FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszonális kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség különböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiányából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyiségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i zavarai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevék e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó képzés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy speciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírások és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszichológus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasznosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. az életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. a m e lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. a gyermek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. és az alapfogalmakat lehatárolnunk. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek.tranzakciója . m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek.s z e r v e z é s . amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az iskolai k u d a r c o k a t . környezet n e m a v a t k o z h a t be. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. a túl bő t a n a n y a g o k . Az. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közéletet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. folyamatos és időben e l h ú z ó d ó . hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. han e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. pl. ami a fejlődést ténylegesen m e g h a t á r o z z a . a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . az erőltetett rátanítással. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . meg. matok irányította fejlődés beindulása. a korrepetálással. az olvasástanítás.az. hiszen a belső érési folyaelválaszthatatlan fogalmak. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. n e m szubjektív vélekedések kérdése. Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a tanítás. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g azzal a környezeti ráhatással van összefüggésben.

Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. minden képességre egyformán kiterjedő.elméleti elgondolások . W.akasz.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. hogy EJ e s e t é b e n 0. a befolyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . érési folyamathoz. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . D ö n t ő a m i k r o k ö r n y e z e t hatása.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. érési (inkubációs) szakaszok. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési útmeg: „. ( P o r k o l á b n é . az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . A környezeti fellételek illesztése az. a fejlesztésre. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . . N e w m a n n ) . Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . tehát za m e g . lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . amelyekben az egyes pszichikus funkHa megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az idegEzek ún. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ideig tartó g y a k o r l ó szakaszok. KJ e s e t é b e n 0. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmazN e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra.ugrásszerű változások figyelhetők m e g . fokozott é r z é k e n y ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . nem jelent egy egységes. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . A fejlődés soha nes vonalú. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjáb a n . E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. a m e - rendszert. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. ismerni a fejlődési fázisok lényege.k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogékon y a b b . Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet hatékony.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d .6. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a genemeghatározott Az ép irányításával optimális végbe. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. ki. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e .ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e ingerek. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . C s é p é Valéria. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az öröklés befolyásolja. . (Flavell. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. Gessel. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul.) fejlesztése szempontjából. F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitációval. afejlődésben. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős.53 az egybeesés. mintha netlen". Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok.. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. 12 13 . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. csakis kell sajátos speciális kör- hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egyeA fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. beszéd stb. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. B o w e r ) e r e d m é nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. egyetöretlen fejlődésmenetet. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . mint az érzelmi vagy a szociális fejlődésben.egyes területeken lemarad a fejlődés. s hogy m i l y e n n é válik. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna.más-más i d ő p o n t b a n . m o z g á s . de talán s o h a s e m lesz ugyanolyan m i n ő s é g ű .a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. . Gartner. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . P a p o u s e k . testvérek e s e t é b e n 0. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősége és ö s z t ö n z é s e . A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . . De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogalgenetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe.. fejlődést meghatározó tényezők . s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . hogy miiven lehetőségeink vannak a pszichológiai A befolyásoláshoz. . Itt az öröklődés irányzatai és körközött n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. A fejlődéslélektani kutatások olyan életkori sz.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. lehetséges. 1999. a függőségre törekvés. p e r c e p c i ó .8. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat.

T e s z t . az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák. zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva- sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . . Az indultunk ki. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsastruk- a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a .alak-.) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichikus funkciókat.struktúrák .Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö zökkel? . és melyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? .fejlesztés .Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. fordítható.6 és 6 . .B . . esetenként Tanulási zavarral rendelérkiemelkedő. . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k .érhetjük el. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n ..a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s . b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása.struktúrák .M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavartalan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs.T e s z t és G o o d e n o u g h t . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonatkozóan. . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. újratanulása. mivel haz á n k b a n ma is évről küzdők keznek. tervezett foglalkoztatásával azok gyako- .M e l y p s z i c h i k u s funkciók . ellenére akik ép értelmi övez. m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a . így az alábbi kérdéauditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. .h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . Feltétlenül s z ü k s é g e s . B e n d e r . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az.a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége. és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . Diszlexia P r o g n o s z t i k a . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos pedagógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt.okat Ezek beválás .etbe sorolható. alapján játításához A tényleges le iskolai az. Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek.e m b e r r a j z . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt. Frostig-Teszt.6 é v e s g y e r m e k e k n é l .szükséges. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsajátításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket.a helyes téri irányok felismerése. életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával .M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .a tantervi funkciókat. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett. a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . forma.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e .1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű eltérés m e g á l l a p í t á s a .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e . (A szociális és tárgyi feltételek megléte.s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását.o l v a s á s . vagyis az ú g y n e v e zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e . egymásba átlegyen a sekre kellett választ keresni: .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .a Gestalt látás. Az o p t i m á l i s fejlődéshez.az a l a k . (vizuális diszkrimináció) alábbi területeit: . a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g .3 . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s . a gyermekeket normál Mindezek soroljuk.

ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt különböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. . Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi\ olvasás. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . é r d e k e s tapintása. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. a t h a l a m u s két oldala. amit fog. h a m a r rájön.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integráció szakaszából. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . totális érzékelő apparátus gyerm e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. a/b. a m e l y e k a Gestalt-látás. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. bazális ganglion. olyan s z a v a k felcserélése. az információk térbeli e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. . v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . A fejlődésben iránya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. szavakat. 1986). SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . S z e r v e z ő d é s e . a térészlelés h i á n y o s s á g á b ó l . integrációs zavarában keresendők (P. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolását j e l e n t i . a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúlyh o z ) a fölösleges. h o z h a t ó összefüggésbe. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. kooperációját. az iránytévesztéssel. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t tekintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják.vertikális: agykéreg. s z á m o k fordított írása. 17 . a szem-kéz. erős színei. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .m o t o r o s funkciók fejletlenségében. a téri irányok megítélési nehézségeivel. J. mint a betűk. a kéregalatti struktúráktól a m a g a s a b b szintek felé halad. P. kisagy. s z e m é v e l elidőzik rajtuk.gyermek. Balogh. Kósa. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. koordináció. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . A norm á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . hogy reagál az egyes ingerekre. 1985. m e g t a n u l t betűket. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . a n n a k hangja is van. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z g á s o k segítik e l ő . betűk. e) A d-b. legátlása is hozzátartozik. agytörzs és gerincvelő. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. b) Az e g y e s b e t ű k . I. agytörzs. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r előforduló olyan típusú hibák.az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k zavartalan lefolyásán múlik. írás beszéd jel III. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t .). olvasástartása.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. d i e n c e p h a l o n . vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. gerincvelő. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . figyel rájuk. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . 2. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . II. vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. észreveszi azokat. hogy az a tárgy. vagy s z í n ű e k . Balogh. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. a m e l y a v i z u o . szótagok felcserélése.

a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fejlettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. Pl. az orientációban m u t a t o t t gyenge eredménv. 2. ha a korai szűrés alkalmával regisztrált . Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció.6 évesek. h o g y a 7 éves életCélszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. 18 19 . a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. Életkori homogenitás egyébként sem biztosítható. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t befolyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. és V. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichikus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskoláa leggyen- minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. falusi g y e r m e k e k csoportja. b) 6. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. városi. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezeknél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. a p s z i c h é s alk a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . 2. í r á s . 1. része. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l . Alkalmazott módsz. d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. M i n t á n k ban alcsoportokat képeztünk: . kb.lakóhely szerint: fővárosi.1-7. . hiszen az.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. d) 7. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6.5 évesek. c) 7. Igaz. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. ö n m a g á é r t beszél. kor az optimális időpont az iskolakezdésre.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. n e h é z feladatot ró az első osztályok p e d a g ó g u s a i r a . vagy a 7 évesek életkori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. s m é g 8 éves g y e r m e k is. figyelem vizsgálat. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. . E n n e k további fejlesztése. a forma-méret-részegész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók.t II.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. a 7-7. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . azzal a törekvéssel.7-8 évesek.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. kapott . a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erősítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . a fejlesztendő korosztály specifikumai. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l tap a s z t a l h a t ó . nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze- rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. b) A Frostig tesz. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n .6-7 évesek. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . Az a tény. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. nagyvárosi.6 éves. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájának célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a potenciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala.7-7 éves.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e .i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő eljárások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt.

észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. ezért a beszédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. el az. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. p o n t o s a b b á teszi a képzeti s é m á t . Flavell h á l ó e l m é l e t e .5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e képesek tapintás által. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. a struktúra újraszerveződése. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nélkülözhetetlen. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és perc e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s form á b a n adott. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n .ikonikus . transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. a m i k o r a g y e r m e k m á r képes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. A reprezentáció-leképezés képesség arra. A 4 . azáltal. . a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . egyensúly egy m a g a s a b b szinten.szerepét. segít a beépülésben.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . vagy téri sémával helyettesíteni.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. hogy e g y r e fejlettebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a különb ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képességstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. Ikonikus . A képzetek a tárgyak helyett. s e n n e k a két reprezentációs f o r m á n a k a képi .m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . . Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információkat: m e g t a r t v a . Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é hez. jai.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. beépítsük. szimbolikus forma.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létrej ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. az.s z t e r e o g n o s z t i k u s . Az alaklátás . mint a k é p z e t n e k . hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. a m e lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. A 3 . a moztevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet tanítani.1.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszászerepe sem. A 4 . és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. E z e k szerint pl. Altalános és foenaklív. Az értelmi fejlődés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. kapnak Pl. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. -a kognitív térkép . alakítjuk a lestsé-a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. ikonikus. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z hatjuk a t a p i n t á s o s . A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. Bruner nézetei a reprezentációs-szintek fejlődéséről. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonylagos egyensúly felbomlása. rész vagy e g é s z ) . szelektálva és átalakítva azokat.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypontcélzott fejlesztésükkel a testséma A több terület tafejlesztése általános Ismerekitüntetett szerepet befolyásolható. meg. fejhanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki- 2. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. Az integráció k é p e s s é g arra. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. Bruner értelmezésében a emelnünk: . A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál.Gestalt . az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. mozgáson keresztül térirányok kialakításához. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü- ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. valamint az észlelés. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza.

22 23 . A fázis végére egyre több tárgyat tudnak c s o p o r t o s í t a n i . így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. A térészlelés kialakulása. 0 . e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s feladatok e l v é g z é s e során. méretek m o t o r o s alakítása. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. 3. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. a m e l y : . biztosíthatjuk.lateralitás alakítása. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szinten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. szín és forma szerint egyidejűleg. az egyensúly. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . finomítása. ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kapcsolat révén a s é m a helyessége. speciális m o z g á s o s feladatok gyakoroltatásával. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o latos kifejezések beépüljenek. az egésszel való összefüggés nélkül. b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . Ebből következik.függőleges-vízszintes. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . kategorizálni nagyság.a halott (auditív). . m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koordinált i z o m m ű k ö d é s . b e m o z g á s a . K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű.e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. elülső-hátulsó -. . . eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. az e g y e s részeket m á r felismerik. mozgás testséma vettük komplexitását. így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékenyrealizálhatónak egyidejűleg. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a .a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyítottan. torz asszimilációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé zavarja őket. tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. . A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . r i t m u s á n a k .a n a g y m o z g á s o k pontosítása. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . Míg szintjén (nyelvi) az akkor repenaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kísérője a verbális tudatosítás. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. . . Míg az enaktív szakaszban a múltbeli esem é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. f) A m o z g á s . Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással.biztosítja. 3 2 8 .a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív periaz intrinsic életkori sajátosságait. z ó n á i n a k kialakítása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . é r z e l m e k által befolyásolt. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. Az a adott sémarendszer gazdagítása. " ( B r u n e r . hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. b e m o z g á s a .m o t o r i k a fejlesztése.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k .a f i n o m . ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvetően a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot.a z oldaliság . szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül.analitikus. 1973. az ikonikus repr e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel.

A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a nevelési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. tevétest alapkoordinátáinak . ruházat. nagy m o z g á s o k k a l téri irányok. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. m ó d szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. t e m p ó stb. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . fel-. Aradi utcai ó v o d a 1. legyen az testrész. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formáka l a k . zal. lábrajzmus felismertetésével. egyidejűleg megismerjék a n n a k verbális kifejezőjét is. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . K é p e n . 4. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . pa3. A téri v i s z o n y o k a t kifejező verTestsémafejlesztés 1. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. gyurmázással. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. (Vizuális-tapintásos. építőjátékokkal. nevelési terület programjában kapcsolódva. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g levő rizikófaktorok. rajzolással. irány. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. A d o t t tárgyh o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. o s z t á l y o z á s . kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. 4. m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. vizuális-auditív. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. járás. méretek.kialakítása: a test függőleges és vízbális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. tudatosítása. hogy a korai fejlesztés e r e d m é nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . ritmusa. 24 25 . Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanévben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. állás. időjelzések. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszonyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . alapformák megjelölése. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. Szem-kéz. sz. verbalizálással.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. n é v m á s o k ) . verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y végb e . A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. kirakása. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. de a 4 . h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek.m é r e t m o t o r o s kialakításával. méret. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . Mind a prevenciós. vizuális időrendiség és rit1. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. 5. Nagymozgások fejlesztése: 2. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. a napi frissítő testnevelésben. térbeli helyzete változik. m a g á h o z viszonyíthatóan. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. m o z g á s f o r m a . M e g a d o t t formák. 2.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test- l. vizuális zártság. m o z g á s o k k a l . de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. térbeli irányok.m o z g á s o s feladatokkal. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. 3. A 2. helyzetek. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . iránya. a vizuális m e m ó r i a fejlesztésével. A szabad j á t é k b a n . alapszínek. rajzon felismerni a test részeit. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgozása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. k ü l ö n b s é g és ellentétesség. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis tapasztalatokra t á m a s z k o d v a . festéssel. ez állt fejlesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté- sével. c s e l e k v é s e k kifejezése.személyi zónáinak . egészlegesség észlelésének alakításával. A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. IV. hasonlóság. formaalakítás m o z g á s s a l . A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. 3. ker. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. az o l d a l i s á g . A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakoroltatásával).

alakul ki szocializált ÉN. Társas helyzet. de egész folyamat. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. A g y e r m e k e k szám á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. észleléses területek. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. bel- esélyegyenlőséget. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű értelmi fejlődést. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funkciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. a k o m m u nikáció is. kérdezhetjük. 5 . a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . olyan lesz szocializált. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő törekvésekkel. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. a kísérleti szakasz közepén.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagym o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . h o g y a kisiskoláskor az ún. hatását a szociális fejlődésre. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. testrészeinkről. A fejlődés üteme egységes. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k tekintik a spontán önindította mozgást. és a végén. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . testséma. és a szociális közeg erre adott szabályozását. 26 27 . irányítja a szocializációt. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten.lehetséges. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . az Oseretzky. testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. véletlen. Méreitől tudjuk. M a g d a . M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . Hároméves rányos massá téve. m i n t a serdülőkori énfejlődés. hiszen iskolára hátalkalhelyzetű. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n fokozatosan). Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t .n y e l v t a n és s z á m t a n tantárgyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszic h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . kompetenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. az éntudat kialakulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. h o g y ha b e csukjuk a s z e m ü n k e t . . és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz- za meg az önfejlődést. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . . „ á t p á r t o l á s " időszaka. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ért é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyanolyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) .mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió- Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. minősítését. saját testünkről. k é p e s elfogadni a m á s i k eltérő szándékát. A gyermek küzd az önállóságáért. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . fejlett az ÉN. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . M a r t o n L. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a hatékony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g .m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. h a n e m a saját testről is kialakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. m o t o r o s aktivitást.s g y e r e k e k n é l . Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevékenységi f o r m á n keresztül . . K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget.

hiszen ö n m a gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. . alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . alakításában"). A s z e m . s ez a testséma. . s z e m . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d .a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a .a kialakult t e s t k é p . s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. ami a proprioceptív . A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulását. h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. taktilis. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. .kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. s ilyen formán a m o z g á s s a l egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . s é n k é p e pozitív lesz.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrendszernek. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. a j ó l kivitelezett gyakorlatok a testrészek feletti uralom. vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ról stb. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. TESTKÉP-ÉNKÉP 1. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. feszítés. p s z i c h o - szociális. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet.k é z . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . Pl. a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az önkontroll funciómak. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l .é r z é s t (azt az érzést. . k i b o n t a k o z á s á t . e g y e n s ú l y é r z é k e l é s .l á b koordináció fejlesztése.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. az é n f o g a l o m hordozója. hogy a m o z g á s o s viselkedésválaszok b ő v í t é s é v e l . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. m i n t a fejtartás.ső szerveinkről. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kontrollt e r o s t t o . E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p .haplikus a vizuális 3. főbb feladatkörei egyben alapo- zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . - TESTTUDAT . viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . lesttartás e. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k .kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n .

Vein-Miinchen. REINARZT.az é n . J. ellazítani stb. S. Eötvös Kiadó. Gondolat Könyvkiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. E. Vol. New York. Budapest. 239-278. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó .): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. 713. hiszen a m o z g á s a d o m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . In: Illyés Sándor (szerk. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. 89-94. A. 17. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . új m o z g á s f o r m á k kiprób á l á s á r a késztető. S. Volán Humán Kiadó.k é p . k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. J.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . L. (1973): Process of Cognitive Growth. Gondolái Könyvkiadó.): Gyógypedagógiai alapismeretek. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. a testfelszínről. amely a f i g y e l e m . Budapest.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . 55. Dortmund. AYRES: Az integrációs folyamat. 837-845. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüggései. Magyar Pedagógia. REINARZT. Iskolapszichológia. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . 208. SONSROEM (1966): In: Bruner. Budapest. 71-84. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. b) F. ELTE Kiadvány. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. (1966).): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. Studies in Cognitive Growth. J. az én j o b b elfogadását. 4 4 3 . a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . 4. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. FLAVELL. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. 4 . a u t o n ó m i a . J. BRCNER. testesség.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . a) A. SCHENK-DANZINGER. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. M i n t a cirkuláris reakció . John Wiley and Sons. E z e k elősegítik a testfogalom kialakulását. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-értelmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. IRODALOM BRUNHR. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. Alex Typo. Medicina Könyvkiadó. Budapest.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. összehasonlíthatja . Iskolapszichológia. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. 97-114. Pedagógiai Szemle. Budapest.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . J. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. 9. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. 180. így a mozgásfejlesztés során a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. c) H.a m o z g á s b a n .kipróbálhatja énjét társaival. 186.m a g a s s á g . 53. feszíteni. Fejlesztő Pedagógia. Budapest.én-határai a fizikai és a szociális térben. szem-haj színéről stb. emelni. 13-40. ELTE Kiadvány. 176-226. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . 1-10. a fejlesztés perspektívái.4 5 1 . Tankönyvkiadó. a környezettel való k a p c s o l a t á b a n . (1981): Az értelmi fejlődés. Child Development. ISSBD Kon- ferencia. Iskolapszichológia. a meghatározott testrészekre koncentráló feladatok során (adott testrészt érinteni. Budapest. (1974): Új utak az oklalás elméletében.kialakításában. Pedagogik der Gegenwart. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szám o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fak a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. Róma. In: Turner. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . (1982): On Cognitive Development. Educational Development Programics London. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kognitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . S. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . H. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. m i n ő s í t é s e . 30 31 .k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erőfeszítéseket erősíti. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. J.

elsősorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. 9. idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . 1999). m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é lyeztetett funkciókat. a k ú s z á s a hüllők m o z g á sának felelne m e g . száz a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. funkcionális M R I . C. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . 1986. g y ó g y p e d a g ó g u s o k . G.m e l y e k a n o r m á l . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . o. m i n t a h a s o n l ó s á g . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . 1986. i d e g r e n d s z e r . Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megértés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) .s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő .m á s z á s . Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. h o g y az agy sér ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson keresztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. valamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l tatása . és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a .m o n d j a D e l a c a t o . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. p s z i c h o l ó g u s o k . Temple Fay. a z é r t e l m i . m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . csak a k k o r v á r h a t ó . az „ ö r d ö g i kört". Az 1940-60as években m é g feltételezték. Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e rükről ( D e l a c a t o . m a g a t a r t á s b e l i .m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s . jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthatják.). H. E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . elemi j á r á s .D é v é n y i É v a és mtsai. Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfejlődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k .megelőzi a k é s ő b b i . szövettanával. 1986). és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. szülés alatti és utáni á r t a l m a k . Vojta felfogása mege g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsíthatja . és ezt felhasználva bevezette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értelm é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . M R I . hüllők. hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ismétlése.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g .közvetlenül születés utántól . 1963). 37. b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok . 32 . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. 1986. lefelé rug a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . P E T .és terápiát. t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . m e l y a m o z g á s o k h o z szükséges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egyaránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . o. fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . legősibb .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a világszintű: az e g y i k a Pethő-módszer.kúszás. a j á r á s e m b e r i .j á r á s . mi kifejezetten elvetjük.d o m i n á n s m o z g á s o k . a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elveikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. aki megteremtette az „elemi moz- AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. D e elméleti m u n k á s ságuk azóta m e g h a l a d o t t . e l e m i m á s z á s . Ezt az elméletet. & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. és igen sok ismeretlen.vezet helyes i z o m t ó n u s . így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetekben nyilvánul m e g . 1986).az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l képlékeny . hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végighaladása. h a n e m azonnali fejlesztéssel .i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. Delacato. 1986).e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . Ayres. állás. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . Tobis-Loewenthal. A g y e r m e k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetekkel k ö t ö t t é k össze. folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn).olyan helyzetnek tekintették. 82. Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait.).s z a b á l y o z á s h o z . vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á lis s z i n t i g " ( K a t o n a . és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. o.33 . terhesség alatti.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. M ó d s z e r é n e k célj a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. E r r e k é s ő b b visszatérek. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. vírusfertőzések.AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . Schilling. h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. A m á s i k Katona m ó d s z e re. S P E C T ) a 20. „ k i t é r í t h e t i k " . vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) .). Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. j á r á s m e c h a n i z m u s á nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire.orvosok. m á s z á s . mely a fejlődés a k a d á l y a is e g y b e n . de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b .a 2 0 .

h ó napig. agysorvadás. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le.tehát a rajzkészség. az oldalismeret. 1986). vízfejűség. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . D e l a c a t o azt állította. Delacato azt állítja. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s mintára. 1985-től) változás történt. a k k o r úgy teszek.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. j á r á s m á r a 2 0 . 4 tárgyakat tartott. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használja lábaitól függetlenül. kéz. a kézügyesség-gyakoroltatás szintjén -. járásnál két lábát használja. a t ó n u s o s nyaki reakciók. Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ciakialakítás s t á d i u m á i g . a kisagy ősi része. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . csak aztán építhetünk rá g y ó g y í t ó olvasással. hogy van egy. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . a g y h á r t y á k közötti bevérzés. ábra).ülés). felültetés (ún. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. elégtelenül szervezett. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . és n e m is ez a tapasztalatunk. ha a gyerek csak feküdni tudott. és csak az e m b e r r e jell e m z ő . hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . a 6. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . agyvelőgyulladás. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . A kizárólagosan e m b e ri. Humánspecifikusak. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő ing e r h e l y z e t e k b e n . ezért az idegrendszeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . hogy t u d h a s s a n a k . ez a híd szintje. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b eredm é n y ü k : a g y e r e k e k közül. Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. ül. mely a kétéltűek m o z g á s a . h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. 5 9 % . m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fejl ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. E z e k a m o z g á s m i n ták n e m reflexszernek. leomlik. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agykérgi) lény lesz az 1. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s tól 9 éves korig. írásra. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak.18. földön c s ú s z á s . 16 hetes koráig tart. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. o. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. írás és olvasás készsége. kúszás . a testséma. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. m á s z á s . kétfüles együtthallás. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . a m e l y agyterület vezérli. l e b e g ő ültetés). holott beszédterápiát n e m kaptak. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . h ó n a p i g . a beszéd-. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. év .erű szint. és egyedül is képes lett rá. a testtartás-látás integrációja itt alakul ki. évtől 7. és a b e s z é d r e n e m lettek bátorítva ( D e l a c a t o .E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e .é r z é k s z e r v i fejlődési soron. m e r t idegrendszere. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. évig) az agykérgi e m ber. és azon a szinten élő lény lesz.í r á s .és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. T e h á t D e l a c a t o szerint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. h ó n a p körül. állt. bár ez is fontos. ez a halszerű lét kb. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. K ö v e t k e z ő . ez a 20. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlődési sort. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n történik (pl.o l v a s á s . 1963). héttől tart kb. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendszere éretlen. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. csak az e m b e r r e j e l l e m ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. majd m á s z á s . de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . hogy a kúszás. h ó n a p t ó l a 12.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . Azt állítjuk. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit ráépítek. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb.2 9 . Az emberi m o z g á s kialakulása minden újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) .járás).tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t járni. 12. aki felfedezte. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . olvasáskészség tökéletességéhez. vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). Mi n e m ezt állítjuk. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. (Pl. az olvasni s e m fog t u d n i . Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. M e r t a készség velünk születik. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. 2 0 0 0 . kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás.g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. a 6. majd j á r á s . m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agykéregig. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként.). Ezután alakul ki ( 3 . írásban. f ő e m l ő s ö k b e n sem.m á s z á s . Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ribb funkció. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hibákat. magzati héten kiváltható. k e r e s z t m i n t a szerint jár. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d .u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ni) a p r o g r a m f o l y a m á n .és l á b d o m i n a n c i á t . ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . írás-. Ez azt jelenti. Következtetésük. E r e d m é n y e i k a m o z gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. m e l y n e k hátterében é r e r e d e t ű daganat.

m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés.m á s z á s . vagyis a teKatona ábrája nyomán I. Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pedagógia g a z d a g tárházával . E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . diszfáziás g y e r e k e k n é l . pl. A y r e s .szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. úgy szoktuk m o n d a n i .h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. k e r e s z t m o z g á s o k stb. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése.thalamus H . és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . e g y e n s ú l y .e h h e z hozzátette az összes olyan m o z g á s t . 1990-ben Kulcsár Mihályné fej- lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesztéseket.). P o r k o l á b n é . hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. Az. A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. a tartalmi diszgráfián semmit.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros eseteknél. alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „piros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . 1997) . v a l a m i n t fejlődéstani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogyatékos gyerekeknél. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alapjait adja m e g . 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. P á r év m u n k a után derült ki. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -.I . F . Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l .j á r á s . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. Afejlődéstani-fejlesztés szemlélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. A l a p o z ó T e r á p i a stb. H R G . 1987. a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. E . E z s z e m l é l e t é b e n m á s . mely a h i b a szintjén gyakoroltat. hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. i d ő b e n való biztonságos t á j é k o z ó d á s .felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtago k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . h a n e m a térben. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. életében fontos: fejemelések. Kb. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett orvosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. r u g a l m a s s á g . 1963).pl. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. K u l c s á r M i h á l y n é . j á r á s v a r i á c i ó k . az alatta levő szinteket kell A . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . H. felülés. h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesztéshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. jobb-bal ismeret. Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás.r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb.f e l e g y e n e s e d é s i . m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás.ívj áratok B) D . alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . testismeret. M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. P l . m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatai.törzsdúcok próbálja biztosítani.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g .

1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. a „keresztezettséget": pl. labdagyakorlatok. egyik kéz simogat. 5. Szerző Krisztina. egy helyben szökdelés. Kalapos Ilona.eszközigény"-ünkről. Burkusné Szenász Ildi. Földi Rita labdagyakorlatait. Frankó Mária. K é s ő b b m i n d e n . külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gyakorlataira (fejforgatások. Hofmann Ildikó. libikóka stb. Gyarmatiné Boksái Éva. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l .t e r á p i a gyakorlatait. végzett hallgatóinktól. amennyit m e g k í v á n . de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . Diamond azt írják. és H. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. másik ütöget. talicskázás. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. hintáztatások h a g y o m á n y o s . Petheő Erika. Gergely Anikó. csak aztán a földön. Némcthné Márk Julianna. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. l á b b o l t o z a t .. fóka. forgások. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . Dékányné Cseri Zsuzsa. pl. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. és M. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. Bors Ilona. Sipos Zsóka. 3. Wimmer Zsuzsa. felülések j á r á s és változatai. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . pl.D é v é n y i E v a é s m t s a i . fekve stb. testtel végzett ritmusgyakorlatok.. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. D i a m o n d . 4. gurulás. nyakizom-erősítők. ahogy kívánja. állás-törzsegyensúlyt. légző-fegyelmező gyakorlatsor. m á s i k dobol stb. fordulatok. Bodonyi Anikó. vég i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. forgó. Nagymozgások: fejemelések. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. úszás. Tóth Péter.b e s z é d gyakorlatok. részint egyre újabb.. Bodonyi Miklós. Kb. Jordanidisz Ágnes. átfordulások. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folyadék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. Vincze Helga. Tar Mónika. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. Stocker Eszter. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatokat (I. inkább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Gondiné Dobó Anna. körrajzolás stb. Tóth Ildikó. végtag. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . és láb külön munkáját. E z u t á n telepítjük a kéz. Rozsnyai Henrietté. Szabó Csilla. Gacsályi Lászlóné. Göttlinger Gabi. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. Egxensúlygyakorlatok: statikus. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . és „ e g y s z e r ű " kézgyakorlatokat. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. az időzítés és ütemérzék. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gyakorlatok. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. Tamás Béláné. Bodai Ágnes.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. á l l a t u t á n z ó ügetések. 2. Alapötlete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. Sütő Csaba.. melyekkel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. egy lábon. Mi eredetileg azt hittük. H. Molnárné Nagy Anna. ezen belül járásegyensúlyt. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . az egyensúly. ha teljes volna. Stéger Andrea. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . Elég. egyik rajzol. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). Papp Zita. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. de azt n e m fejleszti. ugrókötél. Görbicz Katalin.. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. Palcsó Julianna. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. Kulcsár Éva. toporgás. M á s .) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. A terápia jelenlegi. pl. Burián Kati. fejlesztette t e r á p i á n k a t . E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. Telek Erika. pörgések.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . Farkasné Murányi Márta.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . a trampoline-ról. T ó t h G á b o r kid o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figyel e m z a v a r o s gyerekek eseteire. Bonczné Juhász Csilla. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. Mándi-Márton Zsuzsa. kúszás. M á r t o n . Radnai Zsuzsa. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. szem. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelőg y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. Dr. és r e n d s z e r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . Váradi Ildikó. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból.. Pócsi Orsolya. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. szinte lökést ad neki. taps test előtt. „igen és n e m " integetés stb. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. guriga. Csaba Mercédesz. a k a d á l y o k k a l stb. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). ritmusos beszéd és m o z g á s . e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Manolakis Ági.: majd minden „ e g y s z e r ű " kéz. Rugalmasság: ugrások. Szíjjártó Edit. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . 38 39 . 1999). Esti Nóra. Kunné Szörényi Katalin. elöl-hátul. 1963. Gosztonyi Judit. majd jelenleg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból átvettük Fodorné dr. mászás. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . Breinmann Erzsébet. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja.

m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . a g y i d e g ) .a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k .D é vényi É v a és mtsai. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . 7. elöl vagy hátul. ^ 9. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . ügyességét. M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g .e z e k e t leépítjük -. 1976.. 1972. a rész. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt információkat. 1994). o. Ez a speciális.a nagy. VI. 5 1 . Pl. ügyelve arra.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . v á l l b o k s z o l á s o k stb. . 5 1 . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. és terpesz-keresztszökdelés. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . 1994).speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. . A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . kiválasztja azokat az ingerületeket.a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összerend e z n i . l á b t e r p e s z . vízszintes k e r e s z t e z é s . betartva a fejlődési irányt: fejgyakorlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a radásának sajátosságait: .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. harántterpesz.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése.. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat.). M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 .e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á lyozó areákat. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. állóképességét. M i n d e z fejleszti az integrációs. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz.).m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. kéz: karlendítés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . együttműködés kialakítása és/vagy fejlesztése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. N e m tekintjük o l y a n eleng e d h e t e t l e n n e k . A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályozza a m o z g á s t . Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz.z á r (ez a vízszintes síkban van). Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . a m o z g á s s o r o k a t .D é vényi É v a és mtsai. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . T e r m é s z e t e sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . a spontán fejlődés irányait követi: . m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kritikus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . illetve egyenrangú. m a l o m k ö r z é s . a keresztezett ritmusos mozgások ugrással. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . . az fegyelm e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . . in: M á r t o n . m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. 8. Kézdominancia kifejlesztése.. erre m é g visszatérek.az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á sokhoz. . a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . M a r t o n . Kulcsár Mihályné alapötletei nyomán. a k e r e s z t e z e t t m o z g á sok n e m vagy csak alig. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. váltott függőleges karlendítés test mellett.és dinamikai érzékelése: a mozdulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. és ez tökéletesíthető t ü k ö r segítségével. pl. hogy látná. idő. i z o m z a t a feletti uralmát. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. old. és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt.írja Nádori ( N á d o r i . v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. Ha ez megy. és biztos. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á sok. . proximálistól h a l a d u n k disztális felé. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. . hogy a folyamatos. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. k ö n n y e d végrehajtást elérjük. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . j á r á s ellentétes kézráütéssel. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. m i n d k é t kézzel.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti összer e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . IV. 6. a végtagok szétválasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. 1999. 1999. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőleges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . . t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g .

és a j o b b vezet a m u n k á n á l . 20. Térben való mozgások. a betűformálással. akár a jobb-bal fogalmát. g ö r d e s z k á t .z á r . csukló-. 1990.etfejlesztés: fejlesztése. 19. utána aktívan. sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. U g y a n c s a k napi 1 5 .) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . csukott s z e m m e l táj é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. ha igen. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . csípőízület. 25. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. Konstruktív praxis. órarajzolások. nyaklazítás. é v s z a k o k stb. t e r p e s z . mint például a b e s z é d és az írás (Freund. u g r á s v a r i á c i ó k (pl.. ül. 11.. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . 16. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. Szövegmegértést elősegítő játékok. biciklizést. csak h ó n a p o k . hogy használl-e. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelismerési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . evezést. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . g y a k o r o l u n k . 24. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . boka. hallási. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . e l ő b b kialakítjuk. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. mozgásutánzások. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. tárgyak stb. Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s .b e n n t a r t á s . térképkészítések stb. háttér. de mivel m i n d e n m á s lát á s é l m é n y e (fények. Alak. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é n y e i n k v a n n a k . fej-. melyből kie m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. Ha a p r e motor kéreg károsodik. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . h a r á n t t e r pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve.pontjairól h a n g o k . az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . futást. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. érzékszervek látási.egyre táguló . csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . Altalános szóban. 3. olvasás alapján j á t s z u n k . az agya ezt nem érzékeli. Kinesztézis gyakorlása. 2 1 . térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. 4. m i n t h a két s z e m m e l látna. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . könyök-. utána csukott s z e m m e l . úgy érzékel. 42 43 . m e l y h e z nag y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . Freund azt írja. k ö n y v é b ő l .v e r s e k . M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. 1999). m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. Gestalt stb. mert a fenti leírás olyan. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküveg e t " ) . betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. T a p a s z t a l a tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a .2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . jobb-bal. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . síki d o m o k u t á n r a k á s a . rajz. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor ajánlani szoktuk az úszást. 14. de m á s mozgással is elősegítünk. m e l y e k e t mozgással . irányismeret: akár a testismeretet. 2 3 .e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. görkorcsolyát. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . utána a tágas t é r " elvét. 22. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel.s z ó t a g o k . Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben.) teljes. 12. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á sok. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. ujjismeret. futballt. ütemet is ütve. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. 13. 1963). n a g y f o r m á t u m ú bet ű e l e m tanítást. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z közelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . V a l ó s z í n ű . akiknél az írás alaki részével. 18. először a saját test a k ö z p o n t . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyított rajzolása. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . szinkron és aszinkron (váltott kézzel). mozgású gyermelyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. T e s t s é m a . N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t diktálás u t á n .t e r á p i a . A z e g y e s m o z gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. mesélés vagy szövegfeltájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . M á r t o n . „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. 10. vagy anélkül. de m e g s z ű n i k a begyakorlott.D é v é n y i Éva és mtsai.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . melléklet). a v o n a l v e z e t é s s e l . A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. illetve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincszakasz lazítása. Emlékez. kicsiknek logikai j á t é k stb. m i n d e g y i k külön aktust igényel. ritmusos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . 15. ( M i n d ezzel együtt azt tapasztaljuk. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. utána a k ö z v e t l e n tér. síkban . mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. szaggatottan zajlanak le.

Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr. két oldal m ű k ö d é sének szétválasztását. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is.z e n e i diszgráfia kezelést".iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . ezért k i d o l g o z t u n k egy un. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligenciájú. esetleg diszfázia gyanúja. számában leírtunk. . melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . a súlylökést. belső és külső r i t m u s . Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus keresztbefogások. a g y o r s a s á g . . E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u tatkozik: . akiknél m o z g á s . de terápiás sport. diszfázia.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. 2 7 .7 5 ) . . .) . az ü g y e s s é g . e g y é b labdajátékokat.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o - A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük.Beszédfejlődési problémák (megkésett. .ü g y e t l e n s é g van. Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. 29. diszfázia stb.POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . az állóképesség. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. „ A n y a n y e l v i . a kosárlabdát. ritmusos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk.Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlődése miatt.b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt.8 5 ) ugrásszerű fejlesztését lehet elérni. Óvodások 5 éves . iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált.rek j u t h o z z á . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. 2 8 .4 g y a k o r l a t e l e m ) . 26.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. m i n é l kisebb a gyerek.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fontosságú. és ha úgy a l k a l m a z z u k . U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küldj ü k . . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyerm e k között. mely az egyensúly. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését.és finommozgások) . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt.h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső.b a n s z e n v e d ) . h a n e m testismeretet. Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . ezért r ö v i d e b b ( 3 . a vívást. akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . annál e r e d m é n y e s e b b e n . ha diszlexiásak.Dominancia megválasztásának késése . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkalm a s . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. a p i n g p o n g o t . Mozgásos kat tanítunk be. akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g .

A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. a figyelemért. olvasás. diszlexia. Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő .feltételezhető értelmi fog y a t é k o s o k n á l .II. a látó. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a biokémiai m a g y a r á z a t á t ó l . az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasztaljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l .melylyel a külvilág felé fordulunk -. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . . mely a terápia hatására az idegrendszerben létrejöhet. v a n n a k u g y a n agyi központjai. de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének.vagy éretlen terület . Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . a fissura R o l a n d i elülső részének. r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész.e c h o p r a x i a -. vegetatív szabályozás . E r e t l e n s é g szempontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fognak ö s s z e " . a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egym á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . a belső b e s z é d szabályozója. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t .és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . t a r t a l m i diszgráfia . fogalmi gond o l k o d á s szabályozója. m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. S P E C T ) vizsgálják.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsége. és csak azt nézve. (2.érzelmi. .z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk.m e g k é s e t t beszédfejlődés. helyesírás. Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l .m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . fMRI. hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . a funkció m á s .t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. mint a beszéd. mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akaratlagos viselkedés szabályozója. mely felelős az éberségi szintért . diszfázia. pl. ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 .

M i n d e b b ő l látható. 1976. s + '§ •f S. A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre.D é v é n y i Éva és mtsai. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. A kellő ingerrea k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő.m e g e r ő s í t ő . és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . o. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. mint a m e n n y i szükséges. laboratóriumának munkatársa készítette. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. m á s z á s . de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. megerősítik. a k c l o s o l e n c . Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megjelölni agyterületet. Hubel az emlékezet. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. 1986) (4.c s o d á l a t o s . szelekciók útján történik m e g .). S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. a nyelvi önkifejezés.k é p l é k e n y s é g e . ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. M á sik része lassú .n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v. elp u s z t u l n a k " ( H á m o r i . 1999. a sérült rostokról új kollaterálisok. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó val több idegsejt vesz részt.a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a .lehetőség is van: ha valahol sérülés van. ugrálás stb. ábra). oltványhajtá„átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . majd a felesleges sejtek elpusztulnak. egy idő után kiszelektálódnak. és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. a tanulás.. De ezek 48 . m í g m á s h u z a l o k . A feles s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. sir*' V* |.. 4 1 . . stabilizálják a helyes kapcsolásokat. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . h a n e m a kapcsolódási l e h e t ő s é g e k . han e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. M á r t o n . ábra Az. A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . 1979.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat .s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z dulataival (pl. de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . ábra 3. ábra).). s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e .

izom. v ö r ö s m a g . majd az állandó korrekció a végrehajtás során. 1999. hogy a g y e r m e k ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. futás.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. 1999. c a u d a t u s ) . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. . Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . 3. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. 1999. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e .). Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét képezi. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . 9. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . l e n c s e m a g (n.D é v é n y i É v a és mtsai. A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . 1 9 8 1 .m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). D e i t e r s . De u g y a n e z a folyamat. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápiá k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. mint amilyen az anyanyelvi készség. o l í v a m a g . s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. m ű k ö d é s b e hozással. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykérgen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. o. . K ö v e t k e ző állomás a köztiagy. Ball. szoros összefüggést. fej. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. ahogy a beszéd felépítésénél m e g f i g y e l h e t j ü k . b e s z é d ) " ( T o b i s . h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n .A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alapj á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . az i z o m t ó n u s szabályozója. r i t m u s . ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é vel. helyzetérzés. és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatalmas összeköttetés-rendszerrel. (5. 9. irány-. 1981). mélység. " (Schilling. e g y e n s ú l y o z á s . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biztosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. lásra épül rá. az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. n é l k ü l e n e m létezik. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi.képezi a funkcióbázisát a finom a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. id.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n g o l ó d n a k . A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. M i n den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. rúgás stb. térérzékelés.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) .és a r c i z o m . 1980. .D é vényi É v a és mtsai. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási képességek fejlődését. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás.D é v é n y i É v a és mtsai. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. futás.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . o. m a n i p u l á l á s .. m e l y bevallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . A k o o r d i n á c i ó s képességek . h a s o n l ó a n a h h o z .s z a b á l y o zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. p u t a m e n .) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő összefüggése e r e d e t é n e k . Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratlagos m o z g á s o k indítója. a labirint és a s z e m m o z g á sok + hallás között. Ez a külső-belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. p o n t o s s á g á t stb. a ritmikus feladatok végrehajtása. a m o z g á s o k automatizálódását.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információk e l e m z é s é r e épül. j á r á s . . „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . 2. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . 1985. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. M á r t o n . " (Hottiger. pedál.a m o z gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. in: M á r t o n . testhelyzet. i z o m t ó n u s . o.). A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indítják m e g . pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. Ha a kettő között eltérés van. gördülékeny voltát. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus érzékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . 9. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni.L o w e n t h a l . M á r t o n .a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. hallás. lentiformis). beszéd) é p ü l " (Bakonyi. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. és az automatizado első fő állomása. B a k o n y i . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g .

az extrapiramidális rendszer funkcióit). rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gyerekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . szétszórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). Törzsdúcrendszer rendszeré- Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. hídban és nyúltvelőben. majd visszacsatol. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai végződnek: a) .az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t . . és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . nyelv). a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . . Ez a tanulás alapja.Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . 1980) 53 . h o g y kiemelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . 1. majd a u t o m a t i k u s . . M e g e m l í t e m . funkcionálisan is. laza.a gerincvelőben. 8. Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . Vajon az A l a p o z ó Terápia.a fhalamusban. tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatossá tételét. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s fejlesztésben. r i t m u s o s stb. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. motoros Br 4. ha egy m o z g á s t „az agykéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). a r c m o z g a t ó k . .ahogy e g y m á s között mondjuk.a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) .a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. garat.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . és az elképzelt m o z g á s t a lefutóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. E z é r t kissé részleteseb- premotoros cortex Br 6. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. c) . lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s .r ó l rögtön kider ü l hogy n e m volt az. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k taníthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. b) . ábra). Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s .a k i s a g y b a n . sima gördülékeny. ábra összeköttetései (Mumenthaler. K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű előadásában ezt tartotta a logopédiai.

) A b e s z é d o l y a n adottság. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. valamint egyes Ez a egy. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlékképeket (például a d o l g o k alakját. 6. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá- sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. halánték- törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. A kialakult kategóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. mely a fonémák. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. A hallott b e s z é d b e vagy olvasott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . a m e l y e n keresztül a szavakat . v a l a m i n t a fali lebenynek a szerepe. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . A gyerek. felidézi és kipróbálja őket. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fog a l m a k a t . a u t o m a t i z á c i ó II. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elősegítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. felfogunk. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . De n e m azért. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit".vagy akár kézjeleket . m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . akár a kéregalatti hálózat. de belőlük újabb szintet is alkot. mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelentését" tároló k ö z p o n t volna. és m o n datokat szerkesztenek. míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. ( D a m a s i o . fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. D a m a s i o . ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. és ezekkel újabb fogalm a k a t a l k o t h a s s u n k . A m i k o r a g y e r m e k pl. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. A nyelv arra való. ábra. /.( a u t o m a t i z á c i ó I. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. vagy b i z o n y o s érzelmi állapotokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. egymásutániságát. így tudjuk elménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak.) dolgoztatja m e g e r ő s e n . sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. g o n d o l u n k stb. 2. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. A kéregalatti hálózat a „szokás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g r a g a d h a t egy f o g a l m a t . 3. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és kéagykérgi területekben közvetlenül.sdúcok kifejezés szerepel. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldolg o z á s á t (6. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . színét. érzünk. ábra). egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van.m o n d a t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . a „ s á r g a " szó alakját tanulja. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . ( K e r e s d és lásd: 2. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. b i z o n y o s funkciókban a bal.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgozásában. 1992.

e g y e n s ú l y a gyenge. nehezen érthető a beszéde. cs = s. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismertetése. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. mit akarhat. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozduis alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . egyszerű utasításokat megért. de ekkor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. 1999 s z e p t e m b e r é b e n . De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. M o z g á s f e j l ő d é s időben. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . B. spontán rajzban.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . mint az eddigi két év alatt is.16.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. 2 3 . mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ző. ny = n. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). és m o n d a t o k a t tanul belőle. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (féltekében) frontolaterálisan. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . és n a g y o n fáradékony. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű k ö d n i e . V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós zavar. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e sefilmet. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. m i n t a m á s o l á s b a n .és személyiségfejlődésbeli e l m a r a d á s . többi h a n g jó. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . szokás vezérelte rendszerrel. 0 5 . 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. Borbély Katalinnak. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. 2 évesen 40. ül.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások.t n e m ejti.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. l a b d á z á s b a n . hogy terápiánk. m o z g á sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. 2001. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . Frostig). E z u t á n Sz. a gyerek kétnyelvű k ö r n y e z e t e t hall.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. Fél. h ó n a p jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . bizonytalan. E k k o r (3. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. összeállítását. v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . S z e m f e n é k és látásélesség ép. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . m o s t 7. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. m a g z a t i héten D o w n . m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . azt reméljük.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédiai kezelés kb. sekor a S y l v i u s . De a fogalomalkotást közvetítő rendszer időés így a „ s á r g a " szó k é p z é - k ö z ö k k e l o t t h o n .-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. 2 0 0 1 . m á . A 12.07. k ö r n y e zetéből elkezd szavakat tanulni. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó .8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. dr. (általában). ty n e m tiszta. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . akit két év óta ma is fejlesztünk! D. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . Lehet. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . be.k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d ritm u s á t . 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: heti 4 óra m o z g á s . Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. h o g y a kéregalatti struktúrák . és absztrakció gyenge. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z .elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agykérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az idegr e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. és az intenzív m o z g á s fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . „ R " . rollerezik. „ á " .) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . egyetlen. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. és hol egyik. IQ ( S n .k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . beszédkésztetése erős lesz.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották.. pá. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). 2000 nyarán Budapesten. B. B.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót.5 éves. túl sokat esett. S z ü l ő k felsorolják. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött.1 °C-os láz. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüggő. az Orvostudományok Kandidátusának. és fejlesztő e g é s z é b e n is. szavakat összerakosgat.O o ) : 9 5 . fejét balra tartotta . A bal Sylvius-hasadék elejénél. m e g á l l a lábán. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hátrafelé) is terjedő. n e m szereti a p o g á c s á t . hol m á s i k j á t s z i k főszerepet. újabb és újabb szövettani. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. „ o " . szókincse gyarapodik. és a szülők Ayres. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . m a g a b i z t o s . ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . Osztie Éva főorvosnőnek. ő rábólint a megfelelőre. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült részében is. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . és dr. 56 57 . ügyes. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. M. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " .

T e h á t pl. m e g n e m értett a n y a g bepótlása. F o n t o s a b b . és felmérhető általa. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . c s a k hiperaktívak. sz. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkreditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . bordásfal. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . h a n e m fehéret. testismeret. E g y terapeuta. ha a terápia h o s s z a b b . pl. Edtfeldt. egyensúly. a z o n b a n m i n d e z e ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. t o r n a s z ő n y e g . A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. a b e s z é d vagy olvasásírás. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. rajzolás és névutórendszer. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . h o g y m i n d e n á r o n kínlódva az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . melléklet). az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. r u g a l m a s s á g . és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. mely kb. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje.és írásteszt. kötél.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . lehet egyéni. P e d i g többször látjuk. de előfordult m á r 3 h ó n a p utáni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. E z a z e g y é n i figyelem. m í g a szülő és a gyerek bírja. A tájékozódó vizsgálat egy. fejlődéstani n a g y m o z gások. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . Sindelar. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é nek és g y e r m e k . vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folyam a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. Irástesztnél egyoldalas. és fordítva. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . Az olvasástesztünk felépítése o l y a n . E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. az agy. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . m i n t M e i x n e r Ildikóé. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . A terápia fő j e l l e m z ő j e . és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. finommotorika.l á b . esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). újabb h a t h a v o n t a .III. Syndelar. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. a személyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). egy órát igényel. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . A terápia lehet kiscsoportos. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. diszkalkulia stb. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesztési ó r a s z á m igen m a g a s . m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . h o g y k o n d u k t í v jellegű.o k o z a t egyenes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészlelés + m e g é r t é s ) . rutin ideggyógyászati vizsgálat. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. Fél évi terápia u t á n k é r n i s z o k t u k . t o r n a p a d o k stb. vagy kognitív fejlődést. és h o g y ezt a terápiát igénylie. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. vagyis pl. é l e t é v ! ) . T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. annál j o b b . kötetünkben.1. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. Iskolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. a szabadtéri h a t á s o s a b b .) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni.) A kiscsoport lehet vegyes. Egyetlen eszközigényünk az ugróasztal. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . ismét készítünk 20 p e r c e s videót. vagy szülővel vezetett: hetente találkozva a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (labdák. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k .d o m i n a n c i a és ügyesség. ugrásszerű e r e d m é n n y e l . tarkát stb. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig.k é z . s z e m . E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . indulásnál 20 perces videót készítünk. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. Értelmi fogyatékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca.. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexiás. a k á r tanterem is megfelel a célnak. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l janak. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . u g r ó z s á m o l y o k . térbeli tájékozódás és testmozgások. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) .és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több területét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. ( G y a k o r i pl. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. bár az o k . h a n e m fejlesztésnek vagy torn á n a k . b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van.). a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. A terápia felépítését lehet nagyc s o p o r t o s á n végezni. m e r t s z á m u n k r a is bámulatra m é l t ó . jobb-bal ismeret. pl.

á t é l : „ M a m a .I V . m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. az iskolában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni.) Fixációs p o n t n a k nevezzük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . otthon a s z ü l ő k n e k is. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. aki érti. ha lehet. otthon is. viselkedését m e d e r b e tereljük. m o s t eleven. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. m e l y e t m a x i málisan elő kell segítenünk. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. mi igen . hogy terápiás regresszióval dolgozik: a gyereket fejlődésében nézi. E k k o r a gyerek „korban . N e h é z a helyzet akkor. mi helytelen és káros. 60 61 . h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. a m a c k ó p u h a fülét). ahol valami elintézhetetlen. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. „idő kérdése. 2 0 0 0 ) . ahol n e m c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák sorában h e l y e z k e d i k el. biztatni a k i s b a b a k o r i . k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . amit c s i n á l . A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. miért. hát n e m tudja. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. mint az a jelenség. h o g y ott történt az e l a k a d á s . t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . h o g y regresszióba viszi. I d ő s e b beknél is j e l e n t k e z i k . A regresszió visszafordulást. É p p e n ezért itt az ideje. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . hogy a kereteket m e g h ú z z u k számára. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás regresszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. és e h h e z j á r u l a kisgyermekes beszéd. E g y 2 . d a d o gás) j e l e n t k e z h e t . m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e k ü n k : ő p o n t o s a n értette.) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a g á h o z h i b á s a n viszonyult. csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett .) fejlődési e l m a r a d á s .k i s g y e r m e k k o r i szeretetmód megadására. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. és siklott v a k v á g á n y r a . ahol a m e g r e k e dés történt lelkileg. és n a g y o n gyakori. az iskolában is fokozottabb támogatásra. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. mint a felnőtt. a regresszió mindig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . hogy az önálló akarat.írja N e m e s Lívia. a kisiskolásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. és örül egyéniséggé váló. mint n o r m á l fejlődés esetében. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. bújik édesanyjához. és azt is vállalja. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ri. a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést feltételez.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é válásának szükséges velejárója. ö s s z e o m l i k . ölelj m e g . egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gyerek „ v i s s z a h u l l " .azaz m a g a t a r t á s b a n . itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. o. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s keretek között b i z t o n s á g o t él m e g .é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. egy p u h a kis rongyot. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. hogy visszatér az a kóros tünet. p o n t o s a n m u t a t v a . ringatásra. az élményt. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . Pl. mi helyes. A testi fejlődés fol y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " .mi n e m .de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g előző életkorára. szeretgetésre és elfogadásra. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. m i é r t . védelemre szorulnak. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós korra. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. beszédbeli stb. a h i á n y o k n a k feltöltődniük. a gyerek m é g j o b b a n egységes e g é s z lelkileg és testileg. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t .és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s .e l l e n k e z é s . E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . hogy a gyereket a regresszióból kihozza. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. segíts n e k e m " . h o g y futkározott? Tudja a m o z d u l a t o t . és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . B o d o n y i M i k l ó s . a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. ahol elakadt. 2 0 0 0 . esetleg az ó v o d a is. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. 5 5 1 . TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell.a k a r a t o s s á g kora. babusgatásra. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. . A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . ( N e m e s . h a n e m lelkileg is képlék e n n y é válik. a gyerek n e m c s a k testileg. „ r o s s z " gyerekének. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jóságnak.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl.terápiás regresszióval idézi elő. a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. hanem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . . ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mértékű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . eddig tedd-ide-tedd-oda. most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad.a terápiás regresszió. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre.

a h h o z . Alaki probléma. . . . Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását.Elválasztásban hibázik. Súlyosabb. a H R G . . . . .máshogy írjuk hibái: . . az A l a p o z ó T e rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás.és különírása hibás (pl. K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .szóba betűbetoldás. .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . . (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. a g y t ö r z s .zöngés-zöngétlen pár csere. .) . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. .k ö z é p v o n a l .szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. .nem következetes betűcserék. 3.Máshogy ejtjük .Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . . és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír. -Tulajdonneveket kisbetűvel írja.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. ring a t á s . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fejl e s z t é s s e l . h i n t á z t a t ó .teljes hasonulás.következeles betűcsere. .szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. betűvezetési probléma. .Mondat elején nagybetűt nem írja. forgató. mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. -val. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl. -tt stb. . n a g y m a g v a k é s k é r e g .vagy utánvételezés: hallja. . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . ő stb. . .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. illetve többszörözés (pl. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i .fordítva ír vagy betűt fordít.részleges hasonulás. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e . -vei. de előbb kinézeti = delobkinzet. hol. m á s z á s ) .k ö z é p v o n a l . m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T.Hagyomány elve (j-ly) hibás. összetett szavak írása). b á r m e l y é l e t k o r b a n kezdhető.M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. a . . volt = ótólót). szóvégi ó. Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . .1 6 é v i g .duplázás.megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfel e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e .összeolvadás.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. de nem tudja. Alapozó T.hosszabb nem összetett szót szétír. igekötő használata.e l ő . hogy a szóban valami hosszú.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t .toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. . . közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /.Szavak egybe. MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. .a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) .súlyos tagolási gyengeség: pl.szóból betűkihagyás.Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja.konduktív terápiák. . v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . . 62 63 . 4-11 évig.A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . .) 2.a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. 5 . -1.) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é re. a víz. vízzel ( H R G ) .

2.jÁlhj t — 1 - 1 . MELLÉKLET 2.- ittht* itu/mThi ti Itcodé. MELLEKLET I b síULyujL .Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .

A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . január. Az e s e t e k 6 5 . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. december. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . Filum Kiadó. Óvodai Nevelés. r u g a l m a t l a n s á g (széteső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . Alapozó Terápiák Alapítvány. TÓTH GÁBOR. j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é nyező mozgásterápiát mutat be. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. nulmány. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. Springfield.. 1. SZERDAHELYI MÁRTON. Gondolat Kiadó. m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . M . Budapest. USA: C.. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. E s e t i s m e r t e t é s e m .2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m látták h a t é k o n y n a k . DIAMOND. J . Előadás a „Mozgás. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A .dysgraphia kezelés. e k k o r kezelték. Thomas Publisher. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. Budapest. Is- Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. H.és arcformája. NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . h o g y sok a z olyan eset. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. DAMASIO H. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . j e l l e g z e t e s k o p o n y a . Tudomány. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. o k a lehet. Alapozó Terápiák Alapítvány. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. Budapest. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . . 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . H. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés .1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. H. a nyelv és a beszéd. Óvodai Nevelés. H y d r o c e p h a l u s a . C. ( 1 9 9 2 ) : Az agy. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. e g y e n s ú l y . Budapest.az ó v o d a k é r é s é r e . Rev. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. 66 67 . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta- Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g .g y e n g e s é g . neurohabilitáció. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . R . Tihany. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. Zsolt szülei . KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. november. 4. Okker Kiadó. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Budapest. Budapest. Új módszer a mozgásrehabilitációban. .7 0 % . A z t tapasztaljuk.5 4 7 . Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. Medicina Kiadó.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ben. FREUND. HRG Alapítvány. Zánka. Budapest. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. Neurol. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt.IRODALOM DAMASIO A. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. Fejlesztő Pedagógia. Budapest. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. füzet. Illinois.

A lege g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. versek. Ö n b i z a l m a csekély. ritmustalanok.és beszédfejlődés . mellúszás. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . látván. Az adott lelkiállapotuk. hasfájós csec s e m ő volt. elfogadtatását. kitartása g y e n g e . G y e n g e akaratú. Á b r á z o l n i n e m szeret. szétesők. szorongást váltanak ki nála. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. h a s o n l ó a k a t kever. k o m p l i k á c i ó nélkül. így perifériára szorult csoportj á b a n . b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . A szülők elvitték Zsoltot. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. fáradékony. mind a négy végtag m á s . á l l ó k é p e s s é g e . f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. de kifejezőképessége g y e n g e . Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizottság vizsgálatát kérte. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . n e h é z k e s e k . hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. M o z g á s . W C . darabosak. felülések. csak ü c s ö r ö g . Irányokat téveszt. m e l y szerint az I Q : 72. r e p r o d u k á l j a . formákat n e h e z e n azonosít. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi.F i n o m m o t o r i k a fejletlen. m o z g á s a i m e r e v e k . Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. kúszás. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. N e m kötik le a m e s é k . akarati élet É r z é k e n y . de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . Számfogalma k e t t e s . m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. Összefüggő m o n d a tokat n e m alkot. n e m kérdez. Sírós. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. S z á m f o g a l m a kialakulatlan. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt.t e s z t t e l végeztük. értelmi k é p e s s é g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri.t ö n á l l ó a n használja. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. T e s t n e v e l é s foglalk o z á s o k o n b i z o n y t a l a n .) IQ: 78. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. mint kortársaié. olló stb. életkor stb. cím.h á r m a s körben alakult ki.elmi. Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . K é r d é s e k r e szavakkal. bátortalan fiú.) kezdetleges. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el.p r o b l é m a m e n t e s e n zajlott. Goodinough-féle emberrajz. 68 69 . h o z z á á l l á s u k . A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. A szülők testén szeretett elaludni. képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . 2 . m i n d a rövid távú. M á s z á s n á l . e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. g) Érz. térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű.m á s ritmusban m o z o g . utána lankad.) jól válaszolt. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . F á r a d é k o n y . Intelligenciája. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k teljesítményét nagyfokú szorongása blokkolja. illetve a terápia kiválasztását. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . A külső h a b i t u s á b a n megjelenő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud.S i m o n . mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. Finommotorika terén g ö r c s ö s ceruzafogás. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . d e a k a d o z v a válaszol. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. é d e s a n y j a p i n c é r n ő . n e m é r d e k l ő d i k .

4-es s z á m k ö r b e n tájékozódik. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értelmi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. tudósítását. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. de c s a k intenzív. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. minél kisebb a gyerek. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. h a m a r elveszíti e g y e n s ú l y á t .rugalmasság . Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására.S. bizonyult. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . annál e r e d m é n y e s e b b . ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. M á r t o n .m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . feladatértése j ó . 4 .D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . Szöveg- A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . 4. elsősorban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Tanácsadó keretein belül. A keresztgyakorlatokban (pl. majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. 1. KÓSÁNÉ DR. 5. ezáltal valószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. k o r t á r s a k t ó l . ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. Bicske. 7. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. rendszeres foglalkozás mellett. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA.O. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g .D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. 6. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. k i s c s o p o r t b a n ( m a x .A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. Magánkiadás.5 . Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolyam a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í tása és k o m p e n z á l á s a . A kontrollvizsgálat után m é g fél évig folytatódott. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . Budapest. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. 70 71 .a l a p o z ó terápia t a n f o l y a m á t . illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. megállja helyét o s z t á l y á b a n . feladattudata kialakult. M e g k é s e t t beszédfejlődésű. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. E vizsgálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. P. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. kötet. Fejlesztő pedagógia. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. Mozgásutánzás. a m e l y áldebilitást eredményezett. illetve kontraindikált. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . elfogadtatását a szülőkkel. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . hogy kik a z o k a gyerekek. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n kialakult e r ő s s z o r o n g á s . F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. A szülők nagy rendszerességgel vitték Zsoltot. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. Iskolás diszlexiásoknál.) 3. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . Kis létszámú fejlesztő osztályt javasoltunk. TÓTH GÁBOR.8 5 ) ugrásszerű fejlődést lehet elérni. A g y e r m e k terápiája n e m . a k i k n e k a terápia indikált. Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. 2.

B e v e r i d g e . Zsoldos. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a halogatni. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . 1992. D o c k r e l l . 1 9 9 3 . és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . ill.2 9 . G e r e b e n n é . m i n t a specifikus tanulási képességzavarnál (Silver. neuropszichológiai és fejlődéslélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordulású. peri. 1997. 1998).). étvágytalanság. o. 1994. 1998. félve a v é l e m é n y . mely a tanuláshoz s z ü k s é g e s funkciók. in: G e r e b e n n é . 1994. átlag alatti vagy átlag feletti intelligenciaszint mellett. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetforg a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar panasza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki háttérként ( G a d d e s . Del D o t t o . H a g i n . 1996. h o g y valamit (val a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". 1995). hipermotilitás. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. 1.alvászavar. Szabó Anna. 1995. G e r e b e n n é . 1967. beilleszkedési n e h é z s é g . ill.: Lány iné. 2 8 . a diagnózis kategorizáló. és elsősorban az alap-kultúrtechnikák elsajátítása akadályozott. melyet az elterjedt. fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásával. vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. 1998." Ez a kognitív pszichológiai.j e l e n h e t n e k m e g . R o u r k e . C s a p ó .az elméleti hátterét. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . G e r e b e n n é . hiszen attól tartanak. Medicina Kiadó. a h h o z . Ezt a jellegzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. L á n y i n é . m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. amely az említett k ö l c s ö n h a t á s min ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. 1984. P o r k o l á b n é . 1998). 1. 1981. A tanulási zavar fennállhat átlagos. P e d a g ó g i a i L e x i k o n . A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő.m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . Z s o l d o s . 1996.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . R a n s c h b u r g . neurogén kóreredetet valló felA nevelési tanácsadást. a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fiziológiai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . 1997. 1987. 1999).A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti jelentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. azonban a mentális profil erősen szórt. 1990. G e r e b e n n é . m e r t az agy . figyelemzavarra . cerebrális diszfunkciók. . mások pedig az idegrendszer egy vagy több strukturális rendszerének organikus károsodását. h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tulajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a többiekkel n e m k é p e s együtt haladni. ill. P o r k o l á b n é . ma pedig . E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . 1995. 1992/93. S a r k a d y .és postnatális ártalmak). A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. A teljesítmény létrejötte. Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacsonyabb. G y a r m a t h y . F o d o r n é Földi. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. M c S h a n e . Az e n y h e értelmi fogyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrálásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb.. S a r k a d y . mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. 2 3 1 . A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y .m o t o r o s . 1998). Kereszty. s z e p a r á c i ó s félelem stb. . funkciózavarát (Palotás.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyugtalanságra. 1991).m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . o.a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . megkésett beszédfejlődés. úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . Szerkesztő: Gordosné dr. Közismert.nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. 1997. figyelmi. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. pre-. 1993. G e r e b e n n é . 72 73 . A s z a k e m b e r gyors segítségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. észlelési diszfunkciók. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. P o r k o l á b n é . 1991). n e u r o g é n eredetű altípusának . Z s o l d o s .a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási zavarok b i z o n y o s formáival. 1996.

készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó.és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. írás. 1992. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképességek: a figyelem. o. a k u s z t i k u s . az olvasási. 1 9 8 3 . a szerialitás {észleletek sorrendi szerveződése) és a téri o r i e n t á c i ó . Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . 1995. 35.. 2. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. o.).A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. N e i s s e r úgy g o n d o l ja. N a g y J. cselekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . M i v e l tág értelemben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti.. a vizuális. az intermodális integráció (összetartozó vizuális. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. 1972. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . 2 9 . F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . dekódolják azokat.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességein e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . illetve a kettő közti egyensúlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . és 3 1 . 1994. Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. Sindelar tanulási zavarról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rendj é b e . o. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyikéről van szó. M i n d e z e k alapján a kognitív kép e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. J e l e n l e g fejlesztői. alakítja módszerét. A kogníciót „ f o l y a m a t . Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. A szerzőről D r . az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . G e r e b e n n é . 1994. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog- ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. 1997. 292. Sindelar. vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. osztrák klinikus pszichológus. 1982). m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanulási f o l y a m a t vizsgálata. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . 10. C s a p ó . Jetter. A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . 74 75 . a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . az intelligenciának. M e s t e r h á z i . Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megismerési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. 1999). A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. 3.e g é s z n e k " tekintik.. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a köv e t k e z ő h á r o m fő. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogható fel: 1.t ö b b m á s lehetséges ok mellett . ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . Ezek. t é r i . struktúrák m i n ő s é g é t . Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. az e m l é k e z e t . Brigitte Sindelar. . Az új diszciplína elméleti hátterét . a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ felv é t e l e " (Neisser. 1998). A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". az a k k o m o d á c i ó . E z e k k ö v e t k e z e t e s . M ó d s z e r e ismert eljárás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. 1992. taktilis. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesztés. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. és a megism e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh.). e g y m á s r a épülő. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . 28. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. o.érthető m ó d o n . észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. 1998).a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á rozott területei alkotják ( C s a p ó . Nagy.(Affolter. 1992). a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. . 1994).viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . 1992. integrált m ű k ö d é s é t . 1998. az észlelés. 1992/93. a kognitív hierarchia m a g a s a b b szintjein. 1995). és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. az információfeldolgozást akadályozó diszfunkciók. az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . Sindelar.o. P o r k o l á b n é . A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátításához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. A nyelvi r e n d s z e r kialakulását is ide. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á sából áll. a m e l y e n a fig y e l m i . t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. auditív.. az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . 1984. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar.

a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va- A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. hogy a l o m b k o r o n a szintj é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. mert úgy vélik. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . ábra). Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. Az elméleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszichológiai r e n d s z e r képezi. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. Auditív analízise segíti az utasítás megértését. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . annál összetettebb. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . ó v o d á s k o r b a n vagy iskoláskorban m á s . a részképesség-gyengeségek teljes í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. és minél n e h e z e b b egy feladat. ábra). 2. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendszerező áttekintésével . Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. 4. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n .ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . m i n t fontos auditív ingert.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. a kognitív terápia sajátosságaival . 3. illetve a tanult készségek szintjét. 7. vagy zavart a viselkedés. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. 5. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszharm o n i k u s . és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelése) segíti a h e l y e s kiválasztást. majd felidézi a hallott instrukciót. A példa alapján belátható. illetve m a g a s a b b szintű kognitív folyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. Ha a z o n b a n a kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. Az intermodális integráció részképességével összekapcsolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fontos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongása. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kontúrja (2. a kognitív rendszer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető személy (pl. 1. 8. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fejlődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív elemeire.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k .vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ire való bontásával. 6.e l s ő s o r b a n azzal. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. 3. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . g y e n g e szintű a tanult készség. utána egy piros pálcikáit. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. a k k o r a teljesítmények. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros koordináció. 2. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív felad a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények sik e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . ill. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. a m o n d a t o t tagolja. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchikus rendszer. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. R é s z k é p e s s é g . így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. m e l y e k az életkortól függően.

1998. pl. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k következetes funkcionális tréningjére van szükség. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. az észlelésre. h o g y a hierarchiKUS felépítésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. 1995). h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . 1999). gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. a z o n a szinten. d r á m a i váltások (család felbomlása. . A fejlesztési szakasz elindításakor. 1994. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. e l h a n y a g o l ó családi miliő.a h o z z á é r t ő kertész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. i s m e r e t sikeres újratanulásához.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. és a teljes kognitív képességprofil megismerését célozza.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. A S i n d e l a r . vet kijelölő vizsgáló eljárás. a szerialitásra és a téri orientációra. n e m c s u p á n a hibás funkciókét. ill. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. Hiszen . az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . g y e n g é b b intellektus. az emlékezetre. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. A Sindelar-program olyan komplex módszer. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje regisztrálható. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . h o g y . A fejlesztési periódus 2. R i n g h o ferné. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok esetében. A k k o r is innen indul a foglalkozás. új iskola vagy ó v o d a ) . Ha a z o n b a n bebizonyosodik.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. A 3.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a megi s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. illetve első osztályosokat és 7 . M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. illetve a terápiás tera hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. I l y e n k o r a foglalkozások szervezése ciklikus. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 .a fa-modellnél m a r a d v a . Ezért a foglalk o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . a beilleszkedési zavar stb. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. az intermodális integrációra. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. terápiás segítségetjelenthet. struktúrája l e h e t ő v é teszi.os elve a folyamatosság. 1983. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a tanulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . fejlesztői feladatot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a .p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . A m i n i m u m 6 . a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüggésekre.p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gyakorlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkezeti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fejlődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . ill. Z s o l d o s .1 5 éves általános iskolásokat. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . önálló e g y s é g e t alkotnak. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. hogy m e g j e l e n é s ü k magyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . A S i n d e l a r . így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s .

n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. G o n d o l k o d á sa k o r á n a k megfelelő. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . mintha n e m hallaná. amit m o n d a n a k neki.ideális esetben . t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. segítőkész kislánynak tartják. e m l é k e z e t e megbízhatatlan.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. türelmetlen. beszédmotorika A 3. M i n d e nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . csak sietni. A z a n y a b a l k e z e s . R é k a ö r ö k m o z g ó . S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. alakokat. v a l a m i n t a t e r h e lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. Altalános iskola 6. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . 80 81 . viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyelme megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . Ez a vizsgálati tapasztalat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . hol feltérdelt a székre. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. Egyébként nyitott. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. Szinte n e m is tud sétálni. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. barátságos. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. vizuális emlékezet 4. S o k s z o r úgy tesz. szgret rajzolni. téri orientáció 10. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i .v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n oldotta m e g . R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. szeriális észlelés 9. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. K é s ő b b kezdett beszélni. szókincsfejlődése lassú volt. írni. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem telj e s í t m é n y t r o n t ó hatása. vizuális figyelem 2. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. szívesen beszél. m i k ö z b e n a rövidebb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladathoz. és b á r ö n á l l ó a n felöltözik. h o g y a kislány figyelme szórt. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . vizuomotoros koordináció 11. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . indított szülés során született. izgett-mozgott. hol a kinti zajok terelték el. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálását kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y talan m e g o l d á s t nyújtott. verbális-akusztikus figyelem 6. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. Ó v ó nőjének feltűnt. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. akusztikus figyelem 5. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fontos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . h a n e m elszalad.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. intermodális integráció 8. Ilyenkor arra vár. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. a m e l y b e n . akinek a kortársakkal és a felnőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. verbális-akusztikus emlékezet 7. vizuális észlelés 3. fantáziája élénk. és ü g y e s a puzzlejátékban. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tanfolyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. F i g y e l m e azonban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k .

A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k .v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. szülői észrevételekkel hozh a t ó k összefüggésbe. Az a feladat. osztályban feltűnt. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problémát. R é ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlélteti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. és a sorrendet is felcserélte.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. A szűk terj e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . változó feladattartását. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. hogy így . M i n d emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . 5. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. ill. szórt figyelmét. R é k a a S i n d e l a r . a napi gyakorlási feladatokat. Az osztálytanító szelíd. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z séget. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . v a l a m i n t a testtájak k e r e s g é l é s e a testséma . auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással valósul m e g . E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az ell e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . téri vagyis a vizuális (differenciálás). ill. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. 4. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. p e d i g m e g p r ó bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. általános iskolás. mivel az akuszt i k u s . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopédus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejlesztési anyagát.segítse a bevésést. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. és ettől függően jelöli ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. részben egyenetlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . b a r á t s á g o s .k o m p e n z á c i ó v a l .p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ka p a r t n e r e . A szavak m á s o l á s a . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . Az iskolai tanulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. osztályos t a n u l ó .p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . Rékánál a kognitív fejlesztő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. de a felnőttekkel szívesen beszélget. A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . Az irányok és a sorrend következetes felcserélése.

Felmerült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. A S i n d e l a r . Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglalk o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. N a g y o n neh é z n e k találta azt a feladatot. A ritkán h a s z n á l a t o s . ill. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát.olvasással k o m p e n z á l t . a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehezen találta m e g . Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. írni. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. m e l y n e k lehetősége a 4. ill.p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. tanév v é g é n merült fel. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalmazásában. vagyis az intermodális integráció k é p e s s é g é v e l segített. az összefüggések felismer é s é h e z segítséget igényel. és itt is lassú volt.az utasítás ellenére . Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kapcsán előforduló . Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g e m l í t e n i . a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kijelölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). hogy . a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. S ez n e m is m e g l e pő. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . A szülők nagy figyelmet fordítanak a kislány otthoni tanulására. n e m járultak hozzá. J u l c s a a testrészek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. és így m e g t a n u l á s u k a t is. és artikulációja torz volt.lai feladatoknak. ill. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgyk é p e k és szavak. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . vers m e g tanulása hallás u t á n ) . toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. részletről-részletre másolt. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következtetni.é r t e l m e t l e n szavak.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. k a p c s o l ó d á s i pontjait. F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormintákat kellett m á s o l n i a . h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . általános nyelvi fejlesztés céljából. irányát. szókincse lassan gyarapodott.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . M i n d e z e k alapján érthető. é r t e l m e s . de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . Az olvasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgáló feladatban igen lassan dolgozott. Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s differenciálni. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. 17 feladatból álló vizsgálóeljárása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. geometriai formák. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . E b b e n . s o k s z o r h i b á z o t t . A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é vel. ill. betűkártyák felidézése kiválogatással. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. szótagok. J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. ábra 84 85 . mivel a z ö n g é s . a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g .h a s o n u l á s i vagy szótőre.

. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. 2. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . Akadémiai Kiadó. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfog a d h a t ó l e g y e n . KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. (1984): Megismerés és valóság. H. JETTER. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. 1-15. (1993): Special Educational Needs in Schools. Wien. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. Fejlesztő Pedagógia. Magyar Pszichológiai Szemle. G. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. korai fejlesztése. Budapest. A fejlesztés az előírt. BF. SINDELAR. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban.): Progress in LD.a vizuális tagolás. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. ám az igen.): dapest. Budapest. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k tanulási k u d a r c a i .) A gyógypedagógia új útjai. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. 179-196. Bratislava. London. 45-48. " Tanulmányoka gyógypedagógi- ai pszichológia és határtudományainak köréből. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . Budapest. SINDELAR. SINDELAR. 5. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . Budapest. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . R. 1-28. Blackwell. Arzenál Nyomdaipari Kft. MATUSKA. 1. évf. GEREBEN FERENCNÉ.e r e d m é n y e s e b b lesz. ROURKE. B. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. J . v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . DOCKRELL. NY. B. Grune and Stratton. Gondolat Kiadó. Új Pedagógiai Szemle. Doktori Értekezés.. Wien. 216-246.VERIDGE. BÁTHORY ZOLTÁN. ÖBV. (ed. Bu- GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok .. J u l c s a példája azért t i p i k u s . 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. Praxis. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 259-270. kötet. H. Routledge.. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. m e lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . Budapest. Akadémiai Kiadó. (szerk. K. SARKADY KAMILLA. Eigenverlag. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . 34. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. Budapest. 18-19. 10. O. 8^t4. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . Budapest. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. 1. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . Pszichológia és nevelés. évf. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). In: Bíró A. J. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. In: Zászkaliczky Péter (szerk. REID. V . U g y a n a k k o r azt is m u t a t j á k . Edinburgh.. (1994): Teilleistungsschwächen. SAGE Publications. SEDLAK. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához. LECHTA. 3-4. 11-33. DEL DOTTO. Pädiät. Vol. London. Tankönyvkiadó. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. Magyar Pediáter. A Cognitive Approach. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . Gyógypedagógiai Szemle. SARKADY KAMILLA. J. D. Keraban. Liecreh Gúth Kiadó.munkamodell a gyógypedagógia számára. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. 48. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. Fortbild K. Különszám. Budapest. Vol. (1983): Hurra. Budapest. Alex Typo. R. XLIX.A Sindelar-program. Springer. 14-80. önmagában véve senki sem. Budapest. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. (1993): Children's Leaming Difficulties. S. 59-68. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.): Szabad le- gyen vagy kötelező. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integr á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. 86 87 . Magyar Tudományos Akadémia. LUKÁCS PÉTER (szerk. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. IRODALOM AFFOLTER. Budapest. In: KOZMA TAMÁS. MCSHANE. A n a p i tíz p e r c e s foglalk o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. . Gondolat Kiadó. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B.). GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése.): Pszichológiától pedagógiáig. 33-49. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantárg y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. Eigenverlag. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Új Pedagógiai Szemle. MYKLEBUST.-né (szerk. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . I. 123-131. (1993): Specific Learning Difficulties. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. McKlNNEY. (1992. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. Vol. Sindelar programjának magyar adaptációja. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. F. OKI. 1. Budapest.. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. W. Napi Magyarország. ich kann's. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. ZSOLDOS M Á R T A . 26-36. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. 3. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. évf. (1997): Piaget ma. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. Moray House. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. Wien. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hátteret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . Educatio. Iskolakultúra. In: Myklebust.. U. In: Gósy MÁRIA (szerk. GADDES. J. Annual Review of Learning Disabilities. 1-2. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. Budapest. H. évf. Interjú. Nemzeti Tankönyvkiadó. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. 9. 24-26. Sindelar Tréningprogram 1. 70-77. B. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . A közoktatási törvény koncepciójához. 2. FODORNF.f u n k c i o n á l i s gyakorlásával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát.). F. B.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . 19-25. NY. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Studio in honorem Andreáé O. Budapest. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . NEISSER. 3. B. Budapest. Budapesti Tanítóképző Főiskola. Oxford. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. Debrecen. december 30..

összehasonlítása . és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. 88 89 . válogatása. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhetj ü k el. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. a m i k o r A. a praxis. D e n n y Brown. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzoros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épített. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. G y a k r a n előfordul. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő kép e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehetővé teszik. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. pszichoszociális háttérfunkciókat. az egyéni megk ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z .a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú ingerek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának.H I S Z E N EZ JÁTÉK! .S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szinte észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n .e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. A z o n b a n . h ű e n a tárgy szellemiségéhez. A poszturális. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p tív m o z g á s v á l a s z o k . Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. h i á n y á l l a p o t o k . az i d e g t u d o m á n y o k területéről származik. ha* A. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. és olyan tapasztalatokra szert tenni. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évektől r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. m e r t s e m a külföldi. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b tanulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. K ö n n y e dén. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. és gyerekként maga is olyan típusú ta- A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. A testséma. a u t o m a t i k u s a n . Schilder. a részek. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyamat a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. hanem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat.sokkal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. rá kell j ö n n i e . A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z dődik. E r e d m é n y ü k k é n t . a teljes s z e m é l y i s é g h e z . a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előterében álltak a könyv megjelenése idején. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyétől. 1992). a teória központi m o m e n t u m á v á vált. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultságuk. F o n t o s ezt h a n g s ú lyozni. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. a saját m o z g á s s a l kapcsolatos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. az é r z é k e l é s . h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á sokban ( F i s h e r és M u r r a y . A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. A vesztibuláris ingerlés. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. csak ha az egész személyiséggel számol. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t .sérülések. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rendkívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. azt a folyamatot. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődési lépcsőfokokat. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . a feed-back m e c h a n i z m u s o k közrem ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . J. T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kívül az átélés sajátosságait. máris j e l e z n e m kell. J. E z e k jól szervezett. a funkciók differenciálódását. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. h o g y aktív. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. hogy az észleletek esetlegességéből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o latköre. Ayres (1920 . gátlása.

Stern szelf-pszichológiai modelljét. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöníteni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkalm a z k o d á s t biztosít. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. idézi Ayres. 1974. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a .s z i n d r ó m a . . szokatlanul felpörgetett vagy lelassult aktivitási szint. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. a gyereket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. vagy é p p e n legátolni.Hallási és nyelvi deficitek. vagyis az. h a n g r a való túlérzékenység. A. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . hogy m a g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztalatainak integráltságából s z á r m a z n a k . vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d va. Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igyek e z n e k m ű k ö d t e t n i . * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. 1977.F e j l ő d é s i a p r a x i a .A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. 1991) szomalodiszpraxiának nevezik ezt a tünetegyüttest.s z e m . figyelmi elterelhetőség. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . balesetezés. 90 91 . Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1.A féltekei integráció zavarai. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kapcsolatba. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy jelennek m e g . . A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő ingerek e g y s é g b e szervezésének. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m ford u l n a k elő. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. N e m k ö n n y ű meglátni. O t t e n b a c h e r és Short. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. így attól függenek*. a kialakulófélben lévő információs t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. 1989) írt le. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltételezi. . Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma.és térészlelési deficitek. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan reakciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való alk a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . * Pribram (1986. Észleli a fejtartás a p r ó változásait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. idézi Fisherés Murray. 2. tapintási ingerlésekre. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . impulzivitás. a m e l y a felegyenesedésben. értelmezni. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t felhasználva. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fejlődnek. e g y m á s s a l összevetni.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. a test tónusbeállításában. A vaksággal.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á n y o s tradíciók között. 1979). a f e j . 1976. N é h á n y p é l d a : Ayres. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. S. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. iskoláskorukban is az egész agyukkal. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendellenességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített feld o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát gen e r á l n a k . a felegyenesedés során. hogy a n e m kielégítő érzelmi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folyamat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. e z e n e g y s é g e k reprezentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. között valósul m e g . 1991) későbbi. a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletkező b e t e g s é g e k e t (spina bifida. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozással Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. Az ingerek. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . E n n e k egyik alaptétele. h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. 1985). D o w n .Vizuális forma. .Taktilis elhárítás. stabilitásában. látványra. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funkciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. Cermak. a teljes személyiségükkel tanulnak. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvonalával v a n n a k összefüggésben. pl. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. A gyerekek k é s ő b b . . rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a biológiai hierarchiák lényege a reciprocitás. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . ügyetlenség.

M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. A felnőttek a m o n d ó k á k . r i t m u s u k b a n találunk. a tartva levés biztons á g á n a k d r á m a i elvesztése. Általa valósulnak meg a testi kontaktusok. K i k a p c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. vidítják a gyerekeket. A z o k a j á t é k o k . Az adekvát érintések i m m u n r e n d szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvételét alapos kutatások támasztják alá. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . lábukat lógázzák. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. nyugtatják. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti tev é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. M i n t bőrérzéklet. 1933. kezdetben magatehetetlen gyereknek. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. " (Schilder. hercegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. vigasztalják. önkéntelenül megjelenő e l e m e . mint észlelési kiindulópontot. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . A kognitív és m o t o r o s fejlődésben betöltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. 1988). h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. f ü g g ő á g y b a n . idézi G e r ő . E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szenz á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. e g y e n s ú l y v e s z t é s . a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a játékdalokban. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. d ö n t ő szerepük van. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. g ö r k o r c s o l y á z ó . A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberiség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szellemvilág n e h é z k e d é s nélküli. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. népi gyermekdalok ritmusára altatják. M i n d e z abban az életkorban. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m beri kapcsolatokban. S z o r o n g á s o s állapotokban'. 1992a). H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integrációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerkeresés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezésére tett kísérlet. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gyerekek. 1990). E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . A tipegők. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. o. idézi Kulcsár. leguggolás. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlőd é s b e n tekintettel arra. Minél erőteljesebb az inger. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. l o v a g o l n a k . megnyugtatni őket. F o r g á s . a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . A térbeli orientációban. vagy a h ó n u k alatt felemelve jó magasra lendítik őket. hogy segít a szervezetnek megállapítani. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k .1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. a korai felettesén előfutárok között tartja s z á m o n . hogy a k ü l ö n b ö z ő érzékszervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő .Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . funkciói k o m p l e x i tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. m a g a s a n lakozó lényei. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. a m i k n e k végén leguggolnak. 2. annál n a g y o b b az élvezet. olyan é r z e t e k e t kelt. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. A testhelyzet hirtelen változása. a m i k o r az újszülött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kapcsolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. arra épülő funkciókban éve. megfordulnak velük. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. fél lábon ugrálás. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő érzékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. a korai tanulás bázisa. A vesztibuláris v é g k é s z ü l é k e k b ő l .). vitorláznak. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. aki az egyensúlyfunkciót. ráolvasásszerű szövegeikben. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonásaival kerülhet összefüggésbe. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é nyekben. a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert információk ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. hogy a fejünk. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e.

nem nyújtotta a kezét. akiket biztonsággal szerethetnek. visszahúzódásra. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. Kidolgoz. . m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . főleg 6 . az én u r a m ki n e m állhatta. . sorsa. a m e l y e k e t a felnőttek. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . o. gátlására. a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. szívesen elfogadják. " (Hrabal. a gyerekekkel j á t s z a n a k . a taktilis ingereket feldolgozó. „. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . 1980). ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ra és változatosságára. A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátterének k i m u n k á l á s á v a l . Ayres. tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. 1972).SIPT.K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . .. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a tapintási ingerlések. hogy „egy volt enfant terrible. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. rettegnek a hajmosástól. amikor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. " átélte. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. 1999. m i n t e g y rejtett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. elvörösödött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . .m o t o r o s teljesítmények. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . v a l a h á n y s z o r simogatni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. azóta javított változata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. . de el is hasalt. hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n .. B o h u m i l Hrabalról közismert.. E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. 13. az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . aki s z á m á r a az iskola „ . hajvágástól. mert n e m tudott tanulni. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehetőséget (Ayres. A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szubjektív színezetűek. jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát.szomatoszenzoros percepció. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. o .f é l e a n y a .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. h o m o k b a n . É r t h e t ő . 2 0 0 1 .SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. . félelemre. Ayres n e v é h e z fűződik. az u r a m lesütötte a szemét. K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. Azoktól azonban. hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. Kizárólag a nagy intenzitású i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. h o g y a gyermeki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő .d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. . A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rendszer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. ) .t a r t ó .vizuális p e r c e p c i ó . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásával t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . . b e m u t a t k o z n i sem szeretett. regényeinek visszatérő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . E z e k n e k a gyerekeknek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. a z a hely. ahol az összes. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézetben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. A k ö z i s m e r t H a r l o w . amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a rea k c i ó m ó d n a k a felülírására. hogy m e n n y i r e k e d v e lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t .s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . Hrabal alakja. és aki hozzáért. A z o k a g y e r e k e k . K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha valaki m e g é r i n t e t t e . 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. aki bukdácsolt. akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g .t ő l . az a n y a g o n d o z ó . K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n nehézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. sok m i n d e n t elviselt.) Feltételezhető. ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . . . . A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrendszerébe b e á r a m l i k . 94 .9 éves. . de ez neki m a g a a halál volt. . . szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k aktív gátlására. A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alapj á n ítéltetik m e g . Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . N e m lehet véletlen. .. 2 6 5 . hogy erre felhívta a figyelmemet.

de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiválthatóságot m u t a t n a k . hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adatforrást j e l e n t e n e k . e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a .funkciójára. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfigyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt.n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . forgó hengerrel.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . A S C S I T . a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egyedi ismertetőjegyei. a g y e r m e k saját ritmusai.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r h e t ő . A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és terápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . amelyben a testközépvonal átlépésének. játékai. és k i e m e l i k azt a nehézséget. és az e g y m á s t ó l független törzs. A tesztek l e g n a g y o b b részét. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. O l y a n szenzoros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. azoktól. D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényelj e n e k nyelvi készségeket. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. a m i m i k a .a reflexintegrációt. a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . sorrendiség praxis és orális praxis. majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g t a l á l h a t ó k .TSFI. Jelezte.és karm o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. mely m a g á b a foglalja a nyak. h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . Ayres a primitív reflexek. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. 1989). A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszélyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . verbális p a r a n c s praxis. s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). és m i n t ilyen. v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. a verbális p a r a n c s praxis kivételével.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív kritér i u m o k és fejlődési adatok. t ó n u s o s labirintusreflex (TLR). a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vis e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. -a bilaterális motoros integrációt. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . D e G a n g i és G r e e n s p a n . úgy d o l g o z t á k ki. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s adatok. m i n d . illetve a zavart fejlődésnek. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossági fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. SCPNT) felvételével. óriás g u m i l a b d á v a l . M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érettségétől és integráltságától függ. s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimális. így megítélésük nagy körültekintést igényel. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k .TSI. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . C s u p á n a S I P T . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . a m e l y r ő l a szerzők feltételezik. 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. 1996) azt találtuk. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r .b ő l n é h á n y szubtesztet . A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. . h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . E z e k : építési praxis. jól h a s z n o s í t h a t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek.kihagytak. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor érzékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. h o g y a szenzoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l .m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . m é g a k k o r is. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. hogy a klinikai megfigyeléseket. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. N é g y új. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . ám tekintettel arra. E z é r t a teszt úgy készült. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecsem ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje .

A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a régmúlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. pörög. korai f á j d a l o m é l m é n y e k .112 és 1 9 2 . a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet esni. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én határán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. egyensúlyozik.gó hálóval. Erőfeszítéseket végez. Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjelenő kritikai v i s s z h a n g r ó l . ami é r d e m i b b . 1994/96. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felszerelt. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. a m e l y a mesék. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „minth a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . hogy kliensét. és sem a terápiás közeg. . A hintát önállóan hajtani. g ö r d e s z k á v a l . Itt lehetünk s p o n t á n o k . hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. örömteli testi aktivitások is. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . A m e g s z ü l e t é s traumái. hogy a h u m a n i s z t i k u s .e r ő s í t ő . o„ idézi Kiss. K u p o r o g h a t nak m a g z a t i p ó z b a n . és a függöny b á r m i k o r leereszthető. amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. kísérje. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . p ö r ö g h e t n e k . . A m o d e r n fizika. a levont következtetések k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n tákra. Fizikálisan egy biztonságos. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . az anyától való elszakadás problematikája. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. vagy k é p e s elfogadni. csendben van. hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehetne k é p e s valaki. S z á m u n k ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. felfüggeszteni a valóság kereteit. a n n a k é r d e k é b e n . A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a szabad és a strukturált h e l y z e t e k között. ahol nincsen jól körülhatárolva. legyen az b á r m e l y életkorú is. ahol é p p e n a n n y i kihívás. és n é h á n y . a n n a k é r d e k é b e n . álmodozik. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. a n a g y l a b d á t ritmikusan a földhöz pattintani. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. H o e h n és B a u m e i s t e r . a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k tere.1 9 3 . biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabályozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . . Ez utóbbira példa. a k ö z ö n s é g m e g b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . ö r ö m t e l i k . de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . hogy egyfajta ügyességet. a rendszer-elmélet. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőforrások. a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. ötletet kér. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás eredm é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. az e r ő fitogtatása miatt. Az ügyetlen. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s terapeuta n e m volt adott. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. Ha e z e k e t a m o z g á sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). u n a l o m i g ismétel. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra.fontos „ t u d á s o k " . 1984. " . . a t e r a p e u t a feladata. aki k é p e s támaszt nyújtani a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. 98 99 . A j á t é k h o z tér szükséges. A kívülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs terápiát a társadalombiztosítás támogatja. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. veszély vár ránk. hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De éppen ez az a m o m e n t u m . n e m u n a l m a s . partner. csetlő-botló. e g y b e n é n . vagy é p p e n ellenkezőleg. t á m o g a s s a . t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . 2 0 0 1 ) . 1989. személyközpontú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia elgondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . egy hálóban ringatózik. k í s é r j e . k e z d e m é n y e z z e . k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbukk a n h a t n a k a színen a konfliktusok. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. billeghetnek. 1999). . az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. és a legősibb ingerfajtákkal. s z á m u k r a ott n e m t e r e m szab a d s á g . 2001). 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szám á r a v o n z ó . a m e l y e k b ő l merít. E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . a m i k o r szükséges. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. D e n s e m és m t s a i . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. újat akarók. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. 1992/1996. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. r e p ü l h e t n e k . valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k részleteivel. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. s k ö z b e n olyan világot ter e m t h e t n e k . a k á r átmenetileg is. hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. . hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. gépiesnek. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. A terapeutára vár az a feladat. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . a gördeszkát pont a k k o r megállítani. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . 1994/1996. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . idézi Kiss. a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. hogy a felnőttől útmutatást. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó .

így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i .k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyásolta. A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül.. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . rugalmatlan .F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő viselkedési formák. Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van.ám teljes elvetése indokolatlan. ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. 1979).Az időskori d e m e n c i á k esetében. hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. ez n e m 100 101 . m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. kevés. t e k i n t v e . és e l ő b b . t e r m é s z e t e s e n m á s . 1977. 1990). ha világossá lehet tenni. az e g y m a gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . E h h e z az szükséges. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u tató. Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. figyelmetlen. a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a beteg k a p c s o l a t a . ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. a fővárosban és v i d é k e n egyaránt. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő sen javíthatja. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. Akár p e d a g ó g u s s a l . . M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő .v a i a s z szekvenciákat erősítette. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . kimutatni . o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat.1991). m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . . milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . akár szülővel konzultálunk. . annyit ígér c s u p á n .p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . mely a megfelelő ta- M i n t említettük.B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasztaltak ( W e e k s . a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. 1981). hogy a gyerek szenzoros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. 1979). ó v o d a i . N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója.H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b .és ez m e g h a t á r o z z a . destruktív. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n term é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . hogy ma már s z á m o s g y e r m e k .sal. iskolai életbe. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. A siker l á t v á n y o s volt. aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . 1995). a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n belesimuló a s p e k t u s á t biztosítja. E n n e k egyik valószínű oka az lehet. hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. és mint láttuk. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. 1991b). az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . 1979). h o g y hátteret képez. .u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . D o w n . h o g y m e n n y i r e érzi sajátjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. a m e l y e t a konzultációt kérő fél h a t á r o z m e g . ha pszichoterápiás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . M i n t a h o gyan i n d o k o l a t l a n lehet. alapelv. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. hogy a gyerek olyan k ö z e g b e kerülhessen. és a fejlődés serkentése során a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek speciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . . hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fogja majd a l k a l m a z n i . a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. o k t a t á s á n a k megszervezője V a r g a Izabella. éretlen. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é h e z (Varga.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehetővé (Neal. Ne felejtsük el. Az értelmi f o g y a t é k o s . A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n használják.i d e g g o n d o z ó ban. idézi Ayres. A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. m i l y e n indikációval. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e .

92. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. (1991): Somatodyspraxia. American Journal of Mentái Retardation.(1972): Sensory integration and learning disorders. G . 3. D. NUTHALLL. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. G . Western Psychological Services. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . G . h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . A . and motor delay. új a n y a g n á l . J. Los Angeles. 338-350. Végeken. New York. 401-411. 3. P . Journal of Learning Disabilities. DEGANGI. a z t a z o n b a n igen. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. S. é s e n n e k alapján hat á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . Journal of Learning Disabilities.4 7 . frequency. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. S. (1991 a): Play theory and sensory intagration.. M . R. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szám á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . Budapest. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. . J.. CERMAK. A . ősi érékelés. Philadelphia. HRABAL. AYRES. tájékoz ó d j o n . American Journal of Occupational Therapy. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . Philadelphia. HUFF. J. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n z u l t á c i ó t k é r ő fél. k é r d e z z e n . J. MONTGOMERY. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . a n n a k n a g y o b b az e l l e n á l l á s a . Davis Company. Szakdolgozat. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. Tankönyvkiadó. Manual. Western Psychological Services.ry. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. J. Los Angeles.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t b a n .. BÁLINT. A. R. Davis Company. et al.: Sensory integration theory and practice. . C. 92. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . 9. In: Ficher. A. borgmann. ELTE BTK.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . Davis Company. Norton. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. C et al. 385-393. 420-423. G . Vol. (1991): Introduction to sensory integration theory. FENICHEL. et al. 2. DUNN. G . Európa Könyvkiadó. J.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. Dortmund. A. Pszichológia. A.. N e m r é s z l e t e z te a t a k t i l i s . (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB).(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. Davis Company. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . BRÜGGEBORS. Western Psychological Services. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzultáció. I. Általáb a n e l m o n d h a t ó . In: Montgoir . American Journal of Mental Retardation. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . G . Vol. A. GERÖ ZS. AYRES. 2. ORNHZ. 22. Budapest. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a .( 1999): Vita nuova. 227-231. F. BAUMEISTER. 17. AND HORN. Western Psychological Services Los Angeles. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. 11.: Sensory Integration Theory and Practice. G.. HARRIS. Budapest HRABAL. C . R. SELLS. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . Philadelphia. Budapest.. felettes-én előfutárok. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t .g y e r e k k a p c s o l a t b a n . h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . A. In: Ficher. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. Journal of Learning Disability Vol. Vol. Davis Company. k i c s i b e n ujjfestéssel . J. E.szempontok a szenzoros integrációs terápiához. G . BHATARA. BUNDY. de minden ötlete meghiúsult. Richtcr. B. Los Angeles. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. F . Vol.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. G . E. P. A.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. A.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. változatlan kiadás. 30-41. A. F.. 27. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . W. E. Journal of Learning Disabilities. 11-.. Dortmund. 311-316. 102 103 . A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . azzal. Manual. A. A.159-173. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . T.: Sensory integration theory and practice.. el al. Philadelphia. Oktatáskutató Intézet. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. et al. J. Európa Könyvkiadó..: Sensory integration theory and practice. O. V. Los Angeles. F. MURRAY.4-13. Western Psychological Services. G. Routledge and Kegan Paul. Western Psychological Sevices Los Angeles. AYRES. A. F.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. (1991): Sensory Integration Theory and Practice. IRODALOM ARENDT. borgmann. E. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben.. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . FISHER. Comprehensive Psychiatry. KULCSÁR. változatlan kiadás. Kutatási beszámoló. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. Úgy g o n d o l o m . h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v tev é k e n y s é g e k e t .L. G . B. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. BUSHNEI.P. S z ü k s é g e s tehát. A. A. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis.m i n d h i ába. AYRES.. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e o s z t á s á b a n is. BERK. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . et al. (1979): Sensory integration and the child. A. Western Psychological Services. J. 3 9 . BUNDY. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hián y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö zött. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . London alapján idézi KULCSÁR (1992). J. G . Los Angeles. S. Vol. Journal of Learning Disabilites. DEGANGI. A. HOHHX. Ayres. DENSEM.v e s z t i b u l á r i s . ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. KULCSÁR. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l .. RICHTER. 89-93. In: Ficher. 32. így viz u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . In: Fisher. GREENSPAN. A. American Journal of Occupational Therapy. Philadelphia. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Sok. Los Angeles. A. G . (1990): Archaikus gondolkodás. FISHER. J. Rajzolták már h o m o k b a a bet ű k e t . Pszichológiai Intézet. A. hajlították f é m b ő l . így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . JFNKINS. e t al. F . P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . 221-229 DEQLTROS. G . G . a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . C. BRÜGGEBORS. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . 41. G . (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory.

(1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded.(1946): A gyermek lelki fejlődése. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. D.. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. T: JAI Press. m i l y e n i s k o l á b a írassa.. E. J. A. emotionally disturbed. Vol. diszlexia veszélyeztetettség. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találkoz o m olyan g y e r e k e k k e l . Bölcsészdoktori disszertáció. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. ő a p ö s z e terápiát végzi. In: SzvatkÓ. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . SCHIEDER.. 139-164. (1982): Sensory integrative therapy. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. 507-520. ha a fejlesztő foglalkozás-sorozatot m e g e l ő z i egy. M. és Gutkin. SHORT. WINNICOTT.450-457. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . A. HANSCHU. így. 289-329.Varga Izabella. K. and learning disabled individuals. ELTE Bölcsészettudományi Kar. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. Animula. A. The Handbook of School Psychology. MN: PDP Press. Budapest. figyelemzavar. Wolrich. Murray. C. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. SlLBERZAHN. 6.. ROTTER. B. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x .. Study of Child 25. a) a Az első interjú tapasztalata.): Szenzoros integrációs terápiák. (Eds.78. Athaneum. Z. (1991): Introduction to sensory integration theory. D. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. 2. Oktatási segédanyag.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. n e m tudja. Ford . frusztráció vagy agresszivitás áll. (1970): To cast away. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz.. American Journal of Occupational Therapy. 105 104 .(]999): Játszás és valóság. B. 1-23. 41. e r ő s s z o r o n g á s . a vestibular forrunner of the superego Psa. WEEKS. ha az első interjúban. miben t u d n a s e g í t e n i neki. In: Routh. PRIBRAM. Idézi: Fisher. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J.. American Psychologist. Greenwich.OTTENBACHER. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. K. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. P.V. M. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. K. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte.G. Ő m o s t úgy gondolja. súlyos beszédészlelési zavar. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. 33. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. Vol. In: Reynolds. Hugo. PETŐ. M. R. REISMAN. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. W. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési tan á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. 1. H. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. L. Anna és Varga Izabella (szerk. Journal of Nenous and Mental Disease.A.

a s z o m a t o p r a x i s . s a sorozatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. c s ú s z d á n a k . A z u t á n az asztalhoz ült. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . m á s z ó k á k n a k . mozgás automatizáltsági foka. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . B e s z é d e n e h e z e n érthető. g y a k r a n kinevetik. n e h e z e n fogadják be. másrészt egy sérült a n y a . m u n k a t e m p ó j a lassú. vizsgálatok alatt sz. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta tapadási r e n d e l l e n e s s é g miatt. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g .). c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . n e m tudja a m u n k á t elkezdeni. mindenféle k u d a r c é l m é n y tol m e n t e s . villámokat.m o n d t a . hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig veszélyeztetett volt. b i z o n y t a l a n . é r k e z é s k o r rúg. organikus sérülés valószínűsége. Kissé szorongott. K a p c s o l a t t e r e m t é s b e n . 3 évesen lett szobatiszta. gombolás). K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . E z e k után kilépett a saját m a ga által választott feladathelyzetből. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. illetve annak lehetőségét. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . gest. integráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . CÉLOK A p e d a g ó g i a i . a m e l y az ő fejlettségi szintjéhez mért. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szintet. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. Játéka gyakorló szinten van.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . a m i k o r b o h ó c k o d i k . g y a k r a n elutasító. k i á b r á n d u l t vagyok. kiabál. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. F i g y e l m e szétszórt. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. az a n y a is akarta. mivel rajzolni szeretett volna. fát.b a l oldaliságot jól differenciálja. értelm e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . „ R e m é n y v e s z t e t t . csak vezetékeket. 2 évesen rubeóla. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. de aztán m é g i s m e g tartotta. és m á r nyitotta is az ajtót. A z apa e n g e d é k e n y e b b . cipőfűzés. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció normalizálódását. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. tanácstalan. 53 cm-rel. a mozgásos feladatok tervezése. p r é s e l e m a gyereket. Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m rajzolt embert. k é r d é s e m r e . 3 3 5 0 g r a m m a l . esetleg füstöt. A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. „ K é s z e n vagyok. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. keresztezett. hogy ezek a magasfeszültség jelei. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . felnőtt irányítást igényel.és t é r p e r c e p c i ó . majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi kezelésre szorult. csak p r é s e l e m .l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . A b a b a farfekvéses volt. k o m p l i k á c i ó nélkül született. a p e d a g ó g i a i . alapján arra következtettem. A gyerekek kerülik. mert a foglalkozása kamionsofőr. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. labdáknak stb. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. folyamatosan eltávol o d u n k e g y m á s t ó l " . a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. egyedül játszik. de e g y e d ü l j ö t t b e . p s z i c h o lógiai vizsgálatok. m e g m u t a t o m az anyun a k " . k i m e g y e k .embetűnő volt a gyerek sz. kiabál.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. 1 percen át. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . T é t o v á z ó . R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé képes. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. sír. V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . d e ritkán látja. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . c) Az óvónő jellemzése vannak.n e m k e z d e m é n y e z ő . teste remegett. n e h e z e n k ö t h e t ő le. N a g y m o z g á s b a n kevésbé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. megfigyelése. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b nyire felismerhetetlen. F e l m e r ü l t az abortálás. h o g y m i k ezek. n e h é z k e s . és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. Saját testén a j o b b . Lateralitása kialakult. azt válaszolta. valamint a figyelemkon- 106 107 . problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . a m i t ide-oda tologatott kb. A s z á m á r a szokatlan. A szülés i d ő r e . M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítséget.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. d) A hiánya. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. TERÁPIÁS ELVEK. s p o n t á n indult. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. a ritmusérzék. Az a n y a a terhesség 7. F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat.

pattogtatását. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . A legvastagabb ecsetet választotta ki. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. . R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. biztonságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k .c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. lepényt lapítottunk. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. ahol m e g é r i n t e t t e m .és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. E k k o r jelentek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . örömtelik voltak. k ö z b e n aktívan. A taktilis differenciálás a következ ő k é p p e n valósult m e g . ( M e g i s m e r t e a szivacs. élményeiről. Vigyázok. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . tulajdonságát saját tapasztalatain át. és egy k i e g y e n s ú l y o zottabb. és találd ki. hol m o n d ó k á k k a l . B o l d o g a n vitte haza első alkotását. s z í n e s e b b világ alakult ki. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít- 4. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . majd palacsintát.m a r ó k á z á s s a l . dobását. H o l j á t é k o s feladatokkal. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. és kiszabadítom a királykisasszonyt. Például a deszkán való e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. a k ü l ö n b ö z ő forgások. mozgásfantáziája és koncentrációs k é p e s s é g e is sokat javult. formájának. Ez volt az első igazi. . l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. az anya ambivalenciáira.) A taktilis ingerlés kiterjedt a testtudatosításra. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. szereti a t e m p e r a anyagát.m o z o g v a várta a hívogató dalt. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. Ha visszaeml é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimenziós k ö r l a p p á alakult. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. a s z ő r p a m a c s . A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyókat. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a szem e d . m o s t pedig kiforgunk. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. kitalálni az anyagot. meséket szőtt.m o n d o g a t t a . m e g e r ő sítő. a pléd. A gyakorlatokat mind gyakrabban kísérték felszabadult gyermekkacajok. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. A z első rajzok feszültséget. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . p u h a vagy k e m é n y . tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. „ M o s t beforgunk. simítás. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. a testséma fejlesztésére. a k ü l ö n b ö z ő ruh a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. ugrások. így ni. Labdát. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . illetve ki a plédből. 108 109 . A foglalkozások vidámak. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . szép színes köröket festett. a hátán. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. s i m o g a t á s . pörgések felszabadító hatását. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. pl. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n káját. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. n e k e m is n a g y o n tetszett. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. 6. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . beszámolt érzéseiről. hasalj a gördeszkára. a b e s z é d fejlesztésével. az valószínűleg integráló hatású is. elkapását. színének. az ún. d ö r z s ö l é s útján. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. a h e n g e r b e n : pl. . ö s s z e k u p o r o d o t t . a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. kézzelfogható s i k e r é l m é n y e . hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . golyót. az ismeretlent. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. ö r ö m teli. e n g e m pedig megkért. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . 0 volt a csiga. K e l l e m e s . zöld és b a r n a m e zők. z s u p s z ! " . beleesek a vízbe. mozgásjátékokkal (pl. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. sikolyok. hintáztatás s t b . Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . h o g y é n e k e l j e m a „Csiga. kéz-láb. kézkéz ö s s z e h a n g o l t . színeit. „ p a l a c s i n t á z á s " . A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. O d ö n t ö t t e el. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. m i k o r bújik elő. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. A szem-kéz. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . G á b o r n a k is. illatát. várta az újat. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . A v i z u á l i s forma. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. hol visszah ú z ó d o t t . Volt. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o minált. !ioi i z e g v e . és eleinte én forgattam. hol előbújt. O ráfeküdt. csigaház alakúvá hajlította a hengert. ( „ U t á n o z d a békát. Csön-csön gyűrű. „ H a lelépek a deszkáról.

testtudati szintjét. Szakdolgozat. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ában fontos az e g y é n saját választása. a vesztibuláris ingerlések. v a l a m i n t a ritm u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. eljátszanak. csak anyja (gondozója) segítségével. h a n e m igyekszem követni. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a néhány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessége. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . a testfu. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . különösen az ábrázoló tevékenysége. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. A megtartottság é l m é n y e i . M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyiség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . indulatai kontrollálása. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiindulópontjává. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . és a passzív ücsörgés. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . hiányosságát e r e d m é n y e z i k . és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. illetve a fejlődés elakadása vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó .t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. ahol korai sérülések. feladattartása nőtt. M u n k a t e m p ó j a m é g mindig lassú. a személyiség szétesettségét. történéseket i d é z h e t n e k fel. m e l y e k igen vonzóak.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l .mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é nyek e g y s z e r r e hatnak. a térbeli viszonyok. a m e n n y i s é g i relációk. kreativitása. saját tapasztalataimból építkezve. A szenzoros integrációs terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. feladattudata. 110 111 . T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á rozni az órák m e n e t é t . illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat.tiirok m e g é l é s e . és végül a j á t é k tartalmát és szövését. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. traumák. hiányállapotok feltételezhetőek. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt élm é n y e k . bekövetkezhet az Én e r ő s ö d é s e . a selffejlődés elakadását. mert a m o z g á s o s terápiás tér. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. szeriális e m l é k e z e t e . és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . a testtel. Az S Z I T .és a g y e r m e k n e k kisebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. az összetartottság é l m é nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. és r á h a n g o l ó d n i arra. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. Budapest. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. a v e l e m .7. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z .

m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó dása. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. furcsa viselkedése. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ben. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. élm é n y e k j á t é k o k együttes átélése. A m o z g á sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyamatok tanúi l e h e t ü n k . A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . a m i a kislány ösztöneit. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . . a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. ami onnantól egyik k e d v e n c elfoglaltsága lett. E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . bár jól g o n d o z t a . Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . m i n t k o r á b b a n édesanyjában. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m .é p p e n az a n y á h o z való viszony két ellentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ni őt. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . A m o z g á s o s történések. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. m e l y e k a fejlődését előmozdítják. Jól illusztrálja ezt Lali esete. megfigyelni. c s i m p a s z k o d á s s a l . szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b kötni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . létra. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. így az értelmezés a n y a g á n a k fontos részét k é p e z h e t i k . Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn keresztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. bár jól g o n d o z t a . e l m é l y ü l t e n ismételte. k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. így kezdte k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. n e v e m e n szólított. Az anya. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. Eléri a verbalitás szám á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. fantáziáit. majd „ l e e s e t t " róluk. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. h o g y . é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . és n e h e z e n vált le róla. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartalm a z n i . ellazultan ülni. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. fantáziáival.felugrott. Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést.karika. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. Az ilyen. szereplőihez. 112 113 . selfszintű történéseket. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szociális k ö r ü l m é n y e k között. és azt az érzést. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . szimb o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. ö s s z e k u p o r o d v a p ö rögni b e n n e .majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l .eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltatnak a m e g é r t é s h e z . Édesanyja korán elhagyta. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. vagy v i s s z a t á m a d n i a .„egy kisfiút" -. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. Ezt általában hosszú ideig. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelmeit: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. Látható. és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . akit elhagytak. Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyakran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k org a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n .u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o da szerint is. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a p a s z k o d n i . Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. p s z i c h o t e r á p i á t . H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n .mő b i z t o n s á g é r z e t é t . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. v e s z é l y n e k élte m e g . m e g é r t e n i őt. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . h o g y újból szétesett volna. kötél stb. A h á l ó b a n annyira biztonságb a n érezte magát. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyanyja vette m a g á h o z . A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. „tan á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . szándékait szimbolizálta. h o g y m e g é r t i k . E z u t á n fedezte fel a csepphálót.

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

K é p e s e k vagyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. sídanta). amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felismerése akkor. valamint a terápia is. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. gyak- 117 . esetleg magatartási problémájához. és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . virid. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. il. n e m tapasztalható folyamatok b i z o n y t a l a n s á g a . a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). amely s z á m o s részfolyamatból áll. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. tanulási sikertelenségéhez. gó. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. és . m i n t felnőttkorban. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. ná. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a .A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. b e s z é d e s e t é b e n az elhangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. ezért m á r n e m észlelésnek. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . azok sorozatát (például ú. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . 2000). M i n d k e t t ő több szintből épül fel. sajátosságait. megjelenési formáit. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biztosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését.magától értetődően . összefüggéseit. az.e l s a j á t í t á s részeként. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. figyelmetlenségéhez. a felszínen közvetlenül n e m látható. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g értésből. sz. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. életszerető felnőttekké váljanak. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . any a ny e l v . és rendelkezésre állnak a vizsgálati lehetőségek. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. s z o r o n g á s á h o z . g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s .az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak.

k e l l e m e t l e n ) . a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén jelentkezik. ábra). de biz o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. mondhatja férfi. Például az á hangot ejthetjük alacsony vagy m a g a s h a n g o n . milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. E z e k a döntések nagyjából b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t .e el. a k k o r a rendszer továbblép a következő. A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . A jégpálya szóban például. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . A f o n é m a s z i n t m o n datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . vagy lassú. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. így van ez mindannak ellenére. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folyam a t o s a n változó akusztikai jelet. 1999). A fonológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . é r d e s . hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. Az a l a p k é r d é s az. h a n g k a p c s o l a t t . ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kapcsolatban. felismerjük p é l d á u l . h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. fátyolos. Ezek a részfolyamatok a következők: szeriális észlelés. g y o r s volt-e. Ez utóbbi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . ahol n é h á n y előzetes döntés történik a frekvencia. A b e s z é d h a n g differenciálás egyfelől a fonetikai. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . m a g a s vagy mély. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. Ezen a szinten zajlanak a fonológiai folyamatok is. a fonológiai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . transzformációs észlelés. azt az bizonyítja. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. h a n e m a jég szó. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . üzenetet ( G ó s y . A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. r i t m u s é s z lelés és a vizuális észlelés. a m e l y e t a beszélő kiad. a m e l y e t e g y felismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. elsődleges hallási elemzés. lassan vagy gyorsan. A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával indul. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . vagy pacsid m o n d papucs helyett. nő vagy g y e r m e k . E n n e k első lépcsője az ún. m á s s a l h a n g zókat) azonosítjuk. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. a fonológiai szintre. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelvelsajátítás során alakul ki. h o g y m i l y e n szinteken. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. beszédhang-differenciálás. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . 1. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. Úgy is fogalmazhatunk. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. A fonéma az az elvont nyelvi egység. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. hiszen közvetlenül n e m tan u l m á n y o z h a t ó (vö.

hogy azokat m e g is értettük. ismereteinek. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. a k á r a b e s z é l é s r e . dályozott. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. mechanizmus nem pontos. ha a kiejtett szavak b e s z é d h a n g j a i n a k . vagy n e m . szókincs). a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e tősen n e h é z .). Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szám á r a . M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . m e g é r t é s é t és értelmezését. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. nincs nagy zaj stb. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ciós részfolyamat. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt információsorozattal hasonlítjuk össze. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . sokkal n e h e z e b b azt m e g m o n d a n i u k . hiszen a szükséges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldolg o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. s a szájmozgás. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítással kezdődik. a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . sokszor m á r olyan életkorban. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . illetőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k .k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . A beszéd szempontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s é l m é n n y e l . k ö z i s m e r t m e g n e v e zése a szájról olvasás. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). N e m túlzás. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. s életünk végéig tart. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs észlelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " jelent. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan nehézségekkel k ü s z k ö d i k . red u n d á n s szervezése. a m o n d a t é r t é s és a szövegértés. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani.). M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . Ha „ r o s s z " a szinkron. Általános beszédészlelési szabályszerűségről van szó. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehetetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). A szövegértés azt jelenti.r e d u k c i ó . m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hallgató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. szerkezeti és gondolati egységet. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e z e b b e n fogja m e g é r t e n i . h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy bes z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . ahol nincs m a g á n h a n g z ó .m i n t a z o n o s í t a n i . m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. ha az állítjuk. mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. az értelmezés kérdéses. h a n e m a n n a k is. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. gátolt. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. Ez azt jelenti. illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . Ritmuszavart e r e d m é n y e z . A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k sorozatát élik át. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. a gyerm e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb.és nyelvi jeleket tároló rendszere. Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kezdetié gesen m ű k ö d i k . tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés.optimális átviteli k ö r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. h o g y a részlegesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". s ez azt jelenti. illetőleg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a beszéd. ha akaelhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. A nyelv verbális h a s z n á l a t a . A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . H a n g s ú l y o z n u n k kell. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stratégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k összefüggéseit. h o g y a z a n y a n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelennek. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. zavaráról akkor beszélünk. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak.

A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s különféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfeld o l g o z á s zavarával. E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . e z e k m i n d e g y i k e utalhat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. írástanulás. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. az kihat az írottak feldolgozására is. téves reakció. de zavart m u t a t az akusztikai. A környezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . a m u n k a v é g z é s t . és minél k e v e s e b b szintet érint. a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési zavarnak. mint m á s o k n a k . Ha a javításuk n e m történt m e g időben. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédészlelési folyamatok. b) az i d e g r e n d s z e r organikus. ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . ü l . a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszédmegértés szempontjából azonnal r i z i k ó . s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a beszédészlelés. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. n e h e zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ja. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t negatív hatásait. d) születési r e n d e l l e n e s s é g . súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . Ez azt j e l e n t i . Ha a hallott közlések feldolg o z á s a bizonytalan. hogy a kezdetektől. Az e l m é l e t s z á m á r a . s k ö n n y e n összetéveszthetők e g y é b p r o b l é m á k k a l . A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a bes z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . vagy megjelenhet t ö b b részfolyam a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a li klinikai ellenőrzés javasolt. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a következők: esetleges reakcióhiány. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. c) p s z i c h é s zavar.). p o n t o s a b ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. a látszólagos m e m ó - 122 123 . s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. annál k e v é s b é v e h e t ő észre. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . vagy n e m . külföldi m u n k a v á l l a l á s . c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . akiknek . m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d .vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárási és k ö z n y e l v i hatás. gyakori visszakérdezés.ép fejlődés mellett . s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. fonetikai és a szeriális észlelés. a fonológiai és a szeriális észlelés. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. A figyelmetlen. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszélg e t t e k eleget.több verbális ingerre van szükségük. Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). kétnyelvű család. zavara. Ezek l e h e t n e k organikusak. s ez ismét csak a felismerését nehezíti. Az o k ( o k ) ismerete hozzásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. a karriert. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . Az ok(ok) ismerete. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . E z e k e t a t é n y e z ő ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k például a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szempontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). V a n n a k g y e r m e k e k .m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. Előfordulhat a z o n b a n az is. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . és lehetnek funkcionálisak.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folyam a t o k é r t . az olvasottak bizonytalan értése. r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszédészlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. akik az anyanyelv-elsajátítás legkülönfélébb s z a k a s z a i b a n két. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket.m é n y ) . túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelenségek m i n d . hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . A dekódolási folyamat zavarát eredm é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . helyesírás zavara. a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldolg o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . Lehet például ép az akusztikai. pl. funkcionális zavara(i). Az olvasástanulás. h o s s z a b b külföldi tartózk o d á s . m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával.

e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. 2. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. az eltérés/elm a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a .). a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 évnél t ö b b . a vizuális észlelés zavara. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. i) hallássérülés. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. A beszédészlelés és a beszédm e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . 2. 3.). a m e l y n e k segítségével a 3 . v a l a m i n t a vezérlés m e c h a n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. e m l é k e z e t i zavarok. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. A z a v a r helye szerint: 1. Ezek l e h e t n e k átmenetiek. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgozásban a félrehallások. például a beszédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m .) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. g) feltűnően lassú beszédfejlődés. a vezérlés zavara. a s z ö v e g é r t é s zavara. 3. 5. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . a beszédhang-differenciálás zavara. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. 12. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . 9. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. m e c h a n i z m u s . ///. de 2 évnél k e v e s e b b . 10. 2. 1) állami g o n d o z o t t s á g . pl. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. 6. G ó s y . a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. 1995). 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. 11. azaz a helyes diagnózis. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. 14. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. súlyos a zavar. IV. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara.). valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a telj e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. a m o n d a t é r t é s zavara. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. A zavar típusa szerint: 1. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az elm a r a d á s m e k k o r a . c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. 8. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrekció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. középsúlyos a zavar. A zavar kiterjedtsége szerint: 1. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . és á l l a n d ó s u l o k is. ) . illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . Arra keresünk választ. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. 7. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. H e l y e sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. 2. 4. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. ill. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d .t e s z t c s o m a g (vö. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. 3. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a következők: 124 . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfelj e b b 1 év. csak a beszédészlelési folyamatokban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. enyhe fokú a zavar. 4. G y e r m e k k o r ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. a szeriális észlelés zavara. vagy n e m . hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. nagyon súlyos a zavar. milyen m é r t é k ű . Például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapasztalunk. 13. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. /. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. A zavar mértéke szerint: 1. N a g y o n sokszor. //.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyelm e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó beszéd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgozás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkül ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahúz ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajátítás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiakban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frekv e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe juttatása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert típusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a bes z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék viselése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t nag y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás összetevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemritkán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k kia l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fiatalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a félt e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nélkül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (vezetéses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz alakul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s helyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a műtéten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes változást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a hallóc s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé torzítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kisg y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb percepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcévesek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javulás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s korban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szókincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátosság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokféleségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszédp r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lényegesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikulációs teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l telj e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált korc s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt telj e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jellegzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észlelés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyerm e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkorban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domin a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y elm a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyerek e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési neh é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozásban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, fonetikai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelési, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizsgálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai észlelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a következő h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyamataik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a következő a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a bes z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésében, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értelmezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteked o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt érték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többség e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szór á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesítm é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k esetében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-okozati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szintaktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olvasás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlőd é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek elteltével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyerm e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y derül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küzdő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizonytalansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyeztetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle form á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értették-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m életk o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelési z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. ábra GMP5 GMP10 /. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvod á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). illetőleg tesztelése feltétlenül indokolt. T r a n s z f o r m á c i ó s észlelése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. csak feltételezhetjük. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. vö. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. g y e n g é b b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). G M P 3 ) . m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. M á r a kezdeti m a n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . Ceruzafogása hibás. Ez u t ó b b i előjelzi .a szeriális észlelés (vö. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . B i z o n y t a l a n s á g r a utal. az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. J e l l e m z é s e szerint L. 6 éves kisfiú. A z 5 . Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m értette. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt.T. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . el kell k e z d e n i e az iskolai tanulmányait. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . A szövegértés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k teszt e l é s e is j a v a s o l t . nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfog a d h a t ó . ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált.) Orrgar a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . E n y h e fokú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . 134 135 . e m i a t t az ó v o d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. Tekintettel arra. 3 2 0 0 g-mal. T. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . L. időre. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m szerető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl.az olvasás. mielőtt válaszolna.5. majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b .és vizuális észlelése kissé gyeng é b b az á t l a g o s n á l . E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . hogy L. vö. K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyerm e k e k vizsgálata. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e .d o m i n á n s . A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. T. gőgicsélt. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . B e s z é d h a n g . Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e komoly e l m a r a d á s t tükröz. L. fonetikai. L. ritmus. m á s o d i k osztályos kortól. a fela d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt.a j . ábra az akusztikai.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jellem e z t e a kisfiú döntéseit. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . G M P 5 ) . esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. az akusztikai p e r c e p c i ó szószinten. hogy n é h a suttogva ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s .

3 5 5 0 g-mal. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyidejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. negyedik osztályos. A transzformációs észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n oldja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). S ú l y o s - .d o m i n á n s . M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. i d ő r e . R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . Síkbeli irányfelismerése j ó . szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. Ez u t ó b b i a k indokolják az olv a s á s t e c h n i k á b a n . m í g m á s o k b a n különféle zav a r o k a t m u t a t . l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n dott). ( G M P 5 ) . h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanulási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. 10 éves tanuló. h á r o m r a pedig hibás választ adott. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. csak édesanyjával. F e l a d a t m e g o l d á s i t e m pója változó. hogy L. a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. aggály merült fel.d o m i n a n c i a ) vizsgálata . Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . azt m o n d t a . o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g s z ű n t e k ) . A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e helyes feleletet v á r u n k ) . de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . gőgicsélt. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). szeriális ( G M P 1 0 ) . M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. F. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e szerint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak részlegesen k é p e s e l o l v a s n i ) . A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. H á r o m k é r d é s r e hibás. a vizuális észlelés). A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . . 3). A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. D. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. hogy a róka az e r d ő b e futott.azt m u t a t t a . k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. s csak aztán d ö n t . A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . E z e k részben e n y h é b b e k (pl. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna.várhatóan . a verbális m e m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. A tanító jell e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . L. D. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). h o g y az alk a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . A szövegértési zavar súlyosságát fok o z z a . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). A négy f e n n m a r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. a foneA g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . m i n t h a n e m i s hallotta volna. de rendezett. B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. . a m i t „ m e g o l d " . Tekintettel arra. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. fonetikai ( G M P 4 ) . A 6. v a l a m i n t a vizuális észlelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va//. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . B e s z é d e ép. a d ö n t é s e i is hibátlanok. A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. hogy m i r e kell válaszolnia. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s koráb a n p a n a s z volt. telj e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. m i n t L-nél). sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szülő h a s o n l ó a n látta). hogy a faluba). ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. a vizsgálat során jól kooperált. A lateralitás ( a g y f é l t e k e .

GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. Budapest. a m i t m o n d a n a k neki. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepével kell tisztában l e n n ü n k . m é g i s látni fogjuk. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . In: Gósy Má- A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. Szeret építeni. kudarcok. a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . Az értelmes. ÉS MORERE. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos.szülői kérésre . 1 3 4 . h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . a mennyivel szabbul olvas már. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. Az vidám és sorra nyughatatlan. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. Okos. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . ria (szerk. írásuk olvashatatlan. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával foglalkozik. C. H o z z á t e s z i . mert társainál. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l .a n e g y e d i k osztályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. Nikol. D. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . Budapest.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. mi több különlegesen arra. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyesírási hibáktól. megismétli .1 5 2 . Budapest. A specifikus tanulási zavarok j e l l e g z e t e s s é g e . továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . Nikol. Journal of Brain and Language. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . amikor meg. Budapest. A. Budapest. illetve j e l e n t ő s késést mutat. kérdésre be is vallja. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. Ott azonban semmi 10 éves. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . 3 9 . A pszichológiai ami olyasmit.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . félreolvas. magyarázná okos. h o g y sokszor n e m érti. Nikol. Nikol. értették. A. MARCOTTE. a k a d o z ó . vagy n e h e z e n olvasnak. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. 138 139 . Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. fejtudta a és kivárni. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a developmental critical period. mint Péter és A n d r e a . 2 támogatásával valósulhatott meg. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. s ez n a g y o n zavarja. 1 2 2 . D.és írásgyakorlással p á r h u z a m o s a n ) . sokszor i s m é t e l és újrakezd. In: Gósy Mária (szerk). A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Intelligensek. kreatív. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b .1 4 3 . Budapest. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. kedvesek. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. olvashatatlan. 143-163. csak é p p e n n e m . számolni. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . Corvina Kiadó. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k .). írászavarát. de azt javítatlanul hagyja. A hogy értelmes. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól.

K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . /. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. V a s s n é K o v á c s . 1969) terül e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g nek.és írászavarokra. 1977. a zavar okait p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakirod a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . a diszlexia megállapítása és kezelése . addig a hazai l o g o p é d u 2. 2. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. illetve ezzel öszszefüggésben az írás.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . M é r f ö l d k ő n e k számít. M á r O r t o n felveti. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . b e s z é d zavarainak vizsgálata. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. és n o r m á l intelligenciájú volt. E z e n k í v ü l egy új szakkifejezés.és í r á s z a v a r o k r a von a t k o z ó i s m e r e t e k e t . h a n g s ú l y o z v a ezzel. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás.3. és a tanuló intelligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. 2. H i n s h e l w o o d . a n n a k ellenére. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g .a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g .eltérően m á s o r s z á g o k gyakorlatától . M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. Ő az egyébként. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típusuk szerint. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b érd e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő .b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragaszk o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z .4.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . veleszületett) j e l z ő v e l egészíti ki.olyan zavar. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olvasás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. V e k e r d y . h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is. majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szintén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bőv e b b e n C s é p é és mtsai. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . m o s t m á r fejlődési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét.2. A diszlexia diagnosztikáját. és a kongenitális (alkati. helyesírás. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavarait és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . A fejlődési diszlexia a m e g h a t á r o z á s szerint . a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. 2. a h o m o g é n gátlásnak. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. pszichológiai és orvosi gyakorlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. 1974. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési formái lehetnek. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. 2 0 0 0 ) .a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. Orton . h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. hogy az olvasás tanítása az adott nyelven szokásos. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i napig használja. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) tovább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. elfogadott módszerrel történik.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . 1877-ben egy n é m e t orvos. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. Az orvosi s z a k m á k . 1939). d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. terápiáját a logop é d u s o k d o l g o z z á k ki. K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. h o g y a diszlexia hátterében az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . a p s z i c h o l ó g i a és a 141 .

M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. 1981) szerint az olvasás elsajátításának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i .n y e l v é s z e t . Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . azaz a b e t ű . a szóalak vizuális hasonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A .00) a k k o r diagnosztizálható. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i lyen törekvést. A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . c) érzékelési deficit van jelen. E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendszerint társuló z a v a r m é r t é k é t .1. Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olvasás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid áttekintése. p r e v e n c i ó és intervenció. 1996). illetve eltérő útjainak kapcsolatát. A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. mint az iskolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. 3. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b csop o r t j á n a k írott alakját felismerni. A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z .5. valamint az e r e d m é n y . A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lén y e g e s e l t é r é s n e k . M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet például az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . ha: 3. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglalja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . a gyerm e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . azaz az olvasási teljesítm é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . Ezek a leíró típusú definíciók két nagy csop o r t b a o s z t h a t ó k . m é r t intelligenciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . A találgatás e r e d m é nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. M i n d k e t t ő feltétele persze. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. az egyes részképességek olyan zavara.vis z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. például a g y e r m e k adottságai.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkalm a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s h o z ( P u g h és m t s a i .m á s szerepe van. az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . a m e l y n e k h á t t e r é ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. A m á s o d i k szakasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás.b a n h o n o s gyakorlattól . 142 143 . a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. j ó l l e h e t a b e t ű . Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. Eszerint pedig olvasási zavar (315.h a n g megfeleltetés szakasza. e n n e k ellenére n e m feltétlenül kell. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . Kialakul a g r a f é m a . illetve o l y a n e l e m e k e t is. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n kásságának. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s szerint ( A d a m s . 1988). terápia. a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n haz á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v .h a n g . A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intellig e n c i a ) . standardizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosztika. hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . az olvasás és írás tanítására szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . zavart r é s z k é p e s s é g e k . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k .I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. h o g y a definíciónak része legyen. a D S M . a m e lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal- 2. a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a eltérések).

1997). alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lényege. ahol a b e t ű . A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. közvetett ú t o n . olasz. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. A két. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai kim e n e t létrehozása. a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s hez. h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k b a n is a l k a l m a z z u k . Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i eleme a fonológiai átalakító egység. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ri eltéréseket. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többféle írásmódja is lehetséges. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. n é m e t . szóképekből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyását vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is élnek. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonológia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k .M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. de a gyors.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. m a g y a r . majd a h a r m a d i k . a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kialakítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. 3. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szóalak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. Az egyik. vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szóalakon keresztül vezet. Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. Az ú g y n e v e z e t t darabolási e g y s é g n e m m á s . h o g y a globális vagy az e l e m z ő .h a n g o z t a t ó tanítási m ó d szer-e a j ó . g ö r ö g diszlexiásoknál is. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is).és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. többfélék. a s z ó kiejtése a b e t ű . az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. a m e l y n e k viszonylag kevés a h a s z n a . illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . szótagolva is lehetséges. úgynevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s .h a n g . A h a n g o z t a t ó . t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. n e m angol nyelvhez. a h a n g o z t a t ó . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . automatizált olvasási m ó d . T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. m é g p e d i g fonológiai átalakítás nélkül. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l .m e g f e l e l t e t é s . Ez a z o n b a n n e m így van. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p írjuk. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális.h a n g szabályt. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . M o r t o n klasszikus m o delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal.2. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . de m e g b í z h a t ó a n alapoz.e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. direkt ú t o n . T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje.e l e m z é s elsajátítását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . finn. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . A m á s o d i k . Mi több. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. H a s o n l ó v a l ta- 3. E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a szavakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz.3. hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfelelő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. a telj e s szóalak alapján. Az is á l t a l á n o s a n érvényes. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. E n n e k o k a viszonylag egyszerű. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számára idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. bár az utóbbit. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó .e l e m z ő m ó d s z e r . az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása.

A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonémaelhagyási tesztek. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. 1979). elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. v a l a m i n t két modalitás-specifikus elem. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldolg o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tört é n ő felbontása. az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkotja. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitj é r e vezeti vissza. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. 1986). a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésében m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik legg y a k r a b b a n előforduló altípusának. a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ria. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fonológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. 5. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. v a l a m i n t a térb e l i . illetve késlelteti. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egyf o r m á n fontos. a m e l y e k alapj á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. E z e n az s e m változtat. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4.1. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. K ö v e t é s e s vizsgálatok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . 1979. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet foglal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológiai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tudat o s s á g o n belül. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasási z a v a r o k k a l . E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolatban lévő r é s z k é p e s s é g . e g y e d ü l . A ma m á r klasszikusnak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megállapították. hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . nak. a k á r s p o n t á n . A variációk sokasága érthető. j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. Az o l v a s ó feladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. Isabelle Y.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások.z a v a r o k .2. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . E g y r e i n k á b b elfogadott. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. 1998). a h á n y a n vannak. ha arra gondolunk. a m e l y a nyelv e l e m e i t alk o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesítm é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. 1997). a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . A fonológiai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításáh o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. az olvasás pedig n e m . S k o y l e s . h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyelv e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g állapították. h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltételezett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. hogy a fejlett. 147 . 4. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . k o n v e n c i ó k o n nyugszik. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . illetve fonológiai hurok. h o g y a fonológiai t u d a t o s s á g . 1993). A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . a m e l y e k úgy tűnik. 1980) gyenge. Fonológiai tudatosság. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibákat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasási és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelentésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értelm e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan alak o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakítás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folyam a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasága. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonológiai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hibák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n felismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k családi eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a korai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexiát. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , trau m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartozna. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fonológiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jellegz e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k zav a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fonológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi elem e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy elem e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fontos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (elh u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták eredm é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórends z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s rez o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizsgálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi adatokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyelh e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgálatban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamennyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egységek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert eredm é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális feld o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizsgálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszerre, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi feladathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyamatok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot végrehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese-

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szintj e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a feld o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyelvi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegzetes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépülő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y diszl e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó zavarai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort követően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyelvi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kötött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olvas ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a olvasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külön ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai feld o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a zavarok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott elképzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fonológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási ingerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kisiskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o áll a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai eltérés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizsgálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli eltérései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és időbeli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, tehát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésének feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásában, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgoz á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. az észlelési és m e g i s m e r é s i funkciók m i n d e g y i k e k ü l ö n .9. a g y e n g e fixáció ped i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. m i n d e n k é p p e n arra kell. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. Steinék vizsgálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fel a d a t b a n találtak eltéréseket. de kialakíthatók általános. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k felmérése. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. a k é p e s s é gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. 1987). egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . m é g p e d i g sokféle ok miatt n e m az. ÉS HOGYAN? végez. h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyelvi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . A m ó d szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. MIT FEJLESSZÜNK. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . A k o m p lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . diszlexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. s z á m o s deficitre mutattak. Az instabil vergencia kontroll. m e g b í z h a t ó lokalizációja. hogy egyetlen kiemelt terület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ségre. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . az olvasási telj e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális feladat o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a kép e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. h o g y m e g t ö r t é n j e n . nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s eredm é n y e . h o g y t ö rekedjenek. m i n t jól o l v a s ó társaik. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e kiderült. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kínálkozik. KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n igazolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. specifikus nyelvi zavar. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k stabil azonosítását. A p r e venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszlexia. mint a betűk stabil fixációja. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tud u n k m é g a diszlexiáról. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyilv á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. 1999). A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . észlelés. hiszen láthattuk. 154 . e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. 1993). a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (például mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az alac s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. 1999). A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fejlesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek.2.k ü l ö n is. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. így például a kicsi b e t ű k e t . A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. Általában az iskolában. S z á m o s . A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. lokalizálását hivatottak követni. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . mégpedig neuropszichológai diagnózis. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet.

(1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. 919-926.. 341-354. Budapest. T. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia.P. V. P. (szerk. S. M„ W E L C H . USA. In: Geschwind. (1989): The alphabetic principle and learning to read. A. G . COHEN. D . T. GESCHWIND. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. LARSEN. GALABURDA.. I. J. Riccio. B. V.. 47. Audiology and Neuro-Otology. ELTE Kiadó. GESCHWIND. KOTZIN. K. ÉS MOLNÁR. . HOLMES.429^138. Kézirat. ELLIS.. Washington D C . ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . Cambridge. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. NICOL. P. In: Csépé. J. 138-154. N . 222-233. ROSEN. BADDELEY. JOHNSTON.. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment.. 4. N.... A . J. In: Bower. FRITH. N ..J. 35. Phonology and reading disability. phoneme detection and learning to read. In: Patterson. 40(6). ADAMS.. E.. Zidar. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. F. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . 549-555. R. 39. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. Science. Official Publications of the European Communities.. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. C.C H A N G . (1982): Left handedness: association with immune disease.. . N. M . 3. 55.. LIBERMAN. KRAUS.G. BRADLEY. 70-82. G. DYKMAN. GESCHWIND. S. újakat kell kiépíteni és stabilizálni. N . Strömqvist. U. A. L.M. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. J. Reidel. GALABURDA A. (eds). 63. LORYS. GREEN. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. 310-333. FRITH.. O. P. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egyre n e h e z e b b . Brain and Language. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. (1983): Surface dyslexia. . SHANKWEILER. .428-521. U. (1974): Working memory. De Weerd. LYYTINEN. HULME. W .M. and developmental learning disorder. (1997) HYND. SEMRUD-CLIKEMAN. New York. LIBERMAN. L. M. KUSSMAUL. LUNDBERG. HYND. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. L. O.M. P . WIMMER. Cognition.. E. Proc Natl Acad Sci USA. Boston. M. . N . (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. GOSWAMI. S. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. C . CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. J. hormones and immunity. H. 156 . CARRELL.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . LEVITSKY. G. 14. 2. CSÉPÉ VALÉRIA. M. In: Stalberg. 183-186. 2 8 9 . CROSSLAND. BYNG.. BLACK. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. New Jersej.. PENNINGTON. LEONARD. H . D. Archives of Neurology. A. In: MacKinnon. S . A . GONZALEZ. . . (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. . Lawrence Erlbaum Associates Inc. DESBERG. P. 30. Proceedings of the National Academy of Sciences. A. T..NO L. MANN. GATHERCOLE.V. 200. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. 18. MCGEE. GESCHWIND. SHERMAN. 80-92.. J Speech Language Research. BADDELEY. S. 52. U. G . J. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. LOMBARDI. Bologna. G .. M .. A.. . BRYANT. J. GESCHWIND. K. V. B. NOVEY. Budapest. E. GALABURDA. In: Shankweiler. Archives of Neurology. (1969): Interaction of information in word recognition. Gyógypedagógia. DEFRIES. HITCH. G. . (1995): Phonological processing.W. 195. H . R. S.F.. Basel. 5097-5100. 521-552. Karger. h a t é k o n y fejlesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . A. GESCHWIND. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . CSÉPÉ. Szűcs DÉNES. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. .Y.386-418. C M . APA.. 419-421. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). D. A . (1993): Working memory and language.. (ed): The psychology of learning and motivation. D . A. OSMAN-SÁOI JUDIT. Academic Press. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. P. MEIXNER ILDIKÓ.. . Harvard University Press. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. G. Reading research: Advances in theory and practice. H . LIVINGSTONE M.. ODEGARD.. R. E. 88-90. 1 12-1 33. LIVINGSTONE. T. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. 273. ELIOPULOS.. C. D . 109-121. L E P P À N E N . S. Developmental Psychology. MUNTE. F. T. 1110-1 123. C . le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. ha ezeknek hatásvizsgálata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. MASTERSON. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. 76. W . R. 801-802. Zeimssen's Cyclopaedia. JOHANNES. MARSH. Neuroscience Letters. A . (1990): Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. speech perception. 469^196. Coltheart. (1990): Rhyme. . M. R. G . P . Luxembourg.8 . Science. ZECKER. . Surface Dyslexia. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. Marshall.D. 42.S. A.. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. 58. L. C . (1974): Disorders of higher cortical function in children..S. T. CULBERTSON. LUNDBERG. 475-500. M C B R I D E . 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. P. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. A.Dyslexia. 19. 32-38. 161. SMITH. CSÉPÉ VALÉRIA.. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. University of Michigan Press.. 1272-1284. 3 0 ] . Brain and Cognition. ROSEN G. migraine. . (eds)... G. M .T. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. J. (1996): Neuropsychology for clinical practice. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció. D . 315-334. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. Integrative review. MONK. (1984): Laterality.. PRIOR.. . J . NOVEY. P. R. (1877): Disturbances of speech. ABOITIZ. MANGUN. HARBECK... BRYANT.3 0 1 . (eds). Magyar Pszichológiai Szemle. J. J.. R. Child Development.. Journal of Educational Psychology. . MCDOUCALL. Y. 354-369. PARSONS. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . G„ FRIEDMAN. KUSSMAUL.. O . Quarterly. K. . (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. A sokféle. UCB Kiskönyvtár. 16.M. Journal of Experimental Psychology. LIBERMAN. J. . .. Psychological Review.. EDMONDS. ADLARD A . Walker. 301-330.971-973. . Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. P. RIDDOCH. MA. 79-105. T. A. MORTON. Archives of Neurology. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . HAZÁN V. V. Nature. Budapest. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. Science... alliteration. HALL. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhangfeldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. 634-654. NIXON. 682. KOCH. 26. N . E. 133-140. J... BEHAN. New Jersey. Galaburda. SHANKWEILER. Annals of the New York Academy of Sciences. GAUGER L. In: Illyés S .M. J.. 79.. N. Monduzzi Editoré. ELIOPULOS. Hillsdale. W . GALABURDA. GILGER. C. hiszen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. N . S. DRISLANE F. B . (eds). (Eds): Clinical Neurophysiology. Idézi: Temple. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k .. MACLEAN. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia.. associations and pathology. J. Academic Press. B E H A N . HIEN. J . OGLESBY.R. LANDERL. G . 62. S . I. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies.F. M. Liberman. reedukáció módszer. I.Y. N . M. New York. J . ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. V.E. A . A. M„ BRADLEY. I.): Gyógypedagógiai alapismeretek. A. M. 36. J. D. 88(18): 7943-7947. I. Journal of Experimental Child Psychology. Annals of Neurology. COLTHEART. In: Geschwind. 165-178. Náátanen. and reading disability. (ed).

Főiskolai jegyzet. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. . S. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s tesztanyagokkal. 2 1 . W I S E D . E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . K . 1095-1099. J. M . NAGARAJAN. majd statisztikai adatokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. FOWLER. 309-339...e s t a n é v r e . 261-263. A . 50(2). P. Brain. SHAYWITZ. 294-305. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t .. M . 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . D . HOWARD. LIBERMAN. S„ BEDI. writing and speech problems in children. M .. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . MAISOG J . TÁLLAL. K. CONSTABLE R . TANIMURA R. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. . 81-84. M . BRONEN. . 90. JENKINS. M. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers.E. 271. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . Neuroreport. FLETCHER..A. . K . . GORE. osztály kezdte meg működését. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . Gyermekünk. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. The phonological-core variable-difference model. 2. 29. 3 4 . G.. L. 1378. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. .. D. REMSCHMIDT. (1997): Developmental cognitive neuropsychology. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. STACKHOUSE. MILLER. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . PU-GH. SIEGEL. 318-327.. A diszlexia kezelése.. K .l l o g o p é d u s áll. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . 30-31. P. Fejlesztő Pedagógia Különszám. Psychophysiology. nem olvasok. R . v i s s z ü k t o v á b b . (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. TEMPLE. G. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . M . . Novak Rudolf és Társa. 12. 119. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . S. amely ingyenes. T . I. New York.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . SKUDLARSKI. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. SKOYLES. G. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . British MedicalJournal. L. J . VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. J.. Science. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. SCHREINER. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. L. 14-15. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként működik. (1998): Speech phones are a replication code. Brain Topogr 8(3). SCHULTE-KORNE. . Az learning to read. 27. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. Budapest. X. TAYLOR. Norton. DEIKMEL. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. 3. 158 159 .. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. SONODA H. R .KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. C. P. P . R . S. KEENAN. MERZENICH. SHAYWITZ. ANDREASON. . 216. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . o s z t á l y o k m e l lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . D. E z e n c s o p o r t o k .Y. W . J . ORTON. . . 11. P. Cognitive Neuropsychology. N .T. 590-604. W . S. M .793-824. KATZ. J . 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . BARTLING. . WANG. FULBRIGHT. 337-340. . A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. . C. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. B. M . M A R K . Journal of Learning Disabilities. 531-545.T. l o g o p é d i a i . 167-173. J . Budapest.S. 1221-0238. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . 562-573. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. 19 iskolát. ORTON. H. DONOHUE B. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k eszk ö z p a r k u n k a t .. STANOVICH. .MORGAN. Journal of Experimental Child Psychology. C M . . p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) .. 12. 5. Hove.S. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. STUART. VASSNÉ KOVÁCS E. 16-17.. FUSCHER. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . W . 2. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n kánkba. 108-121. Fejlesztő Pedagógia Különszám. 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. RANSCHBURG P .. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. OGAWA T. 74-77. N A C E K . . Journal of the American Medical Association. B YMA.. SNOWLING. Tankönyvkiadó. Med Hypotheses.A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt.. SNOWLING. RACK. RUMSEY J .E. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. Psychology Press. (1937): Reading.R. W . Cognitive Neuropsychology.C. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. F . SHANKWEILER.

felszámolására.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. . h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosítani. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. . E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. p s z i c h o lógiaira stb. kiesik e g y l á n c s z e m . Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. . Beszédfogyatékos (beszéd. H i á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. p r e v e n c i ó s m u n k a . A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: .o k t a t ó m u n k á j á t végzi. . általános tanulási zavarig terjedhetnek. A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k . h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . . vagy az életkoruk szerinti általános iskolai osztályfokot folytathatják.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . . Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . -deficit ide s o r o l h a t ó . T é n y .az artikulációs z a v a r o k . Ez zavart idéz elő a nyelvi.) a l a k u l h a t n a k ki. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rendszerét.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. g á t l á s o s s á g . s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a sabb szintre j u t n i .a g é g e nélküli beszéd.í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai tanulás n e h e z í t e t t lesz. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . M i n d ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k társulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. azaz p e r c e p c i ó . de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . k o m m u n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . osztályát. h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. A diszlexia. általános m o t o r o s nyugtalanság. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletkezik. m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. e l k e z d h e t i k az általános iskola 1.az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. Oka. m e l y e k az o l v a s á s . naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. .) irányítania a g y e r m e k e k e t . A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. majd a m á s o d i k a t is. Beszédhibás az a g y e r m e k . . és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. intenzíven. . szakorvosira. h a d a r á s ) .az o r r h a n g z ó s beszéd. Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. .az afázia. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. diszgráfia m i n t részképességzavar. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenetlenségeik l e k ü z d é s é r e . iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s .az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l .k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt máris m á s ingert keres m a g á n a k . T u d n i kell azt. osztályból visszakerülnek a többségi c s o p o r t o k b a .A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. azaz a p p e r c e p c i ó hiányával állunk s z e m b e n . t ü r e l m e t . 160 161 . Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. szegregált fejlesztésük szükségességét.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . ül. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e hezen lesz észlelés. Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egységesen. M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. amit elvárunk. F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . akik a logopédiai csoportból. hipermotilitás is j e l l e m z i . készítenie. h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . DIAGNÓZIS. figyelemk o n c e n t r á c i ó s zavarok. napi rendszerességgel. H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-.

Artikulációs vizsgálatát. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . VIZSGÁLATI ANYAGAINK. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. a K é k v i r á g u.M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dolg o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r tosoknál.E d d i g elért e r e d m é n y e i t . foniátriára. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. a n n a k időtartalmáról. . irányok felismeréséről. további. a n n a k a l a k i . Erre szolgálnak: a Frostig. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz.M a g a t a r t á s á t .t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). " . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek.o r r . . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. részletes. . az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . audiológiára). a térbeli helyzet. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . . az Inisan. sz. egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. továbbá az első o s z t á l y o s o k n á l . a vele való terápia nehézségeit. Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . Ez tartalmazza: . részletesebb vizsgálat indokolt. mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t .Meixner-féle szókincsvizsgálatot.Óvónői jellemzést. figyelmi állapotát. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koord i n á c i ó t vizsgáló tesztek.p s z i c h o l ó gusok. S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. 5.a szülés k ö r ü l m é n y e i t . ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . mely tartalmazza: . AZ EGYÉNI. A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. Ha e területeken is e l m a r a d á s tapasztalható. a k ó r h á z i időszak történéseit. s itt a kellő diagnosztikai i s m e retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó.M i l y e n e g y é b foglalkozásban. Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . az ó v o d a . osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő foglalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. nagy-finommotorikáját.Emberrajzát. pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizottságok vizsgálataira.a fogazat fejlődéséről. Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. . Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n .k é z koordinációjáról.a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . 163 162 . U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül.információt k é r ü n k : . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . további átfogó.a szoptatásról. . . az a l a k . hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . SZŰRÉSEINK . .i s k o l a . . beszédállapotát. a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelezhetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű.g é g é s z e t r e . s z e m é s z e t r e . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikulációját. lefolyását. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagyc s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez előrejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre).t a r t a l m i összetevőit.

h o l n a p f o g a l m a i . neveztetjük m e g .m o z g á s . Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k .) . képolvasásra. i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vonatkozóan. ha a gyerm e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni.Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . önálló versmondását. i s m e r k e d é s r e .A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. n y e l v m o z g á s á t . hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. különbség megfogalmazását. .A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . . (Ezt 6. . E l v á r h a t ó . . mit vár a vizsgálattól. Szintén szerialitási készséget m u t a t . 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. é v s z a k o k . m o n d a t o k r a . 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . p a p í r o n a térkitöltését. s z í n r i t m u s i s m é t l é s .nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . k e d v e n c időtöltéseiről. . . vonalvezetését. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfigyelésére. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . szavakra. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. . számfelismerése. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . . .és beszédfejlődéséről.Lateralitást vizsgálunk: k é z .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. rajzmozgását. i r á n y o k észlelésére. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . szájtéri finommotorikus tevékenységét.. használatára. Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. relációs szavak i s m e r e t é r e .T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s .. formák j e l e k felismertetésével. K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . 164 165 . s a rövid távú verbális történetemlékezetet. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. állapotát. .l á b . szókincsre. h o g y 4 h a n g i g .f e l s ő részére. ábramásolását.csecsemőkori magatartásáról. t e g n a p . erre a s z ü l ő figyelmét is felhívjuk.. beilleszkedéséről. . .gyermekbetegségeiről. ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. . a p a n e v e . h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra.k e v e s e b b . .b a l . fogalomalkotását. alakja részletezettségét. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük.s z e m d o m i n a n c i á t .akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . Feljegyezzük beszédhibáját. .o t t h o n i viselkedéséről.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent.5 éves k o r után végeztetjük.T e s t s é m a i s m e r e t e . c s a l á d b a n fordult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. szóbeli instr u k c i ó k alapján.T á j é k o z ó d á s a térben. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. m i b e n kér segítséget.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t .a kombinációs készségüket.k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt). a l s ó . . esetleges problémájuk.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. m ű v e i é tek o-os. térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. történetre vonatkozik. rajznyomatékát. Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t .u g y a n a n n y i fogaimar. .Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. nehéz szavak utánmondási képességét.

a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. . h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. j o b b . . P é l d á u l .. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . . A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. bővítés. én m o s t a leginkább használt alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. keresik a csatlakozási felületeket.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. A vizsgáló kompetenciája eldönteni. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet.b a l irányokat. k é p a n y a g g a l dolgozik. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . A l a p v e t ő feladat. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . . m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t kifejlesztenie. sokrétű p r o b l é máihoz. hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . a s z ó k i n c s aktivizálás. verbális-vizuális m e m ó r i á t . h o g y a p ö s z e terápiába beépítjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s .az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a logopédusnak. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). figyelmi állapotát. de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. szótalálást. 167 . érzékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t .Hallási figyelem kialakítása. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z .igényeik szerint. A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápiás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o zik egy-egy c s o p o r t mellett.V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. Értjük ezalatt azt.Beszédkészség fejlesztése. előfordulhat. szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. ezt a gyerm e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. . A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. az egyéni teherbíró-képességeiket. Ezt az teszi lehetővé. A testtudat fejlesztése ö n m a gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. h o g y a g y e r m e k állapotáról kellő i s m e r e t ü n k legyen. és fordítva. m u n k a v é g zési t e m p ó j á t . a n n a k j ó v á h a g y á sával teszi m e g javaslatát. Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m szerint v é g z i k m u n k á j u k a t .Diszkalkulia-prevenció. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fejlesztés.R i t m u s é r z é k fejlesztése. figyelmi.s z ó azonosítást zajban.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . feladattartását. Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . a szerialitást. a n n a k terjedelmét. beszédritmust. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változatosságát. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. átszövik e g y m á s t .Térbeli tájékozódás fejlesztése. . hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . . i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. . a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. a grafomotoros fejlesztést. Testrészeit kell tudatosítania. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . a testfogalom és a testséma fejlesztésére. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . Vizsgálja: a m o n d a t . figyelembe véve. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z .a K n o x . m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . fejlesztése. . A saját testről alkotott kép a m o z g á s o k b a n fejeződik ki. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t .e m l é k e z e t ü k e t . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása.

m ö g ö t t stb. azaz p e r c e p c i ó . é r e z z e teste határait. tárgyakn a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . az i z o m t ó n u s szabályoztatása is.k é z k o ordinációjuk fejlesztése. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli rajzaikkal. j o b b r a . begyakorlási időt. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet létrehozni. d o l g o k n a k . m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. hallás. mely a formák azonosságát. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. Pl. j o b b kéz stb. integrálása. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan érzékelteti.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás.b a l r a . hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. Alak-háttérfelfogás. m e r t ez segíti majd a z í r á s . Ettől n e m térhet el. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő térbeli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . feszítését. A testséma a test gravitációjának. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlődik. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz észlelés. balról j o b b r a haladást.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n való tájékozódás. Pl. színezhetjük. Alapja. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szorosan összefügg. így az auditív. formák felismertetése. balra m o z o g j . illetve erősítése. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. e l ő t t . A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. irányt válts stb. asztal lapján. m e l y e k az írást a n u l á s h o z szükségesek. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivitelezési gondjaik v a n n a k . Az e m b e r e k n e k . Ü g y e l n i kell. t a p i n t á s . E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. v a l a m i n t a be- Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. p a p í r o n való tájékozódás.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . térben: mi van tőled j o b b r a . balra piros szalagot helyezni stb. Síkban. hisz a kézfej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. vizuális. kinesztetikus és m o z g á s o s befutó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. A részekből kell az e g é s z r e következtetni.n é g y z e t rajza. ujjal leveg ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. T e h á t a n o r m á l fejlődésm e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . felismertető gyakorlatok. kitapogatása. m o z g á s t megfigyelni. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. Pl. el kell fogadtatnunk vele saját testét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. Pl. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. s z e m . ( G y a k o r i a balkezesség. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. k ü l ö n b ö z ő eltérő. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. funkcióját. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . Használjuk a logikai készletet. lassan. ezt figyelembe kell venni. festhetjük. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. m a g a sabb szintre juttatása. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . síkban: táblán. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . különböző s z e m p o n t o k szerinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z .: j o b b c s u k l ó r a kék. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. E l é r e n d ő . m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . körberajzolhatjuk.: a b l a k . a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. szem. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . a n n a k észlelése. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. ujjaik m o z g a t á s a . a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. e g y e n s ú l y á n a k . n e v e z z ü n k meg. így relációs szókincset alakítunk ki. P é l d á u l : ki s o v á n y . a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. az egész test m o z g a t á s á t . ami közel áll fejlettségi szintjükhöz.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t .m o z g á s .

) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. c s u k l ó b ó l . a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájékoz ó d á s n a k . A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . (Állatok.s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . végén.m é l y h a n g o k r a . belsejében hallja-e).m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . m o n d ó k á k . sorbarendezési n e h é z s é g e i k leszn e k a h a n g o k . vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). alkarral. egyszerű. feladatlapon. majd a szótagolási ritmus szerint letapsoltatjuk a gyerekkel. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . m a g a s . artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z juttatjuk őket. újságpapíron. S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. ujjal festés. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t .p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. társai hangjára. k ö z l e k e d é s hangjai stb. táblán. A szavakat kiejtetjük. szöveg-helybenjárás összekapcsolása. szavakká. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. pl. Az ó v o d a speciálisan előkészít. A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. A h a n g o k . E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . Hallási figyelem kialakítása. hozzájárul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom.s z o b a . E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltetjük. é r z é k e l e m (érzékszervek) . ami a helyes h a n g k é p z é s .z . í g y a ragok. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . felnőtt-gyerek. t e n y é r l e n y o m a t o k .: f-r. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. Ezért fontos a sztereotípiák kialakítása. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n .k ó d o l o m . F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g figyeltetésére: saját.: s z . A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni.észlelem (percepció) . A kiscsoportos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k .d e k ó d o l o m . gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . E n n e k fokozatai: s z ö v e g . A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfejlődést is.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. b e s z é d ü n k n e k . furulya. Ritmusérzék fejlesztése. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . furulya. o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . férfi-női. R i t m u s a van napjainknak. B e s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szükséges e l ő k é s z í t ő feladat. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. m e r t a b e g y a k o r o l t .m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. a m e l y a füzet vonalazását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. Az ó v o d a i s z o k á s . síkban. szókincsaktiválás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . ujjak és/vagy artikulációs beszédmozgással). szöveg-séta-taps összekapcsolása. sivár lesz. pl. é p í t g e t é s . segíti.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gyar a p o d n i . É n e k e k . A h a n gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos.tud a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . B e s z é l h e t ü n k vizuális. a vizuális. Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. M e g t a n í t j u k az úgynevezett „ p i n c e . g y ö n g y f ű z é s stb. v a g y fejlődésükben elakadtak. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések.t a p s összekapcsolása. A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. m i n d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. jelek. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. K i m u t a t t á k . majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ké. 171 170 . N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . m á r az ó v o d á b a n . így h o s s z ú távú e m l é k e z e tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . versek ritmusát érzékeltetjük. összekapcsolása. szógyűjtések. Ez azért fontos. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. m o z g á s a i n k n a k .) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. ujjakkal.m e lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . végül von a l k ö z b e n való rajzoltatás). betűk. a szavak.

á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . verbalizál tátva az eseményt.s z é l e s . az a g r a m m a t i z m u s . b a r k o c h b á k . majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. találós kérdésekkel felidéztetés. sok analógiás feladattal. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. PL: Mi van a t e r e m ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. szituációhoz kötötten.m e l l é k n é v gyűjtése. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is.m a g a s . let a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. v a g y ujjúnkat nyitjuk. s z á m o k m e g n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . Számjegyeket. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. k o r o n g . s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k .a beszédfejlesztést szolgálja. sebb szerepet tölt b e . hová. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmikus sorozatalkotásokra. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. m e sét felolvasás után dramatizáltatni. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) .) Majd történeteket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. n e h é z k e s a verstanulás. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben.és időrendiségére való e m l é k e z é s . Ha hiperaktivitással. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. E z é r t nagyon fontos. majd feladatlapon. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l .: lépcsőn lépünk. relációs kifejezések tanulása. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szokásostól eltérő m ó d o n fejlődik. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . Ha zavart a b e s z é d . tárgykép. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. a b ő v ü l ő h a n g o k . s z á m k é p . az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs.s z a v a k . M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. szülőkkel. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. Lehet elkezdett történetet. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. relációs j e l e k felismertetése.s o r fogalmát tárgyak r e n d e z é s é v e l .és ujjképeket felismertetünk. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. Ha a figyelem n e m megfelelő. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . majd ö n á l l ó a n folytatódik. m e s é t befejeztetni. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . m i k o r b á r m i csekély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . Pl. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o sítások. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. Kialakítjuk az o s z l o p . j á t é k o s a n . eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . A s z e m é l y e s . h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . pl. m a gatartászavarral. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. m o n d a t a l k o tásuk s z e g é n y e s lesz. ritmikus soralkotások.i g is. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. a h é t k ö z n a p i tárgyak. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. a l a p v e t ő m a t e m a t i kai készségek kialakítása. leszámoljuk. t á r g y k é p e k alapján. oldott légkör. a s z ó l á n c é p í t é s . A nyelv ezáltal ki- 172 173 . azokat megfogalmaztatjuk. t á r g y k é p e k sorrendjének megfigyeltetése. a k k o r a formák. szavak. Segíthetjük a g y e r m e keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. han e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. a l a c s o n y .és m o t i v á c i ó s tárral kell rendelkezniük. Ezután következhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. tárgyesetes válaszok. M i n d i g egy nyelvtani szabályt tanulunk egyszerre. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . Diszkalkulia-prevenció A megkésett. majd ezt verbálisan felidéztetni. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás.f ő n é v . i g e . a z o n o s s á g o k érzékeltetése. térben. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. ujjkép. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez nehezebb. szélesedik figyelmük terjedelme. számlálás 5-10-es körben. időben. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. k o r o n g k é p . M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ció. k ü l ö n b s é g .Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. Jól m ű k ö d ő figyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. teljesítménybeli és viselkedési z a v a r o k b a n egyaránt. vagy társul e g y e b e k m e l l é . Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. csoportosítások. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . r í m k e r e s é s e k stb. színek. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. m o n d a t o k visszaidéztetése. összehasonlíttatjuk. majd h o n n a n kérdésekre. hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . a diszlexia-veszélyeztetett. s o r s z á m n e v e k tanítása.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. Egyszerű.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . h a l m a z a l kotások. h a n e m a k e s k e n y . feltétlenül pszichológiai.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l .

m a g á t a betű tanítását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. Oka. 118. A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . . M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . A 3. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. ( E g y m á s h o z o p t i k a i . A 4. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. Isk. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . de a képességfejlesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). s ezek külön logopédiai kezelők lettek. így egy egységen belül. aki ezt a fajta tanítást vállalja). A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . de e n n e k m á r m e g l e v ő kép e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . stb/. 2/3-ad rész az osztályé. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. kezelése. Irodalom. a m a g a s fokú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n .analízis képességet.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakítsuk. de m é g i s külön tud dolgozni a délelőttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t .1 9 8 . s az erre é p ü l ő olvasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. óra frontális írás óra.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. két iskolában (Üllői u. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. (testnevelés. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küzdők. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . Isk. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . de m é g i s e g y térben.m o t o r o s . 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. rajz. ezt a tanítónő vezeti. Ált. de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egymást. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt tanulókat. d a d o g á s . tévesztéseik függvényében. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. diszfázia. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . A logopédiai 1. a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . és H a r m a t u. 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. S o k e s e t b e n ugyanazt. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. a m i n e k a betűjét tanuljuk. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben külön k é p z é s b e n részesül az. minál. m i n t e g y p á r o s t alkotva. s így év végére u g y a n a z t a köv e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dolgoznunk. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . de m á s m ó d s z e r t a n n a l . ezt a tanítónő tartja. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanítónőkkel. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. A fejlesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . annak egy részét. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k vannak. ének. 9 órától olvasás óra. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fejlesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. heti ütemterv szerint az osztálytanítóval. felmenő r e n d s z e r b e n . ó r á b a n az osztályban képességfejlesztő foglalkozások folynak. k i e m e l v e ő k e t az óráról. h a n e m bet ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . 174 175 . Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. a h a n g h i b á i k . hangoztatva. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva.igény szerint. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . de m á s k é p p tanítunk. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í tás. h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. K ü l ö n .) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak).e l e m z ő .A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fejlesztési területekre lettek osztva. Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. h o g y a nyelvelsajátítás. osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o port. Ált. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. sajátosságaikat. stb. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. L é t s z á m u k 10-15 fő. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést végzünk a délelőtt folyamán. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal.5. A M e i x n e r . 1 9 6 .e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk.

m i n d e n a p r ó haladási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . Útmutatást.f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. Mind e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . 2. Kőbányai ó v o d a . m e l y e t a kerület. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. Szükségünk van a társszakmák segítségére is. 1 . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-.UJHIWMI. 4.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. S z ü k s é g s z e r ű e n . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladatkör.p e d a g ó g i a i . ( M i n d e n logopédiai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert.m ó d s z e r e n alapul . .i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. n y o m t a t ó v a l / p á lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. ennyi logopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. n a g y . Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát.ker. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . Ez a diszlexia. szakismeret-. s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. szakemberek. i l y e n f o r m á n . a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . felépítése. . hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). X. Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását.írás. illetve mi nyújtunk részükre. a folyamatos. r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. ahol a speciális. majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkoztatás. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi körülményeiről egyaránt. Főbb intézmények. h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . sokat szemléltető. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez.) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. a fejlesztő szoftverek által. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és önkormányzati szinten. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . m a n i p u l á l t a t ó . B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . S z a k m a i a n y a g o k . sérült. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p .és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . diszgráfia. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való foglalkozáshoz. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . Kell. Az a n y a n y e l v i oktatás .UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k .A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. .) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat. s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . 3. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. . diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. korrekcióját. 2. N a g y o n fontos az is.foniatria 5. e b b e n megjelöltük a cél-feladatrendszert. s l e h e t ő s é g ü n k van arra. . kiegészítő. eltérő m e n e t ű . olvasás. h o g y teljes. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvéleményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszichológussal. 176 177 .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e .m e l y a M e i x n e r .Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . A másik részében lehetőségünk nyílik a pszichés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. 4. feladatlapok. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . Szent J á n o s K ó r h á z . 3. bevésési idő biztosítása.Á l l a n d ó .H o s s z a b b gyakorlási. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételével. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . .) Az ó v o d a i és az iskolai fejlesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . . Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. és eszközigényes. s ha úgy ítéli m e g .

m e g n y í l n a k ezáltal. h a n e m havat. 8 . I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. ha é p p n e m vagyunk. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . n e m szeret majd tanulni). m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. terápiában. Ali u.É R Z E L M I oldalról is. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni.el kell f o g a d n u n k . akikről tudjuk. így j o b ban t u d u n k hatni. h i á n y z u n k nekik. a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . e g y m á s t kiegészítve . speciális m o z g á s - 179 .n a p i k a p c s o l a t . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n .n a g y a felelősségünk. „ .a g y e r m e k n e k állandóságot. olvasni.n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. napi fejlesztés). n e m is savat. G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. . r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést.6." . .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. . h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . az ikes igéket például. de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. h a n e m sót. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. M o s t szólnék az E M B E R I . F o n t o s . ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . de b o n y o l u l t . . h a n e m eszik. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. a X. . . érz e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . hogy a tanító a d o m i n á n s .Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéréseket.n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. 7. .j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . ker. ker. . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. Tabi L á s z l ó Nehéz.. . Az e m b e r n e m esz. h o g y a ló tárgyesete lovat. .a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. . t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. és elveszetten.lehetőség nyílik. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tudna m e g t a n u l n i a g y e r m e k . Végezetül i d é z n é k . A tárgyas. .m i n d e n t m e g kell tenni.g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s .az 1995 januárjában kiadott. arról.. ha n e m e n g e m esz. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. de a hó tárgyesete n e m hovat. de csak a k k o r eszik ikesen. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k .. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. „kis c s a l á d u n k " .G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . rem é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t .olyan..j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. a gyerekért d o l g o z z o n . s z á m o l n i . Nehézségek: . T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. . egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . II. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. h a n e m funkcióbeli zavarokat is. . E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z hatnak. . . k ö z ö s s é g ü n k van. olvasni. és a só tárgyesete n e m sovat. a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). sokszor küzdjön. E g y e m e g a fene. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . a X. N e m k ö n n y ű ügy. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. tárgyatlan igeragozást. hogy nagy létszámú osztályban. technikai részéről. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i .m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. ker.l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. Ha n e m kerülhettek v o l n a fel erre a hajóra. beszélni. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett.

szám. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. VÁNYI ÁGNES. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglalk o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. .) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. Logopédiai Kiadó.1 4 . s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . B. Calibra Kiadó. . Színezd ki. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . 1 9 9 6 . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. Tankönyvki- adó. írd le. ROSTA KATALIN (szérk. Budapest. Sindelar. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi.saját testen. Logopédiai Kiadó. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. Gondolat Kiadó. 1 6 0 . " ( M e s t e r h á z i . (fejlesztő lapok). PSM Kiadó. SELIKOVITZ. t é r b e n . Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. . Eötvös Kiadó. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. Óvodában. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. KOVÁCS GYÖRCYNÉ. s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó.2 0 3 .: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . 180 181 .IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT .és s z ö v e g e m l é k e z e t . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . Krónika Nova Kiadó. D R . szabályok (pl. Alex Typo Kiadó. A h a l m a z b a s o r o l á s . zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. és rajzolj le is. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel.7 5 . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. írástanulás. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van.5 1 . T e h á t a m e n n y i ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . ker. e g y s é g . l .a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független.. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k ..relációs s z ó k i n c s . Budapest. ( 1 9 9 3 ) : „De jó. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. Budapest. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája.1 9 9 9 . a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t .9 6 . a n a l ó g i a . 1 2 7 . Budapest. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. Mádi u. Budapest. R. Logopédiai Kiadó. F.7 é v e s k o r b a n alakul ki. Budapest. törd a fejed. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. kcr.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. WEVHRETER. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. s z á m k é p felismerésének. grafikus á b r á z o l á s á n a k . Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. Regiszter Kiadó. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. Nemzeti Tankönyvkiadó. VALLETT. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. a s z á m j e g y . H. AJTONY PÉTER (szerk.. E. Szöveggyűjtemény. KOCSIS LÁSZI.b e s z é d . 1. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. Budapest. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. . Fejlesztő Pedagógia. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. .grafomotórium. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. és számolj te is. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. Logopédiai Kiadó. . Nikol.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . 7 . Budapest.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. . Göncöl Kiadó. Kalibra Kiadó. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása.ÓNÉ. Nemzeti Tankönyvkiadó. ISTVÁNFI KLÁRA. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . l é n y e g k i e m e l é s .e g é s z k é n t v a l ó felfogása .2 6 7 . VI. v a g y i s az 5 . M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt.. VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. X. Medicina Kiadó. figyelem.. 5 . s z á m n e v e t szimbolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . Országos Közoktatási Intézel. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . SINDELAR. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere.és n y e l v i fejlődés. Komplex Általá- nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. 199-226.laterális d o m i n a n c i a . 2 4 6 . s í k b a n .I I . SKDLAK. 7 . m a t e m a t i k a i kifejezések. -olvasás-. 4 1 . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. Deák és Társa Kiadó. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl.. Budapest. e g y e z t e t é s é n e k . ..

írott j e l e k e t tanulnak. a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában.g a z d a s á g i háttér.s z i n d r ó m a . G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. figyelem. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . alkotása. 2000). a figyelem.viszgálat célja. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felismerése. 2. c) m á s tanulási zavar. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. és esetleg a beszédértés és gondolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. 4. 2 0 0 0 ) : 1. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. a sor. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgáló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. a fogalmak kialakulása. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. f) e m o c i o n á l i s . tartalmi azonosítása. 2. pszic h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket.p s z i c h é s zavarok. sérülés. f o g a l m i . a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl.l o g i k a i g o n d o l k o d á s . fejlődik. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése.). 6. v i z u o m o t o r o s .6 % . a n y a g c s e r e z a v a r ) .s z o c i á l i s . B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. mennyiségfelfogás. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . R o s s z s z o c i á l i s . hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. de n e m tudja a szorzótáblát). m í g a köv e t k e z ő b e n m á r n e m . amelyekkel a (fejlődési) diszkalkuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . a számjegyek felismerése és írása hibás. ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. 7. 6. t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . 3. Ez a m ó d s z e r is lehet haték o n y és p o n t o s . A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s .l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . érti az osztási m ű v e l e t e k e t . b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . Agyi k á r o s o d á s (pl. Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyamatának sérülése. a feladatok megoldásában.m ű v e l t s é g i . e) hiperaktivitás figyelemzavarral. az olvasás. 5. 3. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyénre szabott. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 .r a tehetők. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. térbeli tájékozódás.m o t o r o s integráció.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . epilepszia). k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. fejlődési rendellenesség). de csak alacsony s z á m k ö r b e n . számosság-. 1. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . m a t e m a t i k a i alapelveket. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. R é s z k é p e s s é g . 183 tüneteket. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . nevelési t a n á c s a d ó ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . de relatív önállósággal is rendelkeznek. elváltozás nélkül. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . kóros elváltozásokat.és szabályalkotás. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. az írás rendszereivel. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. A terá- pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . becslés stb. d) figyelemzavar. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a köv e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . S z ü k s é g e s tehát. l o g o p é d u s o k . verbális feldolgozás. h a n e m az egyéni fejlődés menetét vesszük figyelembe. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. u g y a n a k k o r s z á m o s kapcsolata van a beszéd. 7.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. s z e n z o r o s . fejlesztő p e d a g ó g u s o k . K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . az emlékezet. 5. Előfordulhat. eltérő g a z d a s á g i . A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer.s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . m e mória. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . lehetnek. 4.z a v a r . célirányos terápiát.

a kifejezőkészség. illetve a s z á m o lási zavarra. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. a nyelvi szerkezet. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is.rajzvizsgálat ( e m b e r . irányadó vizsgálatok elvégzésére: . az összefüggések feli s m e r é s é b e n .dichotikus hallásvizsgálat. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. a szókincs. de arra is. de a terápia szempontjából rendkívül fontos. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. család. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . e m l é k e z e t e é s feladattartása. a figyelem. f á r a d é k o n y s á g a . l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. van egyáltalán. . lassú. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy lehetséges absztrahálási útvonalat.Sindelar vizsgálat. h o gyan g o n d o l k o d i k .Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. vagy pedig egy/több részképesség gyengeségével állunk s z e m b e n . modellekkel. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő ismereteit. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopédiai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. s használja-e. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. szabadrajz készítése).a szöveges feladat végzésekor. Esetleg kialakult v a l a m i l y e n számolási technika.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesítm é n y e k r e é r v é n y e s .és nyelvfejlődési h á t r á n y o k hatását. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. osztályfokához. a k o n c e n t r á c i ó szintje. de rossz m ó d s z e r ű . s z o r o n g á s a . K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osztályos) g y e r m e k e k részére.szűk keretek között . de eszközigényes (pl. tudja-e a g y e r m e k utánozni. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . A s z ö v e g m e g é r t é s . e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. Esetleg jó technikájú. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kialakult hárítása. Tehát. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt tévesztette-e el inkább. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. 184 185 . légkör m e g t e remtése. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t jelent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . sok tévesztési lehetőséggel. Kipróbáljuk a taníthatóságot.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ció. . s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsiak. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. s megfigyeljük. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő.). bizonytalan. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. tüne- A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. Ez információt adhat arra. a beszédhibák megfigyelésére is. a S O N szubtesztek szórt intelligenciastruktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . .Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . illetve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. A tárgyakkal. az ö n b i z a l o m hiánya. A vizsgálat felépítése olyan. tehát a m a t e m a t i k a i jelek.ha ez. amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. fa.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). hogy milyen számolási technikával számol . . Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . E z t m e g előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. illetve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez.valamelyest . . E z e k célja.h á t t é r állandóság. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. a számolási problémák előzmékörülményekre.D P T (diszlexia prognosztikai teszt). h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő részképességek állapotát. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hián y o s s á g o k tárulnak fel. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehetnek. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. A speciális a n a m n é z i s legfontosabb nyeire. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. -diszlexiavizsgálat. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. Alapvető. h o g y a n s z á m o l . hogy a számolási zavar egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipikus hibákat. az a l a k . vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. -diszgráfiavizsgálal.

h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. puzzle összerakást. Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k .H o g y a n érti m e g az utasításokat? . tízes átlépés menete. irányok.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. . 4. k e v e s e b b változót ismer fel.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . t u d a t o s megfigyeléshez.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. önállóan leírja-e a z o k a t ? . a g y e r m e k m é g s e m tudja. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é Globális mennyiségfelismerés. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. fel adattartása. illetve bizonytalan tájékozódás. szókincsben. lejegyzett műveletek részekre bontása. . elvételt. térben. . k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. j e l l e m z ő j e g y e i k e t ismeri-e? (Kialakulatlan.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . . a g y e r m e k tudja. n e m tudja tartani a szabályt. . a számlálás r i t m u s a egyenetlen. terítéskor .e számjegyeket. .e a sok. az egyes műveletek. h á z s z á m . . a helytelen számlálás miatt. 3. n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . megszámlálás. beszédében használ-e nagyságviszon y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl.n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n .Szereti-e a Iegó építést. .) Számsorozatok alkotása. ahol az adott k é p e s s é g megfelelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . a viszonyszavak hibás használata. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k . 2. bizonytalan balj o b b differenciálás. egyensúly. pl. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. a u t ó b u s z száma). u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t .) Szöveges feladatok megoldása. el tudja-e végezni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . E n n e k szempontjait összefoglaljuk.M e g é r t i . a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyermek számára. . n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben. kicsi. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. megszámlálás. sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. m u n k a t e m p ó j a .Tud-e színes pálcikákból két-. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e .s z á m n é v egyeztetése hibás pl. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . n e m szívesen mesél. hibás a számlálás. elvont matematikai fogalmak használata. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús.f i g y e l m é n e k terjedelme. k e v e s e b b . .) Konkrét számosság megállapítása. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . zárój e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. matematikai-logikaifeladatok. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át.e a s z á m o k r a (pl. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. . . az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. . Dőlt betűvel utalunk . mennyiségek összehasonlítása.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e .a teljesség igénye nélkül . széles.) Számjegyek. nagy.helytelen.É r d e k l ő d i k . letapsolásakor? Ritmusos számlálás.A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. k é z m o z g á s a ügyetlen. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. kevés. h o g y a h a l m a z szám o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. több. vers e l m o n d á s a k o r . a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . matematikai jelek írása.Felismeri-e.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i s é g . .k o o r d i n á c i ó j a .A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . . részekből n e h e z e n alkotja m e g az egészet.e a színeket? 186 187 . -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. pótlást.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. a b e n n e lévő összefüggéseket. évszakok nevét sorrendben. r á k é r d e z .e s z á m o s s á g iránt. 5 alma -. bontást cselekvés közben. .Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata.kéri-e h o g y meséljenek neki.e l m o n d j a . a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. m e g n e v e z i . m o t i váltsága? . 1. s e m m i . megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a .kiindulásul szolg á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . nyelvtani és tartalmi h i b á k a térés időfogalmak kifejezésében.m á s o l g a t .n é z e g e t . napok. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s .pl. elvont irányok megtartása műveletvégzés közben.passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde.pl. L e h e t .

189 egyeztetése. sorrend) megfelelő-e. fejlesztő p e d a g ó g u s .számfogalmak: . . . E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó k ö n y v e k é s -füzetek. l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . számjeggyel. egyensúly. figyelem. térben. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . . .A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből.szövegértés. síkbeli irányok tisztázása.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. . m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . .g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. napok.szeret-e m e s é t hallgatni otthon. fejlődés része. M e g kell j e g y e z n ü n k . A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s .halmazalkotás. külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokozhatunk.felismeri-e. iskolában. M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. írása). a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. . . hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . . e m l é k e z e t . b e s z é d ( k o m p l e x készségfejlesztés).t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés. .számemlékezet. .é r z é k e l é s . síkban. . v a l a m i n t az ujj képpel. A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l .m e n n y i s é g e k egyeztetése. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a dást.ritmusos számlálás. kiegészítve azzal. és a k k o r is. SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. a m e l y a számolási k é p e s s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . észlelés. h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é se során . irányok. í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. „ K a t o n á s a n " . a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani.h a l m a z o k összehasonlítása. t á r g y a k k a l (ujjakon) bemutatva. az ujjak e g y m á s h o z érintése.m e n n y i s é g i relációk alkotása. g y ó g y p e d a g ó g u s . térben.m a t e m a t i k a i relációs szókincs. . a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . . .mennyiségállandóság. síkban. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . időben. A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. s z á m j e g y e k kirakása. .m i n d e n gyermekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e .tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén).h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a got. s z á m láláskor.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . h ó n a p o k . rajzolása. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . ha ez az e l m a r a d á s egy általános. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k .megfelelő-e a tájékozódása saját testén.e a színárnyalatokat. m e g n e v e z i .mennyiség-számnév-számjegy . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . tanácsoljuk a szülőnek. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . A tap a s z t a l a t o k azt mutatják. a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . felépítése. OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN .m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l .időbeli tájékozódása megfelelő-e. . majd k é p e k segítségével oldjuk meg.tájékozódás saját testen. Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az ujjak m o z g é k o n y s á g a . de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . a b e l s ő v é válás folyamatát (interiorizáció). logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik.felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. oda-vissza. s z á m n é v v e l . é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n .m e g e l ő z ő terápiára. g o n d o l k o d á s . megszámlálás. hogy . . k o rongképpel.b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés.tudja-e a n a p s z a k o k . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n .olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . . A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. . . . Célszerűnek tartjuk. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .

a k a d o z ó r i t m u s ú .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . modelleken. környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: .M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? .a műveletvégzés biztonságát? . . 400) .az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. . .megérti-e. a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. . 7 1 . p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. . . ..A tanulásban mennyire önálló? .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). a t ö b b . .b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. vagy csak kialakulóban van (pl. általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . korrepetálás)? Előfordul. Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gondolnia. A h h o z . hogy a 7 több. 7 1 . . 7 0 .iskolába kerüléskor .M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . miért van a < jel két s z á m között). légó építést. A számfogalmak állapota 1.M i l y e n . . illetve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. . . ) .a m o z g á s . . de lassú számlálás. főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o zólag. 6 9 . logopédiai terápia. 7 2 .a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m .tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . 7 2 . s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét.iránytévesztés (pl.k ü l ö n biztonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t .az a l a p m ű v e l e t e k végzése. ^•Mennyiségi relációk alkotása. .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) .a motiváció.m a t e m a t i k a i . hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban.felismerte-e a számjegyeket. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. . mint a 4.a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . tízesével (ha szükséges tárgyakkal. .a feladattartás. .egyenletes ritmusú.a s z á m f o g a l m a k állapota. 7 0 .az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. az alábbi s z e m p o n t o k szerint: .K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? .a figyelem tartóssága. 300.el tudja-e mondani a mese. -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl.pl. irányított folyamatos otthoni g y a k o r l á s b a n . memoryt. . .a passzív és aktív szókincs. iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e .az instrukciók.a beszéd. 70 helyett: 72. 2 0 8 .k e v e s e b b . Hibázási l e h e t ő s é g e k : .és nyelvi fejlettség. 7 2 . és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. Hibázási lehetőségek: . m e g tudja m o n d a n i . 2. . főfogalmak m e g é r t é s e és használata. 209.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. logopédiai fejlesztés. de hibátlan számlálás. ) . hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. 7 1 . mozgásterápia. kártyajátékokat. h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei- nek fejlettségi szintjével.l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). h o g y a többi tantárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá.s z á m o k k i h a g y á s a (pl.szabálytévesztés (pl. . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. pszichológiai. n e m érti. 206. m u n k a t e m p ó .a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.u g y a n a n n y i fogalmának helytelen használata. . 6 9 helyett: 72.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . pszichoterápia. 207. . . de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . megnevezése.szereti-e a társasjátékokat. az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . Globális mennyiségfelismerés saját testen. hibátlan. k ü l ö n . . . . m o d e l l e k k e l is).a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. 7 1 . 191 . puzzle összerakást. esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . 7 1 .a v i s z o n y f o g a l m a k . . feladatok s z ö v e g é n e k megértése.e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl.

és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy.h é t . Hibázási lehetőségek: . „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. . . Hibázási lehetőségek: . de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). ül.a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. Hibázási lehetőségek: . e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. tudja. de n e m tudja. 23 helyett 32.a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g .2 7 = 0 6 . e s z k ö z h a s z n á latát (pl. s z á m e g y e n e s ) . d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m .gyenge számemlékezet. 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . az e r e d m é n y : 59).a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl.iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) .a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . de n e m tudja m e n n y i 18+7.2 0 = 5 0 . . Számjegyek írásának megfigyelése. összeadás. . hibás számjegyírás (pl.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). hogy 3 x 6 = 1 8 . de h a t s z á z . . 315 -238 097. a 32 e s e t é b e n a hárm a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . elnevezést. elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) .g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. és az milyen jellegű. bontás. hogy ha 3 + 4 = 7 . 72-27 esetében 7 0 . . szorzás. . 7-2=5. . Hibázási lehetőségek: . h o g y 7 0 . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirakni az adott m e n n y i s é g e t ) .a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. kivonás. 192 193 . tudja. A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. 7 2 : 3 helyett 72-3). . 6 helyett 9. H i b á z á s i lehetőségek: . k o r o n g o k . m i n d e g y i k e t az állához érintve. Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. Előfordul. e g y . hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . . h o g y pl. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. 1 -4=4. mert a n y o l c h o z .2 0 = 5 0 . 7-4=3 helyett: 7-43). . e g y egyest m o n d ) .t e c h n i k a kialakításával. 5. 72-27 feladatot ú g y végzi el. h á r o m tízes. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . osztás) értelmezése. h o g y m e n n y i 8 + 7 . hogy m e n n y i 2 + 3 . .többnyire ujjszámolási .tükörírás. . 2 8 + 7 stb.a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. . az egyes. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). m e n n y i 2 0 + 3 0 . 8.a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. lassú.a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. e r e d m é n y = 5 5 ) .a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyakrabban).u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. . . 105 helyett 150). h a t . ) 7. n e m értelmezi.a szorzó. . . Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s .a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. m a r a d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . 6. és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való elszakadás folyamatát (interiorizáció). a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. 2-4=8. A számemlékezet. . h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is alk a l m a z h a t ó .n é g y .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. . ujjak.a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . .4. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyenként kinyit h á r o m ujjat. 3 helyett E ) . de n e m tudja. .h é t ) .). ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . hogy 6 5 3 9 . Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. . 3-7=21.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. . A mennyiségállandóság. 2 + 7 = 9 . lejegyzése. j ó l leírja.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e szerint halad). tízes stb. 4-4=16). .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. hogy tizenöt l e g y e n . a m i k o r hétből elvesz hetet. nyolcból kettőt). egy h á r m a s t . A helyiérték-fogalom. N a g y o n fontos. majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a .a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. . és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl.ö t s z á z h a r m i n c k i l e n c n e k olvassa). tudja.akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl.az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n .a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki.

a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. . a s z á m m a l leírjuk.Saját testen. Ez a sajátos fejben számolási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. . h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt.N e v e l é s i feladatok. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. a cselekvésben végrehajtott műveletek interiorizálása. . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. rakosgatjuk az elemeit. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. l^f. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . 20-as és osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. a m e l y e k tükrözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. a s z o r o n g á s oldása. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . illetve az új i s m e r e t e k b e való beépítése. végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. . vagy a valamivel növekszik. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . majd rajzban. életkori sajátosságai. és alkalmazni is tudják. 195 . Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől.Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. m é g is azt tapasztaljuk. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t .m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. tapintjuk. galom). a 8+7-et. a figyelem.(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lén y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) .a kérdést felidézni n e m tudja. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifejezések é r t e l m e z é s e hibás). globális' darabszám felismerése. i d ő b e n való tájékozódás segítése. 8. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folyamatosan gyakoroljuk. m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . . 194 . A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folyaszámnév-számj e g y . majd absztrahálása. . m e g s z á m l á l j u k . számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlésével folytatja). Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított ismeretek J á r t a s s á g o k . a 10-es.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja.d a r a b s z á m egyeztetése. ha m e g k é r d e z z ü k . egészen apró lépésekre lebontva. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . . s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . Általános. síkban. s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja.. ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a kiépítése. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre.S z á m m a l . c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogalm a k a t n e m értelmezi. kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. .tárgyakkal. ebből elvesz e g y e t = 15. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen.E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. k é s z s é g e k állandó gyakorlása. számnevét k i m o n d j u k . Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfelelő s z á m k ö r b e n .. az e m l é k e z e t . a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejlesztése ( k o m p l e x készségfejlesztés). A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. ö n f e g y e l e m r e .S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik.) . és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. A vizsgálatok e r e d m é nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia.a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. kitartásra nevelés. . a 2. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . térben. térben. relációk alkotása. h o g y 8 + 8 = 1 6 . s a m á r biztosan elsajátított tudásra.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei miatt n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. a m e l y e k a m a tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia tervét. észlelés.S z á m m a l .o t úgy adja ö s s z e . m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. b e g y a k o r l á s a . .a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. készségekre. . helyiérték-fo- H i b á z á s i lehetőségek: . h o g y a n s z á m o l t a ki pl. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. síkban . g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél határozza meg. T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. számjegyek írása. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. a m o t i v á lás. U g y a n a k k o r . . A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . E l ő f o r d u l . m ű v e l e t e k e t ) . Az. 5. s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidolgozása. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő .Az é r z é k e l é s .

H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z .§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . E g y i k fő feladatunk. A L X I I / 9 6 . de m e g felelő. sz. 9.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű velete k ö z b e n . A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. Orientációs bizonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt.Ktv. osztályos tanuló figyelmesen. Panasz. g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . F81. Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. utasítás 9. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fejlesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz felállítható. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i .§. valamint a terápiát végző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . a m e d d i g s z ü k s é g van rá. Az iskola igazgatója. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát.k é z preferenciája keresztezett. 10 éves. fejlesztő p e d a g ó g u s sal. v a l a m i n t a 3/1998. a számemlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. F. A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. A vizsgálat célja: felmentés kérése. a pszichológiai.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. s e g y r e nag y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . de feltételezhető. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. a szeriális követéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet.3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara.30. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. hogy latens balkezesség is fennáll. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja.). k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyettesíti az otthoni folyamatos. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára.9. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik.g y e n g e s é gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. 196 197 . Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. s emellett szükség van az iskolai foglalk o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. Az LXII/96.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s n a k " tartott feladatokra. a p e d a g ó g i a i . a beszéd-. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. de szövegértési és helyesírási n e h é z s é gei is v a n n a k . O l v a s á s a jó t e m p ó jú.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfelelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. § . szimbólum- és jelrendszer. F81. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a bevésésére. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . M .m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó g u s foglalkozik vele. irányított gyakorlást. Diagnózis: F80. a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . T a n á c s o l j u k . A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényében s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. osztályos t a n u l ó n á l . F o n t o s . H a s z n o s . F81. a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . A beszédészlelés területein e l m a r a d á sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. m á s r é s z t ha a z o k a lehet ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a .-'ő általános tanulási nehezítettség m e l lett. F 8 0 .2 D i s z k a l k u l i a . osztályfőnök. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. 3. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. Melléklet: a n a m n é z i s . az olvasás-. azok aktív h a s z n á lata. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t feladatok gyakorlása. b e k e z d é s e . v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igénylő f o r m a a n a l í z i s . S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í tése alól.(IX. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e .) O . A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y zat feladata. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ket. A r é s z k é p e s s é g . S z e m . Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i .További feladat a matematikai fogalmak.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . A p e d a g ó g u s n a k . M e g k é s e t t beszédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizsgálta.

100. h o g y haladj a n a k . Ott van a kérdés. K b . S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. „ É . E l s ő hetekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . Úgy é r e z t e m . hogy megbuktatják. E l s ő osztály végén ott tart o t t u n k . és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. amivel védekezett az agyam. 20 verset. M o s t l á t o m . De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. h o g y mit olvas. így n e m buktathatja m e g . és a n n y i r a felhúzta magát. hogy m é g egy ilyen gyereke n e m volt.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. Én is. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. de április végén. hogy m e g k a p t a a kettest. mint általában n a g y o n sokan. így n e m tudnak továbbtanulni.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. a m í g el n e m olvasta. hogy ez n e m m e g o l d á s . a k k o r elég 3 0 0 Ft. mert úgy é r z e m . h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. a gyerek békéje. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszlexia. tanulási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. v e s z e k e d v e . hiszen csak azt a d t a m m e g . v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kialakult súlyos fokú szorongása. Ezért úgy g o n d o l t a m . m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. 1000 között. talán m e n n y i r e kár volt. n e m s z é p dolog. Ez így m e n t e g é s z e n addig.sokkal fontosabb. 2 5 6 Ft valamit. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. így m a j d n e m 7 éves volt.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát műveletvégzés k ö z b e n felismeri. lassú. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. akinek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. mint az. hogy m e g b u k i k . K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. Ő szóképesen tanult olvasni. de azt n e m k a p t á k m e g . A kezén ad össze m é g 10 alatt is. bár a szorzó. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. bizonytalan. A boltba e l m e g y . F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. én e l o l v a s o m az anyagot. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . hogy ha pl. osztályos tanuló. bontást. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . Teljesítményét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. Kérjük t o v á b b r a is a T. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a tika. M i v e l szept e m b e r i . a m i t u d o m . h o g y mit olvas. aki ilyen energiával. és így. m i n t először. m e r t a kettes szintet üti. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . M a t e m a t i k a i . Azt l á t o m rajta viszont. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . mi lesz v e l ü k ? " 199 . Karác s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. hogy kettest kapott. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . hogy m e n n y i e n e r g i á t fektet bele a t a n u l á s b a . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e n e " . s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. s z o r z á s t é r t e l m e z i . ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. é n e k e t tudott. szépen olvasott.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . és a tanár is látja. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t .S z á m o k írása. ő m á r tudta. otthoni h a r m ó n i á j a . m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. kivonást. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . Év v é g é n vele is ott tartottunk. bevásárol. De látom. N a gyon szeretett rajzolni. M i n d e n év vége felé a n n y i r a felhúzza m a g á t . és akkor érti. hogy tudjanak is. bár n e m értette. E g y é b k é n t é r t e l m e s gyerek. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. a l k a l m a z z a . T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egyfajta k ö z ö m b ö s s é g b e . B o l d o g volt a m . a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. azt é r e z t e m . hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. foglalkoztatta az írás-olvasás. de n e m tudja. A bennfoglalást n e m értelmezi. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. és aki e n n y i t szenvedjen.ami egy fél családban lehet . és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. V a l a m e n n y i r e javult. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. hogy ő m a g a oldja m e g . hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat segíthet. E h h e z hozzátartozik. de végül is eljutott odáig. ö s s z e a d á s t . de n e m teljesen érti. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfelelő. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . Aztán k i a b á l t a m velük. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. És ez a m a i n a p i g így van. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. E z e n a téren is intenzív. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. R e n d s z e r e s . l á n y o m 5. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. h o g y n e m érzékeli. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. hogy ő jó tanuló lesz. A szorzó. h o g y csak nek e m van ilyen b u t a g y e r e k e m .és szövegértés fejlesztésével együtt. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. De tudtam és t u d o m . N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. h o g y a t a n á r azt mondja. És n e k e m kettő is jutott. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . a z o n b a n a lassabb érés. E z e n t u d o k segíteni.

Fejlesztő Pedagógia. 117-138. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. . A terápia első szakasza. 207. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. 133. K. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Akkord Kiadó. In: Ajtony Péter (szerk. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . 319. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.o. Okker Kiadó. 203-212. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. DÉKÁNY JUDIT. Alex Typo Kiadó. 135.o. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. 129-139. 94. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. 14-25. 279-308. Tankönyvkiadó.vizsgálat és terápia. Ford. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . fejjel. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. Budapest. In Juhász Ágnes (szerk. Új Pedagógiai Szemle. 3. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. Budapest. 45-52. Huba Judit.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. III. E. Módszertani segédanyagok. Gyógypedagógiai Szemle. 3. Debrecen. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. Új M ú z s a K i a d ó . MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. Budapest. szívvel.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. KRÜLL. 12.): Logopédia a gyakorlatban. 55.

h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy előadáson. óvoda-. a pedagógusok készségeinek fejlesztése. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglalkozó s z a k e m b e r e k figyelmét. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbirkózni a felsőoktatás. p s z i c h o p e d a g ó g u s . d r o g k o o r d i n á t o r stb. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k fajtáitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. és iskolapszichológus. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi követ e l m é n y e k n e k való megfelelés. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsúlyozásával is. M. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. az óvoda.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . 203 . g y e r m e k v é d e l m i s . az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. ahol a g y e r m e k e k .A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő speciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. a pszichiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közösségek. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázadban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált területe. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. m e n t á l h i g i é n i k u s . így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hangsúlyt kellene.

és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. félállásban. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . ill. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szükségessége felé m u t a t n a k . a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevékenység segítségével valósul meg. p r o b l é m á i k feltárása. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátására teszi képessé a szakembert. ill. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában.és a diszkalkulia-terápiák is. terapeuta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. s többnyire elveszett az a segítség. Ez azt is sugallja. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. egyéni szűrés. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások es t a n á c s a d á s e g y é n i . hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a nevelés irányába. hogy egyrészt az iskola csak másodlagos szocializációs terep. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a párhuzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. Intézményen belül megtalálható . tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. reedukatív-korrekciós. k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. A társadalmi p r o b l é m á k . ill.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai szerint . Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a ped a g ó g u s o k t ó l . diagnosztika. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ri feladatokkal is. iskolában pedig a diszlexia-. . A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. ill. igen sok helyen speciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. pl. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a nevelő-személyiségfejlesztő. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez.ént. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. diszgráfia. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. töredék időben. hogy a p e d a g ó g u s az. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k között. (Nevelési T a n á c s a d ó . c s o p o r t o s formában egyéni. a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. ill. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . oktató-ismeretátadó.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. csoport (osztály )-szintcn. Pl. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . óravezetés stb. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . diagnoszta. A p r e v e n tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s ismeretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolára terhelődtek. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesztésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. tanulásban. 204 205 . fejlesztő osztályban. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. Sok helyen tapasztaljuk.rétegspecifikus. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e rek között. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . hospitálás.és átk é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s .Óvoda-.ahogy m i n d i g . életvezetésben való tanácsadás. de lényeges lenne. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. s a család az. . aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer.II. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. töredék időben. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. Közvetett pedig a p e d a g ó g u s kollégákkal.) . átstrukturálásában. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vidék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. de óvodai gyakorlatukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . hogy az oktatási i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. ill. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i áján. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozások tartása.

p s z i c h o l ó g u s .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . c s a l á d g o n d o z ó . és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . Az édesanya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. Az. p s z i c h o l ó g u s . c s a l á d g o n d o z ó .Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . fókuszált foglalkozás. M u n k a t á r s a : j o g á s z . funkciót lát el. korrepetálás stb. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . Feladata az egyéni diagnosztika. t o v á b b k é p z é s e k tartása. A kisfiú önállótlan. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . A g y e r m e k v é d e l m i felelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. képtelen leválni édesanyjáról. 2. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . p e d a g ó g u s . pszichológus. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. Első perctől igen élénk. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. szociális segélyezés. pszichiáter. tanácsadás. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . de n a g y o n fél is tőle. segítése. őszi tanulási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszichológus. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának segítséget. ill. Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fiának. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. Balázs imádattal tekint az édesapjára. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. A napközis foglalkozásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. S z a n k c i o n á l ó funkcióval r e n d e l k e z i k . .i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között.C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . láthatási. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba helyezése. f e l m e n t é s e k ) . Férjétől ő is n a g y o n fél. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. g y ó g y p e d a g ó g u s . hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. M u n katársaik: szociális m u n k á s . Az iskolapszichológus foglalkozott a családdal. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával próbálja Balázst védeni a verésektől. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. . aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. c s a l á d g o n d o z ó .Gyámhatóság. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . iskolai osztályba helyezéshez. mert Balázs e g y r e gyakrabban visszaél a v é d e l e m m e l . ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. Árpit édesanyja egyedül neveli. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetekkel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . . L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyezte Árpit. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. p e d a g ó g u s .Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . fejlesztés. Feladata egyéni. isko- . p s z i c h o l ó g u s . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. c s o p o r t o s formában. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. a t a n a n y a g o t követni. g y e r m e k v é d e h n i s e . iskolaérettség.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . óvodai-iskolai koordinátor. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . további szakellátásra irányítja őket. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . M u n k a t á r s a i : logopédus. Tantárgyi k o r r e p e tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. verekedős kis- fiú volt. iskolapszichológus. gondozási. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. r o b b a n é k o n y . jogász. fejlesztés végzése. I n t é z m é n y i j e l z é s alapj á n g o n d o z á s b a vesz családokat. Ez a z o n b a n visszájára fordul. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. E l s ő osztályba kerülése után rövidesen kiderültek p r o b l é m á i . Félév táján 2. ill. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. g y ó g y p e d a g ó g u s . Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. v a g y o n k é p viseleti stb. pszichiáter. pl. ill. fejlesztő p e d a g ó g u s . É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ben. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolába. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. Ezt b á r m e lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . p e d a g ó g u s . . az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. . nyelvi felmentéshez. . f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. pszichológus. m u n k a n é l k ü l i . Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. aki úgy érezte. Elhelyezési. A család sokat nélkülözik. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. 206 207 . M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s .

kutatás. elfogadó attitűd. hogy az hatásrendszerével elősegítse minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. O M . empátia. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á val . Animula.l a p s z i c h o l ó g u s a . m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. képzés. Javasoljuk. K ö n y v ü n k . de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. Pannónia Könyvek. És hiába sokféle a szakmai kínálat. A családgond o z ó segíti az édesanyát.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. hogy az ó v o d a m i n d e n napi életében.vagy az azt kiváltó.rögzítse. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. az adott életkor sajátosságaitól eltérő viselkedésformát. BAGDY EMŐKE (szerk. és d á t u m mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbségeiről. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jellegzetes viselkedésmódjaira.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorával. A Nevelési Tanácsadók II.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . segítse tehetsége kibontakoztatásában. és k i e m e l t e n ezen fejezet. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . Anymula. tehetségét. Cz . Anonymus Kiadó. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását.ZDI BALÁZS (szerk. KF. HORÁNYI ANNABELLA. játékeszközök. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fejlődési ütemét. Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. HUNYADY GYÖRGY. ASZTMANN ANNA (szerk. n a p i r e n d . MÉSZÁROS ARANKA (szerk. ill.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. Budapest. 208 209 . ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . fejlődésének n y o m o n követése.) (2001): Együtt a gyerekekért. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . ill. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. Kiadvány. 8. szociokulturális hátterét. KÖSÁNÉ ORMAI VERA.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. E L T E Eötvös Kiadó. Új Pedagógiai Szemle. vezesse az ó v o d a p e d a g ó gus. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvodapedagógus. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . Anonymus Alapítvány. tolerancia. képességét. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a közoktatás rendszerében. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . 5. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. célszerű azonnal bejelölnünk. cikkeiben . hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . s végül m e g e g y e z é s született. 240-278.. szeretetteljesség.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. gyakorlat. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. nyitottság. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. Tanulmányok. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képviseletében. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. Alapok. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az isk o l á b a j á r á s alól.

V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a testünk témakör. A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k életkorára. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetekben (pl.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. labdaelkapást. hátad stb. hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t beépítse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . támaszkodj a tenyereddel a padra.z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . hol van a bokája. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. Testsémafejlettség (Testkép. A . a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t .". A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő válaszok k e r ü l n e k be.J á t é k i d ő b e n .e g y e n l e t e s ültetés (pl. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. a térbeli tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. az ó v o d a p e d a g ó gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k .7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . ezért n e m baj. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. öltözésnél megfigyelhető a fűzés. h o g y a n ! ( 4 . egyéni foglakozással. speciális szakértelmét.6 .J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . lábujjon járás. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . csoportos megfigyelés). a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. . M u t a s d m e g . a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. é n e k . továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l .). de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. foglalkozásokat tervezzen. ezért a fejlesztési feladatok m e g tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. az értelmi fejlettség. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. a g y e r m e k e t a csoportból. lelki. e g y s z e r r e feküdtek le aludni. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. f i n o m m o t o r o s . folyamatosan célszerű végezni.g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. nyelvi kif e j e z ő k é s z s é g . természetes tevékenységéből kiemelve. A fejlődési ü t e m r e .. A g y e r m e k testi. rövid ideig tegyük.5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . Az iskolaérettséghez.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. M u t a s d meg. az információk m e g s z e r z é séhez s z ü k s é g e s célozott. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. szökdelést. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . a további fejlesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . h o g y a n ! ( 4 .7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . a g y e r m e k szociális fejlettsége. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . Fő területei: mozgásfejlettség.6 . ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g biztosítékai. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. a testséma. jó m e g o l d á s o k birtokában állapíth a t ó m e g .gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . ábrázolásnál a m i n t á z á s i . vagy a c s o p o r t n a g y o b b részénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. a mindennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. hasad. szellemi. 210 . hogy „ M u t a s d m e g a vállad. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. bokafogás stb. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó gusnak.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . h e i y z e t b e n . hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " válaszok o p t i m á l i s a k legyenek. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. amelyek idegélettani. . Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el.és ajakügyesítő gyakorlatok. s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgálatok ( l o g o p é d u s . e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . illetőleg az iskolai érettség. szociális é r e t t s é g e .

tükör előtt. válogasd ki! ( 4 .Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével lehet felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. hasonlóság. " ( 5 . ( 4 . Y. öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. Boldogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. megjegyezzék. fonalgombolyag . tedd az autót a vonat mellé.6 . melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék.é g ő gyertya .. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfelelő kifejezést. egész alma . ami zöld. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. stb. mi az. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. Az ismeretek egyéni ell e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl.Tükörkép. C s u k d be a s z e m e d . ne menjetek a hintán túl. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled.kisebb gyertya. Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. melyik testrészét érintette m e g X. szerinted miért?) .! Ne m o n d d meg. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetéseket a felnőttel és a társakkal egyaránt. csak a kicsikel. R é p a m e s e . m i t csinált X. m e r t csak így é r h e t ő el.6 . csak a g ö m b ö l y ű k e t stb.).: M o n d d el.) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.4 db) vagy eseménysorozat (pl.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . időbeli relációk. . A h á r o m pillangó. figyelem. nagy méretű stb. szögletes. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. mit csinált.Játékötletek: ( 3 . emberábrázolási készségük. -játék. mid érintettem m e g ? ( 5 . térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. mi történt. e s z k ö z ö k k e l . fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k elmondja. m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . térbeli tájékozódásukról.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. karod stb. .). (Pl.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. képolvasás. Nyelvi (Szókincs.almacsutka. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g .harapásnyomos alma . 212 213 . viszonyok. g y e r t y a és gyufa . kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. terítésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. térirányokkal. és m o n d d m e g . A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. növények.A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n .p u l ó v e r stb. megfigyelhetjük.). ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. valamint a feladattudatról is. időtartamnöveléssel).4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 .kötőtűn a fonal . A k ó r ó és a kismadár. (pl. b á r m i lyen t e v é k e n y s é g b e n . és m o n d d el. .Y.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. F o n t o s . Ennek a területnek a megfigyelésére. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. u t á n o z d ! . C e r u z a f o g á s u k r ó l .

ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. M i n i E n c i k l o p é d i a . Szövegvisszaadás ( 3 .j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyanolyan. együtt a család.5 g y e r m e k k e l játsszuk. magatartási p r o b l é m á k stb. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fejlettségének. sok hiányzás. folyóiratok.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról.7 évesen az ó v o d á b ó l .) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. t e r e m r e n d e z é s . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Tanácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. ezeket egyre bővítve kell válaszolni. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . .A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n felhasznált s z e m l é l t e t ő kép. m e g b í z á s o k teljesítése stb. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítségére is. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni.K é p o l v a s á s r a . egyszerű történést ábrázoló képek felhasználása (pl.6 . illetve n a g y c s o port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszichiátriai s z a k e m b e r h e z is.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . Játékötletek: Képolvasás ( 3 . A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a problémák korai felismerését. a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-mes é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. Aki téveszt.) ( 5 . saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö kítő fényképek stb. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k folyamatos megfigyelésével. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. esetleg ok-okozati összefüggés felfedezését is k í v á n ó . a piacon.6 .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. festmény stb. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesítm é n y . az ó v o d á b a n . a foglalkozások feladatai (pl. a m b u l á n s rendelésein lehet m e g k e r e s n i . m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . U s b o r n e Kisenciklopédia.) és a fogl a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. az utcán. e l v o n t a b b fog a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. ok-okozati összefüggéseket. . lehetőség szerinti m e g s z ü n tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . K é p e t k a p arról is.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. állatokról.7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r elh a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. a naposság. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. s z o m o r ú g y e r m e k . zálogot is adhat.). n e v e t ő . fejlesztése). ( 5 . a megértés ellenőrzése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalmazását. ( 4 .).7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t . a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhangzottakat is.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázoló j e l e n e t . A j á t é k lényege. beilleszkedési. fejlettség feladattartás. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. fénykép.).) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . síró. L e h e tőség nyílik arra.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . e b b e n a részben a gyerm e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. beilleszkedés. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . Szociális (kapcsolatteremtés. d i a k é p stb. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. ( 4 . B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. j á t s z ó gyerm e k e k . mesejelenetek stb.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. . é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . a rend helyreállítása. ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhíthetjük. m ó d s z e r e k k e l .A feladatmegértés. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonosnak. érzelmi élet) feladatmegértés. az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. de m á r b o n y o l u l t a b b . 214 215 . kép. (Ezt eleinte csak 4 .). így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép.

N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . Á l l a n d ó a n babrál. 5. Á l l a n d ó m o z g á s . 6. 4. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. 2. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. 2. 5. vagy legalábbis úgy tesz. á l l a n d ó a n fészkelődik. N e m hallja. 7. összegyűri a rajzlapot. 7. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés (nagy lyukú gyöngy. 6. m o c o r o g . igényeit késleltetni. N e m tud várni. 3. Szeszélyes. M a s z a t o l ábrázolásnál. Ú g y tűnik. úgy tesz. K é r d é s r e zavartan hallgat. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. sírós. m i n t h a n e m hallaná. t a n á c s t a l a n . m i n t h a ott sem lenne.) Fűzé Páros lábon szökdelés (veréb). majd cipő. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. tétova m o z g á s ú . tű stb. N a g y o n félénk.I. N e m figyel. N e v e h a l l a t á n összerezzen. n e h e z e n szakítja félbe. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . piszkál valamit. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . 4. nyugtalanság van körülötte. N a g y o n lassú. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. II. ha szólítják. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . 3. 8.

alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . mellkas Arc Kar Comb Térd. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . hátul ] : Mellett. has •-- •| --- " " - — - i _ . törzs. mellé Közöli Le. tenyér Ujjak. ujjperc Láb Mell. elől Hátra. csoportban [ csoportban i i Fej.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. térdhajlat Homlok. szemhéj Orr. fölé Jobb. orrcimpa Száj. ujjbegy. nyelv | Fül. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej._ Szem. hát. fül tő Kéz. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban . kézfej. nyak. talp 1 Lábujjak. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. bal | Előre.

csoportban r . fül ! az arc részletei: szem.különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. száj összpontosításra képes ruha. Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. láb törzs aránya helytelen fej. orr. kar. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. kar. prolii egyéb teljes.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . . .

de nem teljesít részben teljesíti irányítással. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagyi csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása .néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . teljesíti • nem érti Feladatmegértése.azdag. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . feladattartása . kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. érti. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel.

erőtlen Feladatvégzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . számolási és fogalmazási készség. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvételével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. nyelvi e m l é k e z e t . ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagycsoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k felmérésére. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. kitartó a tevékenységben kapkodó. logopédusi ellátás. kitartásra nem képes gyors. dinamikus átlagos ' Munkatempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. emlékezet. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. Sajnos sok esetben e k k o r derült ki. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö dik. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. g e o m e t r i kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. ül. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. kétnapos j e l e n l é t b e n . időrendi fogalmakban való tájékozottság. b) V i z u o . 224 225 . AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . lassú. auditív figyelem. toleráns Válasz feladja [ tevékenységek indulatkitöréssel válaszol akadályozására | személyek elleni agresszióval válaszol . Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. így e g y r e korábbra tolódott a szűrés időpontja. míg az 1999/2000. térbeli és sorrendbeli orientáció. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1.

másrészt mert . mint nevelési p r o g r a m . E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i .0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. ábra motoros víz-perc-mot. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . A s ú l y o s a n ( 0 .6 éves kortól 7. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k korrekciójával foglalkoztak. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . 227 . igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. 41 %-a lány. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. Itt n e m mutatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. Ez m i n d e n képpen a teszt részletes. mint a többiek. E z e k a gyerekek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e tencia. az óvoda. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük először. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét.1 1. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g .: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldiagnosztikája n e m történt m e g .az óvodai sajátosságok. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k .11 é v e s volt. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem.7 pont) veszélyeztetett. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt.útmutatója szerint . T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyerekek 41 %-a teljesített a normál érték alatt.e n y h é n ( 4 . térbeli tájékozódás stb. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest.ó v ó n ő k is felvehetik. . n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . a legidősebb-' pedig 6. Oktatási Osztály vállalta. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " nevelnek. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. E n n e k k ö v e t k e z m é nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünkben azóta m e g i n d u l t .A teszt 4. átlagéletkoruk 6 év.). j /. helyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelésével. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. szakember-ellátottság. m e l y miatt a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . 2. hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. .az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. finanszírozását az. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad.4 pont) í 11. végzettség. A ja- 3. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kéthetenkénti kétórás szupervízión való részvétel. melynek o k a lehet: .a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. mellyel kiválthatnak régebbi eljárásokat. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n tapasztaltuk. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l rendelkezett. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás.a fiú. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . . mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi útmutatóját. Szerettük volna.

N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt.1 9.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását.3 9. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével. így az igen probl é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .4 10. T ö b b az az ó v o d a .3 A h á r o m ábra ( 3 . ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció.9 9. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együttm ű k ö d é s kereteit. hogy a 2. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősödő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y .5 II 8. Z s o l d o s M á r t á t . Általában nevelési értekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit. S. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat.6 7. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k .3 7. .3 8.5 7.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n .egy vagy t ö b b alkal o m m a l M S S S T . . t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z vétellel.5 4. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhetnek. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k .7 8. speciális szakképzettség megszerzésével. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. 5. ill.5 7.. Jól látható.8 6. magasabb p o n t s z á m o t adni.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l .) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladatait. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalatcserét szervezünk.9 6. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. 3. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : .érdeklődéstől függően . 4. ill.9 6.1 9. értelmezésével. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 . az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. az elméleti alapokat. s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . 10 10.6 9.S o k a n . ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. . . időbeli szervezése. átcsoportosítást tett sok helyen szükségessé. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni.K 6. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet.

6 9. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. ill. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részképesség-szűrését. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . mely b e s z é d h i b a . Hiszen ha a szülő tájékozott a gyermek problémájáról. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s álláspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t .a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. m e l y e k alterna- 9. ill. A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultációt az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési eredményeit.k o r r e k c i ó r a .az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai csoportjából a g y e r e k e t . és elosztottuk a feladatokat. .9 7. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek.eseti d ö n t é s szerint . ill.5 8. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e pillantásra. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kapcsolatos b á r m e l y iratba való betekintésre. é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. ha az indokolt.4 7. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o lógiai csoportot. ill. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz. Ismertettük az ó v o d a i nagyc s o p o r t szerepét.5 7. társas kapcsolatainak.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . az iskolaérettségi vizsgálat menetét.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. ill.a vezető. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is.7 c) A s z a k e m b e r . 230 231 . a fejlesztő p e d a g ó g u s . és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. 7. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n éltünk. .5 5.5 8. mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . diszlexia-prevencióra irányult. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: .10 9.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől.e g y é n i .3 7. E z e k e t a következőkben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel eldöntésére. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i .t e a m c s o p o r t o s konzultációja.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás.5 6. . k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. m e l y e n . . m e l y e n ismertettük a szűrést. n e m c s a k engedélyének. feladatait. . k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. ill. Nevelési T a n á c s a d ó stb. a l o g o p é d u s és az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s vett részt.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: .a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. b) A szülők tájékoztatása. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. 9. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. az adott c s o p o r t két óvónője. .2 6. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. é r z e l m i állapotának. az iskola-.5 8.e g y é n i .l e m a r a d á s rendezésére: .külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakértői B i z o t t s á g o k .9 8.

L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . F é l é v r e a kisfiú megnyílt. Tapasztalataim az MSSST-vel. Budapest.szorongó c s o p o r t j á b a " került. A p s z i c h o lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n foglalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. majd k é s ő b b . m i n d pedig a g y e r m e kek és szüleik s z á m á r a . Igen fontosnak tartottuk a folyam a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között.S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. Budapest. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítható. A s z a k e m berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . organikus érintettség n e m m é r h e t ő . A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. In: Kósáné Ormai Vera. szorongó kislány.l o g o p é d u s . F o n t o s a z o n b a n tudni. érzelmi á l l a p o t á n a k vizsgálata erős szorongást jelzett. " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. Fejlesztő Pedagógia. majd n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . ZSOLDOS MÁRTA. gátlásos. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. 2. zése.ÁRA. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyerm e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . Ó v o d á n k b a n . Egy gyerek akár t ö b b szake m b e r h e z is j á r h a t o t t . Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. Kötörő Emese (szerk. KOVÁCS EF. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . Télen dönteni kellett beiskolázásával kapcsolatosan.fejlesztést is kapott. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . 232 233 . így nagyszülei nevelték. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kiscsoportban. szókincse igen g y e n g e . ill. Budapest. 3 . akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesztés h a t á s á n a k m é r é s é r e .) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép- Példák: 1. Együtt a gyerekekéit. .. így b í z u n k b e n n e .Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. . . szakrendelésre irányítás. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt.a kiemelést n e m igénylő. hogy kis l é t s z á m ú vagy speciális iskolai osztályban van a helye. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszéltük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elmaradás. beszédészlelése. hogy ó v o d á n k n e m különleges. Volt. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősítésünk az volt.s z a k v é l e m é n y e z é s . Országos Szakmai Találkozójának előadásai. . R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájékoztatta a h a l a d á s r ó l . V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. Budapest. beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . S z o m o r ú . I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . ill. M e g á l l a p í t o t t á k . így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t .Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. .. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. I.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . majd az ó v ó n ő . Szülei elváltak. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . Vo- lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. akikről mi is azt g o n d o l t u k . . .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgálatát. s a család elköltözött egy vidéki kertes házba.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ta. Rózsika igen k e v e s e t beszélő. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . Ellátási m ó d o k : .m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . MARTONNF. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá- latára: MSSST. gyakoroltatásával. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. Horányi Annabella. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak.RRNC. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). ISTVANFI Ki.): A Nevelési Tanácsadók II.

Auditív differenciálás . időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. Azoknál a g y e r m e k e k n é l .a tanár hangját hallani. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ket. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . ö n m a g á ban való hitet. illetve 3 éve. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. hoz. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. mint tárgyi. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . a g y e r m e k e k egyéni fejlettségéhez.: színezés. Auditív analízis . h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . m e t a k o m m u n i k a t í v . N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . torna. Vizuális e m l é k e z e t . F o n t o s s z e m p o n t .. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . Amikor csak lehetséges. folyamatos konzultációt biztosítva. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . pl. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros.: festés. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. társasjátékok. fejlődik személyisége. feladattartása. és fokozatosan h a l a d u n k tovább. a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. E g y adottgyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. A gyakorlatok nagy része általam irányított. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. amely a t a n u l á s h o z szükséges pszichikus funkciók fejlesztését. ha társuk hiányzik. A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok.a m o n d a t o t szavakra. szavak sorrendjét tartani.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dolga. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. intermodális. illetve. A g y e r m e k e k . ezen keresztül ismeri m e g a világot. hogy az írás. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. h o g y mi történik majd velük. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. Auditív e m l é k e z e t . A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. h a n g o k r a b o n t a n i .felidézni a hallott m o n d a t o t . raji zolás. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását.a kívánt helyre írni. A h h o z . Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . g y u r m á z á s ) . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei során a n a g y c s o p o r t b a n . a szem é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. hogy ö n m a g á t megismerje. illetve a sérült funkciók javítását. látott betűt összekapcsolni. lehetőséget adva a gyereknek. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. a m e l y e k a lassúbb érés. hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem .a hallott hangot. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. kettesben v a n n a k velem. heti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . V i z u o m o t o r o s . T é r o r i e n t á c i ó . t ö b b n y i r e didaktikus játék. segítse őt. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. vagy felmentett g y e r e k e k ) . sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logopédus elvégzi szűréseit. Vizuális differenciálás . m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. az esetlegesen hiá n y z ó funkciók pótlását szolgálja.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni.k o o r d i n á c i ó . k é p e s s é g e i h e z igazodik. beszélgetés.a szem. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. képességei. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . A dicséret inkább] verbális. Szerialitás . Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre.betűk. n y o m d á z á s . a reális é r t é k e lést. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. hogy akit lehet. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. és a tünet súlyossága. ha szükséges. kontrollt. Az. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m minél tovább nyújtani. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. megváltoztatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t .

illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . SZERDAHELYI MÁRTON. tér-. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. II.) így k i m a r a d pl. A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. Városi Nevelési Tanácsadó. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. mely felhasználja az ó v o d á s o k fejlesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsolatos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . kötet. a p s z i c h o l ó g u s . BAODY EMŐKR. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . az esetleges h o m e . heti egy a l k a l o m m a l . hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. Alapozó Terápia Alapítvány. hogy melyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeretanyagát. A m á s i k p r o b l é m á m . m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elmaradásának okait.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. illetve a teljesítménybeli változásaikról. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terápia és a S i n d e l a r . tapintás. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. T e r v e m az. S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. az óvónő indirekt irányításával. m e g o l d á s o k a t találni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l .p r o g r a m képzésén tanultakkal. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. A foglalk o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. az ó v o d á b a n . és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . Ez a szülő p r o b l é m a t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . k é p e s s é g e i h e z igazodtak. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopédiai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a köv e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. e s e t e n k é n t m ó d o sítva a z eredeti tervet. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . esetleges jelenléte a foglalkozásokon. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t esetében bábjáték.4 é v e s g y e r m e k e k ) . illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerekkel. a gyerek családjának. ízlelés. 236 237 . hallom. Nemzeti Tankönyvkiadó.S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. az a n a m n é z i s felvétele.t r a i n i n g módszere. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthatnánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lépésre felépítettük a fejlesztési tervet. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . hallás. . A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. csoportba való beilleszkedésükről. A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . h o g y miért került külön kis csoportba. A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . a nevelési tan á c s a d ó b a sem. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . TÓTH GÁBOR.szehangolási n e h é z s é g e miatt. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . Budapest. Psycho-Art Kft. SZEMÉLYISÉG. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. a szülő m e g i s m e r é s e . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l .N a g y . 2 0 . követtük a haladást. Budapest.3 0 p e r c i g tartottak. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alapj á n . hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. . hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalkoz á s o k o n v e g y e n részt. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . lateralitás fejlesztése. konfliktusokat fejezhetnek ki. időészlelés). Azt. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. szaglás észlelés). E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. a t a n á c s a d á s . a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segítségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. Szolnok. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesítm é n y r o m l á s n á l . Zöld Iskola.1 .és f i n o m m o z g á s . Szolnok. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. a g y e r e k e k rajzainak e l e m z é s e . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki.

mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelezhetők (P. M á s részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. és mtsai 1998). osztályos korosztályára is vonatkoztatható . Aktuális kérdésként vetődik fel. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é sének a l a p d o k u m e n t u m á t . irodalmi nevelés. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós.az általános iskola 1 . melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . 1996). mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. 1988). Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. én-fejlettség. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. a másik pedig. L a m b . J . Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. m a t e m a tikai nevelés. elkötelezettsége a m é r v a d ó . S . h o g y a 7 . az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. e m b e r és természet. kutatásunk keretében az. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskolaérettség) a l a p v e t ő feltétele. auditív. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan átmeneti képzési forma kialakítása. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. Balogh. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. és egyben az. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. t o v á b b á e m l é k e z e ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. 1981. vizuális nevelés. és át tudják kapcsolni egymásba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend- H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. ha a g y e r e k e k a kognitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába.ö. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. Az egyes kognitív részfunkciók. e m b e r és társadalom. majd újabban a fejlesz. 1988). A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. s a továbbiakban egyben J. m a t e m a t i k a . mely szerint a 7. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok m e l l e t t . vizuális kultúra. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. téri) rendelkeznek. 1995). h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . zenei nevelés. évben jelölte m e g .. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. 1 238 239 . m ű v é s z e t e k : ének-zene. háztartástan. Jelen mára. Panckhurst. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok száA képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. K é r d é s .4 . így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. Balogh. tánc és dráma. P. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptantervet. iskolai szocializációhoz igazodik. taktilis. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakításéit tűztük ki célul az. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. feladattudatfeladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. 1990). zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t .AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik való megfelelés jelenti. A N A T által megjelölt . B a l o g h .i kéval. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika.

A h a n g o z t a t ó . s végzi ezt a feladatot azóta is. t á l y o k b a n . ebből egy az ú n . párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t számára is lehetett játszó-. m e l y n e k keretében a heti 3 óra testnevelésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. mely körülmény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin- AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. k é p e s s é g e m e n t é n történik. Altalános Iskola A 6 .h o z k a p c s o l ó d ó integrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. rajz. mint a gyengébb (az E-s. é n e k . mely kiegészült 1 óra korrepetálással.a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a oktatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . A tanterv. szervezeti formák. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n .városi. M e g j e g y z e n d ő . valamint az oktatási tartalom szempontjából: . t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. A m ó d s z e r az analitikusszintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanulm á n y i v e r s e n y e k e n . h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni).a város e g y é b területeihez képest . Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. F-es) o s z t á l y o k b a n . A j o b b osz-. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. h o g y ez egyben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge.a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. X. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő .mag a s a b b a n reprezentáltak. A tanulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság terén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. ahol a g y e r e k e k az otthonról hozottjátékaikat tárolták. s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rejtett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe.sz. 1980). a k k o r fennáll a veszélye annak. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezetését ö n k é n t vállalta. és olyan gon- 240 241 . k ö r n y e z e t i s m e r e t . s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s .bár készült új helyi tanterv .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d h a t ó . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástanítás céljára. A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen íratj á k ide g y e r m e k e i k e t . m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni tanulni. a tárgyi feltételek. v a l a m i n t a fejlesztési lehetőségeket. ahol rok o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizárólagos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . sz. melyre vonatkozóan k o m p l e x pedagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. m a t e m a t i k a . fejlesztő osztály (15 fővel).e l e m z ő .öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya.7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. A 8 . A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e .m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . ül.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakirodal o m b ó l jól ismert. oktatási tartalom és m e t o d i ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok .ö s s z e t e v ő módszerű. a N A T . A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . a n n a k ellenére.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalkozásokra. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. t e c h n i k a .

Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. méret. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. p a p í r b ó l ) . A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a korongok. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Rudi t y ú k o k r a vadászott. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. A számfogalmat ( l . a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. Bodri h á z s z á m a a legkisebb. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. a m e lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . gyurmából. E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. /. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . M e g j e g y z e n d ő . A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre- Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). a több-kevesebb-ugyanannyi. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok tanítói k ö r é b e n . E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint elérését jelöli m e g . mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. e g y m á s mellett. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olvasás-írás t a n m e n e t e k . H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. de n e m t ö b b 13-nál. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával történt. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. tek be.. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k ." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . Az új b e tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s .és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. mint a m e n n y i t fogott. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o dást. forma. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). így eseteleg az is előfordulhat. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t .l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. pálcikák. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyerekek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. e r ő s í t i " seben.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. m e l y e k a 6 . u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó .

a m e n n y i t k o p o g o k ! . to. k e . kék.! .Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. vers m o n dásával.. alma. elérik. h o g y „ m a . 3 piros. o k o s stb.b a l r a . kutya. egy c s e p p .Tapsolj annyit. me. majd u g y a n e z bal kézzel. .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. téri) Finommozgás . kapu.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. . " c.E m e l d fel a kezed. . Lépj a p á r o d elé. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. öltözködik stb. fenyőfa stb.)? .G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. végén. Percepció (kinesztétikus.) h a n g o t : angol.. Példák: .Őszi levél rajzolása.H o l hallod az „ e " (stb. e b é d stb. sovány. . béka.Rakj ki annyi k o r o n g o t . . m ö g é . j o b b r a . elkezdett rajzokat be kell fejezni. . á. . ital. m e l l é j o b b .A g y e r m e k e k párban állnak. RAJZ P e r c e p c i ó ( vizuális. e m b e r . pofon stb.V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből.c s e p p . vörös.! . ecet.H á n y szót t u d s z felsorolni. Példák: . l a .J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. ami úgy kezdődik. . keresztcsaPéldák: P e r c e p c i ó (vizuális. kofa.K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. emlékezet.Tapsolj annyit. vizuális. röfög."(stb. vonal. tej.) h a n g o t hallasz: kövér. c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. téri) (beszédkészség) . Példák: TECHNIKA téri) ( vizuális. Kognitív funkciók (emlékezet. .). a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. keresztcsatorna) figyelem.Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . . . utolsó. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. .Rajzos feladatlap készítése: az.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . belsejében: egér.. s végül a test középvonalát keresztezve. . l á m p a stb. funkciók (gondolkodás. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális.S z e m k ö r z é s le-föl. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. k o v á c s .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e .).K o p p a n t s egyet.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . . ú stb.fi- betűket r a k n a k ki belőlük.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . Percepció lis (auditív. m e s é s k ö n y v . . . a „ C s i p p .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . . ha hallasz a szóban „ o " (stb. készségek) Példák: . téri. színezése és kivágása. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . pöfög. .Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó.F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. m i n t a bal o l d a l r a ! .K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. . k u . majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem.. . . . elefánt. . majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyerekek. . verbáTESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . . .) h a n g o t ? A szó elején. .A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. . étel.. kinesztétikus.K ü l ö n b ö z ő színű (piros. beszéd készség) taktilis. olvasó. fonal. .T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. . 4 kék stb. bejelölése. . ettem.

négyzet. A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje.k i r a k ó s játék. 1990. T y m m s . . 2 0 0 1 ) .83' 12. I I — ) .87 S l = 6 . Gyenei. .T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. . A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). allergia. Cs=13. k ö z é p r e egy házat. Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . . U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . A t é m á t a c s o p o r t találja ki. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19.T a p s s a l . 246 247 . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. előfordultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. dal eljátszása c s o p o r t b a n . " c. A S E S szempontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . . bal oldalra egy kutyaólat). családi helyzet. k o o r d i n á c i ó s zavar. gyermekdalt. . tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. 1992.M i n t a .Példák: .a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. 14 fiú. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él.„Bújj. A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) .M a r o k k ó játék. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. Cs=5 19 fiú. G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. B a l o g h .Edtfeld-teszt.S E S j e l l e m z ő k . A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. bújj z ö l d á g . önállóság.). . n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek.P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osztálya vett részt összesen 33 tanulóval. . ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . . S2=16. gátoltság. . d o b b a n t v a .K ö z ö s rajz 4 . . és tardominál. S3= magas SES. A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó eredménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . N=nevelőszülővel él.h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . . 19 lány S3=4 (n=30) 83. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést.K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. M i n t á n k ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. szorongás. c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . 7= teljes családban él. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. írásból. h á r o m s z ö g . téglalap. . asztma. félévkor. N=l T=25.D P T Mértani Formák. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. . S2=20. . I I — .P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján).5 fős kiscsoportban. . " c. S2=átlagos SES. b e s z é d h i b á k . szótagolva m o n d j á k a gyerekek.Videofelvételek tanítási ó r á k o n . — I I I I .T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . m e l y eredmény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . c s o m a g o l ó p a p í r r a . m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. irányíthatóság) Játékok Példák: . fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést.D P T Betűk. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . agresszivitás stb. s utána színezd ki! .Verbalitást fejlesztő társasjáték. X . majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t .„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör.

(A D P T . hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k .01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64.01) . betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0.4 47. a fejlesztett gyerekek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.01). D P T B e t ű k p < 0 . mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .1 16. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd . írás és m a t e m a t i k a tárgyakból. 0 5 M D P T MF p<0. azaz figyelmesen hallgatnak. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás.8 95.01) j o b b a k n a k bizonyultak.01).3 19. É r t h e t ő .Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o lata. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig.2 2.01). e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek.2 21. a környezetismerettel ( p = 0 .4 75.2 88. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás. rendellenesség.mint a m a t e m a t i k a . m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja.5 64.megfordult.2 21.9 15. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k viselkedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai.j o b b e r e d . I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 . Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . akik az ennek megfelelő tanulási stílust preferálják. míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .0 28. .01) és a rajzzal (p<0. rendellenesség.03 84. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi- T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb 'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.az Edtfeld-teszt kivételével . E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyökereire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását. másrészt t ö b b szerző is utal arra. 1987).3 66. technika.5 98.szám u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . mint a kontroliosztályok tanulói.n é l a jó m e g o l d á s h o z .6 96. Ú g y tűnik. ill. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . 0 1 . (n=30) sd Szig.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor- relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0. látottakat (Szitó.t e s z t jó színp<0.7 90. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n . és megjegyzik.a t é . M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik.8 86. . valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . 0 3 ) .6 28. 1993).01) és a többinél romlott a teljesítménye. A kísérletben szereplő iskolákban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált. rajz .3 1.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. M a t e m a t i k á b ó l a kontr o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0.) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon- Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.ele n g e d h e t e t l e n . másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük.0 p=0. csak m á s m o dalitásban. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k .7 69. a technikával (p<0.1 1.0 55.7 20. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n .4 96.9 18.7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett .n é m e l y e s e t b e n . a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l . mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 . T a n é v végére e z a z arán]fl| .3 1.01).0 16.01) mutatta. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t . a k e t t ő összhangja.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor.J m é n y t . Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) . 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. 0 4 ) .A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.5 14. s ez a k ü l ö n b s é g a finom -J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 . attól el n e m választható (Piaget. hasznosítják a hallottakat. A D P T M F .2 91.

01 Olv. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e . = Romankovics-féle felmérőlap írásból.6 92. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ságáról is képet k a p h a t u n k .7 21. = a pedagógus értékelése matematikából.l.01 p<0. Olv.0l írás 3. Olv. írás 2.4.3.Mat. a tényleges teljesítményt tükrözi-e.7 92. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.5 11.01 p<0. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő lap o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivételével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i értékelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .0l p=0. p<0. Olv. = tendencia (0. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból.8 21. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lén y e g e s eltérést. Az osztálytanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó.Mat.l.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. p=O. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún.7 _ 87. Tend. I. A táblázatban kiemelt . Mat.7 8. P. írás 4. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.01 p<0.4 P<0.01 p=0. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biztosítja. A táblázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is szerepet j á t s z a n a k .a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is . M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.0l p<0.0l p<0. ból. p<0. Olv. a G y e n e i . = felmérőlap matematikából. Olvasás 2. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . Mat. írás 3. írás 4. (T%) írás 1.f é l e . írási.Ü3 _ 13. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásolja. Olv. h a n e m a g y e r m e k énképét. Ezért igen lényeges.01 Olv.05 Tend. írás I. Tend. Olv.0l p<0. (T%) (T%) (T%) 88.Mat.3 83.0l írás 2.01 p<0.4.Magy.03 p=0.02 p=0.4. P. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki.01 p=0.a legszorosabb együttjárást m u t a t ó . p<0. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adataival is szoros együttjárást mutattak. írás 1.01 Tend.3 9.5 78. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írásTend.04 p<0.2 Szig. írás 3. írás 4.01 Olv.Magy.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. p<0. önértékelését is alakítja. írás 2.9 12. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. Az iskolai értékelés az első időszaktól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat.0l p<0. han e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. a R o m a n k o v i c s . (Következőoldalon.S z a u t n e r n é . = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból.02 p<0.3. A p e d a g ó g i a i értékelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről. írási.0l p<0. = Gyenei-Sz. p=0. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet.01 p=0.0l p<0. Jelölések: P.Magy. ellenőrzéséről van szó.2. p<0. Olv. írás 2.01 p=0. p<0. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szolgait. Olv. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írásból. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. írás 2. = = a pedagógus értékelése magyarból.3. P. Olvasás 2.01 p=0. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e .f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat.0l p<0. Olv. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .2.01 p<0.9 13. P.01 p=0.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról.9 89.8 88.05< p < 0.autnerné-jéle feladatlap olvasásból.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1.2. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a tanulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r . A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellemzőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á gát.

W O O D . Iskolapszichológia. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét.. 4 9 3 . 9 7 . BIBBY. 1 5 9 . J. ELTE kiadvány. Tankönyvkiadó. 2. A Critical Review of Research. (VIII. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. é r d e k e s e b b é tették. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. TYMMS. British Journal of Educational Psychology. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatásban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába.1 3 5 . m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. Gondolat. B. é r d e k t e l e n s é g e . hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . J . 6 8 . .tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. Balogh K. C. rendelete. In: Társadalompolitikai tanulmányok.5 0 4 . A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dönteni a b b a n . P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. TANSLEY. PIAGET.YDEN. E területeken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . (Fejlesztő prog- ram).. a fejlesztés perspektívái.1 8 6 . Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. . / P. J . ) Korm. Óvodai nevelés országos alapprogramja. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesítm é n y s z i n t j é t . Budapest. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. A. (szerk. In: P. és m i l y e n oktatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . N e h é z s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. 7 1 . ( 2 0 0 1 ) : Inattention. SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. PANCKHURST. S. MERRELL. Városi Nevelési Tanácsadó. 2 8 . M i n t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ható. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . ELTE kiadvány. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendszere n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. 17. Gondolat Kiadó. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. E L T E kiadvány. P. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . British Journal of Educational Psychology. s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. P. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. Iskolapszichológia. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. P . D . J. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei. Budapest. LF. Budapest. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . G.): Iskolapszichológia. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényegesen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. Iskolapszichológia. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vitathatatlan. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) .5 6 . m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . 4 3 . GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. Budapest. 252 253 . A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. Nemzeti Tankönyvkiadó. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettségéhez.. 2 1 . Szolnok. GYENEI MELINDA. L A M B . Egyetemi tankönyv.

n e h é z k e s . totális érzékelő apparátus. ügyetlen m o z g á s . h o g y v a n n a k a fejlődésnek olyan súlypontjai. göcsör.Szó. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. hiszen a tőle kapott első | minősítések. az órán passzív. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. N a g y hánya. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia.jj tos az. n e m reagál r á " . h o g y célzott fejlesztésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható.isi g o n d o k is megjelennek. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. a m o t o r i k u m és a testséma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó nak. hogy „akármit csinálok. . 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .A betűk. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. tanító nénije feltételezi. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. m e l y e k birtokában . lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i .j g y o b b .B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. a beszédészlelést szűrte. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. { 254 255 . ha. Célja. fegyelmezési m ó d szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. d-b felcserélése. így a z a j gyerek. és próbáljunk ^ tenni ellene. kusza írás. így pl.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt.kisebb zökkenőkkel . Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . . Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek.vagy betűfelismerési nehézség.sokkal na. mely az ún. . állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . szóköz. hipermotil. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. A g y e r e k annyira szorong. a megerősítés.az ördögi kör -. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s .1 gekkel. kevés pozitív megerősítést k a p . személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y .J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. aki átlépi az első osztály küszöbét. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. aki a teljesítésben n e m sikeres. szótagok felcserélése. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. .': ció h a t á r o z z a m e g .de sikeresek az iskolában. dás fejlődésében.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel.és formaállandóság zavarát jelzi. m e l y e k e t az iskola képvisel. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. . mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. ha az óvodáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába.k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t .célkitűzéseikből a d ó d ó a n . h o g y m e n n y i r e fon. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . pl. Nem is tud. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére.« tös írás.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . diszgráfia tüneteit. s ráadásul szociális pozíciója is romlik. alacsony önértékelésűvé válik.^ n e m . \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . differenciált foglalkozást. ill.A betűk. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. m a s z a t o s füzet. K ö n n y ű tehát belátnunk.A m á r tanult betűk. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i.. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . .p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus .J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak.| re. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o - MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. akik az is. formák felismerési n e h é z s é g e .I san is jó pozíciójúvá. pl. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . de igényeit n e m a teljesítés. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. n e m j e l e n t k e z i k .

kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. ül. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. túl h o s s z ú r a nyúlt óvodás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e .8 pont 98. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és esetlegesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . majd a 2 0 0 0 / 0 1 .6 pont 4.és isk o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t .4% 32. /. ill. és B e n d e r B-tesztekkel. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. szükség szerinti képesség-. M i n d ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. más. 9 . nevezetesen. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist.5% 35.3% 61. A VIZSGÁLAT 6-6.és farajz. a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g .1 0 óra kö -1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . Itt k i e m e l t e n kezeltük .az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. II..| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. a logopédiai. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. Raven-. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . hogy a túl korai. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellátási formáról. (betűk) DPT 3. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I.\ tuk e l e m e z n i . a hét végén tapasztalható erős fáradás.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált.5-7 éves 7-7.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. • ül.5-8 éves 8-8. Balogh minta Edíeldt DPT 2. ül. addig az ellátás nélküli.4% 256 257 . A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. osztályos gyerekek. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a különböző tesztekben. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . ill. Kíváncsiak voltunk arra. ill. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . h o g y a tesztekben a 6. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. k e d d és szerda n a p o k o n . projektív vizsgálatokkal.5 éves 7.5-7.5 éves FT 8.5-9. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. ül. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. h o g y azt a gyereket.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. A hétben.\ rést készítettünk. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. aki egyrészt segítette a felvételt. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet.5 éves 6. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i .a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. kislétszámú osztályba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. átfogó felmé. táblázat saját minta P.2 pont 5 pont 97. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. ill.az előkészítőssé minősítés szempontjait. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. m e l y m e g m u t a t j a .25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " .

5 éves 6.8% 6-6.5 éves 6. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6.5 éves 6. ábra Edtfeldt-tesz.5-9.5-9.6% 10 98.5 éves 6.5-9.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5-8 éves 8-8.5 éves 7. ábra 7.25 éves 5.0% 97. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .5-9. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5-8 éves 8-8. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-7 éves 7-7.25 6-6.5 éves 8.A táblázatból látható.5-8 éves 8.5-7 éves 7-7.5-7 éves 7-7.5-7 éves 7-7.5-7 éves 7-7.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .2% DPT teszt: 98.5 éves 7.5-8 éves 8-8. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .25 éves DPT mértani formák 258 259 .4% 98. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű . hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5 éves 6.5 éves 7.5 éves 7.25 éves 30 2.5-8 éves 8-8.5 éves 6.5-9.5 éves 8.5 éves 8.5 éves 8.5 éves 8.

h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. fejlesztő terápiában való részvétel mellett. Z s o l n a y . h o g y igen n a g y a teljesítm é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. teljesítménye értékelnormál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. Látható. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy csoportos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . 2. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . 15. A tanév végén végzett kontrollszűrés eredm é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra von a t k o z ó a n . hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i .és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. A 2.a szülővel egyetértésben . A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot.. • csoportos (N=761) 1. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. e l m o n d v a . h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. sem egyéni helyzetben n e m képes a feladatokra koncentrálni. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a tan í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. P r o b l é m á i az iskola kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k összeh a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fejlesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. DPT teszt: .4% PDT2.7% 58.m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. ezért kértük klinikai vizsgálatát. M i n d az év eleji szűrés. 34.6 pont DPT 3. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. évi LXVIII. Fa. a feladatértés gyengesége. táblázat és a 7 .trv. 2. Dóri z e n e t a g o z a t o s . 120 100 átlag 2. így a Nevelési T a n á c s a d ó . Az. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szakv é l e m é n y é t . ábra Térirány feladat atlagainak alakulása.1 0 . e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. Célja. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kiderül.8 pont FIGY. ill. hogy a n n a k a kisgyereknek. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. Az. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. Az 2. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . Az instrukciókat nem érti. 7 . részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk arra.b e javasolt.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését.§. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára.1 0 .III. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától.27% 98. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen hamar látható volt tanulási n e h é z s é g e . hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános iskolai 1. osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .% 96.í r á s tanítási m ó d szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. o l v a s á s . valamint a terápia iskolát érintő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. ¡11. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és viselkedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. Tanítóik konzultációk keretében kaptak segítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . hogy speciális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e .75 pont 4. osztályba.4 pont 32. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előzményekről. S e m csoportos.

ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. 4. 5.a n y a g egyidejű átadását vár. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. 17. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. i 4. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. IV.• s é g . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. A Nevelési Tanácsadók I I . Iskolapszichológia. h o g y képtelen követni osztálytársai tempóját. KÓSÁNF. Az intézm é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . Ez számukra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. Ezután az egyéni vizsg á l a t o k . K ü l ö n ö s e n fontos ezt . A kislány p s z i c h é s státusza 2.v é l e m é n y e m szerint . Budapest. 3. 7.í r á s . de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. Iskolapszichológia. Visszajelzéseink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. ^ . n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. nánk el. és megjósolják a fejlődést. ill.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r abban az esetben. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. hogy egy-két h ó n a p elteltével felismerjék a várható tanulási problémákat. a h o s p i t á l á s . ORMAI VERA.Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztályban való évismétlést j a v a s o l t u n k . H i s z e n a fejlesztés itt n e m . IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. Budapest. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás keretében is". KOTORÓ EMESE (szerk.. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvárh a t ó szintjét.. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. Az „üresjárat" pedig csökkenti a tanulás iránti motivációt is. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . végrehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra.)(2()01): Együtt a gyerekekért.oktatási és fejlesztési . heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. Animula. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé- se. 262 263 . Javaslatok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FOl y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. a m e n n y i b e n az a 2.) (2000): Alapok. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó .. Budapest. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal.n e m is elsősorban tanítói. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . Kőbányai Nevelési Tanácsadó. ELTE. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. Szinte v a l a m e n n y i iskola nevelési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. ELTE. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fontos tanulság volt s z á m u n k r a . N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. HORÁNYI ANNABELLA. magatartási p r o b l é m á k a t . hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . 6. de valamely okból n e m került speciális g o n d o z á s b a . fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. az ún. v a l a m i n t a különböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. KOVÁCS FERENC. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". differenciált fejlesztése. Országos szakmai Találkozójának előadásai. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhető el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . 2. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyermekek fejlettségi szintjéről. osztály végére helyezi az o l v a s á s . A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . Budapest. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. N e m szabad elfeledkezni arról. Anonymus Alapítvány. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre.

diszgráfia vagy diszkalkulia. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. az iskolának.és tárgyi .környezet (család. amely tizenötnél kisebb létszámmal m ű k ö d i k . valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. ami azt jelenti. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . E z e k megfordítható hátrányok. Tehát megállapítható. akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. Az összes. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osztályokban. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a szem é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. v a l a m i n t a társadalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . mint a diszlexia. urbanizációval. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . akik a fejlődésük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. kortársak. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. genetikai adottságok mellett a társas .anyagi. ha az o k o k közül egy személynél vagy családnál több is fennáll. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. a h o g y a n az egy adott kultúrában. h o g y ők a „veszélyeztetettek". k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos.érkezett. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szervezett i n t é z m é n y é n e k . akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. a „hátrányos h e l y z e t ű e k " . e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. egészségügyi s z e m p o n t b ó l . pakisztáni és arab származású gyermek.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . tervszerű irányítása. az iskola felzárkóztató. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítőkészséget.o k t a t ó munkájában. gondoz.g a z d a s á g i átalakulással. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesztő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányosságaik. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak.l v i e t n á m i . Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. N é h á n y megállapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbiakban o l v a s h a t u n k . rajtuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követk e z t é b e n ) l . Azok a g y e r m e k e k . a t á r s a d a l m i .HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. Az összes r o m a gyermek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer- NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . helyen és időben . A figyelem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. hogy tanulói létszám közel felét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é mákkal. elsősorban a m u n k a köré szerveződött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes tanulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. szociális. A hazai közoktatási rendszerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. T e h á t a veleszületett. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás szerint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rendszerében. a „sérültek" .aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u sa is . v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. de e g y é n r e szabott. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék bes z á m o l n i .n e v e l ő d é s folyamata a családban.n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . A m o d e r n i z á c i ó v a l . Gyakran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . A kislétszámú fejlesztő osztályokban. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik.elfogadhatatlan. h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. ez 4 8 % ) r o m a származású.magyarországi cigány c s a l á d o k .

a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . akiket m a g y a r cigánynak. . szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. a társadalmi távolságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . A kisebbségi státusz típusai: 1. 2. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . fedezni. g y e r m e k v é d e l m i felelős . A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. k o n v e n c i ó k . Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . ha áttekintjük az e t n i k u m o k szociológiai és szociálpszichológiai jellemzőit. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b bára oláh c i g á n y n a k nevez. n é m e t ) . szülőnek. Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. . K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g maradt. kultúrája stb. és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. . hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . ebből 800 kisebbségben. foglalkozási formáiban való elkülönülés. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . története.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik.az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. 4.) h a t á r o z n a k m e g . Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában.logopédusok. Ezért érd e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy iskolát. horvát. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b társadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl.h a g y o m á n y . Az á l l a m a l k o t ó etnikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék.és a földrajzi közelség). A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényezőket (nyelv. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k .k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyelv ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . a b e n n e folytatott o k t a t ó . ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. aki egy elismert törzs tagja). ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n teljesíteni ezt a kihívást. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. a magyarországi c i g á n y s á g 6%).az adott településen belüli térbeli elkülönülés. T é n y .n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyerm e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . ha ő maga annak tartja magát. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. és a k k o r is ezt kell tennie. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. Egy etnikum státuszának kritériuma a többségi t á r s a d a l m o n belül. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ahhoz. hogy a kerület m u n k á s t á r s a d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. Ez n e m jelenti azt. . a m e l y e k t ő l szabadulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el.k u l t u r á l i s közegét. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal körbezárta n e m c s a k földrajzilag. 1999). Ezekből az arányokból is j ó l látható. 3. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. indián az. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . a r o m a = e m b e r e k . illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . m ú l t . és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. És c s ö k k e n t az esélye annak. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . ebből 12 önk o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . erőt ad. Azt ugyanis. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . A kerület. h o g y az ide telepített gyárak a 19. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . hogy legalább száz évet éljen ott. Ez nehezítette a lakosság mobilitását. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e lyest e l ő r e h a l a d o t t . iskolapszichológus. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják.p o n t o s a b b a n érzékeljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt.a m u n k a szervezeti. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. szokások.

é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójában. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . De az akkori tan á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. átlag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 .és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . hogy az adott tanévben. Egyik a m a gatartászavar. érzelmi. hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . Ez azt jelenti.o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. figyelmi p r o b l é m á k á l l nak. térbeli o r i e n t á c i ó s . regisztrálása az iskolában.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : .n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. mozgás-. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt .s z a k i r o d a l o m . A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel.a szemléletformálás. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o lógus. a m i n e k a hátterében viselkedési. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. 6. S z ű r é s és orientálás. Ez utóbbiak a részképesség-. a másik a tanulási zavar. ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. . Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . 3. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára.p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t .látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. Az ö n k o r m á n y z a t n a k . 5.két.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . és azon kell gond o l k o d n i u k . és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l kalmazottja). a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . és közvetítés. értelmi. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit.és ma is az .ettől a tanévtől kezdve kettő . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el legi n k á b b . nivelláló hatású lehet.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . . M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. 268 269 . . A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. a m e l y i k egyaránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. Itt m o s t csak a saját . a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o - AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . Ez e g y olyan „ h í d " . a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . Pszichológiai ismeretek kifejtése. m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. : A z iskola o k t a t ó .terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a kerületben.s z e r e p .eszközhiány megoldása. . Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. ötletek átadása. S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszic h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l .k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szereplő iskola is —. az i n f o r m á c i ó k k é t irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól.végzi. 4. Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni.fejlesztő p r o g r a m o k . a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások.2 fejlesztő pedag ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n . az óvod á k n a k és iskoláknak. 2. Az olyan iskola. h á rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . kezelésében. r é s z ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. A n e v e l é s . és az érinek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE.

szülői k o n z u l t á c i ó k . diszgráfia. M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intézm é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . Ezek csoportosan. gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki .f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör.tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk megt á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l .órában. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata.tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira.iskola kie m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . A szóban forgó . Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. . és a t á r s . csoportos). .korai preventív szűrése.8 . osztályosok részére. amelyekből további.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat.. drog-prevenció).iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in- Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak.: s z a k i r o d a l o m ajánlása. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő.j e l l e g ű m u n k a . Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s feladatai során. A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe történő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . fejlesztőpedagógus. E l ő b b heti két n a p o n .pályaorientáció. M i n d e h h e z a t a n u l á s . a pályaorientációs vizsgálatok 7 . .órák vagy órán kívüli klubfoglalkozások k e r e t é b e n . K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kínáltak m e g " . az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket behozni.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. a p e d a g ó g u s o k k a l .t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az iskolában. hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . a m e l y e k direkt vagy indirekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. tréningek. IQ stb. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o rozatban sikerült együtt dolgozni. A pszichológiai kulturáltság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . amiből a s z ü .p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatartászavaros g y e r m e k e k részére).g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . .pl. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é nek k e z d e t e óta . .tanulási stratégiák vizsgálata. t o v á b b k é p z é s e k szervezése és vezetése (nevelési értekezletek). A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és személyiség). hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyerm e k v é d e l m i felelős jelezte. a g y e r m e k v é d e l m i felelőssel. m i k ö z b e n a T a n á c s adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. Pszichológiai ismeretek kifejtése . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. életvezetési ismeretek . szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalmazottjaként. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenységeket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultációk. A gyerm e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. Volt. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő könyvek ajánlása. T a l á n n e m véletlen. c s a l á d g o n d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . légkör. az 5-6. k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) .k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l .). N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskolap s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . és volt olyan is. . akivel iskolai keretek között. 4^4. .-így pl. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . diszkalkulia). Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s . p e d a g ó g u s o k és szülők számára. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok.általam ellátott . aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö dési k é s z s é g e t . . S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel.

pszichiátriai. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k között kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . de a szülő n e m fogadta el.és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően végzett . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . Magatartási-. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ tanulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvég e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t .diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. 3. pszichológiai.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. 12-ről p e d i g e g y é b . Logopédiai problémák: .se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . de délelőtt. és j a v a s l a t arra. agresszivitás. beilleszkedési zavarok: . R é s z k é p e s s é g . g o n d o l k o d á s . 9 gyerek. és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagozatos. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) .p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . gyerm e k p s z i c h i á t r i a i .térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítséget: figyelem. a k i k r e a hiper. értés. A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . e m l é k e z e t . m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is.vizsgálatok n y o m á n . v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gyerekeket. oszt).és b e s z é d v i z s g á l ó i . b e v o n v a a tanítókat is. neurológiai . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . képzelet. .4. K é t e s t b e n logopédiai osztályba. a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyás o l h a t ó . T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. illetve k o m p l e x . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . Például. oszt).hallás.| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. A fejlesztés a m o z g á s . Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fejlődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. a tanítási 272 273 . l o g o p é d i a i . egy logop é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-.vagy hipoaktivitás. 2. A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről.t e s t s é m a . Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános iskolai t a n u l m á n y a i t . 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l .helyen történt vizsgálat.EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az.4 . az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s tan u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m .z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. p e d a g ó g i a i .b e s z é d (észlelés. G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési terve. A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együttm ű k ö d é s .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van.hiperaktív/agresszív. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. . 19 g y e r e k : . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) .k ü l ö n ö s e n az j u s soknál . tanítóknak. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. diszgráfia 18 gyerek (14%). hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . E l m o n d h a t ó m é g . 14 gyerek ( 1 1 % ) .

ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. A .• ra é p ü l ő . Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó .és k u d a r c t ű r é s .pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. valamint a szülőket is tájékoztattam a c s o p o r t indulásáról. ebből 14-en elfogadták. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . hogy „ h i p e r a k t í y " . T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni.mint iskol a p s z i c h o l ó g u s . Az az igyekezetük. és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoordinációjú. M á s r é s z t így a foglalkozások köt e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. sok volt a konfliktus. p r o b l é m a m e g o l d á s . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo- Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. délutáni szabad foglalkozásokon -. a v e r e k e d é s . visszah ú z ó d ó . indulati). A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . h o g y járjon a foglalkozásra. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . m o t o p e d a g ó g i a i . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget.s z e n z o r o s integráció javulása. hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. . n é h á n y a n igen agresszívak. (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. in: Varga.j. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. h o l o t t csak 2 . .) A C S . Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . 1983). Fennáll a veszély. aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell bev o n n i .e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. ahol az iskólán belül. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . a n y u g t a l a n s á g . vagy n e m .k o n t r o l l f o l y a m a t o k . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . elevenek.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. .3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . ezért n e m tudta vállalni a részvételt.b á r m e n n y i r e is szeretnék . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. hogy megfeleljenek az elvárásoknak. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. kitartóak és ügyesek. amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . amit vagy elfogadtak. de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k .? labilitását is. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . K . " e l n e v e z é s t a d t a m . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . A labda a kapcsolat. Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. k é p e s s é g e i r ő l . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a munka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . A n n á l is i n k á b b . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. . A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. céltalan m o z g á s a i k a t . és úgy tűnik. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . . Elsősorban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. és a délutánijdffiji. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . Konzultá. Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. h o g y miért csináltad ezt vagy azt. é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . . aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. A .nem tudják irányítani.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l .konfliktuskezelés.tanítási ó r á n . indulati.a test koordinációja. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . m o z a i k s z ó egybeolvasva. A g y e r m e k e k m e g i s m e r é se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e .s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. a k o m m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . ebéd? k ö z b e n .siker. akik az átlagnál aktívabbak. érzelmi. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. szakvéleményeket. ü g y e s g y e r e k e k ) . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . Azért kapta a „ K l u b " nevet. hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k kel való foglalkozáshoz. szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését.e g y e n s ú l y o z ó képesség. " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. -agressziószabályozás. mint indulatszójelké*'-. s z ü n e t e k b e n . p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. \ .szabály tudat alakítása. és aláírásukkal igazolták. K . célratörők. és m o n d t a k fel m é g a p r ó b a i d ő b e n . feszültség ~a ~t c s o p o r t b a n . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. szinte két-három hetente cserélődtek. h o g y „végire v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l .

m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s .teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " juthatnak. cselekvéseket végeznek. és a többi. Ez utóbbi jelei. Strukturálni kell a helyzeteket. 2.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . 6. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . 10-15 perc. . h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okokból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyanaz a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r .m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan.primitív. spontán jellegű rész. E l m o n d h a t ó . g u m i .. kosár. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . . könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. a r c h a i k u s . ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. miszerint: .a c s o p o r t o m mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben.. h o g y : . a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. túl h a n g o s a n ) . 4. n a g y o n energiaigényes. zsámoly. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. 5.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. heti egyszer 6 0 . A vizuális figyelem fejlesztése.m o t o r o s aktivitások. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. r u g a l m a s s á g o t .szakasz elemeiből kevert jelleggel. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . E g y m á s i k felfogás (Schindler.1. a m i k n e m történik s e m m i . míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. 3.1 5 perc). A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . egyedi sajátosságok m i a t t . az adás időszaka. A m á s o d i k rész ( 5 0 . amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. Ebben az.1 8 foglalkozáson.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek.9 0 perc . A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. és gyakran egy foglakozásba több szakasz e l e m e is bekerült. tollaslabdaütők és labdák. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. az olyan várakozási helyzeteket. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. tenisz. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. kötelek. 2.jutottunk ebbe a fázisba. m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . de rendszercsen használunk gyakorlatokat. és spontán m o z g á s o k a t . amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . szabad másnak lenni. nyüzsgéseiket. Néhán. A m e g e n g e d é s . 1983). illetve a. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . kreativitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l .motor. kendők. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . .úgy lefutó . A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. Vesztibuláris . Itt lehet h a n g o s k o d n i . pad.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. igazítani. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . p i n g p o n g -. foci. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. A „vészjel" kifejezés arra utal. szalagok stb. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. vadulni. E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségeit.) lehetnek. egy vagy t ö b b . Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e kekben az a . a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k megbeszélése. az akt u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. Az első rész kb. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. J. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekekkel.n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. értékelés stb. n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . de a folyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. beilleszkedési p r o b l é m á k .k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . 4. és . rohanni. labda. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. rosszul tervezve csinál. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás.óriás. hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . Ezek a tanulási és/vagy magatartási. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. egy szabad. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 .6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. . Az életkor és az. A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n .

az érdeklődés beszűkülése. Tanulmányok.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. kontaktusképtelenség. az azonoss á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . KLTE Pszichológia Intézet. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . és g o n d a n e g a t i v i z m u s . m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. Pszichológiai Közlemények. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e kekkel .végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. kérdésre > nem válaszol. • . .: echolalia. ül. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . a beszéd. Előadások 'V a fejlesztő pedagógia. m o z g á s b a n . dapest. Magánkiadás.l: Szocializációs zavarok . zene iránti fogékonyság. Ernst J. észlelés. ahol az iskolapszichológus pl. Akadémiai Kiadó. Medicina Kiadó. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. Osiris Kiadó. Budapest. A fejlesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája.. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Psiichológia . Ml'NNICH IVÁN (sz. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. az ö nműv e lé stől. ORMAI VERA. miközben s z e m e sarkából néz). iskola. Budapest. sz. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékenységről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bicske.S z e k u n d e r tünetek. P r o b l é m a lehet az evés. Pedagógiai Szakszolgálat. inadekvát sírás. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. Budapest.erk. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. Auto-agresszió.'.YNF. B. h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. ami szükségesfontos szerepel k a p n a k .állandó konzultációkkal és végül. emocionalitás hiánya. a társadalomtól. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. Tankönyvkiadó. . M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . szorongás. -jí. Debrecen. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . azt. Etnopszichológia (Előadás sorozat). Módszertani Tükör.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. annak é r d e k é b e n . 4 J> Az odafordulás hiánya. N e m sürgethető. ÜLTE. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . Panoráma. 278 279 . Nevelési T a n á c s a d ó k . G. Budapest. 4 KULCSÁR MIIIÁI. -% BAGÓT . In: KEZDI BALÁZS (szerk. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is.P r i m e r tünetek. félelem. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e rek felelőssége közös.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. logopédus.: kérdezési kényszer. új szavak alkotása. a logikai funkciók.az. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szemgolyójára. Alex Typo Kiadó. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . v In: KÓSANÍ. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. . Budapest. viselkedésben pl. alvás területén is. gyermckpszicholerápia. Budapest.): Iskolai mentálhigiéné.I. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. SZEGAL. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermekvédelmi felelős. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. 2 4 . szagolgatás. Zavart az érzékelés. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be.PORT. ambivalencia. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. hogy a n e m túl tehetséges. Budapest. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. BTL. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. lskolapszi< holó* •• gia. . ^ .„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek.és óvodapszichológia területéről.beilleszkedési nehézségek.\( TAMÁS és munkatársul (szerk.. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. N e m k ö z ö m b ö s . W. önszórakoztatás. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. pl. . forgatás). PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére).).a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben.% ok. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. n e m közlő jelleg. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen.Speciális tünetek. Budapest..Nevelőknek. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesítménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . repdeső m o z d u l a t o k ) . Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. nevetés. Pécs.. ürítés. a személy mint tárgy használata.

Szülei tanárok. Jól olvasott. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. így e n n e k e r e d m é nye nem é r t é k e l h e t ő adat. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o latban. T o m i g y a k r a n csak passzívan. és n a g y m o z g á s . ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . tudott biztonsággal j á r n i . f i n o m m o t o r i k a . T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki- Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből.és síkbeli tájékozódást. Eleinte n e m beszélt velem. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat.10 kg súllyal. dallamot. érezve a p r o b l é m á t . ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . tér. h o s s z a b b . a K ő b á n y a i N e v e l é s i Tanácsadóban. n ő v é r e 11 évvel. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. Tam á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . s z ó k i n c s e . általános fejlesztés. a m i t iskolatársai írnak fel egy füzetbe. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. M i n d két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. 50 cm hosszal. Előre tud sétálni. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgáltató K ö z p o n t b a küldte őket. írásból felmentése van. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . tanácsot. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . 280 281 . m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikertelen. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. Kézírása olvashatatlan volt. vizuális és m o z g á s o s e m l é kezetet. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . ö n á l l ó a n öltözni. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . kialakulatlan ceruzafogás j e l l e m z i . Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . segítették. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. k é z d o m i n a n ciája kialakulatlan. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. lett szobatiszta. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . szobatisztaság. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). m o z g á s . Az orvos m e g n y u g tatta a „majd utoléri magát. rengeteget tanulok tőle azóta is. egyensúly. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalkozott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . Instrukcióimat nem érti: pl. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő sítette. bizonytalan vonalvezetés. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. Térben. verbális. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. bal láb. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . felvezető gyakorlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á szásnál n e m keresztez. aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . r u g a l m a s s á g o t . Abramásolását p o n t a t l a n s á g .f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . g y e n g e n y o m a t é k . o s z t á l y á b a járt. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . hogy ez m é g v á l t o z h a t . Osztálytársai elfogadták T o m i t . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . Kezdettől fogva evési p r o b l é m á i voltak. bal-jobb irányt téveszti. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós progr a m o t végzett vele. fátyolos hangú. de „ e l t ű r i " a testi érintést. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. csak az édesanyján keresztül. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z .ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . Testsémája kialakult. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . további 2 órát otthon kellett gyakorolniuk. ami T a m á s h o z vezet. Bátyj á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. A b s z o l ú t hallása és s z é p énekhangja 1 éves korától feltűnt. Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instrukciómra. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. pl. Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. általam m o z g o t t . és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. M a r t o n Évától. F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan.e l ő k é s z í t ő . E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e neki. D o m i n a n c i a : bal szem. f i n o m m o t o r i k a . általános tájékozottsága megfelelő. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . petyhüdt izmú kisfiú. azzal a kitétellel. Az é d e s a n y á n a k h o m e . hátrafelé nem. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel.r ö v i d e b b ideig. nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3.

táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. Alapozó Terápia Alapítvány. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. h o s s z a b b időre. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. geometriából felmentett. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. osztályos. N a g y o k a t nevetett m i n d e k ö z b e n . bátyjával. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. hintákat. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára bukkanni. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fejlesztették. iaktál. hogy egy-egy érdekesebb feladatot. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . írni tanul. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. SZÉKELY MARGIT. . 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . hogy a k o n k r é t gyereknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. finommotorika. Élmény Könyvkiadó. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. bal k é z z e l ( ! ) egy külön tanártól. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . politikai élet. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. P. M a r t o n É v á h o z . ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . ahol a szakorvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . a b d á t stb. c s e n d b e n szemlélte. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. nagy . Hajdúhadház. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . majd beszélgetett is velük az önbi-. hogy további sikerek várnak még ránk. Az é d e s a n y a kezd e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. h o g y segítsek neked abban is. R . hogy további fejlődés ettől a terápiától már n e m várható." Mióta T o m i v a l foglalkozom. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. no*' r u " " " . szerialitás. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. vallás. mivel osztálytársai csúfolni kezdték. időskor. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. helyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. időészlelés. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. Jazító-fegyelmező és keresztcsatorn a .n á l t a m : hálót. Budapest. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. IRODALOM JANETZKE. m é g a kórusból. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. heti 1 x 1 órában. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt.és d o m i nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. így m á r c s o p o r t k é n t műk ö d t ü n k tovább. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szövegszerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. végtagszétválasztó. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . SZERDAHELYI MÁRTON. T a m á s j e l e n l e g 7. halál utáni élet. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. H. k ö s z ö n ö m nekik. R e m é l e m . édesanyjától. lovaglás. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . A foglalkozások végén. ismerőse is volt itt. szavak t a r t a l m á n a k eljátszása. orientáció és finomm o t o r i k a fejlesztése volt. M A R T O S . Sőt. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). 282 283 . eldöntötte. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. már be t u d t a m iktatni emlékezet. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kolléganővel. hiszen ö n m a ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. TÓTH GÁBOR. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. gördeszkát. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. Sokkal teherbíróbb.D É V É N Y I ÉVA. nonverbális e s z k ö z ö k által. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. m a g á b a n beszél. hengert. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . betegségek. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. vagy direkt jól elrontani. fogyatékosság. Budapest. hogy k a m a s z o d ó fiával a felm e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . emlékezet. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s .

M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. 3. A nagy. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. kétes. S z e r e n c s é r e m á r saját lakás u n k b a érkezett. erre az általam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. pozitív. oxibiont kapott. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m .' NEM LESZ'. negatív. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". sem férjem. t e r m é s z e t e s volt. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . m o h ó n eszik. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. Elk e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. hogy „furcsán" szuszog. u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. M á s o d i k LESZ'. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. és ez tart a mai napig is.3 0 g r a m m o k a t szopott. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g tem. figyelmünket sem hívták fel rá. o. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. g y e r m e k e ép. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. stb. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n gült. ami miatt rengeteg gyógyszert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). véres váladékot ürített.M I L E S Z VELED. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. kétes. a nagy o r r m a n d u l a ) . és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . XII. ahol m e g akarták szakítani a terhességet. kissé feszes kutacs. és 1982. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . Úgy g o n d o l t u k ." 284 285 . s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. ha akkor.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. hogy ez a gyerek nem lett volna. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kapcsolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . E s z e m b e jutott. 2. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. vitamint. g e r i n c o s z l o p á t . hogy agyérelzáródást keresnek)." ÍM. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . míg a köldökzsinór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelentkezett. végtagjait. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . és azt tudják. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra.2. lefejt tejet üvegből ivott.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. Az anya betegségei a terhesség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . várva a segítséget. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. . g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . és n e m k a p megfe- „Nincs még egy ilyen kor. 6. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. 5. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. 9 hetes terhességet állapítottak m e g .1. értéke miatt nem tartott valószínűnek. negatív. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . majd m e g akarták lumbálni. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. de nem e n g e d t e m . A második hét után nyerte vissza születési súlyát. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . 1984. . 2. Montessori) lelően levegőt. 12. integet az é d e s a n y j á n a k . ami akadályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti. 1 h ó n a p o s volt. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. o. Pl. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. gratulálok kitartásához. és minden. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. ezért mindig volt valaki vele. A terhesség további s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. és rögtön felsírt. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. egészséges. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. K ö z b e n az is kiderült. 4. kétes (?). és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t valóban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . a kezdet kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . 51 cm testhosszal. F e l v é t e l k o r a doktornő m e g v i z s g á l t a a gyereket.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgálaton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s észlelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lusta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszélni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés elm a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kanalat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t okozott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyakran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mivel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n többször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e lassan m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfertőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, nehezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e int e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k elm o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az első osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi élményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt rávezető kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sikerült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelései m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lén y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g megj e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismételte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúságának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásánál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t éreznek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé-

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szorongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az idegr e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A telj e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fog a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (milliós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szám o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szám o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , visszah ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, matematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a betűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itth o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulási rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszlexiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b szavakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szöveg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbáltam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n leg y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kinevették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környezeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenvedő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördögi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévétől r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k elm o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességűek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelentkeztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szidtuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, dicsértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve nagyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül-

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következtek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igényelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igyekeztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

A lényeget k i e m e l n i . a szabályt m e g t a r t a n i . m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. A p s z i c h o l ó giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . . de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. Szorzó.A. b á t r a b b a n felelt. A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. G y a k r a n fájt a hasa. szinte alig evett valamit. A m e n n y i s é g i relációk. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . s o k a t fogyott. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. Sokat b e t e g e s k e d e t t . egyre többet aludt. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. S e m félévkor. u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. depressziós tünetei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható.Z. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. 18 évesen n e m c s a k súlya. E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kértem a l a n y o m vizsgálatát.és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. pl. ' A b i z a k o d á s . . de összetettebb feladatok megoldásánál segítséget igényel. p ó t v i z s g á z n i a kellett.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hibát. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . n e m volt beteges. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . V é r s z e g é n y . . a szabályt m e g f o g a l m a z n i . pl. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. A z o n o s típusú feladatoknál kb. Szinte m i n d e n tantárgyból javított.Lassú.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . k e v e s e b b . a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. a kijelölt m ű v e l e tet elvégezni. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. A m ű v e l e ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . m i n d a tananyag kiválasztásakor. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. Kérjük az érettségi vizsgán mat e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantárgyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. sokat tanult. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biztos. b i z o n y t a l a n a számolása. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat jas A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a .és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. ábrázolásnál bizonytalan. N e h e z e n tért vissza az életkedve.feltétlenül egyéni megítélésre. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. . E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyakból m i n d az értékeléskor.1 7 + ( + 5 ) .Különóra - vélemény Az orvos közölte. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. ahol érettségizett g y e r m e k . a több. a m e l y helyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra.. . a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. a l k a l m a z n i . F á r a d é k o n y ugyan. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . valamivel k ö n n y e b b e n tanult. Egyik betegséget a m á s i k követte. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . így j u t o t t u n k el egy pszichológ u s h o z . g y a k r a n elfáradt. 292 293 • . . . kudarcai. j o b b j e g y e k e t kapott. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. talán tanulási n e h é z s é g e is kevesebb lett volna. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. A diszlexia. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult.

Fejlesztő Pedagógia. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehetőségei. Ú g y é r z e m . Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. feszült. 4 . fejjel. olvasottakat. iskolás évekre. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. n a g y o n csendes lesz. a z o k a t a szülőket. . akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . V a n n a k lehetőségek. akiket szüleik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. n e m kúszik . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. felhívja v a l a m i l y e n formában m a g á r a a figyelmet. s z á m o l á s . írás-. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyerekeket. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. E g y ideges. akik elkeseredetten m o n d j á k el. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. Az iskolákban m e g kell ter e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. Program ZP Oktatási Bt. SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. hogy mi mindent nem tudunk. vagy befelé fordul. Hol.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. és így beépíthetné a mindennapi munkájába. S z ü k s é g l e n n e arra. T ö r v é n y e k v a n n a k . MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . Nincs olyan e m b e r k e . annál több a tudnivalója. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . diszgráfia.pedagógusoknak.. n e m b e s k a t u l y á z n i . e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . oszt.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. pl. KRAUSZ ÉVA. .Z s o l d o s p r o g r a m 1.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. kibővítse a már meglé- 294 295 . ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o lunk. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. Budapest. szívvel. b o h ó c k o d i k . Budapest. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . SELIKOWITZ. így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. tudás. milyen érzéssel gondol vissza az. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesznek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n .5 . aki h a m a r a b b észreveszi pl. r e n d b o n t ó v á válik. Ú g y é r z e m . Nem mindegy sem a kisgyereknek. és 2. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. Országos Pedagógiai Intézet. SZERDAHELYI MARTON. s z ü l ő k n e k ) . a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztattak. kudarc o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . vagy n e m beszél. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. sem a családnak. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. Medicina Könyvkiadó. El kell tudni fogadni a másságot. diszkalkulia). Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. " nevelés I. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. h o g y a kicsi gyerek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. . Védekezik. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb." (ADAMS) vő ismereteit. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia.

FÜGGELÉK .

•Tájékoztatást ad: 2.: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. és jártasságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . mind iskolai csoportban. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a .: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. tanítók. mind óvodai. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. 1097 B u d a p e s t Ecseri u. . a p r e v e n c i ó . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. Z s o l d o s M á r t a Tel.FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. vagy egyéni fejlesztés formájában. 3 . A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k .k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. akik korszerű pszichológiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce pcióival. Tájékoztatást ad: Dr. T á r c z y Szilvia Tel.: (1)348-1318 299 . a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. Isépy M á r i a Tel. az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e .

t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . T á j é k o z t a t á s . Ecscri u. j e l e n t k e z é s : Dr. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében.: ( 1 ) 4 0 7 . A matematikatanulás zavarai (disz. Tájékoztatást ad: Dr.figyel e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e .45 óra. G ó s y Mária Tel.3. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás.4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . diszlexia veszélyeztetett. 3. A g y e r m e k e k e t 5 . a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesztés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. Tájékoztatás. 3 Tel.: (1)290-4115 301 . Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. psz. e-mail: e d c e u r o @ m a i l . és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n .2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkózh a s s a n a k társaikhoz.5. ' Tájékoztatás.D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . Mentálhigiénés Alapítási képzés. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k .3.2 2 7 9 .1. a helyes ceruza. p e d a g ó g u s . Tájékoztatást ad: Dr. m a t a v .6. M á r t o n . h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a .5. T I T Kossuth K l u b Tel. A játék (az együttes játék) szerepe az. f i n o m m o t o r i k a ) . mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . : ( 1 ) 4 6 6 . M á r t o n . 5 1 .7 1 3 . M á r t o n . Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tám a s z k o d ó k o m p l e x . a f i n o m m o t o r i k a . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. intenzív képzési forma.: (1)321-4830/172 5. k i s c s o p o r t o s ( m a x . Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. : ( l ) 3 6 5 . T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l . Speciális m ó d szert t a n u l n a k .és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . 1165 Budapest. o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . h u 5. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . 1097 Budapest.4. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z .2.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó .: (1 )338-4054 . idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. Hatásos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . C s i n s z k a u. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban.ichomotoros fejlesztés J . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. Az 5. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T .

: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr. Pf. „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesztési módjáról szólnak. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . 111. Tel. fejlesztő.7 éves ) megkésett.1 7 3 9 . „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r .1.hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között. B a r o s s u. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya- KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 .t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t .5. értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6.4. 2 0 2 . Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6.6 4 8 5 . K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T . Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 . h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló.bmc.2.3 0 2 4 6 0 .2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva. 1537 B u d a p e s t . eltérő fejlődésmenetet. Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a . Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel.3 éves) és idősebb ( 3 . 3 8 4 Az interneten: http://www.6. 1082 B u d a p e s t . 6.iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó . Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6.: (1)303-7298 7.3.

ker. X. ker. Anna pszichológus Bp. X. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny.T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . X. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. IX. ker. X. X. ker. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagóguspszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. ker. ker.