u n k kell. sokszor m á r olyan életkorban. Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. h a n e m a n n a k is. s életünk végéig tart. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról.m i n t a z o n o s í t a n i . A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . h o g y a részlegesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelennek. A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . ha akaelhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s é l m é n n y e l . illetőleg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a beszéd. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt információsorozattal hasonlítjuk össze. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k összefüggéseit. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. ismereteinek. Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben.optimális átviteli k ö r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. dályozott. vagy n e m . s ez azt jelenti. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stratégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . hogy azokat m e g is értettük. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs észlelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kezdetié gesen m ű k ö d i k . zavaráról akkor beszélünk. illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehetetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). a m o n d a t é r t é s és a szövegértés. Általános beszédészlelési szabályszerűségről van szó.és nyelvi jeleket tároló rendszere. M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hallgató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy bes z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . szerkezeti és gondolati egységet. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . a m e l y az ü z e n e t továbbítását.). m e g é r t é s é t és értelmezését. a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. Ha „ r o s s z " a szinkron. Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. Ritmuszavart e r e d m é n y e z . A szövegértés azt jelenti. ahol nincs m a g á n h a n g z ó . A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " jelent. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. az értelmezés kérdéses. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. ha a kiejtett szavak b e s z é d h a n g j a i n a k . A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. sokkal n e h e z e b b azt m e g m o n d a n i u k . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. red u n d á n s szervezése. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . hiszen a szükséges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. ha az állítjuk. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan nehézségekkel k ü s z k ö d i k . tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k sorozatát élik át. a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e z e b b e n fogja m e g é r t e n i . A nyelv verbális h a s z n á l a t a . A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". s a szájmozgás. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. gátolt. mechanizmus nem pontos. A beszéd szempontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldolg o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . Ez azt jelenti. mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítással kezdődik. a k á r a b e s z é l é s r e .k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. nincs nagy zaj stb.).

c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . annál k e v é s b é v e h e t ő észre. és minél k e v e s e b b szintet érint. a látszólagos m e m ó - 122 123 . b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . a fonológiai és a szeriális észlelés. e z e k m i n d e g y i k e utalhat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a bes z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . s ez ismét csak a felismerését nehezíti. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. Az e l m é l e t s z á m á r a . külföldi m u n k a v á l l a l á s . Az olvasástanulás. Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a következők: esetleges reakcióhiány. ü l . A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. mint m á s o k n a k . az kihat az írottak feldolgozására is. túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelenségek m i n d . a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folyam a t o k é r t . pl. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k például a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . fonetikai és a szeriális észlelés. a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt.ép fejlődés mellett .m é n y ) . M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfeld o l g o z á s zavarával. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. p o n t o s a b ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . V a n n a k g y e r m e k e k . a karriert. Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). A figyelmetlen. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédészlelési folyamatok. d) születési r e n d e l l e n e s s é g . vagy n e m . A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. és lehetnek funkcionálisak. kétnyelvű család. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. Az ok(ok) ismerete.). A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. A dekódolási folyamat zavarát eredm é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a beszédészlelés. Az o k ( o k ) ismerete hozzásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez.több verbális ingerre van szükségük. a m u n k a v é g z é s t . Ez azt j e l e n t i . c) p s z i c h é s zavar. Ha a javításuk n e m történt m e g időben. az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ja. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. Lehet például ép az akusztikai. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szempontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . téves reakció. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . zavara. helyesírás zavara. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. b) az i d e g r e n d s z e r organikus. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszélg e t t e k eleget. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. Ha a hallott közlések feldolg o z á s a bizonytalan. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. Ezek l e h e t n e k organikusak. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. s k ö n n y e n összetéveszthetők e g y é b p r o b l é m á k k a l . a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. A környezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a li klinikai ellenőrzés javasolt.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési zavarnak. n e h e zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . de zavart m u t a t az akusztikai. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszédészlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s különféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárási és k ö z n y e l v i hatás. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t negatív hatásait. az olvasottak bizonytalan értése. akik az anyanyelv-elsajátítás legkülönfélébb s z a k a s z a i b a n két. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). h o s s z a b b külföldi tartózk o d á s . funkcionális zavara(i). akiknek . A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldolg o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . gyakori visszakérdezés. írástanulás. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszédmegértés szempontjából azonnal r i z i k ó . Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . hogy a kezdetektől. E z e k e t a t é n y e z ő ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). vagy megjelenhet t ö b b részfolyam a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . Előfordulhat a z o n b a n az is.

G ó s y . E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. a vizuális észlelés zavara. 1) állami g o n d o z o t t s á g . például a beszédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. ) . h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. a beszédhang-differenciálás zavara. 2.). k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . de 2 évnél k e v e s e b b . f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a következők: 124 . g) feltűnően lassú beszédfejlődés. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . a m e l y n e k segítségével a 3 . vagy n e m . H e l y e sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. az eltérés/elm a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . milyen m é r t é k ű . A zavar kiterjedtsége szerint: 1. csak a beszédészlelési folyamatokban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. 2. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . ill. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgozásban a félrehallások. 11. A zavar mértéke szerint: 1. e m l é k e z e t i zavarok. Arra keresünk választ. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. azaz a helyes diagnózis. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . középsúlyos a zavar. /. 13. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. 2.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. a s z ö v e g é r t é s zavara. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . a b e s z é d é s z l e l é s zavara. G y e r m e k k o r ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . súlyos a zavar. 14. 4. //.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. nagyon súlyos a zavar. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . v a l a m i n t a vezérlés m e c h a n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. A beszédészlelés és a beszédm e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . A zavar típusa szerint: 1. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfelj e b b 1 év. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a telj e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. 9. i) hallássérülés. pl. 10. 8. 2. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az elm a r a d á s m e k k o r a . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. ///. a szeriális észlelés zavara. a m o n d a t é r t é s zavara. 1995). és á l l a n d ó s u l o k is. a vezérlés zavara. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrekció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z .). Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. Például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapasztalunk.). 3. Ezek l e h e t n e k átmenetiek. enyhe fokú a zavar. N a g y o n sokszor.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. 5. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. 3.t e s z t c s o m a g (vö. 3. 7. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. 6. a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. m e c h a n i z m u s . hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 évnél t ö b b . a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. 4. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. A z a v a r helye szerint: 1. 12. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. IV. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyelm e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó beszéd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgozás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkül ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahúz ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajátítás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiakban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frekv e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe juttatása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert típusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a bes z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék viselése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t nag y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás összetevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemritkán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k kia l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fiatalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a félt e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nélkül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (vezetéses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz alakul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s helyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a műtéten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes változást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a hallóc s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé torzítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kisg y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb percepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcévesek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javulás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s korban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szókincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátosság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokféleségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszédp r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lényegesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikulációs teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l telj e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált korc s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt telj e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jellegzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észlelés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyerm e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkorban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domin a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y elm a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyerek e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési neh é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozásban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, fonetikai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelési, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizsgálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai észlelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a következő h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyamataik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a következő a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a bes z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésében, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értelmezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteked o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt érték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többség e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szór á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesítm é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k esetében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-okozati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szintaktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olvasás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlőd é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek elteltével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyerm e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y derül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küzdő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizonytalansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyeztetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle form á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értették-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m életk o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelési z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

és vizuális észlelése kissé gyeng é b b az á t l a g o s n á l . gőgicsélt. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . m á s o d i k osztályos kortól. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. ritmus. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . 134 135 . E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. hogy L. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. T. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvod á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. 3 2 0 0 g-mal. M á r a kezdeti m a n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . vö. a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m szerető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. ábra GMP5 GMP10 /. A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k teszt e l é s e is j a v a s o l t . L. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . hogy n é h a suttogva ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . B e s z é d h a n g . a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. g y e n g é b b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . G M P 5 ) . e m i a t t az ó v o d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). csak feltételezhetjük. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. az akusztikai p e r c e p c i ó szószinten.5.T. L. vö. A z 5 . T. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfog a d h a t ó . G M P 3 ) . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . időre.a j . É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . el kell k e z d e n i e az iskolai tanulmányait. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m értette. A szövegértés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e komoly e l m a r a d á s t tükröz. T r a n s z f o r m á c i ó s észlelése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. illetőleg tesztelése feltétlenül indokolt. a fela d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. mielőtt válaszolna. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . L. K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyerm e k e k vizsgálata. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól.) Orrgar a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . Ez u t ó b b i előjelzi . J e l l e m z é s e szerint L. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. Ceruzafogása hibás. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . Tekintettel arra.a szeriális észlelés (vö. A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. 6 éves kisfiú.az olvasás. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. ábra az akusztikai. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jellem e z t e a kisfiú döntéseit.d o m i n á n s . G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . B i z o n y t a l a n s á g r a utal. E n y h e fokú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . fonetikai.

az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . A lateralitás ( a g y f é l t e k e . M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e .d o m i n a n c i a ) vizsgálata . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. A 6. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . h á r o m r a pedig hibás választ adott. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . a verbális m e m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. hogy L. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . a foneA g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. . v a l a m i n t a vizuális észlelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va//. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . Síkbeli irányfelismerése j ó . ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. negyedik osztályos. Ez u t ó b b i a k indokolják az olv a s á s t e c h n i k á b a n . A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e helyes feleletet v á r u n k ) . további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. gőgicsélt. rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s koráb a n p a n a s z volt. a vizuális észlelés). j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. A tanító jell e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . hogy a róka az e r d ő b e futott. M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. m i n t L-nél). ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g s z ű n t e k ) . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyidejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanulási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem.d o m i n á n s . E z e k részben e n y h é b b e k (pl. F. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. m í g m á s o k b a n különféle zav a r o k a t m u t a t . az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. fonetikai ( G M P 4 ) . Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. A négy f e n n m a r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . ( G M P 5 ) . szeriális ( G M P 1 0 ) . C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . F e l a d a t m e g o l d á s i t e m pója változó. A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. D. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n dott). k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. 3 5 5 0 g-mal. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . i d ő r e . L. m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. m i n t h a n e m i s hallotta volna. B e s z é d e ép. a vizsgálat során jól kooperált. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . csak édesanyjával. " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6.azt m u t a t t a . a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. a m i t „ m e g o l d " . a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. H á r o m k é r d é s r e hibás. hogy m i r e kell válaszolnia. de rendezett. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . A transzformációs észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. aggály merült fel. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . h o g y az alk a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e szerint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak részlegesen k é p e s e l o l v a s n i ) . p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szülő h a s o n l ó a n látta). A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . S ú l y o s - .várhatóan . p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). hogy a faluba). azt m o n d t a . h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. . 3). a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n oldja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). D. telj e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . 10 éves tanuló. A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. s csak aztán d ö n t . sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . Tekintettel arra. A szövegértési zavar súlyosságát fok o z z a . olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. a d ö n t é s e i is hibátlanok. r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai.

Budapest. számolni. A.a n e g y e d i k osztályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). Budapest. kérdésre be is vallja.). A pszichológiai ami olyasmit. D. megismétli . m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. félreolvas. H o z z á t e s z i . a m i t m o n d a n a k neki. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . 143-163. In: Gósy Mária (szerk). de azt javítatlanul hagyja. Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. fejtudta a és kivárni. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. A specifikus tanulási zavarok j e l l e g z e t e s s é g e . mert társainál. h o g y sokszor n e m érti. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú.1 5 2 . értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. 2 támogatásával valósulhatott meg. a mennyivel szabbul olvas már. Budapest. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k .1 4 3 . ÉS MORERE. A. magyarázná okos. Journal of Brain and Language.és írásgyakorlással p á r h u z a m o s a n ) . kedvesek. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. Szeret építeni. Nikol. kudarcok. írásuk olvashatatlan.szülői kérésre . olvashatatlan. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. Az értelmes. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. Az vidám és sorra nyughatatlan. Okos. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. C. D. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . Budapest. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . Ott azonban semmi 10 éves. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. Intelligensek. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepével kell tisztában l e n n ü n k . Nikol. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. kreatív. s ez n a g y o n zavarja. MARCOTTE. Corvina Kiadó. értették. 138 139 . hogy ha édesanyja m a g y a r á z . * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával foglalkozik. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a developmental critical period. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . A hogy értelmes. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. 1 2 2 . alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . sokszor i s m é t e l és újrakezd. vagy n e h e z e n olvasnak. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. mi több különlegesen arra. mint Péter és A n d r e a . írászavarát. amikor meg. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. Nikol. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. a k a d o z ó . Nikol. In: Gósy Má- A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . Budapest. 3 9 . ria (szerk.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. csak é p p e n n e m . m é g i s látni fogjuk. illetve j e l e n t ő s késést mutat. 1 3 4 .) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. Budapest. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyesírási hibáktól. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól.

és a tanuló intelligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) tovább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést.és írászavarokra. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szintén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bőv e b b e n C s é p é és mtsai. Az orvosi s z a k m á k . h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . és a kongenitális (alkati. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b érd e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . Az amerikai irányzatok és Sámuel T. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . A fejlődési diszlexia a m e g h a t á r o z á s szerint .4. a diszlexia megállapítása és kezelése . d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. terápiáját a logop é d u s o k d o l g o z z á k ki. 2. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. addig a hazai l o g o p é d u 2.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . 1974. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. 1969) terül e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. h o g y a diszlexia hátterében az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető.olyan zavar. A diszlexia diagnosztikáját.a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. Orton . Ő az egyébként. V a s s n é K o v á c s . elfogadott módszerrel történik. b e s z é d zavarainak vizsgálata. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g nek. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . M á r O r t o n felveti. E z e n k í v ü l egy új szakkifejezés. 1939). A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i napig használja. 2. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. m o s t m á r fejlődési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. és n o r m á l intelligenciájú volt.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olvasás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . e g é s z e n az 1960-as é v e k i g .b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . a h o m o g é n gátlásnak.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakirod a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. M é r f ö l d k ő n e k számít. hogy az olvasás tanítása az adott nyelven szokásos. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. 2 0 0 0 ) . R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típusuk szerint. 2. h a n g s ú l y o z v a ezzel.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. pszichológiai és orvosi gyakorlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. /. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavarait és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság.eltérően m á s o r s z á g o k gyakorlatától . aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. helyesírás. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. Tíz évvel k é s ő b b Berlin.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . a n n a k ellenére. 1977.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől.2. H i n s h e l w o o d . 1877-ben egy n é m e t orvos. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . V e k e r d y . hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési formái lehetnek. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragaszk o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. veleszületett) j e l z ő v e l egészíti ki. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i .és í r á s z a v a r o k r a von a t k o z ó i s m e r e t e k e t . h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is.3. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . illetve ezzel öszszefüggésben az írás. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . a zavar okait p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi.

n y e l v é s z e t . h o g y a definíciónak része legyen. j ó l l e h e t a b e t ű . c) érzékelési deficit van jelen. A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendszerint társuló z a v a r m é r t é k é t . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . M i n d k e t t ő feltétele persze.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . A találgatás e r e d m é nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. a gyerm e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni.h a n g megfeleltetés szakasza. A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s szerint ( A d a m s . illetve o l y a n e l e m e k e t is. Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. az olvasás és írás tanítására szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. Kialakul a g r a f é m a . 1988). a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . a m e lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intellig e n c i a ) . a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . 142 143 . Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s h o z ( P u g h és m t s a i . ha: 3. terápia. a D S M .00) a k k o r diagnosztizálható. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n haz á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . zavart r é s z k é p e s s é g e k . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid áttekintése.I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olvasás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t .vis z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . mint az iskolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . Ezek a leíró típusú definíciók két nagy csop o r t b a o s z t h a t ó k . A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglalja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. azaz az olvasási teljesítm é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . a m e l y n e k h á t t e r é ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. a szóalak vizuális hasonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott.5. 1996).f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkalm a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet például az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . p r e v e n c i ó és intervenció. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a eltérések). Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. valamint az e r e d m é n y . 1981) szerint az olvasás elsajátításának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. m é r t intelligenciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k .ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . az egyes részképességek olyan zavara. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. standardizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosztika.b a n h o n o s gyakorlattól . A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . e n n e k ellenére n e m feltétlenül kell. E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal- 2. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lén y e g e s e l t é r é s n e k .m á s szerepe van. A m á s o d i k szakasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e .1. 3. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i lyen törekvést. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. Eszerint pedig olvasási zavar (315. például a g y e r m e k adottságai. azaz a b e t ű . E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b csop o r t j á n a k írott alakját felismerni.h a n g . és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n kásságának.

Ez a z o n b a n n e m így van. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. n é m e t . A m á s o d i k . A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető.h a n g . vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p írjuk. A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n .M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lényege. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kialakítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel.és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e .3. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. 1997). E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai kim e n e t létrehozása. ahol a b e t ű . és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . m é g p e d i g fonológiai átalakítás nélkül. M o r t o n klasszikus m o delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többféle írásmódja is lehetséges. Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s .e l e m z ő m ó d s z e r . a t r a n s z p a r e n s nyelvek számára idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. többfélék. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. H a s o n l ó v a l ta- 3. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette.h a n g szabályt. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. szóképekből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . de m e g b í z h a t ó a n alapoz. m a g y a r . A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. automatizált olvasási m ó d . 3. hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfelelő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . Mi több. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . finn. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyását vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szóalakon keresztül vezet. n e m angol nyelvhez. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n .e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. a telj e s szóalak alapján. a h a n g o z t a t ó . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. úgynevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . de a gyors. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. bár az utóbbit. A két.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d szer-e a j ó . h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szóalak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ri eltéréseket. h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . Az is á l t a l á n o s a n érvényes.m e g f e l e l t e t é s . az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. szótagolva is lehetséges.e l e m z é s elsajátítását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . Az ú g y n e v e z e t t darabolási e g y s é g n e m m á s . A h a n g o z t a t ó . g ö r ö g diszlexiásoknál is. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonológia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. majd a h a r m a d i k . A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k b a n is a l k a l m a z z u k . A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a szavakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. közvetett ú t o n . m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . a m e l y n e k viszonylag kevés a h a s z n a . Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i eleme a fonológiai átalakító egység. Az egyik. olasz. a s z ó kiejtése a b e t ű . h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű .2. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is élnek. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s hez. E n n e k o k a viszonylag egyszerű. Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. direkt ú t o n . a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t .

illetve késlelteti.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. Az o l v a s ó feladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyelv e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. 1998). A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonémaelhagyási tesztek. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik legg y a k r a b b a n előforduló altípusának. 1979). 1986). M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolatban lévő r é s z k é p e s s é g . 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. h o g y a fonológiai t u d a t o s s á g . Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet foglal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológiai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egyf o r m á n fontos. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. a m e l y a nyelv e l e m e i t alk o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n .1. v a l a m i n t két modalitás-specifikus elem. e g y e d ü l . azaz a s z ó t a g o k k e z d ő h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. hogy a fejlett. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitj é r e vezeti vissza. e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l .f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a .z a v a r o k . Fonológiai tudatosság. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g állapították. k o n v e n c i ó k o n nyugszik. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ria. E z e n az s e m változtat. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével.2. nak. ha arra gondolunk. A ma m á r klasszikusnak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megállapították. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. 4. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tudat o s s á g o n belül. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. a k á r s p o n t á n . A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. 147 . A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasási z a v a r o k k a l . a m e l y e k alapj á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. 1997). h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesítm é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésében m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. 1979. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. A fonológiai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . A variációk sokasága érthető. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. illetve fonológiai hurok. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldolg o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tört é n ő felbontása. a h á n y a n vannak. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. az olvasás pedig n e m . Isabelle Y. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltételezett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. a m e l y e k úgy tűnik. K ö v e t é s e s vizsgálatok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . S k o y l e s . m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. 1993). az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkotja. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. 5. v a l a m i n t a térb e l i . A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fonológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. 1980) gyenge. E g y r e i n k á b b elfogadott. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításáh o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s .

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibákat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasási és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelentésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értelm e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan alak o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakítás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folyam a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasága. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonológiai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hibák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n felismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k családi eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a korai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexiát. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , trau m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartozna. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fonológiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jellegz e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k zav a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fonológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi elem e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy elem e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fontos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (elh u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták eredm é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórends z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s rez o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizsgálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi adatokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyelh e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgálatban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamennyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egységek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert eredm é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális feld o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizsgálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszerre, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi feladathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyamatok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot végrehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese-

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szintj e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a feld o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyelvi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegzetes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépülő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y diszl e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó zavarai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort követően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyelvi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kötött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olvas ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a olvasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külön ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai feld o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a zavarok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott elképzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fonológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási ingerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kisiskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o áll a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai eltérés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizsgálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli eltérései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és időbeli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, tehát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésének feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásában, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgoz á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

Steinék vizsgálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. s z á m o s deficitre mutattak. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fejlesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fel a d a t b a n találtak eltéréseket. specifikus nyelvi zavar. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. 154 . N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . így például a kicsi b e t ű k e t . mégpedig neuropszichológai diagnózis. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . h o g y m e g t ö r t é n j e n . mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. hogy egyetlen kiemelt terület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ségre. A k o m p lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. a g y e n g e fixáció ped i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . m i n t jól o l v a s ó társaik. 1993). és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kínálkozik. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . lokalizálását hivatottak követni.2. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. 1999). hiszen láthattuk. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a kép e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tud u n k m é g a diszlexiáról. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. ÉS HOGYAN? végez. az észlelési és m e g i s m e r é s i funkciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n igazolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. de kialakíthatók általános. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyilv á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s eredm é n y e . ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyelvi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . A m ó d szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik.k ü l ö n is. A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális feladat o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . m i n d e n k é p p e n arra kell. hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. A p r e venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . S z á m o s . h o g y t ö rekedjenek. az olvasási telj e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . 1987). Az instabil vergencia kontroll. A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az alac s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. Általában az iskolában. mint a betűk stabil fixációja. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k felmérése. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . 1999).9. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (például mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. észlelés. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e kiderült. m e g b í z h a t ó lokalizációja. m é g p e d i g sokféle ok miatt n e m az. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. MIT FEJLESSZÜNK. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszlexia. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. diszlexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k stabil azonosítását. a k é p e s s é gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y .

. GESCHWIND. MCGEE. 70-82. C . LIBERMAN. A . A . In: Geschwind. PENNINGTON. 18. I. (1877): Disturbances of speech. J. C. J. A . (eds). 40(6). (1984): Laterality. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. H . G. V. T. 222-233. MANGUN.. DESBERG. New York. Official Publications of the European Communities. ODEGARD. SMITH. OGLESBY. MARSH. P. 165-178. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. J Speech Language Research. HARBECK..F. BLACK. M„ W E L C H .R. MANN. (eds). GAUGER L. KOTZIN. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. N . In: Patterson..M. FRITH. I. (1990): Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. 634-654. 1 12-1 33. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. HALL. 76. reedukáció módszer. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. G„ FRIEDMAN. CSÉPÉ VALÉRIA.. 301-330. T. A. Marshall. 273. D. 2. (1989): The alphabetic principle and learning to read. 62. ZECKER.. (1995): Phonological processing. UCB Kiskönyvtár. KRAUS. L. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. T.... P. MCDOUCALL. 88-90. N . 109-121. WIMMER. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. LUNDBERG. alliteration... Hillsdale. MEIXNER ILDIKÓ. R. Phonology and reading disability. GESCHWIND. Psychological Review.F. and reading disability. N. . . ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . B . M. C . M. HITCH. P. J. MORTON. P. Náátanen. phoneme detection and learning to read. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . R. 156 . In: MacKinnon. 195.. LORYS. Karger. GALABURDA. KUSSMAUL. CROSSLAND. T. GALABURDA. M . G. A.. C .. U. P . hiszen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat.S.Y.G. . R. 183-186. N .. Brain and Cognition. Academic Press. MASTERSON. A. G . GESCHWIND.. V. Galaburda.. 55. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. GALABURDA A. CSÉPÉ. HULME. A . S . R. N . Proceedings of the National Academy of Sciences. ELIOPULOS. F. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. 549-555. Quarterly. GALABURDA. Zidar.971-973. Archives of Neurology. In: Illyés S . A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10... . A.. (1974): Disorders of higher cortical function in children. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. 39. J. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. SEMRUD-CLIKEMAN.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ÉS MOLNÁR. EDMONDS. Liberman. F. A. GATHERCOLE. Luxembourg. N .. ROSEN. ABOITIZ. USA. P . LARSEN. LUNDBERG. A. ROSEN G. migraine. Archives of Neurology. P. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. S . L. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. S. Bologna. 30. GESCHWIND. RIDDOCH. 354-369. Szűcs DÉNES. S. Surface Dyslexia. CARRELL. LOMBARDI. Cambridge. . 801-802. In: Stalberg.. and developmental learning disorder. MA. Magyar Pszichológiai Szemle. HYND. .D. N. 80-92. Proc Natl Acad Sci USA. 36. A. 521-552. J. J . 79-105. COHEN. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. New Jersey. Strömqvist. (ed): The psychology of learning and motivation. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . Brain and Language. J .. R. W . Coltheart. 161. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). Annals of the New York Academy of Sciences. (1993): Working memory and language. LIVINGSTONE M. Science. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. J. E. B. BRYANT. K. .386-418.. T. HAZÁN V. 35. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. P. Journal of Educational Psychology. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. D . J. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. . S. (1982): Left handedness: association with immune disease. NOVEY.. (szerk. MONK. Kézirat. Basel. JOHNSTON. Gyógypedagógia.T. hormones and immunity. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . ELLIS. D . (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex... A . BEHAN.. P. S. HOLMES.. (eds).. E. M. In: Csépé. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. ELIOPULOS. Child Development. 419-421. New Jersej. PRIOR. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. GILGER. CSÉPÉ VALÉRIA. . R. 138-154.. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. J.8 . Audiology and Neuro-Otology. J. Idézi: Temple. 14. KOCH. O . . J. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. speech perception. N. J. I. J. W . M. (1983): Surface dyslexia. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . University of Michigan Press. J.. J .. D. Journal of Experimental Psychology. 133-140..W. Nature.Y. B. SHERMAN. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. 200. . . G . M. Cognition. 682. 26.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . H . . Zeimssen's Cyclopaedia. G . A. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhangfeldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai.428-521. 88(18): 7943-7947. MACLEAN. SHANKWEILER. 52. T.P. G. E. I. 47... APA. MUNTE. Lawrence Erlbaum Associates Inc. 475-500. 5097-5100. D . ADAMS. Neuroscience Letters. (1990): Rhyme. E. LIVINGSTONE. (1996): Neuropsychology for clinical practice. ADLARD A . M. H . Harvard University Press. LANDERL. Academic Press. 341-354. LIBERMAN. 63.C H A N G . CULBERTSON.3 0 1 .J. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. (1997) HYND. De Weerd. LEONARD. (eds). GONZALEZ. LIBERMAN. FRITH. A. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. BRADLEY. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. újakat kell kiépíteni és stabilizálni. 3. Boston.M. 4. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. J. L. S. Annals of Neurology. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia.. Reading research: Advances in theory and practice. G. L. R. SHANKWEILER..429^138. L E P P À N E N . V. In: Shankweiler. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region.Dyslexia. D. associations and pathology. 919-926. . 19. S... BRYANT. O. 32-38. I. BADDELEY. DRISLANE F. 310-333. A. 1110-1 123. BYNG. 2 8 9 . a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat.E. A sokféle. (1969): Interaction of information in word recognition. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. . MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció. . (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. C. BADDELEY.. 469^196.V. E.. DEFRIES.. M„ BRADLEY. DYKMAN.. 315-334. Y. . ELTE Kiadó. (ed). LEVITSKY. Developmental Psychology. G . (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems.M. N . NICOL. G. S. P. . M C B R I D E .. K. O. T. 16. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. G .. Monduzzi Editoré.NO L. M . A. PARSONS. OSMAN-SÁOI JUDIT.. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok .. Integrative review. V. A. 79. M . . . GESCHWIND. Science.M. Journal of Experimental Child Psychology. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . V. In: Geschwind. B E H A N . New York. H.. Reidel. ha ezeknek hatásvizsgálata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. Budapest. C M . GOSWAMI. In: Bower.. U. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. D . ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data.. Walker. Budapest. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . Budapest. 42.M. JOHANNES. Science. K. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. M. W . (Eds): Clinical Neurophysiology. Washington D C . GREEN. LYYTINEN. 1272-1284.. KUSSMAUL. Archives of Neurology.. h a t é k o n y fejlesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . Riccio. NOVEY. HIEN. (1974): Working memory. GESCHWIND. C.S. COLTHEART.. 58. . U. 3 0 ] . NIXON. N . E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egyre n e h e z e b b . J.

M . (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. 167-173. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként működik.. 531-545. LIBERMAN. MILLER. J.R. B YMA. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. (1995): K J : A developmental deep dyslexia.A. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. RUMSEY J . REMSCHMIDT. L. British MedicalJournal. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. Norton. Főiskolai jegyzet. M . BRONEN. amely ingyenes. E z e n c s o p o r t o k . (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t .. Psychophysiology.. . o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s tesztanyagokkal. R . . . 119. . P. o s z t á l y o k m e l lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . K. J . (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. Novak Rudolf és Társa. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . Science. G. ANDREASON. L.T. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k eszk ö z p a r k u n k a t . SONODA H. 74-77. STUART. STANOVICH. 590-604..E. L. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . S. 108-121. A diszlexia kezelése. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 .E. 562-573..A. W . Budapest. . SCHREINER. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. Fejlesztő Pedagógia Különszám. W I S E D . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. . nem olvasok. osztály kezdte meg működését. 14-15. D . 1378. STACKHOUSE. . SCHULTE-KORNE. KATZ. . GORE. N A C E K . 1095-1099. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok.C.793-824. OGAWA T. 27. KEENAN. C.. M . K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. TÁLLAL. W . C M . 5. 11. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 .S. Cognitive Neuropsychology. G. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. (1998): Speech phones are a replication code. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. 3 4 . ORTON. C. S.l l o g o p é d u s áll. 2 1 . 3. Cognitive Neuropsychology. Neuroreport. S. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. ORTON. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. The phonological-core variable-difference model. JENKINS. 1221-0238. DONOHUE B. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. 16-17... VASSNÉ KOVÁCS E. (1937): Reading. M . Med Hypotheses. TEMPLE. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . majd statisztikai adatokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. . 29. Hove. HOWARD. G. WANG. 271.. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. FUSCHER. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . . Gyermekünk. FOWLER. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. M . K . ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. P.S. R . . P . Journal of the American Medical Association.. Brain. 12. Brain Topogr 8(3). SKOYLES.KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. 158 159 . NAGARAJAN. BARTLING. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers.. S. M A R K . A . K . B.. FLETCHER. P. 30-31. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. . 261-263. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . New York. T . b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n kánkba. H. Psychology Press. TAYLOR. . 50(2). (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . P. I. RACK. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . 12. F . . 216. Fejlesztő Pedagógia Különszám.. CONSTABLE R . (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . 309-339. 2.T.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . v i s s z ü k t o v á b b . 81-84. TANIMURA R. i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s .. SHANKWEILER. 2. (1997): Developmental cognitive neuropsychology.MORGAN. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. SNOWLING. J . writing and speech problems in children. M . J . J . RANSCHBURG P . t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . . SKUDLARSKI. J. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. SNOWLING. X. 90. FULBRIGHT. MAISOG J . Az learning to read.Y. . W . Journal of Experimental Child Psychology. S„ BEDI. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . M . Budapest. D.. 318-327. PU-GH. SHAYWITZ. 19 iskolát. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t .. W . . D. R . 294-305. N . SIEGEL.e s t a n é v r e . SHAYWITZ. MERZENICH. l o g o p é d i a i . Tankönyvkiadó. 337-340. Journal of Learning Disabilities. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . DEIKMEL. K . M..

h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rendszerét. g á t l á s o s s á g . h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű .az artikulációs z a v a r o k . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a sabb szintre j u t n i . diszgráfia m i n t részképességzavar. készítenie. akik a logopédiai csoportból. de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart.a g é g e nélküli beszéd. h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. kiesik e g y l á n c s z e m . A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt máris m á s ingert keres m a g á n a k . Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. Beszédhibás az a g y e r m e k . . -deficit ide s o r o l h a t ó . H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletkezik.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. ül.) irányítania a g y e r m e k e k e t . M i n d ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k társulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . H i á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . . k o m m u n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e hezen lesz észlelés. m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. Ez zavart idéz elő a nyelvi. szegregált fejlesztésük szükségességét. felszámolására. T é n y . akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. . Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség.o k t a t ó m u n k á j á t végzi. e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. osztályát. . . amit elvárunk. M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . m e l y e k az o l v a s á s . majd a m á s o d i k a t is. hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik.az o r r h a n g z ó s beszéd. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. napi rendszerességgel. a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai tanulás n e h e z í t e t t lesz.k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . vagy az életkoruk szerinti általános iskolai osztályfokot folytathatják. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek.A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. Beszédfogyatékos (beszéd. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t .az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. általános m o t o r o s nyugtalanság. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . aki rossz artikulációs m o z g á s s a l .az afázia. T u d n i kell azt. hipermotilitás is j e l l e m z i . A diszlexia. Oka. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . intenzíven. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. DIAGNÓZIS.az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k . szakorvosira. integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosítani. osztályból visszakerülnek a többségi c s o p o r t o k b a .a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . t ü r e l m e t . figyelemk o n c e n t r á c i ó s zavarok. Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. p r e v e n c i ó s m u n k a . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. .és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen.í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő .az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. p s z i c h o lógiaira stb. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenetlenségeik l e k ü z d é s é r e . F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egységesen. általános tanulási zavarig terjedhetnek. h a d a r á s ) . . 160 161 . azaz a p p e r c e p c i ó hiányával állunk s z e m b e n . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. . . D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . azaz p e r c e p c i ó .) a l a k u l h a t n a k ki. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . . E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. . így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik.

a k ó r h á z i időszak történéseit. Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. audiológiára). Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez előrejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r tosoknál. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k .Emberrajzát. s itt a kellő diagnosztikai i s m e retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. . N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . 163 162 . M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba.információt k é r ü n k : . Erre szolgálnak: a Frostig. akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. a vele való terápia nehézségeit.Meixner-féle szókincsvizsgálatot. részletes. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koord i n á c i ó t vizsgáló tesztek. s z e m é s z e t r e . Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelezhetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. irányok felismeréséről. SZŰRÉSEINK . R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. VIZSGÁLATI ANYAGAINK. az ó v o d a . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek.t a r t a l m i összetevőit. Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja.M a g a t a r t á s á t . v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizottságok vizsgálataira. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? .a szülés k ö r ü l m é n y e i t . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. 5. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . a K é k v i r á g u. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . .M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . .Óvónői jellemzést. mely tartalmazza: . S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z .g é g é s z e t r e .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t .M i l y e n e g y é b foglalkozásban. a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján. foniátriára. Ez tartalmazza: . hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. sz. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő foglalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. . s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . az Inisan.i s k o l a . . további átfogó.p s z i c h o l ó gusok. az a l a k .a fogazat fejlődéséről. figyelmi állapotát. a térbeli helyzet.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. AZ EGYÉNI. . . Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. Ha e területeken is e l m a r a d á s tapasztalható. A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikulációját.E d d i g elért e r e d m é n y e i t . A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. továbbá az első o s z t á l y o s o k n á l .a szoptatásról. lefolyását. mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dolg o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére.Artikulációs vizsgálatát. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagyc s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában).k é z koordinációjáról. A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. részletesebb vizsgálat indokolt. .Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . további. a n n a k időtartalmáról.o r r . nagy-finommotorikáját. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. a n n a k a l a k i . beszédállapotát. " . egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l .

fogalomalkotását. ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. rajzmozgását.h o l n a p f o g a l m a i . Feljegyezzük beszédhibáját.A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. . . esetleges problémájuk. . E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. E l v á r h a t ó . m o n d a t o k r a . relációs szavak i s m e r e t é r e . szájtéri finommotorikus tevékenységét. . . 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n .o t t h o n i viselkedéséről. n y e l v m o z g á s á t . .gyermekbetegségeiről.) .Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . erre a s z ü l ő figyelmét is felhívjuk.. a l s ó . beilleszkedéséről. . s a rövid távú verbális történetemlékezetet. rajznyomatékát. (Ezt 6. m ű v e i é tek o-os. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. szókincsre. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t . különbség megfogalmazását. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. szóbeli instr u k c i ó k alapján. feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b .e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . formák j e l e k felismertetésével. a p a n e v e .f e l s ő részére. nehéz szavak utánmondási képességét. . i r á n y o k észlelésére. Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfigyelésére. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. Szintén szerialitási készséget m u t a t . . ha a gyerm e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről.. neveztetjük m e g . . m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel.a kombinációs készségüket.A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . számfelismerése. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt).) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. t e g n a p .T e s t s é m a i s m e r e t e . szavakra. alakja részletezettségét. állapotát. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni.akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra .csecsemőkori magatartásáról. i s m e r k e d é s r e .u g y a n a n n y i fogaimar. k e d v e n c időtöltéseiről. . Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b .Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. c s a l á d b a n fordult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. önálló versmondását.b a l . . Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. p a p í r o n a térkitöltését. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére. vonalvezetését.Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . . é v s z a k o k .. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie.T á j é k o z ó d á s a térben. történetre vonatkozik.k e v e s e b b .m o z g á s . i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vonatkozóan. . .s z e m d o m i n a n c i á t . T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . ábramásolását. h o g y 4 h a n g i g . K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . használatára. képolvasásra. 164 165 . Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . m i b e n kér segítséget. .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról.T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s . .és beszédfejlődéséről.5 éves k o r után végeztetjük. s z í n r i t m u s i s m é t l é s .Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával.l á b . S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel.Lateralitást vizsgálunk: k é z . mit vár a vizsgálattól.

Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m szerint v é g z i k m u n k á j u k a t . A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . keresik a csatlakozási felületeket. A testtudat fejlesztése ö n m a gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . 167 . A vizsgáló kompetenciája eldönteni. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után.Diszkalkulia-prevenció. . A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . ezt a gyerm e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. az egyéni teherbíró-képességeiket. de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. a grafomotoros fejlesztést. . osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . figyelembe véve. bővítés. Ezt az teszi lehetővé. . szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. . ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . átszövik e g y m á s t . A l a p v e t ő feladat.Hallási figyelem kialakítása.R i t m u s é r z é k fejlesztése. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . Értjük ezalatt azt. feladattartását. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. én m o s t a leginkább használt alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. A saját testről alkotott kép a m o z g á s o k b a n fejeződik ki. fejlesztése. P é l d á u l . .V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. . a testfogalom és a testséma fejlesztésére. Testrészeit kell tudatosítania. a szerialitást. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápiás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. beszédritmust. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . a n n a k j ó v á h a g y á sával teszi m e g javaslatát.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . verbális-vizuális m e m ó r i á t . Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változatosságát. m u n k a v é g zési t e m p ó j á t .. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. k é p a n y a g g a l dolgozik. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . j o b b . hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. a n n a k terjedelmét. . m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t kifejlesztenie. . Vizsgálja: a m o n d a t . p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z .s z ó azonosítást zajban. . továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. h o g y a g y e r m e k állapotáról kellő i s m e r e t ü n k legyen. a s z ó k i n c s aktivizálás.e m l é k e z e t ü k e t . M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a logopédusnak.b a l irányokat. h o g y a p ö s z e terápiába beépítjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . figyelmi állapotát. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e .Beszédkészség fejlesztése.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése.Térbeli tájékozódás fejlesztése. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fejlesztés.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. előfordulhat. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . sokrétű p r o b l é máihoz. d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. érzékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o zik egy-egy c s o p o r t mellett. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. és fordítva. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. szótalálást.a K n o x . figyelmi.igényeik szerint. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre.

e l ő t t . térben: mi van tőled j o b b r a . hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . kitapogatása. a n n a k észlelése. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz észlelés. P é l d á u l : ki s o v á n y . Ettől n e m térhet el. színezhetjük. el kell fogadtatnunk vele saját testét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlődik. Síkban. azaz p e r c e p c i ó .e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n való tájékozódás. az egész test m o z g a t á s á t . ujjal leveg ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. Ü g y e l n i kell. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 .m ö g ö t t stb. felismertető gyakorlatok. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. Pl. A testséma a test gravitációjának. Alapja. hallás. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. így az auditív.m o z g á s . hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. balra piros szalagot helyezni stb. funkcióját. körberajzolhatjuk. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni.: j o b b c s u k l ó r a kék. j o b b r a . s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet létrehozni. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivitelezési gondjaik v a n n a k . E l é r e n d ő . e g y e n s ú l y á n a k . Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. festhetjük.n é g y z e t rajza. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. lassan. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szorosan összefügg. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. Pl. kinesztetikus és m o z g á s o s befutó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. Alak-háttérfelfogás. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli rajzaikkal. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését.: a b l a k . Pl. s z e m . síkban: táblán.) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. m a g a sabb szintre juttatása.b a l r a . t a p i n t á s . t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. d o l g o k n a k . m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . vizuális. T e h á t a n o r m á l fejlődésm e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . szem. k ü l ö n b ö z ő eltérő. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. p a p í r o n való tájékozódás. Pl. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő térbeli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . integrálása. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. balra m o z o g j . k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan érzékelteti. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. különböző s z e m p o n t o k szerinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . asztal lapján. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. é r e z z e teste határait. j o b b kéz stb. tárgyakn a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . m e r t ez segíti majd a z í r á s . ujjaik m o z g a t á s a . ezt figyelembe kell venni. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . hisz a kézfej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. így relációs szókincset alakítunk ki. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. ( G y a k o r i a balkezesség. n e v e z z ü n k meg.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. Az e m b e r e k n e k . formák felismertetése. balról j o b b r a haladást. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. Használjuk a logikai készletet. m e l y e k az írást a n u l á s h o z szükségesek. E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . feszítését. begyakorlási időt.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . m o z g á s t megfigyelni. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. mely a formák azonosságát. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét.k é z k o ordinációjuk fejlesztése. irányt válts stb. illetve erősítése. v a l a m i n t a be- Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen.

furulya. A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . táblán.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. E n n e k fokozatai: s z ö v e g . jelek. Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik.s z o b a . szöveg-helybenjárás összekapcsolása. R i t m u s a van napjainknak. c s u k l ó b ó l . Ezért fontos a sztereotípiák kialakítása. A kiscsoportos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. segíti.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z juttatjuk őket. M e g t a n í t j u k az úgynevezett „ p i n c e .: f-r. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. m o z g á s a i n k n a k .m é l y h a n g o k r a . majd a szótagolási ritmus szerint letapsoltatjuk a gyerekkel. É n e k e k . Az ó v o d a speciálisan előkészít. v a g y fejlődésükben elakadtak. egyszerű. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájékoz ó d á s n a k . ujjak és/vagy artikulációs beszédmozgással). A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfejlődést is. A szavakat kiejtetjük.) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltetjük. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések.t a p s összekapcsolása. összekapcsolása.s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar.z . A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . m i n d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . Ez azért fontos. szókincsaktiválás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. m e r t a b e g y a k o r o l t . m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. hozzájárul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . betűk. m á r az ó v o d á b a n .d e k ó d o l o m . több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére.m e lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . végül von a l k ö z b e n való rajzoltatás). hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. szógyűjtések. 171 170 . Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a .m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . a szavak. a vizuális. síkban. alkarral. t e n y é r l e n y o m a t o k . A h a n g o k .m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . Ritmusérzék fejlesztése. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . m o n d ó k á k . k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n .észlelem (percepció) . feladatlapon.tud a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . ujjal festés. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. szöveg-séta-taps összekapcsolása. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. B e s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. B e s z é l h e t ü n k vizuális. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gyar a p o d n i . s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . szavakká. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. pl. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. ujjakkal. g y ö n g y f ű z é s stb. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri.k ó d o l o m .p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. végén. sorbarendezési n e h é z s é g e i k leszn e k a h a n g o k . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. így h o s s z ú távú e m l é k e z e tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. A h a n gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. belsejében hallja-e). s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . versek ritmusát érzékeltetjük. furulya. pl. férfi-női. í g y a ragok. majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ké. é r z é k e l e m (érzékszervek) . V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g figyeltetésére: saját. Hallási figyelem kialakítása. Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szükséges e l ő k é s z í t ő feladat. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . felnőtt-gyerek. A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. k ö z l e k e d é s hangjai stb. K i m u t a t t á k . társai hangjára. a m e l y a füzet vonalazását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t .: s z . ami a helyes h a n g k é p z é s . újságpapíron. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. Az ó v o d a i s z o k á s . ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. sivár lesz. m a g a s . F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. (Állatok. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. é p í t g e t é s . b e s z é d ü n k n e k .

és m o t i v á c i ó s tárral kell rendelkezniük. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. a b ő v ü l ő h a n g o k . h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. a diszlexia-veszélyeztetett. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ció.: lépcsőn lépünk. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . Egyszerű. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. m e sét felolvasás után dramatizáltatni. az a g r a m m a t i z m u s . gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o sítások. Ha zavart a b e s z é d . majd feladatlapon. a h é t k ö z n a p i tárgyak. s z á m k é p . szavak. vagy társul e g y e b e k m e l l é . Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. let a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . t á r g y k é p e k sorrendjének megfigyeltetése. m o n d a t o k visszaidéztetése. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. h a l m a z a l kotások. E z é r t nagyon fontos.s z a v a k . a l a p v e t ő m a t e m a t i kai készségek kialakítása. majd ezt verbálisan felidéztetni. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. relációs j e l e k felismertetése. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. időben. m a gatartászavarral. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. verbalizál tátva az eseményt. térben. Ha hiperaktivitással.s o r fogalmát tárgyak r e n d e z é s é v e l . a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. Számjegyeket. a s z ó l á n c é p í t é s . e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. Ha a figyelem n e m megfelelő. feltétlenül pszichológiai. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület.és ujjképeket felismertetünk. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. t á r g y k é p e k alapján.m e l l é k n é v gyűjtése. Segíthetjük a g y e r m e keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . majd h o n n a n kérdésekre. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . majd ö n á l l ó a n folytatódik. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szokásostól eltérő m ó d o n fejlődik. sok analógiás feladattal. ritmikus soralkotások. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . a l a c s o n y . leszámoljuk. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. relációs kifejezések tanulása.a beszédfejlesztést szolgálja. tárgyesetes válaszok. a k k o r a formák. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. PL: Mi van a t e r e m ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. csoportosítások. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmikus sorozatalkotásokra. A s z e m é l y e s . h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t .: Mit csináltál anyával tegnap? stb. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . r í m k e r e s é s e k stb. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . Diszkalkulia-prevenció A megkésett. Jól m ű k ö d ő figyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. hová. Ezután következhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl.) Majd történeteket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. számlálás 5-10-es körben.s z é l e s . k o r o n g k é p . M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. tárgykép.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . ujjkép. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók.f ő n é v . akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . n e h é z k e s a verstanulás. teljesítménybeli és viselkedési z a v a r o k b a n egyaránt. sebb szerepet tölt b e . B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. szélesedik figyelmük terjedelme. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. v a g y ujjúnkat nyitjuk. j á t é k o s a n . oldott légkör.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . b a r k o c h b á k . han e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. azokat megfogalmaztatjuk. összehasonlíttatjuk. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k .a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . s o r s z á m n e v e k tanítása. színek. m e s é t befejeztetni. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez nehezebb. találós kérdésekkel felidéztetés. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k .i g is. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) .és időrendiségére való e m l é k e z é s . k ü l ö n b s é g . E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. Pl. Lehet elkezdett történetet. szülőkkel. s z á m o k m e g n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol.m a g a s . m o n d a t a l k o tásuk s z e g é n y e s lesz. Kialakítjuk az o s z l o p . El kell k ü l ö n í t e n ü n k . A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . k o r o n g . m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. szituációhoz kötötten. pl. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. i g e . h a n e m a k e s k e n y . az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. M i n d i g egy nyelvtani szabályt tanulunk egyszerre. m i k o r b á r m i csekély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l .

1 9 6 . L é t s z á m u k 10-15 fő. de m é g i s e g y térben. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . de e n n e k m á r m e g l e v ő kép e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . m a g á t a betű tanítását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. Irodalom. 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . 118. annak egy részét. felmenő r e n d s z e r b e n . mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). k i e m e l v e ő k e t az óráról. 2/3-ad rész az osztályé. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt.) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. heti ütemterv szerint az osztálytanítóval. a m a g a s fokú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n .analízis képességet. ó r á b a n az osztályban képességfejlesztő foglalkozások folynak.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o port. sajátosságaikat. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. A M e i x n e r . Ált. ( E g y m á s h o z o p t i k a i . 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . hangoztatva. óra frontális írás óra. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . de m é g i s külön tud dolgozni a délelőttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . . a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. aki ezt a fajta tanítást vállalja). (testnevelés. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . rajz. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis .1 9 8 .e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dolgoznunk. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő.igény szerint. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. h a n e m bet ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . és H a r m a t u. Ált.5. A fejlesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . Isk. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fejlesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k vannak. ezt a tanítónő tartja. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. kezelése. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küzdők. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a .m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). de a képességfejlesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben külön k é p z é s b e n részesül az. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . így egy egységen belül. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó .m o t o r o s . a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. két iskolában (Üllői u. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanítónőkkel. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . ének. d a d o g á s . diszfázia. de m á s k é p p tanítunk. A 4. stb. minál. de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egymást. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. A 3.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakítsuk. s ezek külön logopédiai kezelők lettek. tévesztéseik függvényében. a h a n g h i b á i k . h o g y a nyelvelsajátítás. a m i n e k a betűjét tanuljuk. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. 9 órától olvasás óra. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést végzünk a délelőtt folyamán. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt tanulókat. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. A logopédiai 1. Isk.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fejlesztési területekre lettek osztva. ezt a tanítónő vezeti. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . S o k e s e t b e n ugyanazt. m i n t e g y p á r o s t alkotva. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . stb/. Oka. s így év végére u g y a n a z t a köv e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . K ü l ö n . s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése.e l e m z ő . Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í tás. s az erre é p ü l ő olvasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. 174 175 .

A másik részében lehetőségünk nyílik a pszichés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . n y o m t a t ó v a l / p á lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkoztatás. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . 3. majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrendszert. és eszközigényes. ( M i n d e n logopédiai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. sokat szemléltető. vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . n a g y . a fejlesztő szoftverek által.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszichológussal. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . ahol a speciális. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a .) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi körülményeiről egyaránt. Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát.Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . olvasás. Ez a diszlexia. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. 4.írás. ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja.i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . m e l y e t a kerület. k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . szakismeret-. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . . Kell. ennyi logopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . . 2.ker. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . eltérő m e n e t ű . . korrekcióját. E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladatkör. .f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. s ha úgy ítéli m e g . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. X.) Az ó v o d a i és az iskolai fejlesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . S z a k m a i a n y a g o k . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . Szent J á n o s K ó r h á z . feladatlapok. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . . Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását.foniatria 5. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és önkormányzati szinten.és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való foglalkozáshoz. akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. Mind e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . S z ü k s é g s z e r ű e n . s l e h e t ő s é g ü n k van arra. szakemberek. m a n i p u l á l t a t ó .UJHIWMI. sérült. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvéleményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük.H o s s z a b b gyakorlási.) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . Kőbányai ó v o d a . diszgráfia. 1 .Á l l a n d ó . s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. . 4. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez. N a g y o n fontos az is. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. bevésési idő biztosítása. m i n d e n a p r ó haladási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . .m ó d s z e r e n alapul . (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. Útmutatást. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k .foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. h o g y teljes. B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . visszatérő g y a k o r o l t a t á s .A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. a folyamatos.UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. Főbb intézmények. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat.A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . i l y e n f o r m á n . 2. kiegészítő.p e d a g ó g i a i . f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. Szükségünk van a társszakmák segítségére is. 3. Az a n y a n y e l v i oktatás . (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s .m e l y a M e i x n e r . pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételével. illetve mi nyújtunk részükre. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . 176 177 . felépítése. a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z .

hogy nagy létszámú osztályban.g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s .n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. és a só tárgyesete n e m sovat.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . k ö z ö s s é g ü n k van. arról. . T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. ha é p p n e m vagyunk. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. h a n e m sót. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. de a hó tárgyesete n e m hovat. . „kis c s a l á d u n k " . . ker. így j o b ban t u d u n k hatni. a X. .l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. sokszor küzdjön. h i á n y z u n k nekik. e g y m á s t kiegészítve .n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert.. „ . technikai részéről. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . Az e m b e r n e m esz. . .olyan. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k .É R Z E L M I oldalról is.a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához..lehetőség nyílik. Tabi L á s z l ó Nehéz. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . Ali u. olvasni. a X.j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r .m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. 8 . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. . az ikes igéket például. . h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . n e m is savat. a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). h a n e m eszik. A tárgyas. . Végezetül i d é z n é k . G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . ker. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk.Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéréseket. és elveszetten. N e m k ö n n y ű ügy.n a g y a felelősségünk. napi fejlesztés). olvasni. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. Ha n e m kerülhettek v o l n a fel erre a hajóra. h a n e m havat. 7. h a n e m funkcióbeli zavarokat is.. . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. ker. Nehézségek: . hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l .j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. érz e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . . . de csak a k k o r eszik ikesen. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tudna m e g t a n u l n i a g y e r m e k . beszélni. M o s t szólnék az E M B E R I . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . .G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . . F o n t o s . . s z á m o l n i . speciális m o z g á s - 179 . E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z hatnak. m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. n e m szeret majd tanulni).el kell f o g a d n u n k . E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében.n a p i k a p c s o l a t . tárgyatlan igeragozást. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . hogy a tanító a d o m i n á n s .az 1995 januárjában kiadott. . hogy milyen g o n d o l a t o k a t . terápiában. egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). a gyerekért d o l g o z z o n . n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l .6. E g y e m e g a fene." . .a g y e r m e k n e k állandóságot. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. ha n e m e n g e m esz.. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . h o g y a ló tárgyesete lovat. II. akikről tudjuk. m e g n y í l n a k ezáltal. rem é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . de b o n y o l u l t .m i n d e n t m e g kell tenni. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést.

. Tankönyvki- adó. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom .g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. a s z á m j e g y . KOCSIS LÁSZI. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. Krónika Nova Kiadó. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. Budapest. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. Budapest.grafomotórium. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. Kalibra Kiadó. D R .2 0 3 .: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.. Budapest. 180 181 . E. WEVHRETER.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia.. KOVÁCS GYÖRCYNÉ. SELIKOVITZ. B. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . 1 2 7 . . SINDELAR. A h a l m a z b a s o r o l á s . KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t .saját testen. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. .. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. s z á m k é p felismerésének. Budapest.laterális d o m i n a n c i a . a n a l ó g i a .. törd a fejed. ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. . Mádi u.1 9 9 9 .7 5 .2 6 7 .b e s z é d . SKDLAK. F. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. PSM Kiadó. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre.és s z ö v e g e m l é k e z e t . l . . 1. l é n y e g k i e m e l é s . és számolj te is. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . Szöveggyűjtemény. T e h á t a m e n n y i ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . Calibra Kiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó. (fejlesztő lapok).. Budapest. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . kcr. e g y e z t e t é s é n e k . A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglalk o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. e g y s é g .e g é s z k é n t v a l ó felfogása . a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi.7 é v e s k o r b a n alakul ki. Logopédiai Kiadó.. Komplex Általá- nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. 2 4 6 . s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k .9 6 . írástanulás. grafikus á b r á z o l á s á n a k . R. 7 .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat.5 1 . az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. VALLETT. Budapest. Logopédiai Kiadó. Göncöl Kiadó.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. VÁNYI ÁGNES. Budapest. m a t e m a t i k a i kifejezések.. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. H. Nikol. Gondolat Kiadó. Fejlesztő Pedagógia. Országos Közoktatási Intézel.és n y e l v i fejlődés. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . v a g y i s az 5 . Eötvös Kiadó. 199-226. figyelem. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. 4 1 . " ( M e s t e r h á z i . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. . A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . Logopédiai Kiadó.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára.szám.ÓNÉ. -olvasás-. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . 1 6 0 . Alex Typo Kiadó. ISTVÁNFI KLÁRA. Medicina Kiadó. s z á m n e v e t szimbolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . Deák és Társa Kiadó. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. Budapest. t é r b e n . írd le.I I . Regiszter Kiadó.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . .) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. AJTONY PÉTER (szerk. VI. s í k b a n . Budapest. . A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar.relációs s z ó k i n c s . ROSTA KATALIN (szérk. X. Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. ker. 5 . 1 9 9 6 . HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . Óvodában. Sindelar. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. 7 . Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt.1 4 . és rajzolj le is. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. ( 1 9 9 3 ) : „De jó. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. Nemzeti Tankönyvkiadó. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . szabályok (pl. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. Logopédiai Kiadó. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . Színezd ki.

viszgálat célja. térbeli tájékozódás. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. célirányos terápiát. R é s z k é p e s s é g . m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . a n y a g c s e r e z a v a r ) . hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . számosság-. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . S z ü k s é g e s tehát.p s z i c h é s zavarok. a feladatok megoldásában. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. a sor. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. fejlődik. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n .l o g i k a i g o n d o l k o d á s . K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . l o g o p é d u s o k . verbális feldolgozás. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s .s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. R o s s z s z o c i á l i s . e) hiperaktivitás figyelemzavarral.).6 % . m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k .z a v a r . és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyénre szabott. 1. írott j e l e k e t tanulnak. 3. 4. fejlődési rendellenesség). 6. Ez a m ó d s z e r is lehet haték o n y és p o n t o s .és szabályalkotás. m a t e m a t i k a i alapelveket. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgáló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. 3. f) e m o c i o n á l i s . Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyamatának sérülése. 183 tüneteket.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. eltérő g a z d a s á g i . A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e .r a tehetők. t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . 5. ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. tartalmi azonosítása. a figyelem. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. m e mória. 2 0 0 0 ) : 1.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . h a n e m az egyéni fejlődés menetét vesszük figyelembe.m o t o r o s integráció. amelyekkel a (fejlődési) diszkalkuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. 2. az írás rendszereivel. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése.m ű v e l t s é g i . sérülés.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . 7. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. nevelési t a n á c s a d ó ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . lehetnek. d) figyelemzavar. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. 4. K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . elváltozás nélkül. v i z u o m o t o r o s . b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felismerése. Agyi k á r o s o d á s (pl.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. az emlékezet. a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n .s z i n d r ó m a . A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. a számjegyek felismerése és írása hibás. u g y a n a k k o r s z á m o s kapcsolata van a beszéd. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. m í g a köv e t k e z ő b e n m á r n e m . s z e n z o r o s . 7. a fogalmak kialakulása. Előfordulhat. G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a köv e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . pszic h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. becslés stb. c) m á s tanulási zavar. alkotása. 5. 2. de n e m tudja a szorzótáblát). mennyiségfelfogás. de relatív önállósággal is rendelkeznek. érti az osztási m ű v e l e t e k e t .s z o c i á l i s . kóros elváltozásokat. az olvasás. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . A terá- pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . figyelem. f o g a l m i . epilepszia). és esetleg a beszédértés és gondolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. 2000).g a z d a s á g i háttér. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . 6. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű.

a S O N szubtesztek szórt intelligenciastruktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő részképességek állapotát. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő ismereteit. az a l a k . szabadrajz készítése). de a terápia szempontjából rendkívül fontos. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . s z o r o n g á s a . Kipróbáljuk a taníthatóságot. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról.h á t t é r állandóság. a szókincs. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . a nyelvi szerkezet. A s z ö v e g m e g é r t é s .és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ció. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. . mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hián y o s s á g o k tárulnak fel. illetve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. osztályfokához. tüne- A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. van egyáltalán. -diszgráfiavizsgálal. Esetleg jó technikájú. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipikus hibákat. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kialakult hárítása.szűk keretek között . vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el.). Esetleg kialakult v a l a m i l y e n számolási technika. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopédiai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. E z t m e g előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. h o gyan g o n d o l k o d i k . a számolási problémák előzmékörülményekre. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osztályos) g y e r m e k e k részére.a szöveges feladat végzésekor. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben.valamelyest .) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. Tehát.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. lassú. sok tévesztési lehetőséggel. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsiak. család. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. az ö n b i z a l o m hiánya.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt).és nyelvfejlődési h á t r á n y o k hatását. E z e k célja. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. de arra is. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy lehetséges absztrahálási útvonalat. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. . hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. illetve a s z á m o lási zavarra. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. hogy milyen számolási technikával számol . s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. A vizsgálat felépítése olyan. A tárgyakkal. A speciális a n a m n é z i s legfontosabb nyeire. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. fa. légkör m e g t e remtése.ha ez.Sindelar vizsgálat.dichotikus hallásvizsgálat. f á r a d é k o n y s á g a . ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t jelent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak.rajzvizsgálat ( e m b e r . a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. . N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. -diszlexiavizsgálat. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. vagy pedig egy/több részképesség gyengeségével állunk s z e m b e n . .e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . irányadó vizsgálatok elvégzésére: . Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . s megfigyeljük. hogy a számolási zavar egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. s használja-e. modellekkel. illetve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. bizonytalan. de rossz m ó d s z e r ű . s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. Alapvető. de eszközigényes (pl. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. tudja-e a g y e r m e k utánozni.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. . k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain.a kifejezőkészség. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . h o g y a n s z á m o l . Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. az összefüggések feli s m e r é s é b e n . A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesítm é n y e k r e é r v é n y e s . m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehetnek. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad.D P T (diszlexia prognosztikai teszt). Ez információt adhat arra. a k o n c e n t r á c i ó szintje. 184 185 . a figyelem. a beszédhibák megfigyelésére is. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. e m l é k e z e t e é s feladattartása. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt tévesztette-e el inkább.

s z á m n é v egyeztetése hibás pl.e l m o n d j a . Dőlt betűvel utalunk . megszámlálás. . a u t ó b u s z száma).Tud-e színes pálcikákból két-.e s z á m o s s á g iránt. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . .n é z e g e t . és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. megszámlálás. beszédében használ-e nagyságviszon y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. vers e l m o n d á s a k o r .A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . . fel adattartása.m á s o l g a t . m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . a b e n n e lévő összefüggéseket.) Számsorozatok alkotása. 1.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t .a teljesség igénye nélkül . k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. r á k é r d e z . illetve l o g o p é d u s is elvégezheti.A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata.Felismeri-e. h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. k e v e s e b b változót ismer fel. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. puzzle összerakást. hibás a számlálás. . 2. j e l l e m z ő j e g y e i k e t ismeri-e? (Kialakulatlan.helytelen. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. E n n e k szempontjait összefoglaljuk.passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. széles. matematikai-logikaifeladatok. pótlást.) Szöveges feladatok megoldása. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . m o t i váltsága? .Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. . bizonytalan balj o b b differenciálás. 3. a viszonyszavak hibás használata. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . 4. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . térben. kicsi.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e .n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n .pl.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k .e a színeket? 186 187 . napok. sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. bontást cselekvés közben. . elvételt. h o g y a h a l m a z szám o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. . illetve bizonytalan tájékozódás. 5 alma -. . n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . mennyiségek összehasonlítása. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen.e számjegyeket. . zárój e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. m e g n e v e z i . hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel.M e g é r t i .) Számjegyek.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t .a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. a számlálás r i t m u s a egyenetlen.Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n .Szereti-e a Iegó építést. lejegyzett műveletek részekre bontása. . letapsolásakor? Ritmusos számlálás.pl. az egyes műveletek. s e m m i . a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e .Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é Globális mennyiségfelismerés. a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. n e m tudja tartani a szabályt. h á z s z á m . pl.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i s é g . tízes átlépés menete. kevés. L e h e t . nagy. t u d a t o s megfigyeléshez. k é z m o z g á s a ügyetlen. n e m szívesen mesél. . el tudja-e végezni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . matematikai jelek írása. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. egyensúly. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egészet.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . .e a s z á m o k r a (pl. évszakok nevét sorrendben. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel.e a sok. a g y e r m e k m é g s e m tudja.f i g y e l m é n e k terjedelme. ahol az adott k é p e s s é g megfelelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. .) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban.kiindulásul szolg á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. . nyelvtani és tartalmi h i b á k a térés időfogalmak kifejezésében. terítéskor .A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . elvont matematikai fogalmak használata. önállóan leírja-e a z o k a t ? . Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k . k e v e s e b b . irányok.É r d e k l ő d i k . . szókincsben. n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t .k o o r d i n á c i ó j a . a helytelen számlálás miatt. több. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. a g y e r m e k tudja. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyermek számára.) Konkrét számosság megállapítása. m u n k a t e m p ó j a .kéri-e h o g y meséljenek neki.

189 egyeztetése. a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . irányok. . napok.megfelelő-e a tájékozódása saját testén. .e a színárnyalatokat.halmazalkotás. rajzolása. . M e g kell j e g y e z n ü n k . A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . figyelem.felismeri-e. majd k é p e k segítségével oldjuk meg. OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. .számemlékezet. síkban. logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. síkbeli irányok tisztázása.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén).m e n n y i s é g i relációk alkotása. m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . . SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. térben.ritmusos számlálás. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. g y ó g y p e d a g ó g u s .időbeli tájékozódása megfelelő-e. Célszerűnek tartjuk. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . A tap a s z t a l a t o k azt mutatják. . illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. . kiegészítve azzal.mennyiségállandóság.m e n n y i s é g e k egyeztetése.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r .h a l m a z o k összehasonlítása. m e g n e v e z i . . külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokozhatunk. k o rongképpel. térben. ha ez az e l m a r a d á s egy általános.szövegértés.felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . hogy . ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. . észlelés. tanácsoljuk a szülőnek. a m e l y a számolási k é p e s s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. időben. .é r z é k e l é s . fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . . h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . fejlesztő p e d a g ó g u s .T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . számjeggyel.m a t e m a t i k a i relációs szókincs. s z á m láláskor. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . síkban. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága.szeret-e m e s é t hallgatni otthon. eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . fejlődés része. .h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a got. b e s z é d ( k o m p l e x készségfejlesztés).tájékozódás saját testen.mennyiség-számnév-számjegy . megszámlálás. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . h ó n a p o k .A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. egyensúly. . hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés.számfogalmak: . Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az ujjak m o z g é k o n y s á g a .m i n d e n gyermekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . t á r g y a k k a l (ujjakon) bemutatva. A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é se során . ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a dást. a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. . . iskolában. sorrend) megfelelő-e. és a k k o r is. e m l é k e z e t . s z á m j e g y e k kirakása. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . .g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. felépítése.t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . . . í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. v a l a m i n t az ujj képpel. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . . a b e l s ő v é válás folyamatát (interiorizáció). . a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. g o n d o l k o d á s .olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n .m e g e l ő z ő terápiára. írása). . hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. . oda-vissza. „ K a t o n á s a n " .tudja-e a n a p s z a k o k . A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s . . . s z á m n é v v e l . az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó k ö n y v e k é s -füzetek. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . az ujjak e g y m á s h o z érintése.m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben.

7 1 . .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). illetve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. légó építést.K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . .a figyelem tartóssága. . 191 . 7 2 .a motiváció. célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . . 209.szabálytévesztés (pl.a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . m e g tudja m o n d a n i . miért van a < jel két s z á m között).az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. feladatok s z ö v e g é n e k megértése.. esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . mozgásterápia. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást.a k a d o z ó r i t m u s ú .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g .az instrukciók.a v i s z o n y f o g a l m a k . 6 9 helyett: 72. 7 2 .a s z á m f o g a l m a k állapota. s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. korrepetálás)? Előfordul. a t ö b b . h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei- nek fejlettségi szintjével.szereti-e a társasjátékokat.M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . mint a 4. 70 helyett: 72.a passzív és aktív szókincs.a műveletvégzés biztonságát? . megnevezése.e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. 206. . A h h o z . . . 7 1 .A tanulásban mennyire önálló? . 7 1 . de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . 207.m a t e m a t i k a i .az a l a p m ű v e l e t e k végzése. h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá. . hogy a 7 több. hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban.tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . . 7 1 .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). n e m érti.megérti-e. . tízesével (ha szükséges tárgyakkal. . hibátlan. kártyajátékokat. 7 0 . irányított folyamatos otthoni g y a k o r l á s b a n . 2 0 8 . 6 9 . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . . főfogalmak m e g é r t é s e és használata. 7 0 . de hibátlan számlálás. főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o zólag. a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. modelleken.iránytévesztés (pl. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. vagy csak kialakulóban van (pl.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi. m o d e l l e k k e l is). pszichoterápia. de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . .a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. logopédiai terápia. .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) .M i l y e n . az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . 7 1 . memoryt. az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . logopédiai fejlesztés. ^•Mennyiségi relációk alkotása. a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) .a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl.a m o z g á s . 7 2 .az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. A számfogalmak állapota 1. .felismerte-e a számjegyeket.A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . 2. pszichológiai. annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . m u n k a t e m p ó .u g y a n a n n y i fogalmának helytelen használata.iskolába kerüléskor . Hibázási lehetőségek: . S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. ) . p e d a g ó g i a i ) vizsgálat.s z á m o k k i h a g y á s a (pl.pl. . Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gondolnia. Globális mennyiségfelismerés saját testen. Hibázási l e h e t ő s é g e k : . . h o g y a többi tantárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i .M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével.és nyelvi fejlettség.b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. 300.k ü l ö n biztonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t . ) .a feladattartás. de lassú számlálás.el tudja-e mondani a mese. . . . puzzle összerakást. .k e v e s e b b . 400) . .egyenletes ritmusú. . . . . k ü l ö n .a beszéd.

hogy 6 5 3 9 . a m i k o r hétből elvesz hetet. s z á m e g y e n e s ) . hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . ül. e g y . h o g y 7 0 . de h a t s z á z . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirakni az adott m e n n y i s é g e t ) . . Hibázási lehetőségek: . 1 -4=4. de n e m tudja. ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . m e n n y i 2 0 + 3 0 . 2 8 + 7 stb. 23 helyett 32. hogy tizenöt l e g y e n . . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n .a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl.a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . 6. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. 72-27 esetében 7 0 . A helyiérték-fogalom. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). hogy ha 3 + 4 = 7 . szorzás. de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő .ö t s z á z h a r m i n c k i l e n c n e k olvassa). lejegyzése. majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való elszakadás folyamatát (interiorizáció). 7 2 : 3 helyett 72-3). . összeadás. „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. az egyes. . elnevezést. de n e m tudja m e n n y i 18+7. .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl. .a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s . 4-4=16). egy h á r m a s t . bontás. .a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. N a g y o n fontos.akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . k o r o n g o k . e r e d m é n y = 5 5 ) . . Az alapműveletek és inverzeik (pótlás.2 0 = 5 0 .a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyakrabban). . Hibázási lehetőségek: . Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. Előfordul. e g y egyest m o n d ) .iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban.a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. lassú. ujjak.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. 72-27 feladatot ú g y végzi el. 3-7=21. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. . vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. . 5. Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . tudja.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. 7-4=3 helyett: 7-43). j ó l leírja. osztás) értelmezése.m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is alk a l m a z h a t ó . . 2-4=8.2 7 = 0 6 . Hibázási lehetőségek: .t e c h n i k a kialakításával.2 0 = 5 0 . hibás számjegyírás (pl.g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . kivonás. hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül.h é t .h é t ) .a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl.gyenge számemlékezet. . . h o g y m e n n y i 8 + 7 . hogy m e n n y i 2 + 3 . tízes stb.többnyire ujjszámolási . .a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. H i b á z á s i lehetőségek: . a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . . 2 + 7 = 9 . mert a n y o l c h o z .az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e szerint halad). . a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . 8.az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . az e r e d m é n y : 59). tudja. A számemlékezet.a szorzó. nyolcból kettőt). 3 helyett E ) .u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. h a t . 6 helyett 9. m i n d e g y i k e t az állához érintve.a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . 7-2=5.).a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. . e s z k ö z h a s z n á latát (pl. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját.a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl.n é g y . . . . 105 helyett 150). . .a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. tudja. hogy 3 x 6 = 1 8 . h á r o m tízes.a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n .m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. .a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyenként kinyit h á r o m ujjat. a 32 e s e t é b e n a hárm a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l .4. h o g y pl. 192 193 . A mennyiségállandóság. n e m értelmezi. Számjegyek írásának megfigyelése. de n e m tudja. és az milyen jellegű.tükörírás. hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. 315 -238 097. m a r a d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . Hibázási lehetőségek: . . ) 7.

Az. a 8+7-et. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlésével folytatja). a cselekvésben végrehajtott műveletek interiorizálása. ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a kiépítése. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a .a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei miatt n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. . globális' darabszám felismerése. . Általános. hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejlesztése ( k o m p l e x készségfejlesztés).S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia tervét. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. 5. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . a 10-es. A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. galom).a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . rakosgatjuk az elemeit. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet.tárgyakkal. . a s z á m m a l leírjuk. s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . . A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . készségekre. ö n f e g y e l e m r e . egészen apró lépésekre lebontva.N e v e l é s i feladatok. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifejezések é r t e l m e z é s e hibás).(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lén y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél határozza meg. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított ismeretek J á r t a s s á g o k . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. A vizsgálatok e r e d m é nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. a m o t i v á lás. 20-as és osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . h o g y 8 + 8 = 1 6 . 194 .a kérdést felidézni n e m tudja. síkban . vagy a valamivel növekszik. m e g s z á m l á l j u k . s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. 8. síkban. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. b e g y a k o r l á s a .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. a m e l y e k a m a tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . Ez a sajátos fejben számolási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folyaszámnév-számj e g y . a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. észlelés. h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt. m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . helyiérték-fo- H i b á z á s i lehetőségek: . s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidolgozása. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g .m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás.. i d ő b e n való tájékozódás segítése. ebből elvesz e g y e t = 15. ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). m ű v e l e t e k e t ) . U g y a n a k k o r . . számnevét k i m o n d j u k . . a m e l y e k tükrözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. a s z o r o n g á s oldása. végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogalm a k a t n e m értelmezi. .a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja..o t úgy adja ö s s z e .a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg.Saját testen. számjegyek írása. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. majd rajzban.Az é r z é k e l é s .Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása.h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. majd absztrahálása. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. a figyelem.d a r a b s z á m egyeztetése.a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. ha m e g k é r d e z z ü k . 195 . l^f. életkori sajátosságai. illetve az új i s m e r e t e k b e való beépítése. Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . térben. . T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folyamatosan gyakoroljuk. az e m l é k e z e t . U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . relációk alkotása. s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . . tapintjuk. s a m á r biztosan elsajátított tudásra. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a .) . m é g is azt tapasztaljuk. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g .S z á m m a l .a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. kitartásra nevelés. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. térben. k é s z s é g e k állandó gyakorlása. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfelelő s z á m k ö r b e n . . . kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . és alkalmazni is tudják. a 2. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. E l ő f o r d u l . .S z á m m a l .

b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í tése alól. Az LXII/96. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . F81. ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s n a k " tartott feladatokra. A beszédészlelés területein e l m a r a d á sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. azok aktív h a s z n á lata. 9. osztályfőnök. utasítás 9. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. hogy latens balkezesség is fennáll. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . O l v a s á s a jó t e m p ó jú. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . az olvasás-. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . m á s r é s z t ha a z o k a lehet ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . § . irányított gyakorlást.). a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek.További feladat a matematikai fogalmak.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó g u s foglalkozik vele. de m e g felelő. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyettesíti az otthoni folyamatos. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l .-'ő általános tanulási nehezítettség m e l lett. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a bevésésére. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i .Ktv. 10 éves. M . A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. a szeriális követéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet.3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. s e g y r e nag y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű velete k ö z b e n . az írásvizsgálat e r e d m é n y e i .(IX.g y e n g e s é gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n .: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t feladatok gyakorlása.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. H a s z n o s . hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényében s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. a számemlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés.30. F o n t o s . a pszichológiai. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. 196 197 . 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . Diagnózis: F80. F. F81. osztályos tanuló figyelmesen. F81. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igénylő f o r m a a n a l í z i s . 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . A p e d a g ó g u s n a k . B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3.§. A L X I I / 9 6 .2 D i s z k a l k u l i a . a m e d d i g s z ü k s é g van rá. T a n á c s o l j u k . sz. de szövegértési és helyesírási n e h é z s é gei is v a n n a k . fejlesztő p e d a g ó g u s sal. b e k e z d é s e .§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk.9. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfelelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fejlesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz felállítható. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. 3. Melléklet: a n a m n é z i s . M e g k é s e t t beszédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. Panasz. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ket. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1.k é z preferenciája keresztezett. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . Orientációs bizonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . szimbólum- és jelrendszer.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . F 8 0 . A vizsgálat célja: felmentés kérése. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. Az iskola igazgatója. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. S z e m . v a l a m i n t a 3/1998. a p e d a g ó g i a i . a beszéd-. Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . A r é s z k é p e s s é g .s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. osztályos t a n u l ó n á l . a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizsgálta. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . valamint a terápiát végző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. de feltételezhető. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y zat feladata. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. E g y i k fő feladatunk.) O .s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. s emellett szükség van az iskolai foglalk o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is.

és akkor érti. ö s s z e a d á s t . Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. m e r t a kettes szintet üti. és a n n y i r a felhúzta magát. és így. h o g y csak nek e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e n e " . a l k a l m a z z a . E l s ő hetekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a .és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. otthoni h a r m ó n i á j a . ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . hogy m e g b u k i k . Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . tanulási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. bár a szorzó.sokkal fontosabb. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . bevásárol. A kezén ad össze m é g 10 alatt is. K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . a z o n b a n a lassabb érés. ő m á r tudta. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. h o g y n e m érzékeli. Én is. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. és a tanár is látja.S z á m o k írása. M o s t l á t o m . és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. Úgy é r e z t e m .l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszlexia. m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfelelő. h o g y mit olvas. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . mint az. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . h o g y mit olvas. v e s z e k e d v e . mert úgy é r z e m . Karác s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. n e m s z é p dolog. Ezért úgy g o n d o l t a m . a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. a m i t u d o m . E l s ő osztály végén ott tart o t t u n k . így n e m tudnak továbbtanulni. N a gyon szeretett rajzolni. talán m e n n y i r e kár volt. hogy ő jó tanuló lesz. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. de végül is eljutott odáig. bontást. l á n y o m 5. E h h e z hozzátartozik. F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. aki ilyen energiával. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. akinek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. És n e k e m kettő is jutott. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egyfajta k ö z ö m b ö s s é g b e . Azt l á t o m rajta viszont. de április végén. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. Év v é g é n vele is ott tartottunk. A szorzó. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a tika. kivonást. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. Ez így m e n t e g é s z e n addig. hogy kettest kapott. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. de n e m tudja. „ É . hogy ha pl. R e n d s z e r e s . foglalkoztatta az írás-olvasás. E z e n a téren is intenzív. a k k o r elég 3 0 0 Ft. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kialakult súlyos fokú szorongása. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. Ott van a kérdés. Kérjük t o v á b b r a is a T. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. mint általában n a g y o n sokan. szépen olvasott. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. mi lesz v e l ü k ? " 199 . a m í g el n e m olvasta. B o l d o g volt a m . hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. M i v e l szept e m b e r i . M i n d e n év vége felé a n n y i r a felhúzza m a g á t . De tudtam és t u d o m . hogy m é g egy ilyen gyereke n e m volt. A boltba e l m e g y .és bennfoglaló-tábla kapcsolatát műveletvégzés k ö z b e n felismeri. M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. azt é r e z t e m . Teljesítményét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. én e l o l v a s o m az anyagot. A bennfoglalást n e m értelmezi. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. hogy megbuktatják. m i n t először. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. így n e m buktathatja m e g . V a l a m e n n y i r e javult. de azt n e m k a p t á k m e g . b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. amivel védekezett az agyam. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. E z e n t u d o k segíteni. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. És ez a m a i n a p i g így van. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . hiszen csak azt a d t a m m e g . 1000 között. a gyerek békéje. hogy ez n e m m e g o l d á s . s z o r z á s t é r t e l m e z i . h o g y a t a n á r azt mondja. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . bár n e m értette. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . hogy tudjanak is. lassú. hogy m e g k a p t a a kettest. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. Ő szóképesen tanult olvasni. h o g y haladj a n a k . amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . és aki e n n y i t szenvedjen. é n e k e t tudott. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. így m a j d n e m 7 éves volt. hogy ő m a g a oldja m e g . De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. K b . De látom.és szövegértés fejlesztésével együtt. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s .ami egy fél családban lehet . m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. bizonytalan. M a t e m a t i k a i . osztályos tanuló. hogy m e n n y i e n e r g i á t fektet bele a t a n u l á s b a . és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. 20 verset.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat segíthet. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. Aztán k i a b á l t a m velük. 2 5 6 Ft valamit. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . 100. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. de n e m teljesen érti. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . E g y é b k é n t é r t e l m e s gyerek.

Új Pedagógiai Szemle. DÉKÁNY JUDIT. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. Budapest. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. szívvel. Módszertani segédanyagok. 133. 14-25. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. 129-139. Ford. Tankönyvkiadó.): Logopédia a gyakorlatban. 12. Huba Judit. Akkord Kiadó. K. In: Ajtony Péter (szerk. E. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában.o. Budapest. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. In Juhász Ágnes (szerk.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. 279-308. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. III. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. Alex Typo Kiadó. Fejlesztő Pedagógia.vizsgálat és terápia. KRÜLL. 45-52. 135. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. . 94. 203-212.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. 207. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. Okker Kiadó. 117-138. Új M ú z s a K i a d ó . A terápia első szakasza. 319. 3. Budapest. 3. Debrecen. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata.o. Gyógypedagógiai Szemle. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. fejjel. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. 55.

iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglalkozó s z a k e m b e r e k figyelmét. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy előadáson. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi követ e l m é n y e k n e k való megfelelés. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hangsúlyt kellene. óvoda-.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. az óvoda. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsúlyozásával is. g y e r m e k v é d e l m i s . így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő speciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . a pszichiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. M. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált területe. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k fajtáitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbirkózni a felsőoktatás. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . és iskolapszichológus. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . 203 . p s z i c h o p e d a g ó g u s . s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. a pedagógusok készségeinek fejlesztése. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázadban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. ahol a g y e r m e k e k . A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közösségek. d r o g k o o r d i n á t o r stb. m e n t á l h i g i é n i k u s . A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása.

tanulásban. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a nevelő-személyiségfejlesztő. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ri feladatokkal is. egyéni szűrés. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. A társadalmi p r o b l é m á k . melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . (Nevelési T a n á c s a d ó . A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i áján. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . csoport (osztály )-szintcn. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit.és átk é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s .e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolára terhelődtek.ahogy m i n d i g . hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vidék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. terapeuta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. Közvetett pedig a p e d a g ó g u s kollégákkal. . ill. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . diszgráfia. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k között. Pl.ént. a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevékenység segítségével valósul meg. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a párhuzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. iskolában pedig a diszlexia-. a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett.rétegspecifikus. hogy a p e d a g ó g u s az. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a nevelés irányába. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. Intézményen belül megtalálható . Ez azt is sugallja. diagnoszta. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . Sok helyen tapasztaljuk. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozások tartása.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesztésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . töredék időben. s a család az. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . s többnyire elveszett az a segítség. ill. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások es t a n á c s a d á s e g y é n i .és a diszkalkulia-terápiák is. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . pl. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . de óvodai gyakorlatukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. ill. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. ill. Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . töredék időben. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása .a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai szerint . és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . de lényeges lenne. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . életvezetésben való tanácsadás. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. fejlesztő osztályban. ill. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátására teszi képessé a szakembert. igen sok helyen speciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. oktató-ismeretátadó. ill. . k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a ped a g ó g u s o k t ó l . Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . hogy egyrészt az iskola csak másodlagos szocializációs terep. p r o b l é m á i k feltárása. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. c s o p o r t o s formában egyéni. reedukatív-korrekciós. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s ismeretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat.) . AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. hogy az oktatási i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. diagnosztika. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. átstrukturálásában.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e rek között. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szükségessége felé m u t a t n a k .Óvoda-. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. A p r e v e n tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. óravezetés stb. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. félállásban.II. 204 205 . m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. hospitálás.

E l s ő osztályba kerülése után rövidesen kiderültek p r o b l é m á i . további szakellátásra irányítja őket. .Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . g y e r m e k v é d e h n i s e . aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával próbálja Balázst védeni a verésektől. t o v á b b k é p z é s e k tartása. jogász. Feladata egyéni. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolába. hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. M u n k a t á r s a i : logopédus. aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. Az édesanya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. iskolaérettség. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. . segítése. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . A napközis foglalkozásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. g y ó g y p e d a g ó g u s . fejlesztés. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g .Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . Első perctől igen élénk. iskolai osztályba helyezéshez. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának segítséget. Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. Tantárgyi k o r r e p e tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . r o b b a n é k o n y . . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. A család sokat nélkülözik. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . 206 207 . d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. M u n k a t á r s a : j o g á s z . Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. ill. f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. tanácsadás. mert Balázs e g y r e gyakrabban visszaél a v é d e l e m m e l .i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. fejlesztés végzése. fejlesztő p e d a g ó g u s .C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . pszichiáter. m u n k a n é l k ü l i . L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. láthatási. 2. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . ill. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba helyezése. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . pszichológus. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . f e l m e n t é s e k ) . Árpit édesanyja egyedül neveli. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ben. isko- . p e d a g ó g u s . nyelvi felmentéshez. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. p s z i c h o l ó g u s . de n a g y o n fél is tőle. . S z a n k c i o n á l ó funkcióval r e n d e l k e z i k . M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. óvodai-iskolai koordinátor. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. pszichiáter. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-.Gyámhatóság. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. p s z i c h o l ó g u s . Az. Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. Balázs imádattal tekint az édesapjára. szociális segélyezés. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. fókuszált foglalkozás. p e d a g ó g u s . M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . Félév táján 2. . L o g o p é d i a i ó v o d á b a . gondozási. aki úgy érezte. Férjétől ő is n a g y o n fél. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. ill. pl. verekedős kis- fiú volt. c s a l á d g o n d o z ó . Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyezte Árpit. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . g y ó g y p e d a g ó g u s . hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. Ez a z o n b a n visszájára fordul. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. c s a l á d g o n d o z ó . Az iskolapszichológus foglalkozott a családdal. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. Ezt b á r m e lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . pszichológus. korrepetálás stb. M u n katársaik: szociális m u n k á s . A g y e r m e k v é d e l m i felelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. a t a n a n y a g o t követni. v a g y o n k é p viseleti stb. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. funkciót lát el. c s a l á d g o n d o z ó . Elhelyezési. A kisfiú önállótlan. I n t é z m é n y i j e l z é s alapj á n g o n d o z á s b a vesz családokat.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. Feladata az egyéni diagnosztika. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. p e d a g ó g u s . Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetekkel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. őszi tanulási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszichológus. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. iskolapszichológus. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. képtelen leválni édesanyjáról. p s z i c h o l ó g u s . c s o p o r t o s formában.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fiának. .

c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . Alapok. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport.vagy az azt kiváltó. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvodapedagógus. HORÁNYI ANNABELLA. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. gyakorlat. Cz . cikkeiben . 5. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jellegzetes viselkedésmódjaira. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorával. az adott életkor sajátosságaitól eltérő viselkedésformát. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . BAGDY EMŐKE (szerk. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . s végül m e g e g y e z é s született. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. HUNYADY GYÖRGY. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képviseletében. Anymula. nyitottság. 8. A Nevelési Tanácsadók II. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány.) (2001): Együtt a gyerekekért. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. ill.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető. Pannónia Könyvek. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . játékeszközök. 208 209 . tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. MÉSZÁROS ARANKA (szerk.l a p s z i c h o l ó g u s a . következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fejlődési ütemét. szociokulturális hátterét. Animula. KF. képességét. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a közoktatás rendszerében. Új Pedagógiai Szemle. E L T E Eötvös Kiadó.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á val . Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. hogy az ó v o d a m i n d e n napi életében.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. Javasoljuk. ill. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbségeiről. ASZTMANN ANNA (szerk. És hiába sokféle a szakmai kínálat. Budapest.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. empátia. n a p i r e n d . elfogadó attitűd.ZDI BALÁZS (szerk.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . O M .) (1999): Mentálhigiéné elmélet. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . Anonymus Alapítvány. képzés. 240-278. célszerű azonnal bejelölnünk. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. A családgond o z ó segíti az édesanyát.rögzítse. szeretetteljesség. és k i e m e l t e n ezen fejezet. tolerancia. tehetségét. vezesse az ó v o d a p e d a g ó gus.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus.. kutatás. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az isk o l á b a j á r á s alól. és d á t u m mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . Tanulmányok. fejlődésének n y o m o n követése. Anonymus Kiadó. segítse tehetsége kibontakoztatásában. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . Kiadvány. hogy az hatásrendszerével elősegítse minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. K ö n y v ü n k .

labdaelkapást. hátad stb. szellemi. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t beépítse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. foglalkozásokat tervezzen. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgálatok ( l o g o p é d u s . természetes tevékenységéből kiemelve. támaszkodj a tenyereddel a padra. szökdelést. jó m e g o l d á s o k birtokában állapíth a t ó m e g . festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. h o g y a n ! ( 4 . egyéni foglakozással. bokafogás stb. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a testünk témakör. Fő területei: mozgásfejlettség. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l .7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv.e g y e n l e t e s ültetés (pl.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás.". ezért a fejlesztési feladatok m e g tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. a mindennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. e g y s z e r r e feküdtek le aludni. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . a további fejlesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó gusnak. folyamatosan célszerű végezni. A g y e r m e k testi. az értelmi fejlettség. de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . csakis j á t é k o s f o r m á b a n . V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . lábujjon járás. h o g y a n ! ( 4 . míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetekben (pl. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). nyelvi kif e j e z ő k é s z s é g .. az információk m e g s z e r z é séhez s z ü k s é g e s célozott. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi.g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. Az iskolaérettséghez. . lelki.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . Testsémafejlettség (Testkép. speciális szakértelmét. rövid ideig tegyük. a g y e r m e k szociális fejlettsége. M u t a s d m e g . Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét.z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . hogy „ M u t a s d m e g a vállad. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k életkorára. öltözésnél megfigyelhető a fűzés. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . a térbeli tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. az ó v o d a p e d a g ó gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . f i n o m m o t o r o s . A fejlődési ü t e m r e .5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 .a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres.). 210 . A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz.J á t é k i d ő b e n . hasad.6 . szociális é r e t t s é g e . illetőleg az iskolai érettség. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . h e i y z e t b e n . sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . é n e k . P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. a testséma. A . RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. . hol van a bokája. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g biztosítékai. csoportos megfigyelés). az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. ezért n e m baj. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " válaszok o p t i m á l i s a k legyenek. sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. amelyek idegélettani. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . a g y e r m e k e t a csoportból. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t .és ajakügyesítő gyakorlatok.6 . vagy a c s o p o r t n a g y o b b részénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő válaszok k e r ü l n e k be. M u t a s d meg.

Nyelvi (Szókincs. " ( 5 . ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. -játék. valamint a feladattudatról is. öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. . mit csinált. fonalgombolyag . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek.harapásnyomos alma . stb. viszonyok. mi az. . melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. (Pl.6 . térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok.6 .).! Ne m o n d d meg. emberábrázolási készségük. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k elmondja. jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. megjegyezzék. térirányokkal. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . egész alma . tedd az autót a vonat mellé. Az ismeretek egyéni ell e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat.Tükörkép. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. b á r m i lyen t e v é k e n y s é g b e n . karod stb. ami zöld. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. 212 213 .4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . megfigyelhetjük. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . képolvasás. m e r t csak így é r h e t ő el.). nagy méretű stb. terítésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. ne menjetek a hintán túl. C s u k d be a s z e m e d . e s z k ö z ö k k e l . esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . F o n t o s . Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e .Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével lehet felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben..A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról.kötőtűn a fonal . figyelem. m i t csinált X.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. tükör előtt. szerinted miért?) .) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. C e r u z a f o g á s u k r ó l . A h á r o m pillangó. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. Boldogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek.almacsutka. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfelelő kifejezést. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. mi történt. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül.Játékötletek: ( 3 . szögletes. és m o n d d el. m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.). mid érintettem m e g ? ( 5 .Y.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el.4 db) vagy eseménysorozat (pl.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. válogasd ki! ( 4 . Y.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. R é p a m e s e . ( 4 . időtartamnöveléssel). majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. és m o n d d m e g . állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. csak a kicsikel. . hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. időbeli relációk. térbeli tájékozódásukról. növények. g y e r t y a és gyufa . melyik testrészét érintette m e g X.é g ő gyertya . k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. Ennek a területnek a megfigyelésére.: M o n d d el. (pl.p u l ó v e r stb. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetéseket a felnőttel és a társakkal egyaránt. hasonlóság.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót.kisebb gyertya.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . A k ó r ó és a kismadár. u t á n o z d ! .

L e h e tőség nyílik arra. d i a k é p stb. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszichiátriai s z a k e m b e r h e z is.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyanolyan.7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r elh a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . A j á t é k lényege. lehetőség szerinti m e g s z ü n tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . egyszerű történést ábrázoló képek felhasználása (pl. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fejlettségének. zálogot is adhat.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . (Ezt eleinte csak 4 . az utcán. Szövegvisszaadás ( 3 . esetleg ok-okozati összefüggés felfedezését is k í v á n ó . hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítségére is. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. n e v e t ő . a rend helyreállítása. ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhíthetjük. j á t s z ó gyerm e k e k . kép. ok-okozati összefüggéseket.5 g y e r m e k k e l játsszuk. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k .). hogy a g y e r m e k e k közül kik azok.) és a fogl a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. m ó d s z e r e k k e l . t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz.7 évesen az ó v o d á b ó l . ( 5 . síró. magatartási p r o b l é m á k stb.). a piacon. festmény stb. K é p e t k a p arról is. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . de m á r b o n y o l u l t a b b . fénykép. . az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalmazását. az ó v o d á b a n . k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . ( 4 .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. mesejelenetek stb.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. . ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö kítő fényképek stb. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. folyóiratok. m e g b í z á s o k teljesítése stb. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesítm é n y . együtt a család. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. Aki téveszt.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. állatokról.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonosnak. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. s z o m o r ú g y e r m e k . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n felhasznált s z e m l é l t e t ő kép. e l v o n t a b b fog a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. e b b e n a részben a gyerm e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhangzottakat is. beilleszkedés. K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Tanácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti.A feladatmegértés.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t . a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázoló j e l e n e t . beilleszkedési. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k folyamatos megfigyelésével. 214 215 . M i n i E n c i k l o p é d i a .A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . fejlettség feladattartás.).6 . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-mes é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. ezeket egyre bővítve kell válaszolni. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. érzelmi élet) feladatmegértés.K é p o l v a s á s r a .). ( 4 . ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a problémák korai felismerését. a naposság. a m b u l á n s rendelésein lehet m e g k e r e s n i . hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . illetve n a g y c s o port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. . Szociális (kapcsolatteremtés.) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. sok hiányzás.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. fejlesztése). U s b o r n e Kisenciklopédia.6 . A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők.) ( 5 . Játékötletek: Képolvasás ( 3 . a megértés ellenőrzése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . a foglalkozások feladatai (pl. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . t e r e m r e n d e z é s .

h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . tétova m o z g á s ú . 4. m i n t h a ott sem lenne. Ú g y tűnik. N e m figyel. F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. 7. N a g y o n lassú. N e v e h a l l a t á n összerezzen. 6. 4. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . Ha e g y s z e r belelendült valamibe. összegyűri a rajzlapot. sírós. m i n t h a n e m hallaná. N e m hallja. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. m o c o r o g . N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. piszkál valamit. t a n á c s t a l a n . n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. N e m tud várni. 6. majd cipő. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. 5. 2. ha szólítják. 7.) Fűzé Páros lábon szökdelés (veréb). I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés (nagy lyukú gyöngy.I. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. úgy tesz. N a g y o n félénk. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. K é r d é s r e zavartan hallgat. tű stb. 5. M a s z a t o l ábrázolásnál. á l l a n d ó a n fészkelődik. 3. n e h e z e n szakítja félbe. 3. vagy legalábbis úgy tesz. 2. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . igényeit késleltetni. 8. nyugtalanság van körülötte. Á l l a n d ó a n babrál. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. Szeszélyes. II. Á l l a n d ó m o z g á s .

bal | Előre. térdhajlat Homlok. kézfej. ujjbegy. hát. csoportban [ csoportban i i Fej. has •-- •| --- " " - — - i _ . hátul ] : Mellett. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban ._ Szem. mellkas Arc Kar Comb Térd. törzs. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . talp 1 Lábujjak. ujjperc Láb Mell. elől Hátra. tenyér Ujjak.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. fül tő Kéz. nyelv | Fül. szemhéj Orr. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . mellé Közöli Le. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. nyak. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. orrcimpa Száj. fölé Jobb.

. száj összpontosításra képes ruha. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . fül ! az arc részletei: szem. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. prolii egyéb teljes. orr. csoportban r .különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. kar. láb törzs aránya helytelen fej. kar.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . . ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej.

azdag. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 .néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. feladattartása . érti. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagyi csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . de nem teljesít részben teljesíti irányítással. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. teljesíti • nem érti Feladatmegértése.

nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. lassú.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. toleráns Válasz feladja [ tevékenységek indulatkitöréssel válaszol akadályozására | személyek elleni agresszióval válaszol .A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. kitartó a tevékenységben kapkodó.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . auditív figyelem. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. emlékezet. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. 224 225 . Sajnos sok esetben e k k o r derült ki. időrendi fogalmakban való tájékozottság. térbeli és sorrendbeli orientáció. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. számolási és fogalmazási készség. logopédusi ellátás. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö dik. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvételével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. így e g y r e korábbra tolódott a szűrés időpontja. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . kétnapos j e l e n l é t b e n . nyelvi e m l é k e z e t . mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagycsoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. ül. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. b) V i z u o . M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k felmérésére. míg az 1999/2000. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. dinamikus átlagos ' Munkatempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. kitartásra nem képes gyors. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. erőtlen Feladatvégzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . g e o m e t r i kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége.

szakember-ellátottság. Itt n e m mutatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. másrészt mert . Szerettük volna. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldiagnosztikája n e m történt m e g .11 é v e s volt. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyerekek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. A s ú l y o s a n ( 0 . h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " nevelnek. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e tencia. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra.7 pont) veszélyeztetett. Ez m i n d e n képpen a teszt részletes. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. mint nevelési p r o g r a m . A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük először. végzettség. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k .A teszt 4. az óvoda. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. finanszírozását az. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k korrekciójával foglalkoztak. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelésével. 227 . Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . Oktatási Osztály vállalta. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. a legidősebb-' pedig 6. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. 2. így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünkben azóta m e g i n d u l t . M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . átlagéletkoruk 6 év.). ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon.a fiú. E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. . mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. E z e k a gyerekek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . 41 %-a lány. A ja- 3.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét.6 éves kortól 7. m e l y miatt a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi útmutatóját. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g .ó v ó n ő k is felvehetik.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. mellyel kiválthatnak régebbi eljárásokat. melynek o k a lehet: . Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kéthetenkénti kétórás szupervízión való részvétel. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . Kíváncsiak v o l t u n k arra is. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. mint a többiek. térbeli tájékozódás stb. j /.4 pont) í 11. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l rendelkezett. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket.az óvodai sajátosságok.1 1. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n tapasztaltuk.útmutatója szerint .e n y h é n ( 4 . . mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. ábra motoros víz-perc-mot. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . . T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. helyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. E n n e k k ö v e t k e z m é nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét.

5 4.7 8.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. . T ö b b az az ó v o d a . S. így az igen probl é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó . Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni. ill. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .K 6. . Általában nevelési értekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit. 3.5 7.3 9. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . átcsoportosítást tett sok helyen szükségessé. időbeli szervezése.1 9.4 10. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhetnek.S o k a n . s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i .) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák.1 9. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. .6 7. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z vétellel. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. Z s o l d o s M á r t á t .. .Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n . 4.3 7. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladatait.9 9. speciális szakképzettség megszerzésével. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k .3 A h á r o m ábra ( 3 . a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősödő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalatcserét szervezünk. Jól látható. magasabb p o n t s z á m o t adni.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l .9 6. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együttm ű k ö d é s kereteit.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt.3 8.9 6.5 7.8 6.6 9. 10 10. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. az elméleti alapokat. értelmezésével. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. hogy a 2.érdeklődéstől függően . C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni.5 II 8. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : .egy vagy t ö b b alkal o m m a l M S S S T . v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. 5. ill.

m e l y e n ismertettük a szűrést. a fejlesztő p e d a g ó g u s . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultációt az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta.a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i .3 7.e g y é n i . k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . ill.l e m a r a d á s rendezésére: . kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o lógiai csoportot. Ismertettük az ó v o d a i nagyc s o p o r t szerepét. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel eldöntésére. . hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai csoportjából a g y e r e k e t .t e a m c s o p o r t o s konzultációja. m e l y e k alterna- 9. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t .5 5. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. a l o g o p é d u s és az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s vett részt. k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kapcsolatos b á r m e l y iratba való betekintésre. 230 231 . ill. é r z e l m i állapotának. Nevelési T a n á c s a d ó stb. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. 9. n e m c s a k engedélyének. az iskolaérettségi vizsgálat menetét. E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e pillantásra. b) A szülők tájékoztatása. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához.9 7. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k .5 8.5 8. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése. . E z e k e t a következőkben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részképesség-szűrését. az iskola-. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. ha az indokolt. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által.k o r r e k c i ó r a .6 9.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . 7.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. az adott c s o p o r t két óvónője. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. ill.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . ill. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk.2 6. diszlexia-prevencióra irányult. ill. A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési eredményeit. .a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e .4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.5 8. . mely b e s z é d h i b a . é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. .a vezető.5 7.5 6. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t .10 9.az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . ill. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyermek problémájáról.eseti d ö n t é s szerint . m e l y e n . e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . . feladatait.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakértői B i z o t t s á g o k . k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g .4 7. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t .7 c) A s z a k e m b e r .9 8. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s álláspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. és elosztottuk a feladatokat. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n éltünk.e g y é n i . társas kapcsolatainak.

Volt. gyakoroltatásával.fejlesztést is kapott. . . Ó v o d á n k b a n . akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesztés h a t á s á n a k m é r é s é r e . In: Kósáné Ormai Vera. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép- Példák: 1. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. I.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. Igen fontosnak tartottuk a folyam a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. Horányi Annabella. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s .Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n foglalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. Vo- lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. A s z a k e m berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgálatát. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítható. így b í z u n k b e n n e . gátlásos.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit.Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. szakrendelésre irányítás. Ellátási m ó d o k : . Télen dönteni kellett beiskolázásával kapcsolatosan. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősítésünk az volt.): A Nevelési Tanácsadók II. 2. szókincse igen g y e n g e .a kiemelést n e m igénylő. majd n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . Budapest. . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). .S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. M e g á l l a p í t o t t á k .Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. 3 . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kiscsoportban. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. ill. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. m i n d pedig a g y e r m e kek és szüleik s z á m á r a .. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. ill. majd az ó v ó n ő . beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. 232 233 . hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elmaradás. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá- latára: MSSST. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . hogy ó v o d á n k n e m különleges. S z o m o r ú . F o n t o s a z o n b a n tudni.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. Budapest. Budapest. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájékoztatta a h a l a d á s r ó l . Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t .) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . így nagyszülei nevelték. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ta. hogy kis l é t s z á m ú vagy speciális iskolai osztályban van a helye. Rózsika igen k e v e s e t beszélő. Országos Szakmai Találkozójának előadásai. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . s a család elköltözött egy vidéki kertes házba. . érzelmi á l l a p o t á n a k vizsgálata erős szorongást jelzett. zése. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született.s z a k v é l e m é n y e z é s . k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e .ÁRA. Egy gyerek akár t ö b b szake m b e r h e z is j á r h a t o t t . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyerm e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . majd k é s ő b b .m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. szorongó kislány. akikről mi is azt g o n d o l t u k . A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . .szorongó c s o p o r t j á b a " került. ZSOLDOS MÁRTA. beszédészlelése. MARTONNF. m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . A p s z i c h o lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " .l o g o p é d u s . Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. Budapest. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. KOVÁCS EF. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen.. . g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. Együtt a gyerekekéit. Fejlesztő Pedagógia. Kötörő Emese (szerk. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. ISTVANFI Ki. Szülei elváltak.RRNC. Tapasztalataim az MSSST-vel. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszéltük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k .

vagy felmentett g y e r e k e k ) . sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. lehetőséget adva a gyereknek. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. E g y adottgyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. Vizuális differenciálás . és fokozatosan h a l a d u n k tovább. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. fejlődik személyisége. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot.a hallott hangot. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. hogy akit lehet. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m minél tovább nyújtani. m e t a k o m m u n i k a t í v .a tanár hangját hallani. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. h a n g o k r a b o n t a n i . illetve 3 éve. Auditív differenciálás . A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. illetve a sérült funkciók javítását. a reális é r t é k e lést.felidézni a hallott m o n d a t o t . A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. A g y e r m e k e k . azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. és a tünet súlyossága. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem .: színezés.k o o r d i n á c i ó . A h h o z . hogy az írás. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. n y o m d á z á s . pl. folyamatos konzultációt biztosítva. heti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . szavak sorrendjét tartani. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. kettesben v a n n a k velem. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. megváltoztatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . intermodális. T é r o r i e n t á c i ó .és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . átlendítve a n e h é z s é g e k e n . A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. k é p e s s é g e i h e z igazodik.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dolga. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. h o g y mi történik majd velük. amely a t a n u l á s h o z szükséges pszichikus funkciók fejlesztését. Auditív e m l é k e z e t . feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k .a szem.. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . képességei. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. A gyakorlatok nagy része általam irányított. a m e l y e k a lassúbb érés. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. ha szükséges. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban.betűk. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logopédus elvégzi szűréseit.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. társasjátékok. ha társuk hiányzik.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . hoz. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. V i z u o m o t o r o s . F o n t o s s z e m p o n t . lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is.a m o n d a t o t szavakra. g y u r m á z á s ) . a szem é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. torna. Amikor csak lehetséges. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről.a kívánt helyre írni. óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei során a n a g y c s o p o r t b a n . c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. látott betűt összekapcsolni. ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. raji zolás. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport.: festés. az esetlegesen hiá n y z ó funkciók pótlását szolgálja. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. illetve. Az. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. hogy ö n m a g á t megismerje. Auditív analízis . Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). Azoknál a g y e r m e k e k n é l . a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. ö n m a g á ban való hitet. Vizuális e m l é k e z e t . vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. t ö b b n y i r e didaktikus játék. a g y e r m e k e k egyéni fejlettségéhez. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. kontrollt. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ket. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . A dicséret inkább] verbális. Szerialitás . A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. segítse őt. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . mint tárgyi. beszélgetés. feladattartása. ezen keresztül ismeri m e g a világot.

f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . a nevelési tan á c s a d ó b a sem. h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. SZERDAHELYI MÁRTON. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. 236 237 . BAODY EMŐKR. Ez a szülő p r o b l é m a t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t esetében bábjáték. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesítm é n y r o m l á s n á l . Alapozó Terápia Alapítvány. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. A foglalk o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. Szolnok. m e g o l d á s o k a t találni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. szaglás észlelés). S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. a gyerek családjának. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalkoz á s o k o n v e g y e n részt. a g y e r e k e k rajzainak e l e m z é s e .t r a i n i n g módszere. lateralitás fejlesztése. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alapj á n .) így k i m a r a d pl. A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: .N a g y . saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerekkel. a szülő m e g i s m e r é s e .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly.szehangolási n e h é z s é g e miatt. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . hallás. Budapest. az esetleges h o m e . A m á s i k p r o b l é m á m . a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segítségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. Budapest. T e r v e m az. . Zöld Iskola. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e .és f i n o m m o z g á s . . esetleges jelenléte a foglalkozásokon.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . kötet. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . hallom. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. követtük a haladást. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopédiai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. heti egy a l k a l o m m a l . d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. SZEMÉLYISÉG. TÓTH GÁBOR. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . mely felhasználja az ó v o d á s o k fejlesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. hogy melyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. az ó v o d á b a n . h o g y miért került külön kis csoportba.4 é v e s g y e r m e k e k ) . a t a n á c s a d á s . m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . a p s z i c h o l ó g u s . az a n a m n é z i s felvétele. Nemzeti Tankönyvkiadó. hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. illetve a teljesítménybeli változásaikról. Azt. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. konfliktusokat fejezhetnek ki. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. ízlelés. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terápia és a S i n d e l a r . csoportba való beilleszkedésükről. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . e s e t e n k é n t m ó d o sítva a z eredeti tervet. Szolnok. tér-. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. tapintás. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . II. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsolatos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . időészlelés). SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. Psycho-Art Kft. A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lépésre felépítettük a fejlesztési tervet. Városi Nevelési Tanácsadó. A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. 2 0 . az óvónő indirekt irányításával. A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeretanyagát. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthatnánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a .3 0 p e r c i g tartottak. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elmaradásának okait. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a .p r o g r a m képzésén tanultakkal. A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i .1 . és a fejlesztő p e d a g ó g u s a köv e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata.

M á s részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan átmeneti képzési forma kialakítása. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. 1981.4 . Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. 1988). P. K é r d é s . Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. m a t e m a tikai nevelés. ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. t o v á b b á e m l é k e z e ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett.i kéval. zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. Balogh. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . 1995). a másik pedig.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik való megfelelés jelenti.ö. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. 1 238 239 . ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. L a m b . háztartástan. és mtsai 1998). A N A T által megjelölt . \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. osztályos korosztályára is vonatkoztatható . 1988). Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. m a t e m a t i k a . a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. ha a g y e r e k e k a kognitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. taktilis. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakításéit tűztük ki célul az.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. Aktuális kérdésként vetődik fel. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. 1996). valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskolaérettség) a l a p v e t ő feltétele. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok száA képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. és át tudják kapcsolni egymásba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. m ű v é s z e t e k : ének-zene. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. iskolai szocializációhoz igazodik. Jelen mára. téri) rendelkeznek.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. e m b e r és természet. 1990). A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. irodalmi nevelés.az általános iskola 1 . feladattudatfeladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. Balogh. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. vizuális nevelés. e m b e r és társadalom. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti.. elkötelezettsége a m é r v a d ó . A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. J . a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. mely szerint a 7. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. auditív. Az egyes kognitív részfunkciók. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend- H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. kutatásunk keretében az. zenei nevelés. tánc és dráma. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . Panckhurst. évben jelölte m e g . az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. vizuális kultúra. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é sének a l a p d o k u m e n t u m á t . h o g y a 7 . én-fejlettség. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptantervet. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelezhetők (P. s a továbbiakban egyben J. és egyben az. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok m e l l e t t . testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. S . majd újabban a fejlesz. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. B a l o g h .

a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt.a város e g y é b területeihez képest . h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). m a t e m a t i k a . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testnevelésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . A tanulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság terén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani.városi. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e .bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d h a t ó .m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. ahol a g y e r e k e k az otthonról hozottjátékaikat tárolták. saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. valamint az oktatási tartalom szempontjából: .e l e m z ő . A j o b b osz-. Altalános Iskola A 6 . Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. rajz. t e c h n i k a . hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . A 8 . M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni tanulni. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. mely körülmény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin- AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. melyre vonatkozóan k o m p l e x pedagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). sz. a tárgyi feltételek.h o z k a p c s o l ó d ó integrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. ebből egy az ú n .mag a s a b b a n reprezentáltak. h o g y ez egyben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. fejlesztő osztály (15 fővel). 1980). a N A T . Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . a n n a k ellenére. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s .a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. mint a gyengébb (az E-s.bár készült új helyi tanterv . t á l y o k b a n . A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). A h a n g o z t a t ó . s végzi ezt a feladatot azóta is. k ö r n y e z e t i s m e r e t . t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástanítás céljára. ül. m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. oktatási tartalom és m e t o d i ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalkozásokra. tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. és olyan gon- 240 241 . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . A tanterv. ahol rok o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. szervezeti formák. A m ó d s z e r az analitikusszintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . é n e k . a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezetését ö n k é n t vállalta. a k k o r fennáll a veszélye annak. A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen íratj á k ide g y e r m e k e i k e t . s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira.sz. M e g j e g y z e n d ő . hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta.m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakirodal o m b ó l jól ismert. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . k é p e s s é g e m e n t é n történik. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a oktatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. X.7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rejtett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . F-es) o s z t á l y o k b a n . v a l a m i n t a fejlesztési lehetőségeket.ö s s z e t e v ő módszerű. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanulm á n y i v e r s e n y e k e n . A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizárólagos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t számára is lehetett játszó-. Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a .

A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o dást." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . gyurmából. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. forma. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . pálcikák. fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Rudi t y ú k o k r a vadászott. p a p í r b ó l ) . hogy a j e l e n l e g i első osztályos olvasás-írás t a n m e n e t e k . méret. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. a több-kevesebb-ugyanannyi. A számfogalmat ( l . F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a korongok.. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . de n e m t ö b b 13-nál. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. Az új b e tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. Bodri h á z s z á m a a legkisebb. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. /.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával történt. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit).és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal.l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok tanítói k ö r é b e n . 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyerekek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. mint a m e n n y i t fogott. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . tek be. így eseteleg az is előfordulhat. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . M o r z s i F i c k ó mellett lakik. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. a m e lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . e r ő s í t i " seben. Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint elérését jelöli m e g . h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . e g y m á s mellett. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. m e l y e k a 6 . ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. M e g j e g y z e n d ő . E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre- Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a .

T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése.) h a n g o t hallasz: kövér. m i n t a bal o l d a l r a ! . a m e n n y i t k o p o g o k ! . funkciók (gondolkodás.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó.H o l hallod az „ e " (stb. öltözködik stb. 4 kék stb. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 .). kinesztétikus. vörös. verbáTESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: .Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . a „ C s i p p .) h a n g o t ? A szó elején..Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. á. végén. m ö g é . k u . készségek) Példák: . pöfög. .A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . kutya. j o b b r a .fi- betűket r a k n a k ki belőlük.! . ..F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. .Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat.K ü l ö n b ö z ő színű (piros. Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . .S z e m k ö r z é s le-föl..Rakj ki annyi k o r o n g o t .A g y e r m e k e k párban állnak.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. Lépj a p á r o d elé. ami úgy kezdődik.K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . téri) Finommozgás .Tapsolj annyit. . ettem. a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . Példák: . a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. .! . ital.Tapsolj annyit. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. h o g y „ m a . c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal.H á n y szót t u d s z felsorolni. vonal. . alma. l á m p a stb. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . . fonal. . keresztcsatorna) figyelem. . olvasó. . . me. téri. Példák: .A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. m e l l é j o b b . k o v á c s . téri) (beszédkészség) .! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. elkezdett rajzokat be kell fejezni.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e .Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. s végül a test középvonalát keresztezve. majd u g y a n e z bal kézzel. utolsó. . . . m e s é s k ö n y v . béka. Kognitív funkciók (emlékezet.Rajzos feladatlap készítése: az.E m e l d fel a kezed.) h a n g o t : angol. bejelölése. . emlékezet. " c. étel. ú stb.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. RAJZ P e r c e p c i ó ( vizuális. Percepció (kinesztétikus. l a .K o p p a n t s egyet. o k o s stb. .. . .J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel.V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből. tej. .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . elefánt. ha hallasz a szóban „ o " (stb. . .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. egy c s e p p . fenyőfa stb. Példák: TECHNIKA téri) ( vizuális.). elérik."(stb. . keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális. vizuális. k e .. . kapu. belsejében: egér. kék. . sovány. színezése és kivágása.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. röfög. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. e m b e r .Őszi levél rajzolása. 3 piros. vers m o n dásával. . kofa. ecet.c s e p p . . . e b é d stb. . majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális. pofon stb. to. keresztcsaPéldák: P e r c e p c i ó (vizuális. . beszéd készség) taktilis.)? . majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyerekek. Percepció lis (auditív. .b a l r a .

félévkor.D P T Betűk. 14 fiú. A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . k o o r d i n á c i ó s zavar. Gyenei. N=l T=25. m e l y eredmény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. c s o m a g o l ó p a p í r r a . .a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is.). S2=20.M a r o k k ó játék. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . irányíthatóság) Játékok Példák: . A t é m á t a c s o p o r t találja ki. .5 fős kiscsoportban. A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó eredménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból).T a p s s a l . " c. 2 0 0 1 ) .Edtfeld-teszt. S2=16.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. szótagolva m o n d j á k a gyerekek. . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. írásból. A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. dal eljátszása c s o p o r t b a n . h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. 246 247 . m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : .Verbalitást fejlesztő társasjáték.87 S l = 6 .M i n t a . ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . szorongás. k ö z é p r e egy házat. . képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció.h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . b e s z é d h i b á k . allergia. négyzet. N=nevelőszülővel él. . G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). családi helyzet. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív.Videofelvételek tanítási ó r á k o n . 19 lány S3=4 (n=30) 83. Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. . I I — ) .D P T Mértani Formák. T y m m s . s utána színezd ki! . .P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). M i n t á n k ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. önállóság.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l .83' 12. " c. A S E S szempontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. bújj z ö l d á g . X . 1990. és tardominál.„Bújj. m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. S3= magas SES. . 7= teljes családban él. agresszivitás stb. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején.k i r a k ó s játék. gyermekdalt. téglalap. . Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osztálya vett részt összesen 33 tanulóval. d o b b a n t v a . . asztma. — I I I I . A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. 1992. gátoltság. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. . bal oldalra egy kutyaólat). Cs=13.K ö z ö s rajz 4 .„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . S2=átlagos SES. n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. I I — . .S E S j e l l e m z ő k . . . előfordultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . . B a l o g h . A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) . fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést.Példák: . h á r o m s z ö g . Cs=5 19 fiú. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján.

0 3 ) . betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. M a t e m a t i k á b ó l a kontr o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0.9 15. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n .01) és a rajzzal (p<0. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .01). valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i .a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . 1993). h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . látottakat (Szitó.J m é n y t . míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. (n=30) sd Szig. 0 4 ) .9 18.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi- T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb 'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek. rendellenesség.megfordult. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek.0 55.2 88. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 .3 66.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett .A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor. rajz .6 28. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k . Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. akik az ennek megfelelő tanulási stílust preferálják. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . Ú g y tűnik. mint a kontroliosztályok tanulói.03 84.8 86. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. hasznosítják a hallottakat. D P T B e t ű k p < 0 . Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k viselkedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) .2 91. a k e t t ő összhangja.01) .2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is.2 2.3 1. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal .0 p=0.0 16.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n .az Edtfeld-teszt kivételével . azaz figyelmesen hallgatnak.n é m e l y e s e t b e n . ill. . e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . s ez a k ü l ö n b s é g a finom -J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 . E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyökereire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását.01) és a többinél romlott a teljesítménye. a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l . É r t h e t ő .4 75. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd .01).01). 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0.1 16. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig.Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o lata.j o b b e r e d .4 96. 0 5 M D P T MF p<0.szám u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: .7 20. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség. technika. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez. T a n é v végére e z a z arán]fl| . másrészt t ö b b szerző is utal arra. s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 . írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.4 47. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás.ele n g e d h e t e t l e n .7 69.2 21. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát. a fejlesztett gyerekek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek.7 90.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük.5 64.01) mutatta.6 96.01).7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor- relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0. I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 .2 21. A D P T M F .0 28. A kísérletben szereplő iskolákban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált.5 14. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . attól el n e m választható (Piaget. csak m á s m o dalitásban. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. a környezetismerettel ( p = 0 .3 1.mint a m a t e m a t i k a .t e s z t jó színp<0.1 1. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja.) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon- Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés. rendellenesség. és megjegyzik.a t é . (A D P T . 1987). a technikával (p<0. 0 1 . .3 19. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak.5 98.8 95.n é l a jó m e g o l d á s h o z .01) j o b b a k n a k bizonyultak. mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .

0l p<0. önértékelését is alakítja. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. han e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. p<0. a tényleges teljesítményt tükrözi-e.2 Szig.Ü3 _ 13. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a tanulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r .01 p<0. Olv. p<0. Olvasás 2.5 11.4. Mat.7 8.8 88.9 12. Olv.0l p<0. (T%) (T%) (T%) 88. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is .2.9 89. P.l.Mat. (T%) írás 1. írási. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból.3 83. = tendencia (0. p=0.a legszorosabb együttjárást m u t a t ó . A p e d a g ó g i a i értékelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről. ellenőrzéséről van szó. p<0. Olv. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1.autnerné-jéle feladatlap olvasásból. írás 4. Olvasás 2.01 Olv. Olv. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e . t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásolja.4. P.01 p=0.0l írás 3. Az iskolai értékelés az első időszaktól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból.5 78. Ezért igen lényeges.01 Tend.01 p=0.Mat.S z a u t n e r n é . t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biztosítja.0l p<0.01 p=0. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e .2. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból.3. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő lap o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével.01 p<0. írás 4. írás I. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ságáról is képet k a p h a t u n k .teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. írás 3. p<0.0l p<0.01 p<0.05 Tend. Jelölések: P.01 p=0.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivételével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i értékelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .7 _ 87.01 p=0.l.01 p<0. A táblázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat.01 Olv. I. h a n e m a g y e r m e k énképét.02 p<0. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .02 p=0. = Gyenei-Sz.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1.9 13. Az osztálytanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . a G y e n e i .0l p<0.0l p<0.Mat.0l p<0. = a pedagógus értékelése matematikából. Olv. Olv. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . P. Olv. A táblázatban kiemelt .01 p=0.3 9. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szolgait. írási.8 21. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írásból.7 92. = felmérőlap matematikából. írás 3. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írásTend.0l p=0. írás 2. ból.4.Magy. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adataival is szoros együttjárást mutattak. = = a pedagógus értékelése magyarból. írás 2. a R o m a n k o v i c s . = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet. írás 1.6 92. p<0.3. írás 4. írás 2.7 21.04 p<0. Tend.01 Olv.01 p<0. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. Olv.4 P<0. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lén y e g e s eltérést. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellemzőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á gát.3. írás 2.05< p < 0. Olv.03 p=0. p=O. Tend. P. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. (Következőoldalon.f é l e . Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. Mat.Magy.0l írás 2.2. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is szerepet j á t s z a n a k . p<0.Magy.

ELTE kiadvány. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatásban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. A. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. és m i l y e n oktatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . Nemzeti Tankönyvkiadó. (szerk. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. rendelete. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. G. W O O D . IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. Budapest. ) Korm. S. Iskolapszichológia. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. 252 253 . A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. 4 9 3 . GYENEI MELINDA. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. P. TYMMS. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. Budapest. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényegesen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. ELTE kiadvány. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. Szolnok. Budapest. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesítm é n y s z i n t j é t . 6 8 . Iskolapszichológia.5 6 . SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. In: Társadalompolitikai tanulmányok. Városi Nevelési Tanácsadó.. British Journal of Educational Psychology. E területeken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. N e h é z s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . J . . hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. é r d e k e s e b b é tették. Egyetemi tankönyv. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k .5 0 4 . é r d e k t e l e n s é g e . Gondolat Kiadó. D . B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vitathatatlan. PIAGET. BIBBY. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. 2. s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. MERRELL. E L T E kiadvány. a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i .tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. J . Tankönyvkiadó.. Gondolat. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. A Critical Review of Research. 4 3 .1 3 5 . Budapest. 7 1 .YDEN.. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. C. J. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . P. L A M B . A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dönteni a b b a n . Balogh K. (VIII. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . J. Iskolapszichológia. (Fejlesztő prog- ram). .): Iskolapszichológia. P . 9 7 . In: P. B. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. TANSLEY. a fejlesztés perspektívái. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. 2 1 . 1 5 9 . PANCKHURST. LF. 17. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . Óvodai nevelés országos alapprogramja. British Journal of Educational Psychology. / P. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettségéhez. M i n t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ható.1 8 6 . a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . 2 8 . hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendszere n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése.

személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y .a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. ügyetlen m o z g á s . m e l y e k birtokában . osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s . A g y e r e k annyira szorong. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . ha az óvodáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. aki a teljesítésben n e m sikeres. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek.isi g o n d o k is megjelennek. N a g y hánya. és próbáljunk ^ tenni ellene.k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . pl. alacsony önértékelésűvé válik.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak.Szó. aki átlépi az első osztály küszöbét. h o g y célzott fejlesztésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól.| re. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. Nem is tud. állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte.. kusza írás. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. szóköz.1 gekkel. ha. mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. totális érzékelő apparátus.I san is jó pozíciójúvá. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat.de sikeresek az iskolában. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o - MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése.« tös írás. d-b felcserélése. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . hogy „akármit csinálok.és formaállandóság zavarát jelzi. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . . de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . h o g y m e n n y i r e fon. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . h o g y v a n n a k a fejlődésnek olyan súlypontjai. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .A betűk. fegyelmezési m ó d szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. így a z a j gyerek. dás fejlődésében. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k .célkitűzéseikből a d ó d ó a n . De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. .vagy betűfelismerési nehézség.j g y o b b . így pl. a m o t o r i k u m és a testséma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó nak. kevés pozitív megerősítést k a p . b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. pl. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . n e m reagál r á " . { 254 255 .kisebb zökkenőkkel . formák felismerési n e h é z s é g e . 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. differenciált foglalkozást.az ördögi kör -. melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. Célja. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. . az órán passzív. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. akik az is.': ció h a t á r o z z a m e g . a beszédészlelést szűrte. . K ö n n y ű tehát belátnunk. mely az ún. n e m j e l e n t k e z i k . N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra.jj tos az. . A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. . hiszen a tőle kapott első | minősítések. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. s ráadásul szociális pozíciója is romlik. n e h é z k e s . m a s z a t o s füzet. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. a megerősítés. 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: .P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . m e l y e k e t az iskola képvisel. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. szótagok felcserélése.^ n e m .A m á r tanult betűk.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. hipermotil.sokkal na. göcsör. de igényeit n e m a teljesítés. tanító nénije feltételezi.A betűk. diszgráfia tüneteit. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. ill. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített.

25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99.5-7.5% 35. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist.1 0 óra kö -1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. k e d d és szerda n a p o k o n . mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget.5 éves 6. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat.5-9.5 éves 7. ül.3% 61. aki egyrészt segítette a felvételt. (betűk) DPT 3. más. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. átfogó felmé. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is.5 éves FT 8. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . majd a 2 0 0 0 / 0 1 . nevezetesen. • ül.és isk o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . ill.5-8 éves 8-8. h o g y a tesztekben a 6. ill. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak. 9 .. II. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. ill. hogy a túl korai. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. h o g y a m é r é s b ő l a d ó .4% 256 257 . hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. a logopédiai. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellátási formáról. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . Itt k i e m e l t e n kezeltük . projektív vizsgálatokkal.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. osztályos gyerekek. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és esetlegesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . táblázat saját minta P. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. M i n d ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. Balogh minta Edíeldt DPT 2.8 pont 98. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek .az előkészítőssé minősítés szempontjait. kislétszámú osztályba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . és B e n d e r B-tesztekkel. ül. h o g y azt a gyereket. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet.6 pont 4.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. Raven-.\ tuk e l e m e z n i . a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g .és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. a hét végén tapasztalható erős fáradás. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . ül.2 pont 5 pont 97. ill. /.4% 32. m e l y m e g m u t a t j a . m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. Kíváncsiak voltunk arra. A VIZSGÁLAT 6-6.és farajz. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a különböző tesztekben. szükség szerinti képesség-. A hétben. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. túl h o s s z ú r a nyúlt óvodás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . addig az ellátás nélküli. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i .5-7 éves 7-7. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele.\ rést készítettünk.

ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6.5 éves 8.5-7 éves 7-7.5-7 éves 7-7.5 éves 8.5-9.5 éves 6. ábra 7.5 éves 7.5 éves 7.5 éves 8.5 éves 8.5-8 éves 8-8.25 éves 5.5-8 éves 8-8.2% DPT teszt: 98.5-9.5-9.5 éves 6.5-8 éves 8-8.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5-8 éves 8-8.5-9. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5 éves 7. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5-8 éves 8.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.25 6-6.5 éves 7.25 éves DPT mértani formák 258 259 .25 éves 30 2.5-9. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5-7 éves 7-7. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n . p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k . ábra Edtfeldt-tesz. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5-7 éves 7-7.5 éves 8.5 éves 6.8% 6-6.5 éves 6.5 éves 6.5 éves 6.4% 98.6% 10 98.0% 97.A táblázatból látható. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.5-7 éves 7-7.

táblázat és a 7 ..1 0 . ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. teljesítménye értékelnormál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szakv é l e m é n y é t . A tanító néni m á r ősztől figyelmi és viselkedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . DPT teszt: . Az. o l v a s á s . akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kiderül. t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . hogy speciális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani.§.III. sem egyéni helyzetben n e m képes a feladatokra koncentrálni. 7 .27% 98. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k összeh a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. így a Nevelési T a n á c s a d ó .75 pont 4. S e m csoportos. 15. valamint a terápia iskolát érintő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt.8 pont FIGY.7% 58.b e javasolt. ezért kértük klinikai vizsgálatát. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s .1 0 .4 pont 32. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. Tanítóik konzultációk keretében kaptak segítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . Az. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. a feladatértés gyengesége. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen hamar látható volt tanulási n e h é z s é g e . h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. e l m o n d v a . A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze.4% PDT2. Célja. osztályba. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. A tanév végén végzett kontrollszűrés eredm é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra von a t k o z ó a n . • csoportos (N=761) 1. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n .m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is.% 96. 2. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fejlesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. 120 100 átlag 2. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előzményekről. Z s o l n a y . A 2. Fa. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk arra. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". h o g y igen n a g y a teljesítm é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. évi LXVIII. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. hogy a n n a k a kisgyereknek. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999.trv. Látható. Az instrukciókat nem érti. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18.23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. 34. Az 2.a szülővel egyetértésben . Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános iskolai 1. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy csoportos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . Dóri z e n e t a g o z a t o s . fejlesztő terápiában való részvétel mellett.í r á s tanítási m ó d szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. ill. M i n d az év eleji szűrés. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. P r o b l é m á i az iskola kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . 2. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a tan í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít.6 pont DPT 3. osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. ¡11.

A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. végrehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott.í r á s . hogy egy-két h ó n a p elteltével felismerjék a várható tanulási problémákat. ORMAI VERA.oktatási és fejlesztési . v a l a m i n t a különböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. Budapest. Szinte v a l a m e n n y i iskola nevelési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. a m e n n y i b e n az a 2. 2. i 4. IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. Ezután az egyéni vizsg á l a t o k . A Nevelési Tanácsadók I I . iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyermekek fejlettségi szintjéről. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. 17. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését.• s é g . további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . ^ . A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . Iskolapszichológia. a h o s p i t á l á s . Kőbányai Nevelési Tanácsadó. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r abban az esetben. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé- se. KÓSÁNF. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. Anonymus Alapítvány. 3. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. Az „üresjárat" pedig csökkenti a tanulás iránti motivációt is. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k .v é l e m é n y e m szerint . Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. 262 263 . ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . Budapest. differenciált fejlesztése. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . E m e l l e t t l e v o n h a t ó fontos tanulság volt s z á m u n k r a . Az intézm é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . ELTE. A kislány p s z i c h é s státusza 2.. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . HORÁNYI ANNABELLA. Budapest. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. KOTORÓ EMESE (szerk. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . 5.n e m is elsősorban tanítói. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. nánk el. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FOl y a m a t o k j á t s z ó d n a k le.. 6. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . Budapest. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok.) (2000): Alapok. ill. Javaslatok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. Ez számukra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének.)(2()01): Együtt a gyerekekért. Iskolapszichológia. KOVÁCS FERENC. Országos szakmai Találkozójának előadásai. de valamely okból n e m került speciális g o n d o z á s b a . r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . 4. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. ELTE. magatartási p r o b l é m á k a t . osztály végére helyezi az o l v a s á s . h o g y képtelen követni osztálytársai tempóját. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. Animula. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhető el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. H i s z e n a fejlesztés itt n e m .Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztályban való évismétlést j a v a s o l t u n k . m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. 7. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás .e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. Visszajelzéseink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás keretében is". és megjósolják a fejlődést. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak.a n y a g egyidejű átadását vár. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. az ún. IV.. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvárh a t ó szintjét. N e m szabad elfeledkezni arról.

mint a diszlexia. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesztő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. v a l a m i n t a társadalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. Azok a g y e r m e k e k .aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u sa is .érkezett. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. a h o g y a n az egy adott kultúrában.HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítőkészséget. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra.környezet (család. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. akik a fejlődésük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osztályokban.anyagi. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . rajtuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követk e z t é b e n ) l . Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás szerint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg.g a z d a s á g i átalakulással. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . az iskola felzárkóztató. elsősorban a m u n k a köré szerveződött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. A hazai közoktatási rendszerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . de e g y é n r e szabott. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a szem é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szervezett i n t é z m é n y é n e k . helyen és időben . Az összes r o m a gyermek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . tervszerű irányítása. pakisztáni és arab származású gyermek. T e h á t a veleszületett. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rendszerében. h o g y ők a „veszélyeztetettek".n y i l v á n t a r t á s a szerint pl.l v i e t n á m i . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék bes z á m o l n i . amely tizenötnél kisebb létszámmal m ű k ö d i k . az iskolának. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes tanulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. A kislétszámú fejlesztő osztályokban. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. Gyakran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. szociális. akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek.magyarországi cigány c s a l á d o k . é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . a „sérültek" . hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. Az összes. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányosságaik. ha az o k o k közül egy személynél vagy családnál több is fennáll. az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . egészségügyi s z e m p o n t b ó l . ami azt jelenti.elfogadhatatlan. E z e k megfordítható hátrányok. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t .és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é mákkal. gondoz. N é h á n y megállapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbiakban o l v a s h a t u n k . h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . genetikai adottságok mellett a társas . a „hátrányos h e l y z e t ű e k " . A figyelem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. kortársak.és tárgyi . ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer- NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat.o k t a t ó munkájában. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. Tehát megállapítható. a t á r s a d a l m i . Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . urbanizációval. A m o d e r n i z á c i ó v a l . így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. hogy tanulói létszám közel felét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. diszgráfia vagy diszkalkulia.n e v e l ő d é s folyamata a családban. ez 4 8 % ) r o m a származású.

ha áttekintjük az e t n i k u m o k szociológiai és szociálpszichológiai jellemzőit. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényezőket (nyelv. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). 3. . iskolapszichológus. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . A kerület. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyelv ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . kultúrája stb.p o n t o s a b b a n érzékeljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b bára oláh c i g á n y n a k nevez. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . a magyarországi c i g á n y s á g 6%). szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. Ez nehezítette a lakosság mobilitását. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. Ezekből az arányokból is j ó l látható. szokások. története. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. hogy legalább száz évet éljen ott. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n teljesíteni ezt a kihívást. És c s ö k k e n t az esélye annak. akiket m a g y a r cigánynak. A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent.és a földrajzi közelség). Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . g y e r m e k v é d e l m i felelős .) h a t á r o z n a k m e g . Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g maradt. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. horvát. M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el.a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . m ú l t .h a g y o m á n y . aki egy elismert törzs tagja). ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. ebből 12 önk o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. Az á l l a m a l k o t ó etnikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . a r o m a = e m b e r e k . hogy a kerület m u n k á s t á r s a d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyerm e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. ha ő maga annak tartja magát. Egy etnikum státuszának kritériuma a többségi t á r s a d a l m o n belül. és a k k o r is ezt kell tennie. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki.az adott településen belüli térbeli elkülönülés.logopédusok. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. n é m e t ) . h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét.k u l t u r á l i s közegét. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e lyest e l ő r e h a l a d o t t . indián az. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik.az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. 4. Ez n e m jelenti azt. k o n v e n c i ó k . illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. T é n y . S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). a m e l y e k t ő l szabadulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . a b e n n e folytatott o k t a t ó . Azt ugyanis. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). fejlesztő p e d a g ó g u s o k . 2. fedezni. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ahhoz. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b társadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. h o g y az ide telepített gyárak a 19. erőt ad. A kisebbségi státusz típusai: 1. 1999).a m u n k a szervezeti. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. szülőnek. p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. . a társadalmi távolságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . Ezért érd e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy iskolát. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. foglalkozási formáiban való elkülönülés. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. . ebből 800 kisebbségben. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal körbezárta n e m c s a k földrajzilag. .

végzi. az óvod á k n a k és iskoláknak. a m i n e k a hátterében viselkedési. AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. Ez e g y olyan „ h í d " . a m e l y i k egyaránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . értelmi. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o lógus. Pszichológiai ismeretek kifejtése. . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. és az érinek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. ötletek átadása.o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó.ettől a tanévtől kezdve kettő .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat.a szemléletformálás. hogy az adott tanévben. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n .terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. A n e v e l é s . S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 .és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. De az akkori tan á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o - AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. . a másik a tanulási zavar. K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. 6. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. 2. kezelésében. 3. nivelláló hatású lehet.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szereplő iskola is —. mozgás-. 268 269 . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el legi n k á b b . Ez utóbbiak a részképesség-. Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . érzelmi. 5. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a kerületben. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . és közvetítés. Az ö n k o r m á n y z a t n a k . térbeli o r i e n t á c i ó s . : A z iskola o k t a t ó . miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l .és ma is az .2 fejlesztő pedag ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. h á rom vagy négy i n t é z m é n y b e n .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. figyelmi p r o b l é m á k á l l nak. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. .s z a k i r o d a l o m . Itt m o s t csak a saját .s z e r e p . és azon kell gond o l k o d n i u k . S z ű r é s és orientálás.két.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . Egyik a m a gatartászavar.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. r é s z ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. az i n f o r m á c i ó k k é t irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása.eszközhiány megoldása. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszic h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. Ez azt jelenti. nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l kalmazottja). átlag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . Az olyan iskola.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . 4.látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t .p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . regisztrálása az iskolában. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójában. .fejlesztő p r o g r a m o k . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól.

Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . m i k ö z b e n a T a n á c s adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. amelyekből további. . Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s feladatai során. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel.korai preventív szűrése.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. fejlesztőpedagógus.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskolap s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk megt á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l .ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. A szóban forgó . . a g y e r m e k v é d e l m i felelőssel. gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s .iskola kie m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. . de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket behozni. tréningek. a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira.: s z a k i r o d a l o m ajánlása.órában. a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . akivel iskolai keretek között. diszgráfia. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. A pszichológiai kulturáltság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k .tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o rozatban sikerült együtt dolgozni. M i n d e h h e z a t a n u l á s . az 5-6.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalmazottjaként. Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultációk.k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . 4^4. t o v á b b k é p z é s e k szervezése és vezetése (nevelési értekezletek). aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö dési k é s z s é g e t .pl. A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe történő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. E l ő b b heti két n a p o n . T a l á n n e m véletlen. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és személyiség). Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in- Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. és volt olyan is. hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyerm e k v é d e l m i felelős jelezte. így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. IQ stb. c s a l á d g o n d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . amiből a s z ü .e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra.-így pl.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. drog-prevenció). légkör. o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. .általam ellátott .szülői k o n z u l t á c i ó k . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló .órák vagy órán kívüli klubfoglalkozások k e r e t é b e n . Volt. majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az iskolában. életvezetési ismeretek .pályaorientáció.j e l l e g ű m u n k a . és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenységeket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : .p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatartászavaros g y e r m e k e k részére).tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. csoportos).). és a t á r s .g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. a m e l y e k direkt vagy indirekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. . K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kínáltak m e g " . E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . p e d a g ó g u s o k és szülők számára.. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő könyvek ajánlása. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . . k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . osztályosok részére. a p e d a g ó g u s o k k a l . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. A gyerm e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában.tanulási stratégiák vizsgálata. a pályaorientációs vizsgálatok 7 . . Ezek csoportosan. . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. Pszichológiai ismeretek kifejtése .8 . hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intézm é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . diszkalkulia). Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é nek k e z d e t e óta .

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gyerekeket. A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . oszt). de délelőtt. A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-.t e s t s é m a . 19 g y e r e k : .p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. 9 gyerek. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. a k i k r e a hiper. pszichológiai. hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben.hallás. értés. g o n d o l k o d á s . MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. beilleszkedési zavarok: . A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együttm ű k ö d é s .z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . illetve k o m p l e x . b e v o n v a a tanítókat is. A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). oszt).és b e s z é d v i z s g á l ó i .hiperaktív/agresszív.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . a tanítási 272 273 . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l .4. s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános iskolai t a n u l m á n y a i t . és j a v a s l a t arra. iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k között kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . .| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. p e d a g ó g i a i . egy logop é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e .és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. képzelet. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. gyerm e k p s z i c h i á t r i a i . Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően végzett . A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési terve. . a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ tanulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. Magatartási-. 12-ről p e d i g e g y é b . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. Logopédiai problémák: . m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyás o l h a t ó .k ü l ö n ö s e n az j u s soknál . 14 gyerek ( 1 1 % ) . Például. t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . tanítóknak.pszichiátriai. m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . diszgráfia 18 gyerek (14%).4 . A fejlesztés a m o z g á s . h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s tan u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagozatos. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) .helyen történt vizsgálat. agresszivitás. K é t e s t b e n logopédiai osztályba. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fejlődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. R é s z k é p e s s é g . e m l é k e z e t . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . E l m o n d h a t ó m é g .térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítséget: figyelem. amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . de a szülő n e m fogadta el. 2.vizsgálatok n y o m á n .b e s z é d (észlelés. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. l o g o p é d i a i . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvég e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . neurológiai . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é .vagy hipoaktivitás. hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon.a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . 3.

szabály tudat alakítása. ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . ü g y e s g y e r e k e k ) . h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . kitartóak és ügyesek. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá.a test koordinációja. s z ü n e t e k b e n .3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. a v e r e k e d é s . . M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. K . m o t o p e d a g ó g i a i . -agressziószabályozás. Az az igyekezetük. in: Varga. indulati). elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. valamint a szülőket is tájékoztattam a c s o p o r t indulásáról. M á s r é s z t így a foglalkozások köt e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . ebéd? k ö z b e n . n é h á n y a n igen agresszívak. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. vagy n e m . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . . sok volt a konfliktus.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. érzelmi. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. Fennáll a veszély. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. . 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük.• ra é p ü l ő . . E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a munka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . és úgy tűnik. ezért n e m tudta vállalni a részvételt. de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. K . mint indulatszójelké*'-. Konzultá. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. célratörők. E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . a n y u g t a l a n s á g . elevenek. a k o m m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z .tanítási ó r á n . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . 1983). " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma.e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. szakvéleményeket. p r o b l é m a m e g o l d á s . rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . indulati. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . A . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. A g y e r m e k e k m e g i s m e r é se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . h o g y miért csináltad ezt vagy azt. .siker. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . és aláírásukkal igazolták. h o l o t t csak 2 . . . ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l .j. h o g y „végire v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . és a délutánijdffiji. (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. A n n á l is i n k á b b . visszah ú z ó d ó .és k u d a r c t ű r é s . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. délutáni szabad foglalkozásokon -. A labda a kapcsolat. akik az átlagnál aktívabbak.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k kel való foglalkozáshoz. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. hogy megfeleljenek az elvárásoknak. é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g .b á r m e n n y i r e is szeretnék .pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény.nem tudják irányítani. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo- Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. ebből 14-en elfogadták. ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. amit vagy elfogadtak. m o z a i k s z ó egybeolvasva. Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. Azért kapta a „ K l u b " nevet.mint iskol a p s z i c h o l ó g u s . N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. szinte két-három hetente cserélődtek.e g y e n s ú l y o z ó képesség. \ .) A C S . v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k .konfliktuskezelés. és m o n d t a k fel m é g a p r ó b a i d ő b e n .? labilitását is. A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . Elsősorban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. h o g y járjon a foglalkozásra.s z e n z o r o s integráció javulása. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoordinációjú. de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. céltalan m o z g á s a i k a t . amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . " e l n e v e z é s t a d t a m . hogy „ h i p e r a k t í y " . a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell bev o n n i . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . k é p e s s é g e i r ő l . K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel.s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. A . ahol az iskólán belül. feszültség ~a ~t c s o p o r t b a n . A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást.

M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . A m e g e n g e d é s . és a többi. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyanaz a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. heti egyszer 6 0 . g u m i . Az i m p u l z i v i t á s legyőzése.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségeit. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . szalagok stb. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. Strukturálni kell a helyzeteket. 6. p i n g p o n g -. 4. Ez utóbbi jelei. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű .) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . zsámoly. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. E g y m á s i k felfogás (Schindler. az adás időszaka.1. tenisz. beilleszkedési p r o b l é m á k . a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. a m i k n e m történik s e m m i . a r c h a i k u s . El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. cselekvéseket végeznek. Az első rész kb. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. J. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. labda.motor.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. 2. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okokból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. szabad másnak lenni.úgy lefutó . de rendszercsen használunk gyakorlatokat. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k .) lehetnek. m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. Az életkor és az. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekekkel. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e kekben az a . a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. tollaslabdaütők és labdák. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. n a g y o n energiaigényes. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni.1 8 foglalkozáson. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l .. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . kreativitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . E l m o n d h a t ó . de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. Itt lehet h a n g o s k o d n i . 3. és spontán m o z g á s o k a t . N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . és .n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal.m o t o r o s aktivitások. de a folyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. . értékelés stb. hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. vadulni. Ebben az.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . 1983). egy vagy t ö b b . Vesztibuláris .m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl.k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . kendők.9 0 perc . A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . . orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . egyedi sajátosságok m i a t t . A „vészjel" kifejezés arra utal. 5.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " juthatnak. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . kosár.szakasz elemeiből kevert jelleggel. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 .primitív. és gyakran egy foglakozásba több szakasz e l e m e is bekerült. r u g a l m a s s á g o t . hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. spontán jellegű rész. miszerint: . Itt a gyerekek birtokba veszik a teret.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. rohanni.1 5 perc). az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k megbeszélése. 10-15 perc.óriás. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . az akt u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. pad. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . . az olyan várakozási helyzeteket. Néhán. A m á s o d i k rész ( 5 0 . h o g y : . N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. 4. egy szabad.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. kötelek.. rosszul tervezve csinál. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. 2. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e vezett „ h í v ó i n g e r r e l " .a c s o p o r t o m mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. túl h a n g o s a n ) . nyüzsgéseiket. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. igazítani. A vizuális figyelem fejlesztése. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1.jutottunk ebbe a fázisba. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . foci. . illetve a.

epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. BTL. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . ül.). szagolgatás. Budapest. a társadalomtól. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. n e m közlő jelleg.. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. ÜLTE. Ernst J. 278 279 .\( TAMÁS és munkatársul (szerk. viselkedésben pl. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. Panoráma. N e m k ö z ö m b ö s . Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e rek felelőssége közös.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . alvás területén is. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. Budapest.% ok. Pedagógiai Szakszolgálat. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. -jí. Psiichológia .YNF.és óvodapszichológia területéről. ahol az iskolapszichológus pl.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában.Speciális tünetek. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. SZEGAL. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat).Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. emocionalitás hiánya. önszórakoztatás.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. m o z g á s b a n . Budapest. azt. A fejlesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szemgolyójára. Osiris Kiadó. .P r i m e r tünetek. kérdésre > nem válaszol. KLTE Pszichológia Intézet. ami szükségesfontos szerepel k a p n a k . az ö nműv e lé stől. lskolapszi< holó* •• gia. repdeső m o z d u l a t o k ) . VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. dapest. Ml'NNICH IVÁN (sz. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet.I. v In: KÓSANÍ. • .. In: KEZDI BALÁZS (szerk. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. . gyermckpszicholerápia. . fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermekvédelmi felelős. a logikai funkciók. inadekvát sírás. P r o b l é m a lehet az evés. Pécs.az.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. új szavak alkotása. Medicina Kiadó.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. és g o n d a n e g a t i v i z m u s .Nevelőknek. Bicske. .állandó konzultációkkal és végül. B. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. zene iránti fogékonyság. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesítménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z .beilleszkedési nehézségek. nevetés. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. kontaktusképtelenség. Zavart az érzékelés. hogy a n e m túl tehetséges. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. Nevelési T a n á c s a d ó k . Budapest.PORT.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . Debrecen. G. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . az azonoss á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . N e m sürgethető. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. ORMAI VERA. ürítés. Budapest. Alex Typo Kiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó.: echolalia. Tanulmányok. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékenységről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e kekkel . Etnopszichológia (Előadás sorozat). miközben s z e m e sarkából néz).S z e k u n d e r tünetek. Budapest. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. Tankönyvkiadó. 2 4 . forgatás). -% BAGÓT . Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. .l: Szocializációs zavarok . Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: .'. Előadások 'V a fejlesztő pedagógia. félelem. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . Akadémiai Kiadó. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. 4 J> Az odafordulás hiánya. Pszichológiai Közlemények. a személy mint tárgy használata. Magánkiadás. szorongás. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. annak é r d e k é b e n .: kérdezési kényszer. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. 4 KULCSÁR MIIIÁI. a beszéd. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. iskola. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. W. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . Módszertani Tükör. Budapest. logopédus. pl.): Iskolai mentálhigiéné. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. az érdeklődés beszűkülése. Auto-agresszió.. észlelés.. sz. ambivalencia. Budapest. ^ .erk. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával.

ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. Előre tud sétálni. Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . Az orvos m e g n y u g tatta a „majd utoléri magát. Osztálytársai elfogadták T o m i t . tudott biztonsággal j á r n i . S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. Bátyj á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . hátrafelé nem. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. k é z d o m i n a n ciája kialakulatlan. hogy ez m é g v á l t o z h a t . S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Tanácsadóban. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. m o z g á s . további 2 órát otthon kellett gyakorolniuk. így e n n e k e r e d m é nye nem é r t é k e l h e t ő adat.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. bizonytalan vonalvezetés. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. Jól olvasott. T o m i g y a k r a n csak passzívan. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . o s z t á l y á b a járt. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikertelen. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . M i n d két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. Tam á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. Kézírása olvashatatlan volt. bal láb. Szülei tanárok.10 kg súllyal. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o latban. írásból felmentése van. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. kialakulatlan ceruzafogás j e l l e m z i . Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós progr a m o t végzett vele. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. felvezető gyakorlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő sítette. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki- Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. bal-jobb irányt téveszti. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . fátyolos hangú. de „ e l t ű r i " a testi érintést. ami T a m á s h o z vezet. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . Kezdettől fogva evési p r o b l é m á i voltak. vizuális és m o z g á s o s e m l é kezetet. általam m o z g o t t . A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. azzal a kitétellel. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . A b s z o l ú t hallása és s z é p énekhangja 1 éves korától feltűnt. általános tájékozottsága megfelelő. r u g a l m a s s á g o t . h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . s z ó k i n c s e . szobatisztaság. k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. n ő v é r e 11 évvel. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. f i n o m m o t o r i k a . petyhüdt izmú kisfiú. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e neki. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. pl. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalkozott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . verbális. segítették. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgáltató K ö z p o n t b a küldte őket.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. lett szobatiszta. h o s s z a b b . Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. Eleinte n e m beszélt velem. tér. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . csak az édesanyján keresztül. 280 281 . a m i t iskolatársai írnak fel egy füzetbe. tanácsot. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. M a r t o n Évától. D o m i n a n c i a : bal szem. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. 50 cm hosszal.e l ő k é s z í t ő . Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instrukciómra. g y e n g e n y o m a t é k . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású.ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. egyensúly.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l .t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. érezve a p r o b l é m á t . Térben. dallamot. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k .és síkbeli tájékozódást. és n a g y m o z g á s . K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. Az é d e s a n y á n a k h o m e . síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. rengeteget tanulok tőle azóta is. f i n o m m o t o r i k a . Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt.r ö v i d e b b ideig. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. Instrukcióimat nem érti: pl. ö n á l l ó a n öltözni. általános fejlesztés. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . Testsémája kialakult. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á szásnál n e m keresztez. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z .

( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . R . hogy további sikerek várnak még ránk. Élmény Könyvkiadó. mivel osztálytársai csúfolni kezdték. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. a b d á t stb. TÓTH GÁBOR. 282 283 . t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szövegszerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . bátyjával. A foglalkozások végén. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára bukkanni. Jazító-fegyelmező és keresztcsatorn a . heti 1 x 1 órában. hengert. hogy egy-egy érdekesebb feladatot. Sokkal teherbíróbb. nagy .D É V É N Y I ÉVA. már be t u d t a m iktatni emlékezet. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. ismerőse is volt itt. m a g á b a n beszél. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. h o g y segítsek neked abban is. így m á r c s o p o r t k é n t műk ö d t ü n k tovább. ahol a szakorvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . no*' r u " " " . folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. eldöntötte. geometriából felmentett. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . politikai élet. hogy a k o n k r é t gyereknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. N a g y o k a t nevetett m i n d e k ö z b e n . a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. SZERDAHELYI MÁRTON. lovaglás. H. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kolléganővel. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . hogy további fejlődés ettől a terápiától már n e m várható. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . ha n a g y o n s z o r o n g : pl. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. hintákat.és d o m i nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. h o s s z a b b időre. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. osztályos. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. Alapozó Terápia Alapítvány. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. időészlelés. fogyatékosság. P. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. iaktál. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . időskor. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . helyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. SZÉKELY MARGIT. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. vallás. R e m é l e m . M a r t o n É v á h o z . sok technikát kell kipróbálni a h h o z . N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. m é g a kórusból. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. Budapest. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . c s e n d b e n szemlélte. bal k é z z e l ( ! ) egy külön tanártól. Az é d e s a n y a kezd e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. vagy direkt jól elrontani. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. emlékezet.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . majd beszélgetett is velük az önbi-.n á l t a m : hálót. Budapest. édesanyjától." Mióta T o m i v a l foglalkozom. k ö s z ö n ö m nekik. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. finommotorika. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fejlesztették. végtagszétválasztó. Hajdúhadház. halál utáni élet. szavak t a r t a l m á n a k eljátszása. hiszen ö n m a ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. Sőt. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. orientáció és finomm o t o r i k a fejlesztése volt. írni tanul. M A R T O S . T a m á s j e l e n l e g 7. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. . Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. szerialitás. IRODALOM JANETZKE. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . hogy k a m a s z o d ó fiával a felm e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . nonverbális e s z k ö z ö k által. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. betegségek. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. gördeszkát.

a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. és 1982. 2. a kezdet kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. a nagy o r r m a n d u l a ) . influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . ezért mindig volt valaki vele. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . g y e r m e k e ép. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kapcsolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. majd m e g akarták lumbálni. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. és minden. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. míg a köldökzsinór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. . integet az é d e s a n y j á n a k . . M á s o d i k n a p zöldes-barnás. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. 5. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. és n e m k a p megfe- „Nincs még egy ilyen kor. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. hogy agyérelzáródást keresnek). m o h ó n eszik. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . t e r m é s z e t e s volt. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. 1 h ó n a p o s volt. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . vitamint. negatív.3 0 g r a m m o k a t szopott. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n gült. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. gratulálok kitartásához. Az anya betegségei a terhesség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. oxibiont kapott. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . hogy ez a gyerek nem lett volna. Úgy g o n d o l t u k . A terhesség további s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. ami miatt rengeteg gyógyszert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). csak délelőtt és d é l u t á n viziten. K ö z b e n az is kiderült. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. ahol m e g akarták szakítani a terhességet." 284 285 .): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelentkezett. 3. kétes (?). 1984. erre az általam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. Elk e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. ha akkor." ÍM. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g tem. kétes. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . negatív. A nagy. egészséges. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. o. értéke miatt nem tartott valószínűnek. XII. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . és ez tart a mai napig is.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. várva a segítséget.2. és rögtön felsírt. F e l v é t e l k o r a doktornő m e g v i z s g á l t a a gyereket.M I L E S Z VELED. stb.' NEM LESZ'. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . 51 cm testhosszal. o. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. kétes. M á s o d i k LESZ'. 2. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. S z e r e n c s é r e m á r saját lakás u n k b a érkezett. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. de nem e n g e d t e m . a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. 4. pozitív. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k .1. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. hogy „furcsán" szuszog. sem férjem. és azt tudják. lefejt tejet üvegből ivott. 12. g e r i n c o s z l o p á t . A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t valóban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . figyelmünket sem hívták fel rá. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . Pl. végtagjait. E s z e m b e jutott. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . 6. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. ami akadályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . kissé feszes kutacs. véres váladékot ürített. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . Montessori) lelően levegőt.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgálaton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s észlelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lusta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszélni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés elm a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kanalat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t okozott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyakran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mivel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n többször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e lassan m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfertőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, nehezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e int e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k elm o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az első osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi élményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt rávezető kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sikerült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelései m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lén y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g megj e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismételte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúságának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásánál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t éreznek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé-

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szorongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az idegr e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A telj e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fog a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (milliós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szám o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szám o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , visszah ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, matematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a betűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itth o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulási rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszlexiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b szavakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szöveg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbáltam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n leg y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kinevették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környezeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenvedő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördögi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévétől r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k elm o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességűek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelentkeztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szidtuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, dicsértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve nagyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül-

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következtek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igényelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igyekeztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

feltétlenül egyéni megítélésre. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. Kérjük az érettségi vizsgán mat e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantárgyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . a l k a l m a z n i . b á t r a b b a n felelt.A lényeget k i e m e l n i .és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t .. g y a k r a n elfáradt. pl. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. 292 293 • . a szabályt m e g f o g a l m a z n i .Különóra - vélemény Az orvos közölte. . sokat tanult. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. k e v e s e b b . és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. . F e b r u á r elején m a g a s láza lett. 18 évesen n e m c s a k súlya. F á r a d é k o n y ugyan. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. a kijelölt m ű v e l e tet elvégezni. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . a szabályt m e g t a r t a n i . választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja.1 7 + ( + 5 ) . s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . kudarcai. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. Sokat b e t e g e s k e d e t t . A h á z i o r v o s szerint elfáradt. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . b i z o n y t a l a n a számolása. A p s z i c h o l ó giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó .Z. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. pl. .és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. a több. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . . h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hibát. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. de összetettebb feladatok megoldásánál segítséget igényel.Lassú. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. talán tanulási n e h é z s é g e is kevesebb lett volna. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . egyre többet aludt. Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. A z o n o s típusú feladatoknál kb. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. szinte alig evett valamit. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biztos. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. Szinte m i n d e n tantárgyból javított. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. . E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kértem a l a n y o m vizsgálatát. p ó t v i z s g á z n i a kellett. N e h e z e n tért vissza az életkedve. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat jas A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . A m e n n y i s é g i relációk. a m e l y helyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. A diszlexia. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. . Szorzó. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. így j u t o t t u n k el egy pszichológ u s h o z . S e m félévkor. G y a k r a n fájt a hasa. j o b b j e g y e k e t kapott. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. n e m volt beteges. V é r s z e g é n y . A m ű v e l e ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyakból m i n d az értékeléskor.A. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. ábrázolásnál bizonytalan. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . . ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. ' A b i z a k o d á s . így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. depressziós tünetei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . Egyik betegséget a m á s i k követte. s o k a t fogyott. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. ahol érettségizett g y e r m e k . bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. m i n d a tananyag kiválasztásakor. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: .

SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki.5 . tudás. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . Ú g y é r z e m . Budapest. írás-." (ADAMS) vő ismereteit. V a n n a k lehetőségek. n e m b e s k a t u l y á z n i . 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. s z á m o l á s . oszt. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. sem a családnak. Nem mindegy sem a kisgyereknek. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . 4 . Fejlesztő Pedagógia.. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. akik elkeseredetten m o n d j á k el. Program ZP Oktatási Bt. Védekezik. n a g y o n csendes lesz. kudarc o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . Országos Pedagógiai Intézet. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban.Z s o l d o s p r o g r a m 1. T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-.pedagógusoknak. Az iskolákban m e g kell ter e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. r e n d b o n t ó v á válik.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehetőségei. milyen érzéssel gondol vissza az. Hol. Ú g y é r z e m . M A R Ó T MIKLÓSNÉ. diszgráfia. és 2. " nevelés I. akiket szüleik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. iskolás évekre. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. T ö r v é n y e k v a n n a k . felhívja v a l a m i l y e n formában m a g á r a a figyelmet. s z ü l ő k n e k ) . . feszült.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. vagy befelé fordul. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. E g y ideges. h o g y a kicsi gyerek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyerekeket. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. aki h a m a r a b b észreveszi pl. olvasottakat. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztattak. a z o k a t a szülőket. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. vagy n e m beszél. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. El kell tudni fogadni a másságot. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesznek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . annál több a tudnivalója. b o h ó c k o d i k . R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. kibővítse a már meglé- 294 295 . MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. n e m kúszik . h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . diszkalkulia). . így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. Nincs olyan e m b e r k e . SELIKOWITZ. Budapest. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . SZERDAHELYI MARTON. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o lunk. pl.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. S z ü k s é g l e n n e arra. és így beépíthetné a mindennapi munkájába. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. hogy mi mindent nem tudunk. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . KRAUSZ ÉVA. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. Medicina Könyvkiadó. fejjel. szívvel. .

FÜGGELÉK .

T á r c z y Szilvia Tel. mind iskolai csoportban. a p r e v e n c i ó . Z s o l d o s M á r t a Tel. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. tanítók.FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. és jártasságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. Isépy M á r i a Tel. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . vagy egyéni fejlesztés formájában.: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . •Tájékoztatást ad: 2.: (1)348-1318 299 . akik korszerű pszichológiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce pcióival. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. 1097 B u d a p e s t Ecseri u.: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. Tájékoztatást ad: Dr. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. 3 . I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. mind óvodai. . A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit.

a f i n o m m o t o r i k a . A matematikatanulás zavarai (disz.2. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z . T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l . Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l .figyel e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. : ( l ) 3 6 5 .4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . T á j é k o z t a t á s . 1097 Budapest. intenzív képzési forma. : ( 1 ) 4 6 6 . S z a k m a i v e z e t ő : Dr.: (1)321-4830/172 5. Tájékoztatást ad: Dr. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesztés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkózh a s s a n a k társaikhoz. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. e-mail: e d c e u r o @ m a i l .3.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. m a t a v . h u 5. m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . M á r t o n . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik.2 2 7 9 . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében.: ( 1 ) 4 0 7 . A játék (az együttes játék) szerepe az. 1165 Budapest. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. Az 5.6. Ecscri u. G ó s y Mária Tel.D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból.1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . Speciális m ó d szert t a n u l n a k . 3 Tel.: (1)290-4115 301 . A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi. f i n o m m o t o r i k a ) . k i s c s o p o r t o s ( m a x . ' Tájékoztatás.és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . Mentálhigiénés Alapítási képzés.5. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . Tájékoztatás. Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tám a s z k o d ó k o m p l e x .1.3.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. psz. h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. M á r t o n .5. p e d a g ó g u s . diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n .ichomotoros fejlesztés J . j e l e n t k e z é s : Dr. T I T Kossuth K l u b Tel. 5 1 .: (1 )338-4054 .45 óra. Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. diszlexia veszélyeztetett. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . a helyes ceruza. H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . M á r t o n . Tájékoztatást ad: Dr.4. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. 3. C s i n s z k a u. mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s .7 1 3 . G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. A g y e r m e k e k e t 5 . Hatásos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k .

h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló.: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r .6. 2 0 2 . Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6. Tel. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 . 111. 1537 B u d a p e s t . értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. 1082 B u d a p e s t .3.3 éves) és idősebb ( 3 . Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a .: (1)303-7298 7.2.t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t . Pf. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya- KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 .6 4 8 5 .2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva.bmc.7 éves ) megkésett.hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . eltérő fejlődésmenetet. fejlesztő. Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz.1.4. K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T .iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó . B a r o s s u.5. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása. „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesztési módjáról szólnak. Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6. 6.3 0 2 4 6 0 . r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr. 3 8 4 Az interneten: http://www.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6.1 7 3 9 . „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r .

Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . X. IX. ker. ker. X. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagóguspszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. X. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp.T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. Anna pszichológus Bp. ker. ker. X. ker. X. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . ker.