P. 1
Martonne-Tamas-Marta-Fejlesztő-pedagogia

Martonne-Tamas-Marta-Fejlesztő-pedagogia

|Views: 201|Likes:
Published by Fülöp Krisztina

More info:

Published by: Fülöp Krisztina on Jan 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2015

pdf

text

original

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszonális kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség különböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiányából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyiségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i zavarai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevék e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó képzés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy speciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírások és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszichológus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasznosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. a korrepetálással. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a tanítás. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . az olvasástanítás. és az alapfogalmakat lehatárolnunk. Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . pl. a túl bő t a n a n y a g o k . A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. az erőltetett rátanítással.tranzakciója . hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl.s z e r v e z é s . folyamatos és időben e l h ú z ó d ó . Az. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . ami a fejlődést ténylegesen m e g h a t á r o z z a . az életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 .az. n e m szubjektív vélekedések kérdése. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. a m e lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. hiszen a belső érési folyaelválaszthatatlan fogalmak. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. környezet n e m a v a t k o z h a t be. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közéletet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. a gyermek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . matok irányította fejlődés beindulása. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. meg. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g azzal a környezeti ráhatással van összefüggésben. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. han e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az iskolai k u d a r c o k a t .

egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. nem jelent egy egységes. W. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősége és ö s z t ö n z é s e . B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . a befolyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . beszéd stb. Gartner. . . Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták.53 az egybeesés. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az öröklés befolyásolja. tehát za m e g . a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ideig tartó g y a k o r l ó szakaszok. érési folyamathoz. de talán s o h a s e m lesz ugyanolyan m i n ő s é g ű . Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. a m e - rendszert. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. ( P o r k o l á b n é . afejlődésben. (Flavell. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . mintha netlen". ki. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési útmeg: „. fokozott é r z é k e n y ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . N e w m a n n ) . Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmazN e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. fejlődést meghatározó tényezők . amelyekben az egyes pszichikus funkHa megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az idegEzek ún. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok.k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet hatékony. C s é p é Valéria. m o z g á s .elméleti elgondolások . hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitációval. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. a fejlesztésre. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . minden képességre egyformán kiterjedő. . Gessel.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e .ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit.8.más-más i d ő p o n t b a n .egyes területeken lemarad a fejlődés. 1999. s hogy m i l y e n n é válik.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d .akasz. Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogalgenetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. A környezeti fellételek illesztése az. P a p o u s e k .ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. B o w e r ) e r e d m é nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába.. p e r c e p c i ó . h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszichológiai A befolyásoláshoz. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . D ö n t ő a m i k r o k ö r n y e z e t hatása. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c .. .ugrásszerű változások figyelhetők m e g .) fejlesztése szempontjából. . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . Itt az öröklődés irányzatai és körközött n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. KJ e s e t é b e n 0. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . érési (inkubációs) szakaszok. A fejlődés soha nes vonalú. A fejlődéslélektani kutatások olyan életkori sz. ismerni a fejlődési fázisok lényege. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. a függőségre törekvés. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k .6. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . hogy EJ e s e t é b e n 0. 12 13 . csakis kell sajátos speciális kör- hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egyeA fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. lehetséges. az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogékon y a b b .i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. testvérek e s e t é b e n 0. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a genemeghatározott Az ép irányításával optimális végbe. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjáb a n .a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. mint az érzelmi vagy a szociális fejlődésben. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. egyetöretlen fejlődésmenetet. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e ingerek.

mivel haz á n k b a n ma is évről küzdők keznek. m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az.struktúrák .M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .fejlesztés . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichikus funkciókat. A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. vagyis az ú g y n e v e zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . Frostig-Teszt. b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . a gyermekeket normál Mindezek soroljuk.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s .6 é v e s g y e r m e k e k n é l . zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva- sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában.a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a . esetenként Tanulási zavarral rendelérkiemelkedő.Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö zökkel? . Feltétlenül s z ü k s é g e s .. . A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. egymásba átlegyen a sekre kellett választ keresni: .a helyes téri irányok felismerése.T e s z t . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt. (A szociális és tárgyi feltételek megléte. Az indultunk ki. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . . Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsastruk- a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a . ellenére akik ép értelmi övez.M e l y p s z i c h i k u s funkciók . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s .szükséges.) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s .a tantervi funkciókat.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos pedagógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. .B .okat Ezek beválás . újratanulása. és melyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . (vizuális diszkrimináció) alábbi területeit: . az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavartalan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs. . fordítható.az a l a k .o l v a s á s . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás.6 és 6 . B e n d e r .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . alapján játításához A tényleges le iskolai az. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 .a Gestalt látás. E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n .e m b e r r a j z .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e .érhetjük el.1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű eltérés m e g á l l a p í t á s a .Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonatkozóan.struktúrák . . a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt.T e s z t és G o o d e n o u g h t . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t .alak-. mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k . a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . Az o p t i m á l i s fejlődéshez. A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i .etbe sorolható. a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. tervezett foglalkoztatásával azok gyako- .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. .a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége. Diszlexia P r o g n o s z t i k a .3 . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s . így az alábbi kérdéauditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsajátításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. forma. a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett.

kooperációját. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . szótagok felcserélése. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k .vertikális: agykéreg. k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . a kéregalatti struktúráktól a m a g a s a b b szintek felé halad. az információk térbeli e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. J. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . majd k é s ő b b a vizuálisokkal. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . agytörzs és gerincvelő. írás beszéd jel III. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . .gyermek. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. 17 . D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . agytörzs. s z á m o k fordított írása. Balogh. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. kisagy.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z g á s o k segítik e l ő . a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. P. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolását j e l e n t i .m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . bazális ganglion. d i e n c e p h a l o n . r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . a n n a k hangja is van. a térészlelés h i á n y o s s á g á b ó l . h o z h a t ó összefüggésbe. A fejlődésben iránya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . I. 2. Balogh. hogy reagál az egyes ingerekre. hogy az a tárgy. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. szavakat. mint a betűk. Kósa. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. figyel rájuk. a m e l y a v i z u o . S z e r v e z ő d é s e . integrációs zavarában keresendők (P. A norm á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . amit fog. e) A d-b. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r előforduló olyan típusú hibák. m e g t a n u l t betűket. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi\ olvasás. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat.m o t o r o s funkciók fejletlenségében. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k zavartalan lefolyásán múlik. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. gerincvelő. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. h a m a r rájön. II. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . koordináció. vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t tekintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. é r d e k e s tapintása. 1985. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . a szem-kéz. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . a téri irányok megítélési nehézségeivel. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt különböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. 1986). intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. totális érzékelő apparátus gyerm e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. betűk. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. a/b. olyan s z a v a k felcserélése. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. . L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . a m e l y e k a Gestalt-látás.).h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. észreveszi azokat. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. olvasástartása. az iránytévesztéssel. erős színei. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. a t h a l a m u s két oldala. legátlása is hozzátartozik. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. vagy s z í n ű e k . A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. b) Az e g y e s b e t ű k . d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integráció szakaszából. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e .az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúlyh o z ) a fölösleges. ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában.

be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . a forma-méret-részegész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. figyelem vizsgálat.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . í r á s . ha a korai szűrés alkalmával regisztrált .T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . 1. h o g y a 7 éves életCélszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskoláa leggyen- minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. része. Igaz. városi.6-7 évesek. Alkalmazott módsz. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves.lakóhely szerint: fővárosi.6 évesek. 18 19 . falusi g y e r m e k e k csoportja. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fejlettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak.t II. kapott . Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . Pl. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezeknél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. vagy a 7 évesek életkori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. Az a tény. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. . azzal a törekvéssel.7-8 évesek. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l .5 évesek. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. M i n t á n k ban alcsoportokat képeztünk: . az orientációban m u t a t o t t gyenge eredménv. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t befolyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. n e h é z feladatot ró az első osztályok p e d a g ó g u s a i r a .7-7 éves. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. hiszen az.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. 2. Életkori homogenitás egyébként sem biztosítható. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a potenciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . s m é g 8 éves g y e r m e k is. a 7-7.1-7. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erősítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n .életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6.6 éves. a p s z i c h é s alk a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . nagyvárosi. b) 6.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichikus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. a fejlesztendő korosztály specifikumai.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő eljárások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. 2. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l tap a s z t a l h a t ó . r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. kb. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . b) A Frostig tesz. E n n e k további fejlesztése. d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. és V. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájának célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . kor az optimális időpont az iskolakezdésre. és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. d) 7. . c) 7. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. ö n m a g á é r t beszél. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze- rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi.

keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. A 4 . Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. az. segít a beépülésben. Altalános és foenaklív. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. szimbolikus forma. mint a k é p z e t n e k .ikonikus .ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létrej ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. Bruner nézetei a reprezentációs-szintek fejlődéséről. azáltal. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. Az integráció k é p e s s é g arra. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. . a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l .alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. Az alaklátás . a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. Flavell h á l ó e l m é l e t e .az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a különb ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. Ikonikus . A reprezentáció-leképezés képesség arra. p o n t o s a b b á teszi a képzeti s é m á t . kapnak Pl. a moztevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése.1. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonylagos egyensúly felbomlása. . a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . a m e lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. jai. meg. vagy téri sémával helyettesíteni. el az.Gestalt . A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nélkülözhetetlen. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és perc e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . A 4 . Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é hez. a struktúra újraszerveződése.s z t e r e o g n o s z t i k u s . Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki- 2. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. alakítjuk a lestsé-a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypontcélzott fejlesztésükkel a testséma A több terület tafejlesztése általános Ismerekitüntetett szerepet befolyásolható.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e képesek tapintás által. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képességstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. A képzetek a tárgyak helyett. -a kognitív térkép . Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z hatjuk a t a p i n t á s o s . ikonikus. beépítsük.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. valamint az észlelés. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. rész vagy e g é s z ) . s e n n e k a két reprezentációs f o r m á n a k a képi . E z e k szerint pl. mozgáson keresztül térirányok kialakításához. szelektálva és átalakítva azokat. az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. fejhanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s form á b a n adott. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. a m i k o r a g y e r m e k m á r képes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információkat: m e g t a r t v a .5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . A 3 .szerepét.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó .képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. ezért a beszédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. hogy e g y r e fejlettebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . Bruner értelmezésében a emelnünk: . hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszászerepe sem. Az értelmi fejlődés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü- ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet tanítani. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . egyensúly egy m a g a s a b b szinten.

vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. az e g y e s részeket m á r felismerik. . 22 23 . ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kapcsolat révén a s é m a helyessége. az ikonikus repr e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa.függőleges-vízszintes. 3. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. A fázis végére egyre több tárgyat tudnak c s o p o r t o s í t a n i . k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív.lateralitás alakítása. r i t m u s á n a k . vagy téri s é m á v a l helyettesíteni.analitikus. . „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . torz asszimilációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé zavarja őket. speciális m o z g á s o s feladatok gyakoroltatásával. 3 2 8 . f) A m o z g á s . . " ( B r u n e r . Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szinten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . é r z e l m e k által befolyásolt. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli esem é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a .a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyítottan. A térészlelés kialakulása. finomítása.a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékenyrealizálhatónak egyidejűleg. hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . 1973.a n a g y m o z g á s o k pontosítása.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . az egyensúly. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív periaz intrinsic életkori sajátosságait.a f i n o m .a z oldaliság . a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . z ó n á i n a k kialakítása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. mozgás testséma vettük komplexitását. Az a adott sémarendszer gazdagítása. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s .m o t o r i k a fejlesztése. b e m o z g á s a . a m e l y : . . d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a .a halott (auditív). A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. . ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koordinált i z o m m ű k ö d é s . 0 . A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a .a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . kategorizálni nagyság. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s feladatok e l v é g z é s e során. i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. b e m o z g á s a . elülső-hátulsó -. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . szín és forma szerint egyidejűleg. méretek m o t o r o s alakítása. Míg szintjén (nyelvi) az akkor repenaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb.e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvetően a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k .biztosítja. Ebből következik. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. . az egésszel való összefüggés nélkül.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kísérője a verbális tudatosítás. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o latos kifejezések beépüljenek. biztosíthatjuk.

t e m p ó stb. egészlegesség észlelésének alakításával. rajzon felismerni a test részeit. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . kirakása. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. helyzetek. vizuális-auditív. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . ruházat. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formáka l a k . A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. formaalakítás m o z g á s s a l .kialakítása: a test függőleges és vízbális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. gyurmázással.m o z g á s o s feladatokkal. (Vizuális-tapintásos.m é r e t m o t o r o s kialakításával. egyidejűleg megismerjék a n n a k verbális kifejezőjét is. 24 25 . alapszínek. 3. lábrajzmus felismertetésével. ez állt fejlesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. fel-. m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. ritmusa. nagy m o z g á s o k k a l téri irányok. 5. legyen az testrész. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. m ó d szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. nevelési terület programjában kapcsolódva. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. verbalizálással. iránya. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis tapasztalatokra t á m a s z k o d v a . alapformák megjelölése. k ü l ö n b s é g és ellentétesség. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . vizuális időrendiség és rit1. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a nevelési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. Mind a prevenciós. ker. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszonyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. térbeli irányok. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. építőjátékokkal. pa3. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y végb e . festéssel. n é v m á s o k ) . m o z g á s o k k a l . irány. a napi frissítő testnevelésben. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgozása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. 3. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. a vizuális m e m ó r i a fejlesztésével. A 2. térbeli helyzete változik. A d o t t tárgyh o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása.személyi zónáinak . a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . IV. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . m a g á h o z viszonyíthatóan. A téri v i s z o n y o k a t kifejező verTestsémafejlesztés 1. hogy a korai fejlesztés e r e d m é nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . sz. zal. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . A szabad j á t é k b a n . a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . vizuális zártság. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. méretek. M e g a d o t t formák.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test- l. 2. de a 4 . p á r o s í t á s o k elvégeztetése. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . K é p e n . járás. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. időjelzések.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté- sével. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. rajzolással. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. 4. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . az o l d a l i s á g . vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakoroltatásával). tudatosítása. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g levő rizikófaktorok. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. méret. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. hasonlóság. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. 4. A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. Nagymozgások fejlesztése: 2. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. állás. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. Aradi utcai ó v o d a 1. m o z g á s f o r m a . tevétest alapkoordinátáinak . Szem-kéz. c s e l e k v é s e k kifejezése. o s z t á l y o z á s . Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanévben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal.

n y e l v t a n és s z á m t a n tantárgyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszic h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. . h a n e m a saját testről is kialakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. 26 27 . testséma. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n fokozatosan). testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. „ á t p á r t o l á s " időszaka. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . m i n t a serdülőkori énfejlődés. M a r t o n L. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funkciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. A g y e r m e k e k szám á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. bel- esélyegyenlőséget. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. a kísérleti szakasz közepén.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . minősítését. és a végén. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . olyan lesz szocializált. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő törekvésekkel. . hiszen iskolára hátalkalhelyzetű.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagym o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv.s g y e r e k e k n é l . K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. testrészeinkről. m o t o r o s aktivitást. irányítja a szocializációt. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevékenységi f o r m á n keresztül . K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . h o g y ha b e csukjuk a s z e m ü n k e t . . H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű értelmi fejlődést. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . kompetenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. fejlett az ÉN. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t .várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . alakul ki szocializált ÉN. az éntudat kialakulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. A fejlődés üteme egységes. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. k é p e s elfogadni a m á s i k eltérő szándékát. kérdezhetjük.lehetséges. h o g y a kisiskoláskor az ún. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . Társas helyzet. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k tekintik a spontán önindította mozgást.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. M a g d a . és a szociális közeg erre adott szabályozását. 5 . az Oseretzky. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a hatékony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . véletlen. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. a k o m m u nikáció is. a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. A gyermek küzd az önállóságáért. saját testünkről. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ért é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . de egész folyamat. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió- Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. Hároméves rányos massá téve. hatását a szociális fejlődésre. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz- za meg az önfejlődést. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . Méreitől tudjuk. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyanolyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . észleléses területek. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat.

vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . s z e m . s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6.a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. hogy a m o z g á s o s viselkedésválaszok b ő v í t é s é v e l . a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia.a kialakult t e s t k é p . - TESTTUDAT . a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. s ilyen formán a m o z g á s s a l egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. ami a proprioceptív . alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . alakításában"). a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kontrollt e r o s t t o . A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. s é n k é p e pozitív lesz. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. hiszen ö n m a gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n .kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis .kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . k i b o n t a k o z á s á t . E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) .l á b koordináció fejlesztése. A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. feszítés. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p .ső szerveinkről. TESTKÉP-ÉNKÉP 1. lesttartás e. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. p s z i c h o - szociális. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az önkontroll funciómak. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulását. így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d .a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a .k é z . az é n f o g a l o m hordozója. . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő .haplikus a vizuális 3. m i n t a fejtartás. A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . s ez a testséma. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat.é r z é s t (azt az érzést. főbb feladatkörei egyben alapo- zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. . v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ról stb. A s z e m . TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. taktilis. Pl.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. a j ó l kivitelezett gyakorlatok a testrészek feletti uralom.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrendszernek.

K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. 176-226. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . E. Budapest.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. 4. b) F. 71-84. Alex Typo.a m o z g á s b a n . John Wiley and Sons. (1966). Budapest. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. Educational Development Programics London. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. a testfelszínről. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. J. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. FLAVELL. 186. S. In: Turner.kialakításában. J. Child Development. Iskolapszichológia. feszíteni. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. 55. J. Budapest. 4 . AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. 1-10. Tankönyvkiadó. REINARZT. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kognitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . 713. E z e k elősegítik a testfogalom kialakulását. 53. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. 208. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. New York. az én j o b b elfogadását. (1982): On Cognitive Development.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. a fejlesztés perspektívái. H. 9. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. így a mozgásfejlesztés során a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. M i n t a cirkuláris reakció . L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-értelmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. Dortmund. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program.k é p . S.kipróbálhatja énjét társaival. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. 239-278. SCHENK-DANZINGER. m i n ő s í t é s e .): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . Vol. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . L. 89-94. A. szem-haj színéről stb.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. Iskolapszichológia. amely a f i g y e l e m . testesség.m a g a s s á g . T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . (1981): Az értelmi fejlődés. ELTE Kiadvány.az é n . c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. ELTE Kiadvány.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . Magyar Pedagógia. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. Iskolapszichológia. S. Pedagógiai Szemle. Gondolái Könyvkiadó.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . AYRES: Az integrációs folyamat.én-határai a fizikai és a szociális térben. a meghatározott testrészekre koncentráló feladatok során (adott testrészt érinteni. 30 31 . TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. IRODALOM BRUNHR. Budapest.4 5 1 . Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. Pedagogik der Gegenwart. Budapest. J. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. J. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . 837-845. In: Illyés Sándor (szerk. Vein-Miinchen. (1974): Új utak az oklalás elméletében. BRCNER. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . 97-114. Fejlesztő Pedagógia.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . REINARZT. a környezettel való k a p c s o l a t á b a n . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. (1973): Process of Cognitive Growth. a u t o n ó m i a . Róma. SONSROEM (1966): In: Bruner. ellazítani stb. 180. Medicina Könyvkiadó. emelni. Budapest. összehasonlíthatja . hiszen a m o z g á s a d o m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . ISSBD Kon- ferencia. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Volán Humán Kiadó. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. a) A.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erőfeszítéseket erősíti. Gondolat Könyvkiadó. c) H. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüggései. új m o z g á s f o r m á k kiprób á l á s á r a késztető. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szám o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fak a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . Eötvös Kiadó. Budapest. 4 4 3 . Studies in Cognitive Growth. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. 13-40. 17. J.

& fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsíthatja . állás.közvetlenül születés utántól . Delacato. és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l tatása . t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. 1986). i d e g r e n d s z e r . jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthatják. terhesség alatti. A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania.). és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . 82. m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának.m á s z á s . G. ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetekkel k ö t ö t t é k össze. mi kifejezetten elvetjük.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s .m e l y e k a n o r m á l . idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . szövettanával.orvosok. 37. Az 1940-60as években m é g feltételezték. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . hüllők. m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é lyeztetett funkciókat. Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. vírusfertőzések. Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . 1986.megelőzi a k é s ő b b i . Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. 1963).és terápiát. 1999). így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. p s z i c h o l ó g u s o k . elemi j á r á s . lefelé rug a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . Temple Fay.kúszás. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a világszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . m á s z á s . S P E C T ) a 20.j á r á s . h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ismétlése. o.m o n d j a D e l a c a t o . Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. száz a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda.i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. 32 . 9. E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n .d o m i n á n s m o z g á s o k . H.D é v é n y i É v a és mtsai. E r r e k é s ő b b visszatérek. M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elveikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. az „ ö r d ö g i kört". Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. csak a k k o r v á r h a t ó . M ó d s z e r é n e k célj a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egyaránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . elsősorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. Vojta felfogása mege g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l .m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e rükről ( D e l a c a t o . valamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T .e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . a k ú s z á s a hüllők m o z g á sának felelne m e g .e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. A m á s i k Katona m ó d s z e re. és ezt felhasználva bevezette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . o. o. e l e m i m á s z á s . Ayres. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megértés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. 1986). hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. C. hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végighaladása. A g y e r m e k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe.). a j á r á s e m b e r i . E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson keresztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. 1986. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á lis s z i n t i g " ( K a t o n a . legősibb .g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . h o g y az agy sér ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. aki megteremtette az „elemi moz- AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. Ezt az elméletet. K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értelm é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. j á r á s m e c h a n i z m u s á nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire.vezet helyes i z o m t ó n u s . 1986). G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . g y ó g y p e d a g ó g u s o k .s z a b á l y o z á s h o z . a z é r t e l m i . a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . Tobis-Loewenthal. A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. szülés alatti és utáni á r t a l m a k .olyan helyzetnek tekintették. m e l y a m o z g á s o k h o z szükséges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. m a g a t a r t á s b e l i . „ k i t é r í t h e t i k " . P E T . Schilling.AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . D e elméleti m u n k á s ságuk azóta m e g h a l a d o t t .a 2 0 . v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. M R I .az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l képlékeny . 1986.s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . h a n e m azonnali fejlesztéssel .33 . fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetekben nyilvánul m e g . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfejlődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . mely a fejlődés a k a d á l y a is e g y b e n . funkcionális M R I . és igen sok ismeretlen. m i n t a h a s o n l ó s á g . folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k .).

Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . E r e d m é n y e i k a m o z gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . és ezt gyakorlatokkal beérleljük. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. a 6. Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n történik (pl.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. E z e k a m o z g á s m i n ták n e m reflexszernek. és egyedül is képes lett rá. h ó n a p t ó l a 12. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . az oldalismeret.tehát a rajzkészség.járás). és csak az e m b e r r e jell e m z ő . a m e l y agyterület vezérli. írásban. hogy a kúszás. és n e m is ez a tapasztalatunk. és azon a szinten élő lény lesz. D e l a c a t o azt állította. 5 9 % . de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . ez a híd szintje. 1986). illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. K ö v e t k e z ő . csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l .é r z é k s z e r v i fejlődési soron. o. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. (Pl.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . m a g a s a b b szint a kétéltűsz. olvasáskészség tökéletességéhez. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b eredm é n y ü k : a g y e r e k e k közül. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . kúszás . m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agykéregig. ül. csak aztán építhetünk rá g y ó g y í t ó olvasással. leomlik. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t járni.és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . a testtartás-látás integrációja itt alakul ki. f ő e m l ő s ö k b e n sem. Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ciakialakítás s t á d i u m á i g . holott beszédterápiát n e m kaptak. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlődési sort. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd.18. e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. írás és olvasás készsége. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit ráépítek. állt. hogy t u d h a s s a n a k . elégtelenül szervezett. 12. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. járásnál két lábát használja. j á r á s m á r a 2 0 . és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használja lábaitól függetlenül. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agykérgi) lény lesz az 1. ez a 20. 4 tárgyakat tartott. majd j á r á s . a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . a kézügyesség-gyakoroltatás szintjén -.ülés). h ó n a p körül. évtől 7. Azt állítjuk. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. agysorvadás. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . Az emberi m o z g á s kialakulása minden újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. ezért az idegrendszeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. írásra. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. Ez azt jelenti. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t .2 9 . ábra). hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . 1985-től) változás történt. földön c s ú s z á s . e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. kéz. Következtetésük. vízfejűség. mely a kétéltűek m o z g á s a .m á s z á s . Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ribb funkció. 16 hetes koráig tart. h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra.erű szint. s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. Delacato azt állítja. aki felfedezte. felültetés (ún. hogy van egy. a t ó n u s o s nyaki reakciók. Ezután alakul ki ( 3 . vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. a beszéd-.o l v a s á s . évig) az agykérgi e m ber. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . M e r t a készség velünk születik. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . olvasásban) elmaradt gyermek idegrendszere éretlen. Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s tól 9 éves korig. a testséma. h ó napig. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . kétfüles együtthallás. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. Humánspecifikusak. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. ha a gyerek csak feküdni tudott. a k k o r úgy teszek.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. írás-. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé.). V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. 2 0 0 0 . m á s z á s . az olvasni s e m fog t u d n i . bár ez is fontos. csak az e m b e r r e j e l l e m ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. agyvelőgyulladás. 1963). héttől tart kb. k e r e s z t m i n t a szerint jár. vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . év . Mi n e m ezt állítjuk. A kizárólagosan e m b e ri. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s mintára. h ó n a p i g . T e h á t D e l a c a t o szerint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. a kisagy ősi része. és a b e s z é d r e n e m lettek bátorítva ( D e l a c a t o .g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. a 6. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás.és l á b d o m i n a n c i á t . hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . m e r t idegrendszere. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). majd m á s z á s . a g y h á r t y á k közötti bevérzés. m e l y n e k hátterében é r e r e d e t ű daganat. l e b e g ő ültetés). Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fejl ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. ez a halszerű lét kb. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hibákat. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. magzati héten kiváltható. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő ing e r h e l y z e t e k b e n .í r á s .

H. Afejlődéstani-fejlesztés szemlélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. r u g a l m a s s á g . E z s z e m l é l e t é b e n m á s .h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. mely a h i b a szintjén gyakoroltat. F . felülés. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. e g y e n s ú l y . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtago k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. P á r év m u n k a után derült ki. a tartalmi diszgráfián semmit. hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. 1987. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k .ívj áratok B) D .j á r á s . Alapozó Terápia jelenlegi felépítése. v a l a m i n t fejlődéstani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogyatékos gyerekeknél.thalamus H . m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . j á r á s v a r i á c i ó k . k e r e s z t m o z g á s o k stb. testismeret. és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . Az.pl.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. A y r e s .felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é .m á s z á s . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. diszfáziás g y e r e k e k n é l . jobb-bal ismeret. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb. hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. 1963). és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . életében fontos: fejemelések. ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e .d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . H R G . az alatta levő szinteket kell A . m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. A l a p o z ó T e r á p i a stb. i d ő b e n való biztonságos t á j é k o z ó d á s . 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. P o r k o l á b n é . 1997) .törzsdúcok próbálja biztosítani.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alapjait adja m e g . h a n e m a térben. E . n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . úgy szoktuk m o n d a n i . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „piros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . 1990-ben Kulcsár Mihályné fej- lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesztéseket. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. K u l c s á r M i h á l y n é . M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pedagógia g a z d a g tárházával . hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül.e h h e z hozzátette az összes olyan m o z g á s t . vagyis a teKatona ábrája nyomán I. h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k .r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros eseteknél.).I .f e l e g y e n e s e d é s i .kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesztéshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatai. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. pl. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. P l . alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . Kb. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett orvosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato.

Kunné Szörényi Katalin. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . fóka. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gyakorlatok. Jordanidisz Ágnes. amennyit m e g k í v á n . Burián Kati. M á s . nyakizom-erősítők.. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . ha teljes volna. egy lábon. Tóth Péter. a „keresztezettséget": pl. Bodai Ágnes. inkább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . l á b b o l t o z a t .eszközigény"-ünkről. fordulatok. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . „igen és n e m " integetés stb. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. talicskázás. Petheő Erika. Váradi Ildikó. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). a k a d á l y o k k a l stb. végzett hallgatóinktól. ahogy kívánja. pl. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz.D é v é n y i E v a é s m t s a i . Földi Rita labdagyakorlatait. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. Hofmann Ildikó.. Sipos Zsóka. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. és M. testtel végzett ritmusgyakorlatok. Pócsi Orsolya. Némcthné Márk Julianna. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. Görbicz Katalin. Kb. és láb külön munkáját. m á s i k dobol stb. toporgás. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. hintáztatások h a g y o m á n y o s . Szíjjártó Edit. és r e n d s z e r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . Mándi-Márton Zsuzsa. libikóka stb. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . ritmusos beszéd és m o z g á s . t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. Mi eredetileg azt hittük.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. A terápia jelenlegi. Rozsnyai Henrietté. Csaba Mercédesz. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelőg y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. guriga..és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . kúszás. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. T ó t h G á b o r kid o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figyel e m z a v a r o s gyerekek eseteire. pl. Sütő Csaba. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. Manolakis Ági. felülések j á r á s és változatai. az időzítés és ütemérzék. 3. M á r t o n . Szerző Krisztina. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. Gondiné Dobó Anna. Stocker Eszter. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folyadék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. pl. és H. körrajzolás stb. forgások.t e r á p i a gyakorlatait. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. taps test előtt. Esti Nóra. egy helyben szökdelés. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . Bors Ilona. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor.. másik ütöget. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. 2. á l l a t u t á n z ó ügetések. gurulás. egyik kéz simogat. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. vég i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. Vincze Helga. D i a m o n d . elöl-hátul. szinte lökést ad neki. Tamás Béláné. Wimmer Zsuzsa. ugrókötél. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). Nagymozgások: fejemelések. Szabó Csilla. és „ e g y s z e r ű " kézgyakorlatokat.. úszás. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. Radnai Zsuzsa. Papp Zita. Kalapos Ilona. pörgések. Tóth Ildikó. Egxensúlygyakorlatok: statikus. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. a trampoline-ról. 5. fekve stb.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . melyekkel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. fejlesztette t e r á p i á n k a t . „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. Farkasné Murányi Márta. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból átvettük Fodorné dr. Breinmann Erzsébet. de azt n e m fejleszti. Frankó Mária. Kulcsár Éva. Gyarmatiné Boksái Éva.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. H. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . ezen belül járásegyensúlyt. Gacsályi Lászlóné. Stéger Andrea. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. Alapötlete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatokat (I. Dékányné Cseri Zsuzsa. Göttlinger Gabi. Palcsó Julianna. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. Rugalmasság: ugrások. 1999). Telek Erika. Gergely Anikó. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította.: majd minden „ e g y s z e r ű " kéz. Burkusné Szenász Ildi. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. Gosztonyi Judit. labdagyakorlatok. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . Molnárné Nagy Anna. az egyensúly. Itt kell említést t e n n e m egyetlen .b e s z é d gyakorlatok. Diamond azt írják. Bodonyi Anikó. átfordulások. egyik rajzol. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. Bonczné Juhász Csilla. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. majd jelenleg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . Dr. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. E z u t á n telepítjük a kéz.. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gyakorlataira (fejforgatások. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. Bodonyi Miklós. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. 4. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). Elég. állás-törzsegyensúlyt. részint egyre újabb. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. mászás. szem. forgó. csak aztán a földön. 1963. 38 39 . Tar Mónika. K é s ő b b m i n d e n .és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. végtag. légző-fegyelmező gyakorlatsor.

és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. VI. Kézdominancia kifejlesztése. állóképességét. elöl vagy hátul. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. a végtagok szétválasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. m i n d k é t kézzel. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése.e z e k e t leépítjük -. h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőleges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . kéz: karlendítés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. és ez tökéletesíthető t ü k ö r segítségével. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . 1994). 5 1 .a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . a m o z g á s s o r o k a t . együttműködés kialakítása és/vagy fejlesztése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. Pl. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . v á l l b o k s z o l á s o k stb. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad.D é vényi É v a és mtsai. . E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . i z o m z a t a feletti uralmát. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . m a l o m k ö r z é s . az fegyelm e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . betartva a fejlődési irányt: fejgyakorlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. M a r t o n . és biztos. 1976..m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le .). Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n .z á r (ez a vízszintes síkban van). „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összerend e z n i . Ez a speciális. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályozza a m o z g á s t . Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . ügyességét. az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a radásának sajátosságait: . proximálistól h a l a d u n k disztális felé. M i n d e z fejleszti az integrációs. Ha ez megy. .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á sokhoz. M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. N e m tekintjük o l y a n eleng e d h e t e t l e n n e k . pl. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. o.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. 1999. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. 7. kiválasztja azokat az ingerületeket.speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. harántterpesz.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. j á r á s ellentétes kézráütéssel. k ö n n y e d végrehajtást elérjük. illetve egyenrangú. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kritikus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . á l l a n d ó továbbfejlesztésben. . T e r m é s z e t e sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . ügyelve arra. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . Kulcsár Mihályné alapötletei nyomán. in: M á r t o n . hogy a folyamatos. . Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok.a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. a rész. 5 1 . 6.. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. l á b t e r p e s z . vízszintes k e r e s z t e z é s . a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e .a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását.és dinamikai érzékelése: a mozdulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á sok. IV.D é vényi É v a és mtsai.a nagy. a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti összer e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását.. v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. a keresztezett ritmusos mozgások ugrással. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. a k e r e s z t e z e t t m o z g á sok n e m vagy csak alig. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . 8. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . a g y i d e g ) .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . váltott függőleges karlendítés test mellett. és terpesz-keresztszökdelés. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á lyozó areákat. idő. hogy látná. ^ 9. . t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt információkat. . a spontán fejlődés irányait követi: . . erre m é g visszatérek. m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t .az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. 1999. 1972.írja Nádori ( N á d o r i . . 1994).). A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. old.

t e r á p i a . 1999). m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z közelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . utána a k ö z v e t l e n tér. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküveg e t " ) . Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. 12. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . mozgásutánzások. kicsiknek logikai j á t é k stb. Altalános szóban. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelismerési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . h a r á n t t e r pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . fej-. ül. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . utána a tágas t é r " elvét. e l ő b b kialakítjuk. először a saját test a k ö z p o n t . 3. V a l ó s z í n ű . 2 1 . mint például a b e s z é d és az írás (Freund.. úgy érzékel. síkban . háttér. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. Freund azt írja. de m á s mozgással is elősegítünk. mesélés vagy szövegfeltájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . a v o n a l v e z e t é s s e l . T e s t s é m a . ( M i n d ezzel együtt azt tapasztaljuk.D é v é n y i Éva és mtsai. ritmusos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . utána aktívan. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . biciklizést. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. 20. térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. m e l y e k e t mozgással . M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. 4. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. 1963).) teljes. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor ajánlani szoktuk az úszást. 13. csak h ó n a p o k . akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. t e r p e s z . de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincszakasz lazítása. könyök-. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. akiknél az írás alaki részével. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. Térben való mozgások. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . 10. hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. hogy használl-e. csukló-.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. irányismeret: akár a testismeretet. Kinesztézis gyakorlása. Ha a p r e motor kéreg károsodik. evezést.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. 14. mozgású gyermelyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é n y e i n k v a n n a k . ujjismeret. az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. m e l y h e z nag y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . n a g y f o r m á t u m ú bet ű e l e m tanítást.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). szaggatottan zajlanak le. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . Szövegmegértést elősegítő játékok. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . szinkron és aszinkron (váltott kézzel). A z e g y e s m o z gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. 11. mert a fenti leírás olyan. m i n d e g y i k külön aktust igényel. vagy anélkül. nyaklazítás.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c.s z ó t a g o k .egyre táguló . U g y a n c s a k napi 1 5 .z á r . 25. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . 24. g y a k o r o l u n k . h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . térképkészítések stb. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. 42 43 . N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t diktálás u t á n . Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. ütemet is ütve. M á r t o n . Konstruktív praxis. 16. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k .v e r s e k . hallási. g ö r d e s z k á t . síki d o m o k u t á n r a k á s a .pontjairól h a n g o k . és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. csukott s z e m m e l táj é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. T a p a s z t a l a tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. csípőízület. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. 18. melyből kie m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. boka. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. k ö n y v é b ő l . gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . m i n t h a két s z e m m e l látna. a betűformálással. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . olvasás alapján j á t s z u n k . Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. futballt. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyított rajzolása. órarajzolások.b e n n t a r t á s . tárgyak stb. de mivel m i n d e n m á s lát á s é l m é n y e (fények. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . illetve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . s i m a m e g v a l ó s u l á s á t .z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. jobb-bal. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . az agya ezt nem érzékeli.etfejlesztés: fejlesztése. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. futást.. 19. 22. 15. é v s z a k o k stb. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. Emlékez. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á sok. 1990. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . Gestalt stb. ha igen. érzékszervek látási. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. 2 3 . görkorcsolyát. sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. melléklet). rajz. és a j o b b vezet a m u n k á n á l . akár a jobb-bal fogalmát. utána csukott s z e m m e l . Alak.

ezért k i d o l g o z t u n k egy un.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l .7 5 ) . a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. ritmusos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. . h a n e m testismeretet. ha diszlexiásak. és ha úgy a l k a l m a z z u k .ü g y e t l e n s é g van. akiknél m o z g á s . a kosárlabdát.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is.b a n s z e n v e d ) . az ü g y e s s é g . „ A n y a n y e l v i . de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált.rek j u t h o z z á . az állóképesség.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . a súlylökést.Beszédfejlődési problémák (megkésett. a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . 26. . diszfázia. számában leírtunk. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlődése miatt.) . annál e r e d m é n y e s e b b e n . . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt. Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g .8 5 ) ugrásszerű fejlesztését lehet elérni.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . a vívást. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. Óvodások 5 éves . Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. .Dominancia megválasztásának késése .iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus keresztbefogások.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. de terápiás sport. Mozgásos kat tanítunk be. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyerm e k között. . szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fontosságú. m i n é l kisebb a gyerek. U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küldj ü k . diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . diszfázia stb. . .h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is.b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . e g y é b labdajátékokat. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . ezért r ö v i d e b b ( 3 . 2 7 . 29.z e n e i diszgráfia kezelést". belső és külső r i t m u s . két oldal m ű k ö d é sének szétválasztását. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligenciájú. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u tatkozik: .POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . mely az egyensúly.4 g y a k o r l a t e l e m ) .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. a g y o r s a s á g . és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. a p i n g p o n g o t . m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra.és finommozgások) . esetleg diszfázia gyanúja. h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o - A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkalm a s . 2 8 .

U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket.melylyel a külvilág felé fordulunk -.vagy éretlen terület . E l t e k i n t v e a p r o b l é m a biokémiai m a g y a r á z a t á t ó l . m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. vegetatív szabályozás . a belső b e s z é d szabályozója. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . fMRI. olvasás. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. S P E C T ) vizsgálják. Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . v a n n a k u g y a n agyi központjai. t a r t a l m i diszgráfia . r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l .z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) .m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasztaljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . . . és csak azt nézve. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . fogalmi gond o l k o d á s szabályozója. de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fognak ö s s z e " . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. diszlexia. idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. helyesírás.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé.érzelmi. a látó.m e g k é s e t t beszédfejlődés. a funkció m á s . a fissura R o l a n d i elülső részének. mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egym á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny.e c h o p r a x i a -. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . mely felelős az éberségi szintért . Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. mely a terápia hatására az idegrendszerben létrejöhet.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsége. (2. A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. a figyelemért. de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g .t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . pl. mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akaratlagos viselkedés szabályozója.feltételezhető értelmi fog y a t é k o s o k n á l . diszfázia.II. E r e t l e n s é g szempontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . mint a beszéd. Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l .

D é v é n y i Éva és mtsai.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . szelekciók útján történik m e g . .n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. 4 1 . megerősítik. ugrálás stb. A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . egy idő után kiszelektálódnak. a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. 1986) (4. M á sik része lassú . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. elp u s z t u l n a k " ( H á m o r i .c s o d á l a t o s . oltványhajtá„átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l .k é p l é k e n y s é g e . De ezek 48 . ábra 3.. M i n d e b b ő l látható. stabilizálják a helyes kapcsolásokat. ábra Az. Hubel az emlékezet. 1979. mint a m e n n y i szükséges.). h a n e m a kapcsolódási l e h e t ő s é g e k . M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó val több idegsejt vesz részt. A kellő ingerrea k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő .s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z dulataival (pl. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. ábra). h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k ..s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. han e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . o. A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. a nyelvi önkifejezés. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat.a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. 1976.m e g e r ő s í t ő . új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. ábra). sir*' V* |. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . 1999. a k c l o s o l e n c . m á s z á s . m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . a sérült rostokról új kollaterálisok. laboratóriumának munkatársa készítette. m í g m á s h u z a l o k . V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k .). A feles s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megjelölni agyterületet. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . M á r t o n . s + '§ •f S. a tanulás.lehetőség is van: ha valahol sérülés van. majd a felesleges sejtek elpusztulnak. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel.

Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratlagos m o z g á s o k indítója. o. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége.L o w e n t h a l . szoros összefüggést. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatalmas összeköttetés-rendszerrel. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási képességek fejlődését. . a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . m ű k ö d é s b e hozással. rúgás stb.). „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig.képezi a funkcióbázisát a finom a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. az i z o m t ó n u s szabályozója. m a n i p u l á l á s . majd az állandó korrekció a végrehajtás során.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. 2. c a u d a t u s ) . B a k o n y i . irány-. A k o o r d i n á c i ó s képességek . " (Hottiger. s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . M i n den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. Ha a kettő között eltérés van.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni.és a r c i z o m . in: M á r t o n . 9. és az automatizado első fő állomása. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. o l í v a m a g . Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. a labirint és a s z e m m o z g á sok + hallás között. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. 9. e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. gördülékeny voltát. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus érzékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . o. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét képezi.s z a b á l y o zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . 1999. testhelyzet. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. ahogy a beszéd felépítésénél m e g f i g y e l h e t j ü k . pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. n é l k ü l e n e m létezik. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . id. p o n t o s s á g á t stb.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak.a m o z gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. futás. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információk e l e m z é s é r e épül. lásra épül rá. hallás. h a s o n l ó a n a h h o z . lentiformis). d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. Ball. b e s z é d ) " ( T o b i s . beszéd) é p ü l " (Bakonyi. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biztosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . 1 9 8 1 .és t ö r z s m o z g á s o k k a l . v ö r ö s m a g . o. helyzetérzés. " (Schilling. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. j á r á s . a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi.D é v é n y i É v a és mtsai. De u g y a n e z a folyamat. D e i t e r s .D é vényi É v a és mtsai. Ez a külső-belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . a ritmikus feladatok végrehajtása. térérzékelés. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. p u t a m e n . m e l y bevallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . 1999. M á r t o n . a m o z g á s o k automatizálódását. i z o m t ó n u s .).. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . e g y e n s ú l y o z á s .) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő összefüggése e r e d e t é n e k . l e n c s e m a g (n.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indítják m e g . 3. . az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. mint amilyen az anyanyelvi készség. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n g o l ó d n a k . s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápiá k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . 9. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykérgen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). K ö v e t k e ző állomás a köztiagy. 1999. 1985. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alapj á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. futás. hogy a g y e r m e k ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. r i t m u s . fej. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria.D é v é n y i É v a és mtsai. a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. izom. mélység. pedál. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é vel. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. M á r t o n . . ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. (5. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. 1981). 1980.

ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . a r c m o z g a t ó k . hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . 1980) 53 . majd visszacsatol. b) . Ez a tanulás alapja. sima gördülékeny. az extrapiramidális rendszer funkcióit).a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . . majd a u t o m a t i k u s . h o g y kiemelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. E z é r t kissé részleteseb- premotoros cortex Br 6. m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t . funkcionálisan is. Törzsdúcrendszer rendszeré- Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. 1. nyelv).ahogy e g y m á s között mondjuk. ábra). lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s . garat. tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatossá tételét.r ó l rögtön kider ü l hogy n e m volt az. . szétszórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). c) . és az elképzelt m o z g á s t a lefutóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k taníthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. hídban és nyúltvelőben.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű előadásában ezt tartotta a logopédiai. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gyerekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . motoros Br 4.a fhalamusban. N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . r i t m u s o s stb. E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s fejlesztésben. Vajon az A l a p o z ó Terápia. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai végződnek: a) . 8. az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . . ha egy m o z g á s t „az agykéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " .a k i s a g y b a n . Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . laza. . és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n .a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) .Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . M e g e m l í t e m . ábra összeköttetései (Mumenthaler.a gerincvelőben.

v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. felidézi és kipróbálja őket. D a m a s i o . mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelentését" tároló k ö z p o n t volna.( a u t o m a t i z á c i ó I. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. érzünk.vagy akár kézjeleket . A gyerek. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. egymásutániságát.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá- sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. ábra). törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . színét. g o n d o l u n k stb. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . de belőlük újabb szintet is alkot. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlékképeket (például a d o l g o k alakját.) dolgoztatja m e g e r ő s e n . A nyelv arra való. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. A m i k o r a g y e r m e k pl. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. felfogunk. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . akár a kéregalatti hálózat.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgozásában. A kialakult kategóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. és m o n datokat szerkesztenek. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. így tudjuk elménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. halánték- törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. 1992. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és kéagykérgi területekben közvetlenül. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző.sdúcok kifejezés szerepel. ( D a m a s i o . a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . v a l a m i n t a fali lebenynek a szerepe. b i z o n y o s funkciókban a bal. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. a m e l y e n keresztül a szavakat .) A b e s z é d o l y a n adottság. és ezekkel újabb fogalm a k a t a l k o t h a s s u n k . t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. ( K e r e s d és lásd: 2. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. 6. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . valamint egyes Ez a egy. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. /. ábra. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldolg o z á s á t (6. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fog a l m a k a t . A hallott b e s z é d b e vagy olvasott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. 2. vagy b i z o n y o s érzelmi állapotokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g r a g a d h a t egy f o g a l m a t . ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elősegítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. A kéregalatti hálózat a „szokás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . 3. a u t o m a t i z á c i ó II. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . mely a fonémák.m o n d a t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. De n e m azért.

m o n d ó k á t u t á n a m o n d .5 éves. A 12. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. E z u t á n Sz. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . beszédkésztetése erős lesz. ül. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. a gyerek kétnyelvű k ö r n y e z e t e t hall. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült részében is. m o z g á sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. sekor a S y l v i u s . dr. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. hogy terápiánk. e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. és dr. egyszerű utasításokat megért. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . cs = s. Osztie Éva főorvosnőnek. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . m i n t a m á s o l á s b a n . szokás vezérelte rendszerrel. túl sokat esett. E k k o r (3.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. „ o " . B. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót.t n e m ejti. és a szülők Ayres. Frostig). k ö r n y e zetéből elkezd szavakat tanulni. bizonytalan. és absztrakció gyenge. n e m szereti a p o g á c s á t . a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. összeállítását. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . akit két év óta ma is fejlesztünk! D. „ á " .5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. nehezen érthető a beszéde. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . hol m á s i k j á t s z i k főszerepet. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. m o s t 7. 2000 nyarán Budapesten.. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2.07. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). m a g z a t i héten D o w n .k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. mit akarhat. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (féltekében) frontolaterálisan. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. m á . de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . egyetlen. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. pá. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t .elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agykérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az idegr e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. (általában). 1999 s z e p t e m b e r é b e n . 2001. A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t .esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. és az intenzív m o z g á s fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . és fejlesztő e g é s z é b e n is. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . Fél. fejét balra tartotta . B. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . többi h a n g jó. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . m e g á l l a lábán. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . 2 évesen 40. ő rábólint a megfelelőre. M o z g á s f e j l ő d é s időben. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hátrafelé) is terjedő. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d ritm u s á t . és n a g y o n fáradékony. m a g a b i z t o s . S z ü l ő k felsorolják. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s .és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozduis alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: heti 4 óra m o z g á s . ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . De a fogalomalkotást közvetítő rendszer időés így a „ s á r g a " szó k é p z é - k ö z ö k k e l o t t h o n . Lehet.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. e g y e n s ú l y a gyenge. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y .O o ) : 9 5 . B. Borbély Katalinnak. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. és hol egyik. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. h ó n a p jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. IQ ( S n . e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. szókincse gyarapodik. b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. rollerezik. M.16. ügyes.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . újabb és újabb szövettani. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ző. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű k ö d n i e . „ R " . spontán rajzban. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós zavar. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n .-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüggő. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. ny = n. A bal Sylvius-hasadék elejénél. 0 5 . az Orvostudományok Kandidátusának. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . szavakat összerakosgat. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . 2 0 0 1 .és személyiségfejlődésbeli e l m a r a d á s . 56 57 . de ekkor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. és m o n d a t o k a t tanul belőle.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédiai kezelés kb. ty n e m tiszta. Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház).1 °C-os láz. l a b d á z á s b a n . 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismertetése. h o g y a kéregalatti struktúrák . 2 3 . be. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e sefilmet. mint az eddigi két év alatt is. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. S z e m f e n é k és látásélesség ép. azt reméljük.

a z o n b a n m i n d e z e ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. A terápia fő j e l l e m z ő j e . De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . Iskolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. finommotorika. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészlelés + m e g é r t é s ) .) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. T e h á t pl. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. h o g y m i n d e n á r o n kínlódva az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. Sindelar. Edtfeldt. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (labdák. és h o g y ezt a terápiát igénylie. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . Egyetlen eszközigényünk az ugróasztal. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. melléklet). rutin ideggyógyászati vizsgálat. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . vagyis pl. rajzolás és névutórendszer. h a n e m fejlesztésnek vagy torn á n a k . h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l janak. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. és felmérhető általa. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. m i n t M e i x n e r Ildikóé. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. a b e s z é d vagy olvasásírás. h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. de előfordult m á r 3 h ó n a p utáni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. h a n e m fehéret. testismeret. A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. c s a k hiperaktívak. m e r t s z á m u n k r a is bámulatra m é l t ó .és írásteszt. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é nek és g y e r m e k . majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. Syndelar. újabb h a t h a v o n t a . térbeli tájékozódás és testmozgások. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . bár az o k . m e g n e m értett a n y a g bepótlása. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. és fordítva. F o n t o s a b b .III. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . bordásfal.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . é l e t é v ! ) . az agy. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok.o k o z a t egyenes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. a szabadtéri h a t á s o s a b b . vagy szülővel vezetett: hetente találkozva a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt.. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexiás. t o r n a p a d o k stb. a személyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). annál j o b b .) A kiscsoport lehet vegyes. de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . s z e m . a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. sz. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. h o g y k o n d u k t í v jellegű. jobb-bal ismeret. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. P e d i g többször látjuk. E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. ha a terápia h o s s z a b b . hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. Az olvasástesztünk felépítése o l y a n . s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkreditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . indulásnál 20 perces videót készítünk.d o m i n a n c i a és ügyesség. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . ( G y a k o r i pl. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. E z a z e g y é n i figyelem. tarkát stb. A tájékozódó vizsgálat egy. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesztési ó r a s z á m igen m a g a s .). de lehet célzott: csak értel- 58 59 . Irástesztnél egyoldalas. pl. E g y terapeuta. Értelmi fogyatékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a .l á b . a k á r tanterem is megfelel a célnak. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. Fél évi terápia u t á n k é r n i s z o k t u k . kötél. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . lehet egyéni.1. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. fejlődéstani n a g y m o z gások. egy órát igényel. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folyam a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. kötetünkben. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). diszkalkulia stb. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. A terápia lehet kiscsoportos. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. r u g a l m a s s á g . vagy kognitív fejlődést. egyensúly. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . t o r n a s z ő n y e g . A terápia felépítését lehet nagyc s o p o r t o s á n végezni. ugrásszerű e r e d m é n n y e l .e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . mely kb. pl.k é z . m í g a szülő és a gyerek bírja. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . u g r ó z s á m o l y o k . de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i .és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több területét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága.

mi n e m . a m a c k ó p u h a fülét). mint a felnőtt. „ r o s s z " gyerekének.írja N e m e s Lívia. . otthon is. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. bújik édesanyjához. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. I d ő s e b beknél is j e l e n t k e z i k . ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mértékű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . h o g y futkározott? Tudja a m o z d u l a t o t . és siklott v a k v á g á n y r a . de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás regresszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. ahol a m e g r e k e dés történt lelkileg. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a g á h o z h i b á s a n viszonyult. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. ö s s z e o m l i k . h a n e m lelkileg is képlék e n n y é válik. m o s t eleven. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . a gyerek m é g j o b b a n egységes e g é s z lelkileg és testileg. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. az élményt. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós korra. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. h o g y ott történt az e l a k a d á s . viselkedését m e d e r b e tereljük. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . az iskolában is fokozottabb támogatásra. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. aki érti. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s keretek között b i z t o n s á g o t él m e g . ahol valami elintézhetetlen. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . ( N e m e s . és azt is vállalja. és örül egyéniséggé váló. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e k ü n k : ő p o n t o s a n értette. h o g y regresszióba viszi. mi helytelen és káros. hát n e m tudja. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. mi igen . a kisiskolásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . 2 0 0 0 ) . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é válásának szükséges velejárója. a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést feltételez. itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. É p p e n ezért itt az ideje. csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett .I V . most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ri.terápiás regresszióval idézi elő. a h i á n y o k n a k feltöltődniük.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g előző életkorára. E k k o r a gyerek „korban .á t é l : „ M a m a . hogy terápiás regresszióval dolgozik: a gyereket fejlődésében nézi. otthon a s z ü l ő k n e k is. beszédbeli stb. biztatni a k i s b a b a k o r i . o.a k a r a t o s s á g kora. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gyerek „ v i s s z a h u l l " .k i s g y e r m e k k o r i szeretetmód megadására. hogy visszatér az a kóros tünet. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. és e h h e z j á r u l a kisgyermekes beszéd.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót.azaz m a g a t a r t á s b a n . Pl. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . d a d o gás) j e l e n t k e z h e t . miért.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. . egy p u h a kis rongyot. 60 61 . h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. B o d o n y i M i k l ó s . A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. N e h é z a helyzet akkor. ha lehet. babusgatásra. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. ahol n e m c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. hogy az önálló akarat. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. az iskolában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i .a terápiás regresszió. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . esetleg az ó v o d a is. hogy a kereteket m e g h ú z z u k számára. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jóságnak. m e l y e t m a x i málisan elő kell segítenünk. mint az a jelenség. szeretgetésre és elfogadásra. eddig tedd-ide-tedd-oda. TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért.) fejlődési e l m a r a d á s . A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. A testi fejlődés fol y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " .) Fixációs p o n t n a k nevezzük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . védelemre szorulnak. E g y 2 . L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. ringatásra. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. a regresszió mindig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l .e l l e n k e z é s .é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . „idő kérdése. A regresszió visszafordulást. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. és n a g y o n gyakori. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. a gyerek n e m c s a k testileg. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. ölelj m e g . o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. mint n o r m á l fejlődés esetében. 5 5 1 . segíts n e k e m " . hanem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k .) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák sorában h e l y e z k e d i k el. amit c s i n á l . És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. p o n t o s a n m u t a t v a . mi helyes. m i é r t . A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . ahol elakadt. 2 0 0 0 . A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c .

Alapozó T. . Súlyosabb.e l ő .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfel e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e .) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é re.g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.következeles betűcsere.Mondat elején nagybetűt nem írja.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. -val.részleges hasonulás. a H R G . az A l a p o z ó T e rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás.a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . -Tulajdonneveket kisbetűvel írja.A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . de előbb kinézeti = delobkinzet. . -tt stb. . a . 4-11 évig.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó .Toldalékolási törvényekben hibázik (pl.Elválasztásban hibázik. de nem tudja. .1 6 é v i g . v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . . betűvezetési probléma.k ö z é p v o n a l . . . mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. a g y t ö r z s .Szavak egybe.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. ring a t á s . volt = ótólót). ő stb. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e . . . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .zöngés-zöngétlen pár csere.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . igekötő használata.Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl. . .összeolvadás.duplázás.) 2. -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. .szóba betűbetoldás. .szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. vízzel ( H R G ) . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fejl e s z t é s s e l . illetve többszörözés (pl.Hagyomány elve (j-ly) hibás. MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl. .konduktív terápiák. Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását. . . . . m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. n a g y m a g v a k é s k é r e g . szóvégi ó.szóból betűkihagyás. 3.máshogy írjuk hibái: . . hol. hogy a szóban valami hosszú.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. . 5 . -1. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. . összetett szavak írása).és különírása hibás (pl.nem következetes betűcserék. .hosszabb nem összetett szót szétír.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t .k ö z é p v o n a l .) . . . h i n t á z t a t ó . . . 62 63 . b á r m e l y é l e t k o r b a n kezdhető. a h h o z . Alaki probléma. önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r .teljes hasonulás.fordítva ír vagy betűt fordít.vagy utánvételezés: hallja. (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. a víz. forgató. . rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i .súlyos tagolási gyengeség: pl.: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . -vei. . m á s z á s ) .M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k .Máshogy ejtjük . .

MELLÉKLET 2.Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .- ittht* itu/mThi ti Itcodé.jÁlhj t — 1 - 1 . MELLEKLET I b síULyujL .2.

DIAMOND.és arcformája. E s e t i s m e r t e t é s e m . H. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. R . é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . Okker Kiadó. Fejlesztő Pedagógia. C. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. Is- Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. január. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. r u g a l m a t l a n s á g (széteső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. nulmány. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Előadás a „Mozgás. Tudomány.az ó v o d a k é r é s é r e . MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. Thomas Publisher. december. . Új módszer a mozgásrehabilitációban. HRG Alapítvány. Óvodai Nevelés. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . Illinois. A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . a nyelv és a beszéd. H. ( 1 9 9 2 ) : Az agy.dysgraphia kezelés. Budapest. Alapozó Terápiák Alapítvány.IRODALOM DAMASIO A.g y e n g e s é g . A z t tapasztaljuk. Budapest. Óvodai Nevelés. j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é nyező mozgásterápiát mutat be. e k k o r kezelték. h o g y sok a z olyan eset. 1. november. SZERDAHELYI MÁRTON. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . Budapest. Alapozó Terápiák Alapítvány. H. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. Az e s e t e k 6 5 . Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. M . KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m látták h a t é k o n y n a k . NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. e g y e n s ú l y . H y d r o c e p h a l u s a . AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt.. Budapest. TÓTH GÁBOR. Gondolat Kiadó. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . j e l l e g z e t e s k o p o n y a . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta- Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g .7 0 % . Zsolt szülei . o k a lehet. füzet. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . Zánka. neurohabilitáció. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. Budapest. USA: C. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái.. 4. Budapest. J . DAMASIO H. FREUND. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . Tihany. Neurol. Rev. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. Springfield.5 4 7 . . Budapest. 66 67 . megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k .1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. Filum Kiadó. Budapest.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ben. Medicina Kiadó.

Az adott lelkiállapotuk. h o z z á á l l á s u k . kúszás. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. életkor stb. k o m p l i k á c i ó nélkül. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . A szülők testén szeretett elaludni. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. n e m é r d e k l ő d i k .) kezdetleges. M o z g á s . A lege g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . így perifériára szorult csoportj á b a n . versek. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . 68 69 . é d e s a n y j a p i n c é r n ő . r e p r o d u k á l j a . g) Érz. formákat n e h e z e n azonosít. bátortalan fiú. A külső h a b i t u s á b a n megjelenő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . elfogadtatását. fáradékony. utána lankad. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k teljesítményét nagyfokú szorongása blokkolja. N e m kötik le a m e s é k . F á r a d é k o n y . A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. S z á m f o g a l m a kialakulatlan. á l l ó k é p e s s é g e . Finommotorika terén g ö r c s ö s ceruzafogás. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. értelmi k é p e s s é g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . m e l y szerint az I Q : 72.p r o b l é m a m e n t e s e n zajlott.m á s ritmusban m o z o g . olló stb. Goodinough-féle emberrajz. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. Összefüggő m o n d a tokat n e m alkot. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. d e a k a d o z v a válaszol. Intelligenciája. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. Sírós. kitartása g y e n g e .t e s z t t e l végeztük. szorongást váltanak ki nála. h a s o n l ó a k a t kever. Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. n e h é z k e s e k . m o z g á s a i m e r e v e k . látván. M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. K é r d é s e k r e szavakkal. m i n d a rövid távú. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el.) IQ: 78. de kifejezőképessége g y e n g e . cím. e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. felülések. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . A szülők elvitték Zsoltot. 2 . Ö n b i z a l m a csekély. csak ü c s ö r ö g . K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. hasfájós csec s e m ő volt. n e m kérdez. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizottság vizsgálatát kérte. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. T e s t n e v e l é s foglalk o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik.és beszédfejlődés . É d e s a p j a v á l l a l k o z ó .elmi.h á r m a s körben alakult ki. W C .F i n o m m o t o r i k a fejletlen. ritmustalanok. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt.t ö n á l l ó a n használja. darabosak.) jól válaszolt. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. akarati élet É r z é k e n y . szétesők. Irányokat téveszt. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. Á b r á z o l n i n e m szeret.S i m o n . m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. mint kortársaié. mellúszás. Számfogalma k e t t e s . Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. G y e n g e akaratú. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. mind a négy végtag m á s . M á s z á s n á l . A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . illetve a terápia kiválasztását. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak.

4. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. elsősorban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. 1. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . a m e l y áldebilitást eredményezett. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. E vizsgálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. hogy kik a z o k a gyerekek. a k i k n e k a terápia indikált. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . kötet. A keresztgyakorlatokban (pl. elfogadtatását a szülőkkel. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . t é n y e k i s m e r t e t é s é t . Magánkiadás. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. tudósítását. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . feladatértése j ó . 70 71 .rugalmasság .a l a p o z ó terápia t a n f o l y a m á t . Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. TÓTH GÁBOR. Szöveg- A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . h a m a r elveszíti e g y e n s ú l y á t . ezáltal valószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. Budapest. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n .D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó .8 5 ) ugrásszerű fejlődést lehet elérni. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. A g y e r m e k terápiája n e m . illetve kontraindikált. M á r t o n . 6. KÓSÁNÉ DR. k o r t á r s a k t ó l .D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értelmi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. 4 . SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. M e g k é s e t t beszédfejlődésű.5 . és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. annál e r e d m é n y e s e b b . felnőttektől való e l f o r d u l á s az. 4-es s z á m k ö r b e n tájékozódik. bizonyult. Mozgásutánzás. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. de c s a k intenzív. Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. megállja helyét o s z t á l y á b a n . b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolyam a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Tanácsadó keretein belül. P. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. Bicske. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. Iskolás diszlexiásoknál. A szülők nagy rendszerességgel vitték Zsoltot. illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z .S.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. 7. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. rendszeres foglalkozás mellett. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n kialakult e r ő s s z o r o n g á s . feladattudata kialakult.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. 5. 2. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. minél kisebb a gyerek.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. A kontrollvizsgálat után m é g fél évig folytatódott.O.) 3. Fejlesztő pedagógia. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í tása és k o m p e n z á l á s a . Kis létszámú fejlesztő osztályt javasoltunk.

1997. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. 1998. S a r k a d y . Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . cerebrális diszfunkciók. félve a v é l e m é n y . h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . m e r t az agy . 1984. h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . in: G e r e b e n n é . * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. mások pedig az idegrendszer egy vagy több strukturális rendszerének organikus károsodását. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetforg a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar panasza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . G e r e b e n n é . 1992/93. É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . C s a p ó .m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . Medicina Kiadó. n e u r o g é n eredetű altípusának .az elméleti hátterét. G e r e b e n n é . p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tulajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . 1998). o. S a r k a d y . 1996. 1997. Z s o l d o s . G e r e b e n n é . ill. P o r k o l á b n é . a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrálásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. pre-. beilleszkedési n e h é z s é g . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásával. m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai.a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. étvágytalanság. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . R a n s c h b u r g . a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fiziológiai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z .a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási zavarok b i z o n y o s formáival. o. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . Szabó Anna. a h h o z . Z s o l d o s . 1. észlelési diszfunkciók." Ez a kognitív pszichológiai. 1994. mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. 1987. 1967. 1990. 1998). Közismert. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. 1993. R o u r k e . ill. gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. 1991). mely a tanuláshoz s z ü k s é g e s funkciók. B e v e r i d g e . az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. Szerkesztő: Gordosné dr. A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . A s z a k e m b e r gyors segítségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . figyelemzavarra .nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. Zsoldos. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a halogatni.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyugtalanságra.és postnatális ártalmak). és elsősorban az alap-kultúrtechnikák elsajátítása akadályozott. 1995). azonban a mentális profil erősen szórt. neuropszichológiai és fejlődéslélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordulású. amely az említett k ö l c s ö n h a t á s min ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. 1996.: Lány iné. A teljesítmény létrejötte. . E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. hiszen attól tartanak. h o g y valamit (val a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. P o r k o l á b n é . figyelmi. H a g i n . h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki háttérként ( G a d d e s . Az e n y h e értelmi fogyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " .j e l e n h e t n e k m e g . P e d a g ó g i a i L e x i k o n . 1995. A tanulási zavar fennállhat átlagos. 2 3 1 . átlag alatti vagy átlag feletti intelligenciaszint mellett. G e r e b e n n é . Ezt a jellegzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. .). A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . 1992.. a diagnózis kategorizáló.2 9 . 1996. s z e p a r á c i ó s félelem stb. Del D o t t o . m i n t a specifikus tanulási képességzavarnál (Silver. P o r k o l á b n é . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók".alvászavar. megkésett beszédfejlődés. G y a r m a t h y . hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a többiekkel n e m k é p e s együtt haladni.A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti jelentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg.m o t o r o s . 2 8 . ma pedig . 1. A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. ill.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacsonyabb. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . 1 9 9 3 . 1998). 1991). D o c k r e l l . m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. neurogén kóreredetet valló felA nevelési tanácsadást. 72 73 . 1994. 1999). 1995. funkciózavarát (Palotás. hipermotilitás. M c S h a n e . Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. melyet az elterjedt. úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. F o d o r n é Földi. peri. Kereszty. L á n y i n é . 1998. G e r e b e n n é .m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . 1981. 1997.

az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . 35. 1 9 8 3 . A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. írás.és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. 292. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. Nagy. Az új diszciplína elméleti hátterét . alakítja módszerét.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á rozott területei alkotják ( C s a p ó . a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. E z e k k ö v e t k e z e t e s . taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . a vizuális. A nyelvi r e n d s z e r kialakulását is ide. E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. M i n d e z e k alapján a kognitív kép e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. az intermodális integráció (összetartozó vizuális. C s a p ó . M ó d s z e r e ismert eljárás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanulási f o l y a m a t vizsgálata. integrált m ű k ö d é s é t . Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. és 3 1 .. N a g y J. 1998). taktilis. a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be.o. 1995). 1998. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . o. az észlelés. 1994). G e r e b e n n é . a m e l y e n a fig y e l m i . 1994. Sindelar. a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ felv é t e l e " (Neisser. a k u s z t i k u s .e g é s z n e k " tekintik. o.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k .. a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogható fel: 1. az információfeldolgozást akadályozó diszfunkciók. pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog- ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze.érthető m ó d o n . Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a köv e t k e z ő h á r o m fő. a szerialitás {észleletek sorrendi szerveződése) és a téri o r i e n t á c i ó . A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . 1992. illetve a kettő közti egyensúlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . A kogníciót „ f o l y a m a t . 1994. M e s t e r h á z i . 1992. b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rendj é b e . auditív. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. az e m l é k e z e t . a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. 3. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . A szerzőről D r . az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . 74 75 . 1972.). m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességein e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . 1998). 1992. 1984. m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. osztrák klinikus pszichológus. Sindelar tanulási zavarról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . Brigitte Sindelar. Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . 1997. cselekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. dekódolják azokat. és a megism e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh.(Affolter. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesztés. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképességek: a figyelem.. 1982).viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. 1992). A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . az a k k o m o d á c i ó . m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á sából áll. . t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. N e i s s e r úgy g o n d o l ja. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. 1992/93. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. t é r i .t ö b b m á s lehetséges ok mellett . 1999). az olvasási. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyikéről van szó. e g y m á s r a épülő.). ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l .. 2. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. o. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megismerési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátításához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. Sindelar. .A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. Ezek. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. a kognitív hierarchia m a g a s a b b szintjein. 28. az intelligenciának. J e l e n l e g fejlesztői. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . M i v e l tág értelemben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. o. 2 9 . v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . struktúrák m i n ő s é g é t . P o r k o l á b n é . készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . 1995. 10. Jetter. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le.

Auditív analízise segíti az utasítás megértését. 8. a kognitív terápia sajátosságaival . m i n t fontos auditív ingert. 3. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongása. majd felidézi a hallott instrukciót. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. illetve a tanult készségek szintjét. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . 4. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. hogy a l o m b k o r o n a szintj é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. a kognitív rendszer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros koordináció. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív felad a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények sik e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . annál összetettebb. mert úgy vélik. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. 2. ill. 1. 5. és minél n e h e z e b b egy feladat. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. Ha a z o n b a n a kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelése) segíti a h e l y e s kiválasztást. a m o n d a t o t tagolja. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. R é s z k é p e s s é g . hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető személy (pl. 7. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n .biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendszerező áttekintésével . hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . ábra). Az intermodális integráció részképességével összekapcsolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. ábra). m e l y e k az életkortól függően.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív elemeire. ó v o d á s k o r b a n vagy iskoláskorban m á s . családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchikus rendszer.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . a k k o r a teljesítmények. a részképesség-gyengeségek teljes í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. g y e n g e szintű a tanult készség. 6. Az elméleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszichológiai r e n d s z e r képezi. illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. utána egy piros pálcikáit. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va- A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ire való bontásával. illetve m a g a s a b b szintű kognitív folyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. A példa alapján belátható. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fejlődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb.e l s ő s o r b a n azzal. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszharm o n i k u s . A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. 2. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . 3. Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fontos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . vagy zavart a viselkedés. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kontúrja (2.

a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. A Sindelar-program olyan komplex módszer. fejlesztői feladatot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. illetve első osztályosokat és 7 . a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e .p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . a z o n a szinten. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. önálló e g y s é g e t alkotnak. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. Z s o l d o s . n e m c s u p á n a hibás funkciókét.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. 1999).os elve a folyamatosság. i s m e r e t sikeres újratanulásához. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a tanulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . A k k o r is innen indul a foglalkozás.1 5 éves általános iskolásokat. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. az intermodális integrációra. e l h a n y a g o l ó családi miliő. a beilleszkedési zavar stb. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok esetében. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . vet kijelölő vizsgáló eljárás. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje regisztrálható. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gyakorlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. A 3. A m i n i m u m 6 . ill. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k következetes funkcionális tréningjére van szükség. Hiszen . ill.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a megi s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. A S i n d e l a r . mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . h o g y a hierarchiKUS felépítésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkezeti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fejlődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó .p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. Ezért a foglalk o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i .egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. terápiás segítségetjelenthet.a h o z z á é r t ő kertész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. az észlelésre. az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . g y e n g é b b intellektus. ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. Ha a z o n b a n bebizonyosodik. M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. 1994. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. I l y e n k o r a foglalkozások szervezése ciklikus. új iskola vagy ó v o d a ) .a fa-modellnél m a r a d v a . 1998. hogy m e g j e l e n é s ü k magyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . A fejlesztési periódus 2. az emlékezetre. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. d r á m a i váltások (család felbomlása. pl. a szerialitásra és a téri orientációra. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. A fejlesztési szakasz elindításakor. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. R i n g h o ferné. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . h o g y . és a teljes kognitív képességprofil megismerését célozza. 1995). A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . 1983. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. . a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüggésekre. illetve a terápiás tera hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. struktúrája l e h e t ő v é teszi. A S i n d e l a r .

é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. h a n e m elszalad. S o k s z o r úgy tesz. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem telj e s í t m é n y t r o n t ó hatása. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . alakokat. hol feltérdelt a székre. Altalános iskola 6. vizuális észlelés 3. amit m o n d a n a k neki. és b á r ö n á l l ó a n felöltözik. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tanfolyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. és ü g y e s a puzzlejátékban. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . pedig hallásával nincs p r o b l é m a . türelmetlen. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . csak sietni. akinek a kortársakkal és a felnőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. Ez a vizsgálati tapasztalat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . A z a n y a b a l k e z e s . S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. izgett-mozgott. Egyébként nyitott. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. szeriális észlelés 9. indított szülés során született. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . beszédmotorika A 3. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . F i g y e l m e azonban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . verbális-akusztikus figyelem 6. K é s ő b b kezdett beszélni. Ilyenkor arra vár. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére.ideális esetben . A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. a m e l y b e n . verbális-akusztikus emlékezet 7. vizuális emlékezet 4. m i k ö z b e n a rövidebb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . téri orientáció 10. t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . akusztikus figyelem 5. Ó v ó nőjének feltűnt. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fontos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . e g y ü t t m ű k ö d ő volt. v a l a m i n t a t e r h e lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálását kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y talan m e g o l d á s t nyújtott. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . segítőkész kislánynak tartják. Szinte n e m is tud sétálni. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. R é k a ö r ö k m o z g ó . barátságos. írni. M i n d e nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. fantáziája élénk. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . G o n d o l k o d á sa k o r á n a k megfelelő. szívesen beszél. szókincsfejlődése lassú volt. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. mintha n e m hallaná. h o g y a kislány figyelme szórt. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyelme megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . szgret rajzolni. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . 80 81 . amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladathoz. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n oldotta m e g . m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . e m l é k e z e t e megbízhatatlan. vizuomotoros koordináció 11. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. vizuális figyelem 2. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. intermodális integráció 8. hol a kinti zajok terelték el. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát.

p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . általános iskolás. p e d i g m e g p r ó bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. 5. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. és ettől függően jelöli ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. A szűk terj e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . ill. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. Az osztálytanító szelíd. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ka p a r t n e r e . R é k a a S i n d e l a r . A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással valósul m e g . Rékánál a kognitív fejlesztő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. osztályos t a n u l ó . M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. 4. Az iskolai tanulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. R é ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát.k o m p e n z á c i ó v a l . ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problémát. osztályban feltűnt.v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopédus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejlesztési anyagát. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . részben egyenetlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . változó feladattartását. M i n d emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. szülői észrevételekkel hozh a t ó k összefüggésbe. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. A szavak m á s o l á s a .segítse a bevésést.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. és a sorrendet is felcserélte. R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az ell e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . v a l a m i n t a testtájak k e r e s g é l é s e a testséma . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. téri vagyis a vizuális (differenciálás). de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. szórt figyelmét. de a felnőttekkel szívesen beszélget. Az a feladat. ill.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. hogy így . b a r á t s á g o s . auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . mivel az akuszt i k u s . mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. a napi gyakorlási feladatokat. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z séget. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlélteti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját.

S ez n e m is m e g l e pő. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. vagyis az intermodális integráció k é p e s s é g é v e l segített. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. az összefüggések felismer é s é h e z segítséget igényel.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . szókincse lassan gyarapodott.az utasítás ellenére . h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . szótagok. J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgyk é p e k és szavak. Felmerült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. s o k s z o r h i b á z o t t . é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . mivel a z ö n g é s . ill. m e l y n e k lehetősége a 4.h a s o n u l á s i vagy szótőre. Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. vers m e g tanulása hallás u t á n ) . irányát. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g e m l í t e n i . A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a .p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. ill. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . általános nyelvi fejlesztés céljából. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalmazásában. geometriai formák. Az olvasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormintákat kellett m á s o l n i a . a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kijelölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s differenciálni. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é vel. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglalk o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. k a p c s o l ó d á s i pontjait. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. n e m járultak hozzá. E b b e n . É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . A ritkán h a s z n á l a t o s .é r t e l m e t l e n szavak. M i n d e z e k alapján érthető. tanév v é g é n merült fel. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . A szülők nagy figyelmet fordítanak a kislány otthoni tanulására. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . részletről-részletre másolt. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes.lai feladatoknak. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. ill. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. A S i n d e l a r . n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. írni. és itt is lassú volt. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következtetni. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. és így m e g t a n u l á s u k a t is. N a g y o n neh é z n e k találta azt a feladatot. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehezen találta m e g . Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgáló feladatban igen lassan dolgozott. betűkártyák felidézése kiválogatással. F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. hogy . a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kapcsán előforduló . ábra 84 85 . J u l c s a a testrészek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali.olvasással k o m p e n z á l t . 17 feladatból álló vizsgálóeljárása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. é r t e l m e s . A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . és artikulációja torz volt. ill. de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta.

m e lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . I. 1. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . MYKLEBUST. B. december 30. ÖBV. NEISSER. Fortbild K. 3. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. " Tanulmányoka gyógypedagógi- ai pszichológia és határtudományainak köréből. Budapest. SARKADY KAMILLA. Educatio. Budapest. 1.): Szabad le- gyen vagy kötelező. Budapest. Vol. A n a p i tíz p e r c e s foglalk o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. Gondolat Kiadó.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . Wien. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Eigenverlag. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. Vol. ám az igen. Eigenverlag. 259-270. (1992. ZSOLDOS M Á R T A . JETTER. R. Blackwell. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . H. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Keraban. DEL DOTTO. 33-49. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. Debrecen. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . O. Sindelar programjának magyar adaptációja. Budapest. évf. (1983): Hurra. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. Budapest. 48. 70-77. In: Myklebust. Budapest. Akadémiai Kiadó. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. (1984): Megismerés és valóság. SINDELAR. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. J.e r e d m é n y e s e b b lesz. GADDES.). J . REID. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integr á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. BÁTHORY ZOLTÁN. In: Bíró A. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. 2. (1994): Teilleistungsschwächen. 10. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. IRODALOM AFFOLTER. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s .A Sindelar-program. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. Wien. önmagában véve senki sem. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . 9. 11-33. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. 123-131. LECHTA.): Progress in LD. 24-26. 18-19. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . Doktori Értekezés. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . XLIX. SAGE Publications. J. SARKADY KAMILLA. S.): Pszichológiától pedagógiáig. London. A fejlesztés az előírt. 3-4. kötet. B.. BF. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hátteret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . Gondolat Kiadó. évf. Akadémiai Kiadó. Különszám. Alex Typo. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához. V . Praxis. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. GEREBEN FERENCNÉ. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantárg y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. 34. (szerk. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . Sindelar Tréningprogram 1. Arzenál Nyomdaipari Kft..) A gyógypedagógia új útjai. Budapest. OKI. Oxford. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. (1993): Special Educational Needs in Schools. J u l c s a példája azért t i p i k u s . Budapest. (ed. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . Vol. McKlNNEY. Budapest. Grune and Stratton. B. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.VERIDGE. (1997): Piaget ma. Budapesti Tanítóképző Főiskola. . LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. Budapest. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Új Pedagógiai Szemle. Pädiät.a vizuális tagolás. 86 87 .-né (szerk. B. R. A Cognitive Approach. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. Magyar Tudományos Akadémia. W. Magyar Pszichológiai Szemle. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfog a d h a t ó l e g y e n . Fejlesztő Pedagógia. Bratislava. H. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . Routledge. Budapest. In: KOZMA TAMÁS. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. Annual Review of Learning Disabilities. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban.. Bu- GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . Studio in honorem Andreáé O. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. Moray House. 59-68. ROURKE. 8^t4. Edinburgh. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése.. 5. Liecreh Gúth Kiadó. SINDELAR.f u n k c i o n á l i s gyakorlásával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. 1-15. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 1-28. Wien. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. 45-48. 26-36. Gyógypedagógiai Szemle. Nemzeti Tankönyvkiadó. DOCKRELL. A közoktatási törvény koncepciójához. LUKÁCS PÉTER (szerk. MCSHANE. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . évf. MATUSKA. Budapest.. U. Budapest. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. F. 1-2.). ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. Iskolakultúra. Napi Magyarország.munkamodell a gyógypedagógia számára. Springer. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. F. In: Zászkaliczky Péter (szerk. (1993): Children's Leaming Difficulties.. 14-80. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. H. NY. Magyar Pediáter. 179-196. In: Gósy MÁRIA (szerk. FODORNF. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . 1. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. U g y a n a k k o r azt is m u t a t j á k . ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. SEDLAK. B. 19-25. D. évf. 216-246. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. ich kann's. NY. SINDELAR. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás.. (1993): Specific Learning Difficulties.): dapest. Budapest. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. K. Interjú. J. korai fejlesztése. Tankönyvkiadó. G.. Pszichológia és nevelés. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k tanulási k u d a r c a i . 2. London. Új Pedagógiai Szemle. 3. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában.

A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzoros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. K ö n n y e dén. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. pszichoszociális háttérfunkciókat. h i á n y á l l a p o t o k .m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kívül az átélés sajátosságait. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődési lépcsőfokokat. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közrem ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . rá kell j ö n n i e .a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú ingerek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . az é r z é k e l é s . h o g y aktív. az egyéni megk ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. ha* A.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . hogy az észleletek esetlegességéből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. 1992). sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyétől. J. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. Schilder. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á sokban ( F i s h e r és M u r r a y . Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . hanem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p tív m o z g á s v á l a s z o k . Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szinte észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. azt a folyamatot. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. gátlása. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhesse azokat a neurofiziológiai.sokkal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rendkívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett.sérülések. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. E z e k jól szervezett. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultságuk. összehasonlítása . a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. D e n n y Brown. a praxis. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. az i d e g t u d o m á n y o k területéről származik. a u t o m a t i k u s a n . A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyamat a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évektől r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent.e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. csak ha az egész személyiséggel számol. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. A poszturális. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . és gyerekként maga is olyan típusú ta- A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. a funkciók differenciálódását. J. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő kép e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. a részek. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z dődik. G y a k r a n előfordul. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o latköre. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előterében álltak a könyv megjelenése idején. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. a m i k o r A. A testséma. A z o n b a n . a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b tanulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. Ayres (1920 . és olyan tapasztalatokra szert tenni. máris j e l e z n e m kell. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. válogatása. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhetj ü k el. 88 89 . Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. A vesztibuláris ingerlés. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épített. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehetővé teszik. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . F o n t o s ezt h a n g s ú lyozni. a saját m o z g á s s a l kapcsolatos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. E r e d m é n y ü k k é n t . A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . m e r t s e m a külföldi.

a gyereket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. balesetezés. 1976. 2. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . látványra.Taktilis elhárítás. m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fejlődnek. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. h a n g r a való túlérzékenység. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . a f e j . vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d va. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. vagy é p p e n legátolni.Vizuális forma. a teljes személyiségükkel tanulnak. Cermak. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöníteni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . figyelmi elterelhetőség. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. A gyerekek k é s ő b b . S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á n y o s tradíciók között. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . diffúz e m o c i o n á l i s problémák. e z e n e g y s é g e k reprezentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. 1979). 1989) írt le. szokatlanul felpörgetett vagy lelassult aktivitási szint. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli.s z i n d r ó m a . a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s .Hallási és nyelvi deficitek. idézi Ayres. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a biológiai hierarchiák lényege a reciprocitás. hogy m a g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztalatainak integráltságából s z á r m a z n a k . ügyetlenség. idézi Fisherés Murray. 1991) szomalodiszpraxiának nevezik ezt a tünetegyüttest. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. a test tónusbeállításában. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funkciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való alk a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. hogy a n e m kielégítő érzelmi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folyamat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. 1985). az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n .és térészlelési deficitek.F e j l ő d é s i a p r a x i a . gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. .s z e m . a m e l y a felegyenesedésben. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kapcsolatba. a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igyek e z n e k m ű k ö d t e t n i . a felegyenesedés során.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . stabilitásában. vagyis az. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy jelennek m e g . egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített feld o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. E n n e k egyik alaptétele. értelmezni. . m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . pl. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletkező b e t e g s é g e k e t (spina bifida. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan reakciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i .r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s .t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. iskoláskorukban is az egész agyukkal. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő ingerek e g y s é g b e szervezésének. * Pribram (1986. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvonalával v a n n a k összefüggésben. . A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t felhasználva. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozással Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. 90 91 . e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. tapintási ingerlésekre. impulzivitás. Az ingerek. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : .A féltekei integráció zavarai. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . Észleli a fejtartás a p r ó változásait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. N e m k ö n n y ű meglátni. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendellenességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. Stern szelf-pszichológiai modelljét. 1991) későbbi. S. . S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltételezi. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m ford u l n a k elő. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. O t t e n b a c h e r és Short. e g y m á s s a l összevetni. A. A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát gen e r á l n a k . a kialakulófélben lévő információs t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. így attól függenek*. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkalm a z k o d á s t biztosít. D o w n . N é h á n y p é l d a : Ayres. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. . 1977. A vaksággal.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . között valósul m e g . 1974.

h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . r i t m u s u k b a n találunk. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. " (Schilder. önkéntelenül megjelenő e l e m e . A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . K i k a p c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen.Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. 1988). f ü g g ő á g y b a n . Általa valósulnak meg a testi kontaktusok. hercegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. a m i k n e k végén leguggolnak. 2. m a g a s a n lakozó lényei. ráolvasásszerű szövegeikben. e g y e n s ú l y v e s z t é s . A vesztibuláris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . a m i k o r az újszülött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. 1992a). vitorláznak. 1990). a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonásaival kerülhet összefüggésbe. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . A térbeli orientációban. M i n t bőrérzéklet. fél lábon ugrálás. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . mint észlelési kiindulópontot. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é nyekben. o. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberiség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szellemvilág n e h é z k e d é s nélküli. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a játékdalokban. hogy segít a szervezetnek megállapítani. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerkeresés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezésére tett kísérlet. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . aki az egyensúlyfunkciót. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. l o v a g o l n a k . Minél erőteljesebb az inger. 1933. leguggolás. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. megnyugtatni őket. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kapcsolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. A tipegők. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti tev é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. annál n a g y o b b az élvezet. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzékszervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . arra épülő funkciókban éve. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. vidítják a gyerekeket. A z o k a j á t é k o k . a tartva levés biztons á g á n a k d r á m a i elvesztése. M i n d e z abban az életkorban. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert információk ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. nyugtatják. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gyerekek. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. idézi G e r ő . idézi Kulcsár. S z o r o n g á s o s állapotokban'. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. A kognitív és m o t o r o s fejlődésben betöltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. vigasztalják.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlőd é s b e n tekintettel arra. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . kezdetben magatehetetlen gyereknek. A felnőttek a m o n d ó k á k . Az adekvát érintések i m m u n r e n d szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvételét alapos kutatások támasztják alá. g ö r k o r c s o l y á z ó . a korai felettesén előfutárok között tartja s z á m o n . a korai tanulás bázisa. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. d ö n t ő szerepük van. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m beri kapcsolatokban. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő érzékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integrációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. vagy a h ó n u k alatt felemelve jó magasra lendítik őket. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k .). lábukat lógázzák. népi gyermekdalok ritmusára altatják. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szenz á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. hogy a fejünk. funkciói k o m p l e x i tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . olyan é r z e t e k e t kelt. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . F o r g á s . megfordulnak velük. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . A testhelyzet hirtelen változása. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé.

és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . sorsa. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . É r t h e t ő . Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a rea k c i ó m ó d n a k a felülírására. . E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i .9 éves. A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . a z a hely. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ra és változatosságára. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézetben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. v a l a h á n y s z o r simogatni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . N e m lehet véletlen. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. rettegnek a hajmosástól. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a tapintási ingerlések. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is.. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . 2 0 0 1 . E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . . 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátterének k i m u n k á l á s á v a l . K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n nehézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától.. A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrendszerébe b e á r a m l i k . mert n e m tudott tanulni. de el is hasalt. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. . A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t .d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. a m e l y e k e t a felnőttek. de ez neki m a g a a halál volt. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. szívesen elfogadják. . a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. . K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében.f é l e a n y a . Kidolgoz. szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k aktív gátlására. nem nyújtotta a kezét. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . és aki hozzáért. a taktilis ingereket feldolgozó. B o h u m i l Hrabalról közismert. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . 94 . és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. aki s z á m á r a az iskola „ . Ayres. 1972). A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . aki bukdácsolt. . o . vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . " átélte. jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. Ayres n e v é h e z fűződik.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . o. a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alapj á n ítéltetik m e g .szomatoszenzoros percepció. az a n y a g o n d o z ó . a gyerekekkel j á t s z a n a k . gátlására. .vizuális p e r c e p c i ó . hajvágástól. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szubjektív színezetűek. elvörösödött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . „.gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. Azoktól azonban. . a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . . és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . azóta javított változata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. sok m i n d e n t elviselt. 2 6 5 .t a r t ó .. hogy „egy volt enfant terrible. az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . h o g y a gyermeki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. 1999.) Feltételezhető. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . ) . Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásával t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rendszer diszfunkcionális m ű k ö d é s e .t ő l . ahol az összes. m i n t e g y rejtett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. Hrabal alakja.K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n .m o t o r o s teljesítmények. 13.. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . b e m u t a t k o z n i sem szeretett. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehetőséget (Ayres. . A z o k a g y e r e k e k . 1980). hogy m e n n y i r e k e d v e lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha valaki m e g é r i n t e t t e .SIPT. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . amikor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. félelemre. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . .SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. . . Kizárólag a nagy intenzitású i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. az u r a m lesütötte a szemét. hogy erre felhívta a figyelmemet. főleg 6 . . h o m o k b a n . . akiket biztonsággal szerethetnek. E z e k n e k a gyerekeknek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. regényeinek visszatérő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. az én u r a m ki n e m állhatta. visszahúzódásra. A k ö z i s m e r t H a r l o w . " (Hrabal.

de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiválthatóságot m u t a t n a k . praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki.n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . így megítélésük nagy körültekintést igényel. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . Jelezte.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfigyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. jól h a s z n o s í t h a t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g t a l á l h a t ó k . C s u p á n a S I P T . t ó n u s o s labirintusreflex (TLR). a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . E z é r t a teszt úgy készült. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. A S C S I T . h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e .m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. hogy a klinikai megfigyeléseket. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényelj e n e k nyelvi készségeket. a m e l y r ő l a szerzők feltételezik. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív kritér i u m o k és fejlődési adatok. E z e k : építési praxis. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. h o g y a szenzoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. és m i n t ilyen. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszélyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . Ayres a primitív reflexek. és az e g y m á s t ó l független törzs. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érettségétől és integráltságától függ. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test.TSFI. játékai. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . a verbális p a r a n c s praxis kivételével. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható.funkciójára. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egyedi ismertetőjegyei. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . óriás g u m i l a b d á v a l .és karm o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . A tesztek l e g n a g y o b b részét.kihagytak. . mely m a g á b a foglalja a nyak. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. illetve a zavart fejlődésnek. A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s adatok.a reflexintegrációt. A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. O l y a n szenzoros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe.TSI. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecsem ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . forgó hengerrel. h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . 1996) azt találtuk. a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. 1989). SCPNT) felvételével. verbális p a r a n c s praxis. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r h e t ő . A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. a m i m i k a .e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . m i n d . hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adatforrást j e l e n t e n e k . -a bilaterális motoros integrációt. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . úgy d o l g o z t á k ki. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossági fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. D e G a n g i és G r e e n s p a n . k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. N é g y új. m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimális. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. és k i e m e l i k azt a nehézséget. a g y e r m e k saját ritmusai. a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. ám tekintettel arra. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . sorrendiség praxis és orális praxis. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . azoktól. m é g a k k o r is. m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vis e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és terápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor érzékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. amelyben a testközépvonal átlépésének.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk.b ő l n é h á n y szubtesztet .

hogy a h u m a n i s z t i k u s . Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . . p ö r ö g h e t n e k . személyközpontú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia elgondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . álmodozik. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. n e m u n a l m a s . Ha e z e k e t a m o z g á sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . partner. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. hogy a felnőttől útmutatást. aki k é p e s támaszt nyújtani a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. a n a g y l a b d á t ritmikusan a földhöz pattintani. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. 98 99 . amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. csendben van. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. 1984. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. a t e r a p e u t a feladata. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőforrások. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. az anyától való elszakadás problematikája. A j á t é k h o z tér szükséges. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . 1999). g ö r d e s z k á v a l . a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . s k ö z b e n olyan világot ter e m t h e t n e k . k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbukk a n h a t n a k a színen a konfliktusok. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. A hintát önállóan hajtani. A kívülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. a m e l y e k b ő l merít. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. r e p ü l h e t n e k . vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs terápiát a társadalombiztosítás támogatja. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. ahol nincsen jól körülhatárolva. k í s é r j e . A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szám á r a v o n z ó . vagy é p p e n ellenkezőleg. hogy kliensét. a n n a k é r d e k é b e n . Erőfeszítéseket végez. csetlő-botló. H o e h n és B a u m e i s t e r . Fizikálisan egy biztonságos. 2 0 0 1 ) . a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . A m o d e r n fizika. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . örömteli testi aktivitások is. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. 1992/1996. A terapeutára vár az a feladat. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . a k á r átmenetileg is. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . u n a l o m i g ismétel. és n é h á n y . hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k részleteivel. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. Az ügyetlen. a m e l y a mesék. a rendszer-elmélet. Itt lehetünk s p o n t á n o k . . ötletet kér. k e z d e m é n y e z z e . egyensúlyozik. és a legősibb ingerfajtákkal. t á m o g a s s a . A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a régmúlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. veszély vár ránk. a levont következtetések k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. a k ö z ö n s é g m e g b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet esni. 1994/96. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felszerelt. pörög. ö r ö m t e l i k . de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . .gó hálóval. idézi Kiss. Ez utóbbira példa. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. 1994/1996. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s terapeuta n e m volt adott. kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabályozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . e g y b e n é n . A m e g s z ü l e t é s traumái. újat akarók. D e n s e m és m t s a i . t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. billeghetnek. E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . o„ idézi Kiss. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a szabad és a strukturált h e l y z e t e k között. egy hálóban ringatózik. ahol é p p e n a n n y i kihívás. ami é r d e m i b b . és sem a terápiás közeg. K u p o r o g h a t nak m a g z a t i p ó z b a n . felfüggeszteni a valóság kereteit. gépiesnek. 2001). melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . " . S z á m u n k ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjelenő kritikai v i s s z h a n g r ó l . legyen az b á r m e l y életkorú is. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „minth a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. és a függöny b á r m i k o r leereszthető. a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én határán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehetne k é p e s valaki. vagy k é p e s elfogadni. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i .112 és 1 9 2 . h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. az e r ő fitogtatása miatt. a m i k o r szükséges.1 9 3 . a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k tere. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás eredm é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . a n n a k é r d e k é b e n . kísérje. hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De éppen ez az a m o m e n t u m . hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n tákra.e r ő s í t ő . korai f á j d a l o m é l m é n y e k . . * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. hogy egyfajta ügyességet. s z á m u k r a ott n e m t e r e m szab a d s á g . . 1989. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész.fontos „ t u d á s o k " . .

és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a .k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyásolta. destruktív. 1981). és a fejlődés serkentése során a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: .K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehetővé (Neal. . A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a beteg k a p c s o l a t a . iskolai életbe. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő sen javíthatja. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . . o k t a t á s á n a k megszervezője V a r g a Izabella.ám teljes elvetése indokolatlan. A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n belesimuló a s p e k t u s á t biztosítja. 1977.Az időskori d e m e n c i á k esetében. ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. a m e l y e t a konzultációt kérő fél h a t á r o z m e g . idézi Ayres. a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. 1979). A siker l á t v á n y o s volt.. figyelmetlen. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. 1979). hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . E n n e k egyik valószínű oka az lehet. o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . t e r m é s z e t e s e n m á s . h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . . M i n t a h o gyan i n d o k o l a t l a n lehet. M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. hogy a gyerek szenzoros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. 1995). hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . 1991b). N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . D o w n .1991). h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. h o g y hátteret képez. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. ha világossá lehet tenni. ez n e m 100 101 .B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . . j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek speciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y .sal. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . rugalmatlan . A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n használják. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fogja majd a l k a l m a z n i . milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . ó v o d a i . és mint láttuk. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n term é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . akár szülővel konzultálunk. 1990). hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt.H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. 1979). v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. kevés. h o g y m e n n y i r e érzi sajátjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. mely a megfelelő ta- M i n t említettük.i d e g g o n d o z ó ban. t e k i n t v e . ha pszichoterápiás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . az e g y m a gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével.u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. alapelv. E h h e z az szükséges. Az értelmi f o g y a t é k o s . éretlen. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u tató. ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások.p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasztaltak ( W e e k s . Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. kimutatni . m i l y e n indikációval.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . Ne felejtsük el. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . Akár p e d a g ó g u s s a l . illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki.és ez m e g h a t á r o z z a . A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a .F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő viselkedési formák. e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n .v a i a s z szekvenciákat erősítette. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. annyit ígér c s u p á n . a fővárosban és v i d é k e n egyaránt. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é h e z (Varga. és e l ő b b . . az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. hogy a gyerek olyan k ö z e g b e kerülhessen.

GERÖ ZS. é s e n n e k alapján hat á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. 102 103 . Philadelphia.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . h o g y a g y e r e k túl l a z á n . h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . J. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation.szempontok a szenzoros integrációs terápiához. JFNKINS. S z ü k s é g e s tehát. GREENSPAN. (1979): Sensory integration and the child. a z t a z o n b a n igen. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . (1991 a): Play theory and sensory intagration. 3. BUNDY. W. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . Philadelphia.: Sensory integration theory and practice. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l .(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. változatlan kiadás. Általáb a n e l m o n d h a t ó .. Dortmund. AND HORN. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. (1990): Archaikus gondolkodás. BAUMEISTER. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . borgmann. F. Los Angeles. FENICHEL. 9. 27. R.. A. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . A. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. Philadelphia. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l .( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. 11-. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. HARRIS. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . R. . AYRES. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v tev é k e n y s é g e k e t . P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . A.P. BERK. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. Los Angeles. Journal of Learning Disabilities. k i c s i b e n ujjfestéssel . Európa Könyvkiadó. D. BRÜGGEBORS. G. 30-41.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. I. HUFF.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. B. Davis Company.. (1991): Introduction to sensory integration theory. A. FISHER. J. KULCSÁR. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. BUNDY. Journal of Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilites. American Journal of Occupational Therapy. Journal of Learning Disability Vol. Los Angeles. IRODALOM ARENDT. Rajzolták már h o m o k b a a bet ű k e t . 227-231. In: Montgoir . J. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. MONTGOMERY. 17. DENSEM. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). Vol. G .v e s z t i b u l á r i s . G . S... tájékoz ó d j o n . (1991): Sensory Integration Theory and Practice. et al. k é r d e z z e n . (1991 b): Consultation and sensory integration theory. KULCSÁR. 22. BHATARA. Norton. Los Angeles. A. G . MURRAY. In: Ficher. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. A. Budapest HRABAL. Los Angeles. F.. In: Ficher. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. A. DEGANGI. változatlan kiadás. A. e t al. In: Fisher. a n n a k n a g y o b b az e l l e n á l l á s a . J. 3. P . R.: Sensory integration theory and practice. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm.. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . G . Routledge and Kegan Paul. AYRES. Vol. A. Manual. Sok. Western Psychological Services. Journal of Learning Disabilities. Western Psychological Sevices Los Angeles. A. O. 311-316. E.4 7 .(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. Európa Könyvkiadó. RICHTER. E. Budapest. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. 385-393. Budapest. Dortmund. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . Philadelphia. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már.159-173. DUNN. G . de minden ötlete meghiúsult. 401-411. A. SELLS. J. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . (1991): Somatodyspraxia.. AYRES. BUSHNEI. E. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. F. New York. ORNHZ. Davis Company. G . (1978): Learning disabilites and the vestibular system. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . F . Western Psychological Services. J. V. 89-93.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. A.. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t .. 2. G .ry.. A. et al. BRÜGGEBORS. G . G .p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t b a n .L. Kutatási beszámoló. J. et al. hajlították f é m b ő l . G . 338-350. F . BÁLINT. T.(1972): Sensory integration and learning disorders.: Sensory Integration Theory and Practice. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . A. Davis Company. 92.. G . C. . A. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. frequency. A . el al. Los Angeles. G. American Journal of Mental Retardation. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . 41. A . A. felettes-én előfutárok. Western Psychological Services Los Angeles. 3 9 . N e m r é s z l e t e z te a t a k t i l i s .g y e r e k k a p c s o l a t b a n . NUTHALLL. ELTE BTK. borgmann. ősi érékelés. G . Oktatáskutató Intézet.m i n d h i ába. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. 420-423.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. J. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hián y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö zött. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. HOHHX. J. B. Vol. E. HRABAL. S. DEGANGI. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Western Psychological Services. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . C et al. Philadelphia. Western Psychological Services. így viz u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e o s z t á s á b a n is.4-13. Végeken. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései .e a c e r u z á t a p a p í r h o z . Comprehensive Psychiatry. új a n y a g n á l .( 1999): Vita nuova. CERMAK. Richtcr.: Sensory integration theory and practice. 92. AYRES. Szakdolgozat. Ayres. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . 2. Vol. 32. F. Davis Company. Pszichológiai Intézet. American Journal of Occupational Therapy. G . S. et al. C. 221-229 DEQLTROS. A. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . A. Davis Company. P. In: Ficher. FISHER. J. Tankönyvkiadó. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szám á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . Western Psychological Services. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzultáció. C . A. J. London alapján idézi KULCSÁR (1992). G . h o g y a g y e r e k o t t h o n i . and motor delay. Budapest.. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n z u l t á c i ó t k é r ő fél. Pszichológia. Manual. Úgy g o n d o l o m . American Journal of Mentái Retardation. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. Vol. azzal. 11. M .

450-457. 139-164. (1991): Introduction to sensory integration theory. frusztráció vagy agresszivitás áll. ha az első interjúban. K. miben t u d n a s e g í t e n i neki.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. ROTTER. HANSCHU. 33. Anna és Varga Izabella (szerk. W. WINNICOTT. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési tan á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. K. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . In: Reynolds. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics.G. PRIBRAM. Murray. (Eds.): Szenzoros integrációs terápiák. K. (1970): To cast away.. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. Vol. 507-520. 1-23. In: Routh. American Psychologist. SHORT..(1946): A gyermek lelki fejlődése. 1. J.. A. ha a fejlesztő foglalkozás-sorozatot m e g e l ő z i egy. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. A. Athaneum. M. WEEKS. M. SlLBERZAHN. Study of Child 25. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. Idézi: Fisher. m i l y e n i s k o l á b a írassa. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. a vestibular forrunner of the superego Psa. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. B. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. A. 6. 41. and learning disabled individuals.V.. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. The Handbook of School Psychology. Ford . A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . és Gutkin.. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. L. Wolrich. American Journal of Occupational Therapy. Vol. PETŐ. MN: PDP Press. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találkoz o m olyan g y e r e k e k k e l . Z. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . Greenwich. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. Hugo.Varga Izabella. ELTE Bölcsészettudományi Kar. Animula. emotionally disturbed. B. 105 104 . n e m tudja. M. így. Ő m o s t úgy gondolja.. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. diszlexia veszélyeztetettség. súlyos beszédészlelési zavar. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl.78. In: SzvatkÓ. P.A. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. Budapest. Bölcsészdoktori disszertáció. Journal of Nenous and Mental Disease. a) a Az első interjú tapasztalata. REISMAN. E. C. T: JAI Press. D. ő a p ö s z e terápiát végzi. figyelemzavar. SCHIEDER. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. 2.. Oktatási segédanyag. 289-329. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. H. (1982): Sensory integrative therapy. e r ő s s z o r o n g á s .OTTENBACHER.(]999): Játszás és valóság. D. R.

n e m k e z d e m é n y e z ő . n e m tudja a m u n k á t elkezdeni. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . a m e l y az ő fejlettségi szintjéhez mért. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. é r k e z é s k o r rúg. A b a b a farfekvéses volt. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítséget. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. megfigyelése. és m á r nyitotta is az ajtót. egyedül játszik. h o g y m i k ezek. b i z o n y t a l a n . hogy ezek a magasfeszültség jelei.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. alapján arra következtettem. sír. d e ritkán látja. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . kiabál. integráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . k i á b r á n d u l t vagyok. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . mivel rajzolni szeretett volna. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. TERÁPIÁS ELVEK. csak p r é s e l e m . folyamatosan eltávol o d u n k e g y m á s t ó l " .g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. esetleg füstöt.m o n d t a . A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta tapadási r e n d e l l e n e s s é g miatt. mindenféle k u d a r c é l m é n y tol m e n t e s . 1 percen át. Saját testén a j o b b . F e l m e r ü l t az abortálás. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . c) Az óvónő jellemzése vannak. 3 évesen lett szobatiszta. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szintet. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget.és t é r p e r c e p c i ó . hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . villámokat. labdáknak stb. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. 2 évesen rubeóla. T é t o v á z ó . G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. de aztán m é g i s m e g tartotta. E z e k után kilépett a saját m a ga által választott feladathelyzetből. mert a foglalkozása kamionsofőr. cipőfűzés. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. keresztezett.b a l oldaliságot jól differenciálja. Kissé szorongott. Lateralitása kialakult. K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . k o m p l i k á c i ó nélkül született. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. fát. k i m e g y e k . pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. értelm e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . 53 cm-rel. A szülés i d ő r e . s a sorozatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. vizsgálatok alatt sz. valamint a figyelemkon- 106 107 .orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. g y a k r a n elutasító. n e h é z k e s . A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig veszélyeztetett volt. gombolás). majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . Játéka gyakorló szinten van. a mozgásos feladatok tervezése. azt válaszolta. m u n k a t e m p ó j a lassú. n e h e z e n k ö t h e t ő le. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. „ R e m é n y v e s z t e t t . Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b nyire felismerhetetlen. A gyerekek kerülik.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . az a n y a is akarta. 3 3 5 0 g r a m m a l . p r é s e l e m a gyereket.). Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . de e g y e d ü l j ö t t b e . a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. a m i k o r b o h ó c k o d i k . R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . s p o n t á n indult. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . felnőtt irányítást igényel. A z apa e n g e d é k e n y e b b . Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció normalizálódását. K a p c s o l a t t e r e m t é s b e n . m á s z ó k á k n a k . T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . teste remegett. k é r d é s e m r e . idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. illetve annak lehetőségét. csak vezetékeket. g y a k r a n kinevetik. A z u t á n az asztalhoz ült. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. tanácstalan. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. kiabál. másrészt egy sérült a n y a .embetűnő volt a gyerek sz. a p e d a g ó g i a i . a s z o m a t o p r a x i s . B e s z é d e n e h e z e n érthető. n e h e z e n fogadják be. m e g m u t a t o m az anyun a k " . n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . a ritmusérzék. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi kezelésre szorult. A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. d) A hiánya. p s z i c h o lógiai vizsgálatok. organikus sérülés valószínűsége. A s z á m á r a szokatlan. Az a n y a a terhesség 7. c s ú s z d á n a k . F i g y e l m e szétszórt. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m rajzolt embert. a m i t ide-oda tologatott kb. mozgás automatizáltsági foka. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé képes. „ K é s z e n vagyok. N a g y m o z g á s b a n kevésbé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. gest.

E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. h o g y é n e k e l j e m a „Csiga. a hátán. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít- 4. a h e n g e r b e n : pl. a k ü l ö n b ö z ő forgások. k ö z b e n aktívan. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. és találd ki. elkapását. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. z s u p s z ! " . H o l j á t é k o s feladatokkal. így ni. Vigyázok. csigaház alakúvá hajlította a hengert. az anya ambivalenciáira. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . illatát. k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. pattogtatását. ( M e g i s m e r t e a szivacs.m o z o g v a várta a hívogató dalt. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. A foglalkozások vidámak.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . A szem-kéz. élményeiről. ( „ U t á n o z d a békát.m a r ó k á z á s s a l . g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . ö r ö m teli. a b e s z é d fejlesztésével. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . szereti a t e m p e r a anyagát. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. „ p a l a c s i n t á z á s " . a pléd. örömtelik voltak. pl. az valószínűleg integráló hatású is. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. ö s s z e k u p o r o d o t t . A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. A legvastagabb ecsetet választotta ki. s z í n e s e b b világ alakult ki. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét.m o n d o g a t t a . az ismeretlent." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. és kiszabadítom a királykisasszonyt. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. O ráfeküdt.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. A v i z u á l i s forma. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. Volt. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. hintáztatás s t b . 0 volt a csiga. szép színes köröket festett. színeit. 108 109 . lepényt lapítottunk. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. golyót. m i k o r bújik elő. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. „ M o s t beforgunk. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . Ez volt az első igazi. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. az ún. sikolyok. mozgásfantáziája és koncentrációs k é p e s s é g e is sokat javult. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o minált. E k k o r jelentek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. e n g e m pedig megkért. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . „ H a lelépek a deszkáról. .) A taktilis ingerlés kiterjedt a testtudatosításra. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. s i m o g a t á s . P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. !ioi i z e g v e . Például a deszkán való e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. illetve ki a plédből. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. K e l l e m e s . d ö r z s ö l é s útján. beszámolt érzéseiről. 6. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . a s z ő r p a m a c s . A gyakorlatokat mind gyakrabban kísérték felszabadult gyermekkacajok. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . a testséma fejlesztésére. kézzelfogható s i k e r é l m é n y e . a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a szem e d . és eleinte én forgattam. . G á b o r n a k is. Labdát. majd palacsintát. hol visszah ú z ó d o t t . A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. kézkéz ö s s z e h a n g o l t . m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n káját. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . meséket szőtt. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. simítás. . ugrások. dobását. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . zöld és b a r n a m e zők. Ha visszaeml é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. formájának. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . n e k e m is n a g y o n tetszett. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. A taktilis differenciálás a következ ő k é p p e n valósult m e g . Csön-csön gyűrű. hol m o n d ó k á k k a l . biztonságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . m e g e r ő sítő. hol előbújt. mozgásjátékokkal (pl. m o s t pedig kiforgunk. beleesek a vízbe. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . hasalj a gördeszkára. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. p u h a vagy k e m é n y . A z első rajzok feszültséget.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. O d ö n t ö t t e el. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. tulajdonságát saját tapasztalatain át. kitalálni az anyagot. várta az újat. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. kéz-láb. l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. pörgések felszabadító hatását. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyókat. ahol m e g é r i n t e t t e m . és egy k i e g y e n s ú l y o zottabb. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . színének. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimenziós k ö r l a p p á alakult. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . a k ü l ö n b ö z ő ruh a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését.

A szenzoros integrációs terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. az összetartottság é l m é nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. a térbeli viszonyok. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. csak anyja (gondozója) segítségével. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á rozni az órák m e n e t é t . történéseket i d é z h e t n e k fel. feladattartása nőtt. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiindulópontjává. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ában fontos az e g y é n saját választása. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. Szakdolgozat. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . mert a m o z g á s o s terápiás tér. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. Az S Z I T . A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . h a n e m igyekszem követni.tiirok m e g é l é s e . M u n k a t e m p ó j a m é g mindig lassú. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é nyek e g y s z e r r e hatnak. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyiség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . eljátszanak. illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. 110 111 . a m e n n y i s é g i relációk. m e l y e k igen vonzóak. testtudati szintjét. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessége. saját tapasztalataimból építkezve. kreativitása. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt élm é n y e k . Budapest. a selffejlődés elakadását.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. ahol korai sérülések. v a l a m i n t a ritm u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. a vesztibuláris ingerlések. szeriális e m l é k e z e t e . A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . és végül a j á t é k tartalmát és szövését. Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l .7. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . a testtel. a személyiség szétesettségét. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a néhány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. különösen az ábrázoló tevékenysége. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . a testfu. indulatai kontrollálása. és r á h a n g o l ó d n i arra. hiányállapotok feltételezhetőek. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . és a passzív ücsörgés. feladattudata.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . traumák. és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz.és a g y e r m e k n e k kisebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. illetve a fejlődés elakadása vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. A megtartottság é l m é n y e i . bekövetkezhet az Én e r ő s ö d é s e . E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m .) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . a v e l e m .

karika. Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ben. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . Az anya. „tan á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . h o g y újból szétesett volna. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . fantáziáival. bár jól g o n d o z t a . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyakran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. n e v e m e n szólított. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyamatok tanúi l e h e t ü n k .é p p e n az a n y á h o z való viszony két ellentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le.„egy kisfiút" -.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ni őt. szimb o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltatnak a m e g é r t é s h e z . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. a m i a kislány ösztöneit. egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . majd „ l e e s e t t " róluk. A m o z g á s o s történések. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . kötél stb. m e g é r t e n i őt. szándékait szimbolizálta. v e s z é l y n e k élte m e g . e l m é l y ü l t e n ismételte. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . furcsa viselkedése. Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . fantáziáit. Az ilyen. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. 112 113 . és azt az érzést. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. A m o z g á sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . m e l y e k a fejlődését előmozdítják. p s z i c h o t e r á p i á t . viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e .mő b i z t o n s á g é r z e t é t . k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. így az értelmezés a n y a g á n a k fontos részét k é p e z h e t i k . b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szociális k ö r ü l m é n y e k között. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. Látható. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. szereplőihez. és n e h e z e n vált le róla. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelmeit: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. Jól illusztrálja ezt Lali esete. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. élm é n y e k j á t é k o k együttes átélése. vagy v i s s z a t á m a d n i a . n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. akit elhagytak. h o g y m e g é r t i k . m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . ami onnantól egyik k e d v e n c elfoglaltsága lett. m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . Ezt általában hosszú ideig. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b kötni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . ellazultan ülni. h o g y . N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn keresztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n .felugrott. m i n t k o r á b b a n édesanyjában.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . . a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a p a s z k o d n i . r e n g e t e g korai t r a u m a érte. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k org a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . ö s s z e k u p o r o d v a p ö rögni b e n n e . megfigyelni. az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartalm a z n i . E z u t á n fedezte fel a csepphálót. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . Édesanyja korán elhagyta. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o da szerint is. hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. c s i m p a s z k o d á s s a l . bár jól g o n d o z t a . de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . A h á l ó b a n annyira biztonságb a n érezte magát. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . Eléri a verbalitás szám á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . selfszintű történéseket. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. így kezdte k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyanyja vette m a g á h o z . m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó dása. létra.

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

M i n d k e t t ő több szintből épül fel. any a ny e l v . A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. amely s z á m o s részfolyamatból áll. sídanta). h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . il. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . a felszínen közvetlenül n e m látható. azok sorozatát (például ú. gó. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . valamint a terápia is. tanulási sikertelenségéhez. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . és . A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. életszerető felnőttekké váljanak. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). n e m tapasztalható folyamatok b i z o n y t a l a n s á g a .A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felismerése akkor. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza.e l s a j á t í t á s részeként. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biztosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . K é p e s e k vagyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k .magától értetődően . ná. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . figyelmetlenségéhez. hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. sz. virid. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. 2000). s z o r o n g á s á h o z . m i n t felnőttkorban. gyak- 117 . az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. ezért m á r n e m észlelésnek. esetleg magatartási problémájához. megjelenési formáit. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. sajátosságait. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. az. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g értésből. b e s z é d e s e t é b e n az elhangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. összefüggéseit. és rendelkezésre állnak a vizsgálati lehetőségek. A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e .

A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folyam a t o s a n változó akusztikai jelet. A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén jelentkezik. azt az bizonyítja. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. 1.<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . 1999). hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . a fonológiai szintre. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. vagy pacsid m o n d papucs helyett. A b e s z é d h a n g differenciálás egyfelől a fonetikai. A f o n é m a s z i n t m o n datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . Ez utóbbi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. h a n e m a jég szó. beszédhang-differenciálás. Ezen a szinten zajlanak a fonológiai folyamatok is. lassan vagy gyorsan. Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . r i t m u s é s z lelés és a vizuális észlelés. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelvelsajátítás során alakul ki. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. vagy lassú. Úgy is fogalmazhatunk. felismerjük p é l d á u l . g y o r s volt-e. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. k e l l e m e t l e n ) . másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kapcsolatban. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . ahol n é h á n y előzetes döntés történik a frekvencia. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . m á s s a l h a n g zókat) azonosítjuk. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . a m e l y e t e g y felismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . transzformációs észlelés. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. Például az á hangot ejthetjük alacsony vagy m a g a s h a n g o n . A fonológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával indul.e el. a k k o r a rendszer továbblép a következő. b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . mondhatja férfi. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. fátyolos. hiszen közvetlenül n e m tan u l m á n y o z h a t ó (vö. üzenetet ( G ó s y . m a g a s vagy mély. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. elsődleges hallási elemzés. a fonológiai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. így van ez mindannak ellenére. A fonéma az az elvont nyelvi egység. h o g y m i l y e n szinteken. nő vagy g y e r m e k . Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . h a n g k a p c s o l a t t . E n n e k első lépcsője az ún. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . é r d e s . mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. a m e l y e t a beszélő kiad. E z e k a döntések nagyjából b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. Ezek a részfolyamatok a következők: szeriális észlelés. Az a l a p k é r d é s az. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. de biz o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. A jégpálya szóban például.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . ábra). milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i .

a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. az értelmezés kérdéses. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítással kezdődik. Általános beszédészlelési szabályszerűségről van szó. nincs nagy zaj stb. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. Ez azt jelenti. A beszéd szempontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan nehézségekkel k ü s z k ö d i k . Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . h a n e m a n n a k is. a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . gátolt. hiszen a szükséges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . h o g y a részlegesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . mechanizmus nem pontos.optimális átviteli k ö r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . A szövegértés azt jelenti. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. ha a kiejtett szavak b e s z é d h a n g j a i n a k . a m o n d a t é r t é s és a szövegértés.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . vagy n e m . N e m túlzás. hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é .m i n t a z o n o s í t a n i . a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. szerkezeti és gondolati egységet. Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stratégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek.). Ha a z a v a r tünetei m e g is jelennek. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának.r e d u k c i ó . Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. sokkal n e h e z e b b azt m e g m o n d a n i u k . Ritmuszavart e r e d m é n y e z . ha akaelhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). ahol nincs m a g á n h a n g z ó . s ez azt jelenti. A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. h o g y a z a n y a n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n .teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. ha az állítjuk. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldolg o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. zavaráról akkor beszélünk.). a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs észlelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt.k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. szókincs). tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. sokszor m á r olyan életkorban. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k összefüggéseit. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . m e g é r t é s é t és értelmezését. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy bes z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. s életünk végéig tart. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehetetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. hogy azokat m e g is értettük. A nyelv verbális h a s z n á l a t a . a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. ismereteinek. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hallgató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . illetőleg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a beszéd. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. Ha „ r o s s z " a szinkron. a gyerm e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. k ö z i s m e r t m e g n e v e zése a szájról olvasás. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . H a n g s ú l y o z n u n k kell. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e z e b b e n fogja m e g é r t e n i . illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. dályozott. illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szám á r a . red u n d á n s szervezése. illetőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e tősen n e h é z . Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kezdetié gesen m ű k ö d i k . E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k sorozatát élik át. a k á r a b e s z é l é s r e . A transzformációs észlelés az a p e r c e p ciós részfolyamat. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt információsorozattal hasonlítjuk össze. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s é l m é n n y e l . A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " jelent.és nyelvi jeleket tároló rendszere. s a szájmozgás.

m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . Ezek l e h e t n e k organikusak. Előfordulhat a z o n b a n az is.m é n y ) . Ha a javításuk n e m történt m e g időben. ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a li klinikai ellenőrzés javasolt. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a bes z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ja. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni.). írástanulás. A figyelmetlen. a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. p o n t o s a b ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t .több verbális ingerre van szükségük. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszélg e t t e k eleget. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . e z e k m i n d e g y i k e utalhat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. Lehet például ép az akusztikai. túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelenségek m i n d . A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s különféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folyam a t o k é r t . s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . Az olvasástanulás. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. ü l . U g y a n a k k o r az is előfordulhat. A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a következők: esetleges reakcióhiány. Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). és minél k e v e s e b b szintet érint. h o s s z a b b külföldi tartózk o d á s . vagy megjelenhet t ö b b részfolyam a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . az kihat az írottak feldolgozására is. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . külföldi m u n k a v á l l a l á s . akik az anyanyelv-elsajátítás legkülönfélébb s z a k a s z a i b a n két. a látszólagos m e m ó - 122 123 . a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. s k ö n n y e n összetéveszthetők e g y é b p r o b l é m á k k a l . E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . V a n n a k olyan t é n y e z ő k . r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszédészlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . vagy n e m . annál k e v é s b é v e h e t ő észre. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfeld o l g o z á s zavarával. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k például a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a beszédészlelés. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. hogy a kezdetektől. akiknek . A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. A környezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési zavarnak. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. V a n n a k g y e r m e k e k . A dekódolási folyamat zavarát eredm é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t .vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárási és k ö z n y e l v i hatás. c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szempontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . Az o k ( o k ) ismerete hozzásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. b) az i d e g r e n d s z e r organikus. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . Az e l m é l e t s z á m á r a . gyakori visszakérdezés. A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszédmegértés szempontjából azonnal r i z i k ó .g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . pl. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldolg o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . fonetikai és a szeriális észlelés. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. Az ok(ok) ismerete. de zavart m u t a t az akusztikai. E z e k e t a t é n y e z ő ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. funkcionális zavara(i). a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . zavara. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. c) p s z i c h é s zavar. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. Ez azt j e l e n t i . n e h e zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . s ez ismét csak a felismerését nehezíti. Ha a hallott közlések feldolg o z á s a bizonytalan.ép fejlődés mellett . és lehetnek funkcionálisak. a m u n k a v é g z é s t . helyesírás zavara. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédészlelési folyamatok. a fonológiai és a szeriális észlelés. kétnyelvű család. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. az olvasottak bizonytalan értése. mint m á s o k n a k . d) születési r e n d e l l e n e s s é g . de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t negatív hatásait. téves reakció. a karriert. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k .

m e c h a n i z m u s . a beszédhang-differenciálás zavara. a vezérlés zavara. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. i) hallássérülés. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. 5. 1995). E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara.). a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . //. 4. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 évnél t ö b b . pl. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. A z a v a r helye szerint: 1. és á l l a n d ó s u l o k is. ill. 3. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a következők: 124 . j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . az eltérés/elm a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . G ó s y . s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . 9.). d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. vagy n e m . g) feltűnően lassú beszédfejlődés. 1) állami g o n d o z o t t s á g . Például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapasztalunk. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. középsúlyos a zavar. ///. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . 3.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. 10.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. a szeriális észlelés zavara. a vizuális észlelés zavara. milyen m é r t é k ű . a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. 7. 2. Arra keresünk választ. 2. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. 6. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. a s z ö v e g é r t é s zavara. ) . k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . A zavar kiterjedtsége szerint: 1. csak a beszédészlelési folyamatokban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . 13. 2. de 2 évnél k e v e s e b b . 2. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az elm a r a d á s m e k k o r a . a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. nagyon súlyos a zavar. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. e m l é k e z e t i zavarok. 3. N a g y o n sokszor.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető.). h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. G y e r m e k k o r ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfelj e b b 1 év. 4. azaz a helyes diagnózis. H e l y e sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. A zavar típusa szerint: 1. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. 14. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. 8. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. súlyos a zavar. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. de 3 évnél k e v e s e b b : 4.t e s z t c s o m a g (vö. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . 12. enyhe fokú a zavar. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. a m e l y n e k segítségével a 3 . a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. 11. például a beszédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . A zavar mértéke szerint: 1. /. Ezek l e h e t n e k átmenetiek. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgozásban a félrehallások. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrekció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. a m o n d a t é r t é s zavara. A beszédészlelés és a beszédm e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . IV. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a telj e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyelm e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó beszéd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgozás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkül ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahúz ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajátítás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiakban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frekv e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe juttatása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert típusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a bes z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék viselése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t nag y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás összetevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemritkán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k kia l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fiatalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a félt e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nélkül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (vezetéses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz alakul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s helyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a műtéten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes változást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a hallóc s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé torzítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kisg y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb percepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcévesek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javulás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s korban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szókincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátosság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokféleségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszédp r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lényegesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikulációs teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l telj e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált korc s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt telj e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jellegzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észlelés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyerm e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkorban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domin a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y elm a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyerek e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési neh é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozásban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, fonetikai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelési, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizsgálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai észlelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a következő h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyamataik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a következő a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a bes z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésében, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értelmezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteked o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt érték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többség e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szór á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesítm é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k esetében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-okozati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szintaktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olvasás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlőd é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek elteltével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyerm e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y derül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küzdő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizonytalansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyeztetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle form á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értették-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m életk o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelési z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m szerető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . ábra GMP5 GMP10 /.5. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. e m i a t t az ó v o d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. G M P 3 ) . A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. vö. M á r a kezdeti m a n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e .az olvasás. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . a fela d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. vö. 134 135 .d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. B e s z é d h a n g . Ez u t ó b b i előjelzi . A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k teszt e l é s e is j a v a s o l t . mielőtt válaszolna. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. L. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. A z 5 . ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . 3 2 0 0 g-mal. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. Ceruzafogása hibás. hogy n é h a suttogva ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . el kell k e z d e n i e az iskolai tanulmányait. J e l l e m z é s e szerint L. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. időre. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. g y e n g é b b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e komoly e l m a r a d á s t tükröz. fonetikai. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jellem e z t e a kisfiú döntéseit. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. L. hogy L. G M P 5 ) . az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. B i z o n y t a l a n s á g r a utal. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfog a d h a t ó .) Orrgar a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. az akusztikai p e r c e p c i ó szószinten. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . m á s o d i k osztályos kortól. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú).és vizuális észlelése kissé gyeng é b b az á t l a g o s n á l . T. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje.d o m i n á n s . r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyerm e k e k vizsgálata. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . T r a n s z f o r m á c i ó s észlelése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. ábra az akusztikai.a szeriális észlelés (vö. 6 éves kisfiú. gőgicsélt. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. csak feltételezhetjük. ritmus. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . illetőleg tesztelése feltétlenül indokolt. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvod á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt).a j . L. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . T. majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . Tekintettel arra. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m értette.T. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. E n y h e fokú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. A szövegértés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k .

azt m u t a t t a . ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. Síkbeli irányfelismerése j ó . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n oldja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). h o g y az alk a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . negyedik osztályos. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. de rendezett. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . Ez u t ó b b i a k indokolják az olv a s á s t e c h n i k á b a n . a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . m i n t h a n e m i s hallotta volna. v a l a m i n t a vizuális észlelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va//. további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. hogy a róka az e r d ő b e futott. A transzformációs észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . gőgicsélt. rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. telj e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . m i n t L-nél). D. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. a verbális m e m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők.ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g s z ű n t e k ) .d o m i n á n s . a m i t „ m e g o l d " . E z e k részben e n y h é b b e k (pl. m í g m á s o k b a n különféle zav a r o k a t m u t a t . F. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. s csak aztán d ö n t . A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e szerint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak részlegesen k é p e s e l o l v a s n i ) . transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. a vizuális észlelés). ( G M P 5 ) . 3). A 6. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n dott). A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. . 10 éves tanuló. A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. hogy L. csak édesanyjával. . Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . hogy a faluba).d o m i n a n c i a ) vizsgálata . szeriális ( G M P 1 0 ) . A szövegértési zavar súlyosságát fok o z z a . h á r o m r a pedig hibás választ adott. ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. A tanító jell e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szülő h a s o n l ó a n látta). aggály merült fel. D. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. a vizsgálat során jól kooperált. h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. H á r o m k é r d é s r e hibás. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . a foneA g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. hogy m i r e kell válaszolnia. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. i d ő r e . sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. L. 3 5 5 0 g-mal. a d ö n t é s e i is hibátlanok. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni.várhatóan . A négy f e n n m a r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanulási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. S ú l y o s - . u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e helyes feleletet v á r u n k ) . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . B e s z é d e ép. F e l a d a t m e g o l d á s i t e m pója változó. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. fonetikai ( G M P 4 ) . S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyidejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. Tekintettel arra. a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s koráb a n p a n a s z volt. azt m o n d t a .

1 2 2 . Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . illetve j e l e n t ő s késést mutat. magyarázná okos. Az vidám és sorra nyughatatlan. A hogy értelmes. H o z z á t e s z i . orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. Intelligensek. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . Okos. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . a mennyivel szabbul olvas már. Budapest. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. írászavarát. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika.szülői kérésre . A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. 1 3 4 . 3 9 . hogy ha édesanyja m a g y a r á z . Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e .a n e g y e d i k osztályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. MARCOTTE. mert társainál. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. In: Gósy Má- A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. A. Budapest. kudarcok.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. a k a d o z ó . 2 támogatásával valósulhatott meg. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. A specifikus tanulási zavarok j e l l e g z e t e s s é g e . Nikol. Journal of Brain and Language.és írásgyakorlással p á r h u z a m o s a n ) . A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . amikor meg. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. csak é p p e n n e m . olvashatatlan. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyesírási hibáktól. mi több különlegesen arra. a m i t m o n d a n a k neki. Az értelmes. C. kreatív. Budapest. Budapest.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. Budapest. megismétli . G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepével kell tisztában l e n n ü n k . D. D.1 4 3 . Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. In: Gósy Mária (szerk). írásuk olvashatatlan. mint Péter és A n d r e a .1 5 2 .). T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . sokszor i s m é t e l és újrakezd. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . s ez n a g y o n zavarja. számolni. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . Szeret építeni. kedvesek. fejtudta a és kivárni. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. m é g i s látni fogjuk. félreolvas. A pszichológiai ami olyasmit. de azt javítatlanul hagyja. ria (szerk. h o g y sokszor n e m érti. 143-163. ÉS MORERE. Corvina Kiadó. vagy n e h e z e n olvasnak. A. Nikol. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. értették. Nikol. Nikol. Ott azonban semmi 10 éves. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. 138 139 . ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a developmental critical period. Budapest. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával foglalkozik. kérdésre be is vallja.

O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . 2.és í r á s z a v a r o k r a von a t k o z ó i s m e r e t e k e t . h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e .és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . terápiáját a logop é d u s o k d o l g o z z á k ki. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . V a s s n é K o v á c s . A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . b e s z é d zavarainak vizsgálata. 1977. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavarait és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. m o s t m á r fejlődési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2.eltérően m á s o r s z á g o k gyakorlatától .ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . V e k e r d y . K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. 2. veleszületett) j e l z ő v e l egészíti ki.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . pszichológiai és orvosi gyakorlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. 1974. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás.4.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) tovább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . helyesírás. addig a hazai l o g o p é d u 2. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olvasás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. M é r f ö l d k ő n e k számít. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott.olyan zavar. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakirod a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. hogy az olvasás tanítása az adott nyelven szokásos. Az orvosi s z a k m á k . a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. a h o m o g é n gátlásnak. M á r O r t o n felveti. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. 2 0 0 0 ) .a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. 2. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől.és írászavarokra. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. 1877-ben egy n é m e t orvos. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. h o g y a diszlexia hátterében az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. E z e n k í v ü l egy új szakkifejezés. a diszlexia megállapítása és kezelése . A diszlexia diagnosztikáját. elfogadott módszerrel történik. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g .3. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. Ő az egyébként. /. V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k .2. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szintén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bőv e b b e n C s é p é és mtsai. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b érd e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típusuk szerint. Orton . és n o r m á l intelligenciájú volt. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. 1969) terül e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. d i a g n o s z t i k á r a és terápiára.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . T ö b b mint száz évvel ezelőtt.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g nek. és a tanuló intelligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . h a n g s ú l y o z v a ezzel. a n n a k ellenére.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. a zavar okait p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. A fejlődési diszlexia a m e g h a t á r o z á s szerint . hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési formái lehetnek. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. 1939). és a kongenitális (alkati. m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. H i n s h e l w o o d . A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragaszk o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i napig használja. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e .

00) a k k o r diagnosztizálható.n y e l v é s z e t . a D S M . M i n d k e t t ő feltétele persze. terápia. 1988). standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b csop o r t j á n a k írott alakját felismerni. a gyerm e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. e n n e k ellenére n e m feltétlenül kell. h o g y a definíciónak része legyen. 1996). 3.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a eltérések). az egyes részképességek olyan zavara. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . k i s z á m í t h a t ó szint közötti lén y e g e s e l t é r é s n e k . j ó l l e h e t a b e t ű . c) érzékelési deficit van jelen. valamint az e r e d m é n y .1. a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal- 2. A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid áttekintése. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. m é r t intelligenciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . az olvasás és írás tanítására szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . illetve o l y a n e l e m e k e t is. azaz a b e t ű . és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkalm a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. standardizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora.b a n h o n o s gyakorlattól . A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. zavart r é s z k é p e s s é g e k .m á s szerepe van. M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet például az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) .5. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglalja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendszerint társuló z a v a r m é r t é k é t . A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g .h a n g megfeleltetés szakasza. p r e v e n c i ó és intervenció. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s h o z ( P u g h és m t s a i . a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n haz á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olvasás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. A találgatás e r e d m é nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. mint az iskolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. 142 143 . A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s szerint ( A d a m s . A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . Kialakul a g r a f é m a . a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. A m á s o d i k szakasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. például a g y e r m e k adottságai. A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak.h a n g . ha: 3. a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. a m e l y n e k h á t t e r é ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i lyen törekvést. 1981) szerint az olvasás elsajátításának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el.vis z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. Ezek a leíró típusú definíciók két nagy csop o r t b a o s z t h a t ó k . A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intellig e n c i a ) . E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n kásságának. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. a szóalak vizuális hasonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . azaz az olvasási teljesítm é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. a m e lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje.I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . Eszerint pedig olvasási zavar (315. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosztika. Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő .

Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is élnek. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. finn. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyását vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. többfélék. T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. m a g y a r . A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. Ez a z o n b a n n e m így van. M o r t o n klasszikus m o delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. ahol a b e t ű . E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfelelő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a szavakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . h o g y a globális vagy az e l e m z ő . E n n e k o k a viszonylag egyszerű.h a n g szabályt. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lényege. F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . azaz h a s o n l ó a n sok m á s . A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . a s z e m a n t i k a i és a fonológiai.e l e m z é s elsajátítását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . direkt ú t o n . majd a h a r m a d i k . T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. 3. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. a telj e s szóalak alapján. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. n e m angol nyelvhez. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ri eltéréseket. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p írjuk. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . a m e l y n e k viszonylag kevés a h a s z n a . szótagolva is lehetséges.2. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai kim e n e t létrehozása. h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. automatizált olvasási m ó d . A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többféle írásmódja is lehetséges. Az egyik. H a s o n l ó v a l ta- 3. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. a s z ó kiejtése a b e t ű . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szóalak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges.m e g f e l e l t e t é s . az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz.e l e m z ő m ó d s z e r . az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása.3. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kialakítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d szer-e a j ó . b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . de m e g b í z h a t ó a n alapoz. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. közvetett ú t o n . bár az utóbbit. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonológia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s hez. úgynevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . 1997). ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. de a gyors. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). a t r a n s z p a r e n s nyelvek számára idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k .M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje.e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. Az is á l t a l á n o s a n érvényes. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szóalakon keresztül vezet. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . A h a n g o z t a t ó .és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. szóképekből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . olasz. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i eleme a fonológiai átalakító egység. n é m e t . bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. Mi több. m é g p e d i g fonológiai átalakítás nélkül. A két. g ö r ö g diszlexiásoknál is. a h a n g o z t a t ó .h a n g . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . Az ú g y n e v e z e t t darabolási e g y s é g n e m m á s . a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . A m á s o d i k . E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k b a n is a l k a l m a z z u k . a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó .

h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításáh o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . v a l a m i n t a térb e l i . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 4. h o g y a fonológiai t u d a t o s s á g . M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . S k o y l e s . azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á .a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. a k á r s p o n t á n . illetve késlelteti. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. e g y e d ü l . Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. nak. elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasási z a v a r o k k a l . E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. A ma m á r klasszikusnak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megállapították.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . 1998). Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . A fonológiai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . 1979). Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesítm é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . E z e n az s e m változtat. Isabelle Y. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyelv e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. Az o l v a s ó feladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . E g y r e i n k á b b elfogadott. M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . 147 . h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkotja. v a l a m i n t két modalitás-specifikus elem. 1986). a m e l y e k úgy tűnik. A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltételezett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolatban lévő r é s z k é p e s s é g . E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g állapították. k o n v e n c i ó k o n nyugszik. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egyf o r m á n fontos. a m e l y e k alapj á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonémaelhagyási tesztek. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tudat o s s á g o n belül. h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. 5. 1979. 1997). hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. K ö v e t é s e s vizsgálatok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitj é r e vezeti vissza. A variációk sokasága érthető. illetve fonológiai hurok.1. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésében m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével.z a v a r o k . és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik legg y a k r a b b a n előforduló altípusának. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom.2. ha arra gondolunk. az olvasás pedig n e m . a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ria. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet foglal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológiai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. 1980) gyenge. a m e l y a nyelv e l e m e i t alk o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . a h á n y a n vannak. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fonológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldolg o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tört é n ő felbontása. hogy a fejlett. 1993). Fonológiai tudatosság.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibákat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasási és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelentésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értelm e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan alak o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakítás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folyam a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasága. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonológiai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hibák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n felismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k családi eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a korai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexiát. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , trau m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartozna. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fonológiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jellegz e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k zav a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fonológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi elem e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy elem e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fontos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (elh u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták eredm é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórends z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s rez o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizsgálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi adatokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyelh e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgálatban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamennyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egységek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert eredm é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális feld o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizsgálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszerre, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi feladathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyamatok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot végrehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese-

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szintj e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a feld o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyelvi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegzetes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépülő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y diszl e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó zavarai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort követően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyelvi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kötött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olvas ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a olvasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külön ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai feld o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a zavarok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott elképzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fonológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási ingerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kisiskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o áll a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai eltérés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizsgálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli eltérései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és időbeli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, tehát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésének feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásában, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgoz á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . A m ó d szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. 1993). a k é p e s s é gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. h o g y t ö rekedjenek. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n igazolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális feladat o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . m i n d e n k é p p e n arra kell. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k stabil azonosítását. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . Steinék vizsgálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. m i n t jól o l v a s ó társaik.2. A k o m p lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s eredm é n y e . A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k felmérése. lokalizálását hivatottak követni. hogy egyetlen kiemelt terület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ségre. S z á m o s . A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fejlesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyilv á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. így például a kicsi b e t ű k e t . mint a betűk stabil fixációja. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a kép e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. A p r e venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. ÉS HOGYAN? végez. az olvasási telj e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszlexia. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az alac s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. mégpedig neuropszichológai diagnózis. A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. s z á m o s deficitre mutattak.9. A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e .k ü l ö n is. h o g y m e g t ö r t é n j e n . L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. Általában az iskolában. MIT FEJLESSZÜNK. 154 . A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. specifikus nyelvi zavar. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. 1999). az észlelési és m e g i s m e r é s i funkciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . 1987). hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyelvi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. m é g p e d i g sokféle ok miatt n e m az. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . h o g y a t r a n z i e n s m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. a g y e n g e fixáció ped i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kínálkozik. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. diszlexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . Az instabil vergencia kontroll. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. észlelés. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fel a d a t b a n találtak eltéréseket. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. m e g b í z h a t ó lokalizációja. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (például mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. de kialakíthatók általános. hiszen láthattuk. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e kiderült. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tud u n k m é g a diszlexiáról. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . 1999).

36. (Eds): Clinical Neurophysiology. 35. A. 549-555.D. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. R. ODEGARD. 18. hormones and immunity. OGLESBY. C M . ZECKER. Annals of Neurology. UCB Kiskönyvtár. NOVEY. T. GESCHWIND.. 5097-5100. . J .. HARBECK.8 . . a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat.W. 14. In: Stalberg.. Monduzzi Editoré. J . 76. Reading research: Advances in theory and practice. Surface Dyslexia. Kézirat. G. 1 12-1 33. 80-92. P .F. MUNTE. 222-233. 301-330. V. B . NICOL. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. E. 47. S. J . 315-334. CSÉPÉ. I. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. phoneme detection and learning to read.. Phonology and reading disability. J. GALABURDA. T. Náátanen. C . Budapest. J Speech Language Research. PRIOR. W . In: Geschwind. J. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. 88(18): 7943-7947. Hillsdale. A. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. J. M. P. Nature. I. J. DEFRIES. C . R. Cognition... (1993): Working memory and language. Bologna. ELLIS.. KRAUS. Szűcs DÉNES. 1110-1 123. P... E. L.. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. N . A. G.. P . G . N. S. 79-105. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . G . F.. S. NOVEY. H . COHEN. CROSSLAND. Reidel.. G. (eds). Brain and Cognition. . D . M„ W E L C H .M. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. A. speech perception. Marshall. Journal of Experimental Psychology. A. újakat kell kiépíteni és stabilizálni... (eds). T. . P. N . . GALABURDA. KOCH. Washington D C . Integrative review. LUNDBERG. 200.. K. EDMONDS. FRITH. V.. H . (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. Liberman. . (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. M„ BRADLEY. L. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. MARSH. . De Weerd. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. DYKMAN.. S .P. G . LIBERMAN.. M . P. CARRELL. LYYTINEN. J. . GESCHWIND. 682. . New York. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. ELTE Kiadó. PARSONS. HYND. h a t é k o n y fejlesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . APA. Gyógypedagógia. U. N . PENNINGTON.. C. V. A . U. RIDDOCH. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhangfeldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. D . J. 2 8 9 . migraine.. Journal of Educational Psychology. D. ELIOPULOS. (ed): The psychology of learning and motivation. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. ELIOPULOS. 52.. Walker..alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t .. 183-186... (1974): Working memory. MANN. T. O. M . I. GALABURDA A. 40(6). ABOITIZ. A. BEHAN.V. C. In: Geschwind. O. (eds). M. GILGER.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 634-654. ha ezeknek hatásvizsgálata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll... A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe.. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . . L. M. J. K. A. Brain and Language.F. (1996): Neuropsychology for clinical practice. 469^196. 919-926. B E H A N . U. DRISLANE F. L. Annals of the New York Academy of Sciences. BYNG. 19. G . MCGEE. Audiology and Neuro-Otology. . Karger. LOMBARDI. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. HULME.. . 3 0 ] . Zidar. BRYANT. S. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . LUNDBERG. BLACK. In: Shankweiler. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data... MONK. 156 . P. C. S. Proceedings of the National Academy of Sciences. 354-369. Archives of Neurology.Y. 30. Cambridge. GONZALEZ. (1974): Disorders of higher cortical function in children. I. LEVITSKY.429^138. Basel. J. 39. E. Galaburda. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. Luxembourg. Academic Press. J. (szerk. Developmental Psychology. B. (eds). D . G. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. 62. GESCHWIND. Zeimssen's Cyclopaedia. A. A. D.. Science. LIBERMAN. JOHANNES. 341-354. . MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció.T. 801-802. Official Publications of the European Communities. Boston. 138-154. .. CULBERTSON.. Archives of Neurology. T. 475-500. GESCHWIND. B. C . T. A sokféle. G„ FRIEDMAN. A . 1272-1284. Science.M. New York. P... N . LEONARD. JOHNSTON. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . A.Y. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. Quarterly. 195. 310-333.. CSÉPÉ VALÉRIA. N . Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. . (1997) HYND. 4. J.. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. Riccio. Science. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. 42. HOLMES. HALL. 58.C H A N G .3 0 1 . 70-82. A. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). USA. 161. P. A .J. 109-121. . A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . D. ROSEN. In: Bower. SHANKWEILER.G. (1990): Rhyme.386-418. SHANKWEILER. GOSWAMI. M C B R I D E . LIBERMAN. Coltheart. 16. Harvard University Press. G. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. E. New Jersey. M . (1984): Laterality. ADLARD A . Budapest. A . GREEN.. . P. New Jersej.NO L. Academic Press. ADAMS. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. J. M. L E P P À N E N . OSMAN-SÁOI JUDIT.M. 2. J. Strömqvist. F. (1983): Surface dyslexia. H . . W . M. Psychological Review. N .. KOTZIN. SMITH.S. (1995): Phonological processing. 55. COLTHEART. .. LORYS. S . WIMMER. A. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. Y. N. MA. GAUGER L. BRADLEY. In: MacKinnon. 26. (1989): The alphabetic principle and learning to read. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. Idézi: Temple. (ed). D . S. 79.428-521. LANDERL. V. SHERMAN.. K. 63. H. hiszen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. Child Development. ROSEN G.. HIEN. V. R. CSÉPÉ VALÉRIA. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egyre n e h e z e b b . (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. GESCHWIND. GATHERCOLE. Archives of Neurology. GESCHWIND. (1969): Interaction of information in word recognition. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. University of Michigan Press. A . MANGUN. 88-90. ÉS MOLNÁR. BADDELEY. reedukáció módszer. N.M. O .. DESBERG. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. KUSSMAUL. MACLEAN. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. LIVINGSTONE.. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10.. MEIXNER ILDIKÓ. Journal of Experimental Child Psychology. Budapest. M. E. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. HITCH. N . S.. (1877): Disturbances of speech.971-973.R. R. LARSEN.. 521-552. J. 419-421. R. (1990): Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. LIVINGSTONE M. R. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. T. 273.. and developmental learning disorder. Magyar Pszichológiai Szemle. HAZÁN V. 3.S. 32-38. Proc Natl Acad Sci USA. 165-178. . ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . W . J. (1982): Left handedness: association with immune disease. R. In: Patterson. J. M. 133-140. MORTON. In: Csépé. MCDOUCALL. MASTERSON. GALABURDA. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. . I. SEMRUD-CLIKEMAN. Neuroscience Letters.. BRYANT. FRITH. G . associations and pathology.. KUSSMAUL. BADDELEY. Lawrence Erlbaum Associates Inc. In: Illyés S . (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies.. alliteration.E. and reading disability. NIXON.Dyslexia..M.

(1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. 19 iskolát. P. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. B YMA.. majd statisztikai adatokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. . 11. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. MAISOG J . 216. Journal of the American Medical Association. LIBERMAN. MERZENICH. 590-604. SHAYWITZ. G. 2. K . N A C E K . i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . FOWLER. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. 271. Brain. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . GORE. J . 309-339. STACKHOUSE. Hove. SIEGEL. 337-340. DEIKMEL. (1998): Speech phones are a replication code. Journal of Experimental Child Psychology. M. I. CONSTABLE R . G. Psychophysiology.. 108-121. Az learning to read. ORTON. Fejlesztő Pedagógia Különszám. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. R . KATZ. . 12. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). British MedicalJournal.E. 3 4 . REMSCHMIDT. NAGARAJAN. X. P. DONOHUE B. osztály kezdte meg működését. BRONEN.. STANOVICH.S. W . J. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t .T. . W I S E D . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. 81-84. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . E z e n c s o p o r t o k . Főiskolai jegyzet. S. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. W .l l o g o p é d u s áll. 74-77. D. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . C. 30-31. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk.. . Novak Rudolf és Társa. . A . Norton. . 27. L. SNOWLING. A diszlexia kezelése. 158 159 . Med Hypotheses. BARTLING. Gyermekünk. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. STUART. N . J. 50(2). TÁLLAL.. nem olvasok. L. . Fejlesztő Pedagógia Különszám. C. SNOWLING. . K. Brain Topogr 8(3). Cognitive Neuropsychology. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t .S. M . MILLER. . 16-17. . SCHULTE-KORNE.KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. T . D . SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. SHANKWEILER. FUSCHER. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . K . (1997): Developmental cognitive neuropsychology.Y. VASSNÉ KOVÁCS E. 2. M .A. 90. 29. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. l o g o p é d i a i . 5. 12.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . 294-305. M . Journal of Learning Disabilities.MORGAN. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. amely ingyenes. FULBRIGHT. P. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként működik. P . SHAYWITZ. P. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s tesztanyagokkal. ANDREASON. SKOYLES. 2 1 . (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. S„ BEDI. writing and speech problems in children.. ORTON. M . 119.R.. 562-573. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. . PU-GH. RANSCHBURG P .E. Psychology Press. F . v i s s z ü k t o v á b b . . SONODA H. R . TANIMURA R.. 318-327. 14-15. SCHREINER. J . E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l .A. (1937): Reading. B. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . 167-173. Budapest.. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. C M . 261-263. 1378. ..e s t a n é v r e . . (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . TAYLOR.. H. JENKINS. .C. J . K . .. FLETCHER. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. Cognitive Neuropsychology. M A R K . . S. New York. D. M . Tankönyvkiadó. M . b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n kánkba. Neuroreport. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. SKUDLARSKI. Budapest. W . VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . J . t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . L.793-824. R . 531-545.T. S. o s z t á l y o k m e l lett s t á t u s z o n k ü l ö n l .. Science. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k eszk ö z p a r k u n k a t . LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. 1221-0238.. M . G. RACK. OGAWA T.. HOWARD. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . S... RUMSEY J . KEENAN. 3. 1095-1099. W . The phonological-core variable-difference model. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. WANG. TEMPLE.

k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . Beszédfogyatékos (beszéd. intenzíven. a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai tanulás n e h e z í t e t t lesz. akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . . hipermotilitás is j e l l e m z i .a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. Ez zavart idéz elő a nyelvi. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. g á t l á s o s s á g .az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. 160 161 . Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . t ü r e l m e t . H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletkezik. azaz a p p e r c e p c i ó hiányával állunk s z e m b e n . A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. . és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. m e l y e k az o l v a s á s .az artikulációs z a v a r o k . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit.az o r r h a n g z ó s beszéd. a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . A diszlexia. . k o m m u n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. .a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. Oka. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . . . általános tanulási zavarig terjedhetnek. hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. DIAGNÓZIS. . Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k . N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. Beszédhibás az a g y e r m e k . E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . M i n d ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k társulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . osztályból visszakerülnek a többségi c s o p o r t o k b a . p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . p r e v e n c i ó s m u n k a . p s z i c h o lógiaira stb. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. ül. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e hezen lesz észlelés. h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. T é n y . készítenie. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . felszámolására. . t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rendszerét. T u d n i kell azt.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. szakorvosira. h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n .az afázia. h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. figyelemk o n c e n t r á c i ó s zavarok.) a l a k u l h a t n a k ki. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok.í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . majd a m á s o d i k a t is. vagy az életkoruk szerinti általános iskolai osztályfokot folytathatják. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket.A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egységesen. diszgráfia m i n t részképességzavar. akik a logopédiai csoportból.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a sabb szintre j u t n i .a g é g e nélküli beszéd. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. szegregált fejlesztésük szükségességét. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt máris m á s ingert keres m a g á n a k . kiesik e g y l á n c s z e m .) irányítania a g y e r m e k e k e t . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. H i á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . általános m o t o r o s nyugtalanság. Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. . osztályát. de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. .az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenetlenségeik l e k ü z d é s é r e . szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosítani. h a d a r á s ) . -deficit ide s o r o l h a t ó . amit elvárunk. azaz p e r c e p c i ó .o k t a t ó m u n k á j á t végzi. napi rendszerességgel. h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . .

s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit.k é z koordinációjáról. sz. akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. Erre szolgálnak: a Frostig. a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján.M a g a t a r t á s á t . ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k .M i l y e n e g y é b foglalkozásban. egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . VIZSGÁLATI ANYAGAINK. . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikulációját. SZŰRÉSEINK . további. . a n n a k időtartalmáról. . az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő foglalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelezhetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia.i s k o l a .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . s itt a kellő diagnosztikai i s m e retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. továbbá az első o s z t á l y o s o k n á l . pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizottságok vizsgálataira. " . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. részletesebb vizsgálat indokolt. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . a k ó r h á z i időszak történéseit.g é g é s z e t r e . a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t .E d d i g elért e r e d m é n y e i t . a térbeli helyzet. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagyc s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán.Emberrajzát. nagy-finommotorikáját. 163 162 . N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z .a fogazat fejlődéséről. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat.információt k é r ü n k : . a n n a k a l a k i . az Inisan. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l .Óvónői jellemzést. . MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r tosoknál. további átfogó.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z .t a r t a l m i összetevőit. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koord i n á c i ó t vizsgáló tesztek.a szoptatásról. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. a K é k v i r á g u. Ha e területeken is e l m a r a d á s tapasztalható. lefolyását. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . figyelmi állapotát. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dolg o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére.o r r . beszédállapotát. az ó v o d a . S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . audiológiára). irányok felismeréséről. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . . . A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük.Artikulációs vizsgálatát.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . AZ EGYÉNI. részletes. az a l a k . esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. foniátriára. hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez előrejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre).Meixner-féle szókincsvizsgálatot. 5. . . . mely tartalmazza: .p s z i c h o l ó gusok. a vele való terápia nehézségeit. Ez tartalmazza: . s z e m é s z e t r e . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább.a szülés k ö r ü l m é n y e i t .M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon.

ha a gyerm e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. esetleges problémájuk. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb.u g y a n a n n y i fogaimar. Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . rajzmozgását. 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában.b a l . ábramásolását. A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. mit vár a vizsgálattól. .T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s . formák j e l e k felismertetésével. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. neveztetjük m e g . rajznyomatékát.o t t h o n i viselkedéséről. i r á n y o k észlelésére. erre a s z ü l ő figyelmét is felhívjuk.a kombinációs készségüket. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t . szókincsre..szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. h o g y 4 h a n g i g .Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. . S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel.. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. különbség megfogalmazását. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni. Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vonatkozóan. (Ezt 6.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . .Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k .gyermekbetegségeiről.. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. m ű v e i é tek o-os. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . é v s z a k o k . alakja részletezettségét. .A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. . .akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfigyelésére.h o l n a p f o g a l m a i . szavakra. . k e d v e n c időtöltéseiről. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt). E l v á r h a t ó . c s a l á d b a n fordult-e e l ő b e s z é d h i b a stb.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . . vonalvezetését. képolvasásra. . beilleszkedéséről. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . a p a n e v e . p a p í r o n a térkitöltését.T á j é k o z ó d á s a térben. Szintén szerialitási készséget m u t a t . M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . . relációs szavak i s m e r e t é r e . J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. i s m e r k e d é s r e . 164 165 . T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el.k e v e s e b b .) . .Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. . Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. s a rövid távú verbális történetemlékezetet. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. szájtéri finommotorikus tevékenységét.l á b .T e s t s é m a i s m e r e t e . n y e l v m o z g á s á t . Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre.5 éves k o r után végeztetjük. Feljegyezzük beszédhibáját. számfelismerése. . . t e g n a p . v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. s z í n r i t m u s i s m é t l é s . történetre vonatkozik.f e l s ő részére.A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . állapotát.) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. használatára. . m i b e n kér segítséget. a l s ó .Lateralitást vizsgálunk: k é z . K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . szóbeli instr u k c i ó k alapján.csecsemőkori magatartásáról. térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. önálló versmondását.és beszédfejlődéséről. nehéz szavak utánmondási képességét.m o z g á s . .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. m o n d a t o k r a . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . fogalomalkotását. . . 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide.s z e m d o m i n a n c i á t .

P é l d á u l . i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő.R i t m u s é r z é k fejlesztése. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápiás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre.Diszkalkulia-prevenció. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. az egyéni teherbíró-képességeiket. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változatosságát. beszédritmust. sokrétű p r o b l é máihoz.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. Értjük ezalatt azt. értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. ezt a gyerm e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. k é p a n y a g g a l dolgozik. a szerialitást. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). keresik a csatlakozási felületeket. én m o s t a leginkább használt alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t kifejlesztenie. 167 . hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . h o g y a g y e r m e k állapotáról kellő i s m e r e t ü n k legyen.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után.b a l irányokat. . a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . m u n k a v é g zési t e m p ó j á t . A l a p v e t ő feladat. szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. a n n a k j ó v á h a g y á sával teszi m e g javaslatát. . m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. A testtudat fejlesztése ö n m a gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. h o g y a p ö s z e terápiába beépítjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. Ezt az teszi lehetővé. Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m szerint v é g z i k m u n k á j u k a t .Beszédkészség fejlesztése. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . átszövik e g y m á s t . figyelembe véve. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fejlesztés. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o zik egy-egy c s o p o r t mellett. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. fejlesztése. a s z ó k i n c s aktivizálás. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . . Testrészeit kell tudatosítania..a K n o x . A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . Vizsgálja: a m o n d a t . . A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . A vizsgáló kompetenciája eldönteni. . s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . .Hallási figyelem kialakítása. és fordítva. hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. verbális-vizuális m e m ó r i á t .Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. bővítés.s z ó azonosítást zajban. . M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a logopédusnak. A saját testről alkotott kép a m o z g á s o k b a n fejeződik ki. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k .V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. a testfogalom és a testséma fejlesztésére. figyelmi. AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z .igényeik szerint. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. a n n a k terjedelmét. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . érzékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. j o b b . . A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. szótalálást. előfordulhat.e m l é k e z e t ü k e t . . feladattartását. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. figyelmi állapotát.Térbeli tájékozódás fejlesztése. a grafomotoros fejlesztést. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát .

körberajzolhatjuk. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. p a p í r o n való tájékozódás. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. felismertető gyakorlatok. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. m o z g á s t megfigyelni. így relációs szókincset alakítunk ki. Használjuk a logikai készletet. Alapja. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. funkcióját. begyakorlási időt. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő térbeli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . balra piros szalagot helyezni stb. é r e z z e teste határait. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan érzékelteti. Pl.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . E z t u t á n z ó m o z g á s o k . Ü g y e l n i kell. hallás. illetve erősítése. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . asztal lapján. feszítését. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. Alak-háttérfelfogás. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . j o b b kéz stb. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. el kell fogadtatnunk vele saját testét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. Az e m b e r e k n e k . m a g a sabb szintre juttatása. mely a formák azonosságát.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. ujjal leveg ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . k ü l ö n b ö z ő eltérő. m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . A testséma a test gravitációjának. azaz p e r c e p c i ó . Pl. j o b b r a . integrálása. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. m e l y e k az írást a n u l á s h o z szükségesek. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szorosan összefügg. n e v e z z ü n k meg. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet létrehozni. formák felismertetése. az egész test m o z g a t á s á t . E l é r e n d ő . A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivitelezési gondjaik v a n n a k . P é l d á u l : ki s o v á n y . Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlődik.k é z k o ordinációjuk fejlesztése. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . v a l a m i n t a be- Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen.: a b l a k . m e r t ez segíti majd a z í r á s . síkban: táblán. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. ujjaik m o z g a t á s a .b a l r a . szem. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli rajzaikkal. színezhetjük. e l ő t t . A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. e g y e n s ú l y á n a k .m ö g ö t t stb. m á s inger n e m „ v i h e t i " el.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n való tájékozódás. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. kinesztetikus és m o z g á s o s befutó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. T e h á t a n o r m á l fejlődésm e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . irányt válts stb. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. különböző s z e m p o n t o k szerinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z .: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. vizuális. kitapogatása. ( G y a k o r i a balkezesség. s z e m . festhetjük. Pl. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz észlelés.n é g y z e t rajza.m o z g á s . Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. Pl. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . balról j o b b r a haladást. Síkban. térben: mi van tőled j o b b r a . t a p i n t á s . J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. tárgyakn a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. hisz a kézfej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . Ettől n e m térhet el. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. balra m o z o g j . lassan. így az auditív. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. ezt figyelembe kell venni. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. d o l g o k n a k . N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a .: j o b b c s u k l ó r a kék.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . a n n a k észlelése.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére.

é r z é k e l e m (érzékszervek) . alkarral. Ezért fontos a sztereotípiák kialakítása. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. m e r t a b e g y a k o r o l t .t a p s összekapcsolása. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. Az ó v o d a i s z o k á s . ujjal festés. A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. b e s z é d ü n k n e k . furulya. belsejében hallja-e). o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. összekapcsolása. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z juttatjuk őket. A szavakat kiejtetjük. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t .s z o b a . síkban. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. m á r az ó v o d á b a n . a szavak. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. ujjakkal. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l .k ó d o l o m . E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfejlődést is. versek ritmusát érzékeltetjük. Hallási figyelem kialakítása. sorbarendezési n e h é z s é g e i k leszn e k a h a n g o k . K i m u t a t t á k . A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gyar a p o d n i . F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. majd a szótagolási ritmus szerint letapsoltatjuk a gyerekkel. A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . sivár lesz. felnőtt-gyerek. Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. (Állatok. Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. társai hangjára. szöveg-séta-taps összekapcsolása. ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. k ö z l e k e d é s hangjai stb. é p í t g e t é s . R i t m u s a van napjainknak. í g y a ragok. A kiscsoportos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. 171 170 .m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. a vizuális. A h a n g o k .m é l y h a n g o k r a . újságpapíron. feladatlapon. hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . B e s z é l h e t ü n k vizuális. végén. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . E n n e k fokozatai: s z ö v e g . férfi-női. m o n d ó k á k . m i n d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . táblán. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. pl.: s z .) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. így h o s s z ú távú e m l é k e z e tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ké. majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . szókincsaktiválás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. furulya. m a g a s . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szükséges e l ő k é s z í t ő feladat. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. v a g y fejlődésükben elakadtak. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. m o z g á s a i n k n a k . s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. hozzájárul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltetjük. szógyűjtések.tud a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . Ritmusérzék fejlesztése.z .s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . végül von a l k ö z b e n való rajzoltatás). M e g t a n í t j u k az úgynevezett „ p i n c e . így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k .m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájékoz ó d á s n a k . jelek. ami a helyes h a n g k é p z é s . A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. É n e k e k . artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. a m e l y a füzet vonalazását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. ujjak és/vagy artikulációs beszédmozgással). dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . A h a n gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. betűk. pl. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. szavakká.észlelem (percepció) . N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). szöveg-helybenjárás összekapcsolása. c s u k l ó b ó l . g y ö n g y f ű z é s stb. egyszerű.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást.d e k ó d o l o m . Az ó v o d a speciálisan előkészít. B e s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . Ez azért fontos.: f-r. segíti.m e lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g figyeltetésére: saját. t e n y é r l e n y o m a t o k .b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á .

f ő n é v . Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással.) Majd történeteket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. feltétlenül pszichológiai. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . oldott légkör. szituációhoz kötötten. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . n e h é z k e s a verstanulás.s o r fogalmát tárgyak r e n d e z é s é v e l . azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. Ha a figyelem n e m megfelelő. relációs kifejezések tanulása. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. sok analógiás feladattal. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. vagy társul e g y e b e k m e l l é . k ü l ö n b ö z ő s é g e k . Egyszerű. a k k o r a formák. Pl. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. r í m k e r e s é s e k stb. k o r o n g k é p .i g is.s z é l e s . Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. leszámoljuk. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. s o r s z á m n e v e k tanítása. m i k o r b á r m i csekély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l .: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. találós kérdésekkel felidéztetés. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. verbalizál tátva az eseményt. h a l m a z a l kotások. azokat megfogalmaztatjuk. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. térben. a b ő v ü l ő h a n g o k . színek. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k .és m o t i v á c i ó s tárral kell rendelkezniük. j á t é k o s a n . relációs j e l e k felismertetése. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . sebb szerepet tölt b e . szavak. k o r o n g .m a g a s . Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . Lehet elkezdett történetet. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. ujjkép. M i n d i g egy nyelvtani szabályt tanulunk egyszerre. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. a h é t k ö z n a p i tárgyak.és időrendiségére való e m l é k e z é s . Ezután következhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. a s z ó l á n c é p í t é s . Ha zavart a b e s z é d . t á r g y k é p e k alapján. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn.m e l l é k n é v gyűjtése. csoportosítások. tárgykép. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez nehezebb. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . Ha hiperaktivitással. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. szülőkkel. s z á m o k m e g n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . let a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. m o n d a t o k visszaidéztetése. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o sítások.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. Kialakítjuk az o s z l o p . m a gatartászavarral. h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. i g e . á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. han e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. A s z e m é l y e s . PL: Mi van a t e r e m ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. tárgyesetes válaszok. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. számlálás 5-10-es körben. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk.a beszédfejlesztést szolgálja. pl. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. az a g r a m m a t i z m u s .és ujjképeket felismertetünk. a l a p v e t ő m a t e m a t i kai készségek kialakítása. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . k ü l ö n b s é g . Segíthetjük a g y e r m e keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. Jól m ű k ö d ő figyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . időben. E z é r t nagyon fontos. Diszkalkulia-prevenció A megkésett. b a r k o c h b á k . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szokásostól eltérő m ó d o n fejlődik.: lépcsőn lépünk. összehasonlíttatjuk. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. a z o n o s s á g o k érzékeltetése.s z a v a k . hová. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. v a g y ujjúnkat nyitjuk. a diszlexia-veszélyeztetett. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmikus sorozatalkotásokra. h a n e m a k e s k e n y . Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . m e s é t befejeztetni. s z á m k é p . m o n d a t a l k o tásuk s z e g é n y e s lesz. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . Számjegyeket. szélesedik figyelmük terjedelme. ritmikus soralkotások. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. majd ö n á l l ó a n folytatódik. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. a l a c s o n y . m e sét felolvasás után dramatizáltatni. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. majd feladatlapon. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ció. majd h o n n a n kérdésekre. helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. majd ezt verbálisan felidéztetni.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. teljesítménybeli és viselkedési z a v a r o k b a n egyaránt. t á r g y k é p e k sorrendjének megfigyeltetése. El kell k ü l ö n í t e n ü n k .

teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanítónőkkel. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . 118. így egy egységen belül. két iskolában (Üllői u. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. A fejlesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . 1 9 6 . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . Irodalom. de m é g i s e g y térben. a m i n e k a betűjét tanuljuk. h o g y a nyelvelsajátítás. h a n e m bet ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . minál. 174 175 . a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. heti ütemterv szerint az osztálytanítóval.e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . A logopédiai 1. h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . A M e i x n e r . vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k vannak. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. (testnevelés. ezt a tanítónő vezeti. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). akár n a p m i n t nap változtathatjuk. felmenő r e n d s z e r b e n .) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. s ezek külön logopédiai kezelők lettek. stb/. de a képességfejlesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. rajz. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . ezt a tanítónő tartja. Oka. a h a n g h i b á i k . A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . óra frontális írás óra. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó .m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dolgoznunk.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o port. de m á s k é p p tanítunk. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e .kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakítsuk. annak egy részét.m o t o r o s . . Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . Ált. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . A 3. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í tás. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. ó r á b a n az osztályban képességfejlesztő foglalkozások folynak. s így év végére u g y a n a z t a köv e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. S o k e s e t b e n ugyanazt. de m é g i s külön tud dolgozni a délelőttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . s az erre é p ü l ő olvasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. 9 órától olvasás óra. és H a r m a t u. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. kezelése. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben külön k é p z é s b e n részesül az. ének. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . Isk.analízis képességet. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. L é t s z á m u k 10-15 fő.e l e m z ő . sajátosságaikat.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fejlesztési területekre lettek osztva. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . Isk. d a d o g á s . m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. Ált. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. m i n t e g y p á r o s t alkotva.5. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. stb.1 9 8 . aki ezt a fajta tanítást vállalja). de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egymást. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést végzünk a délelőtt folyamán. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . k i e m e l v e ő k e t az óráról. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . a m a g a s fokú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . tévesztéseik függvényében. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt tanulókat. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . ( E g y m á s h o z o p t i k a i . 2/3-ad rész az osztályé. diszfázia. A 4.igény szerint. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fejlesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. hangoztatva. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küzdők. K ü l ö n . m a g á t a betű tanítását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. de e n n e k m á r m e g l e v ő kép e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás.

s l e h e t ő s é g ü n k van arra. . S z a k m a i a n y a g o k . (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. m e l y e t a kerület. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g .Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . 2. s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k .m e l y a M e i x n e r . X. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkoztatás. e b b e n megjelöltük a cél-feladatrendszert. m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . Kőbányai ó v o d a . Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszichológussal. 4.UJHIWMI.i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól.Á l l a n d ó . m a n i p u l á l t a t ó . pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételével. ennyi logopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. Az a n y a n y e l v i oktatás . diszgráfia. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való foglalkozáshoz. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. a folyamatos. ( M i n d e n logopédiai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert.) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . ahol a speciális. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . S z ü k s é g s z e r ű e n . Főbb intézmények. olvasás. (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . illetve mi nyújtunk részükre. m i n d e n a p r ó haladási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . Kell.H o s s z a b b gyakorlási. m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. .foniatria 5. így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. eltérő m e n e t ű . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. korrekcióját. 4. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és önkormányzati szinten. n a g y . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e .ker. 3. majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . Ez a diszlexia. Mind e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. .f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . visszatérő g y a k o r o l t a t á s . s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat.és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z .írás.M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . sokat szemléltető. . N a g y o n fontos az is. 2. Útmutatást. 1 . R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k .m ó d s z e r e n alapul . a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. . lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s .) Az ó v o d a i és az iskolai fejlesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . szakismeret-. h o g y teljes.p e d a g ó g i a i . B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . bevésési idő biztosítása. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . Szent J á n o s K ó r h á z . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladatkör. ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . és eszközigényes. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. kiegészítő.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. felépítése. s ha úgy ítéli m e g . n y o m t a t ó v a l / p á lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. . a fejlesztő szoftverek által.A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . A másik részében lehetőségünk nyílik a pszichés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . feladatlapok. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi körülményeiről egyaránt. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvéleményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . i l y e n f o r m á n . 176 177 .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . 3. szakemberek.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt.UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. sérült. .

olyan.m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. ker. „ . h i á n y z u n k nekik. Ha n e m kerülhettek v o l n a fel erre a hajóra. Ali u. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . N e m k ö n n y ű ügy.n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert.. a gyerekért d o l g o z z o n . ..g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s .n a g y a felelősségünk. . de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . . I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i .a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. hogy a tanító a d o m i n á n s .az 1995 januárjában kiadott.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó .j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. „kis c s a l á d u n k " . m e g n y í l n a k ezáltal. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n .Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéréseket. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. és a só tárgyesete n e m sovat. érz e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. . de a hó tárgyesete n e m hovat. h a n e m havat. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . 7. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre.. h a n e m funkcióbeli zavarokat is. de b o n y o l u l t . e g y m á s t kiegészítve .n a p i k a p c s o l a t . hogy nagy létszámú osztályban. ker. . s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. II. h a n e m eszik.É R Z E L M I oldalról is. . r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . k ö z ö s s é g ü n k van. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . olvasni. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . Végezetül i d é z n é k . a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . terápiában.lehetőség nyílik. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. a X.n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. . ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. F o n t o s . n e m szeret majd tanulni). hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. technikai részéről. a X.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. . biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. 8 . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. ha é p p n e m vagyunk. rem é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . . ker. sokszor küzdjön. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. . beszélni. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). h o g y a ló tárgyesete lovat. Az e m b e r n e m esz. egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . és elveszetten. A tárgyas. n e m is savat. Tabi L á s z l ó Nehéz. . . E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. Nehézségek: .6. akikről tudjuk.m i n d e n t m e g kell tenni. E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z hatnak. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. h a n e m sót. M o s t szólnék az E M B E R I .a g y e r m e k n e k állandóságot.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. olvasni. . ha n e m e n g e m esz. de csak a k k o r eszik ikesen.l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. . n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz." . E g y e m e g a fene. s z á m o l n i .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk.. . m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna.el kell f o g a d n u n k . m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. napi fejlesztés). hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. tárgyatlan igeragozást. speciális m o z g á s - 179 . . arról. így j o b ban t u d u n k hatni. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tudna m e g t a n u l n i a g y e r m e k . . az ikes igéket például. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk).

7 é v e s k o r b a n alakul ki. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. . SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli.szám. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. Színezd ki. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. Budapest.. Budapest. Göncöl Kiadó. " ( M e s t e r h á z i . JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki.2 6 7 .. l .) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. Logopédiai Kiadó.JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. R. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. VALLETT. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. írástanulás. AJTONY PÉTER (szerk.7 5 .grafomotórium.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . 7 . e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . . l é n y e g k i e m e l é s . e g y e z t e t é s é n e k . Alex Typo Kiadó. ker.relációs s z ó k i n c s . THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . Logopédiai Kiadó. Budapest. PSM Kiadó. VI. 1. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. (fejlesztő lapok). SINDELAR. . 1 2 7 . ROSTA KATALIN (szérk. Medicina Kiadó.e g é s z k é n t v a l ó felfogása . Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. F. 180 181 . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi..2 0 3 . A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k ..1 4 . szabályok (pl. Budapest.. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. kcr. Budapest. írd le. 1 6 0 .IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. Budapest. s í k b a n . TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. Nikol. Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata.laterális d o m i n a n c i a . és számolj te is. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. törd a fejed.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. Budapest. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . v a g y i s az 5 . KOVÁCS GYÖRCYNÉ. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglalk o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. X. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. SELIKOVITZ.ÓNÉ. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . 5 . MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. Krónika Nova Kiadó. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. Fejlesztő Pedagógia. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. VÁNYI ÁGNES. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. Nemzeti Tankönyvkiadó. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . Calibra Kiadó. Budapest. KOCSIS LÁSZI. s z á m n e v e t szimbolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . Mádi u. ISTVÁNFI KLÁRA. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. Nemzeti Tankönyvkiadó. Óvodában. 4 1 . s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . t é r b e n . SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. Eötvös Kiadó. 2 4 6 . Országos Közoktatási Intézel. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. .. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. H. 1 9 9 6 . i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . Regiszter Kiadó. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. e g y s é g . D R . A h a l m a z b a s o r o l á s . A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft.és n y e l v i fejlődés.b e s z é d . 199-226. . GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . m a t e m a t i k a i kifejezések. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. Logopédiai Kiadó.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. .5 1 . Budapest. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : .) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. 7 .és s z ö v e g e m l é k e z e t . Tankönyvki- adó. . Logopédiai Kiadó. Szöveggyűjtemény. a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . grafikus á b r á z o l á s á n a k .9 6 . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. E. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. Komplex Általá- nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. WEVHRETER. B. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. Kalibra Kiadó. Gondolat Kiadó. . ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. -olvasás-. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. a s z á m j e g y . és rajzolj le is. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. ( 1 9 9 3 ) : „De jó..a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n .I I . már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. SKDLAK. Sindelar.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára.saját testen. a n a l ó g i a . T e h á t a m e n n y i ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . figyelem. Deák és Társa Kiadó.1 9 9 9 . s z á m k é p felismerésének.

pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik.és szabályalkotás. 4. 4. G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . Ez a m ó d s z e r is lehet haték o n y és p o n t o s . a n y a g c s e r e z a v a r ) . számosság-. fejlődik. figyelem. 1. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyamatának sérülése. 5. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl.6 % . Előfordulhat. l o g o p é d u s o k .viszgálat célja. f) e m o c i o n á l i s .s z i n d r ó m a . fejlesztő p e d a g ó g u s o k . lehetnek. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . 7. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában.g a z d a s á g i háttér. térbeli tájékozódás. a számjegyek felismerése és írása hibás. Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . verbális feldolgozás. 2.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek.m o t o r o s integráció. az olvasás. s z e n z o r o s . Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . e) hiperaktivitás figyelemzavarral. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. sérülés. c) m á s tanulási zavar.l o g i k a i g o n d o l k o d á s . a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok.s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . 5. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . írott j e l e k e t tanulnak. u g y a n a k k o r s z á m o s kapcsolata van a beszéd. d) figyelemzavar. kóros elváltozásokat. 183 tüneteket. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. 2 0 0 0 ) : 1.s z o c i á l i s . ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. tartalmi azonosítása. R é s z k é p e s s é g . n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgáló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. 3. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felismerése. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. 2. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . az emlékezet. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl.z a v a r . a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n .k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . Agyi k á r o s o d á s (pl.). E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . elváltozás nélkül. K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . h a n e m az egyéni fejlődés menetét vesszük figyelembe.p s z i c h é s zavarok. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. az írás rendszereivel. a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. fejlődési rendellenesség). K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . m e mória. mennyiségfelfogás. v i z u o m o t o r o s . k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a köv e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . m í g a köv e t k e z ő b e n m á r n e m . eltérő g a z d a s á g i . nevelési t a n á c s a d ó ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . a feladatok megoldásában. a figyelem.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. 6. a sor. alkotása. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . 6. S z ü k s é g e s tehát. becslés stb. m a t e m a t i k a i alapelveket. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . pszic h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. a fogalmak kialakulása. R o s s z s z o c i á l i s . és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyénre szabott. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. f o g a l m i . A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. 2000). A terá- pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . és esetleg a beszédértés és gondolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. amelyekkel a (fejlődési) diszkalkuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. epilepszia). m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. célirányos terápiát. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . 7.r a tehetők. 3. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . de n e m tudja a szorzótáblát).m ű v e l t s é g i . de relatív önállósággal is rendelkeznek.

h á t t é r állandóság. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. van egyáltalán.). A s z ö v e g m e g é r t é s . légkör m e g t e remtése. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság.a kifejezőkészség. h o g y a n s z á m o l . 184 185 . fa. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy lehetséges absztrahálási útvonalat. a szókincs. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsiak. de arra is. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben.valamelyest . h o gyan g o n d o l k o d i k . N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról.Sindelar vizsgálat. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . E z t m e g előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására.dichotikus hallásvizsgálat. az a l a k . a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. az ö n b i z a l o m hiánya. A vizsgálat felépítése olyan.szűk keretek között . . bizonytalan. Ez információt adhat arra. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s .Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hián y o s s á g o k tárulnak fel. . Alapvető.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ció. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipikus hibákat. s megfigyeljük.a szöveges feladat végzésekor. a számolási problémák előzmékörülményekre. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . család. -diszgráfiavizsgálal. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. vagy pedig egy/több részképesség gyengeségével állunk s z e m b e n . illetve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. E z e k célja. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopédiai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. e m l é k e z e t e é s feladattartása. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. -diszlexiavizsgálat. Esetleg jó technikájú.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . Esetleg kialakult v a l a m i l y e n számolási technika. hogy milyen számolási technikával számol . a beszédhibák megfigyelésére is. illetve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. f á r a d é k o n y s á g a . hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő ismereteit. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt tévesztette-e el inkább. az összefüggések feli s m e r é s é b e n . K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osztályos) g y e r m e k e k részére. de eszközigényes (pl. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. de rossz m ó d s z e r ű . Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehetnek. a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesítm é n y e k r e é r v é n y e s . a S O N szubtesztek szórt intelligenciastruktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . A tárgyakkal. de a terápia szempontjából rendkívül fontos. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő részképességek állapotát. Tehát.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). illetve a s z á m o lási zavarra. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . a k o n c e n t r á c i ó szintje. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. a nyelvi szerkezet. osztályfokához. lassú. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t jelent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. Kipróbáljuk a taníthatóságot. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t .ha ez. . hogy a számolási zavar egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. s használja-e. sok tévesztési lehetőséggel. a figyelem.D P T (diszlexia prognosztikai teszt). A speciális a n a m n é z i s legfontosabb nyeire. . vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kialakult hárítása. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. s z o r o n g á s a . L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak.és nyelvfejlődési h á t r á n y o k hatását. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. . tudja-e a g y e r m e k utánozni.rajzvizsgálat ( e m b e r . amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. tüne- A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. modellekkel. szabadrajz készítése). Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő.

) Szöveges feladatok megoldása.azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás.helytelen.n é z e g e t . vers e l m o n d á s a k o r . részekből n e h e z e n alkotja m e g az egészet.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e.e a színeket? 186 187 . j e l l e m z ő j e g y e i k e t ismeri-e? (Kialakulatlan. a g y e r m e k m é g s e m tudja. több. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai .Tud-e színes pálcikákból két-. beszédében használ-e nagyságviszon y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl.e s z á m o s s á g iránt.n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n .pl.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t .e l m o n d j a . matematikai-logikaifeladatok. hibás a számlálás. . k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . h o g y a h a l m a z szám o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. .) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. letapsolásakor? Ritmusos számlálás.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i s é g . kevés. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben. elvételt.kéri-e h o g y meséljenek neki. Dőlt betűvel utalunk . pótlást. k e v e s e b b változót ismer fel. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. kicsi.Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n .Szereti-e a Iegó építést. a viszonyszavak hibás használata. n e m tudja tartani a szabályt. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . n e m szívesen mesél. a u t ó b u s z száma). k e v e s e b b . L e h e t .a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. el tudja-e végezni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség.É r d e k l ő d i k .e a s z á m o k r a (pl.m á s o l g a t . . majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. . m u n k a t e m p ó j a . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. matematikai jelek írása. 4. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k .Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. elvont matematikai fogalmak használata. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . mennyiségek összehasonlítása. . tízes átlépés menete. sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje.e számjegyeket.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . irányok.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é Globális mennyiségfelismerés. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . m e g n e v e z i . 1. lejegyzett műveletek részekre bontása. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . k é z m o z g á s a ügyetlen.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . E n n e k szempontjait összefoglaljuk. a számlálás r i t m u s a egyenetlen. h á z s z á m .e a sok.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . szókincsben. t u d a t o s megfigyeléshez. . . évszakok nevét sorrendben. térben. bizonytalan balj o b b differenciálás.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . . fel adattartása. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyermek számára. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . m o t i váltsága? .) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás.) Számjegyek. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a .) Számsorozatok alkotása. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . pl. megszámlálás.kiindulásul szolg á l h a t n a k a c é l z o t t a b b .pl. illetve bizonytalan tájékozódás. nyelvtani és tartalmi h i b á k a térés időfogalmak kifejezésében. . széles. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. 5 alma -. s e m m i . . . . . . r á k é r d e z .s z á m n é v egyeztetése hibás pl. 3. megszámlálás. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. egyensúly.A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. önállóan leírja-e a z o k a t ? .Felismeri-e.f i g y e l m é n e k terjedelme. 2. napok. a g y e r m e k tudja. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti.k o o r d i n á c i ó j a . h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. puzzle összerakást. -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl.a teljesség igénye nélkül . zárój e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. nagy.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . . a helytelen számlálás miatt. az egyes műveletek.M e g é r t i . bontást cselekvés közben. terítéskor . u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. a b e n n e lévő összefüggéseket.) Konkrét számosság megállapítása. ahol az adott k é p e s s é g megfelelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel.

) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. fejlesztő p e d a g ó g u s . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását.mennyiség-számnév-számjegy . . é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . rajzolása. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i .időbeli tájékozódása megfelelő-e. a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. „ K a t o n á s a n " . . az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i .h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a got. A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . kiegészítve azzal. majd k é p e k segítségével oldjuk meg. A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s . h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . k o rongképpel. s z á m n é v v e l . térben. m e g n e v e z i . Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . figyelem. a m e l y a számolási k é p e s s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. az ujjak e g y m á s h o z érintése. napok. külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokozhatunk. és a k k o r is. megszámlálás. síkban. . síkban. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés.szövegértés. . . t á r g y a k k a l (ujjakon) bemutatva. térben.felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a dást. sorrend) megfelelő-e.tudja-e a n a p s z a k o k . oda-vissza. . M e g kell j e g y e z n ü n k . hogy . . A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . irányok.b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. egyensúly. m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . . . felépítése. h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é se során . h ó n a p o k . síkbeli irányok tisztázása. . .szeret-e m e s é t hallgatni otthon. A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l .m e g e l ő z ő terápiára. . OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . s z á m láláskor. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . észlelés. amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . .tájékozódás saját testen. 189 egyeztetése.m e n n y i s é g e k egyeztetése. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . s z á m j e g y e k kirakása.t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . b e s z é d ( k o m p l e x készségfejlesztés). időben.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n .m i n d e n gyermekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . . ha ez az e l m a r a d á s egy általános. . . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . A tap a s z t a l a t o k azt mutatják. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l .g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. tanácsoljuk a szülőnek. v a l a m i n t az ujj képpel.felismeri-e. számjeggyel.m a t e m a t i k a i relációs szókincs.h a l m a z o k összehasonlítása.ritmusos számlálás. hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés. Célszerűnek tartjuk.számemlékezet. . e m l é k e z e t .é r z é k e l é s .T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. . fejlődés része.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből.mennyiségállandóság. E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó k ö n y v e k é s -füzetek. . logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik.e a színárnyalatokat.m e n n y i s é g i relációk alkotása.m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az ujjak m o z g é k o n y s á g a . a b e l s ő v é válás folyamatát (interiorizáció). g y ó g y p e d a g ó g u s .számfogalmak: . . . . s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . . . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki.halmazalkotás. írása). g o n d o l k o d á s .megfelelő-e a tájékozódása saját testén. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . iskolában. SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4.

pl. annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gondolnia. pszichoterápia. főfogalmak m e g é r t é s e és használata. de hibátlan számlálás. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat.k ü l ö n biztonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t .a passzív és aktív szókincs. 7 1 . irányított folyamatos otthoni g y a k o r l á s b a n .szereti-e a társasjátékokat.a v i s z o n y f o g a l m a k . Hibázási lehetőségek: . . légó építést.a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá. .a műveletvégzés biztonságát? .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. 2.iskolába kerüléskor . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. modelleken. 7 2 .az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben.a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m .a motiváció.el tudja-e mondani a mese.az a l a p m ű v e l e t e k végzése. . hibátlan. . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: .az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. A számfogalmak állapota 1. . . . ) . n e m érti.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi. de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . 70 helyett: 72. . 7 2 . .a s z á m f o g a l m a k állapota.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. 6 9 . korrepetálás)? Előfordul.s z á m o k k i h a g y á s a (pl.a m o z g á s . illetve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban. memoryt.M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? .k e v e s e b b . a t ö b b . . 7 0 .M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? .e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . 7 1 .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). logopédiai fejlesztés. esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait. mint a 4..m a t e m a t i k a i . k ü l ö n . 400) .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl.iránytévesztés (pl. főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o zólag. vagy csak kialakulóban van (pl. m u n k a t e m p ó . . . 191 . puzzle összerakást. .és nyelvi fejlettség. 6 9 helyett: 72. kártyajátékokat. . miért van a < jel két s z á m között). h o g y a többi tantárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . . az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . 7 1 . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . . . 206. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. 7 1 . . S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni.a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . Globális mennyiségfelismerés saját testen. .u g y a n a n n y i fogalmának helytelen használata.tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . . 300. .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . 209. tízesével (ha szükséges tárgyakkal. megnevezése. de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . pszichológiai. ^•Mennyiségi relációk alkotása.M i l y e n .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l .a k a d o z ó r i t m u s ú .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). feladatok s z ö v e g é n e k megértése. p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . 7 1 . logopédiai terápia. 2 0 8 .egyenletes ritmusú. 207.K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . .a feladattartás.A tanulásban mennyire önálló? .a beszéd. m o d e l l e k k e l is). s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét.b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. A h h o z . . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . ) . .megérti-e. . 7 2 . 7 0 . mozgásterápia.az instrukciók. de lassú számlálás. .felismerte-e a számjegyeket.a figyelem tartóssága.szabálytévesztés (pl. m e g tudja m o n d a n i . h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei- nek fejlettségi szintjével. hogy a 7 több. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat.

A mennyiségállandóság. h o g y pl.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e szerint halad).a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű .iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban.a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyakrabban).4. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyenként kinyit h á r o m ujjat. . hogy 3 x 6 = 1 8 . 2 + 7 = 9 . . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . . . a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . Hibázási lehetőségek: . hogy tizenöt l e g y e n .a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. 4-4=16).2 7 = 0 6 . 7-2=5.a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. 192 193 .a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . de n e m tudja. nyolcból kettőt). elnevezést. A számemlékezet. és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való elszakadás folyamatát (interiorizáció).a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. összeadás. lassú.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. hogy ha 3 + 4 = 7 . elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . 72-27 feladatot ú g y végzi el. h o g y 7 0 . de n e m tudja. vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . 1 -4=4. . egy h á r m a s t .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. de h a t s z á z . Előfordul. e g y egyest m o n d ) . 105 helyett 150). 72-27 esetében 7 0 . 3 helyett E ) .az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. m i n d e g y i k e t az állához érintve. . .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . .n é g y . Hibázási lehetőségek: . tudja. 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. h o g y m e n n y i 8 + 7 . . 8. 315 -238 097. ül. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. hibás számjegyírás (pl. A helyiérték-fogalom. N a g y o n fontos.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. ) 7. Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s . . „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. kivonás.akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead).többnyire ujjszámolási . hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. 23 helyett 32. lejegyzése. vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl.h é t .tükörírás. 6 helyett 9. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). h a t . n e m értelmezi.a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl.h é t ) .t e c h n i k a kialakításával.u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirakni az adott m e n n y i s é g e t ) . . e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest.a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás.a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. . . m e n n y i 2 0 + 3 0 .2 0 = 5 0 . . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . a m i k o r hétből elvesz hetet.a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. m a r a d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z .a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. az egyes.a szorzó. e g y . tudja. tudja. hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . szorzás. . a 132 e s e t é b e n a két e g y e s .2 0 = 5 0 . hogy m e n n y i 2 + 3 . tízes stb. . ujjak. .gyenge számemlékezet. h á r o m tízes.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. H i b á z á s i lehetőségek: . 6. Hibázási lehetőségek: . a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . . majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a . k o r o n g o k . és az milyen jellegű. .).a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja.ö t s z á z h a r m i n c k i l e n c n e k olvassa). j ó l leírja. e s z k ö z h a s z n á latát (pl.a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. Hibázási lehetőségek: . .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. bontás. mert a n y o l c h o z .g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. . a 32 e s e t é b e n a hárm a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . osztás) értelmezése. h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is alk a l m a z h a t ó . . 3-7=21. .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. 7 2 : 3 helyett 72-3). . 2 8 + 7 stb. . de n e m tudja m e n n y i 18+7. e r e d m é n y = 5 5 ) . hogy 6 5 3 9 . Számjegyek írásának megfigyelése. és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl. A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . 5. 2-4=8. az e r e d m é n y : 59). de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . 7-4=3 helyett: 7-43). s z á m e g y e n e s ) .

ö n f e g y e l e m r e . h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt. és alkalmazni is tudják. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. E l ő f o r d u l . a 2. galom).S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. 194 . a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre.a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. 5. kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . a s z o r o n g á s oldása. síkban . A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folyaszámnév-számj e g y . észlelés. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . Ez a sajátos fejben számolási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . a m e l y e k tükrözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". m ű v e l e t e k e t ) . Az. . ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . síkban. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. egészen apró lépésekre lebontva.d a r a b s z á m egyeztetése. 195 .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. kitartásra nevelés. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. 20-as és osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l .. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . a 10-es. l^f.N e v e l é s i feladatok. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a kiépítése. a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifejezések é r t e l m e z é s e hibás). és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki.a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia tervét. A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . b e g y a k o r l á s a .S z á m m a l . . s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfelelő s z á m k ö r b e n . osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. majd absztrahálása. a figyelem. végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. ha m e g k é r d e z z ü k . h o g y 8 + 8 = 1 6 . a m o t i v á lás. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. majd rajzban. hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. m é g is azt tapasztaljuk. rakosgatjuk az elemeit. térben. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . vagy a valamivel növekszik. a 8+7-et. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. globális' darabszám felismerése. térben. . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. számnevét k i m o n d j u k . számjegyek írása. .) . s a m á r biztosan elsajátított tudásra. Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. . Általános.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei miatt n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. . U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t .o t úgy adja ö s s z e .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél határozza meg.Az é r z é k e l é s . a cselekvésben végrehajtott műveletek interiorizálása.(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lén y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) .m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás.a kérdést felidézni n e m tudja. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n .. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított ismeretek J á r t a s s á g o k . . . s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidolgozása. k é s z s é g e k állandó gyakorlása. helyiérték-fo- H i b á z á s i lehetőségek: . illetve az új i s m e r e t e k b e való beépítése. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . A vizsgálatok e r e d m é nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik.S z á m m a l . a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejlesztése ( k o m p l e x készségfejlesztés). c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogalm a k a t n e m értelmezi. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e .Saját testen. a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. U g y a n a k k o r . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . 8.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. életkori sajátosságai. . relációk alkotása. m e g s z á m l á l j u k . k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folyamatosan gyakoroljuk.h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. a s z á m m a l leírjuk. . számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlésével folytatja). a m e l y e k a m a tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). i d ő b e n való tájékozódás segítése. készségekre. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es.tárgyakkal. az e m l é k e z e t .Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. . Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . tapintjuk. ebből elvesz e g y e t = 15. .a lényeget k i e m e l n i n e m tudja.

A p e d a g ó g u s n a k . Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . azok aktív h a s z n á lata. A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. s e g y r e nag y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul.§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . de szövegértési és helyesírási n e h é z s é gei is v a n n a k . szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1.§. § . irányított gyakorlást. sz. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfelelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. a p e d a g ó g i a i . A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . H a s z n o s . a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. 3. S z e m . Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . a szeriális követéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. T a n á c s o l j u k . a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. a számemlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés.Ktv. A r é s z k é p e s s é g . a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. valamint a terápiát végző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyettesíti az otthoni folyamatos. A vizsgálat célja: felmentés kérése. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. mert a z o k s i k e r é l m é n y t .(IX. F. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizsgálta. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ket.További feladat a matematikai fogalmak.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. v a l a m i n t a 3/1998. s emellett szükség van az iskolai foglalk o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. F81. M e g k é s e t t beszédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. F 8 0 . k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fejlesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz felállítható. utasítás 9.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó g u s foglalkozik vele.g y e n g e s é gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . F81. F o n t o s . Az LXII/96. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . 196 197 . N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . Diagnózis: F80. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. szimbólum- és jelrendszer. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . b e k e z d é s e . a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. 10 éves. Melléklet: a n a m n é z i s . Az iskola igazgatója. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igénylő f o r m a a n a l í z i s . de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l .3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát.-'ő általános tanulási nehezítettség m e l lett. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e .a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .30. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. fejlesztő p e d a g ó g u s sal.2 D i s z k a l k u l i a . A szeretetteljes légkör m e g t e r e m tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. m á s r é s z t ha a z o k a lehet ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . F81. ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . E g y i k fő feladatunk. A beszédészlelés területein e l m a r a d á sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a bevésésére. az olvasás-. Panasz. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. de feltételezhető. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í tése alól. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. a m e d d i g s z ü k s é g van rá. A L X I I / 9 6 . O l v a s á s a jó t e m p ó jú.). Orientációs bizonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényében s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a .: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s n a k " tartott feladatokra. de m e g felelő. osztályos tanuló figyelmesen. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja.k é z preferenciája keresztezett. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű velete k ö z b e n .s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . a beszéd-. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. osztályfőnök. a pszichológiai.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t feladatok gyakorlása. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y zat feladata.) O . b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . M . hogy latens balkezesség is fennáll. osztályos t a n u l ó n á l . 9. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3.9. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i .

és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. h o g y mit olvas. mint általában n a g y o n sokan. R e n d s z e r e s . F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. talán m e n n y i r e kár volt. mint az. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. 20 verset. így n e m tudnak továbbtanulni. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. Azt l á t o m rajta viszont. tanulási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. Aztán k i a b á l t a m velük. mert úgy é r z e m . így m a j d n e m 7 éves volt.ami egy fél családban lehet . s z o r z á s t é r t e l m e z i . h o g y n e m érzékeli. n e m s z é p dolog. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. hogy m e n n y i e n e r g i á t fektet bele a t a n u l á s b a . bontást. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . a l k a l m a z z a . M i v e l szept e m b e r i . és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. Ő szóképesen tanult olvasni. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. bár n e m értette. szépen olvasott. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. és így. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kialakult súlyos fokú szorongása. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. és akkor érti. de azt n e m k a p t á k m e g . a z o n b a n a lassabb érés. én e l o l v a s o m az anyagot. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfelelő. hogy megbuktatják. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egyfajta k ö z ö m b ö s s é g b e . egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . 1000 között. 100.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . E l s ő osztály végén ott tart o t t u n k . de n e m tudja. hogy ha pl. és aki e n n y i t szenvedjen. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. h o g y a t a n á r azt mondja. ő m á r tudta.sokkal fontosabb. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. azt é r e z t e m . hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszlexia. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. Teljesítményét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. a k k o r elég 3 0 0 Ft. M o s t l á t o m . hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. a gyerek békéje. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. B o l d o g volt a m . h o g y csak nek e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . és a tanár is látja. hogy m e g k a p t a a kettest. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik.S z á m o k írása. Ott van a kérdés. aki ilyen energiával. A szorzó. m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. h o g y mit olvas. A bennfoglalást n e m értelmezi. és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. De tudtam és t u d o m . akinek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. l á n y o m 5. Kérjük t o v á b b r a is a T. és a n n y i r a felhúzta magát. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. foglalkoztatta az írás-olvasás. hogy ő m a g a oldja m e g . hogy ez n e m m e g o l d á s . m i n t először. bizonytalan. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. a m i t u d o m . De látom. é n e k e t tudott. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . M i n d e n év vége felé a n n y i r a felhúzza m a g á t . m e r t a kettes szintet üti. M a t e m a t i k a i . amivel védekezett az agyam. hogy ő jó tanuló lesz. És n e k e m kettő is jutott. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . És ez a m a i n a p i g így van. de n e m teljesen érti. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. május elején m i n t h a „valami d e r e n g e n e " . hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a tika. V a l a m e n n y i r e javult. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. hogy tudjanak is. E h h e z hozzátartozik. 2 5 6 Ft valamit. kivonást. hogy m e g b u k i k . hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. így n e m buktathatja m e g . mi lesz v e l ü k ? " 199 . E l s ő hetekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . Én is. K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. de végül is eljutott odáig. otthoni h a r m ó n i á j a . de április végén. lassú. hiszen csak azt a d t a m m e g . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. N a gyon szeretett rajzolni. E z e n a téren is intenzív. Év v é g é n vele is ott tartottunk. E g y é b k é n t é r t e l m e s gyerek. bár a szorzó. A boltba e l m e g y . „ É . ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. bevásárol. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. Ezért úgy g o n d o l t a m . E z e n t u d o k segíteni. osztályos tanuló.és szövegértés fejlesztésével együtt. Karác s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . Úgy é r e z t e m . N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat segíthet. Ez így m e n t e g é s z e n addig. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. hogy m é g egy ilyen gyereke n e m volt. h o g y haladj a n a k . Az első osztályt ú g y j á r t a végig. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . A kezén ad össze m é g 10 alatt is. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . v e s z e k e d v e .és bennfoglaló-tábla kapcsolatát műveletvégzés k ö z b e n felismeri. hogy kettest kapott.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. K b . a m í g el n e m olvasta. ö s s z e a d á s t .

Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. A terápia első szakasza. E. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Új M ú z s a K i a d ó .IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. In Juhász Ágnes (szerk. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció .) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Okker Kiadó. Budapest. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. Budapest. Ford. fejjel. 117-138. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Debrecen.): Logopédia a gyakorlatban. 55. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. Budapest. In: Ajtony Péter (szerk. 129-139. 207. 3.vizsgálat és terápia. 135. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Akkord Kiadó. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. 94. KRÜLL. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. Alex Typo Kiadó. Módszertani segédanyagok. . Huba Judit. 203-212. III. 133. Gyógypedagógiai Szemle. K. 14-25. Budapest. 45-52. Fejlesztő Pedagógia. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.o. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. Tankönyvkiadó. 3. 319. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.o. DÉKÁNY JUDIT. 279-308. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. Új Pedagógiai Szemle. 12. szívvel.

Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált területe.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglalkozó s z a k e m b e r e k figyelmét. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi követ e l m é n y e k n e k való megfelelés. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. p s z i c h o p e d a g ó g u s . s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. a pszichiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. ahol a g y e r m e k e k . a pedagógusok készségeinek fejlesztése. az óvoda. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy előadáson. M. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázadban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbirkózni a felsőoktatás. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő speciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. és iskolapszichológus.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közösségek. d r o g k o o r d i n á t o r stb. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . óvoda-. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. g y e r m e k v é d e l m i s . így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hangsúlyt kellene. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsúlyozásával is. 203 . Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k fajtáitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . m e n t á l h i g i é n i k u s .

e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. Pl. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szükségessége felé m u t a t n a k . A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . (Nevelési T a n á c s a d ó . s a család az. hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vidék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. A társadalmi p r o b l é m á k . Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátására teszi képessé a szakembert.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai szerint . ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a párhuzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról.Óvoda-. de óvodai gyakorlatukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . ill. hogy a p e d a g ó g u s az. diagnoszta. 204 205 . életvezetésben való tanácsadás. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. terapeuta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a nevelés irányába. ill. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. Közvetett pedig a p e d a g ó g u s kollégákkal.és a diszkalkulia-terápiák is. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. fejlesztő osztályban. pl. A p r e v e n tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . ill. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. c s o p o r t o s formában egyéni. töredék időben. . csoport (osztály )-szintcn. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e rek között. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . oktató-ismeretátadó. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. diagnosztika. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesztésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . de lényeges lenne. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolára terhelődtek. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /.ahogy m i n d i g .ént. iskolában pedig a diszlexia-. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . hogy egyrészt az iskola csak másodlagos szocializációs terep.rétegspecifikus. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s ismeretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. töredék időben.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. Sok helyen tapasztaljuk. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ri feladatokkal is. hospitálás. Ez azt is sugallja. ill. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . igen sok helyen speciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k között. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. s többnyire elveszett az a segítség. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el.és átk é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s .II. ill. óravezetés stb. reedukatív-korrekciós. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . egyéni szűrés. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a ped a g ó g u s o k t ó l . n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i áján. tanulásban. a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevékenység segítségével valósul meg. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a nevelő-személyiségfejlesztő. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. ill. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. hogy az oktatási i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is.) . cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozások tartása. Intézményen belül megtalálható . . p r o b l é m á i k feltárása. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások es t a n á c s a d á s e g y é n i . A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. átstrukturálásában. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. diszgráfia. Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. félállásban. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni.

Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. mert Balázs e g y r e gyakrabban visszaél a v é d e l e m m e l . M u n katársaik: szociális m u n k á s . Félév táján 2. Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fiának. Feladata az egyéni diagnosztika. Ez a z o n b a n visszájára fordul. g y ó g y p e d a g ó g u s . S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . pszichiáter. pszichiáter. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. jogász. p s z i c h o l ó g u s . pszichológus. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . Feladata egyéni. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba helyezése. további szakellátásra irányítja őket. Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. a t a n a n y a g o t követni. Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. A g y e r m e k v é d e l m i felelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. 2. K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyezte Árpit. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . . . fókuszált foglalkozás. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. Ezt b á r m e lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . c s o p o r t o s formában. nyelvi felmentéshez. aki úgy érezte. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. c s a l á d g o n d o z ó . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. M u n k a t á r s a : j o g á s z . E l s ő osztályba kerülése után rövidesen kiderültek p r o b l é m á i . g y e r m e k v é d e h n i s e . Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. szociális segélyezés. t o v á b b k é p z é s e k tartása. Tantárgyi k o r r e p e tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával próbálja Balázst védeni a verésektől. óvodai-iskolai koordinátor. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . fejlesztés. p e d a g ó g u s .Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . p e d a g ó g u s . Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolába. verekedős kis- fiú volt. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ben. . képtelen leválni édesanyjáról. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetekkel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. A kisfiú önállótlan. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. funkciót lát el. Első perctől igen élénk.C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . segítése. p e d a g ó g u s . így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának segítséget. . s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. S z a n k c i o n á l ó funkcióval r e n d e l k e z i k . Férjétől ő is n a g y o n fél. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. iskolapszichológus. tanácsadás. M u n k a t á r s a i : logopédus. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. gondozási. Balázs imádattal tekint az édesapjára. p s z i c h o l ó g u s . f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. iskolai osztályba helyezéshez. ill. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. A napközis foglalkozásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. korrepetálás stb. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. iskolaérettség. Elhelyezési. Az édesanya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . fejlesztő p e d a g ó g u s . fejlesztés végzése. m u n k a n é l k ü l i . láthatási. Árpit édesanyja egyedül neveli. c s a l á d g o n d o z ó . f e l m e n t é s e k ) .Gyámhatóság. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . ill.B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . I n t é z m é n y i j e l z é s alapj á n g o n d o z á s b a vesz családokat. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . A család sokat nélkülözik. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . . őszi tanulási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszichológus. c s a l á d g o n d o z ó . hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. pszichológus. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . pl. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . 206 207 . . p s z i c h o l ó g u s . r o b b a n é k o n y . így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője.i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. Az iskolapszichológus foglalkozott a családdal. de n a g y o n fél is tőle. g y ó g y p e d a g ó g u s . M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. Az. isko- . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. v a g y o n k é p viseleti stb. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. ill.

VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral.) (2001): Együtt a gyerekekért. tehetségét. tolerancia. nyitottság.vagy az azt kiváltó. K ö n y v ü n k . v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . képzés. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbségeiről.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. A Nevelési Tanácsadók II.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e .rögzítse. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jellegzetes viselkedésmódjaira. Anymula. ASZTMANN ANNA (szerk. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. az adott életkor sajátosságaitól eltérő viselkedésformát.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. Kiadvány. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. Budapest. HORÁNYI ANNABELLA. Anonymus Alapítvány. célszerű azonnal bejelölnünk. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . Tanulmányok. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. O M . Alapok. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. vezesse az ó v o d a p e d a g ó gus. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. A családgond o z ó segíti az édesanyát. Animula. E L T E Eötvös Kiadó. hogy az hatásrendszerével elősegítse minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. Anonymus Kiadó. szeretetteljesség. segítse tehetsége kibontakoztatásában. 208 209 . Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. szociokulturális hátterét. cikkeiben . Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . empátia.ZDI BALÁZS (szerk. ill. gyakorlat. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a közoktatás rendszerében. s végül m e g e g y e z é s született. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. Új Pedagógiai Szemle. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorával. BAGDY EMŐKE (szerk. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. 5. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó.l a p s z i c h o l ó g u s a . Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az isk o l á b a j á r á s alól. 8. 240-278. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fejlődési ütemét. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . kutatás.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . Pannónia Könyvek.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á val . KÖSÁNÉ ORMAI VERA. hogy az ó v o d a m i n d e n napi életében. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. HUNYADY GYÖRGY. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. n a p i r e n d . és d á t u m mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. Javasoljuk. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvodapedagógus. KF. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. képességét. elfogadó attitűd. fejlődésének n y o m o n követése. Cz . Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képviseletében. és k i e m e l t e n ezen fejezet. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . És hiába sokféle a szakmai kínálat. ill.. játékeszközök. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát.

hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t beépítse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . hogy „ M u t a s d m e g a vállad. szociális é r e t t s é g e . . az ó v o d a p e d a g ó gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . A . Az iskolaérettséghez. szökdelést. folyamatosan célszerű végezni. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. amelyek idegélettani. A fejlődési ü t e m r e . V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. a mindennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. 210 .z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . f i n o m m o t o r o s . az információk m e g s z e r z é séhez s z ü k s é g e s célozott. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . Fő területei: mozgásfejlettség. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. h e i y z e t b e n .és ajakügyesítő gyakorlatok. A g y e r m e k testi.. nyelvi kif e j e z ő k é s z s é g . a g y e r m e k szociális fejlettsége.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. a további fejlesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. a testséma. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a testünk témakör. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . természetes tevékenységéből kiemelve. labdaelkapást. de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. . s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. illetőleg az iskolai érettség. a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez.6 . foglalkozásokat tervezzen. speciális szakértelmét. e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . ábrázolásnál a m i n t á z á s i . ezért n e m baj. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. csoportos megfigyelés). jó m e g o l d á s o k birtokában állapíth a t ó m e g . míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetekben (pl. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgálatok ( l o g o p é d u s . h o g y a n ! ( 4 . P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k életkorára. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás.e g y e n l e t e s ültetés (pl.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . lábujjon járás. az értelmi fejlettség. hol van a bokája.J á t é k i d ő b e n . A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben.6 .M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . csakis j á t é k o s f o r m á b a n . Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő válaszok k e r ü l n e k be. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó gusnak. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g biztosítékai. Testsémafejlettség (Testkép. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " válaszok o p t i m á l i s a k legyenek. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). e g y s z e r r e feküdtek le aludni. é n e k . Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 .g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra.). hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . szellemi. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. lelki. M u t a s d m e g . a g y e r m e k e t a csoportból. hasad. a térbeli tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. h o g y a n ! ( 4 . bokafogás stb. rövid ideig tegyük.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. hátad stb. öltözésnél megfigyelhető a fűzés.". egyéni foglakozással. támaszkodj a tenyereddel a padra. vagy a c s o p o r t n a g y o b b részénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . ha egy 3 éves m é g nem tudja pl.5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . M u t a s d meg. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. ezért a fejlesztési feladatok m e g tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen.

szögletes. és m o n d d m e g . melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. ne menjetek a hintán túl.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el.harapásnyomos alma . képolvasás. megfigyelhetjük.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. e s z k ö z ö k k e l . Az ismeretek egyéni ell e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. mid érintettem m e g ? ( 5 . ( 4 . Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e .F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük.é g ő gyertya . állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. R é p a m e s e .!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol.) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. mi történt. g y e r t y a és gyufa . k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled.kötőtűn a fonal . megjegyezzék.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. C s u k d be a s z e m e d . térbeli tájékozódásukról. " ( 5 . jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán.! Ne m o n d d meg. tükör előtt. F o n t o s . m e r t csak így é r h e t ő el. 212 213 . ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. mit csinált. időbeli relációk. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. stb. emberábrázolási készségük. hasonlóság.6 . Nyelvi (Szókincs.almacsutka. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék.). h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. valamint a feladattudatról is. melyik testrészét érintette m e g X. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. nagy méretű stb. .A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. mi az. egész alma . öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. tedd az autót a vonat mellé.Játékötletek: ( 3 . és m o n d d el.). fonalgombolyag . nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l .: M o n d d el. .4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . terítésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetéseket a felnőttel és a társakkal egyaránt. szerinted miért?) . (Pl. Boldogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. C e r u z a f o g á s u k r ó l . Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. ami zöld. karod stb. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl.kisebb gyertya. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfelelő kifejezést. válogasd ki! ( 4 .5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. Y. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. m i t csinált X. térirányokkal. b á r m i lyen t e v é k e n y s é g b e n .p u l ó v e r stb.. A h á r o m pillangó. növények. csak a kicsikel. Ennek a területnek a megfigyelésére. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el.6 . A k ó r ó és a kismadár.).4 db) vagy eseménysorozat (pl.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével lehet felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. . figyelem. u t á n o z d ! . időtartamnöveléssel).7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k elmondja. -játék.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget. (pl.Y.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g .Tükörkép. viszonyok.

hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl.A feladatmegértés.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . ( 4 . t e r e m r e n d e z é s . e b b e n a részben a gyerm e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. ok-okozati összefüggéseket. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n felhasznált s z e m l é l t e t ő kép. fejlesztése). akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. A j á t é k lényege. mesejelenetek stb. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a problémák korai felismerését.5 g y e r m e k k e l játsszuk. K é p e t k a p arról is. m ó d s z e r e k k e l .) és a fogl a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-mes é k e t " is b e é p í t h e t ü n k .).). a megértés ellenőrzése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonosnak. az ó v o d á b a n .K é p o l v a s á s r a . A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. ( 4 . beilleszkedés. d i a k é p stb. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. állatokról. a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. együtt a család. fénykép. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. Játékötletek: Képolvasás ( 3 . t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető.7 évesen az ó v o d á b ó l . érzelmi élet) feladatmegértés. a rend helyreállítása.) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló.6 . hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalmazását. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fejlettségének. Aki téveszt.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. lehetőség szerinti m e g s z ü n tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . . ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhíthetjük. j á t s z ó gyerm e k e k . ezeket egyre bővítve kell válaszolni. síró. a naposság.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) .7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t .). a piacon. e l v o n t a b b fog a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhangzottakat is. illetve n a g y c s o port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . n e v e t ő . Szövegvisszaadás ( 3 . beilleszkedési.7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r elh a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. de m á r b o n y o l u l t a b b . festmény stb. a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. U s b o r n e Kisenciklopédia.A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázoló j e l e n e t . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Tanácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti.6 . s z o m o r ú g y e r m e k . . É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . a foglalkozások feladatai (pl. m e g b í z á s o k teljesítése stb. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . kép. zálogot is adhat. Szociális (kapcsolatteremtés. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget.a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. . a g y e r m e k e k j á t é k á n a k folyamatos megfigyelésével. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö kítő fényképek stb.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . L e h e tőség nyílik arra. folyóiratok. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítségére is. a m b u l á n s rendelésein lehet m e g k e r e s n i . ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. magatartási p r o b l é m á k stb. é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . esetleg ok-okozati összefüggés felfedezését is k í v á n ó .) ( 5 . h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszichiátriai s z a k e m b e r h e z is. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat.). fejlettség feladattartás. sok hiányzás. (Ezt eleinte csak 4 . b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyanolyan. ( 5 . az utcán. M i n i E n c i k l o p é d i a . 214 215 . illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesítm é n y . egyszerű történést ábrázoló képek felhasználása (pl. az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével.

tű stb. 6. Szeszélyes. m o c o r o g . 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. Á l l a n d ó a n babrál. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . összegyűri a rajzlapot. tétova m o z g á s ú . úgy tesz. 4. N e m figyel. II. á l l a n d ó a n fészkelődik. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. M a s z a t o l ábrázolásnál. m i n t h a ott sem lenne. 3. 3. N e m hallja. nyugtalanság van körülötte. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés (nagy lyukú gyöngy. 4. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1.) Fűzé Páros lábon szökdelés (veréb). N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. 8. piszkál valamit. vagy legalábbis úgy tesz. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . N a g y o n félénk.I. igényeit késleltetni. 5. t a n á c s t a l a n . Ú g y tűnik. majd cipő. ha szólítják. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . N a g y o n lassú. m i n t h a n e m hallaná. K é r d é s r e zavartan hallgat. sírós. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. 7. N e m tud várni. 2. N e v e h a l l a t á n összerezzen. Á l l a n d ó m o z g á s . n e h e z e n szakítja félbe. 7. 6. 5. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. 2.

fül tő Kéz. térdhajlat Homlok. talp 1 Lábujjak. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. fölé Jobb. szemhéj Orr. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban . mellé Közöli Le. törzs. bal | Előre. has •-- •| --- " " - — - i _ . hát. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. mellkas Arc Kar Comb Térd. nyak. kézfej._ Szem. orrcimpa Száj. tenyér Ujjak.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. hátul ] : Mellett. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . nyelv | Fül. elől Hátra. ujjbegy. csoportban [ csoportban i i Fej. ujjperc Láb Mell. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- .

GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . . csoportban r . fül ! az arc részletei: szem. kar. . száj összpontosításra képes ruha.különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . orr. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . kar. prolii egyéb teljes. láb törzs aránya helytelen fej. Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej.

szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. de nem teljesít részben teljesíti irányítással. árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. feladattartása . Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . érti.néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagyi csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása .azdag. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú .A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . teljesíti • nem érti Feladatmegértése.

g e o m e t r i kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . 224 225 . míg az 1999/2000. b) V i z u o . hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. kétnapos j e l e n l é t b e n .t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvételével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. térbeli és sorrendbeli orientáció. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö dik. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. így e g y r e korábbra tolódott a szűrés időpontja. auditív figyelem. ül. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. erőtlen Feladatvégzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . időrendi fogalmakban való tájékozottság. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. számolási és fogalmazási készség. toleráns Válasz feladja [ tevékenységek indulatkitöréssel válaszol akadályozására | személyek elleni agresszióval válaszol .és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. kitartó a tevékenységben kapkodó. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. kitartásra nem képes gyors.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. lassú. dinamikus átlagos ' Munkatempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. logopédusi ellátás. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. emlékezet. Sajnos sok esetben e k k o r derült ki. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. nyelvi e m l é k e z e t . ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagycsoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k felmérésére. m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban.

igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n tapasztaltuk. m e l y miatt a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . ábra motoros víz-perc-mot. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . a legidősebb-' pedig 6. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. Oktatási Osztály vállalta. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l rendelkezett. mellyel kiválthatnak régebbi eljárásokat. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük először. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . szakember-ellátottság. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kéthetenkénti kétórás szupervízión való részvétel. E n n e k k ö v e t k e z m é nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. mint a többiek.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét.a fiú. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén.útmutatója szerint . kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e tencia. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyerekek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. végzettség. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k .11 é v e s volt. így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi útmutatóját. átlagéletkoruk 6 év. melynek o k a lehet: . másrészt mert . Itt n e m mutatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. A s ú l y o s a n ( 0 .4 pont) í 11. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . térbeli tájékozódás stb. j /. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g . s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. 227 . tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . 2.).az óvodai sajátosságok. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . E z e k a gyerekek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünkben azóta m e g i n d u l t . Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldiagnosztikája n e m történt m e g .e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g .ó v ó n ő k is felvehetik.e n y h é n ( 4 . Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . finanszírozását az. . A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k korrekciójával foglalkoztak. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. 41 %-a lány. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be.A teszt 4. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelésével. . Szerettük volna.6 éves kortól 7.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. mint nevelési p r o g r a m . Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . . ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . Ez m i n d e n képpen a teszt részletes. A ja- 3. helyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest.1 1. hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. az óvoda.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza.7 pont) veszélyeztetett. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " nevelnek. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k .a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt.

átcsoportosítást tett sok helyen szükségessé.8 6. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével.5 7. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z vétellel. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .. Általában nevelési értekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit.5 II 8. speciális szakképzettség megszerzésével.egy vagy t ö b b alkal o m m a l M S S S T .4 10. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . 10 10.5 4. .6 9.7 8. 4. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalatcserét szervezünk. 5. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent.9 9. s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. hogy a 2.1 9. . hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. értelmezésével. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . S. Z s o l d o s M á r t á t .K 6.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció.érdeklődéstől függően . így az igen probl é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó . a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősödő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együttm ű k ö d é s kereteit. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . Jól látható. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. időbeli szervezése. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése.9 6.3 9. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l . .3 7. az elméleti alapokat.S o k a n . magasabb p o n t s z á m o t adni. .1 9. T ö b b az az ó v o d a .3 8.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. 3.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt.5 7. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhetnek.6 7.9 6.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n . ill. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . ill.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladatait.3 A h á r o m ábra ( 3 .

ill.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki.9 7.7 c) A s z a k e m b e r .e g y é n i . osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . . mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás. b) A szülők tájékoztatása.k o r r e k c i ó r a . é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. ill. ill. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk.5 5. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. n e m c s a k engedélyének. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . és elosztottuk a feladatokat. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o lógiai csoportot. . a fejlesztő p e d a g ó g u s . ill. .4 7. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakértői B i z o t t s á g o k . társas kapcsolatainak.9 8. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési eredményeit.10 9. a l o g o p é d u s és az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s vett részt.5 7. Ismertettük az ó v o d a i nagyc s o p o r t szerepét. é r z e l m i állapotának. m e l y e n ismertettük a szűrést. . valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. az iskolaérettségi vizsgálat menetét. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n éltünk. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részképesség-szűrését. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. feladatait.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. mely b e s z é d h i b a . és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l .l e m a r a d á s rendezésére: . 9. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által.5 8. az adott c s o p o r t két óvónője.5 6. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához.eseti d ö n t é s szerint . k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából.5 8.5 8.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.2 6. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk.a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e pillantásra. E z e k e t a következőkben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . 7.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: .t e a m c s o p o r t o s konzultációja. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . Nevelési T a n á c s a d ó stb.a vezető. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: .a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kapcsolatos b á r m e l y iratba való betekintésre.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra.3 7. m e l y e k alterna- 9.6 9.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel eldöntésére. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyermek problémájáról. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s álláspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . ill. A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultációt az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. diszlexia-prevencióra irányult. .az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . ill. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. . hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai csoportjából a g y e r e k e t . ha az indokolt. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . 230 231 . az iskola-.e g y é n i . m e l y e n . átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t .

Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. Tapasztalataim az MSSST-vel.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . hogy kis l é t s z á m ú vagy speciális iskolai osztályban van a helye.l o g o p é d u s . szakrendelésre irányítás. ill. Vo- lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k .Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . Budapest.ÁRA.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. .fejlesztést is kapott.RRNC. Kötörő Emese (szerk.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . Egy gyerek akár t ö b b szake m b e r h e z is j á r h a t o t t . In: Kósáné Ormai Vera. Horányi Annabella. Ellátási m ó d o k : . SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá- latára: MSSST. m i n d pedig a g y e r m e kek és szüleik s z á m á r a . Télen dönteni kellett beiskolázásával kapcsolatosan. " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g .. I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesztés h a t á s á n a k m é r é s é r e .S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. Ó v o d á n k b a n . zése. ISTVANFI Ki. így b í z u n k b e n n e . s a család elköltözött egy vidéki kertes házba. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). KOVÁCS EF. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. Országos Szakmai Találkozójának előadásai. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . organikus érintettség n e m m é r h e t ő . g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . . . gátlásos. F o n t o s a z o n b a n tudni. . . Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . Budapest.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. S z o m o r ú . Budapest. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ta. MARTONNF. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. gyakoroltatásával. ill.Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. majd k é s ő b b .a kiemelést n e m igénylő. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. Fejlesztő Pedagógia.szorongó c s o p o r t j á b a " került. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk.. szorongó kislány. . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép- Példák: 1.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítható. szókincse igen g y e n g e .) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszéltük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . A p s z i c h o lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t .s z a k v é l e m é n y e z é s . 232 233 . Igen fontosnak tartottuk a folyam a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai.): A Nevelési Tanácsadók II. 3 . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyerm e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kiscsoportban.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n foglalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. I. érzelmi á l l a p o t á n a k vizsgálata erős szorongást jelzett. akikről mi is azt g o n d o l t u k . . ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgálatát. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elmaradás. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. Budapest. Volt. így nagyszülei nevelték. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. Szülei elváltak. M e g á l l a p í t o t t á k . ZSOLDOS MÁRTA. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájékoztatta a h a l a d á s r ó l . bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . majd n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. A s z a k e m berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . Rózsika igen k e v e s e t beszélő. beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. beszédészlelése. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősítésünk az volt.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. hogy ó v o d á n k n e m különleges. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. majd az ó v ó n ő . s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. Együtt a gyerekekéit. 2.

lehetőséget adva a gyereknek. n y o m d á z á s . A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok.felidézni a hallott m o n d a t o t . a szem é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. V i z u o m o t o r o s . vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dolga.betűk. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. h o g y mi történik majd velük.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. ha társuk hiányzik. Vizuális e m l é k e z e t . c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. intermodális. heti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n .a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni.: festés. E g y adottgyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. A dicséret inkább] verbális. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m minél tovább nyújtani. óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei során a n a g y c s o p o r t b a n . Amikor csak lehetséges. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ket. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . a m e l y e k a lassúbb érés. Szerialitás . képességei. illetve. a reális é r t é k e lést. ezen keresztül ismeri m e g a világot. hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . folyamatos konzultációt biztosítva. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. hogy akit lehet. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. h a n g o k r a b o n t a n i . hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . Az. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . hogy az írás.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. Auditív e m l é k e z e t . A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott.a szem. Auditív analízis . ha szükséges. A g y e r m e k e k . T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. torna. hogy ö n m a g á t megismerje. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. F o n t o s s z e m p o n t . Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. kontrollt. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y .. fejlődik személyisége. A h h o z . amely a t a n u l á s h o z szükséges pszichikus funkciók fejlesztését.k o o r d i n á c i ó . és fokozatosan h a l a d u n k tovább. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal.a m o n d a t o t szavakra. és a tünet súlyossága. T é r o r i e n t á c i ó . átlendítve a n e h é z s é g e k e n . m e t a k o m m u n i k a t í v .a tanár hangját hallani. g y u r m á z á s ) . más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . mint tárgyi. látott betűt összekapcsolni.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . raji zolás.a kívánt helyre írni. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. A gyakorlatok nagy része általam irányított. ö n m a g á ban való hitet. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. Auditív differenciálás . és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. hoz. Vizuális differenciálás . társasjátékok. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. k é p e s s é g e i h e z igazodik. illetve 3 éve. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. megváltoztatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. vagy felmentett g y e r e k e k ) . szavak sorrendjét tartani. illetve a sérült funkciók javítását. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s .: színezés. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. az esetlegesen hiá n y z ó funkciók pótlását szolgálja. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. beszélgetés.a hallott hangot. feladattartása. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. a g y e r m e k e k egyéni fejlettségéhez. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. t ö b b n y i r e didaktikus játék. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logopédus elvégzi szűréseit. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . pl. segítse őt. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. kettesben v a n n a k velem. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k .

m e g o l d á s o k a t találni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . Budapest. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesítm é n y r o m l á s n á l .t r a i n i n g módszere. Szolnok. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t esetében bábjáték. Városi Nevelési Tanácsadó. az óvónő indirekt irányításával. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . hallás. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terápia és a S i n d e l a r . E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . a nevelési tan á c s a d ó b a sem. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben.1 . A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . ízlelés. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segítségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. A foglalk o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elmaradásának okait. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerekkel. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe.3 0 p e r c i g tartottak. az ó v o d á b a n . A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. SZERDAHELYI MÁRTON. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. II. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. lateralitás fejlesztése. mely felhasználja az ó v o d á s o k fejlesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. szaglás észlelés). tapintás. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. e s e t e n k é n t m ó d o sítva a z eredeti tervet. csoportba való beilleszkedésükről. a p s z i c h o l ó g u s . A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthatnánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . Azt. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. a t a n á c s a d á s . E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalkoz á s o k o n v e g y e n részt. az a n a m n é z i s felvétele. időészlelés). A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás.szehangolási n e h é z s é g e miatt. heti egy a l k a l o m m a l . hallom. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsolatos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . 2 0 . h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeretanyagát. követtük a haladást. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l .) így k i m a r a d pl. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. TÓTH GÁBOR. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Szolnok. A m á s i k p r o b l é m á m . 236 237 . a szülő m e g i s m e r é s e . a g y e r e k e k rajzainak e l e m z é s e .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. tér-. hogy melyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. Nemzeti Tankönyvkiadó.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . az esetleges h o m e . kötet. Alapozó Terápia Alapítvány. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . BAODY EMŐKR. Zöld Iskola. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lépésre felépítettük a fejlesztési tervet. . p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopédiai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. h o g y miért került külön kis csoportba. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . Budapest. T e r v e m az. . A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették.4 é v e s g y e r m e k e k ) . a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alapj á n . A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k .P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n .p r o g r a m képzésén tanultakkal. SZEMÉLYISÉG. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. illetve a teljesítménybeli változásaikról.N a g y . d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. a gyerek családjának. A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . esetleges jelenléte a foglalkozásokon.és f i n o m m o z g á s . Psycho-Art Kft. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a köv e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. konfliktusokat fejezhetnek ki. Ez a szülő p r o b l é m a t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival.

K é r d é s . ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. majd újabban a fejlesz. B a l o g h . mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. én-fejlettség. 1995).. 1988). továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. tánc és dráma. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak.ö. S . A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. vizuális kultúra. feladattudatfeladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. taktilis. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok száA képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. L a m b . testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik való megfelelés jelenti. zenei nevelés. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptantervet. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. e m b e r és társadalom. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. és mtsai 1998). Aktuális kérdésként vetődik fel. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend- H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é sének a l a p d o k u m e n t u m á t . M á s részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok m e l l e t t . t o v á b b á e m l é k e z e ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakításéit tűztük ki célul az. Balogh. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. Balogh. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. m a t e m a tikai nevelés. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. kutatásunk keretében az. a másik pedig. J . A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelezhetők (P. Az egyes kognitív részfunkciók. téri) rendelkeznek. 1996). és át tudják kapcsolni egymásba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. auditív. 1981. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. P. 1990). mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. irodalmi nevelés. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. ha a g y e r e k e k a kognitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába.i kéval. iskolai szocializációhoz igazodik. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. osztályos korosztályára is vonatkoztatható . \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. s a továbbiakban egyben J. Jelen mára. évben jelölte m e g . háztartástan. m a t e m a t i k a .az általános iskola 1 . A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan átmeneti képzési forma kialakítása. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskolaérettség) a l a p v e t ő feltétele. Panckhurst. és egyben az. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. h o g y a 7 . ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. m ű v é s z e t e k : ének-zene. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. 1988).4 . 1 238 239 . A N A T által megjelölt . zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . mely szerint a 7. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. e m b e r és természet. vizuális nevelés. elkötelezettsége a m é r v a d ó .

fejlesztő osztály (15 fővel). Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . A h a n g o z t a t ó . Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került.bár készült új helyi tanterv . Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . ahol rok o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. k é p e s s é g e m e n t é n történik. A j o b b osz-.sz. megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanulm á n y i v e r s e n y e k e n . Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző.9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d h a t ó . szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástanítás céljára.mag a s a b b a n reprezentáltak. F-es) o s z t á l y o k b a n . A tanulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság terén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . t e c h n i k a . oktatási tartalom és m e t o d i ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is.a város e g y é b területeihez képest . ül. a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . k ö r n y e z e t i s m e r e t . mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakirodal o m b ó l jól ismert. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalkozásokra. A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizárólagos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe.ö s s z e t e v ő módszerű. és olyan gon- 240 241 . Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a oktatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között.m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. rajz. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. a tárgyi feltételek. m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni tanulni. A 8 . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a .a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. t á l y o k b a n . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testnevelésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . a n n a k ellenére.7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. 1980). s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen íratj á k ide g y e r m e k e i k e t .városi. é n e k . b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. melyre vonatkozóan k o m p l e x pedagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e .a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult.e l e m z ő . s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). A tanterv. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. valamint az oktatási tartalom szempontjából: . Altalános Iskola A 6 . A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . sz. szervezeti formák. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezetését ö n k é n t vállalta. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . a N A T . az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. h o g y ez egyben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l .h o z k a p c s o l ó d ó integrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. M e g j e g y z e n d ő . A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. m a t e m a t i k a . K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . mely körülmény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin- AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). a k k o r fennáll a veszélye annak. ahol a g y e r e k e k az otthonról hozottjátékaikat tárolták. s végzi ezt a feladatot azóta is. A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. A m ó d s z e r az analitikusszintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . mint a gyengébb (az E-s. a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. ebből egy az ú n . A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rejtett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g .bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. v a l a m i n t a fejlesztési lehetőségeket. párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t számára is lehetett játszó-. X. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda.

de n e m t ö b b 13-nál. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o dást. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. pálcikák. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre- Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. Bodri h á z s z á m a a legkisebb. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). méret. így eseteleg az is előfordulhat. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . gyurmából. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olvasás-írás t a n m e n e t e k . u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. m e l y e k a 6 . h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . e g y m á s mellett. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . így az e g y e s vizuális funkciók (alak. sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. /. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k .és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint elérését jelöli m e g . (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Rudi t y ú k o k r a vadászott. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyerekek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával történt. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . A számfogalmat ( l . A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). M e g j e g y z e n d ő . a m e lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 ." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . a több-kevesebb-ugyanannyi. e r ő s í t i " seben. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . forma. p a p í r b ó l ) .l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok tanítói k ö r é b e n . F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. Az új b e tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a .7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a korongok.. tek be. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. mint a m e n n y i t fogott.

téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára.Rakj ki annyi k o r o n g o t . k o v á c s . vers m o n dásával. m e s é s k ö n y v . . .J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. . Percepció (kinesztétikus.S z e m k ö r z é s le-föl. elérik.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. ha hallasz a szóban „ o " (stb. . funkciók (gondolkodás. alma. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . .. .K ü l ö n b ö z ő színű (piros.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . . sovány. k u . belsejében: egér. h o g y „ m a . étel..b a l r a . o k o s stb. . m e l l é j o b b . majd u g y a n e z bal kézzel. kék. sárga) betűkből sorozat készítése: ó.) h a n g o t : angol. . me.Tapsolj annyit. e m b e r .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. kofa. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. Példák: TECHNIKA téri) ( vizuális. . .A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. s végül a test középvonalát keresztezve. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális.) h a n g o t ? A szó elején. . elefánt.. .H o l hallod az „ e " (stb. j o b b r a . ami úgy kezdődik. emlékezet.F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . vonal. ú stb. . fonal.)? . Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. téri) (beszédkészség) . a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. m i n t a bal o l d a l r a ! .V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből.Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . 4 kék stb. utolsó. végén. .A g y e r m e k e k párban állnak. m ö g é .! . öltözködik stb. " c. készségek) Példák: . . téri) Finommozgás . keresztcsatorna) figyelem. . l a . pofon stb.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó. k e . . vörös. kutya.E m e l d fel a kezed. . béka. c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal. Példák: . keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális.. .! . bejelölése. Példák: .H á n y szót t u d s z felsorolni. a „ C s i p p . ."(stb. Lépj a p á r o d elé..Rajzos feladatlap készítése: az. .fi- betűket r a k n a k ki belőlük.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. Kognitív funkciók (emlékezet. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. elkezdett rajzokat be kell fejezni.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. kinesztétikus.F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. olvasó. 3 piros. beszéd készség) taktilis. .c s e p p . . vizuális. e b é d stb. ecet. Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l .). tej. kapu.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. színezése és kivágása. keresztcsaPéldák: P e r c e p c i ó (vizuális. téri. fenyőfa stb. . .) h a n g o t hallasz: kövér.T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. l á m p a stb. ital. verbáTESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . Percepció lis (auditív. a m e n n y i t k o p o g o k ! . RAJZ P e r c e p c i ó ( vizuális. .K o p p a n t s egyet.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . pöfög. á. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyerekek. egy c s e p p . ettem. to.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna.Őszi levél rajzolása. röfög.).Tapsolj annyit. . .

A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. önállóság. I I — ) .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit.Edtfeld-teszt. 2 0 0 1 ) . fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést.S E S j e l l e m z ő k . Cs=5 19 fiú. félévkor. A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) . N=l T=25. és tardominál. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. bal oldalra egy kutyaólat). ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . d o b b a n t v a . m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . k o o r d i n á c i ó s zavar.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. S2=16. h á r o m s z ö g . asztma. 1990.D P T Betűk.h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). . A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . I I — . m e l y eredmény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n .k i r a k ó s játék. s utána színezd ki! . S3= magas SES.a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. — I I I I . M i n t á n k ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál.M i n t a . A S E S szempontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . k ö z é p r e egy házat. 19 lány S3=4 (n=30) 83. dal eljátszása c s o p o r t b a n .T a p s s a l .83' 12. írásból. S2=átlagos SES. 14 fiú. " c. . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. gyermekdalt. . A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. . 7= teljes családban él.K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. előfordultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19.„Bújj. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. . A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó eredménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . . CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él.5 fős kiscsoportban. h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás.Videofelvételek tanítási ó r á k o n . akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. szorongás. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat.87 S l = 6 . Cs=13. agresszivitás stb. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . szótagolva m o n d j á k a gyerekek.Verbalitást fejlesztő társasjáték.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). allergia. 246 247 . . Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . X . . .„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. . G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995).K ö z ö s rajz 4 .). . . . . B a l o g h . b e s z é d h i b á k .Példák: . " c. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. T y m m s .M a r o k k ó játék.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osztálya vett részt összesen 33 tanulóval. c s o m a g o l ó p a p í r r a . téglalap. m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. 1992. N=nevelőszülővel él. négyzet. .D P T Mértani Formák. bújj z ö l d á g . . A t é m á t a c s o p o r t találja ki. S2=20. Gyenei. családi helyzet. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. irányíthatóság) Játékok Példák: . gátoltság.

03 84. (A D P T . rajz . másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. s ez a k ü l ö n b s é g a finom -J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 . . és megjegyzik. 1987).8 95. csak m á s m o dalitásban. a fejlesztett gyerekek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. 0 5 M D P T MF p<0.n é m e l y e s e t b e n . rendellenesség. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez.5 64.2 91. h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyökereire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását.6 96. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0.01). Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k viselkedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.mint a m a t e m a t i k a .3 1. 0 1 . D P T B e t ű k p < 0 .) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon- Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is.01). Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában .a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett .01) mutatta.1 16. T a n é v végére e z a z arán]fl| . betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.8 86. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal .A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor.01) és a rajzzal (p<0. A D P T M F .Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o lata. É r t h e t ő .9 15. 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. A kísérletben szereplő iskolákban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n . T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. .01) .7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.4 47.az Edtfeld-teszt kivételével . hasznosítják a hallottakat. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd .0 55.2 21.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor- relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0.t e s z t jó színp<0. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . technika.3 19.0 28.0 p=0.1 1. mint a kontroliosztályok tanulói. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . ill. a k e t t ő összhangja.7 20. azaz figyelmesen hallgatnak.2 21.01) és a többinél romlott a teljesítménye.7 90.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi- T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb 'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek. a technikával (p<0.7 69. 1993).9 18. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n . a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l . (n=30) sd Szig.n é l a jó m e g o l d á s h o z . rendellenesség. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.4 96. 0 3 ) . míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0.5 98. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség. mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő . A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás. akik az ennek megfelelő tanulási stílust preferálják.szám u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: .01).01).5 14. látottakat (Szitó.01) j o b b a k n a k bizonyultak.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . másrészt t ö b b szerző is utal arra. M a t e m a t i k á b ó l a kontr o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .4 75.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.6 28.3 66.2 88. 0 4 ) . betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 .J m é n y t .a t é . Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) . Ú g y tűnik. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak. a környezetismerettel ( p = 0 .j o b b e r e d .0 16. I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 . hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k .megfordult. s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64. attól el n e m választható (Piaget. e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el .ele n g e d h e t e t l e n .3 1.2 2.

p<0. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet.01 p<0.2 Szig.02 p=0.0l p<0. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .01 p=0. P.3. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írásTend. Az iskolai értékelés az első időszaktól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat. p<0. p=0. p<0. = tendencia (0. Olv. A táblázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . írás 3.5 11. Olv. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. írás 1. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.4. ból. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adataival is szoros együttjárást mutattak. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a tanulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r . h a n e m a g y e r m e k énképét.01 p=0.Magy. = a pedagógus értékelése matematikából.7 21.01 p<0. Olv. Olv. írás 4. Az osztálytanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. írás I. = = a pedagógus értékelése magyarból.0l p<0.0l p<0.2.f é l e .6 92. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . han e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell.02 p<0.2. p=O.01 Tend. írás 4. írás 3.2. Jelölések: P.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból.01 p=0. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biztosítja. (Következőoldalon. a tényleges teljesítményt tükrözi-e.0l p<0.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e .a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is .01 p<0.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. Mat.05 Tend.7 _ 87.5 78.4.0l p<0. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lén y e g e s eltérést.4. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben. Olv. Mat.S z a u t n e r n é .autnerné-jéle feladatlap olvasásból. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból.0l írás 2.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivételével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i értékelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l . A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki.01 p=0.7 92. írás 4. Olvasás 2.Mat. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból.05< p < 0. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is szerepet j á t s z a n a k . Ezért igen lényeges. p<0. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.3 83. = felmérőlap matematikából. P. a R o m a n k o v i c s .Magy.l.3. írás 2.9 12. P.3. Tend. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a . Olv. írási. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e . I.a legszorosabb együttjárást m u t a t ó .7 8. Olv.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellemzőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á gát.01 Olv.Ü3 _ 13.l.0l p<0. A p e d a g ó g i a i értékelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről.01 p<0.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat.Magy.0l p=0. (T%) írás 1.3 9. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásolja.0l írás 3. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szolgait. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ságáról is képet k a p h a t u n k . = Gyenei-Sz. írás 2.Mat. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írásból.01 Olv.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1.01 p=0.8 21. írás 2. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.9 13. P. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő lap o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével.04 p<0.0l p<0. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból. írás 2.03 p=0. A táblázatban kiemelt . p<0.01 Olv. Tend.9 89. a G y e n e i .4 P<0. önértékelését is alakítja.Mat. Olv. p<0. (T%) (T%) (T%) 88. írási. ellenőrzéséről van szó.01 p<0. Olv. Olvasás 2.01 p=0.8 88.

Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. MERRELL. rendelete. S. Gondolat. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. (VIII. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. P. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesítm é n y s z i n t j é t .. é r d e k e s e b b é tették. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. A Critical Review of Research. (szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó. PIAGET. ELTE kiadvány. Balogh K. Szolnok. In: P.1 3 5 . A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dönteni a b b a n . és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. British Journal of Educational Psychology. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . GYENEI MELINDA. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vitathatatlan. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. W O O D . J. Iskolapszichológia. TANSLEY. 1 5 9 . m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . J. BIBBY.YDEN. ELTE kiadvány. P . Budapest. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. / P. LF. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettségéhez. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. British Journal of Educational Psychology. E L T E kiadvány. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. 2 1 . A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . 17. M i n t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ható. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. G. Tankönyvkiadó. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . In: Társadalompolitikai tanulmányok. Egyetemi tankönyv. . Iskolapszichológia. P. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . és m i l y e n oktatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . (Fejlesztő prog- ram). ( 2 0 0 1 ) : Inattention. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . Városi Nevelési Tanácsadó. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ.1 8 6 . m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. 9 7 .5 6 . s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni.5 0 4 . N e h é z s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . L A M B . SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. 7 1 . IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényegesen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. PANCKHURST. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendszere n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei. Iskolapszichológia. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. Budapest. C. TYMMS. 4 9 3 . ) Korm.): Iskolapszichológia. . Gondolat Kiadó. 4 3 . The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. D . a fejlesztés perspektívái. J .. 252 253 . Budapest. é r d e k t e l e n s é g e .tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. Budapest. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatásban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába.. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. Óvodai nevelés országos alapprogramja. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. 2 8 . A. 6 8 . E területeken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. B. 2. J .

A betűk. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. m e l y e k e t az iskola képvisel. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k .« tös írás. tanító nénije feltételezi.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . a beszédészlelést szűrte. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . fegyelmezési m ó d szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . dás fejlődésében. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak.vagy betűfelismerési nehézség. pl. göcsör. totális érzékelő apparátus. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . { 254 255 .I san is jó pozíciójúvá. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését.és formaállandóság zavarát jelzi. formák felismerési n e h é z s é g e . Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. h o g y m e n n y i r e fon. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni.Szó. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. h o g y célzott fejlesztésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. szótagok felcserélése. m a s z a t o s füzet. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. Célja.| re. a megerősítés.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . akik az is. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. kusza írás. .isi g o n d o k is megjelennek. ügyetlen m o z g á s . így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli.': ció h a t á r o z z a m e g .P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. K ö n n y ű tehát belátnunk. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s . lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . szóköz. mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. alacsony önértékelésűvé válik. d-b felcserélése. . A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. s ráadásul szociális pozíciója is romlik. aki a teljesítésben n e m sikeres. így pl. . diszgráfia tüneteit. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. n e m j e l e n t k e z i k . m e l y e k birtokában . hipermotil. a m o t o r i k u m és a testséma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó nak. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o - MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i.célkitűzéseikből a d ó d ó a n . 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. hiszen a tőle kapott első | minősítések. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . A g y e r e k annyira szorong.A m á r tanult betűk.^ n e m .1 gekkel. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat.kisebb zökkenőkkel . sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét.jj tos az. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . ha. az órán passzív. h o g y v a n n a k a fejlődésnek olyan súlypontjai. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. .A betűk. n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. .J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak.de sikeresek az iskolában. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . N a g y hánya. de igényeit n e m a teljesítés. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . így a z a j gyerek. mely az ún. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. n e h é z k e s .. aki átlépi az első osztály küszöbét. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. ha az óvodáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún.k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. differenciált foglalkozást. és próbáljunk ^ tenni ellene. . illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. ill. hogy „akármit csinálok. melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . pl. n e m reagál r á " .az ördögi kör -. kevés pozitív megerősítést k a p . 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . Nem is tud.sokkal na.j g y o b b .J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd.

projektív vizsgálatokkal. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. majd a 2 0 0 0 / 0 1 . ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint.és isk o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel.és farajz.8 pont 98. osztályos gyerekek. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. A VIZSGÁLAT 6-6. Kíváncsiak voltunk arra.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. /. kislétszámú osztályba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. II. a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . 9 .\ rést készítettünk. és B e n d e r B-tesztekkel. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. Raven-. M i n d ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . (betűk) DPT 3.5 éves 6. ill. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l .az előkészítőssé minősítés szempontjait. hogy a túl korai. ill.5-7 éves 7-7. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt.. a logopédiai. Itt k i e m e l t e n kezeltük . ill.5-9. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. más. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is.2 pont 5 pont 97. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. szükség szerinti képesség-. • ül. nevezetesen. táblázat saját minta P. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellátási formáról.5-7. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. átfogó felmé. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. A hétben. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a különböző tesztekben. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. k e d d és szerda n a p o k o n . az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. addig az ellátás nélküli.3% 61. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. ül.5% 35.4% 32. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele.\ tuk e l e m e z n i . m e l y m e g m u t a t j a . e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e .1 0 óra kö -1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. ül.4% 256 257 . aki egyrészt segítette a felvételt. ül.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. h o g y azt a gyereket.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /.5-8 éves 8-8. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és esetlegesen m á s s z a k e m b e r e k k e l .az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . h o g y a tesztekben a 6.5 éves 7. ill.6 pont 4. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. a hét végén tapasztalható erős fáradás.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . túl h o s s z ú r a nyúlt óvodás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. Balogh minta Edíeldt DPT 2. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van.5 éves FT 8.

25 éves 30 2.2% DPT teszt: 98. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb. ábra 7. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .25 éves DPT mértani formák 258 259 .5 éves 7.5 éves 7.5 éves 6.5-8 éves 8-8.5 éves 6. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5 éves 8.5 éves 7.5-7 éves 7-7.4% 98. ábra Edtfeldt-tesz.8% 6-6.5-7 éves 7-7.0% 97. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5 éves 8.5 éves 6. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-8 éves 8.25 6-6. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6.5-7 éves 7-7.5-8 éves 8-8.5-9.A táblázatból látható.5-9.5 éves 6. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5 éves 8.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5 éves 8.5 éves 6. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .6% 10 98.5 éves 6.5-9.5-7 éves 7-7.25 éves 5.5-8 éves 8-8.5-9.5-8 éves 8-8.5-9.5-7 éves 7-7.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5 éves 7.5 éves 8.

261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7.75 pont 4. a feladatértés gyengesége. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . 15. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előzményekről. ezért kértük klinikai vizsgálatát. táblázat és a 7 .4 pont 32. 2.7% 58. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a tan í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. 120 100 átlag 2. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen hamar látható volt tanulási n e h é z s é g e . ¡11. sem egyéni helyzetben n e m képes a feladatokra koncentrálni. Látható. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik.III. S e m csoportos. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . Tanítóik konzultációk keretében kaptak segítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . DPT teszt: . • csoportos (N=761) 1. osztályba. h o g y igen n a g y a teljesítm é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. M i n d az év eleji szűrés. Az. Az.% 96. A tanév végén végzett kontrollszűrés eredm é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra von a t k o z ó a n . kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szakv é l e m é n y é t .8 pont FIGY. A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. valamint a terápia iskolát érintő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget.a szülővel egyetértésben . b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . évi LXVIII. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n .4% PDT2. így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. hogy speciális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k összeh a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni.6 pont DPT 3. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános iskolai 1. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. Z s o l n a y .b e javasolt. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. hogy a n n a k a kisgyereknek. így a Nevelési T a n á c s a d ó . AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999.m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . 7 . Fa. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kiderül. Dóri z e n e t a g o z a t o s . A s z ü l ő k k e l p e d i g a fejlesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . P r o b l é m á i az iskola kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. 34. ill. A 2. teljesítménye értékelnormál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy csoportos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és viselkedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. Az 2. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. e l m o n d v a . o l v a s á s .27% 98. 2.1 0 . h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .. Célja. Az instrukciókat nem érti. fejlesztő terápiában való részvétel mellett. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk arra. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e .1 0 .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9.í r á s tanítási m ó d szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére.trv.§. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát.

IV. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . Javaslatok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. a h o s p i t á l á s . heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. 4. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. 5.Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztályban való évismétlést j a v a s o l t u n k . í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. ill. 7. Visszajelzéseink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1.í r á s . N e m szabad elfeledkezni arról. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás keretében is". Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhető el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . H i s z e n a fejlesztés itt n e m . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. Iskolapszichológia. ELTE. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvárh a t ó szintjét. hogy egy-két h ó n a p elteltével felismerjék a várható tanulási problémákat. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fontos tanulság volt s z á m u n k r a . A kislány p s z i c h é s státusza 2. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. v a l a m i n t a különböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. 2. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. Iskolapszichológia. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. végrehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. Szinte v a l a m e n n y i iskola nevelési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. ELTE. magatartási p r o b l é m á k a t . N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. differenciált fejlesztése. i 4. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . ^ . K ü l ö n ö s e n fontos ezt . 3. 262 263 . h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . Budapest. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak.v é l e m é n y e m szerint . Budapest. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. a m e n n y i b e n az a 2. KOTORÓ EMESE (szerk. Animula. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem.oktatási és fejlesztési . KÓSÁNF. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. 17.. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. nánk el. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. Budapest. A Nevelési Tanácsadók I I . osztály végére helyezi az o l v a s á s . KOVÁCS FERENC. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e .. h o g y képtelen követni osztálytársai tempóját. az ún. Ez számukra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. Az „üresjárat" pedig csökkenti a tanulás iránti motivációt is.) (2000): Alapok. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FOl y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle .e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. 6. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. de valamely okból n e m került speciális g o n d o z á s b a . hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . ORMAI VERA. a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. Anonymus Alapítvány.a n y a g egyidejű átadását vár.. Ezután az egyéni vizsg á l a t o k . o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. HORÁNYI ANNABELLA. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r abban az esetben. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Budapest.)(2()01): Együtt a gyerekekért. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyermekek fejlettségi szintjéről. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé- se. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. Az intézm é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. és megjósolják a fejlődést.• s é g .n e m is elsősorban tanítói. IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. Országos szakmai Találkozójának előadásai.

akik a fejlődésük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. egészségügyi s z e m p o n t b ó l . h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é mákkal. A figyelem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. Azok a g y e r m e k e k .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. akik olyan c s a l á d o k b a n élnek.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u sa is . A kislétszámú fejlesztő osztályokban.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . pakisztáni és arab származású gyermek. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. az iskolának. Tehát megállapítható. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesztő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a szem é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. helyen és időben . speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer- NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. rajtuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követk e z t é b e n ) l . fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osztályokban. hogy tanulói létszám közel felét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. Az összes r o m a gyermek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányosságaik. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. a h o g y a n az egy adott kultúrában.elfogadhatatlan. Gyakran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint.és tárgyi . genetikai adottságok mellett a társas . A m o d e r n i z á c i ó v a l . akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . ha az o k o k közül egy személynél vagy családnál több is fennáll. T e h á t a veleszületett. k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i .anyagi. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . elsősorban a m u n k a köré szerveződött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. diszgráfia vagy diszkalkulia. A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szervezett i n t é z m é n y é n e k . amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . ez 4 8 % ) r o m a származású. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék bes z á m o l n i . i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. urbanizációval. A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. gondoz. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. Az összes.n e v e l ő d é s folyamata a családban. a t á r s a d a l m i . a „hátrányos h e l y z e t ű e k " . a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rendszerében. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. de e g y é n r e szabott. H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . h o g y ők a „veszélyeztetettek".l v i e t n á m i . tervszerű irányítása. N é h á n y megállapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbiakban o l v a s h a t u n k . v a l a m i n t a társadalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. kortársak. A hazai közoktatási rendszerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei.g a z d a s á g i átalakulással. mint a diszlexia. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. ami azt jelenti. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítőkészséget.érkezett.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . E z e k megfordítható hátrányok. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. az iskola felzárkóztató.magyarországi cigány c s a l á d o k . e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes tanulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás szerint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. amely tizenötnél kisebb létszámmal m ű k ö d i k .o k t a t ó munkájában. a „sérültek" . szociális. a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar.környezet (család. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása.HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t .

A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. a r o m a = e m b e r e k . fejlesztő p e d a g ó g u s o k .logopédusok. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl.k u l t u r á l i s közegét.és a földrajzi közelség). h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . Ezért érd e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy iskolát. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal körbezárta n e m c s a k földrajzilag. T é n y . k o n v e n c i ó k .h a g y o m á n y . h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. kultúrája stb. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyerm e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . szokások. felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g maradt. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). ha ő maga annak tartja magát. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . Ez nehezítette a lakosság mobilitását. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják.) h a t á r o z n a k m e g . Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . . Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b bára oláh c i g á n y n a k nevez. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . Ezekből az arányokból is j ó l látható. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n teljesíteni ezt a kihívást. aki egy elismert törzs tagja). M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. a b e n n e folytatott o k t a t ó . foglalkozási formáiban való elkülönülés. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. Azt ugyanis. 2. fedezni. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n .a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. A kisebbségi státusz típusai: 1. A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. akiket m a g y a r cigánynak. és a k k o r is ezt kell tennie. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. És c s ö k k e n t az esélye annak. erőt ad. n é m e t ) . i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . Az á l l a m a l k o t ó etnikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . Egy etnikum státuszának kritériuma a többségi t á r s a d a l m o n belül. . iskolapszichológus. m ú l t . a magyarországi c i g á n y s á g 6%). ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. szülőnek. Ez n e m jelenti azt.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. a m e l y e k t ő l szabadulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k .a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. ebből 12 önk o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . 4. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e lyest e l ő r e h a l a d o t t . h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. 3. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t .p o n t o s a b b a n érzékeljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . indián az. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. A kerület. A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . 1999). Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. a társadalmi távolságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . ha áttekintjük az e t n i k u m o k szociológiai és szociálpszichológiai jellemzőit. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. hogy a kerület m u n k á s t á r s a d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között).az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b társadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ahhoz. . alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. története. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényezőket (nyelv. . A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyelv ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . ebből 800 kisebbségben.a m u n k a szervezeti. g y e r m e k v é d e l m i felelős . horvát. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . h o g y az ide telepített gyárak a 19. ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. hogy legalább száz évet éljen ott.

és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t .o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a .e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . r é s z ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk.a szemléletformálás. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a .végzi. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. és az érinek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. : A z iskola o k t a t ó . a másik a tanulási zavar. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . Itt m o s t csak a saját . . Pszichológiai ismeretek kifejtése. 268 269 . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o lógus. és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. nivelláló hatású lehet. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l kalmazottja). 5. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába.látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójában. tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el legi n k á b b . De az akkori tan á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé.s z e r e p .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. . mozgás-. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . hogy az adott tanévben. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . 3.ettől a tanévtől kezdve kettő . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. Az olyan iskola. regisztrálása az iskolában. értelmi. 6. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. Egyik a m a gatartászavar.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szereplő iskola is —. ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. és azon kell gond o l k o d n i u k . a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . és közvetítés. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. 2. és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1.terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . Az ö n k o r m á n y z a t n a k . az óvod á k n a k és iskoláknak.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o - AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m .A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. érzelmi. Ez utóbbiak a részképesség-. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő .1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . m i n d e n kollégája heti négy délelőtt .és ma is az . Ez azt jelenti. k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól. átlag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 .n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak.és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül.s z a k i r o d a l o m .2 fejlesztő pedag ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n . S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. a m i n e k a hátterében viselkedési. térbeli o r i e n t á c i ó s . a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. ötletek átadása. A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. A n e v e l é s . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . 4. S z ű r é s és orientálás. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a kerületben. . figyelmi p r o b l é m á k á l l nak. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően.fejlesztő p r o g r a m o k . a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszic h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. h á rom vagy négy i n t é z m é n y b e n .p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a .két. kezelésében. . m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között.eszközhiány megoldása. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . a m e l y i k egyaránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. Ez e g y olyan „ h í d " . az i n f o r m á c i ó k k é t irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k .

t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van.8 . A szóban forgó . Pszichológiai ismeretek kifejtése .p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatartászavaros g y e r m e k e k részére). a m e l y e k direkt vagy indirekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és személyiség). .-így pl. a p e d a g ó g u s o k k a l . N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. c s a l á d g o n d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . drog-prevenció). .tanulási stratégiák vizsgálata.k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l .pályaorientáció. és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. E l ő b b heti két n a p o n . illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő könyvek ajánlása.: s z a k i r o d a l o m ajánlása.). hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyerm e k v é d e l m i felelős jelezte. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az iskolában. . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. . a pályaorientációs vizsgálatok 7 . . a g y e r m e k v é d e l m i felelőssel. t o v á b b k é p z é s e k szervezése és vezetése (nevelési értekezletek). T a l á n n e m véletlen. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. légkör. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. fejlesztőpedagógus. Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s feladatai során. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kínáltak m e g " . A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . életvezetési ismeretek . E b b e n az iskolában az alábbi tevékenységeket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk megt á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. m i k ö z b e n a T a n á c s adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat.iskola kie m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t .s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intézm é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki.g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. tréningek. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o rozatban sikerült együtt dolgozni. de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket behozni. emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s .m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalmazottjaként.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni.tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . amiből a s z ü . Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. . 4^4.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . .órák vagy órán kívüli klubfoglalkozások k e r e t é b e n . .általam ellátott . szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. diszgráfia. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö dési k é s z s é g e t . akivel iskolai keretek között.korai preventív szűrése. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . az 5-6. A pszichológiai kulturáltság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . Volt. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskolap s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. csoportos). Ezek csoportosan. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é nek k e z d e t e óta . o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultációk.órában.j e l l e g ű m u n k a . M i n d e h h e z a t a n u l á s . amelyekből további. és volt olyan is. a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör.szülői k o n z u l t á c i ó k . p e d a g ó g u s o k és szülők számára. A gyerm e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. diszkalkulia). A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe történő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. IQ stb. a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . és a t á r s . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. osztályosok részére..pl. k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in- Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek.tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki .

Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően végzett . . 9 gyerek. 2. míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján.térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . g o n d o l k o d á s . p e d a g ó g i a i .4. 19 g y e r e k : . t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l .t e s t s é m a .EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. de a szülő n e m fogadta el. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együttm ű k ö d é s .4 . így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . gyerm e k p s z i c h i á t r i a i . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagozatos.és b e s z é d v i z s g á l ó i . a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítséget: figyelem.hiperaktív/agresszív. a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyás o l h a t ó .helyen történt vizsgálat. 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános iskolai t a n u l m á n y a i t . Logopédiai problémák: . v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . képzelet. t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . R é s z k é p e s s é g . illetve k o m p l e x . pszichológiai. hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. neurológiai . és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő .s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . . t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n .p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . a k i k r e a hiper. a tanítási 272 273 . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség.pszichiátriai. beilleszkedési zavarok: . de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k között kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . agresszivitás. egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gyerekeket. tanítóknak. A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . értés.k ü l ö n ö s e n az j u s soknál . K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. 14 gyerek ( 1 1 % ) . l o g o p é d i a i . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. 3.hallás. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ tanulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvég e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . oszt).vagy hipoaktivitás. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . de délelőtt. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. 12-ről p e d i g e g y é b . m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s tan u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. és j a v a s l a t arra. \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . A fejlesztés a m o z g á s . Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. b e v o n v a a tanítókat is. e m l é k e z e t .b e s z é d (észlelés. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fejlődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. Magatartási-. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . diszgráfia 18 gyerek (14%). E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét.vizsgálatok n y o m á n . a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. K é t e s t b e n logopédiai osztályba.z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I .és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési terve. hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. Például. egy logop é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. E l m o n d h a t ó m é g . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. oszt).| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é .

Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . . n é h á n y a n igen agresszívak. A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. h o g y járjon a foglalkozásra.szabály tudat alakítása. h o g y „végire v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . hogy „ h i p e r a k t í y " . p r o b l é m a m e g o l d á s .? labilitását is.nem tudják irányítani. . Az az igyekezetük. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . szakvéleményeket. amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. M á s r é s z t így a foglalkozások köt e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól.j. Azért kapta a „ K l u b " nevet. szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. akik az átlagnál aktívabbak. Fennáll a veszély. ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. kitartóak és ügyesek. de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. valamint a szülőket is tájékoztattam a c s o p o r t indulásáról. mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. a v e r e k e d é s . A . feszültség ~a ~t c s o p o r t b a n . Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. A . mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . m o z a i k s z ó egybeolvasva.e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása.s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. célratörők. ebből 14-en elfogadták. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. és m o n d t a k fel m é g a p r ó b a i d ő b e n . T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. a n y u g t a l a n s á g . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt.3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. céltalan m o z g á s a i k a t . A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. ü g y e s g y e r e k e k ) . é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . sok volt a konfliktus. Konzultá. de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . a k o m m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z .) A C S . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k kel való foglalkozáshoz. h o l o t t csak 2 . " e l n e v e z é s t a d t a m . m o t o p e d a g ó g i a i . visszah ú z ó d ó . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. délutáni szabad foglalkozásokon -. amit vagy elfogadtak. Elsősorban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva.s z e n z o r o s integráció javulása. ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. szinte két-három hetente cserélődtek. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: .k o n t r o l l f o l y a m a t o k . K . és aláírásukkal igazolták.siker. ahol az iskólán belül. E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a munka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l .mint iskol a p s z i c h o l ó g u s . " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. és a délutánijdffiji. hogy megfeleljenek az elvárásoknak. h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . vagy n e m . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoordinációjú.pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . -agressziószabályozás. Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . . N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. indulati.a test koordinációja. ebéd? k ö z b e n . 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . elevenek. érzelmi. A labda a kapcsolat.tanítási ó r á n . s z ü n e t e k b e n . mint indulatszójelké*'-.és k u d a r c t ű r é s . az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . K . A n n á l is i n k á b b .• ra é p ü l ő . \ .konfliktuskezelés. ezért n e m tudta vállalni a részvételt. aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz.e g y e n s ú l y o z ó képesség. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell bev o n n i . . indulati). . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 .í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . és úgy tűnik. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo- Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is.b á r m e n n y i r e is szeretnék . családi k ö r ü l m é n y e i r ő l .a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. k é p e s s é g e i r ő l . 1983). A g y e r m e k e k m e g i s m e r é se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . h o g y miért csináltad ezt vagy azt. ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . in: Varga.

. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. A m e g e n g e d é s . . Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . de rendszercsen használunk gyakorlatokat. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n .óriás. kötelek.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. és a többi. h o g y : . és gyakran egy foglakozásba több szakasz e l e m e is bekerült. . és spontán m o z g á s o k a t . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. Ezek a tanulási és/vagy magatartási.m o t o r o s aktivitások. pad.1 5 perc). g u m i .n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. a m i k n e m történik s e m m i . kosár. Ez utóbbi jelei. kendők. a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k megbeszélése. . heti egyszer 6 0 . könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. 3. Az életkor és az. r u g a l m a s s á g o t . A m á s o d i k rész ( 5 0 . M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. egyedi sajátosságok m i a t t . nyüzsgéseiket. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e kekben az a . A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. szabad másnak lenni. az adás időszaka.a c s o p o r t o m mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. Vesztibuláris . míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " juthatnak. az olyan várakozási helyzeteket.. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát.jutottunk ebbe a fázisba.szakasz elemeiből kevert jelleggel. Strukturálni kell a helyzeteket. 2. túl h a n g o s a n ) . spontán jellegű rész. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyanaz a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése.9 0 perc . 6. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . 10-15 perc.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. Itt lehet h a n g o s k o d n i .h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . egy szabad. és . m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . p i n g p o n g -. foci. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . szalagok stb. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekekkel. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . beilleszkedési p r o b l é m á k . a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. tenisz. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l .keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségeit. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . egy vagy t ö b b . A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . az akt u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. rosszul tervezve csinál.1. vadulni. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. értékelés stb. 4. miszerint: . m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . . Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . Ebben az. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. 4. 5. de a folyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. 1983). rohanni. zsámoly. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. a r c h a i k u s . A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. n a g y o n energiaigényes. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . E g y m á s i k felfogás (Schindler. A vizuális figyelem fejlesztése. illetve a. igazítani. a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük.primitív. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt.úgy lefutó . ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. 2. kreativitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. Néhán. tollaslabdaütők és labdák. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okokból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése.k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . J. m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . labda. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. A „vészjel" kifejezés arra utal. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a .m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt .motor. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás.) lehetnek. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. Az első rész kb.1 8 foglalkozáson.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. E l m o n d h a t ó . A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. cselekvéseket végeznek. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 .

-% BAGÓT . A fejlesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan.: kérdezési kényszer. B.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Medicina Kiadó. logopédus. Etnopszichológia (Előadás sorozat). h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. pl. Budapest. gyermckpszicholerápia. Tankönyvkiadó. repdeső m o z d u l a t o k ) . Ml'NNICH IVÁN (sz. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. W. • .'. Budapest. 278 279 . . -jí. Módszertani Tükör. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. Tanulmányok. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermekvédelmi felelős. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . N e m sürgethető.erk. Budapest. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. és g o n d a n e g a t i v i z m u s .. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. miközben s z e m e sarkából néz). annak é r d e k é b e n . Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. ÜLTE. ^ . ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . ürítés. hogy a n e m túl tehetséges. Pécs. forgatás). P r o b l é m a lehet az evés. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. kérdésre > nem válaszol.\( TAMÁS és munkatársul (szerk. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. KLTE Pszichológia Intézet. azt. az azonoss á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . Nevelési T a n á c s a d ó k . a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e rek felelőssége közös.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. v In: KÓSANÍ. In: KEZDI BALÁZS (szerk. . Bicske. Panoráma. félelem. G. Auto-agresszió. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . . dapest. 4 KULCSÁR MIIIÁI. viselkedésben pl.Nevelőknek. Előadások 'V a fejlesztő pedagógia. m o z g á s b a n .I. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. ambivalencia. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékenységről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y .az. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . BTL. N e m k ö z ö m b ö s . az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szemgolyójára. szagolgatás. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. a logikai funkciók. Nemzeti Tankönyvkiadó.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. lskolapszi< holó* •• gia. szorongás. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. Budapest. Zavart az érzékelés.és óvodapszichológia területéről. inadekvát sírás. a beszéd. Budapest. Budapest. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. . Magánkiadás. zene iránti fogékonyság.S z e k u n d e r tünetek.. SZEGAL. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t .. a személy mint tárgy használata. Pszichológiai Közlemények. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a .beilleszkedési nehézségek. Alex Typo Kiadó. nevetés. új szavak alkotása. Akadémiai Kiadó. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen.): Iskolai mentálhigiéné.: echolalia..? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. ül.% ok. Psiichológia . m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL.PORT. ahol az iskolapszichológus pl. ami szükségesfontos szerepel k a p n a k . 4 J> Az odafordulás hiánya.l: Szocializációs zavarok . ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. alvás területén is. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesítménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. ORMAI VERA. Budapest. . emocionalitás hiánya. önszórakoztatás. az érdeklődés beszűkülése. Osiris Kiadó.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását.). a társadalomtól.YNF.P r i m e r tünetek. n e m közlő jelleg. iskola. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e kekkel . 2 4 . de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. észlelés.állandó konzultációkkal és végül. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. Debrecen. az ö nműv e lé stől. kontaktusképtelenség. sz. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. Budapest. Ernst J. Pedagógiai Szakszolgálat.Speciális tünetek. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban.

Az é d e s a n y á n a k h o m e . S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Tanácsadóban. írásból felmentése van. de „ e l t ű r i " a testi érintést. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. s z ó k i n c s e . azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k .e l ő k é s z í t ő . csak az édesanyján keresztül. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . hogy ez m é g v á l t o z h a t . bizonytalan vonalvezetés. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . 280 281 . aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek.r ö v i d e b b ideig.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. Szülei tanárok. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós progr a m o t végzett vele. m o z g á s . A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő sítette. Instrukcióimat nem érti: pl. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. verbális. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. Eleinte n e m beszélt velem. r u g a l m a s s á g o t . ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. segítették. ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. T o m i g y a k r a n csak passzívan. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. rengeteget tanulok tőle azóta is. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgáltató K ö z p o n t b a küldte őket. Az orvos m e g n y u g tatta a „majd utoléri magát. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalkozott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . g y e n g e n y o m a t é k . tér. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . ő ismeri legjobban azt az ösvényt. kialakulatlan ceruzafogás j e l l e m z i . M a r t o n Évától. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. egyensúly. Tam á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. A b s z o l ú t hallása és s z é p énekhangja 1 éves korától feltűnt. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. dallamot. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). ö n á l l ó a n öltözni. T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. petyhüdt izmú kisfiú. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . ami T a m á s h o z vezet.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . f i n o m m o t o r i k a . egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o latban.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. n ő v é r e 11 évvel. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. így e n n e k e r e d m é nye nem é r t é k e l h e t ő adat. bal láb. Kezdettől fogva evési p r o b l é m á i voltak. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . felvezető gyakorlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. fátyolos hangú. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. általános fejlesztés. vizuális és m o z g á s o s e m l é kezetet. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki- Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. szobatisztaság. adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású.ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . és n a g y m o z g á s . h o s s z a b b . k é z d o m i n a n ciája kialakulatlan. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. Bátyj á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . további 2 órát otthon kellett gyakorolniuk. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . lett szobatiszta. érezve a p r o b l é m á t . „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á szásnál n e m keresztez. azzal a kitétellel. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. Jól olvasott. Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instrukciómra. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. a m i t iskolatársai írnak fel egy füzetbe. o s z t á l y á b a járt. tanácsot. általános tájékozottsága megfelelő. Osztálytársai elfogadták T o m i t . Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . Előre tud sétálni. f i n o m m o t o r i k a . és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . 50 cm hosszal. Térben. hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . M i n d két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. Testsémája kialakult.10 kg súllyal. Kézírása olvashatatlan volt. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. tudott biztonsággal j á r n i . T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikertelen.és síkbeli tájékozódást. általam m o z g o t t . bal-jobb irányt téveszti. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . hátrafelé nem. D o m i n a n c i a : bal szem. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. pl. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e neki.

és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . h o g y segítsek neked abban is. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . TÓTH GÁBOR. eldöntötte. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára bukkanni. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. nonverbális e s z k ö z ö k által. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. M a r t o n É v á h o z . helyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. no*' r u " " " . 282 283 . R e m é l e m .g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . hogy k a m a s z o d ó fiával a felm e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . mivel osztálytársai csúfolni kezdték. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. Jazító-fegyelmező és keresztcsatorn a . W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. vallás. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. bal k é z z e l ( ! ) egy külön tanártól. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . M A R T O S . édesanyjától. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. időskor. geometriából felmentett. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. SZÉKELY MARGIT. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. N a g y o k a t nevetett m i n d e k ö z b e n . írni tanul. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . H. Budapest. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kolléganővel. fogyatékosság. a b d á t stb. c s e n d b e n szemlélte. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . betegségek. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. T a m á s j e l e n l e g 7. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . Budapest. Sőt. szerialitás. időészlelés. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. P. bátyjával. hogy a k o n k r é t gyereknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. ismerőse is volt itt. így m á r c s o p o r t k é n t műk ö d t ü n k tovább. halál utáni élet. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . hogy további sikerek várnak még ránk. lovaglás. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt.n á l t a m : hálót. hengert. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást.D É V É N Y I ÉVA. nagy . hogy további fejlődés ettől a terápiától már n e m várható. m a g á b a n beszél. SZERDAHELYI MÁRTON. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . végtagszétválasztó. majd beszélgetett is velük az önbi-. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . szavak t a r t a l m á n a k eljátszása. emlékezet. gördeszkát. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. heti 1 x 1 órában. hogy egy-egy érdekesebb feladatot. vagy direkt jól elrontani. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. m é g a kórusból. h o s s z a b b időre.és d o m i nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. R ." Mióta T o m i v a l foglalkozom. osztályos. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. Az é d e s a n y a kezd e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. iaktál. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szövegszerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. hiszen ö n m a ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. Hajdúhadház. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fejlesztették. A foglalkozások végén. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . hintákat. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. Sokkal teherbíróbb. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. . folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. k ö s z ö n ö m nekik. ahol a szakorvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . orientáció és finomm o t o r i k a fejlesztése volt. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . finommotorika. IRODALOM JANETZKE. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. Élmény Könyvkiadó. Alapozó Terápia Alapítvány. már be t u d t a m iktatni emlékezet. politikai élet.

S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . g e r i n c o s z l o p á t . 2. stb. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . o. 2. . amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . negatív. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza.1. és n e m k a p megfe- „Nincs még egy ilyen kor. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. végtagjait. majd m e g akarták lumbálni. S z e r e n c s é r e m á r saját lakás u n k b a érkezett. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . erre az általam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam." 284 285 . Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. és rögtön felsírt.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . ahol m e g akarták szakítani a terhességet. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. vitamint." ÍM. M á s o d i k LESZ'. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?".M I L E S Z VELED. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g tem. és ez tart a mai napig is. gratulálok kitartásához. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. ami miatt rengeteg gyógyszert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). 1 h ó n a p o s volt. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . g y ó g y s z e r e s kezelés mellett.3 0 g r a m m o k a t szopott.' NEM LESZ'. a kezdet kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. Elk e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. Montessori) lelően levegőt. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS.2. oxibiont kapott. a nagy o r r m a n d u l a ) . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. 6. kétes. negatív. 4. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kapcsolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. 3. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . A nagy. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. XII. 12. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. értéke miatt nem tartott valószínűnek. és azt tudják. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. kissé feszes kutacs. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . kétes (?). így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. Úgy g o n d o l t u k . két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelentkezett. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. K ö z b e n az is kiderült. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. integet az é d e s a n y j á n a k . A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. E s z e m b e jutott. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . A terhesség további s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. véres váladékot ürített. figyelmünket sem hívták fel rá. emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. hogy „furcsán" szuszog. és minden. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . hogy ez a gyerek nem lett volna. 1984. de nem e n g e d t e m . és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. o. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. és 1982. Pl. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. ami akadályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . lefejt tejet üvegből ivott. ezért mindig volt valaki vele. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. ha akkor. g y e r m e k e ép. 5. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t valóban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . csak délelőtt és d é l u t á n viziten. várva a segítséget. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . pozitív. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. míg a köldökzsinór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . . hogy agyérelzáródást keresnek). A második hét után nyerte vissza születési súlyát. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . sem férjem. m o h ó n eszik. F e l v é t e l k o r a doktornő m e g v i z s g á l t a a gyereket. t e r m é s z e t e s volt. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n gült. egészséges. 51 cm testhosszal. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . kétes. Az anya betegségei a terhesség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgálaton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s észlelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lusta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszélni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés elm a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kanalat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t okozott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyakran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mivel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n többször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e lassan m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfertőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, nehezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e int e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k elm o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az első osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi élményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt rávezető kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sikerült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelései m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lén y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g megj e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismételte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúságának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásánál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t éreznek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé-

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szorongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az idegr e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A telj e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fog a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (milliós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szám o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szám o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , visszah ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, matematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a betűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itth o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulási rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszlexiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b szavakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szöveg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbáltam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n leg y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kinevették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környezeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenvedő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördögi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévétől r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k elm o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességűek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelentkeztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szidtuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, dicsértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve nagyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül-

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következtek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igényelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igyekeztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . egyre többet aludt.és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. b á t r a b b a n felelt. A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. ' A b i z a k o d á s . így j u t o t t u n k el egy pszichológ u s h o z . Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biztos. k e v e s e b b . A p s z i c h o l ó giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . talán tanulási n e h é z s é g e is kevesebb lett volna. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t .Z.feltétlenül egyéni megítélésre. Szinte m i n d e n tantárgyból javított..A.A lényeget k i e m e l n i . F e b r u á r elején m a g a s láza lett. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n .és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. S e m félévkor. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. szinte alig evett valamit. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat jas A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kértem a l a n y o m vizsgálatát. . a több. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . . F á r a d é k o n y ugyan. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. j o b b j e g y e k e t kapott.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . . Egyik betegséget a m á s i k követte. A m e n n y i s é g i relációk. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. a kijelölt m ű v e l e tet elvégezni. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. A diszlexia. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . valamivel k ö n n y e b b e n tanult. A z o n o s típusú feladatoknál kb. de összetettebb feladatok megoldásánál segítséget igényel. Sokat b e t e g e s k e d e t t . a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. Kérjük az érettségi vizsgán mat e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantárgyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t .1 7 + ( + 5 ) . b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyakból m i n d az értékeléskor. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. p ó t v i z s g á z n i a kellett. Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. ábrázolásnál bizonytalan. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hibát. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. a l k a l m a z n i . 18 évesen n e m c s a k súlya.Különóra - vélemény Az orvos közölte. b i z o n y t a l a n a számolása. erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . g y a k r a n elfáradt. a m e l y helyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. A m ű v e l e ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. kudarcai. G y a k r a n fájt a hasa. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. Szorzó. pl.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. . J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k .Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. V é r s z e g é n y . M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. sokat tanult. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. . s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. pl. . n e m volt beteges. . ahol érettségizett g y e r m e k . R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. N e h e z e n tért vissza az életkedve. m i n d a tananyag kiválasztásakor. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni.Lassú. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. s o k a t fogyott. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. 292 293 • . a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . a szabályt m e g t a r t a n i . depressziós tünetei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k .

M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. h o g y a kicsi gyerek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. Ú g y é r z e m . felhívja v a l a m i l y e n formában m a g á r a a figyelmet. és 2. így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat." (ADAMS) vő ismereteit.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesznek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . Ú g y é r z e m . h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. hogy mi mindent nem tudunk. KRAUSZ ÉVA. akik elkeseredetten m o n d j á k el. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. 4 . kudarc o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i .( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. diszgráfia. SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. iskolás évekre. Program ZP Oktatási Bt. S z ü k s é g l e n n e arra. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. El kell tudni fogadni a másságot. SELIKOWITZ. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztattak. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. olvasottakat. b o h ó c k o d i k . megismerje a fejlesztési lehetőségeket. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. milyen érzéssel gondol vissza az. oszt. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. fejjel. Fejlesztő Pedagógia. . akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. Budapest. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyerekeket. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . szívvel. n a g y o n csendes lesz. annál több a tudnivalója. diszkalkulia). Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. . Az iskolákban m e g kell ter e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. " nevelés I.5 . R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t .) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. V a n n a k lehetőségek. T ö r v é n y e k v a n n a k . vagy n e m beszél. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. és így beépíthetné a mindennapi munkájába. vagy befelé fordul.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. s z á m o l á s . Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. s z ü l ő k n e k ) . aki h a m a r a b b észreveszi pl. Országos Pedagógiai Intézet.Z s o l d o s p r o g r a m 1. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. Nem mindegy sem a kisgyereknek. SZERDAHELYI MARTON. feszült. Nincs olyan e m b e r k e . sem a családnak.. Medicina Könyvkiadó. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehetőségei. írás-. tudás. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o lunk. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. a z o k a t a szülőket. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). Védekezik. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. r e n d b o n t ó v á válik. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . kibővítse a már meglé- 294 295 . n e m kúszik . T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . E g y ideges. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. Budapest.pedagógusoknak. pl. Hol. akiket szüleik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . n e m b e s k a t u l y á z n i . .

FÜGGELÉK .

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. T á r c z y Szilvia Tel. 3 . nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . 1097 B u d a p e s t Ecseri u. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . Isépy M á r i a Tel. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . mind iskolai csoportban. .: (1)348-1318 299 .: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr.: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. akik korszerű pszichológiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce pcióival. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. Tájékoztatást ad: Dr. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . és jártasságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. Z s o l d o s M á r t a Tel. •Tájékoztatást ad: 2. vagy egyéni fejlesztés formájában. mind óvodai. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. a p r e v e n c i ó . I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. tanítók.

Az 5. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. diszlexia veszélyeztetett. m a t a v . M á r t o n . m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő.5. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. G ó s y Mária Tel. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr.7 1 3 . A g y e r m e k e k e t 5 . M á r t o n . o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . f i n o m m o t o r i k a ) . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza.ichomotoros fejlesztés J .: (1)321-4830/172 5. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5.5. mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . Speciális m ó d szert t a n u l n a k .1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . e-mail: e d c e u r o @ m a i l . 3 Tel. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével.6. 5 1 .: (1 )338-4054 . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. A játék (az együttes játék) szerepe az. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. Mentálhigiénés Alapítási képzés. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z . : ( l ) 3 6 5 .D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó .3. j e l e n t k e z é s : Dr. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. A matematikatanulás zavarai (disz. a f i n o m m o t o r i k a . t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i .2 2 7 9 . A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi. C s i n s z k a u. a helyes ceruza. Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek.4 1 5 4 : (28) 4 7 1 .figyel e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. 1097 Budapest.: (1)290-4115 301 . Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tám a s z k o d ó k o m p l e x . k i s c s o p o r t o s ( m a x . A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . 3.D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l .1. M á r t o n . Ecscri u. p e d a g ó g u s . t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . Tájékoztatás. Tájékoztatást ad: Dr. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesztés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. T I T Kossuth K l u b Tel.és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkózh a s s a n a k társaikhoz. G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. 1165 Budapest. T á j é k o z t a t á s . Tájékoztatást ad: Dr.2. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. psz. Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban.4. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. intenzív képzési forma.3. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . : ( 1 ) 4 6 6 . ' Tájékoztatás.: ( 1 ) 4 0 7 .D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n .45 óra.2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . Hatásos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. h u 5. S z a k m a i v e z e t ő : Dr.

3. 2 0 2 . r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr. „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r .2.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6.4. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel. 111. Tel. h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló.5. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . B a r o s s u. Pf.iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó .6 4 8 5 . fejlesztő. Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a .3 éves) és idősebb ( 3 .6.: (1)303-7298 7.1.3 0 2 4 6 0 .: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r .hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között.1 7 3 9 . Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6. Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz.7 éves ) megkésett. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 .bmc. „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesztési módjáról szólnak. 6. 3 8 4 Az interneten: http://www. eltérő fejlődésmenetet. értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6.2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva. 1537 B u d a p e s t . 1082 B u d a p e s t . K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T .t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t . Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya- KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 .

X. ker. X. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagóguspszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . X. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . ker. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. ker. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp.T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. Anna pszichológus Bp. ker. ker. X. Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. IX. X. ker.