8958629.doc?

Mit keresett ISTEN a nappalimban?
(Kivonat)

A. J. Christian:

BEVEZETŐ HELYETT
Edward Perry „véletlenül” találko ott e!y érdekes e"#errel$ aki révén "e!is"erkedhetett Christiannel. %ikta&onnal &elvette a #es él!etéseiket$ "a'd "ásna( #e!é(elte a s á")t*!é(é#e. Christian 'avaslata a k+nyv olvasásáho : ,lvasás k+ #en vonatko tass el a s avak ra-ionális$ általános értel"ét.l$ és a "ondanival*t (r*#áld "e! /els.$ int0it)v 1neddel "e!érteni. 2a a 'elenle!i "e!testesülésed t0data "ár keresi a válas okat$ akkor &0ss neki 3'ra "e! 3'ra.
1997. augusztus 12.

ALAPHANG

2a #átran ki "ers lé(ni a e"#eri korlátok adta kényele"#.l$ és ne" d0!od t+##é ho"ok#a a &e'ed$ "e!is"erheted a t$ a"i 4an. A")! a el"éddel$ a e!*ddal és a a!yaddal ele" el$ érvels és d+ntes $ addi! se""i esélyed sin-s a anya!on t3l"0tat* elvek "e!is"erésére. A Valóság alapvetően korlátlan, időben és térben végtelen, oszthatatlan egész. A sa'át né .(ont'á#*l "indenkinek i!a a van$ "ásrés t$ a")! valaki s e"élyisé!nek is"eri +n"a!át$ addi! ne" is"eri a 4al*sá! korlátlan álla(otát. A Létezés korlátlan, határtalan és formátlan. Mindenki önmagát látja a világban, és mindenki számára ol an a világ, amil ennek látja. A határtalan 5indensé!et "indenki sa'át "a!a alak)t'a +nn+n s e"élyisé!ével és látás"*d'ával. E##.l k+vetke ik$ ho!y nin-s e!yete"es i!a sá!. 5indenki 3!y él$ aho!yan kell. A 5indensé!#en "indennek és "indenkinek "e!van a "a!a lét'o!os0ltsá!a. A a i!a $ a"i 4an$ s a"i 4an$ a i!a . A "ateriális &o!al"ak "indi! eltor )t'ák a 4al*sá! korlátlansá!át. A 0niver 0" 67 89a ne" anya!$ )!y "e!értésére ne" alkal"asak a e"#eri !ondolatok. 2o!y a valóságot megismerhessük, el kell veszítenünk egyéniségünk korlátait. E a e!yénisé! kitel'esedését 'elenti. A ego &ontos rés e a e!yénisé!ednek. A")! valaki +nt0datlan$ e a er. irány)t'a a életét$ és +nt0datlan reak-i*kra kénys er)ti. E##.l ki lehet lé(ni. Ahho $ ho!y sa'át :orsodat te irány)thasd$ "e! kell is"erni a okat a hatásokat$ a"elyekkel #e&olyásol e a vilá!. A "e!is"erés k0l-sa a +r+". Csak azt tudod megismerni, amit szeretsz. 2a "e!s ereted "a!ad és a vilá!odat$ akkor &elis"erheted a té!ed korláto * hatásokat: -ivili á-i*d$ ér éks erveid$ e!*d$ hited. El kell sa'át)tanod a eredend. ter"és etes léte ést$ a t a el"e és e!o nélküli álla(otot$ amikor t l vagy az emberi korlátokon . A #eléd nevelt ér ések és !ondolatok "ost el árnak a val*sá!t*l. ! "étezés eredend# álla$ota a Pillanat L te. A &i ikai$ a ér el"i és a !ondolati életed#en is t%datossá kell válnod. Akars 9e e!yáltalán t0datos lenni;
Augusztus 14.

H!T " T#$%&

A ha!yo"ányosan el&o!adott t0dás: általánosan el&o!adott hit$ a e!o "e!tere"t.'e. Aki tele van el.)téletekkel$ ne" t0d'a a "a!0k val*'á#an "e!is"erni a dol!okat. 5inden

9<9

8958629.doc?

ta(as talat0k "e!válto ik a on a "entális s =r.n keres tül$ a"elyet a életük &olya"án rá'0k a!!atott a vilá!. A "e!oldás: anélkül fogadd be az informá!iókat, hogy megmagyaráznád, megítélnéd és elfogadnád őket. >e vál' e!!yé a al$ a"it hallas $ ne a onos0l' vele? @si "ondás: 2alld$ de ne hidd el? A &i ikai vilá!#*l &el&o!hat* in&or"á-i* ala(vet.en &élreve eti a t0dást keres.t. A t0d*sok hihetetlen "élysé!#en és "a!assá!#an &ede ték &el a életet. Aho!y "é! t+## is"eretet hal"o tak &el$ a s(e-ialisták "é! tová## s(e-iali ál*dtak$ "a'd a s(e-ialisták s(e-ialistái is tová## s(e-iali ál*dtak. A t0dásho e en a 3ton a ért ne" lehet el'0tni$ "ert a e"#eri látás"*d vé!telenné tes i: a t%dat önmagának &ol amatosan megteremti az 'jabbnál 'jabb &el&edeznival(t. A val*di t0dás e!y álla(ot (ne" os tályo $ ne" kate!ori ál$ nin-s #enne "a!yará at és )télet)$ a"ely a ért '+het létre$ "ert elt=nik a ne" t0dás. A val*di t0dásér et: "n vagyon a #inden és a $emmi a #ost véges végtelenségében. 2o!y e i!a va!y ne"$ val*'á#an akkor t0dhatod "e!$ ha ne" his ed el a s avai"at$ de ne" is ta!adod "e! .ket. A 3tkeresés &olya"atá#an a t &o!ad'ák el a e"#erek i!a sá!nak$ a"i a s e"élyisé!üknek$ le!&.ké((en (edi! a e!*'0knak "e!&elel. E"#erként is lehet.sé!ed van a 4al*sá! korlátlansá!ára$ á" -sak akkor t0ds élni vele$ ha meg rted a 'elenlegi (el)zetedet, s megismered *nmagad. E ne" k+nny=$ "ert a el"e ritkán t0d'a &el&ede ni a sa'át korlátait. 2o!y #ár"it is "e!t0d'$ "e! kell is"erned a t a s e"élyisé!et$ akit 'elenle! +n"a!adnak !ondols . 4al*'á#an te és a k+rül+tted léte . vilá! e!yetlen e!yénisé! rés ei va!ytok. )nmagadat nem le*et megismerni? 5ivel a Ael'es E!yénisé!ed korlátlan$ e ért *nmagadat +sak meg lni, ,t lni le(et? 2a "ár !ondolko ol "a!adr*l$ akkor "ár el is ves )tetted +n"a!ad.

EGA e!o #i onyos rés e a tiétek$ á" #i onyos rés ét -sak rátok er.ltette a vilá!. A e!o é((oly t+kéletes és s üksé!es$ "int #ár"i "ás a élet#en. A #els. e!o a int0)-i*k#an (r*#ál'a ki&e'e ni "a!át$ a "e!ér éseitekkel i!yeks ik #enneteket a korlátaitok &eloldására serkenteni. A bels# ego sokkal t+## in&or"á-i*t &el&o!$ "int hinnétek: a lehetsé!es '+v.t+k lehetsé!es ese"ényeir.l "ár sokkal korá##an értesült+k$ "iel.tt a &i ikai vilá!#an #ek+vetke nének. A k+ls# (a vilá!t*l ka(ott) ego "ár -s)rá'á#an el&o't'a a #els. e!*t. A e!*t (a küls.t) a külvilá! &i!yel"e s ülte$ e ért -sak a külvilá! ener!iái éltetik. Az egónak nin!s belső energiaforrása. A !yer"eket -sak korláto ásokkal t0dod "e!*vni a sérülésekt.l. A i&'3 e"#ernek a &es ültsé!et is "e! kell is"ernie$ és t0dnia kell ke elni. %orlátok nélkül egy t&dat sosem lehet korlátlan. 2a "ár el'0tottál oda$ ho!y "e!értetted$ "iként irány)t té!ed a vilá!$ akkor nekiláthats feloldani a korlát'aidat. A e!o é((3!y rés e a 5indensé!nek$ "int #ár"i "ás. : üksé! van rá. A e"#erek r*lad alkotott véle"ényé#.l$ veled ka(-solatos ér el"ei#.l és !ondolatai#*l kialak)tottál e!y #i onyos .n/k 0et$ )!y sose" '0t es ed#e$ ho!y "e!keresd (nmagad. A t his ed$ t0dod$ ki va!y. Bnn+n lényedhe -sak te '0thats el. /els. vilá!od "e!ta(as talása olyan -soda$ a"elyre nin-senek s avak. 5inden (ro#lé"át$ a +ss es #ete!sé!et$ #oldo!talan (illanatot$ "inden ne!at)v ér el"et és !ondolatot a oko a$ ho!y a e!o els i!etelt titeket a 1lett.l$ a Céte ést.l. A

9D9

8958629.doc?

5indensé!et alkot* e!yénisé!ek +náll*ak$ de a E!ysé! rés ét ké(e ik. A e!*tok elvá! titeket a Céte és E!ysé!ét.l. A eredend. t0datotok ter"és etesen (r*#ál a &els )nre t+rni$ kikerülni a e!o elnyo"ása al*l. A ok#an a s(ontán -selekedetek#en$ a"ikor a el"étek "=k+dése "e!áll$ e!y9e!y (illanatra átélhetitek +n"a!atok tel'essé!ét$ a Céte és +r+"ét. A"ikor e!!yé váltok (l. a enével$ a "o !ással. A le!na!yo## e!o&elold* a s erele" és a s eretke és$ de -sak ha tel'esen e!!yé váls vele. A e"#erek e!yénisé!nek his ik "a!0kat$ (edi! nekik -sak s e"élyisé!ük van. Akkor les el e!yénisé!$ ha elt=nnek #el.led a e!o korlátai. A szem l)is g külső dolo! (mások vel+nk ka$csolatos elké$zelései, vélemén ei alkot'ák)$ a eg) nis g belső (t%datod$ bels# világod 'elenti). A s e"élyisé! a küls. e!o rés e$ a e!yénisé! te va!y. Aho!y elha!yod a e!*d$ akkora vá!y les #enned a +n"e!val*s)tásra$ "int "é! soha. A int0)-i*$ a intelli!en-ia és a ké( elet eddi! ne" ta(as talt$ *riási ener!iákat &o! "e!"o !atni #enned. /0ddha ne" -selekvése ne" e!yenl. a se""ittevéssel. @ -sak a t "ondta$ ho!y az egóddal, a korlátozott egyéniségeddel ne !sinál' semmit, mert bármit is gondolsz, érzel vagy teszel, azzal !sak 'abb korlátokat teremtesz. A"ikor a e!o lekerül r*lad$ elké(es t.en kreat)vvá váls . !z ego össze*asonl,t, osztál oz. A Céte és#en vis ont nin-s ilyen. A"ikor a +selek12 s a +selekedet egg) 1,lik$ a"ikor a tud,s s a keres2 egg) 1,lik$ akkor "e!s =nik a e!o. 4ál' e!!yé a al$ a"i 4an? 2a &eloldod a e!*d korlátait$ akkor &o!od "e!találni a e!yénisé!edet$ akkor ke des "a'd élni. !z eg(t(l nem le*et megszabad%lni. A "e!oldás: ne vedd komol an a e!*dat? Eo!d &el k+nnyedén. Az egód nem te vagy. >e har-ol' vele$ "ert a al -sak ener!iát ads neki. 5ivel te "ost a e!*d va!y$ #ár"it -sináls $ a al a e!*d er.s+dik. >e -sinál' :e""it$ eg)szer3en +sak l tezz? A0datosan kell a :e""it -sinálnod. 2a "e!s okod$ ho!y a e!*d k)vülr.l ka(ott ener!iá'á#*l éls $ akkor elsorvad a /els. 1ned. A kise##rend=sé!i ko"(leF0s -s+kkenti a +n#i al"at. Az ego ho ák+t a t+##i e"#er e!*'áho $ és kiszolgáltatottá tesz. 2a "e!di-sérnek$ #oldo! va!y$ ha kriti álnak$ s o"or3. A e"#er két&éleké((en &o!'a &el a k+rül+tte léte . vilá!ot: t0datos &i!yele""el (akaratlagosan)$ illetve és revétlenül (akaratlan m(don). A els.dle!es e!o a $ a"elyet "indenki +n"a!ának is"er (véle"ény$ ) lés$ erk+l-s$ ér ele" és !ondolat$ a"ely t0datos0l #ennetek). A "ásodla!os e!o a és revétlen ta(as talatok#*l '+n létre. A !yer"ek &oko atosan ho áido"0l a k+rnye etéhe . 5e!tan0l'a el&o!adni a t$ a"it "ondanak neki. 5e!tan0l viselkedni$ #eilles kedni. E!y id. 0tán az )!y elsa',t4tott dolgok ,tker5lnek a m,sodlagos eg67a. 5inden (illanatodat a külvilá! irány)t'a. A 1let a vé!telen "e!nyilván0lás s a#adsá!a. A "ássá! val*'á#an a 5indensé! vé!telen a onossá!a. A 1let vé!telenül tel'es$ és +r+kk+n t0la'donsá!ának k+s +nhet.en t+kéletes? Minden eg én számára az a tökéletes, amit é$$en csinál. A val*di t0dást ne" lehet senkinek se" "e!tan)tani$ senkivel se" "e!értetni$ "ert "inden e"#er annyit lát$ annyit t0d$ a"ennyire a e!yénisé!e átéléséhe s üksé!e van. 4al*'á#an nin!s minőségi kül(nbség ember és ember, élet és élet k(z(tt. Csak a "e!ta(as talt él"ények lehetnek "ások. A 4al*sá!nak é(( a e!yetlensé!e ad'a "e! a lehet.sé!ek vé!telensé!ét. #inden ember gy t(kéletes, ahogy van. :enki ne" oldhat'a "e! helyettetek a (ro#lé"áitokat. A i!a i se!)tsé! ne" e $ hane" ha ké(es va!ytok el&o!adni vala"ely kie!yens3lyo ott Céte . léte ését$ akkor #el.le akár hatal"as "ennyisé!= er.t "er)thettek. 2a #ár"inek (tan)tásnak) elk+tele ett h)ve les el$ el árod "a!ad a 5indensé! Ael'essé!ét.l$ "ivel a (iteddel szem7en,ll6 dolgokat megismer s n lk5l utas4tod el. 9G9

8958629.doc?

Bn"a!atoknak kell a 5indensé!et "e!is"erni. E!ys er=en -sak ny0!odtan$ #e&o!ad*n ére át "indent$ és hall!ass "e! "indenkit$ "ivel a létével és a -selekedeteivel "indenki a'ándékot ad neked. 5inden e"#er#en ott él a vá!y$ ho!y "ásokat #oldo!!á te!yen$ -sak a e!*tok elnyo"'a a ér ést. /ár"ikor "e!tehetitek$ ho!y kilé(tek a "a!atokra kénys er)tett s ere(#.l. 2a a##aha!y'átok e t a !+r-s+s t+kéletessé!re t+rekvést$ ha élve itek a 1letet$ akkor átér itek$ "ilyen -sodálatos is a vilá!. Aki e!yénisé!ként !ondol +n"a!ára$ a a &es ültsé!nek$ a álland* válto ásnak k+s +nheti létét. #inden, ami él, rezeg. A )el'esség (r(k változás. :e""i se" álland*. 5é! a s elle"ile! &e'lett e"#erek se" ny0!odtak +r+kké. 5inél har"onik0sa## valaki$ annál na!yo## válto ásokra ké(es$ annál s )nese## a e!yénisé!e. E!y val*#an korlátlan Céte . a 1let "inden területén "e!nyilván0l. 2o!y a léte és álland* "e!3'0lását s envedésként va!y #oldo!sá!ként élitek "e!$ a "ár ra'tatok "3lik. A korlátlan 5indensé! a korláto ott e!yénekkel tere"ti +n"a!át. ! &izikai világban sz+kséged van a korlátokra. Ahho $ ho!y t3llé('etek a el"éteken$ ho!y átére étek a 4al*sá!ot$ s +n"a!atok lehessetek$ ahho a $illanatban, a jelenben kell léteznetek.
Augusztus 20.

C!V!L!Z%C!8

A :ors ne" "ás$ "int a sa'át d+ntéseid láthatatlan +rvényei$ a"elyek téren s id.n át #e&olyásol'ák 0tad. A $ors nem kényszerít semmire. A léte és t+rvénys er= véletlenek és el.reláthat* kis á")thatatlansá!ok (illanatai#*l áll. 5inden él.lény a okkal a &o!al"akkal$ ké( ettárs)tásokkal értel"e i és &e'e i ki a általa ér ékelt val*sá!ot$ a"elyeket a k+rnye etét.l elsa'át)tott. A0datod tehát e ek által korláto ott. Minden k%lt'ra önmaga ké$ére &ormálja az eg ént. A G -ivili á-i*s #e&olyásol* er.: <. nevelés: olyan s e"ellen .t rak a !yer"ekre$ a"ely "e!!átol'a a s a#ad$ el.)téletekt.l "entes Céte ést. :e""i se" kénys er)t se""ire. A korlátok és a kénys er)t. hatások val*'á#an ill3 i*k$ a"elyeket a e"#eri léte ésed kedvéért tartas &enn. D. társadalmi-gazdasági rend: #elétek nevelt elvek (erk+l-s$ i!a sá!ok$ ) lés$ hit$ ér ések és !ondolatok). Akár el&o!ad'0k$ akár el0tas)t'0k e eket$ !átolnak a 4al*sá! "e!is"erésé#en. G. vallás: a hitvilá!ok e!y"ást*l lénye!esen eltér.ek. A e"#er itt is elves )tette a lehet.sé!ét a tis ta "e!is"erésre és a s a#ad válas tásra. :e" a h)v.k$ se" a ta!ad*k ne" is"erik a val*sá!ot. >in-s &elesle!es is"eret$ nin-s értel"etlen in&or"á-i*$ nin-s e!yetlen lénye!telen (illanat se"? "leted minden egyes lépésére, minden ezredmásodper!ére szükséged volt, hogy el'&thass oda, ahol ma vagy. 5ivel "inden e"#er e!yénisé!$ "indenkit "ás él"ények é#res tenek rá +nn+n halhatatlansá!ára. 2a !ond terhel$ és &i!yel"esen s étné el "a!ad k+rül$ a válas "indi! "e!érke ik. „4életlenül” vala"ilyen ese"ény$ s e"ély st#. &or"á'á#an. A tudat mindig gondoskodik arr6l, (og) eg)re t*77et s t*77et ismer(ess meg 7el2le s *nmagad76l. A vallások$ a t0do"ányok se!)thetnek titeket$ -sak nem szabad sz( szerint értelmezni a &i ikai ké(eiket$ &o!al"aikat. A e"#erek a ért értik &élre a „+ss es "indent”$ "ert #i onyos elveke s * s erint értel"e nek$ #i onyosakat (edi! el0tas)tanak. 5indent "e!(r*#áltok "e!"a!yará ni$ ahelyett$ ho!y felfognátok eredeti valóságában, és átélnétek olyannak, amilyen. 9H9

8958629.doc?

Augusztus 2 .

5ivel a &i ikai &o!al"ak "indi! tor )tanak a 4al*sá!on$ 3!y se!)thetnek a le!t+##et$ ha ne" ra!adtok le a s avak "ateriális értel"e ésénél. Inká## ha!y'átok$ ho!y a han!ok vé!i!'ár'ák "inden (or-ikátokat$ és el"esél'ék a tel'es val*sá!0kat$ ahelyett$ ho!y a el"étekkel a értel"üket (r*#álnátok "e!&e'teni. 5i0tán a ér éks erveitekkel &el&o!'átok a ese"ényeket$ #eleer.s akol'átok a okat a &i ikai vilá! t+rvényei#e. E t a tor ered"ényt a lo!ik0s el"étekkel kiele" itek$ "a'd a a!yatoki! el'0tott val*sá!"or sákat a e!*tokkal tová## tor )t'átok. E a véle"ény$ a )télke és$ a kritika és "inden olyan reak-i*$ a"ellyel állást &o!laltok$ véle"ényt alkottok. Aer"és etesen a e"#er &el&o!ása ennél sokkal tel'ese##$ -sak 'elenle! ennyi in&or"á-i*nak va!ytok a t0datá#an. 2o!y e "e!válto on$ "e! kell is"ernetek a on korlátaitokat$ a"elyeket a identitásotok rés ének tekintetek.

.9Z.:&ZE9VE:
Az érzékszerveitekkel &ogjátok &el a kör+löttetek létez# világot. E ek a on ké(essé!eitek &i ikai "e!testesülései$ a"elyeket trans -endentális ér ékeknek J "e!ér és$ +s t+n$ távol#alátás$ tele(átia st#. J neve tek. 2alálotok 0tán e ekkel &o!tok is"ereteket s ere ni. 5inél tis tá##ak$ "e!#) hat*##ak a 'elenle! inti0t)vnak és "is tik0snak tartott ér ékeitek$ annál s a#ada##an irány)that'átok léte éseteket. A ér ékelés &olya"ata: nem az érzékszerveitekkel &ogjátok &el a világot, *anem az érzékszerveitek segítségével ti magatok teremtitek meg a sa'át világotokat. 5inden e!yénisé! a sa'át vilá!á#an él$ a"elynek &or"á'áért$ t+rténéseiért és "ilyensé!éért . a &elel.s. A 4al*sá! vé!telen$ "inden$ a"i "e!nyilván0l$ tartal"a a a Céte és Ael'essé!ét. 2o!y te e##.l "ennyit ves el és re$ (og) a Tel'ess g a te 1il,god7an mik 00 'elenik meg, az a l,t,sm6dodon m;lik. 2a megszabad%lsz azokt(l a korlátokt(l, amel eket a &izikai érzékszerveid er#ltetnek rád$ hihetetlen "érték#en "e!válto ik k+rül+tted a 4al*sá!$ "ivel olyan realitásokat &o!s &elis"erni$ a"elyeket 'elenle! "é! ne" ér ékels . A &i ikai vilá! a lehet.sé!eket na!yon s =k$ na!yon s(e-iali ált &or"á#an á#rá ol'a. A ér éks ervek ilyen "=k+dése is a e!o olyan korlát'a$ a"elyr.l a le!t+## e"#er ne" t0d$ va!y -sak ne" ké(es #e&o!adni. Ae a ele"eknek -sak a t a &or"á'át is"ered$ a"elyet 'elenle! ké(es va!y ér ékelni. A e"#er !yakran a t his i$ ho!y a vilá! val*di &or"á'a a általa &el&o!ott ké((el e!ye ik "e!. 2olott a anya!i "e!testesülés -sak t+redéke a 1let tel'es kiter'edésének. A látásmódod, az érzékszerveid és az egód nem biztosít'ák a Valóság kiter'edtebb felfogását. E a látás"*d (ers e ne" véletlen. E )!y t+kéletes. 1s -sak a oknak 'elent akadályt$ akik s eretnék a 4al*sá!ot a "a!a eredend. &or"á'á#an "e!is"erni. Ilyenkor derül ki$ ho!y a e"#er t3lont3l #ele"erül a##a a ill3 i*vilá!#a$ a"elyet a "e!nyilván0lás$ a tere"tés +r+"éért ho ott létre. A &or"áho k+t+tt Céte és val*'á#an e!y&a'ta s e"&ényves tés$ de léte ik. A anya! t+kéletes val*sá!$ de -sak a ért$ "ert +n"a!adat t0datosan #eleké( eled? Ennek k+s +nhet.en ne" ves el t0do"ást a tel'es e!yénisé!edr.l$ ráadás0l a t his ed$ ho!y -sak a "ateriális ér éks erveid és a ho á'0k tarto * anya! léte ik. 4al*'á#an a anya! é((oly t+kéletesen tükr+ i a Ael'essé!et$ a vilá! -sodáit és titkait$ "int a "a!asa## rend=nek kikiáltott di"en i*k. 2o!y e t ne" ves ed és re$ a a <el<og,sodat korl,toz6 rzelmeidnek s gondolataidnak k+s +nhet.. A ért his ed a anya!i vilá!ot e!yetlen reális vilá!nak$ "ert a &o!antatásod és a anya"éh#en elt+lt+tt id. alatt a t0datod &i!yel"ét &oko atosan a anya!ra áll)tottad.

9K9

8958629.doc?

2a "ár vá!ytok e!y korlátlana## léte ésre$ "e!tan0lhat'átok a "a!0k tis ta val*'á#an &el&o!ni a dol!okat. E!ys er=en -sak &i!yelnetek kell. !z eg(tok azt szeretné el*itetni veletek, *og a &izikai világon és az an agon t'l nincs semmi. A küls. e!*t a vilá!$ a társadalo" és a -ivili á-i* ho a létre$ a #els.t a identitásotoknak e!y olyan rés e$ a"ely a id. és a tér korlátain t3l$ t+## di"en i*#an léte ik$ re e!. A lényetek a on rés ét$ a"elyik#.l a belső egótok ki&e'l.dik$ neve ük *első "nnek. E sok9sok di"en i* -so"*(ont'a. A küls. e!o a "indenna(i 1netek. Csak a általa &el&o!hat* vilá!ot is"eritek el val*sá!nak$ #ár a belső ego s&gallatait$ megérzéseit se" t0d'átok tel'esen s á"= ni a identitásotok#*l. >e hi!!yétek el &eltétel nélkül a s avai"at? 2a "e! akartok s a#ad0lni a korlátaitokt*l$ ho!y s a#adon d+nthessetek +nn+n :orsotok &el.l$ el kell sa'át)tanotok a korlátok és a e!o nélküli 1n9t0datot: e a tudatoss,gL és a e!o nélküli &el&o!ást: e a Be<ogad,s.
Szeptember 4.

T=9Ő$> ?%&-::AL@ " NE T=9Ő$> ?%&-::AL@

A s avak -sak arra '*k$ ho!y &élreve essék a Céte .ket$ el&erd)tsék a 4al*sá!ot. E!ys er=en ké(telensé! ki&e'e ni a t$ a"i 4an$ ké(telensé! a korlátlan Céte ést e!yetlen &or"á#an$ han!okkal á#rá olni. : noha ter"és etesen se""i se" ké(telensé!$ de "é! akkor is ott van a hall!at*sá! el"é'e. A e!o a e!yén elké( eléseihe és elvárásaiho tor )t'a a korlátlansá!ot. A k+rül+tte" ül. e"#erek &oko atosan ella 0ltak. A el"é'ük és a e!*'0k a(ránként háttér#e s or0lt: t3llé(tek a e!yénisé!ük korlátain. Ennek k+s +nhet.en "e!ny)ltak a ka(0k a e"#ere!yénisé!ük és a t0dat0k korlátlana## rés ei k+ +tt. E által ne"-sak ho!y kie!yens3lyo otta##ak és #oldo!a##ak lettek$ de akaratlan0l oldották "e! sa'át !ond'aikat$ és válas olták "e! kérdéseiket: "ivel a irány)tást átadták a korlátlana## *első "n'üknek J aki a fizikai életetek minden problémá'ára t&d'a a megoldást J$ #eind0lt a e!y"ást*l elhatárol*dott 1nek k+ +tt a ka(-solat. Ennek k+vetke té#en hirtelen "e!old'ák a (ro#lé"át$ ráére nek dol!okra$ a"iket addi! ne" értettek$ va!y e!ys er=en -sak "inden láthat* ok nélkül$ s(ontán -s+kkennek a &á'dal"aik és el"3lnak a #ete!sé!eik. 5indenki annyira haladt a "e!is"erés#en$ a"ennyire s üksé!e volt. 5indenki a sa'át 3t'án haladt el.re. :a'át "a!0k is"erték "e! sa'át "a!0kat$ sa'át "a!0k &o!lalko tak a (ro#lé"áikkal$ &á'dal"aikkal. Az ol)an em7er, aki meg li ezt a korl,tlans,got, 'elenl te, kisug,rz,sa, aur,'a energi,1al t*lti <el a k*r5l*tte l 12ket, seg4t1e az ellazul,si <ol)amatot. 5inden e"#er#en ott a vá!y$ ho!y "e!ka('a a válas t a na!y kérdésekre$ illetve ho!y "e!is"er'e +n"a!át. A határtalansá! és a korlátlansá! oly &el&o!hatatlan$ ho!y nin-s t+"e!i!ény a -ivili á-i*tok#an a átélésére. E )!y van rend'én: az eg éniségek által létre*ozott és bené$es,tett világok az eg én személ es ta$asztalatair(l kell sz(ljanak? %e "ivel a Céte és határtalan0l s a#ad$ "e!esik$ ho!y #i onyos Céte .k elérik a e!yéni lét vé!s. határait. Ilyenkor$ aki na!yon akar'a$ "e!találhat'a a "e!vilá!osodott Céte .ket$ s anélkül tan0lhat t.lük$ ho!y a ok tan)tanák.

NE T=9Ő$> ?%&-::AL@
A &i ikai vilá!#an a e"#erek le!na!yo## ere'e a s avak#an re'lik. ! másik ember megjeg zése a személ iségt#l &+gg#en mindenkit korlátok közé szor,t : valakit -sak néhány *rái! #e&olyásol$ ")! "ás akár #ele is #ete!edhet. : ületésetek le!els. (illanatát*l arra nevel titeket a világ, *og ki&elé$ a körn ezetetekre &ig eljetek, és csak azt &ogadjátok el val(ságnak. E ért "ások véle"ényét akarva9akaratlan i!a nak k+nyvelitek el$ )!y a "indekké((en hatással van rátok. +a elhiszed, amit a másik ember mond, akkor a véleményét beépíted a sa'át "n,képedbe.

9M9

8958629.doc?

A s avak hatal"as ere'ével e!y"ást #oldo!!á is tehetnénk$ "é!is inká## &á'dal"at és s envedést tere"tünk. 5inde t (ers e +nt0datlan0l tess ük$ )!y oko va (ro#lé"át (el.&ord0l s ándékos "e!#ántás is). >e" tan)tottak "e! a s üleink #ánni a s avakkal$ "ert annak ide'én a . s üleik se" t0dtak #ánni a #es éd tere"t. ere'ével. Bnt0datlan re&leFként a e!*tok (aran-sára direkt #ánt'átok a t+##i e"#ert J a le!t+##s +r a okat$ akiket áll)t*la! a le!'o##an s erettek. A „>e t+r.d' a "ásikkal?” a t 'elenti: ne (igg) tek el azt, amit m,sok r6latok mondanak@ A a véle"ény a . életének a rés e$ se""i k+ e ho ád. E a . korláto ott !ondolata. +a tisztában vagy magaddal$ ne" &o!od "ások !ondolatait és ér éseit #eé()teni a 1n9ké(ed#e$ "ert t&dod, hogy ki vagy. Mások *ozzám val( viszon a t#lem &+ggetlen. 1n va!yok$ aki va!yok. 5inden ér és$ a"it "ás e"#erek iránta" tá(lálnak$ "inden !ondolat$ a"it r*la" !ondolnak$ a a +vék$ és ne" a enyé". Nem kell, (og) (at,ssal leg)enek r,m ezek a megn)il1,nul,sok. Aho!y én ne" #e&olyásolo" senki életét$ 3!y ne" t0d'a "ás se" #e&olyásolni a enyé"et. A "ásik e"#er#e J s avak által J elültetett &á'dalo" viss ahat rátok is. A e!*'a viss avá!. A s avak a e!*tok$ a el"étek tere"t"ényei. A e!o "indent &i ikai &o!al"akká$ s avakká alak)t. N" e el "e!akadályo a$ ho!y &el&o!hasd a t$ a"i van$ el ár a 4al*sá!t*l. 2a "e!(illantas vala"it$ a onnal "in.s)ted a látványt$ "a'd han!ot ads a véle"ényednek. E által elves )ted a t a id.t$ a"ely a és lelés és a e!*d "e!'elenése k+ +tt eltelik. Elves ted a t a (illanatot$ a"ikor "é! az egód torzítása nélkül fogod fel a Valóságot. Ce"arads arr*l$ ami Van. 2a t0datos$ e!o és el"e nélküli Céte . va!y$ akkor a #es édkénys er ne" &o! 0ralkodni ra'tad. Bn"a!adat -sak átadni t0dod$ s avakkal ki&e'e ni ne".

T=9Ő$> ?%&-::AL@ „A+r.d' "ásokkal?”: tudatosak leg)etek$ és val*di 1netek #es él'en$ ha
"e!s *laltok$ s ne a e!*tok. A ér el"i9!ondolati (ro#lé"áidat ne a t+##i e"#eren ve esd le a s avaidon keres tül. 5iel.tt ki+ntenéd a benned felgyülemlett érzelmeket és gondolatokat, figyeld meg .ket. Aedd t0datossá a 'elenle! +nt0datlan &olya"atot? 2a val*'á#an ne" te akars "ondani vala"it$ hane" a #eléd nevelt e!o9ind0lat re&leFek$ akkor ne" kell ki"ondanod. E ek a t0datossá! hatására s erte&os lanak #enned. Az elme átvette &elettetek a irány)tást. Id.nként a on#an neki is s üksé!e van a (ihenésre. Akarattal$ er.vel ne" lehet leáll)tani$ de (a tudatosak 1ag)tok, mag,t6l le,ll. A !ondolkodás na!yon '* dolo!$ -sak a"ikor +n"a!atokr*l akartok t+##et "e!t0dni$ a"ikor a ne" anya!i léte éseket és t+rvényeket s eretnétek "e!is"erni$ akkor ne" s a#ad has nálni$ "ert ahelyett$ ho!y "e!is"ernétek +nn+n lényetek 4al*sá!át$ inká## a gondolataitokkal teremtetek e!yet. A ok a e"#erek$ akik meg$r(bálják megismerni önmag%kat J és a ok is$ akik ne" J$ kérdéseikre !ondolkodással keresik a válas t$ ahelyett$ ho!y eg)szer3en el<ogadn,k magukat? A##an a (illanat#an$ ho!y el&ogadod ol annak magad, amil en vag , az érzéseiddel, gondolataiddal eg +tt, esél t ka$sz a megismerésre? Els. lé(ésként tehát el kell &o!adnod a t$ aki va!y$ itt$ "ost$ e"#erként. 2a tel'esen elfogadod (nmagad$ ké(es va!y átélni és át+lelni s e"élyisé!ed "inden rés ét$ akkor lehet.sé!ed les "e!válto tatni a t$ a"it s eretnél? O!y esélyt ka(s a 4al*sá! &el&o!ására.
Szeptember 1 .

AZ ANYAG

9P9

8958629.doc?

A ér éks erveid és a e!*d korlátai: ha vala"i )télke ést$ ta!adást$ s e"#enállást vált ki #el.led$ akkor ne" látod át a 4al*sá!ot$ "ivel ne" t0dod a Céte ést a "a!a val*'á#an &el&o!ni. Aki val*#an t0d$ a ítélkezés és véleményalkotás nélkül egyszer-en !sak Van. Aény$ ho!y a e"#er t0data akarva9akaratlan hat a anya!ra. : 0esek 1ag)tok (atni az an)agi <orm,tokra k 0zeletetek seg4ts g 1el, tudatotok <ig)elm 1el. A t0dat ne"-sak válto tatni ké(es a anya!on$ de a e"#erek t0data ho a létre$ 3!y"ond tere"ti a anya!ot? A t0datod J va!y a lelked J nin-s #e árva a tested#e. 2atártalan léte ésének k+s +nhet.en "a'dne" "indenr.l t0do"ása van$ és k+ el vé!telen &or"á#an ké(es &elis"erni +n"a!át. E!ys er=en -sak en!ed'étek el "a!atokat$ és ha!y'átok$ ho!y &oko atosan t0datára é#red'etek "inda on rés eiteknek$ a"elyek a testeteknél kiter'edte## val*sá!ok#an léte nek. 4al*'á#an ti tere"tetek "e! "inden s é(sé!et és !y+trel"et$ a"ely "e!'elenik a életetek#en. 5inden ér ele"nek és !ondolatnak "e!van a "a!a vé!telen h0llá"tereL a 0niver 0"#an "e!nyilatko ott +ss es léte és$ a t%datok valamenn i gondolata és ta$asztalata megn ilván%l ebben a bizon os energia*%llámban. Mi%tán megtestes+l a t%datb(l, ez szilárd%l an aggá. Aehát te tere"ted a anya!ot és a léte . +ss es vilá!ot$ "é!(edi! 3!y$ ho!y az érzelmeidet és a gondolataidat matériává lényegíted . A ért ne" is"ered e t a &olya"atot$ "ert a Céte és#.l 'elenle! -sak a "ateriális &or"át ér ékeled. Pedi! "inden dolo! "ind9"ind -sak kül+n#+ . "e!nyilván0lása 0!yanannak a e!yete"es Ener!iának$ általános elvnek$ a"ely "a!át a h0llá"teret létreho a. A e!yetlen 4al*sá!ot te tes ed kül+n&éle val*sá!okká a által$ ho!y -sak a e!yikre$ a anya!i vilá!ra +ss (ontos)tas ? 2a a e!*d tor )tása nélkül né ed e t a &olya"atot$ aho!yan az .nergia anyaggá lényegül$ akkor "e!látod$ ho!y a ér el"ek és a !ondolatok é((3!y nyilván0lnak "e! a &i ikai s)kon$ "int a a(r*## "a!#*l kitere#élyesed. hatal"as t+l!y. 5inél ener!ik0sa## e a ér el"i "a!$ annál !yorsa##an "e!y vé!#e a "e!testesülés. 5ivel a '6 s a rossz ala01et2en nem k5l*n7*zik eg)m,st6l$ e ért a "e!val*s0lás &olya"atá#an tel'esen "inde!y$ ho!y e a ér el"i9!ondolati idea #oldo!sá!ot va!y #oldo!talansá!ot s0!áro . Ha a k 0zeleted el g szuggeszt41, akkor a tudatod +selekedetei (amar <izikai esem n)ekk 1,l(atnak. Ce!inká## az érzelmek irányít'ák a fizikai világot$ a tis ta !ondolat a anya!#an ritkán léte ik. Annak$ ho!y a konkrét k)vánsá!aitok ne" 3!y tel'esülnek$ aho!yan elvár'átok$ s á"os oka van. <. A vá!yatok "e!tere"téséhe s üksé!es t0dat&*k0s ne" elé! er.s$ a ener!iátok s ét&olyik. D. A t$ a"it s eretnétek$ ne" t0d'átok t+kéletesen "e!'elen)teni. 4á!yatok ké(e ho"ályos$ ráadás0l sok9sok kis ké(#.l áll +ss e. E!ys erre ren!ete! dol!ot s eretnél tere"teni J ehhe nin-s ele!end. ener!iád. 5inda"ellett a le!kise## vá!yatok is "e!ind0l a "e!val*s0lás &elé$ és el.##90t*## "e!val*s0l. Csak a ho"ályos &*k0s "iatt a le!t+##s +r ne" 3!y$ aho!y s eretnétek. .e és amit k+lvilágnak gondolsz, az /g $ és ne" két kül+náll*$ e!y"ást*l &ü!!etlen val*sá!. !z an ag azt a célt szolgálja, *og az eg(ddal is megért*esd önmagad azon részeit, amel ek a személ iséged számára ismeretlen ter+leteken léteznek. A anya! létre'+ttét te irány)tod$ de a e!yénisé!ed a on rés ér.l$ a"elyik e t a &olya"atot vé! i$ "ost "é! ne"i!en t0ds . E!y e"#ers e"élyisé! -sak rés e +n"a!a Ael'es E!yénisé!ének. Qyakran "e!t+rténik$ ho!y va!y "editálva$ va!y álo"álla(ot#an ka(-solat#a kerül t0data kiter'edte## rés ével. %iter'edtebb (nmagadnak$ a lelkednek$ a t&datodnak van e!y olyan eredend. t0la'donsá!a$ ho!y a határain belül létező #indenséget 'elentős mértékben képes megváltoztatni. 5ivel minden eg)azon Energi,76l ,ll$ e ért a t0dat ne"-sak +n"a!ára ké(es hatni$ hane" "indenre$ a"i léte ik. 9R9

8958629.doc?

!*og az eg éniség korlátai er#södnek, eg re korlátozottabb &ormában ismeri &el önmagát. E a &olya"at a k+rnye etére is i!a : a t%dat eg re szilárdabb, kötöttebb &ormákban J kül+n&éle di"en i*k$ s)kok$ id.$ tér st#. J n ilván,tja ki magát, azaz eg re d%rvább létezéseket *oz létre, am,g vég+l elj%t az an ag létre*ozásáig . Ekkor "ár a t0dat$ a Ener!ia olyan &or"át +lt$ a"ely a lehet. le!ellentétese##nek láts ik a eredend. álla(otával$ ennek ellenére "é!is E!yek. A kon!entrálás ne" "ás$ "int a formába (nt(tt #indenség befogadása. A t0datod &*k0s álásával 3' &or"á#an alkothatod "e! a 5indensé! ener!iáit. E inten )v kon-entrá-i*t 'elent. A e"#er #ár"ikor t3llé(het a e!yénisé! korlátain$ "ert e ek -sak láts *la!osak$ eredend.en ne" léte nek. Akkor lehets s a#ad$ akkor lehets a $ a"i val*'á#an akars $ ha rád+##ens +nn+n határtalansá!odra. Eontos$ ho!y ráére a Céte és +n"a!át tere"t. vé!telensé!ére$ t3l "inden alakon és &or"án$ t3l "inden &or"ai korláton.
Szeptember 2!.

T%9GYA:

Akár-sak a #et=k$ a tárgyak és az anyag is olyan szimból&mok, amelyek az érzelmeiteket és a gondolataitokat fe'ezik ki a fizikai síkon. : á"otokra ne" nyilvánval*$ ho!y voltaké(( ti va!ytok a &i ikai vilá!. 5ivel ne" értitek a gondolataitok "e-hani "0sát$ e ért nehe en érthetitek "e! a teremt2 ere' t. Pedi! akár-sak a s avaitokat és a testeteket$ a tár!yakat is ti ho átok létre? A k+rnye etetek#en lév. ato"ok alkotta tár!yak és él.lények ne" "ások$ "int sa'át 1netek "e!nyilván0lásai$ -sak "é! ne" lát'átok át a val*sá!rends ereteket e!y#e&= . +ss e&ü!!éseket. A &i ikai életetek arr*l s *l$ ho!y a t0datotok (ti) "e!tere"ti a val*sá!ot$ "a'd a"ikor "int e"#er (s intén ti) "e!s e"lélitek a ered"ényt$ "ár nem látjátok az össze&+ggéseket önmagatok és az esemén ek, tárg ak, él#lén ek között. >in-s olyan anya!$ a"elyet ne a t0dat &or"álna. #inden, ami létezik, egyetlen .nergiából áll$ a vé!telen "e!nyilván0lásnak k+s +nhet.en ne" is"eritek &el a a onossá!ot a ellentétek k+ +tt. A kett.ssé!$ a s e"#enállás -sak láts *la!os$ akár-sak a &or"ák k+ +tti eltérés. 2a "e!értettétek a anya! val*di ter"és etét$ akkor "ár rá'+hettetek$ ho!y ne" léte ik olyan "atéria$ a"elynek ne volna #i onyos re !éss á"3 1n9t0data. E en ato"t0datok$ se'tt0datok é((oly val*sá!osak és t0datosak$ "int ti$ -sak "ás&a'ta 'elké(rends errel &e'e ik ki "a!0kat. A e"#erek le!t+##'e e t a ki&e'e .rends ert ne" érti. A "e!testesülés#en$ a &or"a létreho ásá#an "inden t0dat +r+""el és +nként ves rés t. A anya!ot alkot* "olek0lák és kvarkok t0data é((oly val*sá!os$ "int a tiétek. A léte és#en "inden "indennel +ss e&ü!!$ a ok9oko ati hatást ne e!yenes vonalként$ inká## kiind0l*9 és k+ é((ont nélküli !+"#ként ké( el'étek el$ a"elyen "e!állás nélkül$ oda9viss a$ voltaké(( e!y id.#en ára"lanak a hatások.

TE&T
A létezésben minden egyszerre za'lik. Az em7er 3!y kerülhet ki a##*l a ill3 i*vilá!#*l$ a"ely#en 'elenle! léte ik$ ha rád+##en$ ho!y az an)agot, a test t *nmaga teremti. Identitást0datotok a testetek határái! ter'ed. Co!ik0s$ ho!y a élet a on -selekedetei ny3't'ák s á"otokra a le!na!yo## élve etet$ a"elyek a testetekhe ka(-sol*dnak: evés$ ivás$ s(ort$ s eF st#. 5ivel az 0let a boldogság &orrása$ e ért minden él#lén a boldogságra törekszik. Ala(vet.en e )!y t+kéletes$ a életetek a ért van$ ho!y él'étek. %e "ivel &i!yel"etek na!y rés ét a &i ikai vilá!ra &ord)t'átok$ ne" t0d'átok "e!is"erni +n"a!atokat$ "intho!y a t a tel'es #oldo!sá!ot se"$ a"elyet a "atériá#an (r*#áltok "e!találni. !z an ag 969

8958629.doc?

elm'lik$ a 7oldogs,g, az *r*m vis ont ,lland6. 5ivel az an aggal azonos,tjátok magatokat és a boldogságotokat$ ké(telenek les tek akár e!y (illanatra is átérezni a )el'esség (r(mét. 5ivel a +r+" "ateriális &orrása a testetek el"3lásával ela(ad$ a &éktelen vá!y a életetek &eldol!o ása$ "e!értése nélkül &o! #eleha's olni titeket a k+vetke . anya!i léte és#e. Ei ikai &or"áitok és életeitek é((oly &ontosak$ "int a "a!asa## di"en i*k#an léte . "e!testesüléseitek. Csak arr*l van s *$ ho!y a testetek a !ondolataitok és a ér el"eitek e!yik "e!testesülése$ s "int ilyen$ ter"és etesen +r+"+t oko . >in-s értele" "e!ta!adnotok$ el&o'tanotok "a!atok#an e eket a +r+"+ket. Aer"és etes$ ho!y a &i ikai vilá! #oldo!sá!ot oko a e"#ernek. 1a a t%dást keres# el&ojtja magában a vág ait, nem*og nem j%t többletenergiá*oz, de a meglev#t is &elemészti$ s.t "é! értel"etlen #=nt0data és lelkiis"eret9&0rdalása is lehet$ kül+n&éle !átlásai alak0lhatnak ki. A meg1il,gosod,s rt nem kell el<ele'teni a 1il,gi *r*m*ket. A"it.l 0ndorodva$ "e!vetéssel va!y &elhá#orodással &ord0ltok el$ annak é((3!y a ra#'ai va!ytok$ "int a"iért "e!s állottan s*váro!tok. Akkor éritek el a személyiségetek korlátlanságát, ha az "let eseményei semmiféle egoista reak!iót / vágyat, félelmet, gy-l(letet stb0 / nem váltanak ki belőletek. A e"#erisé! na!y rés e nin-s "e!elé!edve a külse'ével. 5inde ek ellenére val*#an ti tere"titek a testeteket$ de ne" a 'elenle! +n"a!atoknak is"ert e!*tok tere"ti? A t a &olya"atot$ a"ely a &o!antatásotokkor a'lott$ ne" a 'elenle!i e!*tok irány)totta$ hane" e!y sokkal +ss etette## e!yénisé!etek. E ért lehetsé!es$ ho!y a küls.t+k va!y a e!és életetek ne" olyan$ "int a"ilyet "ost e"#erként s eretnétek. Jelenle!i élethely eteteket a el. . életeknek neve ett léte ések#en$ a k+ tes lét tan0lási (eri*d0sá#an$ és a 'elenle!i életetek#en ho ott d+ntéseitekkel áll)t'átok "a!atok elé. E en (ro#lé"ákat e!yrés t a ért tere"tettétek$ ho!y vala"ilyen 3ton9"*don "e!oldhassátok .ket$ és "e!tan0l'átok átére ni a Céte és #oldo!sá!ának lüktetését. 5ásrés t "e! a ért 'elennek "e! a életetek#en$ "ert a tere"t. er.t+k has nálatá#an ne" va!ytok t0datosak. Aehát a nehé sé!ek sikeres J va!y sikertelen J lekü désének k+s +nhet.en olyan val*sá!ok tár0lnak elétek$ a"elyeket 'elenle! ne" láttok. E##en a kit,gult 1al6s,g7an 0edig ;'a77 tud,sra, ta0asztalatokra s *r*m*kre te(ettek szert "indaddi!$ a")! "ár átér itek a tel'es Céte és #oldo!sá!át. 2a a életetek &á'dal"as (illanataiért ne" (r*#átok "ásokat hi#á tatni$ akkor &elis"erhetitek a Céte és +r+"ét$ a "e!nyilván0lás vé!telen lehet.sé!ét. Jelenle!i vilá!otok a s e"élyisé!etek tere"t. t0la'donsá!a "iatt olyan$ a"ilyen. E a tere"t. er. e!yetlen val*sá!ot k+vet: azt ka$játok, amit ka$ni akartok. 2a a életetek ne" tets ik$ akkor válto tassatok ra'ta. A változáshoz szükséges energia a on#an ne" a e!*t*l$ hane" a anya! vilá!á#an keres. elmétektől származik.
"kt#ber .

T#$AT-&&%G " BEA-GA$%& " A &Z.P&.G BEA-GA$%&A

A"ikor valaki a Ael'essé!et ké(viseli a &i ikai vilá!#an$ !yakran "e!válto tat'a "a!a k+rül a k+rnye etét$ "ert olyan di"en i*k$ ener!iák trans &or"átorává les $ a"elyek a anya!i vilá! &or"á'áért$ -selek"ényeiért &elel.sek. A"ikor e!y ilyen s e"élyisé! ad'a +n"a!át$ k+rül+tte "e!!y*!y0lhatnak a e"#erek$ elakadhat a ára"s ol!áltatás$ "e!"o d0lhatnak a tár!yak$ áh)tatos -sodálatot J va!y é(( (0s t)t* !y=l+letet J válthat ki st#. 5inde s(ontán k+vetke het #e. 5indi! le!yél a $ aki va!y? 2a valaki t0datosan vé!telen$ a rá &i!yel.k k+nnye##en +n"a!0kra találhatnak$ a s e"élyisé!ük kiter'edte## rés eivel is ko""0nikálhatnak. A 0ro7l m,itokat a on#an senki sem old(at'a meg (el)ettetek. 4al*'á#an sokkal t%datosabbak vag tok az álmaitok alatt, mint a *étközna$jaitok &ol amán. A "e!is"erés vá!ya a a er.$ a"ely a le!kül+n&élé## -selekedetekre$ &el&ede ésekre sarkall titeket. A Céte és#en a a le!t+kéletese##$ ho!y tel'esen s a#ad$ kénys er nélküli. A 9 <7 9

8958629.doc?

lénye!: amit csináltok, azt éljétek át a le*et# legteljesebben. 1em az a

tapasztalat, amit átélsz, hanem amit k(zben érzel0
2a "ár értel"et$ okot (r*#áltok keresni a -selekedeteiteknek va!y a életeteknek$ akkor a 1let ter"és etessé!e a korlátaitok#a ütk+ +tt$ és a e!*tok$ illetve a kül+n&éle !átlások irány)t'ák lé(teiteket. 2a e ek nélkül ké(esek les tek átélni e!yetlen (illanatot$ akkor "inden „értele"” és „ok” nyilvánval*vá válik$ "ivel azok a látható és láthatatlan világok, amelyekben éltek, nem k(rül(ttetek, hanem bennetek léteznek. : á"otokra +n"a!atokon k)vül senki és se""i se" ho a el a "e!váltást. Aer"és etesen a e!és vilá! a ért léte ik$ ho!y e##en nektek se!)tsé!et ny3'tson. : a#ad akaratotok s erint válas thattok #ár"ilyen életet$ a"ellyel k+ ele## kerülhettek a "e!is"eréshe . %e "inden válas tással el ár'átok "a!atokat a t+##i léte és "e!is"erését.l. G olyan 0tat t0dok "0tatni$ a"elyeket e!ys erre alkal"a va$ a e!*tok tor )tása nélkül is"erhetitek "e! a Céte ést. E ek a 0tak val*'á#an e!yek. <. A0datossá! D. /e&o!adás G. : é(sé! /e&o!adása

T#$AT-&&%G
A A0datossá! a t 'elenti$ ho!y t&datában vagy (nmagadnak, a #indenségnek, és a 2elen 3illanatában élsz. A A0datossá! a a álla(ot$ a"ikor felfogod azt, ami Van$ a"ikor az egód és a személyiséged korlátai már feloldódtakL ne" -seleks el$ egyszer-en !sak hagyod, hogy megt(rtén'en a !selekedet. 1letetek "inden eddi!i (illanata val*'á#an reagálás. Sáadás0l "ivel e!yetlen s e"(illantás alatt "illi*nyi in&or"á-i*t$ ér el"et és !ondolatot &o!tok &el a általatok "3ltnak és '+v.nek neve ett di"en i*k#*l J é((3!y$ "int a 0niver 0" "ásik sarká#an &or!* !alaFis#*l va!y a vilá!otok e!y (árh0 a"os s)k'á#*l J$ olyan hatásoknak is en!edel"eskedtek$ a"elyekr.l &o!al"atok sin-s. 2a a on#an vala"ir.l ne" t0dtok$ a ne" 'elenti a t$ ho!y ne" is léte ik. A A0datossá! a t 'elenti$ ho!y t;ll 0tek az eg6tok korl,tain, s a <ig)elmetek <6kusz,7a ,ll4t',tok azokat a (at,sokat, amel)ek rnek titeket. E el t0datossá$ +n"a!atok s á"ára val*sá!!á tes itek a okat a val*sá!okat$ a"elyekr.l "ost ne" t0dtok$ "ivel 'elenle! a A0datossá!otokat eltor )t'a az eg(tok nem t%datos reagálása. E a külvilá! hatására "e!'elen. els. reak-i*$ a"i a on#an -sak a e!*tok s á"ára ne" t0datos? A t&datalattitok épp gy a ti irányításotok alatt áll, mint a világon minden$ ráadás0l (ontosan a t&datalattitok a $ a"i hihetetlenül t&datos? Ai$ "int "inden Céte .$ val*#an határtalan és a élet "inden "e!nyilván0lását létreho * er. va!ytok$ -sak e"#erként err.l a álla(otr*l ne" ves tek t0do"ást. Aki s eretné "e!is"erni a vilá!ot és +n"a!át$ nin-s "ás dol!a$ "int ho!y t0datossá te!ye -selekedeteit$ ér el"eit$ !ondolatait$ a a : ho!y 1l'en. E ne" k+nny=$ his en a ne" t0datosan hat* ta(as talatok na!yon és revétlenek t0dnak lenni. A véle"ényetek a $ a"ellyel +n"a!atok s á"ára os tályo átok a dol!okat. A véle"ényetek i!en-sak "e!határo a a s e"élyisé!eteket. A véle"ényeteknek k+s +nhet.en &alakat h3 tok +n"a!atok és a eredend. "e!is"erés k+ +tt. Aki t0datosan "e!(r*#ál'a alak)tani$ válto tatni$ &e'les teni +n"a!át$ e en szándékával teremti és er#s,ti a korlátait. A ele" . el"e a +ss es in&or"á-i*t "e!-)"ké i$ és a ho á tarto * ér el"eitek &ü!!vényé#en os tályo a a okat. A val*di .%datosság ne" "ás$ "int a Mindenséggel val( egg é válás. A A0datossá! lénye!e$ ho!y ha e!ys er elsa'át)tottátok$ a Céte és "inden "e!nyilván0lásának "e!is"erésére alkal"a hat'átok. 5ert a A0datossá! a Céte és ala(elve.

9 << 9

8958629.doc?

Csak akkor t0d'átok "a'd „a e!o ne" t0datos rea!álása” t)(0s3 hatásokat t0datossá tenni$ és a ok kénys er)t. ere'ét "e!s üntetni$ ha ke detnek elfogad'átok létezésüket. A ér és el&o'tása a on#an #ete!sé!ek &or"á'á#an &o! "e!nyilván0lni a test#en.
"kt#ber 10.

A Tudatoss,g az a le(et2s g, amel) sz,motokra 1al6s,gg, teszi az *sszes ol)an (at,st, amel)ek most m g szre1 tlen5l 7e<ol),solnak titeket. A A0datossá!ot 3!y érhetitek el$ ha figyeltek. %e ne a e!*tokkal. E!ys er=en >E &i!yelve &i!yel'etek. A Céte és &i!yele". A"i t0datosan léte ik$ a &i!yel. A 'elenle!i &i!yel"eteket a vilá!t*l ka(tátok. 1a ellaz%lva *ag od, *og a gondolatok szabadon mozogjanak ag adban, *og elméd &ol amatosan dolgozzon, eg szer csak észreveszed, *og t%dod, *og gondolkozol2 A0datára é#reds $ ho!y a el"éd nélküled (+r+! tová##. 2a (edi! látod "a!ad k)vülr.l !ondolko ás k+ #en$ ha t0dod$ ho!y !ondolko ol$ akkor lennie kell ott "é! valakinek J >eked J$ aki t0d'a$ ho!y va!y? ,tt vannak a !ondolataid$ ott van a e!oista el"éd$ és ott va!y te$ aki "inde t &i!yele""el k+veti$ aki -sak 4an. 2elen vagy te, aki figyel, és a gondolat, amit figyelsz. %e ha elen!eded "a!ad$ akkor a e!*d korlátain t3l átlénye!)theted +n"a!ad$ aho!y <ig)eled eg)szerre a gondolatot, s <ig)eled azt, aki a gondolatot <ig)eli . E a k0l-s a A0datossá!ho . A Céte és e!ys er=. 1(( e ért lehet határtalan0l #onyol0lt? 2a te va!y a 5indensé!$ akkor ro((ant e!ys er=L ha korláto ott e!yénként lé(ésr.l lé(ésre &ede ed &el$ akkor ro((ant #onyol0lt. N" vá!yatok$ ho!y "inél na!yo## &eladatot old'atok "e!$ ho!y "inél na!yo## kih)vással né etek s e"#e$ a a e!*tok éltet. &orrása. !z ego akkor boldog, *a valami %ltrakemén szenvedést, irt(ztat( $r(batételt kell kiállnotok, mivel ,g kiemel*et titeket a tömegb#l. %e -sak a e!*nak van s üksé!e a (r*#atételekre$ "ert -sak az ego 7izon)talan *nmag,7an. A t0dat ne" #i onytalan$ a t&dat Van. 4al*di 1netek e!y tel'esen stress "entes ny0!alo"#an léte ik$ "é!is "aFi"álisan átéli a 1letet. 4é!telen -s+nd#en léte ik$ "é!is "indent hall. A álland* válto ás#an él$ "é!is "e!"arad +n"a!ának. A A0datossá! es k+ $ a"ely "e!is"ertet a al a 1neddel$ akit a vilá! a s ületésed (illanaté#an elnyo"ott. ! civilizáci( mindig eln omja az eg ént, mivel álland( veszél t jelent rá nézve. 2is eg t%datos "étez# már nem le*et irán ,tani. 2a ne" va!ytok t0datosak$ a"ikor e!y hatás ér titeket$ a onos0ltok vele. 2a a el"ével$ a e"#eri e!*val &i!yeltek$ a al -sak 3'a## korlátokat tere"tetek. El.## meg kell találnotok (nmagatok azon részét, aki átéli a létezéseteket, de nem azonos&l a rátok tele(ed. #e&olyással. E a rés etek a léte és#.l &akad*an olyan #oldo!sá!#an él$ a"ely a e"#er s á"ára s inte &el&o!hatatlan. 5e!vilá!osodás: amikor 1alaki egg) 1,lik a 1al6di .n' 1el. A A0datossá! ne" e!y te-hnika$ hane" e!y álla(ot. 5inden e"#er "ás$ "indenkit "ás "*ds erek se!)tenek rád+##enteni +nn+n korlátlansá!ára. Amikor eggyé váltok valódi "netekkel$ kitár0l a vilá!. 5inda $ a"i „volt”$ "inda $ a"i „les ”$ &elra!yo! #ennetek: a határtalanságban fogtok megnyilván&lni. >a!yon &ontos$ ho!y ekkor is t0datosak "arad'atok$ "ert akkor és revehetitek$ ho!y van "é! vala"i$ a"i ti va!ytok$ s a"i "é! a 5indensé!nél is sokkal hatal"asa##. A Céte és 0!yanis korlátlan? A 1let korlátlan$ és +r+kké válto ik. 5indi! &o!'átok &el a t$ a"i 4an? A A0datossá! !yakorlásáho eleinte "indi! "o !ással ke d'etek ho á$ ho!y el&árass átok a i "aitokat. E a ért lénye!es$ "ert ha a test inten )ven$ üte"esen "o o!$ a el"e vala"ennyire háttér#e s or0l. >e" a onos0ltok vele annyira. Kelle"esen &árass átok el "a!atokat. Ttána ül'etek va!y &eküd'etek le kényel"esen? E!ys er=en -sak (ihen'etek. 5a'd ke d'étek el &i!yelni a testeteket? A lé! éseteket$ i "aitokat$ testrés eiteket. E!ys er -sak a 9 <D 9

8958629.doc?

változás magától végbemegy: a i "aitok e!yre la á##ak les nek$ #éke és -send honol "a'd #ennük$ "é!is "inden se'tetek eleven les . 2a "inde "ár ülve "e!y$ (r*#ál'átok "e! séta va!y #ár"ely "ás e!ys er= "o !ás k+ #en. Kés.## (edi! tér'etek át a #onyol0lta## "o d0latokra. 2a "ár "e!y a testetek &i!yelése$ tér'etek át a gondolataitokra. Kényel"es hely et#en e!ys er=en -sak le!yetek$ és ha!y'átok$ ho!y a el"étek$ +ss eviss a -sa(on!'on. Csak s e"lél'étek$ ne véle"énye étek$ ne )télke etek? 2a elé!!é ella 0ltok$ e!ys er -sak meg fog'átok érezni (nmagatokat az elméteken t l. E!ys er -sak kikerült+k #el.le$ a el"étek "e! nélkületek (+r+! tová##. ,tt les tek ti "int s e"élyisé!$ ott lesz az elmétek, és ott lesztek .i, aki mindezt csendben &ig eli. Eleinte -sak néhány "ásod(er-re &o!'átok elka(ni a (illanatot$ "ert 3'ra #eka(-sol a el"e. 2a "ár ké(esek les tek t%datosak maradni$ "ik+ #en a el"étek (+r+!$ "e!le(. dol!okat &o!tok ta(as talni: a #elétek nevelt s e"élyisé!ek elké(es t. er.vel (0s t)t'ák e!y"ást és titeket. 2a e t a id. )tett !ondolat#o"#át ártal"atlanná akar'átok tenni$ akkor "ár "e!int a el"étek$ vala"ely #elétek nevelt s e"élyisé!etek ves i át a irány)tást. A al$ ho!y !sak figyelitek a gondolataitokat, de nem avatkoztok bele, egyszer !sak megind&l a változás. 2a a s e"élyisé!eitek korlátai elt=nnek$ a el"étek#en rohan!ás * gondolatok s é( lassan el&áradnak$ el-sendesednek$ "a'd átváltoznak tiszta /nergiává. Ehhe sok !yakorlásra van s üksé!. A"int a testetek és a el"étek el-sendesül$ kialak0l #ennetek a har"*nia. Jelen les tek a -selekedeteitek#en. E által les ele!end. ener!iátok$ ho!y a ér el"eitek &elé &ord0l'atok. A rzelmek t0datossá tétele ne" k+nny=$ "ivel na!yon "élyen !y+kere nek #ennetek? 5)! a !ondolataitok$ a e!*tok !ondolatai elé! &els )nesek$ his -s0(án a s ületésetek *ta léte nek. 4is ont a ér ele"ener!iákkal a +s t+n+k+n keres tül a &a'otok$ a ne"etek és a .seitek #e&olyásolnak titeket. A si!ereitek#en olyan k*dokat és 0tas)tásokat hordo tok$ a"elyeket ne" k+nny= t0datossá tenni$ á" é(( e ért ro((ant &ontos$ ho!y a A0datossá!otok &ényé#e kerül'enek. ?in l ink,77 el akar',tok n)omni rzelmeiteket, ann,l nag)o77 er21el ir,n)4t',k l 0teiteket. : a"ikor "ár "indháro" J &i ikai$ !ondolati és ér el"i J "e!nyilván0lásotok#an t0datossá váltok$ e!ys er -sak "e!s =nik "inda $ a"it egónak$ s e"élyisé!nek neve tek. Pontosa##an -sak átalak&l4 elt-nnek a korlátai, és megsz-nik a kényszerítő ere'e. Ekkor éritek el a A0datossá!ot$ ahol "ár a léte ésetek a ti ke etek#en les $ ekkor éritek el a t a ny0!al"at$ -sendet és #ékét$ a"ely "inden élet &orrása. Aehát e!ys er=en -sak ve!yétek és re a t$ a"i é(( "ost van. 2a!y'átok$ ho!y t0datossá vál'anak a 5indensé!#.l &elétek árad* in!erek$ és ne en!ed'étek$ ho!y a e!*tok a "ár "e!s okott reak-i*kat váltsa ki #el.letek. 2a vala"ilyen a' #oss ant #enneteket$ &i!yel'étek$ en!ed'étek át "a!atokon$ és ne" les t+##é ide!es)t.. Aan0l'atok "e! oda&ig elni a $illanatra: ha es tek$ le!yetek a ételL ha olvastok$ le!yetek a k+nyvL ha s eretke tek$ vál'atok e!!yé a s erel"etekkel. 2a e sikerül$ akkor #ár"it is -sináltok$ +r+"+t leltek #enne$ és az "let minden kérdésére megtalál'átok a választ. A &el!yüle"lett (ro#lé"ák$ a el&o'tott ind0latok a élet tere"tette hely etek#en "a!0kt*l el.'+nnek. 2a a &els )nre kerül a (ro#lé"a$ le!yetek er.sek$ ford&l'atok t&datosan a helyzet felé$ él'étek át a lehető legtel'esebben$ á" a lénye!$ ho!y az esemény során t&datos, nem emberi figyelemmel figyel'étek (nmagatokat. A A0datossá! nevé#en "é! korláto otta##á válhattok a által$ ho!y a &i!yel"eteket e!yre er.se##en &ord)t'átok a &i ikai élve etekre. A lénye!: ami *r*m*t t,l+,n k4n,l az .let, azt maBim,lis Tudatoss,ggal l' tek ,t. 9 <G 9

8958629.doc?

2a !átlásaitok vannak$ ne te!yétek "e! a dol!ot. A er.s ak -sak 3'a## korlátokat tere"t. )egyétek, "it "e! kell tennetek. E "indi! a le!yen$ amivel tiszta szívvel azonos&lni t&dtok. 4e!yétek és re$ ho!y a $roblémáitokat a cselekedeteitek, az érzelmeitek és a gondolataitok közötti disz*arm(niának köszön*etitek. 2a "e!tan0l'átok a e!*tok nélkül &i!yelni a lényeteket$ akkor tis tán &o!'átok látni a on (illanataitokat$ a"ikor leta!ad'átok +n"a!atok el.tt +n"a!atokat. E en el&o'tott ér ések ener!iái ro##annak el. ind0latkit+réseitekkor. A e!o &eloldásának a k0l-sa$ ha el<ogad',tok a 1,g)aitokat$ a lehet.sé!ekhe ké(est ,t is litek 2ket$ á" "inde t tudatosan. Ilyenkor kiélitek a vá!yatokat$ és t+##é "ár ne" &o! kénys er)t. er.ként hatni rátok: e!ys er=en -sak ,t litek azt a 7oldogs,got, amel)et a +selekedet *r*me ad.
"kt#ber 1 .

BEA-GA$%&

A ne" &i ikai val*sá!ok &el&o!ása ho"ályos "e!ér ésekkel ind0l. 2a sokái! és "e!&elel. "élysé!#en les tek t0datosak$ akkor a megérzéseitek t&datossá válnak$ és ne" les nek ennyire k+d+sek. A"int ké(esek les tek a korlátlan /e&o!adásra$ a kiter'edtebb (nmagatokkal fogtok azonos&lni$ s e által a léte ésetek "inden (illanatá#an t0datosak t0dtok "aradni. A /e&o!adás 0assz41$ ")! a A0datossá! akt41 tevékenysé!. A e!yénisé!etek korlátainak &eloldásáho e!ys erre kell akarni és ne" akarni$ nem !selekedve !selekedni. A /e&o!adás a :e""i A0datossá!a. A /e&o!adás#an -sak léte el$ -sak va!y. >e" -seleks el$ ne" ér el$ ne" !ondolkods . E!y&a'ta vé!telen #oldo!sá!#an léte el. E a +r+" a Céte és #oldo!sá!a. A"ikor e!ys er=en -sak 4a!y$ akkor /e&o!ads . Minden, ami 3an, az átáramlik rajtad$ #el.led ind0l$ és #enned hal el. A /e&o!adást ne" lehet -sinálni$ va!y '+n "a!át*l$ va!y ne". A A0datossá! !yakorlásával lehet rá t+rekedni$ de siettetni ne". 2a e!ys er elérted "ár e t a álla(otot$ k+nnye##en találs 3'ra viss a$ és e!y kis kitart* :e""it9tevéssel elérheted$ ho!y "indi! a /e&o!adás -send'é#en$ #éké'é#en léte . : akkor elke dhets ebben az álla$otban cselekedni. El.## -sak e!ys er=## tevékenysé!eket J "inde t 3!y$ ho!y e##en a korlátlan ny0!alo"$ #éke és #oldo!sá! álla(otá#an "arads . Ekkor válik a /e&o!adás t0datossá. : ekkor ke etek#en les a 5indensé!$ "ivel ké(esek les tek e!ys erre e!!yé válni vala"ivel$ de "é!is t0dtok "a!atokr*l. E a léte . le!nehe e## dolo!$ erre -sak I:AE> ké(es. 2is "inda ok$ akik léte nek$ akik t0dnak "a!0kr*l$ "inden -selekedetük#en "e!.r ik a identitás0k határait. E"iatt ké(telenek "aFi"álisan átélni a t$ a"it -sinálnak$ ké(telenek "e!is"erni a t$ a"i 4an. 4a!y átláts vala"it$ va!y a á váls . Ntlátni -sak k)vülr.l t0dod$ akkor vis ont so*asem ismer*eted meg igazán$ sohase" találhatod "e! a t$ a"it kerestél. 2a (edi! #eleveted "a!ad$ a á váls $ akkor megtalál*atod, amit kerestél$ é(( -sak +n"a!adat ves tetted el. 2a e!y Céte . ké(essé válik a A0datos /e&o!adásra$ eggyé válhat #ár"ivel$ megsz-nhetnek a korlátai$ "é!is t0dni &o! +n"a!ár*l$ "é!is +n"a!a "arad. E a a „titok”$ a"elyet "indenki keres. Aehát a korlátlansá! álla(ota$ a /e&o!adás va!y a A0datossá! ne" ár'a ki a -selekvést. Akik ne" -seleks enek$ el ár'ák "a!0kat a 1lett.l$ +n"a!0kt*l és Istent.l is. : n)elmes test(el)zet7en laz4ts,tok el az izmaitokat, enged' tek el a gondolataitokat, eg)szer3en +sak <ogad',tok 7e a k*r5l*ttetek s a 7ennetek l tez2 1il,got.

9 <H 9

8958629.doc?

2a el t0d'átok érni a e!o &i!yel"én t3li álla(otot$ "e!lát'átok$ ho!y a siva'$ a"elyet eddi! -sak e!y#e&ü!!. han!"ass aként ér ékeltétek$ val*'á#an a 1let "illi*nyi lüktetésé#.l áll J akár-sak a -send$ "elynek né"asá!á#an #enne van a han!ok vé!telensé!e. 2a elsa'át)t'átok a /e&o!adást$ "e!s er itek a lehet.sé!et arra$ ho!y és reve!yétek „a e!o ne" t0datos rea!álása” t)(0s3 hatásokat$ "ert "ár ne" &o!'a eltor )tani a &elis"eréseiteket. Eleinte -sak <9D "ásod(er-re &o!'átok "e!ére ni a tis ta ér ékelést. E!ys er=en -sak &i!yel'étek$ és a e!o !+r-s+s akaratával ne akar'atok se""it. 2a elsa'át)tod a A0datos /e&o!adást$ akkor s á"odra ne" les olyas"i$ a"ir.l ne lenne t0do"ásod. E ért ne" &o!s "a!adnak korlátokat tere"teni$ va!y ha "é!is$ akkor a oknak a t0datá#an les el. A")! a 5indensé! e!y e!yénisé!en keres tül nyilván0l "e!$ a e!yénisé! vala"ilyen s inten a ké(ére &or"ál'a a t. A")! valaki a anya!#an "e!nyilván0l$ a t a e!*'a vala"ilyen &okon "indi! korláto a. >e" a tan)t*k s avai#a vetett hit a lénye!es$ hane" a sa'át ta(as talataitok. A m lt és a '(vő egyszerre za'lik$ a "e!is"erés -sak a e!yénisé!en "3lik. 2a valaki sosem elégedetlen azzal, ami van$ e!yetlen korlátolt e!yénisé!e se" tart'a &o!va$ e!yetlen korlátolt s e"élyisé!ére se" "ond'a$ ho!y e va!yok én. 2a!y'a$ ho!y vé!telen s e"élyisé!ei s a#adon élhessenek. O!y !yorsan válto ik. 2a "a'd a A0datos /e&o!adással el'0ttok odái!$ ho!y a s e"élyisé!etek t3ln. e"#ere!yénisé!etek korlátain J "é! a ál"otok#an is t0datosak les tek J$ olyan e!ysé!#en$ har"*niá#an &o!tok léte ni$ a"elyre "ost e"#erként ne" va!ytok ké(esek. A A0datossá!otoknak hála mindent a maga val(jában t%dtok majd &öl&ogni$ a")! e!ys er -sak rá ne" ébredtek$ ho!y „minden*ol” ti vag tok. A A0datossá! e!y &okán "e!s =nik a id. korlátolt ér ékelése: a 1olt, a 1an, a lesz a ?ost 1 gtelen 0illanat,7an ',tsz6dik. Erre "indenki ké(es$ "ivel e a ér ékelés +n"a!atok ter"és etes ké(essé!e. Aki )!y lát'a a vilá!ot$ ne" ér t+##et$ ne" is kiválas totta## "ásnál.
"kt#ber 1!.

A &Z.P&.G BEA-GA$%&A

5indannyian "indannyi0nk rés ei va!y0nk. A : é(sé! /e&o!adása a A0datos /e&o!adás a on ered"énye$ a"ikor "ár &el&o!'átok a ter"és et$ a tár!yak$ a 1let s é(sé!ét. E k+nnyen elsa'át)that*$ !yorsan ad #i onyossá!ot a ne" anya!i léte ésekre$ és ren!ete! ener!iát is nyerhettek általa. Sáadás0l nin-s korláto * "ellékhatása. A ter"és et#en kiülve ráhan!ol*dtok a k+rül+ttetek léle! . vilá!ra. E!ys er=en -sak ha!y'átok$ ho!y a s é(sé!e "e!érintsen. 2a!y'átok el a &or"át$ a anya!#*l árad* vitalitást &o!'átok &el. E!ys er=en -sak elen!editek "a!atokat$ és !y+ny+rk+dt+k a k+rül+ttetek léte . s é(sé!#en. A i!a án has nos dol!ok "indi! e!ys er=ek. /ár"ilyen hihetetlen$ a általatok el&o!adott "e!vilá!osodásho va!y &e'l.déshe e!ys er=en -sak élve ni kell a ter"és et s é(sé!ét. 2a "ár a A0datos /e&o!adás és a : é(sé! /e&o!adása ele!end. korlátot old &el #ennetek J e "e!t+rténhet "ár a els. alkalo""al$ de akár évek "3ltán is J$ akkor kitá!0l a vilá!. 1a kiterjedtebb be&ogadásra lesztek ké$esek, akkor a &ák lombkoronája kör+l észre &ogjátok venni azt az energiamez#t, amel et a%rának neveztek. A : é(sé! /e&o!adásának lénye!e$ ho!y a látványon keres tül &el&o!'átok a Céte és ne" láthat* elvét$ a +r+"+t és a #oldo!sá!ot. Ilyenkor energiát kaptok a k(rnyezetetektől$ s.t a betegségenergiák is elkezdenek távozni a testetekből. A A0datos /e&o!adás és a : é(sé! /e&o!adása a e!yik le!ter"és etese## lehet.sé! a kiter'edte## val*sá!ok t0datossá tételéhe .

9 <K 9

8958629.doc?

>e er.ltess "a!adra #ár"i&éle ér ést va!y !ondolatot$ hane" en!edd "e!$ ho!y <el<ogd azt, ami Van. A 3!yneve ett (o it)v !ondolkodás ne" old'a &el a korlátaidat. A al$ ho!y le akarod !y. ni a ne!at)v !ondolataidat$ -sak a e!*dat er.s)ted. A Céte és#.l árad a #oldo!sá!. %e ne akarj boldog lenni. En!ed' el "a!ad#*l "indent. ! vág $ ho!y üres le!yél$ a is akarat, az is ego. .gyszer-en !sak legyél. En!ed'étek "e! "a!atoknak$ ho!y a életetek#en "e!'elen. s é( dol!ok "e!oss ák veletek s é(sé!üket. 5eledkezzetek bele az "letbe. : "i0tán "ár a s á"otokra kelle"es dol!okkal "e!y$ tér'etek át a ala(vet.en se"le!es$ "a'd a ki&e'e etten 0tált -selekedetekre$ élethely etekre. A A0datos /e&o!adás a e!*tok nélkül t+rténik$ tehát ne en!ed'etek a #elétek nevelt rea!álásoknak$ a "estersé!esen kialak)tott véle"ényeknek. 5inden #ete!sé! "e!!y*!y)tására$ a ké( eletetek "inden -sodá'ának "e!val*s)tására ké(esek les tek$ ha ne" -sak lét(illanatokra sa'át)t'átok el a A0datos /e&o!adást$ hane" ti lesztek a Tudatos Be<ogad,s$ a a minden, ami 1an. A A0datos /e&o!adás és a : é(sé! /e&o!adása voltaké(( kie!és )tik e!y"ást. A"ikor a A0datossá!otok „na!ysá!a” ne" les ele!end. ahho $ ho!y a "a!a val*'á#an &el&o!hassátok a hely etet$ akkor a /e&o!adással "e! t0d'átok tenni. A"ikor (edi! &áradtak$ &es ültek va!ytok$ a : é(sé! /e&o!adásán keres tül ener!iával t+ltehtitek &el "a!atokat$ és "e!láthat'átok a láts at "+!+tt h3 *d* 4al*sá!ot.
"kt#ber 20.

.9ZEL?E: " G-N$-LAT-:

2a t0datosan elke des &o!lalko ni +n"a!addal$ a &i!yel"ed ere'e sor#an a &els )nre ho a e!yénisé!ed el&o'tott$ leta!adott rés eit. O!y „ok nélküli” &es ültsé!et ére hets . A +n"e!val*s)tás#an$ a +nis"eret#en nin-s k+vetel"ény. A e!és életed arr*l s *lt$ ho!y "indi! "e! kellett &elelned vala"inek$ és el kellett &o'tanod a val*di ér éseidet. N" "ost ennek vé!e. A lénye! a $ ho!y bármit !sinálsz, bármit érzel, legyél k(zben t&datos. Ekkor élve ni és has nos)tani t0dod a adott ér ele" ener!iá'át$ "e!is"erheted a ér és val*di ter"és etét. A A0datossá! e!y &okán a ér el"ek és !ondolatok oly "érték#en e!!yé válnak veled$ ho!y "inden (illanat#an tis tá#an les el velük. A A0datossá! e!y kiter'edtsé!én "e!tan0lhatod$ ho!yan alak)tsd át a !y=l+letet s eretettel'es$ har"onik0s val*sá!!á. Ekkor "ár ne" ra#'a les el a ér el"eidnek. 5e!is"erhets olyan léte éseket$ a"elyek +ss etettsé!ük#en$ tel'essé!ük#en és s é(sé!ük#en a ér el"ek és !ondolatok „&+l+tt” állnak. A ér el"eidnek és !ondolataidnak s á"odra D "e!'elenési &or"á'a van: a e!yik a "indenna('aid#an is"ert &or"a$ a "ásik$ a"elyr.l ne" t0ds $ "ert e "ás s)kokon$ "ás val*sá!rends erek#en léte ik. A <. -so(ort#a tarto * ér el"eket ala(vet.en D -so(ort#a lehet os tani: a határtalansá!ot #i tos)t* és a határokat létreho * ér el"ekre. 2atártalansá!ot #i tos)t a s eretet$ a s erele" és a +r+"teli ér ések. 2atárokat$ korlátokat ho létre a +ss es t+##i? 5ivel a e"#eri élet a korláto ott léte és anya!i "e!testesülése$ e ért "ost &o!lalko 0nk a határaidat létreho * ér el"eiddel. Ide sorolhat* a e"#eri s eretet és a s erele" is$ "ert e en ér éseket a e"#erisé! korláto ott &or"á#an is"eri. 5inden e"#er s á"ára a a t+kéletes s eretet$ a"elyet é(( adni9ka(ni$ a a átére ni ké(es. 5inden$ )!y a s eretet is relat)v$ és a e!yénisé!t.l &ü!!. Aere"thet korlátokat$ á" &el is oldhat'a a okat J aho!y a a +n etlen s eretet tes i. ?inden ellent t0,r 1al6',7an eg)s get k 0ez$ s e"#enállás0k -sak láts *la!os. A &i ikai val*sá! d0alis tik0s. O!y ellentéteket$ s e"#enáll* er.ket has náls a ese"ények értel"e ésére. A '*r*l és a ross r*l alkotott véle"ényed a ért olyan$ a"ilyen$ "ert ilyen létt0datot válas tottál "a!adnak. Ennek k+s +nhet.$ ho!y ne" e!és eket ér ékels $ és ho!y a 4al*sá!#*l -sak halovány villanásokat &o!s &el. N" e ne" véletlen: van a tan&lásnak és a

9 <M 9

8958629.doc?

boldogságnak olyan szakasza, ahol a poláris világrendszert a tapasztalat, a kitel'esedés érdekében valóságnak hiszed. Aer"és etesen$ ha "ár "ást akars tan0lni$ "ás +r+"+ket s eretnél átélni$ akkor "e!láthatod$ ho!y a '*nak és a !onos nak láts * er.k ala(vet.en ill3 i*k: a e"#eri &o!al"ak s erint "inden ese"ény$ "inden -selekedet rés e a Céte és +r+"ének$ a Ael'essé! t+kéletessé!ének. A")! his el a '* és a ross &o!al"á#an$ addi! (r*#áld "e! a általad '*nak tartott viselkedési &or"át k+vetni$ "ert )!y el.se!)ted +n"a!ad és a t+##i léte . kitel'esedését. A 'in9'an! s i"#*l0": a t+kéletessé! á#rá olásá#an a &ekete és a &ehér e!yaránt s ere(et ka($ e!yik se" t+## va!y kevese## a "ásiknál. ! j( és a rossz tehát csak k+lönböz# megn ilván%lásai eg teljesebb 3al(ságnak, eg dimenzi(kat át&og( elvnek. A e"#erek "indi! is s erettek hinni a Qonos #an$ "ert )!y "e!ny0!tathatták a há#or!* lelkiis"eretüket: a '*sá! és Isten nevé#en kiélhették a on vá!yaikat$ a"elyeket "ás 3ton9"*don ne" ta(as talhattak volna "e!. A ideol*!ia nevé#en$ a hitre hivatko va s a#adon lehet (0s t)tani. Aer"és etesen a e!yénisé! átélésére e a "*ds er ne" ross $ -sak van e!y olyan oko ata is$ a"elyet a e"#erisé! ne" lát. E (edi! a +ntere"tés. !z eg(dnak köszön*et#en a val(ság .eljességéb#l csak *ajszálvékon s%garakat érzékelsz. E t a álla(otot -sak 3!y t0dod a életed &olya"án &enntartani$ ha a vélemén eddel még ezt a kevéske in&ormáci(t is megsz4röd, és csak azon ta$asztalataidat &ogadod el igazságnak, amel ek a *itedet t+krözik. E ért van a $ ho!y ha valakit va!y vala"it elk+nyveltél !onos nak$ "ár ne" t0dod "e!látni #enne a '*sá!ot. 2a"arosan el'0ts odái!$ ho!y a ala(vet.en ér ele""entes$ se"le!es ese"ényeket a hiteddel eltor )tod: 3!y !ondolod$ ho!y e a e"#er J aki val*'á#an rád se heder)tett J s áns ándékkal !onos kodott veled. Erre ter"és etesen 3'a## !y=l+lk+déssel rea!áls . O!y vé!i! !ondoskods arr*l$ ho!y a e"#erek !y=l+lk+dve tekintsenek rád$ .k (edi! rád is vet)tik a sa'át 0tálatodat. Véletlen nem, !sak által&nk nem ismert t(rvény létezik. A val*di ,kok a!!yal$ el"ével és e!*val ne" &el&o!hat*ak. Ha 1alaki <elideges4t, az az rt 1an, mert 1annak ol)an tula'dons,gai s +selekedetei, amel)ek 7enned is meg1annak$ csak ann ira el&ojtottad #ket, *og nem t%dsz a létezés+kr#l. 1((en e ért hihetetlen inten itással #e&olyásolnak té!ed$ de "ivel ne" ves el r*l0k t0do"ást$ az eg6d a maga m6d',n 0r67,l'a <el(41ni r,'uk a <ig)elmedet. Azok a személyiség'egyek, amelyeket hibának látsz másokban, mind megvannak benned is, !sak letagadod a létezésüket. A anya!i vilá! a +nki&e'e ésed es k+ tára$ tehát a körn ezeted voltaké(( t+kör a számodra. /ár"ilyen s envedély: kártya$ -sokoládé$ s eF$ evés$ vallás$ "0nka$ e!és sé!es élet"*d$ &els.##rend=sé!i t0dat st#. J ha vala"elyik a "ásik e"#er#en #oss ant$ a a ért van$ "ert vala"ilyen s envedélyed neked is van. E!yetlen olyan elvet se" s a#ad s * s erint értel"e ni$ a"elyik a ne" anya!i vilá!okr*l s *l$ "é!is &i ikai &o!al"akkal (r*#ál'ák ki&e'e ni. Akár t0datá#an va!y$ akár ne"$ a szenvedél 5 am,g irán ,t téged 5 mindig &esz+ltségeket kelt benned $ és e!y #i onyos t0datálla(ot 0tán a kitel'esedésed !át'a les . A /els. 1ned s eretné e t a akadályt &eldol!o ni$ de "ivel ne" va!y ha'land* "e!látni$ e ért se""it se" t0d ke deni vele. A &es ültsé! "e! -sak !y=lik$ s "iel.tt #elero((annál$ a t%datod kivet,ti a &izikai világba, *og az eg(don kereszt+l meglát*asd másban. Ilyenkor "e!ny0!s ol$ ho!y te se" va!y ross a## a t+##ieknél$ mások *ibáját elemezgetve val(jában gondolataidat a saját $roblémád kör+l &orgattad$ ,g a &esz+ltséget &elengedted, másokon levezetted. E ért nin-s értel"e #=nt0datot va!y s é!yenke ést ére ni$ a +ss es e"#ertársad e t a "*ds ert has nál'a$ ha ne" t0d'a "ás "*don &eloldani a &es ültsé!ét. >in-s értel"e a sa'át hi#áidon kesere!ni se"$ "ivel a hibáid val*'á#an ne" "ások$ "int az (nismereted lép!sőfokai. 5inél er.se##en ta!adod$ "inél !+r-s+se##en (r*#álod el&o'tani a #=n+snek kikiáltott ér el"eidet$ annál inká## el árod "a!ad a "e!oldás lehet.sé!ét.l$ és annál er.se##en s enveds "a'd$ "ert hatás0k "é! halálod 0tán is érvényesek "aradnak. 9 <P 9

8958629.doc?

A #=nt0dat va!y a lelkiis"eret9&0rdalás 'elent.s "érték#en hátráltat'ák t0datos 3''ás ületéseidet. A !y=l+let: t+## inkarná-i*n keres tül ho álán-ol !y=l+leted tár!yáho : ;'ra s ;'ra tal,lkozni <ogsz az ut,lt esem nn)el 1ag) szem ll)el mindaddig, am4g e77en a (el)zet7en is ,t nem rzed a L tez s *r*m t. A !y=l+letet J és a +ss es korláto *$ e!*ho ka(-sol*d* ér el"et J a ért nehé &eloldani$ "ert "indi! i!a ol'a sa'át léte ését: ha !y=l+ls $ akkor 3!y !ondolod$ ho!y i!a ad van? Az életeid során azokat az érzelmeket vonzod magadhoz, amelyekre a figyelmedet (sszpontosítod$ va!yis té!ed is !y=l+lni &o!nak. A !3nyol*dás e!y&a'ta t0datlansá!. A Céte .k -él'a a álland* "e!nyilván0lás. ! kritik%s azt b,rálja, amiben szeretne megn ilván%lni, ám ebben a benne él# érzelmi és gondolati gátak megakadál ozzák. A hi3sá! a e!yik le!'o## ha't*er. lehet. A l0stasá! le!y. ésére s ol!ál. A a!ress ivitás val*'á#an tere"t. er.$ a"ely a e!o i!ényeit a "a!a "*d'án (r*#ál'a kielé!)teni. A a!ress ivitás a életetek "inden (illanatá#an "e!'elenik. E a ér és a "e!nyilván0lás vé!telen ener!ia&orrása. A+##ek k+ +tt a kreativitásotokat$ a "e!is"eréseteket tá(lál'a. A a!ress i*t ne" el&o'tani kell$ hane" "e! kell is"erni a eredend. ter"és etét$ tere"t. ere'ét$ a"ellyel #oldo!sá!ot$ +r+"+t$ s eretetet adhattok e!y"ásnak. 4al*'á#an s erénysé! ne"$ -sak áls erénysé! léte ik. T!yanis ha akarod$ ha ne"$ a ké(essé!eidet a e"#eri el"éd "indi! a t+##iekéhe viszonyít'a. Pontosan tis tá#an va!y a al$ ho!y ho á'0k ké(est "it t0ds $ s "it ne"$ á" erre a "a!ad "*d'án reagálsz: lehets na!yké(= va!y lehets s erényked.$ a kett. e!y és 0!yana . A alá at kiko "etiká ott e!oi "0s. 2a t+reks el a alá atra$ a e!*d n+veks ik. Céte ik a val*di alá at is$ de a t ne" lehet "e!s ere ni. 2a "ár -sak 4a!y$ akkor "a!át*l "e!'elenik$ a"ikor a e!*d elos lik$ a alá at les a léte ésed álla(ota. A alá atos e"#er "é! -sak t0datá#an sin-s annak$ ho!y alá atos. A e!oi "0s ne" e!yenl. a #üs kesé!!el$ +n"a!ad "e!#e-sülésével. :.t$ "inél kevés#é va!y e!oista$ annál inká## #üs ke va!y "indarra$ a"i va!y. A ego "indi! "éri-skél. Ki&elé$ a vilá!ra &i!yel$ és "indi! ho ád "éri a t+##i e"#ert. 5ivel az életenergiát a figyelemből, az elismerésből nyeri$ e ért i!yeks ik té!ed vala"i&éle &els.##rend= s ere(k+rh+ '0ttatni. A t a ér ést neve itek #üs kesé!nek$ a"ikor a e!*tok elhiteti veletek$ ho!y hatal"asa##ak va!ytok "ásnál J és e "inél t+## e"#er s á"ára nyilvánval*. N" e ne" #üs kesé!$ ne" +n#e-sülés. A +n#e-sülés ne" "éri-skél. A #üs kesé! té!ed áll)t a &ény#e. A t "ond'a: „: erete"$ elis"ere" "a!a"$ és #üs ke va!yok arra$ ho!y va!yok.” Légy büszke arra, hogy Vagy. 5int "inden e"#er$ az "let, a határtalan Létezés megnyilván&lása vagy. :enki se" olyan$ "int te. 5indenki egyedi, &tánozhatatlan !soda. A al$ ho!y 4a!y$ a tetteiddel$ a ér el"eiddel és a !ondolataiddal 3' irány#a terelheted a Céte ést. 5indenki "ás$ "ásként nyilván0l "e!$ )!y hát "indenki #üs ke lehet "a!ára. ?inden „hi#ádnak”$ negat41 tula'dons,godnak "e!van a i!a i$ se!)t. t0la'donsá!a. 1a változtatni szeretnél rajt%k, el2sz*r el kell ismerned a l tez s5ket J ahelyett$ ho!y leta!adnád .ket. 5ert a"it leta!ads $ a k)vül les a "e!értésed határain? :a'át ér el"eidet 3!y is"erheted "e!$ ho!y va!y viss ae"léks el e!y korá##i él"ényre$ és a A0datos /e&o!adással 3'ra átéled a t$ va!y a"ikor 3'ra #ek+vetke ik$ e!ys er=en átéled a korláto * 1n9t0datod nélkül. 2a "ár elé! korlátlan a t0datod$ ter"és etesen &o!od látni a sa'át ér el"eidet. A0datod "é! korlátlana## álla(otá#an "é! "ások ér el"einek$ -selekedeteinek val*di okát is &el&o!hatod$ a"elyr.l a le!!yakra##an "é! sa'át "a!0k se" t0dnak.

9 <R 9

8958629.doc?

"kt#ber 24.

B-L$-G&%G " &T9E&&Z

A A+kéletessé! a +r+k válto ás. A válto ás#an ((0s t0lás#an) "indi! #enne van a +r+"$ -sak a t a e!yén ne" "indi! ké(es &el&o!ni. Ce!yél annyira t0datos$ ho!y &el t0dd &o!ni a válto ás Ael'essé!ét? 5indi! "inden léte ik$ so*a semmi sem $%szt%l el, e!ys er=en csak &ormát vált. A e"#eri e!yénisé! és a e!o eltor )t'a a Céte ést: "e!'elenik a -ivili á-i*$ a hit$ és ennek k+s +nhet.en #i onyos dol!okat '*nak$ "ásokat ross nak láttok. 2a Isten tel'essé!ével &o!'átok &el a Céte ést$ "e!láthat'átok$ ho!y a k)n ás e!yik s ere(l.'e s enved$ a "ásik #oldo!sá!ot ére . Akkor é((3!y s eretitek a !yilkost$ "int a áldo atot$ "ert &el t0d'átok &o!ni$ ho!y a (0s t0lás val*'á#an s ületés. $emmi sem véletlen: a !yilkos és a áldo atai a s ületésük el.tt k+ +s elhatáro ással ho ták létre a ese"ényt. A há#or3t a e"#erek ho ák létre$ "ert #i onyos elveket$ ér éseket és ta(as talatokat -sak e##en a &or"á#an ké(esek &el&o!ni$ "e!érteni$ átére ni. A er.s ak$ a a!ress ivitás val*'á#an tere"t. er.$ és hihetetlen "érték= #oldo!sá! &orrása lehetne$ ha a e"#erek "e!tan0lnák t0datosan ke elni. %e a")! a e"#erisé! ne" ké(es "ásho!y "e!oldani a (ro#lé"áit$ addi! 3'ra "e! 3'ra "e!tere"ti a "a!a há#or3it. ! szenvedés nem nemes,ti a lelket$ 0!yanis a hoss an tart* &ájdalmak &el#rlik a boldogságért létez# t%datot. .rzelmeid meg1,ltoztat',k a 1il,godat: 0!yana##an a hely et#en tel'esen "ásho!y rea!áls $ ha #oldo!$ va!y ha ide!es va!y. /oldo!sá!: A &i ikai életed alatt na!yon ritkán éred el a tel'es #oldo!sá! álla(otát$ "ert a boldogságodat valamil en tárg *oz, &ogalom*oz kötöd. 5é! )!y is ren!ete! !y*!y)t*$ !y+ny+rteli ener!iát "er)thets a #oldo!sá!#*l. 2a vala"iért #oldo! va!y$ olyan "indenna(i él"ények is +r+"+t oko nak neked$ a"elyeket "áskor és re se" ves el. 5ivel a testedet alkot* se'tek #oldo!ok a alakod "e!&or"á ásá#an$ e ért e el a ér éssel helyre#illentheted va!y "e!.ri heted a e!és sé!edet. Az érzelmeid mindig kivetülnek a k(rnyezetedre. 5ivel a külvilá!ra &i!yels $ "e!er.s)ted "a!ad#an a sa'át "a!ad tere"tette k+rnye eted ér ését (e!yre #oldo!a## les el). =r*m*dnek k*sz*n(et2en <el<ogsz ol)an ingereket, a Tel'ess g ol)an r szleteit is, amel)eket <esz5lten kiz,rsz a mindenna0'aid76l. Nl"aid#an va!y "editá-i* alatt is a #oldo!sá!ho ka(-sol*d* ké(ek 'elennek "e! lelki s e"eid el.tt. 2a a +r+" átélése &oko *dik$ "e!is"erheted a ér ést a "a!a tel'es val*'á#an: e!ys er=en -sak #oldo! va!y$ „"inden ok nélkül”. E##en a t0datálla(ot#an ké(es va!y &el&o!ni a Céte és +r+"ét$ a"elynek tere"t.'e és rés e va!y: a 1let "inden "e!nyilván0lása #oldo!sá!!al &o! elt+lteni. :tress : A stress a e!yik le!er.se##$ anya!ho ka(-sol*d* ér el"ed$ his en a léte és "a!a a &es ültsé!. A##an a (illanat#an$ aho!y a saját eg éniségt%datodat a testedre korlátozod$ megjelenik benned a elves tése$ a károsodása "iatt ér ett &élelem. Aho!y "e!tere"ted a &es ültsé!et$ a ér ékelésed határai +ss e s0!orodnak: a vilá!#*l -sak a okat a in!ereket &o!od &el$ a"elyek a e!*ddal$ a 'elenle!i +n"a!addal állnak ka(-solat#an. 5ivel e en hatásokat a &élele"nek k+s +nhet.en ne!at)vnak ér ékeled$ e ért meger#s,tik benned a stressz érzését. A #enned to"#ol* ér el"eket "e!ér ik$ és akaratlan0l J va!y s ándékosan J átves ik a k+rül+tted él.k is$ e ért a egész körn ezetedet &esz+ltté teszed. Ilyenkor &á'dal"as ese"ényeket ind)tas el$ s "ivel a ér el"eid id.vel "e!'elennek a "ateriális vilá!#an$ ha"arosan #ek+vetke ik a általad tere"tett katas tr*&a. A s oron!ás$ a &élele" "e!'elennek ál"aid#an is. A0datos tere"t. rés eit kit+ltik a &élel"eidet "e!'elen)t. ké(ek$ s "e!!yors)t'ák a "e!testesülés &olya"atát. E t k+vet.en a &élele" #e&és keli "a!át a t0datod#a$ és és revétlenül a s e"élyisé!ed rés évé válik. Ilyenkor a stress &orrásává les el$ és a t+##i e"#er akaratlan0l "er)t #el.led.

9 <6 9

8958629.doc?

A le!t+## e"#er ké(telen #oldo! lenni$ "ivel a vilá! #elénevelte a ko"orsá!ot. Pedi! a +r+" a 1let és a t0datos "e!nyilván0lás ala('a. Ae a on#an &elis"erted a szomor'ság el#n eit: a"ikor !yer"ekkorod#an ny0!odtan$ #oldo!an 'áts ottál$ senki se" &i!yelt rád. N" a"int vala"i (ro#lé"ád volt$ e!y#.l rád &i!yeltek a e"#erek. E##.l k+vetke .en a boldogtalanságot akaratlan%l is el#bbre val(nak tartod a boldogságnál. A anya!i vilá!#an a e"#erek a #oldo!sá!0kat e!y küls. ese"ényhe k+tik$ s "ivel a id. a e"#eri t0dat s á"ára telik$ e ért e t a álla(otot s eretnék +r+kre a anya!#a der"es teni. Pedi! a dolgok való'ában sosem m lnak el, a #ost létpillanat (r(k változásában léteznek. 1((ho!y a 7oldogs,g a $ a"i sosem ,lland6$ mivel magában &oglalja a "étezés .eljességét J akár a hara!ot$ a s envedést$ a &á'dal"at is. E ek olyan léte ések$ a"elyeket -sak t0dni$ élni lehet$ "e!érteni$ )!y "e!"a!yará ni se" J e ért kell (aradoFonok#an #es élni r*l0k. Ae d+nt+d el$ ho!y "elyik ér ele""el 'ár* ta(as talatokat válas tod$ e!yik se" 'o## va!y ross a## a "ásiknál. A #oldo! e"#er e!ys er=en -sak kevese## s envedéssel !yara(odhat. 2o!y t+##é ne 0ralkod'anak ra'tad a ind0lataid$ &el kell is"erned$ ho!y a feszültség ne" "ás$ "int energia (0!yana $ a"ely#.l a ny0!alo" is áll). Akkor les a ny0!alo"#*l &es ültsé!$ ha "e!ta!ads $ elnyo"s $ el&o'tas +n"a!ad#an vala"it. A anya!i életed &olya"án a rzelmeid meg(at,roz677ak gondolataidn,l. E ért a halálod 0tán J általá#an J a ér el"eid ve etik a 3''ás ületést. Ahho $ ho!y a reinkarná-i* &olya"atát a "a!a val*'á#an &el&o!hasd$ "e! kell értened a t0datod t+## léts)kot átlénye!)t. val*sá!át és a id. tel'ese## kiter'edését.
"kt#ber 2!.

TEL>E&&.G " L.TEZŐ " T#$AT " .N " EG- " 9E!N:A9N%C!8

E el a életetekkel &o!lalko atok. Ael'esen lénye!telen$ ho!y ki "i volt a el. . életé#en. A el. . életek ha's olása -sak a e!o ü!yes trükk'e$ a"ellyel el akar'a terelni a 'elenle!i léte ésetek (ro#lé"áir*l a &i!yel"eteket. /i onyos s e"(ont#*l vis ont has nosak lehetnek a Céte és e en "e!nyilván0lásai$ "ert hihetetlen lendületet adhatnak a !ondolkodás"*dotoknak és a határaitok tá!0lásának.

TEL>E&&.G
Jelenle!i t0datotok -sak e!y rés e a Ael'es E!yénisé!eteknek$ a"i s intén rés e a Ael'essé!nek. A Ael'essé!t.l elhatárolt Céte .k a e!yénisé!üknek k+s +nhet.en olyan val*sá!okat ho nak létre$ a"elyek addi! ne" léte tek: )!y tere"ti a )el'esség +n"a!át. A Ael'essé!#en a identitást0datotoknak a e"#eri "e!határo ás s erint nin-senek határai. E!ys er=en -sak mindenhol vagytok, és azt, amit 'elenleg m ltnak vagy '(vőnek érzékeltek, a #ost (r(mével élitek át. A Ael'essé! e!y kiter'edt ElvL a Ael'essé!et ne" lehet elérni$ "ivel "ár "ost is "indenki #enne van$ és +r+kk+n #enne les $ -sak 'elenle! e!y korláto otta## &or"á#an$ e!yénisé!ként is"eritek "a!atokat J á" é(( e ért va!ytok tel'esek. E a korláto ott &i ikai léte és és a di"en i*k vé!telen sokasá!a annak k+s +nhet.$ ho!y a .eljesség eg énekre szakadt. E a s akadás "ind+ss e annyit 'elent$ ho!y a Céte .k a &i!yel"üket "ás&elé &ord)tották. E a e!yetlen ese"ény 'elenik "e! a +ss es ér el"etek és !ondolatotok "+!+tt? ?inden ol)an em7eri rz snek, 1,g)nak, amel) a <izikai 1il,g7an meg'elenik, ala01et2en eg)etlen g)*kere 1an " ez ad'a a L tez s 1 gtelen Tel'ess g t.

L.TEZŐ " L.LE:
A Ael'essé! álla(otának rés e Isten is$ )!y eredend.en a onos veletek. A eredend.en tel'es$ sokdi"en i*s s e"élyisé!et neve ük Ael'es Céte .nek va!y Ael'es Céleknek.

9 D7 9

8958629.doc?

E!y ilyen Ael'es Céte . a a „s e"élyisé!”$ akit Istennek h)vtok. A Ael'essé! álla(otáho ké(est a Ael'es Céte . "ár e!yénisé!$ #ár s á"talan t0dat#*l$ "ikro9 és "akro0niver ális élet#.l$ s á"talan di"en i*nyi léte és#.l áll.

T#$AT
A t0dat a Ael'es E!yénisé!nek a on rés e$ a"elyik "ár -sak ho"ályosan e"léks ik a Ael'essé!re$ de eredend. ké(essé!ének k+s +nhet.en di"en i*k sokasá!á#an ké(es "e!testesülni. A t&datotok végtelen helyen és formában nyilván&l megL a kül+n&éle életek "illiárd'ait éli át e!yetlen lét(illanat alatt. .gyszerre t(bb dimenzióban létezik$ re e!. A0datá#an van a sa'át korlátainak$ és a "a!a "*d'án (r*#ál'a &eloldani a okat: él"ények$ ta(as talatok sokasá!át !y='ti +ss e$ ho!y elér'e ér ékei határtalansá!át. A0datotok (r(kké kreatív, teremtő. Jelenle! a t0datotoknak -sak e!y rés e van veletek$ e a /els. 1netek. @ "ár &el&o!hat* ka(-solat#an áll a 'elenle!i e"#ere!yénisé!etekkel. 5ivel a Céte és ala('a a A0datossá!$ a a a Céte és &elis"erése$ e ért val*'á#an "inden t0dat$ a"i léte ik.

BEL&Ő .N
A 6els# 0netek a t0datotok a on rés e$ aki a ta$asztalatért, az élet öröméért korlátokat vállal önmagára$ "a'd elke di &elé()teni a &i ikai "e!nyilván0lást és a e!*t. A ért korláto a +nn+n s e"élyisé!ét és t0la'donsá!ait$ *og a le*et# legteljesebben átérez*esse a "étezés vállalt &ormáját, amel re eredend# t%dásával nem lenne ké$es. Ala(vet.en vé!telen /els. 1netek léte ik$ e ek J "e! a vé!telen e!*k J alkot'ák a el. . és a k+vetke . életeiteket is. E en életek e!ys erre léte nek. A 'elenle! itt lév. identitásotokat a ért !ondol'átok e!yetlen lét&or"átoknak$ "ert a t0datotok &i!yel"ének a &*k0s át erre áll)tottátok. 2a "e!tan0l'átok a id.t kiter'edte## &or"á#an ér ékelni$ a +ss es el2z2 s k*1etkez2 leteteket eg)szerre l(etitek ,t.

EG@ a a s e"élyisé!etek$ a"ellyel a hétk+ na('aitok alatt le!inká## a onos0ltok. A t0datotok e en "e!nyilván0lása hivatott arra$ ho!y a &i ikai vilá!#an ve esse lé(teiteket. .gyetlen elve4 minden gy t(rtén'en, hogy nektek a lehető leg'obb legyen6 A lehet. le!na!yo## has not h3 átok "inden#.l? !z eg(tok azért ig ekszik el%tas,tani a <izikai 1il,gon t;lmutat6 el1eket, mivel nem k 0es <el<ogni #ket. %e "ivel a e!o a t0datnak és a /els. 1nnek k+s +nheti léte ését$ e ért ne" ta!adhat'a "e! tel'esen +n"a!át. O!y #e&o!ad #i onyos ne" "ateriális elveket$ de -sak a okat$ a"elyek a . hely etét er.s)tik. A a sz4r#rendszer$ amell el az eg(tok cenz'rázza a Mindenségb#l &el&ogott ta$asztalataitokat: *it, vélemén , személ iség. Ala(vet.en arra lett ki&e'les tve$ ho!y a anya!i vilá!#an élhessetek. A")! ne" va!ytok ké(esek a A0datos /e&o!adásra$ ha'la"osak va!ytok ha 0dni +n"a!atoknak$ és a on vá!yaitokat$ a"elyeket a -ivili á-i*tok #=n+snek tart$ i!yeke tek "e!ta!adni$ és a lelketek le!"élyére s á"= ni. O!y '+n létre a &es ültsé!$ s kialak0lnak a #ete!sé!eknek neve ett lét&or"ák. A k+rnye etetek$ a neveltetésetek hatására ne" en!editek élni a e!*tokat. E el "e!&os t'átok +n"a!atokat a vé!telen s a#adsá!otokt*l$ és és revétlenül "e!&o't'átok a lényeteket. A e!*tok a láts at ellenére -so(ortt0dat$ é((3!y sok s e"élyisé!#.l$ sok&éle e!yénisé!#.l áll$ "int a kiter'edte## s e"élyisé!etek. E ért ké(esek e!yesek e!yik na(r*l a "ásikra "e!válto tatni a véle"ényüket. A e!*nak t+## '*l elkül+n)thet. s int'e is van$ akár-sak a /els. 1neteknek va!y é(( a t0datotoknak$ de e ek "e!is"erése "ár rátok vár. 4al*'á#an végtelen t&datállapotban fog'átok fel és élitek át a Valóságot$ ráadás0l e ek nin-senek elkül+n)tve e!y"ást*l. E!yedül ti teszitek k5l*n7*z2 eg) nis gekk 2ket az,ltal, (og) +sak a szem l)is getek

9 D< 9

8958629.doc?

7izon)os r szeire kon+entr,ltok. : ületésetekkor a sokdi"en i*s t0datotok e!y dara#ká'a -sak a anya!ot is"erte el val*sá!nak. A e"#ernek ne" lelke van$ az ember maga a lélek? A Céte . "ost is t+kéletes$ e!ys erre léte ik a t0dat +ss es kivetülésével. %e "ivel a t+kéletessé! ne" e!y "erev$ statik0s álland*sá!$ e ért nem változatlan a Létező semL nin-senek korlátai$ nin-s #e&e'e ettsé!e$ se ele'e$ se vé!e. A lelketeket ne" ka(tátok senkit.l$ hane" ti "a!atok va!ytok a lélek?

9E!N:A9N%C!8
>e" ele!end. e!yetlen el. . életetekre e"léke netek. A0datosan kell is"ernetek a +ss es anya!i életeteket$ a (árh0 a"os di"en i*k#an 'áts *d* "e!nyilván0lásaitokat$ és a okon a s)kokon vé!#e"en. tevékenysé!eiteket$ a"elyek#.l a anya!i di"en i* s ár"a ik. Csak e 0tán "ondhat'átok a t$ ho!y is"eritek a 1n 3''átestesülésének &olya"atát. A")! vala"it ne" láttok tel'esen J a a ne" váltok a á J$ addi! -sak k+vetke tetések#e$ talál!atások#a #o-sátko hattok. Minden él#lén , akivel az életetek &ol amán ka$csolatba ker+ltök, közös megeg ezés ala$ján jelenik meg az életetekben$ "é! akkor is$ ha e"#erként err.l e!yik.t+knek sin-s t0do"ása. A életetekért ti va!ytok a &elel.sek? A e"#erek a !ond'aikért ha'la"osak "ásokat okolni. 2a "e! akar'átok is"erni a k+rül+ttetek léte . vilá!ot$ akkor "e! kell értenetek$ ho!y a ért ne" va!ytok t0datá#an sa'át tere"t. t0la'donsá!otoknak$ "ert t+kéletesen #eleéltétek "a!atokat a é((en akt0ális s ere(etek#e? E a a onos0lási ké(essé!etek a halálotok 0tán J és a s ületésetek el.tt J általá#an a t0datotok irány)tása nélkül "=k+dik. 4al*'á#an -sak sodr*dtok a vá!yaitok és a !ondolataitok vihará#an$ és ne" i!a án t0dtok t0datosan #eles *lni a##a$ ho!y a e!yénisé!etek "elyik as(ekt0sát él'étek át. 5ert a fizikai élet nem más, mint az (nmegvalósítás? 5indenki sa'át "a!át testes)ti "e! a anya!#an$ va!yis a t a +n"a!át$ akit +n"a!ának !ondol. E!y olyan t0dat$ a"ely ne" lát'a át a Céte és elveit$ ne" rendelke ik elé! ener!iával ahho $ ho!y #e&o!adhassa a 4al*sá!ot: a a korláto ott +n"a!át adva testesül "e! a anya!#an. Ilyenkor a "ateriális életének k+s +nhet.en átére het$ átélhet olyan ta(as talatokat$ a"elyek hatására t+## ener!iával$ na!yo## #e&o!ad*ké(essé!!el &o! rendelke ni$ s J "ivel "é! his a id. "3lásá#an J a elk+vetke end. életé#en "ár e!y s élese## lát*k+r=$ ér ékenye## e"#erként testesül "e!. E )!y t+kéletes$ de amikor valaki már emlékezni akar a korábbi és az elkövetkezend# életeire, az eg éniségét akadál nak érzékel*eti. ,tt lüktettek a vilá!"indensé! "inden s )n(adán$ "inden "e!nyilván0lásá#an$ t3l id.n$ téren és a +ss es &i ikai korláton. A "indent át&o!* t0datotoknak k+s +nhet.en e en "e!nyilván0lásaitok 'áts *dhatnak (éldá0l e!y ne" anya!i di"en i*#an. A életetek ese"ényei nin-senek el.re "e!határo va. Sa'tatok k)vül nin-s "ás akarat$ a"ely "e!határo ná a életeteket J á"#ár a akaratotok !yakran olyan k+vetke "ények és ok9oko ati +ss e&ü!!ések lán-olataként hathat rátok$ a"elynek láts atra se""i k+ e sin-s ho átok és a s a#ad akaratho . >in-s a sors k+nyvé#e #elevésett elrendeltetés: az érzelmeitekkel és a gondolataitokkal teremtitek meg azokat az energiákat és eseményeket, amelyek hatással vannak rátok. U!yho!y a életetek$ a lehet.sé!eitek átélésé#en vé!telen s a#adsá!otok van$ de a "e!alkotott élet lehet.sé!einek keretein #elül.

A a "e!"ás)thatatlan$ eleve elrendelt vé! et ne" léte ik$ a"elyet sorsnak neve tek J #ár ha hisztek benne, akkor számotokra létezni fog, és valósággá
válik a megváltoztathatatlansága. Aer"és etesen$ "ivel a t0dat +n"a!át testes)ti "e! a anya!#an$ e ért van e!y&a'ta irányvonala a életeteknek. E t ére hetitek 3!y$ "intha vala"i&éle er. e!y #i onyos irány#a 9 DD 9

8958629.doc?

(r*#álna titeket terel!etni$ a"ely er. J a sors J sa'át érzelmeitek és gondolataitok teremtménye. 4al*'á#an nin-s a sorsotok#an e!yetlen k+tele .en #ek+vetke . ese"ény se". A életetek &olya"án a &i ikai t+rténések -sak se!)tik a "e!is"erést$ tehát a sors érzelmi, szellemi élmények átéléséből áll. E eket a ta(as talatokat vé!telen "*don$ a e!yénisé!etek korlátainak &ü!!vényé#en s ere hetitek "e!$ de a lénye! a s elle"i$ #els. "e!is"erés: ha "editá-i*val$ i"ával$ A0datos /e&o!adással va!y #ár"ilyen "*don átélitek a t$ a"it e!y &i ikai ese"ény se!)tsé!ével kellene átélnetek$ akkor ne" &o! #ek+vetke ni a a #i onyos "ateriális él"ény J "ond'0k$ e!y #aleset. A életetek#en #ek+vetke . ese"ény ra'tatok "3lik (e ek ne" anya!!á "erevedett &i ikai t+rténések: ho!y "inek hatására élitek át a ta(as talatot$ a -sak t.letek &ü!!). Ai a +selekedeteitekkel, az rzelmeitekkel s a gondolataitokkal ir,n)4t',tok magatokat. 5inden d+ntésetekkel$ "inden "o d0latotokkal 3' h0llá"okat kavartokL olyan a(r* +rvényeket és ára"latokat$ a"elyek addi! ne" léte tek. E ek elind0lnak a "a!0k 3t'án$ és a #elé'ük &ektetett ener!ia &ü!!vényé#en elkerülhetetlen h0llá"okként térnek viss a. Aehát ha elvetitek egy esemény mag'át, az bizonyos idő elteltével be fog k(vetkezni . A #ek+vetke . ese"ényt ekkor "ár "e!s ilárd)tottátok J de még ekkor sem m&szá' bek(vetkeznie6 5inél t0datosa##ak va!ytok$ annál na!yo## #i tonsá!!al 'áts ado hattok e el. 5inden ese"ény "e!válto tathat*$ elkerülhet. va!y 3'raélhet.$ "ert a Céte és "inden irány#an nyitott és vé!telen$ láts *la!os korlátait -sak ti tere"titek.
N$%ember 1.

Annyi kül+n#+ . élet$ ahány e!yénisé!. A Céte . s e"(ont'á#*l "inde!yik léte és e!y&or"án &ontos$ e!y&or"án t+kéletes. #indenki sa'át magáért él. A e"#er -sak a t ké(es átélni$ a"i "e!t+rténik vele$ va!y vala"ilyen &or"á#an #ekerül a életé#e. A él"ények "indi! a e!yénnek &ontosak. .gész életetek (nzés$ "indenki +n .. A +n etlensé! -sak &olya"atos +ná")tás. >e en!ed'etek a e!*tok "enekülési vá!yának$ és lássátok #e$ ho!y a világotokért ti vagytok a felelősek$ a életetek i!enis r*latok s *l. %e a 1let e!yik le!-sodálatosa## -él'a a $ ho!y a e!yénisé!ek &elold'ák a korlátaikat$ és &oko atosan &elis"er'ék +n"a!0kat "inden#en$ "indenhol. A L tez2k eredend2en a l t5kkel adnak *r*m*t eg)m,snak$ anélkül$ ho!y e"#eri "*don el!ondolko nának -selekedeteik helyessé!én. Erre a E!ysé!JAel'essé! álla(otára t+reks ik "inden$ a"i él. 2a "ár van e!y e"#eri e!yénisé!etek$ akkor annak "inden re dülését "e! kell is"ernetek$ át kell élnetek "inden &ehér &olt'át$ ho!y a e!*tok "ár ne kénys er)tsen titeket se""ire. 2a e t "e! t0d'átok tenni$ akkor a s e"élyisé!etek korlátai &elold*dnak$ és e!y sokkal kiter'edte## &or"á#an &o!'átok &elis"erni +n"a!atokat. : "ivel a t0datotokat ne" k+tik !3 s#a a e!o kül+n&éle !átlásai$ e ért olyan "e!nyilván0lást &o! létreho ni$ a"ely#en a le!inká## kitel'esedhettek$ a le!t+kéletese##en oldhat'átok "e! a (ro#lé"áitokat$ érhetitek el -él'aitokat. E "é! akkor is )!y van$ ha valaki #ete!en$ &o!yatékosan s ületik$ -sak az emberi elme nem lát'a át a Létezés kiter'edtebb (sszefüggéseit. Id.vel e"léke ni &o!s a el. . életeidre$ a k+ tes lét#en elt+lt+tt id.re$ a t0datod kiter'edte## s e"élyisé!eire és a Isteni Elv ke det nélküli "e!nyilván0lására. 2a a A0datos /e&o!adásnak k+s +nhet.en a A0datossá!od t3ln+vi a e!*d korlátait$ é((3!y e"léke ni &o!s a el. . életeidre$ "int a 'elenle!ire. !m,g nem t%dod &eldolgozni a jelenlegi életed n aval áit, addig kár a n akadba venni a nem véletlen+l el&elejtett emlékek s'l át. 2a a akt0ális e!yénisé!ed "inden rés ét átéled$ és ne" les nek a !átlások korlátaival elker)tett területek$ akkor kül+n&éle !yakorlatok elvé! ése nélkül &o!s e"léke ni a t+##i 9 DG 9

8958629.doc?

"e!nyilván0lásodra. A )&datos *efogadás egy bizonyos pont'án "e!s =nnek a e"léke et korlátai J "a!a a e"léke et is J$ a m ltat és a '(vőt a 'elen végtelenségében fogod érzékelni. A reinkarná-i*t a ért értitek &élre$ "ert a el"étek a id. és a tér &i ikai korlátai k+ é akar'a #e(ass )ro ni. 5ivel az eg(toknak a megértés*ez kell eg ol an viszon ,tási $ont, a*ová saját magát *el ez*eti, az 'jjász+letés &ol amatát eg id#eg enesre akarjátok levet,teni. Pedi! a Céte .k 3'ratestesülése ne" kronol*!iai &olytonossá!#an a'lik? A 3''ás ületések$ a kül+n#+ . életek a ért láts anak -iklik0snak$ "ert a t0datotok &i!yel"ének &*k0s a erre a látás"*dra korláto *dik. 4al*'á#an a m;lt, a 'elen s a '*12 eg)szerre l tezik? A id. és a tér tel'ese## "e!értése a le!nehe e## a el"e s á"ára$ "ert láts *la! t+kéletesen ellentétes a "indenna(ok ta(as talataival. A Céte és sokkal sokrét=##$ "int aho!y a e"#eri s e"s +!#.l láthat*. A életeteket a id.#en a'l* ok9oko ati t+rvénynek vetitek alá$ de ne &ele'tsétek el$ ho!y a Céte ésnek nin-s k+ e ahho a id.h+ $ a"elyet a al a s *val 'elle"e tek$ ho!y telik. ! kérdéseidre keresett válaszok benned vannak. Aer"és etesen "indenkinek át kell élnie a sa'át életét$ senki se" terel!ethet. er.s akkal a k+nnye## 3tra. 2a valaki "é!is$ 3!y"ond s eretet#.l$ "e!akadályo "ást a s á"ára &ontos J és !yakran s envedéssel 'ár* J ta(as talat "e!s er ésé#en (&.le! s ül.k$ tan)t*k s eretik eld+nteni$ ho!y kinek "i a helyes)$ val*'á#an a e&&éle er.s akos '*t akarás ne" "ás$ "int a on "e!oldatlan (ro#lé"áik &i ikai kivetülése$ a"elyeket ne" t0dnak +n"a!0k#an el&o!adni. 5ost 3!y látod$ ho!y te va!y a t0datod e!yetlen val*di 1n'e$ a t+##iek (edi! ra'tad k)vül J el. . életeid#en$ ál"aid#an$ (árh0 a"os di"en i*k#an st#. J léte nek. E ne" i!a . A e!yénisé!ed t+##i rés ének s intén +náll*sá!a van$ +náll*an válas t'ák "e! a sors0kat$ s a#adon d+ntenek és -seleks enek. Ae va!y a t0datos a e en t3l léte . +ss es val*sá!#an isL a sokdi"en i*s s e"élyisé!ed (edi! "inde en életek#en +n"a!aként is"eri +n"a!át.
N$%ember !.

!$Ő " T.9

(A &elis"erések és a "e!értések "iért késnek; 5iért van a &el&o!ásnak s üksé!e a „ne" léte .” id.re;) Qyakran el.&ord0l$ ho!y a t0dat e el a "*ds errel ki ár'a a id.t$ ho!y a 3' él"ények ne "en'enek a &eledés süllyes t.'é#e. !mikor az ego nem ké$es be&ogadni az am'g számára is ro$$ant lén eges ismereteket, akkor a t%dat elraktározza az el*angzottakat, és &okozatosan engedi a mindenna$ok t%datosságának &elsz,nére. A anya! a tér és a id. k+l-s+nhatásá#an nyilván0l "e!. E -sak láts at$ a 4al*sá! e!y lehetsé!es "e!nyilván0lása. E t a korláto ott &or"át akkor &o!ad'átok el e!yetlen val*sá!nak$ a"ikor a anya!i lét#e &*k0s ál'átok "a!atokat. A el"étek a id.nek -sak a t a t0la'donsá!át ké(es &elis"erni$ a"elyik a "ateriális rends er#en léte ik$ de ott tényle! léte ik? 4is ont e ne" a t 'elenti$ ho!y a id. J va!y a tér J tel'es 4al*sá!a a általatok látott ké((el e!ye ik "e!. Bn"a!atokon k)vül senki se" #i ony)that'a #e nektek$ ho!y a id. és a tér kérdésé#en "i a 4al*sá!. Akár-sak a ké(essé!eitek "e!s er ésénél$ a id. és a tér val*sá!ának "e!is"erésénél is a nyitottsá!$ a /e&o!adás ve ethet ered"ényre. A id. -sak a "ateriális 0niver 0"#an léte ik ilyen &or"án. !z id# számotokra ismert &ormája nem mást, mint a "étez#k által létre*ozott viszon ,tási álland(, amel seg,t az an agban él#k számára létezni, eligazodni. A id. rátok hat* t+rvényei#en k+ +sen álla(odtatok "e!. E ek a ért "=k+dnek )!y$ ho!y lehet.vé te!yék s á"otokra a anya!i léte ést. A id. általatok is"ert &or"á'a nélkül a ele" .$ ok9oko ati &ü!!vények#en !ondolkod* e!o ne" t0dna léte ni.

9 DH 9

8958629.doc?

Ala(vet.en "inden Céte . álland*$ tele(atik0snak is neve het. ka(-solat#an áll e!y"ással$ )!y tere"tve "e! a k+ +sen el&o!adott$ "indenki s á"ára irányad* elveket. A t&datotok azért hozta létre a fizikai világot, mert az adott t(rvények k(z(tt elszigetelt t&datdarabkátok J a a ti J ebben a rendszerben képes ' (tletekkel, gondolatokkal színesíteni a #indenséget. A &i!yel"etekkel$ inten )v kon-entrálásotokkal "e!tere"tett tele(átia sokkal tartal"asa##$ s )nese## in&or"á-i*-serét #i tos)t$ "int a s avak. A e"#ere!yénisé!ek ki&e'les tették a #es édet$ "ert e által árt$ &ü!!etlen e!yénisé!nek ére hetik "a!0kat. Aer"és etesen "indannyian t+kéletesen &el&o!'átok társaitok le!kise## ér el"eit és !ondolatait is$ -sak általá#an ne" '0t el a t0datotoki!. T!yan-sak a e!o léte ésének elen!edhetetlen kelléke a e"léke és. /mlékezés nélk+l az eg éniség nem t%dna eg éniség lenni, nem t%dná a saját *atárait &elé$,teni, nem t%dná önmagát a k,vánságainak meg&elel#en &ormálni. A ért va!ytok ké(esek e"léke ni$ "ert a k+ +sen létreho ott s a#ályok s erint a "3lt &elidé het.$ ")! a '+v.t ki kell várnotok$ ho!y #ek+vetke en. 5ás di"en i*k#an nin-s ilyen korláto ás a '+v.re vonatko *an$ )!y ott a '+v.#eni ese"ényekre is „viss a lehet e"léke ni”. Aer"és etesen erre a látás"*dra a anya!i vilá!#an is lehet.sé!etek van$ -sak ki kell ter'es tenetek a t0datotok 'elenle!i határait. A+##ek k+ +tt az eg6tok az rt ,rn) kol'a le 7ennetek a tud,st, (og) em7erk nt minden <elel2ss g n lk5l l(ess tek az leteteket. A le!t+## e!yénisé!nek le!y. hetetlen terhet 'elentene$ ha tis tá#an lenne +n"a!a korlátlan ké(essé!eivel. %e nektek$ akik "ár akarnak vala"it$ t&datosan fel kell vállalnotok (nmagatok határtalanságát, teremtő ere'ét és azt a felelősséget, amely e el 'ár. A !ondolataitok t0datos tere"tése "indi! a korlátlan (r(m és boldogság forrása J e t 'elenti e a &elel.ssé!$ ne" (edi! s oron!ást va!y &élel"et. A tel'es Céte és#en nin-s értel"e a e!ys erre$ "3lt$ 'elen$ '+v. s avaknak. E ért ne is &i!yel'etek a s avakra$ (r*#ál'átok "e!érteni a Elvet. Aehát a id. ala(vet.en ne" telik$ val*'á#an csak a Most végtelen $illanata létezik. 5inda $ a"it a "3lt "e!t+rtént va!y a '+v. "é! #ek+vetke . ese"ényeinek tartotok$ val*'á#an "ár léte ik a 5ost (illanat(ont'á#an. A 5indensé! "indi! "indenhol léte ik$ -sak a ti e!yénisé!etek „halad #enne”. Ennek k+s +nhet.en les nek e"lékeitek$ a '+v.t+ket (edi! a korlátaitok "iatt ne" is"eritek. 4al*'á#an s á"talan "3lt és '+v. léte ik. A "3ltat és a '+v.t ti válas t'átok$ #ár e a le!t+##eteknél ne" t0datos$ s.t "a!ár*l a válas tás lehet.sé!ér.l se" t0dtok. Ennek ellenére a 1let a Ael'es Céte .#.l "inden irány#a árad: a "ostaninak hitt &e'lett lét&or"a ne" a korá##inak hitt &e'letlen#.l alak0lt ki. 7e *igg étek el azt az általános nézetet, *og a jelenlegi életetek esemén eit eg korábbi életetek okozza, vag *og most szenveditek el a b+ntetést eg korábbi életetek b4neiért. E eket a té iseket a ért áll)tották &el$ "ert a e"#eri el"ének s üksé!e van s elle"i lé(-s.&okokra$ vis ony)tási (ontokra. 4al*'á#an a m ltbéli, a 'elenlegi és az elk(vetkező életeitek mind egyszerre za'lanak$ a hatás és a ka(-solattere"tés oda9viss a$ a onnal "=k+dik? >oha láts atra na(r*l na(ra$ a realitás tala'án éltek$ val*'á#an ott va!ytok "ás vilá!ok$ "ás di"en i*k életé#en is. 5ivel e en e!yénisé!eitekr.l nin-s t0do"ásotok$ ne" k+nny= el&o!adnotok a léte ésüket$ de "iel.tt vé!ké(( "e!ta!adnátok .ket$ !ondol'atok arra$ ho!y ha vala"ir.l ne" hallottatok eddi!$ att*l a "é! léte ikV Qondolko atok el a hallottakon: ha!y'átok$ ho!y a 4al*sá! #eára"ol'on a el"étek &alain. E!ys er=en !sak enged'étek el magatokat, és próbál'átok *efogadni a helyzetet. :e""ivel se" kell sietni$ "indenre (ontosan annyi id. áll a rendelke ésetekre$ a"ennyire s üksé!etek van. A id. és a tér a anya!#an +ss eka(-sol*dik$ "e!'elenésük$ &or"á'0k e!y"ás hatásainak k+vetke "énye. Ennek és a &i ikai ér éks erveiteknek k+s +nhetitek$ ho!y

9 DK 9

8958629.doc?

+n"a!atok &e'l.dését e!y&a'ta lé(-s.sorként ké( elitek el$ a"ely lentr.l halad &el&elé. N" erre a s i"#*l0"ra -sak a e!*nak van s üksé!e$ val*'á#an a tudat *nmaga k*ze0 n

,ll, s minden ir,n)7an, minden id27en (ull,mok m6d',ra (*m0*l)*g, 1 gtelen <orm,7an megn)il1,nul. 5ivel ne" lát'átok a t0datotok tere"t. ere'ét$ e ért
a id. &i ikai vilá!#an "e!nyilván0l* hatásait J +re!edés st#. J ha'la"osak va!ytok e!y &els.## hatalo" va!y a evol3-i* s á"lá'ára )rni. Csak a &i ikai s)kon hiheted val*sá!nak a haláltL kell a anya!nak a id.$ ho!y a el(orladással "e!t+rténhessen a „&eltá"adás”. A id. kénys er)t. ere'e "ás s)kokon ne" )!y$ va!y e!yáltalán ne" léte ik$ "ivel a t0dat sokkal "a!asa## di"en i*k#an re e!$ e által t+## helyen és id.#en lehet e!ys erre.

T.9
2a e!y olyan elvet 0tas)totok el$ a"ely e!y általatok is"eretlen területr.l s *l$ el árk* tok a "e!is"erés lehet.sé!ét.l. A t0datotok$ a tel'ese## e!yénisé!etek sokdi"en i*s léte ését -sak akkor &o!'átok &el&o!ni$ ha &élre t0d'átok tenni a t a e"#eri &ü!!.sé!et$ a"elyet a id. és a tér iránt ére tek. 5ost ol ann ira a &izikai testetekkel azonos,tjátok magatokat$ ho!y ne" t0dtok ráére ni a lényetek t+##i kivetülésére. A"ikor +n"a!atokra !ondoltok$ e ért 3!y ér itek$ e!ys erre -sak e!y helyen lehettek. >ektek sokkal t(bb megnyilván&lásotok van a on#an$ mint egyetlen anyagi test. E ek "ás t+rvényekkel "=k+d. val*sá!rends erek#en élnek$ és é((3!y tes ik a dol!0kat$ "int ti a &+ld+n. 2a a t0datotok &i!yel"ét el&ord)t'átok a "ateriális alakokt*l$ "e!t0dhat'átok$ ho!y a fizikai megtestesülés !sak a lényetek egyik megnyilván&lása. E t a kivetülést ti ho tátok létre$ hihetetlen inten itás3 ér el"i és "entális elvek kinyilván)tásával. A a t0la'donsá!otok$ ho!y a !ondolatotokkal "e!tere"titek a ké("ásotokat$ "ost is a rendelke ésetekre áll: ha elé! inten )ven vá!ytok e!y s á"otokra &ontos helyre$ akkor a t0datotok e!y rés e ott is "e!'elenik. A meg&elel#en koncentrált energia #ár"ikor ké(es "e!'elen)teni a 'elenle!i s e"élyisé!eteket és &or"átokat. 5ivel "ost a ener!iáitok 'avát el&o!lal'a a stress $ a !átlások és a e!yé# ér el"i &alak &enntartása$ ne" t0dtok a 3' ké("ásotok "e!'elenésér.l. A t0dat e en kivetüléseit általá#an &i ikai s e" ne" lát'a$ de ha kell. &i!yel"et &ord)totok rá$ akkor é((3!y ér ékelhettek vele$ "int a &i ikai testetekkel. 4oltaké(( az emberek a semmit nevezik térnek, a t az +res *el et$ a"elyet tár!yakkal$ #oly!*kkal kit+ltenek. 2a "a'd e!ys er A0datos /e&o!adással "e!s e"lélitek a k+rül+ttetek léte . =rt$ "e!lát'átok$ "ilyen hihetetlenül !a da! élet van a láts *la!os se""i helyén. A kül+n&éle t0datok "illiárd'ai alkot'ák a teret$ a"ely a##an a &or"á#an$ aho!yan ti !ondolkodtok r*la$ e!ys er=en ne" léte ik. A távolsá! -sak láts *la!os$ se" nektek$ se" a tár!yaknak nin-senek határai$ korlátai. U!yho!y "inden &or"a$ a"elyet láttok és ne" láttok "a!atok k+rül$ a Céte és "inden di"en i*'á#an léte ik$ de "ivel csak a &izikai világ rezgéseire &ig eltek, az an agon t'li megn ilván%lásokat csak *alván an, megérzésként érzékelitek. A e"#eri !ondolatok alkal"atlanok a kiter'edte## 4al*sá! &el&o!ására. 2a vala"ilyen -selekedeted #ár"ilyen ok#*l ki&oly*la! ne" '+het létre$ de te !ondolat#an "é!is "e!tes ed J és elé! inten )v a !ondolkodásod J$ akkor e a e!és ese"ény val*#an "e!t+rtént? A e!yik val*sá!#an "e!tetted a dol!ot$ a "ásik#an ne". E!yik se" reálisa## a "ásiknál$ "indkét di"en i*#an ta(as talatok sokasá!át s ere heted$ annak &ü!!vényé#en$ ho!y "elyikre &i!yels . Aehát a e!*tok ne" t0d e ekr.l a (árh0 a"os val*sá!okr*l$ de a tudatotok i!en$ és az *sszes megn)il1,nul,sotok7an *nmagak nt ismeri *nmag,t. 5inde ek a

9 DM 9

8958629.doc?

t0datotok ér ékeinek k+s +nhet.en átláthat*k$ átélhet.k$ e!ys er=en -sak a e!*tok tor )tása nélkül kell &i!yelnetek. E ek a val*sá!ok é(( annyira val*sá!osak$ "int a k+rül+ttetek léte . vilá!. A $ ho!y ti "elyiket élitek$ "elyiket !ondol'átok val*dinak$ -sak a t0datotok &i!yel"én "3lik:

ho!yha na!yo## ér el"i t+ltést adtok annak a val*sá!nak$ a"elyiket a &i ikai vilá!#an ne" ha'tottatok vé!re$ sokkal inká## hatni &o! rátok$ "int a"elyiket a &i ikai vilá!#an is vé!reha'tottatok.
A életetek "inden (illanata válas tások#*l áll. : á"otokra a val*sá!$ a reális vilá! a ok#*l a &i ikai -selekedetek#.l áll$ a"elyeket a válas tást k+vet.en vé!reha'totok. A ne" válas tott lehet.sé!et el&ele'titek. Pedi! a "ell. +tt "entális -selekedetetek é((3!y val*sá!os$ "int a $ a"elyiket a &i ikai vilá!otok#an átéltetek. 5ert é((3!y a t0datotok tere"tette$ "int a válas tott val*sá!otokat J s ha t0dtok r*la$ ha ne"$ a t0datotok le!kise## re dülésének is sa'át vilá!a$ sa'át realitása van. 5ivel a Céte és "inden irány#an s a#ad$ e ért e ek a els akadt 1n'eitek é((3!y sa'át identitást0dattal$ +náll* d+ntéssel rendelke nek$ "int ti. E ek a 1n'eitek általá#an kül+n#+ nek t.letek$ ennek ellenére e!yetlen 1n rés ei .k is$ te is. 5inden !ondolatotok 3' di"en i*kat$ 3' vilá!okat tere"t. E eken a 1n'eiteken keres tül a le!a(r*## !ondolatotok is "e!val*s0l$ a le!re'tette## ké(essé!etek is ki#ontako ik. E ért ha elengeditek magatokat, és megpróbál'átok befogadni az "netek végtelen variá!ió'ának valóságát, akkor a kreativitás, a t&dás oly végtelen erővel t(rhet elő belőletek$ a"elyet e"#er ritkán él át. A t his itek$ ho!y a e!yetlen val*sá!os testetek#en és vilá!otok#an éltek$ (edi! val*'á#an -sak e!yike va!ytok a sok lehetsé!es e!yénisé!eteknek$ a oknak$ akiket 3!y"ond ne" válas tottatok. A ne" válas tott e!yénisé!eitek ne" t0dnak r*latok$ ennek ellenére ti é((oly val*sá!osak va!ytok$ "int .k. 5ivel ti '*val t+##ek va!ytok a e!*toknál$ "e!tehetitek$ ho!y &el&o!'átok a 4al*sá!ot$ e!ys er=en -sak &el kell s a#ad)tanotok a "e!ér éseiteket és a int0it)v ér ékeiteket. 5ivel a Ael'essé! vé!telen$ vé!telen leá!a ás léte ik #enne. A Céte .k J "i J akarat0k s erint válo!athatnak #ennük. Ala(vet.en a id. ne" telik$ hane" e eken a leá!a ásokon halad. 2o!y te a vé!telen val*sá!ok#*l "elyiket his ed val*dinak$ "ár '*val a s ületésed el.tt eld+nt+d$ illetve annak &ü!!vényé#en eld.l$ ho!y hány vilá!ot t0ds t0datosan ér ékelni. A e"#ert0datok általá#an e!yet. Aehát ne" e!y korláto ott$ "erev vilá!#an léte tek$ hane" az álland( megval(s%lásra vár( le*etséges val(ságok köze$ében *el ezkedtek el. A &i!yel"etek &*k0s án$ a d+ntéseiteken "3lik$ ho!y "it is"ertek el val*sá!nak$ de ett.l &ü!!etlenül a t(bbi is létezik. „5i lett volna$ haV;” E en és revétlen &antá iálások alatt &0ttok vé!i! a ne" válas tott$ de léte . 1n'eiteken. E!y&a'ta tele(atik0s ka(-solat a'lik a +ss es 1netek k+ +tt J e a 'elenle!i t0datotok &i!yel"én t3l a'lik. A ok a ne" "e!val*s0lt ese"ények$ a"elyekre "e!volt a lehet.sé!$ létre'+ttek a 4al*sá! e!y "ásik "e!nyilván0lásá#an$ a"ely é((oly reális$ "int "ost a tiétek. A"ikor e!y d+ntéseteket ne" val*s)t'átok "e! a általatok is"ert &+ld+n$ a "e!val*s0l e!y „"ásikon”. Bnáll* életre kel$ és é((3!y 3'a## ta(as talatokat s ere a "ásik 1netek e"#eri "e!nyilván0lásának$ "int nektek a sa'át &i ikaila! is "e!val*s0lt d+ntéseitek. A "ásik 1netek ne" válas tott d+ntései is létreho ák a 3'a## lehetsé!es val*sá!okat. 5ivel a 4al*sá! "inden irány#an nyitott$ állandó k(l!s(nhatás van az "n'eitek k(z(tt: a on !ondolatok$ a"elyek titeket sokái! &o!lalko tattak$ de vé!ül is ne" nyilván0ltak "e!$ e!y "ásik 1netek "ásik vilá!á#an "e!val*s0ltak$ anya!i ta(as talattá váltak. A nyitottsá!otokon$ A0datos /e&o!adásotok s int'én "3lik$ ho!y "ennyire &o!'átok &el a t+##i 1netek léte ését$ 0!yanis ál"aitok$ "editá-i*$ i"ádsá! va!y a ihlet (illanatá#an

9 DP 9

8958629.doc?

"indi! "er)tetek a 1n'eitek t0dásá#*l. E!y váratlan +tlet$ a se""i#.l "e!'elen. vá!y vala"elyik "ásik 1netek ne" válas tott !ondolatá#*l s ár"a ik. Aho!y állandó kap!solat van a m ltbéli$ ne" anya!iasodott "netekkel, é((3!y (sszek(ttetésben álltok a '(vőbeliekkel is. 2a ké(esek va!ytok rá'0k han!ol*dni$ "e!is"erhetitek a ta(as talataikat$ és ha s á"otokra kelle"etlen '+v.ké(et ves tek és re$ "ás &i ikai ese"ények "ellett d+nthettek. ! jöv#beli 0netek elér*eti azt a t%datosságot, *og +zenni t%d önnön m'ltbéli személ iségeinek J nektek J$ mert már megta$asztalta az esemén t. A ü enetet általá#an ál"aitok során ka('átok "e!. 2o!y &el&o!hasd a Céte és Ael'essé!ét$ "e! kell értened$ át kell élned$ ho!y a t rnek nin+senek (at,rai$ az id2 0edig nem telik: "inden$ a"i léte ik$ a 5ost van$ a "3lt és a '+v. -sak a t0datod &i!yel"ének a &ü!!vénye. A Ael'es E!yénisé!ed "ost is léte ik$ a k+lön&éle 0njeid el*atárol(dása csak látszat. A !ondolat "inden irányá#an és (illanatá#an léte el. E!ys er=en -sak 4a!y.
N$%ember 10.

Aho!y a id. és a tér is sokkal 'elent.se##$ korlátlana## a el"e &el&o!*ké(essé!énél$ 3!y a 3''ás ületés is a . >in-s e!y 3n. lélek$ a"i test#.l test#e vándorol. A Létező ne" reinkarnál*dik$ inká## megtestesül$ "é!(edi! nem is egy alakban? Ae a reinkarná-i*s 1n'eiddel$ a t+##di"en i*s e!yénisé!eddel ne" va!y a id. &o!lya: álland* k+l-s+nhatás áll &enn a "3lt#eli és a '+v.#éli 1n'eid k+ +tt. 5inden 1ned s a#ad$ a id. "inden irány#an nyitott$ )!y #ár"ikor "e!teheted$ ho!y ko""0nikáls vala"elyik "3lt#eli e!yénisé!eddel$ va!y é(( a '+v.#eli e!yénisé!ed ves i &el veled a ka(-solatot. E!y ilyen találko ást "indenki e!yénile! él "e!$ és a hitének "e!&elel.en &or"ál'a a él"ényt. 2a találko nál a al a éneddel$ aki <K élettel kés.## les el$ és te <K élet elteltével 3'ra átéled a találko ást$ akkor te "ár ne" 0!yana va!y$ "int akivel annak ide'én találko tál. A 3''ás ületésnek ala(vet.en D "o !at*r0!*'a: a e!yik a t0datos kitel'esedés$ a"ely a tel'ese## 1ned i!ényeit elé!)ti ki$ a "ásik (edi! +n"a!ad és a Ael'essé! "e!nyilván0lása. 5ostani 1ned ne" t=nik el a halálod 0tán. A léts)kváltás 0tán se""ivel se" les el t+## va!y kevese##$ a k+rül+tted léte . vilá!ot é((3!y a 'elenle!i e!yénisé!ed s =r.'én keres tül &o!od ér ékelni$ "int "ost. !z an agi létezés nem b+ntetés és nem is kén szer$ hane" a A+kéletessé! e!yik "e!nyilván0lása. A t0datotok a(r*-ska rés eit s e"élyisé!!el$ értele""el r0há átok &el$ "a'd 0tána s a#adon eres titek .ket$ ho!y él'ék a életüket. 4al*'á#an a 0niver 0" +n"a!a #oldo!sá!áért léte ik$ a ok9oko ati +ss e&ü!!éseket ti tere"titek. Aho!y léte ik a e!yén -iklik0s "e!testesülése$ 3!y léte ik e!y&a'ta !lo#ális reinkarná-i* is. Akár-sak a e!yénisé!ek$ a kül+n&éle -ivili á-i*k is 0!yan3!y tan0lnak a k0dar-ok#*l és a katas tr*&ák#*l$ "int a sikeresen "e!oldott &eladatok#*l. A e"#erisé! elérte a t a álla(otot$ a"ikor e!y inten )v tan0lási s akas on kell átesnie. Csak a Céte .k+n J ra'tatok J "3lik$ ho!y a megismerésnek mil en m(dját választjátok8 szenvedve va!y boldogan.
N$%ember 1 .

5ivel a t0datos 1ned s á"ára a nem fizikai érzékelés is"eretlen$ e ért tel'esen lo!ik0s$ ho!y !yakorolni$ tan0lni kell a has nálatát. E attól is nehéz, mert az egód azt hiszi, hogy a !yakorlás hatására neki félre kell állnia. : noha a e!*d &i!yel"ével és &el&o!*ké(essé!ével val*#an ne" t0ds léte ni a kiter'edte## val*sá!ok#an$ a 'elenle!i s e"élyisé!ed ne" &o! elt=nni va!y "e!se""isülni. Ae -sak átalak0ls J de ne" ves el el. Pers e a e!*d e t ne" lát'a$ és a értetlensé!$ a korlátaid#a vetett hit$ a kishit=sé! és a kétely akadályait !+rd)ti eléd. 9 DR 9

8958629.doc?

E ért &ord0lhat el.$ ho!y eleinte rends ertelenül$ irány)thatatlan0l han!ol*ds rá a kiter'edte## léte ésekre. A"int a e!*d &el&o!'a$ ho!y "ennyivel !a da!a##$ #+l-se## les $ e!y ki-sivel na!yo## teret en!ed a /els. 1nednek. O!y e!yre "a!a#i tosa##an &o!od has nálni a ne" &i ikai ér ékeidet. A inkarná-i*s "e!testesülések alatt a 1n tan0l$ ta(as talatain keres tül !yara(s ik$ e!yre t+## és t+## helyen s id.#en is"eri &el +n"a!át. 5inde ek "ellett a 4al*sá! kül+n#+ . s int'ein t0datosan tere"t$ ho!y &elis"erhesse -él'át és &eladatát$ de a le!&ontosa## oka a reinkarná-i*nak$ illetve "a!ának a Céte ésnek a $ ho!y nin-s oka? Pontosa##an a Céte ésnek van ,ka$ de e t -sak értel"e és nélkül lehet #e&o!adni. Aho!y e!yre kiter'edte## t0datálla(ottal rendelke el$ te "a!ad les el a Céte és$ a reinkarná-i*$ a ,k is. A a t0datálla(ot$ a"ikor minden én vagyok: a kiter'edés nélküli vé!telen kiter'edtsé!. A n+vények és a állatok J válto * "érték#en 0!yan J é((3!y rendelke nek 1n9 t0dattal$ "int a e"#erek va!y "ás #oly!*kon él. élet&or"ák. A t senki se" tilt'a "e! e!y Céte .nek$ ho!y a t0data e!y rés ét állati va!y n+vényi &or"á#a helye e$ ho!y a k)vánt &or"ával +n"a!aként ér ékel'en. %e e ne" lélekvándorlás? 2a a e"#eri életet "a!a "+!+tt ha!y* t0dat vala"iért vá!yik arra$ ho!y a vilá!ot a "a!a ter"és etessé!é#en ére e át$ akkor állati$ n+vényi va!y #ár"ilyen "ás &i ikai &or"á#an is kivet)theti a t0data e!y t+redékét. E ek a lét&or"ák a k+rnye etüket a ért ké(esek tel'ese##en ér ékelni$ "ert a e!yénisé!ük#.l hiány ik a a e"#ere!o$ a"ely el&erd)ti a ter"és et eredend. ener!iáit. A t0dat a Céte és +r+"éért$ a vá!yai$ +s t+nei kiéléséért állati lét&or"ával a onos)t'a "a!át$ va!y (ihenéské((en n+vényi alak#an vet)ti ki 1n9ér etét. E (ers e ne" a t 'elenti$ ho!y "inden állat s n+vény e&&éle t0datdara#ka. A állatoknak és n+vényeknek é((3!y "e!van a sa'át e!yénisé!ük$ "int nektek. Sáadás0l a Céte és s a#adsá!a a állatt0datok el.tt is nyitva áll$ ne" k+tele . e!y állatnak a k+vetke . "e!testesülésé#en is állatként élnie. 2á iállatok: a állatok s e"élyisé!ét$ t0dását na!y"érték#en !a da!)t'a a e"#erekkel &olytatott ka(-solat. A Ael'es Céte és e!yéni$ és "é!is k+ +s. A t0dat er.sen t+reks ik a e!yénisé!e "e!.r ésére$ de k+ #en dol!o ik #enne a vá!y$ ho!y "ás t0datokkal e!ysé!et alkosson$ "ás t0datokat is "a!á#a olvass on. E a &olya"at a &i ikai vilá!#an is "e!&i!yelhet.. A állat9 és n+vényt0datoknál e a e!!yé válás 3!y a'lik$ ho!y a halál0k 0tán olyan &a'ta s erinti -so(ortokat ho nak létre$ a"elyek#en a e!yének ta(as talatai$ e"lékei$ s e"élyes t0la'donsá!ai +ss ead*dnak. 5ivel a t0dat álland*an válto ik$ kitel'esedik és !yara(s ik$ a e!yénisé!ek is válto nak.
N$%ember 14.

.LET " HAL%L

5ár a s avak is J élet és halál J korláto ák a "e!értés$ "ivel D s e"#enáll* &o!alo""al 'el+lnek "e! e!y a onos ese"ényt$ kül+n#sé!et tere"tve ott$ ahol val*'á#an nin-sen. Pedi! a halál nem egyenlő az elm lással. A a élet$ a"elyet a &i ikai s)k elha!yása 0tán éls át$ sokkal tel'ese##$ +ss etette## és „lo!ik0sa##”$ "int a általánosan elter'edt t3lvilá!ké(ek$ de a")! a anya!i léte ést se" &o!od &el a "a!a val*'á#an$ addi! a ne" anya!i léte és val*di ar-a is re'tve "arad el.tted. 2a "e! akarod is"erni a 4al*sá!ot$ "e! kell s a#ad0lnod a on &élel"eidt.l és el.)téleteidt.l$ a"elyekkel ne"-sak a élet$ de a halál &o!al"át is elk+d+s)ted. A té!ed alkot* se'te-skék le!a(r*##ika is el(0s t0l P es tend. le&or!ása alatt. Aho!y nin-s értel"e &élni a testi9lelki !yara(odást*l$ nin-s értel"e &élni a halált*l se". A halál val*'á#an s ületés$ !yara(odás$ a"ely a életed "inden "ásod(er-é#en "e!t+rténik veled. 9 D6 9

8958629.doc?

A &i ikai lét elha!yásának a él"ényével k+ el se" les nek akkora (ro#lé"áitok$ ha "é! a e"#eri életetek &olya"án "e!értitek$ ho!y ne" va!ytok a onosak a &i ikai testetekkel. 2a t0datosak "aradtok a testetek levetésekor$ "inden&éle láts atval*sá!ok és &á'dal"ak nélkül is"erhetitek "e! a 4al*sá!ot$ és s a#adon d+nthettek a elk+vetke end. lé(éseitekr.l. A a léts)k$ ahol a testetek elha!yása 0tán léte ni &o!tok$ rendelke ik a al a -sodálatos t0la'donsá!!al$ ho!y a ér el"eitek és a !ondolataitok a onnal &or"át$ t+kéletesen val*sá!osnak láts * &or"át +ltenek. : aho!y "ost se" t0d'átok$ ho!y a k*r5l*ttetek l tez2 1il,got ti (ozz,tok l tre$ akkor se" &o!'átok átlátni a hely etet. E ért a halálél"ényt )!y élitek "e!: irány)thatatlan0l sodr*dtok a -selek"ények áradatá#an$ ne" lát'átok át a káos t$ a ér el"eitek (edi! sokkal inten )ve##ek les nek a &i ikai életetek#en is"ertnél. E en lehet válto tatni. 2a elsa'át)t'átok a t0datos /e&o!adást$ akkor ne"-sak a anya!i életetek$ de a ál"aitok és a halál 0táni életeitek se" les nek v) i*s er=ek. 5indenki e!yénile! éli "e! a &olya"atot. A halálél"ény é((3!y a e!yénisé!ed és a ér éks erveid korlátain "3lik$ "int a vilá!on "inden. A"ikor e!y e"#er teste a "ateriális élet#en has nálhatatlanná válik$ "ind+ss e annyi t+rténik$ ho!y a t0data &i!yel"e tel'esen el&ord0l a &i ikai vilá!t*l és a testt.l. Sés le!es el&ord0lás esetén a t0dat "ár a 1nen keres tül "e!ke dte a on ener!iáinak viss avonását$ a"elyekkel a é((en akt0ális testet &enntart'a$ és a &els a#ad0lt ener!iákkal "ár a 3'a## léte ést$ a "ásik di"en i*#an ke d.d. életet kés )ti el.. A t0dat tel'es el&ord0lásának &olya"atára nin-s 0niver ális 3t"0tat*$ a "e!élt él"ények a e!yénisé! ta(as talatait*l$ elvárásait*l$ hitét.l &ü!!enek. 2alálod 0tán is a sa'át hitrendszereddel formálod a világodat4 amit elhiszel, az létezhet, amit megtagadsz, az számodra nem létezik. Akár-sak a ál"aid#an$ a *alálod %tán sem t%dsz a körn ezetedet teremt# t%lajdonságodr(l$ ha-sak a &i ikai életed &olya"án el ne" sa'át)tod a e!o nélküli #e&o!adást. A halál 0tán "inden e!yénisé! sa'át "a!ának tere"ti "e! a k+rnye etét$ vilá!át. A "e!#oldo!0lt -sak akkor t0d'a +n"a!a és a 4al*sá! kiter'edte## "e!nyilván0lásait is "e!is"erni$ ha kilé( ill3 i*vilá!á#*l$ és leveti a hite oko ta vaksá!ot. Akik a (okol#an his nek$ t0dat0k tere"t. ere'ének k+s +nhet.en .k is a elvárt k+rnye etük#e kerülnek$ de itt vala"ivel !yorsa##an é#rednek rá arra$ ho!y e a hely et ne" &elel "e! a val*sá!nak. A on#an "ind a "enny$ "ind a (okol álla(ota #es =k)ti a &elis"erést$ a válas tás és a k+vetke . anya!i "e!nyilván0lás lehet.sé!ét. 5indi! te teremted meg a k*rn)ezetedet@ A halál 0tán nin-s olyan hely$ ahol k+tele .en "aradnod kell$ nin-s olyan hely et va!y k+rül"ény$ ahol k+tele .en ta(as talnod kell? A (okol tényle! léte ik$ és ha te "e! akarod is"erni$ akkor "e!teheted$ de senki se" &o! #eleer.s akolni a##a a #i onyos &ortyo!* üst#e. E!y s +rnyalak tá"adhat a t3lvilá!ot átlé(.kre$ e ne" "ás$ "int a "e!#oldo!0lt e!*'ának korlátai$ el&o'tott ér el"ei és !átlásai$ a"ely a e!yénisé! elvárásainak "e!&elel. alakot +lt. 5inde t a ért tes i$ ho!y a (ro#lé"ák ké el&o!hat*vá$ "e!oldhat*vá vál'anak. E##en a eset#en a "e!oldást és a tová##lé(ést a s +rnyalakkal &olytatott -selekedet 'elenti. !z ördögök, démonok nem létez# szörn etegek. %e ha his el a léte ésé#en$ a kar"ai k+ é kerüls "indaddi!$ a")! rád+##ens &élel"ed "e!testesülésének tal"i s e"élyére. 4edd "inden életedet ko"olyan$ nevess na!yokat$ le!yél #oldo!$ és ne téves d s e"ed el.l a 4al*sá!ot?
N$%ember 20.

A léts)kváltás 0tán "e!s =nik a e"#eri alakoskodás: ne" t0dtok s eretetet s )nlelni$ ne" t0dtok a val*di ér el"eitek és !ondolataitok helyett "ást "0tatni. A halálotok &tán az életetek alatt elfo'tott érzéseitek az ego kontroll'a nélkül óriási erővel t(rnek elő . 5ivel a tele(átia "inden léts)kon léte ik$ e ért a esetle!esen rátok vár* #arátok és rokonok anya!i 9 G7 9

8958629.doc?

tor )tás nélkül ér ékelnek titeket$ és ti is .ket. Ekkor "ár ne" léte nek a !átak$ a"elyeket 'elenle! a ért viseltek$ ho!y ne ére étek a t+##i e"#er ér éseit$ és ho!y .k se ére hessék a tiéteket. 5ivel a halál 0tán ala(vet.en +n"a!atok "aradtok$ e ért é((3!y a sa'át e!yénisé!etek ér éks erveivel és korlátaival tere"titek "e! a vilá!otokat$ "int a &+ldi életetek &olya"án. N" ha "ár odái! '0tottatok$ ho!y a ké( eletetek$ a #=nt0datotok$ a el&o'tott ér éseitek és vá!yaitok tere"t"ényeivel #irk* tok$ akkor "ár sikeresen vettetek olyan kise##9na!yo## #0ktat*kat$ a"elyek a &i ikai s)k k+ vetlen elha!yásakor 'elentke nek. Ilyen (l. a a hely et$ a"ikor a léts)kot vált* e!yénisé!ek olyannyira a onos0lnak a anya!i testükkel$ ho!y a (orhüvelyük (0s t0lása 0tán ne" ér ékelik a k+rül+ttük léte . di"en i*kat. Nltalá#an értetlenül á-soro!nak a &i ikai &or"á'0k "ellett J va!y &elett J$ és d+##enett.l ve!yes &á'dalo""al &i!yelik a .ket sirat* e"#ereket. A !yás "indi! értel"etlen s envedést oko a léts)kot váltott e!yénisé!nek$ "ivel a "e!#oldo!0lt a t his i$ ho!y a s erettei &á'dal"át . oko ta. E ért els+(r. ere'= #=nt0dat$ lelkiis"eret9&0rdalás k)no a$ a"elyhe "é! ho á'ár0l a a &á'dalo" is$ a"elyet a !yás ol*k a lénye "e!ta!adásával váltanak ki. T!yanis a léts,kot váltott eg éniség él, létezik, a &izikai világban maradt rokonok a saját &ájdalm%kkal *atárol(dnak el t#le. : noha e a &olya"at +nt0datlan$ a e!yén a t his i$ ho!y a s erettei "e!ta!ad'ák .t. Ennél e!y &okkal korláto otta## a a eset$ a"ikor a "e!#oldo!0lt a &+ldi élete alatt a##an hitt$ ho!y a halál 0tán nin-s se""i. Ilyenkor olyan álla(ot#a kerül$ a"ely le!inká## a k*"áho hasonl)that*: ne" ér ékeli a k+rnye etét$ s.t s inte sa'át "a!át se". E##.l a ér és#.l ne" k+nny= kirán!atni$ de a ért a léts)kváltást se!)t. t0datoknak "indi! sikerül. A $egítők olyan t&datos egyéniségek, akik éltek, vagy éppen a 'elenlegi létidőben is a f(ld(n élnek. Ennek k+s +nhet.en t&d'ák, milyen nehézségekkel 'árhat a halál$ és kül+n&éle "*dokon i!yeke nek se!)teni. : á"0kra e a ta(as talats er és a kitel'esedés és a +r+" 3t'a. 5ivel a 1n9t0dat0k nin-s &i ikai korlátok k+ é s or)tva$ e ért &or"á'0kat a ti hitvilá!otok ho a létre. >e"-sak ho!y a akt0ális életetek (ro#lé"áit lát'ák át$ hane" a kül+n&éle el. . életeiteket és a /els. 1netek !randi* 0s -él'ait is. 5ivel nekik is "e! kell várni0k a t a (illanatot$ a")! le t0d'átok vetk. ni a hitetek oko ta vaksá!ot$ e ért a elké( elt vilá!otok#an "e!s e"élyis)tik a okat a tere"t"ényeket$ a"elyeknek el&o!ad'átok a s avait. A "ennyors á!#an .k a an!yalok$ a (okol#an a +rd+!+k J ki "ilyennek vár'a el a t3lvilá!ot. A"int ké(esek va!ytok t3l'0tni e en a álla(oton$ a :e!)t.k a lehet.sé!ekhe ké(est el"a!yará ák a hely eteteket. 5ivel a alakot a t0dat &or"ál'a$ a e!yén a halál 0tán (ontosan 3!y né ki$ "int a élete során. A le!t+##en ne" és lelik a kül+n#sé!et$ sokan J &.le! a hirtelen halállal átlé(.k J "é! a el"3lás0k (illanatát se" ves ik és re. : á"0kra akkor ke d el deren!eni a 4al*sá!$ a"ikor a s okásos "*don (r*#álnak "e! #eles *lni a vilá! ese"ényei#e. Ilyenkor &ede ik &el a okat a eltéréseket J testük át&olyik a tár!yakon$ senki se" ér ékeli .ket st#. J$ a"elyek a &i ikai vilá!t*l "e!kül+n#+ teti .ket. A léts)kot váltott e!yénisé! olyannyira ra!as kodhat &i ikai életéhe $ ho!y a halála (illanatá#an t+kéletesen "e!tere"ti a t. 5e!&or"á a a é(( elha!yott k+rnye etét$ a s e"élyeket$ és é((3!y éli tová## a "indenna('ait$ "intha "i se" t+rtént volna. A 1al6di 0okol sosem a szen1ed s, (anem a 1,g),lmaitok, az el<o'tott rzelmeitek megtestes5l s nek C(el)eD. Aehát lénye!es$ ho!y t0datosak le!yetek$ és ne a el&o'tott !átlásaitok$ ne a e!*tok irány)tson titeket. %e se""iké((en se &él'etek a halált*l: a &i ikai testetek levetését k+vet.en J e!y dara#i! J álland* lak*i les tek e!y olyan vilá!nak$ a"elyet a els. (illanat#an ide!ennek$ 3'nak láttok "a'd. N" ha"ar &el &o!'átok &ede ni$ ho!y e a vilá! &ele annyira se" 3'$ "int els. ráné ésre láts ott. A halál 0táni di"en i* "ás s a#ályok s erint "=k+dik$ de

9 G< 9

8958629.doc?

ha"ar rá'+tt+k$ ho!y a ok a t+rvények sokkal kevés#é korláto ák a s a#adsá!otokat$ "int &i ikai testvéreik.
N$%ember 22.

Aehát a halálod 0táni léts)kon is te tere"ted "e! a vilá!odat$ -sak ennek é((3!y ne" va!y a t0datá#an$ "int a &i ikai életed során. %e aho!y a :e!)t.id &elle##entik a &átylat a tekinteted el.l$ ha "e!&elel. "érték= t0datossá!ra va!y ké(es$ rád+##enhets +n"a!ad tere"t. ké(essé!ére$ és hellyel9k+ el s a#adon 'áts hats vele. A"3!y a testben nem megnyilván&ló t&datoknak mindig az emberek hite ad keretet: a"ikor a életük &olya"án vala"iért "e!(illant'ák .ket$ a vallásaik és a elvárásaik &or"ál'ák .ket. Ilyen :e!)t. s e"élyisé!ek: Kris t0s$ Isten$ /0ddha és e!yé# alakok. A el"e a &i ikai ké( ettárs)tások "iatt ké(telen &el&o!ni a 4al*sá!ot. /i onyos i!a sá!okat a on#an ne" lehet &élreértel"e ni. A e!yik ilyen "e!ta!adhatatlan elv a s eretet. /0ddha$ Kris t0s és a t+##i t0datos Céte . s eretete 0niver ális$ o#'ekt0" nélküli. A a s eretet t3l van "inden korláton. E!y Ael'es Céte . a e!*dt*l &ü!!etlenül s eret té!ed. 5ásods or: e!y olyan s e"élyisé!$ aki ké(es a Ael'essé!et ké(viselni$ val*'á#an ne" s e"élyisé!. A e"#eri &o!al"ak s erint nin-s alak'a$ testeL nin-s ele'e$ se vé!e. E!y ilyen „s e"élyisé!” "indenhol ott van$ e ért ne" lehet vele ka(-solat#a lé(ni. Csak akkor &o!s Kris t0ssal va!y /0ddhával #es él!etni$ ha átér ed a Ael'essé!et$ és te "a!ad les el Kris t0s va!y /0ddha. 2a e #ek+vetke ik$ ne" les nek #enne se" alakok$ se" !ondolatok$ se" s avak. Kris t0snak és /0ddhának$ "int "inden léte .nek$ nekik is vannak olyan "e!nyilván0lásaik$ a"elyek a "atériáho k+ el léte nek. E ek a "essiások e!*'ának a "aradványai. E ekre rá lehet han!ol*dni$ el lehet velük #es él!etni$ de ne" s a#ad s * s erint értel"e ni$ a"it "ondanak$ "ert "ivel e!*k J s eretnek (aran-sol!atni J$ a 4al*sá!ot a "a!0k korlátain keres tül értel"e ik. ,nnan lehet t0dni$ ho!y a e"#er k+ el)t a eredend. Elv &elé$ ha a #es él!etés#en e!yre kevese## les a &els *l)tás és a ny)lt 3t"0tatás. A helyüket átves ik a lehet.sé!ek #e"0tatása$ a 'avaslatok és a s a#ad kreativitásra val* #i tatás. A hit mindig (nmaga képére formál'a a valóságot. A hit sák0t-á'a: a"ikor "ár a e!o annyira el0ralkodik valaki &elett$ ho!y a vallása "inden "e!nyilván0lását$ "a!át a hitet is +nn+n ké(ére tor )t'a. 5ivel a eltor 0lt hit olyannyira el ár'a a e!*t a /els. 1nt.l$ ho!y a "ár a e!o létét &enye!eti$ a e!o el&o!adhat'a a /els. 1n 'avaslatát$ és k+ +sen létreho hatnak e!y olyan #alesetet$ a"ely#en #e&e'e heti &+ldi (álya&0tását. A el.##i eset Edward Perryvel (e k+nyv )r*9s erkes t.'ével) t+rtént "e! e!yik el. . életé#en. Ahho $ ho!y a 1n'e kitel'esedhessen$ s üksé!e volt e!y ilyen irány3 ta(as talatra. : noha e el a élettel sok korlátot$ sok s envedést vállalt "a!ára$ #i onyos korlátait -sak )!y t0dta levetk. ni. Ennek a "e!testesülésének k+s +nhet.en olyan s e"élyisé!ként s ületett 3''á$ aki J noha e!y -se((et "e!0tálta a vallást J "ár elé! nyitottan t0d'a s e"lélni a Céte ést. O!y hát a k+vetke . életé#en "é! tová## tá!0lhatnak a korlátai. E!y e"#er -sak a##an t0d hinni$ a"it "e!ért. : "ivel a t kevesen értik "e!$ ho!y a L tez s Tel'ess ge az ,lland6 1,ltoz,s7an l 12 ?inden s &emmi$ a reinkarná-i*t a on#an #e t0d'ák &o!adni. O!y a kül+n&éle t3lvilá!ké(ek sokkal 'o##ak a se""inél. Aer"és etesen a keres. e"#ereknek J akik &el t0d'ák vállalni a 4al*sá!ot J ne" "e!&elel.ek.
&e'ember !.

A halál 0táni él"ényekre nin-s 0niver ális 3t"0tat*$ "indenki e!yénile! éli át a ese"ényt. Ala(vet.en "inden "e!t+rténhet veletek$ -sak ra'tatok$ illetve a &el&o!ásotok korlátain "3lik$ ho!y "ennyit ér ékeltek a k+rül+ttetek léte . t0datok#*l. T!yanis a halálotok 0tán J "int életetek &olya"án J sose" va!ytok e!yedül$ de ra'tatok "3lik$ ho!y

9 GD 9

8958629.doc?

&el&ede itek9e a k+rül+ttetek él.ket. 5e!d+##enve vehetitek és re "e!halt rokonaitokat$ kedven- há iállatotokat. El. . élet#eli #arátaitokkal$ is"er.seitekkel is +ss e&0thattok. N" e eket a s e"élyisé!eket -sak akkor vehetitek és re$ ha "ár rá'+ttetek a halálotok tényére. 2a e"#erként "e!s állottként dol!o tatok vala"in$ de e a &i ikai testetek (0s t0lása "iatt &él#e"aradt$ el.&ord0lhat$ ho!y e!ys er=en ne" akar'átok el&o!adni a léts)kváltást$ "ivel -él'aitokat "indenké((en vé!re akar'átok ha'tani. E"iatt a vá!yatok a D di"en i* k+ +tt tart titeket. E a &a'ta léte és val*'á#an hátráltat'a a kitel'esedéseteket$ "ivel nin-s lehet.sé!etek a (ro#lé"áitok "e!oldására$ és e!yik vilá!ot se" t0d'átok átélni i!a án. Aer"és etesen ilyenkor is ott vannak veletek a :e!)t.itek$ de annyira el"erült+k a !ondolataitok#an$ ho!y ne" hall'átok "e! a s av0kat. :e!)t.itek e##en a eset#en -sak várhatnak. A k+ vetlen halál 0táni él"ényekhe tarto ik "é! a a eset is$ a"ikor a "atériá#*l tovalé(. e!yénisé! "e!(r*#ál'a 3'ra #irtok#a venni a holttestet. K+rül+tte kerin!$ ki9#e #0'kál a levetett (orhüvely#e. E ekkel a e!yénisé!ekkel is nehé "e!értetni a hely etüket$ "ert a al a er.vel$ a"ellyel a vallásos e!yének a elvárt t3lvilá!ké(ükh+ ra!as kodnak$ .k a levetett testükh+ k+t.dnek. A al tehettek +n"a!atokért a le!t+##et$ ha "é! a 'elenle!i életetek &olya"án el'0ttok a &elis"erési!: e!ys er=en ne" va!ytok a onosak a &i ikai testetekkel. 2a e sikerül$ a Céte ést a "a!a val*'á#an t0d'átok "a'd &el&o!ni J "inden&éle se!)tsé! nélkül. A ra!as kod* e!yénisé!eknél a is el.&ord0lhat$ ho!y "e!(r*#ál'ák a &i ikai testüket &eléles teni. A soro atos k0dar-ok 0táni els. reak-i*'0k a (ánik$ a &élele". : )vs or)t*an oko!nak a h0llá'0k &elett$ s k+ #en ne" ves ik és re$ ho!y .k val*'á#an sértetlenek. A &i ikai test t3l ott i"ádata +nsanyar!atást$ a vá!yak "e!ta!adását vonhat'a "a!a 0tán. 2a 0tálattal$ !y=l+lettel viseltettek e"#eri &or"átok iránt$ akkor a halálotok 0tán von *dni &o!tok a testetekhe és a "ateriális léte éshe . 5inden&éle !ondolkodás és -él nélkül$ a els. adand* alkalo""al ho ák+titek "a!atokat e!y 3' testhe $ -sak ho!y "inél !yorsa##an élve hessétek a anya!i lét +r+"eit. A +n0tálattal a 'elenle!i életetek#en is #ete!sé!eket$ &á'dal"akat tere"tetek. A +n"ar-an!olás helyett inká## ére étek '*l "a!atokat a #.r+t+k#en$ élve étek vele a 1let s é(sé!eit$ és ha "ár ne" les s üksé!etek rá$ e!ys er=en vessétek le. 2a "e!+litek "a!atokat$ a t0datotok +n"e!se""is)tésének ér etét keltitek. Ennek hatására "indaddi! "e!rekedtek a t0datos "e!is"erés#en$ a")! rá ne" '+tt+k sa'át léte ésetekre. E!y +r+kk+n kreat)v$ -selekv. t0datot e!y +n"a!ára kénys er)tett se""iálla(otnál na!yo## -sa(ás ne" érhet. N" ha a +n!yilkossá! "é!is #ek+vetke ik$ akkor se" )télke ik senki a &e'etek &elett. A Céte és eredend. t0la'donsá!a "iatt$ amit eg szer megteremtetek, azt t%datosan meg kell ismernetek. 2iá#a +litek "e! "a!atokat: azokkal a problémákkal, amelyek elől )!y akartok elmenekülni, szembe fogtok nézni a k(vetkező életetekben. Aer"és etesen e ne"-sak a +n!yilkosokra$ "indenkire vonatko ik? E t #üntetésnek va!y kénys ernek ér ékelhetitek$ val*'á#an a ti akaratotok szerint za'lanak az esem n)ek. E ért a +n!yilkossá!!al se""it se" oldatok "e!$ -sak hátráltat'átok +n"a!atokat a kitel'esedés#en? 2a +ss e-sa(nak &elettetek a h0llá"ok$ és "ár ne" láttok ki0tat$ (r*#ál'átok #e&o!adni a 1let s é(sé!eit. E t k+vet.en (edi! der)tsétek &el$ "a'd old'átok "e! a !ond'aitokat és a +n!yilkossá! ér ésének$ vá!yának okát? A +n!yilkossá! "e-hani "0sa és a vá!y létre'+ttének ered.'e: e a s e"élyisé!etek a on (ro#lé"áinak hal"a a$ a"elyet rávet)tetek a k+rnye etetekre. E e!y "indenki által has nált &o!ás a !ondok tere"tette &es ültsé! leve etésére. %e a e"#erek ha'la"osak arra$ ho!y a vilá!ot "ár -sak a "a!0k tere"tette korlátokkal &o!ad'ák el. A életüket e!y hatal"as (ro#lé"ahal"a nak his ik. U!y !ondol'ák$ ho!y a +n!yilkossá!!al el"enekülhetnek a !ond'aik el.l. Ehelyett: !ondol'átok vé!i! a életeteket$ és neve étek "e! a okat a 9 GG 9

8958629.doc?

ér éseket$ él"ényeket és (ro#lé"ákat$ a"elyeknek a léte ését ne" t0d'átok el&o!adni. E t k+vet.en ne &o!lalko atok velük$ e"elked'etek &elül ra't0k J ett.l elos lanak. !zért nem t%dtok, nem láttok, nem éreztek mindent, mert most még nem t%dnátok elviselni. 5iel.tt "e!(r*#áltok s e"#esülni a (ro#lé"ával$ er.s+d'etek e!y ki-sit. 2a!y'átok a##a a !+r-s+s t+kéletessé!re t+rekvést$ és e!y dara#i! vá!'átok s0t#a a nyavalyáitokat. En!ed'étek$ ho!y lá!y na(&ény -ir*!assa$ enyhe s ell. si"o!assa a ar-otokat$ és ne &o!lalko atok a titeket tas )t* dol!okkal. 5a'd ha elé! er.sek les tek$ és revétlenül$ ter"és etes k+nnyedsé!!el "e!oldhat'átok a (ro#lé"át. Ekkor rád+##entek: ne" kell t+rekednetek a ter"és etessé!re$ "ert ti va!ytok a ter"és etessé!. A k)sértetek és a él. e"#erek k+ +tt e!yetlen 'elent.s kül+n#sé! van: a el.##iek a s e"élyisé!üket és a &i ikainak hitt &or"á'0kat ne" +ss (ontos)t'ák "aradéktalan0l a anya!i s)kra. ! k+lön&éle dimenzi(k és létid#k eg szerre léteznek$ s e!y tel'ese## ér ékeléssel e!y id.#en láthat*k. A k)sértetek a on "ás di"en i*k Céte .i$ akik a ener!iáiknak k+s +nhet.en láthat*vá lettek a anya! vilá!á#an. 5inden olyan t0dat k)sértet a e"#erek s e"é#en$ aki ne" "ateriali ál*dott test#e$ és vala"ilyen er.se## ener!ia&olya" "iatt láthat* lett. O!y vannak ál9k)sértetek is. Ai is lehettek ilyenek$ ha elé! er.s !ondolat&or"át vet)tetek ki "a!atokr*l$ va!y a"ikor ál"aitok során kilé(tek a testetek#.l. A le!t+## s e"élyisé! a hara!ra$ a #=nt0datra$ a &élele"re$ a s oron!ásra &ord)t'a a &i!yel"ét$ e ért -sak 3!y t0d'a "e!s ere ni a s)kok k+ +tti át-s3s ásho s üksé!es ener!iát$ ha e eket &els a#ad)t'a. 2a e a halál (illanatá#an t+rténik$ akkor e a e!yén &el&o!ásán t3l 'áts *dik. Ilyenkor e a ér ele" a Céte . r+!es "é'évé válik: "inden -selekedetét$ "inden !ondolatát e irány)t'a. E!y ilyen k*#orl* s e"élyisé! a on e"lékei hatása alatt áll$ a"elyek vala"iért a r+!es "é'évé váltak. A s envedély és a 0tálat e!y&a'ta t+##di"en i*s (*rá ként k+ti .t ér el"i tár!yáho . E "inden Céte .re is vonatko ik. A +nt0datlan0l #olyon!* t0dat s elle"'árása ne" e!y kelle"es él"ény. E!ys er=en addi! ne" t0d kis akadni a "e!s állottsá!a vihará#*l$ a")! energiát ad neki a hite és a vágya által. A k)sértetek sin-senek t0datá#an 'elenle!i léte ésüknek: .k se" ér ékelik a okat a vilá!okat$ a"elyek t3l"0tatnak a sa'át'0knak el&o!adott val*sá!on. A k)sértetek ala(vet.en ártal"atlanok.
&e'ember 21.

T-V%BB! L.P.&E: A HAL%L #T%N

A"ikor a léts)kváltás 0tán le!y. tétek a ke deti nehé sé!eiteket$ ekkor &o!tok t0datá#a kerülni a halálotok tényének$ ekkor &o!'átok &el&o!ni a k+rül+ttetek léte . 4al*sá!ot. E##en a (illanat#an kerül sor a ér el"ek és !ondolatok tel'ese## átélésére. 5ivel a ese"ények ér ékelésének a &or"á'a "indi! t.letek &ü!!$ "indannyian "ás &i ikai leké(e ést has náltok "a'd. A ér el"ek és a !ondolatok átélése a t 'elenti$ ho!y 3'ra átélitek a el"3lt életeteket. 5inden (illanat sa'!* t0datossá!!al &o! "e!'elenni #ennetek. : "ivel a e!*tok korlátainak na!y rés e ekkor "ár "+!+ttetek les $ átélitek a t a ér el"i9!ondolati él"ényt$ a"elyet e!ykor el&o'tottatok "a!atok#an$ va!y a ér éketlensé! korlátai "iatt ké(telenek voltatok átére ni. 4ilá!osan &o!'átok látni a -selekedeteitek eleddi! elkend. +tt ind)tékait$ elnyo"ott ér el"eitek és !ondolataitok tere"t. hatásait. A a lelkiis"eret9&0rdalás va!y #=nt0dat$ a"elyet a &+ldi életetek &olya"án J akár t0dat alatt J el&o'tottatok$ a orkán ere'ével &o! kit+rni #el.letek. A "ár '* okkal el&eledett ese"ények &á'dal"asan$ élesen t0datosak les nek$ és e a "e!n+vekedett #=nt0datotok kérlelhetetlenül irány)t'a "a'd a -selekedeteiteket. A"ikor e en ér el"i &alak leo"lanak$ "e!n+veks ik a 1netek &el&o!*ké(essé!e$ de erre a kitá!0lt ér ékelésre a 'elenle!i t0datotok &el&o!ásával &o!tok rea!álni. 9 GH 9

8958629.doc?

5ivel a test nélküli álla(ototok alatt is +n"a!atok va!ytok$ a halálotok 0tán ne" váltok "indent0d* #+l--sé? E!ys er=en -sak 3'ra e"léke ni &o!tok a okra a ese"ényekre$ a"elyek a életetek &olya"án &á'dal"at$ kelle"etlen ér éseket oko tak$ és e ért el&ele'tettétek .ket. A0datá#a került+k a on ér el"eiteknek és ind)tékaitoknak is$ a"elyeket a életetek alatt leta!adtatok +n"a!atok el.tt. E eket a hely eteket "ost "ár vilá!osan$ a e!*tok tor )tása nélkül &o!'átok látni. Ekkor "e!ta(as tal'átok a !ondolataitok$ ér el"eitek ered"ényét$ "ásokra hat* k+vetke "ényét J '*val er.se## lelkiis"erettel$ #=nt0dattal$ "int a"ivel 'elenle! rendelke tek. A le!t+## e!yénisé! k+vetke . életé#e "ár e##en a (illanat#an #elekerülnek a "e!ta(as talásra vár* ese"ények. 4oltaké(( erre a hely etre 0tal a kar"a és a „ki "int vet$ 3!y arat” "ondás is. 1a az eg én el#z# életében nem t%dta átérezni más szenvedését, akkor meg$r(bálja *asonl( kör+lmén ek között megszerezni az életta$asztalatot$ tehát a elk+vetke end. életdara##an . les a s enved. &él. Pl.$ ha a on e"#erek s envedése ne" vált'a ki #el.letek a se!)t. s ándékot$ akiket a -él'aitok érdeké#en elta(ostatok$ akkor a ta(as talat érdeké#en olyan élet#en &o!tok re"ekelni$ ahol átére hetitek a elnyo"ás$ a "e!alá ottsá! ér ését. 5inde a sa'át elhatáro ásotok#*l t+rténik )!y: ezt az %tat a teljesebb, kiterjedtebb eg éniségetek választja, aki t%dja, *og sz+kségetek van erre az iskolára. Aer"és etesen lehetne "ásho!y is$ á" "inél er.se## #=nt0dat nyo"'a a lelketeket J a a "inél er.se##en &o'tottátok el +n"a!atokat J$ annál kise## eséllyel lát'átok a kevese## s envedéssel 'ár*$ á" na!yo## t0dást k+vetel. 0tat. E!y anya!i "e!testesülés s á"talan -élt$ &eladatot$ +r+"+t és #ánatot tel'es)t #e. A")! e a +nvi s!álat tart$ ne" t0datos0l #ennetek a sa'át$ kiter'edte## e!yénisé!etek. A :e!)t.itek ter"és etesen veletek vannak$ és a taná-saikkal el.se!)tik a el"3lt életetek "e!értését. +a már feldolgoztátok az emberként érzett !selekedeteiteket, érzelmeiteket és gondolataitokat, akkor betekinthettek azon megnyilván&lásaitokba, amelyeket előző életeknek neveztek J ter"és etesen a :e!)t.itek e en életek és a k+ +ttük h3 *d* ok9oko ati +ss e&ü!!ések értel"e ésé#en is a se!)tsé!etekre les nek. 2a e "e!t+rtént$ akkor "e!ta(as talhat'átok a 1netek kitá!0lását: a $ akit "ost +n"a!atoknak is"ertek$ &oko atosan &elis"eri sa'át "a!át a ok#an a s e"élyisé!ek#en$ akikkel a korá##i életeit el'áts otta. Ekkor J ha akar'átok Jnekiláttok a k+vetke . életetek „"e!terve ésének”. Aer"és etesen a +ss es elk+vetke end. életetek$ a "3lt és a '+v. "inden (illanata léte ik "ár$ e ért a t0dat ilyenkor -sak válo!at a lehet.sé!ek k+ ül. N" err.l a e!yénisé!ek ne"i!en t0dnak$ "ivel e a 4al*sá! t3l"0tat a okon a di"en i*kon$ ahol a &i ikai és a halál 0táni léte és 'áts *dik. E!y 3' "e!nyilván0lás "e!terve ése hatal"as "0nka$ de a :e!)t.k ilyenkor is rendelke ésetekre állnak. ! reinkarnáci( nem kén szer. Az rt 1,g)sz ol) er2sen a Val6s,g megismer s re, (og) a (al,lod ut,n ne leg) l kiszolg,ltat1a a sa',t rzelmeid s gondolataid (at,sainak. Ce!yetek t0datosak. A A0datos /e&o!adás ki ár'a a e!o és a e"#eri el"e tor )tásának lehet.sé!ét. 2a t0datosan léte tek$ élhettek a vé!telen s a#adsá!otok lehet.sé!ével: a "ateriális élet helyett átlé(hettek kiter'edte## val*sá!s intekre$ "ás di"en i*k#a is.
&e'ember 2 .

A halál 0tán nin-s e!yetlen val*sá!: "inden él"ény "ás és "ás. %e általánossá!#an léte nek oly s)kok$ ahol e ek a e!yéni ta(as talatok a'lanak. A ér éks erveitekkel ér ékelhet. és ér ékelhetetlen 0niver 0" &elé()tése: határtalan0l határos és vé!telenül vé!es. A ok a „dol!ok”$ a"elyek a &i ikai vilá!#an va!y a anya!t*l „le!távola##” re !. di"en i*#an léte nek$ val*'á#an "indenhol léte nek. A kül+n&éle léts)kok nin-senek 3!y elhatárol*dva e!y"ást*l$ "int a &i ikai vilá! tár!yai. >e" is lehetnek$ "ivel a léts)kok ala(vet.en a t0datok &i!yel"ének k+s +nhet.en '+nnek létre. 5ivel

9 GK 9

8958629.doc?

a kiter'edte## t0datok +n"a!0kat "e!testes)tve korlátlana## léts)kokat ké(esek létreho ni$ e ért a <inoma77 rezg s3 1al6s,gok7an ke1ese77 a k n)szer4t2 t*r1 n)szer3s g$ "int (l. a e!o által irány)tott "ateriális vilá!#an. Aehát a 5indensé!#.l a t0datok J ti J ho ák létre a kül+n&éle léts)kokat. A"ikor e!y léts)k ne"-sak e!y$ hane" t+## e!yénisé! s á"ára is alkal"as a "e!nyilván0lásra$ és .k a &i!yel"üket "aFi"álisan erre a di"en i*ra +ss (ontos)t'ák$ akkor a t a val*sá!ot „álland*$ e!yetlen$ reális vilá!nak” ér ékelik. E##.l k+vetke ik$ ho!y annyi kül+n&éle di"en i* léte ik$ ahány Céte .. E en léts)kok s á"a vé!telen$ ho!y "ennyit ér ékeltek #el.lük$ -sak ra'tatok "3lik. A k+vetke . s)kokkal és lehet.sé!ekkel &eltehet.le! "indannyian találko tok "a'd a halálotok 0tán és J ha s üksé!es J a 3'ratestesülésetek el.tt. E ek a létsíkok &ino"a## re !ésekkel rendelke nek$ "int a "ateriális vilá!. A "e!nyilván0lásra e!y olyan ill3 i*rends ert has nálnak$ a"elyet a &i ikai s e"etekkel ne" ér ékeltek$ e ért ne" ves itek és re .ket$ holott "indenhol ott vannak. Minden 9eg másban: létezik. Aho!y a testetek elha!yása 0tán elke ditek &eloldani a korlátaitokat$ el.s +r a t a s)kot lénye!)titek át$ a"elyet a e"#eri hitvilá!#an k+ tes létnek neve tek. E en léts)k re !ése áll le!k+ ele## a e"#erek által is "indenna( has nált t0datálla(otokho : a ál"aitok e!y &á isá#an erre&elé is k*#oroltok. Itt léte ik a le!t+##$ &i ikai vilá!ho "é! k+t.d. tere"t"ény$ ráadás0l innen &i!yelni lehet a &+ld+n a'l* ese"ényeket$ a -saládta!ok$ #arátok tetteit. 2a a identitást0datotok tová## tá!0l$ akkor a ér ékelés &olya"atá#an e!y olyan '*l is"ert di"en i* k+vetke ik$ a"elyet sokan as tráls)knak neve nek. Itt 'áts *dnak a "ár korá##an e"l)tett hall0-iná-i*s val*sá!ok$ a ál"aitok kiter'edte## rés ei$ és itt léte nek a ok$ akiknek (ihenésre$ tan0lásra$ esetle! !y*!yke elésre van s üksé!ük. T!yanis vannak olyan e!yénisé!ek$ akik olyannyira a #ete!sé!eik k+ré é()tették a &+ldi életüket$ ho!y a léts)kváltást k+vet.en is #ete!nek !ondol'ák +n"a!0kat. Aer"és etesen a testük elha!yása 0tán se""i #a'0k sin-s$ de a identitást0dat0k "ár "a!á#an &o!lal'a a #ete!sé!et is. Ilyenkor e!y olyan !y*!yke elésen kell átesniük$ a"elynek hatására elhis ik$ ho!y "e!!y*!y0ltak. :e!)t.ik "ost is rendelke ésükre állnak. E eknek a e!yénisé!eknek s üksé!ük van a t+r.désre$ 0!yanis a le!!yakra##an nin-senek t0datá#an léts)kváltás0knak. Aer"és etesen a küls. hasonl*sá!on t3l e ek a terá(iák 'elent.sen kül+n#+ nek a +ss es &+ldi klinika k3ráit*l. Itt senki se" old'a "e! a (á-iens helyett a problémáit. 1s revétlenül$ de sa'át "a!0k vé! ik el a &eladataikat. E ek általá#an érzelmi eredet-ek, és az esemény értelmezésével, feldolgozásával megsz-nnek. %e el.&ord0lhat$ ho!y a a s e"élyisé!$ aki e!és élete alatt a #ete!sé!ére &i!yelt$ a tüneteit a 3' testén is "e!'elen)ti. A 4al*sá!ot a 'elenle!i e!yénisé!eteknek érthet.vé kell tenni a halálotok 0tán is. 5indi! a tudat <orm,l'a a 1al6s,got. A 4al*sá! e en re !ésén léte nek a ok a szellemi iskolák is$ ahol a érdekl.d. e!yének kül+n&éle is"eretekre tehetnek s ert. Ilyenkor "indenki olyan "e!is"erésekre tehet s ert$ a"ilyenekre akar$ illetve a"ilyeneket &el t0d &o!ni. Aer"és etesen erre a tan0lásra se" kénys er)t titeket senki$ de a Céte és e en &á isá#an hihetetlen "ennyisé!= in&or"á-i*val !yara(odhattok. A as tráls)kon (is) a lehet.sé!ek s á"a vé!telen. A a le!'o##$ ha ne" his tek$ hane" "é! a életetek &olya"án "e!is"eritek a okat a t+rvénys er=sé!eket és léts)kokat$ a"elyekkel a halálotok 0tán ka(-solat#a került+k. Akik a &i ikai életeik és a k+ tes lét tan0lási (eri*d0sa alatt el'0tottak odái!$ ho!y "ár e eken a s akas okon ne" kell átesniük J a"int e!ysé!#e olvas tották a t0dat0kat J$ a Céte és olyan -sodáival is "e!is"erkedhetnek$ a"elyeket a 3''ás ület. e!yénisé!ek ne" ké(esek &el&o!ni. >e" s a#ad s * s erint értel"e i a s avakat. 5ás re !éss á"3$ és t+rvényekkel "=k+d. vilá!okat ne" i!a án lehet el"a!yará ni. >in-s is rá s üksé!$ "ert a "e!is"erést 9 GM 9

8958629.doc?

"inden e!yénnek sa'át "a!ának kell "e!tennie. 5ivel "ár soks or "e!t+rtént veletek$ nin-s "ás dol!otok$ "int ho!y a t&datos "netek szint'ére emel'étek az emlékeiteket. E a lehet.sé! a e!o nélküli .%datos 6e&ogadás#an re'lik. 2a "é! a "ateriális életetek &olya"án "e!is"erkedtek a halál 0táni léte és t+rvényeivel$ "e!válto nak "a'd a halállal ka(-solat &élel"etes né eteitek. A lehet. le!t+## el.)téletet vessétek le "a!atokr*l$ "ert e ek hátráltat'ák le!inká## a kitel'esedést$ nehe )tik a "e!értést. ! *alál %táni dimenzi( 5 és a világon minden 5 most is létezik. E"#erként a ért ne" lát'átok$ "ert a 'elenle!i k+rnye etetekre áll)t'átok a &i!yel"etek &*k0s át$ és a &i ikai ér éks erveiteknek adtátok át a irány)tást. N" a tudatotok rz kei k 0esek a nem an)agi l tez sek <el<og,s,ra. E eket intu4+i6nak$ meg rz snek$ P.$ R. "e! 6. ér éknek neve itek. 5ost "é! irány)thatatlannak láts anak$ de e!y kis !yakorlással t+kéletesen "e!#) hat*vá les nek. 5ivel a &izikai érzékszerveitek a *alálotok %tán az an agban maradnak$ a t0datotokkal &o!'átok értel"e ni a k+rül+ttetek léte . vilá!ot. 5inél inká## tis tá#an va!ytok +n"a!atokkal$ annál kiter'edte##en &o!'átok látni a 4al*sá!ot$ és kevés#é les tek kis ol!áltatva a is"eretlennek.
&e'ember 2!.

5i0tán "e!haltok$ e!y "ás t+rvényekkel "=k+d. vilá!#an é#redtek +nt0datotokra. Aho!y rád+##entek a léts)kváltásotok tényére$ és le!y. itek a elvárásaitokkal tere"tett hall0-iná-i*s val*sá!okat$ kiter'edte## t0datossá!!al vi s!ál'átok "e! a el"3lt életeteket$ életeiteket. : a"ikor a e!*tok korlátait*l "e!s a#ad0lva$ a lehet.sé!eitekhe ké(est tis tá#an va!ytok +n"a!atokkal$ léte ésetek 3' irányt ves . ; le*et#ség áll el.ttetek: <. 'ra megtestesülhettek az anyagi dimenzióbanL D. az előző életeitekre figyelve t&datosan megpróbálhat'átok feloldani a hátráltató érzelmeiteket és gondolataitokatL G. átléphettek egy kiter'edtebb, finomabb rezgésszám valóságszintre. E ek a di"en i*k "ár na!yon kül+n#+ nek a 'elenle!i lét&or"átokt*l. Ala(i!a sá!: a halál 0tán a tová##lé(ésre$ a „&e'l.désre” ne" a 3''ás ületés a e!yetlen lehet.sé!. A 3'ratestesülés -sak a e!yik "*d. A"ikor e!y e!yénisé! "ár elé! t0datosan léte ik$ a "ateriális élet és a vele 'ár* korlátok ne" "e!&elel.ek +n"a!a "e!val*s)tására. A t0datossá! ahho kell$ ho!y &elis"erhessétek a -élotokat és a e ekhe s üksé!es es k+ +ket. %e vannak olyan t0datok is$ akik e!ys er=en ne" s eretik a &i ikai vilá!ot. A . e!yénisé!üknek ne" s i"(atik0sak a "ateriális léts)k t+rvényei$ e ért ne" testesülnek "e! 3'ra a &i ikai &or"á#an. A t0datotok le!kise## ér el"einek és !ondolatainak is sa'át val*sá!a$ sa'át tere"tett vilá!a van. E )!y t+kéletes. 1rdekes és -sodálatos él"ény +n"a!atok kül+n&éle di"en ionális "e!nyilván0lásait &el&ede ni. !z an agban él#k azzal teremtik meg mag%knak a gondjaikat, *og meg$r(bálják letagadni bizon os érzelmeiket és gondolataikat. A t0dat a ért alkot'a "e! 3'ra és 3'ra a "ateriális &or"át$ ho!y átélhessétek +n"a!atokat$ és "e!talál'átok a on rés eiteket$ a"elyek valahol „elves tek” a id. és tér la#irint0sá#an. Aki e!ys er #ele&o! a anya!i "e!nyilván0lás#a$ -sak akkor lé(het ki a 3'ratestesülési -ikl0s#*l$ ha átlátta a anya! t+rvényeit$ és "e!oldotta ké( elt hi#áit J tehát el&o!adta$ "e!találta +n"a!át. A")! e ne" t+rténik "e!$ az eg éniség energiáit és &ig elmét elterelik a k+lön&éle gátlások és korlátok, illetve a matériában tartják cselekedeteinek következmén ei is. N" #árho!y is d+nt a t0dat$ "indi! "e!van a lehet.sé! arra$ ho!y el"eren!'en a el"3lt és a elk+vetke end. életén. 2o!y e "ekkora lehet.sé!et re't "a!á#an$ a a e!yén életét.l &ü!!. Att*l$ ho!y valaki e!y e"#er+lt.n keres tül "editált$ és a t0datossá!ot !yakorolta$ ne" a t 'elenti$ ho!y &e'lette## és t+##et ér "ásoknál$ -sak . "ár elke dett tan0l"ányo ni e!y olyan nyelvet$ a"ely a t+##ieket "é! ne" érdekli. Aehát a léts)kot vált* léte .k 'elent.s rés e 3'ra viss atér a "ateriális élet#e. A lehet.sé!ek s á"a "ost is vé!telen$ de "ivel a &+ld+n "e!testesül.k hellyel9k+ el e!ya on

9 GP 9

8958629.doc?

0tat 'ár'ák #e$ vannak olyan$ általános irán elvek$ a"elyeket a le!t+## e!yénisé! alkal"a . E ek: A <. lehet.sé! a ráér.s$ kényel"es haladás. Nltalá#an a '*l is"ert k+rnye etük#e reinkarnál*dnak 3'ra "e! 3'ra$ és a Céte és vé!telen +rvényeit 0!yana okkal a #arátaikkal 'ár'ák #e. /aráti társasá!ok$ -saládok s ületnek 3''á e!y "ásik &+ldrés en$ ho!y elér'ék -él'aikat. 5ert -so(ortnak is é((3!y van -él'a$ "int a e!yénnek$ -sak e t a ta!ok ritkán is"erik &el. Akik e t a 0tat válas t'ák$ a okat a soks )n=sé! 'elle" i: kelle"es és kelle"etlen él"ények#.l e!yaránt kives ik rés üket. A D. lehet.sé!et a ok a e!yénisé!ek válas t'ák$ akik ne" ké(esek e!ys erre t+## "indent a "e!&elel. tel'essé!!el átére ni. E ért .k &elos t'ák a &eladataikat$ és e!y életen #elül #i onyos ér el"ek$ 'elle"vonások átélésére na!yo## han!s3lyt &ektetnek. E!y ilyen e"#er a &i ikai vilá!#*l né ve 0nal"asnak t=nhet. A 1n „&e'l.dése” "indi! #ek+vetke ik$ -sak é(( a e!yén d+nti el$ ho!y "iké(( akar'a e t a &olya"atot "e!val*s)tani. A G. 0tat a ok válas t'ák$ akik a "e!s állottsá!0knak k+s +nhet.en "inden&éle terve !etés$ "e!is"erés nélkül vetik #ele "a!0kat a k+vetke . életük#e. E eket a s e"élyisé!eket a ele"i ere'= vá!y oly hatal"as er.vel ha't'a 3' életük és -él'aik &elé$ ho!y ne" dol!o ák &el a el"3lt életük#en s er ett ta(as talataikat$ ne" &o!'ák &el a lénye!es tan0lsá!okat. 5ivel a vá!yaik "aFi"álisan elra#ol'ák a &i!yel"üket$ -sak a al t+r.dnek$ ho!y a k+vetke . életük &olya"án elérhessék -él'aikat. E ért a okr*l a ese"ényekr.l$ ta(as talatokr*l$ a"elyek "é! vár'ák .ket J #alesetek$ katas tr*&ák$ kül+n&éle s envedések st#. J ne" les t0do"ás0k. A anya!nál kevés#é korláto ott s)kokon "ás t+rvényekkel$ ne" kénys er)t. er.ként léte ik a id.$ e eken a s)kokon átláthat*$ k+vethet. a &i ikai vilá! ide'ének "3lása. Aer"és etesen senkinek sin-s "e!határo va$ ho!y "ikor kell "e!s ületnie. 2ellyel9k+ el e eket a 0takat 'ár'átok #e a 3''ás ületésetek &olya"án. Aer"és etesen e ek nin-senek ilyen éles határvonallal elválas tva e!y"ást*l$ !yakran t+## lehet.sé!et alkal"a tok e!ys erre$ s.t tel'esen "ás lehet.sé!eket is "e!ra!adhattok. A fe'lődés szó nem fokozást 'elent. A 'el .kre$ a kül+n&éle "in.s)tésekre -sak a e!*nak van s üksé!e$ ho!y elhelye hess +n"a!át a vilá!e!yete"#en. E el ellentét#en a 1letnek nin-senek határai$ a lehetsé!es Céte és a le!tel'ese## "érték#en nyitott$ -sak ra'tatok áll$ ho!y "ennyit láttok "e! #el.le. Ami (,tr,ltat6 le(et nektek " 0lE (itek, 1all,sok ", az C<e'l2d stD 7iztos4t(at m,soknak. E!yeseknek ki&e'e etten '*t tes a a tévhit$ ho!y a #=neikért a halál0k 0tán vala"i&éle (okoli hely vár rá'0k. E által akarva9akaratlan &elkés ülnek arra$ ho!y &eldol!o ák a (ro#lé"áikat$ "e!érthessék a életüket. : noha a +r+k #oldo!sá! 'elle!= t3lvilá!ké(ek korláto * hatásai nyilvánval*ak$ #i onyos s it0á-i*k#an$ #i onyos e!yéneknél e is '*l '+het. 5ert a materiális életet maga mögött *ag ( eg én ké$zeletében lesz eg ol an személ 5 <sten 5, akinek &eltétel nélk+l el&ogadja szavait. Ilyenkor a :e!)t. k+nnyen$ vis onyla! e!ys er=en el"a!yará hat'a a hely etet J a &elvett istenalak s e"élyén keres tül. A ok találko nak a le!kevese## nehé sé!!el$ akik értik és t0d'ák$ ho!y a fizikai valóságot mag&k teremtik az érzelmeik, gondolataik által. 5é! kiter'edte## val*sá!okat is"erhetnek "e! a ok$ akik "é! a anya!i életük alatt olyan val*sá!s intre e"elik a t0datossá!0kat$ ho!y e!!yé válnak a halál 0táni léte éssel is.
&e'ember 29.

A halál 0tán lehet.sé!eknek "ind+ss e e!yike a reinkarná-i*. A "ásik D lehet.sé! a el. . életek t0datos átélés$ illetve a kiter'edte## di"en i*k#an$ „"a!asa##” val*sá!s inteken t+rtén. léte és. 9 GR 9

8958629.doc?

2a a halálotok 0tán t0datosan lé(tek ki a e!*tok ill3 i*vilá!á#*l$ olyan e!yénisé!ként is"ertek +n"a!atokra$ aki "ár ne" a id. ra#'a. A0datossá! nélkül ké(telenek les tek irány)tani a &olya"atot? Ekkor is ti$ a kiter'edte## 1netek irány)t'a a dol!okat$ de "ivel ennek ne" va!ytok t0datá#an$ s á"otokra édes "inde!y les . E a kiter'edte## +n"a!atok e!és '*l "o o! a id.#en$ és é((oly ter"és etes k+nnyedsé!!el e"léks ik a el. . életeitekre$ "int ti a (ár (er-e t+rténtekre. 5ivel e a +nval*tok "ost is léte ik$ e ért "e!int -sak ra'tatok J a t0datossá!otokon J "3lik$ ho!y a halálotok 0tán va!y "ár a k+vetke . "ásod(er-#en &elis"eritek e en rés eiteket$ és has nál'átok a ké(essé!eiteket. Aer"és etesen ennek a &elis"erésnek el.&eltétele a $ ho!y "e!értsétek a sa'át korlátlansá!otokat$ és vala"ilyen &or"á#an #e&o!ad'átok a reinkarná-i*t. >e" kell hinni$ e!ys er=en -sak ne 0tas)tsátok el a lehet.sé!et. T!yanis e a e!yik ala(&eltétele annak$ ho!y ne kelljen 'jjász+letnetek, *anem gondolati s,kon old*assátok meg a korábbi életeitek alatt &el*almozott $roblémákat. A "e!értés és a „ki'av)tás” &olya"ata a é((en #e&e'e ett élet átélésével$ a (ro#lé"ák és a !átlások &eloldásával ind0l. 2a "e! t0d'átok érteni a anya!i léte és és a 3''ás ületés "e-hani "0sát$ "e!tehetitek$ ho!y +n"a!atok s á"ára "e!válto tat'átok a ese"ényeket. !z emberi gátlásaitokat, &élelmeiteket, korlátaitokat megker+lve 'jraél*etitek az esemén t, és megta$asztal*atjátok abban a &ormában is, a*og an az életetek &ol amán nem tettétek$ de ne" lé(hettek viss a 0!yana##a a élet-ikl0s#a$ a"elyet ti és a t+##i Céte . „e!yide'= val*sá!nak” tere"tettetek. A"ikor a é((en akt0ális élet értel"e ése #e&e'e .d+tt$ a t+rténel"i id.#en viss a&elé haladva e!yre t+## és t+## életetekkel tehetitek "e! 0!yane t. Aer"és etesen a &eladatok ilyen s int= "e!oldásáho olyan &ok3 t0datossá!ra van s üksé!$ ho!y a +ss es el. . életeteket átláthassátok. Erre kevesen ké(esek. A le!t+##en annyi el. . életük#.l von'ák le a tan0lsá!okat$ a"ennyit -sak #e t0dnak &o!adni$ "a'd a )!y "e!s er ett ta(as talataikkal #+l-se##en vetik #ele "a!0kat a k+vetke . "e!nyilván0lás0k átélésé#e. A "ateriális élet t+kéletes lehet.sé! a "e!nyilván0lásra$ de a t0datossá! e!y #i onyos &okán J a"ikor "ár t+##re vá!ytok$ "int a k+rül+ttetek léte . anya! J s or)tani ke d. Csakho!y ne" k+nny= kilé(ni e##.l$ "ert az összes cselekedeteitekkel, érzelmeitekkel és gondolataitokkal önt%datlan%l is tovább korlátozzátok magatokat. N" aho!y a t0datossá!otok n+veks ik J e t neve itek a id. telésének$ illetve &olya"atos reinkarnál*dásnak$ &e'l.désnek J$ e!ys er el'0ttok e!y olyan korlátlan álla(ot#a$ a"ikor "ár #e t0d'átok &o!adni a +ss es el. . életeteket. E el "e!tere"titek "a!atoknak a lehet.sé!et a &eladatotok "e!oldására anélkül$ ho!y ek+ #en 3'a##akat kreálnátok. 5ert hát a &i ikai élet &olya"án vé!ül is err.l van s *. A t0datossá!otok kiter'edtsé!ének k+s +nhet.en a eleddi! la((an!* ta(as talataitok J +s t+n$ tehetsé! va!y a t0datalatti ter"éke J "e!'elennek #ennetek. Aho!y a el. . életeitek ese"ényei le(ere!nek a &i!yel"etek &ényé#en$ &oko atosan t0datára é#redtek a -selekedeteik okának$ és a okat a él"ényeiteket$ a"elyeket vala"iért el akartatok &ele'teni J !átlások$ &élel"ek va!y &á'dal"ak "iatt J &els a#ad)t'átok a elnyo"ás al*l. Ennek k+s +nhet.en "e!értitek a t a vé!telen ok9oko ati lán-ot$ a"ely a év"illi*k alatt ve etett titeket. Annak a elké(es t. ener!iának a se!)tsé!ével$ a"elyet a e!yénisé!etek el&o'tására &ord)tottatok$ tová##i "élysé!eki! is"erhetitek "e! "a!atokat. : "ivel az érzelmigondolati ta$asztalat a val(ság$ a +ss es elk+vetke end. életetek ta(as talatát "e!s ere hetitek$ va!yis ne" les s üksé! rá'0k. Ekkor$ a t0datossá!nak e en &okán d+nthetitek el s a#adon$ ho!y "it is s eretnétek -sinálni$ s ekkor$ a 1netek t+kéletes is"ereté#en ére tek rá a okra a hihetetlen lehet.sé!ekre$ a vé!telen &el&ede és s a sokdi"en i*s léte és s a#adsá!ára$ a"ely a &i ikai vilá! korlátai helyett titeket vár. A"ikor vala"ilyen "*don eggyé váltál a al a *első "neddel$ aki +n"a!át vé!telen a(r* 1nné os tva$ vé!telen el. . életed#en 'áts ik s ere(eket$ rá'+ss $ ho!y rengeteg il en 9 G6 9

8958629.doc?

6els# 0ned van$ aki ren!ete! ne" "ateriális s)kon 'áts ik 'o##nál 'o## s ere(eket. E t a t0datossá!ot elérhetitek a álland* 3''ás ületéseken keres tül$ s elle"i átéléssel$ de 3!y is$ ho!y rád+##entek a korlátaitok léte ésére$ és e!ys er=en kilé(tek #el.le. Aehát a"ikor eléritek a 3''ás ületéssel #e'árhat* le!s élese## t0datálla(otot$ a "ateriális léte és s á"otokra értel"ét ves ti. Ekkor "ár e!y olyan$ ne" e"#eri e!yénisé!!é váltok$ a"ely#en t*k letes (arm6ni,7an l teznek eg)5tt a l,tsz6lag ellent tes 06lusok. Bn"a!atok kül+n&éle "e!nyilván0lásai "ost is léte nek. 4eletek (árh0 a"osan -sodálko nak rá és értik "e! a vilá!e!yete"et$ és e!ys er "a'd arra is rá &o!nak '+nni$ ho!y a eredend. t0dat0k "e!e!ye ik a tiétekkel. I!a á#*l -sak akkor &o!od "e!érteni a s avai"at$ a"ikor a t0datossá!od J &eltehet.le! test nélkül J eléri a 3''ás ületéssel "e!s ere het. le!kiter'edte## álla(otot. Ekkor t+## "illiárd es tend. e"léke &o! e!ysé!ként élni #ennetek$ és "ivel olyan ér ékekkel ér ékelitek "a'd a val*sá!ot$ a"elyeket 'elenle! has náltok$ sokkal t+## lehet.sé!etek les a léte ésre$ "int a oknak$ akik 3'ratestesülnek a anya!#an. 5i0tán a reinkarná-i*t$ a &i ikai vilá!ot és a ho á'0k tarto * s)kokat "a!atok "+!+tt ha!y'átok$ e!y olyan léts)kon váltok t0datossá$ ahol a ér el"eitekkel és a !ondolataitokkal "ár s a#adon tere"thettek G di"en i*s J s )nekkel$ illatokkal$ han!okkal teli J &or"ákat. 5ivel "inde t+kéletesen val*sá!os$ #ár"elyik s ere(l.nek J k.$ n+vény$ állat va!y e"#er J #ele#3'hattok a #.ré#e$ és a . s e"s +!é#.l i""ár t0datosan 3'raélhetitek a ese"ényt. A onos0lhattok "ás ho átok hasonl* tere"t. t0datokkal$ #ele#3'hattok a . tere"t"ényeik #.ré#e is. 5ivel ekkor "ár a ér el"eitek és a !ondolataitok s a#adon ára"lanak$ nin-s "ás dol!otok$ "int ho!y &i!yelve .ket "e!is"erked'etek tere"t. ere'ükkel. : "ivel a tele(átia e en a val*sá!s inteken akadályok nélkül "=k+dik$ a ta(as talataitokat$ a +r+"eiteket "e!os that'átok a t+##iekkel is. Ekkor e!yütt ho hattok létre kül+n&éle sokdi"en i*s alkotásokat$ a"elyek a &el&ede ések 3'a##nál 3'a## #oldo!sá!ával tár'ák elétek a is"ereteket és +n"a!atokat. 2a e alatt a tere"t. 'áték alatt "aFi"álisan "e!is"ertétek$ átéltétek +n"a!atokat$ a t0datossá! e!y 3'a## val*sá!s int'ére lé(tek. E eket a léts)kokon "ár "e!s =nnek a „-élok”$ á" e en ne" léte . „-élok” elérésével 3'a## val*sá!okat$ 3'a## lehet.sé!eket is"ertek "e!. 2a a t0datossá!otok "é! kiter'edte## &or"á#an &o!'a át a 4al*sá!ot$ t0datosan "e!os that'átok lényetek e!y rés ét$ és létreho hat'átok +náll* e!yénisé!ek "illiárd'ait. @k a s a#ad ér éseikkel és !ondolataikkal tová## tá!)t'ák a &el&o!ásotok korlátait. A t0datossá! k+vetke .$ korlátlan álla(otá#an a vé!telen "e!nyilván0lások határtalan$ Ael'es Céte .i les tek$ ti les tek "a!a a 5e!nyilván0lás. /ennetek$ a álland* 'elen#en les a "3lt és a '+v.$ ti les tek a +r+k érvény= élet és a +r+k érvény= halál. Identitást0datotok t+kéletesen &elold'a korlátait$ a határtalansá!otok les a határotok. A on a (onton$ ahol "ár ne" k+t titeket !3 s#a a 3''ás ületés kénys ere$ akár viss atérhettek a "ateriális val*sá!#a is$ ho!y a t+##i Céte .nek se!)tsé!et ny3'tsatok. A i!a i tan)t*k ne" „tan)tanak”. Keveset "a!yará nak$ "é! kevese##et áll)tanak$ és sose" !y. k+dnek va!y #i ony!atnak$ "ivel t0d'ák$ ho!y a 4al*sá! "e!is"erését ne" lehet "estersé!esen siettetni. @k ne" a s avaikkal$ hane" +n"a!0kkal J -selekedeteikkel$ létükkel J tan)tanak. E a élet"*d na!y&ok3 e!*tlansá!ot$ +n etlensé!et k)ván a tan)t*t*l$ de "inde a . tan0lását is s ol!ál'a: olyan ta(as talatokkal !yara()t'a$ a"elyeket -sak )!y ké(es "e!s ere ni. A tan)tás "ellett a "ásik lehet.sé!$ ha "ár "e!is"ertétek a reinkarná-i* t+rvénys er=sé!eit: a !y*!y)tás. Akár-sak a tan)t*nak$ a !y*!y)t*nak is t+## léts)kon$ t+## létid.#en kell tevékenykednie ahho $ ho!y a "0nkássá!a ered"ényes le!yen (akinek se!)tenek$ e!ys erre t+## létid.#en vannak "e!nyilván0lásai$ e ekkel a s e"élyisé!ekkel e!ys erre kell &o!lalko ni0k "ind a tan)t*knak$ "ind a !y*!y)t*knak). A !y*!y)t* val*'á#an

9 H7 9

8958629.doc?

akkor se!)tett ra'tad$ ha "e!tan)tott arra$ "iké(( !y*!y)tsd "e! a k+rül+tted él.ket és +n"a!ad. A &a alatt ü-s+r!. s ent e"#erek a e!o nélküli "ateriális léte ést válas t'ák. A0dat0k a kiter'edte## val*sá!okra &*k0s ál$ )!y &olya"atosan s0!áro ák "a!0k#*l a léte és eredend. ener!iáit$ s a k+ré'ük !y=lt e"#erek &oko atosan &elt+lt.dnek$ és e!y kiter'edte## val*sá!s inten ke dik el &el&o!ni +n"a!0kat. A G Elv J tan,t($ g (g ,t($ szent ember J -sak lehet.sé!$ akár "indháro" Elvet "e!testes)thetitek e!yetlen élet alatt is. A reinkarná-i*s -ikl0s #e&e'e ését k+vet.en a lehet.sé!ek s á"a vé!telen.
199(. )anu*r 4.

A NE? ?ATE9!%L!& .9Z.:EL.&

A")! a e!*tok korlátaival léte . s e"élyisé!eteket !ondol'átok +n"a!atoknak$ a"ikor a korlátaitokon t3li ké(essé!eiteket akar'átok has nálni$ a e"#eri akaratotok le#lokkol'a$ eltor )t'a a ér ékeléseteket. El kell '0ssatok oda$ ho!y a t&datotok érzékeinek a használata (nmagatok átélése legyen. Ehhe rá kell ére netek a t0datotok ér ékelésére és akaratára J e &i ikai &o!al"akkal a ne" akarva akarás J$ "ert a e!*tok &el&o!ása ne" alkal"as a kiter'edte## ké(essé!eitek has nálatára. >e t+reked'etek arra$ ho!y álland*an a e!o nélküli álla(ot#an le!yetek$ "ert e el é((3!y korláto átok +n"a!atokat$ "int ha -sak a e!*tokra &i!yelnétek. A t0datossá! ne" a t 'elenti$ ho!y a 'elenle!i e!yénisé!eteket "a!atok "+!+tt ha!y'átok. ! jelenlegi eg éniségetek +r+kk+n rés etek$ mindig megmarad, csak a t%datosságotok eg szintjén nem *at rátok kén szer,t#, korlátoz( er#ként. A t0datossá! hatására a e!yénisé!etek e!yre t+## "indent ké(es #e&o!adni$ e!yre t+## "indent ké(es a hétk+ na(i s e"élyisé!etekkel átlénye!)teni. E ek a ké(essé!ek "e!vannak #ennetek$ -sak a")! ne" va!ytok kell.en t0datosak$ addi! -sak a s e"élyisé!etek t0datossá!án t3l J általá#an ál"otok#an J tevékenykednek. (E a P. ér ék.) 4é!telen &or"á#an va!ytok ké(esek &el&o!ni a "e!nyilván0lt vilá!ot$ "ivel a vé!telen &or"á#an nyilván0l "e!. Csak 3!y &o!'átok "e!is"erni e eket$ ha e!!yé váltok +n"a!atokkal. 2a val*#an "e! akarod is"erni +nn+n +r+kkéval*sá!odat$ akkor &el kell is"erned$ ho!y a e"#ernek ne" lelke van$ hane" az ember maga a lélek. A &i ikai &or"a és a vele 'ár* s e"élyisé! é((3!y a Ael'essé!$ a lélek "e!nyilván0lása$ "int a &oly*k$ a k+vek$ a "adarak va!y a Isteni Elv. A lelketek$ a eredend. &or"átok a $ a"i el(0s t)thatatlan? E!y "ásik di"en i* léte ését ne" lehet &i ikai t+rvényekkel "e!érteni. A ér ékelés ala(vet.en ne" &i ikai ter"és et=. 5indannyi*tokkal el.&ord0lt "ár$ ho!y olyan in&or"á-i* #irtoká#a '0tottatok$ a"elyet a &i ikai ér éks erveitekkel ne" lehetett &el&o!ni. Minden ember minden $illanatban *asználja a megérzéseit, csak mivel ezek a korlátaik miatt megb,z*atatlanok, nem tör#dnek vel+k. Pedi! e!y kis oda&i!yeléssel "e!is"erhet.k$ kita(as talhat*k J ráadás0l sokkal "e!#) hat*##ak$ "int a &i ikai "e!testesüléseik. E ek a ér ékek &e'les thet.k$ er.s)thet.k. Csak meg kell figyelni azt a folyamatot, amikor megéreztek valamit. Erre a e!oista &i!yele" ne"$ -sak a A0datos /e&o!adás alkal"as. E!y kis !yakorlással és re &o!'átok venni a "e!ér ésetek &olya"atát$ és rá &o!tok d+##enni$ ho!y a $ a"i a (illanat t+rt rés ének láts ott$ val*'á#an e!y hoss 3 &olya"at$ a"ely#en érthet.en$ lé(ésr.l lé(ésre k+vetik e!y"ást a ese"ények. A &i ikai leké(e és tel'esen e!yéni$ a lénye! a $ ho!y vala"ilyen &or"á#an legyen t&datos a számotokra, hogy nálatok miként is m-k(dik az érzékelés, a megérzés. 2a (edi! e ek 0tán t0datosan akar'átok has nálni a "e!ér éseiteket$ akkor a e"#eri akarat helyett e en &olya"at

9 H< 9

8958629.doc?

"e!s ületésére &i!yel'etek$ )!y ki árhat'átok a e!*tok korlátait. 2a a t0datossá!otok tová## ter'es kedik$ akkor "e!is"eritek a "e!ér ések eredend. ter"és etét. Ekkor "ár ti "a!atok les tek a "e!ér és. A t0datossá! ér ékelése korlátlan. 1letetek "inden (illanata arr*l s *l$ ho!y a anya! se!)tsé!ével a lehet. le!tel'ese##en "e!val*s)tsátok +n"a!atokat. (E!y tel'es -ivili á-i*nak is t+## el. . és k+vetke . élete van$ "int a a "e!nyilván0lás$ a"elyet 'elenle!inek is"ertek el.) A e"#erisé! t0datalatti'á#an "ás #oly!*k -ivili á-i*inak :orsa is "e!találhat*. Akár-sak a e!yénisé!nek$ a tel'es -ivili á-i*nak is vannak ne" válas tott val*sá!ai$ a"ikor "ás d+ntések "iatt "ás irány#an tel'esedett ki. A kül+n&éle -ivili á-i*k é((3!y hatnak e!y"ásra$ "int a e!yénre a el. . és k+vetke . életei. E!yetlen -ivili á-i*$ e!yetlen &a' se" #0kott el va!y halt ki a id.k &olya"án. 5ind+ss e annyi t+rtént$ ho!y a val*sá! e!y "ásik s int'én élnek tová##. A t0dat n+vekedésének$ t0datossá!ának ered"énye a e!yre #onyol0lta## &elé()tés=$ e!yre kiter'edte## lét&or"ák "e!'elenése (a a a evol3-i*). A E+ld+n val*#an "=k+dik e!y&a'ta evol3-i*$ de a t+## di"en i*#an$ a id. láts *la!os haladását*l &ü!!etlenül léte ik. Sáadás0l léte ik a &e'lette## -ivili á-i*k és a "ás #oly!*kr*l idetele(ült lét&or"ák k)sérleteinek$ !én"ani(0lá-i*'ának a evol3-i*'a is. 2o!y e!y te-hnikaila! és s elle"ile! &e'lett -ivili á-i* "ellett él e!y el"aradott is$ ne" lehetetlen. A t+rténel"i &olytonossá! -sak láts at$ és se""i k+ e a 4al*sá!ho . Atlantis ener!ia&orrása le!inká## a t0dati ener!iák &elhas nálásá#*l és a kül+n&éle kristályok ener!iá'ának has nos)tásá#*l állt. E ek a ener!iák "o !atták a hétk+ na(i !é(eiket é((3!y$ "int a hatal"as =rha'*ikat. A #ete!sé!eket is a kristályener!ia re !éseivel ho ták helyre$ illetve a kristályok#an ké(esek voltak t+##di"en i*s in&or"á-i*kat tárolni. A re(ül. -sés eal'ak (0&*k) le!inká## olyan s erke etek$ a"elyek a ti ne" válas tott$ (árh0 a"os di"en i*itok#*l lé(nek át a vilá!otok#a. El.&ord0lnak "ás #oly!*kr*l érke . láto!at*k is$ de a le!t+## 0&*'elensé! e!y (árh0 a"os léts)kr*l t+rtén. s ándékos va!y akaratlan át-s3s ás. ! többi t%dat cselekedetei, érzelmei és gondolatai álland(an *atással vannak rátok is. 4al*'á#an t0datok s akadatlan k+r&or!ásá#an léte tek. 5illi*nyi élet léte ik k+rül+ttetek$ #ennetek és ra'tatok keres tül. A láts at ellenére ne" va!ytok elvá!va a t+##i t0dat e"lékeit.l$ a t+rténel"i ese"ényekt.l va!y a '+v. lehetsé!es val*sá!ait*l. 2a a A0datos /e&o!adással és reves itek a k+rül+ttetek léte . t0datokat$ és &i!yel"eteket rá'0k irány)t'átok$ "áris 3' is"eretekkel$ t0dással !a da!)t'átok "a!atokat. Az érzékelésnek nin!s határa$ "ert a ér ékelés "a!a a Céte és$ a a ti. A 4al*sá!ot ne" lehet s avakkal el"esélni. 2a "e! akar'átok is"erni$ a t 3!yis -sak a sa'át ta(as talataitokon keres tül tehetitek "e!.
+anu*r 12.

%L-?

A álo"ra a ért van s üksé!etek$ "ert am4g az eg6tok alszik, energi,t ka0(attok a tel'ese77 eg) nis getekr2l. Akik ne" t0dnak a hétk+ na(ok alatt kell.ké((en la )tani$ "é! á'0lás$ es "életves tés is #ek+vetke het a t0dat védeke . tevékenysé!e k+vetke té#en. A alvás &á isá#an sokkal kiter'edte## &or"á#an is"eritek "e! +n"a!atokat$ "int a "indenna('aitok &olya"án. Ilyenkor a "ateriális ér éks erveitek háttér#e s or0lnak. 5inden é's aka ál"odtok. D ok "iatt ne" e"léke tek a ál"aitokra: <. a civilizáci(tok, neveltetésetek *atására nem t%lajdon,totok jelent#séget nekikL D. az eg(tok a számára ért*etetlen, nem &izikai jelleg4 élmén eket ig ekszik szám4zni a val(ságotokb(l. Az álomban a t&dat a Valóság azon szint'eit is érzékeli, amelyeken a születésetek előtt és a halálotok &tán tevékenykedtek.

9 HD 9

8958629.doc?

2a A0datos /e&o!adással &i!yelitek +n"a!atokat$ és revehetitek a t a "e-hani "0st$ a"ellyel a &i!yel"eteket a "ateriális vilá!ra &ord)t'átok. 2a e t "ár "e!találtátok$ e!y kis !yakorlással "ás léts)kokra is ráhan!ol*dhattok$ a a "ás léts)kokat is ér ékelhettek. Nl"aitok#an ne" t0datos0lnak #ennetek a ok a val*sá!ok és t0datálla(otok$ a"elyeket átlénye!)tetek. E ek e!y"ást*l ne" elkül+nült s intek$ ne" elhatárol*dott s e"élyisé!ek. A álo"álla(ot =. &ázisa "é! a é#renlét és a álo" k+ +tt van. Ekkor a t0datotok &i!yel"e "ár el&ord0lt att*l a re !éss intt.l$ a"elyet &i ikai vilá!nak neve tek$ de "é! hallhattok el"os*d* han!okat$ ére hettek elhalvány0l* illatokat. A &élálo" álla(ota alatt a t0datotok &i!yel"e &oko atosan a anya!talan re !ések &elé &ord0l. E a &olya"atot "indenki e!yénile! éli "e!$ "ivel a e!*'a "indenkinek a sa'át nyelvére &ord)t'a le a ese"ényeket. E##en a &á is#an "ár !yen!ül a e!*tok korláto * ere'e$ de "é! a ért ké(esek va!ytok a &i ikai vilá!!al &o!lalko ni. E t k+vet.en általá#an elves )titek a e"#ere!yénisé!etek t0datossá!át$ és és revétlenül "erült+k #ele a Céte és vé!telen "élysé!ei#e. Itt ke d.dik a álo"él"ény 2. &ázisa$ ahol a t0datotok a hétk+ na(i !ond'aitokat$ +r+"eiteket dol!o a &el. E t a &olya"atot 'el ik a i o"9 és ide!rán!ások. E##en a tarto"ány#an a ener!iák olyan re !éss á""al léte nek$ a"elyek re!enerál'ák a ide!rends ereteket$ és a e!*tok #e&o!ad*ké(essé!ének arányá#an !y*!y)t'ák a testeteket. A ;. &ázis a el. . álo"álla(ot kiter'edte## válto ata. A 1netek itt "e!ke di a t a &olya"atot$ a"ellyel ráhan!ol*dhat a Céte és kiter'edte## di"en i*ira. Itt "ár olyannyira kiter'edte## val*sá!okat érintetek "e!$ a"elyek a e!yénisé!etekt.l "e!k+vetelik a ko"olya## &elkés ülést. A >. &ázis#a lé(ve érthetitek "e! a t a val*sá!ot$ a"ely voltaké(( a "ateriális "e!nyilván0lás oka. E ek a re !éss á""al lüktet. vilá!ok "é! s ervesen k+t.dnek a anya!i vilá!ho $ de a &i ikai t+rvények korlátai nélkül? Cehet.sé!eiteknek -sak a e!yénisé!etek korlátai s a#hatnak határt. A t0datotok &i!yel"ével ráhan!ol*dhattok a okra a léts)kokra is$ a"elyeken a &i ikai vilá!ot elha!y*k$ illetve a a##a "e!s ület.k léte nek. E##en a álla(ot#an ka(-solat#a lé(tek olyan tan)t* t0datokkal$ akiket a hétk+ na('aitok során ne" t0dtok "e!hall!atni$ de akár neki&o!hattok a sa'át tan)t*i "0nkássá!otoknak is. A 5. &ázis e!y olyan sokdi"en i*s "ets és(ont$ a"ely#en vé!telen kül+n&éle val*sá!rends er lüktet t+kéletes har"*niá#an$ e!ysé!#en. A Céte és e en re !ésén hellyel9 k+ el a Ael'es E!yénisé!etekkel$ a tere"t. er.itekkel ko""0nikáltok. A+##ek k+ +tt e en a re !éss inten ter"el.dik a ener!ia$ a"ely "a!át a anya!i léte éseteket és a ál"aitokat lehet.vé tes i. E ek a él"ények k)vül állnak a s avakkal "e!határo hat* "e!is"eréseken. %e a Valóságot gyis !sak ti tapasztalhat'átok meg. 7gy, hogy figyeltek. E ekre a él"ényeitekre a ért ne" e"léke tek$ "ert a ál"otoknak van e!y vé!s. &á isa$ a"elyek#en a él"ényeiteket J "ár a"ennyire lehetsé!es J le&ord)t'átok &i ikai &o!al"akra. E ne" a ért t+rténik$ "ert "e! akar'átok érteni a ese"ényt$ hane" a ért$ "ert a e!*tokkal ne" t0d'átok &el&o!ni a t+## léts)kon áthat*$ ne" &i ikai "e!'elenését. A e"#ere!yénisé!etek a &i ikai &or"ák#*l ért. A álo" &olya"án (r*#ál'átok &elen!edni a t a &es ültsé!et$ a"elyet a é#renlétetek alatt "a!atok#a !y='t+!ettetek$ és ne" t0dtatok &eldol!o ni. A lénye!$ a elv a $ ho!y ,lmotok7an nem 1ag)tok *ntudatlanok? Leg<el'e77 ne" va!ytok t0datá#an a t+rténteknek$ nem 1ag)tok tudatosak. 2a a A0datos /e&o!adás "ár ter"és etes álla(ototok les $ ál"aitok#an is "e!s =nik a kis ol!áltatottsá!otok. Ai irány)t'átok a t+rténéseket. Pers e$ a lehet.sé!eket -sak akkor &o!'átok t0datosan irány)tani$ ha "ár a &+ldi életetek alatt "e!tan0l'átok a e!*toknál kiter'edte## ér ékeitek has nálatát. E t "ár -sak a ért is "e!éri "e!tenni$ "ert a álo" J #i onyos rés ei J 0!yana##an a val*sá!rends er#en 'áts *dik$ ahol a halál 0táni él"ények t+rténnek. A álo"#an rátok hat* t+rvények "e!e!ye nek a al$ a"elyekkel a léts)kváltást k+vet.en találko ni &o!tok.

9 HG 9

8958629.doc?

A álo"#éli életetek é((oly &olya"atos$ "int a &i ikai$ a t&datotok é((3!y emlékszik az álmaitokra$ "int a "e"*riátok a "ateriális ta(as talataitokra. E!yedül a ti e!oi "0sotokon "3lik$ ho!y a anya!i ill3 i*vilá!ot his itek val*sá!nak$ (edi! a ál"aitok s)k'án vé!reha'tott -selekedet "a!a a k.ke"ény realitás. A &+ldi életetek ro((ant lénye!es$ ráadás0l sokkal t+## s é(sé!et tarto!at a s á"otokra$ "int a"ennyit "ost &el&o!tok #el.le. I!a $ ho!y a e!*tok e!y #i onyos s e"s +!#.l né ve !átként viselkedik$ de e t ne" ross ind0lat#*l tes i. A e!*tok é((3!y a "e!is"eréseteket$ a kitel'esedéseteket se!)ti$ "int a t0datotok t+##i "e!testesülése$ -sak "ivel a anya!ra &i!yel$ e ért els.sor#an a &i ikai val*sá!ot s eretné "e!értetni veletek. A e"#erisé!et a "e!is"erés vá!ya hihetetlen "*don ha't'a el.re. A as trális$ "entális ta(as talatok a e!*n keres tül '0tnak el a &i ikai vilá!#a$ ho!y itt "inél t+kéletese## &or"á#an$ "inél has nálhat*## ter"ékek#en nyilván0l'anak "e!. E"ellett a e!*tok hihetetlen "a!as &okon ké(es ér ékelni a "atériát. A e!*tok a "a!a "*d'án t+kéletes$ és rendelke ik a t0datotok tel'es t0dásával is$ á" a életetek arr*l s *l$ ho!y el&o't'átok a e!*tokat. Alvás k+ #en a t0datotok &i!yel"e elha!y'a a testeteket. %e a álo" ne" e!yenl. a testelha!yással. A 3n. testelha!yás e!y t0datos &olya"at: a"ikor els akadtok a "ateriális korlátokt*l$ a a e!yénisé!etek ta(as tal'a "e! a val*sá!ér et kitá!0lását$ a"elyik "ost itt van. T!yana okkal a ér ésekkel$ !ondolatokkal &o!'átok &el&o!ni a vilá!ot$ "int e##en a (illanat#an e"#erként tes itek. A 'elenle!i e!yénisé!etek e!ys er=en -sak kilé( a 'elenle!i vilá!á#*l$ és #elé( e!y sokkal kiter'edte##$ korlátlana## di"en i*#a$ á" "inde ek "ellett "e!tart'a e!yénisé!e korlátait. E el s e"#en álo"álla(ot#an &oko atosan kiter'es titek a identitást0datotokat$ a e!yénisé!etek e!yre korlátlana##á válik. Se!!el "inderre a ért ne" e"léke tek$ "ert a e!*tok a ese"ényeket &i ikai ké(ekké$ s i"#*l0"okká &ord)t'a le. A D &olya"atot e!y#e is "oshat'átok: elals otok$ "a'd a ál"otok#an a 'elenle!i e!yénisé!etek a +nt0datára é#red. E !yakran akaratlan0l is "e!t+rténik$ ilyenkor a e"#er „&elé#red” ál"á#an: t+kéletesen tis tá#an van a al$ ho!y ál"odik$ (ontosan t0d'a$ ho!y a teste valahol a &i ikai vilá!#an als ik$ és a t0datossá!ával arányosan irány)tani is t0d'a a "ás di"en i*#an vé!reha'tott -selekedeteit. Aehát a álo" &á isá#an a t0datotok elha!y'a a testeteket$ de id.r.l id.re viss atér$ ho!y ellen.ri e a s erveiteket. A ato"ok$ se'tek t0data a on#an "é! ilyenkor is veletek "arad.
+anu*r 1!.

AZ EGY.N L.TE " BETEG&.GE:

Einstein "0nkássá!ának k+s +nhet.en$ aki a t0do"ány s á"ára is érthet.vé tett néhány elvet a 0niver 0" 4al*sá!á#*l$ "ár a e"#erek is elis"erik$ ho!y minden energiából áll. A &ény$ a anya!$ a han!$ a !ondolatok -sak kül+n&éle "e!nyilván0lásai a Ener!iának. E##.l k+vetke ik$ ho!y ha a e!yénisé! e!y#en akar'a tartani a &i ikai &or"á'át$ <ol)amatos energia<el1 telre 1an sz5ks ge. 1letüket "inden él.lény annak k+s +nheti$ ho!y a k+rnye etük#.l vala"ilyen "*don ener!iát nyernek. 2a ké(esek lennétek a eredend. &or"á'á#an &el&o!ni a Ener!iát$ ne" lenne s üksé!etek &i ikai tá(lálékra. A t0do"ány "ár talált olyan e"#ereket$ akik soha ne" es nek$ és "é! -sak ne" is is nak? A"ikor a Ael'essé!#.l$ a Ener!iá#*l e!y e!yénisé! létre'+n$ akkor a J aho!y a neve "0tat'a J e!yénisé!!é válik$ tehát a korlátai "iatt a Ener!iának -sak #i onyos rés eit &o!'a ké(viselni. A élel"is ernek$ a s eretetnek$ a !y=l+letnek st#.$ "indennek "e!van a -sak rá 'elle" . ener!iat)(0sa.

9 HH 9

8958629.doc?

5ivel "inden e!yénisé! e!yedi$ 0táno hatatlan és e!yedi a a ener!ia-so"a!o-ska is$ a"elyet ké(visel. 5ivel a e"#er a Ael'essé!et ké(viseli$ e ért a tel'es Ener!iára van s üksé!e. %e "ivel a e!o -sak a &i ikai &or"ák#*l$ -sak a a(r*## ener!ia-so"a!o-skák#*l ért$ e ért a e"#erek a -)"kék ala('án (r*#ál'ák #e!y='teni a léte . +ss es ener!ia&a'tát$ ho!y +ss eáll'on #ennük a Ael'essé!$ a na!y#et=s Ener!ia. A e!yénisé!ek e!yedisé!e vé!ett a e"#erek #i onyos ener!iat)(0s#*l ké(esek t0datosan ener!iát nyerni$ "ások#*l (edi! ne"L #i onyos -selekedetek$ ér ések$ !ondolatok ener!iát 'elentenek a s á"0kra$ "ásik vis ont ne". Ennek ellenére a e"#er ener!iát nyer a ok#*l a ese"ények#.l$ ér ések#.l és !ondolatok#*l is$ a"elyet ki&e'e etten 0tál$ -sak ennek nin-s t0datá#an. 5inden e"#ernek s üksé!e van a +ss es t)(0s3 ener!iára. Aehát a e"#ernek ne"-sak ételre és italra van s üksé!e. A Ener!ia kül+n&éle "e!nyilván0lásának a +ss essé!ét (r*#ál'a "a!á#a !y='t+!etni J "inden#.l$ a"it a e!yénisé! tes $ lát$ hall$ ére va!y !ondol. A e"#ernek s üksé!e van a okra a ener!iákra$ a"elyeket a k+rnye etét.l$ a t+## e"#ert.l$ a álland*an a'l* és válto * élett.l ka(. A $ ho!y e eket "iké(( s er i "e! J tere"téssel va!y (0s t)tással st#. J$ a "ár a e!yénisé!ét.l &ü!!. A ti#eti s er etesek G79H7 évi! is ké(esek e!yedül "editálni a né!y &al k+ +tt$ "ert vala"ilyen s inten ké(esek a A0datos /e&o!adásra. Ennek k+s +nhet.en a Céte és "inden &or"á'át ké(esek a #arlan! s+tét'é#en ülve é((3!y átére ni$ "intha &i ikaila! is átélnék a ese"ényt. E en t3l (edi! &oko atosan válnak t0datossá +n"a!0k#an$ és "e!is"erik a s e"élyisé!ük a on kiter'edéseit$ a"elyek a &i ikai vilá! létre'+ttéért &elel.sek. Az .nergia az ok, a matéria pedig az okozat. 2a te a okra t0ds hatást !yakorolni$ akkor a oko at a k)vánsá!aid s erint alak0l. Aehát aki t0datos$ a a +n"a!a a on a s)kon$ a"ely oka a &i ikai vilá!nak$ akkor s á"ára "ár ne" s üksé!esek a &i ikai vilá! t+rténései$ ho!y ener!iát nyer'en$ illetve ne" s üksé!es s á"ára a "ateriális léte és. Aehát ne" arr*l van s *$ ho!y "ond'atok le a &i ikai élet +r+"et oko * ese"ényeir.l$ "ert akkor k+ ele## kerülhettek a A+kéletessé!he va!y Istenhe . A ok$ akik "ár kiter'edte##ek a "atéria korlátainál$ nem mondanak le a <izikai 1il,g *r*meir2l$ e!ys er=en -sak a +r+" átéléséhe nin-s s üksé!ük a &i ikai ese"ényre. 5inde en -selekedetek ener!iáit &el&o!'ák a eredend. &or"á'0k#an. A a0ra a s e"élyisé!etek kiter'edte## rés e. A on kül+n&éle di"en i*kon léte ik$ a"elyek a e"#ere!yénisé!etek és a 1netek léte éséhe s üksé!esek. Ala(vet.en a a0rátok a ok$ ")! a &i ikai testetek a oko at$ e ért minden érzelmetek és mentális !selekedetetek látható az a&rátokban. 5ivel a #ete!sé! is a #els. val*sá!otok &i ikai "e!nyilván0lása$ e ért ha "e!&elel. kiter'edtsé!!el &o!'átok &el a a0rátokat$ "ár akkor és revehetitek a kialak0l* nyavalyáitokat$ "iel.tt a &i ikai testeken "e!nyilván0lnának. 4al*'á#an nem a testeknek van a%rája$ hane" minden a%rának van teste. 5ivel a a0rátok a 4al*sá! kül+n&éle s)k'ain léte ik$ e ért kül+n&éle re !éss á"3 a0ratestek#.l áll +ss e. 4an$ aki G$ van$ aki P$ "ás 6 testre os t'a &el. 5int "inden val*sá!$ e is relat)v és s 0#'ekt)vL "indenki annyi a0ratestet és annyi kül+n&éle létdi"en i*t láthat$ a"ennyinek a &el&o!ására ké(es. ! k+lön&éle a%ratestek alakjai változ(k, valamel ik j(l lát*at( körvonallal követi az emberi teste, valamel ik ködszer4 &ormában létezik. E eknek a kiter'edte## &or"áitoknak s á"talan t0la'donsá!a van$ a"ely a &i ikai vilá!#an a a!y "=k+déseként 'elenik "e!. A+##ek k+ +tt a memóriátok se" a a!yatok#an$ hane" az a&rátokban tárolódik. A !enetikai válto ások$ hatások is a korlátlana## ener!ia&or"átoki! ve ethet.k viss a: a korábbi életetek élmén ei, ta$asztalatai 'g nevezett energiagénekként léteznek az energiatestetekben. A"ikor a /els. 1n "ateriális alak#an "e!nyilván0l$ a ener!ia!én'ei#en "e!találhat* in&or"á-i*k ala('án é()ti &el a 9 HK 9

8958629.doc?

testeteket. A "3lt#éli ta(as talatok re'tve J (l.: tehetsé! &or"á'á#an J "e!nyilván0lnak. : noha a a0rátok a testetek k+rül láthat*$ val*'á#an é((3!y léte ik #e&elé is. 4al*'á#an nincsenek elk+lön+lt testek, nincsenek a%rarétegek és materiális test, csak az /g ség, a .eljesség létezik, amel et ti bontotok k+lön&éle as$ekt%sokra. U!yho!y ti "a!atok va!ytok a a0rátok. E el a t+##di"en i*s es k+ el !y='titek #e a okat a ener!iákat$ a"elyet t+##ek k+ +tt a &i ikai életetek &enntartásáho s üksé!esek. E t a a0rá#an "e!találhat* ener!iak+ (ont'aitokkal$ is"erte## nevén -sakráitokkal tes itek. Aehát a !sakráitok segítségével veszitek fel az érzelmi és gondolati energiákat, a külvilág asztrális és mentális benyomásait. E en t3l velük irány)t'átok a rendelke ésetekre áll* ener!ia"ennyisé!et$ illetve ezek fog'ák fel a kül(nféle dimenziók rezgéseit is. 2a a e!yénisé!etek korlátai kitá!0lnak$ é((3!y látni &o!'átok a a0rát$ "int "ost #árkit.

AZ EGY.N L.TE
2a "e!is"eritek a Ener!ia és a e"#er ka(-solatát anélkül$ ho!y a e!*tok eltor )taná$ val*di ké(et ka(hattok +n"a!atokr*l$ a t+##i e"#err.l$ a 1letr.l. A"iket t.le" ka(tok$ e ek a in&or"á-i*k -sak 3t'el .k$ a "e!is"erést nektek kell "e!tenni. A ér el"i és !ondolati hatások a e"#erekre a 'elenle!i s e"élyisé!ek t0dta nélkül hatnak. Sa't0k keres tül (edi! a k+rnye etükre$ a e!és e"#erisé!re is. A &+ldi$ anya!i életetek a &o!antatásotok el.tt ke d.dik. 5ár ekkor eld+ntitek a "e!tan0lnival*kat: kialak0lnak a -él'aitok és a kül+n&éle &eladataitok. >e" a "ost is"ert e!*tok$ a "ost val*dinak hitt e"#ert0datotok d+nt+tt a "e!ta(as talnival*kr*l$ hane" e!y sokkal s élese## lát*k+r=$ kiter'edte## 1netek. Aer"és etesen e ne" a t 'elenti$ ho!y a életetek alak0lásáért ne" ti lennétek a &elel.sek$ de a láts *la! értel"etlen s envedés va!y s eren-se e ért is #ek+vetke het$ "ert olyan !randi* 0s -élok &elé t+rekedtek$ a"elyeket "ost ne" láttok. A &o!antatást k+vet.en a 1netek e!y rés e általá#an "ár a kialak0l*#an lév. test és a anya k+ elé#en tart* kodik$ "a'd a &e'l.dés vala"elyik &á isá#an 3!y"ond #elé( a n+vekv. test#e. 4al*'á#an a e"#ernek nin-s e!y olyan lelke$ a"elyik t.le &ü!!etlenül léte ne$ és ki9#e s alad!ál a testé#e. A L tez2 nem 7;'ik 7ele eg)etlen test7e sem, mert a L tez2nek nem k5l*n< le letei, (anem k5l*n< le megtestes5l sei 1annak@ A "atéria átlénye!)tésére t+## lehet.sé!etek van. 5e!tehetitek$ ho!y "ár a &o!antatás (illanatá#an átlénye!)titek a ato"ok t0datát$ és "ár a "e!ter"ékenyülést k+vet. e red"ásod(er-#en +n"a!atoknak is"eritek el a e"#ri*t. E a &olya"at általá#an akkor a'lik le$ a"ikor k+ tetek és a s üleitek k+ +tt vala"iért na!yon er.s a ér el"i ka(-solat. A 1n9t0datotok 'elent.se## rés e e##en a eset#en is a k+ tes lét vilá!á#an léte ik tová##$ -sak "ár ér ékeli a 3' &or"á'át is. E ekkel a ha"ari e!yénisé!ekkel ellentét#en e!yesek na!yon *d kodnak a s ületést.l. A lehet. le!0tols* (illanati! halo!at'ák a anya!i "e!testesülésük el&o!adását. Annak hatása$ ho!y ki "ikor &o!adta el a testét$ a "ateriális léte és#en is "e!'elenik: akik "ár korán #elé(tek a testük#e$ a életük alatt na!yon ra!as kodnak ho á$ és sok "indent "e!tes nek érte. @ket e"#ertársaik )!y 'elle" ik: életreval*. Akik halo!atták a #elé(ést$ ne" i!a án akartak "e!s ületni$ a ok a anya!i létük alatt is se'tik$ ho!y ne" a onosak a &i ikai testükkel. Nltalá#an ne" ér ik '*l "a!0kat a #.rük#en. N" #ár"elyik #elé(ést válas t'a a 1n$ a &i ikai test kialak0lásáho s üksé!es elv "ár "e!s ületett. A "e!testesül. e!yénisé! t0d'a$ ho!y "ikor k+vetke ik #e a várt &o!antatás$ és a anya!i di"en i* hatal"as +rvény "*d'ára &o!'a #es i((antani. A -se-se".halál oka: sokan a testük kié()tése k+ #en d+##ennek rá$ ho!y nekik e a élet ne" &elel "e!$ és a "e!testesülés &olya"atát "e!s ak)tva$ a vá!yaikkal a léte és "ás s int'ére &*k0s álták a ener!iá'0kat. N" a s ületés és a test&elé()tés &olya"ata olyan 9 HM 9

8958629.doc?

di"en i*#an a'lik$ a"elyet a e!yénisé! általá#an ne" ké(es átlátni$ e ért a ellenállásnak k+s +nhet.en J "ivel ne" ka( ele!end. ener!iát a test J a kis!yer"ek halva va!y halálos #ete!sé!!el s ületik "e!. 5ivel e a ese"ény elé! 'elent.sen sokkol'a "ind a !yer"ek$ "ind a anya t0datát$ e ért ha a e!yén "é! „id.#en” rá'+n$ ho!y a el),%en-. élet ne" &elel "e! a -él'ainak$ akkor a :e!)t.i "e!#es élik e t a s ülei t0datával J e a #es él!etés ne" '0t el a s ül.k t0datái! J$ ilyenkor k+ +sen létreho nak e!y vetélést. A születés és a halál fogalmát ti teszitek fá'dalmassá magatoknak, mert nem vagytok ha'landók t&domást venni a Valóságról. !mikor a szeretve várt g ermek nem sz+letik meg, val(jában eg sokkal korlátlanabb körn ezetben létezik, mint az an agi világ. ! létezése szem$ontjáb(l &ontosabb &eladatokat old meg, ráadás%l ol an t%datokkal és barátokkal van körbevéve, akik ol an boldogságot és örömöt adnak neki, amel et a &öldön nemigen ka$*atna meg. Ilyenkor e!ys er=en !sak enged'étek át magatokon a fá'dalmat$ ha!y'átok$ ho!y át"osson #enneteket. 2a ne" akar'átok "indenáron el&ele'teni$ elnyo"ni "a!atok#an a ér ést$ akkor ne" &o!tok a onos0lni vele. O!y a #ánat ne" kend. i el a látásotokat$ s t0dni &o!'átok$ ho!y a halál val*'á#an ne" léte ik$ "ert a 1let +r+kk+n9+r+kké a'lik vé!telen lehet.sé!ek k+ +tt. 2a e!y -salád átéli e t a él"ényt$ ráére het arra$ ho!y a !yer"ekük #oldo!$ se""i #a'a sin-s$ és a elk+vetke end. id.k#en "é! találko ni &o!nak veleV A &o!antatás 0tán a "a! at elke d n+vekedni. 1((3!y a sa'át t0datossá!ával ér ékel$ "int #árki "ás a &+ld+n. 5é! a "a! atot alkot* ato"oknak is "e!van a sa'át t0dat0k. E ek a anya!t*l &ü!!etlenül léte . t0dats e"-sék a "a!0k és a .ket irány)t* t0dat ké(essé!ei J e"lékei$ ta(as talatai J s erint &or"ál'ák a anya!ot. 5ivel a &i ikai &or"á#an "e!testesül. e!yénisé! tevékenyen vé!i!k+veti$ és e!y kiter'edte## val*sá!#an "e! is tere"ti a testét$ e ért a e!yes s ervekkel e!yütt "e!'elennek a s ervekhe ka(-sol*d* e"lékek is. A 3' testén "indi! "e!'elennek -selekedeteinek k+vetke "ényei. Ilyenkor ki<e'ezetten az rzelmi lm n)ek a domin,nsak$ ráadás0l ne" &eltétlenül a e el.tti inkarná-i* 1n'ének a e"lékei$ inká## a ok a !átlások és &es ültsé!ek$ a"elyek a korá##i életek során hal"o *dtak &el. >e" a halál$ hane" a s ületés a i!a án e"#er(r*#ál* él"ény? A halál általá#an a t0datotok &i!yel"én t3l a'lik. ,lyan$ "int e!y álo"$ -sak sodr*dtok ide9oda. %e a s ületés élesen$ &á'dal"asan t0datos: (ontosan tis tá#an va!ytok vele$ ho!y "ost &el kell adnotok 'elenle!i léte éseteket$ #aráti ka(-solataitokat. 4al*'á#an a s ületésetek (illanatá#an haltok "e!$ "ert el&ele'titek +n"a!atokat$ el&ele'titek a t0datotokat$ a e!és ne" "ateriális léte éseteket. Qyakori$ ho!y a t0dat a s ületése (illanatá#an '+n rá$ ho!y a "ateriális "e!nyilván0lás hatására el ár*dik a akt0ális k+rnye etét.l$ #arátait*l$ tan)t*it*l. : a#ályos (ánik lehet 3rrá ra'ta. /arátai ilyenkor k+ +s er.vel (r*#ál'ák els ak)tani a testét.l$ ")! a orvosok a "atéria &elé h3 ákV Aho!y a -ivili á-i* e!yre na!yo## te-hnikai t0dásra tes s ert$ a "érk. éseket e!yre inká## a orvost0do"ány nyeri$ "ert a ki&ino"0lta## es k+ +kkel olyan ener!iákat !er'es tenek a test#en$ a"elyek a anya!i vilá! re !éseit er.s)tik a t0dat#an. N" ha "inden a terv s erint a'lik$ és +r+""el s ülettek "e!$ vilá!ra'+veteletek akkor is tra0"aként ér #enneteket. ,lyan hevessé!!el 3d0lnak rátok a in!erek$ a"elyet a testt0datotok "é! ne" ta(as talt. Ekkor ke ditek a sa'átotoknak vélni a okat a korlátokat$ a"elyekr.l korá##an "é! t0dtátok$ ho!y korlátok? A külvilá!$ a hide! és a t+##i e"#er elhiteti veletek$ ho!y e!yenl.k va!ytok a testetekkel és a ko(onyátok#an hordott tekervényt+"e!!el? A névadással k+rvonala ák$ "e!s ilárd)t'ák a eredend.en határtalan Céte . határait. Qátat s a#nak a e!yénnek$ és e el &alak k+ é ár'ák a t0datát$ ere'ét. A keres tnév hatást !yakorolhat a e!yén 'elenle!i sorsára$ lehet.sé!eire$ s e"élyisé!ére. 9 HP 9

8958629.doc?

A név e!y han!$ s "int ilyen$ eredend. t0la'donsá!ának k+s +nhet.en (0s t)t és tere"t. 5inden re e!. A re !és e!y&a'ta &rekven-iaL a han! a anya!$ a ér el"ek és a !ondolatok "ás&a'ta "e!nyilván0lása$ kiter'edése. E!y néhány na(os kise"#er t0data "é! elé! s a#adon léte ikL a"ikor e!y kis!yer"ek als ik$ a t0data e!ys er=en "a!ára ha!y'a a testet. N" a 1n9t0dat &oko atosan a onos0l a k+rnye ete k+rül"ényeivel$ a")! vé!ül &i!yel"ének &*k0s át s inte t+kéletesen a &i ikai vilá!ra áll)t'a. Annak$ ho!y "elyik ors á!#an s ülettetek$ ho!y "elyik né(-so(ort ta!'ai va!ytok$ é((3!y "e!van a oka$ "int a -saládta!'aitokat alkot* s e"élyeknek. Családként általá#an a korá##i életek alatt "e!is"ert s e"élyekkel &olytat'átok a 0tatokat$ &.le!$ ha er.s ér el"i s álakkal k+t.dt+k e!y"ásho . 5inde el "ost a ért ne" va!ytok tis tá#an$ "ert mi%tán megsz+lettetek, a körn ezetetek *amar el*itette veletek, *og csak ez az eg etlen, az an agi val(ság létezik. A"ikor "ár 'árni tan0ltok$ a -sakráitok a &eln.ttekéhe ké(est "é! &e'letlenek$ nyitottak. A kiter'edte## ér ékeitek t+kéletesen "=k+dnek: a "a!0k val*'á#an &o!'átok &el a k+rül+ttetek léte . e"#erek ér éseit$ !ondolatait$ s.t "é! e!y kis idei! a a0rát is lát'átok. A t+##i t0dat#an J &.le! a s üleitek#en J to"#ol* stress titeket is &á'dalo""al$ s envedéssel t+lt el$ "ert a as trálotok ekkor "é! nyitott és védtelen: !yer"eki ártatlansá!!al és #i alo""al s e"lélitek a vilá!ot. 5e!tan0ltok #es élni. 2a"arosan el&ele'titek a ál"aitokat is$ "ert a k+rnye etetek e eknek ne" t0la'don)t 'elent.sé!et. N" "inde en hatások ellenére a -sakráitok "é! "indi! olyannyira nyitottak$ ho!y a k+rül+ttetek lév.k ér el"eit "é! a "a!0k val*sá!á#an ér ékelitek. E ért els.sor#an a édesanyátok a0rá'ával s =ritek "e! a &elétek ára"l* kelle"etlen ér el"eket. Id.vel a ny0!al"atok érdeké#en ki&e'les titek a sa'át védel"i rends ereteket. : üleitek és a &eln.ttek "intáit k+vetve ti is &alakkal$ !átakkal védeke tek a külvilá! kelle"etlen ér ései ellen. E ek a &alak a ener!iaára"lás elakadását$ s oron!ást$ &élel"et$ a!ress ivitást$ "a'd #ete!sé!eket ered"énye nek. K9P évesen el.s +r (r*#áltok "ásokho vis ony0lni$ á" e el s e"#en "ár i!yeke tek el is határol*dni. A sa'át e!yénisé!etek &elis"erése és átélése "ellett ké(essé váltok &elvenni és átélni a ka(-solatot "ás s e"élyisé!ekkel. P éves korotok k+rül a 1n9 ér etetek "e!er.s+dik$ és "ár anélkül ves itek és re a hasonlatossá!ot +n"a!atok és a t+##i !yerek k+ +tt$ ho!y a identitást0datotok ves ély#e kerülne. Ekkor nyilvánval*vá válik$ ho!y a "ásik e!yénisé!e s )nese##é$ érdekese##é tes i a életeteket. Ekkor a -sakráitokon J a ta(intat$ a türele" és a !átlások "iatt J "ár léte ik e!y ke detle!es véd.erny.. :erdül.korra a(ránként #eérnek a korá##i életek#.l$ "ás di"en i*k#*l s er ett ta(as talataitok: "é! a e"#eri s e"nek is láthat*vá válik a tehetsé!etek. A #e!y='t+tt stress ek#.l "ár "e!"erevedtek a !átlásaitok$ "ost "ár a sa'át s okásaitoknak his itek a #elétek nevelt osto#asá!okat. E##en a id.s ak#an ke d el -s)rá ni a &eln.ttkori s e"élyisé!etek$ és ekkortá't ke ditek el &el&ede ni a "ásik ne" s é(sé!ét. /et+ltitek a na!ykor3sá!otokat. A s e"élyisé!etek korlátai ekkor "é! tá!ak 0!yan$ de "ár léte nek$ és lassanként "e!"erevednek. A eddi! kialak0lt hitrends eretek#e (r*#ál'átok #eilles teni a vilá!otokat. Csakráitokat ekkor "ár 'elent.s &alakkal véditek$ a a0rátok#an "ár ott vannak a ok a !átak$ a"elyeket a stress $ a s oron!ás$ a &élele" és a #=nt0dat tá(lál. A ért ne" talál'átok a helyeteket$ "ert ne" t0d'átok$ ho!y val*'á#an nektek kell "e!tere"teni a helyeteket. Ekkor "ár kialak0lt a sa'át$ e!yedi s e"élyisé!etek$ akinek e!yedi ener!iatérre van s üksé!e. Ennek ellenére a k+rnye etetek a !yer"ekéveitek va!y a s üleitek ener!iáival vannak &elt+ltve. Aer"és etes$ ho!y ne" ér itek '*l "a!atokat. 2a elvállaltok e!y olyan "0nkát$ a"elyet ala(vet.en ne" s erettek$ akkor se" a otthonotok$ se" a "0nkátok ne" les a tiétek: ne" les tek +n"a!atok. 2a "e! t0dnátok tenni$ ho!y a sa'át "0nkátok árán

9 HR 9

8958629.doc?

sa'át otthont é()tsetek &el$ akkor létre'+nne a a s e"élyes k+rnye etetek$ ahol kitel'esedhetne a t0datotok. K+ é(kor3 e"#erként$ ha a #e!y='t+tt stress t vala"ilyen "*don ne" t0dtátok &eldol!o ni$ akkor "ár átestetek a okon a ko"olya## #ete!sé!eiteken$ a"elyek &i!yel"e tetnek a #els. val*sá!otok álla(otára. >a!y'á#*l a H79es éveitekre alak0l ki tel'esen a s e"élyisé!etek$ e ért e##en a kor#an '+het "é! e!y ko"olya## alak)tás a vilá!s e"léletetek#en. Nltalá#an ekkor 'áts *dnak a 0tols* na!y élet"*dváltásaitok: a t0datotok kitá!0lásának$ illetve #e ár*dásának k+s +nhet.en a eleddi! leta!adott vallások$ &ilo *&iák$ élet"*dok &elé &ord0lhattok. 5e!+re!s etek. A s elle"i és lelkiálla(ototok a t0datossá!otok &ü!!vényé#en ro"lott va!y 'av0lt. /ár a akt0ális álla(ototok "indi! a t+kéletessé!et s i"#oli ál'a. Ekkortá't "ár &o!lalko tat titeket a halál !ondolata. E!ys er -sak elértek oda$ ho!y t3llé(tek a &i ikai testetek és a e!*tok korlátain. Céts)kot váltotok$ és "e!ke ditek e!y "ás&a'ta léte éseteket.
+anu*r 17.

Aehát a &i ikai életetek során (is) ener!iára van s üksé!etek. Ala(vet.en "inden -selekedetetek hátteré#en a áll$ ho!y vala"ilyen &or"á#an ener!iáho '0ssatok. A t+##i Céte .t.l$ a t+##i él. ér el"ei#.l és !ondolatai#*l nyerhet. életer.re van le!inká## s üksé!etek$ "ivel e eket a e!*tok sokkal k+nnye##en és 0niver álisa##an ké(es has nos)tani. Az eg) nis g eg) m,sik eg) nis gt2l +sak ;g) k 0es energi,t szerezni, (a az 1alamil)en <orm,7an r, <ig)el. 2o!y a t+##i e"#ert.l$ állatt*l és n+vényt.l e t a &i!yel"et "e!s ere hessétek$ "é! !yer"ekkorotok#an kül+n&éle viselkedési &or"ákat$ trükk+ket$ ál-ákat &e'les tettetek ki$ a"elyeket "ost "ár a 1netek rés ének his tek. A ener!iara#lást ne" !onos sá!#*l tes itek$ hane" a ért$ "ert a A0datossá! hiánya "iatt nem t%djátok az /nergiát a maga val(jában &el&ogni. A e"#ert0dat korlátaival -sak 3!y t0dtok ener!iát nyerni$ ha er.vel$ a akaratotok ere'ével "e!válto tat'átok "inda t$ a"it a életetek#en álland*sá!ként ér ékeltek. A ért é()tetek és ro"#oltok$ a ért !y=l+lt+k és s erettek$ és a ért válto!at'átok a ka(-solataitokat$ "ert -sak a &i ikai vilá! válto ásá#*l t0dtok ener!iát nyerni. Csak a e!*tok &alai nélkül$ a A0datos /e&o!adással és a : é(sé! /e&o!adásával les tek ké(esek arra$ ho!y ne "ások rovására t+lt.d'etek &el. Ilyenkor a ener!iák kia(adhatatlan &orrása t+r &els )nre #ennetek$ és "inél t+##et akarnak t.letek hará-solni$ annál t+## és t+## les nektek. A ener!iaára"lás$ a kül+n&éle testek#en léte . t0datok k+ +tti ener!ia-sere "indi! t+kéletes$ +r+kké "=k+dik$ voltaké(( a életek &enntart* ere'e. A A0datos /e&o!adással és a : é(sé! /e&o!adásával '0ssatok el a t0datossá! olyan s int'ére$ a"ikor "ár "inden#.l &el t0d'átok &o!ni a általános életer.t. 2a e!y "ásik él.lénnyel ka(-solat#a került+k$ "indi! "e!ind0l a k+l-s+n+s ener!ia-sere. 5ár a &i ikai ér ékeitekkel val* e!y"ásra &i!yelés el.tt a a0rátok J a a ti$ a &ino"a## re !és= val*sá!rends erek#en J vé!i!si")t'ák$ &eltérké(e ik e!y"ást. 1a a két a%ra *armonizál, akkor szim$atik%sak lesztek eg másnak$ va!y s eretni &o!'átok a t a #i onyos állatot$ n+vényt va!y helyet. 5ivel "indennek$ a le!kise## ato"nak is "e!van a "a!a ener!iá'a$ a"ely va!y "e!&elel a e!yénisé!eteknek$ va!y ne". A"ikor e!y e"#errel került+k ka(-solat#a$ a találko áskor "e!ind0l* &olya"at akkor "=k+dik t+kéletesen$ ha a e!o akaratán t3l 'áts *dik$ és +n"a!atokat t0d'átok adni$ "a'd 0!yanilyen ter"és etessé!!el t0d'átok #e&o!adni a "ásikat. A ka(-solat akkor a i!a i$ ha a e!yüttlétetek alatt a (artneretek is e t a él"ényt éli át. Ilyenkor '*l "e!értitek$ kie!és )titek e!y"ást: ha olyan ta(as talatokkal t0d'átok !a da!)tani a t0datotokat$ a"elyre "ind a kett.t+knek s üksé!e van$ akkor k+l-s+n+s ener!ia-sere '+n létre. 2a a évek &olya"án "indketten "ás irány#a válto tok$ a 4al*sá! "ás "e!nyilván0lásai iránt ke dtek érdekl.dni$ 9 H6 9

8958629.doc?

akkor "ár ne" har"oni áltok e!y"ással. Ilyenkor ne" -éls er= er.ltetni a ka(-solatot$ hane" "indenki 'ár'a a sa'át 3t'át. A"ikor két e"#er találko ik$ általá#an a e!yik &élnek kevese## ener!iá'a van$ va!y olyan "*ds errel t+lt.dik &el$ a"ely a "ásik ener!iá'ának eloro ását 'elenti. Ilyenkor a hará-sol* &él a találko ás (illanatá#an ne" ad a sa'át ener!iái#*l$ -sak a lehet. le!t+##et ves i el a "ásikt*l. : "ivel a &eln.tt e"#erek na!y rés e a stress $ a !átlások$ a kül+n&éle &*#iák$ a e!yénisé!e és a e!*'a korlátai "iatt álland* ener!iahiány#an s enved J va!y -sak a "ásik életere'é#.l ké(es ener!iát s ere ni J$ s inte "indenki -sak ra#olni akar. Eel kell is"ernetek a okat a trükk+ket$ a"elyekkel a t+##i él.t.l ener!iát ves tek el$ "a'd "e! kell s üntetni e eket. E"ellett (árh0 a"osan sa'át)tsátok el a : é(sé! /e&o!adását$ "ert a "ásik#*l ki&a-sart ener!ia elves tését valahonnan (*tolni kell. Az .nergia ne" hasonl)that* a "atériáho : #ár"ennyit vehets #el.le$ sosem fogy el. A"ikor e!y e!yénisé! e t &elis"eri$ a##an a (illanat#an nin-s s üksé!e a t+##iek életere'ére$ "ert a a &olya"at$ a"ellyel a t+##iek elves nek t.le$ neki ener!iát ad. Az em7ereg) nis g a korl,tai miatt legink,77 ;g) k 0es energi,t n)erni, (a *nmaga s a k*rn)ezete <ig)elm t az eg6',ra ir,n)4t'a. A s á"otokra élettelen anya!!al e t 3!y tes itek "e!$ ho!y átalak)t'átok .ket: vala"it kés )tetek #el.lük. 4annak olyan e"#erek$ akiknek a e!yénisé!e ne" t0d ener!iát nyerni a anya! "e!&or"álásá#*l$ de "ivel a átalak)táskor létre'+v. ener!iára s üksé!ük van$ e ért .k +ss et+rik$ "e!válto tat'ák a tár!yak 'elenle!i határait. A (0s t)tás#*l a on#an kevese## ener!ia nyerhet.$ "int a alkotás#*l. A ok a e!yénisé!ek is e el a "*ds errel nyernek életer.t$ akik a t+##i él.lényt "e!alá ák$ k)no ák$ elnyo"'ák. A . e!yénisé!ük -sak e##en a &or"á#an ké(es "e!e"és teni a k+rnye eté#.l nyert ener!iát. ! gonoszság és a keg etlenség, bár látsz(lag ellentéte a j(ságnak, val(jában eg ek vele. 2o!y a ener!iara#lást "e!s üntethessétek J a"i vé!ül is ne" !onos sá! J$ ho!y "e!is"erhessétek +n"a!atokat és a 5indensé!et$ t0datossá kell tennetek a okat a trükk+ket$ a"elyekkel a le!!yakra##an &a-sar'átok ki a k+rnye eteteket. A energiaszívás le!'elle" .## &or"ái a !yer"ekkorotok#an alak0ltak ki$ le!inká## a s üleitek$ nevel.itek$ #arátaitok hatására. A els. ener!iara#l* e"#ert)(0s a Márt,r. @k a ok$ akik +n"a!0k s envedéseit a vilá!#a vet)tik$ a t+##iek sa'nálko ásá#*l "er)tenek ener!iát. : a#ályosan ké'ele!nek a #ete!sé!eik$ a s eren-sétlensé!eik e-setelése k+ #en$ de ha ti ne" sa'nál'átok .ket elé! látványosan J a a ne" adtok ele!end. ener!iátJ$ "ás áldo atot keresnek. A 5árt)r a0rá'a a sérel"ei &elhánytor!atása k+ #en +rvény "*d'ára (r*#ál'a a hall!at*sá!a ener!iáit "a!á#a s )vni. E##e a kate!*riá#a sorolhat*k "inda ok$ akik a +nsa'nálat$ a his téria és a e&&éle ér el"i kit+résekkel keltik &el +n"a!0k iránt a &i!yel"et. Aer"és etesen "indi! találnak okot arra$ ho!y )!y viselked'enek. Keressétek "e! +n"a!atok#an a 5árt)r9"*ds er 'eleit? A 5árt)r ener!ias )vása általá#an akkor alak0l ki$ ha er.se## t)(0sok ves ik k+r#e. %e e!y !yer"ek 5árt)r t)(0s3 -salád#an is &eln.het$ és akarva9akaratlan elsa'át)t'a a viselkedési "intát. A "ásodik t)(0s a ?es$ota. E ek a e"#erek általá#an terrori álással$ elnyo"ással nyernek ener!iát. A %es(ota a0rá'a k+rül&o!'a$ "a'd s a#ályosan "a!a alá !y=ri a "ásik &él ener!ia"e e'ét. A %es(ota !yakran a lé!ynek se" árt*$ ér el"i9!ondolati s inten !y=ri "a!a alá áldo atát. E!ys er=en a %es(ota erre ké(es J e ért e se" ross $ "int se""i a élet#en. Kialak0lása: a !yer"eket olyan s ül.k vették k+r#e$ akik "a!0k is %es(oták voltak$ a ki-si +nvédele"#.l a onos0lt velük$ ho!y a t.le eloro ott ener!iát "ásokt*l viss as ere e. 2a a k+rnye et 5árt)rok#*l állt$ a i&'3 a ért válik elnyo"*vá$ "ert "ás "*don ne" ké(es a k+rnye ete &i!yel"ét J s e által a ener!iáit J "a!ára vonni. Qátlásos e"#erek !yakori "*ds ere e .

9 K7 9

8958629.doc?

A har"adik t)(0s a @öz$ont. E ek a e"#erek a +ss es lehetsé!es "*ds ert "e!ra!ad'ák$ ho!y e!y társasá! &i!yel"ének a k+ (ont'á#a kerül'enek. @k a ok$ akik "e!(r*#ál'ák a lehet. le!s éls.sé!ese## e!yénisé!et létreho ni$ és a t a lehet. le!harsánya##an$ le!&elt=n.##en el.adni. Aer"és etesen idetarto nak a lehet. le!s erénye##$ le!s e!énye##$ le!+n"e!tart* tat*## életet hirdet. e"#erek is. A K+ (ont t)(0s3 e"#erek a0rá'a e!y társasá!#an hoss 3 -sá(ok va!y hatal"as &elh.!+r!ete! "*d'ára a lehet. le!na!yo##ra tá!0l$ és k+teléket é()t ki a 'elenlév.kkel. E eken a ener!ias álakon sokkal er.tel'ese##en s ere hetik "e! a &elé'ük árad* &i!yel"et. A )!y nyert ener!iával a onnal "e!er.s)tik a társasá!ra kivetett hál*t$ ho!y "é! t+##et hará-solhassanak. A K+ (ont t)(0s3aknak na!yon s üksé!ük van erre a ener!iára$ "ert e ho a ki #el.lük a le!t+##et$ )!y lehetnek le!inká## +n"a!0k. A K+ (ont kialak0lását ne" k+nny= "e!határo ni. Ala(vet.en "indenki#en #enne van J vé!ül is e a e!o ala('a. A K+ (ont t)(0s általá#an a ért s(e-iali ál*dik erre a "*ds erre$ "ert a e!*'a t3l ottan el0ralkodott ra'ta$ és "indenké((en ki akar'a e"elni a t+"e!#.l. E!yesek#e #elénevelték$ ho!y -sak a sikerrel$ a -sillo!ással válhatnak valakivé$ "ásokkal e!y ilyen k+rnye et látványa hitetheti el$ ho!y -sak a h)rnév &ényé#en érde"es élni. Itt a lehet.sé!ek "aFi"álisan e!yén&ü!!.ek$ de ha a Elvre ráére tek$ akkor e "*ds er le!ravas a## "e!nyilván0lását is és revehetitek. A ne!yedik t)(0s a .itokzatos. @k is a lehet. le!na!yo## elis"erésre vá!ynak. Csak ")! a K+ (ont t)(0s3ak a ter"és etüknek va!y a neveltetésüknek k+s +nhet.en s )vesen s ere(elnek$ a Aitok atos a kül+n&éle !átlások és ne!at)v ta(as talatok "iatt ké(telen a "a!a"0to!atásra. Aitok atosak a ok$ akik e!y társasá!#an látványosan elkül+nülnek$ va!y ha elve!yülnek is$ a(r*## 'elekkel éreztetik, *og #k sokkal többek annál, mint ami most látszik bel#l+k$ -sak "inden&éle "is tik0s$ "é! titok atosa## okok "iatt ne" "0tathat'ák "e! i!a val*'0kat. Klass ik0s "*ds ereik a 'elent.sé!tel'es hall!atások$ a "e!&elel. (illanat#an ele'tett &él"ondatok$ a sokat"ond* (illantások és a sa'át di-s.)tésük olyan &or"án$ ho!y addi! -s=rik9-savar'ák e!y #es él!etés "enetét$ a")! "ás valaki "eséli el e!y kalandos tettüket. : a"ikor "indenki elis"er.en$ érdekl.dve &elé'ük &ord0l$ sokat se'tet. árk* ottsá!!al von0lnak el J ter"és etesen -sak olyan távolsá!ra$ ho!y akinek &elkeltette a érdekl.dését$ 0tolérhesse .ket. A Aitok atos e"#erek#en általá#an ren!ete! a ener!ia$ -sak ké(telenek a t "a!0kt*l el.h)vni$ e ért van s üksé!ük a érdekl.d. &i!yele"re. %e "ivel a korlátaik miatt n ilvánosan nem akarják, nem merik el&ogadni senki seg,tségét sem$ e ért e el a "*ds errel has nál'ák &el a t+##ieket. @k is a le!na!yo## teret i!yeke nek #et+lteni$ á" "i0tán sikeresen #ehál* ták a k+rnye etüket$ a "e!&elel. (illanat#an viss ah3 *dnak$ és -sak halovány &ény-s)kokat ha!ynak "a!0k 0tán. E el a trükkel &elkeltik "a!0k iránt a &i!yel"et$ de +n"a!0kkal is el t0d'ák hitetni$ ho!y .ket ne" érdekli senki$ és nin-s s üksé!ük senkire. E a ener!ia!y='t. "*ds er általá#an akkor alak0l ki$ ha valaki ala(vet.en K+ (ont t)(0s$ de a kül+n&éle !átlásai$ !yer"ekkori &á'dal"ai$ "e!alá tatásai "iatt #e ár*dott$ és elhitette "a!ával$ ho!y a i!a i t0dás ne" kérkedik. %e a e!*nak s üksé!e van a (áváskodásra$ e ért a elis"erés "e!ta!adott ener!iá'át a titok atossá! "*ds erével s er i "e!. A +t+dik t)(0s a @améleon. A Ka"éleon átéléséhe e!y #i onyos &oki! e!*tlannak kell lenni. A Ka"éleonok "indi! a onos0lnak a k+rnye etük elvárásaival$ )!y e!yénisé!ük é(( a e!yénietlensé!ük#en re'lik. 3al(di érzéseiket, vélemén +ket nem m%tatják, nem mondják ki, g akran nem is t%dnak r(la$ "ert annyira a onos0lnak a 3' &i!0rával. A Ka"éleon a##*l a ener!iá#*l él$ a"elyet a okt*l ka($ akiknek "e!testes)tette a t+kéletes e"#ert. ! csodálat, elismerés, tisztelet, irig kedés és a szeretet energiái okoznak örömöt neki. A"ikor valakit #oldo!!á tes $ ren!ete! ener!iát s ere .

9 K< 9

8958629.doc?

A Ka"éleon "e!s ületéséhe a !átlások a kelle"etlen él"ények és a stress hely etek olyan ritka +ss hatására van s üksé!$ a"ikor a !yer"ek árk* ottá válik 0!yan$ de "e!.r i a int0)-i*s$ #eleér . ké(essé!ét. A3lér ékeny !yerekek voltak$ akiket akaratlan0l "e!#ántottak$ de #elé'ük nevelték a '* "odort$ a etik0s viselkedést. @k tehát "inden hely ethe '* (o&át t0dnak vá!ni. 5ivel egész élete &ol amán eln omja az érzéseit és a vág ait, né*a elké$eszt# d+*kitöréssel, ért*etetlen magkacssággal vag értelmetlen önmarcangolással engedi ki a &esz+ltséget. E##en a ener!ianyel.s álar-os#ál#an se""i ross sin-s? E eket a "*ds ereket ne" t0datosan has nál'átok: a nevelés és a -ivili á-i* hatására alak0lnak ki$ és és revétlenül irány)tanak titeket. A ért kell e eket &el&ede netek a életetek#en$ ho!y "e!oldhassátok$ "e!válto tathassátok .ket. 2a e t "e!tes itek$ akkor ti és a k+rnye etetek (ontosan annyi ener!iát &o!tok ka(ni$ a"ennyire s üksé!etek van. Ilyenkor a k+rül+ttetek él.k elé!edettek les nek$ #i tonsá!#an ér ik "a!0kat. 5e!értik a sa'át ener!iara#lás0k &olya"atát$ és "e!s üntethetik a t. Els. lé(és#en "e! kell találnotok +n"a!atok#an a el.## e"l)tett t)(0sokat. E t -sak a A0datos /e&o!adással tehetitek "e!$ "ivel a e"#eri &i!yel"et és !ondolatokat a e!o #e&olyásol'a. N" a /e&o!adással tis ta ké(et ka(hattok a ener!ias )vásotok "e-hani "0sár*l. Ennek k+s +nhet.en és re &o!'átok venni$ ho!y a k+vetke . tetteiteket és s avaitokat val*'á#an ne" ti$ hane" ener!iahará-sol* !é(e etetek tenné. Ilyenkor ne te!yétek "e! "a!át a -selekedetet$ hane" a : é(sé! /e&o!adásával né étek a s it0á-i*t. E##en a eset#en is é((3!y ener!iát nyertek$ -sak é(( ne" a "ásikt*l ves itek el. 2a e t rends eresen "e!tes itek$ és a : é(sé! /e&o!adásával &elold'átok a #elétek nevelt ener!iara#l* "*ds ereket$ akkor e!ys er -sak "e!s =nik a hará-solás$ és a : é(sé! /e&o!adásán keres tül ki"er)thetetlen ener!ia&orrássá váltok. 5ár -sak a ért is "e!éri a eredend. Ener!iá#*l tá(lálko notok$ "ert a "ásik e!yénisé!t.l eloro ott ener!ia "indi! ártal"as rátok né ve. (A tá(lálko ásnál is e a hely et: a ételre a testeteknek s üksé!e van$ e tény$ de "inden &alat "0nkára$ ener!iaves tésre kénys er)ti a s erve eteteket.) : "ivel s á e!ysé!nyi ener!ia #es er ése a e"#eri "*ds erekkel "ini"0" kéts á e!ysé!#e kerül$ e ért &oko atosan &elélitek a s ületésetekkor rendelke ésetekre áll* tartalékaitokat. 4oltaké((en e ért +re!edik és (0s t0l el &i ikai testetek. A anya!ot$ a testeteket a tudat (ozza l tre. 2a t0datossá válik #ennetek a a &olya"at$ aho!yan a testeteket tere"titek$ #ár"ikor "e!tehetitek$ ho!y 3'ra létreho átok a okat a se'teket$ a"elyek el(0s t0ltak. /ár"ikor 3'ratere"thetitek a le!kise## s +veteteket is$ nin-s e##en se""i kül+n+s. A e!és 1letetek a t a (illanatot vár'a$ a"ikor vé!re rád+##entek a vilá! és +n"a!atok korlátlansá!ára. Csak ra'tatok áll$ ho!y "ikor é#redtek rá a 4al*sá!ra.
+anu*r 24.

BETEG&.GE:

5indent "i ho 0nk létre. 5indent "i tere"tünk$ -sak "ivel err.l nin-s t0do"ásotok$ e ért olyan „"ellékhatásokat” ho tok létre$ a"elyek ne" s ere(elnek a terveitek#en. Pers e e!yes nyavalyákat s ánts ándékkal ho tok létre. A #ete!sé!ek a on#an e!yáltalán ne" #ete!sé!ek. !zt az álla$otot nevezitek betegségnek, amikor valamiért &izikai vag lelki &ájdalmat, testi vag szellemi korlátozottságot éreztek, amel nek *atására maradand(an károsod*attok, illetve meg*al*attok. Ennek okát a kül+n&éle v)r0sok#an$ #a-il0sok#an$ s0!ár ások#an st#. vélitek &el&ede ni. A #ete!sé! val*#an elválto ás$ á" ho!y "inde &á'dalo""al$ a -selekv.ké(essé! korláto ásával és halállal 'ár$ a t -sak a e!*tok &alainak$ a t0datossá!otok korláto ottsá!ának k+s +nhetitek.

9 KD 9

8958629.doc?

A 4al*sá! a $ ho!y a Ener!ia J +lts+n #ár"ilyen &or"át is J Ener!ia "arad$ -sak a e"#erek #i onyos &or"ákat #e t0dnak &o!adni$ #i onyosakat (edi! ne". >e" véletlen$ ho!y a a v)r0s$ a"i a e"#erisé! e!yik &elének halálos$ a "ásik &elének se""i&éle (ro#lé"át ne" 'elent. 2a a betegségben meg&ormál(dott energiát a korlátaitok és a gátlásaitok nélk+l, a maga val(jában lesztek ké$esek &el&ogni J tehát e en a téren is t0datossá váltok J$ akkor mindaz, amit ma betegségnek tartotok, megsz4nik számotokra. A korlátok "e!találása és &eloldása ne" lehetetlen &eladat$ "ivel ti tere"titek a okat a s )vetek#en és a &e'etek#en. /i onyos ér el"eitek és !ondolataitok #ete!sé!ek &or"á'á#an is "e!nyilván0lnak a anya!#an$ "inden&éle e"#eri &o!al"akkal "e!határo hat* ok$ értele" va!y -él nélkül. E!ys er=en -sak a ért$ "ert "int "inden$ "e!val*s)t'ák +n"a!0kat. A #ete!sé!ek léte ésének$ t0datának "e!vannak a sa'át -él'ai és &eladatai$ á" e eket ne" lehet &i ikai &o!al"akkal "e!érteni. 2a a #ete!sé!eket a "a!0k val*'á#an akar'átok &el&o!ni$ "e! kell értenetek$ ho!y általá#an ali#inek$ sa'át -él'aitok elérésére has nál'átok .ket. *etegségeteket J "elyet "ost 0táltok J ti hoztátok létre. E általá#an a 'elenle!i e"#ert0datotok &i!yel"én t3l$ "é! a s ületésetek el.tt t+rtént$ a"ikor a testetek e!és sé!har"*niá'át alárendeltétek a válto ásnak. >e" a #ete!sé!nek$ a válto ásnak. A k*ros elválto ást "ár a e!*tok kreálta$ "é!(edi! akkor$ a"ikor &elis"erte a #ete!sé! el.nyeit. Aer"és etesen el.&ord0l$ ho!y a /els. 1n vala"ilyen t+## életen át h3 *d* elv "e!értésére kihas nál'a a t a lehet.sé!et$ ho!y a #ete!sé!#en ér el"i9!ondolati válto ásokat ho hat létre #ennetek. A &eln.tt e"#erek #ete!sé!ének na!y rés e a e!*'0k s üle"énye$ és k+nnyedén "e!oldhat*$ a "ásik rés e (edi! a /els. 1n tere"t"énye$ és e is k+nnyedén "e!oldhat*. +a t&datossá váltok, a kül(nféle kórokat é((3!y #e&olyásolhat'átok$ "int "ost a ke eteket. $zabadon irányíthat'átok .ket$ eld+nthetitek$ ho!y le!yenek$ va!y ne le!yenek. A A0datossá! e!y kiter'edte## álla(otá#an (edi! "ár annyira Ener!iává válhattok J a"elynek a #ete!sé! is rés e$ tehát voltaké(( #ete!sé!!é váltok J$ ho!y a #ete!sé! korláto * "e!nyilván0lása érvényét ves ti$ "ivel ti is olyan Céte .k les tek$ akik ne" korláto nak "ás Céte .t a Céte és#en. Ala(vet.en "inden oko hat #ete!sé!et. A 7etegs gF 1,ltoz,s. A $ ho!y neked #i onyos válto ások 'elentenek &á'dal"at$ s envedést$ illetve +re!edést$ a a e!yénisé!eden "3lik. A e"#eri el"e a korlátai$ a e!yénisé!e "iatt ne" ké(es a korlátlan #e&o!adásra. E##.l k+vetke ik$ ho!y a"ikor a in&or"á-i*i k+ +tt vala"i&éle hasonl*sá!ot &ede &el$ e!y -sokor#a !y='ti$ és t)(0snak neve i el. A e&&éle kate!ori álás#an "indi! elves ik a 4al*sá! J his en "inden e!yénisé! e!yéni J$ de valahol "é!is "=k+dik$ "ert a Elvek vala"ilyen &or"á#an "indenhol 'elen vannak. A ide!essé! hatására a Ael'essé! oly "érték#en válto ik$ a"ely a !yo"or&ekély "e!tere"t.'e is lehet$ de ne" "indenki ka( a ide!eskedést.l !yo"or&ekélyt. 2a "ár "e!van a &ekély$ eld+ntheted$ ho!y "e!(r*#álod "e!s üntetni a #ete!sé! okát$ va!y orvosho "és . A betegség s á"odra egy fizikai tünet. 5ár(edi! a anya!ot anya!!al "e! lehet válto tatni. 4esd alá "a!ad #ár"ilyen terá(iának$ ha "e! akars a nyavalyádt*l s a#ad0lni. 2a vala"ilyen #ete!sé!!el va!yok +n"a!a"$ akkor a #ete!sé!nek van lét'o!os0ltsá!a a léte ése"#en. E##en a eset#en t0datosan d+nthetek: "e!"arad'on a #ete!sé! &i ikai vetülete a élete"#en$ va!y ne. (A társasá! e!yik ta!'a ki!y*!y0lt a rák#*l$ e t Christiannek t0la'don)totta$ aki erre ennyit "ondott:) 1n a e"#erteste" ellenére a Ael'essé!$ a :e""i és a 5inden va!yok$ tehát te én va!yok. 1n . is va!yok$ . (edi! én$ tehát #árho!y is t+rtént$ -sak . (a a én) !y*!y)totta "e! sa'át "a!át.

9 KG 9

8958629.doc?

A le!t+## orvosnak &o!al"a sin-s a #ete!sé! okár*l J soks or "é! "a!ár*l a #ete!sé!r.l se" J$ és "a!át a #ete!sé!et s inte sose" ké(esek "e!!y*!y)tani$ -sak a tüneteit t0d'ák ke elni. #inden ember s "inden él. maga a #indenség? 5ivel én e t t0datosan t0do"$ a identitást0dato"at ne" korláto o" a &i ikai &or"á"ra$ ké(es va!yok a Ael'essé! har"*niátlan har"*niá'át a anya!i vilá!#an ké(viselni. 1n is +n"a!a"at s0!ár o" a k+rnye ete"re. : "ivel a korlátlansá!o" "iatt 'elent.se## ener!iákat "o !atok "e!$ "int a kevés#é kiter'edte## e!yénisé!ek$ e ért a én hatáso" érvényesül a le!inká##. Aehát e!ys er=en -sak helyreáll k+rül+tte" a har"*nia$ "inél inká## ne" akaro"$ annál na!yo## er.vel. Ala(vet.en két&a'ta #ete!sé! léte ik. A e!yik -so(ort#a tarto *k a e!yénisé! kise##9na!yo## korláto ottsá!a "iatt '+ttek létre$ és kül+n+se## t0datossá!$ értele" va!y lénye! nélkül léte nek a test#en. A "ásik vis ont J noha e en #ete!sé!ek is a e!yén kise##9 na!yo## korláto ottsá!a "iatt '+ttek létre J kül+n&éle okok "iatt ho átarto nak a e!yénisé!he . 7em azért leszel beteg, *og bármit is tan%lj bel#le$ á" a i!a $ ho!y ha elé! er.s va!y$ akkor nag)on sok mindent tanul(atsz 7el2le. A #ete!sé!ek é(( olyan Céte .i a 0niver 0"nak$ "int te$ a állatok$ a n+vények. A léte ésük e!y ok nélküli ok k+vetke "énye. %e i!en !yakran J "a'd "inden e"#er életé#en J el.&ord0lnak olyan esetek$ a"ikor a t0dat a ért ho létre vala"i&éle nyavalyát$ ho!y a e"#er tan0l'on #el.le$ és a életét olyan irány#a terel'e$ a"elyen keres tül #etel'esedhet. E en 0t*##i t)(0s3 #ete!sé!ek esetén: a e!yén e ekkel a nyavalyákkal har"onik0s. Erre a #ete!sé!re s üksé!e van$ e a #ete!sé! a +vé. E eket is el t0dná" "0las tani$ de t+##et ártanék e el$ "int hinnéd. A+nkretenné" a e!yénisé!edet. #inden, ami k(rül(tted és benned létezik, azért testesül meg az anyagban, hogy a Valóságot, a )el'ességet érthető formában k(zvetítse számodra. 2a #e'árod a t a 0niver 0"ot$ a t a sokdi"en i*s vilá!ot$ a"elyet a #ete!sé!eid val*'á#an 'elentnek$ hihetetlen "*don kitel'esedhets . 2a "ár a A0datos /e&o!adás a "indenna('aitok rés e$ akkor a t0datossá!otokat a #ete!sé!eitekre is kiter'es thetitek. >e e el ke d'étek$ de a A0datossá! e!y s int'én "ár e eket a 'elenle! ne" t0datos hatásokat is látni &o!'átok$ és a kénys er)t. hatásaikat elen!edhetitek. Ekkor &o!'átok t0dni a #ete!sé! val*sá!át$ ekkor is"erhetitek "e! a okat a &ino" re !éseket$ a okat a ener!ia+rvényeket és 9sodrásokat$ a"elyek &oko atosan "e!der"ednek$ és a anya!#an v)r0sok$ le!yen!ül. s ervek$ #alesetek &or"á'á#an 'elennek "e!. Ekkor e!!yé válhattok a al a "e!testes)t. +rvénnyel$ a"ely a ener!iát #ete!sé!&or"á#a +nti$ és &+loldhat'átok a t. +a egyszer képesek lesztek a )&datos *efogadásra, akkor az (sszes létező betegséget meggyógyíthat'átok, és a baleseteket elkerülhetitek, mert magával az .lvvel lesztek tisztában. : "ivel a &i ikai "e!nyilván0lás -sak a Elv e!y t+redékének a t+redéke$ a val*di tartalo" átélése$ t0datossá tétele ad'a "e! a s a#adsá!otokat$ +n"a!atokat$ e!ys er=en "indent.
/ebru*r 1.

H!T " VALL%&

A vallás$ a hit 'elent.s rés e a e"#eri létnek. A lénye! a $ ho!y a e"#erek hihessenek vala"i#en. A hitnek$ a vallásnak ala(vet.en két értel"e van: a e!yik a "indenna(i értele"$ a "ásik a s elle"i értele". A e!yik le!&ontosa## "indenna(i értele" voltaké(( "e!akadályo a$ ho!y a e"#erek "e!.rül'enek a sa'át lelkiis"eret9&0rdalás0kt*l$ +nn+n -selekedeteik$ ér éseik és !ondolataik tere"tette &es ültsé!t.l. 5ivel a le!t+## e"#er ne" ké(es és ne" is akar'a

9 KH 9

8958629.doc?

"e!oldani a kül+n&éle (ro#lé"áit$ e ért a élete &olya"án &el!yüle"lett stress t$ !átlásokat a vallás s ele(én keres tül en!edi ki "a!á#*l. 5ivel le!t+##en a !átlásaik$ korlátaik "iatt ne" t0d'ák e!y "ásik e"#errel "e!oldani a (ro#lé"áikat$ "aradnak a ne" láthat* é!iek. 5indenkinek "e! kell is"ernie sa'át "a!át$ el kell &o!adnia a le!a(r*## ér éseit és !ondolatait$ de ha e!ys er valaki ne" #)r'a el a terheit$ inká## te!ye &élre$ er.s+d'+n "e!$ és "a'd ha "ár ké(es les rá$ né e" s e"#e velük. A "indenna(i értele" -so(ort'á#a tarto ik "é! is a $ ho!y a h)v.knek #i tos)t'a$ 3!y"ond le!álissá tes i a !y=l+lk+dést$ a ro"#olást$ a +ld+klést. 5inden vallás#a #ele"a!yará ák$ ho!y a . hitük a e!yetlen$ i!a $ Istent.l val*. Innen "ár -sak e!y lé(és$ ho!y "er. '* s ándék#*l$ akár er.s akkal is "e!tér)tsék a „eltévelyedett s eren-sétleneket”. : #ár a e"#erek #oldo!an$ #ékésen s eretnének élni$ val*'á#an ne" akar'ák e t a álla(otot. T!yanis az emberi egónak szüksége van azokra az energiákra, amelyeket mások legyőzéséből, elnyomásából, gy-l(letéből, adott esetben elp&sztításából nyer. Itt a (aradoFon: a e"#er /els. 1n'e J a $ a"elyik "ás s)kokon olyan korlátlan s a#adsá!#an léte ik$ ahol senki se" árt senkinek J e!yütt él a al a e!*val$ akinek s üksé!e van a lei!á ás#*l$ "e!&éle"l)tés#.l nyert ener!iára. E t a lehetetlen hely etet hivatott "e!val*s)tani a vallás$ a"ely#en a e"#er e!ys erre találhat'a "e! a #ékét$ a s eretetet$ a há#or3t és a !y=l+letet. A har"adik "indenna(i értele" a $ a"elyet a vallás "int "ásik vilá! 'elent a h)v.k s á"ára. 5inda ok$ akik ne" ké(esek érvényesülni a &i ikai vilá!#an$ akiknek a e!*'a kül+n&éle okok "iatt ne" t0d a társadalo"#an „valaki” lenni$ a vallás (a('aként$ n.véreként$ s er eteseként va!y a(á-á'aként kie"elkedhet a t+"e!#.l. 2a a hit hierar-hiá'án 'elent.s karriert &0t #e a a e"#er$ aki sántának$ ra!yásnak és kan-salnak s ületett$ a ok$ akik a vilá!#an "é! e!y k+(ésre se" "éltatnák$ akár a &+ldi! -s3s va alá kodnak "e! el.tte. T!yanilyen "enedéket ny3'tanak a kül+n&éle hitek a oknak$ akik vala"iért ne" ké(esek va!y &élnek a .ket k+rülvev. vilá!#an élni$ és a kül+n&éle kolostorok$ árdák va!y é(( a re"etesé! "a!ányá#an élik le a életüket. Aer"és etesen e )!y t+kéletes. A ne!yedik "indenna(i értele" (edi! a $ ho!y a e"#ert J aki a e!yénisé!ével ha'la"os els i!etel.dni a t+##i él.lényt.l J ráé#res ti a k+ +ssé! létére. 5ert hát az azonos *it valamil en szinten &eloldja az ego korlátai. A e!yének átére hetik a k+ +ssé! ere'ét$ ener!iát nyerhetnek a t+##iek#.l$ és "e!ére hetik a Céte és e!ysé!ét. 2o!y tévesen a t his ik$ ilyenkor Istennel$ a an!yalok ere'ével va!y a : entlélekkel t+lteke nek &el$ vé!s. soron ne" s á")t. E eknek a e"#ereknek a korlátaik "é! ne" en!edik "e!$ ho!y "e!is"er'ék a 4al*sá!ot$ erre -sak a vallás se!)tsé!ével ké(esek J a"i (edi! -sak &or"a$ de e ne" lénye!es. 5a'd ha "ár "e!&elel.en korlátlanná válnak$ akkor &eldol!o ák a hitük adta &alakat. A e"#er s á"ára sokkal k+nnye## e!y vallás !átlásait &eloldani$ "intse" a t0data va!y a /els. 1n'e léte ésére ráére ni. A e!yénnek vala"ilyen &or"á#an s üksé!e van arra$ ho!y #e&o!ad'on és .t is #e&o!ad'ák$ "ert hát eredend.en "indenki E!ysé!#en léte ik "indenkivel. E!y ilyen vallási e!ysé!#en a e!yének "e!is"erhetik a k+ +ssé! ere'ét$ (l. e!yüttlétük alatt elke denek !y*!y0lni a e"#erek. : ho!y arra ne" é#rednek rá$ ho!y "inde eket ne" e!y ké( elt isten&i!0rának$ hane" +n"a!0knak k+s +nhetik$ a adott (illanat#an ne" s á")t$ "ert a t0datnak "ár a is hatal"as el.relé(és$ ha a e!o vala"ilyen &or"á#an &els )nre en!edi a ké(essé!eit. E!y vallás ala()t*'a J ha val*#an e!*tlan$ Ael'es E!yénisé! J &elrá a a e"#ert a##*l a k*"ás álla(otá#*l$ a"ely#e a e!*'a és a s e"élyisé!e "iatt került. A vallás kinyit'a a s e"ed$ ho!y #e&o!adhasd és élve hesd a t a sok -sodát$ a"it a 1let 'elent. A vallás &elrá $ és viss ave et a élet !y+ny+ré#e$ viss a a Céte és#e J a"it h)vhats akár Istennek is. >e" va!y te ateista$ neked -sak a e!*d ateista. A vallás é((3!y a Céte és rés e$ és é((3!y s á"talan -sodát tarto!at neked$ "int a he!yek$ a &ák va!y a -silla!os é!.

9 KK 9

8958629.doc?

Bss ekevered a vallást a s erve ett e!yhá al$ "ert "ár ne" a eredend. vallást is"ered. 2a a e!yhá se!)ti irány)tani a t+"e!eket$ a 0ralkod* hatal"at ad a (a(sá! ke é#e. 2o!y &el&o!d a vallás val*di lénye!ét$ el kell en!ednek a #enned &es ül. 0tálatot$ !y=l+letet. 2a a ind0lataid korlátain keres tül &o!od &el a vilá!ot$ elves )ted a Cét J és a vallás J +r+"ét. Qyakorold a A0datossá!ot$ a /e&o!adást? Ai ne" t0dtok "a!atokr*l$ ne" t0d'átok$ kik is va!ytok val*'á#an$ "ert a társadalmatok a sz+letésetek $illanatát(l &ogva az eg(tokkal idom,t benneteket . Elnyo"'ák a e!yénisé!eteket. 2a a e"#erek tis tá#an lennének +n"a!0kkal$ ha a A0datos /e&o!adás #oldo!sá!á#an$ s erel"é#en élnének$ akkor ne" lehetne &elettük 0ralkodni? .gy t&datos Létezőt nem lehet irányítani, megtéveszteni, semmire sem rávenni, ami nem a lényéből, nem a #indenségből fakad. Isten "indenütt ott van. Isten a 1let. ,tt van a étel#en$ a &á#an$ a k+vek#en$ ott van "inden e"#er#en$ "inden -selekedet#en$ ér ele"#en és !ondolat#an. Ahho $ ho!y "e!találd$ e!ys er=en -sak élned kell? 2a tel'es s )vvel tes el #ár"it$ akkor Isten#en éls ? 2a átéled a életed "inden e!yes (illanatát$ ha "aFi"álisan élve ed a 1let adta +r+"+ket$ akkor esélyt ka(s arra$ ho!y &el&o!d a 4al*sá!ot$ ho!y te "a!ad le!yél a 1let. 2a ti t0datos Céte .k lennétek$ ha átélnétek "inda t$ a"it a 1let ad$ akkor ti a Isten#en élnétek$ és ne" lenne s üksé!etek (a(okra$ k+ vet)t.re. A s a#ad e"#ernek ne" kell a e!yhá $ a de"a!*!ia$ a tal"i$ "ert neki ott a val*di. A t&datos élőlénynek az van, ami Van$ és ne" a $ a"it elhitetnek vele. Aer"és etesen a (olitik0sok$ (a(ok ne" s ánts ándékkal ve etnek &élre J a e!*'0k$ a nevelésük$ a t0datlansá!0k k+vetke té#en. /ár vannak$ akik &elis"erik$ ho!yan ve ethetnek titeket a orrotoknál &o!va$ és e t ki is has nál'ák. %e .k ne" ross ak$ e se" #=n. 2a e!y e"#er &elé#red$ &elold'a korlátait$ és #elé( a 1let#e$ onnant*l &o!va kikerül a e!o$ a társadalo"$ a (olitika és a (a(sá! hatal"a al*l. E ért a e!o és a akt0ális hatalo" "indi! üld+ te a okat$ akik kitel'es)tették lényüket. A")! e!y vallást ne" tor )t el a s erve ett e!yhá $ addi! a Céte és +r+"ét ad'a a e"#ereknek. E!y vallás 1letet ad$ "ert Isten a 1let. A val*#an vallásos e"#ernek es é#e se" '0t a keres tény$ hind0$ "oha"edán és a t+##i hitrends er &o!al"a$ es é#e se" '0t a /i#lia$ a /ha!avad9!)ta va!y a Korán. :e" a a s *$ ho!y Isten. Minden vallás ol an &izikai &ormában jelen,ti meg a "étezés .eljességét, amel et az adott kor, az adott civilizáci( embere a legkönn ebben megért*et . Aer"és etesen a s avaknak se""i k+ e a 4al*sá!ho J -sak s i"#*l0"ok$ hasonlatok$ "eta&orák J$ a által0k k+ vet)tett #els. i!a sá!ok a lénye!esek. Akik val*#an "e!értik a lénye!et$ a ok hall!atnak$ "ert "e!értik a t is$ ho!y a L tez s +send' 7en minden megt*rt nik, aminek meg kell t*rt nnie. A"ikor e!y tan)t* +nt0datára é#red a anya!#an$ "indi! tis tá#an van vele$ ho!y a halála 0tán a e"#erek &élre"a!yará ák$ eltor )t'ák tan)tásait. A vallásala()t* léts)kváltásával elt=nik a Eleven Cénye!$ és a tan)tások#*l de"a!*!ia les . A e!yénisé!ed$ a int0it)v s(ontaneitásod a &ontos$ ne" a s ent s +ve!ek J a"ik "ár ne" t0d'ák a t 'elké(e ni$ a"ikre a "a!0k ide'é#en "é! (ontosan 0talhattak. A élet válto ásával elav0lttá válnak a 'elké(rends erek is. Kevesen vannak a ok$ akik ké(esek a eltor )tott s avak "+!é látni$ és a kitel'esedésük 'avára t0d'ák &ord)tani a s avak#an "e!testesült korlátlan elveket. A ilyen e"#er ne" #es él a hitér.l J "ert neki "ár nin-s hite J$ és ne" (r*#ál "e! a vallása 3t'ára tér)teni J "ert neki "ár vallása sin-s. 5indenki a sa'át 3t'át k+vetve talál'a "e! Bn"a!át$ a 1letet$ Istent J e a G &o!alo" a láts at ellenére e!y.
/ebru*r !.

9 KM 9

8958629.doc?

A Qonos &i!0rá'át a e"#erisé! akkor tere"tette "a!ának$ a"ikor "ár a e!yete"es '*sá!ot ne" értették volna "e! a Eredend. Qonos ellentét(ár'a k+rül. A ross (+rd+!$ dé"on) val*'á#an ne" léte ik$ és a láts at ellenére rés e a Ael'essé! A+kéletessé!ének. A láts at ellenére a Qonos eredend.en ne" léte ik$ és aki ilyes"i#en his $ a a 4al*sá! helyett olyan &o!al"akra &ord)t'a t0data &i!yel"ét$ a"elyet !onos nak tartanak. E el (edi! "e!tere"ti .ket a sa'át és a k+rül+tte léte .k életé#en. Az érzelmeiteknek és a gondolataitoknak már akkor is sa'át valósága van, mielőtt a számotokra is érzékelhető formában, az anyagban is meg'elennének . O!y van e a Qonoss al is. A"ikor az emberek a hitükkel létrehozzák a formát, az elősz(r a nem anyagi világokban 'elenik meg, ma'd a hívők energiá'ának k(sz(nhetően elkezd anyagi formát (lteni. 5inél t+##en his tek #enne$ annál er.se## les a Qonos ideál'a$ és annál er.se##en 'elenik "e! a vilá!otok#an. A is a Qonos #a vetette hit e!y &or"á'a$ ha ti a '*sá!$ a i!a sá!$ a t+rvény nevé#en el akar'átok (0s t)tani "inda t$ "it ross nak véltek. 5ert hát ha har-oltok vala"i ellen$ akkor a ne" léte . ellen&eleteket val*sá!nak is"eritek el. Aehát min l ink,77 g)3l*litek a Qonos t$ min l ink,77 (ar+oltok ellene, ann,l t*77 energi,t adtok neki. Ilyenkor a "e!er.s+dését látva "é! 'o##an har-oltok ellene$ )!y nektek k+s +nhet.en "é! na!yo## er.vel tá"ad ellenetek. Brd+!i k+r. Aho!y a e"#erisé! elhitte$ ho!y a életé#en #ek+vetke . &á'dal"as$ i!a sá!talan és olykor halálos él"ényeket a Qonos nak (:átánnak$ Brd+!nek) k+s +nheti$ e a &i!0ra J a hit ener!iá'a "iatt J +nt0datára é#redt$ és a irány)tása alá vonta a okat a t0datokat$ akiknek e a &a'ta léte és "e!&elelt. Mindazon t%datok, akik az emberek érzelmi-gondolati energiájáb(l élnek, örömmel csatlakoztak rá arra az energia&orrásra, amel et az emberek negat,v *ite jelentett. Aer"és etesen e a &olya"at )!y 'áts *dott le a J*sá!#a vetett hittel is. Aehát a általatok tere"tett Qonos léte ik. 4al*#an ké(es &á'dal"at és s envedést oko ni a életetek#en$ de ha rá'+tt+k$ ho!y a !onos sá! val*'á#an ne" léte ik$ és a ere'ét t.letek ka('a$ &+l+ttetek t+##et ne" les hatal"a. Asak a *iteteknek, csak önmagatoknak köszön*etitek, *og mindaz, amit gonosznak és rossznak tartotok, megjelenik az életetekben. A e!yén el&o'tott ér el"ei$ !átlásai J akár korá##i életeinek a (ro#lé"ái J olyan er.sek lehetnek$ ho!y +náll*$ &ü!!etlen s e"élyisé!ként (+rd+!) 'elenhetnek "e! a e!yén életé#en$ t0datá#an és testé#en. 5inden ér el"eteknek és !ondolatotoknak sa'át s e"élyisé!e$ sa'át val*sá!a van. 2a valaki a &i!yel"ét -sak #i onyos e"o-ionális$ "entális él"ényeire irány)t'a$ akkor e!y id. 0tán a a Ael'es E!yénisé!ét kit+ltheti. E a &i ikai vilá!#an látványos .r'+n!ések$ &éktelen to"#olások va!y -sendes "otyo!ások &or"á'á#an 'elenhet "e!$ a"ely J "ivel "inde hatal"as ener!ia J odavon hat olyan t0datokat$ akik e##.l a ener!iá#*l élnek. : ho!y .k "inél t+## ener!iát hará-solhassanak$ +ss eolvadnak a e!yén t3lont3l na!y han!s3lyt ka(ott ér el"eivel. Ennek k+s +nhet.en a e"#ert0dat rés évé válnak$ és #eles *lhatnak$ va!y akár tel'esen átvehetik a test irány)tását. A ilyenkor vé!reha'tott +rd+!= és#en a áldo at$ a -salád'a és a +rd+!= . "é! a s ületésük el.tt "e!álla(odtak. 5indenki &ontos ta(as talatokat s ere het e!y ilyen ese"ény#.l$ a"ely vala"ilyen s inten rád+##enti a e!*t a anya!on t3li léte ések val*sá!ára. ! Bonoszt, a Cátánt é$$'g ti teremtitek, mint minden mást az életetekben, csak ennek nem vag tok t%datában. 2a his tek #enne$ a &i ikai testetek levetése 0tán találko ni &o!tok a sa'át ké( eletetek által "e!&or"ált +rd+!!el$ és a teremtményeteknek mindaddig hatalma lesz felettetek, amíg energiát adtok neki a hitetek, a félelmeitek által. : a")! &élitek a tere"t"ényeiteket$ addi! se" a 'elenle!i életetek &olya"án$ se" a halálotok 0tán ne" &o!'átok "e!is"erni a 4al*sá!ot. T!yane a hely et a +ss es olyan vallásnál$ ahol a anya!on t3li léte ést &i ikai &o!al"akkal J "ennyors á!$ (okol J neve ik "e!. E!yik vallás se" 'o## a "ásiknál. A e"#ernek a léte ése s e"(ont'á#*l (ontosan arra a vallásra van s üksé!e$ a"elyet a adott életé#en val*sá!nak t0d hinni.

9 KP 9

8958629.doc?

E!y hitrends ernek van e!y küls.$ &i ikai "e!nyilván0lása$ és van e!y #els.$ a korlátlansá!ot #i tos)t* értel"e. A küls. "e!nyilván0lás J a s avak és a tettek J -sak arra hivatott$ ho!y a #els. értel"et a kor e"#erének érthet.vé te!ye. %e "ivel a e!o -sak a &i ikai$ küls. &or"ára &i!yel$ e ért általá#an s * s erint értel"e i a hité#en "e!'elen. s i"#olik0s ké(eket. O!y el ár*dik a hitét.l és a Istenét.l: ha elhis i$ ho!y a (a()ron lév. s avak Isten va!y Jé 0s s avai$ el ár*dik a val*di Kris t0s9t0dat "e!is"erését.l. A &élreértések e!yik rés e Kris t0s t+rténel"i alak'ával ka(-solatos: se" a s ületése$ se" a !yer"ekkora ne" e!ye ik "e! a általánosan el&o!adott Kris t0s9ké((el$ ráadás0l "e!vált*i tevékenysé!ét se" 3!y vé!e te$ aho!y a evan!éli0"ok#an áll. E ek a tévedések a on#an ne" 'elent.sek$ és a Kris t0si Elv "e!is"erése elé ne" !+rd)tenek akadályokat. :okkal na!yo## (ro#lé"át 'elent a tévedések "ásik &or"á'a$ a"ely a s avai és a tettei le'e!y ésé#en és lelhet.. Itt le!inká## -sak a a #a'$ ho!y é(( -sak a okat$ a e"#erek s á"ára érthetetlen "o"ent0"okat ne" 'e!ye ték le J va!y "a!yará ták &élre J$ a"elyek a -selekedetei és "ondanival*'a val*di értel"ét k+ vet)tik. Kris t0s tan)tásainak vannak olyan rés ei is$ a"elyeket s ándékosan ha"is)tottak "e!$ és vannak olyanok is$ a"elyeket Kris t0s t0datosan "ondott 3!y$ ho!y vé!telen &or"á#an lehessen értel"e ni. A hit ne" e!yenl. a al a és nélküli #*lo!atással$ a"elyet a éve redek alatt a vallások ve et.i #eleneveltek a t+"e!ek#e$ ho!y k+nnye##en has nálhassák &el .ket a sa'át -él'aikra. 2a valaki his $ akkor voltaké(( ne" t0d hinni. A i!a i hit ne" is"eri a hit &o!al"át. !mikor *iszel valamiben, akkor voltaké$$en magadat akarod megg #zni. /z már nem *it, *iszen a lelked legmél én a k%darcban *iszel, amel et meg$r(bálsz &el+l,rni a vallásba vetett *iteddel. 2a vala"ir.l t0dod$ ho!y )!y van$ ne" his el #enne. E!ys er=en -sak t0dod. Ilyen a korlátlan 2it is. A &+ld+n is"ert hit a keres. e"#ereknek -sak korlátokat tere"t$ e ért nektek ne" érde"es hinni. >oha a e"#eri hit el ár'a a e!yént a 4al*sá!t*l$ vis ont "inden&éle !ondolkodás és "editá-i* nélkül el'0ttat'a oda$ ahova te !+r-s+sen t+reks el. Aki a istenké(ének tel'esen át t0d'a adni "a!át$ a &elad'a a e!*'a korlátait? Aer"és etesen erre -sak a ok ké(esek$ akik val*#an his nek$ ne" (edi! a !átlásaikat$ el&o'tott vá!yaikat akar'ák kiélni a vallás es k+ ével. E eknél a e"#ereknél "e!'elennek a t0dat eredend. ké(essé!ei. 1a el,téled a vallásos, *,v# embereket, ez a saját *ited &og téged korlátozni. E!y vallásnak -sak akkor van lét'o!os0ltsá!a$ ha a küls. "e!nyilván0lása J (élda#es édei$ s ertartásai J a e"#erek#en &elé#res ti eredend. lényüket. A vallás &i ikai &or"á'ának a t0dat$ a /els. 1n val*sá!át kell ki&e'e nie. E (edi! ne" "ás$ "int a vé!telen s a#adsá!? A le!t+## vallás ott ront'a el a dol!ot$ ho!y "e!(r*#ál'a korlátok k+ é s or)tani a e"#erek -selekedeteit$ ér el"eit$ !ondolatait. !m,g eg *it el#,rja *,veinek, *og mit szabad, s mit nem, addig a saját korlátozottságával $%szt,tja el önmagát. E ek a tilt* él"ények el.s +r -sak a h)v.k t0datá#an$ ál"ai#an nyilván0lnak "e!$ "a'd "e!er.s+dnek$ &elt+lt.dnek ener!iával$ és e!y 3'a## küls. vallási kinyilatko tatás#an #ontako nak ki. O!y 'elennek "e! a ré!i vallással s e"#enáll* 3' hitek. A kül+n&éle 1all,sok a ért t=nnek el$ "ert ne" t0d'ák #etel'es)teni a 7els2 rtelm5ket. A t$ ho!y az em7ert r,1ezess k *nn*n korl,tlans,g,ra, 1 gtelen sza7ads,g,ra. 4életlenül se hi!!yétek el a s avai"at$ á" ne hi!!yétek el a t se"$ a"it a -ivili á-i*tok akar a &e'etek#e verni Kris t0sr*l és a e!és keres ténysé!r.l. 2a #+l-sek va!ytok$ !yakorol'átok a A0datos /e&o!adást. :oha ne k+vessetek senkit. O!y e!ys er elérhetitek a t a kiter'edtsé!et$ a"ikor a m'lt és a jöv# eg etlen jelenné olvad bennetek$ s ekkor "e!t0dhat'átok$ ho!y "i$ "iért és "iké(( t+rtént e!ykor.

9 KR 9

8958629.doc?

Sé!en a e"#erisé! 'elent.s rés e tis tá#an volt a Céte és ala(elveivel$ és a ter"és et rés ének tekintette "a!át. A akkor él.k é((3!y ér ékelték a állatok#an és a n+vények#en lako * t0datot$ "int a val*sá! "ás$ kiter'edte## di"en i*it. 5ivel tis tá#an voltak a 3''ás ületéssel$ a álland* halál&élele""el ne" tették t+nkre a életüket. A élet ala(vet.en álland* ny0!alo""al h+"(+ly!+tt. O!y hát "e! kellett válto nia. 5ert az állandóság hihetetlen mértékben korlátozza az egyéniséget. Minden lét&orma válto ik$ az álland( változás tökéletességében álland(. U!yho!y a +r+kk+n kreat)v$ -selekv. t0dat vá!yott a 3'a## "e!is"erésre. >e" elé!edett "e! a válto atlansá!!al$ 3'a## &eladatokat$ kih)vásokat akart "e!oldani$ 3'a## val*sá!ok#an akart "e!nyilván0lni. Csak a korláto otta## kitel'esedés &elé lé(hetett tová##. E t 3!y érhette el$ ha el&ele'tette a korá##i álla(otát$ a Ael'essé! ala(elveit. 2o!y e #ek+vetke hessen$ a e"#erisé! néhány e er es tend. alatt a A0datossá!át a "ateriális vilá!ra korláto ta$ -sak a e!*ra és a ho á ka(-sol*d* ér éks ervekre kon-entrált. E olyan '*l sikerült neki$ ho!y '*&or"án "ár -sak akkor ér ékelte a ne" &i ikai val*sá!okat$ ha a ok a küls.$ "ateriális vilá!#an is "e!'elentek. E a lét&or"a a ért volt s üksé!es$ "ert !yara()totta a e"#er e!yéni és -so(ortos ta(as talatát. Aehát a e"#er el&ele'tette a t a álla(otát$ a"ikor ter"és etesen ér ékelte a 4al*sá! kiter'edte## re !éseit. 1ve redek alatt látás"*d'a a &i ikai ér ékeknek és a "e!er.s+d+tt e!*nak k+s +nhet.en "e!válto ott. : aho!y a e"#er válto ott$ vele tor 0lt a Istenr.l$ a vallásr*l alkotott ké(e is. A e"#er a kül+n&éle &es ültsé!ekkel #e&ala ta$ "e!s ilárd)totta a e!yénisé!ét. Ennek k+s +nhet.en a e!o e!yre 0ralkod*##á vált$ és a "a!a "*d'án (r*#álta a e"#ert "e!is"erésre$ +n"e!val*s)tásra serkenteni. E (edi! a e!oi "0s$ a"inek a le!!yakori## &or"á'a "ások irány)tása$ lei!á ása. A e"#er küls.$ &i ikai vilá!a é((3!y haldoklott$ "int a #els.$ ér el"i9!ondolati val*sá!a. 5ivel e a &olya"at ha"arosan a &a' kihalásáho ve etett volna$ a e"#erek /els. 1n'ei "ás s)kokon$ "é! a s ületésük el.tt +ss e&o!tak$ ho!y "e!áll)tsák a (0s t0lást. Aehát az ego ann ira el%ralkodott az emberen, *og már a 6els# 0n és a t%dat céljait is veszél eztette. A e!o a /els. 1n és a t0dat tükr+ .dése (is). 2a a e!yénisé! ka(-solata a #els. val*sá!!al elsorvad va!y elhal$ a e!*ra is (0s t0lás vár. Ekkor "ár a e!o s á"ára is vilá!ossá vált e a &olya"at. Ennek k+vetke té#en a /els. 1nt is ha!yta „s *ho ” '0tni. Ennek hatására a e"#erek "indenna('ai#an "e!'elentek a addi! elnyo"ott ér ések: &elé#redt a "e!#o-sátás$ a "e!értés$ a "indent át&o!* s eretet vá!ya. A t+"e!ek#en is "e!'elent e eknek a ér el"i hiányoknak a átélése$ és e el "e!'elent a oknak a vallásoknak a i!énye$ a"elyek "ind a #els.$ "ind a küls. vilá! &elé kinyilatko tat'ák a e"#erisé! 3' t+rekvéseit. A keres tény vallás küls. "e!nyilván0lásá#an a sid* né( 'áts otta a "ateriális "e!testesülés s ere(ét. A sid*sá! ekkortá't e!y isten#en$ Jehová#an hitt. : "ivel akkori#an a e"#ert "ár le!inká## a e!o irány)totta$ a 4al*sá!ot -sak olyan &or"á#an t0dták "e!érteni$ a"ely a e!o nyelvén érthet. volt. 5inden$ "é! a istenké( is e"#ers er=vé$ e"#erk+ (ont3vá vált. A hit$ a vallás a e!o 'elké(e lett$ a"elyet "inden e!yénisé! és "inden (olitikai na!yhatalo" a sa'át e!*'ának$ a sa'át érdekeinek "e!&elel.en értel"e ett J s értel"e "ana(sá! is. Aehát a e!o is t+rekedett a kitel'esedésre$ a "e!is"erésre. : akár-sak a "ás di"en i*k#an léte . "e!nyilván0lásai$ e t a &eladatot . is a "a!a "*d'án tette J és tes i "a is J$ és a e"#ert a ter"és et$ a "indensé! &eletti 0ralo" "e!s er ésére +s t+n+ te. O!y hát a sid*sá! istenké(e e!y olyan ke"ény$ hara!v* s i"#*l0" lett$ a"ely a "a!a i!a sá!ossá!á#an hordo ta a vándorl*$ álland* életves ély#en él. e"#erek ke!yetlensé!ét is. E!ya on istenké(#e #ele s3&olták a 0niver ális s eretetet és a !átlástalan s adi "0st$ s innent.l ke dve e a kett.ssé!$ e a s e"#enállás lett a keres ténysé! e!oista ve érelve. A

9 K6 9

8958629.doc?

e!o tor 0lásának k+s +nhet.en a istenké( e!yik ke ével s eretetet és +r+k életet adott$ "ásik ke ével (edi! t= el$ v) el os totta a halált J ter"és etesen a okra$ akik a e!o tere"tette s okásoknak$ t+rvényeknek$ erk+l-sisé!nek ne" &eleltek "e!. A keres ténysé! (ont a##an a kors ak#an lé(ett a "ateriális vilá!#a$ a"ikor a e"#ert le!er.se##en #e&olyásolta a e!*'a. >e" véletlenül$ his en t+##ek k+ +tt a keres ténysé! volt hivatott arra$ ho!y a e"#erisé!et e##.l a álla(otá#*l ki"o d)tsa. %e "ivel a e"#erisé! é(( ekkor -sak a &i ikai &o!al"ak#*l értett$ lo!ik0s$ ho!y a keres ténysé! "e!nyilván0lása$ Kris t0s és a a(ostolok -selekedetei és a /i#lia s avai a s üksé! vé!ett olyannyira "ateriálisak és tor ak$ ho!y -sak d0rva hasonlatokként lehet értel"e ni .ket. >e" ross s ándék#*l ilyenek$ és ne" is a ért$ "intha Kris t0s ne" lett volna tis tá#an a 4al*sá!!al. E!ys er=en -sak a e!o akkor ennek "e!értésére volt ké(es. O!y hát aki "e! akar'a érteni a keres ténysé!#en re'l. #els. i!a sá!okat$ annak el kell s akadnia a eltor 0lt do!"ákt*l. Csak a #els. ér ékeire ha!yatko hat. Aehát a +ss es vallás "ár a s ületése (illanatá#an eltor 0lt. 5i0tán Kris t0s léts)kot váltott$ és elt=nt a e"#erek &i ikai ér éks ervei el.l$ tanai el&erd)tése "é! 'elent.se## "éreteket +lt+tt$ his en a &orrás ela(adásával ne" "aradt se""i "ás$ -sak a s á'ha!yo"ány és a )rott s +ve!. E ek (edi! *hatatlan0l el&erdültek$ illetve s ándékosan is "e!ha"is)tották .ket. A vallás ha"arosan hatal"at 'elentett$ a hatalo" !a da!sá!ot$ a !a da!sá! (olitikát$ a (olitika (edi! er.s akot. A hit a e"#eri hatalo"vá!y kis ol!ál*'a lett$ 3!yho!y a akkori ve et.k !ondolkodás nélkül át)rták a nekik ne" "e!&elel. rés eket. A kül+n&éle vallási "élt*sá!ok a eredeti J va!y annak !ondolt J iratokat eltüntették$ és a sa'át -él'aiknak "e!&elel. s avakkal helyettes)tették. A 4I. s á adi sinaton a akkori e!yhá i ve et.k 3!y d+nt+ttek$ ho!y a reinkarná-i* tanát eltüntetik a keres ténysé!#.l. A ért tették e t$ "ert )!y elhitethették$ ho!y a e"#er e!yetlen élete ala('án +r+kké tart* '0talo"#an va!y #üntetés#en rés esül$ e által k+nnye##en "ani(0lálhatták a t+"e!eket. /ár Kris t0s ne" is na!yon han!o tatta a 3''ás ületés elvét$ "ivel látta$ ho!y Indiá#an a e!o "ennyire &élreértel"e te. A ha"is)tás le!látványosa## és talán le!vétlene## &or"á'a akkor k+vetke ett #e$ a"ikor a keres tény s +ve!eket "e!(r*#álták a kül+n&éle né(-so(ortok anyanyelvére le&ord)tani. E a ne"es s ándék eleve k0dar-ra volt )télve$ "ert e!y nyelv &ino" &elhan!'ait$ re'tett értel"= -él ásait és ra!'ait -sak a ké(es e!y "ásik nyelvre átültetni$ aki t+kéletesen tis tá#an van a s +ve! sokdi"en i*s tartal"ával. E (edi! Kris t0s tan)tásait illet.en -sak e!yetlen s e"ély lehet: Kris t0s "a!a. O!y hát a "aradék kis értele"$ #els. tartalo" is elenyés ett va!y elhalvány0lt$ "ire a e red&ord0l*t elérte a e0r*(ai id.s á")tás. : "a "inda ok$ akik e eket a s +ve!eket a Ur i!éinek tart'ák$ val*'á#an a e"#eri értetlensé!$ ross ind0lat és hatalo"vá!y s ülte tévhitek#en his nek.
/ebru*r 27.

).L2.$$"8 / 9$).1 / 9$).1

A "ost k+vetke . i!a sá!ok oly "ess e esnek a &i ikai ta(as talatokt*l$ ho!y a 4al*sá!nak "é! -sak a árnyékát se" lehet ér ékeltetni s avakkal. 5ivel a lehet.sé!ek 'elen (illanat#an korláto ottak$ e ért &i ikai &o!al"akat &o!ok has nálni olyan léte ések k+rül)rására$ ahol nin-s &i ika$ nin-s id.$ nin-s tér. E ért ne ra!ad'atok le a s avak ra-ionális értel"énél és láts *la!os ellent"ondásaiknál$ hane" a "ondatok e!ysé!ét$ a &o!al"ak +ss e(áros)tását$ a s *k+rnye et#.l kie"elked. 4al*sá!ot (r*#ál'átok "e!ra!adni. 5ivel a A0datos /e&o!adással vala"ilyen s inten "ár "indannyian kitá!)tottátok a korlátaitokat$ lehet.sé!etek van arra$ ho!y átére étek a s avai" "+!+tt "e!h3 *d* Elvet. Eeltehet.le! ne" t0d'átok "a'd els. hallásra #e&o!adni a t+## di"en i*t át&o!* értel"et. E )!y van rend'én.

9 M7 9

8958629.doc?

TEL>E&&.G " :-9L%TLAN&%G
A e"#erek s á"ára a Ael'essé!$ a 4al*sá! "e!értésé#en a a le!na!yo## akadály$ ho!y a t+kéletessé! s á"0kra a #e&e'e ettsé!et 'elenti. E a s e"lélet -sak a &i ikai s)kon áll'a "e! a helyét$ "ert itt léte ik a id. és a láts *la!os halál. E"#eri &o!al"akkal megfogalmazva a )(kéletesség a változás állandóságában n(vekszik$ ahol a ké( eletetek "inden &elvillanása val*sá!os$ és a 5ost "3ltJ'+v. lét(illanatá#an léte ik. Aehát a )(kéletességet, a )el'ességet nem lehet elérni$ "ert "indi! #enne va!ytok$ a sa'át léte ésetekkel tere"titek$ és a lehet. le!válto atosa## &or"ák#a +ntitek. A kül+n&éle di"en i*k$ (árh0 a"os és ne" válas tott léts)kok$ a „"3lt” és „'+v.” "inden él.lényének "inden ér el"e és !ondolata alkot'a a Ael'essé!et$ a"ely e!ys erre ter'ed #e&elé és ki&elé$ "ik+ #en álland*an +n"a!a "arad. A tér se!)tsé!ével ne" lehet "e!határo ni a t a irányt$ a"erre a Ael'essé! halad va!y n+veks ik$ "ivel a Ael'essé! "indenhol és "inden#en$ vé!telen ki-sinysé!ek#en és hatal"assá!ok#an nyilván0l "e!$ a"elyeket a s e"élyisé!ek a korlátaikkal +n"a!0k ké(ére &or"álnak. N" amikor egy t&datnak megsz-nnek a korlátai, (nmaga lesz a változás határtalan határozottsága, s felismeri magát mindenkiben és mindenhol. 5ár e ek a s avak is tor )tanak a "e!értésen$ "ert a t s0!all'ák$ ho!y va!yok én és a t+##iek$ akikkel e!yütt alkot'0k a "indenkit. N" a 4al*sá! a $ ho!y a Ael'essé! e!y olyan Cét$ a"ely a ti s avaitokkal élve ne" s e"élyisé! és ne" is e!yénisé!$ hane" e!y olyan vé!telen &or"á#an és di"en i*#an "e!nyilván0l* or!ani "0s$ a"elynek "indenki a rés e$ és e!y#en t+kéletesen +n"a!a is. >oha a Sés kül+n#+ ik a E!és t.l$ val*'á#an e!yenérték= vele$ nin-s alá9 és &+lérendelés. Itt a válas arra$ ho!y "iért ne" kell !+r-s+sen t+rekedni se""i &elé$ és "iért t+kéletes "é!is$ ha !+r-s+sen t+reks el a -él'aid &elé: a „V"editál'$ t+reked' a '*ra$ e!yesül' a 0niver 0""al$ Istennel” t)(0s3 tan)tás a Ael'es Céte ésre +s t+kéli tan)t*'át és h)veit. E e!y '* -él$ '* 3t$ de a Ael'es Céte és álla(otának -sak a e!yik as(ekt0sa. 5ivel e vis a "e!értés &elé$ e ért a ha!yo"ányos tan)t*k e t tart'ák '*nak. 2olott #ár"ilyen 3t '* és t+kéletes. Asak rajtatok áll, *og mit &edeztek &el a korlátlan "étezésb#l. A Ael'essé!et a anya!#an ne" i!a án lehet átére ni$ "ivel a &i ikai léte ésetek során akarattal er.ltettek "a!atokra #i onyos korlátokat. Csak a Cét és a 5ost léte ik$ a t+##i ra'tatok "3lik.

!&TEN " !&TEN
A e!o$ a e"#eri s e"élyisé! s á"ára ne" lehet a Isteni Elvet$ a Ael'essé!et &el&o!hat*vá tenni. Isten ne" e!y s e"élyisé!$ ne" e!y kül+n&éle t0la'donsá!okkal rendelke .$ hatal"as ere'= t0dat$ aki kénye9kedve s erint irány)t'a a tere"t"ényei életét. U!yho!y &ele'tsétek el a vilá!otok#an has nált istenké(eket és a általatok elké( elt s e"élyisé!eket. A „Isten” s * eseté#en e!y olyan s e"élyisé!re ass o-iáltok$ aki valahol t.letek na!yon "ess e van$ álland*an &i!yel titeket$ ho!y a halálotok 0tán a orrotok alá d+r!+lhesse a #=neiteket. E a &el&o!ás a ért alak0lt ki$ "ert a -ivili á-i*tok s ületésekor -sak e!y olyan &els.## hatal"at t0dtatok "e!érteni$ a"elyet &i ikai &o!al"akkal J s e"élyisé!#en$ e"#eri ér ések#en st#. J 'elen)tettek "e!. .gy egyéniség bizonyos kiter'edtség &tán elveszíti a korlátait$ és ne" e!y olyan vé!ter"ék$ a"ely elérte a A+kéletessé! álla(otát. Isten létét és s e"élyét e"#erként ne" i!a án lehet &el&o!ni$ de s avakkal átadni se". 2a ne" a s avai"ra &i!yeltek$ akkor el.#0kkanhat #ennetek a 4al*sá!. Isten s e"élyét a ért értitek &élre$ "ert #i onyos értele"#en tényle! van e!y$ a vé!telen#en léte .$ a 1n9ké(et a 5indensé!!el &elold* Ael'es Céte .. : itt a „1n9ké(et a 5indensé!!el &elold*” s avak lénye!esek. E a Isten a $ a"elyr.l a vallások #es élnek$ e a Isten a Ut$ a :e""i va!y a 5inden. E a Isten e!y korlátlan$ Ael'es Céte .$ aki t0datá#an van sa'át Ael'essé!ének$ a +ss es t+##i Céte . korláto ottsá!ának is$ és e!y&a'ta 9 M< 9

8958629.doc?

+ss ek+ttetést #i tos)t a e!yénisé!ek és a Ael'essé! k+ +tt. Innen alak0lt ki a a tévhit$ ho!y a Isten tere"tette a vilá!ot. E ter"és etesen -sak e!y ross 0l sikerült hasonlat: "ivel !sten minden(ol ott 1an, ez rt a e"#eri &o!al"akkal élve nem +seleked1e +selekszik$ tehát a általatok akartnak és tere"tésnek neve ett -selekedeteket ne" ha't'a vé!re.

9stennek semmihez sin!s t(bb k(ze, mint bármi máshoz0
E a Isten "inden#en "e!nyilván0l$ a ato"okt*l ke dve a !alaFisoki!$ "inden tár!y#an$ k.#en$ n+vény#en és állat#an. ,tt re e! a ér éseitek#en és a !ondolataitok#an is$ akár-sak a (árh0 a"os és a lehetsé!es val*sá!ok$ a kül+n&éle léts)kok "inden lét(illanatá#an$ le!kise## "e!nyilván0lásá#an. Isten a lét va!y a ne" lét. E a Isten a a élettel teli -send$ a a Céte éssel teli :e""i$ a"elyet "e!ta(as talhats $ ha a A0datossá!!al va!y a /e&o!adással &eloldod a e!yénisé!ed korlátait. E eddi! sokaknak sikerült$ de itt "e!tor(antak$ "ert elves )tették e!yénisé!ük &alait. A t hitték$ ho!y "e!érke tek J (edi! a Céte és -sak innen ind0l i!a ánV A lét sokkal t+## e!y&a'ta ne" létnél$ e!y&a'ta :e""inél. A Létezés korlátlan6 A Létezés (r(k befe'ezetlenség, (r(k változás, a $emmi és a #inden6 : ha ké(es les el 3!y &elold*dni a 5inden#en$ Isten#en$ ho!y k+ #en a korlátlansá! +r+k válto ásá#an is #enne "arads $ akkor e!ys erre les el "indenhol$ és e!ys erre látod "a!ad „k)vülr.l”. Akkor e!ys erre old*dik &el a 1n9ké(ed a 5indensé! Ael'essé!é#en$ "é!is t0dni &o!s "a!adr*l. Ae "a!ad va!y a -selekedet J de t0dod$ ho!y "a!ad va!y a -selekedet. Ae "a!ad va!y a vá!y J de t0dod$ ho!y "a!ad va!y a vá!y. Ae "a!ad va!y a !ondolat J de t0dod$ ho!y "a!ad va!y a !ondolat. Ekkor les el a $ aki "ost is va!y: I:AE>. Aehát 9$).1 nem egy korlátlan )el'es Létező, nem a #indenség, nem a )el'esség, 9$).1 nem 9sten0 9$).1 t(bb és kevesebb mindennél, 9$).1 a lét és a nem lét, a $emmi és a #inden0 9$).1 sosem volt és sosem lesz, sosem érheted el, és sosem válhatsz azzá, mert amint eléred és azzá válsz, már más vagy, és megváltoztál0 9$).1 egyszer-en nin!s, de 9$).1 az, ami Van. >os$ a 4al*sá! e en s int'én ne"-sak ho!y a s avaknak$ a ér el"eknek$ a !ondolatoknak$ a :e""inek$ a 5indennek és I:AE>9nek sin-s értel"e.

#T8&Z8 HELYETT
A al ne" kerüls k+ ele## +n"a!adho $ ha +ss eviss a in!á ol a kül+n&éle "esterek$ k+nyvek$ vallások$ !yakorlatok k+ +tt. E!yetlen anya!i in&or"á-i*&orrás se" adhat t0dást neked. 2a "ár "e!van #enned a akarat és vá!y$ akkor elé!$ ha -send#en a "élyére né el a 'elenle! is"ert 1nednek. Ekkor ta(as talhatod "e! a sa'át val*sá!odat$ ekkor ére heted át i!a án a itt el"ondottakat. N" e t neked kell "e!tenned. :enki "ás ne" #i ony)that'a #e s á"odra a Céte és 4al*sá!át. Eg)etlen igazi tan4t6d 1anF =nmagadE

9 MD 9