FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszonális kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség különböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiányából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyiségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i zavarai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevék e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó képzés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy speciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírások és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszichológus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasznosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .I.

Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . hiszen a belső érési folyaelválaszthatatlan fogalmak. a gyermek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a tanítás. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közéletet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . a korrepetálással. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. meg. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. Az. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. a túl bő t a n a n y a g o k . a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . az életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást.tranzakciója . az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az iskolai k u d a r c o k a t . Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . ami a fejlődést ténylegesen m e g h a t á r o z z a . m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. han e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított.az. az erőltetett rátanítással. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. az olvasástanítás. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g azzal a környezeti ráhatással van összefüggésben. a m e lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. n e m szubjektív vélekedések kérdése. Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. és az alapfogalmakat lehatárolnunk.s z e r v e z é s . C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. matok irányította fejlődés beindulása. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. pl. környezet n e m a v a t k o z h a t be. folyamatos és időben e l h ú z ó d ó .

m o z g á s . ismerni a fejlődési fázisok lényege. mint az érzelmi vagy a szociális fejlődésben. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. A környezeti fellételek illesztése az. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . afejlődésben. KJ e s e t é b e n 0.akasz. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. egyetöretlen fejlődésmenetet. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . Gartner. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. érési folyamathoz. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . N e w m a n n ) . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. B o w e r ) e r e d m é nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába..a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. a befolyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . 12 13 . Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmazN e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitációval. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok.) fejlesztése szempontjából.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. minden képességre egyformán kiterjedő. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. a függőségre törekvés. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . . p e r c e p c i ó .egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a genemeghatározott Az ép irányításával optimális végbe. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e ingerek. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. . Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . s hogy m i l y e n n é válik. lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a .egyes területeken lemarad a fejlődés. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet hatékony. beszéd stb. D ö n t ő a m i k r o k ö r n y e z e t hatása. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l .egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton.6. Gessel. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . . az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . Itt az öröklődés irányzatai és körközött n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. csakis kell sajátos speciális kör- hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egyeA fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjáb a n . nem jelent egy egységes. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. a m e - rendszert. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . amelyekben az egyes pszichikus funkHa megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az idegEzek ún. fokozott é r z é k e n y ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell.más-más i d ő p o n t b a n . i m p u l z u s o k j e l e n l é t e .ugrásszerű változások figyelhetők m e g . mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ideig tartó g y a k o r l ó szakaszok. . ki. testvérek e s e t é b e n 0. A fejlődés soha nes vonalú. P a p o u s e k . Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési útmeg: „.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. lehetséges. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok.k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . fejlődést meghatározó tényezők . hogy EJ e s e t é b e n 0. tehát za m e g . 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. 1999. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszichológiai A befolyásoláshoz. a fejlesztésre. mintha netlen".úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. ( P o r k o l á b n é . Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat.53 az egybeesés. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogalgenetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe.. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősége és ö s z t ö n z é s e . Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. W. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogékon y a b b .elméleti elgondolások . C s é p é Valéria. (Flavell. h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az öröklés befolyásolja. érési (inkubációs) szakaszok. A fejlődéslélektani kutatások olyan életkori sz.8. de talán s o h a s e m lesz ugyanolyan m i n ő s é g ű . .ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. Ezt a hazai j e l l e m z ő i t .

Az o p t i m á l i s fejlődéshez. vagyis az ú g y n e v e zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) .6 és 6 . csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a .okat Ezek beválás .fejlesztés . (vizuális diszkrimináció) alábbi területeit: . Frostig-Teszt. A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt. . Diszlexia P r o g n o s z t i k a . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s . követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsastruk- a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. így az alábbi kérdéauditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsajátításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . tervezett foglalkoztatásával azok gyako- . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből .B . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i .a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége. forma. a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonatkozóan. esetenként Tanulási zavarral rendelérkiemelkedő. b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása. E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II.M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .6 é v e s g y e r m e k e k n é l .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. ellenére akik ép értelmi övez.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichikus funkciókat.M e l y p s z i c h i k u s funkciók . . m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e . mivel haz á n k b a n ma is évről küzdők keznek.3 .a tantervi funkciókat. .T e s z t és G o o d e n o u g h t . Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 . a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a . és melyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva- sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e .1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű eltérés m e g á l l a p í t á s a . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s .a helyes téri irányok felismerése. PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e .alak-.szükséges. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 .Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. fordítható.. Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos pedagógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. alapján játításához A tényleges le iskolai az. Feltétlenül s z ü k s é g e s . A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. . újratanulása. a gyermekeket normál Mindezek soroljuk. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása.a Gestalt látás. azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavartalan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs. keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .e m b e r r a j z .etbe sorolható. . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett.Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö zökkel? . B e n d e r . Az indultunk ki.az a l a k . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . (A szociális és tárgyi feltételek megléte.struktúrák . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. egymásba átlegyen a sekre kellett választ keresni: .T e s z t .struktúrák .érhetjük el.o l v a s á s . az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.

totális érzékelő apparátus gyerm e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . h a m a r rájön. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. szótagok felcserélése. a kéregalatti struktúráktól a m a g a s a b b szintek felé halad. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e .h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. a n n a k hangja is van. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. bazális ganglion. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. amit fog. 1986). E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. a t h a l a m u s két oldala. agytörzs. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. A fejlődésben iránya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. erős színei. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. A norm á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . betűk. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. az információk térbeli e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. gerincvelő. d i e n c e p h a l o n . olvasástartása. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. J. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r előforduló olyan típusú hibák. Kósa. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integráció szakaszából. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k zavartalan lefolyásán múlik. 1985. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi\ olvasás. hogy az a tárgy. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. hogy reagál az egyes ingerekre. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . agytörzs és gerincvelő. mint a betűk. . é r d e k e s tapintása. II. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. Balogh. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. Balogh. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . h o z h a t ó összefüggésbe. legátlása is hozzátartozik. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb.gyermek. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt különböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus.). integrációs zavarában keresendők (P. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . a téri irányok megítélési nehézségeivel.vertikális: agykéreg. m e g t a n u l t betűket. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve.m o t o r o s funkciók fejletlenségében. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . . a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. kisagy. k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. az iránytévesztéssel. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. S z e r v e z ő d é s e . a m e l y e k a Gestalt-látás. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolását j e l e n t i . a/b. észreveszi azokat. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z g á s o k segítik e l ő . figyel rájuk. b) Az e g y e s b e t ű k . P. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. a m e l y a v i z u o . a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t tekintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . a szem-kéz. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. s z á m o k fordított írása. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . e) A d-b. vagy s z í n ű e k . írás beszéd jel III. olyan s z a v a k felcserélése. I. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. 2. szavakat. a térészlelés h i á n y o s s á g á b ó l .az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. 17 . a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúlyh o z ) a fölösleges. koordináció.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. kooperációját. vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i .

A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n .6 évesek. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erősítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . azzal a törekvéssel.t II. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fejlettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. Pl. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. része.6-7 évesek. M i n t á n k ban alcsoportokat képeztünk: . s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. vagy a 7 évesek életkori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. a fejlesztendő korosztály specifikumai.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . a p s z i c h é s alk a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze- rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. városi. hiszen az. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. 2. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . s m é g 8 éves g y e r m e k is. b) 6.5 évesek.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i .5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény.1-7. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. h o g y a 7 éves életCélszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e .lakóhely szerint: fővárosi. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. . h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. kapott . 18 19 . a 7-7. és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. 2. kb.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájának célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . Az a tény. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő.7-7 éves. E n n e k további fejlesztése. a forma-méret-részegész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. í r á s . Alkalmazott módsz. falusi g y e r m e k e k csoportja. 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. b) A Frostig tesz. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. Életkori homogenitás egyébként sem biztosítható. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichikus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. n e h é z feladatot ró az első osztályok p e d a g ó g u s a i r a . c) 7. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l . Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . ha a korai szűrés alkalmával regisztrált . a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. és V. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő eljárások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a potenciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezeknél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l tap a s z t a l h a t ó . az orientációban m u t a t o t t gyenge eredménv. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . . nagyvárosi.7-8 évesek. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskoláa leggyen- minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t befolyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. ö n m a g á é r t beszél. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. Igaz. 1. d) 7. figyelem vizsgálat.6 éves.

a m i k o r a g y e r m e k m á r képes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . . A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonylagos egyensúly felbomlása. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. szelektálva és átalakítva azokat. 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a különb ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypontcélzott fejlesztésükkel a testséma A több terület tafejlesztése általános Ismerekitüntetett szerepet befolyásolható.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet tanítani. valamint az észlelés. . Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó .szerepét. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus.Gestalt . jai. meg. egyensúly egy m a g a s a b b szinten. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő.1.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é hez. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki- 2. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e képesek tapintás által.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. Altalános és foenaklív.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . alakítjuk a lestsé-a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. Az értelmi fejlődés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. az. s e n n e k a két reprezentációs f o r m á n a k a képi . B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. Ikonikus . vagy téri sémával helyettesíteni. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. Az alaklátás . kapnak Pl. E z e k szerint pl. A 4 . a moztevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. Az integráció k é p e s s é g arra. A képzetek a tárgyak helyett. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s form á b a n adott. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képességstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. azáltal. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü- ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. hogy e g y r e fejlettebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. beépítsük. Flavell h á l ó e l m é l e t e . szimbolikus forma. a struktúra újraszerveződése. el az. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információkat: m e g t a r t v a . hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszászerepe sem. segít a beépülésben.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létrej ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát.ikonikus . ezért a beszédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z hatjuk a t a p i n t á s o s . h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi.s z t e r e o g n o s z t i k u s . Bruner értelmezésében a emelnünk: . hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. rész vagy e g é s z ) . A reprezentáció-leképezés képesség arra. fejhanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. A 3 . illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és perc e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. p o n t o s a b b á teszi a képzeti s é m á t .az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . a m e lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. ikonikus. mozgáson keresztül térirányok kialakításához. A 4 . -a kognitív térkép . mint a k é p z e t n e k . Bruner nézetei a reprezentációs-szintek fejlődéséről. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nélkülözhetetlen. A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l .cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv .

módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív periaz intrinsic életkori sajátosságait. A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . A térészlelés kialakulása. Ebből következik.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák.m o t o r i k a fejlesztése. k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra.a z oldaliság . hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. b e m o z g á s a .a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . torz asszimilációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé zavarja őket.a n a g y m o z g á s o k pontosítása.függőleges-vízszintes. biztosíthatjuk. .lateralitás alakítása. 1973. szín és forma szerint egyidejűleg. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. . kategorizálni nagyság. b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . 3. A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékenyrealizálhatónak egyidejűleg. tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kísérője a verbális tudatosítás. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . 0 . finomítása. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. a m e l y : . a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. az ikonikus repr e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. Az a adott sémarendszer gazdagítása. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével.a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyítottan. . ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kapcsolat révén a s é m a helyessége.a f i n o m . Míg szintjén (nyelvi) az akkor repenaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. mozgás testséma vettük komplexitását. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű.biztosítja. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . elülső-hátulsó -. A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . . 22 23 . méretek m o t o r o s alakítása. az e g y e s részeket m á r felismerik. é r z e l m e k által befolyásolt. 3 2 8 . m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koordinált i z o m m ű k ö d é s . b e m o z g á s a . Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szinten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. z ó n á i n a k kialakítása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a . így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. f) A m o z g á s . . az egésszel való összefüggés nélkül. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvetően a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s feladatok e l v é g z é s e során. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. az egyensúly. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k .e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. " ( B r u n e r . A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. speciális m o z g á s o s feladatok gyakoroltatásával.analitikus. r i t m u s á n a k .a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. A fázis végére egyre több tárgyat tudnak c s o p o r t o s í t a n i . vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. . Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli esem é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o latos kifejezések beépüljenek. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő.a halott (auditív). eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot.

térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. c s e l e k v é s e k kifejezése. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszonyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formáka l a k . nagy m o z g á s o k k a l téri irányok. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. vizuális zártság. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . m o z g á s f o r m a . A d o t t tárgyh o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakoroltatásával). festéssel. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis tapasztalatokra t á m a s z k o d v a . kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . a vizuális m e m ó r i a fejlesztésével. alapformák megjelölése. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a nevelési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. formaalakítás m o z g á s s a l . Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. térbeli helyzete változik. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. t e m p ó stb. (Vizuális-tapintásos. ritmusa. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y végb e . vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. tevétest alapkoordinátáinak . 3. fel-. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g levő rizikófaktorok.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. rajzolással. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással.kialakítása: a test függőleges és vízbális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. 5. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. hogy a korai fejlesztés e r e d m é nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . ez állt fejlesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. járás. lábrajzmus felismertetésével. 2. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. egyidejűleg megismerjék a n n a k verbális kifejezőjét is. az o l d a l i s á g .m o z g á s o s feladatokkal. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . hasonlóság. n é v m á s o k ) . A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgozása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. építőjátékokkal. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanévben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . 3. pa3. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . alapszínek. Aradi utcai ó v o d a 1. A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. állás. kirakása. vizuális-auditív. Mind a prevenciós.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test- l. o s z t á l y o z á s . szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. k ü l ö n b s é g és ellentétesség. de a 4 . az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. IV. ker. 4. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. ruházat. helyzetek. m o z g á s o k k a l . sz. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. m a g á h o z viszonyíthatóan. a napi frissítő testnevelésben. legyen az testrész. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. 24 25 . A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. időjelzések. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . verbalizálással. egészlegesség észlelésének alakításával. rajzon felismerni a test részeit. Szem-kéz. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. A 2. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. A téri v i s z o n y o k a t kifejező verTestsémafejlesztés 1.m é r e t m o t o r o s kialakításával. tudatosítása. irány.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté- sével. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . 4. K é p e n . gyurmázással. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. zal.személyi zónáinak . Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . Nagymozgások fejlesztése: 2. M e g a d o t t formák. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . m ó d szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. vizuális időrendiség és rit1. méret. nevelési terület programjában kapcsolódva. A szabad j á t é k b a n . iránya. méretek. térbeli irányok.

m i n t a serdülőkori énfejlődés. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ért é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . a kísérleti szakasz közepén.lehetséges. de egész folyamat. hiszen iskolára hátalkalhelyzetű. véletlen. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. és a szociális közeg erre adott szabályozását. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű értelmi fejlődést. h o g y ha b e csukjuk a s z e m ü n k e t . különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. észleléses területek. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. 26 27 . Társas helyzet. „ á t p á r t o l á s " időszaka. a k o m m u nikáció is. A fejlődés üteme egységes. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. kérdezhetjük. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k .s g y e r e k e k n é l . h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. testséma. h o g y a kisiskoláskor az ún. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevékenységi f o r m á n keresztül . vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. M a r t o n L. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. minősítését. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz- za meg az önfejlődést. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió- Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. és a végén. A gyermek küzd az önállóságáért. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n fokozatosan). testrészeinkről. az éntudat kialakulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. A g y e r m e k e k szám á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. k é p e s elfogadni a m á s i k eltérő szándékát. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagym o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . mértékben Amilyen mértékben át értékeket.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő törekvésekkel.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a hatékony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . . Hároméves rányos massá téve. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . hatását a szociális fejlődésre. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. kompetenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. . Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyanolyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. saját testünkről. . a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funkciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. 5 . hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . Méreitől tudjuk. M a g d a . bel- esélyegyenlőséget. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k tekintik a spontán önindította mozgást. fejlett az ÉN. h a n e m a saját testről is kialakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. olyan lesz szocializált. irányítja a szocializációt. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. alakul ki szocializált ÉN. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. az Oseretzky.n y e l v t a n és s z á m t a n tantárgyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszic h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . m o t o r o s aktivitást.

MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . ami a proprioceptív . A s z e m . vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . TESTKÉP-ÉNKÉP 1. a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k .és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. az é n f o g a l o m hordozója. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. hogy a m o z g á s o s viselkedésválaszok b ő v í t é s é v e l . mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k .l á b koordináció fejlesztése. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. a j ó l kivitelezett gyakorlatok a testrészek feletti uralom. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . s ilyen formán a m o z g á s s a l egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kontrollt e r o s t t o . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő .é r z é s t (azt az érzést.ső szerveinkről.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . hiszen ö n m a gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . . A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p .k é z . a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. feszítés.haplikus a vizuális 3. .a kialakult t e s t k é p . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. főbb feladatkörei egyben alapo- zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . lesttartás e. h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . s é n k é p e pozitív lesz. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . s z e m . így é r d e m e s újra a lelkünkbe. Pl. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . m i n t a fejtartás. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. . k i b o n t a k o z á s á t . - TESTTUDAT . a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulását. alakításában"). vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ról stb. s ez a testséma.kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . taktilis.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrendszernek. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . p s z i c h o - szociális. alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az önkontroll funciómak.

J. Pedagógiai Szemle. feszíteni. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. Budapest. a környezettel való k a p c s o l a t á b a n . H. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. 53.): Gyógypedagógiai alapismeretek.kipróbálhatja énjét társaival. 176-226. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. 89-94. 55. S. Educational Development Programics London. Studies in Cognitive Growth. J. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kognitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l .4 5 1 . 17. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. az én j o b b elfogadását.a m o z g á s b a n . ellazítani stb. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . New York. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . Alex Typo. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. 4. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. 239-278.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. Budapest. Dortmund. (1974): Új utak az oklalás elméletében. 9. J.én-határai a fizikai és a szociális térben. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program.kialakításában. SCHENK-DANZINGER.az é n . Pedagogik der Gegenwart.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . Budapest. összehasonlíthatja . É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . a meghatározott testrészekre koncentráló feladatok során (adott testrészt érinteni. 186. REINARZT. a) A. Fejlesztő Pedagógia.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. L. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. Budapest. BRCNER. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. J. M i n t a cirkuláris reakció . JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. John Wiley and Sons. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i .m a g a s s á g . Tankönyvkiadó. S. Volán Humán Kiadó.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . ELTE Kiadvány. 4 4 3 . Medicina Könyvkiadó. (1982): On Cognitive Development. Iskolapszichológia. Gondolái Könyvkiadó. a u t o n ó m i a . b) F. amely a f i g y e l e m . AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. (1981): Az értelmi fejlődés. Vein-Miinchen. 713. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüggései. (1973): Process of Cognitive Growth. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. 4 . In: Illyés Sándor (szerk. Róma. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. Iskolapszichológia. J. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. AYRES: Az integrációs folyamat. 180.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. Vol. c) H. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. hiszen a m o z g á s a d o m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. új m o z g á s f o r m á k kiprób á l á s á r a késztető. 13-40. 97-114. Eötvös Kiadó. J. 30 31 . Gondolat Könyvkiadó. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szám o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fak a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. A. szem-haj színéről stb. 208. a fejlesztés perspektívái. E z e k elősegítik a testfogalom kialakulását. Magyar Pedagógia. 837-845. Budapest. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. In: Turner.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. 71-84. Iskolapszichológia.k é p . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. ELTE Kiadvány. testesség. REINARZT. E. FLAVELL. S. a testfelszínről.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . Budapest. 1-10. m i n ő s í t é s e . Budapest. Child Development. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . ISSBD Kon- ferencia. SONSROEM (1966): In: Bruner. IRODALOM BRUNHR. így a mozgásfejlesztés során a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erőfeszítéseket erősíti. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-értelmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. emelni. (1966).

melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . 1963).vezet helyes i z o m t ó n u s . Schilling. állás.közvetlenül születés utántól . P E T . H. funkcionális M R I .g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . 1986. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . m i n t a h a s o n l ó s á g .AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . D e elméleti m u n k á s ságuk azóta m e g h a l a d o t t . 9. mely a fejlődés a k a d á l y a is e g y b e n . o. h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ismétlése. 1986). G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végighaladása. valamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . és ezt felhasználva bevezette a legkorábbi d i a g n ó z i s t .kúszás. de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak.olyan helyzetnek tekintették. m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). a z é r t e l m i . míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetekben nyilvánul m e g . Ayres. aki megteremtette az „elemi moz- AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. 1986). Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egyaránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsíthatja .s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. 82. mi kifejezetten elvetjük. E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l tatása . Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e rükről ( D e l a c a t o . a j á r á s e m b e r i . a k ú s z á s a hüllők m o z g á sának felelne m e g . G. száz a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . m á s z á s .33 . szülés alatti és utáni á r t a l m a k . 1986. M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elveikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. terhesség alatti. Az 1940-60as években m é g feltételezték. M ó d s z e r é n e k célj a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . szövettanával. legősibb . e l e m i m á s z á s . jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthatják. a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . A g y e r m e k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok .d o m i n á n s m o z g á s o k . vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . csak a k k o r v á r h a t ó . K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értelm é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . Vojta felfogása mege g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . C. elsősorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. „ k i t é r í t h e t i k " . Delacato. és igen sok ismeretlen. 1986).megelőzi a k é s ő b b i . 1986. h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. o.j á r á s . m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . Temple Fay. & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. M R I . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n .az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l képlékeny . h o g y az agy sér ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. Ezt az elméletet. k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. 37. j á r á s m e c h a n i z m u s á nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire.). m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a világszintű: az e g y i k a Pethő-módszer.s z a b á l y o z á s h o z . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . vírusfertőzések. lefelé rug a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é lyeztetett funkciókat. idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a .e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) .m o n d j a D e l a c a t o .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . g y ó g y p e d a g ó g u s o k .m á s z á s .D é v é n y i É v a és mtsai. A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. m a g a t a r t á s b e l i .). Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. S P E C T ) a 20. és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. i d e g r e n d s z e r . és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. hüllők. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . elemi j á r á s . hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . 32 . így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. A m á s i k Katona m ó d s z e re.). m e l y a m o z g á s o k h o z szükséges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona.a 2 0 . E r r e k é s ő b b visszatérek. h a n e m azonnali fejlesztéssel . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetekkel k ö t ö t t é k össze. Tobis-Loewenthal. p s z i c h o l ó g u s o k .i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. 1999). az „ ö r d ö g i kört". e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfejlődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . o.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s .orvosok. Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l .m e l y e k a n o r m á l . E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson keresztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megértés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á lis s z i n t i g " ( K a t o n a .és terápiát.

E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használja lábaitól függetlenül. Ezután alakul ki ( 3 . ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. agysorvadás.í r á s . h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő ing e r h e l y z e t e k b e n . a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. Azt állítjuk.18. a kézügyesség-gyakoroltatás szintjén -. kúszás . kéz. (Pl.járás). 2 0 0 0 . h ó n a p körül. f ő e m l ő s ö k b e n sem. az olvasni s e m fog t u d n i . a 6. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. o.m á s z á s . D e l a c a t o azt állította. évig) az agykérgi e m ber. Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n történik (pl. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. 1986). Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . hogy t u d h a s s a n a k . m e l y n e k hátterében é r e r e d e t ű daganat. a k k o r úgy teszek. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. a testtartás-látás integrációja itt alakul ki.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . majd m á s z á s . agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . hogy a kúszás. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendszere éretlen. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b eredm é n y ü k : a g y e r e k e k közül. 16 hetes koráig tart. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. a t ó n u s o s nyaki reakciók. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. ül. h ó n a p i g . Mi n e m ezt állítjuk. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t járni. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . írásban. magzati héten kiváltható.g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett.és ebből 20 m o z g á s r a képtelen .és l á b d o m i n a n c i á t . agyvelőgyulladás. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . m e r t idegrendszere. Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ciakialakítás s t á d i u m á i g . Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hibákat. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . az oldalismeret. bár ez is fontos. E z e k a m o z g á s m i n ták n e m reflexszernek. a m e l y agyterület vezérli. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . K ö v e t k e z ő . 12. állt. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . E r e d m é n y e i k a m o z gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . h ó napig. de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s tól 9 éves korig. a g y h á r t y á k közötti bevérzés. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agykéregig. ez a halszerű lét kb. 5 9 % . E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-.2 9 . és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlődési sort. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként.ülés). ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " .tehát a rajzkészség. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. Következtetésük. Ez azt jelenti. Az emberi m o z g á s kialakulása minden újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agykérgi) lény lesz az 1. ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . aki felfedezte.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. a 6. Humánspecifikusak. a beszéd-. ez a 20. majd j á r á s . év . sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. 1985-től) változás történt. írás és olvasás készsége. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit ráépítek. holott beszédterápiát n e m kaptak. 4 tárgyakat tartott. ha a gyerek csak feküdni tudott. Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ribb funkció. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s mintára. leomlik.erű szint. járásnál két lábát használja. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. T e h á t D e l a c a t o szerint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. és egyedül is képes lett rá. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. mely a kétéltűek m o z g á s a . vízfejűség. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé.o l v a s á s . j á r á s m á r a 2 0 . m á s z á s . Delacato azt állítja. ábra). ezért az idegrendszeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . kétfüles együtthallás. a testséma. 1963). évtől 7. és n e m is ez a tapasztalatunk. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . elégtelenül szervezett. hogy van egy.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. és csak az e m b e r r e jell e m z ő . h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. ez a híd szintje. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . írás-.). h ó n a p t ó l a 12. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . k e r e s z t m i n t a szerint jár. olvasáskészség tökéletességéhez. a kisagy ősi része. és a b e s z é d r e n e m lettek bátorítva ( D e l a c a t o . hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. csak az e m b e r r e j e l l e m ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. írásra. A kizárólagosan e m b e ri. csak aztán építhetünk rá g y ó g y í t ó olvasással. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . héttől tart kb. M e r t a készség velünk születik. földön c s ú s z á s . s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. l e b e g ő ültetés). A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fejl ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. és azon a szinten élő lény lesz. felültetés (ún.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k .é r z é k s z e r v i fejlődési soron.

e h h e z hozzátette az összes olyan m o z g á s t . K u l c s á r M i h á l y n é .f e l e g y e n e s e d é s i . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. mely a h i b a szintjén gyakoroltat.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . h a n e m a térben.I . alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . felülés. vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. pl. r u g a l m a s s á g . j á r á s v a r i á c i ó k .m á s z á s . H R G .felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . F . Kb.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . vagyis a teKatona ábrája nyomán I. h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesztéshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. A l a p o z ó T e r á p i a stb. E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb.törzsdúcok próbálja biztosítani. és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. Afejlődéstani-fejlesztés szemlélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi.thalamus H . hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatai. Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pedagógia g a z d a g tárházával . m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z .h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. életében fontos: fejemelések.j á r á s . jobb-bal ismeret. P l . r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el.ívj áratok B) D . E . A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej- lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesztéseket. M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros eseteknél. A y r e s . a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. e g y e n s ú l y . v a l a m i n t fejlődéstani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogyatékos gyerekeknél.pl. Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett orvosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . k e r e s z t m o z g á s o k stb. E z s z e m l é l e t é b e n m á s . n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . P á r év m u n k a után derült ki. a tartalmi diszgráfián semmit. Az. H. az alatta levő szinteket kell A . hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. 1987.r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . i d ő b e n való biztonságos t á j é k o z ó d á s . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „piros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l .szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s .a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alapjait adja m e g . úgy szoktuk m o n d a n i . Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. 1963). Alapozó Terápia jelenlegi felépítése.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. diszfáziás g y e r e k e k n é l . P o r k o l á b n é . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtago k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . 1997) . testismeret.). Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k .

pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. l á b b o l t o z a t . és láb külön munkáját. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . libikóka stb. Bors Ilona. az időzítés és ütemérzék. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. Kb. guriga. Frankó Mária.: majd minden „ e g y s z e r ű " kéz. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. Manolakis Ági. Gondiné Dobó Anna. testtel végzett ritmusgyakorlatok. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. Gyarmatiné Boksái Éva. Petheő Erika. T ó t h G á b o r kid o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figyel e m z a v a r o s gyerekek eseteire. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelőg y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. E z u t á n telepítjük a kéz. Dr. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. 1999). Farkasné Murányi Márta. 1963.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. másik ütöget. H. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. és M. gurulás. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. Stéger Andrea. a „keresztezettséget": pl. Sipos Zsóka...p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . Breinmann Erzsébet. M á r t o n . fekve stb. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gyakorlatok. Pócsi Orsolya. végzett hallgatóinktól. egy lábon. Szíjjártó Edit.eszközigény"-ünkről. úszás. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. ugrókötél. amennyit m e g k í v á n . Némcthné Márk Julianna. 4. fóka. Kalapos Ilona. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. de azt n e m fejleszti. pörgések. Szerző Krisztina. Bodonyi Anikó. Földi Rita labdagyakorlatait. 3. pl. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k .t e r á p i a gyakorlatait.. Vincze Helga. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . Tóth Péter. egy helyben szökdelés. fordulatok. kúszás. fejlesztette t e r á p i á n k a t . csak aztán a földön. a trampoline-ról. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folyadék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. Rugalmasság: ugrások. Nagymozgások: fejemelések. Elég. szem. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Palcsó Julianna. m á s i k dobol stb. és r e n d s z e r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . egyik kéz simogat. egyik rajzol. Mi eredetileg azt hittük. Tar Mónika. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára.b e s z é d gyakorlatok. Molnárné Nagy Anna.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . Mándi-Márton Zsuzsa. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). inkább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . Radnai Zsuzsa. Bonczné Juhász Csilla. nyakizom-erősítők. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatokat (I. Gacsályi Lászlóné. M á s . mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . Itt kell említést t e n n e m egyetlen . a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. pl. végtag. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. 38 39 . labdagyakorlatok. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . Göttlinger Gabi. Stocker Eszter. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). ahogy kívánja. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. részint egyre újabb. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . és „ e g y s z e r ű " kézgyakorlatokat. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. hintáztatások h a g y o m á n y o s . Telek Erika.D é v é n y i E v a é s m t s a i .. A terápia jelenlegi. Csaba Mercédesz. Görbicz Katalin. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. Váradi Ildikó. „igen és n e m " integetés stb. Bodonyi Miklós. ezen belül járásegyensúlyt. toporgás. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. Szabó Csilla. Wimmer Zsuzsa.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. Rozsnyai Henrietté. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból átvettük Fodorné dr. Alapötlete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. a k a d á l y o k k a l stb. 5. forgó. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . Hofmann Ildikó. Tamás Béláné. Tóth Ildikó. Kunné Szörényi Katalin. átfordulások. Dékányné Cseri Zsuzsa. elöl-hátul. szinte lökést ad neki. Burkusné Szenász Ildi. állás-törzsegyensúlyt. pl. melyekkel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. Papp Zita. felülések j á r á s és változatai. D i a m o n d . az egyensúly. forgások. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . vég i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. á l l a t u t á n z ó ügetések. Esti Nóra. Gosztonyi Judit. Sütő Csaba. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gyakorlataira (fejforgatások. légző-fegyelmező gyakorlatsor. taps test előtt. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. és H. K é s ő b b m i n d e n . Bodai Ágnes.. Burián Kati. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . ritmusos beszéd és m o z g á s . Diamond azt írják. talicskázás.. majd jelenleg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . mászás. Kulcsár Éva. körrajzolás stb. Egxensúlygyakorlatok: statikus. 2. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . Gergely Anikó. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Jordanidisz Ágnes. ha teljes volna.

in: M á r t o n . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőleges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . old. és terpesz-keresztszökdelés.z á r (ez a vízszintes síkban van). 5 1 . Kézdominancia kifejlesztése. és ez tökéletesíthető t ü k ö r segítségével. és biztos. . G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . a spontán fejlődés irányait követi: . 1994).a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. proximálistól h a l a d u n k disztális felé. ügyességét. idő. tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y .. az fegyelm e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . . illetve egyenrangú. ^ 9. M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. a keresztezett ritmusos mozgások ugrással. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. 5 1 . i z o m z a t a feletti uralmát. Ha ez megy. 1999. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összerend e z n i . 7. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. VI.írja Nádori ( N á d o r i . a végtagok szétválasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. m i n d k é t kézzel. elöl vagy hátul. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. Ez a speciális. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . M a r t o n . Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á sokhoz. m a l o m k ö r z é s . sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti összer e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . .és dinamikai érzékelése: a mozdulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. . igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . ügyelve arra. v á l l b o k s z o l á s o k stb. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. kiválasztja azokat az ingerületeket. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a .). v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . N e m tekintjük o l y a n eleng e d h e t e t l e n n e k . u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . 1999. váltott függőleges karlendítés test mellett. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . a k e r e s z t e z e t t m o z g á sok n e m vagy csak alig.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. harántterpesz. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á sok. kéz: karlendítés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) .a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . 8. 1994). hogy látná. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályozza a m o z g á s t . .a nagy.. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . l á b t e r p e s z .D é vényi É v a és mtsai.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. . a m o z g á s s o r o k a t . Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. betartva a fejlődési irányt: fejgyakorlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. 6. Kulcsár Mihályné alapötletei nyomán. a g y i d e g ) . a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . T e r m é s z e t e sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . a rész. vízszintes k e r e s z t e z é s .e z e k e t leépítjük -.speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á lyozó areákat. j á r á s ellentétes kézráütéssel. Pl. és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. IV. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. pl.D é vényi É v a és mtsai.m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt információkat.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét.). És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . . Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. k ö n n y e d végrehajtást elérjük. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. állóképességét. erre m é g visszatérek. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kritikus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i .. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. 1976. M i n d e z fejleszti az integrációs. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . 1972. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesztése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. hogy a folyamatos. . az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a radásának sajátosságait: . o. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani.

légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincszakasz lazítása. akiknél az írás alaki részével. melléklet). m e l y e k e t mozgással . akár a jobb-bal fogalmát. irányismeret: akár a testismeretet. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelismerési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . 3. 13. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. az agya ezt nem érzékeli. 19. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é n y e i n k v a n n a k . A z e g y e s m o z gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . mint például a b e s z é d és az írás (Freund. 12. az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . melyből kie m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett.s z ó t a g o k . és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . mesélés vagy szövegfeltájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. ül. úgy érzékel. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . órarajzolások. tárgyak stb. m e l y h e z nag y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. futballt. utána a k ö z v e t l e n tér. m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z közelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . és a j o b b vezet a m u n k á n á l . csípőízület. 16. k ö n y v é b ő l . h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyított rajzolása. é v s z a k o k stb. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküveg e t " ) . M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . illetve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . síki d o m o k u t á n r a k á s a . 18. mozgású gyermelyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. 24. 2 1 .. t e r p e s z .t e r á p i a . hogy használl-e. először a saját test a k ö z p o n t . és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). M á r t o n .v e r s e k . szaggatottan zajlanak le. utána aktívan. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. háttér. a v o n a l v e z e t é s s e l . 42 43 . U g y a n c s a k napi 1 5 . ujjismeret.) teljes. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . szinkron és aszinkron (váltott kézzel).z á r . Konstruktív praxis. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t diktálás u t á n . 20. rajz. Térben való mozgások.pontjairól h a n g o k . m i n t h a két s z e m m e l látna.b e n n t a r t á s . Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. 4. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . e l ő b b kialakítjuk. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. futást. 11. görkorcsolyát. 1963). m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. mert a fenti leírás olyan. biciklizést. a betűformálással. 1990. kicsiknek logikai j á t é k stb. Alak. Freund azt írja. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. 10. jobb-bal. u g r á s v a r i á c i ó k (pl.etfejlesztés: fejlesztése. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. csak h ó n a p o k .egyre táguló . n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . 15. utána csukott s z e m m e l . V a l ó s z í n ű . h a r á n t t e r pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á sok. Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. 25. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . de m á s mozgással is elősegítünk. T e s t s é m a . M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . utána a tágas t é r " elvét. csukott s z e m m e l táj é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. de mivel m i n d e n m á s lát á s é l m é n y e (fények. mozgásutánzások.. M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. könyök-. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. g y a k o r o l u n k . ritmusos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. hallási.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. evezést. 22. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. 14. 2 3 . Kinesztézis gyakorlása. Emlékez. érzékszervek látási.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. olvasás alapján j á t s z u n k . Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. boka. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . g ö r d e s z k á t . vagy anélkül. Altalános szóban. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor ajánlani szoktuk az úszást.D é v é n y i Éva és mtsai. Gestalt stb. ( M i n d ezzel együtt azt tapasztaljuk. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . térképkészítések stb. 1999). csukló-. fej-. n a g y f o r m á t u m ú bet ű e l e m tanítást.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. T a p a s z t a l a tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. ha igen. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. m i n d e g y i k külön aktust igényel. síkban .) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. Szövegmegértést elősegítő játékok. Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . nyaklazítás. térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. Ha a p r e motor kéreg károsodik. ütemet is ütve.

Dominancia megválasztásának késése . diszfázia. „ A n y a n y e l v i . e g y é b labdajátékokat.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . ezért r ö v i d e b b ( 3 .h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o - A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küldj ü k . h a n e m testismeretet. . az ü g y e s s é g .ü g y e t l e n s é g van. sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. esetleg diszfázia gyanúja. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél.rek j u t h o z z á . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is.4 g y a k o r l a t e l e m ) . Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyerm e k között. két oldal m ű k ö d é sének szétválasztását. a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . akiknél m o z g á s . . és ha úgy a l k a l m a z z u k . Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u tatkozik: . .és finommozgások) .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . ezért k i d o l g o z t u n k egy un. Óvodások 5 éves .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlődése miatt. a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. ritmusos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. m i n é l kisebb a gyerek. mely az egyensúly. 2 8 . az állóképesség.b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . a kosárlabdát. a súlylökést. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. ha diszlexiásak.Beszédfejlődési problémák (megkésett.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására.) . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . 26.POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) .b a n s z e n v e d ) . mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. annál e r e d m é n y e s e b b e n . ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligenciájú.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. diszfázia stb. Mozgásos kat tanítunk be.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l .z e n e i diszgráfia kezelést". szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fontosságú. Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr. A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. .Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. a p i n g p o n g o t . 2 7 . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . a g y o r s a s á g .7 5 ) . belső és külső r i t m u s . de terápiás sport. Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus keresztbefogások.8 5 ) ugrásszerű fejlesztését lehet elérni. a vívást. 29. . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkalm a s . számában leírtunk.iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra.

Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . helyesírás. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . E l t e k i n t v e a p r o b l é m a biokémiai m a g y a r á z a t á t ó l . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket.érzelmi.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. t a r t a l m i diszgráfia . az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . diszfázia. m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. pl.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége.m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fognak ö s s z e " . mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akaratlagos viselkedés szabályozója.feltételezhető értelmi fog y a t é k o s o k n á l . Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. S P E C T ) vizsgálják. mely felelős az éberségi szintért . fogalmi gond o l k o d á s szabályozója. hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l .vagy éretlen terület . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. fMRI. . a fissura R o l a n d i elülső részének. (2.m e g k é s e t t beszédfejlődés.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. a figyelemért. ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egym á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny.e c h o p r a x i a -. diszlexia. A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. E r e t l e n s é g szempontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . a látó. ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 .t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. és csak azt nézve.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsége. a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . v a n n a k u g y a n agyi központjai.melylyel a külvilág felé fordulunk -. hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . a funkció m á s . mely a terápia hatására az idegrendszerben létrejöhet. mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasztaljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l .II. vegetatív szabályozás . mint a beszéd. a belső b e s z é d szabályozója. . olvasás. Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk.

és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v.. a k c l o s o l e n c . megerősítik. Hubel az emlékezet. a sérült rostokról új kollaterálisok. a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. m í g m á s h u z a l o k . 4 1 .. s + '§ •f S.k é p l é k e n y s é g e . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. egy idő után kiszelektálódnak. De ezek 48 . ugrálás stb. m á s z á s . 1986) (4. A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . ábra 3. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. a tanulás.). A kellő ingerrea k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megjelölni agyterületet.m e g e r ő s í t ő .n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. a nyelvi önkifejezés. oltványhajtá„átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . A feles s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok.c s o d á l a t o s . de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k .a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. ábra Az. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó val több idegsejt vesz részt. a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . 1999. ábra). sir*' V* |. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i .). S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat.s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z dulataival (pl. M i n d e b b ő l látható. ábra). s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e .lehetőség is van: ha valahol sérülés van. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . mint a m e n n y i szükséges. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . stabilizálják a helyes kapcsolásokat. szelekciók útján történik m e g . 1976. . Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. majd a felesleges sejtek elpusztulnak. M á r t o n . o. h a n e m a kapcsolódási l e h e t ő s é g e k . V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. M á sik része lassú . 1979. laboratóriumának munkatársa készítette. elp u s z t u l n a k " ( H á m o r i . h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . han e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a .D é v é n y i Éva és mtsai. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z .

h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . j á r á s . " (Schilling. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. testhelyzet. m ű k ö d é s b e hozással. térérzékelés. hogy a g y e r m e k ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. irány-. A k o o r d i n á c i ó s képességek . r i t m u s . „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. M á r t o n . lásra épül rá. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. az i z o m t ó n u s szabályozója. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás.a m o z gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatalmas összeköttetés-rendszerrel. 1999. 3. n é l k ü l e n e m létezik. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . De u g y a n e z a folyamat. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biztosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) .m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). Ha a kettő között eltérés van. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információk e l e m z é s é r e épül. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét képezi. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. és az automatizado első fő állomása. o. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . 2. átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. mélység. M á r t o n . a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. a labirint és a s z e m m o z g á sok + hallás között. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápiá k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz.). az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. 1999. beszéd) é p ü l " (Bakonyi. p o n t o s s á g á t stb.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. fej. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . K ö v e t k e ző állomás a köztiagy. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. Ball. " (Hottiger. (5. b e s z é d ) " ( T o b i s . . T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. rúgás stb. gördülékeny voltát. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. o l í v a m a g . a m o z g á s o k automatizálódását. A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . pedál. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alapj á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. . 9. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratlagos m o z g á s o k indítója. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus érzékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé .). Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . M i n den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. 9. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb.képezi a funkcióbázisát a finom a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. mint amilyen az anyanyelvi készség. futás. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. p u t a m e n .D é vényi É v a és mtsai. l e n c s e m a g (n. a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási képességek fejlődését.és t ö r z s m o z g á s o k k a l .vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indítják m e g . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. 1985.L o w e n t h a l .ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n g o l ó d n a k . K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . 1 9 8 1 . futás. és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. . majd az állandó korrekció a végrehajtás során.. Ez a külső-belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ.D é v é n y i É v a és mtsai. 9. szoros összefüggést. in: M á r t o n . e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. 1981).) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. o.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő összefüggése e r e d e t é n e k . m e l y bevallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . helyzetérzés.s z a b á l y o zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . a ritmikus feladatok végrehajtása. . mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é vel. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . hallás. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykérgen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. 1980. e g y e n s ú l y o z á s . 1999. h a s o n l ó a n a h h o z . ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki .és a r c i z o m . lentiformis). v ö r ö s m a g . id. o. i z o m t ó n u s .ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. B a k o n y i . ahogy a beszéd felépítésénél m e g f i g y e l h e t j ü k .D é v é n y i É v a és mtsai. c a u d a t u s ) . m a n i p u l á l á s . izom. D e i t e r s .

szétszórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). E z é r t kissé részleteseb- premotoros cortex Br 6.a fhalamusban.Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. hídban és nyúltvelőben. N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t .az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . és az elképzelt m o z g á s t a lefutóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja.a k i s a g y b a n . sima gördülékeny. tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatossá tételét. és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. c) .ahogy e g y m á s között mondjuk. . . Törzsdúcrendszer rendszeré- Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gyerekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . ábra).e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük).a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5.r ó l rögtön kider ü l hogy n e m volt az.a gerincvelőben. ha egy m o z g á s t „az agykéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . nyelv). Vajon az A l a p o z ó Terápia. h o g y kiemelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. M e g e m l í t e m . az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . laza. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s fejlesztésben. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. Ez a tanulás alapja. a r c m o z g a t ó k . Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . majd visszacsatol. Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . garat. r i t m u s o s stb. motoros Br 4. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k taníthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. ábra összeköttetései (Mumenthaler. funkcionálisan is. K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű előadásában ezt tartotta a logopédiai. . lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s . 8. 1.a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . 1980) 53 . b) . majd a u t o m a t i k u s . Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai végződnek: a) . az extrapiramidális rendszer funkcióit). . A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t .

felfogunk. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. valamint egyes Ez a egy. míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. vagy b i z o n y o s érzelmi állapotokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. a u t o m a t i z á c i ó II. A m i k o r a g y e r m e k pl. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g r a g a d h a t egy f o g a l m a t . ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . A kéregalatti hálózat a „szokás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét.m o n d a t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük.) dolgoztatja m e g e r ő s e n .sdúcok kifejezés szerepel. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és kéagykérgi területekben közvetlenül. 6. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. így tudjuk elménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t .és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. g o n d o l u n k stb. érzünk. A kialakult kategóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. a m e l y e n keresztül a szavakat . ábra. felidézi és kipróbálja őket. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. de belőlük újabb szintet is alkot. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. ábra). D a m a s i o . és m o n datokat szerkesztenek. v a l a m i n t a fali lebenynek a szerepe. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elősegítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. b i z o n y o s funkciókban a bal. ( D a m a s i o . A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. és ezekkel újabb fogalm a k a t a l k o t h a s s u n k . a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. 3. n e m az a u t o m a t i z á c i ó .( a u t o m a t i z á c i ó I. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fog a l m a k a t . és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgozásában. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . akár a kéregalatti hálózat. 1992. /.) A b e s z é d o l y a n adottság. egymásutániságát. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. mely a fonémák. De n e m azért. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. A gyerek. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldolg o z á s á t (6. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelentését" tároló k ö z p o n t volna. 2.vagy akár kézjeleket . a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. ( K e r e s d és lásd: 2. A hallott b e s z é d b e vagy olvasott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . színét. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlékképeket (például a d o l g o k alakját. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . halánték- törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. A nyelv arra való. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá- sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi.

hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. akit két év óta ma is fejlesztünk! D. k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. és absztrakció gyenge. szokás vezérelte rendszerrel. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: heti 4 óra m o z g á s . töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. k ö r n y e zetéből elkezd szavakat tanulni.. nehezen érthető a beszéde. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . h ó n a p jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. m a g z a t i héten D o w n . mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra.és személyiségfejlődésbeli e l m a r a d á s . és m o n d a t o k a t tanul belőle. E k k o r (3.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. A bal Sylvius-hasadék elejénél. 2001. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . 2 évesen 40. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . Osztie Éva főorvosnőnek. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót.07. szókincse gyarapodik. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y .12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i .elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agykérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az idegr e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s .esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. 2 0 0 1 . V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós zavar. mint az eddigi két év alatt is. e g y e n s ú l y a gyenge. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hátrafelé) is terjedő. és n a g y o n fáradékony. B. spontán rajzban. 2000 nyarán Budapesten. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer időés így a „ s á r g a " szó k é p z é - k ö z ö k k e l o t t h o n . k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismertetése. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . l a b d á z á s b a n .5 éves. ő rábólint a megfelelőre. „ á " . beszédkésztetése erős lesz. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. m a g a b i z t o s .5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . bizonytalan. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. az Orvostudományok Kandidátusának. sekor a S y l v i u s . " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n .) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédiai kezelés kb. szavakat összerakosgat. 56 57 . vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. és a szülők Ayres. M o z g á s f e j l ő d é s időben. e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. összeállítását. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. 2 3 . E k k o r kerülnek K ő s z e g r e .) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. M. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja).k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. és hol egyik. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült részében is. dr. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . ty n e m tiszta. fejét balra tartotta . n e m szereti a p o g á c s á t . ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ző. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. és dr. B. m e g á l l a lábán. és fejlesztő e g é s z é b e n is.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . be. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . de ekkor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. Frostig). " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e sefilmet. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . S z e m f e n é k és látásélesség ép. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . m o z g á sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. m á . 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. E z u t á n Sz. cs = s. 0 5 . temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. pá. 1999 s z e p t e m b e r é b e n . ügyes. (általában). De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (féltekében) frontolaterálisan. ül. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . S z ü l ő k felsorolják. Borbély Katalinnak. b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. a gyerek kétnyelvű k ö r n y e z e t e t hall. „ R " . egyszerű utasításokat megért. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű k ö d n i e . a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozduis alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . IQ ( S n . ny = n.t n e m ejti. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. rollerezik. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. Fél. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d ritm u s á t . hol m á s i k j á t s z i k főszerepet. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t .16. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. A 12. A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. mit akarhat. újabb és újabb szövettani. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. többi h a n g jó. „ o " . hogy terápiánk. túl sokat esett. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti.1 °C-os láz. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. Lehet. és az intenzív m o z g á s fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . egyetlen. m o s t 7. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív.O o ) : 9 5 . b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüggő. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. h o g y a kéregalatti struktúrák . B. m i n t a m á s o l á s b a n . azt reméljük.

h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. testismeret. Értelmi fogyatékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . ha a terápia h o s s z a b b . A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . h o g y k o n d u k t í v jellegű. egyensúly. mely kb. P e d i g többször látjuk. egy órát igényel. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. bordásfal. esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. vagy szülővel vezetett: hetente találkozva a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet.III. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l janak. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . a z o n b a n m i n d e z e ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. indulásnál 20 perces videót készítünk. diszkalkulia stb.1. Syndelar. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. ( G y a k o r i pl. Edtfeldt. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesztési ó r a s z á m igen m a g a s . pl. t o r n a s z ő n y e g . E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . Egyetlen eszközigényünk az ugróasztal. annál j o b b . de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. tarkát stb. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folyam a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. a szabadtéri h a t á s o s a b b . m i n t M e i x n e r Ildikóé. m e g n e m értett a n y a g bepótlása.. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . E z a z e g y é n i figyelem. finommotorika. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb.). g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több területét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexiás. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. c s a k hiperaktívak. az agy. t o r n a p a d o k stb.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkreditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . és h o g y ezt a terápiát igénylie. E g y terapeuta. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . kötetünkben. rajzolás és névutórendszer. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (labdák. lehet egyéni. s z e m . bár az o k . és felmérhető általa. térbeli tájékozódás és testmozgások. u g r ó z s á m o l y o k . A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. m e r t s z á m u n k r a is bámulatra m é l t ó . T e h á t pl. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. kötél. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. a k á r tanterem is megfelel a célnak. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. újabb h a t h a v o n t a . és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . é l e t é v ! ) . k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. Az olvasástesztünk felépítése o l y a n . E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. Irástesztnél egyoldalas. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. Sindelar. h o g y m i n d e n á r o n kínlódva az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é nek és g y e r m e k . hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. sz. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát.k é z . A tájékozódó vizsgálat egy. vagy kognitív fejlődést. F o n t o s a b b . a b e s z é d vagy olvasásírás.o k o z a t egyenes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. pl. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k .d o m i n a n c i a és ügyesség.) A kiscsoport lehet vegyes. A terápia fő j e l l e m z ő j e . h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . r u g a l m a s s á g . G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészlelés + m e g é r t é s ) . Fél évi terápia u t á n k é r n i s z o k t u k . h a n e m fehéret. vagyis pl. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig.és írásteszt. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. jobb-bal ismeret. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. m í g a szülő és a gyerek bírja. de előfordult m á r 3 h ó n a p utáni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. A terápia lehet kiscsoportos. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. a személyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. ugrásszerű e r e d m é n n y e l . Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk.l á b . rutin ideggyógyászati vizsgálat. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . melléklet). h a n e m fejlesztésnek vagy torn á n a k . Iskolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. A terápia felépítését lehet nagyc s o p o r t o s á n végezni. m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. és fordítva. fejlődéstani n a g y m o z gások. E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e .

tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. 2 0 0 0 . A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . hogy a kereteket m e g h ú z z u k számára. 5 5 1 . mi igen . és n a g y o n gyakori. h a n e m lelkileg is képlék e n n y é válik. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. az iskolában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. m i é r t . h o g y ott történt az e l a k a d á s . m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e k ü n k : ő p o n t o s a n értette. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek.e l l e n k e z é s . b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. d a d o gás) j e l e n t k e z h e t . otthon a s z ü l ő k n e k is.a k a r a t o s s á g kora. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. ölelj m e g . A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . ringatásra.á t é l : „ M a m a . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é válásának szükséges velejárója.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . hogy visszatér az a kóros tünet. biztatni a k i s b a b a k o r i . és siklott v a k v á g á n y r a . ahol a m e g r e k e dés történt lelkileg. az élményt. p o n t o s a n m u t a t v a . 2 0 0 0 ) . A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az.) Fixációs p o n t n a k nevezzük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. m e l y e t m a x i málisan elő kell segítenünk. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. babusgatásra. ( N e m e s .írja N e m e s Lívia. miért. hát n e m tudja. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás regresszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása.k i s g y e r m e k k o r i szeretetmód megadására. E k k o r a gyerek „korban . T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. „idő kérdése. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós korra. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. ahol elakadt. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. amit c s i n á l .é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . Pl. o. és örül egyéniséggé váló. mi helyes. viselkedését m e d e r b e tereljük. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jóságnak. a regresszió mindig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . A testi fejlődés fol y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " .azaz m a g a t a r t á s b a n . . a m a c k ó p u h a fülét). E g y 2 . E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák sorában h e l y e z k e d i k el.a terápiás regresszió. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a g á h o z h i b á s a n viszonyult. esetleg az ó v o d a is. mint a felnőtt. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. N e h é z a helyzet akkor. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g előző életkorára. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. védelemre szorulnak. és e h h e z j á r u l a kisgyermekes beszéd. A regresszió visszafordulást. a kisiskolásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e .) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. „ r o s s z " gyerekének. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. ahol n e m c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . szeretgetésre és elfogadásra. otthon is. hanem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. segíts n e k e m " . A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s keretek között b i z t o n s á g o t él m e g . egy p u h a kis rongyot. A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . beszédbeli stb. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ri. TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. . B o d o n y i M i k l ó s . a gyerek n e m c s a k testileg.mi n e m . itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. az iskolában is fokozottabb támogatásra. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja.I V . h o g y regresszióba viszi. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gyerek „ v i s s z a h u l l " . m o s t eleven. eddig tedd-ide-tedd-oda. a h i á n y o k n a k feltöltődniük. most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . a gyerek m é g j o b b a n egységes e g é s z lelkileg és testileg. bújik édesanyjához. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . mi helytelen és káros.) fejlődési e l m a r a d á s . 60 61 . visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. és azt is vállalja. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. I d ő s e b beknél is j e l e n t k e z i k .3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . mint az a jelenség.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mértékű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. h o g y futkározott? Tudja a m o z d u l a t o t . ö s s z e o m l i k . É p p e n ezért itt az ideje. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést feltételez. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s .terápiás regresszióval idézi elő. hogy terápiás regresszióval dolgozik: a gyereket fejlődésében nézi. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . aki érti. ha lehet. ahol valami elintézhetetlen. mint n o r m á l fejlődés esetében. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. hogy az önálló akarat. hogy a gyereket a regresszióból kihozza.

) . illetve többszörözés (pl.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. betűvezetési probléma. . .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl. . . .Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. összetett szavak írása).összeolvadás. .konduktív terápiák. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. a H R G .Szavak egybe. m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. volt = ótólót). közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. . Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e . de nem tudja. -Tulajdonneveket kisbetűvel írja. 3. . m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl. . . . -1.Máshogy ejtjük .Hagyomány elve (j-ly) hibás. . . Súlyosabb. k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fejl e s z t é s s e l .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s .M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. . szóvégi ó. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. -tt stb. v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . a .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír. 62 63 .Mondat elején nagybetűt nem írja. m á s z á s ) . és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .máshogy írjuk hibái: .k ö z é p v o n a l .és különírása hibás (pl. h i n t á z t a t ó .következeles betűcsere. n a g y m a g v a k é s k é r e g . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfel e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . az A l a p o z ó T e rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t .toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását.teljes hasonulás.nem következetes betűcserék.vagy utánvételezés: hallja. . b á r m e l y é l e t k o r b a n kezdhető. .hosszabb nem összetett szót szétír. . -val. a víz. hol. önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r .k ö z é p v o n a l . forgató. Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. . . .szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. . igekötő használata. de előbb kinézeti = delobkinzet.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . .zöngés-zöngétlen pár csere.) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é re.szóból betűkihagyás.részleges hasonulás. s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó .n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k .súlyos tagolási gyengeség: pl.duplázás.a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. .fordítva ír vagy betűt fordít. Alapozó T.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja.A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . Alaki probléma.szóba betűbetoldás. mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. ő stb. . 5 . a h h o z .Toldalékolási törvényekben hibázik (pl.Elválasztásban hibázik. hogy a szóban valami hosszú. ring a t á s . . . .e l ő . vízzel ( H R G ) .1 6 é v i g . 4-11 évig.) 2. a g y t ö r z s . -vei.

- ittht* itu/mThi ti Itcodé.2. MELLÉKLET 2.jÁlhj t — 1 - 1 .Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 . MELLEKLET I b síULyujL .

NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. Budapest. o k a lehet. Neurol. DIAMOND. Rev. füzet. Budapest. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. Budapest. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . Tudomány.7 0 % . Tihany. m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . Előadás a „Mozgás. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. Filum Kiadó. J . h o g y sok a z olyan eset. C. . Zánka. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . TÓTH GÁBOR. e g y e n s ú l y . Thomas Publisher. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . H y d r o c e p h a l u s a . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. 66 67 . Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. 1. H. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. e k k o r kezelték. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . Illinois. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. Budapest. a nyelv és a beszéd. december.az ó v o d a k é r é s é r e . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m látták h a t é k o n y n a k . FREUND.5 4 7 . Budapest. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . Alapozó Terápiák Alapítvány. Új módszer a mozgásrehabilitációban. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Óvodai Nevelés. január. Medicina Kiadó. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. nulmány.IRODALOM DAMASIO A. Budapest.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ben. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. A z t tapasztaljuk. E s e t i s m e r t e t é s e m . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. SZERDAHELYI MÁRTON. Budapest. ( 1 9 9 2 ) : Az agy. november. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. HRG Alapítvány. Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . Alapozó Terápiák Alapítvány. Okker Kiadó.1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra.g y e n g e s é g .dysgraphia kezelés. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. Budapest.és arcformája. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés .. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. R . r u g a l m a t l a n s á g (széteső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . Óvodai Nevelés. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. M . Zsolt szülei . Is- Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. 4. Gondolat Kiadó. H. DAMASIO H. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Az e s e t e k 6 5 . j e l l e g z e t e s k o p o n y a . Springfield. USA: C. .. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta- Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é nyező mozgásterápiát mutat be. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. Fejlesztő Pedagógia. H. neurohabilitáció.

( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések.elmi. Összefüggő m o n d a tokat n e m alkot. Á b r á z o l n i n e m szeret. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó .) IQ: 78. m i n d a rövid távú. W C . m e l y szerint az I Q : 72. e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós.t ö n á l l ó a n használja.F i n o m m o t o r i k a fejletlen. T e s t n e v e l é s foglalk o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . Számfogalma k e t t e s .m á s ritmusban m o z o g . akarati élet É r z é k e n y . Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. n e m é r d e k l ő d i k . kitartása g y e n g e . b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. h o z z á á l l á s u k . d e a k a d o z v a válaszol. elfogadtatását. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. 68 69 . é d e s a n y j a p i n c é r n ő . felülések. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. utána lankad. darabosak. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k teljesítményét nagyfokú szorongása blokkolja. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. Irányokat téveszt. F á r a d é k o n y . E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. szorongást váltanak ki nála. formákat n e h e z e n azonosít. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. S z á m f o g a l m a kialakulatlan.és beszédfejlődés . e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . olló stb. bátortalan fiú. cím. n e h é z k e s e k . M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizottság vizsgálatát kérte. mint kortársaié. N e m kötik le a m e s é k . A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t .t e s z t t e l végeztük. életkor stb. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. 2 .) kezdetleges.) jól válaszolt. g) Érz.h á r m a s körben alakult ki. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . látván. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. illetve a terápia kiválasztását.S i m o n . r e p r o d u k á l j a . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri.p r o b l é m a m e n t e s e n zajlott. fáradékony. hasfájós csec s e m ő volt. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. M o z g á s . mellúszás. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. n e m kérdez. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. A szülők testén szeretett elaludni. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. de kifejezőképessége g y e n g e . a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. kúszás. csak ü c s ö r ö g . Sírós. Intelligenciája. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . G y e n g e akaratú. M á s z á s n á l . versek. Finommotorika terén g ö r c s ö s ceruzafogás. A szülők elvitték Zsoltot. K é r d é s e k r e szavakkal. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. A külső h a b i t u s á b a n megjelenő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. ritmustalanok. de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . k o m p l i k á c i ó nélkül. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. Az adott lelkiállapotuk.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . így perifériára szorult csoportj á b a n . Ö n b i z a l m a csekély. Goodinough-féle emberrajz. értelmi k é p e s s é g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . mind a négy végtag m á s . M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. szétesők. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . m o z g á s a i m e r e v e k .3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . á l l ó k é p e s s é g e . Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. A lege g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. h a s o n l ó a k a t kever.

a k i k n e k a terápia indikált.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . feladatértése j ó . F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értelmi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k .-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. Iskolás diszlexiásoknál. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata.S. Fejlesztő pedagógia. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. A szülők nagy rendszerességgel vitték Zsoltot. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia.5 . Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. Bicske. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. illetve kontraindikált. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . annál e r e d m é n y e s e b b . KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. elfogadtatását a szülőkkel. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . 1. Mozgásutánzás. de c s a k intenzív. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. k o r t á r s a k t ó l . feladattudata kialakult. hogy kik a z o k a gyerekek. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. h a m a r elveszíti e g y e n s ú l y á t . A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. kötet.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó .m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése.O. rendszeres foglalkozás mellett.rugalmasság . majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Tanácsadó keretein belül. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . M á r t o n . A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n kialakult e r ő s s z o r o n g á s . A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. 4 . 7. Szöveg- A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . minél kisebb a gyerek. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. KÓSÁNÉ DR. 70 71 . K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . 4-es s z á m k ö r b e n tájékozódik. 6. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . 4. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt.8 5 ) ugrásszerű fejlődést lehet elérni. Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. 5. P. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. M e g k é s e t t beszédfejlődésű. ezáltal valószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . A g y e r m e k terápiája n e m . E vizsgálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. Magánkiadás. tudósítását.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . TÓTH GÁBOR. illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k .a l a p o z ó terápia t a n f o l y a m á t . Kis létszámú fejlesztő osztályt javasoltunk. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolyam a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. megállja helyét o s z t á l y á b a n .) 3. 2. elsősorban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í tása és k o m p e n z á l á s a . a m e l y áldebilitást eredményezett. A kontrollvizsgálat után m é g fél évig folytatódott. bizonyult.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. A keresztgyakorlatokban (pl. Budapest.

: Lány iné. Z s o l d o s . 1991). 1994. S a r k a d y . azonban a mentális profil erősen szórt. 1994. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a halogatni. P o r k o l á b n é . 2 3 1 . G e r e b e n n é . . H a g i n . n e u r o g é n eredetű altípusának . Z s o l d o s . Szerkesztő: Gordosné dr. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak..alvászavar. F o d o r n é Földi. 72 73 .és postnatális ártalmak).A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti jelentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. a h h o z . C s a p ó . 1991). a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrálásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb.m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . Az e n y h e értelmi fogyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . R o u r k e . 1998). A tanulási zavar fennállhat átlagos. 1998. 1967. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. ill. G e r e b e n n é . 1997. h o g y valamit (val a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásával. az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. neurogén kóreredetet valló felA nevelési tanácsadást.). R a n s c h b u r g . D o c k r e l l . 1996. A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . átlag alatti vagy átlag feletti intelligenciaszint mellett. a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fiziológiai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . mások pedig az idegrendszer egy vagy több strukturális rendszerének organikus károsodását.m o t o r o s . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". G e r e b e n n é . vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . cerebrális diszfunkciók. G y a r m a t h y . étvágytalanság. in: G e r e b e n n é . A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. 1996." Ez a kognitív pszichológiai. 1997. 1998). amely az említett k ö l c s ö n h a t á s min ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. G e r e b e n n é . figyelmi.j e l e n h e t n e k m e g . Zsoldos. S a r k a d y . 1990. 2 8 . m i n t a specifikus tanulási képességzavarnál (Silver. neuropszichológiai és fejlődéslélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordulású. o. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. Ezt a jellegzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. funkciózavarát (Palotás. Szabó Anna. Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki háttérként ( G a d d e s . úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. peri. gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. Medicina Kiadó. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . Közismert. 1. É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . 1995. 1998).tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyugtalanságra.nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. L á n y i n é . m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. 1981. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetforg a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar panasza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . A s z a k e m b e r gyors segítségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. pre-. h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . beilleszkedési n e h é z s é g . .a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási zavarok b i z o n y o s formáival. félve a v é l e m é n y .inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . A teljesítmény létrejötte. 1998. ill. P e d a g ó g i a i L e x i k o n . o. m e r t az agy . 1987. M c S h a n e . de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". P o r k o l á b n é . s z e p a r á c i ó s félelem stb. Del D o t t o .2 9 . és elsősorban az alap-kultúrtechnikák elsajátítása akadályozott. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . figyelemzavarra . m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. melyet az elterjedt. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l .a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. Kereszty. P o r k o l á b n é . 1. észlelési diszfunkciók. h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . ill. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tulajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . 1984. m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai.az elméleti hátterét. hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacsonyabb. B e v e r i d g e . A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. hipermotilitás. mely a tanuláshoz s z ü k s é g e s funkciók. 1992. 1 9 9 3 . 1995). hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a többiekkel n e m k é p e s együtt haladni. G e r e b e n n é . 1997.m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . a diagnózis kategorizáló. 1992/93. 1995. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. 1993. megkésett beszédfejlődés. hiszen attól tartanak. 1999). mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . 1996. ma pedig .

és 3 1 . 1998). A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyikéről van szó. A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. alakítja módszerét. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l .A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . M e s t e r h á z i . a m e l y e n a fig y e l m i . illetve a kettő közti egyensúlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . dekódolják azokat.és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. a vizuális.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. 28. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rendj é b e . pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog- ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. 1995. a k u s z t i k u s . 35. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességein e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . M ó d s z e r e ismert eljárás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. integrált m ű k ö d é s é t . 1992. írás. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . 74 75 . A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. C s a p ó . A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t .érthető m ó d o n . 1994. taktilis.). m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . 1995).e g é s z n e k " tekintik. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ felv é t e l e " (Neisser. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogható fel: 1. A kogníciót „ f o l y a m a t . észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. J e l e n l e g fejlesztői. Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. N e i s s e r úgy g o n d o l ja. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. 1992/93. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. M i n d e z e k alapján a kognitív kép e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el.. 2 9 . A nyelvi r e n d s z e r kialakulását is ide. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. Sindelar tanulási zavarról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . o. az információfeldolgozást akadályozó diszfunkciók. Az új diszciplína elméleti hátterét . Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő .). . 1972.. Ezek. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . o. .(Affolter. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesztés. a szerialitás {észleletek sorrendi szerveződése) és a téri o r i e n t á c i ó . N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. Brigitte Sindelar. M i v e l tág értelemben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti.. Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. e g y m á s r a épülő. t é r i . 1992. E z e k k ö v e t k e z e t e s . Sindelar. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . Jetter.. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. az intelligenciának. az olvasási. a kognitív hierarchia m a g a s a b b szintjein. cselekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. struktúrák m i n ő s é g é t . Sindelar. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megismerési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. 3. vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanulási f o l y a m a t vizsgálata. G e r e b e n n é . A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. 2. 1992). a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". 1982). t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. A szerzőről D r . 1994). vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". 1998). a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképességek: a figyelem. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. és a megism e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á sából áll. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . az a k k o m o d á c i ó . 1994. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a köv e t k e z ő h á r o m fő. 1992. a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . 292. auditív. 1997. Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. o.o. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . 1998. A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. Nagy. 1999). 1984. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . N a g y J. az észlelés. o. P o r k o l á b n é . az intermodális integráció (összetartozó vizuális. A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátításához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. 10.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á rozott területei alkotják ( C s a p ó . osztrák klinikus pszichológus. az e m l é k e z e t . az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar.t ö b b m á s lehetséges ok mellett . 1 9 8 3 .

1. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. és minél n e h e z e b b egy feladat. ill. A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros koordináció. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. 2. 7. m i n t fontos auditív ingert. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fontos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kontúrja (2. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . vagy zavart a viselkedés. 8. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va- A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . Ha a z o n b a n a kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelése) segíti a h e l y e s kiválasztást. illetve m a g a s a b b szintű kognitív folyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchikus rendszer. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív elemeire. a kognitív rendszer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. 3. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . Auditív analízise segíti az utasítás megértését. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív felad a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. 2. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. ábra). a részképesség-gyengeségek teljes í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . a m o n d a t o t tagolja. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. mert úgy vélik. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendszerező áttekintésével . A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. 5. g y e n g e szintű a tanult készség. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes.e l s ő s o r b a n azzal.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . utána egy piros pálcikáit. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g .g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. R é s z k é p e s s é g . illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények sik e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . A példa alapján belátható. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongása. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. m e l y e k az életkortól függően.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ire való bontásával. ábra). A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fejlődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető személy (pl. hogy a l o m b k o r o n a szintj é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. illetve a tanult készségek szintjét. annál összetettebb. a kognitív terápia sajátosságaival . Az elméleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszichológiai r e n d s z e r képezi. a k k o r a teljesítmények. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszharm o n i k u s . 3. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . 6. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . majd felidézi a hallott instrukciót.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . ó v o d á s k o r b a n vagy iskoláskorban m á s . 4. Az intermodális integráció részképességével összekapcsolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést.

A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . i s m e r e t sikeres újratanulásához. A k k o r is innen indul a foglalkozás. illetve első osztályosokat és 7 . R i n g h o ferné. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. 1999).p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak.1 5 éves általános iskolásokat. e l h a n y a g o l ó családi miliő. Z s o l d o s . A Sindelar-program olyan komplex módszer. I l y e n k o r a foglalkozások szervezése ciklikus. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. n e m c s u p á n a hibás funkciókét. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. 1983. ill.a fa-modellnél m a r a d v a . A 3. A S i n d e l a r . az észlelésre. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. új iskola vagy ó v o d a ) . struktúrája l e h e t ő v é teszi. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . 1995). és a teljes kognitív képességprofil megismerését célozza. 1994. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a tanulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . illetve a terápiás tera hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gyakorlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó .a h o z z á é r t ő kertész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkezeti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. pl. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . A S i n d e l a r . akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k következetes funkcionális tréningjére van szükség. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . A m i n i m u m 6 .egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. ill. a szerialitásra és a téri orientációra. d r á m a i váltások (család felbomlása. a z o n a szinten. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüggésekre.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . A fejlesztési periódus 2. Ezért a foglalk o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . . Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fejlődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . az intermodális integrációra. fejlesztői feladatot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . Ha a z o n b a n bebizonyosodik. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. A fejlesztési szakasz elindításakor. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje regisztrálható.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a megi s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. hogy m e g j e l e n é s ü k magyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . Hiszen . ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. terápiás segítségetjelenthet. vet kijelölő vizsgáló eljárás. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok esetében. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. g y e n g é b b intellektus. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó .os elve a folyamatosság. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. h o g y . a beilleszkedési zavar stb. az emlékezetre. önálló e g y s é g e t alkotnak.p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. h o g y a hierarchiKUS felépítésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. 1998.

türelmetlen. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . barátságos. Ez a vizsgálati tapasztalat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . írni. K é s ő b b kezdett beszélni. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. vizuális figyelem 2. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem telj e s í t m é n y t r o n t ó hatása. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. m i k ö z b e n a rövidebb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . hol feltérdelt a székre. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . h a n e m elszalad. a m e l y b e n . hol a kinti zajok terelték el. Szinte n e m is tud sétálni. intermodális integráció 8. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. szeriális észlelés 9. vizuomotoros koordináció 11. szókincsfejlődése lassú volt. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fontos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. Altalános iskola 6. v a l a m i n t a t e r h e lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . F i g y e l m e azonban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . amit m o n d a n a k neki. R é k a ö r ö k m o z g ó . akinek a kortársakkal és a felnőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n oldotta m e g . S o k s z o r úgy tesz. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladathoz. G o n d o l k o d á sa k o r á n a k megfelelő. szívesen beszél. és b á r ö n á l l ó a n felöltözik. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálását kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y talan m e g o l d á s t nyújtott. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. M i n d e nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . verbális-akusztikus figyelem 6. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . csak sietni. indított szülés során született. 80 81 . téri orientáció 10.ideális esetben . h o g y a kislány figyelme szórt. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . vizuális észlelés 3. Ilyenkor arra vár. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. verbális-akusztikus emlékezet 7. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . fantáziája élénk. szgret rajzolni. beszédmotorika A 3. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. alakokat. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyelme megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. segítőkész kislánynak tartják. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. izgett-mozgott. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. vizuális emlékezet 4. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. mintha n e m hallaná. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . Ó v ó nőjének feltűnt. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tanfolyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. akusztikus figyelem 5. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . és ü g y e s a puzzlejátékban. A z a n y a b a l k e z e s . Egyébként nyitott.

R é ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. R é k a a S i n d e l a r . amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . Az a feladat. részben egyenetlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. Az iskolai tanulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással valósul m e g . a napi gyakorlási feladatokat.v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopédus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejlesztési anyagát. hogy így . ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problémát. b a r á t s á g o s . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. mivel az akuszt i k u s . elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. v a l a m i n t a testtájak k e r e s g é l é s e a testséma .segítse a bevésést. A szavak m á s o l á s a . A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. 5. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az ell e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . M i n d emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. ill. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. 4. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . általános iskolás. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z séget. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. ill. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. A szűk terj e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. p e d i g m e g p r ó bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ka p a r t n e r e . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. és ettől függően jelöli ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el.p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a .k o m p e n z á c i ó v a l . szülői észrevételekkel hozh a t ó k összefüggésbe. Rékánál a kognitív fejlesztő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . osztályban feltűnt. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k .vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. Az osztálytanító szelíd. és a sorrendet is felcserélte. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . téri vagyis a vizuális (differenciálás). szórt figyelmét. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. osztályos t a n u l ó . de a felnőttekkel szívesen beszélget. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . változó feladattartását. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlélteti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját.

és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. geometriai formák. ill. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kislány otthoni tanulására. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. ill. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . é r t e l m e s . A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. általános nyelvi fejlesztés céljából. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehezen találta m e g . Felmerült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . hogy . Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s differenciálni. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k .z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. mivel a z ö n g é s . L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. írni. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következtetni. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . és artikulációja torz volt. k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . az összefüggések felismer é s é h e z segítséget igényel.az utasítás ellenére . E b b e n . k a p c s o l ó d á s i pontjait. és így m e g t a n u l á s u k a t is. 17 feladatból álló vizsgálóeljárása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. ábra 84 85 . M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . vers m e g tanulása hallás u t á n ) . n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek.h a s o n u l á s i vagy szótőre. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . Az olvasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. M i n d e z e k alapján érthető. de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. ill. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a .é r t e l m e t l e n szavak. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g e m l í t e n i . m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. N a g y o n neh é z n e k találta azt a feladatot.olvasással k o m p e n z á l t . s o k s z o r h i b á z o t t . J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. S ez n e m is m e g l e pő.p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. betűkártyák felidézése kiválogatással. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalmazásában. J u l c s a a testrészek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. m e l y n e k lehetősége a 4. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormintákat kellett m á s o l n i a . J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. irányát. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. és itt is lassú volt. A S i n d e l a r . Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . részletről-részletre másolt. ill. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é vel. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglalk o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül.lai feladatoknak. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgáló feladatban igen lassan dolgozott. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgyk é p e k és szavak. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. n e m járultak hozzá. tanév v é g é n merült fel. vagyis az intermodális integráció k é p e s s é g é v e l segített. szókincse lassan gyarapodott. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kijelölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál).k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . szótagok. A ritkán h a s z n á l a t o s . a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kapcsán előforduló .

Budapest. H.a vizuális tagolás. K. Budapest. A Cognitive Approach. Budapest. Doktori Értekezés.f u n k c i o n á l i s gyakorlásával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. 9. A fejlesztés az előírt. Budapest. Praxis. 123-131. " Tanulmányoka gyógypedagógi- ai pszichológia és határtudományainak köréből. 70-77. NY. 179-196. LUKÁCS PÉTER (szerk. SINDELAR. DOCKRELL. DEL DOTTO. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. Bratislava.VERIDGE. Wien. 34. F. B. ÖBV. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). Gondolat Kiadó. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . (1981): Learning Disabilities and Brain Function. 19-25. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik.. 3. m e lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . (1993): Specific Learning Difficulties. J. (1993): Children's Leaming Difficulties. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Budapest. REID.. korai fejlesztése. 1-28. U g y a n a k k o r azt is m u t a t j á k . G. SARKADY KAMILLA.): Szabad le- gyen vagy kötelező. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Sindelar Tréningprogram 1. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. Wien. B. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. SINDELAR. R. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. GADDES. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. Annual Review of Learning Disabilities. (1983): Hurra. IRODALOM AFFOLTER. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. NY.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 .. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. In: Myklebust. Educatio. 2. Interjú. In: Zászkaliczky Péter (szerk. (1993): Special Educational Needs in Schools.munkamodell a gyógypedagógia számára. Budapest. 14-80. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. ám az igen. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. B. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s .. Akadémiai Kiadó. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . In: Gósy MÁRIA (szerk. J . Tankönyvkiadó. LECHTA. Eigenverlag. Különszám. Arzenál Nyomdaipari Kft. 5. McKlNNEY. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . S. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. Akadémiai Kiadó. In: KOZMA TAMÁS. (szerk. A közoktatási törvény koncepciójához. J. 45-48. H. 10. Budapesti Tanítóképző Főiskola. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantárg y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. 24-26. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. JETTER. Pszichológia és nevelés. Vol. Alex Typo. O. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. 26-36. Budapest. J. SAGE Publications.. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Gyógypedagógiai Szemle. SEDLAK. London. Vol. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . Budapest. SARKADY KAMILLA. Magyar Tudományos Akadémia. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . 11-33. B. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. önmagában véve senki sem. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . Magyar Pszichológiai Szemle. 1. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. W. MATUSKA.). ROURKE.A Sindelar-program. Eigenverlag. 3-4. Sindelar programjának magyar adaptációja. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k tanulási k u d a r c a i . Budapest. Grune and Stratton. In: Bíró A. Edinburgh. évf.. BÁTHORY ZOLTÁN. 48. Budapest. OKI. Gondolat Kiadó. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. 2. 86 87 . 259-270. U. Új Pedagógiai Szemle..): Pszichológiától pedagógiáig. H. 3. Springer. Budapest.e r e d m é n y e s e b b lesz. XLIX. V . NEISSER. F.) A gyógypedagógia új útjai. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. 18-19. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. 1-15.): dapest. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. évf. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. Vol. Routledge. évf. Bu- GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához. Studio in honorem Andreáé O. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. (1992. Magyar Pediáter. (1997): Piaget ma. Blackwell. SINDELAR. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integr á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Moray House. A n a p i tíz p e r c e s foglalk o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. évf. GEREBEN FERENCNÉ. Liecreh Gúth Kiadó..-né (szerk. Új Pedagógiai Szemle. ich kann's. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . Napi Magyarország. 1-2. Iskolakultúra. 59-68. R. 216-246. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. (1984): Megismerés és valóság. BF. ZSOLDOS M Á R T A . Fortbild K. Oxford. Budapest. 33-49. I. Budapest. MCSHANE. (1994): Teilleistungsschwächen. FODORNF. 1. Budapest. Fejlesztő Pedagógia. (ed. kötet. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. Budapest. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. D. Wien. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hátteret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . Budapest. Pädiät. 1. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek.): Progress in LD. B. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia.). h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfog a d h a t ó l e g y e n . London. Debrecen. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. J u l c s a példája azért t i p i k u s . 8^t4. december 30. Budapest. Keraban. MYKLEBUST. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. .

H I S Z E N EZ JÁTÉK! . és gyerekként maga is olyan típusú ta- A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. Ayres (1920 . L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épített. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. pszichoszociális háttérfunkciókat. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. ha* A. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rendkívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyétől. és olyan tapasztalatokra szert tenni. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. h o g y aktív. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b tanulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z .a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú ingerek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . 1992). G y a k r a n előfordul. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o latköre. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. a praxis. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á sokban ( F i s h e r és M u r r a y . a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehetővé teszik. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzoros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. A poszturális. A testséma. rá kell j ö n n i e . és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. D e n n y Brown. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultságuk. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást.sérülések. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. azt a folyamatot. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közrem ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. m e r t s e m a külföldi. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhetj ü k el. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. a saját m o z g á s s a l kapcsolatos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődési lépcsőfokokat. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. E z e k jól szervezett. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. K ö n n y e dén. hogy az észleletek esetlegességéből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. a részek. J.sokkal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. az é r z é k e l é s . 88 89 . Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szinte észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . csak ha az egész személyiséggel számol. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő kép e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. E r e d m é n y ü k k é n t . h i á n y á l l a p o t o k . a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előterében álltak a könyv megjelenése idején. Schilder. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. A vesztibuláris ingerlés. F o n t o s ezt h a n g s ú lyozni. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. J. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. válogatása. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p tív m o z g á s v á l a s z o k . m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évektől r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i .e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. az egyéni megk ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kívül az átélés sajátosságait. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . hanem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. a m i k o r A. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z dődik. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyamat a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. összehasonlítása . a u t o m a t i k u s a n . gátlása. a funkciók differenciálódását. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . A z o n b a n . Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . az i d e g t u d o m á n y o k területéről származik. máris j e l e z n e m kell.

Vizuális forma. e g y m á s s a l összevetni. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletkező b e t e g s é g e k e t (spina bifida.F e j l ő d é s i a p r a x i a . 1985). m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . 90 91 . 2. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . . A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy jelennek m e g . rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a biológiai hierarchiák lényege a reciprocitás. * Pribram (1986. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. 1991) szomalodiszpraxiának nevezik ezt a tünetegyüttest. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . értelmezni. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. idézi Ayres. 1974. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . . látványra. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fejlődnek. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát gen e r á l n a k . Az ingerek. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funkciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. 1979). impulzivitás. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. a felegyenesedés során. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő ingerek e g y s é g b e szervezésének. 1991) későbbi. a kialakulófélben lévő információs t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. D o w n . Észleli a fejtartás a p r ó változásait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. balesetezés. hogy a n e m kielégítő érzelmi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folyamat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. Stern szelf-pszichológiai modelljét. pl. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á n y o s tradíciók között. 1976. 1989) írt le. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. e z e n e g y s é g e k reprezentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. a teljes személyiségükkel tanulnak. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. vagy é p p e n legátolni. így attól függenek*. szokatlanul felpörgetett vagy lelassult aktivitási szint. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. iskoláskorukban is az egész agyukkal. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. . a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkalm a z k o d á s t biztosít. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozással Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d va. ügyetlenség. a test tónusbeállításában.Hallási és nyelvi deficitek. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. stabilitásában. * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . figyelmi elterelhetőség. A. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g .s z e m .e m o c i o n á l i s térben valósul m e g .és térészlelési deficitek. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t felhasználva. N e m k ö n n y ű meglátni. E n n e k egyik alaptétele. tapintási ingerlésekre. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m ford u l n a k elő. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . vagyis az. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja.Taktilis elhárítás. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kapcsolatba. a m e l y a felegyenesedésben. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. 1977. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. N é h á n y p é l d a : Ayres. hogy m a g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztalatainak integráltságából s z á r m a z n a k . a f e j . Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igyek e z n e k m ű k ö d t e t n i . a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvonalával v a n n a k összefüggésben. . között valósul m e g . S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltételezi. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan reakciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . . Cermak. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . a gyereket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . S. O t t e n b a c h e r és Short. h a n g r a való túlérzékenység. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöníteni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n .t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével.A féltekei integráció zavarai. idézi Fisherés Murray. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendellenességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. A gyerekek k é s ő b b . hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . A vaksággal. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való alk a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített feld o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi.s z i n d r ó m a .

1992a). sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szenz á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. idézi Kulcsár. annál n a g y o b b az élvezet. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . vigasztalják. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. e g y e n s ú l y v e s z t é s . A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . Általa valósulnak meg a testi kontaktusok. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. 1990). N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . megfordulnak velük. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a játékdalokban. fél lábon ugrálás. a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert információk ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. önkéntelenül megjelenő e l e m e . és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. " (Schilder. r i t m u s u k b a n találunk. A felnőttek a m o n d ó k á k . az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő érzékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. leguggolás. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . Minél erőteljesebb az inger. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. f ü g g ő á g y b a n . mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. ráolvasásszerű szövegeikben. l o v a g o l n a k . M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. olyan é r z e t e k e t kelt. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. Az adekvát érintések i m m u n r e n d szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvételét alapos kutatások támasztják alá. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. a m i k o r az újszülött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. A térbeli orientációban. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. 2. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. 1933. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . kezdetben magatehetetlen gyereknek. a korai felettesén előfutárok között tartja s z á m o n . hercegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. M i n d e z abban az életkorban. funkciói k o m p l e x i tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. A testhelyzet hirtelen változása. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é nyekben. M i n t bőrérzéklet. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . A tipegők. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. d ö n t ő szerepük van. a tartva levés biztons á g á n a k d r á m a i elvesztése. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . népi gyermekdalok ritmusára altatják. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti tev é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. A z o k a j á t é k o k . megnyugtatni őket. a korai tanulás bázisa.Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kapcsolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű.). m a g a s a n lakozó lényei. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integrációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. vagy a h ó n u k alatt felemelve jó magasra lendítik őket. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m beri kapcsolatokban. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . hogy segít a szervezetnek megállapítani. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. A vesztibuláris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. nyugtatják. S z o r o n g á s o s állapotokban'. aki az egyensúlyfunkciót. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlőd é s b e n tekintettel arra.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. g ö r k o r c s o l y á z ó . a m i k n e k végén leguggolnak. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonásaival kerülhet összefüggésbe. vidítják a gyerekeket. A kognitív és m o t o r o s fejlődésben betöltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . 1988). idézi G e r ő . hogy a k ü l ö n b ö z ő érzékszervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. o. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. mint észlelési kiindulópontot. vitorláznak. K i k a p c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. lábukat lógázzák. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . arra épülő funkciókban éve. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerkeresés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezésére tett kísérlet. hogy a fejünk. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gyerekek. F o r g á s . A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberiség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szellemvilág n e h é z k e d é s nélküli. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19.

m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . 94 . o. A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szubjektív színezetűek. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . a m e l y e k e t a felnőttek. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alapj á n ítéltetik m e g . hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . . és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . főleg 6 . E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja.gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . . Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . o . regényeinek visszatérő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. .SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. 1972). . és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe.f é l e a n y a .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről.t ő l . 1980). . Azoktól azonban. E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rendszer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. Kizárólag a nagy intenzitású i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. . „. de ez neki m a g a a halál volt. de el is hasalt. hogy m e n n y i r e k e d v e lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. 13. B o h u m i l Hrabalról közismert. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e .m o t o r o s teljesítmények. " átélte. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . .K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . azóta javított változata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. b e m u t a t k o z n i sem szeretett. az a n y a g o n d o z ó .. h o m o k b a n . ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . . nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a tapintási ingerlések. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . gátlására. mert n e m tudott tanulni. a z a hely.d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a .vizuális p e r c e p c i ó . hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. ) . Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásával t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . hogy erre felhívta a figyelmemet. . amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a rea k c i ó m ó d n a k a felülírására. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézetben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. elvörösödött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . nem nyújtotta a kezét. Ayres n e v é h e z fűződik. Ayres. szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k aktív gátlására. " (Hrabal... m i n t e g y rejtett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . A z o k a g y e r e k e k . aki s z á m á r a az iskola „ . v a l a h á n y s z o r simogatni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l .t a r t ó . akiket biztonsággal szerethetnek.szomatoszenzoros percepció. K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha valaki m e g é r i n t e t t e . sok m i n d e n t elviselt. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehetőséget (Ayres. . . A k ö z i s m e r t H a r l o w . tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . 2 0 0 1 . a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. E z e k n e k a gyerekeknek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. sorsa. N e m lehet véletlen.SIPT. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . hogy „egy volt enfant terrible. ahol az összes. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. h o g y a gyermeki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. a gyerekekkel j á t s z a n a k . Hrabal alakja. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . az u r a m lesütötte a szemét. visszahúzódásra.) Feltételezhető.9 éves. félelemre. amikor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét.. ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ra és változatosságára. Kidolgoz. hajvágástól. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n nehézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. . a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. és aki hozzáért. a taktilis ingereket feldolgozó. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. . p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátterének k i m u n k á l á s á v a l . . és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. rettegnek a hajmosástól. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . aki bukdácsolt. szívesen elfogadják. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrendszerébe b e á r a m l i k . É r t h e t ő . 2 6 5 . E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. . 1999. hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. az én u r a m ki n e m állhatta. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor.

a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfigyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. úgy d o l g o z t á k ki.kihagytak. m é g a k k o r is. O l y a n szenzoros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. .e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor érzékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimális. a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . játékai.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . hogy a klinikai megfigyeléseket. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecsem ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényelj e n e k nyelvi készségeket. N é g y új. D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. t ó n u s o s labirintusreflex (TLR). amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel.n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k .b ő l n é h á n y szubtesztet . 1996) azt találtuk. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiválthatóságot m u t a t n a k . -a bilaterális motoros integrációt.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai.m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. így megítélésük nagy körültekintést igényel. jól h a s z n o s í t h a t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . E z é r t a teszt úgy készült. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . mely m a g á b a foglalja a nyak. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. a m e l y r ő l a szerzők feltételezik. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszélyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s adatok. a m i m i k a . E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érettségétől és integráltságától függ. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. Ayres a primitív reflexek. C s u p á n a S I P T .TSI.TSFI. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív kritér i u m o k és fejlődési adatok. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. D e G a n g i és G r e e n s p a n . m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. a g y e r m e k saját ritmusai. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . a verbális p a r a n c s praxis kivételével. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . ám tekintettel arra. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egyedi ismertetőjegyei. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . és k i e m e l i k azt a nehézséget. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). 1989). á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). m i n d . hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r h e t ő . illetve a zavart fejlődésnek.a reflexintegrációt. majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g t a l á l h a t ó k . a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . A tesztek l e g n a g y o b b részét. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vis e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. forgó hengerrel. E z e k : építési praxis. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . SCPNT) felvételével. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossági fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adatforrást j e l e n t e n e k . és az e g y m á s t ó l független törzs. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. óriás g u m i l a b d á v a l . h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. h o g y a szenzoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. A S C S I T . A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. azoktól. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. és m i n t ilyen. verbális p a r a n c s praxis. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . sorrendiség praxis és orális praxis. A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és terápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . Jelezte.funkciójára.és karm o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. amelyben a testközépvonal átlépésének.

személyközpontú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia elgondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én határán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. g ö r d e s z k á v a l . és a függöny b á r m i k o r leereszthető. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „minth a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. csetlő-botló. felfüggeszteni a valóság kereteit. a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. 1999). a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. 1984. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . s k ö z b e n olyan világot ter e m t h e t n e k . az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . k e z d e m é n y e z z e . a n n a k é r d e k é b e n . " . míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. A hintát önállóan hajtani. . a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról.e r ő s í t ő . aki k é p e s támaszt nyújtani a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. . A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. billeghetnek. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k részleteivel. A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a régmúlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. 2 0 0 1 ) . S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. és a legősibb ingerfajtákkal. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. A m o d e r n fizika. a m e l y a mesék. A kívülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . Itt lehetünk s p o n t á n o k . csendben van. S z á m u n k ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . álmodozik. 1992/1996. a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . újat akarók. gépiesnek. o„ idézi Kiss. amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. . g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabályozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . legyen az b á r m e l y életkorú is. idézi Kiss. a k á r átmenetileg is. hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De éppen ez az a m o m e n t u m . É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. veszély vár ránk. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . Fizikálisan egy biztonságos. ö r ö m t e l i k . Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . egy hálóban ringatózik. a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. az e r ő fitogtatása miatt. 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . . a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. és n é h á n y .fontos „ t u d á s o k " . Ez utóbbira példa. a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . kísérje. 1994/1996. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. 1989. r e p ü l h e t n e k . a m i k o r szükséges. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. a n a g y l a b d á t ritmikusan a földhöz pattintani. a levont következtetések k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . vagy k é p e s elfogadni. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felszerelt. s z á m u k r a ott n e m t e r e m szab a d s á g . ötletet kér. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. a k ö z ö n s é g m e g b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . . A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s terapeuta n e m volt adott. u n a l o m i g ismétel. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt.1 9 3 . ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. vagy é p p e n ellenkezőleg. partner. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás eredm é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). hogy a h u m a n i s z t i k u s . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. a rendszer-elmélet. k í s é r j e . E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . egyensúlyozik. ahol nincsen jól körülhatárolva. Ha e z e k e t a m o z g á sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . . itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . a m e l y e k b ő l merít. és sem a terápiás közeg. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . e g y b e n é n . A m e g s z ü l e t é s traumái. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. a n n a k é r d e k é b e n .gó hálóval. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. pörög. t á m o g a s s a . b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . H o e h n és B a u m e i s t e r .112 és 1 9 2 . A j á t é k h o z tér szükséges. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . ahol é p p e n a n n y i kihívás. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs terápiát a társadalombiztosítás támogatja. n e m u n a l m a s . D e n s e m és m t s a i . amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. p ö r ö g h e t n e k . 1994/96. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. A terapeutára vár az a feladat. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a szabad és a strukturált h e l y z e t e k között. hogy kliensét. Az ügyetlen. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. hogy egyfajta ügyességet. a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. korai f á j d a l o m é l m é n y e k . Erőfeszítéseket végez. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. ami é r d e m i b b . a t e r a p e u t a feladata. örömteli testi aktivitások is. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n tákra. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. az anyától való elszakadás problematikája. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k tere. k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbukk a n h a t n a k a színen a konfliktusok. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehetne k é p e s valaki. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. . 2001). de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . 98 99 . K u p o r o g h a t nak m a g z a t i p ó z b a n . E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőforrások. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjelenő kritikai v i s s z h a n g r ó l . m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. hogy a felnőttől útmutatást. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet esni. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szám á r a v o n z ó .

Az időskori d e m e n c i á k esetében.u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő .B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. annyit ígér c s u p á n . A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . 1991b).H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . rugalmatlan . kevés. 1990).. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. 1979).F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő viselkedési formák. . h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. az e g y m a gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. D o w n . v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. A siker l á t v á n y o s volt. M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. a fővárosban és v i d é k e n egyaránt. A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. mely a megfelelő ta- M i n t említettük. milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . Akár p e d a g ó g u s s a l . figyelmetlen. 1979). csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s .a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . h o g y hátteret képez. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n belesimuló a s p e k t u s á t biztosítja.v a i a s z szekvenciákat erősítette.és ez m e g h a t á r o z z a .p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n használják. destruktív.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehetővé (Neal. 1979). akár szülővel konzultálunk. M i n t a h o gyan i n d o k o l a t l a n lehet. m i l y e n indikációval. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia.1991). a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. . ó v o d a i . .k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyásolta. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. hogy a gyerek szenzoros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. ha világossá lehet tenni. M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. h o g y m e n n y i r e érzi sajátjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. Az értelmi f o g y a t é k o s . Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. t e k i n t v e . Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. 1981). t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . a m e l y e t a konzultációt kérő fél h a t á r o z m e g . ha pszichoterápiás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . és mint láttuk.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. és a fejlődés serkentése során a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek speciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. 1977. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u tató. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását.i d e g g o n d o z ó ban. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő sen javíthatja. E n n e k egyik valószínű oka az lehet. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n term é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . kimutatni . hogy a gyerek olyan k ö z e g b e kerülhessen. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . éretlen. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. Ne felejtsük el. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. 1995). ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . t e r m é s z e t e s e n m á s . e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . és e l ő b b . alapelv. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. idézi Ayres. o k t a t á s á n a k megszervezője V a r g a Izabella.sal. hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . iskolai életbe. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasztaltak ( W e e k s . illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a beteg k a p c s o l a t a . így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l .ám teljes elvetése indokolatlan. . és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fogja majd a l k a l m a z n i . E h h e z az szükséges. az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . . a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. ez n e m 100 101 . a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é h e z (Varga.

h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. P. C et al. et al. 3. A. 22. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . BRÜGGEBORS. Philadelphia. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . D. BRÜGGEBORS. J. M . A. Western Psychological Services. 227-231. I.. Budapest. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . tájékoz ó d j o n .( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. G . FENICHEL.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. é s e n n e k alapján hat á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. (1989) Test of Sensory Functions in Infants.. In: Ficher. Western Psychological Sevices Los Angeles. Manual. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . A. A. DEGANGI. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. AYRES. 3. A. borgmann. 11. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Journal of Learning Disabilities.szempontok a szenzoros integrációs terápiához. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . O.. American Journal of Mentái Retardation. HARRIS.P. In: Fisher. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . Végeken. Rajzolták már h o m o k b a a bet ű k e t . E.. el al. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . HUFF. Los Angeles. Los Angeles. G . (1991): Introduction to sensory integration theory. 2. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . GREENSPAN. JFNKINS. 89-93. Los Angeles. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . Vol. (1991): Somatodyspraxia. BUSHNEI. (1991 a): Play theory and sensory intagration. 17. ORNHZ. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szám á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . Davis Company. Philadelphia. 9. E. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. In: Ficher. DEGANGI. Davis Company. 102 103 . t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . 41.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n z u l t á c i ó t k é r ő fél.159-173.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. S.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. Journal of Learning Disabilites.: Sensory integration theory and practice. Sok. A. AYRES. American Journal of Occupational Therapy. frequency. Kutatási beszámoló. MONTGOMERY. F.e a c e r u z á t a p a p í r h o z .. Tankönyvkiadó. FISHER. Budapest. SELLS. V. (1979): Sensory integration and the child. Journal of Learning Disabilities. et al. Routledge and Kegan Paul. American Journal of Mental Retardation. felettes-én előfutárok. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . S. a n n a k n a g y o b b az e l l e n á l l á s a . Western Psychological Services Los Angeles. Pszichológiai Intézet. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . 11-. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. Western Psychological Services. Davis Company. 338-350. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . New York.. Philadelphia. W. Davis Company. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l .. Western Psychological Services. RICHTER. 420-423. C . (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. G . e t al. F . BAUMEISTER. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. Budapest HRABAL. CERMAK. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . G . A. A. 401-411. HOHHX. G . Manual. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. 30-41. J. Journal of Learning Disability Vol. R. In: Ficher. a z t a z o n b a n igen. A. Norton. G . G . (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. Vol.: Sensory integration theory and practice. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. J. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok.ry. AYRES. Los Angeles. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. et al. Dortmund. h o g y a g y e r e k túl l a z á n .(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. A. In: Montgoir . Philadelphia.( 1999): Vita nuova. Philadelphia. DUNN. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. Pszichológia. NUTHALLL. E. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . IRODALOM ARENDT. ősi érékelés. A. k i c s i b e n ujjfestéssel .m i n d h i ába. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók.L. Oktatáskutató Intézet. London alapján idézi KULCSÁR (1992). Dortmund. Vol.: Sensory Integration Theory and Practice. E. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v tev é k e n y s é g e k e t . K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . G . Ayres. G. 3 9 . G . Journal of Learning Disabilities. így viz u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . J. C. 32. R. változatlan kiadás.. azzal. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. MURRAY. and motor delay. BERK. C. Western Psychological Services. J. (1991): Sensory Integration Theory and Practice. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzultáció. változatlan kiadás. AND HORN. BÁLINT. AYRES.v e s z t i b u l á r i s . F. FISHER. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hián y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö zött. F. J. . GERÖ ZS. borgmann. J. 27. 221-229 DEQLTROS. A . 385-393. et al. HRABAL. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . G . G . . G . American Journal of Occupational Therapy. A . G ..: Sensory integration theory and practice.. F . N e m r é s z l e t e z te a t a k t i l i s .4 7 . 92.. A. BUNDY. Budapest. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . Úgy g o n d o l o m . h o g y a g y e r e k o t t h o n i . F. B. S. A. J. A. hajlították f é m b ő l .g y e r e k k a p c s o l a t b a n . (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). J. A. BHATARA. Vol.. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . A. KULCSÁR. G. de minden ötlete meghiúsult..(1972): Sensory integration and learning disorders. A.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t b a n . Los Angeles. Általáb a n e l m o n d h a t ó . Európa Könyvkiadó. Európa Könyvkiadó. Szakdolgozat. S z ü k s é g e s tehát. A. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . P . Comprehensive Psychiatry. új a n y a g n á l . A. T. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. (1990): Archaikus gondolkodás. Davis Company. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet.4-13. ELTE BTK. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. Richtcr. Vol. KULCSÁR. Western Psychological Services. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . B. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . J. k é r d e z z e n . R. J. DENSEM. 311-316. Los Angeles. G . és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e o s z t á s á b a n is. 2.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. BUNDY. 92.

. 1-23. Z.A. D. Murray. The Handbook of School Psychology. 41. miben t u d n a s e g í t e n i neki. A. PRIBRAM. and learning disabled individuals. HANSCHU. Anna és Varga Izabella (szerk. Journal of Nenous and Mental Disease. diszlexia veszélyeztetettség. (Eds. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . In: Reynolds. K. e r ő s s z o r o n g á s . B. (1970): To cast away. In: Routh. (1991): Introduction to sensory integration theory. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. E. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találkoz o m olyan g y e r e k e k k e l . Budapest. 2. ha a fejlesztő foglalkozás-sorozatot m e g e l ő z i egy. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. 105 104 . illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. emotionally disturbed. 507-520. Vol. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési tan á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. 1. 139-164. M. ha az első interjúban.(]999): Játszás és valóság. 6. így. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. és Gutkin.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. REISMAN. In: SzvatkÓ. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. Wolrich. PETŐ.78. Animula. MN: PDP Press. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. Bölcsészdoktori disszertáció.. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. L. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. P. Greenwich. M. WEEKS. K. American Journal of Occupational Therapy. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment.Varga Izabella. Ford . 289-329. ROTTER. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. Study of Child 25. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. C.450-457. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. Vol.V. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. H. (1982): Sensory integrative therapy. WINNICOTT. figyelemzavar.): Szenzoros integrációs terápiák. ő a p ö s z e terápiát végzi. Ő m o s t úgy gondolja. SlLBERZAHN.. Oktatási segédanyag. K. SHORT. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. n e m tudja. a) a Az első interjú tapasztalata. W. frusztráció vagy agresszivitás áll.. R.OTTENBACHER. A. B. T: JAI Press. SCHIEDER. 33.. ELTE Bölcsészettudományi Kar. m i l y e n i s k o l á b a írassa. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében.G. a vestibular forrunner of the superego Psa. D. M. Idézi: Fisher. J. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. Athaneum. súlyos beszédészlelési zavar.. American Psychologist.(1946): A gyermek lelki fejlődése. Hugo. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . A..

Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . 1 percen át. labdáknak stb. s p o n t á n indult. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé képes. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . A b a b a farfekvéses volt. cipőfűzés. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. é r k e z é s k o r rúg.). a m e l y az ő fejlettségi szintjéhez mért. 2 évesen rubeóla. mozgás automatizáltsági foka. villámokat. a m i k o r b o h ó c k o d i k . m e g m u t a t o m az anyun a k " . p r é s e l e m a gyereket. az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . és m á r nyitotta is az ajtót. 53 cm-rel. a mozgásos feladatok tervezése. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. hogy ezek a magasfeszültség jelei. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . másrészt egy sérült a n y a . a p e d a g ó g i a i . 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . A szülés i d ő r e . mivel rajzolni szeretett volna. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció normalizálódását. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . A gyerekek kerülik. mindenféle k u d a r c é l m é n y tol m e n t e s . d e ritkán látja. n e m tudja a m u n k á t elkezdeni. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . e r ő s e n gátolt g y e r m e k . g y a k r a n kinevetik. vizsgálatok alatt sz. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. m á s z ó k á k n a k . hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. a s z o m a t o p r a x i s . k i á b r á n d u l t vagyok. c) Az óvónő jellemzése vannak. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. Kissé szorongott. Játéka gyakorló szinten van. E z e k után kilépett a saját m a ga által választott feladathelyzetből. azt válaszolta.m o n d t a . a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi kezelésre szorult. de e g y e d ü l j ö t t b e . „ K é s z e n vagyok. s a sorozatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. A s z á m á r a szokatlan. A z u t á n az asztalhoz ült. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. gest. m u n k a t e m p ó j a lassú. kiabál. F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. k o m p l i k á c i ó nélkül született. A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta tapadási r e n d e l l e n e s s é g miatt. folyamatosan eltávol o d u n k e g y m á s t ó l " . A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. F i g y e l m e szétszórt. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . b i z o n y t a l a n . d) A hiánya. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki.n e m k e z d e m é n y e z ő . n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . 3 évesen lett szobatiszta.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . csak vezetékeket. K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. 3 3 5 0 g r a m m a l . Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m rajzolt embert. felnőtt irányítást igényel. de aztán m é g i s m e g tartotta. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . B e s z é d e n e h e z e n érthető. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . csak p r é s e l e m . Az a n y a a terhesség 7. p s z i c h o lógiai vizsgálatok. teste remegett. g y a k r a n elutasító. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. „ R e m é n y v e s z t e t t .embetűnő volt a gyerek sz. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. a m i t ide-oda tologatott kb. értelm e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. F e l m e r ü l t az abortálás. kiabál. fát. alapján arra következtettem. mert a foglalkozása kamionsofőr. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. T é t o v á z ó . percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. K a p c s o l a t t e r e m t é s b e n . esetleg füstöt. sír. egyedül játszik. c s ú s z d á n a k . Passzív s z ó k i n c s e átlagos. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . gombolás).b a l oldaliságot jól differenciálja. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . az a n y a is akarta. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . A z apa e n g e d é k e n y e b b . A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. k é r d é s e m r e . illetve annak lehetőségét.és t é r p e r c e p c i ó . h o g y m i k ezek. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. n e h e z e n k ö t h e t ő le. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig veszélyeztetett volt. a ritmusérzék. n e h é z k e s . tanácstalan. organikus sérülés valószínűsége. N a g y m o z g á s b a n kevésbé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. integráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g .orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítséget. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. valamint a figyelemkon- 106 107 . Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b nyire felismerhetetlen. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. TERÁPIÁS ELVEK. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szintet. megfigyelése.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. Saját testén a j o b b . G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . keresztezett. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . n e h e z e n fogadják be. Lateralitása kialakult. k i m e g y e k . Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m .

aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . az ismeretlent. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. O ráfeküdt. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . . a pléd. m e g e r ő sítő. H o l j á t é k o s feladatokkal. m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . szép színes köröket festett. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. E k k o r jelentek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. O d ö n t ö t t e el. ( M e g i s m e r t e a szivacs. várta az újat. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . B o l d o g a n vitte haza első alkotását. Csön-csön gyűrű. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. örömtelik voltak. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. a s z ő r p a m a c s . . hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimenziós k ö r l a p p á alakult. a hátán. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. A foglalkozások vidámak. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. ( „ U t á n o z d a békát. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. majd palacsintát. k ö z b e n aktívan. kézzelfogható s i k e r é l m é n y e . a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. élményeiről. m o s t pedig kiforgunk. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . pörgések felszabadító hatását. m i k o r bújik elő. Labdát. „ M o s t beforgunk. A z első rajzok feszültséget. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n káját. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. sikolyok. az ún.m a r ó k á z á s s a l . Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít- 4. . illatát. p u h a vagy k e m é n y . s z í n e s e b b világ alakult ki. 0 volt a csiga. dobását. ugrások. ö r ö m teli. G á b o r n a k is. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. kézkéz ö s s z e h a n g o l t . kéz-láb. hol m o n d ó k á k k a l . és találd ki. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt.) A taktilis ingerlés kiterjedt a testtudatosításra. s i m o g a t á s . az valószínűleg integráló hatású is. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. kitalálni az anyagot. tulajdonságát saját tapasztalatain át. Volt. ö s s z e k u p o r o d o t t . A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. pattogtatását. golyót. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. hasalj a gördeszkára. Például a deszkán való e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. az anya ambivalenciáira. hol visszah ú z ó d o t t . A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . e n g e m pedig megkért. A szem-kéz. így ni. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a szem e d . de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. zöld és b a r n a m e zők. Ez volt az első igazi. színének. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. meséket szőtt. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyókat. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . szereti a t e m p e r a anyagát.m o n d o g a t t a . k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . a k ü l ö n b ö z ő forgások. simítás. színeit. „ p a l a c s i n t á z á s " . és eleinte én forgattam. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . csigaház alakúvá hajlította a hengert.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. !ioi i z e g v e . 108 109 . a k ü l ö n b ö z ő ruh a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. beszámolt érzéseiről. pl. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k .m o z o g v a várta a hívogató dalt. a testséma fejlesztésére. a h e n g e r b e n : pl. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. 6. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . A taktilis differenciálás a következ ő k é p p e n valósult m e g . biztonságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . lepényt lapítottunk. h o g y é n e k e l j e m a „Csiga. elkapását. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . Vigyázok. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. a b e s z é d fejlesztésével. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). z s u p s z ! " . és egy k i e g y e n s ú l y o zottabb. d ö r z s ö l é s útján. mozgásjátékokkal (pl. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o minált. A legvastagabb ecsetet választotta ki. beleesek a vízbe. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. n e k e m is n a g y o n tetszett. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. mozgásfantáziája és koncentrációs k é p e s s é g e is sokat javult. K e l l e m e s . szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . „ H a lelépek a deszkáról. Ha visszaeml é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. formájának. hol előbújt. hintáztatás s t b . tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . A v i z u á l i s forma. és kiszabadítom a királykisasszonyt." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. A gyakorlatokat mind gyakrabban kísérték felszabadult gyermekkacajok. illetve ki a plédből. ahol m e g é r i n t e t t e m . l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain.

Az S Z I T . a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . Szakdolgozat. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á rozni az órák m e n e t é t . csak anyja (gondozója) segítségével. a személyiség szétesettségét. v a l a m i n t a ritm u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyiség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . a selffejlődés elakadását. bekövetkezhet az Én e r ő s ö d é s e . 110 111 . m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. m e l y e k igen vonzóak.tiirok m e g é l é s e . feladattartása nőtt. A megtartottság é l m é n y e i . ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a néhány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. különösen az ábrázoló tevékenysége. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . a térbeli viszonyok. h a n e m igyekszem követni. kreativitása. az összetartottság é l m é nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. Budapest. A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. traumák.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . feladattudata. eljátszanak. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. M u n k a t e m p ó j a m é g mindig lassú. saját tapasztalataimból építkezve. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiindulópontjává. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. és r á h a n g o l ó d n i arra. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . hiányállapotok feltételezhetőek. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e .7. a v e l e m . A szenzoros integrációs terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. és a passzív ücsörgés. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é nyek e g y s z e r r e hatnak. ahol korai sérülések. a m e n n y i s é g i relációk. a testtel. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. és végül a j á t é k tartalmát és szövését. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . indulatai kontrollálása. történéseket i d é z h e t n e k fel. illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. szeriális e m l é k e z e t e . illetve a fejlődés elakadása vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. a testfu. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . mert a m o z g á s o s terápiás tér. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessége. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ában fontos az e g y é n saját választása. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . testtudati szintjét. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt élm é n y e k .és a g y e r m e k n e k kisebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. a vesztibuláris ingerlések. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l .

m e l y e k a fejlődését előmozdítják.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. bár jól g o n d o z t a .karika. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyamatok tanúi l e h e t ü n k . k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyanyja vette m a g á h o z . akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . e l m é l y ü l t e n ismételte. vagy v i s s z a t á m a d n i a . szereplőihez. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . v e s z é l y n e k élte m e g . Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . Az anya.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . Jól illusztrálja ezt Lali esete. m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . ellazultan ülni. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b kötni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . n e v e m e n szólított. majd „ l e e s e t t " róluk.„egy kisfiút" -. a m i a kislány ösztöneit. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. . fantáziáit. selfszintű történéseket. b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. A m o z g á s o s történések. t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o da szerint is. E z u t á n fedezte fel a csepphálót. és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i .é p p e n az a n y á h o z való viszony két ellentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. h o g y m e g é r t i k . szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. m e g é r t e n i őt. „tan á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. szimb o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. bár jól g o n d o z t a . a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a p a s z k o d n i . kötél stb. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ni őt. hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltatnak a m e g é r t é s h e z . Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . így kezdte k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. p s z i c h o t e r á p i á t .mő b i z t o n s á g é r z e t é t . A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó dása. és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szociális k ö r ü l m é n y e k között. M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k org a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . Édesanyja korán elhagyta. szándékait szimbolizálta. ami onnantól egyik k e d v e n c elfoglaltsága lett. Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. h o g y . Az ilyen. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . r e n g e t e g korai t r a u m a érte. Eléri a verbalitás szám á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . és azt az érzést. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . furcsa viselkedése. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ben. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . m i n t k o r á b b a n édesanyjában. Ezt általában hosszú ideig. élm é n y e k j á t é k o k együttes átélése. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. A h á l ó b a n annyira biztonságb a n érezte magát. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t .felugrott. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. létra. és n e h e z e n vált le róla. 112 113 . Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . fantáziáival. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. megfigyelni. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn keresztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . olyan összetartottság-élményt jelentett számára. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. c s i m p a s z k o d á s s a l . az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartalm a z n i . A m o z g á sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. ö s s z e k u p o r o d v a p ö rögni b e n n e . akit elhagytak. így az értelmezés a n y a g á n a k fontos részét k é p e z h e t i k . Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelmeit: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. h o g y újból szétesett volna. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . Látható. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyakran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét.

FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .II.

figyelmetlenségéhez. és rendelkezésre állnak a vizsgálati lehetőségek. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g értésből. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. amely s z á m o s részfolyamatból áll. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . ezért m á r n e m észlelésnek. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . il. sajátosságait.e l s a j á t í t á s részeként. b e s z é d e s e t é b e n az elhangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. virid.magától értetődően . és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . az. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biztosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. összefüggéseit. 2000). tanulási sikertelenségéhez. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. esetleg magatartási problémájához. vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. n e m tapasztalható folyamatok b i z o n y t a l a n s á g a . A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . m i n t felnőttkorban. ná. életszerető felnőttekké váljanak.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . gó. azok sorozatát (például ú. és . g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . gyak- 117 . valamint a terápia is. hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felismerése akkor. megjelenési formáit. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . K é p e s e k vagyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. s z o r o n g á s á h o z . a felszínen közvetlenül n e m látható. a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . sídanta). A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. sz. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. any a ny e l v . M i n d k e t t ő több szintből épül fel. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy.

A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával indul. ábra). hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. h o g y m i l y e n szinteken. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. a fonológiai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . m a g a s vagy mély. A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén jelentkezik. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. 1999). A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. Ezen a szinten zajlanak a fonológiai folyamatok is.<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . h a n e m a jég szó. A fonológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. mondhatja férfi. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. vagy pacsid m o n d papucs helyett. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . ahol n é h á n y előzetes döntés történik a frekvencia. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. r i t m u s é s z lelés és a vizuális észlelés. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. lassan vagy gyorsan. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . nő vagy g y e r m e k . Ez utóbbi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. g y o r s volt-e. a fonológiai szintre. Úgy is fogalmazhatunk. a k k o r a rendszer továbblép a következő. vagy lassú. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folyam a t o s a n változó akusztikai jelet. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . de biz o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. A jégpálya szóban például. elsődleges hallási elemzés. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. 1.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . A f o n é m a s z i n t m o n datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelvelsajátítás során alakul ki. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . transzformációs észlelés. Például az á hangot ejthetjük alacsony vagy m a g a s h a n g o n . másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kapcsolatban. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . k e l l e m e t l e n ) . A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. fátyolos. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . hiszen közvetlenül n e m tan u l m á n y o z h a t ó (vö. azt az bizonyítja. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. felismerjük p é l d á u l . A fonéma az az elvont nyelvi egység. így van ez mindannak ellenére. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . üzenetet ( G ó s y . a m e l y e t a beszélő kiad. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. m á s s a l h a n g zókat) azonosítjuk. Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . a m e l y e t e g y felismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . E n n e k első lépcsője az ún. hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . é r d e s . jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. A b e s z é d h a n g differenciálás egyfelől a fonetikai. Az a l a p k é r d é s az. E z e k a döntések nagyjából b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait.e el. beszédhang-differenciálás. h a n g k a p c s o l a t t . Ezek a részfolyamatok a következők: szeriális észlelés. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /.

A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat.). hiszen a szükséges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. ismereteinek. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan nehézségekkel k ü s z k ö d i k . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. A nyelv verbális h a s z n á l a t a . A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. s ez azt jelenti. vagy n e m .). Ha a z a v a r tünetei m e g is jelennek. Ha „ r o s s z " a szinkron. a gyerm e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s é l m é n n y e l . a m e l y az ü z e n e t továbbítását. ha a kiejtett szavak b e s z é d h a n g j a i n a k . s a szájmozgás. zavaráról akkor beszélünk.optimális átviteli k ö r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . ha akaelhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. N e m túlzás. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . sokkal n e h e z e b b azt m e g m o n d a n i u k . Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kezdetié gesen m ű k ö d i k .k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . illetőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k összefüggéseit. Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szám á r a . az értelmezés kérdéses.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. s életünk végéig tart. ahol nincs m a g á n h a n g z ó . idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . k ö z i s m e r t m e g n e v e zése a szájról olvasás. dályozott. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy bes z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k sorozatát élik át. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. a k á r a b e s z é l é s r e . nincs nagy zaj stb. red u n d á n s szervezése. A beszéd szempontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehetetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . ha az állítjuk. illetőleg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a beszéd. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei).és nyelvi jeleket tároló rendszere. M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. Ritmuszavart e r e d m é n y e z . Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. mechanizmus nem pontos. szerkezeti és gondolati egységet. m e g é r t é s é t és értelmezését. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stratégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. h a n e m a n n a k is. A szövegértés azt jelenti. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. h o g y a részlegesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt információsorozattal hasonlítjuk össze. a m o n d a t é r t é s és a szövegértés. Ez azt jelenti. H a n g s ú l y o z n u n k kell. h o g y a z a n y a n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ciós részfolyamat. mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldolg o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " jelent. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hallgató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . szókincs). hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e z e b b e n fogja m e g é r t e n i . h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . gátolt. Általános beszédészlelési szabályszerűségről van szó. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs észlelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . sokszor m á r olyan életkorban. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük.r e d u k c i ó . k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . a h a n g z á s alapján fogjuk fel.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze.m i n t a z o n o s í t a n i . hogy azokat m e g is értettük. A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítással kezdődik. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e tősen n e h é z . illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k .

Ha a javításuk n e m történt m e g időben. akik az anyanyelv-elsajátítás legkülönfélébb s z a k a s z a i b a n két. m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. kétnyelvű család. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. s k ö n n y e n összetéveszthetők e g y é b p r o b l é m á k k a l . Ez azt j e l e n t i . r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszédészlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . E z e k e t a t é n y e z ő ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. Az e l m é l e t s z á m á r a . s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfeld o l g o z á s zavarával. az kihat az írottak feldolgozására is. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. A figyelmetlen. hogy a kezdetektől. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. és minél k e v e s e b b szintet érint. Az o k ( o k ) ismerete hozzásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. Lehet például ép az akusztikai. b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . Előfordulhat a z o n b a n az is. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folyam a t o k é r t . h o s s z a b b külföldi tartózk o d á s . a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . zavara. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédészlelési folyamatok. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. b) az i d e g r e n d s z e r organikus. téves reakció. A környezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a li klinikai ellenőrzés javasolt. a fonológiai és a szeriális észlelés. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldolg o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a beszédészlelés. vagy n e m . külföldi m u n k a v á l l a l á s . de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszélg e t t e k eleget. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárási és k ö z n y e l v i hatás. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k például a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. írástanulás. Ha a hallott közlések feldolg o z á s a bizonytalan. Az olvasástanulás. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . n e h e zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . és lehetnek funkcionálisak. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. p o n t o s a b ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . V a n n a k g y e r m e k e k .). A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a bes z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . az olvasottak bizonytalan értése. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a következők: esetleges reakcióhiány. gyakori visszakérdezés. A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s különféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. mint m á s o k n a k . Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. c) p s z i c h é s zavar. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k .ép fejlődés mellett . A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. vagy megjelenhet t ö b b részfolyam a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ja. s ez ismét csak a felismerését nehezíti. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. akiknek . túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelenségek m i n d . d) születési r e n d e l l e n e s s é g . Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t negatív hatásait. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szempontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. ü l .több verbális ingerre van szükségük.m é n y ) . a látszólagos m e m ó - 122 123 . A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). Az ok(ok) ismerete. annál k e v é s b é v e h e t ő észre. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. a karriert. a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési zavarnak. de zavart m u t a t az akusztikai. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszédmegértés szempontjából azonnal r i z i k ó . m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . n e m b e s z é l t e t t é k annyit. e z e k m i n d e g y i k e utalhat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. helyesírás zavara. funkcionális zavara(i). a m u n k a v é g z é s t . fonetikai és a szeriális észlelés. pl. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. Ezek l e h e t n e k organikusak. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. A dekódolási folyamat zavarát eredm é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó.

Ezek l e h e t n e k átmenetiek.t e s z t c s o m a g (vö. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a következők: 124 . 2. 2. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgozásban a félrehallások. nagyon súlyos a zavar. IV. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. 1) állami g o n d o z o t t s á g . és á l l a n d ó s u l o k is. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. g) feltűnően lassú beszédfejlődés. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . azaz a helyes diagnózis. pl. G ó s y . 6. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. de 2 évnél k e v e s e b b . 9. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. A z a v a r helye szerint: 1.). G y e r m e k k o r ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . 13.). súlyos a zavar. A zavar típusa szerint: 1. csak a beszédészlelési folyamatokban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. a szeriális észlelés zavara. vagy n e m . középsúlyos a zavar. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . A beszédészlelés és a beszédm e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . Arra keresünk választ. enyhe fokú a zavar. a s z ö v e g é r t é s zavara. N a g y o n sokszor. a vezérlés zavara. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. 4. 3. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. a beszédhang-differenciálás zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfelj e b b 1 év. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. 4. a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. A zavar kiterjedtsége szerint: 1. a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. a m e l y n e k segítségével a 3 . /.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. 10. Például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapasztalunk. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. a m o n d a t é r t é s zavara. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . 3. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrekció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. 2. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. az eltérés/elm a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 évnél t ö b b . a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a telj e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az elm a r a d á s m e k k o r a . 12. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. 14. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. ill. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. 3. ) . e m l é k e z e t i zavarok. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. például a beszédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . //. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. 8. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. ///.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . milyen m é r t é k ű . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. H e l y e sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . i) hallássérülés. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. 5. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. 7. m e c h a n i z m u s . illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l .). 2. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. A zavar mértéke szerint: 1. 11. a vizuális észlelés zavara. 1995). Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyelm e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó beszéd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgozás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkül ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahúz ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajátítás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiakban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frekv e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe juttatása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert típusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a bes z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék viselése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t nag y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás összetevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemritkán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k kia l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fiatalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a félt e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nélkül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (vezetéses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz alakul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s helyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a műtéten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes változást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a hallóc s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé torzítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kisg y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb percepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcévesek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javulás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s korban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szókincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátosság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokféleségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszédp r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lényegesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikulációs teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l telj e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált korc s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt telj e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jellegzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észlelés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyerm e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkorban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domin a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y elm a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyerek e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési neh é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozásban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, fonetikai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelési, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizsgálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai észlelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a következő h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyamataik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a következő a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a bes z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésében, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értelmezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteked o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt érték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többség e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szór á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesítm é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k esetében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-okozati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szintaktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olvasás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlőd é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek elteltével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyerm e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y derül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küzdő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizonytalansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyeztetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle form á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értették-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m életk o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelési z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyerm e k e k vizsgálata. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . illetőleg tesztelése feltétlenül indokolt. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvod á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). hogy n é h a suttogva ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m értette. E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . B i z o n y t a l a n s á g r a utal.a j . ábra GMP5 GMP10 /. Ez u t ó b b i előjelzi . ábra az akusztikai. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . J e l l e m z é s e szerint L. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . Ceruzafogása hibás. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. T r a n s z f o r m á c i ó s észlelése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . G M P 3 ) . időre. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t .T. L. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött.és vizuális észlelése kissé gyeng é b b az á t l a g o s n á l . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. m á s o d i k osztályos kortól. 6 éves kisfiú.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . A z 5 . gőgicsélt. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése.a szeriális észlelés (vö. az akusztikai p e r c e p c i ó szószinten.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. 134 135 .az olvasás. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. vö. mielőtt válaszolna. G M P 5 ) . G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. a fela d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. fonetikai. T. L. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . vö. E n y h e fokú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . A szövegértés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . n e h e z e n fejezi ki m a g á t .d o m i n á n s . A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfog a d h a t ó . A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . csak feltételezhetjük. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n .) Orrgar a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k teszt e l é s e is j a v a s o l t . ritmus. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e komoly e l m a r a d á s t tükröz. g y e n g é b b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. Tekintettel arra.5. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jellem e z t e a kisfiú döntéseit. T. ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. e m i a t t az ó v o d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. B e s z é d h a n g . 3 2 0 0 g-mal. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. el kell k e z d e n i e az iskolai tanulmányait. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . hogy L. L. Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m szerető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. M á r a kezdeti m a n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés.

további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . A szövegértési zavar súlyosságát fok o z z a . de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k .d o m i n a n c i a ) vizsgálata . D. o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g s z ű n t e k ) . B e s z é d e ép. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. H á r o m k é r d é s r e hibás. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyidejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. 3). M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . m í g m á s o k b a n különféle zav a r o k a t m u t a t . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n dott). telj e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n oldja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szülő h a s o n l ó a n látta). a m i t „ m e g o l d " . a vizuális észlelés). transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. h á r o m r a pedig hibás választ adott. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. s csak aztán d ö n t . a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. m i n t h a n e m i s hallotta volna. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e szerint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak részlegesen k é p e s e l o l v a s n i ) . H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott.d o m i n á n s . azt m o n d t a . hogy a róka az e r d ő b e futott. de rendezett. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. 10 éves tanuló. fonetikai ( G M P 4 ) . 3 5 5 0 g-mal. h o g y az alk a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. F. a verbális m e m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. A 6. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. a d ö n t é s e i is hibátlanok. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . L. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány).azt m u t a t t a . m i n t L-nél). Ez u t ó b b i a k indokolják az olv a s á s t e c h n i k á b a n . szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . A lateralitás ( a g y f é l t e k e . F e l a d a t m e g o l d á s i t e m pója változó. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . aggály merült fel. Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanulási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. ( G M P 5 ) . hogy m i r e kell válaszolnia. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . A tanító jell e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. Síkbeli irányfelismerése j ó . S ú l y o s - . gőgicsélt. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. szeriális ( G M P 1 0 ) . a vizsgálat során jól kooperált. Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. A transzformációs észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). a foneA g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s koráb a n p a n a s z volt. negyedik osztályos. D.ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. hogy L. majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. E z e k részben e n y h é b b e k (pl. sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. Tekintettel arra. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. . .várhatóan . A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e helyes feleletet v á r u n k ) . de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. v a l a m i n t a vizuális észlelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va//. A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . i d ő r e . csak édesanyjával. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. A négy f e n n m a r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . hogy a faluba).

a mennyivel szabbul olvas már. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a developmental critical period. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. H o z z á t e s z i . Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. Nikol.1 5 2 . kedvesek. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával foglalkozik. A hogy értelmes. C. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. Budapest. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . olvashatatlan. félreolvas. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. Okos. írászavarát. mert társainál. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . Az értelmes. megismétli . ria (szerk. 2 támogatásával valósulhatott meg. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyesírási hibáktól. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. 3 9 . A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. D. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. A. magyarázná okos. Budapest. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . MARCOTTE. de azt javítatlanul hagyja. írásuk olvashatatlan. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . amikor meg. a m i t m o n d a n a k neki. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. ÉS MORERE.szülői kérésre . 1 3 4 .). In: Gósy Mária (szerk). HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. A. In: Gósy Má- A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. kudarcok. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. Nikol. fejtudta a és kivárni. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. kérdésre be is vallja. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . Journal of Brain and Language. vagy n e h e z e n olvasnak. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepével kell tisztában l e n n ü n k . alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n .és írásgyakorlással p á r h u z a m o s a n ) . * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . A pszichológiai ami olyasmit. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D.1 4 3 . 143-163. Az vidám és sorra nyughatatlan. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. értették. 1 2 2 . Szeret építeni. mi több különlegesen arra. Intelligensek. m é g i s látni fogjuk. mint Péter és A n d r e a . Nikol. h o g y sokszor n e m érti. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. illetve j e l e n t ő s késést mutat. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. s ez n a g y o n zavarja. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . Budapest. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . Ott azonban semmi 10 éves.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. D. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. Budapest. kreatív. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves.a n e g y e d i k osztályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). 138 139 . Budapest. Corvina Kiadó. A specifikus tanulási zavarok j e l l e g z e t e s s é g e . Nikol. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. a k a d o z ó . Budapest. csak é p p e n n e m . sokszor i s m é t e l és újrakezd. számolni. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i .

m o s t m á r fejlődési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést.4. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . M é r f ö l d k ő n e k számít.eltérően m á s o r s z á g o k gyakorlatától . b e s z é d zavarainak vizsgálata. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. h o g y a diszlexia hátterében az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . 2 0 0 0 ) . A fejlődési diszlexia a m e g h a t á r o z á s szerint . 1969) terül e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. a zavar okait p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. veleszületett) j e l z ő v e l egészíti ki. d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakirod a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. V a s s n é K o v á c s . 1877-ben egy n é m e t orvos. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . hogy az olvasás tanítása az adott nyelven szokásos. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g .és írászavarokra. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. 2. Az orvosi s z a k m á k . aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b érd e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési formái lehetnek.és í r á s z a v a r o k r a von a t k o z ó i s m e r e t e k e t . pszichológiai és orvosi gyakorlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típusuk szerint.a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik.3. 1977. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. H i n s h e l w o o d . R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. Orton .a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . és a kongenitális (alkati. a h o m o g é n gátlásnak. h a n g s ú l y o z v a ezzel. és a tanuló intelligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. E z e n k í v ü l egy új szakkifejezés. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . terápiáját a logop é d u s o k d o l g o z z á k ki. 1939). A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i napig használja. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . A diszlexia diagnosztikáját. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola .ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . és n o r m á l intelligenciájú volt. 1974. majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. Ő az egyébként. 2. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragaszk o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g nek. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. elfogadott módszerrel történik. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k .a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. /. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olvasás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik.olyan zavar. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavarait és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. helyesírás. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. addig a hazai l o g o p é d u 2. 2.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szintén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bőv e b b e n C s é p é és mtsai. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV.2.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g .a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. M á r O r t o n felveti.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) tovább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . a diszlexia megállapítása és kezelése . a n n a k ellenére. V e k e r d y .

a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . 142 143 . A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. 1996). c) érzékelési deficit van jelen. E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . j ó l l e h e t a b e t ű . M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n haz á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . standardizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. A m á s o d i k szakasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . az egyes részképességek olyan zavara.h a n g . g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i lyen törekvést. mint az iskolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. terápia. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet például az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) .n y e l v é s z e t .f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkalm a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. p r e v e n c i ó és intervenció.b a n h o n o s gyakorlattól . 1988). ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olvasás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a eltérések). e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott.m á s szerepe van. az olvasás és írás tanítására szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . h o g y a definíciónak része legyen. A találgatás e r e d m é nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n kásságának.vis z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. azaz az olvasási teljesítm é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . a m e lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű.00) a k k o r diagnosztizálható. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . Eszerint pedig olvasási zavar (315. például a g y e r m e k adottságai.5. standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . a m e l y n e k h á t t e r é ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid áttekintése. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lén y e g e s e l t é r é s n e k . a D S M . A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s szerint ( A d a m s . a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal- 2. A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intellig e n c i a ) . az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . ha: 3. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . 1981) szerint az olvasás elsajátításának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendszerint társuló z a v a r m é r t é k é t .h a n g megfeleltetés szakasza. a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglalja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . M i n d k e t t ő feltétele persze. 3. A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. a gyerm e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s h o z ( P u g h és m t s a i . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . valamint az e r e d m é n y . illetve o l y a n e l e m e k e t is. zavart r é s z k é p e s s é g e k . Kialakul a g r a f é m a . A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. a szóalak vizuális hasonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosztika.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A .1. e n n e k ellenére n e m feltétlenül kell. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b csop o r t j á n a k írott alakját felismerni.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k .I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. Ezek a leíró típusú definíciók két nagy csop o r t b a o s z t h a t ó k . azaz a b e t ű . m é r t intelligenciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k .

Az ú g y n e v e z e t t darabolási e g y s é g n e m m á s . Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyását vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . azaz h a s o n l ó a n sok m á s .h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű.m e g f e l e l t e t é s . a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfelelő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. 1997). T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. g ö r ö g diszlexiásoknál is. ahol a b e t ű .e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. H a s o n l ó v a l ta- 3. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . a telj e s szóalak alapján. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számára idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. M o r t o n klasszikus m o delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. n e m angol nyelvhez. az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. de a gyors. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k b a n is a l k a l m a z z u k . b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. A h a n g o z t a t ó . A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. m a g y a r . t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. 3. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szóalak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. Az is á l t a l á n o s a n érvényes. A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. a h a n g o z t a t ó . a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. a m e l y n e k viszonylag kevés a h a s z n a . E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette.2. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is élnek. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. E n n e k o k a viszonylag egyszerű. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. szótagolva is lehetséges. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. n é m e t .és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p írjuk. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. m é g p e d i g fonológiai átalakítás nélkül. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g .e l e m z é s elsajátítását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s hez. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . úgynevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . Az egyik. finn. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . a s z ó kiejtése a b e t ű . A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is).h a n g szabályt. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szóalakon keresztül vezet. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. bár az utóbbit.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d szer-e a j ó .h a n g . A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a szavakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. szóképekből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . A m á s o d i k . h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s .e l e m z ő m ó d s z e r . automatizált olvasási m ó d . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják.M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . A két. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ri eltéréseket. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . majd a h a r m a d i k . direkt ú t o n . többfélék. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . Mi több. Ez a z o n b a n n e m így van. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lényege. Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i eleme a fonológiai átalakító egység. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többféle írásmódja is lehetséges. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. de m e g b í z h a t ó a n alapoz. h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . olasz. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai kim e n e t létrehozása. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kialakítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása.3. a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonológia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . közvetett ú t o n .

147 . A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonémaelhagyási tesztek. a m e l y a nyelv e l e m e i t alk o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . E z e n az s e m változtat. A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldolg o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tört é n ő felbontása. a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ria. Isabelle Y. a k á r s p o n t á n . hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyelv e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . illetve késlelteti. M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Fonológiai tudatosság. az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkotja. h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . hogy a fejlett. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l .z a v a r o k . A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. ha arra gondolunk. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik legg y a k r a b b a n előforduló altípusának. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . A két szint szerepe a z o n b a n n e m egyf o r m á n fontos. m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. nak. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. A fonológiai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. 1993). h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. h o g y a fonológiai t u d a t o s s á g . L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésében m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . a h á n y a n vannak. 1997). Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . S k o y l e s . K ö v e t é s e s vizsgálatok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . 1998). nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitj é r e vezeti vissza. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó.1. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. k o n v e n c i ó k o n nyugszik.2. 5. illetve fonológiai hurok. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. 1979. E g y r e i n k á b b elfogadott.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. A ma m á r klasszikusnak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megállapították. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításáh o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . 1986). L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fonológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. a m e l y e k úgy tűnik. A variációk sokasága érthető. E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g állapították. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltételezett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . az olvasás pedig n e m . a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. Az o l v a s ó feladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. v a l a m i n t a térb e l i . a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolatban lévő r é s z k é p e s s é g . elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. 1979). az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . 1980) gyenge. a m e l y e k alapj á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasási z a v a r o k k a l . a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . e g y e d ü l . v a l a m i n t két modalitás-specifikus elem. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tudat o s s á g o n belül.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet foglal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológiai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesítm é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . 4.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibákat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasási és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelentésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értelm e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan alak o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakítás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folyam a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasága. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonológiai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hibák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n felismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k családi eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a korai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexiát. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , trau m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartozna. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fonológiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jellegz e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k zav a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fonológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi elem e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy elem e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fontos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (elh u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták eredm é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórends z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s rez o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizsgálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi adatokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyelh e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgálatban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamennyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egységek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert eredm é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális feld o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizsgálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszerre, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi feladathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyamatok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot végrehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese-

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szintj e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a feld o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyelvi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegzetes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépülő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y diszl e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó zavarai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort követően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyelvi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kötött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olvas ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a olvasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külön ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai feld o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a zavarok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott elképzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fonológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási ingerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kisiskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o áll a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai eltérés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizsgálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli eltérései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és időbeli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, tehát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésének feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásában, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgoz á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

ÉS HOGYAN? végez. A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k stabil azonosítását. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a kép e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fel a d a t b a n találtak eltéréseket. az észlelési és m e g i s m e r é s i funkciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e kiderült. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s eredm é n y e . legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. h o g y t ö rekedjenek. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. észlelés. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. a k é p e s s é gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . diszlexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e .9. lokalizálását hivatottak követni. de kialakíthatók általános. a g y e n g e fixáció ped i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . 1999). és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. Az instabil vergencia kontroll. A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tud u n k m é g a diszlexiáról. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fejlesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . A m ó d szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n igazolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k felmérése. hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. A k o m p lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . 1987). M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. m e g b í z h a t ó lokalizációja. hiszen láthattuk. mint a betűk stabil fixációja. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyelvi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (például mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell.k ü l ö n is. és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kínálkozik. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. A p r e venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyilv á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. MIT FEJLESSZÜNK. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . Steinék vizsgálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t .2. m i n t jól o l v a s ó társaik. Általában az iskolában. 154 . A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. m é g p e d i g sokféle ok miatt n e m az. 1999). specifikus nyelvi zavar. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . h o g y m e g t ö r t é n j e n . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. hogy egyetlen kiemelt terület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ségre. mégpedig neuropszichológai diagnózis. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális feladat o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . 1993). L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. S z á m o s . h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az alac s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. s z á m o s deficitre mutattak. így például a kicsi b e t ű k e t . A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszlexia. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. az olvasási telj e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. m i n d e n k é p p e n arra kell. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8.

Bologna. E..P. . Cognition.M. Proceedings of the National Academy of Sciences. 634-654. 273. J. Nature. 469^196.. M„ BRADLEY. In: Geschwind. SHANKWEILER. CROSSLAND. V. .. (1996): Neuropsychology for clinical practice. .. 58. P. 76.. 195. 1272-1284. 682. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli.M. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. In: MacKinnon. J Speech Language Research. ADAMS... O. Child Development. 200. De Weerd. LIBERMAN.. h a t é k o n y fejlesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i .. újakat kell kiépíteni és stabilizálni. MACLEAN. GREEN.F. 79. G . Galaburda. A.. (1974): Disorders of higher cortical function in children. A. I.. (eds). GAUGER L.. P. 801-802. A . (1984): Laterality. A. HARBECK. MUNTE.. P. NIXON.. . 341-354. Cambridge. reedukáció módszer. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . LEVITSKY. (ed): The psychology of learning and motivation.. N . . Archives of Neurology. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . PENNINGTON. J. T. A sokféle. CSÉPÉ. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. CSÉPÉ VALÉRIA. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egyre n e h e z e b b . 79-105. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. University of Michigan Press. MCGEE. . New York. Szűcs DÉNES. HAZÁN V. J. Magyar Pszichológiai Szemle. LIVINGSTONE. J. N . Kézirat. alliteration. S. F. ha ezeknek hatásvizsgálata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. 161. Brain and Language. 32-38. M . (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. Neuroscience Letters. P. 3 0 ] . NICOL. BRYANT. HIEN. 419-421.8 .M. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment.. H. S. J .V.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . . A. BRADLEY.. L. Science.. A . Riccio. N. In: Stalberg. Academic Press. ABOITIZ. S.3 0 1 . 16. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders.. (1974): Working memory. DEFRIES. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. 26.S. LIBERMAN. Official Publications of the European Communities. U. Washington D C . UCB Kiskönyvtár. (1982): Left handedness: association with immune disease. I. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. GOSWAMI. (eds). 80-92. S.. LOMBARDI. Science. N . O. M . associations and pathology. Audiology and Neuro-Otology. In: Patterson.386-418. E. 19. S. R. New Jersej. JOHANNES. GESCHWIND. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. COHEN. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. 165-178. S. E. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. GALABURDA. . Basel. SHERMAN. N . v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. HULME. ..): Gyógypedagógiai alapismeretek. LIBERMAN. D . 18. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. ROSEN G. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti.S. Budapest. L. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. K. V. E.. Academic Press. Idézi: Temple. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology.. G. C. . M. M. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . . (Eds): Clinical Neurophysiology. (1989): The alphabetic principle and learning to read. . Journal of Educational Psychology. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. 5097-5100. (1969): Interaction of information in word recognition. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. In: Bower. 14. CARRELL. 36. C M . GILGER. Proc Natl Acad Sci USA. DESBERG. D. LEONARD. J. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. USA. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhangfeldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. W . LUNDBERG. A. P. Harvard University Press. 549-555. GALABURDA. MA.M. NOVEY. . (1997) HYND. 183-186.. Boston. . phoneme detection and learning to read. LANDERL. (1990): Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. 156 . A. V. Zidar. Journal of Experimental Psychology.. SMITH. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. KUSSMAUL. Annals of the New York Academy of Sciences. 88-90. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. 39. Liberman. P. A . 52. S.. T. LARSEN. migraine. 222-233. N. G„ FRIEDMAN... GESCHWIND. DYKMAN.C H A N G . N . L E P P À N E N . 2. ELIOPULOS. LYYTINEN. P. LIVINGSTONE M.F. Karger. MORTON. V. 40(6). Journal of Experimental Child Psychology. G .. 88(18): 7943-7947. I.. P. G. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k .971-973. Coltheart. 301-330. In: Geschwind.. ELIOPULOS.. Marshall. C. A. J. R. J. B . A. M. In: Shankweiler.. K. MONK. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. . Archives of Neurology. COLTHEART. EDMONDS. PARSONS.. S . I.428-521. B. . HALL. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. RIDDOCH. hiszen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. 310-333. M„ W E L C H . New Jersey. C . T. A . E.R. J. (ed). (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. J . 55. P .. Náátanen. A .G. G . (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). L. 47.. H . J. BYNG.D. M. W . (eds). HOLMES. M. .Y. Surface Dyslexia. I. U. N.E.. V. A. B E H A N . D . CULBERTSON.. and reading disability. 70-82. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. Reidel. GONZALEZ. M . (1995): Phonological processing. GESCHWIND. 315-334. GESCHWIND. GESCHWIND. B.. 475-500. . Developmental Psychology. F. (eds). N . A. NOVEY. 138-154. G. 35. J. KRAUS. P . 42. D . hormones and immunity. BADDELEY.T.J. Annals of Neurology. LUNDBERG.. G . U. DRISLANE F. J. In: Illyés S . BADDELEY. MANN.429^138. J. HYND. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. GALABURDA. J. In: Csépé. J.. G. 919-926. ZECKER. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. ODEGARD. C . 521-552. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. S . életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . KOCH. CSÉPÉ VALÉRIA. SHANKWEILER. D. (1993): Working memory and language. D . BLACK. Reading research: Advances in theory and practice. New York. APA. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. 2 8 9 . ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . MEIXNER ILDIKÓ. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. 1110-1 123.M.NO L. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció. A. .. N . G. LORYS. ÉS MOLNÁR. 63. D. M C B R I D E .. Archives of Neurology. Walker. Quarterly. C. GESCHWIND. G . 1 12-1 33.. Zeimssen's Cyclopaedia. Monduzzi Editoré. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. PRIOR.. KOTZIN. (1983): Surface dyslexia. 133-140. GALABURDA A.Dyslexia. Brain and Cognition. T.. O . . WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . FRITH.. J. ROSEN. Budapest.. Luxembourg. H .W. (1990): Rhyme. Phonology and reading disability. R. R. Integrative review. M. J . HITCH. OGLESBY. Strömqvist. 62. 109-121.. . L. MCDOUCALL. M. T. 354-369. W . Y. 3. A. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . Hillsdale. T. Gyógypedagógia. R. Psychological Review. 4. speech perception. H . C .. (szerk. ELTE Kiadó. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. Science.Y.. ELLIS. MARSH. R. Budapest. T. KUSSMAUL. BRYANT.. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. K. (1877): Disturbances of speech.. OSMAN-SÁOI JUDIT. FRITH. WIMMER. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. Lawrence Erlbaum Associates Inc. 30. ADLARD A . SEMRUD-CLIKEMAN. R. GATHERCOLE. MASTERSON. MANGUN. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. JOHNSTON.. BEHAN. and developmental learning disorder.

NAGARAJAN. 590-604. W . o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . P.C. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. 309-339. Psychophysiology. F . .. . Brain Topogr 8(3). Journal of Experimental Child Psychology. 11. W . 562-573.R. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . . C. WANG. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. Főiskolai jegyzet. 1095-1099. Norton. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. . LIBERMAN. M . Cognitive Neuropsychology. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5.S. J .. Journal of Learning Disabilities. B YMA. OGAWA T. T . 108-121.. BARTLING.793-824. SNOWLING. S„ BEDI. 5. 3 4 . Gyermekünk. D. G. 90. K . (1937): Reading. Science. M A R K . . 14-15.. 1221-0238. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n kánkba. SHANKWEILER.. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. P. N A C E K . osztály kezdte meg működését. o s z t á l y o k m e l lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . Novak Rudolf és Társa. . GORE. H. STACKHOUSE. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers.. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. . BRONEN. 12. FUSCHER. M .. . KATZ. J . A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . Psychology Press.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . Journal of the American Medical Association. amely ingyenes. 2. SCHREINER. (1997): Developmental cognitive neuropsychology. L. S. K. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. Budapest. 337-340. (1998): Speech phones are a replication code.. . 531-545. 158 159 . 1378. 271. M . 3. FLETCHER. 216.. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . M . A diszlexia kezelése.Y. L. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . 74-77. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . . S. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . P . J .. PU-GH. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). R .E.. S. MERZENICH. E z e n c s o p o r t o k . X..T. . 167-173. Az learning to read.. 12. v i s s z ü k t o v á b b . 27.E. 318-327. RUMSEY J . SHAYWITZ. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . writing and speech problems in children.A. J.e s t a n é v r e . 30-31. ORTON. SNOWLING. G. CONSTABLE R . TEMPLE. ANDREASON. 81-84. RACK.A. Fejlesztő Pedagógia Különszám. MAISOG J . DEIKMEL. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként működik. J .. M . 19 iskolát. FULBRIGHT. . J. 2. Brain. .KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. G. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. . Budapest. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k eszk ö z p a r k u n k a t . Tankönyvkiadó. . VASSNÉ KOVÁCS E. S. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. M. A . REMSCHMIDT. TÁLLAL. M . VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. SCHULTE-KORNE. STUART. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. KEENAN.. Med Hypotheses. nem olvasok. TAYLOR. SHAYWITZ. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. FOWLER. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. ORTON. Hove. P. M . 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . SONODA H. 29. STANOVICH. MILLER. SKUDLARSKI.. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt.. British MedicalJournal. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s tesztanyagokkal. N . R . . JENKINS. SKOYLES. Fejlesztő Pedagógia Különszám. New York. 16-17. C M . RANSCHBURG P . (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . K . 261-263. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . C. B. K . D. HOWARD. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. R . . DONOHUE B. l o g o p é d i a i . The phonological-core variable-difference model. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . 50(2). (1995): K J : A developmental deep dyslexia. P. W . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. I. W . SIEGEL. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 .l l o g o p é d u s áll. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory.T. 2 1 . L. Cognitive Neuropsychology.S. majd statisztikai adatokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. 294-305.MORGAN. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . D . ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . Neuroreport. 119. W I S E D . TANIMURA R. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t .

A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenetlenségeik l e k ü z d é s é r e . . amit elvárunk. t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rendszerét. A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: .az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. hipermotilitás is j e l l e m z i . és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit.) a l a k u l h a t n a k ki. de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. . k o m m u n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. m e l y e k az o l v a s á s . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik.í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai tanulás n e h e z í t e t t lesz. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . p s z i c h o lógiaira stb. osztályát. Ez zavart idéz elő a nyelvi. . aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . vagy az életkoruk szerinti általános iskolai osztályfokot folytathatják. ül. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k . h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt máris m á s ingert keres m a g á n a k .a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. . naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egységesen.az afázia. . E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . g á t l á s o s s á g .az o r r h a n g z ó s beszéd. azaz a p p e r c e p c i ó hiányával állunk s z e m b e n .A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete.) irányítania a g y e r m e k e k e t . .a g é g e nélküli beszéd.o k t a t ó m u n k á j á t végzi. azaz p e r c e p c i ó . Beszédfogyatékos (beszéd. a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g .k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. H i á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . A diszlexia.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . osztályból visszakerülnek a többségi c s o p o r t o k b a . Oka. általános tanulási zavarig terjedhetnek. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. p r e v e n c i ó s m u n k a . T u d n i kell azt. Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. DIAGNÓZIS.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. figyelemk o n c e n t r á c i ó s zavarok.az artikulációs z a v a r o k . szakorvosira. SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a sabb szintre j u t n i .az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. Beszédhibás az a g y e r m e k . h a d a r á s ) . -deficit ide s o r o l h a t ó . h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. kiesik e g y l á n c s z e m . E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. . e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. diszgráfia m i n t részképességzavar. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e hezen lesz észlelés. majd a m á s o d i k a t is. . Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. általános m o t o r o s nyugtalanság. integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletkezik. E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. 160 161 . szegregált fejlesztésük szükségességét. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. készítenie. . M i n d ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k társulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosítani. M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . T é n y . h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. akik a logopédiai csoportból. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. napi rendszerességgel. intenzíven. felszámolására. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . t ü r e l m e t . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. .

k é z koordinációjáról. foniátriára. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r tosoknál.M i l y e n e g y é b foglalkozásban. hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t .Óvónői jellemzést. 163 162 . . további. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez.információt k é r ü n k : . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. . A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . a n n a k a l a k i .a fogazat fejlődéséről. .Meixner-féle szókincsvizsgálatot. az ó v o d a .t a r t a l m i összetevőit. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dolg o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére.Artikulációs vizsgálatát. S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. további átfogó. az a l a k . ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k .i s k o l a .1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. s itt a kellő diagnosztikai i s m e retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó.a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . részletes. a k ó r h á z i időszak történéseit. Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. VIZSGÁLATI ANYAGAINK. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . . SZŰRÉSEINK . . Ez tartalmazza: . U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. beszédállapotát. A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba.M a g a t a r t á s á t . nagy-finommotorikáját. a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . . Ha 20 p o n t alatti teljesítményű.E d d i g elért e r e d m é n y e i t .t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). az Inisan. " . lefolyását. Ha e területeken is e l m a r a d á s tapasztalható. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . 5. a vele való terápia nehézségeit. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l .Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . irányok felismeréséről. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagyc s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koord i n á c i ó t vizsgáló tesztek.Emberrajzát. . AZ EGYÉNI.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . s z e m é s z e t r e . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikulációját.p s z i c h o l ó gusok.M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő foglalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k .a szülés k ö r ü l m é n y e i t . továbbá az első o s z t á l y o s o k n á l . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján. mely tartalmazza: . A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket.g é g é s z e t r e . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelezhetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra.a szoptatásról. Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. Erre szolgálnak: a Frostig. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. részletesebb vizsgálat indokolt. akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. . . a n n a k időtartalmáról. az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . a K é k v i r á g u.o r r . a térbeli helyzet. sz. mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. audiológiára). figyelmi állapotát. Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizottságok vizsgálataira. Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez előrejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre).

10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b .o t t h o n i viselkedéséről. c s a l á d b a n fordult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. . Szintén szerialitási készséget m u t a t .k e v e s e b b .h o l n a p f o g a l m a i . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. é v s z a k o k . . (Ezt 6. . térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. t e g n a p . s z í n r i t m u s i s m é t l é s . p a p í r o n a térkitöltését. szájtéri finommotorikus tevékenységét. ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . . Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. . esetleges problémájuk. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére. formák j e l e k felismertetésével. Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. szavakra.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide.5 éves k o r után végeztetjük. szóbeli instr u k c i ó k alapján. neveztetjük m e g . . . . J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával.Lateralitást vizsgálunk: k é z . hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában.T á j é k o z ó d á s a térben. szókincsre.A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vonatkozóan. . önálló versmondását.m o z g á s .gyermekbetegségeiről.Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k ..A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e .T e s t s é m a i s m e r e t e . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . történetre vonatkozik.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . relációs szavak i s m e r e t é r e . Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. n y e l v m o z g á s á t . k e d v e n c időtöltéseiről. 164 165 . . számfelismerése.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . vonalvezetését. . . mit vár a vizsgálattól. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. i r á n y o k észlelésére.) . .u g y a n a n n y i fogaimar. . úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt). . a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfigyelésére.T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. m o n d a t o k r a . rajzmozgását.f e l s ő részére.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t . i s m e r k e d é s r e . 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . állapotát.l á b . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . h o g y 4 h a n g i g . . T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. rajznyomatékát. Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t .familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. ábramásolását. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. ha a gyerm e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről.s z e m d o m i n a n c i á t . m i b e n kér segítséget.a kombinációs készségüket.akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . Feljegyezzük beszédhibáját.és beszédfejlődéséről.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. m ű v e i é tek o-os. K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . használatára. különbség megfogalmazását. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. .. a l s ó . Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük.Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák.. . m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . s a rövid távú verbális történetemlékezetet. képolvasásra. nehéz szavak utánmondási képességét. erre a s z ü l ő figyelmét is felhívjuk. beilleszkedéséről. E l v á r h a t ó .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról.b a l . a p a n e v e . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. fogalomalkotását. alakja részletezettségét.csecsemőkori magatartásáról.

Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. figyelembe véve. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. Értjük ezalatt azt. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet.s z ó azonosítást zajban. a n n a k j ó v á h a g y á sával teszi m e g javaslatát.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fejlesztés. sokrétű p r o b l é máihoz. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o zik egy-egy c s o p o r t mellett. fejlesztése. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő.e m l é k e z e t ü k e t .a K n o x . m u n k a v é g zési t e m p ó j á t . A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . .Diszkalkulia-prevenció. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. a grafomotoros fejlesztést. a n n a k terjedelmét. d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. Ezt az teszi lehetővé. A vizsgáló kompetenciája eldönteni. figyelmi. a testfogalom és a testséma fejlesztésére. és fordítva.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. A l a p v e t ő feladat. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. k é p a n y a g g a l dolgozik. . ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. A saját testről alkotott kép a m o z g á s o k b a n fejeződik ki. m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t kifejlesztenie. bővítés.. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . . ezt a gyerm e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. . verbális-vizuális m e m ó r i á t . m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . Testrészeit kell tudatosítania. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. átszövik e g y m á s t .Térbeli tájékozódás fejlesztése.Beszédkészség fejlesztése.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. A testtudat fejlesztése ö n m a gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változatosságát. a szerialitást. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. h o g y a g y e r m e k állapotáról kellő i s m e r e t ü n k legyen. j o b b . A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó .igényeik szerint. p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. P é l d á u l . M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a logopédusnak. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. az egyéni teherbíró-képességeiket. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . feladattartását. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápiás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. beszédritmust. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. szótalálást. . .Hallási figyelem kialakítása. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . keresik a csatlakozási felületeket. Vizsgálja: a m o n d a t .R i t m u s é r z é k fejlesztése. a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . . AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . . érzékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . .E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m szerint v é g z i k m u n k á j u k a t . én m o s t a leginkább használt alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki.V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . h o g y a p ö s z e terápiába beépítjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. 167 .b a l irányokat. a s z ó k i n c s aktivizálás. figyelmi állapotát. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. előfordulhat.

felismertető gyakorlatok. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. P é l d á u l : ki s o v á n y . Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. balra piros szalagot helyezni stb. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. hisz a kézfej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivitelezési gondjaik v a n n a k . így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. j o b b kéz stb. hallás. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . balról j o b b r a haladást. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szorosan összefügg. m a g a sabb szintre juttatása. balra m o z o g j . irányt válts stb. Alapja.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . tárgyakn a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . azaz p e r c e p c i ó . festhetjük. kinesztetikus és m o z g á s o s befutó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. n e v e z z ü n k meg. Síkban. ( G y a k o r i a balkezesség. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. e g y e n s ú l y á n a k . így az auditív. Pl. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni.b a l r a . majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. k ü l ö n b ö z ő eltérő. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli rajzaikkal. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . Használjuk a logikai készletet. formák felismertetése. Pl. különböző s z e m p o n t o k szerinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . mely a formák azonosságát. Ü g y e l n i kell. szem. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . feszítését. j o b b r a . kitapogatása.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . ujjal leveg ő b e rajzolást k ö v e t n i stb.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n való tájékozódás. az egész test m o z g a t á s á t .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. E l é r e n d ő . térben: mi van tőled j o b b r a . F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. begyakorlási időt. ujjaik m o z g a t á s a . ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. t a p i n t á s . az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. Az e m b e r e k n e k . t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. A testséma a test gravitációjának. illetve erősítése.k é z k o ordinációjuk fejlesztése.: j o b b c s u k l ó r a kék. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. Pl. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . lassan. Pl.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. el kell fogadtatnunk vele saját testét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlődik. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. színezhetjük. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. asztal lapján. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. a n n a k észlelése. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz észlelés. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. p a p í r o n való tájékozódás. v a l a m i n t a be- Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. így relációs szókincset alakítunk ki. integrálása. s z e m . Alak-háttérfelfogás. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő térbeli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . vizuális. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. é r e z z e teste határait. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . m e r t ez segíti majd a z í r á s . m e l y e k az írást a n u l á s h o z szükségesek.n é g y z e t rajza. Ettől n e m térhet el. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. ezt figyelembe kell venni. síkban: táblán. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan érzékelteti. funkcióját. körberajzolhatjuk.m ö g ö t t stb. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet létrehozni. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . T e h á t a n o r m á l fejlődésm e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m .: a b l a k . e l ő t t . m o z g á s t megfigyelni. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás.m o z g á s . E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. d o l g o k n a k . a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére.

s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . szógyűjtések. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. t e n y é r l e n y o m a t o k . k ö z l e k e d é s hangjai stb. Ez azért fontos. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gyar a p o d n i . é p í t g e t é s . d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). É n e k e k . pl. V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. hozzájárul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. szöveg-séta-taps összekapcsolása. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . sorbarendezési n e h é z s é g e i k leszn e k a h a n g o k . furulya. S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. Ritmusérzék fejlesztése. szöveg-helybenjárás összekapcsolása. m e r t a b e g y a k o r o l t . Hallási figyelem kialakítása. Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. sivár lesz. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. felnőtt-gyerek. g y ö n g y f ű z é s stb. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. é r z é k e l e m (érzékszervek) . b e s z é d ü n k n e k . a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájékoz ó d á s n a k . ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z juttatjuk őket. F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. A szavakat kiejtetjük. ami a helyes h a n g k é p z é s . E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . egyszerű.t a p s összekapcsolása. h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k .d e k ó d o l o m . K i m u t a t t á k .b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. ujjakkal. segíti.m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . (Állatok. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. A h a n g o k . r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . a szavak. ujjal festés. m i n d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . feladatlapon. férfi-női. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . Ezért fontos a sztereotípiák kialakítása. k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k .: f-r. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. B e s z é l h e t ü n k vizuális.z . m o z g á s a i n k n a k . s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . alkarral. V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g figyeltetésére: saját. szókincsaktiválás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. B e s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . ujjak és/vagy artikulációs beszédmozgással).tud a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . 171 170 .m é l y h a n g o k r a . társai hangjára. majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ké. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i .p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. Az ó v o d a i s z o k á s . m o n d ó k á k . majd a szótagolási ritmus szerint letapsoltatjuk a gyerekkel. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. a m e l y a füzet vonalazását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. jelek. végül von a l k ö z b e n való rajzoltatás). pl.s z o b a . Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. Az ó v o d a speciálisan előkészít. v a g y fejlődésükben elakadtak. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t .észlelem (percepció) . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szükséges e l ő k é s z í t ő feladat. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l .m e lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l .: s z . í g y a ragok. így h o s s z ú távú e m l é k e z e tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . A kiscsoportos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. m á r az ó v o d á b a n . betűk. majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől.k ó d o l o m . összekapcsolása.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. táblán. c s u k l ó b ó l . Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfejlődést is.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . m a g a s . szavakká.) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. a vizuális.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. M e g t a n í t j u k az úgynevezett „ p i n c e . vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. versek ritmusát érzékeltetjük. A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. furulya. R i t m u s a van napjainknak. E n n e k fokozatai: s z ö v e g . E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltetjük. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . végén. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. belsejében hallja-e). síkban. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. A h a n gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. újságpapíron.

hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. A s z e m é l y e s .s z é l e s . irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. s z á m o k m e g n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . térben. r í m k e r e s é s e k stb. azokat megfogalmaztatjuk. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk.és időrendiségére való e m l é k e z é s . b e t ű k észlelése lesz tökéletlen.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön.) Majd történeteket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. a l a c s o n y . s o r s z á m n e v e k tanítása. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. Lehet elkezdett történetet. szélesedik figyelmük terjedelme. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. találós kérdésekkel felidéztetés. v a g y ujjúnkat nyitjuk. Kialakítjuk az o s z l o p . e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . Ezután következhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. szituációhoz kötötten. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. teljesítménybeli és viselkedési z a v a r o k b a n egyaránt. relációs j e l e k felismertetése. tárgykép. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . Segíthetjük a g y e r m e keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . El kell k ü l ö n í t e n ü n k . sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . let a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmikus sorozatalkotásokra. sebb szerepet tölt b e .: Mit csináltál anyával tegnap? stb.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . m e sét felolvasás után dramatizáltatni. m e s é t befejeztetni. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd.és m o t i v á c i ó s tárral kell rendelkezniük. m i k o r b á r m i csekély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l .m e l l é k n é v gyűjtése. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. a s z ó l á n c é p í t é s . relációs kifejezések tanulása. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. ritmikus soralkotások. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. vagy társul e g y e b e k m e l l é . Számjegyeket.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o sítások. majd ezt verbálisan felidéztetni. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. m o n d a t a l k o tásuk s z e g é n y e s lesz.és ujjképeket felismertetünk. Diszkalkulia-prevenció A megkésett. E z é r t nagyon fontos. k o r o n g . k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . számlálás 5-10-es körben. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . k o r o n g k é p . Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. leszámoljuk. n e h é z k e s a verstanulás. időben. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . han e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. PL: Mi van a t e r e m ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. Ha a figyelem n e m megfelelő.i g is. Ha zavart a b e s z é d . E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. a b ő v ü l ő h a n g o k . Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . m a gatartászavarral. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . színek. ujjkép. h a n e m a k e s k e n y . t á r g y k é p e k sorrendjének megfigyeltetése. b a r k o c h b á k . R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. tárgyesetes válaszok. oldott légkör. a k k o r a formák. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. k ü l ö n b s é g . a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . h a l m a z a l kotások. M i n d i g egy nyelvtani szabályt tanulunk egyszerre. a h é t k ö z n a p i tárgyak. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk.a beszédfejlesztést szolgálja. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. a diszlexia-veszélyeztetett. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. Egyszerű.s o r fogalmát tárgyak r e n d e z é s é v e l . Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . szülőkkel. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . az a g r a m m a t i z m u s . verbalizál tátva az eseményt. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . majd h o n n a n kérdésekre.f ő n é v . B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez nehezebb. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szokásostól eltérő m ó d o n fejlődik. m o n d a t o k visszaidéztetése. majd feladatlapon. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. csoportosítások. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. i g e . j á t é k o s a n . összehasonlíttatjuk. Ha hiperaktivitással.m a g a s . Jól m ű k ö d ő figyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. sok analógiás feladattal. a l a p v e t ő m a t e m a t i kai készségek kialakítása. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ció. feltétlenül pszichológiai. Pl. hová. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. majd ö n á l l ó a n folytatódik. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. t á r g y k é p e k alapján. pl.s z a v a k . helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. s z á m k é p . szavak.: lépcsőn lépünk.

óra frontális írás óra. 174 175 . aki ezt a fajta tanítást vállalja). h o g y a nyelvelsajátítás. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. a h a n g h i b á i k . Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fejlesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak.e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . heti ütemterv szerint az osztálytanítóval. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . akár n a p m i n t nap változtathatjuk. vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k vannak. de a képességfejlesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. ének. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. Isk. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. s ezek külön logopédiai kezelők lettek. A fejlesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok).) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. m a g á t a betű tanítását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. . A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . de e n n e k m á r m e g l e v ő kép e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egymást. Ált. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. A logopédiai 1. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . diszfázia. Irodalom. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dolgoznunk. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . k i e m e l v e ő k e t az óráról. minál. így egy egységen belül. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . L é t s z á m u k 10-15 fő. K ü l ö n . Ált. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést végzünk a délelőtt folyamán. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. felmenő r e n d s z e r b e n . h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . de m é g i s külön tud dolgozni a délelőttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í tás. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . Oka.1 9 8 . Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. (testnevelés. h a n e m bet ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . d a d o g á s . mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. két iskolában (Üllői u. 118. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt tanulókat. 2/3-ad rész az osztályé. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . hangoztatva. m i n t e g y p á r o s t alkotva. stb.5.e l e m z ő . A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küzdők.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakítsuk. 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . annak egy részét. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . de m é g i s e g y térben. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanítónőkkel.igény szerint. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben külön k é p z é s b e n részesül az.m o t o r o s . u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . ( E g y m á s h o z o p t i k a i .A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fejlesztési területekre lettek osztva.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. ó r á b a n az osztályban képességfejlesztő foglalkozások folynak. mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló).ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. A M e i x n e r . rajz. a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. a m a g a s fokú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . a m i n e k a betűjét tanuljuk. 9 órától olvasás óra. s az erre é p ü l ő olvasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. 1 9 6 . ezt a tanítónő tartja. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. és H a r m a t u. S o k e s e t b e n ugyanazt. A 4. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. s így év végére u g y a n a z t a köv e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. de m á s k é p p tanítunk. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. tévesztéseik függvényében. kezelése. Isk.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o port. sajátosságaikat. stb/. Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis .analízis képességet. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . A 3. ezt a tanítónő vezeti. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos.

UJHIWMI. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételével. és eszközigényes. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való foglalkozáshoz. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszichológussal. a fejlesztő szoftverek által. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z .) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . 2. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . S z ü k s é g s z e r ű e n . ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. . s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat. ennyi logopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. szakismeret-. . diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. Szükségünk van a társszakmák segítségére is. . a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. s ha úgy ítéli m e g . a folyamatos. . a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). Az a n y a n y e l v i oktatás . X. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. 4. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve.m ó d s z e r e n alapul . Főbb intézmények. 176 177 .i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. N a g y o n fontos az is. olvasás. n y o m t a t ó v a l / p á lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. Kőbányai ó v o d a . sokat szemléltető. felépítése. s l e h e t ő s é g ü n k van arra. 3.H o s s z a b b gyakorlási. 1 .és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrendszert. Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. Ez a diszlexia. m a n i p u l á l t a t ó . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladatkör. fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . diszgráfia. 2. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van.Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . korrekcióját. i l y e n f o r m á n . Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvéleményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkoztatás. h o g y teljes. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . Kell.írás.M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . 4. Szent J á n o s K ó r h á z . f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. S z a k m a i a n y a g o k .UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. n a g y . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . bevésési idő biztosítása. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. . éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . ahol a speciális. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és önkormányzati szinten. Mind e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. 3. visszatérő g y a k o r o l t a t á s .f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a .m e l y a M e i x n e r . m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. . tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi körülményeiről egyaránt. m i n d e n a p r ó haladási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . eltérő m e n e t ű . s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. Útmutatást. illetve mi nyújtunk részükre. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k .foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. szakemberek. A másik részében lehetőségünk nyílik a pszichés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . feladatlapok.A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . sérült.) Az ó v o d a i és az iskolai fejlesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y .Á l l a n d ó . ( M i n d e n logopédiai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert.p e d a g ó g i a i . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e .ker. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez.foniatria 5. vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . m e l y e t a kerület. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . kiegészítő.

E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z hatnak.lehetőség nyílik. ha n e m e n g e m esz.. de b o n y o l u l t . fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r .n a p i k a p c s o l a t . ker. F o n t o s . . hogy a tanító a d o m i n á n s . olvasni. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . Ha n e m kerülhettek v o l n a fel erre a hajóra. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . . 8 .n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval.el kell f o g a d n u n k . sokszor küzdjön. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. E g y e m e g a fene. II. . m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. .m i n d e n t m e g kell tenni. a X. „ . érz e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k .g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk.l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük.olyan.. h o g y a ló tárgyesete lovat. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tudna m e g t a n u l n i a g y e r m e k . Nehézségek: . K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. „kis c s a l á d u n k " . h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . de csak a k k o r eszik ikesen." . a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. ha é p p n e m vagyunk. n e m szeret majd tanulni).ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni.Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéréseket. az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. . hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. . akikről tudjuk. speciális m o z g á s - 179 . A tárgyas.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . h a n e m havat. h a n e m eszik. n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. h a n e m sót. olvasni.n a g y a felelősségünk. így j o b ban t u d u n k hatni. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. . a gyerekért d o l g o z z o n . h a n e m funkcióbeli zavarokat is. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. . a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . technikai részéről.a g y e r m e k n e k állandóságot. ker. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). e g y m á s t kiegészítve . hogy milyen g o n d o l a t o k a t . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . a X. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. terápiában. m e g n y í l n a k ezáltal. Tabi L á s z l ó Nehéz. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . . tárgyatlan igeragozást. ker. De ha m e g b á n n á m : esz a fene. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k .É R Z E L M I oldalról is. rem é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. . . biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. s z á m o l n i . 7. h i á n y z u n k nekik. M o s t szólnék az E M B E R I . a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete).a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához.6. n e m is savat. . Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. arról. . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . és a só tárgyesete n e m sovat. napi fejlesztés). k ö z ö s s é g ü n k van.az 1995 januárjában kiadott.j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. Végezetül i d é z n é k . Ali u. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k .. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . beszélni. G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. . vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. de a hó tárgyesete n e m hovat. . egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e .. N e m k ö n n y ű ügy. hogy nagy létszámú osztályban.m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . . és elveszetten. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. Az e m b e r n e m esz. az ikes igéket például.n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert.

FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : .9 6 . szabályok (pl. WEVHRETER.7 é v e s k o r b a n alakul ki. Tankönyvki- adó. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. ISTVÁNFI KLÁRA. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. SELIKOVITZ. a s z á m j e g y . Budapest. Eötvös Kiadó. SKDLAK.5 1 .. 7 .: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k .. 180 181 . kcr. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . írd le. a n a l ó g i a . Regiszter Kiadó.b e s z é d . Logopédiai Kiadó. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . Budapest. KOVÁCS GYÖRCYNÉ. v a g y i s az 5 . Calibra Kiadó. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. PSM Kiadó. Budapest.laterális d o m i n a n c i a . Fejlesztő Pedagógia. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. -olvasás-. 1 2 7 .. 1 6 0 .. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . Országos Közoktatási Intézel.. VI.relációs s z ó k i n c s . ROSTA KATALIN (szérk.7 5 . Komplex Általá- nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. Mádi u. ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. 7 . s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja.1 4 .1 9 9 9 . X. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. 5 . ker. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. E. Deák és Társa Kiadó.JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . H. és rajzolj le is. Gondolat Kiadó. Medicina Kiadó. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. és számolj te is.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglalk o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. Budapest. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. AJTONY PÉTER (szerk. SINDELAR. m a t e m a t i k a i kifejezések. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . l é n y e g k i e m e l é s . 199-226. Budapest. B. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak.e g é s z k é n t v a l ó felfogása . Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . e g y s é g . Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X.ÓNÉ. F. e g y e z t e t é s é n e k . THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ.szám. Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . Szöveggyűjtemény. VALLETT. D R . KOCSIS LÁSZI.saját testen. l . . A h a l m a z b a s o r o l á s . Krónika Nova Kiadó. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. 1.I I . s z á m n e v e t szimbolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . törd a fejed. Göncöl Kiadó. R.. Logopédiai Kiadó.és n y e l v i fejlődés. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . (fejlesztő lapok). s í k b a n . MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. . M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. 2 4 6 . grafikus á b r á z o l á s á n a k .2 6 7 . T e h á t a m e n n y i ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . Sindelar. 4 1 . Nemzeti Tankönyvkiadó. Óvodában. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k .a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. VÁNYI ÁGNES. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. " ( M e s t e r h á z i .2 0 3 . Nikol. írástanulás.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. s z á m k é p felismerésének. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. . . Logopédiai Kiadó. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk..) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. Színezd ki. Budapest. t é r b e n . . ( 1 9 9 3 ) : „De jó. Kalibra Kiadó.és s z ö v e g e m l é k e z e t . az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. . Alex Typo Kiadó.grafomotórium. 1 9 9 6 . Budapest. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. . zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. figyelem. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. Budapest. Logopédiai Kiadó. Budapest.

6. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . és esetleg a beszédértés és gondolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. 5. célirányos terápiát. becslés stb. v i z u o m o t o r o s . A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s .l o g i k a i g o n d o l k o d á s . írott j e l e k e t tanulnak. pszic h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. eltérő g a z d a s á g i .k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. S z ü k s é g e s tehát. számosság-. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . a számjegyek felismerése és írása hibás. 6. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a köv e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s .m ű v e l t s é g i . elváltozás nélkül.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . 3. 2. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . Előfordulhat. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . 2. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felismerése. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyamatának sérülése. t o v á b b r a is az ujján s z á m o l .l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i .s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . Agyi k á r o s o d á s (pl. a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. 7. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése.viszgálat célja. G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . amelyekkel a (fejlődési) diszkalkuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet.m o t o r o s integráció. a sor. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyénre szabott. K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . az írás rendszereivel. m í g a köv e t k e z ő b e n m á r n e m . 1. d) figyelemzavar. a n y a g c s e r e z a v a r ) . az emlékezet. m e mória. m a t e m a t i k a i alapelveket. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k .s z o c i á l i s . ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. az olvasás. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . 7. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. f) e m o c i o n á l i s . A terá- pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k .m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. lehetnek. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . tartalmi azonosítása. de n e m tudja a szorzótáblát). h a n e m az egyéni fejlődés menetét vesszük figyelembe. a figyelem. 2000). A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. Ez a m ó d s z e r is lehet haték o n y és p o n t o s . R é s z k é p e s s é g . kóros elváltozásokat. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgáló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . fejlődési rendellenesség). 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció.r a tehetők. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. 4. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. s z e n z o r o s . epilepszia). 183 tüneteket. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . 5. térbeli tájékozódás.z a v a r . s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k .s z i n d r ó m a . sérülés. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. nevelési t a n á c s a d ó ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k .g a z d a s á g i háttér. verbális feldolgozás. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . mennyiségfelfogás. f o g a l m i . a feladatok megoldásában. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. 3.és szabályalkotás. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. l o g o p é d u s o k .p s z i c h é s zavarok. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. de relatív önállósággal is rendelkeznek. figyelem. c) m á s tanulási zavar. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. 2 0 0 0 ) : 1.6 % . 4. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 .). a fogalmak kialakulása. alkotása. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. fejlődik. R o s s z s z o c i á l i s . a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . u g y a n a k k o r s z á m o s kapcsolata van a beszéd. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű.

hogy milyen számolási technikával számol . Alapvető. a számolási problémák előzmékörülményekre.h á t t é r állandóság. h o g y a n s z á m o l . az ö n b i z a l o m hiánya. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő részképességek állapotát.Sindelar vizsgálat. a beszédhibák megfigyelésére is.és nyelvfejlődési h á t r á n y o k hatását.szűk keretek között . g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. illetve a s z á m o lási zavarra.D P T (diszlexia prognosztikai teszt). szabadrajz készítése). e m l é k e z e t e é s feladattartása. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. Esetleg kialakult v a l a m i l y e n számolási technika.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő ismereteit. A vizsgálat felépítése olyan.ha ez. illetve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. Kipróbáljuk a taníthatóságot. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . a k o n c e n t r á c i ó szintje.). E z e k célja. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . illetve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. Ez információt adhat arra. A tárgyakkal. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. A speciális a n a m n é z i s legfontosabb nyeire. s z o r o n g á s a .a kifejezőkészség. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy lehetséges absztrahálási útvonalat. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t jelent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. az összefüggések feli s m e r é s é b e n . a nyelvi szerkezet. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. vagy pedig egy/több részképesség gyengeségével állunk s z e m b e n . M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osztályos) g y e r m e k e k részére. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. a szókincs. lassú. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. . e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. -diszgráfiavizsgálal. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipikus hibákat. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. de rossz m ó d s z e r ű . a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehetnek. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. . h o gyan g o n d o l k o d i k . Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. s használja-e. osztályfokához. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. fa. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. sok tévesztési lehetőséggel. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. de a terápia szempontjából rendkívül fontos. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. család. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . . . az a l a k . tüne- A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kialakult hárítása. . u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. 184 185 . s megfigyeljük. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. tudja-e a g y e r m e k utánozni.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ció. bizonytalan. Esetleg jó technikájú. Tehát. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . a figyelem. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesítm é n y e k r e é r v é n y e s . a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hián y o s s á g o k tárulnak fel. de eszközigényes (pl. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. van egyáltalán.rajzvizsgálat ( e m b e r . A s z ö v e g m e g é r t é s . k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. E z t m e g előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopédiai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. a S O N szubtesztek szórt intelligenciastruktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . -diszlexiavizsgálat. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig.dichotikus hallásvizsgálat. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). hogy a számolási zavar egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . f á r a d é k o n y s á g a .a szöveges feladat végzésekor. de arra is. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt tévesztette-e el inkább.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. modellekkel.valamelyest . légkör m e g t e remtése. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsiak.

pl. kicsi. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. pl.M e g é r t i . k e v e s e b b változót ismer fel. .Tud-e színes pálcikákból két-. széles.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével .s z á m n é v egyeztetése hibás pl.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e .m á s o l g a t . u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . m o t i váltsága? . nyelvtani és tartalmi h i b á k a térés időfogalmak kifejezésében.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. napok. . k é z m o z g á s a ügyetlen. a viszonyszavak hibás használata. a számlálás r i t m u s a egyenetlen.A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. matematikai-logikaifeladatok. . megszámlálás. .Szereti-e a Iegó építést.n é z e g e t .Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é Globális mennyiségfelismerés. a b e n n e lévő összefüggéseket. 5 alma -. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t .e a sok.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. a helytelen számlálás miatt. m e g n e v e z i . ahol az adott k é p e s s é g megfelelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. zárój e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel.É r d e k l ő d i k . . el tudja-e végezni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a .H o g y a n érti m e g az utasításokat? . a u t ó b u s z száma). n e m szívesen mesél. E n n e k szempontjait összefoglaljuk. . . majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . puzzle összerakást.e a színeket? 186 187 . n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben. hibás a számlálás. 2. lejegyzett műveletek részekre bontása. sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. beszédében használ-e nagyságviszon y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. vers e l m o n d á s a k o r . a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . bizonytalan balj o b b differenciálás. -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. . nagy. hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . térben. matematikai jelek írása. k e v e s e b b .Felismeri-e. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban. a g y e r m e k m é g s e m tudja. n e m tudja tartani a szabályt. j e l l e m z ő j e g y e i k e t ismeri-e? (Kialakulatlan.) Számjegyek.kéri-e h o g y meséljenek neki. 4. megszámlálás. . 3.e l m o n d j a . u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. Dőlt betűvel utalunk . . egyensúly. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. szókincsben.Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n .A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i s é g . . illetve bizonytalan tájékozódás. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. önállóan leírja-e a z o k a t ? .k o o r d i n á c i ó j a . részekből n e h e z e n alkotja m e g az egészet. . elvont matematikai fogalmak használata. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g .n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n . t u d a t o s megfigyeléshez. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. kevés. s e m m i . a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyermek számára. . az egyes műveletek. 1.helytelen. több. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . bontást cselekvés közben. h o g y a h a l m a z szám o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. tízes átlépés menete. irányok.f i g y e l m é n e k terjedelme.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. pótlást. letapsolásakor? Ritmusos számlálás. fel adattartása.a teljesség igénye nélkül . a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s .) Számsorozatok alkotása. h á z s z á m . a g y e r m e k tudja.e számjegyeket. Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k .kiindulásul szolg á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k . . L e h e t . elvételt. évszakok nevét sorrendben.) Szöveges feladatok megoldása. .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . terítéskor . r á k é r d e z . a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben.pl. m u n k a t e m p ó j a .e a s z á m o k r a (pl.e s z á m o s s á g iránt. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . mennyiségek összehasonlítása.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás.) Konkrét számosság megállapítása.

felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . g o n d o l k o d á s . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. írása). s z á m láláskor.t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . m e g n e v e z i . iskolában. sorrend) megfelelő-e. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . fejlődés része. . a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani.m i n d e n gyermekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . ha ez az e l m a r a d á s egy általános. . A tap a s z t a l a t o k azt mutatják. . . . .tájékozódás saját testen. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . hogy . fejlesztő p e d a g ó g u s . m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t .h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a got. rajzolása. . tanácsoljuk a szülőnek. .szeret-e m e s é t hallgatni otthon. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a dást. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . b e s z é d ( k o m p l e x készségfejlesztés).m a t e m a t i k a i relációs szókincs.szövegértés.ritmusos számlálás. térben.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . . Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az ujjak m o z g é k o n y s á g a . hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés. A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k .m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben. kiegészítve azzal. oda-vissza. a m e l y a számolási k é p e s s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é se során . é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN .m e n n y i s é g i relációk alkotása. M e g kell j e g y e z n ü n k . M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell.időbeli tájékozódása megfelelő-e. E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó k ö n y v e k é s -füzetek. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . felépítése. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . térben.e a színárnyalatokat. . s z á m n é v v e l . Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . síkban. időben.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . megszámlálás.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. az ujjak e g y m á s h o z érintése. majd k é p e k segítségével oldjuk meg. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . figyelem. g y ó g y p e d a g ó g u s . . a b e l s ő v é válás folyamatát (interiorizáció). A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. . a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a .m e n n y i s é g e k egyeztetése. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . t á r g y a k k a l (ujjakon) bemutatva. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). .megfelelő-e a tájékozódása saját testén. . . 189 egyeztetése. logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. k o rongképpel. . A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását.mennyiség-számnév-számjegy .felismeri-e. síkban. irányok. A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . h ó n a p o k . v a l a m i n t az ujj képpel. és a k k o r is. amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . .halmazalkotás.mennyiségállandóság. . külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokozhatunk.g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. egyensúly. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . napok. síkbeli irányok tisztázása. h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . . észlelés.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s . . ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. „ K a t o n á s a n " . . .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés.é r z é k e l é s . s z á m j e g y e k kirakása.m e g e l ő z ő terápiára.számemlékezet. Célszerűnek tartjuk. számjeggyel. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . e m l é k e z e t .h a l m a z o k összehasonlítása. .számfogalmak: .tudja-e a n a p s z a k o k . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki.

megérti-e.M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét.az instrukciók. mozgásterápia. .egyenletes ritmusú. . 207. főfogalmak m e g é r t é s e és használata. logopédiai fejlesztés. 7 1 . logopédiai terápia.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . mint a 4.M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? .m a t e m a t i k a i . . . h o g y a többi tantárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . . memoryt. .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o zólag. puzzle összerakást. m o d e l l e k k e l is).e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. 7 1 . de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . . vagy csak kialakulóban van (pl. esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait. annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. miért van a < jel két s z á m között).b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. 6 9 . modelleken. 206. . 7 1 .k e v e s e b b . . pszichológiai.M i l y e n . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) .a figyelem tartóssága. . az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást.felismerte-e a számjegyeket. 209. de lassú számlálás. illetve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. .a feladattartás. a t ö b b . 7 1 . általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . m u n k a t e m p ó . .k ü l ö n biztonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t . ) .a m o z g á s .tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . . S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. .az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. . de hibátlan számlálás.u g y a n a n n y i fogalmának helytelen használata.szabálytévesztés (pl. iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei- nek fejlettségi szintjével.iránytévesztés (pl. hogy a 7 több. . célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . . 7 2 . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . megnevezése. h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá.A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . 7 0 . .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . 7 2 . 2 0 8 . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. hibátlan.a műveletvégzés biztonságát? . korrepetálás)? Előfordul. irányított folyamatos otthoni g y a k o r l á s b a n . 6 9 helyett: 72. kártyajátékokat.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. . n e m érti. pszichoterápia. tízesével (ha szükséges tárgyakkal. . A számfogalmak állapota 1. az alábbi s z e m p o n t o k szerint: .az a l a p m ű v e l e t e k végzése. .a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . . Globális mennyiségfelismerés saját testen.szereti-e a társasjátékokat. p e d a g ó g i a i ) vizsgálat.pl.a motiváció. A h h o z .a beszéd.a v i s z o n y f o g a l m a k . 7 0 . k ü l ö n .. ^•Mennyiségi relációk alkotása.az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. 7 1 . 191 .K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . . és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. . ) . Hibázási lehetőségek: . hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. 2.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. . m e g tudja m o n d a n i .A tanulásban mennyire önálló? .és nyelvi fejlettség.iskolába kerüléskor . 400) . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e .el tudja-e mondani a mese.a k a d o z ó r i t m u s ú . 300. feladatok s z ö v e g é n e k megértése. Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gondolnia.a passzív és aktív szókincs. légó építést. . 7 2 . 70 helyett: 72. -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl.a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) .a s z á m f o g a l m a k állapota. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett.

hogy 3 x 6 = 1 8 . hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . ) 7. . az egyes. hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. bontás. . lassú. h o g y 7 0 . e g y .a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. A mennyiségállandóság. A számemlékezet. 8.ö t s z á z h a r m i n c k i l e n c n e k olvassa). ujjak.). . A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . egy h á r m a s t .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl.m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl.2 0 = 5 0 . . a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . tízes stb.g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n .n é g y .a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. . 315 -238 097. h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is alk a l m a z h a t ó . h á r o m tízes. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. . 3-7=21.t e c h n i k a kialakításával. tudja. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . osztás) értelmezése. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet.a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás.az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását.a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl.a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyakrabban). és az milyen jellegű. m i n d e g y i k e t az állához érintve. 192 193 . .gyenge számemlékezet. de h a t s z á z . . tudja.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. . nyolcból kettőt). 3 helyett E ) . Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). Hibázási lehetőségek: . 7-2=5. m e n n y i 2 0 + 3 0 . Hibázási lehetőségek: . . ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . e r e d m é n y = 5 5 ) . .a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . . . . 23 helyett 32. N a g y o n fontos. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . Számjegyek írásának megfigyelése. de n e m tudja. hogy tizenöt l e g y e n . hibás számjegyírás (pl. hogy 6 5 3 9 . 6. „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl.2 7 = 0 6 . elnevezést.a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. az e r e d m é n y : 59). n e m értelmezi. . a 32 e s e t é b e n a hárm a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . hogy m e n n y i 2 + 3 . a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. a m i k o r hétből elvesz hetet. 105 helyett 150). h o g y m e n n y i 8 + 7 . majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a .és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . lejegyzése. . e s z k ö z h a s z n á latát (pl. és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. 5. kivonás. de n e m tudja m e n n y i 18+7. . Hibázási lehetőségek: . . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is).a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. 1 -4=4. 2-4=8. vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl.a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. összeadás. k o r o n g o k .h é t . 4-4=16). hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . Előfordul. a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . A helyiérték-fogalom.a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl.a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl.a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl.akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl.a szorzó. e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest.iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. . 2 + 7 = 9 . 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . Hibázási lehetőségek: . Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyenként kinyit h á r o m ujjat.4.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e szerint halad).2 0 = 5 0 . 72-27 feladatot ú g y végzi el. de n e m tudja. mert a n y o l c h o z . tudja. . .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . . Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való elszakadás folyamatát (interiorizáció). hogy ha 3 + 4 = 7 . e g y egyest m o n d ) . Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az.h é t ) .tükörírás. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). szorzás. m a r a d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirakni az adott m e n n y i s é g e t ) . H i b á z á s i lehetőségek: .a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. j ó l leírja. 7 2 : 3 helyett 72-3). 2 8 + 7 stb.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. . ül. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s .többnyire ujjszámolási . h a t . 6 helyett 9. . 7-4=3 helyett: 7-43). 72-27 esetében 7 0 . h o g y pl. de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . .u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. s z á m e g y e n e s ) .

végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . ebből elvesz e g y e t = 15. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. Az. . l^f. az e m l é k e z e t . Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl.S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . E l ő f o r d u l . T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . a m o t i v á lás. hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől.o t úgy adja ö s s z e . m ű v e l e t e k e t ) .S z á m m a l . A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre.h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. m é g is azt tapasztaljuk. és alkalmazni is tudják. térben. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . a m e l y e k tükrözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . U g y a n a k k o r .. a m e l y e k a m a tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. 8. .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . 20-as és osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n .) . Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . majd absztrahálása. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifejezések é r t e l m e z é s e hibás). a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. majd rajzban.d a r a b s z á m egyeztetése. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . globális' darabszám felismerése. s a m á r biztosan elsajátított tudásra. 195 . tapintjuk. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a kiépítése. síkban . ö n f e g y e l e m r e .m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. a cselekvésben végrehajtott műveletek interiorizálása. síkban. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folyamatosan gyakoroljuk. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfelelő s z á m k ö r b e n .. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . . A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . kitartásra nevelés.és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt).a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. számnevét k i m o n d j u k . „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . galom).Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. készségekre. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . a s z á m m a l leírjuk. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított ismeretek J á r t a s s á g o k . h o g y 8 + 8 = 1 6 . észlelés. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16.a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. . a 2. .a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja.N e v e l é s i feladatok. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. térben.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. 194 . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. relációk alkotása. egészen apró lépésekre lebontva.S z á m m a l . .a kérdést felidézni n e m tudja. a 10-es. rakosgatjuk az elemeit. számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlésével folytatja). a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni.tárgyakkal. . azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . életkori sajátosságai. . m e g s z á m l á l j u k . . és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidolgozása. számjegyek írása. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. ha m e g k é r d e z z ü k . b e g y a k o r l á s a . . Ez a sajátos fejben számolási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. . k é s z s é g e k állandó gyakorlása. ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. helyiérték-fo- H i b á z á s i lehetőségek: .(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lén y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . 5. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél határozza meg. a s z o r o n g á s oldása. A vizsgálatok e r e d m é nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogalm a k a t n e m értelmezi. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik.Az é r z é k e l é s . illetve az új i s m e r e t e k b e való beépítése. Általános. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k .Saját testen.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. i d ő b e n való tájékozódás segítése. a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia tervét. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . a 8+7-et. a figyelem.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei miatt n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejlesztése ( k o m p l e x készségfejlesztés). U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt.a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folyaszámnév-számj e g y . vagy a valamivel növekszik.

az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . osztályos tanuló figyelmesen. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . § . f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. irányított gyakorlást. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól.30. a szeriális követéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y zat feladata. A L X I I / 9 6 .-'ő általános tanulási nehezítettség m e l lett. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. Orientációs bizonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. M . a p e d a g ó g i a i . osztályfőnök. O l v a s á s a jó t e m p ó jú. b e k e z d é s e . m á s r é s z t ha a z o k a lehet ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a .§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. F 8 0 .m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó g u s foglalkozik vele. A beszédészlelés területein e l m a r a d á sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. fejlesztő p e d a g ó g u s sal. F81. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igénylő f o r m a a n a l í z i s .Ktv. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . A szeretetteljes légkör m e g t e r e m tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását.) O . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . Diagnózis: F80. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. T a n á c s o l j u k .g y e n g e s é gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. F o n t o s . S z e m .). de feltételezhető. Az iskola igazgatója. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . A p e d a g ó g u s n a k . 9. a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű velete k ö z b e n . A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fejlesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz felállítható. E g y i k fő feladatunk. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . azok aktív h a s z n á lata. a m e d d i g s z ü k s é g van rá. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. s e g y r e nag y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t feladatok gyakorlása. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. az olvasás-. 196 197 .3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ket. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyettesíti az otthoni folyamatos. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. szimbólum- és jelrendszer. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfelelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. a számemlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. s emellett szükség van az iskolai foglalk o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . mert a z o k s i k e r é l m é n y t . Melléklet: a n a m n é z i s . Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . de szövegértési és helyesírási n e h é z s é gei is v a n n a k .(IX. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z .2 D i s z k a l k u l i a . A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. osztályos t a n u l ó n á l . utasítás 9. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í tése alól. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényében s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni.9. valamint a terápiát végző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s n a k " tartott feladatokra. 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . A r é s z k é p e s s é g . ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a bevésésére. F81. a pszichológiai. F81. sz.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . 3.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . H a s z n o s . h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k .§.További feladat a matematikai fogalmak. hogy latens balkezesség is fennáll. Az LXII/96. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. Panasz. 10 éves. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . de m e g felelő. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. a beszéd-. F.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizsgálta. M e g k é s e t t beszédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz.k é z preferenciája keresztezett. v a l a m i n t a 3/1998. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. A vizsgálat célja: felmentés kérése.

v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kialakult súlyos fokú szorongása. h o g y a t a n á r azt mondja. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. l á n y o m 5. a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat segíthet. és így. E l s ő hetekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . m i n t először. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni.sokkal fontosabb. Úgy é r e z t e m . de április végén. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. bevásárol. h o g y n e m érzékeli. és akkor érti. aki ilyen energiával. h o g y csak nek e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . Ezért úgy g o n d o l t a m . hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a tika. hiszen csak azt a d t a m m e g . A szorzó. s z o r z á s t é r t e l m e z i . Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. bizonytalan. és a tanár is látja. akinek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. bár a szorzó. Karác s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. B o l d o g volt a m . hogy m e g k a p t a a kettest. V a l a m e n n y i r e javult. 20 verset. hogy ez n e m m e g o l d á s . mi lesz v e l ü k ? " 199 . K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a .és szövegértés fejlesztésével együtt. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . Azt l á t o m rajta viszont. én e l o l v a s o m az anyagot. És n e k e m kettő is jutott. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. hogy kettest kapott. mert úgy é r z e m . De tudtam és t u d o m . a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. Év v é g é n vele is ott tartottunk. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszlexia. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. kivonást. Teljesítményét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. foglalkoztatta az írás-olvasás. és a n n y i r a felhúzta magát. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. otthoni h a r m ó n i á j a . 100. ő m á r tudta. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. így n e m buktathatja m e g . F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . És ez a m a i n a p i g így van. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. Ott van a kérdés. „ É . osztályos tanuló. hogy m e g b u k i k . E g y é b k é n t é r t e l m e s gyerek. de n e m teljesen érti. hogy m e n n y i e n e r g i á t fektet bele a t a n u l á s b a . Ez így m e n t e g é s z e n addig. M i v e l szept e m b e r i . 1000 között. de azt n e m k a p t á k m e g . hogy ő m a g a oldja m e g . N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. Aztán k i a b á l t a m velük. E z e n t u d o k segíteni. Kérjük t o v á b b r a is a T. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . mint általában n a g y o n sokan. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. n e m s z é p dolog. és aki e n n y i t szenvedjen. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . N a gyon szeretett rajzolni. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. Én is. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e n e " . és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát műveletvégzés k ö z b e n felismeri. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. hogy ha pl. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . szépen olvasott. K b . v e s z e k e d v e . de végül is eljutott odáig.S z á m o k írása. A boltba e l m e g y . és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. M i n d e n év vége felé a n n y i r a felhúzza m a g á t . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . é n e k e t tudott. azt é r e z t e m . T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egyfajta k ö z ö m b ö s s é g b e . h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. tanulási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. a z o n b a n a lassabb érés. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. a k k o r elég 3 0 0 Ft. ö s s z e a d á s t . a l k a l m a z z a . bár n e m értette. amivel védekezett az agyam. hogy ő jó tanuló lesz. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. 2 5 6 Ft valamit. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. E z e n a téren is intenzív. h o g y mit olvas. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . h o g y mit olvas. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . M a t e m a t i k a i . E h h e z hozzátartozik. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. hogy tudjanak is. R e n d s z e r e s . lassú. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. talán m e n n y i r e kár volt. bontást. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. hogy megbuktatják. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú.ami egy fél családban lehet . Ő szóképesen tanult olvasni. A bennfoglalást n e m értelmezi. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. a gyerek békéje. hogy m é g egy ilyen gyereke n e m volt. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . M o s t l á t o m . h o g y haladj a n a k . N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. a m í g el n e m olvasta. E l s ő osztály végén ott tart o t t u n k . A kezén ad össze m é g 10 alatt is. a m i t u d o m . így n e m tudnak továbbtanulni. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . m e r t a kettes szintet üti. De látom. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfelelő. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. mint az. de n e m tudja. m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. így m a j d n e m 7 éves volt.

203-212. Budapest. Budapest. 129-139. Budapest. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. Ford. In: Ajtony Péter (szerk. K. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. 135. III. Új Pedagógiai Szemle. A terápia első szakasza. Alex Typo Kiadó. Budapest.o. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 319. Akkord Kiadó.o. E. 3. 117-138. 207. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 12.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. szívvel. 14-25. Módszertani segédanyagok. 279-308. KRÜLL. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Huba Judit. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. 3.): Logopédia a gyakorlatban. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. fejjel. 94. DÉKÁNY JUDIT. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. In Juhász Ágnes (szerk. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. Okker Kiadó. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. 55. Gyógypedagógiai Szemle. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . 45-52. Debrecen.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. Tankönyvkiadó. 133.vizsgálat és terápia. . Fejlesztő Pedagógia. Új M ú z s a K i a d ó .): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve.

a pszichiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbirkózni a felsőoktatás. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. p s z i c h o p e d a g ó g u s . M. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglalkozó s z a k e m b e r e k figyelmét.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő speciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. d r o g k o o r d i n á t o r stb. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . ahol a g y e r m e k e k . A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közösségek. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi követ e l m é n y e k n e k való megfelelés. m e n t á l h i g i é n i k u s . de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsúlyozásával is. az óvoda. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázadban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k fajtáitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. óvoda-. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hangsúlyt kellene. g y e r m e k v é d e l m i s . A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. 203 . A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy előadáson. a pedagógusok készségeinek fejlesztése.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. és iskolapszichológus. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált területe.

speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k között. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . hogy a p e d a g ó g u s az. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése.II. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i áján. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el.és átk é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vidék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. félállásban. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. hospitálás. egyéni szűrés. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . Közvetett pedig a p e d a g ó g u s kollégákkal.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. Pl. diagnosztika.Óvoda-. oktató-ismeretátadó. c s o p o r t o s formában egyéni. Sok helyen tapasztaljuk. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások es t a n á c s a d á s e g y é n i . diszgráfia. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. fejlesztő osztályban. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. s a család az. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . hogy az oktatási i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen.és a diszkalkulia-terápiák is. ill.) .rétegspecifikus. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s ismeretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. de óvodai gyakorlatukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. terapeuta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. ill. A társadalmi p r o b l é m á k . Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozások tartása. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a párhuzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . . átstrukturálásában. (Nevelési T a n á c s a d ó . Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. s többnyire elveszett az a segítség. a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevékenység segítségével valósul meg. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesztésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . A p r e v e n tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. igen sok helyen speciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e rek között.ént. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t .e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolára terhelődtek. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . Ez azt is sugallja. töredék időben. csoport (osztály )-szintcn. iskolában pedig a diszlexia-. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. ill.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai szerint . töredék időben. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . életvezetésben való tanácsadás. . mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a nevelés irányába. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . pl. p r o b l é m á i k feltárása.ahogy m i n d i g . ill. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. Intézményen belül megtalálható . A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a nevelő-személyiségfejlesztő. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. óravezetés stb. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. ill. diagnoszta. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátására teszi képessé a szakembert. hogy egyrészt az iskola csak másodlagos szocializációs terep. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. reedukatív-korrekciós. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . 204 205 . a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ri feladatokkal is. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szükségessége felé m u t a t n a k . tanulásban. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a ped a g ó g u s o k t ó l . de lényeges lenne. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. ill.

aki úgy érezte. gondozási. iskolai osztályba helyezéshez. .i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . . Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . korrepetálás stb. M u n k a t á r s a : j o g á s z . képtelen leválni édesanyjáról. pszichiáter. pl.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. A g y e r m e k v é d e l m i felelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. 206 207 . f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. szociális segélyezés. isko- . Ezt b á r m e lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. Árpit édesanyja egyedül neveli. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetekkel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. ill. p e d a g ó g u s . Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyezte Árpit. Tantárgyi k o r r e p e tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. óvodai-iskolai koordinátor. láthatási. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. t o v á b b k é p z é s e k tartása. pszichológus. Elhelyezési. c s o p o r t o s formában. . Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. . Az édesanya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. fejlesztő p e d a g ó g u s .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y .Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . c s a l á d g o n d o z ó . v a g y o n k é p viseleti stb. g y ó g y p e d a g ó g u s . fókuszált foglalkozás. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. A kisfiú önállótlan. pszichológus. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának segítséget. I n t é z m é n y i j e l z é s alapj á n g o n d o z á s b a vesz családokat. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . nyelvi felmentéshez. Balázs imádattal tekint az édesapjára. Ez a z o n b a n visszájára fordul. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. ill. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . de n a g y o n fél is tőle. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. c s a l á d g o n d o z ó . . így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolába. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . de a fiú pszichés állapota tovább romlott. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. iskolaérettség. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ben. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. verekedős kis- fiú volt. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. g y ó g y p e d a g ó g u s . Félév táján 2. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. p s z i c h o l ó g u s . p e d a g ó g u s . Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fiának. c s a l á d g o n d o z ó . Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. a t a n a n y a g o t követni. funkciót lát el. hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs.Gyámhatóság. g y e r m e k v é d e h n i s e . Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. 2. M u n katársaik: szociális m u n k á s . Férjétől ő is n a g y o n fél. p s z i c h o l ó g u s . Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. Feladata egyéni. fejlesztés végzése.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s .Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . A család sokat nélkülözik. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba helyezése. S z a n k c i o n á l ó funkcióval r e n d e l k e z i k . így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. iskolapszichológus. mert Balázs e g y r e gyakrabban visszaél a v é d e l e m m e l . Az. f e l m e n t é s e k ) . jogász. p e d a g ó g u s .G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. p s z i c h o l ó g u s .C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . E l s ő osztályba kerülése után rövidesen kiderültek p r o b l é m á i . . Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával próbálja Balázst védeni a verésektől. Az iskolapszichológus foglalkozott a családdal. ill. segítése. M u n k a t á r s a i : logopédus. Első perctől igen élénk. további szakellátásra irányítja őket. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . tanácsadás. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. fejlesztés. L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . Feladata az egyéni diagnosztika. A napközis foglalkozásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. őszi tanulási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszichológus. r o b b a n é k o n y . pszichiáter. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. m u n k a n é l k ü l i .

Ú g y szervezze az óvodai környezetet .) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. nyitottság. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorával.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. hogy az ó v o d a m i n d e n napi életében. vezesse az ó v o d a p e d a g ó gus. Alapok. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbségeiről. célszerű azonnal bejelölnünk. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. ill. s végül m e g e g y e z é s született. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. empátia. Anonymus Kiadó.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á val . n a p i r e n d . A családgond o z ó segíti az édesanyát.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . Pannónia Könyvek.) (2001): Együtt a gyerekekért. képzés. 5. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az isk o l á b a j á r á s alól.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. Tanulmányok. HORÁNYI ANNABELLA. szeretetteljesség. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. játékeszközök. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . az adott életkor sajátosságaitól eltérő viselkedésformát. fejlődésének n y o m o n követése. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. segítse tehetsége kibontakoztatásában. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvodapedagógus. cikkeiben . HUNYADY GYÖRGY. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. 208 209 . elfogadó attitűd. Budapest. ill.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képviseletében. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jellegzetes viselkedésmódjaira. BAGDY EMŐKE (szerk. gyakorlat. KF.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. Anymula. ASZTMANN ANNA (szerk. Kiadvány. és k i e m e l t e n ezen fejezet. 240-278. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e .ZDI BALÁZS (szerk. Javasoljuk.vagy az azt kiváltó. Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. E L T E Eötvös Kiadó. És hiába sokféle a szakmai kínálat. és d á t u m mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. kutatás. Új Pedagógiai Szemle. Cz . K ö n y v ü n k . valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a közoktatás rendszerében. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . képességét. Anonymus Alapítvány. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. tehetségét. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n .. hogy az hatásrendszerével elősegítse minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl.rögzítse.l a p s z i c h o l ó g u s a . hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . A Nevelési Tanácsadók II. 8. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fejlődési ütemét. O M . Animula. szociokulturális hátterét.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. KÖSÁNÉ ORMAI VERA.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. tolerancia. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó .

h o g y a n ! ( 4 . szociális é r e t t s é g e . nyelvi kif e j e z ő k é s z s é g . foglalkozásokat tervezzen. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetekben (pl. az ó v o d a p e d a g ó gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . Fő területei: mozgásfejlettség. hátad stb. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " válaszok o p t i m á l i s a k legyenek. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . a környezet m e g i s m e r é s é n belül a testünk témakör.6 . A fejlődési ü t e m r e . hasad. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g biztosítékai. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. a g y e r m e k szociális fejlettsége. Testsémafejlettség (Testkép. jó m e g o l d á s o k birtokában állapíth a t ó m e g .g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . szellemi. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) .z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . illetőleg az iskolai érettség. öltözésnél megfigyelhető a fűzés. M u t a s d meg. a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. é n e k . A .FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. folyamatosan célszerű végezni. 210 . az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. . e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n .J á t é k i d ő b e n .". szökdelést.és ajakügyesítő gyakorlatok. speciális szakértelmét. Az iskolaérettséghez. bokafogás stb. a testséma. ezért a fejlesztési feladatok m e g tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. h o g y a n ! ( 4 . A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgálatok ( l o g o p é d u s . lábujjon járás. az értelmi fejlettség. hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t beépítse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. labdaelkapást. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. e g y s z e r r e feküdtek le aludni. hol van a bokája. A g y e r m e k testi. csakis j á t é k o s f o r m á b a n .. . s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . egyéni foglakozással. természetes tevékenységéből kiemelve. M u t a s d m e g . A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő válaszok k e r ü l n e k be. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . vagy a c s o p o r t n a g y o b b részénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. az információk m e g s z e r z é séhez s z ü k s é g e s célozott. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). f i n o m m o t o r o s . hogy „ M u t a s d m e g a vállad. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. támaszkodj a tenyereddel a padra. e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i .M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . h e i y z e t b e n . de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. ezért n e m baj. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-.e g y e n l e t e s ültetés (pl.). sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. rövid ideig tegyük.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t .g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. csoportos megfigyelés). továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. a további fejlesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. a g y e r m e k e t a csoportból. A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k életkorára. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó gusnak.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 .5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 .6 . amelyek idegélettani. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. a mindennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. a térbeli tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. lelki.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával.

viszonyok.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t .: M o n d d el. u t á n o z d ! . m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget.almacsutka. . A h á r o m pillangó. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. . képolvasás.Y. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g .5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. ( 4 . karod stb. emberábrázolási készségük. " ( 5 . m e r t csak így é r h e t ő el. időbeli relációk. -játék. m i t csinált X. ne menjetek a hintán túl.kötőtűn a fonal . C s u k d be a s z e m e d .) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. egész alma . nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . e s z k ö z ö k k e l .M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. válogasd ki! ( 4 . h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. térbeli tájékozódásukról..F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. szerinted miért?) .5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. térirányokkal. melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. Boldogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. valamint a feladattudatról is. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák.6 .Játékötletek: ( 3 . mi történt. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. fonalgombolyag . testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül.4 db) vagy eseménysorozat (pl. mi az. térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. Y.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 .4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 .Tükörkép. Ennek a területnek a megfigyelésére. hasonlóság.harapásnyomos alma .).Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével lehet felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. időtartamnöveléssel). A k ó r ó és a kismadár.é g ő gyertya . melyik testrészét érintette m e g X. csak a kicsikel. öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. mit csinált. szögletes. mid érintettem m e g ? ( 5 . Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e .) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb.). könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetéseket a felnőttel és a társakkal egyaránt. R é p a m e s e . tedd az autót a vonat mellé. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfelelő kifejezést. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. terítésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán.kisebb gyertya. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. ami zöld. és m o n d d m e g . megfigyelhetjük. 212 213 . stb. Nyelvi (Szókincs. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. tükör előtt. növények.A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n .5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. . megjegyezzék. Az ismeretek egyéni ell e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. C e r u z a f o g á s u k r ó l . F o n t o s .). fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k elmondja. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus.p u l ó v e r stb. figyelem. (pl. g y e r t y a és gyufa . nagy méretű stb. és m o n d d el. b á r m i lyen t e v é k e n y s é g b e n . (Pl. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el.6 .! Ne m o n d d meg.

L e h e tőség nyílik arra. ok-okozati összefüggéseket. d i a k é p stb. j á t s z ó gyerm e k e k . . feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. sok hiányzás. mesejelenetek stb. lehetőség szerinti m e g s z ü n tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . kép.).6 . érzelmi élet) feladatmegértés. a foglalkozások feladatai (pl. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése.5 g y e r m e k k e l játsszuk. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l .5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló.A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n .). illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesítm é n y . fénykép. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. m ó d s z e r e k k e l . hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítségére is. (Ezt eleinte csak 4 . magatartási p r o b l é m á k stb. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . ( 5 . illetve n a g y c s o port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-mes é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. . A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . a m b u l á n s rendelésein lehet m e g k e r e s n i . a g y e r m e k e k j á t é k á n a k folyamatos megfigyelésével.K é p o l v a s á s r a .4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . t e r e m r e n d e z é s . a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. együtt a család. fejlettség feladattartás. k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) .4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. K é p e t k a p arról is.) és a fogl a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználása (pl. A j á t é k lényege.7 évesen az ó v o d á b ó l . ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget.) ( 5 . az ó v o d á b a n . de m á r b o n y o l u l t a b b . É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . a megértés ellenőrzése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhíthetjük. festmény stb.). A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők.) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. Játékötletek: Képolvasás ( 3 . m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . beilleszkedési. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a problémák korai felismerését. Szövegvisszaadás ( 3 . az utcán.6 . folyóiratok.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . s z o m o r ú g y e r m e k .h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázoló j e l e n e t .A feladatmegértés. e b b e n a részben a gyerm e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö kítő fényképek stb. t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. fejlesztése). M i n i E n c i k l o p é d i a .j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyanolyan. U s b o r n e Kisenciklopédia. a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonosnak. Szociális (kapcsolatteremtés. Aki téveszt. esetleg ok-okozati összefüggés felfedezését is k í v á n ó . hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalmazását. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . ( 4 .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Tanácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . síró. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fejlettségének. ezeket egyre bővítve kell válaszolni. ( 4 . beilleszkedés. . de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhangzottakat is. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t .7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r elh a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . 214 215 . a naposság. é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszichiátriai s z a k e m b e r h e z is. hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. e l v o n t a b b fog a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. a rend helyreállítása. n e v e t ő . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n felhasznált s z e m l é l t e t ő kép. m e g b í z á s o k teljesítése stb.). a piacon. zálogot is adhat. ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. állatokról. az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv.

Ú g y tűnik. 7. N e m tud várni. m i n t h a ott sem lenne. n e h e z e n szakítja félbe. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés (nagy lyukú gyöngy. nyugtalanság van körülötte. 6. piszkál valamit. igényeit késleltetni. Á l l a n d ó a n babrál. 3. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . Szeszélyes. tétova m o z g á s ú . N e v e h a l l a t á n összerezzen. K é r d é s r e zavartan hallgat. N a g y o n félénk. 2. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . összegyűri a rajzlapot. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. N e m figyel. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot.) Fűzé Páros lábon szökdelés (veréb). m o c o r o g . nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . M a s z a t o l ábrázolásnál. 7. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . á l l a n d ó a n fészkelődik. F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. 4. 6. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. sírós. II. m i n t h a n e m hallaná. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . 2. majd cipő. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. 5. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . 8. úgy tesz. 5. tű stb. 4. Á l l a n d ó m o z g á s . N a g y o n lassú. vagy legalábbis úgy tesz. N e m hallja.I. ha szólítják. 3. t a n á c s t a l a n .

mellkas Arc Kar Comb Térd. orrcimpa Száj. térdhajlat Homlok._ Szem. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . hát. nyak. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. ujjperc Láb Mell. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban . has •-- •| --- " " - — - i _ . talp 1 Lábujjak. nyelv | Fül. kézfej. mellé Közöli Le. elől Hátra. tenyér Ujjak. csoportban [ csoportban i i Fej. fölé Jobb. ujjbegy. hátul ] : Mellett. törzs. bal | Előre.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. fül tő Kéz. szemhéj Orr.

Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . láb törzs aránya helytelen fej.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . kar. kar. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. orr. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. csoportban r . .különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. prolii egyéb teljes. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . fül ! az arc részletei: szem. száj összpontosításra képes ruha. . a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 .

feladattartása . együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . árnyaltan kifejező Szókincs szegényes.azdag. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagyi csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. de nem teljesít részben teljesíti irányítással. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . teljesíti • nem érti Feladatmegértése. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. érti. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: .néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE .

m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. kétnapos j e l e n l é t b e n . valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. kitartásra nem képes gyors. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. míg az 1999/2000. térbeli és sorrendbeli orientáció. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. számolási és fogalmazási készség. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. nyelvi e m l é k e z e t . logopédusi ellátás. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. lassú. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k felmérésére. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. Sajnos sok esetben e k k o r derült ki. kitartó a tevékenységben kapkodó. emlékezet. g e o m e t r i kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. időrendi fogalmakban való tájékozottság. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . b) V i z u o . mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. dinamikus átlagos ' Munkatempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö dik. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvételével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagycsoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. 224 225 . tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . auditív figyelem. erőtlen Feladatvégzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . ül. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. toleráns Válasz feladja [ tevékenységek indulatkitöréssel válaszol akadályozására | személyek elleni agresszióval válaszol . így e g y r e korábbra tolódott a szűrés időpontja.

24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. 227 . A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. Oktatási Osztály vállalta. ábra motoros víz-perc-mot. végzettség. mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . mint a többiek. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g . A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . E n n e k k ö v e t k e z m é nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n tapasztaltuk.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet.6 éves kortól 7.). hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " nevelnek. A ja- 3. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi útmutatóját.7 pont) veszélyeztetett. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra.ó v ó n ő k is felvehetik. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e tencia.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. a legidősebb-' pedig 6. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. finanszírozását az. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelésével. Szerettük volna.1 1. térbeli tájékozódás stb. mellyel kiválthatnak régebbi eljárásokat. 41 %-a lány. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k .0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét.4 pont) í 11.e n y h é n ( 4 .az óvodai sajátosságok. m e l y miatt a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . Itt n e m mutatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldiagnosztikája n e m történt m e g . mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. másrészt mert . v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . melynek o k a lehet: . hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. átlagéletkoruk 6 év. . Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l rendelkezett. az óvoda. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük először. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . E z e k a gyerekek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünkben azóta m e g i n d u l t . A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. 2. Ez m i n d e n képpen a teszt részletes.A teszt 4. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyerekek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . . igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k .11 é v e s volt.útmutatója szerint .a fiú. . A s ú l y o s a n ( 0 . h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. mint nevelési p r o g r a m . helyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. szakember-ellátottság. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k korrekciójával foglalkoztak. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kéthetenkénti kétórás szupervízión való részvétel. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . j /.

s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. T ö b b az az ó v o d a . Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : .3 7.5 7. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni.3 A h á r o m ábra ( 3 . t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z vétellel. Általában nevelési értekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit.5 II 8. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhetnek.3 9.4 10.. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. időbeli szervezése. ill.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt.9 9. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével. 4. .K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció.9 6.6 7. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását.9 6. ill. 3. az elméleti alapokat. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együttm ű k ö d é s kereteit. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése.1 9.5 7. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . értelmezésével. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel.S o k a n . 5.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladatait. . S. . ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 . Z s o l d o s M á r t á t .3 8.egy vagy t ö b b alkal o m m a l M S S S T . 10 10.K 6.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l . speciális szakképzettség megszerzésével. Jól látható. átcsoportosítást tett sok helyen szükségessé. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. .t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára.6 9. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . hogy a 2.1 9.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n .8 6.5 4. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősödő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. magasabb p o n t s z á m o t adni.érdeklődéstől függően . így az igen probl é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .7 8.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalatcserét szervezünk.

k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás.2 6. .4 7. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel eldöntésére. m e l y e n ismertettük a szűrést. ill.a vezető.5 8.5 7.k o r r e k c i ó r a .nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. ill. .külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakértői B i z o t t s á g o k . az adott c s o p o r t két óvónője. társas kapcsolatainak. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t .6 9. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési eredményeit.9 8. a fejlesztő p e d a g ó g u s .6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t .10 9.3 7. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. E z e k e t a következőkben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részképesség-szűrését. A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultációt az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai csoportjából a g y e r e k e t . k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából.5 8. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. .5 8.t e a m c s o p o r t o s konzultációja.e g y é n i . e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . b) A szülők tájékoztatása. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kapcsolatos b á r m e l y iratba való betekintésre.eseti d ö n t é s szerint . é r z e l m i állapotának. az iskola-. az iskolaérettségi vizsgálat menetét. és elosztottuk a feladatokat. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől.9 7. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyermek problémájáról. ill.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat.5 5. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o lógiai csoportot. n e m c s a k engedélyének. .e g y é n i . Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s álláspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. ill. 7. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által.5 6. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. ill. . ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése.az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i .7 c) A s z a k e m b e r . feladatait. ha az indokolt. . a l o g o p é d u s és az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s vett részt. 230 231 . mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n éltünk. Nevelési T a n á c s a d ó stb.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását.l e m a r a d á s rendezésére: . m e l y e n . Ismertettük az ó v o d a i nagyc s o p o r t szerepét. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. 9. diszlexia-prevencióra irányult.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e pillantásra. ill. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. mely b e s z é d h i b a .a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . m e l y e k alterna- 9.

E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit.RRNC. Budapest. Szülei elváltak. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá- latára: MSSST. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . hogy kis l é t s z á m ú vagy speciális iskolai osztályban van a helye. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ta. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k .) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. Kötörő Emese (szerk. Ellátási m ó d o k : . 2. . S z o m o r ú . " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. majd n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is.ÁRA. . . Volt. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g .s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. M e g á l l a p í t o t t á k . Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. gyakoroltatásával. I. Budapest.l o g o p é d u s .Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n foglalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. Igen fontosnak tartottuk a folyam a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. Együtt a gyerekekéit.fejlesztést is kapott. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . Ó v o d á n k b a n . k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősítésünk az volt. így nagyszülei nevelték. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. In: Kósáné Ormai Vera. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. szókincse igen g y e n g e . hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n .. A p s z i c h o lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszéltük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. Egy gyerek akár t ö b b szake m b e r h e z is j á r h a t o t t . A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. . s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájékoztatta a h a l a d á s r ó l . s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. s a család elköltözött egy vidéki kertes házba. Tapasztalataim az MSSST-vel. ZSOLDOS MÁRTA. beszédészlelése. F o n t o s a z o n b a n tudni. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. 232 233 . K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . ill.szorongó c s o p o r t j á b a " került. Fejlesztő Pedagógia. . V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyerm e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . A s z a k e m berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . szakrendelésre irányítás. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. akikről mi is azt g o n d o l t u k . Budapest. ISTVANFI Ki.a kiemelést n e m igénylő. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elmaradás. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . m i n d pedig a g y e r m e kek és szüleik s z á m á r a . Télen dönteni kellett beiskolázásával kapcsolatosan. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük.S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítható. ill. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. Budapest. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kiscsoportban. KOVÁCS EF. majd az ó v ó n ő . szorongó kislány. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. . R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. gátlásos. érzelmi á l l a p o t á n a k vizsgálata erős szorongást jelzett. Vo- lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. majd k é s ő b b . m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . Rózsika igen k e v e s e t beszélő. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól.): A Nevelési Tanácsadók II. Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . Karcsi t ö b b hanghibával küzdött.. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). vita és közös esetkezelés útján alakult ki.s z a k v é l e m é n y e z é s .L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. MARTONNF. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . Országos Szakmai Találkozójának előadásai. zése. így b í z u n k b e n n e .Szakértői B i z o t t s á g o k h o z .Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. 3 . Horányi Annabella. hogy ó v o d á n k n e m különleges. . Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép- Példák: 1. ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgálatát. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesztés h a t á s á n a k m é r é s é r e . I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t .

h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dolga. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. Auditív analízis . a szem é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. T é r o r i e n t á c i ó . M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n .a m o n d a t o t szavakra. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. A h h o z . sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. társasjátékok. a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. lehetőséget adva a gyereknek. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. hoz. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására.felidézni a hallott m o n d a t o t . lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. A gyakorlatok nagy része általam irányított. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l .a hallott hangot.a tanár hangját hallani.: festés. ha társuk hiányzik. folyamatos konzultációt biztosítva. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban.a szem. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . h o g y mi történik majd velük. m e t a k o m m u n i k a t í v . M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logopédus elvégzi szűréseit. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. a g y e r m e k e k egyéni fejlettségéhez. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. kettesben v a n n a k velem. az esetlegesen hiá n y z ó funkciók pótlását szolgálja.a kívánt helyre írni. hogy ö n m a g á t megismerje. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . A g y e r m e k e k . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. átlendítve a n e h é z s é g e k e n .k o o r d i n á c i ó . m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. képességei. intermodális. Vizuális e m l é k e z e t . és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i .a h a n g o k h o z betűt azonosítani. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. hogy akit lehet. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. ezen keresztül ismeri m e g a világot. ö n m a g á ban való hitet. t ö b b n y i r e didaktikus játék. Szerialitás . kontrollt. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. F o n t o s s z e m p o n t . m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . látott betűt összekapcsolni. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. Az. ha szükséges. más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ket. torna. a reális é r t é k e lést. ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. g y u r m á z á s ) .: színezés. illetve 3 éve. megváltoztatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei során a n a g y c s o p o r t b a n . h a n g o k r a b o n t a n i .betűk. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m minél tovább nyújtani. feladattartása. Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . V i z u o m o t o r o s . Amikor csak lehetséges. illetve a sérült funkciók javítását.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. a m e l y e k a lassúbb érés. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. k é p e s s é g e i h e z igazodik. szavak sorrendjét tartani. E g y adottgyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. heti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. n y o m d á z á s . a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . mint tárgyi. fejlődik személyisége. beszélgetés. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . Auditív e m l é k e z e t . és fokozatosan h a l a d u n k tovább. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. segítse őt. és a tünet súlyossága.. vagy felmentett g y e r e k e k ) . A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. pl. c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. Auditív differenciálás . amely a t a n u l á s h o z szükséges pszichikus funkciók fejlesztését. raji zolás. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . illetve. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . A dicséret inkább] verbális. hogy az írás. Vizuális differenciálás .

N a g y . a t a n á c s a d á s . a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. az ó v o d á b a n . hallom. hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthatnánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . m e g o l d á s o k a t találni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . . A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elmaradásának okait. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeretanyagát. időészlelés). és a fejlesztő p e d a g ó g u s a köv e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. Szolnok. tér-. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: .p r o g r a m képzésén tanultakkal. hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalkoz á s o k o n v e g y e n részt. a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segítségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. lateralitás fejlesztése. A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. kötet. a szülő m e g i s m e r é s e .t r a i n i n g módszere. p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopédiai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. konfliktusokat fejezhetnek ki. SZERDAHELYI MÁRTON. tapintás. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t esetében bábjáték. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l .szehangolási n e h é z s é g e miatt. A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e .4 é v e s g y e r m e k e k ) . A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lépésre felépítettük a fejlesztési tervet. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait.) így k i m a r a d pl. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. heti egy a l k a l o m m a l . SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. Budapest. T e r v e m az. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. Zöld Iskola. A m á s i k p r o b l é m á m . Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . követtük a haladást. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . k é p e s s é g e i h e z igazodtak. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. h o g y miért került külön kis csoportba. hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . hallás. esetleges jelenléte a foglalkozásokon. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s .és f i n o m m o z g á s . e s e t e n k é n t m ó d o sítva a z eredeti tervet. illetve a teljesítménybeli változásaikról. az óvónő indirekt irányításával. ízlelés. Azt. TÓTH GÁBOR. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . a g y e r e k e k rajzainak e l e m z é s e . mely felhasználja az ó v o d á s o k fejlesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . csoportba való beilleszkedésükről. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe.3 0 p e r c i g tartottak. Budapest. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsolatos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . 236 237 . Szolnok. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . 2 0 . A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. Alapozó Terápia Alapítvány. a gyerek családjának. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . Nemzeti Tankönyvkiadó. Ez a szülő p r o b l é m a t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. BAODY EMŐKR. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. . a p s z i c h o l ó g u s . A foglalk o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alapj á n . Psycho-Art Kft.S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. SZEMÉLYISÉG. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerekkel. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terápia és a S i n d e l a r . a nevelési tan á c s a d ó b a sem. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . az esetleges h o m e . A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . hogy melyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. Városi Nevelési Tanácsadó. az a n a m n é z i s felvétele. II.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás.1 . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesítm é n y r o m l á s n á l . szaglás észlelés).

A N A T által megjelölt . v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptantervet. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. J . életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. L a m b .műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. és egyben az. 1 238 239 . mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7.i kéval. irodalmi nevelés. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok száA képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. Aktuális kérdésként vetődik fel. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é sének a l a p d o k u m e n t u m á t . 1981. zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . e m b e r és társadalom. Balogh. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. vizuális kultúra. és mtsai 1998). t o v á b b á e m l é k e z e ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. elkötelezettsége a m é r v a d ó . s a továbbiakban egyben J. ha a g y e r e k e k a kognitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan átmeneti képzési forma kialakítása. én-fejlettség. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. vizuális nevelés. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. 1990). továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. kutatásunk keretében az. auditív. évben jelölte m e g . iskolai szocializációhoz igazodik. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . az Ó v o d a i N e v e l é s Programját.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik való megfelelés jelenti. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. taktilis. zenei nevelés. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. háztartástan. Az egyes kognitív részfunkciók. Panckhurst. B a l o g h . osztályos korosztályára is vonatkoztatható .. S . a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakításéit tűztük ki célul az. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. h o g y a 7 .4 . 1988). Balogh. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. tánc és dráma. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. m a t e m a tikai nevelés. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. K é r d é s .8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. a másik pedig. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. 1995). téri) rendelkeznek. P. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskolaérettség) a l a p v e t ő feltétele. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. majd újabban a fejlesz. m a t e m a t i k a . A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelezhetők (P. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok m e l l e t t . ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. feladattudatfeladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. e m b e r és természet. Jelen mára. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k .az általános iskola 1 .ö. mely szerint a 7. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. és át tudják kapcsolni egymásba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. 1988). 1996). M á s részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend- H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. m ű v é s z e t e k : ének-zene.

rajz. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a oktatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között.a város e g y é b területeihez képest . a N A T .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d h a t ó . Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l .e l e m z ő . mely körülmény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin- AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. k ö r n y e z e t i s m e r e t . A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a .m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanulm á n y i v e r s e n y e k e n . m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik.a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. fejlesztő osztály (15 fővel). s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. melyre vonatkozóan k o m p l e x pedagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi.7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalkozásokra. Altalános Iskola A 6 . oktatási tartalom és m e t o d i ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. A j o b b osz-. 1980). ahol rok o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. szervezeti formák. A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rejtett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. A h a n g o z t a t ó . A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezetését ö n k é n t vállalta. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t számára is lehetett játszó-.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) .sz. ül. ahol a g y e r e k e k az otthonról hozottjátékaikat tárolták. F-es) o s z t á l y o k b a n .mag a s a b b a n reprezentáltak. s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni tanulni. A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástanítás céljára.városi. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . a n n a k ellenére. v a l a m i n t a fejlesztési lehetőségeket. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. mint a gyengébb (az E-s. m e l y n e k keretében a heti 3 óra testnevelésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . k é p e s s é g e m e n t é n történik. hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. A tanterv. Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. a k k o r fennáll a veszélye annak. A 8 . é n e k .h o z k a p c s o l ó d ó integrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani.a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. a tárgyi feltételek. m a t e m a t i k a . s végzi ezt a feladatot azóta is. mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakirodal o m b ó l jól ismert. ebből egy az ú n . b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. t á l y o k b a n .ö s s z e t e v ő módszerű. h o g y ez egyben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. X. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen íratj á k ide g y e r m e k e i k e t . t e c h n i k a . E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. sz. A m ó d s z e r az analitikusszintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . M e g j e g y z e n d ő . a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . valamint az oktatási tartalom szempontjából: . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . és olyan gon- 240 241 .bár készült új helyi tanterv . A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizárólagos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. A tanulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság terén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s .

Bodri h á z s z á m a a legkisebb. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. /. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. Az új b e tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a ." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával történt. sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . a több-kevesebb-ugyanannyi. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. m e l y e k a 6 . mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. a m e lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . de n e m t ö b b 13-nál. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. mint a m e n n y i t fogott. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Rudi t y ú k o k r a vadászott. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . e r ő s í t i " seben. E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat.l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni.és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . tek be. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül.. forma. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olvasás-írás t a n m e n e t e k . Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. pálcikák. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o dást. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint elérését jelöli m e g . a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. gyurmából. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . p a p í r b ó l ) . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. így eseteleg az is előfordulhat. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre- Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. e g y m á s mellett.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . A számfogalmat ( l . Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . hogy az addig t a n u l t a k a t a gyerekek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok tanítói k ö r é b e n . akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . méret. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a korongok. M e g j e g y z e n d ő .

Rakj ki annyi k o r o n g o t . kofa. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. fenyőfa stb. k o v á c s . ital. Példák: TECHNIKA téri) ( vizuális. . . bejelölése. . verbáTESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . á. ettem. készségek) Példák: . m i n t a bal o l d a l r a ! . ecet. . Lépj a p á r o d elé. . . Példák: . majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális.)? ."(stb. . színezése és kivágása.S z e m k ö r z é s le-föl. végén.c s e p p .. téri) (beszédkészség) .K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl.R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. . elkezdett rajzokat be kell fejezni. RAJZ P e r c e p c i ó ( vizuális. c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal. keresztcsaPéldák: P e r c e p c i ó (vizuális. vörös. .H á n y szót t u d s z felsorolni. k u .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása.F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása.fi- betűket r a k n a k ki belőlük.. alma. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális. Példák: .Tapsolj annyit. . Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . .K o p p a n t s egyet. . pofon stb.K ü l ö n b ö z ő színű (piros.Őszi levél rajzolása.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. .Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . . Percepció lis (auditív.Rajzos feladatlap készítése: az. . . l á m p a stb. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. egy c s e p p . emlékezet.H o l hallod az „ e " (stb. Percepció (kinesztétikus. pöfög. o k o s stb. röfög. kapu. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . a „ C s i p p . . fonal. me.. j o b b r a .A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . m e l l é j o b b . majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyerekek.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . olvasó. elefánt. . .) h a n g o t ? A szó elején. sovány. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. 4 kék stb. h o g y „ m a . étel..E m e l d fel a kezed. belsejében: egér. Kognitív funkciók (emlékezet. . ami úgy kezdődik. . a m e n n y i t k o p o g o k ! . l a . kutya. vizuális. ha hallasz a szóban „ o " (stb. s végül a test középvonalát keresztezve. a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . .) h a n g o t hallasz: kövér. vers m o n dásával. kinesztétikus. tej.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel.A g y e r m e k e k párban állnak.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. m e s é s k ö n y v . m ö g é . . . beszéd készség) taktilis. ú stb.A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. . téri. . funkciók (gondolkodás. majd u g y a n e z bal kézzel.! . to. utolsó. öltözködik stb. vonal. .T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése.b a l r a .! . béka. . keresztcsatorna) figyelem.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. " c. k e .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé.V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem.Tapsolj annyit. téri) Finommozgás . . e b é d stb.). 3 piros.).) h a n g o t : angol. kék. . e m b e r . ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. elérik.F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . .Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k .. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g .

S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . gátoltság. irányíthatóság) Játékok Példák: . m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. szorongás. c s o m a g o l ó p a p í r r a . . gyermekdalt. T y m m s . 14 fiú. önállóság. . fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . d o b b a n t v a . k ö z é p r e egy házat. A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. M i n t á n k ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. h á r o m s z ö g . I I — ) . 246 247 . CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. . X . . A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . agresszivitás stb. ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó eredménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P .k i r a k ó s játék.T a p s s a l . A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) . S3= magas SES. — I I I I . bal oldalra egy kutyaólat). m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. . dal eljátszása c s o p o r t b a n . v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. és tardominál. 1992. Gyenei. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . b e s z é d h i b á k .Példák: .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. m e l y eredmény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. . .Verbalitást fejlesztő társasjáték.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján).D P T Mértani Formák. . .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. családi helyzet. c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . N=l T=25. 7= teljes családban él.Videofelvételek tanítási ó r á k o n .„Bújj. N=nevelőszülővel él.5 fős kiscsoportban. 19 lány S3=4 (n=30) 83.87 S l = 6 . . tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat.).a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. félévkor. . A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. k o o r d i n á c i ó s zavar.h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. . n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek.S E S j e l l e m z ő k . Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osztálya vett részt összesen 33 tanulóval. .M i n t a . téglalap. A S E S szempontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . allergia. I I — . .83' 12. s utána színezd ki! . négyzet. A t é m á t a c s o p o r t találja ki. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején.Edtfeld-teszt. asztma. S2=20. h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. 2 0 0 1 ) .K ö z ö s rajz 4 . " c. . 1990. S2=16. " c. . szótagolva m o n d j á k a gyerekek. B a l o g h .„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör.M a r o k k ó játék. előfordultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . bújj z ö l d á g .D P T Betűk. A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. Cs=5 19 fiú. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . Cs=13. S2=átlagos SES. írásból. G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995).

s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 . azaz figyelmesen hallgatnak.8 86. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal .8 95.az Edtfeld-teszt kivételével .9 18.megfordult. rendellenesség.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.mint a m a t e m a t i k a . Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség. másrészt t ö b b szerző is utal arra.0 28.01).2 88. (n=30) sd Szig.01) j o b b a k n a k bizonyultak. a környezetismerettel ( p = 0 . a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l . M a t e m a t i k á b ó l a kontr o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0.J m é n y t .szám u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: .01).5 14.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi- T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb 'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.1 1.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett .01). Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k viselkedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését.7 20.2 2. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez.01) és a többinél romlott a teljesítménye. .01) . m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja. A D P T M F . mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő . valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . mint a kontroliosztályok tanulói.3 1. 0 1 . É r t h e t ő . látottakat (Szitó.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . 1993). a technikával (p<0.4 96. ill. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n . D P T B e t ű k p < 0 .3 66. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek.7 90. 0 3 ) . Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig.1 16. . 0 4 ) .n é m e l y e s e t b e n .2 91.4 47.7 69. e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el .0 55.3 19.0 16. rendellenesség.Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o lata. technika. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. hasznosítják a hallottakat. Ú g y tűnik.01) és a rajzzal (p<0. h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k .ele n g e d h e t e t l e n . akik az ennek megfelelő tanulási stílust preferálják.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is.9 15.2 21.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai.5 98.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor- relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0.6 28. betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t . M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. T a n é v végére e z a z arán]fl| . a fejlesztett gyerekek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 .01) mutatta.01).A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor.n é l a jó m e g o l d á s h o z . 1987). míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. a k e t t ő összhangja. és megjegyzik.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. s ez a k ü l ö n b s é g a finom -J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 .a t é . Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd .0 p=0. Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) .01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük.4 75. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . attól el n e m választható (Piaget.6 96.3 1.j o b b e r e d .5 64. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyökereire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n . hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k . rajz . Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . A kísérletben szereplő iskolákban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált.) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon- Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.t e s z t jó színp<0. (A D P T . I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 .03 84. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. 0 5 M D P T MF p<0.7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.2 21. csak m á s m o dalitásban.

írás 3. önértékelését is alakítja. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biztosítja. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is szerepet j á t s z a n a k .teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket.0l p<0. = Gyenei-Sz.2.7 8.0l p<0.0l p<0.3 9. (Következőoldalon. p=O.6 92. a R o m a n k o v i c s . Az iskolai értékelés az első időszaktól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat. p<0. A táblázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat.0l p<0. Olv. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írásTend. (T%) (T%) (T%) 88.9 89.01 p=0. p<0. P.01 p<0.01 Olv.9 12. Olv. írás 4.7 _ 87. = felmérőlap matematikából. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő lap o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P. P.01 p=0. = tendencia (0.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról.4 P<0.3. írás 4.02 p=0.03 p=0. Tend. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.3. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a tanulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r .8 88.3 83. írás I.0l p=0. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet. A táblázatban kiemelt . Az osztálytanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. Jelölések: P.l. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.01 p<0.04 p<0. írás 1.8 21.2. írás 2. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból.4. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szolgait. p=0. Olv.05 Tend.7 92.0l p<0.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1.Mat.01 p<0. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki. Mat.01 p<0.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivételével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i értékelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .Magy.4.2 Szig.Magy.4. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. a G y e n e i .3. Olv.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellemzőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á gát.01 p=0. Tend. Olv. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásolja. írás 3. Olv. = = a pedagógus értékelése magyarból. han e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. a tényleges teljesítményt tükrözi-e. = a pedagógus értékelése matematikából.0l p<0.05< p < 0. írási.01 p<0. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . p<0. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írásból. Olvasás 2. p<0. írás 2. írás 2.0l írás 3. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ságáról is képet k a p h a t u n k .01 Olv.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. Olvasás 2. Olv. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . P.l. Ezért igen lényeges.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat.9 13. p<0. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e .0l írás 2. I.f é l e . valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adataival is szoros együttjárást mutattak. ból.a legszorosabb együttjárást m u t a t ó .7 21. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. írási. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e .01 p=0.Mat. h a n e m a g y e r m e k énképét.01 p=0. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben.5 11. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. p<0. Olv. Mat.5 78. A p e d a g ó g i a i értékelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból. írás 4.02 p<0. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. (T%) írás 1.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is . Olv. ellenőrzéséről van szó.01 Tend.Mat. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból.autnerné-jéle feladatlap olvasásból. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .01 p=0.0l p<0. írás 2.S z a u t n e r n é . P. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lén y e g e s eltérést.2. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .Magy.Ü3 _ 13.01 Olv.

rendelete. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. 7 1 . IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. (szerk. J. P . h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. British Journal of Educational Psychology. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . 9 7 . hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendszere n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . 2. PIAGET. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . ( 2 0 0 1 ) : Inattention. ELTE kiadvány. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. é r d e k e s e b b é tették. Budapest. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesítm é n y s z i n t j é t . G. . Budapest. J . Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . D . In: Társadalompolitikai tanulmányok.): Iskolapszichológia. Budapest. és m i l y e n oktatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . ) Korm. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dönteni a b b a n . A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . 2 8 . B. ELTE kiadvány. S. P.5 0 4 . ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . 1 5 9 .. / P. TANSLEY. N e h é z s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. PANCKHURST. P. GYENEI MELINDA. L A M B . B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vitathatatlan. (Fejlesztő prog- ram). British Journal of Educational Psychology. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. W O O D . A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére.1 8 6 . mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettségéhez.5 6 . A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . J . Iskolapszichológia.YDEN. Nemzeti Tankönyvkiadó. 4 3 . Iskolapszichológia. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. (VIII. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényegesen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatásban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. Iskolapszichológia. . 17. s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. In: P. A. BIBBY. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei. Budapest. Balogh K. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. a fejlesztés perspektívái. Óvodai nevelés országos alapprogramja. M i n t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ható. LF. E L T E kiadvány. Tankönyvkiadó. J. é r d e k t e l e n s é g e . SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése.tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . A Critical Review of Research.. MERRELL. TYMMS. Egyetemi tankönyv. 252 253 . Városi Nevelési Tanácsadó. 2 1 . 6 8 . Gondolat. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. E területeken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k .1 3 5 . Gondolat Kiadó.. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. C. Szolnok. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. 4 9 3 .

A m á r tanult betűk. n e h é z k e s .de sikeresek az iskolában. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. hiszen a tőle kapott első | minősítések.vagy betűfelismerési nehézség. a megerősítés. Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. K ö n n y ű tehát belátnunk.az ördögi kör -. dás fejlődésében. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m .Szó. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. d-b felcserélése. ill. ügyetlen m o z g á s .B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . .p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét.« tös írás. A g y e r e k annyira szorong. pl. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . . totális érzékelő apparátus..jj tos az. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. Nem is tud. fegyelmezési m ó d szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. N a g y hánya. szóköz. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni.j g y o b b .1 gekkel. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . és próbáljunk ^ tenni ellene. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . alacsony önértékelésűvé válik. hipermotil. aki a teljesítésben n e m sikeres. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i .J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . akik az is. állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. tanító nénije feltételezi. de igényeit n e m a teljesítés. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . n e m j e l e n t k e z i k . differenciált foglalkozást. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . hogy „akármit csinálok. kusza írás. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . m a s z a t o s füzet.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. { 254 255 .': ció h a t á r o z z a m e g .I san is jó pozíciójúvá. .isi g o n d o k is megjelennek. . n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1.| re.kisebb zökkenőkkel . ha. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. formák felismerési n e h é z s é g e . sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. h o g y m e n n y i r e fon.és formaállandóság zavarát jelzi. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. . 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. a beszédészlelést szűrte. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. kevés pozitív megerősítést k a p .A betűk. mely az ún. így pl. diszgráfia tüneteit. pl. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .sokkal na. aki átlépi az első osztály küszöbét. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. szótagok felcserélése.^ n e m . ha az óvodáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. h o g y célzott fejlesztésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. . n e m reagál r á " . ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. m e l y e k birtokában .célkitűzéseikből a d ó d ó a n . m e l y e k e t az iskola képvisel. h o g y v a n n a k a fejlődésnek olyan súlypontjai. az órán passzív. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. göcsör. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o - MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. s ráadásul szociális pozíciója is romlik. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s . E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k .k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t .A betűk. így a z a j gyerek. a m o t o r i k u m és a testséma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó nak. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. Célja. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól.

h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van.. A hétben. más. a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . h o g y azt a gyereket. h o g y a tesztekben a 6. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. majd a 2 0 0 0 / 0 1 . M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és esetlegesen m á s s z a k e m b e r e k k e l .5-7 éves 7-7. a hét végén tapasztalható erős fáradás. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. 9 .5-9. ül. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . akik közül 777 fő a n y a g á t tud.5% 35. m e l y m e g m u t a t j a . A m é r é s e k m e g m u t a t j á k .5-7. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele.és farajz. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. a logopédiai. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. projektív vizsgálatokkal.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. és B e n d e r B-tesztekkel. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . k e d d és szerda n a p o k o n .3% 61.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint .\ tuk e l e m e z n i . h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. (betűk) DPT 3. ill.6 pont 4.5 éves 7. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. /. aki egyrészt segítette a felvételt.8 pont 98. II. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen.4% 256 257 . ill. nevezetesen. Balogh minta Edíeldt DPT 2. túl h o s s z ú r a nyúlt óvodás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1.5 éves 6. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. osztályos gyerekek. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza.az előkészítőssé minősítés szempontjait.4% 32. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a különböző tesztekben. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. kislétszámú osztályba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. A VIZSGÁLAT 6-6. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. átfogó felmé. • ül.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált.5-8 éves 8-8. Itt k i e m e l t e n kezeltük . Raven-.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . ül.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /.2 pont 5 pont 97.1 0 óra kö -1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. Kíváncsiak voltunk arra.\ rést készítettünk. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . ill. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellátási formáról. hogy a túl korai. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l .és isk o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t .5 éves FT 8. ül.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. M i n d ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. ill. addig az ellátás nélküli. szükség szerinti képesség-. táblázat saját minta P.

25 éves 5. ábra Edtfeldt-tesz.5 éves 6.5-8 éves 8-8.8% 6-6.4% 98.25 éves DPT mértani formák 258 259 .25 éves 30 2.5 éves 6.5 éves 7.5-7 éves 7-7.5 éves 8. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-9.5-7 éves 7-7.25 6-6.5 éves 6.5-9.5 éves 8.5 éves 8. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n . hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5 éves 8.5-8 éves 8.6% 10 98.5 éves 6.5 éves 6.0% 97.5 éves 6. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5-9. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5-8 éves 8-8.5-7 éves 7-7.5-9.2% DPT teszt: 98. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6.5-8 éves 8-8.5-7 éves 7-7.5 éves 8.5-9.5-8 éves 8-8.5 éves 7.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4. ábra 7.5-7 éves 7-7.5 éves 7.5 éves 7.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.A táblázatból látható. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k . p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .

hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. táblázat és a 7 .és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. 2. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy csoportos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . teljesítménye értékelnormál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fejlesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t .§. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a tan í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. e l m o n d v a . A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. valamint a terápia iskolát érintő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. Az. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előzményekről. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. Az 2. P r o b l é m á i az iskola kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k .a szülővel egyetértésben .í r á s tanítási m ó d szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. 2. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát.75 pont 4. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. Fa.4 pont 32. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot.m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. A tanév végén végzett kontrollszűrés eredm é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra von a t k o z ó a n . Tanítóik konzultációk keretében kaptak segítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". o l v a s á s . sem egyéni helyzetben n e m képes a feladatokra koncentrálni. hogy a n n a k a kisgyereknek.. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. így a Nevelési T a n á c s a d ó . DPT teszt: . h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . a feladatértés gyengesége. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szakv é l e m é n y é t . osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó . AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen hamar látható volt tanulási n e h é z s é g e . részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . • csoportos (N=761) 1. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. ¡11. hogy speciális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani.1 0 . Az. A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. 34.7% 58.4% PDT2. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és viselkedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. ezért kértük klinikai vizsgálatát. A 2. 15. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. 7 . ill. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. fejlesztő terápiában való részvétel mellett. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. évi LXVIII. Látható.27% 98. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k összeh a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. Az instrukciókat nem érti. 120 100 átlag 2. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9.6 pont DPT 3. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . h o g y igen n a g y a teljesítm é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen.8 pont FIGY. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kiderül. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus.b e javasolt.% 96.1 0 . év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk arra. M i n d az év eleji szűrés. Dóri z e n e t a g o z a t o s . v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze.III. így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. Z s o l n a y . S e m csoportos. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános iskolai 1. osztályba. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. Célja. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s .trv.

n e m is elsősorban tanítói. 17. h o g y képtelen követni osztálytársai tempóját. Országos szakmai Találkozójának előadásai. differenciált fejlesztése. ^ . N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. Budapest. a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már.) (2000): Alapok. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. Animula. HORÁNYI ANNABELLA. Iskolapszichológia. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . 7. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . a m e n n y i b e n az a 2. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. 5. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . K ü l ö n ö s e n fontos ezt .e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. Iskolapszichológia. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. és megjósolják a fejlődést. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyermekek fejlettségi szintjéről. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r abban az esetben. nánk el. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. 4. KÓSÁNF. hogy egy-két h ó n a p elteltével felismerjék a várható tanulási problémákat. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . v a l a m i n t a különböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n ... A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. magatartási p r o b l é m á k a t . rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka.)(2()01): Együtt a gyerekekért. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . N e m szabad elfeledkezni arról.í r á s . Szinte v a l a m e n n y i iskola nevelési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. A Nevelési Tanácsadók I I .oktatási és fejlesztési . Kőbányai Nevelési Tanácsadó. 2. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. Budapest. Az intézm é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhető el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. Visszajelzéseink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. ELTE. de valamely okból n e m került speciális g o n d o z á s b a . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. H i s z e n a fejlesztés itt n e m .. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . 6.v é l e m é n y e m szerint . v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fontos tanulság volt s z á m u n k r a .a n y a g egyidejű átadását vár. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FOl y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. 3. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás keretében is". ELTE. Budapest. IV.• s é g . heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. A kislány p s z i c h é s státusza 2. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . 262 263 . i 4. KOTORÓ EMESE (szerk. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. osztály végére helyezi az o l v a s á s . KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. KOVÁCS FERENC.Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztályban való évismétlést j a v a s o l t u n k . Anonymus Alapítvány. végrehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. a h o s p i t á l á s . Ez számukra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . az ún. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé- se. ORMAI VERA. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. Budapest. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvárh a t ó szintjét. ill. Javaslatok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. Ezután az egyéni vizsg á l a t o k . Az „üresjárat" pedig csökkenti a tanulás iránti motivációt is.

n e v e l ő d é s folyamata a családban. Gyakran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. genetikai adottságok mellett a társas .magyarországi cigány c s a l á d o k . A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szervezett i n t é z m é n y é n e k . A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a szem é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. szociális. a „hátrányos h e l y z e t ű e k " . a h o g y a n az egy adott kultúrában. A kislétszámú fejlesztő osztályokban. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osztályokban. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . ez 4 8 % ) r o m a származású. Az összes.elfogadhatatlan. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. E z e k megfordítható hátrányok. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítőkészséget. a „sérültek" . helyen és időben . A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk.l v i e t n á m i . mint a diszlexia. N é h á n y megállapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbiakban o l v a s h a t u n k . de e g y é n r e szabott. A hazai közoktatási rendszerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . hogy tanulói létszám közel felét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve .j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő .o k t a t ó munkájában. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás szerint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. Az összes r o m a gyermek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . akik a fejlődésük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . urbanizációval. A figyelem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. T e h á t a veleszületett. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesztő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola.és tárgyi . elsősorban a m u n k a köré szerveződött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. diszgráfia vagy diszkalkulia. gondoz. ha az o k o k közül egy személynél vagy családnál több is fennáll.HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. h o g y ők a „veszélyeztetettek". hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. tervszerű irányítása. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. Azok a g y e r m e k e k . mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. egészségügyi s z e m p o n t b ó l . A m o d e r n i z á c i ó v a l . ami azt jelenti. h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é mákkal. a t á r s a d a l m i . k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos.anyagi.érkezett.környezet (család.n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. Tehát megállapítható. az iskola felzárkóztató.g a z d a s á g i átalakulással. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. pakisztáni és arab származású gyermek. v a l a m i n t a társadalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer- NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. amely tizenötnél kisebb létszámmal m ű k ö d i k . e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes tanulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . rajtuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követk e z t é b e n ) l . e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék bes z á m o l n i . az iskolának. feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányosságaik. é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rendszerében. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u sa is . a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " .és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . kortársak.

Ezekből az arányokból is j ó l látható. 3. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. . AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. ebből 12 önk o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) .a m u n k a szervezeti. A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : .a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . szokások. A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. k o n v e n c i ó k . 4. fedezni. fejlesztő p e d a g ó g u s o k .az adott településen belüli térbeli elkülönülés. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. iskolapszichológus. A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s .és a földrajzi közelség). hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k .h a g y o m á n y . a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b társadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y .logopédusok. Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. a társadalmi távolságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t .) h a t á r o z n a k m e g . Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ahhoz. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e lyest e l ő r e h a l a d o t t . míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. A kerület. ha ő maga annak tartja magát. foglalkozási formáiban való elkülönülés. Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényezőket (nyelv. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyelv ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . a m e l y e k t ő l szabadulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . hogy a kerület m u n k á s t á r s a d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. hogy legalább száz évet éljen ott.a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. 1999). h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. És c s ö k k e n t az esélye annak. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. Ez nehezítette a lakosság mobilitását. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. 2. p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. a b e n n e folytatott o k t a t ó . M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. aki egy elismert törzs tagja). h o g y az ide telepített gyárak a 19. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. . ha áttekintjük az e t n i k u m o k szociológiai és szociálpszichológiai jellemzőit. szülőnek. n é m e t ) . Azt ugyanis. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . A kisebbségi státusz típusai: 1.az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . g y e r m e k v é d e l m i felelős . horvát. és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. .n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyerm e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b bára oláh c i g á n y n a k nevez. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . akiket m a g y a r cigánynak. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a .p o n t o s a b b a n érzékeljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal körbezárta n e m c s a k földrajzilag. Egy etnikum státuszának kritériuma a többségi t á r s a d a l m o n belül. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . ebből 800 kisebbségben. T é n y . Az á l l a m a l k o t ó etnikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . . a r o m a = e m b e r e k . m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). Ez n e m jelenti azt. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. Ezért érd e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy iskolát. C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n teljesíteni ezt a kihívást. története. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. kultúrája stb. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. m ú l t .k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. indián az. erőt ad.k u l t u r á l i s közegét. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g maradt. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . a magyarországi c i g á n y s á g 6%). ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). és a k k o r is ezt kell tennie.

De az akkori tan á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o lógus. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l kalmazottja). Az olyan iskola. a m e l y i k egyaránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. Egyik a m a gatartászavar. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. figyelmi p r o b l é m á k á l l nak.2 fejlesztő pedag ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n .s z e r e p . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata.végzi.a szemléletformálás. 6. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . Ez utóbbiak a részképesség-.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . Az ö n k o r m á n y z a t n a k .látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . hogy az adott tanévben. a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. . a másik a tanulási zavar.ettől a tanévtől kezdve kettő . és közvetítés. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s .o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. 4. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. . miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . Pszichológiai ismeretek kifejtése. és azon kell gond o l k o d n i u k . m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között.eszközhiány megoldása. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a kerületben. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . az óvod á k n a k és iskoláknak. Ez e g y olyan „ h í d " . a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszic h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a .s z a k i r o d a l o m . 2.o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. : A z iskola o k t a t ó . átlag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . és az érinek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. . . S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s .p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . mozgás-. az i n f o r m á c i ó k k é t irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés.és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól. nivelláló hatású lehet. érzelmi. Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. r é s z ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o - AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . ötletek átadása.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szereplő iskola is —.két. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el legi n k á b b . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. 5.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . S z ű r é s és orientálás. hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. 3. kezelésében. értelmi. és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. 268 269 .és ma is az .terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. regisztrálása az iskolában. h á rom vagy négy i n t é z m é n y b e n .A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. A n e v e l é s . Ez azt jelenti. é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójában.fejlesztő p r o g r a m o k .6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. Itt m o s t csak a saját . a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . a m i n e k a hátterében viselkedési. térbeli o r i e n t á c i ó s . és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit.

lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. csoportos). c s a l á d g o n d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n .tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . tréningek. és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. 4^4. Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . diszkalkulia).általam ellátott . hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalmazottjaként. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. akivel iskolai keretek között. .g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő könyvek ajánlása.j e l l e g ű m u n k a . és a t á r s . o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s .szülői k o n z u l t á c i ó k . . Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in- Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek.pályaorientáció.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör.tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n .. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. légkör.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . p e d a g ó g u s o k és szülők számára. . .-így pl. Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s feladatai során. életvezetési ismeretek . t o v á b b k é p z é s e k szervezése és vezetése (nevelési értekezletek). Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . IQ stb. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultációk. Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak.órában. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. Volt. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. drog-prevenció). M i n d e h h e z a t a n u l á s . amelyekből további. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. Pszichológiai ismeretek kifejtése . Ezek csoportosan. hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . .korai preventív szűrése.iskola kie m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . a m e l y e k direkt vagy indirekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. A szóban forgó . többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kínáltak m e g " .s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket behozni. h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok.). A pszichológiai kulturáltság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel. . T a l á n n e m véletlen. és volt olyan is. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . E l ő b b heti két n a p o n . a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és személyiség). .m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. a pályaorientációs vizsgálatok 7 . az 5-6. m i k ö z b e n a T a n á c s adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. osztályosok részére. amiből a s z ü .tanulási stratégiák vizsgálata. gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki .8 . A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe történő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskolap s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenységeket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak.k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l .p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö dési k é s z s é g e t . hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyerm e k v é d e l m i felelős jelezte.pl.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk megt á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . A gyerm e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) .órák vagy órán kívüli klubfoglalkozások k e r e t é b e n . . a g y e r m e k v é d e l m i felelőssel. fejlesztőpedagógus. M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intézm é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k .: s z a k i r o d a l o m ajánlása. a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o rozatban sikerült együtt dolgozni.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é nek k e z d e t e óta . majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az iskolában. a p e d a g ó g u s o k k a l . diszgráfia.p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatartászavaros g y e r m e k e k részére).

4. s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános iskolai t a n u l m á n y a i t .se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . p e d a g ó g i a i . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő .vagy hipoaktivitás. a k i k r e a hiper. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. értés. egy logop é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . gyerm e k p s z i c h i á t r i a i . A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagozatos. Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően végzett .hiperaktív/agresszív. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k között kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t .t e s t s é m a .b e s z é d (észlelés. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. de a szülő n e m fogadta el. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együttm ű k ö d é s . . hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. oszt).| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. a tanítási 272 273 . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. E l m o n d h a t ó m é g . A fejlesztés a m o z g á s . pszichológiai. A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. illetve k o m p l e x .helyen történt vizsgálat. K é t e s t b e n logopédiai osztályba. 14 gyerek ( 1 1 % ) . az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s tan u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. g o n d o l k o d á s . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a .4 . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gyerekeket.pszichiátriai. neurológiai . 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . agresszivitás.vizsgálatok n y o m á n . így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is .z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . diszgráfia 18 gyerek (14%). a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) .EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. és j a v a s l a t arra. oszt). A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. R é s z k é p e s s é g .hallás.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. de délelőtt.p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítséget: figyelem. A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési terve. iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . l o g o p é d i a i . Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fejlődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján.térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. képzelet. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó.és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . b e v o n v a a tanítókat is. A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. Magatartási-. e m l é k e z e t . 19 g y e r e k : . Logopédiai problémák: . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. beilleszkedési zavarok: . . a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ tanulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvég e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben.k ü l ö n ö s e n az j u s soknál . 3. 2. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. 9 gyerek. de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . tanítóknak. Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. 12-ről p e d i g e g y é b . Például. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyás o l h a t ó .és b e s z é d v i z s g á l ó i . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t .

h o g y miért csináltad ezt vagy azt. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. visszah ú z ó d ó . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. sok volt a konfliktus. A n n á l is i n k á b b . és úgy tűnik. E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény.s z e n z o r o s integráció javulása. ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . és aláírásukkal igazolták. M á s r é s z t így a foglalkozások köt e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. . A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo- Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell bev o n n i . Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. k é p e s s é g e i r ő l . h o l o t t csak 2 . amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . ebből 14-en elfogadták.• ra é p ü l ő .és k u d a r c t ű r é s . M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . . hogy „ h i p e r a k t í y " . E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a munka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoordinációjú. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k .) A C S . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 .í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . szinte két-három hetente cserélődtek.mint iskol a p s z i c h o l ó g u s .e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. K . ebéd? k ö z b e n .3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . célratörők. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. .j. A . " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget.pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. . ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére.konfliktuskezelés.tanítási ó r á n . elevenek. in: Varga. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . . érzelmi. K . hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. s z ü n e t e k b e n .siker. n é h á n y a n igen agresszívak. p r o b l é m a m e g o l d á s . \ . h o g y „végire v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . . 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k .k o n t r o l l f o l y a m a t o k . Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást.a test koordinációja. a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . délutáni szabad foglalkozásokon -.? labilitását is. Fennáll a veszély. Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . mint indulatszójelké*'-. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. -agressziószabályozás. a k o m m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z .nem tudják irányítani. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. és a délutánijdffiji. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . A labda a kapcsolat. szakvéleményeket. Az az igyekezetük. de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . amit vagy elfogadtak. hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k kel való foglalkozáshoz. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. h o g y járjon a foglalkozásra. hogy megfeleljenek az elvárásoknak. ahol az iskólán belül. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. vagy n e m . ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. céltalan m o z g á s a i k a t . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . m o t o p e d a g ó g i a i .e g y e n s ú l y o z ó képesség. Azért kapta a „ K l u b " nevet. Elsősorban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. A g y e r m e k e k m e g i s m e r é se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. valamint a szülőket is tájékoztattam a c s o p o r t indulásáról. kitartóak és ügyesek.s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. ü g y e s g y e r e k e k ) . ezért n e m tudta vállalni a részvételt. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . akik az átlagnál aktívabbak. 1983). és m o n d t a k fel m é g a p r ó b a i d ő b e n . A . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. indulati. a n y u g t a l a n s á g . . a v e r e k e d é s .b á r m e n n y i r e is szeretnék . A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. indulati). de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k .szabály tudat alakítása. ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. feszültség ~a ~t c s o p o r t b a n . de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. m o z a i k s z ó egybeolvasva. Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . Konzultá. aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. " e l n e v e z é s t a d t a m .

Itt lehet h a n g o s k o d n i . pad. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll.9 0 perc . értékelés stb. beilleszkedési p r o b l é m á k . egy szabad. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. E g y m á s i k felfogás (Schindler. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekekkel. és spontán m o z g á s o k a t . miszerint: . tollaslabdaütők és labdák. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. Ez utóbbi jelei. vadulni. és gyakran egy foglakozásba több szakasz e l e m e is bekerült. az adás időszaka.. g u m i . r u g a l m a s s á g o t .h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. A m á s o d i k rész ( 5 0 . tenisz. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . kendők. Az életkor és az. igazítani. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. szabad másnak lenni. . de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését.úgy lefutó . és a többi. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik.) lehetnek. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . foci. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . kötelek. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a .. E l m o n d h a t ó .k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . cselekvéseket végeznek. Ebben az.a c s o p o r t o m mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. h o g y : . m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. és . m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. de rendszercsen használunk gyakorlatokat. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. 4.1. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. kreativitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t .keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségeit. az akt u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. zsámoly. illetve a. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése.primitív. 1983). a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. egyedi sajátosságok m i a t t . . Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . a r c h a i k u s . a m i k n e m történik s e m m i . 10-15 perc. labda. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. 3. Néhán.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. spontán jellegű rész.óriás.n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. nyüzsgéseiket.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e kekben az a . N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . 2. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . 6. p i n g p o n g -. . az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . .motor. 2. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. 4. Strukturálni kell a helyzeteket. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . A vizuális figyelem fejlesztése. A „vészjel" kifejezés arra utal.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " juthatnak.m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket.szakasz elemeiből kevert jelleggel. rosszul tervezve csinál. 5. míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. n a g y o n energiaigényes. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes.jutottunk ebbe a fázisba. A m e g e n g e d é s . Vesztibuláris . a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k megbeszélése. az olyan várakozási helyzeteket. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt.1 8 foglalkozáson. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. Az első rész kb. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . egy vagy t ö b b .1 5 perc). szalagok stb. n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . J. túl h a n g o s a n ) . a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyanaz a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése.m o t o r o s aktivitások. rohanni. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . de a folyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okokból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. heti egyszer 6 0 . kosár.

logopédus. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . W.PORT. Nevelési T a n á c s a d ó k . sz. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . kérdésre > nem válaszol. alvás területén is. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom.'. az ö nműv e lé stől. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. Budapest. Bicske. Tankönyvkiadó..élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását.% ok. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. Budapest. a társadalomtól. Pécs.: echolalia. a beszéd. a logikai funkciók. Pedagógiai Szakszolgálat. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Auto-agresszió. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban.erk. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. iskola. Akadémiai Kiadó. n e m közlő jelleg. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. Budapest. szagolgatás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Etnopszichológia (Előadás sorozat).Nevelőknek. inadekvát sírás.P r i m e r tünetek. 278 279 . .l: Szocializációs zavarok . repdeső m o z d u l a t o k ) . . Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. Budapest. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermekvédelmi felelős. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e rek felelőssége közös. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékenységről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y .. G. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. Budapest. SZEGAL. Ml'NNICH IVÁN (sz. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. v In: KÓSANÍ. -jí. B.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t .: kérdezési kényszer. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). Medicina Kiadó.. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e kekkel . m o z g á s b a n . annak é r d e k é b e n . ahol az iskolapszichológus pl. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. .Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. BTL.): Iskolai mentálhigiéné. miközben s z e m e sarkából néz). ORMAI VERA. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. 4 J> Az odafordulás hiánya. szorongás. a személy mint tárgy használata.Speciális tünetek. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . az azonoss á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . azt. ami szükségesfontos szerepel k a p n a k .és óvodapszichológia területéről. Panoráma. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények.I. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . ÜLTE. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. önszórakoztatás. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. ^ .„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. és g o n d a n e g a t i v i z m u s . egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. Debrecen. Budapest. félelem. új szavak alkotása. ambivalencia. Előadások 'V a fejlesztő pedagógia. gyermckpszicholerápia.S z e k u n d e r tünetek. ürítés. Osiris Kiadó. Zavart az érzékelés. -% BAGÓT . N e m k ö z ö m b ö s . Pszichológiai Közlemények.. h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. az érdeklődés beszűkülése. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. N e m sürgethető. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . P r o b l é m a lehet az evés. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. emocionalitás hiánya. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. In: KEZDI BALÁZS (szerk. zene iránti fogékonyság. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesítménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z .). Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. A fejlesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. Psiichológia . Alex Typo Kiadó. észlelés. forgatás). m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. nevetés. dapest. Budapest. Magánkiadás. ül. . 4 KULCSÁR MIIIÁI. • .) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó.\( TAMÁS és munkatársul (szerk. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . Budapest.YNF.az. KLTE Pszichológia Intézet. hogy a n e m túl tehetséges. Tanulmányok. . Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . pl. kontaktusképtelenség. Módszertani Tükör. viselkedésben pl. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. lskolapszi< holó* •• gia.beilleszkedési nehézségek. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szemgolyójára.állandó konzultációkkal és végül. 2 4 . Ernst J.

ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. g y e n g e n y o m a t é k .f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. T o m i g y a k r a n csak passzívan. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. 50 cm hosszal. bizonytalan vonalvezetés. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. Kézírása olvashatatlan volt. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . Instrukcióimat nem érti: pl. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l .t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. hátrafelé nem. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikertelen. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . Eleinte n e m beszélt velem. és n a g y m o z g á s .e l ő k é s z í t ő . Előre tud sétálni. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). M a r t o n Évától. segítették. A b s z o l ú t hallása és s z é p énekhangja 1 éves korától feltűnt. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . tudott biztonsággal j á r n i . Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. pl. fátyolos hangú. azzal a kitétellel. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . általános tájékozottsága megfelelő. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. egyensúly. Az orvos m e g n y u g tatta a „majd utoléri magát. ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . tanácsot. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á szásnál n e m keresztez. így e n n e k e r e d m é nye nem é r t é k e l h e t ő adat. k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . írásból felmentése van. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós progr a m o t végzett vele. érezve a p r o b l é m á t . a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . de „ e l t ű r i " a testi érintést. ami T a m á s h o z vezet. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . Bátyj á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . verbális. D o m i n a n c i a : bal szem. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. M i n d két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. vizuális és m o z g á s o s e m l é kezetet. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . hogy ez m é g v á l t o z h a t . T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki- Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. ö n á l l ó a n öltözni. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . Tam á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. petyhüdt izmú kisfiú. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. a m i t iskolatársai írnak fel egy füzetbe. k é z d o m i n a n ciája kialakulatlan. f i n o m m o t o r i k a . A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalkozott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . f i n o m m o t o r i k a . Térben. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. rengeteget tanulok tőle azóta is. hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . o s z t á l y á b a járt. általam m o z g o t t . Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. felvezető gyakorlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. dallamot. m o z g á s . n ő v é r e 11 évvel.r ö v i d e b b ideig. szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e neki. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. Kezdettől fogva evési p r o b l é m á i voltak. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgáltató K ö z p o n t b a küldte őket. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . Indiánszökdelése a z o n o s oldali. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . kialakulatlan ceruzafogás j e l l e m z i . Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. Osztálytársai elfogadták T o m i t . tér. h o s s z a b b . m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő sítette. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. Jól olvasott. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . 280 281 . E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o latban. általános fejlesztés. Az é d e s a n y á n a k h o m e . és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . lett szobatiszta. csak az édesanyján keresztül. F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. bal-jobb irányt téveszti. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani.10 kg súllyal. Testsémája kialakult. r u g a l m a s s á g o t . Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instrukciómra. szobatisztaság. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Tanácsadóban. bal láb.és síkbeli tájékozódást. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k .s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. további 2 órát otthon kellett gyakorolniuk. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . s z ó k i n c s e . Szülei tanárok. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó .

Alapozó Terápia Alapítvány. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. betegségek. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . lovaglás. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. időskor. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . a b d á t stb. helyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. R e m é l e m . 282 283 . Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. Hajdúhadház. iaktál. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki." Mióta T o m i v a l foglalkozom. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. H.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . halál utáni élet.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . sok technikát kell kipróbálni a h h o z . édesanyjától. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. T a m á s j e l e n l e g 7. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára bukkanni. N a g y o k a t nevetett m i n d e k ö z b e n . hogy egy-egy érdekesebb feladatot. Sokkal teherbíróbb. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. Jazító-fegyelmező és keresztcsatorn a . mivel osztálytársai csúfolni kezdték. politikai élet. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. ismerőse is volt itt. nonverbális e s z k ö z ö k által. A foglalkozások végén. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. bátyjával. finommotorika. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. szerialitás. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. heti 1 x 1 órában. időészlelés. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. hiszen ö n m a ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . IRODALOM JANETZKE. Az é d e s a n y a kezd e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. k ö s z ö n ö m nekik. M a r t o n É v á h o z . Sőt. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. már be t u d t a m iktatni emlékezet. eldöntötte. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. hogy k a m a s z o d ó fiával a felm e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. h o g y segítsek neked abban is. orientáció és finomm o t o r i k a fejlesztése volt. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. . osztályos. SZERDAHELYI MÁRTON. majd beszélgetett is velük az önbi-.n á l t a m : hálót. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . hintákat. vagy direkt jól elrontani. M A R T O S . SZÉKELY MARGIT. szavak t a r t a l m á n a k eljátszása. m a g á b a n beszél. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. hengert. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . hogy további sikerek várnak még ránk. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szövegszerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . ahol a szakorvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. TÓTH GÁBOR. h o s s z a b b időre. végtagszétválasztó. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kolléganővel. R . Budapest. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . hogy a k o n k r é t gyereknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. Budapest. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fejlesztették. no*' r u " " " . ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). fogyatékosság. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. emlékezet. Élmény Könyvkiadó. m é g a kórusból. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. nagy . P.D É V É N Y I ÉVA. geometriából felmentett. így m á r c s o p o r t k é n t műk ö d t ü n k tovább. hogy további fejlődés ettől a terápiától már n e m várható. c s e n d b e n szemlélte.és d o m i nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. vallás. gördeszkát. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. írni tanul. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. bal k é z z e l ( ! ) egy külön tanártól.

és rögtön felsírt. és n e m k a p megfe- „Nincs még egy ilyen kor. és minden. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. hogy agyérelzáródást keresnek). M á s o d i k n a p zöldes-barnás. S z e r e n c s é r e m á r saját lakás u n k b a érkezett. lefejt tejet üvegből ivott. M á s o d i k LESZ'. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. E s z e m b e jutott. t e r m é s z e t e s volt. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt.2. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. egészséges. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. g e r i n c o s z l o p á t . a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. kétes (?). E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. értéke miatt nem tartott valószínűnek. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. majd m e g akarták lumbálni. . gratulálok kitartásához. A nagy. . hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kapcsolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . 12. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. és ez tart a mai napig is. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. hogy „furcsán" szuszog. g y e r m e k e ép. K ö z b e n az is kiderült. a nagy o r r m a n d u l a ) . S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n gült. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . A második hét után nyerte vissza születési súlyát. és azt tudják. 5. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . o. végtagjait. Úgy g o n d o l t u k . O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. 2. ahol m e g akarták szakítani a terhességet. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. Montessori) lelően levegőt. negatív. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . 6. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . 4. várva a segítséget. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t ." 284 285 . nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . erre az általam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. 2. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . de nem e n g e d t e m . 9 hetes terhességet állapítottak m e g . o." ÍM. oxibiont kapott. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. integet az é d e s a n y j á n a k . E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . míg a köldökzsinór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . negatív. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . kétes. Az anya betegségei a terhesség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . ezért mindig volt valaki vele. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. m o h ó n eszik. vitamint.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. Elk e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t valóban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " .' NEM LESZ'. figyelmünket sem hívták fel rá. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelentkezett. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. stb. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. ami akadályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. és 1982. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. F e l v é t e l k o r a doktornő m e g v i z s g á l t a a gyereket. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". kétes. 1 h ó n a p o s volt. hogy ez a gyerek nem lett volna. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g tem. véres váladékot ürített. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . ha akkor.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . Pl.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. pozitív. ami miatt rengeteg gyógyszert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). sem férjem.3 0 g r a m m o k a t szopott. A terhesség további s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. a kezdet kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. 3. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. 1984. u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. kissé feszes kutacs. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l .1. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. XII.M I L E S Z VELED. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. 51 cm testhosszal.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgálaton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s észlelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lusta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszélni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés elm a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kanalat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t okozott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyakran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mivel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n többször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e lassan m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfertőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, nehezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e int e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k elm o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az első osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi élményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt rávezető kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sikerült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelései m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lén y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g megj e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismételte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúságának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásánál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t éreznek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé-

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szorongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az idegr e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A telj e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fog a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (milliós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szám o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szám o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , visszah ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, matematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a betűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itth o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulási rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszlexiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b szavakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szöveg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbáltam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n leg y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kinevették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környezeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenvedő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördögi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévétől r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k elm o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességűek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelentkeztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szidtuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, dicsértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve nagyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül-

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következtek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igényelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igyekeztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. V é r s z e g é n y . A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. . 18 évesen n e m c s a k súlya. A p s z i c h o l ó giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . sokat tanult. b á t r a b b a n felelt. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. Kérjük az érettségi vizsgán mat e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantárgyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. Sokat b e t e g e s k e d e t t . ' A b i z a k o d á s . de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. 292 293 • . M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat jas A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. .1 7 + ( + 5 ) . b i z o n y t a l a n a számolása. .Z. A m ű v e l e ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . E g é s z s z á m o k fogalma kialakult.A lényeget k i e m e l n i .. szinte alig evett valamit. J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. egyre többet aludt. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. p ó t v i z s g á z n i a kellett. pl. de összetettebb feladatok megoldásánál segítséget igényel. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. a l k a l m a z n i .Lassú. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. F á r a d é k o n y ugyan. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a .Különóra - vélemény Az orvos közölte. a kijelölt m ű v e l e tet elvégezni.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kértem a l a n y o m vizsgálatát. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . depressziós tünetei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. s o k a t fogyott. A diszlexia. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l .Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. Szinte m i n d e n tantárgyból javított. . A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. pl. így j u t o t t u n k el egy pszichológ u s h o z . Szorzó. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. j o b b j e g y e k e t kapott. k e v e s e b b . n e m volt beteges. kudarcai. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. N e h e z e n tért vissza az életkedve. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt.A. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. . m i n d a tananyag kiválasztásakor. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. a szabályt m e g t a r t a n i . A z o n o s típusú feladatoknál kb. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. . írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hibát. Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. Egyik betegséget a m á s i k követte. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. a több. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő.feltétlenül egyéni megítélésre. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. g y a k r a n elfáradt. talán tanulási n e h é z s é g e is kevesebb lett volna. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biztos. G y a k r a n fájt a hasa.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja.és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . a szabályt m e g f o g a l m a z n i . pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyakból m i n d az értékeléskor. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . ahol érettségizett g y e r m e k . A m e n n y i s é g i relációk. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. ábrázolásnál bizonytalan. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. S e m félévkor. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . a m e l y helyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el.

s z ü l ő k n e k ) . s z á m o l á s . feszült. vagy befelé fordul. . . Az iskolákban m e g kell ter e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. a z o k a t a szülőket. és 2. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk." (ADAMS) vő ismereteit. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. 4 . h o g y a kicsi gyerek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . és így beépíthetné a mindennapi munkájába. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett).és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. n e m b e s k a t u l y á z n i . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. Védekezik. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. . M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . írás-. kudarc o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i .pedagógusoknak. E g y ideges. Hol. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. n a g y o n csendes lesz. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . annál több a tudnivalója. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. " nevelés I. sem a családnak. Ú g y é r z e m . El kell tudni fogadni a másságot. oszt. V a n n a k lehetőségek. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . r e n d b o n t ó v á válik. aki h a m a r a b b észreveszi pl. kibővítse a már meglé- 294 295 . A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztattak. akik elkeseredetten m o n d j á k el. n e m kúszik . AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia.Z s o l d o s p r o g r a m 1. b o h ó c k o d i k . Nincs olyan e m b e r k e . R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . felhívja v a l a m i l y e n formában m a g á r a a figyelmet. Országos Pedagógiai Intézet. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. tudás. diszkalkulia). fejjel. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n .g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehetőségei. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o lunk. KRAUSZ ÉVA. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. SELIKOWITZ. olvasottakat. Budapest.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. Fejlesztő Pedagógia. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesznek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . S z ü k s é g l e n n e arra. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyerekeket. T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . milyen érzéssel gondol vissza az. akiket szüleik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . szívvel.5 . E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. Program ZP Oktatási Bt. Budapest. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. SZERDAHELYI MARTON. Medicina Könyvkiadó.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. diszgráfia. T ö r v é n y e k v a n n a k . akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . Nem mindegy sem a kisgyereknek. vagy n e m beszél. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. Ú g y é r z e m . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből.. pl. iskolás évekre. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. hogy mi mindent nem tudunk. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása.

FÜGGELÉK .

az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e .k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. 3 . Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. mind iskolai csoportban. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%.: (1)348-1318 299 . 1097 B u d a p e s t Ecseri u. •Tájékoztatást ad: 2.: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr.: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. vagy egyéni fejlesztés formájában. mind óvodai. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. Tájékoztatást ad: Dr. . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. a p r e v e n c i ó .FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. tanítók. Isépy M á r i a Tel. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. és jártasságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . Z s o l d o s M á r t a Tel. akik korszerű pszichológiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce pcióival. T á r c z y Szilvia Tel. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar.

3.1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . psz. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tám a s z k o d ó k o m p l e x .4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . M á r t o n .: (1)321-4830/172 5.D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 .2 2 7 9 . mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n .3. ' Tájékoztatás. o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. h u 5. m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282.: (1)290-4115 301 . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. Ecscri u. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . T á j é k o z t a t á s . M á r t o n . A matematikatanulás zavarai (disz. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . A g y e r m e k e k e t 5 . Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . Tájékoztatást ad: Dr. e-mail: e d c e u r o @ m a i l . 1165 Budapest. mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . diszlexia veszélyeztetett. 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. : ( 1 ) 4 6 6 . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z . hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkózh a s s a n a k társaikhoz.2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. a f i n o m m o t o r i k a . h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás.1. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesztés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . p e d a g ó g u s .45 óra. C s i n s z k a u. j e l e n t k e z é s : Dr. Speciális m ó d szert t a n u l n a k . Tájékoztatás.4. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. 1097 Budapest.3. Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr.ichomotoros fejlesztés J . A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r .5. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. G ó s y Mária Tel.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l .7 1 3 . Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi.: (1 )338-4054 .2. : ( l ) 3 6 5 . A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . Mentálhigiénés Alapítási képzés. M á r t o n .figyel e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . 5 1 . 3 Tel. m a t a v . j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . k i s c s o p o r t o s ( m a x . f i n o m m o t o r i k a ) . T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . T I T Kossuth K l u b Tel. intenzív képzési forma.: ( 1 ) 4 0 7 .és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban.5. Az 5. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr.6.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. Hatásos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . Tájékoztatást ad: Dr. idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. a helyes ceruza. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. A játék (az együttes játék) szerepe az.

2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva. „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesztési módjáról szólnak.3. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 .2.6. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel.bmc. 111. K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T . A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya- KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 . 1537 B u d a p e s t . Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6.1.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . 1082 B u d a p e s t .t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t .hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között. Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz. fejlesztő.6 4 8 5 .5.: (1)303-7298 7. 6. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása.1 7 3 9 . Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a . értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. Pf.3 éves) és idősebb ( 3 . B a r o s s u. Tel. „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r .3 0 2 4 6 0 .: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr. 3 8 4 Az interneten: http://www.4. h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló. eltérő fejlődésmenetet.7 éves ) megkésett. 2 0 2 .iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó . Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6.

X. X. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. X. ker.T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. X. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagóguspszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . ker. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. ker. IX. X. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . ker. N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . ker. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. ker. Anna pszichológus Bp.