FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszonális kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség különböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiányából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyiségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i zavarai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevék e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó képzés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy speciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírások és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszichológus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasznosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

környezet n e m a v a t k o z h a t be. az erőltetett rátanítással. pl. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. hiszen a belső érési folyaelválaszthatatlan fogalmak. meg. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a .s z e r v e z é s . matok irányította fejlődés beindulása. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. Az. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. n e m szubjektív vélekedések kérdése. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a tanítás. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. és az alapfogalmakat lehatárolnunk. han e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. ami a fejlődést ténylegesen m e g h a t á r o z z a . és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. az életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . a korrepetálással.az. a m e lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. folyamatos és időben e l h ú z ó d ó . lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g azzal a környezeti ráhatással van összefüggésben. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . az olvasástanítás. a túl bő t a n a n y a g o k . BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közéletet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az iskolai k u d a r c o k a t . h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye.tranzakciója . amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. a gyermek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek.

nem jelent egy egységes. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . . m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. A környezeti fellételek illesztése az. a függőségre törekvés. lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e .. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében .53 az egybeesés. 1999. tehát za m e g . E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősége és ö s z t ö n z é s e . mint az érzelmi vagy a szociális fejlődésben. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok.elméleti elgondolások . . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl.más-más i d ő p o n t b a n .. Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . de talán s o h a s e m lesz ugyanolyan m i n ő s é g ű . hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a genemeghatározott Az ép irányításával optimális végbe. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség.k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. lehetséges. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . ismerni a fejlődési fázisok lényege. a fejlesztésre. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjáb a n .egyes területeken lemarad a fejlődés. F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogalgenetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. amelyekben az egyes pszichikus funkHa megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az idegEzek ún. érési folyamathoz. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az öröklés befolyásolja. W. D ö n t ő a m i k r o k ö r n y e z e t hatása. fejlődést meghatározó tényezők . A fejlődés soha nes vonalú. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . s hogy m i l y e n n é válik. egyetöretlen fejlődésmenetet. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitációval. érési (inkubációs) szakaszok. Gessel. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . N e w m a n n ) . Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták.akasz. B o w e r ) e r e d m é nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. Gartner.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. 12 13 . (Flavell. . ( P o r k o l á b n é .úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e ingerek.) fejlesztése szempontjából. testvérek e s e t é b e n 0. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ideig tartó g y a k o r l ó szakaszok. csakis kell sajátos speciális kör- hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egyeA fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . beszéd stb. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet hatékony. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. m o z g á s . ki.ugrásszerű változások figyelhetők m e g .egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . hogy miiven lehetőségeink vannak a pszichológiai A befolyásoláshoz.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. minden képességre egyformán kiterjedő. C s é p é Valéria. A fejlődéslélektani kutatások olyan életkori sz. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul.a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése.8. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogékon y a b b . Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmazN e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. . h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. fokozott é r z é k e n y ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . p e r c e p c i ó . KJ e s e t é b e n 0. mintha netlen". a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . P a p o u s e k . útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési útmeg: „. Itt az öröklődés irányzatai és körközött n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. a m e - rendszert. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. . hogy EJ e s e t é b e n 0. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. a befolyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul.6. Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. afejlődésben. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert.

Feltétlenül s z ü k s é g e s . és melyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . vagyis az ú g y n e v e zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z .1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű eltérés m e g á l l a p í t á s a .M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . B e n d e r . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a .h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását.a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e . fordítható. m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az.Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. Frostig-Teszt. . a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonatkozóan. tervezett foglalkoztatásával azok gyako- . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s .a Gestalt látás.) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt.alak-.a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége.T e s z t . a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavartalan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs. (A szociális és tárgyi feltételek megléte. . esetenként Tanulási zavarral rendelérkiemelkedő. a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos pedagógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén.struktúrák .érhetjük el. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása.6 é v e s g y e r m e k e k n é l . Az indultunk ki. . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. így az alábbi kérdéauditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is.B . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . alapján játításához A tényleges le iskolai az. egymásba átlegyen a sekre kellett választ keresni: .a helyes téri irányok felismerése. .e m b e r r a j z . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. a gyermekeket normál Mindezek soroljuk.. (vizuális diszkrimináció) alábbi területeit: . Diszlexia P r o g n o s z t i k a . . újratanulása. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a .okat Ezek beválás .struktúrák .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .6 és 6 . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett.szükséges. Az o p t i m á l i s fejlődéshez. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsastruk- a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichikus funkciókat. a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsajátításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e .a tantervi funkciókat. az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.M e l y p s z i c h i k u s funkciók . b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása. ellenére akik ép értelmi övez.a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e .3 . . zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva- sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k .etbe sorolható.Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö zökkel? . forma.M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .fejlesztés .T e s z t és G o o d e n o u g h t . mivel haz á n k b a n ma is évről küzdők keznek.az a l a k .o l v a s á s .

hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . a téri irányok megítélési nehézségeivel. d i e n c e p h a l o n .h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t tekintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. totális érzékelő apparátus gyerm e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. Balogh. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . olyan s z a v a k felcserélése. betűk. szótagok felcserélése. a szem-kéz. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. vagy s z í n ű e k . 17 . m e g t a n u l t betűket. szavakat. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r előforduló olyan típusú hibák.az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. észreveszi azokat. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. Kósa. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k .). gerincvelő. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. integrációs zavarában keresendők (P. e) A d-b. S z e r v e z ő d é s e . vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . . agytörzs és gerincvelő. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . koordináció. kooperációját. mint a betűk. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k zavartalan lefolyásán múlik. 2. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . agytörzs. h a m a r rájön. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . erős színei.gyermek. hogy az a tárgy. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z g á s o k segítik e l ő . amit fog. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. 1985. a t h a l a m u s két oldala. J. ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . b) Az e g y e s b e t ű k . a térészlelés h i á n y o s s á g á b ó l .k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolását j e l e n t i . kisagy. az információk térbeli e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. az iránytévesztéssel. 1986). legátlása is hozzátartozik. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt különböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúlyh o z ) a fölösleges. s z á m o k fordított írása. olvasástartása. P. I. bazális ganglion. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. A fejlődésben iránya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. hogy reagál az egyes ingerekre. a/b.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. II. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . h o z h a t ó összefüggésbe. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integráció szakaszából. a m e l y e k a Gestalt-látás. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . A norm á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . . írás beszéd jel III.vertikális: agykéreg. a n n a k hangja is van. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. é r d e k e s tapintása. a kéregalatti struktúráktól a m a g a s a b b szintek felé halad. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. figyel rájuk. a m e l y a v i z u o . Balogh. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi\ olvasás.m o t o r o s funkciók fejletlenségében.

d) 7.6 évesek.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. b) 6. Az a tény.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. 18 19 . s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . nagyvárosi. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. része. Alkalmazott módsz. n e h é z feladatot ró az első osztályok p e d a g ó g u s a i r a .ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. falusi g y e r m e k e k csoportja. 1.5 évesek. vagy a 7 évesek életkori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a potenciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fejlettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. Pl. kapott . a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezeknél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel.t II. ha a korai szűrés alkalmával regisztrált .7-8 évesek. s m é g 8 éves g y e r m e k is. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l tap a s z t a l h a t ó . A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. M i n t á n k ban alcsoportokat képeztünk: . h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . í r á s . és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. c) 7. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n .5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. a p s z i c h é s alk a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . és V. E n n e k további fejlesztése. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. a forma-méret-részegész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai.6 éves.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. h o g y a 7 éves életCélszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. . B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. . az orientációban m u t a t o t t gyenge eredménv. ö n m a g á é r t beszél. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskoláa leggyen- minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek.lakóhely szerint: fővárosi. kb. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. b) A Frostig tesz.6-7 évesek. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. figyelem vizsgálat. Életkori homogenitás egyébként sem biztosítható. 2. a fejlesztendő korosztály specifikumai. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichikus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l . A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erősítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y .1-7. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze- rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájának célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . azzal a törekvéssel. a 7-7. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő eljárások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt.7-7 éves. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. hiszen az.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . Igaz. városi. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t befolyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. 2.

hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a különb ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. szelektálva és átalakítva azokat. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . Az alaklátás . szimbolikus forma. valamint az észlelés. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet tanítani.1. azáltal. ezért a beszédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. fejhanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z hatjuk a t a p i n t á s o s .az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. beépítsük. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s form á b a n adott. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonylagos egyensúly felbomlása.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e képesek tapintás által.Gestalt . hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszászerepe sem. Az integráció k é p e s s é g arra. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. jai. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü- ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. E z e k szerint pl. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és perc e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. vagy téri sémával helyettesíteni. A reprezentáció-leképezés képesség arra. -a kognitív térkép . ikonikus.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n .szerepét. Ikonikus . hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információkat: m e g t a r t v a . a m i k o r a g y e r m e k m á r képes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. kapnak Pl. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki- 2. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nélkülözhetetlen. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é hez.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . mint a k é p z e t n e k . hogy e g y r e fejlettebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . el az. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képességstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. Az értelmi fejlődés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. a moztevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. s e n n e k a két reprezentációs f o r m á n a k a képi . rész vagy e g é s z ) . a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypontcélzott fejlesztésükkel a testséma A több terület tafejlesztése általános Ismerekitüntetett szerepet befolyásolható. az. a struktúra újraszerveződése.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létrej ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát.ikonikus . h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. . mozgáson keresztül térirányok kialakításához. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. segít a beépülésben. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. a m e lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó .szinttel való ütköztetése tökéletesíti. egyensúly egy m a g a s a b b szinten. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . A 3 . meg. Bruner nézetei a reprezentációs-szintek fejlődéséről. a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l .s z t e r e o g n o s z t i k u s . p o n t o s a b b á teszi a képzeti s é m á t . a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . A 4 . tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. alakítjuk a lestsé-a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. A képzetek a tárgyak helyett. Flavell h á l ó e l m é l e t e .nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. A 4 . Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. Altalános és foenaklív. Bruner értelmezésében a emelnünk: . A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . . keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére.

a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvetően a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k .a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . b e m o z g á s a . torz asszimilációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé zavarja őket.a z oldaliság . A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . 3.a f i n o m . Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. 22 23 . ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. az egésszel való összefüggés nélkül. szín és forma szerint egyidejűleg. mozgás testséma vettük komplexitását. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a . a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k .m o t o r i k a fejlesztése. elülső-hátulsó -. kategorizálni nagyság. . fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra.lateralitás alakítása. é r z e l m e k által befolyásolt. speciális m o z g á s o s feladatok gyakoroltatásával. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s feladatok e l v é g z é s e során. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kapcsolat révén a s é m a helyessége. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. Míg szintjén (nyelvi) az akkor repenaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . . Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szinten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . b e m o z g á s a . A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . " ( B r u n e r . módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív periaz intrinsic életkori sajátosságait. f) A m o z g á s . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül.e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o latos kifejezések beépüljenek. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés.a n a g y m o z g á s o k pontosítása. r i t m u s á n a k . ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. .a halott (auditív). .a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. az ikonikus repr e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t .biztosítja.függőleges-vízszintes. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. . Az a adott sémarendszer gazdagítása.analitikus. z ó n á i n a k kialakítása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . . így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékenyrealizálhatónak egyidejűleg. 0 . i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli esem é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg.a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyítottan.a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. 1973. biztosíthatjuk. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kísérője a verbális tudatosítás. 3 2 8 . szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. az egyensúly. a m e l y : . A fázis végére egyre több tárgyat tudnak c s o p o r t o s í t a n i . e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . méretek m o t o r o s alakítása. m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koordinált i z o m m ű k ö d é s . hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. A térészlelés kialakulása. az e g y e s részeket m á r felismerik. finomítása. Ebből következik. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél.

n é v m á s o k ) . A téri v i s z o n y o k a t kifejező verTestsémafejlesztés 1. egyidejűleg megismerjék a n n a k verbális kifejezőjét is.m é r e t m o t o r o s kialakításával. A szabad j á t é k b a n . sz.kialakítása: a test függőleges és vízbális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. 4. 24 25 . E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszonyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. tudatosítása. rajzon felismerni a test részeit. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. A d o t t tárgyh o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. egészlegesség észlelésének alakításával. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. A 2. ritmusa. rajzolással. vizuális időrendiség és rit1. hogy a korai fejlesztés e r e d m é nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . K é p e n . helyzetek. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . gyurmázással. 2. o s z t á l y o z á s .m o z g á s o s feladatokkal. Nagymozgások fejlesztése: 2. tevétest alapkoordinátáinak . de a 4 . a napi frissítő testnevelésben. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . a vizuális m e m ó r i a fejlesztésével. fel-. k ü l ö n b s é g és ellentétesség. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. Aradi utcai ó v o d a 1. legyen az testrész. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . 3. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formáka l a k . A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. festéssel. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g levő rizikófaktorok.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. m o z g á s o k k a l . 4. térbeli helyzete változik. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanévben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. iránya.személyi zónáinak . m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . alapformák megjelölése. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y végb e . a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. IV. méret. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. 3. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis tapasztalatokra t á m a s z k o d v a . kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . t e m p ó stb. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. ruházat. m a g á h o z viszonyíthatóan. az o l d a l i s á g . R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . lábrajzmus felismertetésével. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. vizuális zártság. hasonlóság. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgozása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté- sével. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a nevelési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. Szem-kéz. Mind a prevenciós. m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. m o z g á s f o r m a . (Vizuális-tapintásos. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. irány. verbalizálással. m ó d szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. méretek. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . építőjátékokkal. c s e l e k v é s e k kifejezése. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test- l. alapszínek. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . járás. 5. vizuális-auditív. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . M e g a d o t t formák. de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. állás. térbeli irányok. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. időjelzések. nevelési terület programjában kapcsolódva. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. pa3. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakoroltatásával). formaalakítás m o z g á s s a l . T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . kirakása. ez állt fejlesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. nagy m o z g á s o k k a l téri irányok. zal. ker. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k .

k é p e s elfogadni a m á s i k eltérő szándékát. fejlett az ÉN. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz- za meg az önfejlődést. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . . m i n t a serdülőkori énfejlődés. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. az Oseretzky. prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyanolyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. kérdezhetjük. M a g d a . 26 27 . és a végén.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő törekvésekkel. A fejlődés üteme egységes. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . hiszen iskolára hátalkalhelyzetű. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n fokozatosan). kompetenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k .6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. testrészeinkről. de egész folyamat. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a hatékony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . h a n e m a saját testről is kialakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. irányítja a szocializációt. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű értelmi fejlődést. a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t .lehetséges. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. testséma. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. a k o m m u nikáció is.s g y e r e k e k n é l . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. alakul ki szocializált ÉN. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. véletlen. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. 5 . A gyermek küzd az önállóságáért.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. saját testünkről. hatását a szociális fejlődésre. és a szociális közeg erre adott szabályozását. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k tekintik a spontán önindította mozgást. bel- esélyegyenlőséget. „ á t p á r t o l á s " időszaka. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevékenységi f o r m á n keresztül . k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funkciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. A g y e r m e k e k szám á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. M a r t o n L. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. Hároméves rányos massá téve. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. minősítését. h o g y ha b e csukjuk a s z e m ü n k e t . . m o t o r o s aktivitást. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió- Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . h o g y a kisiskoláskor az ún.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagym o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. a kísérleti szakasz közepén.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . Társas helyzet. az éntudat kialakulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. olyan lesz szocializált. . K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk.n y e l v t a n és s z á m t a n tantárgyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszic h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ért é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . Méreitől tudjuk. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. észleléses területek. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: .

mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. . főbb feladatkörei egyben alapo- zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k .ső szerveinkről. Pl. hogy a m o z g á s o s viselkedésválaszok b ő v í t é s é v e l . . lesttartás e. a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. . A s z e m .és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. s é n k é p e pozitív lesz. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. m i n t a fejtartás. A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az önkontroll funciómak. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kontrollt e r o s t t o . E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. taktilis. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. - TESTTUDAT . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n .é r z é s t (azt az érzést. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-.l á b koordináció fejlesztése.haplikus a vizuális 3. a j ó l kivitelezett gyakorlatok a testrészek feletti uralom. lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ról stb. . kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . alakításában").a kialakult t e s t k é p . E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) .az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrendszernek. ami a proprioceptív . k i b o n t a k o z á s á t . s ilyen formán a m o z g á s s a l egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. hiszen ö n m a gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. az é n f o g a l o m hordozója. s z e m . TESTKÉP-ÉNKÉP 1. p s z i c h o - szociális. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . s ez a testséma.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5.kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . feszítés. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulását.k é z .

(1973): Process of Cognitive Growth. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. a meghatározott testrészekre koncentráló feladatok során (adott testrészt érinteni. emelni. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. Budapest. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. szem-haj színéről stb.én-határai a fizikai és a szociális térben. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung.kialakításában. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. IRODALOM BRUNHR. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szám o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fak a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. Pedagogik der Gegenwart. m i n ő s í t é s e . REINARZT. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. az én j o b b elfogadását. 13-40. 1-10. Budapest. J. In: Turner. Vol.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . Vein-Miinchen. Iskolapszichológia. (1982): On Cognitive Development. 180. J. Child Development. 30 31 . Budapest. E z e k elősegítik a testfogalom kialakulását. L. 4 4 3 . Educational Development Programics London.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erőfeszítéseket erősíti. Budapest.az é n . S. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. így a mozgásfejlesztés során a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének.4 5 1 . John Wiley and Sons. ELTE Kiadvány. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. 89-94. 97-114. Iskolapszichológia. FLAVELL. BRCNER. Róma. Budapest. (1974): Új utak az oklalás elméletében. S. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüggései. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. a) A. összehasonlíthatja .): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . a környezettel való k a p c s o l a t á b a n . Budapest. ISSBD Kon- ferencia. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n .a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . 713. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kognitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . c) H. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. Gondolat Könyvkiadó.a m o z g á s b a n . c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. In: Illyés Sándor (szerk. Gondolái Könyvkiadó.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. Alex Typo. Magyar Pedagógia. 4. 837-845. J. feszíteni. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . Budapest. 186. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . 55.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . a fejlesztés perspektívái.m a g a s s á g . Tankönyvkiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. Volán Humán Kiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. Budapest.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. új m o z g á s f o r m á k kiprób á l á s á r a késztető. testesség. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. Dortmund. J. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl.kipróbálhatja énjét társaival. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. Eötvös Kiadó. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői.): Gyógypedagógiai alapismeretek. AYRES: Az integrációs folyamat. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. J. (1966).k é p . ellazítani stb. SONSROEM (1966): In: Bruner. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. H. Iskolapszichológia. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . M i n t a cirkuláris reakció . S. Pedagógiai Szemle. E. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. 176-226. A. Studies in Cognitive Growth. 71-84. amely a f i g y e l e m . b) F. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-értelmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. 239-278. hiszen a m o z g á s a d o m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . New York. SCHENK-DANZINGER. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . ELTE Kiadvány. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . 9. REINARZT. Medicina Könyvkiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. Fejlesztő Pedagógia. a u t o n ó m i a . 17. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . 208. 4 . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. (1981): Az értelmi fejlődés. a testfelszínről. 53. J. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány.

37.). században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k .a 2 0 . szövettanával. E r r e k é s ő b b visszatérek. Tobis-Loewenthal.j á r á s . A g y e r m e k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . mely a fejlődés a k a d á l y a is e g y b e n . i d e g r e n d s z e r . k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á lis s z i n t i g " ( K a t o n a . 1999). és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megértés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá.olyan helyzetnek tekintették. Vojta felfogása mege g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. h o g y az agy sér ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. m i n t a h a s o n l ó s á g . A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . elemi j á r á s .megelőzi a k é s ő b b i . 32 .és terápiát. 1963). a z é r t e l m i . idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . o. elsősorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. o.m á s z á s . terhesség alatti. Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfejlődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció.s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l tatása . G. és igen sok ismeretlen. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ismétlése.közvetlenül születés utántól .d o m i n á n s m o z g á s o k . j á r á s m e c h a n i z m u s á nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthatják. m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. valamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . „ k i t é r í t h e t i k " . lefelé rug a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a .orvosok. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. 1986. Delacato. M R I . állás. m á s z á s . P E T . m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. o. m a g a t a r t á s b e l i .s z a b á l y o z á s h o z . Az 1940-60as években m é g feltételezték. így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt.m e l y e k a n o r m á l . E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson keresztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g .vezet helyes i z o m t ó n u s . száz a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. legősibb .m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést.kúszás. csak a k k o r v á r h a t ó . Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsíthatja . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. 82. vírusfertőzések. D e elméleti m u n k á s ságuk azóta m e g h a l a d o t t . h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát.D é v é n y i É v a és mtsai. 1986). g y ó g y p e d a g ó g u s o k . M ó d s z e r é n e k célj a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egyaránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . 1986. Temple Fay. funkcionális M R I .i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. 1986).AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . S P E C T ) a 20. és ezt felhasználva bevezette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e rükről ( D e l a c a t o . A m á s i k Katona m ó d s z e re. a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetekkel k ö t ö t t é k össze.33 . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . m e l y a m o z g á s o k h o z szükséges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. 9. p s z i c h o l ó g u s o k . 1986). ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értelm é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . az „ ö r d ö g i kört". hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végighaladása. m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a világszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . hüllők. aki megteremtette az „elemi moz- AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. e l e m i m á s z á s . a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . Ezt az elméletet. mi kifejezetten elvetjük. 1986. h a n e m azonnali fejlesztéssel . szülés alatti és utáni á r t a l m a k .az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l képlékeny . és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere.e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) .m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s . míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetekben nyilvánul m e g .m o n d j a D e l a c a t o . d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. Schilling. a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget.). H. Ayres. hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. a j á r á s e m b e r i . b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok .). m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é lyeztetett funkciókat. hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. C. a k ú s z á s a hüllők m o z g á sának felelne m e g . M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elveikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak.

mely a kétéltűek m o z g á s a . vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl.o l v a s á s . m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. ez a 20. ül. olvasáskészség tökéletességéhez. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb.). de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g .és l á b d o m i n a n c i á t . m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit ráépítek. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . agyvelőgyulladás. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . írásban. (Pl. Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ribb funkció.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k .vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. magzati héten kiváltható. a 6. írás-. m e l y n e k hátterében é r e r e d e t ű daganat. 12. agysorvadás. de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . kúszás .járás). E r e d m é n y e i k a m o z gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. ha a gyerek csak feküdni tudott. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. aki felfedezte. h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő ing e r h e l y z e t e k b e n . hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . Azt állítjuk. M e r t a készség velünk születik. vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . földön c s ú s z á s . m e r t idegrendszere. bár ez is fontos.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . írás és olvasás készsége.ülés). évig) az agykérgi e m ber. e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. a kisagy ősi része. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . E z e k a m o z g á s m i n ták n e m reflexszernek. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. a g y h á r t y á k közötti bevérzés. l e b e g ő ültetés).és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . héttől tart kb. a beszéd-. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t járni. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . ezért az idegrendszeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . és n e m is ez a tapasztalatunk. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agykérgi) lény lesz az 1. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása.é r z é k s z e r v i fejlődési soron. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ciakialakítás s t á d i u m á i g . az oldalismeret. 4 tárgyakat tartott. kéz. kétfüles együtthallás. és csak az e m b e r r e jell e m z ő .erű szint.2 9 . holott beszédterápiát n e m kaptak. a t ó n u s o s nyaki reakciók. 1985-től) változás történt. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . Az emberi m o z g á s kialakulása minden újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. a kézügyesség-gyakoroltatás szintjén -. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. járásnál két lábát használja. a m e l y agyterület vezérli. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak.g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. T e h á t D e l a c a t o szerint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. m á s z á s . a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s mintára. felültetés (ún. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . 2 0 0 0 .tehát a rajzkészség. és egyedül is képes lett rá. Humánspecifikusak.í r á s . olvasásban) elmaradt gyermek idegrendszere éretlen. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. és azon a szinten élő lény lesz. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. k e r e s z t m i n t a szerint jár. hogy a kúszás. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás.m á s z á s . ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . ábra). a 6.18. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . A fejlődés útja az egyszerű e m b e ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. Delacato azt állítja. és a b e s z é d r e n e m lettek bátorítva ( D e l a c a t o . T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . írásra. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s tól 9 éves korig. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlődési sort. elégtelenül szervezett. h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. a testtartás-látás integrációja itt alakul ki. h ó n a p t ó l a 12. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. h ó n a p i g . F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . hogy t u d h a s s a n a k . a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . az olvasni s e m fog t u d n i . a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. a k k o r úgy teszek. majd j á r á s . ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s .) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. vízfejűség. h ó napig. 1986). Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . K ö v e t k e z ő . o. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. h ó n a p körül. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. év . csak az e m b e r r e j e l l e m ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. 1963). hogy van egy. f ő e m l ő s ö k b e n sem. a testséma. ez a híd szintje. ez a halszerű lét kb. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. majd m á s z á s . 5 9 % . m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agykéregig. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). 16 hetes koráig tart. csak aztán építhetünk rá g y ó g y í t ó olvasással. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fejl ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. A kizárólagosan e m b e ri. j á r á s m á r a 2 0 . 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használja lábaitól függetlenül. állt. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hibákat. D e l a c a t o azt állította. Következtetésük. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. évtől 7. Ezután alakul ki ( 3 . Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b eredm é n y ü k : a g y e r e k e k közül. Ez azt jelenti. Mi n e m ezt állítjuk. Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n történik (pl. leomlik. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre.

F .h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. diszfáziás g y e r e k e k n é l . e g y e n s ú l y . m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatai. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesztéshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej- lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesztéseket. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett orvosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb. ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g .ívj áratok B) D . E z s z e m l é l e t é b e n m á s . v a l a m i n t fejlődéstani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogyatékos gyerekeknél. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. 1987.I . E .e h h e z hozzátette az összes olyan m o z g á s t . úgy szoktuk m o n d a n i . Alapozó Terápia jelenlegi felépítése. P o r k o l á b n é . h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . 1963). az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l .pl. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. életében fontos: fejemelések. hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. a tartalmi diszgráfián semmit. Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pedagógia g a z d a g tárházával . 1997) . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni.törzsdúcok próbálja biztosítani. jobb-bal ismeret. P á r év m u n k a után derült ki. P l . A y r e s . m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . pl.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alapjait adja m e g . H. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . H R G . r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. felülés. és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . k e r e s z t m o z g á s o k stb. mely a h i b a szintjén gyakoroltat. 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. K u l c s á r M i h á l y n é . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. vagyis a teKatona ábrája nyomán I. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a .kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . Az. M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze.thalamus H . Afejlődéstani-fejlesztés szemlélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi.felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . i d ő b e n való biztonságos t á j é k o z ó d á s . A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni.m á s z á s . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „piros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . j á r á s v a r i á c i ó k . testismeret.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros eseteknél. m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. A l a p o z ó T e r á p i a stb. m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k .f e l e g y e n e s e d é s i .r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . Kb. m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. r u g a l m a s s á g .). az alatta levő szinteket kell A . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtago k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . h a n e m a térben.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer.j á r á s .

egyik rajzol. Görbicz Katalin. pl. l á b b o l t o z a t . egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. végzett hallgatóinktól. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. Bodonyi Miklós. és láb külön munkáját. D i a m o n d . Tamás Béláné. Burián Kati.. Petheő Erika. 2. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorlatokat (I. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg.. Gacsályi Lászlóné. Wimmer Zsuzsa. Földi Rita labdagyakorlatait. libikóka stb. Pócsi Orsolya. Gondiné Dobó Anna. Diamond azt írják. taps test előtt. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Burkusné Szenász Ildi. Dr. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. szem. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. a k a d á l y o k k a l stb. Esti Nóra. Alapötlete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. Váradi Ildikó. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. testtel végzett ritmusgyakorlatok.t e r á p i a gyakorlatait. guriga. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés).. de azt n e m fejleszti. inkább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . fóka. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gyakorlatok.D é v é n y i E v a é s m t s a i . átfordulások. végtag. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. forgások. pl.. Tóth Péter. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folyadék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . ezen belül járásegyensúlyt.eszközigény"-ünkről. Papp Zita. H. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. Hofmann Ildikó. hintáztatások h a g y o m á n y o s . beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. 3. melyekkel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. pörgések. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. légző-fegyelmező gyakorlatsor. Telek Erika. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. az időzítés és ütemérzék. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . nyakizom-erősítők. állás-törzsegyensúlyt.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. talicskázás. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . Rugalmasság: ugrások.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). Kunné Szörényi Katalin. a „keresztezettséget": pl. Stocker Eszter. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelőg y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. Bonczné Juhász Csilla. egy lábon. Egxensúlygyakorlatok: statikus. m á s i k dobol stb. körrajzolás stb. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . Vincze Helga. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból átvettük Fodorné dr. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l .. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. Molnárné Nagy Anna. szinte lökést ad neki. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). Palcsó Julianna. Szabó Csilla. Bodonyi Anikó.. Kb. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . Jordanidisz Ágnes. Gyarmatiné Boksái Éva. 1963. csak aztán a földön. pl. „igen és n e m " integetés stb. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. fejlesztette t e r á p i á n k a t . Nagymozgások: fejemelések. Csaba Mercédesz. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. Breinmann Erzsébet. a trampoline-ról. Szerző Krisztina. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. és M. Tar Mónika. egy helyben szökdelés. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. toporgás. Sütő Csaba. Frankó Mária. másik ütöget. Farkasné Murányi Márta.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . részint egyre újabb. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . gurulás. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. az egyensúly. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1.: majd minden „ e g y s z e r ű " kéz. ritmusos beszéd és m o z g á s . felülések j á r á s és változatai. K é s ő b b m i n d e n . Radnai Zsuzsa. egyik kéz simogat. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. ahogy kívánja.b e s z é d gyakorlatok. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. fordulatok. Dékányné Cseri Zsuzsa. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. 4. labdagyakorlatok. Bors Ilona. A terápia jelenlegi. Gergely Anikó. Elég. forgó. ugrókötél. 5. és r e n d s z e r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . majd jelenleg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . és „ e g y s z e r ű " kézgyakorlatokat. Göttlinger Gabi. Mándi-Márton Zsuzsa. Némcthné Márk Julianna. Szíjjártó Edit. amennyit m e g k í v á n . á l l a t u t á n z ó ügetések. Rozsnyai Henrietté. Manolakis Ági. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gyakorlataira (fejforgatások. 1999). mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . 38 39 . fekve stb. kúszás. Stéger Andrea. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. vég i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. Kalapos Ilona. Bodai Ágnes. Gosztonyi Judit. úszás. Kulcsár Éva. Sipos Zsóka. T ó t h G á b o r kid o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figyel e m z a v a r o s gyerekek eseteire.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . M á r t o n . M á s . E z u t á n telepítjük a kéz. ha teljes volna. elöl-hátul. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . Tóth Ildikó. mászás. és H. Mi eredetileg azt hittük.

t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . 7. a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. M a r t o n . az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a radásának sajátosságait: .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé..a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. 1994). ügyelve arra. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni.). T e r m é s z e t e sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. ügyességét. illetve egyenrangú. pl.és dinamikai érzékelése: a mozdulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. m i n d k é t kézzel. l á b t e r p e s z . v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. i z o m z a t a feletti uralmát. v á l l b o k s z o l á s o k stb. elöl vagy hátul. 1972.e z e k e t leépítjük -. m a l o m k ö r z é s . A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. VI. az fegyelm e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt információkat. j á r á s ellentétes kézráütéssel. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . Kulcsár Mihályné alapötletei nyomán. váltott függőleges karlendítés test mellett.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á lyozó areákat. sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti összer e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. 5 1 .a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. a keresztezett ritmusos mozgások ugrással. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb.). e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á sok. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . és biztos. a rész. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . proximálistól h a l a d u n k disztális felé. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . kiválasztja azokat az ingerületeket. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. és terpesz-keresztszökdelés. . Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . hogy látná. állóképességét. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. . ^ 9.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. . m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . N e m tekintjük o l y a n eleng e d h e t e t l e n n e k . á l l a n d ó továbbfejlesztésben.z á r (ez a vízszintes síkban van). illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. in: M á r t o n . .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á sokhoz. o. tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. 1994). a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . a m o z g á s s o r o k a t . IV. hogy a folyamatos. kéz: karlendítés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . 1999. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. Ez a speciális. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. idő. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . a végtagok szétválasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig.. erre m é g visszatérek.a nagy. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. old. v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőleges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . a k e r e s z t e z e t t m o z g á sok n e m vagy csak alig.m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kritikus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályozza a m o z g á s t .D é vényi É v a és mtsai.D é vényi É v a és mtsai. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesztése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. a g y i d e g ) . . a spontán fejlődés irányait követi: .. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . és ez tökéletesíthető t ü k ö r segítségével. M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. betartva a fejlődési irányt: fejgyakorlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. vízszintes k e r e s z t e z é s . . igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t .írja Nádori ( N á d o r i . A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. Ha ez megy.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. . k ö n n y e d végrehajtást elérjük. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. 5 1 .az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. harántterpesz. Pl.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összerend e z n i .speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. 6. Kézdominancia kifejlesztése. 1999. M i n d e z fejleszti az integrációs. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . 8. a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . 1976. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását.

illetve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . h a r á n t t e r pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. akár a jobb-bal fogalmát. t e r p e s z . 10. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. k ö n y v é b ő l .e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást.pontjairól h a n g o k . a m o z g á s p r o g r a m megtartott. 2 1 . mozgásutánzások. 19. futást. csípőízület. g ö r d e s z k á t . ütemet is ütve. Emlékez. futballt. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincszakasz lazítása. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. 24. 4. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát.) teljes. 18. mesélés vagy szövegfeltájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . ujjismeret. melyből kie m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett.t e r á p i a . úgy érzékel. az agya ezt nem érzékeli.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . szaggatottan zajlanak le. 20. evezést. a betűformálással. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é n y e i n k v a n n a k . Altalános szóban. utána csukott s z e m m e l . jobb-bal. hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. és a j o b b vezet a m u n k á n á l . Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . 12. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. e l ő b b kialakítjuk. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . órarajzolások. Alak. kicsiknek logikai j á t é k stb. irányismeret: akár a testismeretet. V a l ó s z í n ű . A z e g y e s m o z gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . könyök-. de mivel m i n d e n m á s lát á s é l m é n y e (fények. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . mert a fenti leírás olyan. 16.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á sok.D é v é n y i Éva és mtsai. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. 11. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. 22. ( M i n d ezzel együtt azt tapasztaljuk. 13. é v s z a k o k stb. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyított rajzolása.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. melléklet). 1999). m e l y e k e t mozgással . mint például a b e s z é d és az írás (Freund. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l .. 3. 25.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t diktálás u t á n .b e n n t a r t á s . 14. g y a k o r o l u n k . Konstruktív praxis. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküveg e t " ) .2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . M á r t o n . csukló-. Gestalt stb. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelismerési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. m e l y h e z nag y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . T a p a s z t a l a tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. akiknél az írás alaki részével. tárgyak stb. olvasás alapján j á t s z u n k . térképkészítések stb. először a saját test a k ö z p o n t . légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . utána aktívan. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. m i n t h a két s z e m m e l látna.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. rajz. görkorcsolyát. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. utána a k ö z v e t l e n tér. boka. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk.s z ó t a g o k . 15. háttér. 1963). Térben való mozgások.z á r . akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk.etfejlesztés: fejlesztése.. Szövegmegértést elősegítő játékok. biciklizést. 2 3 . betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. ritmusos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . n a g y f o r m á t u m ú bet ű e l e m tanítást. T e s t s é m a . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . 42 43 . A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. de m á s mozgással is elősegítünk. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . nyaklazítás. ha igen. U g y a n c s a k napi 1 5 . ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . csukott s z e m m e l táj é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. hogy használl-e. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . csak h ó n a p o k . sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. hallási. Freund azt írja. szinkron és aszinkron (váltott kézzel). utána a tágas t é r " elvét. fej-. m i n d e g y i k külön aktust igényel. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. síki d o m o k u t á n r a k á s a . Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. 1990. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor ajánlani szoktuk az úszást. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez.v e r s e k . csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z közelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . Kinesztézis gyakorlása. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van.egyre táguló . a v o n a l v e z e t é s s e l . vagy anélkül. érzékszervek látási. ül. Ha a p r e motor kéreg károsodik. síkban . mozgású gyermelyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük.

h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o - A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkalm a s . ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligenciájú.és finommozgások) . 29. ezért k i d o l g o z t u n k egy un.4 g y a k o r l a t e l e m ) . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . h a n e m testismeretet. 26. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. annál e r e d m é n y e s e b b e n . mely az egyensúly. „ A n y a n y e l v i . a kosárlabdát. az ü g y e s s é g .z e n e i diszgráfia kezelést".iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására.Beszédfejlődési problémák (megkésett.8 5 ) ugrásszerű fejlesztését lehet elérni. a súlylökést.7 5 ) .POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlődése miatt. két oldal m ű k ö d é sének szétválasztását. U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küldj ü k . jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. diszfázia. . akiknél m o z g á s . iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. Mozgásos kat tanítunk be.Dominancia megválasztásának késése . m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . ritmusos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . . számában leírtunk. . a vívást.ü g y e t l e n s é g van. Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l .n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. . e g y é b labdajátékokat. az állóképesség. . . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. 2 7 . 2 8 . de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is. a p i n g p o n g o t .h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését.b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. de terápiás sport. diszfázia stb. diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . a g y o r s a s á g . .rek j u t h o z z á . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. Óvodások 5 éves . melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . és ha úgy a l k a l m a z z u k .) . E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u tatkozik: . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus keresztbefogások. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. ezért r ö v i d e b b ( 3 . szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fontosságú.b a n s z e n v e d ) . esetleg diszfázia gyanúja.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . ha diszlexiásak.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. m i n é l kisebb a gyerek. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyerm e k között. belső és külső r i t m u s .

diszlexia. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 .és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsége.vagy éretlen terület . m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akaratlagos viselkedés szabályozója.m e g k é s e t t beszédfejlődés. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . . Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. a funkció m á s . a figyelemért. hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fognak ö s s z e " . és csak azt nézve. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . v a n n a k u g y a n agyi központjai. szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasztaljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . E l t e k i n t v e a p r o b l é m a biokémiai m a g y a r á z a t á t ó l . fogalmi gond o l k o d á s szabályozója.m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. S P E C T ) vizsgálják. a fissura R o l a n d i elülső részének. a belső b e s z é d szabályozója. Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. fMRI. mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). mely a terápia hatására az idegrendszerben létrejöhet. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. mint a beszéd. Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egym á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) .érzelmi. mely felelős az éberségi szintért .melylyel a külvilág felé fordulunk -. helyesírás. r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. diszfázia. A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer .II.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . vegetatív szabályozás .s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . a látó. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . . E r e t l e n s é g szempontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. olvasás. (2. a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. t a r t a l m i diszgráfia . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . pl.e c h o p r a x i a -.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) .feltételezhető értelmi fog y a t é k o s o k n á l .

. majd a felesleges sejtek elpusztulnak. Hubel az emlékezet.. 1976. A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . a tanulás.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . m í g m á s h u z a l o k . ábra). de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . M á r t o n . A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. 1986) (4. ábra 3. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . h a n e m a kapcsolódási l e h e t ő s é g e k . . M i n d e b b ő l látható. ábra Az. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. mint a m e n n y i szükséges. o.). egy idő után kiszelektálódnak. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. M á sik része lassú .m e g e r ő s í t ő . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó val több idegsejt vesz részt. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . szelekciók útján történik m e g . han e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . s + '§ •f S. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v.n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . 4 1 . vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . 1979. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z .lehetőség is van: ha valahol sérülés van. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. A kellő ingerrea k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő .D é v é n y i Éva és mtsai.s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z dulataival (pl. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak.k é p l é k e n y s é g e . a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . laboratóriumának munkatársa készítette. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e .a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. a sérült rostokról új kollaterálisok. sir*' V* |. a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. ugrálás stb.). 1999. a k c l o s o l e n c . Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. oltványhajtá„átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megjelölni agyterületet. elp u s z t u l n a k " ( H á m o r i . és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . a nyelvi önkifejezés. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. ábra).c s o d á l a t o s . stabilizálják a helyes kapcsolásokat. megerősítik. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. De ezek 48 . m á s z á s . S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . A feles s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok.

Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. 1985. Ez a külső-belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus érzékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. o. h a s o n l ó a n a h h o z . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . o. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve.).A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . futás.a m o z gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. M á r t o n . izom. futás. " (Hottiger.és a r c i z o m . . m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. r i t m u s . M i n den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. térérzékelés. K ö v e t k e ző állomás a köztiagy. o. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. 3. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. lásra épül rá. " (Schilling. pedál. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás.D é vényi É v a és mtsai. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . 1999.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). D e i t e r s . 1981). . Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykérgen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . De u g y a n e z a folyamat. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. . a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. id. v ö r ö s m a g . e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. 1980. hallás. rúgás stb. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét képezi. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. m a n i p u l á l á s . ahogy a beszéd felépítésénél m e g f i g y e l h e t j ü k . p o n t o s s á g á t stb. 1 9 8 1 . az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. l e n c s e m a g (n. és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. a ritmikus feladatok végrehajtása. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . j á r á s . és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. 9. a m o z g á s o k automatizálódását. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert információk e l e m z é s é r e épül. A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indítják m e g . M á r t o n .D é v é n y i É v a és mtsai.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n g o l ó d n a k . A k o o r d i n á c i ó s képességek . h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. o l í v a m a g . (5. . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-.képezi a funkcióbázisát a finom a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. irány-. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . 9. lentiformis). hogy a g y e r m e k ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány.). e g y e n s ú l y o z á s . m ű k ö d é s b e hozással. átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. testhelyzet.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatalmas összeköttetés-rendszerrel. m e l y bevallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratlagos m o z g á s o k indítója. Ball. in: M á r t o n . fej. a labirint és a s z e m m o z g á sok + hallás között. gördülékeny voltát.L o w e n t h a l .. szoros összefüggést. az i z o m t ó n u s szabályozója. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. 1999. B a k o n y i . 2. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási képességek fejlődését. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biztosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . Ha a kettő között eltérés van. p u t a m e n . és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. helyzetérzés. majd az állandó korrekció a végrehajtás során. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . 9. mint amilyen az anyanyelvi készség.D é v é n y i É v a és mtsai. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . 1999. b e s z é d ) " ( T o b i s . mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é vel. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alapj á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . i z o m t ó n u s .) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő összefüggése e r e d e t é n e k .) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápiá k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. mélység. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. beszéd) é p ü l " (Bakonyi. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő .vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . n é l k ü l e n e m létezik.s z a b á l y o zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . és az automatizado első fő állomása. c a u d a t u s ) . Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 .

N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. Törzsdúcrendszer rendszeré- Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. 1. tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatossá tételét. majd visszacsatol. nyelv). A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k .r ó l rögtön kider ü l hogy n e m volt az. garat. ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t .a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) .ahogy e g y m á s között mondjuk. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . . az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . funkcionálisan is. . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s fejlesztésben. 8. lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s . m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t . Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. b) .a fhalamusban. h o g y kiemelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak.a gerincvelőben. . r i t m u s o s stb. Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű előadásában ezt tartotta a logopédiai. sima gördülékeny.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5.a k i s a g y b a n .az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gyerekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . hídban és nyúltvelőben. laza. szétszórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). ábra).e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). Vajon az A l a p o z ó Terápia. ha egy m o z g á s t „az agykéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . c) . a r c m o z g a t ó k . . Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . motoros Br 4. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k taníthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai végződnek: a) . majd a u t o m a t i k u s . a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a .a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. ábra összeköttetései (Mumenthaler.Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . az extrapiramidális rendszer funkcióit). Ez a tanulás alapja. és az elképzelt m o z g á s t a lefutóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . M e g e m l í t e m . E z é r t kissé részleteseb- premotoros cortex Br 6. 1980) 53 .

és ezekkel újabb fogalm a k a t a l k o t h a s s u n k . A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá- sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. és m o n datokat szerkesztenek.m o n d a t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. A gyerek.) dolgoztatja m e g e r ő s e n . vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. a u t o m a t i z á c i ó II. g o n d o l u n k stb. A m i k o r a g y e r m e k pl. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldolg o z á s á t (6. halánték- törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. 1992. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g r a g a d h a t egy f o g a l m a t . mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelentését" tároló k ö z p o n t volna. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". A nyelv arra való. egymásutániságát. ábra). míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elősegítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. D a m a s i o . így tudjuk elménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. a m e l y e n keresztül a szavakat .vagy akár kézjeleket . a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . b i z o n y o s funkciókban a bal. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. érzünk. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. A kialakult kategóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . 3. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. valamint egyes Ez a egy.) A b e s z é d o l y a n adottság. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgozásában. de belőlük újabb szintet is alkot. A hallott b e s z é d b e vagy olvasott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . A kéregalatti hálózat a „szokás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . De n e m azért. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . felfogunk. ( K e r e s d és lásd: 2. akár a kéregalatti hálózat. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlékképeket (például a d o l g o k alakját. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. 2. színét.( a u t o m a t i z á c i ó I. /. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). felidézi és kipróbálja őket. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és kéagykérgi területekben közvetlenül. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. 6. mely a fonémák. v a l a m i n t a fali lebenynek a szerepe. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. ábra. vagy b i z o n y o s érzelmi állapotokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fog a l m a k a t . ( D a m a s i o . H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 .sdúcok kifejezés szerepel.

ül. 2 0 0 1 . 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. azt reméljük. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. h o g y a kéregalatti struktúrák . h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédiai kezelés kb.16. „ á " . b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. a gyerek kétnyelvű k ö r n y e z e t e t hall. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . „ o " . 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: heti 4 óra m o z g á s . Osztie Éva főorvosnőnek. B. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. E z u t á n Sz. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . ty n e m tiszta. 2 3 . M. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozduis alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ző. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. k ö r n y e zetéből elkezd szavakat tanulni. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismertetése. „ R " . beszédkésztetése erős lesz. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. szokás vezérelte rendszerrel. v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . cs = s. m e g á l l a lábán. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra.1 °C-os láz. és absztrakció gyenge. S z e m f e n é k és látásélesség ép.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e sefilmet. többi h a n g jó. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hátrafelé) is terjedő. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. egyszerű utasításokat megért. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. összeállítását. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. n e m szereti a p o g á c s á t . l a b d á z á s b a n . be. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz.O o ) : 9 5 . Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). szavakat összerakosgat. m o z g á sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . szókincse gyarapodik. ő rábólint a megfelelőre. és hol egyik. egyetlen. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " .5 éves. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n .t n e m ejti. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. és az intenzív m o z g á s fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . akit két év óta ma is fejlesztünk! D. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. e g y e n s ú l y a gyenge.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. Lehet. B. az Orvostudományok Kandidátusának. B. A bal Sylvius-hasadék elejénél. és fejlesztő e g é s z é b e n is. m a g z a t i héten D o w n . Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t .5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. mit akarhat. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y .ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. spontán rajzban. m a g a b i z t o s . 2 évesen 40. 2001.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . h ó n a p jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b .elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agykérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az idegr e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága.. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z .-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. de ekkor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta.07.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer időés így a „ s á r g a " szó k é p z é - k ö z ö k k e l o t t h o n . dr. 56 57 . Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (féltekében) frontolaterálisan. hogy terápiánk. E k k o r (3. sekor a S y l v i u s . e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. ny = n. m o s t 7. és m o n d a t o k a t tanul belőle. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE).) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . m i n t a m á s o l á s b a n . " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . Borbély Katalinnak. túl sokat esett. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. bizonytalan. és a szülők Ayres. IQ ( S n . S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . m á . hol m á s i k j á t s z i k főszerepet.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. S z ü l ő k felsorolják. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült részében is. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. és dr. ügyes. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége.és személyiségfejlődésbeli e l m a r a d á s . 0 5 .és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d ritm u s á t . V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós zavar. mint az eddigi két év alatt is. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. A 12. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót. 2000 nyarán Budapesten. fejét balra tartotta . (általában). és n a g y o n fáradékony. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű k ö d n i e . 1999 s z e p t e m b e r é b e n . és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. újabb és újabb szövettani.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. M o z g á s f e j l ő d é s időben. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüggő. nehezen érthető a beszéde. pá. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. Frostig).k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. Fél. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . rollerezik. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése.

de lehet célzott: csak értel- 58 59 .. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . c s a k hiperaktívak. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. Irástesztnél egyoldalas.III. r u g a l m a s s á g . T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. ha a terápia h o s s z a b b . a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. egyensúly. pl. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . T e h á t pl. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. a b e s z é d vagy olvasásírás. és fordítva. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexiás. t o r n a p a d o k stb. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. bordásfal. vagy szülővel vezetett: hetente találkozva a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. m i n t M e i x n e r Ildikóé. F o n t o s a b b . Syndelar. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (labdák. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . annál j o b b . A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. vagy kognitív fejlődést. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. Sindelar. u g r ó z s á m o l y o k . h a n e m fehéret. pl.és írásteszt.) A kiscsoport lehet vegyes. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é nek és g y e r m e k . esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesztési ó r a s z á m igen m a g a s . T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. térbeli tájékozódás és testmozgások. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. m í g a szülő és a gyerek bírja.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több területét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. rajzolás és névutórendszer. diszkalkulia stb. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . P e d i g többször látjuk. a z o n b a n m i n d e z e ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül.l á b . T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . A tájékozódó vizsgálat egy. egy órát igényel. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. m e r t s z á m u n k r a is bámulatra m é l t ó . A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . ( G y a k o r i pl. h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. m e g n e m értett a n y a g bepótlása. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. s z e m . az agy. újabb h a t h a v o n t a . de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. indulásnál 20 perces videót készítünk. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészlelés + m e g é r t é s ) .e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . bár az o k . ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . a személyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. finommotorika. t o r n a s z ő n y e g . fejlődéstani n a g y m o z gások. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. Fél évi terápia u t á n k é r n i s z o k t u k . Iskolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. a szabadtéri h a t á s o s a b b . kötél. sz.o k o z a t egyenes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. és h o g y ezt a terápiát igénylie. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. Értelmi fogyatékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. lehet egyéni.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l janak. melléklet). azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . A terápia lehet kiscsoportos. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folyam a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . h a n e m fejlesztésnek vagy torn á n a k .). hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . ugrásszerű e r e d m é n n y e l . tarkát stb. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . A terápia fő j e l l e m z ő j e . A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. E z a z e g y é n i figyelem. kötetünkben. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkreditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. a k á r tanterem is megfelel a célnak. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . é l e t é v ! ) . E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . jobb-bal ismeret.k é z . Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. A terápia felépítését lehet nagyc s o p o r t o s á n végezni. h o g y m i n d e n á r o n kínlódva az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni.d o m i n a n c i a és ügyesség. testismeret. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. h o g y k o n d u k t í v jellegű.1. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. és felmérhető általa. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . Egyetlen eszközigényünk az ugróasztal. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. vagyis pl. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. mely kb. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. rutin ideggyógyászati vizsgálat. Az olvasástesztünk felépítése o l y a n . Edtfeldt. de előfordult m á r 3 h ó n a p utáni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. E g y terapeuta.

és azt is vállalja. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. mi igen . m e l y e t m a x i málisan elő kell segítenünk. mi helyes. hogy visszatér az a kóros tünet. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . hogy az önálló akarat. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a g á h o z h i b á s a n viszonyult. 5 5 1 . és örül egyéniséggé váló. „idő kérdése. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel.e l l e n k e z é s . h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. az élményt. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e k ü n k : ő p o n t o s a n értette. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. É p p e n ezért itt az ideje. 60 61 .mi n e m . hanem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . biztatni a k i s b a b a k o r i . és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . beszédbeli stb.írja N e m e s Lívia. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é válásának szükséges velejárója. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s keretek között b i z t o n s á g o t él m e g .á t é l : „ M a m a . bújik édesanyjához. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás regresszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása.terápiás regresszióval idézi elő. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő.a k a r a t o s s á g kora. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. p o n t o s a n m u t a t v a . A regresszió visszafordulást. E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák sorában h e l y e z k e d i k el. védelemre szorulnak. h o g y futkározott? Tudja a m o z d u l a t o t . h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. babusgatásra. 2 0 0 0 . Pl. A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c .azaz m a g a t a r t á s b a n . csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . ahol a m e g r e k e dés történt lelkileg. ha lehet. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jóságnak. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. a gyerek m é g j o b b a n egységes e g é s z lelkileg és testileg. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. ahol valami elintézhetetlen. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. h o g y ott történt az e l a k a d á s . h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . d a d o gás) j e l e n t k e z h e t . amit c s i n á l . mint az a jelenség. B o d o n y i M i k l ó s . ölelj m e g . E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós korra. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. ahol elakadt. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. mint a felnőtt. a kisiskolásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . ahol n e m c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. és e h h e z j á r u l a kisgyermekes beszéd. hogy terápiás regresszióval dolgozik: a gyereket fejlődésében nézi. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gyerek „ v i s s z a h u l l " . m i é r t .de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. o. I d ő s e b beknél is j e l e n t k e z i k . hát n e m tudja. eddig tedd-ide-tedd-oda. . (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. viselkedését m e d e r b e tereljük. a m a c k ó p u h a fülét). ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mértékű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i .és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k .I V . „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. ringatásra. k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . a h i á n y o k n a k feltöltődniük.a terápiás regresszió. mint n o r m á l fejlődés esetében. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban.) Fixációs p o n t n a k nevezzük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. mi helytelen és káros. az iskolában is fokozottabb támogatásra. A testi fejlődés fol y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. . most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. hogy a kereteket m e g h ú z z u k számára. otthon is. aki érti. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . és n a g y o n gyakori. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. esetleg az ó v o d a is.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . h a n e m lelkileg is képlék e n n y é válik. az iskolában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. szeretgetésre és elfogadásra.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g előző életkorára. ö s s z e o m l i k . előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. miért.) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. 2 0 0 0 ) . m o s t eleven. a regresszió mindig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést feltételez. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ri. otthon a s z ü l ő k n e k is. N e h é z a helyzet akkor. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . ( N e m e s . TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. egy p u h a kis rongyot.k i s g y e r m e k k o r i szeretetmód megadására. E k k o r a gyerek „korban . E g y 2 .) fejlődési e l m a r a d á s . a gyerek n e m c s a k testileg. „ r o s s z " gyerekének. h o g y regresszióba viszi. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. és siklott v a k v á g á n y r a . segíts n e k e m " .é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k .

hol. . -Tulajdonneveket kisbetűvel írja. . vízzel ( H R G ) . . . n a g y m a g v a k é s k é r e g . b á r m e l y é l e t k o r b a n kezdhető. 5 . Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés.vagy utánvételezés: hallja.e l ő .konduktív terápiák.Toldalékolási törvényekben hibázik (pl.súlyos tagolási gyengeség: pl. . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) .Elválasztásban hibázik.) . (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1.A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . .Máshogy ejtjük . és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t .Szavak egybe. v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . Alaki probléma. m á s z á s ) . . Alapozó T. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e .összeolvadás. k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fejl e s z t é s s e l . .1 6 é v i g .írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. volt = ótólót).részleges hasonulás. illetve többszörözés (pl.Magánhangzótörvényekben hibázik (pl.) 2. . 4-11 évig. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl. . majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. .nem következetes betűcserék. hogy a szóban valami hosszú. . az A l a p o z ó T e rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. .M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.Mondat elején nagybetűt nem írja. de előbb kinézeti = delobkinzet.hosszabb nem összetett szót szétír.máshogy írjuk hibái: . . . . ring a t á s .k ö z é p v o n a l . . s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó .szóba betűbetoldás. .fordítva ír vagy betűt fordít. összetett szavak írása).szóból betűkihagyás.szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. h i n t á z t a t ó . de nem tudja. . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . a víz. -val. 3. mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. igekötő használata. betűvezetési probléma.Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja.: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. a H R G . Súlyosabb. .következeles betűcsere.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k .k ö z é p v o n a l . -vei. a h h o z . -1. . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . . .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfel e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e .teljes hasonulás.Hagyomány elve (j-ly) hibás. 62 63 . .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. a g y t ö r z s . . forgató. . a .) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é re.duplázás. .h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t . . ő stb. -tt stb. szóvégi ó. .és különírása hibás (pl.zöngés-zöngétlen pár csere.

jÁlhj t — 1 - 1 .2.Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 . MELLEKLET I b síULyujL .- ittht* itu/mThi ti Itcodé. MELLÉKLET 2.

PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. neurohabilitáció. Filum Kiadó.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ben. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . január. Tihany. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. Medicina Kiadó. december. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . H. Springfield. november. Budapest. Fejlesztő Pedagógia. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. o k a lehet. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . M . füzet.az ó v o d a k é r é s é r e . I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . . Az e s e t e k 6 5 . Rev. E s e t i s m e r t e t é s e m . TÓTH GÁBOR. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . Új módszer a mozgásrehabilitációban. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. Budapest. Alapozó Terápiák Alapítvány.5 4 7 . 4. e g y e n s ú l y .. Előadás a „Mozgás. J . 66 67 . NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. Tudomány. Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . h o g y sok a z olyan eset. Budapest. . DAMASIO H. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 .g y e n g e s é g .1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. Is- Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. FREUND. r u g a l m a t l a n s á g (széteső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n .IRODALOM DAMASIO A. H. Budapest.és arcformája. Gondolat Kiadó. Óvodai Nevelés. Illinois. Budapest. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . Neurol. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. SZERDAHELYI MÁRTON. Budapest. e k k o r kezelték. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. A z t tapasztaljuk. H. j e l l e g z e t e s k o p o n y a . Okker Kiadó. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség.. R . Zsolt szülei . C. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta- Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . HRG Alapítvány.dysgraphia kezelés. DIAMOND. Zánka. Óvodai Nevelés. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . Budapest. 1. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn.7 0 % . ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. ( 1 9 9 2 ) : Az agy. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é nyező mozgásterápiát mutat be. nulmány. Alapozó Terápiák Alapítvány. Budapest. a nyelv és a beszéd. H y d r o c e p h a l u s a . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Thomas Publisher.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m látták h a t é k o n y n a k . USA: C.

de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. n e m é r d e k l ő d i k . h o z z á á l l á s u k . Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . Ö n b i z a l m a csekély. 2 . e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. Á b r á z o l n i n e m szeret. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata.t ö n á l l ó a n használja. felülések. cím. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. k o m p l i k á c i ó nélkül. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. darabosak.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . F á r a d é k o n y . mind a négy végtag m á s . M á s z á s n á l . fáradékony.F i n o m m o t o r i k a fejletlen. hasfájós csec s e m ő volt. értelmi k é p e s s é g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . mellúszás. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó .S i m o n . 68 69 . M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizottság vizsgálatát kérte. n e h é z k e s e k . j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . W C . e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. csak ü c s ö r ö g . Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. é d e s a n y j a p i n c é r n ő . ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. m o z g á s a i m e r e v e k . K é r d é s e k r e szavakkal. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . r e p r o d u k á l j a . életkor stb. kitartása g y e n g e .) IQ: 78. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k teljesítményét nagyfokú szorongása blokkolja. ritmustalanok. A szülők elvitték Zsoltot. Számfogalma k e t t e s . M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. T e s t n e v e l é s foglalk o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok.) kezdetleges. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. N e m kötik le a m e s é k . Irányokat téveszt. formákat n e h e z e n azonosít.t e s z t t e l végeztük. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. Az adott lelkiállapotuk. M o z g á s . Sírós. A külső h a b i t u s á b a n megjelenő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. Intelligenciája. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. d e a k a d o z v a válaszol. G y e n g e akaratú. olló stb. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. m i n d a rövid távú.p r o b l é m a m e n t e s e n zajlott. versek. Összefüggő m o n d a tokat n e m alkot. A lege g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. szorongást váltanak ki nála. g) Érz. mint kortársaié. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. szétesők.elmi. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik.) jól válaszolt. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . A szülők testén szeretett elaludni.m á s ritmusban m o z o g . Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . h a s o n l ó a k a t kever. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . utána lankad. Goodinough-féle emberrajz. kúszás. de kifejezőképessége g y e n g e . mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. így perifériára szorult csoportj á b a n . vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. elfogadtatását. látván. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. illetve a terápia kiválasztását. n e m kérdez. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . Finommotorika terén g ö r c s ö s ceruzafogás. S z á m f o g a l m a kialakulatlan. m e l y szerint az I Q : 72. bátortalan fiú. akarati élet É r z é k e n y .h á r m a s körben alakult ki. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s .és beszédfejlődés . á l l ó k é p e s s é g e .

Fejlesztő pedagógia. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. Kis létszámú fejlesztő osztályt javasoltunk. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolyam a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. elfogadtatását a szülőkkel.rugalmasság .8 5 ) ugrásszerű fejlődést lehet elérni. 70 71 . 4. a m e l y áldebilitást eredményezett.a l a p o z ó terápia t a n f o l y a m á t . Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. A kontrollvizsgálat után m é g fél évig folytatódott. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. A g y e r m e k terápiája n e m . ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . feladattudata kialakult. Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. Bicske. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. Szöveg- A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . minél kisebb a gyerek.) 3. 4 . A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. Mozgásutánzás. annál e r e d m é n y e s e b b .S. E vizsgálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. Magánkiadás. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. TÓTH GÁBOR. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. A keresztgyakorlatokban (pl. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Tanácsadó keretein belül. ezáltal valószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. kötet. 6. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . illetve kontraindikált. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. M e g k é s e t t beszédfejlődésű.5 . k o r t á r s a k t ó l . T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l .O. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . rendszeres foglalkozás mellett.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n kialakult e r ő s s z o r o n g á s . M á r t o n . A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értelmi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . 2. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. megállja helyét o s z t á l y á b a n . ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. a k i k n e k a terápia indikált. h a m a r elveszíti e g y e n s ú l y á t . felnőttektől való e l f o r d u l á s az. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. tudósítását. bizonyult. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. elsősorban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. de c s a k intenzív. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. Iskolás diszlexiásoknál.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. feladatértése j ó .-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. A szülők nagy rendszerességgel vitték Zsoltot. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t .D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. Budapest. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. 7. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í tása és k o m p e n z á l á s a . 1. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. 4-es s z á m k ö r b e n tájékozódik. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. KÓSÁNÉ DR. 5. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. P. hogy kik a z o k a gyerekek. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e .m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet.

mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket.). a h h o z . Közismert. mások pedig az idegrendszer egy vagy több strukturális rendszerének organikus károsodását. fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásával. 1998). 1987. 1997. hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacsonyabb. Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. funkciózavarát (Palotás. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. 1981. melyet az elterjedt. ill. cerebrális diszfunkciók. 1999). figyelmi. h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . G y a r m a t h y .A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti jelentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. 2 8 . úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. félve a v é l e m é n y . Az e n y h e értelmi fogyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetforg a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar panasza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. 1998. beilleszkedési n e h é z s é g .alvászavar. 1 9 9 3 . D o c k r e l l .az elméleti hátterét. Medicina Kiadó. in: G e r e b e n n é .. 1967. Del D o t t o . S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a halogatni. m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. Zsoldos. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . 1. Ezt a jellegzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. m i n t a specifikus tanulási képességzavarnál (Silver. Z s o l d o s . 1994. 1997. A tanulási zavar fennállhat átlagos. G e r e b e n n é . h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. S a r k a d y . G e r e b e n n é . n e u r o g é n eredetű altípusának . 1995). A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. 1992/93. és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . megkésett beszédfejlődés.nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. 1. A teljesítmény létrejötte. neurogén kóreredetet valló felA nevelési tanácsadást. ill. P o r k o l á b n é ." Ez a kognitív pszichológiai. Z s o l d o s . ma pedig . pre-. 1992. 1995. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . hiszen attól tartanak. R o u r k e .a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. o. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyugtalanságra. átlag alatti vagy átlag feletti intelligenciaszint mellett. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . 1998). A s z a k e m b e r gyors segítségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . 1994. L á n y i n é .2 9 . a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrálásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. peri. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai .m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) .m o t o r o s . 1996. ill.és postnatális ártalmak).m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n .j e l e n h e t n e k m e g . G e r e b e n n é . a diagnózis kategorizáló. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a többiekkel n e m k é p e s együtt haladni. B e v e r i d g e . Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . 1991). 1996. 1998. gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . S a r k a d y . étvágytalanság. P e d a g ó g i a i L e x i k o n . M c S h a n e . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". 2 3 1 . É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . .: Lány iné. P o r k o l á b n é . neuropszichológiai és fejlődéslélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordulású. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . 1993.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási zavarok b i z o n y o s formáival. azonban a mentális profil erősen szórt. P o r k o l á b n é . p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tulajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . figyelemzavarra . és elsősorban az alap-kultúrtechnikák elsajátítása akadályozott. 1996. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . h o g y valamit (val a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. hipermotilitás. H a g i n . 72 73 . 1998). E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. Kereszty. s z e p a r á c i ó s félelem stb. Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki háttérként ( G a d d e s . 1997. az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. R a n s c h b u r g . 1991). m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. G e r e b e n n é . C s a p ó . vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . 1984. 1995. F o d o r n é Földi. o. Szerkesztő: Gordosné dr. amely az említett k ö l c s ö n h a t á s min ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. észlelési diszfunkciók. Szabó Anna. . m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. m e r t az agy . mely a tanuláshoz s z ü k s é g e s funkciók. G e r e b e n n é . a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fiziológiai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . 1990.

az e m l é k e z e t .. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. 1998.o. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. struktúrák m i n ő s é g é t . Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a köv e t k e z ő h á r o m fő.és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. illetve a kettő közti egyensúlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . Ezek. az észlelés. az olvasási. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . N e i s s e r úgy g o n d o l ja. a vizuális. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességein e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . cselekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . írás. A nyelvi r e n d s z e r kialakulását is ide. alakítja módszerét.. M i n d e z e k alapján a kognitív kép e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. 1984.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á rozott területei alkotják ( C s a p ó . Brigitte Sindelar. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. 74 75 . A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyikéről van szó. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. osztrák klinikus pszichológus. o. E z e k k ö v e t k e z e t e s . 10. A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. Sindelar. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . 1992. az a k k o m o d á c i ó . 3. Sindelar tanulási zavarról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . és a megism e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. taktilis.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. N a g y J. E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . M ó d s z e r e ismert eljárás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. integrált m ű k ö d é s é t . A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátításához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. Jetter. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . 35. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogható fel: 1. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját.(Affolter. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . M e s t e r h á z i . a szerialitás {észleletek sorrendi szerveződése) és a téri o r i e n t á c i ó . v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . a kognitív hierarchia m a g a s a b b szintjein.érthető m ó d o n . 292. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképességek: a figyelem. vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. 1994. 2 9 . 1992/93. az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. 1999). o. a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l .a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . dekódolják azokat. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. o. A kogníciót „ f o l y a m a t .. m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. a m e l y e n a fig y e l m i . M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rendj é b e . t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. 1 9 8 3 . G e r e b e n n é .). t é r i . 1995). m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á sából áll. az intermodális integráció (összetartozó vizuális. A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . 28. 1995. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . az intelligenciának. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megismerési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. 1998). Nagy. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . 2. Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. e g y m á s r a épülő. Az új diszciplína elméleti hátterét . h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . 1994). Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . 1972. 1997. Sindelar. pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog- ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze.. 1992. a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ felv é t e l e " (Neisser. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . o.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . 1994. J e l e n l e g fejlesztői. C s a p ó .e g é s z n e k " tekintik. 1982). P o r k o l á b n é . az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanulási f o l y a m a t vizsgálata. . 1998). A szerzőről D r . m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". és 3 1 . 1992). integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. 1992.). M i v e l tág értelemben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. a k u s z t i k u s . auditív.t ö b b m á s lehetséges ok mellett . a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. az információfeldolgozást akadályozó diszfunkciók. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesztés. .

e l s ő s o r b a n azzal. 3. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . 7. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. 8. Az intermodális integráció részképességével összekapcsolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t .ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszharm o n i k u s . a kognitív terápia sajátosságaival . h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongása.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. A példa alapján belátható. g y e n g e szintű a tanult készség. 6. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. a kognitív rendszer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. 5. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. hogy a l o m b k o r o n a szintj é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. 1. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendszerező áttekintésével . utána egy piros pálcikáit. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelése) segíti a h e l y e s kiválasztást. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív felad a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. Ha a z o n b a n a kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. ó v o d á s k o r b a n vagy iskoláskorban m á s . 2. a k k o r a teljesítmények. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va- A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . illetve a tanult készségek szintjét. illetve m a g a s a b b szintű kognitív folyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. m e l y e k az életkortól függően. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kontúrja (2. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények sik e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . a m o n d a t o t tagolja. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. majd felidézi a hallott instrukciót. annál összetettebb. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. ill. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető személy (pl. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív elemeire. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchikus rendszer. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. Az elméleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszichológiai r e n d s z e r képezi. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. és minél n e h e z e b b egy feladat.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ire való bontásával.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . 2. Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fontos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). m i n t fontos auditív ingert. ábra). A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fejlődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. mert úgy vélik. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. R é s z k é p e s s é g . a részképesség-gyengeségek teljes í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. vagy zavart a viselkedés. 4. Auditív analízise segíti az utasítás megértését. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. ábra). A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros koordináció. 3. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül .

h o g y a hierarchiKUS felépítésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. ill. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. az emlékezetre. az észlelésre. Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fejlődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . d r á m a i váltások (család felbomlása. A fejlesztési szakasz elindításakor. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. Z s o l d o s . a beilleszkedési zavar stb.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati képességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje regisztrálható. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. illetve a terápiás tera hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. A fejlesztési periódus 2. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. g y e n g é b b intellektus. 1983. a z o n a szinten. 1995).egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. új iskola vagy ó v o d a ) . R i n g h o ferné.os elve a folyamatosság. ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e .a h o z z á é r t ő kertész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok esetében. az intermodális integrációra. A S i n d e l a r . n e m c s u p á n a hibás funkciókét. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a tanulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. ill. h o g y . Ha a z o n b a n bebizonyosodik. 1998. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gyakorlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. I l y e n k o r a foglalkozások szervezése ciklikus. e l h a n y a g o l ó családi miliő. a szerialitásra és a téri orientációra. A k k o r is innen indul a foglalkozás. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . i s m e r e t sikeres újratanulásához. Hiszen . terápiás segítségetjelenthet. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . A 3. hogy m e g j e l e n é s ü k magyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . struktúrája l e h e t ő v é teszi. A Sindelar-program olyan komplex módszer. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . Ezért a foglalk o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . .ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a megi s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. A m i n i m u m 6 . 1994.a fa-modellnél m a r a d v a . k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüggésekre. A S i n d e l a r .p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . önálló e g y s é g e t alkotnak. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k következetes funkcionális tréningjére van szükség.1 5 éves általános iskolásokat. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkezeti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. és a teljes kognitív képességprofil megismerését célozza. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . illetve első osztályosokat és 7 . fejlesztői feladatot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. vet kijelölő vizsgáló eljárás. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. pl. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. 1999).

t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. türelmetlen. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tanfolyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. akusztikus figyelem 5. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. M i n d e nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . vizuomotoros koordináció 11. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . segítőkész kislánynak tartják. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyelme megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . Ó v ó nőjének feltűnt. írni. akinek a kortársakkal és a felnőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. S o k s z o r úgy tesz. és b á r ö n á l l ó a n felöltözik. barátságos. és ü g y e s a puzzlejátékban. Szinte n e m is tud sétálni. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. szókincsfejlődése lassú volt. amit m o n d a n a k neki. R é k a ö r ö k m o z g ó . vizuális figyelem 2. v a l a m i n t a t e r h e lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . mintha n e m hallaná. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . szeriális észlelés 9. izgett-mozgott. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem telj e s í t m é n y t r o n t ó hatása. Ilyenkor arra vár.ideális esetben . m i k ö z b e n a rövidebb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . K é s ő b b kezdett beszélni. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. hol a kinti zajok terelték el. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . intermodális integráció 8. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. szívesen beszél. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. F i g y e l m e azonban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . téri orientáció 10. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fontos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . verbális-akusztikus figyelem 6. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . beszédmotorika A 3. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálását kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y talan m e g o l d á s t nyújtott. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. h o g y a kislány figyelme szórt. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . hol feltérdelt a székre. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . a m e l y b e n . A z a n y a b a l k e z e s . h a n e m elszalad. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. csak sietni. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. fantáziája élénk. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladathoz. vizuális észlelés 3. G o n d o l k o d á sa k o r á n a k megfelelő. 80 81 .v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n oldotta m e g . A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. indított szülés során született. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. Ez a vizsgálati tapasztalat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. alakokat. verbális-akusztikus emlékezet 7.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. szgret rajzolni. vizuális emlékezet 4. Altalános iskola 6. Egyébként nyitott.

Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. részben egyenetlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n .k o m p e n z á c i ó v a l . de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. 5. változó feladattartását. osztályban feltűnt. és a sorrendet is felcserélte. téri vagyis a vizuális (differenciálás). Az a feladat. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . a napi gyakorlási feladatokat. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z séget. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással valósul m e g . Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ka p a r t n e r e . otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. A szavak m á s o l á s a .p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. Az iskolai tanulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. mivel az akuszt i k u s . A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. általános iskolás. v a l a m i n t a testtájak k e r e s g é l é s e a testséma . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . p e d i g m e g p r ó bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. Rékánál a kognitív fejlesztő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. Az osztálytanító szelíd.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. R é ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés.segítse a bevésést. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . M i n d emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. ill. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. ill. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. osztályos t a n u l ó .p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . R é k a a S i n d e l a r . h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . b a r á t s á g o s . sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. és ettől függően jelöli ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopédus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejlesztési anyagát. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlélteti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. A szűk terj e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. de a felnőttekkel szívesen beszélget. 4. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problémát. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az ell e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú.v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. szórt figyelmét. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. szülői észrevételekkel hozh a t ó k összefüggésbe. hogy így .

M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . s o k s z o r h i b á z o t t . szótagok. ill. A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. J u l c s a a testrészek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. általános nyelvi fejlesztés céljából.az utasítás ellenére . Felmerült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormintákat kellett m á s o l n i a . részletről-részletre másolt. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglalk o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. A S i n d e l a r . A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . vagyis az intermodális integráció k é p e s s é g é v e l segített. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalmazásában. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgáló feladatban igen lassan dolgozott. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . és artikulációja torz volt. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kislány otthoni tanulására. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. mivel a z ö n g é s . az összefüggések felismer é s é h e z segítséget igényel. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . ábra 84 85 . M i n d e z e k alapján érthető. n e m járultak hozzá. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kijelölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). vers m e g tanulása hallás u t á n ) . a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i .z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. N a g y o n neh é z n e k találta azt a feladatot. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . ill. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. m e l y n e k lehetősége a 4. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g e m l í t e n i . ill. k a p c s o l ó d á s i pontjait. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k .é r t e l m e t l e n szavak.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é vel.p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kapcsán előforduló . geometriai formák. S ez n e m is m e g l e pő. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgyk é p e k és szavak. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. E b b e n . tanév v é g é n merült fel.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . írni. k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel.h a s o n u l á s i vagy szótőre.olvasással k o m p e n z á l t . de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. A ritkán h a s z n á l a t o s . É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. és így m e g t a n u l á s u k a t is. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következtetni. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k .lai feladatoknak. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. hogy . ill. Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s differenciálni. szókincse lassan gyarapodott. 17 feladatból álló vizsgálóeljárása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. és itt is lassú volt. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. betűkártyák felidézése kiválogatással. irányát. é r t e l m e s . Az olvasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehezen találta m e g . K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált.

CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. ich kann's. 48. Akadémiai Kiadó. London.munkamodell a gyógypedagógia számára. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. XLIX. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. 33-49. 1-15. Edinburgh. Sindelar Tréningprogram 1. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában.. Annual Review of Learning Disabilities. évf. McKlNNEY. korai fejlesztése. JETTER. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . B. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. 26-36.e r e d m é n y e s e b b lesz.. Budapest. m e lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . H. 19-25. Tankönyvkiadó. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). 1-2. In: KOZMA TAMÁS. In: Zászkaliczky Péter (szerk. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. 70-77. MCSHANE.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . Sindelar programjának magyar adaptációja. A n a p i tíz p e r c e s foglalk o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.. Gondolat Kiadó. Liecreh Gúth Kiadó. I. Praxis. Pszichológia és nevelés. REID. ÖBV. Nemzeti Tankönyvkiadó. V . Budapest. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. Budapest. F. LECHTA. U g y a n a k k o r azt is m u t a t j á k . h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfog a d h a t ó l e g y e n . MATUSKA. Iskolakultúra. Bratislava.. G. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. NY. Doktori Értekezés. Budapest. J. (1984): Megismerés és valóság. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k tanulási k u d a r c a i . Napi Magyarország. Vol. Moray House. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k ..VERIDGE. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. évf. B. Budapest. B. Budapest. ZSOLDOS M Á R T A . Vol. B. SARKADY KAMILLA.). O. SEDLAK. 1-28. (1983): Hurra. Grune and Stratton. J . Gyógypedagógiai Szemle. In: Gósy MÁRIA (szerk. In: Bíró A. (1997): Piaget ma. U. ám az igen. december 30. OKI. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. SARKADY KAMILLA. ROURKE. NEISSER. 1. A Cognitive Approach. F. Magyar Pediáter. MYKLEBUST. 5.) A gyógypedagógia új útjai. Budapest. A fejlesztés az előírt. DEL DOTTO. Fortbild K. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet.. NY. D. Budapest. kötet. GEREBEN FERENCNÉ. Budapest. 216-246. (1992. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. Budapesti Tanítóképző Főiskola. (szerk. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . 9. 45-48. Budapest. IRODALOM AFFOLTER. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. 3.. Wien. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . Gondolat Kiadó.. Új Pedagógiai Szemle. Interjú. 179-196. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához. Magyar Pszichológiai Szemle. B. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integr á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. " Tanulmányoka gyógypedagógi- ai pszichológia és határtudományainak köréből. J. Fejlesztő Pedagógia. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . Arzenál Nyomdaipari Kft. Educatio. 11-33. 8^t4. Magyar Tudományos Akadémia. LUKÁCS PÉTER (szerk.): dapest. 34. Alex Typo. 3. évf. önmagában véve senki sem. Budapest. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. H. W. (1994): Teilleistungsschwächen. Budapest. (1993): Special Educational Needs in Schools. GADDES. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Bu- GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . (1993): Specific Learning Difficulties. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. SAGE Publications. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Vol. Wien.f u n k c i o n á l i s gyakorlásával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. Blackwell. BF. 123-131. R. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger.A Sindelar-program. 1. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. Springer. Oxford. Eigenverlag. Budapest. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hátteret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . Studio in honorem Andreáé O. SINDELAR. 2. Budapest. Wien. 259-270. 24-26. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. FODORNF.): Progress in LD. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. London.a vizuális tagolás. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. Debrecen. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . Új Pedagógiai Szemle. R. Pädiät. S. Eigenverlag. . 3-4. 59-68. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. SINDELAR. Budapest. Különszám.): Pszichológiától pedagógiáig. évf. Routledge. J. (1993): Children's Leaming Difficulties. A közoktatási törvény koncepciójához. H. 86 87 . In: Myklebust. (ed. DOCKRELL. Budapest. 18-19. SINDELAR.-né (szerk. K. J u l c s a példája azért t i p i k u s .). BÁTHORY ZOLTÁN. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . 14-80.): Szabad le- gyen vagy kötelező. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. 10. Keraban. 1. 2. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantárg y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. Akadémiai Kiadó. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc.

a m i k o r A. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rendkívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épített. örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . A poszturális.e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. F o n t o s ezt h a n g s ú lyozni. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. h o g y aktív. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődési lépcsőfokokat. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. és olyan tapasztalatokra szert tenni. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szinte észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. a saját m o z g á s s a l kapcsolatos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b tanulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. és gyerekként maga is olyan típusú ta- A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzoros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évektől r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . A testséma. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. J. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. az egyéni megk ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . h i á n y á l l a p o t o k . A vesztibuláris ingerlés. gátlása. hanem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á sokban ( F i s h e r és M u r r a y . T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kívül az átélés sajátosságait. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. hogy az észleletek esetlegességéből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. m e r t s e m a külföldi. D e n n y Brown. ha* A. összehasonlítása . h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. csak ha az egész személyiséggel számol. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. az i d e g t u d o m á n y o k területéről származik. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előterében álltak a könyv megjelenése idején.sérülések. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o latköre. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . Ayres (1920 . A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p tív m o z g á s v á l a s z o k . hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. G y a k r a n előfordul.sokkal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. 88 89 . Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . J. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közrem ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . pszichoszociális háttérfunkciókat. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultságuk. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehetővé teszik. a részek. E z e k jól szervezett. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. rá kell j ö n n i e . A z o n b a n . azt a folyamatot.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. a u t o m a t i k u s a n . testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z dődik. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. a funkciók differenciálódását. K ö n n y e dén. Schilder. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . válogatása. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. máris j e l e z n e m kell. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhetj ü k el. E r e d m é n y ü k k é n t . 1992). sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyétől. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő kép e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik.a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú ingerek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . az é r z é k e l é s . a praxis. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyamat a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z .

T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. a gyereket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m ford u l n a k elő. 1991) későbbi. a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletkező b e t e g s é g e k e t (spina bifida. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. a m e l y a felegyenesedésben. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvonalával v a n n a k összefüggésben. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy jelennek m e g . az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. vagyis az. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. pl.s z e m . Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igyek e z n e k m ű k ö d t e t n i . e z e n e g y s é g e k reprezentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöníteni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . * Pribram (1986. 1991) szomalodiszpraxiának nevezik ezt a tünetegyüttest.F e j l ő d é s i a p r a x i a . 1985). 1976. . stabilitásában. h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . e g y m á s s a l összevetni. N e m k ö n n y ű meglátni. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. . h o g y a z o k a tanulási nehézségek. látványra. így attól függenek*.Vizuális forma. a felegyenesedés során. A vaksággal. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltételezi. szokatlanul felpörgetett vagy lelassult aktivitási szint. O t t e n b a c h e r és Short. hogy m a g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztalatainak integráltságából s z á r m a z n a k .Taktilis elhárítás.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . E n n e k egyik alaptétele. A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendellenességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. Cermak. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á n y o s tradíciók között. között valósul m e g . a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. vagy é p p e n legátolni. értelmezni. 2. idézi Fisherés Murray. N é h á n y p é l d a : Ayres. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozással Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. tapintási ingerlésekre. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t felhasználva.A féltekei integráció zavarai. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. ügyetlenség. A gyerekek k é s ő b b . a teljes személyiségükkel tanulnak. . balesetezés. m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fejlődnek. hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való alk a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. A.Hallási és nyelvi deficitek. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő ingerek e g y s é g b e szervezésének. D o w n . Stern szelf-pszichológiai modelljét. . 1977. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y .e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . hogy a n e m kielégítő érzelmi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folyamat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. idézi Ayres. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. impulzivitás. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a biológiai hierarchiák lényege a reciprocitás. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n .s z i n d r ó m a . h a n g r a való túlérzékenység. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkalm a z k o d á s t biztosít. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan reakciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . a f e j . a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . 1979). Az ingerek. figyelmi elterelhetőség. S. . A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát gen e r á l n a k . Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l .és térészlelési deficitek. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funkciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. Észleli a fejtartás a p r ó változásait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d va. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. a test tónusbeállításában. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kapcsolatba. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a .A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. 1974. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . a kialakulófélben lévő információs t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. 90 91 . iskoláskorukban is az egész agyukkal. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített feld o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . 1989) írt le.

a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert információk ö s s z e g z é s é b ő l derül ki.Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. mint észlelési kiindulópontot. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. l o v a g o l n a k . i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. g ö r k o r c s o l y á z ó . m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. r i t m u s u k b a n találunk. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szenz á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti tev é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. hogy a fejünk. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integrációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő érzékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. vigasztalják. annál n a g y o b b az élvezet. nyugtatják. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzékszervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. népi gyermekdalok ritmusára altatják. lábukat lógázzák. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. olyan é r z e t e k e t kelt. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . funkciói k o m p l e x i tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. vitorláznak. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . a tartva levés biztons á g á n a k d r á m a i elvesztése. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonásaival kerülhet összefüggésbe. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . M i n t bőrérzéklet. megnyugtatni őket. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. Minél erőteljesebb az inger. önkéntelenül megjelenő e l e m e . idézi Kulcsár. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gyerekek. e g y e n s ú l y v e s z t é s . A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberiség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szellemvilág n e h é z k e d é s nélküli. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. d ö n t ő szerepük van. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m beri kapcsolatokban. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . hogy segít a szervezetnek megállapítani. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. a korai tanulás bázisa. arra épülő funkciókban éve. a korai felettesén előfutárok között tartja s z á m o n . ráolvasásszerű szövegeikben. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é nyekben.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . 1933. A tipegők. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . fél lábon ugrálás. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . o. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . A kognitív és m o t o r o s fejlődésben betöltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. Az adekvát érintések i m m u n r e n d szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvételét alapos kutatások támasztják alá. 1992a). a m i k o r az újszülött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlőd é s b e n tekintettel arra. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a játékdalokban.). és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. A felnőttek a m o n d ó k á k . idézi G e r ő . F o r g á s . A térbeli orientációban. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. A z o k a j á t é k o k . sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerkeresés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezésére tett kísérlet. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. vagy a h ó n u k alatt felemelve jó magasra lendítik őket. a m i k n e k végén leguggolnak. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kapcsolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. f ü g g ő á g y b a n . A vesztibuláris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . vidítják a gyerekeket. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . M i n d e z abban az életkorban. megfordulnak velük. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. A testhelyzet hirtelen változása. m a g a s a n lakozó lényei. 1988). kezdetben magatehetetlen gyereknek. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. " (Schilder. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. S z o r o n g á s o s állapotokban'. K i k a p c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . 2. hercegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. aki az egyensúlyfunkciót. Általa valósulnak meg a testi kontaktusok. leguggolás. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. 1990). S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19.

R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : .d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült.9 éves. 94 . adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézetben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. h o m o k b a n .. E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . elvörösödött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . visszahúzódásra. 13. Ayres. B o h u m i l Hrabalról közismert. aki s z á m á r a az iskola „ . jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrendszerébe b e á r a m l i k . és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . . o . tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . m i n t e g y rejtett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. v a l a h á n y s z o r simogatni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . aki bukdácsolt. Azoktól azonban. . É r t h e t ő .SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásával t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . . Hrabal alakja. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. 1999. azóta javított változata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha valaki m e g é r i n t e t t e . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . Ayres n e v é h e z fűződik. A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . Kizárólag a nagy intenzitású i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. . a m e l y e k e t a felnőttek. hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. hogy m e n n y i r e k e d v e lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . regényeinek visszatérő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. a gyerekekkel j á t s z a n a k . Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal.SIPT. hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n .vizuális p e r c e p c i ó .K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. . szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k aktív gátlására. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alapj á n ítéltetik m e g . o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . félelemre. . . és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt.: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t .f é l e a n y a . hogy „egy volt enfant terrible. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. sok m i n d e n t elviselt. és aki hozzáért. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. . . 2 0 0 1 . A k ö z i s m e r t H a r l o w . p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátterének k i m u n k á l á s á v a l . az u r a m lesütötte a szemét. . akiket biztonsággal szerethetnek. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . a z a hely. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. „.) Feltételezhető. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n nehézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától.t ő l . a taktilis ingereket feldolgozó. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. főleg 6 . b e m u t a t k o z n i sem szeretett.t a r t ó . A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . hajvágástól. N e m lehet véletlen. a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. " (Hrabal. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehetőséget (Ayres. h o g y a gyermeki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. . rettegnek a hajmosástól. A z o k a g y e r e k e k . Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a rea k c i ó m ó d n a k a felülírására. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja.m o t o r o s teljesítmények. de el is hasalt. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt... és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . 1980). az a n y a g o n d o z ó . gátlására. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . nem nyújtotta a kezét. . m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ra és változatosságára. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l .. " átélte. ahol az összes. mert n e m tudott tanulni. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . ) . amikor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét.szomatoszenzoros percepció. 1972). akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . 2 6 5 . h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . sorsa. E z e k n e k a gyerekeknek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rendszer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . . hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a tapintási ingerlések. . az én u r a m ki n e m állhatta. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szubjektív színezetűek. szívesen elfogadják. Kidolgoz. o. . hogy erre felhívta a figyelmemet. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. de ez neki m a g a a halál volt.

A S C S I T . Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . 1996) azt találtuk.TSFI. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . sorrendiség praxis és orális praxis. és k i e m e l i k azt a nehézséget. de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiválthatóságot m u t a t n a k . játékai. így megítélésük nagy körültekintést igényel. E z é r t a teszt úgy készült. . a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossági fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimális. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vis e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. A tesztek l e g n a g y o b b részét. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s adatok. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfigyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. a m i m i k a . amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. forgó hengerrel. és az e g y m á s t ó l független törzs. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . SCPNT) felvételével. a g y e r m e k saját ritmusai. de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. N é g y új.n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k .TSI. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . óriás g u m i l a b d á v a l .B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor érzékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g t a l á l h a t ó k . h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egyedi ismertetőjegyei.a reflexintegrációt. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. Ayres a primitív reflexek. a m e l y r ő l a szerzők feltételezik. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . hogy a klinikai megfigyeléseket. és m i n t ilyen. a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test.és karm o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív kritér i u m o k és fejlődési adatok. E z e k : építési praxis. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. t ó n u s o s labirintusreflex (TLR). A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és terápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . m i n d . a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. m é g a k k o r is. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecsem ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . Jelezte. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. O l y a n szenzoros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. verbális p a r a n c s praxis. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k .funkciójára. E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érettségétől és integráltságától függ. A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r h e t ő . a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszélyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . azoktól. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . D e G a n g i és G r e e n s p a n . C s u p á n a S I P T . A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. illetve a zavart fejlődésnek.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . -a bilaterális motoros integrációt. D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . jól h a s z n o s í t h a t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . úgy d o l g o z t á k ki.kihagytak. s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: .m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. h o g y a szenzoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. ám tekintettel arra. 1989). praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. mely m a g á b a foglalja a nyak. hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adatforrást j e l e n t e n e k .b ő l n é h á n y szubtesztet . a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). amelyben a testközépvonal átlépésének. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényelj e n e k nyelvi készségeket. a verbális p a r a n c s praxis kivételével.

hogy egyfajta ügyességet. a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . Erőfeszítéseket végez. és a függöny b á r m i k o r leereszthető. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet esni. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. . míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. K u p o r o g h a t nak m a g z a t i p ó z b a n . h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja.fontos „ t u d á s o k " . és a legősibb ingerfajtákkal. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. n e m u n a l m a s . a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szám á r a v o n z ó . k e z d e m é n y e z z e . újat akarók. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. hogy a h u m a n i s z t i k u s . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. . a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . örömteli testi aktivitások is. 1994/96. és n é h á n y . melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k tere. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . Itt lehetünk s p o n t á n o k . a n n a k é r d e k é b e n . hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehetne k é p e s valaki. 98 99 . a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. a k á r átmenetileg is. a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De éppen ez az a m o m e n t u m . Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n tákra. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. s k ö z b e n olyan világot ter e m t h e t n e k . a m i k o r szükséges. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabályozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás eredm é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . t á m o g a s s a . . amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. Ha e z e k e t a m o z g á sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . álmodozik. a t e r a p e u t a feladata. A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a régmúlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. ötletet kér. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „minth a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. s z á m u k r a ott n e m t e r e m szab a d s á g . 1992/1996. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . és sem a terápiás közeg. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. a n n a k é r d e k é b e n . legyen az b á r m e l y életkorú is. egyensúlyozik. pörög. korai f á j d a l o m é l m é n y e k . 1994/1996. e g y b e n é n . A m o d e r n fizika. csetlő-botló. A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. A j á t é k h o z tér szükséges. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. . k í s é r j e . a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . ö r ö m t e l i k . . egy hálóban ringatózik. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . u n a l o m i g ismétel. felfüggeszteni a valóság kereteit.gó hálóval. Ez utóbbira példa.112 és 1 9 2 . . g ö r d e s z k á v a l . a n a g y l a b d á t ritmikusan a földhöz pattintani. gépiesnek. hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőforrások. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én határán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s terapeuta n e m volt adott.e r ő s í t ő . de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. csendben van.1 9 3 . 1989. kísérje. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . hogy kliensét. A m e g s z ü l e t é s traumái. az e r ő fitogtatása miatt. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. ahol é p p e n a n n y i kihívás. partner. hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. r e p ü l h e t n e k . 1984. vagy k é p e s elfogadni. k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbukk a n h a t n a k a színen a konfliktusok. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. S z á m u n k ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. o„ idézi Kiss. ahol nincsen jól körülhatárolva. A hintát önállóan hajtani. a k ö z ö n s é g m e g b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . Az ügyetlen. a m e l y e k b ő l merít. a m e l y a mesék. p ö r ö g h e t n e k . a rendszer-elmélet. személyközpontú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia elgondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. Fizikálisan egy biztonságos. veszély vár ránk. az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. az anyától való elszakadás problematikája. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. A kívülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . a gördeszkát pont a k k o r megállítani. ami é r d e m i b b . D e n s e m és m t s a i . gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. idézi Kiss. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . 2 0 0 1 ) . 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k részleteivel. A terapeutára vár az a feladat. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. a levont következtetések k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . 2001). E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . " . é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felszerelt. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. vagy é p p e n ellenkezőleg. t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. hogy a felnőttől útmutatást. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a szabad és a strukturált h e l y z e t e k között. 1999). a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. billeghetnek. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs terápiát a társadalombiztosítás támogatja. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjelenő kritikai v i s s z h a n g r ó l . aki k é p e s támaszt nyújtani a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. . H o e h n és B a u m e i s t e r . b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g .

hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fogja majd a l k a l m a z n i . 1981). M i n t a h o gyan i n d o k o l a t l a n lehet. éretlen. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . . N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . és e l ő b b . ó v o d a i . A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . D o w n . ez n e m 100 101 . j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek speciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . akár szülővel konzultálunk. a fővárosban és v i d é k e n egyaránt. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n term é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . Akár p e d a g ó g u s s a l .u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . E n n e k egyik valószínű oka az lehet.k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyásolta. 1995). a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés.. a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő sen javíthatja. 1979). az e g y m a gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. A siker l á t v á n y o s volt. h o g y hátteret képez.sal. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . .v a i a s z szekvenciákat erősítette. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u tató. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások.H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . destruktív. annyit ígér c s u p á n . és mint láttuk. kimutatni . A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehetővé (Neal. ha világossá lehet tenni. hogy a gyerek olyan k ö z e g b e kerülhessen.F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő viselkedési formák. rugalmatlan . 1977. a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n belesimuló a s p e k t u s á t biztosítja. . Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni.i d e g g o n d o z ó ban. a m e l y e t a konzultációt kérő fél h a t á r o z m e g . A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n használják. E h h e z az szükséges. hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. idézi Ayres.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . ha pszichoterápiás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását.és ez m e g h a t á r o z z a . 1990). és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasztaltak ( W e e k s . alapelv. m i l y e n indikációval. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. . 1979). a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a beteg k a p c s o l a t a . hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. t e k i n t v e . a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. és a fejlődés serkentése során a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia.Az időskori d e m e n c i á k esetében. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é h e z (Varga. kevés. . és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e .p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . figyelmetlen. o k t a t á s á n a k megszervezője V a r g a Izabella. h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. 1991b). hogy a gyerek szenzoros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. Ne felejtsük el. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. mely a megfelelő ta- M i n t említettük. milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . h o g y m e n n y i r e érzi sajátjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. 1979).A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. t e r m é s z e t e s e n m á s .1991). ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai.B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. Az értelmi f o g y a t é k o s . iskolai életbe. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n .ám teljes elvetése indokolatlan. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van.

Budapest HRABAL. F. A. A. American Journal of Occupational Therapy.. Los Angeles. JFNKINS. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . változatlan kiadás. J. P . 3. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n z u l t á c i ó t k é r ő fél. Journal of Learning Disabilities. Western Psychological Sevices Los Angeles. Európa Könyvkiadó. and motor delay. A. Szakdolgozat. R. Los Angeles. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. hajlították f é m b ő l . BÁLINT. S. k é r d e z z e n . AYRES. Úgy g o n d o l o m .. G . Los Angeles. Richtcr. G . 92. RICHTER. 30-41. Philadelphia. BRÜGGEBORS. Dortmund.L. Davis Company. A. Western Psychological Services. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . 102 103 . el al. Western Psychological Services. KULCSÁR. GREENSPAN. változatlan kiadás. G . (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . E. MURRAY. AYRES. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. Oktatáskutató Intézet. NUTHALLL. MONTGOMERY. American Journal of Mental Retardation. S z ü k s é g e s tehát. Western Psychological Services. G . P. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v tev é k e n y s é g e k e t . Journal of Learning Disabilites. Philadelphia. Western Psychological Services. Vol. (1991): Somatodyspraxia. FISHER. G. I. M . 221-229 DEQLTROS.: Sensory integration theory and practice. A. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . Los Angeles. AYRES. American Journal of Occupational Therapy. N e m r é s z l e t e z te a t a k t i l i s . In: Ficher. tájékoz ó d j o n . G . hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzultáció. J. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . AND HORN. E. J. A. A. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. J. Los Angeles. G . (1990): Archaikus gondolkodás. új a n y a g n á l . DENSEM. Vol. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . F. Philadelphia. Davis Company. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l .m i n d h i ába.4 7 . a n n a k n a g y o b b az e l l e n á l l á s a . Western Psychological Services. A. FENICHEL. 41. A. . így viz u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. Davis Company. T. J. 3 9 . HARRIS. Philadelphia. E. A. 92. American Journal of Mentái Retardation. DEGANGI. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . borgmann. 401-411. J.. Manual. 89-93. London alapján idézi KULCSÁR (1992). 2. CERMAK. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . Vol. R. A. 32. 17. Európa Könyvkiadó. e t al. et al. C. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. J. Általáb a n e l m o n d h a t ó .( 1999): Vita nuova. Davis Company.v e s z t i b u l á r i s .. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t b a n .: Sensory Integration Theory and Practice. G . Western Psychological Services Los Angeles. SELLS. a z t a z o n b a n igen. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . HRABAL. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szám á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . 22. KULCSÁR. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. Budapest. Pszichológiai Intézet.. et al. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hián y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö zött. A. In: Ficher. A . C.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. Routledge and Kegan Paul. Philadelphia.. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . D.4-13. 9. A.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. Comprehensive Psychiatry. F . ORNHZ.P. 311-316. (1991): Introduction to sensory integration theory. C . G . és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . In: Ficher.ry. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . W.. BUNDY.: Sensory integration theory and practice. F. Végeken. J. ELTE BTK. Budapest. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. 3. B. . (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . GERÖ ZS. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . 11. Journal of Learning Disabilities. de minden ötlete meghiúsult. k i c s i b e n ujjfestéssel . P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l .. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. (1991): Sensory Integration Theory and Practice.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. 2.. é s e n n e k alapján hat á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. (1979): Sensory integration and the child. C et al. V.. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . FISHER.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment.. Dortmund.. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . Kutatási beszámoló.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. Ayres. BAUMEISTER. S. O. G. Vol. Vol. Tankönyvkiadó. G . frequency. 27. G . 227-231. BERK. J. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. BUNDY. R. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . felettes-én előfutárok.: Sensory integration theory and practice. Journal of Learning Disabilities. Manual. BHATARA. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . New York. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e o s z t á s á b a n is. Los Angeles.szempontok a szenzoros integrációs terápiához. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. F . BRÜGGEBORS.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. ősi érékelés. AYRES.(1972): Sensory integration and learning disorders. DUNN. azzal. 338-350. Davis Company. (1991 a): Play theory and sensory intagration. et al. 420-423. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . borgmann. DEGANGI. In: Fisher. A. A.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. E. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . HOHHX. IRODALOM ARENDT. J. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . BUSHNEI. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. G . 385-393. F.. Budapest. 11-. A.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. A . HUFF. G . B. G . 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. Norton. S. Pszichológia. Sok. et al. A. A. J.e a c e r u z á t a p a p í r h o z .159-173. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . Journal of Learning Disability Vol. In: Montgoir . a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . G . Rajzolták már h o m o k b a a bet ű k e t . A.

R. A. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. Athaneum. súlyos beszédészlelési zavar. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . figyelemzavar. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . Journal of Nenous and Mental Disease. 41. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találkoz o m olyan g y e r e k e k k e l . WEEKS.OTTENBACHER. ő a p ö s z e terápiát végzi. WINNICOTT. (Eds. K. 289-329. Murray. e r ő s s z o r o n g á s . J.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. PETŐ. M. MN: PDP Press.. Anna és Varga Izabella (szerk. HANSCHU. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék.Varga Izabella. T: JAI Press. American Journal of Occupational Therapy.. frusztráció vagy agresszivitás áll. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. W. PRIBRAM. Study of Child 25. 2. ha az első interjúban. ELTE Bölcsészettudományi Kar. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. D. 105 104 . a) a Az első interjú tapasztalata. In: Routh. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. American Psychologist. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési tan á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. (1982): Sensory integrative therapy. A. Vol. Greenwich.450-457. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. SCHIEDER. C. diszlexia veszélyeztetettség. emotionally disturbed. E. ROTTER. m i l y e n i s k o l á b a írassa. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment.G. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. Oktatási segédanyag. (1991): Introduction to sensory integration theory. SHORT. ha a fejlesztő foglalkozás-sorozatot m e g e l ő z i egy.(]999): Játszás és valóság. K. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. REISMAN. 33. Ford . így. B. 6. SlLBERZAHN. In: SzvatkÓ..78. The Handbook of School Psychology. 1. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. L. Wolrich.. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s .): Szenzoros integrációs terápiák. Z. H. A.(1946): A gyermek lelki fejlődése. B.A. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl.. Animula. n e m tudja. D. a vestibular forrunner of the superego Psa. Idézi: Fisher. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . Hugo. 139-164. 507-520. miben t u d n a s e g í t e n i neki. és Gutkin. 1-23.. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról.V. M. M. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. P. Vol. Budapest. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. K. and learning disabled individuals.. Ő m o s t úgy gondolja. Bölcsészdoktori disszertáció. (1970): To cast away. In: Reynolds.

és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. p r é s e l e m a gyereket. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel.b a l oldaliságot jól differenciálja. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. de aztán m é g i s m e g tartotta. a s z o m a t o p r a x i s . F i g y e l m e szétszórt. m u n k a t e m p ó j a lassú. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . mozgás automatizáltsági foka. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t .embetűnő volt a gyerek sz. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. N a g y m o z g á s b a n kevésbé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. k é r d é s e m r e . n e h e z e n fogadják be. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. de e g y e d ü l j ö t t b e . hogy ezek a magasfeszültség jelei. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé képes. A z u t á n az asztalhoz ült. a mozgásos feladatok tervezése. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . E z e k után kilépett a saját m a ga által választott feladathelyzetből. A b a b a farfekvéses volt. tanácstalan. g y a k r a n elutasító. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. n e h e z e n k ö t h e t ő le. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. Lateralitása kialakult. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. d e ritkán látja. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta tapadási r e n d e l l e n e s s é g miatt. Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m rajzolt embert.m o n d t a . á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . a m i t ide-oda tologatott kb. B e s z é d e n e h e z e n érthető. csak p r é s e l e m . gombolás). Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. egyedül játszik. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . a m i k o r b o h ó c k o d i k . a p e d a g ó g i a i . teste remegett. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. TERÁPIÁS ELVEK. labdáknak stb. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . n e h é z k e s . A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi kezelésre szorult. mivel rajzolni szeretett volna. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . azt válaszolta. folyamatosan eltávol o d u n k e g y m á s t ó l " . alapján arra következtettem. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . villámokat. a m e l y az ő fejlettségi szintjéhez mért. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó .és t é r p e r c e p c i ó . problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . p s z i c h o lógiai vizsgálatok. keresztezett. A s z á m á r a szokatlan. Saját testén a j o b b . másrészt egy sérült a n y a . értelm e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . k o m p l i k á c i ó nélkül született. organikus sérülés valószínűsége. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k .g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b nyire felismerhetetlen. V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. 2 évesen rubeóla. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . A z apa e n g e d é k e n y e b b . cipőfűzés. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. integráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . m e g m u t a t o m az anyun a k " . c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította.n e m k e z d e m é n y e z ő . „ R e m é n y v e s z t e t t . és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció normalizálódását. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . 53 cm-rel. F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. 3 3 5 0 g r a m m a l . Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. T é t o v á z ó . m á s z ó k á k n a k . A szülés i d ő r e . fát. mindenféle k u d a r c é l m é n y tol m e n t e s . s p o n t á n indult. vizsgálatok alatt sz. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. Az a n y a a terhesség 7. csak vezetékeket. K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . n e m tudja a m u n k á t elkezdeni.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. az a n y a is akarta. g y a k r a n kinevetik. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. 3 évesen lett szobatiszta. a ritmusérzék. K a p c s o l a t t e r e m t é s b e n . hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. Kissé szorongott. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig veszélyeztetett volt.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. valamint a figyelemkon- 106 107 . az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . gest. c) Az óvónő jellemzése vannak. Játéka gyakorló szinten van. és m á r nyitotta is az ajtót. F e l m e r ü l t az abortálás. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. h o g y m i k ezek. kiabál. esetleg füstöt. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. mert a foglalkozása kamionsofőr. k i á b r á n d u l t vagyok. megfigyelése. 1 percen át. d) A hiánya. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítséget. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. felnőtt irányítást igényel. s a sorozatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. A gyerekek kerülik.). B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . kiabál. sír. k i m e g y e k . „ K é s z e n vagyok. c s ú s z d á n a k . b i z o n y t a l a n . a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . aktív szókincse n e m éri el a korától várható szintet. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. illetve annak lehetőségét. é r k e z é s k o r rúg. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették.

a testséma fejlesztésére. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . Volt. örömtelik voltak. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. Labdát. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. simítás. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. H o l j á t é k o s feladatokkal. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. ahol m e g é r i n t e t t e m . színeit. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. az valószínűleg integráló hatású is. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). lepényt lapítottunk. O d ö n t ö t t e el. mozgásfantáziája és koncentrációs k é p e s s é g e is sokat javult. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . szereti a t e m p e r a anyagát. a b e s z é d fejlesztésével. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o minált. A foglalkozások vidámak. illetve ki a plédből. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimenziós k ö r l a p p á alakult. 0 volt a csiga. beszámolt érzéseiről. pörgések felszabadító hatását. O ráfeküdt. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyókat. az ún. pattogtatását. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . ( M e g i s m e r t e a szivacs. sikolyok. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. !ioi i z e g v e . A v i z u á l i s forma. és eleinte én forgattam. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . m i k o r bújik elő. n e k e m is n a g y o n tetszett. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. formájának. A gyakorlatokat mind gyakrabban kísérték felszabadult gyermekkacajok. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . h o g y é n e k e l j e m a „Csiga. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. „ p a l a c s i n t á z á s " . kitalálni az anyagot. a hátán. hol visszah ú z ó d o t t . Ha visszaeml é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. A legvastagabb ecsetet választotta ki. „ M o s t beforgunk. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. d ö r z s ö l é s útján. az ismeretlent. és egy k i e g y e n s ú l y o zottabb. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n káját. k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. várta az újat. az anya ambivalenciáira. z s u p s z ! " . m e g e r ő sítő. illatát. k ö z b e n aktívan. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít- 4. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. beleesek a vízbe. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a szem e d . élményeiről. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . ö s s z e k u p o r o d o t t . P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. és találd ki. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. K e l l e m e s . E k k o r jelentek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. A z első rajzok feszültséget. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. A szem-kéz. így ni. a k ü l ö n b ö z ő forgások. színének.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . hol m o n d ó k á k k a l . ugrások. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú .) A taktilis ingerlés kiterjedt a testtudatosításra. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. ö r ö m teli. Ez volt az első igazi. majd palacsintát. Csön-csön gyűrű. kézzelfogható s i k e r é l m é n y e . regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. dobását. mozgásjátékokkal (pl. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. szép színes köröket festett. hol előbújt. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. zöld és b a r n a m e zők. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a .m o n d o g a t t a . meséket szőtt. pl. l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. ( „ U t á n o z d a békát.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . hintáztatás s t b . A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. 6. biztonságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . . a k ü l ö n b ö z ő ruh a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. elkapását. kézkéz ö s s z e h a n g o l t . a pléd. kéz-láb. csigaház alakúvá hajlította a hengert. a h e n g e r b e n : pl. és kiszabadítom a királykisasszonyt. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. hasalj a gördeszkára. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. G á b o r n a k is. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. Például a deszkán való e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára.m a r ó k á z á s s a l . A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. golyót. a s z ő r p a m a c s . a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. e n g e m pedig megkért. .m o z o g v a várta a hívogató dalt.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. s i m o g a t á s . p u h a vagy k e m é n y . tulajdonságát saját tapasztalatain át. . „ H a lelépek a deszkáról. m o s t pedig kiforgunk. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. s z í n e s e b b világ alakult ki. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. Vigyázok. A taktilis differenciálás a következ ő k é p p e n valósult m e g . 108 109 .

a selffejlődés elakadását. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. és végül a j á t é k tartalmát és szövését.és a g y e r m e k n e k kisebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. illetve a fejlődés elakadása vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. feladattartása nőtt. az összetartottság é l m é nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. ahol korai sérülések. v a l a m i n t a ritm u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. indulatai kontrollálása. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiindulópontjává. és a passzív ücsörgés. h a n e m igyekszem követni. a személyiség szétesettségét. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. Az S Z I T . M u n k a t e m p ó j a m é g mindig lassú. Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l .7. és r á h a n g o l ó d n i arra. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt élm é n y e k . és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . a v e l e m . szeriális e m l é k e z e t e . feladattudata. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessége. a térbeli viszonyok. a m e n n y i s é g i relációk. A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á rozni az órák m e n e t é t . A megtartottság é l m é n y e i .) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . Budapest.tiirok m e g é l é s e . m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. történéseket i d é z h e t n e k fel. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. kreativitása. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. különösen az ábrázoló tevékenysége. testtudati szintjét. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . a testtel. csak anyja (gondozója) segítségével. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é nyek e g y s z e r r e hatnak. és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. traumák. 110 111 . M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ában fontos az e g y é n saját választása. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . eljátszanak. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyiség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . a vesztibuláris ingerlések. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a néhány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. saját tapasztalataimból építkezve. Szakdolgozat. a testfu. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . mert a m o z g á s o s terápiás tér. m e l y e k igen vonzóak. U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . A szenzoros integrációs terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . hiányállapotok feltételezhetőek. bekövetkezhet az Én e r ő s ö d é s e .

k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ni őt. b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . Az anya. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. . a m i a kislány ösztöneit. A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. majd „ l e e s e t t " róluk. bár jól g o n d o z t a . Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. így kezdte k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. p s z i c h o t e r á p i á t .„egy kisfiút" -. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. létra. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyanyja vette m a g á h o z . Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. m e l y e k a fejlődését előmozdítják. M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. ami onnantól egyik k e d v e n c elfoglaltsága lett. h o g y m e g é r t i k . m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. bár jól g o n d o z t a . „tan á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. Eléri a verbalitás szám á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. élm é n y e k j á t é k o k együttes átélése. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. n e v e m e n szólított. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k org a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . Édesanyja korán elhagyta. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b kötni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . h o g y újból szétesett volna. az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartalm a z n i . Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelmeit: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a p a s z k o d n i . A m o z g á s o s történések. Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. így az értelmezés a n y a g á n a k fontos részét k é p e z h e t i k . De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltatnak a m e g é r t é s h e z . és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . szándékait szimbolizálta. szimb o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . c s i m p a s z k o d á s s a l .majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . kötél stb.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó dása. v e s z é l y n e k élte m e g . n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . és n e h e z e n vált le róla. E z u t á n fedezte fel a csepphálót. 112 113 . szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . Az ilyen. e l m é l y ü l t e n ismételte. szereplőihez. selfszintű történéseket. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i .é p p e n az a n y á h o z való viszony két ellentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. megfigyelni.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . A h á l ó b a n annyira biztonságb a n érezte magát. fantáziáival. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. vagy v i s s z a t á m a d n i a . azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szociális k ö r ü l m é n y e k között. Jól illusztrálja ezt Lali esete. m i n t k o r á b b a n édesanyjában. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. h o g y . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyakran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . akit elhagytak. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. furcsa viselkedése. Ezt általában hosszú ideig. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn keresztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o da szerint is. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . ellazultan ülni. A m o z g á sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ben. H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n .karika.felugrott. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyamatok tanúi l e h e t ü n k . Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. m e g é r t e n i őt. Látható. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n .u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. és azt az érzést. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . fantáziáit. ö s s z e k u p o r o d v a p ö rögni b e n n e . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt.

FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .II.

a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . s z o r o n g á s á h o z . A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z .magától értetődően . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). Olyan rejtetten m ű k ö d ő . K é p e s e k vagyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. ezért m á r n e m észlelésnek. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. n e m tapasztalható folyamatok b i z o n y t a l a n s á g a . gó. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felismerése akkor. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. sídanta). m i n t felnőttkorban. ná. M i n d k e t t ő több szintből épül fel. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biztosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. figyelmetlenségéhez.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. az. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. any a ny e l v . E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . amely s z á m o s részfolyamatból áll. és rendelkezésre állnak a vizsgálati lehetőségek. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . esetleg magatartási problémájához. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . b e s z é d e s e t é b e n az elhangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. 2000). il. sz. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. azok sorozatát (például ú. és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. megjelenési formáit. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. és . a felszínen közvetlenül n e m látható. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. összefüggéseit. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g értésből. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. gyak- 117 . virid. sajátosságait. tanulási sikertelenségéhez.e l s a j á t í t á s részeként. valamint a terápia is. életszerető felnőttekké váljanak.

azt az bizonyítja. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. ábra). fátyolos. másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kapcsolatban. a k k o r a rendszer továbblép a következő. é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . felismerjük p é l d á u l . 1. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. de biz o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén jelentkezik. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. üzenetet ( G ó s y . hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával indul. hiszen közvetlenül n e m tan u l m á n y o z h a t ó (vö. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . A fonéma az az elvont nyelvi egység. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. r i t m u s é s z lelés és a vizuális észlelés. m a g a s vagy mély. Ezek a részfolyamatok a következők: szeriális észlelés. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . é r c e s vagy rekedt h a n g o n . jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . Úgy is fogalmazhatunk.e el. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. a fonológiai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. a fonológiai szintre. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . így van ez mindannak ellenére. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. é r d e s . Az a l a p k é r d é s az. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. g y o r s volt-e. ahol n é h á n y előzetes döntés történik a frekvencia. 1999). ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . Ezen a szinten zajlanak a fonológiai folyamatok is. elsődleges hallási elemzés. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. vagy lassú. Ez utóbbi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. h o g y m i l y e n szinteken. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. h a n e m a jég szó. Például az á hangot ejthetjük alacsony vagy m a g a s h a n g o n . A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folyam a t o s a n változó akusztikai jelet. m á s s a l h a n g zókat) azonosítjuk. vagy pacsid m o n d papucs helyett. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . transzformációs észlelés. a m e l y e t e g y felismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. h a n g k a p c s o l a t t . A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelvelsajátítás során alakul ki. lassan vagy gyorsan. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . a m e l y e t a beszélő kiad.<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . A f o n é m a s z i n t m o n datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. nő vagy g y e r m e k . bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. A fonológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a .rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. A jégpálya szóban például. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. A b e s z é d h a n g differenciálás egyfelől a fonetikai. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. mondhatja férfi. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . E z e k a döntések nagyjából b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . beszédhang-differenciálás. k e l l e m e t l e n ) . E n n e k első lépcsője az ún.

mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől).m i n t a z o n o s í t a n i . illetőleg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a beszéd. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hallgató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. ha a kiejtett szavak b e s z é d h a n g j a i n a k . A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt információsorozattal hasonlítjuk össze. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. s életünk végéig tart.r e d u k c i ó . A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. hiszen a szükséges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . szerkezeti és gondolati egységet. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. ha az állítjuk. ha akaelhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. sokszor m á r olyan életkorban. tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k összefüggéseit. m e g é r t é s é t és értelmezését. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. a gyerm e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. red u n d á n s szervezése. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . sokkal n e h e z e b b azt m e g m o n d a n i u k . dályozott. A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " jelent.és nyelvi jeleket tároló rendszere. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e tősen n e h é z . a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e z e b b e n fogja m e g é r t e n i . Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. Általános beszédészlelési szabályszerűségről van szó. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. illetőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). s a szájmozgás. Ha „ r o s s z " a szinkron. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. hogy azokat m e g is értettük.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stratégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. h a n e m a n n a k is. illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. ismereteinek. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. a k á r a b e s z é l é s r e . idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . h o g y a z a n y a n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s é l m é n n y e l . h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy bes z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítással kezdődik. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldolg o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs észlelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. gátolt. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k sorozatát élik át. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik.optimális átviteli k ö r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. k ö z i s m e r t m e g n e v e zése a szájról olvasás. Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. h o g y a részlegesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehetetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). H a n g s ú l y o z n u n k kell. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . s ez azt jelenti. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelennek. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan nehézségekkel k ü s z k ö d i k . A szövegértés azt jelenti. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . nincs nagy zaj stb. szókincs). b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ciós részfolyamat.). Ritmuszavart e r e d m é n y e z . A nyelv verbális h a s z n á l a t a . tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés.k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . N e m túlzás. mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kezdetié gesen m ű k ö d i k . zavaráról akkor beszélünk.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. az értelmezés kérdéses. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . Ez azt jelenti. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. a m o n d a t é r t é s és a szövegértés. vagy n e m . illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . A beszéd szempontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. mechanizmus nem pontos. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei).). Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szám á r a . a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . ahol nincs m a g á n h a n g z ó .

annál k e v é s b é v e h e t ő észre. a karriert. helyesírás zavara. a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. mint m á s o k n a k . Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldolg o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. fonetikai és a szeriális észlelés. Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . vagy megjelenhet t ö b b részfolyam a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszédmegértés szempontjából azonnal r i z i k ó . s ez ismét csak a felismerését nehezíti. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t negatív hatásait. E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k .ép fejlődés mellett . külföldi m u n k a v á l l a l á s . n e m b e s z é l t e t t é k annyit. kétnyelvű család. E z e k e t a t é n y e z ő ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). Ha a javításuk n e m történt m e g időben. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. Előfordulhat a z o n b a n az is. n e h e zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s különféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. vagy n e m .több verbális ingerre van szükségük. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. Az ok(ok) ismerete. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a li klinikai ellenőrzés javasolt. a m u n k a v é g z é s t . s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. a látszólagos m e m ó - 122 123 . e z e k m i n d e g y i k e utalhat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. h o s s z a b b külföldi tartózk o d á s . M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfeld o l g o z á s zavarával. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. c) p s z i c h é s zavar. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának.m é n y ) . a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédészlelési folyamatok. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. gyakori visszakérdezés. A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a következők: esetleges reakcióhiány. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszélg e t t e k eleget. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a beszédészlelés. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. akik az anyanyelv-elsajátítás legkülönfélébb s z a k a s z a i b a n két. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . zavara. A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szempontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . akiknek . az kihat az írottak feldolgozására is. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folyam a t o k é r t . a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési zavarnak. Ez azt j e l e n t i . de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. A dekódolási folyamat zavarát eredm é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. írástanulás. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . és lehetnek funkcionálisak. A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. A környezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). a fonológiai és a szeriális észlelés. p o n t o s a b ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . s k ö n n y e n összetéveszthetők e g y é b p r o b l é m á k k a l . és minél k e v e s e b b szintet érint.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelenségek m i n d . T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k például a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. funkcionális zavara(i). A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). V a n n a k g y e r m e k e k . Az olvasástanulás. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . b) az i d e g r e n d s z e r organikus. A figyelmetlen. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a bes z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). pl.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárási és k ö z n y e l v i hatás. ü l .). Az e l m é l e t s z á m á r a . Lehet például ép az akusztikai. de zavart m u t a t az akusztikai. r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszédészlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . az olvasottak bizonytalan értése. Ha a hallott közlések feldolg o z á s a bizonytalan. Az o k ( o k ) ismerete hozzásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ja. téves reakció. Ezek l e h e t n e k organikusak. hogy a kezdetektől. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . d) születési r e n d e l l e n e s s é g .

nagyon súlyos a zavar. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók.t e s z t c s o m a g (vö. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. ///. e m l é k e z e t i zavarok. g) feltűnően lassú beszédfejlődés. ill. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. /. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. milyen m é r t é k ű . H e l y e sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. azaz a helyes diagnózis. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. enyhe fokú a zavar. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. a m o n d a t é r t é s zavara. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . Ezek l e h e t n e k átmenetiek. a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a következők: 124 . c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul.). h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. de 2 évnél k e v e s e b b . 2. 7. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrekció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az elm a r a d á s m e k k o r a . 12. súlyos a zavar. 4. A beszédészlelés és a beszédm e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . a s z ö v e g é r t é s zavara. A zavar mértéke szerint: 1. az eltérés/elm a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . IV. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. i) hallássérülés. a vizuális észlelés zavara. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 évnél t ö b b .). d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. 2. a m e l y n e k segítségével a 3 .e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. 9. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. N a g y o n sokszor. 3. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. A z a v a r helye szerint: 1. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. pl. 3. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . a teljes folyamatra kiterjedő zavar. 5. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. csak a beszédészlelési folyamatokban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. Például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapasztalunk. 13. //. a vezérlés zavara. ) . A zavar típusa szerint: 1. G ó s y . középsúlyos a zavar. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a telj e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfelj e b b 1 év. 11. m e c h a n i z m u s . e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. 1995). ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgozásban a félrehallások. például a beszédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. 8. 3. Arra keresünk választ. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. 14. 6.). 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . G y e r m e k k o r ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . 4. és á l l a n d ó s u l o k is. 2. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . 1) állami g o n d o z o t t s á g . vagy n e m . A zavar kiterjedtsége szerint: 1. 10. 2. a szeriális észlelés zavara. a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. a beszédhang-differenciálás zavara. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyelm e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó beszéd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgozás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkül ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahúz ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajátítás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiakban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frekv e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe juttatása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert típusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a bes z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék viselése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t nag y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás összetevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemritkán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k kia l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fiatalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a félt e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nélkül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (vezetéses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz alakul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s helyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a műtéten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes változást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a hallóc s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé torzítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kisg y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb percepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcévesek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javulás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s korban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szókincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátosság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokféleségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszédp r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lényegesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikulációs teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l telj e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált korc s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt telj e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jellegzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észlelés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyerm e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkorban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domin a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y elm a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyerek e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési neh é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozásban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, fonetikai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelési, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizsgálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai észlelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a következő h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyamataik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a következő a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a bes z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésében, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értelmezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteked o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt érték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többség e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szór á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesítm é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k esetében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-okozati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szintaktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olvasás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlőd é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek elteltével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyerm e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y derül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küzdő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizonytalansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyeztetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle form á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értették-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m életk o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelési z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m szerető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. mielőtt válaszolna. B i z o n y t a l a n s á g r a utal. Tekintettel arra. G M P 5 ) . hogy L. 3 2 0 0 g-mal. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. E n y h e fokú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyerm e k e k vizsgálata. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. L. A z 5 .5. Ceruzafogása hibás. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . T r a n s z f o r m á c i ó s észlelése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. G M P 3 ) . r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara.és vizuális észlelése kissé gyeng é b b az á t l a g o s n á l . m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. J e l l e m z é s e szerint L. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jellem e z t e a kisfiú döntéseit. ábra GMP5 GMP10 /. el kell k e z d e n i e az iskolai tanulmányait. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . vö. ritmus. illetőleg tesztelése feltétlenül indokolt. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . L. a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . vö. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . a fela d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. csak feltételezhetjük.a szeriális észlelés (vö. Ez u t ó b b i előjelzi . A szövegértés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek .) Orrgar a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. ábra az akusztikai. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak.az olvasás. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m értette. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. B e s z é d h a n g . fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvod á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k teszt e l é s e is j a v a s o l t . m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. e m i a t t az ó v o d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. L. 134 135 . I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t .d o m i n á n s . M á r a kezdeti m a n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. fonetikai. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfog a d h a t ó . akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e komoly e l m a r a d á s t tükröz. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. T. A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t .T. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . T. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . g y e n g é b b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l .d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. időre. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . 6 éves kisfiú. az akusztikai p e r c e p c i ó szószinten. hogy n é h a suttogva ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . gőgicsélt. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . m á s o d i k osztályos kortól.a j . E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott.

de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e szerint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak részlegesen k é p e s e l o l v a s n i ) . majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. m i n t h a n e m i s hallotta volna. de rendezett. h á r o m r a pedig hibás választ adott. a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. F e l a d a t m e g o l d á s i t e m pója változó. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szülő h a s o n l ó a n látta). .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye.d o m i n á n s . E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . Ez u t ó b b i a k indokolják az olv a s á s t e c h n i k á b a n . a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. negyedik osztályos. Síkbeli irányfelismerése j ó . hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. D. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n dott). B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . hogy a faluba). de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. hogy L. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. s csak aztán d ö n t . n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . 10 éves tanuló. S ú l y o s - . A szövegértési zavar súlyosságát fok o z z a . M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . A tanító jell e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. gőgicsélt. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. h o g y az alk a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. a vizuális észlelés). ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. szeriális ( G M P 1 0 ) . A 6. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. a foneA g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizsgálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén.d o m i n a n c i a ) vizsgálata . m i n t L-nél). B e s z é d e ép. transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. hogy m i r e kell válaszolnia. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . Tekintettel arra. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n oldja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). D. 3). csak édesanyjával. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . hogy a róka az e r d ő b e futott. Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. H á r o m k é r d é s r e hibás. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e helyes feleletet v á r u n k ) . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. a verbális m e m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. E z e k részben e n y h é b b e k (pl. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . 3 5 5 0 g-mal. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. L. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. A négy f e n n m a r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . i d ő r e . aggály merült fel. az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. telj e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . m í g m á s o k b a n különféle zav a r o k a t m u t a t . rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. F. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s koráb a n p a n a s z volt. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyidejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . A transzformációs észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja.azt m u t a t t a . Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanulási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem.várhatóan . Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. ( G M P 5 ) . h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. a vizsgálat során jól kooperált. a d ö n t é s e i is hibátlanok. j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. azt m o n d t a . Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . a m i t „ m e g o l d " . fonetikai ( G M P 4 ) . v a l a m i n t a vizuális észlelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va//. fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g s z ű n t e k ) .

* A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . ria (szerk. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . In: Gósy Mária (szerk). Ott azonban semmi 10 éves. de azt javítatlanul hagyja. mi több különlegesen arra. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig.). írászavarát. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. Az vidám és sorra nyughatatlan.1 5 2 . 2 támogatásával valósulhatott meg. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. kudarcok. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . 143-163. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . Nikol. a mennyivel szabbul olvas már. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . kedvesek. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával foglalkozik. Szeret építeni. Budapest. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. m é g i s látni fogjuk. számolni. vagy n e h e z e n olvasnak. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepével kell tisztában l e n n ü n k . mert társainál. kreatív. Corvina Kiadó. írásuk olvashatatlan. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a developmental critical period. A hogy értelmes. amikor meg. illetve j e l e n t ő s késést mutat. Az értelmes. 1 2 2 .) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. a k a d o z ó . h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyesírási hibáktól. sokszor i s m é t e l és újrakezd. D.1 4 3 . ÉS MORERE. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. értették.szülői kérésre . 1 3 4 . magyarázná okos. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . csak é p p e n n e m . D. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. C. Budapest. Okos. Nikol. H o z z á t e s z i . a m i t m o n d a n a k neki. h o g y sokszor n e m érti. Budapest. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . félreolvas. olvashatatlan. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos.a n e g y e d i k osztályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). Budapest. Nikol. Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. MARCOTTE. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . Journal of Brain and Language. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . A. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. megismétli . Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . Intelligensek. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. In: Gósy Má- A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. 138 139 . fejtudta a és kivárni. A specifikus tanulási zavarok j e l l e g z e t e s s é g e . hogy ha édesanyja m a g y a r á z . 3 9 . Budapest. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. Nikol. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t .és írásgyakorlással p á r h u z a m o s a n ) . Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. A pszichológiai ami olyasmit. kérdésre be is vallja. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. s ez n a g y o n zavarja. Budapest. mint Péter és A n d r e a . m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. A. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására.

K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . helyesírás. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. veleszületett) j e l z ő v e l egészíti ki.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e .2. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. és a tanuló intelligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. M é r f ö l d k ő n e k számít. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . hogy az olvasás tanítása az adott nyelven szokásos.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . 1877-ben egy n é m e t orvos.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési formái lehetnek. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . 2. Orton . h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . 1939). Tíz évvel k é s ő b b Berlin. b e s z é d zavarainak vizsgálata. V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b érd e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét.3. T ö b b mint száz évvel ezelőtt.és írászavarokra. 1977. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) tovább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. h a n g s ú l y o z v a ezzel. 1969) terül e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. terápiáját a logop é d u s o k d o l g o z z á k ki.a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik.4.és í r á s z a v a r o k r a von a t k o z ó i s m e r e t e k e t . A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i napig használja. pszichológiai és orvosi gyakorlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. 1974. 2. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szintén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bőv e b b e n C s é p é és mtsai. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. H i n s h e l w o o d . d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. a diszlexia megállapítása és kezelése . h o g y a diszlexia hátterében az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. V e k e r d y . e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavarait és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . 2 0 0 0 ) . bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. V a s s n é K o v á c s . A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragaszk o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. Az orvosi s z a k m á k . addig a hazai l o g o p é d u 2. és a kongenitális (alkati. a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. a n n a k ellenére. Ő az egyébként.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. m o s t m á r fejlődési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olvasás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . A diszlexia diagnosztikáját. 2. elfogadott módszerrel történik. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típusuk szerint.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g .a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel.eltérően m á s o r s z á g o k gyakorlatától . így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. a h o m o g é n gátlásnak. a zavar okait p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. E z e n k í v ü l egy új szakkifejezés. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . /. A fejlődési diszlexia a m e g h a t á r o z á s szerint .és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . M á r O r t o n felveti. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 .olyan zavar. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g nek. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakirod a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. és n o r m á l intelligenciájú volt. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV.

Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s h o z ( P u g h és m t s a i .n y e l v é s z e t . a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. azaz az olvasási teljesítm é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . a gyerm e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom.1. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. Eszerint pedig olvasási zavar (315.h a n g . j ó l l e h e t a b e t ű . standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . zavart r é s z k é p e s s é g e k . A találgatás e r e d m é nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. 1981) szerint az olvasás elsajátításának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. 142 143 . ha: 3. a szóalak vizuális hasonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. A m á s o d i k szakasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. terápia. E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. mint az iskolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a eltérések). A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. például a g y e r m e k adottságai. 1988). és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendszerint társuló z a v a r m é r t é k é t . U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt.m á s szerepe van. a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n kásságának. 1996). Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olvasás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglalja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i lyen törekvést. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e .ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k .h a n g megfeleltetés szakasza. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n haz á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid áttekintése. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . standardizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . valamint az e r e d m é n y . A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s szerint ( A d a m s . e n n e k ellenére n e m feltétlenül kell. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b csop o r t j á n a k írott alakját felismerni. a D S M . Ezek a leíró típusú definíciók két nagy csop o r t b a o s z t h a t ó k .b a n h o n o s gyakorlattól . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g .00) a k k o r diagnosztizálható. Kialakul a g r a f é m a . c) érzékelési deficit van jelen. e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosztika. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intellig e n c i a ) . 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. a m e lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . 3. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . k i s z á m í t h a t ó szint közötti lén y e g e s e l t é r é s n e k . p r e v e n c i ó és intervenció. m é r t intelligenciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . M i n d k e t t ő feltétele persze. A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű.I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . a m e l y n e k h á t t e r é ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal- 2. A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e .f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkalm a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. h o g y a definíciónak része legyen. azaz a b e t ű . a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. illetve o l y a n e l e m e k e t is. M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss.vis z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet például az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . az egyes részképességek olyan zavara.5. az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. az olvasás és írás tanítására szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől.

és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . g ö r ö g diszlexiásoknál is. A m á s o d i k . ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a szavakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. ahol a b e t ű . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s .m e g f e l e l t e t é s . a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . r í m e k e t a l k a l m a z n a k . a t r a n s z p a r e n s nyelvek számára idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ri eltéréseket. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. finn. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyását vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . a h a n g o z t a t ó . a telj e s szóalak alapján. n é m e t . M o r t o n klasszikus m o delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. szótagolva is lehetséges. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kialakítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. szóképekből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . Az is á l t a l á n o s a n érvényes. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k b a n is a l k a l m a z z u k . T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i eleme a fonológiai átalakító egység. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonológia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s hez. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. Az ú g y n e v e z e t t darabolási e g y s é g n e m m á s . 3. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szóalak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. közvetett ú t o n . t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. bár az utóbbit. úgynevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . m a g y a r . A két. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d szer-e a j ó . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység.e l e m z é s elsajátítását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . de m e g b í z h a t ó a n alapoz. de a gyors. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szóalakon keresztül vezet. ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . automatizált olvasási m ó d . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. A h a n g o z t a t ó . a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is élnek. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . H a s o n l ó v a l ta- 3.3. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. Az egyik. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . m é g p e d i g fonológiai átalakítás nélkül.2.e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lényege. m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs.M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . a m e l y n e k viszonylag kevés a h a s z n a . A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. direkt ú t o n . h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k .h a n g szabályt. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. Mi több. E n n e k o k a viszonylag egyszerű. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . olasz. Ez a z o n b a n n e m így van. A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. n e m angol nyelvhez. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai kim e n e t létrehozása. többfélék. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfelelő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . majd a h a r m a d i k . T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többféle írásmódja is lehetséges.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. 1997). Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p írjuk. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi.e l e m z ő m ó d s z e r . a s z ó kiejtése a b e t ű .h a n g .

4. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. a m e l y a nyelv e l e m e i t alk o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták.z a v a r o k . L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésében m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik legg y a k r a b b a n előforduló altípusának. és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . illetve késlelteti. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolatban lévő r é s z k é p e s s é g . v a l a m i n t két modalitás-specifikus elem. E z e n az s e m változtat. a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. S k o y l e s . A két szint szerepe a z o n b a n n e m egyf o r m á n fontos. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet foglal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológiai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. 1993). 1997). illetve fonológiai hurok. h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . 1986).a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasási z a v a r o k k a l . a m e l y e k úgy tűnik. Fonológiai tudatosság. A ma m á r klasszikusnak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megállapították. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tudat o s s á g o n belül. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e .f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkotja. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltételezett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . e g y e d ü l . Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesítm é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. ha arra gondolunk. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. Isabelle Y.1. K ö v e t é s e s vizsgálatok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . azaz a s z ó t a g o k k e z d ő h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. v a l a m i n t a térb e l i . A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításáh o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i .^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő .v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyelv e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ria. h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . h o g y a fonológiai t u d a t o s s á g . az olvasás pedig n e m . hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. Az o l v a s ó feladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . 147 . A variációk sokasága érthető. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. a m e l y e k alapj á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. 1979). E g y r e i n k á b b elfogadott.2. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fonológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. nak. E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g állapították. hogy a fejlett. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. 1998). illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldolg o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tört é n ő felbontása. a h á n y a n vannak. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . 1980) gyenge. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . 5. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. a k á r s p o n t á n . A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . k o n v e n c i ó k o n nyugszik. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . A fonológiai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. 1979. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitj é r e vezeti vissza. a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonémaelhagyási tesztek. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó .

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibákat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasási és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelentésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értelm e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan alak o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakítás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folyam a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasága. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonológiai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hibák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n felismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k családi eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a korai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexiát. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , trau m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartozna. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fonológiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jellegz e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k zav a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fonológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi elem e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy elem e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fontos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (elh u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták eredm é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórends z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s rez o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizsgálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi adatokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyelh e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgálatban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamennyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egységek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert eredm é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális feld o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizsgálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszerre, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi feladathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyamatok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot végrehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese-

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szintj e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a feld o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyelvi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegzetes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépülő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y diszl e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó zavarai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort követően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyelvi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kötött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olvas ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a olvasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külön ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai feld o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a zavarok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott elképzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fonológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási ingerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kisiskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o áll a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai eltérés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizsgálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli eltérései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és időbeli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, tehát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésének feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásában, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgoz á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

1993). Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . MIT FEJLESSZÜNK. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az alac s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyelvi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . Általában az iskolában. lokalizálását hivatottak követni. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s eredm é n y e . hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a kép e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális feladat o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kínálkozik. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. ÉS HOGYAN? végez. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . h o g y t ö rekedjenek. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tud u n k m é g a diszlexiáról. A k o m p lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . az olvasási telj e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (például mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. specifikus nyelvi zavar. a k é p e s s é gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszlexia. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fejlesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. mégpedig neuropszichológai diagnózis. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. h o g y m e g t ö r t é n j e n . hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat.2. m e g b í z h a t ó lokalizációja. A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. a g y e n g e fixáció ped i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . s z á m o s deficitre mutattak. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fel a d a t b a n találtak eltéréseket. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . hogy egyetlen kiemelt terület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ségre. az észlelési és m e g i s m e r é s i funkciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . észlelés. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e kiderült. Az instabil vergencia kontroll. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . de kialakíthatók általános. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k stabil azonosítását. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyilv á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. A m ó d szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. így például a kicsi b e t ű k e t . A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása.k ü l ö n is.9. mint a betűk stabil fixációja. diszlexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . 1999). A p r e venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. 1987). a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . 154 . Steinék vizsgálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . m i n d e n k é p p e n arra kell. KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n igazolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. S z á m o s . m i n t jól o l v a s ó társaik. A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . hiszen láthattuk. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . m é g p e d i g sokféle ok miatt n e m az. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. 1999). A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k felmérése.

429^138. HIEN. . LORYS..J. J .M. Developmental Psychology. 273. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. JOHANNES. New York. A. A. ...C H A N G . SMITH. Strömqvist.Y. 39. (eds). DESBERG.386-418. Brain and Language. 3 0 ] .. CSÉPÉ.. R.8 . CULBERTSON. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. GILGER. B E H A N . (ed). E.. J.. 475-500. 469^196. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. (1996): Neuropsychology for clinical practice. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. HARBECK. .. NOVEY. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. R.. D. U. and developmental learning disorder. OGLESBY. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. 315-334. I. C. 1110-1 123. Archives of Neurology. V. BADDELEY. P . (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. Journal of Educational Psychology. Journal of Experimental Child Psychology. M. A. 40(6). OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhangfeldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. 682. WIMMER. BRYANT. N . 1 12-1 33. W . v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. Zeimssen's Cyclopaedia. 2. 88(18): 7943-7947. A. Marshall. W . USA. J. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. 183-186. K.. hiszen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. LIBERMAN. (1997) HYND. MANGUN. BLACK. hormones and immunity. speech perception. 165-178. N . 310-333. T. 419-421. associations and pathology. SHANKWEILER.. L. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. LARSEN. JOHNSTON.. M. 341-354. 79. M. R. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. Cognition. 47. P. DRISLANE F. S.. Kézirat. GALABURDA. and reading disability. B.. 35. Child Development... G . (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. ELTE Kiadó.. DYKMAN. Bologna. New York. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. HALL. G.M. Science. 18. ODEGARD.428-521. LANDERL.. 80-92. I. P. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. P. (1982): Left handedness: association with immune disease.. (eds). 88-90. A. ADAMS. In: MacKinnon. T.. P. N.): Gyógypedagógiai alapismeretek.. Zidar. In: Shankweiler. J Speech Language Research.M. LIVINGSTONE. (eds). F. 109-121. M . G . (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. Y. Gyógypedagógia. V. KUSSMAUL. J . M. E. ZECKER. E.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . FRITH. (szerk. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). H. (1990): Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. 549-555. Psychological Review. CSÉPÉ VALÉRIA. A. P. LIBERMAN. J.. MONK. N .. I. (1974): Working memory. Karger. . (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. . migraine.. S. h a t é k o n y fejlesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . C . V. 58. H . életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . J.. 156 . S . Official Publications of the European Communities. 42. phoneme detection and learning to read. (1984): Laterality.. De Weerd.. J. Galaburda. A . Proceedings of the National Academy of Sciences. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n .. KUSSMAUL. O.F. HYND. F. Proc Natl Acad Sci USA. GESCHWIND. (ed): The psychology of learning and motivation. KOTZIN. Luxembourg. GALABURDA. D. (1983): Surface dyslexia. 801-802. N . G. V. J. Náátanen. 52.3 0 1 . MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. G. Walker. reedukáció módszer. GESCHWIND. LUNDBERG. A . A. Science. 4. . MASTERSON. LEONARD. Liberman. S. EDMONDS. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. B . Brain and Cognition. . . I. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. L. L. 222-233. V. PENNINGTON. C. Nature. MCGEE.. Annals of Neurology. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. MACLEAN. GALABURDA. D . BEHAN. Washington D C . M„ BRADLEY. C. alliteration... R. Audiology and Neuro-Otology. (Eds): Clinical Neurophysiology. GATHERCOLE. GALABURDA A. . KRAUS. S . le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. In: Csépé. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . (1969): Interaction of information in word recognition. 32-38.. M C B R I D E . (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. T. In: Patterson. GESCHWIND. P. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. R.P.. L E P P À N E N . ADLARD A . Riccio. A. Basel. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. . L. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. C . G . Annals of the New York Academy of Sciences. C M . J. (eds). Cambridge. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. S. HITCH. Journal of Experimental Psychology. P. NOVEY. 30. Harvard University Press. (1989): The alphabetic principle and learning to read. C . Hillsdale. Academic Press. CARRELL. In: Illyés S . 79-105. J. R. J. J. Monduzzi Editoré. RIDDOCH. A sokféle.S. N . S. Academic Press. Neuroscience Letters. GESCHWIND. SEMRUD-CLIKEMAN. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. W .. 62.R. A . LEVITSKY. FRITH. B. (1993): Working memory and language. ÉS MOLNÁR. G. BRADLEY. COHEN. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egyre n e h e z e b b . ELIOPULOS. Budapest. CSÉPÉ VALÉRIA. E. J. M. BRYANT. . Archives of Neurology. GREEN. 63. GESCHWIND. Szűcs DÉNES.. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia.. ELIOPULOS. New Jersej. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. T. (1995): Phonological processing. Integrative review. In: Bower. Reading research: Advances in theory and practice. 14. A. K. A. 76.. ROSEN. D . HAZÁN V.G. LYYTINEN. A.971-973. NICOL.. J. DEFRIES. 36. 195. O. 2 8 9 . Phonology and reading disability. Science. LOMBARDI.D. M . . (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. U. 521-552. .. T.Dyslexia. A . COLTHEART. G . . D .. MA.. 5097-5100. (1877): Disturbances of speech. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia.. Quarterly. D. SHANKWEILER. H . . S. J. N. Coltheart. MORTON. A.Y. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects.. UCB Kiskönyvtár. . P.M. MARSH. LUNDBERG. OSMAN-SÁOI JUDIT. . H . ha ezeknek hatásvizsgálata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. 634-654. HOLMES. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. újakat kell kiépíteni és stabilizálni. G. Magyar Pszichológiai Szemle. J. In: Stalberg. 16.W.. Idézi: Temple. KOCH. G„ FRIEDMAN.. D .. G . O . BADDELEY.F. 70-82.. ROSEN G. PRIOR. . 133-140. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . GAUGER L. M .V. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. N . N . BYNG. In: Geschwind. 301-330. New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates Inc. In: Geschwind. 138-154.. MANN. APA. U. M„ W E L C H . A . A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . 19. R. J . M. 354-369. Archives of Neurology.T. 1272-1284. Budapest. E. M.. 200. ABOITIZ. K. LIBERMAN. Reidel. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. 3. PARSONS. .M. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. T.. MUNTE. Boston. (1990): Rhyme. MCDOUCALL. P . HULME. T... N. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . SHERMAN. University of Michigan Press. (1974): Disorders of higher cortical function in children. ELLIS. Budapest. NIXON. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. I. 26. GONZALEZ. CROSSLAND. Surface Dyslexia.. .. MEIXNER ILDIKÓ. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. 919-926. . J.S. LIVINGSTONE M.E. GESCHWIND. 55. S.NO L. 161. GOSWAMI.

1221-0238. Fejlesztő Pedagógia Különszám.. 167-173. A . . amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként működik. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k eszk ö z p a r k u n k a t . S. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s tesztanyagokkal. . R .. DEIKMEL. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. .. G. 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. NAGARAJAN. STUART. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. writing and speech problems in children. 5.. Budapest. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . LIBERMAN. MERZENICH. A diszlexia kezelése. 12. M . 337-340. S. K. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. 590-604. SKOYLES. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. 81-84. D. 1378.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . Journal of the American Medical Association.E. . C M . A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. Novak Rudolf és Társa. J . (1997): Developmental cognitive neuropsychology. DONOHUE B. Főiskolai jegyzet. C. SNOWLING. SHAYWITZ. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. Tankönyvkiadó. 27. TANIMURA R. RANSCHBURG P . i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s .A. N A C E K . a b e s z é d j a v í t á s alapellátás.. 1095-1099.E. SHAYWITZ. BARTLING. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . amely ingyenes.T. RACK. SKUDLARSKI. K . S. Psychology Press. 19 iskolát. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . 90. 29. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. 108-121. . H. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . 3. M . 50(2).. 562-573. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. STANOVICH. 119. . §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . P. S„ BEDI. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből.R. SCHULTE-KORNE. F . v i s s z ü k t o v á b b . 11. TÁLLAL. L. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. N .e s t a n é v r e .. P . t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . S. TAYLOR.. MAISOG J . 158 159 . Science. TEMPLE. E z e n c s o p o r t o k .. Journal of Experimental Child Psychology. P. MILLER. 3 4 . BRONEN. Norton. M.. 2. 271. J . CONSTABLE R . C. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. ORTON. M .. o s z t á l y o k m e l lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . REMSCHMIDT. majd statisztikai adatokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. Psychophysiology. ANDREASON. B YMA. K . 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. SIEGEL. 294-305. . (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. 2 1 . J . (1998): Speech phones are a replication code. British MedicalJournal. FULBRIGHT. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . New York. 216. Med Hypotheses. STACKHOUSE. VASSNÉ KOVÁCS E. D . o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. W . Neuroreport. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. SCHREINER. G. . FOWLER. FUSCHER. M . . 261-263. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. D. GORE. R . (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. L. . The phonological-core variable-difference model. SNOWLING.KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. SONODA H. 318-327. .S. (1937): Reading. Az learning to read. ORTON. Cognitive Neuropsychology. JENKINS. PU-GH. HOWARD.l l o g o p é d u s áll. KATZ. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. M . L. 12. J. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . G. Fejlesztő Pedagógia Különszám. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l .. osztály kezdte meg működését. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k .. 14-15. M . M A R K .C.793-824. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. . Brain. Cognitive Neuropsychology. . (1995): K J : A developmental deep dyslexia. . WANG. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . P. B..A. SHANKWEILER. W I S E D .. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. .. 531-545. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . M . K . X. . FLETCHER. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . 74-77.. RUMSEY J . M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . W . J . 2. W . Journal of Learning Disabilities. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n kánkba.Y. W . l o g o p é d i a i .MORGAN.T. Brain Topogr 8(3). ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. 16-17. J. 309-339. Budapest. T .S. KEENAN. . P. OGAWA T. 30-31. nem olvasok. R . I. Hove. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. Gyermekünk.

E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. .az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. kiesik e g y l á n c s z e m . Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. napi rendszerességgel. felszámolására. . akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. osztályból visszakerülnek a többségi c s o p o r t o k b a . integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. . F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . Beszédfogyatékos (beszéd. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. általános tanulási zavarig terjedhetnek. de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l .) irányítania a g y e r m e k e k e t . Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. .az artikulációs z a v a r o k . intenzíven. . N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . hipermotilitás is j e l l e m z i . T é n y . és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . ül. 160 161 . E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség.az afázia.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. k o m m u n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. osztályát. M i n d ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k társulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . p s z i c h o lógiaira stb.í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. általános m o t o r o s nyugtalanság. SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egységesen. A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . készítenie. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e hezen lesz észlelés. t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rendszerét. Ez zavart idéz elő a nyelvi. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt máris m á s ingert keres m a g á n a k . A diszlexia. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t .és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . DIAGNÓZIS. . h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenetlenségeik l e k ü z d é s é r e . A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. akik a logopédiai csoportból. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. -deficit ide s o r o l h a t ó . m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . figyelemk o n c e n t r á c i ó s zavarok. szakorvosira. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. e l k e z d h e t i k az általános iskola 1.o k t a t ó m u n k á j á t végzi. azaz a p p e r c e p c i ó hiányával állunk s z e m b e n . diszgráfia m i n t részképességzavar. szegregált fejlesztésük szükségességét. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n .az o r r h a n g z ó s beszéd. . H i á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i .a g é g e nélküli beszéd. majd a m á s o d i k a t is. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletkezik. amit elvárunk. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. . azaz p e r c e p c i ó . így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik.) a l a k u l h a t n a k ki. h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. Beszédhibás az a g y e r m e k .a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . . a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosítani.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai tanulás n e h e z í t e t t lesz. Oka. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen.A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. m e l y e k az o l v a s á s . T u d n i kell azt. t ü r e l m e t . .k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . g á t l á s o s s á g . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k . s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a sabb szintre j u t n i .a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. p r e v e n c i ó s m u n k a . vagy az életkoruk szerinti általános iskolai osztályfokot folytathatják. . h a d a r á s ) .az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik.

az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagyc s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z .M a g a t a r t á s á t . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelezhetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. a n n a k a l a k i . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. foniátriára. részletes.Óvónői jellemzést. esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. . a n n a k időtartalmáról. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r tosoknál.a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . figyelmi állapotát. a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő foglalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján. . pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizottságok vizsgálataira. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30.M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . a K é k v i r á g u. .g é g é s z e t r e . .információt k é r ü n k : . az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . " .M i l y e n e g y é b foglalkozásban. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. audiológiára). Ha e területeken is e l m a r a d á s tapasztalható. SZŰRÉSEINK . U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . a vele való terápia nehézségeit. 163 162 . az Inisan.i s k o l a . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el.t a r t a l m i összetevőit. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. részletesebb vizsgálat indokolt. beszédállapotát. osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . 5. . Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez előrejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre).Emberrajzát.o r r .k é z koordinációjáról. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? .Artikulációs vizsgálatát.p s z i c h o l ó gusok.a szoptatásról.E d d i g elért e r e d m é n y e i t . .a fogazat fejlődéséről. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koord i n á c i ó t vizsgáló tesztek.a szülés k ö r ü l m é n y e i t . egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dolg o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . további. további átfogó. irányok felismeréséről. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . mely tartalmazza: . az ó v o d a .1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. a k ó r h á z i időszak történéseit. s itt a kellő diagnosztikai i s m e retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. továbbá az első o s z t á l y o s o k n á l . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikulációját. Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. . az a l a k .t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). lefolyását. VIZSGÁLATI ANYAGAINK. . Erre szolgálnak: a Frostig.Meixner-féle szókincsvizsgálatot. AZ EGYÉNI. a térbeli helyzet. s z e m é s z e t r e . Ez tartalmazza: . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . . egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . nagy-finommotorikáját. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. sz. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t .

gyermekbetegségeiről.m o z g á s . ha a gyerm e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. neveztetjük m e g .A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . a l s ó .l á b . . . használatára. számfelismerése.és beszédfejlődéséről. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. szavakra. K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. . különbség megfogalmazását.u g y a n a n n y i fogaimar. képolvasásra. . m o n d a t o k r a . . relációs szavak i s m e r e t é r e . ábramásolását. .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . k e d v e n c időtöltéseiről..T e s t s é m a i s m e r e t e . m i b e n kér segítséget. s z í n r i t m u s i s m é t l é s . DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a .. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. E l v á r h a t ó . Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide.o t t h o n i viselkedéséről. önálló versmondását.T á j é k o z ó d á s a térben. c s a l á d b a n fordult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. t e g n a p . i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vonatkozóan. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . beilleszkedéséről.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. . . i s m e r k e d é s r e .s z e m d o m i n a n c i á t . n y e l v m o z g á s á t . Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfigyelésére. erre a s z ü l ő figyelmét is felhívjuk. h o g y 4 h a n g i g . Szintén szerialitási készséget m u t a t . Feljegyezzük beszédhibáját.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t . (Ezt 6. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt). .e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l .Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k .h o l n a p f o g a l m a i .Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. p a p í r o n a térkitöltését.k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . alakja részletezettségét. . . .familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . m ű v e i é tek o-os.. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre.T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s .f e l s ő részére.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . i r á n y o k észlelésére. . rajzmozgását. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni. . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. . .Lateralitást vizsgálunk: k é z . szókincsre. 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. .akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . . é v s z a k o k . nehéz szavak utánmondási képességét. a p a n e v e .a kombinációs készségüket. rajznyomatékát.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. szájtéri finommotorikus tevékenységét.) .csecsemőkori magatartásáról. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését.5 éves k o r után végeztetjük. szóbeli instr u k c i ó k alapján. s a rövid távú verbális történetemlékezetet. történetre vonatkozik. M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12.A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. mit vár a vizsgálattól. 164 165 . Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . állapotát.b a l . fogalomalkotását.k e v e s e b b . esetleges problémájuk. formák j e l e k felismertetésével.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. vonalvezetését.

Térbeli tájékozódás fejlesztése. hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. . A vizsgáló kompetenciája eldönteni.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . a testfogalom és a testséma fejlesztésére. Értjük ezalatt azt. a s z ó k i n c s aktivizálás.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. a grafomotoros fejlesztést. az egyéni teherbíró-képességeiket. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . . szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o zik egy-egy c s o p o r t mellett. a n n a k j ó v á h a g y á sával teszi m e g javaslatát. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . j o b b . m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . és fordítva. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . figyelmi állapotát. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő.Diszkalkulia-prevenció. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. fejlesztése. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. átszövik e g y m á s t . h o g y a g y e r m e k állapotáról kellő i s m e r e t ü n k legyen. verbális-vizuális m e m ó r i á t . Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP.V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. P é l d á u l . A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött.. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. . 167 . bővítés. figyelembe véve. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. sokrétű p r o b l é máihoz. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változatosságát. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. beszédritmust. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. Ezt az teszi lehetővé. feladattartását. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. . de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . k é p a n y a g g a l dolgozik.Beszédkészség fejlesztése. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre.b a l irányokat. .e m l é k e z e t ü k e t . Vizsgálja: a m o n d a t . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n .s z ó azonosítást zajban. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . előfordulhat. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fejlesztés. p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. keresik a csatlakozási felületeket. m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . a szerialitást. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . szótalálást. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . . M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . ezt a gyerm e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t kifejlesztenie. . figyelmi. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m szerint v é g z i k m u n k á j u k a t .a K n o x .igényeik szerint. m u n k a v é g zési t e m p ó j á t . A saját testről alkotott kép a m o z g á s o k b a n fejeződik ki.Hallási figyelem kialakítása. AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a logopédusnak. A l a p v e t ő feladat. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. Testrészeit kell tudatosítania. h o g y a p ö s z e terápiába beépítjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. a n n a k terjedelmét. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n .R i t m u s é r z é k fejlesztése. . így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápiás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. érzékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . A testtudat fejlesztése ö n m a gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. .G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . én m o s t a leginkább használt alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki.

E z t u t á n z ó m o z g á s o k . N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szorosan összefügg. Ü g y e l n i kell. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. illetve erősítése. ujjaik m o z g a t á s a . s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. P é l d á u l : ki s o v á n y .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. integrálása. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz.: j o b b c s u k l ó r a kék. v a l a m i n t a be- Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. formák felismertetése. Pl. p a p í r o n való tájékozódás. d o l g o k n a k . m e r t ez segíti majd a z í r á s . mely a formák azonosságát. j o b b r a . tárgyakn a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . balra piros szalagot helyezni stb. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . ( G y a k o r i a balkezesség. felismertető gyakorlatok. szem. azaz p e r c e p c i ó . A testséma a test gravitációjának.b a l r a . Pl. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. é r e z z e teste határait. Az e m b e r e k n e k . ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz észlelés. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. ujjal leveg ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. lassan. Alapja. E l é r e n d ő . vizuális. asztal lapján. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivitelezési gondjaik v a n n a k .) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. m e l y e k az írást a n u l á s h o z szükségesek. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . balra m o z o g j . feszítését. így relációs szókincset alakítunk ki. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. hisz a kézfej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . balról j o b b r a haladást. Alak-háttérfelfogás. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . n e v e z z ü n k meg. j o b b kéz stb. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését.m o z g á s . G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. különböző s z e m p o n t o k szerinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . Pl. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. a n n a k észlelése.n é g y z e t rajza. E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. ezt figyelembe kell venni. hallás.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlődik. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan érzékelteti. t a p i n t á s . begyakorlási időt. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet létrehozni. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . körberajzolhatjuk. e g y e n s ú l y á n a k . színezhetjük. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő térbeli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . el kell fogadtatnunk vele saját testét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük.: a b l a k . Pl. kinesztetikus és m o z g á s o s befutó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. kitapogatása. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. festhetjük. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. s z e m . j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . m a g a sabb szintre juttatása. e l ő t t . funkcióját. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. Használjuk a logikai készletet. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni.m ö g ö t t stb. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. T e h á t a n o r m á l fejlődésm e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m .k é z k o ordinációjuk fejlesztése. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli rajzaikkal. Síkban. irányt válts stb. k ü l ö n b ö z ő eltérő. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . m o z g á s t megfigyelni. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. így az auditív. térben: mi van tőled j o b b r a . A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. síkban: táblán. az egész test m o z g a t á s á t . Ettől n e m térhet el. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n való tájékozódás.

s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . b e s z é d ü n k n e k .m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . szöveg-séta-taps összekapcsolása. A szavakat kiejtetjük. A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . É n e k e k . szöveg-helybenjárás összekapcsolása.m é l y h a n g o k r a . m o n d ó k á k .Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. végén. jelek. c s u k l ó b ó l . felnőtt-gyerek. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. Ritmusérzék fejlesztése. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. K i m u t a t t á k . Az ó v o d a i s z o k á s . pl. ujjal festés.észlelem (percepció) . V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. t e n y é r l e n y o m a t o k .) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . m i n d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. A h a n gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást.t a p s összekapcsolása. h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . é r z é k e l e m (érzékszervek) . ami a helyes h a n g k é p z é s . dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére.m e lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . újságpapíron. m o z g á s a i n k n a k . A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. férfi-női. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gyar a p o d n i . s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájékoz ó d á s n a k . majd a szótagolási ritmus szerint letapsoltatjuk a gyerekkel. E n n e k fokozatai: s z ö v e g . síkban. Az ó v o d a speciálisan előkészít. egyszerű.d e k ó d o l o m . k ö z l e k e d é s hangjai stb. Hallási figyelem kialakítása. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . m e r t a b e g y a k o r o l t . A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. szógyűjtések. szavakká. ujjak és/vagy artikulációs beszédmozgással). k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . m a g a s . A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. szókincsaktiválás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. társai hangjára.: s z .: f-r. belsejében hallja-e). é p í t g e t é s .p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . í g y a ragok. összekapcsolása. v a g y fejlődésükben elakadtak. betűk. A kiscsoportos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ké. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. Ez azért fontos. sivár lesz.) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. feladatlapon. Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szükséges e l ő k é s z í t ő feladat.s z o b a . furulya. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . táblán. hozzájárul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g figyeltetésére: saját. F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltetjük. alkarral. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális.z . Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. segíti. artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. versek ritmusát érzékeltetjük. furulya. m á r az ó v o d á b a n . g y ö n g y f ű z é s stb.k ó d o l o m . (Állatok. gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. sorbarendezési n e h é z s é g e i k leszn e k a h a n g o k . így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . A h a n g o k .tud a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . a szavak. pl.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. így h o s s z ú távú e m l é k e z e tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . végül von a l k ö z b e n való rajzoltatás). B e s z é l h e t ü n k vizuális. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfejlődést is. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . a vizuális. R i t m u s a van napjainknak. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z juttatjuk őket.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet.s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. a m e l y a füzet vonalazását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. ujjakkal. M e g t a n í t j u k az úgynevezett „ p i n c e . majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. Ezért fontos a sztereotípiák kialakítása. 171 170 . B e s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k .

b a r k o c h b á k .: Mit csináltál anyával tegnap? stb. az a g r a m m a t i z m u s . H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . a h é t k ö z n a p i tárgyak. majd feladatlapon. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. Egyszerű. feltétlenül pszichológiai. sok analógiás feladattal. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. szélesedik figyelmük terjedelme. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. színek. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. számlálás 5-10-es körben. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. Diszkalkulia-prevenció A megkésett.) Majd történeteket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. időben. t á r g y k é p e k sorrendjének megfigyeltetése. helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. m i k o r b á r m i csekély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. m e s é t befejeztetni. vagy társul e g y e b e k m e l l é . pl. Ha zavart a b e s z é d . Kialakítjuk az o s z l o p . s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o sítások. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez nehezebb. Számjegyeket.s z é l e s . m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . Lehet elkezdett történetet. térben. j á t é k o s a n . majd h o n n a n kérdésekre. s z á m k é p . m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. majd ezt verbálisan felidéztetni. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . i g e . ritmikus soralkotások. k o r o n g .a beszédfejlesztést szolgálja. a b ő v ü l ő h a n g o k . a diszlexia-veszélyeztetett. h a n e m a k e s k e n y . m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmikus sorozatalkotásokra. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni.és ujjképeket felismertetünk. oldott légkör. hová.és időrendiségére való e m l é k e z é s . t á r g y k é p e k alapján. k ü l ö n b s é g . á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . relációs kifejezések tanulása. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . találós kérdésekkel felidéztetés. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. verbalizál tátva az eseményt. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. tárgykép. A s z e m é l y e s . r í m k e r e s é s e k stb. a s z ó l á n c é p í t é s . összehasonlíttatjuk. csoportosítások. Ezután következhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. m i n d e n n e m ű tanulás alapja.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e .m a g a s . a l a p v e t ő m a t e m a t i kai készségek kialakítása. tárgyesetes válaszok. Segíthetjük a g y e r m e keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. relációs j e l e k felismertetése. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . szülőkkel. teljesítménybeli és viselkedési z a v a r o k b a n egyaránt. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. szituációhoz kötötten. ujjkép. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn.f ő n é v . irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. majd ö n á l l ó a n folytatódik. s z á m o k m e g n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . m a gatartászavarral. a l a c s o n y . b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. han e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . Ha hiperaktivitással. m o n d a t o k visszaidéztetése. k o r o n g k é p . így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. a k k o r a formák.s o r fogalmát tárgyak r e n d e z é s é v e l . majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . M i n d i g egy nyelvtani szabályt tanulunk egyszerre.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . Jól m ű k ö d ő figyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. Pl. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. m e sét felolvasás után dramatizáltatni. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. v a g y ujjúnkat nyitjuk. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. PL: Mi van a t e r e m ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. azokat megfogalmaztatjuk. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . Ha a figyelem n e m megfelelő. n e h é z k e s a verstanulás.s z a v a k . az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k .és m o t i v á c i ó s tárral kell rendelkezniük. m o n d a t a l k o tásuk s z e g é n y e s lesz. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ció. s o r s z á m n e v e k tanítása. sebb szerepet tölt b e . szavak. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. h a l m a z a l kotások. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szokásostól eltérő m ó d o n fejlődik. let a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. leszámoljuk. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . El kell k ü l ö n í t e n ü n k . E z é r t nagyon fontos. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal.i g is. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben.: lépcsőn lépünk.m e l l é k n é v gyűjtése. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l .

így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a .analízis képességet. L é t s z á m u k 10-15 fő. 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. k i e m e l v e ő k e t az óráról. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. A 4. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . akár n a p m i n t nap változtathatjuk. de e n n e k m á r m e g l e v ő kép e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dolgoznunk.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. felmenő r e n d s z e r b e n . 1 9 6 . A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küzdők. h a n e m bet ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n .e l e m z ő . adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l .A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fejlesztési területekre lettek osztva. s ezek külön logopédiai kezelők lettek. ének. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. S o k e s e t b e n ugyanazt. 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakítsuk. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. Irodalom. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s .m o t o r o s . h o g y a nyelvelsajátítás. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . ó r á b a n az osztályban képességfejlesztő foglalkozások folynak. a h a n g h i b á i k . tévesztéseik függvényében. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis .igény szerint. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben külön k é p z é s b e n részesül az. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. A 3. A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották.5. vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k vannak. stb/. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. és H a r m a t u. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egymást. stb. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . s így év végére u g y a n a z t a köv e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o port. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . Ált. m a g á t a betű tanítását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. ezt a tanítónő vezeti. de m á s k é p p tanítunk. Isk. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. diszfázia. (testnevelés. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. aki ezt a fajta tanítást vállalja). minál. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal.) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok.1 9 8 . Oka. heti ütemterv szerint az osztálytanítóval. ( E g y m á s h o z o p t i k a i . d a d o g á s . teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanítónőkkel. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. de m é g i s e g y térben. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. a m i n e k a betűjét tanuljuk. s az erre é p ü l ő olvasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í tás. így egy egységen belül. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. K ü l ö n . A fejlesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . . rajz. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . sajátosságaikat. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . Isk. 118. a m a g a s fokú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . de a képességfejlesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. 2/3-ad rész az osztályé. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . kezelése. 9 órától olvasás óra. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést végzünk a délelőtt folyamán. Ált. ezt a tanítónő tartja. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fejlesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k .e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . m i n t e g y p á r o s t alkotva. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. hangoztatva. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . két iskolában (Üllői u. de m é g i s külön tud dolgozni a délelőttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt tanulókat. A logopédiai 1. mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . óra frontális írás óra. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. 174 175 . annak egy részét. A M e i x n e r .

3. Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. s ha úgy ítéli m e g . szakemberek. . s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n .Á l l a n d ó . Kell. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. e b b e n megjelöltük a cél-feladatrendszert.foniatria 5. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . kiegészítő.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. a fejlesztő szoftverek által. B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . X.A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . . m a n i p u l á l t a t ó . (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . felépítése. sokat szemléltető. 176 177 . t á m o g a t á s u n k a t kerületi és önkormányzati szinten.UJHIWMI. 4. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. 3. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat.UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. sérült. Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételével. 2.f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. ennyi logopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . . R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. ( M i n d e n logopédiai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. Ez a diszlexia. olvasás. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkoztatás. korrekcióját. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi körülményeiről egyaránt. A másik részében lehetőségünk nyílik a pszichés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . . feladatlapok. . m i n d e n a p r ó haladási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . i l y e n f o r m á n .p e d a g ó g i a i . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k .m ó d s z e r e n alapul . r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . Útmutatást. s l e h e t ő s é g ü n k van arra. h o g y teljes. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvéleményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszichológussal. a folyamatos.H o s s z a b b gyakorlási. 1 . illetve mi nyújtunk részükre. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . n y o m t a t ó v a l / p á lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is.A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. bevésési idő biztosítása. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez.Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . Kőbányai ó v o d a . diszgráfia. Főbb intézmények. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . és eszközigényes. vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . S z a k m a i a n y a g o k . ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. S z ü k s é g s z e r ű e n . diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z .és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . 2. fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. . a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. Mind e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladatkör. ahol a speciális. eltérő m e n e t ű . M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való foglalkozáshoz. 4. szakismeret-. így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-.) Az ó v o d a i és az iskolai fejlesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. n a g y .m e l y a M e i x n e r .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . m e l y e t a kerület.írás.) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . N a g y o n fontos az is.ker. . majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a .i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). Az a n y a n y e l v i oktatás . v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . Szent J á n o s K ó r h á z .

hogy milyen g o n d o l a t o k a t . n e m szeret majd tanulni).n a g y a felelősségünk. olvasni. A tárgyas. sokszor küzdjön. hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. h i á n y z u n k nekik. a gyerekért d o l g o z z o n . n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. de csak a k k o r eszik ikesen. az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i .n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. h a n e m eszik.az 1995 januárjában kiadott. E g y e m e g a fene. Végezetül i d é z n é k . . arról. „ . t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. m e g n y í l n a k ezáltal. m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . ker. s z á m o l n i . de b o n y o l u l t .el kell f o g a d n u n k . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k .Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéréseket. e g y m á s t kiegészítve . . hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. Ali u. ha é p p n e m vagyunk.a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. tárgyatlan igeragozást. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre.. .n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tudna m e g t a n u l n i a g y e r m e k . . óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. és elveszetten. technikai részéről. hogy nagy létszámú osztályban. k ö z ö s s é g ü n k van. a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . .j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk).m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. n e m is savat. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében.6. érz e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . akikről tudjuk.olyan. h a n e m sót. napi fejlesztés). . rem é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t ..lehetőség nyílik.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . „kis c s a l á d u n k " . a X. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . 8 . N e m k ö n n y ű ügy.n a p i k a p c s o l a t .a g y e r m e k n e k állandóságot. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . h a n e m havat. Nehézségek: .a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. 7. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt.. de a hó tárgyesete n e m hovat. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z hatnak. a X. . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. az ikes igéket például. beszélni.. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. .l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. .É R Z E L M I oldalról is.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. ker. . ker. . és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . .j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. . Tabi L á s z l ó Nehéz.m i n d e n t m e g kell tenni. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. és a só tárgyesete n e m sovat. m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. II. . a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). . olvasni. hogy a tanító a d o m i n á n s . M o s t szólnék az E M B E R I .g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . h o g y a ló tárgyesete lovat. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett." . így j o b ban t u d u n k hatni. h a n e m funkcióbeli zavarokat is. G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. Az e m b e r n e m esz. terápiában. speciális m o z g á s - 179 . egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . ha n e m e n g e m esz. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. . F o n t o s . . K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. Ha n e m kerülhettek v o l n a fel erre a hajóra. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna.

és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . 1 9 9 6 . G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . v a g y i s az 5 . G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. kcr. írástanulás. E. Medicina Kiadó. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . írd le. e g y e z t e t é s é n e k . D R . ROSTA KATALIN (szérk. grafikus á b r á z o l á s á n a k .2 0 3 . T e h á t a m e n n y i ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. VÁNYI ÁGNES. a n a l ó g i a . MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó.7 é v e s k o r b a n alakul ki. Budapest. Mádi u. Logopédiai Kiadó. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . 1 2 7 .relációs s z ó k i n c s . WEVHRETER.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. Göncöl Kiadó. ker. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája.. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. és számolj te is. Budapest. a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . AJTONY PÉTER (szerk. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. a s z á m j e g y . SKDLAK.1 9 9 9 . 4 1 . Budapest. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. Budapest. 199-226. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. . .szám. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére.és s z ö v e g e m l é k e z e t . Regiszter Kiadó. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. B. Logopédiai Kiadó. 1. X. Eötvös Kiadó. -olvasás-. Budapest.grafomotórium. Szöveggyűjtemény. SELIKOVITZ. figyelem. Gondolat Kiadó. ISTVÁNFI KLÁRA. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . törd a fejed. Komplex Általá- nos Iskola és Szakszolgáltató Központ.ÓNÉ. Krónika Nova Kiadó. Óvodában. l . VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom .. 7 .a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független.9 6 . már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. Tankönyvki- adó. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak.laterális d o m i n a n c i a .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. Budapest. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . s í k b a n . s z á m k é p felismerésének. l é n y e g k i e m e l é s . FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. e g y s é g . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. VI. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. Színezd ki. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglalk o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja..1 4 . . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. KOCSIS LÁSZI. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. Deák és Társa Kiadó. JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. Országos Közoktatási Intézel. Sindelar. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. R. F.. 1 6 0 . . VALLETT. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. m a t e m a t i k a i kifejezések. és rajzolj le is. Logopédiai Kiadó.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . 7 . A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. 180 181 . HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. Budapest. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. 5 . .) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. (fejlesztő lapok). PSM Kiadó.7 5 .b e s z é d . A matematikai gondolkodás m e g a l a p o zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k .I I . s z á m n e v e t szimbolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . Nemzeti Tankönyvkiadó. Calibra Kiadó. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló.5 1 . KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. Logopédiai Kiadó. " ( M e s t e r h á z i . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. .. Kalibra Kiadó. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. H. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . 2 4 6 .. ( 1 9 9 3 ) : „De jó. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. . szabályok (pl. Nemzeti Tankönyvkiadó. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek.2 6 7 .e g é s z k é n t v a l ó felfogása .. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. Budapest. SINDELAR. t é r b e n . . KOVÁCS GYÖRCYNÉ. Budapest. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.saját testen.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. Nikol.és n y e l v i fejlődés. Fejlesztő Pedagógia. Alex Typo Kiadó. A h a l m a z b a s o r o l á s .

nevelési t a n á c s a d ó ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. 6. 5.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . az olvasás. f o g a l m i . 183 tüneteket. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b .s z i n d r ó m a . 2. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. elváltozás nélkül. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . fejlődik. a fogalmak kialakulása. A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . lehetnek. mennyiségfelfogás. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . becslés stb. Agyi k á r o s o d á s (pl. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. alkotása. sérülés. m e mória.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . de n e m tudja a szorzótáblát). m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . u g y a n a k k o r s z á m o s kapcsolata van a beszéd. K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. célirányos terápiát. számosság-. epilepszia).k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . Előfordulhat. a számjegyek felismerése és írása hibás. Ez a m ó d s z e r is lehet haték o n y és p o n t o s . az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. 4. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . f) e m o c i o n á l i s . s z e n z o r o s . Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyamatának sérülése. h a n e m az egyéni fejlődés menetét vesszük figyelembe. pszic h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyénre szabott.m ű v e l t s é g i .s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . m í g a köv e t k e z ő b e n m á r n e m .viszgálat célja. 5.6 % . m a t e m a t i k a i alapelveket. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése.z a v a r . g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . az írás rendszereivel. tartalmi azonosítása. 7. c) m á s tanulási zavar. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgáló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. 6. R o s s z s z o c i á l i s .g a z d a s á g i háttér. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felismerése. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait.s z o c i á l i s . B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a köv e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . e) hiperaktivitás figyelemzavarral.). M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. 4. 7. amelyekkel a (fejlődési) diszkalkuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. és esetleg a beszédértés és gondolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . R é s z k é p e s s é g . b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. v i z u o m o t o r o s . d) figyelemzavar. S z ü k s é g e s tehát. Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. fejlődési rendellenesség).és szabályalkotás. a feladatok megoldásában. l o g o p é d u s o k . a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . 2.m o t o r o s integráció. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n .m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . a sor. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. 2000). A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. 2 0 0 0 ) : 1. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. térbeli tájékozódás. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű.l o g i k a i g o n d o l k o d á s .r a tehetők. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. figyelem. G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. 3. A diszkalkulia-veszélyeztetettség.p s z i c h é s zavarok. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. kóros elváltozásokat. de relatív önállósággal is rendelkeznek. 1. írott j e l e k e t tanulnak. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. az emlékezet. verbális feldolgozás. eltérő g a z d a s á g i . A terá- pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . 3. a figyelem. a n y a g c s e r e z a v a r ) . Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció.

s használja-e. Ez információt adhat arra. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. Esetleg jó technikájú.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s .Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . a szókincs. modellekkel. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása.). T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. az összefüggések feli s m e r é s é b e n . tüne- A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. hogy milyen számolási technikával számol . vagy pedig egy/több részképesség gyengeségével állunk s z e m b e n . de rossz m ó d s z e r ű . Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . lassú. illetve a s z á m o lási zavarra. de arra is. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. s megfigyeljük. az a l a k . a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesítm é n y e k r e é r v é n y e s . . a S O N szubtesztek szórt intelligenciastruktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. szabadrajz készítése). azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. a beszédhibák megfigyelésére is. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kialakult hárítása. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. család. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. . m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehetnek. légkör m e g t e remtése. A vizsgálat felépítése olyan.h á t t é r állandóság. de a terápia szempontjából rendkívül fontos. sok tévesztési lehetőséggel.valamelyest . a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. E z e k célja. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopédiai vizsgálatok kézikönyve című kötetben.ha ez.és nyelvfejlődési h á t r á n y o k hatását. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipikus hibákat. a számolási problémák előzmékörülményekre. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . Kipróbáljuk a taníthatóságot. A s z ö v e g m e g é r t é s . hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. bizonytalan. A tárgyakkal. . h o g y a n s z á m o l . a k o n c e n t r á c i ó szintje. h o gyan g o n d o l k o d i k . E z t m e g előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele.D P T (diszlexia prognosztikai teszt). s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsiak. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő ismereteit. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő részképességek állapotát. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. Tehát. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. -diszlexiavizsgálat. 184 185 . A speciális a n a m n é z i s legfontosabb nyeire. van egyáltalán. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy lehetséges absztrahálási útvonalat.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) .Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira.dichotikus hallásvizsgálat. a figyelem.Sindelar vizsgálat. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osztályos) g y e r m e k e k részére. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hián y o s s á g o k tárulnak fel. f á r a d é k o n y s á g a . illetve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt tévesztette-e el inkább. a nyelvi szerkezet. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. osztályfokához. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. . . s z o r o n g á s a . Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. e m l é k e z e t e é s feladattartása. az ö n b i z a l o m hiánya. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. tudja-e a g y e r m e k utánozni. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . Esetleg kialakult v a l a m i l y e n számolási technika. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. hogy a számolási zavar egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ció.a kifejezőkészség. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz.a szöveges feladat végzésekor. illetve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. Alapvető. -diszgráfiavizsgálal.szűk keretek között . hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t jelent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. fa. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. de eszközigényes (pl.rajzvizsgálat ( e m b e r .

széles. 5 alma -. . . sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . . . n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben.Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben.a teljesség igénye nélkül .n é z e g e t . évszakok nevét sorrendben.) Számjegyek.pl. vers e l m o n d á s a k o r . .e a s z á m o k r a (pl. az egyes műveletek. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . a számlálás r i t m u s a egyenetlen. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyermek számára. t u d a t o s megfigyeléshez.f i g y e l m é n e k terjedelme.) Konkrét számosság megállapítása.k o o r d i n á c i ó j a . . és tudja-e cselekvés k ö z b e n . h á z s z á m . a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban.e l m o n d j a . hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egészet. zárój e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . Dőlt betűvel utalunk . a viszonyszavak hibás használata. 3. . . r á k é r d e z .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. bontást cselekvés közben.pl.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . fel adattartása. beszédében használ-e nagyságviszon y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. önállóan leírja-e a z o k a t ? . nagy.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . matematikai jelek írása. elvont matematikai fogalmak használata.e s z á m o s s á g iránt. k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. k e v e s e b b változót ismer fel. letapsolásakor? Ritmusos számlálás. k é z m o z g á s a ügyetlen.e a színeket? 186 187 . j e l l e m z ő j e g y e i k e t ismeri-e? (Kialakulatlan. mennyiségek összehasonlítása. 1.n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n .Szereti-e a Iegó építést.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. m u n k a t e m p ó j a . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. m o t i váltsága? .helytelen. h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. a g y e r m e k m é g s e m tudja. E n n e k szempontjait összefoglaljuk. ahol az adott k é p e s s é g megfelelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t .A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. terítéskor . matematikai-logikaifeladatok.) Szöveges feladatok megoldása. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. több. tízes átlépés menete. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a .kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . a b e n n e lévő összefüggéseket. pótlást.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. . n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. .kiindulásul szolg á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . .) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. megszámlálás. puzzle összerakást.m á s o l g a t . . s e m m i . h o g y a h a l m a z szám o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. hibás a számlálás. .e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . bizonytalan balj o b b differenciálás. n e m szívesen mesél. m e g n e v e z i . a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. szókincsben. elvételt.É r d e k l ő d i k . térben.Felismeri-e. a u t ó b u s z száma).) Számsorozatok alkotása.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. egyensúly.kéri-e h o g y meséljenek neki. -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. el tudja-e végezni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . 2. irányok. n e m tudja tartani a szabályt.e a sok. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s .M e g é r t i . síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k .) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . a helytelen számlálás miatt. L e h e t . 4.e számjegyeket.Tud-e színes pálcikákból két-. lejegyzett műveletek részekre bontása.s z á m n é v egyeztetése hibás pl. . az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. illetve bizonytalan tájékozódás. a g y e r m e k tudja. . megszámlálás. pl.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é Globális mennyiségfelismerés. kevés.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i s é g . . u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. napok. kicsi. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. nyelvtani és tartalmi h i b á k a térés időfogalmak kifejezésében. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . k e v e s e b b .

amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . 189 egyeztetése.halmazalkotás. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . . síkban. í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. figyelem. M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell.számemlékezet.mennyiségállandóság.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. . A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . . t á r g y a k k a l (ujjakon) bemutatva. ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. h ó n a p o k . „ K a t o n á s a n " . g y ó g y p e d a g ó g u s .felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . oda-vissza.szeret-e m e s é t hallgatni otthon. . sorrend) megfelelő-e. A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s .tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén).m i n d e n gyermekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . . M e g kell j e g y e z n ü n k .h a l m a z o k összehasonlítása. e m l é k e z e t . m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t .tudja-e a n a p s z a k o k . megszámlálás. . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . kiegészítve azzal. é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n .é r z é k e l é s .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . iskolában.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . A tap a s z t a l a t o k azt mutatják.m e n n y i s é g i relációk alkotása. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . . az ujjak e g y m á s h o z érintése. . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . és a k k o r is. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . hogy .g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. ha ez az e l m a r a d á s egy általános. . m e g n e v e z i . irányok.t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n .m e g e l ő z ő terápiára. E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó k ö n y v e k é s -füzetek. síkban. fejlődés része.időbeli tájékozódása megfelelő-e. OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . a m e l y a számolási k é p e s s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. .felismeri-e. észlelés. A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . felépítése. b e s z é d ( k o m p l e x készségfejlesztés). a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . . A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. fejlesztő p e d a g ó g u s . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. síkbeli irányok tisztázása. napok. . . Célszerűnek tartjuk.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. . ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a dást. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . s z á m láláskor. egyensúly. illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. .m e n n y i s é g e k egyeztetése.h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a got.m a t e m a t i k a i relációs szókincs. hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . . az e g y e n l e t e s ritmust megtartva.tájékozódás saját testen. . SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . majd k é p e k segítségével oldjuk meg. . k o rongképpel.m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben.számfogalmak: . tanácsoljuk a szülőnek. külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokozhatunk. . g o n d o l k o d á s . . időben. h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a .ritmusos számlálás. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . számjeggyel. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é se során .mennyiség-számnév-számjegy . s z á m n é v v e l . a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az ujjak m o z g é k o n y s á g a . . . térben. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . írása).megfelelő-e a tájékozódása saját testén. v a l a m i n t az ujj képpel. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . s z á m j e g y e k kirakása. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés.szövegértés. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . . . rajzolása.e a színárnyalatokat. a b e l s ő v é válás folyamatát (interiorizáció). térben.

szereti-e a társasjátékokat.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. 191 . esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait.k ü l ö n biztonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. 7 1 . korrepetálás)? Előfordul.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. tízesével (ha szükséges tárgyakkal. S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. ) . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. 300. k ü l ö n .a feladattartás.az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. .a v i s z o n y f o g a l m a k . de lassú számlálás. 2 0 8 . m o d e l l e k k e l is). pszichológiai.. hibátlan. Hibázási lehetőségek: . .a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi. irányított folyamatos otthoni g y a k o r l á s b a n . logopédiai fejlesztés.a s z á m f o g a l m a k állapota.iránytévesztés (pl. de hibátlan számlálás. 70 helyett: 72. 209. 206. A h h o z .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) .szabálytévesztés (pl. 7 0 . m u n k a t e m p ó . főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o zólag.u g y a n a n n y i fogalmának helytelen használata. . .a beszéd. 6 9 . hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. . . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . . az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. . hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban. -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást. logopédiai terápia. vagy csak kialakulóban van (pl. általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g .el tudja-e mondani a mese. .a motiváció. 7 2 . .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . illetve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. .a passzív és aktív szókincs. . A számfogalmak állapota 1. . mozgásterápia. de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t .a m o z g á s . .és nyelvi fejlettség. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat.felismerte-e a számjegyeket.a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . ^•Mennyiségi relációk alkotása. környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . . 6 9 helyett: 72.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . . de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . 400) .b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő.pl. 207.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. hogy a 7 több. s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. modelleken. 7 1 . pszichoterápia.az a l a p m ű v e l e t e k végzése. feladatok s z ö v e g é n e k megértése.a figyelem tartóssága. légó építést. 7 1 . . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá. .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei- nek fejlettségi szintjével.iskolába kerüléskor . . .az instrukciók. . miért van a < jel két s z á m között).M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . mint a 4. az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . memoryt. 7 2 . Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gondolnia. 2.a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . .egyenletes ritmusú. megnevezése. annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . puzzle összerakást.e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl.tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya .m a t e m a t i k a i . 7 1 .a k a d o z ó r i t m u s ú . . . m e g tudja m o n d a n i . 7 1 . főfogalmak m e g é r t é s e és használata.megérti-e.M i l y e n .M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . . a t ö b b .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását).k e v e s e b b .A tanulásban mennyire önálló? . . ) . kártyajátékokat.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. Hibázási l e h e t ő s é g e k : .K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . n e m érti. 7 0 . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . h o g y a többi tantárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . .a műveletvégzés biztonságát? . 7 2 . Globális mennyiségfelismerés saját testen.

.m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n .gyenge számemlékezet.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl.többnyire ujjszámolási . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirakni az adott m e n n y i s é g e t ) . Számjegyek írásának megfigyelése. h o g y m e n n y i 8 + 7 . tudja. 8. de h a t s z á z . a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. e s z k ö z h a s z n á latát (pl.2 0 = 5 0 . hibás számjegyírás (pl.2 0 = 5 0 . . az e r e d m é n y : 59).a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . h a t . de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . n e m értelmezi. . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . N a g y o n fontos. hogy m e n n y i 2 + 3 .t e c h n i k a kialakításával. . és az milyen jellegű. hogy ha 3 + 4 = 7 .2 7 = 0 6 .a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. 192 193 . hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája.a szorzó. . j ó l leírja.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. bontás.a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való elszakadás folyamatát (interiorizáció). 2-4=8. . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). 2 + 7 = 9 .iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. 23 helyett 32. vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. 7-4=3 helyett: 7-43). H i b á z á s i lehetőségek: .tükörírás. . 2 8 + 7 stb.a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . Hibázási lehetőségek: . .4. m e n n y i 2 0 + 3 0 . 5. 72-27 esetében 7 0 . nyolcból kettőt). K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. hogy 6 5 3 9 . hogy tizenöt l e g y e n . vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . . s z á m e g y e n e s ) . hogy 3 x 6 = 1 8 .h é t .a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. tízes stb. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyenként kinyit h á r o m ujjat. .). . 3-7=21. . több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). Hibázási lehetőségek: . Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s . Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. Előfordul. hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. de n e m tudja. . .az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. lejegyzése. 4-4=16). és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . .u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. A mennyiségállandóság. . hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . az egyes. ül. h o g y pl. 315 -238 097.a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. e g y . . . a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. 7 2 : 3 helyett 72-3).a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. osztás) értelmezése.a m a r a d é k o t n e m tartja m e g .n é g y . Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. Hibázási lehetőségek: . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . szorzás. m i n d e g y i k e t az állához érintve. . h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is alk a l m a z h a t ó .és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . h á r o m tízes. de n e m tudja m e n n y i 18+7. a m i k o r hétből elvesz hetet. h o g y 7 0 . a 32 e s e t é b e n a hárm a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) .ö t s z á z h a r m i n c k i l e n c n e k olvassa). ) 7. elnevezést. 3 helyett E ) . 105 helyett 150). majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a . ujjak.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. . tudja. „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e szerint halad).a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) .akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. egy h á r m a s t .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl.a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyakrabban). e r e d m é n y = 5 5 ) . de n e m tudja. m a r a d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . . . d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m .h é t ) . h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) .a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. 6. tudja. 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . 1 -4=4. . e g y egyest m o n d ) . összeadás. . ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k .a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl.g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. 7-2=5. . .a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. kivonás. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . A számemlékezet. A helyiérték-fogalom. k o r o n g o k . mert a n y o l c h o z . lassú. 72-27 feladatot ú g y végzi el. hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . 6 helyett 9. a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . Hibázási lehetőségek: .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl.

. A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folyaszámnév-számj e g y . U g y a n a k k o r . a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejlesztése ( k o m p l e x készségfejlesztés). . A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folyamatosan gyakoroljuk.Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja.. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . a 8+7-et. . h o g y a n s z á m o l t a ki pl. . észlelés. 5. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . térben.a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja.) . A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . E l ő f o r d u l . T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. . Ez a sajátos fejben számolási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. a 2. a figyelem. s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k .a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei miatt n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. Az. ebből elvesz e g y e t = 15. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfelelő s z á m k ö r b e n . . a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. 194 . térben. ha m e g k é r d e z z ü k . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. relációk alkotása. 8. végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . l^f. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. síkban.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. vagy a valamivel növekszik. i d ő b e n való tájékozódás segítése. Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát .Az é r z é k e l é s . a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia tervét. a s z o r o n g á s oldása. h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt. ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a kiépítése. s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidolgozása. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . a cselekvésben végrehajtott műveletek interiorizálása. U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t .a kérdést felidézni n e m tudja.N e v e l é s i feladatok. egészen apró lépésekre lebontva.d a r a b s z á m egyeztetése. ö n f e g y e l e m r e .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. galom). ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 .Saját testen. tapintjuk. m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . . m ű v e l e t e k e t ) . A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél határozza meg. a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. síkban . 20-as és osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . helyiérték-fo- H i b á z á s i lehetőségek: .a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. a 10-es. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése.m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. . c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogalm a k a t n e m értelmezi. k é s z s é g e k állandó gyakorlása. A vizsgálatok e r e d m é nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. globális' darabszám felismerése.tárgyakkal. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. rakosgatjuk az elemeit. és alkalmazni is tudják. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. majd rajzban. Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja.o t úgy adja ö s s z e . a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlésével folytatja). .S z á m m a l .S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . a s z á m m a l leírjuk. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. illetve az új i s m e r e t e k b e való beépítése. s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt)..(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lén y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . . Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított ismeretek J á r t a s s á g o k . a m e l y e k tükrözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. Általános. 195 . m é g is azt tapasztaljuk. számjegyek írása. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . majd absztrahálása. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . h o g y 8 + 8 = 1 6 . életkori sajátosságai. számnevét k i m o n d j u k . m e g s z á m l á l j u k . . s a m á r biztosan elsajátított tudásra.a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. a m o t i v á lás. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifejezések é r t e l m e z é s e hibás). az e m l é k e z e t . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. b e g y a k o r l á s a . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz.S z á m m a l . a m e l y e k a m a tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . kitartásra nevelés. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. készségekre.

s e g y r e nag y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n .9. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. a m e d d i g s z ü k s é g van rá. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. F. S z e m . az olvasás-. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizsgálta. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. valamint a terápiát végző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s n a k " tartott feladatokra. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fejlesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz felállítható. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. A vizsgálat célja: felmentés kérése.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. osztályfőnök. s emellett szükség van az iskolai foglalk o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. v a l a m i n t a 3/1998. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . de szövegértési és helyesírási n e h é z s é gei is v a n n a k . Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . utasítás 9. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a .k é z preferenciája keresztezett. a szeriális követéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet.(IX. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. 3. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. de m e g felelő. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. F o n t o s . M . H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z .s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. F81. A beszédészlelés területein e l m a r a d á sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. Panasz. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s .9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. hogy latens balkezesség is fennáll. sz. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. 9. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . osztályos tanuló figyelmesen. Az LXII/96. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. osztályos t a n u l ó n á l . Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . a pszichológiai. Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í tése alól. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. O l v a s á s a jó t e m p ó jú.Ktv.2 D i s z k a l k u l i a .§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. Diagnózis: F80.3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített.További feladat a matematikai fogalmak. Orientációs bizonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. szimbólum- és jelrendszer. azok aktív h a s z n á lata.-'ő általános tanulási nehezítettség m e l lett. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y zat feladata. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyettesíti az otthoni folyamatos. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igénylő f o r m a a n a l í z i s . A szeretetteljes légkör m e g t e r e m tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. A r é s z k é p e s s é g . A p e d a g ó g u s n a k . N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . de feltételezhető. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. a p e d a g ó g i a i .g y e n g e s é gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . Az iskola igazgatója. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . M e g k é s e t t beszédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. T a n á c s o l j u k . H a s z n o s . a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t .m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó g u s foglalkozik vele.30. E g y i k fő feladatunk.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . A L X I I / 9 6 . 196 197 . a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényében s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. Melléklet: a n a m n é z i s . s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . -án m e g v i z s g á l t u k XY 3.§. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. fejlesztő p e d a g ó g u s sal. a beszéd-. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a bevésésére. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t feladatok gyakorlása. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. m á s r é s z t ha a z o k a lehet ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . F81. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ket. § . irányított gyakorlást. b e k e z d é s e . a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű velete k ö z b e n . k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfelelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. F81. F 8 0 . de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth.). g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . a számemlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. 10 éves.) O .

„ É . h o g y mit olvas. h o g y n e m érzékeli. M i n d e n év vége felé a n n y i r a felhúzza m a g á t . Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. mi lesz v e l ü k ? " 199 . hogy ez n e m m e g o l d á s . Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. E g y é b k é n t é r t e l m e s gyerek. Azt l á t o m rajta viszont. hogy ha pl. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfelelő. De tudtam és t u d o m . Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. M i v e l szept e m b e r i . K b . n e m s z é p dolog. a l k a l m a z z a . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. De látom.sokkal fontosabb. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. m e r t a kettes szintet üti. a gyerek békéje. l á n y o m 5. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . amivel védekezett az agyam. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. hogy ő m a g a oldja m e g . hogy m e g b u k i k . h o g y mit olvas. E z e n a téren is intenzív. v e s z e k e d v e . És ez a m a i n a p i g így van. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. Ezért úgy g o n d o l t a m . é n e k e t tudott. osztályos tanuló. lassú. a m í g el n e m olvasta.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . N a gyon szeretett rajzolni. bevásárol. és a tanár is látja. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. s z o r z á s t é r t e l m e z i . Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. a z o n b a n a lassabb érés. azt é r e z t e m . hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. m i n t először. bizonytalan. a m i t u d o m . n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . M o s t l á t o m . a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. és a n n y i r a felhúzta magát. tanulási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. május elején m i n t h a „valami d e r e n g e n e " . szépen olvasott. E l s ő hetekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . és aki e n n y i t szenvedjen. ő m á r tudta. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. és így. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát műveletvégzés k ö z b e n felismeri.ami egy fél családban lehet . V a l a m e n n y i r e javult. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. bár n e m értette. Karác s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. foglalkoztatta az írás-olvasás. 1000 között. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. én e l o l v a s o m az anyagot. Ez így m e n t e g é s z e n addig. h o g y csak nek e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. így n e m tudnak továbbtanulni. Kérjük t o v á b b r a is a T. de n e m tudja. hogy m é g egy ilyen gyereke n e m volt. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egyfajta k ö z ö m b ö s s é g b e . kivonást. hogy tudjanak is.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. aki ilyen energiával. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . A kezén ad össze m é g 10 alatt is. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat segíthet. otthoni h a r m ó n i á j a . B o l d o g volt a m . hiszen csak azt a d t a m m e g . de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . Ő szóképesen tanult olvasni. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. 20 verset. de azt n e m k a p t á k m e g . de végül is eljutott odáig. hogy ő jó tanuló lesz. E l s ő osztály végén ott tart o t t u n k . M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is.S z á m o k írása. de április végén. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . hogy kettest kapott. E z e n t u d o k segíteni. Év v é g é n vele is ott tartottunk. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. M a t e m a t i k a i . h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. 100. bontást. mint az. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. A bennfoglalást n e m értelmezi. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a tika. mint általában n a g y o n sokan.és szövegértés fejlesztésével együtt. akinek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. R e n d s z e r e s . Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. de n e m teljesen érti. és akkor érti. Teljesítményét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. E h h e z hozzátartozik. Aztán k i a b á l t a m velük. 2 5 6 Ft valamit. így n e m buktathatja m e g . mert úgy é r z e m . a k k o r elég 3 0 0 Ft. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . És n e k e m kettő is jutott. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . hogy megbuktatják. A boltba e l m e g y . hogy m e n n y i e n e r g i á t fektet bele a t a n u l á s b a . Ott van a kérdés. Úgy é r e z t e m . talán m e n n y i r e kár volt. h o g y a t a n á r azt mondja. Én is. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. így m a j d n e m 7 éves volt. hogy m e g k a p t a a kettest. h o g y haladj a n a k . egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . ö s s z e a d á s t . A szorzó. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszlexia. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kialakult súlyos fokú szorongása. bár a szorzó.

FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . Akkord Kiadó. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. 279-308. Budapest. Tankönyvkiadó. 3. 94. 12. Új Pedagógiai Szemle. 319. Módszertani segédanyagok.o. K. In Juhász Ágnes (szerk. 207. E.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. Gyógypedagógiai Szemle. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. 133. 55. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 135.vizsgálat és terápia. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapismeretek. 14-25. szívvel. Budapest. KRÜLL. 203-212. Okker Kiadó.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. 45-52. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. DÉKÁNY JUDIT. . Fejlesztő Pedagógia. Ford. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. fejjel. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. 129-139. Huba Judit. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . III. Alex Typo Kiadó. Új M ú z s a K i a d ó . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. A terápia első szakasza. Debrecen. Budapest. 117-138. 3.): Logopédia a gyakorlatban. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. In: Ajtony Péter (szerk. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája.o. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához.

óvoda-. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy előadáson. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k fajtáitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. M. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő speciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. a pszichiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsúlyozásával is. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázadban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. 203 . A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hangsúlyt kellene. ahol a g y e r m e k e k . Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált területe. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbirkózni a felsőoktatás. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közösségek. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . a pedagógusok készségeinek fejlesztése. g y e r m e k v é d e l m i s . m e n t á l h i g i é n i k u s . Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi követ e l m é n y e k n e k való megfelelés. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. és iskolapszichológus. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglalkozó s z a k e m b e r e k figyelmét. az óvoda.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. d r o g k o o r d i n á t o r stb. p s z i c h o p e d a g ó g u s .és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet.

M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátására teszi képessé a szakembert.Óvoda-. ill.és a diszkalkulia-terápiák is. hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vidék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. diszgráfia. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . kisebb településeken o k o z k o m o l y III. ill. ill.II. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . hospitálás. fejlesztő osztályban. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. hogy egyrészt az iskola csak másodlagos szocializációs terep. s a család az. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a párhuzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról.) . így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . . Közvetett pedig a p e d a g ó g u s kollégákkal. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. . c s o p o r t o s formában egyéni. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. életvezetésben való tanácsadás. Intézményen belül megtalálható . csoport (osztály )-szintcn. iskolában pedig a diszlexia-. k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . Pl. átstrukturálásában. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások es t a n á c s a d á s e g y é n i . ill. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit.ahogy m i n d i g . s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. óravezetés stb. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . igen sok helyen speciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a nevelő-személyiségfejlesztő. de lényeges lenne. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. A társadalmi p r o b l é m á k . a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n .és átk é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s .ént. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k között. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . (Nevelési T a n á c s a d ó . Ez azt is sugallja. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i áján. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . Sok helyen tapasztaljuk. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozások tartása. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s ismeretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesztésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni.rétegspecifikus. diagnoszta. pl. félállásban.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. töredék időben. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. ill. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. 204 205 . M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolára terhelődtek. s többnyire elveszett az a segítség. reedukatív-korrekciós. töredék időben. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. p r o b l é m á i k feltárása. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a nevelés irányába. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a ped a g ó g u s o k t ó l .Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. terapeuta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szükségessége felé m u t a t n a k . melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e rek között. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. A p r e v e n tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevékenység segítségével valósul meg. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . tanulásban. hogy a p e d a g ó g u s az. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. de óvodai gyakorlatukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. hogy az oktatási i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . oktató-ismeretátadó.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai szerint . egyéni szűrés. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ri feladatokkal is. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. diagnosztika. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. ill.

É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ben. aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba helyezése. g y ó g y p e d a g ó g u s . Férjétől ő is n a g y o n fél.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . szociális segélyezés. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. r o b b a n é k o n y . s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . pl. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. Félév táján 2. v a g y o n k é p viseleti stb. iskolai osztályba helyezéshez. p e d a g ó g u s . . mert Balázs e g y r e gyakrabban visszaél a v é d e l e m m e l . Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fiának. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. A kisfiú önállótlan. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . korrepetálás stb.Gyámhatóság. . aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. Tantárgyi k o r r e p e tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában.i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. A család sokat nélkülözik. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . ill. pszichiáter. p s z i c h o l ó g u s . Árpit édesanyja egyedül neveli. pszichológus. c s a l á d g o n d o z ó . Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. funkciót lát el. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . Első perctől igen élénk. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyezte Árpit. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. Feladata egyéni. képtelen leválni édesanyjáról. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. nyelvi felmentéshez. aki úgy érezte. ill. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. Feladata az egyéni diagnosztika. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának segítséget. gondozási. további szakellátásra irányítja őket. óvodai-iskolai koordinátor. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. pszichiáter. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. S z a n k c i o n á l ó funkcióval r e n d e l k e z i k . Az iskolapszichológus foglalkozott a családdal. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. A g y e r m e k v é d e l m i felelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. fókuszált foglalkozás. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. iskolapszichológus. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. Elhelyezési. L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. 2.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . Az édesanya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. Balázs imádattal tekint az édesapjára. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával próbálja Balázst védeni a verésektől.Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . g y e r m e k v é d e h n i s e . E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . g y ó g y p e d a g ó g u s . Ez a z o n b a n visszájára fordul. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. isko- . f e l m e n t é s e k ) . c s a l á d g o n d o z ó . . Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. E l s ő osztályba kerülése után rövidesen kiderültek p r o b l é m á i . . Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolába. láthatási. verekedős kis- fiú volt. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetekkel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán.C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. 206 207 . f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. t o v á b b k é p z é s e k tartása. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. jogász. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . A napközis foglalkozásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. iskolaérettség. fejlesztés végzése. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. p e d a g ó g u s . segítése. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . M u n k a t á r s a i : logopédus.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . p s z i c h o l ó g u s . . Ezt b á r m e lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . m u n k a n é l k ü l i . M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. M u n katársaik: szociális m u n k á s . S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . pszichológus. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. p e d a g ó g u s . M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . fejlesztés. K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. . Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . ill. c s o p o r t o s formában. I n t é z m é n y i j e l z é s alapj á n g o n d o z á s b a vesz családokat. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. de n a g y o n fél is tőle. tanácsadás. fejlesztő p e d a g ó g u s . M u n k a t á r s a : j o g á s z . p s z i c h o l ó g u s . c s a l á d g o n d o z ó . a t a n a n y a g o t követni. hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. őszi tanulási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszichológus. Az.

VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jellegzetes viselkedésmódjaira. Animula. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képviseletében. O M . de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n .) (1999): Mentálhigiéné elmélet. HORÁNYI ANNABELLA. hogy az ó v o d a m i n d e n napi életében. empátia. n a p i r e n d . fejlődésének n y o m o n követése. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n .l a p s z i c h o l ó g u s a . Cz . BAGDY EMŐKE (szerk.) (2001): Együtt a gyerekekért.vagy az azt kiváltó. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . kutatás.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. s végül m e g e g y e z é s született. 8. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . És hiába sokféle a szakmai kínálat. tolerancia. Anymula. hogy az hatásrendszerével elősegítse minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. vezesse az ó v o d a p e d a g ó gus.. és d á t u m mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő .) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. Új Pedagógiai Szemle. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . cikkeiben . ill. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. KF. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . Ú g y szervezze az óvodai környezetet . Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. elfogadó attitűd. Budapest. 5. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a közoktatás rendszerében. Javasoljuk. A családgond o z ó segíti az édesanyát. Kiadvány. E L T E Eötvös Kiadó. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. szeretetteljesség. gyakorlat. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. Anonymus Kiadó. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbségeiről.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az isk o l á b a j á r á s alól. 240-278. játékeszközök. ill.ZDI BALÁZS (szerk. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető.rögzítse.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á val . Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. K ö n y v ü n k . az adott életkor sajátosságaitól eltérő viselkedésformát. nyitottság. Anonymus Alapítvány. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvodapedagógus. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorával. 208 209 . képzés. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. tehetségét. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fejlődési ütemét. HUNYADY GYÖRGY. képességét. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. ASZTMANN ANNA (szerk.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. Pannónia Könyvek. A Nevelési Tanácsadók II. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . Alapok. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. Tanulmányok. szociokulturális hátterét. célszerű azonnal bejelölnünk. segítse tehetsége kibontakoztatásában. és k i e m e l t e n ezen fejezet. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e .

jó m e g o l d á s o k birtokában állapíth a t ó m e g . s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. rövid ideig tegyük. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő válaszok k e r ü l n e k be. csoportos megfigyelés). . ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó gusnak. a további fejlesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok.z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . foglalkozásokat tervezzen. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. speciális szakértelmét. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a testünk témakör. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " válaszok o p t i m á l i s a k legyenek. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . lábujjon járás.". érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. hátad stb. e g y s z e r r e feküdtek le aludni.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . h o g y a n ! ( 4 . labdaelkapást. ezért a fejlesztési feladatok m e g tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. nyelvi kif e j e z ő k é s z s é g . hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. öltözésnél megfigyelhető a fűzés. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. M u t a s d meg. A fejlődési ü t e m r e . 210 .5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. M u t a s d m e g . l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . Az iskolaérettséghez.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . szellemi. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. h o g y a n ! ( 4 . Fő területei: mozgásfejlettség.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. szökdelést. ezért n e m baj. . hogy „ M u t a s d m e g a vállad. folyamatosan célszerű végezni. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . A g y e r m e k testi. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k .6 . szociális é r e t t s é g e . Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. a mindennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. A . a térbeli tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. f i n o m m o t o r o s . hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t beépítse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. a g y e r m e k e t a csoportból.5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . a testséma. h e i y z e t b e n .e g y e n l e t e s ültetés (pl.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE..és ajakügyesítő gyakorlatok. az értelmi fejlettség.6 . az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. illetőleg az iskolai érettség. támaszkodj a tenyereddel a padra.g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n .J á t é k i d ő b e n .7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . lelki. az ó v o d a p e d a g ó gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k életkorára. e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . természetes tevékenységéből kiemelve. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. vagy a c s o p o r t n a g y o b b részénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. az információk m e g s z e r z é séhez s z ü k s é g e s célozott. a g y e r m e k szociális fejlettsége. egyéni foglakozással.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. Testsémafejlettség (Testkép. amelyek idegélettani. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgálatok ( l o g o p é d u s . míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetekben (pl. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel.). én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . é n e k . hol van a bokája. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . bokafogás stb. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g biztosítékai. hasad. csakis j á t é k o s f o r m á b a n .J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t .

nagy méretű stb. Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . C s u k d be a s z e m e d .) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. szerinted miért?) . (Pl. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el.). állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. valamint a feladattudatról is..7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. csak a kicsikel. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. Boldogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek.4 db) vagy eseménysorozat (pl.Tükörkép. A k ó r ó és a kismadár. térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. Ennek a területnek a megfigyelésére. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. megfigyelhetjük. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. . mit csinált. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. C e r u z a f o g á s u k r ó l . képolvasás.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével lehet felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben.6 .Játékötletek: ( 3 . k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. .7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . térirányokkal. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. viszonyok. megjegyezzék. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el.A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . m i t csinált X. karod stb. egész alma . és m o n d d el. hasonlóság. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetéseket a felnőttel és a társakkal egyaránt. időtartamnöveléssel). .! Ne m o n d d meg. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. b á r m i lyen t e v é k e n y s é g b e n . 212 213 . m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. stb. növények. időbeli relációk. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. Nyelvi (Szókincs. m e r t csak így é r h e t ő el. terítésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t .6 . F o n t o s .) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. tükör előtt. ( 4 . szögletes. e s z k ö z ö k k e l . tedd az autót a vonat mellé.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük.kisebb gyertya.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. figyelem. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. A h á r o m pillangó. " ( 5 .: M o n d d el. g y e r t y a és gyufa . Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról.harapásnyomos alma . térbeli tájékozódásukról. Az ismeretek egyéni ell e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g .é g ő gyertya .4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . mid érintettem m e g ? ( 5 . öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt.). Y. mi az. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k elmondja. -játék. és m o n d d m e g . emberábrázolási készségük. u t á n o z d ! . mi történt. R é p a m e s e . ami zöld.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.kötőtűn a fonal .p u l ó v e r stb.Y.). ne menjetek a hintán túl. jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. (pl. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. válogasd ki! ( 4 . hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfelelő kifejezést. melyik testrészét érintette m e g X. fonalgombolyag . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek.almacsutka.

t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhangzottakat is. ezeket egyre bővítve kell válaszolni.K é p o l v a s á s r a . illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesítm é n y . K é p e t k a p arról is. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. j á t s z ó gyerm e k e k . hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . s z o m o r ú g y e r m e k .7 évesen az ó v o d á b ó l .A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. n e v e t ő .h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. 214 215 . zálogot is adhat. fejlesztése). e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . az ó v o d á b a n . hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítségére is. e l v o n t a b b fog a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. . a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. érzelmi élet) feladatmegértés. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a problémák korai felismerését.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. folyóiratok. beilleszkedési.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép.).7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t .). d i a k é p stb. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. együtt a család. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhíthetjük. az utcán. az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével.6 . . B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. a naposság.6 . A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. illetve n a g y c s o port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. ( 4 . Játékötletek: Képolvasás ( 3 . L e h e tőség nyílik arra. a rend helyreállítása. a m b u l á n s rendelésein lehet m e g k e r e s n i . k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . (Ezt eleinte csak 4 . magatartási p r o b l é m á k stb. a megértés ellenőrzése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . mesejelenetek stb. a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére.) ( 5 . így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. beilleszkedés. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználása (pl. de m á r b o n y o l u l t a b b . A j á t é k lényege. kép. m ó d s z e r e k k e l . U s b o r n e Kisenciklopédia.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. Szociális (kapcsolatteremtés. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. M i n i E n c i k l o p é d i a . k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . a piacon. Szövegvisszaadás ( 3 . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-mes é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö kítő fényképek stb. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n felhasznált s z e m l é l t e t ő kép.) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. sok hiányzás. festmény stb. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázoló j e l e n e t . ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonosnak.7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r elh a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. a foglalkozások feladatai (pl. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait.5 g y e r m e k k e l játsszuk. ok-okozati összefüggéseket. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalmazását. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fejlettségének. m e g b í z á s o k teljesítése stb.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyanolyan.). Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" .A feladatmegértés. esetleg ok-okozati összefüggés felfedezését is k í v á n ó . ( 5 . állatokról. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. lehetőség szerinti m e g s z ü n tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e .4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k folyamatos megfigyelésével. .).a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. fejlettség feladattartás.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. fénykép. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszichiátriai s z a k e m b e r h e z is. e b b e n a részben a gyerm e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. Aki téveszt. ( 4 . t e r e m r e n d e z é s .) és a fogl a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Tanácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. síró.

N e m figyel. tétova m o z g á s ú . N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . 5. piszkál valamit. 3. majd cipő. 8. M a s z a t o l ábrázolásnál. m i n t h a n e m hallaná. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. 4. N a g y o n lassú. úgy tesz. ha szólítják. 2. 7. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . összegyűri a rajzlapot. N e v e h a l l a t á n összerezzen. igényeit késleltetni. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . 5. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. m o c o r o g . h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . K é r d é s r e zavartan hallgat. 6. 4. N a g y o n félénk. Ú g y tűnik. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. tű stb. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . 7. II. m i n t h a ott sem lenne. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. á l l a n d ó a n fészkelődik. F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. n e h e z e n szakítja félbe. nyugtalanság van körülötte. Á l l a n d ó a n babrál. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. Á l l a n d ó m o z g á s . Szeszélyes. 6.I. t a n á c s t a l a n . 3. 2. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. sírós. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés (nagy lyukú gyöngy. N e m hallja. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. N e m tud várni.) Fűzé Páros lábon szökdelés (veréb). vagy legalábbis úgy tesz.

talp 1 Lábujjak. kézfej. hát. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban . orrcimpa Száj. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. fül tő Kéz. ujjbegy. elől Hátra. mellé Közöli Le. nyelv | Fül. tenyér Ujjak. bal | Előre. fölé Jobb. mellkas Arc Kar Comb Térd. térdhajlat Homlok. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- .TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. szemhéj Orr. nyak. csoportban [ csoportban i i Fej. törzs. ujjperc Láb Mell. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. has •-- •| --- " " - — - i _ ._ Szem. hátul ] : Mellett.

. prolii egyéb teljes. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. fül ! az arc részletei: szem. láb törzs aránya helytelen fej. Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. . orr.különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. kar. csoportban r . pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . kar.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . száj összpontosításra képes ruha.

pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. érti.azdag. kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagycsoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . de nem teljesít részben teljesíti irányítással. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült.néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagyi csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . teljesíti • nem érti Feladatmegértése. feladattartása . Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: .A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE .

m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. g e o m e t r i kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . dinamikus átlagos ' Munkatempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. emlékezet. auditív figyelem. időrendi fogalmakban való tájékozottság. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. míg az 1999/2000. Sajnos sok esetben e k k o r derült ki. kitartó a tevékenységben kapkodó. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. toleráns Válasz feladja [ tevékenységek indulatkitöréssel válaszol akadályozására | személyek elleni agresszióval válaszol . ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagycsoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. számolási és fogalmazási készség. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvételével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. ül. nyelvi e m l é k e z e t .A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. így e g y r e korábbra tolódott a szűrés időpontja.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. kitartásra nem képes gyors. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. logopédusi ellátás. lassú. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. 224 225 . mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k felmérésére. térbeli és sorrendbeli orientáció. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. kétnapos j e l e n l é t b e n . Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö dik. erőtlen Feladatvégzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . b) V i z u o . jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi.

7 pont) veszélyeztetett. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. ábra motoros víz-perc-mot.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. mint a többiek. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . .e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . finanszírozását az. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldiagnosztikája n e m történt m e g . h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t .a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. 41 %-a lány. átlagéletkoruk 6 év. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünkben azóta m e g i n d u l t . M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n tapasztaltuk. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. 227 . A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. A ja- 3. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . szakember-ellátottság. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kéthetenkénti kétórás szupervízión való részvétel. Itt n e m mutatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi útmutatóját. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . . Szerettük volna. E z e k a gyerekek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. a legidősebb-' pedig 6. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. végzettség.a fiú.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat.e n y h é n ( 4 . h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyerekek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. mint nevelési p r o g r a m .4 pont) í 11. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével.ó v ó n ő k is felvehetik. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i .A teszt 4. j /.11 é v e s volt.). tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. . E n n e k k ö v e t k e z m é nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . az óvoda. mellyel kiválthatnak régebbi eljárásokat. másrészt mert .1 1. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. Oktatási Osztály vállalta. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. térbeli tájékozódás stb. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük először. Ez m i n d e n képpen a teszt részletes. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " nevelnek. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelésével. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k korrekciójával foglalkoztak. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . 2. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e tencia. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. m e l y miatt a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . helyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. A s ú l y o s a n ( 0 .6 éves kortól 7. melynek o k a lehet: .útmutatója szerint . Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l rendelkezett. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén.az óvodai sajátosságok. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g .

hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhetnek. 10 10. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y ..5 4. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét.4 10.S o k a n .9 6. hogy a 2.1 9.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l . az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni. így az igen probl é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó . A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n . az elméleti alapokat.1 9. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladatait.5 II 8. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősödő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. . értelmezésével.3 A h á r o m ábra ( 3 .5 7. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .5 7.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. ill. időbeli szervezése.3 8.3 9. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együttm ű k ö d é s kereteit.3 7. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6. Z s o l d o s M á r t á t . ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . 3.6 9. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z vétellel. Általában nevelési értekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt.6 7.7 8. T ö b b az az ó v o d a . 4. . átcsoportosítást tett sok helyen szükségessé. speciális szakképzettség megszerzésével. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l .K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. .érdeklődéstől függően . 5. . m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását.9 9. S.K 6. Jól látható. ill. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását.8 6. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k .9 6. magasabb p o n t s z á m o t adni. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalatcserét szervezünk.egy vagy t ö b b alkal o m m a l M S S S T . Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent.

és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l .5 6. ha az indokolt. . mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k .5 7. mely b e s z é d h i b a . b) A szülők tájékoztatása. Ismertettük az ó v o d a i nagyc s o p o r t szerepét.eseti d ö n t é s szerint .e g y é n i . Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s álláspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében.3 7. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o lógiai csoportot. Nevelési T a n á c s a d ó stb. 230 231 . .e g y é n i . é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t .a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat.5 5. E z e k e t a következőkben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése.7 c) A s z a k e m b e r .k o r r e k c i ó r a . átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . ill. ill. m e l y e n .2 6.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . é r z e l m i állapotának. az iskola-. k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. a fejlesztő p e d a g ó g u s . a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. m e l y e k alterna- 9. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. ill. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kapcsolatos b á r m e l y iratba való betekintésre.9 7. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által.6 9.t e a m c s o p o r t o s konzultációja. a l o g o p é d u s és az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s vett részt. ill. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e pillantásra. társas kapcsolatainak. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t .nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. az adott c s o p o r t két óvónője. és elosztottuk a feladatokat. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési eredményeit. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében.4 7. diszlexia-prevencióra irányult.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakértői B i z o t t s á g o k .5 8. A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultációt az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. ill.10 9. 7. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . . .ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: .az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s .a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . .9 8. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk.a vezető. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. . a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel eldöntésére. az iskolaérettségi vizsgálat menetét.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . n e m c s a k engedélyének.5 8.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n éltünk. feladatait. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyermek problémájáról.l e m a r a d á s rendezésére: .az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. ill. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai csoportjából a g y e r e k e t . m e l y e n ismertettük a szűrést. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. 9.5 8. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részképesség-szűrését.

. Szülei elváltak. Kötörő Emese (szerk. Együtt a gyerekekéit. . Télen dönteni kellett beiskolázásával kapcsolatosan.RRNC. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n foglalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük.fejlesztést is kapott.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . gyakoroltatásával. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájékoztatta a h a l a d á s r ó l . A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősítésünk az volt. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. szorongó kislány. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. A p s z i c h o lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos.S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. Egy gyerek akár t ö b b szake m b e r h e z is j á r h a t o t t . F é l é v r e a kisfiú megnyílt. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elmaradás. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kiscsoportban. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítható. Volt. ill. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. Vo- lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. . Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép- Példák: 1. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. Fejlesztő Pedagógia. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t .s z a k v é l e m é n y e z é s . A s z a k e m berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá- latára: MSSST. KOVÁCS EF. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra.) ( 2 0 0 0 ) : Alapok.a kiemelést n e m igénylő. Budapest. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. M e g á l l a p í t o t t á k . .. Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t .szorongó c s o p o r t j á b a " került. zése. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . hogy kis l é t s z á m ú vagy speciális iskolai osztályban van a helye. gátlásos. s a család elköltözött egy vidéki kertes házba. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. szakrendelésre irányítás. I. szókincse igen g y e n g e . majd az ó v ó n ő . Budapest. 3 . két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . 232 233 . de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyerm e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . Horányi Annabella.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s .ÁRA. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e .m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. Igen fontosnak tartottuk a folyam a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. Tapasztalataim az MSSST-vel. R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él.l o g o p é d u s . beszédészlelése. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesztés h a t á s á n a k m é r é s é r e . m i n d pedig a g y e r m e kek és szüleik s z á m á r a . 2. . ISTVANFI Ki. MARTONNF.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. majd n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. hogy ó v o d á n k n e m különleges. I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . érzelmi á l l a p o t á n a k vizsgálata erős szorongást jelzett. ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgálatát. Ellátási m ó d o k : .): A Nevelési Tanácsadók II. F o n t o s a z o n b a n tudni. In: Kósáné Ormai Vera. . így b í z u n k b e n n e . Rózsika igen k e v e s e t beszélő. Budapest. S z o m o r ú . majd k é s ő b b . bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . így nagyszülei nevelték. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . Ó v o d á n k b a n . az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszéltük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t .Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. Országos Szakmai Találkozójának előadásai. m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . . ZSOLDOS MÁRTA. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. Budapest. akikről mi is azt g o n d o l t u k .Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól.. ill. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ta.

betűk. Az. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. Szerialitás . Vizuális e m l é k e z e t .EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . E g y adottgyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. m e t a k o m m u n i k a t í v . m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . T é r o r i e n t á c i ó . P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . illetve. A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. lehetőséget adva a gyereknek.. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. heti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n .a m o n d a t o t szavakra. intermodális. ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei során a n a g y c s o p o r t b a n . vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. képességei. illetve a sérült funkciók javítását. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . Vizuális differenciálás . ezen keresztül ismeri m e g a világot. a reális é r t é k e lést. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. n y o m d á z á s . A g y e r m e k e k .: színezés. Amikor csak lehetséges. h o g y mi történik majd velük.a tanár hangját hallani. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . Auditív e m l é k e z e t . a g y e r m e k e k egyéni fejlettségéhez. h a n g o k r a b o n t a n i . A gyakorlatok nagy része általam irányított. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. az esetlegesen hiá n y z ó funkciók pótlását szolgálja. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. Auditív differenciálás . átlendítve a n e h é z s é g e k e n . torna. pl. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. mint tárgyi. megváltoztatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. fejlődik személyisége. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . és a tünet súlyossága. segítse őt. vagy felmentett g y e r e k e k ) . a m e l y e k a lassúbb érés. ha társuk hiányzik. kontrollt. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dolga. kettesben v a n n a k velem. társasjátékok. k é p e s s é g e i h e z igazodik. és fokozatosan h a l a d u n k tovább. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt.: festés. szavak sorrendjét tartani. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logopédus elvégzi szűréseit. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. illetve 3 éve. Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. hoz.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. A dicséret inkább] verbális.k o o r d i n á c i ó . más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. ö n m a g á ban való hitet. ha szükséges. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását.a kívánt helyre írni. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. folyamatos konzultációt biztosítva. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . raji zolás. V i z u o m o t o r o s . m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ket.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. t ö b b n y i r e didaktikus játék. Auditív analízis .a szem. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m minél tovább nyújtani. hogy ö n m a g á t megismerje. hogy akit lehet. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. g y u r m á z á s ) . látott betűt összekapcsolni. F o n t o s s z e m p o n t . feladattartása. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. A h h o z . hogy az írás. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. beszélgetés.a hallott hangot. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni.felidézni a hallott m o n d a t o t . Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. amely a t a n u l á s h o z szükséges pszichikus funkciók fejlesztését. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . a szem é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek.

esetleges jelenléte a foglalkozásokon. hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. A foglalk o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. SZERDAHELYI MÁRTON. mely felhasználja az ó v o d á s o k fejlesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . konfliktusokat fejezhetnek ki. csoportba való beilleszkedésükről. a p s z i c h o l ó g u s . hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalkoz á s o k o n v e g y e n részt. A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették.4 é v e s g y e r m e k e k ) . A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. a gyerek családjának. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesítm é n y r o m l á s n á l . saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerekkel. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. a g y e r e k e k rajzainak e l e m z é s e . ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terápia és a S i n d e l a r . szaglás észlelés).p r o g r a m képzésén tanultakkal. az óvónő indirekt irányításával. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . Zöld Iskola.) így k i m a r a d pl. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. II.3 0 p e r c i g tartottak. Városi Nevelési Tanácsadó. h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . 2 0 . követtük a haladást. időészlelés). 30 perc i d ő t a r t a m b a n .N a g y . Alapozó Terápia Alapítvány. heti egy a l k a l o m m a l . az ó v o d á b a n . ízlelés. A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lépésre felépítettük a fejlesztési tervet. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsolatos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . . m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elmaradásának okait. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . Budapest. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopédiai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeretanyagát. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. lateralitás fejlesztése. m e g o l d á s o k a t találni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a .szehangolási n e h é z s é g e miatt. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. hallom. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás.t r a i n i n g módszere.1 . illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. e s e t e n k é n t m ó d o sítva a z eredeti tervet. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. az esetleges h o m e .és f i n o m m o z g á s . Szolnok. Nemzeti Tankönyvkiadó. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alapj á n . kötet. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. Azt. a szülő m e g i s m e r é s e . és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a köv e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segítségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. hogy melyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. Budapest. tér-. BAODY EMŐKR. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. illetve a teljesítménybeli változásaikról. .ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Szolnok. az a n a m n é z i s felvétele. h o g y miért került külön kis csoportba. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. a nevelési tan á c s a d ó b a sem. Ez a szülő p r o b l é m a t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. Psycho-Art Kft. tapintás. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . 236 237 . A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . T e r v e m az. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. hallás. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthatnánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . A m á s i k p r o b l é m á m . illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . a t a n á c s a d á s . A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t esetében bábjáték. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. TÓTH GÁBOR. SZEMÉLYISÉG. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba.

feladattudatfeladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. s emellett m o z g á s u k jól koordinált.4 . 1988). testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. Balogh. J . háztartástan. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptantervet. kutatásunk keretében az. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. Panckhurst. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. irodalmi nevelés. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. iskolai szocializációhoz igazodik. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. majd újabban a fejlesz. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani.ö. zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . P. vizuális kultúra. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. m ű v é s z e t e k : ének-zene. és át tudják kapcsolni egymásba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.az általános iskola 1 . s a továbbiakban egyben J. taktilis. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskolaérettség) a l a p v e t ő feltétele. e m b e r és társadalom. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan átmeneti képzési forma kialakítása. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. S . osztályos korosztályára is vonatkoztatható . h o g y a 7 . zenei nevelés. vizuális nevelés. Az egyes kognitív részfunkciók. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. Aktuális kérdésként vetődik fel. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelezhetők (P. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását .AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik való megfelelés jelenti. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. mely szerint a 7. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. m a t e m a tikai nevelés. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. téri) rendelkeznek. K é r d é s .két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. és egyben az. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség..műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. 1995). 1981. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. ha a g y e r e k e k a kognitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. t o v á b b á e m l é k e z e ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. én-fejlettség. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . a másik pedig. Jelen mára. 1 238 239 . A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. m a t e m a t i k a . e m b e r és természet.i kéval. és mtsai 1998). hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. L a m b . évben jelölte m e g . Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. A N A T által megjelölt .k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok m e l l e t t . elkötelezettsége a m é r v a d ó . h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . Balogh. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend- H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é sének a l a p d o k u m e n t u m á t . Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. 1996). B a l o g h . ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. tánc és dráma. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. 1990). h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. auditív. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok száA képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakításéit tűztük ki célul az. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. M á s részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. 1988).8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához.

mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. k é p e s s é g e m e n t é n történik. a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a .h o z k a p c s o l ó d ó integrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. m e l y n e k keretében a heti 3 óra testnevelésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k .mag a s a b b a n reprezentáltak. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalkozásokra. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezetését ö n k é n t vállalta. ebből egy az ú n . a tárgyi feltételek. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. valamint az oktatási tartalom szempontjából: . A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen íratj á k ide g y e r m e k e i k e t . párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t számára is lehetett játszó-. v a l a m i n t a fejlesztési lehetőségeket. A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rejtett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . F-es) o s z t á l y o k b a n .öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya.bár készült új helyi tanterv . Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki.a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak.e l e m z ő . m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni tanulni. M e g j e g y z e n d ő . A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizárólagos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. A 8 . A m ó d s z e r az analitikusszintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . és olyan gon- 240 241 . mint a gyengébb (az E-s. A tanterv. A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . ül. A j o b b osz-.városi. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. a n n a k ellenére. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő).m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . melyre vonatkozóan k o m p l e x pedagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). ahol a g y e r e k e k az otthonról hozottjátékaikat tárolták. „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanulm á n y i v e r s e n y e k e n . rajz. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástanítás céljára. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. A h a n g o z t a t ó . Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . a k k o r fennáll a veszélye annak. A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. X.ö s s z e t e v ő módszerű.a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. mely körülmény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin- AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. h o g y ez egyben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge.9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d h a t ó .7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. A tanulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság terén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. t á l y o k b a n . m a t e m a t i k a .a város e g y é b területeihez képest . Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a oktatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. sz. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni).m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . é n e k . fejlesztő osztály (15 fővel). K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . Altalános Iskola A 6 . t e c h n i k a . 1980). saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . s végzi ezt a feladatot azóta is. ahol rok o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakirodal o m b ó l jól ismert.sz. k ö r n y e z e t i s m e r e t . A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . a N A T . szervezeti formák. Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. oktatási tartalom és m e t o d i ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani.

mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . M o r z s i F i c k ó mellett lakik. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Rudi t y ú k o k r a vadászott. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. p a p í r b ó l ) . A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyerekek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. tek be. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. a m e lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a .7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. Az új b e tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint elérését jelöli m e g . mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok tanítói k ö r é b e n .l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. e g y m á s mellett. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olvasás-írás t a n m e n e t e k . vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k .d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. a több-kevesebb-ugyanannyi. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. gyurmából. forma. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. méret. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). m e l y e k a 6 . akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . de n e m t ö b b 13-nál. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre- Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a korongok. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. e r ő s í t i " seben. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o dást. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. mint a m e n n y i t fogott. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak.és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l .. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . A számfogalmat ( l . h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. M e g j e g y z e n d ő . /. E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával történt. így eseteleg az is előfordulhat. pálcikák." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. Bodri h á z s z á m a a legkisebb.

keresztcsatorna) figyelem. . színezése és kivágása. öltözködik stb.Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. m ö g é . . elkezdett rajzokat be kell fejezni. s végül a test középvonalát keresztezve.fi- betűket r a k n a k ki belőlük. . étel. Példák: . . l á m p a stb. . m i n t a bal o l d a l r a ! .Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . keresztcsaPéldák: P e r c e p c i ó (vizuális.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . to. ha hallasz a szóban „ o " (stb. utolsó. ú stb.S z e m k ö r z é s le-föl. olvasó. téri. . sovány.A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj.). . me..) h a n g o t hallasz: kövér. e m b e r . keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális.H á n y szót t u d s z felsorolni. . Lépj a p á r o d elé. k e .Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó.Őszi levél rajzolása.). RAJZ P e r c e p c i ó ( vizuális.V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése.c s e p p . pofon stb.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. fonal. . fenyőfa stb.) h a n g o t ? A szó elején. . bejelölése. . .K o p p a n t s egyet. o k o s stb. végén. téri) Finommozgás .. .H o l hallod az „ e " (stb.. h o g y „ m a . kofa. belsejében: egér. kinesztétikus. Kognitív funkciók (emlékezet. kutya. . a m e n n y i t k o p o g o k ! . vizuális. vers m o n dásával. funkciók (gondolkodás. e b é d stb. . .! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. . röfög. 3 piros.! . . 4 kék stb. l a . m e s é s k ö n y v . . .. j o b b r a . . majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyerekek. Percepció (kinesztétikus.Tapsolj annyit. majd u g y a n e z bal kézzel. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . téri) (beszédkészség) .K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. á.)? . majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. k u . ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. ital. alma. elefánt. Példák: .A g y e r m e k e k párban állnak.Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . .. béka.K ü l ö n b ö z ő színű (piros. kapu. ettem. egy c s e p p . . vonal. c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal. . a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. m e l l é j o b b .) h a n g o t : angol.Tapsolj annyit. verbáTESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: .Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. elérik. . a „ C s i p p . .F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása.b a l r a . pöfög. ami úgy kezdődik. a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . beszéd készség) taktilis. . Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. Példák: TECHNIKA téri) ( vizuális.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . . Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l ."(stb. ecet. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. emlékezet. Percepció lis (auditív. . tej. k o v á c s . .E m e l d fel a kezed.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. kék.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . készségek) Példák: .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára.Rajzos feladatlap készítése: az. vörös. " c.Rakj ki annyi k o r o n g o t .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása.! .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e .T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. . majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális.

c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . 14 fiú. írásból. 246 247 . A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás.D P T Mértani Formák. Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osztálya vett részt összesen 33 tanulóval. I I — ) . s utána színezd ki! .87 S l = 6 . . . . . I I — .a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. allergia. bal oldalra egy kutyaólat). . h á r o m s z ö g .k i r a k ó s játék. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b .T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. szótagolva m o n d j á k a gyerekek. m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. .Példák: .83' 12.K ö z ö s rajz 4 . gyermekdalt. " c. m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. . S2=16.T a p s s a l . A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) .D P T Betűk.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l .Videofelvételek tanítási ó r á k o n . A S E S szempontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó eredménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . A t é m á t a c s o p o r t találja ki. 1992. 1990. . T y m m s .h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t .). h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. félévkor.M a r o k k ó játék. gátoltság. d o b b a n t v a .5 fős kiscsoportban. M i n t á n k ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. agresszivitás stb. Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n .„Bújj. dal eljátszása c s o p o r t b a n . " c. A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. Cs=5 19 fiú. k o o r d i n á c i ó s zavar. . S3= magas SES.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). önállóság. 19 lány S3=4 (n=30) 83.M i n t a .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. — I I I I . c s o m a g o l ó p a p í r r a . 7= teljes családban él. és tardominál. szorongás. 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív.S E S j e l l e m z ő k . családi helyzet. fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. .Verbalitást fejlesztő társasjáték. . v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). Gyenei. . b e s z é d h i b á k .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. Cs=13. négyzet. téglalap. asztma. k ö z é p r e egy házat. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek.„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. N=l T=25. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. . előfordultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k .Edtfeld-teszt. irányíthatóság) Játékok Példák: . 2 0 0 1 ) . bújj z ö l d á g . S2=átlagos SES. B a l o g h . X . ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . . képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. m e l y eredmény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . S2=20. . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. . N=nevelőszülővel él.

ele n g e d h e t e t l e n . 0 3 ) . 0 5 M D P T MF p<0. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n .4 75. rajz .A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor- relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0. míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0.j o b b e r e d .2 88.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor.0 28.7 69. ill.6 96.2 2.0 p=0. azaz figyelmesen hallgatnak.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást.2 21. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig.3 66.01) j o b b a k n a k bizonyultak.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett .1 1. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyökereire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását.1 16.01). Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd .) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon- Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.9 18. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . csak m á s m o dalitásban. A kísérletben szereplő iskolákban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált. a fejlesztett gyerekek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. másrészt t ö b b szerző is utal arra.5 14. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között.4 47.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0.5 98. Ú g y tűnik.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból. A D P T M F .a t é . I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 .3 1. technika. rendellenesség.t e s z t jó színp<0. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek. É r t h e t ő .megfordult. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i .7 20. és megjegyzik.9 15. D P T B e t ű k p < 0 . betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi- T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb 'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek. s ez a k ü l ö n b s é g a finom -J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 .01) mutatta. 0 4 ) . A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) . attól el n e m választható (Piaget. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. .01) és a többinél romlott a teljesítménye.0 55.8 95.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64.2 21. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.01). s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .az Edtfeld-teszt kivételével . e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el .01) . 0 1 . A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n .n é l a jó m e g o l d á s h o z . Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k . 1987).03 84. hasznosítják a hallottakat. .mint a m a t e m a t i k a . 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0.Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o lata. M a t e m a t i k á b ó l a kontr o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0. (A D P T . rendellenesség.6 28.8 86. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez.01) és a rajzzal (p<0. m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja. T a n é v végére e z a z arán]fl| . a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.szám u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l . a környezetismerettel ( p = 0 .01). mint a kontroliosztályok tanulói. a technikával (p<0.n é m e l y e s e t b e n .01). h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .2 91.7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.3 19.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is.0 16. s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .3 1.5 64.J m é n y t . Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. 1993). akik az ennek megfelelő tanulási stílust preferálják. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k viselkedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. a k e t t ő összhangja. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás.7 90. (n=30) sd Szig. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 . látottakat (Szitó.4 96.

0l p<0.Mat.01 p=0. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. Olv. A táblázatban kiemelt .01 p=0.6 92. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szolgait. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ságáról is képet k a p h a t u n k .4.01 p=0. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írásTend. p<0.f é l e .0l p=0. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t .04 p<0. P. p<0.2. p<0.Magy.4.05< p < 0.2. Olv. Ezért igen lényeges. p<0. P. Olv. A táblázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a tanulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r . A p e d a g ó g i a i értékelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki. = tendencia (0.01 Tend. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e . Mat.0l írás 2.02 p=0. Olv. Olv.01 Olv.l. írási. p=0.0l p<0. írás 1. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is szerepet j á t s z a n a k . = = a pedagógus értékelése magyarból.02 p<0. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat.3. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biztosítja.0l írás 3.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivételével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i értékelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l . írás 3.05 Tend. p<0.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellemzőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á gát.01 p=0.7 92. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lén y e g e s eltérést.9 13.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is .8 88. P.Mat. a R o m a n k o v i c s .7 8. (T%) írás 1. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból.4. a G y e n e i . = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írásból. Jelölések: P. Olvasás 2.Mat.0l p<0. p<0. Olv.0l p<0. = felmérőlap matematikából. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásolja.03 p=0. I. Olv.Magy.01 p<0. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból.3 83. írás 4.2. = Gyenei-Sz. (Következőoldalon. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adataival is szoros együttjárást mutattak. írás 2.4 P<0.Ü3 _ 13. írás 4. ellenőrzéséről van szó.01 p=0. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. a tényleges teljesítményt tükrözi-e.3. = a pedagógus értékelése matematikából.01 p=0. írás 2.01 p<0.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1. ból. írási. írás 4. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból.01 Olv. Az iskolai értékelés az első időszaktól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat.a legszorosabb együttjárást m u t a t ó . h a n e m a g y e r m e k énképét.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1.8 21.0l p<0.01 p<0.autnerné-jéle feladatlap olvasásból.Magy.0l p<0. Mat.l. Tend. p=O. Olvasás 2. írás 2. írás 2. P. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. írás I.5 78. Olv.9 12. önértékelését is alakítja. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.01 p<0.0l p<0. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e .01 p<0.7 21. Olv. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben.5 11. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .01 Olv. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő lap o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével.3 9. (T%) (T%) (T%) 88.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. írás 3.9 89. han e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból.7 _ 87. Az osztálytanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. Tend.2 Szig.3.S z a u t n e r n é .

Iskolapszichológia. C. 9 7 . ) Korm. Gondolat. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . ELTE kiadvány. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesítm é n y s z i n t j é t . A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. é r d e k e s e b b é tették. A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dönteni a b b a n . Iskolapszichológia. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. rendelete. a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei. M i n t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ható. BIBBY. Gondolat Kiadó. J . A Critical Review of Research. In: Társadalompolitikai tanulmányok. P . 2 1 . 1 5 9 . 6 8 . a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . (Fejlesztő prog- ram). P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára.YDEN. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. E L T E kiadvány.1 8 6 . Budapest. é r d e k t e l e n s é g e . A.. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. 4 3 . hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendszere n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . Nemzeti Tankönyvkiadó. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettségéhez. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. (VIII. Budapest. 7 1 . J. PANCKHURST. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. W O O D . Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . Városi Nevelési Tanácsadó. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. Balogh K. Szolnok. LF.. Óvodai nevelés országos alapprogramja. D . B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vitathatatlan. British Journal of Educational Psychology. G. (szerk. s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. 17. P. ELTE kiadvány. E területeken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . N e h é z s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . 2.. S. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. L A M B . P. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt.1 3 5 . és m i l y e n oktatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. J. Iskolapszichológia. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényegesen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatásban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. B. GYENEI MELINDA. British Journal of Educational Psychology. TANSLEY. Tankönyvkiadó. . ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. / P. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . Budapest. 4 9 3 . ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. PIAGET. 252 253 . ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. J . m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak.5 0 4 . In: P. Budapest. a fejlesztés perspektívái. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani.): Iskolapszichológia. . MERRELL. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. 2 8 . TYMMS.5 6 . hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t .tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . Egyetemi tankönyv. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája.

. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. m e l y e k birtokában . De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. így pl. s ráadásul szociális pozíciója is romlik.kisebb zökkenőkkel . mely az ún. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . aki átlépi az első osztály küszöbét. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. de igényeit n e m a teljesítés. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. . E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . szóköz. alacsony önértékelésűvé válik. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé. aki a teljesítésben n e m sikeres. a beszédészlelést szűrte. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o - MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. d-b felcserélése. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. h o g y v a n n a k a fejlődésnek olyan súlypontjai. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. m a s z a t o s füzet. .« tös írás. K ö n n y ű tehát belátnunk.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. n e m j e l e n t k e z i k . ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. totális érzékelő apparátus.1 gekkel.célkitűzéseikből a d ó d ó a n . sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. . h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. pl.és formaállandóság zavarát jelzi.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel.az ördögi kör -. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s . Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. n e h é z k e s . pl. h o g y célzott fejlesztésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t .jj tos az. ha. kevés pozitív megerősítést k a p . N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k .k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . a m o t o r i k u m és a testséma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó nak. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. akik az is. { 254 255 . ha az óvodáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. hipermotil. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. n e m reagál r á " . mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. az órán passzív. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1.| re. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . göcsör. . hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . Nem is tud. N a g y hánya.sokkal na.. így a z a j gyerek.': ció h a t á r o z z a m e g . diszgráfia tüneteit. kusza írás. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . a megerősítés. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . hiszen a tőle kapott első | minősítések.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak.A m á r tanult betűk. A g y e r e k annyira szorong.Szó.isi g o n d o k is megjelennek.A betűk. mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. hogy „akármit csinálok.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. h o g y m e n n y i r e fon. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. differenciált foglalkozást. n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. és próbáljunk ^ tenni ellene. m e l y e k e t az iskola képvisel. tanító nénije feltételezi.^ n e m . de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését.A betűk. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . ügyetlen m o z g á s . formák felismerési n e h é z s é g e .de sikeresek az iskolában. szótagok felcserélése. Célja. fegyelmezési m ó d szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . ill.j g y o b b . . dás fejlődésében.I san is jó pozíciójúvá. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia.vagy betűfelismerési nehézség.

5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek .5-8 éves 8-8. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. projektív vizsgálatokkal.3% 61. A hétben. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. Balogh minta Edíeldt DPT 2.5-7. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. II. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. Kíváncsiak voltunk arra. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellátási formáról.5-9. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. (betűk) DPT 3. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. ül. ill. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . ül. kislétszámú osztályba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . Itt k i e m e l t e n kezeltük .az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . akik közül 777 fő a n y a g á t tud.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. M i n d ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I.2 pont 5 pont 97. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58.4% 256 257 .6 pont 4. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99.8 pont 98. h o g y a tesztekben a 6. 9 . ül. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. ill.5-7 éves 7-7. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. ill. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak.és isk o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is.\ rést készítettünk.. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. addig az ellátás nélküli. a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . osztályos gyerekek. más. /. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. h o g y azt a gyereket. túl h o s s z ú r a nyúlt óvodás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. a hét végén tapasztalható erős fáradás. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és esetlegesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a különböző tesztekben. a logopédiai. átfogó felmé. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . A VIZSGÁLAT 6-6. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. m e l y m e g m u t a t j a .az előkészítőssé minősítés szempontjait. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára.1 0 óra kö -1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n .és farajz. • ül.5 éves FT 8. szükség szerinti képesség-. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. ill.\ tuk e l e m e z n i .4% 32. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e .5 éves 7. táblázat saját minta P. Raven-. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. aki egyrészt segítette a felvételt. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. nevezetesen.5% 35. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. majd a 2 0 0 0 / 0 1 . k e d d és szerda n a p o k o n . k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l .5 éves 6. hogy a túl korai. és B e n d e r B-tesztekkel.

5 éves 7. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5-9.25 éves 30 2.6% 10 98. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5 éves 7.5 éves 6.5 éves 8.5-9.5-7 éves 7-7.5 éves 8.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5 éves 7. ábra Edtfeldt-tesz.25 éves DPT mértani formák 258 259 . ábra 7. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5 éves 6.5-7 éves 7-7.5-8 éves 8-8.2% DPT teszt: 98.5 éves 6.5 éves 8. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.25 éves 5.5-7 éves 7-7.4% 98.5 éves 7.5 éves 6.5 éves 6.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5 éves 8.5 éves 6.5-8 éves 8-8.0% 97.5-9.5-8 éves 8.A táblázatból látható.5-9.5-9. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n . ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5-7 éves 7-7. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5 éves 8.5-7 éves 7-7.5-8 éves 8-8.25 6-6.5-8 éves 8-8.8% 6-6. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .

fejlesztő terápiában való részvétel mellett. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szakv é l e m é n y é t . A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. osztályba.1 0 .és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. hogy speciális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani. Dóri z e n e t a g o z a t o s . osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .4% PDT2. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen hamar látható volt tanulási n e h é z s é g e . Az instrukciókat nem érti. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk arra.8 pont FIGY. DPT teszt: . a feladatértés gyengesége.a szülővel egyetértésben . így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. Az. A tanév végén végzett kontrollszűrés eredm é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra von a t k o z ó a n . Fa. P r o b l é m á i az iskola kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. A 2. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános iskolai 1. • csoportos (N=761) 1. 2. M i n d az év eleji szűrés. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát.6 pont DPT 3. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. ill. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kiderül. A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását".í r á s tanítási m ó d szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. Tanítóik konzultációk keretében kaptak segítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. Z s o l n a y . hogy a n n a k a kisgyereknek. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. táblázat és a 7 . Az 2. 120 100 átlag 2. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . ábra Térirány feladat atlagainak alakulása.75 pont 4. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fejlesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t .m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8.trv. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1.27% 98. teljesítménye értékelnormál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. sem egyéni helyzetben n e m képes a feladatokra koncentrálni. t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. o l v a s á s . legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . S e m csoportos. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előzményekről. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k összeh a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. h o g y igen n a g y a teljesítm é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. 2. e l m o n d v a . 15. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. 7 . valamint a terápia iskolát érintő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget.1 0 . 34. így a Nevelési T a n á c s a d ó .7% 58. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és viselkedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet.b e javasolt. ezért kértük klinikai vizsgálatát.III. Az. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy csoportos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9.4 pont 32.% 96. Látható.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a tan í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. évi LXVIII..§. Célja. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. ¡11.

6. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. Iskolapszichológia. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . Javaslatok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k .oktatási és fejlesztési . ELTE. Iskolapszichológia. Budapest. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r abban az esetben.) (2000): Alapok. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvárh a t ó szintjét. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. HORÁNYI ANNABELLA. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó .. végrehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fontos tanulság volt s z á m u n k r a .í r á s . hogy egy-két h ó n a p elteltével felismerjék a várható tanulási problémákat. Országos szakmai Találkozójának előadásai. H i s z e n a fejlesztés itt n e m . IV.a n y a g egyidejű átadását vár. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhető el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . differenciált fejlesztése. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás keretében is". magatartási p r o b l é m á k a t . v a l a m i n t a különböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé- se. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. Anonymus Alapítvány. i 4. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . Ez számukra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. 5. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FOl y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. 4. KOVÁCS FERENC. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . KÓSÁNF. 3. további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . ORMAI VERA. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. Visszajelzéseink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. Ezután az egyéni vizsg á l a t o k . A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra.)(2()01): Együtt a gyerekekért. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . ill. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. Animula. ^ . heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. 17. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. 262 263 . az ún. h o g y képtelen követni osztálytársai tempóját. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . Budapest. és megjósolják a fejlődést. Budapest. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. a m e n n y i b e n az a 2. osztály végére helyezi az o l v a s á s . A Nevelési Tanácsadók I I . m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. 7. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyermekek fejlettségi szintjéről.. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. KOTORÓ EMESE (szerk. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. Szinte v a l a m e n n y i iskola nevelési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . ELTE. 2. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. nánk el. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. Budapest. de valamely okból n e m került speciális g o n d o z á s b a . a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . Az intézm é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . A kislány p s z i c h é s státusza 2. Az „üresjárat" pedig csökkenti a tanulás iránti motivációt is. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i .n e m is elsősorban tanítói..Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztályban való évismétlést j a v a s o l t u n k . Kőbányai Nevelési Tanácsadó.v é l e m é n y e m szerint . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. N e m szabad elfeledkezni arról.• s é g . a h o s p i t á l á s .

T e h á t a veleszületett. genetikai adottságok mellett a társas . E z e k megfordítható hátrányok. A figyelem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. Azok a g y e r m e k e k . helyen és időben .magyarországi cigány c s a l á d o k .o k t a t ó munkájában. szociális. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is.és tárgyi . é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. tervszerű irányítása. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. az iskolának. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. Az összes r o m a gyermek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osztályokban. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása.elfogadhatatlan. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek.környezet (család. az iskola felzárkóztató. h o g y ők a „veszélyeztetettek".HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. egészségügyi s z e m p o n t b ó l . ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. elsősorban a m u n k a köré szerveződött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a szem é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. A m o d e r n i z á c i ó v a l . akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . N é h á n y megállapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbiakban o l v a s h a t u n k . amely tizenötnél kisebb létszámmal m ű k ö d i k . A hazai közoktatási rendszerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. a h o g y a n az egy adott kultúrában. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. mint a diszlexia.érkezett. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rendszerében. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányosságaik. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék bes z á m o l n i . Tehát megállapítható. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. akik a fejlődésük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. ami azt jelenti. hogy tanulói létszám közel felét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer- NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. urbanizációval.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u sa is . de e g y é n r e szabott. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szervezett i n t é z m é n y é n e k . A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. a „hátrányos h e l y z e t ű e k " . Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . A kislétszámú fejlesztő osztályokban.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . kortársak.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . diszgráfia vagy diszkalkulia. hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás szerint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni.l v i e t n á m i .anyagi. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesztő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . v a l a m i n t a társadalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar.g a z d a s á g i átalakulással. k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. ha az o k o k közül egy személynél vagy családnál több is fennáll. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítőkészséget. h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é mákkal. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . pakisztáni és arab származású gyermek. Az összes. Gyakran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. rajtuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követk e z t é b e n ) l . ez 4 8 % ) r o m a származású.n e v e l ő d é s folyamata a családban. a t á r s a d a l m i . e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes tanulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. gondoz. a „sérültek" .

ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. A kerület. Ezért érd e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy iskolát. ebből 800 kisebbségben. fedezni. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ahhoz. szokások. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. Az á l l a m a l k o t ó etnikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . szülőnek. Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. és a k k o r is ezt kell tennie.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. k o n v e n c i ó k . ha áttekintjük az e t n i k u m o k szociológiai és szociálpszichológiai jellemzőit. . aki egy elismert törzs tagja). 3. a társadalmi távolságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). g y e r m e k v é d e l m i felelős . a magyarországi c i g á n y s á g 6%). a r o m a = e m b e r e k . K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . története. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. a m e l y e k t ő l szabadulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. ebből 12 önk o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) .) h a t á r o z n a k m e g .p o n t o s a b b a n érzékeljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b bára oláh c i g á n y n a k nevez.a m u n k a szervezeti. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y .és a földrajzi közelség). hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. horvát. Azt ugyanis. n é m e t ) . a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényezőket (nyelv. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül.az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. T é n y .logopédusok. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . ha ő maga annak tartja magát. Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal körbezárta n e m c s a k földrajzilag. m ú l t . l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. erőt ad. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . Ez nehezítette a lakosság mobilitását. kultúrája stb. 2. akiket m a g y a r cigánynak. Egy etnikum státuszának kritériuma a többségi t á r s a d a l m o n belül. M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. Ezekből az arányokból is j ó l látható. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e lyest e l ő r e h a l a d o t t . e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g maradt. . I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyelv ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . Ez n e m jelenti azt.k u l t u r á l i s közegét. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . h o g y az ide telepített gyárak a 19. A kisebbségi státusz típusai: 1. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyerm e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . 1999). És c s ö k k e n t az esélye annak. a b e n n e folytatott o k t a t ó . foglalkozási formáiban való elkülönülés. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . 4. ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b társadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. indián az.h a g y o m á n y . . ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. hogy legalább száz évet éljen ott.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él.a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. . C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n teljesíteni ezt a kihívást. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. iskolapszichológus. hogy a kerület m u n k á s t á r s a d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel.

térbeli o r i e n t á c i ó s . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. Itt m o s t csak a saját . Egyik a m a gatartászavar.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el legi n k á b b . E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása.ettől a tanévtől kezdve kettő . átlag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 .és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l kalmazottja). a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. a m i n e k a hátterében viselkedési. A n e v e l é s . Ez e g y olyan „ h í d " . : A z iskola o k t a t ó .két. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére.s z e r e p . a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszic h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. 4. ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . Pszichológiai ismeretek kifejtése. és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. és közvetítés. értelmi.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a kerületben. a m e l y i k egyaránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban.s z a k i r o d a l o m . Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. . a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . hogy az adott tanévben. 2.2 fejlesztő pedag ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n . FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a .fejlesztő p r o g r a m o k .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata.és ma is az . A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o lógus. . . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően.látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . mozgás-. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. Az ö n k o r m á n y z a t n a k . S z ű r é s és orientálás. De az akkori tan á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé.terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. regisztrálása az iskolában. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . r é s z ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk.a szemléletformálás. Az olyan iskola. az óvod á k n a k és iskoláknak.végzi. nivelláló hatású lehet. ötletek átadása. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. h á rom vagy négy i n t é z m é n y b e n .e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . 268 269 . 5. az i n f o r m á c i ó k k é t irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. a másik a tanulási zavar.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o - AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . Ez utóbbiak a részképesség-. és az érinek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról.p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . és azon kell gond o l k o d n i u k . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . . S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s .k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szereplő iskola is —.eszközhiány megoldása. ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t .o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s .1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . 6. a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. Ez azt jelenti. é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójában. a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. érzelmi. figyelmi p r o b l é m á k á l l nak. m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. 3. Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . kezelésében. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól.

diszgráfia.tanulási stratégiák vizsgálata.g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. életvezetési ismeretek . Volt. a pályaorientációs vizsgálatok 7 . a g y e r m e k v é d e l m i felelőssel. akivel iskolai keretek között. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyerm e k v é d e l m i felelős jelezte. p e d a g ó g u s o k és szülők számára.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. fejlesztőpedagógus.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . 4^4. . Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é nek k e z d e t e óta . A gyerm e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. az 5-6. A szóban forgó . a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. a m e l y e k direkt vagy indirekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják.. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenységeket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . diszkalkulia).tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . m i k ö z b e n a T a n á c s adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk.).j e l l e g ű m u n k a . h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. amiből a s z ü . M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intézm é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o rozatban sikerült együtt dolgozni. Pszichológiai ismeretek kifejtése . IQ stb. és volt olyan is. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö dési k é s z s é g e t . illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő könyvek ajánlása. E l ő b b heti két n a p o n . hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s feladatai során.korai preventív szűrése.szülői k o n z u l t á c i ó k .iskola kie m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . Ezek csoportosan. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk megt á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultációk. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskolap s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. t o v á b b k é p z é s e k szervezése és vezetése (nevelési értekezletek). .ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. . szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is.: s z a k i r o d a l o m ajánlása. csoportos). Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. A pszichológiai kulturáltság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az iskolában. k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . M i n d e h h e z a t a n u l á s .k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . a p e d a g ó g u s o k k a l .t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. .pályaorientáció. A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe történő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . osztályosok részére.8 . amelyekből további.tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . és a t á r s . hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalmazottjaként. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. . tréningek.órák vagy órán kívüli klubfoglalkozások k e r e t é b e n . . légkör. Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól.órában. gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . .p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatartászavaros g y e r m e k e k részére). drog-prevenció). A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 .-így pl. c s a l á d g o n d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n .általam ellátott . a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket behozni. . Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in- Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kínáltak m e g " . T a l á n n e m véletlen.pl. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és személyiség). u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) .

Magatartási-.k ü l ö n ö s e n az j u s soknál . de a szülő n e m fogadta el. és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . A fejlesztés a m o z g á s .vagy hipoaktivitás. MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. 19 g y e r e k : .diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%).4 . a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítséget: figyelem. A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . e m l é k e z e t . K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. értés. A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. tanítóknak. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) .és b e s z é d v i z s g á l ó i . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gyerekeket.t e s t s é m a .hallás. E l m o n d h a t ó m é g . Logopédiai problémák: . T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ tanulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . képzelet. amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. beilleszkedési zavarok: . 9 gyerek. m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv.z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e .vizsgálatok n y o m á n . E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános iskolai t a n u l m á n y a i t . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . a k i k r e a hiper. A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. gyerm e k p s z i c h i á t r i a i . g o n d o l k o d á s . diszgráfia 18 gyerek (14%). egy logop é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . 3. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fejlődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s .| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. b e v o n v a a tanítókat is. 2.pszichiátriai.helyen történt vizsgálat. K é t e s t b e n logopédiai osztályba. t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . de délelőtt.hiperaktív/agresszív. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k között kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben.4. 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . l o g o p é d i a i . a tanítási 272 273 . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi.p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . oszt).térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően végzett . illetve k o m p l e x .b e s z é d (észlelés. A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. pszichológiai. míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. R é s z k é p e s s é g . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együttm ű k ö d é s . a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyás o l h a t ó . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . neurológiai . A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . 12-ről p e d i g e g y é b . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás.és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . agresszivitás. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagozatos. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvég e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s tan u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. 14 gyerek ( 1 1 % ) . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. p e d a g ó g i a i . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) .EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. Például. amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési terve. . a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. és j a v a s l a t arra. hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. oszt).

h o g y járjon a foglalkozásra. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . hogy megfeleljenek az elvárásoknak. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. érzelmi. és a délutánijdffiji. de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . k é p e s s é g e i r ő l . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. p r o b l é m a m e g o l d á s . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k kel való foglalkozáshoz. Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. . és úgy tűnik. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. vagy n e m . é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. . szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. s z ü n e t e k b e n . . mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. céltalan m o z g á s a i k a t . v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. feszültség ~a ~t c s o p o r t b a n . sikerült körüljárni a p r o b l é m á t .3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó .s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. A n n á l is i n k á b b . Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . elevenek. és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoordinációjú. m o t o p e d a g ó g i a i . indulati. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g .siker. . K . ebéd? k ö z b e n .e g y e n s ú l y o z ó képesség. akik az átlagnál aktívabbak. ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. célratörők. Elsősorban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. valamint a szülőket is tájékoztattam a c s o p o r t indulásáról. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k .) A C S . -agressziószabályozás. A . a n y u g t a l a n s á g . A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo- Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. kitartóak és ügyesek. délutáni szabad foglalkozásokon -. Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt.konfliktuskezelés. szakvéleményeket. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i .pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. A . amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . mint indulatszójelké*'-. a k o m m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . m o z a i k s z ó egybeolvasva. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. sok volt a konfliktus. ahol az iskólán belül. Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. 1983). " " < n e m m e g h í v á s t kaptak.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . hogy „ h i p e r a k t í y " . ü g y e s g y e r e k e k ) . . amit vagy elfogadtak. ebből 14-en elfogadták. A g y e r m e k e k m e g i s m e r é se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. Fennáll a veszély.? labilitását is. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . ezért n e m tudta vállalni a részvételt. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . M á s r é s z t így a foglalkozások köt e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak.j.• ra é p ü l ő .a test koordinációja. . M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. Konzultá. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. és m o n d t a k fel m é g a p r ó b a i d ő b e n . " e l n e v e z é s t a d t a m . h o g y „végire v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . h o l o t t csak 2 . in: Varga.b á r m e n n y i r e is szeretnék . K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel.lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. Azért kapta a „ K l u b " nevet. de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . Az az igyekezetük. mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . h o g y miért csináltad ezt vagy azt.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . \ . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell bev o n n i . E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a munka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l .tanítási ó r á n .e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása.nem tudják irányítani. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. n é h á n y a n igen agresszívak. visszah ú z ó d ó .és k u d a r c t ű r é s . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll.mint iskol a p s z i c h o l ó g u s . de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. A labda a kapcsolat. a v e r e k e d é s . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. . ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . indulati). és aláírásukkal igazolták. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. szinte két-három hetente cserélődtek. E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű.szabály tudat alakítása. aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s .s z e n z o r o s integráció javulása. K . h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " .

A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. igazítani. szalagok stb. A m á s o d i k rész ( 5 0 . J. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van.jutottunk ebbe a fázisba. 2. a m i k n e m történik s e m m i . N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni.k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . 4.m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. tenisz.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. és a többi. miszerint: .teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " juthatnak. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3.szakasz elemeiből kevert jelleggel. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekekkel. m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. . m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . p i n g p o n g -.a c s o p o r t o m mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . A „vészjel" kifejezés arra utal. E l m o n d h a t ó . labda.primitív. kötelek. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e kekben az a . pad. E g y m á s i k felfogás (Schindler. túl h a n g o s a n ) . N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . kendők. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . Az első rész kb. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . cselekvéseket végeznek. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . Néhán. Ez utóbbi jelei. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik.m o t o r o s aktivitások. 6. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . Az életkor és az. A vizuális figyelem fejlesztése. Vesztibuláris .) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. kreativitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p .1 8 foglalkozáson. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. és gyakran egy foglakozásba több szakasz e l e m e is bekerült. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. . A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k megbeszélése. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . a r c h a i k u s .személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . illetve a. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 .1. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. az akt u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. de a folyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon.óriás. A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. . 2. n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . g u m i . míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. h o g y : .úgy lefutó . rosszul tervezve csinál. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. foci.9 0 perc . beilleszkedési p r o b l é m á k . a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. az adás időszaka. zsámoly. . egy szabad. tollaslabdaütők és labdák. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . kosár. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyanaz a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. és .i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket.. egyedi sajátosságok m i a t t . szabad másnak lenni. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. n a g y o n energiaigényes. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. értékelés stb. 5. 3. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. heti egyszer 6 0 . vadulni. Ebben az. m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n .n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. rohanni.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségeit.) lehetnek. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okokból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. A m e g e n g e d é s .1 5 perc). az olyan várakozási helyzeteket. és spontán m o z g á s o k a t . spontán jellegű rész. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. r u g a l m a s s á g o t . A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l .motor. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt.. 4. Itt lehet h a n g o s k o d n i . A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . egy vagy t ö b b . nyüzsgéseiket. 1983). de rendszercsen használunk gyakorlatokat. 10-15 perc. Strukturálni kell a helyzeteket.

az ö nműv e lé stől. . Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. Ml'NNICH IVÁN (sz. Tanulmányok. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékenységről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . ORMAI VERA. miközben s z e m e sarkából néz). de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával.Nevelőknek. Előadások 'V a fejlesztő pedagógia. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. Alex Typo Kiadó. Bicske. ahol az iskolapszichológus pl. 2 4 . a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e rek felelőssége közös. nevetés. repdeső m o z d u l a t o k ) . és g o n d a n e g a t i v i z m u s . Abban tehát az oktatási és segítő intézmények.% ok. azt. ürítés.). h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . logopédus. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i .P r i m e r tünetek. szorongás. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). sz. W. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában.S z e k u n d e r tünetek. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. ami szükségesfontos szerepel k a p n a k . önszórakoztatás. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . G. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . dapest. N e m k ö z ö m b ö s . m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. Budapest.beilleszkedési nehézségek.I. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője.az. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom.és óvodapszichológia területéről. m o z g á s b a n . Panoráma. inadekvát sírás. alvás területén is. kérdésre > nem válaszol. Budapest. annak é r d e k é b e n . ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer.. lskolapszi< holó* •• gia. Akadémiai Kiadó.. P r o b l é m a lehet az evés. ÜLTE. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . Debrecen. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. Budapest. Nevelési T a n á c s a d ó k . Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. -jí. Auto-agresszió. forgatás).élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. a társadalomtól. .'. B. Budapest. . n e m közlő jelleg. Etnopszichológia (Előadás sorozat). hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen.állandó konzultációkkal és végül. Budapest. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. 4 J> Az odafordulás hiánya. • . A fejlesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. iskola. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szemgolyójára. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban.: kérdezési kényszer. SZEGAL. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. emocionalitás hiánya.Speciális tünetek. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e kekkel . Budapest. Psiichológia . félelem. a logikai funkciók. Magánkiadás. szagolgatás. . KLTE Pszichológia Intézet. Medicina Kiadó.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. hogy a n e m túl tehetséges. viselkedésben pl.. -% BAGÓT . hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. Nemzeti Tankönyvkiadó. . v In: KÓSANÍ. ambivalencia. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. Osiris Kiadó. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. Módszertani Tükör. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. zene iránti fogékonyság. ül. Pszichológiai Közlemények.PORT. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . új szavak alkotása. Budapest. Pécs. In: KEZDI BALÁZS (szerk. BTL. pl.): Iskolai mentálhigiéné. Tankönyvkiadó. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is.\( TAMÁS és munkatársul (szerk.erk. Pedagógiai Szakszolgálat.YNF. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. Zavart az érzékelés. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . 278 279 . az érdeklődés beszűkülése. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére).végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását.: echolalia. ^ . N e m sürgethető.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesítménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z .a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermekvédelmi felelős. Budapest.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. kontaktusképtelenség. a személy mint tárgy használata. gyermckpszicholerápia. az azonoss á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. 4 KULCSÁR MIIIÁI. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. Ernst J.l: Szocializációs zavarok . észlelés. a beszéd.. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL.

Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. Előre tud sétálni. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. r u g a l m a s s á g o t . bal láb. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. Kezdettől fogva evési p r o b l é m á i voltak. bizonytalan vonalvezetés. szobatisztaság.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. Bátyj á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . tér. A b s z o l ú t hallása és s z é p énekhangja 1 éves korától feltűnt. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. rengeteget tanulok tőle azóta is. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. általános tájékozottsága megfelelő. f i n o m m o t o r i k a . így e n n e k e r e d m é nye nem é r t é k e l h e t ő adat. dallamot. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. általános fejlesztés. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . Az orvos m e g n y u g tatta a „majd utoléri magát. Testsémája kialakult. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. M a r t o n Évától. 50 cm hosszal. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o latban. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e neki. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . további 2 órát otthon kellett gyakorolniuk. Osztálytársai elfogadták T o m i t . édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós progr a m o t végzett vele. tudott biztonsággal j á r n i . amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . vizuális és m o z g á s o s e m l é kezetet. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. segítették. Jól olvasott. pl. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e .és síkbeli tájékozódást. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . f i n o m m o t o r i k a . T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. m o z g á s . felvezető gyakorlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . k é z d o m i n a n ciája kialakulatlan. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á szásnál n e m keresztez. fátyolos hangú. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. Szülei tanárok. ö n á l l ó a n öltözni. M i n d két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. általam m o z g o t t . Eleinte n e m beszélt velem. hátrafelé nem. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . verbális. h o s s z a b b . 280 281 . írásból felmentése van. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). o s z t á l y á b a járt. D o m i n a n c i a : bal szem.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgáltató K ö z p o n t b a küldte őket. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikertelen. T o m i g y a k r a n csak passzívan. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a .t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő sítette.r ö v i d e b b ideig. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. Tam á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. egyensúly. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. azzal a kitétellel. tanácsot. petyhüdt izmú kisfiú. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . Az é d e s a n y á n a k h o m e . Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. érezve a p r o b l é m á t . Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. ami T a m á s h o z vezet.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. s z ó k i n c s e . 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. n ő v é r e 11 évvel.e l ő k é s z í t ő . bal-jobb irányt téveszti. hogy ez m é g v á l t o z h a t . hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . g y e n g e n y o m a t é k . A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra.ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . Térben. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . csak az édesanyján keresztül. k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. kialakulatlan ceruzafogás j e l l e m z i . a m i t iskolatársai írnak fel egy füzetbe. Instrukcióimat nem érti: pl. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalkozott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instrukciómra. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . a K ő b á n y a i N e v e l é s i Tanácsadóban. de „ e l t ű r i " a testi érintést.10 kg súllyal. és n a g y m o z g á s . Kézírása olvashatatlan volt. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki- Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. lett szobatiszta. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben.

O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . h o s s z a b b időre. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. végtagszétválasztó. hogy egy-egy érdekesebb feladatot. így m á r c s o p o r t k é n t műk ö d t ü n k tovább. Élmény Könyvkiadó. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . Sőt. IRODALOM JANETZKE. már be t u d t a m iktatni emlékezet. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szövegszerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. vallás. geometriából felmentett. halál utáni élet. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. eldöntötte. hogy további sikerek várnak még ránk. SZERDAHELYI MÁRTON. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . Sokkal teherbíróbb. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. emlékezet. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. lovaglás. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. k ö s z ö n ö m nekik. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. hogy további fejlődés ettől a terápiától már n e m várható. finommotorika. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. hengert. politikai élet. ismerőse is volt itt. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. M A R T O S . W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. hiszen ö n m a ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. TÓTH GÁBOR. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kolléganővel. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. c s e n d b e n szemlélte. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. 282 283 . valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . orientáció és finomm o t o r i k a fejlesztése volt. N a g y o k a t nevetett m i n d e k ö z b e n . Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l .és d o m i nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. fogyatékosság. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . írni tanul. Az é d e s a n y a kezd e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. majd beszélgetett is velük az önbi-. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára bukkanni. Budapest. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. iaktál. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . sok technikát kell kipróbálni a h h o z . A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. M a r t o n É v á h o z . Hajdúhadház. A foglalkozások végén. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr.n á l t a m : hálót. heti 1 x 1 órában. vagy direkt jól elrontani. édesanyjától. P. H. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . nagy . gördeszkát. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. R e m é l e m . a b d á t stb. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . SZÉKELY MARGIT. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. h o g y segítsek neked abban is.D É V É N Y I ÉVA. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. bal k é z z e l ( ! ) egy külön tanártól. szavak t a r t a l m á n a k eljátszása. szerialitás. m é g a kórusból. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. ahol a szakorvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. bátyjával. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . . T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. hintákat. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. Jazító-fegyelmező és keresztcsatorn a . R . E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. nonverbális e s z k ö z ö k által. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fejlesztették. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . mivel osztálytársai csúfolni kezdték. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. osztályos. Budapest. betegségek. időskor. m a g á b a n beszél. helyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. hogy a k o n k r é t gyereknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját." Mióta T o m i v a l foglalkozom. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. időészlelés. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . T a m á s j e l e n l e g 7. Alapozó Terápia Alapítvány.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). no*' r u " " " . hogy k a m a s z o d ó fiával a felm e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni.

influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . és azt tudják. oxibiont kapott. XII. értéke miatt nem tartott valószínűnek. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g tem. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. Montessori) lelően levegőt. ami miatt rengeteg gyógyszert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). és ez tart a mai napig is. Pl. o. végtagjait. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t valóban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . g e r i n c o s z l o p á t . E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. 12. 2. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . E s z e m b e jutott. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. hogy agyérelzáródást keresnek). Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . negatív. és minden. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt.' NEM LESZ'. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. 51 cm testhosszal. emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. 1 h ó n a p o s volt. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelentkezett. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . ami akadályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti. 5.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. kétes. S z e r e n c s é r e m á r saját lakás u n k b a érkezett. ezért mindig volt valaki vele. figyelmünket sem hívták fel rá. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. majd m e g akarták lumbálni. A nagy. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. kétes." 284 285 . S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. M á s o d i k LESZ'. várva a segítséget. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. Elk e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. gratulálok kitartásához. 3. integet az é d e s a n y j á n a k . A második hét után nyerte vissza születési súlyát. 6. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. stb.3 0 g r a m m o k a t szopott. lefejt tejet üvegből ivott. a kezdet kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. míg a köldökzsinór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kapcsolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. 1984. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . t e r m é s z e t e s volt.2. de nem e n g e d t e m . M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. hogy „furcsán" szuszog.M I L E S Z VELED. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . 4.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. . hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". ahol m e g akarták szakítani a terhességet. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. kissé feszes kutacs. ha akkor. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. K ö z b e n az is kiderült. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . véres váladékot ürített. Az anya betegségei a terhesség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . kétes (?). o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . és rögtön felsírt. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. Úgy g o n d o l t u k . Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. és 1982.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. A terhesség további s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. egészséges. 2. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . o. pozitív. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n gült." ÍM. erre az általam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. sem férjem. F e l v é t e l k o r a doktornő m e g v i z s g á l t a a gyereket. negatív. hogy ez a gyerek nem lett volna. m o h ó n eszik. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. a nagy o r r m a n d u l a ) . és n e m k a p megfe- „Nincs még egy ilyen kor. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . csak délelőtt és d é l u t á n viziten. . vitamint. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t .1. g y e r m e k e ép. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t .

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgálaton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s észlelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lusta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszélni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés elm a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kanalat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t okozott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyakran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mivel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n többször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e lassan m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfertőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, nehezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e int e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k elm o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az első osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi élményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt rávezető kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sikerült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelései m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lén y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g megj e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismételte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúságának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásánál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t éreznek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé-

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szorongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az idegr e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A telj e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fog a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (milliós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szám o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szám o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , visszah ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, matematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a betűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itth o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulási rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszlexiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b szavakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szöveg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbáltam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n leg y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kinevették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környezeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenvedő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördögi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévétől r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k elm o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességűek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelentkeztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szidtuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, dicsértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve nagyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül-

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következtek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igényelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igyekeztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . j o b b j e g y e k e t kapott. F á r a d é k o n y ugyan. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. ' A b i z a k o d á s . így j u t o t t u n k el egy pszichológ u s h o z . de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . . M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. Kérjük az érettségi vizsgán mat e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantárgyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . . G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. de összetettebb feladatok megoldásánál segítséget igényel. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. ábrázolásnál bizonytalan. b á t r a b b a n felelt. 292 293 • . . A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. . 18 évesen n e m c s a k súlya. . szinte alig evett valamit. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. g y a k r a n elfáradt. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. V é r s z e g é n y . .Z. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . A m e n n y i s é g i relációk. a kijelölt m ű v e l e tet elvégezni. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. kudarcai. S e m félévkor. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. . b i z o n y t a l a n a számolása. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. Egyik betegséget a m á s i k követte. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hibát. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. talán tanulási n e h é z s é g e is kevesebb lett volna. G y a k r a n fájt a hasa. m i n d a tananyag kiválasztásakor. N e h e z e n tért vissza az életkedve.1 7 + ( + 5 ) . E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kértem a l a n y o m vizsgálatát. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat jas A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. n e m volt beteges. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . p ó t v i z s g á z n i a kellett.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. Sokat b e t e g e s k e d e t t .. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. A diszlexia. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. Szorzó. k e v e s e b b . E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. ahol érettségizett g y e r m e k . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . pl. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. pl. depressziós tünetei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . Szinte m i n d e n tantárgyból javított. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. a l k a l m a z n i . a szabályt m e g f o g a l m a z n i . b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyakból m i n d az értékeléskor. a szabályt m e g t a r t a n i . u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. A m ű v e l e ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . a m e l y helyesírási g y e n g e s é g g e l párosul.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . A p s z i c h o l ó giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biztos.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. A z o n o s típusú feladatoknál kb. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése.feltétlenül egyéni megítélésre. sokat tanult. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt.A lényeget k i e m e l n i .Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel.Különóra - vélemény Az orvos közölte. egyre többet aludt. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . s o k a t fogyott. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után.A. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. a több.Lassú.és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő .

g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehetőségei. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. " nevelés I.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. Országos Pedagógiai Intézet. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. 4 . b o h ó c k o d i k . felhívja v a l a m i l y e n formában m a g á r a a figyelmet. SELIKOWITZ. aki h a m a r a b b észreveszi pl. El kell tudni fogadni a másságot. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. h o g y a kicsi gyerek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r .és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. tudás. . így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. Medicina Könyvkiadó. vagy befelé fordul.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. és így beépíthetné a mindennapi munkájába.Z s o l d o s p r o g r a m 1. pl. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . megismerje a fejlesztési lehetőségeket. n a g y o n csendes lesz. a z o k a t a szülőket. s z á m o l á s . B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. Ú g y é r z e m . SZERDAHELYI MARTON. diszgráfia. fejjel. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyerekeket. sem a családnak. Az iskolákban m e g kell ter e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. r e n d b o n t ó v á válik. akiket szüleik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . M A R Ó T MIKLÓSNÉ. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. V a n n a k lehetőségek. olvasottakat. s z ü l ő k n e k ) .. Fejlesztő Pedagógia. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . vagy n e m beszél." (ADAMS) vő ismereteit. KRAUSZ ÉVA. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. feszült. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. milyen érzéssel gondol vissza az. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). Nincs olyan e m b e r k e . hogy mi mindent nem tudunk. iskolás évekre. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. kudarc o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . akik elkeseredetten m o n d j á k el. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . írás-. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o lunk. n e m b e s k a t u l y á z n i . de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesznek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. Budapest. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztattak. szívvel. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . T ö r v é n y e k v a n n a k . diszkalkulia). MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek.5 . Védekezik.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . n e m kúszik . TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. oszt.pedagógusoknak. Nem mindegy sem a kisgyereknek. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. Hol. Budapest. és 2. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. . kibővítse a már meglé- 294 295 . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. . Program ZP Oktatási Bt. Ú g y é r z e m . E g y ideges. S z ü k s é g l e n n e arra. annál több a tudnivalója.

FÜGGELÉK .

T á r c z y Szilvia Tel. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. a p r e v e n c i ó .k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . akik korszerű pszichológiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce pcióival. mind óvodai. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . 3 . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. 1097 B u d a p e s t Ecseri u. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. tanítók. Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. Z s o l d o s M á r t a Tel. Isépy M á r i a Tel. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. és jártasságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n .FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /.: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr.: (1)348-1318 299 . az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. mind iskolai csoportban.: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. . Tájékoztatást ad: Dr. vagy egyéni fejlesztés formájában. •Tájékoztatást ad: 2. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k .

ichomotoros fejlesztés J .3. M á r t o n . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében.45 óra. : ( 1 ) 4 6 6 .5. T I T Kossuth K l u b Tel.4 1 5 4 : (28) 4 7 1 .2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. m a t a v . M á r t o n . I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. 5 1 . Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . 3 Tel. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek.6. o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . p e d a g ó g u s . Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. a f i n o m m o t o r i k a . 3. Mentálhigiénés Alapítási képzés. 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r .1.: (1)290-4115 301 .: ( 1 ) 4 0 7 . és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n .D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . G ó s y Mária Tel. intenzív képzési forma. A g y e r m e k e k e t 5 . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. f i n o m m o t o r i k a ) . Tájékoztatást ad: Dr. G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. 1097 Budapest. e-mail: e d c e u r o @ m a i l .7 1 3 . : ( l ) 3 6 5 . A játék (az együttes játék) szerepe az. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. C s i n s z k a u. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n .: (1)321-4830/172 5. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Ecscri u. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi.2. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . a helyes ceruza. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. j e l e n t k e z é s : Dr. 1165 Budapest.figyel e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . diszlexia veszélyeztetett. Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. M á r t o n . hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkózh a s s a n a k társaikhoz.5.1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i .D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 .2 2 7 9 . Speciális m ó d szert t a n u l n a k . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. h u 5.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. psz. T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l .: (1 )338-4054 . Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesztés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. Tájékoztatást ad: Dr. Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4.3. T á j é k o z t a t á s .és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . A matematikatanulás zavarai (disz. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tám a s z k o d ó k o m p l e x .4. k i s c s o p o r t o s ( m a x . ' Tájékoztatás. Az 5. Hatásos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . Tájékoztatás. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .

iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó . Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 .5.bmc. 3 8 4 Az interneten: http://www. h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló. Pf.6.2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva. Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6. 1082 B u d a p e s t . „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r .t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t .omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása. 111. 6. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel. B a r o s s u. eltérő fejlődésmenetet.4.7 éves ) megkésett. Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya- KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 . fejlesztő. Tel.3 éves) és idősebb ( 3 . r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr. Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a . értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesztési módjáról szólnak. K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T .: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6.1. 2 0 2 .hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között.2.3 0 2 4 6 0 .6 4 8 5 .1 7 3 9 . évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . 1537 B u d a p e s t .: (1)303-7298 7.3.

Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. X.T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. X. ker. ker. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagóguspszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . ker. X. ker. N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. IX. X. ker. ker. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . Anna pszichológus Bp. X.