FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszonális kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség különböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiányából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyiségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i zavarai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevék e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó képzés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy speciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírások és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszichológus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasznosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

hiszen a belső érési folyaelválaszthatatlan fogalmak.tranzakciója . fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az iskolai k u d a r c o k a t . a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. és az alapfogalmakat lehatárolnunk. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. meg.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. matok irányította fejlődés beindulása. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . n e m szubjektív vélekedések kérdése. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közéletet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. a túl bő t a n a n y a g o k . környezet n e m a v a t k o z h a t be. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. a gyermek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . a m e lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. az életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . pl. amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a tanítás. az olvasástanítás. folyamatos és időben e l h ú z ó d ó . han e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g azzal a környezeti ráhatással van összefüggésben. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. a korrepetálással. az erőltetett rátanítással. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük.az. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók.s z e r v e z é s . Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . ami a fejlődést ténylegesen m e g h a t á r o z z a . Az. A belső érés és a környezet kölcsönhatása .

1999. h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet hatékony.ugrásszerű változások figyelhetők m e g .53 az egybeesés. s hogy m i l y e n n é válik. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési útmeg: „.) fejlesztése szempontjából. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszichológiai A befolyásoláshoz. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősége és ö s z t ö n z é s e . W. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. 12 13 . afejlődésben. mintha netlen".egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat.. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . Gartner. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e ingerek. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl.. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjáb a n . csakis kell sajátos speciális kör- hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egyeA fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. Itt az öröklődés irányzatai és körközött n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. ki. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. fejlődést meghatározó tényezők . De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogalgenetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. . m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit.elméleti elgondolások .k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . hogy EJ e s e t é b e n 0. B o w e r ) e r e d m é nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. Gessel. m o z g á s . A fejlődéslélektani kutatások olyan életkori sz.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . A fejlődés soha nes vonalú. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . KJ e s e t é b e n 0. minden képességre egyformán kiterjedő. A környezeti fellételek illesztése az.akasz. a fejlesztésre. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitációval. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a genemeghatározott Az ép irányításával optimális végbe. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. ismerni a fejlődési fázisok lényege. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. fokozott é r z é k e n y ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) .a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. . lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . a függőségre törekvés. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . érési folyamathoz. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. . Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmazN e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. a befolyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . . retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) .8. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogékon y a b b . a m e - rendszert. (Flavell. érési (inkubációs) szakaszok. tehát za m e g . beszéd stb. N e w m a n n ) .úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. amelyekben az egyes pszichikus funkHa megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az idegEzek ún. D ö n t ő a m i k r o k ö r n y e z e t hatása.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. ( P o r k o l á b n é . lehetséges. de talán s o h a s e m lesz ugyanolyan m i n ő s é g ű . Ezt a hazai j e l l e m z ő i t .más-más i d ő p o n t b a n . a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél.6. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ideig tartó g y a k o r l ó szakaszok. . p e r c e p c i ó . P a p o u s e k . L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. C s é p é Valéria. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. nem jelent egy egységes. a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl.egyes területeken lemarad a fejlődés. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az öröklés befolyásolja. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . egyetöretlen fejlődésmenetet. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. mint az érzelmi vagy a szociális fejlődésben. testvérek e s e t é b e n 0. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok.

az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . alapján játításához A tényleges le iskolai az. Az indultunk ki. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsastruk- a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a .Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a .B .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e .M e l y p s z i c h i k u s funkciók . a gyermekeket normál Mindezek soroljuk. m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . ellenére akik ép értelmi övez.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . Diszlexia P r o g n o s z t i k a . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása.fejlesztés .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e .struktúrák .3 .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. újratanulása.1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű eltérés m e g á l l a p í t á s a . .okat Ezek beválás . . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavartalan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs.a tantervi funkciókat. . egymásba átlegyen a sekre kellett választ keresni: .a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége. Feltétlenül s z ü k s é g e s . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s .érhetjük el. a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett. zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva- sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában.adott h a n g z ó k k i e m e l é s e . m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. esetenként Tanulási zavarral rendelérkiemelkedő. azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés.a helyes téri irányok felismerése. Frostig-Teszt. . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s .szükséges. . B e n d e r . fordítható. Az o p t i m á l i s fejlődéshez. A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása.T e s z t .6 és 6 .struktúrák . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. mivel haz á n k b a n ma is évről küzdők keznek. keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonatkozóan. a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e .az a l a k . . vagyis az ú g y n e v e zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsajátításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt.. forma. így az alábbi kérdéauditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. (vizuális diszkrimináció) alábbi területeit: .e m b e r r a j z .M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .T e s z t és G o o d e n o u g h t . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichikus funkciókat.a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. és melyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 .etbe sorolható. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i .o l v a s á s . tervezett foglalkoztatásával azok gyako- . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II.alak-. Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos pedagógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén.a Gestalt látás. PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e .6 é v e s g y e r m e k e k n é l . (A szociális és tárgyi feltételek megléte. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n .Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö zökkel? .

totális érzékelő apparátus gyerm e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. a/b. mint a betűk. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integráció szakaszából.vertikális: agykéreg. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. írás beszéd jel III. J. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . b i z o n y t a l a n vonalvezetés. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. . s z á m o k fordított írása. figyel rájuk. szótagok felcserélése. a téri irányok megítélési nehézségeivel.az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. 1985. Balogh.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. az információk térbeli e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. szavakat. az iránytévesztéssel. é r d e k e s tapintása. 2. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t tekintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúlyh o z ) a fölösleges. agytörzs és gerincvelő. a térészlelés h i á n y o s s á g á b ó l . 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. gerincvelő. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . a t h a l a m u s két oldala. bazális ganglion. erős színei. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. 17 . I. olyan s z a v a k felcserélése. hogy az a tárgy.m o t o r o s funkciók fejletlenségében. m e g t a n u l t betűket. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . betűk. A norm á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. integrációs zavarában keresendők (P. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z g á s o k segítik e l ő . de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r előforduló olyan típusú hibák. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . P. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi\ olvasás. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k zavartalan lefolyásán múlik. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. h o z h a t ó összefüggésbe. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolását j e l e n t i . vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . a m e l y a v i z u o . SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . 1986). b) Az e g y e s b e t ű k . d i e n c e p h a l o n . Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . észreveszi azokat. amit fog. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . a m e l y e k a Gestalt-látás. legátlása is hozzátartozik. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. e) A d-b. S z e r v e z ő d é s e . koordináció. a szem-kéz. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt különböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. Balogh. agytörzs. olvasástartása. a n n a k hangja is van. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . A fejlődésben iránya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . II. kisagy. hogy reagál az egyes ingerekre.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . vagy s z í n ű e k . . K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . Kósa. kooperációját.gyermek.). a kéregalatti struktúráktól a m a g a s a b b szintek felé halad. h a m a r rájön. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében.

városi. figyelem vizsgálat. 18 19 . a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . az orientációban m u t a t o t t gyenge eredménv. Életkori homogenitás egyébként sem biztosítható.7-8 évesek. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. 1. Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . . a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. M i n t á n k ban alcsoportokat képeztünk: .6-7 évesek.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . Alkalmazott módsz. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. Pl. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájának célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t .6 éves.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. kapott . A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l . az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. b) A Frostig tesz. ha a korai szűrés alkalmával regisztrált . s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. a p s z i c h é s alk a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . kb. falusi g y e r m e k e k csoportja. s m é g 8 éves g y e r m e k is. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskoláa leggyen- minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichikus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . Igaz. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. . a fejlesztendő korosztály specifikumai. azzal a törekvéssel. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. d) 7.lakóhely szerint: fővárosi. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . c) 7. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erősítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . nagyvárosi. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezeknél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. ö n m a g á é r t beszél.5 évesek. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. hiszen az. n e h é z feladatot ró az első osztályok p e d a g ó g u s a i r a . Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. része. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja.t II. h o g y a 7 éves életCélszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t befolyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. a forma-méret-részegész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók.6 évesek. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. E n n e k további fejlesztése. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala.7-7 éves. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő eljárások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a potenciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze- rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l tap a s z t a l h a t ó . a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fejlettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. a 7-7. Az a tény. 2.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. í r á s . b) 6. 2. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . és V. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n .1-7. vagy a 7 évesek életkori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni.

Ikonikus . mozgáson keresztül térirányok kialakításához.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létrej ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet tanítani. a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . alakítjuk a lestsé-a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. Az értelmi fejlődés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. azáltal.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a különb ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonylagos egyensúly felbomlása. jai. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő.szerepét. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nélkülözhetetlen. hogy e g y r e fejlettebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. vagy téri sémával helyettesíteni. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z hatjuk a t a p i n t á s o s . Flavell h á l ó e l m é l e t e . A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . A 4 . A 4 . a moztevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. meg. Az alaklátás . ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s form á b a n adott. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. . hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű.s z t e r e o g n o s z t i k u s .1. -a kognitív térkép .szinttel való ütköztetése tökéletesíti. a struktúra újraszerveződése. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és perc e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képességstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. Altalános és foenaklív. egyensúly egy m a g a s a b b szinten. fejhanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. szelektálva és átalakítva azokat. kapnak Pl. . A képzetek a tárgyak helyett. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését.Gestalt . a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e képesek tapintás által. Az integráció k é p e s s é g arra. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. el az. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . p o n t o s a b b á teszi a képzeti s é m á t . s e n n e k a két reprezentációs f o r m á n a k a képi . valamint az észlelés. ikonikus.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon.ikonikus . mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . mint a k é p z e t n e k . a m e lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. Bruner értelmezésében a emelnünk: . hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információkat: m e g t a r t v a . Bruner nézetei a reprezentációs-szintek fejlődéséről. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. az. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. A reprezentáció-leképezés képesség arra.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki- 2. beépítsük. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypontcélzott fejlesztésükkel a testséma A több terület tafejlesztése általános Ismerekitüntetett szerepet befolyásolható. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é hez. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. E z e k szerint pl. a m i k o r a g y e r m e k m á r képes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü- ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. szimbolikus forma. A 3 . segít a beépülésben. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. ezért a beszédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. rész vagy e g é s z ) . hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszászerepe sem.

a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . az egésszel való összefüggés nélkül. 3 2 8 .lateralitás alakítása. torz asszimilációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé zavarja őket. hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. Az a adott sémarendszer gazdagítása. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . . " ( B r u n e r .a halott (auditív). az egyensúly. A fázis végére egyre több tárgyat tudnak c s o p o r t o s í t a n i . A térészlelés kialakulása. . Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . z ó n á i n a k kialakítása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékenyrealizálhatónak egyidejűleg. kategorizálni nagyság. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. az e g y e s részeket m á r felismerik. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra.függőleges-vízszintes. i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. a m e l y : . Míg szintjén (nyelvi) az akkor repenaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. méretek m o t o r o s alakítása. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s feladatok e l v é g z é s e során.e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. b e m o z g á s a . Ebből következik.a f i n o m . 0 . . E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. 3.analitikus. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. 22 23 . hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. . Míg az enaktív szakaszban a múltbeli esem é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a . „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . finomítása. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvetően a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . 1973.a z oldaliság . biztosíthatjuk. speciális m o z g á s o s feladatok gyakoroltatásával. szín és forma szerint egyidejűleg. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív periaz intrinsic életkori sajátosságait. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: .biztosítja.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . mozgás testséma vettük komplexitását. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . elülső-hátulsó -. f) A m o z g á s . b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: .a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyítottan.m o t o r i k a fejlesztése. é r z e l m e k által befolyásolt. az ikonikus repr e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kísérője a verbális tudatosítás. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . . b e m o z g á s a . r i t m u s á n a k .a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o latos kifejezések beépüljenek. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szinten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koordinált i z o m m ű k ö d é s . d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kapcsolat révén a s é m a helyessége. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . .a n a g y m o z g á s o k pontosítása.

m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. alapszínek. Aradi utcai ó v o d a 1. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g levő rizikófaktorok. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. sz. m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. rajzolással. hogy a korai fejlesztés e r e d m é nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . ritmusa. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. 5. vizuális zártság. időjelzések. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok.m o z g á s o s feladatokkal. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. 3.m é r e t m o t o r o s kialakításával. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. helyzetek. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. A 2. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . járás. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. m o z g á s f o r m a . A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. tudatosítása. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgozása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. az o l d a l i s á g . iránya. Mind a prevenciós. verbalizálással. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. vizuális-auditív. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . a vizuális m e m ó r i a fejlesztésével. ruházat. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. térbeli helyzete változik. rajzon felismerni a test részeit. (Vizuális-tapintásos. gyurmázással. 24 25 . pa3. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. fel-. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. legyen az testrész. A téri v i s z o n y o k a t kifejező verTestsémafejlesztés 1. 3. Szem-kéz. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. zal. térbeli irányok. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . majd O s t o r o s o n is egy kis településen. méretek. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. K é p e n . vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. 4. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanévben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. alapformák megjelölése. Nagymozgások fejlesztése: 2. A d o t t tárgyh o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. egyidejűleg megismerjék a n n a k verbális kifejezőjét is. vizuális időrendiség és rit1. építőjátékokkal. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis tapasztalatokra t á m a s z k o d v a . a napi frissítő testnevelésben. tevétest alapkoordinátáinak . a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . m o z g á s o k k a l . verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y végb e . az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. hasonlóság. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. állás. festéssel. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a nevelési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. ker. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . irány. m ó d szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek.kialakítása: a test függőleges és vízbális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formáka l a k . A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakoroltatásával). 4. nevelési terület programjában kapcsolódva. lábrajzmus felismertetésével. m a g á h o z viszonyíthatóan. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. k ü l ö n b s é g és ellentétesség.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test- l. n é v m á s o k ) . nagy m o z g á s o k k a l téri irányok.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté- sével. A szabad j á t é k b a n . 2. kirakása. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . ez állt fejlesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. formaalakítás m o z g á s s a l . o s z t á l y o z á s . környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e .5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. méret. egészlegesség észlelésének alakításával. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. c s e l e k v é s e k kifejezése. IV. t e m p ó stb. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . M e g a d o t t formák. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k .személyi zónáinak . mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszonyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. de a 4 .

grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. m i n t a serdülőkori énfejlődés. . különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői.s g y e r e k e k n é l . fejlett az ÉN.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . az Oseretzky. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. . saját testünkről. testséma. testrészeinkről. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. az éntudat kialakulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . de egész folyamat. H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű értelmi fejlődést. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz- za meg az önfejlődést. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. A fejlődés üteme egységes. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. A g y e r m e k e k szám á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. észleléses területek. Hároméves rányos massá téve. k é p e s elfogadni a m á s i k eltérő szándékát. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. hiszen iskolára hátalkalhelyzetű. a k o m m u nikáció is. irányítja a szocializációt. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyanolyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. . b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: .várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . kérdezhetjük.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevékenységi f o r m á n keresztül . S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ért é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n .n y e l v t a n és s z á m t a n tantárgyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszic h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a hatékony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . m o t o r o s aktivitást. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. minősítését. M a r t o n L. M a g d a . a kísérleti szakasz közepén. hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n .lehetséges. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . mértékben Amilyen mértékben át értékeket. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funkciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. h o g y a kisiskoláskor az ún. véletlen. prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . „ á t p á r t o l á s " időszaka. Méreitől tudjuk. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. 5 . bel- esélyegyenlőséget.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l .A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagym o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő törekvésekkel. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k tekintik a spontán önindította mozgást. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . h o g y ha b e csukjuk a s z e m ü n k e t . Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n fokozatosan). és a szociális közeg erre adott szabályozását. hatását a szociális fejlődésre. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió- Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. h a n e m a saját testről is kialakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. 26 27 . olyan lesz szocializált. a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . és a végén. kompetenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. A gyermek küzd az önállóságáért. alakul ki szocializált ÉN. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. Társas helyzet. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i .

a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. . a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kontrollt e r o s t t o . s ez a testséma. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. hiszen ö n m a gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. . e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . A s z e m . a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . - TESTTUDAT . s ilyen formán a m o z g á s s a l egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . s é n k é p e pozitív lesz.kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. p s z i c h o - szociális. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k .é r z é s t (azt az érzést. m i n t a fejtartás. h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . s z e m . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrendszernek. lesttartás e. A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . taktilis. MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . így é r d e m e s újra a lelkünkbe. hogy a m o z g á s o s viselkedésválaszok b ő v í t é s é v e l . ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. a j ó l kivitelezett gyakorlatok a testrészek feletti uralom. ami a proprioceptív . feszítés. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. Pl. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az önkontroll funciómak. k i b o n t a k o z á s á t . TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '.l á b koordináció fejlesztése. főbb feladatkörei egyben alapo- zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k .haplikus a vizuális 3. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is.ső szerveinkről. TESTKÉP-ÉNKÉP 1. viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulását.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. az é n f o g a l o m hordozója. a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. . vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ról stb. a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k .a kialakult t e s t k é p .k é z . a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . alakításában"). é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k .a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a .

208. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. A. J. REINARZT.a m o z g á s b a n . 176-226.kialakításában. 713. Dortmund. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erőfeszítéseket erősíti. 186.4 5 1 . a környezettel való k a p c s o l a t á b a n . 30 31 . 89-94. SONSROEM (1966): In: Bruner. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szám o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fak a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. m i n ő s í t é s e . H. In: Illyés Sándor (szerk.az é n . (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. a meghatározott testrészekre koncentráló feladatok során (adott testrészt érinteni. 4. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüggései. (1981): Az értelmi fejlődés.kipróbálhatja énjét társaival. a) A.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . J. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. Pedagogik der Gegenwart. Iskolapszichológia. 4 . Budapest. Medicina Könyvkiadó. Iskolapszichológia. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . M i n t a cirkuláris reakció . k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. S. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. 1-10. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . Budapest.k é p . New York. Vein-Miinchen.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ellazítani stb. a u t o n ó m i a . REINARZT. összehasonlíthatja . Róma. J. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. S. SCHENK-DANZINGER. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. Pedagógiai Szemle. szem-haj színéről stb. Fejlesztő Pedagógia. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő.m a g a s s á g . hiszen a m o z g á s a d o m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . Educational Development Programics London. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. 53. Studies in Cognitive Growth. emelni. E. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. 13-40. Budapest. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-értelmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. In: Turner. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. 239-278.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. ISSBD Kon- ferencia. Eötvös Kiadó. Budapest. Vol. IRODALOM BRUNHR.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . Volán Humán Kiadó. Alex Typo. J. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. E z e k elősegítik a testfogalom kialakulását. L. ELTE Kiadvány. (1982): On Cognitive Development. 17. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. J. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és .) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. Child Development. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kognitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . c) H. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. 9. Budapest. Tankönyvkiadó.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . b) F. S. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . BRCNER. testesség. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. Budapest. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . (1974): Új utak az oklalás elméletében. új m o z g á s f o r m á k kiprób á l á s á r a késztető. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . 55. amely a f i g y e l e m . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. az én j o b b elfogadását. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. 837-845. 71-84. Iskolapszichológia. J. Magyar Pedagógia. FLAVELL. Gondolat Könyvkiadó. (1966). Iskolapszichológia Tudományos Fórum. a fejlesztés perspektívái.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . (1973): Process of Cognitive Growth. John Wiley and Sons. 97-114. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. a testfelszínről. feszíteni. Budapest. így a mozgásfejlesztés során a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének.én-határai a fizikai és a szociális térben. Gondolái Könyvkiadó. ELTE Kiadvány. 4 4 3 . AYRES: Az integrációs folyamat. 180. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók.

h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értelm é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . m a g a t a r t á s b e l i . szülés alatti és utáni á r t a l m a k . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfejlődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . 32 . m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megértés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. elsősorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot.d o m i n á n s m o z g á s o k .m á s z á s . hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ismétlése. m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é lyeztetett funkciókat. a j á r á s e m b e r i . & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. 37. hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végighaladása. aki megteremtette az „elemi moz- AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20.).az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l képlékeny . és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. 1986. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . M ó d s z e r é n e k célj a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . 1986). k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . mi kifejezetten elvetjük.vezet helyes i z o m t ó n u s . legősibb .m e l y e k a n o r m á l .m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s .és terápiát. a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l tatása .m o n d j a D e l a c a t o .D é v é n y i É v a és mtsai. Ayres. terhesség alatti. „ k i t é r í t h e t i k " . a z é r t e l m i . m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának.közvetlenül születés utántól . A g y e r m e k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egyaránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . o.orvosok. E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson keresztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. H. hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). M R I . o.D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . m e l y a m o z g á s o k h o z szükséges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. o. Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. 1986. G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elveikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele.j á r á s . p s z i c h o l ó g u s o k . v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. száz a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. Tobis-Loewenthal. h o g y az agy sér ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetekben nyilvánul m e g . Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e rükről ( D e l a c a t o . hüllők. idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki.). vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á lis s z i n t i g " ( K a t o n a . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetekkel k ö t ö t t é k össze. P E T .g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . 1986). Az 1940-60as években m é g feltételezték. lefelé rug a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) .olyan helyzetnek tekintették. valamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . Temple Fay. b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. 1999). és igen sok ismeretlen. E r r e k é s ő b b visszatérek. Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsíthatja .a 2 0 . G. a k ú s z á s a hüllők m o z g á sának felelne m e g . Delacato. vírusfertőzések. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) .kúszás. mely a fejlődés a k a d á l y a is e g y b e n . szövettanával. C. fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthatják. és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. 9.). elemi j á r á s . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. i d e g r e n d s z e r . 1963). a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . 1986). d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . Ezt az elméletet. a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . 82. e l e m i m á s z á s . az „ ö r d ö g i kört". j á r á s m e c h a n i z m u s á nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. csak a k k o r v á r h a t ó .megelőzi a k é s ő b b i .i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak.AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . A m á s i k Katona m ó d s z e re.s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . 1986.33 . állás. h a n e m azonnali fejlesztéssel . m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a világszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult.e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . S P E C T ) a 20.s z a b á l y o z á s h o z . g y ó g y p e d a g ó g u s o k . és ezt felhasználva bevezette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . D e elméleti m u n k á s ságuk azóta m e g h a l a d o t t . m á s z á s . E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . Schilling. Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . m i n t a h a s o n l ó s á g . de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . funkcionális M R I . Vojta felfogása mege g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l .

e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. Következtetésük. M e r t a készség velünk születik. j á r á s m á r a 2 0 . a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. bár ez is fontos. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fejl ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. a k k o r úgy teszek. Delacato azt állítja. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . csak az e m b e r r e j e l l e m ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. a 6. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. kétfüles együtthallás. h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlődési sort. ezért az idegrendszeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . A fejlődés útja az egyszerű e m b e ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. m a g a s a b b szint a kétéltűsz.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . leomlik. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agykéregig. vízfejűség. írásra.erű szint. a testtartás-látás integrációja itt alakul ki. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . o. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . h ó n a p t ó l a 12. hogy a kúszás. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k .2 9 . ül. héttől tart kb. és egyedül is képes lett rá. h ó n a p i g . hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. az oldalismeret. k e r e s z t m i n t a szerint jár. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k .). Ezután alakul ki ( 3 . és csak az e m b e r r e jell e m z ő . 2 0 0 0 . T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. ez a halszerű lét kb. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . Az emberi m o z g á s kialakulása minden újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. a kisagy ősi része.tehát a rajzkészség. K ö v e t k e z ő . kéz.és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. E r e d m é n y e i k a m o z gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . a t ó n u s o s nyaki reakciók. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s tól 9 éves korig. járásnál két lábát használja. olvasáskészség tökéletességéhez. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. írás-. D e l a c a t o azt állította. Ez azt jelenti. f ő e m l ő s ö k b e n sem. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. Azt állítjuk.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . kúszás . T e h á t D e l a c a t o szerint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " .járás). évtől 7. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s mintára. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . írás és olvasás készsége. magzati héten kiváltható. a kézügyesség-gyakoroltatás szintjén -. h ó napig. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . 5 9 % . h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. évig) az agykérgi e m ber. majd j á r á s . földön c s ú s z á s . de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n .és l á b d o m i n a n c i á t .) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak.o l v a s á s . h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő ing e r h e l y z e t e k b e n .ülés). és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . a 6.g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. h ó n a p körül. hogy t u d h a s s a n a k . (Pl. m e r t idegrendszere. és azon a szinten élő lény lesz. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit ráépítek.é r z é k s z e r v i fejlődési soron. csak aztán építhetünk rá g y ó g y í t ó olvasással. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. l e b e g ő ültetés). Humánspecifikusak.m á s z á s . és n e m is ez a tapasztalatunk. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . a g y h á r t y á k közötti bevérzés. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. aki felfedezte. elégtelenül szervezett.í r á s . mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . m á s z á s . hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . év . a testséma. agysorvadás. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agykérgi) lény lesz az 1. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. állt. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . 4 tárgyakat tartott. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. és a b e s z é d r e n e m lettek bátorítva ( D e l a c a t o . illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. A kizárólagosan e m b e ri. 1986). Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hibákat. ez a 20. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b eredm é n y ü k : a g y e r e k e k közül. írásban. ha a gyerek csak feküdni tudott. ábra). 1963). h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ribb funkció. E z e k a m o z g á s m i n ták n e m reflexszernek. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. 12. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t járni. hogy van egy. 16 hetes koráig tart. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használja lábaitól függetlenül. Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n történik (pl. az olvasni s e m fog t u d n i . F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . a m e l y agyterület vezérli. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ciakialakítás s t á d i u m á i g .18. Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. m e l y n e k hátterében é r e r e d e t ű daganat.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . felültetés (ún. Mi n e m ezt állítjuk. mely a kétéltűek m o z g á s a . e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. ez a híd szintje. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendszere éretlen. agyvelőgyulladás. a beszéd-. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i .vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. holott beszédterápiát n e m kaptak. majd m á s z á s . 1985-től) változás történt. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan.

diszfáziás g y e r e k e k n é l . Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pedagógia g a z d a g tárházával . A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. Kb. P á r év m u n k a után derült ki. a tartalmi diszgráfián semmit.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros eseteknél. H R G . h a n e m a térben. 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtago k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás.m á s z á s . m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett orvosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer.r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb.törzsdúcok próbálja biztosítani. m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z .e h h e z hozzátette az összes olyan m o z g á s t . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. P l . életében fontos: fejemelések.pl. úgy szoktuk m o n d a n i .gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. vagyis a teKatona ábrája nyomán I.h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. E z s z e m l é l e t é b e n m á s . Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. H. hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. F .felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . A y r e s . m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . E . az alatta levő szinteket kell A . 1987. hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. jobb-bal ismeret.I . felülés. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . r u g a l m a s s á g . 1963). m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatai.f e l e g y e n e s e d é s i . és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s .ívj áratok B) D . A l a p o z ó T e r á p i a stb. pl. i d ő b e n való biztonságos t á j é k o z ó d á s . E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . testismeret. 1997) . h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesztéshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is.). Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alapjait adja m e g .kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . Afejlődéstani-fejlesztés szemlélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej- lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesztéseket. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb. v a l a m i n t fejlődéstani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogyatékos gyerekeknél.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g .j á r á s . k e r e s z t m o z g á s o k stb. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . j á r á s v a r i á c i ó k .thalamus H . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. K u l c s á r M i h á l y n é . P o r k o l á b n é . Az. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . mely a h i b a szintjén gyakoroltat. alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „piros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . e g y e n s ú l y . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében.

állás-törzsegyensúlyt. Pócsi Orsolya. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. ahogy kívánja. a „keresztezettséget": pl. és láb külön munkáját. Rozsnyai Henrietté. Szerző Krisztina. kúszás. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . egyik kéz simogat. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. Tar Mónika. forgó. elöl-hátul. Burián Kati. és H. Bodonyi Miklós. Jordanidisz Ágnes. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. forgások. pörgések. Némcthné Márk Julianna. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gyakorlataira (fejforgatások. guriga. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatokat (I.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. úszás. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. testtel végzett ritmusgyakorlatok. Bodonyi Anikó. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . toporgás. Bors Ilona. körrajzolás stb. fekve stb. egy helyben szökdelés. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. átfordulások. végtag. Alapötlete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. a trampoline-ról. 38 39 . ha teljes volna. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1.b e s z é d gyakorlatok. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . Mándi-Márton Zsuzsa. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste..) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. Csaba Mercédesz. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. Dékányné Cseri Zsuzsa. Palcsó Julianna. ezen belül járásegyensúlyt. 1999). Nagymozgások: fejemelések. fordulatok. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. Radnai Zsuzsa. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . mászás. Bodai Ágnes. Tóth Ildikó.t e r á p i a gyakorlatait. labdagyakorlatok.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). Farkasné Murányi Márta. Görbicz Katalin. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. Sipos Zsóka. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelőg y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. M á s . Egxensúlygyakorlatok: statikus. a k a d á l y o k k a l stb. inkább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. gurulás. Gergely Anikó. pl. Stocker Eszter. légző-fegyelmező gyakorlatsor. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . Breinmann Erzsébet. vég i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. D i a m o n d . és „ e g y s z e r ű " kézgyakorlatokat.. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . Elég. pl. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l ..és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k ... majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. az időzítés és ütemérzék. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . Papp Zita. A terápia jelenlegi. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. Rugalmasság: ugrások. talicskázás. Manolakis Ági. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. E z u t á n telepítjük a kéz. á l l a t u t á n z ó ügetések. Kunné Szörényi Katalin. Mi eredetileg azt hittük. melyekkel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. Bonczné Juhász Csilla. Gosztonyi Judit. Göttlinger Gabi. H. Tamás Béláné. Esti Nóra. majd jelenleg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k .: majd minden „ e g y s z e r ű " kéz. Dr. taps test előtt. 2. Váradi Ildikó. hintáztatások h a g y o m á n y o s . Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . Diamond azt írják. ritmusos beszéd és m o z g á s . Szabó Csilla. pl. Frankó Mária. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. Gyarmatiné Boksái Éva. l á b b o l t o z a t . 1963. Sütő Csaba. Földi Rita labdagyakorlatait.eszközigény"-ünkről. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. nyakizom-erősítők. Kb. és r e n d s z e r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . fóka. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gyakorlatok. 4.. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. és M. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folyadék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. egy lábon. amennyit m e g k í v á n . Hofmann Ildikó. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. egyik rajzol. „igen és n e m " integetés stb. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. szinte lökést ad neki. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. 3. T ó t h G á b o r kid o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figyel e m z a v a r o s gyerekek eseteire. Petheő Erika. m á s i k dobol stb. Molnárné Nagy Anna. végzett hallgatóinktól. K é s ő b b m i n d e n . Telek Erika. ugrókötél. szem. Szíjjártó Edit. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Gacsályi Lászlóné. Kalapos Ilona. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. másik ütöget. Kulcsár Éva. Stéger Andrea. az egyensúly. részint egyre újabb. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva.D é v é n y i E v a é s m t s a i . Burkusné Szenász Ildi. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). libikóka stb. csak aztán a földön. Wimmer Zsuzsa. fejlesztette t e r á p i á n k a t . Vincze Helga. Tóth Péter. M á r t o n . tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. Gondiné Dobó Anna. felülések j á r á s és változatai. de azt n e m fejleszti. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból átvettük Fodorné dr. 5.

. betartva a fejlődési irányt: fejgyakorlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. . A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y .e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á lyozó areákat. a végtagok szétválasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. pl. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesztése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . a rész. 1972. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . Kézdominancia kifejlesztése. 5 1 . VI. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. harántterpesz. az fegyelm e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . vízszintes k e r e s z t e z é s .D é vényi É v a és mtsai. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. kiválasztja azokat az ingerületeket.). j á r á s ellentétes kézráütéssel. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. 6.). . 1994). Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt.z á r (ez a vízszintes síkban van). m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l ... és terpesz-keresztszökdelés. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. m a l o m k ö r z é s . Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . M i n d e z fejleszti az integrációs. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. old. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . a k e r e s z t e z e t t m o z g á sok n e m vagy csak alig. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . a spontán fejlődés irányait követi: . h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőleges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . M a r t o n . 1994). m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kritikus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. . illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő.az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á sokhoz.m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a radásának sajátosságait: . v á l l b o k s z o l á s o k stb. ügyességét. 1999. és ez tökéletesíthető t ü k ö r segítségével. 7. 5 1 . sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti összer e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . a m o z g á s s o r o k a t . Ha ez megy. ügyelve arra. Kulcsár Mihályné alapötletei nyomán. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . hogy látná.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. proximálistól h a l a d u n k disztális felé. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . és biztos.a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek.és dinamikai érzékelése: a mozdulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 .speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . T e r m é s z e t e sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . elöl vagy hátul. . és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. Pl. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i ..a nagy. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályozza a m o z g á s t . Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. l á b t e r p e s z . erre m é g visszatérek. a keresztezett ritmusos mozgások ugrással. .az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. Ez a speciális. N e m tekintjük o l y a n eleng e d h e t e t l e n n e k . Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. ^ 9. kéz: karlendítés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . 1976. „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összerend e z n i . tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. 8. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz.D é vényi É v a és mtsai. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n .keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt információkat. 1999. . hogy a folyamatos.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. állóképességét. o. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . m i n d k é t kézzel. IV. v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. váltott függőleges karlendítés test mellett. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . a g y i d e g ) . idő. . M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. i z o m z a t a feletti uralmát. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását.írja Nádori ( N á d o r i . illetve egyenrangú. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . in: M á r t o n .e z e k e t leépítjük -. k ö n n y e d végrehajtást elérjük. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á sok.

t e r p e s z . ( M i n d ezzel együtt azt tapasztaljuk. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t .2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelismerési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . 1990. T e s t s é m a . Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. n a g y f o r m á t u m ú bet ű e l e m tanítást. 19. melyből kie m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküveg e t " ) . csukló-. 4. 14.z á r . H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. a v o n a l v e z e t é s s e l . utána csukott s z e m m e l . 3. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . csukott s z e m m e l táj é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . tárgyak stb. könyök-. de m á s mozgással is elősegítünk. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. futballt.pontjairól h a n g o k . fej-. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. M á r t o n .etfejlesztés: fejlesztése. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. 12. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é n y e i n k v a n n a k . evezést. Térben való mozgások. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . ütemet is ütve. mozgású gyermelyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük.egyre táguló . utána a k ö z v e t l e n tér. az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. 2 3 . utána aktívan. 11. mert a fenti leírás olyan. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. kicsiknek logikai j á t é k stb. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor ajánlani szoktuk az úszást. úgy érzékel. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . T a p a s z t a l a tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. mint például a b e s z é d és az írás (Freund. nyaklazítás. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. mozgásutánzások. 15. görkorcsolyát. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . hogy használl-e. órarajzolások. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . 10. 18. 16.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. a betűformálással.b e n n t a r t á s .e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása).z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. boka. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. ha igen. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. Emlékez. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k .k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á sok. csak h ó n a p o k . akiknél az írás alaki részével. m i n d e g y i k külön aktust igényel. szinkron és aszinkron (váltott kézzel). M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet.. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t diktálás u t á n . de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincszakasz lazítása.D é v é n y i Éva és mtsai. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . és a j o b b vezet a m u n k á n á l . és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. mesélés vagy szövegfeltájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. ujjismeret. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. Ha a p r e motor kéreg károsodik. először a saját test a k ö z p o n t . m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z közelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . melléklet). síkban . ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. g y a k o r o l u n k . Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . m i n t h a két s z e m m e l látna. U g y a n c s a k napi 1 5 . Konstruktív praxis. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . Altalános szóban.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . m e l y h e z nag y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . síki d o m o k u t á n r a k á s a . háttér. csípőízület. e l ő b b kialakítjuk. V a l ó s z í n ű . n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . 1999). irányismeret: akár a testismeretet. az agya ezt nem érzékeli. térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . rajz. Gestalt stb. utána a tágas t é r " elvét. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik.v e r s e k . Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . h a r á n t t e r pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan.) teljes.t e r á p i a . olvasás alapján j á t s z u n k . Freund azt írja. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyított rajzolása. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. g ö r d e s z k á t . és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. é v s z a k o k stb. biciklizést. jobb-bal. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. vagy anélkül. 22. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. k ö n y v é b ő l . térképkészítések stb. ül. szaggatottan zajlanak le. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást.. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. 42 43 . A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben.s z ó t a g o k . Szövegmegértést elősegítő játékok. de mivel m i n d e n m á s lát á s é l m é n y e (fények. futást. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . m e l y e k e t mozgással . n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. 2 1 . Kinesztézis gyakorlása. 13. A z e g y e s m o z gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. 25. 20. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. érzékszervek látási. hallási. akár a jobb-bal fogalmát. m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . Alak. illetve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . ritmusos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . 1963). 24.

„ A n y a n y e l v i . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o - A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. 29. de terápiás sport. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is. Óvodások 5 éves .n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fontosságú. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr.b a n s z e n v e d ) . számában leírtunk. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . esetleg diszfázia gyanúja. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligenciájú.Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. akiknél m o z g á s . U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küldj ü k . ezért k i d o l g o z t u n k egy un. az állóképesség. és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkalm a s . ha diszlexiásak.rek j u t h o z z á .b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . a súlylökést. m i n é l kisebb a gyerek. e g y é b labdajátékokat.POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt.Beszédfejlődési problémák (megkésett.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. ezért r ö v i d e b b ( 3 .iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. a g y o r s a s á g . Mozgásos kat tanítunk be.4 g y a k o r l a t e l e m ) . .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyerm e k között. a p i n g p o n g o t .h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. a kosárlabdát. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd.7 5 ) . belső és külső r i t m u s . . a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . . diszfázia. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlődése miatt. h a n e m testismeretet.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . a vívást.8 5 ) ugrásszerű fejlesztését lehet elérni. . mely az egyensúly. és ha úgy a l k a l m a z z u k .z e n e i diszgráfia kezelést". Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú.) .és finommozgások) .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . 26.iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .ü g y e t l e n s é g van. n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . . iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus keresztbefogások.Dominancia megválasztásának késése . 2 8 . diszfázia stb.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. két oldal m ű k ö d é sének szétválasztását. . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . ritmusos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. az ü g y e s s é g . . E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u tatkozik: . annál e r e d m é n y e s e b b e n . 2 7 . de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 .

a belső b e s z é d szabályozója. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület .m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akaratlagos viselkedés szabályozója.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsége. idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) .e c h o p r a x i a -. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket.feltételezhető értelmi fog y a t é k o s o k n á l . . E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész.vagy éretlen terület . ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egym á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. mint a beszéd. . fogalmi gond o l k o d á s szabályozója. mely a terápia hatására az idegrendszerben létrejöhet. de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének.érzelmi. t a r t a l m i diszgráfia . a látó. mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk.melylyel a külvilág felé fordulunk -. pl. a figyelemért. m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasztaljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . a funkció m á s . az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . (2.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . vegetatív szabályozás . hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. E r e t l e n s é g szempontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . helyesírás. mely felelős az éberségi szintért . de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fognak ö s s z e " . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége.II. S P E C T ) vizsgálják. v a n n a k u g y a n agyi központjai.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . diszlexia. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a biokémiai m a g y a r á z a t á t ó l . ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. olvasás. fMRI. a fissura R o l a n d i elülső részének. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. diszfázia. a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) .m e g k é s e t t beszédfejlődés. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . és csak azt nézve.

m e g e r ő s í t ő . a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. h a n e m a kapcsolódási l e h e t ő s é g e k . ábra). majd a felesleges sejtek elpusztulnak. A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . a sérült rostokról új kollaterálisok. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. De ezek 48 . Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . M i n d e b b ő l látható.. m í g m á s h u z a l o k . 4 1 . s + '§ •f S.lehetőség is van: ha valahol sérülés van. m á s z á s . I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v. laboratóriumának munkatársa készítette. 1976. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megjelölni agyterületet. ábra). 1979. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. egy idő után kiszelektálódnak. ábra Az. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó val több idegsejt vesz részt. a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. A kellő ingerrea k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . a nyelvi önkifejezés. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. Hubel az emlékezet. o. 1986) (4. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " .a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. megerősítik. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . ábra 3. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . . szelekciók útján történik m e g . M á sik része lassú .). e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . sir*' V* |.c s o d á l a t o s .D é v é n y i Éva és mtsai. de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . mint a m e n n y i szükséges. elp u s z t u l n a k " ( H á m o r i .s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z dulataival (pl. vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . ugrálás stb. M á r t o n . és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a .s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . 1999. a k c l o s o l e n c . a tanulás. stabilizálják a helyes kapcsolásokat. han e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . A feles s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok.).n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár.. oltványhajtá„átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k .k é p l é k e n y s é g e . a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során.

és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információk e l e m z é s é r e épül. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a .D é vényi É v a és mtsai. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. i z o m t ó n u s . és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biztosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . A k o o r d i n á c i ó s képességek . Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykérgen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. Ball. . gördülékeny voltát.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. " (Hottiger. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. 1981).a m o z gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. beszéd) é p ü l " (Bakonyi. . A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indítják m e g . mint amilyen az anyanyelvi készség. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. . B a k o n y i . Ez a külső-belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . 9. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. h a s o n l ó a n a h h o z . o. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét képezi. 1999.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő összefüggése e r e d e t é n e k . a labirint és a s z e m m o z g á sok + hallás között.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja).). a m o z g á s o k automatizálódását. 1999. 3.D é v é n y i É v a és mtsai. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . v ö r ö s m a g . miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. c a u d a t u s ) . M á r t o n .ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. p u t a m e n .képezi a funkcióbázisát a finom a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. 2. m a n i p u l á l á s . futás. id. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . izom. 1999. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t .m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) .). az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t .ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n g o l ó d n a k . irány-. mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é vel.s z a b á l y o zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . hogy a g y e r m e k ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány.és a r c i z o m . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. rúgás stb. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. szoros összefüggést. p o n t o s s á g á t stb. in: M á r t o n . D e i t e r s . pedál. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását.L o w e n t h a l . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . 9. térérzékelés. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . m e l y bevallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . 9. b e s z é d ) " ( T o b i s . futás. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. fej. az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus érzékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . De u g y a n e z a folyamat. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. mélység. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi.D é v é n y i É v a és mtsai. M á r t o n . és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . az i z o m t ó n u s szabályozója. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. majd az állandó korrekció a végrehajtás során.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. 1985. és az automatizado első fő állomása. helyzetérzés. s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. . ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási képességek fejlődését. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . o l í v a m a g . lentiformis). d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatalmas összeköttetés-rendszerrel. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratlagos m o z g á s o k indítója. ahogy a beszéd felépítésénél m e g f i g y e l h e t j ü k . " (Schilling. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. m ű k ö d é s b e hozással. a ritmikus feladatok végrehajtása. M i n den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. o. e g y e n s ú l y o z á s . (5. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . l e n c s e m a g (n. Ha a kettő között eltérés van. e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. K ö v e t k e ző állomás a köztiagy. 1980. hallás. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alapj á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. n é l k ü l e n e m létezik. és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . 1 9 8 1 . A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápiá k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. j á r á s . Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. lásra épül rá.. r i t m u s . o.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. testhelyzet.

majd visszacsatol. és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . majd a u t o m a t i k u s . A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. garat. nyelv). és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. hídban és nyúltvelőben. lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s .r ó l rögtön kider ü l hogy n e m volt az. Törzsdúcrendszer rendszeré- Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. ábra). ha egy m o z g á s t „az agykéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . 1980) 53 . szétszórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). E z é r t kissé részleteseb- premotoros cortex Br 6.a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . . c) . .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). Vajon az A l a p o z ó Terápia. a r c m o z g a t ó k . M e g e m l í t e m . h o g y kiemelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket.a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. sima gördülékeny. r i t m u s o s stb. b) . N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. . 8. és az elképzelt m o z g á s t a lefutóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. motoros Br 4. a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) .a fhalamusban. ábra összeköttetései (Mumenthaler. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gyerekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatossá tételét. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k .Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű előadásában ezt tartotta a logopédiai. Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k taníthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . . funkcionálisan is. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. laza. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai végződnek: a) . m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t .ahogy e g y m á s között mondjuk. E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s fejlesztésben. 1. Ez a tanulás alapja.a gerincvelőben.a k i s a g y b a n . az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. az extrapiramidális rendszer funkcióit).

ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. érzünk. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fog a l m a k a t .) dolgoztatja m e g e r ő s e n . egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. 6. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . színét. A hallott b e s z é d b e vagy olvasott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6.m o n d a t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . egymásutániságát. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. a u t o m a t i z á c i ó II. halánték- törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. 3. ( D a m a s i o . 2. v a l a m i n t a fali lebenynek a szerepe. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. g o n d o l u n k stb. míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. vagy b i z o n y o s érzelmi állapotokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelentését" tároló k ö z p o n t volna.sdúcok kifejezés szerepel. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. A kéregalatti hálózat a „szokás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . akár a kéregalatti hálózat. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elősegítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. valamint egyes Ez a egy. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. De n e m azért. A kialakult kategóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. és ezekkel újabb fogalm a k a t a l k o t h a s s u n k .vagy akár kézjeleket .) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . ábra. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . mely a fonémák. A nyelv arra való. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá- sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi.) A b e s z é d o l y a n adottság. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldolg o z á s á t (6. a m e l y e n keresztül a szavakat . és m o n datokat szerkesztenek. felfogunk. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . ábra). majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. /. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlékképeket (például a d o l g o k alakját. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. 1992. A m i k o r a g y e r m e k pl. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és kéagykérgi területekben közvetlenül. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). A gyerek. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. D a m a s i o . és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g r a g a d h a t egy f o g a l m a t .( a u t o m a t i z á c i ó I. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. de belőlük újabb szintet is alkot. ( K e r e s d és lásd: 2. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. felidézi és kipróbálja őket. így tudjuk elménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. b i z o n y o s funkciókban a bal. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgozásában.

egyszerű utasításokat megért. spontán rajzban. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s .8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. 2001. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . mint az eddigi két év alatt is. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e sefilmet. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. B. ny = n. cs = s. és dr. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . be. „ á " . szokás vezérelte rendszerrel. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. és absztrakció gyenge. és n a g y o n fáradékony. Lehet. m a g z a t i héten D o w n . k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (féltekében) frontolaterálisan. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . h o g y a kéregalatti struktúrák . A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . 2 0 0 1 . és m o n d a t o k a t tanul belőle. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. és az intenzív m o z g á s fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . h ó n a p jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozduis alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. „ o " .5 éves. 56 57 .t n e m ejti. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási.O o ) : 9 5 . e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. egyetlen. hogy terápiánk. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. pá. Osztie Éva főorvosnőnek. IQ ( S n .12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós zavar. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. Borbély Katalinnak. szavakat összerakosgat. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismertetése.1 °C-os láz. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d ritm u s á t . m i n t a m á s o l á s b a n .esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. m o z g á sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. M. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. rollerezik. 2000 nyarán Budapesten. nehezen érthető a beszéde. ty n e m tiszta. e g y e n s ú l y a gyenge. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. mit akarhat. azt reméljük.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült részében is. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ző.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű k ö d n i e . és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. E k k o r (3. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: heti 4 óra m o z g á s . E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. B. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. (általában). de ekkor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. m á .k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l .) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédiai kezelés kb. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer időés így a „ s á r g a " szó k é p z é - k ö z ö k k e l o t t h o n . 2 évesen 40. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . ő rábólint a megfelelőre. m a g a b i z t o s . Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). l a b d á z á s b a n . f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. összeállítását. M o z g á s f e j l ő d é s időben. a gyerek kétnyelvű k ö r n y e z e t e t hall. n e m szereti a p o g á c s á t . S z ü l ő k felsorolják. k ö r n y e zetéből elkezd szavakat tanulni. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t .07. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. 0 5 . az Orvostudományok Kandidátusának. v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . ül. szókincse gyarapodik. akit két év óta ma is fejlesztünk! D.. és a szülők Ayres. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüggő. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. m e g á l l a lábán. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. újabb és újabb szövettani.k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. bizonytalan. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . m o s t 7. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . 2 3 . h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. és fejlesztő e g é s z é b e n is. túl sokat esett. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége.16. fejét balra tartotta . 1999 s z e p t e m b e r é b e n . m o n d ó k á t u t á n a m o n d .és személyiségfejlődésbeli e l m a r a d á s . b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. E z u t á n Sz. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. A 12. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . Frostig). töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés.elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agykérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az idegr e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. hol m á s i k j á t s z i k főszerepet.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . és hol egyik. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . B. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. S z e m f e n é k és látásélesség ép. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. sekor a S y l v i u s .5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. A bal Sylvius-hasadék elejénél. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . Fél. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . dr. „ R " . többi h a n g jó. ügyes. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hátrafelé) is terjedő. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. beszédkésztetése erős lesz. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t .

A tájékozódó vizsgálat egy. E g y terapeuta. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l janak. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. egyensúly. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . tarkát stb. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " .és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több területét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. m e r t s z á m u n k r a is bámulatra m é l t ó . 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexiás. h a n e m fejlesztésnek vagy torn á n a k . ( G y a k o r i pl. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. t o r n a p a d o k stb. és fordítva.III. melléklet). h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. pl. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. térbeli tájékozódás és testmozgások. ha a terápia h o s s z a b b . a b e s z é d vagy olvasásírás.).k é z . kötél. Iskolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. testismeret. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. újabb h a t h a v o n t a . A terápia fő j e l l e m z ő j e .l á b . Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. a z o n b a n m i n d e z e ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. Irástesztnél egyoldalas. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. a személyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). m e g n e m értett a n y a g bepótlása. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. sz. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészlelés + m e g é r t é s ) . 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. ugrásszerű e r e d m é n n y e l . Sindelar. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . indulásnál 20 perces videót készítünk. T e h á t pl. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. kötetünkben. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é nek és g y e r m e k . M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . é l e t é v ! ) . t o r n a s z ő n y e g .. F o n t o s a b b . bár az o k . vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folyam a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. finommotorika. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson.d o m i n a n c i a és ügyesség. a k á r tanterem is megfelel a célnak. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. P e d i g többször látjuk. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. az agy. h a n e m fehéret.o k o z a t egyenes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. E z a z e g y é n i figyelem. A terápia lehet kiscsoportos. vagy szülővel vezetett: hetente találkozva a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. Az olvasástesztünk felépítése o l y a n . vagy kognitív fejlődést. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . egy órát igényel. rutin ideggyógyászati vizsgálat. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . diszkalkulia stb. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . m i n t M e i x n e r Ildikóé. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. annál j o b b . s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . Egyetlen eszközigényünk az ugróasztal. mely kb. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. s z e m . E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . h o g y k o n d u k t í v jellegű. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. de előfordult m á r 3 h ó n a p utáni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. és felmérhető általa. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkreditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . Edtfeldt. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. lehet egyéni. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. m í g a szülő és a gyerek bírja. pl. Syndelar. m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll.és írásteszt. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (labdák. esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával).1. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesztési ó r a s z á m igen m a g a s . a szabadtéri h a t á s o s a b b . rajzolás és névutórendszer. Értelmi fogyatékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . u g r ó z s á m o l y o k . de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. vagyis pl. A terápia felépítését lehet nagyc s o p o r t o s á n végezni. h o g y m i n d e n á r o n kínlódva az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . c s a k hiperaktívak. Fél évi terápia u t á n k é r n i s z o k t u k . fejlődéstani n a g y m o z gások. bordásfal. és h o g y ezt a terápiát igénylie. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. r u g a l m a s s á g . az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . jobb-bal ismeret. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát.) A kiscsoport lehet vegyes.

a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést feltételez. most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. 60 61 . T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e .írja N e m e s Lívia. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . „ r o s s z " gyerekének.é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . hogy visszatér az a kóros tünet. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák sorában h e l y e z k e d i k el. otthon a s z ü l ő k n e k is. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. és e h h e z j á r u l a kisgyermekes beszéd. és siklott v a k v á g á n y r a . B o d o n y i M i k l ó s . 2 0 0 0 ) .) fejlődési e l m a r a d á s . h o g y regresszióba viszi.terápiás regresszióval idézi elő. hogy a kereteket m e g h ú z z u k számára. h a n e m lelkileg is képlék e n n y é válik. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a g á h o z h i b á s a n viszonyult. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1.á t é l : „ M a m a . ahol elakadt. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g előző életkorára. d a d o gás) j e l e n t k e z h e t . 2 0 0 0 .e l l e n k e z é s . A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s keretek között b i z t o n s á g o t él m e g .mi n e m . az iskolában is fokozottabb támogatásra. amit c s i n á l . A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. a regresszió mindig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. a m a c k ó p u h a fülét). N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. otthon is. hogy a gyereket a regresszióból kihozza.) Fixációs p o n t n a k nevezzük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. ö s s z e o m l i k . I d ő s e b beknél is j e l e n t k e z i k . babusgatásra. előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl.) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik.a terápiás regresszió. h o g y ott történt az e l a k a d á s . és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . m i é r t . m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. hát n e m tudja. A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c .azaz m a g a t a r t á s b a n . ahol valami elintézhetetlen. miért. A regresszió visszafordulást. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . és n a g y o n gyakori. mi helytelen és káros. védelemre szorulnak. hanem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. az iskolában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . „idő kérdése. h o g y futkározott? Tudja a m o z d u l a t o t . A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. az élményt. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. mi igen . Pl.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . hogy terápiás regresszióval dolgozik: a gyereket fejlődésében nézi. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . biztatni a k i s b a b a k o r i . ahol n e m c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. hogy az önálló akarat. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. E g y 2 . mi helyes. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. ölelj m e g . ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mértékű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . N e h é z a helyzet akkor. a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é válásának szükséges velejárója. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás regresszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jóságnak. viselkedését m e d e r b e tereljük. E k k o r a gyerek „korban . .3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . mint n o r m á l fejlődés esetében.a k a r a t o s s á g kora. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. ha lehet. ahol a m e g r e k e dés történt lelkileg. segíts n e k e m " . mint az a jelenség. a gyerek m é g j o b b a n egységes e g é s z lelkileg és testileg. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. szeretgetésre és elfogadásra. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós korra. .k i s g y e r m e k k o r i szeretetmód megadására. bújik édesanyjához.I V . A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . 5 5 1 . A testi fejlődés fol y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. É p p e n ezért itt az ideje. egy p u h a kis rongyot. a kisiskolásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . ( N e m e s . m e l y e t m a x i málisan elő kell segítenünk. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. aki érti. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gyerek „ v i s s z a h u l l " . és azt is vállalja. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ri.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . o. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . m o s t eleven. beszédbeli stb. esetleg az ó v o d a is. p o n t o s a n m u t a t v a . a h i á n y o k n a k feltöltődniük. és örül egyéniséggé váló. a gyerek n e m c s a k testileg. mint a felnőtt. ringatásra. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e k ü n k : ő p o n t o s a n értette. eddig tedd-ide-tedd-oda.

önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . .duplázás. .A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . .M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.) 2. -Tulajdonneveket kisbetűvel írja.vagy utánvételezés: hallja. Alapozó T.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. . volt = ótólót). . igekötő használata. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e . a h h o z . . közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. illetve többszörözés (pl.Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. n a g y m a g v a k é s k é r e g . . . összetett szavak írása). .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.szóba betűbetoldás. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t .1 6 é v i g . m á s z á s ) .) . .konduktív terápiák. 5 .k ö z é p v o n a l . . szóvégi ó. .szóból betűkihagyás.összeolvadás. -vei. . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . az A l a p o z ó T e rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . . . . . . a víz.Mondat elején nagybetűt nem írja.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl.a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. a H R G .máshogy írjuk hibái: . -1.k ö z é p v o n a l . .fordítva ír vagy betűt fordít. .részleges hasonulás. (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t . . m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. . Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását.g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír. ő stb.Elválasztásban hibázik.és különírása hibás (pl.Szavak egybe. betűvezetési probléma.e l ő . . hol. Súlyosabb. -val.Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja.hosszabb nem összetett szót szétír. de nem tudja. forgató.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. hogy a szóban valami hosszú. .n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . h i n t á z t a t ó .teljes hasonulás. 62 63 . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fejl e s z t é s s e l . .) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é re.Máshogy ejtjük . vízzel ( H R G ) . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. Alaki probléma.következeles betűcsere.Hagyomány elve (j-ly) hibás.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe.megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfel e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . .a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) .nem következetes betűcserék. 4-11 évig.zöngés-zöngétlen pár csere. .súlyos tagolási gyengeség: pl.Magánhangzótörvényekben hibázik (pl. 3. de előbb kinézeti = delobkinzet. b á r m e l y é l e t k o r b a n kezdhető. s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . . .szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. -tt stb. a . ring a t á s . a g y t ö r z s .

MELLÉKLET 2.Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .- ittht* itu/mThi ti Itcodé.jÁlhj t — 1 - 1 . MELLEKLET I b síULyujL .2.

Budapest. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. december.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m látták h a t é k o n y n a k . 4. Új módszer a mozgásrehabilitációban.g y e n g e s é g . Neurol. R .. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . Budapest. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. . Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . Alapozó Terápiák Alapítvány. neurohabilitáció. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta- Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . Is- Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia.IRODALOM DAMASIO A. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . Előadás a „Mozgás. Az e s e t e k 6 5 . mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Tihany.az ó v o d a k é r é s é r e . A z t tapasztaljuk. j e l l e g z e t e s k o p o n y a . M . Budapest. Óvodai Nevelés. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 .á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ben. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. H. a nyelv és a beszéd. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . Rev. e k k o r kezelték. FREUND. TÓTH GÁBOR. Filum Kiadó. o k a lehet. Zánka.és arcformája. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn.5 4 7 . nulmány. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . . Gondolat Kiadó. Budapest. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia.dysgraphia kezelés. 1. Budapest. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . november. E s e t i s m e r t e t é s e m . USA: C. Budapest. Fejlesztő Pedagógia.. Zsolt szülei . Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Tudomány.7 0 % . Illinois. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. Budapest.1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . Medicina Kiadó. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. Óvodai Nevelés. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. H. NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. DIAMOND. Thomas Publisher. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. HRG Alapítvány. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. H y d r o c e p h a l u s a . Okker Kiadó. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. H. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. füzet. J . január. Springfield. ( 1 9 9 2 ) : Az agy. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. e g y e n s ú l y . C. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . r u g a l m a t l a n s á g (széteső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . Alapozó Terápiák Alapítvány. m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é nyező mozgásterápiát mutat be. SZERDAHELYI MÁRTON. 66 67 . DAMASIO H. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. h o g y sok a z olyan eset. Budapest.

) jól válaszolt. mind a négy végtag m á s . de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . illetve a terápia kiválasztását. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. versek. Sírós. mint kortársaié. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . A lege g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. cím. darabosak.F i n o m m o t o r i k a fejletlen.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . kúszás. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . m o z g á s a i m e r e v e k . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . á l l ó k é p e s s é g e . F á r a d é k o n y . T e s t n e v e l é s foglalk o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . mellúszás. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot.) IQ: 78. N e m kötik le a m e s é k . szétesők. formákat n e h e z e n azonosít.t ö n á l l ó a n használja. e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. olló stb. A szülők elvitték Zsoltot. Goodinough-féle emberrajz. G y e n g e akaratú. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. n e m kérdez.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. n e h é z k e s e k . Intelligenciája. bátortalan fiú. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. K é r d é s e k r e szavakkal. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. fáradékony. felülések. kitartása g y e n g e . a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt.m á s ritmusban m o z o g .és beszédfejlődés . Összefüggő m o n d a tokat n e m alkot. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. de kifejezőképessége g y e n g e . S z á m f o g a l m a kialakulatlan. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. d e a k a d o z v a válaszol. ritmustalanok. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. csak ü c s ö r ö g . Számfogalma k e t t e s . A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak.) kezdetleges. értelmi k é p e s s é g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. látván. h a s o n l ó a k a t kever. Irányokat téveszt.p r o b l é m a m e n t e s e n zajlott.h á r m a s körben alakult ki. A szülők testén szeretett elaludni. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k teljesítményét nagyfokú szorongása blokkolja. m i n d a rövid távú. Ö n b i z a l m a csekély. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizottság vizsgálatát kérte. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . 68 69 . n e m é r d e k l ő d i k . mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. Az adott lelkiállapotuk. h o z z á á l l á s u k . hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. szorongást váltanak ki nála. Á b r á z o l n i n e m szeret. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. m e l y szerint az I Q : 72. életkor stb. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. utána lankad. g) Érz. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt.S i m o n . Finommotorika terén g ö r c s ö s ceruzafogás. r e p r o d u k á l j a . az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. 2 . N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . é d e s a n y j a p i n c é r n ő . M o z g á s . elfogadtatását.t e s z t t e l végeztük. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. M á s z á s n á l . képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . A külső h a b i t u s á b a n megjelenő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. így perifériára szorult csoportj á b a n . hasfájós csec s e m ő volt. akarati élet É r z é k e n y . k o m p l i k á c i ó nélkül.elmi. W C . térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű.

A szülők nagy rendszerességgel vitték Zsoltot. A kontrollvizsgálat után m é g fél évig folytatódott. rendszeres foglalkozás mellett. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolyam a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. KÓSÁNÉ DR. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . 1. KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján.8 5 ) ugrásszerű fejlődést lehet elérni. A g y e r m e k terápiája n e m .) 3. bizonyult. F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. a k i k n e k a terápia indikált. ezáltal valószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í tása és k o m p e n z á l á s a . h a m a r elveszíti e g y e n s ú l y á t . Mozgásutánzás. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. de c s a k intenzív. 4. M e g k é s e t t beszédfejlődésű. feladatértése j ó . kötet. Iskolás diszlexiásoknál. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső.O. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . 6. illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. 4 .-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. Magánkiadás. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. TÓTH GÁBOR. 2. minél kisebb a gyerek. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. Bicske. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n kialakult e r ő s s z o r o n g á s . t é n y e k i s m e r t e t é s é t . Kis létszámú fejlesztő osztályt javasoltunk. 70 71 . 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. hogy kik a z o k a gyerekek.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értelmi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. Fejlesztő pedagógia. Szöveg- A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. M á r t o n . 5.S. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . tudósítását.a l a p o z ó terápia t a n f o l y a m á t .m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. 7. illetve kontraindikált. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . megállja helyét o s z t á l y á b a n . és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Tanácsadó keretein belül.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e .rugalmasság . Budapest. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. elsősorban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . A keresztgyakorlatokban (pl. E vizsgálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. elfogadtatását a szülőkkel. A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t .5 . a m e l y áldebilitást eredményezett. annál e r e d m é n y e s e b b . majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . k o r t á r s a k t ó l . 4-es s z á m k ö r b e n tájékozódik. feladattudata kialakult. P.

: Lány iné. 1993. hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a többiekkel n e m k é p e s együtt haladni.az elméleti hátterét. Kereszty. P o r k o l á b n é . P o r k o l á b n é . E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. 1995). Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki háttérként ( G a d d e s . neurogén kóreredetet valló felA nevelési tanácsadást. figyelemzavarra . étvágytalanság. neuropszichológiai és fejlődéslélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordulású.). de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". peri.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási zavarok b i z o n y o s formáival.A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti jelentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . cerebrális diszfunkciók. Z s o l d o s . hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacsonyabb. 1992/93. Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. Z s o l d o s . G e r e b e n n é . n e u r o g é n eredetű altípusának . E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. 1992. 1998). 1998. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrálásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. 1999). A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . ill.és postnatális ártalmak). s z e p a r á c i ó s félelem stb.. m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. mások pedig az idegrendszer egy vagy több strukturális rendszerének organikus károsodását. M c S h a n e . 1991).nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . 1998). h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. R a n s c h b u r g .m o t o r o s . és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . a h h o z . Del D o t t o . Szerkesztő: Gordosné dr. 1996. funkciózavarát (Palotás. 1995. Ezt a jellegzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. ill. azonban a mentális profil erősen szórt. S a r k a d y . a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fiziológiai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia ." Ez a kognitív pszichológiai. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . G e r e b e n n é . B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . 2 3 1 . 1995. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. A tanulási zavar fennállhat átlagos.alvászavar.j e l e n h e t n e k m e g . Zsoldos.m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . pre-. amely az említett k ö l c s ö n h a t á s min ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetforg a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar panasza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . 72 73 . Medicina Kiadó. megkésett beszédfejlődés. 1 9 9 3 . hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z .a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. 1997. Közismert. melyet az elterjedt. 1991). ma pedig . A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . o. R o u r k e . H a g i n . 1997. 1994. É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . átlag alatti vagy átlag feletti intelligenciaszint mellett. 1996. L á n y i n é .2 9 . m e r t az agy . beilleszkedési n e h é z s é g . 1981. P e d a g ó g i a i L e x i k o n . gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. . Szabó Anna. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tulajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . 1984.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyugtalanságra. D o c k r e l l . vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . 1997. o. 1990. A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. és elsősorban az alap-kultúrtechnikák elsajátítása akadályozott. G y a r m a t h y . mely a tanuláshoz s z ü k s é g e s funkciók. 1998. Az e n y h e értelmi fogyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . ill. B e v e r i d g e . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a halogatni. 1998). 1. A s z a k e m b e r gyors segítségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. m i n t a specifikus tanulási képességzavarnál (Silver. figyelmi. C s a p ó . észlelési diszfunkciók. in: G e r e b e n n é . 1996. 1994. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . S a r k a d y . hiszen attól tartanak. 1. 1967. félve a v é l e m é n y . F o d o r n é Földi. h o g y valamit (val a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. 2 8 . 1987. A teljesítmény létrejötte. a diagnózis kategorizáló. . G e r e b e n n é . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásával.m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. G e r e b e n n é . az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. P o r k o l á b n é . hipermotilitás. G e r e b e n n é . h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t .

és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. 3. G e r e b e n n é . a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar.. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog- ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. . a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességein e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. cselekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . 1999)..e g é s z n e k " tekintik. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . a k u s z t i k u s . egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogható fel: 1. illetve a kettő közti egyensúlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátításához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. Sindelar. a kognitív hierarchia m a g a s a b b szintjein. 35. a m e l y e n a fig y e l m i . m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. 1 9 8 3 . a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". és a megism e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . az intelligenciának. Nagy. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. o. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképességek: a figyelem. a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ felv é t e l e " (Neisser. 1992. az intermodális integráció (összetartozó vizuális. 28. Az új diszciplína elméleti hátterét . taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . 1992. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megismerési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. 1992/93. 1995). . t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. A szerzőről D r . 1998. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. Brigitte Sindelar. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . M i n d e z e k alapján a kognitív kép e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. P o r k o l á b n é . taktilis.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. 1998). 292. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á rozott területei alkotják ( C s a p ó . A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. o. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. 10. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesztés. auditív. struktúrák m i n ő s é g é t .o. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanulási f o l y a m a t vizsgálata. Ezek. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. o. írás.(Affolter. 74 75 . b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rendj é b e . integrált m ű k ö d é s é t . J e l e n l e g fejlesztői. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. 1998). 1994.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . 1995. E z e k k ö v e t k e z e t e s . Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. az e m l é k e z e t .). Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a köv e t k e z ő h á r o m fő. osztrák klinikus pszichológus. a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. A kogníciót „ f o l y a m a t . és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. C s a p ó . v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . 2. 1984. M ó d s z e r e ismert eljárás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . 1982).. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . 2 9 . Jetter. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . o. az észlelés. Sindelar. 1994). 1997. Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . és 3 1 . a vizuális. az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . 1972. N e i s s e r úgy g o n d o l ja. a szerialitás {észleletek sorrendi szerveződése) és a téri o r i e n t á c i ó . A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . 1992. 1994. a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük.). A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyikéről van szó. Sindelar tanulási zavarról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á sából áll. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . M e s t e r h á z i .t ö b b m á s lehetséges ok mellett . alakítja módszerét. A nyelvi r e n d s z e r kialakulását is ide. az információfeldolgozást akadályozó diszfunkciók. e g y m á s r a épülő.. 1992).érthető m ó d o n . az olvasási. t é r i . az a k k o m o d á c i ó . N a g y J. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. M i v e l tág értelemben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. dekódolják azokat.

majd felidézi a hallott instrukciót. R é s z k é p e s s é g . Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. a m o n d a t o t tagolja. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . Az elméleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszichológiai r e n d s z e r képezi. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . Auditív analízise segíti az utasítás megértését. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va- A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . 5. 4. a k k o r a teljesítmények. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelése) segíti a h e l y e s kiválasztást. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető személy (pl. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . és minél n e h e z e b b egy feladat.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. 8. a részképesség-gyengeségek teljes í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. 2. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendszerező áttekintésével . amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív elemeire. a kognitív terápia sajátosságaival . A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. hogy a l o m b k o r o n a szintj é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongása. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kontúrja (2. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fontos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől).vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ire való bontásával. Ha a z o n b a n a kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. mert úgy vélik. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények sik e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchikus rendszer. utána egy piros pálcikáit. m i n t fontos auditív ingert. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. ó v o d á s k o r b a n vagy iskoláskorban m á s . Az intermodális integráció részképességével összekapcsolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. A példa alapján belátható. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fejlődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. 3. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszharm o n i k u s .m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. 6. 2. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . 1. m e l y e k az életkortól függően. 3. ábra). annál összetettebb. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. ábra). illetve m a g a s a b b szintű kognitív folyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. ill.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros koordináció. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív felad a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. vagy zavart a viselkedés. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . g y e n g e szintű a tanult készség.e l s ő s o r b a n azzal. 7. illetve a tanult készségek szintjét. a kognitív rendszer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével.

A Sindelar-program olyan komplex módszer. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok esetében. illetve a terápiás tera hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. A fejlesztési szakasz elindításakor. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . h o g y .p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. terápiás segítségetjelenthet. A k k o r is innen indul a foglalkozás. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. Hiszen . S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. vet kijelölő vizsgáló eljárás. az észlelésre. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüggésekre. Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fejlődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . 1999). M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. . és a teljes kognitív képességprofil megismerését célozza.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék.a h o z z á é r t ő kertész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. illetve első osztályosokat és 7 . Ha a z o n b a n bebizonyosodik.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a megi s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. A S i n d e l a r . felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. R i n g h o ferné. Ezért a foglalk o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i .os elve a folyamatosság. 1994. h o g y a hierarchiKUS felépítésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . hogy m e g j e l e n é s ü k magyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k .8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo.1 5 éves általános iskolásokat. A m i n i m u m 6 . U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a tanulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . ill. az intermodális integrációra. n e m c s u p á n a hibás funkciókét.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . i s m e r e t sikeres újratanulásához.a fa-modellnél m a r a d v a . fejlesztői feladatot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gyakorlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. pl. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. a beilleszkedési zavar stb. az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . önálló e g y s é g e t alkotnak. A 3. új iskola vagy ó v o d a ) . á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. d r á m a i váltások (család felbomlása. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . A fejlesztési periódus 2. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . 1995). struktúrája l e h e t ő v é teszi. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. I l y e n k o r a foglalkozások szervezése ciklikus. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k következetes funkcionális tréningjére van szükség. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. g y e n g é b b intellektus. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. e l h a n y a g o l ó családi miliő. 1983. 1998.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkezeti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . a szerialitásra és a téri orientációra. Z s o l d o s . a z o n a szinten. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje regisztrálható. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. ill. A S i n d e l a r . így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. az emlékezetre. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k .

é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. G o n d o l k o d á sa k o r á n a k megfelelő.ideális esetben . pedig hallásával nincs p r o b l é m a . és ü g y e s a puzzlejátékban. szgret rajzolni. verbális-akusztikus emlékezet 7. beszédmotorika A 3. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. vizuális emlékezet 4. h o g y a kislány figyelme szórt. vizuális észlelés 3. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. és b á r ö n á l l ó a n felöltözik. téri orientáció 10. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem telj e s í t m é n y t r o n t ó hatása.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n oldotta m e g . amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladathoz. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. Egyébként nyitott. vizuomotoros koordináció 11. t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. szókincsfejlődése lassú volt. h a n e m elszalad. Szinte n e m is tud sétálni. M i n d e nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . akusztikus figyelem 5. hol feltérdelt a székre. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . e g y ü t t m ű k ö d ő volt. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. fantáziája élénk. Ó v ó nőjének feltűnt. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. csak sietni. segítőkész kislánynak tartják. Altalános iskola 6. türelmetlen. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálását kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y talan m e g o l d á s t nyújtott. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyelme megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. m i k ö z b e n a rövidebb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . S o k s z o r úgy tesz. K é s ő b b kezdett beszélni. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. verbális-akusztikus figyelem 6. szeriális észlelés 9. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fontos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tanfolyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. alakokat. szívesen beszél. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . Ez a vizsgálati tapasztalat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . mintha n e m hallaná. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. barátságos. hol a kinti zajok terelték el. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . akinek a kortársakkal és a felnőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. izgett-mozgott. a m e l y b e n . R é k a ö r ö k m o z g ó . Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . vizuális figyelem 2. indított szülés során született. v a l a m i n t a t e r h e lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . 80 81 . n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. amit m o n d a n a k neki. A z a n y a b a l k e z e s . Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. F i g y e l m e azonban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . írni. intermodális integráció 8. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. Ilyenkor arra vár.

G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopédus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejlesztési anyagát. változó feladattartását.k o m p e n z á c i ó v a l . A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. de a felnőttekkel szívesen beszélget. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problémát. Az iskolai tanulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . M i n d emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ka p a r t n e r e .v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) .p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . hogy így . sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. b a r á t s á g o s . R é ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. osztályos t a n u l ó . és ettől függően jelöli ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. téri vagyis a vizuális (differenciálás). a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az ell e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. Az a feladat. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlélteti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. általános iskolás. A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. és a sorrendet is felcserélte. osztályban feltűnt. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. R é k a a S i n d e l a r . Rékánál a kognitív fejlesztő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni.segítse a bevésést. v a l a m i n t a testtájak k e r e s g é l é s e a testséma . K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z séget. mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. A szűk terj e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással valósul m e g . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. részben egyenetlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . szórt figyelmét. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. ill. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. a napi gyakorlási feladatokat. Az osztálytanító szelíd. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. A szavak m á s o l á s a . ill. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. p e d i g m e g p r ó bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. szülői észrevételekkel hozh a t ó k összefüggésbe.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . 4. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. mivel az akuszt i k u s . szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . 5.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 .

F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s differenciálni. szótagok. az összefüggések felismer é s é h e z segítséget igényel. általános nyelvi fejlesztés céljából. é r t e l m e s . vers m e g tanulása hallás u t á n ) . ill. vagyis az intermodális integráció k é p e s s é g é v e l segített. s o k s z o r h i b á z o t t . mivel a z ö n g é s . és artikulációja torz volt. J u l c s a a testrészek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. m e l y n e k lehetősége a 4. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. szókincse lassan gyarapodott. részletről-részletre másolt. Az olvasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a .a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. és így m e g t a n u l á s u k a t is. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kijelölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgáló feladatban igen lassan dolgozott. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. N a g y o n neh é z n e k találta azt a feladatot. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k .p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. írni. A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását.olvasással k o m p e n z á l t . k a p c s o l ó d á s i pontjait. A S i n d e l a r . E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. betűkártyák felidézése kiválogatással. Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. tanév v é g é n merült fel. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kislány otthoni tanulására. és itt is lassú volt. E b b e n . n e m járultak hozzá. hogy . J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . ill. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalmazásában. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a .lai feladatoknak. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következtetni. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. ill. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. M i n d e z e k alapján érthető. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglalk o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é vel. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. geometriai formák. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kapcsán előforduló . m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l .z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g e m l í t e n i . toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . Felmerült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége.h a s o n u l á s i vagy szótőre. S ez n e m is m e g l e pő. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehezen találta m e g . m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. irányát. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . ábra 84 85 . A ritkán h a s z n á l a t o s . Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormintákat kellett m á s o l n i a .é r t e l m e t l e n szavak. 17 feladatból álló vizsgálóeljárása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. ill.az utasítás ellenére . mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgyk é p e k és szavak. de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5.

Vol. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. B. GADDES. J. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. Különszám. B.. A Cognitive Approach. Budapest. J u l c s a példája azért t i p i k u s . F. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. London. évf. 2. Budapesti Tanítóképző Főiskola. Annual Review of Learning Disabilities. 2. XLIX. J . Tankönyvkiadó.A Sindelar-program. Iskolakultúra.): dapest. Wien. (1992. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. 1-28. H. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i .): Szabad le- gyen vagy kötelező. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . A fejlesztés az előírt. ÖBV. Budapest. Budapest. A közoktatási törvény koncepciójához. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában..f u n k c i o n á l i s gyakorlásával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. Bu- GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Routledge. McKlNNEY. (1997): Piaget ma. SARKADY KAMILLA. FODORNF. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hátteret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . Akadémiai Kiadó. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfog a d h a t ó l e g y e n . 1-15. m e lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . 9. In: Gósy MÁRIA (szerk. Springer. (1993): Children's Leaming Difficulties. LUKÁCS PÉTER (szerk. (1994): Teilleistungsschwächen. BÁTHORY ZOLTÁN. 59-68. D. Magyar Pszichológiai Szemle. 26-36. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. Budapest. J. Napi Magyarország. SAGE Publications. Budapest. 3. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integr á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. B. BF. 48. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. Sindelar programjának magyar adaptációja. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . IRODALOM AFFOLTER. In: Bíró A.) A gyógypedagógia új útjai. 14-80. (ed. 45-48. 24-26. ZSOLDOS M Á R T A . NY. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. MYKLEBUST. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective.. Arzenál Nyomdaipari Kft. 5. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája.. Budapest. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). G. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. Grune and Stratton. Budapest. Magyar Pediáter. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. Gyógypedagógiai Szemle. évf. B. 1. Studio in honorem Andreáé O. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantárg y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. 70-77. S. 8^t4. 179-196. B. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. (1993): Special Educational Needs in Schools.. " Tanulmányoka gyógypedagógi- ai pszichológia és határtudományainak köréből. december 30. H. Fejlesztő Pedagógia. Interjú. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. Gondolat Kiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. Budapest. I. In: Myklebust. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. Gondolat Kiadó. MCSHANE. Debrecen. V . DEL DOTTO. F. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. SINDELAR. K. Educatio. Pädiät. REID.. (1983): Hurra. Budapest. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. NEISSER. 216-246.): Pszichológiától pedagógiáig. Moray House. ám az igen. J. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. kötet. Bratislava. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. H. Oxford. 18-19. 1. Budapest. 19-25. Pszichológia és nevelés. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. 10. MATUSKA. 33-49. önmagában véve senki sem. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k tanulási k u d a r c a i . 3. Vol. . Blackwell..-né (szerk. R. 1-2. (1993): Specific Learning Difficulties. 86 87 . DOCKRELL. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . GEREBEN FERENCNÉ. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Alex Typo. OKI. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. SINDELAR. In: Zászkaliczky Péter (szerk. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak.). Doktori Értekezés. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . 1. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. SARKADY KAMILLA. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . Liecreh Gúth Kiadó. 123-131. Új Pedagógiai Szemle. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. R. SEDLAK.. Budapest. Budapest. SINDELAR. (1984): Megismerés és valóság. (szerk. Eigenverlag. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. ich kann's. 11-33. W. Keraban. ROURKE. 3-4. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. LECHTA. JETTER. Wien. U g y a n a k k o r azt is m u t a t j á k . 259-270. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . Sindelar Tréningprogram 1. Wien.VERIDGE. évf. In: KOZMA TAMÁS.): Progress in LD. Praxis. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 .munkamodell a gyógypedagógia számára. U.). 34. évf. London. Új Pedagógiai Szemle. Eigenverlag. Fortbild K. A n a p i tíz p e r c e s foglalk o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. korai fejlesztése. Akadémiai Kiadó. Edinburgh.e r e d m é n y e s e b b lesz. Budapest. NY. Vol. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. Budapest.a vizuális tagolás. O. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k .

m e r t s e m a külföldi. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p tív m o z g á s v á l a s z o k . a saját m o z g á s s a l kapcsolatos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. G y a k r a n előfordul. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . a m i k o r A. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődési lépcsőfokokat. K ö n n y e dén. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő kép e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. azt a folyamatot. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. és olyan tapasztalatokra szert tenni. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. F o n t o s ezt h a n g s ú lyozni. rá kell j ö n n i e . h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzoros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyétől. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. J.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. h i á n y á l l a p o t o k . i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. a funkciók differenciálódását. a részek. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. 1992). S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o latköre. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szinte észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . Ú j a b b m e g f o g a l m a z á sokban ( F i s h e r és M u r r a y . a teljes s z e m é l y i s é g h e z . A testséma. 88 89 .1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b tanulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. A poszturális. hogy az észleletek esetlegességéből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyamat a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. csak ha az egész személyiséggel számol. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kívül az átélés sajátosságait. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közrem ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni.sérülések. máris j e l e z n e m kell. E z e k jól szervezett. örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhesse azokat a neurofiziológiai.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. Schilder. összehasonlítása .a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú ingerek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z dődik.sokkal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. J. gátlása. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előterében álltak a könyv megjelenése idején. hanem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. a praxis. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évektől r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. D e n n y Brown. ha* A. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. és gyerekként maga is olyan típusú ta- A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. A z o n b a n . A vesztibuláris ingerlés. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehetővé teszik. az é r z é k e l é s . az i d e g t u d o m á n y o k területéről származik. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultságuk. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhetj ü k el. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . h o g y aktív. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épített. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. E r e d m é n y ü k k é n t . az egyéni megk ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i .e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. Ayres (1920 . A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. válogatása. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. pszichoszociális háttérfunkciókat. a u t o m a t i k u s a n .S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rendkívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett.

vagyis az. impulzivitás. 1974. figyelmi elterelhetőség. tapintási ingerlésekre. 1991) későbbi. 1989) írt le.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . idézi Ayres. A gyerekek k é s ő b b . Cermak. e z e n e g y s é g e k reprezentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát gen e r á l n a k . illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozással Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő ingerek e g y s é g b e szervezésének. . gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kapcsolatba. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. iskoláskorukban is az egész agyukkal. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja.A féltekei integráció zavarai. a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletkező b e t e g s é g e k e t (spina bifida. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. stabilitásában. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funkciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. h a n g r a való túlérzékenység. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d va. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t felhasználva. h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke.Vizuális forma. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített feld o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi.Taktilis elhárítás. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. 90 91 . Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igyek e z n e k m ű k ö d t e t n i . a teljes személyiségükkel tanulnak. vagy é p p e n legátolni. . süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendellenességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . balesetezés.s z i n d r ó m a . G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. így attól függenek*. a gyereket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. szokatlanul felpörgetett vagy lelassult aktivitási szint. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. A.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan reakciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . a kialakulófélben lévő információs t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy jelennek m e g . az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. értelmezni. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a biológiai hierarchiák lényege a reciprocitás. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. hogy m a g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztalatainak integráltságából s z á r m a z n a k . a m e l y a felegyenesedésben. 2. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvonalával v a n n a k összefüggésben. N e m k ö n n y ű meglátni. 1985). S.és térészlelési deficitek. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fejlődnek. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltételezi. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . látványra. Stern szelf-pszichológiai modelljét.s z e m . 1976. A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . között valósul m e g . e g y m á s s a l összevetni. Észleli a fejtartás a p r ó változásait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. A vaksággal. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . hogy a n e m kielégítő érzelmi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folyamat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. Az ingerek. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . * Pribram (1986. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. . b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. D o w n . a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m ford u l n a k elő. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . O t t e n b a c h e r és Short. h o g y a z o k a tanulási nehézségek.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. E n n e k egyik alaptétele. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y .r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöníteni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . idézi Fisherés Murray. a f e j . m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á n y o s tradíciók között. hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . a test tónusbeállításában. ügyetlenség. N é h á n y p é l d a : Ayres. 1977. pl. 1979). a felegyenesedés során. 1991) szomalodiszpraxiának nevezik ezt a tünetegyüttest. . Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l .F e j l ő d é s i a p r a x i a . A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való alk a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkalm a z k o d á s t biztosít.Hallási és nyelvi deficitek. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . . Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1.

ráolvasásszerű szövegeikben. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . hogy segít a szervezetnek megállapítani. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. A testhelyzet hirtelen változása. A térbeli orientációban. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. a m i k n e k végén leguggolnak. M i n d e z abban az életkorban. kezdetben magatehetetlen gyereknek. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szenz á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. A vesztibuláris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . e g y e n s ú l y v e s z t é s . századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gyerekek. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti tev é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. vigasztalják. g ö r k o r c s o l y á z ó . olyan é r z e t e k e t kelt. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . nyugtatják. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a játékdalokban. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. Általa valósulnak meg a testi kontaktusok. l o v a g o l n a k . a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert információk ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. funkciói k o m p l e x i tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . hogy a fejünk. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. megfordulnak velük. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő érzékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. r i t m u s u k b a n találunk.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. leguggolás. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. vagy a h ó n u k alatt felemelve jó magasra lendítik őket. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . 1933. a korai tanulás bázisa. S z o r o n g á s o s állapotokban'. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . f ü g g ő á g y b a n . A tipegők. 2. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . A kognitív és m o t o r o s fejlődésben betöltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . vitorláznak. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. idézi G e r ő . m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . 1992a). o. 1988). Minél erőteljesebb az inger. arra épülő funkciókban éve. m a g a s a n lakozó lényei. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. önkéntelenül megjelenő e l e m e . M i n t bőrérzéklet. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integrációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. annál n a g y o b b az élvezet. K i k a p c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. mint észlelési kiindulópontot. idézi Kulcsár. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. d ö n t ő szerepük van. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberiség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szellemvilág n e h é z k e d é s nélküli. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlőd é s b e n tekintettel arra. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. hercegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonásaival kerülhet összefüggésbe. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak.Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m beri kapcsolatokban. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. F o r g á s . A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n .). A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerkeresés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezésére tett kísérlet. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. lábukat lógázzák. fél lábon ugrálás. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kapcsolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. a tartva levés biztons á g á n a k d r á m a i elvesztése. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . 1990). megnyugtatni őket. Az adekvát érintések i m m u n r e n d szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvételét alapos kutatások támasztják alá. A felnőttek a m o n d ó k á k . " (Schilder. népi gyermekdalok ritmusára altatják. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzékszervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. a m i k o r az újszülött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é nyekben. a korai felettesén előfutárok között tartja s z á m o n . vidítják a gyerekeket. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. aki az egyensúlyfunkciót. A z o k a j á t é k o k . a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő.

d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. " (Hrabal. h o g y a gyermeki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége.szomatoszenzoros percepció. 2 6 5 . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . a z a hely. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . . a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is.. Kizárólag a nagy intenzitású i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. o. p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátterének k i m u n k á l á s á v a l . szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k aktív gátlására. akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. hogy erre felhívta a figyelmemet. . azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t .. regényeinek visszatérő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. 1980). esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. mert n e m tudott tanulni. ) . az én u r a m ki n e m állhatta. hogy m e n n y i r e k e d v e lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . . Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alapj á n ítéltetik m e g . . és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. Kidolgoz. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha valaki m e g é r i n t e t t e . o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . A z o k a g y e r e k e k . sok m i n d e n t elviselt. és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrendszerébe b e á r a m l i k . azóta javított változata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. É r t h e t ő . . A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. 1972). Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . . az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . v a l a h á n y s z o r simogatni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . .9 éves. R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. aki s z á m á r a az iskola „ . ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ra és változatosságára. visszahúzódásra.. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. sorsa. rettegnek a hajmosástól. b e m u t a t k o z n i sem szeretett.SIPT.f é l e a n y a . A k ö z i s m e r t H a r l o w . és aki hozzáért. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rendszer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . Hrabal alakja. E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . amikor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a tapintási ingerlések. N e m lehet véletlen.m o t o r o s teljesítmények. és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. E z e k n e k a gyerekeknek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. Ayres n e v é h e z fűződik. 13. . hogy „egy volt enfant terrible. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. m i n t e g y rejtett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. nem nyújtotta a kezét. „.. hajvágástól. szívesen elfogadják. A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szubjektív színezetűek. a gyerekekkel j á t s z a n a k . h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. . Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásával t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . 1999. gátlására. Ayres.t ő l .vizuális p e r c e p c i ó . G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . aki bukdácsolt. főleg 6 . B o h u m i l Hrabalról közismert. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. Azoktól azonban. a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . a m e l y e k e t a felnőttek. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a rea k c i ó m ó d n a k a felülírására.: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . h o m o k b a n . . . félelemre.t a r t ó . a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . " átélte. ahol az összes. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . o . 94 . az u r a m lesütötte a szemét. a taktilis ingereket feldolgozó. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n nehézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától.SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehetőséget (Ayres. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. az a n y a g o n d o z ó .) Feltételezhető. 2 0 0 1 . akiket biztonsággal szerethetnek. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézetben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. . elvörösödött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . . és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő .K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . de ez neki m a g a a halál volt. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. de el is hasalt. 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. .

Jelezte.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. A S C S I T . a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecsem ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és terápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adatforrást j e l e n t e n e k . a verbális p a r a n c s praxis kivételével. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l .funkciójára. úgy d o l g o z t á k ki. hogy a klinikai megfigyeléseket. h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . N é g y új. 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. E z e k : építési praxis. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l .a reflexintegrációt. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív kritér i u m o k és fejlődési adatok. a g y e r m e k saját ritmusai. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egyedi ismertetőjegyei. illetve a zavart fejlődésnek. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra.b ő l n é h á n y szubtesztet . Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor érzékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s adatok. D e G a n g i és G r e e n s p a n . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g t a l á l h a t ó k .a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiválthatóságot m u t a t n a k . m é g a k k o r is. O l y a n szenzoros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . . a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossági fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. mely m a g á b a foglalja a nyak.n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k .és karm o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. a m e l y r ő l a szerzők feltételezik. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényelj e n e k nyelvi készségeket.TSI. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. Ayres a primitív reflexek. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . ám tekintettel arra.kihagytak. és k i e m e l i k azt a nehézséget. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vis e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. SCPNT) felvételével. forgó hengerrel. óriás g u m i l a b d á v a l . a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. verbális p a r a n c s praxis. és az e g y m á s t ó l független törzs. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. A tesztek l e g n a g y o b b részét. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . C s u p á n a S I P T .m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. t ó n u s o s labirintusreflex (TLR). A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. -a bilaterális motoros integrációt. azoktól. a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. és m i n t ilyen. E z é r t a teszt úgy készült. A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. 1996) azt találtuk. s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. így megítélésük nagy körültekintést igényel. amelyben a testközépvonal átlépésének. E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érettségétől és integráltságától függ. é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. jól h a s z n o s í t h a t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszélyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimális. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. 1989). Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r h e t ő . m i n d . praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. játékai.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. sorrendiség praxis és orális praxis. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k .TSFI. h o g y a szenzoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfigyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. a m i m i k a .

. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felszerelt. a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k tere. kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabályozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. 98 99 . a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. ahol é p p e n a n n y i kihívás. valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k részleteivel. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet esni. A m o d e r n fizika. a rendszer-elmélet. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én határán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. u n a l o m i g ismétel. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. S z á m u n k ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. személyközpontú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia elgondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . hogy egyfajta ügyességet. egy hálóban ringatózik. A m e g s z ü l e t é s traumái. . a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. 2001). ö r ö m t e l i k . r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. t á m o g a s s a . g ö r d e s z k á v a l . A terapeutára vár az a feladat. s k ö z b e n olyan világot ter e m t h e t n e k . hogy a felnőttől útmutatást. a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. .fontos „ t u d á s o k " . g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőforrások. a m e l y e k b ő l merít. felfüggeszteni a valóság kereteit. a k á r átmenetileg is. a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. 1994/1996. k í s é r j e . de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a régmúlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. hogy a h u m a n i s z t i k u s . ami é r d e m i b b . pörög. ötletet kér. álmodozik. 1994/96. " . az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . k e z d e m é n y e z z e . biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. csetlő-botló. a levont következtetések k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . 1992/1996. újat akarók. egyensúlyozik. Itt lehetünk s p o n t á n o k . korai f á j d a l o m é l m é n y e k . Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. és a legősibb ingerfajtákkal. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbukk a n h a t n a k a színen a konfliktusok. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. billeghetnek. o„ idézi Kiss. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs terápiát a társadalombiztosítás támogatja. . Fizikálisan egy biztonságos. 1999).e r ő s í t ő . k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . . idézi Kiss. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a szabad és a strukturált h e l y z e t e k között. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. és sem a terápiás közeg. p ö r ö g h e t n e k . a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. gépiesnek. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . csendben van. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. a m i k o r szükséges. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. .112 és 1 9 2 . ahol nincsen jól körülhatárolva. 1984. az e r ő fitogtatása miatt.1 9 3 . lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás eredm é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s terapeuta n e m volt adott. kísérje. a n a g y l a b d á t ritmikusan a földhöz pattintani. hogy kliensét. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szám á r a v o n z ó . a m e l y a mesék. aki k é p e s támaszt nyújtani a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. vagy k é p e s elfogadni. A kívülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . örömteli testi aktivitások is. H o e h n és B a u m e i s t e r . Az ügyetlen. partner. A hintát önállóan hajtani. n e m u n a l m a s . a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. Erőfeszítéseket végez. legyen az b á r m e l y életkorú is. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. Ez utóbbira példa. vagy é p p e n ellenkezőleg. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. a n n a k é r d e k é b e n . hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n tákra. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. a n n a k é r d e k é b e n . 1989. K u p o r o g h a t nak m a g z a t i p ó z b a n . a k ö z ö n s é g m e g b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . és n é h á n y . az anyától való elszakadás problematikája. hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehetne k é p e s valaki. és a függöny b á r m i k o r leereszthető. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. . E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. 2 0 0 1 ) . D e n s e m és m t s a i . Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . s z á m u k r a ott n e m t e r e m szab a d s á g . h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. r e p ü l h e t n e k . v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. Ha e z e k e t a m o z g á sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De éppen ez az a m o m e n t u m . veszély vár ránk. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „minth a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. a t e r a p e u t a feladata. t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . A j á t é k h o z tér szükséges. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. e g y b e n é n . a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g .gó hálóval. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjelenő kritikai v i s s z h a n g r ó l .

1981). Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . . és a fejlődés serkentése során a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. éretlen. M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. h o g y hátteret képez. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni.p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . m i l y e n indikációval. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n belesimuló a s p e k t u s á t biztosítja.és ez m e g h a t á r o z z a . Akár p e d a g ó g u s s a l . a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . az e g y m a gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. rugalmatlan . h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. akár szülővel konzultálunk. 1991b). g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n term é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a .1991). 1995). hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. E n n e k egyik valószínű oka az lehet. m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n használják. annyit ígér c s u p á n . D o w n . ha világossá lehet tenni. 1979). kevés.Az időskori d e m e n c i á k esetében. ó v o d a i . idézi Ayres. és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fogja majd a l k a l m a z n i . a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. A siker l á t v á n y o s volt.F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő viselkedési formák.H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b .ám teljes elvetése indokolatlan. . A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e .i d e g g o n d o z ó ban.u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is.B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be.k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyásolta. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta.. és mint láttuk. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . t e r m é s z e t e s e n m á s . A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. 1977. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek speciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . mely a megfelelő ta- M i n t említettük. hogy a gyerek szenzoros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. t e k i n t v e . h o g y m e n n y i r e érzi sajátjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é h e z (Varga. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . ha pszichoterápiás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . E h h e z az szükséges. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő sen javíthatja. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. figyelmetlen. az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u tató. Az értelmi f o g y a t é k o s . hogy a gyerek olyan k ö z e g b e kerülhessen. destruktív. hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. és e l ő b b . k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a beteg k a p c s o l a t a . a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . o k t a t á s á n a k megszervezője V a r g a Izabella. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia.sal. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. . Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. a fővárosban és v i d é k e n egyaránt. aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . . 1979). tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . Ne felejtsük el. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. ez n e m 100 101 .v a i a s z szekvenciákat erősítette. h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. kimutatni . a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . M i n t a h o gyan i n d o k o l a t l a n lehet. ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. a m e l y e t a konzultációt kérő fél h a t á r o z m e g . A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . . 1979). ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . 1990). ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasztaltak ( W e e k s . N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . iskolai életbe.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehetővé (Neal. alapelv.

F . 41. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l .159-173. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már.: Sensory integration theory and practice. R. In: Ficher. . Vol. e t al. így viz u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . P. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. Európa Könyvkiadó. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . Los Angeles. A. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . . Western Psychological Sevices Los Angeles. BUNDY. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzultáció. BUSHNEI. 30-41. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. F. A. E. k i c s i b e n ujjfestéssel .. A. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . 3. et al. 27. Richtcr. borgmann. A. BHATARA.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. borgmann. Western Psychological Services. Los Angeles. 2. felettes-én előfutárok. A.. American Journal of Mental Retardation. J. A. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . a n n a k n a g y o b b az e l l e n á l l á s a . Kutatási beszámoló. változatlan kiadás. BRÜGGEBORS. SELLS. J. Vol.L..4-13. In: Fisher. AYRES. Pszichológia. A . et al. T. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. G . Philadelphia. BUNDY. JFNKINS. AYRES. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. Western Psychological Services. American Journal of Occupational Therapy. G . BRÜGGEBORS. frequency. 338-350. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . tájékoz ó d j o n . A. Los Angeles. 385-393. et al.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. Philadelphia. Úgy g o n d o l o m .4 7 .g y e r e k k a p c s o l a t b a n . S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t .. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n z u l t á c i ó t k é r ő fél. R. Rajzolták már h o m o k b a a bet ű k e t .P. FENICHEL. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. HARRIS. Manual. F. G . S z ü k s é g e s tehát. Davis Company. Davis Company. M . G . J. Davis Company.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. C et al. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . (1978): Learning disabilites and the vestibular system. Végeken.. RICHTER. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v tev é k e n y s é g e k e t . 3 9 .. N e m r é s z l e t e z te a t a k t i l i s . A. A. A. C . J. BAUMEISTER. Philadelphia. Budapest HRABAL. GERÖ ZS. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. 11-. FISHER. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. Dortmund.. V. 32. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . 17. American Journal of Mentái Retardation.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. 401-411. G . Sok. 22. Manual. HRABAL. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. IRODALOM ARENDT. 420-423. azzal. J. NUTHALLL.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t b a n .. Western Psychological Services.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. Dortmund. DEGANGI. ELTE BTK. 11. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. Philadelphia. 227-231. Journal of Learning Disabilites. Los Angeles. C. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hián y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö zött. ősi érékelés. 92. Western Psychological Services.ry. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szám á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. G . (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. Davis Company.szempontok a szenzoros integrációs terápiához. Tankönyvkiadó. G .: Sensory integration theory and practice. AYRES. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e o s z t á s á b a n is.. Journal of Learning Disabilities. A. KULCSÁR. ORNHZ. A . FISHER.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . Los Angeles. 102 103 . Vol. változatlan kiadás. Western Psychological Services. In: Ficher. DEGANGI. G . E. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . KULCSÁR. F . CERMAK. S. B. J. 9. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. A.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. New York. A. F.. (1991): Introduction to sensory integration theory. Routledge and Kegan Paul. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . Budapest. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). 221-229 DEQLTROS. Journal of Learning Disabilities. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . 89-93. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. DENSEM. S. Los Angeles.(1972): Sensory integration and learning disorders. Európa Könyvkiadó. G . A. BÁLINT. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . F. G . Journal of Learning Disability Vol. (1991 a): Play theory and sensory intagration. P . 3.: Sensory integration theory and practice. DUNN. de minden ötlete meghiúsult. In: Montgoir .. Vol. Norton. Általáb a n e l m o n d h a t ó . el al. R. AYRES. J. Budapest. et al. D. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. J. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. HOHHX. G . Budapest. új a n y a g n á l . A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . (1991): Sensory Integration Theory and Practice. C. G. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . and motor delay. A. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. GREENSPAN. A. 311-316.( 1999): Vita nuova. (1990): Archaikus gondolkodás. Szakdolgozat. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . Philadelphia. 2. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . J. é s e n n e k alapján hat á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét.: Sensory Integration Theory and Practice. E. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . A. 92. A. B. Western Psychological Services Los Angeles. Davis Company.. G . A. W. G . J. BERK. Oktatáskutató Intézet. Vol. HUFF. k é r d e z z e n .( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. S. Journal of Learning Disabilities. Ayres. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . London alapján idézi KULCSÁR (1992). Pszichológiai Intézet. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . American Journal of Occupational Therapy. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . (1979): Sensory integration and the child.m i n d h i ába. O. I. a z t a z o n b a n igen. Comprehensive Psychiatry.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. (1991): Somatodyspraxia. In: Ficher. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . G . G.v e s z t i b u l á r i s . J. MONTGOMERY. E. hajlították f é m b ő l . AND HORN. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . MURRAY..

Ő m o s t úgy gondolja. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. n e m tudja. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. Anna és Varga Izabella (szerk. American Psychologist. (Eds.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. D. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. H. e r ő s s z o r o n g á s ... így. ha a fejlesztő foglalkozás-sorozatot m e g e l ő z i egy. The Handbook of School Psychology. Hugo. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide.(]999): Játszás és valóság.G. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre.. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics.Varga Izabella. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is.(1946): A gyermek lelki fejlődése. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találkoz o m olyan g y e r e k e k k e l . L.78. D. Bölcsészdoktori disszertáció. American Journal of Occupational Therapy. M.V. (1970): To cast away. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . Oktatási segédanyag. In: Reynolds.A. Wolrich.. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. ELTE Bölcsészettudományi Kar. súlyos beszédészlelési zavar. SlLBERZAHN. 139-164. MN: PDP Press. In: Routh. emotionally disturbed. (1982): Sensory integrative therapy.): Szenzoros integrációs terápiák. Budapest. B. Greenwich. J. C. A. K. HANSCHU. SHORT. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. Ford . ő a p ö s z e terápiát végzi. frusztráció vagy agresszivitás áll. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . 33. R.. and learning disabled individuals. m i l y e n i s k o l á b a írassa. 41. WINNICOTT. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. Journal of Nenous and Mental Disease. 289-329. B. A. Murray. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. miben t u d n a s e g í t e n i neki. PRIBRAM. (1991): Introduction to sensory integration theory. 1-23. Vol..OTTENBACHER. K. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. figyelemzavar. 105 104 . P. Idézi: Fisher. A. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. Vol. 6. K. Study of Child 25. Athaneum. Animula. E. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded.450-457. 507-520. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . ROTTER. SCHIEDER. M. REISMAN. 1. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. diszlexia veszélyeztetettség. PETŐ. Z. M. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. In: SzvatkÓ. ha az első interjúban. WEEKS. a) a Az első interjú tapasztalata. 2. a vestibular forrunner of the superego Psa. és Gutkin. T: JAI Press. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési tan á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára.. W.

„ R e m é n y v e s z t e t t .). kiabál. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b nyire felismerhetetlen. K a p c s o l a t t e r e m t é s b e n . A z u t á n az asztalhoz ült. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítséget. c s ú s z d á n a k . alapján arra következtettem. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. d e ritkán látja. 3 3 5 0 g r a m m a l . T é t o v á z ó . egyedül játszik. a m i k o r b o h ó c k o d i k . Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. megfigyelése. sír. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi kezelésre szorult. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. g y a k r a n elutasító. a m e l y az ő fejlettségi szintjéhez mért. g y a k r a n kinevetik. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szintet. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. a p e d a g ó g i a i . K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . a ritmusérzék. Lateralitása kialakult. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . d) A hiánya. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. gest. V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé képes. mozgás automatizáltsági foka. az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . A s z á m á r a szokatlan. de aztán m é g i s m e g tartotta.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. „ K é s z e n vagyok. felnőtt irányítást igényel. de e g y e d ü l j ö t t b e . G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. m e g m u t a t o m az anyun a k " . 53 cm-rel. p r é s e l e m a gyereket. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta tapadási r e n d e l l e n e s s é g miatt. és m á r nyitotta is az ajtót. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. N a g y m o z g á s b a n kevésbé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. s p o n t á n indult. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . a s z o m a t o p r a x i s . n e h e z e n k ö t h e t ő le. B e s z é d e n e h e z e n érthető. gombolás). s a sorozatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t .n e m k e z d e m é n y e z ő . Passzív s z ó k i n c s e átlagos.és t é r p e r c e p c i ó . B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s .g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. n e m tudja a m u n k á t elkezdeni. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . E z e k után kilépett a saját m a ga által választott feladathelyzetből. F i g y e l m e szétszórt. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. Kissé szorongott. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. azt válaszolta. integráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g .m o n d t a . k é r d é s e m r e . másrészt egy sérült a n y a . p s z i c h o lógiai vizsgálatok. csak vezetékeket. Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m rajzolt embert. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . e r ő s e n gátolt g y e r m e k . mindenféle k u d a r c é l m é n y tol m e n t e s . majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . folyamatosan eltávol o d u n k e g y m á s t ó l " . n e h e z e n fogadják be. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. hogy ezek a magasfeszültség jelei. teste remegett. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . 3 évesen lett szobatiszta. k i á b r á n d u l t vagyok. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . az a n y a is akarta. m u n k a t e m p ó j a lassú. labdáknak stb. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. villámokat. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. csak p r é s e l e m . illetve annak lehetőségét. m á s z ó k á k n a k . A szülés i d ő r e . és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig veszélyeztetett volt. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m .embetűnő volt a gyerek sz. mert a foglalkozása kamionsofőr. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. mivel rajzolni szeretett volna. Az a n y a a terhesség 7. organikus sérülés valószínűsége. c) Az óvónő jellemzése vannak. fát. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. A z apa e n g e d é k e n y e b b . valamint a figyelemkon- 106 107 . A b a b a farfekvéses volt. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . b i z o n y t a l a n . k o m p l i k á c i ó nélkül született. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. h o g y m i k ezek. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. 2 évesen rubeóla. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció normalizálódását. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . Saját testén a j o b b . A gyerekek kerülik. A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. a m i t ide-oda tologatott kb. 1 percen át. n e h é z k e s . F e l m e r ü l t az abortálás. értelm e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . Játéka gyakorló szinten van. vizsgálatok alatt sz. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt.b a l oldaliságot jól differenciálja. cipőfűzés. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. kiabál. TERÁPIÁS ELVEK. a mozgásos feladatok tervezése. tanácstalan. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. keresztezett. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. esetleg füstöt. é r k e z é s k o r rúg. k i m e g y e k .

a h e n g e r b e n : pl.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. várta az újat. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . hol előbújt. s z í n e s e b b világ alakult ki. majd palacsintát. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. . és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. a k ü l ö n b ö z ő forgások. ahol m e g é r i n t e t t e m . és eleinte én forgattam. hol visszah ú z ó d o t t . c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n ." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad.m a r ó k á z á s s a l . hintáztatás s t b . P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. pattogtatását. m e g e r ő sítő. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. biztonságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . és találd ki. pörgések felszabadító hatását. ( „ U t á n o z d a békát. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. és egy k i e g y e n s ú l y o zottabb. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. színének. „ H a lelépek a deszkáról. mozgásjátékokkal (pl. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyókat. az valószínűleg integráló hatású is. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . ö s s z e k u p o r o d o t t .és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . a b e s z é d fejlesztésével. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. formájának. az ún. 6. A v i z u á l i s forma. O d ö n t ö t t e el. ö r ö m teli. O ráfeküdt. szép színes köröket festett. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. hol m o n d ó k á k k a l . A z első rajzok feszültséget. a s z ő r p a m a c s . K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n káját. zöld és b a r n a m e zők. 108 109 . csigaház alakúvá hajlította a hengert. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. Ez volt az első igazi. k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. n e k e m is n a g y o n tetszett. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . kéz-láb. d ö r z s ö l é s útján. m o s t pedig kiforgunk. 0 volt a csiga. Volt. hasalj a gördeszkára. z s u p s z ! " . színeit. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. m i k o r bújik elő. ugrások. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. . kitalálni az anyagot. az ismeretlent. mozgásfantáziája és koncentrációs k é p e s s é g e is sokat javult. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. A legvastagabb ecsetet választotta ki. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. dobását. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . B o l d o g a n vitte haza első alkotását. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. Például a deszkán való e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. H o l j á t é k o s feladatokkal. !ioi i z e g v e . E k k o r jelentek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. p u h a vagy k e m é n y . v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. e n g e m pedig megkért. illatát. így ni. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt.) A taktilis ingerlés kiterjedt a testtudatosításra. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. élményeiről. az anya ambivalenciáira. a k ü l ö n b ö z ő ruh a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. A foglalkozások vidámak. m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . A szem-kéz. Ha visszaeml é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. k ö z b e n aktívan. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o minált. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). A gyakorlatokat mind gyakrabban kísérték felszabadult gyermekkacajok. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. tulajdonságát saját tapasztalatain át. sikolyok. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. beszámolt érzéseiről. s i m o g a t á s . „ p a l a c s i n t á z á s " . . kézkéz ö s s z e h a n g o l t . kézzelfogható s i k e r é l m é n y e . Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. ( M e g i s m e r t e a szivacs. l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimenziós k ö r l a p p á alakult. örömtelik voltak. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . illetve ki a plédből. lepényt lapítottunk. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. a hátán. beleesek a vízbe.m o z o g v a várta a hívogató dalt. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . meséket szőtt.m o n d o g a t t a . a testséma fejlesztésére. golyót. h o g y é n e k e l j e m a „Csiga. elkapását. A taktilis differenciálás a következ ő k é p p e n valósult m e g . hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít- 4. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. G á b o r n a k is. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . „ M o s t beforgunk. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. és kiszabadítom a királykisasszonyt. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . Labdát. a pléd. simítás. Vigyázok. szereti a t e m p e r a anyagát. Csön-csön gyűrű.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. pl. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a szem e d . K e l l e m e s .

testtudati szintjét.tiirok m e g é l é s e .) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. és végül a j á t é k tartalmát és szövését. a testtel. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessége. Az S Z I T . az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. v a l a m i n t a ritm u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. M u n k a t e m p ó j a m é g mindig lassú. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiindulópontjává. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . a m e n n y i s é g i relációk. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt élm é n y e k . Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . a v e l e m . BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. hiányállapotok feltételezhetőek. különösen az ábrázoló tevékenysége. illetve a fejlődés elakadása vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. szeriális e m l é k e z e t e . A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é nyek e g y s z e r r e hatnak. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. a térbeli viszonyok. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . a vesztibuláris ingerlések. feladattartása nőtt. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. traumák. és r á h a n g o l ó d n i arra. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a néhány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. Szakdolgozat. ahol korai sérülések. indulatai kontrollálása. a selffejlődés elakadását. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. mert a m o z g á s o s terápiás tér.és a g y e r m e k n e k kisebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . bekövetkezhet az Én e r ő s ö d é s e . saját tapasztalataimból építkezve. és a passzív ücsörgés.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. kreativitása. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. Budapest. az összetartottság é l m é nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. eljátszanak. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. történéseket i d é z h e t n e k fel. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . a személyiség szétesettségét. feladattudata. illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. A megtartottság é l m é n y e i . testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyiség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . csak anyja (gondozója) segítségével. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. 110 111 . mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ában fontos az e g y é n saját választása. m e l y e k igen vonzóak.7. A szenzoros integrációs terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á rozni az órák m e n e t é t . a testfu. h a n e m igyekszem követni.

Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. így kezdte k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ni őt. „tan á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. Látható. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . v e s z é l y n e k élte m e g . és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. bár jól g o n d o z t a . Az anya. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. szereplőihez. Az ilyen. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó .karika. m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . n e v e m e n szólított. bár jól g o n d o z t a . 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyanyja vette m a g á h o z . a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a p a s z k o d n i . Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. fantáziáit. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült.felugrott. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . szándékait szimbolizálta. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s .„egy kisfiút" -. Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyakran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . m e g é r t e n i őt. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartalm a z n i . és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn keresztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . selfszintű történéseket. majd „ l e e s e t t " róluk. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k org a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . szimb o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . olyan összetartottság-élményt jelentett számára. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . ami onnantól egyik k e d v e n c elfoglaltsága lett. kötél stb. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. Ezt általában hosszú ideig. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. Eléri a verbalitás szám á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. és n e h e z e n vált le róla. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltatnak a m e g é r t é s h e z . furcsa viselkedése. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . A m o z g á sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó dása. t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelmeit: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. A m o z g á s o s történések. megfigyelni. h o g y újból szétesett volna. .é p p e n az a n y á h o z való viszony két ellentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. élm é n y e k j á t é k o k együttes átélése. agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . h o g y . b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. így az értelmezés a n y a g á n a k fontos részét k é p e z h e t i k . Édesanyja korán elhagyta. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyamatok tanúi l e h e t ü n k . E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. akit elhagytak. létra. A h á l ó b a n annyira biztonságb a n érezte magát. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. és azt az érzést. E z u t á n fedezte fel a csepphálót. ö s s z e k u p o r o d v a p ö rögni b e n n e . c s i m p a s z k o d á s s a l . Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. p s z i c h o t e r á p i á t . a m i a kislány ösztöneit. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . fantáziáival.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b kötni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . Jól illusztrálja ezt Lali esete. P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . m i n t k o r á b b a n édesanyjában. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ben. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o da szerint is. Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . ellazultan ülni. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szociális k ö r ü l m é n y e k között. h o g y m e g é r t i k . és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . e l m é l y ü l t e n ismételte. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. m e l y e k a fejlődését előmozdítják. 112 113 . akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . vagy v i s s z a t á m a d n i a .

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. M i n d k e t t ő több szintből épül fel. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. tanulási sikertelenségéhez. sz. hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. és . K é p e s e k vagyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . Olyan rejtetten m ű k ö d ő . il. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . összefüggéseit. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. sídanta). amely s z á m o s részfolyamatból áll. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . gyak- 117 . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). b e s z é d e s e t é b e n az elhangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. figyelmetlenségéhez. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. az. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g értésből. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. sajátosságait. esetleg magatartási problémájához. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. n e m tapasztalható folyamatok b i z o n y t a l a n s á g a . any a ny e l v . a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . s z o r o n g á s á h o z . h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felismerése akkor. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biztosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. valamint a terápia is.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. 2000). a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . ezért m á r n e m észlelésnek. megjelenési formáit. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. a felszínen közvetlenül n e m látható.magától értetődően . virid. ná. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. azok sorozatát (például ú. életszerető felnőttekké váljanak. m i n t felnőttkorban. és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k .e l s a j á t í t á s részeként. A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . gó.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . és rendelkezésre állnak a vizsgálati lehetőségek.

ahol n é h á n y előzetes döntés történik a frekvencia. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . m á s s a l h a n g zókat) azonosítjuk. ábra). Ez utóbbi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. A b e s z é d h a n g differenciálás egyfelől a fonetikai. transzformációs észlelés. h o g y m i l y e n szinteken.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . vagy lassú. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kapcsolatban. g y o r s volt-e. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén jelentkezik. Ezek a részfolyamatok a következők: szeriális észlelés. felismerjük p é l d á u l . 1. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /.<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. lassan vagy gyorsan. A f o n é m a s z i n t m o n datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . a fonológiai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. r i t m u s é s z lelés és a vizuális észlelés. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . a k k o r a rendszer továbblép a következő. nő vagy g y e r m e k . hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . E z e k a döntések nagyjából b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. fátyolos. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelvelsajátítás során alakul ki. beszédhang-differenciálás. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . Úgy is fogalmazhatunk. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. A fonológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. E n n e k első lépcsője az ún. a fonológiai szintre.e el. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. a m e l y e t a beszélő kiad. hiszen közvetlenül n e m tan u l m á n y o z h a t ó (vö. üzenetet ( G ó s y . a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. Például az á hangot ejthetjük alacsony vagy m a g a s h a n g o n . A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folyam a t o s a n változó akusztikai jelet. elsődleges hallási elemzés. hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . Az a l a p k é r d é s az. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. de biz o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. A jégpálya szóban például. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. 1999). ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . h a n e m a jég szó. A fonéma az az elvont nyelvi egység. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . k e l l e m e t l e n ) . A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. azt az bizonyítja. é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. így van ez mindannak ellenére. a m e l y e t e g y felismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával indul. h a n g k a p c s o l a t t . vagy pacsid m o n d papucs helyett. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . Ezen a szinten zajlanak a fonológiai folyamatok is. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. mondhatja férfi. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . é r d e s . m a g a s vagy mély. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó.

k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . Ez azt jelenti. Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). Általános beszédészlelési szabályszerűségről van szó. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik.és nyelvi jeleket tároló rendszere. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k sorozatát élik át. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e z e b b e n fogja m e g é r t e n i . a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. illetőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). nincs nagy zaj stb. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítással kezdődik. Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szám á r a . A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. a gyerm e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . H a n g s ú l y o z n u n k kell. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő.r e d u k c i ó . A nyelv verbális h a s z n á l a t a . h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. az értelmezés kérdéses. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. ahol nincs m a g á n h a n g z ó . M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k .). illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. Ritmuszavart e r e d m é n y e z . E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan nehézségekkel k ü s z k ö d i k . ismereteinek. N e m túlzás. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . h a n e m a n n a k is. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). a k á r a b e s z é l é s r e . a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. ha az állítjuk. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k összefüggéseit. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. ha a kiejtett szavak b e s z é d h a n g j a i n a k . A transzformációs észlelés az a p e r c e p ciós részfolyamat. sokszor m á r olyan életkorban. hogy azokat m e g is értettük. A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . dályozott. azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . hiszen a szükséges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . s életünk végéig tart. red u n d á n s szervezése. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . gátolt. s ez azt jelenti. azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy bes z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . Ha a z a v a r tünetei m e g is jelennek. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stratégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. h o g y a z a n y a n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. sokkal n e h e z e b b azt m e g m o n d a n i u k . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt információsorozattal hasonlítjuk össze. h o g y a részlegesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse.). hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hallgató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s é l m é n n y e l . hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r.k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. ha akaelhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. s a szájmozgás. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs észlelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . szókincs). azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . a m o n d a t é r t é s és a szövegértés. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e tősen n e h é z . a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k .optimális átviteli k ö r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . m e g é r t é s é t és értelmezését. a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kezdetié gesen m ű k ö d i k . A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldolg o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . szerkezeti és gondolati egységet. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s .m i n t a z o n o s í t a n i . M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehetetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . k ö z i s m e r t m e g n e v e zése a szájról olvasás. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. vagy n e m . Ha „ r o s s z " a szinkron. A szövegértés azt jelenti. illetőleg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a beszéd. A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " jelent. A beszéd szempontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. mechanizmus nem pontos. zavaráról akkor beszélünk.

Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfeld o l g o z á s zavarával. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. az olvasottak bizonytalan értése. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. és minél k e v e s e b b szintet érint. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d .). n e h e zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folyam a t o k é r t . b) az i d e g r e n d s z e r organikus. funkcionális zavara(i). de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszélg e t t e k eleget. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a beszédészlelés. A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. az kihat az írottak feldolgozására is. a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédészlelési folyamatok. V a n n a k g y e r m e k e k . T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k például a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. c) p s z i c h é s zavar. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s különféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. gyakori visszakérdezés. és lehetnek funkcionálisak. e z e k m i n d e g y i k e utalhat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szempontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . a fonológiai és a szeriális észlelés. d) születési r e n d e l l e n e s s é g . ü l . vagy n e m . b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. külföldi m u n k a v á l l a l á s . Előfordulhat a z o n b a n az is. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . s ez ismét csak a felismerését nehezíti. Az e l m é l e t s z á m á r a . A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). Ezek l e h e t n e k organikusak. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárási és k ö z n y e l v i hatás. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldolg o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e .g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . akik az anyanyelv-elsajátítás legkülönfélébb s z a k a s z a i b a n két. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. fonetikai és a szeriális észlelés. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . a karriert. s k ö n n y e n összetéveszthetők e g y é b p r o b l é m á k k a l . hogy a kezdetektől. A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. kétnyelvű család.ép fejlődés mellett . a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelenségek m i n d . írástanulás.több verbális ingerre van szükségük. téves reakció. s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t negatív hatásait. p o n t o s a b ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t .m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak.m é n y ) . A környezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a bes z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . de zavart m u t a t az akusztikai. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . zavara. a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . pl. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ja. E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . Ha a javításuk n e m történt m e g időben. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . Lehet például ép az akusztikai. m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. A figyelmetlen. A dekódolási folyamat zavarát eredm é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . helyesírás zavara. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a li klinikai ellenőrzés javasolt. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszédmegértés szempontjából azonnal r i z i k ó . Ha a hallott közlések feldolg o z á s a bizonytalan. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. a látszólagos m e m ó - 122 123 . E z e k e t a t é n y e z ő ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). mint m á s o k n a k . Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. annál k e v é s b é v e h e t ő észre. Az ok(ok) ismerete. h o s s z a b b külföldi tartózk o d á s . a m u n k a v é g z é s t . s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszédészlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a következők: esetleges reakcióhiány. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. Ez azt j e l e n t i . Az olvasástanulás. Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. Az o k ( o k ) ismerete hozzásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. vagy megjelenhet t ö b b részfolyam a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . akiknek . de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési zavarnak.

az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. e m l é k e z e t i zavarok. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a következők: 124 . H e l y e sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. például a beszédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. G ó s y . hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. 3. a s z ö v e g é r t é s zavara. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrekció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . ill. 10. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . ///. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. azaz a helyes diagnózis. a vezérlés zavara. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. súlyos a zavar. a beszédhang-differenciálás zavara. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . 3. //. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. 4. A zavar típusa szerint: 1. enyhe fokú a zavar. a m e l y n e k segítségével a 3 . a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. 11.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . és á l l a n d ó s u l o k is. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 évnél t ö b b . a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara.). esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. 9. Például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapasztalunk. Arra keresünk választ. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. 2. ) . g) feltűnően lassú beszédfejlődés. 8. IV. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. m e c h a n i z m u s . A zavar mértéke szerint: 1. 3. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. a m o n d a t é r t é s zavara.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az elm a r a d á s m e k k o r a . milyen m é r t é k ű . 5. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot.). ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfelj e b b 1 év.t e s z t c s o m a g (vö. A zavar kiterjedtsége szerint: 1. 2. 4.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgozásban a félrehallások. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. 13. i) hallássérülés. 7. pl. Ezek l e h e t n e k átmenetiek. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. de 2 évnél k e v e s e b b . de 3 évnél k e v e s e b b : 4. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a telj e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. nagyon súlyos a zavar.). 14. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . 1) állami g o n d o z o t t s á g . a vizuális észlelés zavara. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. csak a beszédészlelési folyamatokban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. /. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. N a g y o n sokszor. 12. középsúlyos a zavar. A beszédészlelés és a beszédm e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . 6. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. vagy n e m . az eltérés/elm a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . 2. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . 2. 1995). a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. G y e r m e k k o r ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. a szeriális észlelés zavara. A z a v a r helye szerint: 1.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyelm e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó beszéd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgozás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkül ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahúz ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajátítás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiakban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frekv e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe juttatása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert típusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a bes z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék viselése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t nag y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás összetevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemritkán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k kia l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fiatalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a félt e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nélkül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (vezetéses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz alakul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s helyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a műtéten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes változást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a hallóc s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé torzítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kisg y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb percepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcévesek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javulás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s korban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szókincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátosság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokféleségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszédp r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lényegesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikulációs teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l telj e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált korc s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt telj e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jellegzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észlelés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyerm e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkorban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domin a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y elm a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyerek e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési neh é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozásban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, fonetikai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelési, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizsgálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai észlelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a következő h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyamataik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a következő a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a bes z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésében, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értelmezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteked o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt érték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többség e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szór á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesítm é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k esetében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-okozati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szintaktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olvasás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlőd é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek elteltével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyerm e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y derül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küzdő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizonytalansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyeztetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle form á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értették-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m életk o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelési z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

hogy n é h a suttogva ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . el kell k e z d e n i e az iskolai tanulmányait. G M P 5 ) . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s .d o m i n á n s . az akusztikai p e r c e p c i ó szószinten. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e komoly e l m a r a d á s t tükröz.T. A szövegértés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. ábra az akusztikai. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. vö. L. mielőtt válaszolna. e m i a t t az ó v o d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. J e l l e m z é s e szerint L. T. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jellem e z t e a kisfiú döntéseit.a szeriális észlelés (vö. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. T r a n s z f o r m á c i ó s észlelése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja.a j . a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. B i z o n y t a l a n s á g r a utal. 3 2 0 0 g-mal. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). n e h e z e n fejezi ki m a g á t . Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. fonetikai. B e s z é d h a n g .és vizuális észlelése kissé gyeng é b b az á t l a g o s n á l . m á s o d i k osztályos kortól. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. T. 6 éves kisfiú. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). L. ritmus. G M P 3 ) . G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált.) Orrgar a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. ábra GMP5 GMP10 /.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . hogy L. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . M á r a kezdeti m a n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. illetőleg tesztelése feltétlenül indokolt. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m értette. A z 5 . bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. 134 135 . vö. K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyerm e k e k vizsgálata. ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. Tekintettel arra. E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest.5. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l .d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. g y e n g é b b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . R ö v i d idejű vizuális memóriája elfog a d h a t ó . de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . Ceruzafogása hibás. E n y h e fokú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . a fela d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. L. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. időre. majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. csak feltételezhetjük. A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvod á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k teszt e l é s e is j a v a s o l t . ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . gőgicsélt. Ez u t ó b b i előjelzi . Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m szerető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k .az olvasás.

a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. D. Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyidejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. negyedik osztályos. Ez u t ó b b i a k indokolják az olv a s á s t e c h n i k á b a n . h á r o m r a pedig hibás választ adott. . a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). H á r o m k é r d é s r e hibás. a vizuális észlelés). j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. i d ő r e . a foneA g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. 10 éves tanuló. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . hogy a róka az e r d ő b e futott. A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. aggály merült fel. az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. E z e k részben e n y h é b b e k (pl. A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e helyes feleletet v á r u n k ) . S ú l y o s - .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. 3). transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szülő h a s o n l ó a n látta). M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. a d ö n t é s e i is hibátlanok. a verbális m e m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. 3 5 5 0 g-mal. szeriális ( G M P 1 0 ) . B e s z é d e ép. gőgicsélt. Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. Síkbeli irányfelismerése j ó . A transzformációs észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n oldja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . telj e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . de rendezett. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t .azt m u t a t t a . D. " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. . ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e szerint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak részlegesen k é p e s e l o l v a s n i ) . csak édesanyjával. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . a m i t „ m e g o l d " .várhatóan . Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. hogy L. v a l a m i n t a vizuális észlelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va//. majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. Tekintettel arra. A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. F.d o m i n á n s . A szövegértési zavar súlyosságát fok o z z a . ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. A tanító jell e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). F e l a d a t m e g o l d á s i t e m pója változó. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s koráb a n p a n a s z volt. h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . hogy a faluba). A négy f e n n m a r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . a vizsgálat során jól kooperált. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . L. azt m o n d t a . hogy m i r e kell válaszolnia. m i n t h a n e m i s hallotta volna. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. A 6. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. s csak aztán d ö n t . de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g s z ű n t e k ) . fonetikai ( G M P 4 ) . az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n dott). k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített.d o m i n a n c i a ) vizsgálata . Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. m i n t L-nél). ( G M P 5 ) . m í g m á s o k b a n különféle zav a r o k a t m u t a t . J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanulási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. h o g y az alk a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal.

Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. A specifikus tanulási zavarok j e l l e g z e t e s s é g e . Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával foglalkozik. kreatív. 1 3 4 . ria (szerk. In: Gósy Mária (szerk). hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. In: Gósy Má- A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. 138 139 . GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. a mennyivel szabbul olvas már. vagy n e h e z e n olvasnak. 1 2 2 . valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . Nikol. olvashatatlan. csak é p p e n n e m .). Az értelmes. Ott azonban semmi 10 éves. írászavarát. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . Budapest. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol. 143-163. értették. magyarázná okos.és írásgyakorlással p á r h u z a m o s a n ) . sokszor i s m é t e l és újrakezd. a m i t m o n d a n a k neki. fejtudta a és kivárni. de azt javítatlanul hagyja. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. A hogy értelmes. h o g y sokszor n e m érti. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. Nikol. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. Journal of Brain and Language. D. 2 támogatásával valósulhatott meg. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . írásuk olvashatatlan. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t .1 4 3 . amikor meg. MARCOTTE. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. s ez n a g y o n zavarja. kedvesek. a k a d o z ó . h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyesírási hibáktól. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. H o z z á t e s z i . Okos.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. Az vidám és sorra nyughatatlan. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. 3 9 . Budapest. Budapest. A.szülői kérésre . Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . D. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . A. ÉS MORERE. Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. mi több különlegesen arra. kudarcok. Nikol. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. C. mint Péter és A n d r e a . Szeret építeni. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. Budapest. kérdésre be is vallja. félreolvas. Budapest. megismétli .1 5 2 . Budapest. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . illetve j e l e n t ő s késést mutat. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t .) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a developmental critical period. Corvina Kiadó. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepével kell tisztában l e n n ü n k . E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . m é g i s látni fogjuk. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . számolni. mert társainál. Intelligensek.a n e g y e d i k osztályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. A pszichológiai ami olyasmit.

Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. Ő az egyébként. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakirod a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . a diszlexia megállapítása és kezelése .és í r á s z a v a r o k r a von a t k o z ó i s m e r e t e k e t . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . illetve ezzel öszszefüggésben az írás. a n n a k ellenére. 2 0 0 0 ) .a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavarait és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . 2. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. 1977. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típusuk szerint. 2. 1974.olyan zavar. 1877-ben egy n é m e t orvos.és írászavarokra. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g nek. 1969) terül e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . a zavar okait p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szintén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bőv e b b e n C s é p é és mtsai. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. veleszületett) j e l z ő v e l egészíti ki. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési formái lehetnek.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . A fejlődési diszlexia a m e g h a t á r o z á s szerint . A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . pszichológiai és orvosi gyakorlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. /. M é r f ö l d k ő n e k számít. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . és a kongenitális (alkati. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b érd e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. és n o r m á l intelligenciájú volt. elfogadott módszerrel történik. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) tovább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. E z e n k í v ü l egy új szakkifejezés.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragaszk o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . terápiáját a logop é d u s o k d o l g o z z á k ki.4. 1939). Orton . h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g .sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z .3. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. a h o m o g é n gátlásnak. m o s t m á r fejlődési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. h o g y a diszlexia hátterében az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . H i n s h e l w o o d . Az orvosi s z a k m á k . A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. b e s z é d zavarainak vizsgálata.eltérően m á s o r s z á g o k gyakorlatától .és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. és a tanuló intelligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható.2. m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. M á r O r t o n felveti. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olvasás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i napig használja. a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. A diszlexia diagnosztikáját. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g .ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . V a s s n é K o v á c s . hogy az olvasás tanítása az adott nyelven szokásos. h a n g s ú l y o z v a ezzel. 2. helyesírás. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. V e k e r d y . R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . Tíz évvel k é s ő b b Berlin. addig a hazai l o g o p é d u 2. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel.

ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . p r e v e n c i ó és intervenció. m é r t intelligenciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n haz á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v .n y e l v é s z e t . a szóalak vizuális hasonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b csop o r t j á n a k írott alakját felismerni. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . illetve o l y a n e l e m e k e t is. A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. az egyes részképességek olyan zavara. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet például az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a eltérések). Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . k i s z á m í t h a t ó szint közötti lén y e g e s e l t é r é s n e k . A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . Kialakul a g r a f é m a . E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . 1988). Ezek a leíró típusú definíciók két nagy csop o r t b a o s z t h a t ó k .5. a m e lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. h o g y a definíciónak része legyen. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i lyen törekvést. a gyerm e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n kásságának. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . ha: 3. c) érzékelési deficit van jelen. e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intellig e n c i a ) .eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A .00) a k k o r diagnosztizálható. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s h o z ( P u g h és m t s a i . 3. a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. 1996). M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . 1981) szerint az olvasás elsajátításának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. 142 143 . azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal- 2. az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. A találgatás e r e d m é nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglalja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t .vis z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába.h a n g . a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . mint az iskolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. terápia. Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendszerint társuló z a v a r m é r t é k é t . a D S M . U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek.b a n h o n o s gyakorlattól . azaz az olvasási teljesítm é n y közötti d i s z h a r m ó n i a .I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosztika. valamint az e r e d m é n y . a m e l y n e k h á t t e r é ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. e n n e k ellenére n e m feltétlenül kell. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkalm a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. standardizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. az olvasás és írás tanítására szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g .m á s szerepe van. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s szerint ( A d a m s . Eszerint pedig olvasási zavar (315. például a g y e r m e k adottságai. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olvasás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid áttekintése. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . M i n d k e t t ő feltétele persze.1. zavart r é s z k é p e s s é g e k . Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k .h a n g megfeleltetés szakasza. j ó l l e h e t a b e t ű . A m á s o d i k szakasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. azaz a b e t ű .

E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a szavakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. 1997). a telj e s szóalak alapján. ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . de m e g b í z h a t ó a n alapoz.e l e m z ő m ó d s z e r . h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan.e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ri eltéréseket. h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel.3.M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. Ez a z o n b a n n e m így van. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k b a n is a l k a l m a z z u k . M o r t o n klasszikus m o delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s .h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. szótagolva is lehetséges. H a s o n l ó v a l ta- 3. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. g ö r ö g diszlexiásoknál is. az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonológia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többféle írásmódja is lehetséges. Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. direkt ú t o n .h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . r í m e k e t a l k a l m a z n a k . A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. finn. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is élnek. hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfelelő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lényege. Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . a h a n g o z t a t ó . automatizált olvasási m ó d . h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors.h a n g szabályt. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p írjuk. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szóalakon keresztül vezet. a s z ó kiejtése a b e t ű . közvetett ú t o n . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. többfélék. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. úgynevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. Az ú g y n e v e z e t t darabolási e g y s é g n e m m á s . a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. m é g p e d i g fonológiai átalakítás nélkül. A m á s o d i k . ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. A két. de a gyors. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyását vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . Az is á l t a l á n o s a n érvényes. A h a n g o z t a t ó . A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. n e m angol nyelvhez. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai kim e n e t létrehozása. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó .m e g f e l e l t e t é s . A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . bár az utóbbit. n é m e t . a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. szóképekből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . 3. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . a t r a n s z p a r e n s nyelvek számára idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. ahol a b e t ű . az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d szer-e a j ó . a m e l y n e k viszonylag kevés a h a s z n a . Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i eleme a fonológiai átalakító egység.e l e m z é s elsajátítását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . Mi több. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. m a g y a r . Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szóalak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. olasz. m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. Az egyik.2. E n n e k o k a viszonylag egyszerű. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet.h a n g . a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s hez.és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kialakítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . majd a h a r m a d i k . Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t .

1979. 1979). illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. Isabelle Y. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egyf o r m á n fontos. A variációk sokasága érthető. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. Az o l v a s ó feladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tudat o s s á g o n belül. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . E z e n az s e m változtat. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k .1. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasási z a v a r o k k a l . A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. illetve fonológiai hurok. és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . nak. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitj é r e vezeti vissza. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltételezett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. h o g y a fonológiai t u d a t o s s á g . A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonémaelhagyási tesztek. illetve késlelteti. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. a m e l y e k alapj á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításáh o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . S k o y l e s . j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. a m e l y e k úgy tűnik. hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésében m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. A ma m á r klasszikusnak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megállapították. a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolatban lévő r é s z k é p e s s é g .2. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik legg y a k r a b b a n előforduló altípusának. 4. E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g állapították. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 147 . Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesítm é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . a h á n y a n vannak. 1998). h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldolg o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tört é n ő felbontása. 1980) gyenge. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. 1986). hogy a fejlett. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. Fonológiai tudatosság. a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ria. az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkotja. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . e g y e d ü l . E g y r e i n k á b b elfogadott. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet foglal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológiai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. a k á r s p o n t á n . hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . az olvasás pedig n e m . M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. v a l a m i n t két modalitás-specifikus elem. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. 5.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . K ö v e t é s e s vizsgálatok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . A fonológiai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . ha arra gondolunk. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fonológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a .z a v a r o k . 1993). 1997). v a l a m i n t a térb e l i . a m e l y a nyelv e l e m e i t alk o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyelv e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. k o n v e n c i ó k o n nyugszik. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e .

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibákat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasási és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelentésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értelm e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan alak o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakítás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folyam a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasága. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonológiai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hibák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n felismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k családi eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a korai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexiát. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , trau m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartozna. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fonológiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jellegz e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k zav a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fonológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi elem e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy elem e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fontos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (elh u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták eredm é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórends z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s rez o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizsgálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi adatokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyelh e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgálatban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamennyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egységek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert eredm é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális feld o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizsgálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszerre, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi feladathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyamatok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot végrehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese-

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szintj e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a feld o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyelvi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegzetes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépülő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y diszl e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó zavarai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort követően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyelvi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kötött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olvas ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a olvasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külön ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai feld o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a zavarok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott elképzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fonológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási ingerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kisiskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o áll a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai eltérés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizsgálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli eltérései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és időbeli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, tehát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésének feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásában, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgoz á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

az olvasási telj e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. de kialakíthatók általános. A k o m p lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . a k é p e s s é gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. így például a kicsi b e t ű k e t .2. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. diszlexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . 1999). mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. Steinék vizsgálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. m e g b í z h a t ó lokalizációja. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k stabil azonosítását. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k felmérése. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. m i n t jól o l v a s ó társaik. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. h o g y t ö rekedjenek. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e kiderült. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyelvi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális feladat o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. 1993). hogy egyetlen kiemelt terület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ségre. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. az észlelési és m e g i s m e r é s i funkciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . Általában az iskolában. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a kép e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. lokalizálását hivatottak követni. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. hiszen láthattuk. specifikus nyelvi zavar. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (például mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyilv á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. mint a betűk stabil fixációja. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az alac s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. ÉS HOGYAN? végez. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . Az instabil vergencia kontroll. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s eredm é n y e . illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. 154 . A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fejlesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. h o g y m e g t ö r t é n j e n . de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . a g y e n g e fixáció ped i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. A p r e venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el.k ü l ö n is. 1999).9. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n igazolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. MIT FEJLESSZÜNK. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . m é g p e d i g sokféle ok miatt n e m az. L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . S z á m o s . s z á m o s deficitre mutattak. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. m i n d e n k é p p e n arra kell. a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszlexia. h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . észlelés. A m ó d szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fel a d a t b a n találtak eltéréseket. 1987). A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . mégpedig neuropszichológai diagnózis. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kínálkozik. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tud u n k m é g a diszlexiáról.

alliteration. UCB Kiskönyvtár. Idézi: Temple. (1974): Disorders of higher cortical function in children. . BRYANT. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . K. .M. 200. . GALABURDA. . (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. 195. 42. PENNINGTON. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . A.. (1995): Phonological processing.971-973... 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. PRIOR. MORTON. W . (ed). Gyógypedagógia. .NO L. 2 8 9 . hormones and immunity. M. 521-552.3 0 1 . N .. L. 109-121. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. BLACK. In: Illyés S . N.. J. CSÉPÉ VALÉRIA. J. H . (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. KUSSMAUL. T.. KOTZIN. Karger.386-418. (1989): The alphabetic principle and learning to read. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms.D.. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). HULME. 70-82. C M . L. J. USA. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. P. J.. M . R. CULBERTSON. (1990): Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders.. M„ BRADLEY. Zidar. J. M C B R I D E . T. G. Archives of Neurology. DYKMAN. . M. LEONARD. LORYS. H . O. G.F. J.. (szerk. Journal of Experimental Child Psychology. . H. MA.. BYNG. C. Zeimssen's Cyclopaedia. A . A . 35. . 4. N .M. LIBERMAN. 273.E. 475-500. P. (1997) HYND. P. (eds).. N . . LIVINGSTONE M. Science. M. GALABURDA. E. P. J. 18. KUSSMAUL. 1110-1 123. LEVITSKY. LARSEN. 14. A . Budapest.M. 354-369. HIEN. In: Stalberg. Psychological Review. Child Development. T. (1990): Rhyme. J Speech Language Research. A . M. I. G . (1983): Surface dyslexia. . . D . (eds). and reading disability. T. GREEN. J . In: Shankweiler. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. MCDOUCALL. Luxembourg. LANDERL. 634-654. GOSWAMI. P. migraine.. L. M. (1974): Working memory. P. C .R.. S. NOVEY. Journal of Experimental Psychology. DEFRIES. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. K.. 19.S. HITCH. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. W . (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson.. I.. V. SHERMAN.J. KOCH. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading.V. 16. New York. G. 36. G . A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. G„ FRIEDMAN. MARSH. JOHANNES. 52. 3. PARSONS. G. Proc Natl Acad Sci USA. 549-555. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. GATHERCOLE. University of Michigan Press. P . ha ezeknek hatásvizsgálata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll.. M . újakat kell kiépíteni és stabilizálni.. D. U. ELIOPULOS. Journal of Educational Psychology. A. 919-926. J. J. DRISLANE F. reedukáció módszer. 165-178. 62. ELLIS. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. GESCHWIND.Dyslexia. Magyar Pszichológiai Szemle. Annals of Neurology. hiszen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. JOHNSTON. (1877): Disturbances of speech. (ed): The psychology of learning and motivation. R. D . 76. speech perception. GAUGER L... 161. Galaburda. F. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. Marshall. MCGEE.. Official Publications of the European Communities. A. I. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. (1996): Neuropsychology for clinical practice.. A. BRADLEY. A sokféle. J. 39. Science. (1969): Interaction of information in word recognition. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. De Weerd. J ..alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . E. GILGER.G. U. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. GALABURDA A.. Reidel. . 40(6). V. SMITH. ZECKER. 341-354... GESCHWIND. 47. 79. FRITH. S. Budapest. Archives of Neurology.428-521. S. N ... M .. HAZÁN V. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. 156 . ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . F. MACLEAN.. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. K. A. O. A. G . A . N . R. V. LIBERMAN. In: Bower. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egyre n e h e z e b b . . SHANKWEILER. P.. R. 79-105. Reading research: Advances in theory and practice. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . . Academic Press. Washington D C . (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. W . R. L. Neuroscience Letters. B E H A N . Nature. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . 88-90. GESCHWIND. . (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. SHANKWEILER. Coltheart. A. (1993): Working memory and language. O . 419-421. Quarterly. CARRELL. OSMAN-SÁOI JUDIT. NICOL.. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. 133-140. U. S. T. LUNDBERG. LYYTINEN. 315-334. B .. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. Hillsdale. MONK. ELIOPULOS. 88(18): 7943-7947. A.P. D .. E. B. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. MEIXNER ILDIKÓ. A. MANGUN. . NIXON. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. 801-802. C . V. I. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhangfeldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. P. A. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. 5097-5100.. Monduzzi Editoré. . MANN.S. D . 3 0 ] . (eds). Cognition. M. J. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. N . P . MUNTE. KRAUS. C. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. (1984): Laterality.. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . S . MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció.W. Academic Press. New Jersej. R. E.C H A N G . E. GALABURDA. ELTE Kiadó. Brain and Cognition. COHEN. C. SEMRUD-CLIKEMAN. B. FRITH. Harvard University Press. . CSÉPÉ. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. GESCHWIND. In: Patterson. LUNDBERG. HALL.. 2. Integrative review. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Riccio. G . 80-92. ROSEN G. BADDELEY.... . S.. LIBERMAN. BRYANT. D.Y. Y. S. T. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. C . J. 682. CSÉPÉ VALÉRIA. NOVEY.Y. 183-186.. RIDDOCH. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. New Jersey. CROSSLAND. APA. 310-333.. associations and pathology. (eds). Surface Dyslexia. Strömqvist. T. phoneme detection and learning to read.T. Brain and Language. 63. J. EDMONDS. 1272-1284. Cambridge. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. Boston. . V. 138-154. R. Annals of the New York Academy of Sciences. and developmental learning disorder. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. 30.429^138. 301-330. In: Geschwind. (Eds): Clinical Neurophysiology. N . LIVINGSTONE. New York. WIMMER.. Archives of Neurology..M.8 . S . N. DESBERG. Proceedings of the National Academy of Sciences. S. D. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. G . HOLMES. ROSEN. 1 12-1 33. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. Lawrence Erlbaum Associates Inc..M. HARBECK. M„ W E L C H . J . 26. In: Csépé. I. ABOITIZ. Walker. MASTERSON. GESCHWIND. LOMBARDI. GESCHWIND. ÉS MOLNÁR. . A. 55. In: Geschwind.. M. 58.. L E P P À N E N .. COLTHEART. H .): Gyógypedagógiai alapismeretek. Basel. OGLESBY. Kézirat. J. J. HYND. 32-38. GONZALEZ. Náátanen.. ADAMS. Budapest. Szűcs DÉNES. Bologna. Developmental Psychology. Audiology and Neuro-Otology. N. ODEGARD. BADDELEY. Liberman. ADLARD A . 469^196. 222-233.F. A. (1982): Left handedness: association with immune disease. G.. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. In: MacKinnon. BEHAN. Science. h a t é k o n y fejlesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . Phonology and reading disability...

R . . R . amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként működik. 50(2).A. L. W . osztály kezdte meg működését. J. H. TAYLOR. FUSCHER. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. M . GORE. . . 27. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. Journal of Experimental Child Psychology. 309-339. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k .. RUMSEY J . 5. . T . a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. MERZENICH.. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. KEENAN. SHAYWITZ.. TANIMURA R.. W . OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. A . Fejlesztő Pedagógia Különszám. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. 1221-0238. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . M . s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s tesztanyagokkal. Az learning to read. 29. .T.Y. nem olvasok. 3 4 .KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. 108-121. LIBERMAN. W I S E D . FULBRIGHT. ORTON. 1378. Hove.. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . Brain. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . TEMPLE. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. 14-15. Science. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . Journal of Learning Disabilities. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . P. writing and speech problems in children. S. 90. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. . Cognitive Neuropsychology. F .. W . OGAWA T. 1095-1099. Med Hypotheses. . 158 159 . SCHREINER. W . Főiskolai jegyzet. STANOVICH.. P. RANSCHBURG P . (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. 261-263. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . Tankönyvkiadó.MORGAN. M . I.. 167-173. M . P. Psychology Press. STACKHOUSE. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. VASSNÉ KOVÁCS E. ANDREASON. majd statisztikai adatokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. Cognitive Neuropsychology. 294-305. R .. C M . MILLER. 74-77. FLETCHER. British MedicalJournal. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . 16-17. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . amely ingyenes. 271. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . PU-GH. 30-31. J. SKOYLES. Norton.. HOWARD. . 2 1 . J . A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . E l l á t u n k 19 ó v o d á t . SNOWLING. 119. Journal of the American Medical Association. o s z t á l y o k m e l lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . L. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. Novak Rudolf és Társa. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. SHAYWITZ. 19 iskolát. M A R K . (1998): Speech phones are a replication code. 216. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt.T. C. l o g o p é d i a i . DEIKMEL. G. v i s s z ü k t o v á b b . K .. .b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . G. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. BRONEN. . b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n kánkba. 3. NAGARAJAN. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. . . Neuroreport. N A C E K . D . REMSCHMIDT. 12. D. 562-573. Budapest. 318-327.S. New York. 12.E. FOWLER. (1997): Developmental cognitive neuropsychology. Budapest. 2. (1937): Reading. 531-545. SKUDLARSKI.E. K. . K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. 590-604. M. B. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. P. Psychophysiology. M . S„ BEDI. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. B YMA. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k eszk ö z p a r k u n k a t . K ... SIEGEL. Brain Topogr 8(3).. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. E z e n c s o p o r t o k . .793-824. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. C. 81-84. (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. SCHULTE-KORNE.. WANG. KATZ.l l o g o p é d u s áll. J .S. S. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . 337-340. Gyermekünk. J . §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . BARTLING. S. P .C. Fejlesztő Pedagógia Különszám. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. X. G.e s t a n é v r e . SNOWLING. J . The phonological-core variable-difference model. SHANKWEILER. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. A diszlexia kezelése. RACK. TÁLLAL.A. ORTON. DONOHUE B. N . . CONSTABLE R .. K . S. JENKINS. SONODA H. 11. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). M . 2. M . (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. D.. . 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . L. . MAISOG J .R. STUART.

h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem.A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. T é n y . szegregált fejlesztésük szükségességét. M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik.az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. általános tanulási zavarig terjedhetnek. . a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai tanulás n e h e z í t e t t lesz. m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. napi rendszerességgel. Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. .) irányítania a g y e r m e k e k e t .a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. általános m o t o r o s nyugtalanság.az artikulációs z a v a r o k . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. Beszédhibás az a g y e r m e k . . A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. p r e v e n c i ó s m u n k a . figyelemk o n c e n t r á c i ó s zavarok. m e l y e k az o l v a s á s . akik a logopédiai csoportból. 160 161 . szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosítani. M i n d ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k társulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t .és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . Oka. Beszédfogyatékos (beszéd. integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. . amit elvárunk. h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n .a m e g k é s e t t beszédfejlődés. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletkezik.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. azaz a p p e r c e p c i ó hiányával állunk s z e m b e n . D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. azaz p e r c e p c i ó . de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák.k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . Ez zavart idéz elő a nyelvi.í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . . Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenetlenségeik l e k ü z d é s é r e . naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket.a g é g e nélküli beszéd. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . A diszlexia. . h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. . DIAGNÓZIS. Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. . Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egységesen.az afázia.) a l a k u l h a t n a k ki. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. felszámolására. majd a m á s o d i k a t is. A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . szakorvosira. E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. . H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. hipermotilitás is j e l l e m z i . e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. készítenie. a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt máris m á s ingert keres m a g á n a k . vagy az életkoruk szerinti általános iskolai osztályfokot folytathatják. T u d n i kell azt. . s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a sabb szintre j u t n i . t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rendszerét. kiesik e g y l á n c s z e m . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. g á t l á s o s s á g . intenzíven. -deficit ide s o r o l h a t ó . akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn.az o r r h a n g z ó s beszéd. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. k o m m u n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . t ü r e l m e t . ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. osztályát. p s z i c h o lógiaira stb. H i á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . osztályból visszakerülnek a többségi c s o p o r t o k b a . p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n .o k t a t ó m u n k á j á t végzi. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k . ül. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e hezen lesz észlelés. diszgráfia m i n t részképességzavar. h a d a r á s ) .

. mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább.M i l y e n e g y é b foglalkozásban. Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. . terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . továbbá az első o s z t á l y o s o k n á l . a k ó r h á z i időszak történéseit. S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről.a fogazat fejlődéséről. AZ EGYÉNI. a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján.a szülés k ö r ü l m é n y e i t .E d d i g elért e r e d m é n y e i t . további. Ha e területeken is e l m a r a d á s tapasztalható. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koord i n á c i ó t vizsgáló tesztek. pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizottságok vizsgálataira. VIZSGÁLATI ANYAGAINK. irányok felismeréséről. az Inisan. Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l .M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. további átfogó.k é z koordinációjáról. esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . részletesebb vizsgálat indokolt. Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján.p s z i c h o l ó gusok.M a g a t a r t á s á t .Óvónői jellemzést. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t .a szoptatásról. nagy-finommotorikáját. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő foglalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k .o r r . a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. lefolyását. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. Erre szolgálnak: a Frostig.Emberrajzát. Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. sz. audiológiára). a n n a k a l a k i . a n n a k időtartalmáról. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez előrejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). az ó v o d a .1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I .g é g é s z e t r e . beszédállapotát.Meixner-féle szókincsvizsgálatot. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . . a K é k v i r á g u.információt k é r ü n k : . v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). a térbeli helyzet. v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelezhetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra.t a r t a l m i összetevőit. 163 162 . s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . az a l a k . 5. . Ez tartalmazza: . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikulációját. " . osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagyc s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. . . N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z .i s k o l a . a vele való terápia nehézségeit. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dolg o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r tosoknál. . s itt a kellő diagnosztikai i s m e retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. figyelmi állapotát. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . részletes. mely tartalmazza: .Artikulációs vizsgálatát.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . . foniátriára. Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . SZŰRÉSEINK . s z e m é s z e t r e . s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit.

Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. szavakra. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. esetleges problémájuk. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. Szintén szerialitási készséget m u t a t . 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. rajzmozgását. rajznyomatékát.csecsemőkori magatartásáról. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra.k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. . nehéz szavak utánmondási képességét. ha a gyerm e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről.Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. s a rövid távú verbális történetemlékezetet. n y e l v m o z g á s á t .. i r á n y o k észlelésére.Lateralitást vizsgálunk: k é z .A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. .m o z g á s .Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére.Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. szóbeli instr u k c i ó k alapján. fogalomalkotását.f e l s ő részére. beilleszkedéséről. . . i s m e r k e d é s r e .T e s t s é m a i s m e r e t e . K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . neveztetjük m e g . állapotát. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. m ű v e i é tek o-os. formák j e l e k felismertetésével. . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. . c s a l á d b a n fordult-e e l ő b e s z é d h i b a stb.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . számfelismerése.h o l n a p f o g a l m a i .) . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k .5 éves k o r után végeztetjük. feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. . történetre vonatkozik. 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. képolvasásra. . különbség megfogalmazását. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. a p a n e v e .u g y a n a n n y i fogaimar.o t t h o n i viselkedéséről. alakja részletezettségét.gyermekbetegségeiről.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t .k e v e s e b b . hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. szókincsre.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k .szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . .T á j é k o z ó d á s a térben.. szájtéri finommotorikus tevékenységét.T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s .b a l . Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . . 164 165 . t e g n a p . önálló versmondását. a l s ó . Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie.l á b .familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfigyelésére.. vonalvezetését. m i b e n kér segítséget. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . használatára. m o n d a t o k r a . . mit vár a vizsgálattól.és beszédfejlődéséről. . p a p í r o n a térkitöltését. k e d v e n c időtöltéseiről.s z e m d o m i n a n c i á t . h o g y 4 h a n g i g . r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt). . . térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vonatkozóan.a kombinációs készségüket.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. relációs szavak i s m e r e t é r e . . . m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el.A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . . . ábramásolását. s z í n r i t m u s i s m é t l é s . (Ezt 6.akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . E l v á r h a t ó . erre a s z ü l ő figyelmét is felhívjuk. é v s z a k o k . Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. Feljegyezzük beszédhibáját. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a .

Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. a testfogalom és a testséma fejlesztésére. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. és fordítva. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t kifejlesztenie. Ezt az teszi lehetővé. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. figyelembe véve. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. A vizsgáló kompetenciája eldönteni. ezt a gyerm e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. . P é l d á u l . beszédritmust.Hallási figyelem kialakítása. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. . 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. . szótalálást.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . . ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a logopédusnak. a grafomotoros fejlesztést. érzékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . A testtudat fejlesztése ö n m a gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép.s z ó azonosítást zajban. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fejlesztés.a K n o x .V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. feladattartását. 167 . . AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . az egyéni teherbíró-képességeiket. átszövik e g y m á s t . Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o zik egy-egy c s o p o r t mellett. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. verbális-vizuális m e m ó r i á t .b a l irányokat. h o g y a g y e r m e k állapotáról kellő i s m e r e t ü n k legyen. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s .. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . sokrétű p r o b l é máihoz. j o b b . Vizsgálja: a m o n d a t . Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. Testrészeit kell tudatosítania.e m l é k e z e t ü k e t . Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változatosságát. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . . . térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . a s z ó k i n c s aktivizálás. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. h o g y a p ö s z e terápiába beépítjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. . de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. én m o s t a leginkább használt alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. A saját testről alkotott kép a m o z g á s o k b a n fejeződik ki. fejlesztése. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. a n n a k j ó v á h a g y á sával teszi m e g javaslatát. k é p a n y a g g a l dolgozik. m u n k a v é g zési t e m p ó j á t . m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k .r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . . A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . figyelmi állapotát. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. a n n a k terjedelmét. előfordulhat. A l a p v e t ő feladat.igényeik szerint. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . figyelmi. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z .R i t m u s é r z é k fejlesztése. Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m szerint v é g z i k m u n k á j u k a t .Beszédkészség fejlesztése.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. a szerialitást.Térbeli tájékozódás fejlesztése. keresik a csatlakozási felületeket. Értjük ezalatt azt.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápiás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. bővítés. hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z .Diszkalkulia-prevenció. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet.

a n n a k észlelése. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . feszítését. lassan.: a b l a k . E l é r e n d ő . Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. T e h á t a n o r m á l fejlődésm e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . kitapogatása. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. ujjaik m o z g a t á s a . Pl. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli rajzaikkal. Alapja. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő térbeli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n .: j o b b c s u k l ó r a kék. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . Pl. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. illetve erősítése. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent.m ö g ö t t stb.b a l r a . Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. balra m o z o g j . körberajzolhatjuk. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. térben: mi van tőled j o b b r a . m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlődik. m e l y e k az írást a n u l á s h o z szükségesek.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. így az auditív. hallás. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. t a p i n t á s . Síkban. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. é r e z z e teste határait. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. Használjuk a logikai készletet. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . így relációs szókincset alakítunk ki.n é g y z e t rajza. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. Az e m b e r e k n e k . hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. Pl. m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . j o b b kéz stb.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. funkcióját. j o b b r a . színezhetjük. d o l g o k n a k . e l ő t t . így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k .o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. ( G y a k o r i a balkezesség. Ettől n e m térhet el. A testséma a test gravitációjának. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . mely a formák azonosságát. ujjal leveg ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. n e v e z z ü n k meg. el kell fogadtatnunk vele saját testét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. p a p í r o n való tájékozódás. E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szorosan összefügg. formák felismertetése. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. balról j o b b r a haladást. balra piros szalagot helyezni stb. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l .k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . ezt figyelembe kell venni. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. Ü g y e l n i kell. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . festhetjük. m e r t ez segíti majd a z í r á s . F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. P é l d á u l : ki s o v á n y . szem.) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. begyakorlási időt. síkban: táblán. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet létrehozni. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . tárgyakn a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . felismertető gyakorlatok. vizuális. hisz a kézfej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . m o z g á s t megfigyelni. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan érzékelteti. irányt válts stb. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. az egész test m o z g a t á s á t .e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n való tájékozódás. integrálása. kinesztetikus és m o z g á s o s befutó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. Pl. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. azaz p e r c e p c i ó .m o z g á s . e g y e n s ú l y á n a k .k é z k o ordinációjuk fejlesztése. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. Alak-háttérfelfogás. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz észlelés. különböző s z e m p o n t o k szerinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . asztal lapján. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . v a l a m i n t a be- Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivitelezési gondjaik v a n n a k . k ü l ö n b ö z ő eltérő. m a g a sabb szintre juttatása. s z e m .

s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfejlődést is.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. Ritmusérzék fejlesztése. ami a helyes h a n g k é p z é s . (Állatok. h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. M e g t a n í t j u k az úgynevezett „ p i n c e . így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a .k ó d o l o m . E n n e k fokozatai: s z ö v e g . szavakká. V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat.észlelem (percepció) . k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. ujjakkal.z . majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ké. végén. majd a szótagolási ritmus szerint letapsoltatjuk a gyerekkel. Ezért fontos a sztereotípiák kialakítása. összekapcsolása. szókincsaktiválás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak.tud a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) .s z o b a . a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. m a g a s . b e s z é d ü n k n e k . dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . B e s z é l h e t ü n k vizuális. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g figyeltetésére: saját. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . k ö z l e k e d é s hangjai stb. hozzájárul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . újságpapíron. Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. egyszerű. felnőtt-gyerek. síkban. A kiscsoportos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa.m e lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . ujjak és/vagy artikulációs beszédmozgással).) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. Hallási figyelem kialakítása. artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. szöveg-séta-taps összekapcsolása. Ez azért fontos.: s z . furulya.t a p s összekapcsolása. szógyűjtések.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. g y ö n g y f ű z é s stb.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . É n e k e k . sorbarendezési n e h é z s é g e i k leszn e k a h a n g o k . betűk. 171 170 . így h o s s z ú távú e m l é k e z e tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . m e r t a b e g y a k o r o l t . í g y a ragok. K i m u t a t t á k . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szükséges e l ő k é s z í t ő feladat. Az ó v o d a i s z o k á s . A szavakat kiejtetjük. férfi-női. táblán. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . m o n d ó k á k . E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. m á r az ó v o d á b a n .p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. m o z g á s a i n k n a k . é r z é k e l e m (érzékszervek) . t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. pl. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . ujjal festés. B e s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. Az ó v o d a speciálisan előkészít. m i n d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. R i t m u s a van napjainknak. c s u k l ó b ó l . sivár lesz. A h a n g o k . v a g y fejlődésükben elakadtak.: f-r. furulya. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. társai hangjára. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . feladatlapon. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z juttatjuk őket. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gyar a p o d n i . s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. jelek. é p í t g e t é s . A h a n gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. segíti. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é .m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . a vizuális. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . t e n y é r l e n y o m a t o k . pl. a m e l y a füzet vonalazását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar.d e k ó d o l o m . szöveg-helybenjárás összekapcsolása. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. versek ritmusát érzékeltetjük. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . végül von a l k ö z b e n való rajzoltatás). gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltetjük. A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. a szavak. belsejében hallja-e).m é l y h a n g o k r a . A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájékoz ó d á s n a k . m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. alkarral. F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból.

térben.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. szélesedik figyelmük terjedelme. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási.a beszédfejlesztést szolgálja. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl.i g is. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. a b ő v ü l ő h a n g o k . a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. Ezután következhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. pl.s z a v a k . eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . m o n d a t a l k o tásuk s z e g é n y e s lesz. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . számlálás 5-10-es körben.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . feltétlenül pszichológiai. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. hová. szülőkkel. v a g y ujjúnkat nyitjuk. m a gatartászavarral. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szokásostól eltérő m ó d o n fejlődik. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk.m a g a s . j á t é k o s a n . h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. r í m k e r e s é s e k stb. m o n d a t o k visszaidéztetése. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. szavak. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. Ha zavart a b e s z é d . m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. összehasonlíttatjuk. m e s é t befejeztetni. találós kérdésekkel felidéztetés. b a r k o c h b á k . A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. Ha hiperaktivitással. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. E z é r t nagyon fontos. s z á m k é p . han e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. csoportosítások. ritmikus soralkotások. Számjegyeket. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ció. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o sítások. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze.és m o t i v á c i ó s tárral kell rendelkezniük. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. Jól m ű k ö d ő figyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . k o r o n g . Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . Kialakítjuk az o s z l o p . be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. színek. hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . a diszlexia-veszélyeztetett. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . k ü l ö n b s é g . m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . tárgyesetes válaszok. majd feladatlapon. t á r g y k é p e k alapján. let a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . a l a p v e t ő m a t e m a t i kai készségek kialakítása.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . Segíthetjük a g y e r m e keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . M i n d i g egy nyelvtani szabályt tanulunk egyszerre. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal.és időrendiségére való e m l é k e z é s . Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . Egyszerű. a l a c s o n y . Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn.s z é l e s . az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk.f ő n é v . majd ö n á l l ó a n folytatódik. azokat megfogalmaztatjuk. helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol.és ujjképeket felismertetünk. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. az a g r a m m a t i z m u s . e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor.s o r fogalmát tárgyak r e n d e z é s é v e l . relációs j e l e k felismertetése. a k k o r a formák. sok analógiás feladattal. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . sebb szerepet tölt b e . a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. s z á m o k m e g n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. h a l m a z a l kotások. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmikus sorozatalkotásokra. n e h é z k e s a verstanulás. t á r g y k é p e k sorrendjének megfigyeltetése. időben.m e l l é k n é v gyűjtése. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. a s z ó l á n c é p í t é s . Lehet elkezdett történetet. k o r o n g k é p .a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . tárgykép. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e .ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . relációs kifejezések tanulása. Ha a figyelem n e m megfelelő. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. i g e . majd ezt verbálisan felidéztetni. vagy társul e g y e b e k m e l l é .) Majd történeteket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. verbalizál tátva az eseményt. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. PL: Mi van a t e r e m ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. s o r s z á m n e v e k tanítása. teljesítménybeli és viselkedési z a v a r o k b a n egyaránt. ujjkép. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez nehezebb. h a n e m a k e s k e n y . oldott légkör. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. Diszkalkulia-prevenció A megkésett. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . m e sét felolvasás után dramatizáltatni. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. a h é t k ö z n a p i tárgyak. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. leszámoljuk. A s z e m é l y e s . K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés.: lépcsőn lépünk. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. szituációhoz kötötten. majd h o n n a n kérdésekre. m i k o r b á r m i csekély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . a z o n o s s á g o k érzékeltetése. Pl.

kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakítsuk. stb/. osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. de a képességfejlesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . 2/3-ad rész az osztályé. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő.igény szerint. s így év végére u g y a n a z t a köv e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egymást. Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. ezt a tanítónő vezeti. a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. 1 9 6 . u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. K ü l ö n . mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. 9 órától olvasás óra. h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . heti ütemterv szerint az osztálytanítóval.5. . S o k e s e t b e n ugyanazt. 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. ó r á b a n az osztályban képességfejlesztő foglalkozások folynak. óra frontális írás óra. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . a h a n g h i b á i k . h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küzdők. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. Isk. A M e i x n e r . kezelése. 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. A logopédiai 1. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . rajz.) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok.analízis képességet. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. stb. tévesztéseik függvényében. A fejlesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . ( E g y m á s h o z o p t i k a i . annak egy részét. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fejlesztési területekre lettek osztva. hangoztatva. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanítónőkkel.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o port. h o g y a nyelvelsajátítás. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . a m a g a s fokú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . és H a r m a t u. két iskolában (Üllői u. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . 118. Isk. de m é g i s e g y térben. s ezek külön logopédiai kezelők lettek. m a g á t a betű tanítását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt tanulókat. A 4. de m é g i s külön tud dolgozni a délelőttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . de e n n e k m á r m e g l e v ő kép e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . vagy szükség szerint egyéni fejlesztést végzünk a délelőtt folyamán. A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. sajátosságaikat. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. minál. (testnevelés. mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). Irodalom. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í tás. 174 175 . d a d o g á s . Ált.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. k i e m e l v e ő k e t az óráról. Oka. diszfázia. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. Ált. így egy egységen belül. h a n e m bet ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n .m o t o r o s . A 3. vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k vannak. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. felmenő r e n d s z e r b e n . Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás.e l e m z ő . g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dolgoznunk. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. ezt a tanítónő tartja. m i n t e g y p á r o s t alkotva. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fejlesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . L é t s z á m u k 10-15 fő. s az erre é p ü l ő olvasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. a m i n e k a betűjét tanuljuk. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . ének. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben külön k é p z é s b e n részesül az.e l e m e z v e tanít b e t ű k e t .ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e .1 9 8 . h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. aki ezt a fajta tanítást vállalja). de m á s k é p p tanítunk. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz.

éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . 4.H o s s z a b b gyakorlási. bevésési idő biztosítása.Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . . így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és önkormányzati szinten. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez. N a g y o n fontos az is.f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. 176 177 . Az a n y a n y e l v i oktatás . a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását.M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . olvasás. Kőbányai ó v o d a .UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. ( M i n d e n logopédiai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. s l e h e t ő s é g ü n k van arra. 4. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . korrekcióját. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . 1 . Mind e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a .i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. Kell. h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. . Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. m e l y e t a kerület. illetve mi nyújtunk részükre. s ha úgy ítéli m e g . felépítése. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . S z a k m a i a n y a g o k .A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . eltérő m e n e t ű . n a g y .Á l l a n d ó .foniatria 5. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . a folyamatos. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. 3. sérült. vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. sokat szemléltető.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat. Ez a diszlexia. X. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi körülményeiről egyaránt. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. kiegészítő. a fejlesztő szoftverek által. ennyi logopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . S z ü k s é g s z e r ű e n .m ó d s z e r e n alapul .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t .A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. diszgráfia. . jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z .p e d a g ó g i a i .és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrendszert. m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . szakismeret-. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k .írás. 2. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . 2. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való foglalkozáshoz. állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. szakemberek. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a .m e l y a M e i x n e r . Szent J á n o s K ó r h á z . . pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételével.ker. .UJHIWMI. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszichológussal. h o g y teljes. . . B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . m a n i p u l á l t a t ó . s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja.) Az ó v o d a i és az iskolai fejlesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladatkör. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . Főbb intézmények. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . m i n d e n a p r ó haladási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkoztatás. f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. feladatlapok. A másik részében lehetőségünk nyílik a pszichés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . ahol a speciális. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvéleményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. Útmutatást. n y o m t a t ó v a l / p á lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. i l y e n f o r m á n . (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. 3.) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . és eszközigényes. Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e .

és a só tárgyesete n e m sovat. . így j o b ban t u d u n k hatni. a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . akikről tudjuk. m e g n y í l n a k ezáltal.É R Z E L M I oldalról is. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. 8 . .n a p i k a p c s o l a t . s z á m o l n i . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . . h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . . . n e m szeret majd tanulni). az ikes igéket például.el kell f o g a d n u n k .olyan.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z hatnak. . E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . h a n e m sót. h a n e m havat. . tárgyatlan igeragozást..m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. érz e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . 7. n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. beszélni.lehetőség nyílik. Ali u. de csak a k k o r eszik ikesen. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z .az 1995 januárjában kiadott. n e m is savat.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. arról. de b o n y o l u l t . K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. ha é p p n e m vagyunk. .m i n d e n t m e g kell tenni. olvasni.Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéréseket. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . II. ha n e m e n g e m esz. e g y m á s t kiegészítve .a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához.. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . a X. . vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni.6. olvasni. h o g y a ló tárgyesete lovat. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tudna m e g t a n u l n i a g y e r m e k . k ö z ö s s é g ü n k van. F o n t o s . M o s t szólnék az E M B E R I . h a n e m funkcióbeli zavarokat is.l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. és elveszetten. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . ker. Az e m b e r n e m esz. ker. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. . K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . „kis c s a l á d u n k " . de a hó tárgyesete n e m hovat. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. a X. A tárgyas. a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . napi fejlesztés). t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: .n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. a gyerekért d o l g o z z o n . egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . . hogy a tanító a d o m i n á n s . speciális m o z g á s - 179 . de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. hogy nagy létszámú osztályban. h i á n y z u n k nekik.n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. De ha m e g b á n n á m : esz a fene.g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . terápiában.n a g y a felelősségünk. hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. technikai részéről. N e m k ö n n y ű ügy. a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . „ ." .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. . Ha n e m kerülhettek v o l n a fel erre a hajóra. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. . rem é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t .j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. .. Tabi L á s z l ó Nehéz. . sokszor küzdjön. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. . Nehézségek: . Végezetül i d é z n é k .a g y e r m e k n e k állandóságot. . biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . h a n e m eszik. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . ker. E g y e m e g a fene..

X.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. e g y s é g . 5 . e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . Budapest.7 5 .. . Logopédiai Kiadó. e g y e z t e t é s é n e k . Logopédiai Kiadó. E. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. írástanulás. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. Szöveggyűjtemény. JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ.. VI. a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. . 2 4 6 . a s z á m j e g y .grafomotórium.saját testen. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s .b e s z é d . ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. Krónika Nova Kiadó. . " ( M e s t e r h á z i .5 1 . AJTONY PÉTER (szerk. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. 4 1 . és számolj te is. Nemzeti Tankönyvkiadó.2 0 3 . Medicina Kiadó. SKDLAK. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . m a t e m a t i k a i kifejezések. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . s í k b a n ..2 6 7 . G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. Tankönyvki- adó. Logopédiai Kiadó.1 9 9 9 .. Budapest. Budapest. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. Regiszter Kiadó. (fejlesztő lapok). VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. Komplex Általá- nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. ker. . a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. Mádi u. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft.relációs s z ó k i n c s . M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. 1 6 0 . THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . Kalibra Kiadó.. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. Sindelar.és n y e l v i fejlődés. s z á m k é p felismerésének.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. . ROSTA KATALIN (szérk. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . T e h á t a m e n n y i ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z .. 7 . B. figyelem. Nikol. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. -olvasás-. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. ISTVÁNFI KLÁRA. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. 1 2 7 . Budapest. . Budapest. . Budapest. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglalk o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. VÁNYI ÁGNES. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. Budapest. a n a l ó g i a . ( 1 9 9 3 ) : „De jó. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . t é r b e n .. és rajzolj le is. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . Göncöl Kiadó. Logopédiai Kiadó. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. KOCSIS LÁSZI.szám.I I . 199-226. 1. A h a l m a z b a s o r o l á s . törd a fejed. Óvodában. R. 180 181 . VALLETT. Eötvös Kiadó. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . írd le. Alex Typo Kiadó.e g é s z k é n t v a l ó felfogása . kcr. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni.7 é v e s k o r b a n alakul ki. s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl.ÓNÉ. Deák és Társa Kiadó. 7 . . H. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. l é n y e g k i e m e l é s .és s z ö v e g e m l é k e z e t . MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. Gondolat Kiadó. WEVHRETER. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. Színezd ki. Nemzeti Tankönyvkiadó. ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. 1 9 9 6 . Fejlesztő Pedagógia. l . D R . FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. szabályok (pl. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . SINDELAR. grafikus á b r á z o l á s á n a k . F. Országos Közoktatási Intézel.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. v a g y i s az 5 . SELIKOVITZ. KOVÁCS GYÖRCYNÉ.laterális d o m i n a n c i a . HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. PSM Kiadó.JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k .1 4 . a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. Budapest. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. Budapest. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. s z á m n e v e t szimbolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban.9 6 .) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. Calibra Kiadó.

l o g i k a i g o n d o l k o d á s . k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. verbális feldolgozás. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. 2 0 0 0 ) : 1. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . de relatív önállósággal is rendelkeznek. m e mória. a figyelem. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgáló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi.z a v a r . h a n e m az egyéni fejlődés menetét vesszük figyelembe. 3. Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . kóros elváltozásokat. amelyekkel a (fejlődési) diszkalkuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. m a t e m a t i k a i alapelveket. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait.). számosság-.m o t o r o s integráció. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek.m ű v e l t s é g i . A diszkalkulia-veszélyeztetettség. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. m í g a köv e t k e z ő b e n m á r n e m . az emlékezet. írott j e l e k e t tanulnak. pszic h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. d) figyelemzavar. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . de n e m tudja a szorzótáblát). a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. tartalmi azonosítása. 6. 5. 2. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . v i z u o m o t o r o s . M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b .g a z d a s á g i háttér. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. a feladatok megoldásában.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. térbeli tájékozódás. 4. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k .p s z i c h é s zavarok. mennyiségfelfogás. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . a n y a g c s e r e z a v a r ) . A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a köv e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . u g y a n a k k o r s z á m o s kapcsolata van a beszéd.r a tehetők. fejlődési rendellenesség). h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. lehetnek. 1.és szabályalkotás.6 % . R é s z k é p e s s é g . nevelési t a n á c s a d ó ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felismerése. 183 tüneteket. célirányos terápiát. az olvasás. epilepszia). 7. A terá- pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. 2. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . 2000). Ez a m ó d s z e r is lehet haték o n y és p o n t o s .s z o c i á l i s . a fogalmak kialakulása. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . az írás rendszereivel.s z i n d r ó m a . f o g a l m i . a sor. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. 4. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. Agyi k á r o s o d á s (pl. becslés stb. 3. 5. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyamatának sérülése.viszgálat célja. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. l o g o p é d u s o k . R o s s z s z o c i á l i s . K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . 6. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . c) m á s tanulási zavar.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . S z ü k s é g e s tehát.s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyénre szabott. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. elváltozás nélkül. figyelem. s z e n z o r o s . t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. és esetleg a beszédértés és gondolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. alkotása. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. Előfordulhat. f) e m o c i o n á l i s . 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi .l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. sérülés. fejlődik. eltérő g a z d a s á g i . a számjegyek felismerése és írása hibás.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. 7.

Esetleg kialakult v a l a m i l y e n számolási technika. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. -diszlexiavizsgálat. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. a figyelem. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . a szókincs. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. a S O N szubtesztek szórt intelligenciastruktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. de eszközigényes (pl. az ö n b i z a l o m hiánya. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hián y o s s á g o k tárulnak fel. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. 184 185 . .ha ez. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. az összefüggések feli s m e r é s é b e n . A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. lassú. E z e k célja.rajzvizsgálat ( e m b e r . légkör m e g t e remtése. illetve a s z á m o lási zavarra. modellekkel. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. Alapvető. s használja-e. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. van egyáltalán. Esetleg jó technikájú. -diszgráfiavizsgálal. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osztályos) g y e r m e k e k részére.). az a l a k . A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. e m l é k e z e t e é s feladattartása.dichotikus hallásvizsgálat. de a terápia szempontjából rendkívül fontos. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt tévesztette-e el inkább. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehetnek. E z t m e g előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. . illetve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. szabadrajz készítése). . T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. fa.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . A speciális a n a m n é z i s legfontosabb nyeire.és nyelvfejlődési h á t r á n y o k hatását. . h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. a nyelvi szerkezet. hogy a számolási zavar egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. A vizsgálat felépítése olyan. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. tüne- A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. de rossz m ó d s z e r ű . hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő ismereteit. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. f á r a d é k o n y s á g a .) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . a k o n c e n t r á c i ó szintje. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. h o g y a n s z á m o l .Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. de arra is. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipikus hibákat. .valamelyest .a kifejezőkészség. a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő részképességek állapotát. osztályfokához.a szöveges feladat végzésekor. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . s z o r o n g á s a .és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ció. Tehát. h o gyan g o n d o l k o d i k .D P T (diszlexia prognosztikai teszt). A tárgyakkal. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. család. sok tévesztési lehetőséggel. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopédiai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. Kipróbáljuk a taníthatóságot. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. vagy pedig egy/több részképesség gyengeségével állunk s z e m b e n . a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesítm é n y e k r e é r v é n y e s . hogy milyen számolási technikával számol . a beszédhibák megfigyelésére is. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kialakult hárítása. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsiak. bizonytalan. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. a számolási problémák előzmékörülményekre. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. illetve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy lehetséges absztrahálási útvonalat. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. s megfigyeljük. A s z ö v e g m e g é r t é s . mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n .Sindelar vizsgálat. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . Ez információt adhat arra. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget.szűk keretek között . tudja-e a g y e r m e k utánozni. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t jelent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése .h á t t é r állandóság.

h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . bontást cselekvés közben. önállóan leírja-e a z o k a t ? . L e h e t . h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni.a teljesség igénye nélkül .M e g é r t i .) Konkrét számosság megállapítása. bizonytalan balj o b b differenciálás. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . j e l l e m z ő j e g y e i k e t ismeri-e? (Kialakulatlan.m á s o l g a t . . a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. hibás a számlálás. . 2. Dőlt betűvel utalunk . zárój e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. . . . a g y e r m e k m é g s e m tudja. napok.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . lejegyzett műveletek részekre bontása. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k .Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n .) Számsorozatok alkotása. k é z m o z g á s a ügyetlen. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban. r á k é r d e z . megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . kevés.Tud-e színes pálcikákból két-. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egészet. beszédében használ-e nagyságviszon y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. t u d a t o s megfigyeléshez. fel adattartása. vers e l m o n d á s a k o r . mennyiségek összehasonlítása.e l m o n d j a . puzzle összerakást. és tudja-e cselekvés k ö z b e n .Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é Globális mennyiségfelismerés. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. nyelvtani és tartalmi h i b á k a térés időfogalmak kifejezésében.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt.f i g y e l m é n e k terjedelme.s z á m n é v egyeztetése hibás pl. évszakok nevét sorrendben. k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. ahol az adott k é p e s s é g megfelelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. pótlást.e a sok. h o g y a h a l m a z szám o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. s e m m i . térben. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyermek számára.É r d e k l ő d i k . E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . a b e n n e lévő összefüggéseket. E n n e k szempontjait összefoglaljuk. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen.e s z á m o s s á g iránt. matematikai-logikaifeladatok. 3. m u n k a t e m p ó j a . a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. széles. m o t i váltsága? . . egyensúly. . m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . 5 alma -. 4.) Számjegyek. matematikai jelek írása.Szereti-e a Iegó építést.kiindulásul szolg á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . . .e a színeket? 186 187 .e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . elvont matematikai fogalmak használata. . illetve bizonytalan tájékozódás. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e .pl. a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i s é g . k e v e s e b b . -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. el tudja-e végezni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. . sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. az egyes műveletek. terítéskor . . nagy. a viszonyszavak hibás használata.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . 1. u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata.n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n . megszámlálás.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. több.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. tízes átlépés menete.H o g y a n érti m e g az utasításokat? .A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. elvont irányok megtartása műveletvégzés közben.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. k e v e s e b b változót ismer fel. irányok.azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás.e számjegyeket.Felismeri-e.n é z e g e t .k o o r d i n á c i ó j a . n e m tudja tartani a szabályt.kéri-e h o g y meséljenek neki. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. . a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. pl.passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t .) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. megszámlálás. .K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e .e a s z á m o k r a (pl. kicsi. szókincsben. . n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t .A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k . a számlálás r i t m u s a egyenetlen.) Szöveges feladatok megoldása. elvételt. h á z s z á m . a u t ó b u s z száma). és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt.pl.helytelen.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. n e m szívesen mesél. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. m e g n e v e z i . letapsolásakor? Ritmusos számlálás. . a helytelen számlálás miatt. a g y e r m e k tudja.

a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani.szövegértés.m a t e m a t i k a i relációs szókincs. napok. . í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az ujjak m o z g é k o n y s á g a .m i n d e n gyermekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . . . é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . v a l a m i n t az ujj képpel. rajzolása. . b e s z é d ( k o m p l e x készségfejlesztés). .g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák.felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés.m e n n y i s é g i relációk alkotása. . ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. . . OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . térben. .felismeri-e. . . l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n .tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén).megfelelő-e a tájékozódása saját testén. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés.m e n n y i s é g e k egyeztetése.számemlékezet. síkbeli irányok tisztázása.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a dást. az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. majd k é p e k segítségével oldjuk meg. SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. . A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli.időbeli tájékozódása megfelelő-e. tanácsoljuk a szülőnek. kiegészítve azzal. . és a k k o r is. számjeggyel. időben. . szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . t á r g y a k k a l (ujjakon) bemutatva. „ K a t o n á s a n " . a m e l y a számolási k é p e s s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . térben.h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a got. M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. M e g kell j e g y e z n ü n k .mennyiség-számnév-számjegy . logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . s z á m n é v v e l .e a színárnyalatokat. h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é se során . . s z á m láláskor. írása). feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. m e g n e v e z i . A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . g o n d o l k o d á s .olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . . h ó n a p o k .tájékozódás saját testen. .halmazalkotás. felépítése. k o rongképpel. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . sorrend) megfelelő-e. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . fejlesztő p e d a g ó g u s s a l .mennyiségállandóság. síkban. az ujjak e g y m á s h o z érintése. iskolában. a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . g y ó g y p e d a g ó g u s . fejlesztő p e d a g ó g u s . e m l é k e z e t . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l .A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. irányok. ha ez az e l m a r a d á s egy általános. .h a l m a z o k összehasonlítása.é r z é k e l é s . s z á m j e g y e k kirakása. . m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . .m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. síkban. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. egyensúly. . E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó k ö n y v e k é s -füzetek.m e g e l ő z ő terápiára. A tap a s z t a l a t o k azt mutatják. . . észlelés. . v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . fejlődés része.tudja-e a n a p s z a k o k . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i .ritmusos számlálás. figyelem. megszámlálás. oda-vissza. A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . a b e l s ő v é válás folyamatát (interiorizáció). Célszerűnek tartjuk. hogy . A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó .a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . 189 egyeztetése.számfogalmak: .t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l .szeret-e m e s é t hallgatni otthon. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokozhatunk. A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s .

Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. . tízesével (ha szükséges tárgyakkal. n e m érti. Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gondolnia. hibátlan.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. mint a 4. . általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . 7 1 . A számfogalmak állapota 1. hogy a 7 több. . feladatok s z ö v e g é n e k megértése. . logopédiai fejlesztés.a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei- nek fejlettségi szintjével.el tudja-e mondani a mese. .M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . . m o d e l l e k k e l is). az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban.a műveletvégzés biztonságát? . 400) .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást. m e g tudja m o n d a n i .a m o z g á s . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g .e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. Hibázási l e h e t ő s é g e k : . főfogalmak m e g é r t é s e és használata. a t ö b b . . . illetve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. . 7 1 . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . . 207. ^•Mennyiségi relációk alkotása.M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a .a figyelem tartóssága. Hibázási lehetőségek: . 7 2 .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . k ü l ö n .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. 300.tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya .az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben.a k a d o z ó r i t m u s ú .iránytévesztés (pl. . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá.pl.m a t e m a t i k a i . célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : .a passzív és aktív szókincs. . . puzzle összerakást.a s z á m f o g a l m a k állapota. p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. h o g y a többi tantárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . m u n k a t e m p ó .az a l a p m ű v e l e t e k végzése.megérti-e. . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . 7 0 . vagy csak kialakulóban van (pl.iskolába kerüléskor . .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). A h h o z . .a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). . kártyajátékokat.a motiváció. . de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . 2.és nyelvi fejlettség. de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . 7 2 . 7 1 . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . Globális mennyiségfelismerés saját testen.egyenletes ritmusú. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat.a beszéd. esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait. 191 . .szereti-e a társasjátékokat.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. ) .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. mozgásterápia.K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . . korrepetálás)? Előfordul. . pszichoterápia. memoryt. 6 9 . 209. pszichológiai. . 206.A tanulásban mennyire önálló? .a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. . főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o zólag.szabálytévesztés (pl. . 7 1 . 7 0 . .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . .a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a .u g y a n a n n y i fogalmának helytelen használata. irányított folyamatos otthoni g y a k o r l á s b a n . légó építést. 70 helyett: 72. de lassú számlálás.felismerte-e a számjegyeket.k e v e s e b b . az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e .M i l y e n . miért van a < jel két s z á m között).az instrukciók. modelleken.a feladattartás.k ü l ö n biztonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t . és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. 7 1 . annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e .a v i s z o n y f o g a l m a k . s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét.b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. logopédiai terápia. de hibátlan számlálás. 7 2 .. megnevezése. 2 0 8 . . 6 9 helyett: 72. ) .

192 193 . és az milyen jellegű. Hibázási lehetőségek: . A számemlékezet.g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az.a szorzó. mert a n y o l c h o z . 7-2=5. 7-4=3 helyett: 7-43).iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. . de n e m tudja m e n n y i 18+7. Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. összeadás. 315 -238 097.az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. egy h á r m a s t . tudja.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. .és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g .a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. szorzás.a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja.2 0 = 5 0 . de h a t s z á z . lejegyzése. Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. j ó l leírja. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s .többnyire ujjszámolási . bontás. az egyes. hogy 3 x 6 = 1 8 . . 8. . elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . 7 2 : 3 helyett 72-3). . „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. ül.a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. ujjak. ) 7. . több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). . . 1 -4=4.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. 72-27 esetében 7 0 .h é t . .a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . .tükörírás. hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. e s z k ö z h a s z n á latát (pl. de n e m tudja. 2 + 7 = 9 . kivonás. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyenként kinyit h á r o m ujjat. A mennyiségállandóság. k o r o n g o k .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. H i b á z á s i lehetőségek: . 105 helyett 150). 6 helyett 9. n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirakni az adott m e n n y i s é g e t ) . h o g y m e n n y i 8 + 7 . .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. A helyiérték-fogalom. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . N a g y o n fontos. . . hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . . 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . elnevezést. a m i k o r hétből elvesz hetet.a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. . hogy 6 5 3 9 . e r e d m é n y = 5 5 ) . d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m .a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. 5. .akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. hogy tizenöt l e g y e n . az e r e d m é n y : 59). .h é t ) . hibás számjegyírás (pl. és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való elszakadás folyamatát (interiorizáció). és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. hogy m e n n y i 2 + 3 . .).gyenge számemlékezet. .t e c h n i k a kialakításával. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is).ö t s z á z h a r m i n c k i l e n c n e k olvassa).2 0 = 5 0 .a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl.a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). h o g y 7 0 . Előfordul. h á r o m tízes.n é g y . . tudja. . majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . Hibázási lehetőségek: .4. h o g y pl. 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . e g y . h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is alk a l m a z h a t ó . . 3 helyett E ) . 6. 72-27 feladatot ú g y végzi el. Hibázási lehetőségek: .a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. .a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s . A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n .a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyakrabban). m a r a d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . de n e m tudja. tízes stb. hogy ha 3 + 4 = 7 . Hibázási lehetőségek: . 2-4=8. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e szerint halad). 23 helyett 32. de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . nyolcból kettőt). n e m értelmezi. 4-4=16).2 7 = 0 6 . ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . 2 8 + 7 stb. a 32 e s e t é b e n a hárm a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . lassú. m i n d e g y i k e t az állához érintve.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. . s z á m e g y e n e s ) . hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. m e n n y i 2 0 + 3 0 .a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. 3-7=21. osztás) értelmezése. vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . . tudja. e g y egyest m o n d ) . Számjegyek írásának megfigyelése. h a t .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl. . a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását.u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját.

194 .. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogalm a k a t n e m értelmezi. a 10-es. rakosgatjuk az elemeit. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. . a cselekvésben végrehajtott műveletek interiorizálása. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított ismeretek J á r t a s s á g o k . 20-as és osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . a s z o r o n g á s oldása. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . . kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . majd rajzban. észlelés.a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. vagy a valamivel növekszik. a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejlesztése ( k o m p l e x készségfejlesztés).. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. tapintjuk. . e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése.d a r a b s z á m egyeztetése.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. 195 .S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a .Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. . a figyelem. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. 8. U g y a n a k k o r . A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folyaszámnév-számj e g y . kitartásra nevelés. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l .Saját testen. a s z á m m a l leírjuk. ö n f e g y e l e m r e . a m e l y e k tükrözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. készségekre.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei miatt n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. Az.E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. életkori sajátosságai. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . a m e l y e k a m a tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . ha m e g k é r d e z z ü k . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. l^f. Ez a sajátos fejben számolási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. relációk alkotása. az e m l é k e z e t . A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk.Az é r z é k e l é s . A vizsgálatok e r e d m é nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folyamatosan gyakoroljuk. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . számnevét k i m o n d j u k . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". . Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. . i d ő b e n való tájékozódás segítése. E l ő f o r d u l . ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a kiépítése.) . . m e g s z á m l á l j u k . a 8+7-et. ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . . térben. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . a 2. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifejezések é r t e l m e z é s e hibás). egészen apró lépésekre lebontva. a m o t i v á lás. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél határozza meg. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. . m ű v e l e t e k e t ) . akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. Általános. s a m á r biztosan elsajátított tudásra.o t úgy adja ö s s z e . számjegyek írása. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva.S z á m m a l .S z á m m a l . illetve az új i s m e r e t e k b e való beépítése. helyiérték-fo- H i b á z á s i lehetőségek: . ebből elvesz e g y e t = 15. 5.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. majd absztrahálása. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . . Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. m é g is azt tapasztaljuk. galom).a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja.h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain.m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. globális' darabszám felismerése.N e v e l é s i feladatok. s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidolgozása. végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . k é s z s é g e k állandó gyakorlása. . azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia tervét. és alkalmazni is tudják. a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz.tárgyakkal. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfelelő s z á m k ö r b e n .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k .a kérdést felidézni n e m tudja.a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. . számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlésével folytatja). síkban . térben. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. síkban. h o g y 8 + 8 = 1 6 . A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől.(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lén y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . b e g y a k o r l á s a . h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt.

196 197 . a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényében s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. F81. osztályos tanuló figyelmesen.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó g u s foglalkozik vele. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . irányított gyakorlást. A L X I I / 9 6 . Panasz. a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í tése alól. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . § . A p e d a g ó g u s n a k . az olvasás-.). a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű velete k ö z b e n . hogy latens balkezesség is fennáll. Diagnózis: F80. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. F 8 0 . valamint a terápiát végző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . a szeriális követéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. Melléklet: a n a m n é z i s . osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. E g y i k fő feladatunk. M . b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését.További feladat a matematikai fogalmak. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . M e g k é s e t t beszédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű.k é z preferenciája keresztezett. de feltételezhető. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. Az LXII/96. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . a p e d a g ó g i a i . A szeretetteljes légkör m e g t e r e m tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s .9.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. utasítás 9. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z .s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. szimbólum- és jelrendszer. 9. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a bevésésére.(IX. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3.2 D i s z k a l k u l i a .3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. a pszichológiai. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . T a n á c s o l j u k . év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizsgálta. Az iskola igazgatója.) O . A vizsgálat célja: felmentés kérése. S z e m . 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a .-'ő általános tanulási nehezítettség m e l lett. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. 3. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t feladatok gyakorlása. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igénylő f o r m a a n a l í z i s . a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z .§. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. F o n t o s . Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . a beszéd-. sz. g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . F. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fejlesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz felállítható.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n .§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. A r é s z k é p e s s é g .9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. a m e d d i g s z ü k s é g van rá. s e g y r e nag y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n .g y e n g e s é gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. b e k e z d é s e . de m e g felelő. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. s emellett szükség van az iskolai foglalk o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . H a s z n o s . B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. F81. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ket. O l v a s á s a jó t e m p ó jú. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfelelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyettesíti az otthoni folyamatos. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. Orientációs bizonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt.30. fejlesztő p e d a g ó g u s sal. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik.Ktv.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. azok aktív h a s z n á lata. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . a számemlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y zat feladata. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s n a k " tartott feladatokra. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . F81. 10 éves. v a l a m i n t a 3/1998. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. osztályos t a n u l ó n á l . de szövegértési és helyesírási n e h é z s é gei is v a n n a k . A beszédészlelés területein e l m a r a d á sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. osztályfőnök. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. m á s r é s z t ha a z o k a lehet ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a .

E l s ő osztály végén ott tart o t t u n k . Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. M i n d e n év vége felé a n n y i r a felhúzza m a g á t . Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. hogy m e g b u k i k .és szövegértés fejlesztésével együtt. hogy ő m a g a oldja m e g . hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. kivonást. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. otthoni h a r m ó n i á j a . osztályos tanuló. a m i t u d o m . foglalkoztatta az írás-olvasás. akinek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. „ É . a z o n b a n a lassabb érés. én e l o l v a s o m az anyagot. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. hogy kettest kapott. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . V a l a m e n n y i r e javult. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. Én is. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . h o g y mit olvas. hogy megbuktatják. K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . A kezén ad össze m é g 10 alatt is. Év v é g é n vele is ott tartottunk. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egyfajta k ö z ö m b ö s s é g b e . talán m e n n y i r e kár volt. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. tanulási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. Ott van a kérdés. bár a szorzó. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . M i v e l szept e m b e r i . N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. h o g y a t a n á r azt mondja. bár n e m értette. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . E g y é b k é n t é r t e l m e s gyerek. N a gyon szeretett rajzolni. h o g y haladj a n a k . M o s t l á t o m . A szorzó. a l k a l m a z z a . De tudtam és t u d o m . ö s s z e a d á s t . m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. De látom. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszlexia. v e s z e k e d v e . hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a tika. aki ilyen energiával. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. 20 verset. bevásárol. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. a gyerek békéje. amivel védekezett az agyam. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. hogy ő jó tanuló lesz. hiszen csak azt a d t a m m e g .ami egy fél családban lehet . Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. És ez a m a i n a p i g így van. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . h o g y csak nek e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . Ez így m e n t e g é s z e n addig. És n e k e m kettő is jutott. a k k o r elég 3 0 0 Ft. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. így n e m tudnak továbbtanulni. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. így n e m buktathatja m e g . h o g y mit olvas. és akkor érti. de végül is eljutott odáig. a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat segíthet.sokkal fontosabb. Ő szóképesen tanult olvasni. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . B o l d o g volt a m . E h h e z hozzátartozik. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. és a tanár is látja. hogy m é g egy ilyen gyereke n e m volt. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. é n e k e t tudott. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. hogy tudjanak is. s z o r z á s t é r t e l m e z i . Kérjük t o v á b b r a is a T.S z á m o k írása. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. K b . F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. és aki e n n y i t szenvedjen. Ezért úgy g o n d o l t a m . és a n n y i r a felhúzta magát. de azt n e m k a p t á k m e g . A bennfoglalást n e m értelmezi. l á n y o m 5. M a t e m a t i k a i . E z e n a téren is intenzív. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . a m í g el n e m olvasta. szépen olvasott. azt é r e z t e m . Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. R e n d s z e r e s .és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. Teljesítményét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . bizonytalan. m e r t a kettes szintet üti. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. hogy m e g k a p t a a kettest. mert úgy é r z e m . hogy m e n n y i e n e r g i á t fektet bele a t a n u l á s b a . de n e m teljesen érti. Karác s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. de április végén.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. Azt l á t o m rajta viszont. Úgy é r e z t e m . és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. lassú. Aztán k i a b á l t a m velük. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. mint az. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t .és bennfoglaló-tábla kapcsolatát műveletvégzés k ö z b e n felismeri. A boltba e l m e g y . de n e m tudja. 1000 között. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kialakult súlyos fokú szorongása. hogy ez n e m m e g o l d á s . m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. 2 5 6 Ft valamit. E z e n t u d o k segíteni. és így. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. hogy ha pl. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . mi lesz v e l ü k ? " 199 . bontást.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfelelő. ő m á r tudta. n e m s z é p dolog. E l s ő hetekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . h o g y n e m érzékeli. így m a j d n e m 7 éves volt. 100. mint általában n a g y o n sokan. m i n t először. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. május elején m i n t h a „valami d e r e n g e n e " .

Gyógypedagógiai Szemle. Alex Typo Kiadó. Debrecen. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. III. DÉKÁNY JUDIT. 203-212. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. Okker Kiadó. 207. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. Fejlesztő Pedagógia. Budapest. 12. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája.o. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. . 3. Budapest. 133. fejjel. 94. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. E. In Juhász Ágnes (szerk. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. A terápia első szakasza. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN .): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Tankönyvkiadó. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. 279-308. In: Ajtony Péter (szerk.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. Ford. 129-139.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. KRÜLL. 319. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 135. 117-138. Akkord Kiadó. Huba Judit. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. K. Új M ú z s a K i a d ó . 55. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Módszertani segédanyagok.o. szívvel. 14-25. Új Pedagógiai Szemle.): Logopédia a gyakorlatban. Budapest. Budapest. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.vizsgálat és terápia. 3. 45-52.

mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. p s z i c h o p e d a g ó g u s . s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. d r o g k o o r d i n á t o r stb. m e n t á l h i g i é n i k u s . Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsúlyozásával is. ahol a g y e r m e k e k . A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . a pedagógusok készségeinek fejlesztése. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglalkozó s z a k e m b e r e k figyelmét.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy előadáson. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hangsúlyt kellene. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. és iskolapszichológus. a pszichiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. M. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált területe. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbirkózni a felsőoktatás. az óvoda. 203 . „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közösségek. g y e r m e k v é d e l m i s . így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő speciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázadban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi követ e l m é n y e k n e k való megfelelés. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. óvoda-.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k fajtáitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ.

ill. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k között.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. reedukatív-korrekciós.Óvoda-. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a nevelő-személyiségfejlesztő.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai szerint . Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolára terhelődtek. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozások tartása. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e rek között. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i áján. a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . félállásban. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. igen sok helyen speciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. töredék időben. de lényeges lenne. hospitálás. Sok helyen tapasztaljuk. s többnyire elveszett az a segítség.és átk é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . ill. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. A társadalmi p r o b l é m á k . Intézményen belül megtalálható . Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ri feladatokkal is. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . A p r e v e n tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. . csoport (osztály )-szintcn. ill. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése.II. tanulásban. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s ismeretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. ill. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a .rétegspecifikus. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szükségessége felé m u t a t n a k . s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . terapeuta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a nevelés irányába. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni.) . hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vidék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. oktató-ismeretátadó. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . Közvetett pedig a p e d a g ó g u s kollégákkal. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátására teszi képessé a szakembert. egyéni szűrés. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesztésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a .és a diszkalkulia-terápiák is. diszgráfia. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevékenység segítségével valósul meg. óravezetés stb. de óvodai gyakorlatukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. s a család az. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. diagnoszta. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. p r o b l é m á i k feltárása. c s o p o r t o s formában egyéni. töredék időben. Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a ped a g ó g u s o k t ó l .G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. átstrukturálásában. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a párhuzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról.ahogy m i n d i g . hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. (Nevelési T a n á c s a d ó . így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . iskolában pedig a diszlexia-. hogy a p e d a g ó g u s az. ill. pl. Pl. Ez azt is sugallja. diagnosztika. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. életvezetésben való tanácsadás. 204 205 . hogy egyrészt az iskola csak másodlagos szocializációs terep. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. . a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások es t a n á c s a d á s e g y é n i . hogy az oktatási i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. ill. fejlesztő osztályban. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen.ént.

Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . ill. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. Ezt b á r m e lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. . ill. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolába. isko- . hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. aki úgy érezte. Az. pszichológus. fejlesztés. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. szociális segélyezés. őszi tanulási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszichológus. p e d a g ó g u s . pl. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . c s a l á d g o n d o z ó . iskolai osztályba helyezéshez. korrepetálás stb. p s z i c h o l ó g u s . M u n k a t á r s a : j o g á s z . láthatási. Balázs imádattal tekint az édesapjára. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . segítése. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. p s z i c h o l ó g u s . c s o p o r t o s formában. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba helyezése. pszichológus. Első perctől igen élénk. 206 207 . hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. . funkciót lát el. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetekkel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. . iskolaérettség. tanácsadás. S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. M u n katársaik: szociális m u n k á s . L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. Félév táján 2. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának segítséget. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyezte Árpit. t o v á b b k é p z é s e k tartása. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. Tantárgyi k o r r e p e tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. I n t é z m é n y i j e l z é s alapj á n g o n d o z á s b a vesz családokat.B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y .G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. fejlesztő p e d a g ó g u s . A család sokat nélkülözik. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával próbálja Balázst védeni a verésektől. fókuszált foglalkozás. . M u n k a t á r s a i : logopédus. további szakellátásra irányítja őket. r o b b a n é k o n y . Az iskolapszichológus foglalkozott a családdal. Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében.i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . m u n k a n é l k ü l i . M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. c s a l á d g o n d o z ó . E l s ő osztályba kerülése után rövidesen kiderültek p r o b l é m á i . . A g y e r m e k v é d e l m i felelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. Árpit édesanyja egyedül neveli. jogász. ill. Feladata az egyéni diagnosztika. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. p e d a g ó g u s . Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. f e l m e n t é s e k ) . c s a l á d g o n d o z ó . p e d a g ó g u s .C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . s a beszélgetés során m e g t u d t a m . g y ó g y p e d a g ó g u s . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. pszichiáter. A napközis foglalkozásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. Ez a z o n b a n visszájára fordul. . S z a n k c i o n á l ó funkcióval r e n d e l k e z i k . Az édesanya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. mert Balázs e g y r e gyakrabban visszaél a v é d e l e m m e l . A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . A kisfiú önállótlan. Feladata egyéni. képtelen leválni édesanyjáról. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. g y e r m e k v é d e h n i s e . nyelvi felmentéshez. aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . a t a n a n y a g o t követni. Férjétől ő is n a g y o n fél. p s z i c h o l ó g u s . fejlesztés végzése.Gyámhatóság. 2. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. óvodai-iskolai koordinátor. Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . pszichiáter. Elhelyezési. verekedős kis- fiú volt. de n a g y o n fél is tőle. gondozási. g y ó g y p e d a g ó g u s . Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fiának. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ben. v a g y o n k é p viseleti stb.Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. iskolapszichológus.

) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. tehetségét.) (2001): Együtt a gyerekekért. 240-278. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a közoktatás rendszerében. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. E L T E Eötvös Kiadó. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fejlődési ütemét. BAGDY EMŐKE (szerk. hogy az hatásrendszerével elősegítse minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorával. Anymula. 8. fejlődésének n y o m o n követése. az adott életkor sajátosságaitól eltérő viselkedésformát. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbségeiről. ill. elfogadó attitűd.ZDI BALÁZS (szerk. Anonymus Kiadó. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . Tanulmányok. szeretetteljesség. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. KF.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . K ö n y v ü n k . de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . és k i e m e l t e n ezen fejezet.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . hogy az ó v o d a m i n d e n napi életében. O M .l a p s z i c h o l ó g u s a . ill. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető. Budapest. HUNYADY GYÖRGY. A Nevelési Tanácsadók II. szociokulturális hátterét. vezesse az ó v o d a p e d a g ó gus. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. Szakmai Országos Találkozójának előadásai.vagy az azt kiváltó. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t .m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á val .. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. és d á t u m mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . cikkeiben . a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. célszerű azonnal bejelölnünk. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . segítse tehetsége kibontakoztatásában. kutatás. Új Pedagógiai Szemle. Pannónia Könyvek. 5. n a p i r e n d . És hiába sokféle a szakmai kínálat. Javasoljuk. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. Cz . ASZTMANN ANNA (szerk. Anonymus Alapítvány. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. 208 209 . gyakorlat. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. tolerancia. képzés. A családgond o z ó segíti az édesanyát.rögzítse.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az isk o l á b a j á r á s alól. képességét. empátia. Animula. játékeszközök.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. HORÁNYI ANNABELLA. Kiadvány.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. Alapok. nyitottság. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jellegzetes viselkedésmódjaira. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képviseletében. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvodapedagógus. s végül m e g e g y e z é s született.

hol van a bokája. vagy a c s o p o r t n a g y o b b részénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . illetőleg az iskolai érettség.és ajakügyesítő gyakorlatok. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . a térbeli tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . nyelvi kif e j e z ő k é s z s é g . s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. ezért n e m baj. a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . f i n o m m o t o r o s . szökdelést. hasad. h o g y a n ! ( 4 . 210 . Testsémafejlettség (Testkép. a további fejlesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő válaszok k e r ü l n e k be. a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k életkorára. A .J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . csoportos megfigyelés).". é n e k . fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . M u t a s d meg. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . labdaelkapást. a g y e r m e k e t a csoportból.6 . szociális é r e t t s é g e . hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y .. h o g y a n ! ( 4 . A fejlődési ü t e m r e . e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . . míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetekben (pl. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. Az iskolaérettséghez. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . a g y e r m e k szociális fejlettsége. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgálatok ( l o g o p é d u s . hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " válaszok o p t i m á l i s a k legyenek.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d .5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . jó m e g o l d á s o k birtokában állapíth a t ó m e g . támaszkodj a tenyereddel a padra.). de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t beépítse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. természetes tevékenységéből kiemelve. speciális szakértelmét.6 . A g y e r m e k testi. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g biztosítékai. az ó v o d a p e d a g ó gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. Fő területei: mozgásfejlettség. bokafogás stb. amelyek idegélettani.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó gusnak. az értelmi fejlettség. foglalkozásokat tervezzen. hogy „ M u t a s d m e g a vállad. lábujjon járás. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. szellemi.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig.g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. . Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . hátad stb.z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . öltözésnél megfigyelhető a fűzés. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. egyéni foglakozással. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . a mindennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. folyamatosan célszerű végezni. rövid ideig tegyük. lelki.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . a környezet m e g i s m e r é s é n belül a testünk témakör. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. M u t a s d m e g .e g y e n l e t e s ültetés (pl. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). a testséma. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. ezért a fejlesztési feladatok m e g tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. az információk m e g s z e r z é séhez s z ü k s é g e s célozott. e g y s z e r r e feküdtek le aludni. ha egy 3 éves m é g nem tudja pl.J á t é k i d ő b e n . h e i y z e t b e n .

(pl. C e r u z a f o g á s u k r ó l . szögletes.kisebb gyertya.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével lehet felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben.). valamint a feladattudatról is.4 db) vagy eseménysorozat (pl.: M o n d d el. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. időtartamnöveléssel). stb. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. Nyelvi (Szókincs. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. emberábrázolási készségük. u t á n o z d ! .) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. egész alma . mi történt. Ennek a területnek a megfigyelésére. A h á r o m pillangó.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. térbeli tájékozódásukról.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. térirányokkal. megfigyelhetjük.6 .! Ne m o n d d meg. mid érintettem m e g ? ( 5 . h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. -játék. C s u k d be a s z e m e d . mit csinált.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. mi az.p u l ó v e r stb. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. F o n t o s .Játékötletek: ( 3 . . térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. ami zöld. melyik testrészét érintette m e g X. terítésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. m i t csinált X. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfelelő kifejezést. melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget. válogasd ki! ( 4 .A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . . .harapásnyomos alma .4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 .). segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat.kötőtűn a fonal . " ( 5 . Y.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. ( 4 . g y e r t y a és gyufa . A k ó r ó és a kismadár. m e r t csak így é r h e t ő el.Tükörkép.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. és m o n d d el. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l .7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. (Pl. tedd az autót a vonat mellé. viszonyok.6 . R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. fonalgombolyag . esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e .Y.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. karod stb. b á r m i lyen t e v é k e n y s é g b e n . hasonlóság. növények. képolvasás.almacsutka. e s z k ö z ö k k e l .é g ő gyertya . így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. időbeli relációk. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k elmondja. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. ne menjetek a hintán túl. tükör előtt.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . csak a kicsikel. 212 213 . szerinted miért?) .. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. nagy méretű stb. figyelem. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. megjegyezzék. Az ismeretek egyéni ell e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetéseket a felnőttel és a társakkal egyaránt. Boldogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek.). R é p a m e s e . és m o n d d m e g .

beilleszkedés.). feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . 214 215 . m ó d s z e r e k k e l . ( 5 . hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. j á t s z ó gyerm e k e k . ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . L e h e tőség nyílik arra.). hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 .K é p o l v a s á s r a . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n felhasznált s z e m l é l t e t ő kép.5 g y e r m e k k e l játsszuk. folyóiratok.A feladatmegértés. Szövegvisszaadás ( 3 . M i n i E n c i k l o p é d i a . állatokról. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. magatartási p r o b l é m á k stb. ( 4 . a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. sok hiányzás. beilleszkedési. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. a piacon. t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a problémák korai felismerését. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítségére is. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fejlettségének. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesítm é n y . festmény stb. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. síró. t e r e m r e n d e z é s . érzelmi élet) feladatmegértés. ezeket egyre bővítve kell válaszolni. a m b u l á n s rendelésein lehet m e g k e r e s n i . Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl.) ( 5 . ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. de m á r b o n y o l u l t a b b . A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . . a megértés ellenőrzése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszichiátriai s z a k e m b e r h e z is.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. ( 4 . zálogot is adhat. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . e b b e n a részben a gyerm e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. K é p e t k a p arról is. az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. fejlesztése). a g y e r m e k e k j á t é k á n a k folyamatos megfigyelésével. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. a rend helyreállítása.A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n .4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t . ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhíthetjük. s z o m o r ú g y e r m e k . ok-okozati összefüggéseket. együtt a család. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. mesejelenetek stb. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö kítő fényképek stb. .7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r elh a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e .) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. U s b o r n e Kisenciklopédia. a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonosnak. A j á t é k lényege.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyanolyan. a foglalkozások feladatai (pl. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. n e v e t ő .6 . a naposság. . A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. Játékötletek: Képolvasás ( 3 .7 évesen az ó v o d á b ó l . akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. e l v o n t a b b fog a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. az utcán.). az ó v o d á b a n .7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-mes é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . esetleg ok-okozati összefüggés felfedezését is k í v á n ó .). illetve n a g y c s o port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről.) és a fogl a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. fejlettség feladattartás. m e g b í z á s o k teljesítése stb. lehetőség szerinti m e g s z ü n tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Tanácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalmazását. kép. (Ezt eleinte csak 4 . e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználása (pl. Aki téveszt. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhangzottakat is. d i a k é p stb. fénykép.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l .6 . Szociális (kapcsolatteremtés. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázoló j e l e n e t .

II. ha szólítják. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . igényeit késleltetni. m o c o r o g . á l l a n d ó a n fészkelődik. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. n e h e z e n szakítja félbe. majd cipő. 5. K é r d é s r e zavartan hallgat. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. t a n á c s t a l a n . m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. m i n t h a ott sem lenne. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . N a g y o n félénk. N e m hallja. F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. N a g y o n lassú. m i n t h a n e m hallaná. piszkál valamit. Szeszélyes. Á l l a n d ó a n babrál. sírós. 8. N e m figyel. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. N e v e h a l l a t á n összerezzen. 5. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés (nagy lyukú gyöngy. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . 3. tétova m o z g á s ú . N e m tud várni. 3. 6. vagy legalábbis úgy tesz. 4. 7.) Fűzé Páros lábon szökdelés (veréb). nyugtalanság van körülötte. tű stb. 2. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. 4. úgy tesz.I. összegyűri a rajzlapot. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. 2. 7. 6. M a s z a t o l ábrázolásnál. Á l l a n d ó m o z g á s . 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. Ú g y tűnik.

ujjbegy. hát. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . nyelv | Fül. térdhajlat Homlok. ujjperc Láb Mell.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK._ Szem. bal | Előre. tenyér Ujjak. törzs. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban . fölé Jobb. mellé Közöli Le. nyak. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. fül tő Kéz. csoportban [ csoportban i i Fej. mellkas Arc Kar Comb Térd. talp 1 Lábujjak. elől Hátra. kézfej. has •-- •| --- " " - — - i _ . szemhéj Orr. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. orrcimpa Száj. hátul ] : Mellett. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 .

láb törzs aránya helytelen fej. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. orr.különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. csoportban r . prolii egyéb teljes. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . fül ! az arc részletei: szem. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. . száj összpontosításra képes ruha. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság .A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. kar. kar. . a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 .

árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. de nem teljesít részben teljesíti irányítással.azdag. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. teljesíti • nem érti Feladatmegértése. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagyi csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . feladattartása .néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. érti.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE .

p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. g e o m e t r i kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. nyelvi e m l é k e z e t . így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. dinamikus átlagos ' Munkatempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. ül. 224 225 . nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. Sajnos sok esetben e k k o r derült ki. kétnapos j e l e n l é t b e n . s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. míg az 1999/2000. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvételével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . emlékezet. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagycsoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. toleráns Válasz feladja [ tevékenységek indulatkitöréssel válaszol akadályozására | személyek elleni agresszióval válaszol . m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö dik. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. térbeli és sorrendbeli orientáció. időrendi fogalmakban való tájékozottság. számolási és fogalmazási készség. így e g y r e korábbra tolódott a szűrés időpontja. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. kitartó a tevékenységben kapkodó. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. logopédusi ellátás. lassú. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . kitartásra nem képes gyors. auditív figyelem. b) V i z u o .A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k felmérésére. erőtlen Feladatvégzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le .

mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyerekek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet.11 é v e s volt.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . . h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. szakember-ellátottság. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t .A teszt 4.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. . így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . finanszírozását az.6 éves kortól 7. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. 2. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. 41 %-a lány. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n tapasztaltuk. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l rendelkezett. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . Ez m i n d e n képpen a teszt részletes. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. másrészt mert . . A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük először. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . a legidősebb-' pedig 6. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. helyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k korrekciójával foglalkoztak.4 pont) í 11. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelésével. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldiagnosztikája n e m történt m e g . de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kéthetenkénti kétórás szupervízión való részvétel. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. végzettség. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. az óvoda. Oktatási Osztály vállalta. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. mellyel kiválthatnak régebbi eljárásokat. ábra motoros víz-perc-mot.ó v ó n ő k is felvehetik. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét.útmutatója szerint . Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. A s ú l y o s a n ( 0 . mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . Szerettük volna. térbeli tájékozódás stb. E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. m e l y miatt a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e tencia. Itt n e m mutatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " nevelnek. j /.az óvodai sajátosságok.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét.1 1.e n y h é n ( 4 . hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. A ja- 3. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. melynek o k a lehet: . A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. E z e k a gyerekek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . átlagéletkoruk 6 év.a fiú. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap.). A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi útmutatóját. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . E n n e k k ö v e t k e z m é nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g . mint nevelési p r o g r a m .7 pont) veszélyeztetett.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. mint a többiek. 227 . részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünkben azóta m e g i n d u l t .

9 6. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. átcsoportosítást tett sok helyen szükségessé. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősödő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni.K 6. S.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. speciális szakképzettség megszerzésével. ill.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását.3 9.5 II 8. így az igen probl é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .érdeklődéstől függően .4 10.1 9. 10 10.3 8.5 7.1 9.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció. magasabb p o n t s z á m o t adni.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n .3 A h á r o m ábra ( 3 . v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel.7 8. Z s o l d o s M á r t á t .8 6. Jól látható.9 9.5 4. . t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z vétellel. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y .3 7.5 7. . T ö b b az az ó v o d a . C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . ill. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l . hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalatcserét szervezünk.. Általában nevelési értekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. . A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni.S o k a n .egy vagy t ö b b alkal o m m a l M S S S T .gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladatait. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhetnek. hogy a 2. időbeli szervezése. 4.6 9. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink.9 6. 5.6 7. értelmezésével.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 . az elméleti alapokat. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . 3. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . . valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együttm ű k ö d é s kereteit. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr.

7 c) A s z a k e m b e r . n e m c s a k engedélyének.5 8. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n éltünk. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel eldöntésére. Ismertettük az ó v o d a i nagyc s o p o r t szerepét. b) A szülők tájékoztatása. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyermek problémájáról. ill. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. .l e m a r a d á s rendezésére: . társas kapcsolatainak. ill. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultációt az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. az iskola-.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. m e l y e n ismertettük a szűrést.5 5. ill.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e pillantásra. a l o g o p é d u s és az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s vett részt. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek.5 6.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. ill. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. feladatait. a fejlesztő p e d a g ó g u s . A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk.5 8. m e l y e k alterna- 9.eseti d ö n t é s szerint . hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai csoportjából a g y e r e k e t . é r z e l m i állapotának. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . E z e k e t a következőkben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: .9 7. az adott c s o p o r t két óvónője. 9. . hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . .az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . és elosztottuk a feladatokat. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását.5 8. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kapcsolatos b á r m e l y iratba való betekintésre.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. diszlexia-prevencióra irányult. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése. A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési eredményeit. k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . az iskolaérettségi vizsgálat menetét. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . ill. . ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részképesség-szűrését. Nevelési T a n á c s a d ó stb. k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából.5 7. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. ha az indokolt. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o lógiai csoportot. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s álláspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében.e g y é n i .t e a m c s o p o r t o s konzultációja.6 9. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . 230 231 .a vezető.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: .9 8. m e l y e n .külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakértői B i z o t t s á g o k .) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . 7. mely b e s z é d h i b a . S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében.2 6.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. .3 7. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. ill.e g y é n i .4 7.k o r r e k c i ó r a . . és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l .10 9. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n .

A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. m i n d pedig a g y e r m e kek és szüleik s z á m á r a . Budapest. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él.Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . S z o m o r ú .szorongó c s o p o r t j á b a " került.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . ZSOLDOS MÁRTA. SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá- latára: MSSST. így b í z u n k b e n n e . beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. Ellátási m ó d o k : . s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájékoztatta a h a l a d á s r ó l .m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . Tapasztalataim az MSSST-vel. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ta. F o n t o s a z o n b a n tudni. A s z a k e m berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . M e g á l l a p í t o t t á k . MARTONNF. Szülei elváltak. Együtt a gyerekekéit.S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. ill. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. KOVÁCS EF. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszéltük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g .RRNC. szakrendelésre irányítás.) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. Horányi Annabella.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. . In: Kósáné Ormai Vera. hogy kis l é t s z á m ú vagy speciális iskolai osztályban van a helye. beszédészlelése. szorongó kislány. I.a kiemelést n e m igénylő. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . majd k é s ő b b . Ó v o d á n k b a n ..Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen.fejlesztést is kapott. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak.. A p s z i c h o lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. s a család elköltözött egy vidéki kertes házba. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. . Országos Szakmai Találkozójának előadásai. 3 . hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. gátlásos. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősítésünk az volt. Rózsika igen k e v e s e t beszélő. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesztés h a t á s á n a k m é r é s é r e . s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kiscsoportban. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . Télen dönteni kellett beiskolázásával kapcsolatosan. ISTVANFI Ki.ÁRA. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t .s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika.s z a k v é l e m é n y e z é s . A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép- Példák: 1.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. majd n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . majd az ó v ó n ő . hogy ó v o d á n k n e m különleges. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . zése. . aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elmaradás. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítható. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 232 233 . 2. . g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyerm e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . . Egy gyerek akár t ö b b szake m b e r h e z is j á r h a t o t t . Kötörő Emese (szerk. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. Budapest. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgálatát. szókincse igen g y e n g e . gyakoroltatásával. Volt. m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . Igen fontosnak tartottuk a folyam a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n foglalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. Vo- lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Fejlesztő Pedagógia. ill.l o g o p é d u s . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. érzelmi á l l a p o t á n a k vizsgálata erős szorongást jelzett. így nagyszülei nevelték. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. akikről mi is azt g o n d o l t u k . . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . Budapest. Budapest.): A Nevelési Tanácsadók II. . " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban.

hoz. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k .a m o n d a t o t szavakra.betűk. társasjátékok. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. Vizuális e m l é k e z e t . a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . raji zolás. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. hogy az írás. hogy akit lehet. hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. intermodális.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. Auditív e m l é k e z e t . Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. kontrollt. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. ö n m a g á ban való hitet. h a n g o k r a b o n t a n i .: színezés. k é p e s s é g e i h e z igazodik.a hallott hangot. h o g y mi történik majd velük. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. a m e l y e k a lassúbb érés. látott betűt összekapcsolni. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logopédus elvégzi szűréseit. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . hogy ö n m a g á t megismerje. c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. A gyakorlatok nagy része általam irányított. a reális é r t é k e lést. A h h o z . illetve. feladattartása. F o n t o s s z e m p o n t . ezen keresztül ismeri m e g a világot. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. pl. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. az esetlegesen hiá n y z ó funkciók pótlását szolgálja. a szem é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . illetve 3 éve. g y u r m á z á s ) .: festés. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt.a tanár hangját hallani.. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ket. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. m e t a k o m m u n i k a t í v . A g y e r m e k e k . fejlődik személyisége. illetve a sérült funkciók javítását. Auditív analízis . megváltoztatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . Szerialitás . és fokozatosan h a l a d u n k tovább. Auditív differenciálás . A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. amely a t a n u l á s h o z szükséges pszichikus funkciók fejlesztését.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. T é r o r i e n t á c i ó . és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. folyamatos konzultációt biztosítva. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. heti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n .és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . Vizuális differenciálás . szavak sorrendjét tartani. képességei.felidézni a hallott m o n d a t o t . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei során a n a g y c s o p o r t b a n . A dicséret inkább] verbális. ha társuk hiányzik. n y o m d á z á s . vagy felmentett g y e r e k e k ) . A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. lehetőséget adva a gyereknek.k o o r d i n á c i ó . E g y adottgyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. a g y e r m e k e k egyéni fejlettségéhez. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . beszélgetés. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata.a szem. és a tünet súlyossága. kettesben v a n n a k velem. t ö b b n y i r e didaktikus játék. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. mint tárgyi. Amikor csak lehetséges. segítse őt. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m minél tovább nyújtani. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. ha szükséges. V i z u o m o t o r o s . Azoknál a g y e r m e k e k n é l .a h a n g o k h o z betűt azonosítani. A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. Az. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . torna.a kívánt helyre írni. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dolga. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl.

MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopédiai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. Alapozó Terápia Alapítvány. Szolnok. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i .N a g y . K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. a gyerek családjának. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. hallás.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. az óvónő indirekt irányításával.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lépésre felépítettük a fejlesztési tervet. Azt. Psycho-Art Kft. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a köv e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. Városi Nevelési Tanácsadó. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom.3 0 p e r c i g tartottak. A foglalk o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. Budapest. mely felhasználja az ó v o d á s o k fejlesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. Nemzeti Tankönyvkiadó. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terápia és a S i n d e l a r . lateralitás fejlesztése. BAODY EMŐKR. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalkoz á s o k o n v e g y e n részt. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . szaglás észlelés). a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe.t r a i n i n g módszere. e s e t e n k é n t m ó d o sítva a z eredeti tervet. hogy melyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . Szolnok. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. Budapest. illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . a p s z i c h o l ó g u s . illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . ízlelés. illetve a teljesítménybeli változásaikról. követtük a haladást. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. SZEMÉLYISÉG. Zöld Iskola. A m á s i k p r o b l é m á m . A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l .1 . A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. hallom. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . tapintás.szehangolási n e h é z s é g e miatt.4 é v e s g y e r m e k e k ) . az ó v o d á b a n . TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. T e r v e m az. h o g y miért került külön kis csoportba. S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. az a n a m n é z i s felvétele. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthatnánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t esetében bábjáték. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesítm é n y r o m l á s n á l .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elmaradásának okait. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerekkel. heti egy a l k a l o m m a l .) így k i m a r a d pl. SZERDAHELYI MÁRTON. A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. konfliktusokat fejezhetnek ki. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alapj á n .és f i n o m m o z g á s . tér-. a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segítségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. esetleges jelenléte a foglalkozásokon. a nevelési tan á c s a d ó b a sem. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. a g y e r e k e k rajzainak e l e m z é s e . Ez a szülő p r o b l é m a t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. időészlelés). TÓTH GÁBOR. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsolatos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n .p r o g r a m képzésén tanultakkal.S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. kötet. II. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeretanyagát. az esetleges h o m e . a t a n á c s a d á s . m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. m e g o l d á s o k a t találni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . 2 0 . A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. 236 237 . . csoportba való beilleszkedésükről. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. a szülő m e g i s m e r é s e . A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s .

1981. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . M á s részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. K é r d é s . A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskolaérettség) a l a p v e t ő feltétele. J . testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja.i kéval. B a l o g h . valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . elkötelezettsége a m é r v a d ó . én-fejlettség. Jelen mára.az általános iskola 1 . testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. és egyben az. m a t e m a t i k a . Balogh. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok száA képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. P. kutatásunk keretében az. e m b e r és társadalom. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é sének a l a p d o k u m e n t u m á t .műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. e m b e r és természet. L a m b . osztályos korosztályára is vonatkoztatható . vizuális kultúra. S . hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. auditív. mely szerint a 7. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. m ű v é s z e t e k : ének-zene. irodalmi nevelés. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. 1 238 239 . A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. 1990). 1996). h o g y a 7 . s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. téri) rendelkeznek. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelezhetők (P. vizuális nevelés. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok m e l l e t t . Panckhurst.4 . mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakításéit tűztük ki célul az.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik való megfelelés jelenti.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. zenei nevelés. a másik pedig. t o v á b b á e m l é k e z e ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. iskolai szocializációhoz igazodik. s a továbbiakban egyben J. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend- H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. 1988). Aktuális kérdésként vetődik fel. A N A T által megjelölt . A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan átmeneti képzési forma kialakítása. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. évben jelölte m e g . s emellett m o z g á s u k jól koordinált. és mtsai 1998). taktilis. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. ha a g y e r e k e k a kognitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptantervet. 1988). Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. háztartástan. Balogh.ö. Az egyes kognitív részfunkciók. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. m a t e m a tikai nevelés. majd újabban a fejlesz. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. tánc és dráma.. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. 1995). ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. és át tudják kapcsolni egymásba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. feladattudatfeladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. az Ó v o d a i N e v e l é s Programját.

a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. fejlesztő osztály (15 fővel). A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rejtett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g .a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástanítás céljára. 1980). a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . rajz. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. v a l a m i n t a fejlesztési lehetőségeket. mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakirodal o m b ó l jól ismert. tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. a n n a k ellenére. sz. megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanulm á n y i v e r s e n y e k e n . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t számára is lehetett játszó-.mag a s a b b a n reprezentáltak. é n e k . saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v .városi. a N A T . Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen íratj á k ide g y e r m e k e i k e t . k é p e s s é g e m e n t é n történik. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e .7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni tanulni. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. ebből egy az ú n . E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezetését ö n k é n t vállalta. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). A 8 . szervezeti formák.ö s s z e t e v ő módszerű.m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . t e c h n i k a . mely körülmény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin- AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani.9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d h a t ó . Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. A h a n g o z t a t ó . b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. Altalános Iskola A 6 . k ö r n y e z e t i s m e r e t . ül. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a oktatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok .bár készült új helyi tanterv .m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . ahol a g y e r e k e k az otthonról hozottjátékaikat tárolták. m a t e m a t i k a . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testnevelésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . ahol rok o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. s végzi ezt a feladatot azóta is. mint a gyengébb (az E-s. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult.sz. oktatási tartalom és m e t o d i ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . és olyan gon- 240 241 . t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki.e l e m z ő . A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . valamint az oktatási tartalom szempontjából: .öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. a tárgyi feltételek. h o g y ez egyben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. A tanterv. F-es) o s z t á l y o k b a n . A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizárólagos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. M e g j e g y z e n d ő . t á l y o k b a n . a k k o r fennáll a veszélye annak. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalkozásokra. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály .h o z k a p c s o l ó d ó integrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . A j o b b osz-.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. melyre vonatkozóan k o m p l e x pedagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //.a város e g y é b területeihez képest . X. A tanulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság terén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . A m ó d s z e r az analitikusszintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó .

Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . de ha kettővel t ö b b e t fogott volna.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. Az új b e tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. a több-kevesebb-ugyanannyi. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . hogy az addig t a n u l t a k a t a gyerekek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. mint a m e n n y i t fogott. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . pálcikák. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok tanítói k ö r é b e n . A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. m e l y e k a 6 . t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint elérését jelöli m e g . méret. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o dást. de n e m t ö b b 13-nál. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Rudi t y ú k o k r a vadászott. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával történt. Bodri h á z s z á m a a legkisebb. az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . így az e g y e s vizuális funkciók (alak. hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . e r ő s í t i " seben. /. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak..d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. A számfogalmat ( l . a m e lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . M e g j e g y z e n d ő . A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre- Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a korongok. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. tek be.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. gyurmából. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl.l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. forma. e g y m á s mellett. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. így eseteleg az is előfordulhat. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olvasás-írás t a n m e n e t e k . A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is.és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. p a p í r b ó l ) .

majd u g y a n e z bal kézzel. . .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. 4 kék stb. .) h a n g o t ? A szó elején. .K o p p a n t s egyet. Kognitív funkciók (emlékezet.fi- betűket r a k n a k ki belőlük. elefánt.c s e p p . . . majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA .).A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. téri.A g y e r m e k e k párban állnak.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . to. . tej.. ettem. színezése és kivágása. e m b e r .K ü l ö n b ö z ő színű (piros. l a . . . sovány.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. Percepció (kinesztétikus. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . készségek) Példák: . pöfög.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. verbáTESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: .)? . ú stb. . . ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb.. fonal.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. k u .. egy c s e p p .Őszi levél rajzolása.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. a „ C s i p p . Példák: .Tapsolj annyit. . ital. .! . m e l l é j o b b . . ha hallasz a szóban „ o " (stb. m i n t a bal o l d a l r a ! . me."(stb. Lépj a p á r o d elé.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . olvasó.R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára.Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. . majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyerekek. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális. röfög. .) h a n g o t : angol. . elkezdett rajzokat be kell fejezni. Példák: . . RAJZ P e r c e p c i ó ( vizuális. kék. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . m e s é s k ö n y v . öltözködik stb. Percepció lis (auditív. emlékezet. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. . vers m o n dásával. ecet. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális. alma.H o l hallod az „ e " (stb. .).H á n y szót t u d s z felsorolni. . e b é d stb. . . 3 piros.Rakj ki annyi k o r o n g o t . béka.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó. funkciók (gondolkodás. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. o k o s stb.Tapsolj annyit.E m e l d fel a kezed. pofon stb. étel...F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . utolsó.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. kofa. ami úgy kezdődik. k e . beszéd készség) taktilis. " c. . belsejében: egér. . j o b b r a . h o g y „ m a .V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből.b a l r a . k o v á c s .Rajzos feladatlap készítése: az. elérik. sárga) betűkből sorozat készítése: ó.F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal.Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . kinesztétikus. m ö g é . á.S z e m k ö r z é s le-föl.T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. . . téri) (beszédkészség) . fenyőfa stb. keresztcsatorna) figyelem. Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . s végül a test középvonalát keresztezve. . végén.! .) h a n g o t hallasz: kövér. kapu. kutya. . vonal.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. . keresztcsaPéldák: P e r c e p c i ó (vizuális. l á m p a stb. vizuális. a m e n n y i t k o p o g o k ! . vörös. bejelölése. téri) Finommozgás . Példák: TECHNIKA téri) ( vizuális.

M i n t a . h á r o m s z ö g . C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején.T a p s s a l .T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . szorongás. 1990. I I — .„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. Gyenei. fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. M i n t á n k ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. . négyzet.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl.83' 12. S2=átlagos SES. . 2 0 0 1 ) .h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z .S E S j e l l e m z ő k . majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . A t é m á t a c s o p o r t találja ki. k o o r d i n á c i ó s zavar. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. . N=nevelőszülővel él. gyermekdalt. A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) . szótagolva m o n d j á k a gyerekek. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. gátoltság. 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív.Edtfeld-teszt. d o b b a n t v a . képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l .K ö z ö s rajz 4 . c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z .P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján.). . asztma. 246 247 . A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. N=l T=25. Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. A S E S szempontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó eredménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . bújj z ö l d á g . .Verbalitást fejlesztő társasjáték. . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. 1992. s utána színezd ki! . 19 lány S3=4 (n=30) 83. 14 fiú. " c. bal oldalra egy kutyaólat). agresszivitás stb.D P T Mértani Formák. dal eljátszása c s o p o r t b a n . S2=20. B a l o g h . c s o m a g o l ó p a p í r r a . Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . 7= teljes családban él. U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . írásból. allergia.D P T Betűk. ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . k ö z é p r e egy házat. m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet.87 S l = 6 . téglalap. h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. . b e s z é d h i b á k . v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . X . előfordultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . . . S3= magas SES. . A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. — I I I I . Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osztálya vett részt összesen 33 tanulóval. " c.5 fős kiscsoportban. irányíthatóság) Játékok Példák: . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19.Példák: .k i r a k ó s játék. önállóság. . és tardominál.a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. . félévkor. családi helyzet. . Cs=5 19 fiú. T y m m s . I I — ) . G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. . S2=16.P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. .M a r o k k ó játék.Videofelvételek tanítási ó r á k o n .„Bújj. Cs=13. m e l y eredmény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l .

szám u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: .6 28. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között.ele n g e d h e t e t l e n . hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n .01) és a rajzzal (p<0. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k .4 96. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. attól el n e m választható (Piaget.n é m e l y e s e t b e n .01).2 91.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0. (n=30) sd Szig.) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon- Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai.01).0 16. rendellenesség.0 p=0. a k e t t ő összhangja. 0 5 M D P T MF p<0. A D P T M F . s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .7 69.01).01) mutatta.3 66. azaz figyelmesen hallgatnak.2 21.t e s z t jó színp<0.7 90.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a .a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett . hasznosítják a hallottakat. másrészt t ö b b szerző is utal arra.megfordult. a technikával (p<0.9 18.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor- relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0. (A D P T . a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l .J m é n y t .01) .2 21.4 47. h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k .8 86. a környezetismerettel ( p = 0 . Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . Ú g y tűnik. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyökereire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását.3 1. 0 3 ) . mint a kontroliosztályok tanulói. 1987).az Edtfeld-teszt kivételével . M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik.1 1. látottakat (Szitó. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás.0 55. technika.3 1. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . ill.03 84.9 15.5 14. rajz .3 19. e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o lata.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is. s ez a k ü l ö n b s é g a finom -J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 . míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0.mint a m a t e m a t i k a .01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64. rendellenesség. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig. csak m á s m o dalitásban.7 20.2 88. A kísérletben szereplő iskolákban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált.a t é .01) és a többinél romlott a teljesítménye. É r t h e t ő . A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n .7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29. betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 . a fejlesztett gyerekek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek.5 98. D P T B e t ű k p < 0 . 0 1 .mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.4 75.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0.8 95. T a n é v végére e z a z arán]fl| .n é l a jó m e g o l d á s h o z . hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k .0 28.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor.01) j o b b a k n a k bizonyultak. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.6 96. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k viselkedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. akik az ennek megfelelő tanulási stílust preferálják.1 16. és megjegyzik. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.01). Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek.j o b b e r e d . mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő . Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd .5 64. . M a t e m a t i k á b ó l a kontr o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez. . 0 4 ) . I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 .A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi- T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb 'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.2 2. 1993). Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) . 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás.

Olv. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biztosítja.Magy.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. Olv. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. a R o m a n k o v i c s . Olv.01 Olv.l.2.3 83. írási. P.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról.0l írás 2. írás 2.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivételével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i értékelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l . = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. I. a tényleges teljesítményt tükrözi-e. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes.05 Tend. írás 4. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból. írás 4.4. Tend.0l p<0. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a . írás 4. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő lap o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével. (Következőoldalon.9 12. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.0l p<0. = Romankovics-féle felmérőlap írásból.01 p<0. Olv. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e .02 p=0. Az iskolai értékelés az első időszaktól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat.05< p < 0. a G y e n e i . (T%) írás 1.4 P<0.04 p<0.02 p<0.7 8. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lén y e g e s eltérést. = = a pedagógus értékelése magyarból.01 p=0.Mat. p<0. = tendencia (0.7 _ 87. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .Mat.6 92.l.7 21. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írásból.01 p<0. írás 1. Mat. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adataival is szoros együttjárást mutattak. írási.3. ból. p<0. Mat. = felmérőlap matematikából.7 92.01 p=0.0l p<0. p=O.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat. önértékelését is alakítja. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is szerepet j á t s z a n a k .2.8 21.01 Olv.4. p=0. írás 2.0l p<0.9 89.01 Olv.Magy. p<0. p<0.01 p<0. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásolja. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben. han e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe. A táblázatban kiemelt . A p e d a g ó g i a i értékelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről.01 p=0.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1.Mat. P. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e . = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írásTend.03 p=0. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellemzőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á gát. (T%) (T%) (T%) 88. Olvasás 2.01 p=0. P.f é l e . Ezért igen lényeges.5 11. Olv.Magy.0l írás 3. p<0.9 13.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szolgait.01 p<0.8 88.0l p=0.5 78.a legszorosabb együttjárást m u t a t ó .01 Tend. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. Olv.3 9. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból.01 p<0. írás 2.0l p<0. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a tanulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r . Tend. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ságáról is képet k a p h a t u n k .01 p=0. h a n e m a g y e r m e k énképét. Olv.S z a u t n e r n é . ellenőrzéséről van szó. p<0. Az osztálytanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. = Gyenei-Sz. írás 3.01 p=0. írás I.0l p<0. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki. írás 3.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is . Jelölések: P.4.2. A táblázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat.0l p<0.3.2 Szig. = a pedagógus értékelése matematikából.Ü3 _ 13.autnerné-jéle feladatlap olvasásból. P. Olv. írás 2. Olvasás 2. Olv.3.

LF. British Journal of Educational Psychology. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesítm é n y s z i n t j é t . s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vitathatatlan. In: Társadalompolitikai tanulmányok. L A M B . / P. PIAGET. rendelete. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatásban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. W O O D . 2 1 . E L T E kiadvány. P. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényegesen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. S. Gondolat Kiadó. TYMMS. A. B. 2. a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. GYENEI MELINDA. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon.5 6 . ELTE kiadvány. J . In: P. Tankönyvkiadó. G. és m i l y e n oktatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . 7 1 . m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . J. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. P. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. PANCKHURST. 252 253 . ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. (szerk. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . D . N e h é z s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . 4 3 . Budapest. ) Korm. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. Iskolapszichológia. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó. J. Balogh K. (Fejlesztő prog- ram). Budapest. Budapest. A Critical Review of Research. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban.. British Journal of Educational Psychology. BIBBY. 6 8 .YDEN. (VIII. J .5 0 4 .tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. P . é r d e k e s e b b é tették. . a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . ELTE kiadvány. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . Óvodai nevelés országos alapprogramja. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettségéhez. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendszere n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t .): Iskolapszichológia. 4 9 3 . 2 8 . A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dönteni a b b a n . A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. Iskolapszichológia. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . . Gondolat. 1 5 9 . E területeken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . TANSLEY. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. C..1 3 5 . a fejlesztés perspektívái. MERRELL. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . Iskolapszichológia. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. M i n t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ható. SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. Egyetemi tankönyv. 9 7 . Városi Nevelési Tanácsadó. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. é r d e k t e l e n s é g e . Budapest. Szolnok.. 17.1 8 6 .

s ráadásul szociális pozíciója is romlik.« tös írás.j g y o b b . hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. N a g y hánya. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. . 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. ügyetlen m o z g á s . Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . n e m reagál r á " . kusza írás.vagy betűfelismerési nehézség. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. n e h é z k e s .A betűk. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről.isi g o n d o k is megjelennek. pl. ha. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. A g y e r e k annyira szorong.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . . pl.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani.. m a s z a t o s füzet. h o g y célzott fejlesztésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat.jj tos az. aki a teljesítésben n e m sikeres. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o - MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. . . \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . h o g y v a n n a k a fejlődésnek olyan súlypontjai. m e l y e k birtokában . mely az ún. fegyelmezési m ó d szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. hogy „akármit csinálok. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket.de sikeresek az iskolában. K ö n n y ű tehát belátnunk. de igényeit n e m a teljesítés. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . . a m o t o r i k u m és a testséma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó nak. és próbáljunk ^ tenni ellene. tanító nénije feltételezi. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. így a z a j gyerek.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s .k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . totális érzékelő apparátus. így pl. 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. hiszen a tőle kapott első | minősítések.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i .a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak.célkitűzéseikből a d ó d ó a n .A m á r tanult betűk.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye.kisebb zökkenőkkel . melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. diszgráfia tüneteit.': ció h a t á r o z z a m e g .I san is jó pozíciójúvá. h o g y m e n n y i r e fon. Nem is tud. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt.1 gekkel. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. a beszédészlelést szűrte.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. aki átlépi az első osztály küszöbét. szótagok felcserélése. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. dás fejlődésében.^ n e m .A betűk. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció.és formaállandóság zavarát jelzi.Szó. akik az is. az órán passzív. n e m j e l e n t k e z i k . osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s . m e l y e k e t az iskola képvisel. göcsör. ha az óvodáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. hipermotil. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia.az ördögi kör -. . b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését.sokkal na. formák felismerési n e h é z s é g e . betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . kevés pozitív megerősítést k a p . személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . alacsony önértékelésűvé válik. szóköz. differenciált foglalkozást. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . Célja. d-b felcserélése. a megerősítés. { 254 255 .| re. ill.

aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára. II. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van.\ tuk e l e m e z n i . nevezetesen. túl h o s s z ú r a nyúlt óvodás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. táblázat saját minta P.4% 32. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. ül. ill. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. Itt k i e m e l t e n kezeltük . ill. m e l y m e g m u t a t j a . projektív vizsgálatokkal. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellátási formáról. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak. hogy a túl korai.8 pont 98. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás.2 pont 5 pont 97. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és esetlegesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . szükség szerinti képesség-. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek .25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt.5-7 éves 7-7. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is.az előkészítőssé minősítés szempontjait. addig az ellátás nélküli.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. átfogó felmé.\ rést készítettünk. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . • ül. M i n d ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a különböző tesztekben. 9 . a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g .5-8 éves 8-8.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk.5 éves 7.6 pont 4. aki egyrészt segítette a felvételt. Balogh minta Edíeldt DPT 2. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . h o g y azt a gyereket. h o g y a tesztekben a 6.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. (betűk) DPT 3. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell.5-7. más. ill. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. a logopédiai.5% 35. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. A hétben. a hét végén tapasztalható erős fáradás. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. Kíváncsiak voltunk arra. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. majd a 2 0 0 0 / 0 1 . ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . és B e n d e r B-tesztekkel.3% 61.1 0 óra kö -1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . k e d d és szerda n a p o k o n . A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist.5 éves 6. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s .és farajz. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált.. Raven-.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik.és isk o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. osztályos gyerekek.5-9. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. kislétszámú osztályba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől.5 éves FT 8. ül. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. ill. A VIZSGÁLAT 6-6. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . ül.4% 256 257 . /.

5 éves 8.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5 éves 7.5-9.5 éves 8.5 éves 6.5-9.5-8 éves 8-8.5-8 éves 8-8.5-7 éves 7-7.5 éves 7.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.8% 6-6.5 éves 6. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5 éves 8.A táblázatból látható.5-7 éves 7-7. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5 éves 6. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.0% 97.25 éves 30 2.5 éves 7.5-7 éves 7-7.6% 10 98.5 éves 6. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .5 éves 8. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6.5-9.5-8 éves 8.5-7 éves 7-7.5-9.25 éves DPT mértani formák 258 259 .5-7 éves 7-7.5 éves 7. ábra 7.4% 98.5-8 éves 8-8.5 éves 6.5-9.5-8 éves 8-8.25 éves 5.25 6-6. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .2% DPT teszt: 98. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .5 éves 6. ábra Edtfeldt-tesz.5 éves 8.

o l v a s á s . M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előzményekről. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. fejlesztő terápiában való részvétel mellett. Az instrukciókat nem érti. t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . 2.1 0 . v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . Az 2. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. 15.4% PDT2. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. M i n d az év eleji szűrés. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8.7% 58. hogy speciális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani. Látható. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7.§.í r á s tanítási m ó d szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. táblázat és a 7 . osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. Az. A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. • csoportos (N=761) 1.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is.6 pont DPT 3. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szakv é l e m é n y é t . A s z ü l ő k k e l p e d i g a fejlesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . Az. valamint a terápia iskolát érintő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget.27% 98. S e m csoportos. osztályba. 2. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze.75 pont 4.trv.1 0 .m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került.b e javasolt. teljesítménye értékelnormál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . e l m o n d v a . hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a tan í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. a feladatértés gyengesége. így a Nevelési T a n á c s a d ó . DPT teszt: . h o g y igen n a g y a teljesítm é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen hamar látható volt tanulási n e h é z s é g e . hogy a n n a k a kisgyereknek.III. ill. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. Célja. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kiderül. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . sem egyéni helyzetben n e m képes a feladatokra koncentrálni. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és viselkedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18.a szülővel egyetértésben . évi LXVIII.% 96. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk arra. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k összeh a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. 34. 7 . részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó .. Dóri z e n e t a g o z a t o s . Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . Tanítóik konzultációk keretében kaptak segítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános iskolai 1. Z s o l n a y . P r o b l é m á i az iskola kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . ezért kértük klinikai vizsgálatát. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy csoportos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n .8 pont FIGY. A 2. Fa. ¡11. A tanév végén végzett kontrollszűrés eredm é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra von a t k o z ó a n .és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. 120 100 átlag 2.4 pont 32. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot.

Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhető el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . Az intézm é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. Országos szakmai Találkozójának előadásai. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. hogy egy-két h ó n a p elteltével felismerjék a várható tanulási problémákat. heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. KOVÁCS FERENC. h o g y képtelen követni osztálytársai tempóját. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r abban az esetben. és megjósolják a fejlődést. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. K ü l ö n ö s e n fontos ezt .. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. 2. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti.)(2()01): Együtt a gyerekekért. Budapest. Iskolapszichológia. Ezután az egyéni vizsg á l a t o k . Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé- se. Az „üresjárat" pedig csökkenti a tanulás iránti motivációt is.v é l e m é n y e m szerint . A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . ELTE. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. Ez számukra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás keretében is". A Nevelési Tanácsadók I I . Budapest. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok.a n y a g egyidejű átadását vár.. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyermekek fejlettségi szintjéről. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. ^ . Iskolapszichológia. Szinte v a l a m e n n y i iskola nevelési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. ill. IV. nánk el. Visszajelzéseink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. Javaslatok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. ELTE.í r á s . ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i .• s é g . a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. 6. a m e n n y i b e n az a 2. magatartási p r o b l é m á k a t . m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvárh a t ó szintjét. IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör.n e m is elsősorban tanítói. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. 3. de valamely okból n e m került speciális g o n d o z á s b a . 17. v a l a m i n t a különböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . az ún. Animula. ORMAI VERA. differenciált fejlesztése. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre.oktatási és fejlesztési . Anonymus Alapítvány. i 4. Budapest. KOTORÓ EMESE (szerk. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . HORÁNYI ANNABELLA. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s .. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó .) (2000): Alapok. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fontos tanulság volt s z á m u n k r a . így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. 4. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. 262 263 . további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. KÓSÁNF. végrehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . osztály végére helyezi az o l v a s á s . KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . Kőbányai Nevelési Tanácsadó. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i .Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztályban való évismétlést j a v a s o l t u n k . 5. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . N e m szabad elfeledkezni arról. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FOl y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . Budapest. H i s z e n a fejlesztés itt n e m . m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. A kislány p s z i c h é s státusza 2. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. a h o s p i t á l á s . Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. 7.

mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. helyen és időben .n e v e l ő d é s folyamata a családban. ha az o k o k közül egy személynél vagy családnál több is fennáll.környezet (család. genetikai adottságok mellett a társas . ez 4 8 % ) r o m a származású. A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szervezett i n t é z m é n y é n e k . H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osztályokban. E z e k megfordítható hátrányok. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . A hazai közoktatási rendszerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. amely tizenötnél kisebb létszámmal m ű k ö d i k . Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítőkészséget. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . h o g y ők a „veszélyeztetettek". Az összes. T e h á t a veleszületett. hogy tanulói létszám közel felét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes tanulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesztő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. Gyakran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " .j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . pakisztáni és arab származású gyermek. ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. egészségügyi s z e m p o n t b ó l . Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . akit k ö r n y e z e t e úgy nevel.érkezett. A kislétszámú fejlesztő osztályokban. tervszerű irányítása. de e g y é n r e szabott. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . diszgráfia vagy diszkalkulia. akik a fejlődésük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. rajtuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követk e z t é b e n ) l . kortársak. h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a szem é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is.elfogadhatatlan. mint a diszlexia. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. Az összes r o m a gyermek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar.l v i e t n á m i . Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n .magyarországi cigány c s a l á d o k . Tehát megállapítható. a „hátrányos h e l y z e t ű e k " . Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. Azok a g y e r m e k e k .és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. a h o g y a n az egy adott kultúrában. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota.o k t a t ó munkájában. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot.anyagi. é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . A m o d e r n i z á c i ó v a l . urbanizációval. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . szociális. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányosságaik. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás szerint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. elsősorban a m u n k a köré szerveződött k ö z ö s s é g e k b e n folyt.és tárgyi . e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. az iskolának. a „sérültek" . Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer- NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék bes z á m o l n i . a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rendszerében. gondoz.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u sa is . h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é mákkal. N é h á n y megállapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbiakban o l v a s h a t u n k . ami azt jelenti. A figyelem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. az iskola felzárkóztató. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. a t á r s a d a l m i . a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. v a l a m i n t a társadalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk.g a z d a s á g i átalakulással.HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók.

C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n teljesíteni ezt a kihívást. ebből 800 kisebbségben. Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal körbezárta n e m c s a k földrajzilag. ebből 12 önk o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . kultúrája stb. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. h o g y az ide telepített gyárak a 19. M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. és a k k o r is ezt kell tennie. indián az. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényezőket (nyelv. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. akiket m a g y a r cigánynak. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . 4.h a g y o m á n y . ha áttekintjük az e t n i k u m o k szociológiai és szociálpszichológiai jellemzőit. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó.p o n t o s a b b a n érzékeljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . a m e l y e k t ő l szabadulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . szokások. iskolapszichológus. a r o m a = e m b e r e k . h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos.logopédusok. Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. a társadalmi távolságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el.a m u n k a szervezeti. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. Azt ugyanis. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. a b e n n e folytatott o k t a t ó .k u l t u r á l i s közegét. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . Ez nehezítette a lakosság mobilitását. hogy a kerület m u n k á s t á r s a d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. A kisebbségi státusz típusai: 1. Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. fedezni. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). Ez n e m jelenti azt. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. foglalkozási formáiban való elkülönülés. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t .) h a t á r o z n a k m e g . szülőnek. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . . Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g maradt. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b társadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. n é m e t ) . . p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. története. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyerm e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . Ezekből az arányokból is j ó l látható. És c s ö k k e n t az esélye annak. erőt ad.az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . aki egy elismert törzs tagja). A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyelv ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). a magyarországi c i g á n y s á g 6%). Ezért érd e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy iskolát.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. Az á l l a m a l k o t ó etnikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . hogy legalább száz évet éljen ott. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . 1999).és a földrajzi közelség). . horvát. A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . 2. m ú l t . Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ahhoz. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e lyest e l ő r e h a l a d o t t . l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. Egy etnikum státuszának kritériuma a többségi t á r s a d a l m o n belül. ha ő maga annak tartja magát. és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. g y e r m e k v é d e l m i felelős . k o n v e n c i ó k . 3. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b bára oláh c i g á n y n a k nevez. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. T é n y . . m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . fejlesztő p e d a g ó g u s o k .a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . A kerület.

S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . regisztrálása az iskolában. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s .két. hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. A n e v e l é s . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . Ez e g y olyan „ h í d " . a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . térbeli o r i e n t á c i ó s . é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójában.végzi.fejlesztő p r o g r a m o k . Ez utóbbiak a részképesség-. .s z a k i r o d a l o m . . átlag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . h á rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o lógus. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l kalmazottja). és az érinek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. az i n f o r m á c i ó k k é t irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés.s z e r e p . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. r é s z ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a kerületben. értelmi. a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről.eszközhiány megoldása.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el legi n k á b b . Itt m o s t csak a saját . a m i n e k a hátterében viselkedési. 268 269 . a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . Az ö n k o r m á n y z a t n a k .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő .látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. figyelmi p r o b l é m á k á l l nak. az óvod á k n a k és iskoláknak. Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. ötletek átadása. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. nivelláló hatású lehet.ettől a tanévtől kezdve kettő .a szemléletformálás. és azon kell gond o l k o d n i u k . érzelmi. kezelésében.o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. a m e l y i k egyaránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. 2. mozgás-. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszic h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . Ez azt jelenti.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . és közvetítés. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. a másik a tanulási zavar. .és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. Egyik a m a gatartászavar. ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban.2 fejlesztő pedag ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n . S z ű r é s és orientálás.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . 5.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szereplő iskola is —. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . De az akkori tan á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. : A z iskola o k t a t ó . 6. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. 4.terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. Az olyan iskola. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o - AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően.o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. Pszichológiai ismeretek kifejtése. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t .és ma is az .p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . hogy az adott tanévben. 3. . a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van .

S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel. A szóban forgó .f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. diszkalkulia).p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatartászavaros g y e r m e k e k részére). gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . amiből a s z ü . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . légkör. p e d a g ó g u s o k és szülők számára.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni.: s z a k i r o d a l o m ajánlása. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő könyvek ajánlása. t o v á b b k é p z é s e k szervezése és vezetése (nevelési értekezletek).t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. .iskola kie m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . m i k ö z b e n a T a n á c s adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s feladatai során.tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . életvezetési ismeretek .általam ellátott . emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s . és a t á r s . Volt. E l ő b b heti két n a p o n . h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kínáltak m e g " . . a pályaorientációs vizsgálatok 7 . k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intézm é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . Pszichológiai ismeretek kifejtése . A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe történő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok.k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . a p e d a g ó g u s o k k a l . míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. . E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . E b b e n az iskolában az alábbi tevékenységeket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az iskolában.órában. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö dési k é s z s é g e t . a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultációk. és volt olyan is. . diszgráfia. hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyerm e k v é d e l m i felelős jelezte. .korai preventív szűrése.tanulási stratégiák vizsgálata. tréningek.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s .tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o rozatban sikerült együtt dolgozni. T a l á n n e m véletlen. A gyerm e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra.szülői k o n z u l t á c i ó k . a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . drog-prevenció). Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. .e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. .g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak.j e l l e g ű m u n k a . és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskolap s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. fejlesztőpedagógus. csoportos). A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . osztályosok részére. akivel iskolai keretek között. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalmazottjaként. az 5-6.-így pl. A pszichológiai kulturáltság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k .). Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in- Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) .m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő.pályaorientáció. c s a l á d g o n d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n .órák vagy órán kívüli klubfoglalkozások k e r e t é b e n . a g y e r m e k v é d e l m i felelőssel. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é nek k e z d e t e óta .pl. Ezek csoportosan. N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. M i n d e h h e z a t a n u l á s . amelyekből további. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk megt á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket behozni. IQ stb. a m e l y e k direkt vagy indirekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják.8 . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira.. 4^4. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és személyiség). .

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) .és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . értés.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt.k ü l ö n ö s e n az j u s soknál . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gyerekeket. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. egy logop é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. 14 gyerek ( 1 1 % ) . A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagozatos. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvég e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák.4 .térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően végzett .pszichiátriai. illetve k o m p l e x . míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. a k i k r e a hiper. gyerm e k p s z i c h i á t r i a i .és b e s z é d v i z s g á l ó i . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. oszt). Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fejlődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg.| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s tan u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről.z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . a tanítási 272 273 . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k között kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . diszgráfia 18 gyerek (14%). m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon.hallás. beilleszkedési zavarok: . e m l é k e z e t .b e s z é d (észlelés. Például. A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . tanítóknak. hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. g o n d o l k o d á s .hiperaktív/agresszív.vizsgálatok n y o m á n . s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános iskolai t a n u l m á n y a i t . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. 2. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. képzelet.helyen történt vizsgálat. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együttm ű k ö d é s . A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. és j a v a s l a t arra. t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. Logopédiai problémák: . m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . .diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési terve.t e s t s é m a . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . p e d a g ó g i a i . Magatartási-. K é t e s t b e n logopédiai osztályba. oszt). A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi.vagy hipoaktivitás. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . A fejlesztés a m o z g á s . E l m o n d h a t ó m é g . A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. de délelőtt. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . 9 gyerek. illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. l o g o p é d i a i . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyás o l h a t ó . 19 g y e r e k : . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítséget: figyelem.p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . . agresszivitás.4. 12-ről p e d i g e g y é b . 3. \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. de a szülő n e m fogadta el. 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . b e v o n v a a tanítókat is. neurológiai . pszichológiai. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ tanulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. R é s z k é p e s s é g .

de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . " e l n e v e z é s t a d t a m . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni.mint iskol a p s z i c h o l ó g u s . s z ü n e t e k b e n . M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. h o g y járjon a foglalkozásra. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo- Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. . a v e r e k e d é s . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma.) A C S . mint indulatszójelké*'-.e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. A labda a kapcsolat.a test koordinációja. Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. m o t o p e d a g ó g i a i . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoordinációjú. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. és a délutánijdffiji. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k kel való foglalkozáshoz. ü g y e s g y e r e k e k ) . Az az igyekezetük. szinte két-három hetente cserélődtek.b á r m e n n y i r e is szeretnék . szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. céltalan m o z g á s a i k a t . családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. ezért n e m tudta vállalni a részvételt. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. amit vagy elfogadtak.szabály tudat alakítása. \ . és aláírásukkal igazolták. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 .j. szakvéleményeket. A . amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. Elsősorban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . -agressziószabályozás. hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. .siker. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni.e g y e n s ú l y o z ó képesség. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. visszah ú z ó d ó . K . indulati). akik az átlagnál aktívabbak. célratörők. .s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük.nem tudják irányítani. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . 1983). aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-.• ra é p ü l ő . érzelmi. kitartóak és ügyesek. A . A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. M á s r é s z t így a foglalkozások köt e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . sok volt a konfliktus. elevenek. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . . és úgy tűnik. és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. ebéd? k ö z b e n . K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. h o g y miért csináltad ezt vagy azt. Azért kapta a „ K l u b " nevet. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . sokat merítve a testnevelési játékok (Földi.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . h o l o t t csak 2 .tanítási ó r á n . A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. délutáni szabad foglalkozásokon -. indulati. ahol az iskólán belül. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . p r o b l é m a m e g o l d á s .és k u d a r c t ű r é s .? labilitását is. ebből 14-en elfogadták. . rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . feszültség ~a ~t c s o p o r t b a n . ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. vagy n e m . é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . k é p e s s é g e i r ő l .s z e n z o r o s integráció javulása. h o g y „végire v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . m o z a i k s z ó egybeolvasva. E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a munka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . valamint a szülőket is tájékoztattam a c s o p o r t indulásáról. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . A g y e r m e k e k m e g i s m e r é se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. hogy „ h i p e r a k t í y " . de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. n é h á n y a n igen agresszívak. Konzultá. ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . hogy megfeleljenek az elvárásoknak. a k o m m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek.3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . in: Varga.konfliktuskezelés. . ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell bev o n n i . Fennáll a veszély. és m o n d t a k fel m é g a p r ó b a i d ő b e n . K .pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . A n n á l is i n k á b b . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. a n y u g t a l a n s á g . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l .

m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. . m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t .s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. kreativitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . a m i k n e m történik s e m m i .1. 2. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . rosszul tervezve csinál. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . Az életkor és az.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. A m á s o d i k rész ( 5 0 . Itt lehet h a n g o s k o d n i . . h o g y : . az olyan várakozási helyzeteket. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. 6. A „vészjel" kifejezés arra utal.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. cselekvéseket végeznek.m o t o r o s aktivitások. és . kötelek. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. E g y m á s i k felfogás (Schindler.jutottunk ebbe a fázisba. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. egyedi sajátosságok m i a t t . m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i .k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okokból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. Ez utóbbi jelei. túl h a n g o s a n ) .. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. 5. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. 3. E l m o n d h a t ó . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségeit. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . A vizuális figyelem fejlesztése. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni.1 8 foglalkozáson. de a folyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. J. A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. egy vagy t ö b b . A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . és gyakran egy foglakozásba több szakasz e l e m e is bekerült. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . kendők. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . a r c h a i k u s .óriás.n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. heti egyszer 6 0 .szakasz elemeiből kevert jelleggel. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. p i n g p o n g -.m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . Az első rész kb. az akt u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat.) lehetnek. r u g a l m a s s á g o t .. A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. miszerint: . zsámoly. Vesztibuláris .a c s o p o r t o m mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " juthatnak. tenisz.1 5 perc).primitív. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. 10-15 perc. és spontán m o z g á s o k a t . pad. vadulni. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyanaz a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. egy szabad. tollaslabdaütők és labdák. kosár. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . spontán jellegű rész. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k .) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . 4. rohanni. illetve a.9 0 perc . n a g y o n energiaigényes. 2. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. az adás időszaka. a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k megbeszélése. g u m i . labda. nyüzsgéseiket. de rendszercsen használunk gyakorlatokat. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e kekben az a . Ebben az.úgy lefutó . 4. . igazítani. A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . 1983). Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. A m e g e n g e d é s . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. szabad másnak lenni.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekekkel. beilleszkedési p r o b l é m á k . Ezek a tanulási és/vagy magatartási. szalagok stb. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. Néhán.motor. Strukturálni kell a helyzeteket. és a többi. értékelés stb. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . . foci. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak.

Debrecen. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i .Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. zene iránti fogékonyság. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. ül.\( TAMÁS és munkatársul (szerk. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. Budapest. új szavak alkotása.: kérdezési kényszer. G. Budapest. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e rek felelőssége közös. P r o b l é m a lehet az evés. Pedagógiai Szakszolgálat. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. Etnopszichológia (Előadás sorozat). ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. ami szükségesfontos szerepel k a p n a k . Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. repdeső m o z d u l a t o k ) . B. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány..I. SZEGAL. Budapest. Budapest. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékenységről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . Panoráma.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . ORMAI VERA. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesítménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . logopédus. . kontaktusképtelenség. Auto-agresszió. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). észlelés. dapest. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . forgatás). In: KEZDI BALÁZS (szerk. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. 278 279 . Zavart az érzékelés. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. szorongás. Tanulmányok. Osiris Kiadó. változatos m ó d s z e r e k tanulásával.Nevelőknek.YNF. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. • . Nevelési T a n á c s a d ó k .: echolalia. az ö nműv e lé stől. sz. ^ . Pszichológiai Közlemények.l: Szocializációs zavarok .állandó konzultációkkal és végül. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. azt. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által .. BTL. Ml'NNICH IVÁN (sz.Speciális tünetek. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . Budapest. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szemgolyójára. . kérdésre > nem válaszol. Előadások 'V a fejlesztő pedagógia. . Ernst J. viselkedésben pl. . ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. szagolgatás. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától..'. Bicske.% ok. félelem.erk.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. Akadémiai Kiadó. emocionalitás hiánya. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. Pécs.az.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. annak é r d e k é b e n .S z e k u n d e r tünetek.beilleszkedési nehézségek.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is.P r i m e r tünetek. Budapest.): Iskolai mentálhigiéné. a beszéd. ürítés. Módszertani Tükör. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. iskola. Budapest. . Medicina Kiadó. gyermckpszicholerápia. az azonoss á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . v In: KÓSANÍ. 4 KULCSÁR MIIIÁI. 2 4 .. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. -jí. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . W. ÜLTE. n e m közlő jelleg. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). N e m k ö z ö m b ö s . KLTE Pszichológia Intézet. nevetés. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. a logikai funkciók. Psiichológia .és óvodapszichológia területéről.PORT. -% BAGÓT . az érdeklődés beszűkülése. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. a személy mint tárgy használata. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) .élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. a társadalomtól. 4 J> Az odafordulás hiánya. ambivalencia. m o z g á s b a n . és g o n d a n e g a t i v i z m u s . Tankönyvkiadó. alvás területén is. ahol az iskolapszichológus pl. hogy a n e m túl tehetséges. Magánkiadás. A fejlesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. N e m sürgethető. miközben s z e m e sarkából néz). részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e kekkel .). pl. inadekvát sírás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. lskolapszi< holó* •• gia. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermekvédelmi felelős. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. önszórakoztatás. Alex Typo Kiadó.

H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. és n a g y m o z g á s . Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instrukciómra.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. h o s s z a b b . K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . m o z g á s ü g y e t l e n s é g . m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikertelen. petyhüdt izmú kisfiú. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á szásnál n e m keresztez. m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. Bátyj á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. tér. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. Az orvos m e g n y u g tatta a „majd utoléri magát.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. általános tájékozottsága megfelelő. bizonytalan vonalvezetés. Testsémája kialakult. Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . g y e n g e n y o m a t é k . M i n d két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgáltató K ö z p o n t b a küldte őket. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. A b s z o l ú t hallása és s z é p énekhangja 1 éves korától feltűnt. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . Jól olvasott. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z .r ö v i d e b b ideig. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. M a r t o n Évától. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. bal láb. Tam á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. D o m i n a n c i a : bal szem. s z ó k i n c s e . akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. tudott biztonsággal j á r n i . T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki- Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. k é z d o m i n a n ciája kialakulatlan. T o m i g y a k r a n csak passzívan. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. pl. verbális. felvezető gyakorlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. Térben. további 2 órát otthon kellett gyakorolniuk. azzal a kitétellel. a m i t iskolatársai írnak fel egy füzetbe. ö n á l l ó a n öltözni. általános fejlesztés. szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . 50 cm hosszal. m o z g á s . K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. de „ e l t ű r i " a testi érintést. f i n o m m o t o r i k a . egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o latban. egyensúly. bal-jobb irányt téveszti. csak az édesanyján keresztül. o s z t á l y á b a járt. Az é d e s a n y á n a k h o m e . érezve a p r o b l é m á t . E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . Indiánszökdelése a z o n o s oldali. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . így e n n e k e r e d m é nye nem é r t é k e l h e t ő adat. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3.e l ő k é s z í t ő . vizuális és m o z g á s o s e m l é kezetet. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. f i n o m m o t o r i k a . ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben.10 kg súllyal. lett szobatiszta. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalkozott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . hátrafelé nem. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. Előre tud sétálni. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. írásból felmentése van. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. tanácsot. Osztálytársai elfogadták T o m i t . Szülei tanárok. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel).f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . r u g a l m a s s á g o t .és síkbeli tájékozódást. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . hogy ez m é g v á l t o z h a t . számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e neki. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . kialakulatlan ceruzafogás j e l l e m z i . A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . szobatisztaság. A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. rengeteget tanulok tőle azóta is. T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. dallamot. F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . fátyolos hangú. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . 280 281 . általam m o z g o t t . segítették. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. Eleinte n e m beszélt velem. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő sítette. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. Kézírása olvashatatlan volt. n ő v é r e 11 évvel. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Tanácsadóban. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. Kezdettől fogva evési p r o b l é m á i voltak.ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . Instrukcióimat nem érti: pl. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós progr a m o t végzett vele. ami T a m á s h o z vezet.

Az é d e s a n y a kezd e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. Budapest. osztályos. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. bal k é z z e l ( ! ) egy külön tanártól. iaktál. politikai élet. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. SZERDAHELYI MÁRTON. geometriából felmentett. gördeszkát. lovaglás. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. mivel osztálytársai csúfolni kezdték. Sőt. h o s s z a b b időre. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . N a g y o k a t nevetett m i n d e k ö z b e n . A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. 282 283 . ismerőse is volt itt. nonverbális e s z k ö z ö k által. nagy . Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szövegszerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . m é g a kórusból. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kolléganővel. már be t u d t a m iktatni emlékezet. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. fogyatékosság. k ö s z ö n ö m nekik. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s .és d o m i nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. c s e n d b e n szemlélte. hintákat. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. vallás. finommotorika. Budapest. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár.n á l t a m : hálót. édesanyjától. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. Hajdúhadház. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. a b d á t stb. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. . A foglalkozások végén. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. hogy további fejlődés ettől a terápiától már n e m várható. időskor. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . m a g á b a n beszél. hogy egy-egy érdekesebb feladatot. helyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. majd beszélgetett is velük az önbi-. T a m á s j e l e n l e g 7. így m á r c s o p o r t k é n t műk ö d t ü n k tovább. eldöntötte. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . Élmény Könyvkiadó. TÓTH GÁBOR. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . hogy a k o n k r é t gyereknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. heti 1 x 1 órában. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fejlesztették.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . M a r t o n É v á h o z . IRODALOM JANETZKE. hengert. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. R e m é l e m . szerialitás. betegségek. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . ahol a szakorvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. emlékezet." Mióta T o m i v a l foglalkozom. halál utáni élet. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . P. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. hiszen ö n m a ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. vagy direkt jól elrontani. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. írni tanul. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott.D É V É N Y I ÉVA. orientáció és finomm o t o r i k a fejlesztése volt. H. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . végtagszétválasztó. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. szavak t a r t a l m á n a k eljátszása. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . időészlelés. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. h o g y segítsek neked abban is. R . Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára bukkanni. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. hogy további sikerek várnak még ránk. M A R T O S . Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . bátyjával. SZÉKELY MARGIT. no*' r u " " " . ha n a g y o n s z o r o n g : pl. Sokkal teherbíróbb. Alapozó Terápia Alapítvány. Jazító-fegyelmező és keresztcsatorn a . mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. hogy k a m a s z o d ó fiával a felm e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i .

51 cm testhosszal. kissé feszes kutacs. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. gratulálok kitartásához. kétes. hogy ez a gyerek nem lett volna. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kapcsolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . véres váladékot ürített. míg a köldökzsinór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . . Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. 3. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . majd m e g akarták lumbálni. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". negatív. . F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g tem. E s z e m b e jutott." 284 285 . a kezdet kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte.2. o. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . a nagy o r r m a n d u l a ) . 1984. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. negatív. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . t e r m é s z e t e s volt. hogy „furcsán" szuszog. K ö z b e n az is kiderült. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani.1. ami akadályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti. g e r i n c o s z l o p á t . Az anya betegségei a terhesség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. és azt tudják.' NEM LESZ'. ahol m e g akarták szakítani a terhességet. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. ami miatt rengeteg gyógyszert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). A nagy.3 0 g r a m m o k a t szopott. és rögtön felsírt. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . egészséges. 6. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. 5. végtagjait. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelentkezett. F e l v é t e l k o r a doktornő m e g v i z s g á l t a a gyereket. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. A terhesség további s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. és 1982. és minden.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. hogy agyérelzáródást keresnek). hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k .) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. Úgy g o n d o l t u k . kétes (?). garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. S z e r e n c s é r e m á r saját lakás u n k b a érkezett. XII. 2. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. lefejt tejet üvegből ivott.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. 2. integet az é d e s a n y j á n a k . C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . és n e m k a p megfe- „Nincs még egy ilyen kor. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . de nem e n g e d t e m . Erről A logopédia vizsgálat című könyv. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . 4. Pl. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l ." ÍM. g y e r m e k e ép. figyelmünket sem hívták fel rá. ezért mindig volt valaki vele. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t valóban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. kétes. és ez tart a mai napig is. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . erre az általam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. 1 h ó n a p o s volt. Montessori) lelően levegőt. 12. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. m o h ó n eszik. stb. oxibiont kapott.M I L E S Z VELED. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. ha akkor. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n gült. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. pozitív. várva a segítséget. sem férjem. M á s o d i k LESZ'. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. o. vitamint. Elk e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. értéke miatt nem tartott valószínűnek.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgálaton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s észlelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lusta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszélni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés elm a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kanalat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t okozott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyakran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mivel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n többször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e lassan m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfertőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, nehezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e int e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k elm o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az első osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi élményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt rávezető kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sikerült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelései m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lén y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g megj e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismételte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúságának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásánál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t éreznek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé-

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szorongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az idegr e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A telj e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fog a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (milliós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szám o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szám o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , visszah ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, matematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a betűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itth o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulási rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszlexiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b szavakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szöveg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbáltam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n leg y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kinevették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környezeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenvedő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördögi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévétől r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k elm o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességűek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelentkeztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szidtuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, dicsértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve nagyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül-

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következtek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igényelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igyekeztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

S e m félévkor. A diszlexia.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . a m e l y helyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. pl. u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k .Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biztos. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hibát. a szabályt m e g t a r t a n i .. s o k a t fogyott.A. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . sokat tanult.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. b i z o n y t a l a n a számolása. szinte alig evett valamit. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . . n e m volt beteges. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . G y a k r a n fájt a hasa. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . a több. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. j o b b j e g y e k e t kapott. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. de összetettebb feladatok megoldásánál segítséget igényel. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. . Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat jas A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . . Sokat b e t e g e s k e d e t t . 292 293 • . hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt.Különóra - vélemény Az orvos közölte. Kérjük az érettségi vizsgán mat e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantárgyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t .és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. . k e v e s e b b . F á r a d é k o n y ugyan. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. Szinte m i n d e n tantárgyból javított. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. pl. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. ' A b i z a k o d á s . talán tanulási n e h é z s é g e is kevesebb lett volna. ábrázolásnál bizonytalan. depressziós tünetei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. N e h e z e n tért vissza az életkedve. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . A m ű v e l e ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. így j u t o t t u n k el egy pszichológ u s h o z .Lassú. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. A m e n n y i s é g i relációk. a kijelölt m ű v e l e tet elvégezni. a l k a l m a z n i . ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. b á t r a b b a n felelt. 18 évesen n e m c s a k súlya. ahol érettségizett g y e r m e k . Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. kudarcai. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. g y a k r a n elfáradt. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. . hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: .Z. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. .A lényeget k i e m e l n i . m i n d a tananyag kiválasztásakor. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. p ó t v i z s g á z n i a kellett.1 7 + ( + 5 ) . Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki.feltétlenül egyéni megítélésre. . A p s z i c h o l ó giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kértem a l a n y o m vizsgálatát. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . Szorzó. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyakból m i n d az értékeléskor. V é r s z e g é n y . egyre többet aludt. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . Egyik betegséget a m á s i k követte. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. A z o n o s típusú feladatoknál kb.

n e m b e s k a t u l y á z n i . .és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. és így beépíthetné a mindennapi munkájába. aki h a m a r a b b észreveszi pl. Budapest. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. diszkalkulia). Országos Pedagógiai Intézet. r e n d b o n t ó v á válik. hogy mi mindent nem tudunk. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. El kell tudni fogadni a másságot. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. E g y ideges. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyerekeket. SZERDAHELYI MARTON.5 . A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztattak. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. KRAUSZ ÉVA. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. feszült. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . kudarc o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. Az iskolákban m e g kell ter e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. vagy n e m beszél. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. vagy befelé fordul. Nincs olyan e m b e r k e . s z á m o l á s . T ö r v é n y e k v a n n a k .Z s o l d o s p r o g r a m 1. SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. Budapest. Hol. milyen érzéssel gondol vissza az. Medicina Könyvkiadó. annál több a tudnivalója. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. Fejlesztő Pedagógia. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből.. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . Program ZP Oktatási Bt. b o h ó c k o d i k . diszgráfia. S z ü k s é g l e n n e arra. szívvel. iskolás évekre. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. V a n n a k lehetőségek. Védekezik. 4 . és 2. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. a z o k a t a szülőket. SELIKOWITZ. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . n a g y o n csendes lesz. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. sem a családnak. fejjel. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. Nem mindegy sem a kisgyereknek.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehetőségei. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o lunk. n e m kúszik . Ú g y é r z e m . felhívja v a l a m i l y e n formában m a g á r a a figyelmet.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. s z ü l ő k n e k ) . kibővítse a már meglé- 294 295 . Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . " nevelés I. . T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . amik nagy s e g í t s é g e m r e lesznek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . tudás. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . olvasottakat. írás-. h o g y a kicsi gyerek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. . Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. akiket szüleik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . akik elkeseredetten m o n d j á k el.pedagógusoknak. Ú g y é r z e m ." (ADAMS) vő ismereteit. pl. oszt.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat.

FÜGGELÉK .

: (1)348-1318 299 . és jártasságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99.: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k .: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. mind óvodai.FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . Isépy M á r i a Tel. Z s o l d o s M á r t a Tel. Tájékoztatást ad: Dr. 3 . képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . T á r c z y Szilvia Tel. . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. •Tájékoztatást ad: 2. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. akik korszerű pszichológiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce pcióival. mind iskolai csoportban. vagy egyéni fejlesztés formájában. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. tanítók. 1097 B u d a p e s t Ecseri u. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. a p r e v e n c i ó . 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%.

p e d a g ó g u s . idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. M á r t o n . Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. intenzív képzési forma. Mentálhigiénés Alapítási képzés. f i n o m m o t o r i k a ) .D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . Speciális m ó d szert t a n u l n a k . Tájékoztatást ad: Dr.2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . Hatásos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. T á j é k o z t a t á s . M á r t o n . m a t a v .45 óra. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . G ó s y Mária Tel. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. ' Tájékoztatás.1. k i s c s o p o r t o s ( m a x . t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r .3. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesztés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. a helyes ceruza. T I T Kossuth K l u b Tel. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z . diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . 5 1 .4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek.: (1)321-4830/172 5. 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik.figyel e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tám a s z k o d ó k o m p l e x . h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból.6. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n . a f i n o m m o t o r i k a . mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l .2 2 7 9 . 3 Tel. 1165 Budapest. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkózh a s s a n a k társaikhoz. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. M á r t o n . Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4.: (1)290-4115 301 . A g y e r m e k e k e t 5 . A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T .D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . Tájékoztatást ad: Dr. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . diszlexia veszélyeztetett. 1097 Budapest.: ( 1 ) 4 0 7 .1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i .3. e-mail: e d c e u r o @ m a i l .kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l .2. Az 5. Ecscri u. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . : ( l ) 3 6 5 .7 1 3 . 3. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282.és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. A játék (az együttes játék) szerepe az. psz. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. : ( 1 ) 4 6 6 . h u 5. Tájékoztatás. Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5.: (1 )338-4054 . C s i n s z k a u. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr.4. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e .ichomotoros fejlesztés J . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi. Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr.5. o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . A matematikatanulás zavarai (disz.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. j e l e n t k e z é s : Dr. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel.5. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében.

2. Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz.t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t . „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r . Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a .4.3.6 4 8 5 . Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 . Pf. B a r o s s u.3 0 2 4 6 0 . h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló. 3 8 4 Az interneten: http://www. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya- KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 .: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . Tel. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6. eltérő fejlődésmenetet. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel. értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T . „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesztési módjáról szólnak. r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6.: (1)303-7298 7. 1082 B u d a p e s t .3 éves) és idősebb ( 3 . fejlesztő.hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között.6. Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása. 6.iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó .7 éves ) megkésett. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . 1537 B u d a p e s t .5.2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva.bmc. 111. 2 0 2 .1 7 3 9 .1.

T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. ker. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagóguspszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . ker. X. N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . ker. X. ker. IX. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . X. Anna pszichológus Bp. ker. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. X. X. ker.